PLANIRANJE POSLOVNO-EKONOMSKOG

PODUHVATA/BIZNISA
PREDUZETNICKO/MENADZERSKO PLANIRANJE
POSLOVNO-EKONOMSKOG PODUHVATA
1.Relevantni faktori u analizi opcija pri planiranju poslovno –
ekonomskih poduhvata /biznisa

Poslovno-ekonomski poduhvat je projekat, korak po korak pisana analiza kako
da preduzetnik ideju pretvori u realnost i svoju prednost, nije nista drugo nego
dobro strukturirani projekt koji mora da odgovori na pitanja tipa: kako, kome,
koliko, kada i gdje proizvoditi, prodavati ili te koliko profita ostvariti u i
kasnijim godinama eksploatacije projekta.
Prilikom planiranja i donošenja odluke o poslovno-ekonomskom poduhvatu
kojim će se baviti, preduzetnik se, po pravilu, nalazi pred izborom ”samo” jedne
od većeg broja opcija. U procesu traganja i iznalaţenja biznis ideje, preduzetnik
treba da analizira da li su te ideje prihvatljive i da li ih treba realizovati. Cilj
preduzetnika je da pronaĊe biznis koji na najbolji naĉin povezuje njegove
potencijale, interese i neka buduća oĉekivanja od biznisa.
Veoma je ĉest sluĉaj da potencijalni preduzentik poseduje genijalnu ideju, koja
na prvi pogled izgleda pobedniĉki. MeĊutim, veoma brzo nakon analize interesa,
raspoloţivih resursa i analize trţišnih mogućnosti, preduzetnik dolazi do
zakljuĉka da takva ideja nije prihvatljiva. Ovo ne treba da obeshrabri
potencijalne preduzetnika i da utiĉe na njih da nikada, ili veoma teško odluĉuju
da kreću u biznis. Ono što je bitno jeste da se biznis mogućnosti moraju
preispitati iz razliĉitih uglova, ukoliko se ţeli realno sagledavanje svih
relevantnih faktora biznisa.
Odluĉivanje o biznisu kojim će se potencijalni preduzetnik baviti je mnogo
kompleksnije od jednostavnog izbora proizvoda tj. usluge koja će se ponuditi
trţištu. Danas se oko 40% radnih mjesta u razvijenim zemljama stvara bez
pomoci drzavnog sektora. Nova radna mjesta stvaraju se u malim i srednjim
preduzecima, a suprotno ocekivanjima nisu radna mjesta u novim
tehnologijama.
Preduzetnik, u analizi biznis opcija, mora uvaţavati sljedeće vaznije
faktore:

1. Vrijeme
2.Finansijski resursi
3.Stepen stručnosti i poslovnog iskustva
4. Rizik
5.Finansijski efekti
6 .Preduzetnicko drustvo

1.Faktora vrijeme u kontekstu definisanja biznis ideje, podrazumijeva
pokušaj davanja odgovora na nekoliko krucijalnih pitanja:

- koliko vremena je preduzetnik spreman da posveti svom biznisu?;
- balansiranje obaveza prema biznisu i prema porodici ( da li će biznis
preduzetniku dozvoliti da ostvari i/ili zadrţi stil ţivota koji je imao do
sada i koji ţeli i dalje da ima?);
- koliko je vremena potrebno da biznis poĉne da proizvodi profit?;
- koliko je vremena potrebno da se pobedi konkurencija na trţištu i da se
zauzme neka znaĉajnija pozicija na njemu?

Ako preduzetnik ţeli da razvija biznis u svom slobodnom vremenu,
potrebno je da se opredeli za biznis koji zahteva mnogo manji radni angaţman.
Potpuno je drugaĉija situacija ukoliko ţeli da se biznisom bavi kao iskljuĉivom
delatnošću.

Povezano sa prvim, je pitanje spremnosti preduzetnika da ”ugrozi” svoj
dosadašnji stil ţivota i postojeću porodiĉnu harmoniju. Jer, biznis traţi totalno
posvećivanje, a njegov uspeh ĉak i 24 - ĉasovno ”razmišljanje o njemu”. To
neminovno porodicu i prijatelje potiskuje u drugi plan i time stvara druge
probleme, koje preduzetnik ĉak u odreĊenim situacijama i nije u mogućnosti da
predvidi.
IzgraĊivanje stabilnih odnosa u porodici zahteva visoku posvećenost porodici i
njenim potrebama, što traţi znaĉajno vreme, koga preduzetnik, posebno na
poĉetku svoje karijere nije spreman tako lako da se odrekne.
Sledeći problem koji se odnosi na faktor vreme jeste pitanje vremena sa
kojim preduzetnik mora da raĉuna u ostvarivanju profita i svojih finansijskih
ciljeva. U tom kontekstu postoje strpljivi i mudri preduzetnici, na jednoj, i
veoma nestrpljivi preduzetnici, na drugoj strani, koji po pravilu izgube volju i
strpljenje i ĉesto odustaju od bavljenja svojim biznisom. Strpljivost i istrajnost,
kao bitne karakteristike profila uspešnog preduzetnika, u ovom sluĉaju
predstavljaju svojevrstan instrument ”filtriranja” uspešnih preduzetnika.
Tesno povezano sa ovim je i pitanje vremena koje je potrebno da se zauzme
odreĊena pozicija na trţištu i da se u odreĊenim situacijama ĉak i potisne tj.
”nadigra” konkurencija.

2.Finansijski resursi kao faktor

U analizi biznis opcija finansijski resursi predstavljaju jedan od
limitirajućih faktora sa kojima se suoĉava najveći broj preduzetnika. Ovde je od
posebne vaţnosti dati odgovor na pitanje koliko novca je potrebno za
odpoĉinjanje biznisa u pojedinim biznis opcijama, zatim za obezbeĊenje
sredstava, zaliha i nabavku potrebnih roba, zapošljavanje radne snage,
podmirenja ostalih operativnih troškova i pokriće ţivotnih troškova preduzetnika
i njegove porodice do momenta kada biznis generiše dovoljno prihoda koji
obezbeĊuju profit. Pored ovog, preduzetnik treba da proceni da li ima dovoljno
sopstvenih sredstava ili su mu, za ulazak u biznis, potrebni dodatni izvori
finansiranja ( videti poglavlje: Naĉini obezbeĊenja potrebnih sredstava). Ako je
potrebno spoljno finasiranje, neophodno je utvrditi da li budući profiti mogu da
budu toliki da obezbede nesmetanu otplatu kredita, ili pak da li su dovoljno
stimulativni da zadovolje potencijalne investitore koji ţele da, plasiranjem svog
slobodnog kapitala, ostvare odreĊene prihode.

Vezano za potrebna finansijska sredstva, neophodno je praviti distinkciju
izmeĊu pojednih oblika biznisa.
Proizvodni biznis po pravilu zahteva znaĉajna sredstva za njegovo
odpoĉinjanje. Sredstva su potrebna kako za istraţivanja, nabavku opreme i
sirovina, tako i angaţovanje radne snage.
Otvaranje nekog trgovniskog biznisa generalno zahteva manje poĉetnog
kapitala nego u sluĉaju proizvodnog biznisa. MeĊutim, inicijalni troškovi zaliha,
reklame, zakupa poslovnog prostora i radne snage mogu veoma brzo znaĉajno
da se uvećaju.
Usluţni biznis moţe da se odpoĉne skoro i bez kapitala, u sluĉaju bavljenja
konsultantskim biznisom. MeĊutim, ako se radi o usluţnom biznisu koji
podrazumeva posedovanje nekog hotela, motela ili restorana, poĉetni troškovi
mogu da budu izuzetno visoki.


Odnos potrebnih resursa za otpocinjanju pojedinih biznisa


PoreĊenja koja smo naveli predstavljaju grubu generalizaciju ove
problematike. Veoma je teško, skoro nemoguće, doneti zakljuĉak o potrebnim
finansijskim sredstvima za odpoĉinjanje nekog biznisa, pre svega zbog uticaja
velikog broja faktora, koje je ĉesto veoma teško predvideti. Dva ĉoveka koji
poĉinju isti binzis i proizvodnju npr. istog proizvoda, mogu imati potpuno
razliĉite poĉetne troškove investiranja. Jedan će se orijentiasati na modernu
opremu, dok će se drugi zadovoljiti nekom ”polovnom” već korišćenom
opremom, ĉime će znaĉajno smanjiti potrebna ulaganja. Inicijalna ulaganja se
takoĊe mogu bitno smanjiti ukoliko se preduzetnik, umesto da gradi novi, odluĉi
da kupi neki stariji poslovni prostor. U tom kontekstu je bitno analizirati i
varijantu zakupa opreme i poslovnog prostora, kao veoma atraktivne varijante,
posebno za one preduzetnike koji ne poseduju dovoljnu koliĉinu sopstvenog
kapitala, a gde, zbog relativno malog kredibiliteta, nemaju mogućnosti
zaduţivanja kod banaka. Varijanta zakupa znaĉajno smanjuje potrebne inicijalne
investicije i omogućuje preduzetnicima da, zbog manje opterećenosti
eventualnim dugovima, ”lakše dišu” u poĉetnim fazama svoga biznisa. Uspešni
preduzetnici, meĊutim, varijantu zakupa po pravilu ”drţe u igri” sve dok se
njihov biznis ne stabilizuje i ojaĉa, a tada poĉinju da razmišljaju o kupovini
opreme, novog ili nekog starijeg poslovnog prostora.


3.Faktor stepen stručnosti i poslovnog iskustva

Danas je pored kapitala, potrebno prije svega, znanje, vizija i kreativnost, a ti
su faktori prirodnije i demokratskije rasporedeni od kapitala. Od materijalnih
stvari dovoljno je imati sto, telefon i kompjuter. Mnogi u nas na ovakvo
razmisljanje gledaju sa nipodastavanjem i nevjericom, uvjereni da ce se vratiti
staro doba, doba krute organizacije, velikih gradilista, doba u kojem je poslusnik
najveci preduzetnik. Optimalna solucija u odpoĉinjanju biznisa je ukoliko
postoji poklapanje opredeljenja za bavljenje biznisom koji je trţišno izuzetno
profitabilan, i posedovanja znaĉajnih akumuliranih poslovnih iskustava i
visokog nivoa struĉnosti iz te oblasti. Praksa je, meĊutim, pokazala da je
moguće izgraditi uspešan biznis i u oblasti u kojoj preduzetnik prije toga nije
ostvario neka veća i znaĉajnija iskustva. Sigurno je da je nivo poslovnog rizika u
ovom sluĉaju mnogo veći. Ukoliko ne postoji iskustvo u voĊenju konkretnog
biznisa, nivo rizika se ipak moţe smanjiti na više naĉina. Preduzetnik moţe da
pronaĊe partnera ili odreĊene saradnike ( kao zaposlene koji bi se nalazili na
kljuĉnim pozicijama u firmi) koji poseduju potrebna znanja i iskustva. Drugi
model je ulazak u eventualni franšizing aranţman, ili pak angaţovanje
konsultanata koji posjeduju znaĉajna znanja i iskustva koja su potrebna
preduzetniku u procesu normalnog funkcionisanja biznisa.

4. Nivo rizika
Preduzetnik predpostavlja kao prihvatljiv nivo rizika? Šta je spreman da
izgubi ako biznis propadne? Na koji naĉin moţe da redukuje rizik i kako treba
da upravlja rizikom? U svom poslovanju preduzetnik se suoĉava sa više vrsta
rizika:

- ”koncepcijski” rizik koji se odnosi na mogućnosti transformacije
ideje u konkretan proizvod tj. uslugu;
- rizik proizvodnje koji se odnosi na pitanje mogućnosti ekonomiĉne
proizvodnje proizvoda;
- marketing rizik koji je vezan za mogućnosti prodaje već
proizvedenog prozivoda tj. usluge;
- finansijski rizik koji se odnosi na pitanje mogućnosti ostvarenja
profita na bazi prodatih proizvoda; i
- rizik rasta i razvoja koji je vezan za mogućnosti stabilnijeg rasta i
razvoja biznisa u jednom duţem vremenskom periodu.

Već smo govorili o riziku kao o kategoriji kojom uspešni preduzetnik
upravlja, pokušavajući da maksimira njene pozitivne strane i da minimizira
njene negativne strane. Stepen zadovoljstva u obavljanju biznisa u velikoj meri
zavisi i od nivoa predpostavljnog rizika, jer rizik, sam po sebi, predstavlja i
motivirajući faktor koji inspiriše na akciju. Nivo prihvatljivog rizika je
individualan i moţe bitno da varira od sluĉaja do sluĉaja.
Preduzetnik na drugaciji nacin rjesava probleme! Preduzetnik stalno inovira,
strastan je, koncentrisan na recenje problema! Preduzetnik je istrajan, jer je
svjestan da recenje problema uvijek postoji, samo ga treba naci. Preduzetnik
narusava ravnotezu, uobicajeno ponasanje, razbija tiraniju status quo.
Preduzetnik je nosilac inovacije, on upumpava snagu u sistem, firmu, privredu.
Zavisno od intenziteta preduzetnickih poduhvata, privreda ulazi u cikluse
razvoja kao i svako preduzece.

5.finansijski rezultati

Kakva su oĉekivanja preduzetnika vezana za finansijske rezultate? Da li
odreĊeni biznis moţe da zadovolji oĉekivanja preduzetnika? Projekcije
potencijalnih finansijskih rezultata su samo jedan od faktora koje treba
razmotriti u procesu odluĉivanja o odpoĉinjanju nekog biznisa. U tom kontekstu
je za preduzetnika moţda mnogo bolje da krene sa poslom koji stvarno voli i u
kome uţiva, a koji donosi samo 1000 jedinica profita godišnje, nego da se bavi
poslom koji ga ĉini nezadovoljnim, a koji moţda donosi veću sumu novca i
profita. Preduzetnik treba da proceni koji su parametri za njega liĉno prihvatljivi
i da u svom poslovnom nastupu dosledno primenjuje takvu strategiju.

6.Preduzetnicko drustvo

Postojanje preduzetnickog drustva je preduslov za razvoj poslovnih poduhvata.
Preduzetnstvo je najrjedji resurs u privredi. Svega 3-5% populacije ima
preduzetnicku sposobnost. Iz rijetkosti ovog resursa proizilazi njegova
vrijednost i vaznost za razvoj. Sta je zapravo preduzetnistvo? preduzetnistvo je
energija. Preduzetnistvo je pogonska energija razvoja. Preduzetnicka energija
drzi pojedinca, odnosno preduzece i privredu u naponu, odrzava razvojnu
toplinu sistema. Razvoj nase civilizacije rezultat je mnostva preduzetnickih
poduhvata, pocevsi od otkrica vatre i posebno otkrica tajne cuvanja vatre,
Kolumbovih preduzetnickih otkrica, do odlaska covjeka na mjesec. Ipak, najveci
preduzetnicki poduhvat u istoriji jeste uspon covjeka od zivotinjskog svijeta do
racionalnog bica, bica koje ima misao. Ovaj poduhvat nastao je zahvaljujuci
covjekovim nemirenjem sa okolnostima, zahvaljujuci moci covjeka da mijenja
okolnosti, da predvida, da se ponasa drugacije.
Preduzetnicko drustvo se bazira na preduzetnickoj ekonomiji. Karakteristike i
sistem vrijednosti preduzetnicke ekonomije zahvataju sve ostale oblasti:
politika, nauka, birokratija, javne usluge, obrazovanje i sl. Moze se postaviti
pitanje: Zasto su inovacije i preduzetnistvo toliko potrebni i u drustvu kao i u
ekonomiji? Zar proces preduzetnistva nije svojstven prije svega ekonomiji:
privredi i preduzecima?
Da ne bi dosli u stanje trulezi, bankrotstva, nemoci, odnosno do stanja koje rada
revoluciju, potrebna je stalna promjena u drustvu, njegovo prilagodavanje,
onemogucavanje da drustveni obrasci i institucije budu krute i deterministicke,
neosjetljive na novo i kvalitetno. Inovacije i preduzetnistvo nijesu "korijen i
grana", nego samo "jedan korak u odredeno vrijeme", oni su neophodni zato sto
nijesu unaprijed planirani i fiksirani sto su usmjereni na moguxnost i potrebu;
neophodni su i za to sto su oni pragmatcni a ne dogmatixni;sto su usmjereni i
realni a ne grandiozni i nerealni. Kako istice Draker, neophodni su zato sto
obecavaju da odrzavaju fleksibilnim i samoobnavljajucim jedno drustvo, jednu
privredu, jednu granu, jedno preduzece". Inovacije i preduzetnistvo ostvaruju
onosto se mislilo da posti`u revolucije, ali bez krvoprolica, bez gradanskog rata i
logora, bez ekonomskih katastrofa "ali, sa svakom, sa usmjeravanjem, pod
kontrolom". "Ono sto nam je potrebno jeste jedno preduzetnicko drustvo, u
kojem su inovacije i preduzetnistvo normalne, redovne, stabilne i kontinuirane
pojave... Inovacije i preduzetnistvo moraju da postaknu integralna aktivnost koja
odrzava zivot u nasim organizacijama, u nasoj privredi, u nasem drustvu".
(Draker) To prakitixno znaci da svako na svom mjestu u porodici, preduzecu,
drustvu, uvodi inovacije i preduzetnistvo u svoje normalne, svakodnevne
aktivnosti da ih praktikuje u svom sopstvenom radu i radu organizacije. Stalno
inovirati znaci ne zaglibiti u navikama. U preduzetnickom drustvu svaki
pojedinac je suocen sa izazovom koji bi trebalo da iskoriste kao mogucnost: sa
potrebom stalnog ucenja i ponovnog ucenja.
Tradicionalni model na kome se ucenje zavrsavalo sa izlaskom iz skole, u
preduzetnickom drustvu ne moze da opstane. Promjene su brze. Ono sto je
pojedinac ucio za vrijeme svoje mladosti, kasnije zastarijeva (za pet do deset
godina). Zasto je stalno ucenje potreba a ne izbor. Permanentno obrazovanje
postaje odgovornost svakog pojedinca. To je potreba koju nameze drustvo
bazirano ne na masi i kolektivu, vec na slobodnim pojedincima.
Ekonomske slobode podsticu i razvoj preduzetnickih ideja. Imate ideju za
biznis! Da li ste svjesni da je to vec kapital? Jer, u misli je energija! Kako tu
ideju realizovati? Biznis plan, o kome je rijecu nastavku, moze Vam otkloniti
mnoge dileme i podstaci Vas na nove akcije i nova pregnuca.

Analiziranje mogućih i postojecih prilika u planiranju i poslovno-
ekonomskih poduhvata
Prilikom planiranja poslovno-ekonomog poduhvata i otpoĉinjanja biznisa,
preduzetniku na raspolaganju stoje nekoliko mogućih opcija:
- Osnivanje novog biznisa
- Kupovina postojećeg biznisa
- Franšizing
- Intrapreduzetništvo

Osnivanje novog biznisa
Prednosti i nedostaci osnivanja novog biznisa
Osnovne prednosti osnivanja
novog biznisa .
Nedostaci osnivanja novog biznisa
Mogućnost pozicioniranja biznisa na
nekoj lokaciji

Mogućnost pozicioniranja biznisa na
nekoj lokaciji

Fiziĉki kapaciteti se instaliraju prema
unaprijed definisanim ciljevima u
okviru biznis plana

Fiziĉki kapaciteti se instaliraju prema
unaprijed definisanim ciljevima
Mogućnosti inoviranja su mnogo
veće

Mogućnosti inoviranja su mnogo veće

Preduzetnik samostalno stvara imidţ
preduzeća od poĉetka

Preduzetnik samostalno stvara imidţ
preduzeća od poĉetka
Kupovina postojećeg biznisa-prednosti i nedostaci

Kljuĉne prednosti kupovine postojećeg
biznisa
Osnovni nedostaci .
Trţište kupovinom biznisa “kupujemo”
postojeće kupce

Ĉesto je razlog prodaje biznisa
postojanje problema u poslovanju

Nizak rizik

Kupovinombiznisa“nasljeĊujemo”
njegov nepovoljan imidţ

Lakši pristup izvorima finansiranja

Postojeća organizaciona
Uhodani kanali nabavke

Ne postoji mogućnost poĉetnog izbora
lokacije, zaposlenih, opreme i
graĊevinskih objekata

Zaposleni koji ne zahtijevaju dodatnu
obukuFranšizing
Franšizing je model otpoĉinjanja i planiranja odreĊenog biznisa, u kojem jedna
kompanija (davalac franšize) omogućava drugoj kompaniji (korisniku franšize)
da proizvodi, prodaje ili distribuira njegov proizvod (uslugu). Na taj naĉin,
korisniku franšize je dozvoljeno da koristi ime franšizera, njegove robne marke,
steĉeni imidţ i tehnike prodaje
Osnovne prednosti i nedostaci franšizinga su:
Osnovne prednosti . Nedostaci franšizinga .

Potrebno je malo iskustvo u poslovanju

Davalac franšize diktira tempo i
postavlja pravila ponašanja

Preduzetnik ima na raspolaganju
konsultantske usluge koje znaĉajno
mogu da pojednostave proces
poslovanja

Mogućnost korisnika franšize da
pregovara i nameće odreĊena rešenja je
mala

Davalac franţize moţe da dozvoli
otplatu inicijalnih troškova u nekoliko
narednih godina

Korisnik franšize plaća davaocu
franšize procenat godišnjeg profita,
ĉime smanjuje svoj profit

Davalac franšize ulaţe velike napore u
promotivne aktivnosti

Transfer vlasništva je ograniĉen

Proizvodi i usluge davaoca franšize su
dobro poznati trţištu


Aktivnost jednog korisnika franšize se
direktno prenosi na sve njene korisnike
Intrapreduzetništvo i poslovno-ekonomski poduhvati
Intrapreduzetništvo predstavlja preduzetniĉki poduhvat aktivnosti u okviru
postojećeg preduzeća. Termin je uveo ameriĉki menadţment konsultant, Giford
Pinšo (Gifford Pinchot III), 1985. godine.
„Prirodni“ uzrok smrti preduzeća je njihova nesposobnost da drţe korak u
inoviranju. Moguće vrste inovacija u preduzeću su:
- Nova sirovina
- Novi proizvodni proces (pokretna traka, roboti…)
- Novi proizvod (Koka-Kola, Dajet Kouk (diet Coke), Ĉeri Kouk
(Cherry Coke), Sprajt (Sprite), Fanta (Fanta), Minit Mejd (Minute
Maid)…)
- Novo trţište
- Novi tip organizacije (mreţna, projektna...)

Da bi u velikim kompanijama došlo do intrapreduzetniĉkih poduhvata,
neophodno je stvoriti organizaciono okruţenjo i kulturu koja će podrţavati
intrapreduzetništvo. Neke od kljuĉnih stvari koje treba obezbijediti su:
- Sponzorstvo ideje
- Istrajnost u realizaciji ideje
- Decentralizovano odluĉivanje
- Tolerancija grešaka i neuspjeha (Kada je mladi direktor iz Aj Bi Ema
(IBM) izgubio 30.000 dolara na eksperiment koji nije uspio, oĉekivao
je da će biti otpušten. Ali, Tomas Votson (Thomas Watson), osnivaĉ
kompanije Aj Bi Em imao drugaĉije mišljenje. Pitao je: „Zašto bih vas
otpustio? Pa upravo smo potrošili 30.000 dolara na vaše
obrazovanje!“)
- Opuštena atmosfera
- Sloboda da se narušavaju pravila
- Sistem nagraĊivanja

Kao dobar primjer organizacionog okruţenja koje podstiĉe inovacije mogu
posluţiti kompanije Tri-Em (3M), Epl (Apple), Gugl (Google), Ziroks (Xerox)...
Kao primjer izuzetno uspješnog intrapreduzetnika, ĉiji uspjeh nije nikada
nagraĊen, moţe posluţiti Mihail Kalašnjikov (Mikhail Timofeevich
Kalashnikov). Kalašnjikov je tvorac najpopularnije automatske puške na svijetu,
AK-47, popularne nazvane "kalašnjikov" prema prezimenu svog autora. Do
danas je proizvedeno i prodano oko 100 miliona AK-47 automatskih pušaka.
Kalašnjikov nikada nije dobio ni jedan cent nadoknade za svoj izum.

2. OPCENITO O PLANIRANJU POSLOVNO-EKONOMSKIH POTHVATA
Kada se velika ideja pojavi na horizontu, preduzetnik joj neće dopustiti da
umakne
Savremenu trţišnu privredu razvijenih zemalja odlikuje potpuna samostalnost
poslovnih subjekata u planiranju sopstvenog razvoja i poslovanja.
U zemljama sa razvijenim trţišnim sistemima, planiranju se daje veliki znaĉaj i
gotovo se ništa ne prepušta sluĉaju ili intuiciji pojedinaca. Biznis planiranje je
preduzetniĉki alat koji nema unapred utvrdjenu formu, što mu dozvoljava
mogućnost razliĉitih pristupa i varijacija u svome sadrţaju u zavisnosti od
velicine i vrste biznisa .
Pojavom kompliciranih trţišnih odnosa i porastom konkurencije, i u novije
vrijeme pojavom globalizacije, napušta se tradicionalno shvatanje planiranja.
Sve se manje govori o kratkorocnom, srednjorocnom i dugorocnom planiranju,
kao tradicionalnoj podjeli planiranja, a sve se više govori o razvojnoj
komponenti planiranja i s tim u vezi istice strategijsko, operativno i takticko
planiranje.
Kao i mnoge druge ljudske aktivnosti tako i planiranje ima dugu povijest.
Smatra se da rijec planiranje ima porijeklo u latinskoj rijeci planus, što opisno
znaci površina stana. i zaista, ovaj pojam dugo je korišten upravo u tom smislu,
odnosno u smislu potrebe pravljenja nacrta za pojedine graevinske objekte. Zar
je moguce, od kolibe pa do raskošne palace išta izgraditi, a da se prethodno ne
sacini odgovarajuca skica ili plan?
A što je, danas, planiranje? To je svojevrsno razmišljanje unaprijed, o
buducnosti. Predstavnici znanstvenog upravljanja, a poglavito Taylor, isticali su
izuzetan znacaj ove preduzetnike funkcije. To znaci da preduzetnici u
planiranju moraju unaprijed dobro promisliti o svojim ciljevima i akcijama i da
te akcije moraju biti zasnovane na nekoj metodi, planu ili logici ali nikako samo
na predosjecaju.
Planovima preduzetnici, mendzeri postavljaju preduzecu zadatke i odreduju
najbolje procedure da se oni realiziraju. Uz to, planovi predstavljaju i upute po
kojima treba odrediti što treba uraditi, kada to treba uraditi, kako i tko treba
uraditi odredene stvari. Ali nešto sloţenije upute govore da u planiranju:
- preduzece osigurava i angaţira sredstva za postizanje zadataka,
- zaposlenici obavljaju aktivnosti koje su konzistentne s odabranim
zadacima i procedurama, i
- nadgleda se i mjeri napredovanje ka ciljevima tako da se mogu preduzimati
korektivne akcije ukoliko napredak nije zadovoljavajuci i u skladu s planom.
S preduzetnikog stajališta planiranje je proces donošenja odluka. Rije je o
racionalnom, analitickom, sistematicnom i integralnom procesu.
U pristupu planiranju postoje dva bitna momenta koji se ogledaju u planiranju
kao formalnom procesu i planiranju kao skupu veceg broja odluka. Poduzetnici
donose velik broj odluka, a ponajviše ih se odnosi na ciljeve preduzeca. Ispada
da je suština planiranja donošenje odluka. Ipak nije tako, jer donesene odluke
predstavljaju samo medukorak ka poduzimanju akcija.
Zato definicija - planiranje je donošenje odluka - nije ispravna. Dokazat ce se to
ovim procesom.
Prvi korak planiranja je izbor ciljeva za preduzece. Zatim se odreduju ciljevi
za svaku pojedinu organizacijsku jedinicu preduzeca. Kad se utvrde ciljevi
odreduje se program za sustavno postizanje ciljeva. Pri tome e preduzetnik, kod
odabiranja ciljeva i razvijanja programa, razmatrati njihovu izvodljivost i
prihvatljivost u odnosu na ukupne mogucnosti (materijalne i ljudske resurse)
preduzeca. Prema tome, centralno mjesto u aktivnostima planiranja zauzimaju
unutarnji odnosi i vrijeme. Tek nakon ove procedure slijede odluke koje, kroz
planiranje, predstavljaju poţeljnu sliku buducih okolnosti. Prema tome
planiranje predstavlja proces postavljanja ciljeva i odreivanja podesnog tijeka
akcija da bi se oni postigli.
Planiranje je vezano za buducnost. Preduzetnik planiranjem ţeli smanjiti rizike
i neizvjesnost i, koliko god je moguce, da sve procese u poduzeu kontrolira.
Tako planiranje ima zaštitnu ulogu i za preduzece i za preduzetnika.
Medutim, istraţivanje budunosti vezuje se i za neke druge pojmove kao što su
intencija, anticipacija, projekcija, prognoza i proricanje. Od svih pojmova ipak
je najznacajniji, i u svakodnevnoj uporabi, predvianje. Upravo je u procesu
predvianje smatrano prvom fazom u planiranju pa se u poduzetnikom
planiranja, ova dva pojma ponekad su se i izjednaavala. Ipak treba naglasiti kako
je suština planiranja u sustavnom razmišljanju o ţeljenoj budunosti i svjesnom
djelovanju u sadašnjosti na njenom ostvarenju. Tako preduzetnik shvata
planiranje kao usmjeravanje sustava iz pocetnog ka ţeljenom stanju. Zato se i
kaţe da izmdeu pojmova planiranja i predvidanja postoji dosta slicnosti. Za
svakog preduzetnika vrlo je bitno da identificira kako ce neki cimbenici u
buducnosti utjecati na poslovanje preduzeca. To znaci da predvianje prethodi
planiranju, a da su neposredni rezultati predvianja planske pretpostavke koje
sluţe poduzetniku kao osnova za donošenje odluka.

ZNACAJ I POTREBA PLANIRANJA
Preduzetnik mora planirati kako bi osigurao da se buducnost uzme u
razmatranje. Planiranjem se definira smjer preduzeca ka buducnosti. Zato se
buducnost mora promatrati na tri naina :
- pripremiti se za ono što je neizbjeţno,
- izbjeci neţeljene dogadaje, i
- nastojati kontrolirati ono što je moguce kontrolirati.
Tako planiranje pomaţe u sagledavanju rizika i neizvjesnosti koje nosi
buducnost u adekvatnom prilagoavanju promjenama. Zadatak je planiranja da
preduhitri krizne situacije i "teška vremena".
Ovaj element neophodnosti planiranja uvijek je prisutan, a za primjer se uzima
naftna kriza 70-ih godina prošlog stoljeca i ova na pocetku 21 stoljeca, koje
naglašeno upozoravaju poduzetnike da je potrebno dugorocno i planski
promatrati okruţenje.
Planiranje je posebno znacajno i neophodno kad poduzetniko prerduzece
preraste u korporaciju. Njemu samo planiranje osigurava stabilnost ali i osnovu
za promjene. Što je organizacija veca i sloţenija utjecaj promjena moţe biti
drastican za njihovu poziciju na trţištu ako procesi organizacijske
transformacije, strukturiranja i reinţenjeringa nisu pravodobno planirani,
paţljivo provedeni, i to na sustavan nain.
Poseban je znaaj planiranja u suceljavanju s konkurencijom. Suvremeni pogled
poduzetnika na konkurenciju mnogo je širi od klasinog pogleda. Nije potrebno
voditi "rat" s konkurencijom. Dapace, danas se konkurencija ili izbjegava ili se
ostvaruje suradnja s njom. S tog stajališta smatra se da planiranje pomaţe u
sagledavanju zahtjeva trţišta i nacina kako bolje zadovoljiti zahtjeve potrošaa.
Tako planiranje daje osnovu za timski rad jer suvremeno poduzetniko poduzece
proţima marketing i orijentacija na kvalitetu. Kako oba ova koncepta zahtijevaju
sudjelovanje u njima svih zaposlenih tako i njihovo planiranje moţe pripomoci
zbliţavanju ljudi, podizanju radnog morala i, uopce, vecoj zainteresiranosti svih
u poduzecu za poslovne rezultate.
Znacaj planiranja je i u povecanju odgovornosti poduzetnika i menadţerske
poslovodne strukture. Radi efikasnijeg planiranja oni moraju bolje upoznati
mogucnosti, resurse, slabe i jake strane poduzeca, šanse i opasnosti iz okruţenja.
Tako i samo planiranje pridonosi vecoj efektivnosti i efikasnosti poduzetništva i,
napose, poduzetnickog menadţmenta kao kreatora poslovne politike.
I ako je u poduzetništvu (kao i u menadţmentu) funkcija planiranja postavljena
na prvo mjesto, a funkcija kontrole na posljednje, veza izmeu ovih dviju
funkcija izuzetno je bliska i vrsta. Planiranje omogucava racionalno donošenje
odluka i efikasno ostvarivanje akcija radi realizacije zacrtanih ciljeva poduzea.
Zbog toga je planiranje znaajno i za efikasno obavljanje kontrolnog procesa.
Svrha kontrole je da pomogne u identificiranju eventualnih problema i devijacija
i njihovom sprjeavanju. Zato kontrola ima povratan utjecaj na aktivnosti
planiranja.
U planiranju postoje i odredene opasnosti i problemi. Neki od njih povezani su s
vremenom, a posebno s dugim rokom. To se ogleda u dvije stvari. Prvo, nije
mogue isplanirati baš sve, a drugo postoji opasnost zanemarivanja sadašnjih
problema uslijed prevelike orijentacije na budunost. To je jesta pogreška
poduzetnika naroito poduzetnika poetnika. Ipak, jedan od najveih problema u
planiranju vezuje se za ulogu strategijskih planova. Naime, ako nema
poduzetnikovog adekvatnog ukljuivanja u proces planiranja, i podrške
planiranju, izostati e ţeljeni efekti. To se esto i dešava posebno kada poduzetnik
izvršavanje planskih poslova delegira iskljuivo na planere u okviru planskih
sluţbi, a one izgube iz vida cjelinu poslovnih interesa. Kako u poduzeu postoje
brojni otpori, naroito promjenama, a planovi upravo predviaju promjene
to je aktivno sudjelovanje poduzetnika u procesu planiranja izuzetno znaajno.
Još jedan znaajan problem u planiranju povezan je s ulogom poduzetnika. To je
problem nedostatka vremena kod poduzetnika za obavljanje poslova planiranja.
Poduzetnici su prenatrpani brojnim obvezama, operativnim i rutinskim, pa ak i
posve trivijalnim, zbog ega esto zanemaruju, ili izbjegavaju poslove planiranja.
Stoga poduzetnici, izmeu ostalog, moraju savladati i tehniku upravljanja
vremenom. Ovladavanje vremenom za poduzetnika predstavlja tehniku koja
pomaţe da se definiraju ciljevi, utvrde prioriteti, identificiraju i eliminiraju
aktivnosti gdje se gubi vrijeme. Naglašavamo, u procesu planiranja posebno
mjesto pripada poduzetniku, kao zaetniku i nositelju poslovne ideje pa je zato
planiranje (uz menadţment) njegova primarna funkcija.

PROCES PLANIRANJA
U literaturi iz oblasti poduzetništva i planiranja pojavilo se na stotine modela
procesa planiranja. To samo ukazuje na znacaj ove problematike. Kao i u
cjelokupnoj ekonomskoj teoriji tako i na ovom podruju postoje klasicni i
suvremeni pristupi.
Klasini model, u nacelu sastoji se od tri osnovna dijela i to:
1. premisa,
2.planiranja, i
3.implementacije i kontrole.
1.Premise se odnose na definiranje organizacijske i socio-ekonomske svrhe
postojanja poduzetnikog preduzea, utvrdivanja vrijednosti i sposobnosti
prteduzetnika i ocjene eksternih i internih šansi, opasnosti, problema, slabih i
jakih strana poduzea.
2.Planiranje se vezuje za tri nivoa i to:
Dugorocno- (strategijsko) planiranje koje ukljuuje definiranje misije poduzea,
dugoronih ciljeva, politika i strategija; ono ukljucuje sva najvaţnija pitanja i
aktivnosti na podruju profita, kapitalnih ulaganja, organiziranja, financija,
cijena, marketinga, proizvodnje, kadrova, istraţivanja i razvoja,
srednjorocno planiranje (operativno) predstavlja proces u kojem se detaljno
razrauju i koordiniraju planovi za specifine funkcije kako bi se ostvarili
postavljeni ciljevi; ono predstavlja sponu izmeu strategijskog i taktikog
planiranja.
kratkoronocno planiranje (takticko), sastoji se od detaljno razraenih
funkcionalnih planova i definiranja kratkoronih ciljeva i operativnih
zadataka.
3.Implementacija obuhvaa definiranje organizacijskih pitanja i informacijskog
sustava koji moraju biti u funkciji ostvarivanja donesenih odluka. Cijeli model
još podrazumijeva analizu i kontrolu.
Noviji pristupi procesu planiranja govore o tome da se proces planiranja sastoji
iz pet faza. Vidjet e se da se one bitno ne razlikuju od klasinog pristupa procesu
planiranja. Zapravo, postoje samo manje konceptualne razlike.
Za suvremenog poduzetnika, kakve god definicije procesa planiranja prihvatili,
sam proces planiranja predstavlja izuzetnu odgovornost i sloţen zadatak. Zato je
poduzetnicima potrebna struna pomoc u procesu planiranja i oni je trebaju
potraţiti od, za to osposobljenih kadrova, planera. To su specijalisti za tu vrstu
poslova. Zaduţeni su za citav niz aktivnosti pocevši od analize i istraţivanja
okruţenja, preko pomoci u obavljanju planiranja i donošenju odluka, do
finalizacije planova, rješavanja planskih problema, ocjene i kontrole izvršenja
planova. Poduzetnici kao planeri, da bi bili uspješni, moraju posjedovati
praktino iskustvo u samom poduzeu, moraju shvatiti organizaciju kao cjelinu i
prevladati uske poglede na pojedine dijelove poduzea. Oni moraju imati znanja i
razumijevanja za brojne društvene, politike, tehnološke,ekonomske i druge
trendove koji u budunosti mogu imati znaajnog utjecaja na poduzee.Plan Poslovnih pothvataBiznis ideja poslovni plan
Ekonomske slobode podsticu i razvoj
preduzetnickih ideja. Imate ideju za biznis!
Da li ste svjesni da je to vec kapital? Jer, u
misli je energija! Kako tu ideju realizovati?
Poslovni plan, o kome je rijec u nastavku,
moze otkloniti mnoge dileme i podstaci na
nove akcije i nova pregnuca.
Preduzetnik ima svoj proizvod:
preduzetnicku inicijativu i inovaciju.
Odnosno, preduzetnikov proizvod je
poslovna, biznis ideja. Ralizacija biznis ideje
moze se ostvariti unutar postojeceg
preduzeca (unutrasnje preduzetnitvo) ili
formiranjem novog preduzeca. Biznis ideja
je uvijek usmjerena na profit. Odnosno, ona nastaje iz odgovora na pitanje: kako
da zaradimo novac? U trazenju odgovora na ovo pitanje radaju se mnoge
poslovne ideje. Da li su sve one realne? Da li su isplative? Kako ih realizovati?
sta uraditi da bi misaona kreacija postala stvarnost?
Iskustvo drugih upozorava da sve poslovne ideje nijesu uspjesno realizovane.
Neke analize pokazuju da je u prosloj deceniji u SAD prosjecno bilo potrebno
58 poslovnih ideja da bi se doslo do trisno uspjesnog proizvoda. I za
novoosnovana preduzeca vazi da ih manji broj prezivi teskoce pocetnih godina.
Tako prema nekim istrazivanjima u prvoj godini propadne 15% novih
preduzeca, u drugoj 13,5%, u trecoj 11,2%, vise od deset godina prezivi jedva
petina – 19,6% novih preduzeca.
Poslovni plan je konkretizacija biznis ideje. To je nacin prevo|enja strasti i
misli koji zaokupljuju preduzetnika, njegovu dusu i mozak na konkretan,
materijalan oblik. Biznis plan je prvi susret preduzetnika sa njegovom
opredme}enom biznis idejom. Istovremeno, to je i nacin da preduzetnik svoju
ideju podijeli sa drugima, da im je objasni i "proda trzistu".
Uvijek treba ideju staviti na papir! Tada ona dobija oblik konkurentnosti i
obaveznosti! Biznis plan je na~in, metod kako tu ideju treba "stavljati na papir",
da bi bila jasna i njenom vlasniku (preduzetniku) i pravilno protumacena i
obja{njena drugim licima koja su ili zainteresovana da je finansiraju ili ce
ucestvovati u njenom finansiranju (investitori). Preduzetnik, po pravilu nema
novca niti moci da sam realizuje svoju biznis ideju. Kontakt sa drugim osobama
postaje nuzan. Pocetak tog kontakta je presudan za testiranje i razvoj ideje.
Preduzetnik je zaljubljen u ideju. O njoj govori sa strascu i zajapurenoscu. Od
sagovornika, eventualnog partnera tra`i da odmah sve shvati i prihvati, da se i on
odmah odusevi idejom. Ukoliko izostane odusevljenje od sagovornika, ukoliko
on postavlja pitanja i izrazi bilo kakvu sumnju, nastaje prekid komunikacije.
Svaki prekid komunikacije sa osobama koje preduzetnik smatra va`nim za
realizaciju sopstvene ideje je pocetak smanjenja sansi da se biznis ideja
realizuje. Ukoliko ste Vi preduzetnik vlasnik ideje, shvatite da njena realizacija
vise ne zavisi samo od Vas. Mnogo vise zavisi od drugih! Kod drugih je novac
(bilo da se radi o investitorima onima koji ulazu u ideju, ili potrosacima (kupuju
proizvod ili uslugu koji nastaje realizacijom biznis ideje) i moc (donosenje
odluka vaznih za realizaciju biznis ideja: lokacija, razna resenja i sl.). Stoga od
ljudi iz okruzenja ne treba praviti protivnike ideje. A to cete uvijek postici
ukoliko `elite da se svi odmah zaljube u Vasu ideju; kad Vam nije jasno da drugi
ljudi ne osjecaju genijalnost Vaseg poduhvata i kada nijeste iskreno spremni da
ideju podijelite sa onima koji su Vam va`ni za njeno opredmecenje. Dalje, sa
Vasom biznis idejom ne smijete terorisati okruzenje. Ljudi imaju svoje interese i
oni xe prihvatiti Vasu ideju samo ukoliko u njoj nadu dovoljno prostora da
realizuju svoj interes. drugi prihvataju Vasu ideju ne zbog Vas! Prihvataju je
zbog sopstvenog interesa! Ukoliko Vasa prezentacija ideje u sagovorniku ne
probudi njegov interes da u njoj dalje ucestvuje, uzalud ste ulo`ili napor u
komunikaciju. Probuditi interes za biznis idejom u drugom, to je cilj svake
komunikacije i prezentacije ideje. Stoga pazite kako vodite kampanju za svoju
ideju! Izbjegavajte sukobe, razvijajte koaliciju oko Vase ideje. Ljudi Vam ne
prihvataju ideju zbog straha ili Vase kitnjaste elaboracije, ves iz sopstvenog
interesa. Kako ovo mozete postici? Jednostavno: gledajte na svoju biznis ideju
kroz prizmu interesa investitora ili potrosaca. Sa te tacke gledista na ideju
razvijajte strategiju da probudite interes i razgalite strasti potencijalnog partnera.
Da biste ovo mogli, potrebno je da u potpunosti ovladate biznis idejom, da ste
je prethodno sebi u potpunosti objasnili, da je "prakticno vidite", da znate i
anatomiju (sastavne djelove) i fiziologiju (nacin funkcionisanja) biznis ideje.
Da bi razvili interes kod drugoga za Vasom idejom, potrebno je da mu saopstite
ideju. Da bi probudili interes kod drugog, objasnite sebi svoju ideju. To cete
nabolje uraditi ukoliko je i sebi prezentirate preko biznis plana. Znaci, biznis
plan je potreban Vama zbog Vas samih, a potom i zbog potencijalnih poslobnih
partnera.
Primarno, biznis plan je potreban Vama zbog Vas! Ali, ne sa ciljem da sebe
ubijedite u svoju genijalnost vec da procijenite da li je Vasa ideja realna. Radeci
na biznis planu, Vi njegujete Vasu biznis ideju. Dajete joj cvrstinu i otpornost na
udare koji je neminovno cekaju kad je izvedete "napolje", izvan Vas, date na
testiranje i okruzenju. Biznis ideja je kao pupoljak. Nerealno je ocekivati da se
odmah rascvjeta, iako Vi vec vidite cvijet. Pupoljak morate njegovati i u zelji da
sto prije rascvjeta ne smijete ga izloziti hladnoci. Ukoliko to uradite, izgubili ste
cvijet koji ste imali u mislima ali ne i u ruci, kako Vam se u momentu ucinilo.
Kao i priroda, tako i biznis kaznjava svaku nerealnost i zurbu!
Nastanak i razvijanjoj biznis ideja
Biznis ideje su rezultat stalne poslovne aktivnosti. Ko je u poslu taj i moze
imati ideju. Posao treba shvatiti u sirem smislu, kao praksu i istrazivanje.
Odnosno,biznis ideja je rezultat kritickog posmatranja stvarnosti i misaonog
angazovanja pojedinca. Akcija radja neophodnost, potrebu, a ova ideju.
Pasivnost, necinjenje, mrzovolja ne podsticu biznis ideje. Naprotiv! Kao
uostalom ni razmazenost, bolesljivost prema sebi i razumijevanje i pravdanje
svakog sopstvenog neuspjeha.
Jasan zivotni cilj covjeka podstice na njegovo postizanje. Iz tog cinjenja,
akcije, najteze se i radaju biznis ideje. sto su moguci izbori inovacija i ideja, vec
smo objasnili u ranijem poglavlju. Imate ideju! sta uraditi tada? Nas savjet:
Biti miran! Uzbudenje zadrzite za sebe! Samostalno istrazivati sve sto je u
vezi sa tom idejom. Sve do cega dodete zapisujete. Sistematika tih zapisa nije
vazna. Zapisujete sve sto Vam u vezi sa idejom i njenom realizacijom padne na
pamet. Izucite iskustvo realizacije slicnih biznis ideja. citajte studije, prospekte
iz domena na koji se odnosi biznis ideja. Razgovarajte sa ljudima za koje
procijenite da Vam mogu pomoci u Vasem razumijevanju ideje i njenom
razvijanju. Ipak, ideju u cjelosti, pa ni u djelovima ne saopstavajte! Ukoliko
ideju saopstite ranije nego posto je ona cvrsto oblikovana u Vasoj glavi i na
papiru, najvjerovatnije ste je izgubili zasvagda. Nije samo u pitanju opasnost da
Vam ideju neko prisvoji. Po mom misljenju, to je najmanja opasnost po biznis
ideju. Ideja mora da odlezi u intimitetu Vasih misli i osjecanja, u Vasem bloku i
u Vasoj podsvijesti. Toplina misli daje ideji oblik i zivotnu cvrstinu. Tu toplinu
mozete dati samo Vi. Kad je trenutak da se ideja podijeli sa nekim, da se saopsti
drugom? Niko vam to ne moze reci
Ukoliko je Vasa ideja izdrzala taj prilaz u Vasim mislima, vec je dobila
izvjesnu cvrstinu. Tu cvrstinu testirajte pokusajem da dodete do odgovora na
neka pitanja na koja treba da je usmjerena Vasa paznja.
Smatramo da bazicnu paznju treba usmjeriti na trziste. Da li postoji trziste za
proizvod ili uslugu koju zelite da proizvedete? Ko ce da kupi Vas proizvod ili
uslugu? Da li bi ga kupili Vi? clanovi Vase porodice? Prijatelji? Poslovni
partneri? Lokalno trziste? Izvoz? U ovoj fazi je nemoguce lako odgovoriti na
ova i niz drugih pitanja. Ipak, koristite vrijeme da saznate neke informacije da
procijenite mogucu traznju. Bez takve informacije ili nekog jasniojeg stava o
tome ko ce da kupi Vasu genijalnost, ko ce za nju da da sopstveni novac, ne
treba se zanositi drugim aspektima ideje. Potrosac je Vas sudija! Kupujuci
Vasproizvod on glasa za Vas a ne za nekog drugog. Od ljutnje sto ja necu da
kupim Vas proizvod, nemate mnogo koristi. Kao i mnogi drugi preduzetnici
pored cijih proizvoda, cak i ne primjecujuci ih, svaki dan prolazite dok kupujete
u "vasoj" samousluzi, bakalnici. Prisjetite se kako ste i Vi "neosjecajan" i
"neznaven" potrosac za proizvode mnogih preduzetnika. I oni vole svoj proizvod
kao i Vi! Od potrosaca ne trazite osjecajnost, emocije i razumijevanje za vase
probleme. Potrosac je surov, bolje reci ravnodusan na sve sto je van njegovog
interesa i preferencija. Vase je da procijenite kako da potrosaca motivisete da
kupi Vas proizvod odnosno uslugu. Zato od ishoda sudara topline koju Vi
osjecate kao preduzetnik (vlasnik biznis ideje) i pocetne surove ravnodusnosti
potrosaca u odnosu na Vas proizvod, kljucno zavisi zivot Vase preduzetnicke
ideje.
Posle trzista prodaje, treba ispitati i ostala trzista, prije svih trziste radne snage,
posebno sa kojim ljudima treba realizovati ideju? Odnosno, da li imam dovoljno
znanja i vjestina da realizujem ideju? Ukoliko imate trziste, onda sve zavisi od
ljudi. Kako su rijesiti taj problem? Zapisite imena onih na koje racunate; kao i
postupke i akcije koje vode resenju tog problema na trzistu rada.
Za realizaciju Vam je potrebna i tehnoloska osnova. sto mi treba? Da li postoje
neophodne masine? Ima li dovoljno sirovine? Da li je moguce obezbijediti
kontinuitet nabavke? Trziste nabavke treba da nam da informacije o dovoljnosti
i redovnosti snabdijevanja tehnoloskog procesa neophodnim inputima.
opredmecenjem ideje. Kada umjesto ljudi koji Vam zavide na uspjehu i Vi I
nakraju, novac. Kako isfinansirati ideju? Iako se radi o Vasem pitanju, ono ne
smije biti na prvom mjestu. Za dobre ideje novca uvijek ima. Istina, da li je ideja
dobra ili nije ne prosu|uje onaj cija je ideja, kao ni grupa njegovih za ideju
nezainteresovanih prijatelja. Ne prosuduje ni bilo koji drzavni organ niti drzavna
agencija, niti strucnjak ili ministar, jos manje profesor. Prosusuje samo onaj koji
za tu ocjenu daje sopstveni novac ili ugled. Ko je spreman da u tu ocjenu ulozi
ili je spreman na rizik dajuci svoje strucno misljenje. Nemojte da Vam
argumenti za validnost ideje budu ocjene nezainteresovanih pojedinaca ili
organa, bez obzira na nivo njihove strucnosti i vaznosti.
Kada na vesinu gore naverenih pitanja imate odgovora ili jasne dileme i ako
ste dosta toga zapisali, sazrelo je vrijeme da ideju saopstite.
Kome saopstiti ideju? Prije svega, saopstiti je pojedincu ili grupi koja Vam
moze pomoci u njenoj razradi. Mozda najbolje da obavite razgovor u konsalting
centru za preduzetnistvo. Pokusajte da ideju izlozite sto je moguce vise
cinjenicno i bez ocekivanja da ce konsultant odmah sve da razumije i da izrazi
bezrezervnost.
Konsultant, shodno svojoj metodologiji testira preduzetnika i ideju! Posle ovih
testova, moze se prici izradi biznis plana.
Biznis plan rade zajedno konsultant i preduzetnik. Trazite konsultanta koji je
po nacinu misljenja preduzetnik! Vasbiznis plan mora da ima dusu. Tu dusu mu
dajte Vi a potom i konsultant ukoliko je shvatio Vas ,ide realizacija.

OPĆENITO O POSLOVNOM PLANU

Poslovni plan morate zamisliti kao jedinstven, sistematican koncept koji
ukljucuje sva bitna pitanja uspjesnog poslovanja. Bez obzira da li se poslovni
plan sastavlja za pojedini proizvod ili uslugu, za poslovnu jedinicu, ili za veliku
korporaciju, poslovna logika je ista. Istina, razlike su u stepenu obrade pojedinih
djelova, raznim detaljima. Iako je ista poslovna logika i ista shema, uvijek se
mora raditi drugacije, jer se mora poci od konkretnog primjera za koji se
priprema poslovni plan.
Ne samo u poslu, vec uopstte u zivotu, postizanje svakog cilja podrazumijeva
da znamo kako da ga postignemo - tj. da uradimo neku vrstu poslovnog-plana.
Prema istrazivanjima, dvije trecine malih i srednje velikih poduzeca ne prezivi
prve tri godine poslovanja. Uzroci njihovog zatvaranja ili prodaje ili
mnogobrojni, a neki od najcesce spominjanih su sljedeci:
■ nedostatak menadzment kompetencija: slabost u menadzerskim ulogama
kakva je npr. donosenje odluka; te neiskustvo u uporabi menadzerskih
funkcija (poput planiranja, organiziranja, vodenja ili kontrole) najcesci su
uzrok propadanja poduzeca u SAD.
■ nedostatak iskustva u industriji: ulazak u industriju koju poduzetnik ne
poznaje dobro takoder je visoko rangiran uzrok brzog propadanja
poduzeca
■ nedovoljna pocetna kapitalna sredstva, te nepoznavanje principa tijeka
novca i njegove kontrole
■ slab marketing
■ nekontrolirani rast: rast poduzeca je pozeljan ukoliko je kontroliran i
planiran. U suprotnom, moze prerasti u nocnu moru i potencirati sve
ostale vec navedene probleme.
■ slab izbor lokacije
■ slaba kontrola zaliha.

Veoma je tesko generalizirati uspjeh poslovnog pothvata ili poduzeca. Ipak, u
nedostatku boljih sredstava za kontrolu i odrzivost uspjesnosti u poslovanju
preporucuje se sljedece:
■ dobro, ekspertno znanje o poslu; industriji
■ pripremljen, argumentiran poslovni plan
■ angaziranje adekvatne kolicine kapitala i oprezno rukovanje sa
gotovinom.
■ izvjestenost u analizi financijskih dokumenata poduzeca.
■ izvjestenost u upravljanju ljudima
■ diferencijacija poslovnog pothvata u odnosu na konkurentsku ponudu
■ zadrzavanje pozitivnog stava i visoke razine energije u poslovanju.

Što je poslovni plan?
Poslovni-plan (biznis plan, poduzetniĉki projekt) je plansko-poslovni
poduhvat u kojem preduzetnik prikazuje svoje planove, ambicije i ideje. On
omogućava realan prikaz poslovnog pothvata i oĉekivane rezultate, najprije
samom poduzetniku, a zatim i svima drugima koji bi mogli biti ukljuĉeni u
planirane poslovne aktivnosti. Poslovne planove poduzetnici izraĊuju da bi se
što bolje pripremili za poslovanje u nadolazećem vremenu, a ponekad i samo
zato što to netko drugi traţi od njih (npr. osiguravatelji, banke ili budući
ulagaĉi). Mogu se izraĊivati u razliĉitim oblicima, od jednostavnih tablica i
kratkih izjava do debelih knjiga.
Proces planiranja podrazumijeva izbor ciljeva koje se zeli ostvariti, te nacina
njihova ostvarivanja prije nego li se u ostvarivanje ciljeva ude. Poslovni sustavi
najcesce nisu nastale slucajno vec s odredenom svrhom i na temelju odredenog
sustava. Temeljni dokument kojim se namjerno i svjesno promislja sto i kako
prodavati, te na temelju toga zaraditi naziva se poslovnim planom.
Poslovni plan kao pisani dokument koji objasnjava poslovnu priliku i
mogucnosti koje eksploatacija prilike pruza. Poslovni plan ima visestruku
vrijednost za poslovni sustav:
■ Poslovni plan moze posluziti kao razvojni alat za pokretanje poduzeca
koji vlasnike prisiljava na papiru projicirati i promisliti neke kriticne
elemente realnog poslovanja.
■ Planovi kristaliziraju viziju i misiju poslovnog sustava: ono sto se cinilo
jasnim u glavi dobiva nove dimenzije kada se stavi na papir.
■ Planovi mogu posluziti kao mehanizam vrednovanja realiziranih
aktivnosti. Pomocu poslovnog plana planiraju se i vrednuju potezi i
odluke koje treba donijeti tijekom zivotnog ciklusa poslovnog sustava.
■ Planovi pomazu u privlacenju poslovnih partnera, najboljih djelatnika na
trzistu rada, te investitora. Potencijalni kreditori ili ulagaci zahtijevaju
financijske
■ projekcije i proracune, na temelju kojih odlucuju o isplativosti kreditiranja
ili ulaganja u poslovni pothvat.
■ Poslovni plan usmjerava poduzetnikovu ili menadzerovu paznju na rast,
te svjestan, namjeravan i kontrolabilan odnos prema tom rastu.

Poslovni plan rezultat je nekoliko ciklusa planiranja. Prvi krug planiranja
podrazumijeva uocavanje poslovne prilike, te smisljanje nacina kako tu
poslovnu priliku najbolje iskoristiti.Slika.1. Razvijanje poslovnog koncepta, analiza ostvarivosti, poslovni plan


1 . Vaznost ideje i prepoznavanje prilika za poslovni poduhvat
Kada se velika ideja pojavi na horizontu, poduzetnik joj neće dopustiti da umakne.
— J. Grount
U prdhodnom poglavlju, smo razjasnili vaznost ideje isto je vazno znati da se
svakodnevno se susrecemo sa novim proizvodima, a relativno rijetko
razmisljamo o tome na koji nacin ih je netko osmislio i komercijalizirao,
odnosno na njoj zasnovao poduzece. Pitanja poput: «Odakle se pojavljuju ideje;
tko ih generira; kako bivaju pretvorene u proizvode koje trziste prihvaca?»
nemaju jednoznacne odgovore. Mediji su prepuni prica o uspjehu preko noci, sto
stvara niz pogresnih pretpostavki vezanih uz ulogu i znacaj promisljanja ideje,
koncepta, izvodivosti pothvata, te pokretanje poduzeca.
Tablicom 1. su predstavljene neke od uobicajenih predrasuda vezanih uz
izvore ideja


Ideje su rezultat uocene prilike, a Peter Drucker navodi 7 potencijalnih
eksternih izvora prilika sistematiziranih u tablici 2.

Izvori prilika Primjer
Neocekivanost
Nedavni teroristicki napadi doveli su do naglog
porasta broja poduzeca u industriji sigurnosti.
Nepodudarnost ocekivanja
i realnosti
Fred Smith, osnivac FedEx nije mogao prihvatiti
nemogucnost da prekonocnom dostavom posalje
paket dokumenata, te je smislio nacin na koji ce to
omoguciti i svim onima koji imaju slicne potrebe.
Nusproizvodi velikih
istrazivanja
lako jos nije otkriven lijek za kancerogena oboljenja,
istrazivanja su omogucila napredak u poznavanju
genetske mape covjeka, te rezultirale nizom lijekova
za niz drugih bolesti.
Promjene u industrijskoj ili
trzisnoj strukturi
uzrokovane tehnoloskim
napretkom
Shawn Fanning, osnivac Napstera, kreirao je
tehnolosko rjesenje za produciranje glazbenih
sadrzaja putem Interneta, te prisilio niz velikih
izdavackih kuca na online uslugu pretplate i
reprodukcije glazbenih brojeva.
Demografske promjene
Posljednji demografski bum ukljucuje djecu rocTenu
u razdoblju 1980-1994 i naziva se generacijom Y
(echo boomers; millennials); a sa njima se pojavila i
Predrasude Realnost
Ideje se pojavljuju
niotkud.
Najuspjesnije ideje pojavljuju se na strukturiran i
sistematican nacin.
Ne postoje glupe ideje.
Postoje glupe ideje. No ne postoje glupa pitanja.
Pitanjima je moguce i glupu ideju pretvoriti u nesto
bolje i pametnije.
Kupci kazu sto zele.
Treba ih samo slusati.
Kupci mogu pomoci u identificiranju onoga sto nije
zadovoljeno; no zadovoljenje te potrebe zahtijeva
mnogo vise od te pocetne dijagnoze.
generacija poduzeca koja prati njihove razvojne
potrebe.
Promjene u percepciji,
ponasanju i socijalnim
vrijednostima
Percepcija je nacin na koji se sagledavaju cinjenice.
lako se cinjenice smatraju nepromjenjivima
vrijednosti ili asocijacije koje imamo kada
promatramo cinjenice varira o razini obrazovanja,
socijalnoj klimi i povjerenju i sl. psihografskim
obiljezjima. Do prije nekoliko godina smatrali bi
krznenu bundu pozeljnim odjevnim predmetom; a
danas smo svjedoci protesta protiv onih koji imaju i
nose takve odjevne predmete.
Nova znanja
Velik broj proizvoda svakodnevne uporabe rezultat su
svemirskih istrazivanja i programa: npr. mobitel i
mikrovalna pecnica.
U poduzetnickim pothvatima uobicajeno je ideje pronalaziti u podrucju osobnih
interesa ili hobija, radnog iskustva ili sposobnosti; poznatih trzisnih potreba, te
eksternih trendova
(PESokolina)

Postoje razlicite metode kojima se poticu nove i neuobicajene ideje, poput
metoda skaniranja okoline ili metoda kreativnog rjesavanja problema
(brainstorming; sinektika i sl), Metode kreativnog razmisljanja su najcesce
zasnovane na sljedecim principima:
■ Posvetiti dovoljno vremena generiranju ideje
■ Potaknuti nove i neuobicajene ideje
■ Ideje zapisivati kako dolaze
■ Odgoditi vrednovanje ideja dok se ne prikupi dovoljan broj ideja
za vrednovanje


Izvore prilika traziti u:
■ Industrijama koje se ne obaziru na zahtjeve kupaca i popuniti tu prazninu
■ Postojecim konceptima koji svi razumiju jer je edukacija trzista skupa
■ Stvaranju trzisne nise cije opsluzivanje mozete kontrolirati.


1.Poslovni koncept

Poslovni koncept se razvija na temelju uocene prilike kojim je potrebno
identificirati 4 temeljna elementa:
1. Proizvod / usluga
2. Kupac
3. Koristi za kupca
4. Distribucija

Testiranje koncepta podrazumijeva test realnosti koji mora dati pozitivne
odgovore na sljedeca pitanja:
■ Je li trziste dovoljno veliko za pokretanje poslovnog pothvata? Tko ce
kupovati? Koliko cesto? Koliko mnogo? Gdje ce kupovati?
■ Jesu li kapitalni zahtjevi pokretanja posla umjereni? Jesu li ocekivanja
povrata od pokretanja pothvata realna? Je li poduzece u stanju procese
organizirati tako da bude operativno i na dobitku.
■ Jesu li resursi i tim ljudi za pokretanje pothvata raspolozivi odnosno da li
ih je moguce pribaviti u relativno kratkom roku? Hoce li kupci prepoznati
koristi koje nudi novi ponucac.

Osim ovakvog prvog testa poslovno planiranje moze ukljuciti i druge
sistematicnije oblike vrednovanja ili analize izvodivosti ideje poput feasibility
studije (fizibiliti studija ili studija izvodivosti) ili poslovnog plana.

2. Feasibility analiza - testira poslovni koncept

Cetiri elementa za feasibility analizu analizu ostvarivosti poslovnog koncepta
su:
■ Proizvod / Usluga
■ Industrija
■ Trziste/kupci
■ Financije

Proizvod / usluga obuhvaca identifikaciju
sljedeceg: Karakteristike i koristi
Razvoj proizvoda i vrijeme potrebno za izlazak na trziste
Potencijal za zastitu intelektualnog
vlasnistva Diferencijacija

Industrija obuhvaca vrednovanje sljedeceg:
Demografski trendovi, zivotni ciklus industrije ili
proizvoda Ulazne barijere Tehnologija
Prosjecna profitna marza
Raspolozivost inputa: distributeri, konkurenti, dobavljaci

Trziste / Kupci su u uskoj vezi sa identifikacijom
sljedeceg: Demografski trendovi ciljanog trzista Profil
kupca
Informacije o konkurentima i diferencijaciji
Kanali distribucije

Financiranje obuhvaca identifikaciju sljedeceg:
Troskovi pokretanja posla Potrebni operativni
kapital
Vrijeme do stvaranja pozitivnog tijeka novca (cash -
flowa) Tocka pokrica

Testiranje koncepta kroz feasibility analizu:

Donosi li proizvod neke specificne koristi
kupcima? Je li trziste dovoljno veliko i je li u
rastu?
Je li zatvorena financijska konstrukcija koja u doglednom vremenu omogucuje
odrzivost poslovnog koncepta odnosno generiranje profita? Kaakva su pravila
igre u toj industriji?
Da li postoji odgovarajuca motivacija osnivackog tima za pocetak posla?

Feasibility analiza je strukturiran i sistematican nacin analize razlicitih aspekata
poduzetnickog poslovnog koncepta s ciljem odrecenja operativnosti odnosno
izvodivosti cijelog koncepta. U praksi, feasibility analizom definiraju se moguci
razmjeri uspjeha poduzetnickog pothvata, odnosno ona je dobra podloga za
poslovni plan.


Od ideje do poslovnog plana

Prepoznavanje
prilike
-----

Razvijanje
koncepta


Feasibility
studija
------

Poslovni plan
-----

Revizija
konceptaFeasibility analiza dobra je osnova za tzv. test konkurentnosti. Ovim testom
ispituje relativni polozaj poslovnog pothvata u odnosu na konkurente.

Ţivotni vijek poslovnog plana
Poslovni plan nastaje kao dio dugoroĉnog sagledavanja posla i poslovnog
okruţja. Inaĉe, cjelokupni ţivotni vijek proizvodnih, trgovaĉkih, usluţnih ili
mješovitih poduzetniĉkih pothvata moţemo podijeliti, u tri karakteristiĉna
razdoblja, i to:

a) Aktivizacijsko razdoblje (obuhvaća vrijeme tijekom kojega se obavlja
ulaganje, investiranje ili angaţiranje vlastita novca i pozajmljena kapitala
u cilju njihova profitnoga efektuiranja u procesu proizvodnje, trţenja ili
usluţivanja, odnosno u procesu redovita poslovanja).
b) Pokusno razdoblje (obuhvaća vrijeme tijekom kojega se uhodavaju
stoţerne tehniĉko-tehnološke i organizacijsko-radne sastavnice
proizvodnoga, trgovaĉkoga ili usluţnoga procesa, a obiĉno ga nalazimo
kod većih isloţenijih proizvodnih pothvata, i to na poĉetku njihova
eksploatacijskog razdoblja).
c) Eksploatacijsko razdoblje (obuhvaća vrijeme tijekom kojega se obavlja
proces redovite proizvodnje, trgovanja ili usluţivanja, odnosno proces
redovita poslovanja na razini projicirana kapaciteta).


Neki vazniji cinioci poslovnih planova
Postoji nekoliko ĉinilaca o kojima treba voditi raĉuna pri izradi poslovnih
planova:
 Poslovni planovi moraju biti lako ĉitljivi. Svaki poslovni ĉovjek danas je
opterećen brojnim informacijama koje mora prihvatiti i na koje troši velik
dio svog vremena. Ako poĉinje ĉitati biznis-plan, on ţeli da to bude jasno
prikazan slijed najvaţnijih podataka o tvrtki, lako razumljiv i logiĉan.
Zato su već uvodni dijelovi plana, u kojima se predstavlja tvrtka i iznose
ciljevi poslovanja, vrlo vaţni za opći dojam.
 Pristup u izradi poslovnog plana mora biti orijentiran prema trţištu, a
ne prema proizvodnji. Mnoge tvrtke pokušavaju u biznis-planu prikazati
svoje proizvodne mogućnosti, no većinu ĉitatelja zanima kome su ti
proizvodi namijenjeni i mogu li oni uistinu naći put do kupca. Ako biznis
planove ĉitaju investitori, prvo pitanje na koje oni traţe odgovor glasi:
Kakvu ću ja imati korist ili prednost, od ulaganja upravo u tu tvrtku?
 U planu treba paţljivo procijeniti utjecaj konkurencije. Svaki proizvod
koji ulazi u poslovni program mora biti financijski isplativ, ali isto tako
mora biti vidljiv utjecaj tog proizvoda/usluge na ukupnu prodaju i naĉin
na koji će proizvod/usluga prevladati sliĉne konkurencijske proizvode.
 Prodajni plan mora biti toliko precizan da se vide kanali distribucije i svi
poslijeprodajni oblici brige o kupcu (servis i odrţavanje, reklamacije i sl.).
 Posebnosti organizacije, tj. ono po ĉemu se neka tvrtka razlikuje od
ostalih, takoĊer treba opisati i istaknuti u biznis-planu. Posebno se moraju
naglasiti neke izrazite prednosti, ako postoje.
 Naglasak na uspješnom menadţmentu vrlo je bitan. Mnoge svjetske
banke odluke o kreditima donose na temelju uvjerljivosti projekata, ali
samo kada imaju potpuno povjerenje u menadţment. Biografije vodećih
ljudi u poduzeću s prikazom njihovih sposobnosti i poslovnih uspjeha,
vaţan su dio biznis-plana.
 U planu se mora prikazati predviĊeni razvoj i razvojne mogućnosti
tvrtke. Budućnost se temelji na prognozama koje su uvijek ograniĉene s
obzirom na dostupnost informacija u trenutku izrade plana. Ipak, što više
uvjerljivih pokazatelja i što više realnih prikaza razvojnih mogućnosti,
ostavlja dobar dojam.
 Naĉin uporabe novoprikupljenih sredstava vaţan je za investitore. Bez
obzira na to uzima li se banĉin zajam, poziva li se partnere na zajedniĉko
ulaganje ili se novac prikuplja primarnom emisijom dionica, svaki
investitor ţeli znati kako će tvrtka potrošiti novac.
 Završetak mora biti impresivan. Na kraju plana moraju se vidjeti rezultati
uspješnog ulaganja i koliko će se tvrtka proširiti, a time i povećati
vrijednost sadašnjih ulaganja.

Namjena poslovnog plana
U principu, poslovni plan je namijenjen, odnosno znaĉajan širokom
krugu korisnika, kao što su: investitori, kreditori, "smjeli" preduzimaci,
dobavljaĉi, potrošaĉi (kupci), zaposleni i drugi. Kako svaka od ovih grupa
korisnika ima razliĉita oĉekivanja od poslovnog plana, to se njegova sadrţina i
fokus moraju prilagoĊavati njihovim specifiĉnim oĉekivanjima i zahtjevima. To,
naravno, ne znaĉi da poslovni plan moţe zanemariti oĉekivanja ostalih svojih
korisnika, odnosno svaki poslovni plan treba u izvesnoj mjeri da teţi
zadovoljenju potreba svih svojih korisnika. Stoga se smatra da je najbolje da
preduzetnik i njegov upravljaĉki tim pripreme preliminarni poslovni plan ne
uzimajući u obzir oĉekivanja korisnika poslovnog plana, a da kasnije, kada
odrede korisnike poslovnog plana, izvrše neophodne izmjene prema specifiĉnim
zahtjevima konkretnih korisnika.Mnogo je zainteresiranih osoba koje posredno ili neposredno imaju koristi od
pisanja poslovnih planova.Prvi kojima pisanje poslovnog-plana donosi korist jesu :

Sami preduzetnici, odnosno vlasnici poduzeća, jer u njemu nalaze odgovore
na sva pitanja oko pokretanja, financiranja, organiziranja,voĊenja, razvijanja
i kontrole poduzetniĉkog pothvata.

Menadţeri i zaposlenici – nijedan od njih neće se 'punim srcem'
angaţirati bez prethodnog uvida u biznis-plan poduzeća

Potencijalni ulagaĉi i dioniĉari iz biznis-plana uoĉavaju zašto im se i koliko
isplati ulagati u baš taj konkretni poduzetniĉki pothvat.

Financijeri i kreditori – biznis-plan sluţi im kao podloga za (pr)ocjenu
"financijskog zdravlja" poduzetniĉkog pothvata, ali i poduzetniĉkog
kredibiliteta osoba kojima kane pozajmiti novac.

Distributeri, dobavljaĉi, kupci i sl. – biznis-plan predstavlja temeljno
polazište i poduzetnikovu referencu za djelotvornije pregovore s budućim
kupcima, dobavljaĉima, distributerima, podugovaraĉima, kooperantima i
drugima radi sklapanja ugovora i uspostavljanja dugoroĉnih poslovnih veza.
Poslovni plan je referentna slika poslovnog i financijskog ugleda poduzeća,
pa se na temelju njega traţe partneri suulagaĉi radi razliĉitih oblika
udruţivanja, širenja i razvoja postojeće djelatnosti, te za moguću
diversifikaciju – ulazak u nova proizvodna ili usluţna podruĉja.

Drţavna uprava i lokalna administracija (na razliĉitim razinama)takoĊer
je zainteresirana za biznis-plan, osobito ako djelatnost kojim se ona elaborira
moţe bitno utjecati na društveno-gospodarski razvoj i okoliš.

Drţavni organi – biznis-plan je i kljuĉni dokument na temelju kojega mala
tvrtka sklapa poslovne ugovore za tzv. drţavne narudţbe, te se ukljuĉuje u
razliĉite drţavne i meĊunarodne fondove za poticanje i razvoj poduzetništva.

Postoje razna mišljenja o poslovnim aspektima koje treba potencirati i koje
ne treba isticati u poslovnom planu, prevashodno uzevši u obzir korisnike
informacija.
U tabeli. navodi se jedno takvo mišljenje.
Tabela Pregled pitanja na koja treba obratiti paţnju u poslovnom planu u
zavisnosti od korisnika poslovnog plana
13


Korisnik Pitanja koja
treba naglasiti
Pitanja koja ne
treba isticati
Bankari Novĉani tok,
aktiva (sredstva),
stabilni rast
Brzi rast,
konkurentsko trţište
Investitori Brzi rast, potencijalno
veliko trţište, upravljaĉki
tim
Aktiva (sredstva)
Strateški partneri Sinergija, zaštićeni
proizvodi
Pospešivanje prodaje,
aktiva (sredstva)
Veliki kupci Stabilnost, usluge Brzi rast,
konkurentsko trţište
Zaposleni Sigurnost,
mogućnosti
Tehnologija
Specijalisti za
spajanja i
pripajanja
Ranija ostvarenja Projekcije budućnosti
Iz do sada iznijetog, moţe se zakljuĉiti da se nezavisno od korisnika informacija,
prilikom izrade poslovnog plana moraju uvaţavati najmanje sledeće tri perspektive:
- Perspektiva preduzetnika (preduzetnik najbolje razumije koncept i ideju
na kojoj se zasniva poslovni poduhvat, kao i procese i tehnologiju po-
slovanja, pa je stoga najsposobniji da objasni suštinu poslovnog podu-
hvata),
- Trţišna perspektiva (prilikom sastavljanja poslovnog plana mora se po-
slovanje preduzeća posmatrati oĉima potrošaĉa (kupaca) preduzeća) i

- Perspektiva investitora (investitori od poslovnog plana oĉekuju da pruţi
realne i uverljive projekcije finansijskih veliĉina, kao što su prihodi,
troškovi, novĉani tok, finansijski rezultat i si.).
14Izrada i ostvarivanje poslovnih planova
Postoji više sudionika koji su ukljuĉeni u izradu i provoĊenje biznis-planova.
Neki od njih izravno doprinose postupku planiranja, a drugi samo posredno.
MeĊutim, svi su oni podjednako vaţni za postizanje konaĉnog uspjeha. Taj
uspjeh se neće mjeriti samo kvalitetom izraĊenog plana, nego ponajviše
zadovoljavajućim poslovnim rezultatom koji će nastati primjenom plana u
odreĊenom vremenskom razdoblju.
Izrada i ostvarivanje poslovnih planova za pojedina poduzeća razliĉiti su. To se
ponajviše odnosi na veliĉinu i ustroj samog poduzeća, tako da nisu uvijek iste
osobe podjednako ukljuĉene u postupak planiranja.
U planiranju se najĉešće polazi od menadţera jer su oni najodgovorniji za
poslovne rezultate, a time i za postupak planiranja koji dovodi do rezultata.

Sudionici planiranja se mogu podijeliti na unutarnje i vanjske.
UNUTRASNJI
UCESNICI
VANJSKI UCESNICI
VLASNICI-
PREDUZETNICI
MENADŢMENT

KREDITORI I
DOBAVLJAĈI
STRUĈNJACI ZA
PLANIRANJE

KUPCI

OSTALI
ZAPOSLENI
OSTALI (DRŢAVA,
JAVNOST)

Slika. Osobe koje su uključene u postupak planiranja

IZRADA I STRUKTURA POSLOVNOG PLANA
Nije mogue dati univerzalnu shemu pristupu pisanja poslovnog plana. Pristup i
nain pisanja poslovnog plana ovisi o nizu cimbenika i ovise od osobnih
karakteristika poduzetnika, njegovog znanja i vještina, da li poslovni plan radi
samostalno ili uz pomo konzultanata, koliko je poslovni projekt sloţen ili
jednostavan, da li je potrebno angaţiranje više sudionika u financiranju projekta,
ovisi i o obliku vlasništva poduzetnikog poduzea i brojnih drugih imbenika. U
teoriji o poduzetništvu pristupi su razliiti kad je u pitanju i ova problematika,
Jedino u emu se svi pristupi slaţu jeste potreba da se poslovni plan treba
izraditi. sadrţaj poslovnog plana ne moţe za sve primjere biti identiĉan. Razlog
tome je ponajprije:
a) sami pristup pojedinog autora,
b) namjena biznis-plana (korisnici),
c) podruĉje djelatnosti na koje se plan odnosi (proizvodno, neproizvodno),
d) vremensko razdoblje što ga obuhvaća (kratkoroĉni, dugoroĉni plan),
e) pretpostavljena veliĉina poduzetniĉkog pothvata i sl.

Struĉnjaci (teoretiĉari i praktiĉari), zbog navedenih ĉimbenika, veoma razliĉito
strukturiraju biznis-planove. Navedeni i ini ĉimbenici umnogome odreĊuju
anatomiju svakoga projekta glede stupnja obuhvata i detaljiziranja pojedinih
dijelova njegove sadrţajne strukture te odreĊuju razinu, dubinu i širinu
istraţivaĉkoga postupka koji prethodi projektnome osmišljavanju ideje koja je
prmetom njegove elaboracije.
Priznate svjetske metodologije:
FORME PRIZNATIH METODOLOGIJA IZRADE POSLOVNIH PLANOVA
UNIDO-ujedinjene nacije Ameriĉki model

Svjetske banke

Njemaĉki model

Tipiĉan njemaĉki model
1.Rezime,
2.Preduzece i šta ga karakteriše,
3.Proizvodi i usluge,
4.Trţišta,
5.Konkurencija/trţišna pozicija
6.Proizvodnja/prodaja/infrastruktura,
7.Vizija i strategija realizacija,
8.Operativno i finansijsko planiranje,
9.Analiza rizika,
10.Prilozi i dokumentacija.
Tipiĉan ameriĉki model
1.Executive summary,
2.Opis preduzeća,
3.Proizvodi,
4.Usluge,
5.Industrija,odgovornosti, trţište,
6.Marketing plan,
7.Operativni plan,
8.Menadţment, organizacija i vlasništvo.
UNIDO
1.Uvod, koncept programa,
2.Osnovni podaci o investitoru,
3.Trţište plasmana,
4.Trţište nabavke,
5.Lokacija,
6.Tehniĉko-tehnološka organizacija,
7.Organizacija,
8.Dinamika implementacije projekta,
9.Ekonomska finansijska analiza,
10.Analiza osetljivosti.
Svjetska banka
1.Rezime investicione studije,
2.Analiza razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora,
3.Analiza trţišta prodaje,
4.Tehniĉko tehnološka analiza,
5.Analiza trţišta nabavke,
6.Analiza uţe i šire lokacije,
7.Analiza zaštite ţivotne sredine,
8.Organizacioni aspekti,
9.Ekonomsko finansijska analiza,
10.Ocena finansijske i trţišne efikasnosti projekta,
11.Društveno ekonomska ocena projekta,
12.Analiza osetljivosti,
13.Zbirna ocena.


Koncept planiranja strukture poslovnog poduhvata zavisi od pravne
forme preduzeca
Budući da se, opis poduzeća u osnivanju, opis već postojećeg poduzeća I
opis postojećeg poduzeće (koje se namjerava kupiti) razlikuju, oni se prikazuju
odvojeno i razlicito u zavisnosti od pravne forme preduzeca o kome se radi.
.
Osnovna forma za sva preduzeca
A. Ĉime se bavi poduzeće – osnovna djelatnost

B. Koje proizvode i/ili usluge namjerava nuditi

C. Na kojim trţištima namjerava djelovati, koja je njihova veliĉina i
koliko se oĉekuje da bi bio udio poduzeća na njima

D. Zašto je na tim trţištima poduzeće bolje od konkurencije

E. Zašto je poduzeće izabralo sadašnju lokaciju za poslovanje

F. Koje poslovodstvo i zaposlenike poduzeće ima, ili bi trebalo imati, za
poslovanje

G. Zašto će traţeni novac od zajma ili ulaganja u glavnicu posao
poduzeća ĉiniti još profitabilnijim.

Ovih je sedam toĉaka vrlo bitno za poduzeće. Zajedno, one ĉine poslovnu
politiku poduzeća, pravila od kojih se bez jakih razloga ne bi smjelo odstupiti.
Poslovna politika daje smjer i pruţa stabilnost posla.

A. Opis preduzeća- sedam temeljnih pitanja na koje treba obratiti
paznju

Svako poduzeće ima više djelatnosti. Vaţno je odrediti glavnu djelatnost
(ili glavne djelatnosti). Cjelokupno daljnje poslovanje temelji se na toj odluci.
Ako ona ne postoji, izgledi poduzeća za uspjeh su bitno smanjeni.
Opis poduzeća mora dati odgovor na slijedećih sedam temeljnih pitanja:
1. Čime se bavi poduzeće? Da li je poduzeće prvenstveno proizvodno ili
usluţno? Što su proizvodi/usluge poduzeća? Tko su kupci? Gdje se
nalazi u ţivotnom ciklusu razliĉitih djelatnosti nalazi djelatnost
poduzeća.
2. U kojem je stadiju poduzeće? Na poĉetku? U fazi dugotrajnog stabilnog
rasta?. Kupljeno kao već postojeće poduzeće? Podruţnica većeg
poduzeća?
3. Koji je oblik vlasništva? Iskljuĉivo vlasništvo, partnerstvo, dioniĉko
društvo?
4. Zašto će poduzeće poslovati profitabilno (ili nastaviti rasti)?
5. Kada će se (kada se) poduzeće osnovati (osnovalo)?
6. Kakvo će biti (ili je) radno vrijeme?
7. Da li je posao preduzeća sezonski?

Na prvo je pitanje najteţe odgovoriti. Ono je, naime, osnova poslovnog
plana i odreĊuje odgovore na sva ostala pitanja.
Poznavanje djelatnosti poduzeća i naĉin na koji ono posluje omogućuje i
planiranje dobiti. To znaĉi da već na poĉetku planiranja treba toĉno znati
osnovne poslovne ciljeve poduzeće. Kada su oni jednom jasno postavljeni,
mogu se traţiti naĉini njihovog profitabilnog ostvarivanja. Paralelno s
napredovanjem poduzeća, pitanje kako ostvariti dobit treba uvijek ponovno
postavljati i davati odgovore. (Temeljni smisao postojanja poduzeća je
ostvarivanje dobiti. Ĉak i neprofitne organizacije, da bi preţivjele, moraju imati
nešto veće prihode od troškova).
U ovom dijelu poslovnog plana ne moţe se još potpuno odgovoriti na 4.
pitanje, jer se dio odgovora nalazi u planiranim financijskim izvještajima u 2.
poglavlju (Financijski podaci). Definitivni odgovor će se javiti onako kako će
napredovati izrada poslovnog plana. Pitanja 5,6 i 7 su naroĉito vaţna za
poduzeća koja se bave trgovinom i uslugama. To su marketinška pitanja, koja se
u poslovnom planu kasnije detaljnije obraĊuju.
Budući da se opis poduzeća u osnivanju i opis već postojećeg poduzeća
razlikuju, oni se prikazuju odvojeno. Navedena pitanja nadopunjuju ranija
pitanja.

Opis poduzeća u osnivanju (novo preduzeće)

Pitanja koja se moraju stalno postavljati kod opisa poduzeća u osnivanju,
a kako poduzeće raste i razvija se, tako će se i odgovori djelomiĉno mijenjati:
1. Zašto će poduzeće uspjeti u tom poslu?

2. Kakvo je iskustvo onoga koji ulazi u posao? Nedostatak iskustva jedan
je od glavnih razloga neuspjeha. Taj se rizik moţe izbjeći ako se
iskustvo stekne radeći za drugoga.

3. Da li se razgovaralo s drugim ljudima koji se bave istim poslom? Što
se od njih naučilo?

4. U čemu se poduzeće razlikuje od sličnih? Mnogi vlasnici griješe što ne
koriste iskustva konkurencije. Oni su najbolji izvor informacija i ĉesto
se mogu dobiti vrijedni savjeti, samo da bi pokazali svoju struĉnost.

5. Da li se razgovaralo s budućim dobavljačima u tome kakva se
poslovna i/ili stručna pomoć moţe dobiti od njih?

6. Da li poduzeće traţi kredit od dobavljača? No, kupovina na kredit
ĉesto nije moguća dok se poduzeće ne uhoda i ne stekne reputaciju da
plaća svoje obveze na vrijeme. Mnogi dobavljaĉi nude besplatne
usluge kao poticaj za kupovinu svojih proizvoda.

7. Ako poduzeće radi posao na ugovor, kakvi su uvjeti? Potrebno je
utvrditi ugovorom kakvi su uvjeti plaćanja. Potrebno je raspitati se kod
drugih. Kupac koji ne plaća na vrijeme moţe poduzetnika izbaciti iz
posla.

8. Kako preţivjeti velika kašnjenja u plaćanju kupaca? U prodajnu cijenu
proizvoda potrebno je ugraditi i cijenu kapitala. Da bi poduzeće moglo
opstati potreban je odgovarajući kapital, stalna briga oko naplate i
oprez u davanju kredita kupcima.Opis poduzeća za postojeće poduzeće (koje se namjerava kupiti)

U ovom sluĉaju opis poduzeća trebao bi sadrţavati kratku povijest
poduzeća, te dati odgovore na slijedeća pitanja:

1. Tko je osnovao poduzeće i kada?

2. Zašto se poduzeće prodaje?

3. Kako se utvrdila prodajna cijena poduzeća?

Uspješna i jaka poduzeća rijetko se prodaju te se ĉesto dogaĊa da
vlasnici navode krive razloge za prodaju poduzeća. Potrebno je dobro
se informirati o poduzeću, preko bankara koji mogu dati informacije
do kojih nema svatko pristup. Kupovina uhodanog poduzeća s
stabilnim novĉanim priljevima manje je riziĉna od osnivanja novog
poduzeća. Procjena je delikatan posao.

4. Kakav je trend prihoda od prodaje?

5. Ako prihod od prodaje pada, zašto? Kako to zaustaviti i okrenuti u
suprotnom smjeru?

6. Kako će poslovodstvo učiniti poduzeće profitabilnijim?


FORMALNO NEZAOBILAZNI DJELOVI POSLOVNOG
PLANA
Planovi poslovnih poduhvata preduzeća meĊusobno se razlikuju, svi poslovni
planovi sadrţe djelove suštinskog i djelove formalnog znaĉaja.
Polazeći od teoretskih spoznaja i praktiĉnih iskustava, svaki projekt,ima djelove
formalnog znaĉaja: naslovnice, kazala, dodataka i pisma primatelju, (uz
pretpostavljenu dubinu i širinu elaboracije), obvezatni i sustinski mora
sadrţavati još najmanje osam djelova i temeljnih poglavlja i prikladan broj
njima pripadajućih dijelova, nuţnih sadrţajnih strukturnih odrednica.
NASLOVNA STRANA
NASLOVNICA
SADRŢAJ – KAZALO
SAŢETAK
ISTORIJAT I NAMJERA
TRŢIŠNI I MARKETING PODACI
TEHNIĈKO-TEHNOLOŠKI OPIS
MENADŢMENT
FINANCIJSKI PODACI
OCJENA UĈINKOVITOSTI
DODACI
RIZICI

NASLOVNICA-NASLOVNA STRANA
Putem naslovnice ĉitatelji ostvaruju prvi kontakt s poslovnim planom. Sama
naslovnica mora biti grafiĉki prikladno dizajnirana te sadrţavati ove podatke i
informacije:

Zastitni znak - ako postoji

Naziv firme, ___________________________________
Djelatnost,_____________________________________
Adresa i telefon (ili telefaks) preduzeca______________

POSLOVNI PLAN/PODUHVAT
(centriran i istaknuto otisnut naslov )

(Predmet elaboracije (naziv preduzetniĉke ideje)Ime osnivaĉa i/ili vlasnika firme_________________________

Ime autora poslovnog plana____________________________

Podaci o osobi za vezu firme pošiljatelja
(ime osobe, adresa, telefon isl.)_________________________


(Datum podnosenja) (DATE OF APPLICATION)
Primjerak _______ od ________ distribuiranih primjeraka

Datum izrade poslovnog plana.________________________Na naslovne stranice poslovnog plana ĉesto se pišu i upozorenja o vlasniĉkim
(autorskim) pravima, uz molbu da se plan ne reproducira, te da se vrati vlasniku
ako primatelja plan ne zanima.

SADRZAJ-KAZALO

Odmah iza naslovnice nalazi se stranica sadrzaja ili stranice kazala. Putem
sadrzaja se pruţa uvid u sve ono što se nalazi u poslovnom-planu (sadrţaj prema
dijelovima, poglavljima, glavama i sl.) i na kojim stranicama poĉinju i
završavaju pojedini dijelovi. Od osobite su vaţnosti preglednost i informativnost
sadrzaja.
Obeleţavanje djelova poslovnog plana moţe se izvršiti na razne naĉine.
Najjednostavniji naĉin je da se djelovi poslovnog plana obeleţe arapskim cifra-
ma, sledeći šemu:
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
Hijerarhijska striktura rada moţe se naglasiti naporednim stavljanjem koordini-
ranih djelova i "uvlaĉenjem" subordiniranih djelova, kao u sledecem primjeru:
1.
1.1.

1.1 .1
.
1.1 .2
.
1.2.
1.2 .1
.
1.2 .2
.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
4.1.
4:2.
4.2 .1
.
4.2 .2
.
4.2 .3
.
U predstavljanju strukture poslovnog plana mogu se pored arapskih cifara kori-
stiti i rimske cifre, mala i velika slova, sve to u kombinaciji sa razliĉitim znaci-
ma interpunkcije.

postoji univerzalna forma prezentiranja sadrţaja, odnosno da to
zavisi od afiniteta samog autora. No, nezavisno od izabranog naĉina
predstavljanja strukture poslovnog plana, vaţno je zapaziti da podjela nekog
dijela (glave, poglavlja, odsjeka itd.) na manje cjeline pretpostavlja postojanje
najmanje dvije uţe cjeline. Drugim rijeĉima, da bi na primjer postojalo poglavlje
"1." mora postojati barem poglavlje "2.", kao što i postojanje pododsjeka "a."
nuţno povlaĉi postojanje pododsjeka "b.".


SAZETAK
Saţetak se izraĊuje tek po završetku izrade cjelokupnog plana. Moţe se staviti
ili na poĉetak ili na kraj poslovnog plana. Njegova prvenstvena namjena jest ta
da u kratkom vremenu i opsegu (opseg saţetka trebao bi se kretati od jedne do
pet stranica) upozna ĉitatelja s trţišnim, organizacijskim, financijskim i drugim
parametrima koji se elaboriraju u poslovnom planu.
Saţetak bi trebao sadrţavati dostatnu koliĉinu informacija po sljedećim
temama:


Red.
br. Opis
1
Podaci o ideji i investitoru

Naziv


Investitor


Lokacija

2
Potrebna ulaganja -finansiranje

Ukupna ulaganja


Ulaganja u osnovna sredstva


Ulaganja u obrtna sredstva

3
Izvori finansiranja

Ukupni izvori


Sopstveni izvori


Pozajmljeni izvori

4
Asortiman proizvoda, roba i usluga


5
Aktivizacijsko razdoblje- rokovi
izvedbe


Poĉetak investiranja


Završetak investiranja


Ekonomski vijJek projekta

6
Trţišni podaci-marketing

7 Oĉekivani efekti projekta
8 Rizici

9
Zastitne mjere

10
DodaciISTORIJAT I NAMJERA
Na samome poĉetku poslovnog plana potrebno je argumentirano opisati
temeljne ciljeve poduzetniĉke ideje, odnosno program kojim je predviĊena
realizacija. Iz predoĉenog mora biti vidljivo tko su autori i kako su razvili ideju,
te posebnosti i pogodnosti konkretne ideje. Taj dio biznis-plana se prezentira u
obliku sljedećih strukturnih odrednica:
1.Autori i evolucija ideje
2.Opis proizvoda, robe ili usluga
3. Menadzerske sposobnosti
1Autori i evolucija ideje
potrebno je navesti imena autora ideje te ĉitateljima, u kratkim crtama, opisati
ideju i njezinu evoluciju. Osobito je vaţno probuditi ĉitateljevo zanimanje i
ukazati na stupanj inovativnosti ideje. Prezentiranje podataka o autorima
poslovnih planova prevashodno zavisi od toga da li se teţište stavlja na
preduzeće sa kojim je investitor potpisao ugovor o izradi poslovnog plana ili na
samim autorima.
U sluĉaju kada je posao sklopljen sa eminentnim preduzećima iz ove oblasti
(Fakulteti, instituti, projektanske firme itd)
,
pretpostavlja se da iza njihovih
peĉata (dokaz da je konkretno preduzeće uradilo poslovni plan) stoje autori koji
znaju svoj posao. U tom sluĉaju dovoljno je dati samo osnovne informacije o
osobama koje su izradile pojedine djelove poslovnog plana. Unarednoj tabeli
prikazan je jedan od mogućih naĉina navoĊenja podataka o autorima poslovnog
plana, koji odgovara sluĉaju kada se teţište stavlja na preduzeće sa kojim je
potpisan ugovor o izradi poslovnog plana.
Tabela- Način prezentiranja autora poslovnog plana

Preduzeće koje je izradilo poslovni plan

Vođa projekta

Autori poslovnog plana
Ime i prezime i
zvanje autora
Dio poslovnog plana koji
je autor izradio
Preduzeće u kome je
autor zaposlen
Potpis
autora
Tehničko tehnološki
dio


Marketing planPotpuno je drugaĉiji naĉin prezentiranja informacija o autorima poslovnih pla-
nova kada u izradi poslovnog plana uĉestvuje neafirmisano preduzeće ili indivi-
dualni autori. Tada je potrebno dostaviti dodatne informacije o autorima, a sa ci-
ljem dokazivanja njihove kompetentnosti.


2.Opis proizvoda, robe ili usluga
Sto je proizvod ili usluga koji se dobija realizacijom biznis ideje. sto moze
zainteresovati investitora za Vas proizvod? Na sto oni reaguju? Na sto bi Vi
reagovali? Investitor uvijek trazi nesto "extra" u proizvodu ili usluzi, nesto sto
ga izdvaja od drugih sa istom namjenom, nesto sto mu obezbjeduje prednost nad
konkurencijom. Te prednosti mogu biti razlicite: neka nova funkcionalna
karakteristika proizvoda, prednost u pogledu troskova, tehnicke prednosti,
odnosno to je sve ono sto ce predstavljati dodatnu korist za kupca.
Investitori najbrze reaguju na nov, jedinstven proizvod tj. na proizvod na koji
Vi polazete iskljucivo pravo, bilo da se radi o autorskom pravu, zastitnickom
znaku, patentu ili nekom drugom ekskluzivnom aranzmanu.
Tu prednost koju proizvod nosi treba opisati i prikazati jednostavno. Nove
karakteristike proizvoda treba opisati jednostavno, u jednoj ili dvije re~enice.
Izbjegavajte detalje i suvise strucne termine. Objasnjenje treba da bude
razumljivo i onima koji nemaju posebno tehnicko predznanje, posto se
investitori mnogo ne razumiju u tehniku.
Ne smijete da budete opsjednuti proizvodom vise nego trzistem za taj proizvod.
Trziste, potrosac, onaj koji ce da kupi proizvod je "vrhovni komandant". Mnogo
je vaznije da li ce on kupiti proizvod nego da li cete ga Vi "tehnicki" dobro
opisati.
Ukoliko se radi o biznis ideji koja je okosnica formiranja i razvijanja nove
firme, u prvim fazama ulaganja ne treba ici na presirok proizvodni program.
Preporucljive su jedna do dvije proizvodne linije, otprilike dotle dok firma ne
dostigne odredeni godisnji prihod (na Zapadu oko milion dolara). Investitori
izbjegavaju megalomane!
Potrebno je usredotoĉiti se na trţišno–marketinški opis proizvoda, robe ili
usluga koji su predmet elaboracije poslovnog plana. Dakle, treba predoĉiti
dostatan broj podataka glede asortimana, koliĉine, funkcionalnosti, pakiranja,
ambalaţe, itd.
3.Menadzerske sposobnosti

U sto, zapravo, ulaze investitor? U proizvod ili uslugu? Najcese ne! Ulaze u
ljude u menadzersku ekipu. "Ono sto je, u stvari, vazno su ljudi. Biznis plan
daje investitoru sansu da upozna ljude i sazna kakvi su oni, kakve su im vizije i
filozofija, da vidi koliko se pameti zapravo krije iza tog plana."Investitor
procjenjuje koliki znacaj firma daje menadzmentu kroz tri elementa:
a) Menadzerski tim
b) Iskusni menadzeri
c) Upravni odbor
a) Menadzerski tim. Tim je garancija uspjeha. Rastuce kompanije upravo vode
timovi, a ne pojedinci. Investitori ce se uvijek opredijeliti za prvoklasni
menadzerski tim i proizvod druge klase, nego obrnuto. Menadzerski tim koji je u
proslosti imao poslovni uspjeh uvijek privlaci paznju investitora. Biznis plan
moze da bude i prilika da investitor pomogne preduzetniku da popuni prazninu u
menad`erskom timu.
b) Investitori radije investiraju u iskustvo preduzetnika iskusne menadzere nego
u potancijal proizvoda.
c) Upravni odbor. Investitor procjenjuje kvalitet i strucnost upravnog odbora.
cesto je upravni odbor u prilici da nadomjesti manjak strucnih znanja
menadzerske ekipe. Minimalno sto investitor ocekuje od upravnog odbora jeste
da on bude pojacanje menadzerskom timu. Glavni investitori cesto daju predlog
za takve clanove upravnog odbora, a najcese i sami zele da budu predstavljeni u
upravnom odboru. To je preporucljivo, jer veci investitori (npr. banke)
obezbjeduju kako iskustvo tako i vazne kontakte. U sustini, Vama su njihovi
savjeti potrebni isto koliko i njihov novac.


ULOGA TRŢIŠTA I MARKETINGA U POSLOVNOM POTHVATU
Na putu od ideje do njezine trţišno-profitne potvrde posebna se pozornost
pridaje marketinškom planu kao temeljnoj planskoj okosnici cjelokupne
poduzetničke aktivnosti.


K. Nordström I J. Riddersträlen u svojoj kultnoj knjizi Funky Business
isticu
”Trţišnu zamku je moguce izbjeci na nacin da se udovoljava
emocionalnom ljudskom bicu, a ne racionalnom .
Ako zelite postici sto stabilniji i rastuci tok prodaje, morate dobro poznavati
vase trziste, vas trzisni segment kupca koji ce kupovati vasu robu.
Bitno je utvrditi da li proizvod ili usluga imaju zajednicko trziste (trzisni udio) u
rastucoj grani i da li mozete u konkurenciji postici odgovarajucu prodaju.

Kljucno pitanje na koje treba da odgovorite je: ko predstavlja vase trziste sada i
ubuduce? Kakav cete udio trzista imati? Koliki je potencijal rasta trzista? Kako
cete zadovoljiti kupce i kako cete reagovati na promjenu u ponasanju kupaca?
Kako cete formirati cijenu svojih proizvoda?
Praćenjem i istraţivanjem trţišta prikupljaju se potrebni podaci, koji uz razliĉit
stupanj pouzdanosti (ovisno o obuhvatu i kvaliteti istraţivanja), mogu utjecati na
poĉetnu odluku o provedbi neke poduzetniĉke ideje.
Istraţivanjem trţišta se prikupljaju i potrebne informacije za donošenje
marketinških odluka u svezi s proizvodom ili uslugom, cijenom, distribucijom i
promocijom. TakoĊer je od velike vaţnosti i praćenje kretanja i trendova trţišta.
Dakle, istraţivanje trţišta ne smije se zaustaviti na statiĉkim odgovorima,
odnosno informacijama o trenutaĉnom stanju i odnosima na trţištu našega
proizvoda i/ili usluge. Praćenjem i istraţivanjem trţišta (za potrebe realizacije
neke poduzetniĉke ideje), morali bi dobiti odgovore na sljedeća pitanja:
 Tko su potencijalni potrošaĉi našega proizvoda, robe ili usluga na ciljnom
trţištu (identifikacija potrošaĉkog segmenta – zašto kupuju, koliko
kupuju, kako kupuju, gdje kupuju, kada kupuju i po kojim cijenama ţele
kupovati)?
 Koliko je potencijalnih potrošaĉa i kako su rasporeĊeni (zemljopisno
locirani) na ciljnome trţištu?
 Koliki postotak potencijalnih potrošaĉa moţe postati stvarnim kupcima
našeg proizvoda i/ili usluge?
 Tko su konkurenti i koliko je njihovo sudjelovanje u zadovoljavanju
plateţno sposobne potraţnje na ciljnom trţištu?
 Kolika je naša ukupno moguća zastupljenost na trţištu (pozitivna razlika
izmeĊu ukupnog potrošaĉkog potencijala i trţišne zastupljenosti
konkurenata)?
 Postoje li (koliko, gdje i kada) mogućnosti izvoza našega proizvoda i/ili
usluge?
O samom izlaganju trţišnih podataka projekta postoje razliĉiti teorijski
prijedlozi i praktiĉna rješenja. Polazeći od navedenoga, trţišni podaci
projekta mogu se izloţiti prema sljedećim naznakama:

1.TRŢIŠNI ASPEKT IZVEDBE POSLOVNOG POTHVATA
2. ISTRAŢIVANJE TRŢIŠNOG OKRUZENJA

3.DEFINIRANJE MARKETING STRATEGIJE

U ovom dijelu poslovnog plana potrebno je navesti i oblike komuniciranja s
trţištem koji će najbolje pripomoći ostvarivanju planirane prodajne strategije
te stvaranju što povoljnije slike (imidţa) tvrtke kod potrošaĉke i druge
(unutarnje i vanjske) javnosti tijekom odreĊenog planskog razdoblja. Dakle,
rijeĉ je o posebnom naĉinu stvaranja odnosa izmeĊu ponude i potraţnje, a cilj
je što potpunije zadovoljavanje potreba i ţelja potrošaĉa i korisnika
(proizvod-usluga traţene kvalitete i konkurentne cijene na pravom mjestu u
pravo vrijeme i u potrebnim koliĉinama), te ostvarivanje zadovoljavajućih
gospodarskih uĉinaka u obliku dobiti ili profita.
Iz ovoga proizlazi i temeljna zadaća marketinga koja obuhvaća obraĊivanje
ĉetiri temeljna ĉimbenika ili instrumenta. To su: proizvod ili usluga, cijena,
distribucija i promocija. Poglavlje o marketingu u biznis-planu uglavnom se
temelji na prethodno obavljenim (i dodatnim) aktivnostima istraţivanja
trţišta. Uĉinkovitost svakog poduzetniĉkog pothvata razmjerna je kvaliteti
istraţivanja prije donošenja odluke o njegovoj realizaciji.
Marketinški se plan u poslovnom planu moţe oblikovati unutar ovih
okvirnih naslova:
Plan razvoja proizvoda, robe ili usluga
Politika cijena
Prodajno/nabavni kanali i fiziĉka distribucija
Promocijski – promidţbeni plan
Projekcija prodaje i prihoda


6. TRŢIŠNI ASPEKT IZVEDBE POSLOVNOG POTHVATA
"Ljudi uvijek krive okolnosti za ono što jesu. Ne vjerujem u okolnosti! Ljudi koji
napreduju u
ovom svijetu su ljudi koji traţe i dolaze do okolnosti koje ţele, i ako ih ne mogu
naći, stvor (George Bernard Shaw)


Da bi poduzetniĉka ideja prerasla u poslovni pothvat poduzetnici i svi ostali
potencijalni partneri moraju donijeti odluku o ulaganju svoga vremena, imovine,
novaca i vlastitog imena, a ta se odluka mora temeljiti na procjeni - je li
poslovna ideja dobra? postoji li trţište? te, osiguravaju li resursi učinkovito
poslovanje?
Krajnju potvrdu da li je poslovna ideja dobra daje trţište, odnosno kupci koji
trebaju, izabiru i kupuju naš proizvod. Naime, trţište je mjesto i posrednik
razmjene vrijednosti:
Dakle, bez trţišta nema poslovne ideje i poslovnog uspjeha, stoga je
sagledavanje ovog aspekta preduvijet izvedbe poslovnog pothvata. Struka koja
nam u tome pomaţe je marketing (engl. market = trţište), koji se bavi trţištem i
ukupnim trţišnim aspektom poslovnog pothvata. Obzirom na navedeno,
moţemo reći da je za uspješan poslovni pothvat potrebna marketing
koncepcija, kao ţivotna i poslovna filozofija koja nas usmjerava na razmjenu
vrijednosti s drugima, na naĉin da i oni i mi dobijemo ono što nam je potrebno
ili što ţelimo.
Kako bi marketing, odnosno, poslovanje bilo u skladu s pozitivnim društvenim
vrijednostima pri stvaranju i razmjeni vrijednosti treba voditi raĉuna o
opravdanosti potreba i ţelja u konkretnim uvjetima društvene sredine i
dugoroĉnom utjecaju svih aspekata poslovanja na dobrobit mikro i makro
okruţenja, odnosno, društva u cjelini. Takvim se poslovanjem doprinosi
odrţivom razvoju ne samo okruţenja, već i poslovnog pothvata, obzirom da
danas na imidţ, a time i na poslovne rezultate, sve znaĉajnije utjeĉe etiĉno i
društveno odgovorno poslovanje.
Marketing koncepcija osigurava trţišnu orijentaciju poslovanja, no, da bi je
uspješno ostvarivali kroz poslovne aktivnosti potrebno je sustavno provoĊenje
marketing procesa kojeg moţemo sagledati kroz organizirano provoĊenje
uzroĉno-posljediĉno povezanih marketing koraka:
 istraţivanje i analiza marketing (trţišnog) okruţenja
 odreĊivanje marketing ciljeva
 planiranje marketing strategije (ciljne skupine, pozicioniranja, marketing
miksa = proizvoda, cijene, distribucije / lokacije i promocije)
 provoĊenje i kontrola marketing procesa.

Vaţnost sustavnog provoĊenja navedenih marketing funkcija proizlazi iz
temeljnih pitanja – ZAŠTO? ŠTO? KAKO? u promišljanju poslovnog pothvata:

Odgovor na prvo pitanje – koji je razlog i smisao pokretanja konkretnog
poslovnog pothvata? definira misiju, odnosno svrhu pokretanja poslovnog
pothvata, koja zajedno s osobnom i poslovnom vizijom, slikom budućnosti
poslovnog pothvata, ĉini osnovni pokretaĉ koji dugoroĉno usmjerava i osnaţuje
poslovno djelovanje.

Kako bi slika budućnosti bila jasnija i mjerljiva treba odgovoriti na pitanje - što
ţelimo postići i kako ćemo znati da smo to postigli = koji su nam ciljevi? MeĊu
ostalim poslovnim ciljevima treba svakako definirati i marketing ciljeve, koji,
osim definiranja trţišne slike poslovnog pothvata u budućnosti, definiraju i
pokazatelje, odnosno, kontrolne veliĉine trţišne uspješnosti poslovnog pothvata.
Marketing ciljevi se definiraju i mjere kroz:
 ciljeve prodaje (koliĉinu prodaje i trţišni udio - po podruĉjima,
proizvodima, prodajnim mjestima / kanalima, kupcima)
 mišljenje / stavove kupaca (kupci imaju predodţbu idealnog proizvoda
– planira se i mjeri ostvarenje, odnosno, odstupanje od idealnog, ukupno
ili po odabranim kritiĉnim varijablama)
 ocjenu financijske uspješnosti (troškove, prihode, dobit te razliĉite
pokazatelje ekonomsko-financijske uspješnosti - po podruĉjima,
proizvodima, prodajnim mjestima/ kanalima, kupcima).
Ovaj skup razliĉitih trţišnih postignuća mogli bi definirati i kao jedinstveni
marketing cilj ostvarivanja odrţive konkurentske prednosti, koja zapravo
znaĉi kontinuiran i dugoroĉan uspjeh na trţištu - kod kupaca uz postojeću
konkurenciju, ĉime se postiţu i navedeni specifiĉni ciljevi.
Promišljanje poslovnog pothvata završava temeljnim pitanjem - kako ćemo to
što uspješnije postići = kojom strategijom? Obzirom da je jedino svrhovito
postavljanje ciljeva i odreĊivanje strategije ono koje je realno, moguće i
ostvarivo, osim što proizlaze iz misije i vizije, postavljeni ciljevi i odabrana
strategija moraju biti u skladu s internim i vanjskim mogućnostima i prilikama.
Naime, da bi se ostvarila odrţiva konkurentska prednost treba znati:
 Što je osnova za konkuriranje – kojim resursima raspolaţemo?
 Gdje se konkurira – koje nam je ciljno trţište?
 Protiv koga se konkurira – tko i kakva nam je konkurencija?
 Naĉin kojim se konkurira – kako ćemo se pozicionirati i kojim
marketing miksom?

Iz svega proizlazi da prije odreĊivanja poslovnih ciljeva i strategije treba
upoznati interno i vanjsko okruţenje kako bi se u planiranju i izvedbi poslovnog
pothvata, uz sustavnu kontrolu, minimalizirale greške, rizici i neuspjesi te
maksimizirale uspješne odluke, aktivnosti i rezultati


ISTRAŢIVANJE TRŢIŠNOG OKRUŢENJA

Istraţivanje marketing okruţenja je upravljan proces prikupljanja i analiziranja
podataka o ĉimbenicima (vanjskim i unutrašnjim) koji djeluju na trţišnu poziciju
i poslovanje, u svrhu pruţanja informacija bitnih za donošenje odluka u procesu
upravljanja.
Praćenje i analiza okruţenja (povijesnih i sadašnjih podataka) omogućava
predviĊanje budućih kretanja (trendova), što je nuţno za uspješno poslovanje,
pogotovo u današnje vrijeme u kojem se, uslijed globalizacije, jaĉanja
konkurencije i tehnološkog napretka, sve više konkurira vremenom, pa to
zahtijeva proaktivni marketing – predviĊanje i prilagoĊavanje promjenama
prije nego se one dese.
Istraţivanje se provodi prikupljanjem i analizom:
 sekundarnih podataka - postojećih podataka, prikupljenih iz internih i
vanjskih izvora (literature, ĉlanaka, izvještaja, raznih baza podataka,
Interneta...) – desk metodom (bez izravnog kontakta s ispitanicima /
predmetom istraţivanja)
 primarnih podataka – koji se prikupljaju za potrebe konkretnog
istraţivanja - metodama ispitivanja, promatranja, testiranja (u izravnom
kontaktu s ispitanicima / predmetom istraţivanja).


Analiza djelatnosti – proizvoda/usluge

Ovaj odjeljak se odnosi na obuhvatanje najvaznijih elemenata vezanih za
istrazivanje, razvoj i proizvodnju vaseg osnovnog proizvoda. Tokom njegove
pripreme ne smijete zaboraviti da investitori mnogo radije finansiraju kasnije
faze jednog posla (npr. proizvodnju ili marketing) nego njegove ranije faze
(kao sto je istrazivanje).
Poznavanje posla, odnosno, djelatnosti u kojoj se planira poslovni pothvat
osnovni je preduvijet uspješnog poslovanja, stoga treba saznati:
______________________________________________________________
Poznavanje posla, odnosno, djelatnosti (pitanja koja treba analizirati i na
njih odgovoriti u planu)

1.Kojoj grani/djelatnosti pripada naš proizvod/usluga? S kojim drugim
djelatnostima postoji povezanost/ovisnost – kroz nabavu, sam “proizvodni”
proces i prodaju?

2Dosadašnja kretanja i sadašnje stanje grane/djelatnosti – u svijetu i kod nas
(ključni čimbenici/ uvjeti/zakonitosti djelatnosti; kako se djelatnost najčešće
obavlja - proizvodni/poslovni tijek; vodeći/značajni dobavljači, “proizvoĎači”-
konkurencija, posrednici i kupci u djelatnosti)

3PredviĎene trendove u tehnologiji, modi, zakonodavstvu, zaštiti okoline te
predviĎena kretanja trţnog potencijala i trţišne strukture djelatnosti:

4.Potpuno poznavanje proizvoda/usluge je srţni dio upoznavanja djelatnosti:
- opis generičkog proizvoda usluge (uobičajene osobine, sastav,
standardi, kategorizacije
- koje potrebe kupaca zadovoljava, koju im korist pruţa-
primjena proizvoda usluge (osnovna, ostale moguće
- uobičajen način prodaje (količine pakiranja
- nedostaci generičkog proizvoda/ razvoja/promjena
- vezani dodatni proizvodi i usluge-
-supstituti, moguće zamjeneSegmentacija trţišta i analiza kupaca

Segmentacija trţišta predstavlja proces podjele trţišta u grupe ili segmente
kupaca sa slicnim potrebama ili osobinama, odnosno grupe koje ce vjerojatno
pokazati slicno ponašanje prilikom kupnje. Razliciti tipovi kupaca zahtijevaju
razlicite proizvode i marketinške pristupe što utjece na izbor marketinškog
miksa kako bi se najbolje zadovoljio ciljani segment. Za segmentiranje trţišta
kljucno je utvrditi segmentacijske varijable (tj. znacajke potrošaca koje ce nam
omoguciti da se trţište strukturira na nekoliko segmenata).
Segmentacija se obavlja kroz sljedece etape:
- identifikacija trţišnih potreba i potrošaca (terenskim istraţivanjem –
anketno ispitivanje potrošaca)
- formiranje trţišnih segmenata (na osnovi kupovne moci potrošaca,
slicnosti doţivljavanja potreba, razlike u potrebama, prikladnost realizacije
marketinga, troškova oblikovanja segmenta)
- izbor ciljnih segmenata (velicina segmenta, rast, konkurenti, troškovi
dosezanja segmenta, kompatibilnost sa ciljevima i resursima poduzeca)
- elaboracija marketinškog miksa (proizvod, cijena, distribucija i promocija).


NACINI SEGMENTACIJE:
Demografski
Podrazumijeva podjelu trţišta u segmente prema demografskim varijablama,
pri cemu se najcešce koriste dob, obrazovanje, razina prihoda, spol, velicina i
ţivotni vijek obitelji, zanimanje, itd.

Geografski
Podjela trţišta prema zemlji ili podrucju prebivališta kupaca, regiji,
urbana/neurbana sredina, gustoca naseljenosti, klimatski faktori, itd.
Psihografski
Prema stilu ţivota (“lifestyle” – aktivnosti, interesi), mišljenju, osobnosti,
stavovima, vrijednostima i sl.
Bihevioralno
Prema ponašanju, znanju, stavovima, korištenju ili odgovoru na proizvod
(prilike, koristi, status korisnika, stupanj korištenja, status privrţenosti, stav
prema proizvodu, spremnost na kupnju i sl.).
Nakon što ste ustanovili postojanje razlicitih segmenata potrošaca trebate
odluciti kojim segmentima cete ponuditi svoje proizvode i usluge.Odredivanje
ciljnog trţišta zahtijeva identificiranje razlicitih trţišnih segmenata i njihovih
potreba na koje cete usmjeriti vaše marketinške aktivnosti. Poznati marketing
stucnjak , Kotler , odreduje pet strategija odabira ciljnog trţišta:
strategija koncentracije,
selektivne specijalizacije,
specijalizacije proizvoda,
specijalizacije prema trţištu
te strategiju pokrivanja cijelog trţišta.
Obzirom na navedene ĉimbenike i motive potencijalni kupci, odnosno, pojedini
segmenti meĊusobno se razlikuju u svom kupovnom ponašanju. Zato je za
trţišni uspjeh od iznimne vaţnosti prepoznati kljuĉni/e kriterije segmentacije i
prema njima segmentirati trţište u homogene skupine, odreĊenih zajedniĉkih
karakteristika i determinanti ponašanja:

1.opis vaţnijih segmenata individualnih kupaca (graĊana, koji kupuju za
osobnu potrošnju)

- opće osobine (dob; spol; etnička/vjerska pripadnost; geografsko odreĎenje -
regije, gradovi, kvartovi; gradsko/prigradsko/ruralno; klima;
zanimanje/obrazovanje; obiteljski status/broj članova kućanstva; ekonomska
snaga - prihodi, imovinsko stanje; ostale značajne karakteristike - obiljeţja
ličnosti; stil ţivota - navike, stavovi, interesi.
-
- kupovne navike (kada/koliko često kupuju; kako/koliko kupuju; zašto
kupuju = potreba/ motivi, koju korist/vrijednost traţe od proizvoda/usluge;
što/tko utječe na odluku kupnje…) opis vaţnijih segmenata poslovnih
kupaca (onih koji kupuju u okviru svog poslovanja

- opći podaci (djelatnost; pravni oblik/vlasnička struktura;
lokacija/teritorijalna pokrivenost; veličina - godišnji prihodi, broj
zaposlenih, financijsko stanje - likvidnost, bonitet, ostale značajke - kultura
poduzeća, menadţment, “proizvodni” proces

- kupovne navike (kada/koliko često kupuju; kako/koliko kupuju; zašto
kupuju - koju korist/ vrijednost traţe od proizvoda/usluge; što/tko utječe na
odluku kupnje; posebni zahtjevi…)
Analiza konkurencije
Namjera ovog dijela poslovnog plana je da upoznate konkurente i poboljsate
svoje poslovanje time da preuzimate dobre poteze konkurencije ili izbjegnete
greske vasih konkurenata.
Ako ste odredili svoj ciljni trzisni segment koji je dovoljan da mozete
rentabilno poslovati, morate prouciti konkurenciju, kako neposrednu, tako I
posrednu (konkurenti u inostranstvu). Razmislite o sljedecem:
1. Ko spada medu 4-5 vasih najblizih (najopasnijih) konkurenata?
2. Kako cete poslovati bolje od njih?
3. Kako stoji njihovo poslovanje: ne mijenja se? pada? raste? Zasto?
4. U cemu je njihovo poslovanje slicno i u cemu je drugacije od vaseg?
- Osim najvaţnijih direktnih konkurenata, potrebno je identificirati i analizirati
i sve ostale - potencijalne, indirektne te konkurente supstituta.


- opći podaci (naziv, pravni oblik, vlasnička struktura; koliko dugo
postoje/posluju; veličina - godišnji prihodi, broj zaposlenih..; financijska
snaga - likvidnost, kapital, zaduţenost, profitabilnost..; ostale značajke -
menadţment, struktura zaposlenih, proizvodni proces, stil/ kultura
poduzeća
- poslovna strategija (lokacija/teritorijalna pokrivenost; kupci – ciljni
segmenti; imidţ/ pozicija na trţištu; proizvodi/usluge – asortiman; razina
kvalitete; dodatne usluge; politika cijena; distribucija; promocija; snage i
slabosti; posebnosti/konkurentske prednosti
Pogresno je, ako pokusavate na trziztu kojeg dosadasnji ponudioci dobro
pokrivaju, a nemate nikakve posebne prednosti u odnosu na njih. Ako pazljivo
posmatrate konkurenciju mo`da cete ponekad promijeniti svoju osnovnu
poslovnu strategiju ili promijeniti sadasnje poslovanje kako bi efikasnije
konkurisali. To se mora raditi neprestano jer se trziste mijenja, a uspjeh uvijek
privlaci nove konkurente. Morate ici uporedo sa konkurencijom, ako za duze
vrijeme zaostanete to moze kobno uticati na vase poslovanje. Troskovi za
nadoknadivanje propustenog su obicno veci od troskova (napora) da stalno
pratitekonkurenciju. Konkurente morate pratiti da bi saznali koji segment
kupaca zanemaruju i Vi cete ga najlakse privuci k sebi.

ELEMENTI
STRATEGIJE
Konkurent 1-
Konkurent 2
-
Konkurent 3 - Konkurent 4 -
Ciljna/e grupa/e
Širina asortimana
Dubina asortimana
Kvaliteta 1
- ……………

Kvaliteta 2
- …………….

Koliĉinske /
Prodajne jedinice

Ambalaţa / Dizajn /
Estetski aspekt

Dodatne usluge
Cijena
Uvjeti plaćanja
Distribucija /
Mjesta prodaje

Teritorijalna pokrivenost
Promocija
Imidţ / Posebnost /
Prodajna prednost


SWOT analiza

Provedena istraţivanja marketing okruţenja sistematiziraju se u SWOT analizi
koja predstavlja
- koristan alat za analizu trenutne situacije poduzeca na trţištu i analizu
resursa poduzeca
- temelji se na analiziranju snaga i slabosti poduzeca, te prilika i prijetnji iz
okoline
- odgovore koji su rezultat SWOT analize poduzece treba koristiti za
donošenje vaţnih strateških odluka.

SWOT analiza predstavlja akronim engleskih rijeci:
S – snage (strongs) - odnosi se na resurse poduzeca, koji se mogu iskoristiti
kao osnova za razvijanje konkurentske prednosti. Razmišljajte o snagama s
Vašeg stajališta, ali i sa stajalištaVaših partnera, konkurenata i svih drugih s
kojima radite.
W – slabosti (weaknesses) – nedostatak odredenih resursa (snaga) moţe se
promatrati kao slabost. Opet, ne zaboravite na slabosti gledati i sa strane drugih
– rade li vaši konkurenti bolje od Vas? Zašto?
O – prilike (opportunities) – analiza eksterne okoline poduzeca moţe ukazati
na postojanje novih prilika za rast i ostvarivanje profita poduzeca.
T – prijetnje (threats) – promjene u eksternoj okolini mogu predstavljati
prijetnje za rast i razvoj poduzeca, te njegov opstanak na trţištu.

S – SNAGE (strongs) Što radite dobro?
Koje
prednosti
imate u
odnosu
nakonkurencij
u?
Imate li
pristup nekim
vaţnim
resursima?
Jeste li vlasnik
prestiţne
tehnologije?
Jeste li vlasnik
nekog
patenta?
Posjedujete li odredeni image?Imate li troškovne prednosti nad ostalima? Imate
li dobre odnose s kupcima.
W – SLABOSTI (weaknesses) Što moţete popraviti? Što radite loše? Imate li
loš image ili lošu reputaciju medu kupcima? Imate li visoke troškove? Nedostaju
li vam kljucne kompetencije? Nedostaju li vam marketinške vještine?
O – PRILIKE (opportunities) Postoji li nezadovoljena trţišna potreba?
Moţete li uci na nova trţišta ili nove trţišne segmente? Ocekuje li se dolazak
novih tehnologija? Ocekuju li se neke zakonske promjene ili slabljenje nekih
trgovackih barijera? Je li moguca diferencijacija proizvoda? Je li moguca
vertikalna integracija.
T – PRIJETNJE (threats) Što radi konkurencija? Je li vjerojatan ulazak novih
konkurenata? Povecava li se prodaja supstitutivnih proizvoda? Mijenjaju li se
neke zakonske regulative (na vašu štetu)? Raste li pregovaracka moc
potrošaca/dobavljaca? Mijenjaju li se potrebe i ukusi potrošaca.DEFINIRANJE MARKETING STRATEGIJE

Definiranje marketing strategije, odnosno, trţišnog nastupa kojim se ostvaruju
postavljeni ciljevi, u skladu s misijom i vizijom te analizom unutrašnjeg i
vanjskog okruţenja, provodi se kroz:
 odabir strategije – osnovne strategije temelje se na:
a) niskim troškovima i niskim cijenama -> velikim koliĉinama
b) diferencijaciji => razliĉit marketing miks za razliĉite ciljne grupe,
trţišta
c) fokusiranju => segmentacija i specijalizacija
 izbor ciljnog trţišta
- ocjenom znaĉaja/koristi pojedinih segmenata (veliĉine – broja kupaca,
koliĉine potraţnje; dinamike; znaĉaja/utjecaja na druge segmente)
- izborom jednog ili više ciljnih segmenata
 pozicioniranje
- za svaki ciljni segment
- u odnosu na konkurenciju
odreĊivanjem marketing miksa => definiranje jedinstvene prodajne
prednosti.
Marketinški se plan u poslovnom planu moţe oblikovati unutar ovih
okvirnih naslova:
Plan razvoja proizvoda, robe ili usluga
Politika cijena
Prodajno/nabavni kanali i fiziĉka distribucija
Promocijski – promidţbeni plan
Projekcija prodaje i prihoda


Definiranje marketing mixa-paket marketinga

Paket marketinga je kombinacije elemenata koji se koriste u problemima
marketinga da bi se odreĊeni program marketinga usredsredio na odreĊeni
proizvod na odreĊenom trţištu. U literature se koristi i izraz marketing
mix/Paket marketinga je sliĉan receptu za uspješan proizvod koji obuhvata
sljedeće komponente na odgovarajući naĉin:

1. Proizvod-proizvodni asortiman ili usluge, izvedba i ambalaţa
funkcionalnst prizvoda.

2. Distributivni paket-mjesto kombinacije metoda za skladištenje i
transport roba do taĉaka kupovine. Ovdje je naglasak na mjestu
marketinga.

3. Paket komunikacija i promocija-kompletan paket koji obuhvata
reklamiranje, prodaju, propagandu i aktivnosti na istraţivanju marketinga.
Propaganda je bit komunikacije marketinga.

4. Paket servisiranja-cijene-aktivnosti na praćenju koje osiguravaju
zadovoljstvo klijenata i pouzdanost proizvoda. Ovo će zajedno sa ostalim
troškovnim faktorima i politikom odrediti cijene.

Rukovodioci marketinga pokušavaju da kontrolišu vijek svih proizvoda
kompanije modifikovanjem i promjenom ovih paketa i aranţmana.

Definiranje marketing miksa (4 P) je definiranje kombinacije koja će u najvećoj
mogućoj mjeri zadovoljiti potrebe ciljnog trţišnog segmenta, uspješnije od
konkurencije.
Obzirom da djeluju kao kombinacija, elementi marketing miksa moraju biti
meĊusobno usklaĊeni kako bi ciljnom trţištu odašiljali integriranu sinergijsku
poruku.
 Proizvod/usluga– svojim oblikom, veliĉinom, markom, dizajnom,
ambalaţom, opremanjem...
 cijena – kroz “obećanje”/znaĉenjem kvalitete, prestiţa, uštede..
 kanali distribucije/mjesto- znaĉenjem dostupnosti, ekskluzivnosti..
 promotivni miks – porukama, kanalima…

PROIZVOD

Proizvod karakterizira kvaliteta, pakiranje, stil, ime marke (brand), velicina,
garancija i dr. Proizvod ili usluga je materijalizirana ponuda na trţištu
koja ima svoje karakteristike, pakiranje i svoju oznaku marke.
Treba definirati trţišna obiljeţja proizvoda/usluge:


- upotrebnu vrijednost (osnovna i dodatna svojstva
- kvalitetu (optimalnu u realnim okvirima isplativosti
- estetiku (tako da uvaţava/uvećava upotrebnu vrijednost
- obiljeţavanje/opremanje (ambalaţu, pakiranje, etikete, oznake, upute,
dokumentaciju asortiman (širinu, dubinu, meĊusobnu povezanost
u proizvodnji, prodaji...)
- suvremenost (predviĊanje ţivotnog ciklusa - uvoĊenje novih, napuštanje
zastarjelih proizvoda)
- dodatne usluge (prije-prodajne i poslije-prodajne - savjetovanje,
kreditiranje, garancije, montaţa, servis

- Specifiĉnost usluga kao proizvoda, izrazita subjektivna vrijednost,
direktno prisustvo / sudjelovanje korisnika usluge (interaktivni marketing)
daju posebnu vaţnost definiranju:
- procesa pruţanja usluge

- pruţatelja uslugeCIJENA

Neposredno utjece na formiranje ukupnog prihoda i ima psihološkiutjecaj na
potrošaca. Za skuplje stvari mislimo da su kvalitetnije, a da su jeftinije manje
kvalitetne. Kako ce se cijena odrediti u prvom redu ovisitce o ulaznim
troškovima, no moţe ovisiti i o vladinim propisima,ospecificnim konkurentskim
situacijama, o gospodarskim uvjetima i tome slicno.
“Prava” cijena je ona cijena koja je prihvatljiva za kupca (odgovara ukupnoj
subjektivnoj vrijednosti/poţeljnosti proizvoda) i profitabilna za ponuĊaĉa.
Na definiranje cijena utjeĉu:
 unutrašnje determinante – troškovi, obiljeţja proizvoda, ciljevi
profitabilnosti, rast poduzeća
vanjske determinante – zakonodavstvo, kupci, konkurencija, promjene
na trţištu.
OdreĊivanje cijena vrši se uvaţavanjem razliĉitih aspekata,
odnosno, kombinacijom metoda:
 trţišne metode > prihvatljivost za kupce
- prema potraţnji (ekonomski ili psihološki zakon); metode niskih
(ulaznih) i visokih (prestiţnih) cijena..; posebne - za nove proizvode,
psihološke (efekt okruglih brojeva; cijene paketa..), promotivne
(akcijske, popusti...)
 konkurentske metode -> pozicioniranje prema konkurenciji -
niţe/iste/više
 troškovne metode -> utjecaj troškova
- metode “cost plus”, jednakih cijena, povrata ulaganja.. (obraĉun
troškova metodama: direktnih troškova, apsorpcije, ABC…).


DISTRIBUCIJA/ LOKACIJA

Što je proizvod ili usluga dostupnija kupcu, vece su šanse da ce ih zapaziti
i kupiti. Te aktivnosti podrazumijevaju odluke o kanalima prodaje, fizickoj
distribuciji, skladištenju i sl.
Svrha distribucije/lokacije je ponuditi pravi proizvod za prave kupce na pravom
mjestu u pravo vrijeme, uz najniţe troškove.
Distribucija moţe biti vlastita (direktna) ili ugovorna (posredniĉka), a izbor
distribucijskih kanala/lokacije ovisi o:
 vrsti proizvoda, te udaljenosti i veliĉini trţišta
 potrebama i navikama kupaca
 obliku distribucije -> intenzivna, selektivna, ekskluzivna distribucija
isplativosti (uštede/smanjenje troškova prijevoza, skladištenja, upravljanje
zalihama...).
Duzina i nivoi kanala disribucije

PLNIRIRANJE PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI
Promocija predstavlja sve razlicite aktivnosti koje poduzima neko poduzece
da bi prenijelo odlike svojih proizvoda odredenim ciljanim skupinama.
Promocija
obuhvaca
aktivnosti
oglašavanja,
osobnu /licnu
prodaju,
unapredivanje
prodaje,
odnose s
javnošcu,
izravan/direkt
ni marketing.
Konkretno,
promotivnim
aktivnostima
preduzeće
treba da:
upozna
trţišne subjekte sa kvalitetom i svojstvima proizvoda, stvori pozitivni imidţ o
proizvodu i samom preduzeću, upozna trţišne subjekte o svim diferencijalnim
prednostima proizvoda i preduzeća u odnosu na konkurenciju i sl.
Komunikacija s trţištem moţe biti usmjerena na potrošaĉe (“pull” strategija) i
na posrednike (“push” strategija) a provodi se razliĉitim kombinacijama
promotivnog miksa:
 osobnom prodajom
 direktnim marketingom
 unapreĊenjem prodaje
 propagandom (oglašavanjem)
 odnosima s javnošću i publicitetom.

Osobna prodaja–licna prodaja = direktni osobni kontakt, komunikacija
“licem u lice”, provodi se u fazama:
- identifikacija potencijalnih kupaca
- pristup = kontakt i odnos s kupcem (upoznavanje ţelja i potreba kupca;
stjecanje povjerenja <- nastupom, pojavom, ponašanjem.
- prezentacija = informacije o proizvodu i pomoć pri donošenju odluke
(stjecanje povjerenja, buĊenje interesa i jaĉanje ţelje <- struĉnošću,
objektivnošću, uvaţavanjem potreba kupca, ukazivanjem na razlike,
prednosti.
- rješavanje prigovora <- pripremljenom, struĉnom, uvjerljivom
argumentacijom.
- ugovaranje prodaje -> kritiĉna procjena trenutka zakljuĉivanja.
- praćenje prodajnog procesa (postkupovnog ponašanja).
-
Direktni marketing = izravno komuniciranje s identificiranim kupcem/ima radi
dobivanja neposredne reakcije u cilju: selektivnog osvajanja ciljanih kupaca,
izravne prodaje te pojaĉavanja / odrţavanja prodaje. Provodi se:
- stvaranjem liste (prikupljanjem adresa, selekcijom, odrţavanjem)
- izborom medija (izravna pošta = mailing, telemarketing …)
- kreiranjem poruke
- provedbom i kontrolom/praćenjem.

UnapreĊenje prodaje = stimulacija na kupnju, dodatak osnovnim koristima
 za posrednike – bonifikacije, zajedniĉke promocije (edukacije, akcije…),
specijalizirani sajmovi…
 za potrošaĉe - bonusi, nagrade (jednokratno, kraće razdoblje...), izlošci
(police, natpisi..).

Propaganda (oglašavanje) = plaćena, neosobna komunikacija putem razliĉitih
medija, usmjerena na proizvod ili na imidţ (korporativna) s ciljem:
 informiranja i podsjećanja
 buĊenja svjesnosti i interesa -> privlaĉi na probu
 promjene stavova (preferencija) -> povećava vrijednost.

Odnosi s javnošću = komunikacija sa unutrašnjim i vanjskim javnostima za
kreiranje imidţa, društvene/neekonomske vrijednosti.
Publicitet = neosobna komunikacija vezana za organizaciju, proizvod, ideju,
osobu…koja nije izravno financirana od sponzora (medijske objave,
materijali...).
Definiranje promotivnog miksa:
- odreĊivanje ciljeva
- izbor oblika, programa (ovisno o ciljevima, ciljnim segmentima, proizvodu,
proraĉunu
- definiranje sadrţaja poruke (što ţelimo reći, kome - racionalni, emocionalni i
moralni apeli
- izbor strukture (jednostrane i dvostrane poruke; redoslijed, pozicija
- izbor izvora i medija (ovisno o vjerodostojnosti, pokrivenosti, efikasnosti-
odreĊivanje proraĉuna/budţeta (prigodno i kao sastavni dio marketing
proraĉuna- naĉin evaluacije (pred-testiranje i post-Definiranje marketing proraĉuna

Kako bi se definirana strategija mogla i provesti, treba planirati adekvatna
financijska sredstva – ulaganja i troškove planiranih elemenata i aktivnosti
marketing strategije, kao što su:

- planirana istraţivanja
- predviĊena edukacija prodajnog osoblja
- planirana politika distribucije i cijena (izrada web stranice i odrţavanje;
provizije agentima, zastupnicima, trgovaĉkim putnicima; politiku
rabata...)
- predviĊena politika garancija, dodatnih usluga
- planirani budţet promitivnog miksa (osobne prodaje – putovanja,
reprezentacije..; direktnog marketinga – baze podataka, pošte,
telefona…; unapreĊenja prodaje – akcije, sajmovi, stalci..; oglašavanja –
medija plan…)
- izrada vizualnog identiteta (logo, podsjetnice, memorandumi…)i drugo.Marketing proraĉun, u skladu s planiranom marketing strategijom moţe
sadrţavati jednokratna ulaganja, povremena (ciljana, akcijska) ulaganja te
redovne godišnje/mjeseĉne troškove.
TRŢIŠNE PROJEKCIJE

Na temelju obavljenih istraţivanja, postavljenih ciljeva i definirane strategije,
obzirom na procjenu ciljanog trţišta i naše mogućnosti te planirane aktivnosti
mogu se projicirati i trţišni rezultati – dinamika i koliĉina prodaje.
Prodaja se planira izvorno u koliĉinskim jedinicama proizvoda/usluga, kako bi
se:
 planirao kapacitet i organizacija poslovanja
 realno procjenjivali trţišni rezultati, rast/pad prodaje, trţišni udio, i sl.

Ostvarenje prihoda od prodaje rezultat je planiranih koliĉina prodaje i definirane
politike cijena, i trebao bi ĉiniti najveći dio ukupnih prihoda poslovnog
pothvata.
Trţišne projekcije dinamiĉki se prikazuju:
 na mjeseĉnoj razini za prvu godinu – kako bi se omogućilo:
- preciznije planiranje kapaciteta i organizacije poslovanja;
- uviĊanje potreba za obrtnim sredstvima, obzirom na eventualne
negativne novĉane tokove, uslijed neusklaĊenosti dinamike i koliĉine
prilijeva i odlijeva;
 na kvartalnoj razini za drugu (eventualno i treću) godinu – kako bi se
omogućilo daljnje praćenje oscilacija, cikliĉkih poslovnih promjena koji
se mogu razlikovati od prve godine, obzirom da ona, kao poĉetak
poslovnog pothvata, ne moţe biti reprezentativna;
za ostalo razdoblje na godišnjoj razini (najĉešće se plan rasta rezultata
prodaje zaustavlja u 3.- 4. godini te se za daljnje razdoblje projicira ista
razina prodaje i prihoda
PLANIRANJE PROJEKCIJE PRODAJE (kolicina u jedinicama mjere:
kom.1,kg,.)PRILOG: MARKETING PLAN

SAŢETAK (1-2 str.) – u slučaju izrade Poslovnog plana(PP) izraĎuje se za cijeli
PP
- saţetak ključnih elemenata Marketing plana / PP
- napomena: izraĎuje se nakon izrade konačne verzije Marketing plana / PP

PREDSTAVLJANJE (oko 1 str.) – obvezni dio izrade Marketing plana i
Poslovnog plana
- sadrţi: formalne podatke tvrtke, izjavu o misiji, ciljeve / planove (dugoročne,
kratkoročne).
ANALIZA SITUACIJE (2-3 str.) - sadrţi osnovne podatke o:
 djelatnosti (proizvodu/usluzi)
 makrookolini
 trţištu - dobavljaĉima, posrednicima, kupcima, konkurenciji
 kako to utjeĉe na poslovanje tvrtke = saţetak utjecaja prošlih, sadašnjih i
budućih uvjeta poslovanja kako bi se identificirale snage, slabosti, prilike i
prijetnje (SWOT analiza).

MARKETING STRATEGIJA (3-4 str.) - sadrţi:
 opis opće strategije
 izabrana ciljna trţišta
 pozicioniranje = definiran marketing miks - politiku proizvoda/usluge;
politiku nabave i prodaje/distribucije; politiku cijena; promotivni miks
 proraĉun marketinga.

PROJEKCIJA PRODAJE (cca 1-2 str.) - sadrţi projekcije:
 prodaje (koliĉine i prihoda)
 nabave = direktnih troškova “proizvodnje”, razlike u cijeni po jedinici
proizvoda/usluge (u Poslovnom planu nakon obrade tehnološkog aspekta)


OPERATIVNI PLAN (cca 2 str.) – u slučaju izrade Poslovnog plana izraĎuje se
za cijeli PP
- sadrţi: moguće prepreke / probleme ostvarenja Marketing plana / PP te
moguća rješenja
- terminski plan potrebnih aktivnosti za ostvarenje Marketing plana / PP (ŠTO,
TKO, KADA, KAKO,ĈIME); sustav kontrole (što, tko, kada, kako
pratiti/mjeriti).

PRILOZI – u slučaju izrade Poslovnog plana uključuju se prilozi cijelog PP
- detalji trţišnih analiza
- logo tvrtke / kućni stil; marka proizvoda/usluge; slike proizvoda/usluge;
posebne specifikacije proizvoda/usluge; dizajn ambalaţe, etikete ...
- cjenik, ponude; preporuke, pisma namjere, predugovori, ugovori s
dobavljačima, posrednicima, kupcima ...
- planovi / rješenja promotivnog miksa (plan promotivne kampanje; medija-
plan; mailing plan za direktni marketing; rješenje za oglas – radio/TV/tisak
plakat; rješenje kataloga/brošure/ letka; izgled sadrţaj web stranice…).


Tehniĉko–tehnološki opis projekta
Podatke koje treba da sadrţe projekti ukazuje da se izrada projekata mora
povjeriti struĉnjacima tehniĉke-tehnoloske struke. MeĊutim, jasno je da bi
samo prikazivanje projekata zahtijevalo usko struĉno znanje kako korisnika
informacija, tako i ekonomista koji su zaduţeni za izradu marketing plana i
finansijskog plana. Naime, svi kvantitativni i kvalitativni podaci iz projekata ne
samo da dominantno opredeljuju visinu investicionih ulaganja, već dodatno
opredeljuju visinu varijabilnih i visinu pojedinih fiksnih troškova. Iz tog
razloga neophodno je napraviti rezime tehniĉko-tehnološke analize sa
osnovnim karakteristikama odabranog tehniĉko-tehnološkog rešenja.
Dok iz poglavlja trţišnih podataka moramo predoĉiti informacije o tome što,
koliko i kada proizvoditi, trţiti ili usluţivati te gdje, kada, koliko i zašto
nabavljati sve potrebne inpute za kontinuirano odvijanje proizvodnje, trţenja ili
usluţivanja, u poglavlju tehniĉko-tehnološkog opisa valja predoĉiti potrebne
informacije koje odgovaraju na pitanja gdje, kako, i (s) ĉime ćemo proizvoditi,
trţiti ili usluţivati.
Dakle, interesentima bi trebali ponuditi sve potrebne informacije glede sljedećih
odrednica:


Sadrţaj poglavlja tehničko-tehnološkog opisa biznis-plana

Analiaz lokacija projekta
Tehnologija i kapacitet projekta
Stalna sredstva projekta
Materijalni inputi projekta
Projekcija zaposlenika
Zaštitne mjere
Razdoblje izvedbe


Lokacija projekta.
Svaki poduzetniĉki pothvat (bio on proizvodni, trgovaĉki, usluţni ili mješoviti)
ima svoje specifiĉnosti glede izbora makrolokacije i mikrolokacije. U pravilu bi
lokacija projekta i temeljna djelatnost projekta trebali biti što bolje meĊusobno
prilagoĊeni. Znaĉaj lokacije prevashodno je uslovljen karakterom investicionog
ulaganja, odnosno predmetom poslovnog plana. Ako se radi o povećanju kapa-
citeta, modernizaciji ili rekonstrukciji tehnološke opreme realno je pretpostaviti
da investitor na osnovu prethodnog poslovnog iskustva raspolaţe svim relevant-
nim informacijama o prednostima i slabostima lokacije. Drugaĉiji je sluĉaj kod
novih poslovnih aktivnosti kada investitor nema prethodno iskustvo
Prethodno izlaganje ukazuje da je lokacija posebno znaĉajna kod novih investi-
cionih aktivnosti, nezavisno od toga da li se radi o:
• osnivanju preduzeća,
• uvoĊenju novog proizvoda u asortiman investitora ili novoj lokaciji na
kojoj će se postojeći asortiman proizvoditi (nove proizvodne lokacije),
• otvaranju novih prodajnih mjesta (nove trgovinske lokacije) ili
• otvaranju novih usluţnih prostora (nove usluţne lokacije).

Lokacija je prostorni razmještaj nekog objekta, bilo da se radi o industrijskom
poduzeću ili postrojenju, ţeljezniĉkoj stanici, školi i sliĉno. Lokacija ima
posebno znaĉenje kada su u pitanju gospodarski i industrijski objekti. Investitor
prilikom odabira lokacije za nove poslovne poduhvate moţe poĉeti od šireg
ekonomskog prostora zemlje i postepeno suţavati izbor na region, grad
(naselje), pa sve do konkretnog mjesta. Otuda izbor lokacije nekada predstavlja
proces donošenja niza odluka, pri ĉemu svaka odluka omogućava investitoru da
suzi izbor, kako bi pronašao najbolju lokaciju za svoj posao. Kao što prilikom
odabira lokacije investitor razmatra sve relevantne aspekte šireg i uţeg okruţe-
nja, tako je neophodno da o njima upozna korisnike informacija, odnosno da iz-
nese osnovne karakteristike:1. izbor makrolokacije
2.izbor mikrolokacije.
\\\\\\\\\\\\
Makrolokacija je ona koja se odnosi na šire zemljopisno podruĉje na koje se
smješta neki gospodarski objekt. Njome se odreĊuje poloţaj objekta u okviru
drţave ili regije na naĉin da se takav proizvodni sustav uklapa u sustav
nacionalnog, odnosno regionalnog gospodarstva.
Mikrolokacija znaĉi definiranje konkretnog mjesta na koje se smješta neki
objekt. Njome se odreĊuje toĉan poloţaj zemljišta objekta unutar odreĊene
industrijske zone ili grada. Posebni oblici mikrolokacije odnose se raspored
pogona i radnih mjesta unutar tvornice.
ČIMBENICI UTJECAJA NA IZBOR MAKROLOKACIJE
Na izbor makrolokacije objekta utječu dvije skupine čimbenika: društveno-
politički i proizvodno - ekonomski.
Društveno-politički čimbenici jesu:
 Uklapanje projekta u perspektivne planove regionalnog gospodarskog
razvoja - prioritet imaju projekti koji potiču razvoj nerazvijenih regija.
 Uklapanje nove tvornice/objekta u cjelokupni sustav nacionalnog
gospodarstva - zbog trenda decentralizacije, veliki pogoni zadrţavaju
samo razvoj postojećih i novih proizvoda, te montaţu, a izrada dijelova
odvija se u kooperaciji - mali pogoni koji mogu biti smješteni i u
gradovima.
 Obrana zemlje.
Proizvodno-ekonomski čimbenici:
 Nabavno i prodajno trţište - Ovo vrijedi za pogone s visokim udjelom
sirovina i repromaterijala, visokim transportnim troškovima - ljevaonice,
proizvodnja cementa, nafte i sliĉno i/ili širokoj strukturi potrošaĉke mreţe
- proizvoĊaĉi prehrambenih proizvoda, graĊevinskih materijala i sliĉno;
 Mogućnost snabdijevanja energijom – primjenjuje se u onim sluĉajevima
gdje je potrošnja energije u proizvodnji vrlo velika (proizvodnja
aluminija);
 Osiguranje radne snage – primjenjuje se u radno intenzivnim
industrijama, a obuhvaća pitanja broja, kvalifikacije, blizine lokaciji,
mogućnost prekvalifikacije i sliĉno (tekstilna industrija);
 Razvijenost prometnih veza – primjenjuje se kada se trebaju transportirati
krupne sirovine ili proizvodi, s relativno niskom vrijednosti po jedinici
teţine, na veće udaljenosti.
U ovom dijelu paţnju treba pokloniti onim podacima koji se ne mogu naći na
drugom mjestu u poslovnom planu (infrastrukturna opremljenost, blizina i
mogućnost komunalnih prikljuĉaka, karakteristike zemljišta i sl), dok se na
ostale znaĉajne aspekte samo treba osvrnuti.

.ČINIOCI UTJECAJA NA IZBOR MIKROLOKACIJE
Temeljni ĉimbenici za izbor mikrolokacije jesu:
1) Površina zemljišta - razmatra se veličina (30-50% ukupne površine za
proizvodne i pomoćne objekte), oblik (najbolji - pravokutni) i poloţaj
(veze s kooperantima, prikljuĉivanje na promet i energetske izvore)
raspoloţivog zemljišta vezano za lociranje proizvodnih i pomoćnih
objekata, moguće proširenje, zelena površina, rekreacijsko-sportski
objekti.
2) Konfiguracija tla - najpovoljnije je ravno zemljište s nagibom 1 do 2%
(gravitacijsko odvoĊenje oborina, niski troškovi poravnavanja). Za
zemljište nagiba većeg od 4% potrebno je planirati izgradnju objekata na
više razina.
3) Nosivost zemljišta i hidrološka svojstva - nosivost znaĉajna kod
proizvodnje gdje se dinamiĉkim silama djeluje na okolinu (prese).
4) Prometna povezanost - mogućnost prometnog prikljuĉka s izabrane
lokacije na postojeće raspoloţive prometnice.
5) Energetske potrebe - ovdje se definira najpovoljniji prikljuĉak na
energetsku mreţu. Moguća je i izgradnja posebne trafostanice ili sliĉnog
što povećava troškove u ukupnoj investiciji.
6) Potrebe za vodom - odreĊuju se potrebe proizvodnog sustava za pitkom i
tehnološkom vodom i to prema koliĉini vode u jedinici vremena i
kakvoćom vode. Posebnu paţnju treba pokloniti proĉišćavanju zbog
zaštite okoliša.
7) Zone stanovanja - uzimaju se u obzir udaljenosti od mjesta stanovanja do
potencijalne lokacije, te troškovi prijevoza. U naseljima bez javnog
prometa udaljenost ne bi smjela biti veća od 2 - 2,7 km. Preporuĉljivo je
da gornja granica vremena potrebnog za dolazak radnika na posao ne
bude iznad 45 minuta.
8) Ostali uvjeti - utjecaj proizvodnog sustava na okolinu (zraĉenje, buka).
Ako su ti utjecaji negativni potrebno je osigurati odgovarajuće mjere
zaštite.
Pitanja na koja bi trebalo odgovoriti kada je u pitanju lokacija:

 Je li na planiranoj mikrolokaciji dozvoljena ţeljena djelatnost?
 Podlijeţe li planirani poslovni pothvat zakonskim ograniĉenjima
glede zaštite okoliša?
 Koliki su troškovi dobivanja graĊevinske dozove i ostalih s tim
povezanih troškova (porezi, doprinosi, komunalije i sl.)?
 Koliki su troškovi prikljuĉenja na vodu, struju, telekomunikacije,
kanalizaciju, prometnice?
 Koliki su troškovi prijevoza i ostali zavisni troškovi nabave
sirovina od dobavljaĉa do pretpostavljene mikrolokacije?
 Hoće li se za predloţeni pothvat angaţirati radnici iz okolice ili iz
drugih dijelova regije ili zemlje?
 Kakva je porezna politika jedinice lokalne samouprave na podruĉju
pokretanja poslovnog pothvata? Itd.
TEHNOLOGIJA I KAPACITET POSLOVNOG POTHVATA
U najnovije vrijeme mnogo se govori o suvremenoj tehnologiji, koja
suvremenim metodama nastoji povećati uĉinkovitost, te po ljude i okoliš
sigurnije naĉine proizvodnje ţeljenih proizvoda. S druge strane, kapacitet bi se
mogao definirati kao mogućnost nekog proizvodnog trgovaĉkog ili usluţnog
sustava da u odreĊenom vremenu proizvede neku koliĉinu odreĊenog proizvoda,
proda neku koliĉinu robe ili usluţi neku koliĉinu odreĊenih usluga. Pri
odreĊivanju tehnologije i kapaciteta, poduzetnik bi morao poći od same
poduzetniĉke misije, financijskih mogućnosti, te kratkoroĉnih ili dugoroĉnih
ciljeva projekta. OdreĊivanje kapaciteta u projektu zauzima osobito znaĉajno
mjesto, jer predstavlja suoĉavanje tehnoloških i trţišnih mogućnosti.
Šira definicija: Tehnologija je primjena znanja za rješavanje ljudskih problema.
Uţa definicija: Tehnologija je niz procesa, sredstava, metoda, postupaka i
opreme koji se koriste za proizvodnju roba i usluga. Tehnologija prouĉava naĉin
prerade prirodnih dobara (sirovina) u razliĉite proizvode poslovne (proizvodne)
ili krajnje (osobne) potrošnje.
Vrste tehnologije:
- klasiĉne: radno intenzivne, kapitalno intenzivne,
- suvremene: primjena sofisticiranih tehnoloških rješenja u proizvodnji
(CAD, CAM, CIM).

Oblikovanje posla i izbor tehnologije trebaju biti simultane odluke.
Odluku o tehnologiji treba donijeti u suradnji sa struĉnjakom iz djelatnosti
kojom se ţelite baviti. Pritom treba voditi raĉuna o tehnološkim ĉimbenicima i
troškovnoj uĉinkovitosti.
Kapacitet je sposobnost (mogućnost) nekog proizvodnog, trgovaĉkog ili
usluţnog sustava da u odreĊenom vremenu proizvede odreĊenu koliĉinu
proizvoda (proda ili usluţi). Ili, kapacitet je maksimalna koliĉina outputa neke
proizvodnje. Pritom se mogu razlikovati:
 Maksimalni kapacitet – najveća moguća proizvodnja (maksimalno
opterećenje ljudi i opreme).
 Radni kapacitet – prosjeĉna proizvodnja u "normalnim" uvjetima
funkcioniranja poduzeća.
 Minimalni kapacitet – tehnološki gledano, najmanje moguće opterećenje
ljudi/strojeva; ekonomski gledano – toĉka pokrića troškova (koliĉina
proizvodnje prilikom koje se ukupni troškovi izjednaĉavaju s ukupnim
prihodom, tj. poduzeće više nije u gubitku, ali ne ostvaruje dobit), i
 Optimalni kapacitet – stupanj korištenja proizvodnih ĉimbenika (ljudi,
opreme, materijala) koji stvara najmanje troškove (tehnološki gledano), a
da se pritom proizvedena koliĉina robe moţe prodati (ekonomski
gledano).

Ĉimbenici o kojima bi trebalo voditi raĉuna prilikom izrade poslovnog plana
ukljuĉuju:

 Tehniĉki opis i crteţ/shemu procesa proizvodnje, prodaje, odnosno
pruţanja usluge.
 Proraĉun komada proizvoda (usluge) – odnosno radnog kapaciteta - koji
se moţe proizvesti/pruţiti u jedinici vremena (pri ĉemu je znaĉajno da
radni kapacitet bude veći od minimalnog, predstavljenog toĉkom pokrića
troškova).
 Analizu maksimalnog kapaciteta, odnosno mogućnosti za povećanje
kapaciteta, što je potrebno zbog projekcije daljnjeg povećanja prodaje.

Pitanja na koja treba dati odgovore pri izboru tehnologije su sljedeća:
1. Hoće li se izabrati suvremena ili manje suvremena tehnološka rješenja?
2. Hoće li se nabaviti novoproizvedena ili rabljena oprema?
3. Hoće li se koristiti univerzalna ili specijalistiĉka tehnologija?
4. Hoće li se nabaviti domaći ili uvozni strojevi?
5. Hoće li se izabrati radnointenzivna ili kapitalnointenzivna tehnologija?STALNA SREDSTVA
. Ovdje je bitno predoĉiti sve informacije glede potrebnih stalnih sredstava. .
Stalna sredstva jesu materijalna (zemljišta, zgrade, postrojenja i sliĉno) i
nematerijalna imovina poduzeća (osnivaĉki izdaci, izdaci za istraţivanje i
razvoj, patenti i sliĉno) s vijekom trajanja duljim od godine dana, odnosno to su
sredstva koja se ne utroše u jednom poslovnom ciklusu, nego se koriste u više
ciklusa. Drugim rijeĉima, ova se sredstva amortiziraju, tj. svake se godine dio
njihove vrijednosti priznaje kao trošak, s ciljem da se kroz duţe vremensko
razdoblje prikupi dovoljno sredstava za zamjenu istrošene imovine
Ĉimbenici o kojima treba voditi raĉuna kao dijelu poslovnog plana ukljuĉuju:
 Katastarski/lokacijski plan i graĊevinski nacrt za objekte koje treba
izgraditi ili preurediti (ukljuĉivši i dokumentaciju za sve potrebne
instalacije: prikljuĉak na elektro-energetsku mreţu, telefonski prikljuĉak,
vodovodni prikljuĉak, itd.).
 Popis strojeva, transportnih sredstava i ostale vrijedne opreme kojom će
se objekti opremiti.
 Popis potrebne nematerijalne imovine: patenata, licenci, prava...
 Kalkulacije vrijednosti i plana amortizacije potrebne imovine, koji se
izraĊuju na temelju popisa potrebnih stalnih sredstava, a predstavljaju dio
ukupnih financijskih projekcija.


MATERIJALNI INPUTI
Materijalni inputi jesu sva sredstva koja imaju vijek kraći od godine dana, ili
koja se utroše u cijelosti u jednom ciklusu proizvodnje, a koja sluţe za
nesmetano odvijanje proizvodnog ili usluţnog procesa. Oni se, u principu, u
potpunosti utroše prilikom izrade proizvoda/pruţanja usluge, zbog ĉega se
njihova vrijednost kalkulacijom ugraĊuje u prodajnu cijenu.
Kod materijalnih inputa vaţno je obratiti pozornost na nekoliko pitanja:
- Proraĉun vrsta, kvaliteta, koliĉine (normativa) i troškova potrebnih
sirovina, poluproizvoda, energenata i drugih "ulaza" za izradu jedinice
proizvoda/usluge.
- Proraĉun ukupno potrebnih koliĉina i politika voĊenja zaliha (s
obzirom na predviĊenu proizvodnju).
- Plan nabave, transporta i skladištenja potrebnih inputa, pri ĉemu treba
obratiti paţnju na naĉin nabave sirovina (broj posrednika) i koliĉinu
nabave (odnos izmeĊu troškova i nesmetanog ciklusa poslovanja).
- Ukupna kalkulacija troškova nabave potrebnih inputa kao dio ukupnih
financijskih izraĉuna.

Normativi utroška materijalnih inputa i inputa rada
Odabrana tehnološko-tehniĉka i organizacijska rješenja uvelike utjeĉu i na
utroške inputa. Utrošci su ĉesto potanko utvrĊeni normativima, tj. koliĉinom
sirovina, materijala i rada po jedinici proizvoda i usluge.


Kada se normativi utrošaka inputa pomnoţe s planiranom koliĉinom proizvoda
ili usluga u jednom poslovnom ciklusu dobiju se ukupno potrebne koliĉine
inputa. Mnoţenjem koliĉine potrebnih inputa s odgovarajućom nabavnom
cijenom dolazi se do procjene obiĉno najvaţnijih stavki troškova (troškovi
sirovina i materijala, troškovi energije, troškovi rada, i sl.) u financijskom dijelu
poslovnog plana.


ORGANIZACIJA, ZAPOSLENI I TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Potrebni zaposlenici. U ovom dijelu tehniĉko-tehnološkog opisa potrebno je
navesti podatke o stalnim ili honorarnim zaposlenicima potrebnima za
kontinuirano odvijanje procesa proizvodnje, trţenja ili usluţivanja. To se odnosi
na sve zaposlenike koji ne rade na upravljaĉkim i razliĉitim administrativnim
poslovima. U oblikovanju poslovnog pothvata potrebno je u okviru
tehnološko-tehniĉkog dijela definirati organizaciju, te broj i troškove zaposlenih.
Radi se o procjeni svih zaposlenih (proizvodnih, tehniĉkih, pomoćnih,
administrativnih i drugih zaposlenika).
U poslovnom je planu potrebno definirati:
 Temeljne poslovne funkcije.
 'Core' i prateće poslove.
 'Outsourcing' (poslovi koji se najĉešće daju u 'outsourcing'; poslovi koje
nikakone bi trebalo davati u 'outsourcing').
 Ulogu poduzetnika u neposrednom upravljanju firmom.
 Poduzetnik vs. menadţer.
 Dizajnirati radna mjesta; opisati radna mjesta.
 Definirati i prikazati organizacijsku strukturu.
 Koji se poslovi moraju obavljati u poduzeću; od kojih se aktivnosti oni
sastoje; koliko izvršitelja mora obavljati pojedini posao; kakva znanja,
sposobnosti i kvalifikacije moraju imati izvršitelji za uspješno obavljanje
svojih poslova (analiza poslova i izrada opisa radnih mjesta).
 Koliko jedinica proizvoda/usluge zaposlenik treba naĉiniti u jedinici
vremena.
 Odakle će se pribaviti ("regrutirati") novi zaposlenici (vodite raĉuna o
broju i o potrebnim znanjima, vještinama i kvalifikacijama – školskoj
spremi zaposlenika).
 Kolike će biti plaće pojedinih zaposlenika (iz ĉega se izraĉunavaju
ukupni troškovi plaćanja zaposlenika).

ODREĐIVANJE REŢIMA RADA I POTREBNOG BROJA ZAPOSLENIH
Reţim rada:
- radno vrijeme poduzeća/objekta: dnevno, tjedno, godišnje
- reţim smjenskog rada
- radno vrijeme zaposlenika: dnevno, tjedno, godišnje.
OdreĊivanje potrebnog broja zaposlenih:
- normirani poslovi (poslovi koji se mogu normirati)
o normativi rada, vrste normi  norma vrijeme, pripremno
završno vrijeme
o plan poslovanja/proizvodnje i usluga  potreban fond radnog
vremena
o raspoloţivi fond radnog vremena.
- poslovi koji se ne mogu normirati  naĉin procjene potrebnog broja
zaposlenih.

PLAĆE I TROŠKOVI PLAĆA
Elementi strukture plaća:
- osnovna plaća (vrijednost radnih mjesta, procjena sloţenosti)
- stimulativno plaćanje (vezivanje plaće za uĉinak: elementi za koje se
moţe vezivati; odnos uĉinka i stimulativnog dijela plaće; naĉini obraĉuna)
- dodaci
- naknade
- beneficije.
Obraĉun plaća.
- povezivanje svih elemenata plaće u iznos bruto plaće
- od bruto plaće do iznosa za isplatu zaposleniku.
Troškovi plaća: kljuĉni elementi i problemi u projekciji troškova zaposlenih
(troškova rada), kao jednog od najznaĉajnijih elemenata troškova, ukljuĉuju
poznavanje i izraĉun:
- ĉiste plaće (novĉana nagrada koju prima zaposleni)
- bruto plaće (porezi, prirezi, doprinosi iz plaća)
- doprinosa na plaće
- plaće poduzetnika (pitanje njegovog neposrednog angaţmana u radu firme
i plaće za taj angaţman).
PRILOZI - PITANJA I OBRASCI ZA PRAKTIĈNI RAD


1. Temeljni poslovi, mjesto njihova obavljanja i naĉin pokrivanja
 Napravite listu temeljnih poslova koji će se obavljati u vašem poduzeću
odnosno u vezi s poslovanjem poduzeća (eventualno ih grupirajte po
temeljnim poslovnim funkcijama);
 koje će se od tih poslova obavljati u samom poduzeću, a koje ćete
povjeriti vanjskim suradnicima;
 gdje će se (fiziĉki) obavljati poslovi koje će se obavljati u samom
poduzeću.
2. Spisak radnih mjesta i potrebnih karakteristika zaposlenika
- Napravite spisak radnih mjesta prema sljedećoj tablici:
R.
br.
Naziv radnog mjesta Potrebna struĉna sprema Posebni zahtjevi
Stupanj Struka

- koja su radna mjesta kljuĉna za uspješno funkcioniranje vašeg projekta;
- kratko opišite poslove svakog pojedinog radnog mjesta.
3. Upravljanje firmom (poduzetnik: profesionalni rukovodioci):
 Tko će rukovoditi poslovanjem firme (vlasnik/vlasnici ili profesionalni
menedţeri);
 ako će se angaţirati profesionalni menedţeri, kakav će biti odnos
zaduţenja i ovlasti izmeĊu njih i vlasnika/poduzetnika;
 koliko će rukovodnih mjesta i rukovodnih razina postojati;
 kakva će biti podjela nadleţnosti i odgovornosti izmeĊu pojedinih
rukovodnih mjesta;
 koja će izvršna radna mjesta biti podreĊena pojedinom rukovodiocu.


4. Organizacijska shema
 Definirajte koje će se organizacijske jedinice formirati unutar vaše firme,
te rasporedite prethodno definirana radna mjesta u organizacijske jedinice;
 na temelju gornjih podataka, nacrtajte poĉetnu organizacijsku shemu
poduzeća.5. Reţim radnog vremena firme i zaposlenika

 Kakvo će biti radno vrijeme vaše firme:
a) dnevno (od kada do kada će raditi)
b) tjedno (koji dani u sedmici se neće raditi; da li će u nekim danima
radno vrijeme biti drugaĉije od ostalih dana; da li će se i kako raditi
nedjeljom ili u dane praznika)
c) godišnje (da li se planira drugaĉije radno vrijeme u pojedinim
periodima godine; da li se predviĊa vrijeme kolektivnog godišnjeg
odmora ili druge prilike kada će firma biti zatvorena)
 da li će pojedini dijelovi firme (ili objekti) imati specifiĉno radno vrijeme;
 da li će vrijeme rada sa strankama biti jednako vremenu rada firme ili
drugaĉije;
 kakav će biti raspored smjena (ukoliko se rad u nekim dijelovima
poduzeća organizira u smjenama)
 kakav će biti raspored radnog vremena pojedinih radnih
mjesta/zaposlenika (dnevni, tjedni, godišnji)
 da li će svi zaposlenici imati isti reţim radnog vremena ili će neki raditi
po drugaĉijem rasporedu. Koji?

6. Normativi rada za pojedine (karakteristiĉne) proizvode i usluge

 Moţete li definirati normative utrošaka rada (radnog vremena) za
pojedine karakteristiĉne proizvode i usluge (u pravilu iste one proizvode i
usluge za koje ste definirali normative materijalnih inputa):


Proizvod/usluga Jed. mjere Vrsta rada Jed. mjere Normativ (koliĉina)
Proizvod 1 Rad 1
Rad 2
Rad 3

Proizvod 2 Rad 2
Rad 4
Rad 5
Usluga 3


7. Potreban broj zaposlenika po pojedinim radnim mjestima

 Procijenite potreban broj zaposlenih po pojedinim radnim mjestima (za
poslove za koje je moguće odrediti normative, procjenu napraviti na
temelju plana proizvodnje/prometa, proraĉuna potrebnog fonda radnog
vremena i raspoloţivog fonda radnog vremena; za poslove gdje se ne
mogu definirati normativi, procijenite potreban broj zaposlenik u
globalu):R.
br.
Naziv radnog mjesta Potreban broj
zaposlenika u 1 smjeni
broj
smjena
ukupno potrebno
zaposlenika


 ocijenite postoji li u vašem okruţenju potencijalni zaposlenici s
kvalifikacijama i kvalitetama kakve su vama potrebne;
 kako planirate doći do potrebnih zaposlenika (javnim natjeĉajem, preko
Zavoda za zapošljavanje ili specijaliziranih agencija za zapošljavanje,
kontaktom s obrazovnim institucijama, preko privatnih kontakata i
poznanstava …);
 da li će biti potrebna odreĊena obuka zaposlenika kako bi mogli raditi na
poslovima koje ste im namijenili;
 na koji ćete regulirati formalni status pojedinih zaposlenika (radni odnos
na neodreĊeno vrijeme, radni odnos na odreĊeno vrijeme, ugovor o radu
…).
8. Plan plaća po pojedinim radnim mjestima
 Definirajte osnovne parametre za izraĉun prosjeĉnih visina plaća i drugih
primanja zaposlenih po radnim mjestima (iznose definirajte kao ĉiste
iznose koje će primiti zaposleni, mjeseĉno, u kunama):

R.
br.
Naziv radnog
mjesta
osnovna
plaća
stimulativni
dio
dodaci naknade beneficije UKUPNO


9. Proraĉun troškova zaposlenih
 Na temelju potrebnog broja zaposlenih i projekcije ĉistih primanja po
zaposlenom, napravite proraĉun troškova zaposlenih:


R.
br.

Naziv radnog
mjesta
ĉista
mjeseĉna
primanja po
zaposlenom
bruto po
zaposlenom
mjeseĉno**

broj
bruto iznos
troškova
zaposlenih
(mjeseĉno)
UKUPNO
troškovi
zaposlenih
godišnje
zaposlenih
UKUPNO


** Empirijski i aproksimativno, moţe se raĉunati primjenom koeficijenta od
1,8 do 2 na vrijednost u prethodnoj koloni ('ĉista mjeseĉna primanja po
zaposlenom').
Ova tablica daje vam podatak o ukupnim troškovima zaposlenih koje će
imati vaša firma.
 Treba još obratiti paţnju da li je proračun napravljen za prvu godinu
poslovanja ili za reprezentativnu godinu kada se poslovanje već uhodalo i
stabiliziralo. Ako je proračun napravljen na bazi početne godine, treba
procijeniti za koliko će troškovi zaposlenih rasti kako se u narednim
godinama bude povećavao opseg poslovanja.

Izračun broja potrebnih djelatnika i proračun plaća
Proračun broja potrebnih radnika
• Poslovi koji se mogu normirati:
– Potrebni fond radnog vremena: ukupan godišnji broj radnih sati
(svih radnika) potreban za izradu planiranog outputa (obujma
proizvodnje)
– Raspoloţivi fond radnog vremena: ukupan godišnji broj radnih sati
(po 1 radniku) koji stoji na raspolaganju nakon odbitka svih
gubitaka (godišnji odmori, bolovanja, opravdani/neopravdani
gubitci...)

Ukupan broj potrebnih radnika = Potreban fond radnog vremena
Raspoloţivi fond radnog vremena
Primjer:
Poduzeće planira godišnji output od 100 000 komada proizvoda Y, a po
tehnološkim kriterijima (normativ) za 1 komada proizvoda Y potroši se 15 min
rada.
- Potrebni fond radnog vremena (godišnje) = normativ x planirana
proizvodnja
= (15 min/60) Norma Sati/kom x 100 000 komada proizvoda Y
= 0,25 NS/kom x 100 000 kom.
= 25 000 NS.
- Raspoloţivi fond radnog vremena dobiva se umanjenjem ukupno
raspoloţivog
godišnjeg radnog vremena po radniku:
 (365 dana – 52 vikenda x 1 dan /ako se ne radi nedjeljom/ ili 2 dana
/ako se ne radi subotom i nedjeljom/ - ukupan broj drţavnih
praznika) x 8 h
- Prosjeĉan broj dana na godišnjem odmoru x 8 h
- Prosjeĉan broj dana na bolovanju x 8 h
- Prosjeĉan broj dan slobodnih dana x 8 h
- Prosjeĉan broj ostalih opravdanih izostanaka x 8 h
- Prosjeĉan broj ostalih neopravdanih izostanaka x 8 h
- Godišnji gubici radnog vremena zbog organizacijskih razloga u h
Mogući fond radnog vremena 365 dana - 104 = 261 * 8
sati =
2088 sati
Praznici i neradni dani 10dana * 8 sati = 80
Godišnji odmori 22 * 7 = 154
Slobodni dani 6 * 8 = 48
Bolovanja 12 * 8 = 96


- Kakvo je radno vrijeme pogona/prodavaonice (dnevno – koje sate;
tjedno – koje dane; godišnje – kako će se koristiti godišnji odmori,
slobodni dani, itd.)?
- Ako je radno vrijeme/vrijeme koje treba stajati na raspolaganju kupcima-
korisnicima/ dulje od potrebnog fonda radnog vremena (PFRV), povećati
PFRV!
- Za radna mjesta na kojima rad nije moguće normirati, koristi se procjena
i/ili postotak ukupnog broja proizvodnih radnika.
-
Obračun plaće
- Troškovi osoblja:
 Troškovi plaće (osnovna plaća – po sloţenosti poslova koje
obavlja & stimulativni dio plaće – po rezultatima rada/ako se
isplaćuje)
 Troškovi naknade plaće (isplata plaće kada se ne radi – naknada
plaće za vrijeme bolovanja, godišnjeg odmora, itd.
 Troškovi poreza i doprinosa na plaće
- Redovito se obraĉunava (barem) 1x mjeseĉno.
- Troškove osoblja, uz sve komponente plaće koje se isplaćuju radnicima,
ĉine doprinosi iz i na plaće, te porez i prirez na dohodak.
- Osnovica za plaćanje doprinosa iz i na plaću je iznos bruto plaće
umanjen za olakšice u plaćanju doprinosa.
- Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja propisano je da najniţu i
najvišu osnovicu za plaćanje doprinosa utvrĊuje ministar financija.

Vrsta doprinosa Iz plaće Na plaću
Doprinos iz plaće za mirovinsko osiguranje 20 % -
Ostali opravdani izostanci 2 * 8 = 16
Ukupno opravdani izostanci 394
Neopravdani izostanci 3 * 8 = 24
Neproizvodno radno vrijeme 80
Korisno radno vrijeme (efektivnih sati) 1590 (ES)
Prebaĉaj norme 12% 190,8
Raspoloţivo radno vrijeme (u norma-satima) 1780,8 NS
(samo I. stup)
Doprinos iz plaće za mirovinsko osiguranje
(I. + II. stup)
15 % + 5
%

Doprinos na plaću za zdravstveno osiguranje - 15 %
Doprinos na plaću za sluĉaj ozljede na radu i
profesionalne bolesti
- 0,50 %
Doprinos na plaću za zapošljavanje - 1,70 %
Ukupno 20 % 17,20 %

- Porez na dohodak (PD) obraĉunava se na osnovicu koju ĉini plaća
umanjena za osobni odbitak, (mjeseĉno za poreznog obveznika; e za
nezaposlenog muţa/ţenu; prvo dijete; e drugo dijete, itd.), a po poreznoj
prijavi obveznika i druge porezne olakšice.
- Stope PD-a: 15% u zavisnosti od visine prihoda .
- Prirez na porez na dohodak obraĉunava se na iznos obraĉunatog
(razrezanog) poreza na dohodak, a stopa ovisi o mjestu boravka

ZAŠTITA NA RADU I mjere zaštite okoliša

Zaštitne mjere. U ovom dijelu tehniĉko-tehnološkog opisa potrebno je, s
izrazitom objektivnošću, obratiti paţnju na mjere zaštite na radu i mjere zaštite
okoliša. Stoga bi ovaj dio morao sadrţavati popis i opis mjera udovoljavanja
svim zahtjevima zaštite zaposlenika pri radu, te popis i opis mjera udovoljavanja
zaštiti ĉovjekove okoline.
Obavljanje odreĊenih poslova (profesija) odvija se u uvjetima koji nisu sigurni
za zdravlje ljudi. Naţalost, tehnološki progres donosi sa sobom i niz sigurnosno-
ekoloških problema. U tom smislu potrebno je provoditi zaštitu na radu i zaštitu
okoliša primjenom zaštitih mjera i sredstava.
Ovaj dio projekta trebao bi sadrţavati popis i opis mjera udovoljavanja svim
zahtjevima zaštite zaposlenika pri radu (odjela, rukavice, maske i sl.) i zaštiti
ĉovjekove okoline (zaštita od mehaničkog kemijskog, radioaktivnog, biološkog,
termičkog, zvučnog zagaĎivanja zraka, vode i tla, estetsko devastiranje okoliša
ili urbanih naselja), što ovisi, naravno, o izabranoj makro i mikrolokaciji,
karakteristikama tehnološkog procesa, opremi, sirovinama i energiji.

. RAZDOBLJE IZVEDBE POSLOVNOG POTHVATA

Razdoblje izvedbe (ili aktivizacijsko razdoblje) predstavlja vrijeme od poĉetka
aktivnosti na realizaciji neke poduzetniĉke ideje do poĉetka redovitog
poslovanja. Zbog meĊusobne razliĉitosti i sloţenosti, biznis-planovi zahtijevaju i
razliĉito vrijeme aktivacije (za neki plan je potrebno samo nekoliko dana, a neki
se planovi izvode godinama). Stoga, u ovome dijelu projekta valja predoĉiti
cjelokupan popis, opis i trajanje aktivnosti koje se namjeravaju poduzeti
Razdoblje izvedbe poslovnog pothvata je vrijeme od poĉetka rada na realizaciji
neke poduzetniĉke ideje do poĉetka redovite proizvodnje, trgovanja ili pruţanja
usluge. Ovo razdoblje ukljuĉuje i sve pripremne radnje od konzultantskih
usluga, preko projektantskih, financijskih i sliĉnih.
Razdoblje ţivotnog vijeka poslovnog pothvata je vrijeme od poĉetka njegove
realizacije do trenutka predviĊenog pada potraţnje ili prestanka potrebe za
proizvodom.
Na duţinu trajanja razdoblja izvedbe (aktivizacije) pothvata utjeĉu sljedeći
ĉimbenici:
- djelatnost kojoj pothvat pripada,
- kvaliteta poduzetih pripremnih radnji,
- izabrana lokacija, tehnologija i kapacitet,
- pouzdanost izvora potrebnog kapitala,
- promjene trţišnih uvjeta ili ekonomske politike zemlje, i sl.

Pritom treba imati na umu sljedeće:
- Za svaku aktivnost potrebno je odreĊeno vrijeme da bi se u stvarnosti
provela.
- Neke aktivnosti su preduvjet za pokretanje drugih aktivnosti.
- Svaka aktivnost traţi odreĊeno vrijeme za provoĊenje, a isto tako i
ulaganje odreĊenih sredstava, zbog ĉega treba proraĉunati koliko je
vremena potrebno od "otvaranja zgrade" do "uhodavanja"
proizvodnje i koliko je financijskih sredstava potrebno osigurati u
tom razdoblju.
U poslovnom bi planu trebalo popisati sve potrebne aktivnosti, kao i vrijeme, te
sredstva potrebna da bi se one u potpunosti provele. To se moţe postići uz
pomoć sljedeće tablice:
Aktivnost Poĉetak Kraj
Trajanje
u danima
Potrebna
sredstva
Utvrditi vlastite izvore sredstava 1.1.07. 10.2.07. 41 120 000 kn
Napraviti terminski plan razdoblja izvedbe 10.1.07. 10.2.07. 30 131 000 kn
Utvrditi vanjske izvore sredstava
Obaviti pravno-administrativne poslove
...
...
...
...
...
Zapoĉeti proizvodnju ili usluguMenadţment
Za menadţment moţemo reći da je proces kojim se koristi rukovodstvo
tvrtke da bi koordiniralo aktivnosti drugih (angaţiranih na projektu) radi
postizanja što boljih rezultata. Takvim poimanjem menadţmenta razumijevamo
aktivnosti: planiranja, organiziranja, voĊenja i kontrole. Te su aktivnosti
osnovne funkcije menadţmenta. S druge strane, pod menadţmentom u širem
smislu moţe se promatrati i sama struktura organizacije i rukovoĊenja radom
firme

Kada govorimo o samom poduzetniĉkom pothvatu, on bi morao pretpostavljati i
sasvim odreĊeni organizacijsko-pravni i organizacijsko-djelatni oblik. Stoga, u
svakom biznis-planu treba prikazati potrebne informacije glede zamišljenog (ili
postojećeg) pravno-vlasniĉkog oblika poduzetniĉkog pothvata (javno trgovaĉko
društvo, društvo s ograniĉenom odgovornošću, komanditno društvo, dioniĉko
društvo, tajno društvo i dr.), kao i temeljne organizacijske i upravljaĉke
strukture.
Sadrţaj poglavlja o menadţmentu u poslovnom planu
Pravno–organizacijski oblik pothvata
Partneri i/ili glavni dioniĉari (udjelniĉari)
Ovlasti – prava vlasnika
Menadţerski tim (zadaće, ovlasti)
Zadaće i odgovornosti drugih djelatnika
Kod osnivanja nove tvrtke, odnosno pri odluĉivanju o pravno-organizacijskom
obliku poduzetniĉkog pothvata, potrebno je konzultirati se sa struĉnjakom iz
podruĉja trgovaĉkog prava, jer svaki oblik pravnog organiziranja tvrtke ima
svoje dobre i loše strane.


FINANCIJSKA ANALIZA I OCJENA UĈINKOVITOSTI POSLOVNOG
POTHVATA

8.1. FINANCIJSKA ANALIZA
Financijska analiza ima za cilj da svim zainteresiranim ponudi dostatnu
koliĉinu i kvalitetu informacija za potpuni uvid u sve financijske aspekte
poduzetniĉkog pothvata, i to za ukupno vremensko razdoblje planiranog
razdoblja eksploatacije projekta.
Najznaĉajniji segmenti financijske analize projekta su:

1) Projekcija ulaganja i izvora financiranja ulaganja
2) UsklaĊivanje dinamike ulaganja i izvora financiranja investicije
3) Projekcija otplate bankarskog zajma (i drugih zajmova)
4) Projekcija amortizacije i ostatka vrijednosti stalnih sredstava
5) Dinamiĉka projekcija prihoda od prodaje proizvoda, roba ili usluga
6) Dinamiĉka projekcija rashoda iz poslovanja
7) Dinamiĉka projekcija raĉuna dobiti/gubitka
8) Projekcija ekonomskih tijekova projekta
9) Projekcija financijskih tijekova projekta.temelji se na fiziĉkim podacima prikupljenim i obraĊenim u prethodnim fazama
izrade poslovnog plana, te na cijenama proizvoda, materijalnih i drugih inputa,
stavki ulaganja, itd. koje omogućuju da se raznovrsni fiziĉki pokazatelji svedu
na istu, zajedniĉku mjeru - novac.

Projekcija ulaganja i izvora financiranja ulaganja
Projekcija potrebnih ulaganja trebala bi obuhvatiti dvije osnovne kategorije:
ulaganja u stalna i ulaganja u obrtna sredstva:
A. Ulaganja u STALNA SREDSTVA (dugotrajnu imovinu ili osnovna sredstva)
- Stalna sredstva obuhvaćaju svu materijalnu i nematerijalnu imovinu s
vijekom trajanja duljim od jedne godine, i mogu se svrstati u nekoliko
karakteristiĉnih skupina:
a) ZEMLJIŠTE (oranice, pašnjaci, graĊevinska parcela i kolni put),
b) DUGOGODIŠNJI NASADI (voćnjaci, vinogradi i sliĉno), OSNOVNO
STADO (ILI JATO) - reproduktivni dio stoke ili peradi (i drugih ţivotinja,
ukljuĉujući npr. i pĉele) koja se rabi za proizvodnju mesa, mlijeka, jaja i
drugih proizvoda ţivotinjskog porijekla.
c) GRAĐEVINSKI OBJEKTI (uredski prostor, proizvodna hala, staja,
skladište).
d) OPREMA (strojevi, namještaji, alati, osobna raĉunala, vozila i sliĉno).
e) OSNIVAĈKI IZDACI (svi investicijski izdaci koji nastaju tijekom
izvedbe projekta, npr. troškovi projektiranja, naobrazbe djelatnika,
graĊevinske dozvole, izrade poslovnog plana, neizravne takse i doprinosi
i sliĉno).
f) OSTALA STALNA SREDSTVA (sva koja ne pripadaju u jednu od
prethodnih šest kategorija, npr. knjige, struĉni ĉasopisi, umjetniĉka djela,
troškovi kupnje licencije i know-how).
U procesu proizvodnje, trţenja ili usluţivanja stalna se sredstva troše, pa svoju
vrijednost postupno prenose na proizvode i predmete usluţivanja koji se pomoću
njih proizvode. Taj proces postupnog trošenja materijalnih i nematerijalnih
sredstava koji nazivamo amortizacija predstavlja jednu od iznimno vaţnih,
porezno priznatih stavki poslovnih rashoda (troškova).
B. Ulaganja u TRAJNA OBRTNA SREDSTVA
Ulaganja u trajna obrtna sredstva (TOS) obuhvaćaju ulaganja u sirovine,
materijal, sitan inventar, energente, trgovaĉku robu, plaće svih zaposlenika,
zakupnine, koncesijske naknade, razne usluge i druga sredstva koja su potrebna
za poĉetak i normalno odvijanje poslovnog procesa, do prve i dostatne naplate
potraţivanja od prodanih proizvoda, usluga ili trgovaĉke robe. Nakon poĉetka
redovnog pristizanja prihoda od poslovanja obrtna sredstva se financiraju iz
tekućih prihoda, ostajući meĊutim stalno angaţirana (vezana) u procesu
poslovanja sve do eventualnog okonĉanja projekta. Potreba ulaganja (ponekad i
znaĉajnog) odreĊenog iznosa u trajna obrtna sredstva ĉesto se zaborave u
planiranju potrebnih ulaganja u poslovne projekte.
Veliĉina ulaganja u TOS ovisi o nizu ĉimbenika: vrsti djelatnosti, vremenu
potrebnom za proizvodnju proizvoda, vremenu koje je potrebno za nabavu
materijala ili trgovaĉke robe, uvjetima uz koje kupci plaćaju kupljenu robu i
usluge, uvjetima uz koje se plaćaju dobavljaĉi za robe i usluge, uvjetima uz koje
se plaćaju porezi, doprinosi i plaće djelatnika, uvjetima uz koje se plaćaju
kamate.


Izračun potrebnih ulaganja u TOS

Pojednostavljen pristup izraĉunu potrebnih ulaganja u TOS:
Podijelite ukupne godišnje troškove poslovanja iz kojih ste iskljuĉili iznos
amortizacije, a ukljuĉili porez na dobit s prosjeĉnim koeficijentom obrtaja.
Koeficijent obrtaja je podatak o tome koliko puta se poslovni ciklus ponovi od
njegovog poĉetka do kraja analitiĉkog razdoblja. Primjerice, za jednogodišnje
poslovno razdoblje sa 30 dana vezivanja zaliha godišnji koeficijent obrtaja
zaliha je 12, jer 360/30 = 12
Danima vezivanja oznaĉava se vrijeme koje je potrebno da se iz jedne faze
ciklusa prijeĊe u drugu fazu, ili prosjeĉan broj dana do naplate alikvotnog –
razmjernog prihoda od prodaje. Pojednostavnjeno, period vezivanja mogao bi se
kod novih projekata odrediti kao vrijeme od poĉetka redovnog poslovanja do
momenta kada se poĉnu ostvarivati redovni i konstantni prihodi (prilivi) od
prodaje proizvoda i usluga.
Troškovi proizvodnje – zbroj troškova sredstava za rad, materijala, ţivog rada i
troškova proizvodne reţije za odreĊenu koliĉinu proizvoda ili usluga.PROJEKCIJA ULAGANJA


Projekcija izvora za financiranje

Drugu stranu ulaganja moraju predstavljati izvori iz kojih će se namaknuti
potrebna sredstva.
Pre bilo kakvog odpoĉinjanja poslovnih aktivnosti, potrebno je oceniti, što je
moguće realnije, iznos kapitala koji je potreban za startovanje biznisa i za
njegovo odrţavanje u prvim mesecima funkcionisanja. Ovaj kapital se zove
inicijalni kapital tj. inicijalna investicija. Ĉesta greška novih preduzetnika je u

tome što nisu dovoljno struĉni ili nemaju dovoljno iskustva u sagledavanju
celinu investicije, zapostavljajući neke, na prvi pogled, nevidljive troškove koji
svojim iznosom mogu da dovedu u pitanje ukupno poslovanje. Pored onih
direktnih troškova investiranja koji se odnose na potrebna ulaganja u osnovni
kapital (oprema, poslovni prostor) i obrtni kapital, preduzetnik takoĊe treba da
Tablica 2: Projekcija izvora za financiranje planiranih ulaganja
STAVKA
Iznos
ulaganja Struktura u %
Vlastiti izvori - UKUPNO
Vlastito zemljište
Vlastiti građevinski objekti (poslovni prostori)
Vlastita proizvodna oprema
Vlastita ostala oprema
Vlastita ulaganja u obliku prava
Novac (gotovina)
Ostali vlastiti izvori
Vanjski izvori - UKUPNO
Krediti
Pozajmice
Obveze prema dobavljačima
Ostali vanjski izvori
UKUPNO IZVORI
iskaţe i svoje liĉne potrebe u periodu uhodavanja biznisa, u kome su odlivi
sredstava po pravilu znaĉajno veći od priliva.

U fazi definisanja biznis ideje od preduzetnika se traţi da utvrdi iznos
potrebnog kapitala za startovanje biznisa kao i iznos eventualnog finansijskog
gepa koji mora da se pokrije iz drugih izvora.
Za pokriće investicija, preduzetnik na raspolaganju moţe da ima razliĉite izvore
sredstava. Koji izvor će preduzetnik izabrati zavisi u najvećoj meri od: 1) naĉina
na koji će taj novac biti upotrebljen u biznisu i 2) od stepena vlasništva koji
preduzetnik ţeli da zadrţi u biznisu.
To mogu biti vlastita sredstva poduzetnika (u novcu, naravi, vlastitom radu ili
pravima) ili tuĊa sredstva (krediti, pozajmice, dobavljaĉi, avansi kupaca, itd.). U
svakom sluĉaju, izvori sredstava trebali bi svojom ukupnom visinom toĉno
odgovarati planiranom iznosu (ukupnih) potrebnih ulaganja.


PROJEKCIJA IZVORA
Kod većih projekata, ĉije je aktivizacijsko razdoblje duţe, dinamika ulaganja
mora biti usklaĊena s dinamikom osiguranja izvora potrebnih sredstava.
Nedostatak sredstava u momentu kada treba realizirati pojedinu fazu projekta
mogao bi zakoĉiti ili upropastiti cijeli projekt još prije nego je on uopće
realiziran. S druge strane, angaţiranje financijskih izvora prije nego su oni
stvarno potrebni moţe znaĉiti znaĉajno povećanje troškova. Stoga je kod takvih
projekata dobro napraviti dinamiĉku projekciju koja će usporediti vremensku
dinamiku ulaganja i angaţiranja izvora sredstava. Ukoliko se u takvoj usporedbi
otkriju znaĉajne neusklaĊenosti u odreĊenim periodima, treba potraţiti naĉin da
se one otklone.
Otplata zajma

U sluĉaju da se kao izvori sredstava koriste bankarski ili drugi zajmovi (krediti),
poslovni rezultat projekta bit će znaĉajno opterećen plaćanjem kamata i otplatom
glavnice kredita. Stoga je u biznis planu potrebno izraditi tablicu Projekcije i
otplate (amortizacije) zajma za sve promatrane godine eksploatacije projekta.
Korištenjem zajma stvaraju se (mjeseĉne, tromjeseĉne ili godišnje) anuitetne
obveze projekta po pojedinim godinama njegova eksploatacijskog vijeka.
Problem
Koju kamatnu stopu koristiti pri izradi projekcije otplate zajma uz ispodgodišnje
(mjesečno, kvartalno, polugodišnje) plaćanje anuiteta u situaciji kada banka
kotira nominalnu stopu na godišnjoj razini?
Mogućnosti:
A) Relativnu kamatnu

p
r =
p/m
p – nominalna kamatna stopa zadana za osnovni vremenski period (godinu
dana)
p
r
– relativna kamatna stopa
m – broj koji kazuje koliko se puta kamate obraĉunavaju u toku osnovnog
vremenskog
intervala.
B) Komformnu kamatnu stopu
Komformna kamata je takva kamatna stopa kod koje je vrijednost kamata
plaćenoj na ispodgodišnjoj razini jednaka visini kamata koja bi bila plaćena na
godišnjoj razini (primjenom nominalne kamatne stope):

(
(
¸
(

¸

÷
|
.
|

\
|
+ = 1
100
1 100
/ 1 m
k
p
p

U sluĉaju kada je m > 1 relativni kamatnjak je veći od komformnog i samim
time daje veće kamate. U principu, primjena komformne kamate bi bila
korektnija i većina banaka je primjenjuje kod obraĉuna anuiteta u periodima
kraćim od godine dana.
Anuitet (vraćanja) kredita se sastoji od :
- otplatne kvote (dio kojim se otplaćuje nominalni iznos zajma)
- kamata (za odreĊeni vremenski period).
Najĉešći sluĉajevi koji se javljaju kod otplate zajma:
1. Otplata zajma jednakim anuitetima
Anuitet za svaki period je jednak, sve do otplate zajma.

C – visina zajma
A – anuitet
100
1
p
r + =

p - kamatna stopa
Kamate se obraĉunavaju na neotplaćeni dio glavnice:
100
*
1
p C
I
k
k
÷
=

I
k
– kamate na kraju k-tog razdoblja
C
k
– ostatak duga na kraju razdoblja
i zatim se na temelju njih raĉuna otplatna kvota R
k,
kao razlika izmeĊu anuiteta
i kamata:
k k
I a R ÷ =

R
k
– otplatna kvota na kraju razdoblja.
2.Otplata zajma s konstantnom otplatnom kvotom

U svakom periodu vraća se jednaki dio glavnice (otplatna kvota), a kamate se
obraĉunavaju na neotplaćeni dio zajma, te su iz perioda u period sve manje.
n
C
R R
k
= =
100
*
1
p C
I
k
k
÷
=

Anuitet otplate tada više nije konstantan već opadajući:
R I a
k k
+ =

1
1
* *
÷
÷
=
n
n
r
r
r C A
Interkalarna kamata – naknada koju korisnik zajma plaća za korištenje
sredstava (cijelog iznosa ili dijela zajma) od trenutka doznake sredstava do
trenutka stavljanja zajma u otplatu


Amortizacija
Amortizacija predstavlja umanjene vrijednosti stalne imovine koja s vremenom
ili korištenjem postaje fiziĉki ili ekonomski potrošena. U Hrvatskoj obveznici
Tablica 4.

Projekcija otplate zajma (kvartalno)
GODINA PERIOD OTPLATNA KAMATA UKUPNI OSTATAK
OTPLATE KVOTA ANUITET DUGA
(Rt) (Ik) (a) (Ck)
TRENUTAK ODOBRAVANJA KREDITA
I.
Godina
II.
počeka
III.
IV.
Ukupno
I.
Prva godina
II.
otplate
III.
IV.
Ukupno
I.
Druga godina
II.
otplate
III.
IV.
Ukupno
I.
Treća godina
II.
otplate
III.
IV.
Ukupno
I.
Četvrta godina
II.
otplate
III.
IV.
Ukupno
SVEUKUPNO
poreza na dohodak i poreza na dobit amortiziraju dugotrajnu materijalnu i
nematerijalnu imovinu ĉija je pojedinaĉna vrijednost veća od 1000 kuna i vijek
uporabe dulji od godinu dana.

U ekonomskom smislu amortizacija ima višestruku ulogu:

 izraziti utrošenu vrijednost stalne imovine,
 kao trošak sluţi za utvrĊivanje udjela vrijednosti stalne imovine u cijeni
proizvoda u ĉijoj izradi sudjeluje,
 povratiti utrošenu vrijednost stalne imovine (kroz realizaciju proizvoda u
ĉijoj cijeni je izraţena kao trošak),
 kao naplaćena vrijednost troškova sluţiti za formiranje novĉanih
sredstava iz kojih će se ponovo nabaviti nova imovina nakon što
postojeća bude utrošena.

Obraĉun amortizacije obavlja se primjenom odgovarajućih stopa na osnovicu (tj.
nabavnu vrijednost sredstva).Sustavi obraĉuna amortizacije:

1. VREMENSKI SUSTAV OBRAĈUNA AMORTIZACIJE - suština
vremenskog sustava temelji se na vremenu trajanja stalne imovine,
tako da se nabavna vrijednost imovine podijeli s planiranim
godinama trajanja i utvrdi godišnji iznos amortizacije.

A) Linearna vremenska amortizacija

Godišnja stopa amortizacije = 100/t, pri ĉemu t predstavlja vijek trajanja
sredstva.
Primjenom utvrĊene stope amortizacije na nabavnu vrijednost stalne imovine
dobije se godišnji iznos amortizacije. Za svaku godinu u vijeku trajanja sredstva
obraĉunava se jednak iznos amortizacije. Iz navedenog slijedi da je:
Godišnji iznos amortizacije = Nabavna vrijednost x stopa amortizacije
B) Progresivna vremenska amortizacija – u poĉetku se
obraĉunavaju manji iznosi amortizacije, a kasnije sve veći.
C) Degresivna vremenska amortizacija – u poĉetku vijeka
trajanja sredstava obraĉunavaju se najveći iznosi amortizacije, a kasnije sve
manji i manji.
2. FUNKCIONALNI SUSTAV OBRAĈUNA AMORTIZACIJE -
sredstva se otpisuju proporcionalno koliĉini ostvarenih proizvoda i
usluga. Osnovu za izraĉun visine amortizacije po jedinici
proizvoda/usluga ĉini planirana ukupna koliĉina proizvoda/usluga u
vijeku trajanja sredstva.
3. KOMBINIRANI SUSTAV OBRAĈUNA AMORTIZACIJE –
kada se primjenjuju elementi i vremenske i funkcionalne
amortizacije.

112
(Dinamiĉka) Projekcija prihoda
U projekciji oĉekivanih prihoda trebalo bi poći od projekcije prihoda koja je
napravljena u dijelu trţišnih projekcija. Ovdje bi trebalo ukljuĉiti sve prihode koje
se oĉekuje ostvariti prodajom proizvoda i usluga na trţištu. TakoĊer, treba
razmisliti i ukljuĉiti u projekciju i eventualno ostale oĉekivane izvore prihoda, u
prvom redu prihode od financijskog poslovanja, te druge prihode.
Za prvu godinu bilo bi dobro napraviti projekciju na mjeseĉnom nivou, naroĉito
ako je vaša djelatnosti izrazito sezonskog karaktera. Za drugu i treću godinu moţe
se takoĊer napraviti dinamiĉka procjena prihoda na nivou kvartala, dok je za ostale
(dalje) godine dovoljno raditi projekciju na godišnjem nivou.
Za oĉekivati je da u prvim godinama neće odmah biti dostignut maksimalni obim
poslovanja, te će i prihodi postepeno rasti dok ne dostignu planirani puni obim. To
je obiĉno dogaĊa tek u trećoj ili ĉetvrtoj godini funkcioniranja projekta i ona se
moţe uzimati kao 'reprezentativna godina'. Pri planiranju rasta prihoda treba
paziti da oni ne izaĊu izvan okvira realnih kapaciteta i trţišnih mogućnosti.113
Dinamiĉka) Projekcija rashoda
U projekciji rashoda (troškova) treba, pored direktnih troškova, troškova
amortizacije i troškova zaposlenih, ĉija je visina procijenjena u ranijim fazama,
ukljuĉiti i ostale troškove. To mogu biti razliĉiti troškovi koji najĉešće imaju
karakter općih i fiksnih troškova. Ovi se troškovi uvijek javljaju i to u vrstama i
iznosima koji prelaze prvobitno oĉekivane. Treba istaknuti da kod otplate kredita,
samo troškovi kamata ulaze u poslovne rashode, dok se otplata glavnice moţe vršiti
tek iz ostvarene dobiti.
Naroĉitu paţnju treba obratiti planiranju rashoda zaposlenih. Pritom treba voditi
raĉuna da su isplate zaposlenima opterećene znaĉajnim davanjima (porezi i
doprinosi, te drugi troškovi vezani uz angaţman zaposlenih), te planirane iznose za
koje se smatra da bi bili fer naknade za rad zaposlenih treba dodatno uvećati.
Projekciju troškova trebalo bi takoĊer napraviti na dinamiĉki naĉin, i to za iste
periode kao i projekciju prihoda. Pritom je vaţno voditi raĉuna da se direktni
troškovi kreću proporcionalno s planiranim porastom obima poslovanja, tj.
porastom prihoda od prodaje, dok se fiksni troškovi praktiĉki već od poĉetka
pojavljuju u punom i stalnom iznosu.

114
(Dinamiĉka) Projekcija raĉuna dobiti/gubitka
Kada je napravljena projekcija prihoda i projekcija rashoda, treba ih dovesti u vezu
kako bi se ustanovio poslovni rezultat, tj. da li projekt u odreĊenom periodu
ostvaruje dobit ili gubitak. U ovoj projekciji mogu se zasebno navesti odreĊene
najznaĉajnije kategorije prihoda i rashoda, ili se oni navode sumarno. I ova se
projekcija moţe dinamiĉki rašĉlaniti po istim kraćim vremenskim periodima kao i
prethodne projekcije prihoda i rashoda. Ukoliko su prihodi veći od rashoda u
odreĊenom periodu, ostvarivat će se bruto dobit. Od nje treba oduzeti porez na
dobit (prema vaţećoj stopi), a ono što preostaje predstavlja ĉistu dobit.
Od ĉiste dobiti dioniĉka društva obavezna su izdvojiti dio za rezerve– obiĉno u
visini od 5%, dok ostali poduzetnici mogu slobodno odluĉiti o izdvajanju
odreĊenog iznosa za neobvezne rezerve.
Preostali iznos predstavlja dobit kojom moţe raspolagati poduzetnik – iz nje se
moţe vraćati glavnica uzetog kredita, ona se moţe zadrţati kako bi posluţila za
proširenje obujma poslovanja, ili je pak vlasnik moţe povući i koristiti za svoje
potrebe.

115
Projekcija ekonomskih tokova projekta
Projekcija ekonomskih tokova izraĊuje se na naĉin da se kao primici promatraju
pored ostvarenih prihoda još i ostatak vrijednosti stalnih i obrtnih sredstava (na
kraju promatranog vijeka trajanja projekta). Na strani izdataka uzimaju se poĉetna
ulaganja u stalna i obrtna sredstva, te tekući troškovi - osim amortizacije i kamata
za kredite, ali uvećani za porez na dobit.
Projekcija ekonomskih tokova pokazuje koje se realne ekonomske veliĉine
promeću kroz projekt. Ĉisti primici ekonomskog toka pokazuju kolika se realna
ekonomska vrijednost stvara kroz projekt u pojedinim periodima.
Naravno, interesantno je promatrati i kumulativ ekonomskog toka koji se ostvaruje
od poĉetka ulaganja u projekt pa do odreĊenog momenta. Zbog uzimanja u
proraĉun poĉetnih ulaganja (investicija), ali ne i izvora sredstava za te investicije,
vrijednost ekonomskog toka bit će u poĉetku negativna. Moment kada kumulativ
ĉistih primitaka ekonomskog toka postaje pozitivan predstavlja toĉku povrata
uloţenih sredstava i odatle se moţe direktno oĉitati rok povrata. Tek nakon toga
projekt realno stvara novu ekonomsku vrijednost.
116
Projekcija financijskih tokova projekta
Projekcija financijskih tokova izraĊuje se na naĉin da se kao primici uzimaju svi
prilivi financijskih sredstava, tj. pored ostvarenih prihoda još i svi izvori
financiranja poĉetnih (ili kasnijih) ulaganja, te ostatak vrijednosti stalnih i obrtnih
sredstava na kraju promatranog vijeka trajanja projekta. Na strani izdataka uzimaju
se poĉetna ulaganja u stalna i obrtna sredstva, te tekući troškovi osim amortizacije i
kamata za kredite, uvećani za porez na dobit, ukupne anuitete vraćanja kredita, te
(planirane) isplate dividendi dioniĉarima.
Projekcija financijskih tokova pokazuje sposobnost projekta da odrţi financijsku
stabilnost, tj. da podmiruje sve financijske obveze i ostvaruje odreĊeni višak
financijskih sredstava. Stoga bi ĉisti primici financijskog toka trebali u svim
vremenskim periodima biti pozitivni (ili barem jednaki nuli), kako bi projekt
osigurao svoju likvidnost.


117

OCJENA UĈINKOVITOSTI PROJEKTA
Uz svaki poslovni plan
potencijalnim bi
financijerima, kreditorima,
dioniĉarima, menadţerima i
drugim zainteresiranim
subjektima trebalo predoĉiti
bar najnuţnije pokazatelje
koji izraţavaju stupanj
ekonomske djelotvornosti
elaboriranog programa.

Poslovne banke obiĉno imaju svoju metodologiju (vlastiti izbor metoda i
analitiĉkih postupaka) za ocjenu poslovnih planova. U pravilu, svaki interesent
moţe propisivati vlastitu metodologiju ocjene uĉinkovitosti. Ipak, danas se u
svijetu koristi praktiĉki standardizirani set metoda ocjene uĉinkovitosti poslovnih
projekata.
Obujam i struktura poglavlja u kojemu se prikazuje ocjena uĉinkovitosti najviše
ovisi o veliĉini i namjeni samog programa koji se obraĊuje u biznis-planu, odnosno
o obujmu banĉinih zahtjeva. Da bismo izraĉunali potrebne ocjene uĉinkovitosti
koristimo se kljuĉnim podacima iz analize financijskih podataka. Pri sastavljanju
ovog poglavlja takoĊer je potrebno zatraţiti pomoć struĉnjaka.
U stranoj i domaćoj literaturi prikazano je mnoštvo razliĉitih metoda i postupaka
ocjene investicijskih programa i projekata, te biznis-planova. Za razliĉite prigode
pri ocjeni uĉinkovitosti biznis-planova, u praksi stranih zemalja i financijskih
institucija, pa i u praksi nekih naših banaka, koristi se uţi ili širi splet sljedećih
metoda:
Uĉinkovitost poslovnih planova sa stajališta društva, moţe se ocjenjivati putem
brojnih dodatnih analiza, odnosno velikog broja pokazatelja koji iskazuju stupanj
uĉinka konkretnog pothvata na razvitak društvenog gospodarstva.

118

Rezultati prethodne financijske analize projekta temelj su za ocjenu uĉinkovitosti
projekta. Najĉešće korišteni pokazatelji, odnosno metode za procjenu uĉinkovitosti
projekta su:
• Razdoblje povrata
• Godišnja stopa prinosa
• Neto (ili ĉista) sadašnja vrijednosti projekta
• Interna stopa profitabilnosti (rentabilnosti)
• Prosjeĉna profitabilnost
• Pravilo palca
• Toĉka pokrića ili prag profitabilnosti.

Temeljne znaĉajke metoda ocjenjivanja rentabilnosti investicija
(projekata):
Cilj ovih metoda je identificirati visinu dobiti koja rezultira iz investicije (ili
općenitije novog poslovnog poduhvata), te je usporediti s veliĉinom same
investicije (ulaganja). Pri tom se javljaju dva osnovna problema:

 kako identificirati i kvantificirati sve prihode i rashode koje uzrokuje
odreĎena investicija (poslovni poduhvat);
 kako ih svesti na usporedivu vremensku dimenziju.
Upravo s obzirom na to kako se odnose prema vremenskoj dimenziji, metode
ocjene rentabilnosti investicija mogu se podijeliti na STATIĈKE (one koje ne
uzimaju u obzir razliĉite vrijednosti prihoda i rashoda ostvarenih u razliĉitim
vremenskim periodima) i DINAMIĈKE (metode koje sve iznose svode na istu
vremensku dimenziju, a tek onda donose zakljuĉke o rentabilnosti investicije).
Tipiĉne STATIĈKE metode su: metoda roka povrata i metoda stope prinosa
(stope rentabilnosti).

DINAMIĈKE METODE uzimaju u obzir razliĉitu relativnu vrijednost dobitaka i
izdataka realiziranih u razliĉitim vremenskim periodima. Svi iznosi u pravilu se
diskontiranjem svode na vrijednost u istom momentu.
faktor diskontiranja:
n
) i 1 (
1
+
(II. financijske tablice)
i - stopa diskontiranja, kamatna stopa
119
n - broj vremenskih perioda (najĉešće godina)

Tipiĉne DINAMIĈKE metode su: metoda neto sadašnje vrijednosti i metoda
interne stope rentabilnosti.
Metoda roka povrata sredstava

Razdoblje ili rok povrata uloţenog kapitala oznaĉava vrijeme tijekom kojeg se iz
ĉistih primitaka projekta (najĉešće se uzimaju ĉista dobit ili ĉisti primici
ekonomskog toka) povrati ukupno uloţeni novac u realizaciju poduzetniĉkog
pothvata. Kriterij ocjene biznis-plana prema ovome pokazatelju zapravo je duljina
razdoblja povrata. Što je vrijeme povrata kraće, to je projekt prihvatljiviji i obratno.
 Izraĉunava se period (broj godina) koji će biti potreban da se ostvarenim
dobitkom vrate uloţena sredstva.
 Pod pretpostavkom konstantne visine dobitaka, rok povrata moţe se
izraĉunati formulom:

,

gdje t predstavlja broj godina.

 Ukoliko dobici po pojedinim periodima (godinama) nisu jednaki, ide se
postepenim oduzimanjem dobitaka od ukupnog ulaganja, da bi se ustanovilo
u kojem trenutku će ukupna uloţena sredstva biti vraćena.

D
I
t =
ukupna investicija (ulaganje)
godišnja dobit,

godišnja dobit,
120
Opće prihvaćeno pravilo glasi: Što je razdoblje povrata ulaganja kraće to je
projekt prihvatljiviji i obratno.

ZADATAK 1: Izračunajte razdoblje povrata za projekta u kojem je ukupno
ulaganje (izvršeno u cijelosti u 'nultoj' godini iznosilo 337.382 e a čist primici
ekonomskog toka iznose po godinama:
GODINA PROJEKTIRANOG RAZDOBLJA
1. GOD 2. GOD 3. GOD 4. GOD 5. GOD UKUPNO
ĈISTI
PRIMICI 154.117,72 161.374,77 175.821,29 157.531,63 216.023,96 864.869,37


Stopa prinosa (Stopa rentabilnosti)

Stopa prinosa je statiĉki pokazatelj profitne uĉinkovitosti biznis-plana, a ona je
relativni izraz oplodnje investiranog kapitala u pojedinim godinama njegova
eksploatacijskog razdoblja. Ona najĉešće izraĉunava stavljanjem u odnos ĉiste dobiti
iz odreĊene godine eksploatacije projekta i uloţenog kapitala.

Stopu prinosa (SP) izraĉunava se, dakle, mnoţenjem kvocijenta dobiti (D)
/eventualno čiste dobiti (ND)/ - iz projekcije raĉuna dobiti/gubitka - iz promatranih
godina i ukupnih ulaganja (I) sa 100:

Tablica 11. Izračun razdoblja (roka) povrata ulaganja
Ulaganja u projekt Čisti primici ekonomskog tijeka Nepokrivene
Godina Godišnje Kumulativ Godišnje Kumulativ investicije
0.
1.
2.
3.
4.
5.
121

100 - =
I
D
SP
visina investicija (ulaganja)

Rezultat gornjeg izraĉuna predstavlja stopu rentabilnosti, koja se moţe usporediti
sa stopom dobiti koja se moţe ostvariti drugim projektima, ili s bankarskom
kamatnom stopom i sl.
U najjednostavnijoj varijanti pretpostavlja se da je dobit u svim godinama jednaka
(ili se izraĉunava prosjeĉna godišnja dobit), te ju se stavlja u odnos s ukupnom
visinom investicije. Prihvatljiviji je onaj projekt koji ima višu stopu prinosa.
Moţe se izraĉunavati stopu povrata samo za reprezentativnu godinu, ali i za svaku
godinu projektiranog razdoblja zasebno. U tom sluĉaju gornji obrazac se
modificira u:

100 - =
I
D
SP
i
i

visina investicija (ulaganja)

SP
i
– stopa povrata (stopa rentabilnosti) u i-toj godini

Dobivenu stopu povrata moţe se usporediti sa stopom dobiti koja se moţe ostvariti drugim
projektima, ili s bankarskom kamatnom stopom i sl.
_________________________________________________________________________

ZADATAK 2:
Izračunajte godišnje
stope prinosa na
temelju podataka o
83.297,10 91.282,64 107.671,82

91.324,81 129.627,80
godišnja (prosječna) dobit od investicije

visina investicija (ulaganja)

dobit u i-toj godini

visina investicija (ulaganja)

122
DOBIT
investiciji iz Zadatka 1.
i podataka o dobiti
danih u sljedećoj
tablici:
1. GOD 2. GOD 3. GOD 4. GOD 5. GOD
STOPA POVRATA
(SP
i
) - %
RJEŠENJE:
1. GOD 2. GOD 3. GOD 4. GOD 5. GOD
STOPA POVRATA
(SP
i
) - % 24,68 27,06 31,91 27,07 38,42

Metoda proraĉuna rentabilnosti poslovanja (poduzeća) nakon investicije

Kada se radi o investiciji (ulaganju) u poduzeću koje već postoji i posluje,
investicija u pravilu donosi i indirektne efekte, odnosno utjeĉe na poslovanja
ostalih segmenata poduzeća i time na ukupnu rentabilnost poslovanja poduzeća.
Stoga ova metoda promatra promjene koje donosi investicija (ulaganje) na ukupnu
rentabilnost poduzeća, stavljajući u odnos ukupnu dobit koju će ostvarivati
poduzeće (nakon investicije) sa (ukupnim) sredstvima koje poduzeće koristi.

R
p
=
p
p
S
D

sredstva poduzeda,
dobit poduzeda (nakon investicije)


sredstva poduzeda,

123

gdje R predstavlja rentabilnost poslovanja.
Da bi se ocijenilo isplativost investicije, dobiveni rezultat (stopa rentabilnosti
poslovanja poduzeća nakon investicije) treba usporediti s poĉetnim stanjem (stopa
rentabilnosti prije investicije) ili s nekom drugom usporedivom veliĉinom (npr.
stopom rentabilnosti koju ostvaruju sliĉna poduzeća).
8.2.3. Metoda neto (ĉiste) sadašnje vrijednosti
Ova metoda temelji se na diskontiranju budućih primitaka i izdataka projekta na
tzv. sadašnju vrijednost, rukovodeći se principom vremenske vrijednosti novca (1
kuna danas više vrijedi od 1 kune u budućnosti!!).
Metoda neto (čiste) sadašnje vrijednosti vrlo je pogodna dinamiĉka metoda za
ocjenu uĉinkovitosti projekta. Ĉistu sadašnju vrijednost (SV) raĉuna se na naĉin da
se čiste primitke (najĉešće ĉiste primitke ekonomskog toka, ili ĉiste primitke
financijskog toka, ili pak ĉistu dobit) svede na sadašnju vrijednost pomoću
diskontnog ĉinitelja iz drugih financijskih tablica sloţenih kamata i to pomoću
obrasca.
SV=
j
j
n
j
n
n
i
D
i
D
i
D
i
D
) 1 ( ) 1 (
...
) 1 ( ) 1 (
1
2
2 1
+
=
+
+ +
+
+
+
¿
=

pri ĉemu:
suma diskontiranih vrijednosti dobitaka predstavlja "kapitaliziranu sadašnju
vrijednost" investicije (SV).
Ako su ĉisti primici (dobici) po godinama jednaki, kapitalizirana sadašnja
vrijednost moţe se dobiti pomoću IV financijskih tablica:
SV= D×IV
n
i

Sva investicijska ulaganja (iznos ukupnih ulaganja u stalna i trajna obrtna
sredstva) takoĊer se diskontiranjem (ukoliko su se dogaĊala kroz više godina)
svode na sadašnju vrijednost
124
I = I
o
+
j
j
n
j
n
n
i
I
i
I
i
I
i
I
) 1 ( ) 1 (
...
) 1 ( ) 1 (
0
2
2 1
+
=
+
+ +
+
+
+
¿
=

Pod pretpostavkom da nema dodatnih investicijskih ulaganja nakon prve (nulte)
godine, sadašnju vrijednost investicije ĉini poĉetno ulaganje tj. I= I
o


Neto sadašnja vrijednost investicije (NSV) je razlika izmeĊu 'kapitalizirane
sadašnje vrijednosti' i diskontiranih ukupnih troškova investicije (ulaganja):
NSV = SV – I

NSV – neto sadašnja vrijednost I
0
– poĉetno ulaganje
D
j
– ĉisti primici (dobit) u godini j i – diskontna stopa
n – promatrani vijek projekta j – godina vijeka projekta

Isplativa je ona investicija (projekt) koja ostvaruje pozitivnu neto sadašnju
vrijednost, a povoljnija (ukoliko ima više mogućnosti za investicijska ulaganja)
ona koja ostvaruje veću neto sadašnju vrijednost na isti iznos ulaganja.
Relativnu povoljnost investicije moţe se izraĉunati u obliku INDEKSA
RENTABILNOSTI (IR). Taj se pokazatelj dobiva stavljanjem u odnos neto
sadašnje vrijednosti investicije i apsolutne (sadašnje) vrijednosti investicije:
IR =
I
NSV

Putem indeksa rentabilnosti mogu se usporeĊivati i projekti koji ne zahtijevaju
ulaganje istih ili sliĉnih iznosa.
ZADATAK 3: Na temelju podataka iz Zadatka 1, uz stopu diskontiranja od 8%,
izračunajte neto sadašnju vrijednost projekta. Koristite donji obrazac:


= ÷
|
.
|

\
|
+
+
|
.
|

\
|
+
+
|
.
|

\
|
+
+
|
.
|

\
|
+
+
|
.
|

\
|
+
= I
i
D
i
D
i
D
i
D
i
D
NSV
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
125

RJEŠENJE:
NSV = 78 346057 337382
08 0 1
96 023 216
08 0 1
63 531 157
08 0 1
29 821 175
08 0 1
77 374 161
08 0 1
72 117 154
5 4 3 2 1
,
) , (
, .
) , (
, .
) , (
, .
) , (
, .
) , (
, .
= ÷
+
+
+
+
+
+
+
+
+

8.2.4. Metoda interne stope profitabilnosti (rentabilnosti)

Interna stopa profitabilnosti (ISP) je diskontna (kamatna) stopa pomoću koje
sadašnju vrijednost budućih oĉekivanih ĉistih primitaka (ekonomskog ili
financijskog tijeka) projekta izjednaĉavamo s vrijednošću ukupnih investicijskih
ulaganja (kapitalizirana sadašnja vrijednost investicije izjednaĉava se s troškovima
investicije). Uz tu diskontnu stopu je ĉista sadašnja vrijednost projekta jednaka
nuli.

To se moţe prikazati izrazom:
n
n
2
2 1
n
n
2
2 1
o
) i 1 (
D
...
) i 1 (
D
) i 1 (
D
) i 1 (
I
...
) i 1 (
I
) i 1 (
I
I
+
+ +
+
+
+
=
+
+ +
+
+
+
+
Uz pretpostavku investicijskih troškova samo na poĉetku i jednakih godišnjih
prinosa, gornji izraz se pojednostavljuje:
n
n
n
o
IV D
i i
i
D I · =
+
+
· =
) 1 (
1 ) 1 (
_

n
o
IV
D
I
ISP = =

Uz poznat vijek trajanja investicije (n), oĉitavanjem kvocijenta
R
I
u IV.
financijskim tablicama dobiva se interna stopa profitabilnosti.
Internu stopu profitabilnosti moţe se utvrditi i raĉunanjem neto sadašnje vrijednosti
uz postepeno povećavanje stope diskontiranja. Toĉnu internu stopu profitabilnosti
utvrĊuje se interpoliranjem izmeĊu dviju razina stope diskontiranja – zadnje pri
126
kojoj je neto sadašnja vrijednost bila pozitivna i prve kod koje je neto sadašnja
vrijednost negativna. Obrazac za izraĉunavanje interne stope profitabilnosti
interpoliranjem je:
1
1
1
n
n i
n n
R
ISP p p
R R
÷
÷
÷
= +
+

gdje su:

ISP = interna stopa profitabilnosti
p
n-1
= stopa koja daje najniţu pozitivnu ĉistu sadašnju vrijednost
R
n-1
= najniţa pozitivna ĉista sadašnja vrijednost
R
n
= prva negativna ĉista sadašnja vrijednost
p
i
= interval upotrijebljenih diskontnih stopa.

ZADATAK 4: Na temelju podataka iz Zadatka 3, izračunajte internu stopu
rentabilnosti (NAPOMENA – interna stopa rentabilnosti nalazi se izmeĎu 40 i
41%).
RJEŠENJE:
Diskonta stopa
ISP
Ĉista sadašnja
vrijednost
40 284,03
41 5569,34

04 , 40 1
34 , 5569 03 , 284
03 , 284
40 = ·
+
+ = ISP
Dobivena interna stopa rentabilnosti moţe se usporediti vaţećom kamatnom
stopom ili prosjeĉnim profitom i tako ocijeniti opravdanost investicije. Kriterij
prihvaćanja projekta jeste da je Interna stopa profitabilnosti (ISP) veća od
diskontne stope (i) koja izraţava tzv. oportunitetni trošak angaţiranog kapitala. Kod
usporedbe više projekata, uz uvjet da je kod svih ISP>i, prednost se daje onom
projektu koji ima veću ISP.
127
8.2.5. Prosjeĉna profitabilnost projekta

Prosječna profitabilnost pokazuje prosjeĉan prinos uloţenog kapitala kroz
promatrane godine eksploatacije projekta u ĉistim primitcima njegovog
ekonomskog tijeka. Prosjeĉna se profitabilnost raĉuna na naĉin da se prosjeĉna
vrijednost kumulativa ĉistih primitaka (neto dobit ili ĉisti primici ekonomskog
tijeka) iz promatranih godina eksploatacije projekta podijeli s poĉetnim
investicijskim ulaganjima i to prema obrascu:


gdje su
PP = prosjeĉna profitabilnost
R
t
= ĉisti primici iz godine t
I
o
= poĉetno ulaganje
n = promatrane godine vijeka projekta.

Projekt je prihvatljiviji što mu je prosjeĉna profitabilnost veća. Neki ovaj
pokazatelj zovu i prosjeĉna stopa povrata budući da u postotku pokazuje koliko
se ukupno ulaganje u prosjeku godišnje vraća iz ostvarene dobiti (odnosno ĉistih
primitaka ekonomskog tijeka).
ZADATAK 5: Na temelju podataka iz Zadatka 1, izračunajte prosječnu
profitabilnost projekta
RJEŠENJE:
PP= 00 , 382 . 337 :
5
96 , 023 . 216 63 , 531 . 157 29 , 821 . 175 77 , 374 . 161 72 , 117 . 154 + + + +
= 0,5126
PP = 51,26%
100 :
0
1
·
|
|
|
|
.
|

\
|
=
¿
=
I
n
R
PP
n
t
t
128
8.2.6. Pravilo palca
Pravilo palca (pravilo – 72) je brza i jednostavna metoda koja pokazuje pribliţno u
kojem je razdoblju uz zadani kamatnjak moguće udvostruĉiti glavnicu. U svrhu
ocjene biznis-planova, pravila palca, zapravo, daju odgovor na pitanje: Je li bolje
novac uloţiti u neki biznis-plan ili ga deponirati u banci uz odreĎenu kamatnu
stopu? Naime, ako se broj 72 podijeli realnom godišnjom kamatnom stopom za
oroĉene depozite koja se moţe dobiti za novac uloţen u banku (npr. 6%), dobije se
broj godina tijekom kojih će se uloţena sredstva udvostruĉiti. S druge strane, iz
raĉuna dobiti i gubitka, odnosno iz proraĉuna ekonomskih tokova moţe se utvrditi
za koje se vrijeme podvostruĉe uloţena sredstva (odnosno ostvari dvostruki povrat
uloţenih sredstava).

Projekt je prihvatljiv ukoliko je njegovo vrijeme udvostruĉenja uloţenih sredstava
znatno kraće od vremena za koje bi se ista sredstva udvostruĉila da su uloţena u
banci.
8.2.7. Toĉka pokrića ili prag profitabilnosti

Analiza točke pokrića jedna je od najjednostavnijih i najĉešće korištenih
kvantitativnih metoda koje sluţe kao pomoć prilikom donošenja odluka u
isplativosti odreĊenih poslovnih poteza. Bit ove metode je u usporedbi odnosa
koliĉine proizvodnje (ili općenito opsega poslovanja), prihoda i troškova, odnosno
u utvrĊivanju praga rentabilnosti poslovanja odreĊenog poduzeća ili pojedinog
poslovnog poduhvata. Stoga se pomoću nje moţe lako simulirati ponašanje
projekta (prvenstveno u smislu njegove profitabilnosti) u situacijama kada se
mijenja obim poslovanja, rastu troškovi, opadaju prihodi, itd. Općenito gledano,
projekti s većim uĉešćem fiksnih troškova bit će osjetljiviji na podbaĉaj obima
prodaje, odnosno prihoda.
Toĉka pokrića (ili prag profitabilnosti) je obujam poslovanja (koliĉina
proizvodnje, opseg trgovanja ili usluţivanja) pri kojemu tvrtka ostvarenim
prihodima od prodaje proizvoda, robe ili usluga pokriva ukupne (fiksne i
varijabilne) troškove poslovanja za promatrano vremensko razdoblje.
Koliĉina proizvodnje (output) podrazumijeva prvenstveno naturalno izraţeni obim
proizvodnje koje poduzeće ostvari u odreĊenom periodu (broj komada,
kilograma/tona/litara nekog proizvoda...).
129
Troškovi (T) oznaĉavaju novčano izraţeno trošenje resursa potrebnih za
proizvodnju odreĊene koliĉine proizvoda. Za potrebe ove analize, znaĉajna je
podjela troškova na one koje ostaju konstantni za razliĉite nivoe proizvodnje -
fiksne troškove (FT), te troškove koji se mijenjaju zajedno s promjenom nivoa
proizvoda - varijabilne troškove (VT). Zbog jednostavnosti će se pretpostaviti da se
iznos varijabilnih troškova mijenja proporcionalno promjeni koliĉine proizvoda.
Ukupni troškovi = Fiksni troškovi + Varijabilni troškovi
Ukupni troškovi = Fiksni troškovi + Koliĉina proizvoda(Q) x Prosjeĉni varijabilni troškovi (v)T = FT + VT = FT + Q x v

Ukupni prihod (UP) takoĊer je vrijednost na trţištu realiziranih (prodanih)
proizvoda i usluga u odreĊenom periodu. Na najjednostavnijem nivou analize,
moţe se poći od toga da cjelokupni prihod poduzeća potjeĉe od prodaje proizvoda i
usluga, te da su cijene konstantne (tj. da ukupni prihod raste proporcionalno s
porastom obima proizvodnje).
Ukupni prihod = Koliĉina proizvodnje x Prodajna cijena (p) UP = Q x p
Treća komponenta modela je profit (dobit - D). Profit je po samoj svojoj prirodi
rezidualna veličina, jer se definira kao razlika ukupnog prihoda i ukupnih
troškova:
Dobit = Ukupni prihod - Ukupni troškovi = Koliĉina x Prodajna cijena -
Ukupni troškovi
D = UP - T = Q x p - FT - Q x v
130
Slika 1. Grafiĉki prikaz troškova za razliĉite nivoe outputa

Slika 2. Grafiĉki prikaz troškova, prihoda i profita za razliĉite koliĉine outputa

Q* oznaĉava razinu proizvodnje (outputa) pri kojoj poduzeće još uvijek nema
nikakvu dobit, ali su mu prihodi dostatni za pokrivanje svih troškova (“break
even”), pa se zbog toga najĉešće naziva točkom pokrića troškova.
Polazeći od toga da je u Q* profit jednak nuli, moţe se jednostavno izvesti formulu
za raĉunanje toĉke pokrića troškova:
Količina proizvoda (Q) u kom.
T
r
o
š
k
o
v
i

(
T
C
,

V
C
,

F
C
)

u

K
n
Fiksni troškovi
T
C
=
V
C
+
F
C
FC
VC
Varijabilni
troškovi131
0 = Q*p - FT - Q*v ¬ 0 = Q*(p -v) - FT ¬ Q*(p -v) = FT ¬
v p
FT
Q
÷
= *

Toĉku pokrića moţe se izraĉunati (izraziti) u naturalnim i vrijednosnim
pokazateljima.
ZADATAK 6: ProizvoĎač vina nabavlja groţĎe po cijeni od 3 kn po kilogramu. U
proizvodnji vina od 1 kg groţĎa dobije 0,8 litara vina. Godišnje proizvede 20.000
litara vina, te ga pakuje u litarske boce i prodaje po cijeni od 10 kn po boci (bez
poreza). Nabavna cijena praznih boca je 1,5 kuna po boci, a ostali direktni troškovi
prerade i punjenja vina su 3 kn po litri. Fiksni troškovi vinara su 30.000 kn
godišnje. Izračunajte:
a) Koliki su prosječni varijabilni troškovi po jednoj boci (litri) vina?
b) Da li, uz postojeći obim i ostale uvjete poslovanja, vinar ostvaruje
dobitak ili gubitak. Koliki?
c) Ukoliko bi u idućoj sezoni ţelio proizvoditi kvalitetnije vino, te u tu
svrhu kupovao kvalitetnije groţĎe po cijeni od 4 kn po kilogramu (uz
nepromijenjene ostale troškove i količinu proizvodnje), kolika bi
trebala biti prodajna cijena po boci (litri) da se dostigne točka pokrića
troškova?

RJEŠENJE
a) vt = 8,25 kn
b) Uz postojeći obim i uvjete poslovanja vinar ostvaruje dobitak:
P = 5.000 kn godišnje
c) Prodajna cijena po litri (boci) trebala bi biti: p = 11 kn.
Analiza točke pokrića moţe posluţiti i kao dobra metoda za procjenu osjetljivosti
projekta, odnosno za analizu ponašanja projekta u različitim poslovnim
situacijama, odnosno pri različitim nivoima poslovanja.

Pomoću nje moţe se lako simulirati ponašanje projekta (prvenstveno u smislu
njegove profitabilnosti) u situacijama kada se mijenja obim poslovanja, rastu
132
troškovi, opadaju prihodi, itd. Općenito gledano, projekti s većim uĉešćem fiksnih
troškova bit će osjetljiviji na podbaĉaj obima prodaje, odnosno prihoda.
8.2.8. Analiza likvidnosti

Analiza likvidnosti temelji se na ranije prezentiranoj projekciji financijskih tokova
projekta upravo zbog toga što dotiĉna projekcija najobjektivnije oslikava stanje
"financijskog zdravlja" pretpostavljenog biznis-plana tijekom promatranih godina
njegove eksploatacije. Ova je analiza zanimljiva ne samo potencijalnim
financijerima, koji iz nje mogu utvrditi stupanj sposobnosti projekta glede
servisiranja obveza iz bankarskih zajmova. Analizom likvidnosti sam poduzetnik
moţe doći do saznanja o situacijama i periodima u kojima bi mogao imati
financijskih problema ili potreba za dodatnim financijskim sredstvima, ili pak
viška likvidnih sredstava. Analiza likvidnosti moţe biti interesantna i potencijalnim
poslovnim partnerima, pokazujući im sposobnost poduzetnika da na vrijeme
izvršava svoje obaveze prema njima.

Projekt je likvidan ukoliko tijekom promatranih godina njegove eksploatacije
posluje profitabilno, te istodobno i pravodobno omogućava uredno servisiranje
bankarskog zajma, podmirivanje obaveza prema dobavljaĉima, podmirivanje
obveza prema zaposlenicima, redovito uplaćivanje poreza na dobit, te servisiranje
svih drugih financijskih obveza. U analizi likvidnosti treba posebnu paţnju obratiti
na dinamiĉku usklaĊenost financijskih priliva i odliva, kako bi se na vrijeme uoĉili
kritiĉni periodi koji bi mogli ugroziti realizaciju projekta.
Posebno je financijski “zdrav” projekt koji uz podmirenje svih financijskih obveza
osigurava i pozitivne čiste financijske primitke.

ANALIZA OSJETLJIVOSTI

Svaki poduzetniĉki pothvat povezan je s većim ili manjim stupnjem rizika i
neizvjesnosti uslijed djelovanja raznih nepovoljnih ĉimbenika internog ili eksternog
133
karaktera. Prikaz i analiza potencijalnih kritiĉnih ĉimbenika, te projekcija njihovog
mogućeg negativnog djelovanja na buduće poslovanje predmet je tzv. analize
osjetljivosti. Analiza osjetljivosti treba pokazati financijsku izdrţljivost projekta u
odnosu na moguću pojavu riziĉnih faktora, kao npr.:
• Precijenjena mogućnost plasmana proizvoda, robe ili usluga
• Podcijenjeni troškovi poslovanja
• Pogoršanje uvjeta kratkoročnog ili dugoročnog kreditiranja
• NepredviĎeno sniţenje cijena proizvoda (robe ili usluga) na trţištu
• Porast cijena materijalnih ili drugih proizvodnih inputa,
• i slično…

Analiza osjetljivosti provodi se obiĉno putem penalizacije (opterećivanja) projekta
razliĉitim negativnim situacijama koje se eventualno mogu pojaviti tijekom
njegova ţivotnoga vijeka. Za svaku takvu situaciju procjenjuju se efekti na prihode
i troškove, odnosno financijski rezultat.
Analizu osjetljivosti obiĉno se završava tabelarnim prikazom djelovanja mogućih
riziĉnih faktora na prihode i rashode projekta, odnosno na raĉun dobitka i gubitka.
Kao ilustracija moţe se dati sljedeća tablica:
TABELA 12: Analiza osjetljivosti (u reprezentativnoj godini)
ELEMENT PROMJENE
Intenzitet
Troškovi prihodi
BRUTO
DOBIT
ĈISTA
DOBIT
A) SMANJENJE
PRIHODA

A1) Podbaĉaj ostvarenja
prodaje
10%

A2) Manja prodajna cijena 10%

B)POVEĆANJE
TROŠKOVA


B1) - osnovnog materijala 10%

B2) 20%
B3) - troškova rada 10%

134
B4) 20%

B5) - ukupnih troškova 10%
B6) 20%
C1) Povećanje poreza na
dobit
10%

C2) 25%

C) KOMBINACIJAFAKTORA
(KUMULATIVO)


D1) A1+A2
D2) B1+B3

D3) B2+B4
D4) A1+A2+B5


135

PRIMJER: Analiza osjetljivosti projekta (na hipotetskom primjeru)
136
5.2.10. Dodaci
U ovome dijelu poslovnog plana se navode razliĉiti prilozi, te popratna
dokumentacija kao nadopuna pojedinim dijelovima i poglavljima. To su obiĉno:
- detaljniji opisi proizvoda ili usluga
- razliĉiti nacrti, tablice, skice, sheme, grafikoni i sl.
- ţivotopisi i referencije osnivaĉa i vlasnika tvrtke te ĉlanova
menadţerskog tima
- razliĉiti ugovori i pisma namjere (dobavljaĉi, kupci, distributeri
i sl.)
- primarni i sekundarni podaci o istraţivanju trţišta
prospekti, cjenici, katalozi i sl.
- struĉne ekspertize, mišljenja, recenzije i sl.

Dakle, interesentima bi, uz potrebni stupanj animacije, trebalo predoĉiti one
informacije koje su od osobitog znaĉenja za konkretni poslovni plan. Pri tome bi
trebalo paziti na to da dodaci budu sloţeni sukladno pretpostavljenom
zanimanju pojedinih primatelja biznis-plana.

PROCJENA POSLOVNOG RIZIKA
Ništa nee tako sigurno poduzetnika pratiti na "poduzetnikom putu" kao rizik.
Svaka nova poduzetnika ideja, pretoena u poslovnu aktivnost, suoava se s brojnim
opasnostima iz razliitih razloga. Razlozi mogu biti na primjer karakteristike grane
u kojoj poduzee posluje, okruţenje sa svim svojim karakteristikama, neizvjesnost
ţivotnog puta, napose ako je proizvodni program posve nov itd. Zato poduzetnik
mora pripremiti realnu procjenu rizika koji se odnose na poslovnu aktivnost. I u
poslu, kao i u ţivotu pojedinca, svakoga trenutka treba reagirati na neke nepoţeljne
pojave, a pri tome se ne moţe sa sigurnošu utvrditi postupa li se dobro ili ne.
Rezultati svih poduzetnikih aktivnosti su neizvjesni. esto se mora reagirati
promptno što poveava neizvjesnost reagiranja. Ne pomaţe ni kada se raspolaţe
vremenom i potrebnim informacijama. Nikad se sa sigurnošu ne moţe ustvrditi što
e se dogoditi. Informacijski sustavi, matematiki modeli i racionalne analize mogu
biti bespomoni u otklanjanju poslovne neizvjesnosti. Dakle, postojanje
neizvjesnosti mora se prihvatiti kao realnost. Znai li to da, zbog toga, ne treba
137
poduzimati bilo kakve akcije i poduzetnike aktivnosti? Ako se i to odlui "isto se
piše". Ni tada se ne zna kakav e biti rezultat. Jer, ne propušta li se zbog takvog
stava zgodna i korisna prilika ? Ovakav pristup nema namjeru obeshrabriti
poduzetnika u aktivnostima donošenja odluka za pokretanje poduzetnikog
poduhvata. Dapae, sve ove tvrdnje imaju za cilj da se "olakša muka". Jer
neizvjesnost i rizik nije "privilegija" samo poduzetnika, ve svakog ţivog bia, a
napose poduzetno misleeg.
Rizik je nedovoljna sigurnost (neizvjesnost) da e se A što je rizikostvariti neko
oekivanje. To je izlaganje, kako ovjeka-poduzetnika, tako i svake organizacije (pa i
poduzea) mogunostima povrede ili gubitka i sastavni je dio svake odluke, bilo
poslovne, bilo privatne. Pod pojmom rizika, u svakodnevnom govoru, naješe se
misli na neku opasnost i štetu. Meutim, pojam poslovnog rizika znatno je širi od
toga i ine ga tri temeljne komponente:
- od izloţenosti nastanku štete ili gubitka (u ovisnosti o aktivnosti
koja se poduzima),
- od šanse za nastanak gubitka ili štete (u ovisnosti o oekivanju
onoga koji donosi odluku) i
- od veliine gubitka ili štete ( u ovisnosti o buduim okolnostima).
U suvremenom poslovnom svijetu rizik nema više ulogu Damoklovog maa jer se
rizik shvaa kao "spremnost da se siguran mali dobitak ţrtvuje za mogunost
ostvarenja velikog dobitka". Dakle, po ovom shvaanju rizik se moţe tretirati ne
samo kao gubitak ili šteta ve i kao šansa za uveanje dobiti. U nas je poznata
uzreica "tko riskira-dobiva". Slinu uzreicu imaju i Amerikanci i kaţu za rizik da
znai i "uzeti šansu". Što ini suštinu ovakvoga poimanja rizika? To je šansa koja
ovisi o oekivanju donositelja poduzetnike odluke.
Rizik je, dakle, vjerojatnost neuspjeha u aktivnostima i akcijama koje se
poduzimaju temeljem odluke o njima. Ako postoji rizik svega, kako je ranije
istaknuto, to znai da postoji i rizik poduzetnikih ideja. Poduzetnika ideja i rizik
zajedno nastaju i rastu, ali tako raste i profitni potencijal u situacijama koje
omoguavaju da se ponudi posve novi i jedinstven proizvod ili usluga. Zato je
poslovna ideja znaajan dio poslovnoga procesa koji osigurava uspjeh jer bi izgledi
138
za uspjeh bez inovativne ideje bili minimalni. I poslovna inovacija i poslovna
aktivnost ravnopravno sudjeluju u riziku, a kako i same ideje o poslovnim
pothvatima postaju inovativnije, tako i rizik opada jer se trţištu nudi Ali kako te
ideje postaju sve inovativnije (kroz inovativne nešto novo. uspjehe konkurencije)
tako se i rizik poveava i to je jedan krug koji uzajamno ine i rizik i poduzetnike
ideje potiui jedno drugoga u ostvarenju šansi.
I pored navedenoga poduzetnik mora biti spreman na rizik. Ve sama injenica da je
poduzee stvoreno u (trţišnoj) neizvjesnosti podrazumijeva prisutnost rizika u
poslovanju. Jednako tako, i kada je rije o poduzetnikim inovacijama, postoji stalna
konfrontacija sa situacijom u kojoj nije posve jasno što treba initi. Zato se i
poduzetnika (inovativna) aktivnost u poduzeu sastoji od pretvaranja neizvjesnosti
u rizik, a rizika u šansu, ma koliko to nelogino zvualo. Logika ove "neloginosti" je
u pretvaranju rizika u šansu.
Dakle, po svojoj prirodi inovativne poduzetnike aktivnosti ukljuuju velik broj
neizvjesnosti i rizika. Poduzetnik nikad nije siguran u kojoj mjeri je problem blizu
granice sadašnjeg stanja znanstvenih i tehnikih spoznaja. Pitanje je neizvjesnosti
oko odreivanja stupnja poduzetnike inovativnosti, odnosno oko toga što su drugi
ve do sada uradili i što sada rade. Daljnji izvor neizvjesnosti je i u pitanju je li
netko poduzetniku ideju, za kojom se traga, ve pronašao i da se ona ve pokazala
beskorisnom. Ili, moţda drugi rade na istoj poduzetnikoj ideji ali su poodmakli
znatno dalje. Slijedi i neizvjesnost koja zadire u ekonomski interes, a ogleda se u
pitanju od kolike e ekonomske vrijednosti biti ka ideja, napose hoe li biti
rentabilna. I tako, moglo bi se nabrajati u poduzetninedogled. Evo još samo nekih
pitanja u pogledu rizika poduzetnike ideje, odnosno o kojim e imbenicima ovisiti
njena realizacija. Ovisit e o tome:
- tko e kupovati (nove proizvode ili usluge)
- koliko e biti trţište znaajno za rentabilitet poslovne aktivnosti,
- koliki e se dio trţišta osvojiti,
- koliko e se dugo inovirani proizvod ili usluga zadrţati na trţištu itd.
Dakle, nema nikakvih vjerodostojnih modela koji e garantirati sigurnost
poduzetnike "igre", napose na njenom samom poetku. I zato treba, po tko zna koji
put, ponoviti da je poduzetnika aktivnost, po svojoj prirodi, izuzetno rizina
139
aktivnost, a jedini rizik koji je vei od ovoga jeste ne poduzimati ništa na polju
stvaranja novih poduzetnikih poduhvata, poznato kao "poduzetniko mrtvilo".
Uvjet rasta, razvoja, pa i opstanka poduzea jest inovativna aktivnost. Poduzee po
svojoj prirodi teţi novim proizvodima i uslugama, novim radnim procesima, ali u
isto vrijeme u poduzeu postoji i latentni otpor inovativnosti. Taj otpor proizlazi iz
bojazni od rizika. Meutim, izbora nema. Suvremeni poduzetnik mora prihvatiti
tehnološke promjene, odnosno tehnološke inovacije. U isto vrijeme te promjene
razaraju stabilno stanje poduzea. Poduzetnik i poduzee su ambivalentni na
inovacije. S jedne strane poduzetnik zna da su promjene potrebne jer su bitne za
njegov opstanak, a s druge strane , zbog velikog rizika i . neizvjesnosti, esto se i
plaši inovacija i pokušava ih izbjei pa ak i sprijeitiTako, ima situacija u kojima
poduzetnik prihvaa inovacije i u istom momentu im se odupire. Kako prevladati tu
proturjenost? Najjednostavnije tako da upozna elemente rizika inovacija i shvati
njihov znaaj.
Rizici za inovativne poduzetnike ideje su:
Rizici u tehnikoj oblasti ;
-znanstveni rizici predstavljaju neizvjesnost koja proizlazi iz nedostatka
kompletne teorije ili znanja o potrebitim znanstvenim principima, kao temelju
primjene znanosti u inovacijama,
- inţenjerski rizici odnose se na nesposobnost da se znanstveni principi primjene u
praksi, i
- rizici proizvodnje predstavljaju nesposobnost da se radni modeli provedu u
masovnu proizvodnju.
Marketinški rizici;
- nedostaci potraţnje mogu nastati i onda kada potraţnja postoji ali raste sporije
nego je predvieno,
- reakcije kupaca mogu biti negativne prirode i to iz razliitih razloga (promjena
ukusa, nepredvieni interes kupaca, strah zbog novine itd.),i
- konkurentske akcije koje poduzee nije predvidjelo itd.
Rizici uplitanja;
140
- iako inovativna poduzetnika ideja, kao novina moţe biti posve opravdana
mogue je da se jave problemi uplitanja (odugovlaenje primjene ili ak
suprotstavljanje primjeni) i to od strane, npr. drţave, profesionalnih ili poslovnih
udruţenja, religijskih organizacija i sl.


Rizici vremenske dinamike;
- dobra inovativna poduzetnika ideja moţe propasti ako se, na primjer, lansira u
pogrešno vrijeme, prerano ili prekasno.

Rizici zastarijevanja;
- postoji neizvjesnost, na primjer, uslijed promjene stila (potrošaa) ili promjene u
tehnikim sredstvima za ostvarenje dijela nekog zadatka iz poduzetnike ideje.

Rizici pojedinaca;
rizik moţe proizai i iz problematinih (poduzetnikovih ili menadţerskih )
kvaliteta rukovoditelja koji utjeu na odluke i na sam ishod akcije inovativnosti.
Zato se i kaţe da rizik inovativne ideje nije samo u tehnikom okruţenju i u
drugim eksternim imbenicima. Rizik ovisi i o pojedincima (poduzetniku i
menadţerskom timu) u poduzeu koji ocjenjuju, planiraju i realiziraju aktivnosti na
primjeni inovativnih ideja. Izuavanje prakse pokazuje da je razvijanje novih ili
poboljšanje postojeih proizvoda ili usluga uvijek vezano uz vei ili manji rizik. Ova
se tvrdnja zasniva na
ovim injenicama:
- najvei broj ideja o novim proizvodima nikad nije i ostvaren, niti
su zamišljeni proizvodi stigli na trţište,
- mnogi proizvodi koji su stigli do trţišta pokazali su se kao neuspješni,
141
- proizvodi koje je trţište prihvatilo brzo su prestali biti atraktivni za
kupce.
Obavljena su brojna istraţivanja o problemu razvoja novih proizvoda. Rezultati su
porazni po oţivotvorenje poduzetnikih ideja. To više vrijedi za vjerojatnost
komercijalnog neuspjeha nego tehnikoga neuspjeha. U jednom istraţivanju
dokazano je da od 220 projekata, njih oko 40% nije tehniki dovršeno, a od ostatka
koji su tehniki dovršeni njih 45% nije komercijalizirano. A od komercijaliziranih
projekata njih 60% nije donijelo pozitivan ekonomski rezultat.
Drugo istraţivanje, koje je obuhvatilo 51 poduzee utvrdilo je da je od 58 ideja o
novim proizvodima prihvaeno prosjeno samo 7, a da je ostvaren (komercijaliziran)
samo 1 proizvod. Zakljuak bi mogao biti da je potrebno oko 58 ideja o novom
proizvodu da bi se dobila jedna koja je dobra, odnosno koja je komercijalno
iskoristiva.
Razvijati nove i poboljšavati postojee proizvode, usluge i procese, znai investirati
vea ili manja sredstva koja esto, kao što se vidi, ne donose ţeljeni rezultat.
Meutim, izgubljeni novac i nije najvei gubitak. Vei se gubitak moţe iskazati u
izgubljenom vremenu, odnosno zaostajanju za konkurencijom.
Zato, proizvodi koji su novi za sve, pa i za samo poduzee, obino nose i najvei rizik
ali oni, takoer, nude i potencijal za ostvarenje najvee dobiti. U pitanju je samo
visina prihvatljivog rizika i on se mora promatrati kao funkcija ekonomske
poduzetnike situacije, konkurentske dinamike i dinamike prihoda i, uope,
potencijalnih koristi novoga proizvoda. Rizik nije mogue izbjei u strategiji
poduzetnikog poduhvata da usvaja novi proizvod, odnosno da razvija inovativnu
aktivnost. Rizik za poduzetnika mora postati izazov za nove šanse.
Iz svih navedenih razloga razvoj nove poduzetnike ideje i razvoj novog poduzea
neizbjeţno se suoavaju s rizicima i problemima. Poduzetniki plan treba sadrţavati
neke implicitne pretpostavke o tim injenicama. Najprije treba, posve konkretno
ukazati na to koji su potencijalni rizici novog poduzea, a potom odgovoriti na
pitanje što e se desiti ako potencijalni rizici postanu stvarnost. Poduzetniki plan
mora odgovoriti i na pitanje koju e strategiju pripremiti poduzetnik i kako e biti
upotrijebljena u cilju prevencije rizika i aktivnosti no je da e ova strategija biti
usmjerena na u sluaju da se rizik i ostvari. Logipoteze konkurencije, na slabosti
142
poduzetnikog i menadţerskog tima, na organizacijske probleme i probleme u
proizvodnji pa i na podruje inovativnih procesa u tehnologiji. Odatle, naima
"vrebaju" najvee opasnosti za novo poduzee, a to znai da su to izvori poslovnih
rizika. Identifikacija i realan opis rizika poslovne aktivnosti koje u poslovnom
planu prikaţe poduzetnik mogu za njega biti samo od koristi. Zapravo, oni moraju
biti opisani u analitikim i upravljakim sposobnostima, a što kod potencijalnih
investitora izaziva povjerenje da i njihov angaţirani kapital nee biti ugroţen. Pa i
uvjetima kad se s velikom sigurnošu moţe utvrditi da e rizici biti benigne prirode i
tad rizike treba elaborirati u poslovnom planu pri emu e poduzetnik utvrditi
alternativne strategije koje e svesti na minimum mogue rizike poslovanja. Konano,
nikad ih se nee posve riješiti , kako je naglašeno i u samom uvodu ovog poglavlja, i
zato je problematici rizika dano ovoliko prostora..
DODACI POSLOVNOM PLANU
U ovome dijelu poslovnog plana se navode razliĉiti prilozi, te popratna
dokumentacija kao nadopuna pojedinim dijelovima i poglavljima. To su obiĉno:
- detaljniji opisi proizvoda ili usluga
- razliĉiti nacrti, tablice, skice, sheme, grafikoni i sl.
- ţivotopisi i referencije osnivaĉa i vlasnika tvrtke te ĉlanova
menadţerskog tima
- razliĉiti ugovori i pisma namjere (dobavljaĉi, kupci, distributeri
i sl.)
- primarni i sekundarni podaci o istraţivanju trţišta
prospekti, cjenici, katalozi i sl.
- struĉne ekspertize, mišljenja, recenzije i sl.

Dakle, interesentima bi, uz potrebni stupanj animacije, trebalo predoĉiti one
informacije koje su od osobitog znaĉenja za konkretni poslovni plan. Pri tome bi
trebalo paziti na to da dodaci budu sloţeni sukladno pretpostavljenom
zanimanju pojedinih primatelja biznis-plana.


143
SADRŢAJ I ELEMENTI PROCESA PRACENJA REALIZACIJA
PLANA
Tijekom uvodne faze poslovanja poduzetnikog poduzea, poduzetnik treba utvrditi
toke koje e mu biti orijentacija za ocjenu u kojoj se mjeri planirani ciljevi i zadaci
ostvaruju. Uobiajene projekcije analiza uspješnosti poslovnog plana rade se za
godinu dana, ali nije korisno ekati kraj toga razdoblja da bi se utvrdilo u kojoj se
mjeri planirane projekcije ostvaruju. Zato je korisnije da poduzetnik poetkom
svakog narednog mjeseca provjeri stanje zarade (profita) ili gubitaka, novanog
tijeka i stanja zaliha, stanja proizvodnje, prometa, visine nenaplaenih potraţivanja
pa i vlastitih dugovanja prema dobavljaima. Ti podaci, u dobro organiziranom
poduzeu lako se prikupe i predstavljaju znaajnu informaciju za pravovremenu
korekciju za bilo koje znaajnije odstupanje od projektiranih ciljeva poslovne
aktivnosti.
Temeljni kontrolni elementi koje e poduzetnik koristiti su:
Kontrola zaliha,
kojom poduzee moţe osigurati maksimum koristi za potrošae tako što e brţim
vraanjem uloţenih sredstava u sirovine i finalne proizvode još brţe reinvestirati u
nova sredstva i proizvodnju i tako uspješnije zadovoljiti potrošake potrebe,
-Kontrola proizvodnje
omoguit e praenje operativnih troškova, a koje treba dnevno usporeivati s
veliinama koje su projektirane u poslovnom planu i tako pripomoi da se
kontrolira vrijeme rada proizvodnih strojeva, radni sati, procesno vrijeme, vrijeme
kašnjenja ili vrijeme zastoja i sl.,

Kontrola kvalitete
a koja ovisi od vrste proizvodnog sustava, mora biti tako dizajnirana da doprinese
kvaliteti proizvoda s najveom kvalitetom,

Kontrola prometa
dat e informacije o broju prodanih jedinica proizvoda ili koliine usluga, o prihodu
od prodaje specifinih proizvoda ili usluga, cijenama prodaje, poštivanju rokova
144
isporuka, sustavu kreditiranja, i ostalih podataka korisnih za ostvarenje dobre i
sigurne perspektive prometa poduzea. Na pr. efikasan sustav naplate potraţivanja
sprjeava zastarijevanje potraţivanja i dugova, i

-Isplate koje poduzetnik mora revnosno pratiti i kontrolirati, a napose njihov
obujam jer se svi rauni moraju strogo kontrolirati radi saznanja koliko, kada i za
koje namjene je potrebno izvršiti isplate. Sva relevantna istraţivanja kazuju da vrlo
mali broj poduzetnikih organizacija doţivi pet godina ţivota. Ova injenica ukazuje
da je osiguranje opstanka jedan od temeljnih problema poduzetnikih poduhvata.
Zato je praktini i teorijski zadatak otkriti uzroke ugroţavanja opstanka i pronai
mogunosti poveanja šansi za njihov duţi opstanak. Svi poznati rezultati istraţivanja
pokazali su da strateški sposobne poduzetnike organizacije uspijevaju dugorono
opstati tako što su sposobne osigurati odreene funkcije, funkcionalnu strukturu i
poslovnu izgraenost i sve to na tri nivoa. Na prvom nivou kriterij uspješnosti je
profitni potencijal , na drugom je sam profit, a na treem je nivou tijek gotovine,
odnosno likvidnost i solventnost. To ukazuje da se poduzetniko poduzee od samog
poetka mora osposobljavati, samo ili uz pomo profesionalnih usluga, u strateški
sposobnu organizaciju.
Temeljni je cilj poduzetnika osigurati potencijal za stvaranje viška vrijednosti. To
je mogue na nain da poduzetnik, najprije, upozna svoje okruţenje. Zatim, da ima
aktivno znanje, steeno i kreativno, za stvaranje atraktivne ponude proizvoda ili
usluga, a što predstavlja intelektualni potencijal. Stvaranje intelektualnog
potencijala je teško ali je još teţe njegovo odrţavanja iz posve jednostavnog i
dobro poznatog razloga, a to su brzina promjena u sferi potreba i znanja,
teorijskog i praktinog, koje su sve vee.
Kad poduzetnik stvara novu organizaciju, nije dovoljno da ima samo jasnu
poduzetniku ideju i koncepciju realizacije te ideje. Mora imati i snaţan unutarnji
subjektivni naboj ţelje, kao motivacijski potencijal uspjeha koji najuspješnije
pokree sve resurse u stvaranju pokretanju i funkcioniranju poduzetnike
organizacije. Unutarnji emocionalni potencijal nije dovoljan ali ima izuzetnu
snagu. Pored njega potrebno je spoznati okruţenje - trţište - odnosno sve one
sudionike na trţištu koji imaju nekakvu potrebu ili neke probleme , a da je upravo
poduzetnik taj koji ima ponudu za zadovoljenje tih potreba ili rješenje za
145
probleme. Ovaj specifian, unutarnji emotivni potencijal, i saznanja o potrebama
trţišta, predstavljaju kompleks poduzetnikih potencijala, koji su, kao što se vidi
višedimenzionalni pa se s jedne strane odnosi na proizvod ili uslugu, a to znai da
treba znati što napraviti ili ponuditi, zatim se odnosi na tehnologiju u kojoj treba
znati kako napraviti i, napokon, odnosi se i na poslovni sustav u kojem treba
odgovoriti na pitanje s ime to napraviti.
U praenju realizacije plana, pored istaknutih potencijala i njihovih vrijednosti u
ostvarenju plana, poduzetnik ni jednog trena ne smije zapustiti znaaj ostalih resursa
kao što su sredstva rada, predmeti rada, financijski resursi, ljudski resursi, a to znai
da simbioza osobnih potencijala poduzetnika i ostalih resursa predstavljaju,
zapravo, jedini nain da se osigura opstanak poduzetnike organizacije.
Mogue je da u jednom trenutku razvoja i rasta poduzetnike organizacije zastane
cijeli proces ako poduzetnik, u analizi sadrţaja i procesa praenja realizacije plana
zapostavi brigu o kompleksnosti meusobnog utjecaja i kompatibilnosti svih
nabrojanih potencijala ili da taj zadatak preraste njegove sposobnosti. To je
trenutak, a koji se neminovno javlja u odreenom vremenskom slijedu ţivotnog
ciklusa poduzetnike organizacije u njenom rastu i razvoju, koji predstavlja poetak
strukturiranja poetne organizacije u kompleksnu organizaciju kad je neminovno da
se organiziraju sve temeljne funkcije koje su neophodne za opstanak tako
strukturirane organizacije.
Kad se promatra ovakav proces strukturiranja poduzetnike organizacije i vrši
analiza sadrţaja i procesa uspješnosti dotadašnje realizacije poslovnog plana tada
ta analiza ukljuuje ispitivanje funkcionalnih aspekata triju skupina funkcija, i to:
- skupina funkcija za osiguranje kontinuiteta,
- skupinu funkcija za operativno upravljanje, i
- skupinu operativnih servisnih funkcija.
Moţe li poduzetnik, u ovoj fazi analize sadrţaja i elemenata vaţnih za realizaciju
poslovnog plana, sam sagledati sve dimenzije prerastanja poduzetnike organizacije
iz poetne u strukturno kompliciranu fazu organizacije poslovanja. Posve je
razvidno da ne moţe. Zato mora , ve sada, a poţeljno je predvidjeti poetak ove faze
i ranije, pa ve tada ukljuivati i druge osobe (menadţere) u svoje poslovne
aktivnosti. Samo se pod tim uvjetima moţe poeti ostvarivati prva skupina funkcija:
146
osiguranje kontinuiteta. U ovu skupinu funkcija spadaju one koje, ve sada moraju
"pokrivati" , pojedinano, sposobni menadţeri:
- financijska funkcija,
- nabavna funkcija,
- proizvodna funkcija, i
- prodajna funkcija.
Poznato je da ovaj skup funkcija predstavlja ciklus reprodukcije, i ako bilo koji
dio ovog skupa otkaţe, egzistencija poduzea moţe biti pogubno ugroţena. Analiza
poslovnog plana, pa i ovih poslovnih funkcija, ukazat e na cikliku karakteristiku
njihove funkcije pa je bitno analizirati koliko je njihov nivo razvijenosti ujednaen
na nivou sustava poduzetnike organizacije u cjelini. Ali, nije znaajno u analizi
poslovnog plana samo utvrditi i osiguravati njihov ujednaeni nivo razvijenosti ve je
podjednako vaţno osigurati i odrţavanje potencijala njihovih resursa (osiguranje
informacija, praenje i registriranje poslovnih promjena, odrţavanje materijalnih i
energetskih resursa itd.).
Zašto je to toliko vaţno? Zato jer u fazama nastajanja poduzetnikog poduhvata i
osnivanja poduzea poduzetnik je nositelj upravljanja i u mogunosti je nadgledanja
cjeline poduzetnikog ostvarenja. Narastanjem nabrojenih funkcija, zadaci
usmjeravanja, planiranja, komuniciranja, koordinacije i kontrole kompliciraju
organizaciju u tolikoj mjeri da poduzetnik to više ne moţe , sve, sam obavljati.
Objektivna analiza sadrţaja i problema izvoenja poduzetnikog plana jasno e mu
ukazati da funkcionalne odluke mora prepustiti menadţmentu, a on moţe zadrţati
samo funkciju operativnog upravljanja. Zato se istie da fundamentalna uloga
operativnog upravljanja predstavlja garanciju osiguranja kontinuiteta
funkcioniranja poduzetnike organizacije. Ostale funkcije, a koje smo svrstali u
skupinu operativnih servisnih funkcija, kako je ve istaknuto, delegiraju se taktikom
menadţmentu.
Sad se pred poduzetnika, a u vezi s rastom i razvojem poduzea, postavlja novo
pitanje koje proširuje dimenzije sadrţaja i analize ostvarenja poduzetnikog plana u
ovom obliku. Za koje vremensko razdoblje, ovakva funkcionalna struktura, moţe
osigurati opstanak poduzea. Ako se ne nae odgovor na ovo pitanje to predstavlja
147
novu fazu ugroţenosti egzistencije poduzetnike organizacije. Odgovor moţe biti
jednostavan ako je odgovor iz okruţenja jasan i povoljan, a on glasi: potraţnja za
proizvodima i uslugama postoji i nije ugroţena. Ali, takav odgovor ima kratak
vijek ţivota i rijetko koje poduzee moţe raunati na sigurne trţišne potencijale
trajno, do kraja ţivotnog ciklusa proizvoda ili usluge.
Analiza sadrţaja i elemenata procesa pracenja ostvarenja poduzetnikog plana
nedvosmisleno mora ukazati na kljuna pitanja kako dana struktura organizacije, po
svim poslovnim funkcijama, moţe opstati na duţi rok. Ili, kako e ta struktura
izgledati u slijedeem koraku razvoja organizacijske strukture. Posve je jasno da se
odgovor nalazi u sudbini proizvoda i usluge u smislu njihove duţine trajanja
ţivotnog ciklusa, odnosno prisustva na trţištu. A kako je ţivotni ciklus svega
ogranien i, kad tad, potencijali proizvoda nestaju, a struktura poduzea se troši ili
reorganizira, sve ukazuje da poduzetnika organizacija moţe opstati samo pod
uvjetom stvaranja novih potencijala, po mogunosti posebnih i specijaliziranih
potencijala, a najbolje je da se oni, još k tome, i izdiferenciraju kao jedini i
jedinstveni u strukturi poduzea i u proizvodu ili usluzi. Sve je to mogue, kroz
kreiranje atraktivne ponude na odabranom trţišnom segmentu i kroz izgradnju
strukturnog sustava ke organizacije. Kao što se vidi, sadrţaji i elementi praenja
poduzetnirealizacije poslovnog plana predstavlja najodgovorniju fazu u osiguranju
opstanka poduzetnikog poduhvata.
U suprotnom, poduzetniki planovi mogu propasti i to, naješe, iz ovih
razloga:
- ciljevi koje je poduzetnik predvidio su nerealni,
- ciljevi nisu mjerljivi,
- poduzetnik nije u potpunosti posveen poduzetnikom projektu,
- poduzetnik nije imao prethodnog iskustva u planiranju poduzetnikog posla,
- poduzetnik nije imao dovoljno istananog sluha i osjeaja za potencijalne
prijetnje I slabosti poduzetnikog projekta, i
- zahtjevi trţišta, odnosno potrošake potrebe, nisu bili temelj planiranja
proizvoda ili usluga.
148
149
150

PREDUZETNICKO/MENADZERSKO PLANIRANJE POSLOVNO-EKONOMSKOG PODUHVATA 1.Relevantni faktori u analizi opcija pri planiranju poslovno – ekonomskih poduhvata /biznisa
Poslovno-ekonomski poduhvat je projekat, korak po korak pisana analiza kako da preduzetnik ideju pretvori u realnost i svoju prednost, nije nista drugo nego dobro strukturirani projekt koji mora da odgovori na pitanja tipa: kako, kome, koliko, kada i gdje proizvoditi, prodavati ili te koliko profita ostvariti u i kasnijim godinama eksploatacije projekta. Prilikom planiranja i donošenja odluke o poslovno-ekonomskom poduhvatu kojim će se baviti, preduzetnik se, po pravilu, nalazi pred izborom ”samo” jedne od većeg broja opcija. U procesu traganja i iznalaţenja biznis ideje, preduzetnik treba da analizira da li su te ideje prihvatljive i da li ih treba realizovati. Cilj preduzetnika je da pronaĊe biznis koji na najbolji naĉin povezuje njegove potencijale, interese i neka buduća oĉekivanja od biznisa. Veoma je ĉest sluĉaj da potencijalni preduzentik poseduje genijalnu ideju, koja na prvi pogled izgleda pobedniĉki. MeĊutim, veoma brzo nakon analize interesa, raspoloţivih resursa i analize trţišnih mogućnosti, preduzetnik dolazi do zakljuĉka da takva ideja nije prihvatljiva. Ovo ne treba da obeshrabri potencijalne preduzetnika i da utiĉe na njih da nikada, ili veoma teško odluĉuju da kreću u biznis. Ono što je bitno jeste da se biznis mogućnosti moraju preispitati iz razliĉitih uglova, ukoliko se ţeli realno sagledavanje svih relevantnih faktora biznisa. Odluĉivanje o biznisu kojim će se potencijalni preduzetnik baviti je mnogo kompleksnije od jednostavnog izbora proizvoda tj. usluge koja će se ponuditi trţištu. Danas se oko 40% radnih mjesta u razvijenim zemljama stvara bez pomoci drzavnog sektora. Nova radna mjesta stvaraju se u malim i srednjim preduzecima, a suprotno ocekivanjima nisu radna mjesta u novim tehnologijama.

ĉasovno ”razmišljanje o njemu”. podrazumijeva pokušaj davanja odgovora na nekoliko krucijalnih pitanja . Jer. posebno na poĉetku svoje karijere nije spreman tako lako da se odrekne. u ovom sluĉaju predstavljaju svojevrstan instrument ”filtriranja” uspešnih preduzetnika.Faktora vrijeme u kontekstu definisanja biznis ideje. kao bitne karakteristike profila uspešnog preduzetnika.koliko vremena je preduzetnik spreman da posveti svom biznisu? .koliko je vremena potrebno da se pobedi konkurencija na trţištu i da se zauzme neka znaĉajnija pozicija na njemu? Ako preduzetnik ţeli da razvija biznis u svom slobodnom vremenu.Preduzetnicko drustvo 1. Vrijeme 2. a njegov uspeh ĉak i 24 . . To neminovno porodicu i prijatelje potiskuje u drugi plan i time stvara druge probleme. Povezano sa prvim. što traţi znaĉajno vreme. je pitanje spremnosti preduzetnika da ”ugrozi” svoj dosadašnji stil ţivota i postojeću porodiĉnu harmoniju. Rizik 5. koga preduzetnik.Finansijski efekti 6 . IzgraĊivanje stabilnih odnosa u porodici zahteva visoku posvećenost porodici i njenim potrebama. mora uvaţavati sljedeće vaznije faktore 1.balansiranje obaveza prema biznisu i prema porodici ( da li će biznis preduzetniku dozvoliti da ostvari i/ili zadrţi stil ţivota koji je imao do sada i koji ţeli i dalje da ima?) .koliko je vremena potrebno da biznis poĉne da proizvodi profit? .Preduzetnik.Stepen stručnosti i poslovnog iskustva 4. koje preduzetnik ĉak u odreĊenim situacijama i nije u mogućnosti da predvidi.Finansijski resursi 3. na drugoj strani. potrebno je da se opredeli za biznis koji zahteva mnogo manji radni angaţman. Strpljivost i istrajnost. Potpuno je drugaĉija situacija ukoliko ţeli da se biznisom bavi kao iskljuĉivom delatnošću. na jednoj. i veoma nestrpljivi preduzetnici. biznis traţi totalno posvećivanje. u analizi biznis opcija. Sledeći problem koji se odnosi na faktor vreme jeste pitanje vremena sa kojim preduzetnik mora da raĉuna u ostvarivanju profita i svojih finansijskih ciljeva. U tom kontekstu postoje strpljivi i mudri preduzetnici. koji po pravilu izgube volju i strpljenje i ĉesto odustaju od bavljenja svojim biznisom.

ako se radi o usluţnom biznisu koji podrazumeva posedovanje nekog hotela. Usluţni biznis moţe da se odpoĉne skoro i bez kapitala. Otvaranje nekog trgovniskog biznisa generalno zahteva manje poĉetnog kapitala nego u sluĉaju proizvodnog biznisa. MeĊutim. plasiranjem svog slobodnog kapitala. zatim za obezbeĊenje sredstava. Sredstva su potrebna kako za istraţivanja. reklame. preduzetnik treba da proceni da li ima dovoljno sopstvenih sredstava ili su mu. u sluĉaju bavljenja konsultantskim biznisom. Odnos potrebnih resursa za otpocinjanju pojedinih biznisa . motela ili restorana. zapošljavanje radne snage. neophodno je praviti distinkciju izmeĊu pojednih oblika biznisa. inicijalni troškovi zaliha. Vezano za potrebna finansijska sredstva. nabavku opreme i sirovina.Finansijski resursi kao faktor U analizi biznis opcija finansijski resursi predstavljaju jedan od limitirajućih faktora sa kojima se suoĉava najveći broj preduzetnika. Ako je potrebno spoljno finasiranje. Proizvodni biznis po pravilu zahteva znaĉajna sredstva za njegovo odpoĉinjanje. zaliha i nabavku potrebnih roba. Pored ovog. MeĊutim. poĉetni troškovi mogu da budu izuzetno visoki. podmirenja ostalih operativnih troškova i pokriće ţivotnih troškova preduzetnika i njegove porodice do momenta kada biznis generiše dovoljno prihoda koji obezbeĊuju profit. tako i angaţovanje radne snage. 2. potrebni dodatni izvori finansiranja ( videti poglavlje Naĉini obezbeĊenja potrebnih sredstava). ili pak da li su dovoljno stimulativni da zadovolje potencijalne investitore koji ţele da.Tesno povezano sa ovim je i pitanje vremena koje je potrebno da se zauzme odreĊena pozicija na trţištu i da se u odreĊenim situacijama ĉak i potisne tj. Ovde je od posebne vaţnosti dati odgovor na pitanje koliko novca je potrebno za odpoĉinjanje biznisa u pojedinim biznis opcijama. zakupa poslovnog prostora i radne snage mogu veoma brzo znaĉajno da se uvećaju. ostvare odreĊene prihode. ”nadigra” konkurencija. neophodno je utvrditi da li budući profiti mogu da budu toliki da obezbede nesmetanu otplatu kredita. za ulazak u biznis.

Dva ĉoveka koji poĉinju isti binzis i proizvodnju npr. skoro nemoguće. kao veoma atraktivne varijante. nemaju mogućnosti zaduţivanja kod banaka. ”lakše dišu” u poĉetnim fazama svoga biznisa. znanje. 3. istog proizvoda. doba u kojem je poslusnik najveci preduzetnik. Optimalna solucija u odpoĉinjanju biznisa je ukoliko postoji poklapanje opredeljenja za bavljenje biznisom koji je trţišno izuzetno . zbog manje opterećenosti eventualnim dugovima. doba krute organizacije. odluĉi da kupi neki stariji poslovni prostor. zbog relativno malog kredibiliteta. dok će se drugi zadovoljiti nekom ”polovnom” već korišćenom opremom. umesto da gradi novi. uvjereni da ce se vratiti staro doba. U tom kontekstu je bitno analizirati i varijantu zakupa opreme i poslovnog prostora. vizija i kreativnost. varijantu zakupa po pravilu ”drţe u igri” sve dok se njihov biznis ne stabilizuje i ojaĉa. Veoma je teško. a gde.PoreĊenja koja smo naveli predstavljaju grubu generalizaciju ove problematike. telefon i kompjuter. doneti zakljuĉak o potrebnim finansijskim sredstvima za odpoĉinjanje nekog biznisa.Faktor stepen stručnosti i poslovnog iskustva Danas je pored kapitala. meĊutim. potrebno prije svega. mogu imati potpuno razliĉite poĉetne troškove investiranja. posebno za one preduzetnike koji ne poseduju dovoljnu koliĉinu sopstvenog kapitala. a ti su faktori prirodnije i demokratskije rasporedeni od kapitala. Uspešni preduzetnici. koje je ĉesto veoma teško predvideti. Od materijalnih stvari dovoljno je imati sto. novog ili nekog starijeg poslovnog prostora. Jedan će se orijentiasati na modernu opremu. ĉime će znaĉajno smanjiti potrebna ulaganja. pre svega zbog uticaja velikog broja faktora. Mnogi u nas na ovakvo razmisljanje gledaju sa nipodastavanjem i nevjericom. Varijanta zakupa znaĉajno smanjuje potrebne inicijalne investicije i omogućuje preduzetnicima da. velikih gradilista. a tada poĉinju da razmišljaju o kupovini opreme. Inicijalna ulaganja se takoĊe mogu bitno smanjiti ukoliko se preduzetnik.

uslugu rizik proizvodnje koji se odnosi na pitanje mogućnosti ekonomiĉne proizvodnje proizvoda marketing rizik koji je vezan za mogućnosti prodaje već proizvedenog prozivoda tj. ili pak angaţovanje konsultanata koji posjeduju znaĉajna znanja i iskustva koja su potrebna preduzetniku u procesu normalnog funkcionisanja biznisa. koncentrisan na recenje problema! Preduzetnik je istrajan. on upumpava snagu u sistem. Stepen zadovoljstva u obavljanju biznisa u velikoj meri zavisi i od nivoa predpostavljnog rizika. Drugi model je ulazak u eventualni franšizing aranţman. Ukoliko ne postoji iskustvo u voĊenju konkretnog biznisa.profitabilan. i posedovanja znaĉajnih akumuliranih poslovnih iskustava i visokog nivoa struĉnosti iz te oblasti. razbija tiraniju status quo. pokušavajući da maksimira njene pozitivne strane i da minimizira njene negativne strane. Preduzetnik je nosilac inovacije. usluge finansijski rizik koji se odnosi na pitanje mogućnosti ostvarenja profita na bazi prodatih proizvoda i rizik rasta i razvoja koji je vezan za mogućnosti stabilnijeg rasta i razvoja biznisa u jednom duţem vremenskom periodu. samo ga treba naci. 4. Nivo prihvatljivog rizika je individualan i moţe bitno da varira od sluĉaja do sluĉaja. firmu. jer rizik. Sigurno je da je nivo poslovnog rizika u ovom sluĉaju mnogo veći. Nivo rizika Preduzetnik predpostavlja kao prihvatljiv nivo rizika? Šta je spreman da izgubi ako biznis propadne? Na koji naĉin moţe da redukuje rizik i kako treba da upravlja rizikom? U svom poslovanju preduzetnik se suoĉava sa više vrsta rizika ”koncepcijski” rizik koji se odnosi na mogućnosti transformacije ideje u konkretan proizvod tj. pokazala da je moguće izgraditi uspešan biznis i u oblasti u kojoj preduzetnik prije toga nije ostvario neka veća i znaĉajnija iskustva. strastan je. meĊutim. . uobicajeno ponasanje. predstavlja i motivirajući faktor koji inspiriše na akciju. Praksa je. privredu. Preduzetnik narusava ravnotezu. Preduzetnik moţe da pronaĊe partnera ili odreĊene saradnike ( kao zaposlene koji bi se nalazili na kljuĉnim pozicijama u firmi) koji poseduju potrebna znanja i iskustva. Preduzetnik na drugaciji nacin rjesava probleme! Preduzetnik stalno inovira. jer je svjestan da recenje problema uvijek postoji. Već smo govorili o riziku kao o kategoriji kojom uspešni preduzetnik upravlja. sam po sebi. nivo rizika se ipak moţe smanjiti na više naĉina.

a koji moţda donosi veću sumu novca i profita. odrzava razvojnu toplinu sistema. Ipak. javne usluge. 6. do odlaska covjeka na mjesec. najveci preduzetnicki poduhvat u istoriji jeste uspon covjeka od zivotinjskog svijeta do racionalnog bica. Svega 3-5% populacije ima preduzetnicku sposobnost.finansijski rezultati Kakva su oĉekivanja preduzetnika vezana za finansijske rezultate? Da li odreĊeni biznis moţe da zadovolji oĉekivanja preduzetnika? Projekcije potencijalnih finansijskih rezultata su samo jedan od faktora koje treba razmotriti u procesu odluĉivanja o odpoĉinjanju nekog biznisa. Iz rijetkosti ovog resursa proizilazi njegova vrijednost i vaznost za razvoj. potrebna je stalna promjena u drustvu. neosjetljive na novo i kvalitetno. da predvida.Preduzetnicko drustvo Postojanje preduzetnickog drustva je preduslov za razvoj poslovnih poduhvata. Moze se postaviti pitanje: Zasto su inovacije i preduzetnistvo toliko potrebni i u drustvu kao i u ekonomiji? Zar proces preduzetnistva nije svojstven prije svega ekonomiji: privredi i preduzecima? Da ne bi dosli u stanje trulezi. U tom kontekstu je za preduzetnika moţda mnogo bolje da krene sa poslom koji stvarno voli i u kome uţiva. nego da se bavi poslom koji ga ĉini nezadovoljnim. privreda ulazi u cikluse razvoja kao i svako preduzece. Karakteristike i sistem vrijednosti preduzetnicke ekonomije zahvataju sve ostale oblasti: politika. njegovo prilagodavanje. obrazovanje i sl. odnosno preduzece i privredu u naponu.Zavisno od intenziteta preduzetnickih poduhvata. Sta je zapravo preduzetnistvo? preduzetnistvo je energija. Inovacije i preduzetnistvo nijesu "korijen i . Preduzetnik treba da proceni koji su parametri za njega liĉno prihvatljivi i da u svom poslovnom nastupu dosledno primenjuje takvu strategiju. birokratija. 5. da se ponasa drugacije. zahvaljujuci moci covjeka da mijenja okolnosti. Kolumbovih preduzetnickih otkrica. nauka. pocevsi od otkrica vatre i posebno otkrica tajne cuvanja vatre. onemogucavanje da drustveni obrasci i institucije budu krute i deterministicke. odnosno do stanja koje rada revoluciju. Preduzetnicka energija drzi pojedinca. bankrotstva. Preduzetnistvo je pogonska energija razvoja. Preduzetnstvo je najrjedji resurs u privredi. Ovaj poduhvat nastao je zahvaljujuci covjekovim nemirenjem sa okolnostima. nemoci. Preduzetnicko drustvo se bazira na preduzetnickoj ekonomiji. a koji donosi samo 1000 jedinica profita godišnje. Razvoj nase civilizacije rezultat je mnostva preduzetnickih poduhvata. bica koje ima misao.

U preduzetnickom drustvu svaki pojedinac je suocen sa izazovom koji bi trebalo da iskoriste kao mogucnost: sa potrebom stalnog ucenja i ponovnog ucenja. uvodi inovacije i preduzetnistvo u svoje normalne. ali bez krvoprolica. bez ekonomskih katastrofa "ali. u preduzetnickom drustvu ne moze da opstane. neophodni su i za to sto su oni pragmatcni a ne dogmatixni. jedno preduzece". sa usmjeravanjem. To je potreba koju nameze drustvo bazirano ne na masi i kolektivu. pod kontrolom". Analiziranje mogućih i postojecih prilika u planiranju i poslovnoekonomskih poduhvata Prilikom planiranja poslovno-ekonomog poduhvata i otpoĉinjanja biznisa. neophodni su zato sto obecavaju da odrzavaju fleksibilnim i samoobnavljajucim jedno drustvo. bez gradanskog rata i logora. Ekonomske slobode podsticu i razvoj preduzetnickih ideja. Kako istice Draker. nego samo "jedan korak u odredeno vrijeme". u misli je energija! Kako tu ideju realizovati? Biznis plan.. moze Vam otkloniti mnoge dileme i podstaci Vas na nove akcije i nova pregnuca. preduzetniku na raspolaganju stoje nekoliko mogućih opcija:  Osnivanje novog biznisa  Kupovina postojećeg biznisa . redovne. Zasto je stalno ucenje potreba a ne izbor. jednu granu. (Draker) To prakitixno znaci da svako na svom mjestu u porodici. "Ono sto nam je potrebno jeste jedno preduzetnicko drustvo.. Promjene su brze. Inovacije i preduzetnistvo ostvaruju onosto se mislilo da posti`u revolucije. oni su neophodni zato sto nijesu unaprijed planirani i fiksirani sto su usmjereni na moguxnost i potrebu. Ono sto je pojedinac ucio za vrijeme svoje mladosti. u kojem su inovacije i preduzetnistvo normalne.sto su usmjereni i realni a ne grandiozni i nerealni. Imate ideju za biznis! Da li ste svjesni da je to vec kapital? Jer. Tradicionalni model na kome se ucenje zavrsavalo sa izlaskom iz skole. preduzecu. jednu privredu. u nasoj privredi. Stalno inovirati znaci ne zaglibiti u navikama.grana". svakodnevne aktivnosti da ih praktikuje u svom sopstvenom radu i radu organizacije. sa svakom. kasnije zastarijeva (za pet do deset godina). u nasem drustvu". vec na slobodnim pojedincima. stabilne i kontinuirane pojave. drustvu. o kome je rijecu nastavku. Permanentno obrazovanje postaje odgovornost svakog pojedinca. Inovacije i preduzetnistvo moraju da postaknu integralna aktivnost koja odrzava zivot u nasim organizacijama.

opreme i graĊevinskih objekata . zaposlenih. biznisa Trţište kupovinom biznisa “kupujemo” Ĉesto je razlog prodaje biznisa postojeće kupce postojanje problema u poslovanju Nizak rizik Lakši pristup izvorima finansiranja Uhodani kanali nabavke Kupovinombiznisa“nasljeĊujemo” njegov nepovoljan imidţ Postojeća organizaciona Ne postoji mogućnost poĉetnog izbora lokacije. Mogućnost pozicioniranja biznisa na Mogućnost pozicioniranja biznisa na nekoj lokaciji nekoj lokaciji Fiziĉki kapaciteti se instaliraju prema Fiziĉki kapaciteti se instaliraju prema unaprijed definisanim ciljevima u unaprijed definisanim ciljevima okviru biznis plana Mogućnosti inoviranja su mnogo Mogućnosti inoviranja su mnogo veće veće Preduzetnik samostalno stvara imidţ Preduzetnik samostalno stvara imidţ preduzeća od poĉetka preduzeća od poĉetka Kupovina postojećeg biznisa-prednosti i nedostaci Kljuĉne prednosti kupovine postojećeg Osnovni nedostaci . Franšizing  Intrapreduzetništvo Osnivanje novog biznisa Prednosti i nedostaci osnivanja novog biznisa Osnovne prednosti osnivanja Nedostaci osnivanja novog biznisa novog biznisa .

Zaposleni koji ne zahtijevaju dodatnu obuku Franšizing Franšizing je model otpoĉinjanja i planiranja odreĊenog biznisa. Nedostaci franšizinga . korisniku franšize je dozvoljeno da koristi ime franšizera. Potrebno je malo iskustvo u poslovanju Davalac franšize diktira tempo i postavlja pravila ponašanja Preduzetnik ima na raspolaganju Mogućnost korisnika franšize da konsultantske usluge koje znaĉajno pregovara i nameće odreĊena rešenja je mogu da pojednostave proces mala poslovanja Davalac franţize moţe da dozvoli Korisnik franšize plaća davaocu otplatu inicijalnih troškova u nekoliko franšize procenat godišnjeg profita. njegove robne marke. steĉeni imidţ i tehnike prodaje Osnovne prednosti i nedostaci franšizinga su: Osnovne prednosti . prodaje ili distribuira njegov proizvod (uslugu). u kojem jedna kompanija (davalac franšize) omogućava drugoj kompaniji (korisniku franšize) da proizvodi. Na taj naĉin. narednih godina ĉime smanjuje svoj profit Davalac franšize ulaţe velike napore u Transfer vlasništva je ograniĉen promotivne aktivnosti Proizvodi i usluge davaoca franšize su Aktivnost jednog korisnika franšize se dobro poznati trţištu direktno prenosi na sve njene korisnike Intrapreduzetništvo i poslovno-ekonomski poduhvati .

) Da bi u velikim kompanijama došlo do intrapreduzetniĉkih poduhvata. Do danas je proizvedeno i prodano oko 100 miliona AK-47 automatskih pušaka. godine. Kalašnjikov je tvorac najpopularnije automatske puške na svijetu. roboti…)  Novi proizvod (Koka-Kola. moţe posluţiti Mihail Kalašnjikov (Mikhail Timofeevich Kalashnikov).. Minit Mejd (Minute Maid)…)  Novo trţište  Novi tip organizacije (mreţna.. 1985. Kalašnjikov nikada nije dobio ni jedan cent nadoknade za svoj izum. osnivaĉ kompanije Aj Bi Em imao drugaĉije mišljenje. Ali.Intrapreduzetništvo predstavlja preduzetniĉki poduhvat aktivnosti u okviru postojećeg preduzeća. Giford Pinšo (Gifford Pinchot III). Pitao je: „Zašto bih vas otpustio? Pa upravo smo potrošili 30. ĉiji uspjeh nije nikada nagraĊen. popularne nazvane "kalašnjikov" prema prezimenu svog autora. neophodno je stvoriti organizaciono okruţenjo i kulturu koja će podrţavati intrapreduzetništvo. Epl (Apple). . Termin je uveo ameriĉki menadţment konsultant. Moguće vrste inovacija u preduzeću su:  Nova sirovina  Novi proizvodni proces (pokretna traka. AK-47. projektna.000 dolara na vaše obrazovanje!“)  Opuštena atmosfera  Sloboda da se narušavaju pravila  Sistem nagraĊivanja Kao dobar primjer organizacionog okruţenja koje podstiĉe inovacije mogu posluţiti kompanije Tri-Em (3M).. Dajet Kouk (diet Coke). Sprajt (Sprite).000 dolara na eksperiment koji nije uspio. Neke od kljuĉnih stvari koje treba obezbijediti su:     Sponzorstvo ideje Istrajnost u realizaciji ideje Decentralizovano odluĉivanje Tolerancija grešaka i neuspjeha (Kada je mladi direktor iz Aj Bi Ema (IBM) izgubio 30. Tomas Votson (Thomas Watson). Gugl (Google).. Ziroks (Xerox). Fanta (Fanta). oĉekivao je da će biti otpušten. „Prirodni“ uzrok smrti preduzeća je njihova nesposobnost da drţe korak u inoviranju. Kao primjer izuzetno uspješnog intrapreduzetnika. Ĉeri Kouk (Cherry Coke).

a da se prethodno ne sacini odgovarajuca skica ili plan? A što je. .zaposlenici obavljaju aktivnosti koje su konzistentne s odabranim zadacima i procedurama. ovaj pojam dugo je korišten upravo u tom smislu. U zemljama sa razvijenim trţišnim sistemima. preduzetnik joj neće dopustiti da umakne Savremenu trţišnu privredu razvijenih zemalja odlikuje potpuna samostalnost poslovnih subjekata u planiranju sopstvenog razvoja i poslovanja. planu ili logici ali nikako samo na predosjecaju. Biznis planiranje je preduzetniĉki alat koji nema unapred utvrdjenu formu. i . operativno i takticko planiranje. što mu dozvoljava mogućnost razliĉitih pristupa i varijacija u svome sadrţaju u zavisnosti od velicine i vrste biznisa . a sve se više govori o razvojnoj komponenti planiranja i s tim u vezi istice strategijsko. OPCENITO O PLANIRANJU POSLOVNO-EKONOMSKIH POTHVATA Kada se velika ideja pojavi na horizontu. Pojavom kompliciranih trţišnih odnosa i porastom konkurencije. Smatra se da rijec planiranje ima porijeklo u latinskoj rijeci planus. Predstavnici znanstvenog upravljanja. To znaci da preduzetnici u planiranju moraju unaprijed dobro promisliti o svojim ciljevima i akcijama i da te akcije moraju biti zasnovane na nekoj metodi. a poglavito Taylor. srednjorocnom i dugorocnom planiranju. odnosno u smislu potrebe pravljenja nacrta za pojedine graevinske objekte. danas.preduzece osigurava i angaţira sredstva za postizanje zadataka. kao tradicionalnoj podjeli planiranja. Zar je moguce. od kolibe pa do raskošne palace išta izgraditi. Sve se manje govori o kratkorocnom. kada to treba uraditi.2. Kao i mnoge druge ljudske aktivnosti tako i planiranje ima dugu povijest. kako i tko treba uraditi odredene stvari. i u novije vrijeme pojavom globalizacije. i zaista. planiranju se daje veliki znaĉaj i gotovo se ništa ne prepušta sluĉaju ili intuiciji pojedinaca. Planovima preduzetnici. planovi predstavljaju i upute po kojima treba odrediti što treba uraditi. napušta se tradicionalno shvatanje planiranja. o buducnosti. isticali su izuzetan znacaj ove preduzetnike funkcije. mendzeri postavljaju preduzecu zadatke i odreduju najbolje procedure da se oni realiziraju. Ali nešto sloţenije upute govore da u planiranju: . planiranje? To je svojevrsno razmišljanje unaprijed. Uz to. što opisno znaci površina stana.

a ponajviše ih se odnosi na ciljeve preduzeca. Zato se i kaţe da izmdeu pojmova planiranja i predvidanja postoji dosta slicnosti. projekcija. anticipacija. i u svakodnevnoj uporabi. istraţivanje budunosti vezuje se i za neke druge pojmove kao što su intencija. Zato definicija . jer donesene odluke predstavljaju samo medukorak ka poduzimanju akcija. Dokazat ce se to ovim procesom. kroz planiranje. U pristupu planiranju postoje dva bitna momenta koji se ogledaju u planiranju kao formalnom procesu i planiranju kao skupu veceg broja odluka. Tako preduzetnik shvata planiranje kao usmjeravanje sustava iz pocetnog ka ţeljenom stanju. prognoza i proricanje. Rije je o racionalnom. Tako planiranje ima zaštitnu ulogu i za preduzece i za preduzetnika.. Prema tome. Ipak treba naglasiti kako je suština planiranja u sustavnom razmišljanju o ţeljenoj budunosti i svjesnom djelovanju u sadašnjosti na njenom ostvarenju. Upravo je u procesu predvianje smatrano prvom fazom u planiranju pa se u poduzetnikom planiranja. Ipak nije tako. Za svakog preduzetnika vrlo je bitno da identificira kako ce neki cimbenici u buducnosti utjecati na poslovanje preduzeca. analitickom. koliko god je moguce. Prema tome planiranje predstavlja proces postavljanja ciljeva i odreivanja podesnog tijeka akcija da bi se oni postigli. kod odabiranja ciljeva i razvijanja programa. a da su neposredni rezultati predvianja planske pretpostavke koje sluţe poduzetniku kao osnova za donošenje odluka. Zatim se odreduju ciljevi za svaku pojedinu organizacijsku jedinicu preduzeca. Ispada da je suština planiranja donošenje odluka. Medutim. . Kad se utvrde ciljevi odreduje se program za sustavno postizanje ciljeva.nadgleda se i mjeri napredovanje ka ciljevima tako da se mogu preduzimati korektivne akcije ukoliko napredak nije zadovoljavajuci i u skladu s planom. razmatrati njihovu izvodljivost i prihvatljivost u odnosu na ukupne mogucnosti (materijalne i ljudske resurse) preduzeca. Preduzetnik planiranjem ţeli smanjiti rizike i neizvjesnost i. centralno mjesto u aktivnostima planiranja zauzimaju unutarnji odnosi i vrijeme. Tek nakon ove procedure slijede odluke koje. predvianje. S preduzetnikog stajališta planiranje je proces donošenja odluka. Pri tome e preduzetnik. predstavljaju poţeljnu sliku buducih okolnosti. ova dva pojma ponekad su se i izjednaavala. To znaci da predvianje prethodi planiranju. Od svih pojmova ipak je najznacajniji. Poduzetnici donose velik broj odluka. sistematicnom i integralnom procesu.nije ispravna. Prvi korak planiranja je izbor ciljeva za preduzece.planiranje je donošenje odluka . Planiranje je vezano za buducnost. da sve procese u poduzeu kontrolira.

Tako planiranje pomaţe u sagledavanju rizika i neizvjesnosti koje nosi buducnost u adekvatnom prilagoavanju promjenama. uopce. S tog stajališta smatra se da planiranje pomaţe u sagledavanju zahtjeva trţišta i nacina kako bolje zadovoljiti zahtjeve potrošaa. danas se konkurencija ili izbjegava ili se ostvaruje suradnja s njom.izbjeci neţeljene dogadaje. Ovaj element neophodnosti planiranja uvijek je prisutan. i to na sustavan nain.pripremiti se za ono što je neizbjeţno. . napose. koje naglašeno upozoravaju poduzetnike da je potrebno dugorocno i planski promatrati okruţenje. Tako i samo planiranje pridonosi vecoj efektivnosti i efikasnosti poduzetništva i. Nije potrebno voditi "rat" s konkurencijom. Poseban je znaaj planiranja u suceljavanju s konkurencijom. i . Planiranjem se definira smjer preduzeca ka buducnosti.nastojati kontrolirati ono što je moguce kontrolirati. vecoj zainteresiranosti svih u poduzecu za poslovne rezultate.ZNACAJ I POTREBA PLANIRANJA Preduzetnik mora planirati kako bi osigurao da se buducnost uzme u razmatranje. paţljivo provedeni. Zato se buducnost mora promatrati na tri naina : . Suvremeni pogled poduzetnika na konkurenciju mnogo je širi od klasinog pogleda. podizanju radnog morala i. Tako planiranje daje osnovu za timski rad jer suvremeno poduzetniko poduzece proţima marketing i orijentacija na kvalitetu. Dapace. . a za primjer se uzima naftna kriza 70-ih godina prošlog stoljeca i ova na pocetku 21 stoljeca. resurse. Zadatak je planiranja da preduhitri krizne situacije i "teška vremena". Kako oba ova koncepta zahtijevaju sudjelovanje u njima svih zaposlenih tako i njihovo planiranje moţe pripomoci zbliţavanju ljudi. šanse i opasnosti iz okruţenja. Što je organizacija veca i sloţenija utjecaj promjena moţe biti drastican za njihovu poziciju na trţištu ako procesi organizacijske transformacije. strukturiranja i reinţenjeringa nisu pravodobno planirani. Radi efikasnijeg planiranja oni moraju bolje upoznati mogucnosti. Znacaj planiranja je i u povecanju odgovornosti poduzetnika i menadţerske poslovodne strukture. Planiranje je posebno znacajno i neophodno kad poduzetniko prerduzece preraste u korporaciju. Njemu samo planiranje osigurava stabilnost ali i osnovu za promjene. poduzetnickog menadţmenta kao kreatora poslovne politike. slabe i jake strane poduzeca.

ako nema poduzetnikovog adekvatnog ukljuivanja u proces planiranja. Naime. To se esto i dešava posebno kada poduzetnik izvršavanje planskih poslova delegira iskljuivo na planere u okviru planskih sluţbi. operativnim i rutinskim. Naglašavamo. izmeu ostalog. u procesu planiranja posebno mjesto pripada poduzetniku. To se ogleda u dvije stvari. To samo ukazuje na znacaj ove problematike. a posebno s dugim rokom. veza izmeu ovih dviju funkcija izuzetno je bliska i vrsta. jedan od najveih problema u planiranju vezuje se za ulogu strategijskih planova. kao zaetniku i nositelju poslovne ideje pa je zato planiranje (uz menadţment) njegova primarna funkcija. naroito promjenama. u nacelu sastoji se od tri osnovna dijela i to: 1. utvrde prioriteti. Svrha kontrole je da pomogne u identificiranju eventualnih problema i devijacija i njihovom sprjeavanju. izostati e ţeljeni efekti. a planovi upravo predviaju promjene to je aktivno sudjelovanje poduzetnika u procesu planiranja izuzetno znaajno. Ovladavanje vremenom za poduzetnika predstavlja tehniku koja pomaţe da se definiraju ciljevi. zbog ega esto zanemaruju. Kao i u cjelokupnoj ekonomskoj teoriji tako i na ovom podruju postoje klasicni i suvremeni pristupi. a drugo postoji opasnost zanemarivanja sadašnjih problema uslijed prevelike orijentacije na budunost.I ako je u poduzetništvu (kao i u menadţmentu) funkcija planiranja postavljena na prvo mjesto. i podrške planiranju. Klasini model. identificiraju i eliminiraju aktivnosti gdje se gubi vrijeme. PROCES PLANIRANJA U literaturi iz oblasti poduzetništva i planiranja pojavilo se na stotine modela procesa planiranja. Poduzetnici su prenatrpani brojnim obvezama. U planiranju postoje i odredene opasnosti i problemi. Ipak. Zbog toga je planiranje znaajno i za efikasno obavljanje kontrolnog procesa. moraju savladati i tehniku upravljanja vremenom. Kako u poduzeu postoje brojni otpori. ili izbjegavaju poslove planiranja. . Neki od njih povezani su s vremenom. premisa. pa ak i posve trivijalnim. To je jesta pogreška poduzetnika naroito poduzetnika poetnika. a funkcija kontrole na posljednje. Još jedan znaajan problem u planiranju povezan je s ulogom poduzetnika. Stoga poduzetnici. nije mogue isplanirati baš sve. Planiranje omogucava racionalno donošenje odluka i efikasno ostvarivanje akcija radi realizacije zacrtanih ciljeva poduzea. Prvo. Zato kontrola ima povratan utjecaj na aktivnosti planiranja. To je problem nedostatka vremena kod poduzetnika za obavljanje poslova planiranja. a one izgube iz vida cjelinu poslovnih interesa.

implementacije i kontrole. politika i strategija. Zato je poduzetnicima potrebna struna pomoc u procesu planiranja i oni je trebaju potraţiti od. dugoronih ciljeva. ono ukljucuje sva najvaţnija pitanja i aktivnosti na podruju profita. problema. i 3.Premise se odnose na definiranje organizacijske i socio-ekonomske svrhe postojanja poduzetnikog preduzea. politike.planiranja. utvrdivanja vrijednosti i sposobnosti prteduzetnika i ocjene eksternih i internih šansi. To su specijalisti za tu vrstu poslova. kratkoronocno planiranje (takticko). sastoji se od detaljno razraenih funkcionalnih planova i definiranja kratkoronih ciljeva i operativnih zadataka. opasnosti. cijena. proizvodnje.2. Poduzetnici kao planeri. rješavanja planskih problema. Zaduţeni su za citav niz aktivnosti pocevši od analize i istraţivanja okruţenja.Planiranje se vezuje za tri nivoa i to: Dugorocno. planera. Oni moraju imati znanja i razumijevanja za brojne društvene. preko pomoci u obavljanju planiranja i donošenju odluka. 3. postoje samo manje konceptualne razlike. Vidjet e se da se one bitno ne razlikuju od klasinog pristupa procesu planiranja. . Zapravo.ekonomske i druge trendove koji u budunosti mogu imati znaajnog utjecaja na poduzee.(strategijsko) planiranje koje ukljuuje definiranje misije poduzea. kapitalnih ulaganja. slabih i jakih strana poduzea. organiziranja. moraju shvatiti organizaciju kao cjelinu i prevladati uske poglede na pojedine dijelove poduzea. Za suvremenog poduzetnika. 1. srednjorocno planiranje (operativno) predstavlja proces u kojem se detaljno razrauju i koordiniraju planovi za specifine funkcije kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi. marketinga. tehnološke. kakve god definicije procesa planiranja prihvatili. 2. do finalizacije planova. ocjene i kontrole izvršenja planova. sam proces planiranja predstavlja izuzetnu odgovornost i sloţen zadatak. ono predstavlja sponu izmeu strategijskog i taktikog planiranja. kadrova. da bi bili uspješni. financija. Cijeli model još podrazumijeva analizu i kontrolu.Implementacija obuhvaa definiranje organizacijskih pitanja i informacijskog sustava koji moraju biti u funkciji ostvarivanja donesenih odluka. Noviji pristupi procesu planiranja govore o tome da se proces planiranja sastoji iz pet faza. moraju posjedovati praktino iskustvo u samom poduzeu. istraţivanja i razvoja. za to osposobljenih kadrova.

.

Plan Poslovnih pothvata .

Biznis ideja je uvijek usmjerena na profit. preduzetnikov proizvod je poslovna. Da li su sve one realne? Da li su isplative? Kako ih realizovati? sta uraditi da bi misaona kreacija postala stvarnost? Iskustvo drugih upozorava da sve poslovne ideje nijesu uspjesno realizovane. vise od deset godina prezivi jedva petina – 19. Biznis plan je prvi susret preduzetnika sa njegovom opredme}enom biznis idejom. Imate ideju za biznis! Da li ste svjesni da je to vec kapital? Jer. metod kako tu ideju treba "stavljati na papir".5%. Odnosno. Istovremeno. u drugoj 13. moze otkloniti mnoge dileme i podstaci na nove akcije i nova pregnuca. Tako prema nekim istrazivanjima u prvoj godini propadne 15% novih preduzeca. Preduzetnik ima svoj proizvod: preduzetnicku inicijativu i inovaciju. ona nastaje iz odgovora na pitanje: kako da zaradimo novac? U trazenju odgovora na ovo pitanje radaju se mnoge poslovne ideje. Ralizacija biznis ideje moze se ostvariti unutar postojeceg preduzeca (unutrasnje preduzetnitvo) ili formiranjem novog preduzeca. u trecoj 11. Poslovni plan je konkretizacija biznis ideje. Uvijek treba ideju staviti na papir! Tada ona dobija oblik konkurentnosti i obaveznosti! Biznis plan je na~in. . to je i nacin da preduzetnik svoju ideju podijeli sa drugima. u misli je energija! Kako tu ideju realizovati? Poslovni plan. njegovu dusu i mozak na konkretan.6% novih preduzeca. biznis ideja. To je nacin prevo|enja strasti i misli koji zaokupljuju preduzetnika. da im je objasni i "proda trzistu". Odnosno.2%. o kome je rijec u nastavku. Neke analize pokazuju da je u prosloj deceniji u SAD prosjecno bilo potrebno 58 poslovnih ideja da bi se doslo do trisno uspjesnog proizvoda. materijalan oblik. I za novoosnovana preduzeca vazi da ih manji broj prezivi teskoce pocetnih godina.Biznis ideja poslovni plan Ekonomske slobode podsticu i razvoj preduzetnickih ideja.

ili potrosacima (kupuju proizvod ili uslugu koji nastaje realizacijom biznis ideje) i moc (donosenje odluka vaznih za realizaciju biznis ideja: lokacija. objasnite sebi svoju ideju. A to cete uvijek postici ukoliko `elite da se svi odmah zaljube u Vasu ideju. ves iz sopstvenog interesa. Kontakt sa drugim osobama postaje nuzan.da bi bila jasna i njenom vlasniku (preduzetniku) i pravilno protumacena i obja{njena drugim licima koja su ili zainteresovana da je finansiraju ili ce ucestvovati u njenom finansiranju (investitori). Probuditi interes za biznis idejom u drugom. Od sagovornika. Ukoliko izostane odusevljenje od sagovornika. Kako ovo mozete postici? Jednostavno: gledajte na svoju biznis ideju kroz prizmu interesa investitora ili potrosaca. shvatite da njena realizacija vise ne zavisi samo od Vas. kad Vam nije jasno da drugi ljudi ne osjecaju genijalnost Vaseg poduhvata i kada nijeste iskreno spremni da ideju podijelite sa onima koji su Vam va`ni za njeno opredmecenje. Ljudi Vam ne prihvataju ideju zbog straha ili Vase kitnjaste elaboracije. da se i on odmah odusevi idejom. Stoga od ljudi iz okruzenja ne treba praviti protivnike ideje. Da biste ovo mogli. uzalud ste ulo`ili napor u komunikaciju. razvijajte koaliciju oko Vase ideje. Da bi razvili interes kod drugoga za Vasom idejom. potrebno je da u potpunosti ovladate biznis idejom. razna resenja i sl. Stoga pazite kako vodite kampanju za svoju ideju! Izbjegavajte sukobe. Sa te tacke gledista na ideju razvijajte strategiju da probudite interes i razgalite strasti potencijalnog partnera.). Svaki prekid komunikacije sa osobama koje preduzetnik smatra va`nim za realizaciju sopstvene ideje je pocetak smanjenja sansi da se biznis ideja realizuje. Preduzetnik. Da bi probudili interes kod drugog. Pocetak tog kontakta je presudan za testiranje i razvoj ideje. da ste je prethodno sebi u potpunosti objasnili. Preduzetnik je zaljubljen u ideju. eventualnog partnera tra`i da odmah sve shvati i prihvati. O njoj govori sa strascu i zajapurenoscu. da je "prakticno vidite". To cete . Dalje. sa Vasom biznis idejom ne smijete terorisati okruzenje. da znate i anatomiju (sastavne djelove) i fiziologiju (nacin funkcionisanja) biznis ideje. po pravilu nema novca niti moci da sam realizuje svoju biznis ideju. Ukoliko ste Vi preduzetnik vlasnik ideje. to je cilj svake komunikacije i prezentacije ideje. ukoliko on postavlja pitanja i izrazi bilo kakvu sumnju. drugi prihvataju Vasu ideju ne zbog Vas! Prihvataju je zbog sopstvenog interesa! Ukoliko Vasa prezentacija ideje u sagovorniku ne probudi njegov interes da u njoj dalje ucestvuje. Mnogo vise zavisi od drugih! Kod drugih je novac (bilo da se radi o investitorima onima koji ulazu u ideju. potrebno je da mu saopstite ideju. nastaje prekid komunikacije. Ljudi imaju svoje interese i oni xe prihvatiti Vasu ideju samo ukoliko u njoj nadu dovoljno prostora da realizuju svoj interes.

najvjerovatnije ste je izgubili zasvagda. Naprotiv! Kao uostalom ni razmazenost. bolesljivost prema sebi i razumijevanje i pravdanje svakog sopstvenog neuspjeha. date na testiranje i okruzenju. Dajete joj cvrstinu i otpornost na udare koji je neminovno cekaju kad je izvedete "napolje". akcije. Nije samo u pitanju opasnost da Vam ideju neko prisvoji. a potom i zbog potencijalnih poslobnih partnera. a ova ideju. sto su moguci izbori inovacija i ideja. Izucite iskustvo realizacije slicnih biznis ideja. ideju u cjelosti. Razgovarajte sa ljudima za koje procijenite da Vam mogu pomoci u Vasem razumijevanju ideje i njenom razvijanju. Ipak. pa ni u djelovima ne saopstavajte! Ukoliko ideju saopstite ranije nego posto je ona cvrsto oblikovana u Vasoj glavi i na papiru. biznis plan je potreban Vama zbog Vas samih. Toplina misli daje ideji oblik i zivotnu cvrstinu. Zapisujete sve sto Vam u vezi sa idejom i njenom realizacijom padne na pamet. izvan Vas. Znaci. Sistematika tih zapisa nije vazna. necinjenje. to je najmanja opasnost po biznis ideju. Pasivnost. najteze se i radaju biznis ideje. Primarno. Ko je u poslu taj i moze imati ideju.nabolje uraditi ukoliko je i sebi prezentirate preko biznis plana. kao praksu i istrazivanje. kako Vam se u momentu ucinilo. Po mom misljenju. Pupoljak morate njegovati i u zelji da sto prije rascvjeta ne smijete ga izloziti hladnoci. tako i biznis kaznjava svaku nerealnost i zurbu! Nastanak i razvijanjoj biznis ideja Biznis ideje su rezultat stalne poslovne aktivnosti. biznis plan je potreban Vama zbog Vas! Ali. Iz tog cinjenja. Jasan zivotni cilj covjeka podstice na njegovo postizanje. iako Vi vec vidite cvijet. Odnosno. Nerealno je ocekivati da se odmah rascvjeta. potrebu. prospekte iz domena na koji se odnosi biznis ideja. Kao i priroda. Radeci na biznis planu. izgubili ste cvijet koji ste imali u mislima ali ne i u ruci. Sve do cega dodete zapisujete. Posao treba shvatiti u sirem smislu. mrzovolja ne podsticu biznis ideje. vec smo objasnili u ranijem poglavlju. Tu toplinu . Akcija radja neophodnost. Biznis ideja je kao pupoljak.biznis ideja je rezultat kritickog posmatranja stvarnosti i misaonog angazovanja pojedinca. Ideja mora da odlezi u intimitetu Vasih misli i osjecanja. Ukoliko to uradite. citajte studije. Imate ideju! sta uraditi tada? Nas savjet: Biti miran! Uzbudenje zadrzite za sebe! Samostalno istrazivati sve sto je u vezi sa tom idejom. u Vasem bloku i u Vasoj podsvijesti. Vi njegujete Vasu biznis ideju. ne sa ciljem da sebe ubijedite u svoju genijalnost vec da procijenite da li je Vasa ideja realna.

da se saopsti drugom? Niko vam to ne moze reci Ukoliko je Vasa ideja izdrzala taj prilaz u Vasim mislima. vec je dobila izvjesnu cvrstinu. kao i postupke i akcije koje vode resenju tog problema na trzistu rada. prije svih trziste radne snage. Smatramo da bazicnu paznju treba usmjeriti na trziste.mozete dati samo Vi. sto mi treba? Da li postoje neophodne masine? Ima li dovoljno sirovine? Da li je moguce obezbijediti kontinuitet nabavke? Trziste nabavke treba da nam da informacije o dovoljnosti i redovnosti snabdijevanja tehnoloskog procesa neophodnim inputima. Ipak. Prisjetite se kako ste i Vi "neosjecajan" i "neznaven" potrosac za proizvode mnogih preduzetnika. Zato od ishoda sudara topline koju Vi osjecate kao preduzetnik (vlasnik biznis ideje) i pocetne surove ravnodusnosti potrosaca u odnosu na Vas proizvod. emocije i razumijevanje za vase probleme. Da li postoji trziste za proizvod ili uslugu koju zelite da proizvedete? Ko ce da kupi Vas proizvod ili uslugu? Da li bi ga kupili Vi? clanovi Vase porodice? Prijatelji? Poslovni partneri? Lokalno trziste? Izvoz? U ovoj fazi je nemoguce lako odgovoriti na ova i niz drugih pitanja. I oni vole svoj proizvod kao i Vi! Od potrosaca ne trazite osjecajnost. Kad je trenutak da se ideja podijeli sa nekim. bakalnici. nemate mnogo koristi. ko ce za nju da da sopstveni novac. bolje reci ravnodusan na sve sto je van njegovog interesa i preferencija. Vase je da procijenite kako da potrosaca motivisete da kupi Vas proizvod odnosno uslugu. ne treba se zanositi drugim aspektima ideje. treba ispitati i ostala trzista. Kada umjesto ljudi koji Vam zavide na uspjehu i Vi I . kljucno zavisi zivot Vase preduzetnicke ideje. Kako su rijesiti taj problem? Zapisite imena onih na koje racunate. Za realizaciju Vam je potrebna i tehnoloska osnova. da li imam dovoljno znanja i vjestina da realizujem ideju? Ukoliko imate trziste. posebno sa kojim ljudima treba realizovati ideju? Odnosno. Tu cvrstinu testirajte pokusajem da dodete do odgovora na neka pitanja na koja treba da je usmjerena Vasa paznja. onda sve zavisi od ljudi. Potrosac je Vas sudija! Kupujuci Vasproizvod on glasa za Vas a ne za nekog drugog. svaki dan prolazite dok kupujete u "vasoj" samousluzi. cak i ne primjecujuci ih. opredmecenjem ideje. koristite vrijeme da saznate neke informacije da procijenite mogucu traznju. Potrosac je surov. Od ljutnje sto ja necu da kupim Vas proizvod. Posle trzista prodaje. Kao i mnogi drugi preduzetnici pored cijih proizvoda. Bez takve informacije ili nekog jasniojeg stava o tome ko ce da kupi Vasu genijalnost.

nakraju. postizanje svakog cilja podrazumijeva da znamo kako da ga postignemo . Tu dusu mu dajte Vi a potom i konsultant ukoliko je shvatio Vas . . uvijek se mora raditi drugacije. Bez obzira da li se poslovni plan sastavlja za pojedini proizvod ili uslugu. jos manje profesor. Ko je spreman da u tu ocjenu ulozi ili je spreman na rizik dajuci svoje strucno misljenje. Kada na vesinu gore naverenih pitanja imate odgovora ili jasne dileme i ako ste dosta toga zapisali. da uradimo neku vrstu poslovnog-plana.ide realizacija. poslovna logika je ista. sistematican koncept koji ukljucuje sva bitna pitanja uspjesnog poslovanja.tj. Za dobre ideje novca uvijek ima. vec uopstte u zivotu. Ne prosuduje ni bilo koji drzavni organ niti drzavna agencija. novac. saopstiti je pojedincu ili grupi koja Vam moze pomoci u njenoj razradi. ono ne smije biti na prvom mjestu. Biznis plan rade zajedno konsultant i preduzetnik. Konsultant. kao ni grupa njegovih za ideju nezainteresovanih prijatelja. za poslovnu jedinicu. bez obzira na nivo njihove strucnosti i vaznosti. Prosusuje samo onaj koji za tu ocjenu daje sopstveni novac ili ugled. Pokusajte da ideju izlozite sto je moguce vise cinjenicno i bez ocekivanja da ce konsultant odmah sve da razumije i da izrazi bezrezervnost. raznim detaljima. Iako je ista poslovna logika i ista shema. sazrelo je vrijeme da ideju saopstite. da li je ideja dobra ili nije ne prosu|uje onaj cija je ideja. shodno svojoj metodologiji testira preduzetnika i ideju! Posle ovih testova. Kako isfinansirati ideju? Iako se radi o Vasem pitanju. Mozda najbolje da obavite razgovor u konsalting centru za preduzetnistvo. Ne samo u poslu. Nemojte da Vam argumenti za validnost ideje budu ocjene nezainteresovanih pojedinaca ili organa. Kome saopstiti ideju? Prije svega. OPĆENITO O POSLOVNOM PLANU Poslovni plan morate zamisliti kao jedinstven. ili za veliku korporaciju. Istina. jer se mora poci od konkretnog primjera za koji se priprema poslovni plan. razlike su u stepenu obrade pojedinih djelova. Istina. Trazite konsultanta koji je po nacinu misljenja preduzetnik! Vasbiznis plan mora da ima dusu. niti strucnjak ili ministar. moze se prici izradi biznis plana.

ekspertno znanje o poslu. a zatim i svima drugima koji bi mogli biti ukljuĉeni u planirane poslovne aktivnosti. ■ nedostatak iskustva u industriji: ulazak u industriju koju poduzetnik ne poznaje dobro takoder je visoko rangiran uzrok brzog propadanja poduzeca ■ nedovoljna pocetna kapitalna sredstva. ■ izvjestenost u upravljanju ljudima ■ diferencijacija poslovnog pothvata u odnosu na konkurentsku ponudu ■ zadrzavanje pozitivnog stava i visoke razine energije u poslovanju. organiziranja. ■ izvjestenost u analizi financijskih dokumenata poduzeca. On omogućava realan prikaz poslovnog pothvata i oĉekivane rezultate. argumentiran poslovni plan ■ angaziranje adekvatne kolicine kapitala i oprezno rukovanje sa gotovinom. najprije samom poduzetniku. poduzetniĉki projekt) je plansko-poslovni poduhvat u kojem preduzetnik prikazuje svoje planove. donosenje odluka. Ipak. industriji ■ pripremljen. ■ slab izbor lokacije ■ slaba kontrola zaliha. u nedostatku boljih sredstava za kontrolu i odrzivost uspjesnosti u poslovanju preporucuje se sljedece: ■ dobro. a ponekad i samo zato što to netko drugi traţi od njih (npr. dvije trecine malih i srednje velikih poduzeca ne prezivi prve tri godine poslovanja. ambicije i ideje. te neiskustvo u uporabi menadzerskih funkcija (poput planiranja. Poslovne planove poduzetnici izraĊuju da bi se što bolje pripremili za poslovanje u nadolazećem vremenu. U suprotnom. vodenja ili kontrole) najcesci su uzrok propadanja poduzeca u SAD. Što je poslovni plan? Poslovni-plan (biznis plan. te nepoznavanje principa tijeka novca i njegove kontrole ■ slab marketing ■ nekontrolirani rast: rast poduzeca je pozeljan ukoliko je kontroliran i planiran. Veoma je tesko generalizirati uspjeh poslovnog pothvata ili poduzeca. moze prerasti u nocnu moru i potencirati sve ostale vec navedene probleme. Uzroci njihovog zatvaranja ili prodaje ili mnogobrojni. banke ili budući . a neki od najcesce spominjanih su sljedeci: ■ nedostatak menadzment kompetencija: slabost u menadzerskim ulogama kakva je npr.Prema istrazivanjima. osiguravatelji.

te investitora. te svjestan. Prvi krug planiranja podrazumijeva uocavanje poslovne prilike. od jednostavnih tablica i kratkih izjava do debelih knjiga. Poslovni plan ima visestruku vrijednost za poslovni sustav: ■ Poslovni plan moze posluziti kao razvojni alat za pokretanje poduzeca koji vlasnike prisiljava na papiru projicirati i promisliti neke kriticne elemente realnog poslovanja. najboljih djelatnika na trzistu rada. Poslovni sustavi najcesce nisu nastale slucajno vec s odredenom svrhom i na temelju odredenog sustava. te nacina njihova ostvarivanja prije nego li se u ostvarivanje ciljeva ude. ■ Planovi mogu posluziti kao mehanizam vrednovanja realiziranih aktivnosti. te smisljanje nacina kako tu poslovnu priliku najbolje iskoristiti. Mogu se izraĊivati u razliĉitim oblicima. te na temelju toga zaraditi naziva se poslovnim planom. ■ Poslovni plan usmjerava poduzetnikovu ili menadzerovu paznju na rast. na temelju kojih odlucuju o isplativosti kreditiranja ili ulaganja u poslovni pothvat. Proces planiranja podrazumijeva izbor ciljeva koje se zeli ostvariti.ulagaĉi). Temeljni dokument kojim se namjerno i svjesno promislja sto i kako prodavati. ■ Planovi kristaliziraju viziju i misiju poslovnog sustava: ono sto se cinilo jasnim u glavi dobiva nove dimenzije kada se stavi na papir. Pomocu poslovnog plana planiraju se i vrednuju potezi i odluke koje treba donijeti tijekom zivotnog ciklusa poslovnog sustava. . Poslovni plan rezultat je nekoliko ciklusa planiranja. Potencijalni kreditori ili ulagaci zahtijevaju financijske ■ projekcije i proracune. ■ Planovi pomazu u privlacenju poslovnih partnera. Poslovni plan kao pisani dokument koji objasnjava poslovnu priliku i mogucnosti koje eksploatacija prilike pruza. namjeravan i kontrolabilan odnos prema tom rastu.

— J.Slika. Razvijanje poslovnog koncepta. Vaznost ideje i prepoznavanje prilika za poslovni poduhvat Kada se velika ideja pojavi na horizontu. a relativno rijetko . poslovni plan 1 . analiza ostvarivosti. poduzetnik joj neće dopustiti da umakne.1. Grount U prdhodnom poglavlju. smo razjasnili vaznost ideje isto je vazno znati da se svakodnevno se susrecemo sa novim proizvodima.

te prisilio niz velikih napretkom izdavackih kuca na online uslugu pretplate i reprodukcije glazbenih brojeva. a sa njima se pojavila i . Postoje glupe ideje. kreirao je trzisnoj strukturi tehnolosko rjesenje za produciranje glazbenih uzrokovane tehnoloskim sadrzaja putem Interneta. a Peter Drucker navodi 7 potencijalnih eksternih izvora prilika sistematiziranih u tablici 2. kako bivaju pretvorene u proizvode koje trziste prihvaca?» nemaju jednoznacne odgovore. Promjene u industrijskoj ili Shawn Fanning. Pitanja poput: «Odakle se pojavljuju ideje. no zadovoljenje te potrebe zahtijeva mnogo vise od te pocetne dijagnoze.razmisljamo o tome na koji nacin ih je netko osmislio i komercijalizirao. Ideje su rezultat uocene prilike. Ne postoje glupe ideje. te je smislio nacin na koji ce to omoguciti i svim onima koji imaju slicne potrebe. su predstavljene neke od uobicajenih predrasuda vezanih uz izvore ideja Predrasude Ideje se pojavljuju niotkud. Pitanjima je moguce i glupu ideju pretvoriti u nesto bolje i pametnije. Kupci kazu sto zele. istrazivanja su omogucila napredak u poznavanju istrazivanja genetske mape covjeka. osnivac FedEx nije mogao prihvatiti nemogucnost da prekonocnom dostavom posalje i realnosti paket dokumenata. tko ih generira. Nusproizvodi velikih lako jos nije otkriven lijek za kancerogena oboljenja. Posljednji demografski bum ukljucuje djecu rocTenu Demografske promjene u razdoblju 1980-1994 i naziva se generacijom Y (echo boomers. Nepodudarnost ocekivanja Fred Smith. odnosno na njoj zasnovao poduzece. Treba ih samo slusati. Izvori prilika Neocekivanost Primjer Nedavni teroristicki napadi doveli su do naglog porasta broja poduzeca u industriji sigurnosti. millennials). koncepta. te pokretanje poduzeca. sto stvara niz pogresnih pretpostavki vezanih uz ulogu i znacaj promisljanja ideje. te rezultirale nizom lijekova za niz drugih bolesti. Mediji su prepuni prica o uspjehu preko noci. izvodivosti pothvata. No ne postoje glupa pitanja. Realnost Najuspjesnije ideje pojavljuju se na strukturiran i sistematican nacin. osnivac Napstera. Kupci mogu pomoci u identificiranju onoga sto nije zadovoljeno. Tablicom 1.

Promjene u ponasanju i vrijednostima

Nova znanja

generacija poduzeca koja prati njihove razvojne potrebe. percepciji, Percepcija je nacin na koji se sagledavaju cinjenice. socijalnim lako se cinjenice smatraju nepromjenjivima vrijednosti ili asocijacije koje imamo kada promatramo cinjenice varira o razini obrazovanja, socijalnoj klimi i povjerenju i sl. psihografskim obiljezjima. Do prije nekoliko godina smatrali bi krznenu bundu pozeljnim odjevnim predmetom; a danas smo svjedoci protesta protiv onih koji imaju i nose takve odjevne predmete. Velik broj proizvoda svakodnevne uporabe rezultat su svemirskih istrazivanja i programa: npr. mobitel i mikrovalna pecnica.

U poduzetnickim pothvatima uobicajeno je ideje pronalaziti u podrucju osobnih interesa ili hobija, radnog iskustva ili sposobnosti; poznatih trzisnih potreba, te eksternih trendova (PESokolina)

Postoje razlicite metode kojima se poticu nove i neuobicajene ideje, poput metoda skaniranja okoline ili metoda kreativnog rjesavanja problema (brainstorming; sinektika i sl), Metode kreativnog razmisljanja su najcesce zasnovane na sljedecim principima: ■ Posvetiti dovoljno vremena generiranju ideje ■ Potaknuti nove i neuobicajene ideje ■ Ideje zapisivati kako dolaze ■ Odgoditi vrednovanje ideja dok se ne prikupi dovoljan broj ideja za vrednovanje

Izvore prilika traziti u: ■ Industrijama koje se ne obaziru na zahtjeve kupaca i popuniti tu prazninu ■ Postojecim konceptima koji svi razumiju jer je edukacija trzista skupa ■ Stvaranju trzisne nise cije opsluzivanje mozete kontrolirati.

1.Poslovni koncept Poslovni koncept se razvija na temelju uocene prilike kojim je potrebno identificirati 4 temeljna elementa: 1. Proizvod / usluga 2. Kupac 3. Koristi za kupca 4. Distribucija Testiranje koncepta podrazumijeva test realnosti koji mora dati pozitivne odgovore na sljedeca pitanja: ■ Je li trziste dovoljno veliko za pokretanje poslovnog pothvata? Tko ce kupovati? Koliko cesto? Koliko mnogo? Gdje ce kupovati? ■ Jesu li kapitalni zahtjevi pokretanja posla umjereni? Jesu li ocekivanja povrata od pokretanja pothvata realna? Je li poduzece u stanju procese organizirati tako da bude operativno i na dobitku. ■ Jesu li resursi i tim ljudi za pokretanje pothvata raspolozivi odnosno da li ih je moguce pribaviti u relativno kratkom roku? Hoce li kupci prepoznati koristi koje nudi novi ponucac. Osim ovakvog prvog testa poslovno planiranje moze ukljuciti i druge sistematicnije oblike vrednovanja ili analize izvodivosti ideje poput feasibility studije (fizibiliti studija ili studija izvodivosti) ili poslovnog plana. 2. Feasibility analiza - testira poslovni koncept Cetiri elementa za feasibility analizu analizu ostvarivosti poslovnog koncepta su: ■ Proizvod / Usluga ■ Industrija ■ Trziste/kupci ■ Financije

Proizvod / usluga obuhvaca identifikaciju sljedeceg: Karakteristike i koristi Razvoj proizvoda i vrijeme potrebno za izlazak na trziste Potencijal za zastitu intelektualnog vlasnistva Diferencijacija Industrija obuhvaca vrednovanje sljedeceg: Demografski trendovi, zivotni ciklus industrije ili proizvoda Ulazne barijere Tehnologija Prosjecna profitna marza Raspolozivost inputa: distributeri, konkurenti, dobavljaci Trziste / Kupci su u uskoj vezi sa identifikacijom sljedeceg: Demografski trendovi ciljanog trzista Profil kupca Informacije o konkurentima i diferencijaciji Kanali distribucije Financiranje obuhvaca identifikaciju sljedeceg: Troskovi pokretanja posla Potrebni operativni kapital Vrijeme do stvaranja pozitivnog tijeka novca (cash flowa) Tocka pokrica Testiranje koncepta kroz feasibility analizu: Donosi li proizvod neke specificne koristi kupcima? Je li trziste dovoljno veliko i je li u rastu? Je li zatvorena financijska konstrukcija koja u doglednom vremenu omogucuje odrzivost poslovnog koncepta odnosno generiranje profita? Kaakva su pravila igre u toj industriji? Da li postoji odgovarajuca motivacija osnivackog tima za pocetak posla? Feasibility analiza je strukturiran i sistematican nacin analize razlicitih aspekata poduzetnickog poslovnog koncepta s ciljem odrecenja operativnosti odnosno izvodivosti cijelog koncepta. U praksi, feasibility analizom definiraju se moguci razmjeri uspjeha poduzetnickog pothvata, odnosno ona je dobra podloga za poslovni plan.

trgovanja ili usluţivanja. Ţivotni vijek poslovnog plana Poslovni plan nastaje kao dio dugoroĉnog sagledavanja posla i poslovnog okruţja. investiranje ili angaţiranje vlastita novca i pozajmljena kapitala u cilju njihova profitnoga efektuiranja u procesu proizvodnje. Inaĉe. . test konkurentnosti. usluţnih ili mješovitih poduzetniĉkih pothvata moţemo podijeliti.Revizija ► koncepta Feasibility analiza dobra je osnova za tzv. odnosno proces redovita poslovanja na razini projicirana kapaciteta). trgovaĉkoga ili usluţnoga procesa.Poslovni plan ► ----. Ovim testom ispituje relativni polozaj poslovnog pothvata u odnosu na konkurente. i to na poĉetku njihova eksploatacijskog razdoblja). a obiĉno ga nalazimo kod većih isloţenijih proizvodnih pothvata. b) Pokusno razdoblje (obuhvaća vrijeme tijekom kojega se uhodavaju stoţerne tehniĉko-tehnološke i organizacijsko-radne sastavnice proizvodnoga.Razvijanje ► koncepta Feasibility studija -----. i to: a) Aktivizacijsko razdoblje (obuhvaća vrijeme tijekom kojega se obavlja ulaganje. trgovaĉkih.Od ideje do poslovnog plana — ► Prepoznavanje prilike ----. c) Eksploatacijsko razdoblje (obuhvaća vrijeme tijekom kojega se obavlja proces redovite proizvodnje. cjelokupni ţivotni vijek proizvodnih. odnosno u procesu redovita poslovanja). u tri karakteristiĉna razdoblja. trţenja ili usluţivanja.

). ostavlja dobar dojam. poziva li se partnere na zajedniĉko ulaganje ili se novac prikuplja primarnom emisijom dionica. Biografije vodećih ljudi u poduzeću s prikazom njihovih sposobnosti i poslovnih uspjeha. no većinu ĉitatelja zanima kome su ti proizvodi namijenjeni i mogu li oni uistinu naći put do kupca. vaţan su dio biznis-plana. Posebno se moraju naglasiti neke izrazite prednosti. prvo pitanje na koje oni traţe odgovor glasi: Kakvu ću ja imati korist ili prednost. Ako poĉinje ĉitati biznis-plan. . Ipak. a time i povećati vrijednost sadašnjih ulaganja. vrlo vaţni za opći dojam.  Pristup u izradi poslovnog plana mora biti orijentiran prema trţištu. Budućnost se temelji na prognozama koje su uvijek ograniĉene s obzirom na dostupnost informacija u trenutku izrade plana.  U planu se mora prikazati predviĊeni razvoj i razvojne mogućnosti tvrtke. on ţeli da to bude jasno prikazan slijed najvaţnijih podataka o tvrtki. što više uvjerljivih pokazatelja i što više realnih prikaza razvojnih mogućnosti. u kojima se predstavlja tvrtka i iznose ciljevi poslovanja. reklamacije i sl.Neki vazniji cinioci poslovnih planova Postoji nekoliko ĉinilaca o kojima treba voditi raĉuna pri izradi poslovnih planova:  Poslovni planovi moraju biti lako ĉitljivi. Na kraju plana moraju se vidjeti rezultati uspješnog ulaganja i koliko će se tvrtka proširiti. Ako biznis planove ĉitaju investitori. od ulaganja upravo u tu tvrtku?  U planu treba paţljivo procijeniti utjecaj konkurencije. ali isto tako mora biti vidljiv utjecaj tog proizvoda/usluge na ukupnu prodaju i naĉin na koji će proizvod/usluga prevladati sliĉne konkurencijske proizvode. tj.  Završetak mora biti impresivan. Mnoge svjetske banke odluke o kreditima donose na temelju uvjerljivosti projekata. lako razumljiv i logiĉan. ali samo kada imaju potpuno povjerenje u menadţment. svaki investitor ţeli znati kako će tvrtka potrošiti novac.  Prodajni plan mora biti toliko precizan da se vide kanali distribucije i svi poslijeprodajni oblici brige o kupcu (servis i odrţavanje. ono po ĉemu se neka tvrtka razlikuje od ostalih.  Naglasak na uspješnom menadţmentu vrlo je bitan. ako postoje. Mnoge tvrtke pokušavaju u biznis-planu prikazati svoje proizvodne mogućnosti.  Posebnosti organizacije. a ne prema proizvodnji. Svaki proizvod koji ulazi u poslovni program mora biti financijski isplativ. Bez obzira na to uzima li se banĉin zajam. Zato su već uvodni dijelovi plana. takoĊer treba opisati i istaknuti u biznis-planu.  Naĉin uporabe novoprikupljenih sredstava vaţan je za investitore. Svaki poslovni ĉovjek danas je opterećen brojnim informacijama koje mora prihvatiti i na koje troši velik dio svog vremena.

odnosno svaki poslovni plan treba u izvesnoj mjeri da teţi zadovoljenju potreba svih svojih korisnika. kreditori. Stoga se smatra da je najbolje da preduzetnik i njegov upravljaĉki tim pripreme preliminarni poslovni plan ne uzimajući u obzir oĉekivanja korisnika poslovnog plana. odnosno znaĉajan širokom krugu korisnika. Mnogo je zainteresiranih osoba koje posredno ili neposredno imaju koristi od pisanja poslovnih planova. To. poslovni plan je namijenjen. naravno. . a da kasnije. kao što su: investitori. kada odrede korisnike poslovnog plana. "smjeli" preduzimaci. zaposleni i drugi. izvrše neophodne izmjene prema specifiĉnim zahtjevima konkretnih korisnika. ne znaĉi da poslovni plan moţe zanemariti oĉekivanja ostalih svojih korisnika. dobavljaĉi.Namjena poslovnog plana U principu. Kako svaka od ovih grupa korisnika ima razliĉita oĉekivanja od poslovnog plana. to se njegova sadrţina i fokus moraju prilagoĊavati njihovim specifiĉnim oĉekivanjima i zahtjevima. potrošaĉi (kupci).

Drţavna uprava i lokalna administracija (na razliĉitim razinama)takoĊer je zainteresirana za biznis-plan. Distributeri. organiziranja. dobavljaĉi. odnosno vlasnici poduzeća. Drţavni organi – biznis-plan je i kljuĉni dokument na temelju kojega mala tvrtka sklapa poslovne ugovore za tzv. Postoje razna mišljenja o poslovnim aspektima koje treba potencirati i koje ne treba isticati u poslovnom planu.voĊenja. Tabela Pregled pitanja na koja treba obratiti paţnju u poslovnom planu u zavisnosti od korisnika poslovnog plana13 . Menadţeri i zaposlenici – nijedan od njih neće se 'punim srcem' angaţirati bez prethodnog uvida u biznis-plan poduzeća Potencijalni ulagaĉi i dioniĉari iz biznis-plana uoĉavaju zašto im se i koliko isplati ulagati u baš taj konkretni poduzetniĉki pothvat. distributerima. razvijanja i kontrole poduzetniĉkog pothvata. osobito ako djelatnost kojim se ona elaborira moţe bitno utjecati na društveno-gospodarski razvoj i okoliš. te se ukljuĉuje u razliĉite drţavne i meĊunarodne fondove za poticanje i razvoj poduzetništva. ali i poduzetniĉkog kredibiliteta osoba kojima kane pozajmiti novac. financiranja. kupci i sl. Financijeri i kreditori – biznis-plan sluţi im kao podloga za (pr)ocjenu "financijskog zdravlja" poduzetniĉkog pothvata. te za moguću diversifikaciju – ulazak u nova proizvodna ili usluţna podruĉja. dobavljaĉima. pa se na temelju njega traţe partneri suulagaĉi radi razliĉitih oblika udruţivanja.Prvi kojima pisanje poslovnog-plana donosi korist jesu : Sami preduzetnici. navodi se jedno takvo mišljenje. – biznis-plan predstavlja temeljno polazište i poduzetnikovu referencu za djelotvornije pregovore s budućim kupcima. kooperantima i drugima radi sklapanja ugovora i uspostavljanja dugoroĉnih poslovnih veza. drţavne narudţbe. jer u njemu nalaze odgovore na sva pitanja oko pokretanja. Poslovni plan je referentna slika poslovnog i financijskog ugleda poduzeća. U tabeli. širenja i razvoja postojeće djelatnosti. prevashodno uzevši u obzir korisnike informacija. podugovaraĉima.

zaštićeni proizvodi Stabilnost. aktiva (sredstva). pa je stoga najsposobniji da objasni suštinu poslovnog poduhvata). aktiva (sredstva) Brzi rast. mogućnosti Ranija ostvarenja Pitanja koja ne treba isticati Brzi rast. kao što su prihodi. potencijalno veliko trţište. kao i procese i tehnologiju poslovanja. usluge Sigurnost. novĉani tok. prilikom izrade poslovnog plana moraju uvaţavati najmanje sledeće tri perspektive:  Perspektiva preduzetnika (preduzetnik najbolje razumije koncept i ideju na kojoj se zasniva poslovni poduhvat.  Trţišna perspektiva (prilikom sastavljanja poslovnog plana mora se poslovanje preduzeća posmatrati oĉima potrošaĉa (kupaca) preduzeća) i  Perspektiva investitora (investitori od poslovnog plana oĉekuju da pruţi realne i uverljive projekcije finansijskih veliĉina. Neki od njih izravno doprinose postupku planiranja. upravljaĉki tim Sinergija. nego ponajviše .14 Izrada i ostvarivanje poslovnih planova Postoji više sudionika koji su ukljuĉeni u izradu i provoĊenje biznis-planova. stabilni rast Brzi rast. konkurentsko trţište Tehnologija Projekcije budućnosti Iz do sada iznijetog. Taj uspjeh se neće mjeriti samo kvalitetom izraĊenog plana. finansijski rezultat i si. svi su oni podjednako vaţni za postizanje konaĉnog uspjeha.). a drugi samo posredno. konkurentsko trţište Aktiva (sredstva) Pospešivanje prodaje. troškovi. MeĊutim. moţe se zakljuĉiti da se nezavisno od korisnika informacija.Korisnik Bankari Investitori Strateški partneri Veliki kupci Zaposleni Specijalisti za spajanja i pripajanja Pitanja koja treba naglasiti Novĉani tok.

tako da nisu uvijek iste osobe podjednako ukljuĉene u postupak planiranja. a time i za postupak planiranja koji dovodi do rezultata. . U teoriji o poduzetništvu pristupi su razliiti kad je u pitanju i ova problematika. koliko je poslovni projekt sloţen ili jednostavan.zadovoljavajućim poslovnim rezultatom koji će nastati primjenom plana u odreĊenom vremenskom razdoblju. da li poslovni plan radi samostalno ili uz pomo konzultanata. Osobe koje su uključene u postupak planiranja IZRADA I STRUKTURA POSLOVNOG PLANA Nije mogue dati univerzalnu shemu pristupu pisanja poslovnog plana. njegovog znanja i vještina. Jedino u emu se svi pristupi slaţu jeste potreba da se poslovni plan treba izraditi. JAVNOST) Slika. da li je potrebno angaţiranje više sudionika u financiranju projekta. Sudionici planiranja se mogu podijeliti na unutarnje i vanjske. ovisi i o obliku vlasništva poduzetnikog poduzea i brojnih drugih imbenika. Pristup i nain pisanja poslovnog plana ovisi o nizu cimbenika i ovise od osobnih karakteristika poduzetnika. To se ponajviše odnosi na veliĉinu i ustroj samog poduzeća. Izrada i ostvarivanje poslovnih planova za pojedina poduzeća razliĉiti su. sadrţaj poslovnog plana ne moţe za sve primjere biti identiĉan. Razlog tome je ponajprije: a) sami pristup pojedinog autora. UNUTRASNJI UCESNICI VLASNICIPREDUZETNICI STRUĈNJACI ZA PLANIRANJE OSTALI ZAPOSLENI VANJSKI UCESNICI MENADŢMENT KREDITORI I DOBAVLJAĈI KUPCI OSTALI (DRŢAVA. U planiranju se najĉešće polazi od menadţera jer su oni najodgovorniji za poslovne rezultate.

pretpostavljena veliĉina poduzetniĉkog pothvata i sl. 8.Proizvodi i usluge. dubinu i širinu istraţivaĉkoga postupka koji prethodi projektnome osmišljavanju ideje koja je prmetom njegove elaboracije.Proizvodi.Prilozi i dokumentacija. Tipiĉan ameriĉki model 1. 4.Trţišta.Executive summary. veoma razliĉito strukturiraju biznis-planove. dugoroĉni plan).Operativno i finansijsko planiranje.Analiza rizika. 3.Opis preduzeća.b) c) d) e) namjena biznis-plana (korisnici). 5.Proizvodnja/prodaja/infrastruktura.Konkurencija/trţišna pozicija 6. zbog navedenih ĉimbenika. neproizvodno). 2. Navedeni i ini ĉimbenici umnogome odreĊuju anatomiju svakoga projekta glede stupnja obuhvata i detaljiziranja pojedinih dijelova njegove sadrţajne strukture te odreĊuju razinu. 10.Rezime. vremensko razdoblje što ga obuhvaća (kratkoroĉni. Priznate svjetske metodologije: FORME PRIZNATIH METODOLOGIJA IZRADE POSLOVNIH PLANOVA UNIDO-ujedinjene nacije Ameriĉki model Svjetske banke Tipiĉan njemaĉki model 1.Vizija i strategija realizacija. 3. podruĉje djelatnosti na koje se plan odnosi (proizvodno. 2. 4.Preduzece i šta ga karakteriše. 9. Njemaĉki model . Struĉnjaci (teoretiĉari i praktiĉari). 7.Usluge.

4. 2.Ekonomska finansijska analiza.Tehniĉko-tehnološka organizacija.Ekonomsko finansijska analiza. UNIDO 1. 3.Analiza zaštite ţivotne sredine.Marketing plan.Uvod. 9.Zbirna ocena. 8. 8. 6.Analiza razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora. 6.Organizacija. 5.Društveno ekonomska ocena projekta.Rezime investicione studije. organizacija i vlasništvo. 7. 11.Osnovni podaci o investitoru. 6. 10.Tehniĉko tehnološka analiza. 13. Svjetska banka 1.Analiza uţe i šire lokacije.odgovornosti.Industrija.Organizacioni aspekti. koncept programa. . 12.Operativni plan.Analiza osetljivosti.Dinamika implementacije projekta.Menadţment. 8.Ocena finansijske i trţišne efikasnosti projekta.Analiza trţišta nabavke.Analiza osetljivosti. 7.Trţište nabavke.Analiza trţišta prodaje.Trţište plasmana. 2.Lokacija. 10.5. 4. 3. 9. 7. 5. trţište.

one ĉine poslovnu politiku poduzeća. opis već postojećeg poduzeća I opis postojećeg poduzeće (koje se namjerava kupiti) razlikuju. Koje poslovodstvo i zaposlenike poduzeće ima.sedam temeljnih pitanja na koje treba obratiti paznju . Zašto će traţeni novac od zajma ili ulaganja u glavnicu posao poduzeća ĉiniti još profitabilnijim. oni se prikazuju odvojeno i razlicito u zavisnosti od pravne forme preduzeca o kome se radi. koja je njihova veliĉina i koliko se oĉekuje da bi bio udio poduzeća na njima D. pravila od kojih se bez jakih razloga ne bi smjelo odstupiti. Koje proizvode i/ili usluge namjerava nuditi C. Zajedno. . Osnovna forma za sva preduzeca A. za poslovanje G. Poslovna politika daje smjer i pruţa stabilnost posla. Zašto je poduzeće izabralo sadašnju lokaciju za poslovanje F.Koncept planiranja strukture poslovnog poduhvata zavisi od pravne forme preduzeca Budući da se. Ovih je sedam toĉaka vrlo bitno za poduzeće. Opis preduzeća. A. ili bi trebalo imati. Ĉime se bavi poduzeće – osnovna djelatnost B. Na kojim trţištima namjerava djelovati. opis poduzeća u osnivanju. Zašto je na tim trţištima poduzeće bolje od konkurencije E.

. izgledi poduzeća za uspjeh su bitno smanjeni. Cjelokupno daljnje poslovanje temelji se na toj odluci. Koji je oblik vlasništva? Iskljuĉivo vlasništvo. U kojem je stadiju poduzeće? Na poĉetku? U fazi dugotrajnog stabilnog rasta?. To znaĉi da već na poĉetku planiranja treba toĉno znati osnovne poslovne ciljeve poduzeće. naime. Ako ona ne postoji. pitanje kako ostvariti dobit treba uvijek ponovno postavljati i davati odgovore. pitanje. Zašto će poduzeće poslovati profitabilno (ili nastaviti rasti)? 5. Definitivni odgovor će se javiti onako kako će napredovati izrada poslovnog plana.Svako poduzeće ima više djelatnosti. Poznavanje djelatnosti poduzeća i naĉin na koji ono posluje omogućuje i planiranje dobiti. da bi preţivjele. Kada su oni jednom jasno postavljeni. osnova poslovnog plana i odreĊuje odgovore na sva ostala pitanja. Pitanja 5. koja se u poslovnom planu kasnije detaljnije obraĊuju. jer se dio odgovora nalazi u planiranim financijskim izvještajima u 2. Kada će se (kada se) poduzeće osnovati (osnovalo)? 6. U ovom dijelu poslovnog plana ne moţe se još potpuno odgovoriti na 4. Kupljeno kao već postojeće poduzeće? Podruţnica većeg poduzeća? 3. poglavlju (Financijski podaci). Da li je posao preduzeća sezonski? Na prvo je pitanje najteţe odgovoriti. To su marketinška pitanja. dioniĉko društvo? 4. partnerstvo. Vaţno je odrediti glavnu djelatnost (ili glavne djelatnosti). moraju imati nešto veće prihode od troškova). (Temeljni smisao postojanja poduzeća je ostvarivanje dobiti. 2.6 i 7 su naroĉito vaţna za poduzeća koja se bave trgovinom i uslugama. Opis poduzeća mora dati odgovor na slijedećih sedam temeljnih pitanja: 1. mogu se traţiti naĉini njihovog profitabilnog ostvarivanja. Kakvo će biti (ili je) radno vrijeme? 7. Ono je. Ĉak i neprofitne organizacije. Čime se bavi poduzeće? Da li je poduzeće prvenstveno proizvodno ili usluţno? Što su proizvodi/usluge poduzeća? Tko su kupci? Gdje se nalazi u ţivotnom ciklusu razliĉitih djelatnosti nalazi djelatnost poduzeća. Paralelno s napredovanjem poduzeća.

Potrebno je raspitati se kod drugih. kupovina na kredit ĉesto nije moguća dok se poduzeće ne uhoda i ne stekne reputaciju da plaća svoje obveze na vrijeme. kakvi su uvjeti? Potrebno je utvrditi ugovorom kakvi su uvjeti plaćanja. Taj se rizik moţe izbjeći ako se iskustvo stekne radeći za drugoga. Kupac koji ne plaća na vrijeme moţe poduzetnika izbaciti iz posla. U čemu se poduzeće razlikuje od sličnih? Mnogi vlasnici griješe što ne koriste iskustva konkurencije. a kako poduzeće raste i razvija se.Budući da se opis poduzeća u osnivanju i opis već postojećeg poduzeća razlikuju. Da li se razgovaralo s budućim dobavljačima u tome kakva se poslovna i/ili stručna pomoć moţe dobiti od njih? 6. Ako poduzeće radi posao na ugovor. Opis poduzeća u osnivanju (novo preduzeće) Pitanja koja se moraju stalno postavljati kod opisa poduzeća u osnivanju. oni se prikazuju odvojeno. Zašto će poduzeće uspjeti u tom poslu? 2. 7. 3. Mnogi dobavljaĉi nude besplatne usluge kao poticaj za kupovinu svojih proizvoda. samo da bi pokazali svoju struĉnost. Da li se razgovaralo s drugim ljudima koji se bave istim poslom? Što se od njih naučilo? 4. Da li poduzeće traţi kredit od dobavljača? No. 5. tako će se i odgovori djelomiĉno mijenjati: 1. Oni su najbolji izvor informacija i ĉesto se mogu dobiti vrijedni savjeti. Navedena pitanja nadopunjuju ranija pitanja. . Kakvo je iskustvo onoga koji ulazi u posao? Nedostatak iskustva jedan je od glavnih razloga neuspjeha.

Kupovina uhodanog poduzeća s stabilnim novĉanim priljevima manje je riziĉna od osnivanja novog poduzeća. 4. Ako prihod od prodaje pada. preko bankara koji mogu dati informacije do kojih nema svatko pristup. te dati odgovore na slijedeća pitanja: 1. Kako se utvrdila prodajna cijena poduzeća? Uspješna i jaka poduzeća rijetko se prodaju te se ĉesto dogaĊa da vlasnici navode krive razloge za prodaju poduzeća. Da bi poduzeće moglo opstati potreban je odgovarajući kapital. Opis poduzeća za postojeće poduzeće (koje se namjerava kupiti) U ovom sluĉaju opis poduzeća trebao bi sadrţavati kratku povijest poduzeća.8. Tko je osnovao poduzeće i kada? 2. Kakav je trend prihoda od prodaje? 5. stalna briga oko naplate i oprez u davanju kredita kupcima. zašto? Kako to zaustaviti i okrenuti u suprotnom smjeru? 6. Procjena je delikatan posao. Kako će poslovodstvo učiniti poduzeće profitabilnijim? . Kako preţivjeti velika kašnjenja u plaćanju kupaca? U prodajnu cijenu proizvoda potrebno je ugraditi i cijenu kapitala. Potrebno je dobro se informirati o poduzeću. Zašto se poduzeće prodaje? 3.

obvezatni i sustinski mora sadrţavati još najmanje osam djelova i temeljnih poglavlja i prikladan broj njima pripadajućih dijelova. svi poslovni planovi sadrţe djelove suštinskog i djelove formalnog znaĉaja. dodataka i pisma primatelju.FORMALNO NEZAOBILAZNI DJELOVI POSLOVNOG PLANA Planovi poslovnih poduhvata preduzeća meĊusobno se razlikuju. Polazeći od teoretskih spoznaja i praktiĉnih iskustava. svaki projekt. (uz pretpostavljenu dubinu i širinu elaboracije). kazala. nuţnih sadrţajnih strukturnih odrednica.ima djelove formalnog znaĉaja: naslovnice. NASLOVNA STRANA NASLOVNICA SADRŢAJ – KAZALO SAŢETAK ISTORIJAT I NAMJERA TRŢIŠNI I MARKETING PODACI TEHNIĈKO-TEHNOLOŠKI OPIS MENADŢMENT FINANCIJSKI PODACI OCJENA UĈINKOVITOSTI DODACI RIZICI .

Sama naslovnica mora biti grafiĉki prikladno dizajnirana te sadrţavati ove podatke i informacije: .NASLOVNICA-NASLOVNA STRANA Putem naslovnice ĉitatelji ostvaruju prvi kontakt s poslovnim planom.

Zastitni znak .)_________________________ (Datum podnosenja) (DATE OF APPLICATION) Primjerak _______ od ________ distribuiranih primjeraka Datum izrade poslovnog plana._____________________________________ Adresa i telefon (ili telefaks) preduzeca______________ POSLOVNI PLAN/PODUHVAT (centriran i istaknuto otisnut naslov ) (Predmet elaboracije (naziv preduzetniĉke ideje) Ime osnivaĉa i/ili vlasnika firme_________________________ Ime autora poslovnog plana____________________________ Podaci o osobi za vezu firme pošiljatelja (ime osobe.________________________ .ako postoji Naziv firme. telefon isl. adresa. ___________________________________ Djelatnost.

1 .2.1. 2.2. glavama i sl. 1.3. Obeleţavanje djelova poslovnog plana moţe se izvršiti na razne naĉine. uz molbu da se plan ne reproducira. 2. SADRZAJ-KAZALO Odmah iza naslovnice nalazi se stranica sadrzaja ili stranice kazala.1 . 2. sledeći šemu: 1. 1. Putem sadrzaja se pruţa uvid u sve ono što se nalazi u poslovnom-planu (sadrţaj prema dijelovima. poglavljima. .2. te da se vrati vlasniku ako primatelja plan ne zanima. 1.1. 2.Na naslovne stranice poslovnog plana ĉesto se pišu i upozorenja o vlasniĉkim (autorskim) pravima. kao u sledecem primjeru: 1.1. Od osobite su vaţnosti preglednost i informativnost sadrzaja. 1. Hijerarhijska striktura rada moţe se naglasiti naporednim stavljanjem koordiniranih djelova i "uvlaĉenjem" subordiniranih djelova.1.1. 1. Najjednostavniji naĉin je da se djelovi poslovnog plana obeleţe arapskim ciframa. 1.) i na kojim stranicama poĉinju i završavaju pojedini dijelovi.1.

1. 2. 3. 4:2. mala i velika slova.2 4. kao što i postojanje pododsjeka "a. Njegova prvenstvena namjena jest ta da u kratkom vremenu i opsegu (opseg saţetka trebao bi se kretati od jedne do pet stranica) upozna ĉitatelja s trţišnim. 1. No. financijskim i drugim parametrima koji se elaboriraju u poslovnom planu. 1. 4. organizacijskim. nezavisno od izabranog naĉina predstavljanja strukture poslovnog plana. .) na manje cjeline pretpostavlja postojanje najmanje dvije uţe cjeline.".2 4.1. Drugim rijeĉima.1. Saţetak bi trebao sadrţavati dostatnu koliĉinu informacija po sljedećim temama: . postoji univerzalna forma prezentiranja sadrţaja." nuţno povlaĉi postojanje pododsjeka "b.1 1. . U predstavljanju strukture poslovnog plana mogu se pored arapskih cifara koristiti i rimske cifre. poglavlja.2.2 .2 .2 .2 . Moţe se staviti ili na poĉetak ili na kraj poslovnog plana. 3. odsjeka itd." mora postojati barem poglavlje "2.2. odnosno da to zavisi od afiniteta samog autora.1 . 4.2 SAZETAK Saţetak se izraĊuje tek po završetku izrade cjelokupnog plana.1. .2 .3 . 2. sve to u kombinaciji sa razliĉitim znacima interpunkcije.".2. . da bi na primjer postojalo poglavlje "1.1 . vaţno je zapaziti da podjela nekog dijela (glave.

odnosno program kojim je predviĊena realizacija. Iz predoĉenog mora biti vidljivo tko su autori i kako su razvili ideju. roba i usluga Aktivizacijsko razdoblje. 1 Opis Podaci o ideji i investitoru Naziv Investitor Lokacija Potrebna ulaganja -finansiranje Ukupna ulaganja Ulaganja u osnovna sredstva Ulaganja u obrtna sredstva Izvori finansiranja Ukupni izvori Sopstveni izvori Pozajmljeni izvori Asortiman proizvoda. Taj dio biznis-plana se prezentira u obliku sljedećih strukturnih odrednica: 1.rokovi izvedbe Poĉetak investiranja Završetak investiranja Ekonomski vijJek projekta Trţišni podaci-marketing Oĉekivani efekti projekta Rizici Zastitne mjere Dodaci 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ISTORIJAT I NAMJERA Na samome poĉetku poslovnog plana potrebno je argumentirano opisati temeljne ciljeve poduzetniĉke ideje. te posebnosti i pogodnosti konkretne ideje.Autori i evolucija ideje .Red. br.

2. Unarednoj tabeli prikazan je jedan od mogućih naĉina navoĊenja podataka o autorima poslovnog plana. opisati ideju i njezinu evoluciju. instituti. Osobito je vaţno probuditi ĉitateljevo zanimanje i ukazati na stupanj inovativnosti ideje. Menadzerske sposobnosti 1Autori i evolucija ideje potrebno je navesti imena autora ideje te ĉitateljima. . Prezentiranje podataka o autorima poslovnih planova prevashodno zavisi od toga da li se teţište stavlja na preduzeće sa kojim je investitor potpisao ugovor o izradi poslovnog plana ili na samim autorima.Način prezentiranja autora poslovnog plana Preduzeće koje je izradilo poslovni plan Vođa projekta Autori poslovnog plana Ime i prezime i zvanje autora Dio poslovnog plana koji je autor izradio Tehničko tehnološki dio Marketing plan Preduzeće u kome je autor zaposlen Potpis autora Potpuno je drugaĉiji naĉin prezentiranja informacija o autorima poslovnih planova kada u izradi poslovnog plana uĉestvuje neafirmisano preduzeće ili individualni autori. koji odgovara sluĉaju kada se teţište stavlja na preduzeće sa kojim je potpisan ugovor o izradi poslovnog plana.Opis proizvoda. Tada je potrebno dostaviti dodatne informacije o autorima. robe ili usluga 3. projektanske firme itd). pretpostavlja se da iza njihovih peĉata (dokaz da je konkretno preduzeće uradilo poslovni plan) stoje autori koji znaju svoj posao. Tabela. U tom sluĉaju dovoljno je dati samo osnovne informacije o osobama koje su izradile pojedine djelove poslovnog plana. u kratkim crtama. a sa ciljem dokazivanja njihove kompetentnosti. U sluĉaju kada je posao sklopljen sa eminentnim preduzećima iz ove oblasti (Fakulteti.

otprilike dotle dok firma ne dostigne odredeni godisnji prihod (na Zapadu oko milion dolara). potrosac. Tu prednost koju proizvod nosi treba opisati i prikazati jednostavno. u jednoj ili dvije re~enice.Opis proizvoda. prednost u pogledu troskova. nesto sto mu obezbjeduje prednost nad konkurencijom. Investitori izbjegavaju megalomane! Potrebno je usredotoĉiti se na trţišno–marketinški opis proizvoda. ambalaţe. Preporucljive su jedna do dvije proizvodne linije. Dakle. . Objasnjenje treba da bude razumljivo i onima koji nemaju posebno tehnicko predznanje. tehnicke prednosti. onaj koji ce da kupi proizvod je "vrhovni komandant". robe ili usluga Sto je proizvod ili usluga koji se dobija realizacijom biznis ideje.2. itd. Investitori najbrze reaguju na nov. sto moze zainteresovati investitora za Vas proizvod? Na sto oni reaguju? Na sto bi Vi reagovali? Investitor uvijek trazi nesto "extra" u proizvodu ili usluzi. odnosno to je sve ono sto ce predstavljati dodatnu korist za kupca. Trziste. robe ili usluga koji su predmet elaboracije poslovnog plana. pakiranja. Te prednosti mogu biti razlicite: neka nova funkcionalna karakteristika proizvoda. na proizvod na koji Vi polazete iskljucivo pravo. posto se investitori mnogo ne razumiju u tehniku. funkcionalnosti. patentu ili nekom drugom ekskluzivnom aranzmanu. Mnogo je vaznije da li ce on kupiti proizvod nego da li cete ga Vi "tehnicki" dobro opisati. treba predoĉiti dostatan broj podataka glede asortimana. Izbjegavajte detalje i suvise strucne termine. Nove karakteristike proizvoda treba opisati jednostavno. koliĉine. jedinstven proizvod tj. Ne smijete da budete opsjednuti proizvodom vise nego trzistem za taj proizvod. zastitnickom znaku. Ukoliko se radi o biznis ideji koja je okosnica formiranja i razvijanja nove firme. bilo da se radi o autorskom pravu. nesto sto ga izdvaja od drugih sa istom namjenom. u prvim fazama ulaganja ne treba ici na presirok proizvodni program.

"Investitor procjenjuje koliki znacaj firma daje menadzmentu kroz tri elementa: a) Menadzerski tim b) Iskusni menadzeri c) Upravni odbor a) Menadzerski tim. zapravo. a najcese i sami zele da budu predstavljeni u upravnom odboru. u stvari. Rastuce kompanije upravo vode timovi. Investitori ce se uvijek opredijeliti za prvoklasni menadzerski tim i proizvod druge klase. nego obrnuto. b) Investitori radije investiraju u iskustvo preduzetnika iskusne menadzere nego u potancijal proizvoda. c) Upravni odbor.Menadzerske sposobnosti U sto. . U sustini. Minimalno sto investitor ocekuje od upravnog odbora jeste da on bude pojacanje menadzerskom timu. a ne pojedinci. cesto je upravni odbor u prilici da nadomjesti manjak strucnih znanja menadzerske ekipe. "Ono sto je. banke) obezbjeduju kako iskustvo tako i vazne kontakte. Biznis plan daje investitoru sansu da upozna ljude i sazna kakvi su oni. Menadzerski tim koji je u proslosti imao poslovni uspjeh uvijek privlaci paznju investitora. Tim je garancija uspjeha. Biznis plan moze da bude i prilika da investitor pomogne preduzetniku da popuni prazninu u menad`erskom timu. Glavni investitori cesto daju predlog za takve clanove upravnog odbora. jer veci investitori (npr. kakve su im vizije i filozofija. To je preporucljivo. da vidi koliko se pameti zapravo krije iza tog plana. vazno su ljudi.3. Vama su njihovi savjeti potrebni isto koliko i njihov novac. Investitor procjenjuje kvalitet i strucnost upravnog odbora. ulaze investitor? U proizvod ili uslugu? Najcese ne! Ulaze u ljude u menadzersku ekipu.

Ako zelite postici sto stabilniji i rastuci tok prodaje. Nordström I J. vas trzisni segment kupca koji ce kupovati vasu robu. K.ULOGA TRŢIŠTA I MARKETINGA U POSLOVNOM POTHVATU Na putu od ideje do njezine trţišno-profitne potvrde posebna se pozornost pridaje marketinškom planu kao temeljnoj planskoj okosnici cjelokupne poduzetničke aktivnosti. morate dobro poznavati vase trziste. Bitno je utvrditi da li proizvod ili usluga imaju zajednicko trziste (trzisni udio) u rastucoj grani i da li mozete u konkurenciji postici odgovarajucu prodaju. Riddersträlen u svojoj kultnoj knjizi Funky Business isticu ”Trţišnu zamku je moguce izbjeci na nacin da se udovoljava emocionalnom ljudskom bicu. Kljucno pitanje na koje treba da odgovorite je: ko predstavlja vase trziste sada i ubuduce? Kakav cete udio trzista imati? Koliki je potencijal rasta trzista? Kako cete zadovoljiti kupce i kako cete reagovati na promjenu u ponasanju kupaca? Kako cete formirati cijenu svojih proizvoda? . a ne racionalnom .

Praćenjem i istraţivanjem trţišta prikupljaju se potrebni podaci, koji uz razliĉit stupanj pouzdanosti (ovisno o obuhvatu i kvaliteti istraţivanja), mogu utjecati na poĉetnu odluku o provedbi neke poduzetniĉke ideje. Istraţivanjem trţišta se prikupljaju i potrebne informacije za donošenje marketinških odluka u svezi s proizvodom ili uslugom, cijenom, distribucijom i promocijom. TakoĊer je od velike vaţnosti i praćenje kretanja i trendova trţišta. Dakle, istraţivanje trţišta ne smije se zaustaviti na statiĉkim odgovorima, odnosno informacijama o trenutaĉnom stanju i odnosima na trţištu našega proizvoda i/ili usluge. Praćenjem i istraţivanjem trţišta (za potrebe realizacije neke poduzetniĉke ideje), morali bi dobiti odgovore na sljedeća pitanja:  Tko su potencijalni potrošaĉi našega proizvoda, robe ili usluga na ciljnom trţištu (identifikacija potrošaĉkog segmenta – zašto kupuju, koliko kupuju, kako kupuju, gdje kupuju, kada kupuju i po kojim cijenama ţele kupovati)?  Koliko je potencijalnih potrošaĉa i kako su rasporeĊeni (zemljopisno locirani) na ciljnome trţištu?  Koliki postotak potencijalnih potrošaĉa moţe postati stvarnim kupcima našeg proizvoda i/ili usluge?  Tko su konkurenti i koliko je njihovo sudjelovanje u zadovoljavanju plateţno sposobne potraţnje na ciljnom trţištu?  Kolika je naša ukupno moguća zastupljenost na trţištu (pozitivna razlika izmeĊu ukupnog potrošaĉkog potencijala i trţišne zastupljenosti konkurenata)?  Postoje li (koliko, gdje i kada) mogućnosti izvoza našega proizvoda i/ili usluge? O samom izlaganju trţišnih podataka projekta postoje razliĉiti teorijski prijedlozi i praktiĉna rješenja. Polazeći od navedenoga, trţišni podaci projekta mogu se izloţiti prema sljedećim naznakama:
1.TRŢIŠNI ASPEKT IZVEDBE POSLOVNOG POTHVATA 2. ISTRAŢIVANJE TRŢIŠNOG OKRUZENJA 3.DEFINIRANJE MARKETING STRATEGIJE

U ovom dijelu poslovnog plana potrebno je navesti i oblike komuniciranja s trţištem koji će najbolje pripomoći ostvarivanju planirane prodajne strategije te stvaranju što povoljnije slike (imidţa) tvrtke kod potrošaĉke i druge (unutarnje i vanjske) javnosti tijekom odreĊenog planskog razdoblja. Dakle,

rijeĉ je o posebnom naĉinu stvaranja odnosa izmeĊu ponude i potraţnje, a cilj je što potpunije zadovoljavanje potreba i ţelja potrošaĉa i korisnika (proizvod-usluga traţene kvalitete i konkurentne cijene na pravom mjestu u pravo vrijeme i u potrebnim koliĉinama), te ostvarivanje zadovoljavajućih gospodarskih uĉinaka u obliku dobiti ili profita. Iz ovoga proizlazi i temeljna zadaća marketinga koja obuhvaća obraĊivanje ĉetiri temeljna ĉimbenika ili instrumenta. To su: proizvod ili usluga, cijena, distribucija i promocija. Poglavlje o marketingu u biznis-planu uglavnom se temelji na prethodno obavljenim (i dodatnim) aktivnostima istraţivanja trţišta. Uĉinkovitost svakog poduzetniĉkog pothvata razmjerna je kvaliteti istraţivanja prije donošenja odluke o njegovoj realizaciji. Marketinški se plan u poslovnom planu moţe oblikovati unutar ovih okvirnih naslova: Plan razvoja proizvoda, robe ili usluga Politika cijena Prodajno/nabavni kanali i fiziĉka distribucija Promocijski – promidţbeni plan Projekcija prodaje i prihoda

6. TRŢIŠNI ASPEKT IZVEDBE POSLOVNOG POTHVATA "Ljudi uvijek krive okolnosti za ono što jesu. Ne vjerujem u okolnosti! Ljudi koji napreduju u ovom svijetu su ljudi koji traţe i dolaze do okolnosti koje ţele, i ako ih ne mogu naći, stvor (George Bernard Shaw)

Da bi poduzetniĉka ideja prerasla u poslovni pothvat poduzetnici i svi ostali potencijalni partneri moraju donijeti odluku o ulaganju svoga vremena, imovine, novaca i vlastitog imena, a ta se odluka mora temeljiti na procjeni - je li poslovna ideja dobra? postoji li trţište? te, osiguravaju li resursi učinkovito poslovanje?

Krajnju potvrdu da li je poslovna ideja dobra daje trţište, odnosno kupci koji trebaju, izabiru i kupuju naš proizvod. Naime, trţište je mjesto i posrednik razmjene vrijednosti: Dakle, bez trţišta nema poslovne ideje i poslovnog uspjeha, stoga je sagledavanje ovog aspekta preduvijet izvedbe poslovnog pothvata. Struka koja nam u tome pomaţe je marketing (engl. market = trţište), koji se bavi trţištem i ukupnim trţišnim aspektom poslovnog pothvata. Obzirom na navedeno, moţemo reći da je za uspješan poslovni pothvat potrebna marketing koncepcija, kao ţivotna i poslovna filozofija koja nas usmjerava na razmjenu vrijednosti s drugima, na naĉin da i oni i mi dobijemo ono što nam je potrebno ili što ţelimo. Kako bi marketing, odnosno, poslovanje bilo u skladu s pozitivnim društvenim vrijednostima pri stvaranju i razmjeni vrijednosti treba voditi raĉuna o opravdanosti potreba i ţelja u konkretnim uvjetima društvene sredine i dugoroĉnom utjecaju svih aspekata poslovanja na dobrobit mikro i makro okruţenja, odnosno, društva u cjelini. Takvim se poslovanjem doprinosi odrţivom razvoju ne samo okruţenja, već i poslovnog pothvata, obzirom da danas na imidţ, a time i na poslovne rezultate, sve znaĉajnije utjeĉe etiĉno i društveno odgovorno poslovanje. Marketing koncepcija osigurava trţišnu orijentaciju poslovanja, no, da bi je uspješno ostvarivali kroz poslovne aktivnosti potrebno je sustavno provoĊenje marketing procesa kojeg moţemo sagledati kroz organizirano provoĊenje uzroĉno-posljediĉno povezanih marketing koraka:
 istraţivanje i analiza marketing (trţišnog) okruţenja  odreĊivanje marketing ciljeva  planiranje marketing strategije (ciljne skupine, pozicioniranja, marketing

miksa = proizvoda, cijene, distribucije / lokacije i promocije)
 provoĊenje i kontrola marketing procesa.

Vaţnost sustavnog provoĊenja navedenih marketing funkcija proizlazi iz temeljnih pitanja – ZAŠTO? ŠTO? KAKO? u promišljanju poslovnog pothvata: Odgovor na prvo pitanje – koji je razlog i smisao pokretanja konkretnog poslovnog pothvata? definira misiju, odnosno svrhu pokretanja poslovnog

prodajnim mjestima / kanalima.pothvata. koji.po podruĉjima. Promišljanje poslovnog pothvata završava temeljnim pitanjem . prihode. odnosno.kod kupaca uz postojeću konkurenciju.što ţelimo postići i kako ćemo znati da smo to postigli = koji su nam ciljevi? MeĊu ostalim poslovnim ciljevima treba svakako definirati i marketing ciljeve. Kako bi slika budućnosti bila jasnija i mjerljiva treba odgovoriti na pitanje . osim definiranja trţišne slike poslovnog pothvata u budućnosti. da bi se ostvarila odrţiva konkurentska prednost treba znati:     Što je osnova za konkuriranje – kojim resursima raspolaţemo? Gdje se konkurira – koje nam je ciljno trţište? Protiv koga se konkurira – tko i kakva nam je konkurencija? Naĉin kojim se konkurira – kako ćemo se pozicionirati i kojim marketing miksom? . postavljeni ciljevi i odabrana strategija moraju biti u skladu s internim i vanjskim mogućnostima i prilikama. Naime.po podruĉjima. odstupanje od idealnog. ĉini osnovni pokretaĉ koji dugoroĉno usmjerava i osnaţuje poslovno djelovanje. kupcima). ĉime se postiţu i navedeni specifiĉni ciljevi. prodajnim mjestima/ kanalima.kako ćemo to što uspješnije postići = kojom strategijom? Obzirom da je jedino svrhovito postavljanje ciljeva i odreĊivanje strategije ono koje je realno. osim što proizlaze iz misije i vizije. Marketing ciljevi se definiraju i mjere kroz:    ciljeve prodaje (koliĉinu prodaje i trţišni udio . proizvodima. proizvodima. Ovaj skup razliĉitih trţišnih postignuća mogli bi definirati i kao jedinstveni marketing cilj ostvarivanja odrţive konkurentske prednosti. koja zajedno s osobnom i poslovnom vizijom. kupcima) mišljenje / stavove kupaca (kupci imaju predodţbu idealnog proizvoda – planira se i mjeri ostvarenje. ukupno ili po odabranim kritiĉnim varijablama) ocjenu financijske uspješnosti (troškove. slikom budućnosti poslovnog pothvata. kontrolne veliĉine trţišne uspješnosti poslovnog pothvata. moguće i ostvarivo. koja zapravo znaĉi kontinuiran i dugoroĉan uspjeh na trţištu . definiraju i pokazatelje. odnosno. dobit te razliĉite pokazatelje ekonomsko-financijske uspješnosti .

uslijed globalizacije. Interneta. jaĉanja konkurencije i tehnološkog napretka.. raznih baza podataka. promatranja. pa to zahtijeva proaktivni marketing – predviĊanje i prilagoĊavanje promjenama prije nego se one dese.Iz svega proizlazi da prije odreĊivanja poslovnih ciljeva i strategije treba upoznati interno i vanjsko okruţenje kako bi se u planiranju i izvedbi poslovnog pothvata.) – desk metodom (bez izravnog kontakta s ispitanicima / predmetom istraţivanja) primarnih podataka – koji se prikupljaju za potrebe konkretnog istraţivanja . testiranja (u izravnom kontaktu s ispitanicima / predmetom istraţivanja). ĉlanaka.metodama ispitivanja.postojećih podataka. u svrhu pruţanja informacija bitnih za donošenje odluka u procesu upravljanja.. izvještaja. što je nuţno za uspješno poslovanje. rizici i neuspjesi te maksimizirale uspješne odluke. Istraţivanje se provodi prikupljanjem i analizom:  sekundarnih podataka . prikupljenih iz internih i vanjskih izvora (literature. minimalizirale greške. Praćenje i analiza okruţenja (povijesnih i sadašnjih podataka) omogućava predviĊanje budućih kretanja (trendova). pogotovo u današnje vrijeme u kojem se. aktivnosti i rezultati ISTRAŢIVANJE TRŢIŠNOG OKRUŢENJA Istraţivanje marketing okruţenja je upravljan proces prikupljanja i analiziranja podataka o ĉimbenicima (vanjskim i unutrašnjim) koji djeluju na trţišnu poziciju i poslovanje. uz sustavnu kontrolu.  . sve više konkurira vremenom.

Potpuno poznavanje proizvoda/usluge je srţni dio upoznavanja djelatnosti: . Tokom njegove pripreme ne smijete zaboraviti da investitori mnogo radije finansiraju kasnije faze jednog posla (npr. zakonodavstvu. kako se djelatnost najčešće obavlja . Poznavanje posla.Kojoj grani/djelatnosti pripada naš proizvod/usluga? S kojim drugim djelatnostima postoji povezanost/ovisnost – kroz nabavu.Analiza djelatnosti – proizvoda/usluge Ovaj odjeljak se odnosi na obuhvatanje najvaznijih elemenata vezanih za istrazivanje. stoga treba saznati: ______________________________________________________________ Poznavanje posla. posrednici i kupci u djelatnosti) 3PredviĎene trendove u tehnologiji. zaštiti okoline te predviĎena kretanja trţnog potencijala i trţišne strukture djelatnosti: 4. “proizvoĎači”konkurencija.proizvodni/poslovni tijek. odnosno. djelatnosti u kojoj se planira poslovni pothvat osnovni je preduvijet uspješnog poslovanja. proizvodnju ili marketing) nego njegove ranije faze (kao sto je istrazivanje). kategorizacije . modi. sam “proizvodni” proces i prodaju? 2Dosadašnja kretanja i sadašnje stanje grane/djelatnosti – u svijetu i kod nas (ključni čimbenici/ uvjeti/zakonitosti djelatnosti.opis generičkog proizvoda usluge (uobičajene osobine. sastav. djelatnosti njih odgovoriti u planu) (pitanja koja treba analizirati i na 1. odnosno. vodeći/značajni dobavljači. standardi. razvoj i proizvodnju vaseg osnovnog proizvoda.

Razliciti tipovi kupaca zahtijevaju razlicite proizvode i marketinške pristupe što utjece na izbor marketinškog miksa kako bi se najbolje zadovoljio ciljani segment.uobičajen način prodaje (količine pakiranja . Za segmentiranje trţišta kljucno je utvrditi segmentacijske varijable (tj.vezani dodatni proizvodi i usluge-supstituti. prikladnost realizacije marketinga. slicnosti doţivljavanja potreba. troškovi dosezanja segmenta. koju im korist pruţaprimjena proizvoda usluge (osnovna. .koje potrebe kupaca zadovoljava. rast.formiranje trţišnih segmenata (na osnovi kupovne moci potrošaca. troškova oblikovanja segmenta) . znacajke potrošaca koje ce nam omoguciti da se trţište strukturira na nekoliko segmenata).izbor ciljnih segmenata (velicina segmenta. Segmentacija se obavlja kroz sljedece etape: .elaboracija marketinškog miksa (proizvod. cijena.. kompatibilnost sa ciljevima i resursima poduzeca) . ostale moguće . razlike u potrebama. distribucija i promocija).identifikacija trţišnih potreba i potrošaca (terenskim istraţivanjem – anketno ispitivanje potrošaca) .nedostaci generičkog proizvoda/ razvoja/promjena . konkurenti. odnosno grupe koje ce vjerojatno pokazati slicno ponašanje prilikom kupnje. moguće zamjene Segmentacija trţišta i analiza kupaca Segmentacija trţišta predstavlja proces podjele trţišta u grupe ili segmente kupaca sa slicnim potrebama ili osobinama.

razina prihoda. selektivne specijalizacije.NACINI SEGMENTACIJE: Demografski Podrazumijeva podjelu trţišta u segmente prema demografskim varijablama. velicina i ţivotni vijek obitelji. stav prema proizvodu.Odredivanje ciljnog trţišta zahtijeva identificiranje razlicitih trţišnih segmenata i njihovih potreba na koje cete usmjeriti vaše marketinške aktivnosti. itd. korištenju ili odgovoru na proizvod (prilike. koristi. interesi). odnosno. specijalizacije prema trţištu te strategiju pokrivanja cijelog trţišta. klimatski faktori. obrazovanje. stavovima. odreduje pet strategija odabira ciljnog trţišta: strategija koncentracije. zanimanje. Nakon što ste ustanovili postojanje razlicitih segmenata potrošaca trebate odluciti kojim segmentima cete ponuditi svoje proizvode i usluge. Geografski Podjela trţišta prema zemlji ili podrucju prebivališta kupaca. stupanj korištenja. status privrţenosti. Bihevioralno Prema ponašanju. vrijednostima i sl. status korisnika. mišljenju. Psihografski Prema stilu ţivota (“lifestyle” – aktivnosti. gustoca naseljenosti. spremnost na kupnju i sl. stavovima. specijalizacije proizvoda. pojedini segmenti meĊusobno se razlikuju u svom kupovnom ponašanju. spol.). Kotler . znanju. Obzirom na navedene ĉimbenike i motive potencijalni kupci. itd. regiji. osobnosti. urbana/neurbana sredina. Poznati marketing stucnjak . Zato je za . pri cemu se najcešce koriste dob.

obiteljski status/broj članova kućanstva. koji kupuju za osobnu potrošnju) opće osobine (dob. koju korist/vrijednost traţe od proizvoda/usluge. gradovi. broj zaposlenih.navike.likvidnost.obiljeţja ličnosti. kako/koliko kupuju. bonitet. menadţment. ostale značajke . stavovi.prihodi. klima. što/tko utječe na odluku kupnje…) opis vaţnijih segmenata poslovnih kupaca (onih koji kupuju u okviru svog poslovanja opći podaci (djelatnost. odreĊenih zajedniĉkih karakteristika i determinanti ponašanja: 1. zanimanje/obrazovanje. “proizvodni” proces kupovne navike (kada/koliko često kupuju. financijsko stanje . etnička/vjerska pripadnost. spol. zašto kupuju = potreba/ motivi. imovinsko stanje.kultura poduzeća. gradsko/prigradsko/ruralno. interesi. ekonomska snaga . posebni zahtjevi…) - - - . kupovne navike (kada/koliko često kupuju. stil ţivota . što/tko utječe na odluku kupnje.koju korist/ vrijednost traţe od proizvoda/usluge. geografsko odreĎenje regije. zašto kupuju . kako/koliko kupuju. kvartovi. veličina .opis vaţnijih segmenata individualnih kupaca (graĊana. pravni oblik/vlasnička struktura.godišnji prihodi. ostale značajne karakteristike .trţišni uspjeh od iznimne vaţnosti prepoznati kljuĉni/e kriterije segmentacije i prema njima segmentirati trţište u homogene skupine. lokacija/teritorijalna pokrivenost.

razina kvalitete.opći podaci (naziv. snage i slabosti.potencijalne. dodatne usluge. Razmislite o sljedecem: 1. potrebno je identificirati i analizirati i sve ostale . profitabilnost. distribucija. koliko dugo postoje/posluju. posebnosti/konkurentske prednosti .godišnji prihodi. indirektne te konkurente supstituta. broj zaposlenih.Analiza konkurencije Namjera ovog dijela poslovnog plana je da upoznate konkurente i poboljsate svoje poslovanje time da preuzimate dobre poteze konkurencije ili izbjegnete greske vasih konkurenata. promocija. Ko spada medu 4-5 vasih najblizih (najopasnijih) konkurenata? 2. struktura zaposlenih. tako I posrednu (konkurenti u inostranstvu). . Kako stoji njihovo poslovanje: ne mijenja se? pada? raste? Zasto? 4. kako neposrednu.. stil/ kultura poduzeća . imidţ/ pozicija na trţištu.Osim najvaţnijih direktnih konkurenata. politika cijena. proizvodni proces. kupci – ciljni segmenti. financijska snaga . veličina . Kako cete poslovati bolje od njih? 3. zaduţenost. kapital. proizvodi/usluge – asortiman. ostale značajke menadţment...likvidnost. U cemu je njihovo poslovanje slicno i u cemu je drugacije od vaseg? . morate prouciti konkurenciju. pravni oblik. vlasnička struktura.. Ako ste odredili svoj ciljni trzisni segment koji je dovoljan da mozete rentabilno poslovati.poslovna strategija (lokacija/teritorijalna pokrivenost.

Konkurente morate pratiti da bi saznali koji segment kupaca zanemaruju i Vi cete ga najlakse privuci k sebi. . Troskovi za nadoknadivanje propustenog su obicno veci od troskova (napora) da stalno pratitekonkurenciju. ako za duze vrijeme zaostanete to moze kobno uticati na vase poslovanje.……………. To se mora raditi neprestano jer se trziste mijenja. a uspjeh uvijek privlaci nove konkurente. Morate ici uporedo sa konkurencijom. a nemate nikakve posebne prednosti u odnosu na njih.ELEMENTI STRATEGIJE Ciljna/e grupa/e Širina asortimana Dubina asortimana Kvaliteta 1 Kvaliteta 2 . ako pokusavate na trziztu kojeg dosadasnji ponudioci dobro pokrivaju.…………… Koliĉinske / . Ambalaţa / Dizajn / Prodajne jedinice Dodatne aspekt Estetski usluge Cijena Uvjeti plaćanja Distribucija / Teritorijalna pokrivenost Mjesta prodaje Promocija Imidţ / Posebnost / Prodajna prednost Konkurent 1- Konkurent 2 Konkurent 3 - Konkurent 4 - Pogresno je. Ako pazljivo posmatrate konkurenciju mo`da cete ponekad promijeniti svoju osnovnu poslovnu strategiju ili promijeniti sadasnje poslovanje kako bi efikasnije konkurisali.

odnosi se na resurse poduzeca.SWOT analiza Provedena istraţivanja marketing okruţenja sistematiziraju se u SWOT analizi koja predstavlja . koji se mogu iskoristiti kao osnova za razvijanje konkurentske prednosti.odgovore koji su rezultat SWOT analize poduzece treba koristiti za donošenje vaţnih strateških odluka. SWOT analiza predstavlja akronim engleskih rijeci: S – snage (strongs) .temelji se na analiziranju snaga i slabosti poduzeca. Razmišljajte o snagama s . te prilika i prijetnji iz okoline .koristan alat za analizu trenutne situacije poduzeca na trţištu i analizu resursa poduzeca .

te njegov opstanak na trţištu.Vašeg stajališta. S – SNAGE (strongs) Što radite dobro? Koje prednosti imate u odnosu nakonkurencij u? Imate li pristup nekim vaţnim resursima? Jeste li vlasnik prestiţne tehnologije? Jeste li vlasnik nekog patenta? Posjedujete li odredeni image?Imate li troškovne prednosti nad ostalima? Imate li dobre odnose s kupcima. ali i sa stajalištaVaših partnera. ne zaboravite na slabosti gledati i sa strane drugih – rade li vaši konkurenti bolje od Vas? Zašto? O – prilike (opportunities) – analiza eksterne okoline poduzeca moţe ukazati na postojanje novih prilika za rast i ostvarivanje profita poduzeca. W – slabosti (weaknesses) – nedostatak odredenih resursa (snaga) moţe se promatrati kao slabost. W – SLABOSTI (weaknesses) Što moţete popraviti? Što radite loše? Imate li loš image ili lošu reputaciju medu kupcima? Imate li visoke troškove? Nedostaju li vam kljucne kompetencije? Nedostaju li vam marketinške vještine? . konkurenata i svih drugih s kojima radite. Opet. T – prijetnje (threats) – promjene u eksternoj okolini mogu predstavljati prijetnje za rast i razvoj poduzeca.

robe ili usluga Politika cijena Prodajno/nabavni kanali i fiziĉka distribucija .za svaki ciljni segment . provodi se kroz:  odabir strategije – osnovne strategije temelje se na: a) niskim troškovima i niskim cijenama -> velikim koliĉinama b) diferencijaciji => razliĉit marketing miks za razliĉite ciljne grupe. odnosno. DEFINIRANJE MARKETING STRATEGIJE Definiranje marketing strategije.ocjenom znaĉaja/koristi pojedinih segmenata (veliĉine – broja kupaca.izborom jednog ili više ciljnih segmenata  pozicioniranje . trţišnog nastupa kojim se ostvaruju postavljeni ciljevi. dinamike. trţišta c) fokusiranju => segmentacija i specijalizacija  izbor ciljnog trţišta . Marketinški se plan u poslovnom planu moţe oblikovati unutar ovih okvirnih naslova: Plan razvoja proizvoda.O – PRILIKE (opportunities) Postoji li nezadovoljena trţišna potreba? Moţete li uci na nova trţišta ili nove trţišne segmente? Ocekuje li se dolazak novih tehnologija? Ocekuju li se neke zakonske promjene ili slabljenje nekih trgovackih barijera? Je li moguca diferencijacija proizvoda? Je li moguca vertikalna integracija.u odnosu na konkurenciju odreĊivanjem marketing miksa => definiranje jedinstvene prodajne prednosti. znaĉaja/utjecaja na druge segmente) . T – PRIJETNJE (threats) Što radi konkurencija? Je li vjerojatan ulazak novih konkurenata? Povecava li se prodaja supstitutivnih proizvoda? Mijenjaju li se neke zakonske regulative (na vašu štetu)? Raste li pregovaracka moc potrošaca/dobavljaca? Mijenjaju li se potrebe i ukusi potrošaca. u skladu s misijom i vizijom te analizom unutrašnjeg i vanjskog okruţenja. koliĉine potraţnje.

2.Promocijski – promidţbeni plan Projekcija prodaje i prihoda Definiranje marketing mixa-paket marketinga Paket marketinga je kombinacije elemenata koji se koriste u problemima marketinga da bi se odreĊeni program marketinga usredsredio na odreĊeni proizvod na odreĊenom trţištu. U literature se koristi i izraz marketing mix/Paket marketinga je sliĉan receptu za uspješan proizvod koji obuhvata sljedeće komponente na odgovarajući naĉin: 1. izvedba i ambalaţa funkcionalnst prizvoda. . Ovdje je naglasak na mjestu marketinga. Proizvod-proizvodni asortiman ili usluge. Distributivni paket-mjesto kombinacije metoda za skladištenje i transport roba do taĉaka kupovine.

Treba definirati trţišna obiljeţja proizvoda/usluge: . opremanjem. Ovo će zajedno sa ostalim troškovnim faktorima i politikom odrediti cijene.. ekskluzivnosti. Obzirom da djeluju kao kombinacija. dizajnom. kanalima… PROIZVOD Proizvod karakterizira kvaliteta. veliĉinom. propagandu i aktivnosti na istraţivanju marketinga. velicina. markom.estetiku (tako da uvaţava/uvećava upotrebnu vrijednost . promotivni miks – porukama. kanali distribucije/mjesto. 4.znaĉenjem dostupnosti. cijena – kroz “obećanje”/znaĉenjem kvalitete. uspješnije od konkurencije.     Proizvod/usluga– svojim oblikom... Paket komunikacija i promocija-kompletan paket koji obuhvata reklamiranje. ambalaţom. Proizvod ili usluga je materijalizirana ponuda na trţištu koja ima svoje karakteristike. stil. pakiranje i svoju oznaku marke. Paket servisiranja-cijene-aktivnosti na praćenju koje osiguravaju zadovoljstvo klijenata i pouzdanost proizvoda. ime marke (brand).upotrebnu vrijednost (osnovna i dodatna svojstva . Rukovodioci marketinga pokušavaju da kontrolišu vijek svih proizvoda kompanije modifikovanjem i promjenom ovih paketa i aranţmana. Definiranje marketing miksa (4 P) je definiranje kombinacije koja će u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljiti potrebe ciljnog trţišnog segmenta.. prestiţa.kvalitetu (optimalnu u realnim okvirima isplativosti . prodaju. pakiranje. Propaganda je bit komunikacije marketinga. garancija i dr. elementi marketing miksa moraju biti meĊusobno usklaĊeni kako bi ciljnom trţištu odašiljali integriranu sinergijsku poruku. uštede.3.

). psihološke (efekt okruglih brojeva.obiljeţavanje/opremanje (ambalaţu. oznake. obiljeţja proizvoda..prema potraţnji (ekonomski ili psihološki zakon). napuštanje zastarjelih proizvoda) . a da su jeftinije manje kvalitetne. dubinu.uvoĊenje novih. upute.pruţatelja usluge CIJENA Neposredno utjece na formiranje ukupnog prihoda i ima psihološkiutjecaj na potrošaca. OdreĊivanje cijena vrši se uvaţavanjem razliĉitih aspekata. o gospodarskim uvjetima i tome slicno.dodatne usluge (prije-prodajne i poslije-prodajne . “Prava” cijena je ona cijena koja je prihvatljiva za kupca (odgovara ukupnoj subjektivnoj vrijednosti/poţeljnosti proizvoda) i profitabilna za ponuĊaĉa. Na definiranje cijena utjeĉu:  unutrašnje determinante – troškovi.savjetovanje.za nove proizvode.. konkurencija.suvremenost (predviĊanje ţivotnog ciklusa . cijene paketa. promotivne  .. izrazita subjektivna vrijednost.. metode niskih (ulaznih) i visokih (prestiţnih) cijena. ciljevi profitabilnosti. dokumentaciju asortiman (širinu. odnosno. promjene na trţištu. meĊusobnu povezanost u proizvodnji. garancije. no moţe ovisiti i o vladinim propisima. montaţa.Specifiĉnost usluga kao proizvoda.procesa pruţanja usluge . direktno prisustvo / sudjelovanje korisnika usluge (interaktivni marketing) daju posebnu vaţnost definiranju: . Za skuplje stvari mislimo da su kvalitetnije.) . pakiranje. kreditiranje. servis . kombinacijom metoda: trţišne metode > prihvatljivost za kupce .ospecificnim konkurentskim situacijama... prodaji. kupci. Kako ce se cijena odrediti u prvom redu ovisitce o ulaznim troškovima. etikete. rast poduzeća vanjske determinante – zakonodavstvo. posebne .

upravljanje zalihama.(akcijske. Duzina i nivoi kanala disribucije . a izbor distribucijskih kanala/lokacije ovisi o:    vrsti proizvoda. Distribucija moţe biti vlastita (direktna) ili ugovorna (posredniĉka). ABC…).)  konkurentske metode -> pozicioniranje prema konkurenciji niţe/iste/više troškovne metode -> utjecaj troškova .. selektivna. Svrha distribucije/lokacije je ponuditi pravi proizvod za prave kupce na pravom mjestu u pravo vrijeme. skladištenju i sl. Te aktivnosti podrazumijevaju odluke o kanalima prodaje.. povrata ulaganja.  DISTRIBUCIJA/ LOKACIJA Što je proizvod ili usluga dostupnija kupcu.metode “cost plus”. popusti. jednakih cijena. skladištenja. ekskluzivna distribucija isplativosti (uštede/smanjenje troškova prijevoza. apsorpcije.).. te udaljenosti i veliĉini trţišta potrebama i navikama kupaca obliku distribucije -> intenzivna. vece su šanse da ce ih zapaziti i kupiti... fizickoj distribuciji. (obraĉun troškova metodama: direktnih troškova. uz najniţe troškove.

upozna trţišne subjekte o svim diferencijalnim prednostima proizvoda i preduzeća u odnosu na konkurenciju i sl. stvori pozitivni imidţ o proizvodu i samom preduzeću. promotivnim aktivnostima preduzeće treba da: upozna trţišne subjekte sa kvalitetom i svojstvima proizvoda. odnose s javnošcu.PLNIRIRANJE PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI Promocija predstavlja sve razlicite aktivnosti koje poduzima neko poduzece da bi prenijelo odlike svojih proizvoda odredenim ciljanim skupinama. izravan/direkt ni marketing. Komunikacija s trţištem moţe biti usmjerena na potrošaĉe (“pull” strategija) i na posrednike (“push” strategija) a provodi se razliĉitim kombinacijama promotivnog miksa:      osobnom prodajom direktnim marketingom unapreĊenjem prodaje propagandom (oglašavanjem) odnosima s javnošću i publicitetom. unapredivanje prodaje. Konkretno. osobnu /licnu prodaju. Promocija obuhvaca aktivnosti oglašavanja. .

objektivnošću. stjecanje povjerenja <.struĉnošću. UnapreĊenje prodaje = stimulacija na kupnju. natpisi. selekcijom. odrţavanjem) izborom medija (izravna pošta = mailing.nastupom. .pripremljenom. .). . specijalizirani sajmovi… za potrošaĉe . nagrade (jednokratno. uvaţavanjem potreba kupca.bonusi.ugovaranje prodaje -> kritiĉna procjena trenutka zakljuĉivanja. izlošci (police.praćenje prodajnog procesa (postkupovnog ponašanja).. buĊenje interesa i jaĉanje ţelje <. telemarketing …) kreiranjem poruke provedbom i kontrolom/praćenjem. Propaganda (oglašavanje) = plaćena. uvjerljivom argumentacijom. usmjerena na proizvod ili na imidţ (korporativna) s ciljem:    informiranja i podsjećanja buĊenja svjesnosti i interesa -> privlaĉi na probu promjene stavova (preferencija) -> povećava vrijednost. neosobna komunikacija putem razliĉitih medija.rješavanje prigovora <. . pojavom. ponašanjem. akcije…). prednosti. kraće razdoblje.prezentacija = informacije o proizvodu i pomoć pri donošenju odluke (stjecanje povjerenja.. ukazivanjem na razlike. Provodi se: stvaranjem liste (prikupljanjem adresa. Direktni marketing = izravno komuniciranje s identificiranim kupcem/ima radi dobivanja neposredne reakcije u cilju: selektivnog osvajanja ciljanih kupaca. komunikacija .pristup = kontakt i odnos s kupcem (upoznavanje ţelja i potreba kupca. izravne prodaje te pojaĉavanja / odrţavanja prodaje. dodatak osnovnim koristima   za posrednike – bonifikacije.identifikacija potencijalnih kupaca . zajedniĉke promocije (edukacije.. .Osobna prodaja–licna prodaja = “licem u lice”.). struĉnom. provodi se u fazama: direktni osobni kontakt.

izbor izvora i medija (ovisno o vjerodostojnosti.racionalni. proizvod.. ideju. osobu…koja nije izravno financirana od sponzora (medijske objave. zastupnicima. kao što su: - - - planirana istraţivanja predviĊena edukacija prodajnog osoblja planirana politika distribucije i cijena (izrada web stranice i odrţavanje. ciljnim segmentima. programa (ovisno o ciljevima. emocionalni i moralni apeli . Publicitet = neosobna komunikacija vezana za organizaciju. dodatnih usluga planirani budţet promitivnog miksa (osobne prodaje – putovanja. pozicija .izbor oblika. reprezentacije.definiranje sadrţaja poruke (što ţelimo reći. oglašavanja – medija plan…) izrada vizualnog identiteta (logo.izbor strukture (jednostrane i dvostrane poruke.. podsjetnice. unapreĊenja prodaje – akcije. trgovaĉkim putnicima.. provizije agentima. ..naĉin evaluacije (pred-testiranje i post- Definiranje marketing proraĉuna Kako bi se definirana strategija mogla i provesti. društvene/neekonomske vrijednosti.. pošte. materijali. politiku rabata. redoslijed. memorandumi…)i drugo.. treba planirati adekvatna financijska sredstva – ulaganja i troškove planiranih elemenata i aktivnosti marketing strategije.Odnosi s javnošću = komunikacija sa unutrašnjim i vanjskim javnostima za kreiranje imidţa. pokrivenosti.. stalci. kome . telefona….odreĊivanje ciljeva . Definiranje promotivnog miksa: .) predviĊena politika garancija. proizvodu. efikasnostiodreĊivanje proraĉuna/budţeta (prigodno i kao sastavni dio marketing proraĉuna. proraĉunu .). sajmovi. direktnog marketinga – baze podataka..

uslijed neusklaĊenosti dinamike i koliĉine prilijeva i odlijeva. ne moţe biti reprezentativna.Marketing proraĉun. kako bi se:   planirao kapacitet i organizacija poslovanja realno procjenjivali trţišni rezultati. povremena (ciljana. obzirom da ona. Trţišne projekcije dinamiĉki se prikazuju:  na mjeseĉnoj razini za prvu godinu – kako bi se omogućilo: . rast/pad prodaje. cikliĉkih poslovnih promjena koji se mogu razlikovati od prve godine.preciznije planiranje kapaciteta i organizacije poslovanja. Ostvarenje prihoda od prodaje rezultat je planiranih koliĉina prodaje i definirane politike cijena. i trebao bi ĉiniti najveći dio ukupnih prihoda poslovnog pothvata. na kvartalnoj razini za drugu (eventualno i treću) godinu – kako bi se omogućilo daljnje praćenje oscilacija. akcijska) ulaganja te redovne godišnje/mjeseĉne troškove. kao poĉetak poslovnog pothvata. u skladu s planiranom marketing strategijom moţe sadrţavati jednokratna ulaganja. TRŢIŠNE PROJEKCIJE Na temelju obavljenih istraţivanja. trţišni udio.  . postavljenih ciljeva i definirane strategije. i sl. obzirom na eventualne negativne novĉane tokove.uviĊanje potreba za obrtnim sredstvima. Prodaja se planira izvorno u koliĉinskim jedinicama proizvoda/usluga. . obzirom na procjenu ciljanog trţišta i naše mogućnosti te planirane aktivnosti mogu se projicirati i trţišni rezultati – dinamika i koliĉina prodaje.

1. ciljeve / planove (dugoročne.dobavljaĉima. kratkoročne).sadrţi osnovne podatke o:    djelatnosti (proizvodu/usluzi) makrookolini trţištu .) PRILOG: MARKETING PLAN SAŢETAK (1-2 str. izjavu o misiji.) – obvezni dio izrade Marketing plana i Poslovnog plana .) – u slučaju izrade Poslovnog plana(PP) izraĎuje se za cijeli PP .napomena: izraĎuje se nakon izrade konačne verzije Marketing plana / PP PREDSTAVLJANJE (oko 1 str.4. posrednicima.saţetak ključnih elemenata Marketing plana / PP .) .. kupcima..sadrţi: formalne podatke tvrtke. konkurenciji . ANALIZA SITUACIJE (2-3 str.za ostalo razdoblje na godišnjoj razini (najĉešće se plan rasta rezultata prodaje zaustavlja u 3.kg. godini te se za daljnje razdoblje projicira ista razina prodaje i prihoda PLANIRANJE PROJEKCIJE PRODAJE (kolicina u jedinicama mjere: kom.

izgled sadrţaj web stranice…).  MARKETING STRATEGIJA (3-4 str.cjenik..terminski plan potrebnih aktivnosti za ostvarenje Marketing plana / PP (ŠTO. posebne specifikacije proizvoda/usluge. predugovori. ugovori s dobavljačima.sadrţi projekcije:   prodaje (koliĉine i prihoda) nabave = direktnih troškova “proizvodnje”. politiku cijena. politiku nabave i prodaje/distribucije. PRILOZI – u slučaju izrade Poslovnog plana uključuju se prilozi cijelog PP . rješenje za oglas – radio/TV/tisak plakat. TKO. razlike u cijeni po jedinici proizvoda/usluge (u Poslovnom planu nakon obrade tehnološkog aspekta) OPERATIVNI PLAN (cca 2 str.. promotivni miks proraĉun marketinga. sustav kontrole (što. kako pratiti/mjeriti). ponude.ĈIME). etikete .. slabosti. medijaplan. tko. posrednicima. . PROJEKCIJA PRODAJE (cca 1-2 str. kada.) – u slučaju izrade Poslovnog plana izraĎuje se za cijeli PP . marka proizvoda/usluge.) .politiku proizvoda/usluge. slike proizvoda/usluge. KADA. mailing plan za direktni marketing. sadašnjih i budućih uvjeta poslovanja kako bi se identificirale snage. kupcima .planovi / rješenja promotivnog miksa (plan promotivne kampanje. . prilike i prijetnje (SWOT analiza). .logo tvrtke / kućni stil.sadrţi: moguće prepreke / probleme ostvarenja Marketing plana / PP te moguća rješenja . preporuke. pisma namjere.sadrţi:     opis opće strategije izabrana ciljna trţišta pozicioniranje = definiran marketing miks . kako to utjeĉe na poslovanje tvrtke = saţetak utjecaja prošlih.. KAKO. dizajn ambalaţe. rješenje kataloga/brošure/ letka.) .detalji trţišnih analiza .

Tehniĉko–tehnološki opis projekta Podatke koje treba da sadrţe projekti ukazuje da se izrada projekata mora povjeriti struĉnjacima tehniĉke-tehnoloske struke. interesentima bi trebali ponuditi sve potrebne informacije glede sljedećih odrednica: Sadrţaj poglavlja tehničko-tehnološkog opisa biznis-plana Analiaz lokacija projekta Tehnologija i kapacitet projekta Stalna sredstva projekta Materijalni inputi projekta Projekcija zaposlenika . trţiti ili usluţivati. trţenja ili usluţivanja. Dok iz poglavlja trţišnih podataka moramo predoĉiti informacije o tome što. kada. svi kvantitativni i kvalitativni podaci iz projekata ne samo da dominantno opredeljuju visinu investicionih ulaganja. MeĊutim. Naime. trţiti ili usluţivati te gdje. već dodatno opredeljuju visinu varijabilnih i visinu pojedinih fiksnih troškova. tako i ekonomista koji su zaduţeni za izradu marketing plana i finansijskog plana. kako. u poglavlju tehniĉko-tehnološkog opisa valja predoĉiti potrebne informacije koje odgovaraju na pitanja gdje. koliko i kada proizvoditi. jasno je da bi samo prikazivanje projekata zahtijevalo usko struĉno znanje kako korisnika informacija. koliko i zašto nabavljati sve potrebne inpute za kontinuirano odvijanje proizvodnje. i (s) ĉime ćemo proizvoditi. Iz tog razloga neophodno je napraviti rezime tehniĉko-tehnološke analize sa osnovnim karakteristikama odabranog tehniĉko-tehnološkog rešenja. Dakle.

U pravilu bi lokacija projekta i temeljna djelatnost projekta trebali biti što bolje meĊusobno prilagoĊeni. modernizaciji ili rekonstrukciji tehnološke opreme realno je pretpostaviti da investitor na osnovu prethodnog poslovnog iskustva raspolaţe svim relevantnim informacijama o prednostima i slabostima lokacije. nezavisno od toga da li se radi o: • osnivanju preduzeća. školi i sliĉno. bilo da se radi o industrijskom poduzeću ili postrojenju. Investitor prilikom odabira lokacije za nove poslovne poduhvate moţe poĉeti od šireg ekonomskog prostora zemlje i postepeno suţavati izbor na region.Zaštitne mjere Razdoblje izvedbe Lokacija projekta. Otuda izbor lokacije nekada predstavlja proces donošenja niza odluka. Ako se radi o povećanju kapaciteta. trgovaĉki. kako bi pronašao najbolju lokaciju za svoj posao. grad (naselje). odnosno predmetom poslovnog plana. Svaki poduzetniĉki pothvat (bio on proizvodni. Lokacija je prostorni razmještaj nekog objekta. usluţni ili mješoviti) ima svoje specifiĉnosti glede izbora makrolokacije i mikrolokacije. • otvaranju novih prodajnih mjesta (nove trgovinske lokacije) ili • otvaranju novih usluţnih prostora (nove usluţne lokacije). Drugaĉiji je sluĉaj kod novih poslovnih aktivnosti kada investitor nema prethodno iskustvo Prethodno izlaganje ukazuje da je lokacija posebno znaĉajna kod novih investicionih aktivnosti. ţeljezniĉkoj stanici. odnosno da iznese osnovne karakteristike: . Lokacija ima posebno znaĉenje kada su u pitanju gospodarski i industrijski objekti. tako je neophodno da o njima upozna korisnike informacija. pri ĉemu svaka odluka omogućava investitoru da suzi izbor. • uvoĊenju novog proizvoda u asortiman investitora ili novoj lokaciji na kojoj će se postojeći asortiman proizvoditi (nove proizvodne lokacije). Znaĉaj lokacije prevashodno je uslovljen karakterom investicionog ulaganja. pa sve do konkretnog mjesta. Kao što prilikom odabira lokacije investitor razmatra sve relevantne aspekte šireg i uţeg okruţenja.

Njome se odreĊuje toĉan poloţaj zemljišta objekta unutar odreĊene industrijske zone ili grada. ČIMBENICI UTJECAJA NA IZBOR MAKROLOKACIJE Na izbor makrolokacije objekta utječu dvije skupine čimbenika: društvenopolitički i proizvodno . a izrada dijelova odvija se u kooperaciji . izbor makrolokacije 2.  Uklapanje nove tvornice/objekta u cjelokupni sustav nacionalnog gospodarstva .prioritet imaju projekti koji potiču razvoj nerazvijenih regija.Ovo vrijedi za pogone s visokim udjelom sirovina i repromaterijala. te montaţu.mali pogoni koji mogu biti smješteni i u gradovima.  Obrana zemlje.ljevaonice. visokim transportnim troškovima .  Mogućnost snabdijevanja energijom – primjenjuje se u onim sluĉajevima gdje je potrošnja energije u proizvodnji vrlo velika (proizvodnja aluminija). . veliki pogoni zadrţavaju samo razvoj postojećih i novih proizvoda.izbor mikrolokacije. odnosno regionalnog gospodarstva. Posebni oblici mikrolokacije odnose se raspored pogona i radnih mjesta unutar tvornice.zbog trenda decentralizacije. Proizvodno-ekonomski čimbenici:  Nabavno i prodajno trţište . Njome se odreĊuje poloţaj objekta u okviru drţave ili regije na naĉin da se takav proizvodni sustav uklapa u sustav nacionalnog. nafte i sliĉno i/ili širokoj strukturi potrošaĉke mreţe . \\\\\\\\\\\\ Makrolokacija je ona koja se odnosi na šire zemljopisno podruĉje na koje se smješta neki gospodarski objekt.ekonomski. graĊevinskih materijala i sliĉno. Društveno-politički čimbenici jesu:  Uklapanje projekta u perspektivne planove regionalnog gospodarskog razvoja .proizvoĊaĉi prehrambenih proizvoda.1. proizvodnja cementa. Mikrolokacija znaĉi definiranje konkretnog mjesta na koje se smješta neki objekt.

Za zemljište nagiba većeg od 4% potrebno je planirati izgradnju objekata na više razina.mogućnost prometnog prikljuĉka s izabrane lokacije na postojeće raspoloţive prometnice. oblik (najbolji . Posebnu paţnju treba pokloniti proĉišćavanju zbog zaštite okoliša. U naseljima bez javnog prometa udaljenost ne bi smjela biti veća od 2 . Moguća je i izgradnja posebne trafostanice ili sliĉnog što povećava troškove u ukupnoj investiciji. 5) Energetske potrebe . 4) Prometna povezanost .ovdje se definira najpovoljniji prikljuĉak na energetsku mreţu. zelena površina. prikljuĉivanje na promet i energetske izvore) raspoloţivog zemljišta vezano za lociranje proizvodnih i pomoćnih objekata. . a obuhvaća pitanja broja.najpovoljnije je ravno zemljište s nagibom 1 do 2% (gravitacijsko odvoĊenje oborina. te troškovi prijevoza. moguće proširenje. 3) Nosivost zemljišta i hidrološka svojstva . 6) Potrebe za vodom . U ovom dijelu paţnju treba pokloniti onim podacima koji se ne mogu naći na drugom mjestu u poslovnom planu (infrastrukturna opremljenost. blizina i mogućnost komunalnih prikljuĉaka. dok se na ostale znaĉajne aspekte samo treba osvrnuti.razmatra se veličina (30-50% ukupne površine za proizvodne i pomoćne objekte). karakteristike zemljišta i sl). . kvalifikacije.uzimaju se u obzir udaljenosti od mjesta stanovanja do potencijalne lokacije.ČINIOCI UTJECAJA NA IZBOR MIKROLOKACIJE Temeljni ĉimbenici za izbor mikrolokacije jesu: 1) Površina zemljišta . rekreacijsko-sportski objekti.nosivost znaĉajna kod proizvodnje gdje se dinamiĉkim silama djeluje na okolinu (prese). mogućnost prekvalifikacije i sliĉno (tekstilna industrija).2. Osiguranje radne snage – primjenjuje se u radno intenzivnim industrijama.odreĊuju se potrebe proizvodnog sustava za pitkom i tehnološkom vodom i to prema koliĉini vode u jedinici vremena i kakvoćom vode. Preporuĉljivo je da gornja granica vremena potrebnog za dolazak radnika na posao ne bude iznad 45 minuta.pravokutni) i poloţaj (veze s kooperantima.7 km. niski troškovi poravnavanja). blizine lokaciji. 7) Zone stanovanja .  Razvijenost prometnih veza – primjenjuje se kada se trebaju transportirati krupne sirovine ili proizvodi. na veće udaljenosti. 2) Konfiguracija tla . s relativno niskom vrijednosti po jedinici teţine.

telekomunikacije. metoda. koja suvremenim metodama nastoji povećati uĉinkovitost.8) Ostali uvjeti . buka). kapacitet bi se mogao definirati kao mogućnost nekog proizvodnog trgovaĉkog ili usluţnog sustava da u odreĊenom vremenu proizvede neku koliĉinu odreĊenog proizvoda. Uţa definicija: Tehnologija je niz procesa. poduzetnik bi morao poći od same poduzetniĉke misije. S druge strane.)?  Koliki su troškovi prikljuĉenja na vodu. Tehnologija prouĉava naĉin prerade prirodnih dobara (sirovina) u razliĉite proizvode poslovne (proizvodne) ili krajnje (osobne) potrošnje.utjecaj proizvodnog sustava na okolinu (zraĉenje. doprinosi. Šira definicija: Tehnologija je primjena znanja za rješavanje ljudskih problema. TEHNOLOGIJA I KAPACITET POSLOVNOG POTHVATA U najnovije vrijeme mnogo se govori o suvremenoj tehnologiji. prometnice?  Koliki su troškovi prijevoza i ostali zavisni troškovi nabave sirovina od dobavljaĉa do pretpostavljene mikrolokacije?  Hoće li se za predloţeni pothvat angaţirati radnici iz okolice ili iz drugih dijelova regije ili zemlje?  Kakva je porezna politika jedinice lokalne samouprave na podruĉju pokretanja poslovnog pothvata? Itd. Pitanja na koja bi trebalo odgovoriti kada je u pitanju lokacija:  Je li na planiranoj mikrolokaciji dozvoljena ţeljena djelatnost?  Podlijeţe li planirani poslovni pothvat zakonskim ograniĉenjima glede zaštite okoliša?  Koliki su troškovi dobivanja graĊevinske dozove i ostalih s tim povezanih troškova (porezi. te kratkoroĉnih ili dugoroĉnih ciljeva projekta. . Pri odreĊivanju tehnologije i kapaciteta. postupaka i opreme koji se koriste za proizvodnju roba i usluga. komunalije i sl. jer predstavlja suoĉavanje tehnoloških i trţišnih mogućnosti. struju. financijskih mogućnosti. sredstava. Ako su ti utjecaji negativni potrebno je osigurati odgovarajuće mjere zaštite. te po ljude i okoliš sigurnije naĉine proizvodnje ţeljenih proizvoda. OdreĊivanje kapaciteta u projektu zauzima osobito znaĉajno mjesto. proda neku koliĉinu robe ili usluţi neku koliĉinu odreĊenih usluga. kanalizaciju.

opreme. ekonomski gledano – toĉka pokrića troškova (koliĉina proizvodnje prilikom koje se ukupni troškovi izjednaĉavaju s ukupnim prihodom.Vrste tehnologije:  klasiĉne: radno intenzivne. Oblikovanje posla i izbor tehnologije trebaju biti simultane odluke.  Proraĉun komada proizvoda (usluge) – odnosno radnog kapaciteta . tj.koji se moţe proizvesti/pruţiti u jedinici vremena (pri ĉemu je znaĉajno da radni kapacitet bude veći od minimalnog. Pritom treba voditi raĉuna o tehnološkim ĉimbenicima i troškovnoj uĉinkovitosti. Kapacitet je sposobnost (mogućnost) nekog proizvodnog. poduzeće više nije u gubitku. predstavljenog toĉkom pokrića troškova).  Radni kapacitet – prosjeĉna proizvodnja u "normalnim" uvjetima funkcioniranja poduzeća. a da se pritom proizvedena koliĉina robe moţe prodati (ekonomski gledano). prodaje. Pritom se mogu razlikovati:  Maksimalni kapacitet – najveća moguća proizvodnja (maksimalno opterećenje ljudi i opreme). materijala) koji stvara najmanje troškove (tehnološki gledano). odnosno pruţanja usluge. Ĉimbenici o kojima bi trebalo voditi raĉuna prilikom izrade poslovnog plana ukljuĉuju:  Tehniĉki opis i crteţ/shemu procesa proizvodnje.  suvremene: primjena sofisticiranih tehnoloških rješenja u proizvodnji (CAD. i  Optimalni kapacitet – stupanj korištenja proizvodnih ĉimbenika (ljudi.  Minimalni kapacitet – tehnološki gledano. CIM). najmanje moguće opterećenje ljudi/strojeva. ali ne ostvaruje dobit). kapacitet je maksimalna koliĉina outputa neke proizvodnje. kapitalno intenzivne. trgovaĉkog ili usluţnog sustava da u odreĊenom vremenu proizvede odreĊenu koliĉinu proizvoda (proda ili usluţi). . Odluku o tehnologiji treba donijeti u suradnji sa struĉnjakom iz djelatnosti kojom se ţelite baviti. Ili. CAM.

odnosno to su sredstva koja se ne utroše u jednom poslovnom ciklusu.. 2. licenci. ova se sredstva amortiziraju. 4. prava..  Kalkulacije vrijednosti i plana amortizacije potrebne imovine. tj.  Pitanja na koja treba dati odgovore pri izboru tehnologije su sljedeća: 1. vodovodni prikljuĉak.  Popis strojeva. 5. . MATERIJALNI INPUTI . Analizu maksimalnog kapaciteta. Drugim rijeĉima. a predstavljaju dio ukupnih financijskih projekcija. nego se koriste u više ciklusa. postrojenja i sliĉno) i nematerijalna imovina poduzeća (osnivaĉki izdaci. patenti i sliĉno) s vijekom trajanja duljim od godine dana. Stalna sredstva jesu materijalna (zemljišta. itd. 3. transportnih sredstava i ostale vrijedne opreme kojom će se objekti opremiti. telefonski prikljuĉak. Ovdje je bitno predoĉiti sve informacije glede potrebnih stalnih sredstava. što je potrebno zbog projekcije daljnjeg povećanja prodaje. zgrade. izdaci za istraţivanje i razvoj. odnosno mogućnosti za povećanje kapaciteta. svake se godine dio njihove vrijednosti priznaje kao trošak.  Popis potrebne nematerijalne imovine: patenata. koji se izraĊuju na temelju popisa potrebnih stalnih sredstava. Hoće li se izabrati suvremena ili manje suvremena tehnološka rješenja? Hoće li se nabaviti novoproizvedena ili rabljena oprema? Hoće li se koristiti univerzalna ili specijalistiĉka tehnologija? Hoće li se nabaviti domaći ili uvozni strojevi? Hoće li se izabrati radnointenzivna ili kapitalnointenzivna tehnologija? STALNA SREDSTVA . s ciljem da se kroz duţe vremensko razdoblje prikupi dovoljno sredstava za zamjenu istrošene imovine Ĉimbenici o kojima treba voditi raĉuna kao dijelu poslovnog plana ukljuĉuju:  Katastarski/lokacijski plan i graĊevinski nacrt za objekte koje treba izgraditi ili preurediti (ukljuĉivši i dokumentaciju za sve potrebne instalacije: prikljuĉak na elektro-energetsku mreţu.).

pri ĉemu treba obratiti paţnju na naĉin nabave sirovina (broj posrednika) i koliĉinu nabave (odnos izmeĊu troškova i nesmetanog ciklusa poslovanja). materijala i rada po jedinici proizvoda i usluge. kvaliteta. transporta i skladištenja potrebnih inputa. energenata i drugih "ulaza" za izradu jedinice proizvoda/usluge. tj.  Plan nabave. koliĉinom sirovina. a koja sluţe za nesmetano odvijanje proizvodnog ili usluţnog procesa. . u potpunosti utroše prilikom izrade proizvoda/pruţanja usluge. koliĉine (normativa) i troškova potrebnih sirovina.Materijalni inputi jesu sva sredstva koja imaju vijek kraći od godine dana. poluproizvoda. zbog ĉega se njihova vrijednost kalkulacijom ugraĊuje u prodajnu cijenu. Kod materijalnih inputa vaţno je obratiti pozornost na nekoliko pitanja:  Proraĉun vrsta.  Ukupna kalkulacija troškova nabave potrebnih inputa kao dio ukupnih financijskih izraĉuna. ili koja se utroše u cijelosti u jednom ciklusu proizvodnje. Oni se. Utrošci su ĉesto potanko utvrĊeni normativima.  Proraĉun ukupno potrebnih koliĉina i politika voĊenja zaliha (s obzirom na predviĊenu proizvodnju). Normativi utroška materijalnih inputa i inputa rada Odabrana tehnološko-tehniĉka i organizacijska rješenja uvelike utjeĉu i na utroške inputa. u principu.

Mnoţenjem koliĉine potrebnih inputa s odgovarajućom nabavnom cijenom dolazi se do procjene obiĉno najvaţnijih stavki troškova (troškovi sirovina i materijala. . troškovi rada. troškovi energije. i sl.) u financijskom dijelu poslovnog plana.Kada se normativi utrošaka inputa pomnoţe s planiranom koliĉinom proizvoda ili usluga u jednom poslovnom ciklusu dobiju se ukupno potrebne koliĉine inputa.

 Dizajnirati radna mjesta. U ovom dijelu tehniĉko-tehnološkog opisa potrebno je navesti podatke o stalnim ili honorarnim zaposlenicima potrebnima za kontinuirano odvijanje procesa proizvodnje. poslovi koje nikakone bi trebalo davati u 'outsourcing'). tjedno. tjedno.  Koji se poslovi moraju obavljati u poduzeću. ODREĐIVANJE REŢIMA RADA I POTREBNOG BROJA ZAPOSLENIH Reţim rada:  radno vrijeme poduzeća/objekta: dnevno.  'Outsourcing' (poslovi koji se najĉešće daju u 'outsourcing'. sposobnosti i kvalifikacije moraju imati izvršitelji za uspješno obavljanje svojih poslova (analiza poslova i izrada opisa radnih mjesta). tehniĉkih. Radi se o procjeni svih zaposlenih (proizvodnih. U oblikovanju poslovnog pothvata potrebno je u okviru tehnološko-tehniĉkog dijela definirati organizaciju.  Kolike će biti plaće pojedinih zaposlenika (iz ĉega se izraĉunavaju ukupni troškovi plaćanja zaposlenika). koliko izvršitelja mora obavljati pojedini posao. godišnje  reţim smjenskog rada  radno vrijeme zaposlenika: dnevno. trţenja ili usluţivanja.  Odakle će se pribaviti ("regrutirati") novi zaposlenici (vodite raĉuna o broju i o potrebnim znanjima.  Poduzetnik vs. kakva znanja.  Ulogu poduzetnika u neposrednom upravljanju firmom. opisati radna mjesta.  'Core' i prateće poslove. od kojih se aktivnosti oni sastoje. menadţer. vještinama i kvalifikacijama – školskoj spremi zaposlenika). OdreĊivanje potrebnog broja zaposlenih: . administrativnih i drugih zaposlenika). pomoćnih.  Definirati i prikazati organizacijsku strukturu. te broj i troškove zaposlenih.ORGANIZACIJA. godišnje. ZAPOSLENI I TROŠKOVI ZAPOSLENIH Potrebni zaposlenici. To se odnosi na sve zaposlenike koji ne rade na upravljaĉkim i razliĉitim administrativnim poslovima.  Koliko jedinica proizvoda/usluge zaposlenik treba naĉiniti u jedinici vremena. U poslovnom je planu potrebno definirati:  Temeljne poslovne funkcije.

procjena sloţenosti)  stimulativno plaćanje (vezivanje plaće za uĉinak: elementi za koje se moţe vezivati. vrste normi  norma vrijeme. PRILOZI .  poslovi koji se ne mogu normirati  naĉin procjene potrebnog broja zaposlenih.  povezivanje svih elemenata plaće u iznos bruto plaće  od bruto plaće do iznosa za isplatu zaposleniku.PITANJA I OBRASCI ZA PRAKTIĈNI RAD . Troškovi plaća: kljuĉni elementi i problemi u projekciji troškova zaposlenih (troškova rada). pripremno završno vrijeme o plan poslovanja/proizvodnje i usluga  potreban fond radnog vremena o raspoloţivi fond radnog vremena. ukljuĉuju poznavanje i izraĉun:     ĉiste plaće (novĉana nagrada koju prima zaposleni) bruto plaće (porezi. kao jednog od najznaĉajnijih elemenata troškova. doprinosi iz plaća) doprinosa na plaće plaće poduzetnika (pitanje njegovog neposrednog angaţmana u radu firme i plaće za taj angaţman). PLAĆE I TROŠKOVI PLAĆA Elementi strukture plaća:  osnovna plaća (vrijednost radnih mjesta. Obraĉun plaća. naĉini obraĉuna)  dodaci  naknade  beneficije. normirani poslovi (poslovi koji se mogu normirati) o normativi rada. odnos uĉinka i stimulativnog dijela plaće. prirezi.

mjesto njihova obavljanja i naĉin pokrivanja  Napravite listu temeljnih poslova koji će se obavljati u vašem poduzeću odnosno u vezi s poslovanjem poduzeća (eventualno ih grupirajte po temeljnim poslovnim funkcijama).  ako će se angaţirati profesionalni menedţeri.koja su radna mjesta kljuĉna za uspješno funkcioniranje vašeg projekta. br. . kakav će biti odnos zaduţenja i ovlasti izmeĊu njih i vlasnika/poduzetnika.  gdje će se (fiziĉki) obavljati poslovi koje će se obavljati u samom poduzeću.1. Organizacijska shema . Spisak radnih mjesta i potrebnih karakteristika zaposlenika . 2.Napravite spisak radnih mjesta prema sljedećoj tablici: R.  koja će izvršna radna mjesta biti podreĊena pojedinom rukovodiocu. a koje ćete povjeriti vanjskim suradnicima. Temeljni poslovi.  kakva će biti podjela nadleţnosti i odgovornosti izmeĊu pojedinih rukovodnih mjesta. Upravljanje firmom (poduzetnik: profesionalni rukovodioci):  Tko će rukovoditi poslovanjem firme (vlasnik/vlasnici ili profesionalni menedţeri). Naziv radnog mjesta Potrebna struĉna sprema Stupanj Struka Posebni zahtjevi .  koliko će rukovodnih mjesta i rukovodnih razina postojati.kratko opišite poslove svakog pojedinog radnog mjesta.  koje će se od tih poslova obavljati u samom poduzeću. 4. 3.

godišnji)  da li će svi zaposlenici imati isti reţim radnog vremena ili će neki raditi po drugaĉijem rasporedu. da li će u nekim danima radno vrijeme biti drugaĉije od ostalih dana. Normativi rada za pojedine (karakteristiĉne) proizvode i usluge  Moţete li definirati normative utrošaka rada (radnog vremena) za pojedine karakteristiĉne proizvode i usluge (u pravilu iste one proizvode i usluge za koje ste definirali normative materijalnih inputa): . nacrtajte poĉetnu organizacijsku shemu poduzeća.  na temelju gornjih podataka. Reţim radnog vremena firme i zaposlenika  Kakvo će biti radno vrijeme vaše firme: a) dnevno (od kada do kada će raditi) b) tjedno (koji dani u sedmici se neće raditi. te rasporedite prethodno definirana radna mjesta u organizacijske jedinice. Koji? 6. tjedni.  da li će vrijeme rada sa strankama biti jednako vremenu rada firme ili drugaĉije. 5. Definirajte koje će se organizacijske jedinice formirati unutar vaše firme.  kakav će biti raspored smjena (ukoliko se rad u nekim dijelovima poduzeća organizira u smjenama)  kakav će biti raspored radnog vremena pojedinih radnih mjesta/zaposlenika (dnevni. da li se predviĊa vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora ili druge prilike kada će firma biti zatvorena)  da li će pojedini dijelovi firme (ili objekti) imati specifiĉno radno vrijeme. da li će se i kako raditi nedjeljom ili u dane praznika) c) godišnje (da li se planira drugaĉije radno vrijeme u pojedinim periodima godine.

proraĉuna potrebnog fonda radnog vremena i raspoloţivog fonda radnog vremena. Naziv radnog mjesta Potreban broj broj zaposlenika u 1 smjeni smjena ukupno potrebno zaposlenika . br. procjenu napraviti na temelju plana proizvodnje/prometa. za poslove gdje se ne mogu definirati normativi. mjere Vrsta rada Rad 1 Rad 2 Rad 3 Jed. procijenite potreban broj zaposlenik u globalu): R. mjere Normativ (koliĉina) Proizvod 2 Rad 2 Rad 4 Rad 5 Usluga 3 7.Proizvod/usluga Proizvod 1 Jed. Potreban broj zaposlenika po pojedinim radnim mjestima  Procijenite potreban broj zaposlenih po pojedinim radnim mjestima (za poslove za koje je moguće odrediti normative.

preko Zavoda za zapošljavanje ili specijaliziranih agencija za zapošljavanje. napravite proraĉun troškova zaposlenih: ĉista bruto po mjeseĉna zaposlenom radnog primanja po mjeseĉno** broj zaposlenom bruto iznos troškova zaposlenih (mjeseĉno) UKUPNO troškovi zaposlenih godišnje R. u kunama): R.  da li će biti potrebna odreĊena obuka zaposlenika kako bi mogli raditi na poslovima koje ste im namijenili. br.  kako planirate doći do potrebnih zaposlenika (javnim natjeĉajem. Naziv radnog osnovna mjesta plaća stimulativni dio dodaci naknade beneficije UKUPNO 9. 8. ugovor o radu …).  na koji ćete regulirati formalni status pojedinih zaposlenika (radni odnos na neodreĊeno vrijeme. Plan plaća po pojedinim radnim mjestima  Definirajte osnovne parametre za izraĉun prosjeĉnih visina plaća i drugih primanja zaposlenih po radnim mjestima (iznose definirajte kao ĉiste iznose koje će primiti zaposleni. br. Naziv mjesta . kontaktom s obrazovnim institucijama. ocijenite postoji li u vašem okruţenju potencijalni zaposlenici s kvalifikacijama i kvalitetama kakve su vama potrebne. mjeseĉno. radni odnos na odreĊeno vrijeme. preko privatnih kontakata i poznanstava …). Proraĉun troškova zaposlenih  Na temelju potrebnog broja zaposlenih i projekcije ĉistih primanja po zaposlenom.

zaposlenih UKUPNO ** Empirijski i aproksimativno. moţe se raĉunati primjenom koeficijenta od 1. Izračun broja potrebnih djelatnika i proračun plaća Proračun broja potrebnih radnika • Poslovi koji se mogu normirati: – Potrebni fond radnog vremena: ukupan godišnji broj radnih sati (svih radnika) potreban za izradu planiranog outputa (obujma proizvodnje) – Raspoloţivi fond radnog vremena: ukupan godišnji broj radnih sati (po 1 radniku) koji stoji na raspolaganju nakon odbitka svih gubitaka (godišnji odmori.) . Ako je proračun napravljen na bazi početne godine. treba procijeniti za koliko će troškovi zaposlenih rasti kako se u narednim godinama bude povećavao opseg poslovanja. opravdani/neopravdani gubitci. bolovanja. Ova tablica daje vam podatak o ukupnim troškovima zaposlenih koje će imati vaša firma.  Treba još obratiti paţnju da li je proračun napravljen za prvu godinu poslovanja ili za reprezentativnu godinu kada se poslovanje već uhodalo i stabiliziralo..8 do 2 na vrijednost u prethodnoj koloni ('ĉista mjeseĉna primanja po zaposlenom')..

25 NS/kom x 100 000 kom.Prosjeĉan broj dana na bolovanju x 8 h .  Raspoloţivi fond radnog vremena dobiva se umanjenjem ukupno raspoloţivog godišnjeg radnog vremena po radniku:  (365 dana – 52 vikenda x 1 dan /ako se ne radi nedjeljom/ ili 2 dana /ako se ne radi subotom i nedjeljom/ .Prosjeĉan broj ostalih neopravdanih izostanaka x 8 h .Godišnji gubici radnog vremena zbog organizacijskih razloga u h Mogući fond radnog vremena 365 dana .Prosjeĉan broj ostalih opravdanih izostanaka x 8 h .Ukupan broj potrebnih radnika = Potreban fond radnog vremena Raspoloţivi fond radnog vremena Primjer: Poduzeće planira godišnji output od 100 000 komada proizvoda Y.ukupan broj drţavnih praznika) x 8 h .104 = 261 * 8 2088 sati sati = 10dana * 8 sati = 22 * 7 = 6*8= 12 * 8 = 80 154 48 96 Praznici i neradni dani Godišnji odmori Slobodni dani Bolovanja .Prosjeĉan broj dan slobodnih dana x 8 h . = 25 000 NS.Prosjeĉan broj dana na godišnjem odmoru x 8 h . a po tehnološkim kriterijima (normativ) za 1 komada proizvoda Y potroši se 15 min rada.  Potrebni fond radnog vremena (godišnje) = normativ x planirana proizvodnja = (15 min/60) Norma Sati/kom x 100 000 komada proizvoda Y = 0.

ĉine doprinosi iz i na plaće.  Troškovi poreza i doprinosa na plaće  Redovito se obraĉunava (barem) 1x mjeseĉno. tjedno – koje dane. slobodni dani.8 NS  Kakvo je radno vrijeme pogona/prodavaonice (dnevno – koje sate. itd. godišnje – kako će se koristiti godišnji odmori.)?  Ako je radno vrijeme/vrijeme koje treba stajati na raspolaganju kupcimakorisnicima/ dulje od potrebnog fonda radnog vremena (PFRV). itd. koristi se procjena i/ili postotak ukupnog broja proizvodnih radnika. godišnjeg odmora.  Troškove osoblja.Ostali opravdani izostanci Ukupno opravdani izostanci Neopravdani izostanci Neproizvodno radno vrijeme Korisno radno vrijeme Prebaĉaj norme Raspoloţivo radno vrijeme 2*8= 16 394 3*8= 24 80 (efektivnih sati) 12% (u norma-satima) 1590 (ES) 190.  Obračun plaće  Troškovi osoblja:  Troškovi plaće (osnovna plaća – po sloţenosti poslova koje obavlja & stimulativni dio plaće – po rezultatima rada/ako se isplaćuje)  Troškovi naknade plaće (isplata plaće kada se ne radi – naknada plaće za vrijeme bolovanja.  Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja propisano je da najniţu i najvišu osnovicu za plaćanje doprinosa utvrĊuje ministar financija. povećati PFRV!  Za radna mjesta na kojima rad nije moguće normirati. uz sve komponente plaće koje se isplaćuju radnicima. Vrsta doprinosa Iz plaće Na plaću - Doprinos iz plaće za mirovinsko osiguranje 20 % .8 1780.  Osnovica za plaćanje doprinosa iz i na plaću je iznos bruto plaće umanjen za olakšice u plaćanju doprinosa. te porez i prirez na dohodak.

(mjeseĉno za poreznog obveznika. . e drugo dijete.). obratiti paţnju na mjere zaštite na radu i mjere zaštite okoliša. s izrazitom objektivnošću.50 % Doprinos na plaću za sluĉaj ozljede na radu i profesionalne bolesti Doprinos na plaću za zapošljavanje Ukupno 20 % 1. sirovinama i energiji. Naţalost. karakteristikama tehnološkog procesa. a po poreznoj prijavi obveznika i druge porezne olakšice.(samo I. rukavice. o izabranoj makro i mikrolokaciji. prvo dijete. a stopa ovisi o mjestu boravka ZAŠTITA NA RADU I mjere zaštite okoliša Zaštitne mjere. naravno. + II. U ovom dijelu tehniĉko-tehnološkog opisa potrebno je. vode i tla. stup) Doprinos iz plaće za mirovinsko osiguranje 15 % + 5 (I. estetsko devastiranje okoliša ili urbanih naselja). radioaktivnog.70 % 17. Stoga bi ovaj dio morao sadrţavati popis i opis mjera udovoljavanja svim zahtjevima zaštite zaposlenika pri radu. itd. U tom smislu potrebno je provoditi zaštitu na radu i zaštitu okoliša primjenom zaštitih mjera i sredstava. opremi. maske i sl. biološkog.  Stope PD-a: 15% u zavisnosti od visine prihoda .20 %  Porez na dohodak (PD) obraĉunava se na osnovicu koju ĉini plaća umanjena za osobni odbitak.  Prirez na porez na dohodak obraĉunava se na iznos obraĉunatog (razrezanog) poreza na dohodak.) i zaštiti ĉovjekove okoline (zaštita od mehaničkog kemijskog. Obavljanje odreĊenih poslova (profesija) odvija se u uvjetima koji nisu sigurni za zdravlje ljudi. e za nezaposlenog muţa/ţenu. što ovisi. zvučnog zagaĎivanja zraka. tehnološki progres donosi sa sobom i niz sigurnosnoekoloških problema. Ovaj dio projekta trebao bi sadrţavati popis i opis mjera udovoljavanja svim zahtjevima zaštite zaposlenika pri radu (odjela. te popis i opis mjera udovoljavanja zaštiti ĉovjekove okoline. stup) % Doprinos na plaću za zdravstveno osiguranje 15 % 0. termičkog.

Razdoblje ţivotnog vijeka poslovnog pothvata je vrijeme od poĉetka njegove realizacije do trenutka predviĊenog pada potraţnje ili prestanka potrebe za proizvodom. trgovanja ili pruţanja usluge. preko projektantskih. opis i trajanje aktivnosti koje se namjeravaju poduzeti Razdoblje izvedbe poslovnog pothvata je vrijeme od poĉetka rada na realizaciji neke poduzetniĉke ideje do poĉetka redovite proizvodnje. promjene trţišnih uvjeta ili ekonomske politike zemlje. a isto tako i ulaganje odreĊenih sredstava. RAZDOBLJE IZVEDBE POSLOVNOG POTHVATA Razdoblje izvedbe (ili aktivizacijsko razdoblje) predstavlja vrijeme od poĉetka aktivnosti na realizaciji neke poduzetniĉke ideje do poĉetka redovitog poslovanja. te sredstva potrebna da bi se one u potpunosti provele. To se moţe postići uz pomoć sljedeće tablice: . financijskih i sliĉnih.  Svaka aktivnost traţi odreĊeno vrijeme za provoĊenje. kao i vrijeme. Na duţinu trajanja razdoblja izvedbe (aktivizacije) pothvata utjeĉu sljedeći ĉimbenici:      djelatnost kojoj pothvat pripada. a neki se planovi izvode godinama). u ovome dijelu projekta valja predoĉiti cjelokupan popis. biznis-planovi zahtijevaju i razliĉito vrijeme aktivacije (za neki plan je potrebno samo nekoliko dana.  Neke aktivnosti su preduvjet za pokretanje drugih aktivnosti. Pritom treba imati na umu sljedeće:  Za svaku aktivnost potrebno je odreĊeno vrijeme da bi se u stvarnosti provela. i sl. Ovo razdoblje ukljuĉuje i sve pripremne radnje od konzultantskih usluga. kvaliteta poduzetih pripremnih radnji. izabrana lokacija. Zbog meĊusobne razliĉitosti i sloţenosti. tehnologija i kapacitet. U poslovnom bi planu trebalo popisati sve potrebne aktivnosti. zbog ĉega treba proraĉunati koliko je vremena potrebno od "otvaranja zgrade" do "uhodavanja" proizvodnje i koliko je financijskih sredstava potrebno osigurati u tom razdoblju. Stoga. pouzdanost izvora potrebnog kapitala..

..). organiziranja. 10. Stoga.. 10..07.2. Zapoĉeti proizvodnju ili uslugu Menadţment Za menadţment moţemo reći da je proces kojim se koristi rukovodstvo tvrtke da bi koordiniralo aktivnosti drugih (angaţiranih na projektu) radi postizanja što boljih rezultata. u svakom biznis-planu treba prikazati potrebne informacije glede zamišljenog (ili postojećeg) pravno-vlasniĉkog oblika poduzetniĉkog pothvata (javno trgovaĉko društvo.1. . Te su aktivnosti osnovne funkcije menadţmenta. voĊenja i kontrole. pod menadţmentom u širem smislu moţe se promatrati i sama struktura organizacije i rukovoĊenja radom firme Kada govorimo o samom poduzetniĉkom pothvatu. S druge strane. dioniĉko društvo. .07.07. on bi morao pretpostavljati i sasvim odreĊeni organizacijsko-pravni i organizacijsko-djelatni oblik.Aktivnost Utvrditi vlastite izvore sredstava Napraviti terminski plan razdoblja izvedbe Utvrditi vanjske izvore sredstava Obaviti pravno-administrativne poslove Poĉetak 1.1. Takvim poimanjem menadţmenta razumijevamo aktivnosti: planiranja. kao i temeljne organizacijske i upravljaĉke strukture. tajno društvo i dr.. Kraj 10. ... Trajanje Potrebna u danima sredstva 41 30 120 000 kn 131 000 kn . komanditno društvo. .2. društvo s ograniĉenom odgovornošću.....07.

roba ili usluga Dinamiĉka projekcija rashoda iz poslovanja Dinamiĉka projekcija raĉuna dobiti/gubitka Projekcija ekonomskih tijekova projekta .1. FINANCIJSKA ANALIZA I OCJENA UĈINKOVITOSTI POSLOVNOG POTHVATA 8. ovlasti) Zadaće i odgovornosti drugih djelatnika Kod osnivanja nove tvrtke. i to za ukupno vremensko razdoblje planiranog razdoblja eksploatacije projekta. Najznaĉajniji segmenti financijske analize projekta su: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Projekcija ulaganja i izvora financiranja ulaganja UsklaĊivanje dinamike ulaganja i izvora financiranja investicije Projekcija otplate bankarskog zajma (i drugih zajmova) Projekcija amortizacije i ostatka vrijednosti stalnih sredstava Dinamiĉka projekcija prihoda od prodaje proizvoda. jer svaki oblik pravnog organiziranja tvrtke ima svoje dobre i loše strane.Sadrţaj poglavlja o menadţmentu u poslovnom planu Pravno–organizacijski oblik pothvata Partneri i/ili glavni dioniĉari (udjelniĉari) Ovlasti – prava vlasnika Menadţerski tim (zadaće. FINANCIJSKA ANALIZA Financijska analiza ima za cilj da svim zainteresiranim ponudi dostatnu koliĉinu i kvalitetu informacija za potpuni uvid u sve financijske aspekte poduzetniĉkog pothvata. odnosno pri odluĉivanju o pravno-organizacijskom obliku poduzetniĉkog pothvata. potrebno je konzultirati se sa struĉnjakom iz podruĉja trgovaĉkog prava.

Ulaganja u STALNA SREDSTVA (dugotrajnu imovinu ili osnovna sredstva) . te na cijenama proizvoda. koje omogućuju da se raznovrsni fiziĉki pokazatelji svedu na istu.Stalna sredstva obuhvaćaju svu materijalnu i nematerijalnu imovinu s vijekom trajanja duljim od jedne godine. stavki ulaganja. itd.novac. graĊevinska parcela i kolni put). i mogu se svrstati u nekoliko karakteristiĉnih skupina: a) ZEMLJIŠTE (oranice. materijalnih i drugih inputa. . temelji se na fiziĉkim podacima prikupljenim i obraĊenim u prethodnim fazama izrade poslovnog plana.9) Projekcija financijskih tijekova projekta. Projekcija ulaganja i izvora financiranja ulaganja Projekcija potrebnih ulaganja trebala bi obuhvatiti dvije osnovne kategorije: ulaganja u stalna i ulaganja u obrtna sredstva: A. zajedniĉku mjeru . pašnjaci.

uvjetima uz koje se plaćaju kamate. mlijeka. Potreba ulaganja (ponekad i znaĉajnog) odreĊenog iznosa u trajna obrtna sredstva ĉesto se zaborave u planiranju potrebnih ulaganja u poslovne projekte. uvjetima uz koje se plaćaju porezi. struĉni ĉasopisi. staja. namještaji. porezno priznatih stavki poslovnih rashoda (troškova). pa svoju vrijednost postupno prenose na proizvode i predmete usluţivanja koji se pomoću njih proizvode. zakupnine. U procesu proizvodnje. do prve i dostatne naplate potraţivanja od prodanih proizvoda. umjetniĉka djela. npr. npr. d) OPREMA (strojevi. neizravne takse i doprinosi i sliĉno). vinogradi i sliĉno). e) OSNIVAĈKI IZDACI (svi investicijski izdaci koji nastaju tijekom izvedbe projekta. B. ukljuĉujući npr. izrade poslovnog plana. usluga ili trgovaĉke robe. c) GRAĐEVINSKI OBJEKTI (uredski prostor. energente. f) OSTALA STALNA SREDSTVA (sva koja ne pripadaju u jednu od prethodnih šest kategorija. naobrazbe djelatnika. uvjetima uz koje se plaćaju dobavljaĉi za robe i usluge. sitan inventar. plaće svih zaposlenika. jaja i drugih proizvoda ţivotinjskog porijekla. skladište). doprinosi i plaće djelatnika. osobna raĉunala. Taj proces postupnog trošenja materijalnih i nematerijalnih sredstava koji nazivamo amortizacija predstavlja jednu od iznimno vaţnih. alati. vremenu koje je potrebno za nabavu materijala ili trgovaĉke robe. troškovi projektiranja. Nakon poĉetka redovnog pristizanja prihoda od poslovanja obrtna sredstva se financiraju iz tekućih prihoda. koncesijske naknade. troškovi kupnje licencije i know-how).reproduktivni dio stoke ili peradi (i drugih ţivotinja. i pĉele) koja se rabi za proizvodnju mesa. proizvodna hala. vozila i sliĉno). Veliĉina ulaganja u TOS ovisi o nizu ĉimbenika: vrsti djelatnosti. razne usluge i druga sredstva koja su potrebna za poĉetak i normalno odvijanje poslovnog procesa. trţenja ili usluţivanja stalna se sredstva troše. . materijal. OSNOVNO STADO (ILI JATO) . knjige. graĊevinske dozvole. ostajući meĊutim stalno angaţirana (vezana) u procesu poslovanja sve do eventualnog okonĉanja projekta. vremenu potrebnom za proizvodnju proizvoda. uvjetima uz koje kupci plaćaju kupljenu robu i usluge. Ulaganja u TRAJNA OBRTNA SREDSTVA Ulaganja u trajna obrtna sredstva (TOS) obuhvaćaju ulaganja u sirovine. trgovaĉku robu.b) DUGOGODIŠNJI NASADI (voćnjaci.

period vezivanja mogao bi se kod novih projekata odrediti kao vrijeme od poĉetka redovnog poslovanja do momenta kada se poĉnu ostvarivati redovni i konstantni prihodi (prilivi) od prodaje proizvoda i usluga. . jer 360/30 = 12 Danima vezivanja oznaĉava se vrijeme koje je potrebno da se iz jedne faze ciklusa prijeĊe u drugu fazu. ili prosjeĉan broj dana do naplate alikvotnog – razmjernog prihoda od prodaje. Koeficijent obrtaja je podatak o tome koliko puta se poslovni ciklus ponovi od njegovog poĉetka do kraja analitiĉkog razdoblja. materijala. Primjerice. ţivog rada i troškova proizvodne reţije za odreĊenu koliĉinu proizvoda ili usluga.Izračun potrebnih ulaganja u TOS Pojednostavljen pristup izraĉunu potrebnih ulaganja u TOS: Podijelite ukupne godišnje troškove poslovanja iz kojih ste iskljuĉili iznos amortizacije. Troškovi proizvodnje – zbroj troškova sredstava za rad. Pojednostavnjeno. za jednogodišnje poslovno razdoblje sa 30 dana vezivanja zaliha godišnji koeficijent obrtaja zaliha je 12. a ukljuĉili porez na dobit s prosjeĉnim koeficijentom obrtaja.

PROJEKCIJA ULAGANJA .

Projekcija izvora za financiranje

Drugu stranu ulaganja moraju predstavljati izvori iz kojih će se namaknuti potrebna sredstva. Pre bilo kakvog odpoĉinjanja poslovnih aktivnosti, potrebno je oceniti, što je moguće realnije, iznos kapitala koji je potreban za startovanje biznisa i za njegovo odrţavanje u prvim mesecima funkcionisanja. Ovaj kapital se zove inicijalni kapital tj. inicijalna investicija. Ĉesta greška novih preduzetnika je u

Tablica 2: Projekcija izvora za financiranje planiranih ulaganja
STAVKA Vlastiti izvori - UKUPNO Vlastito zemljište Vlastiti građevinski objekti (poslovni prostori) Vlastita proizvodna oprema Vlastita ostala oprema Vlastita ulaganja u obliku prava Novac (gotovina) Ostali vlastiti izvori Iznos ulaganja Struktura u %

Vanjski izvori - UKUPNO Krediti Pozajmice Obveze prema dobavljačima Ostali vanjski izvori

UKUPNO IZVORI

tome što nisu dovoljno struĉni ili nemaju dovoljno iskustva u sagledavanju celinu investicije, zapostavljajući neke, na prvi pogled, nevidljive troškove koji svojim iznosom mogu da dovedu u pitanje ukupno poslovanje. Pored onih direktnih troškova investiranja koji se odnose na potrebna ulaganja u osnovni kapital (oprema, poslovni prostor) i obrtni kapital, preduzetnik takoĊe treba da

iskaţe i svoje liĉne potrebe u periodu uhodavanja biznisa, u kome su odlivi sredstava po pravilu znaĉajno veći od priliva.

U fazi definisanja biznis ideje od preduzetnika se traţi da utvrdi iznos potrebnog kapitala za startovanje biznisa kao i iznos eventualnog finansijskog gepa koji mora da se pokrije iz drugih izvora. Za pokriće investicija, preduzetnik na raspolaganju moţe da ima razliĉite izvore sredstava. Koji izvor će preduzetnik izabrati zavisi u najvećoj meri od 1) naĉina na koji će taj novac biti upotrebljen u biznisu i 2) od stepena vlasništva koji preduzetnik ţeli da zadrţi u biznisu. To mogu biti vlastita sredstva poduzetnika (u novcu, naravi, vlastitom radu ili pravima) ili tuĊa sredstva (krediti, pozajmice, dobavljaĉi, avansi kupaca, itd.). U svakom sluĉaju, izvori sredstava trebali bi svojom ukupnom visinom toĉno odgovarati planiranom iznosu (ukupnih) potrebnih ulaganja.

PROJEKCIJA IZVORA Kod većih projekata, ĉije je aktivizacijsko razdoblje duţe, dinamika ulaganja mora biti usklaĊena s dinamikom osiguranja izvora potrebnih sredstava. Nedostatak sredstava u momentu kada treba realizirati pojedinu fazu projekta mogao bi zakoĉiti ili upropastiti cijeli projekt još prije nego je on uopće realiziran. S druge strane, angaţiranje financijskih izvora prije nego su oni stvarno potrebni moţe znaĉiti znaĉajno povećanje troškova. Stoga je kod takvih projekata dobro napraviti dinamiĉku projekciju koja će usporediti vremensku dinamiku ulaganja i angaţiranja izvora sredstava. Ukoliko se u takvoj usporedbi otkriju znaĉajne neusklaĊenosti u odreĊenim periodima, treba potraţiti naĉin da se one otklone.

Otplata zajma U sluĉaju da se kao izvori sredstava koriste bankarski ili drugi zajmovi (krediti), poslovni rezultat projekta bit će znaĉajno opterećen plaćanjem kamata i otplatom glavnice kredita. Stoga je u biznis planu potrebno izraditi tablicu Projekcije i otplate (amortizacije) zajma za sve promatrane godine eksploatacije projekta. Korištenjem zajma stvaraju se (mjeseĉne, tromjeseĉne ili godišnje) anuitetne obveze projekta po pojedinim godinama njegova eksploatacijskog vijeka.

U principu. polugodišnje) plaćanje anuiteta u situaciji kada banka kotira nominalnu stopu na godišnjoj razini? Mogućnosti: A)Relativnu kamatnu pr = p/m p – nominalna kamatna stopa zadana za osnovni vremenski period (godinu dana) pr – relativna kamatna stopa m – broj koji kazuje koliko se puta kamate obraĉunavaju u toku osnovnog vremenskog intervala. primjena komformne kamate bi bila korektnija i većina banaka je primjenjuje kod obraĉuna anuiteta u periodima kraćim od godine dana.kamata (za odreĊeni vremenski period).Problem Koju kamatnu stopu koristiti pri izradi projekcije otplate zajma uz ispodgodišnje (mjesečno. Najĉešći sluĉajevi koji se javljaju kod otplate zajma: 1. B) Komformnu kamatnu stopu Komformna kamata je takva kamatna stopa kod koje je vrijednost kamata plaćenoj na ispodgodišnjoj razini jednaka visini kamata koja bi bila plaćena na godišnjoj razini (primjenom nominalne kamatne stope): 1/ m   p  pk  100 1   1   100     U sluĉaju kada je m > 1 relativni kamatnjak je veći od komformnog i samim time daje veće kamate. Anuitet (vraćanja) kredita se sastoji od : . . kvartalno. sve do otplate zajma. Otplata zajma jednakim anuitetima Anuitet za svaki period je jednak.otplatne kvote (dio kojim se otplaćuje nominalni iznos zajma) .

Rk  R  C *p C I k  k 1 100 n Anuitet otplate tada više nije konstantan već opadajući: a k  Ik  R .kamatna stopa Kamate se obraĉunavaju na neotplaćeni dio glavnice: Ik  C k 1 * p 100 Ik – kamate na kraju k-tog razdoblja Ck – ostatak duga na kraju razdoblja i zatim se na temelju njih raĉuna otplatna kvota Rk. 2. kao razlika izmeĊu anuiteta i kamata: Rk  a  I k Rk – otplatna kvota na kraju razdoblja. te su iz perioda u period sve manje.A  C *rn * C – visina zajma A – anuitet r 1 r n 1 p r  1 100 p .Otplata zajma s konstantnom otplatnom kvotom U svakom periodu vraća se jednaki dio glavnice (otplatna kvota). a kamate se obraĉunavaju na neotplaćeni dio zajma.

II. Projekcija otplate zajma (kvartalno) OTPLATNA KVOTA (Rt) TRENUTAK ODOBRAVANJA KREDITA I. IV. III. III. Ukupno Prva godina otplate Ukupno Druga godina otplate Ukupno Treća godina otplate Ukupno Četvrta godina otplate Ukupno SVEUKUPNO I. II. GODINA OTPLATE PERIOD KAMATA (Ik) UKUPNI ANUITET (a) OSTATAK DUGA (Ck) Amortizacija Amortizacija predstavlja umanjene vrijednosti stalne imovine koja s vremenom ili korištenjem postaje fiziĉki ili ekonomski potrošena. IV. III. II. I.Interkalarna kamata – naknada koju korisnik zajma plaća za korištenje sredstava (cijelog iznosa ili dijela zajma) od trenutka doznake sredstava do trenutka stavljanja zajma u otplatu Tablica 4. Godina III. II. počeka IV. IV. III. I. I. IV. II. U Hrvatskoj obveznici .

 povratiti utrošenu vrijednost stalne imovine (kroz realizaciju proizvoda u ĉijoj cijeni je izraţena kao trošak). a kasnije sve veći. A) Linearna vremenska amortizacija Godišnja stopa amortizacije = 100/t.  kao trošak sluţi za utvrĊivanje udjela vrijednosti stalne imovine u cijeni proizvoda u ĉijoj izradi sudjeluje.Sustavi obraĉuna amortizacije: 1. C) Degresivna vremenska amortizacija – u poĉetku vijeka trajanja sredstava obraĉunavaju se najveći iznosi amortizacije.poreza na dohodak i poreza na dobit amortiziraju dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu ĉija je pojedinaĉna vrijednost veća od 1000 kuna i vijek uporabe dulji od godinu dana.  kao naplaćena vrijednost troškova sluţiti za formiranje novĉanih sredstava iz kojih će se ponovo nabaviti nova imovina nakon što postojeća bude utrošena. Primjenom utvrĊene stope amortizacije na nabavnu vrijednost stalne imovine dobije se godišnji iznos amortizacije. Iz navedenog slijedi da je: Godišnji iznos amortizacije = Nabavna vrijednost x stopa amortizacije B) Progresivna vremenska amortizacija – u poĉetku se obraĉunavaju manji iznosi amortizacije. VREMENSKI SUSTAV OBRAĈUNA AMORTIZACIJE . U ekonomskom smislu amortizacija ima višestruku ulogu:  izraziti utrošenu vrijednost stalne imovine. a kasnije sve manji i manji. tako da se nabavna vrijednost imovine podijeli s planiranim godinama trajanja i utvrdi godišnji iznos amortizacije. pri ĉemu t predstavlja vijek trajanja sredstva. Obraĉun amortizacije obavlja se primjenom odgovarajućih stopa na osnovicu (tj.suština vremenskog sustava temelji se na vremenu trajanja stalne imovine. nabavnu vrijednost sredstva). . Za svaku godinu u vijeku trajanja sredstva obraĉunava se jednak iznos amortizacije.

FUNKCIONALNI SUSTAV OBRAĈUNA AMORTIZACIJE sredstva se otpisuju proporcionalno koliĉini ostvarenih proizvoda i usluga. KOMBINIRANI SUSTAV OBRAĈUNA AMORTIZACIJE – kada se primjenjuju elementi i vremenske i funkcionalne amortizacije. Osnovu za izraĉun visine amortizacije po jedinici proizvoda/usluga ĉini planirana ukupna koliĉina proizvoda/usluga u vijeku trajanja sredstva. 3. .2.

112 . te druge prihode. Za drugu i treću godinu moţe se takoĊer napraviti dinamiĉka procjena prihoda na nivou kvartala. Za prvu godinu bilo bi dobro napraviti projekciju na mjeseĉnom nivou. To je obiĉno dogaĊa tek u trećoj ili ĉetvrtoj godini funkcioniranja projekta i ona se moţe uzimati kao 'reprezentativna godina'. u prvom redu prihode od financijskog poslovanja.(Dinamiĉka) Projekcija prihoda U projekciji oĉekivanih prihoda trebalo bi poći od projekcije prihoda koja je napravljena u dijelu trţišnih projekcija. Za oĉekivati je da u prvim godinama neće odmah biti dostignut maksimalni obim poslovanja. naroĉito ako je vaša djelatnosti izrazito sezonskog karaktera. TakoĊer. dok je za ostale (dalje) godine dovoljno raditi projekciju na godišnjem nivou. Ovdje bi trebalo ukljuĉiti sve prihode koje se oĉekuje ostvariti prodajom proizvoda i usluga na trţištu. te će i prihodi postepeno rasti dok ne dostignu planirani puni obim. treba razmisliti i ukljuĉiti u projekciju i eventualno ostale oĉekivane izvore prihoda. Pri planiranju rasta prihoda treba paziti da oni ne izaĊu izvan okvira realnih kapaciteta i trţišnih mogućnosti.

ĉija je visina procijenjena u ranijim fazama. Treba istaknuti da kod otplate kredita. pored direktnih troškova. Pritom treba voditi raĉuna da su isplate zaposlenima opterećene znaĉajnim davanjima (porezi i doprinosi. Projekciju troškova trebalo bi takoĊer napraviti na dinamiĉki naĉin.Dinamiĉka) Projekcija rashoda U projekciji rashoda (troškova) treba. ukljuĉiti i ostale troškove. dok se otplata glavnice moţe vršiti tek iz ostvarene dobiti. porastom prihoda od prodaje. te planirane iznose za koje se smatra da bi bili fer naknade za rad zaposlenih treba dodatno uvećati. To mogu biti razliĉiti troškovi koji najĉešće imaju karakter općih i fiksnih troškova. 113 . i to za iste periode kao i projekciju prihoda. te drugi troškovi vezani uz angaţman zaposlenih). Naroĉitu paţnju treba obratiti planiranju rashoda zaposlenih. troškova amortizacije i troškova zaposlenih. tj. Ovi se troškovi uvijek javljaju i to u vrstama i iznosima koji prelaze prvobitno oĉekivane. dok se fiksni troškovi praktiĉki već od poĉetka pojavljuju u punom i stalnom iznosu. Pritom je vaţno voditi raĉuna da se direktni troškovi kreću proporcionalno s planiranim porastom obima poslovanja. samo troškovi kamata ulaze u poslovne rashode.

ona se moţe zadrţati kako bi posluţila za proširenje obujma poslovanja. treba ih dovesti u vezu kako bi se ustanovio poslovni rezultat. Preostali iznos predstavlja dobit kojom moţe raspolagati poduzetnik – iz nje se moţe vraćati glavnica uzetog kredita. da li projekt u odreĊenom periodu ostvaruje dobit ili gubitak. Od ĉiste dobiti dioniĉka društva obavezna su izdvojiti dio za rezerve– obiĉno u visini od 5%. dok ostali poduzetnici mogu slobodno odluĉiti o izdvajanju odreĊenog iznosa za neobvezne rezerve. ili je pak vlasnik moţe povući i koristiti za svoje potrebe.(Dinamiĉka) Projekcija raĉuna dobiti/gubitka Kada je napravljena projekcija prihoda i projekcija rashoda. U ovoj projekciji mogu se zasebno navesti odreĊene najznaĉajnije kategorije prihoda i rashoda. tj. 114 . Ukoliko su prihodi veći od rashoda u odreĊenom periodu. a ono što preostaje predstavlja ĉistu dobit. ili se oni navode sumarno. ostvarivat će se bruto dobit. I ova se projekcija moţe dinamiĉki rašĉlaniti po istim kraćim vremenskim periodima kao i prethodne projekcije prihoda i rashoda. Od nje treba oduzeti porez na dobit (prema vaţećoj stopi).

ali ne i izvora sredstava za te investicije. te tekući troškovi . Na strani izdataka uzimaju se poĉetna ulaganja u stalna i obrtna sredstva. interesantno je promatrati i kumulativ ekonomskog toka koji se ostvaruje od poĉetka ulaganja u projekt pa do odreĊenog momenta.osim amortizacije i kamata za kredite. 115 .Projekcija ekonomskih tokova projekta Projekcija ekonomskih tokova izraĊuje se na naĉin da se kao primici promatraju pored ostvarenih prihoda još i ostatak vrijednosti stalnih i obrtnih sredstava (na kraju promatranog vijeka trajanja projekta). Moment kada kumulativ ĉistih primitaka ekonomskog toka postaje pozitivan predstavlja toĉku povrata uloţenih sredstava i odatle se moţe direktno oĉitati rok povrata. Tek nakon toga projekt realno stvara novu ekonomsku vrijednost. Projekcija ekonomskih tokova pokazuje koje se realne ekonomske veliĉine promeću kroz projekt. Naravno. vrijednost ekonomskog toka bit će u poĉetku negativna. Ĉisti primici ekonomskog toka pokazuju kolika se realna ekonomska vrijednost stvara kroz projekt u pojedinim periodima. Zbog uzimanja u proraĉun poĉetnih ulaganja (investicija). ali uvećani za porez na dobit.

Stoga bi ĉisti primici financijskog toka trebali u svim vremenskim periodima biti pozitivni (ili barem jednaki nuli).Projekcija financijskih tokova projekta Projekcija financijskih tokova izraĊuje se na naĉin da se kao primici uzimaju svi prilivi financijskih sredstava. te ostatak vrijednosti stalnih i obrtnih sredstava na kraju promatranog vijeka trajanja projekta. ukupne anuitete vraćanja kredita. da podmiruje sve financijske obveze i ostvaruje odreĊeni višak financijskih sredstava. Projekcija financijskih tokova pokazuje sposobnost projekta da odrţi financijsku stabilnost. uvećani za porez na dobit. 116 . te tekući troškovi osim amortizacije i kamata za kredite. te (planirane) isplate dividendi dioniĉarima. tj. tj. Na strani izdataka uzimaju se poĉetna ulaganja u stalna i obrtna sredstva. pored ostvarenih prihoda još i svi izvori financiranja poĉetnih (ili kasnijih) ulaganja. kako bi projekt osigurao svoju likvidnost.

dioniĉarima. U pravilu. moţe se ocjenjivati putem brojnih dodatnih analiza. Za razliĉite prigode pri ocjeni uĉinkovitosti biznis-planova. 117 . U stranoj i domaćoj literaturi prikazano je mnoštvo razliĉitih metoda i postupaka ocjene investicijskih programa i projekata. odnosno velikog broja pokazatelja koji iskazuju stupanj uĉinka konkretnog pothvata na razvitak društvenog gospodarstva. menadţerima i drugim zainteresiranim subjektima trebalo predoĉiti bar najnuţnije pokazatelje koji izraţavaju stupanj ekonomske djelotvornosti elaboriranog programa. Poslovne banke obiĉno imaju svoju metodologiju (vlastiti izbor metoda i analitiĉkih postupaka) za ocjenu poslovnih planova. kreditorima. danas se u svijetu koristi praktiĉki standardizirani set metoda ocjene uĉinkovitosti poslovnih projekata. u praksi stranih zemalja i financijskih institucija. Da bismo izraĉunali potrebne ocjene uĉinkovitosti koristimo se kljuĉnim podacima iz analize financijskih podataka. koristi se uţi ili širi splet sljedećih metoda: Uĉinkovitost poslovnih planova sa stajališta društva. svaki interesent moţe propisivati vlastitu metodologiju ocjene uĉinkovitosti. te biznis-planova.OCJENA UĈINKOVITOSTI PROJEKTA Uz svaki poslovni potencijalnim bi plan financijerima. Pri sastavljanju ovog poglavlja takoĊer je potrebno zatraţiti pomoć struĉnjaka. Ipak. odnosno o obujmu banĉinih zahtjeva. Obujam i struktura poglavlja u kojemu se prikazuje ocjena uĉinkovitosti najviše ovisi o veliĉini i namjeni samog programa koji se obraĊuje u biznis-planu. pa i u praksi nekih naših banaka.

a tek onda donose zakljuĉke o rentabilnosti investicije). Najĉešće korišteni pokazatelji. DINAMIĈKE METODE uzimaju u obzir razliĉitu relativnu vrijednost dobitaka i izdataka realiziranih u razliĉitim vremenskim periodima.Rezultati prethodne financijske analize projekta temelj su za ocjenu uĉinkovitosti projekta. te je usporediti s veliĉinom same investicije (ulaganja). Svi iznosi u pravilu se diskontiranjem svode na vrijednost u istom momentu. financijske tablice) n (1  i) i . faktor diskontiranja: 1 (II. odnosno metode za procjenu uĉinkovitosti projekta su: • Razdoblje povrata • Godišnja stopa prinosa • Neto (ili ĉista) sadašnja vrijednosti projekta • Interna stopa profitabilnosti (rentabilnosti) • Prosjeĉna profitabilnost • Pravilo palca • Toĉka pokrića ili prag profitabilnosti.  kako ih svesti na usporedivu vremensku dimenziju. Pri tom se javljaju dva osnovna problema:  kako identificirati i kvantificirati sve prihode i rashode koje uzrokuje odreĎena investicija (poslovni poduhvat). Upravo s obzirom na to kako se odnose prema vremenskoj dimenziji. Temeljne znaĉajke metoda ocjenjivanja rentabilnosti investicija (projekata): Cilj ovih metoda je identificirati visinu dobiti koja rezultira iz investicije (ili općenitije novog poslovnog poduhvata). kamatna stopa 118 . metode ocjene rentabilnosti investicija mogu se podijeliti na STATIĈKE (one koje ne uzimaju u obzir razliĉite vrijednosti prihoda i rashoda ostvarenih u razliĉitim vremenskim periodima) i DINAMIĈKE (metode koje sve iznose svode na istu vremensku dimenziju. Tipiĉne STATIĈKE metode su: metoda roka povrata i metoda stope prinosa (stope rentabilnosti).stopa diskontiranja.

ide se postepenim oduzimanjem dobitaka od ukupnog ulaganja. 119 . Kriterij ocjene biznis-plana prema ovome pokazatelju zapravo je duljina razdoblja povrata.  Izraĉunava se period (broj godina) koji će biti potreban da se ostvarenim dobitkom vrate uloţena sredstva. gdje t predstavlja broj godina. da bi se ustanovilo u kojem trenutku će ukupna uloţena sredstva biti vraćena. . godišnja dobit. Metoda roka povrata sredstava Razdoblje ili rok povrata uloţenog kapitala oznaĉava vrijeme tijekom kojeg se iz ĉistih primitaka projekta (najĉešće se uzimaju ĉista dobit ili ĉisti primici ekonomskog toka) povrati ukupno uloţeni novac u realizaciju poduzetniĉkog pothvata. to je projekt prihvatljiviji i obratno.  Pod pretpostavkom konstantne visine dobitaka. Što je vrijeme povrata kraće.  Ukoliko dobici po pojedinim periodima (godinama) nisu jednaki.n . rok povrata moţe se izraĉunati formulom: t I D ukupna investicija (ulaganje) godišnja dobit.broj vremenskih perioda (najĉešće godina) Tipiĉne DINAMIĈKE metode su: metoda neto sadašnje vrijednosti i metoda interne stope rentabilnosti.

4.374. Stopu prinosa (SP) izraĉunava se. GOD 4. a ona je relativni izraz oplodnje investiranog kapitala u pojedinim godinama njegova eksploatacijskog razdoblja. GOD 3.821.Izračun razdoblja (roka) povrata ulaganja Ulaganja u projekt Čisti primici ekonomskog tijeka Godina Godišnje Kumulativ Godišnje Kumulativ 0.77 175. GOD UKUPNO 154. 3. dakle.iz projekcije raĉuna dobiti/gubitka .531. ZADATAK 1: Izračunajte razdoblje povrata za projekta u kojem je ukupno ulaganje (izvršeno u cijelosti u 'nultoj' godini iznosilo 337. GOD ĈISTI PRIMICI 2. Nepokrivene investicije Stopa prinosa (Stopa rentabilnosti) Stopa prinosa je statiĉki pokazatelj profitne uĉinkovitosti biznis-plana. mnoţenjem kvocijenta dobiti (D) /eventualno čiste dobiti (ND)/ .37 Tablica 11.023.117.29 157. Ona najĉešće izraĉunava stavljanjem u odnos ĉiste dobiti iz odreĊene godine eksploatacije projekta i uloţenog kapitala. GOD 5.72 161. 5.96 864.382 e a čist primici ekonomskog toka iznose po godinama: GODINA PROJEKTIRANOG RAZDOBLJA 1.Opće prihvaćeno pravilo glasi: Što je razdoblje povrata ulaganja kraće to je projekt prihvatljiviji i obratno.63 216.iz promatranih godina i ukupnih ulaganja (I) sa 100: 120 . 2. 1.869.

81 129.324.godišnja (prosječna) dobit od investicije SP  D I  100 visina investicija (ulaganja) visina investicija (ulaganja) Rezultat gornjeg izraĉuna predstavlja stopu rentabilnosti. Moţe se izraĉunavati stopu povrata samo za reprezentativnu godinu.282. U tom sluĉaju gornji obrazac se modificira u: dobit u i-toj godini SPi  Di  100 I visina investicija (ulaganja) visina investicija (ulaganja) SPi – stopa povrata (stopa rentabilnosti) u i-toj godini Dobivenu stopu povrata moţe se usporediti sa stopom dobiti koja se moţe ostvariti drugim projektima.80 121 .10 temelju podataka o 91. ili s bankarskom kamatnom stopom i sl. U najjednostavnijoj varijanti pretpostavlja se da je dobit u svim godinama jednaka (ili se izraĉunava prosjeĉna godišnja dobit).297.627. ili s bankarskom kamatnom stopom i sl. koja se moţe usporediti sa stopom dobiti koja se moţe ostvariti drugim projektima. _________________________________________________________________________ ZADATAK 2: Izračunajte godišnje stope prinosa na 83.671.82 91. Prihvatljiviji je onaj projekt koji ima višu stopu prinosa.64 107. te ju se stavlja u odnos s ukupnom visinom investicije. ali i za svaku godinu projektiranog razdoblja zasebno.

GOD 4. i podataka o dobiti danih u sljedećoj tablici: 1. odnosno utjeĉe na poslovanja ostalih segmenata poduzeća i time na ukupnu rentabilnost poslovanja poduzeća. GOD 27. GOD 3. investicija u pravilu donosi i indirektne efekte.91 27.07 38.42 Metoda proraĉuna rentabilnosti poslovanja (poduzeća) nakon investicije Kada se radi o investiciji (ulaganju) u poduzeću koje već postoji i posluje.DOBIT investiciji iz Zadatka 1. GOD 3. Stoga ova metoda promatra promjene koje donosi investicija (ulaganje) na ukupnu rentabilnost poduzeća. GOD STOPA POVRATA (SPi) . GOD 4. R p= Dp Sp dobit poduzeda (nakon investicije) sredstva poduzeda. GOD 5.% 24. GOD RJEŠENJE: 1. 122 . GOD STOPA POVRATA (SPi) . GOD 5.68 2. sredstva poduzeda.% 2.06 31. stavljajući u odnos ukupnu dobit koju će ostvarivati poduzeće (nakon investicije) sa (ukupnim) sredstvima koje poduzeće koristi.

. 8. sadašnju vrijednost. stopom rentabilnosti koju ostvaruju sliĉna poduzeća). Ĉistu sadašnju vrijednost (SV) raĉuna se na naĉin da se čiste primitke (najĉešće ĉiste primitke ekonomskog toka. n Dj Dn D1 D2   . Ako su ĉisti primici (dobici) po godinama jednaki. dobiveni rezultat (stopa rentabilnosti poslovanja poduzeća nakon investicije) treba usporediti s poĉetnim stanjem (stopa rentabilnosti prije investicije) ili s nekom drugom usporedivom veliĉinom (npr. kapitalizirana sadašnja vrijednost moţe se dobiti pomoću IV financijskih tablica: SV= D  IV i n Sva investicijska ulaganja (iznos ukupnih ulaganja u stalna i trajna obrtna sredstva) takoĊer se diskontiranjem (ukoliko su se dogaĊala kroz više godina) svode na sadašnju vrijednost 123 . ili ĉiste primitke financijskog toka.. ili pak ĉistu dobit) svede na sadašnju vrijednost pomoću diskontnog ĉinitelja iz drugih financijskih tablica sloţenih kamata i to pomoću obrasca. rukovodeći se principom vremenske vrijednosti novca (1 kuna danas više vrijedi od 1 kune u budućnosti!!).   SV= (1  i) (1  i) 2 (1  i) n j 1 (1  i) j pri ĉemu: suma diskontiranih vrijednosti dobitaka predstavlja "kapitaliziranu sadašnju vrijednost" investicije (SV). Metoda neto (ĉiste) sadašnje vrijednosti Ova metoda temelji se na diskontiranju budućih primitaka i izdataka projekta na tzv.2. Da bi se ocijenilo isplativost investicije. Metoda neto (čiste) sadašnje vrijednosti vrlo je pogodna dinamiĉka metoda za ocjenu uĉinkovitosti projekta.gdje R predstavlja rentabilnost poslovanja.3.

Relativnu povoljnost investicije moţe se izraĉunati u obliku INDEKSA RENTABILNOSTI (IR). ZADATAK 3: Na temelju podataka iz Zadatka 1. uz stopu diskontiranja od 8%.   I = Io + (1  i) (1  i) 2 (1  i) n j 0 (1  i) j Pod pretpostavkom da nema dodatnih investicijskih ulaganja nakon prve (nulte) godine. sadašnju vrijednost investicije ĉini poĉetno ulaganje tj. I= I o Neto sadašnja vrijednost investicije (NSV) je razlika izmeĊu 'kapitalizirane sadašnje vrijednosti' i diskontiranih ukupnih troškova investicije (ulaganja): NSV = SV – I NSV – neto sadašnja vrijednost Dj – ĉisti primici (dobit) u godini j n – promatrani vijek projekta I0 – poĉetno ulaganje i – diskontna stopa j – godina vijeka projekta Isplativa je ona investicija (projekt) koja ostvaruje pozitivnu neto sadašnju vrijednost. izračunajte neto sadašnju vrijednost projekta. Koristite donji obrazac: NSV  D1 i   1    100  1  D2 i   1    100  2  D3 i   1    100  3  D4 i   1    100  4  D5 i   1    100  5 I  124 . a povoljnija (ukoliko ima više mogućnosti za investicijska ulaganja) ona koja ostvaruje veću neto sadašnju vrijednost na isti iznos ulaganja.n Ij In I1 I2   ... Taj se pokazatelj dobiva stavljanjem u odnos neto sadašnje vrijednosti investicije i apsolutne (sadašnje) vrijednosti investicije: IR = NSV I Putem indeksa rentabilnosti mogu se usporeĊivati i projekti koji ne zahtijevaju ulaganje istih ili sliĉnih iznosa.

To se moţe prikazati izrazom: Io  I1 I2 In D1 D2 Dn   .531 .4. Toĉnu internu stopu profitabilnosti utvrĊuje se interpoliranjem izmeĊu dviju razina stope diskontiranja – zadnje pri 125 .77  175 .. Metoda interne stope profitabilnosti (rentabilnosti) Interna stopa profitabilnosti (ISP) je diskontna (kamatna) stopa pomoću koje sadašnju vrijednost budućih oĉekivanih ĉistih primitaka (ekonomskog ili financijskog tijeka) projekta izjednaĉavamo s vrijednošću ukupnih investicijskih ulaganja (kapitalizirana sadašnja vrijednost investicije izjednaĉava se s troškovima investicije).08 ) ( 1  0.     ..29  157 . gornji izraz se pojednostavljuje: Io  D  (1  i)n _ 1  D  IV n n i(1  i) ISP  Io  IV n D I u IV.96  337382  346057 . oĉitavanjem kvocijenta financijskim tablicama dobiva se interna stopa profitabilnosti.08 ) 8.821 .63  216 .  (1  i) (1  i) 2 (1  i) n (1  i) (1  i) 2 (1  i) n Uz pretpostavku investicijskih troškova samo na poĉetku i jednakih godišnjih prinosa. R Uz poznat vijek trajanja investicije (n).2. Internu stopu profitabilnosti moţe se utvrditi i raĉunanjem neto sadašnje vrijednosti uz postepeno povećavanje stope diskontiranja.08 ) ( 1  0.117 . Uz tu diskontnu stopu je ĉista sadašnja vrijednost projekta jednaka nuli.08 ) ( 1  0...RJEŠENJE: NSV = 154 .72  161.374 .78 1 2 3 4 5 ( 1  0.08 ) ( 1  0.023 .

Kriterij prihvaćanja projekta jeste da je Interna stopa profitabilnosti (ISP) veća od diskontne stope (i) koja izraţava tzv.03  5569 . Kod usporedbe više projekata. izračunajte internu stopu rentabilnosti (NAPOMENA – interna stopa rentabilnosti nalazi se izmeĎu 40 i 41%).34 sadašnja ISP  40  284 . 126 .04 284 .03 1  40 .34 Dobivena interna stopa rentabilnosti moţe se usporediti vaţećom kamatnom stopom ili prosjeĉnim profitom i tako ocijeniti opravdanost investicije. RJEŠENJE: Diskonta stopa Ĉista ISP vrijednost 40 41 284.03 5569. prednost se daje onom projektu koji ima veću ISP. uz uvjet da je kod svih ISP>i. ZADATAK 4: Na temelju podataka iz Zadatka 3.kojoj je neto sadašnja vrijednost bila pozitivna i prve kod koje je neto sadašnja vrijednost negativna. oportunitetni trošak angaţiranog kapitala. Obrazac za izraĉunavanje interne stope profitabilnosti interpoliranjem je: ISP  pn 1  Rn 1 pi Rn 1  Rn gdje su: ISP pn-1 Rn-1 Rn pi = interna stopa profitabilnosti = stopa koja daje najniţu pozitivnu ĉistu sadašnju vrijednost = najniţa pozitivna ĉista sadašnja vrijednost = prva negativna ĉista sadašnja vrijednost = interval upotrijebljenih diskontnih stopa.

Projekt je prihvatljiviji što mu je prosjeĉna profitabilnost veća.5.382.374.72  161.29  157.2. Prosjeĉna se profitabilnost raĉuna na naĉin da se prosjeĉna vrijednost kumulativa ĉistih primitaka (neto dobit ili ĉisti primici ekonomskog tijeka) iz promatranih godina eksploatacije projekta podijeli s poĉetnim investicijskim ulaganjima i to prema obrascu:  n   Rt PP   t 1  n      : I 100  0   gdje su PP = prosjeĉna profitabilnost Rt = ĉisti primici iz godine t Io = poĉetno ulaganje n = promatrane godine vijeka projekta.96 : 337. ZADATAK 5: Na temelju podataka iz Zadatka 1.117.63  216.8.26% 127 .821. izračunajte prosječnu profitabilnost projekta RJEŠENJE: PP= 154. Prosjeĉna profitabilnost projekta Prosječna profitabilnost pokazuje prosjeĉan prinos uloţenog kapitala kroz promatrane godine eksploatacije projekta u ĉistim primitcima njegovog ekonomskog tijeka.531.5126 5 PP = 51.77  175.023.00 = 0. Neki ovaj pokazatelj zovu i prosjeĉna stopa povrata budući da u postotku pokazuje koliko se ukupno ulaganje u prosjeku godišnje vraća iz ostvarene dobiti (odnosno ĉistih primitaka ekonomskog tijeka).

8. robe ili usluga pokriva ukupne (fiksne i varijabilne) troškove poslovanja za promatrano vremensko razdoblje. kilograma/tona/litara nekog proizvoda. Projekt je prihvatljiv ukoliko je njegovo vrijeme udvostruĉenja uloţenih sredstava znatno kraće od vremena za koje bi se ista sredstva udvostruĉila da su uloţena u banci. odnosno u utvrĊivanju praga rentabilnosti poslovanja odreĊenog poduzeća ili pojedinog poslovnog poduhvata. ako se broj 72 podijeli realnom godišnjom kamatnom stopom za oroĉene depozite koja se moţe dobiti za novac uloţen u banku (npr. 6%). projekti s većim uĉešćem fiksnih troškova bit će osjetljiviji na podbaĉaj obima prodaje. opadaju prihodi.2. opseg trgovanja ili usluţivanja) pri kojemu tvrtka ostvarenim prihodima od prodaje proizvoda. U svrhu ocjene biznis-planova.). 128 .6. itd. rastu troškovi.2.. Pravilo palca Pravilo palca (pravilo – 72) je brza i jednostavna metoda koja pokazuje pribliţno u kojem je razdoblju uz zadani kamatnjak moguće udvostruĉiti glavnicu. zapravo. odnosno iz proraĉuna ekonomskih tokova moţe se utvrditi za koje se vrijeme podvostruĉe uloţena sredstva (odnosno ostvari dvostruki povrat uloţenih sredstava). dobije se broj godina tijekom kojih će se uloţena sredstva udvostruĉiti. Koliĉina proizvodnje (output) podrazumijeva prvenstveno naturalno izraţeni obim proizvodnje koje poduzeće ostvari u odreĊenom periodu (broj komada. S druge strane. pravila palca. prihoda i troškova.7. Bit ove metode je u usporedbi odnosa koliĉine proizvodnje (ili općenito opsega poslovanja). iz raĉuna dobiti i gubitka.. 8. Općenito gledano. Stoga se pomoću nje moţe lako simulirati ponašanje projekta (prvenstveno u smislu njegove profitabilnosti) u situacijama kada se mijenja obim poslovanja. odnosno prihoda. Toĉka pokrića ili prag profitabilnosti Analiza točke pokrića jedna je od najjednostavnijih i najĉešće korištenih kvantitativnih metoda koje sluţe kao pomoć prilikom donošenja odluka u isplativosti odreĊenih poslovnih poteza. daju odgovor na pitanje: Je li bolje novac uloţiti u neki biznis-plan ili ga deponirati u banci uz odreĎenu kamatnu stopu? Naime. Toĉka pokrića (ili prag profitabilnosti) je obujam poslovanja (koliĉina proizvodnje.

Ukupni troškovi = Fiksni troškovi + Varijabilni troškovi Ukupni troškovi = Fiksni troškovi + Koliĉina proizvoda(Q) x Prosjeĉni varijabilni troškovi (v) T = FT + VT = FT + Q x v Ukupni prihod (UP) takoĊer je vrijednost na trţištu realiziranih (prodanih) proizvoda i usluga u odreĊenom periodu. Ukupni prihod = Koliĉina proizvodnje x Prodajna cijena (p) UP = Q x p Treća komponenta modela je profit (dobit .varijabilne troškove (VT).D). Za potrebe ove analize.T = Q x p . znaĉajna je podjela troškova na one koje ostaju konstantni za razliĉite nivoe proizvodnje fiksne troškove (FT). te troškove koji se mijenjaju zajedno s promjenom nivoa proizvoda . Profit je po samoj svojoj prirodi rezidualna veličina.Q x v 129 . da ukupni prihod raste proporcionalno s porastom obima proizvodnje). moţe se poći od toga da cjelokupni prihod poduzeća potjeĉe od prodaje proizvoda i usluga.Ukupni troškovi = Koliĉina x Prodajna cijena Ukupni troškovi D = UP .Troškovi (T) oznaĉavaju novčano izraţeno trošenje resursa potrebnih za proizvodnju odreĊene koliĉine proizvoda. te da su cijene konstantne (tj. Na najjednostavnijem nivou analize. jer se definira kao razlika ukupnog prihoda i ukupnih troškova: Dobit = Ukupni prihod . Zbog jednostavnosti će se pretpostaviti da se iznos varijabilnih troškova mijenja proporcionalno promjeni koliĉine proizvoda.FT .

Grafiĉki prikaz troškova. pa se zbog toga najĉešće naziva točkom pokrića troškova. VC. ali su mu prihodi dostatni za pokrivanje svih troškova (“break even”). FC) u Kn +F VC C= T C Fiksni troškovi VC FC Varijabilni troškovi Količina proizvoda (Q) u kom. prihoda i profita za razliĉite koliĉine outputa Q* oznaĉava razinu proizvodnje (outputa) pri kojoj poduzeće još uvijek nema nikakvu dobit.Troškovi (TC. Polazeći od toga da je u Q* profit jednak nuli. Slika 1. Grafiĉki prikaz troškova za razliĉite nivoe outputa Slika 2. moţe se jednostavno izvesti formulu za raĉunanje toĉke pokrića troškova: 130 .

000 kn godišnje c) Prodajna cijena po litri (boci) trebala bi biti: p = 11 kn. odnosno za analizu ponašanja projekta u različitim poslovnim situacijama. te ga pakuje u litarske boce i prodaje po cijeni od 10 kn po boci (bez poreza). Fiksni troškovi vinara su 30. Godišnje proizvede 20.FT .Q*v  0 = Q*(p -v) . rastu 131 . Izračunajte: a) Koliki su prosječni varijabilni troškovi po jednoj boci (litri) vina? b) Da li. te u tu svrhu kupovao kvalitetnije groţĎe po cijeni od 4 kn po kilogramu (uz nepromijenjene ostale troškove i količinu proizvodnje). U proizvodnji vina od 1 kg groţĎa dobije 0.5 kuna po boci.0 = Q*p .8 litara vina. a ostali direktni troškovi prerade i punjenja vina su 3 kn po litri.FT  Q*(p -v) = FT  Q*  FT pv Toĉku pokrića moţe se izraĉunati (izraziti) u naturalnim i vrijednosnim pokazateljima. kolika bi trebala biti prodajna cijena po boci (litri) da se dostigne točka pokrića troškova? RJEŠENJE a) vt = 8. Nabavna cijena praznih boca je 1. Koliki? c) Ukoliko bi u idućoj sezoni ţelio proizvoditi kvalitetnije vino. vinar ostvaruje dobitak ili gubitak. Analiza točke pokrića moţe posluţiti i kao dobra metoda za procjenu osjetljivosti projekta. uz postojeći obim i ostale uvjete poslovanja.000 kn godišnje. odnosno pri različitim nivoima poslovanja. ZADATAK 6: ProizvoĎač vina nabavlja groţĎe po cijeni od 3 kn po kilogramu. Pomoću nje moţe se lako simulirati ponašanje projekta (prvenstveno u smislu njegove profitabilnosti) u situacijama kada se mijenja obim poslovanja.000 litara vina.25 kn b) Uz postojeći obim i uvjete poslovanja vinar ostvaruje dobitak: P = 5.

Posebno je financijski “zdrav” projekt koji uz podmirenje svih financijskih obveza osigurava i pozitivne čiste financijske primitke. Ova je analiza zanimljiva ne samo potencijalnim financijerima. ili pak viška likvidnih sredstava. Analiza likvidnosti moţe biti interesantna i potencijalnim poslovnim partnerima. Općenito gledano. podmirivanje obveza prema zaposlenicima. kako bi se na vrijeme uoĉili kritiĉni periodi koji bi mogli ugroziti realizaciju projekta. U analizi likvidnosti treba posebnu paţnju obratiti na dinamiĉku usklaĊenost financijskih priliva i odliva. itd.troškovi. ANALIZA OSJETLJIVOSTI Svaki poduzetniĉki pothvat povezan je s većim ili manjim stupnjem rizika i neizvjesnosti uslijed djelovanja raznih nepovoljnih ĉimbenika internog ili eksternog 132 . Analiza likvidnosti Analiza likvidnosti temelji se na ranije prezentiranoj projekciji financijskih tokova projekta upravo zbog toga što dotiĉna projekcija najobjektivnije oslikava stanje "financijskog zdravlja" pretpostavljenog biznis-plana tijekom promatranih godina njegove eksploatacije. podmirivanje obaveza prema dobavljaĉima. 8. opadaju prihodi. koji iz nje mogu utvrditi stupanj sposobnosti projekta glede servisiranja obveza iz bankarskih zajmova.8. redovito uplaćivanje poreza na dobit. te istodobno i pravodobno omogućava uredno servisiranje bankarskog zajma. pokazujući im sposobnost poduzetnika da na vrijeme izvršava svoje obaveze prema njima. te servisiranje svih drugih financijskih obveza. projekti s većim uĉešćem fiksnih troškova bit će osjetljiviji na podbaĉaj obima prodaje. Analizom likvidnosti sam poduzetnik moţe doći do saznanja o situacijama i periodima u kojima bi mogao imati financijskih problema ili potreba za dodatnim financijskim sredstvima. odnosno prihoda.2. Projekt je likvidan ukoliko tijekom promatranih godina njegove eksploatacije posluje profitabilno.

: • • • • • • Precijenjena mogućnost plasmana proizvoda. te projekcija njihovog mogućeg negativnog djelovanja na buduće poslovanje predmet je tzv.troškova rada 10% 10% 20% 10% 133 . Analizu osjetljivosti obiĉno se završava tabelarnim prikazom djelovanja mogućih riziĉnih faktora na prihode i rashode projekta. Za svaku takvu situaciju procjenjuju se efekti na prihode i troškove.karaktera. Prikaz i analiza potencijalnih kritiĉnih ĉimbenika. odnosno financijski rezultat. Kao ilustracija moţe se dati sljedeća tablica: TABELA 12: Analiza osjetljivosti (u reprezentativnoj godini) ELEMENT PROMJENE A) PRIHODA SMANJENJE ostvarenja 10% Intenzitet Troškovi prihodi BRUTO ĈISTA DOBIT DOBIT A1) Podbaĉaj prodaje A2) Manja prodajna cijena B)POVEĆANJE TROŠKOVA B1) . robe ili usluga Podcijenjeni troškovi poslovanja Pogoršanje uvjeta kratkoročnog ili dugoročnog kreditiranja NepredviĎeno sniţenje cijena proizvoda (robe ili usluga) na trţištu Porast cijena materijalnih ili drugih proizvodnih inputa. i slično… Analiza osjetljivosti provodi se obiĉno putem penalizacije (opterećivanja) projekta razliĉitim negativnim situacijama koje se eventualno mogu pojaviti tijekom njegova ţivotnoga vijeka. kao npr. analize osjetljivosti.osnovnog materijala B2) B3) . Analiza osjetljivosti treba pokazati financijsku izdrţljivost projekta u odnosu na moguću pojavu riziĉnih faktora. odnosno na raĉun dobitka i gubitka.

ukupnih troškova B6) 20% 10% 20% C1) Povećanje poreza na 10% dobit C2) 25% C) KOMBINACIJAFAKTORA (KUMULATIVO) D1) A1+A2 D2) B1+B3 D3) B2+B4 D4) A1+A2+B5 134 .B4) B5) .

PRIMJER: Analiza osjetljivosti projekta (na hipotetskom primjeru) 135 .

a pri tome se ne moţe sa sigurnošu utvrditi postupa li se dobro ili ne. Znai li to da. napose ako je proizvodni program posve nov itd. katalozi i sl. ţivotopisi i referencije osnivaĉa i vlasnika tvrtke te ĉlanova menadţerskog tima  razliĉiti ugovori i pisma namjere (dobavljaĉi. neizvjesnost ţivotnog puta. trebalo predoĉiti one informacije koje su od osobitog znaĉenja za konkretni poslovni plan. Nikad se sa sigurnošu ne moţe ustvrditi što e se dogoditi. Informacijski sustavi. ne treba 136 . kao i u ţivotu pojedinca. svakoga trenutka treba reagirati na neke nepoţeljne pojave. distributeri i sl. recenzije i sl. te popratna dokumentacija kao nadopuna pojedinim dijelovima i poglavljima. Dodaci U ovome dijelu poslovnog plana se navode razliĉiti prilozi. Zato poduzetnik mora pripremiti realnu procjenu rizika koji se odnose na poslovnu aktivnost. sheme. PROCJENA POSLOVNOG RIZIKA Ništa nee tako sigurno poduzetnika pratiti na "poduzetnikom putu" kao rizik. kupci. Pri tome bi trebalo paziti na to da dodaci budu sloţeni sukladno pretpostavljenom zanimanju pojedinih primatelja biznis-plana.)  primarni i sekundarni podaci o istraţivanju trţišta prospekti. I u poslu. zbog toga. Razlozi mogu biti na primjer karakteristike grane u kojoj poduzee posluje. To su obiĉno:    detaljniji opisi proizvoda ili usluga razliĉiti nacrti. interesentima bi. suoava se s brojnim opasnostima iz razliitih razloga. mišljenja. postojanje neizvjesnosti mora se prihvatiti kao realnost. uz potrebni stupanj animacije.2. cjenici. pretoena u poslovnu aktivnost. Ne pomaţe ni kada se raspolaţe vremenom i potrebnim informacijama.5. matematiki modeli i racionalne analize mogu biti bespomoni u otklanjanju poslovne neizvjesnosti. grafikoni i sl. okruţenje sa svim svojim karakteristikama. tablice.  struĉne ekspertize.10. Rezultati svih poduzetnikih aktivnosti su neizvjesni. Dakle. esto se mora reagirati promptno što poveava neizvjesnost reagiranja. Svaka nova poduzetnika ideja. skice. Dakle.

Meutim. u svakodnevnom govoru. po ovom shvaanju rizik se moţe tretirati ne samo kao gubitak ili šteta ve i kao šansa za uveanje dobiti. Ni tada se ne zna kakav e biti rezultat. ali tako raste i profitni potencijal u situacijama koje omoguavaju da se ponudi posve novi i jedinstven proizvod ili usluga. Slinu uzreicu imaju i Amerikanci i kaţu za rizik da znai i "uzeti šansu". Rizik je nedovoljna sigurnost (neizvjesnost) da e se A što je rizikostvariti neko oekivanje. bilo privatne. Poduzetnika ideja i rizik zajedno nastaju i rastu. a napose poduzetno misleeg. dakle. Pod pojmom rizika. U nas je poznata uzreica "tko riskira-dobiva". tako i svake organizacije (pa i poduzea) mogunostima povrede ili gubitka i sastavni je dio svake odluke. Ako postoji rizik svega. vjerojatnost neuspjeha u aktivnostima i akcijama koje se poduzimaju temeljem odluke o njima. Dapae. Rizik je. Zato je poslovna ideja znaajan dio poslovnoga procesa koji osigurava uspjeh jer bi izgledi 137 . kako je ranije istaknuto.od veliine gubitka ili štete ( u ovisnosti o buduim okolnostima). . to znai da postoji i rizik poduzetnikih ideja. ve svakog ţivog bia. bilo poslovne. ne propušta li se zbog takvog stava zgodna i korisna prilika ? Ovakav pristup nema namjeru obeshrabriti poduzetnika u aktivnostima donošenja odluka za pokretanje poduzetnikog poduhvata.od izloţenosti nastanku štete ili gubitka (u ovisnosti o aktivnosti koja se poduzima). Dakle. Jer neizvjesnost i rizik nije "privilegija" samo poduzetnika.od šanse za nastanak gubitka ili štete (u ovisnosti o oekivanju onoga koji donosi odluku) i . Jer. sve ove tvrdnje imaju za cilj da se "olakša muka". kako ovjeka-poduzetnika. U suvremenom poslovnom svijetu rizik nema više ulogu Damoklovog maa jer se rizik shvaa kao "spremnost da se siguran mali dobitak ţrtvuje za mogunost ostvarenja velikog dobitka". pojam poslovnog rizika znatno je širi od toga i ine ga tri temeljne komponente: . To je izlaganje. Što ini suštinu ovakvoga poimanja rizika? To je šansa koja ovisi o oekivanju donositelja poduzetnike odluke.poduzimati bilo kakve akcije i poduzetnike aktivnosti? Ako se i to odlui "isto se piše". naješe se misli na neku opasnost i štetu.

po svojoj prirodi inovativne poduzetnike aktivnosti ukljuuju velik broj neizvjesnosti i rizika. izuzetno rizina 138 .koliko e biti trţište znaajno za rentabilitet poslovne aktivnosti. ma koliko to nelogino zvualo.za uspjeh bez inovativne ideje bili minimalni. Ili. Logika ove "neloginosti" je u pretvaranju rizika u šansu. napose na njenom samom poetku. moţda drugi rade na istoj poduzetnikoj ideji ali su poodmakli znatno dalje. odnosno oko toga što su drugi ve do sada uradili i što sada rade. Slijedi i neizvjesnost koja zadire u ekonomski interes. Ve sama injenica da je poduzee stvoreno u (trţišnoj) neizvjesnosti podrazumijeva prisutnost rizika u poslovanju. I zato treba. I tako. ve pronašao i da se ona ve pokazala beskorisnom. za kojom se traga. . Evo još samo nekih pitanja u pogledu rizika poduzetnike ideje. Dakle.koliko e se dugo inovirani proizvod ili usluga zadrţati na trţištu itd. napose hoe li biti rentabilna. moglo bi se nabrajati u poduzetninedogled. nema nikakvih vjerodostojnih modela koji e garantirati sigurnost poduzetnike "igre". Daljnji izvor neizvjesnosti je i u pitanju je li netko poduzetniku ideju. odnosno o kojim e imbenicima ovisiti njena realizacija. a kako i same ideje o poslovnim pothvatima postaju inovativnije.koliki e se dio trţišta osvojiti. uspjehe konkurencije) tako se i rizik poveava i to je jedan krug koji uzajamno ine i rizik i poduzetnike ideje potiui jedno drugoga u ostvarenju šansi. I pored navedenoga poduzetnik mora biti spreman na rizik. postoji stalna konfrontacija sa situacijom u kojoj nije posve jasno što treba initi. a rizika u šansu. po svojoj prirodi. Jednako tako. tako i rizik opada jer se trţištu nudi Ali kako te ideje postaju sve inovativnije (kroz inovativne nešto novo. . a ogleda se u pitanju od kolike e ekonomske vrijednosti biti ka ideja. Ovisit e o tome: . po tko zna koji put. Zato se i poduzetnika (inovativna) aktivnost u poduzeu sastoji od pretvaranja neizvjesnosti u rizik. I poslovna inovacija i poslovna aktivnost ravnopravno sudjeluju u riziku.tko e kupovati (nove proizvode ili usluge) . Dakle. ponoviti da je poduzetnika aktivnost. i kada je rije o poduzetnikim inovacijama. Poduzetnik nikad nije siguran u kojoj mjeri je problem blizu granice sadašnjeg stanja znanstvenih i tehnikih spoznaja. Pitanje je neizvjesnosti oko odreivanja stupnja poduzetnike inovativnosti.

). zbog velikog rizika i . Poduzetnik i poduzee su ambivalentni na inovacije. neizvjesnosti. Uvjet rasta. a s druge strane . Suvremeni poduzetnik mora prihvatiti tehnološke promjene. nepredvieni interes kupaca. strah zbog novine itd.nedostaci potraţnje mogu nastati i onda kada potraţnja postoji ali raste sporije nego je predvieno. kao temelju primjene znanosti u inovacijama. 139 modeli provedu u . S jedne strane poduzetnik zna da su promjene potrebne jer su bitne za njegov opstanak. ali u isto vrijeme u poduzeu postoji i latentni otpor inovativnosti. a jedini rizik koji je vei od ovoga jeste ne poduzimati ništa na polju stvaranja novih poduzetnikih poduhvata. i . . esto se i plaši inovacija i pokušava ih izbjei pa ak i sprijeitiTako.i . Poduzee po svojoj prirodi teţi novim proizvodima i uslugama. U isto vrijeme te promjene razaraju stabilno stanje poduzea. Taj otpor proizlazi iz bojazni od rizika.rizici proizvodnje predstavljaju nesposobnost da se radni masovnu proizvodnju. izbora nema. Rizici uplitanja. . ima situacija u kojima poduzetnik prihvaa inovacije i u istom momentu im se odupire. Kako prevladati tu proturjenost? Najjednostavnije tako da upozna elemente rizika inovacija i shvati njihov znaaj. razvoja.konkurentske akcije koje poduzee nije predvidjelo itd. Rizici za inovativne poduzetnike ideje su: Rizici u tehnikoj oblasti . novim radnim procesima. pa i opstanka poduzea jest inovativna aktivnost. -znanstveni rizici predstavljaju neizvjesnost koja proizlazi iz nedostatka kompletne teorije ili znanja o potrebitim znanstvenim principima. Marketinški rizici. Meutim.reakcije kupaca mogu biti negativne prirode i to iz razliitih razloga (promjena ukusa.aktivnost. .inţenjerski rizici odnose se na nesposobnost da se znanstveni principi primjene u praksi. odnosno tehnološke inovacije. poznato kao "poduzetniko mrtvilo".

. 140 .. npr. Izuavanje prakse pokazuje da je razvijanje novih ili poboljšanje postojeih proizvoda ili usluga uvijek vezano uz vei ili manji rizik. Ova se tvrdnja zasniva na ovim injenicama: . profesionalnih ili poslovnih udruţenja. . lansira u pogrešno vrijeme. Rizici vremenske dinamike. religijskih organizacija i sl. rizik moţe proizai i iz problematinih (poduzetnikovih ili menadţerskih ) kvaliteta rukovoditelja koji utjeu na odluke i na sam ishod akcije inovativnosti. Zato se i kaţe da rizik inovativne ideje nije samo u tehnikom okruţenju i u drugim eksternim imbenicima.iako inovativna poduzetnika ideja.mnogi proizvodi koji su stigli do trţišta pokazali su se kao neuspješni. prerano ili prekasno. . na primjer. uslijed promjene stila (potrošaa) ili promjene u tehnikim sredstvima za ostvarenje dijela nekog zadatka iz poduzetnike ideje.postoji neizvjesnost. niti su zamišljeni proizvodi stigli na trţište. Rizici pojedinaca. kao novina moţe biti posve opravdana mogue je da se jave problemi uplitanja (odugovlaenje primjene ili ak suprotstavljanje primjeni) i to od strane.najvei broj ideja o novim proizvodima nikad nije i ostvaren. Rizici zastarijevanja. Rizik ovisi i o pojedincima (poduzetniku i menadţerskom timu) u poduzeu koji ocjenjuju.dobra inovativna poduzetnika ideja moţe propasti ako se. drţave. planiraju i realiziraju aktivnosti na primjeni inovativnih ideja. na primjer.

Iz svih navedenih razloga razvoj nove poduzetnike ideje i razvoj novog poduzea neizbjeţno se suoavaju s rizicima i problemima. na slabosti 141 . Razvijati nove i poboljšavati postojee proizvode. Najprije treba. Poduzetniki plan treba sadrţavati neke implicitne pretpostavke o tim injenicama. takoer. a od ostatka koji su tehniki dovršeni njih 45% nije komercijalizirano. Obavljena su brojna istraţivanja o problemu razvoja novih proizvoda. Poduzetniki plan mora odgovoriti i na pitanje koju e strategiju pripremiti poduzetnik i kako e biti upotrijebljena u cilju prevencije rizika i aktivnosti no je da e ova strategija biti usmjerena na u sluaju da se rizik i ostvari. pa i za samo poduzee. Zakljuak bi mogao biti da je potrebno oko 58 ideja o novom proizvodu da bi se dobila jedna koja je dobra. ne donose ţeljeni rezultat. obino nose i najvei rizik ali oni. Rizik za poduzetnika mora postati izazov za nove šanse. usluge i procese. To više vrijedi za vjerojatnost komercijalnog neuspjeha nego tehnikoga neuspjeha. A od komercijaliziranih projekata njih 60% nije donijelo pozitivan ekonomski rezultat. odnosno zaostajanju za konkurencijom. a da je ostvaren (komercijaliziran) samo 1 proizvod. posve konkretno ukazati na to koji su potencijalni rizici novog poduzea. U pitanju je samo visina prihvatljivog rizika i on se mora promatrati kao funkcija ekonomske poduzetnike situacije.. znai investirati vea ili manja sredstva koja esto. izgubljeni novac i nije najvei gubitak. Drugo istraţivanje. kao što se vidi. nude i potencijal za ostvarenje najvee dobiti. potencijalnih koristi novoga proizvoda. Rezultati su porazni po oţivotvorenje poduzetnikih ideja. koje je obuhvatilo 51 poduzee utvrdilo je da je od 58 ideja o novim proizvodima prihvaeno prosjeno samo 7. a potom odgovoriti na pitanje što e se desiti ako potencijalni rizici postanu stvarnost.proizvodi koje je trţište prihvatilo brzo su prestali biti atraktivni za kupce. konkurentske dinamike i dinamike prihoda i. Zato. Meutim. njih oko 40% nije tehniki dovršeno. Rizik nije mogue izbjei u strategiji poduzetnikog poduhvata da usvaja novi proizvod. uope. odnosno koja je komercijalno iskoristiva. Vei se gubitak moţe iskazati u izgubljenom vremenu. U jednom istraţivanju dokazano je da od 220 projekata. Logipoteze konkurencije. proizvodi koji su novi za sve. odnosno da razvija inovativnu aktivnost.

mišljenja. oni moraju biti opisani u analitikim i upravljakim sposobnostima. Dakle. sheme. skice. Zapravo. a to znai da su to izvori poslovnih rizika. a što kod potencijalnih investitora izaziva povjerenje da i njihov angaţirani kapital nee biti ugroţen. Identifikacija i realan opis rizika poslovne aktivnosti koje u poslovnom planu prikaţe poduzetnik mogu za njega biti samo od koristi. distributeri i sl.poduzetnikog i menadţerskog tima.. interesentima bi. naima "vrebaju" najvee opasnosti za novo poduzee. na organizacijske probleme i probleme u proizvodnji pa i na podruje inovativnih procesa u tehnologiji.  struĉne ekspertize. To su obiĉno:    detaljniji opisi proizvoda ili usluga razliĉiti nacrti. recenzije i sl. trebalo predoĉiti one informacije koje su od osobitog znaĉenja za konkretni poslovni plan. i zato je problematici rizika dano ovoliko prostora. Odatle. te popratna dokumentacija kao nadopuna pojedinim dijelovima i poglavljima. uz potrebni stupanj animacije. cjenici.)  primarni i sekundarni podaci o istraţivanju trţišta prospekti. kako je naglašeno i u samom uvodu ovog poglavlja. DODACI POSLOVNOM PLANU U ovome dijelu poslovnog plana se navode razliĉiti prilozi. grafikoni i sl. Konano. Pa i uvjetima kad se s velikom sigurnošu moţe utvrditi da e rizici biti benigne prirode i tad rizike treba elaborirati u poslovnom planu pri emu e poduzetnik utvrditi alternativne strategije koje e svesti na minimum mogue rizike poslovanja. katalozi i sl. tablice. nikad ih se nee posve riješiti . Pri tome bi trebalo paziti na to da dodaci budu sloţeni sukladno pretpostavljenom zanimanju pojedinih primatelja biznis-plana. kupci. ţivotopisi i referencije osnivaĉa i vlasnika tvrtke te ĉlanova menadţerskog tima  razliĉiti ugovori i pisma namjere (dobavljaĉi. 142 .

ali nije korisno ekati kraj toga razdoblja da bi se utvrdilo u kojoj se mjeri planirane projekcije ostvaruju.. Kontrola prometa dat e informacije o broju prodanih jedinica proizvoda ili koliine usluga. -Kontrola proizvodnje omoguit e praenje operativnih troškova. Kontrola kvalitete a koja ovisi od vrste proizvodnog sustava. visine nenaplaenih potraţivanja pa i vlastitih dugovanja prema dobavljaima. Zato je korisnije da poduzetnik poetkom svakog narednog mjeseca provjeri stanje zarade (profita) ili gubitaka. Uobiajene projekcije analiza uspješnosti poslovnog plana rade se za godinu dana. poštivanju rokova 143 . kojom poduzee moţe osigurati maksimum koristi za potrošae tako što e brţim vraanjem uloţenih sredstava u sirovine i finalne proizvode još brţe reinvestirati u nova sredstva i proizvodnju i tako uspješnije zadovoljiti potrošake potrebe. vrijeme kašnjenja ili vrijeme zastoja i sl. prometa. novanog tijeka i stanja zaliha. stanja proizvodnje. o prihodu od prodaje specifinih proizvoda ili usluga. radni sati. Ti podaci. cijenama prodaje. a koje treba dnevno usporeivati s veliinama koje su projektirane u poslovnom planu i tako pripomoi da se kontrolira vrijeme rada proizvodnih strojeva.SADRŢAJ I ELEMENTI PROCESA PRACENJA REALIZACIJA PLANA Tijekom uvodne faze poslovanja poduzetnikog poduzea. mora biti tako dizajnirana da doprinese kvaliteti proizvoda s najveom kvalitetom. procesno vrijeme. Temeljni kontrolni elementi koje e poduzetnik koristiti su: Kontrola zaliha. poduzetnik treba utvrditi toke koje e mu biti orijentacija za ocjenu u kojoj se mjeri planirani ciljevi i zadaci ostvaruju. u dobro organiziranom poduzeu lako se prikupe i predstavljaju znaajnu informaciju za pravovremenu korekciju za bilo koje znaajnije odstupanje od projektiranih ciljeva poslovne aktivnosti.

koje su sve vee. na drugom je sam profit. u strateški sposobnu organizaciju. Temeljni je cilj poduzetnika osigurati potencijal za stvaranje viška vrijednosti. samo ili uz pomo profesionalnih usluga. da ima aktivno znanje. Mora imati i snaţan unutarnji subjektivni naboj ţelje.trţište . kada i za koje namjene je potrebno izvršiti isplate. Pored njega potrebno je spoznati okruţenje . steeno i kreativno. efikasan sustav naplate potraţivanja sprjeava zastarijevanje potraţivanja i dugova. To ukazuje da se poduzetniko poduzee od samog poetka mora osposobljavati.odnosno sve one sudionike na trţištu koji imaju nekakvu potrebu ili neke probleme . Stvaranje intelektualnog potencijala je teško ali je još teţe njegovo odrţavanja iz posve jednostavnog i dobro poznatog razloga. Ova injenica ukazuje da je osiguranje opstanka jedan od temeljnih problema poduzetnikih poduhvata. teorijskog i praktinog. Unutarnji emocionalni potencijal nije dovoljan ali ima izuzetnu snagu.isporuka. Na prvom nivou kriterij uspješnosti je profitni potencijal . Na pr. Zato je praktini i teorijski zadatak otkriti uzroke ugroţavanja opstanka i pronai mogunosti poveanja šansi za njihov duţi opstanak. za stvaranje atraktivne ponude proizvoda ili usluga. funkcionalnu strukturu i poslovnu izgraenost i sve to na tri nivoa. odnosno likvidnost i solventnost. kao motivacijski potencijal uspjeha koji najuspješnije pokree sve resurse u stvaranju pokretanju i funkcioniranju poduzetnike organizacije. nije dovoljno da ima samo jasnu poduzetniku ideju i koncepciju realizacije te ideje. a što predstavlja intelektualni potencijal. i ostalih podataka korisnih za ostvarenje dobre i sigurne perspektive prometa poduzea. upozna svoje okruţenje. Kad poduzetnik stvara novu organizaciju. a na treem je nivou tijek gotovine. i -Isplate koje poduzetnik mora revnosno pratiti i kontrolirati. Zatim. a to su brzina promjena u sferi potreba i znanja. Svi poznati rezultati istraţivanja pokazali su da strateški sposobne poduzetnike organizacije uspijevaju dugorono opstati tako što su sposobne osigurati odreene funkcije. a da je upravo poduzetnik taj koji ima ponudu za zadovoljenje tih potreba ili rješenje za 144 . najprije. To je mogue na nain da poduzetnik. sustavu kreditiranja. Sva relevantna istraţivanja kazuju da vrlo mali broj poduzetnikih organizacija doţivi pet godina ţivota. a napose njihov obujam jer se svi rauni moraju strogo kontrolirati radi saznanja koliko.

U praenju realizacije plana. ljudski resursi. u ovoj fazi analize sadrţaja i elemenata vaţnih za realizaciju poslovnog plana. . Samo se pod tim uvjetima moţe poeti ostvarivati prva skupina funkcija: 145 . u analizi sadrţaja i procesa praenja realizacije plana zapostavi brigu o kompleksnosti meusobnog utjecaja i kompatibilnosti svih nabrojanih potencijala ili da taj zadatak preraste njegove sposobnosti. a poţeljno je predvidjeti poetak ove faze i ranije. i . koji predstavlja poetak strukturiranja poetne organizacije u kompleksnu organizaciju kad je neminovno da se organiziraju sve temeljne funkcije koje su neophodne za opstanak tako strukturirane organizacije. zatim se odnosi na tehnologiju u kojoj treba znati kako napraviti i. Zato mora .skupina funkcija za osiguranje kontinuiteta. To je trenutak. unutarnji emotivni potencijal. ve sada. jedini nain da se osigura opstanak poduzetnike organizacije.skupinu operativnih servisnih funkcija. kao što se vidi višedimenzionalni pa se s jedne strane odnosi na proizvod ili uslugu. Mogue je da u jednom trenutku razvoja i rasta poduzetnike organizacije zastane cijeli proces ako poduzetnik. pa ve tada ukljuivati i druge osobe (menadţere) u svoje poslovne aktivnosti.skupinu funkcija za operativno upravljanje. koji su. predstavljaju kompleks poduzetnikih potencijala. napokon.probleme. a koji se neminovno javlja u odreenom vremenskom slijedu ţivotnog ciklusa poduzetnike organizacije u njenom rastu i razvoju. Moţe li poduzetnik. sam sagledati sve dimenzije prerastanja poduzetnike organizacije iz poetne u strukturno kompliciranu fazu organizacije poslovanja. i saznanja o potrebama trţišta. poduzetnik ni jednog trena ne smije zapustiti znaaj ostalih resursa kao što su sredstva rada. zapravo. Posve je razvidno da ne moţe. Ovaj specifian. Kad se promatra ovakav proces strukturiranja poduzetnike organizacije i vrši analiza sadrţaja i procesa uspješnosti dotadašnje realizacije poslovnog plana tada ta analiza ukljuuje ispitivanje funkcionalnih aspekata triju skupina funkcija. pored istaknutih potencijala i njihovih vrijednosti u ostvarenju plana. financijski resursi. a to znai da simbioza osobnih potencijala poduzetnika i ostalih resursa predstavljaju. i to: . odnosi se i na poslovni sustav u kojem treba odgovoriti na pitanje s ime to napraviti. a to znai da treba znati što napraviti ili ponuditi. predmeti rada.

osiguranje kontinuiteta. U ovu skupinu funkcija spadaju one koje, ve sada moraju "pokrivati" , pojedinano, sposobni menadţeri: - financijska funkcija, - nabavna funkcija, - proizvodna funkcija, i - prodajna funkcija. Poznato je da ovaj skup funkcija predstavlja ciklus reprodukcije, i ako bilo koji dio ovog skupa otkaţe, egzistencija poduzea moţe biti pogubno ugroţena. Analiza poslovnog plana, pa i ovih poslovnih funkcija, ukazat e na cikliku karakteristiku njihove funkcije pa je bitno analizirati koliko je njihov nivo razvijenosti ujednaen na nivou sustava poduzetnike organizacije u cjelini. Ali, nije znaajno u analizi poslovnog plana samo utvrditi i osiguravati njihov ujednaeni nivo razvijenosti ve je podjednako vaţno osigurati i odrţavanje potencijala njihovih resursa (osiguranje informacija, praenje i registriranje poslovnih promjena, odrţavanje materijalnih i energetskih resursa itd.). Zašto je to toliko vaţno? Zato jer u fazama nastajanja poduzetnikog poduhvata i osnivanja poduzea poduzetnik je nositelj upravljanja i u mogunosti je nadgledanja cjeline poduzetnikog ostvarenja. Narastanjem nabrojenih funkcija, zadaci usmjeravanja, planiranja, komuniciranja, koordinacije i kontrole kompliciraju organizaciju u tolikoj mjeri da poduzetnik to više ne moţe , sve, sam obavljati. Objektivna analiza sadrţaja i problema izvoenja poduzetnikog plana jasno e mu ukazati da funkcionalne odluke mora prepustiti menadţmentu, a on moţe zadrţati samo funkciju operativnog upravljanja. Zato se istie da fundamentalna uloga operativnog upravljanja predstavlja garanciju osiguranja kontinuiteta funkcioniranja poduzetnike organizacije. Ostale funkcije, a koje smo svrstali u skupinu operativnih servisnih funkcija, kako je ve istaknuto, delegiraju se taktikom menadţmentu. Sad se pred poduzetnika, a u vezi s rastom i razvojem poduzea, postavlja novo pitanje koje proširuje dimenzije sadrţaja i analize ostvarenja poduzetnikog plana u ovom obliku. Za koje vremensko razdoblje, ovakva funkcionalna struktura, moţe osigurati opstanak poduzea. Ako se ne nae odgovor na ovo pitanje to predstavlja
146

novu fazu ugroţenosti egzistencije poduzetnike organizacije. Odgovor moţe biti jednostavan ako je odgovor iz okruţenja jasan i povoljan, a on glasi: potraţnja za proizvodima i uslugama postoji i nije ugroţena. Ali, takav odgovor ima kratak vijek ţivota i rijetko koje poduzee moţe raunati na sigurne trţišne potencijale trajno, do kraja ţivotnog ciklusa proizvoda ili usluge. Analiza sadrţaja i elemenata procesa pracenja ostvarenja poduzetnikog plana nedvosmisleno mora ukazati na kljuna pitanja kako dana struktura organizacije, po svim poslovnim funkcijama, moţe opstati na duţi rok. Ili, kako e ta struktura izgledati u slijedeem koraku razvoja organizacijske strukture. Posve je jasno da se odgovor nalazi u sudbini proizvoda i usluge u smislu njihove duţine trajanja ţivotnog ciklusa, odnosno prisustva na trţištu. A kako je ţivotni ciklus svega ogranien i, kad tad, potencijali proizvoda nestaju, a struktura poduzea se troši ili reorganizira, sve ukazuje da poduzetnika organizacija moţe opstati samo pod uvjetom stvaranja novih potencijala, po mogunosti posebnih i specijaliziranih potencijala, a najbolje je da se oni, još k tome, i izdiferenciraju kao jedini i jedinstveni u strukturi poduzea i u proizvodu ili usluzi. Sve je to mogue, kroz kreiranje atraktivne ponude na odabranom trţišnom segmentu i kroz izgradnju strukturnog sustava ke organizacije. Kao što se vidi, sadrţaji i elementi praenja poduzetnirealizacije poslovnog plana predstavlja najodgovorniju fazu u osiguranju opstanka poduzetnikog poduhvata. U suprotnom, poduzetniki planovi mogu propasti i to, naješe, iz ovih razloga: - ciljevi koje je poduzetnik predvidio su nerealni, - ciljevi nisu mjerljivi, - poduzetnik nije u potpunosti posveen poduzetnikom projektu, - poduzetnik nije imao prethodnog iskustva u planiranju poduzetnikog posla, - poduzetnik nije imao dovoljno istananog sluha i osjeaja za potencijalne prijetnje I slabosti poduzetnikog projekta, i - zahtjevi trţišta, odnosno potrošake potrebe, nisu bili temelj planiranja proizvoda ili usluga.
147

148

149 .

150 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful