Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku Preddiplomski studij

Semniarski rad iz kolegija: Sustavi za potporu odlučivanju

Naslov rada: Ekspertni sustav za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila

Osijek, travanj 2010.
1

...................................................4.......4 3........................14 4........................................................................................ Osnove ekspertnih sustava.... Uvod – što je ekspertni sustav?.. Konačna odluka – zaključivanje......... Pitanja.............................17 2 ................5 3................3................. Literatura....Reprezentacija znanja..................Sadržaj: 1.......................................................16 6.....................................................................1.... Stablo odlučivanja – Logic block.......5........................................12 4............... Ekspertni sustav za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila..................6 4............................5 4........................... Zaključivanje s nepouzdanim znanjem............................................................................................. Zaključak......................................1.....................................Karakteristike ekspertnog sustava......2..............................................................................................................................3 2........................... Inteligentni sustavi.....................................................................................................................6 4...............15 5..................................................8 4....................

ekspertni sustavi imaju i druge prednosti:  mogučnost da nestručnjak radi posao stručnjaka  uštedu vremena u obavljanju specifičnih radnji  pojednostavljenje nekih operacija  automatsko ponavljanje Podjela ekspernih sustava:  nesimbolički ekspertni sustavi (umjetne neuronske mreže – ANN)  ES utemeljeni na obradi simbola (klasični)  ES utemeljeni na probabilističkim mrežama [1] Korisnik Korisnik sučelja Stroj za zaključivanje: -pravila interpretatora -strategija upravljanja Baza znanja: -pravila -sklopovi -semantičke mreže Baza znanja (radna memorija) -stanje sustava -početno stanje -sadašnje stanje -činjenice Slika 1. Način rada ekspertnih sustava [1] 3 . Oni su projektirani i razvijeni za rješavanje zadatake težih problema na istoj razini kao što bi ih rješavali kometentni pojedinci. Uz prednosti koje nude drugi tradicionalni oblici računalnih  programa. Uvod – što je ekspertni sustav? Ekspertni sustavi su računalni programi koji imaju sposobnost savjetovanja.1.

prerada ulazne informacije u podatke na temelju kojih stroj sačinjava plan djelovanja. Neka od područja primjene stručnih sustava su u medicinskoj dijagnostici. granice razvoja ovog područja teško je naslutiti. zaključivanja i riješavanja problema  Sposobnost obrade i razmjene znanja 4 . koje kombinira spoznaje i metode kognitivne psihologije i kompjutorskih znanosti u cilju razvoja umjetnih sistema koji bi postigli neke karakteristike ljudskog mišljenja.2. Jedno od najvažnijih područja istraživanja jesu vidni sustavi i strojno opažanje. budući razvojem novih generacija računala sa sve većim mogućnostima. Neki klasični psihološki problemi definiranja inteligencije i njezina mjerenja. Ovo je jedno od najzanimljivijih i najperspektivnijih područja razvoja znanosti. perceptivnih zakona i dr. upotrebljavaju simboličke opise i manipuliraju njima. vojnom planiranju. Stručni sustavi su još uvijek u razvojnoj fazi i s nedovoljno istraženom općom teorijom. zaključivanja i donošenja odluka. dok psihologija takoĎer dobiva mogućnost objašnjenja nekih svojih problema razvojem kompjutorske teorije i prakse. tj.. i sl. komuniciraju s ljudima na različite načine. Psihološke spoznaje olakšavaju razvoj pojedinih elektronskih sustava. Takvi sistemi trebali bi izvoditi operacije koje su slične čovjekovim sposobnostima učenja. te naglašavanje pojedinih sličnosti i razlika. [3] Umjetni sustavi inteligentog sustava:  Sposobnost prikupljanja i uporabe znanja  Sposobnost postavljanja problema  Sposobnost učenja. Sve su češće usporedbe ljudskog mozga i elektroničkog računala. Stručni sustavi (expert systems) su oni koji sadrže znanje i mehanizme za rješavanje problema koji zahtijevaju ljudsku inteligenciju. Inteligentni sustavi Pod umjetnom inteligencijom se obično podrazumijeva interdisciplinarno područje istraživanja. i njihove opće karakteristike su rješavanje složenih problema. ispituju vlastite zaključke i posjeduju odreĎenu količinu fleksibilnosti. upravljanju procesima. promatraju se u novom kontekstu.

logičke procedure. [4] 5 . • fleksibilna strategija rješavanja problema. intranet / knowledge management sustava i digitalnih knjižnica. te može mijenjati bazu znanja na temelju novo-izvedenih zaključaka. Ekspertni sustavi [4] 3. znanja i heuristička znanja eksperta. • visoki stupanj rješavanja problema: • mogućnost objašnjenja što je napravljeno i zašto je napravljeno Automatsko zaključivanje u ekspertnim sustavima odvija se kroz interpretaciju znanja. [3] Slika 2. Problemi se obično tiču točno odreĎenog područja čije "znanje" inženjer znanja uz pomoć ljudskog eksperta prethodno oblikuje te pohranjuje u bazu znanja ekspertnog sustava. ekspertni sustav predstavlja softver umjetne inteligencije koji se koristi za rješavanje problema u koracima. Korisničko sučelje ima funkciju punjenja baze znanja novim faktima. Ekspertni sustav se u pravilu sastoji od baze znanja. Za svaki model zaključivanja postoji adekvatna strategija kojom se kontroliraju i usklaĎuju procesi pretraživanja baze znanja i zaključivanja. ekspertni sustav se odlučuje na sljedeći korak na putu ka rješenju problema.3. Način izgradnje i funkcioniranja ovog sustava se umnogome razlikuje od web portala znanja. te funkciju korištenja ekspertnog sustava od strane ne-eksperta. Osnove ekspertnih sustava Ekspertni sustavi predstavljaju viši stupanj jezičnih informacijskih sustava i kao takvi pripadaju području umjetne inteligencije. Znanje koje se pohranjuje u bazi znanja mogu biti opći faktografski podaci. Na osnovu tog "znanja" i opcije odabrane u prethodnom koraku. U osnovi. Karakteristike ekspertnog sustava Glavne karakteristike ekspertnog sustava: • jednostavno dodavanje novih znanja. dijela za procesiranje znanja.1. te korisničkog sučelja (Slika 2).

U programu Exsys Corvid prvo se u prozor Varijable (Variables) unose atributi i njihove vrijednosti koje se koriste u logičkom bloku. Ekspertni sustav obraĎen u ovom seminaru spada u tip problema dizajn.000 kn Pogon Proizvođač Odluka VW Golf 6 Ibiza.000 kn >=20. Ekspertni sustav za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila Ekspertni sustav za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila može biti jako koristan osobama koje nisu kompetentna za kupnju automobila te im je potrebna dodatna pomoć prilikom smanjenja izbora za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila. Reprezentacija znanja Prvo se koristi tablica s atributima gdje su navedeni svi atributi i njihove vrijednosti te ishodi koji su potrebni za definiranje procesa donošenja odluke. 4. koji intervjuira korisnika. To podrazumijeva kreiranje većeg broja logičkih cjelina (blokova pravila). je držanje kontrole nad brojem pravila. BMW 7 Audi Q7. 6 . godina >=2000. godina Vrsta motora dizel Cijena automobila <20.4. Leon e 350 cdi BMW 5. sa optimalnim brojem varijabli koje su značajne prilikom razmatranja ciljne varijable. Popis atributa (kriterija) za odlučivanje [vlastiti izvor] Model Godina automobila proizvodnje limuzina <2000. Atributi (kriteriji) korišteni u ekspertnom sustavu su sijedeći: Tablica 1.1. Audi A6 Jeep Cherokee prednji Volkswagen karavan benzin zadnji Seat SUV hibrid 4x4 Mercedes BMW Audi Jeep Zadatak dizajnera ekspertnog sustava.

000 kn I kupac zahtijeva prednji pogon automobila I kupac zahtijeva proizvoĎača automobila Seat TADA izbor automobila je slijedeći: Seat Ibiza i Seat Leon 7 . Prozor za unos varijabli [vlastiti izvor] Reprezentacija znanja bazrana na logici: AKO kupac odabere model automobila limuzinu I kupac zahtijeva godinu proizvodnje izdan 2000.Slika 3. godine I kupac zahtijeva vrstu motora benzin I kupac zahtijeva cijenu automobila iznad 20.

4. stabla odlučivanja su prirodna metoda za klasifikaciju objekata. Stablo odlučivanja . godine i odluka: „U našem asortimanu nema automobila starijih od 2000. Vrhovi stabla opisuju testiranje atributa i nazivaju se i „čvorovi odlučivanja“.2. znanje se opisuje pomoću skupa atributa nekog objekta ili problema. Model automobila: limuzina. redundantnost pravila)  dijelove složenih stabala odlučivanja (npr.“ Zatim slijedi opcija SAME LAVEL i unosi se Godina proizvodnje iznad 2000. Stabla odlučivanja mogu se mehanički prevesti u pravila tako da se za svaki čvor odlučivanja i svaki njegov ishod formira jedno pravilo. U stablu. Odlike stabala odlučivanja:  znanje je prikazano u kompaktnijem obliku nego kod pravila. izbor jednog od ponuĎenih područja vrijednosti atributa). godine. odluka: „Automobil koji možete kupiti je Toyota Prius!“. Ishodi testa (odluke) mogu biti „da“ ili „ne“.Logic Block Stablo odlučivanja omogućuje prikaz znanja i zaključivanja pomoću znanja i zbog svojeg hijerarhijskog karaktera. dizel. 8 . što olakšava i razvoj stabala odlučivanja i njihovo testiranje.000“ TADA se postavlja pitanje „Pogon automobila“. Npr.000 kuna!“ AKO pitanje glasi „Cijena automobila“ i odgovor je „45. godine i ide se na IF BELOW te se upisuje Vrsta motora: benzin. slijedeći korak je opcija IF BELOW zatim se upisuje Godina proizvodnje ispod 2000. neke vrijednosti faktora nedostaju. Pojedine izbore) možemo odvojeno opisati kao posebno stablo. odnosno više od dvije grane koje izlaze iz jednog čvora. ono je u tom obliku ujedno i čitljivije  u stablu odlučivanja je mnogo lakše pronaći greške nego kod skupa pravila (konfliktna pravila.000“ TADA odluka je „U našoj ponudi nema automobila ispod 20. [2] Logički blokovi govore na koji način se dolazi do odluke. U njima se unose i mijenjaju pravila koja čine bazu znanja ekspertnog sustava. Stabla odlučivanje mogu imati i više od dva odgovora na pitanje. Uneseno je jedno od pravila npr. Tako se čvor odlučivanja „Cijena automobila“ koji ima dva ishoda pretvara u sljedeća dva pravila: AKO pitanje glasi „Cijena automobila“ i odgovor je „15. a mogu biti i izbori izmeĎu više od dviju mogućih vrijednosti (npr. hibrid te kod hibrida slijedi odluka THEN VARIABLE koja se dodjeljuje vrijednosti nekoj varijabli ako je uvjet IF ispunjen i tada se kreira prvo pravilo.

000 Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza.000 kuna! >= 20.000 >= 20. godišta! Vrsta motora dizel Cijena automobila < 20. Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep hibrid odluka: Automobil koji možete kupiti je: Toyota Prius! 9 . Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep benzin Cijena automobila < 20.000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20.000 kuna! Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza.000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20. god >= 2000.Stablo odlučivanja ekspertnog sustava za donošenje odluke o kupovini rabljenih automobila Model automobila limuzin Godina proizvodnje < 2000. god odluka: U našoj ponudi nema automobila starijih od 2000.

Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep benzin Cijena automobila < 20.000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20. god >= 2000.000 kuna! >= 20.000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20. Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep hibrid odluka: Automobil koji možete kupiti je: Toyota Prius! 10 . godišta! Vrsta motora dizel Cijena automobila < 20. god odluka: U našoj ponudi nema automobila starijih od 2000.000 >= 20.000 kuna! Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza.000 Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza.karavan Godina proizvodnje < 2000.

Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep benzin Cijena automobila < 20. god odluka: U našoj ponudi nema automobila starijih od 2000.000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20.000 odluka: U našoj ponudi nema automobila ispod 20.SUV Godina proizvodnje < 2000.000 >= 20.000 Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza.000 kuna! Pogon prednji ProizvoĎač VW odluka: Golf 6 Seat odluka: Ibiza. godišta! Vrsta motora dizel Cijena automobila < 20.000 kuna! >= 20. Leon zadnji ProizvoĎač Mercedes BMW ProizvoĎač Audi odluka: e 350 cdi odluka: BMW 5 BMW 7 odluka: Audi Q7 Audi A6 odluka: Cherokee 4x4 Jeep hibrid odluka: Automobil koji možete kupiti je: Toyota Prius! 11 . god >= 2000.

12 . Pitanja U ovom ekspertnom sustavu za odluku o kupnji rabljenih automobila korištene su statičke i numeričke varijable za postavljanje pitanja.3.Slika 4. Stablo odlučivanja (Logic Block) za odluku o kupovini rabljenog automobila [vlastiti izvor] 4.

Statička varijabla [vlastiti izvor] Slika 6. Numerička varijabla [vlastiti izvor] 13 .Slika 5.

i to bilo podudaranjem klauzula iz pretpostavke s postojećim činjenicama ili sa zaključcima nekih drugih pravila.ako se pretpostavke više od jednog pravila podudaraju s činjenicama iz baze činjenica. Ispituje se koji se sve zaključci mogu dokazati na temelju postojećih činjenica i pravila iz baze znanja. Kod ulančavanja prema naprijed može se postaviti neki cilj (hipoteza)  cilj je moguće dokazati ako se on podudara sa nekom od novo stvorenih činjenica koje su dodane bazi činjenica kao posljedica dokazivanja pravila  kada je cilj dokazan. time zaključak tog pravila postaje nova činjenica. tada se ispituje da li je taj cilj dokazan podudaranjem s novostvorenom činjenicom. itd. Ukoliko je postavljen cilj. i zaključci tih pravila dodaju se bazi činjenica zatim se ide na korak 1. Izbor se radi prema nekoj od strategija za razrješavanje konflikata.izvode se pravila izabrana u prethodnoj fazi. ili se pokaže da cilj nije moguće dokazati. 2. ide se na korak 1.. Ako je takvo pravilo pronaĎeno ispituje se da li je ispunjena njegova pretpostavka. Ovaj se postupak ponavlja dok se ili dokaže cilj.4.pokušava se podudaranje pretpostavki svih pravila sa činjenicama iz baze činjenica. Ta nova činjenica može omogućiti dokazivanje pretpostavke nekog pravila koje se prije toga nije moglo dokazati. a može i dokazivati cilj zaključivanja (ukoliko je zadan). Konačna odluka – zaključivanje Zadatak mehanizma zaključivanja jest da korištenjem činjenica i pravila izvede niz akcija pomoću kojih će pokušati dokazati neku hipotezu. 3. proces zaključivanja je završen. Dva osnovna tipa zaključivanja jesu ulančavanje prema natrag i ulančavanje prema naprijed:  Zaključivanje prema natrag: proces zaključivanja izvodi se od zadanog cilja (hipoteze) pretraživanja prema činjenicama. tada treba izabrati pravila koja će se izvoditi. Ako nije. [2] Prikaz postupka zaključivanja prema naprijed 1. Razrješavanje konflikata . itd. Ukoliko je cilj dokazan.  Zaključivanje prema naprijed: zaključivanje polazi od dostupnih činjenica i ide prema mogućim zaključcima. 14 . IzvoĎenje . Ukoliko se cilj ne nalazi meĎu poznatim činjenicama. Podudaranje .. Mehanizam zaključivanja funkcionira tako da se traže pravila čije se pretpostavke podudaraju s činjenicama.4. Kada su dokazani svi uvjeti pretpostavke nekog pravila (podudaranjem s činjenicama) tada zaključak tog pravila postaje nova činjenica koja se dodaje bazi činjenica. zaključivanje je završeno  ukoliko nema zadanog cilja zaključivanje traje sve dok se ne dokažu sva pravila iz baze znanja koja je moguće dokazati. tada se traže pravila čiji se zaključci mogu podudarati sa ciljem.

jako često. [2] 15 . Konačna odluka [vlastiti izvor] 4. npr. ..)  kombiniranje znanja raznih eksperata (mogu imati različita ili čak kontradiktorna mišljenja) Kod svih metoda prikaza nepouzdanih informacija osnovni postupak jest odreĎivanje vjerojatnosti (odnosno stupnja istinitosti. moramo naći metodu za računanje sastavljenih dogaĎaja.Slika 7. cijelog broja u području od 0 do 1.. Ekspertni sustavi trebaju biti u stanju donositi zaključke na temelju nepouzdanih informacija jer su i samo djelomično pouzdani zaključci bolji nego nikakvi. Kod ekspertnih sustava izvori nepouzdanosti mogu biti različiti:  teškoće kod definiranja stupnja pouzdanosti znanja  nepreciznost jezika  činjenica da je znanje u svojoj suštini dvosmisleno i neprecizno (opis riječima: brzo. veliko. nekonzistentne i nepouzdane. Ali. Nepouzdanost se može opisati kao nedostatak egzaktnog znanja koje bi omogućilo postizanje potpuno pouzdanih zaključaka. Budući su informacije nepouzdane. Nakon što su te vrijednosti dodijeljene skupu temeljnih dogaĎaja. Primjer: odluke o investiranju gdje su procjene cijena i potražnje u budućnosti nepouzdane. mnoge odluke se ipak temelje na takvim informacijama. nepouzdane su i odluke temeljene na takvim informacijama. Zaključivanje s nepouzdanim znanjem Informacije koje eksperti imaju su često nepotpune.5. sigurnosti ili faktora pouzdanosti) to je proces izbora točke na skali.

Ljudi se okreću tržištu rabljenih automobila tražeći ono najbolje što se može kupiti za novce kojim rapolažu. Jer zadovoljan kupac je vjeran kupac i dobra preporuka na ovom tržištu od velikog je značaja za ugled auto kuće. Još jedna mogućnost praktične primjene ovog ekspertnog sustava je i na internet stranicama auto oglasnika. što ovom ekspertnom sustavu daje prednost ispred ostalih koji se trenutno koriste na tržištu rabljenih automobila. broj sjedala i sl. Zaključak Kako sama auto industrija obuhvaća široko područje. Na stranicama oglasnika postoje sustavi koji omogućavaju da si korisnici malo olakšaju izbor traženog automobila. pogon. 16 . Donedavno je u Hrvatskoj postojao trend kupnje novih automobila. Ti sustavi se koriste samo s par atributa koji sužavaju izbor na sto ili više automobila što i nije od velike pomoći nekome tko prvi put kupuje atomobil. ali i iskusnijim vozačima. Ovaj sustav mogao bi se implementirati u internet stranice auto kuća gdje bi se posjetiteljima pružila stručna pomoć pri izboru automobila i tako ih privukli da kupe autombil za koji su sigurni da im odgovara. ali trenutačna ekonomska situacija u državi mnoge je spriječila da izaberu svog novog limenog ljubimca. ekspertni sustav za odluku o kupovini rabljenog automobila sigirno nalazi svoje mjesto u odreĎenim segmentima te industrije. Za razliku od kupnje novog automobila.5. nego je orjentiran kupcima i njihovim individualnim zahtjevima kao što je boja automobila. Ovdje dolazi do izražaja prednost Ekspertnog sustva za pomoć pri odluci o kupnji rabljenog automobila jer raspolaže većim brojem kriterija koji ne razvrstavaju automobile samo ugrubo. kupnja rabljenog zahtjeva ipak odreĎeno znanje i poznavanje ovog tržišta. Ovdje Ekspertni sustav za donošenje odluke pri kupnji rabljenog automobila može biti od velike pomoći jer pomaže kupcu da po najvažnijim kriterijima suzi izbor na samo dva ili tri automobila koji odgovaraju njegovim osobnim preferencijama.

S. Nastavni materijali za predavanja iz kolegija Ekspertne sustave http://web. Ekspertni sustavi u prometu. [4] Prof dr..4. dr.4. Uvod www.hr/~goldh/DRSTUDIJ/.dr. Bogunović. sc. Nastavni materijali za predavanja iz kolegija Ekspertni sustavi – sustavi temeljeni na bazama znanja http://www. H. Literatura [1] Prof./4005-ESUP-200910-01-Uvod.6.2010. [3] Prof.pdf 11. N.pdf 14.hr/katedre/ortegr/nastava_knezic/ekspertni_sustavi..zemris.fpz.htm 14.fer.gradst. V.2010.efzg.sc.hr/dok/INF/Ceric/spo/ekspertni_sustavi.sc.2010.4. Čerić.4. [2] Prof. 17 .sc. Nastavni materijali za predavanja iz kolegija Ekspertni sustavi www. Gold.2010.ppt 14. Knezić.dr.hr/predmeti/tes/Uvod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful