You are on page 1of 12

Winners m a g a z in e jaargang 2 - editie 4

In de kijker: Bart Vandepoel

Hoe zou het gaan met...

Voorbeschouwing KSK Hasselt - KSK Heist

The next generation ... onze debutantjes

Kerstfeest op 19 december 2008

Interessant om weten …

V.U.: k.s.k.h. - Alverbergstraat 39 - 3500 Hasselt


Een glimlach kan
uw leven veranderen

Vraag uw tandarts naar ISUS


en geef uzelf een glimlach cadeau !

excellent in strength ISUS


Implant Supra Structures
Mijn Gedacht! door Patrick Ackermans

De Sint is het land al weer uit, én hij heeft heel Hasselt reiding en de bekermatchen te zien krijgen, namelijk een
een aangenaam geschenk achtergelaten in aanloop naar bepalende Vandeurzen.
de topper tegen Heist. Het ene schamele puntje achter-
stand op de leider kan in het onderlinge duel volledig uit- Een spijtige vaststelling die we vlak voor de topper tegen
gewist worden. Mits winst staan onze hoofdstedelingen Heist jammer genoeg moeten maken is het feit dat Has-
waar ze eigenlijk moeten staan: helemaal bovenaan de selt haar maximum voor de thuiswedstrijden op een zeer
rangschikking! lullige manier heeft verspeeld tegen Heusden-Zolder. Als
je immers 2 minuten voor affluiten 2-1 voor komt mag je
De wedstrijd in Thes – en vooral de tweede helft – be- deze situatie nooit meer uit handen geven. Maar zoals
wees dat onze gasten weldegelijk over de wil en menta- reeds vaker bleek, is concentratiebehoud een zeer broos
liteit beschikken om na een tegenvallende prestatie (de en fragiel begrip in de Hasseltse rangen. Het gezegde van
match tegen Heusden en bijgaand puntenverlies, tevens de ezel en de bijhorende steen gaat al lang niet meer op.
het eerste puntenverlies tijdens een thuismatch nvdr.) de De frustratie bij de supporters was – terecht - groot na
mouwen op te stropen en de draad weer op te pikken. De de 2-2, én het geleverde spel tegen Heusden. Gelukkig
doelpunten van Henderix en Mellemans waren om dui- behield Heist een dag later de spanning in de competitie
men en vingers van af te likken. Ik ben persoonlijk vooral door op eigen plein de eerste nederlaag van het seizoen
blij voor Geert, die regelmatig de wind langs voren krijgt te slikken om vervolgens zeven dagen later opnieuw een
– en ik beken schuld, ook in mijn column schreef ik al thuisnederlaag tegen Leopoldsburg te moeten incasse-
eens dat hij verdedigend soms zijn taak durft te verwaar- ren. Laat ons hopen dat het spreekwoord van het ge-
lozen. Maar afgelopen zaterdag speelde hij weer met de wonde dier zaterdag alvast achterwege mag blijven. De
gretigheid en finesse zoals we die van Gigi kennen. Een reactie van de spelersgroep na de povere match tegen
Geert Henderix in – mentale – vorm doet elke verdediging Heusden-Zolder geeft de burger echter moed. Vandaar
huiveren. Ik verwacht dan ook een sterke terugronde van dat de spelers terecht een pluim op de hoed gestoken
hem, want Geert gaat nog groeien dit seizoen! mag worden, maar met enige zin voor realiteit.

Evenzeer zoals Mellegoal – of Melleshow zoals de spi- We mogen stellen dat KSKH de komende matchen voor
onkop zaterdag terecht zong – toch steeds weer zijn een belangrijke en misschien al richtinggevende periode
tegenstanders lik op stuk geeft. Hasselt met of zonder staat. Met wedstrijden tegen respectievelijk Heist, Lyra
Mellemans blijft – hoe je het draait of keert – een verschil en Patro in het verschiet zullen onze spelers en de tech-
in efficiëntie opleveren. Maar eigenlijk is het unfair om nische staf werkelijk kleur bekennen. Een 9 op 9 zet ons
er twee spelers uit te halen na de afgelopen wedstrijd. in een zeer riante uitgangspositie en verhoogt de druk bij
Collectief was de tweede helft van het betere wat ik dit de concurrentie zeker en vast. Met een 7 op negen blij-
jaar al gezien heb – ook al was de tegenstand niet bijs- ven we bovenaan nog steeds volop meedoen. Een min-
ter sterk. Niet toevallig een moment waarop Corvilain in der puntenaantal… Tja, laten we daar voorlopig even niet
de ploeg stond en aantoonde dat een fitte breker op het van uitgaan na het opgedane vertrouwen vorig weekend.
middenveld een betere opportuniteit is dan een 90% fitte Dè maand van de waarheid staat ongeduldig voor de
Vandeurzen. Want volgens mij was Jurgen niet of onvol- deur te trappelen. Laat hem wat mij betreft gerust bin-
doende hersteld van zijn blessure. En met zo’n ruime nenkomen.
kern als de onze moet je dan mijns inziens kiezen voor
een speler die 100% fit is. Ik hoop alleszins dat Jurgen We zijn er klaar voor!!
en de technische staf hun verstand gebruiken en hem de
nodige rust gunnen met de winterstop in zicht. Dan zullen
we tegen Patro weer de Vandeurzen van in de voorbe- P.A.

IN DE KIJKER: Bart Vandepoel door Jan Daniëls & Sam Weyns

Op een berekoude decemberavond zitten mocht ik gaan testen


bij Standard Luik. Als
we na de training samen voor een interview Standardsupporter was
met één van de nieuwkomers dit seizoen, dit een jongensdroom
Bart Vandepoel. die uitkwam, zeker toen
ik er aangenomen werd.
We kunnen misschien beginnen met je even voor te Uiteindelijk speelde ik er
stellen aan de Hasseltsupporters. Kan je ons je voet- één seizoen in de A-kern.
balcarriére misschien even schetsen? Waar genoot je Ik zat ongeveer achttien
je opleiding en welke waren je vorige ploegen? keer in de kern en mocht
Ik ben geboren op 30 maart 1982 en opgegroeid in één volledige wedstrijd spelen tegen Lokeren. Vervol-
Sint-Truiden. Ik begon met voetballen bij Gelmen VV en gens vertrok ik voor één seizoen op uitleenbasis naar KV
ging vervolgens naar VK Zepperen. Op mijn zestiende Mechelen. Het was het seizoen na het faillissement en
de terugzetting naar derde klasse. Na 2 matchen brak ik de periodes kijken en gewoon die eerste plaats in het
echter mijn voet en was mijn seizoen zo goed als voorbij. vizier houden. Dat we een topclub zijn, is hierbij ons voor-
Mijn contract bij Standard liep ten einde en ik tekende deel, want we hebben een sterke kern dat geeft ons mo-
bij Veldwezelt. Daar bleef ik vier jaar. Op het einde van gelijkheden. Het brengt echter ook een nadeel met zich
de voorbereiding van dit seizoen, normaal gezien mijn mee, want de ploegen in onze reeks plooien zich letterlijk
vijfde bij Veldwezelt, kreeg ik het nieuws dat ik een an- en figuurlijk dubbel tegen ons. Ze willen allemaal graag
dere ploeg moest zoeken. Door het opgelegde minimum de favoriet kloppen en zullen zich dan ook niet schamen
van zelf opgeleide spelers in derde klasse was de kern om erg verdedigend tegen ons te spelen. Toch moeten
volgens de technische staf te groot. Toen Hasselt op de wij daar met onze kwaliteiten een antwoord op kunnen
proppen kwam, heb ik niet getwijfeld. vinden.

Wat was doorslaggevend in je keuze voor KSK Hasselt? Kijk je, samen met de ploeg uit naar de winterstop na
Wel, mijn vriendin ging bevallen en Hasselt was kortbij. Er een voor deze spelersgroep misschien toch wat wis-
was ook interesse van ploegen uit andere reeksen, maar selvallige heenronde?
uiteindelijk was de ambi- Zelf ben ik erg vroeg begonnen aan de voorbereiding met
tie van Hasselt doorslag- Veldwezelt, door de galawedstrijden tegen Racing Genk
gevend. Sporting wil zo en Standard in het begin van de zomer. De winterstop
hoog mogelijk eindigen gaat kort worden met de inhaalmatch tegen Lyra (op 21
en daar wil ik mijn steen- december, nvdr.) in het vooruitzicht. We gaan dan ook
tje ten volle aan bijdragen. blijven trainen. Toch heb ik helemaal niet het gevoel dat
KSKH heeft een minstens we mentaal of fysiek kapot zitten.
even grote kern als Veld-
wezelt, maar ik ga de Op het forum is soms kritiek te horen op trainer Ste-
concurrentie met plezier fan Kicken en er zijn ook geruchten dat de volledige
aan. Ik vind dat zo’n con- spelerskern niet meer als één man achter de trai-
currentie gezond is. Het ner staat. Klopt dit, en is er een dergelijke spanning
houdt iedereen scherp, en merkbaar in de kleedkamer?
dat is belangrijk, want de Ik denk niet dat wat er op het forum verschijnt alle sup-
spelers die juist naast de porters vertegenwoordigt. Op het forum zijn er enkelen
basis vallen moeten ook die kritiek geven, terwijl Hasselt toch honderden suppor-
klaar staan, als we ons ters telt. Zoals zo vaak, vallen de kritiekzaaiers gewoon
doel willen bereiken. meer op. Ik wil hierbij melden dat de hele spelersgroep
wel als één man achter de trainer staat en dat wij er, sa-
Waarom koos je als klei- men met de trainer en de technische staf alles aan gaan
ne jongen voor voetbal doen om zo hoog mogelijk te eindigen.
en wie waren je grote voorbeelden in je jeugd?
Handbal sprak me ook aan. Een leerkracht lichamelijke Wordt je als nieuweling in de kleedkamer aangepakt
opvoeding op school probeerde me ooit nog te overtui- of geplaagd?
gen om handbal in competitie te gaan spelen, omdat hij Ik ben erg goed opgevangen in de groep. Na die drama-
vond dat ik het talent had. Al mijn kameraden voetbalden tische penaty-fase op het einde van de wedstrijd tegen
echter, en ik kreeg de liefde voor het voetbal mee van Heusden-Zolder heeft Lézou Doba, toch één van mijn
mijn vader, die zelf ook speelde. Grote voorbeelden had concurrenten op de positie van centrale verdediger, mij
ik niet echt. Jullie gaan er misschien mee lachen, maar bijvoorbeeld enorm gesteund. Dat vond ik echt klasse en
van mijn periode bij Standard is Eric Van Meir me altijd het bewijst dat we een heel goede sfeer hebben in de
bijgebleven. Hij was misschien niet snel, maar hij stond ploeg.
wel altijd op de juiste plaats. Zijn positiespel was echt
fenomenaal. Marcel Desailly vond ik ook altijd goed. Met wie trek je het meeste op in de ploeg?
Met Kris Vincken. Hij is heel rustig en straalt dat ook uit.
Waar hou je je mee bezig buiten het voetbal? Wat doe Dat bevalt me wel. Zelf ben ik ook een rustiger type. Voor
je als werk, en wat zijn je hobby’s? de wedstrijd wil ik me in alle rust voorbereiden en dat
Ik werk als postbode. Buiten mijn werk en Sporting Has- herken ik ook bij Kris.
selt gaat al mijn vrije tijd naar mijn gezin en dan vooral
naar mijn zoon Xander, die op 27 augustus van dit jaar, de Is er nog iets wat je wilt zeggen aan de Hasseltsup-
dag na mijn eerste training bij Hasselt, geboren werd. porters?
Toen ik bij de opknapdag aankwam in het stadion en zag
Wat zijn je indrukken van KSK Hasselt na bijna een hoeveel mensen hun vrije tijd opofferden voor deze club,
half seizoen? Wat zijn je verwachtingen voor de rest viel mijn mond open van verbazing en bewondering. Ik
van het seizoen? wil dan ook graag alle vrijwilligers in en rond de club be-
Sporting is een topclub in bevordering. We zijn de groot- danken voor hun werk. Ik heb enorm veel respect voor
ste club in de provinciehoofdstad en ik denk niet dat er wat deze mensen doen.
in bevordering veel clubs zijn met de professionele om-
kadering en faciliteiten van Hasselt. Verder is er een erg Wij bedanken jou ook voor dit interview, Bart! We zijn
goede sfeer tussen de spelers onderling en de techni- er zeker van dat jouw instelling en mentaliteit belang-
sche staf. De trainer ligt goed in de groep maar staat er rijk gaan worden in onze strijd om de titel en/of pro-
toch genoeg boven om zijn gezag te behouden. Ik vind motie naar derde klasse!!
dat we met deze groep voor het klassement en dus de
eerste plaats moeten gaan. We moeten niet te veel naar
HOE ZOU HET GAAN MET... door Patrick Ackermans

Tijdens de tweede competitiehelft van de vorige jaargang bespelen.


speelde Olivier Zels zich nadrukkelijk in de kijker, met vaak
een terechte plaats in de basis als beloning voor zijn hard Op het veld ben je steeds
labeur. Maar zoals zo vaak in een voetbalcarrière werd een gedreven kuiten-
ook zijn opmars gestuit door een vervelende blessure aan bijter. Omschrijf jezelf
de knie, met een onvermijdelijke operatie tot gevolg. Uw eens als persoon(lijkheid)
reporter peilde vol nieuwsgierigheid naar de gemoeds- naast het veld?
toestand bij onze breker op het middenveld. Mmm… Een moeilijke
vraag. Ik bekijk het leven
Hoe heb jij de afgelopen maanden het voetbal be- graag langs de zonnige
leefd na je zware blessure? zijde. Lachen en grapjes uithalen, daar ben ik altijd wel
Mijn knie is volledig hersteld van de operatie, maar jammer voor te vinden!
genoeg kwam die ingreep op een zeer ongelegen tijdstip.
In volle voorbereiding heb ik moeten afhaken en revalide- De laatste tijd hebben we de indruk dat het een beet-
ren. Door de betrokkenheid te behouden tijdens mijn reva- je rommelt achter de schermen. Straftrainingen en
lidatieperiode heb ik veel steun gekregen van de club. praatsessies werden in het leven geroepen. Terecht
volgens jou? En hebben dergelijke initiatieven vol-
Gezien je lange inactiviteit zal het niet evident zijn om gens jou ook resultaat?
op korte termijn terug je niveau van eind vorig sei- Dit seizoen hebben we nog geen echte “straftraining”
zoen te behalen. Welke doelstellingen leg je jezelf dit gehad. Bij verlies moet namelijk de hele kern steeds op
seizoen nog op? zondagmorgen voor een extra training opdraven. Het
Mijn doelstellingen zijn een basisplaats afdwingen voor praatcafé vind ik dan weer wel een goed initiatief om de
de terugronde, het niveau van vorig jaar overstijgen en afstand tussen supporters, trainers, spelers en bestuur te
samen met de club de promotie naar derde vieren. Ge- verkleinen. Zo weet iedereen binnen de club wat de visie
zien de ruime en sterke kern waarover Hasselt beschikt van de trainer en het bestuur is. Dit komt de sfeer zeker
zal ik zelf meer ritme moeten kweken door extra inspan- en vast ten goede voor alle betrokken partijen.
ningen te leveren en meer te trainen. Ik spendeer bijvoor-
beeld extra tijd aan lopen, touwtjespringen en fitnessen. Waar zie je Hasselt eindigen dit seizoen?
Als je de inspanningen bekijkt die het bestuur - met voor-
Waaraan moet de ploeg volgens jou nog meer werken op voorzitter Schildermans en ondervoorzitter Vanoppen
om aan het eind van de rit een prijs te bemachtigen? – geleverd heeft, zowel op het vlak van financiën en omka-
De concentratie moet van de eerste tot de laatste minuut dering als op sportief en infrastructureel gebied, dan is er
optimaal zijn. Ik denk dat we te veel concentratieverlies voor dit Hasselt maar één plaats goed genoeg, met name
lijden na een zelfgemaakt doelpunt. Maar ook de laatste de eerste plaats. De Eindronde beschouw ik eerder als een
minuten in een wedstrijd zijn cruciaal! Dat is dit seizoen al herexamen. Maar promoveren is in alle geval een must!
meermaals bewezen tegen onder andere Heusden Zolder,
St- Lenaerts en niet te vergeten eind vorig seizoen in de Ik heb je al eens gespot op de handbal van Initia Hasselt.
eindronde tegen St Eloois-Winkel. Allemaal DURE doelpun- Je interesses reiken dus verder dan alleen het voetbal?
ten in de laatste minuten met puntenverlies tot gevolg. Eén van mijn klasgenoten speelt bij Initia, vandaar dat ik
af en toe voor hem ga supporteren. Ook mijn vrienden die
KSKH staat voor een zwaar en misschien wel door- in lagere reeksen voetballen volg ik geregeld. Daarbuiten
slaggevend drieluik, met name Heist, Lyra en Patro ga ik regelmatig snookeren met spelers en vrienden, en
passeren achtereenvolgens de revue. Hoe zie jij deze om te pokeren ben ik steeds bereikbaar op het nummer
belangrijke maand voor Sporting verlopen? 0478/….(grapje). Knappe meiden kunnen tevens steeds
Dit jaar vind ik bevordering C een competitie met 2 snel- terecht op hetzelfde nummer. (geen grapje)
heden. De favorieten zijn volgens mij Heist, Lyra en Has-
selt. De onderlinge duels zullen mede bepalend zijn in Als je één wens mag doen die gegarandeerd uitkomt
het al dan niet behalen van de titel. Een kleine verrassing - hetzij voor jezelf, hetzij voor iemand anders - wat
links of rechts is uiteraard niet uitgesloten. Vandaar dat zou je dan wensen?
we de komende weken moeten winnen, of toch zeker Om samen met KSK Hasselt binnen enkele jaren in twee-
niet mogen verliezen, zowel uit als thuis. Na dit drieluik de klasse én blessurevrij te spelen. Als deze wens uit-
weten we alvast waar we als ploeg en als club staan. komt hebben zowel de club als ikzelf daar baat bij.

Op het middenveld hebben we eigenlijk een overaan- Tot slot, wat zou je de supporters nog willen meege-
bod van goede spelers. Sta je steeds achter de keu- ven als goede raad?
zes van de trainer? Of hoe zou jij opteren te spelen? Blijf als één blok achter de ploeg staan, zeker op mo-
Dit overaanbod is natuurlijk ook meteen de sterkte van menten dat het eens wat minder gaat. Ook de supporters
deze groep. Op die manier kan je perfect blessures en hebben een aandeel in de potentiële promotie. Gefun-
schorsingen opvangen. Mijn persoonlijke voorkeur gaat deerde kritiek mag en moet, maar dan wel als iedereen er
echter uit naar een driehoek op het middenveld met de beter van kan worden!
punt naar voren en twee controlerende, verdedigende
middenvelders. Vanuit die stevige organisatie kan dan de Voor de geïnteresseerde meiden, het volledige GSM
aanval opgebouwd worden naar onze snelle flanken of nummer van Olivier is – na een grondige screening –
balvaste spitsen. Maar ik begrijp dat de trainer verschil- verkrijgbaar via het redactieteam.
lende systemen hanteert om de tegenstander optimaal te
HOE ZOU HET GAAN MET... (deel 2) door Bert Vananderoye

Net zoals Olivier Zels speelde ook Robrecht Deckers dit Volgend jaar wordt je
seizoen nog geen minuut in het blauw-wit-groene shirt. voor het eerst vader.
Een slepende knieblessure gooit roet in het eten voor Voor wanneer is de
onze 27-jarige centrale verdediger. Is er vooruitgang heuglijke gebeurtenis
merkbaar of blijft Robrecht in het sukkelstraatje? We gepland?
vroegen het hem! Rond de 22ste april. In
juni 2008 getrouwd en
Je blijft maar op de sukkel met knieproblemen. Hoe is één jaar later een kind.
het deze keer begonnen? Ideale planning.... Mijn
Ik heb last van een pattellapeesontsteking. Ik loop er al vrouw, Carolien, is nu
enige tijd mee. Maar door aangepaste krachttraining kon halfweg de zwanger-
ik de pijn altijd beheersen. Tot bij de start van het nieuwe schap. Het is nu aan haar
seizoen. Na 3 maanden rusten, was de ontsteking alleen om mij komende weken
maar erger geworden. te verzorgen en daarna is
het mijn beurt.
Een operatie lijkt onvermijdelijk?
Ik heb de laatste maanden keihard getraind om mijn Zal voetbal op nationaal niveau volgend seizoen nog
spiermassa in mijn quadriceps te verstevingen. Ik ben combineerbaar blijven met een drukke dagtaak en
van augustus 2 tot 3 keer per week naar de kiné aan het een huishouden met kinderen?
gaan. Eerst bij Serge Mas (clubkiné) en daarna bij Lieven Over de combinatie van het ouderschap en voetbal kan
Maesschalk in Antwerpen. Samen met Maesschalk be- ik nog niet veel zeggen. Ik ben blij dat ik mijn job als
sloten we 2 maanden te focussen op krachttoename en bedrijfsadviseur bij Accor Services heb. Ik heb de ambi-
weerstand. Daarna zouden we een evaluatie maken van tie om iets te realiseren met mijn diploma. De trainingen
de progressie. Na 2 maanden bleek dat er wel verbete- zijn een ideale uitlaatklep na een dag van hard werken.
ring was maar niet voldoende om terug te lopen en te Ik merk dit nu heel goed. Mentaal en fysiek heb ik de
schotten. Vandaar dat ik op 22 december geopereerd zal laatste tijd gezocht naar sportieve alternatieven voor het
worden door De Clercq in Antwerpen. voetbal. Ik heb niets gevonden. Ik ben ervan overtuigd
dat ik in bevordering nog iets kan betekenen en daarom
Ondanks de slepende blessure blijf je het team week ga ik door.
na week steunen. Is het niet moeilijk om langs de
kant te moeten toekijken? De lat ligt dit seizoen nog hoger dan andere jaren.
Bijzonder moeilijk. Ik keek er al jaren naar uit om met Gaan we de verwachtingen kunnen inlossen denk
KSKH eens volledig voor de titel te kunnen gaan. Nu dat je?
moment er eindelijk is, gooit de knie roet in het eten. In Ik zei vorig jaar meermaals dat we toen al een elftal
het begin had ik het moeilijk om constant geconfronteerd hadden om naar 3e nationale te gaan, zeker na de win-
te worden met mijn kwetsure, als ik mijn ploegmaats zag terstop. Dit jaar zijn we zowaar nog sterker. De laatste
vieren na een overwinning. Maar ondanks mijn beperkte matchen voor de winsterstop zijn belangrijk voor de rust
aanwezigheid door de week, voel ik wel dat ik een plaats in de club, spelergroep, supporters en sponsors. Als de
in de groep heb. En dat doet deugd. druk niet te groot wordt, spelen we minstens de eind-
ronde.
Je contract loopt af aan het einde van dit seizoen.
Wat biedt de toekomst? Een kleine poll om af te ronden: wie wordt kampioen
Vanaf 23 december start de revalidatie. Ik verwacht na en wie speelt eindronde volgens jou?
3 maanden weer te kunnen lopen. Ik kijk er eigenlijk wel KSK Hasselt wordt kampioen! Heist en Lyra spelen de
naar uit. Misschien een beetje bizar maar ik wil eindelijk eindronde.
weer kunnen wandelen, lopen, voetballen zonder pijn. Ik
weet dat het niet makkelijk zal worden maar ik ben ge- Hartelijk dank voor de medewerking Robrecht. We
rust in mijn herstel. Thomas Buffel heeft dezelfde opera- wensen je een spoedig herstel en veel geluk met de
tie tegelijkertijd aan beide knieën laten ondergaan. En hij volgende generatie Deckers!
speelt nu pijnvrij. Dus mijn doel is eerst fit worden en dan
zien we wel wat de voetbaltoekomst brengt.
Uitslagen 14e speeldag Programma 15e speeldag

Thes - KSK Hasselt 0 - 4 Neerpel - Patro


Sint-Lenaarts - Sp.-Mopertingen 3 - 0 KSK Hasselt - Heist
Lille - Witgoor 1 - 2 Leopoldsburg - Heusden-Zolder
Patro - Lyra 2 - 1 Maasmechelen - Lille
Geel-Meerhout - Seraing 3 - 2 Witgoor - Sint-Lenaarts
Wijgmaal - Neerpelt 1 - 0 Seraing - Wijgmaal
Heusden-Zolder - Maasmechelen 1 - 2 Lyra - Thes
Heist - Leopoldsburg 2 - 3 Sp.-Mopertingen - Geel-Meerhout

Algemene Rangschikking

1. KSK Heist 13 - 29 9. Spouwen-Mopertingen 13 - 17


2. KSK Hasselt 13 - 28 10. Witgoor Sport 13 - 17
3. Verbr. Geel-Meerhout 14 - 27 11. Verbr. Maasmechelen 14 - 17
4. Patro Eisden Maasmechelen 14 - 25 12. KFC Lille 14 - 17
5. Lyra TSV 13 - 22 13. Thes Sport 14 - 17
6. Olympia Wijgmaal 13 - 21 14. Esperanza Neerpelt 14 - 16
7. KFC Sint-Lenaarts 14 - 21 15. KVV Heusden-Zolder 13 - 14
8. KESK Leopoldsburg 14 - 21 16. FC Seraing 13 - 1

Voorbeschouwing KSK Hasselt – KSK Heist

Scheidsrechter: Sam Loeman


Assistent 1: Antoon Umans
Assistent 2: Joël Bollen

Algemene Clubinfo KSK Heist

Opgericht: 1995
Stamnummer: 2948
Clubkleuren: Blauw-Wit-Groen
Vorig Seizoen: 6e in 4e klasse B
Website: www.kskheist.bee

We hoeven u niet meer te melden dat vanavond dé re- Bij Hasselt is er terug vertrouwen in de rangen na de rui-
gelrechte topper in vierde klasse C op het programma me 0-4-zege van vorige zaterdag op het veld van Thes
staat! De blauw-wit-groene koploper uit Heist-Op-Den- Sport. De eerste helft kon vrijwel niemand bekoren, maar
Berg komt op bezoek in het Stedelijk Sportstadion met de tweede helft mocht gezien worden. Het zal bijgevolg
amper één puntje voorsprong op de tricolores uit Has- een wedstrijd op het scherp van de snee worden met
selt. Heist was ongeslagen tot twee weken geleden het hopelijk alle ingrediënten om er een topmatch van te ma-
noodlot toesloeg. Tweemaal ging het ten onder in eigen ken!
huis. Eerst snoepte KFC Lille de Heistenaren drie punten
af (het werd 1-2) en afgelopen weekend ging het alweer Even meegeven dat KSK Hasselt en KSK Heist voor het
de boot in tegen ploeg in vorm Leopoldsburg. De Lim- laatst tegenover mekaar stonden in het seizoen 2003-
burgers liepen uit tot 0-3, maar in de eindfase kon Heist 2004, het jaar dat Sporting kampioen speelde. Thuis ein-
nog milderen tot 2-3. Wie dacht dat de Antwerpenaren digde de wedstrijd op 2-2 en in Heist verloren we met
fluitend door de competitie zouden walsen, komt dus 1-0. Gelijkspel, verlies en nu dus hopelijk winst!!
alsnog bedrogen uit…
the new generation... DEBUTANTJES 2002 – 2003

U6 : TRAINER DOMINIQUE DERISON


U6MIX : TRAINER DAVE BUVENS

JELLE, DAAN, MATHIAS, VICTOR, ARNO,


THYMEN, JULES, ELIAS, JARNE EN WOUT (ISMAIL),
PAUL, WALID EN TOON (AMAR)
Afgevaardigde: David Vanlommel

Peters: Kevin Jansen, Davy Stas & Nick


Balette

Augustus, ze hadden er zolang op ge-


wacht, eindelijk oud genoeg om eens
te gaan sjotten. De eerste trainingen, er
waren ook nog maar enkele spelertjes,
werden nog gegeven door Sander, maar
daarna werden de trainingen overgeno-
men door Dominique. Eens september
waren er zoveel spelertjes dat besloten
werd om 2 ploegjes samen te stellen en
werd de hulp ingeroepen van Dave.

Het ging er in het begin nogal chaotisch


aan toe, welke richting moesten we ook
alweer uit, op welke positie moesten we
weer staan, en als de coaches hun spe-
lertjes op de lijn zetten, bleven ze er ook
werkelijk op staan. Maar stilaan begon-
nen de kereltjes het door te krijgen, hun
vliegtuigje heeft nu een piloot, vleugels
en een staart, en ook op technisch vlak
boeken ze enorm vooruitgang.

Maar het mooiste wat de trainers be-


reikt hebben is natuurlijk, dat er een (h)echt vriendengroepje ontstaan is, want dat is toch de bedoeling van de jeugd-
opleiding, dat ze plezier in het spel hebben. De uitslagen zijn nog niet zo belangrijk, ze winnen dan weer eens overtui-
gend, daarna krijgen ze een pandoering van jewelste, maar het blijft plezant en ze hebben toch nog zoveel te leren.
.
En natuurlijk mogen we de inbreng van Patrick en de supporters niet vergeten, de ouders, grootouders en vooral
onze afgevaardigde David, die te allen tijde klaarstaan om de kinderen naar wedstrijden en trainingen te brengen en
die altijd bereid zijn om een handje te helpen en ze na de match voorzien van een lekkere sandwich of een andere
versnapering.

Ik denk dat we dit seizoen nog veel plezier aan dit groepje zullen beleven.

Hartelijk dank aan Gilbert Nu-


Interessant om weten … lens en Joel & Wendy Goddet
voor de sponsoring!

• Op zaterdag 29 november hebben alle jeugdploe-


gen hun individueel charter ondertekend, hier • Met Ismael is de familie Bounafa het sterkst vertegen-
nog even onze 10 gouden regels: woordigd binnen de jeugdwerking (3 jeugdspelers) en
dit bracht het aantal debutantjes geboortejaar 2003
1 Sportiviteit en fairplay dragen wij hoog op 15!
in het vaandel. • Steven Conings - ex jeugdspeler van KSK Hasselt
2. Wij hebben respect voor de tegen- - werd de winnaar van de wedstrijd Topmannequin
stander en scheidsrechter. Awards op 7 november 2008 in Roeselare.
3. Als clublid zijn we in alle omstandig- • Rond het A-terrein te Kermt is de eerste sponsoring
heden een voorbeeld voor anderen. aangebracht: ISUS en AWE
4. Drugs, alcohol en wapens zijn uit den boze. • In de kantine te Kermt zijn er voor al onze ploegen
5. Onze ouders gedragen zich als voorbeeldige sup- klassementsborden geplaatst, dit door Lode Machiels
porters, steunen onze ploeg door dik en dun, maar … bedankt hiervoor!
laten het coachen aan de trainer over. • Ook een woordje van dank aan Tony Ceyssens voor
6. We accepteren het gezag van de scheidsrechter en het repareren van het glas aan onze kleedkamerdeu-
geven hem en de tegenstrever na de wedstrijd een ren te Kermt.
hand. • Op woensdag 17 december wordt er niet getraind ge-
7. Wij accepteren de leiding van onze ploeg door de zien er tussentijdse opvolgingsgesprekken gepland
trainer en afgevaardigde en de leiding over de jeugd- worden met spelers/ouders.
werking door het jeugdbestuur. • Youth Soccer Hasselt: sessiereeks Januari-Maart 2009
8. We hebben overal respect voor de aangeboden ma- Onderdelen: individuele voetbaltechnische oefeningen
terialen, de lokalen en hun omgeving. en correcties, loop- en coördinatietraining, elemen-
9. We praten mét elkaar en niet over elkaar en tonen taire tactische principes, 1 op 1-situatie, dribbelactie,
positieve omgangsvormen. psychomotoriek, … Nadruk ligt op het individuele ver-
10. Stiptheid, openheid en eerlijkheid zijn ons handels- beteren van de deelnemers.
merk. Het programma omvat 10 trainingen, 5 op zaterdag-
avond (campus Hasselt - in combinatie met wedstrijd
• Sinterklaas-events eerste ploeg) en 5 op maandagavond (campus Kermt).
Op woensdag 3 december hadden onze “grotere” Data:
jeugdspelers als sinterklaas-geschenk … van 17u tot Zaterdagen: 10 januari (KSKH x Patro), 24 januari
19u bowling en daarna friet, hambur- (KSKH x Wijchmaal), 8 februari (KSKH x Geel Meer-
ger met een frisdrank (Bowling Cham- hout), 21 februari (KSKH x St Lenaerts) en Zaterdag 7
pion, Zonhoven)! Op vrijdag 5 decem- maart (KSKH x Lille)
ber was er voor de “jongere” spelertjes Maandagen: 19 januari, 2 februari, 16 februari, 2 maart
in onze kantine te Kermt een 2 uur du- en 16 maart
rend optreden van clown Herbie met Voor wie? Geboortejaren 2003 tot en met 1996.
als kers op de taart … de Sint zelf in Vooraf inschrijven is noodzakelijk, meer info ook op
gezelschap van zwarte piet natuurlijk! www.kskh.net …
Inschrijving (voor 15 december 2008): Bij Erik Conings (0476/668770) of Patrick Knuts (0475/404362)

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

Schrijft in voor Kerstfeest met ……………...............……… volwassenen en …………..................………… kinderen (tot 1992).

Te betalen: …………….............……… x e10 en ……..............……………… x e15 = e ……...........………………


Spring er eens uit met
uw drukwerk!

Nikelaan 17 I 2430 Laakdal


tel. 013 53 99 99 I www.depress.be

Eigen creatieve ontwerpafdeling de PRESS...


Digitaal gestuurde drukpersen tot 5 kleuren het beste wat papier kan overkomen!
Afwerking van plooien tot brochures