PENGANTAR BAHASA MELAYU

TAJUK : PERANAN GURU DALAM MENJAYAKAN DASAR ‘MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA DAN MEMPERKUKUHKAN PENGUASAAN BAHASA INGGERIS’ (MBMMBI)

DISEDIAKAN OLEH :

NAMA PELAJAR NO. MATRIKS

: :

ZAITON BINTI YAHAYA D 20102043786

ZAITON BINTI YAHAYA D20102043786

1

0 Peranan guru dalam melaksanakan MBMMBI 5.0 Latar belakang MBMMBI 3.2 Peranan guru sebagai pelaksana 5.0 Strategi Pelaksanaan Dasar MBMMBI 3 3 4 5 5.0 Pendahuluan 2.3 Peranan guru sebagai role model 5.0 Rumusan 6 7 7 9 10 11 11 ZAITON BINTI YAHAYA D20102043786 2 .PENGANTAR BAHASA MELAYU ISI KANDUNGAN KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 Rasional Pelaksanaan MBMMBI 4.1 Peranan guru sebagai egen perubahan 5.5 Peranan guru sebagai pengurus kelas 6.4 Peranan guru sebagai mentor 5.

serta jurang pencapaian sekolah tidak dikurangkan. memberi kesan yang negatif kepada masa depan negara memandangkan tahap pendidikan yang tinggi berkait rapat dengan kadar pertumbuhan ekonomi. NKRA ini merupakan kombinasi keutamaan jangka pendek dan isu-isu jangka panjang yang memberi kesan kepada rakyat. Sekiranya tahap pendidikan negara tidak ditingkatkan ke peringkat piawaian antarabangsa. Malaysia akan ketinggalan dalam pendidikan dan kehilangan daya saing pada masa hadapan. adalah sekitar 92%. malah amat penting kepada perkembangan ekonomi. Rombakan yang diadakan ini akan berpandu kepada Falsafah Pendidikan Negara yang diperkenalkan pada tahun 1989 dan menjadi asas kepada usaha transformasi pendidikan. Bagi memenuhi hasrat untuk meningkatkan lagi pencapaian di dalam bidang pendidikan ini. 2. Pendidikan bukan sahaja merupakan hak asasi manusia.PENGANTAR BAHASA MELAYU 1.0 Pendahuluan Malaysia merupakan sebuah negara yang mengalamai perubahan yang sangat besar di dalam bidang pendidikan.0 Latar Belakang MBMMBI Rancangan Malaysia kesepuluh telah menggariskan enam bidang keberhasilan Utama Negara dan rakyat Malaysia (NKRA). emosi dan jasmani. Malaysia memiliki enrolmen Pendidikan rendah yang Kadar literasi di kalangan orang dewasa pula Prestasi pendidikan yang rendah universal dan merupakan antara negara yang menikmati kadar pertumbuhan enrolmen sekolah menengah yang terpantas. usaha telah dijalankan untuk merombak sistem pendidikan . penekanan yang lebih akan diberi kepada usaha memupuk pembangunan sahsiah pelajar. Matlamat Falsafah ini adalah untuk membangunkan potensi individu secara holistik dan bersepadu bagi melahirkan individu yang seimbang dari segi keupayaan intelek. NKRA pendidikan merupakan landasan dan titik permulaan dalam usaha menambah baik ZAITON BINTI YAHAYA D20102043786 3 . memupuk kreativiti dan inovasi pelajar ke arah melengkapkan mereka dengan kemahiran dan keupayaan terkini yang diperlukan oleh negara berpendapatan tinggi. rohani. Bagi memperkukuhkan hasrat falsafah ini.

Antaranya ialah memastikan setiap kanak-kanak boleh berjaya. memastikan penguasaan literasi dan numerasi dan juga memartabatkan Bahasa Melayu dan memantapkan penguasaan Bahasa Inggeris. empat strategi akan digunapakai.0 Rasional pelaksanaan MBMMBI Pelaksanaan Program memartabatkan Bahasa Melayu dan Memantapkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) akan dijalankan sepanjang tempoh Rancangan Malaysia kesepuluh iaitu 2011 hingga 2015. Oleh itu tindakan untuk mengembalikan Bahasa Melayu sebagai menggantikanBahasa Inggeris sebagai bahasa ZAITON BINTI YAHAYA D20102043786 4 . ( Mohd.PENGANTAR BAHASA MELAYU prestasi pelajar dalam sistem pendidikan peringkat sekolah secara menyeluruh. Memperkasakan bahasa inggeris pula bermaksud usaha untuk mempertingkatan penguasaan bahasa itu melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan supaya pelajar benar-benar dapat menguasainya dengan baik. Ini telah menimbulkan kerisauan dari pelbagai pihak terutamanya golongan-golongan cendekiawan melayu. merendahkan umur bagi permulaan persekolahan. Razid. berterusan dan menyeluruh. Bagi memastikan setiap kanak-kanak boleh berjaya pula digariskan pula beberapa pendekatan seperti penyediaan asas pendidikan yang kukuh kepada lebih ramai kanak-kanak. penekanan tidak hanya pada pembangunan fizikal tetapi juga aspek yang memberi impak besar kepada prestasi pelajar seperti kualiti guru dan kepimpinan sekolah. 3. Selaras dengan pengalaman pelaksaan sistem pendidikan terbaik dunia dan keperluan untuk menghasilkan peningkatan prestasi pelajar yang signifikan. Ayob Abd. Untuk mempercepatkan penambahbaikan prestasi pelajar secara berkesan. 2011) Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar pengajaran Sains dan Matematik di sekolah rendah dan menengah dilihat telah menghakis kepentingan Bahasa Malaysia dalam bidang tersebut. Memartabatkan Bahasa Melayu bermaksud mengembalikan kedudukan Bahasa itu sebagai bahasa pengantar di sekolah kebangsaan. menjadikan sekolah bertanggungjawab terhadap prestasi pelajar. membuat pelaburan bagi membangun kepimpinan unggul di setiap sekolah dan meningkatkan daya tarikan profesion keguruan dan menghasilkan guru terbaik. peningkatan enrolmen dan kualiti sekolah.

Hasil dapatan kajian telah menunjukkan bahawa pencapaian untuk kedua-dua mata pelajaran sains dan matematik didapati lebih baik sewaktu Bahasa melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar. China dan lain-lain berusaha keras untuk memertabatkan bahasa kebangsaan mereka masing-masing sebagai bahasa ilmu. Bilangan waktu pengajaran Bahasa Malaysia juga ditambah di sekolah-sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Jenis Kebangsaan Tamil. penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dilihat telah mantap bagi semua mata pelajaran yang dimulakan pada tahun 1970an. Untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris ini juga kerajaan mengambil langkah menyediakan guru Bahasa Inggeris di luar norma iaitu 2 orang guru bagi setiap kelas berenrolmen tinggi seperti kelas-kelas yang melebihi 35 orang murid. Langkah juga diambil untuk memartabatkan Bahasa Mealaysia itu sendiri. Ini dapat meningkatkan penguasaan ZAITON BINTI YAHAYA D20102043786 5 .PENGANTAR BAHASA MELAYU pengantar bagi kedua-dua mata pelajaran itu dilihat telah menyelamatkan bahasa melayu yang merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Bagi meningkatkan lagi penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar beberapa strategi telah dirancang oleh kerajaaan. Antara langkah yang diambil ialah menjalankan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik di dalam Bahasa Malaysia di Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan dan Sekolah Kebangsaan manakala Bahasa cina di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan bahasa Tamil di Sekolah Jenis kebangsaan Tamil. Selain daripada langkah juga diambil untuk menyediakan bahan-bahan bacaan Bahasa Inggeris dan memperkenalkan language arts dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Inggeris.0 Strategi pelaksanaan Dasar MBMMBI. Bahasa Melayu juga tidak kurang hebatnya berbanding dngan bahasa-bahasa di dunia yang lain. Antaranya ialah menambah jumlah guru Bahasa Inggeris dengan menyediakan guru Bahasa Inggeris yang mencukupi menerusi pengambilan guru bersara. Jerman . 4. Selain daripada itu. Selain daripada itu. di kebanyakan negara-negara lain di dunia seperti Jepun. guru dari luar negara dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta selain daripada pengambilan melalui Institut Perguruan dan Institusi Pengajian Tinggi Awam.

PENGANTAR BAHASA MELAYU Bahasa Malaysia di kalangan pelajar-pelajar bukan melayu. tanpa komitmen dan juga usaha gigih pra guru. pencorak minda. Sebagaimana yang dijalankan dalam usaha untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris langkah menyediakan bahan bacaan dalam Bahasa melayu dan juga seni bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia juga ditambah demi menjayakan hasrat yang terkandung sepanjang perjalanan dasar MBMMBI ini. ko kurikulum juga pembinaan sahsiah anak didik. Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia akan diadakankan sepanjang dasar MBMMBI dijlankan. budaya dan nilai setempat yang terpelihara sejak sekian lama. transformasi dalam pendidikan akan terus berlaku kerana ia selaras dengan aspirasi negara untuk menjadikam Malaysia sebuah negara maju dengan acuan yang tersendiri yang mengambil kira kepercayaan. Tanpa kerjasama dari guru-guru pejalanan dasar yang telah terancang dengan baik ini mungkin akan pincang. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. jurutera sosial. Fungsi dan peranan guru dipandang tinggi dan diikhtiraf sebagai penyampai ilmu. Masyarakat meletakkan harapan yang tinggi kepada guru dan tumpuan sepenuhnya perlu diberikan terhadap tanggungjawab yang perlu digalas dalam bidang kurikulum. 5. Guru-guru dan pelajar-pelajar perlu bekerjasama ‘bagai aur dengan tebing’ untuk memastikan keberhasilan dasar ini demi kebaikan pelajarpelajar dan seterusnya menjana masa depan negara. penyubur perpaduan. Justeru itu. ZAITON BINTI YAHAYA D20102043786 6 . semua pelan yag direncanakan pasti sukar untuk dijayakan dan ia jelas menunjukkan betapa besar peranan para guru yang berupaya mencorak dan membentuk genarasi masa muka. Peranan guru adalah sebagai tunjang utama dalam memperkasakan dan memajukan bidang pendidikan di negara ini sememangnya tidak dapat dinafikan lagi. Ghaffar Mahmud. Dalam merealisasikan hasrat dasar MBMMBI guru memainkan peranan yang sangat penting.0 Peranan Guru Dalam Melaksanakan MBMMBI Menurut Datuk Abd. pembangun sahsiah malah sebagai egen perubahan.

masyarakat dan negara yang semakin kompleks dan progresif. Perubahan yang berlaku dalam sistem pendikan kita memerlukan kerjasama dari semua pihak baik dari pemerintah. Pelaksana bermaksud orang yang melaksanakan ( menjalankan. Guru perlu memainkan peranan di dalam masyarakat dengan bertindak membawa ilmu pengetahuan dan membimbing masyarakat untuk memahami hasrat dan tujuan dasar tersebut.1 Peranan guru sebagai egen perubahan. Guru-guru juga perlu meningkatkan pengetahuan masing-masing demi demi untuk membawa perubahan-perubahan baru untuk memenuhi aspirasi dan kehendak pelajar. sekolah. Oleh itu. mengusahakan) rancangan. Guru juga perlu bersedia denagn mewujudkan iklim sekolah yang dinamik dan memenuhi keperluan dan cabaran masa depan yang sering berubah serta meningkat dari semasa ke semasa. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat. penting sebagai pelaksana. Guru-guru juga perlu bertindak saling membantu dengan masyarakat sekeling demi menjayakan dasar ini.2 Peranan guru sebagai pelaksana Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam merealisasikan semua perancangan yang telah dirancang demi kebaikan pelajar-pelajar. Guru-guru perlu merancang aktiviti-aktiviti yang membolehkan masyarakat sekeliling faham tentang keperluan dan kebaikan dasar tersebut. Dalam merealisasikan dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkasakan Bahasa Inggeris (MBMMBI) ini guru dilihat memainkan peranan sebagai egen perubahan. masyarakat. dalam Melihat kepada pelaksanaan dasar MBMMBI. Dalam konteks dasar MBMMBI ini guru perlu memainkan peranan yang sangat besar dengan memberikan pengetahuan dan kesedaran kepada masyarakat sekeliling tentang peri pentingnya kejayaan dasar ini. guru-guru mahupun pelajar-pelajar itu sendiri.PENGANTAR BAHASA MELAYU 5. guru memainkan peranan yang sangat ZAITON BINTI YAHAYA D20102043786 7 . 5.

Dalam memastikan minat pelajar-pelajar terhadap bahasa dapat ditingkatkan. berlakon dan banyak lagi. Guru yang bertindak memainkan peranan sebagai pelaksana perlu memastikan program NILAM yang dijalankan sejak ZAITON BINTI YAHAYA D20102043786 8 . Selain daripada itu sebagai pelaksana guru – guru perlu memastikan mereka sentiasa bersedia untuk meningkatkan ilmu yang ada baik dari segi komunikasi tetapi juga dari segi kemantapan bahasa itu sendiri. Ini akan meningkat mutu Bahasa itu sendiri. bersajak. Guru-guru boleh menjalankan peranan mereka sebagai pelaksana dengan bertindak menyokong dan bertindak aktif dalam semua aktiviti yang dirancang dan dijalankan di sekolah. satu program yang dijalankan di sekolah sejak dari dahulu lagi perlu diberi penekanan yang lebih mendalam. Tidak dapat disangkalkan guru memainkan peranan dalam melaksanakan perancangan ini. Sebagai contoh guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah boleh menjalankan minggu Bahasa di mana di sini guru-guru mengetengahkan murid-murid yang berminat untuk mengambil bahagian di dalam aktiviti-aktiviti seperti pidato. Bagi merealisasikan dasar MBMMBI ini. Ini adalah satu tindakan yang paling utama dalam merealisasikan dasar MBMMBI ini. Aktiviti-aktiviti seperti ini akan meningkatkan lagi minat di kalangan pelajar di dalam penggunaan Bahasa malaysia dan Bahasa inggeris. Guru-guru perlu bertindak untuk berkomunikasi di dalam bahasa melayu atau bahasa inggeris yang betul dan baku sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Selain daripada itu. bercerita. Kemahiran-kemahiran seperti kemahiran di dalam ejaan dan pengolahan ayat juga perlu dikuasai. Guru-guru perlu melengkapkan diri untuk meningkatkan pengetahuan dan menjadi insan yang mahir di dalam kenahiran berbahasa seperti penguasaan tatabahasa yang betul. pelbagai strategi telah dirancang dan dijalankan di sekolah-sekolah. Sebagai seorang guru. Ini secara tidak lansung akan meningkatkan lagi pencapaian pelajar-pelajar dalam kemahiran berbahasa. peranan sebagai pelaksana inilah yang dianggap paling penting.PENGANTAR BAHASA MELAYU perspektif ini guru sebagai pelaksana dasar MBMMBI ini bermaksud guru bertanggungjawab menjalankan rancangan yang telah direncanakan bagi menjayakan dasar ini. pelbagai aktiviti telah dirancang dan dijalankan demi menyokong dasar ini.

Guru perlu bertindak untuk menyokong dasar yang dirancang dengan baik ini. program NILAM ini dilihat sebagai penggerak kepada penambahan minta pelajar-pelajar untuk membaca. Role model maksudnya seseorang yang menjalankan tugas dan peranan dan dijadikan contoh oleh orang lain. Sementara model membawa maksud membentuk sesuatu atau bekerja sebagai satu contoh tauladan. Guru adalah seorang role model kepada pelajar-pelajarnya. Umum telah mengetahui perkembangan ICT yang sangat pesat dewasa ini dan ianya banyak mempengaruhi pelajar-pelajar.3 Peranan guru sebagai role model. Jika kita melihat dari aspek merealisasikan MBMMBI guru memainkan peranan sebagai role model kepada pelajar-pelajarnya. Untuk itu guru-guru akan bertindak menjunjung ZAITON BINTI YAHAYA D20102043786 9 . 5. pelajar dan generasi muda. Seorang guru bukan sahaja dilihat dari ilmunya.PENGANTAR BAHASA MELAYU sekian lama terus dijalankan dan terus dimantapkan. guru-guru dikehendaki menjayakan dasar MBMMBI ini sebaik mungkin. juga dilihat daripada keolahan dan perangainya yang akan dijadikan contoh atau model kepada masyarakat. Guru bukan sahaja Pelajar-pelajar tidak akan bertindak memulakan sesuatu tanpa adanya dorongan atau contoh yang baik yang diperlihat oleh guru seperti kata pepatah melayu ‘ guru kencing berdiri anak murid kencing berlari’. Ini telah menyebabkan minat pelajar-pelajar Oleh itu terhadap bahan bacaan berbentuk buku menjadi sangat rendah. Peranan guru di sini adalah sebagai pelaksana terhadap semua program yang dijalankan di sekolah demi memastikan dasar MBMMBI ini dapat direalisasikan. menyuruh tetapi juga mempraktikkan. Role bermaksud bahagian yang dilakonkan atau tugas seseorang dalam satusatu usaha mahupun peranan. terutama sekali kepada murid. Program NILAM ini adalah satu program yang sangat efektif dalam memastikan objektif untuk menanamkan minat pelajar-pelajar terhadap bahan-bahan bacaan. Guru dianggap sebagai role model kerana seorang guru berjaya menepati ciri-ciri seorang role model. Oleh itu .

potensi dan peribadi murid ke arah pencapaian tujuan dan hasrat dasar pendidikan. ZAITON BINTI YAHAYA D20102043786 10 . Begitu Jika tidak dibimbing manakan mampu pelajar-pelajar mengembangkan kemampuan mereka sendiri. 5. Seterusnya tindakan ini akan menjadi Sekiranya guru-guru menjalankan peranan sebagai role model ini dengan cemerlang. Merujuk kepada keberhasilan dasar MBMMBI ini. kemampuan. Sebagai mentor seorang guru harus bertindak untuk membimbing anak-anak didik dan mengarah sikap. mentor membawa maksud pembimbing atau penasihat.PENGANTAR BAHASA MELAYU arahan ini dengan sebaik mungkin. juga peranan guru dalam situasi ini. Guru-guru akan membimbing pelajar-pelajar sekiranya mereka mengalami masalah. kejayaan Dasar MBMMBI Ini tidak dapat kita sangkalkan kerana telah diketahui dan dibincangkan sebentar tadi guru adalah role model dan ikutan pelajar-pelajarnya. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat . Pelajar-pelajar tentunya tidak akan dibiarkan oleh para guru terkapai-kapai sendirian di dalam melayari perubahan di dalam sistem pendidikan. potensi dan peribadi murid ke arah mencapai hasrat dasar iaitu memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkasakan Bahasa Inggeris. Semua penglibatan murid di dalam rancangan dan aktiviti-aktiviti yang direncanakan oleh guru sepanjang perjalanan dasar ini akan dibantu dan dibimbing oleh guru. Umpama kata pepatah melayu ‘ Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat isinya’. Guru-guru akan bertutur dan menjalankan Pengajaran dan Pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan sebaik mungkin. Guru-guru juga akan memperbaiki kemampuan dan kemahiran mereka di dalam kedua-dua bahasa demi menjayakan dasar MBMMBI ini. Guru-guru perlu memainkan peranan mereka sebagai mentor dengan baik demi untuk memastikan keberkesanan dasar MBMMBI ini. kemampuan. serta membantu murid mencungkil bakat atau kebolehan yang ada pada diri murid.4 Peranan guru sebagai mentor. ikutan pelajar-pelajarnya. peranan guru sebagai mentor dilihat dari segi membimbing dan mengarah sikap.

Usaha untuk memansuhkan PPSMI dan Dasar MBMMBI dibuat selapas kerajaaan mengkaji dan memeliti pelbagai aspek membabitkan keberkesanan pelaksanaan dasar Keunggulan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmi dibuktikan UKM apabila melahirkan ramai Golongan professional yang dilahirkan oleh UKM dengan pengantar bahasa melayu turut mahir berbahasa ZAITON BINTI YAHAYA D20102043786 11 . MBMMBI juga akan melibatkan Untuk itu. guru perlu lebih bersedia dan bertindak penekanan terhadap penggunaan ICT di dalam pengajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Sains dan Matematik yang bakal dijalankan dalam Bahasa Malaysia juga memerlukan guru bertindak menyediakan bilik darjah yang kondusif dan bahan bantu yang sesuai. Bahasa Melayu pernah digunakan dengan meluas di pusat-pusat pengajian tinggi sehingga Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) menjadi sebuah universiti yang sepenuhnya menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.5 Peranan guru sebagai pengurus kelas kondusif.PENGANTAR BAHASA MELAYU 5. berkesan. siswazahdalam bidang perubatan dan pelbagai bidang lain. Inggeris. Guru-guru perlu menguruskan bahan-bahan pengajaran supaya dapat digunakan dengan lebih Sebagai mana yang diketahui. memastikan diri sentiasa bersedia dengan bahan-bahan bantu mengajar yang memenuhi kehendak perjalanan dasar seperti menyediakan bahan-bahan bantu mengajar untuk Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dalam bentuk yang lebih canggih dan menggunakan peralatan ICT. Guru memainkan peranan yang penting dalam menguruskan keadaan fizikal bilik darjah supaya menjadi lebih kondusif dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai seorang guru yang berkesan dan yang juga di dalam perjalanan untuk menjayakan aspirasi dasar MBMMBI seorang guru perlu memainkan pernan yang baik sebagai pengurus kelas .0 Kesimpulan Keberkesanan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar tidak dapat kita sangkalkan. 6.

Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha untuk menjayakan hasrat yang terkandung di dalam dasar MBMMBI ini. Kerajaan juga telah mengambil kira pelbagai pandangan cendiakawan serta pandangan umum mengenai pro dan kontra pelaksanaan PPSMI yang dijalankan sejak 2003.PENGANTAR BAHASA MELAYU itu. ZAITON BINTI YAHAYA D20102043786 12 . Sekiranya guru menjalankan peranan yang aktif dan proaktif sepanjang perjalanan dasar ini kita akan mampu melihat kejayaan dasar ini dalam usaha untuk mempertingkatkan penguasaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan seterusnya mengangkat martabat Bahasa Melayu itu sendiri sebagai Bahasa Kebangsaan Negara Malaysia.

gov.gov. Kuala Lumpur. pmr.gov.com GURU DAN ALAM PENDIDIKAN.com ISU BAHASA : Memartabatkan bahasa melayu sebagai saluran penguasaan ilmu.sabah. akademikbahasa. www.my GURU SEBAGAI “ROLE MODEL” www. Unit Perancang Ekonomi.penerangan.my Akademik Bahasa: Usaha “Memartabatkan Bahasa Melayu. (2010) Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Penguasaan Bahasa Inggeris (MBMMBI).Memperkukuhkan Bahasa Inggeris”MBMMBI. www.scribd.my Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuhkan penguasaan Bahasa Inggeris.PENGANTAR BAHASA MELAYU RUJUKAN : Rancangan Malaysia kesepuluh 2011-2015.pelajaranperak. Percetakan Nasional Malaysia Bhd.edu.com ZAITON BINTI YAHAYA D20102043786 13 .blogspot. Jasa. Kulanzsalleh.my Guru dan Alam Pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful