Метафизичко-онтолошките импликации врз и од целокупната

филозофија и дело на Готфрид Вилхелм Лајбниц (1646 – 1716)

Метафизичко-онтолошкиот
„Теодицеја“

континуитет

на

„Монадологија“

со

Лајбниц во својот „Есеј за добрината на Бог, слободата на човекот и потеклото
на злото“ (1710)1 веројатно најексплицитно во однос на останатите дела ги произнесува
и аргументира своите фундаментални гледишта за Теодицејата, односно дејствата на
Бог окарактеризирани со иманентна совршеност, потенцирајќи ја притоа логичкофилозофската недораснатост на човековото ratio да ја запраша нужноста со која Бог ги
врши своите дела.
Секој од нас кој би си дозволил критика на оваа Лајбницова теза без претходни
знаења за општата филозофска матрица од која таа суштински проникнува, од
евидентни причини би го сметале, во најмала рака, за наивен и недоволно аналитички
поткрепен, каде од подолу образложените причини можеби, во извесна смисла би
можеле да го сместиме и големиот Волтер, како и бројните негови следбеници кои
векови подоцна, до ден-денес ја сатиризираат идејата дека актуелниов е de facto
„најдобриот од сите можни светови“. Меѓутоа, дали гениј од Лајбницовиот калибар би
можел да се сведе на бесмислената доктрина на д-рот Панглос од Волтеровиот
„Кандид“? Во контекст на одговорањето на ова прашање да ги проанализираме
накратко точките означени со бр. 49 – 53 од „Монадологија“:
„49. За созданието се вели дека дејствува кон надвор доколку поседува
совршенство, а дека трпи од некое друго доколку е несовршено. Така, на монадата и се
припишува дејствување, доколку има разделни перцепции, а трпење доколку тие се
сматни. / 50. Некое создание е посовршено од некое друго ако во него се наоѓа она што
служи како a priori разлог за тоа што се случува во другото, и затоа се вели дека тоа
дејствува врз другото. / 51. Но кај идеалните супстанци постои единствено идеалното
влијание на една монада врз друга, коешто својата делотворност може да ја има
единствено преку Божјата интервенција; во божјите идеи една монада со право може
да изискува Бог, кој од почетокот на нештата управува со другите монади, да ја има
предвид и неа. Имено, бидејќи една создадена монада не би можела да има физичко
влијание врз внатрешноста на другата, единствено на овој начин едната би можела да
зависи од другата. / 52. Токму поради ова, дејствувањата и трпењата кај созданијата се
взаемни. Имено, Бог, споредувајќи ги двете едноставни супстанци, во секоја од нив
наоѓа разлози кои ја обврзуваат да се приспособи кон другата; следствено, она што е
активно од извесен аспект, е пасивно од друга точка на гледање: активно доколку она
што во него е разделно спознаено служи како разлог за тоа што се случува во другото,
а пасивно доколку разлогот за она што се случува во него се наоѓа во она што разделно
е спознаено во другото. / 53. Сепак, бидејќи во божјите идеи има бесконечно многу
можни универзуми и бидејќи од нив може да постои само еден, треба да постои
доволен разлог за изборот на Бога, кој го приклонува кон еден поскоро одошто кон
друг.“

1

фр. Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal

2

Петте наведени точки од ова дело на извесен начин претставуваат сублимат на
хипотетизираната иманентна каузалност без кој би било неможно постоењето на
материјалната супстанција, но како чија последица истото е токму несовршено.
Овде значајно е да се напомене дека во Specimen Dynamicum (1695) Лајбниц,
покрај останатото дискутира и за инхерентното постоење 2 вида сили карактеристични
за секое тело: 1) активна; и 2) пасивна сила. Активната сила, пак, повторно е разлачена
на 2 вида: 1) примитивна; и 2) деривативна. Деривативната активна и примитивната
активна сила меѓусебно се ограничуваат. Ограничувањето на примитивната сила е
произлезно од меѓусебните судири на телата, кореспондирајќи на нивната
супстанцијална форма/прва ентелехија/душа.
Истата поделба на примитивни и деривативни видови се однесува и за
пасивните сили. Притоа, примитивните видови сили кореспондираат на она што
Схоластиците го именуваат како примарна материја – збирот особини на материјата
на кои се должи од една страна самиот процес на движење, за сметка на неговото
несовршенство определено со триењето. Токму триењето е она што им ја ја ограничува
брзината на движечките тела без кое, сепак, истите не би го ни добиле овој епитет.
Пасивната деривативна сила пак, се манифестира на варијабилни начини во секундарна
материја, соодветствувајќи на определување најдиректно преку Њутновиот закон за
инерција → F=ma. Движењето како континуирана просторно-временска промена со
своја графичка репрезентабилност е предизвикано токму од меѓусебните инерции на
телата, определувајќи ја притоа, нивната насоченост и брзина во секој егзактно
определен временски интервал.
Од оваа поделба проникнува и генерализирањето за постоењето на тн. мртва и
жива сила; мртвата тој ја претставува како секое дејство по нужност (пр. секое
движење по одредена инерција, центрифугалното движење, гравитациското движење и
тн.), додека живата сила пак, се однесува на секое дејство пропратено од такво
движење, меѓутоа кое самото не е по таква нужност (пр. удар на тело во одредена
подлога како резултат на пад или насоченост), самата претставувајќи резултат на
бесконечно многубројни импулси мртва сила.
Единствено Бог располага со неограничени капацитети за комбинирање на
активната и пасивната сила, создавајќи ја основата за постоење на секој процес
бесконечно назад во времето. Меѓутоа, Лајбниц им се потсмева на оние кои веруваат
во навестувањето на иднината, искажувајќи дека предетерминираноста на секој процес
е непредвидлива за човековиот ум токму заради ограниченоста на овие капацитети кои
ја подразбираат неговата несовршена когнитивна и дескриптивна моќ кои одат рака
под рака со неговото постоење. Следствено, секое несовршенство на живите суштества
придонесува во интегралноста на резултантното, бескрајно комплексно совршенство.

Божјата омнибеневоленција како
преетаблираната хармонија во универзумот

ens

causa

sui

постоење

на

3

Критичарите на совршеното селектирање од страна на Бог проискажуваат дека
Лајбниц смета дека човечкото страдање го антиципира и самото постоење на волјата на
човекот како разумно и живо суштество, притоа заборавајќи на фактот дека истата е во
целост определена од антецедентната и консеквентна волја на Бог, претставувајќи
бескрајно мала алка во бесконечно комплексната каузалност од дејства кои ја
детерминираат иднината на сите нешта.
Лајбницовиот Бог несомнено располага со омнипотенција реализирана во
омнибеневоленција преку неговата омнисциентна природа според законите на
природната наука кои самиот ги одредува, додека луѓето како несовршени ентитети
иманентно подлежат на однесување според истите кое ја условува нивната
егзистенција. Епицентралното рамниште на кое би го разгледале проблемот на
добрината и злото разработен во овој филозофски концепт произлегува од прашањето:
дали Бог овде е разгледан стриктно како Врховен математичар кој своите избори ги
врши согласно сопствените совршени етички нормираности, условувајќи финална
омнибеневоленција, или пак, согласно нужноста, која како таква е повторно зависна од
неговите пресметки, при што de facto би зборувале за одредена feedback меѓу волевоста
и детерминираноста на Бог. Се чини Лајбницовиот детерминизам сфатен достатно
сериозно ги задоволува потенцијалите на еден сестрано логички оправдан одговор на
наведеното прашање за нужноста.
И која е природата на оваа нужност опсервирана надвор од клишетираните
граници на етиката низ чија призма повеќе столетија е анализирана целокупната
Лајбницова филозофска мисла и креација, врзана за оние контексти каде се споменува
терминот „Бог“?
Со други зборови, што би произлегло кога постапките на Бог би ги анализирале
на начин подлабински од оној на кој Лајбниц на многу останати места во својата
„оптимистичка“ филозофија ги разгледува Божјите постапки, од перспектива на
природонаучниот дух на овој брилијантен полимат кој своите најголеми придонеси во
математиката и физиката ги постигнал претежно токму врз основа на анализите за
обележјата:
каузалност,
инваријантност,
интегралност,
диференцираност,
предетерминираност, меѓусебна поврзаност на процесите...
Покрај останатото, во 6-та точка од „Расправа за метафизиката“ наидуваме на
следниов заклучок: „Без оглед на кој начин Бог го има создадено светот, тој отсекогаш
бил правилен и според извесен општ поредок. Но Бог го избрал оној кој е најсовршен
т.е. оној кој е наједноставен во поглед на претпоставките и најбогат во поглед на
феномените, како што би можела да биде една геометриска линија чија конструкција
би била лесна, а својствата и резултатите би биле восхитувачки и со голем дострел“.
За искусниот познавач на Лајбницовото дело овој пасус речиси несомнено е
изведен директно како импликација на неговата позната изрека „Природата не прави
скокови“. Во спротивно, дејствата на Бог не би можеле контекстуално да се
поистоветат со совршено права геометриска линија, туку би биле ограничени на
несовршена линеарност, таква која е својствена за секое едно тело со конечни
димензии, меѓутоа не и за целокупниот, како што ќе укажеме понатаму, бесконечен
постоечки простор кој кореспондира на бесконечно високи материјално-технички и
духовни и расудувачки капацитети. Лајбниц исто така евидентно го презема
Спинозиниот концепт за Божја омнипрезентност во постоечката материја; во

4

меѓусебните полемики меѓу овие двајца метафизичари од денешен аспект може да се
востанови дека се употребени неосновано груби реплики, ако го земеме предвид
фактот дека Божјото сеприсуство претставува формалистички заснована замена од
аспект на прагматичноста на докажувањето на Декартовиот модел за 3 вида супстанци.
Божјото сеприсуство е нужно за синхронизирањето и координирањето на секој
еден процес релативно на секој останат, подразбирајќи ја омнипотентноста и
омнисциентноста на Бог именуван како „врховен математичар“. Иманентната синтеза
на овие 2 Божји карактеристики сама по себе ја подразбира и неговата
омнибеневоленција, односно моделирањето свет кој по својата природа е неизбежно
„најдобар од сите можни“2.
Создавањето на светот од страна на Бог подразбира инхерентно инволвирање на
злото како параметар во креирањето на најсовршениот од сите можни светови.
Следствено, фундаментална конлузија за потеклото на злото е постулатот дека тоа
претставува сегмент од идеалната комбинација на елементи кои го сочинуваат
најидеалниот избор на Бог.
Одовде, одговорот на прашањето за нужно совршеното дејствување на Бог во
овој есеј во основа го проследува Лајбницовиот принцип за доволен разлог
импликативно присутен насекаде низ математиката, логиката и природната наука.

Некои импликации на Лајбницовиот онтологизам и врската помеѓу
бесконечноста на сиот постоечки простор и неделивоста на ентитетите3 (монадите
или нивните еквиваленти во современата физика – струни)

Според Лајбниц, процес претставува сето постоечко. Секој замислен сегмент од
постоечкото може, низ призма на несовршена дескриптивна прецизност да биде
анализиран како подпроцес, засебен процес. Процесот е движење; употреба на
кинетичка енергија којашто може да биде од повеќе или помалку комплексен облик во
однос на просторноста опфатена со него. Во зависност од комплексноста на
употребената кинетичка енергија од страна на она на што се осврнуваме како на
физички ентитет или објекти е определена и природата на процесот.
Така, самите ентитети претставуваат процеси чија комплексност на употреба на
кинетичка енергија условува тие да се наоѓаат во произволна агрегатна состојба, со
произволна температура, со произволна густина, еластичност, количество светлина,
количество електричество и тн.

2

Како главни реферирања од аспект на физиката кон Божјата инваријантна совршеност од ова дело би ги навеле
точките од 15 до 19.
3
Терминот ентитет во овој текст не го поседува сосем истото значење со онтолошкиот термин суштество; истиот
укажува на ентрописки стабилен процес, односно процес кој може да се разгледа како објект

5

Последно наведените претставуваат карактеристики на физичките ентитети кои
меѓусебно комбинирани го сочинуваат физичкиот ентитет, како дел од целокупното
постоечко.
Тие во бесконечно краток временски интервал поседуваат конечна вредност. Во
произволен конечен временски интервал се менливи.
Менливоста се должи на фактот што карактеристите претставуваат подпроцеси
во однос на разгледаниот процес – физички ентитет, додека најелементарните
замисливи ентитети се монадите.
Карактеристиките претставуваат употреба на кинетичка енергија на некакви
начини, со некаква комплексност. Оваа употреба може да биде разграничена во
зависност од тоа дали процесите се одвиваат во рамки на еден ентитет или помеѓу
множество ентитети, т.е. да се разграничат два вида размени на карактеристики: 1)
внатрешна и 2) надворешна.
Меѓутоа, со оглед на фактот што и надворешното и внатрешното процесирање
на ентитетот претставуваат размена на карактеристики на ниво кое спаѓа во она на сето
постоечко, просторот во кој се одвива надворешната размена на карактеристики меѓу
физичките ентитети, исто така претставува физички ентитет – посредник на
процесирањето.
Не постои празен простор, простор дефиниран како физички ентитет без
карактеристики, односно простор во рамки на кој е исклучено постоењето на секакви
процеси. Секој замислив простор е во одредена мера исполнет со физички ентитети,
односно поседува карактеристики. Не постои простор во кој не се одвиваат процеси
(подпроцеси во однос на сето постоечко); постојат простори во кои истите се одвиваат
со различни интензитети. Да се востанови исказ дека просторот не е исполнет со
ентитети на која и да било точка е еквивалентно со тврдењето дека при истата точка
просторот не поседува апсолутно никакви карактеристики или дека поседува
бесконечно многубројни карактеристики со анулирана вредност. Следствено, при
истиот се неможни какви и да било процесирања. Ова е во контрадикција со досега
познатото за процесирањата – дека не постои таков простор во кои се тие неможни,
непостоечки.
Со оглед на неможноста на совршени изолирања на просторот од процесирање
што е произлезно, исто така, од природонаучниот факт дека физички изолираните
системи се неможни произлегува претходно поцртаниот исказ.
Неделивите ентитети, односно монадите, всушност, претставувајќи ентитети со
бесконечно мало количество енергија (поделена во сите замисливи облици на
кинетичка и потенцијална енергија истовремено), во склоп на современата субатомска
физика ги определуваме само по пат на имагинација; ова произлегува од евидентноста
дека нивното постоење не е можно емпириски ниту да се верифицира, ниту негира.
По оваа аналогија заклучуваме дека севкупно постоечкиот простор, кој што
како резултат на иманентната интерконектираност на неговите дел-процеси т.е.
подпроцеси, реализирана во вид на размена на количества енергии меѓу ентитети, која
што како таква подразбира иманентно менување и на нивните облици (што е докажано
согласно правилата за докажување во термодинамиката), е нужно бесконечен (иако

6

оваа бесконечност, како и неделивоста на монадите, не е емпириски докажливо),
всушност, е ја должи оваа своја бесконечност токму заради неделивоста на монадите.
Овде е евидентно дека во иста мера од бесконечноста на просторот зависи и
самата неделивост на овие прости, односно неделиви ентитети.
Обидот за докажување на овие импликации го сметаме за тесно поврзан со
концептуализирањето на природата на времето, според што велиме дека за секој облик
на постоење, односно, секое физикално постоечко процесирање, неопходи
задоволување на секој од наведениве критериуми: 1) постоење причина со бесконечен
износ на нужност; 2) постоење на истата бесконечно во минатото при секој замислив
сегмент од просторот со конечни димензии и 3) постоење на оваа резултантна причина
бесконечно напред во иднината при секој замислив сегмент од просторот со конечни
димензии.
Објаснението на овие конклузии го согледуваме во иманентната процесирачка
поврзаност меѓу секој простор со конечни димензии, имено, оној кој го дефинираме
како „несовршен“ или „несовршено a priori определен“ од страна на екстерен носител
на информации, кој аналогно, иманентно претставува сличен простор во тој поглед. За
оваа иманентна врска која условува промена апсолутно на секој постоечки ентитет е
согледано дека не постои сегмент од бесконечниот простор каде не е остварена без
оглед на нејзиното незадоволително прецизно согледување од страна на екстерен
носител на информации, заради што трансмисијата на енергија и, следствено,
промената на обликот на подвижната енергија насекаде долж просторот каде се
остварува таа, иманентно се разликува насекаде. Оваа иманентна процесирачка
промена при секој простор со конечни димензии не започнува од конкретен, ниту
завршува при конкретен простор, што се должи на утврденото во однос на нужното
постоење квалитативни и квантитативни разлики, како предуслов за бесконечната
долготрајност и опфаќањето на бесконечен простор за постоење на секое физикално
процесирање.
Колку што аналитички одиме назад во минатото и при секој простор со конечни
димензии, востановуваме дека постоеле процесирања кои се разликуваат во
квалитативен и квантитативен поглед, постоењето на секоја разлика условува постоење
на сличност и постепена системска еволуција. Доколку целокупниот постоечки
простор би поседувал конечни димензии, и под претпоставка, би постоело иницијално
„вбризгување“ процесирачка енергија, примопредавање на истата не би ни било
забележливо. Но да напоменеме, ако тој конечен простор не граничи апсолутно со
никаков замислив простор, секоја промена, најпрвин, неопходи да биде „вбризгната“
од самиот тој простор, со оглед на фактот дека целокупната постоечка енергија би се
наоѓала во рамки на истиот. Ако нејзиното количество, под претпоставка, биде
бесконечно, тогаш, секоја замислива еволуција на системот би се одвивала бесконечно
бавно, т.е. примопредавање на конечно ниво на големина не би постоело; секое
примање и секое оддавање енергија би се одвивало на бесконечно низок ред на
големина, ред кој не би го опфаќале ниту на пр. потенцијално постоечките струни како
структури од мошне низок ред на големина.
Секој процес се одвива бидејќи причината за одвивање како енергетски
просторно-временски резултантен износ ја надминува причината за неодвивање.
Процесот, притоа, се одвива на даден начин бидејќи причината за таквото одвивање ги
надминува сите останати причини кои би придонеле за одвивање на потенцијално

7

бесконечно разновидни начини. Оваа хиерархизираност по износ го определува
образецот на бесконечно процесирања со оглед на фактот што секој процес нужно
претставува дел-причина за натамошното постоење на секој останат.

Лајбниц и задоволувањето на идеалот homo universalis во спрега со
современите толкувања на неговото мнение

Во контекст на образложување на ставот дека во Лајбницовата дескриптивна
метафизика на поредокот не станува симплифицирано збор за етичко-моралистичка
догматизација на Божјата добрина при совршеното задоволување на правдата туку за
специфично образложување на каузализмот во природата, неопходи барем воведно да
се запознаеме со импозантниот опус на овој природонаучник кој интегрира списи со
должина од десетици илјади страници од најразновидни области и од кои, за жал, до
релативно мал дел денес имаме пристап. Реинтерпретацијата, како и реевалуирањето
на ставовите врзани за ултимативната добрина на Бог неопходи да се заснива на
контекстуалното сфаќање на истите во рамки на неговото целокупно творештво, со
особен акцент на неговиот придонес во математиката и физиката.
Најголем дел од проучувачите на Лајбницовото дело пред сè му оддаваат почит
за неговиот придонес во математиката и тоа во областите: теорија на веројатност,
комбинаторика и калкулусот. Тој е најпознат како изумител на инфинитезималниот
калкулус независно од Њутн, бинарниот броен систем и бројни нотации кои масовно се
употребуваат и во современата математка.
Во физиката, тој е мошне познат по својата равенка за зависноста на
кинетичката енергија од масата и брзината на движење на телата, односно E=mv 2, која
векови по неговата смрт станува веројатно најфундаменталната теориска основа на
конзервациските закони, имено, поткрепувајќи ја истовремената конклузија дека
енергијата единствено преминува во различни облици при секој можен процес во
рамки на произволен механички систем, притоа не губејќи се – феномен кој тој го
именува како vis viva а кој потоа, иако отпрвин негиран од голем број физичари, пред
сè од Британија, заедно со Њутновиот концепт за конзервирање на моментумот ја
задава основата на класичната механика. Во контекст на образложување на нашето
тврдење клучно е споменувањето на неговата појдовна синтагма по која се раководи,
вршејќи ги своите природонаучни и особено физички истражувања: „природата не
прави скокови“.
Се смета за основач на современото библиотекарство, со оглед на вонредно
концизното распоредување на над 100 000 томови книги во библиотеката во Хановер.
Лајбниц во неколку текстови подетално зборува за типологизацијата на
свесните и несвесните состојби во рамки на она што денес го подразбираме како
когнитивна психологија.
Според многумина Лајбниц е првиот кој јавно шпекулирал за постоењето
бесконечен број микроструктури од кои зависи физиологијата, како и психичката

8

состојба на организмите – теорија којашто во голема мера е еквивалентна и
поклоплива со современата генетика. Како геолог, тој пак, ја застапувал исто така
потврдената идеја дека Земјиното јадро претставува можне високо загреана магма.
Во економијата се смета за основач на теоријата која несомнено и претходи на
современата „теорија на игра“, додека во социологијата ја дефинира теоријата на
комуникации.
Неговата теорија на информации е основа за создавањето на универзалната
Тјурингова машина, додека бинарниот броен систем е иманентен кога зборуваме за
функционирањето на модерните персонални компјутери, заради што устоличен е и
како татко на применетата наука. Исто така во овој контекст може да се наведе дека
малкумина се запознати со Лајбницовата инвенција на еден вид парна машина заедно
со Денис Парин, многу пред широко познатата машина-еквивалент на Џ.Ват, која
суштински е креирана токму следејќи параметри воведени од оваа иницијална верзија
на ефикасна парна машина. Всушност, базична причина за изборот во Кралското
друштво во 1673 претставува инвенцијата на машина-калкулатор со способност да ги
извршува 4-те аритметички операции, додека според некои, тој теоретизирал и за
евентуалното функционирање на машина со разновидни алгебарски операции.
Интересен за напомена во однос на Волтер, чиј идолатриски однос кон
пронајдоците на Њутн е забележан во повеќе наврати во неговите јавни настапи, исто
така е фактот што неговото несомнено најголемо дело „Кандид“ покрај останатото, од
една страна, било напишано со цел да го исмее широко распространетото тврдење дека
токму Лајбниц, а не Њутн е татко на калкулусот, додека од друга – како своевидна
дискредитација на Лајбницовата критика во однос на Њутновата теорија на
универзалната гравитација. Современите експерименти во областа на релативистиката
од XX и XXI век, како и Ајнштајновата општа релативност, сепак, ја потврдуваат
Лајбницовата наместо долго време застапуваната Њутнова теорија на гравитацијата
низ призма на емпириското задоволување согласно нејзиниот уникатно востановен
математички апарат, кој неколку века подоцна се покажал фундаментален за делото на
влијателниот германски математичар Бернхард Риман.
Проучувачите на делото на Лајбниц, меѓу кои повеќето неопозитивистички
логичари, Бертранд Расел, Лирој Лемкер („Ле Клерк“), и особено оние по Втората
Светска војна конечно ги реактуелизираат неговите теории во неколку области за кои е
било веќе познато дека тој се занимавал, придонесувајќи за неговото повторно
устоличување во рамки на високата хиерархија во европската природонаучна и
филозофска мисла на сите времиња.
Земајќи ги предвид наведените биографски факти од животот на Лајбниц,
претставата на д-р Панглос во „Кандид“ сатирично ја формализира Лајбницовата
природна филозофија експонирана во „Есејот за добрината на Бог, слободата на
човекот и потеклото на злото“, за сметка на суштинските природонаучни толкувања на
спецификите на човекот на како несовршен физички ентитет релативно на
совршеноста на Апсолутот. Несомнено популарноста на ова дело долго време влијаеле
врз репутацијата и разбирањето на Лајбницовата филозофија, чие реактуелизирање
отпочнало во зачетоците на модернизмот, траејќи до денешнината.

9

Покрај Волтер, веројатно како една од најштетните индивидуи по филозофскиот
углед на Лајбниц се покажал неговиот студент Кристијан Вулф чија догматска одбрана
на делото на својот учител недвосмислено наишла на потсмешлив одраз ширум
Европа, и тоа во епоха кога во најголема мера рационализмот се наоѓал пред крајот на
своето постоење.

Оптимизам vs „слеп“ оптимизам

И покрај тоа што, како што се обидуваме да покажеме во овој труд, концептот
на омнибеневолентноста кај Лајбниц е во тесна врска со задоволувањето на неговите
логички стандарди за востановување конзистентна и „правилна“ етичко-(мета)физичка
доктрина, не би можеле да го порекнеме и оптимизмот во Лајбницовото становиште за
„ултимативно среќната“ завршница на нештата, и особено, за човековата судбина како
една од безброј многуте разновидни, а сепак, на свој начин доминантна на овој свет.
Ако се согласиме со ова, тогаш прашање е дали Лајбниц и во кој контекст (дали
заради својот етички, (мета)физички систем или од други причини) сакал навистина да
го докаже концептот за Божјата омнибеневолентност, кој како што знаеме, во своите
преписки со бројни филозофи на својата епоха, упорно и радикално го бранел.
Несомнено, секој обид да се даде дефинитивен одговор на ова прашање по
повеќе од 3 века по животот на актуалната личност, во најмала рака би можел да биде
окарактеризиран како контраверзен и/или едностран, а притоа не е исклучена
можноста тоа да е случај дури и со овде приложената анализа.
Сепак, повеќе од јасно е дека Лајбницовиот оптимизам на ниту еден замислив
начин не би можел да се сведе на оној на Панглос од Волтеровото најпознато дело не
само заради различноста меѓу „секојдневните“, практични ставови, туку и заради
сеопштата „психолошка“ различност во третирањето на оваа тема.
Покрај просторот за поставување прашања во врска со Лајбницовиот третман на
Божјата омнибеневоленција, можеби најцентрално за разбирањето на причините и
околностите за неговиот творечки дух е „дали тој својот оптимизам го градел
(доминантно) на база на интелектуални или емотивно-засновани согледби на светот?“.
(Секако, човековиот ум не би можел да функционира без паралелната
импрегнација на емоциите и мислите, меѓутоа речиси секогаш постои доминација на
едниот врз облик на психичка активност.)
Согласно утврденото за мисловните способности на оваа личност тешко би било
да се прифати тезата дека емотивно-засновани согледби на светот доминираат во
неговото дело, особено не земајќи го предвид степенот на креативност и имагинација
со кој таа располагала. Затоа, иако на прв поглед нашиов заклучок би можел да изгледа
едностран, тој е втемелен на мошне пообјективни индикатори одошто оние кои
(хипотетички) би можеле да му парираат.

10

Својот оптимизам, без оглед дали тој сериозно се обидувал да го докаже или
истиот го промовирал од други причини, сигурно претставувал оригинална филозофија
на своето, па и на времињата потоа, како по филозофската длабочина и опсег, така и по
потенцијалите на индивидуална и општествена корисност.
Пошироката филозофска матрица на оптимизмот, дури и доколку истиот биде
сфатен како резултат на некаква над-ентитетска, „Божја“ омнибеневолентност, дури и
доколку истиот биде сфатен како –изам, односно догма на индивидуалното или
колективно (само)заробување во просторот меѓу силните емоции и „здравиот разум“,
не би можеле да очекуваме некогаш да биде „надмината“ ниту пак, „побиена“ (како
што не би можеле ниту да очекуваме нејзин доказ!), веројатно повторно заради
психолошката „предодреденост“ и „програмираност“ на човековиот ум: да трага и да
стигне до своите највисоки врвови и – да биде награден, најпрвин од себе си, потоа од
светот, како за својот труд, така и за резултатот од истиот.

Заклучок

Запознавањето со целокупната, и особено, онтолошката димензија на
Лајбницовата политичко-правна доктрина претставува фундаментален предуслов за
нејзино правилно сфаќање и толкување.
Сведувајќи го правото на наука која својата егзактност ја презема по моделот на
логички систематизираните математички науки и механиката, овој мислител не
помалку значење оддава и на еден друг вид научност – спознанието на Божјата
омнипотентна природа преку теологијата, како и спознавање на можностите и
нужностите на сопственото однесување – етиката, припаѓала таа како концепт на
филозофијата и/или теологијата.
Така, од човекот освен што се бара сопствената моќ да ја насочи кон спознавање
и дејствување согласно физичките и општествените закони, потребно е тој самиот, под
ничија инерција освен онаа на сопствената личност, да го насочи својот ментален
склоп кон вистинско разбирање и почитување на единствената Универзална, иако
непишана, Правда на милосрдието.
Аспирантот кон совршената Правда, надминувајќи ја безизлезната апсурдност
на стремежите кон физикалното, материјално-сетилно унапредување/хедонизам, ги
надминува и бариерите на физичките закони, кои „не знаат за справедливост и
добрина“, односно за врховниот идеал на човековото битисување на Земјата; самото
вакво надминување би било неостварливо кога Правдата би ја отстраниле како
есенцијален предмет на теологијата.
Во своето Elementia iuris naturalis, Лајбниц говори за 3 елементи неопходни за
спојувањето на разумот и милосрдието во донесувањето конечна оцена за тоа што
претставува Правдата, односно природното право:
1) Право во најтесна смисла (ius strictum), одразено во заповедта „Никому да
не се наштетува“, соодветствувајќи на комутативното својство на правдата;

11

2) Правичност или милосрдие (aequitas), одразено во заповедта „Секому да се
додели своето“, што кореспондира на дистрибутивноста на правдата;
3) Блаженство, љубов или побожност (pietas), одразено во чесното и
правдољубиво живеење само по себе, без нужноста од надворешни влијанија
притоа;
Истовремената егзактизација по урнек на номотетичките науки и
„теологизација“ на јуриспруденцијата, кај Лајбниц, за разлика од повеќето теолошки
ориентирани филозофи на своето време, претставува обид за сестрано каузалистичко
систематизирање на законите од едниот и другиот аспект во рамки на еден енормно
комплексен теориски систем, самодоволен и автологичен, налик монадите.
Имајќи ги предвид горенаведените аргументи за нужноста од небуквално
сфаќање на Божјата омнибеневоленција, нашата главна критика кон Лабницовото
метафизичко учење би се заснивала на своевидната инструментализација на лексиката
за сметка на придобивање на симпатиите на Црквата и високата благородничка класа
која галантно го спонзорирала издавањето на неговите дела.
Лајбницовото, во извесна смисла, дипломатско согласување со доминантната
христијанска теологија на своето време исто така дополнително влева несигурност при
обидот за правилно толкување на алегориите одразени во неговите вонредно
комплексни идеи, можеби по многу нешта слични на модерните правни теории,
изискувајќи сериозни анализи по однос на лингвистичко-структуралните специфики
кои при поголем број читања би го утврдиле системот алегории присутен како во
метафизичките, така и во големиот број етичко-политичко-правни списи.
Во таа насока, гледајќи долгорочно, несомнено е негативното влијание од
ваквото согласување со некои христијански догми врз широко распространетата
исмеаност и потценетост на делото на овој голем мислител.

Стефан Марковски
(2010)

12

СОДРЖИНА:

1) Метафизичко-онтолошката синтеза на „Монадологија“ со
„Теодицеја“
2) Божјата омнибеневоленција како ens causa sui постоење на
преетаблираната хармонија во универзумот
3) Лајбниц и задоволувањето на рационалистичкиот идеал homo
universalis во спрега со современите толкувања на неговото мнение
4) Оптимизам vs „слеп“ оптимизам
5) Заклучок

БИБЛИОГРАФИЈА:

1.
Мицајков, Миодраг (ед.).Филозофија на правото: Избор на
текстови, Скопје: УКИМ – Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, Мај
2007.
2.
Лајбниц, Готфрид Вилхелм. Монадологија – Расправа за
метафизиката, Скопје: Аз-Буки: Филозофски факултет, 2007

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful