E YPIIIIAOY

I{HAEIA
METAOPAET:

ATTE.í\OY

'TANATPA

60

Yno@E=l=
'Idoov petòròvcaó1gv roú flel'íou, xcnrMy'1òenxoì é
tpeúyouvetg rùv Kóprv0ov, eig ròv BcorLécairfrE Kgéovtc, 6nou
'Idotova'
rlv xóqqv tou pà tòv
o6rog úanvògeríer,
'H
M{òsrc pavróòry riglíler, r' rÌngúfl noì ó Kpéorv,É;6ov
rilv ceigav ro6 naBeÀ0óvroixarcòrxcílel aúrì1v xoì tò rérvc tqE
'II

eis SjoQíq'"
'Eneívq
róre òuti vrì efigp zcrrpòvnpòE ézòítqoLv, rcncaeí$er
tòv KEóo""tc vò rfrg ÈÍltqélr11 r'ù pr'eír'1píav {pfoov rfuóFrl
ncì xarri :à òudotqptr oittiE, srÉÀl$! rù réxvc qg pè òrllrltpraopéva xoau,rlparo nqòE rdv riuyarépa roi Baor.léc,r;,tcÍ1o 6ncoE
rÌ1v ragux*l.éoouv vò pl é[ogr$oùv perè r{e pr;tgó6 rorv.
'H
véa níirrat sig rilv acyiòc, qògei tù xoopripata taì r<aíe-.
'ror
!6oa ór' cùróv llo$òg xaì é noaig rqg KQéov' róre d Mri'Iciòera goveúet iòíg 1e4ì rù réxvc rqg òrd và €xùtrrpfr ròv
otovc xcì odletor, ènì aregqtoú dppr,aroEócò sot ncfurnou-t15
'HÀíou.

NPO:€ARA

UEAEIA

tÀzsn
rPEl,I(
AIîENE
NAÍAAÍ9gOA,
T?OúO2
AFTEAO8 ,
IIAIAIA úls úqlcíes
XO,PTOZ

Eogwùíor

Totrtxút

EYPINIAO.Y

MHAEIA

,lPoúoz
El0s và g.| ènepvoùoe
norà rò oxúgoq rì,4 'Ap1oi,,q
"ùnò rà< épr1lóAeu Xug.elrll,ciAas
rirgaq elq.rùvytítpavr6n
Kél1orv, oúre vcì èrólsue'co
rcorè neùxov el< oà:lúry
"ou
Illlíou àrà và 1eívouvxovr,.ir,Aralextóv iroleprotóv, noù
.ènfiya,r
va ntcouv arà.Ebvfle).íav
tò rarúypveovAépaq...
Ltórt ró,ce,oíire\ xvpia p.ou M1àeraànò épona apà<
{
'I<ul*iv,
qòy 'lú.qrr,vd0à.#pyero el< ,rì1vnupyocrai.ropévr1u
oíi'ce0à.éwe,ttróga etc cìv
7ópav aúrì1vróv Koprv0íov pè.
rb,t dvìpz nai rà.nar$r/ ,811c,àgoú xa*6p0aaeva xaraneío^r,
caq xópaq'loo fleìíor.r và oxorútovv iòy natéca r<,rv.,,.
Eíve à\íilew. rópa, ótt, é1ez.te ùyatqo\ É8dl ànò
toùq no),í,rac,ei( rriv ónoíov tÌ1v yópav xa.régvyev,évre),ó6
óy.ovooúoa
còv xarpàvlzE[vavpÈ tòv '[íoorva, rb Ò,rcolo,t
eive
xai tò xalìltepor trcb 6\a, 6rav Erlfaài1fllu,tatxaEèv arTavoetpà tòv tÍv8pa.
T<ipa 61ttt.6).orelvEà10,ooicpò<à),À.riloucxaì f1 eù,ru-

6

EYPINhOY
'latavértpóà<ore

yíG r@\ íq"1d.rlP;serdt,

àtú=L ó

'tt1v zvgíav

d1v xóp4v ToÙ l(péovV-avxd.i rà. 'aràú:ou, èvu1-r9eú0r1
paorieúetEiq'làv oó'notdilròv xai \î1 pà '14v"
ra;, ò 6rcolo4
paarlur'lv ^Sv^tai*útou,i àà SuatuXrcpév4M'4Aera'grovci(er
àrà to')q 6pr.cv;rou, coú év0upí(eltilv úneprdcrlvÚnéa\.et'"t
noù ti< èàocevàn),óvolvù ìeEírov 7é7' ltai xale[ toùí
'Iclorov!
noÙtq< àíaeró
àrà n1v ù'wa'p.or.6ì'1v
prc{gcupa-c,
Oeo,)<
'Arcà'có'te
t1c tì1v &r:acr{,
Aènou àvór1re 6'tr'é rivàpa-<
xai necv&ólov
où'gio'qc,
g.dverirlrttxn pacavílowd. tb
T
rò't zatccv r1c pÈ Erixpua,Xr,lPìqoihe d' p'citra và ú'fóv1
'. Tà'aoug'6oulà4tòv gí)'orv
aúrevà o1nóv1 cà iipóconov.
i, rpr'xuy'íarrlc îa)'àoon4' &'r'bzatrrlc àncóer,tooat pp,í^1oc
.l1<
xai zi'o'íe''
poùàÈei< xatpòtarpéoel'ub d,oncov n,oóoolnov
'c1v
'tr1=
zai'ub
no'rpíAa
xai
góv1 ròv à.1anntbv r'atípa
arht :à. 5,nsia i^1tatéLme, Arà và 94n pà &\l'?q' 6orv
.rópa rfv à'sztLd,{,et'..'
Tópa ép.a0ef1 Euo'uulropévltinòràq
gerJp z'avaì6à:rò tilv
ovlrgopú.c1\c, rí xa)'àv eívevà pr'ì1
tarpzr.í;tTou 1iv! Tà rarArú rnc rà prrceixai oú'teeúyapr'ciiT'o
oreiîarvà tà pléq, goíarlpar'Eèprino< o'xegOfrtínote
tanóv, àtórr é1ei' &79tot Xapar.otlpa'xoi oÚ''e8à' Úr'99'épn
tì1v àuetuXíav.
'E1ò Tì1v
g"4ntoqéPft{E1t zav|v
popí(to, *ai 9c6oÚ1l,dt
iroa,regòv
y.a'y,aípelq tb rrle.upóvrIí, ù p'í1r.aqaxoróc1 tòv
pd,otúéaz.ai càv tÍvApa t1< xai róre

rú}q 1t'eya,|tpépa,<

r',t1l,gopúq.
cú'ce el'gnope[và d1v u"ara6ú]'n
dive go6apà;Xd.Òorr-rú?,
'AI)'à
vó'l LpAo*at qa dateúxoìa àv 'rà pú),n 1to,li(tq< i
8rci, ùooù tr,atlav pà 'là oaecúwa, Xcoplgvà axorl\anrat

MHAEIA

7

àrri +àq Aucrulías ri< g.rltdpastov... .H ..r"órq<ààv
à1an{
ù úroqéprtr.
IIAIÀA\ùTOZ

(eioeplópevog pè rà raràrà)

IIalarà úrqpéqw qoú on,lcrcùú1c xvpíaqy.ov, tí a.té_
xeoaré8ó àpapòqelq ràc nú),dq xatúVov1xai 0p1vo),o7etq
rdc cu1r.gopàc
p.éoa etqtùv pvyí1oov; róq rl Múàefa pé_
ver pdvq ArLl,piq,
èoé;. . .
Troaoz
n'
LÉ.?ov,rd,
rcaròa1olyà
róv narAlóvgoú 'Idocovog,ai oup_
gapaitóv xupíorv eîveaug.gopaixaì Ard .uoùqzdìor)_<
Eoú_
lou6 xaì aoveîf1 {uXri lorv. '81ò.coùldlrorov' rócov no},r)
È1or).uarr0ióore p.où-il0e ópe[rgvà é),00réaó xaì
và elnó
èurgò6elc 'rùv 1iv xaì ròv oúcavòvràq àwrvyíaq îi_( xu_
F í a c v o u t. ' .
NAIAATNFAS

"Oarer) Auarullcpév4àèvnaúeràzó,p.q
vù.ù,aiqi
'

rPoeoz

2È.p.dxd,pí(r,ràv .uòvop.í(1;... Tb xaxòv gÈv Eive
oú,ueetq
tf v péez1vàróp1, à).Àà et;
{v àpXiv 1...
NAIAATWOZ
'Ql.

Í7 &vór1noq..riv npdncr và ).é1q tavelqi.,cot îor)q
xu_
piov< rov... xal aàv el[eúper daore ùrò rìg xd,t\)oúp.{td,.c,
aty.gopaft. . .
rPOtbAZ
Tí rpéXer,).ornòv
.Jépovtd; pùv &pv10fl6và pr.oùrò rlnflq!

EYPIIItrAOY

8

IIAIAAnMO2
Tícora! ..'

peravór1ta lo.i^(l'aÙù

ùxó'gnnoù eìita"

TPOùOz
Mi1 xpú6n< oà rapaxald-r cíno'ca ànà èp'éva noÚ eiy'at
ouvciAeÌgóqoou..' "Av eiveù:ta.lxaiov EÈv0à elndl ìélrv àt'
aùrú.. .
IIATAATS2TOZ
Nd ! eìXa éì0î eíq ',ò y.égocacÙ oi lepov'córepolxtîow'Ea,.:to'trit elq "tìlv iepàv a11lv lleptlvrlv v'ai ,r,aílouv xit6au<
paorier)< 'ric
xai &.xovaalorpì< vù gaívopar 6tr ó Kpéorv ó
àaà d1v Kóprv0ov 'uà nar'Eràaùtà pè oì1v
N,ipoc,
'pr1répo0ù. èlogíortr
srrrv. Kaì àv t eíE1crqa'r)rì1eìve àl1Orvi EÈvel!a'1po'
litlela 6p'orcvà g'ì1veive....
TPOAOE
vìt xaxorúOouv'rà
0à tb úno9ép1. at'troò6'lúoav,
'értto
p'È Tlv g'rieive
palÌog'óvo<
àt
ra;i
ra,.Età. :o't,
Kaì

ciga tav',
NATAATNTOz
à.1anr1. ei.veaà.lrore p'txpcoéga ànb xanoúpya'
'ui'i MqAerav' "
xai é lldor,rv Eèv à1an{ aerà
Ilalr;à

'E1a04xapev,
apì'uf1 tallaiq

TPOaFOZ
àv ÉlOouv tutóp'q xa'i;[]la'rq

oupgógaí<

aePd,oouv...
naLaAI{2ÍO2

'Oatrcà{aote

oìt ocbnaae,xaì p'i1 einflq }óEt'r, Aeó'll ELv

eîve :tarpò3và pcifu aùd1v rì1v elà1orv \zupíu""

MHAEL\
TPOtúOZ

"O ! nalàui! ùzo,le.,ce
rrdrqoàq gépetatò ra'técd.;6dq;.."
Aèv ).É1ovà'càvaaràérfîó OEàqàró.n eìvaxúpadq
uou, à)tr"
.ùnoìemvúerarórt giVerazv.anà.e?.<
àv0pónou; r,oú còv ù^ta.'
rroùv....
ITAIAAÍS'EOE
Ai ! aorà< ray,a ei'tz La),)'.írepoq! "Av .ila '"bv .iagov 6
'Idarov
è^ixara\eíx1, ra ra,.Ew roó, r6pa 1taîaívetq ór,. ú^ì..'èaurót
lo< &xaíc'rc rilloq Alà rí.gàoq, $\6r. rt^iaicúv ròv
'lutavxeuooétapov d,nàtòv a),1oíov ct'rv;
TPOOOZ

!x?ò; rùnxò,.x.

flllaivete y.éoa icaùtút za\ q.< Ei.vaó'r,ayìt ìa-t.ot
(n?òtràynarèa.1o1óv)
où ryúcnoí ,ce 65ayelptopeîq repr,orsòte-,av èúoop
?ov pdvd.xaì p.ì1'uriodpvl<xo'trà.eiqcilvprirépa
,eíveér* pelai1ofu,x1, Dór,.npóò),l1ourì1v ei8avù rù":r.utrcí(1 p.àrí1provplépg a, {otàv và ii0e}.evà x&*'riz,tv!.vdt.ar\<,îb'ifieú1tlxo.^ì,t,
rci,t
xóv....4ùti1àèv0à raúor,1
ràv0up,o
,phov
tuvíta
xdtateTawóto1,cdiiolav..,EíOe
ta tò xúu"r,eî.',
,éX0pàv
zaì óyr elcxavé'taoí)'ev...
MEAEIA

(eioeplopév1)

'Altroíplovov rl AudtuXrog.év1, xaitouo
qtatÉvn è1ú..
1
'Aìloípovov
'îí oupgopaíc
I IIóq va à.t.íQd,.'ra
!...
!,..
TPOOOZ
ìt{ci ! éxeivo nc,ft où,qi'}.e1a, ù1a.xr1yí,td,gc'.t-.o,.ì,,.o.1...
h
'lr.]4t,epdoa4 èpeîí\erat v-ai 6 îu,póc, rnc ^1ív'.rat pr.ei'a)'.1'îe?o<... Illlaire, e
iprllopó'rega *éaa eíq =b trír,., xai u1
y"a'
ép1eaOeravtó. a7€ àl),à cpoguiú'rreo(Je àr:à:òv ci^1c,.ot

10

EYPITIAOY

-"'\î,
?d.L,rìiiú xzi. rq.t tilqTitt oúttv lttd: ìe,taLerrópp"ryxlq
'Epcpó<
I nliaívete uéra ,;ò.,.c-rgcVíl;.po,t
. . Tà pìétrXi< . .
aer xaveì; cavepú,6*"r,z>"oówegoy=Coya.revri.ypóv
îcoù dIzó'terot, i,?nla?d9a ,,eoracr1pÈ pela).4.répavépp1v. Ti
QVú1e0à,zrilt"q'!u.;4 ócy.qlzn óscùv aùrípt, aoù aúoxo),a
'ttara::Qa,Jvetal .ii;q
ei;
euúe.Éo;í<llq ;...
LTEAEIA
Ail ! aí ! Éta0a,'lìt,rcrv./tcuér1 cuugopaíqpù peyctÀou6
îc"i,vov3.Kat1colp.ha. naràrà oz),'4pàc
*\té?a< ú.0e, vùNaOqte y.a{') aL rót r.tr(.pa caq r.ai g.à 6iov rb cnírt aiwó1.,..
TPOaboZ
"Ailoi*cyóv g..,u! àììoípro,uót
l.....
u.cv r\.< r.ato,p.cípd.c
xai rí soù ctaí.te rìi raràrà glc aù. ooa),,yara wú .naréga
't(r\)... .{,.x!iira proei:; 'A}.loíuovov.nalAlci r.r.ou!
nóoov gotcù,1"ur. n| ;c{Oele zírore... Qoíaap.at no}.r) roùg paorìrza')-<0upoúg' àú*ot a ',,.are,tvúCovrar.,
àó,cr.ouvriOroavóli
';av,t'òr-.c|.tqà,.arúqoo,tt oi ril,),ot,xai
iiolù 'tù. Awrúocow.
dít-.

|

|

Tb zo)J,írepo'tà.nò 6'i,a.eivevd (fl xaveiq y.è,,?.oótpd.
"0a0.,,.,'rà'péta ;aù'nd'1.tc;or,atle vù
",,1pdoo,pèàtga),e'.ar.
àv ó1r uà u.€Ta,^eîu.
Aùtò z.a0' auro ró óvo1tari1< lrerproeìve(1),eu;óv,.rb và ;lv é11 ALxaveì_<
gpoc,3't1c
nd,vro,reeive.
'H
ri, ';,a),ì'írz?ov
re')q
àv0pónouq.
únep6olì1
el< 6)ta,EiL.
i,1à
r,gú'i,garanc,rà àÈvioge).eî,lratì è!oc1í[e.iar
ó (leò< xa!
oté^ver àadg.ripela)''ir epa àvo:,u"y
íytara
xoPo2
"Aza,tca tfl-<grrrvaîg,iitovta.;oùg Op?ivau;
t!: àuttull-

MHAEIA

1I

'ipú7.as21.
ru.évls Ló?q< r\< I(ol7,lào;, i1 ò;oío. d.idp1 à!v
Lxovco. cuvaî4 p.est
Eii:é pou 6,prr,q1epó'nr.coa.lrí
"pé7-er.;"
xai ).u:ioùp.ar ^pà. tt
à;rb tì1v Err)'.iv \óVtt rci) ,pe,'ú.po'.t
àtnv'1i1,1.o"ra oi.zo^{ttaídcnoú *oú eive à1arqr1....
TPO'!EOE
! 6ìu" î&vt... èy-ú{t'r''
Atro(&er.a. ààv únct37er;ierà éàd.r
'Iúqiuova
xcareí i1 paor)'lr-i lwa|ze
za,'t.,. "ywri.,ubv pàv
rau, | àè MriAela truóvel tilv (r'r1v :t^4c ,*ha el.< rò qrí;'',
Tiocìq và rì;t rc.g11opoú'trà. )'ó1r.a xave.vòcàrb toùc, ci't.o'':
--.1
MEAETA
Ai ! eíOevu nio^q,xeca,r\ò<€.i.q,iò r.ecú.Liy.ou!... 'lí p:
'Allolg.ovov
! à).ioúpovov!... "Ac
óge).eî rrìéov'i1 (r\;..,
(to{v 1...
ù;,ol|t"va và cetrelóet.r d1v é).eervlv 1.r.ou

xoPoz
"Ar,oune;?':Zeú, r.ai li

;taì 9ù6, rí }píyou.<nú1;.te,''î,ì'u'
rit)Xri'!-é)l;... lcarí 6,gac, ùtónr1, ùyópraacocéptogvà oL

r,póaya;...Mi napaxelflcròv \rivo.rov
v' ùroOciv1c
m'p.r1
o.o,fi^iarfi dlìlviuvalxa g.l Oupd'Éì01.. raì àv ó civàpaq
'O
tn<,y.a\óro,t...
Ze;tc,0àtòv 'lrporplcl 1r' aùro! uì1
àéovecol
xaì ).ucóv1;trot ya càv dvAga6cù..,.
,

'O

ilIHAEIA

! peycí,1.1Plé,gq/d.l oeîatptu "Aprep.rg,pl.etecatl
riivàpapou pà
irogípto polovétr còv é8eaarù zar7po.,p.évav
zi,cotov3pelciloue 6pxovq.. . Ef0evù tòv iAó v.o.laú'còvzai.
tì1v .pvatxcÍ tov v,a\ rà. oní'"td tt'lv y.a(ù vù.xard*pégtovtar, èrcerAilrcplnata.ùroìtolp.aùv và poù xcipvouv'vòd8trov.

EYPITIIAOY

12
'Al

rarépal

ú1. naqr;í1

u.au ttó-i't.<roú r'ov1a test aia-

I
1pù &gou èoxóruca tàv ààelgcív y.ou
TPOeOz
',Lxa{.rcre
rí\é1er, xaì xaiEi 1.,.iptupa 'ulv 8Éy-ràa r:oùr
al ùrb coù< àvelod.xoúet 'uà.csitAúq, xaì càv Lía roú 0eorpeiT
0pónouq gpoupò<eóv 6pzov;..'
"AX ! và iT av Euva'rbvvà Éiraue pà xavèv y.lzpà'r raxàv
'rlc. , .
ri xupía tòv 0ugr"ó
xoPoz
Ild-,q 0a ito àuvatòv vri cir eúpco.và. 'ri< 1.tri1oar, raì
oup6aulrjv pou, g.ì1tu7òv à9rio1 tòv ps';ci| ùxoito"r,1d1v
! "Aq y"l ra'|oao
iov 0upàv xai -,ìp é!a'|rv tic Ùr1i<
"tìq
va ncig.vo ó,'ll elg.tapdr yù roft gilouc 1.r.0u...f,I{'iarve iolrbv v.éoa v'ai il.r,í crlc grlrxà èr pé1ouc1to.',it étrOnÈEo"'
'!
Î7ite 1gíyopa pìi tu1òv zdprl xavàv zaxòv ztq 1à ta'.àr'à',
'f ).úrnq 'iric 6'sov nnyo.!.vetxai
1eíve':at g.e1aì1'ré9a..'
lraei
TPO'EOZ
Oa rb xu'p.a u.ú-ubr,où gé),ece, go6oú'p.ar'6ptoq 6tr ààv 0a
ne(oo chv au,oíavp.au-.. [Ipòc 1ct;lv oac 0u-xcípoaùtòv cà'r
xórov, ,p.o'l'ovóor.6'cav xaveic àiiò 'coùc,íi'clpira.< r''ÀntLúats
pa(ú cov l-ai 'toita z-wtó'\e" pL
èEa77nive''a.,^
va rtlC ltrlicl,
p),Égrpa).eaív1c rcoùpóa.rs l'éw\oe..,.
Kalà xctpver :taveiq vd eln{ 'cor)6naialor)q àvl?únauq
àpa0ai6 zai ùroípovc,' Eíxara 0à cà ainfl. . fsa'rì évQ 1ùpa'r
qolric,lùa ,,à e|yapwroùt 'ca di'cr'a et< tà eú0upa r1a-*é\rs
elq rà oupnóq,.o. xa:\ eiq tà Eeinva, zavei4 Eèv èo;céglnr'e ta'
'"a Azoîa xa\
Í1ru7ticn tà greyéla tdgri tóv &vOpónorv, ùeb

tU
,
()àtawc,xaì à'.rorurlpetatarao'cgígouv"rù enít,.a, pè pauorxilv zaÈàpporr:cà ataloúAw... Tàrpaptlàta 0à ltav pe1rítrovógelo< ù. èiui'cpeva.itcùq ncvouqelg roacàv0póaouq'
h $ tí'ypqttpeóer,và pci(o',rvóì,,a8 aù'cu.iad;; 9ovai6 el6
MH^EiA

tà p,ilalorperctlqa,rcé\ta;... Tò g*1aî Eler aùtò xaO' àawà
rù1t eilyacío,tr1oívtau 1d ràv àv0porno'rtì1v er)1apíow1a*
óroù :póisr za,tz\atit Xop'caíve.r.
xoPto2
'

Ktraíer pÈ
Oprivtov...
a.r-7v,ty.étan
.Lr.ovoa pói1ov aotruA
'uic
zapàràqtr1c, Arà tòv
àranepao't,.n7v
grovì1vròv îóvov
'Eiirxa)'efrar'
púpruca,
rivavtpovapoSórqvroú 1úpovTov...
coù Atìq aoù :rpoÉneràlààrrcna0eî,ui1vOépràa,
cì1v'zóp1v
'ii1v
g.erégepevrix'ra àtà tic
oranz,5e,.roì.tq6pxouq,\ òrcoía
'îatúaonc xaì àrà roú ùlrepúvtauàìp1poù itetrdlouq,ei-ctìiv'
àv,vrxpuvì1v
cqc Ko).1í80-c'EÀldàa..'.
úEAEII

(é[ep1opévqi

luvai<,E( ri1< Kopíúov, eí.rii)ta riaò rb oaírr pà và pi1
noug,rÍtriouc
pop í(to noll or)qàvOpó
pL xat 7yo piloete, ènerAù1
èEtàítrv ó90a).póvxai ,itrlouc è\ ùzaî1col óraiat È1evvri01oav
nar,oí, tai ol 6.oîor Évexa'ific àFeleíaq ttov àaévcwl tcÚ
Alócr
xóogov, ùnéxrr,cavxaxiv g4p.1vxol È.replgpov"{04oav.
oc'rcràp.óvov1tLrà. púaa, 6,
0èv"ipnopervà xplv11
é div0peono;
xatrà xúnolov,Éotorxaì yoplq và
npivvà ivtopícr,1
àL xóa1tac,
órav'uòvpléner
ríno'ce,còv puceigl &nìfie 6'!re,o.,
roo xú1:rr1
'A).).'
ó [évoqrcpéra^;píyopa.vti auppopgóvetarpL
Écrr...
elveò
tà {fu tic nóletoc 6nou eúpíonr4'., oÚ1'eàf,'.oqènatvov
èz gúte.i,.céppqcxd<, oéparat
roiítq< ò àrcîo<1evv1pévo-<
îpbq toùg ovpn'oì'íiderov'
ù.c7r1pa
-ú7a'c
ànà èlLer'.{.,rv

EYPTnIAOY

1.4
'Epéva

8p.oq':oùtogò rivé)ralorovzanòvr.aÚpoÙouvÉ6r1
raréorpe,le'uì1v
{up1 pou. . A.uóvro,xa}rqíqpou! àaacvoùpar
0dvc'uov,
tl6 (oi-c, raì éar0upó'ubv
zùfleeítydpíqtr1erv
i'ta'ui
ó civSpacprouò ònolqc ito 6noq elle,Jgerexalà tò nàv nà
'Aa'
t).ú6ì a"'Eà.
àv0pó:r<ov'.
p.dva,Éyervaé yezpórepoeróv
xaù alrolciv a'i luvaîxeqeipeoatà
ii,po'ra óoaé1auvrl,,u1ì1v
''
8rótl apóta npÉrer vù rilopdcopev ùxpz6a
Èleervó.capav,
'ùxg$ù.dvApa,
^tà.elvexitV'oqxoú oó1taoóqpaq.. Tà
.ó òzraloq
ùr,bó,rtglíveratrEút'ye,.pó'eegot,
zaaòvàèaù'còaíveà.*ó1l,;r1
xalòvl raxóv..0ú;e
dv0à eùpog'ev
ó z.ívEirvoc
eivz,S.e1atog,
eiva eúxo).ovArà rric luvaÍxag aa'rónv ù,pti,pí\out, oii'ue
aiveàuvasbvvà àpvfl'ralxaveì6còv dv8pa'cou,6tcrvàè eúpe'Oópravelq 'cbvdovonín, eícvéagouvrlOeíaq
xaì vóovtpómov
(iv,
tòv dvEpapa<
va

gep0óg.ev
ei[eúpotpav
iiò-<

coú
'uè,
orite pdvtrSeqetèpci0cp.ev
à.c' olt oú'ceelc,rò orírt pa<
và èiòtxo'topcúpevrit
ue0a ;.. . Kai órav pÈv xcropOóvcrrpev
'gac
ebyaTícraq,xaiT
;oai,p.ard,:raì ó rivàpa6péverpc(ú
'Alidoq 'ó'p.ia,qrí
g'Éver;..Bé'
{oì1eive qay,p.av (qleutrl..
l.
1att p.óvov6'\ó:varoc,
'0
,iív8paq6tav orevoXt'rpirarpè 'clv ouvtpoqràveòv
iarxóv .uou, nrlTafveré6o xaì le8íAer pÈ xavlva-9ílor, i
pè zavéia opvaprrilr:rovcou, èvQ lpek elpe0a bta:lxao'pa.var,
rti plén<'rpevntvqa iva xaì póvovdvOgroaov!
,
Aé1ouv AÈaxaprl ox€nrótrevorzatisq, 6tl èpeÎq (Qpev
qb
Elgîàv Gó'
TorpicxívAuvovelq craítz, èvrp aÙroi n't11aí'touv
).eprov..è1ò 6porc0à{Oela xa}'}'írepavù ctcOÓtpelc,ga?ai<
g.è.rì1vàoaf8a elc tilv lrd1,rìu,aapà và xúpotl.v.atoreróv'.
:Ev io,Jtorctò apdlpa AàvaivE'rblAtovpà pdva6a-i'1tàcd<..
Ier< èXete r'ai trc.'cpíìazai naigtxòv otrí"c2,xll

eÙ1agt-

15

$íIIAEIA

trúq*q 'uric(or{c xai gi,rouq, évQ é';ò eip'ai àp1u'o<xal
én{pav ànà 0ap6aprx4v1X67at,xai':6pa
1trpl6 nacpíAcr...Pà
npoaíàoparànò Tbv úvàcap.ou1<,rpì<prrltépa, 7<'rpì<àAelgdv, 1opì< xatéva ouyle'r!, tpbq tàv ónoiovvà xataoúya
elq aùtlv d1v ou1.r.oopctv"..
'Anò
odq 6po< Oéio g.óvov,àv cu1òveúpo;tavèvpéoov,
'roÙ
ravéva tprícol và ctpr,rpl0dódvÀpaqptou;rai èxelvoa;oÙ
tà pructlzóv""H
!òrooeluvalxa 'ui1v:tóp1v'lou,v.àgulciEe'ce
v'al oúri'
àerì{,
ùàuvaaoq,
Twalxa,.Jevlicòqeive niaopév1
róv elpaopelvà ptrén16rla, ócav 6poq túp; và ;9oà00fr
'aîlp-oíopótepov
r:pd''1p'a
efe "còvyapat r\e t tóte aèv úwip'l11
àrò eOtriv....
xoPoz
Bà. xúpa óat,lq0éiess MrlEera,àrózrAírara'0ci é:tàrx10îc tòv d';Apa oou xai ààv àrop6:ó":znev0elqAràcdq cupqogricoov,p).éao6pto< .vù.é7'lera'. ;.ípa 6 Kpécovó pacùeù;
r\< 7ó7a< abri6, ó 6noio<9à 9ep1,pé6a:irvéa<ù'tooúoer"'
EPEQI(

{eiceplópevo6ì

núvqa'e&è'còvóvEpa
' toù 0upróvet<
!,) xatoouolacpév4!'
và 9ú1r;c ètóptoroqpc[u p'Ècà
oou...Mriàera! oè òratdco<rr
pdlrctc é1ò
àúo narErdoou ltopiq tiplonopíav..0aèxqe)'éoto
el<ta àvapploor

ó lErogtììv àsógaazvabzíy, rai àèv
x',opti 1tov,noìv oè àtó(or ÈEoràr'b'sa oúvopa""
MBAETA

"Af I tf oxrllla, { Auorupopé'tnytivop'at!"' oi é10p0í
epótoq'tù'
íLo,tra'.rcci0epéoov rai EèvÚnóq'1.et
p.ou Fec{t?(ét,o

]6

EYPIIIAOY

&noqú1torì1v irotprivprou.. .Kaì alq:ìlv xazcrvXía,tpou61tuc
,
0a,:t. è?ri'túcrrr,l{cÉ<',v,';ta.rí,1è àló7"velqàaò tbv 'uó:nov;.KPESIIT

l à v r : i a e r v à x p ú n t o er à 7 ' ó ^ 1pwo u . . . . I o ú t ò } É 1 o r r c a Qa.cà
6r'. oL oo6cú1tatp'{zcoqxclplc ei-:tiv zóp1vpou xavÈv
;;$epúneura.txo.xóy..Ko.i ov,p.6ú'l."l,ouv
nciià el< -,b,tgó6av,
îo).).à xaxú., xai).unefoae
titt.óv..l'úrr, eíqar oag\, elteúperq
',:r lydoe.<ràv rívapaoou... 'Axoú<,r
àà àxóg"q6ntoqFoù lé',eL't rd.i. 6tt oo6epí\er,q
)Ló-îtvà xúp1c èva.vtíovpcu xai,
',aú
prou,. [Ipé'
itdt-"íot
1a,p6Voú
ltov xai è,tavtíovt\< u.óp'qa
':2,.'t.ar:ii\và rpoguitaX06 cpìv naîíi, xa\ npottpótepovvrl
''e,ta :úga Evoú7eorcc,
zl', èoéra, napù và oè eùonla11vl:lia. zo.i.í-'er,,cavà.peravoó .
ilEAElA
'Altroípovov 'Aiìoípavov
! aÈv eive \ np6r1 gopó",
!
r:oì,iaíq goTaíc,Úo3uipa,Kplti'v,pà é6tr4,|et qiptì pov zaL
poù Exapepeldìa6 oultgopric.. Aàv npÉnet'ìîoîèó gpóvt;ro<
riv0ponocvà xdp41 ncipa notrr) aoga'.a riararú 'iou, àrdtr
Èx,ròcànò rlv ouvri0elavrì6 à.c1íac, ànazrott'txci tb t 90,ó'
vov xaì rìy tnocrpoqì1v'ióv nolrtóv..Arótr àv pàv )"d11:
elsàlrcr0aÍqvéa oogù,rpúypara,0à oavfr< el€ aÚtoùl àpa0ìic
oripqv 6tr eíoar.oo9ú*
xai ù'tóqrr<, àv Eè ncíìtv'rir,ox'ti1c1p.
'cepoq
zrÍtt, nó),lv 0à
à,*' Éleívouínoo vopí(ouv6tr ellaúpouv
;rai
È1ó,
èneràleina0alvor
elc 6l,ov1prot1róg.,A')tà
1alv11c
pdr rogì èvQàbv eípd; n1ri'ipatr noh) aoq1""'A)'lor
pa {Oovo0v,etqdilou; eipar prclni, cù aè eópa 9c6aÍ'tat'
prfnroerÉ0r1gàaà péva ravéva za:t'ót....
Mi1 9061fic ópr'c Kpéorv,Aèv elpar elg Oénv và p)'ú-

. TIHAEIA

:rrto paottretq...x.aiérretraor) rí p.Èé6iat!e;;... !,), úrd,v
àpeu"egrì1v rógyoou pè èxeî.rov
noù ,i0ele<...'F4ò cby tvàpapou preò, Èvóor) 6,tr éxape4,:o éxa,p.ec
opcvlpro_:
! . . Ttúga

ó$oqé1(ì"r
ù.xbp.épouq
pau AÈvg0ovcb
àrcílourìy eùtvyíav cov..
Kcipvete yú'1.ovq,xai àc zì'r,leeùrv.y_zi,:I à.g\cte ue 6p.ll.
tà x,arotxdtelq aùtòv còv córcov,r.d.i
ààv
!.ai\o\att àà'rx4pév1,
0ù etaó ctrte),éE.vÉaerAilSXrova t úu<o,gLì.cyuparlcoe<1.,.7!
..
KPENN
'roo.'iriyeq

lg.ecóvouv ròt tvlTt,lncv, ù,t,i,u. .r..!,:ii:t..1
prinog èvàopúy,.r,i oxénrl:.ut xd.vÈ.vnaxovl Tó,:a àà è^1
u à.uóar,
òir1orépav renoí}qtw el .<èoévq. ù.rb npbt, àútt el.tro:Ltísreco

eìve và npoguÌa1Ofr xavsi4 àrià ^iuvuítd.
i ,Ívàpa 0upcóà1,
rapa ùnò gpóvrpovor,<trn1lóv...0aù7e iolaàv .lò ,cayútecov
^i,óìyn,
xai rcaúoera
arórt eive ù;ogzozcl:/,,tov nidov, zai
àLv 0à zaroogtityq vd gert1,< xo,,ttti 1.r.ou
èvò pè p.rrcÍg...
MElIEIA
'O1r!

p.i1,còxtgvr,lq aìt-.ó!ù napaxù,,driovarrora,..
zic rb óvoya 'r{< veoùnavàpeupévryxó77< oou...

Mi? Xàrn< rà\óyw

oou, àiv 0a p.i reítr;< rozé..
ilNAEIN

Oa pi èlopícnc,),.otnó.r,lgop! và oe6o.c0fic
ràq napar.ì4oar pou;
KPEgN

Naí ! 0rol àÈ.rè1anr;r èoé'la repwaórepcv ànbrilv otzayiverdvpou !

18

'

EYPlnmoY
EE'E1A

'Qt

-.,í?o.'.
*atift, nóq oà èv0ugr.oùual

KPENN
'l.a\
è1ù é;ez';a ù.rà ra
L,,zaíac,, Eórt,
rpo,rct trtirv tlv

xaàcd pou dlanti

na.rpíaa y.ou.. .
NEAEIA

r

'All.loíporov

! àlloípovov ! tí p.e iàArt ouli.oogà ai'ral ó
lpu,. et-4tor)< àvOpónou:!.. .
EPEhN
.
At ! àvafuJ1gr;ròv î€ctt'tcitetllv I

I
MHAETA
'Qt

Zeo ! El0evà uì1 1ìu:óc1 d1v ttp<opíav :ou èrcEîî2ú
eivz'\ al.tía óltov a')irir :óv eurrgcpóv...!
to<.,

:
KPEAT

t
@úis àOtríaI zai ,1.4pL peta:,tí(1,i zeg,.ooére1ov
ilTEAEIA

Ta púrava aíve1à y.è,'xai ùì,ípew.t^ya à.pxeca...
KPENN

'Apéo<og
àrà trlc
pouaf,rcoi
0d oè Aóloul oi ù*óìtou$oí
t
\tPc
úEAEIA

a.ùràKpltov ! Xà ;apaxaiò 0eppóc...
Mi rb xú,gr1c
KPET'N

r

Oaí.ie'cat8à"pù; paravír6;rcir) àxópq éor)luvaîra '

;

! Oaoú1ope'r,àèvoÈrw1sxfi-l.wa
Et'aùqó.
, Ml àvr1cu1flq

MEAEIA
a t\

r

r y

|

MHAEiA

19

KPESTN

lwrí

lornàv-':rpooaa0ef-c
và y.à ;eíor,1<àtà .14< pla4u,a.i

$à'' 9eú1et4 t
MHAEr.a
'Hrxpúr'l.r1tí-c

pou eÌve và g.où érrt,oéf 1: và p.elwoicaì
c'i;y.epovzai và èrorg.tsa qb raletù xai 6,Ft ^y.cetú\erar.
ei<
:à :raràrd pou, àgoù ó na;ipo< rcrv àèv Qgov,cíl,o-:
$r6i,o"
-,',,' aùr&, !,Auarlocu ca, Kcdc,"rv
! :taì où eltat'iratépa€, xai.
eire ourreàv tà. al,o\úveoa,,Otnaq\7.ttd't , .
Irà y"évaààu
ciovrí\a àv 0à oú"y<o,irù 'lì1v oupgopàv rd,v nararóv g.o';
"-rcvavlu;oùg.ar . .
KPEQN
'H

.iupavvrxilxai
ùrXú p.oueiva aolù òlliov
1rà và eùrTialTví(o:pr.ar aolìai; gcpaf: è1l,a naîet,, úpa AÈ àxóg.1
n'l'tt"r,a
6'ir xcÍp.voooclìu d, ór|lo< aoit èrrccix,a 6,rr fltei;. . .
Ioù rpolé7t'r 6,goq 6n àv rò 9òq coù llíou ta'{ xaì èodva
za,i xa natìui qov etq cù o,5vcpo.aùú,c r\c Xó?o.q,0u ù.no'0civîq
?(<opìqfuaía-i.íy ! Aúrà< ó t qoq noù eina eiveó,rElerc,rtrxdq'tópalL
&g'oú elveàvd.1xq, peive rÌxóp.1 1tía.vfp.égav,
ùrd,rr efe 'p.tavÍy:,;épa,.t
AÈv0ù xcÍp1c tin,ore ùtró 6,ar, 9o6oúuat!(3.éPxetzt'
xoPo,
A'.roruxrcp-óvrl luvaixa!,.. ùl),0íp.ovov, à),lolpovov tí
ùnagdperq.!floúav grì.rxì1v olxolétetav , rí oníu, ú rórov 0a
eúpdc vù aao àtíorldcuiov etq 'rìlv àuoruylav oou;.,rà no1àv
tiàrÉ[oEovcarxup.fav o! épptleMrlAera 6 9eóat
UEAEIA
"O),a épyovrat d.oyr1y.a...llo[o6ily.topeI ù. eò &pv4gd;

20

EYPINIAOY

',\l),à

'A*l îò vopi(ete ! . .
ú1+t1 zal oi veoúnavApe,rpí\or,irùiéxEÍvoraoù toùg úndvapeuàèv 0a eiva.rz&t.ca lrot...

Eè.vé[óolrioav... Eró.ur.
vopí(e 4 6n 0a ròv Èzo].dxeuaÍorà
"av
aù.rov, àv ààv iil:u(a
zà..ctvo. ògei10ò, i) àv àèv èoxercó','.r1uxérrorov ú"yvo.o'pa; Oúre tlà 'ro0 ópr).oùta xàv, cìjte.
,pL ta ^yép,.lay.ov.. . Kai ab:u.i,ieílo;t ::óoo^t
:ioú èvò -ig.nopoùoeva ,p.èètopíon &y.éoti,qànò elv
à.vóq,coc,,
,rou xaì va
lr'ald.tó6\Ì ad oyiàui pou, rrà d.gqoe vo.
7óVav
ueívto aùclv cìi" 1p.épa.v, ó;rou 0d qro-.óau cpef; ùirb ,uor)g
tla tàv íNIt\a

è70pcúapou, ròv raîéca,.iì1v xcíp1v,xai rìtv rÍvApapr.ou,..Molovótr

àà éXo îollor)q

rpónovc,và caùq èlo"róto

àèv eifeúp<'r, xalaí-< pou, îotòv và rcor4t\oa
-\à pa).<'r g<'rtràv elq 'rò vupgrxàv à<opd;lo,t, \

va i.*6a.

zpvoa èxet ónoù eive rÍ?or1.?yo\ ;b xce66a-,r,..,xaì và ép-'i1la xorrzpòv yayo.i,gt eíq tà Íìsupr; ît,.rv;.. "Eyd póve't p.oú
'ìAv
!>yerar. d.l.y.ypa el< abta rà oy.(.àr.al. pè auìlai6ouv rì1v
ticav T,oúèy.6aí.ta el.!, rò,or.ht z"aì iiporîîaOò ^lo-tútpa 6,rr
0ó).to, 0à ,4L
xai aùrb 0a.zú'p11 raìtc, èT_0?o,3<
.cxorótouv,
y.ou và ie).cioouv eiq pú.goapou!... óqrexa'iJ.he7a.^ta ùxolou0ria<o 'ròv auv1Orcg.évcv,cpónav,/r'N.auÍ?oriú\lcov eìp.ar
I Nà ;oùq à1ì1tryrciaor. . .
Éprnerpo;
"E:str 69.o<! à< úno0éoorp.ev
6rt, ùnélavo.v...ùllà

róra

îotd,roÀ.r< 0à prè àeX0$; riolàq E4voc,0a.pou ,àóa1 d.aulav
xai qr,írr. là rìogcilo06 ;
Kaveìc pé6an ! . 0à aeprpdvo lornbv ùnóp-r1
,à).íiov,
xaì àv pr.oùdty'r1 xapp.ía riogaiilc r,potraoíg., róre 0à.nù.y-a>,
,rà.vgóvov 'i,ovyazdi pà.navoupiíav. "Av àè éri:Élooq oug6\;
xel,,pía. oupgopa '\

ònoía,*è ?épn ei.qùlg.1Xavíav, tóte Atc0 ao a zai elc r a ís Xar al .K a i àv àxóy"'r1rcpóxetra.cr' ùr c0at a,.

I

MEIAEIA

tl

frà raprl | íàía tà *ayaí,|ct xaì 0à .ror)< cxorótu xai roì"=
'Erd'tf
i.
àúo pr.àab yéy p.au...A,.órt,g.à d1v àdrirorvavcì1v

tip ;,r,oíav è^yiooé6oy.az;rect-,còra7otài:b ó).ou: coùi îeoit4,

zai ":ìy óroío.,r !'1co';.ú'ttc-,e sì.4 iò cr.í'Elp"cv zai. potiîóv
pcu, EÈv $a :,i't7av11 xavzi.c eúTactornaétoc tì1v làlxqv uou
;a')c ^iúptv<
tfv zacàrd... 0à rccipr,rntz,co')-:zai 0)tr,y.rp.irou<

trov, ;rxpàv rq,t ovylívewv trov ;,tai rì1',ièEo7íatpou àn' éàò.
'Aii'
éF,.î3óq! Mìi rapcieí'lr;,i rír,c'ce ù.nb 6ca l.t3per<
Nlrjàerat. oxó,lov xai eúpèrey'ró.cuara. . èy.:^7òcEt; zò oo-

6ecò'r ipyovl . . ró7a eòri xa.rcò-<vz co.v\< ievvaró'.fu1o<
B).dzrer<':í ùroolpeti. . ààv rpÉ;rer vd.ieívr,1c rrepí1eit'r: el<
'Iú,oO- 6na^,'óvov
.< toù )lrúoau xai eì.<'cì1v
1,uvaiza. roù
'Hiíou...
oavec, cù xó7i ei4a,tcú<r,a;gó'. xai ànó1ova<too
''Alìor:
7q.i.EtY,eúpet'rí rpéx,et va ta,g.rtr<.Al 1:vaixeq, ai"s
*eîa ùEé(wt ótrrv npóte'.ra.r 'rù xcÍ.porpr.etrb tal,óv' lzat

6yt.,q;tpózenat .Ar,axaxbv eípeOaèp;rerpóra'catxai xavEiq'òèv
sive àrlrAellót epo4àr.i' tpd-(.., .
xoPoz
Ai alyaì ;tbv iepóv ncTaptóv orcégov,t òr:írto xai i1 àrt"a,novt1 aúr1 zoì óia àvanoaoi vpllotra,.. . . .

Ai crd,frsrqtóv àvàpóv eÌva Ao),rar... Aèv úrri,:7et ic't'lc',
i

I

::í::r( ei{ tav: $eoú<|...

ilpo6léct'r 6'n i1 91p.ri tóv luvatxòv ga à^^'xú.\t i;nz
.ra à*,ao}\,:cai trprr,gi,ltò
iuvarzefov ldvo;..Ai iuvaixeq àè,
úù. i7-otw nerù xaxòv óvop.a!
Te noú1pa'ua'idrv talalóv nclltòv fit Eaúqow và'.{.'riìi.ouv ':i1v ùrcwzíav pc;, àróTr ó *ouo4yér4<iDoî60; àLv í7ci'Ai'uò gD),ov
ll,ai rb 0eiav àó2ov îfÉ îotú"è.t<...
?',re\ ek

22

EYPIIIIAOY

'títoe

Aa ,t,tyè}era xaì È1ò r,0,i1p.araèvavrícy tòv ùvEprlv, q
àà netpa qoù xazcaúàíàer dg0ovov úi1v zai yrà g,à< xai. à,.a
tov4 rivìcai..
nú. MriDera, '"g,t'(tc.ùnb tb rarptxóv oou ,rîí,it titaàt.
;ce).).r;, érieuasg àta péoau .r<iv Xug.r).r;^tìan :,a'r,xo.:0,.zeî.i lévo,t róno't... "Ey.aoe4 ùnó'pr1\.151rrrcAt"v7 ;òv &.tì,cai
ósìtv èEóVttc< zacov vd"L rtipa Euí^lretar ànò .iìi.' 'y,cíica.t
zoùg1o<I Aàv únd"cyer ii,'t.éovoe6ary.ò-:noà-c:aì.t.: Zcxcvc cii:z
'Bll.c{àa... '.Enesale.
'.réverévrconì1.ei< rì1v
2i.4=',rt
irelci).1v
a:tpavov! Kai r,) zo.xóruX1; oú:e za-,pr,xb,to;,í,cr È7.erqv,r
:úp1< drulov ànò 'càq ovy,goptíaoau, to.i d,li1, zal),ltdca
zr.b é.cóyo,'Bariì,r,rtd, éyeLrb crí'c; oou xai titv riv8ca oou,..
IAZnN

v-ai óyr;óca

(eioeplóptevog)

;pcó:1v

][olicíz-l;
qocat ;acenilcnsd .í
'L.z1azaxbv síve ó úr:ep6oll:tòq 0upóq I . . Alórr év{r slpnoscùoei vèLuév1c el< rbv qórott xaì siq rb oaí:i, aútò xa\. vil
)î.agi?r)q lorpi,c peg.,frucqíaq rà4 ù.r,ogú"cetqròv àvc',tégo.rv
t :u, 4,.à. ).ói r.a'gàtw.a èt o7í\eo at.. . lràé g,lva énoreò'rlno
te eive
't'é"11p,
;tàúoo7a't\..'àv 0él1c g'r, ro.,îo1,i notè và
6u ó.'Iút.r't
ei.teò yet?órepo-<
ànò ;aù< ùvl?úrou-<... ilà 6ca 6pa.< ei;e4
ùalríov toù pacrléog ró xígìaa Eive,và lp,topirotr !.i i\.'ll1ò
rà'tto.te,6.rav é0úp.orvavèyav'llov qav oi gacíav , ,.
tù,el< tlcity,a(a ròv 0upóv tr,rv, xoJ Ífiexa và pdv1c.Èàrìr,
àl).à où ààv dgrlveq rù..<ù,tcr1oío.q
cou td.i. è\ípo'À,o,i0e'.q;ú.v:ore và. rcùc,xo:r.o^),,aiÌc.
. .ft'

uúrb 0a Al<,.r7,0dq
cópa ù.ir,i"r'qv
^tta

7 tipav . . . Nla^ìaraúta é1ò aàv èxoupúol'qt"a vù. rVotraîiìl

6toq ùyanioxuitgyopat. và iipovolol'r g.l :u1àv àrrrr10fr;
,"rÈ.ud naràrù
Xcoplclpripato. xgi úeteprlpóvq, 6ú',l. "r, èl;c-

"MIIAEI.{

23

p{a

qé7et ua,\,5=r,: ;-,a^t,-i,ù.
t2t4....''Av r,) uÈ y.r:î,1-:, èiò
ìàv 0à eig.;opéqw ;ctL ya lz'r,útt.o,tò xaxóy oo,t t.
TTEAEIA
'f,)

! navci0lre., F"zótzan:l ;i1 pc,.ota éya .;iv peyaì.1tÉcar el-c.ti1v iiòcoctv l-r.ouvà roù ei;rò àra tì1v àvavà:iav oou !.., iìge-c éàa evq eìtal, atoncóraroq r-ai et< roì.tc
Aecùixai etq èH.àxai et.<é'l.ovrb ùtgptonrtov^1!voq1... Aùgà
àèv eivs tó).p1 oú're^12^t,lo.tó''r.<,,tà"
ra.1wcr,ú\eta; xo.,teiqè17
;pò; el-< gíìou_: ciocù noìt: È.ra.1lexazó.t, &),'ì,a rb yetphepo^ràv0póirrvov è-tútrtip.o.'. à.vaíìte.w.
"Eta.pec 69'o., r-o).d vri èi0îq, àtortxai.
éiò 0à ,taù rà.
elirò zai F)d ùvanouqi,nr 5iv
,p.cv,
.za.i où 0d ;cr^ga|u7riv
0î,Éitù

0a :a àt"o"ttt1c...

Il,oóra-;rprlta 0à iaù einò óir aaú tcr<i,sd..:ì1v (to{.r,
5r,1si gi,\st57ouv
zq) 6^lro,,oi "Eii^4vet 6cat î1tav p-a.Y-it7ou etq
-rì1v 'Apió, 6ro.', oL ter:"r,;}\d.t
và. pdil< ."ì.i zbv [,uyàv ror)q
,sb îavo.rryoópol
;:ucrnvóouqta'iycvq rai vii or,eíc^r1<
7,apay.,
'81ò
.r.o.i
nci).rv soú é,rl,r't(i.,ulv(orì1v
ìqóreuca -"bv Dpúzovta.
Ícú èav^d.rtE d.úrva-<rb xard.yo,tsov Aépa.q.r'ririg.évoq
1úpo)
toul.'lì1c! ;cí.)rrvéncdaoto. -"òt .natépa p"ov xai îà 6.irirt
*o,r
'lorizàv .lcù
:taì ilf)a ga\ú oo,t ii-< r1v
flqlíou, óy,. ànò
'E1ò
à).Li ànò ùAó1r"trové,oorra.l
stó\\it\,
rdioc ècavetca
iàv fleiíav p.L rbr ap,.rtó'repov
.tòv \avd.ru.t, dnà .là iàra
rou ;ratàrú: xa.i eà é),útpr'rta.à.iri"tó.1)egó6cv...
Kaì èvip ho.pa óxa aha ^1r,ù.aé,to.,è)rts,.,tó-tepe
à.ri
6'),ovctoi.t< àvEpd<,aù y.è é:r:óàtocec,,xai. uolovdtl eiXaper
:ratàtú, éîiipeq d),tr1v "t,v,)dild.!... Arótr àv àà, eile-< ra.tEr,ó.,
ei*rapalte va. tcit cu.y^1ací1or,1
zaveíi ót,. èxtî(tp.nqe: aù.uòv

2{

EYPIIIIAOY

tàv idpc'i, a,.ó'rzoí.6pxoi. eìve,lteú:*tr,... f)ú:: 0diro yà è!eoúoa ùv aù voy"í(nq 6n, oí. î'"oi nzit'"ipav dllocE ìàv Eive
neú,.,, oùte àv !.^iu,vavtiot tógc,. elq toùq iv0,oró;ioitq,àró,rr
cwctc|tveoat 6tt eira,. ù.révavtí.,po,t èr.íopit
cq ....
tAllaípovov! ar)
àeEí p.ov 7épr,,noù.cóoeqgogè.<èxoaroúoe4 al.-c
ra yép,.aoov, xaì o'ei; yóva7i y.ov *ócov è.1eXao0í1-. l.dp.ttt à,nà ibv dva.vapovaúròv xoì èréoal:.,et(.la et4
3à< diníEd< uac I
"Ela 6p.o4!...0à

ooú óp.r)"r;or,rrópa a3 .-,pà-<
gí).ov.

óX," rórr,0élo và iu!rel10a rínora ù,rb oé, àtJ,à à,.ò'r,. ùrcb
ta3 ànawípet< úov 0à gavflc à2,ópr1àvavàpérqaq....
'Eyò
cópa noù 0à rriyot; elú u.ou!.. eli rb anír,. nott
natpó< ,pov xai elc tilv aargíào. uou noù énpóA'toec1d vd
é)Ocopa(ú r;Òu; ìt npb,<.cài àvrcvyto,givac, zópa4 coù fle'fJpata
pé6an 0a pè éàÉ1ovro ùgort èoxó,looa rò,t
iíou ;...
rcatépa,urov1... AlóTl é.ror,eiyei àtrr10era,,,"E1'erva pr.r,or;,1ì1
npòq yúgzv oov *ai elq touc iArxoúc p.ou, elq xaì cì1v rarpíÀa
prouxaì ixay.a èyîpoìtqéxeí.iouqrcl

ALvèapenevà p),rÍ,{ror.Ir'

aí.nó, 7r,à6),.a ab'ca $tiaw, y.! érape; yw.xaczotil't petal')
'Eì).dàa,
tltov ròv luvarxóv elq .rìlv
xai oè 0aopò povaaixàv
xai rrc"cbt dv8po, I auerupapdvrl è1io, àv geitllo èlópwroi
u"a,iip'qp.o4,póv4 pr.Èy,éva 'cà naràrci pau..Bí€taw aùtb- zÍ.ve
úgalo1 Énalvoq elq tòv

vEoiircavàceuu.évav,
vit zreprirlavóvcar

n-"roXara ra;tìul rou nai è,zeív'r,r,oú'lòv écorael. ,.
'Qr.'leú
! parl éac'raeg
gavepà o4peta elq ,ror)6 ùv0pórovqút àraxcívouytàv lpuoò'r 6ray eiye rí6a-lrr.oq xdt Eù
rar)c àv0pónou< 8Lv úrcipler xavÈv Nd,?d,t";n?$rrrcàv;coù va
atpnop{ xavei; .rà Arax,ofvnEci)4)rala,3a;,.

I

{

MFIÀEIA

25

XOPOz
t"71.av'car. 2ì4 t'óiw
Qoíepa eive f1 orlover:l-ía ótav oi)rot
v.aì òúcxotrov Eire và rcl.tq,\ovyúc'q1 ,<aveíc.
raz!2ff
'tò v'
Ka0ò-c aa.i.veta,. ncénet và' prl gavò ààé\ro< elq
T
';7v
=gtzvalav pè à éxpa
lià
6;orc Eeoeú1er
ùravrilou,

.rd)v ilavt(óv épr'irelcoqtlAa)'loÙ1a:, i.cct tai'i'ò và àlaoú'1or
.1't,wtoóiovóvco't | ,..
ù-à cò,r ù.-.a-À.zi16:cv
'8.,,rì,
tópa, ér:eràl prsiatro;otsl: r:dpa toh) tal eùeri'e'i, ' AoToàír7 ù'ri' 6},ov<'ror)q 0eor)q
aíac oou, vopí{co 6tt 'póv,
xai roù: àvOoótauq eitat 6 to:t1o rtlc èzorpaltítc pav,.ta''eiccn ùpx*à È!unv1 àrà và rà èwo\onc, àiià àav 0éler<
'iù iìd0r1'ca ró\a *.ov sè
.rà na3aàe7,Ofl
1 ótlpóvo' à époq p'è
í,vópa.ce và pè oór1q. . . .
Abv gà èl'l,c.ca 6porc xa'ra).eirtó-c rb \frn .a. al'tó

àr.&,. rpú1gm l eiq pear.à-c rtt'.o':d'rye'.cpoù ÉAel101ciogÉllg.oq... xa0ò; 6,p,ai 0dcait à'roàút'o netaoórtpa ioge).rlO1c

na,,oàéàtore-cErà tiv earncíev pou. ' 'Alótl zpdrtov.xaroweíq
dlv :Elì1vtr.yìv iiv àvti. ti,< paclao*ii.c tai ù.r'o\a'p6àtet<
'inóxetcat elc Tb E(zarov'roÙ
àeacrroaúvryxa.i róuou{ àv;i và
'"'"òcl-c:
xaì 6lor ai "Eiìr1veq
l.o'/vccti?ov. "Iì;rel;a é^,'e',,2i

x.y.agar6rt eiaat 5??ú, Èv+ dav ii(r1<elc t),v rénot aav, elc
rà niTara 1"4< i\c, àbv 0à e1í'rstc xx'teicló10; pà ryéva" '
àne'"to', oÚte àxtip1 và
é1ò Aà Aèv 0à {0eia oÚ;e ;ioútri
'Oggéa,1oplq
àó'.|rdi),or
xat7,í:qa dnà cbv
elp*opé vri

}dTt,lv
Eav. Artra,ità'óod. éxapa é1ò ;7bi à';rbrlolv îóv
naÚ
BaorÀ'oaoÙ)'av,
tiv
í't,to't
ptà
E! 1à tou; ldpcuc pou
Eov,
gè ;^a.rlopeîq, 0à aoù ànolel-Eor 6rs stc.tò1q:rpny'a aÚròlvíp-

26',

EYPIIIAOY

^!\id ólr p.óvovcd,v úvl?u;cc, o1óvtpoi xai ìo.;rxd:, ri),ià
rdt 6nor,q0à Éxag.veó xa)),he-ro< gít o< ooù xal ,cdrvnar8rùv!
'Iori^,xò,r
flpóoele ).oaaòv1... rigoù Ì;).0a éEa ànà olv
iep&roq àtb oug.gopaî-c,
coù àèv,{!eupa .cí vawíu.a, rí ei.n;opoùca é1ò gu1àq vci eúpo xallílecov, ù.xó cà và vupoeu0ò
.rì1vxóp1v *ú pattt él.l,3 .
;.
Kaì aùrò ,tb ér.apa ó;1t àú:L cinerrpsq<íg.1v.;by è.satú
oav 6ico,<,
èa) ànò {1locu;íav vcltí(et<, oíi.ceù.îb éporra àrà
,rù1vvéav
luvaÎ,r"d.1;.,au,oúie à.;b è;$vpíav và xcípar r:oì.ìà
;arAràù.pxetà eive 6aa, è^iev'rí,0qso.,t,
za) àèv g.ey.,|rpor;rn
- à)\ìà npò r:clvtorv
,-iu.rolrîutr!\ và (1ao.rpr.sv

:raià
1lìt
xai y,ropi-ccrecilsetc,, v.ai 8tórrct.Ze,3cr.i
6t,,' oi ai'^oL ùiiaoeú^iauv
'toùq nrloXaú-<.'Enerîa
-,a ns.rì,.d,gov ùvtrilc,;a
nà và O3dfro
^i1a.
a\c xdrd1oii< por, xai ré),o_< và ù.ncxt'í1a<o
dlla ;arAlà
àSeloorJ< .rov zai va ta xdyw uè aùròv rbv rgóro,t ilccui
'Etor
r<,rv!
èoxég}rpa và ouvaéool rà4 olxoleveíaq xal và
(ipa eúruy-í6.
.rà cìi).la;alErci... èvti;
Xr) tí'rci 66),gsr=

gí,va ouucl-

pav eîve pè éxeîva noù 0a i,evv10oúv,và i,roel{a<,-rèxeîvdi;oú
é1tr! À.orndv, eivetat"ì1 \ oz!,114pou ;.. Oúce où -'r,i.àía, g1
elplnopoùregv.à.rò &pr1gî,1.,à.uià, prè È[1lo:unaùae_<.,'3ri,;à'r
."î.cîe rócov àtónto,., titcrz èv1rÍpov..'A),Ià ceiq aî.^fr\o.i*.<
óxp ívai yiy.og 8to..r1pei,ra,.xo.l,a wai\ere 6t,. t"-y"e=atò
;,dv, ótan tè aug.6fl ,;írore, ù.&l-ar,-i,c
ra ó4a,.hepa xe\. ta
zal).í.rega npd.^ypara,1ívo.,tat. 1ta od.: ra y.ir'ntórect...
"Enpete ol &.tàpec, p.à tì1v àì,'í,leto., vù. éra,3vav ra,.ì"r.à.
'g,à
xavéva di).ov cpónov, za)r.ta pì1v úr{p7ov àúAou i'tvat:
x4

etrc,,còv
xóopav... érot oi &vî7anoz0a ipav eùtuleiq!....

I
I

MHAEIA

I

2T-

xaPoz
'laeorv
,.ii'ò ópc'rcp.íto,t;c!'co, vcpi(ro
l(a.rr.òta einec.

{
I

za)^.àvit mo8óa'r;;
xosìtt1v auveíAqoívy.av, ó'rt, iÈv È,tapte-c
rn.t 1,wairó. sott.
ilIEAEIA
'O1op.évr,:c
ei< ;olià

.;ca1gato. eipar àrzgopecr-i1àtò,
toù< d).lou< àvgpór:ouq! Katà tìjv iàtxrlv uou ','vóp.1v,
,

6noro; eive tìrlcac xa\ elp;opet va ég.rlflg.à eúy)'to'r'ríav, eivs
illto .cy.e1ri't74 tr,ltupía"'-, àr,ót,. ra't1óVeto< 6tr, pr'è'rì1v eri'
'yìoorcíav aou xcúxtet';à< ù.àuíac, 'i'o)'p& và xdg.v1 tò ra-'
aù:bq àÈv et;tncpefva 0eorp10drogd-<.
r.óv!'A),1'ó c{v0,otono-<
'F'",rt
xai où pl 0Éi1c và oavfl( eiq ég'évadv0pto'ros évett4oc,ci)re eúytror:tag, àrórr éva: ì.ó1oq p'ou àpxet và oL ùva:roòo1upío1..'Atloú:tat o., 6tr,où É;rpeneàv {Fov t !vîW.oc,,
'tai. Li;érca vd xcipl< a'r)tàv tòv
1ci"tù pè *attntía1q n,oìv
yat , i,^yt z:Lqz t.
tazdll{
'A

! clpaîa r.ót,e()a g' è6oq0oinec àv ooù éle1a Arà tàv'
riaò 'ci1v
cù coù oúre tóspa ù.;ro7c'oílet'. vrÌ p'1cí).11<

1'aptov,
Ouy'óv,...
xacàtú oct ri'v út,e?€'o]rLxAv
MEIEIA

AÈv aè àp.;óàt(a aú:à và poù aò elnfr-c,àtr,tà Aèv aoù"

{
I

l
i

I

èga.!:r*a xalàv àrà tlv g4priv oau, vit é1'r;c Ét'x rà 71paruú. cou pú7f'tlot ^";yzí't'd. '
IAzS'N
'ílEevge
dlv
ànò Épc'r'ca
xaì'd, ó:r ààv ùnavàpetl0r1v
Aornàv
xóp1v toù paorlét,.lq, tì1v luvaîiti

pou, àllà

6atoc oa'Ù'Eine

.28

EYPIIIIAOY

:x.d"\n?.ùrú.ce?d,^íù. it

qL o6c.i. 6e, xcti v' à.x,ou.lrip.o1l'ri.:à

laràrcí pou ctSe).oar)lpaor).et3, l'rtb rb íatc't dlua, ei. 6naÍor.
'và, eive rcooqteat rî1< olxo^1eve(d<
*d<.,,
MEAEIA
Et0e và plv éXo no'cL eú'tvytapévqv [orì1v Í1 6a,oía vrr
,pL,nwpaír11, arlse nloùT ov c L;oícc và ).unfl 'li1v rl,,uy-r1v
p.ou I

razsrlr
.
Míav ipéeav Oriaxag0fic&itrdax tai Aàgavd<gpovl"ploúpa ; . . ,cà xaÀ.à.,&q pi oo0 gaívorvear naeèEvoàoeo.:a,
ortre6-;o.teùru1fl< .rà voF,.í(rJq
6r,. ei,tat àurtu7vl; !
MEAIEIA
e
4,
"Í VI6pt\é

*e, ù@oúèor)È1ergcnirt, èyù àà 0à Arorl0o AprF
"rrocàrò ,sb.vrórov abaóv.
IAz9N
al:uia' *'r1 tae'rS1o7Íy

Xt) eloar \

xaníva

t't.i.ot.

. .

:

úEAEIA

Kaì 'yrarf ; Mryroq cuX-òvúnavàgeúînvr.ai.o' è;rpiàora ;
IAz9N
'OXr ! àllà

àr&r

éle1eq za'l,a t(ov $act\íiov

ùqe6et<

'tarépq..
UH/IElA
Na{!...
'x.ai

à l 4 O a r a. . . x a i

ó a r .y . 6 o v 1 t ' a ú c o ú c , ,à t \ l

7rà tò tStxcíoav otíttl
razlÌlÎ
Aèv 0à \à6o

$é6a'lr r}:' ó'l.,tv*ou 4ta c') àropq id1er,q.

MHADIA
I
r

I

póvov, àv .0éir;<xavÈv 1p1pc.ruxòvpo1fupa Arcit.i,;v àvaytipriol.rooú xaì cóv.ralà'róv,ldle! eip.arnpó0upo<ràooù8óoo,
ùo0óv<'r6
xa,i vù, a.ceíloryai èrra,couo;(Él( oíaou<uou o[.
và xúyow 6,,cr.eì.p.nopotty
Tttidéva... "Av àpvq0fr; 0à
,ónofor
eioat ùtó'4tog, èvQ àv naúrr1<ràv Ouptívoou fl òqéleró oou.
0a eive aoh) pe1a,t,'r1répa.
...
UENEIA
Uùie

toùq

và p.óq Aó11c...

oí-Aovc oov Tpeui(oy.a; orlrE ríno.ue 0é).ar.
'Aaà
zaxàv dvgpozrovù. àapa Eèv è1ou,r

x a v è vó g e i c q :
IAzT2N
"81ò

6p.or< oécl.l 1t-a1upa< to < fieo,5<,5rr, éya ói."4,
ti?v àtrí0Eorvvàpoq04c<oel4 ó,rr. eive Auva.ròvy.a.iàè zai rù.
,rar.àr.ú.Eiq éoéva 6ptoq ààv ù.péocw tù.xa),,ú.,r,où aoú rpoc-

t

gépow x.ai.àtóye,,4 pè aú0dàeravèx.ehouq,;roù0i),ouv ,rò y.d-,
l,óy oov, fr' a'lrò x,ti 0a ùncaécr1<à.r.óp.\ reoncórepia^J.

:
MHAEI.à
[lr11arve.. . Alórl óaot uívetc,y.at-puà.&nà .rb oní,il oov,
oè irr,úyet ùnó1t4 reprooórep4 nóloq ci6 veoúaavàpevy.évo1+
'aavàgeraÍc
x.ai lou4 *à qlu parl0ela.r
1v,tavó4 oou... Kcig.ve
toù Oeoù, à 1úpoa aùr4 oL x&u;11vù.,peravcí1t11c...,

I

t
I
I

I
I

I

I

('O'Idoov ctvzlopei),

xoPoz
'Tnrp6clllrai fop.i'rcc,,
oú'te àótclvoút: rlpì1v gzpow etq
'Aopo8ír4 ^1loVii
ror)qdvàpaq,èvip6,cavép7e..at!
l:';eyú'|,ac
rtí'r,'r,arc,àèvúr,ig1er.àil1 0eà natb eú7-úu.t;o<1...

EYPIIII^OY

30

'AgpcAí"1"
Ui0e 'tà pì1 pÍ!:1qcorè elq ép-éva,àéonor'va
pè .aarO'"ràrb rd ypuod.róla ocu rÌlci01tov pé't.oc6pr,o1tívov
cà raì'ìíteaorgpooúvr1,
1.r.lar!xai et0evà grLnpogulrír'or;! 'AggoDí'r1

pìi pt(óar,i
pov tópov r6v 0eóv..Ei:0et1 9o6epi
t"iuro'
xa\' và p'à pciln gi'1pítîl
elq Tùv tf,upiv p.oudvop.ov
'p-dx)'óymo', rii)'à và
1ey.d.ragrì,ovetxíaqxei à;alEíora
p.è Anarooúv1vtoùq yi'pouc xai và 1apí(1 tll,;pooraoeúr1
l.'
prlv elc tri eiplvrxàou'tot*éota..'Qnaopíq,ó oaícl pr'ou
xai
tiv
grÈ
úo'cepn
pév1
o.i,=ú,
ao'uLXopìc
pteív<,r
El0evà pr.ì1
Tàq lúna< . . eíOev' cino0civo
ngiv vd'iàó
àaò
6lac
1elpotépat
rltowv !g.épav,1lani xatéva.<rÍ).loqaóvoqEàveivepep)'r1'
'coui:qv.''
repog&nb tb và otepitat. xcvEìqcì1v"racprxlv
ànò dl)'ouq,
Aùrò tà eìEapÈ ra,garr.e.po'r, tèv rb &,<ovo-a
.ilrt èoéva8è'i o' Élun{gr|,rexawí;, oú're! cóirc, oLre xdvé'
g(louq oou, èvQéta0accì1vpelalrl'uégavành
raq.àaò.'coùq,
aaÙ elg'"Aq riad0cívr,
Éleelvàqèxelvoc,,
óla< tàq ov,p.gopúc..
'crp{
cou,
toùq
oíiruq
roper p.È xa}apàv ouveíAriovvà g.'l
giloq lErxóqpou pí6aw notÈ Eèv0à eive..'.
AIPEÍZ

(eioepXópcvo6)

ropàv ùnà aùTbv 3èv
Xaipe MriSeraI xnLhepa'tXatoeT
!1er xaveii và elnfr elqtoùc gí),ou<cou !" '
frEAEIA
xai oú, Ai1eo, uíà raÚ rbooÚflavàíovo."' ù'nb
{arpe
Elq,'còvró'*o'taùróv;...
raù È,p1eoar
.

AÎT'EY8

'Aróltrorvoc.
: 'Artò ,rb nalaràv Frdrrî€,fov
coo

MHAEIA

31

MEAEiA

Kcì patí énfieq eiq,cb,péoot.,l!c1{c cò g.avcrcòv; ...
AITEYE
Ilà và èpurípa ndr6eiveauvacòvvà :ccíporzraràtri.,.
úEAEIA

l'gà óvop.a0eoú.!...eÌoarì,orrsàv
ú.nentoc,Éus,
r6pa;..
AITEYz
Naí! KdrococOeàq
0à g.dqxacaAróxq....
ftntwe
'Alià

róe ; aAveíoarvuugeug.évo;
{ tu1òv !..yuvatxd
tov eÍveom(,pa;.,..
ATIEY2
"011, eipal vul.rgeug.dvoq.
.

Kai :í ooú ekceó

TEÀETA

'Anóiiorv

:

AEEYZ
Moù eìae\óyzd roù AÈveíve eúxoiov dv0porrórvà rà
èwo4oouv..
ilEAEIA

I
i

Tl ooù é;gpr1op.oàórlre
; Eiaé pou àv eÌve auvasòv vò
rb dr.oóoto;
AtlE;yz

+

Moú elneu,i lrrl ì,rirr,r rò nóàr roù iaxoù noù npo6ríl)rer....

EYPINIAOY

32

úEAEIA'
tpiv 90rÍo6' r.ort1"
Kaì nóte và eb xcipllc aÙró;" xaì
AITEYZ
Ilpiv pploor ndtrrv ei< div ne'rpíàapou!
frEAEIA

Kaì or) latí

fllOe<el<dùÎàv tb^t"ónov;"

AITEYZ
'uflqTPot(4víac'
Ir,aoi x,&*otoqfltdeùc elvepaaleùq
úEAEIA
ebteíéa'co'tocv'aîìo:Naí!.. Ttb< î9Ù llÉloi:oq, div0ot'rtoq'
iÉ7ouv.
AIÍEYE
t,

'toÙ
Tàv
1pr1opòv
8óìol ,rà arr'CoùrpÉ'6;c el< aùtòv
.(le"Ù'

pú"r, poÚEóo1 xa'ppío:tè''r;pcr"t""

i
:
:

eîveoogbc:l'alè.vr1r'r'4<
[Ip&1po.otl..'arótró úv0pornos,
etqrítow \r1'riPara'
AIÍEYz

i

'gr"àqVptq aútoÚ eivezaì oítroq uou ùiampló:,o'ro<'

i
i
'

ilfrAETA
:taì vti èarurip< 6'ta
nm e vù. eíoar. r't'.lcoÍe eÙtufic
-^Acî.t

'
i
'
rl

ÀTTEYZ
I', a-uí 6p.a1 rù' púrn
*a'lauéta1 ' '

qor xai' tà lptnpd oov eÍve ittz

'

"!

.+

MHAEIA

38

úEI:ETA
'O

orl(u1ée pou, Alleú,

ebeóaeqórepog &nò 6ìoug toùg

r i v à p a q! . .
AITEY2
f,.

,

Tí tré1erq
; Elné pou xdîapaànò tí ùnogéperc...
ilEAETA

'ldc<ov,
évrlràyò 8Èvtoo Éxopq.ríro,re...
Mè àArxeÍó
AÎTETz
'
tlò<;... éir1p1oé
ltov ó,'tr,Àé1et;.r. ,
n-

tf

,

ME'EIA
lEaqpedlllv
r

pvaixa, xv7íat pou elg tò c.alrr...
AIEY>

ÍUòq ;. . . xal étó,rpqoevailrò rb aloypórarov4pa.1p.a
;
úEAEIA
f{aí !... xai èxehavg noù raú ioav npiv à,iarr1tot, aítpa
oít'ce/.àt ppú(er vd tor); 18fl...
AITEYz

'épolca
, ' ^ - ..

ìt àrb ùtrootpogì1v
iià nó: ;.. .. tità rÍilov
tcobq ècévai..
MEAEIA

'A:tb

pelct)'ovégrota,Aèr é1er1evv10frvà eive nrocòg
etc.óqovc,àyarl.

.' rr:

a
,

"'

ril:l:

EYPINNOY

34

AITEY2
"Ac cdn

và 140fl lotnóv, à90Ùelve lul'copq,óGt,lqdv

lé'1erg" '
ilEAEra
'E[4ieuoa, plÉnerq,
p'à paorìete"
và 1eív1iou'y1evì1c
ATÍEY2
Kaì notòctòv taípver 7a1t69óv;...elnépou ra 6la"
úEAEIA

'0

T{< KoPív0ou.
Kpéorv,ó paortreùq

AIÍEY2
"Eyer.q
àíxatovvà luitlccr
),araóv!...
fIpú1p.a'ct

étot.'.

úEAEIA
Katectpcigqv àvceì.óg xdi àtó'p1 pL é[opí(ouv &ab tòv
=óno't l'
arrEyz
AuodrlF
Ko;i ^iw'cí; aù'càEive tíll'o :catvoúpy1o

a rúlt w.

MfrAETA
'0

Kpd<ovpÈ àróXver ànò aiv '1iv cie Kopív0ou!

ATTEYz
'lú:'.il;....
Kaì .uà à;réyerar atrcb ó

'Aq(npo,

xai aùrò

Jr,,gépotcrov...
úEAEIA
6porc
Mb rè ì.ópa gaive',dt 6z1 8èv 'ià 0étrer,èvàoprí1<o<
,rà érr0upef....Xè riapczaÌó 6pt'r; p.L 'cù.'yigta eli'rà Yóva'ca
za\ etarà1éve1a oou, 'yiropar ir.i'ct< oou... eúoù.alyvícoo

MHAEIA

.rììv Auotulropévqv,
é[roprog.Év1v
Fe
Frì pè naga67,éd.1.;,
nai Aé(ouue elg ,ròv,tórov xdl eíqrò *tílc. aou... "E,rol và
òóoouv oi 0eoivà 1eívq r) érciOupíacov, va ùnoxtilorr< no;,àlà xat vù éX1cé fAroqeùtupogr.évovItvarov... Aàv i[eúetq èr.tévari aú b oò rpà1pa....
petqAèrl eúpr1pa
r1úpeq
'81ò
ooù únótyo1tar,và xa'uop0óoovà naúoqc và. Eitar,&.ce.
'HLeúpor
xvo6, xal vrì oè xdpar r' ù,aoxríp1qraralrÍ...
grípàoga).q!
noú
é1ouv
èvéplerav
ltaxa
AII'EY'

aùriv .uì1v
Arà aotr).0ù<
ló10u1 ooùtú.1tvorcpoîup.ó'cara.
criv 0e6rv'xaié.ret4a^izà.tà naràtà 'uà
atgw, npii'ra 1cúprv
v' ànoArótaè1c'rpeldlrlv ènl0upríav
énola p.otrúxóoAeoa,.,
zrl1oot... "Av éì0r1clornìl'vEl<clv Xópav pou, 0à E?oc.nctènerà}1à1atò tà àíiala'), coù
0r1o<o
và oL rpoora'ce{tct,,
'cti7a,
àrb
fut è1ò ààv ipaopó và oè ndgr,r àn'
lé"ycoópr.org
và élhq st; =bv '.órov
€Eó ;ra(í pou... ou 6poq, &,v0É).r,<
pou, 0à eloar àogatrì1q
xaì EÈv0à oà rapaAóqi.l sî4 xavé'ta.
'Ava1óp1oe
),olnàvpdvrl &nòtàv rónov aùróv,àró'rràèv
Oéio và eipat ùneú0uvoíxaì ànívdv'ctróv oíiorv t-r.ou..'
úEAEIA

0à ioav
étor xaì 6ì.a aoù uoù moocgdpar;
Aù,sà0à 1eívouv
'.
pè ó,orov'
cà è6e6aíuve:
zalà &v p.oCr
AITEYZ
Titoteúelq
i'olnòv i úeúpyer 'ríÍore l"cii aè épraoAàv p.è
ò i ( e r; . .
MHAEIA.
)b nreteúor, àiì''tì

oi.tc^{èv*a"
toù [Xe]'íau no.i 6l{péulv

36.

EYPItrIAOY

eíveèX0poí
g,ou'ìotróv, àv 4e0fl6
g.È6p.xauc,
6tavru1òvaùtol
0dlouvvà pè adpouvArà,cic !ínq anAr1v ytíga" oou, Aèv
0à pè naqaE6oqe..èv{r,
àv poúúaoo1e0frc
póvovpL ).ópa
)taì lorpìg 6g*ov etg ,coùq îtoóq,, loo4 và ènetlerc elc sà€
rpo,ctoet, .rov xai 'tù. èyh*,co g0.oq.cov, Sldtr è1ò pèv elp,al
Aùúvar1, aùroi àè elve arloúrror xaì paor),elq.
AITEYZ
"EAegfes rc1ó.ypao,.noilì1v. gpóv1orv vè,cù. )'óytd oc,v,
xai àgoD .cò 0élerq Aàv àpvouprar
, àtórt xal 1à péva. el^te
à.ogal,éorepov vcì éXor xcíaola,v rc1ógaoú và eiaó apòg ror)q
È.y}po'(tioou, xa\ où 0à eioar ù.oEa'l,eotéga.
0éì'-r<và épxr0dr..,
Elnè ìolaàv elc r,oíovq,0eor);
lWEAEÎA
'0p,tíaou

etq tìlv 1iv xaì ei6 rbv rdrépa"Hlrov rby aúrErov poul éq :tal el6 6lou,,pa(r) ,6 ^ié,toQròv glrirv...

6poi 0&ersvà écxra0ó
Ttarí npag.+
1...
MEAEIA

Nà épz.io0fl<6'ct oÌj'ceoù notÈ 0à g.ÈAró[1q àîà tùv
ytipav oov, oú'ueàv xaveiqàrò roù(, èXlpoúqpr.ou
OaÀr{rqvà
pè rcúp'1Odrpè capaàó:1c 0el1patr.ó; èvócg[fre...
ATEY2

'Aptígo'pat

eí; .rì1v yiy xai Elq .uò ìap"npòvgó< .uoú
'Hlíou,
ù. tpariyttoóta p.aúei:re;...
'Apr.ri.
6:xov :.. .

MEAEIA
. zai

ttkgtl-<, àv àèv xpar{oî(

aùròv îòv

MHAEIA

ol

ATÍEYZ
''

O ,n rcaîa.lvouvoi ,ioe6ek. . .
MEAETA

-

Tó,ceníyawe l?eoúgeu4!...'6tra é.youv
u.a),64zai è1ò
0ù é).0orù yg71op6repov.
elq rì1v rólr.r nou, g.ó).r_:
è;r.rú1tr
4rrt orén,cogtat,
xal :xtp.a6,rl 0É1o... I
('O Ai,1eù6 éfépXetet)

xoPoz
'Epg.r1q
Et0e é
ó ulàq,c\<Maía<, ó óàr;1ò;Et<.uàqóAornocíac,,và oÈ gép1, Alleù, ralà etcrh anírt oavtai và énln(tyr;6 ó,n Lye,"c el.qtòv vóùv cov, Eúrr. g.où ègrív1xec6rl
.sl6a7.yg\vat6(apaoq
dv0pt'rnoq.
..
NEAEIA

'{t

'H),íou
Zeù, Líxr1, xópt1-.0úL,úi, xaì oòq cotr
!..
'r rico.. x.a).,o.íq
g.ou,0à vlxriotrrpl
ev 0prap.6eutlxóc,r oùc,è,L0poitI
Tà npdllta épr6qxev
elq tàv àprip.ov
eou... Tóga únttp1.r.0u...

oí èyîVoíg.ou,8rócrèxeÍ,àrpúùinoú
1er èì;ìq và tapr.coplOoúv
"iipouvei6 ùp.qyatiav ègavegcóOr1
éEaqvaó 4v0poraoqaútbq
xal oóp(etrà. oyéErJrg.ou,.. [IirpíL\ù .rov 0' àyxvcc6o']'.ípla,
p.ev,6.rav úndyopev etq dlv rró).rvdl< Ilal).cià0q... Tópa
Eè0à coo elr:6 6lorcà. oyéEt,ipou, Fù neprg.dverq
6pt,lq).ó-

im r,oú 0à.ocú xúpov\ eúXd4lrcn6v...
'Iú.oova,
0à cceílor Évaún1pé,u1vp.ouel6 ,còr
vù ròv
Lryí1oa và é10r,1eàO... Tdse 0à roù elaó xclazeurr.v"ù.),ó
zai 6v. f, rgotooía
6cd éxo.,g.e
llcl, 6tr. zaì é1ò vcpí(or v,a-\,à.
xai ó 1ú'goc,tou grè tì1v xóp1v roú paor.'),.éri,c,.
xai a,oó.v,.1to

e,
38

EYPINIAOY

î,?a\,*a, :/.d.i"''obi rò oultoipot paq Eiue.0à gàv nacaitclÉot'>
àà vri peívouv aàa tù natàtcÍ prou, Ó1t "itd w ra ù.gfitu eí<
è10prxiv 1tópav ÉpparovElc 'ror)<èleu, eitap.orl;, àtrlri ltci
và gaveúocoy.à rawvplíav iì1v xóp1v'roù paortréto;'..0a rà greil.o zai ra E,3oelq aÙ'lì1vgr'àAópa, pÈ )'ento'rì1v naTdxe.AéugaapÉvovT ít).av r'ai lpucbv otiga'tov, và
'sà
oouv và pi àrro10olv ànà obv ;ótov..' 0à àleí'.1.'o tè
-*oú
àv =a rúgn aai tiù qopécr1t)ù'
gúpuela,
àapa p,.Èúrov
ùl*,alal*nèleErvbv $ú.vdro't, za\ aÚr\ xai 6nolo:, eiv èi1íc1. . .
ópor; ààv ttéyroreVtahe,oa, 0ar';vó'
1'r'aùtà :òlipnga
óptorcirà éxeEvoîcù t,léner vù zúgu xa.rónlv"". Nà uqaEq'
à1),aà'i tù rar.àc&g.eu. . Kaveìc àèv 0à tà ìurpór1 ùnòra
6l1v tì1v olzo'yéverav.
Aiplo. 1l^ov..."Fnot, ù.g' cú narattgé'.frto
'lútc'ro4,
0à oú1o ù;b d1v Xripav abdy.-. Oti gú'yo
roit
î,ar{"axpv6 ù.rb rbt rónoi ncit èoxó'caqa rà" ù.7an71tévaV.ou
rd,, ric' oi xú,ga tb co6qótepov róv èpl1prútov...

Aí 1".

àv ipr.no,oó,ù ú;o?épto è1ó, ta)'af pou, và iívorpat tepí7e-'
l<o: eiq ':or)-<è10p0ú;pou !..'
'E,u;cpó.,,
rí bgetci poú eîvavà (6 ; ". aÚre narpíìa iyli,'
oitte naaa,g(tytov ùrcò rù.< ov,pgopúapou... "Eoiire orít,
Tb nar,u.xó't pou oní'lt, tl-oaa),a rére, 6ra"t è^iaazé7,g,.'l/a
a,eeóqaoarù. \ó1ta Èvà; "Ell1voe , "cbvénoiov pÈ eì1v pori0Eravto[r 0eou 0à èxàrr.ri0ò, ò,.ór,.aiire 0à [avaràfl {tov'cavà,
0à ùnomfioitr ànà dlv véav 1uvaixó.rav... Oa ù.ro}tvaw 7.d.\oí. Auò xa.xoì xazùa ù.nò rà.
"Aq pì1 pÈ vog.íor;1xaveiq ;tatì1v xdi tvdvgdtp,p.a*ú
Fcu...
'Aii'
! . . eig.ar g.óvovgoèvav-'cíaq
Apov,oú8è à^taío}rpo,t.. .
6egaì,w coù6 éX0poúqp.ov, tai zaÌì1 8rà 'ior)g gílouq F(au...
Móvov aútòv rriv àvOpónorve7ve.évàolo'td'ur1
| {o{.
ù. natòtú rou, òú'ie rÍ)'la

MHAEIA

'EnerAl

xoProz

nd4 efnec,,cà.
oyéìt,ioov, cè oup6ouierlorvà g
ra è;l,,te).,écr1c
xai yrà rò xaìóv oov xai ù,rò oé6aqrpòq ror)
&v0pornívouq
vópouq...
MEAEIA,

Aèv 1íverarril),éox! or) -iunopefqvà poùrà t,eyp aiwa
éner8ì1
àèv,ittooépetq
6aorgé7ó !
' xoPoz
Kaì àvtÉ1er;và.czotritqTra naù[à oov
;
ilTEAEIA

I\aí !.. ,^i1a-,i
È.ror.0à
ìun40i16aovelye Euva.tòv
pa0,
repaó dv8ca6
pou..
xoPoz
'A).).à
zai.a')gà 1eív1cAo6epà.auor,;pic..

MTAETA
"Eo,rto ! .. oútca 6,p.a<tà.ldpa
eÌvar rcepv;rt. grpòq, rilv
'Eprpó6
tnrlpètpvtl.
!... a{1alve xai Eépetbv ,Lloova elèa&a {.Xa nd,oay èux,r.orocúv1v xal prlv eln\q rttrore
ù.rò
6oa à.negtswa, àv ù.1ar{,c rì,v
or) luvaíxa...

zupiav oov xai ày eîcat y.ai

xoPoz
'Anólovor 'Epe10é<rr
toù
4, núvroreeinuyrcp.i.voz.
aarEg
tóv g.axapíorv
0e6v,Ogep.;r,évbr
àaò d1v xoo,p.olaxovoy.é
nogíav ri,C íepd.qxai ànopî1,cou yópaq aa.q, roú
\\re rúv_
tore (c'rì1vèzlerrì1v p.éoa el4 gbrte.\óÍdro\ al0é2a, eíq
càv

EYPIIIIAOY

40

Unoiou)é1ouv 6gl &).iore aí èvvéaflrecíEe; poÙcar ccpri'App.ovíav...
'rlv Eav0ì1v
1a1ov
'AgpoDíq
"OirouAé"youv
{vt}'1ce vepbv
, 6rl. i, Kúrpra
prà ú7aíov< vaoùs K1àîò iriq nq1àg coù naaa'tro'Àlr1tévou
xaì flEovl'xàq
ettcir xai èoxóprtoevetq cìv :1.ti1et eÙr.gútou6
'cà
gallld q<
aú,0a4.'6nou ow)'í\el
elq cì1v àvanvoi'1v
pÈ puptrpóvovnegdvt rinb po8a xa.iyd1í\a èvopévag.a(r5,
éganat"a\ gpóv1om,à8él9ra xaîe ùpetil<..'
flrirg ).oe"róv,aù'cì1{ gr.-i'ólew4nó}rq 'uóv iepóv ncratì1v potruop.évqv
; )xdpdlv 0à Aey0{ oé, ri;t na',Eoxróvo',r,
épÌ1pr'a è':.zy.e'-{.,0urù zrat\ú. oou oaa^yy-éta,oxé'lov'rf
ólar6
ragaxa'l.oÚg.ev
ceiq.. pL'hù xú1:r14,oè
!c'ld"rt6-ual"'
'Atb
aoù 0à eúpouvOúppoc
y,ì, ax,"aticrlctà nalDlrÍ oou! . .
lf ÙrXú oav xai rò yég;6ou;.. ùrb noÙ0à ndpr;! xapArd
aùd1vtólp.riv;" îòí 0à '1upío1ctu y'úna
oou.cfv gptx'cì1v
oou el( 'rà nalEtctoou xaì 0à' rd cxoróe1< 1<opìcvà Aaryúor1<; .
'OX,r!..

và lpnopdol<, 6ta't tà narErct
elw ù|rúvo,rov
'iù.
pcÍQnc
gtq
oL napaxaì'oùvvà y.^h,
xg\
oou réoouv
"ióva'Ea

tò oovrxdvoov yégzelgtà aîpd cto'1,.
IAZQN

(eioeplópevo6)

'HtrOa,

ènarAlp.Èèoóva!e;, zaì g.oiovótr où pà.y'lc'e[e
0'àroúoor tí 0Étrsrcùnò èp'évax'o'i\ ta1axì,4cís cou 0ù Éxte),eo0fr..
MEAEIA

'Iùcou,

ooù (qrdr ou11vópqvla 6ca eíral... all"'
'uàq
i;paopeÍcvà únogép1ctòv gugr'órpov, Erena ànb 6trac
eitAapíorou<àvapv{aer noú éao'p.et ltewl'5 pac.' Tópa

MHAEIA

4}

Èaxóg01xazai èx,eíc|,1txei èría'\1îa tbv éau'ióvprou.'. Ei;o
'E'upelic{fuxa
ùvórpc',xaiù1avaxt6 'pLab
póv1 ptou:
fl e?ptar
"roù<;où exé*ovra,, qpó'rz1tar.a.i
tho,pa.tp'lo1tì1etgtor)qpa:r'
6t'. eivesv7"
lefq :i; y.ó7acnai eiq'tòvdvàpzp.ounoù:xú'y.'tet
'y.d<,
paorloncúlav, pÈcìir
pr.íav

vupoauóg.evog
gs.,órepov
grou;..Aàv0' rigrlct
éroía,t0' àroxríp qààeigo')qeî..<;ù ra,.E3ú.
àooù oí}eoiqd'a!'
èrrriìou-cr'ot lvltóv ucu;.. Tí),utioùpa.r,

pouv6t a Aelrq;.. Eàvé7coró.^yd,
\a gà aaràtd prou,xai Aè
;arpíAa y.a4 xai óll Eè
titb
clv
517
si.Vtelo.
q,u^iúàe.<
1\eú2a

èrX-oy.e,t
gít ouq;..
'Agoù
6t'a aútú, èvó1cax'ócot 1'govtùit'e
éazéoOryna
píoxertoc,zairí ùt,'xo<ipa 6 0vpó4pou, Tópa ioratv étràoxrprct(<o
rà.a rpúle,; oov xai pidcor 6rr rpr!1'p.auLro-ye

opóv,.y,arà
Fdq ouvadolcpè a')tlv tlv ouliéverav.Eiuar
èv qóénpeteva xd,p"6útolxipac,et4ra o7.íà'.aon
àvó"r,tcc,,
xai vù.qè po10ò, xo.i và.èrtc'tatò el-<'uà vuqlxàvxpe66úa
'A)')"
ai 1u'
rqv iwaixt cou.. '
yapoóy.ew1
xai ù. 'y,o.tìeó<o
.l'dlà
p,iîca r7rí
vaixeqplénerc,eí,*ela6tor<é*-lao01zd.*Ev,

^1pa*.t67r,xaxaí, ù-x),ù.
AèvapÉ
X') 6p.<,.r;
úvrorE Tuvdîx€,q..
';o')q
ùvcyrou'.,oÙàèvci ùvraraEí
nrr,16^iívatcil6p.otoe
.FrL
'Al]à
rtipa ù.9ra à.q'i'tap.
dvcì àvorloróv'.
à1c àvo1cía-c
'0pol

o1C't
ht rhe èczéclnxad.o7qpa,ró:pa6'gr'l'q
aùtcl..
è\a, è67\re
;o ú.i,para.,per z6fi$n c av..'' E)'are, rat|rl,i,1.0'.t

y.È,tòv'Eaîé?daaq.. èldrE xaì
xal và prr).rioere
và grì"iioe'ue
'rlv
y'1'répa64q ànò rì1v É70p4
g'a(ì pè
íefa và ora.tor0?ire
noú e[aarz,."

é'4opsvgrlíav" II:d'
Tà patróy.a'ua'rópa è'ce'l'.eía,oav,
rtÌrq Ltag'ta| {upi g'o
oEte 'ià EeEípou '1éy, à't''Àoípovov!..
raú 'gd.4iceplpévo
Euc'rullaq
rpoo.zolé.lerarxrÍ'sr ànb tà<

42

EYPIIIAOY

òLp1órepa.."Apa1,e, neri1ú. uou,0à poù 8íàete nohiv z-arpòv
ùzó'1,q é-.tt ta ù^,'an"q1tévd.
X*o,i lrcl ic.<;.. ùvîiv'ytsy..év4
'ca
Éi,ó l..
8,ir,pva lepl(ouv ta p-úr1a,p.ov,xai f1 zapòtci pou
eiv: iaucicl ànb gó6ot !... Tópa iroù raúo Ex,er.,ca
à.rcòróoov zanòy tiv é10pav pè 'iàv natópd, 6d.a, al"o\ó.vouu ta
raíyou^t ùxcúnnra ra àrir"pvo"eic tò r?óci'ir,óv y.ou..
xoPoz
Kaì à;rò ;a r"àlxcíltcv ,gar\a àxullo04xe. èyúpàtov àd,.::pu.. eìJ0e
c'ozey.òt và peívri Éto-lèàó.,
IAzPN
l' v..tdi t"a, oL o v1y a{pa i,là óot- eí ne:, oijt e zai 1:'tnll,xdnlt
lra rù. r,epaopéva....'0 0upò; eîvegvttt-òr npdiua el< rd.c
"Snaizo.q, hav ó úv\gac àr.airpa.iuarz,ierat, dlJ,ovq yúgouq,
ù't,t' i1 zapà1drcov è1,5Vce st4 c).)Joxa'iJ,írepaaiúíll,arazai
è'tóqt4 uÈ tàv xatpbv ro2u eive 'l z"aiirrípa. à.rcógaotc,...
"Etot zaltvow ai gpóvlg.or
iwatze4...Kal cd.1, narìy* 1*ov,
à!v sa< naplpéì1oev ó ;ratípa.c oa-c,àila g.à tì1v po4îelav
ror.t\eoù éxo.ye61r.-i1prcópete..."E)(, lì1v ,;lenoíO4rlv6.n 0à
'1síveoepíav
lpr.dpavxai perar,it ròv riaeigóv oac, ùlzóp4 oí.
roíloror,.u-?i<
Ko,oív0au,,
Meva).óoa,re ,*ó.tov, xai ócov alà là d).)"a gpovrí(et ó
narégo.qoag zai oi 0soi noù rr.àqdiaroùv... EíOevd oaq làó
di?acra naì'),înúpla, nd,)J.ít,Eca àab cor)q èyîpoúc Fou.
'A/,1à
,cb ,iiio g.É(Trpò;.riy MúèÉrdvr.
lacl orpécer.qà.rb
po_ctb d.or ov r.cóll,onó,.t
cat xai $pé1er.<pè Atix,puara púî!a. toú; . . àÈv ocú zó.u.touv eúyaTioarpl rà lópa Fau; . .
ilE'EIA
"01r' xiaíor à;ò ouixiv4l.r yà rà nar8lci.,.

MHAEIA
,IAZS|N

"E'Lr 0,íqpo<1..0à
xcipar6;ct t7éne'.Et' abrú1"
]WHAEIA

Naí!... oúte 0à àpgt6ú),rt'tnorà pà, tù ld'yJa -ao
àlI' ù yutaír,a pléner6 eive alctrg.a àc0evbsxai é7.2t rti'
e,tq'Eit,*a'cra'...
naterà EcÍxpua
TAzflM
Tó'ce6pot<nóq àva'rtevú\er.4,àurs'upepév1, 1,3àti
.rú11vrrov ;...
MH/ETA
Ltó,n rù.

è"iil'qta,

xa\

6tra'v où ca 1 lii'y.eoovù'\i,ool

pr.oui),Oeié[agva z&.no1arcr.xTitùgp$ot'ía à.v0a ybv, 17
và óp
1p.atr aùcd..r"O,e 6pt'rqà9op{ ele èxei'raaoÙll0ec
'p'í'to
qoù
6oa"
zai
tà. eîra npòòlí1ou
iriolq pa(í pou, peprxà
'0
'ctipa.".
paol).er)ctait "tórov vclt
0à.aoúr,àitoretrelórcù

(ar xaì,òv6tr,npéretvà gú1orrit'éAa.,.Tóya xai èiò az
îlalLd.t hL ngalgax ùg' oíi éy.ou't'rlv iàéav 611 /"7ò: roi
prroò, aùtò eivetò xalìí'uepov1à p.éva... uà t tl trcr.;r,
Elq,còvlìr.ov'tóltot'rai eipar épaóàlov x.ai ei.q oè xai e
.. llapaxút'sce6p<':q'ràv Kgéov
aútóv.,. Ir' aú'uògeú1<,r.
àr eiveàuvasòvvà p! gú1ouv&n'ÉEa w"i rà na'.Exú,kù'
ùvarpagoúvetcr,a qépzdaou...
.

rAzlzh

àèv lleúpo 6pc'r3àv tàv xa
flpÉaervà npoaaa0ricor,
,caneíto,,.

44,

EYPIIIAOY
MEAEIA
Tóqe elnè elq ,ci1v "1v.tahú oau, \ù. napaxa).éor1 tòv ;ta-

*íé?d,1n<, và p.'l gúlouv ra natìr.ú:..
1A2t2N

Aùtò p.rílro,ral xa,iélní(or và .cì1v xatagépri,,&v é11
zapàràv^,,watzóc.
lIIfrAEIA
0à.oè pof{oo
naì éi,ò eiq aú:ìlv eì1v úaó0eorv....0à
't{c ocel},t'r 'rà caràlù pÈ aòpa, ror ì,te(tpll xalà
ócl 0sorpcú,traLta óna.,.óre?aelq ro')g ù,tîpór,auq, pè ).entorigaog.é''Ooov
vov ;idaicv xai ypucbv o-,éoavcy...
rò àuvaròv 1p1'^yopótegaà.qgép^n,p.íaúrr1ghx.o. oà. oro),íoltara
àO.ràgàO...
'H
1waíxa oou 0à eive eùtu1i1c bp ylù. í.va, ù\'t à. gà 1ífua
r,prí^;,p.ata.
flpó.cov, auírr 1ùpe ú.Àpa à.Vorov ón.l,q èoé, xdi trena
'3r,ózr,àtéxrnce qró'L,"a1-a,tò órolay ó ntnroq pou "Htrroq
Èaoroerii)'iare elc 'rcùq à.;o;óvov<rov,..
.T,Iúcere,;ar8lct pou, gt4 -.d. yépla oaq abtù. rà"^iay.rlta
àt':po"x'z.i gége,rara ra àóteqe eiq dlv
tì1v $aoriorioúiav...

eùrvyr.o,u.é.npvúgrSt,

Aèv eive Eioca àltoxarogpóvq,ca...
TAZS2N

'Ai).à

àr,ecitxexq, c:,ecel6aLoù aù,uà cù. npúlarl,
voy.í\e4 ,cúya 6u 8èv úarÍ.c1ouvtlc ta àvú.,tto?d

yportf, ;...
r . é ; t ' . o tz a i ^ 7 , w ó . , ; . . . g ú ) , a \ i a a , x a i p l î à E ; f n c ! . . . .
"Av aùri adr èu,r1tùr,
4[eúpo r:olù xalà 6'tt 0à ryv eùya'),gy6r.
prr,riooyv negtooéteoov6i
noù 0' àxoúo1, ù.rò rà. ygíy
'vd.fd..,.

MHAE}A

16

frEAETA
oú... xai roù6 0eor)g
àxóu'4tréiouv6tr
, Mì1 &vaxaceúeoa,,
xa,ragépvouv,
rd Aópaxal ó Tpuebqelvenà tor)qctv0pótou6.
xatrlí,repoq,ànò 1í),ra ló1a... Aùcì1 É1er 6'ìd 'cd za.l,à rtlc
dlv p.a1alóver,Éa ù.2ó,p7paarleúerxaì é1ò
ritXnc, é Oeàq
8à.èEq1óga\a,cì,v
è'+píavtòv narà!óv ,go.u óyt g.à ,7pucàv
y.óvov,àllà z.aì pè tlv ,{,uXrivpou àxóprq... "Q ! nar8tú
pou.., è'p6ipeelQaà nloúcrov or,írcx,oú 0à rdte xaì àóoare rà, àópa xaì na.paxa\éoar.e,xo.i íxeae(tca'te'cìp véav
e àn'
ywrrína ooú narépa oaq, luqvrupÍav pou, và pi oú1eT
éà4i... IlpooéEa,re
Eènponrivrorv,tù 'núpr1càà6pa elqrd. yéèri,ró7ereaùtà noùr
ptd rlq... [I1yaívete tò 1p11ogótepr.v,
oèq o'rd)").ar,xai géperexa^ì,à.c,
età'rqelqeiq tì1v 'p-1oéco.oa.q
^;la ó,rt ènl0upeî.
..
xoPoz
rerà ità clv {t'rì1v'cóvnarAltbv'.
Tópa )èv É1orè),núEaq
'H
npòg tòv O&vo.:uov... ò'uotuTrouév1vúgri 0à
fl11aívor.rv
àeX0d'uà ypuod.oaù,íop.aza, tai y.a(ì p.àaíira Tb\ 9úva'co't,
t)a ndp111tLrà. ylpta rn4, xa"i0ù pril.n etq.rà lav0àv zecú'l.t
.roù"AEou..,'H clpalór1íttov xaì cà 0aurà oto^ì,íop.aaa.

gopicrl'ròv adntrov
torv, 0à'uì1và),.2-úcouv'tà.
1r,tior.ov.Xp6t,p.a
zaì và pcÍì1 tbv o;égavov; xai0a 1eív1nerà vúgri 'ióv vezai ré'colav îa.^ta:rgópot 'g.oízpóv... El( tócolav 11s."yí8o,,
1... àè'r0à 1).utróo1'liv po[pav 0à adol 1 àuo'rupoprívr1
'Iasov,
cdv rr1-c...Kai o{t, zo.rórvy.e
}à tì1v Auocvy,íav
paorlÉrov,1c,r,:iq

{-'ier,vec,
xaì
acu ùcavEperír01xe;
1a,g€'còq
Eì"',qa6epò'tlri.vatovt1t "yu'raîracou
t[:úg1-. hr. npooTtlet4

46

EYPIIIIAOY

zai ra na$y! oou...Kaxó,p.olpe
!.. o,5texày únoateúe
ocr cilv
'Avza'revd[or
y.otprivoou!...
ég.cog
xai 11à .còv6'.xó oov róarov, àuotre1ropr.dvrl
M{8ela, rioO0à oxor,íoqc .13àégorlxì1v
rpoàooíavcà.r,dzìú. oou, èaeraì'1
ó rÍvàoaq cou oè è1xa,ré^ivratxa.l...
(fl
ler{, ev à.voyaxa.i
pà dil),qv
AALAA?QTOZ

(etoeplópcvog)

Kupía, ooù gipv<o.rlv eíà1arv6tr éà<j04
elsrà naralà f1
cl.àeravà g,ì1 gúyouv ànò tì1v ytispav,xai 6s r] paor).*ì1
vuo1 èàéX04xetù'y"apiortl,c,rà aòpa ela cà.7épta r$... Tà
narà1àeópa àèvé7ouvvà oa6q0oùvrínote..
MHAETA

'A!..

NAIAAINÍOz

lxarí hapúyO4q,
év+ ooùé,gapaxaliv eftarv;.. Aàv
'c'r;t ìÉyeoar. rúya

eùyapío?toí ; . . \i1drí É.yúpraeqab qó-

cantót aou;
IITHAEIA
'A)-ìo{p.ovov

! ..
IIAIAATQTO2

Aùtd aLv oup.gt,lvoùvp.è .llv eíArlorv noú ooú égz7a.
MHAEIA
'Alloíg.ovov

xai ncúìrv ! . .
ITAIAAÍS2TO2

Mrfno4 éoega xay.,gíav l,.axr,v eÍà1clv XcDpiq và rà ilierlpor, èvQ vopí(or 6n lgega xe)':(v;..

t

*

+

j.l

tt

MHAEIA

47

TIEIETA
l

i

'cì1v
"Egepec
. ààvé1orcítot t ,palí oou..
eíaqorvnoúégepa;.
NAIAATNÍOZ

'Al).d

patí ouvvegtd(ouv
ù púrv oou xa,\egi"trov'trù"
ì ' ú z ? v úo o u ; . .
úHAEIA

AÈvig.noprir àltrdoq, 1égowa..lv
alría eíyelaÈ1ò xai oî0r,í.

èlervev
6,rz xa.lcàv

IIAIAA1QTOZ
"Eye 0,ippoq, ù.p1ótepa 8tà tL

qécc:tv xa\. èoívd òcírr,r T à

;raròtdaou àrb d1v èlopídvl..
TTHAEIA

"AX !.. apìv và bépouvèp.éva,0à o'cEiir,rÍtrtr0u<f1 Auc':v7ttp.ér1é.1ó!..
IIATAAÍ9TO2
Aàv eìoar póvr1écù r,oú r.:ueceí6dl
rà nclEtci oovt.. ó
..

únogép1
rtv0pcoco;
pÈ levvarót4ral,a< ov,ggopútt
cpénet
MHAEIA

onír; xai L,roípaoz
Kaiú 1.. arllatve rótpa péo,- elc,'c:o
"O
rcar,Srà
ouv',i0<oq
zúOe
elq tà
órrr
ypezúlovrat
lpr.dpav.. !..
rarà3d 1rou,nalAlcípou !.. oeî; r67a éyele ndlr.r zai arcís'.
xai èp1tà. az:tzre, èvQÉpévapè é'1raca),eíneteètreelvì1v
p,av.. 0à Lrloere rtvrote 7<'rpiqd1v ,ptpépaoa6, rai è1ò
0à gú1or rciga èlópr.orog
elc diÌiov ,udricv, npiv oùc yap6,

4E

EYPIilIAOY

É?\,v oa< íàò eù.ruXl,og.éva,apìv và lòó ror)q yú,p.ouqoo.c,,
cpìv vd orc).,[qa rù.c, lwaira4 r.ai -,ù. vvgttú oaq zpe1r6ú=
r3a, rpiv t1xótro rà; v'lcr.xà4ì,ag.nctòaq..
Mà xa,céarpetfa clv

noìuSuo.cuXrouévqv é é1orop,óe

prou!.."A8rxa loraóv, narà1d,g.ou,o&q à.vúIce,!a, &Ev.o. èxor,íaoa. xai" è6aoatío0nra, &àmd únécepa, ,tóoou .< i.ó,tov4óra,t
:d.; èyéw1ra...
Tórc eîya aoilàq èlníàa_c ì1zazoy.cípa óc gà pè
11.00zo'pípzrt, zaì 0à uè c,co-^,íoztepè rà
XÉpta co.1, 6rav ùno0úvco, npd,.1p
d noú óìol. oi dv0poriiol òverpeúovral.. Tópa
ógll,c'i1 1).u:r,e1àèìnì< é1ci0r1..Tti7a,
èoe4 g;r-i1oa
T111,piq

rrxpiù.vr.o.i 0lrpr.prévr1v
Eavaraita,riv
.Ltiíy, ta\. oerq aàv
,p-'r1répa
oag pr.èaù. ùyartluéva l:,acúxlo. oa<r.éirelEìi 0à àl'Alloípovov,
),àlere (r,r{v.
àl}.0írrovov !.. ,:í 1:.;L
zumú(.ere,
aarAjcipou ;,cí,poit1ap.o1e).à.ue,rà
îe)\Euîdiov 1ého oaq;..
àXt... rí và xd,po, ùîrippoqpoup.èàgrlver, "iv,tdt/-€.<,
V.ó).tc,
eiàa cò Xaponàv r,póoluaovróv iiar,Alòv g,ou1.. Aèv
ip.
ropò... yaígere npt'rr1;eplvà oyzEr.a!.. 0à nc{,oorrà. r,ar.à1d.
u.ou pa(ù 'iirò ròv aórov aùtóv." ai< i dra;xt1 va ;tzcagù.
Éi'ò àrr),riola. 1à và :ilxpd,vrop.è ,ròv 0&va.ravroùrov rèv ao..
''OFoq
ú7a ran;..ó.p, 1..7aípera, oyéàú. *ou !..
tí í.rq.lt;..
0élc'.rvù yeí,,a xardl{-Lacro4

tai 'tà. ù.oí1ao roù;

èy0po,5<

gcv ù.l'upr.ipílrov<1..
flpÉner tù. ro),7ti1oa...1 Eerlía pou eive -r, attía '&r
àor;vcotì1v ,luyry 'gov el-ceùcrlalTvrzdc oxó,|el: 1... n71o.í'Ezeîvoq
.1.oùvoltíler
tere, ratAlú gou, y.éoa el.ctò oútt,.
^to.ia.rwop"bc
ótc tèv eíve Erloe6è-(
và g.eív1 ai"c,6,rt 0à. xú,ptl,,
iE,.zócrou, rò i"àmóvy.a,tyéptDàv0à àrot.cisn.. "AX! .. àX1..
pù *d.*n< {,'u11 p.au o.r.trb,;>t é1r)'q*a... tianoé ra àuc.ru.

MHAEIA

49

.ta
Xldg.dvrÌvù (1ocuv... g7 oxotiul,crlc qa;8ú oou,èxei,xtnt
elcoù.c,'A0úvaq
0à ei.ret1 Xapt cov, và (oúvp.èoé...
''Aàou,
Mà :;oùqzaraorpoatlq ào.í,p.o,tac,
coù
6proqaùtà

ààv0ù 1eív1rioré!.. àÈv 0'ào1cr,r é1ò rà narEjcipou norè
yù. ra oxoró6avy... 0úrcoq-| dlì<,rC eivE
eíc,aoìiq È70poùc,

à.,ttiyxr,và àno0civouv,xaì énerAì1rpíne,., 0a,cd nxoróoa
É1ò roù ra è1éw'r1oa..
Elve nenpoltévovnaì tÍ),ll àréEoEo
Aèv úncípXer..T6pa ò o1éEauoq0à elvE è;rdvorel-<rò xegútr. ',nc vr1g1-<,xaì | paorlonoú),o.0ù.neîaívn péod eíq
tòv rÉn).0v...cò 4teúpor
xaid, ù),1' à.g' oo èy6rpaelqròv
gprx.ròvaùròv àpópov
, l.ai 8ù.ol,eí),otà naràtd pou etq.dl-

l,ct ùnóp1 ?ÒL/"îóae.o\,0diorvà ra Xa.?6 ùxó,p.1...
Lóore, aaràgdpou, àóo'reElqd1v p.r1tépaoaq và.grl{oc'r rò
àe[i lepd:c oaq... ò à4 arr1y.évo
o.rrp.évo,p.ov
Xectixt,no,i'ù^1
oróy.a, xai Tapzraltilov npóotl.no
!.. EíOevà eíoOeeù.ruXeîq
èxeíxúrotelq tàv "AAlu, àg' oú .uì1veùrvyíavoa6 éAó rì1v
éxape ààúvarovò rca,cípd.,cac.. ó 1),urò àpdlrd.61.d,, V.d,).axb àíppa zaì lluxurdc4 dvanvoi tóv nar8lóv y.ou,îrIt . .. x,ryyaíverepéoa.. AÈv
^Ja.he'ce
4p.nopó î€tò và da<
pldr<'r.. gt. xa'ca6ú).ler ó nóvo... évvoò 'ií Èpi.z1pa 0à
xrí1rtr,àÌtr' é Oupóq,i, atnía tóv pe1al1'rdpt'rvxaxóv elq
ànà là< oxé'le4*0v...
eivetcyvpórepo<
rou6 àv0pónouq,
xoPoz
flllo/,laic gtpai< éxa,pa ]'.etrrorípa., axé,!e4, xai èr,poorcrÍAqod
và àvalúcor rà. rpúy'para re?t66óîe?avfid,îà ó6ov
'pd6
apé;er elg tà<,lwaÎzaq, àúr úrúpXet ,p.éodxdi oà
y,ú,rtnoú ,p.d4rapanwei eic .liv 6aEíd.\.
Eiq élac 0é6aw óyt, òií.yae0à eúp1<pe'caEi;.róv nr,À4

EYPIIIAOY

50

cveÚFd8bveive dpouklv, ,ii)"à Èv1Éverrb 'yuvatxelov
tAdav6tt éxeivor noÙ àÈv ànétTlcdv
rarExt, xaì aàv ra \ieit1ow, eìvE notrù eùou1éote3o.rànò
óoouq'"youi,.' Arótr ai vLv ciretvoi, écerEil Eàv lvtopí(ouv &v
,ià riaràtà eive xa^bv i Euoúpemov r'2d11ta elq 'tòv d'v0po'rd,abnol).àc ggov'líàa-<,èv t'póco'' É1ouveic
eov, llutóvcuv
p).éaor 6i1v clv
tb onh,. rcov à^1anîp&a p't'arcó.pta rd,ù4
'là àva0péopa,t ta xat"onri$oúv uà lì'f i gTot'cíEa r:ó-c và

oov.. "81<o ).oinbv tiv

và co'); ù'o"\aow .zrecrovcíav,'órav&'r'a'
0dvcuv.. Kaì énes'ta ùrci" Pi\t' aÙtct, àèv iEeúpet xavs'ì<àv
.l.atàIú'. Et< tò Íótrcs Aè Féver
xai:tà\e,. ^irù xald, i ùvar+o.
tai td.'"t a)).0, rb yenótepov ù.r,b 6'La".''Aq úno0dooprevórt
'
ra ;;aì'!ù" 1Úpav ;iecrouoía.v,épelctl aco'v v'ai É'lelvcvxa)'d'
-.(tyq é1yetat ò$ú'taro< vai na
t"ay.,pla gopa à'nò xazqv

,.l,,ouv
zaltí, xaì trl;

lornbv eiq tóoat'qì't5qré),yetd.ìrra.et< 'ròv "Aà1u... lvtí
zóiiov< và aórouv oi 0eoi àaóp1 xaì aùiì1v cì1v
itatizti
()útt;o't eòv rarò,ló'r ;"
oz-t.rtcoripavàn' 6143, tòv
'

MHA-EI:{

(eioEPXóPévl)

'Acà

noìlì1v ópa-vnapaoui út:lo, xdl'aí4 g'o''r,pà àvuncxaì 'cópa 0létr'r
y.a,n1aía'tvà iào cí 0' àno'1eív1tb npd.^1p'a,
'lúaavoi
ù' ['lyetar" Tò ou1'
ita ù.rb toù'. ù^fipti*ov.< aaú
rrv4,róvav ú?,r< qou oawTúve'. ótt

u'd'r'" xa''voúp^ilovxaxòv

0à pA; el'ri...
AI'I EAOZ

'Q

ei:ePXópevo6'

icapdvouové1r)'1pa,' '
I ., M1àela,'éxapreq9o6ecóu,
eúpt6,eíre pÈtloîov
ó,rt

oú^1e,qú^it,yopì< lpovorgr6ì1v
elte ul ù-vó.Er.."

MHAEIA

bT

MEAEIA

Kaì rí tu,a,p.a.
1tà vci gú1or;...
ATÎEAOZ

IIpò òiíiou úad0avev
xai à narépo"c
ryQ
I pacr,lonoú),d
-,ou...
ó Kpdcov
àaà ra gdp*ax,i
Moi éeepe< -^r,::;:;"",,eíà1e,v...
"\"

!,rs.,òpór-

ì.ov 0à eí,so.r,
ù.nb toù4 zttep171q4xai -,oit3 glioug pou 1...
ATTEAOz
'xoltxa
Ti ),d.1er;; ,. . elsat'sr.4ra
oou ; . . , urlnco; €rpeiit'ri0r,zeq 1waíxa, roù évó ùzóúq 6rz xatecè:Búgn paclltxil
I
cî.7-s^Séven,
yaípeoaz xaì ààv oo€tei,oatyl' ahó;..,.
'E1or

MEAEIA
'và
xaì è:iò x?lv
ùravrrlror

eiq tìt ),ó^1za oov,
diià p'î $wftoa,., gíle po'.r, xai eirl pou ròq ù.réIave.,t...
,àú'tt 0a eiJ-y"aprrt'q0ò
Etio gocatq neprcdótegcv,àv ù.;!lq.yav
.rò
uÈ 6eov
Auvarbv y11er,pórepot
O&tatov.
ATTEAOZ
'Agoú

ilQav rà àúo xatEló. oov pè tòv narépa .rtov xcl
l,g6tyav elq tà,vugrxà àopcirn.
eùyxpttc'rfiíp.dy.evólor oi
'útr1péraz,aoù éiunoúgeîa ya rù.q àuoru1íaq
oou.,. EùO')g
àreaafu 6rr. xai aù ta\ ò citEpa<oov àgípaw.rù ripo.rrlreprva
,gal,tipatú o,a4 xai ó ydî&a< égl).aùoerà yepla xaì ,vb
[av9b
rcgti),'..rriv 4a1f1ffy, éyò ó íàrc6 1:',ú't"nraà,nò eùyapícvlctu
È.r,\1a í.a,q píía, et.cîàv .iuvarxorví1r.,,tgalí rorv... Tóte f1
xv?í4. T,af)únlperoùpev ,róna el,g,ròv r'óroy aou, rcì.r pàv và

52

EYPINIAOY

'Id,oo,ta,
lEfl rà naràrcí, èxr5'caaEe
rpugepà cbt
frdltq 6p.t,lq
.uàarÉxprvev
èoxéraoep,èàuoapéoxerav
rò npóo<,.11!ov
îTì( xdc
'All'
é
dvàpa6
oou
àpérirò oilv riiiìr1 peprciv....
È1,úprce
,rì1v
xal oi1<!.xq.voe
..
xaît1o,3yaoe
tòv 0uprJv..
otrq
n Mì1 gépeoar*axú, r\c eîne,xairi lLou,c aùTar)<trotr
ù1en6:èy6, r,attoetàv Oup.óvoov, xai 1úplzenci).rv'còxegrilr oou' à1ano. xa\ où éxeírouq..noú àyar( ó rÍvEpaqooun
xaì Aélourà àopa nott ooú gépvouv....Aèv 0à raTav.a'i.íor,1c
oov tà fnrtpé{1 st.,a.l)tàtaratnpb<lcicrv pou ròv tta,cépo.
àrà và peívouvetg rilv Kríprv0ov;..,Kal Éxeív1y.óit-ceìEa
ets
oa oro\ío,1.dra àèv lpnópeoe và àv'utotaOfl,,ineoyé9r4
tol')'
cbv dívàparna 6,'ît't\< èlíper.,xai npìv àtopax,ouv0oùv
'Iúrcn
.;ò
*a\
x,atìr.rí,
èx,\pe
ègópeoe
rò^t
orítz ò
rai rù
àrò
ópatovnÉnlov, é6a).eel-ctà patrtrrú rrlq rb'r Xpuoòvoaéga.tov, r.ai è,cax,coroíe,.
ràq,,cpíyacépapò6el6 trapnpàvxaîpéat1.r, pÈ yapoúp.e,rov
ya,poyiì,to ei< d1v à'luyov etxóvar,oú
v.d.,E
Eugd..t6
é6).eae,S.éo
a. . .'' Enen a èoqn60't1
r'î)pé't'r,.eai èné'g.L
6T?epaoe è'À.agcà
rù àaudrw
rà.oregao'r,< raEapdz"td.
c1< ànb ó).a.qà.pép1....
oopév1ouX'!ài,rà 'rà p).ér1 cb oòp.cú
-Elrl.qya
'Ai),aIE
ó,pa4córe rò îéa,par)nflpEe
go6e7ó'r...
'cpé1towa,ónoúyó)FóFa, ónrcîoycip1tex),ovr(opévr;xai
x&e.i... .
)*a èa,?óc\aze
và.xa}ípn, Àrà và p.ì1néor,1
'có'ce
ètóylse ót,. atoíd.trfco,
Mía yegóvrr.ca úv1pérVa.
x&ra1d àvzapéotew .loù llavòg ii xavavò; dllou Oeoùxai
&.g1toe'rà. rapana)'is pè peycÍtratc g(ùvútfí,év tQ peta[ù
óp<ocàgpò< ù;té6nelq,rò oróp.a :rfic paorÌono,3^ac,ra u'ú'
,ctd î\< ìttrro8olupíc}qxav rai. Éyele xaray.trrprì... Tóre,
dnò tù npo*
fgXroe-rai aítrì,0crivou;évrel6; Aragoperrieor)3
ópp1oe
rlreprvri ;.aoaxt),Iacq<... Kaì f1 pèv paar),onoti),4

MHAEIA

53

el< tà aorpr.rlrra roù na,cépo.
i!<, \ Aà úelpdtoraécpele rlpàq
'lúcora,
l-òv
îoù g.ó).rqei7.egú11i vd
"iàv eíaor:or1:1 Arà tì1v
cupgopàv riic yuva*óc, rov...
"Olov .uò or,írt à.vrí1yer.
à.aò rpetípara., èr4, i paot),o;o,j),o"
à.vaíolr1to_<...
Aèv
ènégaoe.t
\co
6puq ;ecttaétepoc xatcò;
ù'q'6,tz Tcew(erat tail)< àpopet)
c,va r!e\r,l éve crtatov , órau
d,toú,erù y"dala r4c.zai pÈ or,apaxrrrò,t oÌeya^,,u-òy
ètr.yú_
y07ze ènúvo.. .Auò oupgop cîc ,{-o;(ir\c eiyav èi01
ó 7,pu:ò:
orégaroc, tro! eiye elq tò xegct),r r1c í.6ya(e
ètaíowtc, g:),ó_
1a4, ùyópralr\\t gtr,Éd",xai ó ),enroùoaop/.,t04 irén).0q, .rd.
àópa ,ròv r:alàlòv oou, zasé.rpl:.^1e
rb &onpo oòpa tic àuo_
'Eneúy}r1xe
ruytcpév1<,...
róre ùnò rb r&ILc$a xa\. éoure
àpgp,.aíorc,
neplxuxlorpévt1 àrè c),ó^,,ai, 6líovrd. ra
1,,.aìl:a
nti rb teoú),r t1q é8O xai èxeî,, xai rTaonaloúoa và"
rct,ilq
'Ali'
"cby otéoayoy...
aùròg ouvexgaretro o,teperí, rai.6ocj,
íqerc tì, pa).).td rq< ,cóoovrepsoórepov èiapnev rj
corrtd...
Té).oq énece yúutl xaoa6e6),1pév1. àyvuptotag eiq
6).ouq
èxcòq à.rb ròv narépa .rlq, Erdssaúce ,p&r1a àrex,pórov,;0,
olhe rb upaîóv *1c npóoorrov... ànò rì1v puo,nz.lv è\)éc
(Ét(tr.
triv cappctxo^erò af,ga écra\e pa(i pè gcrred cinò lò :,.e_
gú)',t i,.ai ra xpédra énegrav à,rcòrà. zóy.xa'ì,,aóoàv Ecizpu
r,eúxov... Tò \éo.p.a i,ro ga6epóv,xai ó zalévac èqole,l,c.ra
é11ío1 cì1v verpcív,Ar&r, é6).enerí 0ù. èr,àîawev... "Elagva
ép.<oqé AuttuTropdvoc àanépac,.tyìs
rò àurrú.
Flì ùrconceúcov
yrlgd è'p6i,xev elg rà ào.rpcírlrv...cóte t6a\e àyéo.irc,raù.c
Qpi;touq, énece ènàv,o e[_c,riv vexp&v, .c,rpt àyxrl,.i,laoe, xai
tlc -èleye pè orl1d... n é EurruTsy.é,to na,.Eí,itoî,oqxaxà<
0eàc oè xaaéarpz,le étot è),eetyú;.. noioc,0cic
pciln róga abv
{p1pov ^1épouro.
r,a-.épa6ov etc,còv qúaov;.. àllolp.ovo.i I..

EYPINIAOY

64

'Agoú
'1ò
6poq
p-a(í oo't, ttaràqpou !'" "
ùc à.ralavo xai
gcrlvouq
xaì ii0ale và arlxóo1,
xaì cor)q òEuppr.oùq
èraucz :o')-<
,:a-ì,rt tr' i'epovtlxàv o6t'p.ó'rcv, lo^to|roct 6rt' ilto xaì),1pdvnc pà tbv len'ràv ndnlov óràv 'sàv zroobv p,è tà x),,zà!à
=16 àú7v'r1c..v.ai tóte

dpyrce gp'll.rìt npoonriîeto.... AÙTà<

èirpotr,aîcúte và àvao1zorOì, &trì' Èxeív1 tàv èr.ca:oitoe
't o'ì,)r"r,,1ítcv, zai à^t èr pa€rcúc e rtp,",56(1 Epovèleppt\óv 66 o r a
.ieco.rrr,xú.oov zTlara

Té-i'oc érena
taì eùtà: .;àq au''/úpea
ànà òìí14v'ó,oat éyaoe ò xaxó,potcoq
ùrò ta v.óxxa-ta"l...,

Íou v.ei"è!,'p(tyr1oe..rírote àLv i*itopouca và'ràv oúcy,...
xópr1 xai yépo'tlt"c r'aripa,3
xE,"ro'ft,dlvexcoì é ita,q xo'ttà, elc Tàv dl).ov..Eiq Éadva,MúAera, aàv ooù lÉ'y<'r rinore, povl oau 0à oxegOfrcTióc Eive
Tropa, ov,p.qopa qpotrll ..

'cl1.r.copfav
, ótov 6guq àr.à. rùvAÈ! eìvE! rpóq
goga r,aú'rà vou-í(o
0ptónrva"ngú11;,d.ra,
Suva'r,òv v' ùttoqúyr1< tlv

cztat y.ovúya. zai rír.ate d"lio, xai Eèvgo6oopal và el:rrir, 6tr
èxeîvor.raú :iepvoùvyù
eivetoúgrd à.*tú...

telvlrà ló1a
oogoi xai ).é'1ouv1.1óvov
Kaveìc 0v1ràg Eèv elve eú'uupic, noilà

ypily.ara zdpvcuv rbt i.va và É11 nelò nolìàC ùlanaóse&
eitrvy,.oy.ívot 6por< àèv 'rbv xcípvcrtv r,até..-

&ab rbv úlìcv,

xoPoz
o'i,gepu.
tl8ar Erxaíoqnollù; ou1-r.0eò:
Qo.&e'tat
ór ó
'ltrava... '8
àuetulrrptév4
xópnrcit l(pdovgopacetc;òv
.toc,r Tioi)y,a rbt "it*ov tov p' aù:làv éniTaq afq tòv "Aàr1v,
tróooyqÈ.Àu;oùpar !.,
MEAElA
Ka\o.í< Fou, Jl ùrócaríc p.ou eivevà nort6qot cb i,or11opticepovta ratàtú pou xaì Ètet, a và Eó1to ànò tì1v 7.ópav

MHAEIA

55

: abrúv.. Aèv 0à tà rapa8óuo., É.6b :rotÈ úè élaopàv xapà1à
elc diìa èyîpmórepa Xipta va tà. ororticouv.,Oúro-c
! dìlcog :rpdnerya ùrolàyow) ùgoù àè apéner, 0à. ra ototótto
'Aiià
è7ò noú ,cù" è^iéwr1oa...
égrtpó:! ..lúpc;,
tapìlú
p.av.. ^1tarí à.c^iottopúvà éx.leìd:r,r rò é^1n\q,pa. cò co6,-pìs1
à't'),' ùvayxatav ;. .'Eucpo;, àut rvyr,s1t"i,,
o ^yé7t,p.ov | . . zdpe
tà pa1alpr.. ;'à.pé ro xai zaga àpXì1vr1-: 1éae0),u.yétqi
(ú.riq rou. . p.ì palaxóo1c, oúre vù évfup q0fl; ra raì,!ù.,cou,
':r,óoo,t.ùya;.oú:,ec,,
zo):lri< ict è1éwnce:.,. fi'aùtiiv
riv
tlpÉga"vt ott i úy"to t c^t).4e g.óv1r é r a no"'t'
(.r z,.ta x),ú,lt ;,i !o.Í í,
poì,oúrt ra oxot<ive4, ooù eiverVcayo.r,'r,,gívd,Zv tp ècú
eîoar ! î€lò òuoîu1rcpév1 à;à 6)sC,tuclr\td.íy,d,<.('E[ép7.erar).
xoPoz
'O

'Hlícu,
oòq loù
íàiile, làqre
Ti, .l.aì ù.z,cr.vo6ó'l,ov
d1v xatlpapÉv1v aùrlv "iwatra...el0e r,à ne0ctvl i7 ti.}.o"
npiv prí).4 yégr.et<,cà natFaú rq.c, ilat',. aa1fi^eia,. à.nò ob
"Hìle, xaì eive ooíepòvet_càvOpóno'u_:
lpuoòv af'pú oov, ò
ua y.útouvaig Oeoù..
'Alla
rópa, ò Oeiovgò-:, Èproàrea, tararcó.úve, àxó[e
àn' aùtò 'cb ox,(r,.rlv Suc,rulrrpdvlv rioù crlr lu"avo.v govr,'Eprvùv
xfv
Aard.îr?eî,.rtzoi àaípoveq roì ^yatov,tar,&ìttxd. oî"
xó'itot,t óoav Leóvt,rv roú èyper.
úc0'r1"o, .i tù-r a r attlút, .. "Aà rr.o,
lorràv é1dvv1rc< a^1a.r1,péva.
$'i,anúpw, ò ar) roù écyecar.
d,nà ,rò àgl).ólevov néca.oy,aîóv 6xoîe rvd)vXup,.r),r'11ctàorv
;. 'A0lía,
oou fi1Voi 0u1:.,>,q
xo.i .oè
larí ypí(e;ti1v,],,uX{v
cnpóy",ter,
oè ax).1por)gqóvov<..QóvoLaul.ievòv pap,5vou,tnúvele .rar)-<àv0có;ou_<,zai *eyúì/,a àvoruy.i1-

rote ù.típara

gata oape,5ov=ar,
èr,úyto el.<roùc Aoveîc! ..

EYPIIIIAOY

56

IIPQTO

N IIAIÀI

lÉaulev\

" A X 1 . . r í v ì t x ú , 4 a 1 . . ; ó - <ù . i z c ú ^ 1 o r i v p r p é p cF r a - ( ! . .
AEYTEPON

EAfy'.f

(écior16 éooOev)

Aàvileúpor,ààeìgoúi1gav.yo.,réueîa..
xoPaz
'Axoùg,

àxoùq 'liq

otovai; tóv

aaràròv;.. ciréleerv{,

xaxótuynlv,taíxa i.. vù épr.6t'rpéca eiq tb o;rieL, và oóro
rà. 'rdr,àwànà tòv oóvov;.
TA lYO EALAIA
Dà óvop.acóv 0eóv.. l'{aí !.. é).d,ret.. po^rfli1co.riVac,
óqov ei,)eù.xó,gnxatpóa..éo\aaEf1p1téga Fdq pè 'ià p.ayaîpr..
xoPoz
Auc.uuXropévn, eioat ior^-òv &rà rcé'rpavi &ab aíaripovvà
ou.orríor,prl íà1a tà aarà:à noù è1éwrpe<;...ilIiàv póv1v
ywalxa-tr1teóprociab ràv naiaràv xaqò.v 6rt í,6axa ylpL eíc,
'Ivo,,
\a ù1ar,r,1s.ít îI:.. eì1v
tì1; òzoiaq oî.îeo\. èrìpav rb
^À.o1tzó't,
6'cat i,'yu'taíxa roú Arò< ':iv ÉAro'Íevà iiiavdtar
ùrò rb orírt r1:,.. róre\

àueruXrepév1 i',zarb ao6qú è1xllga noù 10,,'ire, én{à1rs ei6 .riv lùIo.oqav xai èrvb3pe
p.è Auò t1< ùxó,p1 naùtú... Tí i,g.ropet ),or;àv và .yeív^1
gprxeó,cepov; .. ò T o).unrlgay.étu idy.ot ctiv iuvattCov, r,óoo,
xaxa Eyete xú.gzr.eî"qroùq àvà1órou4 t ...
IAZ SlN eì.aeí,NólLevc6'

oréxeoîe xcvrù ei4 aútb tò or,írt, ,yéoa
M{àe La noú ércp.e 6'ita eúra qd zar-cvp^i\ga;a ì1

fuvaixeg roú
eive !

èEparéceuoe;..[Ipdner vàxcuoOfl túrl: ù.tb c'iv 1iv, ii và
xci1.r1nrepà xai va o1z<oOfl gi.4rbv ù.épa^ita và pì1 trpc'r-

,iì
MHAEIA.
.to,gí\er,
. pq0flàrà tì1v paorlrrclv oixoTdve!,dv..l
ruyd
Fint'lc
,Eór,av,
..oùq
&pyovra< taù
aùtl 0à gú.yr;
fur &goù èoxó'caoe
'Allù
ùtlpóplroq àa' èào!..
-àbvp.Èvorci(r.r^y1'aínípt, 6ao't
yà ra nar.|l1ú,!a.uì aútlv 0à 'ui1vtlp.<,l,oricouvèxEivoraoù
é6la{e..31ò ?110avà oóo<o,uiv (oìv róv marAtóv trou, pù
úyqxai ridOouvxírore ànò cor)qou.Jyeveîq
tòv olo.lopévorv
.rò
ripòqéxàíz1olvAlà
ùvóotoyt"a;u.a,5p^yn1l.,a,ui<
plrdgac rcov.
xoPoz
'Iaoov
Aur.iuXr:1.réve
!... Aàv nEeúpeLa
rí àwtvyíav
é1eîcnrÍfu..Erdclààv0à éla1eqpé6ataabrà qa ió"Fd....
IAZnIT

cv,l6aher,)'omóv;.,

prlnar; éXer cxcnbv và

oxo'lcóc11

xai èpiva;...
xoPoz
'Eonótaoe

f1 íAra p.Ètb y-éV.E1ic,
rd nalìtó. oou...
lAzAN

'AX

^téyetql..1t'
1...
f .. ,tí
ètxó;llte4, ^yu'taíxa
xoPoz

re3ci..
Oeópqoetà nalAlú oov'oav và g.l úndp1or.,v
IAz{IN
trIoù 'rà èoxórtrce1 ,gíoa ì, é,.a à.ri"rò o'rcírt;...
xoPo2
" Lvoile cì1vOúpaxaì OriíAfrq!..
IAZgN
n,

lr-?\a,

I'pr17oga,
úrqpétar!.. ùrol'.retor); po1).0úq,p1útrreto')c,

EYPIIIAOY

58

xuxaúp1qp.a.
..vù lào qù.oxo&,pgt
o,3c.
rcov.rà tàó rò Arn).oo,r
narAxdpou xaì và tiv éxàrxr106.
r<op.Ava
MEAEIA (rirò.to6 ú.ppxzo;\
'ra ùvóí\rrq èxet, ità và eúp1e
xaì zrcoorcagEl'.
Tí oeíer.c,
roùq vezpcr)gxai ègi'te rioù toùq ècxóroca !.. pì1 xoarci(11q
'\.é"ie
6,ú ùyanQc 1... ,pÈ.tò yépt
d.à,.xa... àv pr.èlperci(e oat,
.Hìrcq
oou ó1tti,<àir 0à y.i è11ícn< r,oté.. ò r,&nr.og p.ou ó
paù

Éo'rs.rle aútò

tb íicy.o"và rpcgulal0ó

ù.nò toùe

é1oPoú<
Pou"'
raza.
'p'taíxa ,p.zoqrotipa ù.nó ó't'a< xa\
Elcror)q 6eoùgxo.\ el,,ègéva.zaieiq6).ov'ubàv0póarvov
1évoc,
xaì
roú ìp.r,ópeozq
vù oxoróc1q 'uà tatAlà rirù é1óvv1oe6
',p.ha
ta nar.Eiúpau !. . "AX !.. pr.àxaxa\
và y.èc'regrio"ttr<
,cí,ozpe|sc,
rb xazoúpyrtudaúrb'cò gpt!.. Kaì ùgaúU-a,pe<
àxóg.1rbv "Htriov zaì 'uì1v1!v..
xró'cepov
à.nò6ì.a, B).énerq
'ElXó,oou!.-.-,6caévvoòrí fu.d,pa,6rav oi. igepvaelC'civ
iriàa rirà tà orírr, ocv xo.i ù.nó tì1v pap6aprxì1vTiv,
'Q pEd),urpa,,
ó

rópaà.pya àvvoó tí cíat épe7ta..1uvafxe noù énpóàorce
!' .'A !.. oi
ròt ndzéoa x"r,c na\. tì1v 1!v r:cù rì1v È:0pe"fe
'Eex<i'cooeq
'iò',,
0eoioèÉo'uerlavxa;ni,tAa(,*ovuo' ègita,..
xoú èloúre',p.a\i ^itavù èp6fl< el; d1v eúp.opo1v
ààetrgóvoou
'Apyó.. "Aplrce<
ùn' aútó,xai(.nzt'ca6;av élelveqyv'taíxa
,p.oú
!xa,p.e<naè"yi, rà èr:rórrl,tec '.rlà 'cd,qèpar,.xaq
l:rovxai
'E)')'lvìs
ài.l 0à ètolpa và xcípq
oou!.. Kappía
éar0upíac
!.. K' é1ò panípzpa '1c'r,oi;vù úicoareúor
aérolo.tttpd^;1:'z
6p p'L
o' èn\pa yv'talxa xai ovreìllnt pÈ 310pòvóì.éOprov,
'Aéa,,vav,
r,cù.Fíla z-a?a:àvdlplortépavxai
ywalxa, &ìlà pr.È

I
I
I

MIIAEIA

I
I
I

I

59.

rl' b cì1v Xrxelrxì1v lxúlia.v...'Ai),à
èoéva, oúrt 1r.),,.úàec,
íi6?e4 ìi1,îco?cùvvà ooú zd.,gcuvÍlnone, rócq eî.rcí,0pat,5-

I

ln.c 6au... Xàtou lolreóv, taxoltc io<,yuvaíxa, ào),ogdvetd:v
rarAtòv oou !.. elq è1tha. r6ca ,phe,. ta 0,01vòyà rì1v xax{v pou tiyr;t, ^ilari oìjre rìpt vla't 'p.ou.iu.vaixa 0ù. yap6,

II

aúre 0à"[avag.r).1or,r îelà

.

€lq .là nalEtà roú è1évvnca, xai

ÈoPel'a'xai éYata'
MHAETA
[Io].1à "i,pnopoúto. và c-où àrca't-,!oo elq 6rd léiarg,
ptopí(sr óu.a< Ò 'na1,\7 ZetLq nocov è^(ù aL eúepiLrqca u"a)
qí Ena()a ùnb èqéva.!.. pìi voLrí(1c 6u 0ù. èr,eyo; req eúyaVoca, ùgoÉ pr.'Èv.rpónlare4èy,z'ta,oúre 6tt 0à cà dplva é1ò
và (ìc zaì và 1ei{c elc,púgoquou... OútE Txó?\roit (5aor.À,éaq, oi)re ó Kpéorv aoù oà ùndvApeuoe0à pà Èòìorlvav rin'
xal
éàa Xopic và èz8rx10ó !.. Tapa idla pte v"ai'1,éa,.va.v,
Oélerc...
è1ò

é!eàmr1ó1v
Xrxe).rxì';vXxúltrav, xai 6,rr,
6aorqécpene!..
raznr
Kaì

rr) óprq tl lìi.u núoye4 xaì únogéper.c,ù.irb 6rrr.

éxaPe6" '
MHÀEra
Na.í!.. à).),à zraúerd1v lún1v pou ! tAdz 6dr Aàv eluar
neeí1e),orclElxóq oou !..
IA2'}N
"A1,
"aeàiú

pou !.. rí z"ar.1't 1tt1oépdèo,5yarel..
MHAEÍA

"A'1,, riarSlcú,pou !'. rcrì; èyzîí'yate èt, atría4 laú ra'
zépa aaql...

$
ii

-*o

EYPNIAOY
razs2tt
AÈv rà éoxórana è',,io'tà r,aùtú...
lIIEAEIA

Tà èov,óraoavó è!euce).rouò;.-aù g.èúné6atriec
, xa\ oí
t ..
t
c
v
1d.got
1A2t|N
Kaì

1rà

ba

1t1to^t èró).p1oeq

va

oxottia1lq ,Eà Íat-

'ìrlri qov
;. .
úEAEIA

Tb vo,g.íler.q,
gaíverar.,aútò uv"pbxaxàvyà ptàv luvai:ta!
IAZIlN

Irà piàv gpóvrpt1luvalxa vaí1.. yù.'oéua $prr 57o
eíve xaxú.,.
MEAEIA

Tà naràtà àAv úno{p1ouvnett, aúrò oè g0cíver!..
IA2SzN
Oà eíve rtvl,ooe éxalxltai

eic tò xsgdÌl oou...

úEAEIA
Oi OeoirlEeúpouvîrotbq lxd.Ve à,01ì1vtoO xaxaÍ...
TAzI}N
,.fuXrivoou..'
Neí 1.. illeúpouvrì1v è),aerv'i1v
lITEAEIA
llíoer pe. óoov 0Éler6, ùroargéqop.dt xai aùtlv
,úpeorot gt'lv1v oou...

d1v Auo-

MHAEIA

61

îazlàÀtt

Kal é1ò $à tilv làrxrivaou, eúxolov6pog elvevd ùroyopro0ópev!..
'

úEAEIA

'A),1à

nóc ),oraóv1.. eí ngérer.^tù.xúpot;.. xaì è1ò
àxg$ó,c,aùtò 0é),o,..
IA2IzN
'Agryé

pe và grírfo.r
xai và zld{.,or rù.*aù!i

pov.,.

MEIETA

Lúrò óyz1.. 0à rà géporé.1òelq ,còvvabv,ui€ "Hpnr,
eíqrò ópoq,,rù rà 0cirf<,r
pè m yégta g.ou,1jà và g.ì1àvoílq
'coùqró|qvq rorv xaveiq
ànà ror)céX0poú6
y.ou,zai,ca ne.1w.
6píor,1t.,@ù. ggo.rríoa,yq.^iíve.car.
etqcò pélÌ,ov 1Id o'où.vóorové1;rl1pa pelaloapenì1<éopci1xai ae'l,eralÈà6 el< .rlv
narpítd wú Ztoúqov... 'Eiò nliaív<,r Íópa elqrlv
.coú
1{v
'EpeX0dog,
vii xa.ca:icfiea
pè ròv [t1éa ràv uiàv .roùlfavAíovo;,xai cù gurrzà 0' àno0civîq*axòq.xax64,r.u,.l+1p.éwq, eì.qtb xeg4lr à.x,btva îaleuzaiov Eúiov tqc 'ApyoDc,
à.qoúèìozí'paoe<
tò nlzpòveélo_:róv 1ci1.r.rov
;rou!..
IAZS'IT

'Ecéva

6por<0à oè rrparploouv ai 'Eorvúeq,tai f10aíd
Aí:r1 noo rrpropet tù. E1x\í1,p.a,ra...
MEAEIA

lloròg geàci Aaípoy eioaxoúer.
èoévaròv ,feriAapxov
noù
ànmQ< roùa lé.rovi ; ..

.r

ii.

,.:.i us

:.:r::t

_

::',r

l

EYPIfiIAOY

,lli

lAZI'N

'Alloípovov

!.. àl).0ípovov aat8oxcdvexaì gprr'd1p-

.raíxal

'

MEIEIA

,

'luvalxd oóu! '
"
Ilrilante elqqb oní'c'"oou xaì 0úrl''etilv
IAZI]N

llrlpív<,r tteprlpévosrù.3.!onarà3dpou'' '
MHAETA
'cà
Ti,oaq' "
Aèv 0prlvelq&xóp1 6rcor4c,odnet.'nepípÉvezai

tàt( !..
úrc r)a.
'O

IAzAN
,gov
à'1an'r,géva.l..
carElcl
MEIEIA

'Aiarrlpéva

'Alarqpéva

îpa,t e;ict"_:I,r"

t.i.v, é'y.telc èoé'ta:"

IAzS2T{
xa;ì6p<rr;ra ètzórare<" '
MHAEIA

Nal !.. 1ià và oà éx8rx10ri.
IAZTIN

"A1 I và gr}.rir<oó Aurlupepé úa T6 ù^iú1rqpévooco'
ltartl,;'.'róv aarEióv Pou..
MEAEIA
'
Tópa cà gtovd(er;, rópo. tìt grle?c"cóoe''rà éà1oXveq"

Eti.

MHAEIA

II

I

63

IA2TèN

I:à óvop.ctóv 0eóv, dgqoé g.evà èy^iíoa,ròóno),àv
oópa rdrv nal8tdrv...
MHAEIA

" O X r! . . d A r x ar à ) . ó i ? ao o u . , .
'Q

I

t

f

I
I

I

IAZSzN

Zeo!.. àu,oúet4nò; g.è àró1vei xai aí úcogépo
ànò d1v prapàv xai razSoxeóuovabtìp'),1anav..d).1' 6oov
ipr.:rcpóxal Srlvap.ar,x),aía nai 0c4v6 rà aarArcig.ou xaì
gépvt'rp.ríprupa<,ioi)c 0eoú4r'6ri, dgoú g.où ra èonótoneq
Sèy p'àgrivar; và tà è^y"iío.a,
xai,ta ra Oc{,.}to
vey,?ú,,î,oú eíOevà p"r1cà. é67,,eca
oga.ludva àù" èoé,taè1ù ò
naréPa4ttov !' '
'0 'Oìúg.aroq

xopoz

Zebityer,d.reqo,t ooEíav...cí 0eairiollà
éic,reloùv
lropiq và rà reprpévouev,6oa ètogí\agev pé6aw
ààvé'yervav,
éxel àè ccO Eèvrò éi:epíp.eve
xaveiqó 0ebq1ópe
c'fv lúorv... "Eror éteiElorev aúri Ì1 i:nc1ía..,

TE,\OX

'F.}.ir1vtuv
Etrlyp<rEórovn tctv
f,xfr5rf,tv [?si ctcr{!9rù4 *Tà ù?"?-4vrxù
q{!pà $p(}$tpspót*v trl:ctrìirctrxli
Frii rpar,4
lpavixé.
i}'}"rrv:xè
àp1aia
oeii àÀt4vtmè &tclvrrrorrrxc *lrtvóu {
qr*}.oaoatí4, íoiricrq,
óp&6rc, Stxalwrréq
oxÉq:r1 {iotrpic,
xoi nóLtrq.xti'; ],óyElq) où ó4proupyrrèq gret*qi*póq trlq'
'E{
Eespdr r6v
'Éxdóa*urv
4lf{q,

'ApScir*v

&rvà toù6 iip*ss*ruq plntaqpuorà4 soil r+no".l" cttxv :caù
c{ryXpcvti glogep{ aoù' *Qpe é{e}.tcoópEvo tò
Xfuo*rxi
'tr'grtryrxoi
'"AptcteiEú'
'$ "dìp4p*rr;,
mr é

trlq óp1avo.
vnq. rir "Ffpi.&oto6, fi Eouxudiòrrc, ó {"l}'úrc*v, ù He voqdrv,
'Err[.
'"{ptn;or*tr:l€u
é
ó Gcirgpqrtc6.
ó (4sóxpltoq,
ò
npctg$óPovr{r!-!'rdiqÌé l}à,n{,rorpge6, é Ànuxrovò6 ic}r.
c [ q s l n q a { : s - r 1 ; a r po
r et ùnq u i , e i o r ; x É q n r ù p r e t c o p * r e * 6 r : ó v
h4*rpaitifi4o Kcv,Slrir.itrctX, i-lopal*tq"
ilX*3.u?.,&"Fctrcfrfl,
po. Ììulr.rixrt1,Kupnúvq, k.sii{rvsúúrq, Bó pl'51::r*pr1, ?-uvcr.1
l4r;rp*t-r. Sr?*ù*;à.gÉr':E" Toc"
vu}"q, AùyÉpli, B*lrrrpír1q,
xdrz*utou, Xuvo{rpnu" K. Xpqerripli"-{'!il K}'?t, {Ít grnù e.sirX'
gpav4 cerpft cx&6o'e{ov $Ep,;"iorrroéx46, tîp6l*P* n*Ù È::i'
'Sillc6*"
wrX6yív;ta: ytà npolttl Sopa" otettlllcte.u:c. ct:igv

nF , F
iYÀ4oc[ffi

eivtlt

rr:

orníóar'

{f}Gyxx{fiIepov
rò nttiOon-: rqq

'5tlirpc

ì{}iJ gù-

efi{$n{i{q

i:xòr-

Èaó;1À{*cred;q rori'
rfrq
l.ldìoeuxì eirj rò éricxpcv
'{éogvi1
h{{óer*-t K{:ircilví,ixò
tòv
{
trTpo6otleloct
rò ò{r+
ysl rrìv p{irp1Kùv oloÍia/lìv i<oì qov*úer

'iÉ.*.,o
clrù vù ròv i:x6lxq0fr"
"u-,o,

n(}Ah{XlE
KE!'iTPlKh'!

KS'gXta m'm'

AA&f;AX
Inn0KPATCJYÍ ??

s

T i ' t A ' 6 1 4 " 6 8 é 'd g 4 " S f i 6

Ttb4ATAnAPX. s,

rd".'*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful