You are on page 1of 1

KLUCZOWE KONCEPCJE TOGAF 9.

1 RAM DO TWORZENIA ARCHITEKTURY KORPORACYJNEJ


CYKL ADM I WYSTPUJCE W JEGO RAMACH ITERACJE STRUKTURA ADU ARCHITEKTONICZNEGO
PROCESY
Faza wstpna Iteracja potencjau architektonicznego Iteracja rozwoju architektonicznego

STRUKTURA REPOZYTORIUM KORPORACYJNEGO


REPOZYTORIUM ARCHITEKTONICZNE
Metamodel architektury

RELACJE POMIDZY BLOKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, PRODUKTAMI ARCHITEKTONICZNYMI I ARTEFAKTAMI


PRODUKTY ARCHITEKTONICZNE REPOZYTORIUM ARCHITEKTONICZNE

ZAWARTO
Wymagania SLA i OLA Struktura odpowiedzialnoci Standardy organizacyjne Rozwizania Architektury

Wprowadzanie & wycofanie Zgodno Dyspensy Monitorowanie/Raportowanie Kontrola biznesowa

REPOZYTORIUM KORPORACYJNE
REPOZYTORIUM ARCHITEKTONICZNE

Metoda architektoniczna

Metamodel zawartoci

A.
ne go

Artefakty w krajobrazie s ustrukturalizowane zgodnie z ramami

Najlepsze praktyki tworz architektury referencyjne

Biblioteka referencyjna

Katalogi

Katalogi

H.
Zarzdzanie zmian architektury

Wizja architektury

Artefakty
Materiay referencyjne organizacji

Matryce
Diagramy

Matryce

B.
Architektura biznesowa

Zarzdzanie rodowiskiem

Ite arc racja hit ek adu ton icz

Repozytorium rozwiza
Umoliwiaj dziaanie organizacji

Krajobraz architektoniczny
Architektury strategiczne Architektury segmentw Architektury potencjau
Standardy s zgodne z Przyjte przez organizacj

Diagramy

G.
Nadzr nad implementacj Zarzdzanie wymaganiami

C.
Architektura danych i aplikacji

Kontrola przepywu procesu

Bloki budowlane rozwiza

Standardy maj implementacje referencyjne

Opisuj

Baza standardw informacyjnych


Najlepsze praktyki tworz standardy

Inne produkty architektoniczne

Bloki budowlane

F.
Planowanie migracji

D. E.
Moliwoci i rozwizania Architektura techniczna

GWNE CIAA I ROLE IDENTYFIKOWANE W RAMACH TOGAF I ICH WZAJEMNE RELACJE


Ciao zarzdzajce organizacj
Zarzdzanie Zarzdzanie

Standardy biznesowe Standardy danych Standardy aplikacji Standardy techniczne

Dostarczaj wynik organizacji

Krajobraz jest nadzorowany

Iteracja planowania przejcia

Opracowanie Gwny architekt Rada architektoniczna


Dopasowanie Wskazwka

Implementacja Biuro zarzdzania programami


Zarzdzanie ryzykiem Dopasowanie

Wdraanie Zarzdzanie usugami


Monitorowanie

Repozytorium wymaga
Wymagania strategiczne Wymagania segmentw Wymagania potencjau

Steruj dziaaniem organizacji

Log adu architektonicznego


Log decyzji Kalendarz Oceny zgodnoci Portfel projektu Oceny potencjau Pomiary wydajnoci

ARCHITEKTURAKORPORACYJNA.PL
Polskie Forum Architektury Korporacyjnej
Serwis ArchitekturaKorporacyjna.pl jest niekomercyjn inicjatyw, ktra ma na celu upowszechnianie praktycznej wiedzy nt. architektury korporacyjnej wrd polskich organizacji zarwno firm jak i instytucji sektora publicznego. Redaktorem serwisu jest prof. dr. hab. Andrzej Sobczak z Katedry Informatyki Gospodarczej SGH, kierownik Zakadu Systemw Informacyjnych. Ekspert ds. architektury korporacyjnej/TOGAF oraz strategicznego zarzdzania IT. Zapraszam do kontaktu: sobczak@architekturakorporacyjna.pl.

Cykl ADM (Architecture Development Method) jest metod przedstawiajc krok po kroku jak zaprojektowa i zrealizowa architektur korporacyjn w organizacji. Jest to metoda iteracyjna, umoliwiajca stworzenie zarwno architektury strategicznej, segmentw jak i potencjau. Efektem kocowym cyklu jest wprowadzona zmiana organizacyjna (zarwno na poziomie biznesowym jak i IT).

Architekci korporacyjni

Potencja architektoniczny
Repozytorium umiejtnoci Struktura organizacyjna Status prac architektonicznych

Architekci dziedzinowi

Dyfuzja Zgodno

Projekty implementacyjne

Zmiana

Systemy IT

KLUCZOWE POJCIA METAMODELU ZAWARTOCI TOGAF PRYNCYPIA, WYMAGANIA, WIZJA


PRYNCYPIUM ARCHITEKTONICZNE
Jakociowe okrelenie celu, ktry powinien by speniony przez architektur.

ARTEFAKTY ARCHITEKTONICZNE PRZYPORZDKOWANE DO FAZ CYKLU ADM


FAZA WSTPNA WIZJA ARCHITEKTURY Macierze Macierz mapy interesariuszy ARCHITEKTURA DANYCH Katalogi Katalog encji danych/ komponentw danych Diagram acucha wartoci ARCHITEKTURA APLIKACJI Katalogi Katalog portfela aplikacji Katalog interfejsw Diagramy bazowe Diagram koncepcji rozwizania ARCHITEKTURA TECHNICZNA Katalogi Katalog standardw technicznych Katalog portfela technicznego

PRYNCYPIUM BIZNESOWE
Wysokopoziomowa zasada dotyczca sposobu dziaania organizacji wywodzca si z misji, wizji i strategii jednostki.

OGRANICZENIE
Owiadczenie o prawdopodobnym fakcie, ktry nie zosta w peni potwierdzony na tym etapie, z powodu ogranicze zewntrznych.

PRZYPUSZCZENIE
Ilociowe wyraenie potrzeby biznesowej, ktra musi zosta zaspokojona przez konkretn architektur lub grup zada.

WYMAGANIE
Ilociowe wyraenie potrzeby biznesowej, ktra musi zosta zaspokojona przez konkretn architektur lub grup zada.

LUKA
Okrelenie rnicy pomidzy dwoma stanami. Termin uywany w kontekcie analizy luk, w ktrej identyfikowane s rnice pomidzy architektur bazow a architektur docelow.

INTERESARIUSZ
Osoba, zesp lub organizacja (lub ich klasy) zainteresowana architektur lub posiadajca troski zwizane z wynikami Implementacji architektury.

Katalogi Katalog pryncypiw ARCHITEKTURA BIZNESOWA Katalogi Katalog organizacji/aktorw

Pryncypium architektoniczne

Pryncypium biznesowe

Ograniczenie

Przypuszczenie

Wymaganie

Luka

Interesariusz

ARCHITEKTURA BIZNESOWA
Kluczowe koncepcje
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
Samodzielna jednostka skupiajca zasoby, ktra posiada szczebel kierowniczy, cele, zadania i rodki. Organizacje mog obejmowa podmioty zewntrzne i inne wsppracujce organizacje biznesowe.

Katalog czynnikw sterujcych/ celw/zada

Rozszerzenie dotyczce konsolidacji infrastruktury


USUGA BIZNESOWA
Wspiera zdolno biznesow poprzez jawnie zdefiniowany interfejs, jest te jawnie zarzdzana przez organizacj.

Katalog rl Katalog usug biznesowych/funkcji Katalog lokalizacji Katalog procesw/zdarze/kontroli/ produktw Macierze Macierz encji danych/ funkcji biznesowej Macierz aplikacji/danych Macierze Macierz aplikacji/organizacji Macierz rl/aplikacji Macierz aplikacji/funkcji Macierz interakcji aplikacji Macierze
TOGAF jest zastrzeonym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

FUNKCJA
Dostarcza potencjau biznesowego cile dostosowanego do danej organizacji, ale niekoniecznie jawnie nadzorowanego przez organizacj.

AKTOR
Osoba, organizacja lub system wystpujce w roli inicjujcej dziaania lub uczestniczcej w nich.

ROLA
Typowa lub oczekiwana funkcja Aktora lub rola odgrywana przez kogo lub co w okrelonym dziaaniu lub zdarzeniu. Aktor moe peni wiele rl.

PROCES
Proces reprezentuje sekwencj czynnoci, ktre razem prowadz do osignicia okrelonego wyniku, moe by zdekomponowany na podprocesy i moe przedstawi dziaanie funkcji lub usugi (na kolejnym poziomie szczegowoci). Procesy mog by take wykorzystywane do czenia lub tworzenia organizacji, funkcji, usug i procesw.

LOKALIZACJA
Miejsce, w ktrym odbywa si dziaalno biznesowa; moe by hierarchicznie zdekomponowana.

Macierze Macierz aplikacji/technologii

Jednostka organizacyjna

Funkcja

Aktor

Rola

Proces

Usuga biznesowa

Lokalizacja

Katalog kontraktw/miar

Rozszerzenie dotyczce motywacji


CZYNNIK STERUJCY
Uwarunkowanie zewntrzne lub wewntrzne motywujce organizacj do zdefiniowania swoich celw.

Rozszerzenie dotyczce adu


ZADANIE
Osadzony w czasie kamie milowy dla danej organizacji, wykorzystywany do wykazania postpu w osiganiu celu.

Rozszerzenie dotyczce procesw


KONTRAKT/UMOWA
Porozumienie pomidzy konsumentem i dostawc usugi, ktre okrela funkcjonalne i niefunkcjonalne parametry interakcji.

CEL
Oglne okrelenie celu lub kierunku dla organizacji, zazwyczaj wykorzystywane do pomiaru sukcesu organizacji.

MIARA
Wskanik lub czynnik, ktry moe by monitorowany, zwykle na bieco, w celu okrelenia stopnia powodzenia lub zgodnoci z celami i zadaniami.

JAKO USUI
Predefiniowana konfiguracja atrybutw niefunkcjonalnych, ktre mog by przypisane do usugi lub kontraktu usugowego.

KONTROLA
Krok decyzyjny, z powizan logik podejmowania decyzji, wykorzystywany do okrelenia podejcia wykonawczego dla procesu lub do zapewnienia, e proces jest zgodny z zasadami adu.

PRODUKT
Produkt biznesowy bdcy wynikiem realizacji procesu.

ZDARZENIE
Zmiana stanu organizacji, ktra wywouje przetwarzanie. Moe pochodzi z wewntrz lub z zewntrz organizacji i moe wywoywa skutki wewntrz lub na zewntrz organizacji.

Macierz interakcji biznesowych Macierz aktorw/rl Diagramy bazowe Diagram ladu biznesowego Diagram usug biznesowych/ informacji

Diagramy bazowe Konceptualny diagram danych Logiczny diagram danych Diagram rozpowszechnienia danych

Diagramy bazowe Diagram komunikacji aplikacji Diagram lokalizacji aplikacji i uytkownikw Diagram systemowych przypadkw uycia

Diagramy bazowe Diagram rodowisk i lokalizacji Diagram dekompozycji platformy

Czynnik sterujcy

Cel

Zadanie

Miara

Jako usugI

Kontrakt/ Umowa

Kontrola

Produkt

Zdarzenie

Diagramy rozszerze Diagram bezpieczestwa danych Diagram migracji danych Diagram cyklu ycia danych

Diagramy rozszerze Diagram zarzdzalnoci korporacj Diagram realizacji procesu/aplikacji Diagram inynierii oprogramowania Diagram migracji aplikacji Diagram dystrybucji oprogramowania

Diagramy rozszerze Diagram przetwarzania Diagram przetwarzania sieciowego/ sprztu Diagram inynierii komunikacji

ARCHITEKTURA DANYCH
Kluczowe koncepcje
ENCJA DANYCH
Zbir danych wydzielony w taki sposb, e przez eksperta domeny biznesowej uznawany jest za okrelony byt.

ARCHITEKTURA APLIKACJI
Kluczowe koncepcje
LOGICZNY KOMPONENT APLIKACJI
Wydzielony zbir funkcjonalnoci aplikacji niezaleny od poszczeglnych implementacji.

ARCHITEKTURA TECHNICZNA
Kluczowe koncepcje
FIZYCZNY KOMPONENT TECHNICZNY
Konkretny produkt infrastruktury technicznej lub instancja produktu infrastruktury technicznej.

Diagram dekompozycji funkcji Diagram cyklu ycia produktu

Rozszerzenie dotyczce modelowania danych


LOGICZNY KOMPONENT DANYCH
Grupa powizanych encji danych wydzielona w celu utworzenia logicznej lokalizacji ich przechowywania.

Rozszerzenie dotyczce konsolidacji infrastruktury


FIZYCZNY KOMPONENT APLIKACJI
Aplikacja, modu aplikacji, usuga aplikacji lub inny wdraalny komponent funkcjonalnoci.

Rozszerzenie dotyczce usug


USUGA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
Zautomatyzowane elementy usugi biznesowej. Usuga systemu informatycznego moe dostarcza lub wspiera czciowo lub cakowicie jedn lub wicej usug biznesowych.

Rozszerzenie dotyczce konsolidacji infrastruktury


LOGICZNY KOMPONENT TECHNICZNY
Logiczna reprezentacja infrastruktury technicznej, ktra jest niezalena od poszczeglnych produktw. Klasa produktu technicznego.

FIZYCZNY KOMPONENT DANYCH


Powizane encje danych przechowywane w fizycznej lokalizacji.

USUGA PLATFORMY
Techniczna zdolno niezbdna do utworzenia infrastruktury wspierajcej tworzenie aplikacji.

Diagramy rozszerze Diagram zada/celw/usug Diagram biznesowych przypadkw uycia Diagram dekompozycji organizacji Diagram przepywu procesu

Encja danych

Logiczny komp. danych

Fizyczny komp. danych

Logiczny komp. aplikacji

Fizyczny komp. aplikacji

Usuga systemu informat.

Fizyczny komp. technniczny

Usuga platformy

Logiczny komp. techniczny

Zarzdzanie wymaganiami Katalogi Katalog wymaga

Moliwoci i rozwizania Diagramy bazowe Diagram kontekstu projektowego Diagram korzyci

MOLIWOCI, ROZWIZANIA I PLANOWANIE MIGRACJI


POTENCJA
Wynik biznesowy, ktry jest dostarczany przez zakoczenie jednego lub wicej pakietw pracy.

NADZR NAD IMPLEMENTACJ


STANDARD
Wsplnie ustalony i powszechnie stosowany zestaw parametrw, ktrych zastosowanie pozwala osign odpowiedni poziom jakoci i/lub bezpieczestwa danego rozwizania i/lub jego zgodnoci z innymi rozwizaniami.

GRUPA ZADA
Zestaw czynnoci, ktre naley podj aby osign jeden lub wicej celw biznesowych.

KONTRAKT ARCHITEKTONICZNY
Porozumienie zawarte pomidzy wszystkimi stronami zaangaowanymi w rozwj architektury a take dostarczanie rozwiza powstajcych na jej podstawie.

WYTYCZNA
Kierunek dziaania, wskazwka odnonie do sposobu realizacji danego rozwizania.

SPECYFIKACJA
Wyszczeglnienie wartoci parametrw lub wymaga technicznych tworzonego rozwizania.

Diagram zdarze

Potencja

Grupa zada

Kontrakt architektoniczny

Standard

Wytyczna

Specyfikacja

Rozszerzenie dotyczce konsolidacji infrastruktury

Rozszerzenie dotyczce adu

Rozszerzenie dotyczce motywacji

Rozszerzenie dotyczce procesw

Rozszerzenie dotyczce danych

Rozszerzenie dotyczce usug

Zawarto rdzenia metamodelu