You are on page 1of 43

Druk nr 1461

Warszawa, 5 grudnia 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-211-08

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy - Prawo o ustroju


s!dów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw wraz z projektami aktów
wykonawczych.

W za!"czeniu przedstawiam tak#e opini$ dotycz"c" zgodno%ci


proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Ponadto uprzejmie informuj$, #e do prezentowania stanowiska Rz"du w
tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa#niony Minister
Sprawiedliwo%ci.

(-) Donald Tusk


Projekt

USTAWA
z dnia

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s!dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s"dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z pó&n. zm.2)) wprowadza si$ nast$puj"ce zmiany:

1) w art. 77 w § 6 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:


„b) miesi$cznego rycza!tu – w kwocie nie wy#szej ni# 78 % podstawy ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego s$dziego, o której mowa w art. 91 § 1c,”;
2) w art. 91:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wysoko%' wynagrodzenia s$dziów, zajmuj"cych równorz$dne stanowiska s$dziowskie,
ró#nicuje sta# pracy lub pe!nione funkcje.”,
b) uchyla si$ § 1a i 1b,
c) po § 1b dodaje si$ § 1c i 1d w brzmieniu:
㤠1c. Podstaw$ ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s$dziego w danym roku stanowi
przeci$tne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, og!aszane w Dzienniku
Urz$dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa G!ównego Urz$du
Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpiecze( Spo!ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,
z pó&n. zm.3)), z zastrze#eniem § 1d.
§ 1d. Je#eli przeci$tne wynagrodzenie, o którym mowa w § 1c, jest ni#sze od przeci$tnego
wynagrodzenia og!oszonego za rok poprzedzaj"cy – przyjmuje si$ podstaw$ ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego s$dziego w dotychczasowej wysoko%ci.”,
d) § 2 i 2a otrzymuj" brzmienie:
„§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze s$dziego okre%la si$ w stawkach, których wysoko%' ustala si$
przy zastosowaniu mno#ników odnoszonych do podstawy ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego, o której mowa w § 1c. Mno#niki okre%la za!"cznik do ustawy.
§ 2a. S$dziemu obejmuj"cemu stanowisko przys!uguje wynagrodzenie zasadnicze w stawce
podstawowej. Je#eli jednak s$dzia obejmuje stanowisko w s"dzie wy#szym, a na
dotychczasowym stanowisku otrzymywa! wynagrodzenie zasadnicze w stawce trzeciej
awansowej, na obejmowanym stanowisku przys!uguje mu wynagrodzenie zasadnicze
w stawce pierwszej awansowej.”,
e) § 4 otrzymuje brzmienie:
㤠4. Wynagrodzenie zasadnicze s$dziego podwy#sza si$ do stawki drugiej awansowej po
dziesi$ciu latach pracy na danym stanowisku s$dziowskim lub na innym, odpowiednio
równorz$dnym, stanowisku s$dziego lub prokuratora. Przepis § 3 zdanie drugie stosuje si$.”,
f) po § 4 dodaje si$ § 4a i 4b w brzmieniu:
㤠4a. Wynagrodzenie zasadnicze s$dziego podwy#sza si$ do stawki trzeciej awansowej po
pi$tnastu latach pracy na danym stanowisku s$dziowskim lub na innym, odpowiednio
równorz$dnym, stanowisku s$dziego lub prokuratora. Przepis § 3 zdanie drugie stosuje si$.
§ 4b. Do czasu pracy na stanowisku s$dziego s"du rejonowego dolicza si$ okres powierzenia
pe!nienia czynno%ci s$dziowskich na stanowisku asesora s"dowego.”,
g) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. W zwi"zku z pe!nionymi funkcjami s$dziemu przys!uguj" dodatki funkcyjne.”,
h) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Rada Ministrów, po zasi$gni$ciu opinii Krajowej Rady S"downictwa, okre%li, w drodze
rozporz"dzenia, wysoko%' dodatków funkcyjnych przys!uguj"cych s$dziom, bior"c pod
uwag$ rodzaj pe!nionej funkcji, wielko%' jednostki organizacyjnej lub zakres zwi"zanych
z dan" funkcj" obowi"zków.”;
3) w art. 100 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Uposa#enie, o którym mowa w § 1 i 2, podwy#sza si$ stosownie do zmian wysoko%ci
wynagrodze( zasadniczych s$dziów czynnych zawodowo.”;
4) w art. 136 § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1. Wysoko%' wynagrodzenia zasadniczego asesora s"dowego wynosi 80 % wynagrodzenia
zasadniczego s$dziego s"du rejonowego w stawce podstawowej, powi$kszonego o nale#n"
sk!adk$ z tytu!u ubezpieczenia spo!ecznego.”;
5) w art. 172:
a) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Wysoko%' rekompensaty dla !awników bior"cych udzia! w rozpoznawaniu spraw w s"dach
powszechnych, za jeden dzie( pe!nienia obowi"zków !awnika, wynosi 1,9 % podstawy
ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s$dziego, o której mowa w art. 91 § 1c.”,

2
b) uchyla si$ § 5;
6) dodaje si$ za!"cznik do ustawy w brzmieniu okre%lonym w za!"czniku nr 1 do niniejszej ustawy.

Art. 2.
W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmuj"cych kierownicze stanowiska
pa(stwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z pó&n. zm.4)) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Marsza!ka Sejmu, Marsza!ka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarsza!ka Sejmu,
wicemarsza!ka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwy#szej Izby Kontroli,
ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika
Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu
Pami$ci Narodowej – Komisji )cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
Przewodnicz"cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Prokuratorii Generalnej
Skarbu Pa(stwa, wiceprezesa Najwy#szej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa
Kancelarii Senatu, zast$pcy Szefa Kancelarii Sejmu, zast$pcy Szefa Kancelarii Senatu,
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, G!ównego Inspektora Pracy, zast$pcy G!ównego
Inspektora Pracy, Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39) wprowadza
si$ nast$puj"ce zmiany:

1) w art. 50 w ust. 5 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:


„b) miesi$cznego rycza!tu – w kwocie nie wy#szej ni# 78 % podstawy ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego prokuratora, o której mowa w art. 61a;”;
2) po art. 61 dodaje si$ art. 61a w brzmieniu:
„Art. 61a. 1. Podstaw$ ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w danym roku stanowi
przeci$tne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, og!aszane w Dzienniku
Urz$dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa G!ównego Urz$du
Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpiecze( Spo!ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,
z pó&n. zm.3)), z zastrze#eniem ust. 2.
2. Je#eli przeci$tne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ni#sze od przeci$tnego
wynagrodzenia og!oszonego za rok poprzedzaj"cy – przyjmuje si$ podstaw$ ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w dotychczasowej wysoko%ci.”;
3
3) w art. 62:
a) ust. 1 i 1a otrzymuj" brzmienie:
„1. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów, zajmuj"cych równorz$dne stanowiska
prokuratorskie, jest równe; wysoko%' wynagrodzenia prokuratorów zajmuj"cych
równorz$dne stanowiska prokuratorskie ró#nicuje sta# pracy lub pe!nione funkcje.
Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu s$dziów
w takich samych jednostkach organizacyjnych s"dów powszechnych. Wynagrodzenie
zasadnicze prokuratorów Prokuratury Krajowej jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu
s$dziów S"du Najwy#szego.
1a. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora okre%la si$ w stawkach, których wysoko%' ustala si$
przy zastosowaniu mno#ników odnoszonych do podstawy ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego, o której mowa w art. 61a.”,
b) uchyla si$ ust. 1b,
c) po ust. 1b dodaje si$ ust. 1ba w brzmieniu:
„1ba. Prokuratorowi obejmuj"cemu stanowisko przys!uguje wynagrodzenie zasadnicze
w stawce podstawowej. Je#eli jednak prokurator obejmuje stanowisko w prokuraturze
wy#szego stopnia, a na dotychczasowym stanowisku otrzymywa! wynagrodzenie
zasadnicze w stawce trzeciej awansowej, na obejmowanym stanowisku przys!uguje mu
wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej awansowej.”,
d) ust. 1c i 1d otrzymuj" brzmienie:
„1c. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora podwy#sza si$ do wysoko%ci stawki pierwszej
awansowej po pi$ciu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub na innym,
odpowiednio równorz$dnym, stanowisku prokuratorskim lub s$dziowskim. Okres ten ulega
wyd!u#eniu o trzy lata w razie ukarania prokuratora w tym czasie, a tak#e w okresie
zajmowania stanowiska s$dziego, kar" dyscyplinarn" lub dwukrotnego wytkni$cia
uchybienia, o którym mowa w art. 8 ust. 7, je#eli uchybienie by!o zawinione.
1d. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora podwy#sza si$ do stawki drugiej awansowej po
dziesi$ciu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub na innym, odpowiednio
równorz$dnym, stanowisku prokuratora lub s$dziego. Przepis ust. 1c zdanie drugie stosuje
si$.”,
e) po ust. 1d dodaje si$ ust. 1da i 1db w brzmieniu:
„1da. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora podwy#sza si$ do stawki trzeciej awansowej po
pi$tnastu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub na innym, odpowiednio
równorz$dnym, stanowisku prokuratora lub s$dziego. Przepis ust. 1c zdanie drugie stosuje
si$.

4
1db. Do czasu pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej dolicza si$ okres
powierzenia pe!nienia czynno%ci prokuratorskich na stanowisku asesora
prokuratorskiego.”,
f) ust. 1f otrzymuje brzmienie:
„1f. W zwi"zku z pe!nionymi funkcjami prokuratorowi przys!uguj" dodatki funkcyjne.”,
g) ust. 1l otrzymuje brzmienie:
„1l. Przepisów ust. 1a – 1da nie stosuje si$ do prokuratorów Prokuratury Krajowej.”,
h) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Ministrów okre%li, w drodze rozporz"dzenia:
1) mno#niki, s!u#"ce do ustalenia wysoko%ci wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów
w poszczególnych stawkach, maj"c na wzgl$dzie zasady okre%lone w art. 62 ust. 1,
2) wysoko%' dodatków funkcyjnych przys!uguj"cych prokuratorom, bior"c pod uwag$
rodzaj pe!nionej funkcji, wielko%' jednostki organizacyjnej lub zakres zwi"zanych z dan"
funkcj" obowi"zków.”;
4) w art. 100:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stosuje si$ odpowiednio
przepisy dotycz"ce prokuratorów tych prokuratur, a do asesorów wojskowych – przepisy
dotycz"ce prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury,
z wy!"czeniem art. 50 ust. 2a, 3 i 4, art. 51a, art. 62 ust. 1a – 1db i ust. 1h – 1k oraz art. 62a
ust. 1 – w zakresie art. 69 – 71, art. 73, 74, 99 – 102 i 104 ustawy, o której mowa w art. 62a
ust. 1 – oraz art. 62a ust. 2 – 5, a tak#e art. 62b, 62c i 65a.”,
b) po ust. 1 dodaje si$ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wysoko%' wynagrodzenia zasadniczego asesora prokuratorskiego wynosi 80 %
wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury rejonowej w stawce podstawowej,
powi$kszonego o nale#n" sk!adk$ z tytu!u ubezpieczenia spo!ecznego.”.

Art. 4.
W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643,
z pó&n. zm.5)) wprowadza si$ nast$puj"ce zmiany:

1) art. 6 otrzymuje brzmienie:


„Art. 6. 1. S$dziowie Trybuna!u w sprawowaniu swojego urz$du s" niezawi%li i podlegaj" tylko
Konstytucji.
2. Wynagrodzenie zasadnicze s$dziego Trybuna!u stanowi wielokrotno%' podstawy ustalenia tego
wynagrodzenia, przy zastosowaniu mno#nika 4,7.
5
3. Podstaw$ ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s$dziego Trybuna!u w danym roku stanowi
przeci$tne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, og!aszane w Dzienniku
Urz$dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa G!ównego Urz$du
Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpiecze( Spo!ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,
z pó&n. zm.3)), z zastrze#eniem ust. 4.
4. Je#eli przeci$tne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, jest ni#sze od przeci$tnego
wynagrodzenia og!oszonego za rok poprzedzaj"cy – podstaw$ ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego s$dziego Trybuna!u przyjmuje si$ w dotychczasowej wysoko%ci.
5. Wynagrodzenie prezesa oraz wiceprezesa Trybuna!u odpowiada wynagrodzeniu zasadniczemu
s$dziego Trybuna!u powi$kszonemu o dodatek funkcyjny ustalany wed!ug podstawy,
o której mowa w ust. 3, przy zastosowaniu mno#nika, odpowiednio: 1,2 oraz 0,8.
6. S$dziowie Trybuna!u po zako(czeniu swojej kadencji przechodz" w stan spoczynku.
7. S$dzia Trybuna!u po zako(czeniu swojej kadencji ma prawo powróci' na poprzednio zajmowane
stanowisko lub otrzyma' stanowisko równorz$dne poprzednio zajmowanemu. Do s$dziów,
którzy skorzystaj" z tego prawa, nie ma zastosowania przepis ust. 6.
8. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do praw i obowi"zków oraz odpowiedzialno%ci
dyscyplinarnej s$dziów Trybuna!u stosuje si$ odpowiednio przepisy dotycz"ce praw
i obowi"zków oraz odpowiedzialno%ci dyscyplinarnej s$dziów S"du Najwy#szego.”;
2) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 1. Organizacyjne i administracyjne warunki pracy Trybuna!u zapewnia prezes Trybuna!u
oraz podleg!e mu Biuro Trybuna!u.
2. Biurem Trybuna!u kieruje szef, którego powo!uje i odwo!uje Zgromadzenie Ogólne na wniosek
prezesa Trybuna!u.
3. Wynagrodzenie szefa Biura Trybuna!u jest ustalane na podstawie przepisów o wynagrodzeniu
osób zajmuj"cych kierownicze stanowiska pa(stwowe w zakresie dotycz"cym sekretarza
stanu.
4. Szczegó!owy zakres zada( i struktur$ Biura Trybuna!u okre%la statut.
5. Do pracowników Biura Trybuna!u stosuje si$ przepisy o pracownikach urz$dów pa(stwowych.”.

Art. 5.
W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o S"dzie Najwy#szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) wprowadza si$ nast$puj"ce zmiany:

1) art. 42 otrzymuje brzmienie:

6
„Art. 42 § 1. Wynagrodzenie zasadnicze s$dziego S"du Najwy#szego stanowi wielokrotno%'
podstawy ustalenia tego wynagrodzenia, przy zastosowaniu mno#nika 4,13.
§ 2. Podstaw$ ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s$dziego S"du Najwy#szego w danym roku
stanowi przeci$tne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, og!aszane
w Dzienniku Urz$dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa
G!ównego Urz$du Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze( Spo!ecznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 39, poz. 353, z pó&n. zm.3)), z zastrze#eniem ust. 3.
§ 3. Je#eli przeci$tne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, jest ni#sze od przeci$tnego
wynagrodzenia og!oszonego za rok poprzedzaj"cy – podstaw$ ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego s$dziego S"du Najwy#szego przyjmuje si$ w dotychczasowej wysoko%ci.
§ 4. Wynagrodzenie s$dziego S"du Najwy#szego ustala si$ w stawce podstawowej albo
w stawce awansowej. Stawka awansowa stanowi 115 % stawki podstawowej.
§ 5. S$dzia S"du Najwy#szego, obejmuj"c stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze
w stawce podstawowej. Wynagrodzenie zasadnicze podwy#sza si$ do wysoko%ci stawki
awansowej po siedmiu latach pracy od uzyskania przez s$dziego wynagrodzenia w stawce
podstawowej.
§ 6. W zwi"zku z pe!nion" funkcj" s$dziemu S"du Najwy#szego przys!uguj" dodatki funkcyjne,
których wysoko%' ustala si$ przy zastosowaniu mno#ników odnoszonych do podstawy
ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s$dziego S"du Najwy#szego, o której mowa w § 2.
§ 7. Tabel$ mno#ników s!u#"cych do ustalenia wysoko%ci dodatków funkcyjnych okre%la za!"cznik
do ustawy.”;
2) dodaje si$ za!"cznik do ustawy w brzmieniu okre%lonym w za!"czniku nr 2 do niniejszej ustawy.

Art. 6.
Ustawa wchodzi w #ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

1)
Niniejsz" ustaw" zmienia si$ tak#e: ustaw$ z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmuj"cych kierownicze
stanowiska pa(stwowe, ustaw$ z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustaw$ z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym oraz ustaw$ z dnia 23 listopada 2002 r. o S"dzie Najwy#szym.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213,
poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376,
Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz
z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138,
poz. 976 i Nr 230, poz. 1698.

7
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,
Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355,
z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50,
poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r.
Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r.
Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281,
poz. 2774 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.
5)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.

12/01rch

8
UZASADNIENIE

Projektowana regulacja zmierza do ukszta!towania systemu wynagradzania


s$dziów w sposób, który pe!niej ni# dotychczas b$dzie realizowa! wzorzec okre%lony
w art. 178 ust. 2 Konstytucji RP.
Najistotniejsz" zmian" jest odej%cie od kszta!towania wysoko%ci wynagrodze(
s$dziów w oparciu o dotychczasow" kwot$ bazow" okre%lan" corocznie w ustawie
bud#etowej. Kwota ta zostaje zast"piona przeci$tnym wynagrodzeniem w drugim
kwartale roku poprzedniego, og!aszanym w Dzienniku Urz$dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa G!ównego Urz$du Statystycznego na podstawie
art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpiecze( Spo!ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z pó&n. zm.). Jednocze%nie
mno#niki, s!u#"ce do okre%lania wysoko%ci poszczególnych stawek, w których ustala si$
wynagrodzenia, zosta!y unormowane w ustawie, a nie jak dotychczas w rozporz"dzeniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwi"zania te s!u#" obiektywizacji ustalania
wynagrodze( s$dziowskich i pozwol" na postulowane przez %rodowisko s$dziowskie
ograniczenie wp!ywu innych w!adz na wysoko%' zasadniczych wynagrodze(
s$dziowskich. Przyj$to równie#, #e podmiotem uprawnionym do okre%lania, w drodze
rozporz"dzenia, stawek dodatków funkcyjnych przys!uguj"cych s$dziom b$dzie, po
zasi$gni$ciu opinii Krajowej Rady S"downictwa, Rada Ministrów. Wydaj"c
wspomniane rozporz"dzenie Rada Ministrów b$dzie uwzgl$dnia' zarówno rodzaj
pe!nionych przez s$dziów funkcji, jak i wielko%' jednostki organizacyjnej lub zakres
zwi"zanych z dan" funkcj" obowi"zków. Rozwi"zania te pozwol" na ukszta!towanie
stawek dodatków funkcyjnych adekwatnie do zakresu i wagi ci"#"cych na s$dziach
zada( w zakresie administracji s"dowej oraz uproszcz" procedur$ ich dostosowywania
do aktualnych wymogów zarz"dzania t" administracj". Nie bez znaczenia jest tu równie#
fakt, #e konstytucyjna odpowiedzialno%' za dzia!alno%' administracyjn" s"dów
powszechnych, z zastrze#eniem pe!nego poszanowania zasady niezawis!o%ci
s$dziowskiej, obci"#a, przez Ministra Sprawiedliwo%ci, Rad$ Ministrów.
Projektowana regulacja zapewni zarazem istotny wzrost wynagrodze(
s$dziowskich w stosunku do ich dotychczasowego poziomu, uwzgl$dniaj"cy
zapowiedzian" pierwotnie – w stanowisku Rz"du wobec dezyderatu nr 2 Komisji
Sprawiedliwo%ci i Praw Cz!owieka, uchwalonego na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r.
w sprawie wynagrodze( s$dziowskich – podwy#k$ wynagrodzenia s$dziów o kwot$
1 000 z! brutto, niezale#nie od stanowiska, które zajmuj". Z tych wzgl$dów jest
konieczne ukszta!towanie nowych mno#ników w taki sposób, aby wysoko%'
wynagrodzenia zasadniczego s$dziów w stawce podstawowej i stawkach awansowych,
przewidzianych dla ka#dego stanowiska s$dziowskiego, zawiera!a zast"pienie
dotychczasowej kwoty bazowej przeci$tnym wynagrodzeniem oraz uwzgl$dnia!a
pierwotnie planowany wzrost wynagrodzenia ka#dego s$dziego o kwot$ 1 000 z! brutto.
Osi"gni$cie tego celu zapewnia okre%lenie mno#ników na poziomie od 2,05 (dla
s$dziego s"du rejonowego otrzymuj"cego wynagrodzenie zasadnicze w stawce
podstawowej) do 3,23 (dla s$dziego s"du apelacyjnego otrzymuj"cego wynagrodzenie
zasadnicze w trzeciej stawce awansowej).
Projektowane rozwi"zania wymuszaj" likwidacj$ dotychczasowej zasady, #e
wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej wynosi co najmniej 120 %
wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej dla bezpo%rednio ni#szego
stanowiska s$dziowskiego. Jednocze%nie po#"danym rezultatem takiej regulacji jest
relatywne zmniejszenie zró#nicowania wynagrodze( s$dziów w zale#no%ci od
zajmowanego stanowiska s$dziowskiego. Najkorzystniejsze skutki nast"pi" zatem
w odniesieniu do poziomu wynagrodze( s$dziów s"dów rejonowych, otrzymuj"cych
wynagrodzenie w stawce podstawowej, a wi$c na pocz"tku drogi zawodowej.
Jednocze%nie, w zwi"zku z likwidacj" systemu tzw. awansu poziomego,
przewidzian" w uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawie z dnia
7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s"dów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw, niezb$dne by!o wprowadzenie w 2009 r. regulacji dotycz"cej
trzeciej stawki awansowej, mo#liwej do uzyskania po up!ywie 15 lat pracy na danym
stanowisku s$dziowskim. Regulacja ta jest niezb$dna do zachowania spójno%ci
projektowanych rozwi"za(.
W celu likwidacji demotywacyjnego skutku mechanizmu daj"cego mo#liwo%'
osi"gania przez s$dziów s"dów ni#szych niektórych stawek wynagrodzenia
przys!uguj"cych s$dziom s"dów wy#szych proponuje si$, aby awans do s"du wy#szego
zawsze wi"za! si$ z awansem p!acowym. Rezygnuje si$ z tego wzgl$du
z dotychczasowej zasady, #e we wszystkich przypadkach obj$cia stanowiska
s$dziowskiego wynagrodzenie zasadnicze ustala si$ w stawce podstawowej.

2
Opisanym wy#ej zmianom w przepisach ustawy – Prawo o ustroju s"dów
powszechnych towarzyszy' musz" analogiczne zmiany w ustawie o prokuraturze.
S$dziowie s"dów wojskowych zostan" obj$ci projektowan" regulacj" na zasadzie
odes!ania zawartego w art. 70 § 1 ustawy – Prawo o ustroju s"dów wojskowych.
Konieczno%' obj$cia projektowanym podwy#szeniem wynagrodze( zasa-
dniczych równie# asesorów s"dowych i prokuratorskich wynika z faktu, #e nie mog" oni
otrzymywa' wynagrodze( ni#szych ni# referendarze s"dowi, których wynagrodzenia
w zwi"zku z istniej"cym w przepisach ustawy – Prawo o ustroju s"dów powszechnych
powi"zaniem z systemem wynagrodze( s$dziowskich przez podwy#szenie tych#e
wynagrodze( automatycznie wzrosn". Przyjmowa' przy tym trzeba, #e ustrojowy status
stanowiska asesorskiego, niezale#nie od skutków orzeczenia Trybuna!u
Konstytucyjnego, jest wy#szy ni# status referendarza s"dowego, cho'by przez fakt, #e
stanowisko asesora s"dowego jest wci"# podstawow" drog" osi"gni$cia urz$du s$dziego,
za% stanowisko asesora prokuratorskiego pozostanie nim nadal na drodze do obj$cia
stanowiska prokuratora.
Proponowana w projekcie nowelizacja ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z pó&n. zm.) oraz ustawy z dnia
23 listopada 2002 r. o S"dzie Najwy#szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z pó&n. zm.)
dotyczy zasad oraz systemu wynagradzania s$dziów Trybuna!u Konstytucyjnego oraz
S"du Najwy#szego.
Zgodnie z art. 195 ust. 2 Konstytucji s$dziom Trybuna!u Konstytucyjnego
zapewnia si$ warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadaj"ce godno%ci urz$du oraz
zakresowi ich obowi"zków. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w dotychczasowym
art. 6 ust. 2 stanowi, #e wynagrodzenie zasadnicze s$dziego Trybuna!u jest równe
wynagrodzeniu zasadniczemu wicemarsza!ka Sejmu. W pozosta!ym zakresie
sk!adników wynagrodzenia, tj. dodatku z tytu!u wys!ugi lat, ustawa odsy!a do
odpowiedniego stosowania przepisów ustawy o S"dzie Najwy#szym. W odniesieniu do
prezesa i wiceprezesa Trybuna!u ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nie reguluje
kwestii ich wynagradzania; regulacj$ t$ zawiera ustawa z dnia 31 lipca 1981 r.
o wynagrodzeniu osób zajmuj"cych kierownicze stanowiska pa(stwowe (Dz. U. Nr 20,
poz. 101, z pó&n. zm.).
W zakresie wynagradzania w Trybunale mamy zatem do czynienia nie
z autonomicznym, w!a%ciwym tej instytucji, a zarazem adekwatnym wobec dyrektywy

3
z art. 195 Konstytucji systemem, ale ze stosowaniem parametrów po%rednio (s$dziowie)
b"d& wprost (prezes, wiceprezes) w!a%ciwych dla kierowniczych stanowisk
pa(stwowych.
Natomiast d!ugoletnia praktyka pokazuje, #e nie jest to rozwi"zanie trafne
i uzasadnione. Po pierwsze, tak ukszta!towany system wynagradzania s$dziów
Trybuna!u Konstytucyjnego (oraz kierownictwa) uzale#nia kszta!towanie wysoko%ci
wynagrodze( tej grupy osób od decyzji bud#etowych maj"cych si!" rzeczy, przez
odniesienie do szerokiego, specyficznego kr$gu funkcjonariuszy publicznych, charakter
w du#ej mierze polityczny. Po drugie, dotychczasowy system wynagradzania s$dziów
(oraz kierownictwa) Trybuna!u ró#ni si$ zasadniczo od systemu, wed!ug którego – po
zmianach ustawowych – s" kszta!towane wynagrodzenia s$dziów naczelnych organów
w!adzy s"downiczej – S"du Najwy#szego (od 2003 r.) i Naczelnego S"du
Administracyjnego (od 2004 r.). W obecnie obowi"zuj"cym stanie prawnym s$dziowie
i kierownictwo S"du Najwy#szego oraz Naczelnego S"du Administracyjnego s" bowiem
wynagradzani wed!ug specjalnie okre%lonych zasad, przy wykorzystaniu kwot bazowych
stosowanych w bud#ecie pa(stwa w odniesieniu do kszta!towania wynagrodze(
wszystkich s$dziów. Ponadto zarówno prezesi S"du Najwy#szego, jak Naczelnego S"du
Administracyjnego nie s" ju# obj$ci przepisami ustawy o wynagradzaniu osób
zajmuj"cych kierownicze stanowiska pa(stwowe – w tym sensie zatem w!adza
s"downicza, poza Trybuna!em Konstytucyjnym, korzysta z przymiotu swoistej
autonomii zasad wynagradzania w stosunku do innych segmentów w!adzy publicznej.
Istot" projektowanej nowelizacji jest ustanowienie odr$bnego, w!a%ciwego tylko
dla Trybuna!u Konstytucyjnego systemu wynagradzania, z tym jednak zastrze#eniem, i#
przy ustalaniu wysoko%ci wynagrodze( s$dziów Trybuna!u Konstytucyjnego nie b$dzie
wykorzystywana dotychczasowa kwota bazowa ustalana w ustawie bud#etowej
w odniesieniu do kszta!towania wynagrodze( s$dziów s"dów powszechnych, ale
przeci$tne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, og!aszane
w Dzienniku Urz$dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa
G!ównego Urz$du Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze( Spo!ecznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 39, poz. 353, z pó&n. zm.), co jest konsekwencj" propozycji przyj$tych w projekcie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s"dów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw.

4
Proponowane rozwi"zanie, poza konstrukcj" systemow", s!u#y tak#e
zniwelowaniu obecnych, do%' istotnych ró#nic (in minus) w relacjach wysoko%ci
wynagrodze( (brutto) kierownictwa i s$dziów Trybuna!u w stosunku do kierownictw
oraz s$dziów S"du Najwy#szego i Naczelnego S"du Administracyjnego,
a w konsekwencji stabilizacji wynagrodze( w Trybunale, ze zwy#k" na rzecz Trybuna!u
Konstytucyjnego %rednio na poziomie ok. 10 %.
W konsekwencji projektowanych zmian ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
proponuje si$ równie# odpowiedni" nowelizacj$ w ustawie o wynagrodzeniu osób
zajmuj"cych kierownicze stanowiska pa(stwowe, polegaj"c" na nieuwzgl$dnianiu w%ród
osób zajmuj"cych kierownicze stanowiska pa(stwowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 tej
ustawy, prezesa i wiceprezesa Trybuna!u Konstytucyjnego.
W kontek%cie wy#ej zaprezentowanych zmian systemu wynagradzania s$dziów
Trybuna!u, polegaj"cych m.in. na rezygnacji z powi"zania z ustaw" o wynagradzaniu
osób zajmuj"cych kierownicze stanowiska pa(stwowe, proponuje si$ jednocze%nie
nowelizacj$ art. 17 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, w zakresie dotycz"cym statusu
szefa Biura Trybuna!u. Projektowane nowe brzmienie art. 17 ma na celu unifikacj$
regulacji stanowiska szefa Biura Trybuna!u jako urz$dnika pa(stwowego
z odpowiednimi regulacjami obowi"zuj"cymi wobec szefów kancelarii Pierwszego
Prezesa S"du Najwy#szego oraz Prezesa Naczelnego S"du Administracyjnego,
a odnosz"cymi si$ jedynie do parametru ustalania wynagrodzenia (art. 17 ust. 2 i 3).
W projekcie proponuje si$ równie# zmian$ systemu wynagradzania s$dziów
S"du Najwy#szego. W przypadku tej grupy osób wynagrodzenie zasadnicze równie#
b$dzie stanowi!o wielokrotno%' podstawy ustalenia tego wynagrodzenia, czyli
przeci$tnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego, og!aszanego
w Dzienniku Urz$dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa
G!ównego Urz$du Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze( Spo!ecznych. Ponadto
w projekcie zmian ustawy o S"dzie Najwy#szym proponuje si$ przyj$cie rozwi"zania,
zgodnie z którym w zwi"zku z pe!nion" funkcj" s$dziemu S"du Najwy#szego
przys!uguj" dodatki funkcyjne, których wysoko%' ustala si$ przy zastosowaniu
mno#ników odnoszonych do podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s$dziego
S"du Najwy#szego. Tabel$ mno#ników s!u#"cych do ustalenia wysoko%ci dodatku
funkcyjnego okre%lono w formie za!"cznika do ustawy o S"dzie Najwy#szym.

5
Przyj$ty sposób regulacji – opracowanie odr$bnej ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju s"dów powszechnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – jest
wynikiem uwzgl$dnienia uwag zg!aszanych w toku uzgodnie( mi$dzyresortowych,
dotycz"cych projektu autopoprawki do projektu ustawy o Krajowej Szkole S"downictwa
i Prokuratury (proponowane podwy#szenie wynagrodze( by!o pocz"tkowo uj$te we
wskazanym projekcie autopoprawki).
Wysoko%' podwy#ki w 2009 r. zosta!a ustalona w toku uzgodnie( cz!onków
Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwo%ci z Ministrem Finansów.

Projektowane zmiany nie stanowi" przedmiotu regulacji prawa wspólnotowego.

6
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddzia!uje ustawa


Projektowana regulacja dotyczy s$dziów s"dów powszechnych (w tym równie#
s$dziów w stanie spoczynku), s$dziów s"dów administracyjnych i wojskowych,
s$dziów S"du Najwy#szego, s$dziów Naczelnego S"du Administracyjnego oraz
s$dziów Trybuna!u Konstytucyjnego, prokuratorów powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury, prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury, prokuratorów Instytutu Pami$ci Narodowej – Komisji )cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (w tym tak#e prokuratorów w stanie spoczynku)
oraz asesorów s"dowych i prokuratorskich, jak równie# referendarzy s"dowych.

2. Zakres konsultacji
Projekt zosta! przekazany do zaopiniowania Krajowej Radzie S"downictwa oraz
Radzie Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, a w ramach konsultacji
spo!ecznych: Stowarzyszeniu S$dziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszeniu
Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zwi"zkowi Zawodowemu
Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wp!yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud#et pa(stwa


i bud#ety jednostek samorz"du terytorialnego
Skutki finansowe dla bud#etu pa(stwa w cz$%ci 15 „S"dy powszechne” oraz
w cz$%ci 37 „Sprawiedliwo%'” przedstawiaj" si$ nast$puj"co:
– maj"c na uwadze projektowane rozwi"zania, odnosz"ce si$ do zasad ustalania
wynagrodze( s$dziów s"dów powszechnych (bior"c za podstaw$ wynagrodzenia
s$dziów w wielokrotno%ci przeci$tnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2008 r.
w wysoko%ci 2 951,36 z!, zgodnie z Komunikatem Prezesa G!ównego Urz$du
Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2008 r. (M. P. Nr 61, poz. 546), oraz limit etatów
s$dziowskich na 2009 r. w wysoko%ci 9. 231) !"czny fundusz wynagrodze( dla
s$dziów w 2009 r. b$dzie wynosi! 868 984 833 z!,

7
– bior"c dodatkowo pod uwag$ 1 052 etaty asesorów s"dowych, w odniesieniu do
których jest planowane przekszta!cenie w etaty s$dziowskie (552 etaty od dnia
1 stycznia 2009 r. i pozosta!e 500 etatów od dnia 1 sierpnia 2009 r.) !"czny fundusz
wynagrodze( dla s$dziów i asesorów w 2009 r. wynosi!by 949 058 855 z!,
– uwzgl$dniaj"c dodatkowo wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatki
funkcyjne i dodatki dla s$dziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwo%ci
oraz zmiany struktury zatrudnienia przedmiotowy fundusz jest szacowany na kwot$
ok. 1 057 175 976 z!.
Regulacja wynagrodze( s$dziów w zaproponowanym kszta!cie nie powoduje
skutków finansowych na 2009 r. z uwagi na fakt, #e w projekcie bud#etu na 2009 r.
w cz$%ci 15 „S"dy powszechne” – w oparciu o dotychczasowy system wynagrodze(
s$dziów i prokuratorów (tj. mno#niki kwoty bazowej i kwot$ bazow" na 2009 r.
w wysoko%ci 1 523,29 z!, z uwzgl$dnieniem podwy#ki wynagrodze( o 1 000 z!)
zaplanowano %rodki na wynagrodzenia przedmiotowych grup zawodowych
w wysoko%ci 1 057 207 tys. z!, z czego dla s$dziów w wysoko%ci 976 783 tys. z! oraz
dla asesorów w wysoko%ci 80 424 tys. z!.
Projektowane rozwi"zania spowoduj" równie# w 2009 r. w porównaniu do 2008 r.
wzrost wynagrodze( referendarzy s"dowych w wysoko%ci 21 657 tys. z!, co znajduje
zabezpieczenie w projekcie bud#etu cz$%ci 15 na 2009 r.
Projekt bud#etu s"dów powszechnych na 2009 r. uwzgl$dnia równie# skutki wzrostu
wysoko%ci %rodków na pomoc finansow" na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
s$dziów (zgodnie z art. 96 § 2 ustawy – Prawo o ustroju s"dów powszechnych)
w wysoko%ci 5 310 tys. z! oraz wzrost wysoko%ci uposa#e( s$dziów w stanie
spoczynku i uposa#e( rodzinnych w wysoko%ci 15 431 tys. z!.
Skutki finansowe zmiany zasad wynagradzania s$dziów zosta!y przedstawione
w za!"czniku nr 1.

8
Za!. nr 1
Skutki finansowe zmiany wynagrodze( s$dziów w 2009 r.
(w z!otych)
kwota bazowa 2 951,36 przeci$tne wynagrodzenie w II kwartale 2008 r. (wg GUS)
Projektowane Wynagrodzenie
Projektowane wielokrotno%ci Wynagrodzenie Dodatek Liczba Roczny fundusz
Wyszczególnienie z dodatkiem
stawki kwoty zasadnicze sta#owy etatów wynagrodze(
sta#owym
bazowej
stawka
podstawowa 2,05 6 050 424 6 474 2 230 173 239 106
I stawka
S$dziowie awansowa 2,17 6 404 961 7 365 2 145 189 578 160
rejonowi II stawka
awansowa 2,28 6 729 1 009 7 738 451 41 880 578
III stawka
awansowa 2,36 6 965 1 045 8 010 1 414 135 913 528
stawka
podstawowa 2,36 6 965 1 393 8 358 843 84 552 072
I stawka
S$dziowie awansowa 2,50 7 378 1 476 8 854 950 100 936 512
okr$gowi II stawka
awansowa 2,65 7 821 1 564 9 385 131 14 753 731
III stawka
awansowa 2,75 8 116 1 623 9 739 597 69 773 692
stawka
podstawowa 2,75 8 116 1 623 9 739 169 19 751 682
I stawka
S$dziowie awansowa 2,92 8 618 1 724 10 342 190 23 578 769
apelacyjni II stawka
awansowa 3,12 9 208 1 842 11 050 45 5 966 942
III stawka
awansowa 3,23 9 533 1 907 11 439 66 9 060 061
I. s$dziowie RAZEM 9 231 868 984 833

s$dziowie
od
1.01.2009 2,05 6 050 424 6 474 552 42 882 505
s$dziowie
od
II. asesorzy
1.08.2009 2,05 6 050 424 6 474 500 16 184 520
asesorzy od
1.01. do
31.07 2009* 5 609 393 6 002 500 21 006 997
Razem 80 074 022
* wynagrodzenie asesorów w oparciu o 80 % wynagrodzenia s$dziego s"du rejonowego (kwota bazowa na 2009 r.
w wysoko%ci 2 951,82 z! x 2,05 mno#nik kwoty bazowej) powi$kszone o nale#ne sk!adki na ubezpieczenie spo!eczne
Fundusz
wynagrodze(
Razem (I+II) 949 058 855
III. nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop, dodatki funkcyjne i dodatki dla
s$dziów delegowanych do MS 108 117 121
RAZEM (I+II+III) 1 057 175 976

9
Skutki finansowe w 2009 r. w cz$%ci 37 „Sprawiedliwo%'” po uwzgl$dnieniu powi"zania
wynagrodzenia prokuratorów i asesorów z wynagrodzeniami s$dziów na podstawie
art. 62 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze zosta!y
uwzgl$dnione w projekcie bud#etu i obejmuj":
– wydatki na wynagrodzenia dla limitu etatów: 5. 436 prokuratorów, 978 asesorów oraz
53 s$dziów zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwo%ci w wysoko%ci 603 162 tys. z!.
Uwzgl$dniaj"c dodatkowo wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatki
funkcyjne i dodatki dla s$dziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwo%ci oraz
zmiany struktury zatrudnienia przedmiotowy fundusz jest szacowany na kwot$
ok. 678 966 tys. z!.
– wzrost wysoko%ci %rodków na pomoc finansow" na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych prokuratorów (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o prokuraturze)
w wysoko%ci 3 404 tys. z!,
– wzrost wysoko%ci uposa#e( prokuratorów w stanie spoczynku w wysoko%ci 10 143 tys. z!,
– wzrost uposa#e( rodzinnych w wysoko%ci 4 024 tys. z!.
Skutki finansowe zmiany wynagrodze( s$dziów s"dów powszechnych oraz
prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w 2009 r.
przedstawiono w za!"czniku nr 2.

Za!. nr 2

Skutki finansowe zmiany wynagrodze( prokuratorów i s$dziów


w 2009 r.
(w z!otych)
kwota bazowa 2 951,36 przeci$tne wynagrodzenie w II kwartale 2008 r. (wg GUS)

Projektowane Wynagrodze- Roczny


Projektowane wielokrotno% Wynagrodzenie Dodatek nie Liczba fundusz
Wyszczególnienie
stawki ci kwoty zasadnicze sta#owy z dodatkiem etatów wynagro-
bazowej sta#owym dze(
stawka
podstawowa 2,05 6 050 424 6 474 0 0
I stawka
awansowa 2,17 6 404 961 7 365 1 88 381
s$dziowie rejonowi
II stawka
awansowa 2,28 6 729 1 009 7 738 3 278 585
III stawka
awansowa 2,36 6 965 1 045 8 010 0 0

10
stawka
podstawowa 2,36 6 965 1 393 8 358 14 1 404 186
I stawka
awansowa 2,50 7 378 1 476 8 854 18 1 912 481
s$dziowie okr$gowi
II stawka
awansowa 2,65 7 821 1 564 9 385 12 1 351 487
III stawka
awansowa 2,75 8 116 1 623 9 739 2 233 748
stawka
podstawowa 2,75 8 116 1 623 9 739 1 116 874
I stawka
s$dziowie awansowa 2,92 8 618 1 724 10 342 2 248 198
apelacyjni II stawka
awansowa 3,12 9 208 1 842 11 050 0 0
III stawka
awansowa 3,23 9 533 1 907 11 439 0 0
S$dziowie RAZEM 53 5 633 940
stawka podstawowa 2,05 6 050 424 6 474 0 0
I stawka awansowa 2,17 6 404 961 7 365 0 0
prokuratorzy
II stawka awansowa 2,28 6 729 1 009 7 738 0 0
rejonowi
III stawka
awansowa 2,36 6 965 1 045 8 010 0 0
stawka podstawowa 2,36 6 965 1 393 8 358 5 501 495
I stawka awansowa 2,50 7 378 1 476 8 854 3 318 747
prokuratorzy
II stawka awansowa 2,65 7 821 1 564 9 385 0 0
okr$gowi
III stawka
awansowa 2,75 8 116 1 623 9 739 0 0
stawka podstawowa 2,75 8 116 1 623 9 739 12 1 402 486
I stawka awansowa 2,92 8 618 1 724 10 342 7 868 691
prokuratorzy
II stawka awansowa 3,12 9 208 1 842 11 050 13 1 723 783
apelacyjni
III stawka
awansowa 3,23 9 533 1 907 11 439 0 0
Prokuratorzy RAZEM 40 4 815 203
prokuratorzy stawka podstawowa 4,13 12 189 2 438 14 627 30 5 265 698
krajowi stawka awansowa 4,74 13 989 2 798 16 787 27 5 439 097
Prokuratorzy krajowi RAZEM 57 10 704 795

ROZDZIA* 75501 OGÓ*EM (Centrala MS) 150 21 153 938

stawka podstawowa 2,05 6 050 424 6 474 985 76 520 412

11
stawka podstawowa 2,05 6 050 424 6 474 985 76 520 412
prokuratorzy III stawka
stawka awansowa
awansowa 2,17
2,28 6 729
404 1 009
961 7 738
365 1 317
302 115
29 437
072 124
617
rejonowi III stawka
awansowa 2,36 6 965 1 045 8 010 771 74 108 437
stawka podstawowa 2,36 6 965 1 393 8 358 588 58 975 823
I stawka awansowa 2,50 7 378 1 476 8 854 519 55 143 210
prokuratorzy
II stawka awansowa 2,65 7 821 1 564 9 385 132 14 866 354
okr$gowi
III stawka
awansowa 2,75 8 116 1 623 9 739 341 39 853 985
stawka podstawowa 2,75 8 116 1 623 9 739 175 20 452 925
I stawka awansowa 2,92 8 618 1 724 10 342 125 15 512 348
II stawka awansowa 3,12 9 208 1 842 11 050 22 2 917 171
III stawka
awansowa 3,23 9 533 1 907 11 439 61 8 373 693
Asesorzy 5 609 393 6 002 978 70 435 130

ROZDZIA* 75505 OGÓ*EM (Prokuratura powszechna) 6 316 581 669 231

s$dziowie
III stawka
apelacyjni awansowa 3,23 9 533 1 907 11 439 1 137 274
prokuratorzy
krajowi stawka awansowa 4,74 13 989 2 798 16 787 1 201 448

ROZDZIA* 75507 OGÓ*EM (Instytuty naukowe) 2 338 722

Fundusz wynagrodze( 603 161 890

nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop, dodatki funkcyjne, dodatki dla


prokuratorów delegowanych do MS, zmiana struktury zatrudnienia grupy orzeczniczej 75 804 110
Fundusz wynagrodze( OGÓ*EM 678 966 000

Wej%cie w #ycie proponowanych regulacji w 2009 r. spowoduje zwi$kszenie


wydatków z bud#etu pa(stwa:
1) w cz$%ci 04 „S"d Najwy#szy” (ok. 4 218 tys. z!);
2) w cz$%ci 05 „Naczelny S"d Administracyjny” (ok. 12 919 tys. z!);
3) w cz$%ci 06 „Trybuna! Konstytucyjny” (ok. 1,45 mln z!);
4) w cz$%ci 29 „Obrona narodowa” (w zwi"zku z podwy#szeniem uposa#e( s$dziów
i asesorów s"dów wojskowych – do ok. 7 400 tys. z!, a w zwi"zku z podwy#szeniem

12
uposa#e( prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury – do ok. 19 751 tys. z!).

4. Wp!yw aktu normatywnego na rynek pracy


Projektowana regulacja nie powinna wywrze' wp!ywu na rynek pracy.

5. Wp!yw aktu normatywnego na konkurencyjno%' gospodarki i przedsi$biorczo%',


w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw
Projektowana regulacja nie wp!ynie na konkurencyjno%' gospodarki
i przedsi$biorczo%', w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw.

6. Wp!yw aktu normatywnego na sytuacj$ i rozwój regionalny


Wej%cie w #ycie projektu ustawy nie wp!ynie na sytuacj$ i rozwój regionalny.
Projekt zosta! udost$pniony w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwo%ci), stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).
+aden podmiot nie zg!osi! zainteresowania pracami nad projektowan" regulacj" w trybie
przepisów wskazanej ustawy.

12/03rch

13
Za!"czniki
do ustawy
z dnia
Za!"cznik nr 1

Za!"cznik
Mno#niki, s!u#"ce do ustalenia wysoko%ci stawek wynagrodzenia zasadniczego s$dziów

Stawka
Mno#nik
Stanowisko wynagrodzenia
zasadniczego
s$dzia s"du rejonowego podstawowa 2,05
pierwsza awansowa 2,17
druga awansowa 2,28
trzecia awansowa 2,36
s$dzia s"du okr$gowego podstawowa 2,36
pierwsza awansowa 2,50
druga awansowa 2,65
trzecia awansowa 2,75
s$dzia s"du apelacyjnego podstawowa 2,75
pierwsza awansowa 2,92
druga awansowa 3,12
trzecia awansowa 3,23
Za!"cznik nr 2

Za!"cznik

Tabela mno#ników s!u#"cych do ustalenia wysoko%ci dodatków funkcyjnych

Lp. Stanowisko Mno#nik

1 Pierwszy Prezes S"du Najwy#szego 1,2

2 Prezes S"du Najwy#szego 1,0

3 Przewodnicz"cy wydzia!u, Rzecznik Dyscyplinarny 0,7

4 Rzecznik Prasowy, zast$pca Rzecznika Dyscyplinarnego 0,5

12/02rch

2
'')' :
''ll "rt'
ill:'
I'L'
URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EIIROPEJSKIEJ
SEKRETARZ STANU
Mikolaj DowgielewicT

Mń.MD/J8oł l08lDP/db

Warszawa'dniadł listopada]008 r.

Pan Maciej Berek


Sekretarz Rady Ministrów

opinia o zgodnoś ciz prawem Unii Europejskiej projektu usta||'yo ł nianie usta}ł y_ Ptawo o
ustroju sqdów powszechnych oraz niektórych innych ustał ł sporządzona na podstawie ań. 2 ust.
I pkt 2 ustawy z dnia I sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106,
poz. 494\przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza

Szanowry Panie Ministrze,

W związku z przedstawion;mprojeLteln ustawy o zmianie ustawy _ Prawo o ustro.jusądów


powszechnych oraz niektórych inrrych ustaw (pismo z dnia 20 listopada 2008 r., nr RM.10.
2l1-08)' pozwalam sobiewyrazić naĘ pującą opinię:

Przedmiot projektowanejregulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Z powa aniem,

Do uprzeimeiwiadomoś ci:
Pan ZbigniewCwią kaIski
N{irrister
SprawiedIirł ,oś ci
-.i
ii /:tB ll\,Et
' r:irn\.i,.
., ,.,. , :t.ir:

) f l k p- t ,
. . a, l u u u r l - ; )
Projekt

ROZPORZ"DZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia

w sprawie wysoko#ci dodatków funkcyjnych przys$uguj!cych s%dziom

Na podstawie art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s"dów


powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z pó&n. zm.1) zarz"dza si$, co nast$puje:
§ 1. Rozporz"dzenie okre%la wysoko%' dodatków funkcyjnych przys!uguj"cych s$dziom.

§ 2. 1. Wysoko%' dodatków funkcyjnych ustala si$ w oparciu o mno#niki odnoszone do


podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s$dziego, wskazanej w art. 91 §1c i §1d ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s"dów powszechnych.
2. Kwoty dodatków funkcyjnych zaokr"gla si$ do 50 z! w gór$.
3. Okre%la si$ tabel$ mno#ników s!u#"cych do ustalenia wysoko%ci dodatków
funkcyjnych, stanowi"c" za!"cznik do rozporz"dzenia.

§ 3. 1. S$dziemu pe!ni"cemu funkcj$ konsultanta asesora s"dowego przys!uguje dodatek


funkcyjny ustalony zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 przy zastosowaniu mno#nika 0,15 za ka#dy miesi"c
pe!nienia funkcji.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213,
poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376,
Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410,
1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218 poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162,
Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz.484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136 poz. 959 i Nr 138, poz. 976, Nr 204 poz. 1482
i Nr 230 poz. 1698 oraz z 2008 r., Nr 41, poz. 251.
2. S$dziemu pe!ni"cemu funkcj$ konsultanta kilku asesorów przys!uguje dodatek
funkcyjny, o którym mowa w ust. 1, powi$kszony o 25% dodatku za ka#dego kolejnego asesora,
nie wi$cej ni# o 100%.

§ 4. 1. Przy okre%leniu wysoko%ci dodatku funkcyjnego przys!uguj"cego z tytu!u pe!nienia


funkcji prezesa i wiceprezesa s"du, kierownika o%rodka zamiejscowego s"du, przewodnicz"cego
i zast$pcy przewodnicz"cego wydzia!u, kierownika sekcji oraz kierownika o%rodka migracyjnego
ksi"g wieczystych uwzgl$dnia si$ liczb$ stanowisk s$dziowskich, asesorskich i referendarskich,
odpowiednio, w s"dzie, o%rodku, wydziale albo sekcji, w których funkcja zosta!a powierzona.
2. Przepis ust. 1 stosuje si$ odpowiednio przy okre%laniu wysoko%ci dodatku funkcyjnego
przys!uguj"cego z tytu!u pe!nienia funkcji zast$pcy rzecznika dyscyplinarnego, kierownika
szkolenia oraz rzecznika prasowego.

§ 5. W przypadku powierzenia s$dziemu funkcji innej, ni# wymieniona w § 3 i 4, przy


okre%laniu wysoko%ci przys!uguj"cego mu dodatku funkcyjnego uwzgl$dnia si$ zakres
zwi"zanych z dan" funkcj" obowi"zków.

§ 6. 1. Prezesowi lub wiceprezesowi, który pe!ni jednocze%nie inn" funkcj$, przys!uguje


dodatek funkcyjny z tytu!u pe!nienia funkcji prezesa lub wiceprezesa s"du, ustalony wg zasad
wskazanych w § 2 i 4, powi$kszony o 10-50% przy zastosowaniu zasad okre%lonych w § 4 ust.1
lub § 5.
2. Przepis ust. 1 stosuje si$ odpowiednio w razie !"czenia funkcji innych, ni# wymienione
w tym przepisie. W takim przypadku, jako podstawowy, przyjmuje si$ najwy#szy spo%ród
dodatków funkcyjnych przys!uguj"cych z tytu!u pe!nionych funkcji.

§ 7. S$dziom, którym powierzono funkcje przed dniem wej%cia w #ycie rozporz"dzenia,


przys!uguje prawo do dodatków funkcyjnych w wysoko%ci ustalonej na zasadach
dotychczasowych, a# do zako(czenia kadencji, a je#eli powierzenie funkcji nast"pi!o na czas
nieoznaczony – do 31 grudnia 2009 r.

2
§ 8. Rozporz"dzenie wchodzi w #ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Prezes Rady Ministrów

Za!"cznik do rozporz"dzenia Rady Ministrów z dnia ……………….(poz. …..)

TABELA MNO+NIKÓW DO USTALANIA WYSOKO)CI DODATKU FUNKCYJNEGO

3
Lp. FUNKCJA MNO+NIK

1 s$dzia pe!ni"cy obowi"zki podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo%ci 1,2-1,6


2 prezes s"du apelacyjnego, 0,4-1,2
prezes s"du okr$gowego,
s$dzia delegowany do pe!nienia obowi"zków dyrektora departamentu lub biura w
Ministerstwie Sprawiedliwo%ci,

s$dzia delegowany do pe!nienia obowi"zków Dyrektora Krajowego Centrum


Szkolenia Kadr S"dów Powszechnych i Prokuratury

s$dzia delegowany do pe!nienia funkcji poza granicami pa(stwa


3 wiceprezes s"du apelacyjnego, 0,35-1,0
wiceprezes s"du okr$gowego,
s$dzia delegowany do pe!nienia obowi"zków zast$pcy dyrektora departamentu lub
biura w Ministerstwie Sprawiedliwo%ci,

s$dzia delegowany do pe!nienia obowi"zków zast$pcy Dyrektora Krajowego


Centrum Szkolenia Kadr S"dów Powszechnych i Prokuratury

4 przewodnicz"cy wydzia!u w s"dzie apelacyjnym, 0,3-0,7


kierownik o%rodka zamiejscowego,
przewodnicz"cy wydzia!u w s"dzie okr$gowym,
s$dzia delegowany do pe!nienia obowi"zków kierownika o%rodka migracyjnego
ksi"g wieczystych,

prezes s"du rejonowego,


s$dzia delegowany do pe!nienia obowi"zków naczelnika wydzia!u w Ministerstwie
Sprawiedliwo%ci,

s$dzia delegowany do pe!nienia obowi"zków naczelnika wydzia!u w Krajowym


Centrum Szkolenia Kadr S"dów Powszechnych i Prokuratury,

s$dzia delegowany do prowadzenia zaj$' szkoleniowych w Krajowym Centrum


Szkolenia Kadr S"dów Powszechnych i Prokuratury

5 s$dzia delegowany do pe!nienia obowi"zków wizytatora w Ministerstwie 0,25-0,6


Sprawiedliwo%ci,

zast$pca przewodnicz"cego wydzia!u w s"dzie apelacyjnym,


zast$pca przewodnicz"cego wydzia!u w s"dzie okr$gowym,
wizytator w s"dzie apelacyjnym,
wizytator w s"dzie okr$gowym,
s$dzia delegowany do pe!nienia czynno%ci w Biurze Krajowej Rady S"downictwa,
s$dzia delegowany do pe!nienia czynno%ci w Instytucie Pami$ci Narodowej -
K i ji ) i i Zb d i i k N d i P l ki

4
Komisji )cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
s$dzia delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowego
Centrum Szkolenia Kadr S"dów Powszechnych i Prokuratury,

s$dzia delegowany do pe!nienia obowi"zków kierownika dzia!u albo sekcji w


Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S"dów Powszechnych i Prokuratury

6 wiceprezes s"du rejonowego, 0,2-0,5


s$dzia delegowany do pe!nienia obowi"zków g!ównego specjalisty w Ministerstwie
Sprawiedliwo%ci,

zast$pca rzecznika dyscyplinarnego,


s$dzia delegowany do pe!nienia obowi"zków g!ównego specjalisty w Krajowym
Centrum Szkolenia Kadr S"dów Powszechnych i Prokuratury

7 przewodnicz"cy wydzia!u w s"dzie rejonowym 0,2-0,4


kierownik sekcji w s"dzie apelacyjnym,
kierownik sekcji w s"dzie okr$gowym,
kierownik szkolenia,
rzecznik prasowy
8 zast$pca przewodnicz"cego wydzia!u w s"dzie rejonowym, kierownik sekcji w 0,15-0,35
s"dzie rejonowym,

s$dzia wizytuj"cy zak!ady dla nieletnich i zak!ady leczenia osób z zaburzeniami


psychicznymi

UZASADNIENIE

5
Rada Ministrów zosta!a upowa#niona, na podstawie 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
– Prawo o ustroju s"dów powszechnych, zwanej dalej „u.s.p.”, do okre%lenia wysoko%ci
dodatków funkcyjnych przys!uguj"cych s$dziom, przy uwzgl$dnieniu rodzaju pe!nionej funkcji,
wielko%ci jednostki organizacyjnej lub zakresu zwi"zanych z dan" funkcj" obowi"zków.
Przyj$to zasad$, #e dodatek funkcyjny ustala si$ przy zastosowaniu mno#ników
odnoszonych do przeci$tnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego,
og!aszanego w Dzienniku Urz$dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa
G!ównego Urz$du Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze( Spo!ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,
ze zm.), stanowi"cego równie# podstaw$ ustalania wynagrodzenia zasadniczego s$dziów.
Mno#niki okre%lono wskazuj"c ich minimaln" i maksymaln" wysoko%' (wyj"tkiem jest
funkcja rzecznika dyscyplinarnego, dla którego wprowadzono jeden, %ci%le oznaczony mno#nik).
Równocze%nie wprowadzono zasad$, #e podmiot, który powierza pe!nienie danej funkcji, okre%li
wysoko%' dodatku funkcyjnego, w ramach wskazanych w tabeli mno#ników, przy uwzgl$dnieniu
- w zale#no%ci od rodzaju funkcji – liczby stanowisk s$dziowskich, asesorskich i referendarskich
w danej jednostce organizacyjnej (a wi$c kryterium decyduj"cego o wielko%ci jednostki), b"d&
zakresu zwi"zanych z funkcj" obowi"zków.
Pierwsze z wy#ej wskazanych kryteriów b$dzie mia!o zastosowanie w przypadku funkcji
prezesów i wiceprezesów s"dów, przewodnicz"cych wydzia!ów i ich zast$pców oraz innych
funkcji zwi"zanych z zarz"dzaniem zespo!em s$dziów (asesorów) i referendarzy. Drugie
kryterium ustalania wysoko%ci dodatku projekt przyjmuje dla funkcji wizytatora, s$dziów
delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwo%ci b"d& Krajowego Centrum Szkolenia Kadr
S"dów Powszechnych i Prokuratury oraz innych funkcji, przy których pe!nieniu wymiar
obowi"zków nie jest bezpo%rednio zale#ny od wielko%ci jednostki organizacyjnej lecz podlega
zró#nicowaniu stosownie do rodzaju i zakresu powierzonych zada(.
Projekt przyjmuje zasad$, #e w przypadku !"czenia kilku funkcji, s$dzia b$dzie pobiera'
ten spo%ród przys!uguj"cych dodatków, który zosta! ustalony w najwy#szej kwocie, powi$kszony

6
o procent nie mniejszy ni# 10 i nie wi$kszy ni# 50, stosownie do wskazanych wy#ej kryteriów
ustalania wysoko%ci dodatków funkcyjnych.

Projektowane rozporz"dzenie nie jest obj$te zakresem prawa Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI:

7
1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia!uje rozporz"dzenie
Projekt rozporz"dzenia dotyczy s$dziów s"dów powszechnych pe!ni"cych funkcje
w administracji s"dowej oraz w Ministerstwie Sprawiedliwo%ci, Krajowym Centrum Szkolenia
Kadr S"dów Powszechnych i Prokuratury, Krajowej Radzie S"downictwa oraz Instytucie
Pami$ci Narodowej - Komisji )cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

2. Wp!yw regulacji na finanse publiczne, w tym bud#et pa(stwa i bud#ety jednostek


samorz"du terytorialnego
Wydatki zwi"zane z projektowanymi zmianami pozostan" na poziomie aktualnych
wydatków bud#etowych przeznaczanych na wynagrodzenia s$dziów s"dów powszechnych.
Wprowadzenie wskazanych w tabeli mno#ników, okre%lonych „wide!kowo”,
i podniesienie, w niektórych przypadkach, wysoko%ci maksymalnych wysoko%ci dodatków
przys!uguj"cych z tytu!u pe!nienia okre%lonych funkcji, nie prze!o#y si$ bowiem automatycznie
na zmian$ wysoko%ci ju# ustalonych indywidualnie dodatków – tym bardziej, #e zgodnie
z przepisem przej%ciowym tak ustalone dodatki funkcyjne nie b$d" ulega!y zmianie w roku 2009.
Ich ewentualne podwy#szenie ka#dorazowo zale#e' b$dzie od decyzji uprawnionego organu
i mo#liwo%ci finansowych jednostki organizacyjnej, w której funkcja jest pe!niona. Zaznaczy'
przy tym nale#y, #e w zwi"zku z zaprzestaniem mianowania na stanowiska asesora s"dowego
oraz systematycznym powo!ywaniem urz$duj"cych asesorów s"dowych na stanowiska
s$dziowskie (liczba asesorów s"dowych od pocz"tku br. zmniejszy!a si$ o ok. 35%), zmniejsza
si$ stale liczba s$dziów pe!ni"cych funkcje konsultantów asesorów. W zwi"zku z rozwi"zaniami
przyj$tymi w uchwalonej przez Sejm RP ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o Krajowej Szkole
S"downictwa i Prokuratury proces ten powinien ulec intensyfikacji, a w perspektywie 2009 roku
funkcja konsultanta asesora powinna ca!kowicie wygasn"'. Wobec tego %rodki przeznaczane
obecnie na dodatki funkcyjne z tytu!u sprawowania funkcji konsultanta asesora s"dowego
powinny zabezpieczy' potencjalny wzrost wysoko%ci dodatków funkcyjnych w zwi"zku
z podniesieniem górnych granic stawek dodatków funkcyjnych z tytu!u pe!nienia pozosta!ych
funkcji.

8
3. Wp!yw regulacji na rynek pracy, konkurencyjno%' gospodarki i przedsi$biorczo%',
w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw, oraz rozwój regionalny
Projektowane rozporz"dzenie nie b$dzie mie' wp!ywu na rynek pracy; nie wp!ynie na
konkurencyjno%' gospodarki, przedsi$biorczo%', ani rozwój regionalny.

4. Konsultacje spo!eczne
Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania Stowarzyszeniu S$dziów Polskich
„Iustitia”.

Projektowane rozporz"dzenie zostanie udost$pnione na stronie internetowej Ministerstwa


Sprawiedliwo%ci (www.ms.gov.pl) w trybie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o dzia!alno%ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z dnia 6 wrze%nia 2005 r,
nr 169, poz. 1414).

12//07rch

9
Projekt

ROZPORZ!DZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 2009 r.

w sprawie mno"ników s#u"$cych do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego


prokuratorów w poszczególnych stawkach oraz wysoko%ci dodatków funkcyjnych
przys#uguj$cych prokuratorom

Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U.


z 2008 r. Nr 7, poz. 39) zarz"dza si#, co nast#puje:

§ 1. Przepisy rozporz"dzenia stosuje si# do prokuratorów powszechnych jednostek


organizacyjnych prokuratury oraz Instytutu Pami#ci Narodowej - Komisji $cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.

§ 2. Ustala si# wynagrodzenie zasadnicze osób wymienionych w § 1, przy zastosowaniu


nast#puj"cych mno%ników przeci#tnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku
poprzedniego, og!aszanego w Dzienniku Urz#dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski" przez Prezesa G!ównego Urz#du Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze& Spo!ecznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), zwanego dalej „podstaw" ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego”.

stawka
mno"nik
stanowisko wynagrodzenia
zasadniczego
prokurator Prokuratury podstawowa
Krajowej, prokurator G!ównej 4,13
Komisji $cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi stawka awansowa
Polskiemu, prokurator Biura
Lustracyjnego 4,74

prokurator prokuratury podstawowa


2,75
apelacyjnej, prokurator
oddzia!owej komisji 'cigania
zbrodni przeciwko Narodowi pierwsza awansowa 2,92
Polskiemu, prokurator
oddzia!owego biura druga awansowa 3,12
lustracyjnego
trzecia awansowa 3,23
prokurator prokuratury podstawowa 2,36
okr#gowej pierwsza awansowa 2,50
druga awansowa 2,65
trzecia awansowa 2,75
prokurator prokuratury podstawowa 2,05
rejonowej pierwsza awansowa 2,17
druga awansowa 2,28
trzecia awansowa 2,36

§ 3. Wysoko'( dodatku funkcyjnego ustala si# w oparciu o mno%nik odnoszony do


podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego. Kwoty dodatków funkcyjnych zaokr"gla
si# do 50 z!otych w gór#.

§ 4. Tabela stanowisk i mno%ników s!u%"cych do ustalenia wysoko'ci dodatków


funkcyjnych stanowi za!"cznik do rozporz"dzenia.

§ 5. Dodatki funkcyjne przys!uguj" osobie wymienionej w § 1, któr" powo!ano do


pe!nienia funkcji okre'lonych w tabeli, o której mowa w § 4 lub której powierzono pe!nienie
takich funkcji - w okresie ich pe!nienia.

§ 6. 1. Przy okre'leniu wysoko'ci dodatku funkcyjnego przys!uguj"cego z tytu!u


pe!nienia funkcji prokuratora apelacyjnego, okr#gowego, rejonowego i ich zast#pców,
kierownika o'rodka zamiejscowego prokuratury okr#gowej i rejonowej, naczelnika wydzia!u
i jego zast#pcy, kierownika samodzielnego dzia!u, kierownika dzia!u, kierownika sekcji,
uwzgl#dnia si# liczb# stanowisk prokuratorskich i asesorskich w jednostce organizacyjnej
prokuratury, w której prokurator pe!ni funkcj#.
2. Przepis ust. 1 stosuje si# odpowiednio przy okre'laniu wysoko'ci dodatku
funkcyjnego przys!uguj"cego z tytu!u pe!nienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego, kierownika
szkolenia oraz rzecznika prasowego.
3. W przypadku powo!ania prokuratora do pe!nienia funkcji innej, ni% wymieniona w
ust. 1 i 2, przy okre'laniu wysoko'ci przys!uguj"cego mu dodatku funkcyjnego uwzgl#dnia
si# zakres zwi"zanych z funkcj" zada&.

§ 7. W przypadku pe!nienia wi#cej ni% jednej funkcji prokuratorowi przys!uguje najwy%szy


spo'ród dodatków funkcyjnych przys!uguj"cych z tytu!u pe!nionych funkcji powi#kszony o 10-
50% przy zastosowaniu zasad okre'lonych w § 6 ust.1 lub 3.

§ 8. Prokurator Prokuratury Krajowej - powo!any do pe!nienia funkcji dyrektora


departamentu (biura), zast#pcy dyrektora departamentu (biura) b"d) naczelnika wydzia!u
w Ministerstwie Sprawiedliwo'ci - otrzymuje dodatek funkcyjny okre'lony dla dyrektora
departamentu (biura), zast#pcy dyrektora departamentu (biura) b"d) naczelnika wydzia!u
w Ministerstwie Sprawiedliwo'ci wed!ug tabeli, o której mowa w § 4.

2
§ 9. Osoba powo!ana na stanowisko prokuratora otrzymuje wynagrodzenie okre'lone
w rozporz"dzeniu z dniem obj#cia stanowiska. Kwot# wynagrodzenia zasadniczego
zaokr"gla si# do 10 groszy w gór#.

§ 10. Prokuratorom, którym powierzono pe!nienie funkcji lub powo!ano do ich pe!nienia
przed dniem wej'cia w %ycie rozporz"dzenia, przys!uguje prawo do dodatków funkcyjnych
w wysoko'ci ustalonej na zasadach dotychczasowych - do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 11. Rozporz"dzenie wchodzi w %ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.1)

Prezes Rady Ministrów

1)
Niniejsze rozporz"dzenie by!o poprzedzone rozporz"dzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów i asesorów prokuratury oraz
stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów (Dz. U. Nr 112, poz. 714), które utraci!o moc z dniem wej%cia
w #ycie ustawy z dnia ………o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s"dów powszechnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr ….., poz. ….).

3
Za#$cznik do rozporz$dzenia Rady Ministrów z dnia ……….( poz. ……)

TABELA STANOWISK I WYSOKO&CI DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp. stanowisko (funkcja) mno%nik

1 prokurator pe!ni"cy obowi"zki Zast#pcy Prokuratora Generalnego 1,2-1,6


2 Dyrektor G!ównej Komisji $cigania Zbrodni przeciwko Narodowi 0,4-1,2
Polskiemu,
dyrektor biura w Prokuraturze Krajowej,
Dyrektor Biura Lustracyjnego,
prokurator apelacyjny,
prokurator okr#gowy,
prokurator delegowany do pe!nienia funkcji dyrektora departamentu
lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwo'ci,
prokurator delegowany do pe!nienia obowi"zków Dyrektora Krajowego
Centrum Szkolenia Kadr S"dów Powszechnych i Prokuratury,
prokurator delegowany do pe!nienia funkcji poza granicami pa&stwa

3 zast#pca dyrektora biura w Prokuraturze Krajowej, 0,35-1,0


zast#pca prokuratora apelacyjnego,
zast#pca prokuratora okr#gowego,
kierownik o'rodka zamiejscowego prokuratury okr#gowej,
prokurator delegowany do pe!nienia funkcji zast#pcy dyrektora
departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwo'ci,
prokurator delegowany do pe!nienia funkcji zast#pcy Dyrektora
Krajowego Centrum Szkolenia Kadr S"dów Powszechnych i
Prokuratury

4 naczelnik wydzia!u w biurze Prokuratury Krajowej, w prokuraturze 0,3-07


apelacyjnej i okr#gowej,
naczelnik wydzia!u G!ównej Komisji $cigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu,
naczelnik oddzia!owej komisji 'cigania zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu,
naczelnik oddzia!owego biura lustracyjnego,
kierownik samodzielnego dzia!u w prokuraturze apelacyjnej i
okr#gowej,
prokurator rejonowy,
prokurator delegowany do pe!nienia obowi"zków naczelnika wydzia!u
w Ministerstwie Sprawiedliwo'ci,
prokurator delegowany do pe!nienia obowi"zków naczelnika wydzia!u
w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S"dów Powszechnych i
Prokuratury,
prokurator delegowany do prowadzenia zaj#( szkoleniowych w
Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S"dów Powszechnych i
Prokuratury

5 zast#pca naczelnika wydzia!u w biurze Prokuratury Krajowej, 0,25-0,6

4
kierownik dzia!u w prokuraturze apelacyjnej i w okr#gowej,
wizytator w Prokuraturze Krajowej, prokuraturze apelacyjnej i w
okr#gowej,
prokurator delegowany do pe!nienia obowi"zków kierownika dzia!u
albo sekcji w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S"dów
Powszechnych i Prokuratury,
prokurator delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej
Krajowego Centrum Szkolenia Kadr S"dów Powszechnych i
Prokuratury

6 zast#pca prokuratora rejonowego, 0,2-0,5


kierownik o'rodka zamiejscowego prokuratury rejonowej,
prokurator delegowany do pe!nienia obowi"zków w Ministerstwie
Sprawiedliwo'ci,
prokurator delegowany do pe!nienia czynno'ci administracyjnych
w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S"dów Powszechnych i
Prokuratury

7 kierownik szkolenia, 0,2-0,4


rzecznik prasowy,
rzecznik dyscyplinarny

8 kierownik dzia!u w prokuraturze rejonowej 0,15-0,35


kierownik sekcji poza dzia!em w prokuraturze rejonowej
kierownik sekcji w dziale w prokuraturze rejonowej

5
Uzasadnienie

Projektowane rozporz"dzenie Rady Ministrów w sprawie mno%ników s!u%"cych


do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów w poszczególnych stawkach oraz
wysoko'ci dodatków funkcyjnych przys!uguj"cych prokuratorom jest wykonaniem delegacji
ustawowej, okre'lonej w ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s"dów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wprowadza si# zmiany do ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39).
Cytowana wy%ej ustawa zmienia ustaw# o prokuraturze wprowadzaj"c nowe zasady
okre'lania wynagrodzenia. Odchodzi od kszta!towania wysoko'ci wynagrodzenia
prokuratorów w oparciu o dotychczasow" kwot# bazow" okre'lan" corocznie w ustawie
bud%etowej. Podstaw" ustalenia wynagrodzenia b#dzie przeci#tne wynagrodzenie w drugim
kwartale roku poprzedniego, og!aszane w Dzienniku Urz#dowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" przez Prezesa G!ównego Urz#du Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze&
Spo!ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.). Powy%sza regulacja zapewnia
wzrost wynagrodze& prokuratorów w stosunku do ich dotychczasowego poziomu,
uwzgl#dniaj"cy - zapowiedzian" pierwotnie w stanowisku Rz"du wobec dezyderatu nr 2
Komisji Sprawiedliwo'ci i Praw Cz!owieka, uchwalonego na posiedzeniu w dniu 23 lipca
2008 r. w sprawie wynagrodze& s#dziowskich i prokuratorskich – podwy%k# wynagrodzenia
prokuratorów o kwot# ok. 1.000 z! brutto, niezale%nie od stanowiska, które zajmuj". Z tych
wzgl#dów konieczne jest ukszta!towanie nowych mno%ników w taki sposób, aby wysoko'(
wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów w stawce podstawowej i stawkach awansowych,
przewidzianych dla ka%dego stanowiska prokuratorskiego, zawiera!a zast"pienie
dotychczasowej kwoty bazowej przeci#tnym wynagrodzeniem oraz uwzgl#dnia!a pierwotnie
planowany wzrost wynagrodzenia ka%dego prokuratora o kwot# ok. 1.000 z! brutto.
Osi"gni#cie tego celu zapewnia okre'lenie mno%ników na poziomie od 2,05 (dla prokuratora
prokuratury rejonowej otrzymuj"cego wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej) do
3,23 (dla prokuratora prokuratury apelacyjnej otrzymuj"cego wynagrodzenie zasadnicze w
trzeciej stawce awansowej).
Konsekwencj" wprowadzonych zmian jest równie% zmiana zasad ustalania wysoko'ci
dodatków funkcyjnych przys!uguj"cych prokuratorom w zwi"zku z pe!nionymi funkcjami.
Wysoko'( dodatku funkcyjnego stanowi( b#dzie okre'lony mno%nik przeci#tnego
wynagrodzenia stanowi"cego podstaw# wynagrodzenia zasadniczego prokuratora. Zgodnie
z delegacj" ustawow" przy okre'leniu wysoko'ci dodatków funkcyjnych przys!uguj"cych

6
prokuratorom uwzgl#dniono rodzaj pe!nionej funkcji, wielko'( jednostki organizacyjnej,
w której dany prokurator pe!ni funkcj# oraz zakres zada& z dan" funkcj" zwi"zanych.
Zachodzi równie% potrzeba okre'lenia w rozporz"dzeniu dodatku funkcyjnego dla
prokuratora delegowanego do pe!nienia obowi"zków lub okre'lonej funkcji poza granicami
pa&stwa w ramach dzia!a& podejmowanych przez organizacje mi#dzynarodowe lub
ponadnarodowe oraz zespo!y mi#dzynarodowe, dzia!aj"ce na podstawie umów
mi#dzynarodowych, co przewiduje art. 50 ust. 2a i 50a ust.1 ustawy o prokuraturze
Niezb#dne jest zatem zamieszczenie w „Tabeli stanowisk i stawek dodatku
funkcyjnego” pozycji: „prokurator delegowany do pe!nienia funkcji poza granicami pa&stwa”.
Funkcje poza granicami pa&stwa mog" by( pe!nione w takich organizacjach jak m. in.
Europejski Trybuna! Sprawiedliwo'ci, Europejski Urz"d ds. Zwalczania Nadu%y(
Finansowych, Mi#dzynarodowy Trybuna! Karny, a tak%e w misjach organizowanych dora)nie
przez inne organizacje mi#dzynarodowe m. in. Organizacj# Bezpiecze&stwa i Wspó!pracy w
Europie ( OBWE ). Umiejscowienie przedmiotowego zapisu w tabeli pod pozycj" oznaczon"
L.p. 2 oraz przewidziana wysoko'( mno%nika daje mo%liwo'( okre'lenia dodatku w
zale%no'ci od statusu prokuratorów pe!ni"cych funkcje poza granicami pa&stwa we
wskazanych wy%ej i innych organizacjach mi#dzynarodowych.
Przedmiotowe regulacje b#d" mia!y zastosowanie równie% do prokuratorów Instytutu
Pami#ci Narodowej.
Zmiana mno%nika wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów Prokuratury Krajowej
wi"%e si# ze zmian" zasad ustalania wynagrodzenia zasadniczego s#dziów S"du
Najwy%szego. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o prokuraturze wynagrodzenie zasadnicze
prokuratorów Prokuratury Krajowej jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu s#dziów S"du
Najwy%szego.
Materia obj#ta projektowanym rozporz"dzeniem nie stanowi przedmiotu regulacji
prawa Unii Europejskiej.
Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporz"dzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, ze zm.) i w zwi"zku z tym nie
podlega procedurze notyfikacji.
Projekt rozporz"dzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej,
stosownie do przepisów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno'ci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).

7
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1.Podmioty, na które oddzia#uje akt normatywny.

Przedmiotowa regulacja dotyczy prokuratorów powszechnych jednostek


organizacyjnych prokuratury, Instytutu Pami#ci Narodowej - Komisji $cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.

2.Konsultacje spo#eczne.

Przedmiotowy projekt zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Prokuratorów


przy Prokuratorze Generalnym, Stowarzyszeniu Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Zwi"zkowi Zawodowemu Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej
Polskiej.

3. Wp#yw aktu normatywnego na :

a) sektor finansów publicznych, w tym bud"et pa'stwa i bud"ety jednostek samorz$du


terytorialnego
W zwi"zku z now" regulacj" podwy%szeniu ulegn" wynagrodzenia prokuratorów
prokuratur rejonowych, prokuratorów prokuratur okr#gowych, prokuratorów prokuratur
apelacyjnych, prokuratorów oddzia!owych komisji 'cigania zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, prokuratorów oddzia!owych biur lustracyjnych, prokuratorów Prokuratury
Krajowej, prokuratorów G!ównej Komisji $cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
oraz prokuratorów Biura Lustracyjnego.
Koszty wynikaj"ce ze zmiany zasad wynagrodzenia prokuratorów maj" pokrycie
w bud%ecie pa&stwa na rok 2009 w cz#'ci 37 „ Sprawiedliwo'(”.

b) rynek pracy
Przedmiotowa regulacja nie b#dzie mie( wp!ywu na rynek pracy.

c) konkurencyjno%( gospodarki i przedsi)biorczo%(, w tym na funkcjonowanie


przedsi)biorstw
Projektowane rozporz"dzenie nie wp!ynie na konkurencyjno'( gospodarki
i przedsi#biorczo'(, w tym na funkcjonowanie przedsi#biorstw.

d) sytuacj) i rozwój regionalny

8
Regulacja nie wp!ynie na sytuacj# i rozwój regionalny.

4. *ród#a finansowania.
Koszty niniejszej regulacji zostan" pokryte ze 'rodków bud%etu pa&stwa na rok 2009 -
zosta!y uj#te w bud%ecie resortu sprawiedliwo'ci w cz#'ci 37 „Sprawiedliwo'(”.

12/08rch