You are on page 1of 6

HUWELIJK EN HOERERIJ IN DE BIJBEL 1

HUWELIJK EN HOERERIJ

Foto, http://blogs.nsb.org/jonathanalexander/tag/bible/

Guido Biebaut, 16 / 04 / 2012 Alle rechten voorbehouden Een woordje vooraf: dit waren ooit de notas voor een reeks Bijbelstudies. NBG-vertaling 1951

HUWELIJK EN HOERERIJ
IN HET O.T. 1) Er bestaat gn woord voor huwelijk in het O.T. maar is wel een verbond. Geregeld door familiehoofden: Gen.24:2-6 / 29:19. (Dus niet door vrouwen zoals nu bij Joden.) Soms rekening gehouden met wensen jongen of meisje: Gen.24:58 Feest duurt 7 dagen: Gen.29:27 / Richt.14:12. Jakob die zelf kiest is uitzonderlijk: Gen.29:15-30. 2) Huwelijk instelling van God: Gen.2:18. Van n man met n vrouw: Gen.2:22-24. Afbeelding van verhouding God-Isral: Hos.2:19. Vrouw is gezellin van de man: Mal.2:14. God haat echtscheiding: Mal.2:14-16. Gij zult niet echtbreken: Ex.20:17. Er bestaat gn woord voor vijgezel, dat is niet normaal.

HUWELIJK EN HOERERIJ IN DE BIJBEL 2

3) Verboden te trouwen met ongelovige: Deut.7:3,4. Gevangen genomen vrouwen worden eerst Jodin: Deut.21:10-14. Verboden met naaste bloedverwanten: Deut.27:20-23. Priesters met ontuchtige vrouw: Lev.21:7. Na geslachtsgemeenschap is men onrein, men moet zich baden: Lev.15:16-18 / Deut.23:10. Isral had naakte orgie met de aanbidding van het gouden kalf: Ex.32:19-25. Jesaja liep drie jaar naakt op Gods bevel: Jes.20:2,3. Men mag niemand dronken maken om zijn naaktheid te zien: Hab.2:15. 4) Verplicht zijn verloofde te huwen: Deut.22:28,29. Man verplicht weduwe te huwen van broer: Deut.25:5-10. Huwelijk vangt aan bij geslachtsgemeenschap: Gen.29:23. Hogepriester moet een Joodse maagd huwen:Lev.21:14,15. Een gewone priester moet trouwen met een maagd of de weduwe van een priester: Ezech.44:22 / Lev.21:1,7. 5) Strenge straffen voor seksuele misbruiken. Bij echtbreuk beiden ter dood: (partnerruil) Lev.20:10 / Deut.22:22. Man en vrouw van zijn vader: Lev.20:11 Dood. Man met schoondochter: Lev.20:12 Dood. Man met man: Lev.20:13 - Dood Enz... tot vers 22 Dood. Priesterdochter die ontucht pleegt: Lev.21:9. Ontering van een verloofd meisje in het veld steniging van de jongen: Deut.22:23-27. Ontering van een verloofd meisje in de stad steniging van beide: Deut.22:23-27. Geen klederen van het andere geslacht dragen: Deut.22:5. Hoererij is verboden: Lev.19:29 / 21:9. Enkele voorbeelden (O.T. en N.T.) van overtredingen zijn: 1) De twee dochters van Lot verleiden hun vader: Gen.19:31-36. 2) Ruben heeft seks met de bijvrouw van zijn vader: Gen.35:22. 3) Amnon pleegt bloedschande met zijn zuster, een daad van verkrachting: 2 Sam.13:10-14. 4) Absalom gaat naar de bijvrouwen van zijn vader: 2 Sam.16:22. 5) Een mannelijk gelovige leeft met de tweede vrouw van zijn Vader:1 Cor.5:11. 6) Scheiden nooit door vrouw (geen enkele tekst) Man mag scheiden voor onbehoorlijke zaken: Deut.24:1-4 Bijvrouwen zijn geen officile vrouwen maar "draagmoeders": Gen.22:24 / 25:6 / 35:22 / 2 Sam.5:13. 7) In O.T. zijn meer vrouwen toegestaan aan de man, niet aan de vrouw meerdere mannen. Polygamie is niet de regel maar uitzonderlijk: Gen.16:4/30:1.

HUWELIJK EN HOERERIJ IN DE BIJBEL 3 Het 7de gebod spreekt niet van polygamie maar over seksuele gemeenschap met wie men niet getrouwd is, dus hoererij: Lev.20:10 / Deut.22:22. 8) Het huwelijk is het beeld van de geestelijke omgang van God en het volk Isral: Jer.2:2. Afgoderij van Isral is geestelijke hoererij: Ezech.16:15,16. Slechts nmaal in het O.T. moet een man zijn overspelige vrouw terugnemen. Een beeld van God en Zijn overspelig volk Isral: Ex.34:15-17 / Jer.3:1-5 / Hos.2:1-6. Vijftien mannen die meer dan n vrouw hadden 1. Lamech, die de achter-achter-achter kleinzoon van Kan was, was de eerste geregistreerde man die twee vrouwen had (Ada en Silla) (Gen.4:19). 2. Abraham had drie vrouwen (Sara, Ketura en Hagar) (Gen. 23:19 / 25:1 / 16:3). 3. Esau had drie vrouwen (Jehudit, Basemat en Machalat) (Gen.26:34 / 28:9). 4. Jakob had vier vrouwen (Lea, Rachel, Bilha en Zilpa) (Gen.29:15-35 / 30:4,9). 5. Mozes had twee vrouwen (Sippora en de Ethiopische vrouw) (Ex.18:2 / Num.12:1). 6. Gideon had vele vrouwen en 70 zonen (Richt.8:30). 7. De vader van Samul, Elkana, had twee vrouwen (Hanna en Peninna) (1 Sam.1:1,2). 8. Koning Saul had ten minste twee vrouwen (Achinoam en Rispa) (1 Sam.14:50 / 2 Sam.3:7). 9. David had tenminste acht vrouwen (Mikal, Abigal, Achinoam, Batseba, Maka, Chaggit, Abital en Egla) plus de vrouwen van Saul (2 Sam.12:8). 10. Salomo had 700 vrouwen en 300 bijvrouwen (1 Kon.11:3). 11. Koning Achab had meer dan n vrouw (1 Kon.20:7). 12. Koning Rechabeam had 18 vrouwen en 60 bijvrouwen (2 Kron.11:21). 13. Koning Abia die over Juda regeerde, had 14 vrouwen (2 Kron.13:21). 14. Koning Joas had twee vrouwen (2 Kron.24:1-3). 15. Koning Ahasveros had een harem. Twee vrouwen worden met name genoemd: Wasti en Ester (Ester 1:10-12 / 2:1-17). (Deze vorige tabel komt uit: Bijbels feitenboek van J.L. Meredith, Uitg.Bigot & Van Rossum, BV Baarn, 1982, p.145,146).

HUWELIJK EN HOERERIJ IN DE BIJBEL 4

HUWELIJK EN HOERERIJ
IN HET N.T.

1) Er is n grieks woord voor huwelijk "gamos. Zwagerhuwelijk bestond nog in tijd van Jezus maar is niet bindend voor christenen Mat.22:23-33. 2) Voor Jezus is het huwelijk onverbreekbaar de enige reden kan zijn, overspel of hoererij: Mat.19:9. God heeft Man en Vrouw samengevoegd: Marc.10:6-9. Zijn vrouw wegzenden om een andere reden dan hoererij is haar in geestelijk gevaar stellen: Mat.5:32. Overspel begint in je hoofd bij het begerig zien naar een vrouw: Mat.5:28 en vergelijk 1 Joh.2:16. Sommigen voelen dat ze ongetrouwd moeten blijven: Mat.19:12 / Luc.18:29. Celibaat gebieden mag niet: 1 Tim.4:1,3. In de nieuwe wereld zijn er geen huwelijken meer: Marc.12: 25. 3) Voor Paulus en Petrus is huwelijk een goede instelling om hoererij enz... tegen te gaan: 1 Cor.7:1,2,8,9 / 1 Pet. 3: 4-7 / 1 Cor.9:5. Scheiding van tafel en bed van 2 gelovigen (gebonden in tijd) is toegestaan maar seksuele gemeenschap met anderen is niet toegestaan:1 Cor.7:3-7 / Eph.5:5. Een gelovige man mag zijn ongelovige vrouw niet verstoten: 1 Cor.7:11. Wanneer de ongelovige de gelovige partner verlaat is men nog niet vrij van dit huwelijk tenzij de andere partner overspel pleegt: 1 Cor.7:12-16. Niet trouwen is een goede zaak voor het werken in dienst van God: 1 Cor.7:32,37,38. Door de dood is het huwelijk ontbonden: 1 Cor.7:39. Door hoererij en overspel is het huwelijk ontbonden: Heb.13:4 / Col.3:5,6 / Opb.22:15. Hoererij is zonde tegen je eigen lichaam: 1 Cor.6:18. Huwelijk is een liefdesrelatie: Col.3:19 / Gal.5:28,29. Moeten onze vrouwen eren: 1 Pet.3:7. Het huwelijksbed moet onbezoedeld zijn: Heb.13:4. 4) Kuisheid of Reinheid is belangrijkste in huwelijk: 1 Cor.5:1 / Eph.5:3 / 1 Thes.4:3-7. Kuisheid is vrucht van de Geest: Gal.5:22. Is een voortdurende reiniging en niet alles in een keer: Jac.4:8 / 1 Pet.1:22. Van nature is mens vleselijk (onrein): Gal.5:19 / Col.3:5 / 1 Pet.3:2. In klassieke oudheid was hoererij normaal: Hand.15:29. Ouderlingen moeten voorbeeld geven: 2 Cor.6:6 / 1 Tim.4:12. Reinheid moet binnenin beginnen: Mat.5:8. Vleselijke begeerte en der ogen is niet van God: 1 Joh.2:16. 5) Gemeente is symbolisch vrouw van Jezus: Eph.5:22-33. Gemeente moet een reine maagd zijn en blijven: 2 Cor.11:2.

HUWELIJK EN HOERERIJ IN DE BIJBEL 5 Moeten rein hart hebben: 1 Pet.1:22. Moeten rein geweten hebben: 1 Tim.3:9 / 2 Tim.1:3. Andere goden achternalopen is hoererij plegen: Opb.17. Mammon volgen is afgoderij: Mat.6:24. Zijn buik volgen is afgoderij: Rom.16:18 / Phil.3:19. Afgoderij is vrucht van het vlees: Gal.5:20. Er is vergeving na belijdenis van zonden: 1 Joh.1:9 Moeten ons aan Gods Woord houden om gereinigd te worden: Joh.15:3. De wereld is voor Jezus niet rein genoeg,we mogen dus niet handelen als de wereld. Zelfs de "religieuze" wereld is niet rein: Mat.7:15-20 / 15:11,17-20 / Luc.11:39-41 VARIA 1. Mogen niet meedoen met praktijken van andere godsdiensten: 1 Cor.6:12-17. Dat is geestelijk overspel. 2. De begeerte van het vlees en de begeerte der ogen is niet uit de Vader maar uit de wereld: 1 Joh.2:16. 3 De geschiedenis van Abraham en zijn twee vrouwen is de afbeelding van Gods verbonden met de mensheid. Als eerste, de bijvrouw, wijst naar het O.T. De wettelijke vrouw wijst naar het N.T., het hemelse Jerusalem: Gal.4:21-31 en vergelijk ook Jes.54:1-6. 4 Dat God aan gelovigen in het O.T. concubinaat en polygamie (meerdere vrouwen tegelijk) toelaat is duidelijk. Waarom is niet zo gemakkelijk op te lossen. Dit ging niet over naar het N.T. Jezus zegt dat slechts geldig is de verhouding van n man=n vrouw=n huwelijk (Mat.19:49). En ook Paulus wijst naar deze regeling (1 Cor.6:16). Hij is absoluut geldig voor alle gelovigen sindsdien. Men zal de hoererij (neiging) in zijn lichaam doden (Col.3:5). Monogamie is slechts doorbroken wanneer n van de partners overgaat tot overspel of wat het grieks noemt porneia in de brede zin van het woord (Mat.5:32 / Marc.10:11,12 / Rom.7:2,3). Onder porneia verstaat men dan: homoseksualitiet, omgang met kinderen, met dieren enz. 5 In geval van hoererij - overspel mag de ne partner de andere vergeven: (Mat.6:14,15 / 1 Cor.5:13 / 2 Cor.2:6-11). Maar in elk geval zal de overspelige gekenmerkt worden in de gemeente: (1 Cor.5:9-13 / Heb.12:15,16). 6 Hoeren (man of vrouw) kunnen bij God vergeving krijgen, dus ook in de gemeente (Mat.21:23,31,32). Regel en norm in dit geval is: een nieuw en rein leven leiden (Gal.5:19-21 / Eph.5:5).

3 BELANGRIJKE OPMERKINGEN

HUWELIJK EN HOERERIJ IN DE BIJBEL 6

1. 2. 3.

Het huwelijk was in de dagen van zowel de Joden als de dagen van Jezus uitsluitend een burgerlijke aangelegenheid. Geen hoererij: Want de huwelijksverbintenis wordt een verbond genoemd en daar ga je alle verbintenissen aan die in dat verbond staan. Maleachie 2:14 In de Bijbel zowel het OT als het NT, wordt de nadruk gelegd op reinheid en loyaliteit in het huwelijk.