You are on page 1of 21

2007

/1/
2021

luo@cyu.edu.twg9438102@mail.nhcue.edu.tw

(
)

()()

1.

()

2.2
2.1
1 3

ts

ts

ph th tsh kh

ph

th tsh

kh

s
b

v
m

ng

nc ng

1
2

(IPA) (1)
h (2) j [dz](3) ng [](4)
oo [
](5) ii (6) nn [~](7) h
[
] nc [S]

A.
B. ()
C. m,n,ng b, l ( [d]), g

2.2
2 4

ia

ua

ih

uh

ii

ah

iah

uah

ia

ua

oh

ioh

io

ie

ai

iai

oo
o

io

ue

ai

uai

eh

ueh

uai

ei
au

iau

auh

iauh

au

iau

eu

ieu

oi
iu

iuh

iu

ui

ui
iui

inn

innh

ann

iann uann annh iannh

enn

uenn ennh

oonn

oonnh

ainn

uainn

aunn iaunn

aunnh

iunn
uinn

am

iam

an

ian

uan

ap

iap

at

iat

iim

iip

iin

iit

am
uat

an

iam

ap
uan

at

iap
uat

ang

ong

iang

ak

iong

iak

ok

iok

im
in

iang uang

ak

em

iem

ep

en

ien

on

ion

ot

ong iong

ok

ip
un

uen

et

im

it

ing

ang

ut

in

iak
iet

uet

iok
ip

un

it

ut

iung ung

iuk

iun

iut

uk

ik

mh

ng

ngh

ng

A. a,e,i,o,u oo
ii
B.

2.3
3

44

24

24

11

52

31

21

33

55

21

32

43

3.
3.1
()

() ()

3.2

(ing1,ing3)
(in3)

3.3

A.

C.
3.4

A. ()
B.
C.
D.
E. Excel

F Excel

4.

6
4.1

4 7

p ph m

259 187

ph

19 191

th

67

1
1

1 339
1

265 286

16 214
1

70
114 125

12 76

2 31

1 51

11

588 165 27

1
1

2 578 93

n
1

216
45

nc k kh ng h

292

th

ts tsh s

450

ts

3 804
3

1 332
10 725
5

69

3 805

http://w3.cyu.edu.tw/luo/941/

tsh

5 10

34 360 30
1

27 67 783

kh
g

ng

11 27

7 149

7 921

1 697 219

3 19

4 956

2 36 329

27

2 411

11

1 52

49 112

1 115

2 86

4
431 25

435

1
1

2 14

3 24 239

12
28 42

10

3 381
2

27

9 977

6 668 862

293 409 370 451 224 296 522 587 160 788 801 878 226 777 613 109 450 796 8750
4.1.1
5

1020

51

1 1075

1509

343

43

10

22 1930

39

2083

55

21

70 2273

10

15

122

1385

89 1633

43

612

26

83 1064 1839

1072

675

1565

2467

226

1499 1246 8750

A.
a. pat4-pat48 bong5-mong5
b
bu5-vu5 buan2-van2
B.
a. ting1-ten1 tai7-thai3
b. () ()

tiong7-tshong1 thiu2-tshu2
c.
liam5-nciam5 lian2-ncien2
C.
8

a. sip8-siip8 siong7-song3
b.
jian5-ien5 jiok8-iuk8
c.
ji7-nci3 jin5-ncin5
D.
a. khit4-khiet4 kiong1-kiung1
b. giap8-nciap8
ging5-nciang5
c.
(a) khio2-heu2 khi3-hi3
(b)
ngoo2-ng2 ngoo5-ng5
E.
a. it4-iet4 hing1-hiung5
b.
(a) () huan5-fam5
huat4-fat4
(b) () hua5-fa5
ong5-vong5
4.1.2
6

2727

338

126

515

32

1148

59

61

130

97

1645

12
2910

35

3747

52

1352

16

1898

146

15

166

124

578

10

725

169

11

668

862

1589

2003

865

796

8750

587

A.
a. thoo2-thu2 kai3-kie3
b. ()
8

(b,g) gi7-nci3 biat8-miet8


c. ()
ti5-tshii5 tiok4-tsuk4
d.
(a)
bu7-vu3 but8-vut8
(b)
khoo3-fu3 khat4-hot4
e.
(a)
goo5-ng5 goo5-ng2
(b) giam7-ien7
gian7-ien3
B.
a. tshian1-tshien5 tsu2-tsii2
b.
jiok8-nciok8 jiok8-nciuk4
c.
jiong5-iung5 ju5-i5
C.
a. sam1-sam5 ha7-ha3
b. (p,ph)
9 huan1-phan1 hok4-phuk4
D.
a. nai2-nai1 ma2-ma1
b.
ngoo2-ng2 ngoo5-ng1
E.
a. lik8-lit8 ling5-lin5
b. ()
l lan5-nan5 liap8-nciap4
F.
a. iam7-iam3 ut4-iut8
b.
v ui3-vi3 uat4-vat4
4.1.3
9

6219

88

6307

59 2384

2443

6278 2472

8750

A.
a. siong7-song3 tshun3-tshun3
b. v

hong1-vang5 hiong5-iung5
B. jip8-ncip8 lu5-lu5

4.1.4
8

6197 1159

7356

208 1186

1394

6405 2345

8750

A.
a. to1-to5 kong1-kung1
b.
(a)
tsai5-tshoi5 kip8-khip8
(b) ( ph)
hok8-phuk8 hu5-phu5
B.
a. thing1-thang1 tshuan1-tshon5
b.
kh khio2-heu2 khi3-hi3
10

4.2
4.2.1
9

ai au e ei eu

146

5 129

au

1 26

ia

22

4
1
101

10

15
2 68 2

oo

1 10

ua

27

10

110

10 212 2

59

293

34

4 164

51

1 240

7 245
578

1
27

127

254

289
4

1 92

2 1

40

260

470

190

1 525

1
3 1

ui

ainn

10

43
111

48
1

1 7

31

9 25 125

1 18

151 287

1
1

iaunn

inn

oonn

uainn

uann

ian

in
1

17

iann

ing

383

2 16 2

ann

5
3

69

157

1
2

108

144

iu

1 30
2

1
16

3
16

9
1 4

u ua uai ui

1 86

406 3
103

oi
1

2
172

io
12

18

5
7

2 1

10 1 1

13

iau

ue

ia iai iau ie ieu ii io iu iui o

ai

uai

2 1

1 1

ong

uan

1
1

11

5
2
1

un

ak

ap

at

7
8

iap

iat

ik

5 2

iok

it

uat

17

ok

3
2

1 1

ut

249 182 190 43 1 269 991 47 1 118 35 123 261 11 175 9 348 142 521 18 24 190 3948

4.2.2
10

am an ang em en iam iang iem ien iim iin im in ion iong iun iung m ng on ong uan uang uen un ung

1
1

1
2

oo

16

ue

ui
3

an

9 126

ang

iam

26

ian

7
20

4 40

1
2

256

iang
im
in

1
2

ing

14

66

3 116

31 1 72

42

11

2
172

43

199
2

33

311
8

25
130

1 38

2 107

31

58

1 202

15

93

75

51 351

248

180 465

130
1

164

iong
ong

21

17
7

1
129

17
6

am 159

12

12

206

5 539

uan

11 90

96

un

1 13

15

117

61

17

350

225

317

at

ik

ip

ok

ut

220 265 86 12 150 139

47

2 397 32 98 76 331 14 160 109 104 1 24 168 368 17

8 238 239 3306

4.2.3
11

ak ap at ep et iak iap iet iip iit iok ip


2

ai

1
1

1
3

1
1

iau

1
8

2
8

18

1
1

oo

2 2

1
1

uai
ue

ui
am

iu

ua

au

ia

it iuk iut ok ot uat uet uk ut

iam

in

uan
ak

2
1

ap
at
iap

1
86 2 1

2 36

60

1
13

42

53

96

14

57
69

iat

ik

56

iok

2 16 1 9
2

4 77

54 12

11

33

ip

it
ok

8 1
10

uat

3 33 1 1

ut

1 1

134

32
1

1
2

116

10

315

1 63 1 18

45 2 167

40

18

52
42

76
1

98

38

8 99 1 219

3 20
9

65 101 90 5 80 17 77 147 8 62 39 42 206 67 6 179 42

106

2 81 102
6

8 163 86 1496

4.2.4
12

i
u

2090

352

579 3021

1131 2503

179 3813

530

631

755 1916

3751 3486 1513 8750

A. ( i u )
a. san1-san5 ban7-van3
b.
(a) e i ie
le2-li1 ke1-kie5
(b) ai ie
kai2-kie2 kai3-kie3
(c) oo ieu
ngoo2-ncieu2 koo2-kieu2
(d) an ien
kan1-kien5 gan2-ncien2
(e) ong iong
bong2-miong2 khong1-khiong5
c.
(a) ong
ung song1-sung5 hong7-fung3
tshong1-tshung5
14

(b) oo u
phoo5-phu5 soo3-su3
B. ( i )
a. kin1-kin5 kiong1-kiung1
b.
(a) sik4-siit4 sian5-sam5
(b) i ii
tsi1-tsii1 ti5-tshii5
(c) iau eu
tiau7-seu3 biau7-meu3
(d) io eu hio7-heu3
thio5-theu5
(e) iu eu
tshiu5-seu5 liu2-neu2
(f) ik ang,ak
ting2-tang2 phing5-phang5
(g) ik en,et ting2-ten2
tsing5-tshen5
c. iong,iok
ung,uk tsiong1-tsung1 siok8-suk8
C. ( u )
a. tshu3-tshu3 sun5-sun5
b.
(a) u
uan1-van5 buat8-mat4
(b) u ii
su7-sii3 su1-sii1
(c) ue oi
sue3-soi3 gue7-ngoi3
(d) ui oi
mui5-moi5 hui7-phoi3
(e) un en
hun5-hen1 un1-en1
(f) uan,uat on,ot
kuan1-kon1 huan1-fon1
c. luan7-lien3
khuan5-khien5

15

4.2.5
13

ii

1555

743

30

408

29

2770

41

32

250

16

34

10

383

218

263 1294 344

50

74

4 2247

112

51

11

917

551

1642

oo

20

139

48

270 16

14

52

242

92

14

785

504

5 1204

1960 1280 1834 461 1471 1719 25 8750

()
A. a
a. a ka2-ka2 iam5-iam5
b. e
(a) ai ie kai1-kie1
ngai7-ncie3
(b) au,iau eu,ieu tsiau3-tseu
tiau5-tsheu5
(c) an ien
kan1-kien1 gan5-ncien5
(d) ian,iat ien,iet
pian3-pien3 hian3-hien3
b. o
(a) ai oi
tai5-thoi5 kai3-koi3
(b) ang,ak ong,ok
kang3-kong3 hang7-hong3
(c) an,at on,ot
han5-hon5 kan2-kon2
(d) uan on,ot,ion
suan3-son3 luan2-ncion1
B. e
a. i
(a) e i te5-thi5
tse3-tsi3
16

(b) ue i,ui
phue3-phi3 tsue3-tsui3
b. o ue oi
sue3-soi3 pue7-phoi3
c. e e e,ie
se3-se3 khe3-khie3
C. i
a. i ki5-khi5 ing1-in1
b. ii i
ii ti5-tshii5 tsit4-tsiit4 tshing1-tshiin1
sip4-siip4
c. e
(a) in,it en,et,ien,iet
bin2-men2 bit8-met8 in1-ien1 it4-iet4
(b) ing,ik en,et,ien,iet
bing2-men1 tik8-tshet8 khing2-khien2 kik4-kiet4
d. a ing,ik
ank,ak,iang,iak sing1-sang5 phik4-phak4
tshing2-tshiang2 tsik4-tsiak4
e. u in
iun gin5-nciun5 sin3-siun3
D. o
a. o lo5-lo5 iong5-iong5
b. u ong,ok,iong,iok ung,uk,
iung,iuk kong1-kung1 thok8-thuk8 kiong1-kiung1
liok8-liuk4
c. a o au
go5-ngau5 ko1-kau1
d. e io eu,ieu
thio5-theu5 khio3-khieu3
E. oo
a. u oo u
koo3-ku3 soo1-su1
b. e oo eu,ieu
boo5-meu5 khoo1-kieu1
c. o o
oo moo5-mo5 hoonn2-fo2
F. u
17

a. u un7-iun3 hu7-fu3
b. i
(a) u i su1-si1
lu7-li3
(b) un,ut in,it
kun1-kin5 lut8-lit8
c. ii u ii
tsu2-tsii2 su1-sii1
d. e
(a) iu eu
liu2-neu2 kiu1- kieu5
(b) un en
un1-en1 hun7-hen3
4.2.6
14

2747 123 281

38 231

12

408

nn

11

inn

ng
11

25

t
2

32
2

20 3242
1

274

424
14

unn

4
1

1
444

ng

28

27

1
1

21

470

27 1351

2 1397

408

997

209
3

1420
8

15 433

227
9

490

1 258 495

787

2885 362 701 482 1795 1029 233 733 530 8750

A.
a. ia2-ia1 thoo2-thu2
b. u
(a) oo,io eu,ieu
hoo7-heu3 gio2-ncieu2
18

(b) o au
kho2-khau2 ko1-kau1
c. i
(a) ue oi
mue5-moi5 pue7-phoi3
(b) e ai
le5-lai5 the5-thai5
B. i
a. i nai2-nai1 tai7-thai3
b. ai
ie,i,a kai3-kie3 kai1-ki1 kai1-ka1
C. u u liau2-liau2 iau7-ieu3
D. m m iam7-iam3
kim1-kim1
E. n
a. n jin5-ncin5 uan5-ien5
b. m n
huan5-fam5 huan7-fam3
F. ng
a. ng jiong7-nciong3 ling2-liang1
b. n ing en,ien,
uen,iin,in,iun phing5-phen5 ging5- ngien5 king2kuen2 sing1-siin1 king3-kin3 ing7-iun2
G. p p sip8-siip8 tap4-tap4
E. t
a. t tat8-that8 biat8-miet8
b. p t
huat4-fap4 huat4-fap4
F. k
a. k kiok8-khiuk8 gak8-ngok8
b. t ik et,iet,
uet,iit,it,iut bik8-met8 kik4-kiet4 kok4-kuet4 lik8-lit8
4.3
15

19

1039

609

57

90

138

1621

40

53

152

132

949

75

1316

62

38

106

833

21

1065

53

129

155

847

15

1208

23

684

125

855

21

211

408

649

1458

2541

1942

943

553

8750

1313

1803
1854

A.
a. ting1-ten1 kan1-kon1
b. tshian1-tshien5 kin1-kin5
B.
a. guan5-ncien5 ling5-lin5
b. bi5-mi1 ti5-ti1
C.
a. kiu2-kiu2 siau2-seu2
b. gio2-nciau1
boo2-meu1
D.
a. tsing3-tsiin3 sai3-soi3
b. ki3-ki2 hue3-fi2
E.
a. hoo7-fu3 kiau7-khieu3
b. tim7-tsiim2 hun7-hen2
F.
a. hok4-phuk4 sip4-siip4
b. ik4-it8 thiap4-thiap8
G.
a. pok8-phok8 hik8-fet8
b. lut8-lut4 jit8-ncit4

5.

20


1992
1988

1997
1996
2005http://w3.cyu.edu.tw/luo/941/
2001
http://home.ee.ntu.edu.tw/~r8921044/hdict/hdict.htm
1994

1990

21