Tratarea vehiculelor scoase din uz VSU

http://www.dezmembrari.ro/tratarea-vehiculelor-scoase-din-uz-vsu/

Dezmembrari auto - Piese auto Second Hand
Cont NouIntrare ContNewsletter Comanda piese autoPiese din dezmembrari autoautovehiculeparcuri dezmembrariarticoleAcasa alte servicii utilecontactTratarea vehiculelor scoase din uz VSU

Tratarea vehiculelor scoase din uz VSU TEZA DE DOCTORAT
Universitatea din Pitesti Facultatea de Mecanica si Tehnologie

Dezmembrarea vehiculelor, operatie in cadrul activitatii de tratare a vehiculelor scoase din uz (V.S.U.), la nivelul anului 2004 era o activitate economica neincorsetata de prevederile de mediu, se desfasura numai in baza avizelor si autorizatiilor eliberate de camerele de comert si nu punea probleme deosebite nici producatorilor, nici proprietarilor de vehicule si nici dezmembratorilor. Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a blocat aceasta activitate desfasurata empiric pana atunci, impunand conditii fara perioada de conformare. Directiva privind tratarea vehiculelor scoase din uz s-a aplicat in Romania începând cu 1 ianuarie 2005. Definirea legislatiei, a modului de lucru, a metodelor de cuantificare a atingerii tintelor de reciclare, au fost lucruri noi, neexperimentate in Romania si au constituit activitatea de pionierat desfasurata exclusiv in perioada 2004-2007. Teza de doctorat finalizeaza o perioada de invatare, experiente, studii, cercetari, proiecte aferente perioadei 2003 – 2009 si deschide noi perspective pentru actiunile care urmeaza a se finaliza pana in anul 2015, care vizeaza cerintele impuse sectorului in acest interval de timp. Tratarea vehiculelor scoase din uz, activitate cu impact semnificativ asupra mediului, costituie un domeniu de importanta majora, care impune noi si concrete abordari, in vederea protejarii mediului, omului si a conservarii si reutilizarii materialelor, fiind inca la inceput in Romania.

Inventarea automobilului în anul 1886 a revoluţionat deplasarea în timp şi spaţiu, atât a persoanelor, dar mai ales a mărfurilor. Noi şi noi producători au inventat şi perfecţionat acest mijloc fără de care nu se concepe viaţa în secolul XXI, ajungându-se ca la nivel mondial să se producă anual o medie de 60,6 milioane de vehicule. Pe lângă numeroasele influenţe benefice aduse omului, automobilul a adus şi ameninţări pentru mediu pe tot parcursul existenţei sale. Efectul poluant al automobilului se manifestă atât direct, prin emisiile produse nemijlocit în timpul funcţionării şi prin poluarea sonoră, cât şi indirect, prin intermediul deşeurilor rezultate în toate etapele ciclului lui de viaţă (fabricare, exploatare, întreţinere, dar mai ales în etapa scoaterii definitive din
1 of 7

4/18/2012 12:11 PM

reducerea emisiilor prin conceperea unor sisteme de propulsie evoluate. selecţie a pieselor şi deşeurilor rezultate.elaborarea unor sisteme şi modele de evaluare a vehiculelor scoase din uz. Existenţa epavelor nu mai poate fi neglijată datorită implicaţiilor ecologice.S.U. Cantităţile mari de deşeuri şi problemele legate de tratarea şi evacuarea lor au impus apariţia unor reglementări legale stricte şi cresterea unei ramuri industriale noi. b) locuri de depozitare care imobilizează şi poluează terenuri tot mai întinse şi costurile ridicate de depozitare.elaborarea unei metodologii de proiectare a unor staţii destinate tratării V. 1. România nu a obţinut perioada de tranziţie. Pentru domeniul tratării vehiculelor scoase din uz. această activitate încă nu se desfăşoară într-un mod care să asigure atât îndeplinirea sarcinilor asumate. cu costuri ridicate şi tehnologii speciale). .U. conformarea fiind obligatorie odată cu data aderării la Uniunea Europeană. astfel încât să se asigure o protecţie eficientă a mediului. adaptate la structura parcului romanesc şi a condiţiilor concrete din România. dezmembrare.tratarea gestionată a autovehiculelor scoase definitiv din uz în scopul cresterii gradului de reciclabilitate a componentelor şi materialelor care intră în constituenţa acestora.S. sociale şi economice care decurg din aceasta: a) poluarea mediului (de la acidul sulfuric şi plumbul din acumulator până la ”inofensivele” uleiuri de motor: un singur litru de ulei este suficient pentru a polua 1 milion de litri de apă potabilă). respectiv pentru implementarea Directivei 53/2000.Tratarea vehiculelor scoase din uz VSU http://www. utilizând eventual combustibili alternativi sau surse neconvenţionale de energie.dezmembrari. în perioada 2005 – 2009 şi în perspectiva anului 2012. în condiţiile de eficienţă economică şi management al deşeurilor conform normelor impuse. cât şi eficienţă economică şi protectia mediului. îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi protejarea mediului înconjurător în baza elaborării teoriei.analiza şi modelarea computerizată a procesului. ceea ce a atras obligativitatea atingerii ţintelor de reutilizare/reciclare şi raportarea atingerii acestor indicatori începând cu anul 2008. . Romania. la nivel european. altele greu de obţinut. . Actualmente.analiza situatiei actuale. Acest fenomen a determinat orientarea cercetărilor de realizare a viitoarelor autoturisme în două direcţii prioritare principale: . tratare. c) imobilizarea unor cantităţi mari de materii prime (unele foarte scumpe şi rare. . În acest context. reglementărilor şi cerinţelor.elaborarea teoriei şi argumentarea procesului tehnologic raţional pentru tratarea vehiculelor scoase din uz (V. elaborarea de modele cu aplicabilitate în domeniu în vederea implementării aquis-ului comunitar.studierea fluxurilor de producţie şi a celor de evacuare a deşeurilor. Scopul si obiectivele lucrării Lucrarea face o analiză a conformării sectorului naţional cu prevederile europene în domeniul tratării vehiculelor scoase din uz. Astăzi ne vedem confruntaţi cu o nouă problemă: poluarea prin epave.elaborarea unor modele capabile să asigure optimizarea funcţionării unităţilor de tratare.ro/tratarea-vehiculelor-scoase-din-uz-vsu/ uz). .). domeniul automobilelor constituie cea mai importantă activitate economică din întreaga lume. Contribuţii privind optimizarea activităţilor de tratare a epavelor după stingerea vieţii autovehiculelor se ocupă de revalorificarea componentelor şi materialelor rezultate în urma dezmembrării epavelor de automobile. Prezenta lucrarea vine cu soluţii viabile implementate în domeniu. . intrată de curând în cadrul ţărilor membre UE a fost obligată să adopte şi să implementeze aceste reglementări. Din acest motiv. a schemelor de alegere.1. proiectarea fluxurilor optime în condiţiile 2 of 7 4/18/2012 12:11 PM . Obiectivele de cercetare sunt: . . tehnologiei şi mijloacelor tehnice care realizează această tehnologie de tratare. în ciuda abundenţei informaţiilor. mai recentă cronologic şi mai puţin cunoscută şi mediatizată decât poluarea sonoră ori poluarea prin emisiile din gazele de evacuare. este evidentă diminuarea uriaşă a pericolelor latente de a constitui impacturi semnificative asupra mediului.

dezmembrari. standarde de determinare a proprietăţilor ansamblurilor analizate. managementul deşeurilor şi procedura de întocmire şi raportare a atingerii ţintelor (programul EURODEMONT).a fost elaborată procedura de selecţie calitativă a componentelor.Tratarea vehiculelor scoase din uz VSU http://www.a fost elaborată metodologia de selecţie a V. criterii de analiza şi selecţie a pieselor reutilizabile.S.s-au dimensionat şi definit utilajele pentru tratarea vehiculelor.. -elaborarea strategiei şi liniilor directoare în vederea managentului deşeurilor. . Suportul metodologic şi teoretico-stiinţific: Lucrarea este efectuată în baza cercetărilor teoretice şi experimentale. . -proiectarea şi implementarea sistemului de management al calităţii conform ISO 9001 – 2008 şi certificat de TÜV Thuringen din Germania pentru 10 entităţi din România. . teoriei mecanismelor şi rezistenţei materialelor. Noutatea stiinţifică a rezultatelor obţinute: elaborarea şi argumentarea un proces tehnologic de tratare a vehiculelor scoase din uz (V. . conform conceptelor sistemului integrat de management mediu – calitate. elaborat şi proiectat procesul tehnologic. -elaborarea metodologiei de proiectare a unei staţii de tratare la nivel european. -realizarea platformei informatice pentru urmărirea atingerii ţintelor şi managementul deşeurilor (Manager V.elaborarea unor proceduri / teorii de stabilire a optimului activităţii.U.). metodele de analiză şi de optimizare. .U. precum şi a claselor de calitate ale acestora. . Contribuţii privind optimizarea activităţilor de tratare a epavelor după stingerea vieţii autovehiculelor.S.elaborarea unei aplicaţii informatice privind urmarirea atingerii ţintelor şi managementul deseurilor.aprecierea tehnico – economică a posibilităţilor de implementare a rezultatelor obţinute. .elaborarea modelelor matematice de analiza a stadiului atingerii ţintelor impuse de aquis-ul comunitar. . 3 of 7 4/18/2012 12:11 PM . mecanicii teoretice. în condiţiile menţinerii echilibrului cerinţe de mediu – cerinţe economice – alte cerinţe legale. dar şi a componentelor rezultate. -realizarea mecanismului de valorificare a pieselor conforme obţinute. modele matematice şi de prelucrare a datelor obţinute.s-a conceput.elaborarea unor modele. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în următoarele: . dar şi pentru stocarea temporară a deşeurilor. . în sistem informatic.). în vedere creşterii gradului de refolosire a pieselor conforme. -realizarea programul informatic care conţine baza de date cu mărci şi modele tratate.elaborarea unor sisteme de valorificare a pieselor reutilizate cu aplicabilitate în sector. -elaborarea previziunii strategice de dezvoltare în contextul atingerii ţintelor impuse în anul 2012. .a fost definită durata medie de viaţă a componentelor reutilizabile în baza căreia se poate estima durata medie de utilizare a componentelor reutilizabile. metodelor grafo – analitice.elaborarea recomandărilor privind utilizarea metodelor de calcul şi a rezultatelor cercetărilor experimentale în vederea proiectării activităţilor de tratare.ro/tratarea-vehiculelor-scoase-din-uz-vsu/ de respectare a cerinţelor de mediu şi de profitabilitate a activităţilor. . schema principială a fluxului ”verde” de tratare. -realizarea modelelor de analiză şi decizie asupra loturilor tratate. . în concordanţă cu analiza stiinţifică a gradului de uzură a acestora în funcţie de parametrii identificaţi şi stabiliţi. Contribuţii privind optimizarea activităţilor de tratare a epavelor după stingerea vieţii autovehiculelor. mixtul de producţie.U. -elaborarea metodologiei de realizare şi obţinerii a avizelor şi aprobărilor necesare funcţionării în condiţiile legislative impuse a unui centru de tratare. în ciclul produsului reutilizat. în vederea atingerii ţintelor impuse de directivă. Cercetările experimentale s-au efectuat utilizând metode. metode ale statisticii matematice şi teoriei probabilităţilor.S. care includ metode fundamentale aprobate ale teoriei fenomenelor de uzare. -determinarea dimensiunilor optime ale stocurilor şi mixtul acestora. -realizarea procedurii de selecţie şi control a pieselor cu destinaţie de reutilizare. în vederea stabilirii nivelului de calitate şi a duratei minime de viaţă. în condiţiile implementării unui sistem de management al deşeurilor. proiectării asistate de calculator.s-a introdus conceptul nou al proiectării ”verzi” pe fluxuri de materiale poluate / nepoluante.

Capitolul 5. dar şi perspectiva atingerii aquis-ului european de firmele din domeniu.S. pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tratare a vehiculelor scoase din uz.U. . de proiectare la standarde europene a unei staţii de tratare cu proiectarea fluxului şi managementului deşeurilor.. prin care piesele conforme sunt identificate direct de utilizatori. dar şi ca membru în grupul de lucru al Ministerului Mediului şi Dezvoltarii Durabile. Contribuţii privind optimizarea activităţilor de tratare a epavelor după stingerea vieţii autovehiculelor. – implementată cu ajutorul unui proiect cu fonduri europene. scaderea capacitatii de lucru a automobilului si modele de defectiuni ale automobilului. Conţinutul lucrãrii Pentru indeplinirea acestor obiective. cu posibilitatea achiziţionării online a acestora. al ANSDAR (Asociaţia Naţională a Societăţilor de Dezmembrare Auto şi Reciclare). Capitolul 6. Aplicarea rezultatelor lucrării. si starea tehnica a parcului auto romanesc. pe langa diferite criterii tehnice. Capitolul 3. 4 of 7 4/18/2012 12:11 PM . conceptul de tratare a vehiculelor scoase din uz. teza de doctorat a fost structurată in 11 capitole a caror continut este prezentat succint in continuare.platforma informatică Manager V.Tratarea vehiculelor scoase din uz VSU http://www.ro/tratarea-vehiculelor-scoase-din-uz-vsu/ . furnizând concepte şi modele pentru aplicarea şi respectarea prevederilor europene. . – in care s-au identificat si tratat.U. Capitolul 2. 1. Criterii de reciclabilitate pentru automobile. Capitolul 4.S. a facilitat accesul la informaţia de ultimă oră care a fost prelucrată în cadrul acestei lucrări. scoaterea din uz a autovehiculelor. Jerome: ” Natura nu a fost făcută pentru a fi schimbată “ . de monitorizare a atingerii ţintelor. Elaborarea criteriilor şi conceptelor de reutilizare. si deprecierea economica prin inutilitate si cuantificarea deteriorarii externe.dezmembrari. acesta fiind unul din obiectivele majore ale acestei generaţii. de prevenire a producerii deşeurilor constituite din piese conforme care nu işi găsesc reutilizarea. . Forme de uzura. tipuri de solicitari care actioneaza asupra unui autovehicul. de funcţionare şi de utilizare – unde s-a analizat uzura prin frecare.S. licenţiat şi implementat în 8 unităţi de tratare în faza de monitorizare şi atingerii ţintelor pe 2008. tipuri de uzare. pentru că aşa cum afirma Jerome K. face ca ţinta de 85% din masa la gol a vehiculelor tratate să poată fi atinsă iar mediul să fie mai curat. Metodica si mijloacele de cercetare experimentală – in care s-au tratat premizele care au stat la baza cercetarii. factorii care influenteaza uzarea pieselor.au fost elaborate şi implementate modelele informatice de evaluare a V. metodica si mijloacele folosite. impactul vehiculelor asupra mediului înconjurător. în paralel cu dimensionarea capacităţilor de tratare şi stocare a deşeurilor.aplicaţia www.U. piese si componente rezultate din V. a căror activitate a fost certificată de TÜV Thüringen – Germania în luna mai 2009.programul informatic EURODEMONT.programul informatic şi aplicaţia online de evaluare a vehiculelor prematur scoase din uz. aquis-ul comunitar de mediu in domeniul V. În baza rezultatelor cercetărilor teoretice şi experimentale au fost elaborate: .ro. concepte puse în practică şi concretizate în sisteme funcţionale. Tratarea vehiculelor scoase din uz – in care s-au prezentat ciclul de viaţă al automobilului. Realizarea celor 4 aplicaţii informatice şi implementarea acestora în firmele membre ANSDAR demonstrează tocmai soluţionarea corectă a aspectelor analizate. caracterul solicitarilor. Contactul doctorandului cu mediul european al asociaţiei EGARA (European Group for Automotive Recycling Activity). Stările de încărcare şi solicitare a pieselor şi mecanismelor din componenţa automobilelor – in care se analizează sistemele autovehiculului rutier.dar şi ale generaţiilor următoare. fortele si solicitarile din sistemele unui automobil.2.U. Introducere – în care se prezinta scopul.S.a fost realizată baza de date cu mărci şi modele utilizate în activitatea de tratare. Influenţa uzurii pieselor automobilelor asupra calităţilor constructive. obiectivele şi conţinutul lucrării. .dezmembrari. Capitolul 1. evaluarea duratei medii de viata a autovehiculului. Lucrarea în ansamblu este o noutate în domeniu. metodologia de evaluare a vehiculului in contextul respectarii cerintelor in vigoare.

– prezinta influenta unor factori asupra modului de amplasare a unui centru de tratare.dezmembrari. precum si perspectivele deschise de aceasta lucrare si de activitatea viitoare. Capitolul 10.U. Contribuţii privind dezvoltarea unor instrumente de lucru pentru reciclarea V. aplicatia ”Eurodemont” – aplicatie care asigura demontarea virtuala a subansamburilor care contin piese conforme refolosibile si exportul lor catre un magazin virtual şi site-ul ”www. Contributii principale si deschideri ale tezei de doctorat – prezinta concluziile finale obtinute pe baza studiului teoretic si experimental.S.S.U. Acest text este protejat de legea dreptului de autor si nu poate fi copiat fara acordul in scris al autorului. cat este ora ? Curba periculoasa Rally crash Stiri diverse 5 of 7 4/18/2012 12:11 PM .dezmembrari.U. Studii de caz privind starea de uzură a pieselor rezultate în urma dezmembrării şi tratării V. Evaluarea limitelor de utilizare – in care sunt prezentate rezultatele unor studii de caz privind starea de uzura si limita de reutilizare. si atingerea tintelor impuse. – prezinta aplicatia tip server.U. Concluzii finale.Tratarea vehiculelor scoase din uz VSU http://www. se trece la prezentarea unui studiu de caz privind proiectarea unui centru si descrierea pricipiului fluxul ”verde”. Capitolul 9. Capitolul 8.S. Capitolul 11. Totodata.ro/tratarea-vehiculelor-scoase-din-uz-vsu/ Capitolul 7.S. Influenţe asupra proiectului şi amplasării unei staţii destinate tratării V. Articole video Ford Focus – Incredibil ! Linie dezmembrare Scuze. online privind managementul activităţii de tratare si monitorizarea atingerii tintelor. rezultatul proiectarii platformelor informatice in activitatea de tratare a V. Contribuţii privind determinarea capacitatii de tratare a vehiculelor scoase din uz – capitol in care este cuantificată capacitatea retelei nationale de a trata vehicule scoase din uz.ro” – care prezinta interfata aplicatiei Eurodemont si modul de cerere si onorare a ofertelor de piese second-hand obtinute din activitatea de dezmembrare.

dezmembrari.20 Aprilie 2012 Dezmembrez Daewoo Matiz 2001 Benzina Hatchback .20 Aprilie 2012 Dezmembrez Chrysler Voyager 2000 Diesel Monovolum .ro/tratarea-vehiculelor-scoase-din-uz-vsu/ Taxa auto 2012 LICHIDARE STOC PIESE Taxa auto Epave din Japonia Pericolul pieselor contrafacute Articole utile Cauta in site. cod postal 130023. judet Dambovita. Romania Fax: (0245) 210 263 Anunturi Masini Vanzari SH Masini de vanzare Cadouri Supercars News Dezmembrari-auto Anunturi-piese MP3 Player 6 of 7 4/18/2012 12:11 PM .20 Aprilie 2012 Dezmembrez Volvo S60 2003 Diesel Berlina . 8. Auto show COMANDA PIESE AUTO PIESE DIN DEZMEMBRARI PARCURI DEZMEMBRARI VEHICULE AVARIATE Ultimele Adaugate Dezmembrez Daewoo Tico 1999 Benzina Hatchback .20 Aprilie 2012 Adresa Utila Dezmembrari auto Adresa: Mircea cel Batran nr.Tratarea vehiculelor scoase din uz VSU http://www.20 Aprilie 2012 Dezmembrez Rover 75 2001 Benzina Berlina . Targoviste.

un nou concept in activitatea dezmembrare vehicule scoase din uz (VSU) si vanzare componente second hand obtinute din dezmembrarea autovehiculelor rulate.ro este un site public.dezmembrari.Tratarea vehiculelor scoase din uz VSU http://www.Un nou site. Copyright © 2012 | Sitemap | Feed RSS2 | Parteneri | Cereri piese vechi | Anunturi masini sh | Web Design by End Soft Design Feedback Nume Nume Email Titlu Sugestie Imbunatatire Mesaj (necesar) (necesar) (email valid) Cod securitate Trimite 7 of 7 4/18/2012 12:11 PM . utilizati cu mare incredere formularul special comenzi-piese pentru masina dvs.ro . utilizat de marea majoritate a profesionistilor din domeniu si de cele mai mari parcuri de profil din Romania.ro/tratarea-vehiculelor-scoase-din-uz-vsu/ Dezmembrari. Aveti nevoie de o piesa sh ? Atunci.! Dezmembrari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful