You are on page 1of 72

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 stycznia 1999 r. Nr 2

Poz.:

8 - Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ramowych planw naucza-
nia w publicznych i placwkach artystycznych 9
8
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 24 listopada 1998 r.
w sprawie ramowych planw nauczania w publicznych i placwkach artystycznych.
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 w z art. 26
ust. 1 ustawy z dnia 7 1991 r. o systemie
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943
oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759) co
puje:
1. Ustala ramowe plany nauczania dla publicz-
nych i placwek artystycznych:
1) muzycznej I stopnia - w nr 1 :
a) cyklu nauczania w tabeli nr 1,
b) czteroletniego cyklu nauczania w tabeli nr 2,
2) podstawowej muzycznej -w nr 2
w tabeli nr 3,
3) podstawowej muzycznej o kierunku chral-
nym - w nr 3 w tabeli nr 4,
4) muzycznej II stopnia - w nr 4 :
a) instrumentalnego w tabeli nr 5,
b) rytmiki w tabeli nr 6,
c) wokalnego w tabeli nr 7,
d) teoretyczno-pedagogicznego w tabeli
nr 8,
5) liceum muzycznego - w nr 5 :
a) przedmiotw na wszystkich
w tabeli nr 9,
b) przedmiotw muzycznych instrumen-
talnego w tabeli nr 10,
c) przedmiotw muzycznych rytmiki w ta-
beli nr 11,
d) przedmiotw muzycznych teoretycz-
no-pedagogicznego w tabeli nr 12,
e) przedmiotw muzycznych lutnictwa
w tabeli nr 13,
6) wojskowego liceum muzycznego - w
nr 6 w tabeli nr 14,
7) liceum sztuk plastycznych - w nr 7 w ta-
beli nr 15,
8) baletowej - w nr 8 w tabeli nr 16,
9) policealnego studium cyrkowego - w
nr 9 w tabeli nr 17,
10) policealnego studium zawodowego wokalno-bale-
towego - w nr 10 w tabeli nr 18,
11) policealnego studium zawodowego wokalno-ak-
torskiego - w nr 11 w tabeli nr 19,
12) policealnego studium zawodowego piosenkarskie-
go - w nr 12 w tabeli nr 20,
13) policealnego studium zawodowego rytmiki -
w nr 13 w tabeli nr 21,
Dziennik Ustaw Nr 2 -10- Poz. 8
14) policealnego studium zawodowego plastycznego
i policealnego studium zawodowego techniki te-
atralno-filmowej - w nr 14 w tabeli
nr 22,
15) pomaturalnego studium animatorw
kultury i bibliotekarzy - zawd bibliotekarz
w nr 15 :
a) studium stacjonarnego - w tabeli nr 23,
b) studium zaocznego - w tabeli nr 24,
c) specjalizacji: biblioterapia - w tabeli nr 25,
16) pomaturalnego studium animatorw
kultury i bibliotekarzy - w nr 16 :
a) animatora kultury - w tabeli nr 26,
b) animatora lokalnych - w tabeli
nr 27,
17) ogniska artystycznego - w nr 17 :
a) muzycznej - w tabeli nr 28,
b) plastycznej - w tabeli nr 29,
c) baletowej - w tabeli nr 30.
2.1. Ramowe plany nauczania go-
dzin lekcyjnych poszczeglnych przedmiotw, grup
przedmiotw i godzin w dyspozycji dyrekto-
ra ktre
2. W prowadzone poza-
lekcyjne i w tym
i dodatkowa nauka obcych, w wymiarze sto-
sownym do posiadanych finansowych.
3. o ktrych mowa w ust. 2,
finansowane z rachunku specjalnych
wymiar tych ustala dyrektor w porozumie-
niu z
3.1. Na podstawie ramowego planu nauczania
dyrektor opracowuje plan nauczania.
2. Plan nauczania stanowi opracowania
arkusza organizacji o ktrym mowa w przepi-
sach o ramowym statucie i placwek artystycz-
nych.
4. wchodzi w po
14 dni od dnia
Minister Kultury i Sztuki: J. Wnuk-Nazarowa
Dziennik Ustaw Nr 2 - 11- Poz. 8
do Ministra Kultury i Sztuki
z dnia 24 listopada 1998 r. (poz. 8)
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
MUZYCZNA I STOPNIA
CYKL NAUCZANIA
I II
KLASA
III IV V
PRZEDMIOT Liczba tygodni nauki
38 38 38 38 38
Liczba godzin tygodniowo
l. Instrument 1 1/3 1 1/3 l 1/3 2 2
2. Fortepian dodatkowy - - -
2/3 2/3
3. 2 2
] 3 ] 3 ] 3
4. Rytmika - -
5. Audycje muzyczne - - - l 1
6. Chr, orkiestra lub - - - 2 2
instrumentalny
RAZEM 4 1/3 4 1/3 41/3 7 2/3 7 2/3

7. Rytmika - - - 2 2
8. Instrument dodatkowy - - - 2/3 2/3
9. Instrumenty ludowe - - -
-
2
1 O.Improwizacja z elemen- - - - - 2/3
tarni kompozycji
11. Nauka akompaniamentu - - - -
2/3
i czytania a vista
do tabeli nr 1
Poz. 1 i 2 prowadzone indywidualnie.
Poz. 3 - 5 prowadzone grupowo dla 10-16 uczniw.
nr 1
Tabela nr l
RAZEM
VI godzin
tygodniowo
38 w cyklu
nauczania
2 10
2/3 2
2
15
-
1 3
2 6
7 2/3 36
2 6
2/3 2
2 4
2/3 l 1/3
2/3 l 1/3
Poz. 6 Chr, orkiestra lub instrumentalne - zaawansowama
uczniw i oraz grup chru ustala dyrektor
na podstawie programu nauczania. chru, orkiestry lub
Dziennik Ustaw Nr 2 - 12-
instrumentalnych prowadzone
w klasach programowo
Poz. 10 z improwizacji z elementami kompozycji przeznaczone
dla uczniw klas fortepianu.
Poz. 11 Nauka akompaniamentu i czytanie a vista prowadzone indywidualnie
i przeznaczone dla uczniw klas fortepianu.
Do instrumentu zalicza z akompaniato-
rem: w klasach I-V po 15 minut oraz w klasie VI 30 minut tygodniowo na
jednego ucznia. Godziny rozliczane w okresie semestru. Zaleca
prowadzenie z akompaniatorem pod kierunkiem nauczyciela
instrumentu
nie uczniw klas fortepianu, akordeonu i gitary.
Zasady i z akompaniatorem ustala nauczyciel instrumentu
w porozumieniu z dyrektorem
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 13-
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
MUZYCZNA I STOPNIA
CZTEROLETNI CYKL NAUCZANIA
KLASA
I : II III
PRZEDMIOT
I
Liczba tygodni nauki I
38 38 38
Liczba godzin tygodniowo
1. 2 2 2
2. Fortepian dodatkowy
-
2/3 2/3
3. 2 2 2
4. Audycje muzyczne
-
1 1
5. Chr, orkiestra lub
- 2 2
insnrrunentalny
RAZEM 4 7 2/3 72/3

6. Insnrrunenty ludowe
- -
2
7. Instrument dodatkowy
-
2/3 2/3
8.Improwizacja z elemen-
- - 2/3
tarni kompozycji
9. Nauka akompaniamentu
- - 2/3
i czytania a vista
do tabeli nr 2
Poz. 1 i 2 prowadzone indywidualnie.
Poz. 3 i 4 prowadzone grupowo dla 10-16 uczniw.
Tabela nr 2
RAZEM
IV godzin
tygodniowo
38 w cyklu
nauczania
2 8
2/3 2
2 8
1 3
2 6
72/3 27
2 4
2/3 2
2/3 1 1/3
2/3 1 1/3
Poz. 5 Chr, orkiestra lub instrumentalne - zaawansowanIa
uczniw i oraz grup chru ustala dyrektor
na podstawie programu nauczania. chru, orkiestry lub
instrumentalnych prowadzone
w klasie pierwszej.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 14-
Poz. 8
Poz. 9
z improwizacji z elementami kompozycji przeznaczone
dla uczniw klas fortepianu.
Nauka akompaniamentu i czytanie a vista prowadzone indywidualnie
i przeznaczone dla uczniw klas fortepianu.
Do instrumentu zalicza z akompaniato-
rem: w klasach I-III po 15 minut, a w klasie IV - 30 minut tygodniowo na
jednego ucznia. Godziny rozliczane w okresie semestru. Zaleca
prowadzenie z akompaniatorem pod kierunkiem nauczyciela
instrumentu
nie uczniw klas fortepianu, akordeonu i gitary.
Zasady i z akompaniatorem ustala nauczyciel instrumentu
w porozumieniu z dyrektorem
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 15-
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
PODSTAWOWA MUZYCZNA
I II III
KLASA
IV V VI
PRZEDMIOT Liczba tygodni nauki
38 38 38 38 38 38
VII
38
Liczba godzin tygodniowo
PRZEDMIOTY MUZYCZNE
1. Instrument
l 1/3 1 1/3 1 1/3
2 2 2 2
2. Fortepian dodatkowy - - -
2/3 2/3 2/3 2/3
3. 2 2 2 2
3 3 3
4. Rytmika
- - - -
5. Audycje muzyczne - - -
1 1 1
-
6. Zasady muzyki - - - - - - 1
7. Nauka o muzyce - - - - - - 2
8. Chr, orkiestra lub - - - 2 2 2 2

RAZEM
41/3 4113 4113 7 2/3 7 2/3 7 2/3 9 2/3

9. Instrument dodatkowy - - - 2/3 2/3 2/3 2/3
10. Rytmika - - -
2 2 2 2
II.Improwizacja z elemen-
- - - - 2/3 2/3 2/3
tami kompozycji
12. Nauka akompaniamentu
- - - -
2/3 2/3 2/3
i czytania a vista
PRZEDMIOTY
13. polski
} } }
6 5 5 5
14. - - - -
-przyrodnicze
,
15. Matematyka 5 4 4 4
16. obcy
- - - - 3 3 3
17. - - -
}
}I }I
}
18. Geografia
- - -
19. Wiedza o - - - - - - -
20. Biologia z
- - - l 2
II
J2
21. Fizyka
-
- - - -
22. Chemia - - - - - -
Poz. 8
nr 2
Tabela nr 3
RAZEM
VIII godzin
tygodniowo
38 w cyklu
nauczania
2 14
2/3 3 1/3
2
19
-
- 3
1 2
2 4
2 10
9 2/3
55 1/3
2/3 3 1/3
2 10
2/3 2 2/3
2/3 2 2/3
5 26
- 42
4 21
3 12
}I
15
1 1
J2
16
Dziennik Ustaw Nr 2 -16-
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23. Plastyka 2 2 2 2 2 2
- -
12
24. Wychowanie 3 3 3 3 3 3 3 3 24
25. Godziny do dyspozycji
- - -
1 1 1 1 1 5
wychowawcy klasy
RAZEM 19 19 19 21 23 24 24 25 174
dydaktyczno-
-wyrwnawcze 11 11
Gimnastyka korekcyjno-
-kompensacyjna 6 6
do tabeli nr 3
Przedmioty muzyczne:
Poz. l i 2 prowadzone indywidualnie.
Poz. 3 - 7 prowadzone grupowo dla 10-16 uczniw.
Poz. 8 Chr, orkiestra lub instrumentalne - zaawansowania
uczniw i oraz grup chru ustala dyrektor
na podstawie programu nauczania. chru, orkiestry lub
instrumentalnych prowadzone
w klasach programowo
Do instrumentu zalicza z akompaniatorem:
w klasach I-V po 15 minut oraz w klasach VI-VIII - 30 minut tygodniowo na jednego
ucznia. Godziny rozliczane w okresie semestru. Zaleca prowadzenie
z akompaniatorem pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu nie
uczniw klas fortepianu, akordeonu i gitary. Zasady i
z akompaniatorem ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu
z dyrektorem
z improwizacji z elementami kompozycji przeznaczone dla
uczniw klas fortepianu.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 -17-
Nauka akompaniamentu i czytanie a vista prowadzone indywidualnie i przezna-
czone dla uczniw klas fortepianu.
Przedmioty
1. Na podstawie ramowego planu dyrektor opracowuje plan nauczania ktry
powinien wymiar godzin nauczania religii/etyki/ oraz
czytelniczo-informacyjne w rocznym wymiarze 2 lub 3 godzin.
2. W planie nauczania, o ktrym mowa w pkt 1., nauczanie
poszczeglnych przedmiotw w lub w do innej klasy wskazana
w ramowym planie nauczania, pod warunkiem nie likwidowania tych przedmiotw
i niezmniejszania ich wymiaru.
(blokowe) nauczanie przedmiotw pokrewnych, pod warunkiem zapewnienia
realizacji programu nauczania z tych przedmiotw.
3. Wybr obcego pozostawia do decyzji dyrektora w porozumieniu
z
4. chodzi o godziny przeznaczone na grup przedmiotw,
w na nauczanie jednego przedmiotu z grupy
lub w pierwszym semestrze na nauczanie jednego, a w drugim semestrze - drugiego
przedmiotu z grupy.
5. Dopuszcza na grupy przy realizacji przedmiotw
prowadzenia laboratoryjnych:
- obce,
- biologia z
- fizyka,
- chemia.
6. na grupy nie powinno w mniej 30
uczniw, a na z obcego - 26 uczniw.
7. wychowania fizycznego prowadzone w grupach nie mniej
15 i nie 30 uczniw, oddzielnie z i
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 18-
W przypadku liczby uczniw grupy
8. dydaktyczno-wyrwnawcze organizowane w potrzeb dla
uczniw, ktrzy w opanowanlU programowych
z przedmiotw
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 19-
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
PODSTAWOWA MUZYCZNA
KIERUNEK CHRALNY
I II III
KLASA
IV V VI
PRZEDMIOT Liczba tygodni nauki
38 38 38 38 38 38
Liczba godzin tygodniowo
l 2 3 4 5 6 7
PRZEDMIOTY MUZYCZNE
l. Chr 2 2 2 2 2 -
2.
} } }
2 2 2
3. Rytmika - - -
4. Audycje muzyczne
- - - l l l
5. Zasady muzyki
- - - - - -
6. Nauka o muzyce - - - - - -
7. wokalny -
- - l l l
8. Fortepian 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
9. Emisja
-
- 1/3 1/3 1/3 1/3
10. Instrument dodatkowy - - - - -
1 1/3
RAZEM
5 2/3 5 2/3 6 7 7 6 lI3
PRZEDMIOTY
11. polski
} } }
6 5 5
12. - - -
,-przyrodnicze
13. -Matematyka 5 4 4
14. obcy 2 2 2 2 3 3
15. Historia
-
- -
}
}1
1
}t
16. - - -
l'
17. Wiedza o
- -
-
- - -
18. Biologia z - - - 1 2
II
19. Fizyka - - - - -
l + 1
20. Chemia - - - - - -
21. Plastyka 2 2 2
4 . 4 4
22. Wychowanie fizyczne 2 2 2
Poz. 8
nr 3
Tabela nr 4
RAZEM
VII VIII godzin
tygodniowo
38 38 w cyklu
nauczania
8 9 10
- -
10
2 2
]
19
- -
- - 3
l l 2
2 2 4
- - 3
2/3 1 5 2/3
- -
l 1/3
1 lI3 l 1/3
4
7 71/3
52
5 5
]
- - 89
4 4
3 3 20
}1 }1
15
- 1 1
:}2
11
1+2 16
1-
- -
28
2 2
Dziennik Ustaw Nr 2 - 20-
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23. Godziny do dyspozycji - - - 1 1 1 1 1 5
wychowawcy klasy
24. Godziny do dyspozycji
- - - 1 1 1 1 1 5
dyrektora
RAZEM 20 20 20 23 23 24 24 25 179
dydaktyczno- 11 11
-wyrwnawcze
Gimnastyka korekcyjno- 6 6
-kompensacyjna
do tabeli nr 4
Przedmioty muzyczne:
Poz. 1 prowadzone zbiorowo - klasami.
Poz. 2 - 6 prowadzone grupowo dla 10 - 16 uczniw.
Poz. 7 Kwartet wokalny w sopran I i II, alt I i II.
Poz. 8 i 9 prowadzone indywidualnie.
Poz. 10 Indywidualnie instrumenty orkiestrowe. Przedmiot uczniowie,
ktrzy predyspozycje do dalszego muzycznego.
Przedmioty
l. Na podstawie ramowego planu dyrektor opracowuje plan nauczania ktry
powinien wymiar godzin nauczania religii/etyki! oraz
czytelniczo-informacyjne w rocznym wymiarze 2 lub 3 godzin.
2. W planie nauczania, o ktrym mowa w pkt l, nauczanie
poszczeglnych przedmiotw w lub w do innej klasy wskazana
w ramowym planie nauczania, pod warunkiem nielikwidowania tych przedmiotw
i niezmniejszania ich wymiaru;
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2
-21-
(blokowe) nauczanie przedmiotw pokrewnych, pod warunkiem zapewnienia
realizacji programu nauczania z tych przedmiotw.
3. Wybr obcego pozostawia do decyzji dyrektora w porozumieniu
z
4. chodzi o godziny przeznaczone na grup przedmiotw,
w na nauczanie jednego przedmiotu z grupy
lub w I semestrze na nauczanie jednego, a w II semestrze - drugiego przedmiotu
z grupy.
5. Godziny w dyspozycji dyrektora na
w zakresie przedmiotw w planie nauczania.
6. Dopuszcza na grupy przy realizacji przedmiotw
prowadzenia laboratoryjnych :
- obce,
- biologia z
- fizyka,
- chemia.
7. na grupy nie powinno w mniej 30
uczniw, a na z obcego - 26 uczniw.
8. wychowania fizycznego prowadzone w grupach nie mniej
15 i nie 30 uczniw. W przypadku liczby uczniw
grupy
9. dydaktyczno-wyrwnawcze organizowane w potrzeb dla
uczniw, ktrzy w opanowanm programowych
z przedmiotw
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 22-
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
MUZYCZNA II STOPNIA
INSTRUMENTALNY
Zawd: muzyk - instrumentalista
I II
,
KLASA
III IV V
PRZEDMIOT Liczba tygodni nauki
38 38 38 38 38
Liczba godzin tygodniowo
1 2 3 4 5 6
l. Instrument 2 2 2 2 2
2. Fortepian 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
3. Praca z akompaniatorem x x x x x
4. Nauka akompaniamentu -
-
2/3 2/3 2/3
5. Improwizacja organowa
- - - l l
6. kameralny
I
4
7. Orkiestra lub chr
I
6
8. 2 2 2 2 2
9. Zasady muzyki l l
- - -
10. Hannonia
I
6
I
- -
11. Nauka o muzyce 2 2 - - -
12. Historia muzyki - - 2 2 2
z
13. Formy muzyczne
- - - - 2
RAZEM
- dla klasy fortepianu 7 7 62/3 6 2/3 8 2/3
- dla klasy organw 7 2/3 7 2/3 7 1/3 81/3 10 1/3
- dla klas 7 2/3 72/3 71/3 71/3 91/3
I 16

14. Instrument dodatkowy - l l l l
15. Improwizacja
- - - l 1
fortepianowa
16. Metodyka nauczania gry - - - -
2 (3)
na instnunencie
17. Hannonia - -
-
- 1
18. Kontrapunkt -
-
-
l
19. Analiza form muzycznych - - - - l
Poz. 8
nr 4
Tabela nr 5
RAZEM
VI godzin
tygodniowo
30 w cyklu
nauczam a
7 8
3 13
2/3 4
x x
- 2
l 3
I
4
I
6
2 12
-
2
-
6
- 4
3 9
2 4
10 46
11 2/3 53
102/3 50
I 16
1 5
-
2
2 (3) 4 (6)
1 2
1 2
l 2
Dziennik Ustaw Nr 2
- 23-
1 2 3 4 S 6 7 8
20. z kompozycji
- - - - l 1 2
21 . Dyrygowanie (z elemen- - -
2 1 l 4
tarni metodyki prowadzenia
muzycznych)
22. Prowadzenie
-
- - 1 l 1 3
muzycznych
23. Instrumentoznawstwo
- - 1
- - - 1
(z elementami instrumentacji)
24. Czytanie partytur - - 1
-
- - 1
25. Emisja -
- -
l - -
l
26.
- -
1
- - -
l
z fonotechniki
27. Podstawy
- - - -
1 1 2
28. muzyki - - l 2 2
-
5
rozrywkowej
29. Psychologia - -
-
-
] ]
3 3 6
30. Pedagogika
- - - -
31. kameralny - -- -
l 1
-
2
Inne przedmioty wg
i kierunkowych
uczniw
do tabeli nr 5
Poz. l prowadzone indywidualnie.
Poz.2 prowadzone indywidualnie. instrument dla
wszystkich uczniw klas instrumentalnych, z klasy fortepianu. Dla
absolwentw klasy fortepianu muzycznej I stopnia i podstawowej
muzycznej prowadzone przez 4 lata po 2/3 jednostki
lekcyjnej.
Poz. 3 prowadzone indywidualnie. Nie uczniw klas
fortepianu, organw, akordeonu, harfy i gitary klasycznej.
"x" oznacza:
- wymiar czasu dla uczniw klas skrzypiec, altwki i wiolonczeli :
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 24-
- W klasach I i II - 30 minut (2/3 jednostki lekcyjnej),
- w klasach III, IV i V - 45 minut Gednostka lekcyjna),
- w klasie VI - do 90 minut (do 2 jednostek lekcyjnych),
- wymiar czasu dla uczniw klas instrumentw kontrabasu i perkusji:
- w klasach I i II - 15 minut (1/3 jednostki lekcyjnej),
- w klasach III i IV - 30 minut (2/3 jednostki lekcyjnej),
- w klasach V i VI - 45 minut (jednostka lekcyjna).
Godziny rozliczane w skali roku szkolnego.
Poz. 4 prowadzone indywidualnie. przedmiot dla
uczniw klas fortepianu, organw, akordeonu i gitary klasycznej, z wyko-
rzystaniem instrumentu dodatkowego, emisji i typu
muzycznych.
Poz.5 prowadzone indywidualnie. Przedmiot tylko dla
uczniw klas organw.
Poz.6 Realizacja przez 4 lata w cyklu nauczania. Uczniowie klasy fortepianu,
organw, akordeonu i gitary klasycznej
z akompaniamentu.
Poz.7 Realizacja przez 3 lata w cyklu nauczania.
Poz. 8 prowadzone grupowo dla 10 - 12 osb.
Poz. 9, 11, 12 i 13 prowadzone grupowo dla 12 - 16 osb.
Poz. 10 prowadzone grupowo dla 10 - 12 osb. Przedmiot obejmuje

Poz. 14 i 15 prowadzone indywidualnie.
Poz. 16 prowadzone sa zbiorowo - klasami, instrumen-
talnych. Wymiar 2 lub 3 jednostek lekcyjnych program nauczania
instrumentalnych.
Poz. 17 i 18 prowadzone w grupach do 6 osb.
Poz. 19 Przedmiot realizowany z przedmiotem "formy muzyczne".
Poz. 20 prowadzone indywidualnie.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 25-
Poz. 21 prowadzone grupowo dla 3 lub 4 osb, w VI klasie indywidualnie.
Poz. 22 i 23 prowadzone w grupach do 5 osb.
Poz. 24 prowadzone indywidualnie.
Poz.25 W I semestrze prowadzone 2 osoby, w II - indywidualnie.
Poz. 26 prowadzone w grupach do 6 osb.
Poz.27 2 osoby.
Poz. 28-30 prowadzone zbiorowo.
Przedmioty realizowane w czasie cyklu nauczania,
a godzin zmieniony potrzeb.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 26-
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
MUZYCZNA II STOPNIA
RYTMIKI
Zawd : muzyk - nauczyciel rytmiki
I II
PRZEDMIOT
38 38
KLASA
III IV V
Liczba tygodni nauki
38 38 38
Liczba godzin tygodniowo
l 2 3 4 5 6
l. Przedmiot - rytmika 2 2 2 2 2
2. Fortepian 2 2 1+1 1+1 2
3. Improwizacja fortepianowa l l l (2) l (2) 2
4. Technika ruchu i taniec - 1 1 l l
5. Emisja
- - - 1 1
6. Chr
I
6
7. 2 2 2 2 2
8. Zasady muzyki 1 1
- -
-
9. Harmonia
I
6
I
- -
10. Nauka o muzyce 2 2 - - -
11. Historia muzyki
- - 2 2 2
z
12. Formy muzyczne
- - - -
2
13. Metodyka nauczania
- - - -
] 3
rytmiki z
14. Metodyka nauczania
- - - -
w kla-
sach I - III z
15. Pedagogika - - - -
] 3
16. Psychologia
- - - -
RAZEM 10 11
10(11)
11(12)
20
I 12

17. Instrument dodatkowy
-
1 l l l
18. z harmonii - - - - 1
; 19. Kontrapunkt
-
-
- -
1
Poz. 8
Tabela nr 6
RAZEM
VI godzin
tygodniowo
30 w cyklu
nauczam a
7 8
3 13
3 12
2 8 (lO)
- 4
- 2
I
6
2 12
-
2
-
6
-
4
3 9
2 4
] 3
]
6
J3 ]
6
20 94 (96)
I
l 5
l 2
l 2
Dziennik Ustaw Nr 2 - 27-
l 2 3 4 5 6 7 8
20. Dyrygowanie (z elementa-
- - -
2 l l 4
mi metodyki prowadzenia
muzycznych)
21. Instrumentoznawstwo - - l - - - l
(z elementami instrumentacji)
22. Czytanie partytur - - l - - -
l
23. Cwiczenia - - l - - - l
z fonotechniki
24. Podstawy - - - - 1 1 2
25. muzyki rozryw- - - 1 2 2 l 5

Inne przedmioty wg
i kierunkowych
ucznia
do tabeli nr 6
Poz. 1 prowadzone zbiorowo.
Poz.2 prowadzone indywidualnie. Dodatkowa jednostka lekcyjna
przewidziana jest w klasie III na realizowanie gry a vista, a w IV klasie - na
akompaniamentu.
Poz. 3 prowadzone dla 1-3 osb. Uczniowie, ktrzy
improwizacji w klasie III, po 2 jednostki lekcyjne.
Poz. 4 prowadzone zbiorowo.
Poz.5 W I semestrze prowadzone grupowo, w semestrach -
indywidualnie.
Poz. 6 Realizacja przez 3 lata w cyklu nauczania.
Poz. 7 prowadzone grupowo dla 10 - 12 osb.
Poz. 8 i 10-12 prowadzone grupowo dla 12 - 16 osb.
Poz.9 prowadzone grupowo dla 10 - 12 osb. Przedmiot obejmuje

Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 28-
Poz. 13 i 14 prowadzone grupowo - klasami.
Poz. 15 i 16 prowadzone zbiorowo.
Poz. 18 i 20 prowadzone indywidualnie.
Poz. 21 prowadzone w grupach do 6 osb.
Poz. 23
Poz. 24
Poz. 25
prowadzone grupowo, w VI klasie - indywidualnie.
prowadzone po 2 osoby.
prowadzone zbiorowo.
Praktyka zawodowa w wymiarze 25 jednostek lekcyjnych dla ucznia
od II semestru klasy przedostatniej do I semestru klasy programowo
Przedmioty realizowane w czasie cyklu nauczania,
a godzin zmieniony potrzeb.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 29-
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
MUZYCZNA II STOPNIA
WOKALNY
Zawd: muzyk - wokalista
. I
PRZEDMIOT
38
KLASA
II ID
Liczba tygodni nauki
38 38
Liczba godzin tygodniowo
l. Przedmiot - 2 2 2
2. Praca z akompaniatorem 2 2 2
3. Fortepian 2 2 l
4. Czytanie 1 l 1
5. Dykcja i recytacja 2 l l
6. Rytmika 2 1 l
7. wokalny
I
6
8. Chr
I
2
9. 2 2 2
10. Zasady muzyki 2 l -
I I
11. Harmonia 4 -
12. Historia muzyki 3 3 3
z
13. Formy muzyczne
- -
2
18 15 15
RAZEM
I
12

14. Interpretacja piosenki
- -
2
15. Nauka akompaniamentu
-
- l
gitarowego
16. Instrument dodatkowy 1 l l
17.Cwiczenia z fonotechniki - 1
-
18. Analiza form wokalnych
- -
l
19. Emisja l l -
20. Ruch sceniczny
-
1 l
21. Konsultacje x x x
Poz. 8
Tabela nr 7
RAZEM
IV godzin
tygodniowo
30 w cyklu
nauczania
3 9
2 8
1 6
l 4
-
4
- 4
I
6
I
2
2 8
- 3
-
4
3 12
2 4
14
I
74
2 4
1 2
l 4
- l
l 2
-
2
-
2
x x
Dziennik Ustaw Nr 2
Poz. 1-3
Poz. 4 i 5
Poz. 6 - 8
Poz. 9 i 11
- 30-
do tabeli nr 7
prowadzone indywidualnie.
prowadzone grupowo dla 3 lub 4 osb.
prowadzone zbiorowo.
prowadzone grupowo dla 10 -12 osb.
Poz. 10 prowadzone grupowo dla 10 - 16 osb.
Poz. 12 i l3 prowadzone grupowo dla 12 - 16 osb.
Poz.14-16 prowadzone indywidualnie.
Poz. 17
,
Poz. 19
prowadzone w grupach do 5 osb.
prowadzone po 2 osoby.
Poz. 20 prowadzone zbiorowo.
Poz. 21 prowadzone w grupach niemiecki, francuski
i angielski); "x" oznacza w tygodniu dla konsultanta jednego
Przedmioty realizowane w czasIe cyklu
nauczania, a godzin zmieniony potrzeb.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 -31-
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
MUZYCZNA II STOPNIA
TEORETYCZNO-PEDAGOGICZNY
Zawd: muzyk - nauczyciel
- nauczanie przedmiotw teoretycznych
- prowadzenie muzycznych
KLASA
I II III
PRZEDMIOT
Liczba tygodni nauki
38 38 38
Liczba godzin tygodniowo
1 2 3 4
1. Fortepian 2 2 2
2. Instrument dodatkowy 1 1 1
3. 2 2 2
4. Harmonia 3 3 1
5. Historia muzyki 2 2 2
z
6. Formy muzyczne
- - 2
7. Instrumentoznawstwo
I
(z elementami instrumentacji) 1
8. Emisja
I
1
9. kameralny
I
1
(nauka akompaniamentu)
10. Chr
I
6
11. Dyrygowanie - - 1
12. Czytanie partytur 1 - -
13. Metodyka prowadzenia
-
- -

2
14. Metodyka prowadzenia
- -
przedmiotu:
-
i Audycje muzyczne
(w szkole muzycznej I st.)
15. Psychologia
-
-
]
3
16. Pedagogika
-
-
11 10 16
RAZEM
I
9
Poz. 8
Tabela nr 8
RAZEM
IV godzin
tygodniowo
30 w cyklu
nauczania
5 6
2 8
1 4
2 8
1 8
3 9
2 4
I
1
I
l
I
1
I
6
2 3
-
1
- -
2 4
- -
]
3
]
6
18
I
64
Dziennik Ustaw Nr 2 - 32-
I 2 3 4 S 6

17. Akustyka muzyczna
1
- - - 1
(przez I semestr)
18. Kontrapunkt
- - 1 1 2
19. Improwizacja fortepiano- (1) l 1 1 3
wa (organowa)
20. Analiza muzycznego
- -
1 1 2
21. Polski folklor muzyczny 1 - - -
1
22. Czytanie partytur
-
1 - -
1
23. Propedeutyka kompozycji
- -
1 - 1
24. Instrumentacja
- 1
- - 1
25. muzyki
- 1 1 1 3
rozrywkowej
Inne przedmioty wg
i kierunkowych
ucznia
do tabeli nr 8
Poz. 1 prowadzone indywidualnie. Podstawowy instrument dla
wszystkich uczniw
Poz. 2 prowadzone indywidualnie.
Poz. 3 i 4 prowadzone grupowo dla 10 - 12 osb.
Poz. 5 i 6 prowadzone grupowo dla 12 - 16 osb
Poz. 7 prowadzone w grupach do 4 osb.
Poz. 8 W I semestrze prowadzone po 2 osoby, w II - indywidualnie.
Poz. 9 kameralny - prowadzone zbiorowo.
Nauka akompaniamentu - indywidualnie.
Poz. 11 prowadzone grupowo dla 3 lub 4 osb, w klasie IV
indywidualnie.
Poz. 12 prowadzone indywidualnie.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2
- 33-
Poz. l3 prowadzone grupowo dla 3 lub 4 osb. Pozycje 11 i l3

Poz. 14 prowadzone w grupach do 6 osb.
Poz. 15 i 16 prowadzone zbiorowo.
Praktyka zawodowa w wymiarze 25 jednostek lekcyjnych dla ucznia
od II semestru klasy przedostatniej do I semestru klasy programowo
Na konsultacje dyplomowej pracy teoretycznej 5 godzin dla
uczma.
Przedmioty realizowane w czasie cyklu nauczania,
a godzin zmieniony potrzeb.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 -34- Poz. 8
nr 5
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
LICEUM MUZYCZNE
INSTRUMENTALNY,RYTMIKI
TEORETYCZNO-PEDAGOGICZNY I LUTNICTWA
PRZEDMIOTY
KLASA
I II III
PRZEDMIOT Liczba tygodni nauki
38 38 38
Liczba godzin tygodniowo
l 2 3 4
1. polski 4 4 4
2. ,obcy I
]
3 3
3
3. obcy II 2 2
4. Matematyka 3 3 3
5. Wiedza o
- -
l
6. Historia 3 2 2
7. Geografia l
]
-
1
8. Biologia z 1
-
9. Chemia
-
l l
10. Fizyka 2 2 -
11. Przysposobienie l l
-
obronne
12. Wychowanie fizyczne 3 3 2
13. Godziny do dyspozycji
- - -
dyrektora
14. Godziny do dyspozycji 1 l l
wychowawcy klasy
RAZEM 22 23 19
do tabeli nr 9
Tabela nr 9
RAZEM
IV godzin
tygodniowo
24 w cyklu
nauczarua
S 6
4 16
3
18
2
- 9
- 1
-
7
-
3
-
-
2
-
4
- 2
2 10
2 2
1 4
14 78
l. Na podstawie ramowego planu dyrektor opracowuje plan nauczania ktry
powinien wymiar godzin nauczania religii/etyki/ oraz
czytelniczo-infonnacyjne w rocznym wymiarze 2 lub 3 godzin.
Dziennik Ustaw Nr 2 - 35-
2. W planie nauczanIa, o ktrym mowa w pkt l, nauczanIe
poszczeglnych przedmiotw w lub w do innej klasy
wskazana w ramowym planie nauczania, pod warunkiem nielikwidowania tych
przedmiotw i niezmniejszania ich wymiaru;
(blokowe) nauczanie przedmiotw pokrewnych, pod warunkiem
zapewnienia realizacji programu nauczania z tych
przedmiotw.
3. Godziny do dyspozycji dyrektora przeznacza na
regulaminem egzaminu - pisemnej, po 2 godz. na
przedmiot - matematyka i historia.
4. Dopuszcza na grupy przy realizacji przedmiotw
prowadzenia laboratoryjnych :
- obce,
- biologia z
- fizyka,
- chemia.
5. na grupy nie powinno w mniej 30
uczniw, a na z obcych - 26 uczniw.
6. wychowania fizycznego prowadzone w grupach nie mniej
15 i nie 30 uczniw, oddzielnie z i
W przypadku liczby uczniw grupy
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
LICEUM MUZYCZNE
INSTRUMENTALNY
PRZEDMIOTY MUZYCZNE
Zawd: muzyk - instrumentalista
I
PRZEDMIOT
38
1 2
2
2. Fortepian 2/3
3. Praca z akompaniatorem x
4. Nauka akompaniamentu 2/3
5. Improwizacja organowa
-
6. kameralny
I
7. Orkiestra lub chr
I
8. 2
9. Hannonia
I
10. muzyki 2
z
11. Formy_ muzyczne
-
RAZEM
- dla klasy fortepianu 6 2/3
- dla klasy organw 7 1/3
- dla klas 71/3
I

12. Instrument dodatkowy
l
13. Improwizacja fortepianowa
-
14. Metodyka nauczania gry
-
na instrumencie
15. Harmonia
-
16. Kontrapunkt .
-
17. Analiza form muzycznych
-
18. Cwiczenia z kompozycji
-
- 36-
Poz. 8
Tabela nr 10
KLASA RAZEM
II III IV godzin
Liczba tygodni nauki tygodniowo
38 38 24 w cyklu
Liczba godzin tygodniowo nauczania
3 4 S 6
2 2 3 9
2/3 2/3 2/3 2 2/3
x x x x
2/3 2/3
-
2
l l l 3
3
I
3
6
I
6
2 2 2 8
6
I
-
6
2 2 3 9
- 2 2 4
62/3 8 2/3 10 47
81/3 10 1/3 11 2/3 522/3
71/3 102/3 102/3 492/3
15
I
l 1 l 4
l 1 -
2
-
2 (3) 2 (3) 4 (6)
- 1 l 2
-
l 1 2
-
l 1 2
-
1 l 2
Dziennik Ustaw Nr 2
- 37-
1 2 3 4
19. Dyrygowanie (z elementami
- 2 1
metodyki prowadzenia
muzycznych)
20. Prowadzenie
- 1 1
muzycznych
21. Instrumentoznawstwo
1 - -
(z elementami instrumentacji)
22. Czytanie partytur
1 - -
23. Emisja
- 1
-
24. Cwiczenia z fonotechniki
1 - -
25. Podstawy i
- - 1
26. muzyki rozrywkowej
1 2 2
27. Psychologia
- -
]
3
28. Pedagogika
- -
29. kameralny
- 1 l
do tabeli nr 10
Poz. 1 prowadzone indywidualnie.
S 6
1 4
1 3
- 1
-
1
- 1
-
1
1 2
- 5
]
3
]
6
- 2
Poz. 2 prowadzone indywidualnie. instrument dla
wszystkich uczniw klas instrumentalnych, z klasy fortepianu. Dla
absolwentw klasy fortepianu w muzycznej I stopnia i podstawowej
muzycznej prowadzone przez 2 lata po 2/3 jednostki
lekcyjnej.
Poz. 3 prowadzone indywidualnie. Nie uczniw klas
fortepianu, organw, akordeonu, harfy i gitary klasycznej, "x" oznacza :
- wymiar czasu dla uczniw klas skrzypiec, altwki i wiolonczeli :
- w klasach I - III - 45 minut lekcji Gednostka lekcyjna),
- w klasie IV - do 90 minut (do 2 jednostek lekcyjnych),
- wymiar czasu dla uczniw klas instrumentw kontrabasu i perkusji :
- w klasach I i II - 30 minut (2/3 jednostki lekcyjnej),
- w klasach III i IV - 45 minut Gednostka lekcyjna).
Godziny rozliczane w skali roku szkolnego.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 38-
Poz. 4. Indywidualnie. przedmiot dla uczniw klas fortepianu,
organw, akordeonu i gitary klasycznej, z wykorzystaniem z instrumentu
dodatkowego, emisji i typu muzycznych.
Poz. 5 prowadzone indywidualnie. Przedmiot tylko dla
uczniw klas organw.
Poz. 6 Realizacja przez 3 lata w cyklu nauczania. Uczniowie klasy fortepianu,
organw, akordeonu i gitary klasycznej
z akompaniamentu.
Poz. 7 Realizacja przez 3 lata w cyklu nauczania.
Poz.8 prowadzone grupowo dla 10 - 12 osb.
Poz. 9 prowadzone grupowo dla 10 - 12 osb. Przedmiot obejmuje

Poz. 10 i 11 prowadzone grupowo dla 12 - 16 osb.
Poz. 12 i 13 prowadzone indywidualnie.
Poz. 14 prowadzone zbiorowo - klasami, instrumen-
talnych. Wymiar 2 lub 3 jednostek lekcyjnych program nauczania
instrumentalnych.
Poz. 15 i 16 prowadzone w grupach do 6 osb.
Poz. 17 Przedmiot realizowany z przedmiotem "formy muzyczne".
Poz. 18 prowadzone indywidualnie.
Poz. 19 prowadzone w grupach dla 3 lub 4 osb, w IV klasie - indywidualnie.
Poz. 20 i 21 prowadzone w grupach do 5 osb.
Poz. 22 prowadzone indywidualnie.
Poz.23 W I semestrze prowadzone 2 osoby, w II - indywidualnie.
Poz. 24 prowadzone w grupach do 6 osb.
Poz.25 prowadzone po 2 osoby.
Poz. 26 - 28 prowadzone zbiorowo.
Przedmioty realizowane w czasie cyklu nauczania,
a godzin zmieniony potrzeb.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
LICEUM MUZYCZNE
RYTMIKI
PRZEDMIOTY MUZYCZNE
Zawd : muzyk - nauczyciel rytmiki
I
PRZEDMIOT
38
1 2
1. Przedmiot - rytmika 2
2. Fortepian 1+1
3. Improwizacja fortepianowa 1 (2)
4. Technika ruchu - taniec 1
5. Emisja
-
6. Chr
I
7. 2
8. Harmonia
I
9. Historia muzyki 2
z

-
11. Metodyka nauczania -
rytmiki z
12. Metodyka nauczania -

w klasach I-III z
13. Psychologia -
14. Pedagogika
-
- 39-
KLASA
n In IV
Liczba tygodni nauki
38 38 24
Liczba godzin tygodniowo
3 4 5
2 2 3
1+1 2 2
l (2) 2 2
1 1
-
1 1
-
2
I
2 2 2
I
-
6
2 2 3
- 2 2
- -
-
3 3
-
- -
-
} }
-
10 (11) 11 (12) 20 20
RAZEM
I I
8

15. Instrument dodatkowy 1 1 1 1
16. Cwiczenia z harmonii -
-
l 1
17. Kontrapunkt
-
-
l l
Poz. 8
Tabela nr 11
RAZEM
godzin
tygodniowo
w cyklu
nauczania
6
9
8
6 (8)
3
2
2
8
6
9
4
-
6
-
]
6
69 (71)
4
2
2
Dziennik Ustaw Nr 2 - 40-
1 2 3 4
18. Dyrygowanie (z elementami
-
2 1
metodyki prowadzenia

muzycznych
19. Instrumentoznawstwo 1
- -
(z elementami instrumentacji)
20. Czytanie partytur 1
- -
21. Cwiczenia z fonotechniki 1
- -
22. Podstawy
- - 1
23. muzyki rozrywkowej 1 2 2
do tabeli nr 11
Poz. l prowadzone zbiorowo.
5 6
l 4
- 1
- 1
- 1
l 2
-
5
Poz. 2 prowadzone indywidualnie. Dodatkowa jednostka lekcyjna
przewidziana jest w klasie III na realizowanie gry a vista, a w IV klasie - na
akompaniamentu.
Poz. 3 prowadzone dla 1-3 osb. Uczniowie, ktrzy
improwizacji w klasie III, po 2 jednostki lekcyjne.
Poz. 4 prowadzone zbiorowo.
Poz. 5 W I semestrze prowadzone po 2 osoby, w semestrach
indywidualnie.
Poz. 6 Przedmiot jest realizowany przez l rok w cyklu nauczania.
Poz. 7 prowadzone grupowo dla 10 - 12 osb.
Poz. 8 prowadzone grupowo dla 10 - 12 osb. Przedmiot obejmuje

Poz. 9 i 10 prowadzone grupowo dla 12 - 16 osb.
Poz. 11 i 12 prowadzone grupowo - klasami.
Poz. 13 i 14 prowadzone zbiorowo.
Poz. 16 i 18 prowadzone indywidualnie.
Poz. 19 i 21 prowadzone w grupach do 6 osb.
Poz. 22 prowadzone po 2 osoby.
Poz. 8
Praktyka zawodowa w wymiarze 25 jednostek lekcyjnych dla ucznia
od II semestru klasy przedostatniej do I semestru klasy programowo
Przedmioty realizowane w czasie cyklu nauczania,
a godzin zmieniony potrzeb.
Dziennik Ustaw Nr 2
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
LICEUM MUZYCZNE
- 41-
TEORETYCZNO-PEDAGOGICZNY
Zawd: muzyk - nauczyciel
- nauczanie przedmiotw teoretycznych
- prowadzenie muzycznych
KLASA
I II III
PRZEDMIOT Liczba tygodni nauki
38 38 38
Liczba godzin tygodniowo
l 2 3 4
1. Fortepian 2 2 2
2. Instrument dodatkowy 1 1 l
3. 2 2 2
4. Hannonia 3 3 l
5. Historia muzyki 2 2 2
z
6. Formy muzyczne
-
- 2
7. Instrumentoznawstwo
I
(z elementami instrumentacji)
l
8. Emisja
I
1
9. kameralny
I
(nauka akompaniamentu)
1
10. Chr
I
6
11. Dyrygowanie - -
l
12. Czytanie panyLur l - -
13. Metodyka prowadzenia
-
- -

2
14. Metodyka prowadzenia
- -
przedmiotu :
-
i Audycje muzycme
(w szkole muzycmej 1st.)
15. Psychologia
- -
]
3
16. Pedagogika
- -
11 10 16
RAZEM
I
9
Poz. 8
Tabela nr 12
RAZEM
N godzin
tygodniowo
24 w cyklu
nauczania
5 6
2 8
1 4
2 8
l 8
3 9
2
4
I
l
I
l
I
l
I
6
2 3
-
l
- -
2 4
- -
]
3
]
6
18
I
64
Dziennik Ustaw Nr 2 - 42-
1 2 3 4 S 6

17. Akustyka muzyczna
1 - - -
1
(przez I semestr)
18. Kontrapunkt
-
1 l 2
19. Improwizacja (1) l l l 3
fortepianowa (organowa)
20. Analiza muzycznego
- -
l l 2
21. Polski folklor muzyczny l - - - l
22. Czytanie partytur
- l - - l
23. Propedeutyka kompozycji
- -
I
-
l
24. Instrumentacja
- 1
- - 1
25. muzyki
- 1 1 1 3
rozrywkowej
do tabeli nr 12
Poz. 1 prowadzone indywidualnie. Podstawowy instrument dla
wszystkich uczniw
Poz. 2 prowadzone indywidualnie.
Poz. 3 i 4 prowadzone grupowo dla 10 - 12 osb.
Poz. 5 i 6 prowadzone grupowo dla 12 - 16 osb
Poz. 7 prowadzone w grupach do 4 osb.
Poz. 8 W I semestrze prowadzone 2 osoby, w II - indywidualnie.
Poz. 9 kameralny - prowadzone zbiorowo,
a nauka akompaniamentu - indywidualnie.
Poz. 11 prowadzone grupowo dla 3 lub 4 osb, w klasie IV - indywidualnie.
Poz. 12 prowadzone indywidualnie.
Poz. 13 prowadzone grupowo dla 3 lub 4 osb. Pozycje 11 i 13

Poz. 14 prowadzone w grupach do 6 osb.
Poz. 15 i 16 prowadzone zbiorowo.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 43-
Praktyka zawodowa w wymiarze 25 jednostek lekcyjnych dla
ucznia od II semestru klasy przedostatniej do I semestru klasy programowo

Na konsultacje dyplomowej pracy teoretycznej 5 godzin dla
ucznia.
Przedmioty realizowane w czasie cyklu nauczania,
a godzin zmieniony potrzeb.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
LICEUM MUZYCZNE
LUTNICTWA
PRZEDMIOTY MUZYCZNE
Zawd: muzyk - lutnik
I
PRZEDMIOT
38
1 2
1. Lutnictwo 2
2. Modelowanie 2
3. Pracownia - 2
praktyczne
4. Korekta lutnicza
-
5. Historia sztuki lutniczej
-
6. Akustyka lutnicza -
7. Skrzypce lub inny l
instrument smyczkowy
8. 2
9. Harmonia 3
10. Historia muzyki 2
z
11. Formy_muzyczne
-
RAZEM 14

12. Orkiestra lub chr 2
- 44-
KLASA
II III
Liczba tygodni nauki
38 38
Liczba godzin tygodniowo
3 4
4 4
2 -
4 4
1 l
- l
- 1
l l
2 2
3
-
2 2
- 2
19 18
2 2
do tabeli nr 13
Poz. 1 i 2 prowadzone grupowo dla 3 lub 4 osb.
Poz. 3
Poz. 4
prowadzone w grupach
prowadzone grupowo dla 3 lub 4 osb.
Poz. 5 i 6 prowadzone w grupach do 6 osb.
Poz. 7 prowadzone indywidualnie.
Poz. 8 i 9 prowadzone grupowo dla 10 - 12 osb.
Poz. 10 i 11 prowadzone grupowo dla 12 - 16 osb.
Poz. 12 prowadzone zbiorowo.
Poz. 8
Tabela nr 13
RAZEM
IV godzin
tygodniowo
24 w cyklu
nauczania
5 6
4 14
-
4
4 14
l 3
l 2
l 2
l 4
2 8
-
6
3 9
2 4
19 70
-
6
Dziennik Ustaw Nr 2 - 45-
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
WOJSKOWE LICEUM MUZYCZNE
I
PRZEDMIOT
28
1 2
PRZEDMIOTY MUZYCZNE
1. Przedmiot - instrument 2
2. Fortepian dodatkowy l
3. Praca z akompaniatorem 113
4. kameralny
I
5. Orkiestra
I
6. Chr
I
7.
-
8. z zasadami 3
muzyki
9. Harmonia z
-
10. Nauka o 2
11. Historia muzyki z -

12. Fonnymuzyczne
-
13. Zasady muzyki
-
81/3
RAZEM
I

14. Instrument dodatkowy 1
15. Emisja
16. Dyrygowanie -
17. artystyczne recy- l
tatorski) w
PRZEDMIOTY
18. polski 4
KLASA
II III IV
Liczba tygodni nauki
28 28 28
Liczba godzin tygodniowo
3 4 S
2 2 2
l l l
1/3 2/3 2/3
6
8
2
2 2 2
- - -
2 2 -
- - -
-
2 2
- - 2
2 - -
9 1/3 9 2/3 9 2/3
16
l 1 1
potrzeb l godzina
- -
1
1 1 l
3 3 3
Poz. 8
nr 6
Tabela nr 14
RAZEM
V godzin
tygodniowo
23 w cyklu
nauczania
6 7
2 10
1 5
l 3
I
6
I
8
I
2
2 8
- 3
- 4
- 2
2 6
2 4
- 2
10
I
63
1 5
l
1 2
1 5
3 16
Dziennik Ustaw Nr 2
- 46-
1 2 3 4 5 6 7
19. obcy I
]s ]s ]s
1-
]
5 5 25
20. obcy II
I-
21. Matematyka 2 2 2 2
-
8
22. Historia
-2
2 2 l - 7
23. Wiedza o - - - l
-
l
24. Fizyka 2 2
- - - 2
25. Chemia - - 1 l - 2
26. Geografia l
Jl
- -
-
3
27. Biologia z l - - -
28. Wychowanie fizyczne 2 2 2 2 2 10
29. Godziny do dyspozycji dyrektora
- - - - 2 2
30. Godziny do dyspozycji 1 1 1 1 1 5
wychowawcy klasy
RAZEM 20 18 16 16 13 83
do tabeli nr 14
Przedmioty muzyczne
Poz. l - 3 prowadzone indywidualnie.
Poz. 4 prowadzone zbiorowo - klasami
Poz. 5 i 6 prowadzone zbiorowo - rocznikami (plutonami).
Poz. 7-13 prowadzone grupowo dla 5 - 12 osb.
Przedmioty
1. Na podstawie ramowego planu dyrektor opracowuje plan nauczania ktry
powinien wymiar godzin nauczania religii/etyki! oraz
czytelniczo-infonnacyjne w rocznym wymiarze 2 lub 3 godzin.
2. W planie nauczania, o ktrym mowa w pkt l., nauczanIe
poszczeglnych przedmiotw w lub w do innej klasy
wskazana w ramowym planie nauczania, pod warunkiem nielikwidowania tych
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 47-
przedmiotw niezmniejszania ich wymIaru;
(blokowe) nauczanie przedmiotw pokrewnych, pod warunkiem
zapewnienia realizacji programu nauczania z tych
przedmiotw.
3. Godziny do dyspozycji dyrektora przeznacza na
regulaminem egzaminu - pisemnej, po 2 godziny na
z przedmiotw - matematyka i historia.
4. Dopuszcza na grupy przy realizacji przedmiotw
prowadzenia laboratoryjnych :
- obce,
- biologia z
- fizyka,
- chemia.
5. na grupy nie powinno w mniej 30
uczniw, a na z obcych - 26 uczniw.
6. wychowania fizycznego prowadzone w grupach nie mniej
15 i nie 30 uczniw.
W przypadku liczby uczniw grupy
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2
- 48-
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
Zawd: plastyk
- formy
- wystawiennictwo
- techniki graficzne
- techniki konserwatorskie
- fotografia artystyczna
I
PRZEDMIOT
38
1 2 I
PRZEDNUOTY ARTYSTYCZNE
l. Historia sztuki
I
2. Rysunek i malarstwo -
3
3.
4. Liternictwo
1
5. Fotografia
6. Rysunek techniczny +5
7. Rysunek zawodowy
8. Technologia
9. Techniki zdobnicze
10. praktyczne 3
11. Godziny do dyspozycji
I
dyrektora
12
RAZEM
I
PRZEDMIOTY OGOLNOKSZT
12. polski 4
13. obcy I
}
14. obcy II
15. Matematyka 2
16. Historia 2
17. Wiedza o -
KLASA
II III IV
Liczba tygodni nauki
38 34 34
Liczba godzin tygodniowo
3 4 I 5
10
- - -
3 3 3 3
1 l 1
+6 +9 dO
3 3 3 3
2
13 16 17
12
3 3 3
}
3 3
2 2
2 2 2
2 2 2
- -
1
Poz. 8
nr 7
Tabela nr 15
RAZEM
V godzin
tygodniowo
24 w cyklu
nauczania
6 7
I
10
-
+14 78
I
2
20
I
90
3 16
3
21
2
- 8
- 8
-
l
Dziennik Ustaw Nr 2 - 49-
1 2 3 4 S 6 7
18. Fizyka 2 2 - - - 4
19. Chemia 2 2
- - - 4
20. Geografia 1
}
- - -
3
21. Biologia z 1 - - -
22. Przysposobienie o.bro.nne 1 1
- - -
2
23. Wycho.wanie fizyczne 3 3 2 2 2 12
24. Go.dziny do. dyspozycji dyrekto.ra
I
l
I
2 3
25. Go.dziny do. dysPo.zycji 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
wycho.wawcy klasy
21,5 19,5 14,5 15,5 12,5
RAZEM 84,5
I I
l -
do tabeli nr 15
Przedmioty artystyczne
Po.z. 5 Przedmio.t "fo.to.grafia"
Po.z.7
Po.z.9
Po.z. lO
Po.z. 11
- dla "techniki ko.nserwato.rskie - go.dziny przeznaczo.ne
na przedmio.t "fo.to.grafia do.kumentalna",
- dla "fo.to.grafia artystyczna" - godziny przeznaczo.ne
na przedmio.t "wiedza Q fo.to.grafii".
Przedmio.t "rysunek zawo.do.wy" nie do.tyczy "fo.to.grafia
artystyczna" .
Do.tyczy "techniki ko.nserwato.rskie".
W uzasadnio.nych przypadkach przedmio.t pro.wadzo.ny jest wsplnie
przez nauczyciela plastyka i nauczyciela praktycznej nauki zawo.du.
Do. dysPo.zycji dyrekto.ra w cyklu nauczania przeznacza
do.datko.we 2 (dwie) go.dziny na przedmio.ty artystyczne lub zawo.do.we,
taka
Do.Puszcza nauczania przedmio.tw artystycznych z zasto.so.waniem
na grupy.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 50-
Praktyka w klasie III IV po 4 tygodnie w potrzeb nauczania
specjalizacj i.
Przedmioty
1. Na podstawie ramowego planu dyrektor opracowuje plan nauczania ktry
powinien wymiar godzin nauczania religii/etyki/ oraz
czytelniczo-informacyjne w rocznym wymiarze 2 lub 3 godzin.
2. W planie nauczania, o ktrym mowa w pkt l., nauczanie
poszczeglnych przedmiotw w lub w do innej klasy wskazana
w ramowym planie nauczania, pod warunkiem nielikwidowania tych przedmiotw
i niezmniejszania ich wymiaru;
(blokowe) nauczanie przedmiotw pokrewnych, pod warunkiem zapewnienia
realizacji programu nauczania z tych przedmiotw.
3. Godziny w dyspozycji dyrektora w klasach I-IV
na w zakresie przedmiotw
w planie nauczania lub na wprowadzenie do planu nauczania przedmiotu
dla' wszechstronnego przygotowania uczniw (np. muzyka).
W klasie V przeznacza na z przedmiotw regulaminem
egzaminu - pisemnej, po 2 godziny na z przedmiotw -
matematyka i historia.
4. Dopuszcza na grupy przy realizacji przedmiotw
prowadzenia laboratoryjnych:
- obce,
- biologia z
- fizyka,
- chemia.
5. na grupy nie powinno w mniej 30
uczniw, a na z obcych - 26 uczniw.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 -51-
6. wychowania fizycznego prowadzone w grupach nie mniej
15 i nie 30 uczniw, oddzielnie z i
W przypadku liczby uczniw grupy
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
BALETOWA
Zawd: tancerz
- 52- Poz. 8
nr 8
Tabela nr 16
KLASA RAZEM
I II III IV V VI VII VIII IX godzin
PRZEDMIOT Liczba tygodni nauki tygodniowo
38 38 38 38 38 38 38 38 24 w cyklu
Liczba godzin tygodniowo nauczanIa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE
1. Taniec klasyczny 10 10 10 10 10
- - - -
50
2. Taniec ludowy 2 2 2 2 2 10
i charakterystyczny
3. Taniec - - - - -
18 18 18 18 72
4. Taniec historyczny - - - - -
5. Partnerowanie - - - - - - - - -
6. Rytmika 2 2 2
- - - - - - 6
7. Umuzykalnienie - - - 1 1 1 - - - 3
8. Audycje muzyczne
- - - -
-
I
4
I
4
9. o balecie 1 1 1 1 1 1 - - - 6
10. Historia - - - - - -
I
4
I
4
11. Interpretacja
I I
- - - - -
muzyczno-ruchowa 4 4
12. Zasady charakteryzacji - - - - -
I I
2 2
13. Techniki 2 2 2 2 2 2
- - - 12
14. Godziny do dyspozycji
I I
dyrektora 9 9
17 17 17 16 16 22 18 18 18
RAZEM
I
I
182
23

15. Wychowanie plastyczne l 1 1 1 1 - - - -
5
16. Wiedza o kulturze - - - - -
I ::J I 4
17. Kompozycja - - - - - . 2 2 2 2 8
18. Gra na fortepianie
1 1/3 1 1/3 1 1/3 11/3 1 1/3 l 1/3
- - - 8
Praktyki sceniczne realizowane zgodnie z planem i wymiarem godzin
ustalonym przez i kierownictwo baletowego.
Dziennik Ustaw Nr 2
- 53-
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
PRZEDMIOTY
19. polski
6 5 5 5 5 4
4 4 4 42
20. obcy
3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
21. Matematyka
5 4 4 4 4 3 3 3 - 30
22. Wiedza o - - - -
- - - 2
23. Historia
}I
II :} } :}
3 2 l -
22

- - -
24. Geografia
25. Biologia
l 2
:}

;}
l l - -
- -
1
19
26. Fizyka
- - -
-
- - - - -
27. Chemia
28. Przysposobienie obronne
- - - - - l 1 - - 2
29. Godziny do dyspozycji
- - - - - - - - 2 2
dyrektora
30. Godziny do dyspozycji l 1 l l l l l l l 9
wychowawcy klasy
RAZEM 19 18 19 22 23 19 16 14 11 161
dydaktyczno-
-wyrwnawcze 18
do tabeli nr 16
Przedmioty artystyczne
1. Plan nauczania godzin lekcyjnych dla poszczeglnych przedmiotw,
grupy przedmiotw oraz godziny w dyspozycji dyrektora
2. W klasach, w ktrych podano godzin w poz. 1,2,3,4 i 5, przedmioty
i wymiar godzin, stosownie do potrzeb i indywidualnych
uczniw, ustala dyrektor w porozumieniu z
Poz. 8
3. Przedmioty wymienione w poz. 8, 10, 11, 12 i 16, dla ktrych podano
godzin, realizowane w klasach i wymiarach godzin ustalonych przez
w porozumieniu z
Dziennik Ustaw Nr 2 - 54-
4. Godziny w dyspozycji dyrektora przeznaczone na
w zakresie przedmiotw w planie
nauczania lub na wprowadzenie do planu nauczania przedmiotu dla
przygotowania zawodowego uczniw. godzin dla poszczeglnych klas
pozostawia do dyspozycji dyrektora.
5. Przedmioty wymienione w poz. l, 2, 3, 4 i 6 prowadzi w grupach do 15
uczniw.
6. Lekcje klasycznego oddzielnie dla i oddzielnie dla

7. W ramach przedmiotu "taniec realizowane rodzaje
techniki, z
8. Przedmiot ".zasady charakteryzacji" prowadzony w jednym semestrze
w wymiarze godzin.
9. W ramach przedmiotu "techniki prowadzona akrobatyka,
technika barre au sol i do partnerowania dla
i na palcach dla - w oddzielnych grupach.
10. Nauczanie przedmiotw prowadzone pod
warunkiem posiadania przez fmansowych oraz
organizacyjnych i kadrowych.
11. Nauka gry na fortepianie odbywa indywidualnie dwa razy w tygodniu po
30 minut.
12. W zakresie klasycznego, charakterystycznego i dla uczniw
z dowolnie wybranych klas prowadzony jest repertuar szkolny w wymiarze do
32 godzin tygodniowo.
13. Repertuar szkolny, przedmioty wymienione w poz. 1,2,3,4 i 5 oraz na
palcach dla grupy prowadzone z akompaniamentem.
z repertuaru szkolnego prowadzone przy z
magnetofonowej, do tych nie przewiduje akompaniamentu
fortepianowego.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 55-
14. Dla nauczycieli indywidualne taneczne
w zakres egzaminu z przygotowania zawodowego w klasie programowo
oraz w dla akompaniatorw przewiduje po jednej
godzinie tygodniowo dla ucznia w okresie trzech przed tym egzaminem.
15. Na nad praktykami scenicznymi uczniw przeznacza do 20 godzin
tygodniowo.
Przedmioty
16. Na podstawie ramowego planu dyrektor opracowuje plan nauczania ktry
powinien wymiar godzin nauczania religii/etyki/ oraz
czytelniczo-informacyjne w rocznym wymiarze 2 lub 3 godzin.
17. W planie nauczania, o ktrym mowa w pkt 16, nauczanie
poszczeglnych przedmiotw w lub w do innej klasy wskazana
w ramowym planie nauczania, pod warunkiem nielikwidowania tych przedmiotw
i niezmniejszania ich wymiaru;
(blokowe) nauczanie przedmiotw pokrewnych, pod warunkiem
zapewnienia realizacji programu nauczania z tych
przedmiotw.
18. chodzi o godziny przeznaczone na realizacje grup przedmiotw,
w na nauczanie jednego przedmiotu z grupy
lub w I semestrze na nauczanie jednego, a w II semestrze - drugiego przedmiotu
z grupy.
19. Godziny do dyspozycji dyrektora przeznacza na
regulaminem egzaminu - pisemnej, po 2 godziny na
z przedmiotw - matematyka i historia.
20. Dopuszcza na grupy przy realizacji przedmiotw
prowadzenia laboratoryjnych:
- obce,
- biologia,
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2
- 56-
- fizyka,
- chemia.
21. na grupy nie Po,winno, w mniej
30 uczniw, a na z o,bcych - 26 uczniw.
22. dydaktyczno,-wyrwnawcze o,rganizo,wane w Po,trzeb dla
uczniw, ktrzy w o,pano,waniu programo,wych
z przedmio,tw o,raz ewentualne
w z wprowadzeniem do, realizacji no,wego, planu i pro,gramw nauczania.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 57-
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
POLICEALNE STUDIUM CYRKOWE
Zawd: aktor cyrkowy
I
PRZEDMIOT
18
1 2
1. Podstawy rytmiki i umuzykalnienia 2
2. Technika taneczna 2
3. Anatomia i biomechanika 2
4. Zasady charakteryzacji
-
5. Elementy gry aktorskiej 2
6. Historia cyrku
-
7. i higiena pracy 2
8. Akrobatyka 8
9. Batut 2
10. Gimnastyka 2
11. Ekwilibrystyka 2
12. 2
13. l
14. specjalistyczne
-
15. Przygotowanie numerw
-
16. Godziny do dyspozycji dyrektora
-
Razem 27
SEMESTR
II III IV
Liczba tygodni nauki
18 18 18
Liczba godzin tygodniowo
3 4 S
3 - -
3 2 3
2 - -
-
I
4
2 2 2
- - 2
2 - -
8 2 3
2 l l
3 2 3
3 l 2
2 l l
l - -
6 10 14
- - -
2 4 2
39 25 33
I 4
do tabeli nr 17
Poz.3,5,6 i 7 prowadzone zbiorowo.
Poz. 8
nr 9
Tabela nr 17
RAZEM
V godzin
tygodniowo
16 w cyklu
nauczania
6 7
- 5
2 12
- 4
I
4
- 8
2 4
- 4
-
21
-
6
-
10
- 8
- 6
-
2
- 30
15 15
7 15
26
I
154
Poz. 14 i 15 prowadzone grupowo dla 2 - 6 osb lub indywidualnie.
Dziennik Ustaw Nr 2
Poz. 16
- 58-
Godziny przeznaczone na obcy, podstawy
psychologii, socjologii i orgamzacJI rynku pracy oraz na
numeru.
pozycje - prowadzone grupowo dla 2 - 6 osb w od
przedmiotu i specyfiki numeru.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 59- Poz. 8
nr 10
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
POLICEALNE STUDIUM ZA WODOWE
WOKALNO-BALETOWE
Zawd: - aktor scen muzycznych
SEMESTR
I II III IV
PRZEDMIOT Liczba tygodni nauki
18 18 18 18
Liczba godzin tygodniowo
1 2 3 4 S
l. Taniec klasyczny 6 9 6 9
2. Taniec charakterystyczny 3 2 3 2
3. Taniec 2 2 2 2
4. Partnerowanie
- - - -
5. Pantomima 2 2 2 2
6. Gra aktorska 2 2 2 2
7. Dykcja 2 2 2 2
8. Zasady charakteryzacji 2 2 - -
9. 3 3 3 3
10. Emisja chralna l 1
- -
11. Nauka o muzyce 2 2 2 2
12. Wybrane zagadnienia z historii l l 2 2
teatru
13. 2 2 2 2
14. Spiew solowy l l 2 2
15. Praca z akompaniatorem 0,5 0,5 0,5 0,5
16. Fortepian 0,5 0,5 1 1
RAZEM 30 32 29,5 31,5
do tabeli nr 18
Poz. 1 - 3 prowadzone w grupach do 15 osb.
Poz. 14 - 16 prowadzone indywidualnie.
Tabela nr 18
RAZEM
V godzin
w cyklu
16 nauczanIa
6 7
5 35
- 10
3 11
4 4
2 10
4 12
- 8
-
4
- 12
- 2
- 8
2 8
- 8
2 8
l 3
- 3
23 146
W ramach przedmiotu wymienionego w poz. 3 realizowane rodzaje
technik, z i stepem.
Przedmioty wymienione w poz. 1 - 4 prowadzone z akompaniamentem.
Praktyki sceniczne realizowane zgodnie z planem i wymiarem godzin ustalonym
przez dyrektora
Dziennik Ustaw Nr 2 - 60-
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
WOKALNO-AKTORSKIE
Zawd: - aktor scen muzycznych
I II
PRZEDMIOT
18 18
SEMESTR
III IV V VI
Liczba tygodni nauki
i8 18 18 18
VII
18
Liczba godzin tygodniowo
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 2 2 2 2 2 2 2
2. z zasadami 2 2 2 2 2 2 2
muzyki
3. Praca z akompaniatorem - -
1 l l 1 l
4. Gra aktorska 5 5 6 6 6 6 6
5. Dykcja 2 2 2 2 2 2 2
6. Wiersz

2 2 2 2
- - -
7. Proza 2 2 2 2 2 2 -
8. Taniec charakterystyczny 2 2
- - - - -
9. Taniec - -
2 2 2 2 2
10. Step 2 2 2 2 2 2 -
11. Wybrane zagadnienia z historii 2 2
- - - - -

12. Wybrane zagadnienie z historii 2 2 2 2 l l
-
teatru
13. Wybrane zagadnienia z historii - -
2 2 2 2 -
sztuki i kostiumu
14. Antropologia kultury
- - 2 2 2 2 2
15. Technika mikrofonowa 2 2 2 2 2 2
-
16. wokalny l 1 2 2 2 2 2
17. Pantomima - -
2 2 2 2
18. Szermierka sceniczna 2 2 2 2 - - -
19. Zasady charakteryzacji 4 4
- - - - -
RAZEM 32 32 35 35 30 30 21

20. obcy 3 3 2 2 - - -
21.Rytmika 2 2 - - - - -
22. Gra na fortepianie 1 1
- - - - -
23 Sceny musicalowe
- - - -
2 2 2
24. Piosenka z mikrofonem
- - - - - - l
Poz. 8
nr 11
Tabela nr 19
RAZEM
VIII godzin
w cyklu
16 nauczanIa
9 10
2 16
2 16
l 6
6 46
2 16
- 8
-
12
- 4
2 12
- 12
-
4
-
10
- 8
2 12
-
12
2 14
2 12
- 8
-
8
21 236
- 10
-
4
-
2
2 8
1 2
Dziennik Ustaw Nr 2 - 61-
do tabeli nr 19
Poz. 1 - 3 i 22 prowadzone indywidualnie.
Poz. 4 - 7 i 17 - 19 prowadzone grupowo dla 6 - 8 osb.
W ramach przedmiotu wymienionego w poz. 9 realizowane rodzaje
technik, z
Przedmioty wymienione w poz. 8 - 10 prowadzone z akompaniamentem.
Praktyki sceniczne realizowane zgodnie z planem i wymiarem godzin ustalonym
przez dyrektora
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 -' 62-
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
PIOSENKARSKIE
Zawd: muzyk - wokalista
piosenkarz
SEMESTR
I II III
PRZEDMIOT Liczba tygodni nauki
20 18 20
Liczba godzin tygodniowo
l 2 3 4
1. Interpretacja piosenki 2 2 2
2. Emisja 2 2 2
3. Fizjologia 1 l -
4. Dykcja l l l
5. Fortepian 1 l l
6. 3 3 3
z zasadami i
7. Nauka o muzyce l l 2
z
8. Historia teatru l l -
i literatury
9. Plastyka ruchu i taniec 2 2 2
10. Elemen!y gry_ aktorskiej
- - l
11. Zasady charakteryzacji
-
- l
12. wokalno-instrumen- l l l
talny_
13. Wychowanie fizyczne 2 2 2
14. Podstawy psychologii, l l -
socjologii i organizacji
pracy
15. l - -
elektronicznego
RAZEM 19 18 18
Poz. 8
nr 12
Tabela nr 20
RAZEM
IV godzin
w cyklu
18 nauczania
5 6
2 8
2 8
-
2
l 4
l 4
3 12
2 6
-
2
2 8
l 2
-
l
l 4
2 8
- 2
- l
17 72
16. sceniczne Po 6 godzin tygodniowo w III i IV semestrze wg planu
ustalonego przez studium

17. obcy_ 2 2 2 2 8
18. Gitara klasyczna l l l l 4
19. rekreacyjno- 2 2 2 2 8
-sportowe
Dziennik Ustaw Nr 2
Poz. 1 i 5
Poz. 2
Poz. 3
Poz. 4
Poz. 6
Poz. 7 i 8
- 63-
do tabeli nr 20
prowadzone indywidualnie.
prowadzone po 2 osoby.
prowadzone grupowo dla 3 lub 4 osb.
prowadzone grupowo dla 2 lub 3 osb.
prowadzone grupowo dla 10 - 12 osb.
prowadzone grupowo dla 12 - 16 osb.
Poz. 9, 10 i 15 prowadzone w grupach do 6 osb.
Poz. 12 - 14 prowadzone zbiorowo.
Poz. 18 prowadzone indywidualnie.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 64-
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
RYTMIKI
Zawd: muzyk - nauczyciel rytmiki
SEMESTR
I .
II III
PRZEDMIOT Liczba tygodni nauki
17 17 17
Liczba godzin tygodniowo
l 2 3 4
l. Rytmika 3 3 3
2. Fortepian 2 2 2
3. Improwizacja fortepianowa 2 2 2
4. Technika ruchu 2 2 3
5. Emisja i repertuar 1 l 1
piosenek
6. 2 2 3
7. Cwiczenia z harmonii 1 1 1
8. Nauka o muzyce 2 2 3
9. Anatomia i biomechanika 2 2 -
10. Metodyka prowadzenia 2 2 3
rytmiki
11. Kompozycja ruchowa 2 2 2
utworw
12. instrumenty
- - 2
perkusyjne
13. Flet prosty 1 1 -
14. Wychowanie fizyczne 2 2 2
15. Psychologia
] ]
4 4 -
16. Pedagogika
RAZEM 28 28 28
IV
16
5
3
2
2
3
1
3
1
3
-
3
2
2
-
2
-
26
Praktyka zawodowa - l w semestrach: I, II i III

17. obcy 2 2 2 2
18. Taniec ludowy 2 2 2 2
Poz. 8
nr 13
Tabela nr 21
RAZEM
godzin
w cyklu
nauczanIa
6
12
8
8
10
4
10
4
10
4
10
8
4
2
8
8
110
8
8
Dziennik Ustaw Nr 2
Poz. l i 4
Poz. 2
Poz. 3
Poz. 5
Poz. 6
Poz. 7
Poz. 8, 11 i 12
- 65-
do tabeli nr 21
prowadzone w grupach do 10 osb.
prowadzone indywidualnie.
prowadzone 2 osoby.
W I roku prowadzone indywidualnie,
w II roku - zbiorowo.
prowadzone sa w grupach dla 10 - 12 osb.
prowadzone 2 osoby.
prowadzone grupowo dla 12 - 16 osb.
Poz. 9, 10 i 14 -16 prowadzone zbiorowo.
Poz. 13 prowadzone 2 lub 3 osoby.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2
- 66-
Poz. 8
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
POLICEALNE STUDIUM
ZA WODOWE PLASTYCZNE
Zawd: plastyk
techniki konserwatorskie
PRZEDMIOT
1
1. Historia sztuki
2. Rysunek i malarstwo
3.
4. Fotografia dokumentalna
5. Rysunek zawodowy
6. Technologia
7. Techniki zdobnicze
8. praktyczne
9. Wychowanie fizyczne
10. obcy
11. Godziny do dyspozycji dyrektora
RAZEM
nr 14
POLICEA:LNE STUDIUM ZAWODOWE
. TECHNIKI TEATRALNO-FILMOWEJ
Zawd: plastyk
4
2
2
2
techniczna realizacja
widowisk
Tabela nr 22
KLASA RAZEM
I II godzin
Liczba tygodni nauki tygodniowo
38 34 w cyklu
Liczba godzin tygodniowo nauczanIa
2 3 4
3 3 6
-
- -
4
+5 2 +6 51
2
2
10 _ 10
-
2 2 4
2 2 4
I
2
I
2
32 33
I
2
I
67
Dziennik Ustaw Nr 2 - 67-
do tabeli nr 22
Poz. 1 Przedmiot ,,historia sztuki" jest poszerzony o z zakresu
Poz. 3 Dotyczy "techniczna realizacja widowisk".
Poz. 4 Dotyczy "techniki konserwatorskie".
Poz.6 Przedmiot jest poszerzony o stosownie do potrzeb
specj
)
Poz. 7 Dotyczy "techniki konserwatorskie".
Poz. 8 W uzasadnionych przypadkach przedmiot jest prowadzony wsplnie przez
nauczyciela plastyka i nauczyciela praktycznej nauki zawodu.
Poz. 11 Do dyspozycji dyrektora w dwuletnim cyklu nauczania przeznacza dodat-
kowe 2 godziny na przedmioty artystyczne lub
taka (np. na
Dopuszcza nauczania przedmiotw artystycznych z zastosowaniem
na grupy.
wychowania fizycznego zaleca oddzielnie z
i W przypadku liczby uczniw grupy

Praktyka zawodowa po pierwszym roku trwa 4 tygodnie w potrzeb nauczanej
specj
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 - 68-
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
POMATURALNE STUDIUM
ANIMATORW KULTURY I BIBLIOTEKARZY
Zawd: bibliotekarz
Studium stacjonarne
SEMESTR
I II III
PRZEDMIOT
Liczba tygodni nauki
18 16 18
Liczba godzin tygodniowo
1 2 3 4
1. Wiedza o 3 - -
2. Psychologia 2 2
-
3. Pedagogika
-
2 2
4. Wiedza o kulturze - 2 2
5. Wiedza o nauce i literaturze 2 l -
niebeletrystycznej
6. Literatura 4 4 3
7. Wiedza o i bibliotece 3 4 -
8. Wiedza o 'czytelnictwie . - -
2
9. Warsztaty czytelnicze - - 2
10. informacji. 2 2 2
informacyjna
11. Gromadzenie i 3 1 2
zbiorw
12. Opracowanie zbiorw 3 2 2
13. Organizacja i - -
3
w bibliotece
14. Technologie informacyjne 2 2
-
15. Komputeryzacja biblioteki - 2
16. praktyczne - 2 2
17. Wychowanie fizyczne 2 2 2
18. obcy (I), (II) 4 4 4
Praktyka zawodowa w IV semestrze - 4 tygodnie
RAZEM 30 30 30
Poz. 8
nr 15
Tabela nr 23
RAZEM RAZEM
IV godzin godzin
tygodniowo
w cyklu
12 w cyklu nauczanIa
nauczania
5 6 7
- 1,5 54
- 2 68
-
2 68
- 2 68
-
1,5 52
5 8 250
- 3,5 118
3 2,5 72
2 2 60
2 4 128
2 4 130
3 5 158
2 2,5 78
- 2 68
2 2 60
3 3,5 104
2 4 8
4 8 256
30 60 1920
Dziennik Ustaw Nr 2
- 69-
Poz. 8
1 2 3 4 5 6 7
FAKULTETY *
1. Bibliotekarstwo publiczne 2 2 2
2. Bibliotekarstwo szkolne 2 2 2

1. Biblioterapia
1- -
2 Komunikacja
3. Wiedza o mediach
4. Animacja lokalnych
5. Wychowanie plastyczne
6. Kultura 4 4 4
7. Wiedza o teatrze
8. Wiedza o muzyce
9. Wiedza o filmie
10. Technika pracy biurowej
1-
-
* studium zaliczenie jednego z fakultetw.
Dziennik Ustaw Nr 2 -70 -
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
POMATURALNE STUDIUM KSZTALCENIA
ANIMATORW KULTURY I BIBLIOTEKARZY
Zawd: bibliotekarz
Studium zaoczne
Tabela nr 24
PRZEDMIOT Liczba godzin konsultacjf RAZEM
w semestrze godzin
I II III IV konsultacji
1 2 3 4 5 6
l. z elementami psychologii - - 20 20 40
2. Wiedza o kulturze z elementami wiedzy 12 12 16 - 40
o
3. Wiedza o nauce i literaturze 10 8
- -
18
nie beletrystycznej
4. Literatura 14 24 18 22 78
5. Wiedza o i bibliotece 20 23
- - 43
6. Wiedza o czytelnictwie
- - 16 16 32
7. Warsztaty czytelnicze
- - 10 10 20
8. informacji. 20 12 12 12 56
informacyjna
9. Gromadzenie i zbiorw 18 8 8 8 42
10. Opracowanie zbiorw 10 17 12 16 55
11. Organizacja i - 16 8 10 34
12. Technologie informacyjne 26 10 - - 36
13. Komputeryzacja biblioteki
- -
10 16 26
130 130 130 130 520
FAKULTATYWNE *
l. Bibliotekarstwo Qubliczne
- - 10 10 20
2. Bibliotekarstwo szkolne
- - 10 10 20
Godziny do dyspozycji dyrektora 30 30 10 10 80
RAZEM 160 160 160 160 640
* studium zaliczenie jednej z proponowanych specjalizacji.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 -71-
do tabeli nr 23 i 24
1. Plany nauczama dla zawodu bibliotekarz zestaw
przedmiotw zawodowych i oglnych oraz propozycje
lekcyjnych (do wyboru przez
2. Plany nauczania charakter ramowy; na podstawie planw dyrektor opracowuje
arkusz prac danego szkolnego. Wymiary
godzin poszczeglnych przedmiotw ustalone w planie nauczania dla cyklu
(w formie stacjonarnej) dzielone odpowiednio na lata nauki.
3. na grupy na dla ktrych z programu
nauczania wynika
- prowadzenia laboratoryjnych - "Technologie informacyjne", "Komputery-
zacja biblioteki", obce";
- z przedmiotw zawodowych - "Warsztaty czytelnicze", informa-
cji. informacyjna", "Gromadzenie i zbiorw",
"Opracowanie zbiorw".
4. na grupy stosuje w 30 a na
z obcych - 26 przy czym liczba prowadzonych
w grupach nie , powinna 50% wyt!liaru godzin lekcyjnych
przeznaczonych na danego przedmiotu, oprcz obcych,
z ktrych w grupach prowadzone w szerszym zakresie.
5. Zakres dzielenia (klasy) na grupy jest od warunkw
finansowych, lokalowych i kadrowych
6 .. wychowania fizycznego prowadzone w grupach nie mniej
15 i nie 30 (oddzielnie wg W przypadku liczby
grupy
7. Przedmioty realizuje studium w oparciu o nauczania,
kadrowe i finansowe - w czasie cyklu nauczania.
Tematyka i liczba godzin na poszczeglne przedmioty ustalana jest
przez dyrektora
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2 -72-
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
POMATURALNE STUDIUM KSZTALCENIA
ANIMATORW KUL TURY I BIBLIOTEKARZY
Zawd: bibliotekarz
Specjalizacja: biblioterapia
SEMESTR
I II III
PRZEDMIOT Liczba tygodni nauki
18 16 18
Liczba godzin tygodniowo
1 2 3 4
1. Wiedza o 3
- -
2. Psychologia 2 2 -
3. Pedagogika
-
2 2
4. Wiedza o kulturze
-
2 2
5. Wiedza o nauce i literaturze - 2 -
niebeletrystycznej
6. Literatura 4 4 2
7. Wiedza o i bibliotece 2 2 -
8. Wiedza o
- - -
9. Warsztaty czytelnicze - - 2
10. informacji. 2 2 2
informacyjna
II.Gromadzenie i zbiorw 3 1 2
12. Opracowanie zbiorw 3 2 2
13. Organizacja i -
.
-
w bibliotece
14. Technologie 2 2 -
15. Komputeryzacja biblioteki - 2
16. praktyczne
-
2 2
17. Wychowanie fizyczne 2 2 2
18. obcy (I), (II) 2 2 2
19. Socjologiczne i filozoficzne 2 - -
problemy zdrowia i choroby
20. Podstawy anatomii i fizjologii 4 - -

21. Podstawy rehabilitacji - - 2
22. Problemy ludzi chorych 1 - -
i
23. Podstawy pomocy psychologicznej - 2 2
24. Biblioterapia 1 2 2
25. Arteterapia -
2 2
26. Kultura w biblioterapii -
,.
- 2
RAZEM 33 33 32
Poz. 8
Tabela nr 25
RAZEM
IV godzin
tygodniowo
12 W cyklu
nauczania
5 6
- 3
- 4
-
4
- 4
-
2
2 8
- 4
2 2
2 4
2 4
2 8
3 10
2 2
-
4
2 4
-
4
2 8
2 8
- 2
-
4
3 5
-
1
2 6
2 7
2 6
2 4
32 130
Dziennik Ustaw Nr 2 -73 -
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
POMATURALNE STUDIUM
ANIMATORW KULTURY I BIBLIOTEKARZY
Zawd: animator kultury
Poz. 8
nr 16
Tabela nr 26
Semestry
I II III IV Liczba godz.
Lp.
PRZEDMIOT Liczba tygodni nauki
Razem w 2-letnim
18 16 18 12 cyklu
Liczba godzin tygodniowo nauczania
1 2 3 4 5 6 7 8
I Teoretyczne przygotowanie 7 7 8 7 29 466
do animacji
l Wiedza o animacji l l l l 4 64
2 Elementy wiedzy o kulturze l l l - 3 52
3 Wiedza o sztuce 3 3 2 2 10 162
do wiedzy o sztuce, Literatura, Teatr,
Film, Fotografia, Plastyka, Muzykal
4 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy 2 2 2 2 8 128
animacji
5 Wiedza o lokalnych
- -
l l 2 30
6 Prawne i ekonomiczne podstawy
- -
l 2 30
kulturalnej
II Praktyczne przygotowanie 11 11 8 9 39 566
do animacji
l Metody i techniki animacji 3 3 2 2 10 162
2 Komunikacja 3 3 - -
6 102
3 Kultura
- - l l 2 30
4 Technika pracy l - - - l 18
5 Techniczne w animacji
-
l 2 4 58
6 obcy 2 2 2 2 8 98
7 Wychowanie fizyczne 2 2 2 2 8 98
w przypadku wyboru przez specjalizacji tanecznej godziny przeznaczone
na Wychowanie Fizyczne do programu specjalizacji tanecznej
ID
fakultatywne 12 12 14 14 52 828
Animacja wyspecjalizowana
30 30 30 30 120
IV
PrakJyki
l Praktyki - 2 2 2 6 92
2 Wakacyjne warsztaty metodyczne i twrcze
-
-
1 30
3 Praktyka zawodowa - - - 4 tyg. 120
242
Dziennik Ustaw Nr 2 -74 - Poz. 8
FAKULTATYWNE
PLAN NAUCZANIA ANIMACJI WYSPECJALIZOWANEJ
Semestry
Lp. I II III IV Liczba godz.
Przedmioty nauczania
Liczba tygodni nauki Razem w l-letnim
specjalizacji
18 16 18 11 cyklu
Liczba godzin tygodniowo nauczania
1 2 3 4 5 6 7 8
Animacja lokalnych 12 12 14 14 52 828
l Elementy psychologii l l
- - l 34
l Poznawanie lokalnego l l 2 2 6 94
3 Edukacja 2 2 2 2 8 128
4 Komunikacja w 3 3 - - 6 102
lokalnych
5 Problemy socjalne w lokalnej l l - - 4 68
6 Animacja zadaniowych
- - 2 - l 36
7 Animacja grupy zabawy
- 2 - - 2 32
8 Problemy etyki zawodowej animatora kultury
- - - l 2 24
9 Podstawy organizacji i kierowania l l 2 l 6 94
10 marketingowe l - 2 2 6 96
11 Pracownia
- -
4 4 8 120
Teatr 12 12 14 14 52 828
l Wiedza o teatrze l l l l 4 64
2 w teatrze amatorskim 4 4 4 5 17 268
3 Scenografia 2 2 2 2 8 128
4 Kultura l l l 2 5 76
5 Repertuar teatru amatorskiego l l l - 3 52
6 Taniec l l - - 2 34
7 Teatr (lalkowy i planu) l l 3 3 8 124
8 Plastyka i technika wyrazu scenicznego
- - 2 l 3 48
9 Drama l l - - 2 34
Taniec 12 12 14 14 52 828
l Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii 2 - - - 2 36
i biomechaniki
2 Historia i baletu - - l 2 4 60
3 Rytmika z umuzykalnieniem l 2
- - 4 68
4 Techniki taneczne
a) podstawy techniki klasycznego 2 2
- - 4 68
b) technika wolna - - 2 2 4 60
c) technika jazzowego 2 2
- - 4 68
5 Polskie narodowe 2 2 2 - 6 104
6 Folklor taneczny wybranych regionw Polski 2 2 2 2 8 128
7 Taniec towarzyski
-
2 2 2 6 92
8 Mody taneczne - - 2 2 4 60
9 Wybrane zagadnienia i kompozycji
- - 2 4 6 84
Fotografia 12 12 14 14 52 828
l Historia i estetyka fotografii 2 2 2 2 8 128
2 Zagadnienia kompozycji i specyficzych l l l l 4 64
form fotografii
3 Technika i technologia fotografii 4 3 2 2 1 I 180
4 Pracownia fotografii 5 6 7 7 25 396
5 rejestracji obrazu
- - 2 2 4
Dziennik Ustaw Nr 2 -75 - Poz. 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Film 12 12 14 14 52 828
I Historia filmu 3 2 3 5 15 200
2 Wybrane zagadnienia z teorii filmu
-
2 2 2 6 92
3 Budowa scenariusza filmowego 2 2 2 - 6 104
4 Metodyka pracy w klubie filmowym - - 4 4 8 120
5 Pracownia realizacji filmu 3 2 - - 6 86
6 Realizacja filmu 4 4 3 3 14 226
Turystyka 12 12 14 14 52 828
I Podstawy wiedzy o turystyce 2
- - -
2 36
2 Podstawy ekologii 2 2
- -
4 68
3 Geografia turystyczna 2 3 3 4 12 186
4 Metodyka programowania turystyki 2 3 - - 5 84
5 Metodyka krajoznawstwa
- - 3 4 7 102
6 Antropogeografia
- 2 2 -
4 68
7 Ekonomiczne i prawne podstawy turystyki
- - 2 2 4 60
8 Biomedyczne podstawy turystyki 2 - - - 2 36
9 techniczne w turystyce - - 2 2 4 60
10 obcy 2 2 2 2 8 128
Turystyka i rekreacja 12 12 14 14 52 828
I Geografia turystyczna 2 2 2 2 8 128
2 Metodyka programowania turystyki 2 3 - - 5 84
3 Metodyka pracy krajoznawczej
- - 2 2 4 60
4 ruchu turystycznego
- - 2 2 4 60
5 Podstawy ekologii
- - 1 I 2 30
6 Biomedyczne podstawy rekreacii i turystyki 2 - - - 2 36
7 Metodyka rekreacji 2 2 2 2 8 128
8 Formy ruchowej 2 3 3 3 II 174
9 obcy 2 2 2 2 8 128
Arteterapia 12 12 14 14 52 828
I Socjologiczne i filozoficzne problemy zdrowia 2 - - - 2 36
i choroby
2 Podstawy anatomii i fizjologii 4 - - -
4 72
3 Problemy chorych i 2 - - - 2 36
4 do arteterapii 2 - - - 2 36
5 Drama - - - 2 2 24
6 Wspomaganie przez
.l .1
.Q 22 316
a) Biblioterapia 2 2 - -
4 68
(
b) Muzykoterapia -
-
2 2 4 60
c) Metody i techniki teatralne -
2 2 - 4 68
d) Metody i techniki plastyczne
- -
4
-
6 72
e) Choreoterapia - - - 4 4 48
7 Podstawy rehabilitacji - 4 - -
4 64
8 Podstawy pomocy psychologicznei - 4 2 2 8 124
9 Warsztat arteterapii - - 4 4 8 120
Dziennik Ustaw Nr 2 -76 -
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
POMATURALNE STUDIUM
ANIMATORW KULTURY I BIBLIOTEKARZY
Zawd: animator kultury
Specjalizacja: animator lokalnych
PRZEDMIOT I
l 2
1. Wiedza o kulturze 10
2. do wiedzy o sztuce 10
3. Podstawy wiedzy o plastyce
-
4. Podstawy wiedzy o literaturze 10
5. Podstawy wiedzy o filmie 20
6. Podstawy wiedzy o muzyce
-
7. Podstawy wiedzy o teatrze
-
8. Wiedza o animacji 10

9. Praktyczne podstawy animacji 10

10. Wiedza o wsplnotach lokalnych
-
11. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy 20
animacli
12. Prawno-ekonomiczne podstawy
-
kulturalnej
13. Kultura
-
14. techniczne w animacji -

15. Technika pracy 10
16. Komunikacja -
17. Problemy socjalne w

lokalnYQ1
18. Animacja zadaniowych -
19. Poznawanie 10
20. Edukacja -
21. Animacja gruJ?)'_ zabawy 10
22. Podstawy organizacji i kierowania -
23. Problemy etyki zawodowej animatora -
kultury
24. Do dyspozycji dyrektora studium 10
RAZEM 130
SEMESTR
II
3
10
-
10
10
10
-
-
10
10
10
20
10
-
-
10
-
10
-

-
-
-
-
10
130
I
\
\
III
4
10
-
10
10
-
10
10
-
10
10
-
10
10
10
-
-
10
-
-
10

-
-
10
130
Poz. 8
Tabela nr 27
RAZEM
IV godzin
konsultacji
S 6
10 40
-
10
-
20
-
30
- 30
10 20
10 20
-
20
10 40
-
20
-
40
-
20
20 30
10 20
-
20
20 20
-
20
10 10
-
10
-
10
- 10
10 10
10 10
10 40
130 520
Dziennik Ustaw Nr 2
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
OGNISKO ARTYSTYCZNE
muzyczna

PRZEDMIOT
l
1. Przedmiot (instrument)
2. Umuzykalnienie
3. Chr lub instrumentalny
4. Rytmika

PRZEDMIOT
l
1. Przedmiot (instrument lub
2. Fortepian dodatkowy
3. Nauka o muzyce
4.
5. Chr
6. instrumentalny
-77- Poz. 8
nr 17
Tabela nr 28
ROK NAUKI
I II III IV UWAGI
Liczba godzin tygodniowo
2 3 4 S 6
] ] ] ]
Indywidualnie
3 3 4 4
Zbiorowo
Zbiorowo
Zbiorowo
ROK NAUKI
I II III IV UWAGI
Liczba godzin tygodniowo
2 3 4 5 6
- - - - Indywidualnie
Indywidualnie
3 3 4 4
Zbiorowo
Zbiorowo
Zbiorowo
- - - - Zbiorowo
godzin na poszczeglne przedmioty ustala dyrektor ogniska artystycznego.
Dziennik Ustaw Nr 2
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
OGNISKO ARTYSTYCZNE
plastyczna

PRZEDMIOT
l
l. Rysunek i kolorystyczne
2. Modelowanie

PRZEDMIOT
l
1. Wiedza o sztuce
2. Rysunek i malarstwo
3. artystyczne
(np. grafika, fotografia artystyczna)
-78 -
Tabela nr 29
ROK NAUKI
I II UWAGI
Liczba godzin tygodniowo
2 3 4
] ]
W grupach
5 5
do 20 osb
ROK NAUKI
I II
UWAGI
Liczba godzin tygodniowo
2 3 4
] ]
Zbiorowo
8 8
W grupach do 20 osb
W potrzeb i
w grupach
do 20 osb
godzin na poszczeglne przedmioty ustala dyrektor ogniska artystycznego.
Poz. 8
Dziennik Ustaw Nr 2
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
OGNISKO ARTYSTYCZNE
baletowa

PRZEDMIOT
l
1. Taniec ludowy
2. Zabawy ruchowe
3.Umuzykalnienie

PRZEDMIOT
l
1. Technika taneczna
2. Taniec ludowy i charakterystyczny
3. Rytmika
4. o
-79 -
Tabela nr 30
ROK NAUKI
I II III IV UWAGI
Liczba godzin tygodniowo
2 3 4 5 6
l l l l
w grupach
do 20
uczniw
3 3 4 4
Zbiorowo
Zbiorowo
ROK NAUKI
I II III IV UWAGI
Liczba JZ,odzin tyJZ,odniowo
2 3 4 5 6
-
- - -

do 20
uczniw
5 5 5 5
Zbiorowo
- - - -
Zbiorowo
godzin na poszczeglne przedmioty ustala dyrektor ogniska artystycznego.
Poz. l W dziale oraz poz. 1 i 2 w dziale z akompania-
mentem.
Poz. 8
\,
l
- 80-
Szanowni
WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY
MINISTRW uprzejmie informuje o zaprenumerowania na rok 1999 wydawnictw:
DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Cena rocznej prenumeraty wynosi 520,00
Cena prenumeraty nie obejmuje
DZIENNIKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "MONITOR POLSKI"
Cena rocznej prenumeraty wynosi 100,00
Cena prenumeraty nie obejmuje
MONITORA POLSKIEGO "B" - finansowych akcyjnych i innych pod-
miotw gospodarczych
Cena rocznej prenumeraty wynosi 1200,00
DZIENNIKA MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI - informacje
prawne z zakresu problematyki resortu zdrowia
Cena rocznej prenumeraty wynosi 28,00
DZIENNIKA MINISTERSTWA FINANSW
Cena rocznej prenumeraty wynosi 45,00
BIULETYNU PUBLICZNYCH
Cena rocznej prenumeraty wynosi 560,00
LEGISLACYJNEGO Biuletynu Rady Legislacyjnej - dokumenty i informacje o dzia-
Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrw oraz i studia problemw legislacji,
prawa, procedur i technik legislacyjnych
Cena rocznej prenumeraty wynosi 115,00
Instytucje, i osoby fizyczne zainteresowane wydawnictw proszone o dokonanie
ty na konto BPH S.A. I Warszawa nr 10601028-1717-30000-622001
Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrw
ul. 69/71, 02-903 Warszawa
WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY
MINISTRW uprzejmie informuje PT Klientw, rezygnacja z prenumeraty w trakcie roku wydawniczego nie
dzie nie adresu oraz ceny prenumeraty
zwracane.
Wszelkich informacji na temat prenumeraty lub zakupu wydawnictw udziela
Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrw,
tel. 694-67-50 i 694-67-52, fax 694-62-06
Egzemplarze oraz na podstawie zamwienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrw, ul. 69n1, 02-903 Warszawa
Reklamacje z powodu poszczeglnych numerw na do Wydawnictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrw, ul. 69n1, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu kolejnego numeru
o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy na Wydawnictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrw
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrw
Redakcja: Biuro Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Rzeczypospolitej Polskiej " Monitor Polski"
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, P-29
druk i Wydawnictw i POl igrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrw
ul. 69n1, 02-903 Warszawa, tel. 694-67-50, 694-67-52 i 694-67-03, fax 694-62-06
z polecenia Prezesa Rady Ministrw w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrw,
ul. 69n1 , 02-903 Warszawa
Zam.20/W/C/99 ISSN 0867-3411 Cena 6 48 gr