PENDIDIKAN PELBAGAI BUDAYA: KOMIK MAT SOM SEBAGAI BAHAN BANTU MENGAJAR

PENGENALAN Pendidikan pelbagai budaya adalah satu sistem pendidikan yang menekankan bahawa setiap pelajar berhak mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira jantina, kelas sosial, etnik, kaum, budaya, bahasa pertuturan dan agama. (James A.Banks dan Cherry A. McGee Banks, 2003). Beliau juga menyatakan bahawa pendidikan pelbagai budaya ini adalah satu pergerakan pembaharuan yang akan mengubah sistem pendidikan institusi pengajian. Ia bukan sahaja mengubah struktur kurikulum sesebuah institusi tetapi perubahan terhadap persekitaran dan struktur pentadbiran turut terjadi.

KONSEP PENDIDIKAN PELBAGAI BUDAYA Pendidikan pelbagai budaya adalah satu idea, satu tindakan membentuk semula pendidikan dan satu proses (Banks,2002). Sebagai satu idea, pendidikan pelbagai budaya cuba mewujudkan satu peluang yang saksama kepada semua pelajar yang dari golongan, kaum, sosio-ekonomi, budaya yang berlainan, dengan mengubah persekitaran sekolah agar ia dapat menunjukkan kepelbagaian kebudayaan dan golongan dalam sekolah dan sosial. Pendidikan pelbagai budaya adalah satu proses kerana matlamatnya adalah ideal di mana pihak pentadbir dan guru perlu terus berusaha dan berjuang untuk mencapai maklamat tersebut. Di samping itu, Banks(2002) juga telah memperkenalkan empat dimensi pendidikan pelbagai budaya, iaitu integrasi isi kandungan yang menginklusifkan bahan bantu mengajar, konsep dan nilai dari pelbagai kebudayaan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pedagogi yang saksama wujud bila guru-guru mengubahsuai pengajaran mereka supaya bersesuaian dengan pelajar yang mempunyai latar belakang yang berlainan dalam mencapai kejayaan akademik. Memperkasakan budaya sekolah dan struktur sosial untuk membentuk semula persekitaran sekolah, termasuk sikap, kepercayaan dan tindakan guruguru dan pihak pentadbir, kurikulum, prosedur peperiksaan dan strategi pengajaran guru-guru supaya membolehkan pelajar dari kaum, jantina, golongan yang berlainan mengalami pendidikan yang saksama. Salah satu konsep yang terserap dalam pendidikan pelbagai budaya adalah konsep kesaksamaan (equity).

1

Keupayaan dan strategi yang berkesan dapat membantu guru membuat pemilihan dan penggunaan bahan bantu mengajar secara berhemah dan bersesuaian. 2005:220). kesaksamaan dijelaskan sebagai satu peringkat di mana semua pelajar. KEBAIKAN DAN MANFAAT KANDUNGAN Terdapat beberapa kebaikan yang diketengahkan oleh penulis iaitu prinsip pendidikan pelbagai budaya yang memperlihatkan perspektif positif terhadap aspek kepelbagaian budaya di sekolah. adalah diyakini prinsip tersebut berjaya menggalakkan pemahaman dan komunikasi antara silang budaya dan penerimaan perubahan oleh setiap kaum (Stephen May. perancang. Rashid. menyertai program pendidikan.Menurut American Heritge Dictionary. Di samping itu. pemupuk semangat dan pembentuk sahsiah murid. jati diri dan identiti negara mereka (Ibrahim Saad. 2 . perlu ditegaskan bahawa kepelbagaian budaya penting untuk didedahkan kepada pelajar kerana mereka bukan sahaja perlu mengetahui tetapi juga menghargai asal-usul kebudayaan tempatan. Sehubungan itu. Yap Kim Fatt dan Ab. Rahman Ab. pelajar yang berjaya atau gagal. isi kandungan dan objektif kurikulum tersebut hanya boleh dicapai dengan syarat guru berupaya menjadikan diri mereka sebagai penyampai yang kreatif dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembeajaran bagi sesuatu bidang ilmu. pembimbing. matlamat pendidikan pelbagai budaya dapat dicapai dengan berkesan (Samsudin Suhaili. perempuan atau lelaki. Empat peranan terebut adalah sebagai penggerak dan pendorong. dan mempunyai penerimaan yang saksama bagi perkhidmatan yang mereka perlu dalam pendidikan (Pathways Home). Justeru. tidak kira majoriti atau minoriti. Bagi mencapai objektif pembelajaran pelbagai budaya. dalam mencapai hasrat pendidikan pelbagai budaya. dan pelajar yang pernah ditolak pada satu masa ketika mempunyai peluang untuk belajar. sistem pendidikan perlulah memberi peluang kepada setiap individu untuk belajar menghargai dan berkongsi nilai-nilai budaya kemasyarakatan termasuklah bahasa kebangsaan di samping mempelajari bahasa ibunda masing-masing. 1986:485). Ab. Sementara itu.1962:37). Dengan kedah ini. Rahim Selamat (1997) menggariskan empat peranan utama seorang guru bahasa Melayu semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. aspek dasar perlu diberikan perhatian sewajarnya.

Hal ini kerana bahan bantu mengajar boleh menimbulkan rangsangan dan keinginan pelajar untuk mengetahui dengan lebih mendalam sesuatu aspek pengajaran (Mat Nor Hussin dan Abdul Rahman Abdul Rashid. makanan dan aktiviti keagamaan.Dalam memenuhi tanggungjawab ini. Oleh itu. 3 . Unsur-unsur budaya tersebut merangkumi unsur-unsur budaya material dan bukan material. Antara yang menarik yang terdapat dalam jurnal ini ialah dalam hal penggunaaan kartun sebagai BBM. Komik Mat Som adalah komik yang dihasilkan oleh Lat dengan tujuan untuk mengetengahkan budaya hidup masyarakat tempatan di Malaysia kepada khalayak pembacanya di dalam dan luar negara. guru bukan hanya perlu memilih stategi pengajaran yang berkesan. didapati Lat berjaya memaparkan unsur kepelbagaian kaum di Malaysia yang melambangkan latar masyarakat majmuk di negara ini. Tambahan pula. tetapi unsur budaya material lebih difokuskan kerana unsur tersebut merupakan unsur yang dominan dalam sesebuah masyarakat dan paling kerap ditonjolkan dalam bahan kajian. CADANGAN DAN PANDANGAN Pada pandangan saya. Hal ini kerana pembelajaran akan berlangsung dalam suasana yang ceria dan secara tidak langsung dapat menyampaikan mesej yang berguna dengan berkesan kepada pelajar. proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan sehingga boleh membantu memperoleh ilmu dengan cemerlang. pekerjaan. malah perlu memberi penekanan terhadap aspek bahan pengajaran yang dibawa ke dalam bilik darjahnya. iaitu pakaian. penggunaan komik terutamanya komik hasil karya Lat amat sesuai untuk digunakan sebagai bahan pengajaran berkaitan kebudayaan masyarakat Malaysia khususnya dalam kelas bahasa Melayu kerana mengandungi kesemua unsur yang telah dinyatakan.1988:1). unsur budaya setiap kaum termasuk kaum peranakan juga dipaparkan secara langsung atau tidak langsung melalui gambaran ilustrasi dan dialog. aspek kebudayaan boleh dipaparkan secara jelas dalam sesebuah lukisan kartun. Kepelbagaian budaya di Malaysia dipaparkan dengan jelas melalui watak-watak yang mewakili semua kaum yang hidup dengan budaya masingmasing dan membentuk entiti masyarakat Malaysia. Hal ini kerana kajian ini memfokuskan lima unsur budaya. Selain watak. Berdasarkan analisis. aktiviti harian. BBM seperti komik ini sangat menarik terutama dalam kalangan pelajar sekolah tidak kira peringkat sekolah rendah atau sekolah menengah. Hal ini ternyata kartun dapat menghiburkan pelajar dan menjadikan suasana pembelajaran lebih berkesan. Hasilnya.

Perdana Menteri Malaysia. cadangan penulis supaya komik seperti ini dijadikan bahan bantu pengajaran amatlah relevan kerana melalui komik seperti yang dihasilkan oleh Lat ini dapat memupuk semangat 1 Malaysia yang acapkali dilaung-laungkan oleh Y. Memandangkan sifat komik Lat yang berlatar belakang budaya dan masyarakat Malaysia. para pelajar juga dapat memahami apa yang guru ingin sampaikan dengan berkesan dan mudah. cadangan pemilihan komik sebagai bahan bantu pengajaran dapat dijadikan alternatif kepada penggunaan buku teks kerana komik Mat Som yang dijadikan bahan kajian ini banyak menyentuh tentang budaya warisan bangsa. Tambahan pula. Lat juga memberikan gambaran kemajmukan masyarakat Malaysia melalui karyanya. Selaras dengan itu.A. iaitu budaya Melayu sebagai teras utamanya. maka komik ini dapat dijadikan bahan bantu mengajar untuk memberikan nilai tambah kepada sistem pendidikan negara. keupayaan guru mempelbagaikan bahan pengajaran akan mempengaruhi penerimaan pelajar kerana pembelajaran tidak akan statik dan membosankan. Perkara ini adalah penting kerana budaya adalah cerminan akal budi masyarakat yang secara tidak langsung dapat mencambahkan semangat cinta akan tanah air dan perpaduan dalam kalangan pelajar. Keunikan kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia menjadi teras utama dalam karya ini kerana Lat ingin mengetengahkan kebudayaan masyarakat Malaysia ke persada dunia melalui hasil karyanya. Oleh hal yang demikian. Oleh itu. Saya amat menyokong hal ini kerana sekurang-kurangnya seorang guru telah menggunakan daya kreativitinya dengan menggunakan komik sebagai BBM menggantikan buku teks. Pendidikan pelbagai budaya yang berkesan juga seterusnya dapat menjamin keharmonian negara terus berkekalan dan jati diri bangsa terus dibanggakan walaupun menghadapi arus kemodenan yang semakin mencabar. Justeru. Sifat kreatif guru dalam menyampaikan pendidikan pelbagai budaya ini penting kerana perkara tersebut akan menentukan kejayaan pengajaran. 4 .Di samping itu. Hal ini akan membuatkan para pelajar lebih berminat untuk belajar.B. budaya Melayu lebih signifikan ditonjolkan bagi memberikan gambaran polarisasi kaum kerana hal tersebut juga sejajar dengan teras Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang menjadikan budaya asal rantau ini.

Kuala Lumpur : Jabatan Pengajian Melayu. Pendidikan Budaya. sistem pendidikan yang berteraskan dasar-dasar nasional perlu menggunakan bahan yang berkaitan dengan kepelbagaian budaya di negara ini sebagai unsur nilai tambah dalam melahirkan warganegara yang dapat mengekalkan keamanan dan keharmonian negara pada masa hadapan. Kepelbagaian Budaya Dalam Sistem Pendidikan Malaysia : Suatu Pengenalan. 7-11 Mac 2005. 5 . m. Dalam Mien A. Universiti Malaya. Republik Indonesia : Panitia Kerjasama kebahasaan Pusat Bahasa dan Departmen Pendidikan Nasional. Rampak Serantau (Terbitan pada Sidang ke-44 Mabbim. Pengetahuan tentang merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan menggunakan bahan bantu mengajar untuk menarik minat para pelajar. Rifai ( Penyunting). Samsudin Suhaili (2005). setiap guru perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kepelbagaian pelajar yang berada di kelasnya. jika guru menggunakan bahan yang mudah dan boleh menarik minat mereka akan lebih cepat untuk memahami sesuatu topik.s 211-223). Dalam Ideologi dan Kebudayaan Kebangsaan. Suatu Kemungkinan. Selain itu. BIBLIOGRAFI Asiah Abu Samah (1985).KESIMPULAN Sebagai kesimpulannya. Justeru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful