You are on page 1of 4

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MALAYSIA KSSR TAHUN 2

Tarikh Masa Tahun

: : :

26 Mac 2012 60 minit 2 Bijak Bahasa Malaysia Alam Sekitar Habitat Haiwan

Mata Pelajaran : Tema Tajuk : :

Hasil Pembelajaran: Fokus Utama : 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 i. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

Fokus Sampingan: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 iii. Memahami perkataan, frasa dan ayat.

Standard Kandungan : 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayatdaripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

Standard Pembelajaran : 2.2.2 Membaca dan memahami frasadalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga sukukata, diftong, vokal berganding, digraf dankonsonan bergabung dengansebutan yang betul

Standard Prestasi :

B1 DT1 E2 Menulis perkataan yangmengandungi diftong,vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung

Pada akhir pengajaran, murid dapat : 1. Menceritakan sekurang-kurangnya tiga maklumat penting yang didengar daripada paparan slaid yang ditayangkan iaitu contoh haiwan yang hidup di darat, di dalam air dan di kedua-duanya. 2. Memahami perkara yang dibaca dengan menjawab soalan yang disediakan.

Kemahiran bahasa : Lisan dan Membaca

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Morfologi Kata Nama

Pengisian Kurikulum: Ilmu - Dunia Sains, Dunia Seni Visual dan Dunia Muzik Nilai - Kerjasama - Berdisiplin

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai

Elemen Kerentas Kurikulum : Kreativiti

Kosa Kata: buaya, harimau, tupai, kuda laut, peguin, anjing laut.

Langkah/ Masa Set Induksi ( 5 minit )

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran 1.Murid meneka beberapa bunyi haiwan yang dimainkan oleh guru.

Catatan

Beberapa bunyi haiwan dimainkan oleh guru -kucing -ayam -kuda -burung .

BBM : Bunyi binatang KBT: Kemahiran Berfikir

Langkah 1 (20 minit)

Slaid Habitat Haiwan -Haiwan yang hidup di darat. -Haiwan yang hidup di dalam air. -Haiwan yang boleh hidup di darat dan di dalam air.

1. Murid dikehendaki melihat paparan slaid yang telah disediakan oleh guru. 2.Ketika slaid ditayangkan, guru menyoal beberapa soalansoalan mudah kepada murid untuk memastikan tahap kefahaman murid. 3.Setelah selesai melihat slaid, secara berpasangan murid diminta untuk menceritakan tentang slaid yang telah ditayangkan iaitu berkenaan Habitat Haiwan.

BBM: paparan slaid ,PPT KBT: Kecerdasan pelbagai - Verbal linguistik BCB : Kemahiran Lisan Kemahiran Berfikir: -Menilai dan mentaksir

Langkah 2 (10 minit)

1.Murid membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul . 2.Guru membimbing murid membaca dengan betul. 3.Murid menjawab soalan-soalan yang disediakan guru.

1.Guru membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan diikuti oleh murid. 2.Kemudian guru memilih seorang murid untuk membaca kuat dan rakan-rakan yang lain perlu mengikut murid tersebut. 3.Aktiviti ini diteruskan dengan memilih murid yang lain untuk membaca secara kuat dan rakan-rakan lain perlu mengikutnya. 4.Setelah selesai aktiviti membaca, murid diminta untuk menjawab beberapa soalan yang telah disediakan.

BBM: - paparan slaid, PPT -Aktiviti1 -Aktiviti2 BCB: -Kemahiran bacaan mekanis -Kemahiran mencari maklumat

Langkah 3 (20 minit)

1.Murid mengelaskan haiwan mengikut habitatnya di dalam petak yang telah disediakan. 2.Murid melukis dan mewarna gambar tersebut mengikut kreativiti masingmasing. 3.Guru memberi bimbingan dan memantau aktiviti murid.

1.Guru mengedarkan kertas yang mengandungi petak-petak darat sahaja, air sahaja serta darat dan air.

BBM: Aktiviti3 KBT: Spatial dan ruang

2.Murid diminta untuk memenuhkan petak-petak tersebut dengan melukis gambar haiwan mengikut habitatnya. 3.Kemudian, murid dikehendaki mewarnakan gambar tersebut mengikut kreativiti masingmasing. Nilai Murni: Cintai dan sayangi haiwan. KBT: Muzik

Penutup (5minit)

Murid membuat rumusan 1. Murid dibimbing merumuskan tentang tajuk pelajaran perkara yang dipelajari. dengan bantuan guru. 2.Murid menyenaraikan nilai murni yang telah diperoleh hasil daripada pembelajaran mereka. 3.Murid menyayikan lagu yang telah disediakan bersama-sama guru