cikgu06.blogspot.com/2011/04/nota-titas-bab-7.

html Persepsi Jihad Jihad adalah satu konsep agama Islam yang murni. Ia merupakan satu cara bagaimana agama Islam mampu dipertahankan daripada kemusnahan akibat serangan daripada musuh. Malangnya , jihad kurang difahami oleh masyarakat Barat.Mereka menganggap bahawa jihad sebagai perbuatan pengganas yang cuba mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Masyarakat Barat menekankan nilai menjaga kehidupan anggota masyarakatnya daripada terkorban. Nilai ini menekankan kepentingan kehidupan di dunia ini. Ia berbeza daripada nilai agama Islam terhadap kehidupan di dunia ini untuk hidup di dunia akhirat. Masyarakat barat sukar menerima nilai agama Islam terhadap kehidupan di dunia ini. Masyarakat Barat juga tidak menerima pemikiran agama Islam yang bersifat dogmatic (iaitu percaya kepada sesuatu dan mengikuti kepercayaan itu tanpa menyoalkan kebenarannya). Kesanggupan berjihad merupakan satu kesanggupan yang berdasarkan kepercayaan tanpa bukti nyata. Masyarat Barat kini lebih senang menerima falsafah sains di mana mereka hanya percaya kepada perkaraperkara yang boleh dibuktikan secara nyata. Kesanggupan berjihad dilihat oleh masyarakat Barat sebagai sesuatu yang tidak boleh dibuktikan kebenaran dan oleh yang demikian tidak benar. Masyarakat Barat menganggap jihad sebagai perbuatan orang fanatik. Masyarakat umum di Barat menolak pemikiran bahawa jihad adalah satu cara penyelesaian yang bertamadun (civilized) bagi mereka cara yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah adalah melalui proses pendamaian diplomasi

iSTaNa PeRMaTa AL-HaMRa' .... ‫أهال وسهال بكم الي‬ permataaqiq.blogspot.com

PENGERTIAN JIHAD DALAM ISLAM... MAKSUD JIHAD DALAM ISLAM:Allah berfirman di dalam Al-Quran yang mulia yang mafhumnya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan Hari Kemudian, yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan rasulNya dan tidak pula beragama dengan agama yang benar (iaitu) di antara ahli kitab kecuali mereka membayar jizyah dengan kepatuhan yang rela dan merasa diri mereka ditawan." (At-Taubah:29) "Perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka memerangi kamu semua" (At-Taubah: 36)

Definisi Jihad: Di dalam Al-Quran terdapat 121 ayat yang menyentuh persoalan memerangi orang kafir, perkataanperkataan Bahasa Arab mungkin membawa pelbagai makna, tetapi dengan ketibaan ISLAM, beberapa perkataan Arab telah dihadkan maknanya kepada satu istilah sahaja iaitu istilah shari'ahnya. Dalam istilah bahasa, jihad datangnya dari perkataan `jahada' yang bermakna "menggunakan segala usaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu". Dengan istilah ini, kita mungkin berjihad ketika belajar dengan menghadapi peperiksaan. Tetapi "Jihad" dalam definisi shari'ah hanya boleh membawa satu makna iaitu "menentang orang kafir di medan pertempuran dan menghapuskan segala rintangan terhadap da'wah bagi menjadikan kalimah Allah (Islam) itu tinggi setinggi-tingginya". Islam bukan satu agama Arab, dan tidak dikhususkan kepada kaum Arab. Allah SWT.berfirman: "Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan kepada sekalian umat manusia, untuk memberi khabar gembira (dengan syurga) dan untuk memberi peringatan (dengan neraka), tetapi kebanyakkan manusia tidak mengetahui." (As- Sabak:28) Maka dari ayat di atas telah jelaslah, Islam perlu disebarkan ke seluruh umat manusia; dakwah adalah asas dasar luar negeri bagi daulah Islam semenjak Rasulullah saw mendirikan daulah di Madinah dan akan diteruskan hingga ke akhir zaman dan caranya ialah dengan Jihad. Rasulullah saw bersabda: "Saya telah diperintahkan untuk memerangi orang ramai sehingga mereka berkata `La Ilaha Illa-Allah Muhammadun rasul-Allah'. Dan sekiranya mereka berkata demikian, maka mereka telat menyelamatkan darah (nyawa) serta harta benda mereka kecuali apa yang hak (dengan sebab)." Dan Rasulullah saw juga bersabda: "Al Jihad telah wujud semenjak Allah SWT mengutuskan saya dan (berterusan) sehingga yang terakhir di antara ummah saya memerangi Al Dajjal. Tiada kezaliman (seseorang) yang zalim atau keadilan (seseorang) yang adil akan menghentikannya." Tujuan Jihad : Jihad adalah alat yang digunakan oleh Daulah Islam untuk menyebarkan serta menyampaikan syi'ar Islam. Ianya digunakan sebagai tindakan fizikal menghapuskan segala halangan kepada dakwah Islam dan dengan cara inilah Islam dibawa keseluruh kawasan Daulah Islam baik pada zaman Rasulullah mahupun zaman para sahabat dan begitu juga di zaman khulafa' yang seterusnya. Ianya mempunyai tiga peringkat. Yang pertama, penduduk disesuatu kawasan itu akan diajak memeluk Islam, dan mereka akan diberi tempoh untuk mengkaji dan memahami Islam; sekiranya mereka menolak mereka akan dipelawa menjadi rakyat Daulah Islam dengan membayar `jizyah' dan Islam akan diimplimentasikan ke atas mereka, dan mereka akan diberikan hak -hak yang sama seperti mana-mana umat Islam. Sekiranya pelawaan ini ditolak juga, maka tatkala itu barulah tentera Islam akan berjihad. Perlulah difahami bahawa jihad hanyalah untuk menghapuskan rintangan terhadap dakwah kepada Islam; bukan untuk menakluk atau memperhambakan mana-mana kaum dan bukan untuk membina empayar dan tidak sekali untuk memaksa seseorang itu memeluk Islam. Allah SWT berfirman:

"Tidak ada paksaan dalam beragama..." (Al-Baqarah: 256) Jika diteliti setiap satu `sariah' serta `ghazwah' Rasulullah saw, kita dapati kesemuanya merupakan jihad menyerang (offensive) dan hanya satu sahaja yang merupakan defensif (itu pun merupakan satu tindakan yang taktikal sewaktu Perang Khandak). Tetapi dalam konteks masa kini, semua bentuk jihad yang wujud hanyalah jihad defensif berbeza dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Pengeruhan Maksud Jihad: Askar Daulah Islam, di waktu itu digeruni seluruh dunia; setelah Daulah Islam diruntuhkan, kaum orientalis telah berjaya untuk menanam pemikiran yang karut untuk memastikan supaya umat Islam kekal lemah, mereka berusaha dan berjaya untuk mengeruhkan beberapa konsep ideologi Islam; salah satu daripada konsep yang dikeruhi ialah konsep Jihad. a. Semasa Inggeris menjajah India (iaitu tanah Islam) mereka telah mendatangkan kumpulan Qadiani, untuk mengelirukan umat serta menghabiskan usaha serta masa umat Islam; kumpulan ini menyarankan fahaman salah bahawa `jihad telah dibatalkan'. Perlu dinyatakan di sini bahawa pihak Inggeris memang takutkan kesanggupan umat Islam di wilayah India untuk berjihad menentang mereka sekiranya diarahkan oleh Khalifah di masa itu. b. Musuh-musuh Islam cuba juga untuk menanamkan fahaman `jihad hanyalah untuk bertahan (defensive)'. Antara Ulama-ulama yang menyarankan pendapat begini pada masa itu ialah Muhammad Abduh dari Mesir. Pendapat ini masih disarankan oleh mereka yang telah patah semangat, dan cuba untuk menyesuaikan Islam dengan keadaan serta fahaman-fahaman kufur dan thagut. c. Mereka cuba memberatkan jihad dari segi istilah bahasa dan cuba mengelakkan dari istilah syari'ah. Dengan itu, setiap kali jihad disebut, terus fahaman yang diambil ialah `usaha sedaya upaya' dan ini memadamkan api umat Islam untuk berjuang menegakkan Islam d. Fahaman jihad sengaja dialihkan kepada `jihad menentang hawa nafsu, atau jihad menentang hasutan syaitan'. Dalil yang mereka bawa ilah riwayat seorang sahabat yang berbunyi: "Kami baru pulang dari suatu jihad yang kecil kepada suatu jihad yang lebih besar." Seorang sahabat yang lain bertanya: "Apakah jihad yang lebih besar itu ?" Beliau menjawab, "Jihad menentang hawa nafsu," (dipetik dari `Al-Asrar al Marfu'a'-Mulla al Qari') Sedangkan... - (ibn Hajar) Al Asqalani (kurun ke-12) menyatakan bahawa ini adalah kata-kata Ibrahim b. Abla (yakni bukannya kata-kata Rasulullah saw). - Hafiz Iraqi menyatakan bahawa isnadnya daif (`Kanz Al Ummal' Bab 4, H.616) - Ibn Taymiyyah menyatakan bahawa isnadnya daif (`Al Furqan) - Lain-lain ulama Islam termasuk Qurtubi dan Suyuti menyatakan hadith ini daif. Riwayat ini jelas bercanggah dengan ayat-ayat di dalam Al Quran. Terdapat 121 ayat yang menyebut mengenai jihad menentang orang kafir. Ramai ahli hadith menggolongkan ianya sebagai hadith maudu'(palsu). Masalahnya sekarang ada di antara cendiakawan kita yang cuba menyarankan da'yah palsu orientalis.

Sebagai contoh: Cik Salina Haji Zainol dalam artikelnya sepanjang 4 halaman bertajuk; Konsep Jihad Menurut Islam di dalam majalah Visi (terbitan IKIM) keluaran Januari-Mac 1995, telah menulis, "Adalah tidak tepat jika jihad disamaertikan dengan perang". Seterusnya artikel itu meneruskan proses mengeruhkan lagi erti kata `jihad', bila dinyatakan jihad dalam Islam melingkungi jihat nafsu dan sebagainya. Begitu jua dengan buku terbitan terbaru Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia (KAGAT) yang bertajuk "Ikhtibar Jihad Rasulullah" yang menjelaskan pengertian jihad sebagai "penggemblengan tenaga dengan menggunakan cara-cara yang aman. Peperangan hanya dilancarkan apabila keadaan memerlukan seperti memelihara keselamatan para pendakwah dan demi mempertahankan negara". e. Jihad dari segi syari'ah terbahagi kepada dua jenis: -Jihad menyerang (offensive) ini didirikan oleh Daulah Islam -Jihad mempertahankan (defensive) dilakukan apabila umat/tanah orang Islam diserang oleh musuh Islam (kafir) I. Kedua-dua bentuk jihad adalah wajib, tetapi kini, jihad yang pertama tidak didirikan. Musuh Islam tidak henti-henti menyerang umat Muhammad saw dan dengan kehilangan Daulah Islam, akibat mereka sibuk dengan jihad yang kedua sahaja.; ini menghalang umat dari memberi tumpuan kepada masalah dan wajib asasi iaitu penegakkan keseluruhan Islam. II. Jihad mempunyai fungsi yang khusus dalam Islam, ianya merupakan thariqah ataupun kaedah Daulah Islam menyebarkan syiar Islam. Dengan itu, jihad mempunyai objektif yang khusus. Syuhada (mati syahid) hanyalah ganjaran bagi orang Islam yang terkorban di medan perang, maka mati syahid itu hanyalah hasilan sampingan dari berjihad; tapi kini, umat Islam mengejar syahid, tanpa menghiraukan objektif jihad yang sebenar, seperti yang ditentukan oleh Allah SWT. III. Justeru itu juga, umat Islam melalaikan isu rancangan dan persiapan jihad dan era selepas jihad. (Kita menyaksikan keadaan yang sedih di Afghanistan). Akibatnya nasib umat Islam tidak berubah, beredar dalam pusaran pedih yang tidak putus-putus. f. Jihad disalahgunakan tak mengira Islam atau tidak. Sekiranya kita memahami maksud jihad dari syari'ah Islam, tidak mungkin berlaku `jihad menentang sesama Islam' seperti diAlgeria, Afghanistan dan tidak mungkin juga jihad digunakan sebagai kaedah untuk menegakkan Daulah Islam! g. Akhirnya, ada di antara umat Islam yang menganggap jihad meliputi mana-mana perjuangan yang dianggap `munasabah' dari segi fikirannya sendiri; mereka menganggap perjuangan kemerdekaan Amerika, British, Perancis, Komunis sebagai `jihad'. Islam langsung tidak diambil kira; kafir dan Muslim tidak dibezakan. Erti jihad sebenarnya cukup luas lagi kompleks. Ulama kontemporari juga menyenaraikan penglibatan gerakan islam dalam Pilihan raya sebagai satu jihad!Iaitu usaha mengembalikan sistem kufur (demokrasi) kepada pemerintahan islam (sistem khilafah) yang syumul lagi menyeluruh. Penutup Mengikut dalil ayat-ayat Al-Quran yang telah dinyatakan dipermulaan artikel ini, jelaslah bahawa jihad dalam islam tidak langsung menggambarkan bentuk-bentuk jihad yang disebutkan di atas. Jika bentuk-bentuk sebeginilah yang difahami sebagai jihad maka sia-sialah segala pengorbanan Rasulullah dan para sahabat yang disirami dengan titisan air mata dan dibajai dengan darah dalam meninggikan kalimah syahadah di bumi Allah ini.

Sekiranya hawa nafsulah yang dijihadkan maka adalah lebih baik Rasulullah duduk diam sahaja di rumah dan mendidik hawa nafsunya sahaja tanpa keluar berperang sehingga menumpahkan darah. Amatlah menyedihkan sekiranya kita merasakan diri kita sebagai golongan yang menyeru kepada Islam tetapi pada waktu yang sama melaungkan fahaman jihad yang begini; tanpa memahami dengan jelas konsep-konsep Islam yang tulen. Anas r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah saw berkata: "Tiada siapa yang telah memasuki syurga akan mahu pulang ke dunia, walaupun jika ianya diberi segala apa yang dikandungi dunia; kecuali yang syahid, dia akan asyik mengharapkan dapat pulang ke dunia dan disyahidkan 10 kali lagi `fi sabilillah' disebabkan penghormatan yang diberi sebagai balasan syahidnya." [Bukhari dan Muslim] ''Akan datang segolongan manusia pada hari kiamat di mana iman mereka adalah iman yang dahsyat, cahaya mereka memancar disekeliling mereka. Dikatakan oleh para malaikat pada mereka: 'Khabar gembira buat kalian pada hari ini. Salam sejahtera ke atas kalian. Masuklah ke dalam syurga selama-lamanya'. Para malaikat dan para nabi merasa gembira kerana kecintaan Allah ke atas mereka. Para sahabat bertanya: 'Siapakah mereka itu wahai Rasullullah?'. Dijawab: 'Mereka bukan dari kita. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Mereka adalah kecintaanku. Mereka akan datang selepas kalian, yang pada saat itu, mereka dapati Al-Quran telah diabaikan dan As-Sunnah ditinggalkan. Namun mereka kemudian mempelajarinya dan mengajarkannya. Mereka dikepung oleh berbagai siksaan dari setiap tempat dan penjuru lebih dari apa yang menimpa kalian. Iman salah seorang dari mereka sebanding dengan 40 orang dari kalian. Dan syahid seorang dari mereka sebanding dengan 40 syahid dari kalian, sebab kalian mendapat dukungan dalam mempertahankan kebenaran. Mereka dikepung oleh berbagai kezhaliman dari berbagai penjuru. Mereka berada di Baitul Maqdis. Ya Allah, tolonglah mereka, jadikanlah mereka sebagai pengikutpengikut (teman-temanku) di Al-Haudh (telaga nabi di syurga) (Thabrani) 'Apabila telah bermaharajalela (muncul) dalam diri kalian dua kemabukkan: mabuk kebodohan dan mabuk kecintaan terhadap kehidupan, maka saat itulah kalian tidak memerintah kepada maaruf dan mencegah kemungkaran. Pada waktu itu orang yang terus berpegang dengan Kitabullah baik secara sembunya maupun terang-terang adalah setara dengan para pendahulu dari Muhajirin dan Anshar' (Na'im bin Hammad dari Ibnu Wadhah) 'Orang yang terus berpegang pada agama dan sunnahku di zaman yang penuh dengan kemungkaran bagaikan orang yang menggenggam bara api. Siapa saja yang melaksanakan sunnahku pada saat demikian itu pahalanya senilai 50 orang dari kalian (sahabat)' (Ibnu Wadhah dari Abu Tha'labah al-Khusyaini) Semoga kita terus berjuang mengembalikan kegemilangan Islam dimuka bumi ini! Al-Hamra': teruskan jihad kalian!!! posted by PermataAQIQ at 3:48 PM

tetapi perlu juga dipahami bahwa perang melawan musuh ini bukan hanya perang konvensional (perang pisik) atau dalam bahasa qur’annya adalah Qital / Harbun.. Al-Masyaqqah (kesiapan menerima kesulitan) 3.com ctu151az. Kosovo. Li’I’lai Kalimatillah (menegakan kalimah Allah) sumber : http://wildan49. Tetapi juga memerangi musuh hingga mati keyakinannya (dakwah). Sementara secara tidak langsung kesan pencabulan ini dapat dirasakan di hampir kesemua negara Islam. Pencabulan dan penafian hak. .com/2009/12/5-isu-isu-semasa-dunia. Hampir kesemua negara Islam sama ada sedar atau tidak. secara langsung amat ketara seperti yang berlaku di Palestin. Mudafa’atil Aduwwi (melawan musuh) 4. Chechnya. Badzlul Wus’I (mengerahkan segenap kekuatan) 2.. negara-negara Islam terpaksa menanggung beban yang berat akibat daripada kemelut dan konflik yang melanda dunia dan melibatkan umat Islam sejak itu. Dapatlah kita simpulkan bahwa jihad / perjuangan secara istilah syar’ie dan makna lughoh (bahasa) adalah meliputi empat unsur: 1.blogspot.1 Comments: MILITANSI CERDAS said.. Jihad dapat diartikan perang melawan musuh. adalah termasuk jihad. Umat Islam di merata dunia bukan sahaja terpaksa membayar dengan darah. Al-Jurjani berkata bahwa jihad adalah: Ad-Du’a Ila dinil Islam (ajakan / dakwah (kepada manusia) untuk memasuki Dinul islam). Afghanistan dan Iraq. Bosnia. terpaksa berterima kasih kepada kuasa Barat sebelum mereka memperoleh kebebasan untuk merdeka dan mengurus negara mereka .Cached Isu Barat Merdekakah negara-negara Islam dalam konteks politik dunia hari ini? Persoalan ini timbul khususnya selepas setengah abad tamatnya Perang Dunia Kedua..blogspot. pengorbanan fizikal dan psikologi malah dipaksa melalui saat-saat yang amat memalukan serta hina yang menggugat maruah dan kredibiliti mereka sebagai ummah dan sekali gus manusia.

Apa yang membezakan keadaan ini di negara Islam lain ialah tahap kegawatan di negara masing-masing dan sejauh mana Barat berasa terancam. Jika disetujui oleh Barat. sistem diketepikan dan mereka tetap dengan agenda buruk yang tersirat itu dengan cara mengetepikan PBB dan bertindak secara unilateral. . Tetapi jika sebaliknya. Kemerdekaan mereka bersyaratkan kepada sejauh mana mereka tidak mengancam Barat. Afghanistan dan beberapa negara lain. Hampir boleh dikatakan semua negara Islam yang dikatakan merdeka pada hari ini sebenarnya tidak merdeka.sendiri. Iraq. Amat malang kepada kita apabila sistem ini tidak boleh mereka pakai. dan harga diri umat Islam. Kebebasan bersyarat yang mereka peroleh itu terpaksa mengorbankan bukan sahaja nyawa. harta. Pelbagai cara dilakukan Barat dan yang paling ketara menggunakan manipulasi sistem politik dan ekonomi dunia yang mereka ciptakan. pasti Barat akan melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Di sesetengah negara Islam yang walaupun merdeka. tekanan diberikan dalam pelbagai bentuk untuk memastikan mereka terus terikat dengan sistem yang diakui dan direstui oleh Barat. Sebaik sahaja Barat terancam. maka akan lebih senanglah mereka merdeka dan menguruskan negara mereka sendiri. malah banyak perkara termasuk tanah. seperti yang berlaku di Iraq baru-baru ini. umat Islam disyaratkan secara tidak langsung mengubah berat sebelah Islamik mereka sebelum ini kepada sekularisme dan membolehkan kerajaan pimpinan Mustafa Kamal Attartuk memerintah atas nama merdeka tetapi berterusan diikat oleh Barat sehingga kini dalam apa juga tindak-tanduknya kecuali dalam perkara yang tidak bertentangan dengan kepentingan Barat. budaya. Di Turki umpamanya. perjalanan negara berkenaan untuk mengembalikan maruah dan hak mereka terpaksa berlanjutan dan beranjau seperti yang berlaku di Palestin. Ini boleh dibuktikan apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) dijadikan alat mencapai agenda hegemoni berterusan mereka.

kepimpinan yang tidak sehaluan dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri.Hakikat ini mudah kita fahami bila melihat secara umumnya Turki dan masyarakatnya lebih kebaratan berbanding sebelumnya. Secara umum mereka berada dalam keadaan yang lemah. Cuma sejak akhir-akhir ini kebangkitan semangat Islam itu dapat dilihat tetapi Turki masih dilihat amat berhati-hati demi mengelak berdepan dengan ancaman Barat secara terbuka. masyarakat dan negara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan demikian. Bagaimanapun kekayaan ini tidak menggambarkan kekuatan negara-negara Islam dalam menentukan arus dan arah politik dunia hari ini. Bagaimanapun dalam Islam tidak ada 'kebebasan . Keahlian Turki. dan yang lebih penting secara paling berkesan mengelak Malaysia dijajah secara tidak langsung. Kebolehan para pemimpin negara dalam mengawal dan mengatasi kegawatan politik. Roslan Mohd. Salaudin dalam Islam Hadhari: Himpunan Isu Kontemporari. (Mohd. Menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Pencipta dan hubungan manusia sesama manusia bermula daripada diri. 2005) 5. Namun kita harus bersyukur dan berasa amat bertuah kerana kebijaksanaan dan pemikiran strategik pemimpinpemimpin kita sejak merdeka telah membolehkan kita. Islam membentuk cara hidup manusia berasaskan hukum dan keadilan sejagat. keluarga. mempertahankan kemerdekaan. Dalam konteks ini Islam meletakkan hak dan tanggungjawab seseorang. kesatuan dan perpaduan yang lemah. Kemerdekaan yang terhad ini haruslah dipelihara dengan mengekalkan kestabilan politik dan ekonomi yang sedia ada di samping berusaha mempertingkatkan usaha ke arah menguatkan negara dan ummah setanding dengan Barat. termasuk juga hubungan antarabangsa.2 Isu Perpaduan Dunia Islam Negara-negara Islam ini ada yang kaya dengan sumber semula jadi seperti minyak dan gas. Kita di Malaysia juga tidak terkecuali daripada ancaman berterusan Barat ini. Alhamdullilah Malaysia lebih merdeka daripada banyak negara Islam lain yang merdeka. walaupun diikat dengan syarat-syarat tertentu secara langsung atau tidak. ekonomi dan kewangan membolehkan kita mengekalkan kemerdekaan kita. memperoleh kemerdekaan daripada British pada 1957. antaranya ada pengaruh dan cengkaman Barat ke atas mereka. satu-satunya negara majoriti penduduknya Islam dalam NATO juga boleh dijadikan bukti jelas hakikat ini. membangunkan negara kita ke tahap yang ada.

Bahkan dengan kebenaran tersebut Islam memberi jaminan keselamatan ketika mereka berada dalam negara Islam. pengangguran dan taraf hidup yang rendah. Islam membenarkan orang bukan Islam mempunyai hak memasuki negara Islam. Ini telah ditunjukkan dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiyah dan dalam hubungan luar Rasulullah s. makanan dan pokok buah-buahan. Mereka diberi kebebasan untuk tinggal dan mengamalkan agama mereka mengikut kepercayaan masing-masing. buta huruf yang tinggi. Setiap orang itu boleh menggunakan haknya dengan batasan. Orang yang terkorban hendaklah dihormati. jaminan keselamatan telah diberikan. iaitu dengan melaksanakan tanggungjawab dan pada masa yang sama menghormati hak-hak individu. orang tua. jika tidak nescaya dia akan mengganggu atau menceroboh hak dan kebebasan orang lain. Tidak dibenarkan memusnahkan rumah kediaman. Rumah ibadat tidak boleh diceroboh. Ini mencerminkan betapa ketinggalan dan mundur sesetengah negara-negara Islam. Sikap prejudis Barat terhadap Islam sangat jelas. Islam menerima konsep 'perjanjian dan perdamaian' dengan negara jiran dan pihakbukan Islam. Tidak ada sebuah negara di dunia ini yang boleh hidup dan maju tanpa mempunyai hubungan dengan negara lain. Dalam pada itu terdapat peraturan yang mesti dipatuhi seperti larangan membunuh orang awam.mutlak'. Dalam hubungan ini prinsip hidup bersama secara aman dan harmoni ialah suatu matlamat dalam hidup bermasyarakat.a. Jika dalam keadaan peperangan pihak musuh mahu kepada perdamaian. Bahkan ketika Nabi memasuki Kota Mekah. Nabi menyuruh supaya menyahut secara positif seruan 'perdamaian'. kanak. Dalam hubungan sedemikian kita tidak boleh melakukan sesuka hati terhadap orang lain dengan mengambil undang-undang di tangan sendiri. Ini ialah satu kenyataan dan bukan andaian kerana tidak ada sebuah negara di dunia ini yang mempunyai segala-gala sehingga tidak memerlukan dunia luar. Senarai data 20 negara terbaik tidak terdapat nama negara Islam kecuali Malaysia. Sikap demikian berlaku disebabkan antara lain tidak ada kefahaman yang betul tentang Islam dan kesan daripada Perang Salib yang telah berlaku antara Islam dengan Kristian. Islam tidak membenarkan peperangan dilancarkan ke atas sesiapa pun kecuali dengan perintah ketua negara dan oleh sebab-sebab yang sahih seperti mempertahankan diri.w.kanak dan perempuan. . Negara-negara Islam digolongkan dalam kumpulan negara tidak membangun dengan mempunyai masalah domestik yang tersendiri seperti kemiskinan. masyarakat dan negara. dengan negara-negara jiran. orang tidak upaya.

a. persamaan. Dalam buku al-Jihadfi al-Islam menyatakan. Bagaimanapun ada media lebih suka menghubungkan Islam dengan keganasan. Islam itu adalah damai. menolak diskriminasi. Terdapat kecenderungan melalui perkembangan semasa yang menghubungkan keganasan dengan Islam dan penganut Islam. mengajak kepada perpaduan. Dengan demikian jihad bagi mereka ialah peperangan. Apakah jihad itu terbatas kepada pertumpahan darah dan adakah dakwah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah s.w itu penuh dengan kekerasan dan penyebaran dalam bentuk penyerangan ke atas lawan? Cara-cara demikian bertentangan dengan sirah Rasulullah s. Barat cuba tidak menunjukkan sentimen anti-Islam atau orang Islam.w. membanteras gejala sosial. Sebenarnya Islam tidak datang dalam bentuk keganasan dan sama sekali tidak boleh dikaitkan dengan terrorisme. Dalam sebuah buku al-Qiyadah wa al-Judiyyahfi al-Islami menghuraikan maksud jihad yang difahami oleh sebahagian orang Islam iaitu al-Harb al-Muqaddasah dengan matlamat untuk meninggikan kalimah Allah dan penyebaran dakwah yang dibawa oleh Rasulullah s. bahawa jihad fisabilillah bertujuan membawa kebaikan. Imej ini perlu diperbetulkan. Sebenarnya keganasan juga berlaku di kalangan bukan Islam dan di kalangan negara bukan Islam. akhlak yang tinggi berpandu kepada ilmu dan kefahaman ajaran agama yang betul.w. adil. Undang-undang ialah sesuatu halangan atau pencegahan yang bersifat luaran yang tidak mengambil faktor dalaman diri manusia. Begitu juga memerangi kejahilan. sungguhpun dari segi politik. toleransi terhadap kemanusiaan. keadilan dan kebenaran. menghapuskan kemiskinan. Moral atau akhlak mempunyai nilai yang tersendiri dalam pembentukan sahsiah.a. dan ada yang berlanjutan hingga ke hari ini. Ini ialah pandangan kerajaan dan orang awam di Barat. Jihad mempunyai erti yang luas tidak terbatas kepada jihad dengan nyawa atau peperangan dan harta sahaja. prejudis terhadap Islam di kalangan Barat tetap ada. membangunkan ummah. tidak ekstrem dan agresif tetapi sederhana ialah tuntutan Islam.Undang-undang secara bersendiri tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tingkah laku manusia. Jihad termasuk jihad ke atas diri dengan memerangi hawa nafsu dan menuntut ilmu. persahabatan sejagat tanpa mengira fahaman agama dan bangsa.a. titisan darah. meninggikan maruah dan syiar Islam. Neraca moral seperti keadilan. toleransi dan perikemanusiaan. Bagaimanapun. Menjadi tugas setiap orang Islam dan kerajaan Islam . Pandangan yang beranggapan Islam mendatangkan 'ancaman' kepada Barat dapat dilihat dengan mengaitkan reaksi daripada tindakan keganasan yang dihubungkaitkan dengan orang Islam. pembunuhan dan tawanan.

Malaysia juga telah memberikan sumbangan dari segi kewangan dan bantuan kemanusiaan kepada banyak negara seperti Indonesia. Dalam bidang ekonomi. Iraq. kesihatan dan perpaduan. Somalia. kebebasan beragama. toleransi antara kaum.4 Masa Depan Dunia Islam . Malaysia juga telah mengadakan hubungan khas dengan Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) yang berpusat di Jeddah. 2003:377) 5. Dalam hubungan luar negara Malaysia amat prihatin dengan nasib negara-negara membangun (Selatan-selatan) dan juga mengadakan hubungan erat dengan negara membangun terutama kumpulan G-8. Sebenarnya Islam itu indah. Mad Aros. progresif. Kampuchea.memberikan imej yang sebenar tentang Islam dan menghuraikannya. Malaysia telah mengadakan perdagangan antarabangsa dengan hampir semua negara dan mendapat keuntungan yang amat menggalakkan. Arab Saudi. 2005). Dari segi sosial Malaysia juga telah berjaya memajukan kedudukannya dalam negara seperti mengekalkan keamanan. Malaysia telah mengamalkan dasar berbaik-baik dengan Negara-negara Berkecuali. Malaysia juga telah menjadi anggota Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang telah ditubuhkan pada tahun 1945 di San Francisco. orang Melayu dan bahasa Melayu tetap unggul di Nusantara. Bertitik tolak daripada pegangan ini. (Azhar Hj. Pengeluaran dan pengeksportan kereta Proton Malaysia telah membawa kejayaan luar biasa dari segi perindustrian dan hubungan dengan negara luar. 'Tidak Melayu hilang di dunia'. mengadakan kerjasama serantau dan memberi sokongan terhadap Pertubuhan Bangsabangsa Bersatu. Korea dan Taiwan).3 Cabaran Globalisasi Dalam Ekonomi. mencintai. Chechnya dan sebagainya. Malaysia juga mengadakan hubungan dengan kebanyakan negara kapitalis dan komunis serta mengamalkan dasar Pandang ke Timur (Jepun. bak kata Hang Tuah. 5. Malaysia juga membuat hubungan khas dengan Negara-negara Anggota Komanwel yang telah ditubuhkan pada tahun 1931 dan diketuai oleh Ratu England. Pertubuhan ini ditubuhkan dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan keamanan dan mengadakan hubungan baik antara negara-negara anggota badan sedunia itu. Bosnia. Sosial Dan Politik Dunia Islam Konsep globalisasi adalah diterima pakai oleh masyarakat Malaysia yang sememangnya menjadi dasar masyarakat dan rakyatnya untuk berbaik-baik antara kaum di Malaysia dan sejagat. Malaysia telah mengukuhkan kedudukan ekonomi dalam negaranya dengan berkesan dan baru-baru ini telah berjaya menangkis serangan penyangak mata wang dan kegawatan ekonomi. Ini terbukti apabila simpanan luar Malaysia yang melebihi 30 billion dolar Amerika. (Abdul Monir Yaacob. pendidikan. Yang pastinya. Amerika Syarikat. Dalam konteks luar negara.

kebangkitan Islam ialah merujuk kepada peningkatan mengamalkan syiar Islam di dalam politik. yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah membangkitkan pada permulaan tiap-tiap seratus tahun. Zohair Hussain . Dengan kata lain. mempraktikkan amalan-amalan Islam. terdapat dua perkataan lagi yang ada kaitannya dengan Kebangkitan Islam."Kebangkitan Islam ialah kembali minat terhadap syiar dan idea-idea Islam setelah mengalami satu jangka masa yang lesu" Mengikut Alt E. Hillal Dessouk . Sebagai maklumat kepada anda. Kebangunan Islam.w.perubahan pemikiran umat ke arah memahami dan menghayati Islam yang sebenarnya.Kebangkitan Islam ialah merujuk kepada "Peningkatan kegiatan politik atas nama Islam oleh pemerintah atau kumpulan pembangkang sepertimana yang diperjuangkan oleh gerakan-gerakan Islam di negara-negara Arab dan beberapa buah negara Islam yang lain. Asia Tenggara. Islamic Revivalism. (i) Tajdid yang bererti . Afrika bahkan di Eropah dan Benua Barat sendiri. Istilah Kebangkitan Islam.Kebangkitan Islam boleh dilihat di merata tempat di dunia hari ini sama ada di Timur Tengah. peraturan-peraturan sosial Islam yang berpaksikan untuk membentuk insan muslim sejati berpandukan al-Quran dan as-Sunnah. Perkataan di atas terdapat di dalam hadis Rasulullah s. Mengikut Dr. iaitu Tajdid dan Islah. a. dan kehidupan seharian umat Islam" Kebangkitan Islam secara umumnya bolehlah dirumuskan sebagai tumbuhnya kesedaran Islam yang semakin merata serta bersifat global. menegakkan undang-undang Islam serta mengamalkan Islam secara keseluruhan dalam kehidupan setiap muslim. bagi umat (Islam) ini seorang Mujadid yang membaharui agama umatnya" . sosial. Mengikut Chandara Muzaffar dalam bukunya Islamic Resurgence in Malaysia . Islamic Resurgence. Islamic Renaissance atau as-Suhwah al-Islamiah tidak lagi menjadi istilah yang asing kepada sebahagian besar anggota masyarakat apatah lagi di kalangan para cendikiawan dan pengkaji perubahan sosial. membangunkan kembali institusi-institusi Islam. bertambahnya tekad serta kesungguhan umat untuk menghayati ajaran Islam semuanya dalam semua aspek kehidupan.Kebangkitan Islam ialah "Ungkapan yang menggambarkan usaha-usaha menegakkan semula nilai-nilai Islam. Ia adalah percubaan untuk melahirkan kembali etika Islam.

Sebelum diutuskan Nabi Muhammmad s. dan tiadalah Aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan Dengan pertolongan Allah. (Surah Hud:88) Kedua-dua istilah di atas sama ada Tajdid atau Islah adalah sesuatu usaha warisan Rasulullah s. a. . Mujadid abad kelima ialah Iman al-Ghazali. Para ulama bersetuju meletakkan Mujadid abad pertama ialah UmarAbdul Aziz. dan ia pula mengurniakan daku pangkat Nabi sebagai pemberian daripadanya. (Patutkah Aku berdiam diri dari melarang kamu) sedang Aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu Yang Aku melarang kamu daripada melakukannya? Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku. ajaran nabi dan rasul dahulu telah lenyap akibat penyelewengan dan salah tafsiran. melindungi kesucian agama Islam dan mempertahankan kesejahteraan umat. kezaliman yang menggerunkan.Zaman Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin. jika Aku berdasarkan Bukti Yang nyata dari Tuhanku. Mujadid abad ketiga ialah Imam Asyari. Seterusnya setiap abad akan ada Mujadid seumpama mereka. Sejarah Kebangkitan Islam (i) Tahap pertama .a.memperbaiki sesuatu yang sudah rosak. untuk menyelamatkan umat manusia. Membanteras penyelewengan yang berlaku. yang perlu diteruskan atas dasar menyeru kepada makruf dan mencegah daripada mungkar. Mujadid abad kedua ialah Iman Syafie.w. Manusia tenggelam dalam arus kesesatan. Mercka terabaraba dalam kegelapan tanpa cahaya iman yang boleh memandu mereka.Mujadid yang dimaksudkan ialah pelopor kepada Kebangkitan Islam.t. Perkataan Islah terdapat di dalam al-Quran. Di tengah-tengah suasana itulah Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah s.w. firman Allah Taala Terjemahan: Nabi Syuaib berkata: "Wahai kaumku! Bagaimana fikiran kamu.w sebagai rasul. Justeru itu menjadi tanggungjawab setiap individu muslim dalam memupuk suasana Kebangkitan Islam hari ini melalui Tajdid dan Islah. Maksud Islah boleh dicapai melalui dua proses: Mempertingkatkan lagi penerimaan dan pelaksanaan dasar dan ajaran Islam dalam masyarakat Islam. Mujadid abad keempat ialah Imam al-Baqilani. seluruh dunia dicengkam oleh kegelapan jahiliah. kepada Allah jualah Aku berserah diri dan kepadaNyalah Aku kembali. (ii) Islah bererti .

adalah bertujuan membawa perubahan yang menyeluruh.1905).Zaman membebaskan negara daripada belenggu penjajahan dan unsur khurafat.w. Di Mesir . dan Muhamad Rashid Rida (1865-1935).lahir gerakan as-Sanusiyyah di bawah pimpinan al-Sayyid Muhamad Alt al-Sanusi yang berusaha keras menyeru masyarakat kepada cara hidup Islam yang sebenarnya. Pada peringkat ini Islam memainkan peranan penting dalam membangkitkan kesedaran ummah. Beliau merupakan tokoh Mujadid dan pemikir Islam yang begitu berpengaruh. Program refomasinya telah diteruskan oleh tokoh. dan bidaah. terutamanya di Magrib dan Sudan. Amalan khurafat yang meluas pada masa itu ialah mempercayai ramalan tukang tenung dan sebagainya. penjajahan Inggeris merupakan malapetaka besar bagi dunia Islam. (ii) Tahap kedua . Di antara amalan yang membawa kepada syirik seperti memuja kubur para wall dan keramat.Seruan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. Zaman ini bermula dari lahimya gerakan al-Muwahhidun yang dipelopori oleh al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1791) di Arab Saudi. menambah kalimah tertentu dalam azan atau solat dan sebagainya. khurafat.1897). menegakkan keadilan dan mencapai kehidupan yang bernaung di bawah undang-undang Allah Taala. Bagi Jamaludin al-Afghani.muncul gerakan menyedarkan masyarakat yang dipimpin oleh Syah Waliyullah al-Dahlawi (lahir 1703). Di India . banyak dicontohi oleh gerakan Islah yang lain. Fikrah dan sumbangan beliau bersifat sejagat dan boleh dimanfaatkan oleh genarasi kemudian. Beliau juga berjuang menghadapi imperialisma Barat di Afghanistan. Gerakan ini berusaha menumpaskan penyelewengan dalam ajaran tasawuf dan tarekat yang banyak mengandungi unsur-unsur syirik. Di Libya . Gerakan ini berpengaruh di daerah pantai Utara Afrika. Perjuangan gerakan Muwahhidun untuk menghidupkan semula ajaran Islam dalam bentuk yang mumi. tahyul dan bidaah.tokoh lain seperti Muhamad Abduh (1849 . meninggikan kehidupan masyarakat. Begitulah juga zaman Khulafa' al-Rasyidin dan diteruskan pula pada zaman Umayyah dan Abasiah. Amalan bidaah pula seperti mengadakan perayaan Maulud Nabi. Beliau mengajak umat Islam untuk bersatu menghadapi malapetaka ini.gerakan yang berperanan menyedarkan masyarakat ialah gerakan Pan Islamisme di bawah pimpinan Jamaludin al-Afghani (1839 . .a.

Kebangkitan pada tahap ini adalah atas kesedaran umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar dan panduan hidup secara menyeluruh. dan lain-lain lagi. Sudan. Jordan. Setelah memasuki arena politik Ikhwan dapat memainkan peranan yang penting dalam politik Mesir terutama dalam kebangkitan semangat kebangsaan yang berlaku di antara akhir perang dunia dengan kekuasaan pemerintah tentera Mesir. Iraq.Kebangkitan Islam untuk membebaskan diri dari ideologi-ideologi bukan Islam Kebangkitan ini adalah lanjutan dari perjuangan tokoh-tokoh tahap kedua. Gerakan Ikhwan al-Muslimin bukanlah gerakan dakwah kepartian yang sempit dan bukan sekadar berkembang di negara Mesir sahaja. Pakistan. Algeria. (iii) Tahap ketiga . tetapi ia tersebar ke negara-negara Arab yang lain seperti Syria.Memperbaiki keluarga . bahkan ke seluruh dunia.Kebangkitan Islam pada tahap kedua juga berlaku di negara-negara umat Islam yang lain seperti di Tanah Melayu dan Indonesia. Kecenderungan untuk menghayati Islam sebagai satu cara hidup dan menentang segala bentuk ideologi perosak telah membawa kepada wujudnya berbagai gerakan dakwah. Mustafa Assiba'i Gerakan Ikhwan al-Muslimin mempunyai lima tujuan utama iatu: . Sudan. Gerakan ini berkembang pesat di antara 1930-40an. Syria. Menurut Dr. Gerakan Ikhwan al-Muslimin Gerakan ini ditubuhkan pada sekitar tahun 1928 masehi oleh Hassan al-Banna. Di antara gerakan-gerakan Islam yang muncul dan berperanan di zaman ini ialah: Gerakan Ikhwan al-Muslimin (Mesir) Jamiat al-Islam (Pakistan) Gerakan al-Nur (Turki) Gerakan Hamas (Palestin) Gerakan Hizbullah (Selatan Lubnan) Gerakan Islam di Iraq.Memperbaiki individu . Jordan.

Gerakan ini banyak memberi inspirasi kepada gerakan-gerakan Islam yang lain kerana: . . kumpulan Ingkar Sunnah dan golongan yang kagum dengan tamadun Barat. Tujuan perjuangannya adalah untuk menghidupkan agama yang suci dan meninggikan kalimah Allah dan melaksanakan hukum yang terkandung dalam kitab Allah dan sunnah RasulNya dalam kehidupan individu dan masyarakat Pakistan. Jemaah al-Islami menuntut digubalkan perlembagaan negara berasaskan al-Qur'an dan Hadis.Perpaduan Arab dan umat Islam.Ramai pelajar yang kembali dari Timur Tengah mendapat didikan (tarbiyah) daripada anggota Dewan al-Muslimin. Sekembalinya ke tanah air mereka berdakwah mengikut metod Ikhwan. Perjuangannya dapat memenuhi keperluan manusia dan ummah. Sehingga hari ini..Menentang penjajah . Abdul Qadir Audah dan lain-lain lagi. Sumbangan terhadap kebangkitan Islam Ikhwan al-Muslimin merupakan gerakan yang paling menonjol di abad ke-20 ini.Ikhwan al-Muslimin adalah satu-satunya gerakan dakwah yang fleksibel dan menyeluruh. Gerakan ini menghadapi tentangan yang hebat dari beberapa kumpulan aliran pemikiran yang diwujudkan oleh penjajah seperti golongan Qadiani. Peristiwa tersebut juga turut memberi semangat kepada pejuang-pejuang Islam yang lain bahawa medan perjuangan penuh dengan tribulasi. di bawah pimpinan Abu al-'Ala Maududi iaitu enam tahun sebelum wujudnya negara Pakistan. di mana-mana sahaja apabila memperkatakan tentang dakwah dan gerakan Islam maka nama Iman Hassan al-Bana dan Ikhwan al-Muslimin. . Terdapat tiga dasar perjuangan Jamaah al-Islami: . Tokoh-tokoh yang terkenal dalam gerakan ini ialah as-Syahid Hassan al-Banna.Memelihara umat . Jemaah Islami di Pakistan Ditubuhkan pada tahun 1941. Sayyid Qutb. Sebaik sahaja ditubuhkan negara Pakistan.Peristiwa pembunuhan dan penyiksaan terhadap anggota Ikhwan al-Muslimin yang dilakukan oleh pemerintah Mesir sedikit sebanyak menimbulkan simpati masyarakat dunia.

Contoh: Negara-negara Islam seperti Turki. Sudan. . sentiasa menghadapi tekanan ekonomi dalam berbagai bentuk.Dakwah ini adalah untuk semua. Akibatnya ribuan rakyat Iraq menderita terutamanya kanak-kanak kerana kekurangan zat makanan dan ubat-ubatan. Peristiwa di atas telah memberi kekuatan kepada umat Islam untuk bangkit merubah nasib mereka. melalui penghayatan semula Islam. Contoh: Serangan tentera Russia ke atas negara umat Islam Chechnya kerana tidak mengiktiraf kemerdekaan Chechnya.Negara-negara Islam dari negara-negara Barat. Setelah hampir dua tahun serangan dilakukan dengan tentera berjumlah 39 000 orang. ketenteraan. Penindasan berterusan ke atas umat Islam Bosnia.Dakwah kepada setiap individu bagi melahirkan rasa redha dengan Islam sebagai ad-Din dan hendaklah membersihkan din mereka daripada ciri-ciri nifaq dan kegiatan yang bertentangan dengan Islam. Moscow masih belum dapat mengalahkan 7 000 orang tentera Islam Chechnya. . Ini memberi bukti kukuh. iaitu hendaklah mereka menyuarakan kebaikan secara umum terhadap pemerintah agar melaksanakan Islam dalam pemerintahannya. Iran. Contoh: PBB (Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu) telah mengenakan sekatan ekonomi ke atas Iraq sejak tahun 1992 lagi. Mereka gagal membawa perubahan yang bermakna kepada masyarakat Islam. (ii) Kegagalan Western Dissolution oleh kebanyakan pemimpin Islam yang ditaja oleh Barat. bahawa . sama ada sekatan ekonomi atau mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi negara Islam. Kashmir. parti Islam FIS (Front of Islam Salvation) telah memenangi pilihan raya umum pertama tetapi telah dibatalkan oleh regim tentera yang disokong oleh Perancis dan negara-negara Barat yang lain. (a) Politik dan ketenteraan . (b) Ekonomi .. dan lain-lain negara termasuk Malaysia pernah ditadbirkan oleh pemimpin sekular model barat selepas peperangan dunia pertama. dan lain-lain tempat. dan ekonomi.Perjuangan seluruh manusia dan umat Islam khususnya agar menyembah Allah dan jangan syirikkan Allah. Palastin.berlaku pembunuhan dan penafian hak wilayah orang Islam. Faktor-Faktor Kebangkitan Islam Kebangkitan Islam di seluruh dunia hari ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut: (i) Adanya tekanan kuasa-kuasa Barat ke atas dunia Islam dalam bidang politik. Penafian hak memilih kerajaan sendiri seperti yang berlaku di Algeria.

Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyemarakkan lagi kesedaran umat Islam untuk bersatu memperjuangkan Islam. Gerakan Islam berperanan sebagai pendesak kepada pemerintah supaya menubuhkan institusi ekonomi Islam dan melaksanakan dasar-dasar Islam dalam pentadbiran negara. Walaubagaimanapun faktor yang tidak boleh dinafikan kepentingannya ialah faktor agama Islam itu sendiri. Kesimpulan Faktor-faktor di atas adalah di antara faktor yang membawa kepada kebangkitan Islam masa kini. bahkan menjangkau benua Eropah. (iv) Fenomena menyayat hati yang berlaku kepada umat Islam kini Contoh: Peristiwa pembunuhan beramai-ramai umat Islam di Bosnia Herzegovina oleh pihak Serbia. Hikmat di sebalik peristiwa yang berlaku telah mendorong umat Islam di negara-negara Islam yang lain kembali kepada kehidupan beragama. (iii) Kemampuan pihak Islam menentang pihak Barat. Peristiwa di atas telah memberi kesedaran dan keyakinan bahawa Islam mampu menjadi mekanisme yang membangkitkan semangat rakyat menentang proses pembaratan. Pengaruhnya bukan sahaja di dunia Islam.negara-negara Islam tidak boleh menyelesaikan masalah mereka dengan formula yang asing daripada Islam. Segala yang terkandung di dalam . Contoh: Revolusi Islam Iran dibawah pimpinan Ayatullah Khomeini yang berjaya menumbangkan Shah Iran pada tahun 1979. Golongan terbesar dalam pertubuhan ini ialah terdiri daripada pelajar pusat pengajian tinggi. Jamiat al Islami. Islam sebagai al-Din yang diwahyukan oleh Allah. Amerika dan Timur Jauh. Pertubuhan Dakwah Antarabangsa seperti World Assembly of Muslim Youth (WAMY) dan International Islami federation of Student Organisation (IFSO) memberi saham yang besar dalam mencorakkan suasana kebangkitan Islam hari ini. Peristiwa diatas tidak diberi perhatian dan tindakan sewajar oleh PBB. (v) Peranan gerakan Islam dan pertubuhan dakwah antarabangsa Contoh: Gerakan Ikhwan alMuslimin. Serangan Tel-Aviv ke atas Selatan Lubnan. Serangan tentera bersekutu ke atas Iraq yang telah mengorbankan beratus ribu kanak-kanak Iraq. mempunyai sifat dan ciri-ciri dinamikannya yang sangat unit jika dibandingkan dengan agama-agama lain. Kemenangan Parti Islam FIS di Algeria yang memenangi 188 daripada 232 kemsi yang dipertandingkan.

Senario yang sama juga boleh dilihat di negara-negara Benua Barat. Umat Islam di negara tersebut bukan sahaja bertambah dari segi bilangannya. masa bahkan jiwa demi berjihad ke jalan Allah Sepanjang sejarah Islam sentiasa ada tokoh-tokoh dan pejuang-pejuang Islam yang bersedia mengorbankan segala-galanya demi menegakkan agama Islam. Negara Sudan di bawah pemerintahan Hassan al-Turabi turut melaksanakan syariat Islam. Perjuangan tentera Chechen di Chechnya. Senario positif daripada kebangkitan Islam yang paling ketara ialah pertambahan umat Islam di serata dunia termasuk di Eropah. (iv) Tentangan dalam berbagai bentuk yang ditunjukkan oleh musuh-musuh Islam terutamanya pihak Barat Kesimpulan . Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menjelang tahun 2000 masyarakat Islam dijangka akan menjadi satu perempat dari penduduk dunia bersamaan 1.5 bilion. Beliau bersedia menerima kecaman pihak Barat dan negara-negara Arab yang lain semata . Kesan-Kesan Kebangkitan Islam Kesan-kesan kebangkitan Islam hari ini boleh dinilai berdasarkan kepada faktor-faktor berikut: (i) Pertambahan umat Islam. Contoh: Kesanggupan pelajar wanita Islam di Perancis berhenti meneruskan pengajian mereka demi mempertahankan pemakaian hijab (pakaian menutup aurat). Contoh: Perjuangan tentera Mujahiddin di Afghanistan.mata mahu membangunkan negara mengikut syariat Islam (iii) Kesangupan umat Islam mengorbankan harta. (ii) Bertambah kesedaran untuk melaksanakan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan. Perjuangan gerakan Hamas di Palestin dan lain-lain tempat di segenap pelusuk dunia Islam. tetapi telah bangkit sebagai sebuah negara yang berasingan daripada pemerintahan komunis. Kesedaran untuk mengamalkan Islam sama ada individu atau negara walaupun mendapat tentangan pihak pemerintah dan pihak Barat.ajarannya mendorong pendukung-pendukung gerakan Islam berjuang untuk mencetuskan suasana kebangkitan Islam hari ini.

Kebangkitan semula Islam hari ini. Di antara beberapa . Laut Merah. Israel memperkuatkan lagi propagandanya memburuk-burukkan gerakan Islam.Geo-politik yang dimaksudkan ialah kedudukan negara-negara Islam yang strategik. Caucasio dan Central Asia serta jalan laut terpenting seperti Teluk Parsi. selat Sunda dan terusan Suez. Selain itu negara-negara Islam juga menguasai jalan yang menghubungi Heartland dengan Rimland. Contohnya Balkan. (v) Propaganda Zionisma . Sebagai contoh simpanan minyak banyak dimiliki oleh negara-negara Islam. Termasuklah usaha mengembangkan ideologi Kapitalis-Liberal sebagai nilai universal. telah memperlihatkan banyak kesan dan perubahan. Pertentangan Barat dengan Islam lebih mirip kepada pertentangan antara ideologi dengan aqidah. kesan yang paling ketara ialah bertambah mendalam sikap prejudis Barat terhadap umat Islam. Reaksi Barat Terhadap Kebangkitan Islam Barat melihat kebangkitan Islam pada hari ini sebagai satu ancaman kepada mereka.pesisir pantai.Kelebihan negara-negara Islam dari segi geokonomi. Justeru itu mereka telah meletakan Islam sebagai saingan dan pencabar baru tamadun Barat. Secara ringkas ada lima sebab utama: (i) Tamadun Islam adalah satu-satunya tamadun yang mempunyai sejarah kegemilangan melampaui sejarah tamadun Barat. Selain daripada pertambahan bilangan penganutnya. (iii) Kepentigan Geo-Politik . Tamadun lain seperti India dan China tidak mempunyai keagungan berbanding tamadun Islam. (ii) Penentangan umat Islam terhadap usaha penjajahan yang dilakukan oleh Barat. Semenjak runtuhnya empayar Soviet Union menjadikan Barat kehilangan saingan. Justeru itu mereka melakukan berbagai bentuk perancangan untuk membantut kebangkitan Islam. Selat Melaka. Contohnya: Sidang kemuncak Damai yanag berlangsung di Sharm El-Sheikh pada 13 Mac 1996 mengumpul para pemimpin daripada 27 negara bertujuan untuk mempertegaskan komitmen mempertahankan "Proses Damai" di Asia Barat. Kebanyakan negara-negara Islam adalah terletak di kawasan Rimland .Sejak berakhir perang dingin. (iv) Kepentigan Geo-Ekonomi .

penulis novel The Satanic Verses. Propaganda Zionis dilakukan melalui tiga cara iaitu: (a) Melalui penulisan akedemik (b) Melalui penggubalan Dasar Luar Amerika (c) Melalui penayangan filem Bentuk-bentuk Reaksi Negatif Barat Reaksi yang ditunjukkan oleh Barat amat negatif sekali. dan Bosnia.keputusan yang telah diambil ialah usaha memerangi keganasan yang digelar Fundamentalis. Menaja Perjanjian Dayton yang lebih memihak kepada pengganas Serbia. Seperti apa yang dikenakan ke atas Iraq. Di antaranya Britain telah sengaja mencari jalan supaya harga . serangan Amerika dan tentera bersekutu telah mencabul hak kemanusiaan di mana ribuan wanita dan kanak-kanak Iraq dibunuh dan kemudahan awam dihancurkan. Tindakan menangkap dan mempenjarakan Syeikh Umar Abdel Rahman seorang ulama tua dan buta dengan alasan sebagai pencetus keganasan di Amerika. Contoh: Merancang beberapa strategi untuk terus menguasai minyak di rantau Teluk. Kesediaan pihak British memberi perlindungan kepada Salman Rushdi. Contoh: Mengistiharkan Sudan sebagai pusat latihan pengganas. (v) Memonopoli sumber kekayaan negara Islam. Perjanjian damai Arab Israel yang dimenterikan pada September 1993 lebih memihak kepada Israel. (iv) Mengenakan sekatan Ekonomi dan sekatan senjata untuk melemahkan negara Islam daripada terus bangkit. (ii) Menyalahgunakan kuasa dan mengenepikan peraturan antarabangsa. Libya. militan. Contoh: Sokongan barat terhadap Presiden Mesir Hosni Mubarrak yang sanggup memerangi dan membunuh pejuangpejuang Islam di Mesir. ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk seperti berikut: (i) Melabelkan negara yang enggan tunduk kepada mana-mana logik Barat sebagai fundamentalis (mengikut perspektif Barat ialah pelampau agama). Fundamentalis yang dimaksudkan di sini ialah kelompok Islam seperti kumpulan Hizbullah dan kumpulan Hamas yang menentang regim Yahudi. (iii) Menyokong pemerintah yang berjiwa sekular memerintah negara Islam. terrorist yang menaja kegiatan pengganas antarabangsa. Contoh: Semasa perang telok.

Mereka mengatakan bahawa penebangan pokok akan menyebabkan kemusnahan alam sekitar. Sikap Islam dalam Menangkis Reaksi Nagetif Barat (i) Mengakui hakikat permusuhan mereka terhadap Islam. Indonesia merupakan pengeluar kertas terbesar telah membatalkan penebangan 850. (vii) Media Barat sentiasa mencari peluang mengeksploitasi berita-berita yang boleh menghina Islam Contoh: Kes perkahwinan Sarah-Musa yang disifatkan sebagai satu pelanggaran hak asasi dan kebajikan kanak-kanak Britain.000 hektar hutan bagi mengelakan isu-isu negatif ekoran pengharaman pengimpotan kayu oleh negara Barat. Islam dikatakan menyeleweng daripada agama asal. Kelab Sierra telah menyediakan senarai bagi negara-negara yang patut diboikot. maka tiadalah Engkau akan peroleh dari Allah (sesuatupun) Yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepada mu. sejarah kolonialisme dan emperialisme. Selain daripada itu penentangan mereka jelas terbukti dalam sejarah perang Salib. Contoh: Sikap Barat dalam menangani sengketa antara Armenia dan Arzabaijan lebih memihak kepada Armenia. dan perlu ditentang. Di Amerika.minyak jatuh di kalangan negara-negara OPEC dengan cara enggan bekerjasama mengurangkan bekalan minyak mentah di pasaran. Armenia juga menerima bekalan senjata daripada pihak luar. Pada anggapan orang-orang Kristian. Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya petunjuk Allah (ugama Islam itulah petunjuk Yang benar". sedangkan Arzabaijan menerima hanya sebanyak US30 juta. (vi) Mengamalkan diskriminasi perkauman terhadap minoriti Islam di dalam negeri dan peringkat antarabangsa. (Surah al Baqarah:120) (ii) Memperbaiki imej Islam . Selain bantuan kewangan. Islam dikatakan agama ciptaan orang-orang Arab yang diciplak daripada agama Kristian dan Yahudi.Armenia menerima US800juta dari Washington. dan Demi Sesungguhnya jika Engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya (wahyu Yang memberi) pengetahuan kepadamu (tentang kebenaran). Secara tidak langsung mengakibatkan kejatuhan harga tempatan dan harga eksport. Kempen anti kayu tropika di Asia Tenggara Kesatuan Perdagangan Eropah telah mencadangkan satu levi ke atas pengimpot kayu tropika. Kesan daripada itu harga minyak mentah di 13 negara OPEC jatuh dalam pasaran minyak dunia. Hakikat permusuhan mereka terhadap Islam di jelaskan oleh Allah dalam firmanNya Terjemahan: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu (Wahai Muhammad) sehingga Engkau menurut ugama mereka (yang telah terpesong itu).

namum masih lagi tunduk kepada kuasa Barat. Pasai. kerana pencapaian mereka sudah jauh meninggalkan kita. Kuwait atau keluarga al-Sabah banyak mendapat perlindungan dari Amerika. Walaupun dunia Islam hari ini dikatakan zaman kebangkitan. (iii) Mengurangkan kebergantungan umat Islam kepada Barat. Islam telah mampu merubah jiwa dan watak masyarakat Melayu menjadi lebih bertamadun. Aspek kepercayaan dan pemikiran . (iv) Membangunkan negara mengikut kaedah Islam Umat Islam hari tidak boleh sekadar berbangga dengan pencapaian umat Islam silam. Di antara perubahan yang telah dibawa oleh Islam: 1. Penekanan Islam kepada Rukun Iman dan Rukun Islam sebagai pokok ajaran telah berjaya mengantikan kepercayaan Hinduisma dan Animisma. Pendekatan kedua umat Islam perlu mempamerkan keupayaan dan kebolehan dalam semua aspek kehidupan. Tonjolkan Islam bukan sahaja sekadar agama bersifat moral. Islam juga menekankan unsur-unsur rasional dalam ajarannya. Pendekatan pertama menerusi penerangan .Dua pendekatan digunakan bagi menangkis reaksi negatif Barat. tetapi juga agama yang bercorak praktis dan maju. . ketenteraan dan senjata dari Barat. seperti suruhan supaya berfikir.mendedahkan segala bentuk-bentuk propaganda Barat. Aceh dan lain-lain serta disokong oleh mubaligh Islam telah menimbulkan satu kesedaran baru di kalangan penduduk setempat. Seperti kata pepatah Inggeris "Action speaks louder than words". Sebagai contoh. cinta kepada ilmu pengetahuan dan hidup lebih bersistem. Beliau terpaksa tunduk kepada dasar yang ditentukan oleh Amerika dan sekutunya.kedatangan Islam ke Alam Melayu telah membawa perubahan yang paling hebat kepada kepecayaan dan pemikiran masyarakat Melayu. Peranan yang dimainkan oleh kerajaan Melayu Melaka. Kebangkitan Islam Di Malaysia Sejarah Kebangkitan Islam di Malaysia ianya boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat: (i) Peringkat pertama Sejarah awal kedatangan Islam ke alam Melayu. mengkaji dan menuntut ilmu. Sebahagian daripada negara-negara Islam terpaksa bergantung kepada bantuan ekonomi. Perlak. Justeru itu umat Islam mestilah bekerja keras untuk merealisasikan kaedah-kaedah Islam dalam kontek pembangunan negara supaya masyarakat dunia dapat melihat kewibawaan Islam dan sekaligus mengikis segala tanggapan negatif Barat.

seperti perhambaan. Abdul Rahman Limbong. Aspek ekonomi . Ustaz Abu Bakar al-Baqir dan lain-lain lagi. yang banyak dipengaruhi suasana kebangkitan Islam di sana. Kegiatan ekonomi berlandaskan kepada hukum halal dan haram dan menekankan unsur-unsur kebajikan serta mengelakkan penipuan.Semasa penjajahan Barat Kebangkitan Islam diperingkat pertama mula malap dengan kedatangan penjajah British pada abad ke-18. Kedatangan Islam dengan proses Islamisasinya berjaya mewujudkan kebangkitan Islam di peringkat awal di Tanah Melayu. Pada peringat awal gerakan ini dipimpin oleh mereka yang kembali dari Timur Tengah. kezaliman dan kasta kepada persamaan taraf. Syeikh Tahir Jalaludin. Contohnya kebendaan bukanlah matlamat utama dalam kegiatan ekonomi mereka. Undang-undang Islam juga berjaya mempengaruhi undang-undang negara pada masa itu seperti dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang. Usaha-usaha dilakukan untuk menerapkan kembali perjuangan Islam melalui dua bidang iaitu melalui pendidikan dan penulisan. Aspek kesenian kesusasteraan dan berpakaian telah bertukar kepada ala Islam 3. Tok Kenali. Aspek sosio-budaya .Undang Laut Melaka. Situasi di atas telah mendorong tokoh-tokoh Islam pada masa itu untuk mewujudkan gerakan refomasi di Tanah Melayu. Termasuklah proses sekularisasi yang berjaya membawa masyarakat melayu semakin lupa pada agama. keadilan sosial yang menyentuh tentang hak dan tanggungjawab sesama manusia. Tok Janggut.banyak unsur politik dan pemerintahan Islam telah mempengaruhi politik masyarakat Melayu.2. Diantaranya ialah Syed Sheikh al-Hadi. Dalam masa yang sama ajaranajaran Islam banyak bercampur aduk dengan berbagai-bagai unsur syirik. 4.Islam berjaya mengikis unsur-unsur Hindu dalam masyarakat Melayu.Islam turut merubah kegiatan ekonomi masyarakat Melayu. khurafat dan bidaah. Di antaranya konsep raja dalam agama Hindu bertukar kepada sultan sebagai pemerintah dalam Islam. Banyak perubahan yang telah dibawa oleh Inggeris. Aspek politik dan pemerintahan . . (ii) Peringkat kedua . tetapi akhirat menjadi matlamat akhir.

(iii) Peringkat ketiga — di era kemerdekaan Tanah Melayu Gerakan refomasi berteraskan agama mula malap di akhir tahun 1920-an dengan munculnya golongan Nasionalisma Melayu yang mendapat pendidikan Inggeris. Kemunculan Hizbul al-Muslimin membimbangkan British dan pada awal tahun 1950 pertubuhan ini telah diharamkan.Mashur (1919) di pulau Pinang. Bidang penulisan . Selepas merdeka. Memupuk perjuangan menentang penjajah (anti Malayan Union). Senu Abdul Rahman. Tanah Melayu terus dipimpin oleh golongan elit cendikiawan Melayu yang berpendidikan sekular. Majalah Pengasuh (1918-1938) diterbitkan oleh Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Ahmad Boestaman. dan Tungku Abdul Rahman. diketuai oleh Tuan haji Abu Bakar al-Baqir. Kesan perjuangan tokoh-tokoh dan gerakan yang ada pada masa itu telah berjaya: Menegakkan ajaran Tauhid yang mumi dan membanteras penyelewengan dan kesesatan. Majalah al-Ikhwan (1926) dan majalah Saudara (1928). Kepimpinan tokoh-tokoh ini telah melemahkan semangat keislaman kerana kegairahan mereka untuk membangunkan negara mengikut model Barat. . Manakala institusi pondok banyak didirikan di Pantai Timur dan utara Tanah Melayu. Pada tahun 1951 Parti Islam Se Malaysia pula ditubuhkan untuk meneruskan perjuangan tersebut. Perjuangan tokoh-tokoh sebelum ini disambung oleh tokoh-tokoh seperti Ibrahim Yaakob. Diantaranya majalah al-Iman (1906) diikuti majalah Neraca (1911) diterbitkan oleh Syeikh Muhammad Tahir Jalaludin bersama rakan-rakannya Syed Sheikh al-Hadi. Bidang pendidikan ialah dengan menubuhkan sekolah-sekolah agama (madrasah) dan institusi pondok.lain lagi. Haji Agus Mohamad Taha dan Salim al-Kalali. Gerakan yang berlandaskan perjuangan politik ini ditubuhkan pada tahun 1948.i. Dalam masa yang sama Gerakan Islam yang turut berjuang menentang penjajahan British ialah Hizbul al-Muslimin. seperti Madrasah al. Ishak Haji Mohammad. Majalah-majalah ini amat berpengaruh dalam mengubah sikap dan pemikiran masyarakat Melayu pada masa itu. Kesedaran untuk mengubah sikap dan pemikiran masyarakat dalam aspek politik dan ekonomi. Madrasah Muhammadiah (1917) di Kelantan dan lain. Madrasah Idrisiah di Kuala Kangsar. Golongan ini banyak menerajui kepimpinan negara sebelum dan selepas merdeka. akhbar dan majalah. Dato' Onn.melalui kitab. Perjuangan mereka lebih kepada mengubah masyarakat Melayu agar mereka memiliki harga diri di Tanah Air sendiri. ii.

menyebabkan orang awam mudah terpengaruh dengan ajaran mereka. Mufridiah. Di antara tindakan mereka ialah menubuhkan Majlis Perundingan Agama-Agama (Buddha. Pertubuhan ini bertujuan mengimbangi suasana kebangkitan Islam di Malaysia. Ajaran-ajaran sesat ini memberi cabaran kepada kebangkitan Islam kerana menggugat akidah.Kesedaran ini muncul di kalangan para pelajar institut pngajian tinggi dan para belia. . Hindu dan Sikh) pada bulan Ogos 1983. (i) Salah satu masalah yang menonjol hari ini ialah wujudnya ajaran sesat dan tarekat yang menyeleweng dikalangan umat Islam. (ii) Reaksi negatif masyarakat Non-Muslim . Selain itu masyarakat Non-Muslim di Malaysia secara terang-terangan menolak proses Islamisasi yang dilakukan oleh kerajaan. Islam adalah milik orang-orang Melayu sahaja. (iv) Peringat keempat Tahun 1970-an sehingga kini Peringkat ini dianggap era kebangkitan Islam di Malaysia yang telah banyak memberi kesan kepada senario politik. Bagi mereka. sosial. Cabaran dalam Kebangkitan Islam di Malaysia Kebangkitan Islam terpaksa menghadapi banyak cabaran. ajaran Syiah. Di Johor terdapat ajaran Taslim Kadirunyahya. Mereka bergerak di bawah label tasawuf. Kini terdapat penyelewengan lain seperti aliran anti Hadis. Naqsabadiah.walaupun proses Islamisasi telah berjalan begitu lama di negara kita. Pada 14 Januari 1986 tertubuhnya The Chiristian Federation of Malaysia (CEFM) yang menyatukan pelbagai aliran dan mazhab Kristian dalam satu persatuan. amalan dan sikap hidup mereka tambahan pula gerakan mereka ini dilakukan secara sulit dan amat sukar dikesan. Berikut di antara cabaran yang sentiasa menggugat proses kebangkitan Islam di Malaysia kini. ajaran Abu Bakar Bapu dan lain-lain. Semenjak tahun 1970-an sehingga tahun 1990-an berbagai gerakan Islam telah ditubuhkan yang turut menyumbang kepada kebangkitan Islam di Malaysia. Ajaran sesat ini tersebar di merata tempat di negara kita dengan berbagai nama dan mempunyai ajarannya tersendiri. sama ada cabaran dalaman atau luaran. Segala kelemahan dan keburukan orang Melayu memberi gambaran negatif kepada Islam itu sendiri.Kegagalan membangunkan negara berteraskan agama Islam dan banyak masalah-masalah sosial menyebabkan bangkitnya satu suasana untuk kembali kepada Islam. dan amalan nikah Mutaah. sehingga menimbulkan kekacauan kepada akidah dan pemikiran masyarakat. dan ekonomi negara. namun sikap prejudis dan salah tanggapan mereka terhadap Islam masih tebal. Kristian.

Kemasukan budaya liar mengakibatkan gejala sosial yang serius terutama di kalangan remaja. media elektronik dan lain-lain.umat Islam hari ini masih lagi didominasi oleh ideologi Barat.hari ini terdapat berbagai teknologi telekomunikasi yang canggih seperti Intenet. .(iii) Perpecahan di kalangan umat Islam . Pelbagai gejala negatif akan menyeruap masuk melalui media ini dan tentu sekali sukar untuk dibendung oleh mana-mana gerakan dakwah. Sama ada cabaran dalam bentuk pemikiran atau yang dirancang oleh musuh-musuh Islam. Sejarah silam telah membuktikan bahawa kemajuan dan ketinggian tamadun akan dapat dicapai melalui kegigihan mempelajari. sex bebas dan budaya hidup liar. (v) Pengaruh idelogi Barat . Di Malaysia kebanyakan golongan remaja mengamalkan cara hidup hedonistik dan terlibat dalam penyakit sosial seperti dadah. Langkah-langkah dan Strategi (i) Mempertingkatkan komitmen ummah terhadap ajaran Islam . (vi) Perkembangan teknologi telekomunikasi . disko.perpaduan umah perlu diutamakan demi menjaga keutuhan umat Islam dan mengelak daripada berlaku perpecahan dan berpuak-puak dalam masyarakat. (iii) Membentuk perpaduan ummah . Sedangkan Rancangan berbentuk agama yang menampilkan tokoh-tokoh cendikiawan Islam dikesampingkan. Perpecahan akan memudahkan pihak musuh menghancurkan Islam. (ii) Penguasaan ilmu pengatahuan dan teknologi – penguasaan ilmu pengetahuan merupakan langkah yang paling berkesan dalam menghadapi cabaran. parabola.perpecahan ini membantut perkembangan dakwah di negara ini. mengkaji dan menyelidik dalam pelbagai bidang ilmu. Sistem pendidikan juga hendaklah bersepadu dan perlu diadakan usaha-usaha ke arah pengislaman ilmu. terutama sekali dalam sosio-budaya mereka. (iv) Kemasukan budaya liar dan gejala-gejala negatif dari luar. Realitinya kita melihat media hari ini lebih menonjolkan hiburan dengan mempamerkan tokoh-tokoh penghibur tempatan dan luar yang menjadi kegilaan masyarakat kita.keimanan dan keyakinan kepada ajaran Islam menjadi perisai utama dalam menangkis segala bentuk cabaran.

• Gerakan-gerakan Islam hendaklah bekerjasama dalam membina masyarakat bukannya menghabiskan masa dan tenaga bertelagah sesama sendiri. gerakan-gerakan Islam dan semua individu muslim mengikut keupayaan masing-masing. tetapi hendahlah diiringi dengan ilmu pengetahuan. ulama. perancangan dan kebijaksanaan. cendikiawan atau ulama. . • Pemerintah mempunyai kekuasaan dan kemampuan dalam melaksanakan tanggungjawab untuk mengatasi segala cabaran. Kebangkitan Islam sekarang ini tidak memadai dengan semangat semata-mata.(iv) Peranan semua pihak . Masing-masing mempertingkatkan keimanan supaya mampu menghadapi serangan dan dakyah daripada musuh.musuh Islam.mungkin timbul persoalan siapakah yang sepatutnya berperanan? Dalam keadaan ini pihak pemerintah. dan gerakan Islam yang mahu menegakkan Islam. • Ulamak sebagai pewaris nabi mesti berperanan menyeru kepada kebenaran serta pemberi petunjuk kepada umat manusia ke jalan yang benar. ulama. Cabaran besar ini hendaklah dipikul oleh semua pihak sama ada pemerintah. • Setiap individu muslim perlu memberi sokongan kepada pemerintah. Ulama amat penting membina genarasi Islam supaya sedar dan mempunyai iltizam kepada tuntutan Islam. gerakan-gerakan Islam dan seluruh umat Islam mesti bersatu tenaga dalam menyusun strategi untuk menangkis serangan jahat musuh Islam.

Manakala frasa “pengerahan kekuatan dan kemampuan” yang dimaksudkan dalam definisi jihad dari segi bahasa boleh diaplikasikan dalam pelbagai bentuk. Ia bukan hanya melibatkan perlawanan atau peperangan secara fizikal yang melibatkan senjata. 1996 jil. dapat disimpulkan bahawa jihad merupakan satu istilah yang meliputi pelbagai aspek.2 Jihad Menurut al-Qur’an dan Sunnah Definisi jihad dalam Syariah Islam sebagaimana yang dimaksudkan di dalam al-Qur’an dan Sunnah adalah lebih khusus berbanding dengan maknanya dari segi bahasa. Jihad bermaksud “mengerahkan tenaga dan usaha untuk berperang pada jalan Allah. seperti keinginan hati murni untuk melakukan perkara yang bersesuaian dengan ajaran agama atau keinginan untuk melakukan perkara menurut hawa nafsu.PENGERTIAN JIHAD 1. akal fikiran. Oleh yang demikian bagi orang Islam. Manakala perkataan al-jihad bermaksud “mengerahkan kekuatan dan kemampuan baik dalam bentuk kata-kata mahupun perbuatan”. walaupun dalam bentuk ma’nawi (bukan fizikal)”. seperti berlawan (samada dengan atau tanpa senjata). ideologi maupun agama si pengguna istilah jihad tersebut. samada secara langsung (bertempur di medan perang).com/index. bantuan . logistik. konflik yang seringkali dihadapi oleh seseorang individu di antara dua keinginan yang bertentangan. bahkan ia juga merangkumi perlawanan bukan fizikal termasuklah secara mental serta spiritual. seperti enggan mentaati ibubapa dalam perkara maksiat. antaranya: a) Pengerahan kekuatan dan kemampuan menerusi kata-kata. perkataan jihad dari segi bahasa boleh didefinisikan sebagai “mengerahkan dan mengeluarkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membuat perlawanan di antara dua pihak. b) Pengerahan kekuatan dan kemampuan melalui perbuatan nyata. menyumbang wang atau harta benda. ataupun dengan harta. c) Pengerahan kekuatan dan kemampuan dengan keengganan untuk membuat sesuatu perkara atau kengganan untuk berkata-kata. dan al-juhd yang bermakna kekuatan dan usaha. Menerusi definisi ini. Sebagai contoh. Perlawanan dalam bentuk ma’nawi dapat dijelaskan lagi sebagai perlawanan di antara manusia dengan dirinya sendiri. 1996 ji.1: 40) 1.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=1 1.http://khairaummah. jihad yang dilakukan adalah fi sabiliLlah pada jalan Allah (Muhammad Khayr Haikal.1: 39) Pengertian jihad dari segi bahasa tidak menghadkan aliran. Justeru.1 Jihad dari segi bahasa Menurut kamus-kamus bahasa Arab. (Muhammad Khayr Haikal. membekalkan tentera tambahan. perkataan jihad berasal daripada perkataan al-jahd yang bermakna kesukaran.

dengan orang-orang yang berjihad (berjuang) pada jalan Allah (untuk membela Islam) dengan harta dan nyawanya. kita akan dapati dalam kebanyakan ayat-ayat dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Taala berkenaan jihad. iaitu harta dan nyawa.w. Allah Taala sering mendahulukan frasa “jihad dengan harta”. berfirman di dalam surah al-Nisa’ ayat 95 yang bermaksud: *i+ “Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk (tidak turut berperang) dari kalangan orang-orang yang beriman. (Muhammad Khayr Haikal. Yang demikian amatlah baik bagi kamu. jika kamu mengetahui”. lalu berkata: Wahai Rasulullah! Beritahulah aku. Mereka bertanya lagi: Kemudian siapa? Baginda menjawab: Orang mukmin .1: 40) Sehubungan itu.a. hadith dan sunnah Rasulullah s.perubatan bagi tentera dan sebagainya”. Akan tetapi. juga pernah menjelaskan: “Dari Abu Said al-Khudri r.a. Sebagaimana di maksudkan oleh ayat-ayat di dalam al-Qur’an. Di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bermaksud: “Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah s.a.a. Ini tidak membuktikan bahawa jihad dengan harta adalah lebih baik atau lebih diutamakan daripada berjihad dengan nyawa. lalu berdiri sembahyang dan tidak berhenti.selain daripada orang-orang yang ada keuzuran. adalah menjadi fitrah manusia lebih menyayangi nyawa berbanding dengan harta. Harta adalah perlu untuk mempersiapkan peralatan dan kelengkapan peperangan. dengan tujuan untuk memberi semangat dan mendorong mereka berjihad. Rasulullah s. samada dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat (disebabkan berbagai-bagai tanggunggjawab). Jika diteliti.w. 1996 jil. menjawab: Orang mukmin yang berjihad dalam agama Allah dengan diri (jiwa) dan hartanya. berkenaan jihad juga memfokuskan dan mengkhususkan makna jihad kepada bertempur dan berperang pada jalan Allah. Selain itu. ia menjelaskan hakikat berjihad pada jalan Allah yang pada kebiasaannya meliputi dua komponen utama.a.” Allah juga berfirman di dalam surah al-Taubah ayat 41 yang bermaksud: “Pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah.a. Lelaki tersebut berkata: Beritahu dan terangkanlah kepadaku. kerana jihad dengan harta adalah lebih mudah untuk dilakukan. Allah melebihkan orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak berperang disebabkan uzur) dengn kelebihan satu darjat. Menerusi ayat ini. samada dengan nyawa dan juga harta benda. menjawab: Aku tidak memperolehnya. amalan apakah yang setanding dengan jihad? Rasulullah s.w. Allah s. bersabda lagi: Apabila mujahid (pejuang) berangkat untuk berjihad.w.w. berkata: ada orang bertanya: Wahai Rasulullah! Siapakah manusia yang lebih utama? Rasulullah s.w.a.w. Justeru. istilah jihad sering digandingkan atau dikaitkan dengan frasa “berjihad dengan harta dan nyawa ataupun jiwa”. adakah kamu terdaya untuk berpuasa terusmenerus tanpa berbuka walau sehari? Baginda bersabda lagi: Siapakah yang sanggup melakukan sedemikian?” *ii+ Di dalam hadith yang lain Rasulullah s. ketika membicarakan tentang jihad dan menyeru orang-orang Islam untuk keluar berjihad. dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah (untuk membela Islam). manakala nyawa atau jiwa raga adalah penting sebagai bala tentera. Allah memerintahkan orang-orang Islam keluar beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah walau dalam apa situasi dan keadaan sekalipun.t. sanggupkah kamu masuk ke masjid.

Kebanyakan ayat-ayat al-Qur’an berkenaan jihad diturunkan menjelaskan peperangan yang telah berlangsung dan tidak dapat dielakkan (Ergun Kapan et al. bagi tujuan mempertahankan diri daripada musuh (Wahbah al-Zuhayli. namun ia bukanlah satu-satunya jalan atau cara untuk melakukan ibadah tersebut. Wahbah al-Zuhayli. jil. terdapat beberapa cara manifestasi jihad yang boleh dilakukan. kepentingan mereka atau menakluk mereka semata-mata bukanlah sesuatu yang dituntut oleh Islam. Menurut seorang ulama’ fiqh kontemporari.. harta dan juga kata-kata. bertaqwa kepada Allah dan manusia terhindar dari kejahatannya”. [iii] Walaupun konsep jihad dalam al-Qur’an dan Sunnah dikaitkan dan difokuskan kepada pertempuran dan peperangan. 1997. 2004: 22). Bahkan.6: 448).yang berada di jalan lereng bukit. Ini sejajar dengan konsep keamanaan yang dibawa dan diseru oleh agama Islam. Peristiwa fathu almakkah (pembukaan /penawanan Makkah) tanpa pertumpahan darah dan pertempuran tragis selepas 2 tahun Muslimin memeterai perjanjian Hudaibiyah serta menanti dengan penuh kesabaran adalah bukti kukuh polisi keamananan yang dipraktikkan . iaitu jihad dengan jiwa raga. Jihad dalam ertikata berperang dan bertempur adalah jalan terakhir (the last resort) dalam menangani permusuhan dan konflik. berjihad untuk menawan negara musuh.

dan “orang-orang Turki” disinonimkan dengan “umat Islam”. Pada sudut yang lain. Patut diingat bahawa kelompok Jacobin mulanya berasal daripada the Club Breton di Versailles.. masyarakat antarabangsa bertekad memerangi keganasan. sekitar tahun 66-73 M. Mengkaitkan Islam dan umatnya dengan terorisme (keganasan) juga sudah lama berlaku di Barat. dan bahkan dalam masyarakat komunis atau ateis sekalipun. Islam justifies terrorism. Assassin yang dilakukan oleh sebahagian kelompok Syi‘ah Isma‘iliyah Nizariyah pada abad ke-11 M.[11] Harus diakui bahawa sesetengah daripada kumpulan Muslim memang ada melakukan tindakan terorisme (keganasan). Islam dipandang sebagai agama yang menganjurkan keganasan. Kalau ditinjau sejarah terorisme sejak dari zaman klasik diramaikan oleh kumpulan-kumpulan radikal dari berbagai agama. Artikel ini cuba mengupas persoalan ini dengan membuang imej keganasan terhadap Islam melalui kupasan terhadap prinsip jihād dalam al-Qur’an. Today. namun kedua-duanya selalu dihubungkaitkan. dimulai oleh gerakan Sicarii atau pembunuhan yang dilalukan oleh kelompok radikal Yahudi.*8+ Ketika itu “Islam” diidentikkan dengan “Turki”. Umat Islam sering diidentikkan dengan kaum “Barbar” (Barbarian) yang membawa pengertian sangat kejam.*9+ Jadi umat Islam sudah lama dianggap sebagai teroris (pengganas) dunia. Zealot. brutal. Muslim terrorists follow in Muhammad's footsteps. Namun perlu diingat bahawa terorisme tidak hanya wujud dalam masyarakat Islam sahaja.” kata Silas. gerakan-gerakan keganasan memang wujud pula dalam masyarakat Islam. Kenyataannya itu mendapat reaksi keras dari tokohtokoh agama dari berbagai negara. Turki disebut oleh Richard Knollys (seorang sejarahwan Inggeris di masa Elizabeth) sebagai “teroris dunia” pada masa itu. pandangan negatif terhadap Islam bertambah buruk. terhadap pegawai tinggi pemerintahan Rom. Kristian. Amerika Syarikat adalah negara paling kuat menjuarai serangan terhadap keganasan dan hampir pula mengaitkannya dengan Islam. atau sekurang-kurangnya dianggap sebagai penyebab timbulnya gerakan tersebut. tetapi juga wujud dalam masyarakat Yahudi. dalam satu temubualnya dengan program 60 Minutes di rangkaian televisyen CBS juga mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah seorang pengganas. Thuggees di India pada abad ke-13 M.com/artikel/id16. biadab dan tidak berperikemanusiaan. Based upon Muhammad's actions and teachings.html Islam dan Terorisme Selepas serangan 11 September 2001 ke atas Pusat Dagangan Dunia (World Trade Centre) di New York. Meskipun antara Islam dan keganasan adalah dua wajah yang saling bertentangan. ganas. Muslims use that justification to attack and murder those who differ from them. Perkara tersebut semakin menambah pandangan negatif dan memperburukkan lagi warna Islam di mata dunia. Hindu. termasuk di Malaysia. Kali.[12] Malahan sejarah terorisme moden diawali pada masa revolusi Perancis (tahun 1793-1794) oleh kelompok Jacobin yang dipimpin Robespierre (1758-1794).http://fikrimahmud. Budha. kemudian diberi nama Jacobin setelah mendapat .*10+ Salah seorang pemimpin paderi di gereja Kristian Evangelical Amerika Syarikat. Nabi Muhammad dituduh sebagai seorang pengganas: “Muhammad was a terrorist. Dan selepas tragedi 11 September 2001. Jihad secara khusus telah difahami sebagai gerakan keganasan.tripod. Ketika Turki Uthmani menaklukkan wilayah-wilayah di bahagian selatan dan timur Eropah pada abad ke-15. Jerry Falwell. yang menculik para musafir untuk dijadikan korban kepada Dewi Keganasan (Goddes of Terror).

atau Jacobin.21 ini.[13] Sehingga abad ke. Sesungguhnya kalau dilihat carta keganasan antarabangsa dalam “Patterns of Global Terrorism 2003” yang dikeluarkan oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat (U. begitu juga di Malaysia dan di Filipina Selatan. manakala di Timur Tengah hanyalah sebanyak 29 kali sahaja.[15] Konsep jihad dipandang sebagai penyebab yang mempengaruhi timbulnya gerakan terorisme dalam Islam. Department of States) jumlah keganasan yang berlaku antara tahun 1998-2003 di berbagai kawasan dunia. Dominican adalah Ordo Praedicatorum (OP). tidak pernah disebut sebagai “terorisme Kristian”. Di sini nampaklah ketidakadilan pihak Barat dalam memberikan penilaian terhadap umat Islam. Tetapi malangnya pihak Barat hanya menyudutkan Islam sahaja dengan menyebut gerakan-gerakan Muslim yang menggunakan cara-cara terorisme itu sebagai gerakan “terorisme Islam” (Islamic terrorism). mereka lalu mencari akar sejarah kepercayaan Islam. Himbauan perlaksanaan jihad oleh sebahagian kumpulan Muslim yang dipandang sebagai kumpulan pengganas pada ketika ini pun sekurang-kurangnya adalah disebabkan kerana apa yang dilihat sebagai ketidakadilan dan kezaliman dunia Barat terhadap dunia Islam. agama dianggap sebagai akar kekerasan dalam Islam.[16] Sejak Perang Salib. dikenali juga sebagai Friars Preachers (Para Rahib Pembaca Khotbah). misalnya di Indonesia yang populasi penduduknya merupakan umat Islam terbesar di dunia. walaupun sesungguhnya antara jihad dengan terorisme sangat bertentangan. Lalu apa punca sebenar yang menyebabkan timbulnya gerakan keganasan dalam masyarakat Islam? .S. Jihad tidak pernah didengar di Thailand Selatan kecuali setelah kerajaan Thai menjajah dan menindas bangsa Melayu di wilayah itu.[14] Keganasan yang dilakukan oleh sesetengan kumpulan Muslim baharu banyak berlaku selepas Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya mencerobohi Afghanistan dan memporakporandakan Iraq. pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh kelompok pelampau Hindu terhadap umat Islam di India tidak pernah disebut sebagai “terorisme Hindu” dan lain sebagainya. Bahkan pada tahun 2001 pun serangan keganasan di Amerika Latin terjadi sebanyak 201 kali.[17] Apa yang dikatakan Armstrong adalah benar. yang didirikan oleh St. atau Ku Klux Klan (KKK) di Amerika Syarikat misalnya. Gerakan keganasan yang dilakukan Irish Republican Army (IRA) di Irlandia. Di kawasan Asia Tenggara ini. Aum Shinrikyo tidak disebut sebagai “terorisme Budha”. Dominic di Italy pada tahun 1216 untuk membela dan memelihara kepercayaan Katolik Rom. Imej yang diwarisi selama berabad-abad itu amat sukar dihapuskan. Lehi (Lohmey Heruth Israel atau Fighters for the Freedom of Israel) yang popular dikenali sebagai Stern Gang tidak pernah disebut sebagai “terorisme Yahudi”. Padahal. Black Friar.anjuran dari para paderi golongan Dominican atau Jacobin di Paris tahun 1789. sebagaimana dikatakan oleh Karen Armstrong. gerakan terorisme tidak sepi daripada kelompok-kelompok berbagai agama. Punca Timbulnya Terorisme Banyak penganalisis di Barat yang melupakan bahwa kekerasan yang timbul dari kalangan umat Islam berkaitan dengan kebijakan luar negeri negara-negara Barat sendiri. ternyata di Amerika Latin lebih sering terjadi daripada di kawasan Timur Tengah dan di kawasan dunia lainnya. perkataan jihad tidak pernah dikumandangkan pemimpin umat kepada khalayak ramai selama berabad-abad sebelum datangnya penjajah Barat ke wilayah ini. jihad telah digambarkan sedemikian rupa seakan-akan ianya adalah sebab yang membuat umat Islam menjadi ganas. jihad –sekurang-kurangnya pada ketika ini– adalah merupakan “tanggapan” atau “tindak balas” terhadap apa yang dipandang sebagai aggresi dan intervensi Barat itu sendiri ke atas negara-negara Islam.

Banyak! Sungguhpun demikian. budaya dan lain-lain. Kekerasan struktural akan melahirkan ketidakadilan. iaitu suatu kondisi di mana terjadinya “dominasi” oleh suatu negara terhadap negara-negara lainnya. bahkan Filipina Selatan. Amerika Syarikat sebagai satu-satunya kuasa besar dunia ketika ini dipandang memiliki hegemoni yang mendominasi negara-negara lainnya. dengan nilai yang diperolehinya.[18] maka kekerasan dan keganasan yang muncul dalam masyarakat Islam (dan di dunia ‘amnya) adalah disebabkan kerana adanya apa yang dinamakan oleh Johan Galtung sebagai “structural violence” (kekerasan struktural). atau satu kelompok terhadap kelompok lainnya dalam masyarakat. “not because of what the monirities have done.*20+ Dalam kerangka inilah kita temui pula apa yang disebut dengan “hegemoni” (hegemony). agama. atau juga kelompok. media dan sebagainya maka akan wujudlah apa yang dinamakan Galtung sebagai “cultural violence” (kekerasan budaya). kelompok minoriti (pihak yang lemah) selalu menderita kerana golongan majoriti (pihak yang kuat).[24] Frustrasi boleh mendorong orang yang mengalaminya untuk menyerang sumber datangnya atau sebab-sebab yang menimbulkan frustrasi tersebut.*23+ Secara sederhana “rank disequilibrium” dapat dijelaskan sebagai tidak seimbangnya antara status sesuatu. Hal ini bergantung pada beberapa perkara: . Iraq. boleh dibaca dengan menggunakan konsep “kekerasan struktural” ini. Thailand Selatan dan sebagainya. budaya.” Iaitu adanya kehancuran perasaan (frustrasi) disebabkan kerana antara “nilai harapan” (value expectations) dengan “nilai kesanggupan” (value capabilities) tidak sepadan. telah lama mengkaji hubungan antara frustrasi dengan aggresi.” Dalam erti perkataan lain.[21] Lalu apa pengaruhnya terhadap kelompok minoriti (pihak yang lemah)? Yang pertama. atau seseorang. akan terjadi pada mereka apa yang disebut oleh Ted Robert Gurr sebagai “relative deprivation. frustrasi dan problem mental lainnya yang boleh membawa kepada sikap aggresif. kelompok yang mendominasi tersebut memiliki kekuasaan yang membolehkannya mempengaruhi kelompok lain.[19] Kelompok minoriti – sama ada secara etnik. Isu-isu seperti IsraelPalestin. iaitu suatu kondisi di mana golongan minoriti (atau pihak yang lemah) harus menghormati (tunduk kepada) golongan majoriti (pihak yang kuat). kekecewaan. Afghanistan. musik. ada diskriminasi dalam hubungan antara kelompok masyarakat. bahasa. Ketidakseimbangan tersebut akan menimbulkan ketidakpuasan. filem. ekonomi. literatur. ekonomi. Bila kekerasan struktural tersebut dilegitimasikan dalam bentuk agama. keamanan dan sebagainya. Kolonialisme merupakan salah satu bentuk kekerasan struktural yang paling ekstrem. regional. sama ada pada peringkat nasional. mahupun global.*22+ Semakin tinggi perbezaan antara harapan dengan realiti yang didapatkan maka akan semakin tinggi pula ketidakpuasan dan rasa frustrasi yang akan ditimbulkannya. politik. “keinginan” tidak dapat terpenuhi kerana kurangnya “kemampuan” untuk mencapainya. Dalam perkara ini John Dollard et al. rasial. jika dibaca dengan menggunakan teori-teori dari kalangan sarjana sains sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Dennis Sandole. Yang kedua akan berlaku pula apa yang dinamakan oleh Galtung dengan “rank disequilibrium” (ketidakseimbangan ranking). kelas dan sebagainya – tidak boleh turut serta dalam menentukan kebijakan politik. sama ada kolonialisme dalaman (dilakukan oleh suatu negara terhadap sesetengah penduduknya) mahupun kolonialisme luaran (dilakukan oleh satu negara terhadap negara lainnya). keberadaaan mereka telah disubordinasi (subordinated) dan teralienasi (alienated). ideologi. sama ada dalam bidang sosial. but because of who they are. Kekerasan struktural telah menimbulkan ketidakseimbangan (lebih tepat disebut “ketidakadilan”) dalam masyarakat pada berbagai bidang. sosial.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut berbeza pada setiap individu atau kelompok masyarakat. Perkara-perkara di atas boleh juga dibaca menggunakan teori “basic human needs” (BHNs) atau “kebutuhan-kebutuhan asas manusia” yang dikemukakan oleh John Burton.[25] Setiap manusia dengan cara semulajadi akan melakukan sesuatu sedaya upayanya untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan-kebutuhan asasnya. Kemarahan umat Islam di seluruh dunia kerana kecerobohan akhbar Denmark “Jyllands-Postem” menyiarkan lakaran yang menghina Nabi Muhammad tersebut. tetapi apa yang lebih berharga bagi umat Islam selain daripada agama m . politik dan sebagainya yang dimiliki oleh kelompok berkenaan. Kebutuhan asas yang hendak dicapai manusia tidak hanya sekadar kebutuhan biologikal sahaja. Bagi dunia Barat yang sekular agama mungkin tidak begitu bernilai. (3).(1). sosial. maka yang akan berlaku adalah tindakbalas terhadap sumber-sumber datangnya gangguan atau ancaman tersebut. Balasan yang diberikan oleh orang yang mengalami rasa frustrasi terhadap sumber (orang) yang menimbulkan rasa frustrasi itu. Jika suatu umat merasa identiti mereka terusik dan harga diri mereka dilecehkan serta keamanan mereka terancam. tekanan-tekanan dan penindasan daripada pihak Israel). Kuatnya hambatan yang menyebabkan frustrasi. tetapi juga termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan seperti: identiti. Kekerapan datang hambatan tersebut. maka akan semakin kuat pula balasan yang diberikan oleh orang yang mengalami frustrasi tersebut (tindakbalas bangsa Palestin). bergantung pada faktor budaya. keamanan dan lain-lain. semakin penting tujuan yang ingin dicapai (misalnya. agama. Pentingnya tujuan yang terhambat dan menimbulkan frustasi itu. (4). penghargaan. ekonomi. dapat dibaca dengan menggunakan teori BHNs ini. Jadi. kemerdekaan bagi bangsa Palestin) dan semakin kuat serta semakin kerap hambatan yang dialami (misalnya. (2).

George Walker Bush (Bush Junior) merasakan dirinya terpanggil untuk membersihkan marauh Bush Senior. ia seharusnya mampu menyaingi peradaban Islam yang baru muncul kesan dari Revolusi Iran pada tahun 1979. Samuel P Huntington mengenai pertembungan peradaban masa depan. Tahun 1989. Shah Pahlavi yang menjadi boneka Amerika Syarikat telah berjaya ditumbangkan manakala beberapa orang diplomatnya di Teheran ditawan. di Manhattan. George Walker Bush yang ketika itu baru setahun menang dalam pilihan raya presiden. ledakan protes mahasiswa di Dataran Tiennamen (China) menjadikan Amerika Syarikat semakin bongkak dengan ideologinya. Steven Kull membuat analisis tajam mengenai sebab-sebab dunia Islam bencikan . New York. tercantumnya dua Jerman (Jerman Barat dan Jerman Timur). Jihad. Termotivasi dengan peristiwa tersebut. program galnot dan prestorika yang diperkenalkan oleh Mikhail Gorbachev telah menyebabkan Kesatuan Soviet Sosialis Rusia (USSR) berpecah. termasuk mempertahankan kewajarannya menyokong kerajaan boneka Iran. Revolusi Iran telah membangkitkan semula kebangunan Islam sehingga meluasnya beberapa gerakan politik dan ideologi untuk menukarkan pandangan masyarakat dunia. maka jika peradaban barat menjadi peradaban dunia. Senario itu menjadi latar belakang kepada seorang pakar psikologi politik dari Universiti Maryland. Selepas terjadinya tragedi serangan ke atas Pusat Dagangan Dunia dan serangan ke atas bangunan Pentagon. Usaha untuk membebaskan tawanan tersebut turut mengalami kegagalan apabila helikopter yang ditugaskan sebagai kenderaan penyelamat terhempas sebelum sempat mengangkut tawanan. Perkembang itu memberikan ilham kepada anak murid orientalis Amerika Syarikat.http://ummatanwasatan. Bernard Lewis (pakar politik Timur Tengah) memperkenalkan teori pertembungan kosmik antara Islam dan Kristian. Dengan mengambil kira telah berakhirnya Perang Dingin (Perang Ideologi Kapitalisme dan Komunisme). kerana mereka sedang berusaha mengembalikan peradaban Islam. Amerika Syarikat. runtuhnya Tembok Berlin dan ini menyebabkan geopolitik dunia sepenuhnya terarah kepada penguasaan ideology demokrasi yang dikembangkan oleh Barat. Pertubuhan-pertubuhan Islam semakin lantang memperjuangkan prinsip penentangan. Teori ini kemudiannya dilanjutkan dengan lebih prejudis oleh Samuel P Huntington pada tahun 1995. iaitu perimbangan pengaruh ideologi barat dan komunisme dari timur (Rusia. terpaksa mencari kewajaran baru bagi memperbaiki imej buruk bapanya yang kalah dalam perebutan jawatan buat penggal kedua. termasuk mendefinisikan kembali makna jihad. yakni menentang peradaban barat.net/2011/06/kenapa-amerika-syarikat-dibenci/ 11 September 2011 nanti cukup sedekad titik permusuhan antara Amerika Syarikat dan penganut Islam. Huntinton memperjelaskan cabaran utama peradaban barat ialah Islam. ia telah mengubah perspektif permusuhan menjadi lebih tajam dan penuh prejudis. Ketika itu sudah ada satu pandangan umum yang didasarkan kepada analisis kurang cermat seorang pakar sejarah politik yang menjadi pemikir strategik dan penasihat dasar luar. dalam pandangan pemikir barat sebagai tindakan melancarkan peperangan. China dan Eropah Timur). Bush Senior mempunyai beberapa rangka dasar luar yang gagal.

Dalam persekitaran psikologi Steven Kull memberikan gambaran bahawa kebencian itu sebenarnya berpunca dari “peselisihan dari dalam peradaban” dan bukannya “ antara peradaban” sebagaimana dicetuskan oleh Samuel P Huntington. “pengganas”. World Values Surver dan Arab Barometer. Steven Kull berusaha untuk memahami secara jelas dan mendalam bagaimana orang-orang Islam melihat Amerika Syarikat.” Bush Junior menjadi manusia yang paling kejam dalam sejarah dasar luar Amerika Syarikat. Bagaimana berkembangnya sikap bermusuhan dengan Amerika Syarikat oleh masyarakat Islam seluruh dunia. Jordan.Amerika Syarikat ekoran dasar Bush (Amerika dan Barat) yang melancarkan pelabelan kepada orang Islam. dan turut menganalisis secara komprehensif data-data yang diterbitkan oleh pihak lain. Pakistan. Sebagai pakar dalam kajian pendapat umum antarabangsa. is one of America’s relationship with the society as a whole.’ then. dan Kenapa? Bagi memberolehi jawapannya. Iran dan Indonesia di samping mengendalikan kajian lapangan secara mendalam di 11 buah negara majority penduduk Islam dalam tempoh beberapa tahun. Kawalan keselamatan di pintu masuk ke Amerika Syarikat terus diperketatkan manakala rakyatnya yang berketurunan Arab dan beragama Islam menjadi sasaran pemeriksaan keselamatan yang ketat. Rather. Steven Kull menulis sebuah buku yang mula dijual pada bulan April lalu. The essential ‘problem. Hasilnya. “terrorisme” sehingga menjadikan perang istilah sebagai pendekatan memerangi umat Islam secara halus dan tersembunyi. Maghribi. Steven Kull mengendalikan beberapa perbincangan kumpulan fokus yang dapat mewakili negara-negara Islam. “fundamental”. the existence of terrorist organizations is a symptom of a tension in the larger society that finds a particularly virulent expression in certain individuals. atas ketakutan tertentu ada rakyat Amerika Syarikat telah dihalang untuk bergerak dengan bebas. Malah. . Mesir. kerana dikhuatiri akan membantu atau merancangan melakukan serangan di mana-mana bahagian seluruh Amerika Syarikat. even if most disapprove of those groups’ tactics. Steven Kull melihat secara mendalam permukaan kemarahan yang lebih mendalam yang menceritakan bantahan ke atas pandangan rakyat Amerika ke atas penganut Islam. Antara panggilan yang digunakan oleh masyarakat barat ialah “hantu hijau”. Amerika Syarikat membentuk ketumbukan tentera dan membuka lebih banyak pengkalan di luar negara bagi memerangi keganasan setelah Akta Patriot diluluskan pada tahun 2001. “ektremis”.” Menerusi perbincangan dan rumusan data tinjauan. termasuk Gallup. Apakah puncanya? Sejauh manakah terdapat kaitannya dengan sokongan kumpulan rasdikal untuk menyerang rakyat Amerika. Kemasukan rakyat asing dikawal ketat. Akta tersebut memberikan kemudahan kepada Amerika Syarikat untuk memasuki mana-mana negara tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan negara berkenaan bagi “memerangi pengganas. Buku tersebut diberi judul Feeling Betrayed: The Roots of Muslim Anger at America dan mengenainya beliau menulis: “A premise of this book is that the problem of terrorism does not simply lie in the small number of people who join terrorist organizations. The hostility toward the United States in the broader society plays a critical role in sustaining terrorist groups. kerana disyaki membantu atau menjadi gandingan puak-puak pengganas Islam.

Sikapnya yang terlalu menyokong Israel akan menyebabkan kebencian dan penentangan semakin membesar. maka itulah sebenarnya yang wajib diperbetulkan jika dunia ingin melihat sebuah dunia yang lebih aman dan tenteram. Amerika Syarikat akan terus dilihat sebagai kuasa besar yang tidak mempedulikan kepentingan rakyat dan kerana itu sanggup campur tangan jika hasrat dan kepentingannya terjejas. Israel perlu diberikan pengajaran yang jelas dan diadili secara tegas jika Amerika Syarikat benar-benar ini mewujudkan keamanan di Timur Tengah. sebab yang paling utama ialah kehadiran pengkalan tentera Amerika Syarikat di negara-negara Islam. Sikap Amerika Syarikat yang terlalu mengikut rentak dan kemahuan Israel menjadi faktor kedua kenapa negara tersebut dibenci oleh negara-negara Islam. maka itulah negara-negara Islam tetap berpendirian tegas. Menurut Steven Kull. khususnya di Timur Tengah. saling hormat dan mempereratkan hubungan Islam-Amerika. Amerika Syarikat membuat tafsiran berdasarkan kepentingannya. Sokongan kepada rejim pemerintahan yang telah memberikan banyak keuntungan kepada Amerika Syarikat jelas membuktikan demokrasi itu hanyalah mempunyai nilai kebaikan jika keinginan nilai-nilai hagemoni yang cuba diperpanjangkannya. menjajah Afghanistan. Steven Kull memberikan kemungkinan implikasi dapatan tersebut ke atas pembentukan dasar luar Amerika Syarikat. Turut diberikan perhatian ialah langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan antara Muslim dan bukan Muslim dalam mengongsikan nilai-nilai bersama. Dalam memperalatkan demokrasi. Amerika Syarikat terus dihunjam dengan keinginan untuk memonopoli sumber alam. Sikap Amerika Syarikat yang menyokong para pemimpin dan rejim dictator yang terus kekal memerintah di dunia Islam turut disabitkan sebagai faktor ketiga dalam kalangan masyarakat Islam. Kehadiran itu dipandang sebagai satu usaha yang bakal dan sedang dilaksanakan oleh Amerika Syarikat. membonekakan sesetengan pemimpin Arab . menjelaskan tindakan yang berlawanan sebahagian besar penduduk Islam dan mengharapkan agar al-Qaeda akan dapat memperbaiki keadaan dengan perekrutan lebih ramai ahli. Usaha menggulingkan Saddam Hussien. Amerika Syarikat dalam analisis Steven Kull menjadi batu loncatan bagi melegitamasikan keganasan yang dilakukan oleh Israel. Analisis dalam tempoh hampir selama empat tahun (2006 hingga 2010) menjadikan buku ini amat penting dalam meneliti kembali hubungan antara Amerika Syarikat dan dunia Islam di mana Steven Kull memberikan kupasan yang mendalam terhadap tiga sebab utama berlakunya kebencian tersebut. yakni melaksanakan misi sebagai bentuk baru penjajahan dan mendominasi negara-negara Islam. Populariti Amerika Syarikat menjadi semakin merudum atau punca kebencian umat Islam kepada Amerika Syarikat mempunyai kaitan yang paling kuat dengan tafsiran berpihak mengenai gagasan demokrasi. terutamanya minyak yang banyak tersimpan di perut bumi negara-negara Islam. Amerika Syarikat dikatakan sentiasa bermain dengan paradox sehingga menyebabkan para pemimpinnya kehilangan jati diri. sedangkan kepentingan rakyat untuk menuntut lebih banyak kebebasan dari pemerintah yang disokongnya digambarkan sebagai puak penentang. Dalam meneliti mengenai konflik IsraelArab misalnya.Permusuhan juga berlaku antara sesama penganut Islam di mana mereka merasa takut dengan pandangan bahawa rakyat Amerika akan ikut memusnah dan menghancurkan budaya tradisi Islam.

Steven Kull adds a unique perspective as a leading scholar of public opinion with a global view that helps place Muslim anger with America in a broader perspective. Bukan sahaja menjadi penyokong kuat Israel.” Profesor Kajian Perdamaian dan Pembangunan Anwar Sadat. policy to meet a profoundly changed region. “I highly recommend this thoughtful and well-informed book.dan Afrika Utara petunjuk jelas dasar luar Amerika Syarikat sebagai kuasa penjajah baru yang sedang mencengkam negara-negara Islam yang kaya minyak. Mengenai analisis buku ini. Universiti Maryland. Amerika Syarikat. malah sentiasa membiarkan dirinya ditunggang oleh Israel. umpatan dan penghinaan. The findings culled from numerous public opinion polls and focus groups give an accurate picture of the concerns. hopes. which I have used during my work for the government and since. Soalnya. Shibley Telhami memberikan ulasan menarik mengenai buku yang ditulis oleh Steven Kull ini. Presiden Institut Timur Tengah dan bekas duta Amerika Syarikat ke Pakistan menulis :“The democratic revolution throughout the Middle East compels the Obama administration to rethink U. Emile Nakhleh.” Bagi saya. and political and ideological inclinations of citizens in Muslim majority countries. apakah rumusan Steven Kull ini dapat membantu pembuat dasar di Rumah Putih menjadi lebih prihatin dan memahami Islam? Ia adalah sesuatu yang dilihat amat sukar. sesukar Amerika Syarikat untuk memaksakan Israel menerima pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara merdeka. buku ini sebenarnya turut menjadi pelengkap kepada sebuah buku yang menampilkan analisis yang cukup baik mengenai Islam yang pernah diterbitkan sebelum Steven Skull berhasil merungkaikan faktor-faktor kemarahan masyarakat Islam mengenai sikap Amerika Syarikat yang konsisten terbawa-bawa dengan sikap pelampau Yahudi dan Kristian yang kurang senang dengan kebangkitan semula semangat Islam di seluruh dunia setelah mereka berdepan dengan pelbagai kutukan.S. Malah. . sebagaimana terlapor dalam Who Speaks For Islam? yang diterbitkan lebih tiga tahun lalu. dalam keadaan-keadaan tertentu Amerika Syarikat ikut melobi memenuhi tuntutan Israel sebagaimana sedang dirintis dalam percubaan melobi lebih banyak negara agar menolak cadangan Palestin mendapatkan pengisytiharan sepihak dalam Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai keududukannya pada bulan September nanti. bekas pengarah Agensi Perisikan Pusat mengenai Program Analisis Strategik Politik Islam dan juga pengarang buku A Necessary Engagement: Reinventing America’s Relations with the Muslim World merumuskan “breaks new ground and is a must—read for academics and policymakers. Amerika Syarikat dan Israel akan terus meniupkan sentiment bencikan Islam. We would be wise to heed their message. Steven Kull’s excellent Feeling Betrayed provides the data needed to make informed policy. Ianya akan diperkuatkan dengan emosi sedih meraikan ulangtahun ke sepuluh runtuhnya Pusat Dagangan Dunia dalam tempoh yang sama. It is an in-depth study of Muslim attitudes toward the United States. Ia akan dapat memberikan kita penegasan mendalam mengenai apa yang telah dirumuskan oleh John L Esposito hasil kajian yang dilaksanakan oleh Gallup Poll seluruh dunia.” Wendy Chamberlin. The book is written by the voices of millions of Arabs. Itulah. Katanya.

Dlm ilmu komunikasi termasuk dlm teori-penjulukan (labelling theory). green menace. maka demonologi adalah sebuah perekayasaan sistematis oleh dunia Barat untuk menempatkan Islam dan ummatnya (yg tdk disukai Barat . yg bisa direkayasa menjadi public opinion sedemikian hebat shg korban misinterpretasi menjadi hancur reputasinya dan tak mampu bertahan. kejam sehingga menjadi ancaman yg sangat menakutkan. Islamic terrorism. 2011 : 275 : Kamarun KH Strategi Barat Untuk Menghancurkan Islam DEMONOLOGI ISLAM SALAH SATU BENTUK INVASI PEMIKIRAN BARAT TERHADAP KAUM MUSLIMIN Oleh : Ir. Dalam kaitannya dg Islam.com. dll .Demonologi adalah sebuah perekayasaan sistematis oleh dunia Barat untuk menempatkan Islam dan ummatnya (yg tdk disukai Barat . jahat. Diantara label tsb seperti 'pemelintiran' istilah Islamic fundamentalism.pen) agar dipandang sbg bahaya. Islamic bomb. -------------------------------------------------------------------------------demonologi (demonology) secara etimologis adalah the study of demons or evil spirits atau secara terminologis merujuk kepada suatu perekayasaan sistematis untuk menempatkan sesuatu agar ia dipandang sbg ancaman yg menakutkan. kejam sehingga menjadi ancaman yg sangat menakutkan. Nabiel Fuad Almusawa Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor AlDakwah.Nama Buku Nama Penulis Nama Penerbit Jumlah Halaman Nama Pengulas :Feeling Betrayed: The Roots of Muslim Anger at America : Steven Kull : Brooking Institution Press. jahat.pen) agar dipandang sbg bahaya.

b) Membiarkan negara2 muslim saat diserang oleh pihak lain (kasus Bosnia. Membiarkan ratusan ribu muslim Bosnia yg 'disembelih' habis2an oleh Kristen Ortodox. Milisi Thaliban (Afghanistan). Palestina. b) Salah faham Barat akibat studi orientalisme masa lalu. Rohingya. Mitos The Green Menace. Abdalla 'Apo' Ocalan (Kurdi Turki). terorisme Islam. a. Noam Chomsky dlm bukunya berjudul "AS Memanfaatkan Terorisme sebagai Instrumen Kebijakannya". Khomeini (Iran). Hal ini disebabkan karena faktor2 : a) Dendam historis pasca perang Salib (the crussade). Kashmir. Beberapa strategi Barat dalam upayanya untuk melakukan demonisasi terhadap Islam dan kaum muslimin diantaranya adalah sbb .sehingga menimbulkan Islamophobia dari masyarakat Barat dan sebagian kaum muslimin thd Islam dan menghambat the revival of Islam di berbagai belahan dunia Islam saat ini. bom Islam. dlm al-Qur?n dg beberapa firman-Nya. FIS. seperti a. WB. dll. Terhadap hal ini kaum muslimin jauh2 hari telah diperingatkan oleh Allah SWT. d) Menciptakan ketergantungan dunia Islam untuk tunduk pd Barat dg memaksakan foreign aid melalui IMF. Akibat kondisi ini maka Barat melakukan : a) Memerangi. Pattani. Saddam Husein (Iraq).l sbb . dsb. IGGI. memaksa & menekan sebagian negara muslim yg dianggap sbg ancaman. Syekh Omar Abdul Rahman (Mesir). Zia ul-Haq (Pakistan). Front Islamique du Salut (FIS) di Aljazair. Islam fundamentalis. atau disebut juga the next enemy. Hasan at-Turabi (Sudan). Muammar Qaddafi (Libya). Para aktifis muslim yg berani menentang kezaliman Barat seperti Syaikh Ahmad Yasin (Palestina). DR. dll. Moro. Istilah ini muncul setelah runtuhnya The Red Menace (Komunisme Soviet). Rafah. . c) Menerapkan double standard spt dlm istilah Islam ekstrem. Harakah al Muqawwamah al-Islamiyyah (HAMAS) di Palestina.l Ikhwanul Muslimin di Mesir. menyatakan bahwa obyek utama demonologi adalah : Organisasi/kelompok2 muslim yg paling besar pengaruhnya dlm menggerakkan kebangkitan ummat abad ini. seperti Hasan al-Basyir (Sudan). bahaya hijau. dll. Osama ben Laden (Saudi Arabia). tapi segera mengirim pasukan Australia dibalik bendera PBB untuk membantu kaum Katholik yg 'merengek2' di Tim-tim. dll). Pemerintahan/negara Islam yg berani menentang hegemoni Barat.

pem-buldoser-an rumah2 org tak berdosa tdk dikatakan sbg terorisme Yahudi. disebut juga puritanisme gereja. Ketika seorang mujahid HAMAS yg meledakkan dirinya (u/ membela negerinya yg dijajah) ditengah kerumunan org Yahudi dan menewaskan beberapa orang Yahudi. Iraq-Kurdi. atau menyulut konflik internal (RI-Aceh.e) Mengadu domba antar negara Islam (kasus Iran-Iraq. Perancis). Mesir-Sudan. Menerapkan istilah Fundamentalisme Islam (al-Ushuliyyah al-Islamiyyah) pd klp2 yg berusaha kembali memurnikan ajaran Islam. Abdul Qadir Khan. Tunis & Aljazair. dan AS berusaha memaksa Pakistan melaksanakan NPT. dll. Komunis (China. Hindu (India). Yahudi AS). b) Media massa terbesar spt Times & Newsweek (milik milyarder Robert Murdoch. tapi dunia sudah keburu mencap Islam. Bahkan mendukung pemerintahan yg otoriter jika demokrasi ternyata memenangkan gerakan Islam. Taliban-Iran. Italia). berbagai konflik dlm negeri di Afrika). Turki-Kurdi. dsb. Hamas di Palestina. dll. Pemutarbalikan istilah Terorisme Islam. Saudi-Qatar). sebaliknya memberi label Islam moderat pd klp yg berusaha menyesuaikan Islam dg Barat. CBS. Korut). sementara disisi lain malah membantu Israel & India menyempurnakan sistem nuklirnya (tanpa menyebutnya sbg The Jewish Bomb atau The Hindus Bomb). Pdhal istilah ini asalnya diterapkan pd klp Protestan AS yg menolak semua temuan sains modern yg tdk sesuai dg Perjanjian Lama & Baru. CNN. Katholik (Inggris. seperti dukungan AS thd Mubarak di Mesir. . RI-Papua. yg segera dituduh adalah fundamentalisme Islam. Warner & Bross. NBS. dsb. dg mencegah pembuatan senjata pemusnah nuklir di negara Islam dan sebaliknya membantu mempersenjatai musuh Islam spt Yahudi (Israel). walau akhirnya terbukti yg meledakkan adalah Timothy Mc Veigh dari Branch Davidian AS. Pakistan ternyata berhasil mencuri rahasia pembuatannya (oleh DR. Sudan-Sudan Selatan. Paramount. maka segeralah majalah Times memasang covernya "The Islamic Bomb". g) Membasmi. Satu2nya negara yg berhsl mulai membangun senjata nuklir ialah Pakistan. c) Jaringan TV internasional spt ABC. Associated Press (AP) & United Press Int'l (UPI). Sedangkan pembantaian ratusan orang tak berdosa di mesjid saat shalat Shubuh. Golden Co. pembunuhan anak2 kecil Intifadhah. a) Kantor berita terbesar spt Reuter (oleh Julius Paul Reuter Yahudi Jerman). thd Junta militer di Turki. yg segera diekspose besar2an dg sebutan Islamic bomb. spt thd Ikhwanul Muslimin di Mesir. Label bom Islam. membubarkan gerakan Islam dan mengeksekusi para tokohnya. Hizbullah di Lebanon. maka dikatakan sebagai terorisme. Penguasaan Yahudi atas Media Massa (Lihat Protocols of Zions ke-XII). f) Mengeliminasi kekuatan Islam. MA lulusan Technical University of Delft dan Catholic University of Leuven). Kristen Protestan (AS. thd para Emir di Tim-Teng. d) Perusahaan film raksasa spt 20-th Century Fox. Ketika terjadi peledakan gedung WTC di New York. Ketika AS mati2 an mencegah negara2 muslim di Asia Tengah memiliki bom nuklir. Iraq-Kuwait.

spt DR. JI terus mendorong Islamisasi Pakistan. dll. Merupakan pejuang muslim syi'ah pro-Iran didirikan th 1982 oleh beberapa Ulama syi'ah spt Subhi Tufaili. c) Harakah al-Muqawwamah al-Islamiyyah (HAMAS) Palestina. menghapus pengadilan agama. menghapus jilbab. An-Nahdhah menjadi gerakan oposan bagi sekularisasi pemerintah Tunisia dibawah pimpinan Habib Borguiba yg mengganti bhs Arab menjadi bahasa Perancis. Untuk merealisir cita2nya HAMAS mendirikan brigade 'Izzuddin al-Qassam yg merupakan kelompok terlatih yg sangat militan & paling ditakuti Israel.l : a) Al-Ikhwanul Muslimin di Mesir Didirikan th 1928 oleh Hasan al-Banna yg kemudian syahid ditembak oleh kaki tangan raja Faruk. mirip dg HAMAS tapi lebih radikal. Gerakan inilah yg mempelopori aksi intifadhah para remaja & anak2 Palestina. Abdullah Nashih Ulwan. dipimpin oleh Abdul Aziz Audah." b) Jama'ah Islamiyyah Pakistan. Dan penyiksaan thd para aktifisnya. Musthafa Masyhur. dilanjutkan dg penggantungan thd para pimpinan terasnya spt : Sayyid Quthb. diantara gerakan yg ditakuti Barat tsb a. Hasan Nashrallah. e) Hizbullah Lebanon Selatan. dan baru mendpt dukungan saat Zia ul-Haq berkuasa. salah seorang murid Imam Hasan al-Banna asal Palestina. d) Islamic Jihad Movement (IJM) di Palestina Merupakan sempalan dari Ikhwanul Muslimin (memisahkan diri th 1960). Zainab al-Ghazali dll yg kemudian menyebar ke seluruh dunia membawa faham gerakan tsb. Milisi Hizbullah sering bekerjasama dengan HAMAS. Sbgmn IM. shg kini dianggap sbg slh satu partai plg powerfull di Pakistan. HAMAS berseberangan dg PLO yg terus menerus kalah dlm perundingan dg Israel. Abbas Musawi. secara resmi HAMAS menyatakan merupakan bagian dari Ikhwanul Muslimin. bahkan mempertontonkan keberaniannya makan siang di . adalah yg benar2 secara total (kaffah) kembali kepada Islam (tdk parsial). Abbas as-Sisi. Didirikan di Pakistan (wkt itu msh bersatu dg India) th 1941 oleh Abul A'la al-Maududi. brigade ini terbukti secara gemilang mampu mengelabui jaringan intelijen Israel yg dikenal paling canggih di dunia. Gerakan Islam yg ditakuti oleh Barat. serta membantu perjuangan muslimin Kashmir.Penghancuran sistematis thd gerakan Islam. PM Israel Moshe Dayan berkata : "Tak satupun negara Arab yg ditakuti Israel. Said Hawwa. Tentang gerakan ini. Fathi Yakan. Didirikan th 1988 di Gaza oleh Syaikh Ahmad Yasin. terutama setelah pendeportasian ratusan aktifis HAMAS ke no man's land di Lebanon Selatan. Satu2nya pasukan yg paling ditakuti Israel hanyalah pasukan Ikhwanul Muslimin. f) Hizb an-Nahdhah di Tunisia Dipimpin oleh DR Rasyid al-Ghanusyi. dulu ia seorang nasionalis yg lalu berpaling pada pemikiran Ikhwanul Muslimin. Yusuf al-Qardhawi. Jika HAMAS lebih memilih model mujahidin Afghanistan. yg dianggap sbg slh seorang mujaddid (pembaharu) Islam selain Hasan al-Banna. JI juga gigih membendung sekularisme India & dominasi Barat. maka Islamic Jihad Movement (IJM) lebih memilih model revolusi Iran.

Perminyakan). Lulusan Achen Jerman. yg lalu membubarkan an-Nahdhah dan memenjarakan 300 tokoh aktifisnya dengan tuduhan ingin menggulingkan pemerintah dan mendirikan negara Islam. kewajiban berjilbab & pemberantasan korupsi. yg mengakibatkan munculnya kelompok2 pecahan dari FIS yg ingin membalas dendam spt Armed Islamic Salvation (AIS). terakhir Partai Kemakmuran (Rafah) yg dibentuknya menang Pemilu ternyata juga dihadang oleh duet militer-partai sekular Turki (Ciller & Yilmaz). Didirikan oleh Prof. membatalkan kerjasama Turki dlm membantu Israel. mengurungkan bergabung dg uni-Eropa. h) Front Islamique du Salut (FIS) di Aljazair. Islamisasi Sudan disambut antusias oleh masyarakat yg sdh bosan dg kapitalisme & sosialisme yg ternyata tdk pernah menghslkan apa2 dlm pembangunan bangsa Sudan. pasar bebas Islam dan UNESCO Islam. sementara GIA dikenal sbg gerakan sempalan FIS yg sangat radikal yg anti Barat. FIS merupakan korban & bukti plg obyektif ttg kemunafikan Barat thd Islam & kaum muslimin. untuk meredam protes dunia internasional. maka Ben Ali menyatakan bahwa ia sedang memerangi munculnya fundamentalisme Islam. At-Turabi sendiri menolak menjadi pemimpin Sudan tapi lebih memilih menjadi Ketua Parlemen Sudan setelah terpilih secara demokratis dlm Pemilu Sudan. aktifisnya mendirikan partai baru yaitu Partai Kebajikan. membantu muslim Chechnya. Diantara misi Rafah yg ditakuti Barat adalah mengeluarkan Turki dari keanggotaan NATO. setelah menang telak dlm Pemilu multipartai 1992. seorang Ir. slh seorang ulama IM terkemuka yg pernah menamatkan pendidikannya di Oxford University & University of Sorbonne. sehingga mendptkan dukungan. maka Barat merekayasa melalui militer untuk membubarkan FIS. j) Partai al-Islam se Malaysia (PAS). Langkah FIS menarik masyarakat & terbukti menurunkan aborsi dikalangan remaja & menyelamatkan sebagian besar uang rakyat. Group of Islamic Army (GIA). g) National Islamic Front (NIF) di Sudan. Saat ini sebagian besar wilayah Aljazair dikuasai oleh gerilyawan AIS yg merupakan penjelmaan baru FIS. Saat menang dlm Pemilu lokal. . Erbakan berkali2 mendirikan partai Islami tetapi selalu dibubarkan pemerintah. Necmettin Erbakan th 1981. ust. Kudeta kemudian dilakukan oleh militer & penyiksaan pada para aktifis FIS. menangkap & memenjarakan para aktifisnya. k) Milisi Thaliban di Afghanistan. shg menimbulkan pemberontakan berdarah rakyat Aljazair. Ali Belhadj (ulama) & Abdulqadir Hachani (Ir. dll. membentuk pemerintahan bersama dg negara2 muslim di dunia. i) Hizbu Rafah (Welfare Party).bulan Ramadhan di depan rakyatnya. Erbakan digulingkan & Rafah dibubarkan. Hasan Abdullah at-Turabi. membentuk NATO Islam. Setelah kematiannya. Didirikan oleh DR. Borguiba digantikan oleh Ben Ali. FIS menerapkan syariat Islam spt larangan berzina. FIS didirikan oleh DR Abbas Madani (sosiolog lulusan Inggris). Setelah 20 bln memerintah Turki.

h) Toleransi diartikan sbg sikap yg hrs dilakukan kaum muslimin untuk menerima berbagai sikap yg bertentangan dg agama & aqidahnya. diartikan sbg yang tidak sesuai dengan keinginan Barat. lalu keluarga. 2. Berusahalah untuk bergabung dengan kelompok kaum muslimin yang baik & benar. . i) Dsb. Mulailaih Islamisasi diri. c) Sandera diartikan sebagai mata-mata AS/ Barat yg tertangkap oleh negara lain sementara matamata. 3. diartikan sebagai keharusan Palestina untuk memberikan negerinya kepada penjajah Israel. pelajarilah Islam secara kaffah tidak parsial. g) Istilah pembaruan agama lalu diartikan sebagai penafsiran kembali al-Qur'an dan as-Sunnah yg sesuai dg modernisasi Barat. b) Teroris diartikan sebagai gerakan Islam yg memerangi Barat & Israel. d) Perdamaian. Ingatlah bahwa "al-bunyan la taqumu fi yaumin wa lailatin" ("Bangunan itu tidak mungkin dibangun hanya dalam sehari semalam"…) Rabbana 'atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada … Wallahu a'lamu bisshawab. SOLUSI : 1. e) Tata Dunia Baru diartikan sebagai tatanan dunia yg diciptakan dan direstui AS dan Barat untuk mendukung kepentingan mereka. sementara pembalasan (retaliation). Kembalilah ke pangkuan Islam. sementara istilah teroris dilekatkan kepada para pejuang kemerdekaan Palestina. hanya berlaku bagi agen dari selain Barat. f) Globalisasi ekonomi sebenarnya berarti usaha Barat u/ memaksa dunia ke-3 untuk membuka pasar negaranya demi menghancurkan pengusaha pribumi untuk kepentingan perusahaan2 raksasa dari negara Barat.l) Gerakan Islam di Asia Tengah. Seperti konsep: a) Moderat yg diartikan sebagai kelompok yang sesuai dengan pemahaman & bisa bekerjasama dengan kepentingan Barat sementara radikal. diartikan sebagai usaha untuk menghancurkan gerakan tsb. Pemelintiran Istilah-Istilah tertentu demi kepentingan Barat. lalu masyarakat. dan seterusnya.

After sitting this test then they will advance to Middle school. This Exam call SPM (Sijil Peperiksan Malaysia) or in english we call it Malaysian Exam Certificate. Ujian Penilaian sekolah rendah(UPSR) or in English we could say primary school assessment test. In the end of middle school they will sit on the most crucial exam before they can further their study to University or College. After attending kindergarten this children will be going to primary school. In the end off form 3 they will sit on exam call PMR (Penilaian Menengah Rendah) or in English we call lover middle school assessment before they can further their study to upper middle school. If they have a good result they can further their studies to take bachelor from University. Year 1 is when they reach 7 years old and year 6 is when they reach 12 years old. But there is Pro an Con when u take matriculation if u fail u cannot retake the matriculation u have to go to college if u want to further your study. From "SPM" if they want to take bachelor from University the have two different ways. Matriculation doesn't have any certificate if u pass the exam . One is to take the diploma from any college or the second ways is to study in matriculation first. they have to be and attend course for two year but not like go to college because college have to finish 3 years of study before can enter bachelor course. This STPM is almost the same standard as Diploma. if they do well in this exam they will advance to high level education such as university or college. Although College is longer from matriculation but it is safer than matriculation. Matriculation is la pre-university.In Malaysia our education systems is base on English education systems. This middle school can separate into two part which is the first part is lover middle school age 13 to 15 (form 1 to form 3) and the other part is upper middle school age 16 to 17 (form 4 to form 5). They can enter Lover 6 and after that Upper 6. The first education level is kindergarten to enter children must be on the age 4 to 6 years old. In the end of upper six they will sit on a exam once again call STPM(Sijil Tinggi Peperiksaan Malaysia) or in english we call Malaysia High Certificate Exam. They will attend primary school until they reach 12 years old. Primary school started from year 1 to year 6. When they in year 6 they will be going through a civil exam call "UPSR". If they don't do well on the exam there is still a chance to further their study. The education started from kindergarten until high level education.

This slip cannot be use to find a job it is useless if they don't finish their bachelor.com/1016605 . Article Source: http://EzineArticles.they just receive a slip that show that they pass matriculation and can further their study. That is a little bit of information about education in Malaysia. But if they go to college they will receive a Diploma then can be use to find job if they don't want to further their study.

They help students hone their talent in writing. poems. paintings.How to Start a School Newspaper By Anuja Marathe Kanhere Last Updated: 1/12/2012 School newspapers are a brilliant way for giving exposure to special talents of students. They are considered to be one of the best medium of teaching young minds about various issues in the society. An ideal arrangement is to appoint a students' newspaper committee with a teacher volunteering as its guide. They create a sense of achievement in the minds of the students and are a matter of pride for parents and teachers alike. along with a team of 3 or 4 other writers to regularly contribute with their articles. It is up to the teachers to find the right talent to run the school newspaper. Students outside the committee might also be given a chance to make their contributions in the form of short stories. It would be advisable to elect a new committee annually or biannually in order to give a fair chance to all the students. school newspapers are supposed to be 'Of the students. The Student's Newspaper Committee Remember. So dear is the idea of viewing one's name in print on school newspapers. jokes. The committee of the 'little journalists' should ideally involve a student with excellent writing and editing skills to act as the editor. School newspapers have the art of discovering new talents out of the most unlikely students. Teacher's Initiative The school management and teachers first need to decide whether the paper will be common for the entire school or separate for each grade. Here are some easy ideas to show you how to start a school newspaper. etc. that many grownups carefully maintain their copies as keepsakes all their lives. creativity. leadership and management skills at a very young age. . essays. By the students and For the students'.

The committee may be allowed to select any other duration if it wishes to. However. toys and games. school authorities encourage entrepreneurs who trade in products made for children such as kids wear. puzzles. Nowadays. books. columns for personal contributions towards jokes.. hard copies of the newspaper are distributed to all the students or mailed directly to students' residences. The other option is to involve the students and parents. many schools publish their newspapers online. to place their advertisements in the newspaper. Frequency of Newspaper Its common to publish a monthly issues of school newspapers. Publishing the Newspaper Schools may publish their newspapers by putting them up for viewing in students' common rooms or classrooms. etc. teachers and committee members need to ensure that publishing schedule are followed. quiz competitions and PTA meetings.Arranging for Capital Capital is a crucial part for starting any new venture. by asking them to pay an annual subscription fee for their school newspaper copies. since it is profitable for the school and it consequently reduces subscription fee that is to be borne by students. School newspapers usually contain an Editorial. The initial capital required for starting of school newspaper is usually raised by the school authorities. school news and announcements. This is considered to be the most ideal method for raising finance. stationery and study material. Teachers may guide the committee in creating a particular format and encourage them to improvise whenever required. Formatting the Newspaper Selection of an ideal name for the school newspaper is the very first step at this stage. activity schedule for sports. At other times. However. photography and so on. paintings. along with news articles on current issues. Nowadays. poems. some district and county laws prohibit publishing the names of students online for security . The school authorities may also publicly invite sponsorship for starting a school newspaper.

district laws state that schools need to obtain a written and signed permission from parents to publish the names of their wards on online newspapers.reasons. does starting of a school newspaper still seem like a challenge to you? It's a fun filled journey for teachers and students alike who get to build many a memory lane By Anuja Marathe Kanhere Last Updated: 1/12/2012 http://www.buzzle. At times. Now.html asking softly exatly respect How to Motivate Your Child to Study .com/articles/how-to-start-a-school-newspaper.

but also help in measuring achievements. there are children who show least interest towards learning. They are not self-motivated to learn new things in life and tend to stick to easy tasks which require less effort. strategic approach is required to inculcate interest in such children. Creating a good study environment is in the hands of parents and they must make sure to provide one to their child. Once their goal is set. Parents of such children need to take that extra effort to encourage their child to study. A quiet room with minimum disturbance and adequate lighting should be provided so that your child feels like studying in such an environment. but to encourage them from time to time so that their interest in learning stays on. Some children are self-motivated towards learning and are self-driven to take up challenging tasks with positive attitude. That is why.Parents want their children to succeed in life and they know that success comes with adequate knowledge. They need a lot of prodding to begin with something and their negative attitude leads to disinterest in learning. Ways to Motivate Your Child to Study Provide a Good Study Environment A good study environment is very essential for proper learning. On the other hand. Disruptions and noise often disturb a child's concentration and create difficulty in studying. parents admit their children in good educational institutions to prepare them for life. they strive hard to achieve it without having to be prodded. it's better to know how to motivate your child to study so that he/she can excel in every sphere of life. Help in Setting Achievable Goals Helping the child set achievable goals will not only provide a clear picture to the child about what must be accomplished in a set time frame. A systematic. The duty of parents is not just to get a good school for their child's education. If your child is also facing this problem. Set Reasonable Expectations . The realization of meeting the set targets will instill a sense of confidence in the child and indirectly motivate to strive for new ones.

On meeting the parent's expectations. Identify these areas and start with these subjects so that the child sits to study. which makes them lose their interest in studies. the child will work harder each time he fails and will be able to succeed.Many parents have the habit of setting unreasonable expectations from the child. Encourage the Child Encouragement can work wonders for a person lagging behind. usually do not know the importance of learning in their lives. which creates undue pressure on the child's mind and results in depression when he/she fails to meet them. Therefore. Once this attitude develops. the child will feel satisfied and work harder to perform better. Use Interesting Learning Techniques Making learning an interesting activity can be of great help. parents should understand their child's ability of learning and set reasonable expectations. Many a time. A child with such a mentality should be taught the importance of studies and made aware of why parents think studies are important. Between the sessions of such interesting topics. include small sessions of less interesting topics so that the child gains knowledge about them as well. Using techniques like fun activities and games can bring back the lost interest and motivate the child to study more often. Children usually get bored with routine study procedures. Concentrate on High Interest Areas Every child has specific interest areas. which can be achieved with little effort. children do not like to study simply because they don't . they often consider it secondary and do not pay much attention to it. rather. That is why. If a child is under depression or has failed to achieve set goals. encourage to instill a never-die-attitude in the child. do not complain. Teach the Importance of Learning Students who lack interest in learning. Aid in Studying Parents must accompany their child during studies to help them out wherever they are stuck.

buzzle. It is easy to encourage boys by this means because they like to stay ahead of their friends or classmates. However. they will definitely like to learn some more of it. praise and say that you are proud. Teachers and parents play a significant role in motivating a child to study. be sure to give reasonable rewards otherwise. Lack of motivation in students is a serious concern.understand the subject. Even if the achievement is small. Sometimes. Getting a better score can motivate the child to achieve good results. they can turn heavy on the pocket. rewarding can also be used as a motivator. Appreciate and Reward A pat on the back works wonders for motivating a child. These positive words are great ways of encouragement for children. If parents help them in solving their problems and make them understand the subject.html . Encourage Competition Competition can encourage a child to put in that extra effort.com/articles/how-to-motivate-your-child-to-study. By Priyanka Kosta Sonkushre Last Updated: 12/22/2011 http://www. A little attention and encouragement can help a child to overcome reluctance towards studies and move ahead in the path of success.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful