You are on page 1of 52

o an mon hoc May va Thiet b

Tran Van Nghe

GVHD :

MUC LUC
Li noi au
2
Chng I: Gii thieu tong quan
I.Nhiem vu cua o an
3
II.Tnh chat nguyen lieu va san pham
3
III.Co ac
IV.Quy trnh cong nghe
5
Chng II : Thiet ke thiet b chnh
A.Can bang vat chat va nang lng
8
I. Can bang vat chat
8
II. Can bang nang lng
9
B. Tnh thiet ke thiet b chnh
I.He so truyen nhiet
14
II.Be mat truyen nhiet va thi gian co ac
21
III.Buong ot va ay
23
IV. Buong boc va nap
24
C. Tnh c kh cho thiet b chnh
27
I.Buong ot
27
II.Buong boc
28
III.ay
30
IV.Nap
32
V. Tnh cach nhiet cho than
32

trang 1

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe
VI.Moi ghep bch
33
VII.V ong
34
VIII.Khoi lng va tai treo
35
IX.Cac ong dan ,ca
37
Chng III :Tnh chi tiet thiet b phu
I.Thiet b ngng tu Baromet
39
II.Bm
Chng IV : Tnh gia thanh thiet b
49

GVHD :

44

Ket luan
51
Tai lieu tham khao
52

Li noi au
Ngay nay, cong nghiep san xuat hoa chat la mot nganh
cong nghiep quan trong anh hng en nhieu nganh khac.
Mot trong nhng san pham c quan tam san xuat kha nhieu
la Natri Clorua (NaCl) do kha nang s dung rong rai cua no.NaCl
tinh khiet c s dung nhieu trong thc pham di dang muoi
an ,hay s dung nhieu trong nganh y te di dang dch truyen.
Nhiem vu cu the cua o an mon hoc la thiet ke he thong
co ac chan khong gian oan NaCl t 10% len 27% ,nang
suat 1200kg /me ,s dung ong chum.
o an gom 4 chng :
Chng I:Gii thieu tong quan

Chng II :Thiet ke thiet b chnh

Chng III :Thiet ke cac chi tiet phu

trang 2

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

Chng IV: Tnh toan gia thanh thiet b

Co the noi thc hien o an mon hoc la mot c hoi tot cho
sinh vien on lai toan bo cac kien thc a hoc ve cac qua
trnh va cong nghe hoa hoc. Ngoai ra ay con la dp ma sinh
vien co the tiep can vi thc te thong qua viec la chon, tnh
toan va thiet ke cac chi tiet cua mot thiet b vi cac so
lieu rat cu the va rat thc te.
o an nay c thc hien di s giup va hng dan
trc tiep cua thay Tran Van Nghe , va cac thay co bo mon
May va Thiet B khoa Cong nghe Hoa hoc va Dau kh trng
ai hoc Bach khoa thanh pho Ho Ch Minh. Em xin chan thanh
cam n thay Tran Van Nghe va cac thay co khac cung nh
cac ban be a giup em trong qua trnh thc hien o an.

CHNG I. GII

THIEU TONG QUAN

I. NHIEM VU CUA O AN
Nhiem vu cu the cua o an mon hoc nay la thiet ke he
thong co ac chan khong gian oan dung dch NaCl t nong
o 10% en nong o 27%, nang suat 1200kg/me, s dung ong
chum.
II. TNH CHAT NGUYEN LIEU VA SAN PHAM:
1 .Nguyen lieu :
- NaCl la mot khoi tinh the mau trang, tan trong nc phan ly
thanh ion
- La thanh phan chnh cua muoi an hang ngay
- Khoi lng rieng dd 10% la 1073 (kg/m3)
- o nht la 1,07 *10-3 (Ns/m2) 200C (dung dch 10%).
- o hoa tan 60oC la 27,1% , 20oC la 26,3%
trang 3

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

- Nguyen lieu em i co ac la dd NaCl 10% vi dung moi la


nc .
2. San Pham:
Khi ket thuc qua trnh co ac ,dung dch nhiet o t 7580oC ,khi o o hoa tan cua dung dch khoang 27,5% .Nhng o
hoa tan cua dung dch nhiet o thng chng 26,3%.V vay
,qua trnh co ac NaCl nay la e tao dung dch bao hoa ,va
khi lam nguoi th se co NaCl tinh the ket tinh .Trong khi cac
muoi tap chat khac nh MgCl2 hay CaCl2 lai tan nhiet o
thng ,v vay qua trnh nay co the c s dung va thu dung
dch muoi bao hoa va tach tap chat e san xuat muoi tinh
khiet khi ha nhiet o. Muoi tinh khiet thng c s dung
trong thc pham va y te.
3.Nhng bien oi cua nguyen lieu va san pham trong
qua trnh co ac:
Trong qua trnh co ac, tnh chat c ban cua nguyen lieu va
san pham bien oi khong ngng. Thi gian co ac tang lam
cho nong o dung dch tang dan en tnh chat dung dch thay
oi:
Cac ai lng giam: he so dan nhiet, nhiet dung, he so
cap nhiet, he so truyen nhiet.

Cac ai lng tang: khoi lng rieng dung dch, o nht,


ton that nhiet do nong o, nhiet o soi.
Yeu cau chat lng san pham :
at nong o va o tinh khiet yeu cau.
Thanh phan hoa hoc chu yeu khong thay oi.

III. CO AC:
1. nh ngha
Co ac la phng phap thng dung e lam tang nong o
mot cau t nao o trong dung dch hai hay nhieu cau t. Tuy
theo tnh chat cua cau t kho bay hi (hay khong bay hi trong
qua trnh o) ta co the tach mot phan dung moi (cau t de
bay hi hn) bang phng phap nhiet hay bang phng phap lam
lanh ket tinh.
Co ac la qua trnh lam tang nong o cua chat ran hoa
tan trong dung dch bang cach tach bt mot phan dung moi qua
dang hi.
trang 4

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

2. Cac phng phap co ac:


Phng phap nhiet (un nong): dung moi chuyen t trang thai
long sang trang thai hi di tac dung cua nhiet khi ap suat
rieng phan cua no bang ap suat tac dung len mat thoang
chat long.
Phng phap lanh: khi ha thap nhiet o en mot mc nao
o th mot cau t se tach ra dang tinh the n chat tinh khiet,
thng la ket tinh dung moi e tang nong o chat tan.Tuy
tnh chat cau t va ap suat ben ngoai tac dung len mat
thoang ma qua trnh ket tinh o xay ra nhiet o cao hay
thap va oi khi phai dung en may lanh.
3. Phan loai va ng dung
a. Theo cau tao
Nhom 1: dung dch oi lu t nhien (tuan hoan t nhien)
dung co ac dung dch kha loang, o nht thap, am bao s
tuan hoan t nhien cua dung dch de dang qua be mat truyen
nhiet. Gom:
- Co buong ot trong (ong truc buong boc), co the co
ong
tuan
hoan
trong
hoac ngoai.
- Co buong ot ngoai ( khong ong truc buong boc).
Nhom 2: dung dch oi lu cng bc, dung bm e tao van
toc dung dch t 1,5 - 3,5 m/s tai be mat truyen nhiet. Co u
iem: tang cng he so truyen nhiet, dung cho dung dch ac
set, o nht cao, giam bam can, ket tinh tren be mat truyen
nhiet. Gom:
- Co buong ot trong, ong tuan hoan ngoai.
- Co buong ot ngoai, ong tuan hoan ngoai.
Nhom 3: dung dch chay thanh mang mong, chay mot lan
tranh tiep xuc nhiet lau lam bien chat san pham. ac biet
thch hp cho cac dung dch thc pham nh dung dch nc trai
cay,hoa qua epGom:
- Mang dung dch chay ngc, co buong ot trong hay ngoai:
dung dch soi tao bot kho v.
- Mang dung dch chay xuoi, co buong ot trong hay ngoai:
dung dch soi t tao bot va bot de v.
b. Theo phng phap thc hien qua trnh
Co ac ap suat thng (thiet b h): co nhiet o soi, ap
suat khong oi. Thng dung co ac dung dch lien tuc e

trang 5

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

gi mc dung dch co nh e at nang suat cc ai va thi


gian co ac la ngan nhat.Tuy nhien, nong o dung dch at
c la khong cao.
Co ac ap suat chan khong: Dung dch co nhiet o soi
di 100oC, ap suat chan khong. Dung dch tuan hoan tot, t
tao can, s bay hi nc lien tuc.
Co ac nhieu noi: Muc ch chnh la tiet kiem hi ot. So
noi khong nen ln qua v se lam giam hieu qua tiet kiem
hi. Co the co chan khong, co ap lc hay phoi hp ca hai
phng phap. ac biet co the s dung hi th cho muc ch
khac e nang cao hieu qua kinh te.
Co ac lien tuc: Cho ket qua tot hn co ac gian oan. Co
the ap dung ieu khien t ong, nhng cha co cam bien tin
cay.
4. u iem va nhc iem cua co ac chan khong gian
oan
u iem
- Gi c chat lng, tnh chat san pham, hay cac cau
t de bay hi.
- Nhap lieu va thao san pham n gian, khong can on
nh lu lng.
- Thao tac de dang.
- Co the co ac en cac nong o khac nhau.
- Khong can phai gia nhiet ban au cho dung dch.
- Cau tao n gian, gia thanh thap.
Nhc iem
- Qua trnh khong on nh, tnh chat hoa ly cua dung
dch thay oi lien tuc theo nong o, thi gian.
- Nhiet o hi th thap, khong dung c cho muc ch
khac.
- Kho gi c o chan khong trong thiet b.

IV. QUY TRNH CONG NGHE


1. Thuyet minh quy trnh cong nghe
- Khi ong bm chan khong en ap suat Pck = 0,7 at.
- Sau o bm dung dch ban au co nong o 10% t be cha
nguyen lieu vao noi co ac bang bm ly tam. Qua trnh nhap
lieu dien ra trong vong 20 phut en khi nhap u 3240 kg th
ngng.

trang 6

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

- Khi a nhap lieu u 3240 kg th bat au cap hi ot (la hi


nc bao hoa ap suat 3 at) vao buong ot e gia nhiet
dung dch. Buong ot gom nhieu ong nho truyen nhiet (ong
chum) va mot ong tuan hoan trung tam co ng knh ln
hn. Dung dch chay trong ong c gia nhiet bi hi ot i ngoai
ong. Dung dch trong ong se soi va tuan hoan qua ong tuan
hoan (do ong tuan hoan co ng knh ln hn cac ong
truyen nhiet nen dung dch trong ong tuan hoan se soi t hn
trong ong truyen nhiet, khi o khoi lng rieng dung dch trong
ong tuan hoan se ln hn khoi lng rieng dung dch trong ong
truyen nhiet v vay tao ap lc ay dung dch t ong tuan
hoan sang cac ong truyen nhiet). Dung moi la nc boc hi
va thoat ra ngoai qua ong dan hi th sau khi qua buong boc
va thiet b tach giot. Hi th c dan qua thiet b ngng tu
baromet va c ngng tu bang nc lanh, sau khi ngng tu thanh
long se chay ra ngoai bon cha. Phan khong ngng se c
dan qua thiet b tach giot e ch con kh khong ngng c
bm chan khong hut ra ngoai. Hi ot khi ngng tu chay ra
ngoai qua ca thao nc ngng, qua bay hi roi c xa ra
ngoai.
- Qua trnh c tiep tuc en khi at nong o 27% (sau thi gian
co ac a tnh: 121,3 phut) th ngng cap hi. M van thong ap,
sau o thao san pham ra bang cach m van thao lieu.
2. Cac thiet b c la chon trong quy trnh cong nghe
a Bm
Bm c s dung trong quy trnh cong nghe gom: bm ly
tam va bm chan khong.
+ Bm ly tam c cau tao gom vo bm, banh guong tren
o co cac canh hng dong. Banh guong c gan tren truc
truyen ong. Ong hut va ong ay.
Bm ly tam c dung e bm dung dch NaCl t be cha
nguyen lieu vao noi co ac.
+ Bm chan khong c dung e tao o chan khong khi he
thong bat au lam viec.
b Thiet b co ac
ay la thiet b chnh trong quy trnh cong nghe. Thiet b
gom ay, nap, buong boc va buong ot. Ben trong buong
ot gom nhieu ong truyen nhiet nho va mot ong tuan hoan
trung tam co ng knh ln hn.
Tac dung cua buong ot la e gia nhiet dung dch, buong
boc la e tach hon hp long hi thanh nhng giot long ri tr
trang 7

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

lai, hi c dan qua ong dan hi th. Ong tuan hoan c s


dung e tao mot dong chay tuan hoan trong thiet b.
c Thiet b ngng tu
Thiet b ngng tu c s dung trong quy trnh cong nghe la
loai thiet b ngng tu trc tiep (thiet b ngng tu baromet). Chat
lam lanh la nc c a vao ngan tren cung thiet b. Thiet
b thng lam viec ap suat chan khong nen no phai c
at mot o cao can thiet e nc ngng co the t chay ra
ngoai kh quyen ma khong can may bm.
d Thiet b tach long
Thiet b tach long c at sau thiet b ngng tu baromet
nham e tach cac cau t bay hi con sot lai, cha kp ngng
tu, khong cho chung i vao bm chan khong.
e Cac thiet b phu tr khac
- Bay hi
- Cac thiet b o ap suat, o nhiet o, cac loai van.

trang 8

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

CHNG II. THIET

GVHD :

KE THIET B CHNH

A. CAN BANG VAT CHAT VA NANG LNG


I. CAN BANG VAT CHAT
Cac so lieu ban au:
Dung dch NaCl co:
- Nhiet o au 25oC, nong o au 10%.
- Nong o cuoi 27%.
Chon hi ot la hi nc bao hoa ap suat 3at.
Ap suat ngng tu: Pck = 0,7 at.
Co ac gian oan vi nang suat 1200 kg/me
1. Khoi lng rieng cua dung dch theo nong o
Nong o, %
Khoi
lng
3
rieng, kg/m

10

15

20

27

1073

1110

1150

1205

2. Can bang vat chat cho cac giai oan


G = Gc + W
G.x = Gc.xc
Trong o
G , Gc
: lng dung dch au va cuoi moi giai oan (kg)
W
: lng hi th boc len trong moi giai oan (kg)
x , xc
: nong o au va cuoi cua moi giai oan
G.x, Gc.xc : khoi lng NaCl trong dung dch (kg)
Khoi lng dd au :
G = 1200 *0,27 /0,1 = 3240 (kg)
a Giai oan 10% en 15%
G = 3240 (kg)
x = 0,1 ; xc = 0,15

Lng san pham ( la dung dch NaCl 15% ):


x
0,1
= 3240 *
= 2160 (kg)
Gc = G .
xc
0,15

Lng hi th:
W = G - Gc = 3240 2160 = 1080 (kg)

b Giai oan 15% en 20%


G = 2160(kg) ; x = 0,15 ; xc = 0,2
x
0,15
= 1620 (kg)
Gc = G . = 2160 *
xc
0,2
trang 9

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

W = G Gc = 2160 1620 = 540 (kg)


c Giai oan 20% en 27%
G = 1620 (kg) ; x = 0,2 ; xc = 0,27
x
0,2
Gc = G . = 1620 *
= 1200 (kg)
xc
0,27
W = 1620 1200 = 420 (kg)
Tong lng hi th boc hi
Wt = 1080+540+420 = 2040 (kg)
Ta co bang tom tat ket qua can bang vat chat
Nong o dung dch, %

10

15

20

27

The tch dung dch trong


noi, m3

3,02

1,946

1,4

Khoi lng dung dch, kg

3240

2160

1620

1200

1080

1620

2040

1073

1110

1150

1205

Lng hi th a boc
hi, kg
Khoi lng rieng dung
dch, kg/m3

II. CAN BANG NANG LNG


Ap suat lam viec trong buong boc thiet b co ac P 1 = 0,3
at.
Nhiet o hi th buong boc t1 = 68,7oC ( Bang I.251 trang
314 Tai lieu [1] ).
ay cung la nhiet o soi cua dung moi (la nc) tren mat
thoang dung dch tsdm(P1) = 68,7 oC
Chon ton that nhiet o t noi co ac ve thiet b ngng tu
= 1K .
Nhiet o hi th thiet b ngng tu : t0 = 68,7 - 1 = 67,7oC.
'''

1. Cac ton that nhiet o Nhiet o soi dung dch


a Xac nh ton that nhiet o do nong o va nhiet o
soi dung dch NaCl theo nong o ap suat P1 = 0,3 at ( '
):
Theo tai lieu [3] trang 149:
' = ' o *f
Vi f tra tai lieu [3] trang 147 :
Vi tsdm(P1) = 68,7oC ,f = 0,81
Nong o dung

10

trang 10

15

20

27

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

dch, %
Ton that ' o , oC
Ton that ' ,oC
Nhiet o soi dd ,
o
C

1,9

3,25

4,85

1,54

2,63

3,9

6,48

70,2

71,3

72,6

75,2

b Ton that nhiet o do hieu ng thuy tnh '' . Nhiet o


soi dung dch ap suat trung bnh
Tnh theo v du 4.8 trang 207 Tai lieu [4]
'' = tsdd(Ptb) tsdd(P1) = tsdm(Ptb) tsdm(P1)
Vi:

Ptb = P1 + 0,5 hh .g.Hop = P1 + P

P = 0,5 hh .g.Hop

1
hh = dd
2
Trong o dd : Khoi lng rieng dung dch tnh theo nong o cuoi

nhiet o tsdd(P1+ P )
Hop : Chieu cao lp chat long soi
Trong thiet b tuan hoan t nhien
Hop = [ 0,26 + 0,0014( dd dm ) ].H o

Vi Ho : Chieu cao ong truyen nhiet


dm: Khoi lng rieng dung moi tsdm
* Chon chieu cao ong truyen nhiet Ho = 1,5m

Tnh cho trng hp dung dch NaCl 10 %


Do trong khoang nhiet o nho, hieu so dd dm thay oi

khong ang ke nen :

dm = 999(kg / m 3 )
dd ( 25%) = 1073(kg / m 3 )
H op = [ 0.26 + 0.0014 * (1073 999)] *1.5 = 0,5454 (m)
1
P = 0,5 * hh * g * H op = 0,5 * * 1073 * 9,81 * 0,5454 = 1435,24 N / m 2 = 0,015at
2
Ptb = P1 + P = 0,3 + 0,015 = 0,315at
Nhiet o soi cua H2O 0,315 at la 69,7 oC ( Bang I.251 trang
314 Tai lieu [1] )
o tang nhiet o soi do cot thuy tnh
'' = t sdm ( Ptb ) t sdm ( P1 ) = 69,7 68,7 = 1 oC
nhiet o soi dung dch NaCl 10 % ap suat P1+ P
t sdd ( P1 + P ) = 70,2 + 1 = 71,2 oC
trang 11

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

Tnh tng t ta c

Nong o
dch, %
'' , oC
t sdd ( P1 + 2 P )

dung

10

15

20

27

1,14

1,34

1,7

72,2

73,6

75,3

78,6

2. Can bang nang lng cho cac giai oan


Tnh theo cong thc 2.4 trang 104 Tai lieu [4]:
* Phng trnh can bang nhiet

.D.c. + D.(1 ).i D'' + G. c .t = Gc .c c .t c + W .i w'' + D.c. + Qt Qc


Vi
D
: lng hi ot s dung (kg)
= 5% : t le nc ngng b cuon theo

: nhiet o nc ngng (oC)


C
: nhiet dung rieng nc ngng oC (J/kg o)
c, cc
: nhiet dung rieng dung dch au va cuoi moi giai
oan (J/kg o)
t, tc
: nhiet o dung dch au va cuoi moi giai oan (oC)
i ''D

: entanpi cua hi ot (J/kg)

i ''w

: entanpi cua hi th (J/kg)

Qt
Qc

: nhiet lng ton that (J)


: nhiet lng co ac (J)

* Nhiet lng do hi ot cung cap ( do co 5% hi nc ngng


cuon theo )
QD = D.(1- ).( i ''D c. ) = D.(1- ).r =G(cctc - c t ) +W (iw- cctc) Qcd

r = i ''D c. : nhiet hoa hi cua nc ap P


* Nhiet dung rieng cua dung dch
Tnh theo cong thc 2.11 trang 106 Tai lieu [4]
cdd = 4190.(1-x) + c1.x
Trong o
x: nong o dung dch
c1: nhiet dung rieng NaCl khan (J/kg o)
Theo cong thc 2.12 trang 183 Tai lieu [4]
26 * 10 3 + 26 * 10 3
= 88,89 (J/kg o)
c1 =
58,5
Vay nhiet dung rieng dung dch theo nong o

trang 12

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

Nong o dung dch. %


Nhiet dung rieng
dch, J/kg o

dung

GVHD :

10

15

20

27

3771

3652

3370

3082,7

* Chon hi ot co ap suat PD =3 at tD =132,9oC


* Nhiet hoa hi cua nc ap suat 3 at
r = 2171*103 J/kg o (Bang I.251 trang 314 Tai lieu [1] )
* Entanpi cua hi th 73,05oC
i ''w =2620*103 J/kg ( Bang I.250 trang 312 Tai lieu [1] )
* Ton that nhiet Qt = 0,05*QD
* Xem nhiet co ac la khong ang ke
a Giai oan a dung dch 10% t 25oC en 72,2oC
G = Gc = 3240 (kg)
c = cc =3771 (J/kg o)
t = 25oC ; tc =72,2oC ; W = 0 kg
Nhiet lng tieu ton cho qua trnh:
Q1 =3240*3771*(72,2-25) =5,77*108 (J)
Nhiet lng can cung cap ( ke ca ton that ):
Q1
= 6,07 * 10 8 (J)
QD1 =
0,95
Lng hi ot s dung:
6,07 * 10 8
= 294,3 (kg)
D1 =
(1 0,05) * 2171 *10 3
b Giai oan a dung dch t 10% en 15%:
G = 3240 (kg) ; c =3771 (J/kg o ); t =72,2 (oC)
Gc = 2160 (kg) ; cc = 3562 (J/kg o) ; tc = 73,6 (oC)
W = 1080 (kg)
Nhiet lng tieu ton cho qua trnh:
Q2 = 2160*3562*73,6 3240*3771*72,2 + 1080*2620*103
Q2 =25,14*108 (J)
Nhiet lng can cung cap ( ke ca ton that )
QD2 =

Q2
25,14 * 10 8
=
= 26,46 *10 8 (J)
0,95
0,95

Lng hi ot s dung
D2 =

26,46 * 10 8
= 1283 (kg)
(1 0,05) * 2171 * 10 3

c Giai oan a dung dch t 15% en 20%:


G = 2160 (kg) ; c = 3562 (J/kg o) ; t = 72,2(oC)
trang 13

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

Gc = 1620 (kg) ; cc = 3370 (J/kg o ); tc = 75,3(oC)


W = 540 (kg)
Nhiet lng tieu ton cho qua trnh
Q3 = 1620*3370*75,3 2160*3370*72,2 + 540*2620*103
Q3 = 12,6*108 (J)
Nhiet lng can cung cap ( ke ca ton that nhiet ):
QD3 =

12,6 * 10 8
= 13,26 *10 8 (J)
0,95

Lng hi ot s dung
13,26 * 10 8
= 643 (kg)
D3 =
(1 0,05) * 2171 * 10 3
d Giai oan a dung dch t 20% en 27%:
G = 1620 (kg) ; c = 3370 (J/kg o ); t = 75,3(oC)
Gc = 1200 (kg) ; cc = 3082,7 (J/kg o ); tc = 78,6 (oC)
W = 420 (kg)
Nhiet lng tieu ton cho qua trnh
Q4 = 1200*3082,7*78,6 1620*3370*75,3 + 420*2620*103
Q4 = 9,8*108 (J)
Nhiet lng can cung cap ( ke ca ton that nhiet ):
QD4

9,8 * 10 8
= 10,32 * 10 8 (J)
=
0,95

Lng hi ot s dung:
D4 =

10,32 * 10 8
= 500 (kg)
(1 0,05) * 2171 * 10 3

* Tong nhiet lng:


QD = 6,07*108 + 26,46*108 + 13,26*108 + 9,8*108 =56,11*108 (J)
* Tong lng hi ot:
D = 294,3 + 1283 + 643 + 500 =2720,3 (kg)
* Lng hi ot rieng:
D 2720,3
=
= 1,33 (kg/kg hi th)
Drieng =
W
2040
* Tom tat can bang nang lng:
Nong o dung dch. %
Nhiet lng hu ch,
J*10-8
Tong nhiet lng cung
cap, J*10-8
Lng hi ot s dung,

10(25o
C)

10(72,2oC
)

15

20

27

5,77

30,9

43,5

53,3

6,07

32,53

45,79

56,11

294,3

1577,3

2220,0

2720,3

trang 14

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

kg

B. TNH THIET KE THIET B CHNH


I. HE SO TRUYEN NHIET
1. He so truyen nhiet trong qua trnh soi
1.1 Cac k hieu va cong thc
1 : he so cap nhiet khi ngng tu hi (W/m2K)

: he so cap nhiet pha dung dch soi( W/m2K)

q1
q2
qv
tv1

: nhiet tai rieng pha hi ngng (W/m2)


: nhiet tai rieng pha dung dch soi(W/m2)
: nhet tai rieng pha vach ong truyen nhiet (W/m2)

tv2

: nhiet o trung bnh vach trong ong (oC)

: nhiet o trung bnh vach ngoai ong (oC)

tD
: nhiet o hi ngng, tD = 132,9(oC)
tdd : nhiet o dung dch soi (oC)
t1 = tD tv1
t2 = tv2 tdd
tv = tv1 tv2

1
tD + tv1 : nhiet o mang nc ngng (oC)
2
1.1.1 Pha hi ngng:
q1 = 1.t1 (1)
tm =

Theo cong thc V.101 trang 28 Tai lieu [2]

1 = 2.04* A * 4
2 * 3

Vi A=

tm , oC
A

r
(2)
t1 * H

0 , 25

phu thuoc vao nhiet o mang tm


40

60

80

100 120 140 160 180 200

139 155 169 179 188 194 197 199 199

: khoi lng rieng cua nc nhiet o tm (kg/m3)


: he so cap nhiet cua nc nhiet o tm (W/mK)
:o nht cua nc nhiet o tm (Pas)
r : an nhiet ngng tu cua hi nhiet o tD
r = 2171*103 (J/kg)
H = 1,5 m: chieu cao ong truyen nhiet
1.1.2

Pha dung dch


trang 15

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

q2 = 2 .t2 (3)
Theo cong thc VI.27 trang 71 Tai lieu [2]

2 = n dd
n

0 , 565


* dd
n

2
c dd n
*

*
c n dd

0 , 435

(4)

Trong o
n , n , cn , n : he so dan nhiet (W/mK), khoi lng rieng (kg/m3),
nhiet dung rieng (J/kg o), o nht (Pas) cua nc
dd, dd, cdd, dd : cac thong so cua dung dch theo nong o

n : he so cap nhiet tng ng cua nc (W/m2K)


n = 0,56 * q 0,7 * p 0,15 (5), (cong thc V.90 trang 26 Tai lieu [2])
Vi

q : nhiet tai rieng (W/m2)


p : ap suat tuyet oi tren mat thoang (N/m2)
p = p1 = 0,3 at = 29430 (N/m2)
* Cac thong so cua nc ( Bang I.249 trang 311 Tai lieu [2] ):
tsdm = 68,7 (oC)
n = 978,5 (kg/m3)
cn = 4186 (J/kg o)
n = 0,4*10-3 (Ns/m2)

n = 66,7*10-2 (W/mK)
* Cac thong so cua dung dch:

dd tra bang I.107 trang 101 Tai lieu [1] ( 40oC )

dd tnh theo cong thc I.32 trang 123 Tai lieu [1]

= 3.58* 108 * cdd * dd * 3

dd
, W/mK
M dd

1
Mdd =
Vi

cdd

x
1 x
+
58,5 18

x : nong o dung dch


va dd xac nh theo nong o

Nong o dung
dch, %
tsdd, oC
dd , kg/m3
cdd , J/kg o

10

15

20

27

72,2
1073
3771

73,6
1110
3562

75,3
1150
3370

78,6
1205
3082,7

trang 16

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

dd , Ns/m2
Mdd
dd , W/mK

0,71*10-3
19,34
0,55

0,78*10-3
20,09
0,54

GVHD :
0,89*10-3
20,9
0,528

1,08*10-3
22,14
0,504

1.1.3 Pha vach ong truyen nhiet


Theo th du 19 trang 148 Tai lieu [4]
tv
qv =
(6)
rv
tv = q v * rv
Trong o:

1 v 1
+
+
r1 rv r2

1
= 0,464 * 10 3 , (W/mK)-1: nhiet tr cua nc thng
r1

Lay

1
= 0,389 * 10 3 (W/mK )-1: nhiet tr cua cau ban
r2

v = 2mm: be day ong truyen nhiet


v = 17,5 W/mK: he so dan nhiet qua vach
rv = 0,464 * 10 3 +

2 * 10 3
+0,389 * 10 3 =9,653*10-4, (W/mK)-1
17.5

1.1.4

He so truyen nhiet K
1
K=
1
1 , W/m2K
+ rv +
1
2

Do khong biet chnh xac nhiet o vach ong truyen nhiet


nen phai thc hien tnh lap nh sau
1 Chon tv1 (< tD ) t1
2 Tnh 1 theo cong thc (2)
3 Tnh q1 theo cong thc (1)
tv2 , t2
4 Tnh tv theo cong thc (6) vi qv = q1
5 Tnh n theo cong thc (5) vi q = q1
6 Tnh 2 theo cong thc (4)
7 Tnh q2 theo cong thc (3)
1
8 Tnh qtb = .( q1 + q2 )
2
q1 qtb
9 Xac nh sai so ss =
q1
Neu ss > 5% th chon lai tv1 va lap lai qua trnh tnh en khi at
sai so nho
trang 17

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

10 Tnh K theo cong thc (7)


1.2 Tnh K cho cac giai oan
a. Tmh nong o 10% :
Chon
t v1 = 128 t1 = 4,9 K

Tnh 1 :
1
* (132,9 + 128 ) = 130,45 o C A = 191
2

tm =

1 = 2,04 * A * 4

r
2171 * 10 3
= 204 * 191 * 4
= 9083,57 (W/m2K)
t1 * H
4,9 *1,5

q1 = 1 * t1 = 9083,57 * 4,9 = 44509,5(W / m 2 )

t v = q1 * rv = 44509,5 * 9,653 * 10 4 = 42,97 ( o C )

t v2 = 128 42,9 = 85( o C )


t 2 = 85 72,2 = 12,8( o C )

n = 0,56 * q10,7 * p 0,15 = 0,56 * 44509,5 0,7 * 29430 *16 0,15 = 4703,525 (W/m2K)
0,55
2 = 4703,525 *

0,667

0 , 565

1073 2 3771 0,4 * 10 3


*
*

3
978,5 4186 0,71 * 10

2 = 3402,56(W / m 2 K )

q 2 = 2 * t 2 = 3402,56 * 12,8 = 43552,76 (W/m2)

qtb =

ss=

1
( q1 + q 2 ) = 1 ( 44509,5 + 43552,76 ) = 44031(W / m 2 )
2
2

q1 qtb
44509,5 44031,13
=
= 0,01 = 1% (thoa)
q1
44509,5

o
Vay t v1 = 128 C

1
K=

1
1
+ 9,653 *10 4 +
9083,57
3402,56

= 730(W / m 2 K )

b. Tnh nong o 15%:


o
Tnh tng t t v1 = 128,3 C

1
1
1
K=
+ 9,653 * 10 4 +
9228,18
3141,75

= 718(W / m 2 K )

c. Tnh nong o 20%:


Tmh tng t t v1 = 128,5 (oC)

trang 18

0 , 435

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe
1
1
1
K=
+ 9,653 *10 4 +
9331,3
2880,75

GVHD :

= 704,42(W / m 2 K )

d. Tnh nong o 27%:


o
Tnh tng t t v1 = 129 C

1
K=

1
1
+ 9,653 *10 4 +
9616,99
2425,78

= 675(W / m 2 K )

o Bang tom tat


Nong o dung dch,%
tsdd, oC
q1, W/m2
q2,W/m2
qtb, W/m2

1 ,W/m2K
2 , W/m2K
2

K, W/m K
ss, %

10
72,2
44509,5
43552,76
44031,13

15
73,6
42449,63
43115,41
42782,52

20
75,3
41057,72
39083,09
40070,4

27
78,6
37506,29
34434,39
35970,34

9083,57

9228,18

9331,3

9616,99

3402,56

3141,75

2880,75

2425,78

730
1

718
0,78

704
2,4

675
4

2. He so truyen nhiet trong qua trnh gia nhiet dung dch


ban au t 25oC en 72,2oC:
2.1 Cac k hieu va cong thc
Cac k hieu 1 , 2 , q1, q2, qv, tv1 , tv2 , tD, tdd, t1, t2 , tv , tm nh muc
1.1
2.1.1

Pha hi ngng:

q1 = 1.t1

1 = 2,04 * A * 4

r
t1 * H

A xac nh theo tm
r = 2171*103 J/kg
H = 1,5 m
2.1.2

Pha vach:

qv =

2.1.3

tv
rv
= 9,653 * 10 4 (W / m 2 K ) 1

Pha dung dch:

q 2 = 2 * t 2

trang 19

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

Nu * dd
2 *l
2 =
dd
l

Nu =

Trong o
Nu = C ( Gr * Pr )
Pr =
Gr =

c dd * dd
dd
3
l * dd
* dd * t 2 * g
dd2

* C va n phu thuoc vao Pr va Gr nh sau


Gr*Pr 103 th Nu = 0.5

Gr*Pr = 103 500 th Nu = 1,18( Gr. Pr ) 0,125

Gr * Pr = 500 2 * 10 7 th Nu = 0,54( Gr. Pr )

Gr*Pr > 2 *10 7 th Nu = 0,135( Gr. Pr ) 0,33

0 , 25

* l : chieu cao ong truyen nhiet, l = 1,5 m


* dd, dd, dd, dd, cdd : khoi lng rieng ( kg/m3 ), he so dan n
the tch ( K-1 ), he so dan nhiet ( W/mK ), o nht ( Pa.s ), nhiet
dung rieng ( J/kg o ) cua dung dch NaCl lay nhiet o mang
tm =

1 _

tdd+ tv2
2

Vi

t dd =

1
(72,2 + 25) = 48,6( o C )
2

dd = 1073(kg / m 3 )
cdd = 3771 (J/kg o)

dd = 0,78 * 10 3 (Ns/m2)
dd = 0.577W / mK

cua dung dch NaCl 25%


To ,oC

20

40

60

80

100

120

.103

0,425

0,455

0,48

0,505

0,535

0,57

0,605

2.1.4

He so truyen nhiet :
K=

1
1
1 , W/m2K
+ rv +
1
2

* Trnh t tnh lap


(1). Chon tv1 t1
(2). Tnh 1
trang 20

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

(3). Tnh q1
(4). Tnh t1 tv2 t2
(5). Tnh Nu2 2
(6). Tnh q2
(7). Tnh qtb =

1
2( q1 + q2 )

(8). Tnh ss =

q1 qtb
, tnh cho en sai so nho (va phai nho hn
q

5% )
2.2

Thc hien tnh lap

o
(1). Chon t v1 = 124,5 C

t1 = 132,9 124,5 = 8,4 (oC)


tm=

1
(132,9 + 124,5) = 128,7 o C A = 190.13
2

2171 *10 3
= 7921,83(W / m 2 K )
(2). 1 = 2,04 * 190,13
8,4 * 1,5
4

(3). q1 = 1 t1 = 7921,83 * 8,4 = 66543,35(W / m 2 )


4
(4). t v = q1 . rv = 66543,35 * 9,653 *10 = 64,23 (oC)

t v2 = 124,5 64,23 = 60,27( o C )


t 2 = 60,27 48,6 = 11,67 (oC)
(5). Tnh 2 :
Pr =

c dd . dd 3771 * 0,78 * 10 3
=
= 4,868
dd
0,55

t m' =

1
( 60,27 + 48,6) = 54,435 o C = 0,49 *10 3 (K-1)
2

Gr =

1,5 3 * 1073 2 * 0,49 * 11,67 * 9,81

( 0,78 *10 )

3 2

= 3,583 * 1014

ta thay Gr*Pr > 2.107 Nu = 0,135 * (Pr* Gr ) 0,33 = 14456


2 =

Nu * dd
= 5300 (W/m2K)
l

(6). q 2 = 2 * t 2 = 61851(W / m 2 )
(7). qtb = 64197,25(W/m2)
(8). ss=0.035=3,5% (thoa)
Vay he so truyen nhiet giai oan nay

trang 21

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe
K=

1
1
1
+ 9,653 *10 4 +
7921,83
5300

GVHD :

= 781(W / m 2 K )

II. BE MAT TRUYEN NHIET VA THI GIAN CO


AC
Phng trnh truyen nhiet cho khoang thi gian nho dT
dQ= K*F(T-t)*dT
Gia s en cuoi qua trnh dung dch van ngap het be mat
truyen nhiet F khong oi, T khong oi
dQ
F.d T=
K ( T t)
Lay tch phan ta c
Q

F.T2 =

dQ

K ( T t)

(1)

T2 : thi gian co ac ( khong ke thi gian gia nhiet cho dung


dch au en 83.48oC ), s
Q : nhiet lng tieu ton cho qua trnh nay, J
1
* Ta tnh tch phan (1) bang o th. Can xac nh Q,

K ( T t)
tng thi iem.
Nong o dung
dch, %

10

15

20

27

t(tsdd), oC

0
72,2

26,46
73,6

39,72
75,3

50,04
78,6

K, W/m2K

730

718

704

675

T-t

60,7

59,3

57,6

54,3

2,466

2,728

Q*10-8, J

1
* 105
2,257
2,349
K .(T t)
Ve o th co : truc hoanh : Q*10-8 (x)
1
: truc tung
:
*105 (y)
K .( T t)

trang 22

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

3
3

2
2
1
1
0
0

20

40
x

60
Q.108

T viec tnh tch phan o th ta co


Giai oan 1 ( 10% 15% ) : S1 = F. T1 = 60937 (m2s)
Giai oan 2 ( 15% 20% ) : S2 = F. T2 = 31923(m2s)
Giai oan 3 ( 20% 27% ) : S3 = F. T3 = 26801 (m2s)
Tong qua trnh co ac t 10% en 27%
S = F. T = 119661 (m2s)
*Chon thi gian co ac la 80 phut
Be mat trao oi nhiet la
F = 119661 / 4800 = 24,9 (m2) .
Chon F=25 (m2)
Thi gian cua cac giai oan
Giai oan 1: T1 = 60937 / 25 = 2438 s
Giai oan 2 : T2 = 31923/ 25 = 1277 s
Giai oan 3 : T3 = 26801 / 25 = 1072 s
* Thi gian gia nhiet ban au
Q = K .t.F. T
Q
K .t.F
Vi Q : nhiet lng dung cho gia nhiet, J
K : he so truyen nhiet cho qua trnh gia nhiet, W/m2K
t : chenh lech nhiet o, K
T=

t =

(132,9 25) (132,9 83,48) = 74,89 K


ln

T =

132,9 25
132,9 83,48

6,07 * 10 8
= 379 s 6,32 (phut)
781 * 82 * 25
trang 23

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

* Chon thi gian nhap lieu 20 phut


Thi gian thao san pham 15 phut
* Tong thi gian co ac 1 me la
Tt = 20 + 6,3 + 80 + 15 = 121,3( phut)
III. BUONG OT VA AY:
Dien tch be mat truyen nhiet
: F = 32 (m2) (lay d 20%
e an toan )
Chieu cao ong truyen nhiet
: H = 1,5m
Chon ong truyen nhiet co ng knh : dng = 38mm
: dtr = 34 mm
So ong can :
F = nd tr H
n=

F
32
=
= 200 (ong)
d tr H * 0,034 * 1,5

Chon bc ong t = (1.2 1.5).dng


Chon t = 56 mm
Chon ong tuan hoan
ng knh ong tuan hoan
Chon dtr (th) = 315 mm
dng(th) = 325 mm
So ong truyen nhiet b chiem cho
Goi m : la so ong nam tren ng cheo ong tuan hoan
325 4 * 38
m=( dng(th)- dng)/t +1 =
+ 1 = 4,1
56
Chon m=7
co 5 ong tren ng cheo ong tuan hoan
a=(m +1)/2 = 4 ( cong thc V.139 Tai lieu [2] trang 48 )
Tong so ong b chiem cho

n ' = 3a.(a 1) + 1 = 3 * 4 * (4 1) + 1 = 37 (cong thc V.139 Tai lieu [2]


trang 48)
Xep ong theo hnh luc giac eu ( theo Tai lieu [2] trang 48 )
So hnh luc giac eu
: 9 hnh
So ong tren ng cheo
: 19 ong
Tong so ong : 271 ong
So ong truyen nhiet con lai
n = 271 37 = 234 (ong)
Nh vay ta co the chon so ong an toan la 234 ong .
ng knh trong buong ot

trang 24

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

Dt = t.(b-1) + 4.dng= 56*(19-1) + 4*38 =1160 (mm)


Vi b = 19 , so ong tren ung cheo luc giac
Chon ng knh buong ot Dt (b) = 1200 (mm)
ay :
Chon ay non tieu chuan co g, goc ay 60o
Tra bang XIII.21 trang 394 Tai lieu [2]
Chieu cao g hg = 50 mm
Chieu cao phan non hn = 1087 (mm)
Be mat trong :Ft= 2,608( m2)
The tch ay non Vay = 0,532 (m3)
The tch truyen nhiet va ong tuan hoan

* 0,034 2
0,315 2
*1,5 + *
*15 = 0,436 (m3)
4
4
Cuoi qua trnh co ac Vdd = 1 > 0,532 +0,436
dung dch van ngap het be mat truyen nhiet
Vo = 234 *

IV. BUONG BOC VA NAP


1. ng knh
Lu lng hi th
Ta tnh lu lng hi th trong giai oan au ( do lng hi th
trong giai oan nay la ln nhat )
Vhi = W1 /( 1 * T1) ( m3/s)
Trong o
W1 : lng hi th trong giai au (kg)
W1 = 1080 (kg)
1 : khoi lng rieng hi th ap suat P1 = 0,3 at

1 = 0,1876 (kg/m3 ) ( Bang I.251 trang 314 Tai lieu [1] )


T1 : thi gian gia nhiet giai oan au ( t 10% en 15% )
T1 = 2438 s
1080
Vhi =
= 2,361 (m3/s)
0,1876 * 2438
Van toc hi:
Vh
4 * 2,361 3,0065
hi =
=
= 2
2
Dtr ( bb ) .Dtr2 ( bb )
Dtr ( bb )

4
Van toc lang:
Xac nh theo cong thc 5.14 trang 157 Tai lieu [3]

o =

4g( l h ) dl
3 h

trang 25

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

Trong o
l : khoi lng rieng giot long (kg/m3)

: khoi lng rieng hi th, h = 0,1876 (kg/m3)

dl

: ng knh giot long, dl = 0,3 mm = 3*10-4 m


: he so tr lc

Ta co

l = 978,5 (kg/m3), tra nhiet o 68,7oC (Bang I.249 trang 310


Tai lieu [1])
tnh theo Re
Re =

h d h
h

Vi h =0,0106*10-3 Pa.s : o nht ong lc hoc cua hi th


Re =

4 * 2,361 3 * 10 4 * 0,1876 15,963


*
= 2
.Dtr2 (bb )
0.0106 * 10 3
Dtr ( bb )

Gia s 0,2< Re < 500

18,5
18,5
=
= 3,509 * Dtr1,(2bb )
0, 6
0, 6
Re
15,963

D2

tr
(
bb
)

o =

Van toc lang

4 * 9,81 * (978,5 0,1876) * 3 *10 4


2,415
=
1, 2
3 * 3,509 * Dtr ( bb ) * 0,1876
( Dtr ( bb ) ) 0, 6

Ma h ( 70% 80%) o

4 * 2,361
2,415
0,8 *
2
0.6
.Dtr (bb )
Dtr ( bb )

Dtr ( bb ) 1,372 (m)


* Ta chon ng knh buong boc
Dtr(bb) =1,6 m = 1600 (mm)
Kiem tra Re
15,963
Re =
= 6,236 ( 0,2;500 ) (thoa)
1,6 2
2. Chieu cao
Tnh theo trang 71,72 Tai lieu [2]
The tch khong gian hi
W
Vkgh =
( m3)
h * U tt
Vi

: lng hi th boc len trong thiet b (kg/h)


trang 26

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

Utt : cng o boc hi the tch cho phep cua khoang


khong gian hi (m3/m2h)
h : khoi lng rieng hi th, h = 0,1876 (kg/m3)
2040 * 60
= 1530 (kg/h)
80
Utt = f.(Utt (1at) )
Vi Utt (1at) : cng o boc hi the tch cho phep khi ap suat
bang 1 at
f
: he so hieu chnh
Chon Utt (1at) = 1650 (m3/m3h) (lay trung bnh gia 1600 va 1700)
f = 1,5 ( o th VI.3 trang 72 Tai lieu [2] )
Utt = 1,5*1650 =2475 (m3/m3h)
The tch khong gian hi:
1530
Vkgh =
= 3,295 (m3)
0,1876 * 2475
Chieu cao phan khong gian hi trong tru boc
Ta co

W=

H kgh =

4Vkgh

2
tr ( bb )

4 * 3,295
= 1,64 (m)
* 1,6 2

h1= 50 mm : chieu cao


phan
g buong
h3
boc
h2 =400 mm
h2= 400 mm :chieu cao
phan
h1 =50
non
mm
The tch dung dch trong buong boc
trc boc
khi co ac
buong
Vdd (bb) = Vdd Vo - Vay = 3,02 0,436 0,532 = 2,052 (m3)
Mat khac :
Vdd(bb) = Vdd phan g + Vdd phan non + Vdd phan tru
=

Dtr2 ( b )

2,052 = *

* h1 +

Dtr2 (bb )
* h2 2
Dtr ( bb ) + Dtr2 ( b ) + Dtr ( bb ) * Dtr ( b ) +
* h3
12
4

1,2 2
0,4
1,6 2
* 0,05 +
(1,6 2 + 1,2 2 + 1,6 * 1,2) +
* h3
4
12
4

h3 = 0,68 (m)
Chieu cao phan tru buong boc
Hb = Hkgh + h3 = 1,64 + 0,68 = 2,32 (m)
Chon chieu cao phan tru buong boc 2,4 (m)
Chieu cao buong boc
2,4+ 0,4 + 0,05 = 2,85 (m)
Khi ket thuc co ac Vdd = 1 (m3)
The tch dung dch trong buong boc
trang 27

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

Vdd(bb) = 1 0,436 -0,532= 0,032 (m3)


Tng t nh tren ta c chieu cao dung dch ngap phan buong
boc la
h1 = 0,028 m = 28 (mm)
3. Nap
- Chon nap elip tieu chuan co g, ng knh trong 1600 mm
- Tra bang XIII.10 trang 382 Tai lieu [2]
Chieu cao g
: hg = 50 (mm)
Chieu cao phan Elip
: ht = 400 (mm)
Dien tch be mat trong : Ft = 3,03 (m2)
The tch nap
:Vn= 0,637 (m3)
Chieu cao cua thiet b:
0,45+2,85+1,5+1,087+0,05= 5,937 (m)

C. TNH C KH THIET B CHNH


I. BUONG OT
ng knh trong : Dt = 1200 (mm)
Chieu cao
: H = 1500 (mm)

1. Cac thong so tra va chon


1.1 Ap suat tnh toan
Buong ot chu ap suat trong
PB = Phi ot Pa = 3 1 = 2 at = 0,2 (N/mm2)
1.2 Nhiet o tnh toan
Nhiet o hi ot tD = 132.9oC
Buong ot c boc cach nhiet nen nhiet o tnh toan tB
= 132.9 + 20 153o C
1.3 Chon vat lieu
Vat lieu c chon la thep khong g X18H10T doNaCl co
tnh an mon
ng suat cho phep tieu chuan 153oC

[ ] *BD = 115 (N/mm2 ) ( hnh 1.2 trang 22 Tai lieu [7] )


ng suat cho phep:

[ ] BD = [ ] *BD . = 115 * 0,95 = 109,25 (N/mm2)


Vi = 0,95 la he so hieu chnh
He so ben moi han h = 0,95 (bang 1-7 trang 24 Tai lieu [7] )
2. Tnh va chon be day tnh ben cho buong ot
h 109,25 * 0,95
=
= 519 > 25
Ta co [ ] BD *
PBD
0,2
trang 28

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

Be day toi thieu than buong ot tnh theo cong thc


'
S BD
=

Dtr ( BD ) * PBD
2.[ ] BD * h

1200 * 0,2
= 1,156 (mm)
2 *109,25 * 0,95

Be day nay qua nho. Tra bang 5-1 trang 128 Tai lieu [7] c
Smin = 3-4 mm
Dung dch an mon (NaCl ) nen Ca = 1
Vay chon be day buong SB = 4 mm
* Kiem tra ap suat tnh toan
S BD C a 4 1
=
= 0,0025 < 0.1
Dtr ( BD )
1200
Cho nen ap suat tnh toan cho phep xac nh theo cong thc
[ P] BD = 2.[ ] BD * h * ( S BD C a ) = 2 *109,25 * 0,95 * (4 1) = 0,518 (N/mm2)
Dtr ( BD ) + S BD C a
1200 + 4 1
PB = 0,2 N/mm2 < [P]B = 0,518 N/mm2 (thoa)
Vay be day buong ot SB = 4 mm

II. BUONG BOC


- ng knh trong buong boc Dtr(bB) = 1600 mm
- Chieu cao Hb = 2850 m
1. Cac thong so tra va chon
1.1 Ap suat tnh toan
Than buong boc chu ap suat ngoai
PBB = Pa + ( 1- 0,3 ) = 1,7 at =0,17 (N/mm2)
1.2 Nhiet o tnh toan
Nhiet o hi th
: tD = 68,7 (oC)
Suy ra nhiet o tnh toan : tBB = 68,7 + 20 = 88,7oC ( do boc
cach nhiet )
1.3 Chon vat lieu
Chon vat lieu lam buong boc la thep khong g
X18H10T
ng suat cho phep tieu chuan 88,7oC

[ ] *BB = 123 N/mm2 ( hnh 1.2 trang 22 Tai lieu [7] )


Moun an hoi 88,7 oC tra bang 2-12 trang 45 Tai lieu
[7]
EBB = 20*106 (N/cm2) = 2*105 (N/mm2)
Gii han chay 88,7oC

c ( BB ) = [ ] *BB .nc = 123 * 1,65 = 202,95 (N.mm2)


Vi nc =1,65 tra bang 1-6 trang 20 Tai lieu [7]

trang 29

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

2. Tnh be day Tnh on nh cho buong boc


Be day toi thieu c xac nh theo cong thc 5.14 trang 133
Tai lieu [7]
S

'
BB

PBB
l B'

= 1,18 * Dtr ( bB ) *
*
E
BB Dtr ( bB )

0, 4

'
l BB
= 2850 (mm) : chieu dai tnh toan buong boc

0,17 2850
S = 1,18 * 1600 *
*

5
2 * 10 1600
Be day thc buong boc

0, 4

'
BB

= 8,87 (mm)

'
SBB = S BB + C a + C o = 8,87 + 1 + 0,13 = 10 (mm)

* Kiem tra ieu kien :


1.5

2( S C a )
l'
BB
D tr(bB)
D tr(bB)

l 'BB
E
0.3 BB
Dt
c(BB)

D tr(bB)

2( S C a )

2( S Ca )

tr( bB)

The so ta c
0,159 1,78 9.43
(thoa)

1,78 > 0,352


* Kiem tra ap suat cho phep

[ P] BB

Dtr (bB ) S BB C a

= 0,649 * E BB * '
l BB Dtr ( bB )
= 0,649 * 2 * 10 5 *

1600 10 1

2850 1600

S BB C a
Dtr ( bB )

10 1
= 0,1729 (N.mm2)
1600

PBB = 0,17 (N/mm2) < [ P ] BB = 0,1729 (N/mm2) thoa


* Kiem tra lc nen chieu truc
Lc nen chieu truc ( trang 149 Tai lieu [7] )

( D tr(bB) + 2SBB )
=
.PBB
4
2

PNCT

PNCT =
T so

(1600 + 2 * 10 ) 2
* 0,17 = 350404 (N)
4
Dtr ( bB )
= 88,89 ( 25;250 ) k c = 0,087 (bang trang 140 Tai
2( S BB C a )

lieu [7] )
K c = 875 *

c ( BB )
E BB

k c = 875 *

202,95
* 0,087 =0,077
2 * 10 5

trang 30

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

ieu kien
SBB Ca
9

PNCT
* K c. E BB

350404
= 2,7 (thoa )
* 0,077 * 2 *10 5

Vay be day buong boc thoa lc nen chieu truc


* Kiem tra ong thi ap suat ngoai va lc nen chieu truc
ng suat cho phep khi nen ( cong thc 3.51 trang 140 Tai
lieu [7] )
[ n ] BB = K c E BB S C a = 0,077 * 2 *10 5 * 10 1 = 86,9 (N/mm2)
Dtr (bB )
1600
ng suat khi nen ( cong thc 5.48 trang 145 Tai lieu [7] )
PNCT
350404
n ( BB ) =
=
= 7,698 (N/mm2)
.( Dtr (bB ) + S B ).( S B C a ) * (1600 + 10) * (10 1)
Kiem tra ieu kien ( cong thc 5.47 trang 145 Tai lieu [7] )
n ( BB )
P
+ BB 1 (thoa )
[ n ] BB [ P] BB
Vay than buong boc thoa ong thi ieu kien ap suat
ngoai va lc nen chieu truc
Ket luan : Be day buong boc la SBB = 10 mm

III. AY
Tnh theo cong thc trang 178-179 Tai lieu [7]
ay non chu cung ap suat ngoai vi buong boc
P = 0,17 (N/mm2)
Chon s bo be day ay S = 10 mm
D : ng knh tnh toan cua ay non
0,9 Dt + 0,1d t 0,9 *1200 + 0,1 * 34
D' =
=
= 1216 (mm)
cos
cos 30
Vi dt = 32 mm la ng knh lo thao san pham
Xet

2( S C a )
l'
E

>
0
,
3
*
*
c
D
D'
t

5
1087 > 0,3 * 2 * 10 * 2(10 1)
1216
202,95 1216
0,89 > 0,53

Xet : 1,5

2( S C a )
l'
BB
Dtr ( bB )
Dtr ( bB )

Dtr ( bB )

2( S C a )

trang 31

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

0,18 0,89 8,22 (thoa)


Vay ap suat cho phep tnh theo cong thc 5.19 trang 135 Tai
lieu [7]

[ P] D

D ' S Ca
= 0,649 * E D * '

l D'

2,5

1216 10 1
= 0,649* 2 * 10 *
*

1087 1216
5

2,5

= 0,68 (N/mm2) > 0,17 (N/mm2)

(thoa)
* Kiem tra ieu kien on nh:
Lc nen chieu truc ( cong thc 6.26 trang 178 Tai lieu [7] )
2
PNCT = DngD
PD
4
Vi Dng = Dtr + 2S = 1200 + 2*10 = 1220 mm

PNCT = *1220 2 * 0,17 = 203974 (N)


4
Lc nen chieu truc cho phep ( cong thc 6.27 trang 178 Tai
lieu [7] )

[ PNCT ] = K c E ( S C a ) 2 cos 2

Xac nh Kc
DtrD
1200
=
= 66,67
2.( S D C a ) 2.(10 1)
k c = 0,067 tra bang trang 140 Tai lieu [7]
K c = 875 *

c
202,95
* k c = 875 *
* 0,067 = 0,0595
t
E
2 * 10 5

[ PNCT ] = * 0,0595 * 2 * 10 5 * (10 1) 2 . cos 2 30 = 2404051 ( N)


ieu kien on nh ( cong thc 6.30 trang 178 Tai lieu [7] )
PNCT
P
203974 0,17
+ D =
+
= 0,33 1 (thoa )
[ PNCT ] [ PD ] 2404051 0,68
Vay be day ay la 10 (mm)

IV. NAP ELIP


- Nap elip tieu chuan co g
ng knh trong 1600 mm
Chieu cao g
: hg = 50 mm
Chieu cao phan Elip
: ht = 400 mm
Rt = Dt = 1600 mm
- Nap chu ap suat ngoai nh buong boc PN = 0,17 (N/mm2 )
- Vat lieu la thep khong g X18H10T
EN = 2*105 (N/mm2)
trang 32

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

cN = 202,95 (N/mm2)
Chon be day nap SN = SBB = 10 mm
* Kiem tra
R t 1600
=
= 160
SN
10
0,15 * E N 0,15 * 2 * 10 5
=
= 211,17 ( vi = 0.7 oi vi thep khong
* cN
0,7 * 202.95
g )
Ta thay

Rt 0,15 * E N
<
nen tnh ap suat cho phep theo cong
SN
* cN

thc 6.7 trang 166 Tai lieu [7]


2.[ N ] * ( S C a )
[ PN ] =
(
kiem
* Rt

tra

ieu

kien

0,2

<

ht
400
=
= 0,25 < 0,3 thoa )
Dt 1600

=
=
[ PN ] =

E N * ( S C a ) + 5 * cN * Rt
E N * ( S C a ) 6,7 * * cN Rt (1 )
2 * 10 5 * 9 + 5 * 0,7 * 202,95 *1600
= 2,186
2 * 10 5 * 9 6,7 * 0,7 * 202,95 * 1600 * (1 0,7)
2 * 86,9 * 9
= 0,447 (N/mm2.)
2,186 * 1600

Ta thay PN = 0,17 < [PN] =0,447 cho nen nap thoa ieu kien
ngoai ap suat
Vay be day nap SN =10 (mm)

V. TNH CACH NHIET CHO THAN


Chon vat lieu cach nhiet la amiang carton
Be day lp cach nhiet
( tT 1 tT 2 )
=
, m (cong thc VI.66 trang 92 tai lieu [2] )
n ( t T 2 t KK )

Trong o

: he
= 0,144W / mK
tT1
tT2

so

dan

nhiet

cua

vat

lieu

cach

nhiet,

: nhiet o lp cach nhiet tiep giap be mat thiet b


: nhiet o be mat lp cach nhiet ve pha khong kh

vao khoang 40oC 50oC


tKK : nhiet o khong kh

trang 33

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe
n

GVHD :

: he so cap nhiet t be mat ngoai cua lp cach

nhiet en khong kh

n = 9,3 + 0,058 * t T 2 (W / m 2 K ) (cong thc VI.67 trang 92 tai lieu


[2] )

n = 9,3 + 0,058 * (50 + 273) = 28,034(W / m 2 K )


=

0,144 * (132,9 50 )
= 0,0212 (m)
28,034 * ( 50 30)

Vay chon be day lp cac nhiet = 22(mm)

VI. MOI GHEP BCH


1. Bch noi buong boc vi nap
- Ap suat trong thiet b P = 0,17 N/mm2
- ng knh trong bch Dt = 1600 mm
- Chon bch lien bang thep e noi thiet b
Tra bang XIII.27 trang 420 Tai lieu [2], bch kieu 1, ta c cac
thong so
D1
Dn

db

Dt

Db
D

Dt = 1600 mm
Dn = 1620 mm
D1 = 1660 mm
Db = 1700 mm
D = 1750 mm
h = 35 mm
db = M 24
So bulong 40
cai

- Do moi trng an mon ta chon em amiang-carton


Be day 3 mm
2
Ap suat ln nhat chu c 0,6 N/mm
o
Nhiet o ln nhat chu c 500 C
2. Bch noi buong ot va ay
Chon theo bang XIII.27 trang 420 Tai lieu [2]. Bch lien bang
thep, kieu 1

Dt = 1200 mm
D = 1340 mm

Dn = 1208 mm
h = 25 mm

D1 = 1260 mm
So bulong 32 cai
trang 34

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

Db = 1290 mm

GVHD :

db = 20 mm ( M20)

3. Bch noi buong ot va buong boc


Chon nh bch buong ot va ay

VII. V ONG
- Chon v tron phang
- Vat lieu X18H10T
nhiet o tnh toan Ttt = 132,9(oC)
ng suat cho phep tieu chuan [ ]* = 120 (N/mm2)
He so an toan nB = 2,6 (bang 1-6 trang 20 Tai lieu [7])
Gii han ben uon [ ]u = 120*2.6 = 312 N/mm2
Ap suat lam viec Po : Po = P + PCK = 3+(1-0.3) = 3,7 at = 0,37
(N/mm2)
- Chieu day tnh toan toi thieu cua v ong :
h= KDt .

Po
(cong thc 8.19 trang 212 Tai lieu [7])
[ ]u

K : he so, K = 0,28 0,36. Chon K= 0,3


Dt : ng knh trong than buong ot, mm

0,37
= 12,4 mm
312
Chon h = 13 (mm)
- Tnh s bo chieu day v:
d
38
h' = n + 5 =
+ 5 = 9,75 (mm) (dn ng knh ngoai ong truyen
8
8
nhiet)
- Kiem tra ng suat uon
ng suat uon trong v cua thiet b trao oi nhiet lap cng
trong pham vi dien tch hnh ch nhat ABCD
P
u =
2
dn h'
3,6 * (1 0,7 * ) *
l
l
B
h ' = 0,3 *1200 *

t
A

60
o

D
trang 35

l =0,5*(AB + CD)
AB = t*sin60o = CD
= 56*sin60o = 45,3
mm
l = 45,3 (mm)

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

u =

0,37
38 13

3,6 * 1 0,7
*

45,3 45,3

GVHD :

= 3,023

u < [ ]u thoa
- Chon be day v bang be day bch, hv =25 mm

VIII. KHOI LNG VA TAI TREO


1. Khoi lng thep lam thiet b
mthep= Vthep
. thep
- Khoi lng rieng thep khong g thep= 7900(kg/m3)
- The tch thep buong ot

* (1,208 2 1,2 2 ) * 1,5 = 0,0227 (m3)


4
Vi Dngb = 1,208 m : ng knh ngoai buong ot
Dtrb = 1,2 m
: ng knh trong buong ot
H = 1,5 m
: chieu cao buong ot
- The tch thep buong boc
VtB = Vt.truB+ Vt.nonB+ Vt.gB
VT = /4 * (

D2ngb -

D2ngb) =

2
2
.( DngB
DtrB
)
.H tru = * (1,62 2 1,6 2 ) * 2,4 = 0,1214 (m3)
4
4
3
Vt.nonB= Vnon
Vnon
.ngoaiB
.trongB= 0,6377-0,62 = 0,0177 (m )

Vt .truB =

* 0,4 * (1,62 2 + 1,22 2 + 1,62 * 122 ) = 0,6377 (m3)


12

VnontrongB = * 0,4 * (1,6 2 + 1,2 2 + 1,6 * 1,2 ) = 0,62 (m3)


12

Vt.g = * (1,22 2 1,2 2 ) * 0,05 = 1,9 *10 3 (m3)


4
Vay the tch thep buong boc:
VnonngoaiB =

VtB = 0,1214 + 0,0177 + 1,9 *10 3 = 0,141 (m3)


- The tch thep lam ay:
Vt.ay = dien tch be mat trong ay * be day ay =
2,57*10*10-3 = 0,0257 (m3)
- The tch thep lam nap:
Vt nap = dien tch be mat trong nap * be day nap =
3,03*10*10-3 = 0,0303 (m3)
- The tch thep lam ong truyen nhiet
Vt.ong = Vt.ongTN + Vt.ongtuanhoan

trang 36

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

* ( 0,038 2 0,034 2 ) * 1,5 + * ( 0,325 2 0,315 2 ) * 1,5 = 0,087 (m3)


4
4
- The tch thep lam bch buong ot
The tch thep lam 2 mat bch khong co v ong:

V1 = 2. Dng2 .bch . .H bch DngbD


.H bch = 2 * * 0,025 * (1,34 2 1,208 2 ) = 0,0132 (m3)
4
4
4

The tch thep 2 mat bch co v:

V2 = 2 * * H bch ( Dng2 .bch Dng2 .tuan.hoan 180 * Dng2 .ongTN )


4

= 2 * * 0,025 * (1,34 2 0,325 2 180 * 0,038 2 ) = 0,056 (m3)


4
- The tch thep lam bch noi buong boc vi nap

2
)
= 2 * * (1,75 2 1,62 2 ) * 0,035 = 0,024 (m3)
V3 = 2* * H bch * ( Dng2 .bch DngbB
4
4
= 234*

Tong the tch thep lam thiet b khong ke ong truyen nhiet :
Vthep.1 = 0.0227 + 0,141 + 0,0257 + 0,0303 + 0,0132 +0,056 +0,024
= 0,3129 (m3)
Khoi lng thep lam thiet b khong tnh ong truyen nhiet:
mthep.1 = 0,3129*7900 2472 (kg)
Khoi lng thep lam thiet b
mthep = 2472 + 0,087*7900 3160 (kg)
Khoi lng dung dch ln nhat la 3240 (kg)
Tong tai trong cua thiet b :
M = 3160 + 3240 = 6400 (kg)
2. Tai treo
- Dung 4 tai treo
- Tai trong tren moi tai treo
6400 * 9,81
= 15696 (N)
m=
4
Tra bang XIII.36 trang 438 Tai lieu [2] ta c
Tai trong cho phep 25000 (N)
-4
2
Be mat 173*10 (m )
6
2
Tai trong cho phep tren be mat q = 1,45*10 (N/m )
Cac kch thc
L = 150 mm
S = 8 mm
B = 120 mm
l = 60 mm
B1 = 130 mm
a = 20
H = 215 mm
d = 30 mm
Khoi lng 3,48 kg, vat lieu thep CT3
trang 37

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

IX. CAC NG ONG DAN, CA


1. Ong va ca nhap lieu
Thi gian nhap lieu : Tnl = 20 phut = 1200 s
Lu lng nhap lieu
3,02
Vnl =
= 2,517 * 10 3 (m3/s)
1200
Chon van toc dung dch i trong ong
= 1,5 m/s (trang 74 Tai lieu [2])
Vay ng knh ong nhap lieu:
d nl =

4Vnl
=
*

4 * 0,002517
= 0,046 m =46 (mm)
*1,5

Chon ong thep tieu chuan theo bang XIII.33 Tai lieu [2]
ng knh trong 50 (mm)
Be day 3,5 (mm)
Chieu dai ong 100 (mm)
2. Ong va ca thao lieu:
Thi gian thao lieu Ttl = 15 phut = 900 (s)
1
Lu lng thao lieu Vtl =
( m3/s)
900
Chon van toc dung dch i trong ong
= 1,5 (m/s) (trang 74 Tai lieu [2])
ng knh ong thao lieu
d tl =

4 *1
= 0,031 m = 31 (mm)
* 1,5 * 900

Chon ong thao lieu :


ng knh trong 32 (mm)
Be day 3 (mm)
Chieu dai 90 (mm)
3. Ong dan hi th :
Thi gian co ac (lay trong giai oan au)
T1 = 2438 (s)
Lng hi th trong giai oan au 1080 (kg)
Vay lu lng hi th:
1080
Vht =
= 2,36 (m3/s) ( hith = 0,1876 (kg/m3)
0,1876 * 2438
Chon van toc hi i trong ong vht = 20 (m/s)
ng knh ong dan hi th:
d ht =

4 * Vht
=
* v ht

4 * 2,36
= 0,39 m = 390 (mm)
* 20
trang 38

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

Chon dht = 400 (mm)


Be day S = 13 (mm)
Chieu dai 150 (mm)
4. Ong dan hi ot:
Thi gian co ac va gia nhiet T =86,3 phut = 5178 (s)
Lng hi ot D = 2720,3 (kg)
Khoi lng rieng hi ot 3 at h = 1.628(kg/m3)
lu lng hi ot:
2720,3
= 0,323 (m3/s)
1.628 * 5178
Chon van toc hi ot vh = 20 m/s
ng knh ong dan hi ot
Vh = D/( h . T ) =

d h =

4.Vh
=
.v h

4 * 0,323
= 0,143 m = 143 (mm)
* 20

Chon dh = 150 mm
Be day S = 4,5 mm
Chieu dai 150 mm
5. Ong dan nc ngng:
Lng nc ngng mn = 2720,3 (kg)
Thi gian ngng T =86,3 phut = 5178 (s)
Khoi lng rieng nc ngng 132,9oC
n = 932,277 (kg/m3)
lu lng nc ngng:
2720,3
Vnn =
= 5,637 * 10 4 (m3/s)
5178 * 932,277
Chon van toc nc ngng chay trong ong vnn = 1,5( m/s)
ng knh ong dan nc ngng:
d nn =

4Vnn
=
* v nn

4 * 5,637 * 10 4
= 0,022 m = 22 (mm)
*1,5

Chon dnn = 25 mm
Be day S = 3,5 mm
Chieu dai 90 mm
Tom tat cac ng ong dan va ca
Ong

ng knh trong,
mm

Be day,
mm

Chieu dai,
mm

Nhap lieu

50

3,5

100

Thao lieu

32

90

trang 39

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

Hi th

400

13

150

Hi ot

150

4,5

150

25

3,5

90

Nc
ngng

CHNG III. CAC

CHI TIET THIET B


PHU

I. THIET B NGNG TU BAROMET


1. Chi ph nc e ngng tu
Cong thc 4.39 trang 188 Tai lieu [4]
i cn * t n 2
Gn = W
c n * ( t n 2 t n1 )
Trong o
Gn : lng nc can cung cap (kg)
W : lng hi th can ngng (kg)
i
: entanpi cua hi th ap suat ngng tu 0,3 at (J/ kg)
i = 2620*103 J/kg (bang I.251 trang 314 Tai lieu [1])
cn
: nhiet dung rieng trung bnh cua nc (J/kg o)
cn =4178 (J/kg o)
tn1, tn2: nhiet o vao va ra cua nc (oC )
tn1 = 25oC
tn2 = 60oC
Gn = 2040 *

2620 * 10 3 4178 * 60
= 36491 (kg)
4178 * ( 60 25)

2. Lng khong kh do bm hut t thiet b ngng tu


- Theo cong thc 4.40 trang 188 Tai lieu [4]
Gkk = 0,01*W + 2,5*10-5*(W + Gn)
Trong o
W : lng hi th can ngng (kg)
Gn : lng nc can cho ngng tu (kg)
Gkk : lng khong kh can hut (kg)
Gkk = 0,01 * 2040 + 2,5 *10 5 * ( 2040 + 36491) = 21,28 (kg)

- The tch khong kh can hut (cong thc VI.49 trang 84 Tai
lieu [2])
288* G kk * (273+ tkk )
Vkk =
P Ph
Vi

trang 40

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe
tkk

GVHD :

: nhiet o khong kh (oC)


Thiet b ngng tu trc tiep loai kho (cong thc VI.50 trang
84 Tai lieu [2]):
tkk = tn1 + 4 + 0,1*(tn2 tn1) = 25 + 4 + 0,1*(60 25) = 32,5 (oC)
P
: ap suat hon hp trong thiet b ngng tu (N/m2)
P = 0,3 at = 29430 (N/m2)
Ph
: ap suat rieng phan cua hi nc trong hon hp,
lay bang ap suat hi bao hoa tkk
Ph = 0,0448 (at) = 4394,88 (N/m2)
- Vay the tch khong kh can hut :
288 * 21,28 * (273 + 32,5)
= 74,79 (m3)
Vkk =
29430 4394,88
The tch khong kh can hut 0oC va 760 mmHg
Vkk1 = 0,001*(0,02*(W+Gn)+8W)
=0,001*(0,02*(2040+36491)+8*2040) = 17 (m3)
3. ng knh thiet b ngng tu:
- Theo cong thc VI.52 trang 84 Tai lieu [2]
Dtr ( NT ) = 1,383 *
Vi

W
W=

W
h * h

: lu lng hi ngng, kg/s


2040
= 0,425 (kg/s)
4800
: khoi lng rieng hi ap suat 0,3 (at)

h = 0,1876 (kg/m3) (trang 314 Tai lieu [1])

: toc o hi (m/s)

Chon h = 20 (m/s )
Dtr(NT) : ng knh trong thiet b ngng tu
Dtr ( NT ) = 1,383 *

0,425
= 0,47 ( m )
0,1876 * 20

- Chon ng knh trong thiet b ngng tu 500 mm


4. Kch thc tam ngan
- Tam ngan dang hnh vien phan
- Chieu rong tam ngan b
D tr( NT )
500
b=
+ 50=
+ 50= 300 (mm)
2
2
- Tren tam ngan uc nhieu lo nho
- Nc lam nguoi la nc sach
- Lay ng knh lo dlo = 2 (mm)

trang 41

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

- Tong dien tch lo tren mot cap tam ngan


G
f = n , cong thc VI.54 trang 85 Tai lieu [2]
c

Gn

: lu lng nc (m/s)
36491
= 7,6 (kg/s)
Gn =
4800
c : toc o tia nc (m/s)
Chon chieu cao g tam ngan la 40 mm nen c =0,62 (m/s)

f =

7,6
* 10 6 = 12536 (mm2)
0,62 * 977,8

Vi n = 977,8 (kg/m3 ) 68,7oC


- So lo n
4f
4 *12536
n=
=
= 3990 (lo)
2
*4
* dl
- Chon chieu day tam ngan 4 mm
- Cac lo xep theo hnh luc giac eu
f
- Bc lo t = 0,866* d l * c
f tb

0,5

(mm)

fc
t so gia dien tong dien tch tiet dien lo vi dien
ftb

tch tiet dien thiet b ngng tu


fc
12536
=
= 0,064
f tb
500 2
*
4
- Vay bc lo :
t = 0,866 * 2 * 0,064 0,5 = 0,44 (mm)
5. Chieu cao thiet b ngng tu:
- Mc o un nong nc ( cong thc VI.56 trang 85 Tai lieu [2])
t t
60 25
P = n 2 n1 =
= 0,8
t o t n1 68,7 25
- Tra bang VI.7 trang 86 Tai lieu [2] vi ng knh tia nc 2 mm
th
So bac 4
So ngan 8
Khoang cach gia cac ngan 400 mm
Thi gian ri qua mot bac 0,41 s
- Chon khoang cach gia cac ngan giam dan t di len nh
sau 400 mm, 350 mm, 300 mm, 250mm, 200 mm, 150mm, 100 mm

trang 42

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

- Khoang cach t ngan tren cung nap thiet b 1300 (mm)


- Khoang cach t ngan di cung en ay thiet b 1200 (mm)
- Nap elip tieu chuan co g, ung knh trong 500 (mm)
Chieu cao g 50 (mm)
Chieu cao phan elip 125 (mm)
- ay non tieu chuan co g , goc ay 60oC, ung knh trong
500 (mm)
Chieu cao g 50 (mm)
Chieu cao phan non 450 (mm )
- Vay chieu cao thiet b ngng tu
Hnt = 125 + 25 +1300 + 100 +150 +200 +250 +300 +350 +400
+1200 +50 +450
=4900 mm = 4,9 (m)
6. ng knh ong baromet
Theo cong thc VI.57 trang 86 Tai lieu [2]
0,004 * ( Gn + W )
(m)
*
Vi W : lu lng hi ngng (kg/s)
Gn : lu lng nc lanh ti vao thap (kg/s)

: toc o hon hp nc va hi a ngng chay trong


ong, thng lay
=0,5 0,6 m/s. Vay chon = 0,55 (m/s)
db
: ng knh trong ong baramet (m)
db =

db =

0,004 * ( 7,6 + 0,425 )


= 0,143 (m)
* 0,5

Chon ng knh ong baromet db = 150 mm


7. Chieu cao ong baromet
H = h1 + h2 + 0,5 (m) (cong thc VI.58 trang 86 Tai lieu [2])
h1
: chieu cao cot nc trong ong baromet can bang vi
hieu so gia ap suat kh quyen va ap suat trong thiet b
ngng tu
h2
: chieu cao cot nc trong ong dan can e khac phuc
toan bo tr lc khi nc chay trong ong
- Tnh h1
P'
, m (cong thc Vi.59 trang 86 Tai lieu [2])
760
P o chan khong trong thiet b ngng tu P = 0,7 at = 514,5
(mmHg)
514,5
= 7 (m)
h1 = 10,33 *
760
h1 = 10,33 *

trang 43

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe
-

GVHD :

Tnh h2:
h2 =

2
H
1+
+ , m (cong thc VI.60 trang 87 Tai lieu [2])
2g
db

= 1 + 2 = 1,5

Lay

1 = 0,5 he so tr lc khi vao ong


2 = 1he so tr lc khi ra khoi ong
H : chieu cao ong baromet (m)
db : ng knh trong ong baromet, db = 0,15 (m)
: he so tr lc do ma sat khi nc chay trong ong
* *d
Re =

Vi = 0,5 (m/s) van toc nc chay trong ong


d = 0,15 (m) ng knh trong ong baromet
= 983,2 (kg/m3 ) khoi lng rieng cua nc 60oC

= 0,47 * 10 3 (Ns/m2) o nht ong lc cua nc 60oC


Re =

0,5 * 983,2 * 0,15


= 156894 > 10 5 che o chay roi
3
0,47 * 10

= 0,0032 +
h2 =
-

0,221
= 0,0178
156894 0, 227

0,5 2
H

+ 1,5 = 0,03185 + 1,51 * 10 3 H


1 + 0,0178 *
2 * 9,81
0.15

Tnh H
H= 7 + 0,03185 + 1,51*10-3H
H = 7,04 m

8. Cac kch thc khac


- Chieu day thanh thiet b 5 (mm)
- Lo hi vao 300 (mm)
- Lo nc vao 100 (mm)
- Hon hp kh va hi ra noi vi thiet b thu hoi 80 (mm)
- ng knh ong noi t thiet b thu hoi en ong baromet 50
(mm)
- Khoang cach t tam thiet b ngng tu en tam thiet b thu
hoi 675 (mm)
- ng knh thiet b thu hoi 400 (mm)
- Chieu cao thiet b thu hoi 1440 (mm)
- Hon hp kh va hi ra khoi thiet b thu hoi 50 (mm)
- Ong thong kh 50 (mm)
trang 44

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

II. BM
1. Bm chan khong
o Toc o hut cua bm chan khong
0oc va 760 mmHg
SB = 17/80 = 0,2125 (m3/ph) = 12,75 (m3/h)
Cong suat bm chan khong
m 1

Vkk
p
m
2

N=
*
* p1 * 1
p1

ck * t m 1

m
: ch so a bien, thng m = 1,2 1,62. Lay m = 1,5
p1 : ap suat trc khi nen. p1 = P Ph = 0,3 0,05 = 0,25 at
Ph = 0,05 ap suat hi nc trong hon hp
p2
: ap suat sau khi nen. P2 = Pa = 1 at = 9.81*104 (N/m2)
Vkk : the tch khong kh can hut (m3)
t
: thi gian co ac (s )
ck : he so hieu chnh, ck = 0.8
1, 5 1

74,79
1,5
1 1,5
= 836 (W)
N=
* 0,25 * 9,81 *10 4 *

0,25

0,8 * 4800 1,5 1

Chon bm chan khong


Hieu bm KBH-4
Toc o hut 0oC va 760 mmHg: 0,4 (m3/ph)
Ap suat gii han: 110 (mmHg)
Cong suat ong c 1,5 (kW)
Khoi lng bm 38 (kg)

2. Bm nhap lieu
Cong suat bm
Q*H * *g
N=
1000
Q : lu lng nhap lieu (m3/s)
3,02
Q=
= 0,0025167 (m3/s)
1200
H : cot ap cua bm (m)
Phng trnh Bernoulli cho 2 mat cat 1-1 (mat thoang be cha
nguyen lieu) va 2-2 (mieng ong nhap lieu)

trang 45

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

v
p v
p
Z1+ 1 + 1. 1 + H = Z2+ 2 + 2. 2 + h1-2

2g

2g
2

Trong o
Z1, Z2 : chieu cao hnh hoc cua mat cat so vi at. Chon Z1
= 2 m, Z2 = 6,5 m
p1,p2
: ap suat tai 2 mat cat. p1 = p2 = 1 at
v1,v2
: van toc dung dch tai 2 mat cat (m/s)
v1 = 0
v2 = v : van toc dung dch i trong ong ( m/s)
h1-2
: tong ton that trong ong (m)
Ta co h12 =

v2 l

+
2g d

: tong he so ton that cuc bo


= v + 2 * khuc.quanh.90 + 2 * van + ra = 0,5 + 2 * 1,19 + 2 * 0,5 + 1 = 4,88
l, d : chieu dai, ng knh ong noi bm ( m)
: he so ma sat
Xac nh
Chon ng knh d = dhut = day = dnl = 50 (mm)
Van toc chay trong ong
4.Q
4 * 0,0025167
v=
=
= 1,28 (m/s)
2
.d
* 0,05 2
Chuan so Re =

v * d * 1,28 * 0,05 * 1073


=
= 96721

0,71 *10 3

: khoi lung rieng dung dch NaCl 10% (kg/m3)


: o nht ong lc cua dung dch NaCl 10% (Pa.s)
Chon o nham ong thep = 0,2 (mm)

Vi

Re gh

50 7
d 7
= 6* = 6*
= 3301,07

0,2
9

50 8
d 8
Re n = 220, = 220 *
= 109674 ,4

0,2
Vay Regh < Re < Ren nen
0.25

0.25

100
0,2
100

= 0,11,46 * +
= 0,11,46 *
+
= 0,029

d Re
50 96721

Chieu dai ng ong t be len ca nhap lieu l =8 m


Tong ton that ap suat:
h12 =

1,28 2
7

* 0,029 *
+ 4,88 = 0,8 (m)
2 * 9,81
0,05

trang 46

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

Chon 1 = 2 = 1 Cot ap cua bm


H = (Z2 Z1) +

p 2 p1 v 2
1,28 2
+
+ h12 = 6,5 2 +
+ 0,91 = 5,38 (m)

2g
2 * 9,81

Cong suat bm
5,38 * 1073 * 9,81 * 0,0025167
N=
= 0,178 (kW)
1000 * 0,8

Chon bm theo bang 1.7 trang 35 Tai lieu [4]


Hieu bm : X20/18
Lu lng Q = 5,5*10-3 m3/s
Cot ap H = 10,5 m
So vong n = 48,3 v/ph
ong c ien : Loai A02-31-2
Cong suat N = 3 kW
Hieu suat = 0,83

3. Bm vao thiet b ngng tu


Cong suat bm
Q * H * n * g
N=
1000

n : khoi lng rieng cua nc 25oC, n =996,9 (kg/m3)


: hieu suat cua bm, = 0,8
Q : lu lng nhap lieu (m3/s)
G
36491
Q= n =
= 7,626 *10 3 (m3/s)
n .t 996,9 * 4800

t : thi gian co ac (s)


H : cot ap cua bm (m)
Phng trnh Bernoulli cho 2 mat cat 1-1 (mat thoang bon cha
nc vao thiet b ngng tu) va 2-2 (mat thoang ca vao ong
dan nc)

v
p v
p
Z1+ 1 + 1. 1 + H = Z2+ 2 + 2. 2 + h1-2

2g

2g
2

Trong o
Z1, Z2 : chieu cao hnh hoc cua mat cat so vi at. Chon Z1
= 2 m, Z2 = 12 m
p1
= 10mH2O
p1
: ap suat tai mat cat 1-1, p1 = 1 at

p2

: ap suat tai mat cat 2-2, p2 = 0,3 at

v1,v2 : van toc nc tai 2 mat cat, m/s


v1 = 0

trang 47

p2
= 3 mH2O

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

v2 = v : van toc nc chay trong ong, m/s


h1-2
: tong ton that trong ong, m

Ta co h12 =

v2 l

+
2g d

: tong he so ton that cuc bo


= v + 2 * khuc.quanh.90 + 2 * van + ra = 0,5 + 2 * 1,19 + 2 * 0,5 + 1 = 4,88
l, d : chieu dai, ng knh ong noi t be cha en
thiet b ngng tu (m)
: he so ma sat
Xac nh
Chon ng knh d = dhut = day = dnl =100 mm
Van toc chay trong ong
v=

4Q
4 * 7,626 * 10 3
=
= 1 (m/s)
*d2
* 0,12

Chuan so Re =

v * d * 1 * 0,1 * 996,9
=
= 111760

0,892 *10 3

: khoi lung rieng cua nc 25oC (kg/m3)


: o nht ong lc cua nc 25oC, =0,892*10-3 (Pas)
Chon o nham ong thep = 0,2 mm

Vi

Re gh

d 7
100 7
= 6, = 6 *
= 7289,34

0 .2
9

100 8
d 8
Re n = 220 * = 220 *
= 239201,1

0,2
Vay Regh < Re < Ren nen
0 , 25

0 , 25

100
0,2
100

= 0,11,46 * +
= 0,11,46 *
+
= 0,025

d Re
100 111760

Chieu dai ng ong t be len ca nhap lieu l = 15 m


Tong ton that ap suat
h12 =

12
15

* 0,025 *
+ 4,88 = 0,44 (m)
2 * 9,81
0,1

Chon 1 = 2 = 1 Cot ap cua bm


H = (Z2 Z1) +

p 2 p1 v 2
12
+
+ h12 = 12 2 + (3 10) +
+ 0,44 = 3,5

2g
2 * 9,81

(m)
Cong suat bm
N=

7,626 * 10 3 * 3,5 * 996,9 * 9,81


= 0,326 (kW)
1000 * 0,8

trang 48

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

Chon bm theo bang 1.7 trang 35 Tai lieu [4]


Hieu bm : X45/21
Lu lng Q = 12,5*10-3 (m3/s)
Cot ap H = 13,5 (m)
So vong n = 48,3 (v/ph)
ong c ien : Loai A02-51-2
Cong suat N = 10 (kW)
Hieu suat = 0,88

CHNG IV. TNH

GIA THANH THIET


B

- Khoi lng thep lam thiet b khong ke ong truyen nhiet :


2464 kg
Gia thep X18H10T : 50000 /kg
$thiet b = 50000*2472 = 123600000 ()
- Ong truyen nhiet
Ong co d < 50 mm gia 50000 /m
Ong co d >50 mm gia 100000 /m
$ong = 234*1,5*50000 + 100000*1,5 = 17700000 ()
- Bulong
Gia 1 bulong 3000 /cai
$bulong = (32*2 +40 )*3000 = 312000 ()
- em :
Gia 250000
$em = 3*250000 = 750000 ()
- Tai
Vat lieu CT3, gia 10000 /kg
Khoi lng 1 tai 3,48 kg
$tai treo = 3,48*4*10000 = 139000 ()
- Ca quan sat : 300000 (/cai)
Vay tong gia thanh thiet b chnh:
$thiet b chnh = (123,6 + 17,7 +0,312 + 0,75 + 0,139 +0, 3)*106 =
142801000 ()
- Nhiet ke gia: 150000 /cai
$nhiet ke = 150000*2 = 300000 ()
- Ap ke gia: 600000 /cai
$ap ke = 60000*3 = 1800000 ()
trang 49

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

- Bm chan khong 1500000 /cai


- Bm nhap lieu
Cong suat N = 0,23 kW = 0,3 Hp
Chon bm 0,5 Hp
Gia bm 700000 /Hp
$bm nhap lieu = 700000*0,5 = 350000 ()
- Bm vao thiet b ngng tu (bm nc)
N = 0,39 kW = 0,52 Hp
Chon bm 1 Hp
$bm nc = 700000*1= 700000 ()
- Thiet b ngng tu baromet va bnh tach long gia: 15000000 ()
- Ong dan lieu: 8m ong thep va 2 cut:
Gia 1 cut 2000 ()
1m ong d 50 la 20000 (/m)
$nhap lieu= 20000*8+8*2000= 176000 ()
- Ong dan nc vao thiet b ngng tu : 15m ong thep va 2
cut :
Gia 1m ong d100 la 30000 (/m)
$ngng= 30000*15+ 10*2000= 470000 ()
Vay tong gia thanh thiet b ( cha ke tien gia cong lap at)
$ = (142,801 + 0,3 + 1,8 +1,5 +0,35*2 +15+0,176+0,47)*106 =
162747000 ()
Neu tnh gia gia cong bang 100% gia vat t th tong gia thanh
thiet b la:
$tong = 2*162747000 = 325494000 ()

trang 50

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

KET LUAN
He thong co ac gian oan c thiet ke gom noi co ac
va thiet b ngng tu baromet kha n gian, khong phc tap,
khong can thiet b gia nhiet ban au va bon cao v e on nh
lu lng. Thi gian co ac tng oi ngan (121,3 phut ), he so
truyen nhiet at c trong qua trnh co ac la kha cao.
Thiet b tng oi nho gon, gia thanh khong qua cao co the
chap nhan c.
Tuy nhien ta kho co the ieu khien c qua trnh co ac
va thi gian co ac co the thay oi khong on nh.
Qua trnh co ac la qua trnh can thiet trong cong nghe hoa
chat va thc pham nen can c nghien cu phat trien e
co c hieu qua co ac cao, chi ph thap.

trang 51

o an mon hoc May va Thiet b


Tran Van Nghe

GVHD :

TAI LIEU THAM KHAO


[1]
Cac tac gia, So tay Qua trnh va thiet b Cong nghe
hoa chat, Tap 1, NXB Khoa hoc va Ky thuat, 1992
[2]
Cac tac gia, So tay Qua trnh va thiet b Cong nghe
hoa chat, Tap 2, NXB Khoa hoc va Ky thuat, 1992
[3]
Pham Van Bon (chu bien) Nguyen nh Tho, Giao trnh
QT & TB CNHH tap 5 : Qua trnh va thiet b truyen nhiet, NXB H
Quoc gia TP HCM, 2002
[4]
Pham Van Bon Vu Ba Minh Hoang Minh Nam, QT & TB
CNHH tap 10 : V du va Bai tap, Trng H Bach Khoa TP HCM
[5] Pham Van Bon : Hng dan o an mon hoc, Trng H
Bach Khoa TP HCM, 1993
[6]
Tran Hung Dung Nguyen Van Luc Hoang Minh Nam
Vu Ba Minh, QT & TB CNHH tap 1, quyen 2 : Phan rieng bang kh
ong, lc ly tam, Bm, quat, may nen, Tnh he thong ng
ong, NXB H Quoc gia TP HCM, 1997
[7]
Ho Le Vien, Thiet ke tnh toan cac chi tiet thiet b
hoa chat, NXB Khoa hoc va Ky thuat, 1978
[8] Nguyen Van Lua, QT & TB CNHH tap 1, quyen 1: Khuay
Lang Loc, NXB H Quoc gia TP HCM, 2002

trang 52