You are on page 1of 9

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK

SEMESTER 1/2012

EDU 3106 BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

KERJA KURSUS PENDEK (KKP) KATEGORI ( B)

IPG JABATAN UNIT Mata Pelajaran Kod MP Kursus Semester

: : : : : : :

Kampus Sarawak Jabatan Ilmu Pendidikan Ilmu Pendidikan Budaya & Pembelajaran EDU 3106 PISMP 5

Tarikh Mula

27 Februari 2012

Tarikh Hantar

Selepas Praktikum ( 20 April Jumaat )

Hasil Pembelajaran: 1. 2. 3. 4. 5. Menganalisis kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya terhadap pengajaran- pembelajaran. Membina persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang mesra budaya. Mahir berkomunikasi untuk mendepani kepelbagaian kelompok. Menangani isu-isu kepelbagaian budaya dan bahasa di dalam bilik darjah. Mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya

EDU 3106 Budaya & Pembelajaran Tugasan Semester 1 2012 Persekitaran bilik darjah mewujudkan satu suasana iklim pembelajaran yang kondusif yang akan memperngaruhi proses pengajaran dan pembelajaran murid di sekolah. Perrsekitaran bilik darjah yang mesra budaya adalah amat penting dalam pengajaran dan pembejaran dalam abad yang mencabar ini dan lebih-lebih lagi melibatkan murid-murid dari pelbagai latar belakang etnik. Berdsarkan pernyataan di atas, anda dikehendaki menuliskan sebuah esei dan membuat kajian kes ke atas murid dalam kelas anda . Tugasan ini hendaklah dilaksanakan semasa anda menjalani praktikum di sekolah rendah. Anda hendaklah melaksanakan tugasan ini dalam kumpulan 3-4 orang. Sekiranya ahli dalam kumpulan anda ditempatkan di sekolah yang berlainan anda hendaklah memilih sekolah yang akan digunakan untuk menyiapkan tugasan ini.

Arahan Tugasan 1 Anda dikehendaki menulis esei berdasarkan tajuk berikut : ( a ) Menjelaskan konsep persekitaran pembelajaran yang mesra budaya, pedagogi mesra budaya dan pengurusan persekitaran mesra budaya sesuai untuk pelajar di kawasan pedalaman di Sarawak. ( b ) Membincangkan faktor yang mempengaruhi prestasi akademik pelajar di kawasan pedalaman Sarawak Dalam membuat tugasan ini anda dikehendaki mengakseskan maklumat dalam perpustakaan dan internet. Rujukan hendaklah dibuat emngikut format APA. Tugasan anda hendaklah antara 1500 2000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. ( 30 markah )

Arahan Tugasan 2 :

Anda dikehendaki memilih sebuah kelas yang akan ditempatkan semasa praktikum. Berdasarkan kelas tersebut anda hendaklah memilih dua orang murid untuk melaksanakan kerja kursus ini. Seorang orang murid yang dipilih hendaklah mempunyai prestasi akademik yang baik. Manakala seorang murid yang lain hendaklah mempunyai pretasi akademik yang tidak baik Anda dikehendaki membuat kajian kes faktor sosiobudaya yang mempengaruhi pencapaian akademik murid. ( a ) Gunakan maklumat yang sedia ada di sekolah. Anda dinasihatkan supaya menggunakan kaedah pemerhatian dan temubual untuk mengumpulkan maklumat tambahan selain daripada maklumat tersebut di atas. ( 20 markah ) ( b ) Seterusnya, anda dikehendaki membincangkan dengan guru sekurang kurangnya dua program yang sesuai dilaksanakan dalam satu semester untuk membantu murid yang dikaji. ( 20 markah ) ( c ) Akhir sekali, anda dikehendaki menyediakan pelan tindakan untuk menangani isu sosio budaya yang mempengaruhi pencapaian akademik murid yang dikaji. ( 20 markah ) Buat refleksi secara berkumpulan dan sediakan satu laporan refleksi yang lengkap. ( 10 markah ) Semua maklumat yang dikumpul dan digunakan dalam menyiapkan tugasan ini hendaklah dilampirkan bersama dengan laporan. Foto dan klip video yang dibuat dan digunakan dalam laporan hendaklah dilampirkan juga.

Arahan Am Bahagian Kulit Luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nama Pelajar No. K.P. No. Matrik Kumpulan Mata Pelajaran dan Kod Nama Pensyarah Pembimbing: Tarikh Serahan Tugasan :

RUBRIK

RUBRIK PENILAIAN PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) SEMESTER 5, TAHUN 2012 BUDAYA DAN PEMBELAJARAN (EDU3106)

KRITERIA ASPEK 30 - 22.5 Penguasaan Ilmu dan Kemahiran (30%) Konsep budaya dan pembelajaran Penerangan persekitaran pembelajaran yg mesra budaya. Penerangan pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok. Pengurusan persekitaraan pembelajaran yang mesra budaya untuk pelajar-pelajar di kawasan pedalaman Sarawak. Faktor-faktor mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. 22.4 10.5 10.4 0

Penerangan yang sangat jelas dan memenuhi kehendak tugasan. Penerangan yang sangat jelas dan memenuhi kehendak tugasan. Penerangan yang sangat jelas dan memenuhi kehendak tugasan. Dapat bincangkan dengan sangat jelas cara-cara pengurusan persekitaraan pembelajaran yang mesra budaya untuk pelajar-pelajar di kawasan pedalaman Sarawak. Mengemukakan empat faktor mempengaruhi pencapaian akademik pelajar secara bernas, sistematik dan logik dengan membuat rujukan kepada bahan-bahan yang sesuai. 7

Penerangan yang jelas dan memenuhi kehendak tugasan.

Penerangan yang kurang jelas dan kurang memenuhi kehendak tugasan. Penerangan yang kurang jelas dan kurang memenuhi kehendak tugasan. Penerangan yang kurang jelas dan kurang memenuhi kehendak tugasan. Perbincangkan cara-cara pengurusan persekitaraan pembelajaran yang mesra budaya untuk pelajar-pelajar di kawasan pedalaman Sarawak secara tidak sistematik. Mengemukakan tiga faktor mempengaruhi pencapaian akademik pelajar secara kurang bernas, sistematik dan logik dengan kurang membuat rujukan kepada bahan-bahan yang sesuai.

Penerangan yang jelas dan memenuhi kehendak tugasan.

Penerangan yang jelas dan memenuhi kehendak tugasan.

Dapat membincangkan dengan jelas cara-cara pengurusan persekitaraan pembelajaran yang mesra budaya untuk pelajar-pelajar di kawasan pedalaman Sarawak. Mengemukakan tiga faktor mempengaruhi pencapaian akademik pelajar secara bernas, sistematik dan logik dengan membuat rujukan kepada bahan-bahan yang sesuai.

KRITERIA ASPEK 60 - 41 40 - 21 20 0

PEMEROLEHAN ILMU (60%)


Pemerhatian dan maklumat yang direkod. Hasil kerja bersifat releven, dan lengkap Hasil kerja dan rekod yang sangat relevan dirujuk. Hasil kerja yang kurang relevan dan kurang lengkap

Hasil kerja yang tidak relevan dan tidak lengkap

Maklumat yang dikumpul dengan lengkap dan dari pelbagai sumber

Mengumpul dan memproses maklumat dari pelbagai sumber dengan pelbagai kaedah

Dapat mengulas, meringkas konsep utama dengan agak matang tetapi kurang memberi pendapat sendir

Dapat mengulas, meringkaskan kesesuaian program yang dilaksanakan dengan matang dan menghasilkan pendapat sendiri

Tidak dapat mengulas, meringkas konsep utama dengan matang dan tidak dapat memberi pendapat sendiri. Tidak dapat mengolah dengan berkesan

Ada pengolahan tapi masih terdapat kekurangan

Membincang kesesuaian program yang dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk membantu murid-murid. Pelan tindakan/cadangan yang sesuai untuk menangani isu-isu yang mempengaruhi pencapaian akademik murid-murid. Pengolahan maklumat dalam

Dapat mengolah dengan berkesan

Pembentangan dalam yang kurang menarik dan kurang memuaskan

Pembentangan yang tidak menarik dan tidak memuaskan

Keterangan dan huraian yang bermakna, cadangan yang bernas, praktikal, kreatif, menarik dan mengandungi rumusan.

Keterangan dan huraian yang kurang bermakna, cadangan yang kurang bernas, praktikal, kreatif, menarik dan mengandungi rumusan

Keterangan dan huraian yang tidak tepat, tidak ada cadangan yang bernas, praktikal, dan tidak membuat rumusan

bentuk yang sesuai

C. KOLABORASI DAN SIKAP (10 %) Sikap yang ditunjukkan dalam mengikuti kursus serta kerjasama antara ahli-ahli kumpulan dalam penyediakan kerja kursus ini.