AUDITUL CONTURILOR DE CAPITALURI

CAPITALURI

Capitaluri proprii

Capitaluri împrumutate (externe, surse atrase)

OBIECTIVE DE AUDIT

FOI DE LUCRU

Exhausitivitatea

Evaluare

toate modificările aprobate de AGA au fost înregistrate corespunzător în contabilitate toate împrumuturile şi datoriile asimilate sunt contabilizate

toate mişcările (creşterile sau diminuările) de rezerve au fost înregistrate în conturi rezervele din reevaluarea activelor au fost corect calculate, înregistrate şi evidenţiate în contabilitate dividendele au fost calculate corect, înregistrate în contabilitate şi aprobate de AGA dobânzile aferente împrumuturilor au fost calculate şi înregistrate

Realitatea (existenţa) şi exactitatea

capitalul social modificat este în concordanţă cu actul constitutiv sau cu „cererea de menţiuni” toate creşterile sau diminuările de capitaluri proprii sunt reale şi corespund hotărârilor AGA împrumuturile şi dobânzile aferente corespund realităţii angajamentelor societăţii

Imputarea corectă şi perioada corectă

Modificările capitalurilor proprii au fost înregistrate în perioada contabilă corespunzătoare producerii creşterii sau micşorării Capitalurile proprii au fost corect evidenţiate şi prezentate Înregistrările contabile sunt în concordanţă cu

PROBE DE AUDIT
pentru atingerea obiectivelor ce asigură imaginea fidelă

Obţinerea unei situaţii privind structura acţionariatului şi evoluţia acestuia în timp Compararea soldurilor conturilor de capital uri proprii cu cele din exerciţiul financiar precedent (practic, se verifică mişcările în conturi şi dacă acestea s-au făcut conform legislaţiei în vigoare şi dacă sunt aprobate de AGA) Obţinerea confirmărilor privind participaţiile la capital de la acţionari/ asociaţi Examinarea proceselor-verbale ale AGA şi Consiliului de administraţie – se solicită copii xerox care se îndosariază în Dosarul permanent

PROBE DE AUDIT
– continuare –

Obţinerea contractelor de împrumuturi din care se observă valoare împrumuturilor şi a dobânzilor aferente, precum şi garanţiile acordate pentru acestea Examinarea situaţiei (tabloului) de rambursare a împrumuturilor şi a concordanţei acestuia cu plăţile efectuate şi extrasele de cont Examinarea împrumuturile în devize diferenţelor de curs valutar pentru

Documente verificate

• • • • • • •

Actul constitutive; Cereri de menţiune înregistrate la Registrul Comerţului; Procese verbale AGA şi Consiliu de Administraţie; Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului; Codul Unic de Înregistrare Fiscală (CUI); Registrul acţionarilor/asociaţilor; Contracte de împrumut.

3. Exhaustivitate Exactitate Existenţa Perioada corectă Evaluarea Corecta prezentare şi evidenţiere . 5.AUDITUL CONTURILOR DE IMOBILIZĂRI IMOBILIZĂRI Necorporale Corporale Financiare În curs de execuţie OBIECTIVE DE AUDIT FOI DE LUCRU 1. 4. 2. 6.

Toate achiziţiile au fost înregistrate în exerciţiul financiar corespunzător.1. Toate imobilizările deţinute de întreprindere sunt înregistrate în contabilitate. grupate şi înregistrate corect. pe diferite căi. este corect calculată. Exhustivitatea – se verifică dacă: • TOATE Toate achiziţiile de imobilizări au fost înregistrate în conturile corespunzătoare . Exactitate • CORECT Soldurile conturilor de imobilizări au fost identificate. Toate ieşirile de imobilizări fin gestiune au fost înregistrate în contabilitate. • • • • . Amortizarea a fost corect calculată. • • • • 2. Costul de achiziţie şi cel de producţie al imobilizărilor au fost calculate şi înregistrate. Amortizările şi ajustările de valoare au fost înregistrate în contabilitate. Cheltuielile cu amortizările au fost corect reflectate în costuri. Valoarea imobilizărilor ieşite din gestiune.

Achiziţiile de imobilizări reprezintă real imobilizări intrate în gestiune. • • . • • 4. au fost înregistrate în perioada corespunzătoare (adecvată).3. 5. • Perioada corectă Intrările şi ieşirile de imobilizări. Reevaluarea imobilizărilor a fost corect efectuată şi de persoane abilitate (autorizate). Cumpărările şi ieşirile din gestiune de imobilizări au fost autorizate (aprobate). • Evaluarea Imobilizările au fost corect evaluate având în vedere regulile generale de evaluare şi momentul în care se efectuează această operaţiune. prin diferite căi. • Existenţă Imobilizările există în realitate la data întocmirii situaţiilor financiare. Diferenţele din reevaluarea activelor au fost corect evidenţiate şi înregistrate.

• Facturi emise de furnizori de imobilizări. • Titluri de proprietate.6 Corecta prezentare şi evidenţiere • Soldurile conturilor de imobilizări au fost corect evidenţiate. închiriere. • Fisa mijlocului fix. după caz. • Extrase de cont. . leasing. • Procese verbale de punere în funcţiune sau. • Soldurile conturilor de ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor au fost corect evidenţiate. • Contracte de concesiune. • Liste de inventariere. Documente verificate • Registrul mijloacelor fixe. • Procese-verbale ale Consiliului de administraţie şi AGA. de scoatere din funcţiune sau casare. • Soldurile conturilor de amortizări au fost corect evidenţiate. • Calculul amortizărilor şi ajustărilor.

Obţinerea unei situaţii ce prezintă valoarea deprecierii imobilizărilor sub formă de amortismente. pentru calculul TVA şi a cheltuielilor pentru partea neamortizată. • Obţinerea unui tabel al intrărilor de imobilizări – facturi primite de la furnizori de imobilizări. • Obţinerea unei situaţii cu reparaţiile şi modernizările de mijloace fixe. . amortizarea cumulată şi valorile nete rămase ale diferitelor categorii de imobilizări. • • Obţinerea unei situaţii a reevaluărilor de imobilizări.PROBE DE AUDIT • – imobilizări Obţinerea unei situaţii (unui tabel) care să prezinte costurile imobilizărilor (soldurile de deschidere). • Obţinerea unui tabel cu ieşirile (pe diferite căi) imobilizărilor – important.

• Alte aspecte: producţia de imobilizări şi subvenţii primite (guvernamentale). .PROBE DE AUDIT • – imobilizări (continuare) Verificarea (inspecţia) fizică a imobilizărilor corporale. • Examinarea documentelor de proprietate.

AUDITUL CONTURILOR DE STOCURI STOCURI Stocuri propriu-zise • • Producţia în curs de execuţie Producţia neterminată Stocuri aflate la terţi Materii prime şi materiale consumabile. Produse finite şi semifabricate. • • OBIECTIVE DE AUDIT 1 2 3 4 Exhaustivitate Exactitate Existenţa Evaluare FOI DE LUCRU . Obiecte de inventar. Mărfuri.

• Costul stocurilor achiziţionate.1 • • Exhaustivitate Toate stocurile au fost identificate şi evidenţiate în contabilitate. • Deprecierea stocurilor a fost corect evaluata (provizioane corect calculate). Toate stocurile au fost corect înregistrate în perioada contabila corespunzătoare. • 2 • Exactitate Toate stocurile au fost corect evidenţiate în vederea evaluării în bilanţ. Politicile de evaluare a stocurilor sunt prezentate corespunzător în situaţiile financiare. . respectiv obţinute din producţie proprie este corect calculat.

(auditorul participă la inventariere şi efectuează. Stocurile sunt deţinute (proprietatea) de firmă. • • .3 • Existenţa Stocurile există şi sunt păstrate în stare bună. prin sondaj reconcilierea soldurilor din evidenţa contabilă cu fişele de magazie). Există proceduri de gestiune şi integritate a stocurilor.

preţuri standard). CMP.4 • Evaluarea corectă Stocurile de achiziţie. • • . LIFO. la ieşirea din patrimoniu. respectiv de producţie. au fost corect determinate. în cazul intrării stocurilor în gestiune. Stocurile au fost evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea netă de realizare iar ajustările de valoare (provizioanele) au fost corect constituite pentru a reflecta starea actuală a stocurilor. Evaluarea stocurilor. este corect calculată prin folosirea uneia dintre metodele admise de reglementările în vigoare (FIFO.

Verificarea stocurilor prin participarea la inventariere: – Verificarea şi urmărirea procedurilor şi instrucţiunilor de inventariere. – • Verificarea corectitudinii din listele de inventariere. – Identificarea stocurilor de la terţi. Urmărirea fişelor de inventar intermediare (în ce măsură acestea devin fişe finale). . • Verificarea evaluării stocurilor la ieşirea din gestiune.PROBE DE AUDIT pentru atingerea obiectivelor de audit • – stocuri Obţinerea unei situaţii care să prezinte diferitele categorii de stocuri din firmă. – • Verificarea stocurilor aflate în tranzit (normal la inventariere nu trebuie să existe).

• Examinarea contractelor de achiziţii de stocuri. .PROBE DE AUDIT • – stocuri (continuare) Verificarea stocurilor cu circulaţie lentă sau care sunt depreciate.

• TVA AUDITUL CONTURILOR DE CREANŢE OBIECTIVE DE AUDIT 1 2 3 4 Exhaustivitate Existenţa (realitate) Exactitate Evaluare corectă .AUDITAREA CONTURILOR DE TERŢI TERŢI Creanţe comerciale – din vânzări – Clienţi Debitori Obligaţii comerciale – din achiziţii – Furnizori Creditori Impozite şi taxe • Impozit pe profit.

• Toate veniturile din vânzări au fost corect contabilizate.1 Exhaustivitate TOATE • Toate creanţele comerciale sunt evidenţiate în contabilitate. . • Toţi debitorii au fost incluşi în situaţiile financiare. • Toate creanţele comerciale au fost grupate corect pentru prezentarea în situaţii financiare. • Toate creanţele comerciale au la baza facturi emise şi reprezintă sume de încasat la data întocmirii situaţiilor financiare. • Toate încasările din creanţe au fost corect contabilizate.

3 Exactitate • Soldurile conturilor de debitori au fost corect determinate şi înregistrate în contabilitate. .2 • • Existenţă (realitate) La data întocmirii situaţiilor financiare debitorii există în mod real. Creanţele comerciale reprezintă sume de încasat efectiv de către întreprindere rezultate în urma prestării unor servicii sau vânzări de bunuri (transferului de proprietate) către clienţi. • Soldurile debitoare ale conturilor de creanţe au fost cuprinse exact în activul bilanţier şi sunt conforme cu cele din înregistrările contabile.

• Reconcilierea (punctajul) soldurilor de debitori din jurnalul vânzărilor cu cel din balanţa de verificare (sintetică şi analitică). . PROBE DE AUDIT • Obţinerea unei situaţii cu toţi debitorii şi sumele aferente acestora. • Verificarea recuperabilităţii debitorilor (dacă nu au intrat în imposibilitatea de plată  datorii incerte).4 Evaluare corectă • Creanţele comerciale au fost corect evaluate. • Verificarea soldurilor aferente debitorilor după vechime şi încasări ulterioare. • Creanţele comerciale reprezintă sume încasabile iar acolo unde este cazul ajustările de valoare (deprecierile) pentru creanţe incerte sunt adecvate.

PROBE DE AUDIT • Verificarea facturilor în roşu. • Confirmarea directă a debitorilor. precum şi a vechimii lor. • Verificarea plaţilor anticipate. . – creanţe comerciale (continuare) • Revizuirea vitezei de rotaţie a debitorilor.

• Obligaţiile comerciale au fost grupate corect pentru prezentarea în bilanţ.AUDITUL CONTURILOR DE FURNIZORI OBIECTIVE DE AUDIT 1 2 3 Exhaustivitate Realitate Evaluare corectă OBLIGAŢII COMERCIALE 1 Exhaustivitate • Obligaţiile comerciale au fost înregistrate corespunzător şi integral în contabilitate. . • Toate obligaţiile comerciale reprezintă sume datorate de întreprindere la data bilanţului.

bunuri sau servicii pentru care titlul care atestă dreptul de proprietate asupra acestora a fost transferat de la furnizori la întreprinderea auditată. • Achiziţiile reprezintă.2 Realitate • Obligaţiile comerciale reprezintă sume datorate efectiv de întreprindere şi generate fie de servicii prestate de terţi în favoarea acesteia. în realitate. Achiziţiile de bunuri şi servicii au fost evidenţiate corect în contabilitate la momentul cumpărării. fie de bunurile achiziţionate de la furnizori. • .

• Toate cheltuielile cu achiziţiile au fost corect contabilizate. • Facturile în roşu sunt justificate şi corect calculate. . • Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor cu achiziţiile respectă principiile de evaluare menţionate în reglementările în vigoare. • Toate sumele plătite au fost corect evaluate şi contabilizate.3 • Evaluarea corectă Obligaţiile comerciale (datoriile faţă de furnizori) au fost corect evaluate în contabilitate.

• Verificarea facturilor primite după încheierea exerciţiului financiar. • Confirmarea directă a soldurilor de creditori. • Obţinerea unei situaţii a creditelor cu care întreprinderea se află în litigiu. • Urmărirea înregistrării unor furnizori fictivi. • Verificarea controlului intern cu privire la autorizarea plăţilor către furnizori. . • Verificarea corectitudinii calculelor privind soldurile aferente contractelor de cumpărare în leasing. • Reconcilierea (punctajul) soldurilor din jurnalul cumpărărilor cu balanţele de verificare sintetice şi analitice.PROBE DE AUDIT FURNIZORI • Obţinerea unei situaţii sintetice a conturilor de creditori (solduri).

aferente exerciţiului financiar auditat. transferului de proprietate sau prestării serviciilor. • Impozitele şi taxele au fost contabilizate în momentul realizării acestora. • . Exigibilitatea impozitelor şi taxelor a luat naştere în momentul consumării faptului generator. • Soldurile finale ale conturilor de impozite şi taxe datorate se referă la perioada sau exerciţiul corespunzător. respectiv în momentul livrării bunurilor. au fost înregistrate în conturile corespunzătoare.AUDITUL CONTURILOR DE IMPOZITE ŞI TAXE OBIECTIVE DE AUDIT 1 2 3 Exhaustivitate Realitate Evaluare corectă 1 • Exhaustivitate Toate impozitele şi taxele datorate de întreprindere.

2 Realitatea • Toate impozitele şi taxele înregistrate în contabilitate reprezintă sume datorate de întreprindere generate din activitatea desfăşurate de aceasta. TVA de plată şi profitul impozabil au fost determinate şi contabilizate în baza aplicării reglementarilor în vigoare. • . • Bazele de impozitare sunt reale şi reprezintă valoarea bunurilor livrate şi a serviciilor prestate (în cazul TVA) sau profitul impozabil (în cazul impozitului pe profit).

. • Cotele procentuale de impozit au fost corect aplicate. • Impozitele şi taxele plătite au fost corect calculate. • Bazele de impozitare au fost corect determinate.3 Evaluare corectă • Toate impozitele şi taxele au fost corect calculate (determinate).

pentru toate impozitele şi taxele. respectiv. • • • Examinarea modului de calcul a impozitelor şi taxelor din exerciţiul financiar auditat. auditorul va reconstitui modul de calcul al profitului impozabil. Examinarea datoriilor privind impozitele şi taxele din exerciţiul precedent (dacă au fost achitate integral sau parţial şi dacă există cazul unor penalităţi de întârziere). vânzarea. Examinarea soldurilor conturilor TVA colectată (4427) şi TVA deductibilă (4426) care la sfârşitul exerciţiului financiar trebuie să fie soldate. nedeductible fiscal. Examinarea şi reconcilierea deconturilor de TVA. a impozitului pe profit – verificări privind elementele deductibile şi. prin reconcilieri fiscale. Verificarea jurnalelor pentru cumpărări şi.PROBE DE AUDIT • Reconcilierea soldurilor de la începutul anului cu cele de la sfârşitul exerciţiului financiar. sumele din aceste deconturi trebuie să corespundă cu evidenţele contabile. • Confirmarea. • • . respectiv.

PROBE DE AUDIT • Impozite şi taxe – continuare În cazul cererilor de restituire de TVA se vor examina sumele primite anterior şi extrasele de cont. Verificarea înregistrărilor corecte a TVA aferentă bunurilor sau serviciilor vândute. • • • . pentru a se evita achitarea de penalităţi de întârziere. Examinarea proceselor-verbale încheiate de organul fiscal cu ocazia controlului sau inspecţiei fiscale. Verificarea respectării termenului de depunere a deconturilor de TVA.

AUDITUL CONTURILOR DE TREZORERIE TREZORERIA Mijloace băneşti aflate în casierie şi conturi curente la bănci Mijloace băneşti în conturi bancare la termen (depozite bancare) Investiţii financiare pe termen scurt – titluri de plasament Acreditive şi avansuri de trezorerie Credite bancare pe termen scurt şi dobânzile aferente OBIECTIVE DE AUDIT 1 2 3 4 Exhaustivitatea Existenţa (realitatea) Independenţa exerciţiilor financiare Evidenţa şi evaluarea corectă .

• • . Împrumuturile contractate reprezintă obligaţii faţă de creditori la data închiderii exerciţiului financiar. Toate încasările şi plăţile au fost înregistrate în exerciţiul financiar auditat şi nu au fost încasări şi plăţi fictive. plăţile şi încasările au fost înregistrate în contabilitate. Lichidităţile în casierie şi conturi la bănci există  confirmări de la bănci. Registrul de casa corespunde cu extrasele de cont. Toate conturile de lichidităţi şi de depozite bancare pe termen scurt sunt ale întreprinderii. • • • 2 • • Existenţa (realitatea) Soldurile conturilor cu lichidităţi au fost corect calculate.1 • Exhaustivitate Toate soldurile conturilor curente la bănci şi ale lichidităţilor. Dobânzile au fost calculate şi achitate pentru toate creditele de trezorerie contractate. inclusiv soldurile conturilor de lichidităţi.

• Bazele de impozitare au fost corect determinate. • Impozitele şi taxele plătite au fost corect calculate. • • Conturile de disponibilităţi în devize au fost evaluate corect. Ajustările pentru pierderi de valoare (în cazul titlurilor de plasament) au fost corect evaluate. . • Soldurile conturilor curente la bănci au fost corect evaluate şi prezentate în bilanţ.3 Evaluare corectă • Toate impozitele şi taxele au fost corect calculate (determinate). • Cotele procentuale de impozit au fost corect aplicate. 4 • Evidenţa şi evaluarea corectă Soldurile conturilor de lichidităţi în casieria întreprinderii au fost corect prezentate şi evidenţiate în bilanţ.

• Procese-verbale ale Consiliului de administraţie şi AGA. • Confirmări primite de la bănci. • Contracte de credite cu bănci. . Examinarea contractelor de creditare. • Balanţele de verificare. • Analiza încasărilor şi plăţilor în vederea stabilirii cash-flow-ului. • Registrul de casă. de numerar şi aferente creditelor. • Confirmări de la bănci – scrisori bancare.PROBE DE AUDIT • Obţinerea unei situaţii a soldurilor conturilor de la bănci. • Cecuri plătite. • Lista specimenelor de semnături. se verifică registrul de casă (mai ales sumele cu valoare ridicată). • Reconcilierea (punctajul) extraselor bancare. Examinarea încasărilor şi plăţilor în numerar. • • DOCUMENTE VERIFICATE: • Extrase de cont.

AUDITUL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE CHELTUIELI EFECTUATE VENITURI GENERATE REZULTATUL OBIECTIVE DE AUDIT 1 2 3 4 Exhaustivitate Realitate Evidenţă şi evaluare corectă Independenţa exerciţiilor financiare .

1 Exhaustivitate • Toate cheltuielile şi veniturile au fost incluse în situaţiile financiare. generate din tranzacţii reale. • Cheltuielile şi veniturile aparţin întreprinderii. . precum şi veniturile şi vânzările au fost efectuate şi. au fost corect însumate şi înregistrate în contabilitate. • Sumele evidenţiate în contabilitate sunt conforme cu tratamentele contabile în vigoare. • Toate cheltuielile şi veniturile au fost înregistrate în conformitate cu principiile şi regulile contabile. respectiv. • Toate cheltuielile şi cumpărările. 2 • Realitatea Cheltuielile şi achiziţiile. precum şi veniturile şi vânzările.

4 Independenţa exerciţiilor financiare • Toate cheltuielile şi veniturile sunt aferente exerciţiului financiar auditat. • Cheltuielile înregistrate în avans şi. respectiv. veniturile constatate în avans au fost corect delimitate şi înregistrate în contabilitate. • Toate cheltuielile şi veniturile au fost corect evaluate în contabilitate. .3 Evidenţa şi evaluarea corectă • Toate cheltuielile şi veniturile au fost corect însumate şi evidenţiate în contabilitate.

• Examinarea vânzărilor în numerar. • Examinarea jurnalului de cumpărări. extraordinare). • Verificarea cheltuielilor pentru cumpărări. • Verificarea efectuării şi înregistrării corecte a recepţiei bunurilor cumpărate. • Reconcilierea (punctajul) cheltuielilor pentru cumpărări cu TVA cu decontările de TVA. • Examinarea stornărilor.PROBE DE AUDIT • Obţinerea unei situaţii în dinamică a cheltuielilor şi veniturilor grupate după natura acestora (exploatare. • Examinarea jurnalului de vânzări. • Reconcilierea (punctajul) veniturilor din vânzări la care se aplică TVA cu deconturile de TVA. • Examinarea veniturilor din vânzări (cifra de afaceri). . financiare.

• Verificarea modului de întocmire a statelor de salarii. • Verificarea cheltuielilor cu comisioane şi onorarii.PROBE DE AUDIT • Examinarea tuturor cheltuielilor cu personalul. • Verificarea plăţilor către angajaţi. . • Verificarea cheltuielilor cu chirii. • Verificarea modului de calcul şi achitare a reţinerilor din salarii. • Verificarea modului de calcul şi achitare a contribuţiilor întreprinderii la asigurările şi protecţia socială. în special cele cu impozitul pe salarii şi asigurările sociale. • Verificarea cheltuielilor cu dobânzile bancare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful