Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên

Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 1
SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN.
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH NHÂN
BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN : XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ KINH
DOANH THÉP
THÁI NGUYÊN, NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2011.
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 2
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
MỤC LỤC
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 3
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 4
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
DANH MỤC CÁC BẢNG
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 5
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 6
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 7
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI
TRƯỜNG
Báo cáo ĐTM cho dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh
thép” của doanh nghiệp tư thành nhân dưới sự tư vấn của công ty cổ phần môi
trường Nông Lâm gồm có các nội dung chính được tóm tắt tại bảng sau
Giai
đoạn
hoạt
động của
Dự án
Các hoạt
động của
dự án
Các tác
động
môi
trường
Các công
trình, biện
pháp bảo
vệ môi
trường
Kinh
phí thực
hiện các
công
trình,
biện
pháp
bảo vệ
môi
trường
Thời
gian
thực
hiện và
hoàn
thành
Trách
nhiệm tổ
chức
thực
hiện
Trách nhiệm
giám sát
1 2 3 4 5 6 7 8
Chuẩn bị
Thu hồi
đất, giải
tỏa
Ảnh
hưởng
đến diện
tích đất
ở, đất
sản xuất
của
người
dân
Lập
phương án
bồi
thường, hỗ
trợ cho
người theo
quy định
của Pháp
luật
100
triệu
VNĐ
Trước
khi giải
phóng
mặt
bằng
Chủ đầu
tư và
đơn vị
thi công.
Chủ đầu tư,
đơn vị thi
công,UBND
tp Thái
Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên.
Trặt cây
cối
Ảnh
hưởng
tới hệ
sinh thái
5 triệu
VNĐ
nt nt nt
Chuyên
trở đất đá
Ảnh
hưởng
tới mt
kk, mttn
Chấp hành
nghiêm
ngặt về an
toàn giao
thông, có
các biện
pháp hạn
chế bụi
10 triệu
VNĐ
nt nt nt
Xây
dựng
San lấp
mặt bằng
Ảnh
hưởng
tới mt
kk...
Chấp hành
nghiêm
ngặt về an
toàn giao
thông, có
các biện
30 triệu
VNĐ
Thực
hiện
trong
thời gian
thi công
xây
Nhà
thầu xây
dựng
Chủ đầu tư,
đơn vị thi
công,UBND
tp Thái
Nguyên, tỉnh
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 8
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
pháp hạn
chế bụi
dựng
Thái Nguyên.
Xây dựng Ảnh
hưởng
tới mt
kk, môi
trường
đất,
nước
Chấp hành
nghiêm
ngặt an
toàn lao
động, áp
dụng các
biện pháp
giảm thiểu
đã trình
bày ở
Chương
IV
... Thực
hiện
trong
thời gian
thi công
xây
dựng
Nhà
thầu xây
dựng
Chủ đầu tư,
đơn vị thi
công,UBND
tp Thái
Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên.
Sinh hoạt
của công
nhân
Ảnh
hường
tới môi
trường
nước và
nảy sinh
các vấn
đề xã hội
Xây dựng
vào tiến
hành sử
dụng các
quy đinh,
quy chế
trong nhà
máy và
trong địa
bàn dân cư
Vận
hành
Qúa trình
sản xuất
thép
Ảnh
hưởng
tới chất
lượng
môi
trường
đất,
nước,
không
khí và
sức khỏe
công
nhân và
người
dân
Chấp hành
nghiêm
ngặt an
toàn lao
động, áp
dụng các
biện pháp
giảm thiểu
đã trình
bày ở
Chương
IV
Thực
hiện
trong
thời gian
hoạt
động
Chủ dự
án
Chủ đầu
tư,UBND tp
Thái Nguyên,
tỉnh Thái
Nguyên.
Qúa trình
kinh
doanh sắt
thép
Ảnh
hưởng
tới môi
trường
không
khí,,,
Chấp hành
nghiêm
ngặt an
toàn lao
động, áp
dụng các
biện pháp
giảm thiểu
Thực
hiện
trong
thời gian
hoạt
động
Chủ dự
án
Chủ đầu
tư,UBND tp
Thái Nguyên,
tỉnh Thái
Nguyên.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 9
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
đã trình
bày ở
Chương
IV
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 10
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
MỞ ĐẦU
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN.
Trong những năm trước đây, doanh nghiệp Thành Nhân chủ yếu buôn
bán các mặt hàng như: Sắt thép, vật liệu xây dựng, .... với nhiệm vụ khai thác
các nguồn hàng hóa để cung cấp cho người tiêu dùng, giải quyết được một phần
đáng kể công ăn việc làm cho người lao động. Đến nay, doanh nghiệp Thành
Nhân đã dần có những bước tiến mới, các hình thức hoạt động đã phát triển với
với quy mô lớn hơn. Doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái
Nguyên cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo ngành nghề: Mua bán
sắt thép, vật liệu xây dựng, thiết bị máy công nghiệp, mua bán phôi các loại;
Vận tải hàng hóa đường bộ; Vận tải hành khách; Xây dựng dân dụng; Sản xuất
gang thép; Luyện Mangan, Silic; Mua bán kim loại; Gang, thép, thép phế....Hình
thức hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Thành Nhân khá đa dạng
và phong phú đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có kế hoạch hợp lý.
Hiện nay, doanh nghiệp Thành Nhân vừa làm nhiệm vụ kinh doanh vừa
tập trung xây dựng cơ sở vật chất cho doanh nghiệp như: Nhà văn phòng làm
việc, nhà kho chứa sắt, thép; nơi chứa các vật liệu xây dựng như sỏi, đá; nơi thu
mua sắt thép, phế thải... Với quy mô ngày càng lớn, đặc biệt là nơi luyện cán
thép và kho chứa vật liệu xây dựng, nhưng hiện doanh nghiệp chưa có vị trí đất
để xây dựng nhà luyện cán thép và kho để hàng hóa. Mặt khác, do đặc điểm của
nhà sản xuất luyện thép và kho hàng hóa thường rất nóng, có nhiều bụi nên
không thể xây dựng sát khu văn phòng được.
Hiện tại doanh nghiệp đã có hơn 200 m
2
nằm trong khu đất mà đơn vị
xin thuê, khu đất đó doanh nghiệp đã và đang kinh doanh thép. Với diện tích này
thì chật hẹp không đáp ứng được yêu cầu sản xuất phục vụ khách hàng hiện nay.
Để có cơ sở sản xuất hàng hóa như: Gia công chế tạo thép từ các vật liệu sắt
thép phế thải... doanh nghiệp tư nhân Thành Nhân cần thiết phải có cơ sản xuất
với diện tích trên 2.500 m
2
mới có thể xây dựng khu sản xuất vật liệu xây dựng,
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 11
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
đáp ứng nhu cầu ngày cao của khách hàng, giải quyết công ăn việc làm cho
người lao động... Do đó, lãnh đạo doanh nghiệp quyết định thực hiện dự án
“Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” nhằm đầu tư một số công
trình phục vụ nhu cầu thiết yếu của mình như: nhà xưởng sản xuất nấu luyện
thép; nhà kho; đường giao thông và các công trình phụ trợ khác trên khu đất xin
thuê với tổng diện tích là 2858 m
2
tại tổ 7, phường Tân Thành, thành phố Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đây là khu đất mà doanh nghiệp xin thuê của
UBND tỉnh Thái Nguyên trong thời hạn 50 năm. Dự án được thực hiện sẽ mở ra
nhiều triển vọng phát triển hơn nữa đối với doanh nghiệp Thành Nhân.
2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.
2.1. Căn cứ pháp lý.
- Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 về sửa đổi,
bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm
2006 của chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của luật Bảo vệ môi trường 2005.
- Nghị định số 177/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính
phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Nghị quyết số 41- NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ chính trị
về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.
- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính
phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi
trường và cam kết bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ
Tài nguyên & Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 12
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh
giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết
bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ
Tài nguyên & Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.
- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD 03/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD 31/03/2008 của Bộ Xây dựng về việc
ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và
Đồ án quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí thiết kế quy hoạch xây dựng.
2.2. Căn cứ kỹ thuật.
- Thuyết minh dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép”
do chủ đầu tư doanh nghiệp Thành Nhân cung cấp.
- Các bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án như:
+ Sơ đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh nghiệp tư nhân Thành
Nhân- tổ 7, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
+ Sơ đồ mặt bằng kết cấu, sơ đồ mặt bằng thép sàng lớp trên, sơ đồ mặt
bằng thoát nước mái, .... của nhà của nhà máy sản xuất và kinh doanh thép.
- Các hệ số phát thải của Ngân hàng thế giới( WB), Tổ chức Y tế thế
giới( WTO) cũng như các tổ chức Quốc gia khác...
- Các mô hình đánh giá và dự báo ô nhiễm....
- Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên năm 2008( Thể hiện
trên M.Powerpoin, phụ lục kèm theo)
2.3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.
a. Nhóm quy chuẩn về chất lượng nước:
- QCVN 08:2008/BTNMT – QCKT quốc gia chất lượng nước mặt;
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 13
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
- QCVN 09:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về chất lượng nước ngầm;
- QCVN 24: 2009/BTNMT - QCKT quốc gia về nước thải công nghiệp;
b. Nhóm quy chuẩn về chất lượng không khí:
- QCVN 05:2009/BTNMT - QCKT quốc gia về chất lượng không khí
xung quanh;
- QCVN 06:2009/BTNMT - QCKT quốc gia về một số chất độc hại
trong không khí xung quanh.
- QCVN 19: 2009/BTNMT - QCKT quốc gia về khí thải công nghiệp
đối với bụi và các chất vô cơ;
c. Nhóm tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn.
- TCVN 5948: 1999.Âm học, tiếng ồn do phương tiện giao thông đường
bộ phát ra. Mức ồn tối đa cho phép.
- TCVN 6962: 2001.Rung động và chấn động. Rung động do các hoạt
động xây dựng và sản xuất công nghiệp. Mức độ tối đa cho phép đối với môi
trường công nghiệp và dân cư.
d. Nhóm tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất thải rắn, chất thải nguy hại.
- QCVN 07: 2009/BTNMT - QCKT quốc gia về ngưỡng chất thải nguy
hại;
- TCVN 6707:2009 Chất thải nguy hại. Dấu hiệu cảnh báo;
3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM.
3.1. Phương pháp kế thừa.
Phương pháp này nhằm thu thập và kế thừa có chọn lọc các số liệu về
điều kiện TN-KT-XH cũng như hiện trạng chất lượng môi trường trên địa bàn
thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép từ các kết quả
nghiên cứu khác như báo cáo hiện trạng môi trường Thái Nguyên năm 2008, các
luận văn thạc sỹ.....
3.2. Phương pháp mô hình hóa.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 14
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Sử dụng các mô hình để tính toán dự báo nồng độ trung bình của các
chất ô nhiễm trong khí thải và nước thải từ các nguồn thải của công nghệ luyện
cán thép vào môi trường.
Một số mô hình sử dụng trong quá trình ĐTM dự án này:
* Phương pháp tính toán cân bằng vật chất.
Tải lượng của các chất ô nhiễm không khí từ nguồn thải sử dụng nhiên
liệu được tính toán trên cơ sở thành phần và đặc tính của nhiên liệu đốt, đặc tính
của nguồn thải và điều kiện môi trường không khí xung quanh. Từ khối lượng
của các chất ô nhiễm, sẽ xác định được nồng độ của các chất ô nhiễm từ nguồn
thải. Phương pháp tính toán được xác định theo lượng sản phẩm cháy (SPC), tải
lượng các chất ô nhiễm thải ra khi đốt cháy nhiên liệu. Thành phần của nhiên
liệu gồm có Carbon (C), Hydro (H), Nito (N), Oxy (O), Lưu huỳnh (S), độ tro
(A) và độ ẩm(W). Tổng các thành phần bằng 100%.
C + H + N + O + S + A + W = 100%
Phương pháp tính toán được áp dụng như sau:
- Xác định lưu lượng khí thải:
+ Lượng không khí khô lý thuyết cần đốt cháy 1kg nhiên liệu:
Vo = 0,089 Cp + 0,2264 Hp - 0,0333 (Op - Sp) m
3
/kg.
+ Lượng không khí ẩm lý thuyết cần cho quá trình cháy 1kg nhiên liệu:
Va = (1 + 0,0016d).Vo m
3
/kg.
( d: Dung ẩm của không khí (g/kg), lấy d = 0,4)
+ Lượng không khí ẩm thực tế:
Vt = α.Va m
3
/kg
( α: Hệ số không khí thừa, lấy bằng 1,5)
+ Lượng khí SO
2
trong sản phẩm cháy:
V
SO2
= 0,683.10
-2
Sp m
3
/kg.
+ Lượng khí CO trong sản phẩm cháy:
V
CO
= 1,865.10
-2
µ Cp m
3
/kg
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 15
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
( µ: Hệ số cháy không hoàn toàn, lấy bằng 0,02)
....
* Phương pháp xác định tải lượng các chất ô nhiễm:
- Tải lượng khí SO
2
:
M
SO2
= (10
3
.V
SO2
.B.ρ
SO2
)/3600 g/s.
ρ
SO2
: Trọng lượng riêng của khí SO
2
ở điều kiện tiêu chuẩn, lấy bằng
2,926 kg/m
3
, B: Lượng nhiên liệu sử dụng trong 1h( kg)
- Tải lượng khí CO:
M
CO
= (10
3
.V
CO
.B.ρ
CO
)/3600 g/s
ρ
CO
: Trọng lượng riêng của khí CO ở điều kiện tiêu chuẩn, lấy bằng 1,25
kg/m
3
, B: Lượng nhiên liệu sử dụng trong 1h( kg).
- Tải lượng bụi:
M
bụi
= (10.a.B.Ap)/3600 g/s ( a: Hệ số tro bay theo khói, lấy bằng 0,5)
* Phương pháp đánh giá do khí thải giao thông.
Tác động do khí thải( bụi và các chất khí độc hại) từ các phương tiện vận
chuyển và máy móc thiết bị thi công)
Sử dụng mô hình dự báo sau:
C = 0,8E.{exp[-( z+hz)
2
/2.σ
2
z
] +exp[-( z-hz)
2
/2.σ
2
z
]}/σ
2
.u ( mg/m
3
)
Trong đó:
C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí(mg/m
3
)
E: Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải(mg/ms)
z: Độ cao của điểm tính toán(m)
h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh(m)
u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực(m/s)
σ
z
: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z(m)
* Phương pháp đánh giá tác động do tiếng ồn thi công.
Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công của dự án lan truyền tới các khu
vực xung quanh được xác định như sau:
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 16
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Li = Lp - ∆L
d
- ∆L
c
( dB
A
)
Trong đó:
- Li: Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách r
2
( dB
A
)
- Lp: Mức ồn đo được tại điểm cách nguồn gây ồn khoảng cách r
1
( dB
A
)
- ∆L
d
: Mức ồn giảm dần theo khoảng cách r
2
ở tần số i.
- ∆L
d
= 20lg[(r
2
/r
1
)
1+a
] ( dB
A
)
+ r
1
: Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với L
p
( m)
+ r
2
: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn ứng với Li(m)(50m)
+ a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt
đất( a=0,7)
- ∆L
c
: Độ giảm mức ồn qua vật cản( từ 6-12 dBA)
Mức ồn tổng cộng do các phương tiện thi công được xác định như sau:
L
Σ
= 10lg Σ10
0.1Li
( dB
A
)
Trong đó:
+ L
Σ
: Mức ồn tại điểm tính toán( dB
A
)
+ Li: Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn thứ i( dB
A
)
* Phương pháp đánh giá tác động của tiếng ồn trong vận hành.
Tiếng ồn là nguồn gây ô nhiễm khá quan trọng trong hoạt động sản xuất
của nhà máy luyện cán thép. Tiếng ồn cao hơn TCCP sẽ gây các ảnh hưởng xấu
đến môi trường và trước tiên là đến sức khỏe của người công nhân trực tiếp sản
xuất như: mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu giảm năng xuất lao động. Tiếp
xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời gian dài sẽ làm cho thính lực giảm
sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. Khả năng gây ồn tại các công đoạn sản xuất
cả nhà máy lan truyền tới môi trường xung quanh được xác định như sau:
Li = Lp - ∆L
d
- ∆L
c
- ∆L
cx
( dB
A
)
Trong đó:
- Li: Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách r
2
( dB
A
)
- Lp: Mức ồn đo được tại điểm cách nguồn gây ồn khoảng cách r
1
( dB
A
)
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 17
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
- ∆L
d
: Mức ồn giảm dần theo khoảng cách r
2
ở tần số i.
- ∆L
d
= 20lg[(r
2
/r
1
)
1+a
] ( dB
A
)
+ r
1
: Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với L
p
( m)
+ r
2
: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn ứng với Li(m)
+ a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất.
- ∆L
c
: Độ giảm mức ồn qua vật cản.
- ∆L
cx
: Độ giảm mức ồn sau các dải cây xanh.
∆L
cx
= ∆L
d
+ 1,5Z + βΣBi( dB
A
)
Trong đó:
+ ∆L
d
: Độ giảm mức ồn do khoảng cách ( dB
A
)
+ 1,5Z: Độ giảm mức ồn do tác động phản xạ của các dải cây xanh
+ ΣBi: Tổng bề rộng của các dải cây xanh( m).
+ Z: Số lượng dải cây xanh.
+ β: Trị số hạ thấp trung bình theo tần số.
* Phương pháp tính lượng nước mưa chảy tràn.
Tác động của một dự án luyện gang thép đến chất lượng nước mưa có
thể được dự báo thông qua vấn đề thải các chất ô nhiễm vào khí quyển. Các chất
ô nhiễm phát sinh trong quá trình sản xuất luyện gang thép bao gồm bụi, các
chất khí độc hại có tính axit ( SO
2
, NO
2
...), khi gặp mưa các chất ô nhiễm này sẽ
dễ dàng hòa tan vào trong nước mưa làm cho nước mưa bị ô nhiễm không thể sử
dụng được. Ngoài ra do sự hòa tan của các chất khí có tính axit, nên nước mưa
cũng có thể làm ăn mòn các vật liệu kết cấu và công trình trong khu vực.
Nước mưa còn có thể bị ô nhiễm khi chảy qua các khu vực sân bãi có
chứa các chất thải ô nhiễm như bãi rác, khu vực bồn chứa nhiên liệu.... Tính chất
ô nhiễm của nước mưa trong trường hợp này bị ô nhiễm cơ học( đất, cát, rác), ô
nhiễm hữu cơ( dịch chiết trong bãi rác), ô nhiễm hóa chất kim loại nặng và dầu
mỡ. Vấn đề ô nhiễm nước mưa sẽ kéo theo sự ô nhiễm nước ngầm tại khu vực
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 18
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
nhà máy và nguồn nước mặt của các thủy vực tiếp nhận và từ đó gây tác động
đến môi trường khu vực.
Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn trên khu vực của nhà máy
luyện gang thép đối với môi trường khu vực, áp dụng mô hình tính toán sau:
Lưu lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực:
Q = 0,278.k.I.F( m
3
/s)
Trong đó:
k: Hệ số dòng chảy ( k =0,6)
I: Cường độ mưa (mm/h)
F: Diện tích lưu vực (m
2
)
Đối với một trận mưa tính toán, khi chu kỳ tràn ống P =1 thì cường độ
mưa là 100 mm/h, lưu lượng nước mưa là tương đối lớn. Nếu các tuyến cống
thoát nước có bùn cặn lắng đọng nhiều thì khi nước mưa thoát không kịp sẽ gây
úng ngập tức thời. Nước mưa và nước thải tràn lên, chảy theo bề mặt, cuốn theo
các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường khu dân cư xung quanh.
Tải lượng chất ô nhiễm:
G = M
max
[1-exp(-k
z
. T)].F (kg)
Trong đó:
M
max
: Lượng bụi tích lũy lớn nhất trong khu vực nhà máy luyện gang
thép( M
max
=220kg/ha)
k
z
: Hệ số động học tích lũy chất bẩn ở khu gang thép( k
z
=0,3 ngày
-1
)
T: Thời gian tích lũy chất bẩn( ngày).
* Phương pháp dự báo đánh giá tác động của nước thải.
Để dự báo đánh giá ảnh hưởng của nước thải của các nhà máy luyện
gang thép đối với chất lượng nguồn nước mặt( tiếp nhận nước thải) trong khu
vực, sử dụng mô hình khuếch tán chất ô nhiễm được lập trình theo ngôn ngữ
Turbo Pascal để xác định nồng độ chất ô nhiễm.
C = {M. exp[x.y.( 1 + 4kD
x
/v
2
)/2D
x
]}/ω. ( v
2
+ 4kD
x
)
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 19
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Trong đó:
C: Nồng độ chất bẩn tại thời điểm tính toán (mg/l)
M: Tải lượng của chất bẩn(mg)
ω: Diện tích tiết diện cửa thải(m
2
)
v: Vận tốc trung bình của dòng chảy(m/s)
k: Hệ số phân hủy chất bẩn theo thời gian.
D
x
: Hệ số khuếch tán theo phương x( hướng của dòng chảy)
3.3. Phương pháp so sánh.
So sánh các kết quả môi trường tính toán dự báo với TCVN về môi
trường TCVN 1995,2000 và TCVN 2005, QCVN về môi trường QCVN 2009....
3.4. Phương pháp đánh giá nhanh:
Được thực hiện theo quy định của Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) nhằm
ước tính tải lượng của các chất ô nhiễm trong khí thải và nước thải để đánh giá
tác động của dự án tới môi trường.
3.5. Phương pháp phân tích tổng hợp.
Từ các kết quả nghiên cứu ĐTM lập báo cáo ĐTM với bố cục và nội
dung theo quy định tại thông tư 26/2011/TT-BTNMT.
3.6. Phương pháp điều tra xã hội học và tham vấn ý kiến cộng đồng.
Để tham khảo ý kiến của người dân xung quanh vấn đề thực hiện dự án
thì đây là một phương pháp được ưu tiên lựa chọn hàng đầu.
Trong hoạt động điều tra xã hội học nhóm làm ĐTM tiến hành xây dựng
một bộ câu hỏi phỏng vấn gồm khoảng 20 câu với nôi dung bám sát về lợi ích
mà dự án mang lại cho người dân phường Tân Thanh. Việc điều tra sẽ được thực
hiện ngẫu nhiên với 20 hộ dân xung quanh khu vực dự án.
3.7. Phương pháp phân tích lấy mẫu hiện trường
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Với mục tiêu giảm thiểu, ngăn ngừa, phòng chống và khắc phục các yếu
tố gây tác động tiêu cực của dự án xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 20
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
thép Thái Nguyên đến môi trường khu vực trong suốt quá trình hình thành, xây
dựng và hoạt động. Doanh nghiệp Thành Nhân đã tiến hành lập Báo cáo đánh
giá tác động môi trường cho dự án nêu trên với sự tư vấn của công ty Cổ phấn
công nghệ môi trường Thái Nguyên. Trong quá trình lập báo cáo ĐTM, chủ dự
án còn nhận được sự giúp đỡ của : UBND,UBMTTQ phường Tân Thành, thành
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Tên và địa chỉ của cơ quan tư vấn:
- Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm
- Địa chỉ: Tổ 10, Phường Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0280.3852921 Fax: 0280.3852921
- Đại diện: Nguyễn Thị Hoa. Chức vụ: Chủ nhiệm
- Các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM gồm có:
STT Họ và tên Chuyên môn
1 Nguyễn Thị Hoa CN. Môi trường
2 Nghiêm Thanh Loan CN. Môi trường
3 Lê Đức Quân CN. Môi trường
4 Nguyễn Phan Tùng CN. Môi trường
5 Nguyễn Tiến Phú CN. Môi trường
6 Nguyễn Thị Thùy Dương CN. Môi trường
7 Đặng Tuấn Hoàng CN. Môi trường
8 Bế Tiến Trung CN. Môi trường
CHƯƠNG I
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
1.1. TÊN DỰ ÁN.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 21
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Dự án: “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép”
1.2. CHỦ DỰ ÁN.
Chủ dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” là doanh
nghiệp tư nhân Thành Nhân.
- Địa chỉ: Số 273/1, tổ 20, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên,
tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0280 3832 025; Fax: 0280 3832 025.
- Doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1701000269
do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp
ngày 04/10/2002.
- Đại diện: Ông Nguyễn Thái Sơn- Giám đốc doanh nghiệp.
1.3. VỊ TRÍ CỦA DỰ ÁN.
1.3.1. Vị trí.
Dự án xây dựng nằm ở phía tay phải trục đường Tân Thành( đi từ đường
Quốc lộ 37 sang quốc lộ 3) thuộc tổ nhân dân số 7 phường Tân Thành, thành
phố Thái Nguyên.
1.3.2. Hiện trạng khu đất của dự án.
Theo bản đồ và các văn bản đề nghị của UBND phường Tân Thành,
thành phố Thái Nguyên thì khu đất mà doanh nghiệp Thành Nhân thuê gồm 13
thửa( từ thửa số 883 đến 896) tại phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên.
Đặc điểm của 13 thửa đất này là: hàng năm không canh tác được gì, hiện
tại có độ sâu thấp hơn mặt đường là 4,5m.
Phương án vị trí của dự án:
- Thửa đất cho thuê từ số 883 đến 886 có diện tích là 966 m
2
, thửa đất
này sẽ xây dựng nhà máy cán thép.
- Thửa đất xin thuê từ số 887 đến 896 có diện tích là 1 892m
2
, thửa đất
này sẽ xây dựng nhà kho chứa vật liệu, hàng rào, đường giao thông nội bộ....
1.3.3. Các lợi ích xã hội của dự án.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 22
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh nấu luyện thép của doanh
nghiệp Thành Nhân đi vào hoạt động một mặt mang lại lợi nhuận cho chủ đầu
tư, mặt khác còn mang lại những hiệu quả về kinh tế xã hội cho địa phương, cụ
thể như sau:
- Hàng năm đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế(GDP) trong lĩnh vực
dịch vụ, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương theo
hướng phát triển mạnh ngành công nghiệp.
- Sự hoạt động hiệu quả của dự án tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư
gần 3,5 tỷ đồng/ năm và đóng góp vào ngân sách tỉnh Thái Nguyên khoảng 1,3
tỷ đồng/ năm dưới hình thức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ góp phần tạo công ăn
việc làm và thu nhập ổn định cho 50 lao động với mức lương khoảng 2,4 triệu
đồng/ người/ tháng. Như vậy, tổng giá trị đóng góp cho xã hội thông qua tạo thu
nhập ổn định cho 50 lao động dự kiến là 1.287 triệu đồng.
1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN.
1.4.1. Mô tả mục tiêu dự án.
Dự án: “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” có hai mục
tiêu cơ bản sau:
- Thứ nhất: Tận dụng lợi thế về vị trí đầu tư xây dựng các công trình
như: nhà luyện thép, nhà kho chứa sản phẩm, đường đi lại trong dự án nhằm
phát triển kinh doanh mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và cho địa
phương.
- Thứ hai: Dự án đầu tư xây dựng trên một thiết kế hiện đại, khuôn viên
thoáng mát góp phần đem lại cảnh quan hấp dẫn cho thành phố, đồng thời đáp
ứng nhu cầu về không gian làm việc, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án.
Để mở rộng cơ sở kinh doanh sản xuất thép đơn vị xin UBND tỉnh cho
thuê thêm 2.856 m
2
để xây dựng cơ sở luyện thép, dự kiến với quy mô sau:
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 23
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
a. Quy mô xây dựng.
* Nhà xưởng sản xuất.
Được xây dựng với quy mô sau:
- Diện tích xây dựng: 720 m
2
.
- Loại công trình: Công nghiệp.
- Số tầng: 1(tầng).
- Chiều cao: 9,5m.
* Nhà kho.
- Diện tích xây dựng: 300 m
2
.
- Loại công trình: Công nghiệp.
- Số tầng: 01(tầng).
- Chiều cao: 9,5m.
* Nhà văn phòng điều hành.
- Diện tích xây dựng: 108 m
2
.
- Loại công trình: Dân dụng.
- Số tầng: 01(tầng).
- Chiều cao: 5,5m.
* Các công trình phụ trợ.
- Nhà thường trực: 12 m
2
; nhà để xe: 60 m
2
;
- Cổng: 2 cổng; hàng rào; sân đường nội bộ;
- Hệ thống thoát nước; cấp điện ngoài nhà.
b. Quy mô sản xuất.
Nhà máy sẽ sản xuất thép với quy mô 4.000 đến 4.800 tấn/năm.
Bao gồm các hạng mục công trình sản xuất chính sau:
- Luyện gang.
- Xử lý/chuẩn bị nguyên liệu.
- Thiêu kết quặng sắt đóng bánh/vê viên.
- Luyện cok.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 24
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
- Lò gang.
- Luyện thép, tinh luyện và đúc phôi.
- Luyện thép bằng lò thổi ôxy.
- Luyện thép bằng lò điện hồ quang (EAF).
- Tinh luyện thép thứ cấp.
- Đổ khuôn (đúc).
- Cán nóng.
- Tẩy gỉ, cán nguội, tôi và ram.
- Mạ - phủ - sơn.
c. Diện tích đất chiếm.
* Diện tích đất xin thuê.
Khu đất mà doanh nghiệp dự kiến xin thuê có diện tích 2.856 m
2

* Các chỉ tiêu kỹ thuật.
- Tổng diện tích xây dựng là: 1.200 m
2
.
- Hệ số sử dụng đất: 0,43 lần.
- Tầng cao trung bình: 1,5 tầng;
- Mật độ xây dựng = Tổng diện tích xây dựng các công trình * 100 / diện
tích đất chiếm = 1200 * 100/2856 = 42%.
1.4.3. Mô tả biện pháp, khối lượng thi công xây dựng các công trình
của dự án.
a. Giải pháp thiết kế kiến trúc tổng thể.
Hợp lý, sinh động, phù hợp với chức năng sử dụng của công trình và phù
hợp với khuôn viên của lô đất doanh nghiệp xin thuê.
b. Giải pháp kiến trúc của các hạng mục công trình chính.
* Nhà xưởng có các thông số kỹ thuật chính sau:
- Diện tích đất chiếm: 900 m
2
- Diện tích đất xây dựng: 720 m
2
;
- Số tầng: 01 tầng;
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 25
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
- Chiều cao: 9,5m.
- Loại công trình: Công nghiệp.
- Giải pháp kiến trúc hợp khối bao gồm toàn bộ diện tích nhà dành cho
khu vực sản xuất thép.
* Nhà kho có các thông số kỹ thuật chính sau:
- Diện tích đất chiếm: 350 m
2
;
- Diện tích xây dựng: 300 m
2
.
- Loại công trình: Công nghiệp.
- Số tầng: 01(tầng).
- Chiều cao: 9,5m.
- Giải pháp kiến trúc hợp khối bao gồm toàn bộ diện tích nhà dành làm
kho chứa thép thành phẩm.
* Văn phòng điều hành có các thông số kỹ thuật chính sau:
- Diện tích đất chiếm: 120 m
2
;
- Diện tích xây dựng: 108 m
2
.
- Loại công trình: Dân dụng.
- Số tầng: 01(tầng).
- Chiều cao: 5,5m.
- Giải pháp kiến trúc hợp khối gồm 5 gian nhà với bước gian 3,6 m, khẩu
độ 6,0 m.
- Giải pháp kết cấu: Kết cấu chịu lực chính: Phần móng theo phương án
móng cột chịu lực bằng BTCT đổ toàn khối kết hợp với móng bằng xây gạch
cho tường bao che, mái lợp tôn màu. Riêng nhà văn phòng điều hành mái đổ
BTCT trên lợp tôn chống nóng, chống dột.
b. Các công trình phụ trợ.
- Nhà thường trực: 12m
2
, xây gạch mái đổ BTCT;
- Nhà để xe: 60m
2
cột, vì kèo thép, mái lợp tôn, cao 3m.
- Cổng: gồm 2 cổng và 220m hàng rào xây gạch, móng đá.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 26
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
- 1200m
2
đường và sân nội bộ đổ BT mác 200 dày 100.
- 50m
2
là trồng cây xanh xung quanh công trình tạo cảnh quan môi
trường cho khu vực.
- Cấp điện: Đơn vị sẽ hợp đồng mua điện với Chi nhánh điện thành phố
Thái Nguyên để phục vụ cho công trình.
- Cấp nước: Đơn vị sẽ hợp đồng mua nước sinh hoạt với công ty kinh
doanh nước sạch Thái Nguyên, theo thiết kế cụ thể.
- Thoát nước: Hiện tại phía Tây khu đất đã có hệ thống mương thoát
nước của khu vực rộng khoảng 3,0 mét để thoát nước mưa cho khu vực, khi dự
án của doanh nghiệp thực hiện việc thoát nước nội bộ trong công trình thực hiện
theo đúng thiết kế kỹ thuật thi công, nước thải phải được xử lý qua bể tự hoại
mới được xả vào mương máng chung, còn các loại nước thải khác: nước tắm
giặt, nước mưa, nước rửa...được chảy vào rãnh thoát nội bộ rồi đổ vào mương
thoát chung.
1.4.4. Nguyên, nhiên đầu vào và các chủng loại đầu ra của quá trình
sản xuất thép.
a. Nguyên, nhiên liệu đầu vào.
* Nguyên liệu đầu vào.
Thép về cơ bản là gang có chứa một hàm lượng nhỏ cacbon nhưng được
kiểm soát chặt chẽ cùng các nguyên tố hợp kim khác mang các đặc tính đặc biệt.
Một lưu ý quan trọng là một số ít các hợp chất như lưu huỳnh, phốt pho, nhìn
chung không có lợi cho đặc tính của thép và số ít các nguyên tố khác như các
kim loại kiềm và kẽm cũng ảnh hưởng đáng kể trong luyện thép hoặc luyện
gang. Vì vậy, các nguyên tố trên được xem xét kỹ trong vấn đề nguyên liệu đầu
vào. Do vậy, nguyên liệu chính cho luyện thép gồm gang, quặng sắt và sắt thép
phế.
Có hai quy trình luyện gang chủ yếu đó là dùng lò cao và hoàn nguyên
trực tiếp. Bởi hầu hết sắt, quặng sắt và khoáng sản trong tự nhiên, đều là ôxit sắt,
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 27
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
công đoạn luyện thép chính là quá trình hoàn nguyên oxit sắt thành kim loại sắt,
nó có tên gọi thích hợp là giai đoạn luyện gang. Bản chất của quá trình này là
ôxy được tách khỏi ôxit sắt kết hợp với cacbon hoặc hydro tạo thành ôxit cacbon
(CO2) hoặc nước(H2O). Trong lò cao, than coke (về cơ bản là cacbon, C) phản
ứng với khí hoặc khí khí giàu ôxy (O2) tạo thành ôxit cacbon: 2C + O2 = 2CO +
nhiệt. Oxit cacbon sau đó hoàn nguyên oxit sắt : 2Fe2O3 + 6CO + nhiệt = 4Fe +
6CO2
Điều kiện hoàn nguyên cũng sẽ cho một số cacbon tách khỏi gang và
tách phốt phát trong quặng, lượng phốt phát này cũng được tách khỏi gang cùng
với mangan và một số nguyên tố khác. Tuy nhiên, quá trình luyện thép về cơ
bản là quá trình oxi hoá trong đó cácbon được tách khỏi gang để đạt được mức
độ mong muốn bằng cách oxi hoá cacbon thành CO.
Đối với quá trình luyện gang, nguồn cacbon hoặc hydro và nhiên liệu
được yêu cầu. Cacbon được cung cấp bởi than cok được sinh ra bởi quá trình
hoàn nguyên CO và nung ở lò cao. Đặc biệt là than để luyện thành cok và là
thành phần không thể thiếu được sử dụng trong lò cao.
- Thành phần quặng sắt:
Quặng sắt là nguồn nguyên liệu chính được dùng để sản xuất gang và
thép và được thành tạo trong tự nhiên dưới nhiều hình thức. Quặng có chứa sắt
chủ yếu Manhetit (Fe3O4) và Hematit (Fe2O3). Một số khác ở mức độ thấp
hơn có chứa siđêrits (FeCO3) và limônit (FeO (OH).nH2O) trong đó nguồn
quặng sắt khác ít quan trọng hơn có chứa hyđrát ôxit như gơtit, sắt silicat,
chamosite, lepidococite and chalybite.
Manhêtít và hêmatit nguyên khai có chứa 72,4% và 70% sắt trong đó
hàm lượng siđêrit chỉ có 48% sắt. Vì tính hyđrat hoá tự nhiên của nó biến đổi
nên hàm lượng sắt của limônit nguyên khai có thể trong khoảng 38-51%. Thực
tế hàm lượng sắt của khoáng sản nguyên khai có trong quặng quyết định mức
độ giới hạn của quặng tinh và vê viên sau khi tuyển. Vì vậy, việc khai mỏ
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 28
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
khoáng sàng manhêtit (mức độ giới hạn 72,4% Fe) lúc nào cũng có thể sản xuất
quặng tinh và vê viên chất lượng cao hơn so với mỏ quặng hematit (mức độ giới
hạn 70% Fe).
- Tinh quặng thiêu kết:
Thông thường kích cỡ hạt <6mm sau khi nghiền và sàng (nếu có rửa
nước), trong khi đó bỏ cỡ hạt <1mm. Với kết quả đó sản phẩm có cỡ hạt
>1<6mm gọi là tinh quặng thiêu kết và dùng cho xưởng thiêu kết trong nhà máy
thép. Tinh quặng thiêu kết có thể thay đổi đang kể hàm lượng sắt nhưng nhìn
chung theo các nhà sản xuất thép thì có 58-62% Fe trong sản phẩm. Với lý do
chất lượng thiêu kết, thì phần lớn tinh quặng thiêu kết là quặng hêmatit, siđêrit,
limônit, gơtit, cho dù một số nhà sản xuất ở Trung Quốc sử dụng một số lượng
đáng kể quặng manhêtit trong quá trình thiêu kết.
- Thành phần thép phế liệu:
Thép phế, được tiêu thụ trong cả luyện thép bằng lò điện và lò BOS.
Phế thép là nguồn sắt tương đối tinh khiết so với quặng sắt mặc dù cần
lưu ý rằng các tạp chất có thể có như phế thép mạ kẽm (kẽm), thép mạ thiếc và
các thép hợp kim. Thép phế được sử dụng để làm nguội trong quá trình BOS.
Quá trình luyện thép sinh ra nhiệt do quá trình oxy hoá cacbon và các nguyên tố
khác. Trong thùng BOS, được nạp gang lỏng nóng, nhiệt sinh ra vượt quá mức
cần thiết để duy trì nạp nóng và có thể sử dụng để nung chảy phế, bổ sung
nguồn sắt (30%).
Doanh nghiệp chủ yếu là nhập thép phôi của Trung Quốc và sử dụng sắt
thép phôi phế liệu mua trong nước. Hiện doanh nghiệp Thành Nhân có một số
điểm thu mua ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và của các doanh nghiệp sản xuất sắt thép.
- Thành phần các chất phụ gia: hợp kim, điện cực, khi trơ, vật liệu đầm
lò....
* Nhiên liệu đầu vào.
- Thành phần dầu;
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 29
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
- Thành phần than cốc;
- Thành phần than đá;
- Năng lượng điện nước.
b. Sản phẩm đầu ra.
- Bao gồm thép các loại: Thép hình chữ U, thép vòng.....
- Ngoài ra còn có: Xỉ, phôi .......
1.4.5. Công nghệ sản xuất, vận hành.
a. Công nghệ sản xuất thép.
Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép Thành Nhân áp dụng quy
trình lò EAF để sản xuất thép.
* Lò hồ quang điện.
Quy trình của Lò hồ quang điện (EAF) với lò chuyển là một trong 2 quy
trình luyện thép hiện đại. Các lò EAF thường được sử dụng để luyện các loại
thép chất lượng cao đặc biệt (thép hợp kim) và thép thông thường (không hợp
kim) – các sản phẩm thép dài nhẹ hơn như vậy thường được sử dụng làm bê
tông dự ứng lực.
Không như quy trình thổi ôxy, lò EAF không sử dụng gang lỏng. Nó
được nạp với nguyên liệu “nguội”. Thường là thép phế (những thứ bằng thép đã
hết tuổi thọ sử dụng). Tuy nhiên có thể sử dụng các dạng nguyên liệu thô khác
làm từ quặng sắt. Nó bao gồm quặng hoàn nguyên trực tiếp (DIR) và cacbua sắt,
cũng như gang thỏi từ lò cao và đã làm nguội, thay vì nạp trực tiếp vào lò
chuyển.
Thép phế (hoặc nguyên liệu sắt khác) đầu tiên được cho vào lò EAF từ
một cần trục phía trên. Sau đó một nắp được đưa vào vị trí phía trên lò. Nắp này
có các điện cực hạ vào trong lò. Một dòng điện được chạy qua điện cực và tạo ra
hồ quang. Nhiệt được sinh ra bởi tia hồ quang này làm nóng chảy thép phế.
Dòng điện cần cho quy trình này đủ để cung cấp cho một thì trấn với dân số
100.000 người. Trong quá trình luyện, các các kim loại khác (hợp kim sắt) được
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 30
Cán
Rod and Bar
Rolling
Cán
(Section
Rolling)
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
cho thêm vào thép nhằm đáp ứng đúng thành phần hoá học theo yêu cầu. Cũng
như với quy trình ôxy tiêu chuẩn, ôxy được thổi vào trong lò làm sạch thép, vôi
và khoáng chất fluorit được nạp vào để kết hợp với các tạp chất khác tạo thành
xỉ.
Sau khi lấy mẫu được mang đi để kiểm tra thành phần hoá học của thép,
lò sẽ được nghiêng để cho xỉ ra, xỉ nổi ở trên bề mặt của thép lỏng được đổ hết
ra. Sau đó lò được nghiêng theo hướng khác và thép lỏng được đổ vào (đưa ra)
một máng, ở đây thép hoặc được tinh luyện tiếp hay được chuyển tới bộ phận
đúc. Đặc trưng của lò hồ quang điện là cho được 150 tấn mỗi một lần nung và
tiêu tốn thời gian là khoảng 90 phút.
Các loại thép có chất lượng đặc biệt. Thép có chất lượng đặc biệt với
chủng loại được luyện từ lò hồ quang bằng việc thêm vào các kim loại khác
nhằm tạo thành hợp kim thép. Thông thường hầu hết đó là thép không gỉ, loại
thép được cho thêm crôm và niken vào để có thể chống ăn mòn. Tuy nhiên còn
có nhiều loại khác: thép rất cứng được sử dụng là dụng cụ cơ khí, thép có cấu
trúc đặc biệt để phù hợp với việc xây dựng, thép được phát triển nhằm phục vụ
cho thập kỷ của các lò phản ứng hạt nhân gây ô nhiễm môi trường, thép nhẹ
nhưng bền được sử dụng trong không gian vũ trụ, hơn nữa là thép rắn dùng cho
xe bọc thép. Xu hướng càng tăng, thép sau khi được đổ ra (rót ra) từ lò sẽ trải
qua một công đoạn tiếp theo gọi là tinh luyện trước khi được đúc. Quy trình này
áp dụng cho cả hai loại lò là ôxy tiêu chuẩn và lò hồ quang điện.
Thép lỏng từ lò được đổ ra máng. Nắp máng được đậy lại nhằm giữ
nhiệt. Một loạt các quá trình được thực hiện như trộn agon, tăng thêm hợp kim,
tách khí chân không hoặc phun bột. Mục đích của các công đoạn này là nhằm
hoà hợp đều các thành phần hoá học của thép và/hoặc cải thiện sự đồng nhất về
nhiệt độ (đảm bảo nhịêt độ được dàn đều trên thép) và loại bỏ những tạp chất.
Sự nung thùng bằng hồ quang là một quy trình được sử dụng nhằm bảo đảm cho
thép lỏng có được nhiệt độ chính xác trước khi đưa vào khuôn đúc.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 31
Cán
Rod and Bar
Rolling
Cán
(Section
Rolling)
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
* Đúc liên tục.
Đây là quá trình mà thép được đúc trong nhiều loại hình khuôn khác
nhau, được thay đổi trở nên có tính năng cao và cho ra sản phẩm có chất lượng
tốt hơn. Thép lỏng được sử dụng để rót vào một khuôn lớn để làm nguội và trở
nên cứng để tạo thành thỏi thép. Sau đó thỏi thép được cho vào lò được có tên
là lò đồng nhiệt, tại đó thép sẽ được nung để điểu chỉnh và đồng bộ nhiệt.
Thỏi thép nóng đỏ này sau đó sẽ được cán trên các máy cán sơ cấp, là
giai đoạn đầu để thép thỏi này trở thành sản phẩm có thể sử dụng được, và trở
thành một trong ba dạng của thép bán thành phẩm: dạng slab (loại tấm thép dài,
dày, dẹt với mặt cắt ngang hình chữ nhật), dạng bloom (loại tấm thép dài với
mặt cắt ngang hình vuông) hoặc dạng billet (như dạng bloom nhưng với mặt cắt
ngang nhỏ hơn).
Trong máy đúc liên tục, thép lỏng được đổ vào một thùng chứa phải đặt
trên đỉnh của máy đúc. Với một tỷ lệ được kiểm soát thép chảy vào một khuôn
được làm nguội bằng nước, ở đó bề mặt ngoài của thép trở nên cứng.
Thép được đưa xuống một dãy các con lăn và được phun nước, đảm
bảo cho việc cán thành hình và được làm cứng toàn bộ cùng lúc. Phía cuối của
máy đúc, thép được làm thẳng và cắt thành những kích thước theo yêu cầu. Các
sản phẩm slab, bloom và billet đều được tạo ra ở cuối quy trình liên tục này.
Theo cách đó, một quá trình trong máy đúc liên tục kết hợp cả 2 quy trình được
thực hiện riêng rẽ trước đó, mang lại hiệu quả cao và cho ra sản phẩm chất
lượng tốt hơn. Sau đó, slab, bloom hoặc billet được chuyển tới nhà máy cán
nóng để cán thành những sản phẩm thép phục vụ cho sản xuất.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 32
Chuẩn bị nguyên liệu (sắt vụn)
(Scrap Preparation)
Luyện thép bằng lò Hồ quang
EAF Steelmaking
LAF
Đổ phôi mỏng
(Thin Stab Casting)
Thép thanh
(Rebar)
Đổ thỏi
(Ingot Casting)
Cán thô
(Roughing Mill)
Thỏi mỏng(Thin
slab)
Thép cuộn
(Section)
Cán
Rod and Bar
Rolling
Cán
(Section
Rolling)
Cán mỏng
(Strip Rolling)
Rót liên tục
(Continuous Casting)
Đúc thỏi
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Hình 1.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất thép bằng lò điện hồ quang
( Nguồn: http://tisco.com.vn)
b. Các công đoạn trong quá trình sản xuất thép.
- Công đoạn sản xuất
+ Xử lý nguyên liệu
+ Tạo khối kết/viên
+ Luyện cốc
+ Lưu kho, xử lý phế liệu sắt
+ Lò cao
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 33
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
+ Lò ôxy
+ Lò hồ quang
+ Tinh luyện thứ cấp
+ Rót khuôn (Đúc)
+ Cán nóng
+ Cán nguội
+ Phủ / mạ
+ Xử lý nước thải
+ Lọc khí
1.4.6. Danh mục máy móc, thiết bị.
Bảng 1.1. Tổng hợp các thiết bị máy móc.
STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Hệ thống lò nấu
luyện thép
HT 1 5.000 5.000
2 Các thiêt bị phụ trợ bộ 1 750 750
3 Cân điện tử(80 tấn) chiếc 1 250 250
4 Xe con chiếc 2 1.500 3.000
5 Xe tải chiếc 1 850 850
6 Thiết bị khác bộ 1 500 500
Tổng cộng 10.350
( Nguồn: Hồ sơ dự án của doanh nghiệp Thành Nhân)
Các máy móc thiết bị của dự án chủ yếu được mua trong nước. Đây là
những thiết bị sản xuất tiên tiến, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và bảo vệ môi
trường.
1.4.7. Tiến độ thực hiện dự án.
- Tháng 08 năm 2011 hoàn thành lập dư án và xin giấy chứng nhận đầu
tư, xin thuê đất.
- Từ tháng 09/2011 khảo sát, thiết kế quy hoạch tổng thể và xin giấy
phép xây dựng.
- Dự kiến động thổ khởi công xây dựng vào tháng 02/2012 và hoàn
thành vào cuối năm 2012.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 34
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
- Chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2013.
- Ổn định sản xuất kinh doanh năm 2014.
Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.
1.4.8. Vốn đầu tư của dự án.
a. Hình thức đầu tư.
100% vốn đầu tư trong nước.
b. Điều kiện tính toán.
Các định mức tiếu hao nguyên nhiên vật liệu được xây dựng theo mức
quy định trên cơ sở tham khảo tài liệu trong nước, ngoài nước và của một số đơn
vị trong nước, trong tỉnh, đồng thời căn cứ vào thiết kế xây dựng công trình.
Chi phí tiền lương, chi phí quản lý và các khoản chi phí khác được xây
dựng trên cơ sở định mức và mức lương trung bình của các doanh nghiệp địa
phương hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực.
Giá cả các sản phẩm dịch vụ tính cân đối theo mức giá biến động trung
bình của thị trường.
Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn được áp
dụng theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Tính bằng 19% quỹ
lương cơ bản.
Nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Thực hiện theo đúng quy định của
luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
c. Tổng chi phí cho một năm sản xuất.
Tổng chi phí sản xuất năm thứ nhất dự kiến là 5.480 triệu đồng, cho một
năm sản xuất ổn định là 5.817 triệu đồng trong đó bao gồm các hạng mục chi
phí chính: Chi phí biến đổi ngoài lương năm sản xuất ổn định dự kiến là 1.747
triệu đồng, chi phí tiền lương dự kiến là 1.287 triệu đồng, khấu hao tài sản cố
định dự kiến là 3.031 triệu đồng. Chi phí các hạng mục chi phí cho từng năm
được thể hiện trong bảng 1.2 sau:
Bảng 1.2. Tổng hợp chi phí.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 35
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Đơn vị tính: 1.000.000 VNĐ
TT Chi tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Tổng chi phí 5.480 5.817 5.817 5.817 5.817
1 Chi phí biến đổi 1.410 1.747 1.747 1.747 1.747
2 Chi phí tiền lương 1.287 1.287 1.287 1.287 1.287
3 BHXH, BHYT 166 166 166 166 166
4 Khấu hao tài sản cố định 3.031 3.031 3.031 3.031 3.031
d. Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu của dự án.
Tổng nhu cầu vốn đầu tư ban đầu của dự án là 22.759 triệu đồng. Vốn cố
định là 21.218 triệu đồng; vốn lưu động là 1.541 triệu đồng.
Bảng 1.3. Các chi phí đầu tư ban đầu
Đơn vị tính: 1.000.000 VNĐ
TT Khoản mục đầu tư Giá trị
I Vốn cố định 21.218
1 Xây dựng cơ bản 10.568
2 Mua máy móc thiết bị 10.350
3 Chi phí hình thành dự án 200
4 Chi phí khác( cho các hoạt động BVMT....) 100
II Vốn lưu động 1.541
1 Dự phòng các khoản phải thu 970
2 Thành phần tồn kho 485
3 Tiền mặt 87
Tổng 22.759
1.4.9. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án.
a. Tổ chức lao động.
Tổ chức của doanh nghiệp được thực hiện theo sơ đồ sau:
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 36
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
- Giám đốc: Đại diện cho doanh nghiệp trong mọi quan hệ đối nội và đối
ngoài, đồng thời cũng là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Phòng tài chính kế hoạch: Gồm các bộ phận kế toán, kế hoạch và tổ
chức, đứng đầu là trưởng phòng hoạt động và quản lý dưới sự chi đạo của chủ
doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước chủ doanh nghiệp về các hoạt động kế
toán, kế hoạch và công tác tổ chức dân sự.
- Phòng kinh doanh: gồm bộ phận kinh doanh và phục vụ, đứng đầu là
trưởng phòng chịu trách nhiệm trước chủ doanh nghiệp về các nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh và các hoạt động dịch vụ của doanh nghiệp
b. Quản lý tiền lương.
Doanh nghiệp thực hiện chế độ trả lương theo sản phẩm và chất lượng
công việc hoàn thành, mức lương bình quân chung 2.400.000 đồng/tháng. Các
khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi phí công đoàn, phụ cấp, trợ cấp được
thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nhu cầu lao động và chi phí
tiền lương được thể hiện ở bảng 1.4
Bảng 1.4. Tổng hợp chi phí tiền lương.
Đơn vị tính: 1.000.000 VNĐ
TT Vị trí công việc Số lượng Mức lương tháng Qũy lương/năm
1 Giám đốc 1 8,0 104
2 Trưởng phòng 3 4,0 156
3 Nhân viên các phòng 10 2,0 240
4 Công nhân 28 1,6 540
5 Nhiên viên kỹ thuật( 1 nhân viên 4 2,0 96
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.
Giám đốc
Phòng tài chính Phòng kế toán
37
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
môi trường)
6 Lái xe 2 2,5 65
7 Bảo vệ 2 1,4 36
8 Chi phí đào tạo 50
Cộng 50 1.287
Trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, chất lượng và năng suât phụ thuộc
phần lớn vào yếu tố con người, máy móc. Do đó, việc tuyển chọn cán bộ và
nhân viên của doanh nghiệp phải đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, sức khỏe liên
tục được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ
Khi đi vào hoạt động, dự án cần sử dụng khoảng 30 lao động. Tổng quỹ
lương hàng năm của dự án khoảng 873 triệu đồng, bình quân 2.400.000
đồng/người/tháng.
c. Tuyển dụng, đào tạo và tổ chức sản xuất.
- Đối tượng tuyển dụng: Tất cả lao động được tuyển chọn, sử dụng phù
hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Những cán bộ, nhân viên có trình độ
hoặc qua đạo tạo tại các trường chuyên nghiệp, trường dạy nghề hay các cơ sở
dạy nghề sẽ được ưu tiên tuyển chọn vào doanh nghiệp. Những lao động tại địa
phương sẽ được ưu tiên đầu tiên
- Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được đảm bảo bằng hợp
đồng lao động ký kết giữa từng người lao động với giám đốc doanh nghiệp.
Thỏa ước lao động tập thể ký kết giữa đại diện tập thể lao động với giám đốc và
phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về lao động. Doanh nghiệp thỏa
thuận hỗ trợ 15% phí bảo hiểm xã hội, cá nhân người lao động nộp 5% theo quy
định của nhà nước, ngoài ra doanh nghiệp còn hỗ trợ người lao động 2% phí bảo
hiểm y tế và 3% kinh phí công đoàn theo quy định.
d. Chương trình sản xuất.
Doanh nghiệp tổ chức lao động theo ca đối với khối phục vụ, mỗi ca làm
việc 8h/ngày. Bộ phận quản lý và văn phòng làm việc giờ hành chính. Thời gian
làm việc 300 ngày/năm. Cán bộ và công nhân viên được luân phiên nghỉ theo kế
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 38
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
hoạch của doanh nghiệp và thỏa thuận với người lao động. Nếu có nhu cầu làm
việc thêm ngoài giờ quy định, doanh nghiệp sẽ đảm bảo thực hiện tiền lương
tăng thêm theo quy định.( Nguồn: Tài liệu dự án)
CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ
HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN.
2.1. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN.
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất.
a. Điều kiện về địa lý.
Dự án xây dựng nằm ở phía tay phải trục đường Tân Thành( đi từ đường
Quốc lộ 37 sang quốc lộ 3) thuộc tổ nhân dân số 7 phường Tân Thành, thành
phố Thái Nguyên.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 39
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Theo bản đồ và các văn bản đề nghị của UBND phường Tân Thành,
thành phố Thái Nguyên thì khu đất mà doanh nghiệp Thành Nhân thuê gồm 13
thửa( từ thửa số 883 đến 896) tại phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên.
( Nguồn: Tài liệu dự án)
a. Điều kiện về địa chất.
Thành phố Thái Nguyên (TPTN) nói chung và phường Tân Thành nói
riêng nằm trong vùng trung du miền núi Bắc Bộ, xung quanh được bao bọc bởi
hai con sông là sông Cầu và sông Công, nên có địa hình tương đối bằng phẳng
so với các vùng xung quanh, với độ cao khoảng 10- 20m trên mực nước biển.
Tuy nhiên, vùng đất này vẫn mang tính chất, dáng dấp, diện mạo trung du với
kiểu bậc thềm phù xa và bậc thang nhân tạo. Độ dốc từ 8
o
đến 25
o
chiếm không
đáng kể, phần lớn diện tích có độ dốc nhỏ hơn 8
o
, gồm 3 nhóm hình thái địa hình
sau:
- Địa hình đồng bằng
- Địa hình gò đồi
- Địa hình núi thấp
Như vậy so với các huyện, thị xã trong tỉnh cũng như trong vùng thì địa
hình thành phố Thái Nguyên ít phức tạp hơn. Đây là một trong những lợi thế của
thành phố.( Nguồn:Báo cáo đề tài “Thực trạng ô nhiễm nước thải chăn nuôi tại
thành phố Thái Nguyên và biện pháp xử lí bằng thực vật thủy sinh của sinh viên
khoa TN&MT”)
Đặc điểm của 13 thửa đất mà doanh nghiệp thuê để xây dựng nhà máy
sản xuất và kinh doanh thép này là: hàng năm không canh tác được gì, hiện tại
có độ sâu thấp hơn mặt đường là 4,5m. Rất phù hợp với việc xây dựng nhà máy
của doanh nghiệp Thành Nhân.
2.1.2. Điều kiện về khí tượng.
Thành phố Thái Nguyên nói chung và phường Tân Thành nơi tiến hành
thực hiện dự án nói riêng có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm được chia thành
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 40
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
4 mùa rõ rệt: Xuân - Hạ - Thu - Đông. Khí hậu của thành phố mang tính chất
chung của khí hậu miền Bắc nước ta, có những đặc điểm sau:
* Nhiệt độ không khí
- Nhiệt độ trung bình năm : 23,6
0
C.
- Nhiệt độ cao nhất trung bình của tháng nóng nhất: 28,9
0
C (tháng 6).
- Nhiệt độ thấp nhất trung bình của tháng lạnh nhất: 17
0
C (tháng 2).
* Độ ẩm không khí.
Tại khu vực có:
- Độ ẩm tương đối trung bình năm của không khí : 82%
- Đô ẩm trung bình tháng lớn nhất (tháng 3, 7) : 88%
- Độ ẩm tương đối trung bình tháng thấp nhất (tháng 2, 11): 77
Bảng 2.1. Nhiệt độ và độ ẩm trung bình tháng trong năm 2010
tại thành phố Thái Nguyên
Khu
vực
Nhiệt độ trung bình tháng (
0
C)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TP.TN
17,5 17 20,3 24,1 27,3 28,9 27,9 28,2 25,5 25,6 22,8 18,6
Độ ẩm không khí trung bình tháng (%)
79 77 88 86 81 81 88 86 85 83 77 78
( Nguồn: Trạm khí tượng thuỷ văn tỉnh Thái Nguyên, 2010)
Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm ảnh hưởng nhiều đến
quá trình phát tán các chất gây ô nhiễm không khí. Nhiệt độ không khí càng cao
thì tốc độ phản ứng hóa học càng xảy ra nhanh và thời gian lưu tồn các chất ô
nhiễm càng nhỏ. Sự biến thiên giá trị nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình bay hơi,
quá trình trao đổi nhiệt và sức khỏe con người.
* Lượng mưa.
Lượng mưa trên toàn khu vực được phân bổ theo 2 mùa: mùa mưa kéo
dài từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa tăng dần từ đầu mùa tới giữa mùa đạt tới
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 41
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
cực đại vào tháng 7, tháng 8 (tháng nhiều bão nhất trong vùng), mùa khô (ít
mưa) từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
- Lượng mưa trung bình hàng năm : Từ 1500 - 2000 mm.
- Số ngày mưa trong năm : 150 đến 160 ngày.
- Lượng mưa trung bình tháng lớn nhất : 489 mm (tháng 8).
- Lượng mưa trung bình tháng nhỏ nhất : 22 mm (tháng 12).
- Số ngày mưa trung bình lớn hơn 50 mm : 12 ngày.
- Số ngày mưa trung bình lớn hơn 100 mm: 2-3 ngày.
- Lượng mưa ngày lớn nhất : 353 mm.
Diễn biến lượng mưa các tháng trong năm có ảnh hưởng không nhỏ tới
sự chảy tràn bề mặt, làm lan truyền các chất gây ô nhiễm nguồn nước. Lượng
mưa càng nhiều thì các chất gây ô nhiễm nguồn nước giảm về nồng độ do được
pha lượng và tăng về phạm vi do sự chảy tràn bề mặt.
Chế độ mưa không những ảnh hưởng đến chất lượng không khí mà còn
ảnh hưởng trực tiếp cả đến các hệ thống thoát nước thải của dự án…
* Tốc độ gió và hướng gió
Tại khu vực nghiên cứu, trong năm có 2 mùa chính, mùa Đông gió có
hướng Bắc và Đông Bắc, mùa Hè gió có hướng Nam và Đông Nam.
- Tốc độ gió trung bình trong năm: 1,9 m/s
- Tốc độ gió lớn nhất : 24 m/s
Gió và hướng gió là nhân tố quan trọng trong quá trình phát tán và lan
truyền các chất trong khí quyển. vận tốc gió càng lớn thì khả năng lan truyền các
yếu tố ô nhiễm càng xa, khả năng pha loãng với không khí càng lớn. Tốc độ gió
càng nhỏ hoặc không có gió thì khả năng phát tán khí ô nhiễm càng kém, làm
cho các chất ô nhiễm tập trung ở khu vực nguồn thải.
* Nắng và bức xạ
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 42
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Bức xạ mặt trời là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ
nhiệt trong vùng, qua đó ảnh hưởng tới quá trình phát tán cũng như biến đổi các
chất gây ô nhiễm.
- Số giờ nắng trung bình trong năm : 1588 giờ.
- Số giờ nắng trung bình lớn nhất trong tháng: 187 giờ.
- Số giờ nắng trung bình nhỏ nhất trong tháng: 46 giờ.
- Bức xạ trung bình năm : 122 kcal/cm
2
/năm.
(Nguồn: Các thông tin về khí tượng - thuỷ văn tỉnh Thái Nguyên năm 2010)
2.1.3. Điều kiện thủy văn.
Chế độ thuỷ văn trong khu vực dự án sẽ có ảnh hưởng quan trọng không
chỉ đến khả năng cung cấp, tiêu thoát nước cho dự án mà còn là một yếu tố tự
nhiên quan trọng quyết định đến khả năng tiếp nhận chất thải và tự làm sạch của
các nguồn nước.
Thành phố có 40 km sông, cụ thể:
+ Sông Cầu bắt nguồn từ Bắc Cạn chảy qua thành phố ở đoạn hạ lưu dài 25
km, về mùa lũ ở đoạn sông này có lượng đạt 3.500m
3
/giây, mùa kiệt 7,5 m
3
/giây.
+ Sông Công chảy qua địa phận thành phố 15 km, được bắt nguồn từ
vùng núi Ba Lá (huyện Định Hoá). Lưu lượng của sông mùa lũ đạt 1.880
m
3
/giây, mùa kiệt 0,32 m
3
/giây.
+ Ngoài ra thành phố có hệ thống kênh mương Hồ Núi Cốc dài 17 km có
tác dụng vừa cung cấp nước cho thành phố vừa tiêu nước đổ vào sông Công.
Đặc biệt trên địa bàn thành phố có Hồ Núi Cốc dung tích 200 triệu m
3
nước,
dung tích hữu ích 175 triệu m
3
nước. Hồ có khả năng trữ nước vào mùa mưa lũ
và điều tiết nước cho đất canh tác, nước cho sản xuất nông nghiệp và cung cấp
nước sạch trong thành phố.
2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý
a. Hiện trạng môi trường không khí.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 43
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Môi trường không khí tại tại phường Tân Thành nói riêng và thành phố
Thái Nguyên nói chung đang bị ô nhiễm do khí thải của khu công nghiệp gang
thép Thái Nguyên và các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp khác. Mặt khác do
quá trình đô thị hóa nên tốc độ xây dựng nhà ở, hạ tầng cơ sở phát triển mạnh,
các hoạt động về xây dựng không đảm bảo tiêu chuẩn về BVNT nên làm cho
nồng độ bụi trong không khí tương đối cao. Ngoài ra trên các trục đường giao
thông, lượng xe cộ qua lại cũng góp phần vào việc gây ô nhiễm môi trường
không khí..
2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ-XÃ HỘI.
2.2.1. Điều kiện kinh tế.
Đặc điểm kinh tế phường Tân Thành không khác nhiều so với đặc điểm
kinh tế chung của toàn thành phố Thái Nguyên.
Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế của thành phố đã có sự chuyển dịch
tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp (năm 2005 chiếm
49,7% đến năm 2008 chiếm 49,75%); tỷ trọng ngành dịch vụ cũng tăng lên nhanh
chóng (năm 2006 chiếm 45% đến năm 2007 chiếm 45,57%); ngành nông nghiệp tuy
vẫn tăng trưởng về giá trị tuyệt đối nhưng tỷ trọng trong tổng sản phẩm của thành
phố đã giảm đáng kể (từ 8,8% năm 2002 xuống 5,14% năm 2007).
Năm 2009 tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GDP) đạt 3.109 tỷ đồng, tăng
12,37% so với năm 2008; trong đó nông, lâm, ngư nghiệp đạt 128,5 tỷ đồng, tăng
5,07%; công nghiệp - xây dựng đạt 1.676,6 tỷ đồng, tăng 11,22%; dịch vụ đạt
1.304,7 tỷ đồng, tăng 14,68%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 803 tỷ đồng.
Thu chi ngân sách TP đảm bảo cân đối và có kết dư. GDP bình quân đầu người
2009 đạt 25,09 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,9%.
a. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN_ TTCN):
Năm 2010, Sản xuất CN-TTCN trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do giá
cả, nguyên, nhiên vật liệu biến động bất thường, thị trường tiêu thụ một số sản
phẩm gặp khó khăn, ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới trong năm 2009
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 44
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
vẫn tác động trực tiếp đến sản xuất CN-TTCN, một số đơn vị sản xuất kinh
doanh (SXKD) thiếu vốn, tình trạng cắt điện kéo dài … Tuy nhiên giá trị sản
xuất CN-TTCN vẫn tăng so với năm 2009.
Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng trên địa bàn đạt 6.747,23 tỷ đồng,
tăng 9,44% so với cùng kỳ; Dự ước cả năm đạt 7.486 tỷ đồng, tăng 9,06% so với
năm 2009. Giá trị Sản xuất CN-TTCN địa phương 10 tháng đạt 2.415,7 tỷ đồng,
tăng 11,53% so với thực hiện năm 2009, dự ước cả năm đạt 2.718 tỷ đồng, bằng
100,66%KH và tăng 12,56 so với năm 2009; trong đó: Khu vực ngoài quốc
doanh đạt 2.634,9 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2009; Khu vực nhà nước địa
phương đạt 83,1 tỷ đồng, tăng 102% so với năm 2009.
b. Sản xuất Nông Lâm nghiệp:
+ Trồng trọt:
Năm 2010 sản xuất nông lâm nghiệp chịu nhiều tác động như: Giá cả vật
tư, phân bón tăng cao, dịch bệnh hại cây trồng diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch
rầy nâu hại lúa xảy ra tại 28 xã, phường trên địa bàn, diện tích nhiễm bệnh
1.200ha, trong đó 400 ha nhiễm nặng, 11ha cháy rày toàn bộ... Thành phố đã
tích cực chỉ đạo các địa phương cùng các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế
hoạch chống dịch hại cho cây trồng, thực hiện chính sách trợ giá, giống cây
trồng, hỗ trợ nông dân khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh đảm bảo
chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Diện tích gieo trồng cây lương thực cả năm đạt 6.891,5
ha, bằng 100,4% so với KH, tăng 1,23% so với năm 2009. Sản lượng lương thực
có hạt đạt 30.780 tấn, bằng 106,1% so với kế hoạch, tăng 3,1% so với năm 2009.
+ Chăn nuôi:
Năm 2010 là năm tình hình chăn nuôi trên địa bàn gặp nhiều khó khăn
do xuất hiện dịch tai xanh trên đàn lợn và dịch cúm trên đàn gia cầm. Để bảo vệ
đàn gia súc, gia cầm thành phố đã chỉ đạo tổ chức tiêm phòng chống dịch bệnh
theo đúng quy trình kỹ thuật, đã chỉ đạo các ngành chức năng xử lý dập dịch kịp
thời, không để lây lan.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 45
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
c. Thương mại - Dịch vụ:
Năm 2010 thế mạnh về dịch vụ thương mại được khai thác hiệu quả,
phát triển đa dạng, phong phú cả về quy mô, hình thức góp phần chuyển dịch cơ
cấu kinh tế; Các ngành dịch vụ như: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, giáo
dục, bưu chính viễn thông, hệ thống các cửa hàng tự chọn, siêu thị tổng hợp, các
trung tâm mua bán…được quan tâm tạo điều kiện phát triển ngày càng đáp ứng
tốt hơn nhu cầu của nhân dân; Lưu lượng hàng hoá bán ra trên thị trường diễn ra
ổn định, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của xã hội tăng so với năm trước, hàng hoá
phong phú về chủng loại, mẫu mã chất lượng hàng hoá về cơ bản đáp ứng nhu
cầu của nhân dân; Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và các
hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn được duy trì tốt. Tổng mức bán lẻ
hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 7.292 tỷ đồng, tăng 24,86% so với
cùng kỳ năm trước.
Việc thu hút các nhà đầu tư vào thành phố được quan tâm chỉ đạo, trong
năm đã thu hút được 37 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 6.853,66 tỷ đồng.
Đã cấp 1.920 giấy phép đăng ký kinh doanh với tổng số vốn 557,6 tỷ đồng.
Thành lập mới 145 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên
1.763, với tổng số vốn đăng ký 8.478 tỷ đồng.
* Cơ sở hạ tầng.
a. Giao thông
TP Thái Nguyên nằm ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên là đầu mối giao thông
quan trọng nối các tỉnh miền núi phía Bắc với các tỉnh đồng bằng Bắc bộ.
Có Quốc lộ 3 nối Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Cạn - Cao Bằng, QL 1B đi
Lạng Sơn, Quốc Lộ 37 đi Bắc Giang, Tuyên Quang. Mạng lưới đường sắt Hà
Nội-Thái Nguyên và Lưu Xá - Kép, đây là tuyến đường vận chuyển hàng hóa
quan trọng trong vùng. TP Thái Nguyên có hai con sông lớn chảy qua: Sông Cầu
và sông Công rất thuận lợi cho giao thông thủy trong vùng. Hệ thống đường giao
thông liên tỉnh khá hoàn chỉnh nối liền trung tâm thành phố với các huyện và thị
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 46
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
trấn trong tỉnh. Dự án đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã được khởi công
xây dựng năm 2009, dự kiến hoàn thành vào năm 2013 sẽ rút ngắn thời gian và
khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội và TP Thái Nguyên.
Đó chính là những lợi thế để TP Thái Nguyên đẩy mạnh giao lưu phát
triển kinh tế - văn hóa - xã hội với Thủ đô Hà Nội và các vùng kinh tế trọng
điểm phía Bắc và các vùng miền trong cả nước. Do ở vị trí tiếp giáp giữa vùng
rừng núi và đồng bằng Bắc Bộ, có nhiều đường giao thông thuỷ, bộ thuận lợi,
TP Thái Nguyên trở thành nơi trao đổi các nguồn hàng.
+ Về đường thủy: Tuyến giao thông đường thủy quan trọng nhất của
thành phố là tuyến sông Cầu, chảy dọc về phía Đông, đoạn qua thành phố dài 15
km, chủ yếu chuyên chở lâm - thổ sản, vật liệu xây dựng.
Ngay từ thời trước, bến sông Đồng Mỗ, dù nhỏ hẹp nhưng là nơi thường
xuyên ra vào của các loại thuyền bè. Các hàng lâm thổ sản miền ngược theo bè
mảng xuôi về cập bến Đồng Mỗ, rồi tiếp tục chuyển về xuôi.
Vào những mùa nước to, thuyền lớn từ Đáp Cầu (Bắc Ninh) ngược dòng
sông Cầu, thả neo tại bến Đồng Mỗ để đưa hàng tới các huyện miền núi. Mối
quan hệ giữa TP Thái Nguyên với các địa phương trong và ngoài tỉnh được tăng
cường. Hàng hoá, sản vật trao đổi giữa miền núi và miền xuôi phần lớn đều đi
qua và tập kết ở TP Thái Nguyên, khiến nơi đây trở thành một trong những đầu
mối giao thương ở khu vực phía Bắc.
+ Về đường bộ: Gồm 4 tuyến đường gắn kết trực tiếp với hệ thống giao
thông của thành phố:
Quốc lộ 3: Chạy dọc tỉnh và thành phố Thái Nguyên, phía Bắc đi Bắc
Cạn, Cao Bằng và phía Nam đi Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài.
Quốc lộ 1B: Nối Thái Nguyên với Lạng Sơn.
Quốc lộ 19: Nối Thái Nguyên với Bắc Giang.
Quốc lộ 13A: Nối Thái Nguyên với Tuyên Quang.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 47
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Thành phố hiện có 1 bến xe tổng hợp trên đường Lương Ngọc Quyến,
qui mô 1,5 ha.
+ Giao thông nội thị:
Tổng chiều dại mạng lưới đường là 60 km, trong đó có 53,14 km đường
nhựa; 4,82km đường đá; đường cấp phối là 2,04 km; mật độ mạng lưới đường là
1,07 km/km
2
nên việc đi lại trên thành phố chưa thực sự thuận lợi.
TP đã tập trung các nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đẩy
nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển mạng lưới đô thị và điểm dân cư tập trung
theo hướng hiện đại. Đặc biệt là các khu đô thị mới 2 bên bờ sông Cầu, sẽ là
điểm nhấn để phát triển TP bên bờ sông.
Hệ thống các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị cũng được chú ý đầu tư,
nâng cấp cải tạo thêm điều kiện sống cho nhân dân. Tất cả các tuyến đường nội
thành đã được nhựa hóa, xây dựng đồng bộ với cống thoát nước và chiếu sáng.
Hệ thống hạ tầng đô thị đã và đang được hoàn thiện nhanh chóng, với trên
100km điện chiếu sáng, đảm bảo 100% các đường phố chính được chiếu sáng và
trên 30km điện chiếu sáng ở đường các khu dân cư, cùng với hệ thống điện
trang trí nhiều sắc màu, làm cho TP rực rỡ hơn về đêm. Lưới điện được cải tạo
và nâng cấp; hệ thống cấp nước sạch đã phục vụ cho đời sống nhân dân trong
vùng. Diện tích cây xanh, thảm cỏ ngày càng được mở rộng và đang phát huy
hiệu quả.
TP Thái Nguyên đặc biệt coi trọng yếu tố xanh - sạch - đẹp trong xây
dựng và phát triển thành phố. Hệ thống hạ tầng đô thị đã và đang được hoàn
thiện, với trên 100km điện chiếu sáng, đảm bảo 100% các đường phố chính
được chiếu sáng và trên 30km điện chiếu sáng ở đường các khu dân cư, cùng với
hệ thống điện trang trí nhiều sắc màu, làm cho TP rực rỡ hơn về đêm. Toàn
thành phố hiện nay có khoảng 18ha cây xanh tương đương với mật độ che phủ
20%, được bố trí hài hòa vừa tạo bóng mát, vừa làm đẹp mỹ quan cho TP. Năm
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 48
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
2009, TP Thái Nguyên được Hiệp hội các đô thị Việt Nam bình chọn là 1 trong
10 đô thị sạch trên toàn quốc.
2.2.2. Điều kiện xã hội:
a. Dân số:
Hiện nay, TP có 28 đơn vị hành chính gồm 18 phường, 10 xã với tổng
diện tích 18.970 ha, dân số toàn đô thị hơn 330 nghìn người. Theo số liệu điều
tra năm 2009, dân số thành phố Thái Nguyên là 330 nghìn với mật độ dân số là
1.367 người/km
2
.
+ Tốc độ phát triển dân số trung bình của thành phố không đều qua các
năm, bình quân giai đoạn 2001- 2006 là 1,50%/năm. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
của thành phố khá cao, bình quân 0,98% trong cùng giai đoạn.
+ Cơ cấu dân số:
Theo số liệu năm 2007, nam có 121.234 người, chiếm tỷ lệ 50,08% so
với tổng số dân toàn thành phố; nữ có 120.851 người, chiếm tỷ lệ 49,92% so với
tổng số dân toàn thành phố.
b. Lao động và việc làm:
Trong giai đoạn 2001- 2006, lực lượng lao động thành phố tăng bình
quân 2,35%/năm. Năm 2007, lực lượng lao động thành phố là 162.000 người
chiếm 22,4% lực lượng lao động toàn tỉnh. Số lao động có việc làm trong cùng
năm này là 130.560 người, tăng trung bình 2,59%/năm trong cùng giai đoạn, cao
hơn tốc độ tăng lực lượng lao động, điều này cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã giảm
đi.
Xét về cơ cấu, tỷ trọng lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động
làm việc tăng tương ứng từ 80,4% năm 2000 lên 84,2% năm 2005 và 84,9%
năm 2006, cao lên rất nhiều so với toàn tỉnh.
c. Giáo dục và đào tạo:
Thành phố Thái Nguyên là trung tâm giáo dục đào tạo lớn thứ 3 trong cả
nước, sau thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sự nghiệp giáo dục và đào
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 49
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
tạo của thành phố trong những năm vừa qua có những chuyển biến đáng khích
lệ, chất lượng dạy và học từng bước được nâng cao ở mỗi cấp học, ngành học;
đội ngũ giáo viên được tăng cường cả về chất lượng và số lượng.
Hiện nay, trên địa bàn TP có gần 30 trường đại học, cao đẳng và trung
học chuyên nghiệp thuộc các ngành giáo dục, nông nghiệp, y tế, kinh tế và công
nghiệp, trong đó chủ lực là Đại học Thái Nguyên, với 19 đơn vị thành viên, là
đại học đa ngành, đa lĩnh vực đào tạo từ dạy nghề đến đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nơi đào tạo nguồn cán bộ khoa học kỹ
thuật, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho các tỉnh trung du và
miền núi phía Bắc. Sự phát triển lớn mạnh của Đại học Thái Nguyên đã góp
phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của TP. Bên cạnh
đó, nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học - kỹ thuật được thành lập, hoạt động ổn
định, ngày càng phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội trong và ngoài
tỉnh.
Trong khu vực thành phố có 67 trường học các cấp phổ thông với 914
phòng học, 1.880 giáo viên. Ngoài ra thành phố còn có 18 trường đại học, cao
đẳng, trung học chuyên nghiệp; 19 cơ sở thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu.
d. Y tế:
Thành phố còn là trung tâm y tế với 9 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa
của trung ương và địa phương, có trên 3.000 giường bệnh với hệ thống máy
móc, thiết bị kỹ thuật y tế chuyên sâu, hiện đại đáp ứng ngày càng cao nhu cầu
khám, chữa bệnh và điều trị cho nhân dân trong vùng.
Mạng lưới y tế thuộc các tuyến được đầu tư xây dựng và củng cố tương
đối đồng bộ về cơ sở vật chất trang thiết bị và cán bộ đã đáp ứng phần nào nhu
cầu chữa bệnh của người dân.
Hệ thống y tế hiện nay có 35 cơ sở của nhà nước và 6 cơ sở tư nhân
trong đó có 01 bệnh viện trực thuộc trung ương. Tổng số giường bệnh là 3.000,
số cán bộ y tế thuộc nhà nước là 1.872 người và 1.213 người thuộc tư nhân.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 50
Cán
Rod and Bar
Rolling
Cán
(Section
Rolling)
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Ngoài ra còn có 5 trung tâm trực thuộc sở y tế làm công tác dự phòng và chỉ đạo
chuyên môn. Với vai trò là trung tâm y tế vùng, các bệnh viện đã triển khai, đầu
tư hệ thống máy móc, thiết bị kỹ thuật y tế chuyên sâu, hiện đại về hồi sức cấp
cứu, ngoại sản, truyền máu, xét nghiệm và các kỹ thuật chuẩn đoán hình ảnh,
phẫu thuật nội soi, tán sỏi ngoài cơ thể, siêu âm xuyên sọ, điều trị bằng laze....
nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho nhân dân, góp phần giảm áp lực cho các
bệnh viện lớn ở Hà Nội.( Nguồn:Báo cáo đề tài “Thực trạng ô nhiễm nước thải
chăn nuôi tại thành phố Thái Nguyên và biện pháp xử lí bằng thực vật thủy sinh
của sinh viên khoa TN&MT”)
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 51
Cán
Rod and Bar
Rolling
Cán
(Section
Rolling)
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
CHƯƠNG III
ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.
3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.
3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án.
3.1.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn lập dự án.
* Đánh giá về việc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy.
Địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép của doanh
nghiệp Thành Nhân được xây dựng ở phía tay phải trục đường Tân Thành( đi từ
đường Quốc lộ 37 sang quốc lộ 3) thuộc tổ nhân dân số 7, phường Tân Thành,
thành phố Thái Nguyên. Đây là địa điểm khá thích hợp cho việc xây dựng cũng
như hoạt động của nhà máy, vì:
- Địa điểm này ở đầu mối giao thông, thuận lợi cho việc vận chuyển
cung cấp nguyên nhiên liệu, các vật liệu khác phục vụ cho sản xuất và vận tải tới
các thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.
- Điều kiện khí hậu, thuỷ văn ít có biến động lớn, địa chất công trình khu
vực đảm bảo không phải xử lý móng bằng các giải pháp gây tốn kém cho chi phí
đầu tư.
Tuy nhiên, do địa điểm nằm khá gần khu dân cư nên sẽ có những tác
động không nhỏ tới môi trường của khu dân cư và các công trình trong khu vực.
* Đánh giá về việc lựa chọn công nghệ sản xuất thép.
Khi lập dự án doanh nghiệp Thành Nhân đã tính toán khá kỹ và lựa chọn
các công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng
cao, ổn định, không gây ô nhiễm môi trường. Công nghệ mà Thành Nhân lựa
chọn là công nghệ EAF, EAF có nhiều tính ưu việt hơn so với công nghệ truyền
thống. Cụ thể như sau:
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 52
Chuẩn
KK
n
i
u
(sắt

)
(Scrap Preparation)
Luyện thép bằng lò Hồ quang
EAF Steelmaking
LAF
Đổ phôi mỏng
(Thin Stab Casting)
Thép thanh
(Rebar)
Đổ thỏi
(Ingot Casting)
Cán thô
(Roughing Mill)
Thỏi mỏng(Thin
slab)
Thép cuộn
(Section)
Cán
Rod and Bar
Rolling
Cán
(Section
Rolling)
Cán mỏng
(Strip Rolling)
Rót liên tục
(Continuous Casting)
Đúc thỏi
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Hình 3.1: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất thép truyền thống.
Hình 3.2: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất thép bằng lò điện hồ
quang( EAF).
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 53
Xưởng thiêu kết
(kết khối/tạo viên)
Luyện cốc
Coke Making)
Lò cao
(Blast Fumace)
Gang lỏng
(Hot metal)
Cán thanh/dây
Lò thổi oxy
(BOF Steelmaking)
Luyện thép lỏng
(Ladle Metallurgy)
Cuốn thép
Cán nóng thép
tấm
Cán tiết diện
Thép hình
Kết khối hạt
Granded Sinter)
Thép thanh dây Thép cuộn Thép tấm
Tẩy rỉ - Cán
nguội - Mạ
Làm thành ống
Thỏi - phôi
Cán thô
Roughing Mill
Đúc liên tục Đúc thỏi
(Ingot Casting)
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Nhận xét: Qua 2 sơ đồ hình 3.1 và hình 3.2 cho thấy: các công đoạn sản
xuất thép ở công nghệ EAF được đơn giản hóa, ít cồng kềnh hơn so với công
nghệ truyền thống, điều này sẽ hạn chế được các nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường của một số công đoạn. Tuy vậy, trong quá trình hoạt động EAF cũng
không vận dụng được triệt để tối đa các loại nguyên liệu đầu vào cũng như các
loại phế thải nên lượng các chất thải được thải ra ở công nghệ này khá nhiều( Cụ
thể ở phần đánh giá tác động trong quá trình hoạt động của dự án).
3.1.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.
 Các nguồn tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.
* Nguồn tác động liên quan đến chất thải.
 Nguồn tác động đối với môi trường không khí.
Giai đoạn này ô nhiễm không khí chủ yếu là từ:
- Khí thải của các phương tiện vận tải vận chuyển đất đá.
- Bụi phát tán từ mặt bằng thi công và đường giao thông trên công
trường.
Mức độ ô nhiễm giao thông phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường xá,
mật độ, lưu lượng dòng xe, chất lượng kỹ thuật xe qua lại và số lượng nhiên liệu
tiêu thụ. Có thể ước tính tải lượng các chất ô nhiễm không khí dựa vào Hệ số ô
nhiễm do Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ( US EPA) đưa ra như sau:
Bảng 3.1 : Tải lượng chất ô nhiễm đối với xe ôtô sử dụng xăng
Chất ô
nhiễm
Tải lượng ô nhiễm (g/km)
Động cơ < 1400 cc
( 1,4 lít)
Động cơ
1400-2000 cc
Động cơ > 2000 cc
( 2 lít)
Bụi 0,07 0,07 0,07
SO
2
1,9 S 2,22 S 2,74 S
NO
2
1,64 1,87 2,25
CO 45,6 45,6 45,6
VOC 3,86 3,86 3,86
Pb 0,13 P 0,15 P 0,19 P
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 54
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Ghi chú : S là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu (%); P là hàm lượng
chì trong nhiên liệu (xăng : max 0,4 g/l. dầu : 0 mg/l), (cubic Centimeter - 1000
cc bằng 1 lít).
 Nguồn tác động đối với môi trường nước.
Trong giai đoạn san ủi mặt bằng của dự án, nguồn phát sinh nước thải
chủ yếu là nước thải của công nhân thi công chuẩn bị mặt bằng trên công trình.
Đối với nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS),
các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và các vi sinh vật.
Ô nhiễm môi trường nước từ nguồn này không đáng kể lắm.
 Nguồn ô nhiễm chất thải rắn.
Nguồn ô nhiễm chất thải rắn trong giai đoạn giải phóng mặt bằng chủ
yếu là do:
- Chất thải rắn từ quá trình phá trặt, san ủi mặt bằng.
- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng.
* Nguồn tác động không liên quan đến chất thải.
 Nguồn tác động do chiếm dụng đất.
Ở giai đoạn giải phóng mặt bằng, tổng diện tích đất chiếm của doanh
nghiệp để thực hiện dự án là 2.858 m
3
, diện tích này được thỏa thuận thu hồi từ
đất ruộng của người dân. Khu đất này gồm 13 thửa, về bản chất là đất nông
nghiệp nhưng hàng năm người dân không canh tác được gì.
 Nguồn tác động do di dời, tái định cư.
Nguồn tác động này không đáng kể, vì đây là đất nông nghiệp nên không
phải thực hiện các hoạt động di dân, chỉ phải chuyển một số mồ mả rời ra nơi
khác.
 Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn giải phóng mặt
bằng
Đối tượng bị tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng của dự án bao
gồm chủ yếu là:
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 55
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
+ Môi trường không khí
+ Môi trường đất.
+ Môi trường nước
+ Con người....
Quy mô tác động:
+ Về không gian: Trong phạm vi xung quanh khu vực thực hiện dự án tại
tổ 7, phường Tân Thanh thành phố Thái Nguyên.
+ Về thời gian: Thời gian chịu tác động tương ứng với thời gian thực
hiện các hoạt động của giai đoạn giải phóng mặt bằng. Đối với dự án xây dựng
nhà máy sản xuất và kinh doanh thép thì giai đoạn giải phóng mặt bằng theo kê
hoạch là khoảng 1 tuần.
 Đánh giá tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng.
Các hoạt động trong quá trình giải phóng mặt bằng sẽ tác động không
nhỏ tới môi trường tự nhiên và môi trường xã hội khu vực thực hiện dự án. Cụ
thể như sau:
* Tác động tới môi trường tự nhiên.
 Tác động tới tài nguyên đất.
Hoạt động giải phóng mặt bằng nói riêng và các hoạt động thực hiện của
dự án làm thay đối cơ cấu sử dụng đất trong vùng. Dự án sẽ tác động đến tài
nguyên đất theo hai hướng sau:
+ Tác động tích cực: Phần diện tích đất nông nghiệp có năng suất thấp
được sử dụng sẽ làm tăng giá trị sử dụng đất lên 0,42.
+ Tác động tiêu cực: Dự án lấy đi một phần diện tích đất sử dụng cho
nông nghiệp, việc lấy đi một phần diện tích đất này cũng sẽ làm giảm quỹ đất
của vùng,giảm thu nhập đáng kể trong sản xuất nông nghiệp cho cộng đồng địa
phương.
 Tác động tới môi trường không khí.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 56
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, việc sử dụng các phương tiện vận
chuyển đã có tác động không nhỏ đến môi trường không khí.
Với đặc điểm của khu đất mà doanh nghiệp Thành Nhân thuê để xây
dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép thì trong giai đoạn giải phóng mặt
bằng ước tính sẽ có 2 xe ô tô hoạt động, trung bình mỗi xe tiêu thụ khoảng 1.500
lít xăng. Kết hợp với bảng 3.1, ta xây dựng được bảng số liệu sau:
Bảng 3.2: Tải lượng ô nhiễm đối với xe ô tô sử dụng xăng trong giai
đoạn giải phóng mặt bằng.
Chất ô nhiễm Tải lượng ô nhiễm (g/km)
1 xe ô tô khi tiêu thụ 1000
lít
2 xe ô tô khi mỗi xe tiêu thụ
1.500 lít.
Bụi 41,17 123,53
SO
2
1.117,65 3.352,9
NO
2
1.100 3.300
CO 26.823,3 80.470,6
VOC 2.270,6 6.811,8
Pb 88,23P 264,71P
Nhận xét: Qua bảng 3.2 trên cho thấy, trong giai đoạn hàm lượng bụi
cũng như một số khí độc hại như SO
2
, CO... từ các phương tiện vận tải thải ra
môi trường không khí xung quanh khu vực dự án nhiều hơn lên so với lúc dự án
chưa được thực hiện.
 Tác động tới tài nguyên sinh vật.
- Tác động tới hệ sinh thái nông nghiệp: Như đã phân tích ở phần trên, ở
giai đoạn giải phóng mặt bằng sẽ tác động tới hệ sinh thái nông nghiệp do sự
mất đất canh tác, do đó sẽ làm thay đổi tính chất cũng như thành phần trong hệ
sinh thái nông nghiệp.
- Tác động tới hệ sinh thái nước ngọt: Hệ sinh thái nước ngọt trong vùng
xây dựng dự án không phong phú lắm, nên khi giải phóng mặt bằng sẽ có ảnh
hưởng không đáng kể.
* Tác động tới môi trường kinh tế, xã hội.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 57
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Dự án lấy đi khoảng 2.858 m
3
đất nông nghiệp, do vậy những hộ chuyên
sống bằng nghề nông bị ảnh hưởng, gây tác động về mặt tâm lý, đảo lộn cuộc
sống, nếp sinh hoạt, mặc dù đã được đền bù khá thỏa đáng.
Trong giai đoạn mặt bằng về cơ bản không hoặc ít gây ảnh hưởng tới sức
khỏe của người dân xung quanh dự án.
 Dự báo các rủi ro và sự cố môi trường trong quá trình giải phóng
mặt bằng.
Các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn này có thể kể đến là:
- Tai nạn giao thông trong quá trình vận chuyển.
- Tan nạn lao động của công nhân trong quá trình thực hiện các hoạt
động giải phóng mặt bằng như: Trặt cây, san ủi đất.....
Có thể tổng hợp đánh giá tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng
của dự án như sau:
Bảng 3.3. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn giải phóng
mặt bằng
Các hoạt
động
Nguồn gây
tác động
Đối tượng tác
động
Quy mô tác
động
Tác động
1.Thu hồi đất - Con người
- Tài nguyên
đất.
- Những hộ
dân có đất
trong khu vực
thực hiện dự
án
- Diện tích đất
của khu vực
thực hiện dự
- Gây tác
động về mặt
tâm lý, đảo
lộn cuộc sống,
nếp sinh hoạt,
mặc dù đã
được đền bù
khá thỏa đáng.
- Giảm quỹ
đất của vùng,
giảm thu nhập
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 58
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
án. đáng kể trong
sản xuất nông
nghiệp cho
cộng đồng địa
phương.
2. Trặt phá
cây...
- Sự hoạt
động của các
loại phương
tiện vận tải
chuyên trở
cây.... từ khu
vực thực hiện
dự án đi nơi
khác..
- Môi trường
không khí.
- Môi trường
không khí khu
vực thực hiện
dự án và lân
cận.
- Bụi khuếch
tán từ giao
thông trên
công trường;
Bụi, khí thải,
nhiệt của
các máy móc
thiết bị thi
công xây
dựng.
3. Phá dỡ một
số công trình.
.............
Sự hoạt động
của các loại
phương tiện
vận tải chuyên
trở các chất
thải bỏ từ khu
vực thực hiện
dự án đi nơi
khác..
- Môi trường
không khí.
- Môi trường
không khí khu
vực thực hiện
dự án và lân
cận.
- Bụi khuếch
tán từ giao
thông trên
công trường;
Bụi, khí thải,
nhiệt của
các máy móc
thiết bị thi
công xây
dựng.
3.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng nhà máy.
3.1.2.1. Nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng dự án.
 Nguồn tác động liên quan tới chất thải.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 59
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
 Nguồn tác động đối với môi trường không khí.
Trong quá trình thi công xây dựng, sẽ có nhiều phương tiện, máy móc
tham gia thi công. Ngoài ra, số lượng xe chở nguyên vật liệu đến công trình
cũng sẽ làm gia tăng lưu lượng giao thông tại khu vực. Các thiết bị này khi hoạt
động trên công trường sẽ gây nên các tác động đối với môi trường không khí :
- Ô nhiễm do bụi đất, cát.
- Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào khu vực dự án.
- Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện thi công cơ giới.
Các loại khí thải gây ô nhiễm bao gồm: Bụi, SO
2
, CO, Pb, VOC,
NO
x
.......
 Nguồn tác động đối với môi trường nước.
Trong giai đoạn thi công xây dựng công trình, nguồn phát sinh nước thải
chủ yếu là từ quá trình dưỡng hộ bê tông, làm mát máy móc thiết bị thi công,
nước thải của công nhân xây dựng trên công trường.
- Nước thải từ quá trình thi công xây dựng, dưỡng hộ bê tông, làm mát
thiết bị, lắp đặt máy móc thiết bị có chứa nhiều cặn lắng, vật liệu thải, dầu mỡ...
- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng có chứa các chất lơ lửng,
chất hữu cơ, các chất cặn bã và vi sinh...
 Nguồn tác động do ô nhiễm chất thải rắn.
Chất thải rắn sinh ra trong quá trình thi công xây dựng của dự án là các
chất đất đá từ công tác làm đường, làm móng công trình như gạch, đá, xi măng,
sắt thép và gỗ, giấy... từ công việc thi công và hoàn thiện công trình, lắp đặt máy
móc, thiết bị và rác thải sinh hoạt của công nhân hoạt động trên công trường.
 Nguồn tác động không liên quan đến chất thải.
 Nguồn tác động do tiếng ồn.
Trong quá trình thi công xây dựng của dự án, tiếng ồn gây ra chủ yếu do
các máy móc thi công, các phương tiện vận tải trên công trường và do sự va
chạm của máy móc thiết bị, các loại vật liệu bằng kim loại, máy ép cọc bê tông...
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 60
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Mức độ gây tiếng ồn của các thiết bị thi công được xác định từ nguồn đối với
từng chủng loại thiết bị sử dụng của dự án.
 Nguồn tác động do nước rửa trôi bề mặt.
Trong quá trình thi công xây dựng của dự án, các chất độc hại từ sân bãi
chứa nguyên vật liệu, từ mặt bằng thi công, bãi rác, khu chứa nhiên liệu... khi
gặp mưa sẽ bị cuốn trôi và dễ dàng hoà tan vào trong nước mưa gây ô nhiễm các
thuỷ vực tiếp nhận, nước ngầm trong khu vực dự án. Ngoài ra nước mưa bị ô
nhiễm cũng có thể làm ăn mòn các vật liệu kết cấu và công trình trong khu vực.
Tính chất ô nhiễm của nước mưa trong trường hợp này bị ô nhiễm cơ học (đất,
cát, rác), ô nhiễm hữu cơ (dịch chiết trong bãi rác), ô nhiễm hoá chất, kim loại
nặng và dầu mỡ.
 Nguồn tác động gây ô nhiễm nhiệt.
- Ô nhiễm nhiệt do thời tiết khí hậu.
- Do các máy móc sinh nhiệt.
3.1.2.2. Đối tượng và quy mô bị tác động.
Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn thi công xây dựng của
dự án được tổng hợp theo bảng sau :
Bảng 3.4. Đối tượng, quy mô chịu tác động giai đoạn thi công xây
dựng
Đối tượng bị tác
động.
Yếu tố tác động Quy mô tác động
Môi trường không
khí

Bụi khuếch tán từ mặt
bằng thi công, giao thông
trên công trường; Bụi,
khí thải, nhiệt của các
máy móc thiết bị thi công
xây dựng.
Môi trường không khí
khu vực thực hiện dự án
và lân cận
Môi trường nước Nước thải sinh hoạt ;
Nước thải xây dựng.
Thuỷ vực nước trong khu
vực dự án
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 61
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Môi trường đất Chất thải rắn sinh hoạt và
chất thải xây dựng.
Địa chất, nước ngầm khu
vực thực hiện dự án.
Hệ sinh thái Nước thải, khí thải, chất
thải rắn trong giai đoạn
thi công xây dựng.
Hệ sinh thái khu vực
thực hiện dự án (trên cạn,
dưới nước)
Văn hoá - xã hội Gia tăng dân số tạm thời,
cuộc sống của người dân.
Khu vực thực hiện dự án
và lân cận.
Sức khoẻ cộng đồng Bụi, khí thải, chất thải
rắn, tiếng ồn, rung động.
Dân cư xung quanh khu
vực thực hiện dự án.
Cuộc sống của người dân Cuộc sống và đi lại của
người dân xung quanh bị
ảnh hưởng.
Người dân bị tác động
trực tiếp bởi dự án.
3.1.2.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng.
 Tác động tới môi trường tự nhiên.
 Tác động tới môi trường không khí.
 Tác động bởi ô nhiễm bụi.
Ô nhiễm bụi sinh ra trong quá trình thực hiện thi công dự án: Do khối
lượng công việc nhiều, phải thi công nhiều, các phương tiện giao thông phải
hoạt động suốt ngày đêm. Trong trường hợp thi công triển khai mạnh vào thời
kỳ ít mưa, ô nhiễm bụi sẽ là cao nhất. Nồng độ bụi có thể gấp 10-15 lần so với
nồng độ bụi cho phép. Nồng độ bụi sẽ giảm dần sau khi thi công xong các công
trình.
Tổng khối lượng đào đắp cát san nền theo kế hoạch của dự án ước tính
khoảng 1.065,6 m
3
( kết hợp tham khảo kết quả của một số dự án xây dựng tương
tự)
Có thể ước tính lượng đất cát rơi vãi và bụi bay trong quá trình vận
chuyển đất cát san lấp mặt bằng như sau:
+ Lượng đất cát thất thoát rơi vãi và bụi bay trong quá trình vận chuyển
là 0,1%,( Theo WTO).
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 62
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
+ Theo tài liệu của dự án thì trong 1 m
3
đất đá san lấp, vận chuyển sẽ có
1,2 tấn cát.
+ Do đó, tổng lượng cát cần vận chuyển là:
1.056,6(m
3
) * 1,2( tấn/m
3
)=1.267,9( tấn).
+ Lượng cát thất thoát rơi vãi và bụi bay là:
1.267,9( tấn) * 0,1%=1,2679 (tấn).
Thành phần bụi chủ yếu là: bụi đất đá, bụi cát, bụi xi măng, bụi khói...
Các loại bụi này ít độc hại, song ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cán bộ công
nhân thi công trình, ảnh hưởng tới mỹ quan khu vực, đến quá trình quang hợp
của cây xanh trong khu vực.........
 Tác động bởi tiếng ồn.
Khi thi công cơ sở hạ tầng của dự án, các đơn vị thi công sẽ tiến hành
khối lượng công việc khá lớn: San lấp nền và thi công trình hạ tầng cơ sở như
điện nước. Do vậy, cường độ hoạt động của các xe trở cát đất san lấp tạo mặt
bằng, máy xúc, máy ủi san nền và các phương tiện trở vật tư, thiết bị vào lúc cao
điểm có thể lên tới hàng chục các phương tiện hoạt động.
Trong quá trình thi công xây dựng của dự án, tiếng ồn gây ra chủ yếu do
các máy móc thi công, các phương tiện vận tải trên công trường và do sự va
chạm của máy móc thiết bị, các loại vật liệu bằng kim loại, đóng cọc bê tông...
Tiếng ồn sinh ra từ một số phương tiện giao thông và thiết bị phục vụ
xây dựng được thống kê trong bảng sau:
Bảng 3.5: Mức ồn của các phương tiện giao thông.
Phương tiện Mức độ ồn phổ biến
( dBA)
Mức ồn lớn nhất
( dBA)
Ô tô có trọng tải <3,500 kg 85 103
Ô tô có trọng tải >3,500 kg 90 105
Ô tô cần cẩu 90 110
Máy ủi 93 120
Máy khoan đá 87-90 100
Máy dập bê tông 80-85 95
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 63
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Máy cưa tay 80-82 97
Máy đóng búa 70-75 87
(Nguồn: NAZT-WTO)
Tiếng ồn đo được trong môi trường lao động được đánh giá theo
QCVN:26/2010/BTNMT.
Bảng 3.6: Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn
(theo mức âm tương đương), dBA
TT Khu vực
Từ 6 giờ đến 21
giờ
Từ 21 giờ đến
6 giờ
1 Khu vực đặc biệt 55 45
2 Khu vực thông thường 70 55
Với giả định các hoạt động thi công xây dựng chủ yếu diễn ra vào ban
ngày thì có thể dự báo mức ồn bình quân trên công trường có thể đạt: 87-
95( dBA)
Như vậy, mức ồn bình quân khi xây dựng cơ sở hạ tầng trên công trường
vượt quá mức ồn cho phép khoảng 15-25( dBA)
Tiếng ồn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cán bộ thi công trên công
trường, hiệu quả thi công và sức khỏe của cộng đồng dân cư.
 Tác động bởi các loại khí thải.
Trong giai đoạn xây dựng: Khí thải sinh ra do hoạt động của các loại
động cơ khi vận chuyển cát san lấp mặt bằng, các máy xây dựng khi thi công
công trình xây dựng. Khí thải bao gồm CO, CO
2
, NO
X
, SO
2
, hơi hydrocacbon,
khói đen,.... Mức ô nhiễm phụ thuộc vào đường xá, chủng loại xe và chế độ hoạt
động của động cơ. Nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí có trong xăng dầu
thải từ các phương tiện vận tải trong giai đoạn xây dựng được tính toán như sau:
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 64
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
- Tổng khối lượng đào đắp cát san nền theo kế hoạch của dự án ước tính
khoảng 1.267,9( tấn)( kết hợp tham khảo kết quả của một số dự án xây dựng
tương tự)
- Giả định rằng mỗi xe tải sẽ được trở tối đa là 15(tấn/lượt) đất đá.
- Số lần trở đất đá để trở hết 1.267,9 (tấn) khi thi công san lấp là:
1.267,9 (tấn) /10(tấn /lần )= 127( lần).
- Theo thiết kế kế hoạch của dự án thì các địa điểm chứa đất đá trong quá
trình thi công cách địa điểm thực hiện dự án khoảng 10-15 km.
- Số km vận chuyển trong 1 lần chuyên trở là:
15(km)*2(lượt)= 25(km).
- Tổng số km vận chuyển của phương tiện vận chuyển trong giai đoạn thi
công: 127(lần)*30(km/lần)= 3810(km)
- Theo Tổ chức WTO thì lượng dầu Diezel cần cho vận chuyển trong
1km là 0,3 lít.
- Như vậy, tổng lượng dầu Diezel cần cho chuyển cát san lấp mặt bằng
là: 3810(km)*0,3(lít/km)=1143(lít) tương ứng khoảng 1,1 tấn.
Căn cứ vào tài liệu của NATZ cung cấp về lượng khí thải độc hại phát
thải khi sử dụng 1 tấn dầu đối với động cơ đốt trong tạo ra một lượng khí thải
như sau: Bụi: 0,94 kg; SO
2
: 2,8 kg; NO
2
: 12,3 kg; HC: 0,24 kg; CO: 0,05 kg. Kết
quả dự báo tải lượng phát thải được đưa ra ở bảng 3.8 sau:
Bảng 3.7: Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện
trong quá trình san lấp mặt bằng
Tên chất khí gây ô
nhiễm
Định mức phát thải
kg/tấn nhiên liệu
Tổng lượng phát thải
(kg) (tính cho 1,1 tấn
dầu)
Bụi 0,94 1,034
CO 2,8 3,08
SO
2
12,3 13,53
NO
2
0,24 0,264
THC 0,05 0,055
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 65
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
(Nguồn: NATZ; WHO)
Nhận xét: Qua bảng 3.8 trên cho thấy tuy lượng nhiên liệu dùng trong
khi thi công công trình không lớn nhưng sẽ có một lượng khí thải nhất định sinh
ra gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh khu vực dự án.
 Tác động tới môi trường nước.
 Đối với nước thải sinh hoạt.
Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng chủ yếu chứa các chất cặn
bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng
(N,P) và các vi sinh vật.
Tải lượng ô nhiễm môi trường nước trong quá trình thi công được tính
toán như sau:
Tổng lượng nước sử dụng( mức bình quân 150 lít/ người/ ngày)
150(lít)*55 người = 8,25( m
3
/ngày)
Lượng nước thải sinh hoạt( thất thoát 10%) khoảng 7,425 m
3
/ngày)
Căn cứ vào tiêu chuẩn thải vào môi trường của 1 người trong 1 ngày, có
thể dự báo ở bảng sau:
Bảng 3.8: Dự báo tải lượng gây ô nhiễm môi trường nước trong quá
trình thi công( với dự kiến số lượng công nhân thi công là 55 người)
stt Thông số Đơn vị Khối
lượng
Tổng khối lượng ô
nhiễm
Tải lượng
(mg/lit)
1 BOD
5
g/người/ngày 45-54 2,475- 2,97 kg/ngày 333-400
2 COD g/người/ngày. 1,6-1,9 0.088- 0,104 kg/ngày 11,8-14
3 Chất lơ lửng g/người/ngày. 60-90 3,3- 4,95 kg/ngày 444-667
4 Tổng Ni tơ g/người/ngày. 6-12 0,33-0,66 kg/ngày 44-88
5 Tổng Photpho g/người/ngày. 0,4-4 0,022-0,22 kg/ngày 2,9-29
6 Colifom MPN/100ml 10
6
-10
9.
Bảng 3.9. So sánh tải lượng ô nhiễm nước trong giai đoạn thi công
với QCVN 14/2008
TT Thông số Đơn vị Giá trị C Tải lượng
(mg/lit)
A B
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 66
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
1. pH  - 5 - 9 5 - 9
2. BOD5 mg/l 30 50 333-400
3. COD mg/l 50 100 533-640
4 Tổng chất
rắn lơ lửng
(TSS)
mg/l 500 1000 444-667
5 photphat mg/l 6 10 2,9-29
Nhận xét: Qua bảng 3.10 trên cho thấy, ước tính nồng đồ các chỉ số
BOD
5
,... đều vượt quá QCVN từ 6-8 lần. Với tải lượng này, cần có các biện
pháp quản lý, xử lý thích hợp để hạn chế triệt để sự ảnh hướng tới chất lượng
môi trường khu vực.
 Đối với nước thải từ quá trình thi công.
Đối với nước thải từ quá trình thi công xây dựng như nước rửa nguyên
vật liệu, nước vệ sinh máy móc thiết bị thi công, nước dưỡng hộ bê tông có hàm
lượng chất lơ lửng và hàm lượng các chất hữu cơ cao gây ô nhiễm tới nước
sông, nước kênh mương thuỷ lợi, nước ao hồ trong khu vực.
 Tác động tới môi trường đất.
Trong giai đoạn thi công xây dựng sự tác động tới môi trường đất chủ
yếu là do chất thải rắn: Chất thải rắn chủ yếu là chất thải xây dựng( gạch ngói,
đầu mẩu sắt, gỗ cốt pha...) và chất thải rắn của công nhân xây dựng. Sự phát thải
này chỉ mang tính tức thời, chỉ cần tăng cường công tác quản lý sẽ hạn chế được
tác động xấu đến môi trường, hơn nữa ngay sau khi dự án xây dựng xong sẽ
được thu dọn sạch sẽ.
Theo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên 2006-2010 thì
tiêu chuẩn phát thải rác sinh hoạt đến 2010 là 0,65 kg/người/ngày đối với khu
vực đô thị và 0,5 kg/người/ngày đối với khu vực nông thôn.
Do đó, lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính cho lực lượng thi công
khoảng 55 người là:
0,65 kg/người/ngày * 55 người=35,75( kg/ngày)
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 67
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Với các loại chất thải trên nếu không được thu gom, vận chuyển và xử lý
thì sẽ tác động đến môi trường đất cả về mặt cơ học và sinh học.
 Tác động tới hệ sinh thái.
- Tác động tới hệ sinh thái nông nghiệp: Như đã phân tích ở phần trên, ở
giai đoạn giải phóng mặt bằng sẽ tác động tới hệ sinh thái nông nghiệp do sự
mất đất canh tác, do đó sẽ làm thay đổi tính chất cũng như thành phần trong hệ
sinh thái nông nghiệp.
- Tác động tới hệ sinh thái nước ngọt: Hệ sinh thái nước ngọt trong vùng
xây dựng dự án không phong phú lắm, nên khi giải phóng mặt bằng sẽ có ảnh
hưởng không đáng kể.
 Tác động tới kinh tế- xã hội và sức khỏe con người.
Ở giai đoạn xây dựng dự án việc tập trung nhiều lao động cũng gây ra
các tác động tới tình hình xã hội như: gia tăng các tệ nạn xã hội....Nhưng tác
động chủ yếu tới sức khỏe con người.
Trong giai đoạn này thì sức khỏe con người bị tác động chủ yếu do sự ô
nhiễm không khí. Không khí bị ô nhiễm bởi khí thải động cơ sẽ ảnh hưởng tiêu
cực tới sức khỏe con người do đặc tính và tác động của các chất thành phần lên
các bộ phận của cơ thể. Tác động cụ thể của từng loại khí nói trên đối với cơ thể
con người như sau:
+ Khí SO
2
: SO
2
là chất ô nhiễm kích thích, ở nồng độ thấp, SO
2
có thể
gây co giật ở cơ trơn của khí quản. Mức độ lớn hơn sẽ gây tăng tiết dịch niêm
mạc đường hô hấp và hơn nữa là sưng niêm mạc. Những vùng dân cư xung
quanh các cơ sở sản xuất phát thải SO
2
thường có tỷ lệ người mắc bệnh đường
hô hấp cao.
+ Khí CO: đây là chất gây ngất do có ái lực mạnh với Hemoglobin trong
máu. Khi vào máu, CO là giảm khả năng vận chuyển oxi của máu. Ở nồng độ
thấp CO gây đau đầu, chóng mặt. Với nồng độ khoảng 10ppm có thể gia tăng
các bệnh tim và nồng độ 250ppm có thể gây tử vong.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 68
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
+ Khí NO
x
: đây là chất kích thích mạnh đường hô hấp, người bị ngộ độc
cấp tính thường ho dữ dội, nhức đầu, rối loạn tiêu hóa hoặc có thể bị tổn thương
thần kinh, biến đổi cơ tim.
Như vậy, hoạt động xây dựng của dự án sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chất
lượng môi trường không khí và gây tác động đối với sức khỏe con người. Các
tác nhân gây ô nhiễm là khí thải động cơ và đặc biệt là bụi. Đây là một tác động
khó có thể tránh khỏi và chưa có giải pháp giảm thiểu hiệu quả. Tác động tiêu
cực sẽ xảy ra trong suốt quá trình xây dựng và với mức độ cao trong giai đoạn
đầu và giữa. Mức độ ô nhiễm sẽ giảm dần và đạt mức thấp nhất ở giai đoạn hoàn
thiện công trình.
Vấn đề quan tâm nhất của đơn vị chủ thầu thi công: Với việc tập trung
một lực lượng lớn, nhiều lao động, việc tổ chức cuộc sống cho họ phải bảo đảm
chu đáo. Các điều kiện cần đảm bảo cuộc sống như lán trại, nước sạch, lương
thực ....
3.1.2.4.. Dự báo rủi ro, sự cố môi trường trong quá trình thi công dự
án.
Trong quá trình thi công sẽ xảy ra một số rủi ro, sự cố môi trường sau:
- Tai nạn rủi ro của công nhân.
- Tai nạn giao thông
- Sự cố cháy nổ, sét đánh, ...
a. Tai nạn lao động
Đây là các công tác đặc biệt quan trọng trong suốt thời gian xây dựng
các hạng mục công trình mới. Cũng giống như bất cứ một công trường xây dựng
nào, công tác an toàn lao động là vấn đề đặc biệt quan tâm từ các nhà thầu đầu
tư cho đến người lao động trực tiếp thi công trên công trường. Các vấn đề có khả
năng phát sinh ra tai nạn lao động có thể bao gồm:
+ Các ô nhiễm môi trường có khả năng làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
của người lao động trên công trường. Một vài ô nhiễm tùy thuộc vào thời gian
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 69
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
và mức độ tác dụng có khả năng làm ảnh hưởng nặng đến người lao động, gây
choáng váng, mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu và cần được cấp cứu kịp thời (thường
xảy ra đối với các công nhân nữ hoặc người có sức khỏe yếu);
+ Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có
thể dẫn đến các tai nạn giao thông;
+ Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động khi làm việc với
các loại cần cẩu, thiết bị bốc dỡ, các loại vật liệu xây dựng chất đống cao có thể rơi
vỡ...
+ Việc thi công các công trình trên cao sẽ làm tăng cao khả năng gây ra
tai nạn lao động do trượt té trên các dàn dáo, trên các nhà đang xây, từ công tác
vận chuyển vật liệu xây dựng (xi măng, cát, sắt thép...) lên cao và nhiều nguyên
nhân khác nữa;
+ Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như công tác thi
công hệ thống điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, bão
gió gây đứt dây điện...
+ Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì khả năng gây ra
tai nạn lao động còn có thể tăng cao: đất trơn dẫn đến sự trượt té cho người lao
động và các đống vật liệu xây dựng, các sự cố về điện dễ xảy ra hơn, đất mềm
và dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho người và các máy móc thiết bị thi công...
+ Trong quá trình phát quang những khu đất hoang rất dễ bị những động
vật bò sát như rắn, bò cọp, kiến, côn trùng… căn và có khả năng gây nguy hiểm
đến tính mạng của người bị cắn.
b. Khả năng cháy nổ
- Quá trình thi công xây dựng một công trình lớn sẽ nảy sinh nhiều
nguyên nhân có thể dẫn đến cháy nổ:
+ Việc sử dụng các công đoạn gia nhiệt trong thi công (ví dụ như việc
nấu chảy bitum bằng việc đốt củi) nếu thực hiện gần khu dân cư cũng có khả
năng gây ra cháy;
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 70
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
+ Quá trình thi công xây dựng cũng như dọn dẹp mặt bằng nếu các công
nhân làm việc bất cẩn (hút thuốc, đốt lửa, nấu cơm...) thì khả năng gây cháy là
hiện thực và đặc biệt trong những ngày trời gió thì lửa có thể lan ra khá nhanh
trên khu đất khá khô cằn này.
- Các nguồn nhiên liệu (dầu FO, DO) thường có chứa trong phạm vi
công trường là một nguồn gây cháy nổ quan trọng. Đặc biệt là khi các kho (bãi)
chứa này nằm gần các nơi có gia nhiệt, hoặc các nơi có nhiều người, xe cộ đi lại;
- Sự cố cháy nổ khác nữa có thể phát sinh là từ các sự cố về điện.
3.1.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án.
3.1.3.1. Nguồn tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án.
 Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải.
 Nguồn tác động đối với môi trường không khí.
Trong quá trình luyện gang thép, các nguồn phát sinh khí thải (bụi và các
chất khí độc hại) phụ thuộc vào từng công đoạn sản xuất, từng loại thiết bị công
nghệ và gây ảnh hưởng đến môi trường không khí. Đặc trưng chất thải và các
tác động tới môi trường từ các công đoạn luyện gang thép như sau :
Bảng 3.10: Nguồn phát sinh chất thải và tác động môi trường không
khí.
Công đoạn sản
xuất
Chất ô nhiễm Tác động môi trường
Xử lý nguyên liệu Bụi Kết tủa bụi cục bộ
Tạo khối kết/viên Bụi (PM10), CO, CO2, SO2,
NOx, VOCs, methane, Cl/HF,
chất phóng xạ, CTR
Ô nhiễm không khí và
đất, sinh ra ozôn mặt đất,
mưa axit, nóng lên toàn
cầu.
Luyện cốc Bụi (PM10), PAHs, benzen,
NOx, VOCs, methane, kim
loại nặng, HCl/HF, chất
phóng xạ, CTR...
Ô nhiễm không khí và
đất, sinh ra ozôn mặt đất,
mưa axit, nóng lên toàn
cầu.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 71
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Lưu kho, xử lý phế
liệu sắt
Dầu, kim loại nặng Nhiễm bẩn đất và nước,
ồn
Lò cao Bụi (PM10), H2S, CO, CO2,
SO2, NOx, bụi phóng xạ,
xianua, chất thải rắn...
Ô nhiễm không khí và
nước mặt, mưa axit, sinh
ra ozôn mặt đất, nóng lên
toàn cầu.
Lò ôxy Bụi (PM10), kim loại (Zn),
CO, VOCs, HCl/HF, CTR...
Ô nhiễm không khí và
nước mặt, sinh ra ozôn
mặt đất.
Lò hồ quang Bụi (PM10), kim loại (Zn, Pb,
Hg), CTR...
Ô nhiễm khí, nước, ồn
Tinh luyện thứ cấp Bụi (PM10), kim loại, CTR.. Ô nhiễm khí, nước, ồn
Rót khuôn

(Đúc) Bụi (PM10),kim loại,
dầu,CT
Ô nhiễm khí, nước, ồn
Cán nóng Bụi (PM10), dầu, CO, CO2,
SO2, NOx, VOCs, CTR...
Ô nhiễm khí, nước, ôzôn
mặt đất, mưa axit
Cán nguội Dầu, bụi dầu, CO, CO,
CO2, SO2, NOx, VOCs, axit,
CTR.
Ô nhiễm khí, nước, ôzôn
mặt đất
Phủ / mạ Bụi (PM10), VOCs, kim
loại nặng, dầu
Ô nhiễm khí, nước, ôzôn
mặt đất, mùi
Xử lý nước thải Kim loại, pH, dầu,
ammoni, chất thải rắn...
Ô nhiễm nước, nước
ngầm và lớp trầm tích
Lọc khí Bụi, kim loại Ô nhiễm đất, nước.
Tàng trữ hoá chất Các hoá chất khác Ô nhiễm nước, nước
ngầm
Nhận xét: Qua bảng 3.10 chúng ta thấy, hầu hết trong các công đoạn sản
xuất thép thì đều phát sinh các chất gây ô nhiễm không khí chủ yếu là
bụi( PM10), VOC, CO,... Công đoạn phát sinh nhiều chất ô nhiễm nhất là giai
đoạn luyện cốc, lò cao,... Các chất này sẽ tác động tiêu cực tới môi trường không
khí, đất, nước,... nếu không có các biện pháp hạn chế hiệu quả.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 72
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Thông thường quá trình sản xuất thép bằng phương pháp kết hợp sẽ sản
sinh ra một lượng khá lớn các chất thải khí, lỏng và rắn. Theo UNEP, để sản
xuất ra 1 tấn thép thô, hoạt động sản xuất sẽ sản sinh ra một lượng khí thải gồm :
Bảng 3.11: Lượng khí thải trong quá trình sản xuất thép theo
UNEP.
Tên khí thải Lượng thải
CO, 28 kg
CO
2
2,3 tấn
SO
2
2,2 kg
VOC 0,3 kg
NOx 2,3 kg
Bụi 1,1 kg
Khí kim loại 65 kg
 Khâu xử lý, chuẩn bị nguyên liệu
Hoạt động sản xuất chính của khâu xử lý và chuẩn bị nguyên liệu là vận
chuyển bốc dỡ, nghiền, sàng lọc và khử bỏ các tạp chất (trong sắt), khoáng chất
không cần thiết (trong than). Do vậy nguồn gây ô nhiễm môi trường chủ yếu sẽ
là bụi và tiếng ồn.
 Khâu thiêu kết tạo khối, tạo viên
Những phát thải ở quá trình thiêu kết tạo khối chủ yếu ở công đoạn xử lý
nguyên liệu (gây ra bụi) và do đốt vỉ lò. Các khí cháy ở vỉ lò có chứa bụi, CO,
CO2, SOx, NOx và các hạt. Nồng độ của các chất ô nhiễm trong khí thải phụ
thuộc vào điều kiện cháy và nguyên liệu sử dụng. Ngoài ra còn có những phát
thải khác gồm VOC do loại vật liệu dễ bay hơi trong than cám gây ra, cặn dầu,
các kim loại (gồm cả chất phóng xạ) bốc hơi ra từ nguyên liệu sử dụng, hơi axit
(HCl, HF) do nguyên liệu có chứa halogen.
Theo UNEP, khi tạo ra 1 tấn khối kết, quá trình sản xuất này có thể phát
sinh ra 20kg CO, 150kg CO2, 1,5kg SO2, 0,2kg bụi và 0,6kg NOx. Ngoài ra phụ
thuộc vào thành phần tạp chất của nguyên liệu đầu vào chủ yếu là sắt vụn và hợp
kim, ở công đoạn này có thể phát sinh một số loại khí thải độc hại cần quan tâm
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 73
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
giám sát và xử lý đó là bụi, hơi chì, cadimi, chất phóng xạ (210 pb, 210Po) và
hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC), hơi axit HCl, HF.
Công đoạn tạo viên từ hỗn hợp quặng sắt, nước và chất kết dính thành
những khối cầu đường kính 12mm và được làm rắn lại nhờ sấy và nung lên ở
nhiệt độ 1.300
0
C làm phát sinh một khối lượng lớn chất thải, tuy nhiên quá trình
này phụ thuộc vào điều kiện hoạt động và nguyên liệu sử dụng. Khí thải của quá
trình sản xuất này thường chứa các khí độc. Khi tạo ra 1 tấn viên sản phẩm, quá
trình này sẽ sản sinh ra 470g khí CO; 35kg khí CO2; 100g khí SO2; 350g bụi và
500g khí NOx. Ngoài ra cũng như ở khâu tạo khối, do đặc điểm của nguyên liệu
đầu vào, ở công đoạn sản xuất này cũng có tiềm năng phát sinh ra các loại khí
độc hại khác như hơi chì, cadimi, chất phóng xạ (210pb, 210Po) và hợp chất hữu
cơ bay hơi (VOC), hơi axit HCl, HF. Đây là các loại khí có độc tính rất cao cần
hết sức chú ý giám sát để thu gom và xử lý triệt để.
Các khí thải của quá trình cháy phần lớn thường được làm sạch bằng
thiết bị lọc bụi tĩnh điện (ESP), có khả năng xử lý được những khối lượng khí
thải lớn phát sinh trong quá trình kết khối nguyên liệu. Thiết bị này có tác dụng
tốt đối với bụi nhưng ít tác dụng đối với những phát thải khí. Do vậy, các khí
thải độc hại có thể giảm thiểu ở mức độ nào đó bằng cách lựa chọn các tham
biến của quá trình và nguyên liệu một cách thích hợp. Bụi do ESP thu gom được
thường đem phối kết và tái sử dụng.
 Khâu luyện cok
Khí thải từ quá trình luyện cok có thể là gián đoạn và liên tục, liên quan
đến các hoạt động đốt, nạp, đẩy, tôi, chuyển vận sàng. Khí thải có thể xuất
hiện ở nhiều nguồn như cửa lò, nắp lò, ống khói... Mối quan hệ giữa nguyên liệu
đầu vào, sản phẩm đầu ra và chất thải được thể hiện một cách định lượng
(chương 1). Khí thải của công đoạn này là một hỗn hợp phức tạp gồm hydro,
methane, CO, CO2, NOx, hơi nước, oxy, nitơ, H2S, cyanua, ammoni, benzen,
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 74
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
dầu nhẹ, hơi hắc ín, naphthalene, hyđro cacbon, polyaromatic hyđrocacbon
(TAH) và các hạt ngưng tụ.
Khí phát thải có thể do gioăng cửa, nắp không kín và khắc phục bằng
cách quan tâm chặt chẽ đến việc bảo dưỡng và vận hành. Ngoài ra khí thải của
công đoạn sản xuấtnày còn có mùi khó chịu nên cần phải được quan tâm xử lý
nếu cơ sở sản xuất này ở gần khu dân cư.
 Lò cao.
Khí thải của lò cao thường chứa vật liệu hạt, chủ yếu là sắt ôxyt và
những hạt phát sinh trước đó trong quá trình tháo lò, cũng như một số công đoạn
phụ, và tuỳ thuộc vào việc xử lý xỉ mà có thể chứa các lượng H2S và SO2 có
mùi khó chịu. Chính vì lẽ đó mà xưởng đúc có thể được trang bị hệ thống lọc,
tách bụi. Lượng bụi gom được có thể được kết khối để tái sử dụng. Thông
thường khi sản xuất ra 1 tấn gang lỏng, lò cao sẽ thải ra môi trường một lượng
khí thải gồm 1kg CO; 300g CO2; 140g SO2; 85g Bụi hạt và 90g NOx.
 Luyện thép bằng lò oxy.
Khí và bụi thải ra từ miệng lò trong thời gian thổi ôxy. Khí thải chủ yếu
là CO và CO2. Lượng CO2 này phụ thuộc vào thiết kế bộ chụp khói ở miệng lò.
Nếu hàm lượng CO khá cao thì có thể thu gom làm nguồn năng lượng giá trị,
còn không thì cho thoát ra ngoài. Ngoài ra trong thành phần khí thải còn có cả
H2 do khi nạp có lẫn hyđrôcacbon và hơi nước.
Bụi phát sinh chủ yếu là sắt và CaO, ngoài ra có thể chứa vụn kim loại
nặng như kẽm, xỉ và vôi. Lượng bụi này phụ thuộc vào hệ thống thổi khí, điều
kiện vận hành (tốc độ luồng khí, chất lượng vụn sắt).
Khi nạp nguyên liệu, khí thải phát sinh do rót kim loại nóng lên sắt vụn
trong lò và khi nó tiếp xúc với khí và thành phẩn của nó phụ thuộc vào loại tạp
chất trong sắt vụn. Thông thường lượng khí thải này được thu gom nhờ thiết bị
lọc tĩnh điện, hoặc hệ thống lọc.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 75
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Các phát thải thứ cấp xảy ra trong thời gian thổi khí và do sự rò rỉ của
nắp chụp khói phía trên lò và cũng được thu gom và xử lý giống như những phát
thải khi nạp. Ngoài ra còn có các phát thải khác sinh ra từ các công đoạn vận
chuyển kim loại và tiền xử lý. Chúng cũng có khuynh hướng bay lên trên và
được thu gom cùng các chất thải khi nạp và chất thải thứ cấp. Để giảm bớt sự
tạo thành chất thải từ các nguồn này người ta có thể sử dụng khí trơ. Với công
nghệ hiện nay, khi sản xuất 1 tấn thép sẽ sản sinh ra 1kg khí CO, 30kg khí CO2;
140g khí SO2, 85g bụi và 90g NOx.
 Luyện thép bằng lò hồ quang (EAF)
Luyện thép bằng lò hồ quang được dựa trên nguyên tắc làm nóng chảy
sắt vụn nhờ nhiệt của hồ quang phát sinh giữa điện cực và vụn sắt. Các chất khí
phát sinh ở trong lò được rút lấy qua mái (được gọi là lỗ thứ 4) cũng như ở trong
bộ tiền gia nhiệt cho bột sắt (gia nhiệt sơ bộ). Tiếp đó, khí xả được dẫn qua
buồng đốt để gia nhiệt cho dư lượng CO và các phần hữu cơ (quá trình này chủ
yếu để bảo vệ sắt non chảy từ hệ thống tách rút, khỏi bị quá nhiệt, nhưng có thể
được khống chế để vừa giảm được mùi, vừa giảm khả năng tạo ra các hợp chất
hữu cơ độc hại). Oxy được phun vào phía trên hoặc vào trong lớp xỉ có thể giúp
khí xả cháy tốt hơn, nhờ vậy giảm được nhu cầu điện năng nói chung. Sau khi
rời khỏi lò, khí cháy được dẫn qua bộ trao đổi nhiệt để giảm nhiệt độ, tiếp đó có
thể trộn với lượng khí thứ cấp được thu gom ở phía trên mái lò và thường được
làm sạch bằng khí lọc. Như vậy, phát thải chính của quá trình gồm :
- Khí thải phát sinh từ không khí lọt vào lò qua những chỗ hở như cửa
thoát xỉ và khu vực giữa thành lò và mái lò. Những khí thải khác gồm các khí
cháy do đổ nhiên liệu hoá thạch và các hợp chất hữu cơ có ở vụn sắt gồm chủ
yếu là CO, CO2, SO2 và NOx.
- Bụi, chủ yếu là sắt ôxyt và các kim loại khác (Zn, Pb) bốc hơi từ lớp
mạ hoặc sắt vụn đưa vào. Lượng Zn trong bụi có thể chiếm 30% và toàn bộ
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 76
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
lượng bụi phát thải có thể lên 10-18 kg/1 tấn thép. Gần 90% lượng bụi phát thải
là phát thải sơ cấp.
- Những phát thải thứ cấp phát sinh ở những công đoạn nạp và tháo liệu,
hoặc ở dạng khói dễ bay hơi khi sắt nóng chảy. Mặc dù thời gian nạp liệu ngắn,
nhưng những phát thải khi nạp chiếm một tỷ lệ lớn trong những phát thải thứ
cấp. Thành phần chất thải chủ yếu liên quan đến chất lượng sắt vụn.
Theo UNEP, quá trình sản xuất 1 tấn thép đúc bằng lò hồ quang sẽ tạo
ra khí thải gồm 2,5kg CO, 51kg CO
2
, 50g SO
2
, 100g bụi hạt và 0,25kg NO
x
.
Ngoài ra, phụ thuộc vào chất lượng của nguyên liệu đầu vào, công đoạn sản xuất
này có thể làm phát sinh một lượng khí độc cần phải được quan tâm đó là hơi
kim loại (Zn, Pb, Cd, Hg, Ni, Cr), VOC và Bụi.
 Tẩy rỉ, cán nguội và tôi.
Quá trình sản xuất ở công đoạn tẩy rỉ, cán nguội và tôi cũng sẽ phát thải
vào môi trường các sản phẩm cháy của lò tôi, VOC, hơi dầu (vì có sử dụng dầu
khi cán) và khí axit sinh ra khi tẩy gỉ. Sản xuất ra 1 tấn sản phẩm ở công đoạn
này sẽ làm phát sinh ra 14kg khí CO, 46g khí NO
2
và 7g khí SO
2
.
 Khâu mạ, phủ sơn .
Khí thải phát sinh từ khâu mạ và phủ sơn gồm chủ yếu là khí CO, NOx,
SO2, VOC (các dung môi), khói kim loại (Zn, Ni, CrVI), khí axit (từ các công
đoạn tẩy làm sạch kèm theo). Thông thường khi sản xuất 1 tấn thép tấm mạ sẽ
sản sinh ra 35kg khí CO
2
, 21g khí NO
x
, 3g khí SO
2
và 27g VOC. Để giảm thiểu
tác động tiêu cực lên sức khoẻ công nhân làm việc trong các phân xưởng này,
người ta thường trang bị các hệ thống quạt thông thoáng tại chỗ. Ngoài ra khí
VOC từ dây chuyền mạ được thu gom và tiêu huỷ bằng lò thiêu đốt.
 Khâu cán nóng.
Những phát thải chủ yếu của cán nóng bao gồm các loại khí và hạt sinh
ra khi cháy do phải gia nhiệt thêm các vật đúc (như CO, CO
2
, SO
2
, NOx, bụi
hạt). Nồng độ của chất ô nhiễm trong khí thải có mức độ tuỳ thuộc loại nhiên
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 77
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
liệu và điều kiện cháy, ngoài ra có VOC bốc ra từ dầu bôi trơn và trục lăn. Theo
tính toán, khi sản xuất ra 1 tấn thép cán sẽ phát sinh một lượng khí thải gồm
80kg CO
2
, 0,25kg NO
x
, O
2
và 65g bụi.
 Nguồn tác động đối với nước thải sản xuất.
Theo UNEP, để sản xuất ra 1 tấn thép thô, hoạt động sản xuất sẽ sản sinh
ra một lượng nước thải sản xuất là 3m
3
trong đó chứa :
- 1,6kg chất rắn lơ lửng,
- 150g dầu mỡ,
- 110g amoni,
- 8g gồm phenol, cyanide.
 Khâu xử lý, chuẩn bị nguyên liệu
Để khắc phục ô nhiễm bụi ở công đoạn này, thường phun nước, giữ cho
bánh xe và đường xá sạch sẽ và đặt địa điểm xử lý xa khu vực dân cư. Nước thải
từ các bãi xử lý nguyên liệu phải được thu gom xử lý, tách hạt lơ lửng và dầu
mỡ.
 Khâu thiêu kết tạo khối, tạo viên.
Nước thải chủ yếu phát sinh từ khâu tạo viên. Theo UNEP, để tạo ra 1
tấn viên sản phẩm, quá trình sản xuất này sẽ sản sinh ra 1m
3
nước thải có mức
độ ô nhiễm cao chất rắn lơ lửng, kim loại nặng và dầu mỡ (0,5kg). Tuy nhiên,
phần lớn lượng nước thải này được xử lý và tái sử dụng.
 Khâu luyện cok.
Nước thải của nhà máy phụ phẩm chứa nhiều chất ô nhiễm tiêu biểu là
cyanua, phenol, trioafarat và các chất rắn khác.
 Lò cao.
Nước thải từ khâu sản xuất này không lớn chỉ khoảng 0,2m /tấn gang
trong đó chứa 10g chất rắn lơ lửng, 20g dầu, 1g cyanide và 2g kim loại nặng.
 Luyện thép bằng lò oxy.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 78
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Nước thải chủ yếu từ thiết bị rửa khí với khối lượng khoảng 0,1m /1 tấn
gang và thông thường chứa 5g dầu, 4g chất rắn lơ lửng và 1,4g kim loại nặng.
Nước thải được xử lý chất lơ lửng, dầu, kiểm tra pH và được tái sử dụng.
 Luyện thép bằng lò hồ quang (EAF).
EAF thường được vận hành với hệ thống làm mát theo chu trình kín, vì
vậy rất ít phải xử lý nước thải. Tuy nhiên để sản xuất ra 1 tấn thép đúc cũng sẽ
có khoảng 0,1m
3
nước thải có chứa các chất ô nhiễm gồm 5g dầu mỡ, 4g chất
rắn lơ lửng và

1,4g kim loại.
 Tẩy gỉ, cán nguội và tôi.
Nước thải có thể chứa chất lơ lửng, kim loại hoà tan, nhũ tương dầu (khi
cán nguội) và chất axit (tẩy gỉ). Cần “phá vỡ” nhũ tương để có thể khử dầu,
trung hoà axit, kết tủa kim loại trước khi điều chỉnh pH, khử chất lơ lửng rồi
mới thải ra ngoài. Thông thường có lắp đặt xưởng tái sinh axit, xưởng này bản
thân có thể tạo ra chất thải axit (được xử lý giống như các axit phế thải), sắt ôxyt
hoặc sắt sulphua nguyên chất, tuỳ theo loại axit dùng tẩy gỉ và quá trình tái sinh
được áp dụng.
 Khâu mạ, phủ sơn.
Nước thải từ các công đoạn làm sạch và mạ, phủ sơn chứa một lượng
đáng kể chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, độ pH và kim loại nặng đặc biệt là lượng Cr
VI
.
Nước thải từ công đoạn này do vậy có mức độ ô nhiễm cao cần được thu gom
triệt để, điều chỉnh pH và xử lý riêng.
 Khâu cán nóng.
Trong quá trình cán có sử dụng các tia nước phun vào để tróc vảy bề mặt
tấm thép, do vậy lượng nước thải từ công đoạn này cũng sẽ bị ô nhiễm bởi lượng
chất rắn lơ lửng và dầu mỡ. Sản xuất 1 tấn thép ở công đoạn này sẽ làm phát
sinh 1,5m
3
nước thải chứa 75g chất rắn lơ lửng và 75g dầu mỡ. Tuy nhiên thông
thường lượng nước thải này được dùng lại theo chu trình kín.
 Nguồn tác động đối với chất thải rắn.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 79
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Chất thải rắn từ quá trình sản xuất : Trong hoạt động của nhà máy, chất
thải rắn công nghiệp phát sinh từ các quá trình luyện cán thép, vận chuyển
nguyên vật liệu, sản phẩm, từ các thiết bị xử lý bụi, xỉ than, vật liệu chịu lửa qua
sử dụng, từ các phân xưởng sửa chữa xe máy, cơ khí, điện...
Chất thải rắn sinh hoạt : Lượng chất thải rắn trong sinh hoạt của cán bộ
công nhân của nhà máy, thành phần bao gồm các loại văn phòng phẩm qua sử
dụng, thực phẩm thừa và bao bì các loại.
Theo UNEP, để sản xuất ra 1 tấn thép thô, hoạt động sản xuất sẽ sản sinh
ra một lượng hất thải rắn đáng kể chủ yếu là xỉ với 455kg, 56kg bùn thải, 16kg
vẩy sắt, 4kg gạch chịu lửa, 0,8kg dầu và 54kg các loại khác.
 Khâu luyện cok.
Các chất thải rắn đặc trưng của công đoạn sản xuất này là gạch chịu lửa
sau khi dùng, bùn gom từ thùng chứa, bùn thải của BETP... Lượng chất thải rắn
này thông thường có thể được tái sử dụng (bùn BETP) hoặc chuyển đến nơi
chứa rác.
 Lò cao.
Xỉ là phụ phẩm chính của lò. Có thể xử lý nó bằng nhiều cách như làm
nguội, nghiền hoặc kết khối dùng làm nguyên liệu cho ngành xây dựng và sản
xuất xi măng. Bùn thải của hệ thống làm sạch khí được xử lý các tạp chất và tái
sử dụng chuyển đến bãi rác, hoặc nếu được lắp thiết bị để khử bỏ một số nguyên
tố cần thiết có thể tận dụng phần lớn cho công đoạn kết khối. Lượng chất thải
rắn khi sản xuất 1 tấn gang sẽ là 324kg xỉ; 0,4kg bụi và 19kg bùn.
 Luyện thép bằng lò oxy.
Các chất thải rắn và phụ phẩm gồm cặn thép, xỉ, gạch chịu lửa, bụi và
bùn. Thông thường khi sản xuất 1 tấn thép sẽ thải ra 131kg xỉ, 25kg bùn, 4kg
grit, 4kg gạch chịu lửa phế thải, 14kg vẩy sắt và 65g dầu thải.
 Luyện thép bằng lò hồ quang (EAF).
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 80
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Quá trình sản xuất cũng sản sinh ra một lượng đáng kể chất thải rắn chủ
yếu bao gồm xỉ, bụi lò và gạch chịu lửa. Quá trình sản xuất 1 tấn thép đúc,
lượng chất thải rắn sẽ gồm 146kg xỉ, 14kg vẩy sắt, 31kg các loại chất thải rắn
khác. Lượng chất thải rắn như xỉ có thể dùng làm đường, bụi lò để luyện kẽm...
 Tẩy gỉ, cán nguội và tôi.
Chất thải rắn và phụ phẩm bao gồm các đoạn thép thừa và đặc biệt là sẽ
có một lượng đáng kể bùn của bể tẩy gỉ, bùn của xưởng xử lý nước thải và bùn
tái sinh axit.
Thông thường khi sản xuất 1 tấn sản phẩm sẽ có một lượng chất thải rắn
gồm 1,2kg bùn xử lý, 0,15kg dầu và 0,8kg bùn tái sinh axit. Lượng chất thải rắn
này một phần được tái chế (đoạn thép).
 Khâu mạ, phủ sơn.
Chất thải rắn và phụ phẩm gồm những đoạn sắt, bùn ở thiết bị xử lý
nước, bùn bể chứa và xỉ kẽm. Theo UNEP, khi sản xuất 1 tấn thép sẽ làm phát
sinh 0,25kg bùn xử lý và 2kg xỉ kẽm. Lượng chất thải rắn này có thể được tái
chế một phần để tái sử dụng.
 Khâu cán nóng.
Chất thải rắn và phụ phẩm của công đoạn sản xuất này gồm vẩy thép
hoặc các đoạn thép cắt (thường đưa trở lại dùng ở xưởng kết khối hoặc BOF),
Gạch chịu lửa (thải ra từ lò tái gia nhiệt), bùn xử lý, dầu mỡ và các chất khác.
Lượng chất thải rắn thường không lớn ví dụ như sản xuất 1 tấn thép cán sẽ có
1,8kg vẩy thép, 3,0kg bùn và 1,7kg dầu mỡ.
 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải.
 Nguồn tác động do tiếng ồn.
Khi dự án đi vào hoạt động, tiếng ồn phát ra chủ yếu từ các động cơ máy
bơm, máy quạt, lò thiêu kết, lò cao, lò luyện cok. lò luyện thép, máy đúc liên
tục, máy cán nóng, máy cán nguội, máy nén khí và các phương tiện vận chuyển
nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm của nhà máy.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 81
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
 Khâu liên kết tạo khối, tạo viên.
Các thiết bị quạt gió dùng trong quá trình thiêu kết tạo khối cũng có thể
gây ra tiếng ồn nếu không được lắp bộ giảm âm hoặc bảo dưỡng thích hợp.
 Lò cao.
Tiếng ồn có thể sinh ra từ các van điều áp và nổ xỉ.
 Luyện thép bằng lò hồ quang (EAF)
Tiếng ồn tại các nhà máy luyện cán thép đều lớn do va đập của kim khí.
Thông thường tại khu vực lò hồ quang mức ồn lớn nhất có thể tới 113dBA.
 Nguồn tác động do rung.
- Từ công đoạn thiêu kết, luyện cok.
- Từ công đoạn lò cao, luyện thép.
- Từ công đoạn vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm.
 Nguồn tác động ô nhiễm nhiệt
- Nguồn ô nhiễm nhiệt của công đoạn thiêu kết, luyện cok.
- Nguồn ô nhiễm nhiệt của công đoạn lò cao, luyện thép.
- Nguồn ô nhiễm nhiệt của công đoạn đúc liên tục, cán nóng.
3.1.3.2. Đối tượng và phạm vi tác động.
Thống kê và đánh giá đầy đủ các đối tượng và quy mô chịu tác động
trong quá trình hoạt động của dự án đối với từng công đoạn sản xuất theo bảng
sau :
Bảng 3.12: Đối tượng, quy mô tác động trong giai đoạn hoạt động.
Đối tượng bị tác động Yếu tố tác động Quy mô tác động
Môi trường không khí Bụi, các chất khí độc hại
phát sinh từ các công đoạn
của quá trình sản xuất thép.
Môi trường không khí
khu vực thực hiện dự án
và lân cận
Môi trường nước. Nước thải sản xuất
Nước thải sản xuất
Thuỷ vực nước trong khu
vực dự án
Môi trường đất Chất thải rắn từ quá trình
sản xuất và sinh hoạt của
Địa chất, nước ngầm khu
vực thực hiện dự án.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 82
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
công nhân
Hệ sinh thái Nước thải, khí thải, chất thải
rắn trong giai đoạn hoạt
động của dự án.
Hệ sinh thái khu vực
thực hiện dự án (trên cạn,
dưới nước)
Khu dân cư xung
quanh
Bụi, khí thải, nước thải chất
thải rắn, tiếng ồn, rung
động.
Dân cư xung quanh khu
vực thực hiện dự án
Hệ thống công nhân Bụi, khí thải, nước thải chất
thải rắn, tiếng ồn, rung
động.
Công nhân làm việc
trong nhà máy.
3.1.3.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động.
 Đánh giá tác động đến môi trường không khí xung quanh.
 Đặc điểm nguồn thải.
Nguồn thải khí trong công nghệ luyện cán thép bao gồm nguồn thải cao
(ống khói lò thiêu kết, lò luyện thép) và các nguồn thải thấp (các ống thải khác)
nằm bên tường nhà hoặc trên mái nhà xưởng sản xuất chính. Vì vậy việc tính
toán nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán ra môi trường không khí xung quanh,
cần phải xác định được đặc điểm, đặc tính kỹ thuật của các nguồn thải.
Áp dụng mô hình khuếch tán chất ô nhiễm không khí theo hàm Gauss để
xác định nồng độ chất ô nhiễm không khí do nguồn thải lò cao gây ra. Phương
trình tính toán nồng độ chất ô nhiễm “C” tại một điểm bất kỳ có toạ độ (x, y, z)
được xác định như sau:
C
(x,y,z)
=
z y
u
M
σ σ π . . 2
exp

,
_

¸
¸

2
2
. 2
y
y
σ
( ) ( )
¹
¹
¹
;
¹
¹
¹
¹
'
¹
1
1
]
1

¸

+
− +
1
1
]
1

¸2
2 2
2
2
exp
2
exp
z
e
z
e
H Z H Z
σ σ
, mg/m
3
Trong đó :
C(x,y,z) - Nồng độ chất ô nhiễm tại điểm có toạ độ x, y, z , mg/m3
x - Khoảng cách tới nguồn thải theo phương x, phương gió thổi, m
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 83
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
y - Khoảng cách từ điểm tính trên mặt phẳng ngang theo chiều vuông
góc với trục của vệt khói, cách tim vệt khói, m
z - Chiều cao của điểm tính toán, m
M - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải, mg/s
u - Tốc độ gió trung bình ở chiều cao hiệu quả (H) của ống khói, m/s
σy - Hệ số khuếch tán của khí quyển theo phương ngang, phương y, m
σz - Hệ số khuếch tán của khí quyển theo phương đứng, phương z, m
σy = 156 X
0,894
Với x ≤ 1km : σz = 106,6 X
1,149
+ 3,3
Với x > 1km : σz = 108,2 X
1,098
+ 2,0
x – Toạ độ khoảng cách trên mặt đất tính từ chân ống khói theo chiều
gió thổi (km)
y- Toạ độ điểm tính trên mặt đất, theo trục thẳng góc với trục x (km)
H - Chiều cao hiệu quả của ống khói (m)
H = h + ΔH
h – Chiều cao thực tế của ống khói (m)
ΔH - Độ nâng cao của luồng khói (m)
F – Hệ số nổi của luồng khói (m
4
/s
3
)
Xf – Khoảng cách từ điểm nâng cao vệt khói đến ống khói theo chiều gió
(m)
u – Vận tốc gió ở độ cao thực tế của ống khói (m/s).
Trên cơ sở áp dụng công thức tính tải lượng ô nhiễm do tổ chức WTO
đưa ra kết hợp với mô hình dự báo theo hàm Gauss, chúng tôi đưa ra các bảng
kết quả nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong giai đoạn thực hiện dự án
kèm theo việc so sánh với quy chuẩn cho phép đối với môi trường không khí
xung quanh QCVN 19:2009/BTNMT để đánh giá tác động của các chất ô nhiễm
đối với môi trường khu vực.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 84
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Bảng 3.13: Dự báo tải lượng( M) các chất gây ô nhiễm không khí
trong giai đoạn thực hiện dự án
Tên chất ô
nhiễm
ρ
X
( kg/m
3
)
(1)
B
X
(kg/h)
(2)
V
X
(m
3
/kg) (3) M
X
(mg/s)
(4)
SO
2
2,926 150 0,683.10
-2
0,832
CO 1,25 150 1,865.10
-2
0,356
Bụi 0,5 150 0,159.10
-2
0,033
NO
X
1,35 150 0,679.10
-2
0,382
Chú thích:
- (1): Trọng lượng riêng của khí ở điều kiện chuẩn
- (2): Lượng nhiên liệu sử dụng trong 1 giờ (kg/h), với công suất 4000-
4800 tấn/năm, dự báo B=150 (kg/h)
- (3): Lượng khí trong sản phẩm cháy, áp dụng phương pháp tính toán
cân bằng vật chất, WTO đưa ra thể tích tương đối khi đốt cháy nhiên liệu.
- (4): Tải lượng các chất ô nhiễm; M
x
= (10
3
. V
x
. B . ρ
X
) / 3600 mg/s
Bảng 3.14: Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm tính theo mô hình
Gauss.
X H
(m)
D
(m)
M
(mg/s)
U
(m/s).
x
(m)
y
(m)
σz σy Z
(m)
C
(mg/s).
QCVN
19:2009
( B)
SO
2
5 0,3 0,832 1,5 2 5 255 217 8 2108
1500
CO 5 0,3 0,356 1,5 2 5 255 217 8 1278
1000
Bụi 5 0,3 0,033 1,5 2 5 255 217 8 312
200
NO
X
5 0,3 0,382 1,5 2 5 255 217 8 1355
1200
Nhận xét: Qua bảng 3.14 trên chúng ta thấy, trong quá trình hoạt động
của dự án thì nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí được dự báo là sẽ ở mức
vượt QCVN 19:2009 từ 1,2-1,5 lần. Như vậy, đòi hỏi chúng ta cần có các biện
pháp phòng ngừa, giảm thiểu và xử lý có hiệu quả, nếu không thì sẽ có tác động
không nhỏ trước hết là đối với sức khỏe công nhân, sức khỏe người dân và suy
giảm chất lượng môi trường.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 85
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
 Đánh giá mức độ tác động từ các công đoạn sản xuất tới môi trường
không khí.
Theo đánh giá ban đầu thì hầu hết tất cả các giai đoạn của quá trình
luyện gang thép đều có những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường không khí ở
mức độ ít hay nhiều, thường xuyên hay không thường xuyên. Việc đánh giá
được mức độ tác động từ mỗi công đoạn tới chất lượng môi trường không khí sẽ
giúp chúng ta đưa ra các biện pháp khắc phục hiệu quả nhất.
Từ việc phân tích đánh giá các tác động đối với chất lượng môi trường
không khí, kết hợp với nghiên cứu đặc điểm quy trình sản xuất thép, chúng tôi
xin đưa ra bảng đánh giá mức độ tác động từ các công đoạn sản xuât tới môi
trường không khí xung quanh.
Nhận xét: Bảng 3.15 trên cho thấy trong các công đoạn sản xuất thép thì
công đoạn luyện cốc, lò cao, cán nóng, cán nguội được đánh giá là có tác động
mạnh nhất tới môi trường không khí. Tiếp đó, có tác động trung bình là các công
đoạn: Tạo khối kết viên, lò hồ quang, lò oxi, tinh luyện thứ cấp, rót khuôn, phủ
mạ....
Ngoài ra trong giai đoạn hoạt động của dự án , chất lượng môi trường
không khí còn bị biến đổi ít nhiều do các khí tải từ các phương tiện vận chuyển
sắt thép. Tuy nhiên, tác động từ nguồn này không đáng kể, vì cả nhà máy chỉ có
2 chiếc xe tải và một chiếc xe con. Có thể ước tính tải lượng ô nhiễm bụi và một
số khí khác do các phương tiện vận chuyển trong giai đoạn hoạt động như sau.
Bảng 3.16. Ước tính tải lượng ô nhiễm do các phương tiện giao
thông.
Chất ô nhiễm Tải lượng ô nhiễm (g/km)
1 xe ô tô khi tiêu thụ 1000
lít
2 xe ô tô khi mỗi xe tiêu thụ
1.500 lít.
Bụi 41,17 123,53
SO
2
1.117,65 3.352,9
NO
2
1.100 3.300
CO 26.823,3 80.470,6
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 86
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
VOC 2.270,6 6.811,8
Pb 88,23P 264,71P
 Đánh giá tác động đến môi trường nước.
 Tác động của nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn.
Trong giai đoạn thi công cũng như trong giai đoạn vận hành của một dự
án ngành công nghiệp luyện gang thép đều tác động đến chất lượng nước mặt
của vùng dự án.
Đặc biệt trong quá trình thi công, nước mưa mang theo các chất ô nhiễm
ở công trường cùng với nước thải sinh hoạt của công nhân sẽ làm ô nhiễm nước
mặt của khu vực dự án.
Trong quá trình vận hành sản xuất, nước mặt bị ô nhiễm do nước thải
sản xuất không được xử lý. Sự ô nhiễm này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích sử dụng
nước phục vụ sinh hoạt, phục vụ nông nghiệp... của nhân dân trong vùng.
* Tác động của nước thải sinh hoạt.
Ngay cả nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt, nếu không
được quan tâm xử lý cũng làm cho các chỉ tiêu như BOD, Tổng N, Tổng P, TSS,
Coliform... trong nước thải chung của quá trình luyện gang thép cũng rất
cao( Bảng 3.17)
Bảng 3.17: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt
Chât ô nhiễm Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l)
Không xử lý Xử lý bằng bể tự hoại QCVN 14 : 2008/btnmt
( Cột B)
BOD
5
225 - 270 85,5 - 102,6 50
TSS 350 - 725 133 - 275,5 100
Tổng N 30 - 60 17,4 - 34,8 50
Tổng P 4 - 20 2,32 - 11,6 10
Vi sinh (NPN/100ml) Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l)
Tổng Coliform 10
6
- 10
9
(Nguồn : CETIA)
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 87
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Trong giai động hoạt của nhà máy, đã sử dụng 50 công nhân, do đó
lượng nước thải sinh hoạt của số công nhân cũng có những tác động ít nhiều tới
chất lượng nguồn nơi tại đây.
Tổng lượng nước sử dụng( mức bình quân 150 lít/ người/ ngày)
150(lít)*50 người = 7,50( m
3
/ngày)
Lượng nước thải sinh hoạt( thất thoát 10%) khoảng 6,75 m
3
/ngày)
Căn cứ vào tiêu chuẩn thải vào môi trường của 1 người trong 1 ngày, có
thể dự báo ở bảng sau:
Bảng 3.18: Dự báo tải lượng gây ô nhiễm môi trường nước trong
quá trình đi vào hoạt động ( với dự kiến số lượng công nhân thi công là 50
người)
stt Thông số Đơn vị Khối
lượng
Tổng khối lượng ô
nhiễm
Tải lượng
(mg/lit)
1 BOD
5
g/người/ngày 45-54 2,25-2,70 kg/ngày 333-400
2 COD g/người/ngày. 1,6-1,9 0,08-0,095 kg/ngày 11,85-14,07
3 Chất lơ lửng g/người/ngày. 60-90 3-4,5 kg/ngày 444-667
4 Tổng Ni tơ g/người/ngày. 6-12 0,3-0,6 kg/ngày 44-88
5 Tổng Photpho g/người/ngày. 0,4-4 0,02-0,2 kg/ngày 2,9-29
6 Colifom MPN/100ml 10
6
-10
9.
Bảng 3.19. So sánh tải lượng ô nhiễm nước trong giai đoạn hoạt
động với QCVN 14/2008
TT Thông số Đơn vị Giá trị C Tải lượng
(mg/lit)
A B
1. pH  - 5 - 9 5 - 9
2. BOD5 mg/l 30 50 333-400
3. COD mg/l 50 100 11,85-14,07
4 Tổng chất rắn
lơ lửng
(TSS)
mg/l 500 1000 444-667
5 photphat mg/l 6 10 2,9-29
* Tác động của nước mưa chảy tràn.
Tác động của một dự án luyện gang thép đến chất lượng nước mưa có
thể được dự báo thông qua vấn đề thải các chất ô nhiễm vào khí quyển. Các chất
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 88
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
ô nhiễm phát sinh trong quá trình sản xuất luyện gang thép bao gồm bụi, các
chất khí độc hại có tính axit (SO2, NO2...), khi gặp mưa các chất ô nhiễm này sẽ
dễ dàng hoà tan vào trong nước mưa làm cho nước mưa bị ô nhiễm không thể sử
dụng được. Ngoài ra do sự hoà tan các chất khí có tính axit, nên nước mưa cũng
có thể làm ăn mòn các vật liệu kết cấu và công trình trong khu vực.
Nước mưa còn có thể bị ô nhiễm khi chảy qua các khu vực sân bãi có
chứa các chất thải ô nhiễm như bãi rác, khu vực bồn chứa nhiên liệu... Tính chất
ô nhiễm của nước mưa trong trường hợp này bị ô nhiễm cơ học (đất, cát, rác), ô
nhiễm hữu cơ (dịch chiết trong bãi rác), ô nhiễm hoá chất, kim loại nặng và dầu
mỡ. Vấn đề ô nhiễm nước mưa sẽ kéo theo sự ô nhiễm nguồn nước ngầm tại khu
vực nhà máy và nguồn nước mặt của các thuỷ vực tiếp nhận và từ đó gây tác
động đến môi trường khu vực.
Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn trên khu vực của nhà máy
luyện gang thép đối với môi trường khu vực, áp dụng mô hình tính toán như sau
- Lưu lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực :
Q = 0,278 . k . I . F (m
3
/s) Trong đó :
k- Hệ số dòng chảy (k=0,6),
I- Cường độ mưa (mm/h),
F- Diện tích lưu vực (m
2
),
Bảng 3.20. Ước tính lưu lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực.
I(mm/h), k F(m
2
) Q (m
3
/s)
I
max
= 90(tháng 8) 0,6 200 3002,4
I
min
=60(tháng 12) 0,6 200 2001,6
 Tác động của nước thải sản xuất.
Lượng nước sử dụng trong quá trình luyện cán thép thường từ 1500 -
1700 m
3
cho 1 tấn thép. Trong đó khoảng 70% lượng nước được sử dụng để làm
nguội các loại lò, 25% được sử dụng để làm nguội thiết bị, kim loại, khí thải và
khoảng 5% sử dụng cho các nhu cầu khác.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 89
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Phần lớn nước ở khu vực các lò cao được sử dụng lại trong vòng cấp
nước tuần hoàn. Tuy nhiên còn một phần đáng kể nước thải sản xuất và nước
thải sinh hoạt được thải trực tiếp ra các nguồn tiếp nhận như ao, hồ, sông suối
xung quanh các nhà máy luyện gang thép. Phần lớn nước thải sản xuất khi thải
ra môi trường đều không được xử lý.
Về đặc điểm chất lượng nước thải của ngành công nghiệp luyện gang
thép, thì ngoài quá trình cốc hoá, luyện gang thép, cán thép... có chứa nhiều các
chất bẩn, chất độc hại còn có dầu mỡ khoáng, lượng dầu mỡ này phần lớn chưa
được thu gom xử lý.
Đối với các khu vực sản xuất khác của công nghệ luyện gang thép, nước
thải có hàm lượng cặn lơ lửng tương đối cao, có màu và nhiều váng dầu dễ gây
nguy hại đối với môi trường xung quanh và nhất là đối với các nguồn tiếp nhận
nước thải trong khu vực. Do đó, cần phải có các biện pháp xử lý thích hợp và
hiệu quả.
Để xác định tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải của ngành công
nghiệp luyện gang thép( công suất 4000-4800 tấn/năm, trung bình 4500
tấn/năm), có thể áp dụng phương pháp tính nhanh theo hệ số ô nhiễm của WHO
đối với đơn vị sản phẩm như sau
Bảng 3.21: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải
của ngành công nghiệp luyện gang thép
Xưởng
luyện
gang thép
Đơn vị
(U)
Khối
lượng
chất
thải
(m
3
/U)
BOD
5
(kg/ U)
TSS
(kg/U
Tổng
N
(kg/ U)
Tổng P
(kg/ U)
Các chất ô nhiễm
khác
Tên Kg/U
I. Lò cao (tháp hấp thụ chất thải) :
Chưa xử

Tấn SP - 12,3 29,3 0,27 - Phenol 0,01
4500tấn - 55350 131850 1215 45
F 0,023
103,5
CN 0,039
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 90
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
175,5
Chất lắng
đọng
Tấn SP - 12,3 1,5 0,27 - Phenol 0,01
4500tấn - 55350 6570 1215 - 45
F 0,023
103,5
CN 0,039
175,5
Đông kết
hóa
học và
clo hoá
kiềm
Tấn SP - 12,3 0,13 0,018 - Phenol 0,001
4500tấn 55350 585 81 4,5
F 0,023
103,5
CN 0,0001
0,45
Tái chế
và clo
hoá kiềm
Tấn SP 0,55 - 0,006 0,001 - Phenol 0,001
4500tấn 2475 27 4,5 4,5
F 0,0005
2,25
CN 0,0001
0,45
II. Lò thổi ô xy - Thiết bi lắng - Làm lạnh :
Chưa xử

Tấn SP 0,6 0,049 - - - - -
4500tấn 2700 220,5
Kết
bông/lắng
Tấn SP 0,6 0,011 - - - - -
4500tấn 2700 49,5
III. Hệ thống Thông gió - Làm lạnh :
Chưa xử

Tấn SP 1,9 0,146 - - - - -
4500tấn 8550 657
Kết
bông/lắng
Tấn SP 1,9 0,034 - - - - -
4500tấn 8550 153
IV. Hệ thống loại bỏ ga
Chưa xử

Tấn SP 0,5 0,39 - - - - -
4500tấn 2250 1755
Kết
bông/lắng
Tấn SP 0,5 0,009 - - - - -
4500tấn 2250 40,5
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 91
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
V. Lò hồ quang điện :
Chưa xử

Tấn SP 1,9 0,146 - - - - -
4500tấn 8550 657
Kết
bông/lắng
Tấn SP 1,9 0,034 - - - - -
4500tấn 8550 153
...........
Từ việc phân tích đánh giá các tác động đối với chất lượng môi trường
không khí, kết hợp với nghiên cứu đặc điểm quy trình sản xuất thép, chúng tôi
xin đưa ra bảng đánh giá mức độ tác động từ các công đoạn sản xuât tới môi
trường không khí xung quanh.
 Đánh giá tác động tới môi trường đất.
Trong giai đoạn hoạt động của dự án thì ít nhiều đã tác động tới môi
trường đất, trong đó chủ yếu là do các loại chất thải rắn
 Đặc điểm và lượng chất thải rắn từ các công đoạn sản xuất
Theo tài liệu của UNEP cho thấy, đặc điểm và khối lượng chất thải rắn
phát sinh từ các công đoạn sản xuất của ngành công nghiệp luyện gang thép
được xác định theo bảng 3.23 sau:
Bảng 3.23: Đặc điểm và khối lượng chất thải rắn ở các công đoạn
sản xuất
Chất thải rắn Nguồn gốc Thành phần Đặc điểm Khối lượng
(tấn/năm)
Xỉ sắt Lò hồ quang,
gầu rót
oxit sắt có lẫn
canxi và silic
Kích thước
không đồng nhất
16.888
Gỉ sắt Máy đúc oxit sắt hạt nhỏ 2.041
Gạch chịu lửa
phế thải
Lò hồ quang,
gầu rót và
gầu chuyển
Hỗn hợp của
gạch chịu lửa và
xỉ sắt
Viên kích thước
nhỏ và bột
5.015
Bụi Từ hệ thống
lọc bụi
Hỗn hợp của
oxit canxi và
oxit sắt
Bột mịn 5.731
Tổng 29.675
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 92
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
(Nguồn : UNEP)
 Các tác động của chất thải đối với môi trường đất.
* Thay đổi tính chất nông học của đất.
Theo các sô liệu nghiên cứu của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông
nghiệp, phản ứng của đất khu vực bãi thải hoặc gần bãi thải có xu hướng kiềm
hơn so với nền xung quanh. Khu vực có độ pH cao nhất là các bãi thải xỉ của
công nghiệp luyện gang thép. Giá trị pH thường đạt 6,8 - 7,2. Nguyên nhân làm
cho phản ứng của đất mang tính kiềm là hàm lượng Ca
2+
và Mg
2+
trong đất cao.
Nguồn gốc của chúng là từ xỉ gang, dolomit, đá vôi (chất xúc tác trong quá trình
nung chảy thép).
Do nước mưa rửa trôi xuống nguồn nước xung quanh và theo nước thâm
nhập vào các vùng đất thấp nên càng gần các nhà máy luyện gang thép độ pH
trong đất càng cao. Hàm lượng chất hữu cơ và carbon trong đất tăng lên ở khu
vực có bãi xỉ than, dầu mỡ, các khu vực bị ảnh hưởng của bụi than theo đường
khí thải. Nhìn chung đất trong khu vực nhà máy sẽ có hàm lượng carbon tổng số
khoảng 1,6-1,7%. Sự thoái hoá tính chất vật lý của đất là yếu tố cơ bản hạn chế
sinh trưởng của cây trồng ở các bãi xỉ, bãi vật liệu xây dựng. Do tầng đất ở các
bãi này nông cạn (5-10cm) nên sự phát triển cây trồng bị hạn chế nhiều.
* Tác động của kim loại nặng .
Hàm lượng kim loại nặng trong đất ở khu vực bị ảnh hưởng của chất
thải có xu hướng tăng tuy chưa đạt đến hàm lượng tối đa cho phép. Hàm lượng
Zn, Cu và Fe thường ít được cây trồng hấp thụ nên ít gây độc hại tiềm tàng, tuy
nhiên nó lại tích luỹ nhiều trong đất nên làm giảm tính cơ lý của đất, dẫn đến
giảm năng suất của cây trồng. Nhìn chung, kim loại nặng trong đất ở các khu
vực bị ảnh hưởng của chất thải có hàm lượng tương đối cao hơn các khu vực
khác và sự phân bố thường theo quy luật sau :
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 93
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
- Tuỳ thuộc vào nguồn thải mà hảm lượng của kim loại cao hay thấp (As
có trong than và nước cốc, Pb có trong quặng sắt và phụ gia, Zn và Cu có trong
quặng sắt và luyện thép).
- Đối với các ruộng lúa sử dụng nước thải để tưới thì ruộng đầu nguồn
có hàm lượng kim loại nặng cao hơn.
- Đối với các khu canh tác ở địa hình dốc thì vị trí dưới thấp sẽ tích luỹ
nhiều kim loại nặng hơn vị trí cao.
Theo các nghiên cứu của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp
(1995) thì sự di động của kim loại nặng trong môi trường đất ở khu vực các nhà
máy luyện gang thép cho thấy :
- Đối với vùng đất canh tác nằm gần các bãi xỉ quặng, đất bị ảnh hưởng
gián tiếp do nước thấm qua bãi vào đất. Trong đó vùng bị ảnh hưởng nhiều nằm
ở bãi thải của nhà máy cốc hoá với sự tích đọng hàm lượng Pb cao, bãi thải
luyện thép có hàm lượng Pb và Zn ở mức trung bình.
- Riêng các bãi thải xỉ luyện thép có tích luỹ nhiều hàm lượng Pb và Zn.
Bãi thải xỉ cốc hoá có tích đọng Cu, Pb và Zn.
* Tác động của các chất hữu cơ.
Các chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường đất với các mức độ khác nhau.
Hàm lượng phenol và xianua ở các khu vực bị ảnh hưởng là rất cao và có khả
năng gây độc.
Khu vực có hàm lượng phenol cao nhất là khu có nước thải luyện cốc,
khu lò cao và khu luyện gang... Lượng phenol ở đây thường dao động trong
khoảng 10,40-10,50 ppm, gấp từ 10-11 lần so với các khu vực không bị ảnh
hưởng của chất thải.
Hàm lượng xianua trong đất thường xuất hiện ở khu vực gần mương
nước thải của nhà máy cốc hoá. Hàm lượng dầu trong đất thường cao nhất ở khu
vực tưới nước thải của nhà máy luyện cốc (9,8%), đối với các khu vực khác thì
thấp hơn (0,1 - 0,8%).
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 94
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
 Đánh giá tác động do tiếng ồn và độ rung.
Tiếng ồn là nguồn gây ô nhiễm khá quan trọng trong hoạt động sản xuất
của nhà máy luyện cán thép. Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây các
ảnh hưởng xấu đến môi trường và trước tiên là đến sức khoẻ của người công
nhân trực tiếp sản xuất như mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu, giảm năng
suất lao động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời gian dài sẽ làm
cho thính lực giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp.
Đối với các công đoạn mà công nghệ luyện gang thép có sinh nhiệt, thì
tổng các nhiệt lượng do công nghệ sinh ra cùng với nhiệt bức xạ mặt trời truyền
qua tường, mái nhà xưởng sẽ làm cho nhiệt độ bên trong nhà xưởng tăng cao,
ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình hô hấp của cơ thể con người, tác động xấu đến
sức khoẻ và năng suất lao động.
 Đánh giá tác động của giai đoạn hoạt động tới xã hội và sức khỏe
con người.
* Tác động tích cực:
- Giaỉ quyết một phần nhu cầu việc làm cho người dân nơi đây
- Tăng thu nhập cho một số bộ phận người dân: Chủ quán cơm, chủ quán
nước,.... xung quanh dự án, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân.
- Góp 1 phần nhỏ cho tăng trưởng kinh tế chung của toàn phường.
* Tác động tiêu cực.
Ngoài những tác động tích cực trên thì dự án đã có những tác động tiêu
cực tới đời sống xã hội cũng như sức khỏe người dân nơi đây.
- Sẽ tác động tới an ninh trật tự trong phường.
- Tác động xấu đến sức khỏe con người, trước hết là sức khỏe của công
nhân, người trực tiếp tham gia các hoạt động của dự án, sau là sức khỏe của
người dân xung quanh dự án.
+ Tác động bởi các chất ô nhiễm trong không khí: bụi, SO
2
, NO
X
, CO,
CO
2
,...đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cơ người gây ra các bệnh về phổi,
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 95
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
da. Đặc biệt, công nhân bị tác động mạnh của tiếng ồn tại nhà máy gây các bệnh
liên quan đến thính giác. Sự lan truyền các chất ô nhiễm trong không khí còn
gây ra các tác động đến sức khỏe của người dân, đến cây trồng, vật nuôi trong
bán kính <1km tính từ địa điểm xây dựng dự án
+ Tác động bởi các chất ô nhiễm từ nhà máy thép trong nguồn nước,
nguồn nước xung quanh nhà máy ít nhiều bởi các chất thải từ nhà máy như: các
chất dầu mỡ, BOD, .... Người dân sử dụng nguồn nước này nếu không được xử
lý thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe...
3.1.3.4. Dự báo rủi ro, sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động của
dự án.
 Nguồn gốc.
- Quá trình thải chất độc hại từ công nghệ luyện cán thép.
- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm.
- Sự cố nổ lọc bụi tĩnh điện, cháy túi vải lọc bụi.
- Các tác động của thiên nhiên như lún sụt đất, động đất...
 Các yếu tố xác định
- Bụi (TSP, PM10).
- Khí độc hại (CO, CO2, SO2, NO2, HCl, HF).
 Các rủi ro về sự cố môi trường
- Rủi ro sự cố do nổ lọc bụi tĩnh điện, cháy túi vải lọc bụi.
- Rủi ro sự cố hỏng hệ thống băng tải vận chuyển.
- Rủi ro sự cố lún sụt lò thiêu kết, lò cao, lò luyện.
3.1.4. Tổng hợp đánh giá tác động trong tất cả các quá trình của dự
án.
Trên cơ sở phân tích nguồn tác động, đối tượng và phạm vi tác động
cùng với các phương pháp đánh giá tác động của dự án trong các giai đoạn tiến
hành đến môi trường tự nhiên và sức khỏe con người, sau đây sẽ là bảng tổng
hợp tất cả các nguồn tác động.... của từng giai đoạn hoạt động của dự án.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 96
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Bảng 3.24: Tổng hợp đánh giá tác động của dự án
Giai đoạn Các hoạt động Nguồn tác động Đối tượng và phạm
vi tác động
Tác động Mức độ tác động
1. Giai đoạn:
Chuẩn bị dự
án( Giai đoạn
GPMB)
a. Thu hồi đất - Những hộ dân có
đất trong khu vực
thực hiện dự án
- Gây tác động về
mặt tâm lý, đảo lộn
cuộc sống, nếp sinh
hoạt, mặc dù đã được
đền bù khá thỏa đáng
X
-
- Diện tích đất của
khu vực thực hiện dự
án.
- Giảm quỹ đất của
vùng, giảm thu nhập
đáng kể trong sản
xuất nông nghiệp cho
cộng đồng địa
phương.
X
b. Trặt phá cây - Bụi, và các loại khí
độc phát sinh từ hoạt
động của các loại
phương tiện vận tải
chuyên trở cây.... từ
khu vực thực hiện dự
án đi nơi khác..
- Môi trường không
khí khu vực thực
hiện dự án và lân
cận.
- Bụi khuếch tán từ
giao thông trên công
trường; Bụi, khí thải,
nhiệt của các máy
móc thiết bị thi công
xây dựng làm suy
giảm chất lượng môi
trường không khí
X
+
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 97
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
- Cuộc sống và sức
khỏe người dân
- Gây ách tắc giao
thông, người dân bị
tác động tới sức khỏe
bởi bụi, tiếng ồn..
X
c. Phá dỡ một số công
trình.
nt nt nt nt
2. Giai đoạn
thi công
a. Chuyên trở nguyên, vật
liệu
- Bụi và một số khí
độc hại phát sinh từ
các thiết bị, máy móc
tham gia thi công
thải
- Môi trường không
khí khu vực thực
hiện dự án và lân cận
- Sinh ra bụi, các loại
khí độc như SO2,
CO...đặc biệt là tạo
ra tiếng ồn gây ảnh
hưởng xấu tới chất
lượng môi trường
không khí xung
quanh khu vực thực
hiện dự án.
X
- Giao thông quanh
khu vực thực hiện dự
án.
- Làm gia tăng lưu
lượng trong khu vực,
vào các giờ cao điểm
có thể gây ách thách
giao thông cục bộ.
X
b. Qúa trình xây dựng công
trình.
- Nước thải từ qúa
trình dưỡng hộ bê
tông, làm mát thiết bị
- Môi trường nước - Tác động làm suy
giảm chất lượng môi
trường nước bởi các
XX
-
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 98
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
chất cặn bã, dầu mỡ,
vi sinh vật có hại....
- Chất thải rắn từ
công tác làm đường,
làm móng công trình.
- Môi trường đất
xung quanh khu vực
dự án.
- Làm gia tăng lượng
rác thải gây tác động
xấu tới môi trường
đất.
X
+
- Các loại khí thải,
bụi, tiếng ồn từ sự
hoạt động của các
thiết bị máy móc, các
phương tiện vận
chuyển
- Môi trường không
khí xung quanh khu
vực dự án.
- Tác động tiêu cực
tới môi trường không
khí bởi các loại khí
độc và tiếng ồn
X
+
- Nước thải, chất thải
rắn từ sinh hoạt của
công nhân tham gia
xây dưng
- Môi trường nước
xung quanh khu vực
dự án.
- Tác động tới chất
lượng môi trường
nước bởi nước thải,
chất thải rắn
X
-
- Môi trường xã hội
khu vực
- Có thể tác động tới
an ninh khu vực
X
--
3. Giai đoạn
hoạt động
a. Khâu xử lí, chuẩn bị
nguyên liệu.
- Bụi, tiếng ồn phát
sinh từ các hoạt động
vận chuyển bốc dỡ,
nghiền, sàng lọc và
khử bỏ các tạp chất
- Môi trường không
khí trong khu vực
- Biến đổi chất lượng
môi trường không
khí, độ ồn, cũng như
tải lượng trung bình
các loại khí độc hại
XX
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 99
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
và bụi đều vượt mức
giới hạn của QCVN
19: 2009
- Nước thải phát sinh
từ các bãi xử lý
nguyên liệu...
- Môi trường nước
mặt, nước ngầm
trong khu vực dự án
- Tác động tiêu cực
tới môi trường nước
bởi sự làm ra tăng
các chất ô nhiễm
như: dầu mỡ, bùn
thải,..
XX
b. Khâu thiêu kết tạo khối,
tạo viên
- Bụi, các loại khí
thải như CO, NOx,
SO2,.... và sự gia tăng
mạnh của nhiệt độ từ
các công đoạn xử lý
nguyên liệu và đốt vỉ
lò..
- Môi trường không
khí trong khu vực
- Biến đổi chất lượng
môi trường không
khí, độ ồn, cũng như
tải lượng trung bình
các loại khí độc hại
và bụi đều vượt mức
giới hạn của QCVN
19: 2009
XXX
-Nước thải chủ yếu
phát sinh từ khâu tạo
viên
- Môi trường nước
mặt, nước ngầm
trong khu vực dự án
- Tác động tiêu cực
tới môi trường nước
bởi sự làm ra tăng
các chất ô nhiễm
như: dầu mỡ, bùn
thải,..
XXX
++
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 100
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
c. Khâu luyện cốc - Khí thải có thể xuất
hiện ở nhiều nguồn
như cửa lò, nắp lò,
ống khói.
- Môi trường không
khí trong khu vực
- Biến đổi chất lượng
môi trường không
khí, độ ồn, cũng như
tải lượng trung bình
các loại khí độc hại
và bụi
XXX
+++
- - Môi trường nước
trong khu vực dự án
- Nước thải của nhà
máy phụ phẩm chứa
nhiều chất ô nhiễm
tiêu biểu là cyanua,
phenol, trioafarat và
các chất rắn khác
XX
+++
e. Lò cao - Khí thải của lò cao
thường chứa vật liệu
hạt, chủ yếu là sắt
ôxyt và những hạt
phát sinh trước đó
trong quá trình tháo
lò, cũng như một số
công đoạn phụ
- Môi trường không
khí trong khu vực
- Biến đổi chất lượng
môi trường không
khí, độ ồn, cũng như
tải lượng trung bình
các loại khí độc hại
và bụi
XXX
+++
..........
............ .... .....
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 101
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
..... .......
..... - Sức khỏe con người - Tác động tới đường
hô hấp
- Ảnh hưởng tới
da.....
XXX
+++
Ghi chú: X: Tác động có hại ở mức độ nhẹ; XX: Tác động có hại ở mức độ trung bình; XXX: Tác động có hại ở mức
mạnh, dấu “
+
” thể hiện các mức độ tăng dần hoạc giảm dần của các tác động.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 102
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC
ĐÁNH GIÁ.
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép”
phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra khá
đầy đủ các nguồn tác động có thể phát sinh trong các giai đoạn chuẩn bị mặt
bằng, thi công xây dựng công trình và khi dự án đi vào hoạt động.
Hầu hết các nguồn tác động phát sinh trong quá trình chuẩn bị mặt bằng,
xây dựng dự án và khi dự án đưa vào sử dụng đều được tính toán định lượng cụ
thể dựa vào các nguồn số liệu, tài liệu đáng tin cậy.
Việc đánh giá tác động được nêu ra trên cơ sở tham khảo nhiều nguồn tài
liệu, sử dụng các phương pháp đánh giá ĐTM đã được áp dụng rộng rãi ở Việt
Nam; tham khảo, kế thừa số liệu hiện trạng môi trường quanh khu vực thực hiện
dự án của một số nghiên cứu đã được nghiệm thu; kết hợp với việc đi khảo sát
thực tế, điều tra lấy ý kiến địa phương...Do đó, mức độ tin cậy của các đánh giá là
đảm bảo.
Trong quá trình đánh giá về các tác động môi trường do còn thiếu thông
tin, dữ liệu, số liệu, trình độ chuyên môn của các cán bộ ĐTM còn có hạn nên độ
tin cậy của các đánh giá chỉ ở mức tương đối.
Mô hình tính toán được giới hạn bởi các điều kiện biên nghiêm ngặt.
Trong đó các chất ô nhiễm trong môi trường được coi bằng “0”, không tính đến
các yếu tố ảnh hưởng do địa hình khu vực...
Các thông số đầu vào (điều kiện khí tượng) đưa vào tính toán là giá trị
trung bình năm do đó kết quả chỉ mang tính trung bình năm. Để có kết quả có
mức độ tin cậy cao sẽ phải tính toán theo từng mùa, hoặc từng tháng. Nhưng
việc thực hiện sẽ rất tốn chi phí về ĐTM và mất nhiều thời gian.
Để tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do các phương tiện
thi công và do các hoạt động khác gây ra được áp dụng theo các công thức thực
nghiệm cho kết quả nhanh, nhưng độ chính xác so với thực tế không cao.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 103
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Để tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng
các công thức thực nghiệm trong đó có các biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố
khí tượng như tốc độ gió, khoảng cách,… Các thông số về điều kiện khí tượng
có giá trị trung bình năm nên kết quả chỉ có giá trị trung bình năm. Do vậy các
sai số trong tính toán so với thời điểm bất kỳ trong thực tế là không tránh khỏi.
Xác định chính xác mức ồn chung của dòng xe là một công việc rất khó
khăn, vì mức ồn chung của dòng xe phụ thuộc rất nhiều vào mức ồn của từng
chiếc xe, lưu lượng xe, thành phần xe, đặc điểm đường và địa hình xung quanh,
v.v... Mức ồn dòng xe lại thường không ổn định (thay đổi rất nhanh theo thời
gian)
Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt:
Nước thải sinh hoạt căn cứ vào nhu cầu sử dụng của cá nhân ước tính lượng thải
do vậy kết quả tính toán sẽ có sai số xảy ra do nhu cầu của từng cá nhân trong
sinh hoạt là rất khác nhau.
Các tính toán về tải lượng, hàm lượng các chất ô nhiễm trong chất thải
rắn cũng gặp phải những sai số tương tự. Việc tính toán được dựa vào các số
liệu thực tế mà bên chủ dự án cung cấp. Lượng chất thải rắn phát sinh được tính
ước lượng thông qua định mức phát thải trung bình nên so với thực tế không thể
tránh khỏi các sai khác.
STT Phương pháp sử dụng trong báo cáo
ĐTM
Mức độ tin cậy
1. Phương pháp kế thừa Cao
2. Phương pháp mô hình hóa Trung bình
3. Phương pháp so sánh Trung bình
4. Phương pháp đánh giá nhanh Khá
5. Phương pháp điều tra xã hội Trung bình
6. Phương pháp ma trận Trung bình
CHƯƠNG IV
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 104
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG
XẤU VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
4.1. NGUYÊN TẮC.
Việc triển khai thực hiện dự án xây dựng các nhà máy luyện cán thép tất
yếu sẽ có những tác động đến môi trường xung quanh. Những tác động này có
thể là tích cực và cũng có thể là tiêu cực, thậm chí có những tác hại không thể
lường trước được. Vì vậy việc đánh giá tác động môi trường của dự án phải đưa
ra được các giải pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động có hại đối với
môi trường trên nguyên tắc :
- Giảm thiểu tới mức tối đa có thể được phù hợp với công nghệ xử lý đối
với quá trình hoạt động luyện cán thép ngay từ giai đoạn đầu.
- Giải pháp bảo vệ môi trường phải có tính khả thi cao, phù hợp với các
mục tiêu hoạt động của dự án và phù hợp với nguồn tài chính của chủ đầu tư.
4.2. GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỪ KHI LẬP DỰ ÁN
ĐẦU TƯ.
4.2.1. Bố trí mặt bằng sản xuất.
- Từng dây chuyền hoạt động độc lập nhưng vẫn có khả năng phối hợp,
hỗ trợ nhau trong quá trình vận hành để đạt hiệu quả.
- Bảo đảm việc phân khu chức năng cũng như việc tổ chức tốt hệ thống
giao thông vận chuyển nội bộ.
- Bố trí mặt bằng sản xuất trên khu đất có cấu tạo địa chất không phức
tạp, không phải xử lý nền móng để tiết kiệm chi phí đầu tư.
- Quá trình tổ chức chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị
không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
4.2.2. Phân khu chức năng các hạng mục công trình kỹ thuật.
Các hạng mục công trình kỹ thuật cần bố trí theo phân khu chức năng
gồm :
+ Bãi nguyên liệu
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 105
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
+ Thiêu kết
+ Luyện cok
+ Lò cao
+ Luyện thép bằng lò oxy
+ Luyện thép bằng lò hồ quang (EAF)
+ Luyện thép bằng lò Consteel (LF).
+ Đúc liên tục
+ Tẩy gỉ, cán nguội và tôi
+ Mạ, cán nóng
+ Vận chuyển và chứa sản phẩm
- Hệ thống kỹ thuật :
+ Hệ thống cấp điện và điều khiển
+ Hệ thống cấp và xử lý nước
+ Hệ thống khí nén.
4.2.3. Giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm và sự cố
Đây là một trong những giải pháp rất quan trọng vì nó cho phép làm
giảm lượng chất thải ngay tại nguồn thải và khắc phục được những ảnh hưởng
bất lợi đối với môi trường do các chất thải ô nhiễm gây ra. Biện pháp này có thể
được thực hiện theo các chiều hướng sau :
- Quy hoạch hợp lý tổng mặt bằng nhà máy trên cơ sở xem xét đến các
vấn đề môi trường có liên quan như :
+ Lựa chọn hướng nhà hợp lý để sử dụng một cách tốt nhất các điều kiện
thông gió tự nhiên, góp phần cải thiện môi trường lao động bên trong nhà
xưởng.
+ Xác định kích thước vùng cách ly vệ sinh công nghiệp giữa các hạng
mục công trình của nhà máy cũng như giữa nhà máy luyện cán thép và các khu
dân cư để đảm bảo sự thông thoáng giữa các công trình, hạn chế lan truyền ô
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 106
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
nhiễm, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy và giảm thiểu những ảnh hưởng trực
tiếp do chất thải đối với con người và các công trình xung quanh.
+ Vùng cách ly vệ sinh công nghiệp là vùng đệm giữa nhà máy với khu
dân cư. Kích thước của vùng cách ly vệ sinh công nghiệp được xác định theo
khoảng cách vệ sinh mà các tiêu chuẩn nhà nước cho phép. Tiêu chuẩn tạm thời
về môi trường của Bộ Xây dựng đã quy định khoảng cách cách ly vệ sinh công
nghiệp tối thiểu cho các loại hình sản xuất bao gồm :
• Yêu cầu về khoảng cách vệ sinh đối với các thiết bị đốt nhiên liệu.
• Yêu cầu về khoảng cách cách ly vệ sinh công nghiệp cho các nhà máy
có khí thải, có nguy cơ ô nhiễm không khí cao, độc hại và các nhà máy có phát
sinh nhiều bụi.
• Yêu cầu về khoảng cách an toàn cho hệ thống kho, bồn chứa nhiên liệu
theo lưu lượng dự trữ.
• Phân cấp các nhà máy về chiều rộng tối thiểu của khoảng cách cách ly
vệ sinh công nghiệp.
+ Bố trí hợp lý các công đoạn sản xuất, các khu phụ trợ, kho bãi, khu
hành chính và có dải cây xanh ngăn cách. Tỷ lệ cây xanh trên tổng diện tích đất
sử dụng của nhà máy tối thiểu phải đạt 15%. Các hệ thống thải khí, ống khói cần
bố trí ở các khu vực thuận lợi cho việc giám sát và xử lý.
+ Quy hoạch trồng cây xanh. Cây xanh có tác dụng giảm tiếng ồn. Sóng
âm truyền qua các dải cây xanh sẽ bị suy giảm năng lượng, mức cường độ âm
thanh giảm đi nhiều hay ít phụ thuộc vào mật độ lá cây, kích thước của cây xanh
và chiều rộng của dải đất trồng cây.
- Áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sản xuất sạch, ít chất thải.
- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành thiết bị công nghệ, định lượng
chính xác nguyên vật liệu, nhiên liệu để quá trình diễn ra ở mức độ ổn định
cao, giảm bớt lượng chất thải, ổn định thành phần và tính chất của chất thải, tạo
điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và xử lý chất thải.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 107
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
- Giảm tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn : Đối với công nghệ sản xuất có
sử dụng nhiên liệu đốt, tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải qua ống khói
(lò cao) có thể sẽ giảm đi nhiều nếu sử dụng các loại nhiên liệu đốt (than, dầu)
có hàm lượng các chất gây ô nhiễm nhỏ nhất.
4.3. GIẢI PHÁP ĐỀN BÙ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
Đối với các vấn đề nảy sinh từ quá trình giải tỏa đền bù, di dời dân cư,
dựa trên đặc điểm tình hình của địa phương, những mong muốn và ý kiến của
người dân địa phuơng, Ban bồi thường - giải phóng mặt bằng - tái định cư
phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thực hiện một số
biện pháp sau:
- Tiến hành họp dân để thông báo chủ trương quy hoạch xây dựng nhà
máy sản xuất và kinh doanh thép cho người dân được biết (nói rõ phạm vi, giới
hạn khu đất cần quy hoạch).
- Xác định số hộ dân có công trình, vật kiến trúc, đất đai,... bị ảnh hưởng,
các hộ dân phải di dời đến nơi ở mới. Tập hợp đầy đủ các hồ sơ pháp lý, kiểm
tra xác định diện tích đất đai, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu thực tế của từng hộ
dân.
- Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, đúng quy định hiện hành của Nhà
nước; phương án được trình Hội đồng thẩm định của UBND tỉnh Thái Nguyên
phê duyệt, được sự đồng thuận của người dân địa phương trước khi chi trả.
4.4. GIẢI PHÁP BVMT TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG.
4.4.1. Giảm thiểu tác động trong san nền tạo mặt bằng.
Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi khuếch tán từ quá trình san nền tạo
mặt bằng xây dựng nhà máy.
+ Che đậy cẩn thận các phương tiện chuyên trở đất cát trong quá trình
san lấp.
+ Trong quá trình chuyên trở đất cát từ địa điểm này đến địa điểm khác
thì để giảm bụi do các phương tiện giao thông gây ra, chúng ta cần thiết kế hệ
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 108
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
thống phun nước trên đường, hệ thống này được gắn trực tiếp vào phương tiện
giao thông hoặc bố trí ở các xe khác, các xe này có nhiệm vụ phun nước ra
đường khi đường quá khô, có nhiều bụi.
4.4.2. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí
Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi và các chất khí độc hại, hạn chế các
tác động xấu tới môi trường xung quanh.
+ Tăng cường các biện pháp phun nước tại các khu vực có nguy cơ phát
tán bụi cao
+ Áp dụng các phương pháp thu hồi các khí độc hại trong quá trình thi
công xây dựng: phương pháp hấp thụ, phương pháp hấp thụ...
+ Thiết kế hệ thống cây xanh ngay trong giai đoạn thi công xây dựng
4.4.3. Giảm thiểu tiếng ồn và rung động.
Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và rung động trong quá trình thi công xây
dựng.
+ Áp dụng các loại thiết bị hiện đại, ít phát tiếng ồn
+ Tránh thi công làm việc vào đêm, chỉ làm theo giờ hành chính vì nếu
hoạt động vào đêm thì mức độ ồn sẽ tăng cả về độ lớn và phạm vi tác động.
4.4.4. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải
Biện pháp giảm thiểu, hạn chế tác động của nước thải trong quá trình thi
công xây dựng của dự án.
+ Nước thải trong giai đoạn thi công xây dựng cần phải được xử lý bằng
các biện pháp như: Điều hòa, trung hòa, oxi hóa....
+ ...
4.4.5. Giảm thiểu ô nhiễm do nước rửa trôi bề mặt
Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo đất đá các chất thải, vật liệu rơi vãi,
dầu mỡ trên bề mặt đất vào nguồn nước, gây tác động đến môi trường đất, nước.
Biện pháp hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn trên bề mặt.
+ Xây dựng thiết kế hệ thống thoát nước hợp lý
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 109
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
+ ..
4.4.6. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm do chất thải rắn trong xây dựng
- Đối với chất thải rắn sinh hoạt.
+ Thu gom, phân loại và vận chuyển đúng quy định
+ Xây dựng các quy chế về xả rác đúng nơi quy định
- Đối với chất thải xây dựng.
- Đối với dầu mỡ thải.
4.4.7. Biện pháp giảm thiểu các tác động khác
- Đối với sức khoẻ người lao động.
+ Nghiêm chỉnh cung cấp các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân
tham gia thi công: mũ bảo hiểm, áo bảo hộ...
+ Tiến hành kiểm tra định kỳ tình hình sức khỏe cho công nhân
- Đối với vấn đề an toàn lao động.
+ Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về xây dựng, tránh các rủi ro
không mong muốn.
- Đối với vấn đề xã hội.
4.5. GIẢI PHÁP BVMT TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG
4.5.1. Giải pháp kỹ thuật xử lý nước thải.
* Kiểm soát ô nhiễm nước.
- Phân loại nước thải : Nước quy ước sạch, nước ô nhiễm cơ học, nước
nhiễm bẩn hoá chất và nước nhiễm bẩn dầu mỡ...
- Các biện pháp quản lý và khống chế do ô nhiễm nước thải : QCVN
14:2009 đối với nguồn nước xả vào nguồn loại A hoặc B.
* Các giải pháp xử lý kỹ thuật.
Công nghệ xử lý nước thải thường ứng dụng các quá trình xử lý cơ học,
sinh học và hoá lý để xử lý cặn lơ lửng (SS), chất hữucơ (BOD5, COD), độ đục,
dầu mỡ và kim loại nặng... Hệ thống xử lý nước thải thường được chia làm ba hệ
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 110
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
thống phụ là : Xử lý bậc 1 (Primary Treatment), Xử lý bậc 2 (Secondary
Treatment) và Xử lý bậc 3 - bậc cao (Tertiary Treatment).
- Xử lý bậc 1 : nhằm tách các chất rắn không hoà tan ra khỏi nước thải.
Cặn có kích thước lớn có thể được loại bỏ bằng tấm chắn rác hoặc được nghiền
nhỏ bằng thiết bị nghiền. Cặn vô cơ như cát, sạn, mảnh kim loại... được tách ra
khi qua bể lắng cát.
Cặn lơ lửng hữu cơ đựoc loại bỏ trong bể lắng đợt 1.
- Xử lý bậc 2 : thường ứng dụng các quá trình hoá học và sinh học để
loại bỏ hết các chất hữu cơ.
- Xử lý bậc 3 : trong quá trình xử lý bậc cao, các quá trình cơ học, hoá
sinh được ứng dụng để khử các thành phần khác như cặn lơ lửng, độ đục, màu...
mà chúng chưa bị khử hoặc bị khử không đáng kể trong xử lý bậc 2.
* Phương án xử lý nước thải công nghiệp tại nguồn
Nước thải của ngành công nghiệp luyện gang thép sau khi xử lý sơ bộ
phải đạt các giá trị trong bảng 4.1 sau:
Bảng 4.1: Tiêu chuẩn nước thải sau khi xử lý sơ bộ( Cột B, QCMT
24:2009/BTNMT
STT Chỉ tiêu Nồng độ
1 Nhiệt độ 40
o
C
2 pH 5,5-9
3 BOD 50 mg/l
4 SS 100 mg/l
5 Tổng N 30 mg/l
6 KLN và chất độc hại không
- Tuần hoàn và xử lý nước thải quá trình làm sạch khí lò cao
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 111
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Biện pháp cơ bản để hạn chế xả chất thải ra môi trường bên ngoài, đảm
bảo cho sản xuất ổn định là xử lý, thu hồi và xử dụng lại chất thải. Từng khâu
sản xuất có mức độ yêu cầu cũng như công nghệ sản xuất khác nhau. Một trong
những khâu tạo nhiều chất thải là khu vực lò cao luyện gang.
Khí than lò cao có nhiệt độ từ 150-200
o
C, chứa từ 28-32% khí CO và
một lượng lớn bụi hỗn hợp cần được xử lý lọc và thu hồi tái sử dụng. Hệ thống
xử lý khí lò cao hoạt động theo phương pháp ướt. Khí lò qua hệ thống ống dẫn
chịu nhiệt đến tháp làm nguội và lọc bụi thô, sau đó khí lò được dẫn qua hệ
thống lọc bụi ướt bằng các bộ phun scruber. Nước thải sau quá trình lọc bụi lò
cao thường có lưu lượng lớn, nhiệt độ từ 45-50
o
C, hàm lượng cặn lơ lửng từ
1500-1800 mg/l... dễ gây tắc các cống thoát nước và làm ô nhiễm môi trường
bên ngoài. Vì vậy để hạn chế xả chất thải ra môi trường bên ngoài, nước thải của
quá trình lọc bụi được xử lý sơ bộ và sử dụng tuần hoàn trở lại trong vòng nước
cấp tuần hoàn cho quá trình lọc bụi khí lò cao. Nước thải sau quá trình xử lý có
nhiệt độ từ 30-32
0
C, hàm lượng cặn lơ lửng từ 80-150 mg/l được bơm cùng với
nước bổ sung về tháp lọc bụi .
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 112
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên

Hình 4.1 : Sơ đồ cấp nước tuần hoàn hệ thống khử bụi lò cao
1- Hệ thống khử bụi
2- Bể lắng
3- Trạm bơm nước tuần hoàn
4- Tháp làm nguội nước tuần hoàn
5- Bể chứa bùn cặn tái sử dụng
6- Trạm bơm bùn cặn
Theo sơ đồ trên, phần lớn nước sử dụng trong hệ thống lò cao luyện
gang thép được tuần hoàn trở lại, bùn cặn chứa nhiều bột quặng được thu hồi
chuyển sang xưởng thiêu kết làm nguyên liệu. Lượng nước thải xả vào hệ thống
thoát nước được hạn chế. Trong hệ thống cấp nước tuần hoàn carbonat được khử
bằng CO2 của khí lò trong bể chứa trước trạm bơm.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.
1
2
4
6
5
3
113
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Để hạn chế việc sử dụng nước và xả chất thải vào môi trường, cần áp
dụng hệ thống lọc bụi khô bằng các thiết bị lọc bụi tĩnh điện. Giải pháp này cho
phép giảm được lượng nước thải trong lò cao xuống còn từ 20-30%.
- Xử lý nước thải nhà máy cốc hoá.
Trong quá trình dập cốc, một lượng lớn nước được sử dụng (180-250
m
3
/h).
Lượng nước thải chứa phenol được tạo thành (30-40 m
3
/h), loại nước
thải này có chứa hàm lượng phenol lớn (hàng trăm mg/l). Khi xả ra môi trường,
mặc dù có thể được pha loãng với các loại nước thải khác, nhưng hàm lượng
phenol vẫn rất lớn (thường gấp hơn 200 lần giới hạn cho phép theo quy định của
QCVN 24:2009/BTNMT đối với nước thải xả ra nguồn loại A). Vì vậy cần thiết
phải tổ chức hợp lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của nhà máy cốc hoá,
tách phenol, amoniac, dầu và các tạp chất khác. Một trong những giải pháp xử lý
nước thải có chứa phenol bằng phương pháp vi sinh vật được áp dụng trong
ngành công nghiệp luyện gang thép được trình bày trong sơ đồ hình 4.2
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.
LẮNG TÁCH
DẦU NỔI
LẮNG TÁCH
DẦU CỐC
BỂ LẮNG ĐỌT 2
BỂ AEROTEN
HỆ THỐNG KHÍ
NÉN
BỂ TÁI SINH
BÙN H.TÍNH
MÁY ÉP BÙN
BÙN KHÔ
114
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên

:
Hình 4.2 : Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải chứa phenol
Ghi chú:
- Mũi tên màu hồng chỉ nước thải chứa Phenol
- Mũi tên màu xanh chỉ chất bổ xung.
- Mũi tên màu tím chỉ nước thải đã được xử lý.
- Xử lý nước thải sản xuất nhiễm dầu
Tuỳ thuộc vào hàm lượng dầu và tính chất cũng như dạng phân tán của
dầu, chất béo trong nước thải mà có thể áp dụng loại bỏ dầu mỡ bằng bể tách
dầu có hoặc không có sục khí hoặc tuyển nổi
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.
LẮNG TÁCH
DẦU NỔI
LẮNG TÁCH
DẦU CỐC
BỂ LẮNG ĐỌT 2
BỂ AEROTEN
HỆ THỐNG KHÍ
NÉN
BỂ TÁI SINH
BÙN H.TÍNH
MÁY ÉP BÙN
BÙN KHÔ
115
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Hình 4.3: Xử lý nước thải nhiễm dầu.
- Xử lý nước thải luyện cán thép.
Trong quá trình luyện cán thép, nước được sử dụng để rửa cao lanh trên
khuôn cán, làm nguội khuôn, lò, máy móc, thiết bị... Lượng nước sử dụng theo
công suất luyện cán thép. Nước thải sau quá trình này chủ yếu ô nhiễm dầu, các
chất rắn vô cơ và có nhiệt độ cao. Để tiết kiệm nước và hạn chế xả nước thải ra
môi trường, nước thải cần được xử lý sơ bộ sau đó đưa trở lại vòng cấp nước
tuần hoàn. Hệthống cấp nước tuần hoàn cho quá trình luyện thép được phân
thành hai loại :
- Hệ thống cấp nước đục,
- Hệ thống cấp nước trong,
Trong hệ thống cấp nước đục, nước thải của quá trình luyện cán thép
(nước rửa và nước lọc bụi) có chứa hàm lượng cặn lơ lửng từ 1000-4000 mg/l,
hàm lượng dầu từ 5-20 mg/l, nhiệt độ từ 30-40
o
C được xử lý trong các bể lắng
kết hợp tách dầu. Hàm lượng cặn lơ lửng sau quá trình xử lý sẽ được giảm
xuống dưới 150 mg/l. Sau đónước được bơm về quá trính cán, rửa máy, khuôn
và các bộ phận khác
- Trạm xử lý nước thải tập trung
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 116
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tự chảy về trạm xử lý nước thải tập trung,
qua song chắn rác (1) vào bể tập trung điều hoà nước thải (2). Từ đây bơm chìm
(3) đưa nước thải vào bể Aeroten (4) với lưu lượng ổn định (hình 5-6).
Tại bể Aeroten, quá trình sinh học được thực hiện, quần thể vi sinh vật
hiếu khí thực hiện quá trình chuyển hoá sinh học, phân huỷ các chất hữu cơ
thành các chất vô cơ vô hại cho môi trường như CO2, H2O.
Trong quá trình hoạt động các vi sinh vật hiếu khí được cung cấp oxy
bởi hệ thống làm thoáng (5), sau thời gian lưu tại bể Aeroten, nước thải cùng
quần thể sinh vật chảy sang bể lắng (6).
Hình 4.5: Mô hình bể Aeroten
4.5.2. Giải pháp kỹ thuật xử lý khí thải.
* Khống chế ô nhiễm không khí
Nhà xưởng phải được thiết kế đảm bảo điều kiện vệ sinh công nghiệp,
đảm bảo thông thoáng và đảm bảo chế độ vi khí hậu bên trong công trình nhất là
tại vị trí thao tác của người công nhân. Các biện pháp kỹ thuật được áp dụng :
- Hệ thống thông gió tự nhiên bằng các cửa mái nhà công nghiệp.
- Hệ thống thông gió hút hoặc thổi cục bộ.
- Hệ thống thông gió chung, hệ thống lọc bụi và xử lý khí thải.
* Giải pháp kỹ thuật xử lý khí thải.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 117
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Trong công nghệ luyện gang thép, những công đoạn phát sinh ô nhiễm
bụi và các chất khí độc hại như đã được trình bày trong chương 3 cần sử dụng
các thiết bị lọc bụi ống tay áo, thiết bị lọc bụi túi, lọc bụi tĩnh điện. Đối với nồng
độ của các chất độc hại như SO2, NO2, CO, VOC... thải vào môi trường xung
quanh có thể sử dụng phương pháp hấp thụ, phương pháp này được thực hiện
bằng thiết bị xử lý hấp thụ dạng đệm hoặc dạng đĩa. Dung dịch hấp thụ có thể là
nước hoặc dung dịch kiềm loãng. Nếu sử dụng nước thì hiệu quả chỉ đạt 50-60%
đối với các chất khí như SO2 và NO2. Tuy nhiên nếu sử dụng dung dịch kiềm
loãng thì hiệu quả có thể đạt đến 85-90%. Nước thải ra khỏi thiết bị hấp thụ khí
có chứa các chất khí hoà tan mang tính axit hoặc chứa các chất kết tủa và muối
vô cơ, do đó cần phải đưa về trạm xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.
Để lựa chọn phương án xử lý bụi khả thi cho từng công đoạn sản xuất,
điều đầu tiên cần được xem xét đó là nguyên lý, tính năng kỹ thuật, ưu khuyết
điểm của từng phương án xử lý bụi để áp dụng cho phù hợp (bảng 4.2).
Bảng 4.2: Bảng tổng hợp các phương án xử lý bụi
Phương pháp Ưu điểm Khuyết điểm
Buồng lắng bụi - Lắng trọng lực hạt bụi có kích
thước 100-2000μm, h/t đơn giản
- Hiệu suất xử lý thấp (40-70%)
Xyclon - Kích thước hạt từ 5 đến
100μm.
- Xyclon tổ hợp có thể đạt hiệu
suất cao (95%)
- Chỉ lọc được bụi có kích thước
tương đối lớn.
- Hiệu quả thấp 45-85%
Lọc tay áo - Lọc được các loại bụi có kích
thước nhỏ (2-10μm)
- Hiệu suất cao 85-99,5%
- Trở lực cao
- Chỉ dùng được với bụi khô, nhiệt
độ thấp (<100
o
C).
Lọc tĩnh điện - Lọc được bụi có kích
thước rất nhỏ (từ 0,005 đến
10μm)
- Hiệu suất lọc cao (85-99%)
- Tốn năng lượng, khó vận hành
và không áp dụng với loại khí thải
có khả năng cháy, nổ
Lọc ướt - Lọc được các hạt bụi khá mịn
(0,1-100μm)
- Hiệu suất cao (85-99%).
- Hấp thụ một phần khí thải.
- Tiêu hao năng lượng điện, nước.
- Phải xử lý nước thải
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 118
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
(Nguồn : CETIA)
Một hệ thống xử lý khí thải hoàn chỉnh bao gồm các công đoạn chính
sau :
• Thiết kế quy hoạch hợp lý các phân xưởng sản xuất.
• Lọc bụi : Bụi trong khí thải cần phải lọc trước khi đi qua tháp hấp thụ
hoặc hấp phụ nhằm tránh gây tắc nghẽn tháp và đường ống. Trong trường hợp
xử lý các chất khí (SO2) có thu hồi sản phẩm thì công đoạn lọc bụi còn có tác
dụng tránh nhiễm bẩn cho sản phẩm.
• Hấp thụ (absorption) : hoặc hấp phụ (adsorption) hoặc ôxy hoá khử,
quá trình này sẽ làm giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải.
• Xử lý nước thải : từ các hệ thống xử lý khí thải có sử dụng nước.
• Thông thoáng cho nhà xưởng sản xuất.
Hình 4.6: Mô hình xử lý bụi bằng Xyclon
- Đối với lò luyện cốc.
Khí than lò cốc chứa chủ yếu là hỗn hợp hydrocarbon nhẹ, CO, SO
2

H
2
có nhiệt độ khá cao, do đó được tận dụng lại để làm nhiên liệu phục vụ sản
xuất. Khí than theo hệ thống ống dẫn tới tháp làm nguội, được lọc bụi nước và
được đưa đi phân phối cho các hộ sử dụng (thiêu kết quặng sắt, nung cán, sản
xuất cốc...). Vì vậy ở công đoạn này sẽ không có khí lò cốc thải trực tiếp vào
môi trường không khí. Sau khi được thu hồi, xử lý và cấp cho các hộ sử dụng,
còn lại là khí thải sẽ thoát ra ngoài qua ống khói.
- Đối với khu thiêu kết quặng sắt.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 119
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Các yếu tố gây ô nhiễm môi trường không khí ở đây chủ yếu là khói,
bụi, phóng xạ và tiếng ồn. Khói từ các thiết bị thiêu kết phải được lọc sạch bụi
bằng hệ thống các thiết bị lọc bụi xoáy trước khi thải ra ngoài qua ống khói. Các
khu vực phối liệu, nghiền và sàng quặng thiêu kết là các khâu phát sinh nhiều
bụi cần được bố trí lắp đặt các thiết bị lọc bụi và cần được thiết kế kết hợp với
hệ thống thông gió tự nhiên bằng cửa mái nhà xưởng. Lượng bụi thu hồi từ các
thiết bị lọc bụi phải được tập trung và định kỳ đưa trở lại kho nguyên liệu để tái
sử dụng. Cần áp dụng các biện pháp chống phóng xạ phát sinh từ các lò thiêu
kết quặng sắt đối với vị trí làm việc của người công nhân.
- Đối với khu luyện thép lò cao.
Khí than lò cao và nước thải là hai yếu tố chủ yếu gây ô nhiễm môi
trường ở khu vực này. Khí than đỉnh lò cao thường có nhiệt độ từ 150-250
o
C,
chứa khoảng 28-32% khí CO, SO
2
, NO
2
, VOC và một lượng lớn bụi. Từ đỉnh lò,
khí than đi qua hệ thống ống dẫn chịu nhiệt đến tháp làm nguội bằng nước. Sau
khi được lọc thô, bụi được lọc tiếp bằng thiết bị lọc bụi tĩnh điện đạt tới nồng độ
cho phép trước khi được đưa đi phân phối sử dụng dùng để gia nhiệt cho các lò
gió nóng và các nhu cầu khác, sau đó thải ra ngoài qua ống khói lò cao.
Bụi lò cao thường có chứa nhiều sắt, qua khâu làm nguội và thiết bị lọc
bụi, bụi sẽ lắng đọng trong các bể lắng để thu hồi lại và được định kỳ chuyển
sang xưởng thiêu kết làm nguyên liệu .
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 120
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Hình 4.7: Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải lò cao
4.5.3. Giải pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn và rung.
* Giải pháp khống chế ô nhiễm do tiếng ồn
Các giải pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn từ các hoạt động sản xuất của
công nghệ luyện gang thép được thực hiện như sau :
- Sử dụng đệm chống ồn được lắp tại chân của quạt và thiết bị.
- Những nơi điều hành sản xuất được cách ly riêng.
- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. Kiểm tra độ mòn chi tiết và
cho dầu bôi trơn thường kỳ.
- Thiết lập tường chắn hoặc thiết bị bọc âm.
* Các giải pháp khống chế rung động
Để chống rung cho máy móc thiết bị, cần thực hiện các giải pháp sau :
- Đúc móng máy đủ khối lượng (bê tông mác cao), tăng chiều sâu móng,
đào rãnh đổ cát khô hoặc than củi để tránh rung theo mặt nền.
- Lắp đặt đệm cao su và lò so chống rung đối với các thiết bị có công
suất lớn.
4.5.4. Hạn chế các tác động do giao thông vận tải
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 121
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Trong quá trình hoạt động, hàng ngày có nhiều các phương tiện vận tải
ra vào nhà máy. Để giảm nhẹ tác động do hoạt động giao thông vận tải gây ra
đến mức thấp nhất, cần áp dụng các biện pháp quản lý như sau:
* Biện pháp quản lý
Lái xe được học đầy đủ về luật giao thông và sẽ được giao trách nhiệm
quản lý, bảo quản xe cụ thể. Khi ký hợp đồng vận chuyển, yêu cầu xe cũng như
chủ xe phải đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật xe, cũng như các yêu cầu khác về
vận chuyển trên đường.
* Biện pháp kỹ thuật
Các phương tiện xe, máy phải được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưõng
theo đúng quy định, đảm bảo các thông số khí thải của xe đạt yêu cầu về mặt
môi trường. Xe chở đúng trọng tải danh định và chấp hành nghiêm chỉnh các
quy định về xe lưu thông trên đường phố như phủ bạt chống bụi...
4.5.5. Biện pháp xử lý chất thải rắn.
Chất thải rắn trong quá trình luyện gang thép phải được thu gom xử lý.
Việc thu gom và xử lý chất thải rắn được thực hiện theo nguyên tắc sau:
* Thu gom và xử lý chất thải rắn.
Chất thải rắn của nhà máy luyện gang thép bao gồm chất thải rắn sinh
hoạt, chấtthải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. Sơ đồ thu
gom và xử lý chất thải rắn được trình bày trong hình sau :
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 122
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Hình 4.8: Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải rắn
* Kiểm soát chất thải rắn.
Giải pháp tổng hợp quản lý chất thải rắn trong luyện cán thép là vừa giải
quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, vừa góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong
quá trình sản xuất do thu hồi chất thải để tái sử dụng, tiết kiệm được nguyên liệu
cho sản xuất.
4.5.6. Phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường.
* Phòng chống cháy nổ.
Trong các nhà máy luyện gang thép, các bộ phận có thể gây sự cố môi
trường như nhà máy luyện cán thép, nhà máy cốc hoá, nhà máy cơ khí, nhà máy
sản xuất gạch chịu lửa. Cháy nổ có thể do mạng lưới cung cấp và truyền dẫn
điện, lò đốt...
Để đảm bảo an toàn, cần thực hiện các biện pháp sau :
- Xây dựng phương án phòng chống cháy, nổ. Nội quy an toàn cháy, nổ.
- Trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.
- Xây dựng bể chứa nước dự trữ .
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.
CTR SINH
HOẠT
CTR CÔNG
NGHIỆP
CTNH CTTT CT TÁI SINH
CT TÁI SỬ
DỤNG
CTHC ẨM
ƯỚT
CT KHÔNG
CHÁY ĐƯỢC
CT CHÁY
ĐƯỢC
THU GOM VÀ XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH
123
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
- Trang bị các dụng cụ chữa cháy cầm tay, bình dập lửa bằng khí CO2.
Đối với bộ phận nhập thép phế liệu phải giám sát, kiểm tra chặt chẽ các
loại vật liệu nổ và các hoá chất độc hại có thể lẫn trong sắt thép phế liêụ. Đối với
xưởng sản xuất oxy, phải đảm bảo quy trình công nghệ chặt chẽ, các chai oxy
phải luôn được kiểm tra trước khi nạp liệu. Đối với các xưởng cán thép có thể
bục lò nung, các chất thải rắn trên nền nhà xưởng có thể gây thương tích khi
công nhân đi lại. Do đó cán bộ, công nhân trong nhà máy phải nghiêm túc thực
hiện tốt nội quy và kỷ luật lao động.
CHƯƠNG V
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI
TRƯỜNG
5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.
Chương trình quản lý môi trường trong các giai đoạn hoạt động, phát
triển của dự án được liệt kê ở bảng sau:
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 124
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 125
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Bảng 5.1. Tóm tắt kế hoạch quản lý môi trường
Giai đoạn hoạt
động của Dự
án
Các hoạt động
của dự án
Các tác động
môi trường
Các công trình,
biện pháp bảo vệ
môi trường
Kinh phí
thực hiện
các công
trình, biện
pháp bảo vệ
môi trường
Thời gian thực
hiện và hoàn
thành
Trách nhiệm tổ
chức thực hiện
Trách nhiệm giám
sát
1 2 3 4 5 6 7 8
Chuẩn bị
Thu hồi đất,
giải tỏa
Ảnh hưởng
đến diện tích
đất ở, đất sản
xuất của người
dân
Lập phương án
bồi thường, hỗ trợ
cho người theo
quy định của Pháp
luật
100 triệu
VNĐ
Trước khi giải
phóng mặt
bằng
Chủ đầu tư và
đơn vị thi
công.
Chủ đầu tư, đơn vị
thi công,UBND tp
Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên.
Trặt cây cối Ảnh hưởng tới
hệ sinh thái
5 triệu
VNĐ
nt nt nt
Chuyên trở đất
đá
Ảnh hưởng tới
mt kk, mttn
Chấp hành
nghiêm ngặt về an
toàn giao thông,
có các biện pháp
hạn chế bụi
10 triệu
VNĐ
nt nt nt
Xây dựng San lấp mặt
bằng
Ảnh hưởng tới
mt kk...
Chấp hành
nghiêm ngặt về an
toàn giao thông,
có các biện pháp
hạn chế bụi
30 triệu
VNĐ
Thực hiện
trong thời gian
thi công xây
dựng
Nhà thầu xây
dựng
Chủ đầu tư, đơn vị
thi công,UBND tp
Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên.
Xây dựng Ảnh hưởng tới
mt kk, môi
Chấp hành
nghiêm ngặt an
... Thực hiện
trong thời gian
Nhà thầu xây
dựng
Chủ đầu tư, đơn vị
thi công,UBND tp
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 126
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
trường đất,
nước
toàn lao động, áp
dụng các biện
pháp giảm thiểu
đã trình bày ở
Chương IV
thi công xây
dựng
Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên.
Sinh hoạt của
công nhân
Ảnh hường tới
môi trường
nước và nảy
sinh các vấn đề
xã hội
Xây dựng vào tiến
hành sử dụng các
quy đinh, quy chế
trong nhà máy và
trong địa bàn dân

Vận hành
Qúa trình sản
xuất thép
Ảnh hưởng tới
chất lượng môi
trường đất,
nước, không
khí và sức
khỏe công
nhân và người
dân
Chấp hành
nghiêm ngặt an
toàn lao động, áp
dụng các biện
pháp giảm thiểu
đã trình bày ở
Chương IV
Thực hiện
trong thời gian
hoạt động
Chủ dự án Chủ đầu tư,UBND
tp Thái Nguyên,
tỉnh Thái Nguyên.
Qúa trình kinh
doanh sắt thép
Ảnh hưởng tới
môi trường
không khí,,,
Chấp hành
nghiêm ngặt an
toàn lao động, áp
dụng các biện
pháp giảm thiểu
đã trình bày ở
Chương IV
Thực hiện
trong thời gian
hoạt động
Chủ dự án Chủ đầu tư,UBND
tp Thái Nguyên,
tỉnh Thái Nguyên.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 127
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.
Chương trình giám sát môi trường được thực hiện trong giai đoạn xây
dựng và hoạt động luyện gang thép. Trong giai đoạn xây dựng các nhà máy
luyện gang thép, môi trường sẽ bị thay đổi quan trọng. Sự thay đổi mang tính
chất tạm thời như sự gia tăng của tiếng ồn, bụi, không khí và nguồn nước trong
khu vực. Mục tiêu của chương trình quan trắc và phân tích môi trường là đảm
bảo các thông số môi trường phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế
về môi trường trong giai đoạn xây dựng và đảm bảo sức khoẻ cộng đồng và sự
an toàn cho dân cư sinh sống xung quanh nhà máy cũng như công nhân xây
dựng. Trong giai đoạn hoạt động luyện gang thép, tuy khả năng tác động tới
môi trường có giảm đi, nhưng sẽ quản lý và kiểm soát được các diễn biến về
môi trường để có biện pháp phòng chống hữu hiệu nhất.
5.2.1. Giám sát trong giai đoạn thi công xây dựng.
* Giám sát chất lượng môi trường không khí.
- Vị trí giám sát: gồm 04 vị trí, trong đó:
+ 02 vị trí trong khu vực dự án.
+ 01 vị trí cách khu vực 200m đầu hướng gió.
+ 01 vị trí cách khu vực 200m cuối hướng gió
- Chỉ tiêu giám sát môi trường không khí xung quanh, vi khí hậu, bụi lơ
lửng, bụi Silic, CO, CO
2
, SO
2
...
- Tần suất giám sát: 2 lần/năm.
* Giam sát chất lượng môi trường nước mặt khu vực xây dựng dự án.
- Vị trí giám sát: Gồm 02 vị trí, trong đó:
+ 01 vị trí tại khu vực không chịu ảnh hưởng
+ 01 vị trí xả thải.
- Chỉ tiêu: Các thông số quan trắc môi trường: nhiệt độ, độ mặn, độ đục,
DO, pH, TSS , BOD, COD, Coliform, Ecoli, vi trùng, vi rút, siêu vi trùng.
- Tần suất giám sát: 2 lần/năm.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 128
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
5.2.2. Giam sát trong giai đoạn hoạt động của dự án.
a. Gíam sát chất lượng môi trường không khí xung quanh.
* Mục tiêu giám sát chất lượng môi trường không khí.
Môi trường không khí bên trong các nhà máy luyện gang thép cũng như
môi trường xung quanh nhất là các khu vực dân cư ngoài hàng rào nhà máy phải
được giám sát thường xuyên. Mục tiêu quan trắc môi trường không khí gồm :
- Quan trắc nồng độ các chất ô nhiễm không khí khu vực.
- Quan trắc thông số khí tượng ảnh hưởng đến sự phát tán chất ô nhiễm.
- Đánh giá và dự báo sự gia tăng tải lượng các chất ô nhiễm không khí
từ các nguồn thải để có giải pháp giảm thiểu và xử lý ô nhiễm không khí.
* Mạng lưới giám sát chất lượng môi trường không khí.
Giám sát chất lượng môi trường không khí phải được tiến hành đối với
tất cả các nguồn thải khí trong khu vực nhà máy và môi trường không khí xung
quanh khu vực dân cư lân cận. Việc quan trắc, giám sát chất lượng môi trường
không khí được phân làm hai loại :
- Giám sát nguồn thải,
- Giám sát môi trường xung quanh,
* Vị trí các điểm quan trắc môi trường không khí.
Vị trí các điểm quan trắc giám sát chất lượng môi trường không khí gồm:
+ Khu vực nhà máy hợp kim sắt và đất đèn,
+ Khu vực nhà máy cơ khí,
+ Khu vực nhà máy cốc hoá,
+ Khu vực luyện gang lò cao,
+ Khu vực nhà máy luyện cán thép,
+ Khu vực nhà máy sản xuất gạch chịu lửa,
+ Khu vực cuối hướng gió cách nguồn thải 300m, 500m, 800m và
1000m,
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 129
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Đối với các tháng vào các mùa chuyển tiếp như tháng 10, tháng 11 và
tháng 4 và tháng 5 nên chú ý đến sự thay đổi hướng gió. Ngoài ra hướng gió
cũng có thể thay đổi khác nhau theo thời gian trong ngày, do đó việc giám sát
điều kiện khí tượng thuỷ văn và ghi lại các điều kiện môi trường đặc trưng cũng
là điều quan trọng và hết sức cần thiết phục vụ cho công tác đánh giá và nhận
xét kết quả quan trắc.
* Các thông số giám sát môi trường khí.
Các thông số quan trắc chất lượng môi trường không khí bao gồm :
- Khí tượng : Nhiệt độ (
o
C), độ ẩm (%), vận tốc gió (m/s), hướng gió, áp
suất khí quyển (mmHg).
- Bụi và các chất khí CO, SO2, NO2, HCl, HF, VOC và hơi axit.
- Tiếng ồn : LAeq, LAmax và mức ồn theo các dải octa.
* Quy định về quan trắc và phân tích mẫu
- Đối với các yếu tố khí tượng : cần tuân thủ theo đúng quy định của
ngành khí tượng thuỷ văn.
- Đối với các yếu tố môi trường : các chất khí độc hại, bụi, tiếng ồn...
được lấy mẫu phân tích với tần suất 2 lần trong 1 năm vào mùa khô và vào mùa
mưa. Thời gian quan trắc liên tục trong ngày, các chỉ tiêu được phân tích theo
các tiêu chuẩn Việt Nam QCVN và tiêu chuẩn quốc tế ISO.
b. Giam sát chất lượng môi trường nước.
Giám sát chất lượng môi trường nước là công tác cần thiết trong quản lý
môi trường, đặc biệt đối với ngành công nghiệp luyện gang thép hàng ngày có
sử dụng hàng chục nghìn m
3
nước và xả vào môi trường nước thải với nhiều
loại chất bẩn khác nhau. Để phục vụ cho công tác quan trắc chất lượng môi
trường nước, trước tiên các nhà máy luyện cán thép phải có phòng kiểm nghiệm
nước với đầy đủ các loại thiết bị và phương tiện cần thiết để phân tích chất
lượng nước nhằm mục đích thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng nước
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 130
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
cấp cho sinh hoạt, nước sản xuất,nước thải và chất lượng nước sông suối, ao hồ
xung quanh chịu tác động của nước thải nhà máy.
* Các thông số quan trắc môi trường nước
- Thông số quan trắc : Nhiệt độ nước, pH, hàm lượng cặn lơ lửng, độ
đục, tổng độ khoáng hoá, DO, BOD
5
, CODKMnO4, Cl
-
, NH
3
, NH
4
+, NO
2
-,
NO
3
-, Zn, Pb, Cu, As, Phenol, Dầu, Coliform.
* Vị trí các điểm quan trắc môi trường nước
+ Điểm lấy nước cấp cho luyện gang thép,
+ Điểm xả nước thải của nhà máy luyện gang thép,
+ Nguồn nước mặt trong khu vực,
+ Nguồn nước ngầm trong khu vực,
* Quy định quan trắc và phân tích mẫu
- Đối với các chỉ tiêu môi trường nước được lấy mẫu và phân tích với
tần suất 2 lần trong 1 năm, vào mùa khô và vào mùa mưa. Các chỉ tiêu được
phân tích theo các tiêu chuẩn Việt Nam QCVN 24:1009/BTNMT, .
- Thiết bị lấy mẫu và phương pháp phân tích : theo QCVN.
c. Giám sát môi trường đất
Cũng như các yếu tố môi trường nước và môi trường không khí, các yếu
tố môi trường đất cũng cần được quan trắc thường xuyên. Tuy nhiên tần suất
giám sát các yếu tố môi trường đất có thể thưa hơn (1 năm/lần), nhằm đánh giá
chất lượng môi trường đất và theo dõi sự dịch chuyển của các chất độc hại, kim
loại nặng trong đất.
* Các thông số cần quan trắc
Các thống số môi trường đất cần quan trắc bao gồm : pHKCl, phenol,
dầu, Pb, Zn, As, và CN-.
* Vị trí các điểm quan trắc
- Các bãi thải xỉ,
- Khu vực thoát nước của nhà máy luyện gang thép,
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 131
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Các số liệu về quan trắc và phân tích môi trường phải được cập nhật hoá,
được đánh giá theo quy định của QCVN và ghi nhận kết quả thường xuyên. Nếu
phát hiện thấy có sự dao động lớn hoặc gia tăng về mặt nồng độ các chất ô
nhiễm, cần phải có các biện pháp xử lý nhanh chóng và kịp thời.

Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 132
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
CHƯƠNG VI
THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG
Thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày
18/07/2011 của Bộ Tài nguyên môi trường hướng dẫn về đánh giá tác động môi
trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi
trường. . Đơn vị tư vấn thực hiện báo cáo ĐTM phối hợp với chủ dự án “ Xây
dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” tại phường Tân Thành, thành phố
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tiến hành tham gia ý kiến cộng đồng bao gồm ý
kiến của của UBND phường Tân Thành, UBMT Tổ quốc phường Tân Thành và
ý kiến của người dân xung quanh khu vực dự án. Cụ thể như sau.
6.1. Ý kiến của UBND cấp xã
Sau khi Cơ quan tư vấn trình bày tóm tắt báo cáo, những tác động đến
môi trường của dự án và đề xuất những biện pháp giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi
trường, UBND phường Tân Thành thống nhất ý kiến như sau:
- Việc triển khai thực hiện dự án sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho người
dân, nhằm tăng trưởng kinh tế chung của phường.
- Việc triển khai thực hiện dự án sẽ có những tác động tiêu cực tới môi
trường khu vực, tới sức khỏe cộng đồng nếu công tác bảo vệ môi trường không
được thực hiện tốt. Vì vậy, chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp
giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trường do nước thải, chất thải rắn như đã nêu
trong bản báo cáo đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong và xung quanh
khu vực dự án.
- Ủy ban nhân dân phường Tân Thành nhất trí với những biện pháp giảm
thiểu tác động, xử lý ô nhiễm đã đề xuất trong báo cáo. Đồng thời yêu cầu chủ
đầu tư phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp đã nêu nhằm bảo vệ môi trường.
6.2. Ý kiến của UBMT Tổ quốc phường Tân Thành.
Sau khi Cơ quan tư vấn trình bày tóm tắt báo cáo, những tác động đến
môi trường của dự án và đề xuất những biện pháp giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi
trường, UBMTTQ phường Tân Thành thống nhất ý kiến như sau:
- Việc triển khai thực hiện dự án sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho người
dân, nhằm tăng trưởng kinh tế chung của phường.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 133
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
- Việc triển khai thực hiện dự án sẽ có những tác động tiêu cực tới môi
trường khu vực, tới sức khỏe cộng đồng nếu công tác bảo vệ môi trường không
được thực hiện tốt. Vì vậy, chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp
giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trường do nước thải, chất thải rắn như đã nêu
trong bản báo cáo đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong và xung quanh
khu vực dự án.
- UBMTTQ phường Tân Thành nhất trí với những biện pháp giảm thiểu
tác động, xử lý ô nhiễm đã đề xuất trong báo cáo. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư
phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp đã nêu nhằm bảo vệ môi trường.
6.3. Ý kiến của người dân xung quanh dự án.
Trên cơ sở tổng hợp kết quả từ phiếu điều tra thì đa phần người dân đều
ủng hộ việc xây dựng nhà máy, tuy nhiên họ có một số kiến nghị sau:
+ Chủ đầu tư phải đền bù một cách thỏa đáng các diện tích nông nghiệp bị
mất để xây dựng nhà máy.
+ Nhà máy phải làm việc đúng theo giờ quy định, không làm ca đêm để
đảm bảo chất lượng môi trường khu vực xung quanh....
6.4. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ đầu tư.
Chúng tôi thống nhất với tất cả ý kiến đóng góp của UBND, UBMTTQ và
người dân phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Chúng tôi cam kết thực hiện tốt tất cả các biện pháp bảo vệ môi trường
như đã đề xuất trong báo cáo (chương 4, chương 5) đề ra nhằm hạn chế đến mức
thấp nhất các tác động đến môi trường và sức khỏe người dân trong khu vực.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 134
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. KẾT LUẬN
Báo cáo ĐTM dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” cơ
bản xác định đầy đủ các tác động phát sinh trong các giai đoạn chuẩn bị mặt
bằng, thi công xây dựng công trình và giai đoạn đưa dự án vào hoạt động. Các
biện pháp giảm thiểu đề xuất tương đối đơn giản, có tính khả thi cao, và phù hợp
với điều kiện thực tế của địa phương, điều kiện đầu tư xây dựng của chủ dự án.
Việc đầu tư xây dựng công trình và đưa vào hoạt động sẽ có những tác
động tích cực bao gồm:
1. Tạo công ăn việc làm cho một số bộ phận dân cư trong vùng
2. Góp phần vào tăng trưởng kinh tế trong vùng
3. Phát triển mục tiêu của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đẩy mạnh
công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
4. Nâng cao và phát triển chất lượng ngành công nghiệp sắt thép Thái
Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung
Tuy nhiên, dự án cũng sẽ có không ít các tác động tiêu cực đến chất lượng
tài nguyên thiên nhiên và xã hội nơi đây.
1. Tác động xấu tới môi trường không khí
2. Tác động xấu tới chất lượng môi trường nước, đất
3. Tác động tiêu cực tới sức khỏe con người
4. Chủ dự án, đơn vị chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp quản lý, biện
pháp kỹ thuật để giảm thiểu các tác động bất lợi như đã đề xuất trong
báo cáo (trình bày ở chương 4).
2. KIẾN NGHỊ.
Dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” là một hoạt động
phát triển kinh tế mũi nhọn của thành phố Thái Nguyên,
Vì vậy chủ dự án kính đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên
và Môi trường tổ chức thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 135
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
trường của Dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” phường Tân
Thành để dự án sớm được triển khai theo đúng tiến độ.
3. CAM KẾT.
1. Cam kết tuân thủ phương án thiết kế quy hoạch
Chúng tôi cam kết tuân thủ phương án thiết kế quy hoạch dự án nhà máy
luyện cán thép như đối với quy mô và tính chất của dự án, phương án thiết kế
tổng mặt bằng, phân khu chức năng các công trình của dự án, hệ thống đường
giao thông, hệ thống cung cấp nước, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải...
2. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai
đoạn lập dự án đầu tư
Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai
đoạn lập dự án đầu tư như phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa
phương thực hiện công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, tuân thủ các quy định
hiện hành của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường trong quá trình triển
khai và thực hiện dự án như đã đề xuất trong báo cáo ĐTM.
3. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai
đoạn thi công xây dựng
Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu
trong giai đoạn thi công xây dựng như đã trình bày trong chương 4, gồm :
- Giảm thiểu các tác động trong công tác san ủi mặt bằng.
- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí.
- Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và rung động.
- Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt.
- Giảm thiểu ô nhiễm nước thải.
- Giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn.
- Thực hiện vệ sinh môi trường và an toàn lao động
4. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong giaiđoạn
hoạt động của dự án
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 136
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu
trong giai đoạn hoạt động của dự án như đã trình bày trong chương 4, gồm :
- Biện pháp xử lý khí thải.
- Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt.
- Biện pháp xử lý nước thải từ các công đoạn sản xuất xi măng.
- Biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại.
- Biện pháp giảm thiểu khống chế ô nhiễm đối với môi trường vật lý .
- Biện pháp phòng chống cháy nổ, an toàn và sự cố môi trường.
5. Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường bắt buộc áp dụng
Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm túc các Quy chuẩn Việt Nam về môi
trường mà dự án bắt buộc phải áp dụng.
6. Cam kết giám sát môi trường
- Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện chương trình giám sát môi trường
(như đã trình bày trong chương 5).
- Sẽ dành 1 khoản kinh phí dành cho giám sát môi trường của dự án.
7. Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm
Chúng tôi cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong
trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai thực hiện dự án.
8. Cam kết phục hồi môi trường
Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi
trường sau khi dự án kết thúc vận hành.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 137
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO
1. Phạm Ngọc Đăng, “Giáo trình Môi trường không khí”,Nxb KHKT,
2003.
2. Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ “ Đánh giá tác động môi trường”,
Nxb ĐHQGHN- 2001.
3. Lê Xuân Hồng, Cơ sở đánh giá tác động môi trường, Nxb Thống kê, 2006
4. Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan “Công nghệ môi
trường”, Nxb ĐHQGHN- 2003.
5. Lê Văn Thơ, Nguyễn Ngọc Anh, “Bài giảng mô hình hóa môi trường”,
2009.
6. Trương Mạnh Tiến, “ Quan trắc và Phân tích Môi trường”, Nxb
ĐHQGHN, 2002.
7. Trần Ngọc Trấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, Nxb KHKT,
2000.
8. Hồ sơ dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” do
doanh nghiệp Thành Nhân cung câp.
9. Đề tài nghiên cứu thạc sĩ ‘Thực trạng ô nhiễm nước thải chăn nuôi tại
thành phố Thái Nguyên và biện pháp xử lí bằng thực vật thủy sinh” Nguyễn Thị
Nhung, DHNL Thái Nguyên 2011”
10. Hướng dẫn lập báo cáo ĐTM dự án luyện gang thép, Cục Thẩm định
và đánh giá tác động môi trường.
11. Thông tư số 26/TT-2011/BTNMT hướng dẫn về viết báo cáo ĐTM,..
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 138
Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 139

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên

Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần 2 công nghệ môi trường Nông Lâm.

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên

MỤC LỤC

Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần 3 công nghệ môi trường Nông Lâm.

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần 4 công nghệ môi trường Nông Lâm. .

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên DANH MỤC CÁC BẢNG Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần 5 công nghệ môi trường Nông Lâm. .

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần 6 công nghệ môi trường Nông Lâm. .

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần 7 công nghệ môi trường Nông Lâm. .

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên

TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Báo cáo ĐTM cho dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” của doanh nghiệp tư thành nhân dưới sự tư vấn của công ty cổ phần môi trường Nông Lâm gồm có các nội dung chính được tóm tắt tại bảng sau
Giai đoạn hoạt động của Dự án Các hoạt động của dự án Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường Kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 5 Thời gian thực hiện và hoàn thành Trách nhiệm tổ chức thực hiện Trách nhiệm giám sát

1

2

3

4

6 Trước khi giải phóng mặt bằng

7 Chủ đầu tư và đơn vị thi công.

8 Chủ đầu tư, đơn vị thi công,UBND tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thu hồi Ảnh đất, giải hưởng tỏa đến diện tích đất ở, đất sản xuất của người dân Trặt cây Chuẩn bị cối Ảnh hưởng tới hệ sinh thái Ảnh hưởng tới mt kk, mttn

Lập 100 phương án triệu bồi VNĐ thường, hỗ trợ cho người theo quy định của Pháp luật 5 triệu VNĐ

nt

nt

nt

Chuyên trở đất đá

Chấp hành nghiêm ngặt về an toàn giao thông, có các biện pháp hạn chế bụi Chấp hành nghiêm ngặt về an toàn giao thông, có các biện

10 triệu VNĐ

nt

nt

nt

Xây dựng

San lấp mặt bằng

Ảnh hưởng tới mt kk...

30 triệu VNĐ

Thực Nhà hiện thầu xây trong dựng thời gian thi công xây

Chủ đầu tư, đơn vị thi công,UBND tp Thái Nguyên, tỉnh

Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần 8 công nghệ môi trường Nông Lâm.

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên

pháp hạn chế bụi Xây dựng Ảnh hưởng tới mt kk, môi trường đất, nước Chấp hành nghiêm ngặt an toàn lao động, áp dụng các biện pháp giảm thiểu đã trình bày ở Chương IV Xây dựng vào tiến hành sử dụng các quy đinh, quy chế trong nhà máy và trong địa bàn dân cư Chấp hành nghiêm ngặt an toàn lao động, áp dụng các biện pháp giảm thiểu đã trình bày ở Chương IV ...

dựng Thực Nhà hiện thầu xây trong dựng thời gian thi công xây dựng

Thái Nguyên. Chủ đầu tư, đơn vị thi công,UBND tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Sinh hoạt của công nhân

Ảnh hường tới môi trường nước và nảy sinh các vấn đề xã hội

Vận hành

Qúa trình sản xuất thép

Ảnh hưởng tới chất lượng môi trường đất, nước, không khí và sức khỏe công nhân và người dân Ảnh hưởng tới môi trường không khí,,,

Thực Chủ dự hiện án trong thời gian hoạt động

Chủ đầu tư,UBND tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Qúa trình kinh doanh sắt thép

Chấp hành nghiêm ngặt an toàn lao động, áp dụng các biện pháp giảm thiểu

Thực Chủ dự hiện án trong thời gian hoạt động

Chủ đầu tư,UBND tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần 9 công nghệ môi trường Nông Lâm.

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên

đã trình bày ở Chương IV

Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần10 nghệ môi trường Nông Lâm. công

. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN. Hiện nay. Mua bán kim loại. Doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo ngành nghề: Mua bán sắt thép. có nhiều bụi nên không thể xây dựng sát khu văn phòng được. nhà kho chứa sắt.500 m2 mới có thể xây dựng khu sản xuất vật liệu xây dựng. Vận tải hàng hóa đường bộ. Hiện tại doanh nghiệp đã có hơn 200 m2 nằm trong khu đất mà đơn vị xin thuê. thép.. Vận tải hành khách. mua bán phôi các loại. Gang.Hình thức hoạt động sản xuất.. Sản xuất gang thép. nơi thu mua sắt thép. với nhiệm vụ khai thác các nguồn hàng hóa để cung cấp cho người tiêu dùng. đá. Với diện tích này thì chật hẹp không đáp ứng được yêu cầu sản xuất phục vụ khách hàng hiện nay. nhưng hiện doanh nghiệp chưa có vị trí đất để xây dựng nhà luyện cán thép và kho để hàng hóa. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần11 nghệ môi trường Nông Lâm. Đến nay. doanh nghiệp Thành Nhân vừa làm nhiệm vụ kinh doanh vừa tập trung xây dựng cơ sở vật chất cho doanh nghiệp như: Nhà văn phòng làm việc. doanh nghiệp tư nhân Thành Nhân cần thiết phải có cơ sản xuất với diện tích trên 2. khu đất đó doanh nghiệp đã và đang kinh doanh thép. vật liệu xây dựng.. phế thải. Silic.. Trong những năm trước đây. Mặt khác. Với quy mô ngày càng lớn. các hình thức hoạt động đã phát triển với với quy mô lớn hơn. thép... giải quyết được một phần đáng kể công ăn việc làm cho người lao động. vật liệu xây dựng... doanh nghiệp Thành Nhân đã dần có những bước tiến mới.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên MỞ ĐẦU 1. nơi chứa các vật liệu xây dựng như sỏi. . doanh nghiệp Thành Nhân chủ yếu buôn bán các mặt hàng như: Sắt thép. do đặc điểm của nhà sản xuất luyện thép và kho hàng hóa thường rất nóng. Xây dựng dân dụng. Luyện Mangan. đặc biệt là nơi luyện cán thép và kho chứa vật liệu xây dựng. thép phế. thiết bị máy công nghiệp.. Để có cơ sở sản xuất hàng hóa như: Gia công chế tạo thép từ các vật liệu sắt thép phế thải. công . kinh doanh của doanh nghiệp Thành Nhân khá đa dạng và phong phú đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có kế hoạch hợp lý.

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược. bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ môi trường 2005.1. thành phố Thái Nguyên. 2.Nghị định số 177/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.. Dự án được thực hiện sẽ mở ra nhiều triển vọng phát triển hơn nữa đối với doanh nghiệp Thành Nhân.. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG. giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. . . Đây là khu đất mà doanh nghiệp xin thuê của UBND tỉnh Thái Nguyên trong thời hạn 50 năm. 2. tỉnh Thái Nguyên. phường Tân Thành. . Căn cứ pháp lý. . . Do đó. hiện đại hóa đất nước. nhà kho. lãnh đạo doanh nghiệp quyết định thực hiện dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” nhằm đầu tư một số công trình phục vụ nhu cầu thiết yếu của mình như: nhà xưởng sản xuất nấu luyện thép.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên đáp ứng nhu cầu ngày cao của khách hàng.Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. . đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. đường giao thông và các công trình phụ trợ khác trên khu đất xin thuê với tổng diện tích là 2858 m2 tại tổ 7.Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần12 nghệ môi trường Nông Lâm.Nghị quyết số 41.NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa. công .Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 về sửa đổi.

của nhà của nhà máy sản xuất và kinh doanh thép.Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD 31/03/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ. phường Tân Thành.Các mô hình đánh giá và dự báo ô nhiễm. thành phố Thái Nguyên. . . sơ đồ mặt bằng thoát nước mái.QCVN 08:2008/BTNMT – QCKT quốc gia chất lượng nước mặt. Nhóm quy chuẩn về chất lượng nước: .3.. .Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. . a.Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí thiết kế quy hoạch xây dựng. .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược. .Powerpoin. ... công .Các bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án như: + Sơ đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh nghiệp tư nhân Thành Nhân. . tỉnh Thái Nguyên. . Tổ chức Y tế thế giới( WTO) cũng như các tổ chức Quốc gia khác. ...2.Các hệ số phát thải của Ngân hàng thế giới( WB).. đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. sơ đồ mặt bằng thép sàng lớp trên.Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên năm 2008( Thể hiện trên M. Căn cứ kỹ thuật.Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD 03/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.. Các tiêu chuẩn..Thuyết minh dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” do chủ đầu tư doanh nghiệp Thành Nhân cung cấp. quy chuẩn áp dụng. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần13 nghệ môi trường Nông Lâm.tổ 7. + Sơ đồ mặt bằng kết cấu. 2. phụ lục kèm theo) 2. thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng.

. Phương pháp kế thừa..1. Mức ồn tối đa cho phép. quy chuẩn về chất thải rắn. .2.TCVN 6962: 2001.QCKT quốc gia về nước thải công nghiệp.QCKT quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. Nhóm quy chuẩn về chất lượng không khí: . Dấu hiệu cảnh báo.TCVN 6707:2009 Chất thải nguy hại.Âm học. b. .QCVN 07: 2009/BTNMT . 3. công . tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra. Phương pháp mô hình hóa.QCVN 24: 2009/BTNMT . c. Nhóm tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn. 3. Phương pháp này nhằm thu thập và kế thừa có chọn lọc các số liệu về điều kiện TN-KT-XH cũng như hiện trạng chất lượng môi trường trên địa bàn thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép từ các kết quả nghiên cứu khác như báo cáo hiện trạng môi trường Thái Nguyên năm 2008..QCKT quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.QCKT quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. d.QCVN 05:2009/BTNMT . PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM.QCVN 06:2009/BTNMT .QCVN 19: 2009/BTNMT . các luận văn thạc sỹ. . Mức độ tối đa cho phép đối với môi trường công nghiệp và dân cư. chất thải nguy hại.QCVN 09:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về chất lượng nước ngầm. . . 3.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên . .QCKT quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp.TCVN 5948: 1999.Rung động và chấn động.. . Nhóm tiêu chuẩn. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần14 nghệ môi trường Nông Lâm.

Tải lượng của các chất ô nhiễm không khí từ nguồn thải sử dụng nhiên liệu được tính toán trên cơ sở thành phần và đặc tính của nhiên liệu đốt. tải lượng các chất ô nhiễm thải ra khi đốt cháy nhiên liệu. Một số mô hình sử dụng trong quá trình ĐTM dự án này: * Phương pháp tính toán cân bằng vật chất. C + H + N + O + S + A + W = 100% Phương pháp tính toán được áp dụng như sau: .10-2 µ Cp m3/kg Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần15 nghệ môi trường Nông Lâm.865. + Lượng không khí ẩm lý thuyết cần cho quá trình cháy 1kg nhiên liệu: Va = (1 + 0. lấy d = 0.Vo m3/kg. Tổng các thành phần bằng 100%. sẽ xác định được nồng độ của các chất ô nhiễm từ nguồn thải. Phương pháp tính toán được xác định theo lượng sản phẩm cháy (SPC). Lưu huỳnh (S).Xác định lưu lượng khí thải: + Lượng không khí khô lý thuyết cần đốt cháy 1kg nhiên liệu: Vo = 0. Hydro (H).10-2 Sp m3/kg.Va m3/kg ( α: Hệ số không khí thừa. công . Oxy (O).683.Sp) m3/kg.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Sử dụng các mô hình để tính toán dự báo nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm trong khí thải và nước thải từ các nguồn thải của công nghệ luyện cán thép vào môi trường. đặc tính của nguồn thải và điều kiện môi trường không khí xung quanh.2264 Hp .0333 (Op . Nito (N).0. Thành phần của nhiên liệu gồm có Carbon (C). độ tro (A) và độ ẩm(W).089 Cp + 0. lấy bằng 1. ( d: Dung ẩm của không khí (g/kg).5) + Lượng khí SO2 trong sản phẩm cháy: VSO2 = 0. + Lượng khí CO trong sản phẩm cháy: VCO = 1. Từ khối lượng của các chất ô nhiễm.0016d).4) + Lượng không khí ẩm thực tế: Vt = α.

lấy bằng 0.{exp[-( z+hz)2/2. B: Lượng nhiên liệu sử dụng trong 1h( kg).ρCO)/3600 g/s ρCO: Trọng lượng riêng của khí CO ở điều kiện tiêu chuẩn.Tải lượng khí SO2: MSO2 = (103.ρSO2)/3600 g/s.Tải lượng bụi: Mbụi = (10. .B.926 kg/m3.a.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên ( µ: Hệ số cháy không hoàn toàn.B. * Phương pháp xác định tải lượng các chất ô nhiễm: ..σ2z ]}/σ2.VCO. công .8E.σ2z ] +exp[-( z-hz)2/2. lấy bằng 2.25 kg/m3. lấy bằng 0.. Tác động do khí thải( bụi và các chất khí độc hại) từ các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị thi công) Sử dụng mô hình dự báo sau: C = 0. Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công của dự án lan truyền tới các khu vực xung quanh được xác định như sau: Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần16 nghệ môi trường Nông Lâm.Ap)/3600 g/s ( a: Hệ số tro bay theo khói.5) * Phương pháp đánh giá do khí thải giao thông.VSO2. ρSO2: Trọng lượng riêng của khí SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn.B..u ( mg/m3) Trong đó: C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí(mg/m3) E: Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải(mg/ms) z: Độ cao của điểm tính toán(m) h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh(m) u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực(m/s) σz: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z(m) * Phương pháp đánh giá tác động do tiếng ồn thi công.Tải lượng khí CO: MCO = (103.02) . lấy bằng 1. B: Lượng nhiên liệu sử dụng trong 1h( kg) .

Lp: Mức ồn đo được tại điểm cách nguồn gây ồn khoảng cách r1( dBA) .∆Ld .∆Ld = 20lg[(r2/r1)1+a ] ( dBA) + r1: Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp( m) + r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn ứng với Li(m)(50m) + a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất( a=0. Tiếng ồn cao hơn TCCP sẽ gây các ảnh hưởng xấu đến môi trường và trước tiên là đến sức khỏe của người công nhân trực tiếp sản xuất như: mất ngủ.∆Ld: Mức ồn giảm dần theo khoảng cách r2 ở tần số i.∆Lc: Độ giảm mức ồn qua vật cản( từ 6-12 dBA) Mức ồn tổng cộng do các phương tiện thi công được xác định như sau: LΣ= 10lg Σ100.Lp: Mức ồn đo được tại điểm cách nguồn gây ồn khoảng cách r1( dBA) Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần17 nghệ môi trường Nông Lâm. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời gian dài sẽ làm cho thính lực giảm sút. Tiếng ồn là nguồn gây ô nhiễm khá quan trọng trong hoạt động sản xuất của nhà máy luyện cán thép.∆Lc. mệt mỏi.Li: Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách r2( dBA) .∆Lc( dBA) Trong đó: .∆Ld . dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp.Li: Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách r2( dBA) . gây tâm lý khó chịu giảm năng xuất lao động.∆Lcx( dBA) Trong đó: . .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Li = Lp . Khả năng gây ồn tại các công đoạn sản xuất cả nhà máy lan truyền tới môi trường xung quanh được xác định như sau: Li = Lp .1Li ( dBA) Trong đó: + LΣ: Mức ồn tại điểm tính toán( dBA) + Li: Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn thứ i( dBA) * Phương pháp đánh giá tác động của tiếng ồn trong vận hành.7) . công .

khu vực bồn chứa nhiên liệu.∆Ld: Mức ồn giảm dần theo khoảng cách r2 ở tần số i. các chất khí độc hại có tính axit ( SO2.. . + Z: Số lượng dải cây xanh..5Z + βΣBi( dBA) Trong đó: + ∆Ld: Độ giảm mức ồn do khoảng cách ( dBA) + 1.). rác).. khi gặp mưa các chất ô nhiễm này sẽ dễ dàng hòa tan vào trong nước mưa làm cho nước mưa bị ô nhiễm không thể sử dụng được. Tác động của một dự án luyện gang thép đến chất lượng nước mưa có thể được dự báo thông qua vấn đề thải các chất ô nhiễm vào khí quyển. công . ô nhiễm hóa chất kim loại nặng và dầu mỡ. Vấn đề ô nhiễm nước mưa sẽ kéo theo sự ô nhiễm nước ngầm tại khu vực Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần18 nghệ môi trường Nông Lâm. Tính chất ô nhiễm của nước mưa trong trường hợp này bị ô nhiễm cơ học( đất.∆Lc: Độ giảm mức ồn qua vật cản..5Z: Độ giảm mức ồn do tác động phản xạ của các dải cây xanh + ΣBi: Tổng bề rộng của các dải cây xanh( m). ∆Lcx= ∆Ld + 1.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên .∆Lcx: Độ giảm mức ồn sau các dải cây xanh. cát. ô nhiễm hữu cơ( dịch chiết trong bãi rác). .. + β: Trị số hạ thấp trung bình theo tần số. NO2. . Ngoài ra do sự hòa tan của các chất khí có tính axit.∆Ld = 20lg[(r2/r1)1+a ] ( dBA) + r1: Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp( m) + r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn ứng với Li(m) + a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất. nên nước mưa cũng có thể làm ăn mòn các vật liệu kết cấu và công trình trong khu vực. Nước mưa còn có thể bị ô nhiễm khi chảy qua các khu vực sân bãi có chứa các chất thải ô nhiễm như bãi rác. * Phương pháp tính lượng nước mưa chảy tràn. Các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình sản xuất luyện gang thép bao gồm bụi.

công . Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn trên khu vực của nhà máy luyện gang thép đối với môi trường khu vực. khi chu kỳ tràn ống P =1 thì cường độ mưa là 100 mm/h. exp[x. * Phương pháp dự báo đánh giá tác động của nước thải. cuốn theo các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường khu dân cư xung quanh.3 ngày-1) T: Thời gian tích lũy chất bẩn( ngày). C = {M.6) I: Cường độ mưa (mm/h) F: Diện tích lưu vực (m2) Đối với một trận mưa tính toán. Tải lượng chất ô nhiễm: G = Mmax [1-exp(-kz. ( v2 + 4kDx ) Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần19 nghệ môi trường Nông Lâm.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên nhà máy và nguồn nước mặt của các thủy vực tiếp nhận và từ đó gây tác động đến môi trường khu vực. áp dụng mô hình tính toán sau: Lưu lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực: Q = 0.k.y.F( m3/s) Trong đó: k: Hệ số dòng chảy ( k =0. Nước mưa và nước thải tràn lên.278. sử dụng mô hình khuếch tán chất ô nhiễm được lập trình theo ngôn ngữ Turbo Pascal để xác định nồng độ chất ô nhiễm. Nếu các tuyến cống thoát nước có bùn cặn lắng đọng nhiều thì khi nước mưa thoát không kịp sẽ gây úng ngập tức thời. Để dự báo đánh giá ảnh hưởng của nước thải của các nhà máy luyện gang thép đối với chất lượng nguồn nước mặt( tiếp nhận nước thải) trong khu vực.F (kg) Trong đó: Mmax: Lượng bụi tích lũy lớn nhất trong khu vực nhà máy luyện gang thép( Mmax=220kg/ha) kz: Hệ số động học tích lũy chất bẩn ở khu gang thép( kz=0. T)].I.( 1 + 4kDx /v2)/2Dx ]}/ω. lưu lượng nước mưa là tương đối lớn. chảy theo bề mặt.

Dx: Hệ số khuếch tán theo phương x( hướng của dòng chảy) 3..5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. Phương pháp phân tích tổng hợp. 3.. Trong hoạt động điều tra xã hội học nhóm làm ĐTM tiến hành xây dựng một bộ câu hỏi phỏng vấn gồm khoảng 20 câu với nôi dung bám sát về lợi ích mà dự án mang lại cho người dân phường Tân Thanh.7. QCVN về môi trường QCVN 2009. 3. phòng chống và khắc phục các yếu tố gây tác động tiêu cực của dự án xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần20 nghệ môi trường Nông Lâm.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Trong đó: C: Nồng độ chất bẩn tại thời điểm tính toán (mg/l) M: Tải lượng của chất bẩn(mg) ω: Diện tích tiết diện cửa thải(m2) v: Vận tốc trung bình của dòng chảy(m/s) k: Hệ số phân hủy chất bẩn theo thời gian. Phương pháp điều tra xã hội học và tham vấn ý kiến cộng đồng. 3. Phương pháp đánh giá nhanh: Được thực hiện theo quy định của Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) nhằm ước tính tải lượng của các chất ô nhiễm trong khí thải và nước thải để đánh giá tác động của dự án tới môi trường.2000 và TCVN 2005. Với mục tiêu giảm thiểu. Từ các kết quả nghiên cứu ĐTM lập báo cáo ĐTM với bố cục và nội dung theo quy định tại thông tư 26/2011/TT-BTNMT.3. công . 3. Việc điều tra sẽ được thực hiện ngẫu nhiên với 20 hộ dân xung quanh khu vực dự án. So sánh các kết quả môi trường tính toán dự báo với TCVN về môi trường TCVN 1995. Phương pháp phân tích lấy mẫu hiện trường 4. Để tham khảo ý kiến của người dân xung quanh vấn đề thực hiện dự án thì đây là một phương pháp được ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Phương pháp so sánh.4. ngăn ngừa.6..

3852921 Chức vụ: Chủ nhiệm Chuyên môn CN. Doanh nghiệp Thành Nhân đã tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án nêu trên với sự tư vấn của công ty Cổ phấn công nghệ môi trường Thái Nguyên. Môi trường CN.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên thép Thái Nguyên đến môi trường khu vực trong suốt quá trình hình thành.1. Môi trường . Tên và địa chỉ của cơ quan tư vấn: . Môi trường CN. Trong quá trình lập báo cáo ĐTM.Điện thoại: 0280. Môi trường CN.Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm . chủ dự án còn nhận được sự giúp đỡ của : UBND. Môi trường CN.UBMTTQ phường Tân Thành.Đại diện: Nguyễn Thị Hoa.Địa chỉ: Tổ 10. thành phố Thái Nguyên. công .3852921 . Môi trường CN. tỉnh Thái Nguyên.Các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM gồm có: CHƯƠNG I MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần21 nghệ môi trường Nông Lâm. . TÊN DỰ ÁN. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Họ và tên Nguyễn Thị Hoa Nghiêm Thanh Loan Lê Đức Quân Nguyễn Phan Tùng Nguyễn Tiến Phú Nguyễn Thị Thùy Dương Đặng Tuấn Hoàng Bế Tiến Trung Fax: 0280. tỉnh Thái Nguyên. thành phố Thái Nguyên. xây dựng và hoạt động. Phường Quyết Thắng. Môi trường CN. Môi trường CN.

Dự án xây dựng nằm ở phía tay phải trục đường Tân Thành( đi từ đường Quốc lộ 37 sang quốc lộ 3) thuộc tổ nhân dân số 7 phường Tân Thành. thửa đất này sẽ xây dựng nhà kho chứa vật liệu.Địa chỉ: Số 273/1. hàng rào. Theo bản đồ và các văn bản đề nghị của UBND phường Tân Thành.Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 04/10/2002.Doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1701000269 do phòng Đăng ký kinh doanh . 1. thành phố Thái Nguyên. Fax: 0280 3832 025. tỉnh Thái Nguyên.5m.1.Thửa đất cho thuê từ số 883 đến 886 có diện tích là 966 m 2.3.. . . Các lợi ích xã hội của dự án. thành phố Thái Nguyên thì khu đất mà doanh nghiệp Thành Nhân thuê gồm 13 thửa( từ thửa số 883 đến 896) tại phường Tân Thành.2. VỊ TRÍ CỦA DỰ ÁN. đường giao thông nội bộ. thửa đất này sẽ xây dựng nhà máy cán thép. thành phố Thái Nguyên.Đại diện: Ông Nguyễn Thái Sơn. 1. thành phố Thái Nguyên. Phương án vị trí của dự án: . Đặc điểm của 13 thửa đất này là: hàng năm không canh tác được gì. . CHỦ DỰ ÁN. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần22 nghệ môi trường Nông Lâm.2. hiện tại có độ sâu thấp hơn mặt đường là 4.. Chủ dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” là doanh nghiệp tư nhân Thành Nhân. . 1. Vị trí. Hiện trạng khu đất của dự án.3. 1.3. công .Thửa đất xin thuê từ số 887 đến 896 có diện tích là 1 892m2. .3.Giám đốc doanh nghiệp.Điện thoại: 0280 3832 025. phường Hương Sơn.. tổ 20.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Dự án: “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” 1.3.

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.856 m2 để xây dựng cơ sở luyện thép. cụ thể như sau: . .4. mặt khác còn mang lại những hiệu quả về kinh tế xã hội cho địa phương.5 tỷ đồng/ năm và đóng góp vào ngân sách tỉnh Thái Nguyên khoảng 1. đồng thời đáp ứng nhu cầu về không gian làm việc. nhà kho chứa sản phẩm.4.2. Như vậy. tổng giá trị đóng góp cho xã hội thông qua tạo thu nhập ổn định cho 50 lao động dự kiến là 1. Mô tả mục tiêu dự án. đường đi lại trong dự án nhằm phát triển kinh doanh mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và cho địa phương.Sự hoạt động hiệu quả của dự án tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư gần 3. Dự án: “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” có hai mục tiêu cơ bản sau: . dự kiến với quy mô sau: Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần23 nghệ môi trường Nông Lâm.Hàng năm đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế(GDP) trong lĩnh vực dịch vụ. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh nấu luyện thép của doanh nghiệp Thành Nhân đi vào hoạt động một mặt mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư. 1. 1. . công .287 triệu đồng.Thứ hai: Dự án đầu tư xây dựng trên một thiết kế hiện đại.3 tỷ đồng/ năm dưới hình thức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.4.Thứ nhất: Tận dụng lợi thế về vị trí đầu tư xây dựng các công trình như: nhà luyện thép. 1. Để mở rộng cơ sở kinh doanh sản xuất thép đơn vị xin UBND tỉnh cho thuê thêm 2.Dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho 50 lao động với mức lương khoảng 2.4 triệu đồng/ người/ tháng. góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng phát triển mạnh ngành công nghiệp.1. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN. khuôn viên thoáng mát góp phần đem lại cảnh quan hấp dẫn cho thành phố. .

800 tấn/năm.Chiều cao: 9. .Hệ thống thoát nước. * Nhà xưởng sản xuất. .Diện tích xây dựng: 300 m2. công . . .Diện tích xây dựng: 108 m2. * Nhà văn phòng điều hành. . b.Số tầng: 1(tầng). . . nhà để xe: 60 m2.Loại công trình: Dân dụng. Nhà máy sẽ sản xuất thép với quy mô 4. .5m.Thiêu kết quặng sắt đóng bánh/vê viên.Diện tích xây dựng: 720 m2.Luyện cok. .Luyện gang.5m. .5m. . Bao gồm các hạng mục công trình sản xuất chính sau: . Quy mô xây dựng.Chiều cao: 5. * Các công trình phụ trợ.Xử lý/chuẩn bị nguyên liệu. Quy mô sản xuất.000 đến 4. Được xây dựng với quy mô sau: .Loại công trình: Công nghiệp. .Số tầng: 01(tầng). sân đường nội bộ.Loại công trình: Công nghiệp. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần24 nghệ môi trường Nông Lâm. .Chiều cao: 9. cấp điện ngoài nhà.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên a. . .Cổng: 2 cổng. hàng rào.Nhà thường trực: 12 m2. .Số tầng: 01(tầng). . * Nhà kho.

Đổ khuôn (đúc).Hệ số sử dụng đất: 0. . .Tẩy gỉ.3.sơn. tinh luyện và đúc phôi. a. . * Nhà xưởng có các thông số kỹ thuật chính sau: . cán nguội. c. công . Diện tích đất chiếm.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên .Tầng cao trung bình: 1.Cán nóng. .Tinh luyện thép thứ cấp. b. .5 tầng. . . .Diện tích đất xây dựng: 720 m2.Tổng diện tích xây dựng là: 1.Số tầng: 01 tầng.Luyện thép bằng lò thổi ôxy.200 m2. . . phù hợp với chức năng sử dụng của công trình và phù hợp với khuôn viên của lô đất doanh nghiệp xin thuê. Mô tả biện pháp.Diện tích đất chiếm: 900 m2 .Lò gang. * Diện tích đất xin thuê. .856 m2 * Các chỉ tiêu kỹ thuật.Mật độ xây dựng = Tổng diện tích xây dựng các công trình * 100 / diện tích đất chiếm = 1200 * 100/2856 = 42%.Mạ . Khu đất mà doanh nghiệp dự kiến xin thuê có diện tích 2. . khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án. Hợp lý.43 lần.Luyện thép. .Luyện thép bằng lò điện hồ quang (EAF). Giải pháp kiến trúc của các hạng mục công trình chính. Giải pháp thiết kế kiến trúc tổng thể. sinh động.4. 1. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần25 nghệ môi trường Nông Lâm.phủ . tôi và ram.

Diện tích đất chiếm: 350 m2. cao 3m.Giải pháp kiến trúc hợp khối bao gồm toàn bộ diện tích nhà dành cho khu vực sản xuất thép. . Các công trình phụ trợ. . . xây gạch mái đổ BTCT. mái lợp tôn. . . * Nhà kho có các thông số kỹ thuật chính sau: . Riêng nhà văn phòng điều hành mái đổ BTCT trên lợp tôn chống nóng.5m.Giải pháp kiến trúc hợp khối bao gồm toàn bộ diện tích nhà dành làm kho chứa thép thành phẩm.5m.Số tầng: 01(tầng). .Loại công trình: Dân dụng. . Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần26 nghệ môi trường Nông Lâm.Cổng: gồm 2 cổng và 220m hàng rào xây gạch.Nhà thường trực: 12m2. .Số tầng: 01(tầng).Loại công trình: Công nghiệp.Giải pháp kết cấu: Kết cấu chịu lực chính: Phần móng theo phương án móng cột chịu lực bằng BTCT đổ toàn khối kết hợp với móng bằng xây gạch cho tường bao che.Chiều cao: 9.0 m.6 m. . . mái lợp tôn màu. . vì kèo thép. . b.Loại công trình: Công nghiệp.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên .Diện tích xây dựng: 300 m2.Diện tích đất chiếm: 120 m2.Giải pháp kiến trúc hợp khối gồm 5 gian nhà với bước gian 3. .5m. * Văn phòng điều hành có các thông số kỹ thuật chính sau: . công . . .Diện tích xây dựng: 108 m2.Chiều cao: 5.Nhà để xe: 60m2 cột. . chống dột.Chiều cao: 9. khẩu độ 6. móng đá.

nước thải phải được xử lý qua bể tự hoại mới được xả vào mương máng chung. nước rửa. .. phốt pho. Có hai quy trình luyện gang chủ yếu đó là dùng lò cao và hoàn nguyên trực tiếp..Thoát nước: Hiện tại phía Tây khu đất đã có hệ thống mương thoát nước của khu vực rộng khoảng 3. 1.1200m2 đường và sân nội bộ đổ BT mác 200 dày 100. nhìn chung không có lợi cho đặc tính của thép và số ít các nguyên tố khác như các kim loại kiềm và kẽm cũng ảnh hưởng đáng kể trong luyện thép hoặc luyện gang. . còn các loại nước thải khác: nước tắm giặt. a. Nguyên.Cấp điện: Đơn vị sẽ hợp đồng mua điện với Chi nhánh điện thành phố Thái Nguyên để phục vụ cho công trình. nguyên liệu chính cho luyện thép gồm gang.4. nhiên liệu đầu vào. quặng sắt và sắt thép phế.50m2 là trồng cây xanh xung quanh công trình tạo cảnh quan môi trường cho khu vực. công . Một lưu ý quan trọng là một số ít các hợp chất như lưu huỳnh. Do vậy. nhiên đầu vào và các chủng loại đầu ra của quá trình sản xuất thép. theo thiết kế cụ thể. Thép về cơ bản là gang có chứa một hàm lượng nhỏ cacbon nhưng được kiểm soát chặt chẽ cùng các nguyên tố hợp kim khác mang các đặc tính đặc biệt. Bởi hầu hết sắt.0 mét để thoát nước mưa cho khu vực. quặng sắt và khoáng sản trong tự nhiên. khi dự án của doanh nghiệp thực hiện việc thoát nước nội bộ trong công trình thực hiện theo đúng thiết kế kỹ thuật thi công. . Nguyên.Cấp nước: Đơn vị sẽ hợp đồng mua nước sinh hoạt với công ty kinh doanh nước sạch Thái Nguyên. đều là ôxit sắt. nước mưa.được chảy vào rãnh thoát nội bộ rồi đổ vào mương thoát chung.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên . các nguyên tố trên được xem xét kỹ trong vấn đề nguyên liệu đầu vào.4. * Nguyên liệu đầu vào. Vì vậy. . Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần27 nghệ môi trường Nông Lâm.

quá trình luyện thép về cơ bản là quá trình oxi hoá trong đó cácbon được tách khỏi gang để đạt được mức độ mong muốn bằng cách oxi hoá cacbon thành CO.nH2O) trong đó nguồn quặng sắt khác ít quan trọng hơn có chứa hyđrát ôxit như gơtit. Trong lò cao. nó có tên gọi thích hợp là giai đoạn luyện gang. Cacbon được cung cấp bởi than cok được sinh ra bởi quá trình hoàn nguyên CO và nung ở lò cao. Quặng có chứa sắt chủ yếu Manhetit (Fe3O4) và Hematit (Fe2O3). công . Tuy nhiên.4% và 70% sắt trong đó hàm lượng siđêrit chỉ có 48% sắt.Thành phần quặng sắt: Quặng sắt là nguồn nguyên liệu chính được dùng để sản xuất gang và thép và được thành tạo trong tự nhiên dưới nhiều hình thức. Vì vậy. Vì tính hyđrat hoá tự nhiên của nó biến đổi nên hàm lượng sắt của limônit nguyên khai có thể trong khoảng 38-51%. việc khai mỏ Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần28 nghệ môi trường Nông Lâm. . Bản chất của quá trình này là ôxy được tách khỏi ôxit sắt kết hợp với cacbon hoặc hydro tạo thành ôxit cacbon (CO2) hoặc nước(H2O). chamosite. Thực tế hàm lượng sắt của khoáng sản nguyên khai có trong quặng quyết định mức độ giới hạn của quặng tinh và vê viên sau khi tuyển. lepidococite and chalybite. Oxit cacbon sau đó hoàn nguyên oxit sắt : 2Fe2O3 + 6CO + nhiệt = 4Fe + 6CO2 Điều kiện hoàn nguyên cũng sẽ cho một số cacbon tách khỏi gang và tách phốt phát trong quặng. C) phản ứng với khí hoặc khí khí giàu ôxy (O2) tạo thành ôxit cacbon: 2C + O2 = 2CO + nhiệt. Đặc biệt là than để luyện thành cok và là thành phần không thể thiếu được sử dụng trong lò cao. nguồn cacbon hoặc hydro và nhiên liệu được yêu cầu.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên công đoạn luyện thép chính là quá trình hoàn nguyên oxit sắt thành kim loại sắt. sắt silicat. Đối với quá trình luyện gang. Manhêtít và hêmatit nguyên khai có chứa 72. lượng phốt phát này cũng được tách khỏi gang cùng với mangan và một số nguyên tố khác. Một số khác ở mức độ thấp hơn có chứa siđêrits (FeCO3) và limônit (FeO (OH). than coke (về cơ bản là cacbon.

* Nhiên liệu đầu vào. thép mạ thiếc và các thép hợp kim. Doanh nghiệp chủ yếu là nhập thép phôi của Trung Quốc và sử dụng sắt thép phôi phế liệu mua trong nước. khi trơ. Trong thùng BOS. nhiệt sinh ra vượt quá mức cần thiết để duy trì nạp nóng và có thể sử dụng để nung chảy phế.Thành phần dầu. limônit. Với lý do chất lượng thiêu kết..Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên khoáng sàng manhêtit (mức độ giới hạn 72. bổ sung nguồn sắt (30%). Tinh quặng thiêu kết có thể thay đổi đang kể hàm lượng sắt nhưng nhìn chung theo các nhà sản xuất thép thì có 58-62% Fe trong sản phẩm. Phế thép là nguồn sắt tương đối tinh khiết so với quặng sắt mặc dù cần lưu ý rằng các tạp chất có thể có như phế thép mạ kẽm (kẽm). Thép phế được sử dụng để làm nguội trong quá trình BOS. vật liệu đầm lò.Tinh quặng thiêu kết: Thông thường kích cỡ hạt <6mm sau khi nghiền và sàng (nếu có rửa nước).4% Fe) lúc nào cũng có thể sản xuất quặng tinh và vê viên chất lượng cao hơn so với mỏ quặng hematit (mức độ giới hạn 70% Fe). điện cực. cho dù một số nhà sản xuất ở Trung Quốc sử dụng một số lượng đáng kể quặng manhêtit trong quá trình thiêu kết. gơtit. siđêrit. ngoài tỉnh và của các doanh nghiệp sản xuất sắt thép. thì phần lớn tinh quặng thiêu kết là quặng hêmatit. . Quá trình luyện thép sinh ra nhiệt do quá trình oxy hoá cacbon và các nguyên tố khác. trong khi đó bỏ cỡ hạt <1mm. được nạp gang lỏng nóng. công . Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần29 nghệ môi trường Nông Lâm. được tiêu thụ trong cả luyện thép bằng lò điện và lò BOS.Thành phần thép phế liệu: Thép phế..Thành phần các chất phụ gia: hợp kim.. . . . Với kết quả đó sản phẩm có cỡ hạt >1<6mm gọi là tinh quặng thiêu kết và dùng cho xưởng thiêu kết trong nhà máy thép. Hiện doanh nghiệp Thành Nhân có một số điểm thu mua ở trong tỉnh.

Công nghệ sản xuất... . Nó được nạp với nguyên liệu “nguội”. . Dòng điện cần cho quy trình này đủ để cung cấp cho một thì trấn với dân số 100. 1. Thép phế (hoặc nguyên liệu sắt khác) đầu tiên được cho vào lò EAF từ một cần trục phía trên.. . Nắp này có các điện cực hạ vào trong lò. Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép Thành Nhân áp dụng quy trình lò EAF để sản xuất thép..5.. Nhiệt được sinh ra bởi tia hồ quang này làm nóng chảy thép phế.. vận hành. Trong quá trình luyện. các các kim loại khác (hợp kim sắt) được Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần30 nghệ môi trường Nông Lâm. lò EAF không sử dụng gang lỏng. cũng như gang thỏi từ lò cao và đã làm nguội.Năng lượng điện nước. b.. phôi . . Tuy nhiên có thể sử dụng các dạng nguyên liệu thô khác làm từ quặng sắt.. Sản phẩm đầu ra. Sau đó một nắp được đưa vào vị trí phía trên lò.. Một dòng điện được chạy qua điện cực và tạo ra hồ quang.000 người.4.Thành phần than cốc. Công nghệ sản xuất thép.. Quy trình của Lò hồ quang điện (EAF) với lò chuyển là một trong 2 quy trình luyện thép hiện đại.Bao gồm thép các loại: Thép hình chữ U. Không như quy trình thổi ôxy. Các lò EAF thường được sử dụng để luyện các loại thép chất lượng cao đặc biệt (thép hợp kim) và thép thông thường (không hợp kim) – các sản phẩm thép dài nhẹ hơn như vậy thường được sử dụng làm bê tông dự ứng lực. Thường là thép phế (những thứ bằng thép đã hết tuổi thọ sử dụng). Nó bao gồm quặng hoàn nguyên trực tiếp (DIR) và cacbua sắt.Ngoài ra còn có: Xỉ. công . thép vòng. a.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên . * Lò hồ quang điện.Thành phần than đá. thay vì nạp trực tiếp vào lò chuyển.

thép sau khi được đổ ra (rót ra) từ lò sẽ trải qua một công đoạn tiếp theo gọi là tinh luyện trước khi được đúc. lò sẽ được nghiêng để cho xỉ ra. ôxy được thổi vào trong lò làm sạch thép. tăng thêm hợp kim. Một loạt các quá trình được thực hiện như trộn agon. ở đây thép hoặc được tinh luyện tiếp hay được chuyển tới bộ phận đúc. Thông thường hầu hết đó là thép không gỉ. loại thép được cho thêm crôm và niken vào để có thể chống ăn mòn. Các loại thép có chất lượng đặc biệt. thép có cấu trúc đặc biệt để phù hợp với việc xây dựng. xỉ nổi ở trên bề mặt của thép lỏng được đổ hết ra. vôi và khoáng chất fluorit được nạp vào để kết hợp với các tạp chất khác tạo thành xỉ. Tuy nhiên còn có nhiều loại khác: thép rất cứng được sử dụng là dụng cụ cơ khí. Sự nung thùng bằng hồ quang là một quy trình được sử dụng nhằm bảo đảm cho thép lỏng có được nhiệt độ chính xác trước khi đưa vào khuôn đúc. Thép lỏng từ lò được đổ ra máng. Xu hướng càng tăng. Cũng như với quy trình ôxy tiêu chuẩn. hơn nữa là thép rắn dùng cho xe bọc thép. Thép có chất lượng đặc biệt với chủng loại được luyện từ lò hồ quang bằng việc thêm vào các kim loại khác nhằm tạo thành hợp kim thép. Nắp máng được đậy lại nhằm giữ nhiệt. thép nhẹ nhưng bền được sử dụng trong không gian vũ trụ. công . Sau khi lấy mẫu được mang đi để kiểm tra thành phần hoá học của thép. Đặc trưng của lò hồ quang điện là cho được 150 tấn mỗi một lần nung và tiêu tốn thời gian là khoảng 90 phút. thép được phát triển nhằm phục vụ cho thập kỷ của các lò phản ứng hạt nhân gây ô nhiễm môi trường. Quy trình này áp dụng cho cả hai loại lò là ôxy tiêu chuẩn và lò hồ quang điện. Sau đó lò được nghiêng theo hướng khác và thép lỏng được đổ vào (đưa ra) một máng. Mục đích của các công đoạn này là nhằm hoà hợp đều các thành phần hoá học của thép và/hoặc cải thiện sự đồng nhất về nhiệt độ (đảm bảo nhịêt độ được dàn đều trên thép) và loại bỏ những tạp chất. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần31 nghệ môi trường Nông Lâm. tách khí chân không hoặc phun bột.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên cho thêm vào thép nhằm đáp ứng đúng thành phần hoá học theo yêu cầu.

Sau đó. một quá trình trong máy đúc liên tục kết hợp cả 2 quy trình được thực hiện riêng rẽ trước đó. thép được làm thẳng và cắt thành những kích thước theo yêu cầu. dày. slab. ở đó bề mặt ngoài của thép trở nên cứng. Trong máy đúc liên tục. bloom và billet đều được tạo ra ở cuối quy trình liên tục này. Các sản phẩm slab. và trở thành một trong ba dạng của thép bán thành phẩm: dạng slab (loại tấm thép dài. được thay đổi trở nên có tính năng cao và cho ra sản phẩm có chất lượng tốt hơn. là giai đoạn đầu để thép thỏi này trở thành sản phẩm có thể sử dụng được. bloom hoặc billet được chuyển tới nhà máy cán nóng để cán thành những sản phẩm thép phục vụ cho sản xuất. Thép lỏng được sử dụng để rót vào một khuôn lớn để làm nguội và trở nên cứng để tạo thành thỏi thép. mang lại hiệu quả cao và cho ra sản phẩm chất lượng tốt hơn. Thép được đưa xuống một dãy các con lăn và được phun nước. Theo cách đó. thép lỏng được đổ vào một thùng chứa phải đặt trên đỉnh của máy đúc. Đây là quá trình mà thép được đúc trong nhiều loại hình khuôn khác nhau. đảm bảo cho việc cán thành hình và được làm cứng toàn bộ cùng lúc. Sau đó thỏi thép được cho vào lò được có tên là lò đồng nhiệt. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần32 nghệ môi trường Nông Lâm. Thỏi thép nóng đỏ này sau đó sẽ được cán trên các máy cán sơ cấp. Với một tỷ lệ được kiểm soát thép chảy vào một khuôn được làm nguội bằng nước. công . tại đó thép sẽ được nung để điểu chỉnh và đồng bộ nhiệt. dẹt với mặt cắt ngang hình chữ nhật).Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên * Đúc liên tục. Phía cuối của máy đúc. dạng bloom (loại tấm thép dài với mặt cắt ngang hình vuông) hoặc dạng billet (như dạng bloom nhưng với mặt cắt ngang nhỏ hơn).

vn) b.1. (Strip Rolling) Cán (Section Cán Rod and Bar Cán thô (Roughing Mill) + Lò cao Rolling) Rolling Thép cuộn (Section) Thép thanh (Rebar) Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần33 nghệ môi trường Nông Lâm.Công đoạn sản xuất + Xử lý nguyên liệu + Tạo khối kết/viên + Luyện cốc Cán mỏng xử lý phế liệu sắt + Lưu kho.com. slab) .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Chuẩn bị nguyên liệu (sắt vụn) (Scrap Preparation) Luyện thép bằng lò Hồ quang EAF Steelmaking LAF Rót liên tục Đổ thỏi (Continuous Casting) (Ingot Casting) Hình 1. mỏng(Thin ThỏiCác công đoạn trong quá trình sản xuất thép. Sơ đồ quy trình côngĐúc thỏi xuất thép bằng lò điện hồ quang nghệ sản Đổ phôi mỏng (Thin Stab Casting) ( Nguồn: http://tisco. công .

xin thuê đất. đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Đây là những thiết bị sản xuất tiên tiến. STT Tên thiết bị 1 Hệ thống lò Đơn vị nấu HT Số lượng 1 Đơn giá 5.Dự kiến động thổ khởi công xây dựng vào tháng 02/2012 và hoàn thành vào cuối năm 2012. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần34 nghệ môi trường Nông Lâm.350 ( Nguồn: Hồ sơ dự án của doanh nghiệp Thành Nhân) Các máy móc thiết bị của dự án chủ yếu được mua trong nước.Từ tháng 09/2011 khảo sát.4.4.000 5 Xe tải chiếc 1 850 850 6 Thiết bị khác bộ 1 500 500 Tổng cộng 10. Danh mục máy móc.000 luyện thép 2 Các thiêt bị phụ trợ bộ 1 750 750 3 Cân điện tử(80 tấn) chiếc 1 250 250 4 Xe con chiếc 2 1.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên + Lò ôxy + Lò hồ quang + Tinh luyện thứ cấp + Rót khuôn (Đúc) + Cán nóng + Cán nguội + Phủ / mạ + Xử lý nước thải + Lọc khí 1. thiết bị. Tổng hợp các thiết bị máy móc.Tháng 08 năm 2011 hoàn thành lập dư án và xin giấy chứng nhận đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án.7.500 3. Bảng 1. . .000 Thành tiền 5.1.6. công . . 1. thiết kế quy hoạch tổng thể và xin giấy phép xây dựng.

8. luật thuế thu nhập doanh nghiệp. cho một năm sản xuất ổn định là 5. đồng thời căn cứ vào thiết kế xây dựng công trình. Tính bằng 19% quỹ lương cơ bản. Chi phí các hạng mục chi phí cho từng năm được thể hiện trong bảng 1.747 triệu đồng. Chi phí bảo hiểm xã hội.2. Hình thức đầu tư. công . Nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Thực hiện theo đúng quy định của luật thuế giá trị gia tăng. . ngoài nước và của một số đơn vị trong nước. 1. Giá cả các sản phẩm dịch vụ tính cân đối theo mức giá biến động trung bình của thị trường. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần35 nghệ môi trường Nông Lâm. khấu hao tài sản cố định dự kiến là 3.4. Vốn đầu tư của dự án.Chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2013. Tổng hợp chi phí.480 triệu đồng.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên . trong tỉnh. Tổng chi phí cho một năm sản xuất.287 triệu đồng.Ổn định sản xuất kinh doanh năm 2014. Điều kiện tính toán. b. bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn được áp dụng theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.031 triệu đồng. 100% vốn đầu tư trong nước.2 sau: Bảng 1.817 triệu đồng trong đó bao gồm các hạng mục chi phí chính: Chi phí biến đổi ngoài lương năm sản xuất ổn định dự kiến là 1. Các định mức tiếu hao nguyên nhiên vật liệu được xây dựng theo mức quy định trên cơ sở tham khảo tài liệu trong nước. Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm. c. Tổng chi phí sản xuất năm thứ nhất dự kiến là 5. Chi phí tiền lương. chi phí tiền lương dự kiến là 1. a. chi phí quản lý và các khoản chi phí khác được xây dựng trên cơ sở định mức và mức lương trung bình của các doanh nghiệp địa phương hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực.

a.031 Năm 3 5.287 166 3.287 166 3.480 1.541 970 485 87 22.410 1.218 triệu đồng.287 166 3.817 1.350 200 100 1.031 Năm 5 5. Tổ chức của doanh nghiệp được thực hiện theo sơ đồ sau: Giá trị 21. Tổ chức lao động.747 1. BHYT Khấu hao tài sản cố định Năm 1 5.817 1.817 1.759 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần36 nghệ môi trường Nông Lâm.747 1.. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án.000 VNĐ TT 1 2 3 4 Chi tiêu Tổng chi phí Chi phí biến đổi Chi phí tiền lương BHXH.9.747 1.031 Năm 4 5. Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu của dự án.4.541 triệu đồng.747 1. vốn lưu động là 1.031 d. Tổng nhu cầu vốn đầu tư ban đầu của dự án là 22.817 1.3.287 166 3.000.000.218 10.. Vốn cố định là 21..) Vốn lưu động Dự phòng các khoản phải thu Thành phần tồn kho Tiền mặt Tổng 1. Các chi phí đầu tư ban đầu Đơn vị tính: 1.031 Năm 2 5.568 10.000 VNĐ TT I 1 2 3 4 II 1 2 3 Khoản mục đầu tư Vốn cố định Xây dựng cơ bản Mua máy móc thiết bị Chi phí hình thành dự án Chi phí khác( cho các hoạt động BVMT. Bảng 1.759 triệu đồng.287 166 3. công .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Đơn vị tính: 1.

mức lương bình quân chung 2. . đứng đầu là trưởng phòng chịu trách nhiệm trước chủ doanh nghiệp về các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các hoạt động dịch vụ của doanh nghiệp b.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Giám đốc Phòng tài chính Phòng kế toán . đồng thời cũng là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.000 đồng/tháng.4.000. Các khoản bảo hiểm xã hội. Doanh nghiệp thực hiện chế độ trả lương theo sản phẩm và chất lượng công việc hoàn thành. Tổng hợp chi phí tiền lương. bảo hiểm y tế.0 1.Phòng kinh doanh: gồm bộ phận kinh doanh và phục vụ.0 Qũy lương/năm 104 156 240 540 96 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần37 nghệ môi trường Nông Lâm.6 2.0 2. chi phí công đoàn. kế hoạch và tổ chức.Phòng tài chính kế hoạch: Gồm các bộ phận kế toán.0 4.400.000 VNĐ TT 1 2 3 4 5 Vị trí công việc Giám đốc Trưởng phòng Nhân viên các phòng Công nhân Nhiên viên kỹ thuật( 1 nhân viên Số lượng 1 3 10 28 4 Mức lương tháng 8.Giám đốc: Đại diện cho doanh nghiệp trong mọi quan hệ đối nội và đối ngoài. trợ cấp được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. đứng đầu là trưởng phòng hoạt động và quản lý dưới sự chi đạo của chủ doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước chủ doanh nghiệp về các hoạt động kế toán. Nhu cầu lao động và chi phí tiền lương được thể hiện ở bảng 1. . Đơn vị tính: 1. công . phụ cấp. chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quản lý tiền lương.4 Bảng 1. kế hoạch và công tác tổ chức dân sự.

Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được đảm bảo bằng hợp đồng lao động ký kết giữa từng người lao động với giám đốc doanh nghiệp. Tuyển dụng. máy móc.5 1. Thời gian làm việc 300 ngày/năm.400. d. cá nhân người lao động nộp 5% theo quy định của nhà nước. . công . dự án cần sử dụng khoảng 30 lao động. sức khỏe liên tục được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ Khi đi vào hoạt động. việc tuyển chọn cán bộ và nhân viên của doanh nghiệp phải đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ. Do đó. mỗi ca làm việc 8h/ngày. Doanh nghiệp thỏa thuận hỗ trợ 15% phí bảo hiểm xã hội. Bộ phận quản lý và văn phòng làm việc giờ hành chính. bình quân 2. Cán bộ và công nhân viên được luân phiên nghỉ theo kế Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần38 nghệ môi trường Nông Lâm. trường dạy nghề hay các cơ sở dạy nghề sẽ được ưu tiên tuyển chọn vào doanh nghiệp. ngoài ra doanh nghiệp còn hỗ trợ người lao động 2% phí bảo hiểm y tế và 3% kinh phí công đoàn theo quy định. Những lao động tại địa phương sẽ được ưu tiên đầu tiên . sử dụng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.4 65 36 50 1.000 đồng/người/tháng. Tổng quỹ lương hàng năm của dự án khoảng 873 triệu đồng. Những cán bộ. Chương trình sản xuất. c. nhân viên có trình độ hoặc qua đạo tạo tại các trường chuyên nghiệp.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên 6 7 8 môi trường) Lái xe Bảo vệ Chi phí đào tạo Cộng 2 2 50 2.Đối tượng tuyển dụng: Tất cả lao động được tuyển chọn. chất lượng và năng suât phụ thuộc phần lớn vào yếu tố con người. đào tạo và tổ chức sản xuất. Thỏa ước lao động tập thể ký kết giữa đại diện tập thể lao động với giám đốc và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về lao động. Doanh nghiệp tổ chức lao động theo ca đối với khối phục vụ.287 Trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

Dự án xây dựng nằm ở phía tay phải trục đường Tân Thành( đi từ đường Quốc lộ 37 sang quốc lộ 3) thuộc tổ nhân dân số 7 phường Tân Thành. doanh nghiệp sẽ đảm bảo thực hiện tiền lương tăng thêm theo quy định.1. Điều kiện về địa lý.XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN.1.1. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần39 nghệ môi trường Nông Lâm. thành phố Thái Nguyên. địa chất.( Nguồn: Tài liệu dự án) CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ . a. Nếu có nhu cầu làm việc thêm ngoài giờ quy định. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN. 2. Điều kiện về địa lý. 2.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên hoạch của doanh nghiệp và thỏa thuận với người lao động. công .

2. phần lớn diện tích có độ dốc nhỏ hơn 8o. thành phố Thái Nguyên.Địa hình đồng bằng . với độ cao khoảng 10. Tuy nhiên. Độ dốc từ 8o đến 25o chiếm không đáng kể. gồm 3 nhóm hình thái địa hình sau: . nên có địa hình tương đối bằng phẳng so với các vùng xung quanh. ( Nguồn: Tài liệu dự án) a. thành phố Thái Nguyên thì khu đất mà doanh nghiệp Thành Nhân thuê gồm 13 thửa( từ thửa số 883 đến 896) tại phường Tân Thành.5m.2. Điều kiện về khí tượng. Thành phố Thái Nguyên (TPTN) nói chung và phường Tân Thành nói riêng nằm trong vùng trung du miền núi Bắc Bộ.1. xung quanh được bao bọc bởi hai con sông là sông Cầu và sông Công.20m trên mực nước biển. công . vùng đất này vẫn mang tính chất. diện mạo trung du với kiểu bậc thềm phù xa và bậc thang nhân tạo.Địa hình gò đồi . Đây là một trong những lợi thế của thành phố. Điều kiện về địa chất.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Theo bản đồ và các văn bản đề nghị của UBND phường Tân Thành. Rất phù hợp với việc xây dựng nhà máy của doanh nghiệp Thành Nhân. hiện tại có độ sâu thấp hơn mặt đường là 4.Địa hình núi thấp Như vậy so với các huyện. dáng dấp. thị xã trong tỉnh cũng như trong vùng thì địa hình thành phố Thái Nguyên ít phức tạp hơn.( Nguồn:Báo cáo đề tài “Thực trạng ô nhiễm nước thải chăn nuôi tại thành phố Thái Nguyên và biện pháp xử lí bằng thực vật thủy sinh của sinh viên khoa TN&MT”) Đặc điểm của 13 thửa đất mà doanh nghiệp thuê để xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép này là: hàng năm không canh tác được gì. Thành phố Thái Nguyên nói chung và phường Tân Thành nơi tiến hành thực hiện dự án nói riêng có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm được chia thành Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần40 nghệ môi trường Nông Lâm.

công . 2010) Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm ảnh hưởng nhiều đến quá trình phát tán các chất gây ô nhiễm không khí. 7) : 82% : 88% .8 18. * Lượng mưa.6 Độ ẩm không khí trung bình tháng (%) 86 81 81 88 86 85 83 77 78 ( Nguồn: Trạm khí tượng thuỷ văn tỉnh Thái Nguyên.9 28.Nhiệt độ cao nhất trung bình của tháng nóng nhất: 28.60C.Nhiệt độ trung bình năm : 23. Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ phản ứng hóa học càng xảy ra nhanh và thời gian lưu tồn các chất ô nhiễm càng nhỏ. có những đặc điểm sau: * Nhiệt độ không khí .1 27.2 25.Độ ẩm tương đối trung bình tháng thấp nhất (tháng 2.5 25.3 24.Đông.90C (tháng 6).5 TP.3 28.Độ ẩm tương đối trung bình năm của không khí .9 27.TN 79 77 88 2 17 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20.Nhiệt độ thấp nhất trung bình của tháng lạnh nhất: 170C (tháng 2). * Độ ẩm không khí. 11): 77 Bảng 2.Thu . Lượng mưa trên toàn khu vực được phân bổ theo 2 mùa: mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. quá trình trao đổi nhiệt và sức khỏe con người. lượng mưa tăng dần từ đầu mùa tới giữa mùa đạt tới Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần41 nghệ môi trường Nông Lâm.1. .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên 4 mùa rõ rệt: Xuân . .6 22. Nhiệt độ và độ ẩm trung bình tháng trong năm 2010 tại thành phố Thái Nguyên Khu vực Nhiệt độ trung bình tháng (0C) 1 17. Tại khu vực có: .Hạ .Đô ẩm trung bình tháng lớn nhất (tháng 3. Khí hậu của thành phố mang tính chất chung của khí hậu miền Bắc nước ta. Sự biến thiên giá trị nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình bay hơi.

Chế độ mưa không những ảnh hưởng đến chất lượng không khí mà còn ảnh hưởng trực tiếp cả đến các hệ thống thoát nước thải của dự án… * Tốc độ gió và hướng gió Tại khu vực nghiên cứu. tháng 8 (tháng nhiều bão nhất trong vùng).Tốc độ gió trung bình trong năm: 1. làm lan truyền các chất gây ô nhiễm nguồn nước. khả năng pha loãng với không khí càng lớn. . vận tốc gió càng lớn thì khả năng lan truyền các yếu tố ô nhiễm càng xa.Số ngày mưa trong năm .Tốc độ gió lớn nhất : 24 m/s Gió và hướng gió là nhân tố quan trọng trong quá trình phát tán và lan truyền các chất trong khí quyển. làm cho các chất ô nhiễm tập trung ở khu vực nguồn thải. .Số ngày mưa trung bình lớn hơn 50 mm : 12 ngày. Lượng mưa càng nhiều thì các chất gây ô nhiễm nguồn nước giảm về nồng độ do được pha lượng và tăng về phạm vi do sự chảy tràn bề mặt. mùa khô (ít mưa) từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. mùa Hè gió có hướng Nam và Đông Nam.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên cực đại vào tháng 7. : 150 đến 160 ngày. : 22 mm (tháng 12).Lượng mưa trung bình hàng năm .Số ngày mưa trung bình lớn hơn 100 mm: 2-3 ngày. mùa Đông gió có hướng Bắc và Đông Bắc. * Nắng và bức xạ Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần42 nghệ môi trường Nông Lâm. Tốc độ gió càng nhỏ hoặc không có gió thì khả năng phát tán khí ô nhiễm càng kém. : 489 mm (tháng 8). .Lượng mưa trung bình tháng lớn nhất .9 m/s . Diễn biến lượng mưa các tháng trong năm có ảnh hưởng không nhỏ tới sự chảy tràn bề mặt.Lượng mưa trung bình tháng nhỏ nhất : Từ 1500 . . trong năm có 2 mùa chính.2000 mm. công . .Lượng mưa ngày lớn nhất : 353 mm.

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Bức xạ mặt trời là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ nhiệt trong vùng. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý a. + Sông Công chảy qua địa phận thành phố 15 km. (Nguồn: Các thông tin về khí tượng .4. . mùa kiệt 0.3.Số giờ nắng trung bình nhỏ nhất trong tháng: 46 giờ. công . . 2.Bức xạ trung bình năm 2.880 m3/giây. về mùa lũ ở đoạn sông này có lượng đạt 3.Số giờ nắng trung bình trong năm : 1588 giờ. + Ngoài ra thành phố có hệ thống kênh mương Hồ Núi Cốc dài 17 km có tác dụng vừa cung cấp nước cho thành phố vừa tiêu nước đổ vào sông Công. được bắt nguồn từ vùng núi Ba Lá (huyện Định Hoá).thuỷ văn tỉnh Thái Nguyên năm 2010) Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần43 nghệ môi trường Nông Lâm. tiêu thoát nước cho dự án mà còn là một yếu tố tự nhiên quan trọng quyết định đến khả năng tiếp nhận chất thải và tự làm sạch của các nguồn nước.Số giờ nắng trung bình lớn nhất trong tháng: 187 giờ. Hiện trạng môi trường không khí.1. Chế độ thuỷ văn trong khu vực dự án sẽ có ảnh hưởng quan trọng không chỉ đến khả năng cung cấp. cụ thể: + Sông Cầu bắt nguồn từ Bắc Cạn chảy qua thành phố ở đoạn hạ lưu dài 25 km. qua đó ảnh hưởng tới quá trình phát tán cũng như biến đổi các chất gây ô nhiễm. Lưu lượng của sông mùa lũ đạt 1. Hồ có khả năng trữ nước vào mùa mưa lũ và điều tiết nước cho đất canh tác.500m3/giây. nước cho sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sạch trong thành phố.5 m3/giây. . mùa kiệt 7. . dung tích hữu ích 175 triệu m3 nước. Đặc biệt trên địa bàn thành phố có Hồ Núi Cốc dung tích 200 triệu m3 nước. Điều kiện thủy văn. Thành phố có 40 km sông.1. : 122 kcal/cm2/năm.32 m3/giây.

lượng xe cộ qua lại cũng góp phần vào việc gây ô nhiễm môi trường không khí. tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2. ngành nông nghiệp tuy vẫn tăng trưởng về giá trị tuyệt đối nhưng tỷ trọng trong tổng sản phẩm của thành phố đã giảm đáng kể (từ 8.5 tỷ đồng. a. Thu chi ngân sách TP đảm bảo cân đối và có kết dư.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Môi trường không khí tại tại phường Tân Thành nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung đang bị ô nhiễm do khí thải của khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên và các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp khác. tỷ trọng ngành dịch vụ cũng tăng lên nhanh chóng (năm 2006 chiếm 45% đến năm 2007 chiếm 45. Trong những năm qua. ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới trong năm 2009 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần44 nghệ môi trường Nông Lâm..2. tăng 11. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ-XÃ HỘI. tăng 14. cơ cấu kinh tế của thành phố đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp (năm 2005 chiếm 49.2. GDP bình quân đầu người 2009 đạt 25. nhiên vật liệu biến động bất thường. Đặc điểm kinh tế phường Tân Thành không khác nhiều so với đặc điểm kinh tế chung của toàn thành phố Thái Nguyên.676. tiểu thủ công nghiệp (CN_ TTCN): Năm 2010. công nghiệp . Sản xuất CN-TTCN trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do giá cả. Điều kiện kinh tế. các hoạt động về xây dựng không đảm bảo tiêu chuẩn về BVNT nên làm cho nồng độ bụi trong không khí tương đối cao.07%.57%). thị trường tiêu thụ một số sản phẩm gặp khó khăn. tăng 12.7% đến năm 2008 chiếm 49. 2.14% năm 2007).xây dựng đạt 1. ngư nghiệp đạt 128.6 tỷ đồng. dịch vụ đạt 1.37% so với năm 2008. trong đó nông. hạ tầng cơ sở phát triển mạnh.09 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 803 tỷ đồng.22%. nguyên. lâm.304. Năm 2009 tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GDP) đạt 3.9%. Sản xuất công nghiệp.109 tỷ đồng.1.68%. công . 2. Mặt khác do quá trình đô thị hóa nên tốc độ xây dựng nhà ở.75%).8% năm 2002 xuống 5. tăng 5.7 tỷ đồng. Ngoài ra trên các trục đường giao thông.

5 ha. Khu vực nhà nước địa phương đạt 83. Giá trị Sản xuất CN-TTCN địa phương 10 tháng đạt 2.718 tỷ đồng.53% so với thực hiện năm 2009. diện tích nhiễm bệnh 1. trong đó 400 ha nhiễm nặng.. kế hoạch đề ra. đã chỉ đạo các ngành chức năng xử lý dập dịch kịp thời. Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng trên địa bàn đạt 6. công . không để lây lan. thực hiện chính sách trợ giá.06% so với năm 2009. tăng 9. phường trên địa bàn.486 tỷ đồng. giống cây trồng. tăng 1. tăng 11% so với năm 2009. bằng 100. Sản lượng lương thực có hạt đạt 30. phân bón tăng cao. tăng 3.9 tỷ đồng. hỗ trợ nông dân khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh đảm bảo chỉ tiêu.1 tỷ đồng.7 tỷ đồng.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên vẫn tác động trực tiếp đến sản xuất CN-TTCN. bằng 100. tăng 102% so với năm 2009.747. dự ước cả năm đạt 2. gia cầm thành phố đã chỉ đạo tổ chức tiêm phòng chống dịch bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật. Dự ước cả năm đạt 7. tình trạng cắt điện kéo dài … Tuy nhiên giá trị sản xuất CN-TTCN vẫn tăng so với năm 2009.415. b.891.23 tỷ đồng.44% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng cây lương thực cả năm đạt 6. Thành phố đã tích cực chỉ đạo các địa phương cùng các phòng.1% so với năm 2009. trong đó: Khu vực ngoài quốc doanh đạt 2.634. 11ha cháy rày toàn bộ.23% so với năm 2009.66%KH và tăng 12.1% so với kế hoạch. Để bảo vệ đàn gia súc.200ha. + Chăn nuôi: Năm 2010 là năm tình hình chăn nuôi trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do xuất hiện dịch tai xanh trên đàn lợn và dịch cúm trên đàn gia cầm. Sản xuất Nông Lâm nghiệp: + Trồng trọt: Năm 2010 sản xuất nông lâm nghiệp chịu nhiều tác động như: Giá cả vật tư. một số đơn vị sản xuất kinh doanh (SXKD) thiếu vốn. ban chuyên môn xây dựng kế hoạch chống dịch hại cho cây trồng..4% so với KH. bằng 106. dịch bệnh hại cây trồng diễn biến phức tạp. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần45 nghệ môi trường Nông Lâm.56 so với năm 2009.780 tấn. đặc biệt dịch rầy nâu hại lúa xảy ra tại 28 xã. tăng 9. tăng 11.

trong năm đã thu hút được 37 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 6. gian lận thương mại và các hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn được duy trì tốt. phát triển đa dạng. y tế.6 tỷ đồng. tiêu dùng của xã hội tăng so với năm trước.478 tỷ đồng. công . hệ thống các cửa hàng tự chọn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 7. nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 1. ngân hàng. giáo dục.Bắc Cạn . với tổng số vốn đăng ký 8.Thái Nguyên .763. Công tác phòng chống buôn lậu.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên c. bảo hiểm. hàng hoá phong phú về chủng loại. nhu cầu mua sắm. Quốc Lộ 37 đi Bắc Giang.66 tỷ đồng.86% so với cùng kỳ năm trước. Mạng lưới đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên và Lưu Xá . Việc thu hút các nhà đầu tư vào thành phố được quan tâm chỉ đạo. Hệ thống đường giao thông liên tỉnh khá hoàn chỉnh nối liền trung tâm thành phố với các huyện và thị Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần46 nghệ môi trường Nông Lâm. siêu thị tổng hợp. * Cơ sở hạ tầng. QL 1B đi Lạng Sơn.920 giấy phép đăng ký kinh doanh với tổng số vốn 557. Có Quốc lộ 3 nối Hà Nội . đây là tuyến đường vận chuyển hàng hóa quan trọng trong vùng.292 tỷ đồng. tăng 24. Thương mại . phong phú cả về quy mô. TP Thái Nguyên có hai con sông lớn chảy qua: Sông Cầu và sông Công rất thuận lợi cho giao thông thủy trong vùng. Thành lập mới 145 doanh nghiệp. Lưu lượng hàng hoá bán ra trên thị trường diễn ra ổn định.Kép.Dịch vụ: Năm 2010 thế mạnh về dịch vụ thương mại được khai thác hiệu quả. Giao thông TP Thái Nguyên nằm ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên là đầu mối giao thông quan trọng nối các tỉnh miền núi phía Bắc với các tỉnh đồng bằng Bắc bộ.Cao Bằng. a. hình thức góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. bưu chính viễn thông. Các ngành dịch vụ như: Tài chính. Đã cấp 1. các trung tâm mua bán…được quan tâm tạo điều kiện phát triển ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. mẫu mã chất lượng hàng hoá về cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tuyên Quang.853.

xã hội với Thủ đô Hà Nội và các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và các vùng miền trong cả nước. + Về đường thủy: Tuyến giao thông đường thủy quan trọng nhất của thành phố là tuyến sông Cầu. Do ở vị trí tiếp giáp giữa vùng rừng núi và đồng bằng Bắc Bộ. rồi tiếp tục chuyển về xuôi. đoạn qua thành phố dài 15 km. Cao Bằng và phía Nam đi Hà Nội. sản vật trao đổi giữa miền núi và miền xuôi phần lớn đều đi qua và tập kết ở TP Thái Nguyên. chủ yếu chuyên chở lâm . sân bay quốc tế Nội Bài. + Về đường bộ: Gồm 4 tuyến đường gắn kết trực tiếp với hệ thống giao thông của thành phố: Quốc lộ 3: Chạy dọc tỉnh và thành phố Thái Nguyên. thuyền lớn từ Đáp Cầu (Bắc Ninh) ngược dòng sông Cầu. bến sông Đồng Mỗ.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên trấn trong tỉnh.văn hóa . Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần47 nghệ môi trường Nông Lâm. Hàng hoá. bộ thuận lợi. dù nhỏ hẹp nhưng là nơi thường xuyên ra vào của các loại thuyền bè. phía Bắc đi Bắc Cạn. công . Vào những mùa nước to. Quốc lộ 19: Nối Thái Nguyên với Bắc Giang. có nhiều đường giao thông thuỷ. Ngay từ thời trước. Đó chính là những lợi thế để TP Thái Nguyên đẩy mạnh giao lưu phát triển kinh tế . thả neo tại bến Đồng Mỗ để đưa hàng tới các huyện miền núi. Dự án đường cao tốc Hà Nội . Quốc lộ 13A: Nối Thái Nguyên với Tuyên Quang.Thái Nguyên đã được khởi công xây dựng năm 2009. chảy dọc về phía Đông. khiến nơi đây trở thành một trong những đầu mối giao thương ở khu vực phía Bắc. Mối quan hệ giữa TP Thái Nguyên với các địa phương trong và ngoài tỉnh được tăng cường. vật liệu xây dựng. TP Thái Nguyên trở thành nơi trao đổi các nguồn hàng. dự kiến hoàn thành vào năm 2013 sẽ rút ngắn thời gian và khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội và TP Thái Nguyên. Quốc lộ 1B: Nối Thái Nguyên với Lạng Sơn.thổ sản. Các hàng lâm thổ sản miền ngược theo bè mảng xuôi về cập bến Đồng Mỗ.

với trên 100km điện chiếu sáng. nâng cấp cải tạo thêm điều kiện sống cho nhân dân. Hệ thống hạ tầng đô thị đã và đang được hoàn thiện. được bố trí hài hòa vừa tạo bóng mát. đảm bảo 100% các đường phố chính được chiếu sáng và trên 30km điện chiếu sáng ở đường các khu dân cư. với trên 100km điện chiếu sáng. công . phát triển mạng lưới đô thị và điểm dân cư tập trung theo hướng hiện đại. cùng với hệ thống điện trang trí nhiều sắc màu.07 km/km2 nên việc đi lại trên thành phố chưa thực sự thuận lợi.04 km. TP Thái Nguyên đặc biệt coi trọng yếu tố xanh . đảm bảo 100% các đường phố chính được chiếu sáng và trên 30km điện chiếu sáng ở đường các khu dân cư. Hệ thống hạ tầng đô thị đã và đang được hoàn thiện nhanh chóng.82km đường đá. qui mô 1. Hệ thống các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị cũng được chú ý đầu tư.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Thành phố hiện có 1 bến xe tổng hợp trên đường Lương Ngọc Quyến. trong đó có 53.đẹp trong xây dựng và phát triển thành phố. đường cấp phối là 2. Tất cả các tuyến đường nội thành đã được nhựa hóa. Toàn thành phố hiện nay có khoảng 18ha cây xanh tương đương với mật độ che phủ 20%. hệ thống cấp nước sạch đã phục vụ cho đời sống nhân dân trong vùng. thảm cỏ ngày càng được mở rộng và đang phát huy hiệu quả. mật độ mạng lưới đường là 1. Năm Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần48 nghệ môi trường Nông Lâm.14 km đường nhựa. Diện tích cây xanh. xây dựng đồng bộ với cống thoát nước và chiếu sáng. TP đã tập trung các nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật. sẽ là điểm nhấn để phát triển TP bên bờ sông. Đặc biệt là các khu đô thị mới 2 bên bờ sông Cầu. vừa làm đẹp mỹ quan cho TP. + Giao thông nội thị: Tổng chiều dại mạng lưới đường là 60 km. làm cho TP rực rỡ hơn về đêm.5 ha. 4. Lưới điện được cải tạo và nâng cấp. cùng với hệ thống điện trang trí nhiều sắc màu.sạch . làm cho TP rực rỡ hơn về đêm. đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.

970 ha. Theo số liệu điều tra năm 2009. chiếm tỷ lệ 49. Lao động và việc làm: Trong giai đoạn 2001. c.08% so với tổng số dân toàn thành phố.4% lực lượng lao động toàn tỉnh. + Cơ cấu dân số: Theo số liệu năm 2007. điều này cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã giảm đi. bình quân 0. Điều kiện xã hội: a. Xét về cơ cấu. bình quân giai đoạn 2001.4% năm 2000 lên 84.560 người.92% so với tổng số dân toàn thành phố.2006. Sự nghiệp giáo dục và đào Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần49 nghệ môi trường Nông Lâm. Năm 2007.367 người/km2.851 người. nam có 121. TP Thái Nguyên được Hiệp hội các đô thị Việt Nam bình chọn là 1 trong 10 đô thị sạch trên toàn quốc. tỷ trọng lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động làm việc tăng tương ứng từ 80.98% trong cùng giai đoạn. tăng trung bình 2.50%/năm. TP có 28 đơn vị hành chính gồm 18 phường. sau thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.234 người. nữ có 120. b.35%/năm. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của thành phố khá cao. chiếm tỷ lệ 50. Số lao động có việc làm trong cùng năm này là 130. 10 xã với tổng diện tích 18.000 người chiếm 22.2006 là 1. dân số toàn đô thị hơn 330 nghìn người.9% năm 2006. + Tốc độ phát triển dân số trung bình của thành phố không đều qua các năm. dân số thành phố Thái Nguyên là 330 nghìn với mật độ dân số là 1.2% năm 2005 và 84. cao lên rất nhiều so với toàn tỉnh. cao hơn tốc độ tăng lực lượng lao động.2. 2. lực lượng lao động thành phố tăng bình quân 2. Giáo dục và đào tạo: Thành phố Thái Nguyên là trung tâm giáo dục đào tạo lớn thứ 3 trong cả nước.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên 2009. công .59%/năm trong cùng giai đoạn. lực lượng lao động thành phố là 162. Dân số: Hiện nay.2.

nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học . có trên 3. là đại học đa ngành. đội ngũ giáo viên được tăng cường cả về chất lượng và số lượng. số cán bộ y tế thuộc nhà nước là 1. Mạng lưới y tế thuộc các tuyến được đầu tư xây dựng và củng cố tương đối đồng bộ về cơ sở vật chất trang thiết bị và cán bộ đã đáp ứng phần nào nhu cầu chữa bệnh của người dân. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần50 nghệ môi trường Nông Lâm. trung tâm nghiên cứu.kỹ thuật được thành lập. kinh tế và công nghiệp. Ngoài ra thành phố còn có 18 trường đại học. 19 cơ sở thí nghiệm.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên tạo của thành phố trong những năm vừa qua có những chuyển biến đáng khích lệ. nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Sự phát triển lớn mạnh của Đại học Thái Nguyên đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế . y tế. Hệ thống y tế hiện nay có 35 cơ sở của nhà nước và 6 cơ sở tư nhân trong đó có 01 bệnh viện trực thuộc trung ương. ngày càng phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội trong và ngoài tỉnh. với 19 đơn vị thành viên.000 giường bệnh với hệ thống máy móc. hiện đại đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khám. Y tế: Thành phố còn là trung tâm y tế với 9 bệnh viện đa khoa. trung học chuyên nghiệp. trên địa bàn TP có gần 30 trường đại học. Hiện nay.000. đa lĩnh vực đào tạo từ dạy nghề đến đào tạo thạc sĩ. Trong khu vực thành phố có 67 trường học các cấp phổ thông với 914 phòng học. ngành học. hoạt động ổn định. công .872 người và 1.văn hoá . Tổng số giường bệnh là 3. chuyên khoa của trung ương và địa phương.xã hội của TP. chất lượng dạy và học từng bước được nâng cao ở mỗi cấp học. cao đẳng và trung học chuyên nghiệp thuộc các ngành giáo dục. cao đẳng. d. nông nghiệp. Bên cạnh đó.880 giáo viên. 1. chữa bệnh và điều trị cho nhân dân trong vùng.213 người thuộc tư nhân. trong đó chủ lực là Đại học Thái Nguyên. tiến sĩ trong hệ thống giáo dục quốc dân. thiết bị kỹ thuật y tế chuyên sâu. là nơi đào tạo nguồn cán bộ khoa học kỹ thuật.

. điều trị bằng laze. Với vai trò là trung tâm y tế vùng. phẫu thuật nội soi.. tán sỏi ngoài cơ thể. chữa bệnh cho nhân dân.. siêu âm xuyên sọ. nâng cao năng lực khám. các bệnh viện đã triển khai. đầu tư hệ thống máy móc. góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện lớn ở Hà Nội. ngoại sản. xét nghiệm và các kỹ thuật chuẩn đoán hình ảnh. thiết bị kỹ thuật y tế chuyên sâu. truyền máu. công .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Ngoài ra còn có 5 trung tâm trực thuộc sở y tế làm công tác dự phòng và chỉ đạo chuyên môn.( Nguồn:Báo cáo đề tài “Thực trạng ô nhiễm nước thải chăn nuôi tại thành phố Thái Nguyên và biện pháp xử lí bằng thực vật thủy sinh của sinh viên khoa TN&MT”) Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần51 nghệ môi trường Nông Lâm. hiện đại về hồi sức cấp cứu.

Địa điểm này ở đầu mối giao thông. thành phố Thái Nguyên.1. Cụ thể như sau: Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần52 nghệ môi trường Nông Lâm.1. EAF có nhiều tính ưu việt hơn so với công nghệ truyền thống. địa chất công trình khu vực đảm bảo không phải xử lý móng bằng các giải pháp gây tốn kém cho chi phí đầu tư. Khi lập dự án doanh nghiệp Thành Nhân đã tính toán khá kỹ và lựa chọn các công nghệ sản xuất tiên tiến. * Đánh giá về việc lựa chọn công nghệ sản xuất thép.1.1. Công nghệ mà Thành Nhân lựa chọn là công nghệ EAF. phường Tân Thành.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG. Đánh giá tác động trong giai đoạn lập dự án. . 3. 3. do địa điểm nằm khá gần khu dân cư nên sẽ có những tác động không nhỏ tới môi trường của khu dân cư và các công trình trong khu vực. Địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép của doanh nghiệp Thành Nhân được xây dựng ở phía tay phải trục đường Tân Thành( đi từ đường Quốc lộ 37 sang quốc lộ 3) thuộc tổ nhân dân số 7. Đây là địa điểm khá thích hợp cho việc xây dựng cũng như hoạt động của nhà máy. hiện đại nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng cao. 3.1.Điều kiện khí hậu. không gây ô nhiễm môi trường. thuận lợi cho việc vận chuyển cung cấp nguyên nhiên liệu. thuỷ văn ít có biến động lớn. Tuy nhiên. công . vì: . Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án. ổn định. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG. các vật liệu khác phục vụ cho sản xuất và vận tải tới các thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.1. * Đánh giá về việc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy.

Cán nguội .Mạ Làm thành ống Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần53 nghệ môi trường Nông Lâm. Hình 3. Hình 3.1: Sơ Luyện cốc (kết khối/tạo viên) Coke Making) i Lò cao u (Blast Fumace) Luyện thép bằng lò Hồ quang (sắt EAF Steelmaking ụ ) Gang lỏng (Scrap Preparation) (Hot metal) n quang( EAF). công .2: Sơ đồKK trình công nghệ sản xuất thép bằng lò điện hồ quy Kết khối hạt Granded Sinter) LAF Lò thổi oxy (BOF Steelmaking) Rót liên tục Đổ thỏi (Continuous Casting) (Ingot Casting) Đúc thỏi Luyện thép lỏng (Ladle Metallurgy) Cán thô (Roughing Mill) Đúc thỏi (Ingot Casting) Đổ phôi mỏng (Thin Stab Casting) Thỏi mỏng(Thin slab) Đúc liên tục Thỏi .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Chuẩn Xưởng thiêu kết đồ quy trình công nghệ sản xuất thép truyền thống.phôi Cán mỏng (Strip Rolling) Cán (Section Cán Rod and Bar Rolling) Cán thô Roughing Mill Rolling Thép cuộn (Section) Cán tiết diện Cán thanh/dây Cuốn thép Thép thanh (Rebar) Cán nóng thép tấm Thép hình Thép thanh dây Thép cuộn Thép tấm Tẩy rỉ .

6 3. Giai đoạn này ô nhiễm không khí chủ yếu là từ: . lưu lượng dòng xe. trong quá trình hoạt động EAF cũng không vận dụng được triệt để tối đa các loại nguyên liệu đầu vào cũng như các loại phế thải nên lượng các chất thải được thải ra ở công nghệ này khá nhiều( Cụ thể ở phần đánh giá tác động trong quá trình hoạt động của dự án).  Các nguồn tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.1 và hình 3. công .64 45. chất lượng kỹ thuật xe qua lại và số lượng nhiên liệu tiêu thụ. Mức độ ô nhiễm giao thông phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường xá. ít cồng kềnh hơn so với công nghệ truyền thống. Có thể ước tính tải lượng các chất ô nhiễm không khí dựa vào Hệ số ô nhiễm do Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ( US EPA) đưa ra như sau: Bảng 3.86 0. Tuy vậy.6 3. điều này sẽ hạn chế được các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của một số công đoạn.74 S 2.1.86 0.86 0.Bụi phát tán từ mặt bằng thi công và đường giao thông trên công trường.19 P Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần54 nghệ môi trường Nông Lâm.07 2.9 S 1.25 45.  Nguồn tác động đối với môi trường không khí.13 P 1400-2000 cc 0.07 2. Đánh giá tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. mật độ. * Nguồn tác động liên quan đến chất thải.4 lít) 0.6 3.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Nhận xét: Qua 2 sơ đồ hình 3.22 S 1.1.1 : Tải lượng chất ô nhiễm đối với xe ôtô sử dụng xăng Chất ô nhiễm Bụi SO2 NO2 CO VOC Pb Tải lượng ô nhiễm (g/km) Động cơ < 1400 cc Động cơ Động cơ > 2000 cc ( 1.2.Khí thải của các phương tiện vận tải vận chuyển đất đá.2 cho thấy: các công đoạn sản xuất thép ở công nghệ EAF được đơn giản hóa. 3.15 P ( 2 lít) 0.07 1.87 45. .

4 g/l.  Nguồn tác động đối với môi trường nước. công .Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng. Đối với nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã. dầu : 0 mg/l). Ô nhiễm môi trường nước từ nguồn này không đáng kể lắm.P) và các vi sinh vật.  Nguồn tác động do di dời. tổng diện tích đất chiếm của doanh nghiệp để thực hiện dự án là 2. Nguồn tác động này không đáng kể. san ủi mặt bằng. chỉ phải chuyển một số mồ mả rời ra nơi khác. * Nguồn tác động không liên quan đến chất thải. vì đây là đất nông nghiệp nên không phải thực hiện các hoạt động di dân. Ở giai đoạn giải phóng mặt bằng. về bản chất là đất nông nghiệp nhưng hàng năm người dân không canh tác được gì. Trong giai đoạn san ủi mặt bằng của dự án. Nguồn ô nhiễm chất thải rắn trong giai đoạn giải phóng mặt bằng chủ yếu là do: . các hợp chất hữu cơ (BOD/COD). các chất lơ lửng (SS). tái định cư.1000 cc bằng 1 lít).  Nguồn ô nhiễm chất thải rắn. (cubic Centimeter . diện tích này được thỏa thuận thu hồi từ đất ruộng của người dân.858 m 3. P là hàm lượng chì trong nhiên liệu (xăng : max 0.Chất thải rắn từ quá trình phá trặt. nguồn phát sinh nước thải chủ yếu là nước thải của công nhân thi công chuẩn bị mặt bằng trên công trình. Khu đất này gồm 13 thửa. các chất dinh dưỡng (N.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Ghi chú : S là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu (%).  Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng Đối tượng bị tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng của dự án bao gồm chủ yếu là: Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần55 nghệ môi trường Nông Lâm.  Nguồn tác động do chiếm dụng đất. .

Hoạt động giải phóng mặt bằng nói riêng và các hoạt động thực hiện của dự án làm thay đối cơ cấu sử dụng đất trong vùng. việc lấy đi một phần diện tích đất này cũng sẽ làm giảm quỹ đất của vùng. + Tác động tiêu cực: Dự án lấy đi một phần diện tích đất sử dụng cho nông nghiệp. Đối với dự án xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép thì giai đoạn giải phóng mặt bằng theo kê hoạch là khoảng 1 tuần.. Dự án sẽ tác động đến tài nguyên đất theo hai hướng sau: + Tác động tích cực: Phần diện tích đất nông nghiệp có năng suất thấp được sử dụng sẽ làm tăng giá trị sử dụng đất lên 0. Quy mô tác động: + Về không gian: Trong phạm vi xung quanh khu vực thực hiện dự án tại tổ 7.  Tác động tới tài nguyên đất. + Về thời gian: Thời gian chịu tác động tương ứng với thời gian thực hiện các hoạt động của giai đoạn giải phóng mặt bằng.  Đánh giá tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng. phường Tân Thanh thành phố Thái Nguyên. công .. Các hoạt động trong quá trình giải phóng mặt bằng sẽ tác động không nhỏ tới môi trường tự nhiên và môi trường xã hội khu vực thực hiện dự án.giảm thu nhập đáng kể trong sản xuất nông nghiệp cho cộng đồng địa phương.42.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên + Môi trường không khí + Môi trường đất.  Tác động tới môi trường không khí. Cụ thể như sau: * Tác động tới môi trường tự nhiên. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần56 nghệ môi trường Nông Lâm.. + Môi trường nước + Con người.

123.470.17 1. .53 3.117.300 80. xã hội.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.23P Qua bảng 3. ta xây dựng được bảng số liệu sau: Bảng 3.8 264.Tác động tới hệ sinh thái nước ngọt: Hệ sinh thái nước ngọt trong vùng xây dựng dự án không phong phú lắm.2: Tải lượng ô nhiễm đối với xe ô tô sử dụng xăng trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. do đó sẽ làm thay đổi tính chất cũng như thành phần trong hệ sinh thái nông nghiệp. trung bình mỗi xe tiêu thụ khoảng 1.1.352. Với đặc điểm của khu đất mà doanh nghiệp Thành Nhân thuê để xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép thì trong giai đoạn giải phóng mặt bằng ước tính sẽ có 2 xe ô tô hoạt động.6 88.  Tác động tới tài nguyên sinh vật.9 3.3 2.823.270.500 lít. Chất ô nhiễm Tải lượng ô nhiễm (g/km) 1 xe ô tô khi tiêu thụ 1000 2 xe ô tô khi mỗi xe tiêu thụ lít Bụi SO2 NO2 CO VOC Pb Nhận xét: 41.100 26. ở giai đoạn giải phóng mặt bằng sẽ tác động tới hệ sinh thái nông nghiệp do sự mất đất canh tác. việc sử dụng các phương tiện vận chuyển đã có tác động không nhỏ đến môi trường không khí. . nên khi giải phóng mặt bằng sẽ có ảnh hưởng không đáng kể. từ các phương tiện vận tải thải ra môi trường không khí xung quanh khu vực dự án nhiều hơn lên so với lúc dự án chưa được thực hiện.6 6. * Tác động tới môi trường kinh tế. CO. 1. Kết hợp với bảng 3.71P trong giai đoạn hàm lượng bụi cũng như một số khí độc hại như SO2.65 1. công .500 lít xăng.Tác động tới hệ sinh thái nông nghiệp: Như đã phân tích ở phần trên.2 trên cho thấy..811. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần57 nghệ môi trường Nông Lâm..

nếp sinh hoạt. Trong giai đoạn mặt bằng về cơ bản không hoặc ít gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân xung quanh dự án.Tai nạn giao thông trong quá trình vận chuyển. san ủi đất.858 m3 đất nông nghiệp.Thu hồi đất Nguồn gây tác động Đối tượng tác động .  Dự báo các rủi ro và sự cố môi trường trong quá trình giải phóng mặt bằng.Diện tích đất . Các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn này có thể kể đến là: .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Dự án lấy đi khoảng 2. gây tác động về mặt tâm lý.Con người Quy mô tác động . mặc dù đã được đền bù khá thỏa đáng.. do vậy những hộ chuyên sống bằng nghề nông bị ảnh hưởng.. . công . thực hiện dự giảm thu nhập Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần58 nghệ môi trường Nông Lâm. .3.. của khu vực đất của vùng.Tài nguyên . án nếp sinh hoạt. Có thể tổng hợp đánh giá tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng của dự án như sau: Bảng 3.Giảm quỹ đất. đảo lộn cuộc sống.Những hộ dân có Tác động Gây tác đất động về mặt trong khu vực tâm lý. đảo thực hiện dự lộn cuộc sống.Tan nạn lao động của công nhân trong quá trình thực hiện các hoạt động giải phóng mặt bằng như: Trặt cây. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng Các hoạt động 1. mặc dù đã được đền bù khá thỏa đáng..

Bụi..Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên án.. nhiệt của các máy móc thiết công bị thi xây dựng. Nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng dự án.. của các loại không khí.. không khí khu tán vực thực hiện thông dự án và lân cận.. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần59 nghệ môi trường Nông Lâm. Đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng nhà máy. công từ giao trên trường. phương tiện vận tải chuyên trở các chất thải bỏ từ khu vực thực hiện dự án đi nơi khác.Môi trường .1. đáng kể trong sản xuất nông nghiệp cho cộng đồng địa 2.2. nhiệt của các máy móc thiết công dựng. tiện vận tải chuyên cây. .  Nguồn tác động liên quan tới chất thải. Phá dỡ một Sự hoạt động . 3.Môi trường .Môi trường . động của các không khí.1... Trặt phá loại Sự phương.. công từ giao trên trường. hoạt ...2... bị thi xây 3. khí thải.Bụi khuếch không khí khu tán vực thực hiện thông dự án và lân cận. Bụi.. công .. phương trở cây...Môi trường .1. 3..Bụi khuếch số công trình. từ khu vực thực hiện dự án đi nơi khác... khí thải.

Chất thải rắn sinh ra trong quá trình thi công xây dựng của dự án là các chất đất đá từ công tác làm đường. làm mát máy móc thiết bị thi công. . xi măng.Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào khu vực dự án.Ô nhiễm do bụi đất.Nước thải từ quá trình thi công xây dựng. giấy. sắt thép và gỗ. VOC. . dưỡng hộ bê tông. Các thiết bị này khi hoạt động trên công trường sẽ gây nên các tác động đối với môi trường không khí : . vật liệu thải...  Nguồn tác động đối với môi trường nước. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần60 nghệ môi trường Nông Lâm.... . số lượng xe chở nguyên vật liệu đến công trình cũng sẽ làm gia tăng lưu lượng giao thông tại khu vực... lắp đặt máy móc... . làm móng công trình như gạch. chất hữu cơ. CO.Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện thi công cơ giới.. Ngoài ra.. đá. Trong giai đoạn thi công xây dựng công trình. Trong quá trình thi công xây dựng. NOx.  Nguồn tác động không liên quan đến chất thải. dầu mỡ. nước thải của công nhân xây dựng trên công trường.  Nguồn tác động do tiếng ồn.  Nguồn tác động do ô nhiễm chất thải rắn.. Các loại khí thải gây ô nhiễm bao gồm: Bụi. lắp đặt máy móc thiết bị có chứa nhiều cặn lắng. các loại vật liệu bằng kim loại. cát. nguồn phát sinh nước thải chủ yếu là từ quá trình dưỡng hộ bê tông.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên  Nguồn tác động đối với môi trường không khí. các phương tiện vận tải trên công trường và do sự va chạm của máy móc thiết bị. làm mát thiết bị. công . sẽ có nhiều phương tiện. từ công việc thi công và hoàn thiện công trình.. máy ép cọc bê tông. thiết bị và rác thải sinh hoạt của công nhân hoạt động trên công trường. Trong quá trình thi công xây dựng của dự án. Pb. SO2. các chất cặn bã và vi sinh.Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng có chứa các chất lơ lửng.. máy móc tham gia thi công. tiếng ồn gây ra chủ yếu do các máy móc thi công.

Do các máy móc sinh nhiệt. ô nhiễm hoá chất. khi gặp mưa sẽ bị cuốn trôi và dễ dàng hoà tan vào trong nước mưa gây ô nhiễm các thuỷ vực tiếp nhận. vực dự án Môi trường nước Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần61 nghệ môi trường Nông Lâm. khu chứa nhiên liệu. Nước thải sinh hoạt . kim loại nặng và dầu mỡ. Tính chất ô nhiễm của nước mưa trong trường hợp này bị ô nhiễm cơ học (đất. từ mặt bằng thi công. nước ngầm trong khu vực dự án. rác). Môi trường không khí Yếu tố tác động Quy mô tác động Bụi khuếch tán từ mặt Môi trường không khí bằng thi công. các chất độc hại từ sân bãi chứa nguyên vật liệu. ô nhiễm hữu cơ (dịch chiết trong bãi rác).2. Bụi. nhiệt của các máy móc thiết bị thi công xây dựng.. Thuỷ vực nước trong khu Nước thải xây dựng. quy mô chịu tác động giai đoạn thi công xây dựng Đối tượng bị tác động. công . .  Nguồn tác động gây ô nhiễm nhiệt. Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án được tổng hợp theo bảng sau : Bảng 3. giao thông khu vực thực hiện dự án trên công trường. Đối tượng và quy mô bị tác động.2.Ô nhiễm nhiệt do thời tiết khí hậu. Đối tượng. và lân cận khí thải..4. 3.  Nguồn tác động do nước rửa trôi bề mặt. bãi rác. cát. Ngoài ra nước mưa bị ô nhiễm cũng có thể làm ăn mòn các vật liệu kết cấu và công trình trong khu vực.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Mức độ gây tiếng ồn của các thiết bị thi công được xác định từ nguồn đối với từng chủng loại thiết bị sử dụng của dự án.1. Trong quá trình thi công xây dựng của dự án. .

và lân cận.6 m3( kết hợp tham khảo kết quả của một số dự án xây dựng tương tự) Có thể ước tính lượng đất cát rơi vãi và bụi bay trong quá trình vận chuyển đất cát san lấp mặt bằng như sau: + Lượng đất cát thất thoát rơi vãi và bụi bay trong quá trình vận chuyển là 0.  Tác động bởi ô nhiễm bụi. chất Hệ sinh thái khu vực thải rắn trong giai đoạn thực hiện dự án (trên cạn.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Môi trường đất Hệ sinh thái Chất thải rắn sinh hoạt và Địa chất. nước ngầm khu chất thải xây dựng.( Theo WTO).xã hội Sức khoẻ cộng đồng rắn. Nước thải.1%. Khu vực thực hiện dự án cuộc sống của người dân. Trong trường hợp thi công triển khai mạnh vào thời kỳ ít mưa. khí thải. Nồng độ bụi có thể gấp 10-15 lần so với nồng độ bụi cho phép.2. khí thải. công . Bụi. phải thi công nhiều. chất thải Dân cư xung quanh khu Văn hoá .1. vực thực hiện dự án. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần62 nghệ môi trường Nông Lâm. Cuộc sống của người dân Cuộc sống và đi lại của Người dân bị tác động người dân xung quanh bị trực tiếp bởi dự án. rung động. Ô nhiễm bụi sinh ra trong quá trình thực hiện thi công dự án: Do khối lượng công việc nhiều. các phương tiện giao thông phải hoạt động suốt ngày đêm. tiếng ồn. Nồng độ bụi sẽ giảm dần sau khi thi công xong các công trình.  Tác động tới môi trường không khí. ô nhiễm bụi sẽ là cao nhất. Tổng khối lượng đào đắp cát san nền theo kế hoạch của dự án ước tính khoảng 1. 3. thi công xây dựng. ảnh hưởng.  Tác động tới môi trường tự nhiên.065. dưới nước) Gia tăng dân số tạm thời.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng. vực thực hiện dự án.

2( tấn/m3)=1. công .. ảnh hưởng tới mỹ quan khu vực. Do vậy.  Tác động bởi tiếng ồn. tiếng ồn gây ra chủ yếu do các máy móc thi công.267. bụi khói.500 kg Ô tô có trọng tải >3. bụi cát. Khi thi công cơ sở hạ tầng của dự án.2 tấn cát.. vận chuyển sẽ có 1.6(m3) * 1. Trong quá trình thi công xây dựng của dự án. đóng cọc bê tông.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên + Theo tài liệu của dự án thì trong 1 m3 đất đá san lấp. các phương tiện vận tải trên công trường và do sự va chạm của máy móc thiết bị. máy ủi san nền và các phương tiện trở vật tư.056.5: Mức ồn của các phương tiện giao thông. đến quá trình quang hợp của cây xanh trong khu vực. + Do đó.. tổng lượng cát cần vận chuyển là: 1. cường độ hoạt động của các xe trở cát đất san lấp tạo mặt bằng. các đơn vị thi công sẽ tiến hành khối lượng công việc khá lớn: San lấp nền và thi công trình hạ tầng cơ sở như điện nước. Phương tiện Ô tô có trọng tải <3... Các loại bụi này ít độc hại... Tiếng ồn sinh ra từ một số phương tiện giao thông và thiết bị phục vụ xây dựng được thống kê trong bảng sau: Bảng 3.... bụi xi măng.9( tấn). Thành phần bụi chủ yếu là: bụi đất đá..500 kg Ô tô cần cẩu Máy ủi Máy khoan đá Máy dập bê tông Mức độ ồn phổ biến ( dBA) 85 90 90 93 87-90 80-85 103 105 110 120 100 95 Mức ồn lớn nhất ( dBA) Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần63 nghệ môi trường Nông Lâm. + Lượng cát thất thoát rơi vãi và bụi bay là: 1.267..1%=1. các loại vật liệu bằng kim loại.2679 (tấn). máy xúc. thiết bị vào lúc cao điểm có thể lên tới hàng chục các phương tiện hoạt động. song ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cán bộ công nhân thi công trình.9( tấn) * 0.

chủng loại xe và chế độ hoạt động của động cơ.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Máy cưa tay Máy đóng búa 80-82 97 70-75 87 (Nguồn: NAZT-WTO) Tiếng ồn đo được trong môi trường lao động được đánh giá theo QCVN:26/2010/BTNMT. khói đen.  Tác động bởi các loại khí thải. các máy xây dựng khi thi công công trình xây dựng.. dBA TT 1 2 Khu vực Khu vực đặc biệt Khu vực thông thường Từ 6 giờ đến 21 giờ 55 70 Từ 21 giờ đến 6 giờ 45 55 Với giả định các hoạt động thi công xây dựng chủ yếu diễn ra vào ban ngày thì có thể dự báo mức ồn bình quân trên công trường có thể đạt: 8795( dBA) Như vậy. hiệu quả thi công và sức khỏe của cộng đồng dân cư. Khí thải bao gồm CO.. Bảng 3. Nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí có trong xăng dầu thải từ các phương tiện vận tải trong giai đoạn xây dựng được tính toán như sau: Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần64 nghệ môi trường Nông Lâm. mức ồn bình quân khi xây dựng cơ sở hạ tầng trên công trường vượt quá mức ồn cho phép khoảng 15-25( dBA) Tiếng ồn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cán bộ thi công trên công trường. công .. CO2. hơi hydrocacbon. Mức ô nhiễm phụ thuộc vào đường xá.6: Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (theo mức âm tương đương). NOX. SO2. Trong giai đoạn xây dựng: Khí thải sinh ra do hoạt động của các loại động cơ khi vận chuyển cát san lấp mặt bằng..

24 0.267. . . Kết quả dự báo tải lượng phát thải được đưa ra ở bảng 3.94 2.7: Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện trong quá trình san lấp mặt bằng Tên chất khí gây ô nhiễm Bụi CO SO2 NO2 THC Định mức phát thải kg/tấn nhiên liệu 0.264 0.8 12.1 tấn dầu) 1. CO: 0.9 (tấn) khi thi công san lấp là: 1.94 kg.8 kg.53 0. . Căn cứ vào tài liệu của NATZ cung cấp về lượng khí thải độc hại phát thải khi sử dụng 1 tấn dầu đối với động cơ đốt trong tạo ra một lượng khí thải như sau: Bụi: 0. .034 3.Số lần trở đất đá để trở hết 1.3 kg.05 kg.Tổng số km vận chuyển của phương tiện vận chuyển trong giai đoạn thi công: 127(lần)*30(km/lần)= 3810(km) . công .08 13. .05 Tổng lượng phát thải (kg) (tính cho 1.055 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần65 nghệ môi trường Nông Lâm.9 (tấn) /10(tấn /lần )= 127( lần).1 tấn.Tổng khối lượng đào đắp cát san nền theo kế hoạch của dự án ước tính khoảng 1.Giả định rằng mỗi xe tải sẽ được trở tối đa là 15(tấn/lượt) đất đá.Theo Tổ chức WTO thì lượng dầu Diezel cần cho vận chuyển trong 1km là 0.3(lít/km)=1143(lít) tương ứng khoảng 1. tổng lượng dầu Diezel cần cho chuyển cát san lấp mặt bằng là: 3810(km)*0.Theo thiết kế kế hoạch của dự án thì các địa điểm chứa đất đá trong quá trình thi công cách địa điểm thực hiện dự án khoảng 10-15 km.9( tấn)( kết hợp tham khảo kết quả của một số dự án xây dựng tương tự) .3 0.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên .267.Số km vận chuyển trong 1 lần chuyên trở là: 15(km)*2(lượt)= 25(km).267. SO2: 2. HC: 0.3 lít.Như vậy. NO2: 12.8 sau: Bảng 3.24 kg.

3. công . g/người/ngày.2.33-0.66 kg/ngày 0.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên (Nguồn: NATZ.8-14 444-667 44-88 2.104 kg/ngày 3.95 kg/ngày 0.25( m3/ngày) Lượng nước thải sinh hoạt( thất thoát 10%) khoảng 7.0.8 trên cho thấy tuy lượng nhiên liệu dùng trong khi thi công công trình không lớn nhưng sẽ có một lượng khí thải nhất định sinh ra gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh khu vực dự án. WHO) Nhận xét: Qua bảng 3.9-29 Bảng 3.425 m3/ngày) Căn cứ vào tiêu chuẩn thải vào môi trường của 1 người trong 1 ngày.6-1. Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng chủ yếu chứa các chất cặn bã.088. g/người/ngày.P) và các vi sinh vật. So sánh tải lượng ô nhiễm nước trong giai đoạn thi công với QCVN 14/2008 TT Thông số Đơn vị Giá trị C A Tải lượng B (mg/lit) Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần66 nghệ môi trường Nông Lâm. có thể dự báo ở bảng sau: Bảng 3.  Tác động tới môi trường nước. MPN/100ml Khối lượng 45-54 1.4-4 106-109. g/người/ngày.4.  Đối với nước thải sinh hoạt.9 60-90 6-12 0. các hợp chất hữu cơ (BOD/COD). Tải lượng ô nhiễm môi trường nước trong quá trình thi công được tính toán như sau: Tổng lượng nước sử dụng( mức bình quân 150 lít/ người/ ngày) 150(lít)*55 người = 8.022-0. Tổng khối lượng ô Tải nhiễm 2.475.8: Dự báo tải lượng gây ô nhiễm môi trường nước trong quá trình thi công( với dự kiến số lượng công nhân thi công là 55 người) stt 1 2 3 4 5 6 Thông số BOD5 COD Chất lơ lửng Tổng Ni tơ Tổng Photpho Colifom Đơn vị g/người/ngày g/người/ngày. các chất dinh dưỡng (N. các chất lơ lửng (SS).97 kg/ngày 0.22 kg/ngày lượng (mg/lit) 333-400 11.9.

ước tính nồng đồ các chỉ số BOD5. chỉ cần tăng cường công tác quản lý sẽ hạn chế được tác động xấu đến môi trường.75( kg/ngày) Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần67 nghệ môi trường Nông Lâm.  Tác động tới môi trường đất. nước dưỡng hộ bê tông có hàm lượng chất lơ lửng và hàm lượng các chất hữu cơ cao gây ô nhiễm tới nước sông..5 kg/người/ngày đối với khu vực nông thôn. lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính cho lực lượng thi công khoảng 55 người là: 0. 4 pH  BOD5 COD mg/l mg/l 5-9 30 50 500 5-9 50 100 1000 333-400 533-640 444-667 Tổng chất mg/l rắn lơ lửng 5 (TSS) photphat mg/l 6 10 2. đầu mẩu sắt. Đối với nước thải từ quá trình thi công xây dựng như nước rửa nguyên vật liệu. Do đó.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên 1. 2. Sự phát thải này chỉ mang tính tức thời. đều vượt quá QCVN từ 6-8 lần.65 kg/người/ngày * 55 người=35. gỗ cốt pha. hơn nữa ngay sau khi dự án xây dựng xong sẽ được thu dọn sạch sẽ.. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên 2006-2010 thì tiêu chuẩn phát thải rác sinh hoạt đến 2010 là 0.  Đối với nước thải từ quá trình thi công.10 trên cho thấy.) và chất thải rắn của công nhân xây dựng. công . 3. Với tải lượng này. nước ao hồ trong khu vực. xử lý thích hợp để hạn chế triệt để sự ảnh hướng tới chất lượng môi trường khu vực.9-29 Nhận xét: Qua bảng 3.. nước vệ sinh máy móc thiết bị thi công. cần có các biện pháp quản lý. nước kênh mương thuỷ lợi.. Trong giai đoạn thi công xây dựng sự tác động tới môi trường đất chủ yếu là do chất thải rắn: Chất thải rắn chủ yếu là chất thải xây dựng( gạch ngói.65 kg/người/ngày đối với khu vực đô thị và 0..

SO2 có thể gây co giật ở cơ trơn của khí quản. Những vùng dân cư xung quanh các cơ sở sản xuất phát thải SO2 thường có tỷ lệ người mắc bệnh đường hô hấp cao. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần68 nghệ môi trường Nông Lâm.  Tác động tới kinh tế. do đó sẽ làm thay đổi tính chất cũng như thành phần trong hệ sinh thái nông nghiệp. nên khi giải phóng mặt bằng sẽ có ảnh hưởng không đáng kể. Ở nồng độ thấp CO gây đau đầu. + Khí CO: đây là chất gây ngất do có ái lực mạnh với Hemoglobin trong máu.Nhưng tác động chủ yếu tới sức khỏe con người. ở giai đoạn giải phóng mặt bằng sẽ tác động tới hệ sinh thái nông nghiệp do sự mất đất canh tác. vận chuyển và xử lý thì sẽ tác động đến môi trường đất cả về mặt cơ học và sinh học.. Tác động cụ thể của từng loại khí nói trên đối với cơ thể con người như sau: + Khí SO2: SO2 là chất ô nhiễm kích thích.Tác động tới hệ sinh thái nước ngọt: Hệ sinh thái nước ngọt trong vùng xây dựng dự án không phong phú lắm.  Tác động tới hệ sinh thái. . . ở nồng độ thấp.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Với các loại chất thải trên nếu không được thu gom. Khi vào máu. công . Trong giai đoạn này thì sức khỏe con người bị tác động chủ yếu do sự ô nhiễm không khí.xã hội và sức khỏe con người. CO là giảm khả năng vận chuyển oxi của máu.. chóng mặt. Không khí bị ô nhiễm bởi khí thải động cơ sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe con người do đặc tính và tác động của các chất thành phần lên các bộ phận của cơ thể. Mức độ lớn hơn sẽ gây tăng tiết dịch niêm mạc đường hô hấp và hơn nữa là sưng niêm mạc..Tác động tới hệ sinh thái nông nghiệp: Như đã phân tích ở phần trên. Với nồng độ khoảng 10ppm có thể gia tăng các bệnh tim và nồng độ 250ppm có thể gây tử vong. Ở giai đoạn xây dựng dự án việc tập trung nhiều lao động cũng gây ra các tác động tới tình hình xã hội như: gia tăng các tệ nạn xã hội.

Dự báo rủi ro. Cũng giống như bất cứ một công trường xây dựng nào. Trong quá trình thi công sẽ xảy ra một số rủi ro. 3. Mức độ ô nhiễm sẽ giảm dần và đạt mức thấp nhất ở giai đoạn hoàn thiện công trình. Vấn đề quan tâm nhất của đơn vị chủ thầu thi công: Với việc tập trung một lực lượng lớn..Tai nạn rủi ro của công nhân. hoạt động xây dựng của dự án sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng môi trường không khí và gây tác động đối với sức khỏe con người. sự cố môi trường trong quá trình thi công dự án. nước sạch. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động có thể bao gồm: + Các ô nhiễm môi trường có khả năng làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao động trên công trường..Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên + Khí NOx: đây là chất kích thích mạnh đường hô hấp. lương thực . Các điều kiện cần đảm bảo cuộc sống như lán trại.. sét đánh. người bị ngộ độc cấp tính thường ho dữ dội. công tác an toàn lao động là vấn đề đặc biệt quan tâm từ các nhà thầu đầu tư cho đến người lao động trực tiếp thi công trên công trường. biến đổi cơ tim.4. a. . .1. Đây là một tác động khó có thể tránh khỏi và chưa có giải pháp giảm thiểu hiệu quả.. sự cố môi trường sau: .Sự cố cháy nổ. Các tác nhân gây ô nhiễm là khí thải động cơ và đặc biệt là bụi. Tác động tiêu cực sẽ xảy ra trong suốt quá trình xây dựng và với mức độ cao trong giai đoạn đầu và giữa.2.Tai nạn giao thông . Tai nạn lao động Đây là các công tác đặc biệt quan trọng trong suốt thời gian xây dựng các hạng mục công trình mới. Một vài ô nhiễm tùy thuộc vào thời gian Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần69 nghệ môi trường Nông Lâm. việc tổ chức cuộc sống cho họ phải bảo đảm chu đáo. nhiều lao động. Như vậy. nhức đầu... công . rối loạn tiêu hóa hoặc có thể bị tổn thương thần kinh.

mệt mỏi.. bò cọp.. b. các sự cố về điện dễ xảy ra hơn. kiến. bão gió gây đứt dây điện. sắt thép. + Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì khả năng gây ra tai nạn lao động còn có thể tăng cao: đất trơn dẫn đến sự trượt té cho người lao động và các đống vật liệu xây dựng. + Việc thi công các công trình trên cao sẽ làm tăng cao khả năng gây ra tai nạn lao động do trượt té trên các dàn dáo.. từ công tác vận chuyển vật liệu xây dựng (xi măng. va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường. côn trùng… căn và có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng của người bị cắn. thậm chí ngất xỉu và cần được cấp cứu kịp thời (thường xảy ra đối với các công nhân nữ hoặc người có sức khỏe yếu).. đất mềm và dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho người và các máy móc thiết bị thi công. thiết bị bốc dỡ. + Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến các tai nạn giao thông. trên các nhà đang xây.Quá trình thi công xây dựng một công trình lớn sẽ nảy sinh nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến cháy nổ: + Việc sử dụng các công đoạn gia nhiệt trong thi công (ví dụ như việc nấu chảy bitum bằng việc đốt củi) nếu thực hiện gần khu dân cư cũng có khả năng gây ra cháy.. công . cát. + Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như công tác thi công hệ thống điện. + Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động khi làm việc với các loại cần cẩu.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên và mức độ tác dụng có khả năng làm ảnh hưởng nặng đến người lao động...) lên cao và nhiều nguyên nhân khác nữa. các loại vật liệu xây dựng chất đống cao có thể rơi vỡ. gây choáng váng. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần70 nghệ môi trường Nông Lâm. + Trong quá trình phát quang những khu đất hoang rất dễ bị những động vật bò sát như rắn.. Khả năng cháy nổ .

sinh ra ozôn mặt đất. CO2.. nấu cơm.  Nguồn tác động đối với môi trường không khí. methane. chất phóng xạ. hoặc các nơi có nhiều người.1. Tác động môi trường Kết tủa bụi cục bộ Ô nhiễm không khí và đất.) thì khả năng gây cháy là hiện thực và đặc biệt trong những ngày trời gió thì lửa có thể lan ra khá nhanh trên khu đất khá khô cằn này.1.10: Nguồn phát sinh chất thải và tác động môi trường không khí. NOx. benzen.Sự cố cháy nổ khác nữa có thể phát sinh là từ các sự cố về điện. các nguồn phát sinh khí thải (bụi và các chất khí độc hại) phụ thuộc vào từng công đoạn sản xuất. NOx. . methane. mưa axit.3. Công đoạn sản xuất Xử lý nguyên liệu Tạo khối kết/viên Chất ô nhiễm Bụi Bụi (PM10). Trong quá trình luyện gang thép. nóng lên toàn cầu.  Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải. PAHs.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên + Quá trình thi công xây dựng cũng như dọn dẹp mặt bằng nếu các công nhân làm việc bất cẩn (hút thuốc. 3.3. xe cộ đi lại. sinh ra ozôn mặt đất.. VOCs. Đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án. mưa axit. nóng lên toàn cầu.. CO. Ô nhiễm không khí và đất. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần71 nghệ môi trường Nông Lâm.1. kim loại nặng. Cl/HF. CTR. Đặc trưng chất thải và các tác động tới môi trường từ các công đoạn luyện gang thép như sau : Bảng 3..Các nguồn nhiên liệu (dầu FO. DO) thường có chứa trong phạm vi công trường là một nguồn gây cháy nổ quan trọng. 3. CTR Luyện cốc Bụi (PM10). Đặc biệt là khi các kho (bãi) chứa này nằm gần các nơi có gia nhiệt. Nguồn tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án. chất phóng xạ. công . SO2. đốt lửa. VOCs. . từng loại thiết bị công nghệ và gây ảnh hưởng đến môi trường không khí. HCl/HF.

.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Lưu kho. Công đoạn phát sinh nhiều chất ô nhiễm nhất là giai đoạn luyện cốc. Ô nhiễm khí. axit. CO. VOCs.. (Đúc) Bụi (PM10).. ammoni. CO. kim loại nặng Bụi (PM10). kim loại. CO2. Dầu. Bụi.. CTR. pH. kim loại (Zn).10 chúng ta thấy. ồn Ô nhiễm khí. CO2.. VOCs. đất.. H2S. HCl/HF.. CO2. Bụi (PM10).. NOx. nếu không có các biện pháp hạn chế hiệu quả. sinh ra ozôn mặt đất. SO2. ồn Ô nhiễm khí. lò cao. xử lý phế liệu sắt Lò cao Dầu. nước. Lò hồ quang Tinh luyện thứ cấp Rót khuôn Cán nóng Cán nguội Bụi (PM10).. CO. mưa axit. NOx.. nước ngầm Lò ôxy Bụi (PM10). Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần72 nghệ môi trường Nông Lâm. VOCs. bụi dầu.. chất thải rắn. nước. ôzôn mặt đất. CTR. mưa axit Ô nhiễm khí. CO. SO2... VOCs. NOx. dầu. CO. CO. mùi Ô nhiễm nước. bụi phóng xạ.. dầu Kim loại. hầu hết trong các công đoạn sản xuất thép thì đều phát sinh các chất gây ô nhiễm không khí chủ yếu là bụi( PM10). nước. ôzôn mặt đất. nước. nước. nước. nước ngầm và lớp trầm tích Ô nhiễm đất.. Ô nhiễm nước. ồn Ô nhiễm khí. SO2... CTR. sinh ra ozôn mặt đất. Hg). ôzôn mặt đất Ô nhiễm khí. nước. xianua..CT Bụi (PM10). VOC. ồn Ô nhiễm không khí và nước mặt. nóng lên toàn cầu. Pb. CTR. chất thải rắn...kim loại. Bụi (PM10). kim loại Các hoá chất khác Phủ / mạ Xử lý nước thải Lọc khí Tàng trữ hoá chất Nhận xét: Qua bảng 3. Nhiễm bẩn đất và nước. công . Các chất này sẽ tác động tiêu cực tới môi trường không khí. nước. dầu. dầu. CTR. kim loại nặng. kim loại (Zn. Ô nhiễm không khí và nước mặt.

cặn dầu. Ngoài ra còn có những phát thải khác gồm VOC do loại vật liệu dễ bay hơi trong than cám gây ra. Ngoài ra phụ thuộc vào thành phần tạp chất của nguyên liệu đầu vào chủ yếu là sắt vụn và hợp kim. sàng lọc và khử bỏ các tạp chất (trong sắt). Các khí cháy ở vỉ lò có chứa bụi.  Khâu thiêu kết tạo khối.3 tấn SO2 2. khoáng chất không cần thiết (trong than). CO2. ở công đoạn này có thể phát sinh một số loại khí thải độc hại cần quan tâm Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần73 nghệ môi trường Nông Lâm. CO. NOx và các hạt. hơi axit (HCl. Theo UNEP. khi tạo ra 1 tấn khối kết. hoạt động sản xuất sẽ sản sinh ra một lượng khí thải gồm : Bảng 3. Theo UNEP. 28 kg CO2 2. HF) do nguyên liệu có chứa halogen. nghiền.3 kg NOx 2. các kim loại (gồm cả chất phóng xạ) bốc hơi ra từ nguyên liệu sử dụng.2 kg VOC 0. Tên khí thải Lượng thải CO. tạo viên Những phát thải ở quá trình thiêu kết tạo khối chủ yếu ở công đoạn xử lý nguyên liệu (gây ra bụi) và do đốt vỉ lò. 0. lỏng và rắn.1 kg Khí kim loại 65 kg  Khâu xử lý. quá trình sản xuất này có thể phát sinh ra 20kg CO. chuẩn bị nguyên liệu Hoạt động sản xuất chính của khâu xử lý và chuẩn bị nguyên liệu là vận chuyển bốc dỡ. 150kg CO2.2kg bụi và 0. công .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Thông thường quá trình sản xuất thép bằng phương pháp kết hợp sẽ sản sinh ra một lượng khá lớn các chất thải khí.5kg SO2.6kg NOx. 1. SOx. để sản xuất ra 1 tấn thép thô. Do vậy nguồn gây ô nhiễm môi trường chủ yếu sẽ là bụi và tiếng ồn. Nồng độ của các chất ô nhiễm trong khí thải phụ thuộc vào điều kiện cháy và nguyên liệu sử dụng.11: Lượng khí thải trong quá trình sản xuất thép theo UNEP.3 kg Bụi 1.

do đặc điểm của nguyên liệu đầu vào.  Khâu luyện cok Khí thải từ quá trình luyện cok có thể là gián đoạn và liên tục. Công đoạn tạo viên từ hỗn hợp quặng sắt. nước và chất kết dính thành những khối cầu đường kính 12mm và được làm rắn lại nhờ sấy và nung lên ở nhiệt độ 1. CO2. chất phóng xạ (210pb. Ngoài ra cũng như ở khâu tạo khối. cyanua. H2S. Khí thải của quá trình sản xuất này thường chứa các khí độc. các khí thải độc hại có thể giảm thiểu ở mức độ nào đó bằng cách lựa chọn các tham biến của quá trình và nguyên liệu một cách thích hợp. Khí thải của công đoạn này là một hỗn hợp phức tạp gồm hydro. liên quan đến các hoạt động đốt. chất phóng xạ (210 pb. 210Po) và hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC). HF. Các khí thải của quá trình cháy phần lớn thường được làm sạch bằng thiết bị lọc bụi tĩnh điện (ESP). methane. benzen. nitơ. 35kg khí CO2. 350g bụi và 500g khí NOx. hơi axit HCl. ammoni.3000C làm phát sinh một khối lượng lớn chất thải. hơi axit HCl. Do vậy. ở công đoạn sản xuất này cũng có tiềm năng phát sinh ra các loại khí độc hại khác như hơi chì.. cadimi. ống khói. CO. Khí thải có thể xuất hiện ở nhiều nguồn như cửa lò. nạp. sản phẩm đầu ra và chất thải được thể hiện một cách định lượng (chương 1). hơi nước. cadimi. có khả năng xử lý được những khối lượng khí thải lớn phát sinh trong quá trình kết khối nguyên liệu. oxy.. Khi tạo ra 1 tấn viên sản phẩm. 210Po) và hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC). nắp lò. hơi chì. Mối quan hệ giữa nguyên liệu đầu vào. HF. tôi. chuyển vận sàng. quá trình này sẽ sản sinh ra 470g khí CO. 100g khí SO2. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần74 nghệ môi trường Nông Lâm. tuy nhiên quá trình này phụ thuộc vào điều kiện hoạt động và nguyên liệu sử dụng. Đây là các loại khí có độc tính rất cao cần hết sức chú ý giám sát để thu gom và xử lý triệt để. đẩy. Bụi do ESP thu gom được thường đem phối kết và tái sử dụng. NOx. Thiết bị này có tác dụng tốt đối với bụi nhưng ít tác dụng đối với những phát thải khí. công .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên giám sát và xử lý đó là bụi.

Ngoài ra khí thải của công đoạn sản xuấtnày còn có mùi khó chịu nên cần phải được quan tâm xử lý nếu cơ sở sản xuất này ở gần khu dân cư. Bụi phát sinh chủ yếu là sắt và CaO. Lượng bụi này phụ thuộc vào hệ thống thổi khí. tách bụi. 85g Bụi hạt và 90g NOx. chất lượng vụn sắt). Khí phát thải có thể do gioăng cửa. Ngoài ra trong thành phần khí thải còn có cả H2 do khi nạp có lẫn hyđrôcacbon và hơi nước.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên dầu nhẹ. Khí thải của lò cao thường chứa vật liệu hạt. ngoài ra có thể chứa vụn kim loại nặng như kẽm. điều kiện vận hành (tốc độ luồng khí. lò cao sẽ thải ra môi trường một lượng khí thải gồm 1kg CO. khí thải phát sinh do rót kim loại nóng lên sắt vụn trong lò và khi nó tiếp xúc với khí và thành phẩn của nó phụ thuộc vào loại tạp chất trong sắt vụn. Thông thường khi sản xuất ra 1 tấn gang lỏng. Nếu hàm lượng CO khá cao thì có thể thu gom làm nguồn năng lượng giá trị. Lượng CO2 này phụ thuộc vào thiết kế bộ chụp khói ở miệng lò. hơi hắc ín. Thông thường lượng khí thải này được thu gom nhờ thiết bị lọc tĩnh điện. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần75 nghệ môi trường Nông Lâm. 140g SO2. Chính vì lẽ đó mà xưởng đúc có thể được trang bị hệ thống lọc. xỉ và vôi. Lượng bụi gom được có thể được kết khối để tái sử dụng. naphthalene.  Lò cao. còn không thì cho thoát ra ngoài. và tuỳ thuộc vào việc xử lý xỉ mà có thể chứa các lượng H2S và SO2 có mùi khó chịu. chủ yếu là sắt ôxyt và những hạt phát sinh trước đó trong quá trình tháo lò.  Luyện thép bằng lò oxy. polyaromatic hyđrocacbon (TAH) và các hạt ngưng tụ. nắp không kín và khắc phục bằng cách quan tâm chặt chẽ đến việc bảo dưỡng và vận hành. Khí và bụi thải ra từ miệng lò trong thời gian thổi ôxy. công . cũng như một số công đoạn phụ. Khí thải chủ yếu là CO và CO2. hoặc hệ thống lọc. Khi nạp nguyên liệu. hyđro cacbon. 300g CO2.

khí xả được dẫn qua buồng đốt để gia nhiệt cho dư lượng CO và các phần hữu cơ (quá trình này chủ yếu để bảo vệ sắt non chảy từ hệ thống tách rút. công . khí cháy được dẫn qua bộ trao đổi nhiệt để giảm nhiệt độ. Các chất khí phát sinh ở trong lò được rút lấy qua mái (được gọi là lỗ thứ 4) cũng như ở trong bộ tiền gia nhiệt cho bột sắt (gia nhiệt sơ bộ). phát thải chính của quá trình gồm : . 140g khí SO2. Ngoài ra còn có các phát thải khác sinh ra từ các công đoạn vận chuyển kim loại và tiền xử lý. Để giảm bớt sự tạo thành chất thải từ các nguồn này người ta có thể sử dụng khí trơ. Oxy được phun vào phía trên hoặc vào trong lớp xỉ có thể giúp khí xả cháy tốt hơn. tiếp đó có thể trộn với lượng khí thứ cấp được thu gom ở phía trên mái lò và thường được làm sạch bằng khí lọc. 85g bụi và 90g NOx. CO2. Những khí thải khác gồm các khí cháy do đổ nhiên liệu hoá thạch và các hợp chất hữu cơ có ở vụn sắt gồm chủ yếu là CO. vừa giảm khả năng tạo ra các hợp chất hữu cơ độc hại). nhưng có thể được khống chế để vừa giảm được mùi. nhờ vậy giảm được nhu cầu điện năng nói chung.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Các phát thải thứ cấp xảy ra trong thời gian thổi khí và do sự rò rỉ của nắp chụp khói phía trên lò và cũng được thu gom và xử lý giống như những phát thải khi nạp. Sau khi rời khỏi lò. khỏi bị quá nhiệt. Tiếp đó.Bụi. Với công nghệ hiện nay.Khí thải phát sinh từ không khí lọt vào lò qua những chỗ hở như cửa thoát xỉ và khu vực giữa thành lò và mái lò. Pb) bốc hơi từ lớp mạ hoặc sắt vụn đưa vào. Chúng cũng có khuynh hướng bay lên trên và được thu gom cùng các chất thải khi nạp và chất thải thứ cấp. chủ yếu là sắt ôxyt và các kim loại khác (Zn. Như vậy. .  Luyện thép bằng lò hồ quang (EAF) Luyện thép bằng lò hồ quang được dựa trên nguyên tắc làm nóng chảy sắt vụn nhờ nhiệt của hồ quang phát sinh giữa điện cực và vụn sắt. 30kg khí CO2. Lượng Zn trong bụi có thể chiếm 30% và toàn bộ Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần76 nghệ môi trường Nông Lâm. SO2 và NOx. khi sản xuất 1 tấn thép sẽ sản sinh ra 1kg khí CO.

Sản xuất ra 1 tấn sản phẩm ở công đoạn này sẽ làm phát sinh ra 14kg khí CO. người ta thường trang bị các hệ thống quạt thông thoáng tại chỗ.  Tẩy rỉ. Cd. cán nguội và tôi cũng sẽ phát thải vào môi trường các sản phẩm cháy của lò tôi. hơi dầu (vì có sử dụng dầu khi cán) và khí axit sinh ra khi tẩy gỉ. Gần 90% lượng bụi phát thải là phát thải sơ cấp. CO2.25kg NOx. Những phát thải chủ yếu của cán nóng bao gồm các loại khí và hạt sinh ra khi cháy do phải gia nhiệt thêm các vật đúc (như CO. Ngoài ra. VOC. Thành phần chất thải chủ yếu liên quan đến chất lượng sắt vụn. Ni. công . cán nguội và tôi. 51kg CO2. bụi hạt). Mặc dù thời gian nạp liệu ngắn. SO2. phụ thuộc vào chất lượng của nguyên liệu đầu vào. hoặc ở dạng khói dễ bay hơi khi sắt nóng chảy. Nồng độ của chất ô nhiễm trong khí thải có mức độ tuỳ thuộc loại nhiên Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần77 nghệ môi trường Nông Lâm. 3g khí SO2 và 27g VOC. SO2. khí axit (từ các công đoạn tẩy làm sạch kèm theo). Thông thường khi sản xuất 1 tấn thép tấm mạ sẽ sản sinh ra 35kg khí CO2. VOC và Bụi. Pb. NOx.  Khâu mạ. 100g bụi hạt và 0. khói kim loại (Zn. Ngoài ra khí VOC từ dây chuyền mạ được thu gom và tiêu huỷ bằng lò thiêu đốt. Để giảm thiểu tác động tiêu cực lên sức khoẻ công nhân làm việc trong các phân xưởng này.5kg CO. Cr). Theo UNEP.Những phát thải thứ cấp phát sinh ở những công đoạn nạp và tháo liệu. Hg.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên lượng bụi phát thải có thể lên 10-18 kg/1 tấn thép. Khí thải phát sinh từ khâu mạ và phủ sơn gồm chủ yếu là khí CO. 46g khí NO2 và 7g khí SO2. công đoạn sản xuất này có thể làm phát sinh một lượng khí độc cần phải được quan tâm đó là hơi kim loại (Zn. . NOx. 50g SO2. Ni. 21g khí NOx. nhưng những phát thải khi nạp chiếm một tỷ lệ lớn trong những phát thải thứ cấp. quá trình sản xuất 1 tấn thép đúc bằng lò hồ quang sẽ tạo ra khí thải gồm 2.  Khâu cán nóng. CrVI). Quá trình sản xuất ở công đoạn tẩy rỉ. VOC (các dung môi). phủ sơn .

2m /tấn gang trong đó chứa 10g chất rắn lơ lửng.110g amoni. Theo UNEP. trioafarat và các chất rắn khác.  Khâu thiêu kết tạo khối. để sản xuất ra 1 tấn thép thô.150g dầu mỡ. khi sản xuất ra 1 tấn thép cán sẽ phát sinh một lượng khí thải gồm 80kg CO2. Nước thải của nhà máy phụ phẩm chứa nhiều chất ô nhiễm tiêu biểu là cyanua. công . Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần78 nghệ môi trường Nông Lâm. phenol. kim loại nặng và dầu mỡ (0. quá trình sản xuất này sẽ sản sinh ra 1m3 nước thải có mức độ ô nhiễm cao chất rắn lơ lửng. Nước thải chủ yếu phát sinh từ khâu tạo viên. 20g dầu. . Nước thải từ các bãi xử lý nguyên liệu phải được thu gom xử lý. Theo tính toán. Tuy nhiên. Nước thải từ khâu sản xuất này không lớn chỉ khoảng 0. hoạt động sản xuất sẽ sản sinh ra một lượng nước thải sản xuất là 3m3 trong đó chứa : . .1. ngoài ra có VOC bốc ra từ dầu bôi trơn và trục lăn. giữ cho bánh xe và đường xá sạch sẽ và đặt địa điểm xử lý xa khu vực dân cư. tạo viên.8g gồm phenol. phần lớn lượng nước thải này được xử lý và tái sử dụng.  Luyện thép bằng lò oxy. . Theo UNEP.  Nguồn tác động đối với nước thải sản xuất.5kg).6kg chất rắn lơ lửng. chuẩn bị nguyên liệu Để khắc phục ô nhiễm bụi ở công đoạn này.  Khâu xử lý. cyanide.  Lò cao.  Khâu luyện cok. để tạo ra 1 tấn viên sản phẩm.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên liệu và điều kiện cháy. thường phun nước. O2 và 65g bụi. tách hạt lơ lửng và dầu mỡ.25kg NOx. 1g cyanide và 2g kim loại nặng. 0.

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Nước thải chủ yếu từ thiết bị rửa khí với khối lượng khoảng 0. Thông thường có lắp đặt xưởng tái sinh axit. 4g chất rắn lơ lửng và 1. Tuy nhiên để sản xuất ra 1 tấn thép đúc cũng sẽ có khoảng 0. Trong quá trình cán có sử dụng các tia nước phun vào để tróc vảy bề mặt tấm thép.  Nguồn tác động đối với chất thải rắn. vì vậy rất ít phải xử lý nước thải. kiểm tra pH và được tái sử dụng. Sản xuất 1 tấn thép ở công đoạn này sẽ làm phát sinh 1. độ pH và kim loại nặng đặc biệt là lượng CrVI. sắt ôxyt hoặc sắt sulphua nguyên chất. công . 4g chất rắn lơ lửng và 1. dầu mỡ. cán nguội và tôi. tuỳ theo loại axit dùng tẩy gỉ và quá trình tái sinh được áp dụng.  Khâu mạ. điều chỉnh pH và xử lý riêng. phủ sơn chứa một lượng đáng kể chất rắn lơ lửng.  Tẩy gỉ.  Luyện thép bằng lò hồ quang (EAF).4g kim loại nặng. trung hoà axit. do vậy lượng nước thải từ công đoạn này cũng sẽ bị ô nhiễm bởi lượng chất rắn lơ lửng và dầu mỡ.  Khâu cán nóng.1m3 nước thải có chứa các chất ô nhiễm gồm 5g dầu mỡ. Nước thải được xử lý chất lơ lửng. Nước thải từ các công đoạn làm sạch và mạ. Nước thải từ công đoạn này do vậy có mức độ ô nhiễm cao cần được thu gom triệt để. xưởng này bản thân có thể tạo ra chất thải axit (được xử lý giống như các axit phế thải). Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần79 nghệ môi trường Nông Lâm. nhũ tương dầu (khi cán nguội) và chất axit (tẩy gỉ). Cần “phá vỡ” nhũ tương để có thể khử dầu.1m /1 tấn gang và thông thường chứa 5g dầu. Nước thải có thể chứa chất lơ lửng. khử chất lơ lửng rồi mới thải ra ngoài. dầu. kim loại hoà tan.5m3 nước thải chứa 75g chất rắn lơ lửng và 75g dầu mỡ. Tuy nhiên thông thường lượng nước thải này được dùng lại theo chu trình kín. EAF thường được vận hành với hệ thống làm mát theo chu trình kín. phủ sơn.4g kim loại. kết tủa kim loại trước khi điều chỉnh pH.

 Luyện thép bằng lò oxy. điện.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Chất thải rắn từ quá trình sản xuất : Trong hoạt động của nhà máy. từ các phân xưởng sửa chữa xe máy.  Khâu luyện cok. Thông thường khi sản xuất 1 tấn thép sẽ thải ra 131kg xỉ. vận chuyển nguyên vật liệu.4kg bụi và 19kg bùn. gạch chịu lửa.. Theo UNEP. 0. Các chất thải rắn và phụ phẩm gồm cặn thép.  Luyện thép bằng lò hồ quang (EAF). nghiền hoặc kết khối dùng làm nguyên liệu cho ngành xây dựng và sản xuất xi măng. vật liệu chịu lửa qua sử dụng. cơ khí... 4kg gạch chịu lửa phế thải. Lượng chất thải rắn khi sản xuất 1 tấn gang sẽ là 324kg xỉ. 56kg bùn thải. xỉ. 4kg grit. bùn thải của BETP. Có thể xử lý nó bằng nhiều cách như làm nguội.  Lò cao. Chất thải rắn sinh hoạt : Lượng chất thải rắn trong sinh hoạt của cán bộ công nhân của nhà máy. 16kg vẩy sắt. công . hoặc nếu được lắp thiết bị để khử bỏ một số nguyên tố cần thiết có thể tận dụng phần lớn cho công đoạn kết khối.8kg dầu và 54kg các loại khác. thành phần bao gồm các loại văn phòng phẩm qua sử dụng. bùn gom từ thùng chứa. thực phẩm thừa và bao bì các loại. Các chất thải rắn đặc trưng của công đoạn sản xuất này là gạch chịu lửa sau khi dùng. 4kg gạch chịu lửa. 25kg bùn. xỉ than. bụi và bùn. để sản xuất ra 1 tấn thép thô. 14kg vẩy sắt và 65g dầu thải. sản phẩm. Lượng chất thải rắn này thông thường có thể được tái sử dụng (bùn BETP) hoặc chuyển đến nơi chứa rác.. hoạt động sản xuất sẽ sản sinh ra một lượng hất thải rắn đáng kể chủ yếu là xỉ với 455kg. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần80 nghệ môi trường Nông Lâm. từ các thiết bị xử lý bụi. chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ các quá trình luyện cán thép. Xỉ là phụ phẩm chính của lò. Bùn thải của hệ thống làm sạch khí được xử lý các tạp chất và tái sử dụng chuyển đến bãi rác. 0.

Lượng chất thải rắn này có thể được tái chế một phần để tái sử dụng. Lượng chất thải rắn này một phần được tái chế (đoạn thép).  Tẩy gỉ. 14kg vẩy sắt. Gạch chịu lửa (thải ra từ lò tái gia nhiệt). lò luyện cok. Chất thải rắn và phụ phẩm bao gồm các đoạn thép thừa và đặc biệt là sẽ có một lượng đáng kể bùn của bể tẩy gỉ. lò cao. vật liệu. bùn xử lý. 3.25kg bùn xử lý và 2kg xỉ kẽm.8kg vẩy thép.8kg bùn tái sinh axit. bụi lò để luyện kẽm. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần81 nghệ môi trường Nông Lâm.  Khâu mạ. Chất thải rắn và phụ phẩm của công đoạn sản xuất này gồm vẩy thép hoặc các đoạn thép cắt (thường đưa trở lại dùng ở xưởng kết khối hoặc BOF).  Nguồn tác động do tiếng ồn. Khi dự án đi vào hoạt động. phủ sơn. bụi lò và gạch chịu lửa. máy quạt.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Quá trình sản xuất cũng sản sinh ra một lượng đáng kể chất thải rắn chủ yếu bao gồm xỉ.  Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải.2kg bùn xử lý. máy cán nóng. 0. Theo UNEP. sản phẩm của nhà máy. cán nguội và tôi. lò thiêu kết. dầu mỡ và các chất khác. Lượng chất thải rắn như xỉ có thể dùng làm đường.  Khâu cán nóng.. khi sản xuất 1 tấn thép sẽ làm phát sinh 0. máy đúc liên tục. Chất thải rắn và phụ phẩm gồm những đoạn sắt. Lượng chất thải rắn thường không lớn ví dụ như sản xuất 1 tấn thép cán sẽ có 1. bùn bể chứa và xỉ kẽm. bùn ở thiết bị xử lý nước. lò luyện thép. máy nén khí và các phương tiện vận chuyển nguyên liệu. máy cán nguội.. tiếng ồn phát ra chủ yếu từ các động cơ máy bơm.0kg bùn và 1. lượng chất thải rắn sẽ gồm 146kg xỉ. Quá trình sản xuất 1 tấn thép đúc.15kg dầu và 0. công .7kg dầu mỡ. bùn của xưởng xử lý nước thải và bùn tái sinh axit. 31kg các loại chất thải rắn khác. Thông thường khi sản xuất 1 tấn sản phẩm sẽ có một lượng chất thải rắn gồm 1.

Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần82 nghệ môi trường Nông Lâm. Tiếng ồn có thể sinh ra từ các van điều áp và nổ xỉ. . Đối tượng và phạm vi tác động. luyện cok. luyện thép. Thông thường tại khu vực lò hồ quang mức ồn lớn nhất có thể tới 113dBA.Từ công đoạn thiêu kết. .Nguồn ô nhiễm nhiệt của công đoạn lò cao. .Nguồn ô nhiễm nhiệt của công đoạn thiêu kết. Nước thải sản xuất và lân cận Thuỷ vực nước trong khu Nước thải sản xuất vực dự án Chất thải rắn từ quá trình Địa chất.  Nguồn tác động ô nhiễm nhiệt .  Luyện thép bằng lò hồ quang (EAF) Tiếng ồn tại các nhà máy luyện cán thép đều lớn do va đập của kim khí.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên  Khâu liên kết tạo khối. nước ngầm khu sản xuất và sinh hoạt của vực thực hiện dự án.12: Đối tượng. quy mô tác động trong giai đoạn hoạt động.  Lò cao. Môi trường đất của quá trình sản xuất thép.Nguồn ô nhiễm nhiệt của công đoạn đúc liên tục.  Nguồn tác động do rung.2. công . luyện cok. Đối tượng bị tác động Môi trường không khí Yếu tố tác động Quy mô tác động Bụi. . .Từ công đoạn vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm. tạo viên.Từ công đoạn lò cao.1. cán nóng. luyện thép. Các thiết bị quạt gió dùng trong quá trình thiêu kết tạo khối cũng có thể gây ra tiếng ồn nếu không được lắp bộ giảm âm hoặc bảo dưỡng thích hợp. 3.3. các chất khí độc hại Môi trường không khí phát sinh từ các công đoạn khu vực thực hiện dự án Môi trường nước. Thống kê và đánh giá đầy đủ các đối tượng và quy mô chịu tác động trong quá trình hoạt động của dự án đối với từng công đoạn sản xuất theo bảng sau : Bảng 3.

Phương trình tính toán nồng độ chất ô nhiễm “C” tại một điểm bất kỳ có toạ độ (x. khí thải. Vì vậy việc tính toán nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán ra môi trường không khí xung quanh.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Hệ sinh thái công nhân Nước thải.z) = 2π . m Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần83 nghệ môi trường Nông Lâm.u. công . Áp dụng mô hình khuếch tán chất ô nhiễm không khí theo hàm Gauss để xác định nồng độ chất ô nhiễm không khí do nguồn thải lò cao gây ra. khí thải. tiếng ồn.1. dưới nước) cư xung Bụi. khí thải.3. phương gió thổi.σ σ exp  2   2. nhân làm việc Khu quanh dân Hệ thống công nhân thải rắn. lò luyện thép) và các nguồn thải thấp (các ống thải khác) nằm bên tường nhà hoặc trên mái nhà xưởng sản xuất chính. 3. nước thải chất Dân cư xung quanh khu thải rắn. y.Khoảng cách tới nguồn thải theo phương x. đặc tính kỹ thuật của các nguồn thải. Đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động. động của dự án. z .z) . Bụi. rung trong nhà máy.3. rung vực thực hiện dự án động.Nồng độ chất ô nhiễm tại điểm có toạ độ x. chất thải Hệ sinh thái khu vực rắn trong giai đoạn hoạt thực hiện dự án (trên cạn. tiếng ồn. nước thải chất Công động. cần phải xác định được đặc điểm.y.σ  y z y   2    ( Z + H e ) 2    (Z − He )  exp − + exp −    .  Đánh giá tác động đến môi trường không khí xung quanh. y.  Đặc điểm nguồn thải.y. mg/m3  2 2 2σ z  2σ z          Trong đó : C(x. mg/m3 x . z) được xác định như sau:  − y2  M C(x. Nguồn thải khí trong công nghệ luyện cán thép bao gồm nguồn thải cao (ống khói lò thiêu kết.

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên

y - Khoảng cách từ điểm tính trên mặt phẳng ngang theo chiều vuông góc với trục của vệt khói, cách tim vệt khói, m z - Chiều cao của điểm tính toán, m M - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải, mg/s u - Tốc độ gió trung bình ở chiều cao hiệu quả (H) của ống khói, m/s σy - Hệ số khuếch tán của khí quyển theo phương ngang, phương y, m σz - Hệ số khuếch tán của khí quyển theo phương đứng, phương z, m σy = 156 X 0,894 Với x ≤ 1km : σz = 106,6 X1,149 + 3,3 Với x > 1km : σz = 108,2 X 1,098 + 2,0 x – Toạ độ khoảng cách trên mặt đất tính từ chân ống khói theo chiều gió thổi (km) y- Toạ độ điểm tính trên mặt đất, theo trục thẳng góc với trục x (km) H - Chiều cao hiệu quả của ống khói (m) H = h + ΔH h – Chiều cao thực tế của ống khói (m) ΔH - Độ nâng cao của luồng khói (m) F – Hệ số nổi của luồng khói (m4/s3) Xf – Khoảng cách từ điểm nâng cao vệt khói đến ống khói theo chiều gió (m) u – Vận tốc gió ở độ cao thực tế của ống khói (m/s). Trên cơ sở áp dụng công thức tính tải lượng ô nhiễm do tổ chức WTO đưa ra kết hợp với mô hình dự báo theo hàm Gauss, chúng tôi đưa ra các bảng kết quả nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong giai đoạn thực hiện dự án kèm theo việc so sánh với quy chuẩn cho phép đối với môi trường không khí xung quanh QCVN 19:2009/BTNMT để đánh giá tác động của các chất ô nhiễm đối với môi trường khu vực.

Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần84 nghệ môi trường Nông Lâm. công

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên

Bảng 3.13: Dự báo tải lượng( M) các chất gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn thực hiện dự án
Tên chất ô nhiễm SO2 CO Bụi NOX 2,926 1,25 0,5 1,35 ρX( kg/m3) (1) 150 150 150 150 BX(kg/h) (2) 0,683.10
-2

VX(m3/kg) (3)

MX (mg/s) (4) 0,832 0,356 0,033 0,382

1,865.10-2 0,159.10-2 0,679.10-2

Chú thích: - (1): Trọng lượng riêng của khí ở điều kiện chuẩn - (2): Lượng nhiên liệu sử dụng trong 1 giờ (kg/h), với công suất 40004800 tấn/năm, dự báo B=150 (kg/h) - (3): Lượng khí trong sản phẩm cháy, áp dụng phương pháp tính toán cân bằng vật chất, WTO đưa ra thể tích tương đối khi đốt cháy nhiên liệu. - (4): Tải lượng các chất ô nhiễm; Mx = (103 . Vx . B . ρX) / 3600 mg/s Bảng 3.14: Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm tính theo mô hình Gauss.
X SO2 CO Bụi NOX H D M U x y (m) (m) (mg/s) (m/s). (m) (m) 5 5 5 5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,832 0,356 0,033 0,382 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 5 5 5 5 σz 255 255 255 255 σy 217 217 217 217 Z C QCVN (m) (mg/s). 19:2009 ( B) 8 2108 1500 8 1278 1000 8 312 200 8 1355 1200

Nhận xét: Qua bảng 3.14 trên chúng ta thấy, trong quá trình hoạt động của dự án thì nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí được dự báo là sẽ ở mức vượt QCVN 19:2009 từ 1,2-1,5 lần. Như vậy, đòi hỏi chúng ta cần có các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và xử lý có hiệu quả, nếu không thì sẽ có tác động không nhỏ trước hết là đối với sức khỏe công nhân, sức khỏe người dân và suy giảm chất lượng môi trường.

Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần85 nghệ môi trường Nông Lâm. công

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên

 Đánh giá mức độ tác động từ các công đoạn sản xuất tới môi trường không khí. Theo đánh giá ban đầu thì hầu hết tất cả các giai đoạn của quá trình luyện gang thép đều có những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường không khí ở mức độ ít hay nhiều, thường xuyên hay không thường xuyên. Việc đánh giá được mức độ tác động từ mỗi công đoạn tới chất lượng môi trường không khí sẽ giúp chúng ta đưa ra các biện pháp khắc phục hiệu quả nhất. Từ việc phân tích đánh giá các tác động đối với chất lượng môi trường không khí, kết hợp với nghiên cứu đặc điểm quy trình sản xuất thép, chúng tôi xin đưa ra bảng đánh giá mức độ tác động từ các công đoạn sản xuât tới môi trường không khí xung quanh. Nhận xét: Bảng 3.15 trên cho thấy trong các công đoạn sản xuất thép thì công đoạn luyện cốc, lò cao, cán nóng, cán nguội được đánh giá là có tác động mạnh nhất tới môi trường không khí. Tiếp đó, có tác động trung bình là các công đoạn: Tạo khối kết viên, lò hồ quang, lò oxi, tinh luyện thứ cấp, rót khuôn, phủ mạ.... Ngoài ra trong giai đoạn hoạt động của dự án , chất lượng môi trường không khí còn bị biến đổi ít nhiều do các khí tải từ các phương tiện vận chuyển sắt thép. Tuy nhiên, tác động từ nguồn này không đáng kể, vì cả nhà máy chỉ có 2 chiếc xe tải và một chiếc xe con. Có thể ước tính tải lượng ô nhiễm bụi và một số khí khác do các phương tiện vận chuyển trong giai đoạn hoạt động như sau. Bảng 3.16. Ước tính tải lượng ô nhiễm do các phương tiện giao thông. Chất ô nhiễm Tải lượng ô nhiễm (g/km) 1 xe ô tô khi tiêu thụ 1000 2 xe ô tô khi mỗi xe tiêu thụ lít Bụi SO2 NO2 CO 41,17 1.117,65 1.100 26.823,3 123,53 3.352,9 3.300 80.470,6 1.500 lít.

Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần86 nghệ môi trường Nông Lâm. công

6 10 Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) 106 .11.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên VOC Pb 2.17: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt Chât ô nhiễm Không xử lý BOD5 225 .811. Tổng P.725 Tổng N 30 . phục vụ nông nghiệp.270.  Tác động của nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn. Sự ô nhiễm này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích sử dụng nước phục vụ sinh hoạt. nếu không được quan tâm xử lý cũng làm cho các chỉ tiêu như BOD. nước mặt bị ô nhiễm do nước thải sản xuất không được xử lý.275. công . nước mưa mang theo các chất ô nhiễm ở công trường cùng với nước thải sinh hoạt của công nhân sẽ làm ô nhiễm nước mặt của khu vực dự án.34.102.6 50 133 .17) Bảng 3. Trong giai đoạn thi công cũng như trong giai đoạn vận hành của một dự án ngành công nghiệp luyện gang thép đều tác động đến chất lượng nước mặt của vùng dự án. * Tác động của nước thải sinh hoạt. của nhân dân trong vùng..8 264.20 Vi sinh (NPN/100ml) Tổng Coliform Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) Xử lý bằng bể tự hoại QCVN 14 : 2008/btnmt ( Cột B) 85.109 (Nguồn : CETIA) Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần87 nghệ môi trường Nông Lâm.5 100 17.6 88.71P  Đánh giá tác động đến môi trường nước.. Đặc biệt trong quá trình thi công.23P 6. Ngay cả nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt. Trong quá trình vận hành sản xuất. Tổng N.270 TSS 350 .8 50 2.. Coliform.. trong nước thải chung của quá trình luyện gang thép cũng rất cao( Bảng 3.32 . TSS.5 .4 .60 Tổng P 4 .

50( m3/ngày) Lượng nước thải sinh hoạt( thất thoát 10%) khoảng 6.07 444-667 44-88 2.85-14. đã sử dụng 50 công nhân. Tổng khối lượng ô Tải nhiễm 2.18: Dự báo tải lượng gây ô nhiễm môi trường nước trong quá trình đi vào hoạt động ( với dự kiến số lượng công nhân thi công là 50 người) stt 1 2 3 4 5 6 Thông số BOD5 COD Chất lơ lửng Tổng Ni tơ Tổng Photpho Colifom Đơn vị g/người/ngày g/người/ngày. g/người/ngày.07 444-667 lượng Tổng chất rắn mg/l lơ lửng (TSS) photphat 5 mg/l 6 10 2.9 60-90 6-12 0. có thể dự báo ở bảng sau: Bảng 3.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Trong giai động hoạt của nhà máy. 2.75 m3/ngày) Căn cứ vào tiêu chuẩn thải vào môi trường của 1 người trong 1 ngày.6-1. do đó lượng nước thải sinh hoạt của số công nhân cũng có những tác động ít nhiều tới chất lượng nguồn nơi tại đây.85-14. So sánh tải lượng ô nhiễm nước trong giai đoạn hoạt động với QCVN 14/2008 TT 1.08-0.70 kg/ngày 0.4-4 106-109.095 kg/ngày 3-4.2 kg/ngày lượng (mg/lit) 333-400 11.02-0. 3.9-29 Bảng 3. Tổng lượng nước sử dụng( mức bình quân 150 lít/ người/ ngày) 150(lít)*50 người = 7. MPN/100ml Khối lượng 45-54 1. Tác động của một dự án luyện gang thép đến chất lượng nước mưa có thể được dự báo thông qua vấn đề thải các chất ô nhiễm vào khí quyển.25-2.3-0. g/người/ngày.6 kg/ngày 0. Các chất Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần88 nghệ môi trường Nông Lâm. công .19.9-29 * Tác động của nước mưa chảy tràn. g/người/ngày.5 kg/ngày 0. 4 Thông số pH  BOD5 COD Đơn vị mg/l mg/l Giá trị C A 5-9 30 50 500 Tải B 5-9 50 100 1000 (mg/lit) 333-400 11.

áp dụng mô hình tính toán như sau . ô nhiễm hữu cơ (dịch chiết trong bãi rác). I . Nước mưa còn có thể bị ô nhiễm khi chảy qua các khu vực sân bãi có chứa các chất thải ô nhiễm như bãi rác.6 0.. rác). Tính chất ô nhiễm của nước mưa trong trường hợp này bị ô nhiễm cơ học (đất. I. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần89 nghệ môi trường Nông Lâm. k .Diện tích lưu vực (m2). kim loại nặng và dầu mỡ. Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn trên khu vực của nhà máy luyện gang thép đối với môi trường khu vực.20.. khí thải và khoảng 5% sử dụng cho các nhu cầu khác. nên nước mưa cũng có thể làm ăn mòn các vật liệu kết cấu và công trình trong khu vực.4 2001. Imax= 90(tháng 8) Imin=60(tháng 12) k 0.Hệ số dòng chảy (k=0. Trong đó khoảng 70% lượng nước được sử dụng để làm nguội các loại lò. các chất khí độc hại có tính axit (SO2.Cường độ mưa (mm/h).278 . ô nhiễm hoá chất. F.6 200 200 F(m2) 3002. NO2.).6).Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên ô nhiễm phát sinh trong quá trình sản xuất luyện gang thép bao gồm bụi.6 Q (m3/s)  Tác động của nước thải sản xuất. cát. công .Lưu lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực : Q = 0. Ước tính lưu lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực. Bảng 3. khu vực bồn chứa nhiên liệu.. khi gặp mưa các chất ô nhiễm này sẽ dễ dàng hoà tan vào trong nước mưa làm cho nước mưa bị ô nhiễm không thể sử dụng được. I(mm/h).. Vấn đề ô nhiễm nước mưa sẽ kéo theo sự ô nhiễm nguồn nước ngầm tại khu vực nhà máy và nguồn nước mặt của các thuỷ vực tiếp nhận và từ đó gây tác động đến môi trường khu vực. kim loại. Lượng nước sử dụng trong quá trình luyện cán thép thường từ 1500 1700 m3cho 1 tấn thép. 25% được sử dụng để làm nguội thiết bị. F (m3/s) Trong đó : k. Ngoài ra do sự hoà tan các chất khí có tính axit.

Lò cao (tháp hấp thụ chất thải) : Chưa xử Tấn SP 12.3 lý 4500tấn 55350 BOD5 (kg/ U) TSS (kg/U Tổng N (kg/ U) Tổng P (kg/ U) Các chất ô nhiễm khác Tên Kg/U 29.. cán thép. thì ngoài quá trình cốc hoá. Về đặc điểm chất lượng nước thải của ngành công nghiệp luyện gang thép. luyện gang thép.039 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần90 nghệ môi trường Nông Lâm.21: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải của ngành công nghiệp luyện gang thép Xưởng luyện gang thép Đơn vị (U) Khối lượng chất thải (m3/U) I. có chứa nhiều các chất bẩn. Đối với các khu vực sản xuất khác của công nghệ luyện gang thép. Tuy nhiên còn một phần đáng kể nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt được thải trực tiếp ra các nguồn tiếp nhận như ao. Để xác định tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải của ngành công nghiệp luyện gang thép( công suất 4000-4800 tấn/năm. Phần lớn nước thải sản xuất khi thải ra môi trường đều không được xử lý. lượng dầu mỡ này phần lớn chưa được thu gom xử lý. Do đó.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Phần lớn nước ở khu vực các lò cao được sử dụng lại trong vòng cấp nước tuần hoàn.023 103. trung bình 4500 tấn/năm). chất độc hại còn có dầu mỡ khoáng. hồ. có màu và nhiều váng dầu dễ gây nguy hại đối với môi trường xung quanh và nhất là đối với các nguồn tiếp nhận nước thải trong khu vực.5 0.01 45 0.27 1215 - Phenol F CN 0.. cần phải có các biện pháp xử lý thích hợp và hiệu quả. công . sông suối xung quanh các nhà máy luyện gang thép. nước thải có hàm lượng cặn lơ lửng tương đối cao.3 131850 0. có thể áp dụng phương pháp tính nhanh theo hệ số ô nhiễm của WHO đối với đơn vị sản phẩm như sau Bảng 3.

Hệ thống loại bỏ ga Chưa xử Tấn SP 0.Thiết bi lắng .023 103.5 0.Làm lạnh : Chưa xử Tấn SP 1.0001 0.5 - bông/lắng 4500tấn IV. Hệ thống Thông gió .5 6570 0.27 1215 - Phenol F CN 175.049 lý Kết 4500tấn Tấn SP 2700 0. Lò thổi ô xy .5 F CN II.5 0.5 lý Kết 4500tấn Tấn SP 2250 0.011 49.9 8550 657 0.034 153 0.3 0.25 0.0001 0.6 0.5 0.13 0.5 0.0005 2.5 2250 - - - - - bông/lắng 4500tấn Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần91 nghệ môi trường Nông Lâm.006 27 0.45 0.5 F CN Tái và clo hoá kiềm chế Tấn SP 4500tấn 0.023 103.6 2700 220.001 Đông kết Tấn SP hóa học clo hoá kiềm và 4500tấn - 12.3 55350 1. công .01 45 0.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Chất lắng Tấn SP đọng 4500tấn - 12.001 4.Làm lạnh : Chưa xử Tấn SP 0.55 2475 0.5 0.009 40.5 Phenol 0.39 1755 0.146 lý Kết 4500tấn Tấn SP 8550 1.001 4.018 - Phenol 55350 585 81 4.45 - bông/lắng 4500tấn III.5 0.039 175.9 0.

Trong giai đoạn hoạt động của dự án thì ít nhiều đã tác động tới môi trường đất. gầu rót và gầu chuyển Từ hệ thống lọc bụi Tổng gạch chịu lửa và nhỏ và bột Bột mịn 5.  Đánh giá tác động tới môi trường đất.015 Khối lượng (tấn/năm) 16. oxit sắt có lẫn canxi và silic oxit sắt Hỗn hợp của xỉ sắt Hỗn hợp của oxit canxi và oxit sắt gầu rót Gỉ sắt Gạch chịu lửa phế thải Bụi Máy đúc Lò hồ quang..146 657 0.041 5. kết hợp với nghiên cứu đặc điểm quy trình sản xuất thép.888 quang. công ..9 lý Kết ..731 29.23 sau: Bảng 3. đặc điểm và khối lượng chất thải rắn phát sinh từ các công đoạn sản xuất của ngành công nghiệp luyện gang thép được xác định theo bảng 3...9 8550 0. Lò hồ quang điện : Chưa xử Tấn SP 1. 4500tấn Tấn SP 8550 1.. trong đó chủ yếu là do các loại chất thải rắn  Đặc điểm và lượng chất thải rắn từ các công đoạn sản xuất Theo tài liệu của UNEP cho thấy.675 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần92 nghệ môi trường Nông Lâm..Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên V. chúng tôi xin đưa ra bảng đánh giá mức độ tác động từ các công đoạn sản xuât tới môi trường không khí xung quanh..23: Đặc điểm và khối lượng chất thải rắn ở các công đoạn sản xuất Chất thải rắn Xỉ sắt Nguồn gốc Lò hồ Thành phần Đặc điểm Kích thước không đồng nhất hạt nhỏ Viên kích thước 2..034 153 - - - - - bông/lắng 4500tấn Từ việc phân tích đánh giá các tác động đối với chất lượng môi trường không khí..

Cu và Fe thường ít được cây trồng hấp thụ nên ít gây độc hại tiềm tàng. Nhìn chung đất trong khu vực nhà máy sẽ có hàm lượng carbon tổng số khoảng 1. các khu vực bị ảnh hưởng của bụi than theo đường khí thải.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên (Nguồn : UNEP)  Các tác động của chất thải đối với môi trường đất.2. Nguyên nhân làm cho phản ứng của đất mang tính kiềm là hàm lượng Ca2+ và Mg2+ trong đất cao. kim loại nặng trong đất ở các khu vực bị ảnh hưởng của chất thải có hàm lượng tương đối cao hơn các khu vực khác và sự phân bố thường theo quy luật sau : Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần93 nghệ môi trường Nông Lâm. Giá trị pH thường đạt 6. bãi vật liệu xây dựng. Do tầng đất ở các bãi này nông cạn (5-10cm) nên sự phát triển cây trồng bị hạn chế nhiều.7. Hàm lượng Zn. dolomit.6-1. đá vôi (chất xúc tác trong quá trình nung chảy thép). Khu vực có độ pH cao nhất là các bãi thải xỉ của công nghiệp luyện gang thép. phản ứng của đất khu vực bãi thải hoặc gần bãi thải có xu hướng kiềm hơn so với nền xung quanh. Sự thoái hoá tính chất vật lý của đất là yếu tố cơ bản hạn chế sinh trưởng của cây trồng ở các bãi xỉ. dẫn đến giảm năng suất của cây trồng. * Tác động của kim loại nặng . dầu mỡ. Do nước mưa rửa trôi xuống nguồn nước xung quanh và theo nước thâm nhập vào các vùng đất thấp nên càng gần các nhà máy luyện gang thép độ pH trong đất càng cao.8 . Hàm lượng chất hữu cơ và carbon trong đất tăng lên ở khu vực có bãi xỉ than. Nhìn chung. công . * Thay đổi tính chất nông học của đất.7%. Theo các sô liệu nghiên cứu của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp. Hàm lượng kim loại nặng trong đất ở khu vực bị ảnh hưởng của chất thải có xu hướng tăng tuy chưa đạt đến hàm lượng tối đa cho phép. Nguồn gốc của chúng là từ xỉ gang. tuy nhiên nó lại tích luỹ nhiều trong đất nên làm giảm tính cơ lý của đất.

8%).0. Trong đó vùng bị ảnh hưởng nhiều nằm ở bãi thải của nhà máy cốc hoá với sự tích đọng hàm lượng Pb cao.Riêng các bãi thải xỉ luyện thép có tích luỹ nhiều hàm lượng Pb và Zn. . đối với các khu vực khác thì thấp hơn (0. công . khu lò cao và khu luyện gang.40-10.. Zn và Cu có trong quặng sắt và luyện thép).Đối với vùng đất canh tác nằm gần các bãi xỉ quặng.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên . Hàm lượng dầu trong đất thường cao nhất ở khu vực tưới nước thải của nhà máy luyện cốc (9.Tuỳ thuộc vào nguồn thải mà hảm lượng của kim loại cao hay thấp (As có trong than và nước cốc. * Tác động của các chất hữu cơ. Hàm lượng phenol và xianua ở các khu vực bị ảnh hưởng là rất cao và có khả năng gây độc.Đối với các khu canh tác ở địa hình dốc thì vị trí dưới thấp sẽ tích luỹ nhiều kim loại nặng hơn vị trí cao. Theo các nghiên cứu của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (1995) thì sự di động của kim loại nặng trong môi trường đất ở khu vực các nhà máy luyện gang thép cho thấy : .8%). đất bị ảnh hưởng gián tiếp do nước thấm qua bãi vào đất.. Khu vực có hàm lượng phenol cao nhất là khu có nước thải luyện cốc. Bãi thải xỉ cốc hoá có tích đọng Cu.50 ppm. Pb và Zn. Các chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường đất với các mức độ khác nhau. gấp từ 10-11 lần so với các khu vực không bị ảnh hưởng của chất thải. Pb có trong quặng sắt và phụ gia.1 . Lượng phenol ở đây thường dao động trong khoảng 10. bãi thải luyện thép có hàm lượng Pb và Zn ở mức trung bình. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần94 nghệ môi trường Nông Lâm.Đối với các ruộng lúa sử dụng nước thải để tưới thì ruộng đầu nguồn có hàm lượng kim loại nặng cao hơn. . Hàm lượng xianua trong đất thường xuất hiện ở khu vực gần mương nước thải của nhà máy cốc hoá. .

.. công .đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cơ người gây ra các bệnh về phổi. Tiếng ồn là nguồn gây ô nhiễm khá quan trọng trong hoạt động sản xuất của nhà máy luyện cán thép. người trực tiếp tham gia các hoạt động của dự án. sau là sức khỏe của người dân xung quanh dự án. * Tác động tích cực: . Đối với các công đoạn mà công nghệ luyện gang thép có sinh nhiệt. mái nhà xưởng sẽ làm cho nhiệt độ bên trong nhà xưởng tăng cao.Tăng thu nhập cho một số bộ phận người dân: Chủ quán cơm. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời gian dài sẽ làm cho thính lực giảm sút.Giaỉ quyết một phần nhu cầu việc làm cho người dân nơi đây . Ngoài những tác động tích cực trên thì dự án đã có những tác động tiêu cực tới đời sống xã hội cũng như sức khỏe người dân nơi đây. xung quanh dự án. CO2. SO2.. .. chủ quán nước. dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp.  Đánh giá tác động của giai đoạn hoạt động tới xã hội và sức khỏe con người. NOX.Góp 1 phần nhỏ cho tăng trưởng kinh tế chung của toàn phường.. trước hết là sức khỏe của công nhân. giảm năng suất lao động. Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây các ảnh hưởng xấu đến môi trường và trước tiên là đến sức khoẻ của người công nhân trực tiếp sản xuất như mất ngủ. CO. . ..Sẽ tác động tới an ninh trật tự trong phường.. thì tổng các nhiệt lượng do công nghệ sinh ra cùng với nhiệt bức xạ mặt trời truyền qua tường. ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình hô hấp của cơ thể con người. phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân. mệt mỏi. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần95 nghệ môi trường Nông Lâm. + Tác động bởi các chất ô nhiễm trong không khí: bụi.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên  Đánh giá tác động do tiếng ồn và độ rung. tác động xấu đến sức khoẻ và năng suất lao động.Tác động xấu đến sức khỏe con người. * Tác động tiêu cực. gây tâm lý khó chịu.

động đất. Sự lan truyền các chất ô nhiễm trong không khí còn gây ra các tác động đến sức khỏe của người dân. đối tượng và phạm vi tác động cùng với các phương pháp đánh giá tác động của dự án trong các giai đoạn tiến hành đến môi trường tự nhiên và sức khỏe con người. . NO2. .. Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần96 nghệ môi trường Nông Lâm. . .1.. CO2. cháy túi vải lọc bụi. Đặc biệt. đến cây trồng..1. sau đây sẽ là bảng tổng hợp tất cả các nguồn tác động. BOD.. HCl.4..  Các rủi ro về sự cố môi trường . nguồn nước xung quanh nhà máy ít nhiều bởi các chất thải từ nhà máy như: các chất dầu mỡ.Khí độc hại (CO. Trên cơ sở phân tích nguồn tác động.. cháy túi vải lọc bụi. sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án. 3. lò cao..Các tác động của thiên nhiên như lún sụt đất. HF).Sự cố nổ lọc bụi tĩnh điện..4.Bụi (TSP.Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm.  Nguồn gốc.  Các yếu tố xác định .Rủi ro sự cố hỏng hệ thống băng tải vận chuyển. Dự báo rủi ro. .. Người dân sử dụng nguồn nước này nếu không được xử lý thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên da.Rủi ro sự cố do nổ lọc bụi tĩnh điện. SO2. công nhân bị tác động mạnh của tiếng ồn tại nhà máy gây các bệnh liên quan đến thính giác.Rủi ro sự cố lún sụt lò thiêu kết.Quá trình thải chất độc hại từ công nghệ luyện cán thép. .. PM10). . lò luyện. của từng giai đoạn hoạt động của dự án. vật nuôi trong bán kính <1km tính từ địa điểm xây dựng dự án + Tác động bởi các chất ô nhiễm từ nhà máy thép trong nguồn nước.3. 3. công . Tổng hợp đánh giá tác động trong tất cả các quá trình của dự án.

Bụi khuếch tán từ X+ độc phát sinh từ hoạt khí khu vực thực giao thông trên công động của các loại hiện dự án và lân phương tiện vận tải cận.Diện tích đất của .Gây tác động về Xđất trong khu vực mặt tâm lý.Những hộ dân có . đáng kể trong sản xuất nông nghiệp cho cộng b.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Bảng 3. nếp sinh hoạt.Giảm quỹ đất của X khu vực thực hiện dự vùng.. từ khu vực thực hiện dự án đi nơi khác.. trường. chuyên trở cây.Bụi.. Giai đoạn: a. Bụi. giảm thu nhập án. Trặt phá cây đồng địa phương. mặc dù đã được đền bù khá thỏa đáng . và các loại khí . công . khí thải. .24: Tổng hợp đánh giá tác động của dự án Giai đoạn Các hoạt động Nguồn tác động Đối tượng và phạm Tác động vi tác động 1. Thu hồi đất Chuẩn bị dự án( Giai đoạn GPMB) .. đảo lộn thực hiện dự án cuộc sống. nhiệt của các máy móc thiết bị thi công xây dựng làm suy giảm chất lượng môi trường không khí Mức độ tác động Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần97 nghệ môi trường Nông Lâm.Môi trường không .

nt nt trình.Giao thông quanh . vào các giờ cao điểm có thể gây ách thách b. án.Tác động làm suy XXgiảm chất lượng môi trường nước bởi các Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần98 nghệ môi trường Nông Lâm. trình dưỡng hộ bê tông. người dân bị tác động tới sức khỏe c. các thiết bị.đặc biệt là tạo ra tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng môi không khí trường xung quanh khu vực thực hiện dự án. Phá dỡ một số công nt nt bởi bụi. các loại X thi công liệu độc hại phát sinh từ khí khu vực thực khí độc như SO2. . máy móc hiện dự án và lân cận tham gia thi công thải CO.Cuộc sống và sức .Làm gia tăng lưu X khu vực thực hiện dự lượng trong khu vực. 2.Gây ách tắc giao X khỏe người dân thông. công .Môi trường nước trình. tiếng ồn.Nước thải từ qúa . làm mát thiết bị giao thông cục bộ. .Môi trường không .Bụi và một số khí . vật . Qúa trình xây dựng công .Sinh ra bụi. Chuyên trở nguyên..Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên ... Giai đoạn a.

Nước thải. nghiền. dự án. công . chất thải . tiếng ồn từ sự khí xung quanh khu tới môi trường không hoạt động của các vực dự án.. xung quanh khu vực rác thải gây tác động làm móng công trình.Môi trường không . độ ồn.Làm gia tăng lượng X+ công tác làm đường.Môi trường nước ..Bụi.Môi trường không . tiếng ồn phát . sàng lọc và khử bỏ các tạp chất môi trường không khí. .Tác động tới chất Xrắn từ sinh hoạt của xung quanh khu vực lượng môi công nhân tham gia dự án. thiết bị máy móc. Khâu xử lí. xây dưng trường nước bởi nước thải. . dầu mỡ.Chất thải rắn từ . cũng như tải lượng trung bình các loại khí độc hại Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần99 nghệ môi trường Nông Lâm. sinh từ các hoạt động khí trong khu vực vận chuyển bốc dỡ.Có thể tác động tới X-- khu vực an ninh khu vực 3. Giai đoạn a. vi sinh vật có hại.Biến đổi chất lượng XX hoạt động nguyên liệu.Môi trường xã hội . chất thải rắn . chuẩn bị .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên chất cặn bã. xấu tới môi trường đất. các phương tiện vận khí bởi các loại khí độc và tiếng ồn chuyển .Tác động tiêu cực X+ bụi.Các loại khí thải.Môi trường đất . ..

viên nước ngầm tới môi trường nước bởi sự làm ra tăng các chất ô nhiễm như: dầu mỡ. bùn b.Tác động tiêu cực XX từ các bãi xử lý mặt.. bùn thải. .. Khâu thiêu kết tạo khối.Biến đổi chất lượng XXX thải như CO.. nguyên liệu. trong khu vực dự án 100 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.. .. độ ồn. cũng như tải lượng trung bình các loại khí độc hại và bụi đều vượt mức giới hạn của QCVN trong khu vực dự án 19: 2009 -Nước thải chủ yếu ..Tác động tiêu cực XXX++ phát sinh từ khâu tạo mặt..Môi trường nước .. khí trong khu vực SO2.Nước thải phát sinh .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên và bụi đều vượt mức giới hạn của QCVN 19: 2009 . và sự gia tăng mạnh của nhiệt độ từ các công đoạn xử lý nguyên liệu và đốt vỉ lò.. môi trường không khí. NOx. nước ngầm tới môi trường nước bởi sự làm ra tăng các chất ô nhiễm như: dầu mỡ. các loại khí .Môi trường không .Bụi.. tạo viên thải.Môi trường nước ..

Khí thải của lò cao ..Biến đổi chất lượng XXX+++ thường chứa vật liệu khí trong khu vực hạt..Môi trường không .. phenol. cũng như tải lượng trung bình các loại khí độc hại và bụi ..... Khâu luyện cốc .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên c. Lò cao .... trioafarat và các chất rắn khác . nắp lò. độ ồn..Môi trường không .. ... chủ yếu là sắt ôxyt và những hạt phát sinh trước đó trong quá trình tháo lò. ống khói. độ ồn.. .Khí thải có thể xuất .... môi trường không khí.Nước thải của nhà XX+++ trong khu vực dự án máy phụ phẩm chứa nhiều chất ô nhiễm tiêu biểu là cyanua.. cũng như một số công đoạn phụ . ... cũng như tải lượng trung bình các loại khí độc hại và bụi e... 101 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. môi trường không khí..Môi trường nước ...Biến đổi chất lượng XXX+++ hiện ở nhiều nguồn khí trong khu vực như cửa lò..

.Ảnh hưởng tới da.. 102 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.. .......Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên . XXX: Tác động có hại ở mức mạnh.Sức khỏe con người ... ... ..Tác động tới đường XXX+++ hô hấp . . dấu “+” thể hiện các mức độ tăng dần hoạc giảm dần của các tác động..... Ghi chú: X: Tác động có hại ở mức độ nhẹ. XX: Tác động có hại ở mức độ trung bình.

2. 103 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ. hoặc từng tháng. Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” phường Tân Thành.Do đó. . Hầu hết các nguồn tác động phát sinh trong quá trình chuẩn bị mặt bằng.. Để tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do các phương tiện thi công và do các hoạt động khác gây ra được áp dụng theo các công thức thực nghiệm cho kết quả nhanh. kế thừa số liệu hiện trạng môi trường quanh khu vực thực hiện dự án của một số nghiên cứu đã được nghiệm thu.. sử dụng các phương pháp đánh giá ĐTM đã được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam. không tính đến các yếu tố ảnh hưởng do địa hình khu vực.. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT. tham khảo. nhưng độ chính xác so với thực tế không cao. dữ liệu. Mô hình tính toán được giới hạn bởi các điều kiện biên nghiêm ngặt.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên 3. điều tra lấy ý kiến địa phương. kết hợp với việc đi khảo sát thực tế. Trong đó các chất ô nhiễm trong môi trường được coi bằng “0”. tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra khá đầy đủ các nguồn tác động có thể phát sinh trong các giai đoạn chuẩn bị mặt bằng. số liệu. Việc đánh giá tác động được nêu ra trên cơ sở tham khảo nhiều nguồn tài liệu. mức độ tin cậy của các đánh giá là đảm bảo. thành phố Thái Nguyên. Nhưng việc thực hiện sẽ rất tốn chi phí về ĐTM và mất nhiều thời gian. xây dựng dự án và khi dự án đưa vào sử dụng đều được tính toán định lượng cụ thể dựa vào các nguồn số liệu. Các thông số đầu vào (điều kiện khí tượng) đưa vào tính toán là giá trị trung bình năm do đó kết quả chỉ mang tính trung bình năm. tài liệu đáng tin cậy. Để có kết quả có mức độ tin cậy cao sẽ phải tính toán theo từng mùa. trình độ chuyên môn của các cán bộ ĐTM còn có hạn nên độ tin cậy của các đánh giá chỉ ở mức tương đối. thi công xây dựng công trình và khi dự án đi vào hoạt động.. Trong quá trình đánh giá về các tác động môi trường do còn thiếu thông tin.

2.… Các thông số về điều kiện khí tượng có giá trị trung bình năm nên kết quả chỉ có giá trị trung bình năm. v. đặc điểm đường và địa hình xung quanh. Các tính toán về tải lượng. khoảng cách. 4.v. 6. Xác định chính xác mức ồn chung của dòng xe là một công việc rất khó khăn. 5. Do vậy các sai số trong tính toán so với thời điểm bất kỳ trong thực tế là không tránh khỏi. vì mức ồn chung của dòng xe phụ thuộc rất nhiều vào mức ồn của từng chiếc xe. hàm lượng các chất ô nhiễm trong chất thải rắn cũng gặp phải những sai số tương tự. . thành phần xe. Lượng chất thải rắn phát sinh được tính ước lượng thông qua định mức phát thải trung bình nên so với thực tế không thể tránh khỏi các sai khác.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Để tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng các công thức thực nghiệm trong đó có các biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng như tốc độ gió.. lưu lượng xe. Mức ồn dòng xe lại thường không ổn định (thay đổi rất nhanh theo thời gian) Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt căn cứ vào nhu cầu sử dụng của cá nhân ước tính lượng thải do vậy kết quả tính toán sẽ có sai số xảy ra do nhu cầu của từng cá nhân trong sinh hoạt là rất khác nhau.. Phương pháp sử dụng trong báo cáo ĐTM Phương pháp kế thừa Phương pháp mô hình hóa Phương pháp so sánh Phương pháp đánh giá nhanh Phương pháp điều tra xã hội Phương pháp ma trận Mức độ tin cậy Cao Trung bình Trung bình Khá Trung bình Trung bình CHƯƠNG IV 104 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. Việc tính toán được dựa vào các số liệu thực tế mà bên chủ dự án cung cấp. 3. STT 1.

GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỪ KHI LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ. . . 4. phù hợp với các mục tiêu hoạt động của dự án và phù hợp với nguồn tài chính của chủ đầu tư. 4.Bố trí mặt bằng sản xuất trên khu đất có cấu tạo địa chất không phức tạp. hỗ trợ nhau trong quá trình vận hành để đạt hiệu quả. GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU VÀ PHÒNG NGỪA. Vì vậy việc đánh giá tác động môi trường của dự án phải đưa ra được các giải pháp bảo vệ môi trường. lắp đặt thiết bị không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. không phải xử lý nền móng để tiết kiệm chi phí đầu tư.Bảo đảm việc phân khu chức năng cũng như việc tổ chức tốt hệ thống giao thông vận chuyển nội bộ.Quá trình tổ chức chuẩn bị mặt bằng. . Những tác động này có thể là tích cực và cũng có thể là tiêu cực. .1. . thậm chí có những tác hại không thể lường trước được.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA.2. thi công xây dựng.1.2. giảm thiểu các tác động có hại đối với môi trường trên nguyên tắc : .2. Bố trí mặt bằng sản xuất.Giải pháp bảo vệ môi trường phải có tính khả thi cao. Phân khu chức năng các hạng mục công trình kỹ thuật. ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 4. 4. NGUYÊN TẮC. .2.Giảm thiểu tới mức tối đa có thể được phù hợp với công nghệ xử lý đối với quá trình hoạt động luyện cán thép ngay từ giai đoạn đầu.Từng dây chuyền hoạt động độc lập nhưng vẫn có khả năng phối hợp. Các hạng mục công trình kỹ thuật cần bố trí theo phân khu chức năng gồm : + Bãi nguyên liệu 105 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. Việc triển khai thực hiện dự án xây dựng các nhà máy luyện cán thép tất yếu sẽ có những tác động đến môi trường xung quanh.

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên + Thiêu kết + Luyện cok + Lò cao + Luyện thép bằng lò oxy + Luyện thép bằng lò hồ quang (EAF) + Luyện thép bằng lò Consteel (LF). + Đúc liên tục + Tẩy gỉ.3. hạn chế lan truyền ô 106 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.2. cán nguội và tôi + Mạ. góp phần cải thiện môi trường lao động bên trong nhà xưởng. .Hệ thống kỹ thuật : + Hệ thống cấp điện và điều khiển + Hệ thống cấp và xử lý nước + Hệ thống khí nén. Giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm và sự cố Đây là một trong những giải pháp rất quan trọng vì nó cho phép làm giảm lượng chất thải ngay tại nguồn thải và khắc phục được những ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường do các chất thải ô nhiễm gây ra. cán nóng + Vận chuyển và chứa sản phẩm .Quy hoạch hợp lý tổng mặt bằng nhà máy trên cơ sở xem xét đến các vấn đề môi trường có liên quan như : + Lựa chọn hướng nhà hợp lý để sử dụng một cách tốt nhất các điều kiện thông gió tự nhiên. 4. Biện pháp này có thể được thực hiện theo các chiều hướng sau : . + Xác định kích thước vùng cách ly vệ sinh công nghiệp giữa các hạng mục công trình của nhà máy cũng như giữa nhà máy luyện cán thép và các khu dân cư để đảm bảo sự thông thoáng giữa các công trình.

bồn chứa nhiên liệu theo lưu lượng dự trữ. khu hành chính và có dải cây xanh ngăn cách. có nguy cơ ô nhiễm không khí cao. Các hệ thống thải khí. độc hại và các nhà máy có phát sinh nhiều bụi. đảm bảo phòng cháy. . 107 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. chữa cháy và giảm thiểu những ảnh hưởng trực tiếp do chất thải đối với con người và các công trình xung quanh. Cây xanh có tác dụng giảm tiếng ồn. giảm bớt lượng chất thải. công nghệ sản xuất sạch. • Phân cấp các nhà máy về chiều rộng tối thiểu của khoảng cách cách ly vệ sinh công nghiệp. Sóng âm truyền qua các dải cây xanh sẽ bị suy giảm năng lượng. mức cường độ âm thanh giảm đi nhiều hay ít phụ thuộc vào mật độ lá cây. • Yêu cầu về khoảng cách an toàn cho hệ thống kho. ống khói cần bố trí ở các khu vực thuận lợi cho việc giám sát và xử lý. Kích thước của vùng cách ly vệ sinh công nghiệp được xác định theo khoảng cách vệ sinh mà các tiêu chuẩn nhà nước cho phép. kho bãi. ổn định thành phần và tính chất của chất thải. + Quy hoạch trồng cây xanh. ít chất thải. nhiên liệu để quá trình diễn ra ở mức độ ổn định cao. Tiêu chuẩn tạm thời về môi trường của Bộ Xây dựng đã quy định khoảng cách cách ly vệ sinh công nghiệp tối thiểu cho các loại hình sản xuất bao gồm : • Yêu cầu về khoảng cách vệ sinh đối với các thiết bị đốt nhiên liệu. các khu phụ trợ. tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và xử lý chất thải.Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành thiết bị công nghệ. .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên nhiễm. kích thước của cây xanh và chiều rộng của dải đất trồng cây. Tỷ lệ cây xanh trên tổng diện tích đất sử dụng của nhà máy tối thiểu phải đạt 15%. + Bố trí hợp lý các công đoạn sản xuất. định lượng chính xác nguyên vật liệu. + Vùng cách ly vệ sinh công nghiệp là vùng đệm giữa nhà máy với khu dân cư. • Yêu cầu về khoảng cách cách ly vệ sinh công nghiệp cho các nhà máy có khí thải.Áp dụng công nghệ tiên tiến. .

Xác định số hộ dân có công trình. vật kiến trúc.Lập phương án bồi thường. di dời dân cư. Giảm thiểu tác động trong san nền tạo mặt bằng.. thành phố Thái Nguyên. các hộ dân phải di dời đến nơi ở mới. đất đai.Tiến hành họp dân để thông báo chủ trương quy hoạch xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép cho người dân được biết (nói rõ phạm vi. 4. . bị ảnh hưởng.1. GIẢI PHÁP BVMT TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG.3.4. tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải qua ống khói (lò cao) có thể sẽ giảm đi nhiều nếu sử dụng các loại nhiên liệu đốt (than. GIẢI PHÁP ĐỀN BÙ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Đối với các vấn đề nảy sinh từ quá trình giải tỏa đền bù. hỗ trợ. . kiểm tra xác định diện tích đất đai.tái định cư phường Tân Thành. những mong muốn và ý kiến của người dân địa phuơng. Ban bồi thường .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên . đúng quy định hiện hành của Nhà nước.4. giới hạn khu đất cần quy hoạch). dựa trên đặc điểm tình hình của địa phương. + Che đậy cẩn thận các phương tiện chuyên trở đất cát trong quá trình san lấp. được sự đồng thuận của người dân địa phương trước khi chi trả.giải phóng mặt bằng .. dầu) có hàm lượng các chất gây ô nhiễm nhỏ nhất. vật kiến trúc. chúng ta cần thiết kế hệ 108 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 4.Giảm tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn : Đối với công nghệ sản xuất có sử dụng nhiên liệu đốt. Tập hợp đầy đủ các hồ sơ pháp lý. . + Trong quá trình chuyên trở đất cát từ địa điểm này đến địa điểm khác thì để giảm bụi do các phương tiện giao thông gây ra. cây cối. tỉnh Thái Nguyên thực hiện một số biện pháp sau: . hoa màu thực tế của từng hộ dân.. 4. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi khuếch tán từ quá trình san nền tạo mặt bằng xây dựng nhà máy. phương án được trình Hội đồng thẩm định của UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt.

4...4. + Thiết kế hệ thống cây xanh ngay trong giai đoạn thi công xây dựng 4. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi và các chất khí độc hại. Giảm thiểu tiếng ồn và rung động. + Áp dụng các loại thiết bị hiện đại.5. hạn chế các tác động xấu tới môi trường xung quanh. hệ thống này được gắn trực tiếp vào phương tiện giao thông hoặc bố trí ở các xe khác.. phương pháp hấp thụ. nước. 4. oxi hóa. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và rung động trong quá trình thi công xây dựng.. 4. dầu mỡ trên bề mặt đất vào nguồn nước. trung hòa.. có nhiều bụi. 4.4.3. + .4. chỉ làm theo giờ hành chính vì nếu hoạt động vào đêm thì mức độ ồn sẽ tăng cả về độ lớn và phạm vi tác động. vật liệu rơi vãi.. + Tăng cường các biện pháp phun nước tại các khu vực có nguy cơ phát tán bụi cao + Áp dụng các phương pháp thu hồi các khí độc hại trong quá trình thi công xây dựng: phương pháp hấp thụ. Biện pháp hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn trên bề mặt. .4.2. gây tác động đến môi trường đất. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải Biện pháp giảm thiểu. các xe này có nhiệm vụ phun nước ra đường khi đường quá khô. ít phát tiếng ồn + Tránh thi công làm việc vào đêm.. hạn chế tác động của nước thải trong quá trình thi công xây dựng của dự án. Giảm thiểu ô nhiễm do nước rửa trôi bề mặt Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo đất đá các chất thải. + Xây dựng thiết kế hệ thống thoát nước hợp lý 109 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. + Nước thải trong giai đoạn thi công xây dựng cần phải được xử lý bằng các biện pháp như: Điều hòa.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên thống phun nước trên đường.

.Đối với vấn đề an toàn lao động.1. + Thu gom. Công nghệ xử lý nước thải thường ứng dụng các quá trình xử lý cơ học. GIẢI PHÁP BVMT TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG 4. . chất hữucơ (BOD5. + Tiến hành kiểm tra định kỳ tình hình sức khỏe cho công nhân ..7. COD).. sinh học và hoá lý để xử lý cặn lơ lửng (SS). .Các biện pháp quản lý và khống chế do ô nhiễm nước thải : QCVN 14:2009 đối với nguồn nước xả vào nguồn loại A hoặc B. . độ đục..5.Phân loại nước thải : Nước quy ước sạch. + Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về xây dựng. dầu mỡ và kim loại nặng.. Biện pháp giảm thiểu các tác động khác .Đối với vấn đề xã hội.Đối với sức khoẻ người lao động. áo bảo hộ. * Các giải pháp xử lý kỹ thuật.Đối với chất thải rắn sinh hoạt. 4.. Hệ thống xử lý nước thải thường được chia làm ba hệ 110 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.Đối với dầu mỡ thải.4.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên + .4. Giải pháp kỹ thuật xử lý nước thải. . 4. + Nghiêm chỉnh cung cấp các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân tham gia thi công: mũ bảo hiểm.Đối với chất thải xây dựng. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm do chất thải rắn trong xây dựng . phân loại và vận chuyển đúng quy định + Xây dựng các quy chế về xả rác đúng nơi quy định .5.6. tránh các rủi ro không mong muốn. nước ô nhiễm cơ học.. nước nhiễm bẩn hoá chất và nước nhiễm bẩn dầu mỡ. 4. . * Kiểm soát ô nhiễm nước.

1: Tiêu chuẩn nước thải sau khi xử lý sơ bộ( Cột B. hoá sinh được ứng dụng để khử các thành phần khác như cặn lơ lửng.bậc cao (Tertiary Treatment).Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên thống phụ là : Xử lý bậc 1 (Primary Treatment). . mảnh kim loại. . Cặn lơ lửng hữu cơ đựoc loại bỏ trong bể lắng đợt 1. Xử lý bậc 2 (Secondary Treatment) và Xử lý bậc 3 . .. được tách ra khi qua bể lắng cát.Xử lý bậc 3 : trong quá trình xử lý bậc cao. độ đục. QCMT 24:2009/BTNMT STT 1 2 3 4 5 6 Chỉ tiêu Nhiệt độ pH BOD SS Tổng N KLN và chất độc hại Nồng độ 40oC 5.5-9 50 mg/l 100 mg/l 30 mg/l không .Tuần hoàn và xử lý nước thải quá trình làm sạch khí lò cao 111 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.1 sau: Bảng 4.Xử lý bậc 1 : nhằm tách các chất rắn không hoà tan ra khỏi nước thải. màu. sạn. các quá trình cơ học.Xử lý bậc 2 : thường ứng dụng các quá trình hoá học và sinh học để loại bỏ hết các chất hữu cơ. * Phương án xử lý nước thải công nghiệp tại nguồn Nước thải của ngành công nghiệp luyện gang thép sau khi xử lý sơ bộ phải đạt các giá trị trong bảng 4. Cặn có kích thước lớn có thể được loại bỏ bằng tấm chắn rác hoặc được nghiền nhỏ bằng thiết bị nghiền.. . mà chúng chưa bị khử hoặc bị khử không đáng kể trong xử lý bậc 2. Cặn vô cơ như cát...

thu hồi và xử dụng lại chất thải. chứa từ 28-32% khí CO và một lượng lớn bụi hỗn hợp cần được xử lý lọc và thu hồi tái sử dụng. . Vì vậy để hạn chế xả chất thải ra môi trường bên ngoài.. Nước thải sau quá trình lọc bụi lò cao thường có lưu lượng lớn. Hệ thống xử lý khí lò cao hoạt động theo phương pháp ướt. sau đó khí lò được dẫn qua hệ thống lọc bụi ướt bằng các bộ phun scruber. dễ gây tắc các cống thoát nước và làm ô nhiễm môi trường bên ngoài. Khí than lò cao có nhiệt độ từ 150-200 oC. hàm lượng cặn lơ lửng từ 1500-1800 mg/l. Khí lò qua hệ thống ống dẫn chịu nhiệt đến tháp làm nguội và lọc bụi thô. hàm lượng cặn lơ lửng từ 80-150 mg/l được bơm cùng với nước bổ sung về tháp lọc bụi . 112 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. đảm bảo cho sản xuất ổn định là xử lý.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Biện pháp cơ bản để hạn chế xả chất thải ra môi trường bên ngoài. nước thải của quá trình lọc bụi được xử lý sơ bộ và sử dụng tuần hoàn trở lại trong vòng nước cấp tuần hoàn cho quá trình lọc bụi khí lò cao.. nhiệt độ từ 45-50oC. Một trong những khâu tạo nhiều chất thải là khu vực lò cao luyện gang. Nước thải sau quá trình xử lý có nhiệt độ từ 30-320C. Từng khâu sản xuất có mức độ yêu cầu cũng như công nghệ sản xuất khác nhau.

Trong hệ thống cấp nước tuần hoàn carbonat được khử bằng CO2 của khí lò trong bể chứa trước trạm bơm. phần lớn nước sử dụng trong hệ thống lò cao luyện gang thép được tuần hoàn trở lại.Tháp làm nguội nước tuần hoàn 5. 113 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. Lượng nước thải xả vào hệ thống thoát nước được hạn chế.Hệ thống khử bụi 2.Bể chứa bùn cặn tái sử dụng 6.Bể lắng 3.1 : Sơ đồ cấp nước tuần hoàn hệ thống khử bụi lò cao 1. bùn cặn chứa nhiều bột quặng được thu hồi chuyển sang xưởng thiêu kết làm nguyên liệu.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên 1 5 2 6 3 4 Hình 4.Trạm bơm bùn cặn Theo sơ đồ trên.Trạm bơm nước tuần hoàn 4. .

Xử lý nước thải nhà máy cốc hoá.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Để hạn chế việc sử dụng nước và xả chất thải vào môi trường. Lượng nước thải chứa phenol được tạo thành (30-40 m3/h). Giải pháp này cho phép giảm được lượng nước thải trong lò cao xuống còn từ 20-30%. mặc dù có thể được pha loãng với các loại nước thải khác.TÍNH BỂ LẮNG ĐỌT 2 MÁY ÉP BÙN BÙN KHÔ 114 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. . loại nước thải này có chứa hàm lượng phenol lớn (hàng trăm mg/l). Vì vậy cần thiết phải tổ chức hợp lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của nhà máy cốc hoá. Trong quá trình dập cốc. amoniac. nhưng hàm lượng phenol vẫn rất lớn (thường gấp hơn 200 lần giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 24:2009/BTNMT đối với nước thải xả ra nguồn loại A). Một trong những giải pháp xử lý nước thải có chứa phenol bằng phương pháp vi sinh vật được áp dụng trong ngành công nghiệp luyện gang thép được trình bày trong sơ đồ hình 4. Khi xả ra môi trường. cần áp dụng hệ thống lọc bụi khô bằng các thiết bị lọc bụi tĩnh điện. dầu và các tạp chất khác. một lượng lớn nước được sử dụng (180-250 m3/h). tách phenol.2 LẮNG TÁCH DẦU NỔI LẮNG TÁCH DẦU CỐC HỆ THỐNG KHÍ NÉN BỂ AEROTEN BỂ TÁI SINH BÙN H. .

2 : Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải chứa phenol Ghi chú: .Mũi tên màu xanh chỉ chất bổ xung.TÍNH BỂ LẮNG ĐỌT 2 MÁY ÉP BÙN BÙN KHÔ : Hình 4.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên LẮNG TÁCH DẦU NỔI LẮNG TÁCH DẦU CỐC HỆ THỐNG KHÍ NÉN BỂ AEROTEN BỂ TÁI SINH BÙN H.Mũi tên màu hồng chỉ nước thải chứa Phenol .Xử lý nước thải sản xuất nhiễm dầu Tuỳ thuộc vào hàm lượng dầu và tính chất cũng như dạng phân tán của dầu. . . .Mũi tên màu tím chỉ nước thải đã được xử lý. chất béo trong nước thải mà có thể áp dụng loại bỏ dầu mỡ bằng bể tách dầu có hoặc không có sục khí hoặc tuyển nổi 115 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.

hàm lượng dầu từ 5-20 mg/l. nước thải của quá trình luyện cán thép (nước rửa và nước lọc bụi) có chứa hàm lượng cặn lơ lửng từ 1000-4000 mg/l.Xử lý nước thải luyện cán thép. Lượng nước sử dụng theo công suất luyện cán thép. các chất rắn vô cơ và có nhiệt độ cao. Hệthống cấp nước tuần hoàn cho quá trình luyện thép được phân thành hai loại : ..Hệ thống cấp nước đục. khuôn và các bộ phận khác .Trạm xử lý nước thải tập trung 116 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. . . nước thải cần được xử lý sơ bộ sau đó đưa trở lại vòng cấp nước tuần hoàn. Trong quá trình luyện cán thép. Hàm lượng cặn lơ lửng sau quá trình xử lý sẽ được giảm xuống dưới 150 mg/l. rửa máy. làm nguội khuôn. nước được sử dụng để rửa cao lanh trên khuôn cán. Trong hệ thống cấp nước đục. máy móc. Để tiết kiệm nước và hạn chế xả nước thải ra môi trường. thiết bị. nhiệt độ từ 30-40oC được xử lý trong các bể lắng kết hợp tách dầu. .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Hình 4. lò..3: Xử lý nước thải nhiễm dầu.Hệ thống cấp nước trong. Nước thải sau quá trình này chủ yếu ô nhiễm dầu. Sau đónước được bơm về quá trính cán.

sau thời gian lưu tại bể Aeroten. H2O. 117 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. * Giải pháp kỹ thuật xử lý khí thải. hệ thống lọc bụi và xử lý khí thải. Tại bể Aeroten. phân huỷ các chất hữu cơ thành các chất vô cơ vô hại cho môi trường như CO2.5. qua song chắn rác (1) vào bể tập trung điều hoà nước thải (2). Trong quá trình hoạt động các vi sinh vật hiếu khí được cung cấp oxy bởi hệ thống làm thoáng (5).Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tự chảy về trạm xử lý nước thải tập trung. quá trình sinh học được thực hiện. nước thải cùng quần thể sinh vật chảy sang bể lắng (6).Hệ thống thông gió tự nhiên bằng các cửa mái nhà công nghiệp.Hệ thống thông gió hút hoặc thổi cục bộ. Hình 4.5: Mô hình bể Aeroten 4. Giải pháp kỹ thuật xử lý khí thải. . * Khống chế ô nhiễm không khí Nhà xưởng phải được thiết kế đảm bảo điều kiện vệ sinh công nghiệp.2. . . quần thể vi sinh vật hiếu khí thực hiện quá trình chuyển hoá sinh học.Hệ thống thông gió chung. Các biện pháp kỹ thuật được áp dụng : . đảm bảo thông thoáng và đảm bảo chế độ vi khí hậu bên trong công trình nhất là tại vị trí thao tác của người công nhân. Từ đây bơm chìm (3) đưa nước thải vào bể Aeroten (4) với lưu lượng ổn định (hình 5-6).

khó vận hành thước rất nhỏ (từ 0. điều đầu tiên cần được xem xét đó là nguyên lý.Hiệu suất lọc cao (85-99%) .Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Trong công nghệ luyện gang thép.Hiệu suất cao 85-99.Chỉ dùng được với bụi khô. h/t đơn giản . . .Tốn năng lượng.1-100μm) . thải vào môi trường xung quanh có thể sử dụng phương pháp hấp thụ.Tiêu hao năng lượng điện. CO. lọc bụi tĩnh điện. VOC.005 đến và không áp dụng với loại khí thải 10μm) có khả năng cháy.Lắng trọng lực hạt bụi có kích . Nếu sử dụng nước thì hiệu quả chỉ đạt 50-60% đối với các chất khí như SO2 và NO2.2). Bảng 4.5% độ thấp (<100oC).Xyclon tổ hợp có thể đạt hiệu Lọc tay áo suất cao (95%) . ưu khuyết điểm của từng phương án xử lý bụi để áp dụng cho phù hợp (bảng 4. nhiệt .Hiệu quả thấp 45-85% .Trở lực cao . điện . Lọc ướt 118 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.Hấp thụ một phần khí thải.Hiệu suất xử lý thấp (40-70%) thước 100-2000μm.Hiệu suất cao (85-99%). . Đối với nồng độ của các chất độc hại như SO2. những công đoạn phát sinh ô nhiễm bụi và các chất khí độc hại như đã được trình bày trong chương 3 cần sử dụng các thiết bị lọc bụi ống tay áo. phương pháp này được thực hiện bằng thiết bị xử lý hấp thụ dạng đệm hoặc dạng đĩa.Lọc được bụi có kích .Lọc được các hạt bụi khá mịn (0. Để lựa chọn phương án xử lý bụi khả thi cho từng công đoạn sản xuất. thiết bị lọc bụi túi. NO2. do đó cần phải đưa về trạm xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.. tính năng kỹ thuật. Nước thải ra khỏi thiết bị hấp thụ khí có chứa các chất khí hoà tan mang tính axit hoặc chứa các chất kết tủa và muối vô cơ.. .Chỉ lọc được bụi có kích thước 100μm. .Lọc được các loại bụi có kích thước nhỏ (2-10μm) Lọc tĩnh tương đối lớn.Phải xử lý nước thải .2: Bảng tổng hợp các phương án xử lý bụi Phương pháp Buồng lắng bụi Xyclon Ưu điểm Khuyết điểm . nổ .Kích thước hạt từ 5 đến . Dung dịch hấp thụ có thể là nước hoặc dung dịch kiềm loãng. Tuy nhiên nếu sử dụng dung dịch kiềm loãng thì hiệu quả có thể đạt đến 85-90%. nước.

• Xử lý nước thải : từ các hệ thống xử lý khí thải có sử dụng nước.6: Mô hình xử lý bụi bằng Xyclon . Trong trường hợp xử lý các chất khí (SO2) có thu hồi sản phẩm thì công đoạn lọc bụi còn có tác dụng tránh nhiễm bẩn cho sản phẩm. nung cán.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên (Nguồn : CETIA) Một hệ thống xử lý khí thải hoàn chỉnh bao gồm các công đoạn chính sau : • Thiết kế quy hoạch hợp lý các phân xưởng sản xuất.. . • Thông thoáng cho nhà xưởng sản xuất. quá trình này sẽ làm giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải. • Lọc bụi : Bụi trong khí thải cần phải lọc trước khi đi qua tháp hấp thụ hoặc hấp phụ nhằm tránh gây tắc nghẽn tháp và đường ống. Vì vậy ở công đoạn này sẽ không có khí lò cốc thải trực tiếp vào môi trường không khí. Hình 4. CO. . còn lại là khí thải sẽ thoát ra ngoài qua ống khói.). • Hấp thụ (absorption) : hoặc hấp phụ (adsorption) hoặc ôxy hoá khử. xử lý và cấp cho các hộ sử dụng.Đối với khu thiêu kết quặng sắt.. được lọc bụi nước và được đưa đi phân phối cho các hộ sử dụng (thiêu kết quặng sắt. 119 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. SO2 và H2 có nhiệt độ khá cao. do đó được tận dụng lại để làm nhiên liệu phục vụ sản xuất. Sau khi được thu hồi. sản xuất cốc. Khí than theo hệ thống ống dẫn tới tháp làm nguội.Đối với lò luyện cốc. Khí than lò cốc chứa chủ yếu là hỗn hợp hydrocarbon nhẹ.

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên

Các yếu tố gây ô nhiễm môi trường không khí ở đây chủ yếu là khói, bụi, phóng xạ và tiếng ồn. Khói từ các thiết bị thiêu kết phải được lọc sạch bụi bằng hệ thống các thiết bị lọc bụi xoáy trước khi thải ra ngoài qua ống khói. Các khu vực phối liệu, nghiền và sàng quặng thiêu kết là các khâu phát sinh nhiều bụi cần được bố trí lắp đặt các thiết bị lọc bụi và cần được thiết kế kết hợp với hệ thống thông gió tự nhiên bằng cửa mái nhà xưởng. Lượng bụi thu hồi từ các thiết bị lọc bụi phải được tập trung và định kỳ đưa trở lại kho nguyên liệu để tái sử dụng. Cần áp dụng các biện pháp chống phóng xạ phát sinh từ các lò thiêu kết quặng sắt đối với vị trí làm việc của người công nhân. - Đối với khu luyện thép lò cao. Khí than lò cao và nước thải là hai yếu tố chủ yếu gây ô nhiễm môi trường ở khu vực này. Khí than đỉnh lò cao thường có nhiệt độ từ 150-250 oC, chứa khoảng 28-32% khí CO, SO2, NO2, VOC và một lượng lớn bụi. Từ đỉnh lò, khí than đi qua hệ thống ống dẫn chịu nhiệt đến tháp làm nguội bằng nước. Sau khi được lọc thô, bụi được lọc tiếp bằng thiết bị lọc bụi tĩnh điện đạt tới nồng độ cho phép trước khi được đưa đi phân phối sử dụng dùng để gia nhiệt cho các lò gió nóng và các nhu cầu khác, sau đó thải ra ngoài qua ống khói lò cao. Bụi lò cao thường có chứa nhiều sắt, qua khâu làm nguội và thiết bị lọc bụi, bụi sẽ lắng đọng trong các bể lắng để thu hồi lại và được định kỳ chuyển sang xưởng thiêu kết làm nguyên liệu .

120 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên

Hình 4.7: Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải lò cao 4.5.3. Giải pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn và rung. * Giải pháp khống chế ô nhiễm do tiếng ồn Các giải pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn từ các hoạt động sản xuất của công nghệ luyện gang thép được thực hiện như sau : - Sử dụng đệm chống ồn được lắp tại chân của quạt và thiết bị. - Những nơi điều hành sản xuất được cách ly riêng. - Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. Kiểm tra độ mòn chi tiết và cho dầu bôi trơn thường kỳ. - Thiết lập tường chắn hoặc thiết bị bọc âm. * Các giải pháp khống chế rung động Để chống rung cho máy móc thiết bị, cần thực hiện các giải pháp sau : - Đúc móng máy đủ khối lượng (bê tông mác cao), tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô hoặc than củi để tránh rung theo mặt nền. - Lắp đặt đệm cao su và lò so chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn. 4.5.4. Hạn chế các tác động do giao thông vận tải

121 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên

Trong quá trình hoạt động, hàng ngày có nhiều các phương tiện vận tải ra vào nhà máy. Để giảm nhẹ tác động do hoạt động giao thông vận tải gây ra đến mức thấp nhất, cần áp dụng các biện pháp quản lý như sau: * Biện pháp quản lý Lái xe được học đầy đủ về luật giao thông và sẽ được giao trách nhiệm quản lý, bảo quản xe cụ thể. Khi ký hợp đồng vận chuyển, yêu cầu xe cũng như chủ xe phải đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật xe, cũng như các yêu cầu khác về vận chuyển trên đường. * Biện pháp kỹ thuật Các phương tiện xe, máy phải được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưõng theo đúng quy định, đảm bảo các thông số khí thải của xe đạt yêu cầu về mặt môi trường. Xe chở đúng trọng tải danh định và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về xe lưu thông trên đường phố như phủ bạt chống bụi... 4.5.5. Biện pháp xử lý chất thải rắn. Chất thải rắn trong quá trình luyện gang thép phải được thu gom xử lý. Việc thu gom và xử lý chất thải rắn được thực hiện theo nguyên tắc sau: * Thu gom và xử lý chất thải rắn. Chất thải rắn của nhà máy luyện gang thép bao gồm chất thải rắn sinh hoạt, chấtthải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải rắn được trình bày trong hình sau :

122 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.

123 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.6. nhà máy cơ khí.5.Xây dựng phương án phòng chống cháy. nổ.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên CTR SINH HOẠT CTR CÔNG NGHIỆP CTNH CTTT CT TÁI SINH CT TÁI SỬ DỤNG CTHC ẨM ƯỚT CT KHÔNG CHÁY ĐƯỢC CT CHÁY ĐƯỢC THU GOM VÀ XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH Hình 4. lò đốt. 4. tiết kiệm được nguyên liệu cho sản xuất. . Giải pháp tổng hợp quản lý chất thải rắn trong luyện cán thép là vừa giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.. Cháy nổ có thể do mạng lưới cung cấp và truyền dẫn điện.. . . các bộ phận có thể gây sự cố môi trường như nhà máy luyện cán thép. Nội quy an toàn cháy. Trong các nhà máy luyện gang thép. * Phòng chống cháy nổ.Xây dựng bể chứa nước dự trữ . nổ. vừa góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất do thu hồi chất thải để tái sử dụng. cần thực hiện các biện pháp sau : . nhà máy cốc hoá. Để đảm bảo an toàn. Phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường.8: Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải rắn * Kiểm soát chất thải rắn. nhà máy sản xuất gạch chịu lửa.Trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.

. CHƯƠNG V CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 5. Chương trình quản lý môi trường trong các giai đoạn hoạt động. Đối với các xưởng cán thép có thể bục lò nung. bình dập lửa bằng khí CO2. phải đảm bảo quy trình công nghệ chặt chẽ.Trang bị các dụng cụ chữa cháy cầm tay. phát triển của dự án được liệt kê ở bảng sau: 124 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. Đối với xưởng sản xuất oxy.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên . Do đó cán bộ. Đối với bộ phận nhập thép phế liệu phải giám sát.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG. các chất thải rắn trên nền nhà xưởng có thể gây thương tích khi công nhân đi lại. công nhân trong nhà máy phải nghiêm túc thực hiện tốt nội quy và kỷ luật lao động. kiểm tra chặt chẽ các loại vật liệu nổ và các hoá chất độc hại có thể lẫn trong sắt thép phế liêụ. các chai oxy phải luôn được kiểm tra trước khi nạp liệu.

.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên 125 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.

có các biện pháp hạn chế bụi Chấp hành 30 triệu nghiêm ngặt về an VNĐ toàn giao thông.. có các biện pháp hạn chế bụi Chấp hành nghiêm ngặt an . tỉnh Thái Nguyên. Tóm tắt kế hoạch quản lý môi trường Giai đoạn hoạt động của Dự án Các hoạt động của dự án Các tác động môi trường Các công trình. môi Nhà thầu xây dựng 126 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.. biện pháp bảo vệ môi trường Kinh phí thực hiện các công trình. đất sản xuất của người dân Chuẩn bị Lập phương án 100 triệu bồi thường. tỉnh Thái Nguyên. nt nt nt nt nt nt Xây dựng San lấp mặt bằng Ảnh hưởng tới mt kk.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Bảng 5. .UBND tp Thái Nguyên. Thu hồi đất. mttn 5 triệu VNĐ Chấp hành 10 triệu nghiêm ngặt về an VNĐ toàn giao thông.. 8 Chủ đầu tư.1. đơn vị thi công. hỗ trợ VNĐ cho người theo quy định của Pháp luật Trặt cây cối Chuyên trở đất đá Ảnh hưởng tới hệ sinh thái Ảnh hưởng tới mt kk. đơn vị thi công.UBND tp Xây dựng Ảnh hưởng tới mt kk. Ảnh hưởng giải tỏa đến diện tích đất ở. đơn vị thi công.UBND tp Thái Nguyên. Thực hiện trong thời gian thi công xây dựng Thực hiện trong thời gian Nhà thầu xây dựng Chủ đầu tư.. biện pháp bảo vệ môi trường 5 Thời gian thực hiện và hoàn thành Trách nhiệm tổ chức thực hiện Trách nhiệm giám sát 1 2 3 4 6 Trước khi giải phóng mặt bằng 7 Chủ đầu tư và đơn vị thi công. Chủ đầu tư.

nước. áp dụng các biện pháp giảm thiểu đã trình bày ở Chương IV Chấp hành nghiêm ngặt an toàn lao động.UBND tp Thái Nguyên. Vận hành Qúa trình kinh doanh sắt thép Thực hiện trong thời gian hoạt động Chủ dự án Chủ đầu tư. 127 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. áp dụng các biện pháp giảm thiểu đã trình bày ở Chương IV Xây dựng vào tiến hành sử dụng các quy đinh. tỉnh Thái Nguyên. áp dụng các biện pháp giảm thiểu đã trình bày ở Chương IV thi công xây dựng Thái Nguyên. không khí và sức khỏe công nhân và người dân Ảnh hưởng tới môi trường không khí.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên trường đất. Qúa trình sản xuất thép Thực hiện trong thời gian hoạt động Chủ dự án Chủ đầu tư. . tỉnh Thái Nguyên.UBND tp Thái Nguyên... Sinh hoạt của công nhân Ảnh hường tới môi trường nước và nảy sinh các vấn đề xã hội Ảnh hưởng tới chất lượng môi trường đất. quy chế trong nhà máy và trong địa bàn dân cư Chấp hành nghiêm ngặt an toàn lao động. nước toàn lao động. tỉnh Thái Nguyên.

độ mặn. 128 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. vi khí hậu. . vi trùng.2. CO. tuy khả năng tác động tới môi trường có giảm đi. * Giam sát chất lượng môi trường nước mặt khu vực xây dựng dự án. Trong giai đoạn xây dựng các nhà máy luyện gang thép.Vị trí giám sát: Gồm 02 vị trí. * Giám sát chất lượng môi trường không khí. 5. nhưng sẽ quản lý và kiểm soát được các diễn biến về môi trường để có biện pháp phòng chống hữu hiệu nhất. + 01 vị trí cách khu vực 200m cuối hướng gió .Vị trí giám sát: gồm 04 vị trí. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG. Giám sát trong giai đoạn thi công xây dựng. Mục tiêu của chương trình quan trắc và phân tích môi trường là đảm bảo các thông số môi trường phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế về môi trường trong giai đoạn xây dựng và đảm bảo sức khoẻ cộng đồng và sự an toàn cho dân cư sinh sống xung quanh nhà máy cũng như công nhân xây dựng. DO. . . trong đó: + 01 vị trí tại khu vực không chịu ảnh hưởng + 01 vị trí xả thải. COD. trong đó: + 02 vị trí trong khu vực dự án. không khí và nguồn nước trong khu vực. . pH. độ đục.Tần suất giám sát: 2 lần/năm. TSS .. Sự thay đổi mang tính chất tạm thời như sự gia tăng của tiếng ồn.1. Coliform.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên 5. môi trường sẽ bị thay đổi quan trọng. Ecoli. .Tần suất giám sát: 2 lần/năm..Chỉ tiêu: Các thông số quan trắc môi trường: nhiệt độ. Trong giai đoạn hoạt động luyện gang thép. bụi lơ lửng. bụi Silic.Chỉ tiêu giám sát môi trường không khí xung quanh. CO2. siêu vi trùng. BOD. vi rút. . + 01 vị trí cách khu vực 200m đầu hướng gió. bụi. Chương trình giám sát môi trường được thực hiện trong giai đoạn xây dựng và hoạt động luyện gang thép. SO2.2.

129 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. . + Khu vực nhà máy cơ khí.2. . Việc quan trắc. * Mạng lưới giám sát chất lượng môi trường không khí.Giám sát nguồn thải. Gíam sát chất lượng môi trường không khí xung quanh. + Khu vực nhà máy luyện cán thép. Vị trí các điểm quan trắc giám sát chất lượng môi trường không khí gồm: + Khu vực nhà máy hợp kim sắt và đất đèn. a.Quan trắc nồng độ các chất ô nhiễm không khí khu vực. + Khu vực cuối hướng gió cách nguồn thải 300m.Đánh giá và dự báo sự gia tăng tải lượng các chất ô nhiễm không khí từ các nguồn thải để có giải pháp giảm thiểu và xử lý ô nhiễm không khí. + Khu vực luyện gang lò cao. Mục tiêu quan trắc môi trường không khí gồm : . Môi trường không khí bên trong các nhà máy luyện gang thép cũng như môi trường xung quanh nhất là các khu vực dân cư ngoài hàng rào nhà máy phải được giám sát thường xuyên. * Mục tiêu giám sát chất lượng môi trường không khí. + Khu vực nhà máy sản xuất gạch chịu lửa. 800m và 1000m.Quan trắc thông số khí tượng ảnh hưởng đến sự phát tán chất ô nhiễm. + Khu vực nhà máy cốc hoá.Giám sát môi trường xung quanh. . giám sát chất lượng môi trường không khí được phân làm hai loại : .2. Giam sát trong giai đoạn hoạt động của dự án. Giám sát chất lượng môi trường không khí phải được tiến hành đối với tất cả các nguồn thải khí trong khu vực nhà máy và môi trường không khí xung quanh khu vực dân cư lân cận. . 500m. * Vị trí các điểm quan trắc môi trường không khí.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên 5.

b. * Quy định về quan trắc và phân tích mẫu . giám sát chất lượng nước 130 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. áp suất khí quyển (mmHg). tháng 11 và tháng 4 và tháng 5 nên chú ý đến sự thay đổi hướng gió. Thời gian quan trắc liên tục trong ngày. HF. Ngoài ra hướng gió cũng có thể thay đổi khác nhau theo thời gian trong ngày. độ ẩm (%). vận tốc gió (m/s). tiếng ồn. .. bụi. LAmax và mức ồn theo các dải octa.Khí tượng : Nhiệt độ (oC). Để phục vụ cho công tác quan trắc chất lượng môi trường nước. . NO2.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Đối với các tháng vào các mùa chuyển tiếp như tháng 10. các chỉ tiêu được phân tích theo các tiêu chuẩn Việt Nam QCVN và tiêu chuẩn quốc tế ISO. * Các thông số giám sát môi trường khí.Đối với các yếu tố khí tượng : cần tuân thủ theo đúng quy định của ngành khí tượng thuỷ văn. SO2. đặc biệt đối với ngành công nghiệp luyện gang thép hàng ngày có sử dụng hàng chục nghìn m3 nước và xả vào môi trường nước thải với nhiều loại chất bẩn khác nhau. trước tiên các nhà máy luyện cán thép phải có phòng kiểm nghiệm nước với đầy đủ các loại thiết bị và phương tiện cần thiết để phân tích chất lượng nước nhằm mục đích thường xuyên kiểm tra.Bụi và các chất khí CO. . VOC và hơi axit..Đối với các yếu tố môi trường : các chất khí độc hại. hướng gió. . Các thông số quan trắc chất lượng môi trường không khí bao gồm : . HCl. Giam sát chất lượng môi trường nước.Tiếng ồn : LAeq. do đó việc giám sát điều kiện khí tượng thuỷ văn và ghi lại các điều kiện môi trường đặc trưng cũng là điều quan trọng và hết sức cần thiết phục vụ cho công tác đánh giá và nhận xét kết quả quan trắc. Giám sát chất lượng môi trường nước là công tác cần thiết trong quản lý môi trường. được lấy mẫu phân tích với tần suất 2 lần trong 1 năm vào mùa khô và vào mùa mưa.

. . NO3-.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên cấp cho sinh hoạt.nước thải và chất lượng nước sông suối. Cu. NH3. * Các thông số quan trắc môi trường nước . 131 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. BOD5. ao hồ xung quanh chịu tác động của nước thải nhà máy. Cl-. Zn. các yếu tố môi trường đất cũng cần được quan trắc thường xuyên. + Điểm xả nước thải của nhà máy luyện gang thép. CODKMnO4. Dầu. Tuy nhiên tần suất giám sát các yếu tố môi trường đất có thể thưa hơn (1 năm/lần). nhằm đánh giá chất lượng môi trường đất và theo dõi sự dịch chuyển của các chất độc hại. Các chỉ tiêu được phân tích theo các tiêu chuẩn Việt Nam QCVN 24:1009/BTNMT. Pb. * Các thông số cần quan trắc Các thống số môi trường đất cần quan trắc bao gồm : pHKCl. hàm lượng cặn lơ lửng. . . độ đục. nước sản xuất. phenol. NO2-. vào mùa khô và vào mùa mưa. + Nguồn nước mặt trong khu vực. Zn.Thông số quan trắc : Nhiệt độ nước. c.Các bãi thải xỉ. Phenol. * Vị trí các điểm quan trắc môi trường nước + Điểm lấy nước cấp cho luyện gang thép. dầu. tổng độ khoáng hoá. As. pH.Đối với các chỉ tiêu môi trường nước được lấy mẫu và phân tích với tần suất 2 lần trong 1 năm. Pb.Khu vực thoát nước của nhà máy luyện gang thép. + Nguồn nước ngầm trong khu vực. * Vị trí các điểm quan trắc .Thiết bị lấy mẫu và phương pháp phân tích : theo QCVN. As. NH4+. Giám sát môi trường đất Cũng như các yếu tố môi trường nước và môi trường không khí. DO. và CN-. kim loại nặng trong đất. Coliform. * Quy định quan trắc và phân tích mẫu .

132 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Các số liệu về quan trắc và phân tích môi trường phải được cập nhật hoá. . Nếu phát hiện thấy có sự dao động lớn hoặc gia tăng về mặt nồng độ các chất ô nhiễm. được đánh giá theo quy định của QCVN và ghi nhận kết quả thường xuyên. cần phải có các biện pháp xử lý nhanh chóng và kịp thời.

Đơn vị tư vấn thực hiện báo cáo ĐTM phối hợp với chủ dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” tại phường Tân Thành. Cụ thể như sau. Ý kiến của UBND cấp xã Sau khi Cơ quan tư vấn trình bày tóm tắt báo cáo.1. . nhằm tăng trưởng kinh tế chung của phường. nhằm tăng trưởng kinh tế chung của phường. . . 6. tới sức khỏe cộng đồng nếu công tác bảo vệ môi trường không được thực hiện tốt. xử lý ô nhiễm môi trường. tỉnh Thái Nguyên tiến hành tham gia ý kiến cộng đồng bao gồm ý kiến của của UBND phường Tân Thành. xử lý ô nhiễm môi trường do nước thải.Ủy ban nhân dân phường Tân Thành nhất trí với những biện pháp giảm thiểu tác động. 6. . những tác động đến môi trường của dự án và đề xuất những biện pháp giảm thiểu.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên CHƯƠNG VI THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG Thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 của Bộ Tài nguyên môi trường hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược. Sau khi Cơ quan tư vấn trình bày tóm tắt báo cáo. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp đã nêu nhằm bảo vệ môi trường. UBND phường Tân Thành thống nhất ý kiến như sau: .Việc triển khai thực hiện dự án sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. chất thải rắn như đã nêu trong bản báo cáo đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong và xung quanh khu vực dự án. xử lý ô nhiễm môi trường. xử lý ô nhiễm đã đề xuất trong báo cáo. Vì vậy. đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.Việc triển khai thực hiện dự án sẽ có những tác động tiêu cực tới môi trường khu vực. thành phố Thái Nguyên. 133 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. UBMT Tổ quốc phường Tân Thành và ý kiến của người dân xung quanh khu vực dự án. những tác động đến môi trường của dự án và đề xuất những biện pháp giảm thiểu. Ý kiến của UBMT Tổ quốc phường Tân Thành. chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu.2.Việc triển khai thực hiện dự án sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. UBMTTQ phường Tân Thành thống nhất ý kiến như sau: .

3. xử lý ô nhiễm môi trường do nước thải. UBMTTQ và người dân phường Tân Thành. 6. chất thải rắn như đã nêu trong bản báo cáo đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong và xung quanh khu vực dự án.4. tuy nhiên họ có một số kiến nghị sau: + Chủ đầu tư phải đền bù một cách thỏa đáng các diện tích nông nghiệp bị mất để xây dựng nhà máy. Chúng tôi cam kết thực hiện tốt tất cả các biện pháp bảo vệ môi trường như đã đề xuất trong báo cáo (chương 4. Ý kiến của người dân xung quanh dự án. chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu. + Nhà máy phải làm việc đúng theo giờ quy định. .Việc triển khai thực hiện dự án sẽ có những tác động tiêu cực tới môi trường khu vực. 134 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. chương 5) đề ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác động đến môi trường và sức khỏe người dân trong khu vực. Vì vậy.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên . Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ đầu tư. tỉnh Thái Nguyên.. 6. tới sức khỏe cộng đồng nếu công tác bảo vệ môi trường không được thực hiện tốt. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp đã nêu nhằm bảo vệ môi trường. không làm ca đêm để đảm bảo chất lượng môi trường khu vực xung quanh. thành phố Thái Nguyên. . Chúng tôi thống nhất với tất cả ý kiến đóng góp của UBND... Trên cơ sở tổng hợp kết quả từ phiếu điều tra thì đa phần người dân đều ủng hộ việc xây dựng nhà máy.UBMTTQ phường Tân Thành nhất trí với những biện pháp giảm thiểu tác động. xử lý ô nhiễm đã đề xuất trong báo cáo.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 135 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. có tính khả thi cao. Chủ dự án. Tác động tiêu cực tới sức khỏe con người 4. đơn vị chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp quản lý. điều kiện đầu tư xây dựng của chủ dự án.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên KẾT LUẬN. Các biện pháp giảm thiểu đề xuất tương đối đơn giản. KẾT LUẬN Báo cáo ĐTM dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” cơ bản xác định đầy đủ các tác động phát sinh trong các giai đoạn chuẩn bị mặt bằng. 4. Góp phần vào tăng trưởng kinh tế trong vùng 3. và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. dự án cũng sẽ có không ít các tác động tiêu cực đến chất lượng tài nguyên thiên nhiên và xã hội nơi đây. đất 3. 2. Tạo công ăn việc làm cho một số bộ phận dân cư trong vùng 2. biện pháp kỹ thuật để giảm thiểu các tác động bất lợi như đã đề xuất trong báo cáo (trình bày ở chương 4). Tác động xấu tới môi trường không khí 2. Dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” là một hoạt động phát triển kinh tế mũi nhọn của thành phố Thái Nguyên. . Nâng cao và phát triển chất lượng ngành công nghiệp sắt thép Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung Tuy nhiên. 1. thi công xây dựng công trình và giai đoạn đưa dự án vào hoạt động. Phát triển mục tiêu của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vì vậy chủ dự án kính đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên. KIẾN NGHỊ. KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 1. Việc đầu tư xây dựng công trình và đưa vào hoạt động sẽ có những tác động tích cực bao gồm: 1. Tác động xấu tới chất lượng môi trường nước.

hệ thống cung cấp nước. xử lý nước thải. hệ thống đường giao thông.Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí. phân khu chức năng các công trình của dự án.Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt. . 3. . phương án thiết kế tổng mặt bằng. . gồm : .Giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn. CAM KẾT. hệ thống thoát nước. 3.. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong giaiđoạn hoạt động của dự án 136 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 2. Cam kết tuân thủ phương án thiết kế quy hoạch Chúng tôi cam kết tuân thủ phương án thiết kế quy hoạch dự án nhà máy luyện cán thép như đối với quy mô và tính chất của dự án. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu trong giai đoạn thi công xây dựng như đã trình bày trong chương 4.Giảm thiểu ô nhiễm nước thải. tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai và thực hiện dự án như đã đề xuất trong báo cáo ĐTM. .Thực hiện vệ sinh môi trường và an toàn lao động 4. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn lập dự án đầu tư Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn lập dự án đầu tư như phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương thực hiện công tác đền bù và giải phóng mặt bằng..Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên trường của Dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” phường Tân Thành để dự án sớm được triển khai theo đúng tiến độ.Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và rung động. . . .Giảm thiểu các tác động trong công tác san ủi mặt bằng. 1.

an toàn và sự cố môi trường. gồm : . 5. . 6. 137 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. .Biện pháp xử lý nước thải từ các công đoạn sản xuất xi măng. . Cam kết phục hồi môi trường Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường sau khi dự án kết thúc vận hành. 7. .Biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại. rủi ro môi trường xảy ra do triển khai thực hiện dự án. .Biện pháp xử lý khí thải.Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt. Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm Chúng tôi cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố.Sẽ dành 1 khoản kinh phí dành cho giám sát môi trường của dự án. .Biện pháp giảm thiểu khống chế ô nhiễm đối với môi trường vật lý .Biện pháp phòng chống cháy nổ. Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường bắt buộc áp dụng Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm túc các Quy chuẩn Việt Nam về môi trường mà dự án bắt buộc phải áp dụng. Cam kết giám sát môi trường .Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện chương trình giám sát môi trường (như đã trình bày trong chương 5). 8.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu trong giai đoạn hoạt động của dự án như đã trình bày trong chương 4. .

“ Quan trắc và Phân tích Môi trường”. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải.2001. Phạm Ngọc Đăng. Phạm Ngọc Hồ. Đề tài nghiên cứu thạc sĩ ‘Thực trạng ô nhiễm nước thải chăn nuôi tại thành phố Thái Nguyên và biện pháp xử lí bằng thực vật thủy sinh” Nguyễn Thị Nhung.Nxb KHKT. 6... Trịnh Thị Thanh. Lê Xuân Hồng. Trương Mạnh Tiến. 2003. 11. Lê Văn Thơ. 2002. Trần Yêm. 3. 9.2003. Nguyễn Ngọc Anh. Đồng Kim Loan “Công nghệ môi trường”. Hoàng Xuân Cơ “ Đánh giá tác động môi trường”. Hồ sơ dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép” do doanh nghiệp Thành Nhân cung câp. Nxb KHKT. DỮ LIỆU THAM KHẢO 1. Cơ sở đánh giá tác động môi trường. “Bài giảng mô hình hóa môi trường”. “Giáo trình Môi trường không khí”. 5. 2. Hướng dẫn lập báo cáo ĐTM dự án luyện gang thép. 138 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. 2009. 2000. Nxb ĐHQGHN. 7. . Cục Thẩm định và đánh giá tác động môi trường.Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên CÁC TÀI LIỆU. Nxb ĐHQGHN. 8. 2006 4. Nxb ĐHQGHN. Thông tư số 26/TT-2011/BTNMT hướng dẫn về viết báo cáo ĐTM. Trần Ngọc Trấn. DHNL Thái Nguyên 2011” 10. Nxb Thống kê.

Báo cáo ĐTM dự án “ Xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh thép Thái Nguyên 139 Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Nông Lâm. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful