Dziennik Ustaw Nr 35 - 1989 - Poz.

327 i 328
327
Ą MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 kwietnia 1999 r.
w sprawie ś wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
z ł przyznania w 1999 r. premii termomodernizacyjnej.
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 18 grud-
nia 1998 r. o wspieraniu ę ę ć termomoderni-
zacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121) ą ę co na-
ę
§ 1. ś ć wynagrodzenia prowizyjnego, po-
bieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytu-
ł przyznania w 1999 r. premii termomodernizacyjnej,
wynosi 0,5% kwoty przyznanej premii.
§ 2. ą wchodzi w ż po ł
14 dni od dnia ł i ą do dnia
31 grudnia 1999 r.
Minister Finansów: w z. J. Bauc
328
Ą MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 31 marca 1999 r.
w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
ł ę ś
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 ź
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) za-
ą ę co ę
§ 1. Ustala ę plan rozwoju Kamiennogórskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej ł ę ś
w Kamiennej Górze, ą ł ą do ą
dzenia.
§ 2. ą wchodzi w ż po ł
14 dni od dnia ł
Minister Gospodarki: J. Steinhoff
ł ą do ą Ministra
Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r.
(poz. 328)
PLAN ROZWOJU KAMIENNOGÓRSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
Ł Ę Ś
I. ę
Plan rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej ł ę ś ś cele
ustanowienia strefy oraz ł ś techniczne
i organizacyjne, ł ż ą ą ę tych celów, obo-
ą ą ą ą ł ń ą
do ą ę celów ustanowienia strefy i terminy wy-
konania tych ą
Specjalna Strefa Ekonomiczna ł ę
ś w Kamiennej Górze ł ustanowiona
ą Rady Ministrów z dnia 9 ś
1997 r. (Dz. U. Nr 135, poz. 903 i z 1998 r. Nr 121,
poz. 788), wydanym na podstawie ustawy z dnia
20 ź 1994 r. o specjalnych strefach ekono-
micznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106,
poz. 668).
ę utworzono w regionie ą ę wyso-
kim poziomem bezrobocia, o ż strukturze
ł ł lekki, elektromaszynowy, farma-
Dziennik Ustaw Nr 35 - 1990 - Poz. 328
ceutyczny, ł budowlanych, papierniczy, na-
wozów fosforowych, meblarski). W wyniku transfor-
macji gospodarczej ę ś ć ż ę
ń ł zlikwidowana, ą znacz-
ą ę bezrobotnych. Stworzenie odpowiedniej licz-
by nowych miejsc pracy dla tych ludzi wymaga zasto-
sowania silnych ź proinwestycyjnych. W ra-
mach obecnie ą ą przepisów szczególnie
korzystne warunki inwestowania oferuje specjalna
strefa ekonomiczna.
Utworzenie strefy pozwoli ż na ł
wykorzystanie potencjalnych ż ś regionu, ta-
kich jak: dogodne ł ż ą z ł ko-
munikacyjnego, ś ć granicy z ą ą
i ą ą Niemiec oraz ą rozbu-
dowane szkolnictwo ą ł ż do ż
nych zawodów.
ł ą ą ą ę ą ć na
zbywaniu na rzecz inwestorów prawa ł ś grun-
tów, gospodarowaniu ą oraz przeprowa-
dzaniu przetargów lub ń udzielaniu inwesto-
rom ń na prowadzenie ł ś gospodar-
czej na terenie strefy, wykonywaniu ż ą kontroli
ł ś ę strefy oraz ustalaniu za-
kresu tej kontroli.
W Specjalnej Strefie Ekonomicznej ł ę
ś w Kamiennej Górze ę ą preferowane ma-
ł i ś ę Rozwój strefy, a tym sa-
mym zakres ł ń ą ą w sferze infra-
struktury, ę ż w ł mierze od na-
ł inwestorów, profilu i ś produkcji, zapo-
trzebowania na media oraz czynników ą
m.in. z wzajemnych ń
ł ą z ą ł oraz infra-
struktury ę ą sami inwestorzy, nato-
miast koszty rozwoju infrastruktury ą
media do granic strefy ą ą ą dyspo-
nenci mediów oraz gminy.
Inwestorzy ą do dyspozycji ż zasoby wy-
kwalifikowanej ł roboczej. ę system szkol-
nictwa zawodowego daje ż ś ć zdobycia kwalifi-
kacji ą potrzebom inwestorów.
Preferowani ę ą inwestorzy, którzy trwale ą ż ą
ę ze ą szybko ę ą ć nowe miejsca pracy
i ć naturalne zasoby regionu.
II. Cele ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej
Celem utworzenia strefy jest rozwój gospodarczy
regionu, który bez zastosowania specjalnych ź
ekonomicznych nie ł ć niekorzystnych
skutków transformacji gospodarczej, dokonanej w Pol-
sce w latach 1989-1993.
1. Cele strategiczne:
- zmniejszenie bezrobocia w regionie poprzez
utworzenie na terenie strefy oraz w jej otoczeniu
nowych miejsc pracy,
- ł nowego ś ł
go o ż profilu produkcyjnym,
zdolnego ć ż kwalifikacje
pracowników,
- zagospodarowanie nieczynnych obiektów po
zlikwidowanych ł ł
- rozwój nowych ł i ś ę
biorstw, ą szeroko ę
szkolnictwo zawodowe w regionie,
- tworzenie ł ś infrastruktury dla zapew-
nienia warunków do generowania innowacji,
- transfer nowych technologii do nowo utworzo-
nych podmiotów gospodarczych.
2. ł
- promocja strefy w kraju i za ą
- rozwój ż ą mocne strony
regionu (takich jak ł lekki, meblarski,
maszynowy, tworzyw sztucznych, ł
budowlanych, elektromaszynowy),
- preferowanie ł ś ą koopera-
ę z podmiotami ł ą w regionie poza
ą oraz pomoc w tworzeniu i promowaniu
ę ą nowoczesne
technologie,
- ż ł ś gospodarczej na tere-
nie strefy,
- ł monitorowanie ł strefy na ś
sko naturalne.
III. Ś techniczne
Specjalna Strefa Ekonomiczna ł ę
ś w Kamiennej Górze, o ogólnej powierzchni
226,42 ha, ł ę z dwóch obszarów:
- Kamienna Góra o powierzchni 119,44 ha,
- Nowogrodziec o powierzchni 106,98 ha.
Obszar Kamienna Góra
Na terenie obszaru Kamienna Góra ż
dwa kompleksy:
Kamienna Góra l-teren po zlikwidowanych ł
dach ł o powierzchni 9,2 ha, zabudowa-
ny budynkami i budowlami o powierzchni ż
56 075 m
2
. Obiekty te ą remontu, a ę ś ć
z nich wyburzenia. Niektóre obiekty ą ę pod
nadzorem konserwatorskim.
Kamienna Góra II - teren nie zabudowany, o po-
wierzchni 110,24 ha, ł ż w ł
ę ś miasta.
Obszar Nowogrodziec
Obszar Nowogrodziec to grunty nie zabudowane,
ł ż w ł ę ś gminy Nowo-
grodziec, w ę Wykroty.
l
Dziennik Ustaw Nr 35 - 1991 - Poz. 328
Struktura ł ś
Lp. Nowogrodziec
Kamienna
Razem
Góra
1 Specjalna Strefa Ekonomiczna ł ę
ś w Kamiennej Górze SA
2 Agencja ł ś Rolnej Skarbu ń
3 Skarb ń
Razem
1. Infrastruktura techniczna
1. 1. Obszar Kamienna Góra
1.1.1. Kompleks Kamienna Góra I
ż informacje, ś ą ę ś ć in-
frastruktury technicznej w strefie, ą obu kom-
pleksów ą w ł obszaru Kamienna Gó-
ra, z tym ż kompleks I, usytuowany na terenach po
zlikwidowanych ę produkcyjnych,
ż ć ę inwestorom ż w chwili
obecnej, na bazie ą infrastruktury, natomiast
kompleks II wymaga dodatkowych ł w tym
zakresie.
Woda
Dostawy wody realizowane ą z ę w Janiszo-
wie oraz Betlejem. Dyspozycyjne zasoby wody wy-
ą 550 m
3
fh, po rozbudowie ę ć ą ś ć
660 m
3
fh, a obecny pobór 330 m
3
fh. Obydwa ę
ą ł ą z miastem magistralami o ś
500 mm i 250 mm. Lokalizacja zbiornika wyrównaw-
czego pozwala na ą ę wody do
strefy.
Istnieje ż ś ć poboru wód powierzchniowych
w ś ł 100 m
3
fh do celów ł
z ł ą przez miasto rzeki Bóbr.
Ś
ś ć oczyszczania ś przez nowo wybu-
ą ą ę wy-
nosi 821 m
3
fh. Aktualne wykorzystanie szacowane jest
na 584 m
3
fh, a zatem rezerwa wynosi 237 m
3
fh. ć ko-
lektorów ą ł miasto pracuje w systemie
grawitacyjnym. W ę ś ą to nowe kolektory,
a ę w dobrym stanie technicznym, wykorzystane
w 50%.
Energia elektryczna
Dyspozycyjna rezerwa mocy ą linii
110 kV, rozdzielni i stacji transformatorowych wynosi
42 MW, co zapewnia odpowiednie dostawy energii
elektrycznej w pierwszej fazie ł strefy. Przy
niewielkich ł zasoby wolnych mocy ż
ę ć do 58 MW. Energia pochodzi z Elektrowni
TUROSZÓW i po zniesieniu cen ł ę stosun-
kowo tania.
106,98 ha 32,30 ha 139,28 ha
- 60,44 ha 60,44 ha
- 26,70 ha 26,70 ha
106,98 ha 119,44 ha 226,42 ha
ł
ł ą miasto ł o mocy
cieplnej 90 MW, wykorzystywana jest obecnie w 50%.
Produkuje ona ż ę ą która mo-
ż ć ł do strefy. Inwestorom strefy ż
ć do dyspozycji ok. 45 MW mocy cieplnej, co
w ł zaspokaja przewidywane potrzeby.
Gaz
ą magistrale wysokiego ś posiada-
ą ę 9,5 mln m
3
gazu rocznie, co w ł zaspo-
koi przewidywane zapotrzebowanie inwestorów strefy.
Telekomunikacja
Ś ł telekomunikacyjnych na tere-
nie miasta Kamienna Góra ą ę Telekomunika-
cja Polska S.A. oraz Dialog S.A., które ą
wszystkie potrzeby w tym zakresie. Miasto ł
ć ś ł z Jeleniej Góry i ł z re-
ą ś 100 Mb. Teren strefy ę jest
ę telefonii komórkowej Era GSM i Centertel.
Drogi
Przez miasto Kamienna Góra ą
- droga krajowa nr 371 - Bolków-Kamienna Gó-
ra-Lubawka ś graniczne), która swój po-
ą bierze przy zbiegu dróg krajowych nr 3 - re-
lacji Szczecin-Jakuszyce ś graniczne)
oraz nr 5 do ł Droga krajowa nr 371 jest
w trakcie modernizacji, finansowanej ze ś
PHARE na odcinku Kamienna Góra-Lubawka
i Bolków-Kamienna Góra. Dla usprawnienia ru-
chu na ł Europy ż ł ć
ę Kamiennej Góry, jednak z uwagi na
brak ś jej realizacja nie jest ż
- droga wojewódzka nr 367 ł ą miasto Kamienna
Góra z ł a przez ą ę droga-
mi wojewódzkimi nr 297 i 356 - z ś gra-
nicznym w ę ł Zgorzelca,
- przewiduje ę ę autostrady A-3 wraz z no-
wym ś granicznym.
Kolej
Kamienna Góra ż przy szlaku kolejowym, bie-
ą z Lubawki (granica ń przez Marciszów
Dziennik Ustaw Nr 35 - 1992 - Poz. 328
do Jeleniej Góry i ł Teren strefy ę ob-
ł przez ę w Kamiennej Górze.
1. 1. 2. Kompleks Kamienna Góra II
Woda
Dostawy wody ę ą realizowane z ą
o ś 150 mm, ą ą z ą komplek-
su. Konieczne ę ł ż na terenie kompleksu
sieci rozdzielczej o ł ą ł ś 7,3 km.
Ś
Kolektor kanalizacji sanitarnej zlokalizowany jest
w ż torów kolejowych ą do kom-
pleksu. Odbiór ś wymaga budowy 7,5 km kana-
lizacji sanitarnej.
Energia elektryczna
W ś ą kompleksu znajduje
ę ł punkt zasilania (GPZ) 110/20 kV, o rezerwie
mocy 10 MW. Zapewnienie ę dostaw ener-
gii elektrycznej wymaga wybudowania 3-4 stacji
transformatorowych oraz linii ś ę ć o ł
ś 9,2 km.
ł
W ż strefy przebiega ć ł zasi-
lana z miejskiej ł Dostawy ł do
poszczególnych obiektów strefy ą ć realizowa-
ne po wybudowaniu rozdzielczej sieci cieplnej.
Gaz
Dostawy gazu w ś 500 m
3
/h ą ć realizo-
wane z ą ś ś zlokalizowane-
go przy torach kolejowych w ż strefy. Dostawy
ę ś gazu ą wykonania stacji reduk-
cyjnej w rejonie przejazdu kolejowego na ulicy Jelenio-
górskiej oraz ł ż ą ś ś
o ł ś 7,4 km.
Telekomunikacja
Obecnie ą prace ą ć teleko-
ą do terenu kompleksu, co zapewni ł
pokrycie potrzeb inwestorów w tym zakresie.
Drogi
ę do kompleksu ż jest przez ulice: Je-
ą ą i ą Dla odpowiedniego
skomunikowania kompleksu ż ć
6,8 km dróg ę oraz ć na-
wierzchnie ulic Jedwabnej i Towarowej.
Kolej
Opisywany teren przylega do towarowo-osobowej
stacji kolejowej w Kamiennej Górze, ż
w ę ą ł
1.2. Obszar Nowogrodziec
Woda
Dostawy wody ę ą realizowane ze stacji uzdatnia-
nia o ś 2900

ę Od stacji do miejsco-
ś Wykroty biegnie ą o przekroju 225 mm,
od którego odchodzi w kierunku zachodnim ł ę
nie o ś 110 mm, ą przez teren stre-
fy. ę do celów ł ż ć
z nieczynnego obecnie ę ł ż w miejsco-
ś Godzieszów, oddalonego od obszaru Nowogro-
dziec o 1,5 km. Dostawa wody do poszczególnych
obiektów ć ę wykonania 7,9 km rozdziel-
czej sieci ą
Ś
Odbiór ś wymaga ł ż 7 km rozdzielczej
sieci kanalizacyjnej i oddania do ż oczyszczalni
budowanej w ramach programu skanalizowania gmi-
ny.
Energia elektryczna
Przez teren obszaru biegnie w kierunku ł
ł napowietrzna linia energetyczna 220 kV.
W ł ś 1 km od granicy strefy, od strony ł
no-wschodniej, biegnie napowietrzna linia energetycz-
na 110 kV. Obszar Nowogrodziec ę zasilany z od-
dalonego o 3 km od granicy strefy GPZ w Czerwonej
Wodzie, gdzie rezerwa mocy wynosi 13 MW, a po roz-
budowie - 25 MW. Dostawy energii ę ą ć
ż zainstalowania linii kablowych 20 kVo ł
ś 3 km oraz budowy dwóch stacji transformatoro-
wych.
Energia cieplna
Ani na terenie obszaru, ani w jego ż nie ma
ź ł energii cieplnej. Ze ę na koszty nie prze-
widuje ę budowy centralnej ł
Gaz
Przez tereny strefy ą dwa ą wy-
sokiego ś o ś 200 i 300 mm. Wybudo-
wanie stacji redukcyjnej ś ś o wydaj-
ś 5000 m
3
/h gazu oraz wykonanie 5,8 km sieci ga-
zowej ą zapewni ę ą ś ć gazu.
Koszty wykonania sieci ą poniesione ł
przez inwestorów.
Telekomunikacja
W ś ą strefy znajduje ę
wyprowadzenie z kabla telekomunikacyjnego relacji
ł które ż ł ą
ą ś numerów.
Drogi
Teren strefy przylega do:
- drogi krajowej nr 4 ł
ł która ł ą teren obszaru z ł o 20 km
towarowo-osobowym przejsclem granicznym
w ę ł Zgorzelca,
- drogi wojewódzkiej nr 296 ń Ż ń prowa-
ą do autostrady A-12 Olszyna ś gra-
ł
Dziennik Ustaw Nr 35 - 1993 - Poz. 328
W ł ś 300 m od granic strefy, na planowa-
nej autostradzie A-4 ę ł
wschodnia granica kraju), projektowany jest ę ł
zjazdowo-wjazdowy Godzieszów.
Na terenie obszaru konieczne ę wykonanie ok.
7 km dróg ę
Kolej
W ł ś ok. 3 km od granic strefy, w ą ze-
lektryfikowanej linii kolejowej Jelenia ń
ę która ł ą ę z ą ą ł
Zgorzelec (kolejowe ś graniczne), znajduje ę
stacja towarowo-osobowa ł z ą
ł ą
IV. ł prawno-organizacyjne i ekonomiczne
1. Warunki prawno-organizacyjne
1. 1. ą ą
ą ą ą ą ą Ma-
ł ę ś w Kamiennej Górze ł usta-
nowiona Specjalna Strefa Ekonomiczna ł Przed-
ę ś S.A. z ą w Kamiennej Górze. Za-
ą ą ą ę ł ł ą
ce do ą ę celów ustanowienia strefy, zgodnie
z planem rozwoju oraz regulaminem strefy, w szcze-
ś przez:
- ę strefy,
- organizowanie ń lub przetargów,
- ustanawianie na rzecz inwestorów prawa ł
ś ż i innych form ł nieruchomo-
ś
- gospodarowanie ą w sposób ł
ą podmiotom gospodarczym prowadzenie dzia-
ł ś gospodarczej.
1.2. Regulamin strefy
Regulamin strefy ś sposób wykonywania za-
ą ą przez ą ą W ś
ś stosunek ę ą ą a podmio-
tami ą ł ś ć ą na tere-
nie strefy.
1. 3. Procedura udzielania ń
Minister Gospodarki ł ą ą
udzielanie ń na prowadzenie ł ś go-
spodarczej, wykonywanie ż ą kontroli ł
ś podmiotów gospodarczych na terenie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej ł ę ś w Ka-
miennej Górze oraz ustalania zakresu tej kontroli. Mini-
ster Gospodarki po ę ę opinii ą ą
cofa i ogranicza zezwolenia na prowadzenie ł
ś gospodarczej w strefie. Ustalenie inwestorów, któ-
rzy ą zezwolenie, ę w drodze przetargu
lub ń zgodnie z ą ś ą w rozpo-
ą Ministra Gospodarki.
2. Warunki prawno-ekonomiczne
2. 1. Ulgi i preferencje
Zakres ń podatkowych i preferencji dla
ę ą ł ś ć gospodar-
ą w strefie ś ą Rady Ministrów
z dnia 9 ś 1997 r. w sprawie ustanowienia ka-
miennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U.
Nr 135, poz. 903 i z 1998 r. Nr 121, poz. 788). Strefa zo-
ł ustanowiona na 20 lat. W okresie 10 lat od mo-
mentu ę ł ś gospodarczej w strefie
istnieje ż ś ć zwolnienia dochodu od podatku do-
chodowego w ś ś poniesionych
wydatków inwestycyjnych. ś ą
niem poziom inwestycji ą do ł
go zwolnienia od podatku dochodowego wynosi
400 tys. EURO, z tym ż korzystanie z takiej ulgi ż
nione jest od ł warunków zezwolenia, które
niejednokrotnie ż ą progowe ś
Zwolnienie dochodu z podatku dochodowego ż
ż ą ć z ł zatrudnienia, przy czym za ż
dych 10 pracowników ł 25% zwolnienia.
Po okresie 10 lat ę ma prawo do 50%
ń od dochodu.
ę który prowadzi ł ś ć gospo-
ą na podstawie zezwolenia, ale nie ma prawa do
ń od podatku dochodowego, ż
- ż ć stawki amortyzacji ś ł
ł ż ą do prowadzenia ł ś gospodar-
czej na terenie strefy, przy zastosowaniu ł
czynników nie ż ż 4,0,
- ć w ł ś do kosztów uzyskania
przychodów wydatki na zakup ś niemate-
rialnych i prawnych.
Podmioty ł ą w strefie na podstawie zezwo-
lenia ą zwolnione z podatku od ś
ą Rady Ministrów o ustanowieniu
Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Ma-
ł ę ś wymienia ż rodzaje dzia-
ł ś gospodarczej nie ą zezwolenia, np.
ś ż ł niematerialnych, jed-
nak bez ż ś korzystania z ż wymienionych
ulg i preferencji.
2. 2. ę infrastruktury
ę ś ć infrastruktury warunkuje ę
i prowadzenie ł ś gospodarczej zarówno
o charakterze produkcyjnym, jak i ł
Przez ę infrastruktury rozumie ę
w ś
- opracowanie i ę programu rozwoju infra-
struktury na nie uzbrojonych terenach strefy,
- opracowanie przez ą ą planu moderni-
zacji ą infrastruktury,
- ż inwestorom korzystania z infrastruk-
tury na umownych warunkach.
2. 3. Szkolenia
Zaspokojenie ń inwestorów w zakresie
doboru odpowiednio wyszkolonych kadr ż ę
dzie ę ofercie instytucji ą ł ą
w lokalnym ś
Ponadto ą ą podejmie ę ą dzia-
ł
Dziennik Ustaw Nr 35 - 1994- Poz. 328
- ą ż kontakty z instytucjami ą i wspo-
ą finansowanie ń np. z miejsco-
wym ę pracy,
- ę ł nabór pracowników i ł
ś ć ą dla inwestorów.
2. 4. Otoczenie strefy
W ą z ą ą strefy dla otoczenia
w aspekcie ekonomicznym, ł oraz kulturo-
wym ą ą podejmie:
- ł ę z instytucjami biznesowymi w celu roz-
wijania doradztwa prawnego, organizacyjnego, fi-
nansowego i innych ł konsultingowych,
- ł ę z ł Sejmiku Województwa
ś ą powiatu kamiennogórskiego, po-
wiatu ł miasta Kamienna Góra,
miasta i gminy Nowogrodziec, ę
i innymi instytucjami w celu tworzenia przyjaznego
ś dla inwestorów (rozwoju mieszkalnic-
twa, hotelarstwa, bazy turystyczno-wypoczynko-
wej, komunikacyjnej itp.),
- ł ę z instytucjami ł i politycz-
nymi, a ż ś ł opinii spo-
ł ł regionu, w celu tworzenia przyjazne-
go klimatu dla strefy.
v. Strategia rozwoju strefy
1. ł ż ogólne
Przy opracowywaniu strategii rozwoju ę na-
ę ą ł ż
- preferowanie inwestycji trwale ą z ob-
szarem strefy i ą ą ę miejsc
pracy,
- oparcie strategii gospodarczej na ś i ł
ę
- pozyskiwanie inwestorów nastawionych na lokal-
ne ą kooperacyjne, które ą do
tworzenia miejsc pracy ż poza ą
- lokowanie na terenie strefy ł ą ż
wych dla ś
ł ż te ą ę innymi z misji i celów
zawartych w "Strategii rozwoju województwa jelenio-
górskiego" .
2. ł ż ł
ł ę ż na ł ś ć ą na pod-
stawie zezwolenia przeznaczony zostanie obszar
175 ha, a ł 51 ha ę ą wykorzystane na funk-
cje pomocnicze.
W celu ą ę efektów ł Specjalnej
Strefy Ekonomicznej ł ę ś w Ka-
miennej Górze ę preferowana ł ś ć pro-
dukcyjna w ę ą dziedzinach:
- ł ł i tekstylny - wykwalifiko-
wana kadra pracownicza, ą ę ze zlikwi-
dowanych ę tej ż ł
tradycja ł
- ł obuwniczy - ę ś ć ł roboczej po
upadku ł obuwniczych "Karkonosze",
- ł drzewny i meblarski - tradycja przemy-
ł wykwalifikowana kadra,
- ł elektromaszynowy i elektroniczny - ko-
ś ć wprowadzania nowych ł ę przemy-
ł ą ę absolwentom ł o tym
profilu,
- ł ł budowlanych - ę ś ć
surowca i ł rynek zbytu,
- przetwórstwo tworzyw sztucznych - ą
ż dla ł i ś ę ę
ą z ł ż ą rozwoju strefy,
- przetwórstwo ż - szansa zatrud-
nienia dla osób ę w gospodarstwach rol-
nych, rozszerzenie rynku zbytu dla lokalnych ł
dów rolnych, co pozwoli na ę produkcji
rolnej w regionie.
3. ł ś ć ł
Jednym z podstawowych czynników ą
o rozwoju strefy jest ę ś ć i poziom ł ofero-
wanych inwestorom. Na szczególne ś za-
ł ą ę ą kierunku rozwoju ł
- ł transportowe,
- ł celne,
- ł finansowe,
- ł doradcze.
ą ą ę ć ą ę
na rzecz rozwoju ż wymienionych ł oraz gro-
ć wszelkie informacje z tego zakresu, w celu za-
pewnienia jak najlepszych warunków funkcjonowania
podmiotom ą ł ś ć w strefie.
4. Pozyskiwanie inwestorów
4. 1. Zasady pozyskiwania inwestorów
W celu pozyskania inwestorów przewiduje ę na-
ę ą ł ą ą
- ą ę w kraju i za ą poprzez
ł w konferencjach ę publi-
kacje w czasopismach specjalistycznych i prasie
o ę ogólnokrajowym,
- ł ę z izbami ł
w wybranych krajach,
- ę ą w formie ofert kierowanych
do wybranych firm krajowych i zagranicznych,
- ą ę rynku, w celu ś za-
interesowania inwestorów ś ż
ł
- ł ę w zakresie promocji strefy z agencjami
ą i ą
ł ę z ą wojewódzkim, powiato-
wym i gminnym.
ł ę pozyskiwanie ę ą kategorii
inwestorów:
ą nowe ę w drodze inwe-
stycji ś
Dziennik Ustaw Nr 35 - 1995 - Poz. 328
- ą ą strefy, ł istnie-
ą obiekty, oraz ą ą ę
pracowników,
- ą ł ś ć w preferowanych bran-
ż
- firm ł ł ą bez zezwolenia, na
rzecz ł ę strefy.
4. 2. ę ą
ę ą ą w drodze umowy
cywilnoprawnej ż ż najmu lub
umowy o podobnym charakterze) i ę poprzedzo-
ne:
- ś rodzaju i ś ą
- wybraniem, w drodze ń lub przetargu, naj-
korzystniejszej oferty z punktu widzenia strefy,
- udzieleniem zezwolenia na prowadzenie ł
ś gospodarczej na terenie strefy.
5. Rozwój ś technicznych
Ś techniczne, w postaci budynków i infra-
struktury, ę na obszarze strefy, ą niewystar-
ą dla ą ę jednego z ł celów jej
ł jakim jest utworzenie odpowiedniej liczby
nowych miejsc pracy. W ą z tym konieczne jest
wznoszenie przez inwestorów nowych budynków lub
adaptacja ż ą oraz budowa infrastruktury
technicznej.
5. 1. Budowa, modernizacja i rozbudowa infrastruk-
tury
ę ś ć i ś ć infrastruktury to jeden z klu-
czowych czynników rozwoju strefy. Stworzenie warun-
ków ą potrzebom inwestorów wyma-
ga budowy, rozbudowy lub modernizacji ą in-
frastruktury. Zakres i czas realizacji poszczególnych jej
elementów ę ż od ś i rodzaju inwesty-
cji realizowanych na terenie strefy.
ą rezerwy mediów ą ą dla
potrzeb planowanego rozwoju strefy, natomiast udo-
ę ich potencjalnym inwestorom wymaga do-
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej do granic
strefy, wybudowania ą z nimi ą ń tech-
nicznych i ł ż sieci ą
Kompleks I w obszarze Kamienna Góra jest ż
w chwili obecnej w ł przygotowany na ę in-
westorów, natomiast na terenie kompleksu Kamienna
Góra II oraz w obszarze Nowogrodziec konieczna jest
budowa ę ą elementów infrastruktury:
- dróg ę
- stacji transformatorowych i ł ż linii kablowych,
- stacji redukcyjnych i sieci gazowej,
- sieci ą
- sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej,
- sieci telekomunikacyjnej.
Koszty budowy infrastruktury technicznej (mln ł
Wod.-
Energia
-kan.
Gaz elektrycz-
na
Nowogrodziec 3,12 2,90 2,20
Kamienna Góra 4,80 3,70 2,60
Razem 7,92 6,60 4,80
Istotnym elementem infrastruktury dla kompleksu
Kamienna Góra II jest planowana obwodnica miasta
Kamienna Góra, wkomponowana w ą drogi krajo-
wej nr 371, która stworzy dogodne ł ą dróg we-
ę strefy z ę ł komunika-
cyjnym. Inwestycja ę realizowana przez General-
ą ę Dróg Publicznych, ł Zachodni we
ł
W ą z tym, ż aktualne ż ś finanso-
we ą ą nie ą na ę
wszystkich koniecznych inwestycji, ę ą
starania o finansowanie lub ł przed-
ę ę ć u gestorów poszczególnych mediów oraz
ł ą Te ostatnie ą ł ę
ż na etapie tworzenia strefy, do ł
infrastruktury. Negocjacje ę ą prowadzone:
- w zakresie sieci ą
z gminami Kamienna Góra i Nowogrodziec,
Roboty
Projekto-
Rezerwa
Drogi
ziem./bud.
wanie
10%
Razem
10%
7,49 0,00 1,57 1,73 19,01
9,74 5,00 2,58 2,84 31,27
17,23 5,00 4,16 4,57 50,28
- w zakresie sieci energetycznych z ł Ener-
getycznym S.A. w Jeleniej Górze,
- w zakresie sieci gazowej z ł Gazowniczym
w Zgorzelcu,
- w zakresie telekomunikacji ze ł Telekomu-
nikacja Polska S.A. i Dialog S.A.
5. 2. Siedziba ą ą
Siedziba ą ą ę ę ś ć w Ka-
miennej Górze, w budynku biurowym ł ż na
terenie strefy, przy ulicy ż Jana ł II 11a. Bu-
dynek jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga
remontu, a jedynie prac modernizacyjnych. Standard
i powierzchnia ż wynajmowanie ń
biurowych firmom ł ą na terenie strefy.
6. Zasoby kadrowe
Zasoby ł roboczej ś ą przez ę bez-
robocia, która w rejonie Kamiennej Góry i ź
Dziennik Ustaw Nr 35 - 1996 - Poz. 328
ca wynosi ok. 19%. Ź ł zasobów kadrowych ą
ż absolwenci ł ponadpodstawowych i ł ą
cych w regionie ż uczelni. Bezrobotni, przygo-
towani do pracy zawodowej, ą ł osobami po-
przednio ą w:
- ś ł i tekstylnym,
- ś obuwniczym,
- ś drzewnym i meblarskim,
- ś elektromaszynowym i elektronicznym,
- ś ł budowlanych,
- przetwórstwie tworzyw sztucznych,
- przetwórstwie ż
Miejscowe ł ponadpodstawowe ł ą ok.
900 absolwentów rocznie w dziedzinie informatyki,
ekonomii, handlu, mechaniki, stolarstwa, krawiectwa,
ś itp.
ę ą ą ł absolwenci jele-
niogórskich filii Politechniki, Akademii Ekonomicznej
i Uniwersytetu ł
Przygotowanie zawodowe bezrobotnych oraz do-
brze ę szkolnictwo ą czynnikami ą
cymi ł inwestorów, a ę korzystnym,
z punktu widzenia rozwoju strefy.
7. ł na uruchomienie i rozwój strefy
Rozwój strefy wymaga poniesienia ł
przez:
- ą ą
- inwestorów,
- dysponentów mediów.
7. 1. Nakfady ą ą
Koszty utrzymania ą ę ą ł ś ą
Specjalnej Strefy Ekonomicznej ę ć sam
ą ą Koszty te, w ę ę ą
ku inwestorom, ę ą sukcesywnie ł
Przychody uzyskiwane z ł ż ą ź
ż ą ł przeznaczone ą na in-
westycje infrastrukturalne i ż ą ą ł ś ć ą
ą Koszty ą z opracowaniem miejsco-
Etap Okres
wych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
innej ę dokumentacji, w tym geodezyjnej,
ą ok. 1 mln ł
ł na wykonanie infrastruktury ę
oraz ę dróg i ę doprowadzenie me-
diów - wody, gazu, energii elektrycznej, odprowadze-
nie ś szacuje ę na 50 mln ł
ś ć ś przeznaczonych na ę
i marketing ę wynikiem ż ś finansowych
ą ą Szacuje ę ż w pierwszych ę la-
tach funkcjonowania strefy ł te powinny ć
znaczne i ć 1 mln ł rocznie.
Koszty remontu i ż siedziby ą ą
cego szacuje ę na 300 tys. ł
ł wydatkiem ą ą ę ą koszty
funkcjonowania ł szacowane w latach 1999-
-2004 na ł 1,5 mln ł rocznie. W latach ę
nych ą zmniejszeniu.
ł prognozy kosztów i przychodów ę
ą ą w ramach okresowych planów ekono-
miczno-finansowych ą ą
7. 2. Nakfady inwestorów
ę ą ł ś ć w strefie
ę ą ć ł na zakup gruntów, ę i wy-
ż ł produkcyjnych. ą ż
koszty rozbudowy infrastruktury, ł w zakresie
budowy ł ą lokalnych.
ł prognozy kosztów i przychodów ę
ą ą w ramach okresowych planów ekono-
miczno-finansowych ą ą i ż
m.in. od tempa uruchamianych ę ę ć gospo-
darczych w strefie.
8. Etapy rozwoju strefy
ł i rozwój strefy jest ę ę
ł zaplanowanym na 20 lat, tj. na okres,
na jaki ustanowiono ę
Plan rozwoju strefy ma charakter strategiczny, ł
gookresowy. Rozwój strefy ż ć na 4 etapy:
ł cele etapu
I 1998-2000 - tworzenie warunków formalnoprawnych i organizacyjnych, ż ą podej-
mowanie ł ś gospodarczej,
- ł pierwszych inwestorów i udzielenie ń na prowadzenie ł
ś gospodarczej w strefie
II 2001-2006 - realizacja inwestycji infrastrukturalnych,
- przyjmowanie inwestorów do strefy,
- ż ą ł ś ć gospodarcza ł
- gospodarowanie ą infrastruktury gospodarczej i technicznej,
- monitorowanie ł ś gospodarczej na terenie strefy
III 2007-2012 - ą ę docelowego poziomu rozwoju gospodarczego i zatrudnienia,
IV 2013-2017 - przygotowanie warunków do funkcjonowania obszaru ł po ś ę
ciu regulacji prawnych, ą ą w ą 20 lat trwania strefy
..
Dziennik Ustaw Nr 35 - 1997 - Poz. 328, 329 i 330
9. ą ą ą i terminy ich wykonania
Lp. ą
Termin
wykonania
1 Opracowanie regulaminu strefy I kw. 1999 r.
2 Opracowanie procedur wydawania ń na ł ś ć w strefie I kw. 1999 r.
3 ę ą I kw. 1999 r.
4 ś zasad ą ą wraz ze ą organizacji I kw. 1999 r.
5 Uaktualnienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego III kw. 1999 r.
6 Opracowanie planu budowy infrastruktury technicznej IV kw. 1999 r.
7 Udzielenie pierwszych ń na ł w strefie I kw. 1999 r.
8 ę modernizacji i budowy nowej infrastruktury I kw. 1999 r.
ą ą ł Ministrowi Gospodarki roczne sprawozdania z przebiegu realizacji planu roz-
woju strefy oraz wnioski ą dalszych ł ń
329
Ą MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 31 marca 1999 r.
ą ą w sprawie ł wykazu paliw ł w zakresie których tworzy ę
zapasy ą
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja
1996 r. o rezerwach ń oraz zapasach obo-
ą paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156,
poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770) ą ę co
ę
§ 1. W ą Ministra Gospodarki z dnia
29 ś 1997 r. w sprawie ł wykazu
paliw ł w zakresie których tworzy ę zapasy
ą (Dz. U. Nr 125, poz. 803), w § 1 pkt 2 po
lit. b) ę ę ę przecinkiem i dodaje ę
pkt 3 w brzmieniu:
,,3) ropa naftowa 0231 270900
271000".
§ 2. ą wchodzi w ż po ł
14 dni od dnia ł
Minister Gospodarki: J. Steinhoff
330
Ą MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 31 marca 1999 r.
ą ą w sprawie ś sposobu tworzenia, ustalania ś i ś utrzymywania
zapasów ą paliw ł oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a ż
sposobu prowadzenia ł ś kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami ą
wymi paliw ł
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja
1996 r. o rezerwach ń oraz zapasach obo-
ą paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156,
poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770) ą ę co
ę

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful