KANDUNGAN
Perutusan Yang Berbahagia Pengarah Pelajaran Sarawak .......................................................................................... Perutusan Yang Berusaha Guru Besar .......................................................................................................................... Logo GeMS Sarawak ..................................................................................................................................................... Logo Sekolah ................................................................................................................................................................. Falsafah Pendidikan Kebangsaan ................................................................................................................................. Visi Sekolah ................................................................................................................................................................... Misi Sekolah .............................. .................................................................................................................................... Piagam Pelanggan Sekolah ........................................................................................................................................... Mukadimah ..................................................................................................................................................................... Teras GeMS ................................................................................................................................................................... Matlamat GeMS ............................................................................................................................................................. Objektif GeMS ................................................................................................................................................................ Prinsip dan Nilai-nilai Pengurusan GeMS ...................................................................................................................... Kerangka GeMS ............................................................................................................................................................. Kerangka Pelan Tindakan GeMS ................................................................................................................................... Fokus dan Isu Utama ..................................................................................................................................................... Teras 1 : Meningkatkan Kualiti Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan..................................................................... Teras 2 : Membangunkan Modal Insan .......................................................................................................................... Teras 3 : Memperkasakan Sekolah ............................................................................................................................... Teras 4 : Merapatkan Jurang Pendidikan ...................................................................................................................... Teras 5 : Memartabatkan Profesion Keguruan .............................................................................................................. Teras 6 : Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan .......................................................................................... Proses Pengurusan Strategik GeMS ............................................................................................................................. Jadual Pelaksanaan Gerakan Memperkasakan Sekolah (GeMS) Sarawak 2011-2015 ............................................... Carta Gantt Pelaksanaan GeMS .................................................................................................................................... Jawatankuasa Perancangan GeMS Sekolah 2011-2015 .............................................................................................. Lampiran ........................................................................................................................................................................ i ii iii iv v vi vi vii 1 2 2 2 3 4 5 6 7 14 19 23 31 35 40 41 46 47 48

Syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wataalla kerana dengan izin-Nya jua Jabatan Pelajaran Sarawak telah berjaya mentransformasikan perancangan strategik selaras dengan tema Jabatan iaitu „Menjulangi Sarawak‟. Perancangan strategik jabatan yang telah diberi nafas baru berbunyi „Gerakan Menjulangi Sarawak (GeMS) 2011–2015‟.Tahniah kepada jawatankuasa kerja atas kejayaan menerbitkan buku GeMS ini. Gerakan Menjulangi Sarawak (GeMS) 2011-2015 merupakan perancangan berfokus. Ianya selaras dengan tuntutan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRAs) dan Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK10) serta keperluan Jabatan Pelajaran Sarawak. Dalam usaha ini, bidang pendidikan Sarawak dipacu ke arah meningkatkan kuantiti dan kualiti pencapaian murid serta melonjakkan kecemerlangan. Menyedari bahawa masih terdapat banyak isu pendidikan yang perlu ditangani, maka Perancangan Strategik GeMS bernafas baru ini diharap dapat memintalgembleng tenaga seluruh warga pendidik ke arah mencapai setiap KPI (Key Performance Indicator) yang ditetapkan. Perancangan Strategik ini mengambil kira gerakan kecemerlangan setiap Sektor, Bahagian, PPD dan sekolah. Ia dimulai dengan penetapan fokus kepada pemerkasaan kepimpinan dan kualiti pengurusan di setiap peringkat untuk mencapai KPI output dan KPI outcome di bawah setiap teras strategik. Sesungguhnya, semangat kesepaduan serta peranan setiap pemimpin di semua peringkat amatlah penting dalam menterjemah pelan tindakan GeMS menjadi realiti. Matlamat yang digarap dalam Perancangan

Perutusan
Abdillah Bin Adam
Pengarah Pelajaran Sarawak
Strategik GeMS 2011-2015 hanya dapat dicapai jika semua pihak bersedia untuk berkhidmat-ikhlas dengan penuh tanggungjawab serta amanah. Adalah menjadi hasrat dan keutamaan kita agar barisan pengurusan di peringkat jabatan, bahagian, daerah serta barisan kepimpinan instruksional di peringkat sekolah dapat memainkan peranan secara optimum bagi menjayakan program GeMS. Diyakini bahawa semua pihak yang terlibat mampu melaksanakan GeMS berdasarkan sumber yang sedia ada serta kebolehan, kemahiran dan kreativiti yang dimiliki. Jabatan Pelajaran Sarawak merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sepenuh tumpuan, iltizam dan kesungguhan sehingga berjaya menghasilkan Perancangan Strategik GeMS 2011-2015 ini. Diharap dokumen GeMS 2011–2015 ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh seluruh warga pendidik di Sarawak bagi menggerakkan idea, tenaga, dan iltizam untuk mencapai hasrat jabatan ke arah ‟Menjulangi Sarawak‟. Sekian, terima kasih.

ABDILLAH BIN ADAM Pengarah Pelajaran Sarawak

i

Saya bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wataala kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya Sekolah Kebangsaan Spaoh dapat menerbitkan buku Perancangan Strategik - GeMS 2011-2015. Setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan diucapkan kepada Jawatankuasa Kerja yang telah berjaya menyiapkan buku ini. Matlamat Perancangan Strategik – GeMS Sekolah Kebangsaan Spaoh sebagai garis panduan semua guru dan kakitangan untuk melaksanakan perancangan dan program yang telah dirancang untuk dilaksanakan untuk jangka masa lima tahun bermula 2011 sehingga 2015. Perancangan Strategik GeMS Sekolah Kebangsaan Spaoh diharap mampu meletakkan hala tuju yang jelas serta dapat menggerakkan semua guru, kakitangan sokongan, ibubapa dan masyarakat setempat ke arah mencapai hasrat yang diidamkan oleh sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah Betong dan Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak iaitu untuk memacu ke arah kecemerlangan bidang pendidikan di Sarawak. Sesungguhnya peranan yang dimainkan oleh pelbagai pihak amat penting untuk melaksanakan semua program yang telah dirancang dalam bentuk tindakan. Matlamat dan harapan yang digarap dalam Perancangan Strategik GeMS Sekolah Kebangsaan Spaoh hanya dapat dicapai apabila semua pihak bersedia untuk mengembleng tenaga dan berkhidmat dengan penuh iltizam dan kesungguhan melaksanakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan.

Perutusan
Hajah Jenap Binti Hj. Abg Mos
Guru Besar
Dengan segala sumber yang sedia ada di sekolah serta kebolehan, kemahiran dan kreativiti yang dimiliki oleh semua warga Sekolah Kebangsaan Spaoh, saya amat yakin kita mampu meningkatkan prestasi akademik, kokurikulum dan khasnya dapat meningkatkan prestasi UPSR pada tahun-tahun yang mendatang. Seterusnya kita bertekad melaksanakan hasrat untuk meningkatkan mutu dan kecemerlangan pendidikan di Negeri Sarawak pada amnya dan sama-sama „Menjulangi Sarawak‟.

Sekian, terima kasih.

PN HJH JENAP BT HJ ABG MOS Guru Besar Sekolah Kebangsaan Spaoh

ii

LOGO GeMS

Pengertian Logo
Bentuk Bulat Bentuk bulat melambangkan tekad, usaha menyeluruh dan bersepadu semua warga Jabatan Pelajaran untuk menjulangi semua sekolah di negeri Sarawak. Lapisan Separa Bulatan Empat lapis separa bulatan melambangkan empat peringkat persekolahan : Prasekolah, Sekolah Rendah, Sekolah Menengah dan Prauniversiti. Empat lapisan warna juga membawa maksud perkembangan individu yang menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Warna kuning, merah dan hitam melambangkan warna bendera Sarawak. Bentuk Berwarna Hijau Bentuk berwarna hijau melambangkan usaha yang bersepadu untuk pembestarian sekolah, keprihatinan terhadap pemeliharaan alam sekitar serta hasrat mewujudkan persekitaran yang kondusif. Huruf Q Huruf Q ialah simbol sejagat bagi kualiti. Warna biru melambangkan warna Jabatan Pelajaran Sarawak.

GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS)

GeMS GeMS ialah nama singkatan Perancangan Strategik : Gerakan Menjulangi Sekolah Sarawak 2011-2015. GeMS juga membawa erti bahawa murid yang dilahirkan dari sekolah berprestasi tinggi merupakan pelbagai permata yang berkilauan. Moto "Menjulangi Sarawak" merupakan iltizam warga pendidik untuk melonjakkan kecemerlangan dalam semua bidang pendidikan di Sarawak.

iii

Tekun. memikir dan berpandangan jauh Lambang kesungguhan untuk mencapai cita-cita dan hasrat murni Hijau : Putih : Biru : Merah : Moto Matlamat dan hala tuju yang hendak dicapai selaras dengan slogan kata “Yakin. akal dan fikiran Menerima. tanda kepercayaan kepada Tuhan Sayang dan cinta kepada alam persekitaran sekolah yang berterusan Kesucian.LOGO SEKOLAH Perkara yang berikut ialah maksud lambang pada logo tersebut : Kuning : Lambang Agama Islam. kebersihan hati. SEKOLAH KEBANGSAAN SPAOH iv . Berjaya”.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu. emosi dan jasmani. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.F ALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. v . berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara.

vi .V ISI SEKOLAH M ISI SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Spaoh Terus Cemerlang Menyediakan pendidikan yang terbaik dan berkualiti untuk menghasilkan pelajar yang berilmu pengetahuan. berketrampilan. berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

amanah dan berkesan. Menentukan kebajikan dan keselamatan pelajar pada tahap yang tinggi. Mematuhi semua dasar Kerajaan. mesra dan amanah. Memastikan semua pelajar yang layak menerima Skim Pinjaman Buku Teks mendapat hak mereka. 5. 6. 4. 7. Mewujudkan budaya kerja yang cekap. Menyediakan persekitaran yang tinggi dari segi keceriaan. Memastikan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan cekap. 3. Memberi perkhidmatan yang adil. Memastikan semua bantuan kepada pelajar diagih dengan adil dan saksama. 8. Kementerian Pelajaran. 2. Jabatan Pelajaran Negeri.PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH KEBANGSAAN SPAOH KAMI GURU DAN KAKITANGAN SOKONGAN SEKOLAH KEBANGSAAN SPAOH BERJANJI DAN BERIKRAR AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK : 1. adil. vii . saksama. kebersihan dan kondusif demi kepentingan perkembangan mental dan fizikal pelajar. Pejabat Pelajaran Daerah Betong dan Sekolah. cekap dan mesra. jujur.

Gerakan ini merupakan pengurusan strategik bijaksana untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pencapaian murid serta melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan di Sarawak.2.2 mewujudkan senario untuk pembangunan masa depan dan bukan hanya merancang untuk melakukan perkara yang sama bagi satu tempoh masa.5 satu proses berterusan untuk mencari “new rules of the game” dan membolehkan organisasi menyesuaikan diri dengan persekitaran yang sentiasa berubah. pembangunan modal insan.4 membina satu senario persekitaran pada masa depan dan kemampuan organisasi menyahut cabaran tersebut secara realistik. Dalam gerakan ini seluruh warga pendidik terlibat dalam mengenal pasti fokus.2.1. 1 1. peningkatan usaha bagi merapatkan jurang pendidikan.2 1. 1.1. 1. . 1. Ciri-ciri GeMS GeMS mempunyai ciri-ciri yang berikut : 1.1. 1. peningkatan bilangan sekolah yang mencapai sekurangkurangnya band 4 dalam ranking NKRA.1 penekanan kepada mewujudkan suatu visi masa depan organisasi. peningkatan kualiti guru serta peningkatan bilangan sekolah yang menunjukkan peningkatan dalam ranking NKRA.2. 1. Gerakan Menjulangi Sarawak (GeMS) 2011-2015 menekankan enam perkara utama iaitu peningkatan kualiti kepimpinan.2 menilai kemampuan masa kini organisasi untuk mengambil peluang dan menyahut cabaran tersebut. strategi dan merangka pelan tindakan bagi mencapai setiap KPI output dan KPI outcome yang dikenal pasti.1 menilai persekitaran luaran yang melibatkan peluang dan cabaran terhadap organisasi.2. 1.3 mengenal pasti misi utama organisasi.2.1. dan pentadbiran.4 penekanan kepada strategi dan bukan taktik.3 berorientasikan masa depan dan bukan pada situasi semasa.1.1 Pendekatan GeMS Pendekatan GeMS melibatkan lima langkah seperti yang berikut: 1. isu utama. Secara umum. pengurusan.0 MUKADIMAH GeMS ialah nama singkatan bagi Gerakan Menjulangi Sekolah Sarawak.1.5 membandingkan keadaan masa kini dengan prospek masa depan dan menyediakan ruang bertindak untuk mengurangkan jurang antara kedua-duanya. 1. 1.

Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK10). Membuat keputusan yang sesuai tentang tindakan yang akan diambil.1 Menyediakan sistem pengurusan organisasi yang baik dan terancang dari aspek dalaman ataupun persekitarannya.5 Memartabatkan profesion keguruan.3 Kecemerlangan Institusi 4.1.1.3 Memperkasakan Sekolah. 2 4. (T1) 2. (T2) 2.4 4.5 Membuat keputusan secara sistematik dengan menggunakan maklumat terbaik.1. .6 Melonjakkan Pendidikan. Mengenal pasti isu-isu utama yang dihadapi. 3.1. (T5) 2. (T3) 2.2 Menyediakan peluang penglibatan semua warga pendidik dalam proses pemikiran dan mengurangkan tekanan serta tentangan kepada sebarang perubahan yang dicadangkan.1.2.2 Enam Teras GeMS adalah berlandaskan fokusfokus pendidikan yang digalurkan dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) serta 4. Pentadbiran Pendidikan.2 Membangunkan Modal Insan. dan pembentukan sahsiah murid yang 4. (T4) 2.0 OBJEKTIF GeMS 4. (T6) 2.0 TERAS GeMS 2.1 Meningkatkan Kualiti Pengurusan dan kokurikulum cemerang.1 GeMS digubal untuk menentukan haluan dan merealisasikan TERAS Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak seperti berikut : 2.0 MATLAMAT GeMS Pengurusan GeMS Sarawak 2011-2015 bermatlamat menjulang semua sekolah di negeri Sarawak dalam pencapaian kemenjadian murid dari segi akademik. .1.4 Merapatkan jurang pendidikan.

3 4. cabaran dan peluang yang wujud.1 Membina wawasan untuk organisasi dengan 4. nilai.8 Meningkatkan semangat kerja berpasukan. 5. 3 . 5.9 Menetapkan keutamaan dan objektif yang jelas termasuk skop aktiviti.10 Memahami kuasa-kuasa yang mempengaruhi masa depan organisasi jabatan khususnya tekanan dan perubahan terhadap persekitaran masa depan. dan kemudahan.4 4. 5.6 Membuat keputusan yang bijak tentang pengagihan sumber manusia. mendapat pandangan serta idea daripada warga dalam organisasi. 5. misi. memotivasikan staf serta menjalinkan silaturahim dan kemesraan antara semua staf melalui pemahaman dan pengupayaan hala tuju yang sama. Menubuhkan pasukan pelaksana wawasan organisasi untuk menjalankan segala aktiviti yang dirancang. matlamat serta objektif strategik dengan melibatkan seluruh warga pendidikan. kelemahan. kepercayaan dan adat resam serta budaya yang wujud di sesuatu tempat. dan penilaian impak program Melakukan imbasan persekitaran dalaman dan luaran organisasi untuk mengetahui kekuatan.0 PRINSIP-PRINSIP DAN NILAI-NILAI UTAMA PENGURUSAN GeMS 5.5 Menentukan faktor-faktor penentu kejayaan organisasi.2 Melaksanakan proses penjanaan wawasan. kewangan.7 Membuat keputusan yang praktikal untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik.4. pemantauan pelaksanaan berkenaan. pelan tindakan. 5. 4.

0 KERANGKA GeMS Perancangan Enam Teras GeMS 2011-2015 merangkumi 5. indikator. pelaksana. 6. Weakness. isu utama.6 Membina kerangka penilaian dan nilai setiap objektif khusus untuk menentukan kejayaannya. indikator pencapaian dan tahun pencapaian.3 Strategi Program atau aktiviti khusus yang dirancang bertujuan menangani isu-isu utama untuk mencapai matlamat tertentu. kerja-kerja semua penambahbaikan untuk enam perkara utama iaitu fokus. pelan tindakan.10 Membina jaringan yang baik dengan masyarakat.2 optimum dalam tempoh lima tahun. Isu utama Data dan maklumat yang menunjukkan krisis yang perlu ditangani selepas analisis SWOT (Strength. Opportunity.9 Menyemarakkan kecintaan terhadap organisasi dan kerja sebagai satu ibadah. 5. 4 .1 Fokus Sesuatu keadaan yang belum wujud atau belum mantap dan belum dicapai sepenuhnya tetapi dapat menjadi kenyataan apabila diusahakan secara mementingkan diri.5. strategi. 6.8 Memantapkan kerjasama dalam organisasi untuk mengelakkan keadaan berpuak-puak dan 6. 5.7 Melakukan memastikan sepenuhnya. 6. badan kerajaan. Threat). perancangan dilaksanakan 5. badan korporat dan agensi lain untuk memudahkan pelaksanaan pelan tindakan strategik.

Hasil usaha tersebut hendaklah dapat diukur 7. 6.5 Tempoh Jangka masa lima tahun bermula dari tahun 2006 hingga 2010. .4 Pelan Tindakan Satu rancangan yang merangkumi tindakan atau aktiviti-aktiviti yang perlu dijalankan untuk mencapai sesuatu matlamat dalam tempoh yang ditetapkan berdasarkan sumber yang sedia ada. hasil atau produk yang boleh dijadikan petunjuk bagi menentukan sesuatu matlamat telah 5 Fokus Hala tuju pengurusan dalam setiap teras.6. pegawai bertanggungjawab dan anggaran kos. 7. 6.7 KPI Output Petunjuk kepada segala usaha ke arah mencapai kejayaan yang dihasratkan.9 tercapai dalam tempoh yang ditetapkan.1 Teras Bidang pengurusan yang dijadikan tumpuan dalam tempoh 2011-2015.6 Pelaksana Semua pihak yang bertanggungjawab atau terlibat secara langsung dalam melaksanakan sesuatu program atau aktiviti yang dirancang. aktiviti.0 KERANGKA GeMS PELAN TINDAKAN 6. Hasil atau produk tersebut hendaklah dapat diukur. 6. Perancangan Pelan Tindakan GeMS 2011-2015 merangkumi enam perkara utama iaitu strategi.8 KPI Outcome Kejayaan. jadual pelaksanaan. kumpulan sasaran. Tahun pencapaian Tahun yang disasarkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. . 7.2 6.

Pendidikan berkualiti dan sekolah gemilang harus menjadi agenda utama dalam usaha melahirkan modal insan yang berkualiti. berwibawa dilaksanakan pelanggan.4 Aktiviti Aspek perkhidmatan untuk pendidikan memenuhi yang GeMS Jabatan bagi Pelajaran memastikan sebuah Sarawak Jabatan 2011-2015 Pelajaran yang aspek dirancang Sarawak 7.0 FOKUS DAN ISU UTAMA 7. berdaya saing dan mempunyai daya ketahanan yang tinggi selaras dengan Wawasan Gemilang Sarawak. mencapai matlamat tertentu.3 Strategi Program atau aktiviti khusus yang dirancang untuk menangani isu-isu utama bagi 7.7.8 Catatan Ruang untuk mencatat perkara atau tindak susul yang penting.7 Pelaksana Pihak yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan sesuatu program atau aktiviti yang dirancang. 6 fokus dan 39 isu utama yang perlu ditangani bersama oleh semua warga pendidik. kehendak menjadi dan organisasi semua unggul dalam perkhidmatan. 8. pihak sama ada di dalam atau di luar organisasi. Jabatan Pelajaran Sarawak telah mengenal pasti 31 7.6 Status perancangan dan pencapaian Program / aktiviti yang dirancang dan perlu dicapai dalam tempoh masa (2011-2015). . Pengisian GeMS amat menuntut komitmen semua 7.5 Sasaran Bilangan program / aktiviti atau penyertaan yang disasarkan.

TERAS 1 MENINGKATKAN KUALITI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN 7 .

Dalam usaha mempertingkatkan kualiti pengurusan organisasi. semangat senada dan sejiwa adalah faktor kritikal kejayaan. sebanyak 5 fokus telah dikenal pasti sebagai bidang pengurusan yang perlu diberi tumpuan khususnya usaha memantapkan kepemimpinan dan pengurusan organisasi serta usaha meningkatkan pencapaian skor komposit sekolah melalui pencapaian SKPM dan pencapaian Gred Purata Sekolah (GPS) untuk memperbaiki kedudukan ranking sekolah dalam NKRA . pengurusan dan pentadbiran yang berkualiti di peringkat sekolah itu. 4 3 keupayaan dan kompetensi staf di semua peringkat. Pelaksanaan pelan-pelan tindakan berpandukan strategi khususnya kecekapan dan keberkesanan kepimpinan. Dalam usaha ke arah mencapai setiap KPI output dan KPI outcome yang ditetapkan. SK Spaoh telah menetapkan 10 indikator pencapaian sebagai petunjuk prestasi utama organisasi. serta bimbingan juga dirancang untuk dilaksanakan bagi mengurangkan bilangan staf yang bermasalah. 14 pelan tindakan yang telah dikenal pasti akan diterjemahkan kepada program dan aktiviti untuk meningkatkan kualiti kepimpinan. KPI output dan KPI outcome tidak akan tercapai. setiap warga organisasi memainkan peranan yang penting. Strategi-strategi dan pelan-pelan tindakan dalam Teras 1 bertujuan meningkatkan 2 1 ahli dalam organisasi berpegang kepada agenda tersendiri. coaching. lima strategi telah dirangka untuk menangani isu-isu utama 1 2 Merupakan visi Jabatan Pelajaran Sarawak Key Performance Indicator 3 4 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia National Key Result Areas 8 . Berpandukan lima isu utama yang dikenal pasti. Keupayaan pemimpin dalam organisasi merangka pelan tindakan yang relevan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan selaras dengan tuntutan semasa dan keperluan masa depan adalah faktor kritikal bagi membolehkan kejayaan organisasi dicapai. Di samping itu tindakan segera juga perlu diambil agar mampu meningkatkan Dalam tempoh 2011-2015.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 . pengurusan dan pentadbiran. pengurusan serta pentadbiran pendidikan di semua peringkat. Selagi sikap kompartmental belum dapat diketepikan dan ahli- Teras 1 berhasrat mewujudkan Jabatan Pelajaran Sarawak sebagai organisasi yang berwibawa dan unggul dalam pengurusan semua aspek perkhidmatan pendidikan .laksana pembaharuan mengikut strategi yang dipersetujui bersama amatlah vital. Aktiviti seperti latihan. Kelangsungan warga organisasi untuk merubah dalaman diri serta menerima . Indikator prestasi utama (KPI ) telah dikenal pasti sebagai petunjuk output serta petunjuk outcome Jabatan Pelajaran Sarawak.2015 TERAS 1 MATLAMAT 1 MENINGKATKAN KUALITI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN Kepimpinan. Dalam teras ini. pelaksanaan projek-projek inovasi dapat membantu meningkatkan kualiti pengurusan perkhidmatan agar memperbaiki pencapaian Star Rating di peringkat JPN dan PPD. mentoring.

1. Rekod staf melalui coaching dan mentoring.1 Masih terdapat keupayaan dan kompetensi kepimpinan dalam pengurusan organisasi belum pada tahap cemerlang STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI PELAKSANA OUTPUT KPI 1 Semua GPK. Sekolah KPI 1 Semua pemimpin menghadiri sekurang-kurangnya satu aktiviti pemantapan kepimpinan organisasi Tahun Sekolah 2011 35 2012 35 Bilangan pemimpin 2013 2014 35 35 2015 35 KPI 2 Sasaran semua pemimpin organisasi pendidikan mencapai taraf Cemerlang (LNPT 85% dan ke atas) Pencapaian Sekolah 2010 5/48 Bilangan Pemimpin Organisasi 2011 2012 2013 2014 5/50 5/52 5/53 5/56 2015 5/59 Sasaran peningkatan 2% guru dan staf sokongan mencapai taraf cemerlang setiap tahun. Coaching :Tunjuk ajar dan nasihat dalam melaksanakan sesuatu tugas.1 Memantapkan Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi ISU UTAMA 1. Ada rekod dan data penyertaan. Mentoring : Perkongsian pengalaman dan amalan terbaik. 7 Meningkatkan kompetensi melalui pendekatan & kaedah alternatif. pengurusan dan pentadbiran yang berkualiti di peringkat sekolah FOKUS 1. mentoring / coaching / kaunseling penanda aras dan pemantauan  Melaksanakan projek 7 /aktiviti inovasi . 8 Bilangan pemimpin organisasi pendidikan yang mendapat markah LNPT 85 % dan ke atas 9 .GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 .. Ketua Panitia & Pengerusi AJK Tugas Khas terlibat OUTCOME KPI 2 Bilangan guru dan staf sokongan mencapai 8 taraf Cemerlang (LNPT 85% dan ke atas) meningkat TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) Pembangunan kepemimpinan yang unggul dalam organisasi  Mengadakan khidmat 5 6 latihan .2015 TERAS 1 MATLAMAT 1 MENINGKATKAN KUALITI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN Kepimpinan. 5 6 Perlu mengikut keperluan staf seperti rumusan LNPT (sebagaimana yang diusahakan oleh organisasi).

STRATEGI Peningkatan keupayaan. MENINGKATKAN KUALITI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN Kepimpinan. pengurusan dan pentadbiran yang berkualiti di peringkat sekolah ISU UTAMA 1. KPI 4 Sasaran bilangan staf yang mendapat markah LNPT 85% ke atas bertambah Peringkat Kategori TOV Peratus Staf 14 2011 2012 2013 2014 2015 2010 DG 44 1 2 3 7 Sekolah DG 41 18 18 18 19 20 21 DG 32 24 24 24 24 24 24 DG 29 5 5 5 4 3 1 N22 1 1 1 1 1 1 N17 9 9 9 9 9 9 N4 2 2 2 2 2 2 R4 1 1 1 1 1 1 N1 2 2 2 2 2 2 FT17 1 1 1 1 1 1 KPI 3 Semua guru dan staf sokongan diberi peluang menghadiri aktiviti / latihan / mentoring / coaching / bimbingan Tahun Sekolah 2011 10 2012 20 2013 30 2014 33 2015 35 9 Kebolehan staf melaksanakan tugas & tanggungjawab dengan cepat. kompetensi dan inovasi semua staf dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di semua peringkat.1 Keupayaan. Rekod staf melalui coaching dan mentoring. 13 Meningkatkan kompetensi melalui pendekatan & kaedah alternatif.  PELAN TINDAKAN KPI PELAKSANA Sekolah OUTPUT KPI 3 Semua staf OUTCOME KPI 4 Peratus staf yang mendapat markah LNPT 85% ke atas bertambah TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) Mengadakan khidmat latihan11. Coaching : Tunjuk ajar dan nasihat dalam melaksanakan sesuatu tugas. 12 Mentoring : Perkongsian pengalaman dan amalan terbaik. mentoring12 / coaching / kaunseling/ bimbingan / penanda aras dan pemantauan  Melaksanakan projek / 13 aktiviti inovasi .2015 TERAS 1 MATLAMAT 1 FOKUS 1. dan kompetensi staf untuk melaksanakan tugas serta tanggungjawab dengan cemerlang.2. 14 Berpandukan sasaran GeMS 2010 10 10 .GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 .2 Meningkatkan 9 keupayaan dan 10 kompetensi semua staf di setiap peringkat. cekap dan tepat Melaksanakan tugas dengan sempurna 11 Perlu mengikut keperluan staf seperti rumusan LNPT (sebagaimana yang diusahakan oleh organisasi). Ada rekod dan data penyertaan.

GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 .3. 20 Bilangan star yang LNPT kurang daripada 80% 21 Sijil. Perlu ada mekanisma untuk memberi pengiktirafan. pingat. 5S. 11 . KIK (kumpulan inovasi & kreativiti). Sekolah KPI 5 Bilangan staf menghadiri aktiviti latihan. MS ISO 9001. seminar. STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI PELAKSANA OUTPUT KPI 5 20 Bilangan staf menghadiri aktiviti mentoring / coaching / attachment dan pemantauan OUTCOME KPI 6 Menerima 21 penghargaan / pengiktirafan / anugerah TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) Perancangan dan  Memberi khidmat 17 pengurusan latihan kepada program menepati pegawai yang prinsip-prinsip bertanggungjawab pengurusan dan dalam perancangan dan dasar kualiti yang pengurusan program. pelaksanaan dan penilaian program. mentoring/ coaching / bimbingan di setiap peringkat 2011 24 2012 34 2013 40 2014 45 2015 50 Tahun Sekolah KPI 6 Menerima penghargaan /pengiktirafan /anugerah Sasaran : Satu pengiktirafan / anugerah diterima setiap tahun di setiap peringkat Tahun Sekolah Bilangan Penghargaan / Pengiktirafan / Anugerah 2011 2012 2013 2014 2015 5 5 5 5 5 15 16 Merancang. 19 Pemantauan ke atas perancangan. Ada data rekod. melaksana. bengkel. pekeliling ikhtisas yang berkuat kuasa. dipantau. diselaras.  Mengadakan Mentoring / Coaching / Attachment 18 19 dan pemantauan yang berterusan. dan agensi luar Negara. dilaksana. sedia ada. kemahiran dan pengalaman melalui penempatan di organisasi lain untuk jangka masa pendek. Manual prosedur kerja. 18 Peningkatan ilmu pengetahuan. konvensyen mengikut keperluan staf. 17 Kursus.2015 TERAS 1 MATLAMAT 1 MENINGKATKAN KUALITI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN Kepimpinan. menyelaras.3 Memastikan setiap program dirancang. ISU UTAMA 1.1 Masih terdapat program yang diurus belum menepati prinsip-prinsip 15 pengurusan dan 16 dasar kualiti yang sedia ada. Ada rekod pemantauan. pengurusan dan pentadbiran yang berkualiti di peringkat sekolah FOKUS 1. swasta. memantau & menilai Fail meja. surat. dan dinilai berpandukan dasar kualiti yang sedia ada. agensi kerajaan. penyelarasan. anugerah daripada KPM.

GPK1. 26 Standard operational prosedure 27 Makmal komputer dan pusat akses yang menyediakan kemudahan ICT seperti penyampaian maklumat melalui LCD.net sebagai platform untuk forum.4 Meningkatkan 22 kecekapan dan 23 keberkesanan sistem 24 penyampaian . 29  Melaksanakan projek inovasi KPI PELAKSANA OUTPUT KPI 7 Bilangan aktiviti pemantapan sistem penyampaian di semua peringkat OUTCOME KPI 8 Peratus kesilapan berkurangan (Ikut SOP) TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) Sekolah KPI 7 Bilangan aktiviti pemantapan sistem penyampaian di peringkat sekolah KPI 8 Peratus kesilapan berkurangan Sasaran : Sekurang-kurangnya 2 aktiviti Tahun Sekolah 2011 2 2012 2 2013 2 2014 2 2015 2 Tahun Sekolah 2011 4 Sasaran Peratus Kesilapan 2012 2013 2014 2015 3.GPK KK yang menyelaras penyebaran maklumat di Sekolah. bengkel. 12 .2015 TERAS 1 MATLAMAT 1 MENINGKATKAN KUALITI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN Kepimpinan. kemudahan akses internet untuk penyebaran maklumat. latihan.1 Rangkaian sistem penyampaian dan pengurusan data dan maklumat yang kurang mapan dan mesra pengguna.0 2.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 . 25 Keberhasilan kerja aras cemerlang (excellence) berteraskan pengetahuan. pengurusan dan pentadbiran yang berkualiti di peringkat sekolah FOKUS 1. usaha dan semangat sepasukan. PPD ke sekolah sama ada melalui kursus. JPN ke PPD.5 3.4. guru di sekolah sebagai penyampai maklumat kepada murid 29 Contoh inovasi seperti engkabang. pertukaran idea. taklimat dsb.5 2. STRATEGI Pemantapan sistem penyampaian di peringkat sekolah. pandangan dan maklumat antara guru. ISU UTAMA 1. guru-guru yang dilatih untuk membantu menyebar luas maklumat.  Mengamalkan prinsip kerja X-PLUS25  Mematuhi prosedur SOP26 27  Menyediakan rangkaian fizikal dan 28 sumber manusia yang cekap dan mesra pelanggan.GPK HEM. PELAN TINDAKAN  Menyelaras dan memantau sistem pengurusan data dan maklumat.0 22 23 Mahir dalam mengurus tugas dengan cepat dan tepat Mendatangkan hasil atau mencapai objektif / matlamat / sasaran 24 Cara atau kaedah menyampaikan maklumat kepada penerima misalnya maklumat penting (seperti KSSR / LINUS/PROTIM dan Pekeliling ikhtisas) daripada KPM ke JPN. 28 Guru Besar.

Tahun Sekolah 2011 30 2012 33 2013 35 2014 36 2015 40 KPI 10 Bilangan staf yang bermasalah berkurangan Tahun 2010 Sekolah 4 2011 3 Peratus Staf yang bermasalah 2012 2013 2014 2 2 1 2015 0 30 31 Amanah.1 Masih terdapat staf yang tidak mematuhi 32 kod etika . 41 Data daripada staf yang diberi bimbingan dan kaunseling. peraturan 34 perkhidmatan dan peraturan 35 kewangan yang berkuat kuasa STRATEGI Pematuhan kod etika. 38 Perlu ada data tentang rekod guru diberi teguran 39 Perlu ada data tentang rekod guru diambil tindakan tatatertib 40 Bilangan staf yang LNPT kurang daripada 80%. 36 Perlu ada data tentang rekod disiplin staf 37 Perlu ada data tentang rekod guru dibimbing. prosedur kewangan 13 . KPI PELAKSANA OUTPUT KPI 9 Bilangan guru dan staf 40 sokongan Sekolah OUTCOME KPI 10 Bilangan guru 41 dan staf sokongan yang 42 bermasalah berkurangan. 35 Prosedur kewangan yang perlu dipatuhi.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 . peraturan pekhidmatan dan peraturan kewangan dalam kalangan staf 36 PELAN TINDAKAN  Memberi taklimat serta khidmat bimbingan dan 37 kaunseling kepada staf yang memerlukannya. arahan keselamatan.2015 TERAS 1 MATLAMAT 1 MENINGKATKAN KUALITI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN Kepimpinan. perintah am. cekap dan bersih Sedia bertanggungjawab ke atas segala keputusan yang dibuat serta sudi mengakui kesilapan dan menerima teguran dan tindakan tatatertib. kenaikan pangkat.  Mengambil tindakan 39 tatatertib yang sewajarnya. pengurusan dan pentadbiran yang berkualiti di peringkat sekolah FOKUS 1.  Memberi peringatan dan 38 teguran yang berkala . perintah am. peraturan perkhidmatan. 32 Panduan berupa satu standard tingkah laku yang mengawal tingkah laku staf profesional 33 Peraturan-peraturan tentang lantikan.5.5 Memperkukuh 30 integriti dan 31 akauntabiliti ISU UTAMA 1. kelakuan dan tatatertib untuk penjawat awam 34 Tatakelakuan dan larangan dalam perkhidmatan awam. perintah 33 am . TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) KPI 9 Bilangan guru dan staf sokongan menghadiri aktiviti peningkatan kualiti perkhidmatan berunsurkan integriti dan akauntabiliti. 42 Menyalahi kod etika.

TERAS 2 MEMBANGUNKAN MODAL INSAN 14 .

berdisiplin dan bersatu padu. bahagian dan negeri amat memerlukan kerjasama dan sokongan padu semua pihak merancang serta melaksanakan program yang relevan dan berfokus di semua peringkat. Semangat kesepaduan adalah faktor penentu kejayaan dalam merealisasikan hasrat sekolah untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pencapaian murid. dan mengamalkan nilai-nilai murni adalah tidak mencukupi. berusaha dan meneruskan semangat gigih untuk mencapai indikator-indikator pencapaian yang ditetapkan dalam teras ini. 15 . akhlak dan jati diri bagi melahirkan warganegara yang dinamik. Usaha untuk membangunkan modal insan setakat yang berpengetahuan.2015 TERAS 2 MATLAMAT 2 MEMBANGUNKAN MODAL INSAN Semua murid berilmu. Tuntutan semasa memerlukan kita melahirkan insan yang berperwatakan unggul untuk mendukung cita-cita negara dalam menyediakan kepimpinan yang utuh. berkemahiran. warga pendidik tidak harus berpuas hati dengan pencapaian yang sedia ada malah sentiasa berfikir. integrasi untuk perpaduan serta usaha memperkukuh aspek disiplin. berdaya saing dan berperwatakan unggul Usaha pembangunan modal insan haruslah dijadikan fokus utama dalam perancangan strategik di semua peringkat Jabatan Pelajaran Sarawak terutamanya di peringkat di akar umbi iaitu di peringkat sekolah. Kesemua ini menghasrati insan yang dibangunkan adalah kompeten dalam sains dan teknologi. Sasaran sekolah untuk meningkatkan peratus kelulusan dan kecemerlangan murid dalam peperiksaan awam serta pencapaian murid dalam bidang kokurikulum dan sukan di peringkat zon. kreatif serta mempunyai nilai kebolehpasaran dan berdaya saing di persada global. Tumpuan akan kepada pembentukan perwatakan murid melalui penerapan nilai patriotisme. sahsiah. Pembangunan modal insan peringkat sekolah sepanjang tempoh 20112015 memfokus kepada usaha memupuk keupayaan menguasai ilmu pengetahuan. Dalam usaha membangunkan modal insan yang cemerlang. kemahiran dan kompetensi. daerah. inovatif.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 . berkemahiran.

superficial reading). berdaya saing dan berperwatakan unggul KPI OUTPUT KPI 14 43 FOKUS 2. membaca ekstensif (extensive reading) iaitu membaca secara luas sekadar untuk memahami isi yang penting. outical reading dan reading for ideas) 45 16 . membaca intensif (intensif reading : close reading.1 Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan ISU UTAMA 2.. Budding Reader. program galakan membaca peringkat sekolah / PPD.2015 TERAS 2 MATLAMAT 2 MEMBANGUNKAN MODAL INSAN Semua murid berilmu.penting saja dari bahan bacaan yang dibaca (survey reading.1.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 . Jienis membaca boleh terbahagi kepada membaca dalam hati (silent reading) membaca nyaring atau membaca bersuara (oral reading or aloud reading). skimming.1 Amalan membaca dalam kalangan murid kurang dibudayakan STRATEGI PELAN TINDAKAN PELAKSANA OUTCOME KPI 15 Purata buku dibaca oleh seorang murid setahun adalah 35 buah buku TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) Pemupukan  Memantapkan 44 budaya membaca program sedia ada serta pelaksanaan pelbagai program galakan membaca 45 Guru Besar Semua PK Semua Guru Bilangan Program galakan membaca  Pemantauan berterusan  Perbanyakkan bahan bacaan KPI 14 Bilangan program galakan membaca di peringkat sekolah Sasaran : Sekurang-kurangnya 4 program / aktiviti setiap tahun KPI 15 Purata buku dibaca oleh seorang murid setahun Sasaran : Sekolah : 35 buah buku Peringkat Sekolah Purata buku dibaca oleh seorang murid setahun 2010 35 2011 40 2012 48 2013 52 2014 55 2015 60 Tahun Sekolah 2011 1 2012 3 2013 4 2014 4 2015 4 43 44 Purata buku dibaca oleh seorang murid setahun ialah 7 buah buku (Laporan PIPP Disember 2010) Pelaksanaan Program Nilam wajib di sekolah Program NILAM. berkemahiran. Safari Membaca. reading for understanding.

Setiap pelajar dikehendaki mengikuti aktiviti sukan pilihan masing-masing selama 90 minit seminggu bagi sekolah menengah dan 60 minit bagi sekolah rendah. kursus kepimpinan kelab & persatuan.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 . karnival kebudayaan dan kesenian. 49 4598 orang jurulatih 50 Tiga tempat terbaik (Johan. 1Sukan’ mewajibkan setiap pelajar mengikuti sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan. sukan dan permainan serta badan beruniform Tahun Sekolah Bidang Kelab & Persatuan Sukan & Permainan Badan beruniform 2011 280 280 280 2012 296 296 296 2013 310 310 310 2014 312 312 312 2015 325 325 325 KPI 17 Pencapaian cemerlang sukan Pengiktirafan Peringkat Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan murid dalam bidang kokurikulum dan Bidang Kokurikulum (Tiga Tempat Terbaik) Sukan (Tiga Tempat Terbaik) 2011 2 1 1 4 1 1 Bilangan Murid Diiktiraf 2012 2013 2014 4 6 8 1 1 1 1 1 1 6 8 10 1 1 1 1 1 1 2015 10 1 1 12 1 1 46 47 Enam fokus utama (perkhemahan bersepadu. berkemahiran.2. karnival BM. Tempat Ketiga) 17 .2 ISU UTAMA STRATEGI  Peningkatan penyertaan murid dalam pelbagai aktiviti kokurikulum dan sukan  Peningkatan tahap pelbagai jenis kemahiran (hard and soft skills) dalam kalangan murid PELAN TINDAKAN  Melaksanan dasar ‟1Murid 48 1Sukan‟  Meningkatkan kemahiran kejurulatihan guru  Meningkatkan kualiti dan menambah bilangan 49 jurulatih yang bertauliah  Memupuk kemahiran (hard and soft skills) merentas kokurikulum dan sukan. sukan dan permainan serta pasukan badan beruniform 50 FOKUS 2. Karnival BI dan karnival kelab persatuan) Pencapaian kokurikulum 2011 di peringkat kebangsaan ialah 6 johan.2015 TERAS 2 MATLAMAT 2 MEMBANGUNKAN MODAL INSAN Semua murid berilmu.1 Penyertaan Memantapkan murid dalam program pelbagai aktiviti kokurikulum 46 kokurikulum dan sukan dan sukan belum mencapai tahap 47 cemerlang KPI 16 Setiap murid sekurang-kurangnya menyertai satu aktiviti dalam setiap bidang iaitu kelab dan persatuan. PELAKSANA Guru Besar Semua PK Semua Guru Semua Staf Sokongan OUTCOME KPI 17 Pencapaian cemerlang murid dalam bidang kokurikulum dan sukan TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) 2. Pencapaian antarabangsa hanya 1 naib johan. 5 naib johan dan 1 tempat ketiga. 48 Dasar ‘1Murid. Naib Johan. berdaya saing dan berperwatakan unggul KPI OUTPUT KPI 16 Setiap murid sekurangkurangnya menyertai satu aktiviti dalam setiap bidang iaitu kelab dan persatuan.

1 Masih ada murid terlibat dalam kes-kes disiplin 52 di sekolah STRATEGI Pemerkasaan 53 sistem disiplin sekolah yang lebih mantap dan komprehensif PELAN TINDAKAN  Mempergiatkan pelaksanaan pelbagai program/ aktiviti penggubahan tingkah laku positif 54 murid  Memperkasa peranan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah  Pemantapan penerapan nilai-nilai 55 murni melalui program RIMUP  Pengibatan aktif PIBG dan komuniti setempat PELAKSANA Guru Besar Semua PK Guru Disiplin Guru Kaunseling dan Guru Kelas OUTPUT KPI 18 Bilangan 56 aktiviti KPI 18 Bilangan aktiviti pemantauan. berdaya saing dan berperwatakan unggul KPI OUTCOME KPI 19 Peratus murid terlibat dalam kes-kes disiplin berkurangan TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) FOKUS 2. penerapan nilai-nilai murni dan pembentukan tingkah laku positif murid Tahun 2011 2012 2013 Sekolah 2 3 3 2014 3 2015 4 KPI 19 Bilangan kes dan bilangan murid terlibat dalam kes-kes disiplin berkurangan Tahun Sekolah Murid Terlibat Bilangan Kes 2010 15 4 2011 14 4 2012 4 1 2013 0 0 2014 0 0 2015 0 0 51 52 Ada tindakan pemulihan dan pencegahan kes-kes salah laku dan ada usaha membentuk tingkah laku positif Sila rujuk Jadual KPI 28.2015 TERAS 2 MATLAMAT 2 MEMBANGUNKAN MODAL INSAN Semua murid berilmu.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 .3 Meningkatkan tahap disiplin murid secara 51 holistik ISU UTAMA 2.3.8/2001 yang sedia ada serta pengwujudan program pembentukan sahsiah murid yang komprehensif 54 Data pemantauan kes-kes disiplin yang terkini diperlukan dalam penggubahan tingkah laku positif murid 55 Keterangan aktiviti RIMUP di Lampiran 1 56 Sila rujuk contoh seperti pada Lampiran 2 18 . 53 Sistem disiplin berpandukan peraturan dan prosedur yang ditetapkan dalam pekeliling ikhtisas bil. berkemahiran.

TERAS 3 MEMPERKASAKAN SEKOLAH 19 .

GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 . sekolah telah mengambil inisiatif untuk Kualiti guru harus digembleng terus agar guru dapat mengendalikan proses pengajaran dengan lebih berkesan. pelan tindakan dan KPI (31) tersenarai dalam teras ini diberi tumpuan agar program. bermakna dalam kalangan pelajar. 58 keberkesanan pelaksanaan program di sekolah perlu disegera-usahakan. Lantas. Kejayaan guru juga boleh diukur melalui projek-projek inovasi yang dilaksanakan. sementara keberkesanan pembelajaran murid terpantul melalui penilaian di peringkat sekolah mahupun pencapaian murid dalam peperiksaan awam. Kejayaan sekolah juga akan dinilai dari segi usaha pengukuhan iklim dan budaya sekolah. projek dan aktiviti yang berkaitan dengan fokus tersebut dapat dirancang. Hasrat mega Jabatan Pelajaran Sarawak ialah agar sekolah-sekolah yang masih berada dalam kategori band 5. usaha memantap-perkasakan kepemimpinan pentadbir sekolah perlu dimalar-tingkatkan. Iklim dan budaya positif sekolah yang cemerlang menyediakan persekitaran pembelajaran yang sangat kondusif untuk murid. dilaksana.2015 TERAS 3 MATLAMAT 3 MEMPERKASAKAN SEKOLAH Semua Sekolah mencapai sekurang-kurangnya band 4 54 tahun merdekanya Malaysia. Untuk itu. Sila rujuk halaman SKPM 25 20 . Jadinya. band 6 dan band 7 akan berkurangan setiap tahun. program-program penambahbaikan aktiviti kokurikulum dan sukan merupakan agenda penting dalam konteks pembangunan modal insan yang cemerlang. Maka sasaran Jabatan Pelajaran Sarawak tahun 2015 ialah semua sekolah (kecuali sekolah pendidikan khas) sekurang-kurangnya mencapai band 4 dan ke atas dalam kedudukan ranking sekolah di bawah NKRA negara. Selaras dengan usaha itu. Wajar semua sekolah di Sarawak perkasa dan menjadi pilihan ibu bapa dan murid. memantap-jitukan kepimpinan dan hala tuju sekolah. strategi meningkatkan kualiti pengurusan organisasi dan program pendidikan serta pelan-pelan tindakan untuk memastikan Dalam hal ini pihak sekolah menetapkan sasaran supaya sekolah mencapai tahap 3K (keceriaan. kualiti guru harus diukur dari segi keupayaan mereka mencapai tahap pengajaran yang baik dan cemerlang di sekolah demi mewujudkan pembelajaran yang lebih memastikan setiap fokus. Sebagai salah satu petunjuk prestasi utama sekolah. dipantau dan dinilai secara berterusan. 57 58 Sila rujuk jadual KPI pada halaman SKPM 23 KPI 12 dalam SKPM adalah relevan. kebersihan dan keselamatan) yang meningkat setiap tahun. 57 Selain itu. bilangan pemimpin sekolah yang mencapai kepimpinan pada taraf baik dan cemerlang telah ditetapkan .

TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) FOKUS 3.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 .  Melaksanakan ujian setara bagi setiap tahun.1.65 2015 2.1 Peningkatan prestasi akademik Sekolah ISU UTAMA 3.78 2011 2.83 2012 2.  Meningkatkan kemahiran guru dalam membina ítem.72 2013 2. tingkatan dan sekolah secara keseluruhan dalam merangka strategi yang relevan untuk Melaksanakan program berfokus kepada peningkatan pencapaian murid 21 . pengayaan.2015 TERAS 3 MATLAMAT 3 MEMPERKASAKAN SEKOLAH Semua Sekolah mencapai sekurang-kurangnya band 4 KPI OUTPUT KPI 27 Bilangan aktiviti OUTCOME KPI 28 Pencapaian GPS dalam UPSR meningkat.52 59 60 Pencapaian dalam peperiksaan awam Pengurusan maklumat tentang data baseline. menanda kertas dan kualiti penyemakan  Memantapkan program pemulihan. TOV.68 2014 2. kelas.1 Prestasi pencapaian akademik 59 masih kurang cemerlang STRATEGI PELAN TINDAKAN PELAKSANA Guru Besar Semua PK Ketua Panitia Guru MP Teras Thn 6 Peningkatan  Memantapkan pengurusan Head 60 usaha untuk Count dan pengurusan maklumat mencemerlangkan sekolah prestasi  Memastikan SAPS diisi menepati tarikh pencapaian KPM dan data SAPS dimanfaatkan akademik  Melaksanakan program berfokus untuk peningkatan prestasi akademik UPSR. ETR bagi individu murid. pengukuhan KPI 27 Bilangan aktiviti peningkatan prestasi akademik Sasaran : Sekurang-kurangnya 2 aktiviti Tahun Sekolah 2011 3 2012 3 Bilangan aktiviti 2013 2014 3 3 2015 3 KPI 28 Pencapaian GPS dalam UPSR meningkat Pencapaian di peringkat UPSR GPS 2010 2.

GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 .3 Memanfaatkan Kepakaran guru sumber (GS) ISU UTAMA 3. School Improvement Specialist Coaches untuk membantu guru dalam mata pelajaran yang menyebabkan sekolah terjerumus dalam band 5. menanda kertas dan teknikteknik menjawab soalan KPI 9 Bilangan aktiviti pemanfaatan kepakaran guru sumber KPI 10 Semua guru bimbingan GS mencapai P & P pada taraf baik dan cemerlang meningkat Peringkat Sekolah Pencapaian Guru Bimbingan GC P & P pada taraf cemerlang Sasaran Peratus Pencapaian 2012 2013 2014 2015 40 50 60 70 GS Membantu Guru Sekolah dari Bilangan Aktiviti Pemanfaatan GS segi 2011 2012 2013 2014 2015 Latihan Profesionalisme 1 2 2 2 2 Pemantauan P & P 2 2 2 2 2 Sekolah Perkongsian Amalan P & P 4 8 10 12 14 Terbaik 2011 30 61 62 65% guru cemerlang sahaja.1 Belum semua guru sumber terlibat dalam perkongsian kepakaran untuk manfaat guru 61 lain STRATEGI Pemanfaatan kepakaran guru GS PELAN TINDAKAN  Membantu dalam program SISC 63 dan PLC demi peningkatan profesionalisme guru 62 PELAKSANA JPN PPD Sekolah  GS membantu sekolah-sekolah 64 berdekatan dalam meningkatkan kualiti P & P guru mengikut kepakaran masing-masing  Perkongsian Amalan Terbaik dalam P&P 65  Perkongsian kemahiran membina item.2015 TERAS 3 MATLAMAT 3 MEMPERKASAKAN SEKOLAH Semua Sekolah mencapai sekurang-kurangnya band 4 KPI OUTPUT KPI 9 Bilangan aktiviti pemanfaatan kepakaran guru sumber OUTCOME KPI 10 Semua guru di bawah bimbingan GS mencapai P&P pada taraf baik dan cemerlang TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) FOKUS 3.3. menambah baik kaedah pengajaran dalam bilik darjah adalah cara terbaik meningkatkan pencapaian pelajar 22 . 6 & 7 63 Program Learning Communities yang member tumpuan kepada Lesson study 64 Menggunakan waktu bebas P & P melawat sekolah berdekatan untuk membantu guru dalam P & P (misalnya GC Sains membantu guru Sains) 65 Berdasarkan sistem sekolah terbaik di dunia.

TERAS 4 MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN 23 .

pusat akses.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 – 2016) TERAS 4 MATLAMAT 4 MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN Semua sekolah dan murid mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang Gerakan Menjulangi Sarawak (GeMS) (2011-2015) menuntut SK Spaoh merapatkan jurang pendidikan yang masih wujud di peringkat sekolah. semua guru dan staf sokongan memikirkan strategi untuk merangka pelan-pelan Usaha merapatkan pencapaian antara murid sentiasa diberi keutamaan. keluarga dan komuniti. bantuan kementerian dalam menyediakan makmal komputer. Dalam usaha merapatkan jurang pendidikan dalam aspek Selain itu. Sekolah akan memastikan warga pendidik di setiap peringkat merangka pelan tindakan strategik yang ditetapkan dalam Program MaCS dilaksanakan berdasarkan analisis keperluan di semua peringkat. 24 . Dalam tempoh 2011-2015. jurang digital serta jurang pencapaian antara murid di sekolah . pihak sekolah akan meneruskan memohon projek-projek pembangunan agar semua murid dapat menikmati kemudahan asas yang mencukupi di sekolah. yang ditetapkan dalam teras ini. kemudahan infrastruktur fizikal. tindakan yang relevan bagi merapatkan jurang pendidikan seperti jurang infrastruktur fizikal. sekolah akan memperbanyak program motivasi serta menjalinkan permuafakatan antara warga sekolah. menambah bilangan komputer dan merangkaikan sekolah dengan SchoolNet berjalur lebar serta One Bestarinet akan diteruskan. Bagi mengurangkan kadar keciciran di sekolah. strategi-strategi yang sedia ada dan pelan-pelan tindakan yang baru akan diusahakan untuk memantapkan lagi pelaksanaan pentaksiran dan penilaian. sistem penyampaian alternatif mengikut kebolehan murid serta mempereratkan kerjasama dengan agensi luar dalam merealisasikan 14 KPI Dalam usaha memastikan semua murid dan guru menikmati kemudahan ICT dan capaian internet di sekolah.

padang untuk bersukan dsb. STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI OUTPUT OUTCOME KPI 1 Bilangan KPI 2 projek Bilangan projek pembangunan di sekolah yang disediakan kemudahan 70 asas bertambah TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) FOKUS 4. kerusi dan meja. projek siap.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 – 2016) TERAS 4 MATLAMAT 4 MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN Semua sekolah dan murid mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang ISU UTAMA 4.1 Pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas pendidikan di sekolah masih belum memenuhi keperluan sebenar. 25 .1 Membangunkan infrastruktur dan kemudahan 66 asas pendidikan yang mencukupi PELAKSANA JPN PPD Sekolah Penambahbaikan  Merancang dan 67 68 pembangunan melaksanakan projek infrastruktur fizikal infrastruktur dan kemudahan dan kemudahan asas yang mencukupi asas pendidikan mengikut piawai KPM 69  Pemantauan berkala 66 67 Kemudahan berasaskan keperluan kurikulum seperti bilik darjah untuk P & P. gentian dan naik taraf serta projek bekalan air dan elektrik 68 Data lengkap dan terkini tentang jumlah projek dirancang. Data lengkap dan terkini tentang jumlah sekolah yang memerlukan projek pembangunan baru. projek ditangguh. projek dalam pembinaan. projek terbengkalai (jika ada) 69 Pemantauan berpandukan spesifikasi dan mengikut jadual pelaksanaan 70 Sekolah yang ada bekalan air dan elektrik. dewan untuk perhimpunan / aktiviti PJ & PK.1.

kapasiti Pondok / Bangsal Tandas Murid Tandas Guru Bilik KH Bilik Sains Stor Tempat Letak Kereta Dewan Sekolah Tapak Pelupusan Sampah Kelas KKPI Bilik BMK Bilik Doktor Muda Tandas / Bilik Mandi Asrama Taman / Keceriaan sekolah Bilangan Projek mengikut Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 3 1 1 2 5 2 60 60 60 120 120 120 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 4 2 1 1 1 4 2 1 1 1 4 2 1 1 1 4 2 KPI 2 Bilangan projek yang disediakan kemudahan asas bertambah di sekolah berdasarkan keperluan sekolah.KPI 1 Bilangan projek pembangunan untuk pendidikan (RM Ke-10/11) Projek Kawasan Jenis Projek Bilik Darjah Bilik Pra Sekolah Rumah Guru Asrama . Kategori Sekolah 2010 5 71 2011 5 2012 31 2013 26 2014 23 2015 23 Sekolah Sekolah 71 Data emis 26 .

PROTIM . 2012 % Bil.1 Keciciran murid masih berlaku STRATEGI Pengurangan keciciran dalam kalangan murid PELAN TINDAKAN PELAKSANA Sekolah  Merancang dan melaksanakan program pendidikan mengikut keperluan murid 73 seperti LINUS.2.2 Mengurangkan 72 keciciran murid ISU UTAMA 4. 2011 % Bil. ibu bapa dan pihak-pihak berkepentingan 27 . serta Pemulihan Biasa dan Khas  Mengadakan program kesedaran 74 kepentingan pendidikan dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan dan NGO yang berkaitan KPI 5 Bilangan program untuk mengurangkan keciciran murid 2011 2 2012 2 2013 2 2014 2 2015 2 KPI 6 Bilangan (Peratus) murid cicir berkurangan Peringkat Sekolah Jumlah murid - Tahun Sekolah Lokasi Bil.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 – 2016) TERAS 4 MATLAMAT 4 MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN Semua sekolah dan murid mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang KPI OUTPUT KPI 5 Bilangan program bertambah OUTCOME KPI 6 Bilangan (peratus) murid cicir berkurangan TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) FOKUS 4. Program pemulihan 3M (sekolah rendah) 74 Program-program menekankan kepentingan pendidikan kepada murid. 2013 % Bil. 2014 % Bil. 2015 % 72 73 Murid yang keluar dari sistem pendidikan.

28 . luar bandar dan pedalaman STRATEGI Pemantapan program untuk merapatkan jurang pencapaian akademik murid PELAN TINDAKAN  Merancang dan melaksanakan program untuk merapatkan jurang pencapaian murid dalam bidang akademik  Merancang dan melaksanakan program lawatan sambil belajar KPI OUTPUT KPI 9 Bilangan program Sekolah OUTCOME KPI 10 Jurang pencapaian akademik antara murid dapat dikurangkan.3 Merapatkan jurang pencapaian 75 murid PELAKSANA KPI 9 Bilangan program untuk merapatkan jurang pencapaian murid Tahun Sekolah 2011 2 2012 2 2013 2 2014 2 2015 2 KPI 10 Jurang pencapaian antara murid bandar dengan murid luar bandar Peperiksaan Lokasi Awam UPSR Luar Bandar Kategori 2010 A Peratus Pencapaian Akademik 2011 2012 2013 2014 2015 75 76 Perbezaan atau ketidakseimbangan pencapaian antara murid Sila rujuk data Tahun 2010 pada jadual KPI 10.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 – 2016) TERAS 4 MATLAMAT 4 MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN Semua sekolah dan murid mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang ISU UTAMA 4. TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) FOKUS 4.3.1 Masih terdapat jurang 76 pencapaian antara murid di bandar.

Disleksia. Autisme. Cerebral palsy) Satu proses Peratus pencapaian murid mengambilkira semua murid kategori masalah penglihatan dan pendengaran (murid Masalah Penglihatan dan Pendengaran WAJIB menduduki peperiksaan. ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder). Manakala bagi murid Masalah Pembelajaran hanya berdasarkan jumlah yg berdaftar untuk menduduki peperiksaan (murid Masalah Pembelajaran TIDAK WAJIB menduduki peperiksaan] 79 29 .GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 – 2016) TERAS 4 MATLAMAT 4 MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN Semua sekolah dan murid mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang ISU UTAMA STRATEGI Pemantapan program pendidikan bagi murid kelainan upaya dan murid berkeperluan khas PELAN TINDAKAN  Memperluaskan kelas pendidikan khas bagi murid 77 berkeperluan khas  Memantapkan program 78 pendidikan khas inklusif  Menghasilkan kaedah penilaian yang diiktiraf KPI 12 Pencapaian murid berkeperluan khas bertambah baik KPI OUTPUT KPI 11 Bilangan program OUTCOME KPI 12 Pencapaian murid berkeperluan khas bertambah 79 baik TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) FOKUS PELAKSANA Sekolah KPI 11 Bilangan program untuk meningkatkan pencapaian murid OKU dan murid berkeperluan khas Sasaran : Sekurang-kurangnya 2 aktiviti di setiap peringkat Tahun Sekolah 2011 2 2012 2 2013 2 2014 2 2015 2 Peringkat sekolah UPSR Lokasi Peratus Pencapaian Akademik Murid OKU 2011 2012 2013 2014 2015 0 1 1 2 2 77 78 Pendidikan untuk murid-murid berkeperluan khas (Contoh : Sindrom Down. Epilepsi.

GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 – 2016) TERAS 4 MATLAMAT 4 MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN Semua sekolah dan murid mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang ISU UTAMA STRATEGI Pemantapan program untuk merapatkan jurang pencapaian kokurikulum dan sukan murid PELAN TINDAKAN  Merancang dan melaksanakan program untuk merapatkan jurang pencapaian murid dalam bidang kokurikulum dan sukan KPI OUTPUT KPI 13 Bilangan program OUTCOME KPI 14 Jurang pencapaian kokurikulum antara murid disekolah dirapatkan TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) FOKUS PELAKSANA Sekolah KPI 13 Bilangan program untuk merapatkan jurang pencapaian kokurikulum dan sukan murid Sasaran : Sekurang-kurangnya 2 aktiviti di sekolah 2011 2 2012 2 2013 2 2014 2 2015 2 KPI 14 Jurang pencapaian kokurikulum (kebangsaan dan antarabangsa) antara murid di bandar dengan murid di luar bandar dirapatkan Tahun Sekolah Pencapaian Dalam Bidang Kokurikulum (3 Tempat Terbaik) Sukan (3 Tempat Terbaik) Peringkat sekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Lokasi Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar 2011 2 0 6 5 30 1 102 11 Bilangan Murid 2012 2013 2014 3 3 4 1 2 3 7 8 9 6 7 8 31 32 33 5 10 15 103 104 105 21 31 41 2015 5 4 10 9 34 20 106 51 30 .

TERAS 5 MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN 31 .

Dalam teras ini. memantapkan pedagogi dan penilaian pembelajaran dan pengajaran serta mendokumentasikan amalan-amalan terbaik dalam pembelajaran dan pengajaran. segala maklumat terkini berhubung dengan kerjaya dan Cabaran untuk memastikan profesion keguruan dihormati sesuai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan dalam pembinaan generasi masa depan menuntut peranan guru sebagai agen perubahan serta sumber inspirasi untuk meningkatkan kualiti pendidikan. 32 . Memantapkan kerjaya guru dalam usaha memartabatkan profesionalisme guru perlu diteruskan.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 – 2015 TERAS 5 MATLAMAT 5 MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Semua Guru Memberi Pendidikan Yang Terbaik Usaha peningkatan kualiti guru juga akan dibuat melalui pelan-pelan tindakan seperti merancang dan melaksanakan aktiviti peningkatan profesionalisme guru. usaha memartabatkan profesion keguruan bertumpu kepada program dan aktiviti memantapkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. kebajikan guru disebar luas. dan sarjana mahupun kedoktoran. kerjaya dan kebajikan guru. Di samping itu. Matlamat teras ini adalah untuk menjadikan profesion keguruan dipandang tinggi melalui 15 KPI dalam mengembleng usaha bagi meningkatkan kualiti. Sebahagian daripada usaha itu ialah mengoptimumkan peluang pembangunan profesionalisme guru untuk meningkatkan kelayakan guru sekurang-kurangnya ke peringkat ijazah di sekolah rendah serta ijazah. Tuntutan semasa masyarakat tidak setakat melihat keupayaan guru dari segi keilmuan yang tinggi dan kemahiran yang luas sahaja malahan kemampuan guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran murid melalui kepelbagaian pedagogi khususnya kaedah mengajar inovatif yang memberi impak yang signifikan ke atas pembelajaran murid.

84 Pelaporan pelaksanaan latihan dalam perkhidmatan di peringkat sekolah.1 Memantapkan Tahap 80 kualiti semua profesionalisme 81 guru sebahagian guru masih belum mantap KPI 5 Bilangan aktiviti pemantapan kualiti guru Sasaran : Sekurang-kurangnya 2 aktiviti setiap sekolah setahun Peringkat Sekolah 2010 Sekolah Aktiviti peningkatan pengetahuan guru Amalan P & P terbaik 2 2 2011 2 2 Bilangan aktiviti 2012 2013 2 2 2 2 KPI 6 Bilangan guru mencapai P & P pada taraf baik dan cemerlang meningkat 2014 2 2 2015 2 2 Bilangan Guru 2011* 2012 2013 2014 2015 Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Jumlah dicerap 48 50 50 50 52 Sekolah Cemerlang 10 20 12 24 14 28 16 26 18 34 Baik 38 79 36 72 34 68 32 64 30 57 * Dapatan e-cerap 2011 (menggunakan item penilaian seperti dalam SKPM 2010) Taraf P & P Guru 80 81 Rujuk halaman 34-35 Buku panduan SKPM 2010 penguasaan kandungan kurikulum.gov. keazaman untuk melaksanakan pemantaptan berdasarkan data yang diterjemahkan kepada pelan tindakan yang relevan.moe.1 5.my/sgm 33 . 85 Guru digalakkan membuat penilaian profesionalisme kendiri secara online melalui portal Standard Guru Malaysia. Rujuk Lampiran 2. pedagogi dan penilaian 82 Dilaksanakan berdasarkan prinsip DKA (Desire. pedagogi dan pentaksiran 82 PELAN TINDAKAN  Merancang dan melaksanakan aktiviti peningkatan pengetahuan dan pemahaman 84 kandungan kurikulum  Memantapkan pedagogi dan pentaksiran dalam P & P  Memenuhi keperluan latihan 7 hari berkursus  Mendokumentasikan amalan-amalan P&P terbaik  Penarafan profesionalisme kendiri secara 85 online melalui Portal Standard Guru Malaysia (SGM) 83 PELAKSANA Guru Besar Semua PK Semua Guru KPI OUTPUT KPI 5 Bilangan aktiviti pemantapan kualiti guru OUTCOME KPI 6 Bilangan guru mencapai P & P pada taraf baik dan cemerlang meningkat TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) 5. Knowledge & Action). PPD dan JPN berdasarkan Sistem Pengurusan Latihan Guru (SPLG).1.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 – 2015 TERAS 5 MATLAMAT 5 MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Semua Guru Memberi Pendidikan Yang Terbaik FOKUS ISU UTAMA STRATEGI Pemantapan profesionalisme guru dari segi kandungan kurikulum. 83 Sekolah perlu ada data pencerapan tentang bilangan guru yang masih belum menguasai kandungan mata pelajaran serta kemahiran pedagogi dan penilaian. Guru yang belum mendaftar boleh pergi ke aplikasi dalam talian di alamat http://www.

1 Peluang guru untuk pembangunan kerjaya secara optimum dan berterusan belum mantap STRATEGI  Peluang pembangunan kerjaya dimanfaatkan PELAN TINDAKAN  Melaksanakan sistem laluan kerjaya baru untuk kenaikan pangkat guru secara automatik berasaskan kompetensi dan prestasi tanpa mengira tempoh perkhidmatan dan keperluan PELAKSANA JPN PPD Guru Besar Semua PK Semua Guru OUTPUT KPI 7 Bilangan guru KPI OUTCOME KPI 8 Bilangan guru yang bertambah dalam kelulusan pensiswazahan.2 Memantapkan kerjaya guru ISU UTAMA 5. sarjana dan kedoktoran KPI 9 100% guru yang berkelayakan diberi peluang naik pangkat TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) KPI 7 Bilangan guru menghadiri kursus KDP pensiswazahan.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 – 2015 TERAS 5 MATLAMAT 5 MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Semua Guru Memberi Pendidikan Yang Terbaik FOKUS 5. sarjana Dan Kedoktoran meningkat setiap tahun Peringkat Sekolah 2010 4 0 Bilangan Guru 2011 2012 2013 1 13 15 2 2 3 2014 16 4 2015 17 5 2015 17 5 Sekolah Kelulusan Siswazah Kelulusan Sarjana KPI 9 Guru yang berkelayakan diberi peluang naik pangkat : Sasaran :-100% Peringkat Sekolah 2010 Sekolah 2011 Bilangan Guru 2012 2013 2014 2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% 34 .2. sarjana dan kedoktoran Peringkat Sekolah Sekolah Hadir kursus siswazah Hadir kursus Sarjana 2010 4 0 2011 1 2 Bilangan Guru 2012 2013 2014 13 15 16 2 3 4 KPI 8 Bilangan guru yang bertambah dalam kelulusan pensiswazahan.

TERAS 6 MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN 35 .

kokurikulum dan sukan adalah fokus utama Jabatan Pelajaran Sarawak dalam tempoh 2011-2015. tanggungjawab dan komitmen masing-masing untuk merangka strategi dan melaksanakan pelan tindakan yang relevan untuk mencapai KPI yang dipersetujui bersama. Dengan pendekatan.22%) sekolah rendah dan 4 (2. Di Sarawak. Dokumen kontrak ini adalah perjanjian antara JPN dan PPD serta PPD dan sekolah tentang Dalam usaha menambah baik kedudukan ranking sekolah khususnya menambah bilangan sekolah band 1 dan band 2 di bawah bidang keberhasilan utama negara (NKRA). sebanyak 142 (11. diiktiraf sebagai sekolah berprestasi tinggi (SBT) di Sarawak. bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai sekolah berprestasi tinggi (SBT) terhad kepada dua buah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah. Jabatan Pelajaran Sarawak akan melaksanakan dokumen kontrak antara JPN dan PPD serta PPD dan sekolah bagi meningkatkan bilangan sekolah band 1 dan 2 serta bilangan sekolah berprestasi tinggi (SBT) dalam tempoh 2011-2015.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 – 2015 TERAS 6 MATLAMAT 6 Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan Semua sekolah menunjukkan peningkatan ranking Salah satu matlamat utama GeMS ialah melonjakkan kuantiti dan kualiti pencapaian murid di sekolah.17%) sekolah menengah tersenarai dalam kategori sekolah band 1 dan band 2 pada tahun 2010. pencapaian sekolah dalam skor komposit perlu meningkat. Data ini menunjukkan bahawa perlu ada peningkatan usaha yang gigih dan komitmen yang lebih tinggi untuk menambah bilangan sekolah dalam kategori band 1 dan band 2. peranan. diharapkan sekolah-sekolah terpilih dalam senarai pendek dapat Pada tahun 2010 juga. Bagi melonjakkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan di Sarawak. dasar Jabatan Pelajaran Sarawak adalah untuk mengadakan pendekatan. piawaian dan penanda aras yang dikenal pasti. 36 . piawaian dan penanda aras yang lebih tepat serta bersesuaian dengan ciri dan keperluan sekolah yang sedia ada. Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dalam bidang akademik.

GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 – 2015 TERAS 6 MATLAMAT 6 Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan Semua sekolah menunjukkan peningkatan ranking KPI OUTPUT KPI 8 Bilangan guru melaksanakan projek inovasi bertambah OUTCOME KPI 9 Semua guru projek inovasi mencapai P & P pada taraf cemerlang TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) FOKUS 6.1 Membudayakan kajian tindakan dalam kalangan guru ISU UTAMA 6.1 Kurang penghasilan projek inovasi dalam kalangan guru STRATEGI  Pelaksanaan kajian tindakan  Pembudayaan amalan kreatif dan inovatif dalam kalangan guru  Pelaksanaan program untuk mempromosikan penghasilan projek inovasi PELAN TINDAKAN  Perkongsian amalan terbaik  Kursus / Bengkel/ Seminar / Konvensyen / pameran  Pertandingan (peringkat negeri daerah dan sekolah)  Pencerapan berterusan ke atas P & P KPI 9 PELAKSANA Guru Besar Semua PK Semua Guru KPI 8 Bilangan guru melaksanakan projek inovasi bertambah Bilangan guru Menghasilkan Projek Inovasi 2011 2012 2013 2014 2015 6 10 14 18 22 Bilangan guru mencapai P & P pada taraf cemerlang dan baik meningkat Pengiktirafan Cemerlang 2010 2 2011 6 2012 10 2013 14 2014 18 2015 22 Kategori Sekolah 2010 2 Peringkat Sekolah 37 .1.

2.2 Melonjakkan ranking sekolah ISU UTAMA 6.1 Sekolah masih tersenarai dalam band 86 3 STRATEGI Peningkatan pencapaian skor komposit sekolah dalam 88 band 2 . 87 PELAN TINDAKAN Melaksanakan SEP bagi meningkatkan prestasi 90 sekolah untuk mencapai skor komposit 75% (band 2). 2. 89 School Enhancement Programmes 90 Berpandukan pencapaian skor komposit sekolah rendah dan menengah dalam band 1 & 2 tahun 2010 38 .GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 – 2015 TERAS 6 MATLAMAT 6 Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan Semua sekolah menunjukkan peningkatan ranking KPI OUTPUT KPI 1 Semua dokumen kontrak dipatuhi OUTCOME KPI 2 Peningkatan ranking sekolah dalam band 1 & 2 TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) FOKUS 6. 3 & 4 dan tambahkan bilangan sekolah band 1 & 2 88 Kekalkan / tingkatkan band 2 & tingkatkan ranking. 89 PELAKSANA JPN PPD Sekolah KPI 1 Semua dokumen kontrak dipatuhi Dokumen Sasaran dokumen kontrak dipatuhi setiap tahun Kontrak 2011 2012 2013 2014 2015 Sekolah 2 2 2 2 2 KPI 2 Bilangan Sekolah band 1 dan 2 yang perlu dicapai Pencapaian Sasaran setiap tahun Sekolah 2010 2011 2012 2013 2014 Band 1 1 Sekolah Band 2 1 1 Band 3 1 1 2015 1 86 87 Pencapaian 2010 : SR : band 1(15) & band 2(157). SM : band 1(2) & band 2(2) Tingkatkan ranking sekolah dalam band 1.

kemenjadian murid (akademik. Kebitaraan boleh diusahakan untuk iklim pendidikan. kokurikulum) Kejayaan akademik. 93 Berpandukan bilangan sekolah band 1(SR: 15.3. amalan budaya.1 Sekolah belum mengenal pasti niche area (kebitaraan) STRATEGI Sekolah perlu ada niche area (kebitaraan) PELAN TINDAKAN  Memantapkan bidang tertentu untuk niche area masing-masing.3 Sekolah mengenal pasti niche area 91 (kebitaraan) ISU UTAMA 6. kokurikulum dan sukan serta kepimpinan.GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011 – 2015 TERAS 6 MATLAMAT 6 Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan Semua sekolah menunjukkan peningkatan ranking KPI OUTPUT KPI 10 Sekolah melaksanakan niche area (kebitaraan) OUTCOME KPI 11 Kebitaraan sekolah menghasilkan 92 kejayaan TAHUN PENCAPAIAN Setiap tahun (2011-2015) FOKUS 6. SM:2) dan band 2 (SR: 127. SM:2) 39 .  Mengadakan jaringan dengan agensi luar PELAKSANA Guru Besar Semua PK Semua Guru dan Staf Sokongan KPI 10 Sekolah melaksanakan niche area (kebitaraan) Sasaran : Satu kebitaraan Bidang Ko-Akademik TOV93 2010 1 2011 1 Bilangan kebitaraan 2012 2013 2014 2 2 2 2015 2 KPI 11 Sekolah menghasilkan kejayaan melalui niche area (kebitaraan) dalam bidang-bidang yang berkenaan Tahun Bidang 2010 Sekolah Kepemimpinan Pengurusan Kokurikulum Akademik Hal Ehwal murid 1 2011 3 2012 4 Bilangan sekolah 2013 2014 1 5 6 2015 1 7 Tahun Sekolah Sasaran dibuat berpandukan bilangan sekolah band 1 & 2 91 92 Program unik yang mendatangkan impak. pengurusan.

Proses Pengurusan Strategik GeMS Buat Audit Luaran Bangunkan Visi dan Misi Tentukan Objektif jangka panjang Nilai dan Pilih Strategi Laksanakan Strategi Isu Utama Laksanakan Strategi Pelan Tindakan Ukur dan Nilai Pencapaian Buat Audit Dalaman Strategi Pembentukan 40 Strategi Pelaksanaan Strategi Penilaian .

JADUAL PELAKSANAAN GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011-2015 TAHUN 2011 14-15 Julai 2011 28 Oktober 2011 4-18 November 2011 14-16 Disember 2011 17-31 Disember 2011 17-31 Disember 2011 : : : : : : Mesyuarat Pertama Penyemakan Perancangan Strategik Jabatan Mesyuarat Kedua Penyemakan Perancangan Strategik Jabatan Mesyuarat Pemurnian Perancangan Strategik Jabatan Bersama YDP PPSMS dan MGBS Mesyuarat Penyelarasan Perancangan Strategik Bersama PPD Pemantapan Program GeMS dan Pelan Tindakan GeMS 2011-2015 Penggubalan GeMS Peringkat PPD 41 .

29 Jun 2012 29 Jun 2012 2 Julai 2012 .30 Disember 2012 : .30 Jun 2012 Januari 2012 Februari 2012 29 Februari 2012 .31 Disember 2012 2 Julai 2012 .31 Disember 2012 2 Ogos 2012 6 Ogos 2012-24 Ogos 2012 18 Disember 2012 : : : : : : : : : : : : : Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Negeri Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat PPD Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Sekolah Penggubalan Instrumen Pemantauan GeMS 2011-2015 Mesyuarat Prapemantauan Pemantauan dan pelaporan GeMS 2011-2015 Mesyuarat Pelaporan Prestasi Pelaksanaan GeMS Jun 2012 Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Negeri Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat PPD Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Sekolah Mesyuarat Prapemantauan Pemantauan dan pelaporan GeMS 2011-2015 Mesyuarat Penilaian Pelaksanaan dan Kajian Semula Pelan Tindakan GeMS 2011-2015 Bersama PPD Pemantapan Pelan Tindakan dan Instrumen Pemantauan GeMS 2011-2015 42 19 .31 Disember 2012 2 Julai 2012 .30 Jun 2012 3 Januari 2012 .30 Jun 2012 30 Januari 2012 .JADUAL PELAKSANAAN GERAKAN MENJULANGI SARAWAK (GeMS) 2011-2015 TAHUN 2012 3 Januari 2012 .

31 Disember 2013 : 43 .28 Jun 2013 28 Jun 2013 2 Julai 2013 -31 Disember 2013 2 Julai 2013 -31 Disember 2013 2 Julai 2013 -31 Disember 2013 2 Ogos 2013 6 Ogos 2013-23 Ogos 2013 18 Disember 2013 : : : : : : : : : : : : Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Negeri Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat PPD Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Sekolah Mesyuarat Prapemantauan Pemantauan dan pelaporan GeMS 2011-2015 Mesyuarat Pelaporan Prestasi Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Negeri Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat PPD Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Sekolah Mesyuarat Prapemantauan Pemantauan dan pelaporan GeMS 2011-2015 Mesyuarat Penilaian Pelaksanaan dan Kajian Semula Pelan Tindakan GeMS 2011-2015 Bersama PPD Pemantapan Pelan Tindakan dan Instrumen Pemantauan GeMS 2011-2015 19 .JADUAL PELAKSANAAN GERAKAN MEMPERKASAKAN SEKOLAH SARAWAK (GeMS) 2011-2015 TAHUN 2013 3 Januari 2013 -28 Jun 2013 3 Januari 2013 -28 Jun 2013 3 Januari 2013 -28 Jun 2013 Februari 2013 28 Februari 2013 .

JADUAL PELAKSANAAN GERAKAN MEMPERKASAKAN SEKOLAH SARAWAK (GeMS) 2011-2015 TAHUN 2014 6 Januari 2014 -27 Jun 2014 6 Januari 2014 -27 Jun 2014 6 Januari 2014 -27 Jun 2014 Februari 2014 24 Februari 2014 .31 Disember 2014 : 44 .23 Jun 2014 1 Julai 2014 2 Julai 2014 -31 Disember 2014 2 Julai 2014 -31 Disember 2014 2 Julai 2014 -31 Disember 2014 1 Ogos 2014 6 Ogos 2014-22 Ogos 2014 18 Disember 2014 : : : : : : : : : : : : Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Negeri Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat PPD Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Sekolah Mesyuarat Prapemantauan Pemantauan dan pelaporan GeMS 2011-2015 Mesyuarat Pelaporan Prestasi Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Negeri Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat PPD Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Sekolah Mesyuarat Prapemantauan Pemantauan dan pelaporan GeMS 2011-2015 Mesyuarat Penilaian Pelaksanaan dan Kajian Semula Pelan Tindakan GeMS 2011-2015 Bersama PPD Pemantapan Pelan Tindakan dan Instrumen Pemantauan GeMS 2011-2015 19 .

JADUAL PELAKSANAAN GERAKAN MEMPERKASAKAN SEKOLAH SARAWAK (GeMS) 2011-2015 TAHUN 2015 5 Januari 2015 -30 Jun 2015 5 Januari 2015 -30 Jun 2015 5 Januari 2015 -30 Jun 2015 Februari 2015 23 Februari 2015 .31 Disember 2015 : 45 .30 Jun 2015 1 Julai 2015 2 Julai 2015 -31 Disember 2015 2 Julai 2015 -31 Disember 2015 2 Julai 2015 -31 Disember 2015 3 Ogos 2015 10 Ogos 2015-28 Ogos 2015 18 Disember 2015 : : : : : : : : : : : : Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Negeri Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat PPD Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Sekolah Mesyuarat Prapemantauan Pemantauan dan pelaporan GeMS 2011-2015 Mesyuarat Pelaporan Prestasi Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Negeri Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat PPD Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Sekolah Mesyuarat Prapemantauan Pemantauan dan pelaporan GeMS 2011-2015 Mesyuarat Penilaian Pelaksanaan dan Kajian Semula Pelan Tindakan GeMS 2011-2015 Bersama PPD Pemantapan Pelan Tindakan dan Instrumen Pemantauan GeMS 2011-2015 21 .

CARTA GANTT GERAKAN MEMPERKASAKAN SEKOLAH SARAWAK ( GeMS ) 2011-2015 TAHUN 2015 Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Negeri Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat PPD Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Sekolah Mesyuarat Prapemantauan Pemantauan dan pelaporan GeMS 2011-2015 Mesyuarat Pelaporan Prestasi Pelaksanaan GeMS Jun 2015 Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Negeri JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat PPD 9 Pelaksanaan GeMS 2011-2015 Peringkat Sekolah 10 Mesyuarat Prapemantauan 11 12 Pemantauan dan pelaporan GeMS 2011-2015 Mesyuarat Pelaporan Prestasi Pelaksanaan GeMS Disember 2015 Mesyuarat Penilaian Pelaksanaan dan Kajian Semula Pelan Tindakan GeMS 2011-2015 Bersama PPD Pemantapan Pelan Tindakan dan Instrumen Pemantauan GeMS 2011-2015 13 14 46 .

Jawatankuasa Perancangan Strategik : Gerakan Menjulangi Sarawak (GeMS) 2011-2015 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Guru Besar Penolong Kanan Akademik Mohammad Faizal Bin Ismail Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Semua Guru Semua staf sokongan Jawatankuasa Kecil Urus Setia Dokumentasi/Publisiti Data & Maklumat : : : : Noraini Binti Hj Ali Timah Binti Ahmad Kipli Bin Spawi 47 .

Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin) 2. bukan warganegara dan stateless. menulis. f) Jawatankuasa Penyiasatan Murid Cicir (JPMC) ditubuhkan di peringkat sekolah. contohnya. d) Mengikuti pendidikan alternatif bagi murid-murid yang tidak berpeluang mengikuti pendidikan formal di negara ini terutamanya bagi kanak-kanak dan juga ibu bapa yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang lengkap.Lampiran 1 Keterangan Tentang Program Pengurangan Keciciran Murid: Cadangan tindakan untuk mengurangkan masalah keciciran murid : 1. mengira dan menaakul. Perlu sentiasa memantau dan berusaha mengatasi masalah keciciran dalam kalangan murid di semua peringkat persekolahan seluruh Sarawak. sukan di sekolah sukan dan kemahiran di sekolah teknik dan vokasional. Pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika pembentangan Belanjawan 2012 khususnya berkaitan pemansuhan semua bayaran tambahan di sekolah dan pemberian wang awal persekolahan kepada semua murid merupakan salah satu langkah mengatasi keciciran.membaca. e) Memperbanyakkan program pendidikan yang dapat menarik minat murid mengikuti pengajian seperti dalam bidang kesenian melalui sekolah seni. Usaha kementerian menambah baik penambah baik pendidikan vokasional diharap dapat meningkatkan penyertaan murid dalam sIstem pendidikan. g) Memberi sesi bimbingan dan kaunseling kepada ibu bapa khususnya berkaitan kesedaran akan kepentingan pendidikan kepada anak-anak. pejabat pelajaran daerah. Masalah keciciran murid dalam pembelajaran dapat diatasi dengan pelaksanaan sistem Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) terutamanya dalam menguasai kemahiran 4M -. Kajian terbaru kementerian adalah berkaitan Reaching the Unreached Children’s Student Tracking System yang bertujuan untuk menyediakan data murid tercicir daripada system pendidikan. 8 Julai (Bernama) -. 48 . (BANGI. Umanah. b) Memperkenalkan pelbagai bentuk insentif dan bantuan pendidikan kepada murid. jabatan pelajaran negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membuat siasatan ke atas murid cicir di tempat masing-masing dan menyediakan laporan. Antara langkah-langkah yang diambil: a) Menguatkuasakan pendidikan wajib peringkat sekolah rendah yang mula dilaksanakan sejak tahun 2003 . c) Meningkatkan penyediaan infrastruktur asas kepada murid khususnya yang tinggal di kawasan-kawasan pedalaman dan pulaupulau kecil seperti penyediaan asrama dan juga pengangkutan untuk ke sekolah. Memperkasakan peranan kaunselor di sekolah khususnya program motivasi untuk murid-murid dalam kumpulan risiko tinggi keciciran 3. h) Kementerian juga menjalankan kajian-kajian berkaitan keciciran murid dalam sistem pendidikan negara. bagi murid. warganegara.

Kajian masa depan 4. Patriotisme f. Pentaksiran 4.2 Penilaian semasa pengajaran dan pembelajaran 49 . P & P harus berpandukan standard kurikulum 2. Penerapan elemen merentas kurikulum (EMK)seperti : 3.1 EMK KSSR a. Keusahawan c. Kreativiti dan inovasi b. Sains dan teknologi c.Lampiran 2 Kualiti P & P : 1. EMK sedia ada a. Bahasa b.1 Penilaian berasaskan sekolah 4. Nilai murni e. Pentaksiran mengikut standard prestasi yang ditetapkan dalam setiap mata pelajaran 3. Teknologi maklumat 32. Pendidikan alam sekitar d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful