12.

Международни програми и
проекти

Европейски фондове
Структурни фондове:

`

`
`
`

Европейски фонд за регионално развитие
Европейски социален фонд
Кохезионен фонд

Специализирани фондове:

`

`
`

2

Европейски селскостопански фонд за развитие на
селските райони
Европейски фонд за развитие на рибарството

2‐Декември‐08

Стратегически насоки за сближаване на
общността
`

`

`

`

Превръщане на Европа и нейните региони в по‐атрактивно място за инвестиции и работа
`

Транспорт

`

Околна среда

`

Енергетика

Насърчаване на иновациите
`

Увеличаване на инвестициите в изследвания и технологично развитие

`

Насърчаване на иновациите и предприемачеството

`

Подобряване на достъпа до финансиране

Повече и по‐добри работни места
`

Подобряване на адаптацията на работната сила и предприятията

`

Увеличаване на инвестициите в човешкия капитал чрез подобряване на образованието и обучението

`

Подкрепа на безопасните условия на труд

`

Административен капацитет

Териториално измерение на Кохезионната политика (политика по сближаване)
`

Принос на градовете за растеж и заетост

`

Икономическа диверсификация на селските райони

`

Сътрудничество (трансгранично, транснационално, междурегионално)

3

2‐Декември‐08

Средства от Структурните инструменти за
България (2007‐2013)
Цел

Бюджет (евро)

Сближаване

4.391 млрд

ЕФРР

3.205 млрд.

ЕСФ

1.186 млрд.

Кохезионен фонд

2.283 млрд.
Общо:

6.674 млрд.

Европейско териториално сътрудничество
ЕФРР

179 млн.
Общо:

4

6.853 млрд.

2‐Декември‐08

Оперативна програма
Регионално развитие

Бюджет (евро)
1.361 млн.

Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика
Развитие на човешките ресурси

.988 млн.
1.032 млн.

Административен капацитет

.153 млн.

Транспорт

1.624 млн.

Околна среда

1.466 млн.

Техническа помощ

5

.048 млн.

2‐Декември‐08

Управление на европейски проекти

6

2‐Декември‐08

7

2‐Декември‐08

8

2‐Декември‐08

9

2‐Декември‐08

10

2‐Декември‐08

11

2‐Декември‐08

12

2‐Декември‐08

13

2‐Декември‐08

14

2‐Декември‐08

15

2‐Декември‐08

16

2‐Декември‐08

17

2‐Декември‐08

18

2‐Декември‐08

19

2‐Декември‐08

20

2‐Декември‐08

21

2‐Декември‐08

22

2‐Декември‐08

23

2‐Декември‐08

24

2‐Декември‐08

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful