V. I.

Grosul DESPRE TERMENII „POPOR MOLDOVENESC” ŞI „LIMBA MOLDOVENEASCĂ” (1991) În una din rezoluţiile adoptate la al doilea Congres al Frontului Popular din Moldova (FPM), care şi-a desfăşurat lucrările în 1990, este formulată propunerea de a înlocui termenii „popor moldovenesc” şi „limba moldovenească” cu „popor român”, „limba română”. Această încercare de substituire se motivează într-un mod oarecum subiectiv. Se afirmă că aceste denumiri – „popor moldovenesc”, „limba moldovenească” – ar fi fost puse în circulaţie în perioada ţaristă şi a teroarei sovietice cu scopul de a justifica anexarea, după cum se spune în rezoluţie, a pămînturilor româneşti la Rusia. De aici ar reieşi că autodenumirea poporului (etnonimul) – „moldovean”, termenii „popor moldovenesc”, „limba moldovenească” şi-au făcut apariţia abia după 1812, după anexarea Basarabiei la Rusia. Această afirmare, avînd la temelie premize neautentice, contravine totalmente faptelor istorice. Preluată fără discernămînt din publicaţiile române antibelice şi din perioada războiului, ea nu conţine nimic nou. La începutul anilor 60, cercetînd anumite aspecte din istoria României, în special relaţiile românoruse, am întîlnit această versiune în ediţiile româneşti din perioada războiului, cînd armatele române se găseau pe teritoriul ţării noastre. Versiunea în cauză era formulată în introducerea la o culegere de documente (1). Astăzi ea este reanimată de unii din istoricii, filologii şi publiciştii moldoveni, care dintr-un motiv sau altul – din neştiinţă sau din rea-voinţă – trec sub tăcere adevărata stare de lucruri. Documentele confirmă: la mijlocul secolului XIV, cînd a fost creat Statul Moldovenesc, termenul Moldova era destul de răspîndit (2). Pe parcursul aceluiaşi secol – al XIV – sintagmele „Zemlea moldavskaia”, „boiare moldavskie”, „pămînteni moldoveni”, „Ţara Moldovei”, etnonimul moldoveni sînt pe larg atestate în documentele ţării. Nici într-un document alcătuit pe teritoriul Moldovei în secolele XIV, XV, XVI – gramote domneşti, acte bisericeşti ş.a. – n-am întîlnit măcar o dată ca moldovenii să fie numiţi români. Situaţia se schimbă întrucîtva în secolul XVII, dar şi atunci, şi în perioadele următoare în majoritatea covîrşitoare a spuselor de origine moldovenească sînt folosiţi termenii „moldoveni”, „popor moldovenesc”, „naţia moldovenească”. Pentru a ne convinge e suficient să ne adresăm scrierilor cîtorva autori moldoveni din diferite perioade, şi mai întîi de toate, marilor cronicari moldoveni: G.Ureche, M.Costin, I.Neculce, care şi-au plăzmuit nemuritoarele lor letopiseţe, după cum ei înşişi subliniază în repetate rînduri în limba moldovenească. În cronica masivă a lui I.Neculce n-am nici un caz cînd moldovenii ar fi fost numiţi români. Etnonimul „moldovean”, însă, precum şi sintagmele „limba moldovenească”, „obiceiuri moldoveneşti” sînt folosite aproape în fiecare pagină (3). Termenul „naţia moldovenească” este atestat în documentele străine – franceze, ruse, polone ş.a. – cu mult pînă la alipirea Basarabiei de Rusia. Cunoscutul călător din secolul XVII Evliya Çelebi îi deosebeşte pe moldoveni de valahi şi nici o dată nu pomeneşte de români. Călătorul rus N.Sumarokov, poposind pe meleagurile nistrene în 1799, scrie despre moldoveni şi despre limba moldovenească (4). Termenul “naţia moldovenească” este folosit de diplomatul şi călătorul francez Peyssonnel, care a vizitat aceste meleaguri în1765 (5). Apar constatări care pot fi înregistrate la diferiţi autori din veacurile XVII, XVIII, XIX: Dauterive, Ratcevic, Saint-Priest, Kleemann ş.a. Literatura informativă rusă de la începutul secolului XIX în repetate rînduri scrie despre moldoveni

(молдавцы). Astfel în unul din primele dicţionare enciclopedice ruse este menţionat poporul „moldavţî.., poseleonnîi po raznîm mestam Ekaterinoslavskoi gubernii”(6)... Ruşii nu aveau nici un interes să schimbe autodenumirea (etnonimul) moldovenilor, cu toate că, după o tradiţie mai veche, în diferite documente ruseşti îi denumeau pe moldoveni şi volohi, iar limba lor – volohă: valahii însă sînt numiţi munteni. Termenii „moldoveni”, „popor moldovenesc”, „naţia moldovenească” erau în circulaţie şi în Principatul Moldova (Moldova de peste Prut), care n-a fost alipită Rusiei. Termenul „popor moldovenesc” este folosit în plîngerea adresată de către boierii moldoveni Porţii Otomane în martie 1821 (8). Termenul „naţia moldovenească” este folosit şi în cererea trimisă de către boierii moldoveni împăratului rus în aprilie 1821 (9). Termenii „popor moldovenesc” şi „naţia moldovenească” sînt folosiţi şi de către revoluţionarii moldoveni din Moldova de peste Prut la 1848 (10). Lista unor astfel de mărturii ar putea fi încă continuată şi doar spaţiul lucrării de faţă nu ne permite să reproducem alte informaţii şi constatări. Important este faptul că aceste materiale le-am selectat şi sistematizat mai demult, iar analiza lor în ansamblu ne îndreptăţeşte să formulăm cu multă convingere concluzia: moldovenii cu mult înainte de 1812 erau cu etnonimul lor „moldovean, moldoveni”, şi era încetăţenit termenul „popor moldovenesc”. Termenul „naţia moldovenească” era bine cunoscut de acum în secolul XVIII. Numărul şi valoarea faptelor istorice sînt de aşa natură, că în această chestiune nu pot exista două păreri. Mai mult, aceşti termeni aveau nu numai o largă circulaţie în calitate de autodenumire a moldovenilor, de confirmare a statornicirii conştiinţei lor naţionale, ci şi predominau. Ei aveau rădăcini adînci în conştiinţa maselor populare. Acest adevăr este confirmat de cele mai vechi şi reprezentative înregistrări din folclorul moldovenesc. Bunăoară, perla creaţiei moldoveneşti, balada „Mioriţa”, epos al romanicilor răsăriteni, nu spune nimic despre români sau despre poporul român. În această capodoperă a geniului de creaţie al poporului moldovenesc, este vorba de un moldovean care personifică destinul vitreg al consîngenilor săi. Cu toate că poporul era analfabet, există diferite surse documentare, ce mărturisesc despre conştiinţa naţională a moldovenilor: recensăminte ale populaţiei, alte surse, de exemplu, fixarea migraţiei locuitorilor, ş.a. Istoricul sovietic E. Drujinin, cercetînd revoltele ţăranilor din judeţul Tiraspol, în 1802, a analizat sute de anchete de interogare a ţăranilor, care mărturiseau despre aşezarea lor pe aceste meleaguri. Cercetarea conchide: „E caracteristic că aproape toţi acei care sau mutat cu traiul în acest raion, cu unele excepţii, se considerau moldoveni, că fac parte din naţia moldovenească; în calitate de persoane venite de peste hotare ei sperau să-şi păstreze libertatea personală” (11). De altfel, chiar unii ţărani ruşi şi ucraineni, ca să nu devină iobagi se declarau moldoveni, şerbirea cărora era interzisă. Însă pentru a se înscrie moldovean trebuia să se ştie de existenţa acestei denumiri de popor. Şi dacă pribegii din Rusia şi Ucraina o cunoşteau, înseamnă că această denumire – popor moldovenesc, etnonimul „moldovean” – erau, desigur, larg răspîndite. Informaţii bogate despre moldoveni, şi nu despre români, ne oferă „reviziile” (recensămintele) ruseşti de la sfîrşitul veacului XVIII- începutul veacului XIX. Recensămîntul moldovenesc (basarabean) din 1817 atestă numai moldoveni. Acest recensămînt – pentru prima oară în istoria ţinutului realizat în limba moldovenească (limba oficială a recensămîntului în regiune) – niciodată

nicăieri nu înregistrează termenul de români. Chiar şi coloniştii din Ungaria s-au declarat ciobani valahi (12). Peste tot e vorba de moldoveni (13). Despre rădăcinile adînci şi manifestarea largă a conştiinţei naţionale a moldovenilor mărturisesc şi sursele informative întrucîtva specifice. Astfel, N. Popovschi, autorul istoriei bisericii editate la Chişinău pe timpul românilor în 1931, menţiona că la sfîrşitul secolului XVIII majoritatea covîrşitoare a preoţilor din Principatul Moldova se considerau de naţia moldovenească. În Basarabia din 1274 de slujitori ai bisericii 992 erau de naţia moldovenească („de neam moldovean”) (14). Manifestarea în masă a conştiinţei naţionale a moldovenilor este reflectată şi în constatările unor personalităţi care cunoşteau bine situaţia din Moldova. Scriitorul Zamfir Ralli (Arbore), care mai mulţi ani a trăit în emigraţie în România, a publicat cîteva cărţi şi articole de caracter memorii. Însă în afară de amintirile, care au văzut lumina tiparului, în arhivele moscovite se mai păstrează memorii rămase în manuscrise. După cum se ştie, primii ani de şcoală Z. Ralli (Arbore) i-a petrecut la Cernăuţi şi Chişinău. Referindu-se la această perioadă, el printre altele scria: „Aici în aceşti cinci ani am învăţat limba rusă, pe care n-o cunoşteam pînă la intrarea în gimnaziu, fiindcă în primii ani ai copilăriei vorbeam numai în limba germană, limba polonă şi limba moldovenească, care se foloseau la Cernăuţi, unde am făcut primii ani de şcoală” (15). Mai încolo Z. Ralli (Arbore) scrie despre poporul moldovenesc, după ce şi-a făcut studiile în România şi Franţa în 1917 s-a stabilit în URSS, devenind comisar popular în Republica Autonomă Moldovenească. În martie 1925 într-o adresată rudelor caracterizează astfel situaţia etnopolitică şi etnolingvistică din Moldova din stînga Nistrului: „Moldovenii de aici, ca şi moldovenii basarabeni, nu se consideră români, limba e moldovenească, dar desigur va trebui dezvoltată” (17). Scriitorul şi omul politic C. Stere de asemenea ne-a lăsat mărturii cu privire la apartenenţa sa naţională. Dînsul mulţi ani a trăit în România şi se pronunţa pentru cauza românească. În perioada cînd se găsea în Rusia în timpul procesului de judecată din anii 80 ai secolului XIX, la întrebarea despre apartenenţa sa naţională C. Stere a declarat că e moldovean (18). În timpul procesului de judecată din Iaşi din decembrie 1866, T. Boldur-Laţescu, participant la mişcarea moldovenească din România, la întrebarea despre naţionalitatea sa a răspuns: „Sînt moldovean” (19). Cu alte cuvinte, chiar şi după unirea în 1859 a Principatului Moldovei şi al Valahiei, chiar şi după apariţia din 1862 pe harta politică a lumii a unui nou stat – România – diferiţi oameni declarau public că sînt de naţia moldovenească. Nu e de mirare că în mentalitatea moldovenilor din Rusia, apoi din URSS, conştiinţa naţională moldovenească, autodenumirea lor – moldoveni, precum şi autodenumirea limbii – limba moldovenească, aveau rădăcini trainice, constituind fenomene de o largă răspundere, dominante în contextul polietnic. Această realitate au fost nevoite s-o recunoască autorităţile de ocupaţie chiar şi în timpul Marelui Război pentru apărarea Patriei. Cu toate că Basarabia a fost ocupată de România timp de 22 de ani (din 1918 pînă 1940), unii din şefii departamentului de propagandă a conducerii româneşti din Basarabia, Mîţîlescu, scria într-o dare de seamă că aparatul din subordonarea sa munceşte ca să schimbe concepţia moldovenilor, să facă ca Basarabia să devină cea mai fermă în credinţa românească. Această sarcină se considera una din cele mai importante, fiindcă, după cum sublinia superiorul departamentului de propaganda românească, „ţăranul basarabean se consideră moldovean şi nu român”. Citind această dare de seamă, I. Antonescu a scris: „Trebuie de organizat acolo o puternică propagandă cu scopul reeducării” (20).

Acestea sînt mărturii de netăgăduit. Numărul lor ar putea fi sporit cu zeci şi chiar cu sute de exemple. Dar şi cele reproduse sînt suficiente pentru a face concluzii nepărtinitoare. Dacă vom urmări apariţia şi perpetuarea în istorie a glotonimului (autodenumirea limbii) „limba moldovenească” , vom observa că el a parcurs acelaşi drum şi are un destin asemănător cu cel al etnonimului „moldovean”, al termenului „popor moldovenesc”. Se ştie că de acum primul letopiseţ în limba moldovenească, ajuns pînă în zilele noastre, autorul G. Ureche, consacră unul din primele capitole acestei limbi, întitulîndu-l „Pentru limba noastră moldovenească” (21). În „Descrierea Moldovei” D. Cantemir a inclus un capitol special despre limba moldovenească. În acest capitol limba moldovenească este pomenită de zeci de ori, precum şi termenul „popor moldovenesc”. Tot aici D. Cantemir menţionează particularităţile limbii vorbite de moldovenii din zona Nistrului, constatînd că aceste particularităţi sînt de aşa natură „că alţi moldoveni cu greu îi înţeleg” (22). Termenul „limba moldovenească” îl foloseşte des şi M. Costin, cu toate că era pasionat de orientarea latină, şi Grigore Ureche şi Amfilohie Hotiniul. Acesta a fost traducător şi editor al cîtorva manuale în limba moldovenească încă la sfîrşitul secolului XVIII (23). Dînsul a tradus din limba italiană în limba moldovenească un manual de fizică, rămas în manuscris (24). De menţionat este că de acum în titlurile acestor cărţi A. Hotiniul sublinia că ele sînt traduse în limba moldovenească. Este curios că în subtitlurile aceloraşi cărţi se schimba denumirea limbii traducerii, în dependenţă de locul editării: dacă apărea la Iaşi, se menţiona că este publicată în limba moldovenească; dacă apărea la Bucureşti – se arăta că este editată în limba română. Astfel, în 1809 a fost tradusă din vechea slavă şi editată cartea „Poreadok po osvesceniu ţerkvei”. În ediţia din Iaşi se menţiona că e tradusă în limba moldovenească, în ediţia bucureşteană se arăta că e tradusă în limba română (25). Aşadar, glotonimul „limba moldovenească” are o vechime considerabilă, fiind atestat în documente şi folosit de purtătorii acestei limbi de acum în evul mediu. El avea o largă circulaţie nu numai în documentele moldoveneşti, ci şi în cele de peste hotarele Statului Moldovenesc, avînd rădăcini trainice în conştiinţa maselor populare. Deaceea nu e de mirare că după alipirea pămînturilor moldoveneşti la Rusia, glotonimul „limba moldovenească” devine oficial. De acum în anul 1792, după alipirea teritoriilor din stînga Nistrului la Rusia, Ecaterina II a dăruit pămînturi lîngă Dubăsari tipografului moldovean M. Strelbiţchi şi i-a permis să organizeze acolo o tipografie „pentru tipărirea cărţilor în limbele greacă, rusă, moldovenească şi alte limbi” (26). Alături de diferite volume M. Strelbiţchi a editat şi cărţi în limba moldovenească, inclusiv culegerea de versuri „Poezii noi” a poetului moldovean Ivan Contacuzino. Autodenumirea limbii moldovenilor – limba moldovenească – îşi confirmă statutul oficial şi după anexarea Basarabiei la Rusia. Anume aceste cuvinte – limba moldovenească – în conformitate cu realitatea lingvistică şi reflectînd conştiinţa lingvistică şi naţională a moldovenilor, sînt fixate în „Pravila vremennogo pravlenia Bessarabii” din 1813, în „Ustav obrazovania Bessarabskoi oblasti 1818 goda” – acte legislative de bază ale cîrmuirii ţinutului după alipirea lui la Rusia. Limba moldovenească ca obiect se învăţa în seminarul duhovnicesc din Chişinău, prima instituţie medie de învăţămînt din ţinut.

Făcînd cunoştinţă cu articolul lui I. Halipa despre învăţămîntul public din Basarabia, apărut la începutul secolului curent, ne vom convinge că anume cuvintele „limba moldovenească” constituiau termenii obişnuiţi, de circulaţie generală pentru denumirea limbii materne a moldovenilor. De acum în 1841 în cancelaria guvernatorului Basarabiei a fost elaborat documentul întitulat „Ob usilenii v Bessarabskih ucilisciah prepodavania moldavskogo iazîka” (28). Termenul în cauză a continuat să fie folosit, era şi firesc, şi ulterior, cînd limba moldovenească nu se mai învăţa în şcolile basarabene. Bunăoară, în 1896 A. Baldescul a publicat un dicţionar rusmoldovenesc, alcătuit de el în 1884. În această lucrare autorul scrie despre limba moldovenească şi nu despre altă limbă (29). Situaţia e caracteristică şi pentru perioada de după 1905, cînd am putea vorbi de o anumită renaştere culturală în Basarabia, ce şi-a găsit expresia în apariţia în ţinut (pînă în 1917) a zeci de gazete şi reviste în limba moldovenească. Pînă atunci, pînă la începutul secolului XX, singura ediţie periodică care insera în paginile ei şi materialele în limba moldovenească era „Chişiniovskie eparhialnîe vedomosti”. Dicţionarul lui A. Baldescul de la sfîrşitul veacului XIX a fost urmat la începutul secolului XX de diferite alte dicţionare şi manuale de limba moldovenească. Autorul unui dicţionar rusmoldovenesc, G. Codrean, scria: „Traducerea moldovenească în măsura posibilităţilor de faţă e făcută în limba populară, folosită în vorbirea curentă a moldovenilor din Basarabia, pentru care limba literară (română, alcătuită din cuvinte franţuzeşti) e puţin înţeleasă sau chiar cu totul neînţeleasă” (30). În linii mari, aceleaşi idei promovează G. Codrean şi în ediţia a doua a dicţionarului său apărut în 1911, adăugînd că în aceeaşi limbă populară moldovenească sînt expuse şi cărţile bisericeşti moldoveneşti” (31). Într-adevăr, în 1819 la Petersburg se editează o biblie în limba moldovenească, care, cu toate că avea la bază biblia tradusă în Transilvania, foloseşte termenul „limba moldovenească” (32). În anii 1907 şi 1909 apar consecutiv două ediţii ale dicţionarului rus-moldovenesc al lui M. Ceachir. În introducerea lui, printre altele, se menţionează: „Dat fiind că dicţionarul este destinat basarabenilor, cuvintele ruseşti sînt traduse în curata limbă moldovenească populară, în care au vorbit şi vorbesc moldovenii basarabeni” (33). Însuşi arhimandritul Gurie, cunoscut prin simpatiile sale filormone, a editat în 1909 o bucoavnă moldovenească, în care utilizează termenii „limba moldovenească”, „buchii moldoveneşti”, „popor moldovenesc”. Ea conţine şi o poezie a autorului, „Rusia – patria mea”, totodată menţionîndu-se că „Rusia e ţara noastră”, iar „România e o ţară mică” (34). În această carte de citire, alcătuită de arhimandritul Gurie, în titlul este folosit cuvîntul „bucoavnă”. Ediţia din 1917 a ei, tipărită cu caractere latine, e întitulată „Abecedar moldovenesc”. Deşi în paginile lui se vorbeşte de limba moldovenească şi se menţionează că Basarabia e „baştina noastră, patria noastră moldovenească”, fiind inclusă aici şi poezia „Limba mea”, consacrată limbii moldoveneşti şi moldovenilor; se menţionează că manualul e tipărit în tipografia Societăţii Culturii Moldoveneşti în Basarabia (35).

După alipirea Basarabiei la România arhimandritul Gurie îşi schimbă a treia oară părerea – orientarea patriotică. Dacă pînă la anexarea el declara dragoste şi credinţă la început Rusiei, apoi Basarabiei, după 1918 el cu aceeaşi pasiune şi dezinvoltură afirmă că patria sa a devenit România. Circuitul ştiinţific de la începutul secolului XX demonstrează că diferiţi autori sînt preocupaţi de situaţia limbii moldoveneşti. Unii îşi canalizau căutările în albia tradiţiei lingvistice vechi moldoveneşti, alţii încercau să scrie într-o limbă cît mai apropiată de cea vorbită, o parte promovau ideea introducerii în ţinut a limbii literare române. În mai multe ediţii moldoveneşti se constata, însă, că moldovenii din componenţa Rusiei foarte puţin înţeleg limba literară română. Astfel gazeta Glasul Basarabiei (apărea în limba moldovenească) scria în iulie 1913 că moldovenilor nu le este cunoscută literatura română din regat şi că „limba românească literară cu greu poate fi pricepută de moldoveanul basarabean” (36). Aceeaşi gazetă în 1914 trage o concluzie curioasă, afirmînd că „moldovenii din România cu greu ne înţeleg pe noi, cum şi noi cu greu îi înţelegem pe dînşii” (37). Era firesc că în aceste condiţii oamenii de cultura moldovenească să încerce să scrie într-o limbă mai înţeleasă de masele largi ale populaţiei moldoveneşti, ceea ce a stimulat mobilizarea eforturilor în vederea creării şi cultivării limbii literare moldovenilor din Rusia. Aşadar, glotonimul (denumirea limbii) „limba moldovenească” este cunoscut şi folosit încă în evul mediu, considerat de moldoveni ca un indice a apartenenţei lor naţionale. El nu este plăzmuit după 1812. De acum pînă la anexarea Basarabiei la Rusia sînt cunoscute diferite gramatici ale limbii moldoveneşti. O stare gramatică pentru învăţarea limbilor moldovenească şi rusă a fost editată în 1789 de către Toader Şcoleru. Anexa ei conţinea un dicţionar de 1500 de cuvinte (38). O gramatică rusească (tradusă) în limba moldovenească a fost editată în 1819 la Chişinău (39). Tot acolo în 1862 apare o bucoavnă pentru cei care doresc să înveţe slovele moldoveneşti şi slavone, foarte mult asemănătoare cu bucoavna tipărită de M. Strelbiţchi în 1794 (40). Savanţii ruşi nu negau originea romanică a limbii moldoveneşti. Dar unii din ei îi considerau pe moldoveni slavoni. Această eroare poate fi înţeleasă. Constatînd că o anumită parte din vocabularul moldovenesc e de origine slavonă, observînd că moldovenii se folosesc în timpul scrisului de alfabetul slavon şi că sînt ortodocşi după credinţă, o parte din ruşi puteau crede că moldovenii sînt înrudiţi cu slavonii sau chiar sînt de origine slavonă. Însă majoritatea absolută a ruşilor cu o anumită pregătire, care trăiau în ţinut, erau convinşi de ceea ce prezintă limba populară a populaţiei care a dat denumire ţinutului – limba moldovenilor. Autorul probabil chiar a primei cărţi despre Basarabia, apărută în scurt timp după alipirea ţinutului la Rusia, P. Cuniţchi scria: „Limba moldovenească este limba latină stricată şi e foarte asemănătoare cu limba italiană” (41). De aceeaşi părere e şi istoricul P. Svinin, care a călătorit prin Moldova în 1818. „Limba moldovenească, - scria dînsul, - provine din latină şi şi-a păstrat în fondul său mai multă originalitate veche romană, decît italiană folosită chiar în Roma” (42). De altfel, în continuare P. Svinin afirmă: „Moldovenii (e vorba de moldovenii din dreapta Prutului – V.G.) se uită cu nădejde la Basarabia ca la o precursoare a viitoarei lor soarte, iar turcii, din partea lor, se stăruie pe toate căile să estompeze ataşamentul acestui popor la Rusia” (43). Caracterul romanic al limbii moldoveneşti este evidenţiat şi confirmat de toţi filologii de notorietate de pînă şi după revoluţie. Şi nu numai de romanişti, dar şi de slavişti: A. Cociubinschi, A. Sobolevschi, L. Şcerba, A. Iaţimirschi, G. Stepanov, R. Budagov, V. Şişmariov, M. Serghievschi,

ş.a. De altfel afirmaţiile unor filologi chişinăuieni, cum că academicianul V. Şişmariov nu folosea termenul „limba moldovenească”, nu corespunde realităţii. Reputatul savant-romanist a folosit acest glotonim în repetate rînduri (44). Aşadar, orice cititor nepărtinitor nu ar trebui să aibă îndoieli în ce priveşte faptul, confirmat de nenumărate ori de documente de netăgăduit, că şi denumirea „popor moldovenesc” şi denumirea „limba moldovenească” constituie termeni general acceptaţi la moldoveni, folosiţi şi perpetuaţi de ei din generaţie în generaţie din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre. Etnonimul „moldoveni”, denumirea „popor moldovenesc”, precum şi glotonimul „limba moldovenească” nu au fost plăzmuite chiar după anexarea Basarabiei la Rusia. Totodată, oprindu-ne asupra fenomenelor generale tipice, nu trebuie să trecem sub tăcere întreaga complexitate a vieţii, inclusiv a literaturii de specialitate. În ramura ştiinţei numite etnonimie, adică ştiinţei despre denumirile popoarelor, nu arareori putem întîlni diferite denumiri ale uneia şi aceleeaşi comunităţi etnice. Bunăoară, ruşii nu rareori erau numiţi slavoni (popor slav), moscoviţi, rossi, moscali, velicoruşi. Şi moldovenilor precum şi limbii lor în diferite perioade li s-au dat diferite denumiri. În unele documente, în literatura de specialitate moldovenii erau numiţi volohi, bogdani (în sursele turce), moldovlahi, rossovlahi, dacoromani... Au fost numiţi şi români, dar limba le era botezată română, moldovlahă, volohă, moldo-volohă, moldo-română, ş.a. În continuare ne vom gîndi pe scurt timp la termenii „român”, „limba română”... Despre faptul că moldovenii şi valahii sînt de origine romanică se ştie şi se scrie din vechi timpuri. Despre aceasta mărturiseşte în primul rînd limba lor, şi nu e de mirare că oricare călător pe aceste meleaguri, dacă cunoştia latina sau italiana, cu uşurinţă constata în limba localnicilor mai multe cuvinte de proveninţă latină. Se ştie că şi limba strămoşilor moldovenilor – volohii (despre care se pomeneşte în sursele bizantine de acum în secolul X) de asemenea avea caracter romanic. După formarea în secolul XIV a Statului Moldovenesc pe aceste meleaguri au poposit diferiţi italieni. Şi în zilele noastre se pot întîlni în sursele italiene informaţii despre Moldova. O sursă interesantă despre Moldova anului 1386 a depistat în arhivele genoveze istoricul român Ş. Papacostea (45). Una din primele afirmări că romanicii răsăriteni (numiţi de el de altfel – „bulgari”) sînt de origine romană aparţine emisarului Tamarlan, arhiepiscopului Ioan, care sosind din Asia Mică la începutul secolului XV, a constatat că limba localnicilor se aseamănă cu cea latină (46). Numărul unor astfel de mărturii poate fi înmulţit. Doar în secolul XVI – informaţii n-au fost depistate – îşi face apariţia termenul „limba română”, care se referea la limba vlahilor transilvăneni şi a valahilor din Valahia. Termenii „limba română”, „rumîn” sînt folosiţi de episcopul Anton Varancic, de contemporanul său Francesco della Vale, care a vizitat capitala Valahiei Tîrgovişte (47). Mărturiile diferitor călători, care au fost în regiunea Dunării de Jos, sînt adunate şi editate de istoricii români într-o serie de volume, reflectînd o perioadă de mai multe secole, inclusiv al XVIIlea. Aceste culegeri de o netăgăduită valoare cer o abordare diferenţiată, principiu care nu totdeauna este respectat de cercetări. Savanţii români au editat un şir de cărţi cu privire la provenienţa romanică a românilor, la terminologia legată de acest domeniu, la unitatea etnică, ş.a. (48).

Aceste cărţi constituie rezultatul unei munci asidue a unor savanţi cu o incontestabilă calificare profesională. Cu toate acestea şi faţă de ele, de altfel ca şi faţă de oricare lucrare ştiinţifică, care într-un fel sau altul expune punctul de vedere al autorului, e bine să dăm dovadă de anumit discernămînt. Evident, unele din aceste volume sînt pătrunse de tendinţa de a confirma anumite concepţii. Atunci, însă, cînd istoricul nu cercetează, ci urmîreşte numai scopul confirmării – totdeauna există pericolul detaşării de realitate. Anumite tendinţe în literatura artistică şi istorică română uneori s-au impus şi aşa o măsură, încît şi chiar într-o astfel de valoroasă şi solidă ediţie cum e ediţia bucureşteană a gramotelor moldoveneşti, termenul „voloşskii Zakon”, adică „Dreptul voloh”, cunoscut şi atestat în documentele din diferite ţări, este tradus ca „legea românească” (49). În volumul consacrat vestitei „Descrieri a Moldovei” a lui D. Cantemir, editat la Bucureşti în 1973, cu toate că D. Cantemir de zeci de ori foloseşte termenul „limba moldovenească” (capitolul „Despre limba moldovenilor”), cu toate acestea N. Stoicescu fără nici o jenă în comentariu scrie: „aşa-zisă limba moldovenească” (50). La traducerea din limba greacă a „Cronicii Ghiculeştilor”, adică a cronicii domnitorului Ghica, termenul din original – „limba moldovenească” – se traduce în ediţia bucureşteană din 1965 „limba română” (51), ceea ce constituie o încălcare grosolană a oricăror cerinţi şi drepturi de publicare. O încălcare şi mai stridentă s-a făcut observată la confruntarea manualelor de istorie române şi sovietice. În manualul de istorie a României pentru şcolile româneşti pe hartă în două locuri se indica, avîndu-se în vedere Evul Mediu: „Ţara Românească”, cu toate în originalul latin este vorba de valahi, iar unde se găsea precis ţara valahilor pe arealul nord-dunărean pînă în secolul XIII, deocamdată nimeni nu ştie. În literatura ştiinţifică românească contemporană se înrădăcinează ideea că poporul român s-a format de acum în secolul II al e.n. şi că românii de azi nu sînt altceva decît dacii romanizaţi. Această idee denotă tendinţa de a demonstra cu orice preţ unitatea etnică a tuturor romanicilor răsăriteni, că ei, începînd cu secolul II al e.n., erau stabiliţi la nord de Dunăre. Însă există şi alte teorii ştiinţifice demne de o mai puţină atenţie. Cum s-ar putea explica că de la romanii apuseni au provenit spaniolii, portughezii, catalonii, galisienii, care şi-au creat limbile lor, cu toate că asupra lor a fost exercitată o influenţă mult mai slabă decît asupra romanicilor răsăriteni? De ce literatura de specialitate admite termenii „limba occitană”, „limba sardină”, „limba retoromană”, iar limba moldovenească au hotărît s-o învrednicească doar cu determinamentul peiorativ, anihilator „aşazisă”? Toate acestea se explică nu prin năzuinţa de a ne apropia, pe calea analizei nepărtinitoare a faptelor, de adevăr, ci într-o anumită politică. În urma presuinii exercitate de această politică ştiinţa s-a îndreptat de studierea unei probleme atît de importante, cum ar fi obiectele şi subiectele romanizării. De acum Nicolae Iorga, cu toate că lucrările sale într-un fel sau altul sînt pătrunse de un suflu politizat, fiind un istoric de reputaţie europeană, scria că românii au provenit din simbioza ilirilor şi tracilor cu elemente ale Imperiului Roman (51). Foarte bun cunoscător şi cercetător al surselor documentare, Nicolae Iorga e mult mai aproape de adevăr decît mulţi din istoricii noştri contemporani. Într-adevăr, obiect al romanizării a devenit întreaga populaţie a Europei de Sud-Est, nu numai dacii – unul din triburile tracice. Unei romanizări mult mai masive decît dacii au fost supuşi ilirii, precum şi celţii.

Cît priveşte subiectele romanizării, aceştia erau nu numai decît din Italia. Pe arealul dat, adică pe Dunărea de Jos, documentele au atestat nu numai Legiunea Italică, ci şi Legiunea Macedonică, Flavia Mesia, adică flotila dunăreană, şi legiunea lui Claudiu, precum şi alte diferite cohorte. Există mărturii incontestabile despre şederea aici a legionarilor originari din Siria, Palestina, Africa de Nord. Strămoşii morluscilor (ai valahilor negri), care locuiesc la sud de Dunăre şi vorbesc un grai romanic, ar fi putut fi legionarii din Africa de Nord. E curios să amintim că turcii îi numeau pe valahi „valahi negri”, iar pe moldoveni – „valahi albi”, deosebindu-i după culoarea părului şi a pielei. Asupra romanicilor răsăriteni o influenţă puternică au exercitat şi slavii, şi turcii, şi grecii, şi ungarii, deaceea cu greu am putea vorbi despre o rasă pură pe arealul carpato-dunărean. Deoarece valahii practicau transhumanţa, iar romanii în această regiune nu se ocupau cu aşa ceva, a fost lansată părerea că în vinele valahilor sînge romanică a fost foarte puţin. Exemple de pe alte continente ne spun că atare situaţie nu ar trebui să ne mire prea mult. Indienii mexicani vorbesc limba spaniolă, însă aceasta nu înseamnă că ei sînt urmaşi ai vechilor romani. Trebuie să recunoaştem public şi cinstit că ştiinţa deocamdată nu ştie cum se numeau pe sine romanicii răsăriteni nici după căderea Romei în secolul V, nici în secolul X, cînd valahii sînt atestaţi pentru prima dată în surse scrise. Ştiinţa nu ştie cum se numeau pe sine romanicii răsăriteni chiar nici în secolul XI, nici în secolul XII, şi chiar nici în secolul XIII. În a doua jumătate a secolului al XIV-lea conştiinţa naţională a moldovenilor, ce-şi găsea expresia în autodenumire (etnonimul) „moldoveni”, nu mai poate fi pusă la îndoială. Cît priveşte termenii „român”, „limba română”, aceştia pot fi urmăriţi începînd cu secolul XVI, la apus de hotarele Statului Moldovenesc. Anume în acest secol apar două centre de promovare a limbii scrise în această regiune din vecinătatea Moldovei. Primul centru în forma – Transilvania de Nord şi Maramureşul – era înrăurit de activitatea valahilor catolici din neamul Dragfri (52). Al doilea centru s-a format în regiunea Sibiu-Braşov; asupra lui au exercitat o influenţă puternică protestanţii. Anume în urma influenţei luteranilor au început aici editarea cărţilor în limba locală (53). Această limbă s-a numit română, iar prima carte editată în această limbă cu caractere chirilice apare în anii 40 ai secolului XVI. În documentele originale locale din Moldova termenii „român”, „limba română” pot fi urmăriţi numai din secolul XVII. Moldovenii iniţiaţi ştiau prea bine despre teoria proveninţei romane a poporului lor şi nu o dată au scris despre aceasta. De acum în cronica moldo-slavonă din secolul XV, inclusă în cunoscuta culegere „Voskresenskaia Letopis”, moldovenii sînt numiţi „romanovţî” şi „novîe rimleane”. După cum se ştie, proveninţa lor romanică au încercat s-o stabilească şi cnezii lituanieni şi ruşi, contribuind astfel la crearea teoriei Moscova – „a treia Romă”. Acestea nu sînt altceva decît nişte încercări ale claselor dominante din acea epocă de a-şi adînci în istorie originea şi astfel să-şi consolideze poziţiile. Însă, aceasta nici pe departe nu poate servi drept dovadă a conştiinţei româneşti a moldovenilor. În secolul XVII Grigore Ureche include în letopiseţul său un capitol aparte – „Pentru limba noastră moldovenească”. El niciodată nu foloseşte glotonimul „limba română”. În letopiseţul lui Grigore Ureche întîlnim doar o singură dată sintagma

„limba românească”, însă, nu în textul original, ci în interpolarea lui Simion Dascălul, care a copiat textul marelui cronicar moldovean (54). Grigore Ureche face anumite deosebiri între românii din Ungaria, Maramureş şi Ardeal şi moldoveni, deşi constată originea lor comună: „toţi de la Rîm se trag” (55). În paginile letopiseţului său G. Ureche face distincţie între moldoveni şi munteni. O oarecum altă poziţie faţă de numele est-romanicilor şi faţă de limba lor a fost ocupată de M. Costin, născut cu aproape o jumătate de secol după G. Ureche. În „Cronica Ţărilor Moldovei şi Munteniei” (scrisă în limba polonă) M. Costin menţionează că „pe pămîntul acesta unde sînt acum moldovenii sau vlahii, sau cum îi numesc polonii wolsza, şi acolo unde sînt acum ugrovlahii sau muntenii, sau după cum spun polonii, multanii... au loc în vremile vechi dacii...” Mai la vale cronicarul afirmă: „şi noi (moldovenii – V.G.), şi muntenii se numesc români, adică romani (to iest romanami). M. Costin scrie o monografie specială – „De neamul moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor”, în care vehiculează aceleaşi idei: „Neamul acesta, de carele scriem, al ţărilor acestora, numele vechiu şi cel mai direptu iaste rumîn, adică rîmlean, de la Roma... Acest nume au ţinut şi ţin pînă astăzi şi încă mai bine muntenii, decît moldovenii, că ei şi acum zic şi scriu ţara sa „românească”, ca şi românii cei din Ardeal” (56). Cititorii şi cercetătorii creaţiei lui M. Costin au observat că ea este pătrunsă de două orientări majore, omniprezente: pe de o parte, de a da răspuns „pizmaşilor neamului acestor ţări, şi zavistnicilor”; pe de alta, de a promova cu insistenţă ideea că moldovenii sînt români, şi că vorbesc româneşte. Poate din cauza că pe moldoveni îi aranja autodenumirea (etnonimul), denumirea graiului lor – limba moldovenească (le foloseau de acum aproape trei secole!), şi nu vedeau rostul unei noi „rebotezări”. Cu toate că erau conştienţi că „de la Rîm se trag”. Însuşi M. Costin în vasta şi multilaterala sa operă peste tot foloseşte termenii „moldovean”, „limba moldovenească” (57), „popor moldovenesc”, „Ţara Moldovei”, ş.a., după cum se vede şi din fragmentele reproduse mai sus. Însă cînd vrea să dea răspuns celor care au „ocară” neamului, el aduce mai multe dovezi demonstrînd că moldovenii, ca şi muntenii şi cei din Ardeal, sînt de origine romană, ajungînd să afirme că ei se numesc români, „adică rîmleni, de la Roma”. Termenii „român”, „limba română” sînt folosiţi şi de către cronicarul N. Costin, şi de alte personalităţi de cultură din Moldova: Mitropolitul Varlaam, Dosoftei şi alţi cărturari din secolul XVII. Pe coperta primei cărţi moldoveneşti tipărite, „Cazania”, editată de Varlaam în 1643, se arăta că „e tradusă din limba slavonă în cea românească”. „Pravila lui Vasile Lupu”, tipărită la Iaşi în 1646, este cunoscută sub numele de „Carte românească de învăţătură”... Lista exemplelor de folosire în ediţiile moldoveneşti din secolul XVII a termenului „limba română” poate fi continuată. Ce s-a întîmplat totuşi în secolul XVII? Întîi de toate, criza, care a cuprins Imperiul Otoman, a intensificat oprimarea sultană a Moldovei. Deaceea, în căutare de aliaţi în lupta de eliberare, domnitorii Moldovei, biserica încearcă să-şi asigure sprijinul ţărilor din vecinătate: Austria, Polonia, mai ales al acesteia din urmă. Cu alte cuvinte, în această perioadă are loc orientarea spre statele catolice. Totodată în Moldova se devine tot mai evidentă năzuinţa emisarilor papei de a-i perverti pe moldovenii ortodocşi în credinţa catolică. Unul din argumentele de primă importanţă în aceste acţiuni, ca şi mai înainte, servea faptul că moldovenii „de la Rîm se trag”. Reputatul istoric N. Iorga a consacrat luptei bisericii ortodoxe moldoveneşti cu catolicismul un compartiment întreg din

lucrarea sa despre istoria bisericii româneşti (58). El a demonstrat pe ce căi catolicii au reuşit să atragă de partea lor anumite forţe. În acea perioadă s-a intensificat înrîurirea ţărilor apusene asupra Moldovei. M. Costin a fost printre primii care au căzut sub această influenţă. În secolul XVII biserica Moldovei iese de sub tutela Ohridei şi trece sub oblăduirea Constantinipolului, în consecinţă slăbeşte înrîurirea slavă, iar limba slavonă este înlocuită cu cea moldovenească. Această inlocuire era dictată de necesităţile imperioase ale vieţii obşteşti din Moldova, dar şi de lupta pentru atragerea credincioşilor. În aceste condiţii se intensifică pătrunderea cărţilor bisericeşti tipărite în Transilvania în limba română. Pe această cale se răspîndeşte şi denumirea limbii – „limba română”. La începuturi prin acest termen se înţelegea denumirea limbii scrise, normele căreia au fost elaborate în Transilvania. Această limbă se deosebea oricum de graiul viu al moldovenilor, care avea denumirea „limba moldovenească”. Ulterior noţiunea „limba moldovenească”, ca şi noţiunea „limba română”, cuprindea nu numai limba vorbită a moldovenilor, ci şi limba moldovenească scrisă. În condiţiile, însă, a unui analfabetism aproape total populaţia Ţării Moldovei îşi denumea graiul matern „limba moldovenească” şi se considera moldoveni. În secolele XVI-XVII termenul „român”, spre deosebire de termenul „moldovean”, avea cîteva semnificaţii. În primul rînd, însemna apartenenţă la lumea română. În al doilea rînd, semnifica apartenenţa la lumea est-romanică, cu precizarea că moldovenii se considerau un popor aparte în raport cu valahii şi ardelenii. În al treilea, era folosit ca indice de apartenenţă la poporul român. În al patrulea, termenul „român” în Valahia în evul mediu pînă în anii 40 ai secolului XVIII era folosit pentru a denumi ţăranii iobagi. Înşiruirea sensurilor termenului „român” în perioada respectivă demonstrează lipsa unei unificări semantice a noţiunei date, ceea ce a înrîurit folosirea ei în Rusia, aceasta reflectîndu-se şi asupra perceperii de către ruşi a etnosului moldovenesc. Afirmarea cum că în Rusia nu se folosea termenul „român” şi că, adicătelea, el era interzis aici, nu corespunde realităţii. Istoriografia conţine destule mărturii de folosire a acestui termen în Rusia secolelor XVIII-XIX. De acum în ediţia complectă a legilor rosiene întîlnim o cerere adusă în 1765 în Rusia de nişte moldoveni – „moldovţev Kuki s tovarisciami ego, kotorîe rod svoi nazîvaiut voobsce romunskim i jitelstvuiut v trioh kniajestvah, a imenno: v Valahii, Moldavii, Transilvanii” (59). Probabil, această informaţie clarifică într-o anumită măsură materialele publicate de I. Huldenstedt în limba germană în 1791, cu privire la componenţa naţională a sudului Rusiei; materialele, care au atras atenţia academicianului V.F. Şişmariov. Autorul german scrie că o parte din locuitori se numeau moldoveni, români (romini), munteni (montani) şi ţurcani (60). Cine erau ţurcanii e greu de spus, însă, delimitarea moldovenilor de valahi şi români în documentele din secolul XVIII demonstrează complexitatea problematicii etnice. În tot cazul, la ora cînd termenul „rumîn” a fost fixat în literatura rusă, ruşii de acum de trei secole ştiau de Moldova şi de moldoveni... În 1420 a trecut prin Moldova diaconul rus Zosima constatînd hotarul „Voloşskii” şi populaţia „volohove” (61), adică moldovenii. În descrierea sa el pomeneşte şi mormîntul din Constantinopol al Anei Vasilievna, soţia fiului împăratului bizantin, Manuil Paleolog, Ioan. Marele cneaz Vasilii, feciorul lui Dmitrie Donskoi, a fost în Moldova în anii 80 ai secolului XIV şi e primul, probabil, rus, care a relatat în patria sa despre existenţa Principatului Moldova. Despre participarea mitropolitului

Moldovei Damian la sinodul de la Florenţa aflăm de la participantul la acest for bisericesc Simion Suzdalski (62). În secolul XIX în literatura rusă informaţiile cu privire la români se înmulţesc evident. Numărul lor e atît de mare, că ne vom opri doar la unele, care ni s-au părut mai semnificative. De acum în anii 60 ai acestui secol, adică după unirea Principatelor Moldova şi Valahia şi după formarea României, istoricul A. Scalcovschi, pasionat cercetător al ţinutului Novorosiei, scria: „Partea de nord a Basarabiei este populată masiv de un popor, pe care noi îl numim moldoveni sau valahi, deşi ei se numesc „rumi”, sau „rumîn”, adică romani (rimleanami)” (63). Un alt autor, A. Zaşciuc, care a descris ţinutul Basarabiei caracterizînd pe moldoveni, menţiona că însăşi denumirea „rumîn” (rimlean), păstrată de neamul moldovenesc, ne permite să considerăm că ei sînt de proveninţă apuseană”. În continuare cercetătorul scria: „ Limba moldovenească are la bază limbile latină şi slavonă” (64). Este curios să arătăm că folosind de zeci de ori termenul „moldoveni”, vorbind numai despre limba moldovenească, A. Zaşciuc în continuare adaugă: „moldovenii, numindu-se români, în multe provinţe au început să se deosebească de confraţii lor de peste Prut”. Este semnificativ că A. Schmidt, descriind gubernia Herson, a doua din Rusia (după Basarabia) după numărul moldovenilor, niciodată nu pomeneşte în cele două volume ale studiului său despre români. El a înregistrat numai moldoveni sau valahi. Despre moldoveni ca despre români s-a scris în diferite publicaţii ruse de la sfîrşitul secolului XIXînceputul secolului XX, bunăoară, în cele două ediţii periodice basarabene: „Bessarabskie oblastnîe vedomosti” (ulterior, „gubernskie”), „Kişiniovskie eparhialnîe vedomosti” (65). În volumul special, apărut cu ocazia centenarului alipirii Basarabiei la Rusia, se menţiona: „Moldovenii provin, după cum am văzut, de la geto-daci, care s-au amestecat cu coloniştii romani, de aici şi denumirea „rumîn”, în pronunţarea locală – „român” (66). După unirea Principatelor Moldova şi Valahia moldovenii din stînga Prutului nu rareori erau numiţi români, cu toate că, după cum afirmase A. Zaşciuc, deosebirile dintre aceştia şi populaţia României se făcea simţite. Realitatea ne demonstrează că denumirea „român”, raportată la moldoveni de pe teritoriul Rusiei, nu era altceva decît un termen livresc şi nu corespundea autodenumirii moldovenilor de aici. Mai mulţi călători, care au contactat cu moldovenii în diferite locuri ale stabilirii lor, mărturisesc că ei se numeau pe sine „moldoveni”. Semnificative în această privinţă sînt localităţile moldoveneşti, depărtate de Moldova. Academicianul V. F. Şişmariov scria: „Moldovenii caucazieni se numesc moldoveni („moldovean” – la plural „moldoveni”) (67). Despre faptul că moldovenii se numeau moldoveni şi nu altcumva mărturisesc mai mulţi călători, care în secolele XVIII-XX au poposit pe meleagurile Moldovei. Numărul unor atare mărturii e atît de impunător, că în această privinţă ar putea fi scrisă o lucrare specială. Sînt unice cazurile cînd moldovenii din secolul XIX erau numiţi români. Filologul moldovean I. Ghinculov, care a predat limba moldovenească la Seminarul Teologic din Chişinău, în cunoscuta sa gramatică lansa părerea că „...pînă la formarea Statului Moldova, populaţia ambelor principate era cunoscută sub denumirea comună – români. Ulterior ea a fost moştenită de urmaşii din sud-vest ai românilor - de valahi - care pînă astăzi continuă să se numească români; confraţii lor din nord-est au preferat numelui „român” denumirea împrumutată de ei de la denumirea patriei noi – Moldova, cu toate acestea în păturile de jos ale poporului se mai pomeneşte denumirea veche a strămoşilor lor” (68). În continuare I.

Ghinculov constată: „Este curios că moldovenii, care s-au lăsat de denumirea moştenită, anevoios o atribuie şi neamurilor lor – valahilor – numindu-i munteni” (69). Cît priveşte denumirea veche a moldovenilor, I. Ghinculov se bazează, evident, pe presupuneri. Faptul că moldovenii pe teritoriul Rusiei în secolul XIX foarte rar se numeau români (este necesar de clarificat în fiecare caz concret, dacă aceştia nu sînt originari din Transilvania sau Valahia) reflectă nivelul ştiinţific al acestor timpuri. E de menţionat că I. Ghinculov nu este unicul, care considera că denumirea veche a moldovenilor ar fi fost „romani” sau „români”. Cu toate că această părere deocamdată nu este susţinută de documente, mai mult pe baza acestei premize îndoielnice în mediul informativ al Moldovei se vehiculează idei, care încearcă să justifice drepturi istorice de o anumită nuanţă. Situaţia reală, materialele documentare din epoca de pînă la formarea Statului Moldovenesc nu ne oferă atare mărturii. În bula din 1234 a papei Grigore IX adresată regelui ungar Bela IV – una din mărturiile de netăgăduit cu privire la populaţia romanică de la nord de Dunăre şi care în literatura română este servită ca sursă, în care sînt menţionaţi românii (70) – în realitate e vorba de o populaţie, care se numea „volohi”. Papa de la Roma, precum şi regele ungar erau persoane bine informate, şi dacă această populaţie, care, după cum se arată în acest document, profesa creştinismul, s-ar fi numit „romani” sau „români”, acestea ar fi fost folosite - fără nici o îndoială – în interesele propagandei catolice, ceea ce constituia scopul principal al mesajului papei. În secolul XIX în Rusia au fost editate cîteva gramatici ale limbii române. Astfel, în 1827 apare „Rossiisko-rumînskaia grammatika” de S. Marţella; în anii 60 se editează „Nacialnîi kurs rumînskogo iazîka” de I. Doncev, precum şi „Rumînskaia azbuka” de acelaşi autor. Paralel cu aceste lucrări apărea manuale, abecedare în limba moldovenească. Atare situaţie se explică prin diversitatea vieţii culturale, ştiinţifice şi nu prin oarecare uneltiri ale guvernului rus în domeniul filologiei moldoveneşti. Doar şi Ş. Ciobanu, care şi-a editat una din lucrările sale în Basarabia, alipită la România regală, a recunoscut: „Guvernul rus pe la 1819-1828 a manifestat multă bunăvoinţă faţă de limba moldovenească” (71). După cum vedem în această lucrare, apărută în 1924, Ş. Ciobanu scrie despre „limba moldovenească”, denumirea limbii, folosită de el în repetate rînduri. E uşor să ne imaginăm cum îşi numeau moldovenii graiul lor în Basarabia din perioada de după 1812. Desigur, aici existau forţe, care au păstrat nu numai denumirea tradiţională a limbii materne, dar şi depuneau eforturi pentru a edita manuale, abecedare, cît mai aproape de înţelesul populaţiei locale. Dar şi în Moldova de peste Prut timp îndelungat se manifesta starea de spirit filomoldavă; şi acolo considerau că moldovenii şi valahii constituie popoare cu o conştiinţă aparte chiar şi atunci cînd se numeau români. Există materialele speciale oficiale moldoveneşti şi valahe, în care această realitate îşi află confirmarea. Astfel, în Regulamentul Organic – prima constituţie a Moldovei şi Valahiei – moldovenii şi valahii sînt determinaţi ca două popoare; în plus, în Regulamentul moldovenesc românii din Valahia sînt diferiţi de moldovenii din Moldova (72). Nu este vorba de o excepţie. Situaţia este reflectată şi în alte materiale. De pe aceste poziţii ea este tratată în Analele parlamentare ale României din anii 30 ai secolului trecut (73), precum şi documentele internaţionale. În convenţia internaţională din 7 (19) august 1858, semnată de reprezentanţi ai şapte sate şi care prevedea statutul viitor al Moldovei şi Valahiei, în repetate rînduri moldovenii din Moldova figurează alături de românii din Valahia. Nu este doar de mirare că în materialele militare ruseşti, destinate folosinţei interne, încă în mijlocul veacului XX era clar arătată poziţia că populaţia

de bază a Cnezatului Moldovenesc o alcătuiau moldovenii (74). Cu atît mai mult acest etnonim era firesc moldovenilor Rusiei. Astfel, dacă ţinem cont de multitudinea izvoarelor istorice, ele nicidecum nu adeveresc năzuinţele teoreticienilor frontişti. Cercetările obiective istorice nu vorbesc în folosul lor. Dar chestiunea nu trebuie privită doar din prizma trecutului. Nu putem trece cu vederea istoria Republicii Sovietice Moldoveneşti, pe care vor s-o anihileze, uitînd că patriotismul moldovenesc sovietic nu este doar o goală declaraţie. Nu putem ignora psihologia individului. Şi tatăl meu, şi bunicul meu, şi străbunicul, participant la războiul ruso-turc din 1877-1878, sînt băştinaşi din satul Caragaş. Întotdeauna ei se considerau moldoveni, iar limba pe care o vorbeau era limba moldovenească. Mai mult, studiind materiale privind istoria satului, am găsit date despre componenţa lui naţională, ce ţin de anul 1793. Aceste materiale mărturisesc că pe atunci în Caragaş locuiau 62 de familii de moldoveni, nefiind indicate alte naţionalităţi. La mijlocul secolului trecut în Caragaş se atestau 830 de locuitori, şi toţi sînt numiţi moldoveni (75). De ce neam trebuie să fie urmaşii lor? Nu sînt deci întîmplătoare rezultatele anchetelor sociologice, ce denotă că majoritatea ţăranilor moldoveni nu se grăbesc să se dezică de tradiţiile strămoşilor lor.

NOTE:

1. Regulamentele organice ale Valahiei şi Moldovei. Buc. 1944, p. LIV 2. Istoria României în date. Buc. 1971, p.72 3. Некулче И. О самэ де кувинте. Летописецул Цэрий Молдовей. Кишинэу. 1969, р. 60, 68, 127, 233, 292 ş.m.d. 4. Сумароков П. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 г. М. 1800, р. 224, 226, 228, 231, 135 5. Peyssonnel Cl.-Ch. de, Observations historiques et géographiques sur les peuples barbares qui ont habité les bords du Danube et du Pont-Euxin. Paris. 1765, p.236 6. Словарь географический Российского государства. Ч.4. М.1808, p.304 7. Исторические связи народов СССР и Румынии. Т. I-III. M.1965-1970 8. Documente privind istoria României. Răscoale din 1821 Vol. I. Buc. 1959, p.442 9. Ibidem, Vol. II, p.120 10. Georgescu V. Memoires et projets de reforme dans les Principates Roumaines, 1831-1848. Buc. 1972, p.139 11. Дружинина Е. Южная Украина 1800-1825. М. 1970, p.79 12. Труды Бессарабской губернской учебной архивной комиссии. Т. III. Кишинёв. 1907, p.213 13. Ibidem, p. 175, 184, 204 14. Popovschi N. Istoria bisericii din Basarabia. Chişinău. 1931, p.5 15. ЦГАОР СССР, ф. 70260, оп.I, д. I, л. 20 16. Ibidem л. 21 17. ЦГАЛИ, ф.1019, оп.1. д.7 л.15 ОБ 18. ЦГИА УССР (КИЕВ), ф. 419, ф.1, д.12 нр.II, л.12 19. Moldova. Iaşi. 1866. No 19. 20 decembrie. p.70 20. Афтенюк С., Елин Д., Левит И., Корснев А., Молдавская ССР в Великой Отечественной Войне Советского Союза 1941-1945 гг. Кишинёв, 1979. p.177 21. Letopiseţul Ţării Moldovei, Grogore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce. Seria „Cărţile neamului”, Chişinău. Ediţia Hyperion 1990, p.25-26

22. Кантемир Д. Дескриеря Молдовей. Кишинэу, 1988, p.189 23. Дин история гындирий сочиал-политиче ши философиче ын Молдова, Кишинэу. 1970, р.104-105 24. Ibidem, p.105 25. Vianu I., Hodoş N., Simonescu D., Bibliografia românească veche. T.II. 1809-1830. Buc. 1936, p.12 26. Мурзакевич Н. Начало книгопечатания в Новороссийском крае. Записки Одесского Общества Истории и Древностей, Т. II, Одесса, 1848, р.217 27. Popovschi N. Op.cit., p.68-70 28. Халиппа И. Очерк истории народного образования в Бессарабии в первой половине XIX в. Труды Бессарабской губернской ученой архивной комиссии. Т. II, Кишинёв, 1902, р.176 29. Балдескул А. Русско-молдавский словарь. Одесса, 1896, р.3-5 30. Кодрян Г. Краткий русско-молдавский разговорный словарь. Практическое пособие для грамотных молдован, а также и для русских, посещающих молдавские сёла Бессарабии. Кишинёв, 1899, р.3-5 31. Кодрян Г. Русско-молдавский словарь. Кишинёв, 1907, р.4 32. Библия, С-Пб, 1819 33. Чакир М. Русско-молдавский словарь. Кишинёв, 1907, р.4 34. Букоавнэ молдовеняскэ. Кишинэу, 1909, р.1, 42, 47, 50 35. Abecedar moldovenesc. Chişinău, 1917, p.1, 70, 122, 134-135 36. Гласул Басарабией No.15, 21 юлие 1913, р.7 37. Гласул Басарабией No.9 (45), мартие 1914, р.1 38. Крачун Т.А. Очерки по истории развития школы и педагогической мысли в Молдавии. Кишинёв, 1969, р.33. Кирияк В. Картя ши типарул ын Молдова. Кишинэу, 1977, р.94 39. Краткая российская грамматика с переводом на молдавский язык. Кишинэу, 1819 40. Крачун Т. Op.cit. p.50 41. Куницкий П. Краткое статистическое описание Заднестровской облости, присоединённой к России по мирному трактату, заключённому Портою Оттоманскою в Бухаресте 1812 г. С-Пб, 1813, р.15

42. Свиньин П. Описание Бессарабской облости. Записки Одесского Общества Истории и Древностей. Т.VI, Одесса 1876, р.220 43. Ibidem, p.244 44. Шишмарев В. Романские языки Юго-Восточной Европы и национальный язык Молдавской ССР. «Вопросы молдавского языкознания», М. 1953, р.112, 113, 114, 118, 119. Шишмарев В. Романские поселения на юге России. Ленинград, 1975, р.81, 89, 91 45. Papacostea Ş. La începutul statutului moldovenesc, „Studii şi materiale de istorie medie”, Buc. 1973, VI, p.65 46. Călătorii străini despre ţările române. Vol.I. Buc. 1968, p.38 47. Ibidem, p. 322-323, 402-411 48. Armbruster A. Romanitatea românilor. Istoria unei idei. Buc. 1971. Netea V. Conştiinţa originii comune şi a unităţii naţionale în istoria poporului român. Buc. 1980. Arvinte V. Român, Românesc, România. Buc. 1983 49. Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol.I. Buc. 1975, p.367, 541, Vol.II, Buc. 1976, p.239, 538 50. Cantemir D. Descrierea Moldovei. Buc. 1973, p.369 51. Cronica Ghiculeştilor. Buc. 1965, p.177 Iorga N. Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor. Buc. 1909, Vol.I, p.1 52. Istoria României. Vol.II. Buc. 1962, p.706-707 53. Демень Л. Румынское книгопечатание XVI в. Т.35, М. 1972, p.204 54. Уреке Г. Летописецул Цэрий Молдовей. Кишинэу. 1971, p.166 55. Ibidem, p.126 56. Костин М. Опере. Кишинэу. 1989, p.210, 211, 319 57. Costin M. Opere. Buc. 1958, p.202, 207, 209, 210 58. Iorga N. Op.cit. Vol.I. p.187-207 59. Полное собрание законов Российской Империи с 1649г. Т.XVIII 1767-1769, С-Пб. 1830, p.39 60. Шишмарев В. Романские поселения, p.53

61. Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым. Т.II. Кн.8, С-Пб. 1849, p.60 Călătorii străini... Vol.I. p.44 62. Ibidem, p.85 63. Скальковский А. Географическая и этнографическая терминология Новороссийского края. С-Пб. 1868, p.15 64. Защук А. Материалы для географии и статистики России. Херсонская губерния. Ч.1. С-Пб. 1863, с.507-509. Ibidem, Ч.2, С-Пб. 1863, р.760, 763, 767 65. Бессарабские облостные ведомости. Кишинёв. 1857. No.9, 2, март; Этнографические заметки. 1861, р.31 No.14, 1 апреля, р.212-215 66. Бессарабия. К столетию присоединения к России, 1812-1912. Кишинёв. 1912, р.53 67. Шишмарев В. Романские поселения, р.53 68. Гинкулов Я. Начертание правил валахо-молдавской грамматики. С-Пб. 1840, р.1-2 69. Ibidem, p.2 70. Istoria României. Vol.II. Buc. 1962, p.114-116 71. Ciobanu Şt. Cultura românească în Basarabia sub stăpînirea rusă. Chişinău. 1923, p.87 72. Regulamentele organice ale Valahiei şi Moldovei. Vol.I. Buc. 1944, p.341 73. Analele parlamentare ale României. T.I, P.1. Buc. 1890, p.47, 73, 99, 357 Dezvoltarea construcţională a Statului Român. Buc. 1957 74. Военно-статистическое обозрение Княжества Молдавии. Ч.2. С-Пб. 1853, р.36 75. Кабузан В. Народонаселение Бессарабской области и левобережных районов Приднестровья, конец XVIII – первая половина XIX века. Кишинёв. 1974, р.72

Grosul Vladislav Iachim, Doctor în Istorie Despre termenii „popor moldovenesc” şi „limba moldovenească”, GOS, T.,149, t.1000, 16.08.1991

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful