Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Oostende Projectfiche : Campagne 2007

Datum ontvangst

Stempel administratie

Handtekening ambtenaar

Datum bespreking Alg.verg. SROS

Datum Schepencollege

Datum uitbetaling

1.1. Indiener-lid SROS Naam vereniging Vredeseilanden Naam contactpersoon Anneken Cools Adres contactpersoon Wagenstraat 25 8400 Oostende Telefoon 0486/90.47.82 e-mail anneken.cools@gmail.com 1.2. Indiener organisatie Naam organisatie Vredeseilanden Adres organisatie Blijde Inkomststraat 50 3000 Leuven Telefoon 016/316580 e-mail info@vredeseilanden.be Bankrekening 1.3. Partnerorganisatie(s) in het Zuiden Naam + gegevens CIRAPIP ONG - Naam van de organisatie: CIRAPIP ONG – Centre d’Information de Recherche et d’Action pour la Promotion des Initiatives Paysannes - Naam contactpersoon: SAIH Benoit - Postbus: 03 BP0314 - Tel: 00-229-302682 - e-mail: cirapip_ong@yahoo.fr CEIRAD ONG - Naam van de organisatie: CEIRAD ONG – Centre d’Initiation et de Recherche-Action pour un Développement Durable - Naam contactpersoon: BEHANZIN Eugène - Postbus: BP 2201 GOHO – ABOMEY - Tel: 00-229-501671 - e-mail: ceiradong@yahoo.fr

3. onderzoek-actie en capaciteitsversterking rond kennis. De NGO heeft als missie het ijveren voor duurzame socio-economische machtsverwerving door de micro-ondernemingen en basisgemeenschappen. De voornaamste doelstellingen zijn: de productie van voedselgewassen en hun eerlijke verdeling enerzijds. meer bepaald op het vlak van productie. krediet.. 3.4. inputs. knowhow en zelfbeschikking. verwerking en commercialisering. De doelstelling van CEIRAD is het . CIRAPIP is actief in twee departementen (Zou et Couffo) en de zetel bevindt zich in Cotonou. vorming.1. Resultaat 4: Een dynamische en operationele organisatie is ingevoerd voor de ontwikkeling van de filière. en de promotie van eerstelijnsgezondheidszorg voor alle lagen van de bevolking anderzijds.2. Wat ? 3. Het globale doel van het programma is een bijdrage tot een duurzame verbetering van de voedselveiligheid. Naam van het project Ontwikkeling van het Manioknetwerk in het departement Zou – Benin.1. of nog tot de vulgarisatiediensten. Resultaat 3: De producenten en verwerksters hebben toegang tot winstgevende markten.1. mineure kosten: PM vermelden 199.4. Het zal daarenboven meer specifiek gaan om de producenten (m/v) en de verwerk(st)ers die een beperkte toegang hebben tot verschillende hulpmiddelen zoals kapitaal. die actief (zullen) zijn in het manioknetwerk.Bedrag ( in EURO) 2. 3. Globale kostenraming 2.2.3. werd het initiële logische kader herzien en geactualiseerd.1. Medefinanciering 2. Doelstelling van het specifieke project Na de evaluatie van fase 0 van het programma.m. 3.... De NGO CEIRAD is recent actief in het departement Zou.534 12. Geschat wordt dat 75% van de boerengezinnen tot deze categorie behoren.1. Algemene doelstellingen van de partnerorganisatie CIRAPIP is één van de oudste NGO’s in Benin. Verwachte resultaten Resultaat 1: De maniokproductie is op duurzame wijze verhoogd en geïntegreerd in het landbouwsysteem.500 169.1.452 4. grond. of arbeid.500 Inbreng eigen organisatie Inbreng partner ter plaatse 3. gefinancierd door het Belgisch Overlevingsfonds.v. Doelgroep De rechtstreekse actoren zijn de boeren van het Zou-departement. Andere *: Belgisch Overlevingsfonds Provincie West-Vlaanderen * : geef de naam van de andere medefinanciers * bij niet gekende. het inkomen en de maatschappelijke positie van landbouwers (mannen en vrouwen) in het Departement Zou Specifiek doel De maniokfilière wordt op duurzame wijze georganiseerd en is een economische opportuniteit om de behoeften en belangen te behartigen van de actoren in het departement Zou. d.918 12.1.. Resultaat 2: Maniok wordt verwerkt in verschillende afgeleide producten volgens de eisen van de markt. Steun gevraagd aan SROS 2.

of internationale niveaus. onderzoek-actie. een verbetering van hun levensomstandigheden en van hun gezondheidstoestand en een vermindering van hun armoede.1. CIRAPIP heeft een jarenlange ervaring in de maniokfilière. CEIRAD is een NGO actief in good governance binnen boerenorganisaties en –verenigingen.7. ageer lokaal”). Ontvoogding doelgroep . SPI) die zorgt voor leerkansen. evaluatievergaderingen waaraan vertegenwoordigers van de desbetreffende gemeenschappen of groeperingen deelnemen om ervaringen uit te wisselen. De participatie en betrokkenheid van de begunstigden (mannen / vrouwen) in de strategische beslissing voor de uitvoering van het programma vormen belangrijke programma-aspecten. regionale.5. … (zie ook 3. het toe-eigenen van het proces en de programmaresultaten. Het programma kadert eveneens in het decentralisatieproces en wil dan ook de organisatorische en institutionele capaciteit van lokale besturen versterken. Het netwerking and advocacy werk situeren zich op nationale. een toename van hun middelen. voeding en gezondheid en duurzame landbouw.6.n. Integrale ontwikkeling Het project ligt in de lijn van de ontwikkeling van de regio Zou en van het nationale beleid. onderwijs. Dankzij deze versterking zullen de verenigingen ook samenwerkingsverbanden kunnen uitwerken met indirecte actoren en hun onderhandelingscapaciteit bevestigen. als wel milieuvriendelijke middelen gehanteerd worden. Deze NGO werkt als partner in het IFAD-programma PDRT voor de verbetering van de maniokproductie. De NGO’s zorgen wel voor een goede informatiestroom omtrent marktprijzen en –toegang.1. en impliceren een globale visie op de effecten van de mondialisering op de familiale landbouw. In Couffo heeft de NGO ervaring in installaties voor waterlandbouw en microkredieten.1.1.5 ander) 3. opleiding. 3. vlak waarbij weinig pesticiden gebruikt worden. Zelfredzaamheid De zelfredzaamheid is het verwachte resultaat van het empowerment werk van de familiale boer(in)en die aan de basis ligt van alle projecten van Vredeseilanden: dit wordt bereikt via competenties ontwikkeling. Ecologisch De technische landbouwtechnieken zijn gebaseerd op ecologische duurzaamheid. dit helpt de zelfstandigheid toenemen. Vredeseilanden en haar partners hebben een integrale visie op ontwikkeling maar specialiseren zich in een bepaalde domein. vorming. Institutioneel De versterking van horizontale en verticale organisaties van rechtstreekse actoren vlak van de filière zou de actoren moeten toestaan om hun verantwoordelijkheden binnen de filière op te nemen om de duurzaamheid van de programma-activiteiten te waarborgen. Duurzaamheid Economisch Het proces naar commercialisering en handel van de producten van de boeren. voeding. vooruitgang te evalueren en oplossingen voor te stellen die zijn aangepast aan hun situatie. m. hier de ontwikkeling van de maniok keten (“denk globaal.8. vlak nemen doelbewust niet de NGO’s op zich. gezondheid en duurzame landbouw.promoten van zelforganisatie bij basisgroepen voor een duurzaam beheer van hun omgeving. 3. vorming. CEIRAD is werkzaam op het gebied van goed beheer binnen boerenorganisaties en – verenigingen. Dit vertaalt zich in de praktijk in de organisatie van reflectieworkshops. CIRAPIP en CEIRAD beschikken over statutaire organen en zijn officieel geregistreerd als diensten NGO’s. netwerking.1. 3. Ander De aspecten die de duurzaamheid van het project bevorderen worden ontwikkeld door het gebruik van een participatieve aanpak (DPT/FFS. versterking van de organisationele and advocacy capaciteiten van de boeren. vooral in de organisatie van vrouwenbewegingen voor de verwerking van maniok in Zou. verwachtingen te uiten.

7 ha in het noorden. en zijn goed voor nagenoeg de volledige aanvoer van calorieën: meer dan 90%. Het Zou-gebied behoort tot het dichtst bevolkte van de Republiek Benin.2. op de West-Afrikaanse kust.1.2. De helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar.3%.2. waarvan 41% meisjes en 59% jongens.Het project beoogt in fine de ontvoogding van de familiale boer(in)en door hun toegang te geven tot een betere inkomst en tot betere leefomstandigheden. Land Benin is gelegen in de Golf van Guinea. Het geboortecijfer binnen de gezinnen ligt nog hoog (48%) met een sterk bruto sterftecijfer (16%).6 miljoen inwoners. Streek De interventiezone is het departement Zou. Op het vlak van de voedselveiligheid blijft de situatie hachelijk en is er zelfs sprake geweest van . De landbouw is de belangrijkste economische sector van de regio: 86% van de bevolking hangt er voor zijn inkomsten van af. De gemiddelde exploitatie beslaat in het zuiden een oppervlakte van 1. Naar schatting 42. zijn de muren doorgaans opgetrokken uit leemaarde of bamboe en de daken zijn vervaardigd van stro. onderhoud. De netto scholingsgraad van de kinderen (6 tot 14 jaar oud) bedraagt 53. De bedrijfsstructuur die er het vaakst voorkomt is die van het individuele type. Het land heeft een oppervlakte van 114.2% van de huishoudens hebben geen toegang tot drinkwater. vlottend kapitaal en afzetmarkten.3%. In het merendeel van de gevallen vindt de ontginning nog op traditionele wijze plaats (wisselcultuur op afgebrande grond). De gemeente Djidja. Een huishouden bestaat er uit gemiddeld 5 personen. De geschatte bevolking groeide van 478.5%. Omschrijving situatie 3. met een oppervlakte van 2184 km2. met meer dan 50% voor maniok. Het departement Zou is een van de armste departementen van Benin. 3. maïs en peulgewassen domineren het model voor voedselconsumptie.954 inwoners in 2002 (48% mannen en 52% vrouwen). Benin is het eerste Afrikaanse land dat een rustige overgang kende van een eenheidspartij naar een democratisch model. De industriesector is bijzonder weinig uitgebouwd en wordt voornamelijk vertegenwoordigd door de agro-industriële eenheden die doorgaans gebrekkig functioneren door problemen met de aanvoer van grondstoffen.8 ha en van 2. ligt ten Noordwesten en is de grootste gemeente in Zou. Wat de woningen betreft. Een bijzondere aandacht wordt toegewezen aan de ontvoogding van de vrouwen en de verbetering van hun statuut in de maatschappij via de gender aanpak.414 inwoners in 1992 naar 599. Het groeiritme tussen 1992 en 2002 bedroeg 2.763 km2 (driemaal de oppervlakte van België) en heeft een bevolking van 6.2. waar het programma zich in de eerste tijd zal concentreren. 3. gelegen in het centrale deel van de Republiek Benin. Maniok. Het percentage arme huishoudens bedraagt 48. Het meet 125 km aan de kust en 325 km ter hoogte van Tanguiéta (Noord-Benin).

een verbetering van het droogproces en een goede conditionering van de producten.een calorieëntekort. De producten worden uitgewisseld op lokale markten die een vaste periodiciteit hebben naargelang de regio.3. De toegang tot verwerkingsuitrustingen wordt vergemakkelijkt door contacten tussen de privésector en de verwerksters. De voorgestelde oplossingen voor een betere afzet van maniok door de verschillende actoren in het netwerk richten zich op een grotere diversificatie van de afgeleide producten.2. De kansen om de maniokschillen te valoriseren en een nieuwe afgeleide te identificeren worden gegrepen als ze zich aandienen. Uitwerking van het project 3. andere dan gari. Het doel is de hoeveelheid geproduceerde afgeleiden verhogen en nieuwe markten ontwikkelen. Huidige situatie De keuze voor de maniok-productketen is gebaseerd op het grote belang van maniok voor het productiesysteem.2. In Benin is zowel de commercialisering van maniok als van zijn afgeleide producten niet georganiseerd.3. De combinatie van maniok en peulgewassen voor het herstel van de vruchtbaarheid van de gronden kan de aanvoer van proteïnen helpen te verhogen. De commercialisering van maniok is de voornaamste uitdaging. de voedselveiligheid en de plattelandseconomie. of nog een zwakke capaciteit inzake planning en beheer van de verwerkingsactiviteiten. Activiteiten en inzet van middelen Het programma 2007 voorziet een verspreiding van de resultaten naar een groter aantal producenten en verwerksters in de dorpen van de tussenkomst. tapioca en bijkomend in verse toestand of in de schil op de plattelandsmarkten en in de grote stadscentra. De verwerking van maniok is een activiteit van de vrouwen en vertegenwoordigt een belangrijk deel van hun inkomen. een onvolmaakte beheersing van de verwerkingstechnologieën naar afgeleide producten (andere dan gari).en ondernemingscapaciteit van de verwerksters (productieplanning. Gari is het voornaamste voedingsmiddel. en wordt verwerkt tot meer dan 20 afgeleide producten die elk hun plaats hebben in het voedingssysteem. functionele alfabetisering) organisatie van de actoren in de filière . De problemen met de productkwaliteit zullen verholpen worden door het naleven van productienormen. 3. Maniok neemt een strategische plaats in in de nationale voeding. De verwerking op dorpsniveau blijft kleinschalig.februari 2010) 2004-2005 was de pilootfase. Het programma is erop gericht een voedingsmiddel als maniok te promoten.4. tapioca en de schillen. Maniok beperkt bovendien de risico’s die samenhangen met jaren van droogte en kan een ‘natuurlijke’ voorraad vormen tijdens periodes van overbrugging.3. dat dit tekort kan opvangen. Parallel overweegt het programma specifieke acties met het volgende doel: versterking van de beheers. Traditioneel gebeurt de commercialisering van maniok vooral onder de vorm van gari. Duur project Fase project � Aftasting � Pilootproject � Uitbouw van initiatief in de breedte � Consolidatie � Project in overdracht 5 jaar (maart 2005 . 3. Momenteel kunnen de boer(inn)en hun voorraad niet kwijt. 3. van lage kwaliteit en alles bij elkaar weinig rendabel wegens een gebrek aan aangepaste uitrusting.1.

en andere actoren uit de keten.3. andere ondersteunende raadgevende NGO’s. Een gezamenlijke tussentijdse evaluatie VE – BOF is voorzien voor november 2007. onderdeel CAPSA. Er werden gesprekken over de samenwerkingsmogelijkheden gevoerd met verspreidingsinstellingen. planning. Rol van de partnerorganisatie Het project kadert perfect in de opdracht. − INRAB (Institut des Recherches Agricoles du worden. organisatie van kwalitatieve diensten te verlenen aan de workshops. Dit project programma te versterken door is bovendien een gelegenheid om de technische middel van opleidingen. De Staat en de lokale autoriteiten zijn door hun reglementering belangrijke Bénin – Instituut voor landbouwonderzoek onrechtstreekse actoren die zich rondom van Benin) − Programme de Développement des Racines et het netwerk bewegen. 3. bepaalde strategische spelers op nationaal niveau kredietinstellingen en dienstenleveranciers teneinde de mogelijke samenwerkingsgebieden te van de privé-sector zullen aangevraagd identificeren.3. In het studiebegeleiding.) Ontwikkelingsprogramma voor de cultuur van tussenpersoon en facilitator te spelen teneinde verbanden te creëren tussen de knolgewassen). Het programma wenst de rol van Tubercules (PDRT .- versterking van de operationele capaciteit van de partners betrokken in de uitvoering van het programma begeleiding van het Gemeentebestuur van Djidja bij het beheer van de transhumance versterken van de samenwerking met de andere actoren van de filière. project wordt immers aandacht geschonken aan de opvolging en evaluatie van versterking van de partners om ze in staat te stellen activiteiten. begunstigden. − technische en methodologische doelstellingen en werkdomeinen van de twee ondersteuning om de partners (zie B1 en B2) en vormt vooral de uitvoeringscapaciteit van het belangrijkste actie van hun portefeuille.3. vaardigheden van de partners te ontwikkelen. Franse NGO − CERPA-Zou (Centre Régional pour la Promotion Agricole – Regionaal centrum voor landbouwbevordering/voormalig CARDER) − Ministerie van Landbouw. gefinancierd door IFAD en organisaties van producenten en BOAD verwerksters op departementaal en − Programme d’Appui au Secteur Agricole arrondissementsniveau en de (PADSA . Momenteel loopt er een gender audit op het niveau van de 2 programmapartners. Netwerking Interactie met andere lokale actoren: Tijdens de testfase bouwde het programma Regelmatig overleg en punctuele samenwerkingsverbanden uit die voornamelijk samenwerkingen met onrechtstreekse gebaseerd waren op informatie-uitwisseling met actoren zoals de onderzoeks. rapportage. Veeteelt en Visserij − Ministerie van Industrie en Handel . landbouwsector. gefinancierd door DANIDA) − PTAA (Programme de Technologie Agricole et Alimentaire – Programma voor agro.2. 3. Het betreft: ontwikkeling: een versterkingsplan van de 2 partner NGO’s werd uitgewerkt na de organisationele audit van november 2005.Steunprogramma voor de onrechtstreekse actoren. In dit kader biedt VECO Benin organisatieversterking en institutionele ondersteuning.en voedingstechnologie) − GERES (Groupe Energie Renouvelable et Environnement – Groep hernieuwbare energie en milieu ).

Opvolging 5. de jaarlijkse planningen en de budgetten gebruiken. resultaten en gemeten? impact van het programma toe te laten. . en van de SPI-methode. Eventueel is een mondelinge toelichting mogelijk door een personeelslid van het hoofdkantoor of door een lid van het vrijwilligerscomité Oostende.500 loonkosten 71.3.452 5. haar partners.1. SROS De beschikbare opvolgingsverslagen en documentatiemateriaal (foto’s etc…) kunnen telkens bezorgd worden aan de SROS. de lokale autoriteiten en de horizontale structuren van het netwerk. en zal gebruik maken van indicatoren voor de tussentijdse jaarlijkse resultaten. samengesteld uit VECO. 3. Dat comité zou aanbevelingen kunnen formuleren voor het volgende jaar.4. teneinde na te gaan welke vooruitgang werd gerealiseerd tijdens het jaar. gebaseerd op de SPI.500 Uitvoeringskosten 39. Schaalgrootte inzet materiële middelen personele inzet inzet financiële middelen doelgebied Eerder klein x Eerder groot motivatie x x x Vooral gericht op capaciteitsopbouw Idem Het project is nog in zijn beginfase. 5.3. De resultaten van deze balansen zouden worden voorgelegd aan een opvolgingscomité.000 administratiekosten 16. in een later stadium wordt uitgebreid naar andere departementen 4. Er bestaat een mogelijkheid om samen te werken met andere actoren of programma’s waarbij rekening dient te worden gehouden met de nieuwe kansen die zich aandienen.− Stadsbestuur van Djidja.952 Totaal 199. Financieel kader Budgetpost Jaar 1 Investeringen 14. Indiener-lid SROS Jaar 2 (optioneel) 5.500 Bewustmaking 53.2. Het algemene overzicht zou voorafgegaan worden door overzichten tussen de partners en hun doelgroepen. Voorgesteld werd om bij het eind van elk jaar een overzichtsworkshop te organiseren met elke partner. het logisch kader. Indiener Organisatie Evaluatiecriteria Hoe Een geïntegreerd systeem voor opvolging en evaluatie zal worden wordt het resultaat ingesteld om een continue opvolging van de activiteiten. Dit systeem zal als referenties de beginsituatie. CERPA.

3000 Leuven Telefoon + E-mail: 016/316580.musenbrock@skynet.Datum invulling : 26 februari 2007 ingevuld door: Elke Borghs en Myriam Counet Handtekening : Contactpersoon (voor aanvullende inlichtingen): Naam: Myriam Counet en Werner Musenbrock Adres: Blijde Inkomststraat 50.be Opvolging SROS Datum Bespreking bureau Voorstelling AV SROS Beslissing AV SROS voorkeur beslissing xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .counet@vredeseilanden. werner.be. myriam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful