You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 437

Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.20 14:55:21 +02'00'

w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w zwizku z wykonywaniem przez biuro usug patniczych transakcji patniczych wynikajcych z umowy o wiadczenie usug patniczych oraz terminu powstania obowizku zawarcia umowy gwarancji

Na podstawie art. 125 ust. 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usugach patniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 i Nr 291, poz. 1707) zarzdza si, co nastpuje: 1. Rozporzdzenie okrela minimaln sum gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w zwizku z wykonywaniem przez biuro usug patniczych transakcji patniczych wynikajcych z umowy o wiadczenie usug patniczych oraz termin powstania obowizku zawarcia umowy gwarancji. 2. 1. Minimalna suma gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej w okresie nie duszym ni 12 miesicy wynosi 0,6% cakowitej kwoty transakcji patniczych wykonanych przez biuro usug patniczych w okresie 12 miesicy poprzedzajcych miesic, w ktrym umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej jest zawierana, nie mniej jednak ni rwnowarto w zotych 1200 euro. 2. W przypadku gdy umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej jest zawierana na okres duszy ni 12 miesicy, kwota minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, ustalona zgodnie z ust. 1, jest za kady kolejny miesic nastpujcy po okresie 12 miesicy zwikszana o 0,05% cakowitej kwoty transakcji patniczych wykonanych przez biuro usug patniczych w okresie 12 miesicy poprzedzajcych miesic, w ktrym umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej jest zawierana, nie mniej jednak ni o rwnowarto w zotych 100 euro za kady taki miesic.

3. Rwnowarto w zotych kwot, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, jest ustalana przy zastosowaniu redniego kursu euro ogaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w ktrym umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej jest zawierana. 4. W przypadku biura usug patniczych rozpoczynajcego dziaalno w zakresie usug patniczych cakowit kwot transakcji patniczych, o ktrej mowa w ust. 1 i 2, okrela si na podstawie programu dziaalnoci i planu finansowego, o ktrych mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usugach patniczych. 3. Obowizek zawarcia umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej powstaje nie pniej ni w dniu poprzedzajcym dzie rozpoczcia przez biuro usug patniczych dziaalnoci w zakresie usug patniczych.

ww
1)

4. Umowy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej zawarte na podstawie przepisw dotychczasowych obowizuj do koca okresu, na jaki zostay zawarte.

5. Traci moc rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w zwizku ze wiadczeniem usug patniczych przez biuro usug patniczych oraz terminu powstania obowizku zawarcia umowy gwarancji (Dz. U. Nr 261, poz. 1558). 6. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem nastpujcym po dniu ogoszenia. Minister Finansw: wz. M. Orowska

Minister Finansw kieruje dziaem administracji rzdowej instytucje finansowe, na podstawie 1 ust. 2 pkt 3 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Finansw (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

w. rcl .go v.p l


ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSW 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.