You are on page 1of 7

SWOT Analysis

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไปท่ี: ป้ ายบอกทาง, ค้นหา

บทความนี้ มช ี ่ ือเป็ นภาษาอังกฤษ เน่ ืองจากยังไม่มีช่อื ภาษาไทยท่ีกระชับ เหมาะ


สม หรือไม่รู้วิธีอา่ นในภาษาไทย

แผนภูมิอธิบายการวิเคราะห์แบบ SWOT

การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็ นเคร่ ืองมือในการประเมิน


สถานการณ์ สำาหรับองค์กร หรือโครงการ ซ่ ึงช่วยผู้บริหารกำาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ี
้ ่อการทำางานขององค์กร
มีศักยภาพจากปั จจัยเหล่านีต

SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่

• S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซ่งึ เป็ นผลมาจากปั จจัยภายใน


เป็ นข้อดีท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็ง
ด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำาหนดกลยุทธ์การตลาด
• W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซ่ ึงเป็ นผลมาจากปั จจัย
ภายใน เป็ นปั ญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท
ซ่ ึงบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานัน้
• O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่งึ เกิดจากปั จจัยภายนอก เป็ นผล
จากการท่ีสภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการดำาเนิน
งานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนัน ้ เป็ นผลมาจากสภาพ
แวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนัน ้ เป็ นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดท่ี
ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนัน ้
• T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ ึงเกิดจากปั จจัยภายนอก เป็ นข้อจำากัดท่ี
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซ่งึ ธุรกิจจำาเป็ นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้
สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น

SWOT Analysis เป็ นบทความเก่ียวกับ วิชา ความรู้ และศาสตร์ต่างๆ ท่ย ี ังไม่


สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพ่ิมเน้ือหาหรือเพ่ิมแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพ่ิมเติม
หรือแก้ไข เพ่ ือให้สมบูรณ์มากขึน

ข้อมูลเก่ียวกับ SWOT Analysis ในภาษาอ่ ืน อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอ่ ืน ด้านซ้ายมือ

ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org/wiki/SWOT_Analysis".
หมวดหมู่: ความรู้ | บทความเก่ียวกับ ความรู้ ท่ียังไม่สมบูรณ์
หมวดหมู่ท่ีซ่อนอยู่: บทความท่ีรอการตรวจสอบรูปแบบ | บทความท่ีมีช่ือเป็ น
ภาษาอังกฤษ
ดู

• บทความ
• อภิปราย
• แก้ไข
• ประวัติ

เคร่ ืองมือส่วนตัว

• ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้

ป้ายบอกทาง

• หน้าหลัก
• เหตุการณ์ปัจจุบัน
• ถามคำาถาม
• บทความคัดสรร
• บทความคุณภาพ
• สุ่มเน้ือหา
มีส่วนร่วม

• ศาลาประชาคม
• ปรับปรุงล่าสุด
• ร่วมแก้ไข
• เรียนรูก
้ ารใช้งาน
• ทดลองเขียน
• ช่วยเหลือ
• สภากาแฟ
• บริจาค
ค้นหา

เคร่ ืองมือ

• หน้าท่ีลิงก์มา
• การปรับปรุงท่ีโยงมา
• อัปโหลด
• หน้าพิเศษ
• หน้าสำาหรับพิมพ์
• ลิงก์ถาวร
• อ้างอิงบทความนี้

ภาษาอ่ ืน

• ‫العربية‬
• Български
• Česky
• Dansk
• Deutsch
• Ελληνικά
• English
• Español
• ‫فارسی‬
• Suomi
• Français
• ‫עברית‬
• Hrvatski
• Bahasa Indonesia
• Italiano
• 日本語
• 한국어
• Latviešu
• Nederlands
• Polski
• Português
• Română
• Русский
• Simple English
• Slovenčina
• Српски / Srpski
• Svenska
• Українська
• Tiếng Việt
• 中文
รวมตัวอย่างการวิเคราะห์สถานการณ์
(SWOT Analysis)
ตัวอย่างธุรกิจนำำาพริกสำาเร็จรูปพร้อมรับประทาน
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

จุดแข็ง
1. ผู้บริหารมีความรู้ และสูตรในการผลิตนำำาพริกเป็นอย่างดี และดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
นำำาพริกมาเป็นเวลายาวนาน
2. มีช่องทางการจัดจำาหน่ายที่แน่นอน โดยทำาสัญญาส่งเป็นรายเดือนกับบริษัทตัวแทน
จำาหน่าย
3. ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าจากองค์กรอาหารและยา ตัำงแต่ปีแรกที่เริ่ม
ดำาเนินการ
4. มีต้นทุนการผลิตตำ่า ทำาให้สามารถตัำงราคาขายได้ถูกกว่าคู่แข่งระดับเดียวกันในตลาด
5. กิจการตัำงอยู่ใกล้แห่งวัตถุดิบที่จำาเป็นในการผลิตนำำาพริก ทำาให้มีต้นทุนในการขนส่ง
ด้านวัตถุดิบที่ตำ่า รวมทัำงไม่จำาเป็นต้องสำารองวัตถุดิบไว้มาก
6. เงินลงทุนเริ่มแรก เป็นเงินลงทุนของผู้ก่อตัำงเองทัำงหมด ทำาให้กิจการไม่มีปัญหาภาระ
หนีำสนิ
จุดอ่อน
1. ตราสินค้าของกิจการยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากนัก เนื่องจากยังไม่มีการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ตราสินค้าให้ผู้บริโภครับรู้เท่าที่ควร
2. กิจการมีการดำาเนินการในลักษณะ Labor Intensive ทำาให้การเพิ่มกำาลังแรงงาน และ
กำาลังการผลิตเป็นได้ยาก
3. พนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับแรงงาน ทำาให้การพัฒนาทักษะฝีมือต้องใช้เวลา
มาก
4. สถานที่ผลิตสินค้าอยู่ในเขตที่พักอาศัยของชุมชน ทำาให้เกิดข้อจำากัดในด้านการขยาย
กำาลังการผลิต
โอกาส
1. นำำาพริกเป็นอาหารที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน และเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้
บริโภคมาโดยตลอด ทำาให้สินค้าสามารถขายได้อย่างสมำ่าเสมอ
2. รัฐบาลมีนโยบายในการที่จะส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างจริงจัง ทำาให้
เป็นโอกาสในการขยายการผลิต
อุปสรรค
1. เป็นอุตสาหกรรมที่ลงทุนไม่มาก ทำาให้มีคู่แข่งในตลาดจำานวนมาก
2. สินค้าเลียนแบบได้ง่าย ทำาให้กิจการจำาเป็นต้องสร้างความแตกต่าง รวมทัำงสร้างการ
รับรู้ในตราสินค้าให้กับกับผู้บริโภค
3. สูตรและฝีมือการทำานำำาพริกของผู้ผลิตแต่ละรายไม่แตกต่างกันมาก ทำาให้ผู้บริโภค
แยกความแตกต่างของสินค้าได้ยาก
4. นำำาพริกเป็นสินค้าที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบตามธรรมชาติเป็นหลัก ดังนัำนทำาให้มีความเสี่ยง
ในเรื่องของผลผลิตขาดตลาด หรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ตัวอย่างธุรกิจนำำายาปรับผ้านุ่ม
การวิเคราะห์สถานการณ์ ( SWOT Analysis )
จุดแข็ง (Strength)
• ผู้บริหารมีความรู้ด้านการผลิตเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพมาก
ขึำน
• ที่ตัำงของกิจการอยู่ใกล้แหล่งชุมชน จึงสามารถกระจายสินค้าไปยังแหล่งต่างๆ ได้สะดวก
• ขัำนตอนการผลิตไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้พนักงานที่มีประสบการณ์สูง ทำาให้มีต้นทุนการผลิตตำ่า
• สินค้าราคาถูก
จุดอ่อน (Weakness)
• ลักษณะการบรรจุผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคมีลักษณะคล้ายคลึงกับบรรจุ
ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น เช่น ปุ๋ยเคมี ทำาให้ขาดรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์
• ผลิตภัณฑ์ของกิจการ ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมาก ดังนัำนจึงสามารถจำาหน่ายได้เฉพาะใน
เขตจังหวัดใกล้เคียงและเฉพาะตลาดล่างเท่านัำน
• กิจการขาดระบบจัดการ และระบบบัญชีการเงินที่เป็นมาตรฐาน ทำาให้ขาดข้อมูลแสดงสถานะ
การผลิต และการเงินที่ช่วยพิจารณาตัดสินใจด้านการจัดการได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
โอกาส (Opportunity)
• ยังไม่มีผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในเขตพืำนที่ อ.เมือง จึงไม่มีปัญหาการ
แข่งขัน
• การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึำนในปี 2546 ทำาให้อตั ราการเติบโตในภาคการผลิตและ
บริโภคเพิ่มขึำน ส่งผลต่อการเติบโตของตลาดนำำายาปรับผ้านุ่มด้วย

อุปสรรค (Threat)
• มีผู้ผลิตรายใหญ่ๆ หลายราย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติ ผู้ผลิตเหล่านีำมีกำาลังในการทำา
โฆษณาประชาสัมพันธ์มาก ซึง่ จะช่วยทำาให้สินค้าของคู่แข่งเป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ดี
• สภาวะการแข่งขันนอกเขต อ. เมือง จ. สระบุรีและพืำนที่จังหวัดใกล้เคียงค่อนข้างรุนแรงโดย
เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ทำาให้ยากต่อการขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายของกิจการได้ในอนาคต

ตัวอย่างธุรกิจโรงพิมพ์

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ของโรงพิมพ์ อินเฮ้าส์


จุดแข็ง จุดอ่อน
1. ให้บริการงานพิมพ์มานานกว่า 20 ปี 1. มีเงินทุนจำากัด
2. มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วจังหวัด 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว
3. ราคาย่อมเยาและมีลูกค้าประจำา 3. บุคลากรมีความรู้จำากัด
โอกาส อุปสรรค
1. รั ฐ บ า ง ส่ ง เ ส ริ ม ธุ ร กิ จ เ อ ส เ อ็ ม อี แ ล ะ เ น้ น 1. ตลาดในจังหวัดค่อนข้างเล็ก
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
2. เทคโนโลยีการพิมพ์ในจังหวัดพัฒนาช้า
2. เศรษฐกิจขยายตัว

ตัวอย่างธุรกิจฟาร์มสุกร

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)


การวิเคราะห์ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโครงการฟาร์มสุกรพันธุ์ใน
ลักษณะรับจ้างเลีำยงจากบริษัท โดยวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบมีดังนีำ
จุดแข็ง
1. ไม่ ต้ อ งลงทุ น ด้ า นพ่ อ พั น ธุ์ แม่ พั น ธุ์ อาหาร ยา และค่ า รั ก ษาจากสั ต วบาล
สัตวแพทย์ และค่าออกแบบผังโรงงาน
2. สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานการเลีำยงแน่นอน เพราะขัำนตอนต่าง ๆ กำาหนดโดยผู้
เชี่ยวชาญของบริษัท
3. มีตลาดแน่นอน
จุดอ่อน
1. ต้องใช้เงินลงทุนสูงในการก่อสร้างโรงเรือนแบบมาตรฐาน
โอกาส
1. ปริมาณความต้องการบริโภคสุกรยังมีสูงกว่าความสามารถในการผลิตสุกรทั่วประเทศ
อุปสรรค
1. กระแสการบริโภคอาหารมังสวิรัต และชีวจิต อาจทำาให้ความต้องการบริโภคเนืำอสัตว์
ลดลงไปบ้าง

ตัวอย่างธุรกิจโรงนำำาแข็ง

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)


จุดแข็งของกิจการ :
1. มีบริการเสริมที่หลากหลายให้กับลูกค้า เช่น ให้บริการถังเก็บนำำาแข็ง
2. นำำาแข็งมีความใส สะอาด และถูกสุขลักษณะอนามัย มากกว่าผู้ผลิตรายอื่น
3. มีแหล่งนำำาดิบที่ดี ทำาให้ขัำนตอนการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน
จุดอ่อนของกิจการ :
1. ขาดแคลนแรงงาน
2. ใช้กำาลังการผลิตยังไม่เต็มที่
โอกาส :
1. อุณหภูมิของโลกสูงขึำนทำาให้อากาศร้อนเพิ่มขึำนทุกปี
2. จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองท่องเที่ยว จึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ซืำอหาสินค้า
บริโภค อุปโภคอยู่เสมอ นำำาแข็งก็เป็นสินค้าที่ขายดีในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเช่น
กัน
อุปสรรค :
1. การแข่งขันเริ่มรุนแรงขึำน โดยเฉพาะมีการตัดราคาสินค้า
2. ไฟฟ้าซึง่ เป็นต้นทุนการผลิตหลักเพิ่มขึำนอย่างต่อเนื่อง