UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE

GHID DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE

Prezentul Ghid reprezintă un instrument de lucru al Facultăţii de Ştiinţe. 4 – Exemplu de cuprins Anexa nr. 1 – Cerere tip pentru aprobarea temei lucrării de licenţă/disertaţie Anexa nr. 6 – Referat de evaluare a lucrării de licenţă/disertaţie de către coordonator Anexa nr. Cuprins Introducere Structura lucrării de licenţă/disertaţie Reguli generale de tehnoredactare a lucrării de licenţă/disertaţie Reguli de prezentare a lucrării de licenţă/disertaţie Evaluarea lucrării de licenţă/disertaţie Anexe: Anexa nr. 7. din cadrul Universităţii din Petroşani începând cu sesiunea de licenţă iulie 2011. 5 – Exemplu de bibliografie Anexa nr. 3 – Pagina de titlu a lucrării Anexa nr. – Declaraţie pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de licenţă/disertaţie 2 . împreună cu anexele utilizate pentru redactarea lucrării de licenţă/disertaţie va fi diseminat de către cadrele didactice coordonatoare tuturor studenţilor/absolvenţilor pe care acestea îi îndrumă. Ghidul. 2 – Coperta cartonată/spiralată a lucrării Anexa nr.

lucrarea de licenţă/disertaţie trebuie depusă. Prezentarea schiţei lucrării de licenţă/disertaţie cadrului didactic coordonator. în principal. 3. Aceste teme trebuie stabilite în concordanţă cu tematica disciplinei predate la specializarea respectivă. 3 . studentul trebuie să colaboreze permanent cu cadrul didactic coordonator. Fiecare cadru didactic trebuie să înainteze către Decanatul Facultăţii de Ştiinţe propunerea cu temele de licenţă/disertaţie pe specializări conform calendarului propus. Studentul/masterandul îşi va alege o temă de cerecetare din lista de teme orientative propuse de către un cadru didactic care a predat o disciplină din planul de învăţământ al specializării pe care urmează a o absolvi studentul/masterandul. pe o temă aleasă din lista de teme orientative. Lucrarea de licenţă/disertaţie constituie o condiţie esenţială pentru ca absolventul să primească atestarea efectuării studiilor universitare sau de master. studenţilor Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universităţii din Petroşani care îşi pregătesc lucrarea de licenţă/disertaţie. La sfârşitul anilor de studiu.  structura lucrării. Destinaţia lucrării de licenţă obligă la respectarea unor principii şi reguli de redactare şi susţinere cu privire la:  conţinutul ştiinţific. de către absolvent. Lucrarea de licenţă/disertaţie este dovada nivelului şi calităţii pregătirii profesionale. pe baza unei cereri avizată de îndrumătorul lucrării. în faţa unei comisii de examinare) ea pune în valoare atributele ştiinţifice esenţiale. prin modul în care este susţinută (oral. 7. In forma finală.  forma redactării. Ea reprezintă o lucrare scrisă întocmită de către absolvent. la secretariatul facultăţii. Lucrarea se tipăreşte doar pe o faţă a unei coli format A4 şi va fi legată în coperte cartonate sau spiralată. 5. Realizarea prezentării lucrării de licenţă/disertaţie în vederea susţinerii acesteia. Alegerea temei/domeniului de cercetare. şi însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de licenţă/disertaţie (Anexa nr. 7. de aceea ea trebuie pregătită cu cea mai mare grijă şi responsabilitate. Contactarea cadrului didactic coordonator. 2. teoretice şi aplicative a absolventului iar. 6. definitorii ale absolventului. Documentarea în vederea realizării lucrării de licenţă/disertaţie. de către catedra de specialitate pe baza referatului pozitiv al îndrumătorului. Pe parcursul realizării lucrării de licenţă/disertaţie. Lucrarea de licenţă/disertaţie constituie ultima etapă a studiilor universitare şi de master. – Declaraţie pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de licenţă/disertaţie). Întocmirea cererii tip pentru aprobarea temei lucrării de licenţă/disertaţie după primirea acceptului din partea cadrului didactic coordonator. 4.  eleganţa şi consistenţa expunerii orale etc. absolventul trebuie să realizeze o lucrare de cercetare întrun domeniu care prezintă interes pentru el. Paşii de urmat în vederea finalizării studiilor prin susţinerea lucrării de licenţă/disertaţie: 1. absolventul are dreptul de a se înscrie la examenul de licenţă. pe baza unui calendar stabilit de către acesta şi care se desfăşoară pe întreaga perioadă a ultimului an de studiu Este obligatoriu ca termenele fixate de către cadrul didactic coordonator să fie respectate de către student. într-un exemplar. sub îndrumarea ştiinţifică a unui cadru didactic de specialitate. Întocmirea lucrării. După validarea lucrării.INTRODUCERE Aceast ghid se adresează.

care nu se numerotează ca şi capitol. . 4 . Anexa nr. . 4). Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. în cadrul căruia să se concretizeze aspectele teoretice şi metodologice utilizate pe parcursul lucrării şi să se prezinte rezultatele cercetării. Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată. precum şi opinia personală privind rezultatele obţinute în lucrare.2 etc) fie pe capitole (Anexa nr.1. b. sau potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată.1. astfel încât fiecare capitol să răspundă următoarelor criterii: . 2.2.1. f. realizarea unor capitole supradimensionate. g.pregătirea teoretică. iar pe de altă parte. Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al lucrării. Cuprins – lucrarea de licenţă/disertaţie va avea un cuprins care să conţină cel puţin titlurile tuturor capitolelor şi subcapitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol şi subcapitol (un exemplu de cuprins este prezentat în Anexa nr. Se recomandă ca un capitol al lucrării să prezinte o parte aplicativă. . Capitole – lucrarea de licenţă/disertaţie va conţine capitole numerotate crescător. Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării de licenţă/disertaţie sunt prezentate în Anexa nr. Bibliografie – aceasta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă/disertaţie. metodologic sau al cercetării practice). Gruparea pe capitole a tematicii dezbătute în cadrul lucrării de licenţă/disertaţie trebuie să formeze un material omogen. pe de o parte segmentarea excesivă a materialului elaborat. (un exemplu de bibliografie este prezentat în Anexa nr.capacitatea de a efectua o aplicaţie empirică în domeniul abordat în lucrare.capacitatea de a interpreta rezultatele obţinute şi de a sintetiza concluzii şi propuneri de perfecţionare a domeniului abordat (din punct de vedere teoretic. c.Structura lucrării de licenţă/disertaţie Lucrarea de licenţă/disertaţie este structurată pe capitole şi trebuie să cuprindă următoarele elemente obligatorii: a.1 etc). Copertă – informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă/disertaţie sunt prezentate în Anexa nr. Se recomandă o dimensionare optimă a structurii lucrării de licenţă/disertaţie astfel încât să se evite. Anexele se numerotează fie crescător pentru toată lucrarea (Anexa nr. e. 5). 3. Concluziile lucrării şi propuneri – în această parte a lucrării de licenţă/disertaţie se recomandă formularea de concluzii şi formularea de propuneri. Concluziile lucrării nu se numerotează ca şi capitol. un studiu de caz. d. Anexa nr.pregătirea metodologică.

.2. ...2....2...................textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1.........1.. STRUCTURA LUCRĂRII Lucrarea va fi împărţită în: părţi.. Capitolul....... Secţiunea de autentificare şi acces în portal............... 2..2.. ramane 2.2. 2... subcapitole şi paragrafe..... Spaţiere între rânduri ..1. ţ. bold.... simplu) 5. 2.1. dar numărul paginii apare doar începând cu capitolul 1..... Right: 2 cm... ş.. Left: 3.. Formatul paginii: se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup -> Margins): Top: 2... până la ultima pagină a lucrării. 5 .45-50 de pagini pentru lucrarea de disertaţie.... Cuprinsul lucrării se va pune la începutul lucrării...... (exemplu: 2. Titlul capitolului se va scrie centrat. FORMA DE PREZENTARE Formatul întregii lucrări este A4 (nu Letter).... Secţiunea de transmitere a formularelor.textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). Bottom: 2 cm.....2... urmată de un punct......Reguli generale de tehnoredactare a lucrării de licenţă/disertaţie 1.... î...... Paragraf). 5.. bold.... Paragraful 2. trebuie să fie continuat obligatoriu de 2.. Aceste titluri vor fi precedate de un simbol numeric începând cu cifra 1.. numărul de pagini fiind între: .. â pentru limba română)....5 linii (Format>Paragraph->Line spacing-> 1.2.25 cm Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii. daca nu........ Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1.2.... subcapitol sau paragraf trebuie să aibă cel puţin două diviziuni similare (ex....25 cm (Format-> Paragraph-> Indentation-> Left).... Subcapitolul...numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu... Numerotarea paginilor ......25 cm: Footer: 1..........5 cm... imediat după pagina de titlu.......5 lines).. Fiecare capitol. Gutter: 0 cm. utilizând diacriticele specifice limbii române (ă..................50-60 de pagini pentru lucrarea de licenţă.. Textul se scrie cu caractere de 12 Times New Roman....... cu litere mici..5 cm.. cu majuscule. centrat. Titlurile subcapitolelor şi paragrafelor se vor scrie cu aliniat.. capitole..1.. Secţiunea de prezentare generală... Header: 1..1..... Alinierea textului .. cu caractere de 14 pentru titluri şi 12 pentru text. Se recomandă folosirea editorului WORD 2000 cu caractere româneşti.. 5..

CONŢINUTUL LUCRĂRII Partea de prezentare teoretică a lucrării trebuie sa fie o sinteză a materialelor studiate. Footnote. Reference. 6 .Un model de cuprins este prezentat în Anexa nr. 4 3. Scrierea notei de subsol se face din meniul Insert. a linkului etc. ca in exemplul următor. În cazul preluării unor fragmente din diferite surse bibliografice se va face trimitere la subsolul paginii cu denumirea cărţii. Insert ca în PrintScreen-urile următoare.

ro/cms/files/arhiva_buletine2009/bsci_12. „În prezent.html 7 . Strategy and Structure. Chandler. 2.cabinetexpert.5. iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv.XII 2009 exporturile FOB au însumat 123478. există 5 figuri acestea se vor numerota astfel: 2. diferenţa dintre stagiul minim şi cel complet de cotizare creează o diferenţă la cunatumul pensiei.insse. De ex. Figurile (inclusiv graficele) se numerotează pe capitole.3% la valori exprimate în lei (13. 2.6 milioane lei (29116. dacă în capitolul 2. FIGURI Figurile (aici sunt incluse imagini.2.I-31. 2. adoptarea cursurilor de acţiune şi alocarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor”1”. “Conform datelor statistice prezentate de Institutul Naţional de Statistică al României în perioada 1.3. iar bărbaţii 63 de ani şi 9 luni. MIT Press.„Prima abordare de sine-stătătoare a conceptului de strategie în contextul managementului firmei aparţine lui Alfred Chandler care a definit-o drept “determinarea scopurilor şi obiectivelor pe termen lung ale unei organizaţii.ro/2010-12-22/legea-nr-263-2010-privind-sistemul-unitar-de-pensii-publice.1. 4.pdf 3 http://www.3 milioane euro). Femeile se pot pensiona acum la împlinirea vârstei de 58 de ani şi 9 luni. http://www. grafice.4. de 12 ani şi 6 luni3”. condiţia fiind să aibă stagiul de cotizare minim. exporturile au scăzut cu 0. prima reprezentând numărul capitolului. D. 1968. capturi de ecran) se numerotează cu 2 cifre. 1 2 A.7% la valori exprimate în euro)”2. 2. Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2008. Sub fiecare figură se trece centrat numărul acesteia şi denumirea.

Evoluţia de la societatea industrială la societatea conştiinţei 5.2 Schema verticală a bilanţului Denumirea indicatorului A. aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). sursa datelor se precizează sub tabel. editura. anul. care se menţionează deasupra tabelului aliniat centrat (de exemplu dacă în capitolul 3 sunt 2 tabele acestea se vor numerota astfel: 3. TABELE ŞI FORMULE Tabele –se numerotează cu 2 cifre. Active imobilizate B. Datorii: sumele care trebuie plătite întro perioadă mai mare de un an H. lucrarea (cartea).Exemplu privind includerea în lucrarea de licenţă/disertaţie a figurilor: Figura nr. Datorii: sumele care trebuie plătite întro perioadă de până la un an E.2. Fiecare tabel are un număr aliniat la marginea din dreapta şi un titlu. iar cea de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv.). Active circulante C.2. Active circulante nete/Datorii curente nete F. prima reprezentând numărul capitolului. indicând în mod obligatoriu numele autorului(lor). Dacă este cazul. pagina sau adresa de Internet completă. 3. Cheltuieli înregistrate în avans D.1. Exemplu: privind includerea în lucrarea de licenţă/disertaţie a tabelelor: Tabelul nr. Provizioane Sold la sfârşitul exerciţiului financiar Precedent Curent 8 . Total active minus datorii curente G. 3.1.

documente emanate de la diferite organisme şi instituţii şi acte normative. Aceste liste bibliografice se vor ordona alfabetic şi vor respecta următoarele reguli de redactare: Exemple: Carte cu unul sau mai mulţi autori : Autor (i). site-uri consultate). Venituri în avans J. Editura. anul. Anuarul Statistic al României. Tribuna Economică. colecţia 2005-2010. Rezultat reportat VI. 2007 2.3) . locul apariţiei. 2007 3. 3. Toate elementele prezentate în formule se explica la fel ca in exemplul de mai jos.2. Isac C. Strategii investiţionale în afaceri.ro Se recomandă utilizarea surselor bibliografice variate: materiale tipărite (cărţi şi lucrări de autor în edituri. Capital II. 3. www. Editura Universitas. Sursele bibliografice trebuie sa fie actuale iar in conţinutul lucrării să se facă referire la ele. S bi     n  12 S mbe  ∑  ∑ 12  j =1 i =1       Pma = N ascc unde: Pma – punctajul mediu anual realizat de asigurat. De ex. dacă în capitolul 1 sunt 3 formule acestea se vor numerota astfel: 3. 2009.insse. Titlul cărţii.3. Dura C. studii şi articole în reviste de specialitate sau prezentate la conferinţe). ***. regula referitoare la ordinea alfabetică este valabilă doar pentru primul nume. Smbe – salariul mediu brut lunar pe economie.. ***. 9 (3..I. Bucureşti. Capital şi rezerve I. Rezerve din reevaluare IV.1. BIBLIOGRAFIE Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării înainte de anexe. (coord. Sbi – salariul individual brut. 1. Petroşani. Rezerve V. Prime de capital III. 4.). Nascc – numărul anilor care compun stagiul complet de cotizare. resurse în format electronic (articole şi lucrări conferinţe disponibile on line. Editura Economică. Nicolescu O. 5. Când sunt doi sau mai mulţi autori pentru o lucrare. 6. Titlurile bibliografice se scriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor. Management general. Rezultatul exerciţiului financiar Capitaluri proprii Formulele Fiecare formulă de calcul se numerotează în partea dreaptă pe capitole.

iar în cuprinsul lucrării trebuie să existe trimiteri către acestea. Revista. Articol dintr-o revistă la care s-a avut acces on-line: Autor (i). nr. locul. site-ul de unde a fost preluată informaţia. Documente ale unor organizaţii. ANEXE. anul apariţiei. Anexele trebuie să aibă titlu şi să fie numerotate. Revista. anul. paginile. la care s-a avut acces direct sau on-line: Instituţia. paginile SAU site-ul de unde a fost preluată informaţia. Anexele se numerotează în ordinea prezentării lor în text. Titlul articolului. anul. Documentul / Regulamentul. data când a fost accesat site-ul 7..5 se observă că evoluţia şomajului în România a avut în perioada 2001-2010 …………………………” Anexa nr.Articol dintr-o revistă care a fost consultată în forma tipărită : Autor (i). „Conform datelor statistice prezentate în anexa nr. nr. paginile.5 Evoluţia ratei şomajului în România în perioada 2001-2010 10 . Titlul articolului.

după fiecare şedinţă de examen.dacă absolventul este capabil să prezinte în mod sintetic şi coerent lucrarea de licenţă/disertaţie. . Nota finală obţinută de către absolvent reprezintă atât rezultatul evaluării lucrării de către cadrul didactic conducător. insistând pe utilitatea şi avantajele pe care le reprezintă pentru activitatea economico-socială şi eficienţa ei. Pentru a putea răspunde unor asemenea exigenţe.dacă studentul/masterandul este cel care a elaborat lucrarea de licenţă/disertaţie. precum şi o ţinută şi o atitudine corespunzătoare momentului. Rezultatele la examenul de licenţă se afişează zilnic.dacă absolventul poate susţine o conversaţie pe tema lucrării de licenţă/disertaţie. Prezentarea lucrării de licenţă/disertaţie în faţa comisiei de examinare este la fel de importantă ca şi redactarea acesteia. candidatul trebuie să-şi axeze exprimarea orală asupra principalelor aspecte abordate prin lucrare. Prezentarea lucrării de licenţă/disertaţie datorită importanţei ei. evaluare consemnată într-un referat semnat în original (modelul referatului este prezentat în Anexa nr. metodologia şi resursele folosite. În cadrul dialogului dintre candidat şi membrii comisiei. ora şi locaţia stabilite poate atrage eliminarea acestuia din examenul de licenţă.Reguli de prezentare a lucrării de licenţă/disertaţie Lucrarea de licenţă/disertaţie va fi prezentată în faţa unei comisii de examinare. . . cât şi rezultatul evaluării comisiei. metodologice sau practice. elaborarea discursului şi a materialelor de susţinere a acestuia.dacă absolventul este capabil să îşi susţină punctul de vedere şi să convingă comisia în acest sens. 11 . . bine fundamentate teoretic sau metodologic şi bine documentate din punct de vedere practic. Susţinerea lucrării în faţa comisiei de examen are în vedere două componente: prezentarea propriu-zisă a acesteia şi dialogul candidatului cu membrii comisiei. Se recomandă susţinerea liberă a lucrării fără a citi de pe foi sau slide-uri. fie cu ajutorul unei prezentări multimedia concepute în PowerPoint. .neprezentarea absolventului la data. la întrebările puse de cadrele didactice prezente în comisie. orei şi sălii în care îşi vor putea susţine lucrarea de licenţă/disertaţie în faţa comisiei).dacă absolventul are cunoştinţe de specialitate în domeniul lucrării de licenţă/disertaţie. atenţia candidatului trebuie orientată spre asigurarea unor răspunsuri competente. Membrii comisiei de examinare trebuie să se edifice cu privire la următoarele aspecte: . în urma prezentării şi susţinerii acesteia de către absolvent.absolventul îşi va susţine rezultatele cercetării realizate fie în mod liber. . . Reguli de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă: . 6). .membrii comisiei de examinare pot adresa absolventului întrebări referitoare la lucrarea de licenţă.absolvenţii vor fi anunţaţi prin afişare de către secretariat a momentului şi locului prezentării (asupra datei. Modul în care este prezentată lucrarea de licenţă/disertaţie este definitoriu pentru obţinerea unui rezultat favorabil la examenul de licenţă/disertaţie. precum şi asupra contribuţiei personale la elucidarea unor probleme teoretice. necesită o pregătire prealabilă care presupune realizarea unei sinteze a lucrării de licenţă/disertaţie.timpul aproximativ de prezentare: 7-10 minute.

respectarea regulilor de tehnoredactare a lucrării de licenţă/disertaţie conform prezentului ghid. . Ordonarea capitolelor trebuie să pună în evidenţă: pregătirea teoretică.calitatea şi originalitatea materialelor ilustrative (schiţe. . . tabele).răspunsurile la întrebările comisiei. fiind apreciată numerotarea clară a capitolelor şi subcapitolelor pentru a indica gradul de generalitate a unui aspect sau altul. reviste şi publicaţii de specialitate. la evaluarea lucrării de licenţă/disertaţie de către membrii comisiei se vor avea în vedere următoarele criterii de evaluare: . se apreciază modalitatea de redactare: dacă lucrarea prezintă un aspect îngrijit. fără greşeli ortografice.Evaluarea lucrării de licenţă/disertaţie În vederea evaluării unitare a lucrărilor de licenţă/disertaţie trebuie avute în vedere următoarele criterii de evaluare: .evaluarea calităţii lucrării.modul în care au fost valorificate sursele documentare. .respectarea regulilor de structurare a lucrării de licenţă/disertaţie conform prezentului ghid. tabele. site-uri. figuri. Se recomandă redactarea lucrării într-un limbaj academic impersonal.respectarea regulilor de structurare a lucrării de licenţă/disertaţie conform prezentului ghid. În apreciere se va lua în considerare organizarea logică în capitole şi respectarea succesiunii prezentate în ghid. De asemenea. diagrame.modul în care studentul a reuşit să valorifice sursele de documentare utilizate şi a inventariat şi consultat datele şi informaţiile cu cea mai mare relevanţă (cărţi de specialitate. legislaţie. . Se recomandă ca lucrarea să fie prezentată într-o formă îngrijită. . 12 . informaţiile prezentate în lucrare să fie tratate cu responsabilitate şi competenţă.calitatea şi actualitatea lucrării. . iar ideile să fie prezentate coerent. într-o succesiune logică a problematicii specifice temei alese. să facă referire la gradul de acoperire al subiectului tratat. etc.respectarea regulilor de tehnoredactare a lucrării de licenţă/disertaţie conform prezentului ghid. .modul de prezentare a lucrării (calitatea discursului). capacitatea de a efectua o aplicaţie practică în domeniul abordat.calitatea şi originalitatea materialelor ilustrative (schiţe. capacitatea de a interpreta rezultate şi de a formula propuneri de perfecţionare în domeniului abordat. note de subsol). tehnoredactarea s-a realizat cu diacritice.). diagrame. . pregătirea metodologică. figuri. . documente oficiale.

. student(ă) la Facultatea de Ştiinţe...... vă rog să îmi aprobaţi lucrarea de licenţă/disertaţie având ca temă: „………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………. specializarea „…………………………………………………..” Coordonator……….. Subsemnatul(a)…………………………………. 13 .” forma de învăţământ zi (ID)..………………………………………… (data întocmirii) Semnătura....1........ Cerere tip pentru aprobarea temei lucrării de licenţă/disertaţie Domnule Decan....Anexa nr.....

Anexa nr. Coperta cartonată/spiralată a lucrării Universitatea din Petroşani Facultatea de Ştiinţe Specializarea: FINANŢE-BĂNCI LUCRARE DE LICENŢĂ Coordonator ______ Absolvent _________ Petroşani 2012 14 .2.

3 – Pagina de titlu a lucrării Universitatea din Petroşani Facultatea de Ştiinţe Specializarea: FINANŢE-BĂNCI TITLUL LUCRĂRII Coordonator ______ Absolvent _________ Petroşani 2012 15 .Anexa nr.

...........................20 Capitolul 2............................................................................................................ Titlu paragraf...........25 2...36 2......................3....................................................8 1......................................................4 Titlu subcapitol...............................2 Titlu subcapitol...2..........................................................................................1 Titlu subcapitol......................................2 Titlu subcapitol............3 Titlu subcapitol.........................50 3..1 Titlu subcapitol............ Titlu capitol.................................................. Titlu paragraf.....................................1 1............1......1..........................................................1 Titlu subcapitol...................................................2..1.............................. 16 .....................................................................................................................................................................................................................................................17 1............................................................... Titlu paragraf............Anexa nr.............................................................................................43 3.47 3.......................4 Titlu subcapitol........ Titlu paragraf............................................2 Titlu subcapitol..........................................................................................................................................................................................2.....................................2............................................40 Capitolul 3 Titlu capitol............................................................................28 2.............................................................................................................2...................................................43 3.....................................................................25 2......................3 Titlu subcapitol.31 2..........3 Titlu subcapitol..............................................................................................................................................................43 3....................................................................................28 2........................ 4 – Exemplu de cuprins Cuprins Capitolul 1.................1 1................................................. Titlu capitol..54 Concluzii şi propuneri........................ Titlu paragraf.................57 Bibliografie ....................................................................................45 3.....59 Anexe (dacă există) ...................................................................1.......

www. S. C. Needles. B. Powers.ro 17 . (8 octombrie. C.A. Universitas Publishing House.. Tribuna Economică.. M. Anuarul Statistic al României. Dura. (coord. site-ul Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti. USA. Annals of the University of Petroşani. 2007 8.V. MBA Fundamentals. Dura C..Anexa nr. Editura Universitas.). Petroşani. 2009 12. colecţia 2005-2010 15.Jr. pag. Houghton Mifflin College.. Analiza economico-financiară la nivel microeconomic. 2008. Bucureşti. Editura Economică. vol VIII. P. Editura Economică. Financial and Managerial Accounting.. Răscolean I. Dobrotă. Griffin. 3. Al.E.. biblioteca digitală. Management financiar. ***. site-ul www.). Costică I. ***. Gheorghiu. 5 – Exemplu de bibliografie Bibliografie 1. 2011) 13. Strategii investiţionale în afaceri. Bucureşti. ***. Radu R.. Accounting and Finance. 2004 5. Isac C. N. Planul strategic al firmei X S. 2008 2. 9. 2005 10. (coord.. 2009 6. nr. Nicolescu O. Bucureşti.bnr.ro. 14. ***. Supravegherea strictă nu elimină corupţia din bănci?.A.ase. Brezeanu..insse. The Grounds of the Decision of Financing a Company.P. part II.. www.. Raport anual 2009. M. Crosson. Politici şi tehnici bancare. New York. articol în Piaţa Financiară. Editura Economică. Lăzărescu S. Banca Naţională a României.. Editura Universităţii Româno-Britanice. 135-147 11. lucrare în format electronic. 1999 4. Petroşani. ***. Management general.ro. Dicţionar de economie. 2007 7. 2007 9. Bucureşti.. Isac. Kaplan Publishing..

Lucrarea este _____________________ documentată. 6 – Referat de evaluare a lucrării de licenţă/disertaţie de către coordonator UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE REFERAT Cu privire la lucrarea de licenţă a _______________________________. cursuri______ Lucrarea de licenţă are ca temă ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ________________________________________________________. autorul folosind material din literatura naţională şi străină.Anexa nr. Lucrarea este _____________________ ilustrată cu grafice şi tabele statistice ______________________. lucrarea ____________ condiţiile pentru a fi acceptată şi susţinută public în sesiunea de examen de licenţă din ______________. corespunzând exigenţelor pentru o lucrare de cercetare ştiinţifică. În ansamblu. Structura lucrării este _______________ alcătuită şi tematica aleasă pentru analiză este _______________________________ . 18 . Stilul lucrării este ___________________________________. Propun ca lucrarea să fie notată cu nota ______________ Data Coordonator. promoţia . absolvent (ă) al (a) Facultăţii de Ştiinţe. construite de autor. Concluziile şi propunerile autorului pe marginea problemelor analizate sunt _____________________________________________ .

reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de alţi autori deţin referinţa precisă. inclusiv cele de pe internet sunt indicate în lucrare cu respectarea reguilor de evitare a plagiatului: . data Absolvent. este scrisă de mine şi nu a mai fost prezentată la o altă instituţie de învăţământ superior din ţară sau străinătate. – Declaraţie pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de licenţă/disertaţie Declaraţie Subsemnatul / Subsemnata _________________________________________________.Nume) _________________________ (semnătura în original) 19 .rezumarea ideilor altor autori deţine referinţa la textul original. absolvent(ă) al/a Facultăţii de Ştiinţe.toate fragmentele de text reproduse exact sunt scrise în ghilimele şi deţin referinţa sursei. specializarea ________________________________. 7. prin prezenta declar că lucrarea de licenţă cu titlul _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________.Anexa nr. De asemenea declar că toate sursele utilizate. . Petroşani. . (Prenume.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful