CONTABILITATE

Varianta 16

Stagiar:Ungureanu Elena Anul III, Sem. 2 09/10/2011

18. Se achizitioneaza dintr-un imprumut bancar un utilaj in valoare de 20.000 lei, durata normala de functionare 10 ani şi amortizare liniara. Suma cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumutului primit este 5.000 lei. Sa se inregistreze achizitia mijlocului de transport si amortizarea acestuia in primul an, stiind ca politica firmei este de a considera cheltuielile cu dobanzile drept ale perioadei. Rezolvare:
a)Primirea împrumutului bancar

5121 Conturi la bănci în lei
b)Achiziţie utilaj

=

1621 Credite bancare pe termen lung

20.000 lei

2131 Echipamente tehnologic
c)Plata achiziţiei

=

404 20.000 lei Furnizori de imobilizări(mașini, utilaje și instalații

404

=

5121

20000

d)Înregistrarea dobânzilor bancare ce se capitalizează în contabilitate presupunândcă s-au efectuat cheltuielile bancare aferente împrumutului în exerciţiul curent.

2131 Echipamente tehnologic
e)Plata dobânzii

=

1682 Dobânzi aferente creditelor

5.000 lei

1682 5.000 lei Dobânzi aferente creditelor lung

=

5121 Conturi la bănci în lei bancare pe termen

f)Cheltuielile cu dobânzile au fost incluse în costul utilajlului şi vor fi recuperate prinamortizare astfel că amortizarea utilajului la sfârşitul primului an va fi (20.000 + 5.000)/ 10 ani =2.500 /an
6811 2.500 lei Cheltuieli de exploatare mijloacelor amortizarea = 2813 Amortizarea instalațiilor,

19. La sfarsitul celui de-al 7-lea an de functionare un mijloc de transport, cu valoare contabila de 20.000 lei şi amortizare cumulata de 14.000, este casat. Din casare rezulta materiale in valoare de 700 u.m. Cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 200 u.m.
Rezolvare:

Casare % = 2813 6583 2133 14000 6000 20000

Cheltuieli si veniturile se pot trece pe 6583 respectiv 7583 deoarece sunt ocazionate de casare. 6583 =3028 200 302 =7583 700

20. O societate comercială achiziţionează un mijloc fix în următoarele condiţii: valoarea avansului acordat 2.000 lei; preţ de cumpărare al mijlocului fix 14.000 lei; cheltuieli de transport 1.000 lei, TVA 19%. Sa se inregistreze avansul acordat, achizitia si plata furnizorului. Rezolvare:
Plata avansului; 232 2.000 = 5121

Receptia mijlocului fix achizitionat % = 17850

404

2131 15000 4426 2850 Stingerea obligatie fata de furnizor 404 = 17850 2000 5121 15850 % 232

21. Societatea comercială X achiziţionează în exerciţiul N 10.000 actiuni*11 lei/acţiune preţ de achiziţie investite în capitalul social al societăţii comerciale Y. Cheltuielile privind serviciile bancare plătite din contul de la bancă printr-un cec bancar sunt în valoare de 1.000 lei. Titlurile achiziţionate reprezintă 60% din capitalul societăţii Y. În momentul achiziţiei sunt apelate la plată 30%, restul urmând a fi achitate ulterior. La închiderea exerciţiului financiar valoarea bursieră a acţiunilor este de 10,5 lei/acţiune. Dividendele încasate pentru anul N sunt în valoare de 2 lei/acţiune. În exerciţiul N+1 acţiunile sunt vândute societăţii Z, preţul de cesiune fiind de 10,75 lei. Comisionul de intermediere plătit prin cec bancar la cesiune este de 1.000 lei.
Rezolvare:

Subscrierea 261 = 269 110.000 Apelarea la plata: 30%x110.000 lei=33.000 lei 269 = 5121 33.000 269 = 5121 77.000 Consideram serviciile bancare ca reprezinta servicii de intermediere si, fiind cheltuieli accesorii achizitionarii titlurilor, sunt incluse in costul de achizitie. Plata acestor comisioane se face cu cec. 261 = 413 1.000 413 = 5113 1.000 5113 = 5121 1.000

La 31.12.N: Valoarea de inventar: 10.000 actiuni x 10,5lei/actiune=105.000 lei Valoarea contabila: 110.000 +1.000=111.000 Depreciere=111.000-105.000=6.000 6863 = 2961 6.000 Incasarea de dividende: 10.000 actiuni x 2lei/actiune=20.000 lei 5121 = 7611 20.000 Vanzarea actiunilor in anul N+1: 10.000 x 10,75=107.500 lei, scoaterea din evidenta a actiunilor vandute si anularea ajustarii precum si inregistrarea comisionului platit catre banca: 461 = 7641 107.500 6641 = 261 111.000 2961 = 7863 6.000 628 = 5121 1.000

22. Se obtin produse finite la un cost standard de 90.000 lei, costul efectiv 86.500 lei. Se vand produsele finite obtinute la pret de vanzare de 120.000 lei, TVA 19%. Rezolvare: 1.Obtinere produse finite: 345 – 711 = 90.000 2. Iesire din gestiune produse finite: 711 – 345 = 90.000 3.Inregistare cost efectiv 348 – 711 = - 4.500 Vanzare produse finite:

411 142.800 120.000

% 701 4427

=

22.800
23. In luna X a exerciţiului N, societatea A primeşte materii prime de la un furnizor fără factură, evaluate la preţul de 1.000 lei, TVA 20%. In luna Y se primeşte factura: preţul de cumpărare 1.200 lei, TVA 20%. Care sunt înregistrările contabile?

Rezolvare:

Receptia materiilor prime in baza avizului in luna X

301 = 408 4428 = 408

1.000 200

Primirea facturii in luna

I. % = 401 301 4426 301 = 408 1.440 1.200 240 -1.000

4428 = 408

-200

II. % = 401 301 601 4426 301 = 408 4428 = 408 1.440 1.000 200 240 -1.000 -200

Varianta a II-a este recomandabila daca materiile prime au fost date in consum deja.

55. La 1 ianuarie N, o întreprindere achiziţionează dintr-o emisiune 1.000 obligaţiuni ale căror caracteristici sunt după cum urmează: 1 Valoarea nominală 100 de lei;

2 3 4 5

Preţul de emisiune 99,271360 de lei; Preţul de rambursare 105 de lei; Rata dobânzii 10%; Durata 5 ani.

Rambursarea totală are loc la 1 ianuarie N+5. Dobânzile se încasează în fiecare an pe 1 ianuarie. 6 Se cere: 7 a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării acestui caz; 8 b)să se prezinte înregistrările contabile. Rezolvare: - achizitia obligatiunilor:1.000 oblig x 99,271360 lei = 99.271,36 99.271,36 lei 99.271,36lei 506 Obligatiuni = 5121 Conturi la banci in lei

- incasarea dobanzii : 99.271,36 x 10% = 9.927,13 lei 9.927,13 lei 9927.13lei 5121 Conturi la banci =766 Venituri din dobanzi

-rambursarea obligatiunilor: 1.000 obligatiuni x 105 lei = 105.000 lei 105.000 lei 99271.36lei Obligatiuni 7583 5728.64lei Venit.din vanzarea activelor Si alte operatii de capital 5121 Conturi la banci in lei =% 506

9 10 11 56. La începutul exerciţiului N, societatea ALFA a achiziţionat un echipament tehnologic la costul de achiziţie de 200.000 u.m. 12 Managerii estimează că durata de utilitate va fi de 5 ani şi că, la expirarea acestei perioade, vor fi angajate cheltuieli cu dezafectarea echipamentului tehnologic şi refacerea amplasamentului în valoare de 10.000 u.m. Metoda de amortizare utilizată este cea liniară. Pentru o finanţare echivalentă, rata curentă a dobânzi de piaţă este de 10% La sfârşitul exerciţiului N, valoarea de piaţă a echipamentului este de 150.000 u.m. 13 La sfârşitul exerciţiului N+1, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 15.000 u.m. iar rata dobânzii de piaţă pentru o finanţare echivalentă va fi din exerciţiul următor 15%: 14 La sfârşitul exerciţiului N+2, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 8.000 u.m. Valoarea de piaţă la 31.12.N+2 este de la 120.000 u.m.

15 La sfârşitul exerciţiului N+3, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 5.000 u.m. iar durata de utilizare a echipamentului este reestimată la 7 ani. Rata curentă de piaţă este de 25%. 16 La sfârşitul exerciţiului N+4, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 7.000 u.m. 17 a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării acestui caz; 18 b)să se prezinte înregistrările contabile. Rezolvare: (1) Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa c o n s t i t u i e c e a m a i b u n a e s t i m a r e l a d a t a b i l a n t u l u i a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plati-o, înmod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti laacel moment. (2) Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoareaa c t u a l i z a t a a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. Î n a c e s t c a z , a c t u a l i z a r e a provizioanelor se face întrucât, datorita valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor iesiri de resursecare apar la scurt timp de la data bilantului sunt mult mai oneroase decât cele aferente unor iesiri de resurse deaceeasi valoare, dar care apar mai târziu.Achizitionarea echipamentului tehnologic si includerea in costul de achizitie a cheltuielilor actualizate cudezafectareaValoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=10.000 x 1/(1+0,1)5=6.209
2131 =% 404 1513 4426 =404 206209 200000 6209 48000 206209:5=41242 6209x0.1=620.9

Amortizare si actualizarea provizionului 6811=2813 666=1513 31.12.N VDC=206.209-41242=164.967 Valoare de inventar=150.000 Depreciere=14.967 6813 =

2913

14.967

Sold213:206.209 Sold2813:41.242

Sold1513:6.830 Sold2913:14.967 Amortizarea in exercitiul N+1 Cheltuiala cu amortizarea=Valoarea ramasa/Durata ramasa=150.000/4=37.500 % = 2813 6813 2913 31.12.N+1 666 = 1513 6.830 x 0,1=683 Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=15.000 x 1/(1+0,15)3=9.863 Sold 1513=7513 Presupunem ca valoarea neta contabila inainte de ajustarea provizionului coincide cu valoarea justa 213 = 1513 6813 = 2913 Sold213:206.209+2.350=208.559 Sold2813:41.242+41.242=82.484 Sold1513:9.863 Sold2913:14.967-3.742+2.350=13.575 Amortizarea in exercitiul N+2 Cheltuiala cu amortizarea=Valoarea ramasa/Durata ramasa=(213-2813-2913)/3= =(208.599-82.484-13.575)/3= 9.863-7.513=2.350 2.350 41.242 37.500 3742(14.967/4)

% = 2813 6813 2913 666 = 1513 31.12.N+2

42.025 37.500 4.525(13.575/3) 9.863 x 0,15=1.479

Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=8.000 x 1/(1+0,15)2=6.049 Sold 1513=9.863+1.479=11.342 Diminuarea provizionului cu dezafectarea 1513 = 213 11.342-6.049=5.293 VNC=213-2813-2913=(208.559-5.293)-(82.484+42.025)-(13.575-4.525)=69.707 Valoarea de inventar=120.000 Apreciere=50.293 Se anuleaza provizionul pentru depreciere

2913 = 7813 Sold213:203.266 Sold2813:124.509 Sold1513:6.049 Amortizarea in exercitiul N+3

9.050

Cheltuiala cu amortizarea=Valoarea ramasa/Durata ramasa=(213-2813-2913)/2= =(203.266-124.509)/2=39.379

6813 = 2813 666 = 1513 31.12.N+3

39.379 6.049 x 0,15=907

Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=5.000 x 1/(1+0,25)7-4=2.560 Sold 1513=6.049+907=6.956 Diminuarea provizionului cu dezafectarea

1513 = 213 Sold213:203.266-4.396=198.870 Sold2813:124.509+39.379=163.888 Sold1513:2.560 Amortizarea in exercitiul N+4

6.956-2.560=4.396

Cheltuiala cu amortizarea=Valoarea ramasa/Durata ramasa=(213-2813-2913)/2= =(198.870-163.888)/3=11.661

6813 = 2813 666 = 1513 31.12.N+4

11.661 2.560 x 0,25=640

Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=7.000 x 1/(1+0,25)2=4.480 Sold 1513=2.560+640=3.200 Cresterea provizionului cu dezafectarea

213 = 1513 Sold213:198.870+1.280=200.140 Sold2813:163.888+11.661=175.549 Sold1513:4.480

4.480-3.200=1.280

19

57.Se cunosc următoarele informaţii (în lei): Valoare 1.000.000 50.000 345.000 120.000 80.000 70.000 130.000 40.000 200.000 100.000 400.000 200.000 70.000 100.000 120.000 30.000 500.000 10.000 200.000 190.000 500.000 75.000 80.000 600.000 120.000 900.000 1.000.000 50.000 500.000 100.000 100.000 460.000

Elemente rezultat înainte de impozit creşteri de cheltuieli în avans din exploatare TVA plătit venituri din diferenţe de curs valutar aferent actualizării soldurilor conturilor de creanţe şi datorii în devize la cursul de închidere cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferent actualizării soldurilor conturilor de creanţe şi datorii în devize la cursul de închidere Sold iniţial 4751 Sold final 4751 Rulaj creditor 7584 salarii plătite venituri din subvenţii de explatare (încasate) cheltuieli cu impozitul pe profit cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor venituri din diferenţe de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize cheltuieli cu provizioanele cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate venituri din provizioane pierderi din vânzarea imobilizărilor corporale creşteri de stocuri costul imobilizărilor corporale cedate diminuări de stocuri câştiguri din cesiunea imobilizărilor corporale creşteri de creanţe pierderi din cesiunea imobilizărilor corporale diminuări de creanţe costul investiţiilor financiare pe termen scurt vândute creşteri de cheltuieli în avans din exploatare câştiguri din vânzarea investiţiilor financiare pe termen scurt diminuări de cheltuieli în avans din exploatare diminuări de cheltuieli în avans din exploatare creşteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria

cu impozit pe profit) pierderi din vânzarea imobilizărilor financiare (titlurile vândute nu au fost încasate până la sfârşitul anului) Sold iniţial 404 Sold final 404 Rulaj creditor 404 lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la începutul anului lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la sfârşitul anului Creşteri de capital social prin aport în numerar în cursul exerciţiului venituri din subvenţii pentru investiţii Creşteri de prime de emisiuni cheltuieli cu dobânzile aferente contractelor de leasing financiar Creşteri de împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni la preţ de rambursare Creşteri de prime privind rambursarea împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni cheltuieli cu dobânzile aferente creditelor bancare (plătite) creşteri de stocuri diminuări de stocuri creşteri de creanţe diminuări de creanţe plăţi de dividende rambursări de credite bancare creşteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) diminuări de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) creşteri de venituri în avans din exploatare diminuări de venituriîn avans din exploatare impozit pe profit plătit

60.000 530.000 100.000 240.000 1.200.000 5.450.000 200.000 40.000 20.000 300.000 70.000 20.000 500.000 190.000 75.000 600.000 900.000 100.000 300.000 460.000 290.000 10.000 80.000 250.000

Se cere: a)să se precizeze care sunt completările aduse de OMFP 3055/2009 referitoare la tabloul fluxurilor de trezorerie; b)să se întocmească tabloul fluxurilor de trezorerie.

Rezolvare: (1) O entitate prezinta situatia fluxurilor de numerar pentru fiecare perioada pentru care sunt prezentate situatiile financiare anuale. Situatia fluxurilor de numerar prezinta modul în care o entitate genereaza si utilizeaza numerarul si echivalentele de numerar. În contextul întocmirii acestei situatii: - fluxurile de numerar sunt intrarile sau iesirile de numerar si echivalente de numerar; - numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere; - echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile în sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. (2) Situatia fluxurilor de numerar trebuie sa prezinte fluxurile de numerar ale entitatii din cursul perioadei, clasificate pe activitati de exploatare, de investitie si de finantare. Activitatile de exploatare sunt principalele activitati generatoare de venituri ale entitatii, precum si alte activitati care nu sunt activitati de investitie sau finantare. Activitatile de investitie constau în achizitionarea si cedarea de active imobilizate si de alte investitii care nu sunt incluse în echivalentele de numerar. Activitatile de finantare sunt activitati care au drept rezultat modificari ale valorii si structurii capitalurilor proprii si împrumuturilor entitatii. Fluxurile de numerar exclud miscarile între elemente care constituie numerar sau echivalente de numerar, deoarece aceste componente fac parte din gestiunea numerarului unei entitati, si nu din activitatile de exploatare, investitie si finantare. Gestiunea numerarului presupune plasarea excedentului de numerar în echivalente de numerar. Flux de exploatare Rezultat înainte de impozit Creşteri de cheltuieli în avans din exploatare Venituri din diferenţe de curs valutar aferent actualizării soldurilor conturilor de creanţe şi datorii în devize la cursul de închidere Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferent actualizării soldurilor conturilor de creanţe şi datorii în devize la cursul de închidere Rulaj creditor 7584 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor Venituri din diferenţe de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize Cheltuieli cu provizioanele Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize Valoare 1.000.000 -50.000 -120.000 +80.000 -40.000 +200.000 -70.000 +100.000 +120.000

Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante Venituri din provizioane Pierderi din vânzarea imobilizărilor corporale Creşteri de stocuri Diminuări de stocuri Câştiguri din cesiunea imobilizărilor corporale Creşteri de creanţe Diminuări de creanţe Diminuări de cheltuieli în avans din exploatare Creşteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Diminiuări de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Creşteri de venituri în avans din exploatare Diminuări de venituri în avans din exploatare Impozit pe profit plătit

-30.000 -10.000 +200.000 -190.000 +75.000 -80.000 -600.000 +900.000 +100.000 +460.000 -290.000 +10.000 -80.000 -250.000 1.375.000

Flux de investitii Pierderi din vânzarea imobilizărilor corporale Costul imobilizărilor corporale cedate Câştiguri din cesiunea imobilizărilor corporale Pierderi prin cesiunea imobilizărilor corporale Costul investiţiilor financiare pe termen scurt vândute Câştiguri din vânzarea investiţiilor financiare pe termen scurt Diminuări de cheltuieli în avans din exploatare Creşteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Pierderi din vânzarea imobilizărilor financiare (titlurile vândute nu au fost încasate până la sfârşitul anului) Sold iniţial 404 Sold final 404 Rulaj creditor 404 Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la începutul anului Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la sfârşitul anului Creşteri de capital social prin aport în numerar în cursul exerciţiului Venituri din subvenţii pentru investiţii Creşteri de prime de emisiuni Cheltuieli cu dobânzile aferente contractelor de leasing financiar Creşteri de împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni la preţ de rambursare Creşteri de prime privind rambursarea împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni Cheltuieli cu dobânzile aferente creditelor bancare (plătite) Creşteri de stocuri Diminuări de stocuri

Valoare 200.000 500.000 80.000 120.000 1.000.000 500.000 100.000 460.000 60.000 530.000 100.000 240.000 1.200.000 5.450.000 200.000 40.000 20.000 300.000 70.000 20.000 500.000 190.000 75.000

Creşteri de creanţe Diminuări de creanţe Plăţi de dividende Rambursări de credite bancare Creşteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Diminiuări de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Creşteri de venituri în avans din exploatare Diminuări de venituri în avans din exploatare Impozit pe profit plătit

600.000 900.000 100.000 300.000 460.000 290.000 10.000 80.000 250.000

58. Se dau următoarele operaţii: (1)vânzarea unui teren la preţul de vânzare de 1.000.000 lei, TVA 19% (factură); costul de achiziţie al activului vândut este de 800.000 lei; (2)vânzarea de investiţii financiare pe termen scurt achiziţionate în cursul anului: 100 acţiuni la cursul bursier de 10 lei/buc; cursul de la data achiziţiei este de 8 lei/buc; (3)vânzarea de imobilizări financiare: 1.000 acţiuni la cursul de 15 lei (acestea fuseseră cumpărate anul trecut la cursul de 16 lei şi depreciate în bilanţul anului trecut cu 2 lei/acţiune); (4)la sfârşitul anului întreprinderea deţine investiţii financiare pe termen scurt cotate: 200 acţiuni; cursul bursier la sfârşitul anului este de 20 lei/acţiune (ele fuseseră cumpărate la cursul de 18 lei în cursul anului); (5)la sfârşitul anului întreprinderea deţine 500 acţiuni reprezentând imobilizări financiare cumpărate în anul anterior; cursul de închidere este de 15 lei/acţiune; (6)întreprinderea deţine o clădire achiziţionată în urmă cu 5 ani la costul de 500.000 lei. În bilanţul anului trecut clădirea fusese adusă la valoarea justă de 700.000 lei, reprezentând o rezervă din reevaluare pozitivă de 200.000 lei. Amortizarea anului curent a fost de 70.000 lei. La sfârşitul anului curent, valoarea justă a fost estimată la 300.000 lei. Rezerva din reevaluare disponibilă este de 180.000 lei; (7)întreprinderea a vândut în cursul anului produse finite la preţ de vânzare de 8.000.000 lei, TVA 19%; costul producţiei vândute este de 5.000.000 lei; (8)întreprinderea a beneficiat în cursul anului de reduceri comerciale în valoare de 200.000 lei, TVA 19%, primite pe facturi ulterioare pentru materiile prime achiziţionate de la furnizori; (9)întreprinderea a acordat clienţilor în cursul anului reduceri comerciale de 600.000 lei, TVA 19%, în baza unor facturi ulterioare, pentru vânzările efectuate în anul anterior; (10)întreprinerea a primit factura privind un contract de leasing financiar. Chiria este de 100.000 lei, din care rambursarea de datorie 80.000 lei, dobânda 20.000 lei, TVA 19%; (11)la sfârşitul anului întreprinderea înregistrează un provizion pentru litigii estimat la 10.000 lei; (12)se actualizează soldul contului de provizion pentru dezafectarea unei linii de producţie ca urmare a trecerii timpului: soldul contului de provizion în bilanţul anului anterior era de 15.000 lei, rata efectivă a dobânzii pentru o finanţare echivalentă cu rambursare la scadenţă este de 12%; (13)se încasează dobânzi aferente obligaţiunilor achiziţionate de la societatea Gama, rambursabile după 5 ani, în sumă de 20.000 lei, din care dobânda cuvenită pentru perioada de deţinere a instrumentului purtător de dobândă este de 5.000 lei; (14)în cursul anului s-au obţinut produse finite la costul de 6.000.000 lei;

(15)la sfâşitul anului, întreprinderea decide ca în anul următor să vândă o clădire. Aceasta are un cost de 160.000 lei, amortizare cumulată 40.000 lei. Valoarea justă estimată la 31.12.N este de 110.000 lei iar cheltuielile estimate cu cesiunea sunt de 5.000 lei; (16)managerii decid ca în anul N+1 să plătească suma de 170.000 lei reprezentând prime privind participarea salariaţilor la profit; (17)cheltuiala cu impozitul pe profit este de 842.900 lei. Se cere: a) să se contabilizeze operaţiile de mai sus; b) să se prezinte incidenţa acestor operaţii asupra contului de profit şi pierdere întocmit conform OMFP 3055/2009. Rezolvare: 4.1. Vanzarea terenului:

461 “Debitori diversi”

=

% 7583 “Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital” 4427 “TVA colectata”

1.190.000 lei 1.000.000 lei

190.000 lei

4.2. Vanzarea de investitii financiare pe termen scurt:

461 “Debitori diversi”

=

% 508 “Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate” 764 “Venituri din investitii financiare cedate”

1.000 lei 800 lei

200 lei

4.3. Vanzarea de imobilizari financiare: - achizitia de actiuni:

265 “Alte titluri imobilizate” - reevaluare bilantului anului trecut:

=

5121 “Conturi la banci in lei”

16.000 lei

686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele”

=

296 “Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare”

2.000 lei

- vanzarea de imobilizari financiare:

461 “Debitori diversi”

=

7641 “Venituri din imobilizari financiare cedate” 265 “Alte titluri imobilizate” 7863 “Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare”

15.000 lei

6641 “Cheltuieli privind imobilizarilor financiare cedate” 296 “Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare”

= =

16.000 lei 2.000 lei

Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoare de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare. La sfarsitul exercitiului financiar se influenteaza rezultatul exercitiului cu pierdere de valoare, astfel:

686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare”

=

296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare”

1011 “Capital subscris nevarsat”

=

456 “Decontari cu asociatii privind capitalul” 261 “Actiuni detinute la entitatile afiliate”

456 “Decontari cu asociatii privind capitalul”

=

1012 “Capital subscris varsat”

1011 “Capital subscris nevarsat”

4.4 achizitia actiunilor (pe termen scurt):

508 “Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate” 461 “Debitori diversi” 508 “Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate” -

= sau = =

5121 “Conturi la banci in lei”

3.600 lei

5121 “Conturi la banci in lei” 461 “Debitori diversi”

3.600 lei

evaluarea actiunilor pe termen scurt la cursul bursier din ultima zi a anului: = 7642 “Castiguri din investitii pe termen scurt cedate” 400 lei

508 “Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate” 4.5

265 “Alte titluri imobilizate” 4.6.

=

7.500 lei

a) reevaluarea pozitiva a cladirii, anul trecut 212 “Constructii” = 105 “Rezerve din reevaluare” 200.000 lei

b) amortizarea anului curent si trecerea rezervelor din reevaluare la rezerve:

6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor” 105 “Rezerve din reevaluare”

=

2812 “Amortizarea constructiilor” 1065 “Rezerve reprezentand

70.000 lei

70.000 lei

surplusul realizat din rezerve din reevaluare”

c) inregistrarea unei ajustari de valoare:

6813 “Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor”

=

2912 “Ajustari pentru deprecierea constructiilor”

400.000 lei

)

reevaluarea cladirii: % 105 “Rezerve din reevaluare” 6583 “Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital” c) = 212 “Constructii” 400.000 lei 180.000 lei 220.000 lei

diminuarea ajustarii de valoare: = 7813 “Venituri din ajustari pentru deprecierea imobil” 220.000 lei

2912 “Ajustari pentru deprecierea constructiilor”

Conform O.M.F.P. 3055/2009 titlurile pe termen scurt (actiuni si alte investitii financiare) admise la tranzactionare pe o piata reglementata se evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare, iar cele netranzactionate la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.

4.7. Vanzarea de produse finite:

4111 “Clienti”

=

%

9.520.000 lei

701 “Venituri din vanzarea produselor finite” 4427 “TVA colectata”

8.000.000 lei 1.520.000 lei

711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”

=

345 “Produse finite”

5.000.000 lei

4.8.

401 “Furnizori”

=

% 609 “Reduceri comerciale primite” 4426 “TVA deductibila”

238.000 lei 200.000 lei 38.000 lei

4.9. % 709 “Reduceri comerciale acordate” 4427 “TVA colectata” 4.10. = 4111 “Clienti” 744.000 lei 600.000 lei 144.000 lei

% 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” 666 “Cheltuieli privind dobanzile” 4426 “TVA deductibila”

=

404 “Furnizori de imobilizari”

119.000 lei 80.000 lei 20.000 lei 19.000 lei

4.11.

4118 “Clienți incerți sau in litigiu”

=

4111 “Clienti”

10.000 lei

6812 “Cheltuieli de exploatare privind provizioanele”

=

1511 “Provizioane pentru litigii”

10.000 lei

4.12.

6812 “Cheltuieli de exploatare privind provizioanele”

=

1513 “Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea”

1.800 lei

4.13. Se incaseaza dobanzi aferente obligatiunilor.

Achizitia obligatiunilor:

506 “Obligatiuni”

=

509 “Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt”

5121 “Conturi la banci in lei”

=

766 “Venituri din dobanzi”

20.000 lei

4.14.

345 “Produse finite”

=

711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”

6.000.000 lei

- cost cladire: 160.000 lei - amortizare cumulata: 40.000 lei

- valoare justa estimata: 110.000 lei - cheltuieli cu cesiune: 5.000 lei Trecere cladirii la stocuri: In categoria stocurilor se cuprind si activele cu ciclu lung de fabricatie, destinate vanzarii (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuinte etc. realizate de entitatile ce au ca activitate principala obtinerea si vanzarea de locuinte). Daca constructiile sunt realizate in scopul exploatarii pe termen lung, de catre entitatea care le-a realizat, ele reprezinta imobilizari. De asemenea, atunci cand un teren este cumparat in scopul construirii pe acesta de constructii destinate vanzarii, acesta este inregistrat la stocuri. Atunci cand exista o modificare a utilizarii unei imobilizari corporale, in sensul ca aceasta urmeaza a fi imbunatatita in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea destinatiei, in contabilitate se inregistreaza transferul activului din categoria imobilizari corporale in cea de stocuri. Transferul se inregistreaza la valoarea neamortizata a imobilizarii. Daca imobilizarea corporala a fost reevaluata, concomitent cu reclasificarea activului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia. In cazul in care un activ care a fost initial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de locuinte destinate vanzarii, in functie de modul de negociere a contractelor de vanzare a bunurilor ce fac obiectul constructiei si vanzarii, valoarea terenului se include in valoarea activului construit sau se evidentiaza distinct la stocuri de natura marfurilor, la valoarea de inregistrare in contabilitate. Daca terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

% 2812 “Amortizarea constructiilor” 371 “Marfuri”

=

212 “Cnstructii”

155.000 lei 40.000 lei 115.000 lei

Ajustarea de valoare:

6864 “Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de

=

397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor”

10.000 lei

valoare a activelor circulante”

Pentru pierderea estimata intre valoare contabila si valoare justa la 31.12.N

212 “Cnstructii”

=

1513 “Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte acțiuni similare legate de acestea”

5.000 lei

4.16.

6812 “Cheltuieli de exploatare privind provizioanele”

=

1518 “Alte provizioane”

170.000 lei

Contul 151 “Provizioane” este un cont de pasiv. In creditul contului 151 “Provizioane” se inregistreaza: 4.17. valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, inclusive a celor corespunzatoare primelor ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (681).

691 “Cheltuieli cu impozitul pe profit”

=

441 “Impozitul pe profit/venit”

842.900 lei

59. O societate de producţie achiziţionează un utilaj în următoarele condiţii: - preţul de cumpărare al instalaţiei 200.000 euro; - cheltuieli cu montajul facturate de furnizor 20.000 euro; - costuri de amenjare a secţiei de producţie în vederea montării instalaţiei (facturate de o firmă specializată) 4.000 lei; - costuri cu instruirea personalului ce va manevra instalaţia respectivă 3.000 lei;

- onorariul arhitectului 7.000 lei; - costuri de testare a funcţionării instalaţiei 5.000 lei; - încasări din vânzarea eşantioanelor de produse chimice, produse în procesul de testare a instalaţiei 2.000 lei; - costuri cu promovarea noilor produse ce vor fi obţinute cu ajutorul instalaţiei 3.000 lei; - pierderi iniţiale din exploatare obţinute înainte ca instalaţia să ajungă la parametrii tehnici de operare 2.000 lei; - costuri de demontare a instalaţiei la sfârşitul duratei de viaţă utilă estimate la 10.000 lei; - costuri cu salariile personalului de conducere din societatea comercială respective 8.000 lei; - curs valutar 4 lei/euro

Rezolvare

Elemente care se includ in costul de achizitie al utilajului: +preţul de cumpărare al instalaţiei 200.000 euro x 4 lei/euro=800.000 lei +cheltuieli cu montajul facturate de furnizor 20.000 euro x 4 lei/euro=80.000 lei +costuri de amenjare a secţiei de producţie în vederea montării instalaţiei (facturate de o firmă specializată) 4.000 lei +onorariul arhitectului 7.000 lei; -+costuri de testare a funcţionării instalaţiei 5.000 lei; - încasări din vânzarea eşantioanelor de produse chimice, produse în procesul de testare a instalaţiei 2.000 lei costuri de demontare a instalaţiei la sfârşitul duratei de viaţă utilă estimate la 10.000 lei Total cost de achizitie=904.000 lei

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful