Formative examination tutorial for internal medicine residents

Veerapong Vattanavanit, M.D. 3rd year Resident, PSU

Be prepare !
All guidelines (esp. Thai version)  Old MCQ sheets  Find your weak points

SAQ, year 2010

SAQ 1

ผู้ป่วยหญิง 40 ปี ปวดศีรษะ มีอาการชัก 3 ชม.ก่อนมารพ.
◦ จงบรรยายความผิดปรกติจาก CT CT brain without and with contrast ◦ จงให้ การวินิจฉัย

SAQ 2

ผู้ป่วยชาย 60 ปี ปวดข้ อนิ ้วเท้ า
◦ จงบรรยาย film ◦ จงให้ การวินิจฉัย

SAQ 3

ชาย 60 ปี ท้ องเสียเรื อรัง ้
◦ จงบรรยายภาพรังสี ◦ จงให้ การวินิจฉัย

SAQ 4

ชาย 40 ปี เป็ น HIV on ARV โรคประจาตัว DM HTN on metformin, HCTZ, hydralazine
◦ จงบรรยายความผิดปรกติที่เห็น ◦ สิ่งที่เห็นในภาพเรี ยกว่าอะไร ◦ เกิดจากสาเหตุใด

SAQ 5

ชายสูงอายุ กู้ภยนาส่งเนื่องจากนอนหมดสติอยูข้างถนน ตรวจ ั ่ arterial blood gas ได้ ผล
◦ จงแปลผล ABG ◦ ให้ การวินิจฉัยแยกโรคมา 2 โรค

pH 7.2 pCO2 50 pO2 65 HCO3 22

SAQ 6

ชาย 40 ปี ปวดบันเอว ปั สสาวะมีเลือดปน ้
◦ จงบรรยายภาพรังสี ◦ จงให้ การวินิจฉัย

SAQ 7
บรรยายความผิดปรกติที่พบ  ความผิดปรกตินี ้เรี ยกว่าอะไร  พบได้ ในโรคใด

Grotton rash : a raised violaceous rash or papules at the knuckles, prominent in metacarpophalangeal and interphalangeal joints

Heliotrope rash : blue-purple discolouration on the upper eyelids in many cases associated with oedema

V sign : an erythematous rash on the face, neck, and anterior chest

Periungual telangiectasia : dilated capillary loops at base of fingernail with irregular, thickened and distorted cuticle

Mechanics hands : The lateral and palmar areas of the fingers may become rough with cracked, “dirty” horizontal lines,

Shawl sign : Poikilodermatous macules appear in a "shawl" distribution over the shoulder, arms and upper back

sites of compression (elbows, buttocks, back)

Malignant disorder
     

Ovary GI tract Lung Breast NHL Nasopharyngeal carcinoma

Complete annual exam
    

PV Mammogram Rectal radiographs Chest film CT : increased yield by 28%

จงอ่าน EKG  แปลผล  การรักษาจาเพาะคืออะไร

SAQ 8

SAQ 9

ผู้ป่วยหญิง 38 ปี มาด้ วยอาการซีด และซึมลง
◦ จงบรรยาย blood smear ◦ วินิจฉัยแยกโรค 3 โรค

SAQ 10
จงบรรยายความผิดปรกติที่พบ  ให้ การวินิจฉัย  พบได้ ในภาวะใด

Lab MEQ
ชาย 25 ปี แน่นท้ อง ท้ องโตมา 2 เดือน ระยะนี ้ผอมลงตรวจพบ ซีดเล็กน้ อย พบต่อมน ้าเหลืองไหปลาร้ าซ้ าย 1 ซม. และตรวจพบ ascites จาก smear ascites fluid ย้ อม Wright stain  ก.การวินิจฉัย  ข.สืบค้ นเพิ่มเติม

Lab MEQ
ผู้ป่วยชาย 25 ปี อาชีพก่อสร้ าง มารพ.ด้ วยท้ องเสียเรื อรังมา 6 ้ เดือน ตรวจร่างกาย BT 37.5 C ซีดเล็กน้ อย cachexia มี oral thrush ย้ อมอุจจาระ special strain  ก.วินิจฉัย  ข.ตรวจห้ องปฏิบติการอะไรเพิ่ม ั  ค.แผนการรักษา

Lab MEQ
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ 35 ปี มีตมน ้าที่หน้ าและหน้ าอกมา 3 วัน ไม่มี ุ่ ผื่นที่อื่น ตรวจร่างกายอื่นปกติ ไม่มีไข้ ใช้ ใบมีดขูดฐานตุมน ้าย้ อม ่ Wright stain พบดังที่เห็น  ก.บรรยายสิงที่ตรวจพบ ่  ข.จงให้ การวินิจฉัยแยกโรคมา 3 โรค

Lab MEQ
ผู้ป่วยหญิง 35 ปี มีผื่นมาตังแต่เด็ก ไม่มีอาการอะไร ้  ก.การวินิจฉัย  ข. บอกผื่นชนิดที่อาจพบได้ ในผู้ป่วยรายนี ้มา 4 อย่าง

Lab MEQ
ผู้ป่วยชายอายุ 30 ปี มาด้ วยผื่นบริเวณผิวหนังมานาน 2-3 วัน ดังในภาพ  ก.จงให้ การวินิจฉัยโรค  ข.สาเหตุเกิดจากอะไรได้ บ้าง บอกมา 3 อย่าง  ค.บอกชื่อยาที่ใช้ รักษามา 1 อย่าง

Lab MEQ
ชาย 30 ปี ผ่าตัดเปลี่ยนไปมานาน 3 เดือน มีอาการตามัวมา 4-5 วัน ตรวจ eye ground พบดังในภาพ  ก.ให้ การวินิจฉัย  ข.การรักษาที่เหมาะสม

MCQ for resident 1

1. Toxin

1.Toxin

2

2

3.
Keyword :Tissue diagnosis  เนื่องจากการรักษาหลัก คือการรักษาที่ Primary tumor จึงจาเป็ นต้ องได้ ผลตรวจทางพยาธิ การให้ การรักษาด้ วยรังสี รักษาไปก่อนโดยที่ยงไม่ได้ ตรวจชิ ้นเนื ้อ นันไม่แนะนา ยกเว้ นใน ั ้ กรณีผ้ ูป่วยมีอาการฉุกเฉิน เช่น ทางเดินหายใจอุดกัน หรื อ ้ อาการทางระบบประสาท เพราะรังสีรักษาอาจทาให้ การแปลผล ทางพยาธิมีความผิดพลาด

4

5. Pancreatic pseudocyst

Indications for drainage
◦ ◦ ◦ ◦ Presence of symptoms (> 6 wks) Enlargement of pseudocyst ( > 6 cm) Complications Suspicion of malignancy

Intervention
◦ Percutaneous drainage ◦ Endoscopic drainage ◦ Surgical drainage

6

J hypertension, 2008

7

8

9

10

11
Weil-Felix Test : Antibody to P.Mirabilis (OX-K) ซึงวัดโดยปฏิกิริยา ่ Agglutinins อาศัยที่ O. Tsutsugamushi มีcrossreactivity กับเชื ้อ Proteus มี sensitivity 73.3% specificity 52.5% false positive 55.6% ซึงถือว่ายอมรับไม่ได้ ่

12

Diabetic neuropathy
◦ Distal symmetric diabetic polyneuropathy ◦ Autonomic neuropathy ◦ Focal and multifocal neuropathy
 CN III (pupil sparing)  Median, ulnar, radial, peroneal n.  Proximal diabetic neuropathy of the lower limbs (PDN) = diabetic amyotrophy = Bruns-Garland sydrome = femoral-sciatic neuropathy

12

Meralgia paresthetica is a symptom complex that includes numbness, paresthesias, and pain in the anterolateral thigh, which may result from either an entrapment neuropathy or a neuroma of the lateral femoral cutaneous nerve (LFCN).

13

-13

13

14

15
 

สิ่งที่ควรทาการตรวจในผู้ป่วยทุกราย Blood test : lipid profile, FBS ,VDRL Cardiac work up : CXR , EKG ในกรณีท่ ีสงสัยว่ ามีสาเหตุมาจากลิ่มเลือดอุดตันที่มาจากหัวใจ

Echocardiogram, Holter monitoring ในกรณีท่ ีผ้ ูป่วยอายุน้อยกว่ า 45 ปี และไม่มีหลักฐานว่ามีลมเลือดอุดตันที่มาจากหัวใจ และไม่มี ิ่ ปั จจัยเสียงที่สาคัญในการเกิด atherosclerosis เช่น DM, HT, smoking ่
1. ESR 2. ANA profile 3. Coagulogram , protein C , protein S , antithrombin III , anticardiolipin 4. Vascular work up การตรวจเพิ่มเติมในกรณีท่ ีสงสัยภาวะการตีบตันของหลอดเลือดแดงคาโรติด Vascular work up : Carotid duplex ultrasound, Transcranial Doppler ultrasound, Magnetic resonance angiography, CT angiography

15

North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET). This trial confirmed the effectiveness of carotid endarterectomy in preventing stroke in 659 symptomatic patients who had TIAs or minor strokes with high-grade (70 to 99 percent), diameter-reducing carotid artery stenosis

17. Streptococcal toxic shock syndrome

18

19

NEJM, 2005

20

Hb>18.5 (M),16.5 (F) Epo  JAK2 V167F mutation

21

22

22

23

Most patients with VT have a significant heart disorder, particularly prior MI or a cardiomyopathy. Electrolyte abnormalities (particularly hypokalemia or hypomagnesemia), acidemia, hypoxemia, and adverse drug effects contribute. Because nonsustained VT is a marker for increased risk of sudden death in patients with a structural heart disorder, such patients (particularly those with an ejection fraction < 0.35) require further evaluation. Such patients should receive an ICD.

24

Hereditary neuropathy
 

Group of diseases – insidious onset and indolent course over years to decades Consider the possibility of an inherited neuropathies in any patient with a chronic “acquired” neuropathy who is refractory to treatment

Charcot-Marie-Tooth Disease
an estimated prevalence of 1 in 2500 in the United States  Syndrome of peroneal muscular atrophy

Charcot-Marie-Tooth Disease

two main groups:
◦ the hypertrophic or demyelinating form (CMT1), in which there is marked reduction in motor NCVs and nerve biopsy findings of demyelination and onion bulb formation ◦ the axonal form of CMT disease (CMT2), in which motor NCVs are normal or near normal, with nerve biopsy findings of axonal loss without demyelination

Charcot-Marie-Tooth Disease 1
 

Onset at the first or second decade of life

Symmetrical weakness and wasting is found in intrinsic foot, peroneal, and anterior tibial muscles, pes cavus and hammer toe  Absent ankle reflexes are universal

Charcot-Marie-Tooth Disease 2
 

Onset at the second decade peripheral nerves are not enlarged and upper limb involvement, tremor, and general areflexia occur less frequently

28

Muscle specific tyrosine kinase (MuSK) is a surface membrane enzyme that is essential in aggregating AChR during the development of the neuromuscular junction Recent studies have shown that antibodies to MuSK are present in patients with generalized seronegative MG. Anti-MuSK antibodies have been described in 40% to 70% of patients with generalized SN-MG, but not in patients with ocular myasthenia or antibodies to the acetylcholine receptor.

29

sign of Leser-Trélat

tripe palms

29

30

Behcet’s syndrome

33

Hypervitaminosis
A : ผมร่วง คลื่นไส้ อาเจียน ท้ องเสีย ผิวลอก ตามัว ผื่น ปวด กระดูก ประจาเดือนมาไม่ปรกติ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ตับโต  C : นิ่วจากกรดออกซาลิกและยูริก ท้ องร่ วง ปั สสาวะบ่อย ผื่น  D : กระหายน ้าผิดปรกติ เจ็บตา คัน อาเจียน ท้ องร่ วง กลัน ้ ปั สสาวะไม่ได้ มีหินปูนสะสมผนังหลอดเลือด ตับ ปอด ไต  E : ไม่พบว่าเป็ นพิษต่อร่ างกาย เสริ มการทางานของยาต้ านการ แข็งตัวของเลือดและลดการดูดซึมวิตามินเค

35

36

42

ผลการรักษาการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบซีขึ ้นกับปริมาณ CD4 จึงมีคาแนะนาให้ รักษาการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบซีในผู้ป่วยที่มี CD4 มากกว่า 350-500 เซลล์/ลบ.มม. เนื่องจากจะ ตอบสนองดีตอการรักษา. ในกรณีที่ CD4 มีคา 200-350 ่ ่ เซลล์/ลบ.มม. และได้ รับยาต้ านเอชไอวี อาจจะพิจารณาให้ การ รักษาเป็ นรายๆ ไม่ควรให้ การรักษาผู้ป่วยที่มี CD4 น้ อยกว่า 200 เซลล์/ลบ.มม. เพราะผลการรักษาต่ามาก นอกจากนี ้ยังมี ความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื ้อฉวยโอกาสแทรกซ้ อน. ในผู้ป่วยกลุม ่ หลังนี ้ควรให้ ยาต้ านเอชไอวีและยาปองกันโรคติดเชื ้อฉวยโอกาส ้ ก่อนจนกว่า CD4 จะเพิ่มขึ ้นและควบคุมปริมาณเอชไอวีได้ .

46

Lancet, 2002

47

47

47

48 Thalassemia

Thalassemia

α thalassemia and hemoglobinopathy
◦ Non disease forms α thalassemia 1 trait (αα/--) α thalassemia 2 trait (αα/α-) homozygous α thalassemia 2 (α-/α-) Hb CS trait (CS-/αα) Bart hydrop fetalis (--/--) HbH disease and HbH/CS disease (α-/--) and (αCS/--) AE Bart’s disease (α-/--/HbE) and (αCS/--/HbE) homozygous Hb CS (CS-/CS-)

◦ Disease forms

β thalassemia and hemoglobinopathy
◦ Non disease forms

◦ Disease forms

β thalassemia trait (β/-) Hb E trait (β/E) homozygous Hb E (E/E) homozygous βthalassemia (-/-) βthalassemia/Hb E disease (-/E)

48

48

48

48

A 27-year-old woman with 24th week of her second pregnancy was proving large fetus for gestational age had BP of 140/95 mmHg, mild pedal edema, protienuria 2+ on urinalysis. U/S revealed a large fetus with enlarged liver and spleen, ascites and pleural effusion CBC : Hb 10.3 g/dl, Hct 33%, MCV 69 fl, WBC 9.8x109/L, platelet 188 x109/L. Hb electrophoresis was performed : Hb A 97%, Hb A2 2.5% What is the hematological diagnosis in the father of the child? A. alpha-thalassemia-1 heterozygote B. alpha-thalassemia-2 heterozygote C. alpha-thalassemia-2 homozygote D. alpha-thalassemia Hb Constant Spring E. beta-thalassemia heterozygote

Thai Board exam 2543

Station advice

  


คุณปราณี อายุ 25 ปี จบ ปวส.บริ หารธุรกิจ กาลังจะแต่งงาน มาปรึกษาเพราะคุณแม่ เคยบอกว่าเมือเล็กๆ เป็ นโรคโลหิตจาง ต้ องกินยาบารุงและแพทย์บอกว่าไม่ควรมีลก มี ่ ู พี่สาวซีด ต้ องกินยาบารุงเลือดประจา คุณสง่า คูหมัน อายุ 28 ปี จบป.ตรี บญชี เป็ นบุตรชายคนเดียว ไม่มประวัติโรคโลหิต ่ ้ ั ี จาง สภาพร่างกายแข็งแรงดี ผลการตรวจเลือด คุณปราณี : Hb 11 g/dl, Hct 33%, MCV 65 fl, MCH 21 pg Hb typing A 92%, A2 7%, F 1% คุณสง่า : Hb 13 g/dl, Hct 38%, MCV 74 fl, MCH 28 pg Hb typing A 82%, E 18% จงแปลผลการตรวจ ผลการตังครรภ์ต่อความผิดปกติของคุณปราณี ปั ญหาทีอาจจะเกิด ้ ่ กับบุตรคุณปราณี ทางเลือกในการวางแผนการมีบตร ุ

Station advice
คุณปราณี :β– thal trait  คุณสง่า : HbE trait  ผลการตังครรภ์ คุณปราณี จะมีโลหิตจางมากขึ ้น ปั ญหาที่จะเกิดกับบุตร ้

◦ β thal/Hb E ◦ β thal trait

25% 25%

◦ Hb E trait 25% ◦ Normal (A2A) 25%

สูติแพทย์สามารถทา prenatal diagnosis ได้ โดยการเจาะน ้าคร่ า และเอา amniocytes มาทา PCR ดู DNA ของทารก

50
Calcium (oxalate > P) 70% of kidney stones  Urine characteristics : Ca  oxalate  urate  pH citrate  volume  24-h urine identifies specific urine risk factor   Na and meat intake, thiazide ( urine Ca)  Depending on 24-h urine :K-citrate, dietary oxalate restriction, allopurinol  High dietary Ca is likely benificial by  oxalate absorp., unclear role of Ca supplement

51

52

52
Perhaps the most serious complication is amebic metastasis from the liver.  Rarely, trophozoites end up in other regions of the body, such as the brain, spleen, lungs, and genitourinary tract, through hematogenous or direct spread.  Brain abscesses are extremely rare and are associated with high mortality rates.

54

55

56
  


AIDS. 2007 Nov 30;21(18):2455-64. Risk factors for lactic acidosis and severe hyperlactataemia in HIV-1-infected adults exposed to antiretroviral therapy. METHODS: Lactic acidosis was defined as pH < 7.35, bicarbonate < 20 mmol/l and raised lactate; hyperlactataemia as two consecutive lactates > 5 mmol/l. The case-control study of 110 cases and 220 controls(two randomly selected from treated patients by centre and calendar year) from centres in 10 countries RESULTS: After adjusting for age, gender and current CD4 cell count, hyperlactataemia/lactic acidosis remained associated with exposure to didanosine in every category of exposure duration but was most strongly associated with exposure < 12 months. In a separate multivariable model, apart from exposure to stavudine, didanosine, or even more strongly both, age above 40 years [odds ratio (OR), 2.6; 95% confidence interval (CI), 1.08-6.29], female gender (OR, 5.97; 95% CI, 1.92-18.5) and advanced immunosuppression were independent associations (CD4 cell count 200349, 100-199 and < 100 cells/mul: OR, 3.89, 7.58 and 8.11, respectively).

57

57

58
  

Criteria for antiphospholipid syndrome (APS) 2006 At least 1 clinical + 1 lab criteria One clinical criterion One lab criterion

◦ Thrombosis : arterial, venous ◦ Pregnancy morbidity : 3X1st trimester/fetal loss
◦ LA ◦ Moderate/high titer IgG or IgM anticardiolipin ◦ Moderate/high titer IgG or IgM Anti-beta 2 glycoprotien 1

59

60

61

61

62

อาการจากการขาด : โลหิตจาง เซ็บเดิร์ม ลิ ้นอักเสบ

62

64

Co-amoksiclav

Mnemonics

P CAME to inhibit CYP450 Protease inhibitor : - navir Cimetidine Azole : fluconazole, voriconazole, itraconazole Macrolide exp. Azithromycin Ethanol (acute) Drugs induced CYP 450
◦ Para(cet)/คาวบอย(CBZ)/เด็กซ่า(dexa)/เป็ นบ้ า (barbiturate)/สูบบุหรี่ /ติดเหล้ า/กลาง(griseofluvin)/ฟิ ล Pheny(toin)/ไรเฟิ ลRifampin

65

1440 360 1800

360 1800 840

1200

1200 3000

65

40 35 30 25 20 15 10 5 0 high risk low risk

control treatment

กราฟการเกิด ischemic stroke  กลุม high risk group : ลดการเกิด ischemic ่ stroke จาก 40 เป็ น 30% ค่า RR = 75% RRR = 25% ค่า ARR = 10%  NNT =1/0.1 = 10

65
A 65-year-old male had stroke with mild weakness of right arm and left carotid bruit but no other diseases. Doppler U/S showed moderate stenosis of left carotid artery  A evidence from NEJM with 5 years F/U of similar patients showed that patient with medical treatment had a cumulative probability of recurrent stroke 10% while carotid endarterectomy was associated with 5% recurrent stroke.  How many patients must be treated surgically to save one recurrent stroke?  What is the relative risk reduction of carotid endarterectomy in preventing recurrent stroke?

66

67
MV = TV x RR = 0.5 x 12 = 6  Total MV = 11  Spontaneous MV = 11 – 6 = 5

69

 


 

65 yom was admitted to the coronary care unit because of acute MI. 3 d later, develop acute arthritis Rt.ankle. Synovial fluid : elongated shape, +ve birefringent crystals without microorganism. His drug ISDN 30 mg and ASA 300 mg. his serum uric 10.5 mg/dl, serum Cr 4.5 mg/dl A. colchicine 0.6 mg OD B. sulindac 150 mg OD C. prednisolone 60 mg OD D. dexa 5 mg IV q 6 hr E. 40 mg TA IA

70

73

75

75

IgA nephropathy, HSP

76

0.75 mg/kg weekly x 8 weeks

76

76

77

78

Goal : Hb 11-12 g/dL, iron supplement to keep TS > 20%

83

83

84

Hypokalemia Uk > 30 mEq/d TTKG > 7 Renal loss HTN hyperaldos DKA,RTA acid Non HTN Acid -base base

Uk < 25 mEq/d TTKG < 3
GI losses Diarrhea Laxative Villous adenoma

Vomitting/NGT UCl Diuretic, Bartter,Gitelman

84
Bartter HypoK, met alk BP Renin/Aldos Ucalcium Inherited Defects + Normal  Normal ,  AR TALH Na K 2Cl + Normal  Normal AR DT Na Cl Gitelman +  Normal Normal AD CD Na Liddle

Non gap Acidosis “HARDUPS”
H yperalimentation  A cetazolamide, amphotericin  R TA  D iarrhea  U reteral Diversions  P ancreatic fistula  S aline resuscitation

Normal gap metabolic acidosis
Unmeasured anion + Cl- + HCO3- = unmeasured cation + Na+ + K+  Unmeasured anion – unmeasured cation = Na++K+-(Cl- + HCO3-)  Urine anion gap (UAG) = Na++K+-(Cl+HCO3-)  UAG = (Na++K+) - Cl Normal : +30 to +50 mmol/l  Metabolic acidosis : > -20 mmol/l  Metabolic acidosis with + UAG -> RTA

Non Gap Acidosis Is there Intestinal Fluid Loss? IF NO: What is the urine pH?

if > 5.5
◦ Type I RTA

if < 5.5, then CHECK Potassium  if K is low = RTA type II  if K is High = RTA type IV

Test

A 65-year-old man is evaluated for a 3month history of progressive malaise, fatigue and weakness. He has a 10-year history of HTN treated with HCTZ and atenolol. On physical examination,V/S including BP are normal. The remainder of the physical examination is unremarkable.

MKSAP 15

Test
Hct 25% WBC 5600 plt 340000 135 3.0 22  FBS 110 mg/dl 105 18 1.8  Serum electrolyte  ABG pH 7.33 PCO2 28 mmHg  UA : pH 5.5; trace protein; 1+ glucose sediment normal  Urine protein-creatinine ratio 4.8 mg/mg What of the following is the most likely diagnosis? A. diabetic nephropathy B. distal (type 1) renal tubular acidosis C. hypertensive nephrosclerosis D. proximal (type 2) renal tubular acidosis

MKSAP 15

85

85

The beneficial response to pentoxifylline is small in most patients, and the overall data are insufficient to support its widespread use in patients with claudication. Pentoxifylline should be reserved for patients who cannot take cilostazol, have not responded adequately to an exercise program, and/or are not candidates for revascularization procedures or clinical trials

86

86

87

< 10 mm

> 10 mm

91
Male = 28

93

94

95

Polyuria

Type of diuresis? Obtain spot urine For Osm, UNa Uk Uosm/Posm < 0.9 Cosm/GFR ≤ 3.0% Water diuresis Water deprivation test 1o polydipsia CDI or NDI < 0.4 Organic diuresis Uosm/Posm ≥ 0.9 Cosm/GFR > 3.0% Solute diuresis Uosm/Posm < 0.9 Cosm/GFR > 3.0% Mixed watersolute diuresis

Type of solute 2(UNa+UK)/Uosm > 0.6 Electrolyte diuresis

Plasma vasopressin pg/ml

Diagnosis
Normal Primary polydipsia Partial Central DI Complete Central DI

>4
>4

1-3 <1

>4

Nepgrogenic DI

99

100

MCQ, year 2010

Neurology
ชาย 60 ปี CA lung อ่อนแรง proximal muscle weakness (ELS, Cushing’s syndrome)  ผลต่อ Ca ต่อ neuro

Botulism, tetrodotoxin  Visual fields ในคนไข้ MS (central scotoma, ? tunnel vision)

Neurology

Tardive dyskinesia (jaw movements (up and down or laterally) chewing (cheek, tongue, or nothing at all), grimacing, worm-like tongue motion inside the mouth, sudden protrusion of the tongue, lip smacking, lip pursing, rapid blinking) มัก เกิดในผู้สงอายุที่ได้ ยารักษาจิตเวชนานนานๆ กลุม phenothiazine ู ่ และ butyrophenone เพราะมีผลให้ เกิดความไม่สมดุลย์ของสารโด ปามีนในสมอง แก้ ไขโดยลดหรื อเปลี่ยนยา benzhexol [Trihexyphenidyl] ใช้ รักษา drug induced extrapyramidal reactions ได้ แต่ยกเว้ น tardive dyskinesia ที่อาจจะไม่ได้ ผลและตัวยามีฤทธิ์ anticholinergic อาจกลับทาให้ โรคแย่มากขึ ้นด้ วย Try BZD (diazepam 4o mg/day)

Cardiology
AF, CHADs2  NSTEMI, TIMI risk score  AAA progression 1.5 cm/year จะทาอย่างไร  Cardiac murmur แต่ละแบบ

Cardiology

GI
ศึกษา GI follow through ให้ ดี  Dyspepsia รักษาด้ วยยาลดกรด 4 สัปดาห์ไม่ดีขึ ้น ทา อย่างไร  ผู้ป่วย IBS อาการไม่ดีหลังรักษา

Endocrinology

Adrenal incidentaloma ต้ องสืบค้ นอย่างไรต่อ

ID
กินยา TB สูตร CAT1 แล้ วมี AIHA ควรทาอย่างไร  Meningoencephalitis ควร precaution แบบใด

S.suis meningitis  Endovascular infarction, fever, GNB

ID

Chest
หญิงกลางคน acute chest pain มี pleural effusion จะมี profile แบบใด  คนไข้ on ventilator มี sudden dyspnea  ASA induced asthma, nasal polyp

Rheumatology

การรักษา gouty arthritis ในคนไข้ MI

Skin
ผื่น MP involve palms & soles มี christmas tree  STD รักษาอย่างไร  TS  Chronic urticaria

Primary syphilis

Benzathine pen G 2.4 mU IM x I

Secondary syphilis

Benzathine pen G 2.4 mU IM x I

Gonorrhea

Ceftriaxone 125 mg IM x 1 + doxy (100)1x2 x 7 days

Chrancroid
Etiologic Factor: Haemophilus ducreyi  painful, nonindurated genital ulcers termed soft chancres  accompanied by painful suppurative inguinal lymphadenopathy  high-risk cofactor for HIV transmission

Centers for Disease Control and Prevention, 2006b.

Chrancroid

Chrancroid
Recommended treatment in pregnancy  Azithromycin, 1 g orally as a single dose; Erythromycin base, 500 mg orally QID for 7 days;  or Ceftriaxone, 250 mg in a single IM dose

Nephrology
APKD criteria  Hypokalemia วินิจฉัยแยกโรค  RPGN

SLE with LN  ESRD ปวดเมื่อยตามตัว bone pain

ADPKD 1

Unified criteria for U/s diagnosis of ADPKD (1 or 2)
Age 15-39 years 40-59 years ≥ 60 years Number of cysts ≥3 (unilateral or bilateral) renal cysts ≥2 cysts in each kidney ≥4 cysts in each kidney

Oncology
คนไข้ SCLC มาด้ วย SVC obstruction ทาอย่างไร  การรักษา CA breast Her-2 positive

Hematology
แปลผล Hb typing คัดกรอง thalassemia  คนไข้ bleeding tendency

Pharmacology
ยาที่มีผลต่อ warfarin  ยาที่ทาให้ ชก ั

Drug induced cypP450  Toxicology : arsenic, cadmium, selenium, chromium

ความรู้บรณาการ ู
ชายต่างชาติ นายาออกนอกประเทศได้ กี่วน ั  Parkinson เขียนเป็ นภาษาไทยอย่างไร  ยากาพร้ า มียาอะไรบ้ าง  หาค่า PPV จาก sensitivity และ specificity  คนไข้ COPD เป็ น pneumonia จงระบุสาเหตุการตาย  สิทธิการรักษา

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful