You are on page 1of 16

TYDZIEŃ PODATKOWY W GAZECIE PRAWNEJ

DZIŚ Jak w 2009 roku zmienią się JUTRO Jakie zmiany w uldze na Pamiętaj
zasady przy wspólnym dzieci będą obowiązywały o zamówieniu
rozliczaniu strona 14 w 2009 roku prenumeraty
na 2009 rok
szczegóły str. A8

Największy dziennik gospodarczy


PONIEDZIAŁEK 15 GRUDNIA 2008 NR 244 (2366) ROK 15 CENA 3,99 ZŁ (W TYM 7 PROC. VAT) GAZETAPR AWNA.PL /24H

PODATKI ZWOLNIENIA W PIT PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI


GOSPODARKA
■ Uwzględnienie protestów
ekologów może kosztować
2 mld zł strony A2–A3
PRACA I KARIERA
Rejestracja wprowadzi chaos
■ Firmy zabezpieczają się
przed działaniem byłych
pracowników strona A7
w rozliczeniach ulgi meldunkowej
FINANSE
■ W 2009 roku meldunek na pobyt stały zostanie zastąpiony rejestracją podstawowego miejsca zamieszkania
■ Bank zgadza się na wpłaty
we frankach, ale nie chce ■ Poza podstawowym miejscem zamieszkania będzie można zarejestrować dodatkowe miejsce
gotówki strona A10

TEMAT DNIA
W rozliczeniu za 2008 rok można
przekazać 1 proc. podatku dla
S ejm pracuje już nad projek-
tem ustawy o ewidencji lud-
ności. Wprowadza on istotne
zmiany w kontekście ulgi meldun-
kowej przysługującej przy sprzeda-
Zgodnie z przepisami ustawy o PIT
podatku od dochodu ze sprzedaży
nieruchomości nie trzeba płacić, gdy
podatnik był zameldowany w zbywa-
nej nieruchomości na pobyt stały co
2009 r. Jednak podatnicy nadal
zachowają do niej prawo, jeśli do
31 grudnia 2008 r. zameldują się
w nieruchomościach, które w przy-
szłości będą sprzedawać. Zdaniem
Ustawa o PIT używa terminu zamel-
dowanie. Może się więc okazać, że
organy podatkowe będą próbowały
odmówić prawa skorzystania z ulgi
podatnikom z rejestracją.■
organizacji pożytku w korekcie ży nieruchomości w podatku od najmniej 12 miesięcy. Ulga ta nie ekspertów zmiana zameldowania na
deklaracji. strony 2–3 osób fizycznych. będzie obowiązywać od 1 stycznia rejestrację może wprowadzić chaos. strony 2 i 4

PODATKI
■ NOWE ZASADY WYSTĘPOWANIA PRAWO
o ulgę w zapłacie podatków.
Przyznana ulga będzie pomocą
Premie bankowców: wzrost o 20 proc. Od dziś odsetki ustawowe
publiczną na ich rozwój. strona 5
wynoszą 13 proc.
■ PRACOWNICY, KTÓRZY DOSTALI B ardzo dobre wyniki pol-
skich banków sprawiły,
zaniżony zasiłek, mogą starać się
o wyrównanie, ale odsetki z tego
tytułu są opodatkowane. strona 7
że czołowi menedżerowie mo-
gą liczyć w tym roku na
wzrost premii nawet o 20
W ysokość odsetek ustawowych od 15 grud-
nia wyniesie 13 proc. zamiast 11,5 proc.
Podwyższenie ma służyć utrzymaniu termino-
proc. – wynika z szacunków wego regulowania należności przez dłużników
PRACA GP. W niektórych przypad- wobec wierzycieli. Dłużnik niespełniający
■ MATKI KONTRA ZUS: kach zarobki polskich preze- w terminie świadczenia będzie narażony na
posłowie chcą umorzyć składki ZUS sów mogą przekroczyć te, któ- dotkliwszą sankcję, natomiast wierzyciel otrzy-
matek, które były na urlopach re pobierają szefowie ich za- ma wyższe odsetki za nieterminową zapłatę.■
macierzyńskich oraz prowadziły granicznych spółek-matek.
firmę. strony 2 i 10 Tak będzie prawdopodobnie strona 12
w przypadku prezesa BRE
PRAWO Banku. Mariusz Grendo-
■ BANKOWY FUNDUSZ wicz (z prawej), który objął
Gwarancyjny skontroluje sytuację swoją funkcję w marcu tego PRACA
finansową i system zarządzania roku, może liczyć na docho-
banku korzystającego z pomocy dy zbliżone do tych, które 48 czy 65 godzin: Unia
finansowej. strona 12 miał jego poprzednik, Sławo-
mir Lachowski (5,2 mln zł zdecyduje o czasie pracy
SAMOZATRUDNIENIE w 2007 roku). Natomiast
Jak rozliczać dodatkowe
przychody strona 15
Martin Blessing, szef nie-
mieckiego Commerzbanku,
do którego należy BRE, może
W tym tygodniu w Parlamencie Europej-
skim odbędzie się głosowanie nad pro-
jektem nowelizacji dyrektywy o czasie pracy.
liczyć na 760 tys. euro. Nie do- Eurodeputowani chcą, aby tygodniowy czas
www.forsal.pl stanie bowiem w tym roku bo-
nusów, z których rok wcze-
pracy nie przekraczał 48 godz. Rada UE chcia-
ła umożliwić krajom UE wydłużenie tygodnia
Czy rosyjski niedźwiedź śniej otrzymał dodatkowe pracy do nawet 65 godz.■
przeżyje kryzys 1,23 mln euro.■ strona A10
strony 8–9
Nakład: 87 730

Tygodnik reklama
Podatkowy
■ Jak dokonać rocznego
rozliczenia ryczałtu i karty
Nr indeksu 348 066

■ Darowizny między
rodziną bez podatku
■ Jakie auto uznaje się
za nowe dla celów VAT
ISSN 1232–6712
2 | PONIEDZIAŁEK 15 GRUDNIA 2008 | nr 244 WWW.GAZETAPRAWNA.PL

BLOGI Gazety Prawnej


www.gazetaprawna.pl/blogi
Temat dnia
komentarze redakcji ZMIANA PRAWA | ROZLICZENIA | Wpłaty dla organizacji pożytku publicznego przy sprzedaży nieruchomości

PODATKI
Meldunkowy chaos Nie wszyscy przekażą
W
2009 roku zameldowanie
zastąpi podstawowe miej-
sce zarejestrowania. Wiele ■ Już w zeznaniu za 2008 rok będzie można przekazać 1 proc. podatku w korekcie
wskazuje na to, że skutkiem będzie
chaos w rozliczeniach ulgi meldun- ■ Warunkiem wpłaty 1 proc. z korekty jest poprawienie zeznania w ciągu dwóch miesięcy
kowej w PIT. Podatnik, który przy
sprzedaży domu będzie chciał sko- ■ Osoby, które będą korygować PIT-39 po upływie dwóch lat, 1 proc. podatku nie wskażą
rzystać z tego zwolnienia, będzie
musiał na początek przypomnieć so-
bie, kiedy go kupił. Od tego będzie EWA MATYSZEWSKA ku należnego wynikającego
zależało, czy ulga w ogóle mu przy- ewa.matyszewska@infor.pl z zeznania podatkowego zło-
sługuje. Następnie będzie musiał żonego w terminie określo-
sprawdzić, jak długo w tym domu był
zameldowany. Minimum to 12 mie-
sięcy. Gdy w międzyczasie meldunek
zmieni się w rejestrację, będzie trze-
ba policzyć, ile czasu było się zamel-
P odatnicy już w rozlicze-
niu za 2008 rok będą
mogli przekazać 1 proc.
swojego podatku dla wybranej
organizacji pożytku publiczne-
nym do jego złożenia albo
z korekty zeznania, jeżeli zo-
stała ona dokonana w ciągu
dwóch miesięcy od upływu
terminu do złożenia zeznania
dowanym, a ile zarejestrowanym, go w korekcie deklaracji podat- podatkowego.
aby po zsumowaniu wyszedł co naj- kowej. Aby wpłata 1 proc. po- – Z tego przepisu wynika, że
mniej rok. Jeśli wszystkich czynności datku z korekty 1 proc. zobowiązania podat-
EWA uda się dopełnić, podatnik, sprzeda- ANALIZA była skuteczna, kowego będą mogli przekazać
MATYSZEWSKA jąc dom, uniknie PIT. I znów, po trzeba będzie zło- tylko ci podatnicy, którzy nie
ewa.matyszewska zmianie przepisów niby prościej. żyć poprawioną deklarację skorzystali z ulgi mieszkanio-
@infor.pl A mętlik coraz większy…■ strona 4 w ciągu dwóch miesięcy od wej i u których wystąpił poda-
upływu terminu na złożenie tek należny do zapłaty już
pierwotnego zeznania. Jeśli za- w momencie składania zezna-
U NAS PRZECZYTAŁEŚ PO RAZ PIERWSZY: tem podatnicy PIT na złożenie nia podatkowego lub złożyli
zeznań za 2008 rok mają czas korektę w ciągu dwóch mie-
FORSAL.PL | Ceny energii dla gospodarstw domowych: do 30 kwietnia 2009 r., ostat- sięcy od upływu terminu do
nim dniem na złożenie korekty złożenia zeznania podatkowe-
Prąd jednak nie zdrożeje od ze wskazaniem 1 proc. podatku go – tłumaczy Grzegorz Gro-
stycznia będzie 30 czerwca 2009 r. chowina.
GP 241/2008 – 10 GRUDNIA 2008 Od 1 stycznia 2009 r. podat- Dodaje, że w innym przy-
nicy, którzy będą rozliczać padku warunek określony
PODATKI | Opodatkowanie sprzedaży mieszkania: sprzedaż nieruchomości ku- w art. 45c ust. 1 pkt 2 nie zo-
Fiskus chce pobierać podatek pionych po 1 stycznia 2009 r., stałby spełniony.
od gruntu wykupionego za 1 zł będą musieli złożyć osobne ze- Krzysztof Nowicki, ekspert
znanie – PIT-39. W nowym for- z Kancelarii Prawniczej Mag-
GP 240/2008 – 9 GRUDNIA 2008 mularzu będzie również ru- nusson, zwraca uwagę, że
bryka na wskazanie 1 proc. po- z art. 45 ust. 1 pkt 3 wynika
PRACA | Wyższe świadczenia po obniżeniu datku. Co ważne, PIT-39 będą zaś, że terminem do złożenia
podatków i waloryzacji: musieli złożyć również podat- deklaracji PIT-39 (rozliczenie
Emeryci i renciści w 2009 roku nicy, którzy będą korzystali sprzedaży nieruchomości) jest
otrzymają dwie podwyżki z ulgi mieszkaniowej, tj. będą zawsze 30 kwietnia roku na-
w składanym PIT deklarować, stępującego po roku podatko-
GP 239/2008 – 8 GRUDNIA 2008 że w ciągu dwóch lat od mo- wym.
PRAWO | Zasady obrotu nieruchomościami: mentu sprzedaży przeznaczą
pieniądze ze sprzedaży na inny 1 proc. w PIT-39
Szybsze wywłaszczenia cel mieszkaniowy. Pozwoli im Od 2009 roku podatnicy bę-
pod inwestycje publiczne to uniknąć PIT od takiej trans- dą mogli przekazać na rzecz
GP 241/2008 – 10 GRUDNIA 2008 akcji. wybranej organizacji pożytku
Jednak podatnik, który publicznego także 1 proc. swo-
Czytaj www.gazetaprawna.pl/archiwum
w ciągu dwóch lat nie wyda jego zobowiązania podatkowe-
wszystkich pieniędzy ze sprze- go obliczonego od dochodów
daży nieruchomości, będzie uzyskanych z tytułu odpłatne-
PRACA musiał złożyć korektę PIT-39. go zbycia nieruchomości.
I tu dochodzimy do sedna Grzegorz Grochowina zwra-
GP broni matki przed ZUS sprawy. Bowiem podatnik, któ-
ry po dwóch latach od złożenia
ca uwagę, że sytuacja wydaje
się skomplikowana w przypad-

R
ozpoczynamy batalię o umo- pierwotnego PIT-39 złoży jego ku podatników, którzy pier-
rzenie składek ZUS matek, korektę, zostanie pozbawiony wotnie nie przekazali 1 proc.
które od 1999 roku przebywa- prawa do wskazania 1 proc. w związku z możliwością sko-
ły na urlopach macierzyńskich i wy- podatku dla organizacji pożyt- rzystania z ulgi mieszkanio-
chowawczych oraz prowadziły fir- ku publicznego. Po co więc by- wej, a którzy następnie nie
my. Uważamy jako Gazeta Prawna, ło rozszerzać możliwość prze- spełnili wymogów skorzysta-
że nie mogą one płacić ceny za nieja- kazywania 1 proc. podatku dla nia z takiej ulgi i w ciągu
sność przepisów i praktykę ZUS, któ- potrzebujących na PIT-39 i roz- dwóch lat od sprzedaży nieru-
ry często sam wprowadzał je w błąd. liczenia transakcji sprzedaży chomości nie wydali środków
To podważa zaufanie obywateli do nieruchomości? pochodzących z tej sprzedaży
państwa, które w Polsce i tak jest Zdaniem ekspertów takie na inny cel mieszkaniowy.
bardzo małe. Sprawa dotyczy też rozszerzenie to dobry pomysł, – Zgodnie z ustawą o PIT ta-
osób decydujących się na dzieci, któ- ale jego szczegółowe rozwią- kie osoby są zobowiązane do
re dodatkowo wykazywały się po- zania nie zostały właściwie do- złożenia korekty zeznania po-
nadprzeciętną aktywnością. I jedne- pracowane. datkowego i zapłaty podatku –
go, i drugiego jest u nas jak na lekar- podaje ekspert z Doradztwa
stwo. Dzieci rodzi się niewiele, Zasady z ustawy o PIT Podatkowego KPMG.
a wskaźnik zatrudnienia wciąż Nowy art. 45c ust. 1 ustawy Według Grzegorza Grocho- Natomiast Paweł Sylwe-
pozostaje na jednym z najniższych o PIT przewiduje, że 1 proc. winy, konsultanta w Doradz- strzak, radca prawny z Kance-
w UE poziomie. Dlatego namówili- podatku należnego, wynikają- twie Podatkowym KPMG, wąt- larii Prawniczej Salans, pod-
śmy posłów, aby złożyli w Sejmie cego z korekty zeznania podat- pliwości w tym zakresie budzi kreśla, że w art. 45c znoweli-
projekt ustawy dotyczący umorze- kowego, może zostać przeka- fakt, że zgodnie z art. 45c zno- zowanej ustawy o PIT ustawo-
nia, założyliśmy też na stronach zany organizacji pożytku pu- welizowanej ustawy o PIT dawca wskazał, że podatnik
www.gazetaprawna.pl/serwi- blicznego, tylko jeżeli korekta ustawodawca wskazał, że po- będzie mógł przekazać na
BARTOSZ sy/matki_kontra_zus serwis doty- ta została dokonana w ciągu datnik będzie mógł przekazać rzecz wybranej organizacji po-
MARCZUK czący tej sprawy. Tam będziemy dwóch miesięcy od upływu ter- na rzecz wybranej organizacji żytku publicznego kwotę od-
bartosz.marczuk informować o wszystkim. Udostęp- minu do złożenia zeznania po- pożytku publicznego kwotę powiadającą 1 proc. podatku
@infor.pl niamy też forum.■ strona 10 datkowego. odpowiadającą 1 proc. podat- należnego wynikającego z ze-
WWW.GAZETAPRAWNA.PL Temat dnia PONIEDZIAŁEK 15 GRUDNIA 2008 | nr 244 | 3

Jutro w Tygodniku Prawa Gospodarczego


Jak rozstrzygać spory z kontrahentem zagranicznym
Ponadto ■ jak uzyskać dotację unijną na założenie przedszkola ■ kiedy i w jaki sposób
można wyegzekwować dług od członków zarządu spółki z o.o.

1 proc. podatku z korekty zeznania


znania rocznego, w tym zezna- rektę zeznania PIT-39, nie bę- wyłącznie osoby, które złożą ży nieruchomości. W zależno- – Oznacza to, że część z pła- z odsetkami. Korekty zeznania
nia PIT-39 obejmującego do- dzie uprawniony do przekaza- korektę do 30 czerwca roku, ści od daty nabycia nierucho- conego przez nas podatku z ty- dokonuje się również na for-
chody uzyskane z odpłatnego nia 1 proc. podatku ze skory- w którym złożono pierwotną mości mogą być zastosowane tułu sprzedaży nieruchomości mularzu PIT-39, zaznaczając
zbycia nieruchomości. W ze- gowanego zeznania na rzecz deklarację – podkreśla Krzysz- trzy odmienne regulacje. Jed- zostanie przekazana na orga- pole korekta. Jako że jest to
znaniu PIT-39 została przewi- wybranej organizacji, gdyż ko- tof Nowicki. na z nich, ulga mieszkaniowa, nizację pożytku publicznego formularz tożsamy z pierwot-
dziana stosowna rubryka na rekta będzie dokonana już po Jego zdaniem w praktyce dotyczy nieruchomości naby- – mówi Agnieszka Szuper. nie składanym, możliwe bę-
przekazanie 1 proc. podatku. terminie dwumiesięcznym, takie sformułowanie przepi- tych lub wybudowanych po Dodaje, że warunkiem prze- dzie przekazanie po raz kolej-
– Nie każdy składający ze- wskazanym w art. 45c ustawy sów oznacza, że wy- 31 grudnia 2008 r. kazania 1 proc. podatku zgod- ny 1 proc. płaconego podatku.
znanie PIT-39 będzie jednak o PIT. sokość kwoty, która Dochód ze sprzeda- nie z przepisami ustawy o PIT Wprowadzenie dwuletniego
uprawniony do przekazania – Możliwość przekazania zostanie przekazana ży takich nierucho- będzie zapłata nie później niż okresu na przeznaczenie środ-
podatku – ostrzega Paweł Syl- w zeznaniu PIT-39 1 proc. po- organizacjom pożyt- mości podatnicy bę- w terminie dwóch miesięcy od ków uzyskanych ze sprzedaży
westrzak. datku na rzecz organizacji po- ku publicznego z tytu- Nowa ulga dą rozliczać raz do upływu terminu do złożenia nieruchomości na cele miesz-
Dodaje, że zgodnie z art. żytku publicznego należy oce- łu zbycia nierucho- mieszkaniowa roku w nowym for- zeznania podatkowego całości kaniowe spowoduje jednak,
45c ustawy o PIT możliwe jest nić pozytywnie. Szkoda tylko, mości, została znaczą- będzie miała mularzu PIT-39. podatku z niego wynikającego. że pierwsze korekty zeznania
przekazanie 1 proc. podatku że uprawnienie to nie będzie co ograniczona, gdyż zastosowanie Z uwagi na fakt, że Zauważa też, że jednym PIT-39 będą składane dopiero
wynikającego m.in. z korekty przysługiwało wszystkim skła- najprawdopodobniej tylko do formularze te należy z założeń konstrukcji ulgi w 2012 roku.
zeznania podatkowego, jeżeli dającym PIT-39 – stwierdza wiekszość podatni- sprzedaży złożyć do 30 kwiet- mieszkaniowej jest jednak – Nie można zatem wyklu-
korekta została dokonana Paweł Sylwestrzak. ków będzie chciała nieruchomości nia roku następują- obowiązek przekazania na ce- czyć, że do tego czasu uregulo-
w ciągu dwóch miesięcy od skorzystać z dwulet- kupionych po cego po roku podat- le mieszkaniowe przychodu wania dotyczące zarówno ulgi
upływu terminu do złożenia Ograniczony 1 proc. niego okresu na 1 stycznia 2009 r. kowym, w którym uzyskanego ze zbycia nieru- mieszkaniowej, jak i zasad
zeznania podatkowego. A za- Osoby, które w okresie wykorzystanie ulgi nastąpiło zbycie nie- chomości w terminie dwóch przekazywania 1 proc. podat-
tem podatnik, który sprzeda dwóch lat nie przekażą uzy- mieszkaniowej. ruchomości, po raz lat od końca roku kalendarzo- ku mogą ulec poważnym zmia-
nieruchomość i zadeklaruje skanego przychodu na cele Podobnie uważa Agnieszka pierwszy zostaną one złożone wego, w którym nastąpiło zby- nom – podsumowuje Agniesz-
wstępnie, że wykorzysta uzy- mieszkalne i złożą korektę de- Szuper, starszy konsultant w urzędach skarbowych cie. Jeżeli środki, co do których ka Szuper.■
skane środki na inny cel miesz- klaracji, nie będą mogły prze- w ITA Doradztwo Podatkowe, w 2010 roku. Druki nowych podatnik zadeklarował prze-
kaniowy, lecz w ciągu dwóch kazać 1 proc. podatku należ- która w rozmowie z nami wy- formularzy zawierają rubryki znaczenie ich na cele mieszka- Pisaliśmy o tym
lat od daty sprzedaży nieru- nego organizacji pożytku pu- jaśnia, że w znowelizowanej umożliwiające przekazanie niowe, nie zostaną na nie prze- ■ Sprzedając dom, możemy
chomości mieszkalnej nie blicznego. ustawie o PIT wprowadzono 1 proc. z naszego podatku na znaczone, należy dokonać przekazać 1 proc. podatku
przeznaczy pieniędzy na ten – Możliwość przekazania nowe zasady dotyczące opo- wybraną organizację pożytku stosownej korekty zeznania – GP nr 236/2008
cel i po tym okresie złoży ko- 1 proc. podatku będą miały datkowania zysku ze sprzeda- publicznego. PIT-39 i zapłacić podatek wraz

reklama
4 | PONIEDZIAŁEK 15 GRUDNIA 2008 | nr 244 WWW.GAZETAPRAWNA.PL

Podatki
■ Księgowość ■ Audyt ■ Finanse publiczne ■ Administracja skarbowa
Dziś mija termin wpłaty zaliczki Każdy podatnik będzie mógł uzyskać Od 2009 roku firmy zaliczą do kosztów cenę nabycia produktów
PAMIĘTAJ na podatek od nieruchomości ROZMOWA zwrot VAT w ciągu 60 dni strona 6 NOWOŚĆ przekazanych organizacjom pożytku publicznego strona 7

CO NOWEGO PIT | Zwolnienia z podatku przy sprzedaży nieruchomości

■ NOWE PREZYDIUM KRDP. Krajowa Ra-


da Doradców Podatkowych wybrała nowe
prezydium. Nowymi wiceprzewodniczący-
mi rady zostali: Marek Kwietko-Bębnow-
Rejestracja nie wpłynie na ulgę
ski, Sławomir Sadocha (warmińsko-mazur-
skie) oraz Aleksander Stanek (lubelskie). ■ ZMIANA PRAWA W 2009 roku dzisiejsze zameldowanie zostanie zastąpione zarejestrowaniem z zameldowaniem na pobyt cza-
Nowym sekretarzem KRDP został Leszek sowy, co w praktyce uniemożli-
Sroczyński (wielkopolskie). Zmiany – jak ■ Podatnik poza podstawowym miejscem zamieszkania będzie mógł zarejestrować dodatkowe wi zwolnienie z podatku przy-
wynika z komunikatu rzecznika prasowe- chodów ze zbycia takiego
go KRDP Doroty Mariańskiej – wynikają ■ Dodatkowa rejestracja nie powinna wpłynąć na ulgę meldunkową, ale spowoduje zamieszanie mieszkania, gdyż ustawa o PIT
z rezygnacji z funkcji dotychczasowych wi- wymaga oświadczenia o zamel-
ceprzewodniczących i sekretarza. EWA MATYSZEWSKA meldunkowej (jeśli zbywany dowaniu na pobyt stały – doda-
ewa.matyszewska@infor.pl budynek lub lokal był jego miej- je nasza rozmówczyni z TPA
scem zameldowania lub podsta- Horwath Sztuba Kaczmarek.
■ WYDATKI NA EMISJĘ MOŻNA ODLI-
CZYĆ. Emisja akcji jest jednym z podstawo-
wych sposobów pozyskiwania kapitału
przez spółkę akcyjną. Jeżeli przedmiotem
działalności gospodarczej prowadzonej
O d przyszłego roku mel-
dunek zostanie zastą-
piony rejestracją. Jed-
na osoba będzie mogła poza
podstawowym miejscem za-
wowym miejscem zamieszkania
przez co najmniej 12 miesięcy)
– twierdzi Piotr Tatara.

Fiskus ma swoje zdanie


Niemożliwe warunki
Zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycz-
nych, zwolnienie dla sprzedaży
przez spółkę są czynności opodatkowane mieszkania zareje- Już w przyszłym roku czeka- budynku lub lokalu mieszkalne-
VAT, to wydatki ponoszone przez spółkę ANALIZA strować dodatko- ją nas spore zmiany w ustawie go ma zastosowanie, jeżeli po-
w związku z organizowaniem emisji akcji we miejsce za- o ewidencji ludności i dowo- datnik był zameldowany w bu-
i ich zbycia akcjonariuszom należy uznać za mieszkania. Takie rozwiązania dach osobistych, w tym m.in. dynku lub lokalu na pobyt stały
czynności, które służą prowadzeniu dzia- zawiera projekt ustawy o ewi- zastąpienie obowiązku meldun- przez okres nie krótszy niż 12
łalności opodatkowanej. Z tego względu dencji ludności, który czeka na kowego przez zarejestrowane miesięcy przed datą zbycia. We-
podatek naliczony związany z tymi wydat- pierwsze czytanie w Sejmie. To miejsce zamieszkania. Zdaniem dług Marka Kolibskiego, dorad-
kami będzie podlegać odliczeniu od po- istotne zmiany w kontekście ulgi Ewy Matuszewskiej, doradcy cy podatkowego w Spółce Do-
datku należnego w takim zakresie, w ja- meldunkowej, która przysługu- podatkowego w TPA Horwath radztwa Podatkowego Ożóg
kim podatek ten będzie związany ze sprze- je przy sprzedaży nieruchomo- Sztuba Kaczmarek, nowe prze- i Wspólnicy, istotą ulgi meldun-
dażą opodatkowaną – uznał WSA w War- ści w podatku od osób fizycz- pisy mogą być niewłaściwie wy- kowej jest tym samym zameldo-
szawie. Sygn. akt III SA/Wa 1197/08 nych. korzystane przez organy podat- wanie na pobyt stały przez
Zgodnie z ustawą o PIT, po- kowe w przypadku skorzystania okres co najmniej 12 miesięcy.
datku od dochodu ze sprzedaży z ulgi meldunkowej. W przepi- W kontekście projektowanych
■ O ROCZNYM PIT W JĘDRZEJOWIE. Na- nieruchomości nie trzeba płacić, sach ustawy o PIT uzależnia się zmian w ustawie o ewidencji
czelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie gdy podatnik w zbywanym bowiem zwolnienie z podatku ludności i dowodach osobi-
informuje, że 16 grudnia o godz. 10.00 mieszkaniu lub domu był za- od złożenia oświadczenia po- stych, których celem jest znie-
pracownicy urzędu wezmą udział w spo- meldowany na pobyt stały przez twierdzającego 12-miesięczny sienie obowiązku meldunkowe-
tkaniu na temat rocznych rozliczeń podat- co najmniej 12 miesięcy. Ulga okres zameldowania na pobyt go, należy mieć na względzie,
kowych, z uwzględnieniem ulg i odliczeń meldunkowa znika z przepisów stały. Z uwagi na fakt, że ustawa że przepisy podatkowe dotyczą-
z tytułu posiadanej niepełnosprawności. ustawy o PIT 1 stycznia 2009 r. o PIT używa terminu zameldo- ce ulg i zwolnień powinny być
Spotkanie organizowane przez Terenowy Jednak prawo do niej nawet po wanie, może się okazać, że or- ściśle interpretowane.
Zarząd Koła Polskiego Związku Niewido- tej dacie zachowają podatnicy, gany podatkowe będą próbowa- – Jeśli zatem inne niż podat-
mych odbędzie się w Jędrzejowie, ul. którzy zameldują się w nieru- ły odmówić prawa skorzystania kowe przepisy uniemożliwią za-
Okrzei 49b. Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl chomościach – które w przyszło- z ulgi podatnikom posiadają- meldowanie na pobyt stały, za-
ści będą sprzedawać – do 31 cym zarejestrowane miejsce za- stępując tę instytucję zarejestro-
grudnia 2008 r. mieszkania. waniem miejsca zamieszkania,
■ ABOLICJA PODATKOWA W IŁAWIE Zdaniem ekspertów zmiany – Zgodnie z przepisami przej- to tym samym podstawowy i je-
I W OSTRÓDZIE. Osoby zainteresowane w obowiązkach meldunkowych, ściowymi projektu ustawy dyny warunek skorzystania
abolicją podatkową mogą skorzystać a zwłaszcza wprowadzenie do- o ewidencji, dotychczasowe z ulgi meldunkowej będzie nie-
z bezpłatnych szkoleń na ten temat, któ- datkowego zarejestrowanego miejsce zameldowania staje się możliwy do zrealizowania –
re odbędą się: 16 grudnia o godz. 12.00 miejsca zamieszkania, nie wpły- miejscem zamieszkania – twier- ostrzega Marek Kolibski.
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Iławie ną na możliwość skorzystania dzi Ewa Matuszewska. Wyjaśnia też, że należy tu
przy ul. Wojska Polskiego 26, 19 grudnia z ulgi meldunkowej w PIT, ale Argumentuje, że podatnicy mieć na względzie wypracowa-
w godz. 10.00–12.00 w sali szkoleniowej mogą wprowadzić pewien cha- kowej są martwe w odniesieniu nie powinni mieć zatem proble- ny przez Trybunał Konstytucyj-
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej os. do niektórych kategorii podatni- mu z zastosowaniem ulgi w ny nakaz ogłaszania zmian
w Ostródzie. Więcej www.olsztyn.is.gov.pl ków – interpretuje Piotr Tatara. sytuacji, gdy zameldują się ustaw podatkowych do końca li-
Nie powinno być kłopotów Podkreśla, że dotyczyłoby to przed zmianą przepisów, nato- stopada roku poprzedzającego
Nowa regulacja w zakresie np. podatników, którzy nabyli miast wspomniany 12-mie- wejście zmian w życie.
■ ZMIANA TELEFONU HELP-DESKU. obowiązku meldunkowego nie nieruchomość i zameldowali się sięczny okres upłynie już po ich – Nie mamy tu co prawda do
Izba Celna w Szczecinie poinformowała, powinna negatywnie wpłynąć w niej w 2008 roku, a tym sa- zmianie, oraz w sytuacji gdy czynienia ze zmianą ustawy po-
że 1 stycznia 2009 r. zmianie ulegają na prawo podatników do sko- mym nie zdążyli spełnić warun- podatnik będzie w stanie wyka- datkowej, ale skutek jest taki
dwa numery telefoniczne ogólnopolskie- rzystania z ulgi meldunkowej. ku zameldowania przez okres zać, że w mieszkaniu przezna- sam, tj. prawo podatnika do ulgi
go Help-Desku systemu Intrastat, tj. Na ten aspekt zwraca uwagę co najmniej 12 miesięcy. Wska- czonym na sprzedaż miał przez będzie mu odebrane w trakcie
(033) 85-76-200 oraz (033) 85-76-300 Piotr Tatara, ekspert z Baker zuje też, że w odniesieniu do wymagany okres wyłącznie za- roku podatkowego – podsumo-
zostaną zastąpione jednym numerem in- & McKenzie, który wyjaśnia, że przewidzianego w nowelizacji rejestrowane miejsce zamiesz- wuje Marek Kolibski.
folinii 0-801-457-900. Pozostałe dane uzasadnione wydaje się stano- ustawy o ewidencji ludności kania. Nowelizacja ustawy o ewi-

19
są bez zmian. Więcej www.ic-szczecin.pl wisko, zgodnie z którym do tzw. dodatkowego miejsca za- Jej zdaniem, problem może dencji ludności wejdzie w życie
12-miesięcznego okresu wyma- mieszkania będzie ono miało się pojawić, gdy podatnik zare- w trakcie 2009 roku.■
ganego do skorzystania ze zwol- charakter fakultatywny i całko- jestruje drugorzędne miejsce
■ NIŻSZY PODATEK NA ZYSKI KAPI- nienia w PIT będzie trzeba wli- wicie zależny od woli osoby za- zamieszkania, na co zezwalają KOMENTARZ strona 2
TAŁOWE W JAPONII PRZEDŁUŻONY. czać zarówno okres zameldo- interesowanej. proc. przepisy projektu ustawy o ewi- -
Władze Japonii zaproponowały przedłu- wania, jak i okres wprowa- – Instytucja ta została wpro- dencji ludności, i będzie chciał
żenie zastosowania obniżonej stawki po- dzonego nowelizacją zarejestro- wadzona ze względów prak- wynosi PIT przy skorzystać z ulgi meldunkowej Pisaliśmy o tym
datku od dochodów z akcji i zysków ka- wania w podstawowym miejscu tycznych i, jak się wydaje, zare- sprzedaży w stosunku do mieszkania, ■ Ulga mieszkaniowa nie znik-
pitałowych. Propozycja ta ma zachęcić zamieszkania. jestrowanie się podatnika w do- nieruchomości. w którym takie drugorzędne nie – GP nr 242/2008
inwestorów do inwestowania na tokij- – Odmienna interpretacja do- datkowym miejscu zamieszka- Płacony jest miejsce zamieszkania posiada.
od dochodu www.gazetaprawna.pl/
skiej giełdzie. Stawka obniżona w Japo- prowadziłaby do konkluzji, że nia nie powinno wpłynąć na je- – Przepisy przejściowe zrów- pit_2008
nii wynosi 10 proc. Więcej www.taxnews.pl przepisy dotyczące ulgi meldun- go prawo do skorzystania z ulgi nują takie miejsce zamieszkania
WWW.GAZETAPRAWNA.PL Akademia podatkowa cz. 633 PONIEDZIAŁEK 15 GRUDNIA 2008 | nr 244 | 5

Jaki standard stosować przy rozliczeniach sprzedaży nieruchomości na, aby określić, czy umowa dotyczy sprzedaży
towarów, a więc wchodzi w zakres MSR 18. Na
Przy rachunkowych rozliczeniach sprze- oraz zapewnienie świadczenia usług utrzyma- du ze strony kierownictwa. Interpretacja KIMSF przykład producent samochodów, który otrzy-
daży w sektorze nieruchomości zastoso- nia nieruchomości na rzecz kupującego przez 15 interpretuje wytyczne zawarte w MSR 11 mał zamówienie na 100 autobusów, które ma-
wanie mają zarówno MSR 11, jak i MSR okres pięciu lat. Są tu dwa elementy składowe, i MSR 18 w sposób następujący: MSR 11: ją być wyprodukowane zgodnie ze standardo-
18. Jak ustalić, który standard stosować? do których należy stosować MSR 18. umowa stanowi umowę o budowę, kiedy ku- wym projektem, ale pomalowane na barwy fir-
MSR 18 par. 14 dotyczący sprzedaży towarów pujący potrafi wyodrębnić główne elementy mowe operatora, zastosowałby MSR 18 do do-
Jednostka powinna zastanowić się, czy umo- stosuje się do mieszkania, a MSR 18 par. 20 konstrukcyjne projektu przed lub w trakcie bu- stawy każdego autobusu. MSR 18: umowa do-
wa o budowę zawiera więcej niż jeden ele- dotyczący sprzedaży usług stosuje się do usług dowy. Na przykład spółka naftowa, która po- tyczy sprzedaży towarów, gdy budowa
ment. Na przykład jedna umowa budowy nie- utrzymania nieruchomości. Ta sama firma bu- trzebuje nowej rafinerii, może określić dokład- odbywa się niezależnie od umowy, a kupujący
ruchomości może obejmować dostarczenie do- dowlana zawiera umowę na sprzedaż gruntu nie swoje wymagania firmie budowlanej oraz ma tylko ograniczoną możliwość wywierania
datkowych towarów lub usług. Może okazać firmie produkcyjnej oraz budowę specjalistycz- monitorować i zmieniać te wymagania przez wpływu na projekt.■ Not. EM
się konieczne podzielenie takiej umowy na od- nej fabryki na tym gruncie. Sprzedaż gruntu cały okres budowy. W tym przypadku to kupu-
dzielne elementy składowe i przeanalizowanie jest nieodwołalna i nie zależy od ukończenia jący określa główne elementy projektu, zatem
każdego z nich w celu ustalenia, które wytycz- budowy. Są tu dwa elementy składowe: MSR do budowy rafinerii zostanie zastosowany dr ANDRÉ HELIN
ne są odpowiednie oraz jaka powinna być 18 stosuje się do sprzedaży gruntu, a MSR 11 MSR 11. prezes firmy audytorskiej BDO Numerica
podstawa ujmowania przychodów. Może się – do budowy fabryki. Treść ekonomiczna umowy o wytworzenie du-
zdarzyć, że firma budowlana podpisuje umo- Ustalenie, czy umowa wchodzi w zakres MSR żej ilości podobnych aktywów zgodnie ze spe-
wę na sprzedaż standardowego mieszkania 11 czy MSR 18, wymaga subiektywnego osą- cyfikacją kupującego powinna zostać rozważo- www.gazetaprawna.pl/akademia_podatkowa

reklama

PROCEDURY

Przedsiębiorca
może uzyskać
ulgę
ZMIANA PRAWA
Przedsiębiorcy będą mogli na
nowych zasadach występować
o ulgę w zapłacie podatków.
Przyznana ulga będzie pomocą
publiczną na rozwój tych firm.

EWA KONDERAK
gp@infor.pl

J est już gotowy projekt roz-


porządzenia Rady Mini-
strów w sprawie udzielania nie-
których ulg w spłacie zobowią-
zań podatkowych stanowiących
pomoc publiczną na rozwój
małych i średnich przedsię-
biorstw, które ma zastąpić roz-
porządzenie w tym samym za-
kresie z 20 czerwca 2007 r.
Zgodnie z projektem mali
i średni przedsiębiorcy będą
mogli ubiegać się – poprzez zło-
żenie wniosku do naczelnika
urzędu skarbowego – o ulgę
w spłacie zobowiązań podatko-
wych. Ulga taka będzie mogła
być udzielona w takich for-
mach, jak: odroczenie terminu
płatności podatku lub rozłoże-
nie zapłaty podatku na raty, od-
roczenie lub rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę lub
odsetek określonych w decyzji
fiskusa oraz umorzenia w cało-
ści lub w części zaległości podat-
kowych, odsetek za zwłokę lub
opłaty prolongacyjnej wraz
ze wskazaniem przypadków,
w których ulgi udzielane są jako
pomoc indywidualna.
Przyznana ulga będzie mogła
być udzielona jako pomoc na:
1) inwestycje w odniesieniu do:
a) kosztów inwestycji, zwią-
zanych z realizacją tej in-
westycji lub
b) kosztów płacy miejsc pra-
cy utworzonych bezpo-
średnio w wyniku realiza-
cji tej inwestycji;
2) usługi doradcze świadczone
przez doradców zewnętrz-
nych;
3) udział w targach lub wystawie.
Ulgi w spłacie zobowiązań
podatkowych, stanowiące po-
moc na rozwój małych i śred-
nich przedsiębiorstw, będą
mogły być udzielane po speł-
nieniu przez małego i średnie-
go przedsiębiorcę warunków
określonych w projektowanym
rozporządzeniu.
Pomoc dla przedsiębiorców
na zasadach wskazanego roz-
porządzenia będzie udzielana
do 30 czerwca 2014 r. Rozpo-
rządzenie ma wejść w życie po
upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Ustaw.■
6 | PONIEDZIAŁEK 15 GRUDNIA 2008 | nr 244 Podatki WWW.GAZETAPRAWNA.PL

KAPITAŁY PIENIĘŻNE | Instrumenty pochodne Rozmawiamy z TOMASZEM MICHALIKIEM, doradcą podatkowym

Kontrakty terminowe Krótszy termin zwrotu VAT


rozlicza się tak jak akcje NOWE PRAWO Po nowelizacji ustawy o VAT co do zasady
każdy podatnik będzie mógł uzyskać zwrot podatku w terminie
60 dni. Zmiana w istotny sposób wpłynie na przepływy
finansowe dużej grupy podatników. Skończą się też próby
Przy rozliczeniu kontraktów naciągania przepisów dotyczących szybszych zwrotów podatku.
terminowych istotne są PRZYKŁAD: ZAMKNIĘCIE POZYCJI
pozycje zamknięte, a nie KONTRAKT NA WIG20 ■ Czy zmiana przepisów doty- ustawy o VAT. Obecnie przepis
dzienne obroty gotówkowe. czących terminu zwrotu VAT przewiduje, że podatnik, który
Otwarcie pozycji długiej istotnie przełoży się na obrót w danym okresie nie wykonał
■ Zakup po kursie 1600 pkt
PRZEMYSŁAW MOLIK gospodarczy? czynności opodatkowanych,
■ Sprzedaż po kursie 1643 pkt
przemyslaw.molik@infor.pl – Tak. Uważam, że zmiana przenosi nadwyżkę podatku na-
■ Prowizja maklerska od otwarcia i zamknięcia: 24 zł
jest bardzo ważna i korzystna liczonego na kolejne okresy roz-
PIT-8C – Przychód: (43 pkt x 10) – 24 zł = 404 zł (zysk)
P rzychód ze zbycia kon-
traktów terminowych
wykazywany w informacji
Otwarcie pozycji krótkiej
■ Sprzedaż po kursie 1600 pkt
dla podatników.
ROZMOWA Najistotniejsze
jest to, że co do
liczeniowe. W nowym brzmie-
niu przepis mówi, że podatnik
może dokonać przeniesienia
■ Zakup po kursie 1643 pkt
PIT-8C powstaje w momen- zasady każdy podatnik będzie nadwyżki na kolejne okresy roz-
PIT-8C – Koszty uzyskania przychodu: (43 pkt x 10) + 24 zł =
cie zamknięcia danej pozy- 454 zł (strata) mógł uzyskać zwrot VAT w cią- liczeniowe. W praktyce oznacza
cji. gu 60 dni. Od tej reguły są tylko to, że podatnicy będą mogli do-
– Postępowanie jest analo- dwa wyjątki, z których szcze- konać wyboru, czy nadwyżkę tę
giczne jak w przypadku ryn- mogły zostać zanotowane za- cena instrumentu bazowe- gólnie istotny jest ten odnoszą- zechcą przenieść na następne
ku kasowego – mówi Hanna równo zyski, jak i straty doty- go w określonym terminie cy się do nowo powstałych po- okresy rozliczeniowe, czy też
Pobudkiewicz, dyrektor biu- czące codziennych rozliczeń w przyszłości, czyli w ter- datników. Jest to formuła, na wolą zwrot na konto. Muszę

Fot. Wojciech Górski


ra rozliczeń Domu Inwesty- z rynkiem – dodaje Hanna minie wygaśnięcia kontrak- którą wszyscy od pewnego cza- jednak podkreślić, że akurat
cyjnego BRE Banku. Pobudkiewicz. tu. W przypadku futures su czekamy i na brak której na- w tym przypadku zwrot zosta-
Tłumaczy, że nie bierze się Nasz rozmówca przyznaje notowanych na giełdach in- rzekamy. Dzisiaj podatnik o 60- nie dokonany w terminie 180
pod uwagę pozycji jeszcze równocześnie, że taki sposób strumentem bazowym mo- -dniowy zwrot VAT może wy- dni. Jednak i ten termin podat-
nie zamkniętych, mimo że prezentowania rozliczenia gą być akcje, obligacje, wa- stąpić tylko wtedy, jeśli kupił nik może skrócić do 60 dni, je-
w przypadku inwestycji w in- został zastosowany jednak luty czy indeksy giełdowe. środki trwałe, wartości niema- żeli złoży zabezpieczenie mająt- ■W przypadku nowo powsta-
strumenty pochodne od stro- dopiero przy sporządzaniu Inwestor zobowiązany do terialne itd. albo stosuje obniżo- kowe równe kwocie żądanego łych podatników szybszy zwrot


ny przepływów gotówko- informacji PIT 8-C za ostatni sprzedaży kontraktu (wy- ną stawkę. W innych okoliczno- zwrotu. podatku po nowelizacji ma za-
wych następują codzienne rok podatkowy po rozpo- stawca kontraktu) zajmuje ściach podatnik uzyska zwrot ■ Dzisiaj podatnik, który dopie- gwarantować złożenie zabez-
rozliczenia z rynkiem. wszechnieniu postanowienia krótką pozycję i liczy na podatku w terminie 180 dni. To ro zaczął działalność gospodar- pieczenia. Czy jest to lepsze niż
Podobnie jak w przypad- I Urzędu Skarbowego w Po- spadek kursu instrumentu bardzo długi okres. Nowelizacja czą, musi dłużej czekać na zwrot kaucja gwarancyjna?
ku rozliczenia inwestycji znaniu z 15 maja 2006 r. bazowego. Natomiast inwe- w istotny sposób wpłynie więc VAT. Czy to się zmieni? – Nieszczególnie. Zastąpio-
w akcji dla celów podatko- (sygn. ZD/406-14/PIT/06). stor zobowiązany do kupna no bowiem jedno wątpliwe
wych co do zasady bierze Wcześniej bowiem przy rozli- kontraktu zajmuje pozycję rozwiązanie drugim. Z punktu
się pod uwagę moment czaniu była uwzględniana długą i spodziewa się wzro- Z punktu widzenia Dyrektywy 112 i Konsty- widzenia Dyrektywy 112
sprzedaży akcji. wartość instrumentu. stu kursu kontraktu. Inwe- tucji RP nie ma żadnego powodu, żeby po- i Konstytucji RP nie ma żadne-
W informacji PIT-8C poja- – Faktycznie nie burzyło to stor, który sprzedaje kon- datnik, który prowadzi działalność krócej, go powodu, żeby podatnik,
wi się więc suma codzien- otrzymanego wyniku pod trakt przed terminem wyga- musiał składać dodatkowe zabezpieczenia który prowadzi działalność
nych rozliczeń, ale dopiero względem podatkowym (do- śnięcia, zajmuje pozycję czy gwarancje w celu otrzymania szybszego krócej, musiał składać dodat-
w momencie, gdy dana pozy- chód bądź strata prezentowa- przeciwstawną do pierwot- zwrotu VAT kowe zabezpieczenia czy gwa-
cja już jest zamknięta. Ze ne były prawidłowo), ale ob- nie posiadanej. ■ rancje. Takie nierówne trakto-
względu na krótkotrwały roty (przychody i koszty) mia- wanie różnych grup podatni-
okres życia instrumentów ły monstrualne wartości – wy- Dziś na przepływy finansowe dużej – Nie. To drugi wyjątek, ków nie znajduje żadnego
pochodnych praktycznie do- jaśnia Hanna Pobudkiewicz. grupy podatników. Pewnie w którym zwrot nadal – jako re- uzasadnienia. Natomiast nie-
tyczy to pozycji, których ter- Dodaje, że budziło to zrozu- Jak dokonać rocznego skończą się też próby naciągania guła – będzie następował w ter- wątpliwie lepszym rozwiąza-
rozliczenia ryczałtu
min wygaśnięcia przypadnie miałe zainteresowanie ze stro- i karty podatkowej
przepisów dotyczących szyb- minie 180 dni, chyba że podat- niem jest odniesienie się do
w przyszłym roku. ny urzędów skarbowych szych zwrotów podatku. nicy złożą zabezpieczenie ma- kwoty żądanego zwrotu, a nie
– Wynik z tych inwestycji i przerażenie ze strony inwe- Tygodnik ■ Czy skrócenie terminu to jedy- jątkowe. Nowo powstali podat- jakiejś stałej wartości, jak to
zostanie wykazany w infor- storów nigdy niedysponują- Podatkowy na korzyść dla podatników? nicy będą mogli uzyskać zwrot miało miejsce w przypadku
macji dotyczącej następnego cych wykazywanymi kwotami. – Kolejną znaczącą z punktu VAT w ciągu 60 dni w odniesie- kaucji.■
roku podatkowego, chociaż Kontrakt terminowy jest widzenia podatników zmianą niu do zakupu środków trwa- Rozmawiała
www.gazetaprawna.pl
w kończącym się roku już to zakład o to, jaka będzie będzie zmiana art. 86 ust. 19 łych i wartości niematerialnych. ALEKSANDRA TARKA

PROCEDURY | Czynności organów podatkowych

Wadliwy protokół może być podstawą do uchylenia decyzji fiskusa


ZMIANA PRAWA W protokołach z kontroli podatkowych często momentem otwierającym po- nych czynności związanych dokonywane w nich zapisy nie zostały złożone lub organ po-
zdarzają się błędy. Podatnicy powinni je kwestionować, bo wady datnikowi możliwość dokona- z precyzyjnym ustaleniem stanu odzwierciedlają stanu rzeczy- datkowy nie zgadza się z za-
protokołu kontroli mogą stanowić naruszenie przepisów nia korekty deklaracji podatko- faktycznego – wymienia ekspert wistego, a nie wtedy, gdy wy- strzeżeniami podatnika wnie-
postępowania i w niektórych sytuacjach mogą być podstawą do wej. Co istotne, niezłożenie Allen & Overy A. Pędzich. stępują nieprawidłowości sionymi do protokołu kontroli,
uchylenia decyzji podatkowej. ewentualnych zastrzeżeń do Wskazuje też, że wady pro- w dokonanych zapisach (ewen- podatnik może w toku postę-
kontrolowanego o każdej protokołu oznacza pojawienie tokołu związane z oceną praw- tualna wadliwość ksiąg). Bio- powania podatkowego przed-
EWA MATYSZEWSKA zmianie swojego adresu doko- się domniemania, że podatnik ną sprawy będącej przedmio- rąc pod uwagę konsekwencje stawić dowody podważające
ewa.matyszewska@infor.pl nanej w ciągu sześciu miesięcy zgadza się z ustaleniami fak- tem kontroli najczęściej wiążą związane mocą dowodową ustalenia przyjęte w protokole
od dnia zakończenia kontroli tycznymi dokonanymi w trak- się z niedostatecznym przed- ksiąg oraz sankcje karne skar- kontroli. Ewentualne niepra-

O d 1 stycznia 2009 r. podatkowej, jeżeli w toku kon-


zmieni się zakres infor- troli podatkowej ujawniono
macji, jakie powinny znaleźć nieprawidłowości, oraz skut-
cie kontroli podatkowej – wyja-
śnia Wojciech Pietrasiewicz.
Dodaje, że ewentualne pod-
stawieniem oceny prawnej
przez organ podatkowy. Za
wadliwy z punktu widzenia
bowe, jakie wiążą się z prowa-
dzeniem ksiąg w sposób nie-
rzetelny, warto tę wadę proto-
widłowości w protokole kon-
troli, w szczególności dotyczą-
ce ustalonego stanu faktyczne-
się w protokole z kontroli fi- kach niedopełnienia tego obo- ważenie okoliczności faktycz- przepisów Ordynacji podatko- kołu wyeliminować już na eta- go, mogą stanowić podstawę
skusa. Jak podaje nam Woj- wiązku. nych przyjętych w protokole wej należy uznać protokół, któ- pie zastrzeżeń do protokołu zarzutów przeciw decyzji wy-
ciech Pietrasiewicz, doradca – Protokół kontroli jest doku- w fazie postępowania podatko- ry wskazuje jedynie okoliczno- kontroli. danej przez organ podatkowy
podatkowy współpracujący mentem odzwierciedlającym wego jest oczywiście możliwe, ści faktyczne oraz powołuje – W sytuacji gdy zastrzeże- I instancji – podpowiada Woj-
z Allen & Overy A. Pędzich, od przebieg kontroli podatkowej. ale w takiej sytuacji ciężar udo- przepisy, które mają zastoso- nia do protokołu kontroli nie ciech Pietrasiewicz.■
przyszłego roku każdy proto- Doręczenie podatnikowi proto- wodnienia istnienia odmien- wanie w sprawie. Ustalenia reklama
kół powinien zawierać poucze- kołu określa moment, w któ- nych okoliczności spoczywa na protokołu muszą zawierać oce-
nie o obowiązku zawiadomie- rym dochodzi do jej zakończe- podatniku. Z tych przyczyn nę, czy dana okoliczność wska-
nia organu podatkowego przez nia, co w wielu sytuacjach jest rzetelna weryfikacja treści pro- zana w protokole jest zgodna
tokołu kontroli, a w szczegól- z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ PROTOKOŁU Z KONTROLI ności jego ustaleń faktycznych – Jeśli chodzi o wady zwią-
Protokół kontroli powinien zawierać: wskazanie kontrolowanego; jest niezwykle istotna. zane z ustaleniami w zakresie
wskazanie osób kontrolujących; określenie przedmiotu i zakresu – Najczęstsze wady protoko- badania ksiąg, kontrolujący
kontroli; określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli; opis łów kontroli dotyczą trzech często mylą nierzetelność ksiąg
dokonanych ustaleń faktycznych; dokumentację dotyczącą przepro- aspektów: ustaleń faktycznych, z ich wadliwością. Niejedno-
wadzonych dowodów; ocenę prawną sprawy będącej przedmio- oceny prawnej sprawy będącej krotnie organ uznaje za nierze-
tem kontroli; pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień przedmiotem kontroli oraz usta- telne takie księgi, w których je-
oraz prawie złożenia korekty deklaracji, a od 1 stycznia 2009 r. po- leń dotyczących badania ksiąg. dynie pewne zapisy zostały do-
uczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez W zakresie ustaleń błędy, jakie konane nieprawidłowo, ale od-
kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w cią- pojawiają się w protokołach zwierciedlają rzeczywiste zda-
gu sześciu miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej, jeże- kontroli, dotyczą oczywiście nie- rzenia gospodarcze – zauważa
li w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, oraz prawidłowo ustalonego stanu Wojciech Pietrasiewicz.
skutkach niedopełnienia tego obowiązku. faktycznego wskutek błędnych O nierzetelności można jed-
ustaleń lub niedokonania pew- nak mówić tylko wtedy, gdy
WWW.GAZETAPRAWNA.PL Podatki PONIEDZIAŁEK 15 GRUDNIA 2008 | nr 244 | 7

PIT | Świadczenia z ubezpieczenia społecznego CIT | Rozliczanie pomocy na rzecz organizacji pożytku publicznego

Odsetki od wyrównanego Wydatki na produkty spożywcze będą kosztem


zasiłku są opodatkowane
ZMIANA PRAWA Firmy zaliczą blicznego – uważa Jacek Paw-
Pracownicy, którzy w okresie nia. Jest ono powiększane do kosztów podatkowych koszty lik, doradca podatkowy ze
czasowej niezdolności do o ustawowe odsetki za nieter- wytworzenia lub ceny nabycia spółki audytorskiej Eccom. Ważne! Koszty wytworzenia produktów spożywczych przekazanych
pracy otrzymywali zaniżony minową wypłatę świadczenia, produktów spożywczych Dodaje, że do tej pory na rzecz organizacji pożytku publicznego będą także wolne
zasiłek, mogą starać się o jego naliczane od dnia następnego przekazanych na rzecz wszelkiego rodzaju darowizny od podatku od towarów i usług
wyrównanie, ale odsetki po dniu, kiedy przypadł ter- organizacji pożytku publicznego. i ofiary nie stanowiły kosztu
z tego tytułu są min wypłaty takiego wyna- uzyskania przychodu, a daro-
opodatkowane. grodzenia lub zasiłku. Wypła- ŁUKASZ ZALEWSKI wizny na rzecz organizacji po-
ta zaległych świadczeń nie lukasz.zalewski@infor.pl żytku publicznego mogły być chodów uwzględnić wartość Nie zmienią się natomiast
PRZEMYSŁAW MOLIK jest obojętna podatkowo. odejmowane od dochodu wy- wytworzonych lub zakupio- zasady rozliczeń innych da-
przemyslaw.molik@infor.pl Monika Ławnicka, konsul-
tant w Accreo Taxand, przy- O d 1 stycznia 2009 r. firmy
chętniej będą przekazy-
łącznie do 10 proc. jego wyso-
kości. A zatem ustawodawca
nych produktów spożywczych
darowanych organizacji pożyt-
rowizn niż produkty spo-
żywcze.

O bliczając podstawę wy-


miaru świadczeń choro-
bowych przysługujących pra-
pomina, że wypłacona kwota
wynagrodzenia chorobowego
stanowi dla pracownika przy-
wały produkty spożywcze or-
ganizacjom pożytku publicz-
nego. Wszystko za sprawą no-
nie zachęcał firm do przekazy-
wania żywności organizacjom
pożytku publicznego. Od no-
ku publicznego, to tak jakby się
uwzględniło całość tej darowi-
zny w odliczeniu od dochodu.
– Pozostałe darowizny fir-
my rozliczą po staremu, czyli
nie uwzględnią ich w kosz-
cownikowi w okresie czaso- chód ze stosunku pracy podle- welizacji ustawy o podatku do- wego roku taka zachęta bę- Ekspert tłumaczy, że zmia- tach uzyskania przychodów,
wej niezdolności do pracy, na- gający opodatkowaniu na chodowym od osób prawnych dzie podwójna. ny w ustawie o CIT idą w pa- a odliczą od dochodu w wyso-
leży uwzględniać wszystkie podstawie ustawy o PIT. (u.p.d.o.p.), zgodnie z którą – W stosunku do artykułów rze ze zwolnieniem przekaza- kości nieprzekraczającej 10
składniki wynagrodzenia pra- Opodatkowana jest też firmy będą mogły zaliczyć do spożywczych wymienionych nia takich darowizn od podat- proc. jego wysokości – kon-
cownika. Zasada ta obowiązu- kwota wypłaconego zasiłku. kosztów uzyskania przycho- w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy ku od towarów i usług. Jego kluduje nasz rozmówca.■
je jednak dopiero od wyroku Ekspert podkreśla, że podat- dów koszty wytworzenia lub o podatku od towarów i usług zdaniem nowelizacje ustaw
Trybunału Konstytucyjnego kowe traktowanie odsetek od ceny nabycia produktów spo- (która zacznie obowiązywać w omawianym zakresie za-
(sygn. akt 1SK 16/06), który takich świadczeń zależy od te- żywczych przekazanych na od 1 stycznia 2009 r.) de fac- chęcą większą rzeszę darczyń-
Pisaliśmy o tym
wszedł w życie 7 lipca 2008 r. go, czy zostały one naliczone rzecz takich organizacji. to odliczenie będzie w pełnej ców (podobne rozwiązanie ■ Darowizny dla fundacji będą
od zaległego wynagrodzenia – Zmiana art. 16 pkt 14 wysokości – wyjaśnia Jacek dotyczy także osób fizycz-
kosztem podatkowym
Niekorzystna praktyka chorobowego, czy też od kwo- ustawy u.p.d.o.p. jest znaczą- Pawlik. nych) do przekazywania ta-
– GP nr 231/2008
Wcześniej praktyka ustala- ty zasiłku. cym krokiem do poprawy sy- Argumentuje, że jeżeli moż- kich darowizn na rzecz orga-
www.gazetaprawna.pl/cit
nia kwoty wynagrodzenia – Odsetki z tytułu nietermi- tuacji organizacji pożytku pu- na w kosztach uzyskania przy- nizacji pożytku publicznego.
chorobowego, wypłacanego nowej wypłaty wynagrodzeń
na podstawie art. 93 kodeksu (również tych wypłacanych za
reklama
pracy przez pracodawcę, oraz czas choroby) są bowiem
zasiłków z ubezpieczenia spo- zwolnione z podatku na mocy
łecznego – chorobowych, art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy
opiekuńczych i macierzyń- o PIT. Nie ma takiego zwol-
skich oraz świadczeń rehabili- nienia dla odsetek od zasiłku
tacyjnych, wypłacanych przez – wyjaśnia Monika Ławnicka.
ZUS, była niekorzystna dla
pracownika. Pracownik mógł Wyższy przychód
opłacać składkę na ubezpie- Skutkiem ponownego prze-
czenie społeczne od całości liczania kwoty świadczeń za
swojego wynagrodzenia, tj. czas niezdolności do pracy
od pensji oraz od dodatko- może być uzyskanie znacznie
wych świadczeń, np. premii, wyższego przychodu. Dla pra-
natomiast w okresie zwolnie- cowników, dla których do-
nia od pracy mógł otrzymy- tychczas nieuwzględniane
wać wynagrodzenie lub zasi- w podstawie obliczania świad-
łek chorobowy naliczony tyl- czeń premie stanowiły znacz-
ko od podstawowej pensji. ną część wynagrodzenia, wy-
równanie świadczeń może
Odsetki za zwłokę przyczynić się do przekrocze-
Pracownicy, którzy otrzy- nia progu podatkowego.
mywali zaniżone świadczenia Pracownicy mogą występo-
z tytułu czasowej niezdolności wać z wnioskiem do płatników
do pracy, mogą składać wnio- o korektę świadczeń za okres
ski do płatnika (pracodawcy trzech lat wstecz, licząc od daty
lub ZUS) o wyrównanie przy- złożenia wniosku. Płatnik ma
sługującej im kwoty świadcze- 30 dni na jego rozpatrzenie.■

reklama
8 | PONIEDZIAŁEK 15 GRUDNIA 2008 | nr 244 WWW.GAZETAPRAWNA.PL

Praca
■ Prawo pracy ■ Ubezpieczenia społeczne ■ Zdrowie ■ Edukacja ■ Kadry

2 dni dodatkowego wolnego przysługuje pracownikowi Sejm zajmie się specjalnymi Posłowie chcą umorzyć zaległe
PAMIĘTAJ wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat NOWOŚĆ emeryturami dla nauczycieli strona 9 NOWOŚĆ składki ZUS strona 10

CO NOWEGO PRAWO PRACY | Czas pracy w krajach UE

■ KONTRAKTY 2009 W SŁUŻBIE ZDRO-


WIA. W liście do premiera Donalda Tuska
Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Lekarzy negatywnie ocenia
ostatnie działania Narodowego Funduszu
UE ustali, jak długo będziemy
Zdrowia dotyczące wyceny świadczeń me-
dycznych na 2009 rok (za tzw. punkt we- ■ Rada Unii Europejskiej chce umożliwić państwom członkowskim wydłużenie tygodniowego czasu pracy nawet do 65 godz.
dług systemu jednorodnych grup pacjen-
tów). Zdaniem OZZL dyrektorzy szpitali ■ Eurodeputowani opowiedzieli się za utrzymaniem zasady, że tydzień pracy trwa do 48 godz., i likwidacją klauzul opt-out
zmuszani są w ten sposób do podpisywa-
nia kontraktów niekorzystnych dla swoich ■ Lekarze protestują przeciwko propozycji dzielenia dyżuru medycznego na część aktywną i nieaktywną
placówek, a NFZ kompromituje rządową
reformę służby zdrowia, traktując szpitale
z pozycji monopolisty. Więcej www.ozzl.org.pl ŁUKASZ GUZA Propozycje Komisji są jed- – Taki system sprawnie
DOMINIKA SIKORA nak sprzeczne z czerwcowym funkcjonuje w Niemczech –
gp@infor.pl stanowiskiem Rady Unii Eu- mówi prof. Mieczysław Kabaj
■ NIEKTÓRZY ZWIĘKSZAJĄ ZATRUDNIE- ropejskiej. Proponowała ona, z Instytutu Pracy i Spraw So-

J
NIE. Prawie 90 osób znalazło pracę w Za- utro w Parlamencie Eu- aby poszczególne kraje człon- cjalnych.
kładach Tworzyw Sztucznych Gamrat w Ja- ropejskim ma się odbyć kowskie mogły wydłużać ty- Podkreśla jednak, że roz-
śle (woj. podkarpackie). Przyjęcia związane głosowanie nad projek- godniowy wymiar czasu pra- wiązania, które mają złago-
są z uruchomieniem nowej linii do produk- tem nowelizacji Dyrektywy cy z obecnych 48 godz. do 60 dzić skutki kryzysu, muszą
cji wykładzin obiektowych prasowanych. nr 2003/88/WE dotyczącej lub nawet 65 godz. (w mak- być korzystne nie tylko dla
Wartość inwestycji wyniosła 22 mln zł. niektórych aspektów organi- symalnie sześciomiesięcznym pracodawcy, ale też dla pra-
Według prezesa zarządu spółki, Andrzeja zacji czasu pracy. Komisja okresie rozliczeniowym). cownika. Dlatego, aby zachę-
Czajki, nowe miejsca pracy wynikają m.in. Zatrudnienia PE zgłosiła do Pracownicy byliby chronieni, cić podwładnych do wprowa-
z przejścia kilku wydziałów na system pra- projektu liczne poprawki, bo bez ich zgody (klauzula dzenia elastycznych syste-
cy trzyzmianowej. To rezultat większych zgodnie z którymi państwa opt-out) czas pracy nie zo- mów czasu pracy, firmy mogą
zamówień. Gamrat jest jednym z najwięk- członkowskie nie mogłoby stałby wydłużony ponad 48 np. uzgodnić, że praca
szych producentów tworzyw sztucznych wydłużać maksymalnego godz. Dodatkowo pracownik w zwiększonym wymiarze
w kraju. Zatrudnia 840 osób. Jest jedno- tygodnia czasu pracy powy- miałby prawo wycofać ją ze (np. w okresie wzmożonej
osobową spółką Skarbu Państwa. żej 48 godz., czyli w prakty- skutkiem natychmiastowym produkcji) będzie dodatkowo
ce stosować tzw. klauzuli (w ciągu trzech pierwszych wynagradzana.
opt-out, dzięki której jest to miesięcy od wyrażenia zgo- O wprowadzenie bardziej
■ PRACUJĄ, ALE SĄ BIEDNI. Z najnow- możliwe. dy). Rada chciała też wpro- elastycznych systemów czasu
szego sondażu CBOS wynika, że 6,6 proc. Propozycje te są sprzeczne wadzić przepis, zgodnie pracy apelują nie tylko praco-
populacji dorosłych Polaków to osoby ze wspólnym stanowiskiem z którym odmowa pracy dawcy, ale też Komisja Euro-
pracujące, ale jednocześnie biedne. Ba- Rady Unii Europejskiej w wydłużonym wymiarze lub pejska. W ostatnim tygodniu
danie pokazuje, że bieda nie zawsze jest z 9 czerwca 2008 r. Rada cofnięcie zgody miały nie na- listopada wystąpiła do wszyst-
wynikiem braku stałego zatrudnienia. chciała, aby kraje UE mogły rażać pracownika na żadne kich krajów członkowskich
Praca i bieda dotyczy około 2 mln 10 tys. w przepisach wewnętrznych negatywne konsekwencje. UE o zwiększenie swobody
Polaków. Średni miesięczny dochód z pra- wydłużać tygodniowy czas stron (pracowników i praco-
cy, jaki uzyskuje pracujący biedny, wyno- pracy nawet o 17 godz. Kryzys wpłynie na czas pracy dawców) w organizowaniu
si 786 zł netto. Więcej www.cbos.pl Z propozycjami Rady nie Członkowie Komisji Za- czasu pracy.
zgadzają się polscy lekarze. trudnienia PE nie przyjęli po-
Dzisiaj wspólnie z kolegami prawek jednomyślnie. Część Niepłatny dyżur
■ HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI. Ca- z innych krajów Wspólnoty eurodeputowanych sprzeci- Rada Unii Europejskiej
ritas diecezji kieleckiej uruchomiła hospi- będą protestować pod siedzibą wiła się głosom większości i Parlament są podzielone tak-
cjum domowe dla dzieci chorych termi- Parlamentu Europejskiego w Stras- i podkreśliła, że dzięki roz- że w kwestii zaliczania dyżuru
nalnie lub cierpiących na chorobę nieule- burgu. Dla nich ta zmiana może wiązaniom zaproponowa- pracowniczego do czasu pra-
czalną. Lekarze, pielęgniarki i wolontariu- oznaczać wydłużenie czasu nym przez Radę pracodawcy cy. Zgodnie ze stanowiskiem
sze pomagają dzieciom potrzebującym pracy i jednocześnie niższe wy- łatwiej mogliby dostosować Rady dyżur pracowniczy po-
opieki paliatywnej na wezwanie. Według nagrodzenie. organizację pracy do po- winien dzielić się na część ak-
koordynatorki działań hospicjum Marii trzeb firm. tywną, w czasie której pod-
Chojnackiej posiadający specjalistyczne Lekarze przeciw – A w obliczu kryzysu eko- władny musi pracować, oraz
przygotowanie członkowie zespołu palia- Zgodnie z prawem polskim nomicznego powinniśmy nieaktywną, gdy pozostawał
tywnego wspomagają domowych opie- od 1 stycznia 2008 r. maksy- szczególnie dbać o swobodę co prawda w dyspozycji szefa,
kunów ciężko chorych dzieci w podawa- malny czas pracy lekarzy wy- i elastyczność, dzięki którym ale nie wykonywał obowiąz-
niu leków, karmieniu i wykonywaniu nie- nosi 48 godz. Tylko jeśli pod- obywatele mogą zwiększać ków. Tylko pierwsza część by-
zbędnych zabiegów higienicznych. Proś- piszą dobrowolnie tzw. klau- swoje dochody – uważa Liz łaby zaliczana do czasu pracy,
by o pomoc przyjmowane są o każdej zulę opt-out, może on być Lenne, brytyjska eurodeputo- a więc przysługiwałoby za nią
porze telefonicznie. Więcej www.caritas.pl wydłużony do 72 godz. tygo- wana z grupy Liberałów i De- wynagrodzenie.
dniowo. Lekarze domagają mokratów ALDE. Tymczasem Komisja Zatrud-
się likwidacji tej klauzuli Podkreśliła, że całkowita nienia PE uznała, że choć obie
■ DOFINANSOWANIE UCZELNI Z FUN- i objęcia ich takim samym rezygnacja ze stosowania formy dyżuru rzeczywiście się
DUSZY UE. Ponad 143 mln zł dofinanso- wymiarem czasu pracy, jak klauzul opt-out w trudnej sy- różnią, to jednak cały dyżur
wania z Programu Operacyjnego Rozwój innych pracowników, wyno- tuacji gospodarczej może od- powinien być traktowany jako
Polski Wschodniej otrzymają łącznie czte- szącym 48 godz. Taką propo- bić się negatywnie na kondy- czas pracy.
ry lubelskie uczelnie na rozbudowę lub zycję zgłosiła Komisja Za- cji wielu firm. Propozycje Rady wzbudzi-
budowę nowych budynków. Umowy trudnienia i Spraw Socjal- Właśnie ze względu na kry- ły największe kontrowersje
o dofinansowaniu realizacji inwestycji nych Parlamentu Europej- zys finansowy również polscy w środowisku lekarskim. Do-
podpisali w Lublinie rektorzy uczelni oraz skiego. pracodawcy domagają się piero od początku tego roku
władze Polskiej Agencji Rozwoju Przed- – Stosowanie klauzul opt- zmian w przepisach dotyczą- dyżur medyczny jest w ogóle
siębiorczości. Obecna na uroczystości mi- -out może negatywnie wpły- cych czasu pracy. Proponują wliczany do ogólnego czasu
nister rozwoju regionalnego Elżbieta nąć na konkurencyjność ryn- np. wprowadzenie do kodek- z obowiązku świadczenia pracy polskich lekarzy (w
Bieńkowska powiedziała, że są to pierw- ków pracy poszczególnych su pracy tzw. banków czasu pracy w okresie przerwy tym także jego część nieak-
sze umowy w województwie lubelskim państw UE – tłumaczył w PE pracy, czyli instytucji podob- w produkcji, odpracowywał- tywna).
dotyczące wykorzystania środków unij- Alejandro Cercas, hiszpański nej do klauzul opt-out. Dzięki by ten czas w późniejszym – To tylko pretekst do tego,
nych z Programu Operacyjnego Rozwój poseł z grupy Socjalistów takiemu rozwiązaniu pra- terminie (np. w okresie ko- aby ponownie pozbawiać ich
Polski Wschodniej. Więcej www.mrr.gov.pl PES. cownik, który był zwolniony niunktury gospodarczej). tego prawa. De facto oznacza
WWW.GAZETAPRAWNA.PL Akademia prawa pracy cz. 610 PONIEDZIAŁEK 15 GRUDNIA 2008 | nr 244 | 9

Czy pracodawca może zlecać pracownikowi dyżury bez ograniczeń


Pracodawca od tygodnia każe jedne- np. wykonanie nagłej, pilnej pracy. Dyżur może W dniu wolnym od pracy dyżur nie może prze- stanowi dodatkowe zadanie robocze po nor-
mu pracownikowi pełnić dyżur pod te- być pełniony przez pracownika w zakładzie pra- kroczyć 13 godzin. malnych godzinach pracy, bez względu na to,
lefonem. Wprawdzie nie jest on wzy- cy lub też poza nim, w miejscu wyznaczonym Pełnienie dyżuru jest jednym z obowiązków pra- czy zadanie to mieściło się w ramach uzgodnio-
wany do firmy, ale takie zachowanie przez pracodawcę, np. w domu pracownika. cowniczych, który wynika ze stosunku pracy. Ar- nego rodzaju pracy, czy też wykraczało poza ten
bardzo ogranicza korzystanie przez Przyjmuje się, iż dyżur jest instytucją pośrednią tykuł 100 par. 2 pkt 4 k.p. wskazuje, iż obowiąz- rodzaj. Należy stwierdzić, że udział w dyżurze
niego z czasu wolnego. Czy pracodaw- pomiędzy czasem pracy a czasem wolnym. Po- kiem pracownika jest dbanie o dobro zakładu stanowi jeden z elementarnych obowiązków
ca może bez ograniczeń zlecać pra- siada cechy zbliżone do czasu pracy, ponieważ pracy. W doktrynie zakłada się, iż poprzez ten pracownika. Jeżeli jest on zbieżny z interesem
cownikom dyżury telefoniczne? pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, obowiązek można rozumieć zobligowanie pra- pracodawcy, wówczas pracownik musi w nim
natomiast do czasu wolnego odnosi się z tego cownika do wykonywania na rzecz pracodawcy, uczestniczyć. Pracownik jest uprawniony do od-
Kodeks pracy stanowi w art. 1515 par. 1, iż pra- powodu, iż w jego trakcie istnieje duże prawdo- w określonych sytuacjach, czynności przekracza- mowy pełnienia dyżuru jedynie w razie wyjąt-
codawca może zobowiązać pracownika do po- podobieństwo nieświadczenia pracy. Dyżur nie jących zakres obowiązku świadczenia pracy, któ- kowych, usprawiedliwionych okoliczności.■
zostawania poza normalnymi godzinami pracy może naruszać uprawnień pracownika do dobo- ry jest unormowany w zawartej umowie o pra-
WOJCIECH OSTROWSKI
w gotowości do wykonywania pracy wynikają- wego i tygodniowego odpoczynku. Oznacza to, cę oraz poza obowiązującymi godzinami pracy.
radca prawny,
cej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w in- że w podstawowym systemie czasu pracy nie Sąd Najwyższy w wyroku z 31 stycznia 1978 r. Kancelaria Prawna Rachelski i Wspólnicy
nym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. może przekraczać 5 godzin po 8-godzinnym dniu stwierdził, że dyżur w rozumieniu kodeksu pracy
Istotą dyżuru jest zabezpieczenie ewentualnych pracy – w takim przypadku pracownikowi przy- nie wynika z odrębnego tytułu prawnego, lecz
potrzeb pracodawcy, do których należeć może sługuje dobowy 11-godzinny odpoczynek. jest jednym z obowiązków pracowniczych, gdyż www.gazetaprawna.pl/akademia_pracy

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | Świadczenia kompensacyjne

pracować Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli przez 20 lat


ZMIANA PRAWA Sejm zajmie
się jutro specjalnymi
oraz głosowanie nad przyję-
ciem tej ustawy – mówi poseł
– Czasu jest mało. Nie moż-
na jednak doprowadzić do sy-
dzie wydłużany co rok
o kwartał, a mężczyzn co rok
emeryturami dla nauczycieli. Cezary Urban, który będzie tuacji, że przez kilka miesięcy o sześć miesięcy. Ostatnie
OPINIA Od 2009 roku mają kończyć prezentować stanowisko PO przyszłego roku nie będzie osoby mające prawo do wcze-
pracę w wieku 55 lat. w sprawie projektu. przepisów określających zasa- śniejsze emerytury zakończą
KRZYSZTOF RĄCZKA Natomiast posłanka Lewicy dy przechodzenia na wcze- pracę w 2028 roku. Od 2029
profesor, dziekan Wydziału Prawa i Administracji BOŻENA WIKTOROWSKA Krystyna Łybacka zwraca śniejsze emerytury nauczycie- roku wszyscy nauczyciele bę-
Uniwersytetu Warszawskiego bozena.wiktorowska@infor.pl uwagę, że jeśli ustawa zostanie li – mówi Sławomir Broniarz, dą przechodzić na świadcze-
przyjęta przez Senat bez po- prezes Związku Nauczyciel- nia, mając 60 lat (kobiety)
Przepisy dotyczące czasu pracy powinny być ela-
styczniejsze. Ustalanie z góry tygodniowych limitów
godzin pracy na niskim poziomie chroni pracowni-
N a rozpoczynającym się ju-
tro posiedzeniu Sejmu ma
zostać uchwalona ustawa o na-
prawek, to jeszcze w tym roku
trafi do podpisu prezydenta.
– Ustawa nie budzi kontro-
stwa Polskiego.
Zgodnie z projektem na-
uczyciele zachowają prawo
i 65 lat (mężczyźni).
Prawo do świadczeń będą
mieć nauczyciele legitymujący
ków, ale w zderzeniu z rzeczywistością powoduje
problemy. Tak stało się np. w przypadku lekarzy, uczycielskich świadczeniach wersji. Mam więc nadzieję, że do wcześniejszego zakończe- się okresem składkowym i nie-
którzy w praktyce często pracują ponad 48 godz. ty- kompensacyjnych. Projekt zo- zgodnie z wcześniejszymi za- nia aktywności zawodowej. składkowym wynoszącym 30
godniowo. Dodatkowo, w dobie kryzysu, praco- stał przygotowany przez trzy powiedziami wejdzie w życie W 2009 roku zarówno ko- lat, w tym 20 lat pracy w szko-
dawcy muszą szybko dostosowywać się do zmienia- kluby parlamentarne: Platformy od nowego roku – mówi Kry- biety, jak i mężczyźni pracu- le przy tablicy.■
jącej się sytuacji ekonomicznej. Elastyczny czas pra-
cy na pewno to im ułatwi. Natomiast w kwestii dy- Obywatelskiej, Polskiego Stron- styna Łybacka. jący w szkołach i przedszko-
żuru zgadzam się z orzecznictwem ETS. Jeśli jego nictwa Ludowego oraz Lewicy. Także Związek Nauczyciel- lach będą mogli przechodzić Pisaliśmy o tym
nieaktywna część nie będzie wliczana do czasu pra- – To ostatnie posiedzenie stwa Polskiego oczekuje, że na wcześniejsze emerytury ■ Emerytury dla nauczycieli do
cy, trzeba będzie jasno określić, kiedy pracownik Sejmu w tym roku. Zakłada- ustawa jeszcze w tym roku zo- po ukończeniu 55 lat. Nato- 2028 roku... – GP nr 240/2008
wykonuje lub nie wykonuje swoich obowiązków my więc, że do piątku zostaną stanie opublikowana w Dzien- miast w kolejnych latach
w trakcie dyżurów. A to, jak okazało się na przykła- www.gazetaprawna.pl/archiwum
dzie lekarzy, jest bardzo trudne.
przeprowadzone trzy czytania niku Ustaw. wiek emerytalny kobiet bę-

reklama

to kolejne wydłużenie okresu – To może doprowadzić do RYNEK PRACY | Zatrudnianie bezrobotnych


spędzanego przez nich w pra- patologii. W celu obniżenia
cy – mówi Krzysztof Bukiel,
przewodniczący Ogólnopol-
kosztów systemu ochrony
zdrowia będą sztucznie wydłu-
Firmy niechętnie organizują
skiego Związku Zawodowego żane okresy nieaktywnej czę- prace interwencyjne
Lekarzy (OZZL). ści dyżuru. To natomiast spo-
Również samorząd lekarski wodowałoby obniżenie wyna- Zbyt niska refundacja dotychczasowy stan zatrudnie-
jest przeciwny dzieleniu czasu grodzenia lekarzy – zauważa za zatrudnianie bezrobotnych nia na poziomie nie niższym niż
dyżuru. Krzysztof Bukiel. w ramach prac interwencyjnych średnie zatrudnienie z ostatnich
– Od lekarza odbywającego OZZL domaga się ponadto, i konieczność zapewnienia 12 miesięcy albo stan zatrud-
dyżur w szpitalu wymaga się aby czas tzw. dyżuru pod tele- im pracy przez rok zniechęca nienia z dnia składania wniosku
nie tylko obecności w miejscu fonem (lekarz jest np. w do- firmy do korzystania z tego o pomoc, o ile jest on wyższy od
pracy, ale przede wszystkim mu, ale pozostaje w stałej go- instrumentu aktywizacji. średniego zatrudnienia z ostat-
ciągłej gotowości do natych- towości do przybycia do szpita- nich 12 miesięcy.
miastowego udzielenia pomo- la) również był wliczany do PAWEŁ JAKUBCZAK – Ponadto mają obowiązek
cy pacjentom – mówi Konstan- normalnego czasu pracy. pawel.jakubczak@infor.pl zatrudniać bezrobotnego
ty Radziwiłł, prezes Naczelnej Obecnie jest to możliwe, ale przez co najmniej 12 miesięcy
Rady Lekarskiej (NRL).
Dodaje, że podczas dyżuru le-
karz, nawet jeżeli w danej chwi-
tylko w sytuacji kiedy wezwa-
ny lekarz przybędzie do pla-
cówki medycznej (od tego mo-
F irma, która chce zatrud-
nić bezrobotnych w ra-
mach zorganizowanych przez
i nie mogą rozwiązać z nim
umowy o pracę z innej przy-
czyny niż naruszenie przez
li nie wykonuje czynności zawo- mentu czas spędzony w zakła- siebie prac interwencyjnych, niego obowiązków pracowni-
dowych, jest w stanie ciągłej go- dzie wlicza się do ogólnego musi złożyć wniosek do urzę- czych – mówi Anna Szczęsny-
towości do ich rozpoczęcia. czasu pracy). du pracy. Po jego weryfikacji -Michalak, kierownik działu
Parlament Europejski na po- starosta zawiera umowę z pra- instrumentów i programów
ETS a dyżur lekarski siedzeniu plenarnym może codawcą, który je organizuje. rynku pracy PUP w Tychach.
Warto przypomnieć, że kwe- wnieść poprawki do projektu Zdaniem przedstawicieli PUP Dodaje, że w zamian praco-
stią podziału czasu dyżuru le- nowelizacji dyrektywy, nie- prace interwencyjne nie cieszą dawca może otrzymać od oko-
karskiego już kilkakrotnie zaj- uwzględnione we wspólnym się dużym zainteresowaniem ło 3830 zł do 7660 zł w okresie
mował się Europejski Trybunał stanowisku Rady Unii Europej- wśród firm. refundacji wynoszącym od
Sprawiedliwości. Stwierdził skiej. Jeśli Rada je zatwierdzi, – W naszym regionie tylko 6 do 12 miesięcy
jednoznacznie, że dyżur lekar- automatycznie nowela zosta- sześć firm w latach Ustawa z 20 kwietnia 2004 r.
ski, podczas którego wymaga- nie uchwalona. Jeśli odrzuci 2006–2008 zorganizowało te o promocji zatrudnienia i insty-
na jest fizyczna obecność me- poprawki, zostanie powołany prace – mówi Małgorzata Jan- tucjach rynku pracy (t.j. Dz.U.
dyka na terenie placówki me- komitet pojednawczy (27 eu- kowska, starszy inspektor PUP z 2008 r. nr 69, poz. 415 późn.
dycznej, musi być traktowany rodeputowanych i 27 człon- w Aleksandrowie Kujawskim. zm.) wskazuje, że na sześć mie-
jako integralna część ogólnego ków Rady), który ma wypraco- W Piotrkowie Trybunalskim sięcy można zatrudnić w ra-
czasu pracy. wać zbliżenie stanowisk obu w 2006 roku było zorganizo- mach prac interwencyjnych
– Nie rozumiem więc działa- instytucji. Jeśli parlament od- wanych 97 takich prac. m.in. długotrwale bezrobot-
nia Rady Europejskiej, które rzuci wspólne stanowisko bez- – W tym roku będzie ich 65 nych i do 25 roku życia, kobie-
w jawny sposób stoi w sprzecz- względną większością głosów, – mówi Dorota Cudzich, za- ty, które nie podjęły zatrudnie-
ności z tym, co orzekł ETS – akt nie zostaje przyjęty.■ stępca dyrektora PUP w Piotr- nia po urodzeniu dziecka,
przekonuje Krzysztof Bukiel. kowie Trybunalskim. a także bezrobotnych, którzy
Podział dyżuru lekarskiego Pisaliśmy o tym Zdaniem przedstawicieli ukończyli 50 lat, nie posiadają
niesie ze sobą również prak- ■ Dyżur w firmie nie zawsze PUP o niewielkim zaintereso- kwalifikacji zawodowych czy
tyczne aspekty związane z tym, będzie... – GP nr 146/2008 waniu firm pracami interwen- doświadczenia. Z kolei na rok
w jaki sposób ewidencjonować cyjnymi decyduje zbyt mała re- firmy mogą zatrudnić tylko
aktywność lekarzy w czasie dy- www.gazetaprawna.pl/archiwum fundacja, w stosunku do obo- niektórych z nich, np. bezro-
żuru. W projekcie zmiany dy- wiązków na nich ciążących. Ma- botnych, którzy nie ukończyli
rektywy proponuje się ryczałto- Więcej: www.gazetaprawna.pl łe i średnie przedsiębiorstwa 25 lat. Fundusz Pracy przezna-
we określenie części aktywnej /kodeks_pracy muszą utrzymać przez dwa la- czy na prace interwencyjne
i nieaktywnej dyżuru. ta, a duże firmy przez trzy lata w 2009 roku 200 mln zł.■
10 | PONIEDZIAŁEK 15 GRUDNIA 2008 | nr 244 Praca WWW.GAZETAPRAWNA.PL

SŁUŻBY MUNDUROWE | Profesjonalizacja armii UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | Obowiązki osób prowadzących działalność gospodarczą

270 zł otrzyma firma za dzień Posłowie chcą umorzyć


szkolenia jej pracownika przez wojsko
ZMIANA PRAWA tj. pierwszym roku funkcjono- wojskowej. Wyniesie ono maksy-
zaległe składki ZUS
Pracodawca zatrudniający wania armii zawodowej, rząd malnie 1/30 dwuipółkrotności
pracownika należącego do przewiduje zawarcie kontraktu średniej płacy w sektorze przed- Na rozpoczynającym się jutro dził, i wpłacały tylko składkę Obecnie ZUS wzywa do za-
Narodowych Sił Rezerwowych z 10 tys. żołnierzy rezerwy. Ma siębiorstw. Obecnie kwota ta wy- posiedzeniu Sejmu posłowie do NFZ – mówi Joanna Kluzik- płacenia składek z odsetkami
otrzyma rekompensatę za jego to kosztować 110 mln zł. 80 mln nosi 270 zł. Firma, aby otrzymać zgłoszą projekt zakładający -Rostkowska. na ubezpieczenia (emerytalna,
nieobecność związaną zł zostanie przeznaczone na pieniądze, będzie musiała zwró- umorzenie składek ZUS matkom, Deklaruje, że na rozpoczy- rentowa, wypadkowa) i do Fun-
z ćwiczeniami w wojsku. świadczenia dla firm zatrudnia- cić się z wnioskiem do szefa wo- które w latach 1999–2008 były nającym się jutro posiedzeniu duszu Pracy te osoby, które od
jących żołnierzy NSR. Zdaniem jewódzkiego sztabu wojskowe- na urlopach macierzyńskich Sejmu jej klub złoży poselski 1999 roku przebywały na zasił-
ARTUR RADWAN gen. Stanisława Kozieja utwo- go. Ten w ciągu miesiąca przeka- i wychowawczych oraz projekt ustawy przewidujący kach macierzyńskich i urlopach
artur.radwan@infor.pl rzenie NSR jest dobrym rozwią- że pieniądze na jej rachunek. prowadziły firmę. umorzenie tych składek. wychowawczych, a mając inny
zaniem, bo koszt utrzymania – Nie zdecydowałabym się na Wskazuje, że oprócz tego tytuł (najczęściej prowadziły fir-

Ż ołnierze rezerwy, którzy zo-


stali zwolnieni ze służby
stałej, kontraktowej i kandydac-
tych żołnierzy są dużo niższe niż
żołnierzy zawodowych.
Byli żołnierze mogą sami
zatrudnienie osoby, która np.
w czasie, gdy moja firma ma naj-
więcej pracy, będzie powoływa-
BARTOSZ MARCZUK
bartosz.marczuk@infor.pl
znajdzie się tam przepis mę) nie opłacały tych składek.
o zwrocie składek, tym oso- Oburzenie tych osób wzbudza
bom, które je opłaciły, bo we- to, że ZUS wysyła takie wezwa-
kiej oraz ci, którzy ukończyli
służbę przygotowawczą, będą
mogli wstępować do Narodo-
zgłaszać się do NSR, a zawiera-
ny z nimi kontrakt będzie trwał
od dwóch do sześciu lat. Łącznie
na do wojska – mówi Agnieszka
Curyło, właścicielka żwirowni
z Kowalewa Pomorskiego.
D obrze, że rząd przygoto-
wał projekt ustawy zwal-
niający osoby otrzymujące za-
zwał je do tego ZUS. nia, mimo że często sam wyda-
Rządowa nowelizacja ustawy wał im wcześniej zaświadczenia
z 13 października 1998 o niezaleganiu ze
wych Sił Rezerwowych (NSR). nie przekroczy 15 lat. Żołnierze Dodaje, że rekompensata od siłek macierzyński i posiadają- r. o systemie ubezpie- składkami. ZUS wswo-
Ich utworzenie jest związane należący do NSR będą musieli wojska nie pokryłaby strat po- ce inny tzw. tytuł ubezpiecze- czeń społecznych (t.j. im stanowisku wskazu-
z profesjonalizacją armii.
Zasady funkcjonowania NSR
określa projekt nowelizacji usta-
wy z 21 listopada 1967 r. o po-
stawiać się na ćwiczenia wojsko-
we lub do pełnienia okresowej
służby wojskowej. Tylko za ten
okres otrzymają uposażenie od
niesionych w związku z szuka-
niem pracownika o określonych
kwalifikacjach. Z kolei zdaniem
Iwony Michalskiej, wiceprezesa
niowy z obowiązku opłacania
składek do ZUS w czasie otrzy-
mywania zasiłku – mówi Joan-
na Kluzik-Rostkowska, posłan-
Dz.U. z 2007 r. nr 11,
poz. 74 z późn. zm.)
przewiduje zwol-
nienie osób pobierają-
30 je, że osoby, które od
1999 roku do maja
2001 roku nie opłaca-
tys. zł łyły składek, będą mia-
wszechnym obowiązku obrony wojska. Resort finansów nie firmy Kabel w Krakowie, podję- ka PiS, wiceprzewodnicząca cych zasiłek macie- umorzone odsetki.
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. zgodził się, aby otrzymywali cie decyzji o zatrudnieniu żoł- sejmowej Komisji Polityki Spo- rzyński lub zasiłek nawet takich Muszą jednak opłacić
Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 pieniądze za sam fakt przyna- nierza NSR będzie uzależnione łecznej i Rodziny. w wysokości tego za- kwot domaga się składki. Pozostali mu-
z późn. zm.), który jest obecnie leżności do NSR. Ci, którzy od specyfiki firmy. Na takich Przekonuje jednak, że trzeba siłku i mających tzw. od matek ZUS szą zapłacić i składki,
w konsultacjach. Zakłada udział otrzymają przydział kryzysowy, pracowników będą się częściej też umorzyć zaległe składki ko- inny tytuł ubezpiecze- i odsetki. Wyjątkiem
wojska w realizacji zadań zwią- będą musieli uczestniczyć decydować firmy, w których biet, które od 1999 roku ZUS nia z obowiązku opła- będą osoby, wobec
zanych z zarządzaniem kryzyso- w ćwiczeniach wojskowych kilkudniowa nieobecność pra- często informował, że mają cania składek do ZUS których ZUS nie zwe-
wym polegających m.in. na trwających do 30 dni w roku. cownika nie będzie zakłócać ich opłacać wyłącznie składkę z tego innego tytułu. Jak wyja- ryfikował prawidłowości podle-
ochronie mienia społecznego, Rząd przewiduje więc rekom- pracy.■ zdrowotną, a teraz dopomina śnia Marek Bucior, wicemini- gania ubezpieczeniom społecz-
akcjach poszukiwawczych oraz pensaty dla firm zatrudniają- się od nich zaległych składek ster pracy i polityki społecznej, nym i wydał im wczesnej np. za-
ratowaniu i ochronie życia. Będą cych żołnierzy NSR, którzy po- Pisaliśmy o tym z odsetkami. nabędą więc one prawo do świadczenia o niezaleganiu.
w nich uczestniczyć m.in. żołnie- siadają przydział kryzysowy. ■ Wojsko ogłasza amnestię – Skoro sam ZUS nie wie- opłacanych z budżetu składek – Także im, w indywidual-
rze rezerwy wchodzący w skład Otrzymają świadczenie za okres – GP nr 239/2008 dział jak interpretować przepi- na emeryturę i rentę oraz nie nych sprawach, ZUS umorzy
NSR, którzy otrzymają tzw. przy- ich przebywania na ćwiczeniach sy i czy matka przebywająca na będą musiały odprowadzać odsetki – mówi Przemysław
dział kryzysowy. W 2010 roku, lub pełnienia okresowej służby www.gazetaprawna.pl/archiwum urlopie macierzyńskim z tytułu składek do ZUS z tytułu np. Przybylski, rzecznik ZUS.■
zatrudnienia miała wpłacać do prowadzonej firmy. MPiPS
ZUS z tytułu prowadzonej fir- chce też objąć takim rozwiąza-
my wyłącznie składkę zdrowot- niem osoby przebywające na Specjalny serwis dotyczący
RYNEK PRACY | Aktywizacja bezrobotnych ną czy wszystkie składki ubez- urlopach wychowawczych. Jak tej sprawy na:
pieczeniowe, to nie można te- deklaruje Marek Bucior, w re- www.gazetaprawna.pl
W firmach będzie mniej stażystów raz karać ich za to, że często su- sorcie trwają już prace nad ta- /matki_kontra_zus
gerowały się tym, co sam twier- kimi zmianami.
ZMIANA PRAWA Liczba nia ministra pracy i polityki godzin tygodniowo. Bezrobotni
zatrudnianych w firmach społecznej, które wejdzie po nie mogą odbywać stażu w nie-
stażystów będzie limitowana. dwóch tygodniach od dnia dziele i święta, w porze nocnej,
ogłoszenia. Obecnie przepisy w systemie zmianowym ani w go- OBOWIĄZKI PRACODAWCY | Zasady obliczania odpisów do ZFŚS
PAWEŁ JAKUBCZAK nie przewidują takiego ograni- dzinach nadliczbowych. Starosta
pawel.jakubczak@infor.pl czenia, dlatego firmy mogą za- może wyrazić zgodę na wykony- Fundusz socjalny tylko dla pracowników
trudniać więcej stażystów niż wanie pracy przez stażystę w po-

P rzedsiębiorca nie będzie


mógł zatrudnić w charak-
terze stażystów więcej bezro-
mają pracowników.
Projekt określa również normy
czasu pracy dla stażystów. Nie bę-
rze nocnej lub w systemie zmia-
nowym, jeśli charakter pracy
w danym zawodzie wymaga ta-
ZMIANA PRAWA Firma
tworząca zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, obliczając
nej rozporządzeniem w spra-
wie sposobu ustalania przecięt-
nej liczby zatrudnionych w celu
umowę o wykonywanie pracy
nakładczej lub została zatrud-
niona na podstawie umowy
botnych w wieku do 25 lat niż dą mogli pracować dłużej niż kiego rozkładu czasu pracy. liczbę pracujących, nie będzie naliczenia odpisu na zakłado- agencyjnej.
pracowników w przeliczeniu na 8 godzin dziennie i 40 godzin ty- W trakcie stażu bezrobotny otrzy- uwzględniać osób zatrudnionych wy fundusz świadczeń socjal- – Uchylenie przepisu doty-
pełny wymiar czasu pracy. Tak godniowo, a osoby niepełno- muje 772,5 zł (140 proc. zasiłku na podstawie umowy agencyjnej nych. Ma ono zastąpić rozpo- czącego osób, niebędących
wynika z projektu rozporządze- sprawne – 7 godzin dziennie i 35 dla bezrobotnych).■ lub nakładczej. rządzenie o takim samym tytu- pracownikami spowoduje, że
le z 14 marca 1994 r. (Dz.U. nr Państwowa Inspekcja Pracy lub
ARTUR RADWAN 94, poz. 168 z późn. zm.). urzędy skarbowe nie będą za-
reklama
artur.radwan@infor.pl Fundusz jest tworzony rzucały firmom, że źle ustalają
przez zakłady pracy z corocz- przeciętną liczbę zatrudnia-

P racodawca tworząc zakła-


dowy fundusz świadczeń
socjalnych nie będzie już mu-
nego odpisu podstawowego
naliczanego w zależności od
przeciętnej liczby zatrudnio-
nych – mówi Witold Polkowski
z Konfederacji Pracodawców
Polskich.
siał odprowadzać składek za nych. Zgodnie z kodeksem Dodaje, że sama zmiana roz-
osoby, z którymi zawarł pracy pracownikiem jest oso- porządzenia jest niewystarcza-
umowę o wykonywaniu pra- ba zatrudniona na podstawie jąca. Przekonuje, że konieczne
cy nakładczej lub zatrudnił umowy o pracę, powołania, jest wprowadzenie uproszczo-
na podstawie umowy agen- wyboru, mianowania lub nego systemu naliczania odpi-
cyjnej. Taką zmianę zamie- spółdzielczej umowy o pracę. su na fundusz, aby firmy nie
rza wprowadzić Minister- Tak więc nie jest nim osoba, ponosiły sankcji za jego niewła-
stwo Pracy i Polityki Społecz- z którą zakład pracy zawarł ściwe wyliczenia.■

ogłoszenia drobne

BIZNES OKAZJA!!! działka Pożyczki dla firm


budowlana 2200 m2 bez zaświadczeń,
Bezzaliczkowy uproszczone procedury;
odzysk długów za 6% pod Lasem Kabackim,
wszystkie media, 150 tys. zł
Kredyty (0 42) 679 00 64
www.azyl.pl tel. 501 444 633 rata: 931,60 zł
infolinia: 608-921-608
WIERZYTELNOŚCI
– KUPNO Ogłoszenia. Prasa niemiecka
tel.: 0 500 643 178
22 836 02 41 w. 416 (m.in. Frankfurter Allgemeine Zeitung), rosyjska, polonijna.
www.polfrance.pl 0 602 647 603, remil@post.pl

Odstąpię sieć sklepów o powierzchniach od 50 do 150 mkw.,


z których część zlokalizowana jest w pasażach Tesco w całym kraju: Warszawa
(Górczewska i Połczyńska), Wałbrzych, Rzeszów, Stalowa Wola, Chełm, Krawków (Kapelanka),
Lublin, Kalisz oraz inne w centrach miast (Lublin, Sochaczew, Płock, Warszawa, Sosnowiec).
Dane kontaktowe: 660 43 93 75., jacek.drwal@gmail.com
reklama

Luksusowa biżuteria
idealna na gwiazkę

Unikalna biżuteria FREY WILLE z emalią w 24 karatowym złocie


wyrabiana jest w unikalnych kształtach i kolorach.
Dostępna w kolekcjach Hommage: Gustav Klimt, Alphonse Mucha,
Claude Monet, Hundertwasser oraz Oda do Radości Życia.

FREY WILLE Warszawa; ul. Nowy Świat 37, tel. 022 827 55 03
e-mail: warszawa@frey-wille.com; www: http://www.frey-wille.com
12 | PONIEDZIAŁEK 15 GRUDNIA 2008 | nr 244 WWW.GAZETAPRAWNA.PL

Prawo
■ Prawnicy ■ Prawo gospodarcze i cywilne ■ Orzecznictwo
19 GRUDNIA wejdzie w życie nowelizacja Kwalifikacje polskich architektów będą Dziennik Ustaw nr 219; orzecznictwo
PAMIĘTAJ rozporządzenia o szkoleniu kierowców i instruktorów NOWOŚĆ uznawane w całej Unii strona 13 KRONIKA PRAWA Sądu Najwyższego strona 16

CO NOWEGO NOWE PRAWO | ZOBOWIĄZANIA | Kara za opóźnienie

■ WYWIAD ŚRODOWISKOWY DOTYCZĄCY


CUDZOZIEMCA. Minister spraw we-
wnętrznych i administracji przedstawił
projekt rozporządzenia w sprawie wywia-
du środowiskowego przeprowadzanego
Dłużnik zapłaci wyższe odsetki
przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
w postępowaniach prowadzonych wobec ■ Nie jest to dobry czas na zmianę wysokości odsetek ustawowych – twierdzą eksperci
cudzoziemców. Zgodnie z nim funkcjona-
riusz SG przeprowadza wywiad środowi- ■ Stopy procentowe NBP, od których zależy wysokość odsetek, niemal na pewno zostaną obniżone
skowy w miejscu zamieszkania lub poby-
tu cudzoziemca, w miejscu jego pracy, na- ■ Obok odsetek ustawowych funkcjonują jeszcze odsetki podatkowe, maksymalne i od odsetek
uki lub prowadzonej działalności gospo-
darczej. Więcej www.mswia.gov.pl MARIUSZ MOSIOŁEK ganu. Możliwość ich żądania bry czas na podwyższenie odse-
mariusz.mosiolek@infor.pl pojawia się już od następnego tek ustawowych.
dnia po przekroczeniu terminu
■ WYŁĄCZENIE CZŁONKA SAMORZĄDO-
WEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO. Try-
bunał Konstytucyjny rozpozna pytanie
prawne dotyczące zasad wyłączenia człon-
ka samorządowego kolegium odwoław-
W ysokość odsetek
ustawowych od 15
grudnia wyniesie 13
proc., zamiast 11,5 proc. Jest to
rezultat wejścia w życie rozpo-
płatności. Odsetki ustawowe
obliczane są w stosunku rocz-
nym. Jeżeli w danym roku
stawka odsetek ustawowych
ulegnie zmianie, naliczane są
Nie najlepszy moment
– To niedobry moment na
podwyższanie odsetek. Mini-
sterstwo Sprawiedliwości tłuma-
czy swoją decyzję tym, że od po-
czego w postępowaniu o ponowne rozpa- rządzenia z 4 grudnia Rady Mi- one proporcjonalnie do stawki przedniego rozporządzenia RPP
trzenie wniosku. Zdaniem pytającego są- nistrów w sprawie określenia obowiązującej w danej części podniosła bankowe stopy pro-
du norma wykluczająca stosowanie prze- wysokości odsetek ustawowych roku. centowe. Ostatnio jednak je ob-
pisów o wyłączeniu pracownika lub (Dz.U. nr 220, poz. 1434). Rada Ministrów, wyznacza- niżyła i na pewno obniży je na-
członka organu z tego rodzaju postępowa- Ostatnia ich zmiana nastąpiła 15 jąc wysokość odsetek ustawo- wet o 2 proc. w ciągu 1, 2 lat –
nia narusza konstytucyjne standardy spra- października 2005 r. Podwyż- wych, kieruje się koniecznością uważa Arkadiusz Protas, wice-
wiedliwości. Więcej www.trybunal.gov.pl szenie ma służyć utrzymaniu zapewnienia dyscypliny płatni- prezes Business Centre Club.
terminowego regulowania na- czej i sprawnego przeprowa- Eksperci podnoszą, że wyso-
leżności przez dłużników wzglę- dzania rozliczeń pieniężnych, kość ustawowych odsetek wpły-
■ UTRACONE KORZYŚCI Z TYTUŁU NAJMU. dem wierzycieli. biorąc pod uwagę wysokość wa na powstawanie zatorów
Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rynkowych stóp procentowych płatniczych. Przy zbyt niskich
stwierdził, że szkoda w postaci utraconych Dyscyplina płatnicza oraz stóp procentowych NBP. odsetkach przedsiębiorcy nie
korzyści z tytułu czynszu najmu, będąca Zgodnie z art. 359 kodeksu W ciągu ostatnich trzech lat biorą kredytów na spłatę długu,
następstwem wydania decyzji administra- cywilnego odsetki od sumy NBP podwyższał stopy procen- a zadłużają się i płacą odsetki.
cyjnej, której nieważność następnie stwier- pieniężnej należą się, gdy wy- towe sześciokrotnie, łącznie – Problem zatorów płatni-
dzono, powstaje w chwili niemożności nika to z czynności prawnej, o 1,5 pkt proc. – twierdzi resort czych może się pojawić w związ-
uzyskania czynszu w terminie płatności ustawy, orzeczenia sądu lub sprawiedliwości. Analitycy jed- ku z mniejszą ilością pieniędzy dowolnych odsetek umownych.
(sygn. akt III CZP 123/08). Więcej www.sn.pl decyzji innego właściwego or- nak uważają, że nie jest to do- na rynku oraz ograniczaniem Przeciwdziała temu instytucja
zamówień i sprzedaży – uważa odsetek maksymalnych. Maksy-
OPINIA Arkadiusz Protas. malna wysokość odsetek wyni-
■ ZASKARŻENIE DEKRETU O STANIE WO- kających z czynności prawnej
JENNYM DO TK. Rzecznik Praw Obywatel- Różna wysokość odsetek nie może przekraczać cztero-
skich złożył wniosek do Trybunału Konsty-
SEBASTIAN PONIKOWSKI Za zwłokę we wpłatach należ- krotności wysokości stopy kre-
adwokat z Kancelarii Baker & McKenzie
tucyjnego o stwierdzenie, iż dekrety z 12 ności budżetowych naliczane są dytu lombardowego NBP (7,25
grudnia 1981 r. o stanie wojennym są nie- Za podwyższeniem odsetek ustawowych przemawia odsetki podatkowe. Ich podsta- proc.). Od 27 listopada 2008 r.
zgodne m.in. z art. 8 Konstytucji PRL, któ- narastanie kłopotów z terminowym realizowaniem wą prawną jest art. 53 ustawy odsetki maksymalne wynoszą
ry stanowił, że ścisłe przestrzeganie praw płatności, co uderza w wierzycieli. Trudno ocenić, czy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 29 proc.
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej było podwyższenie wysokości odsetek ustawowych jest od- podatkowa. Aktualnie wynoszą W przypadku zalegania przez
podstawowym obowiązkiem każdego or- powiednie, zwłaszcza że eksperci zapowiadają obniżki 15 proc. Odsetki od zobowiązań dłużnika z płatnością, po zasą-
stóp procentowych. Działanie takie, podjęte w momen-
ganu państwa i każdego obywatela. cie gdy na rynku występują symptomy spowolnienia podatkowych naliczane są od dzeniu już odsetek, wierzyciel
Więcej www.rpo.gov.pl gospodarczego, wpłynie bez wątpienia zarówno na sy- wpłaconych ze zwłoką podat- może żądać odsetek za opóźnie-
tuację dłużników, jak i wierzycieli, ponieważ wysokość ków, ceł składek na ubezpiecze- nie. Uprawnienie to powstaje od
odsetek ustawowych jest również, co do zasady, mini- nia społeczne, zdrowotne, opłat wytoczenia o nie powództwa,
■ SĘDZIOWSKI WYMIAR KARY. Dziś Try- malnym poziomem odsetek za opóźnienie w zapłacie za zezwolenia i za korzystanie zgodnie z art. 482 k.c. Jest tak,
należności pieniężnych. Tym samym generalnie dłużnik
bunał Konstytucyjny rozpozna pytanie niespełniający w terminie swojego świadczenia będzie ze środowiska. gdy od należności głównej zasą-
prawne dotyczące swobody orzekania narażony na bardziej dotkliwą sankcję, natomiast wie- W umowach pożyczek i kre- dzono już odsetki, które nie zo-
przez sędziego o wymiarze kary za prze- rzyciel otrzyma wyższe odsetki za nieterminową zapłatę. dytów nie można ustanawiać stały uiszczone.■
stępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. Pyta-
jący sąd kwestionuje przepis, który stano-
wi, że za zabójstwo kwalifikowane sąd
może wymierzyć karę 25 lat pozbawienia NARODOWY BANK POLSKI | Bankowy Fundusz Gwarancyjny
wolności albo karę dożywotniego pozba-
wienia wolności. W opinii sądu wyklucze-
nie możliwości orzeczenia kary zwykłego
Banki korzystające z pomocy finansowej będą pod kontrolą
pozbawienia wolności ogranicza swobo-
dę sędziowską. Więcej www.trybunal.gov.pl ZMIANA PRAWA Narodowy cane w całości. Natomiast 13 grudnia Zwiększą się też kompetencje BFG, BFG. Dwóch ma powoływać minister
Bank Polski nie będzie weszły w życie pozostałe przepisy usta- który będzie mógł kontrolować sytu- finansów, dwóch – prezes Narodo-
współfinansował Bankowego wy z 23 października 2008 r. o zmia- ację finansową i system zarządzania wego Banku Polskiego, jednego –
■ EWIDENCJA WYDANYCH I UNIEWAŻ- Funduszu Gwarancyjnego. nie ustawy o Bankowym Funduszu banku korzystającego z pomocy finan- przewodniczący Komisji Nadzoru Fi-
NIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH. Mini- Gwarancyjnym oraz o zmianie innych sowej. Przepisy obligują Fundusz do nansowego i dwóch – Związek Ban-
ster spraw wewnętrznych i administracji KATARZYNA WÓJCIK ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1315). sprawdzania, czy bank należycie wy- ków Polskich. Przewodniczącego ma
przedstawił projekt nowelizacji rozporzą- katarzyna.wojcik@infor.pl Nowelizacja likwiduje współfinan- korzystuje otrzymaną pomoc. powoływać minister finansów po za-
dzenia w sprawie trybu przekazywania sowanie Bankowego Funduszu Gwa- – Z punktu widzenia bezpieczeń- sięgnięciu opinii prezesa NBP i prze-
przez gminy danych z ewidencji wydanych
i unieważnionych dowodów osobistych.
Nakłada on na organ gminy m.in. obowią-
D epozyty bankowe objęto wyż-
szymi gwarancjami Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego (BFG) po-
rancyjnego przez NBP. Dotychczas
wpłaty wynosiły 50 proc. ogółu wpłat
do Funduszu. NBP będzie mógł udzie-
stwa systemu bankowego wydaje się
to korzystnym rozwiązaniem – mówi
Bartłomiej Sobieraj, prawnik z Kance-
wodniczącego Komisji Nadzoru Fi-
nansowego.
Prezydent, podpisując noweliza-
zek niezwłocznego przekazywania danych nad dwa tygodnie temu. W razie lać kredytów o charakterze krótkoter- larii Chałas i Wspólnicy. cję, zapowiedział, że skieruje do Try-
ministrowi właściwemu do spraw we- upadku banku kwoty stanowiące rów- minowym na rzecz BFG, ale po usta- Nowelizacja zmniejsza do siedmiu bunału Konstytucyjnego przepisy,
wnętrznych. Więcej www.mswia.gov.pl nowartość do 50 tys. euro będą wypła- nowieniu zabezpieczenia. liczbę członków rady nadzorczej które ograniczają pozycję NBP.■
WWW.GAZETAPRAWNA.PL Akademia prawa gospodarczego cz. 303 PONIEDZIAŁEK 15 GRUDNIA 2008 | nr 244 | 13

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej na ściśle określonych warunkach i w konkret-


nie określonym celu. Realizacja celu jest uza-
Czy podwyższenie kapitału zakładowe- Artykuł 432 kodeksu spółek handlowych wska- wym. Od zasady tej nie można skutecznie od- leżniona od zdarzenia przyszłego i niepewne-
go w spółce może nastąpić przez emisję zuje elementy treści uchwały o podwyższeniu stąpić. go. Przepisy przewidują, iż celem podwyższe-
nowych akcji? kapitału, stanowiące minimum niezbędne do Instytucja kapitału docelowego wprowadzona nia warunkowego może być przyznanie praw
uznania jej za ważną. Do najważniejszych ele- może być statutem spółki i polega na upoważ- do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce mentów treści uchwały należy określenie sumy, nieniu zarządu na okres nie dłuższy niż trzy lata zamiennych lub akcji z prawem pierwszeń-
akcyjnej zawsze wymaga zmiany statutu. Może o jaką kapitał zakładowy powinien być podwyż- do podwyższenia kapitału zakładowego przez stwa, przyznanie praw do objęcia akcji pra-
ono nastąpić przez: emisję nowych akcji, pod- szony, wskazanie, czy akcje są imienne czy na dokonanie jednego albo kilku kolejnych pod- cownikom, członkom zarządu lub rady nadzor-
wyższenie wartości nominalnej dotychczaso- okaziciela, a także ustalenie szczególnych wyższeń kapitału. Udzielenie upoważnienia nie czej w zamian za wkłady niepieniężne stano-
wych akcji oraz emisję nowych akcji o wyższym uprawnień akcji, jeżeli takie są przyznawane ak- obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapi- wiące określone wierzytelności, przyznanie
nominale z podwyższeniem wartości akcji do- cjom nowej emisji. tału ze środków własnych spółki. Wysokość ka- praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów
tychczasowych. Podwyższenie może być doko- Stosownie do art. 442 k.s.h. walne zgromadze- pitału docelowego nie może przekraczać trzech subskrypcyjnych.■
nane po całkowitym wpłaceniu co najmniej nie może podwyższyć kapitał zakładowy, prze- czwartych kapitału zakładowego na dzień
9/10 dotychczasowego kapitału zakładowego. znaczając na to środki z określonych kapitałów udzielenia zarządowi upoważnienia. Uchwała AGATA OKOROWSKA
Wśród wielu trybów podwyższenia kapitału wy- rezerwowych i zapasowych (podwyższenie zarządu podjęta w granicach statutowego upo- radca prawny, partner w Kancelarii BSO Prawo
różnia się: zwykłe, z wykorzystaniem środków z środków własnych). Akcje przydzielane są ważnienia zastępuje uchwałę walnego zgroma- & Podatki Bramorski Szermach Okorowska
własnych spółki, podwyższenie w oparciu o ka- wyłącznie akcjonariuszom w stosunku do ich dzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
pitał docelowy i warunkowe. udziałów w dotychczasowym kapitale zakłado- Warunkowe podwyższenie kapitału odbywa się www.gazetaprawna.pl/akademia_prawagospodarczego

UE | BUDOWNICTWO | Uznawanie kwalifikacji zawodowych UBEZPIECZENIA | Uprawy rolne

Architekci będą pracowali w Unii Maksymalne sumy ubezpieczenia


wyższe od nowego roku
NOWE PRAWO Polscy architekci, inżynierowie i urbaniści mogą Nowelizacja dopuściła także
świadczyć swoje usługi zawodowe w krajach UE bez konieczności możliwość uznawania kwalifi- ZMIANA PRAWA Od 2009
uznawania kwalifikacji. Przedstawiciele tych zawodów z krajów kacji zawodowych inżynierów, roku będą obowiązywać MAKSYMALNE SUMY UBEZPIECZENIA NA 1 HA UPRAW
Wspólnoty będą mogli pracować w Polsce. architektów i urbanistów pocho- wyższe niż dotychczas stawki W 2008 r wynosiły: W 2009 r. wyniosą:
dzących z krajów UE, którzy maksymalnego ubezpieczenia 6000 zł – dla kukurydzy, 11 000 zł – dla kukurydzy,
ARKADIUSZ JARASZEK uprawnień budowlanych nie chcą pracować w Polsce. Zgod- upraw rolnych, do którego 25 000 zł – dla chmielu, 30 000 zł – dla chmielu,
arkadiusz.jaraszek@infor.pl mają i nie legitymują się tytułem nie z projektem izby będą miały mogą być stosowane dopłaty 30 000 zł – dla tytoniu, 35 000 zł – dla tytoniu,
magistra, mają obowiązek zrze- obowiązek wpisania na listę oso- do składek. 16 000 zł – dla ziemniaków, 17 500 zł – dla ziemniaków,

W sobotę 13 grudnia weszły


w życie przepisy noweli-
zacji ustawy o samorządach za-
szania się w Izbie Inżynierów
Budownictwa.
– Zadaniem Izby Architektów
by, które nabyły kwalifikacje do
wykonywania działalności w bu-
downictwie, równoznaczne wy-
DARIA STOJAK
daria.stojak@infor.pl
8000 zł – dla buraków cukro-
wych
4000 zł – dla buraków cukro-
wych

wodowych architektów, inżynie- jest między innymi sprawowa- konywaniu takich funkcji w kra- które zawarły umowę ubezpie- nieje, jednak dopłaty do skła-
rów budownictwa oraz urbani-
stów i ustawy – Prawo budowla-
ne, która dopuściła możliwość
nie pieczy nad wykonywaniem
zawodu architekta, dbanie
o przestrzeganie zasad etycz-
ju Wspólnoty, w którym chcą
pracować. Osoby wpisane na li-
stę będą mogły wykonywać swo-
O d nowego roku będzie
można ubezpieczyć
uprawy rolne na wyższe niż
czenia z producentami rolny-
mi. Przy zawieraniu umów
ubezpieczenia sumy ubezpie-
dek mogą być stosowane, tyl-
ko jeśli stawki nie przekroczą
6 proc. sumy ubezpieczenia.
świadczenia usług zawodowych nych oraz tym samym o jakość je czynności zawodowe bez żad- dotychczas sumy i nadal otrzy- czenia są ustalane przez pro- Maksymalne sumy ubezpie-
przez przedstawicieli tych samo- i ład otaczającej nas wszystkich nych dodatkowych wymagań. mywać od państwa dopłaty do ducenta rolnego indywidual- czenia są wyliczane na podsta-
rządów w państwach Unii Euro- przestrzeni. Zmiany, jakie wpro- składek. Taryfy dotyczące nie z zakładem ubezpieczeń. wie danych przekazywanych
pejskiej, bez konieczności uzna- wadza ustawa, uniemożliwiają Przekaz danych ubezpieczenia zwierząt gospo- Nie mogą one jednak przekro- przez Główny Urząd Staty-
wania kwalifikacji. nam tę kontrolę i nie uwzględ- Nowelizacja umożliwia wdro- darczych pozostaną natomiast czyć maksymalnych sum ubez- styczny za lata 2006–2007
niają wielkiej odpowiedzialno- żenie projektu E-Nadzór, który na takim samym poziomie jak pieczenia określonych w roz- oraz I półrocze 2008 r. W no-
Praca za granicą ści, jaka spoczywa na architek- zapewni bezpośredni przekaz w 2008 r. Tak zakłada rozpo- porządzeniu. Podstawą ustale- wym rozporządzeniu sumy te
– Coraz więcej osób zaintere- tach jako przedstawicielach za- danych on-line pomiędzy woje- rządzenie w sprawie maksy- nia sumy ubezpieczenia okre- zostały wyliczone poprzez
sowanych jest realizacją projek- wodu zaufania publicznego – wodami, wojewódzkimi inspek- malnych sum ubezpieczenia ślanej przez producenta rolne- przemnożenie maksymalnych
tów infrastrukturalnych i bu- mówi Piotr Rożen, wiceprezes torami nadzoru, a Głównym In- dla poszczególnych upraw rol- go dla upraw rolnych stanowi cen rynkowych w danej grupie
dowlanych poza granicami Pol- ds. Legislacji Krajowej Rady Izby spektorem Nadzoru Budowla- nych i zwierząt gospodarskich powierzchnia wszystkich dzia- lub gatunkach upraw albo
ski i teraz to będzie łatwiejsze – Architektów. nego. Dzięki temu projektowi na 2009 r., które weszło w ży- łek rolnych (pól), na których zwierząt oraz maksymalnego
wyjaśnia Janusz Rymsza, sekre- możliwe będzie udostępnianie cie 13 grudnia. Ustawa o ubez- uprawa została zgłoszona do osiąganego w Polsce plonu
tarz Krajowej Rady Polskiej Izby Potwierdzenie kwalifikacji informacji m.in. o osobach po- pieczeniach upraw rolnych ubezpieczenia, wydajność w danej uprawie albo przecięt-
Inżynierów Budownictwa. Każda właściwa izba zawodo- siadających uprawnienia bu- i zwierząt gospodarskich naka- z 1 ha, jednostkowa cena ryn- nej wartości rynkowej zwie-
W przypadku architektów wa ma obowiązek wydania swo- dowlane, rzeczoznawcach oraz zuje ministrowi rolnictwa kowa plonu głównego oraz ce- rzęcia.■
praca poza granicami kraju bę- jemu członkowi zaświadczeń osobach ukaranych z tytułu od- określić do 30 listopada mak- na wynikająca z umowy kon-
dzie możliwa jedynie w przy- o członkostwie, potwierdzają- powiedzialności zawodowej.■ symalne sumy ubezpieczenia traktacji w przypadku plonu Podstawa prawna
padku osób, które należą do cych posiadanie kwalifikacji na dany rok. Ma to zapewnić będącego przedmiotem kon- ■ Rozporządzenie ministra rolnictwa
Izby Architektów, czyli mają peł- zgodnych z wymaganiami prze- Podstawa prawna odpowiedni poziom ochrony traktacji. i rozwoju wsi z 24 listopada 2008 r.
ne uprawnienia budowlane pisów UE, oraz posiadaniu dy- Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. ubezpieczeniowej producen- Należy pamiętać, że możli- w sprawie maksymalnych sum

o zmianie ustawy o samorządach ubezpieczenia dla poszczególnych
w specjalności architektonicz- plomu ukończenia studiów wyż- architektów, inżynierów budownictwa tów rolnych. wość ustalenia wyższych niż upraw rolnych i zwierząt
nej, i które legitymują się tytu- szych, który jest uznawany oraz urbanistów oraz ustawy – Prawo Nowe rozporządzenie doty- określone w rozporządzeniu gospodarskich na 2009 r.
łem magistra. Osoby, które w krajach Wspólnoty. budowlane (Dz.U. nr 210, poz. 1321). czy zakładów ubezpieczeń, stawki taryfowe oczywiście ist- (Dz.U. nr 210, poz. 1326).

reklama
14 | PONIEDZIAŁEK 15 GRUDNIA 2008 | nr 244 Podatki WWW.GAZETAPRAWNA.PL

GP radzi JUTRO

prawo na co dzień Jakie zmiany w uldze na dzieci


obowiązują w 2009 roku

PODATKI | Preferencyjne opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci

Co nowego przy rozliczeniu z dzieckiem


Osoby samotnie wychowujące dzieci tak jak w latach poprzednich będą mogły cji. Tak jak obecnie, z łącznego PRZYKŁAD: STUDIA ZA GRANICĄ
opodatkowania dochodów nie
skorzystać z preferencyjnego obliczenia podatku dochodowego. W rozliczeniu będą mogły skorzystać osoby Córka podatniczki ma 21 lat, w tym roku podjęła studia
samotnie wychowujące dzieci, w Niemczech, nie zarabia. Podatniczka będzie mogła roz-
za 2008 r. na korzyść zmienią się niektóre warunki, od których to uprawnienie jeżeli osoby te uzyskiwały 1 liczyć się wspólnie z córką. Rozszerzenie wspólnego roz-
liczenia na dzieci uczące się za granicą zrównuje w pra-
przychody z działalności opo-
jest uzależnione. datkowane podatkiem lino- wie do skorzystania z preferencji rodziców, których dzie-
wym, kartą podatkową lub ry- ci studiują na polskich uczelniach, oraz takich, które zdecydowały się
dzieci uczą się lub studiują za w roku podatkowym nie uzy- czałtem ewidencjonowanym. podjąć naukę poza krajem. Rodzice dzieci studiujących za granicą
MAGDALENA MAJKOWSKA
magdalena.majkowska@infor.pl granicą, jest to, że również oni skało dochodów podlegających To samo dotyczy osób, do któ- będą mieli prawo do wspólnego rozliczenia niezależnie od tego,
uzyskali prawo do wspólnego opodatkowaniu na zasadach rych miały zastosowanie prze- czy dziecko w trakcie nauki za granicą pozostaje nadal uczniem lub
studentem polskiej placówki.

O soby samotnie wycho-


wujące dzieci na wnio-
sek wyrażony w rocz-
nym zeznaniu podatkowym
mogą określić swój podatek
opodatkowania z dzieckiem.
Dotychczasowe brzmienie prze-
pisów, w przypadku dzieci do
ukończenia 25 lat, ograniczało
prawo do stosowania preferen-
określonych w art. 27 (według
skali podatkowej) lub art. 30b
(m.in. dochody uzyskane z od-
płatnego zbycia papierów war-
tościowych opodatkowane zry-
pisy ustawy o podatku tonażo-
wym. Wspólne opodatkowanie
jest uzależnione od złożenia
przez podatników wniosku
w zeznaniu podatkowym.
PRZYKŁAD: LIMIT ZAROBKÓW
Podatnik wychowuje samotnie 22-letnią córkę. Jest ona stu-
w podwójnej wysokości podat- cji wyłącznie do dzie- czałtowanym 19-proc. podat- Trzeba pamiętać, że urząd dentką uczelni wyższej i pobiera rentę rodzinną. Od kilku dni
ku obliczonego od połowy
dochodów. 1 stycznia 2009 r. 1
ci uczących się
w szkołach, o których
kiem) w łącznej wysokości prze-
kraczającej kwotę stanowiącą
skarbowy uwzględni wniosek
o wspólne rozliczenie podat-
2 pracuje, ale dochody, jakie osiągnie w 2008 r., nie przekro-
czą kwoty około 300 zł. Podatnik będzie mógł zatem skorzy-
wchodzą w życie korzystne mowa w polskich iloraz kwoty zmniejszającej ku, pod warunkiem że zosta- stać w zeznaniu podatkowym składanym za 2008 r. z prefe-
zmiany dotyczące szczególnych przepisach o systemie podatek oraz stawki podatku, nie on złożony nie później niż rencyjnego rozliczenia podatkowego. Córka spełnia warunek pobiera-
zasad rozliczenia podatku do- oświaty lub w przepisach – Pra- określonych w pierw- w terminie określonym dla zło- nia nauki oraz wieku (nie ma ukończonych 25 lat). Renta rodzinna nie
chodowego przez osoby samot- wo o szkolnictwie wyższym. szym przedziale skali żenia zeznania podatkowego, wpływa na prawo do preferencji, natomiast pozostałe dochody córki
nie wychowujące dzieci. Przede Zgodnie z literalnym brzmie- 2 podatkowej. Dla roku czyli do 30 kwietnia 2009 r. nie przekroczą w roku podatkowym dopuszczalnego limitu.
wszystkim zostanie poszerzony niem ustawy o PIT studia na 2008 jest to zatem
krąg dzieci objętych preferen- uczelni zagranicznej pozbawia- kwota 3088,68 zł Nierezydenci
cją. Pod pewnymi warunkami ły zatem rodzica samotnie wy- (586,85 zł / 19 proc.), a dla ro- Nowelizacja wprowadziła PRZYKŁAD: DODATEK PIELĘGNACYJNY
została ona również przyznana chowującego takie dziecko pra- ku 2009 – 3089 zł (556,02 zł / do ustawy o PIT nowy ust. 4a
rodzicom samotnie wychowują- wa do wspólnego rozliczenia 18 proc.). Do tej kwoty, tak jak w art. 6. Umożliwia on, począw- Podatniczka samotnie wychowuje 26-letniego syna. Syn
cym dzieci, którzy nie mają na podatkowego. Taką interpreta- dotychczas, nie będzie się wli- szy od rozliczeń za 2008 r., otrzymuje dodatek pielęgnacyjny jako dodatek do renty ro-
terytorium Polski miejsca za- cję przepisów prezentowało czać renty rodzinnej. preferencyjne opodatkowanie 3 dzinnej. Podatniczka w rozliczeniu za 2008 r. będzie mogła
rozliczyć się wspólnie z dzieckiem. Nowe przepisy rozsze-
mieszkania do celów podatko- również Ministerstwo Finan- Zgodnie z obecnymi przepi- dochodów samotnych rodzi-
wych. sów i urzędy skarbowe. sami ustawy o PIT prawo do ców będących nierezydentami rzają krąg uprawnionych do preferencji rodziców dzieci
Zmiany wprowadza noweli- Ograniczenie to nie będzie wspólnego rozliczenia zacho- pod następującymi warunka- chorych. Mogą z niej korzystać rodzice, których dzieci ze względu na
zacja ustawy o PIT z 6 listopada miało zastosowania, począw- wuje rodzic, którego dziecko mi: orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do sa-
modzielnej egzystencji pobierają dodatek pielęgnacyjny.
2008 r. Co ważne, będą one szy od zeznań podatkowych uzyskało w roku podatkowym ■ wychowywania dzieci wy-
Począwszy od rozliczenia za 2008 r., z preferencji skorzystają także
miały zastosowanie do uzyska- składanych za 2008 r. Po zmia- dochód w wysokości niepowo- mienionych w art. 6 ust.
rodzice, których dzieci ze względu na naruszenia sprawności organi-
nych dochodów (poniesionej nach, zgodnie z nowym dującej obowiązku zapłaty po- 4 ustawy,
zmu, powstałe przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki
straty) od dnia 1 stycznia 2008 r. brzmieniem art. 6 ust. 4 pkt 3, datku. Sformułowanie to bu- ■ uzyskania na terytorium Pol-
w szkole albo w szkole wyższej, a przed ukończeniem 25. roku życia
Oznacza to, że osoby samotnie preferencja obejmie dzieci dziło liczne spory z organami ski co najmniej 75 proc. całko-
oraz w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej, oka-
wychowujące dzieci będą mogły uczące się w szkołach, o któ- podatkowymi. Nie było bo- witych przychodów w roku po-
zały się całkowicie niezdolne do pracy i pobierają rentę socjalną.
skorzystać z nowych rozwiązań rych mowa w przepisach o sys- wiem jasne, czy chodzi tu datkowym.
już przy okazji najbliższych roz- temie oświaty, przepisach o kwotę przed czy po odlicze- Uprawnienie to uzyskały oso-
liczeń podatkowych składanych o szkolnictwie wyższym lub niu składek ZUS. by, które mają miejsce zamiesz- PRZYKŁAD: PREFERENCJA DLA NIEREZYDENTA
za 2008 r. w przepisach regulujących sys- kania dla celów podatkowych
tem oświatowy lub szkolnic- Dzieci niepełnosprawne w innym niż Polska państwie Podatniczka samotnie wychowuje córkę. Nie ma miejsca za-
Dzieci studiujące za granicą two wyższe obowiązujących W odniesieniu do podatni- członkowskim Unii Europejskiej mieszkania w Polsce dla celów podatkowych. W Polsce uzy-
W odniesieniu do obecnie w państwie innym niż Polska. ków wychowujących dzieci lub w innym państwie należą- 4 skuje jednak większość opodatkowanych przychodów. Jeże-
li podatniczka uzyskała w Polsce co najmniej 75 proc. całko-
obowiązujących uregulowań niepełnosprawne wprowadzo- cym do Europejskiego Obszaru
w przypadku osób wychowują- Limit zarobków ne zmiany umożliwiają skorzy- Gospodarczego albo w Konfe- witych przychodów w roku podatkowym, będzie mogła roz-
cych dzieci małoletnie noweli- Należy również zwrócić stanie z preferencji deracji Szwajcarskiej. Do prefe- liczyć się wspólnie z dzieckiem. Zmiana dotyczy osób mających miejsce
zacja nie wprowadza żadnych uwagę, że w przypadku dzieci także i tym podatni- rencyjnego opodatkowania do- zamieszkania w innym państwie Unii Europejskiej lub należącym do
zmian, czyli tak jak dotychczas pełnoletnich, do ukończenia 3 kom, których dzieci chodów osób samotnie wycho- Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.
Warunkiem koniecznym do skorzystania z preferencyjnego opodatko-
preferencyjne opodatkowanie 25 lat, wspólne rozliczenie jest otrzymują dodatek wujących dzieci będących niere-
nie będzie obwarowane dodat- uzależnione nie tylko od wa- pielęgnacyjny oraz zydentami odnoszą się również wania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci będących
kowymi wymogami, które mu- runku pobierania nauki, lecz rentę socjalną. wyłączenia określone w art. nierezydentami jest istnienie podstawy prawnej do wymiany informa-
siałby spełnić takie dzieci. Istot- także od wysokości dochodów Dotychczas rodzice wycho- 6 ust. 8–10 ustawy o PIT. Ozna- cji przez organy podatkowe Polski z organami podatkowymi państwa
ne zmiany dotyczą natomiast uzyskiwanych przez takie dzie- wujący dorosłe dzieci niepełno- cza to, że z preferencji nie sko- miejsca zamieszkania podatnika dla celów podatkowych. Na żądanie
organów podatkowych bądź organów kontroli skarbowej podatnik
dzieci pełnoletnich (do ukoń- ci. Począwszy od rozliczenia za sprawne mogli skorzystać z pre- rzystają osoby samot-
jest też zobowiązany do udokumentowania wysokości swoich łącz-
czenia 25 lat), uczących się, 2008 r., zmienią się także zasa- ferencyjnego rozliczenia, pod nie wychowujące dzie-
nych przychodów osiągniętych w roku podatkowym.
oraz dorosłych dzieci niepełno- dy ustalania tego limitu. warunkiem że dzieci takie otrzy- 4 ci, do których mają za-
Osoba samotnie wychowująca dzieci będąca nierezydentem musi
sprawnych (bez względu na Zgodnie ze znowelizowany- mywały w roku podatkowym stosowanie przepisy
także udokumentować certyfikatem rezydencji miejsce zamieszka-
wiek). mi przepisami rodzic zachowa zasiłek pielęgnacyjny (wypłaca- o podatku liniowym,
nia dla celów podatkowych.
Dobrą wiadomością dla prawo do preferencyjnego roz- ny przez opiekę społeczną). Ro- podatku zryczałtowanym (ry-
wszystkich rodziców, których liczenia podatku, jeżeli dziecko dzice dzieci otrzymujących do- czałt ewidencjonowany, karta
datek pielęgnacyjny (wypłacany podatkowa) oraz podatku tona- nierezydentem, a drugi rezy- ślić podatek w podwójnej wy-
przez ZUS) uprawnienie także żowym. dentem Polski, w przypadku sokości podatku obliczonego
OSOBA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA DZIECKO tracili. Zróżnicowanie to zostało Warto zwrócić uwagę, że gdy w Polsce osiągnęli co naj- od połowy łącznych docho-
Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się: jednego z ro- zniesione. Dodatkowo z dziec- analogiczne zmiany przyznają- mniej 75 proc. wszystkich uzy- dów.■
dziców albo opiekuna prawnego, jeżeli ta osoba jest panną, kawa- kiem będzie mógł się także roz- ce wspólne rozliczenie niere- skanych w roku podatkowym
lerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, liczyć rodzic dziecka, które zydentom zostały wprowadzo- opodatkowanych przychodów, PODSTAWA PRAWNA
otrzymuje rentę socjalną. ne również w odniesieniu do będą mogli opodatkować swo- ■ Art. 1 pkt 1 ustawy z 6 listopada
w stosunku do której sąd orzekł separację. Za osobę samotnie wy- o zmianie ustawy o podatku docho-
chowującą dzieci jest również uważana osoba pozostająca w związ- małżonków. Zgodnie z tymi je dochody na identycznych dowym od osób fizycznych, ustawy
ku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodziciel- Wniosek w zeznaniu zmianami, małżonkowie – zasadach, jakie dotyczą rezy- o podatku dochodowym od osób
skich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Nie zmienią się pozostałe oboje nierezydenci oraz mał- dentów Polski. Oznacza to, że prawnych oraz niektórych innych
zasady korzystania z preferen- żonkowie – z których jeden jest tacy małżonkowie mogą okre- ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).

ŚRODA CZWARTEK SOBOTA, NIEDZIELA


Eksperci Słuchaj w radiowej Trójce o 9.30
Oglądaj w TV BIZNES Biznes Tydzień oglądaj w TV Biznes
Poranek prasowy z Gazetą Słuchaj audycji Radia
GAZETY Informator ekonomiczny
Prawną o 8.45 i 11.45 Dla Ciebie o 13.00
sobota godz. 7.10, 12.40, 17.10
PRAWNEJ ■ Komentarz do wydarzeń niedziela godz. 7.40, 12.10, 22.10
■ Komentarz do wydarzeń ■ Portfel dla ciebie
ekonomicznych ■ Podsumowanie wydarzeń gospodarczych tygodnia
w mediach gospodarczych tygodnia
WWW.GAZETAPRAWNA.PL GP radzi samozatrudnienie PONIEDZIAŁEK 15 GRUDNIA 2008 | nr 244 | 15

PIT | Działalność gospodarcza

Jak rozliczać dodatkowe przychody


Art. 14 ustawy o PIT, traktujący o przychodach z działalności gospodarczej, nakazuje uznać za takie przychody należności łalności gospodarczej, nie spowoduje to żad-
nych konsekwencji finansowych.
z pozoru mniej lub bardziej pośrednio związane z tą działalnością. W przypadku osób fizycznych często są to dochody, Zupełnie inaczej będzie jednak w przypad-
ku, gdy osoba użyczająca znajdzie się poza ta-
które prywatnie byłyby zwolnione z podatku lub objęte podatkiem na innych zasadach. Samozatrudniony musi jednak ką kategorią krewnych, użyczy zaś określonej
rzeczy nieodpłatnie lub nieodpłatnie wykona
rozliczać je jak przychód z działalności gospodarczej. określoną usługę. Ponieważ alternatywą dla
samozatrudnionego byłaby konieczność po-
niesienia kosztu (zapłacenia za usługę lub za
Czy płacić podatek czerwono, w zależności od tego, którą metodę Czy opodatkować wynajem określonej rzeczy), a do płacenia nie
stosuje podatnik. doszło, podatnik uzyskał ewidentną korzyść
od odsetek materiały powierzone (przychód). Co gorsza, jego wysokość ustala
Podstawa prawna się wedle średnich cen rynkowych – często nie-
Jako samozatrudniony mam rachunek firmowy ■ Art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do- Prowadzę zakład krawiecki, jestem opodatko- adekwatnych do konkretnego przypadku, a na
chodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14,
w banku, z którego reguluję zobowiązania poz. 176 z późn. zm.). wana na podstawie księgi przychodów. Klienci dodatek nie ponosząc faktycznie wydatku na
związane z działalnością gospodarczą. Czasami powierzają mi materiały, z których szyję ubra- ten cel. Samozatrudniony nie może więc obni-
trzymam tam nadwyżki finansowe i bank nali- nia. Czy powinnam je wykazać i opodatkować żyć o tę samą kwotę przychodu poniesionego
cza odsetki. Czy powinienem od nich płacić po- Czy wliczyć przychód w remanencie sporządzanym na koniec roku? wydatku – z tytułu kosztu uzyskania przycho-
datek? du. Za koszt może bowiem uznać wyłącznie
ze sprzedaży biurka Powinna pani prowadzić zapisy – w do- wydatek faktycznie poniesiony.
Za przychód z pozarolniczej działal- Nie wolnej formie – na podstawie których Wniosek z tego jest oczywisty: w przypadku
Tak ności gospodarczej trzeba uznać i Sprzedałem biurko, które nabyłem wcześniej za można ustalić dane zleceniodawcy. W przeciw- gdy podmiotem użyczającym lub wykonują-
w konsekwencji zaksięgować go w kolumnie 1850 zł, i zakup wliczyłem w koszty. Czy kwota nym przypadku powinna pani zaksięgować cym jakiekolwiek nieodpłatne świadczenie ma
8 – Pozostałe przychody księgi przychodów uzyskana ze sprzedaży jest przychodem z dzia- w księdze przychodów i rozchodów materiał być osoba spoza I lub II grupy pokrewieństwa,
i rozchodów, odsetki od środków na rachun- łalności? otrzymany od zleceniodawcy. Zgodnie bowiem lepiej na tę okoliczność zawrzeć umowę naj-
kach bankowych utrzymywanych w związku z przepisami rozporządzenia ministra finansów mu czy np. zakupu usługi, niż korzystać z uży-
z wykonywaną działalnością. Dotyczy to za- Za przychód z pozarolniczej działalno- w sprawie prowadzenia księgi materiał powie- czenia.
równo bieżącego rachunku, jak i innych ra- Tak ści gospodarczej trzeba uznać przycho- rzony przez zleceniodawcę nie wymaga zaksię-
Podstawa prawna
chunków – np. lokat, rezerw, funduszy prze- dy z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na gowania. Jeżeli jednak podatnik nie może
znaczonych na określone cele. O ile więc potrzeby związane z działalnością gospodarczą przedstawić dokumentu określającego zlece- ■ Art. 11 i art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176,
w przypadku oszczędności czy środków płat- składników majątku będących środkami trwa- niodawcę, uważa się, że materiał został przez z późn. zm.).
nych na każde żądanie (tzw. a vista) osób pry- łymi lub elementami wyposażenia, jeśli ich podatnika zakupiony bez udokumentowania.
watnych pobierany jest podatek od oszczęd- wartość początkowa przekraczała 1,5 tys. zł. W tym drugim przypadku rzecz jasna musi on
ności (tzw. podatek Belki) – ryczałtowo w wy- W prywatnym (poza działalnością gospo- być ujęty w spisie kontrolnym.
sokości 19 proc. od uzyskanego dochodu (od- darczą) obrocie sprzedaż rzeczy używanych Czy przychodem
Podstawa prawna
setek), a płatnikiem i rozliczającym się
z fiskusem jest sam bank, o tyle w przypadku
jest zwolniona z podatku. Uznawana za uży-
waną jest rzecz, która była w posiadaniu po- ■ Par. 15 rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia jest cała należność
2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przycho-
rachunków firmowych bank nie ma prawa do datnika co najmniej pół roku. Podobnie rzecz dów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).
potrącania tego podatku. Natomiast sam po- się ma z nieruchomością (np. lokalem użytko- Czy przy sprzedaży całkowicie zamortyzowanej
datnik musi odsetki takie ująć w księdze przy- wym), z tym że przez używaną rozumie się ta- obrabiarki można zastosować koszt uzyskania
chodów (pod datą ich zarachowania na ra- ką, która była w posiadaniu podatnika przy- przychodu, a w konsekwencji uznać za przy-
chunku bankowym) i uwzględnić zarówno dla najmniej przez pięć lat. Czy można nie zaliczyć chód tylko część otrzymanej kwoty?
celów miesięcznej zaliczki na podatek, jak
i ustalenia rocznego zobowiązania podatko-
W przypadku składników majątku wykorzy-
stywanych w działalności gospodarczej, jak już
do przychodów Formalnie kosztem uzyskania przy-
wego od dochodów z pozarolniczej działalno- stwierdziliśmy, rzecz ma się inaczej. Przychód Nie chodu ze sprzedaży składnika mająt-
ści gospodarczej. z ich sprzedaży trzeba doliczyć do przychodu Czy zawsze nieodpłatne świadczenie na rzecz ku jest jego zaktualizowana wartość. Stanowi
z działalności gospodarczej. Na nic zda się tu przedsiębiorcy stanowi przychód z działalności ją różnica między wartością początkową a su-
Podstawa prawna zresztą uprzednie (przed podjęciem decyzji i trzeba je zaliczyć do przychodów. Czy przepisy mą odpisów amortyzacyjnych dokonanych
■ Art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym o zbyciu) wycofanie ich ze składników mająt- przewidują jakieś wyjątki? przez podatnika. W przypadku pełnej amorty-
od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176
z późn. zm.). ku firmy i przekazanie na potrzeby własne. zacji różnica ta wynosi zero.
Zgodnie bowiem z przepisem art. 10 ust. 2 pkt Zgodnie z odpowiednim przepisem art. W tej sytuacji cały przychód (netto, po-
3 takie składniki traktuje się jak związane Tak 14 ustawy o podatku dochodowym od mniejszony o należny VAT, jeśli sprzedający
z działalnością gospodarczą, nawet jeżeli osób fizycznych za inny przychód z działalności jest płatnikiem podatku od towarów i usług
Czy wierzytelność przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej (znów klasyfikowany do kol. z tytułu tej sprzedaży) jest dochodem. Należy
jest przychodem gospodarczej, a między pierwszym dniem mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym
8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów)
należy uznać wartość otrzymanych świadczeń
go opodatkować w taki sam sposób jak opodat-
kowane są przychody z działalności (według
składniki majątku zostały wycofane z działal- w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń skali lub stawką podatku liniowego 19 proc.).
Kontrahent nie uregulował należności, w związ- ności i dniem ich odpłatnego zbycia nie upły- z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych
ku z czym przychód został pomniejszony z tytu- nęło sześć lat. do I i II grupy podatkowej w rozumieniu prze- Podstawa prawna
łu nieściągalnych wierzytelności. Obecnie syn- Jednak za przychód z działalności nie uzna- pisów o podatku od spadków i darowizn. ■ Art. 14 oraz art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14,
dyk przesłał część należnej mi kwoty. Czy trze- je się składników wyposażenia o wartości do Najpierw rozszyfrujmy te dwie grupy podat- poz. 176 z późn. zm.).
ba ponownie skorygować przychód? 1,5 tys. zł. Ich sprzedaż lub zbycie w jakiejkol- kowe. Do grupy I zalicza się: małżonka, zstęp-
wiek formie, jeśli nawet powoduje powstanie nych, wstępnych (a więc potomków i przod- EDYTA DOBROWOLSKA
A ściślej skorygować należy koszt uzy- dochodu, nie ma konsekwencji w postaci obo- ków w I linii), pasierba, zięcia, synową, ro-
Tak skania przychodu. Zgodnie bowiem wiązku doliczenia go do dochodu z działalno- dzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Do gru-
z art. 23 ustawy o PIT nie uważa się za koszt
uzyskania przychodów wartości zwróconych
ści gospodarczej. Oznacza to, że jeśli od naby-
cia do momentu sprzedaży nastąpiło co naj-
py II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo
rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów,
samozatrudnienie
wierzytelności, które zostały odpisane jako mniej pół roku, dochód taki jest z podatku małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżon- JUTRO: Jak otworzyć firmę
nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zwolniony. Tylko gdyby sprzedaż następowa- ków, małżonków rodzeństwa małżonków,
zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania ła wcześniej, trzeba by dochód opodatkować, małżonków innych zstępnych.
budowlaną strona A6
przychodów. ale poza działalnością gospodarczą. Jeśli od którejś z tych osób agent otrzyma Wszystkie artykuły o samozatrudnieniu na:
Korekta powinna polegać na wpisaniu do nieodpłatnie jakiekolwiek świadczenie, np.
Podstawa prawna
kol. 13 podatkowej księgi przychodów i roz- ■ Art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
użyczy mu ktoś z takich krewnych (nieodpłat- www.gazetaprawna.pl/
chodów (pozostałe wydatki) kwoty otrzyma- od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 nie) lokal na biuro albo samochód, by mógł go samozatrudnienie
nej od syndyka – ze znakiem minus albo na z późn. zm.). wykorzystywać dla celów prowadzonej dzia-

reklama

22 grudnia w Gazecie Prawnej

Jedyna ogólnopolska
wyszukiwarka firm
i instytucji na CD!
Nowa aplikacja, największa baza!
16 | PONIEDZIAŁEK 15 GRUDNIA 2008 | nr 244 WWW.GAZETAPRAWNA.PL

Kronika prawa
18 grudnia 2008 r.
Wchodzi w życie nowe prawo
Ustawa z 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. nr 214, poz. 1346)

Dziennik Ustaw nr 219 w sprawie uznania kwalifikacji umożliwia powtórne przystą- jących zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 208,
pienie do egzaminu, ale nie wcześniej niż po 30 dniach od poz. 1312)
z 11 grudnia 2008 r. ogłoszenia wyników.

POMNIK OCHRONA OSÓB I MIENIA


Sąd Najwyższy
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i admini- OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA RADNEGO
listopada 2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii Po- stracji z 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego
znań – historyczny zespół miasta POZ. 1401 i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uzna- Deklaracja składana przez kandydata na radnego, w trybie
■ Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 11 grudnia 2008 r. nie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochro- art. 99 ust. 2 ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wybor-
ny POZ. 1407 cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
■ Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 11 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547 ze zm.), co do wyrażenia
ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE
Omówienie: Za pozytywną ocenę testu umiejętności uzna- zgody na kandydowanie oraz posiadania prawa wybieralno-
Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 października 2008 r. je się uzyskanie powyżej 70 proc. sumy punktów możliwej ści, a więc także co do niekaralności, stanowi oświadczenie
w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na te- do uzyskania. Wnioskodawcy, który nie przystąpił do testu składane przez kandydata we własnym imieniu i we własnej
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczy- z uzasadnionej przyczyny, należy się zwrot opłaty. W razie sprawie, zatem w wypadku podania w niej fałszywych da-
pospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów pro- negatywnego wyniku testu organ prowadzący postępowa- nych, nie stanowi poświadczenia nieprawdy co do okoliczno-
mieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego POZ. 1402 nie umożliwia na wniosek złożony przez wnioskodawcę po- ści mającej znaczenie prawne, przez inną osobę uprawnioną
■ Wejdzie w życie 25 grudnia 2008 r. nowne, jednokrotne przystąpienia do testu w najbliższym do wystawienia dokumentu, w rozumieniu art. 271 par. 1 k.k.
Omówienie: O przywozie i przemieszczaniu odpadów terminie. – postanowienie SN z 30 lipca 2008 r. II KK 68/08
promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego
musi być zawiadamiany prezes Agencji w ciągu 15 dni od PRAWO PRZEWOZOWE WIADOMOŚCI SPECJALNE
zakończenia akcji. Gdy w grę wchodzi tranzyt, do zawiado-
mienia dołącza się potwierdzenie otrzymania odpadów lub Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2008 r. – Organ procesowy, zgodnie z przepisami kodeksu postępo-
zużytego paliwa przez odbiorcę. Należy też wskazać urząd sygn. akt K 37/07 POZ. 1408 wania karnego z 1997 r., nie określa metody badania, o czym
celny, przez który zostały one wwiezione do państwa prze- Obowiązuje od daty publikacji, tj. od 11 grudnia 2008 r. decyduje biegły, wykorzystując wiadomości specjalne (art.
znaczenia. Omówienie: Artykuł 62 ust. 2 prawa przewozowego w czę- 193 par. 1 k.p.k.). – wyrok SN z 5 sierpnia 2008 r. III KK
ści obejmującej zwrot, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej 228/07
KONTROLA SKARBOWA lub rażącego niedbalstwa przewoźnika, jest niezgodny z art.
64 ust. 1 i 2 konstytucji, mówiących o tym, że każdy ma pra- ODRZUCENIE SKARGI
Rozporządzenie ministra finansów z 27 listopada 2008 r. wo do własności innych praw majątkowych, które to prawa
zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyj- podlegają równej ochronie dla wszystkich. Tym samym prze- Na postanowienie sądu drugiej instancji o odrzuceniu skar-
nych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspekto- woźnicy będą teraz ponosić odpowiedzialność za szkody pa- gi o wznowienie postępowania w sprawie o uznanie lub
rom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe sażerów na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego. Będą stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wy-
i broń służbowa, a także naboru do tych komórek POZ. 1403 zmuszeni do naprawiania szkód wynikłych z kontraktu, tzn. danego w Polsce lub ugody zawartej przed takim sądem
■ Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 26 z niewykonania lub nienależytego wywiązania się z umów, w Polsce nie przysługuje zażalenie – postanowienie SN
grudnia 2008 r. jakimi jest sprzedaż i kupienie przez pasażera biletu na po- z 4 lipca 2008 r., I CZ 139/07
Omówienie: W stosunku do byłych funkcjonariuszy Inspek- ciąg, który powinien kursować według określonego rozkładu
cji Celnej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Wywia- jazdy.
du, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonariuszy cel-
Więcej Prawo • Kolej zapłaci za opóźnienia pociągów – GP
nr 236/2008
Trybunał Sprawiedliwości
nych, zatrudnionych uprzednio w wyodrębnionych komór- Wspólnot Europejskich
kach administracji celnej, a także byłych pracowników wy- PRAWO PRACY
wiadu skarbowego, którzy ubiegają się o pracę w komórkach
realizacyjnych, można za zgodą Generalnego Inspektora Kon- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2008 r., sygn. USŁUGI DORADZTWA
troli Skarbowej odstąpić od postępowania kwalifikacyjnego akt P 48/97 POZ. 1409 Artykuł 9 ust. 2 lit. e) szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EWG
pod warunkiem przedstawienia odpowiednich dokumentów Omówienie: Artykuł 30 par. 4 kodeksu pracy w zakresie, z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw
potwierdzających dane osobowe oraz posiadanie wymaga- w jakim pomija obowiązek wskazania przyczyny uzasadnia- państw członkowskich w odniesieniu do podatków obroto-
nych umiejętności i predyspozycji. jącej wypowiedzenie w oświadczeniu pracodawcy o wypo- wych – wspólny system podatku od wartości dodanej, a tak-
wiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony, nie że art. 56 ust. 1 lit. c) Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 li-
Rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. jest niezgodny z art. 2 oraz art. 32 konstytucji. Natomiast art. stopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji urzędów 50 par. 3, w zakresie, w jakim pomija prawo pracownika do wartości dodanej, powinny być interpretowane w ten spo-
kontroli skarbowej POZ. 1404 odszkodowania sób, iż odbiorca usług doradztwa świadczonych przez podat-
■ Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 26 Więcej Praca • Sądy mogą orzekać pozorność terminowych nika mającego siedzibę w innym państwie członkowskim,
grudnia 2008 r. umów – GP nr 236/2008 który to odbiorca wykonuje jednocześnie działalność gospo-
darczą oraz działalność nienależącą do zakresu zastosowa-
SYNDYCY nia tych dyrektyw, powinien być uznawany za posiadające-

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 26 listopada


Monitor Polski nr 93 go status podatnika, nawet wówczas, gdy rzeczona usługa
jest wykorzystywana na potrzeby ostatniej z wymienionych
2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności z 9 grudnia 2008 r. działalności – wyrok Trybunału z 6 listopada 2008 r. C 291/07
w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do
sprawowania funkcji syndyka POZ. 1405 RACHUNKOWOŚĆ UZNAWANIE DYPLOMÓW
■ Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 11 grudnia 2008 r.
Omówienie: Za pozytywną ocenę testu umiejętności uzna- Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 28 paź- Wykładni art. 1 lit. a), art. 3 i 4 Dyrektywy Rady 92/51/EWG z 18
je się uzyskanie powyżej 70 proc. sumy punktów możliwej dziernika 2008 r. w sprawie publikacji listy podmiotów czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawa-
do uzyskania. W razie nieprzystąpienia przez wnioskodawcę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych POZ. 801 nia kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającej Dyrek-
do testu umiejętności po uiszczeniu opłaty, należy się zwrot ■ Weszła w życie z dniem uchwalenia, tj. 28 października tywę 89/48/EWG, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europej-
jej połowy. 2008 r. skiego i Rady 2001/19/WE z 14 maja 2001 r., należy dokony-
wać w ten sposób, że właściwe organy przyjmującego państwa
GEODEZJA I KARTOGRAFIA członkowskiego są na podstawie art. 3 Dyrektywy 92/51 zobo-

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i admini-


Wchodzi w życie wiązane – z zastrzeżeniem art. 4 tej dyrektywy – do uznania dy-
plomu wydanego przez właściwy organ w innym państwie
stracji z 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego 15 grudnia 2008 r. członkowskim nawet wówczas, gdy dyplom ten potwierdza wy-
i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uzna- kształcenie uzyskane, w całości lub w części, w instytucji poło-
nia kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych OCHRONA ZDROWIA żonej w przyjmującym państwie członkowskim, która zgodnie
w dziedzinie geodezji i kartografii POZ. 1406 z prawem tego państwa nie jest uznana za instytucję oświato-
■ Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 11 grudnia 2008 r. Paragraf 1 pkt 11– 19 rozporządzenie ministra zdro- wą – wyrok Trybunału z 4 grudnia 2008 r. C 151/07
Omówienie: W przypadku negatywnego wyniku testu, na wia z 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Kolumnę przygotowali
wniosek wnioskodawcy, organ prowadzący postępowanie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinie ma- DOBROMIŁA NIEDZIELSKA-JAKUBCZYK, MAREK KOBYLAŃSKI