You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 59 - 3298- Poz.

634
634
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 21 czerwca 1999 r.
w sprawie warunkw i trybu wydawania kart pojazdw, wzoru karty pojazdu i jej opisu.
Na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872)
co
1. 1. w jest mowa o:
1) ustawie - rozumie przez to z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160,
poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133,
poz. 872),
2) dokumenty - rozu-
mie przez to Ministra Transpor-
tu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r.
w sprawie dokumentw
wpisu danych do karty pojazdu oraz jed-
nostek przechowy-
waniem i wydawaniem kart pojazdu (Dz. U. Nr 59,
poz. 633),
3) organie - rozumie przez to odpo-
wiednio Mazowieckiego oraz
organy jednostek, o ktrych mowa wart. 73 ust. 3
ustawy.
2. Przepisy do
pojazdu stosuje odpowiednio do organw
jednostek, o ktrych mowa wart. 73 ust. 3 ustawy.
2. 1. Karta pojazdu, zwana dalej jest do-
kumentem przypisanym do pojazdu,
w
1) dane identyfikacyjne pojazdu,
2) parametry techniczne pojazdu,
3) dane identyfikacyjne pojazdu,
4) dane pojazdu.
2. Wzr karty do
3. 1. karty
1) producent lub importer nowych pojazdw dla
dego pojazdu samochodowego wprowadzanego
do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej,
2) organ przy pierwszej rejestracji na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu spro-
wadzonego z zagranicy i tam zarejestrowanego,
3) organ karty, o ktrych mowa
w 6 i 7.
2. strony karty odpowiednio or-
gan
3. Wpisw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, dokonuje
na podstawie dokumentw wymienionych w roz-
dokumenty.
4. W przypadku nabycia pojazdu, dla ktrego zo-
wydana karta, organ dokonuje wpisu
danych identyfikacyjnych pojazdu oraz da-
nych pojazdu.
5. W przypadku zmiany stanu faktycznego wyma-
zmiany danych zamieszczonych w dowodzie
rejestracyjnym organ dokonuje odpo-
wiednich wpisw w karcie w rubryce "Adnotacje
dowe" lub w rubryce "Zmiany parametrw technicz-
nych pojazdu".
6. 1. W przypadku gdy w karcie brak wolnych
miejsc na dokonanie wpisw infor-
macje, o ktrych mowa wart. 78 ust. 2 ustawy, organ
wydaje a ponadto w rubryce
"Adnotacje dokonuje wpisu o przyczynie
wydania nowej karty.
2. organ unie-
przez prawego grnego rogu wszyst-
kich stron karty i zwraca
7. 1. W przypadku utraty karty organ
na pisemny wniosek pojazdu wydaje wtr-
nik karty po:
1) przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu,
2) przez stosownego
nia pod za
szywych
2. W przypadku zniszczenia karty w stopniu powo-
jej organ na pisem-
ny wniosek pojazdu wydaje wtrnik karty
pojazdu po:
1) przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu,
2) oddaniu dotychczasowej karty.
3. W przypadku utraty karty przed zarejestrowa-
niem pojazdu, na pisemny wniosek pojaz-
du organ wydaje wtrnik karty po uzyska-
niu potwierdzenia, utracona karta wydana. Do
wniosku pojazdu
1) producenta, im-
portera lub organ ktry utraco-

2) Policji
utraty karty.
5. W przypadkach w ust. 1-3 organ
wtrnik karty, w rubryce "Adno-
Dziennik Ustaw Nr 59 - 3299- Poz. 634
tacje dokonuje zapisu o przyczynie wyda-
nia wtrnika karty.
8. 1. pojazdu pismem maszy-
nowym, wpi-
sw oraz cyfry O (zero) i litery
O poprzez oznaczenia cyfry (0).
2. W przypadku gdy nie jest
karty w sposb w ust. 1,
czarnym tuszem, czytelnie, drukowanym pismem
w sposb zapisw.
3. Przed wydaniem karty tego
dokumentu, zgodnie z do
pokrywa komplet wraz z blankie-
tem.
9. wchodzi w z dniem 1 lip-
ca 1999 r.
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej:
T. Syryjczyk
do Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 1999 r. (poz. 634)
WZR KARTY POJAZDU
KARTA
POJAZDU
Widok na