You are on page 1of 14

Bo co tng hp TTTN

phn 1 1.1 Khi qut v n v - Cng ty Xy lp in 3 c thnh lp theo Quyt nh s 174 NL/XDCB-L ngy 22 thng 02 nm 1988 do B Nng Lng (c) cp. - Theo Quyt nh s 46/2002/Q-BCN ngy 22-10-2002 ca B trung B Cng nghip v vic t chc li Cng ty Xy lp in 3, doanh nghip thnh vin hch ton c lp ca Tng Cng ty Xy dng cng nghip Vit Nam thnh Cng ty m Nh nc trc thuc B Cng nghip th im hot ng theo m hnh Cng ty m - Cng ty con. Cng ty xy lp in 3 l doanh nghip nh nc, trc thuc B Cng nghip, c t cch php nhn y , hot ng sn xut kinh doanh trn nhiu lnh vc nh: Xy lp cc cng trnh h thng li in v trm bin p in n 500kV, cc cng trnh ngun in, cng trnh cng nghip v dn dng, cng trnh giao thng thu li, vin thng, vn ho, th thao, sn bay, bn cng; Thit k, ch to kt cu thp, cc sn phm c kh v m km; Sn xut cc chng loi vt t, thit b, ph kin in, ct in b tng ly tm v cc sn phm b tng khc, sn xut kinh doanh cc chng loi vt liu xy dng (k c khai thc ), kinh doanh cc mt hng trang tr ni ngoi tht, dch v nh t, kinh doanh xng du; Th nghim, hiu chnh xc nh ch tiu k thut cc thit b in, cc cng trnh in; Kinh doanh khch sn, du lch, vn chuyn hnh khch du lch ng thu, ng b, vn ti hng ho, sa cha xe my thi cng v phng tin vn ti; T vn u t, t vn xy dng, bao gm lp v thm nh cc d n u t, kho st o c, thit k quy hoch, thit k
Trang 1/14

Bo co tng hp TTTN

cng trnh, t vn qun l d n, t vn u thu v hp ng kinh t, t vn mua sm vt t, thit b, cng ngh; Kinh doanh xut nhp khu: vt t thit b in, vt liu xy dng, thit b phng tin vn ti, xe my thi cng, dy chuyn cng ngh v thit b cng nghip khc; o to cng nhn k thut, chuyn gia, cn b qun l phc v cho nhu cu pht trin ca doanh nghip; u t nh my in c lp, kinh doanh pht trin nh v h tng k thut th, khu cng nghip, khu ch xut, khu cng ngh cao, khu kinh t mi; u t ti chnh vo cc Cng ty con v cc loi hnh doanh nghip khc; Cc ngnh ngh khc ph hp vi nng lc Cng ty v c php lut cho php. Tn cng ty a ch Nng in thoi Fax : Cng ty Xy lp in 3 : 223 Trn Ph , P.Phc Ninh, Q.Hi Chu, T.P : 0155-562361, 562362 : 0511-562367 Tn giao dch : Power Construction Company No.3 (PCC3)

1.2 S t chc ca Cng ty


Tng Gim c

Cc Ph Tng Gim c

Phng Kinh t - K hoch Phng K thut Vt t


Cc .v hoch ton Phng Ti chnh -

Vn Phng Cng ty

Trang 2/14

P.T chc Nhn s o To

Cc .v hoch ton D Ban qun l cc ph thuc

Bo co tng hp TTTN

1.2.3 Nhim v , chc nng ca mi phng ban 1.2.3.1 Chc nng nhim v ca Phng Kinh t - K hoch a. Chc nng: Phng Kinh t - K hoch l b phn tham mu gip Gim c Cng ty v lnh vc Cng tc k hoch sn xut kinh doanh, cng tc d ton, thanh quyt ton, cng tc th trng, u thu cc cng trnh v tiu th sn phm. b. Nhim v: - Lp k hoch di hn 5 nm , hng nm trn c s kh nng cn i ngun lc thc t ca Cng ty v lp k hoch iu chnh hng nm; tng hp v bo co kt qu tnh hnh thc hin k hoch sn xut kinh doanh theo qui nh. - Phn giao k hoch cho cc n v trc thuc Cng ty theo hnh thc khon sn phm tng phn cng vic thc hin k hoch sn xut, thi cng cc n v thnh vin; Xc nhn khi lng sn phm do cc n v thc hin trong thng, qu v nm quyt ton vi Cng ty.
Trang 3/14

Bo co tng hp TTTN

- Chu trch nhim lp d ton thi cng, lp phiu gi thanh ton v thanh quyt ton cc phiu gi cng trnh vi ch u t. - Chu trch nhim thanh quyt ton v phi hp vi Phng Ti chnh K ton thu hi vn theo cc hng mc khi lng hon thnh vi cc Ban qun l cng trnh v cc ch u t. - Tham mu cho Gim c duyt gi tr thanh ton quyt ton, thanh l hp ng khon gia n v thi cng v Cng ty theo d ton c duyt. - Qun l cng tc hp ng kinh t trong ton Cng ty; Ch tr thng tho, son tho cc hp ng kinh t v xy lp, sn xut cng nghip, theo di thc hin, kim sot nhng thay i trong qu trnh thc hin hp ng, lp th tc thanh l hp ng kinh t. - Tham gia thm tra h s d ton, thanh quyt ton cc cng trnh xy dng c bn ni b. - Thng xuyn thu thp thng tin v cng tc u thu v lp h s tham gia u thu cc cng trnh thuc ngnh ngh ng k kinh doanh ca Cng ty. - Xy dng phng n lin doanh, lin kt trong v ngoi nc; Tham gia xy dng h thng ch tiu nh mc kinh t - k thut. - Thng xuyn kim tra, hng dn cc n v trc thuc Cng ty v nghip v k hoch, thng k, cng tc u thu theo ch hin hnh ca nh nc, ca Tng Cng ty v quy ch ca Cng ty. 1.2.3.2 Chc nng, nhim v Phng K thut - Vt t. a. Chc nng: Phng K thut - Vt t l b phn tham mu cho Tng Gim c Cng ty qun l, ch o cng tc k thut cng ngh, k thut thi cng, k thut an ton, cng tc vt t - thit b phc v cho sn xut ca Cng ty. b. Nhin v: - Thc hin ton b nhim v cng tc trong lnh vc k thut cng ngh, cht lng sn phm, k thut thi cng, k thut an ton, bo h lao ng, pht minh sng kin, ng dng cc tin b k thut trong sn xut; cng tc vu t - thit bi phc v cho cng tc cng trnh v hot ng kinh doanh xut, nhp khu vt t, my mc thit b ca Cng ty.
Trang 4/14

Bo co tng hp TTTN

- Phi hp cc phng, ban nghip v gii quyt cc vn thuc lnh vc cng tc c lin quan. - Thc hin ch bo co v cng tc qun l k thut, vt t, hot ng xut nhp khu theo qui nh; - Thc hin cc nhim v, cng tc do Tng Gim c Cng ty giao. 1.2.3.3 Chc nng, nhim v ca Phng Ti chnh - K ton a. Chc nng: Phng Ti chnh - K ton l b phn tham mu gip Gim c Cng ty v qun l kinh t ti chnh, t chc cng tc hch ton ca Cng ty v thc hin chc nng gim c bng tin mi hot ng kinh t pht sinh trong ton Cng ty. b. Nhim v: - Tham mu cho Gim c Cng ty v vic trin khai, thc hin cc bin php qun l ti chnh nhm m bo vic bo ton v pht trin vn Nh nc giao cho Cng ty qun l cng vn t c ca Cng ty. - T chc cng tc k ton v thc hin hch ton k ton t Cng ty cho n cc X nghip. - Cung cp y ton b thng tin v hot ng kinh t ti chnh trong ton Cng ty nhm gip cho Gim c cng ty iu hnh v qun l cc hot ng kinh t ti chnh ca Cng ty t hiu qu cao. - Thc hin y ngha v vi Ngn sch Nh nc theo lut nh - Trn c s nhim v k hoch, lp k hoch ti chnh ca Cng ty trnh Tng Cng ty duyt. - Thc hin cng tc bo co quyt ton ti chnh v trnh duyt bo co quyt ton ti chnh vi Tng Cng ty cng nh cc c quan chc nng ca Nh nc theo quy nh ca B ti chnh v Tng Cng ty. - Thm tra bo co quyt ton ti chnh hng qu, nm ca cc n v trc thuc trnh Tng Gim c Cng ty v Hi ng duyt quyt ton ti chnh ca Cng ty duyt.

Trang 5/14

Bo co tng hp TTTN

- Kim tra thng xuyn vic chp hnh ch k ton ti chnh v php lnh k ton ti chnh v php lnh k ton ca Nh nc trong ton Cng ty. - Thng xuyn nghin cu v ng dng k thut tnh ton hin i v cng tc k ton trong ton Cng ty. 1.2.3.4 Chc nng, nhim v ca Vn Phng Cng ty a. Chc nng: Vn Phng Cng ty l b phn tham mu cho Tng Gim c Cng ty qun l, ch o, iu hnh cng vic hng ngy ca Cng ty, cng tc hnh chnh qun tr, thi ua, tuyn truyn, php ch; Cng tc cng ngh thng tin, in t, vin thng v cng tac qun l, iu hnh xe ca, xe con c quan Cng ty. b. Nhim v: - Thc hin cng tc hnh chnh qun tr, vn th, lu tr, thi ua, tuyn truyn, php ch; qun l c s vt cht, ti sn trang thit b vn phng, bo m phng tin v iu kin lm vic ca c quan Cng ty; tng hp theo di v thc hin chng trnh, k hoch cng tc ca lnh o Cng ty; qun l h thng mng my tnh Cng ty, nghin cu lp chng trnh khai thc ng dng my tnh; thc hin ci t, bo tr bo dng h thng my vi tnh, thit b in t, vin thng, x l thng tin; qun l, iu hnh phng tin xe my phc v c quan Cng ty. - Thc hin bo co theo qui nh. - Thc hin cc nhim v, cng tc khc do Tng Gim c Cng ty giao. 1.2.3.5 Chc nng, nhim v ca Phng T chc - Nhn s v o to a. Chc nng: Phng T chc nhn s l b phn tham mu cho Tng Gim c Cng ty qun l, ch o cng tc: t chc sn xut, nhn s, tin lng, ch chnh sch i vi ngi lao ng, cng tc thanh tra, qun s, t v. b. Nhim v:
Trang 6/14

Bo co tng hp TTTN

- Thc hin ton b nhim v cng tc thuc lnh vc t chc sn xut, cng tc cn b, lao ng, tin lng, thu nhp, ch chnh sch i ngi lao ng; cng tc o to bi dng, pht trin ngun nhn lc; cng tc thanh tra, kim tra, bo v, t v v cng tc phng chng chy n. - Phi hp vi cc phng, ban nghip v gii quyt cc vn thuc lnh vc cng tc c lin quan. - Thc hin ch bo co cng tc t chc, lao ng, thanh tra theo quy nh. - Thc hin cc nhim v, cng tc khc do Tng Gim c Cng ty giao. 1.2.3.6 Chc nng, nhim v ca Ban qun l cc D n u t a. Chc nng: L b phn tham mu gip Tng Gim c Cng ty v cng tc qun l cc d n u t ca Cng ty Xy lp in 3. b. Nhim v: - Lp h s, th tc thc hin cc d n u t ca Cng ty theo quy nh ca Php lut. - Xy dng k hach v theo di, ch o vic thc hin cc d n. - Nghin cu, lp d n u t, thit k k thut, tng d ton trin khai thc hin u t cc d n thu in va v nh, cc d n giao thng, thu li, xy dng cng nghip, dn dng. - Ch tr, phi hp vic thm nh cc d n u t ca Cng ty theo quy nh hin hnh ca Nh nc v qun l u t xy dng. - Kim tra, n c qu trnh trin khai thc hin d n, cc th tc v qun l u t, tham gia nghim thu khi lng cc cng trnh xy dng. - Lp bo co v tnh hnh trin khai d n theo yu cu ca cc c quan c thm quyn. - T vn, n b v gii phng mt bng thi cng. - Thc hin mt s nhim v khc do Tng Gim c giao. 1.2.4 Mi quan h gia cc phng, ban trong Cng ty
Trang 7/14

Bo co tng hp TTTN

- Tt c cc Phng, ban trong Cng ty Xy lp in 3 u c mi lin h mt thit vi nhau: Ngay t cng vic u tin Phng Kinh t K hoch c trch nhim lin kt vi phng K thut - Vt t v ti chnh k ton u thu. Sau khi trng thu cng trnh, Phng Kinh t K hoch a ra k hoch giao cho cc n v thi cng ca cc cng ty con ca Cng ty. Trong qu trnh thi cng Phng K thut - Vt t c trch nhim cung cp ton b vt t, gim st, nghim thu cng trnh vi Ch u t, k khi lng cho n v thi cng, quyt ton khi lng vi Ch u t. Cn c khi lng nghim thu trong qu trnh thi cng ca Phng K thut - Vt t, Phng Kinh t - K hoch ln phiu gi quyt ton vi Ch u t, trn c s Phng Ti chnh - K ton i gii ngn nhng nhng khi lng Cng ty thi cng. Phng T chc - Nhn s v o to c trch nhim tham ma cho Tng Gim c Cng ty v vn nhn s v chia lng cng nh vn bo him ca cn b cng nhn vin Cng ty. Mi h s lin quan Vn phng Cng ty chu trch nhim nhn, gi v trnh Tng Gim c phn phi cho cc Phng, Ban. Cc d n thu in ca Cng ty do Ban qun l cc D n theo di v iu hnh c s kt hp gia cc phng, ban khc trong Cng ty. Cc phng, ban trong Cng ty l mt b phn khng th tch ri nhau. 1.2.5 Cc Cng ty con - Cng ty C phn Xy lp in 3.1 - Cng ty C phn Xy lp in 3.2 - Cng ty C phn Xy lp in 3.3 - Cng ty C phn Xy lp in 3.4 - Cng ty C phn Xy lp in 3.5 - Cng ty C phn Xy lp in 3.6 - Cng ty C phn Xy lp in 3.7 - Cng ty C phn Xy lp in 3.8 - Cng ty C phn Xy lp in 3.9 - Cng ty C phn Xy lp in 3.10 - Cng ty Xy dng 3.11 - Cng ty u t v Xy dng 3.12 - Cng ty C phn Ch to Kt cu thp Nng - Cng ty Xy dng v Sn xut gch Block Nng - Cng ty T vn u t v Xy dng - Trung tm iu dng - Cng ty C phn Du lch Xanh Ngh An
Trang 8/14

Bo co tng hp TTTN

Cng ty Du lch quc t Xanh Nng Khch sn xanh Nng Khch sn xanh Si Gn Cng ty C phn in 3 - Si Gn Cng ty lin doanh u t v Pht trin in Sng Ba Cng ty u t v pht trin du lch Thin An Cng ty u t v Pht trin phong in Min Trung

Trang 9/14

Bo co tng hp TTTN

1.3 B phn thc tp : Phng K thut - Vt t

- Ngi ph trch: Ng Vn Cng Chc v: Trng Phng K thut - Vt t T: 562 690 hoc 0913438656

- Ngi trc tip gip : Nguyn Vn Thnh Chc v: Nhn vin T: 0905164235

Trang 10/14

Bo co tng hp TTTN

phn 2 Bo tnh hnh hot ng, sn xut kinh doanh ca cng ty xy lp in 3 trong nm 2001 v k hoch nm 2004. 2.1 Kt qu hot ng kinh doanh t nm 2001 n 2004 Nm 2000 Nm 2001 293,552 136,700 5,932 Nm 2002 402,458 187,476 6,982 Nm 2004 861,806 390,455 14,518

Thc hin

Nm 2003 703,219 326,111 13,256

Gi tr sn l282,949 ng (T ng) Doanh thu 117,107 (T ng) Li nhun trc thu (T 3,727 ng) ng gp ngn sch 6,526 Nh Nc (T ng)

8,426

14,634

24,445

25,314

Trang 11/14

Bo co tng hp TTTN

2.2 Phn tch khi qut kt qu hot ng kinh doanh: Nm 2001: - Tng gi tr sn lng nm 2001 t 293,552 t ng , so vi nm 2000 tng 3,7% - Tng doanh thu nm 2001 t 136,700 t ng, so vi nm 2000 tng 16,7% - Li nhun truc thu nm 2001 t 5,932 t ng, so vi nm 2000 tng 59,1% - ng gp ngn sch nh nc nm 2001 t 7,426 t ng, so vi nm 2000 t 13,7% Nm 2002: - Tng gi tr sn lng nm 2002 t 402,458 t ng , so vi nm 2001 tng 37% - Tng doanh thu nm 2002 t 187,476 t ng, so vi nm 2001 tng 37,1% - Li nhun trc thu nm 2002 t 6,982 ng, so vi nm 2001 tng 17,7% - ng gp ngn sch nh nc nm 2002 t 14,634 ng, so vi nm 2001 tng 73,6% Nm 2003: - Tng gi tr sn lng nm 2003 t 703,219 t ng, so vi nm 2002 tng 74,7% - Tng doanh thu nm 2003 t 326,111 t ng, so vi nm 2002 tng 37,9% - Li nhun trc thu nm 2003 t 13,256 t ng, so vi nm 2002 tng 89% - ng gp ngn sch Nh nc nm 2003 t 24,445 t ng Nm 2004: - Tng gi tr sn lng nm 2004 t 861,806 t ng, so vi nm 2003 tng 22,5% - Tng doanh thu nm 2003 t 390,455 t ng, so vi nm 2002 tng 19,7% - Li nhun trc thu nm 2004 t 14,518 t ng, so vi nm 2003 tng 9,5%
Trang 12/14

Bo co tng hp TTTN

- ng gp ngn sch Nh nc t 25,314 t ng, so vi nm 2003 tng 3,5%. * Tng sn lng nm 2001 ch tng 3,7% so vi nm 2000, nhng n nm 2002 sn lng ca Cng ty Xy lp in 3 tng rt cao 37% so vi nm 2001. Trong nm ny Cng ty Xy lp in 3 m rng a bn hot ng trong lnh vc lp lp cng trnh in in v hot ng kinh doanh nh: ng dy 500kV Pleiku Ph Lm, ng dy 500kV Ph M - Nh B - Ph Lm, ng dy 500kV Hm Thun - Bo Lc, ng dy 220kV Ho Khnh - Hu, ng dy 110kV h Thu - c Linh, ng dy 110kV Hm Thun - Phan Thit, cc Trm bin p t 110kV n 500kV. * Nm 2003 sn lng ca Cng ty cng tng ng k so vi nm 2002. Trong nm ny, Cng ty cng trng thu mt s cng trnh ng dy vi khi lng rt ln in hnh: ng dy 500kV Nng - H Tnh, ng dy 500kV H Tnh - Thng Tn, ng dy 500kV Nh B - Mn, ng dy 500kV Pleiku - Dung Qut Nng, ng dy 220kV Chu c - Tht Nt - Tnh Bin, ng dy 220kV C Mau - Mn, ng dy 110kV Rch Gi - L T, 110kV Rch Gi - An Bin v mt s trm bin p. * Nm 2004 Cng ty Xy lp in 3 tip tc hon thin cc cng trnh ca nm 2003 vi khi lng rt ln. * Khng nhng tp trung tp vo khi lng lp dng ng dy ti in m Cng ty cn chuyn sang lnh vc kinh doanh khch sn, T nmm 2000 n nm 2005 cng vi thnh ph Nng Cng ty tham gai vo vic a n khch trong v ngoi nc n thm quan thnh ph, mt mt gp phn vo cng cuc i mi ca thnh ph ng thi tng thm li nhun cho Cng ty. * Nhn xt: - K t ngy thnh lp Cng ty Xy lp in 3 bt tay vo xy dng nhng cng trnh in mang ngha kinh t v chnh tr r rt nh cng trnh ng dy 220kV Vinh ng Hi, ng dy 110kV ng Hi - Hu, ng dy 110kV Hu Nng m c bit l ng dy 500kV Bc - Nam nm phc v cho nhu cu x hi cng nh i sng ca Nhn dn Min Trung. T y Cng ty Xy lp in 3 gii quyt cng n vic lm cho nhiu cng nhn v cn b cng nhn vin ca Cng ty, gi tr sn lng
Trang 13/14

Bo co tng hp TTTN

cao dn n thu nhp cng tng ln. n nay Cng ty Xy lp in 3 v ang tng bc to c th mnh trn th trng trong nc v chuyn sang xy lp nhng cng trnh trong cc nc ng Nam . - Nhng thnh tu m Cng ty Xy lp in 3 t c (Nu trong chuyn v ktqu hot ng kinh doanh ca Cng ty) l do tinh thn nht, ng lng ca cc cp lnh o cng nh lng hng say lao ng khng bit mt mi ca cn b cng nhn vin ca Cng ty. Cng ty s tr thnh mt trong nhng Cng ty hng u trong ngnh Xy lp in cng nh dch v kinh doanh.

Trang 14/14