You are on page 1of 16

Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit?

bachelor

Future Planet Studies

2012/2013

uva.nl

Voorlichtingskalen
UVa Bachelordag 2012 zaterdag 26 maart

der

UVa ProeFstUderen proeFStuderen KijK op www.uva.nl/

Meer weten? hting www.UVa.nl/Voorlic

w w w. u v a nl/b a ch e lo rs w w w. u v a ..nl/b a ch e lo rs

Future Planet Studies

Inhoudsopgave

Onze planeet, jouw toekomst De opleiding in detail Bachelor en dan? Toelating, inschrijving en kosten Meer weten?

4 5 11 12 15

ColoFon 6 Ontwerp Crasborn grafisch ontwerpers bno 6 Opmaak raadHuis voor creatieve communicatie 6 Coverbeeld lizzy kalisvaart Redactie afdeling Communicatie FnWi, uva universiteit van amsterdam, oktober 2011
aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

w w w. u v a . nl/b a ch e lo rs

Onze planeet, jouw toekomst


Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit? Kunnen wij, mensen, op dezelfde voet doorgaan als nu? En de aarde op dezelfde manier blijven inrichten en gebruiken zoals we dat nu doen? Is het zinvol om veel geld uit te geven aan het voorkomen van klimaatverandering? Hoe kunnen we zeewater gebruiken als drinkwater? Hoe stimuleren wij de productie en het gebruik van duurzame energie? Bij Future Planet Studies gebruik je kennis niet alleen vanuit de natuurwetenschappen, maar juist ook vanuit de maatschappij- en gedragswetenschappen. Samen met je medestudenten ga je aan de slag om oplossingen te bedenken voor uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan. Internationaal denken wordt je tweede natuur dankzij gastdocenten van internationale organisaties en de mogelijkheid om een semester in het buitenland te studeren.

Jouw studie?
Is Future Planet Studies iets voor jou? Wel als je een vwo-diploma hebt (met het profiel Natuur en techniek, Natuur en gezondheid of Economie en maatschappij) en je genteresseerd bent in zowel de maatschappijwetenschappen als de natuurwetenschappen. Je hebt een veelzijdige belangstelling en wilt graag antwoorden formuleren op vragen over de toekomst van de aarde.

Waarom Future Planet Studies aan de uva?


6 Future Planet Studies is een brede internationaal georinteerde studie die alleen aan de UvA gegeven wordt. 6 In de eerste twee jaar komen verschillende themas aan de orde. In het tweede jaar kies je een specialisatie (major) en

6 6 6 6 6

in het derde jaar word je gestimuleerd een periode in het buitenland te studeren en doe je een interdisciplinair onderzoek. Uniek is deze combinatie van breed studeren en specialiseren. Je kiest een studiepad dat past bij je talent, belangstelling en ambities, waarbij je kunt rekenen op persoonlijke begeleiding en advies van tutoren en studieadviseurs. Naast de colleges vindt veel onderwijs plaats in kleine werkgroepen, symposia en excursies. Veel gelijkgestemde en gemotiveerde medestudenten die houden van discussiren en creatief nadenken. Na je bachelor heb je, op basis van je specialisatie (majorkeuze), toegang tot disciplinaire en interdisciplinaire masters. Juist voor Future Planet Studies is het van belang dat Amsterdam een wereldstad is: een intrigerende, inspirerende, vibrerende global village die een prima uitvalsbasis vormt voor je verdere toekomstplannen, of die nu nationaal of internationaal zijn. De UvA is een eigentijdse universiteit met een rijke historie. Kiezen voor de UvA betekent kiezen voor een intellectuele uitdaging in een kosmopolitische omgeving: de stad Amsterdam, centrum van cultuur en media en internationaal knooppunt van bedrijven en instellingen. Een omgeving die je kansen en ervaringen biedt die tijdens je studie en voor je toekomst van onschatbare waarde zijn. In Amsterdam vind je vele bedrijven die een link hebben met je studie, dus een stageplek is niet moeilijk te vinden. Ook met het oog op jouw toekomstige baan zit je in deze omgeving goed.

w w w. u v a . nl/b a ch e lo rs

De opleiding in detail
Future Planet Studies is een track van de bacheloropleiding Bta-gamma en duurt drie jaar. Elk jaar is opgebouwd uit twee semesters van 20 weken en omvat 60 studiepunten. Het eerste semester loopt van september tot eind januari; het tweede semester van februari tot eind juni. Het onderwijsprogramma van Future Planet Studies is intensief. Docenten geven interactief college, stimuleren, dagen uit en verwachten van de studenten een actieve studiehouding. Gemiddeld heb je 20 contacturen per week. Daarnaast besteed je ongeveer 20 uur per week aan het voorbereiden van colleges, tentamens, schrijfopdrachten en presentaties. alle collegereeksen worden afgesloten met n of meerdere toetsen. Dat kan zijn in de vorm van een presentatie, essay, werkstuk of traditioneel tentamen.

Onderwijsvormen
Bij Future Planet Studies krijg je te maken met hoorcolleges, werkcolleges, practica, thematisch onderwijs, excursies en digitaal onderwijs. Bij hoorcolleges luisteren zon 75 studenten in een auditoriumzaal naar de docent en maken aantekeningen. Tijdens werkcolleges maken studenten opdrachten en bespreken deze onderling en met docenten. De groepen zijn over het algemeen niet groter dan 20 studenten. In een practicum pas je de verworven theorie toe in de praktijk en doe je bijvoorbeeld experimenten in laboratoria, of oefen je je academische vaardigheden. De themas die binnen Future Planet Studies aan bod komen vragen veelzijdigheid. Om tot oplossingen te komen voor complexe actuele vraagstukken, moet je deze vanuit meerdere perspectieven benaderen. Je bestudeert de materie niet alleen vanuit vakken, maar vooral vanuit maatschappelijk relevante themas. Future Planet Studies is daarmee bij uitstek een interdisciplinaire opleiding.

Het eerste jaar


Elk semester staat in het teken van een actueel thema. Het eerste semester wordt het thema: Toekomstige uitdagingen, innovatieve oplossingen behandeld. Een belangrijke vraag die hier aan de orde komt is: hoe creren we een duurzaam evenwicht in het precaire aardse systeem? De aarde is een zelfregulerend systeem waar ecologische, menselijke en economische factoren allemaal hun kracht op uitoefenen. De explosieve groei van de wereldbevolking legt een grote druk op de planeet. De menselijke consumptie neemt zodanige vormen aan dat de voorraad fossiele brandstoffen uitgeput dreigt te raken en de CO2-uitstoot tot onnatuurlijke klimaatveranderingen leidt. Daarnaast ga je op excursie om het energievraagstuk - dat nauw samenhangt met het klimaatvraagstuk - aan de hand van een concrete casus te bestuderen. Denk hierbij aan een bezoek aan bijvoorbeeld een bruinkoolgroeve of een kerncentrale. In het eerste semester maak je een keuze of je de bta of de gamma richting op wilt binnen je programma van Future Planet Studies. Naast het gezamenlijke kernprogramma volg je dan bta of gamma profielvakken. Hiermee kun je een duidelijk accent aanbrengen binnen je programma. In het tweede semester staat het thema: Kwaliteit van leven centraal. Je onderzoekt hoe we naar een kwalitatief hoogwaardige planeet toe kunnen werken en je behandelt vragen als: wat is eigenlijk kwaliteit van leven, en wie bepaalt dat? Kan het creren van een kwalitatief hoogwaardige menselijke samenleving samengaan met het beschermen van natuurlijke kwaliteit of bestaat er altijd een spanningsveld tussen milieu en ontwikkeling? In de colleges en werkgroepen ga je in op deze vragen en ontwikkel je begrip voor verschillende benaderingen van kwaliteit van leven. Daarbij komen sociale, economische, ecologische en duurzame aspecten aan de orde. Je houdt interviews en analyseert de verschillende meningen van belanghebbenden zoals de overheid, het bedrijfsleven en milieuorganisaties. Uiteindelijk maak je samen met je medestudenten een ontwerp voor een innovatieve leefomgeving waarin zoveel mogelijk aspecten op realistische wijze worden gecombineerd.

w w w. u v a . nl/b a ch e lo rs

Aan het eind van het eerste jaar kies je je hoofdrichting/specialisatie: de major. Een major is het specialisatiedeel van Future Planet Studies dat je in het tweede en derde jaar van je studie volgt. Iedere major bestaat uit een samenhangend pakket van vakken op tweede- en derdejaars niveau. De major die je kiest, is ook bepalend voor de master die je na de bachelor kunt volgen. Je kunt kiezen uit de volgende majors: 6 Aardwetenschappen 6 Bedrijfskunde 6 Ecologie 6 Kunstmatige intelligentie 6 Politicologie 6 Rechten 6 Sociale geografie & Planologie

een vak belicht I Toekomstperspectief voor de aarde in dit natuurwetenschappelijke vak ga je in op de meest belangrijke onderwerpen binnen de ecologie en de aardwetenschappen, om inzicht te krijgen in de relatie tussen mens en de aarde. door ongekende bevolkingsgroei, uitputting van grondstoffen en versnelde klimaatverandering staan we op een keerpunt in ons bestaan. een grote uitdaging waar we ons voor gesteld zien, is hoe we onze leefomgeving, de planeet aarde, zodanig kunnen inrichten dat het een plek blijft waar wij ook in de toekomst een goed bestaan kunnen leiden. in dit vak komen onder andere de volgende vragen aan de orde: 6 Hoe dynamisch is de aarde? 6 Welke levenscycli spelen een essentile rol in het leven voor de mens? 6 Welke impact heeft het menselijk bestaan op onze planeet aarde? 6 Wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk? naast de wekelijkse hoorcolleges, waar de begrippen behandeld worden, wordt er in kleine tutorgroepen dieper op de verschillende onderwerpen ingegaan.

een vak belicht I Duurzame dynamiek in het vak duurzame dynamiek wordt een aantal onderwerpen onderzocht vanuit uiteenlopende disciplines als de ecologie, Chemie, sociologie, politicologie en systeemdynamica. duurzame ontwikkeling is een veelgebruikt begrip en heeft betrekking op een veelheid aan menselijke activiteiten die een impact hebben op de omgeving. zo hebben de verenigde naties in 1992 een agenda voor de 21e eeuw opgesteld ook wel agenda 21 genoemd. in deze agenda worden 36 doelen genoemd die moeten bijdragen aan duurzaamheid en ontwikkeling. uitgangspunt is de constatering dat onder andere de ongelijkheid tussen volkeren, het voortbestaan van honger, onveiligheid en analfabetisme en de aantasting van het milieu en klimaat met elkaar samenhangen. in het vak duurzame dynamiek komt deze agenda 21 uitgebreid aan bod. verder houd je je onder andere bezig met de volgende vragen: 6 Hoe wordt het concept duurzaamheid gebruikt in verschillende wetenschappelijke disciplines? 6 Wat zijn de technologische mogelijkheden voor het omgaan met grondstoffen en energie op een manier dat deze niet (binnen afzienbare tijd) opraken? 6 aan welke sociaal-politieke voorwaarden moet worden voldaan om deze mogelijkheden te kunnen verwerkelijken? Het onderwijs bestaat uit elke week een werkgroep en een aantal hoorcolleges. daarnaast krijg je de opdracht om in een groepje een toekomstscenario te ontwerpen met als centrale vraag: hoe ziet de wereld er in 2039 uit?

w w w. u v a . nl/b a ch e lo rs

Het tweede jaar


In het tweede studiejaar start je met het onderwijs van je gekozen major/specialisatie. Daarnaast volg je nog een aantal Future Planet Studies vakken met daarin onder meer aandacht voor Academic English. Dit biedt een voorbereiding op een Engelstalige afstudeerscriptie, studeren in het buitenland of een vervolgopleiding. In het tweede jaar krijg je bij Future Planet Studies vakken rond de themas Food en Water:
Food

Hoe garanderen we voldoende en veilige voeding voor alle mensen op de wereld? Is biobrandstof een goede oplossing voor het energieprobleem? Of spannen we het paard achter de wagen wanneer we gewassen verbouwen voor brandstof in plaats van voor voedselvoorziening? Onderwijs over dit thema wordt gegeven in Engelstalige hoorcolleges en werkgroepen. Daarnaast ga je het laboratorium in om zelf genetisch gemanipuleerd voedsel te maken.
Water

De beschikbaarheid en het verbruik van water staan hoog op de agenda. Zeker gezien de verwachte klimaatveranderingen en de nog altijd groeiende wereldbevolking. Zijn we technisch en politiek eigenlijk wel in staat om het water in goede banen te leiden? Zo ja, moeten we dat dan ook willen? De vakken worden geheel in het Engels gegeven en bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen.

Internationale lezingen twee keer per jaar biedt de opleiding een speciaal programma van lezingen aan om het thema van het semester in te leiden. de themas worden in een actueel perspectief geplaatst en begrijpelijk gemaakt voor de studenten. de sprekers zijn internationaal gerenommeerde experts die hun visies op belangwekkende themas van deze tijd presenteren. zij bespreken welke fundamentele stappen gezet moeten worden om de kwaliteit van onze samenleving in brede zin te kunnen waarborgen. je wordt zo in staat gesteld om met experts uit de wetenschap en praktijk op inspirerende wijze van gedachten te wisselen. daarna ga je zelf aan de slag met de themas. Bekende sprekers tijdens de afgelopen studiejaren waren: dr. alexander rinnooy kan (voorzitter van de sociaal economische raad en uva-hoogleraar), prof. dr. robbert dijkgraaf (president van de koninklijke nederlandse akademie van Wetenschappen, uva-hoogleraar mathematische natuurkunde), dhr. erwin kroll (knmi) en prof. dr. ir. louise Fresco (hoogleraar duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief en oud-directeur World Health organization en prof. dr. Wubbo. j. ockels (hoogleraar duurzame technologie tu delft).

Het derde jaar


Het derde jaar is een specialisatiejaar waarin je je voorbereidt op de master en vakken volgt van de door jouw gekozen major. En van de laatste vakken is het interdisciplinaire onderzoeksproject. In een team van drie studenten ga je aan de slag met een zelfgekozen, interdisciplinair thema. Zo kun je vanuit je eigen specialisatie een nuttige bijdrage leveren aan het interdisciplinair onderzoek dat je gezamenlijk uitvoert. De vraagstukken waarmee studenten Future Planet Studies zich bezighouden, spelen zich wereldwijd af en daarom is internationaal denken van belang. De opleiding stimuleert je om gedurende dit jaar een aantal relevante vakken te volgen aan een buitenlandse universiteit. Dit bevordert je internationale orintatie en helpt je om een netwerk op te bouwen dat niet stopt bij de grenzen van Nederland. Ook de colleges van gastdocenten uit internationaal opererende organisaties vormen hiervoor een stimulans. Eenmaal terug uit het buitenland, voer je in het laatste semester zelfstandig een onderzoek uit. Dit onderzoek kan de vorm aannemen van een stage. Je doet hiervan verslag en geeft je bevindingen weer in een eindwerkstuk: je bachelorthesis. Daarin laat je voor een afgebakend thema zien dat je op basis van je theoretische kennis en onderzoekservaring tot een overtuigende nieuwe visie komt op hoe we onze kansen in de toekomst kunnen benutten en tegelijkertijd de omgeving duurzaam in balans kunnen houden. Als je alle onderdelen van de bachelor met succes hebt afgerond, ontvang je het bachelordiploma en de titel Bachelor of Science (BSc).

w w w. u v a . nl/b a ch e lo rs

Minor en keuzeruimte
Naast het vastgestelde curriculum kun je extra keuzevakken volgen. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan interdisciplinaire colleges en minors. Enkele voorbeelden van interdisciplinaire collegecycli zijn: 6 Geheime praktijken 6 Macht en onmacht in het Midden-Oosten 6 Wetenschapsgeschiedenis 6 Big History 6 Islamitische kunst en architectuur 6 Sport: Olympische Spelen in Nederland 6 China 6 Quantumlessen 6 Brein 6 Zeker Weten?! Wetenschapsbeoefening en de technologische samenleving 6 Soliya. Conflict and dialogue between the West and the Islamic world Voor het volledige interdisciplinaire keuzeaanbod, zie www.iis.uva.nl/keuzeonderwijs

Internationaal studeren
Bij Future Planet Studies draait het om onderwerpen die van mondiaal belang zijn. De internationale orintatie van het programma blijkt onder meer uit de veldexcursies in het buitenland en de gastdocenten vanuit internationale organisaties. De mogelijkheid om in de specialisatiefase (het derde jaar) vakken te volgen aan een buitenlandse universiteit, helpt je bovendien een internationaal netwerk op te bouwen. Om op internationaal niveau te kunnen denken en werken, krijg je in de loop van je studie steeds vaker te maken met Engelstalig studiemateriaal. Je begint met het lezen van boeken of artikelen in het Engels. Dan beluister je colleges van gastsprekers in het Engels. Vervolgens leer je zelf een presentatie te geven in deze taal. Daarnaast krijg je onderwijs in Academic English om je voor te bereiden op een Engelstalige afstudeerscriptie en studeren in het buitenland tijdens het derde jaar. De bachelorfase vormt hiermee ook een mooie opstap naar een van de Engelstalige onderzoeksmasters waarin je met je bachelordiploma kunt instromen.

Honoursprogramma
Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Wil en kun je meer dan het reguliere studieprogramma van je vraagt? In aanvulling op de bachelortrack Future Planet Studies kun je deelnemen aan het honoursprogramma voor studenten Future Planet Studies. Dit interdisciplinaire honoursprogramma biedt je een unieke kans je breed te ontwikkelen en je te verdiepen in wetenschappelijke, maatschappelijke, culturele, filosofische en actuele themas. Inspirerende hoogleraren en docenten verzorgen colleges waarin een thema vanuit een interdisciplinair perspectief behandeld wordt. Daarnaast discussieer je met medestudenten in kleine discoursgroepen of doe je eigen onderzoek. Het honoursprogramma bestaat onder meer uit een keuze uit de interdisciplinaire werkgroepen Power and Change, Learning Lab, Ethics, Dark Side of Democracy, Philosophy of Technology, Creativity, Masters of Suspicion en Retorica. De omvang van het honoursprogramma is in totaal 30 studiepunten aan extra vakken die je tijdens je driejarige bacheloropleiding volgt. Als je voor alle reguliere en extra vakken minimaal een 7,5 haalt en binnen drie jaar afstudeert, krijg je naast het bachelordiploma een honoursdiploma uitgereikt. www.uva.nl/honoursprogramma

Studiebegeleiding
In elk studiejaar word je begeleid door tutors bij het schrijven van papers en het uitvoeren van onderzoek en opdrachten tijdens werkgroepen en practica. Tutors zijn jonge wetenschappers die zijn afgestudeerd in een btaof gammadiscipline. Zij kunnen je ook adviseren bij je major- en masterkeuze. Voor begeleiding bij andere zaken die studiebepalend kunnen zijn, kun je altijd contact opnemen met de studieadviseur. De studieadviseur houdt ook je studievoortgang in de gaten, biedt zonodig extra begeleiding en adviseert over de studie en het studeren.

w w w. u v a . nl/b a ch e lo rs

locatie en faciliteiten
Future Planet Studies is gevestigd in het nieuwe faculteitsgebouw op het Science Park Amsterdam. Naast moderne collegezalen en laboratoria vind je hier uiteraard ook computer- en studieruimtes waar je zelfstandig kunt werken. En als je klaar bent met studeren, biedt de campus genoeg mogelijkheden tot ontspanning. Je vindt er niet alleen een espressobar en cafs, maar ook sportcentrum Universum. Science Park Amsterdam is gelegen aan de oostelijke kant van Amsterdam in Watergraafsmeer en goed bereikbaar met het openbaar vervoer, onder andere dankzij het nieuwe treinstation Amsterdam Science Park. Als UvA-student krijg je je eigen computeraccount en webspace. Door in te loggen op MijnUvA heb je direct toegang tot je studentenmail, Blackboard (met nuttige studie-informatie, collegesheets, soms collegedictaten) en Studieweb (onder andere voor het aanmelden voor colleges en tentamens).

Opbouw bachelor
eerste jaar (propedeuse) toekomstige uitdagingen, innovatieve oplossingen toekomstperspectief voor de aarde klimaatverandering & zeespiegelstijging energie transities kwaliteit van leven virtual globe Wetenschapsfilosofie & visieontwikkeling duurzame dynamiek verzamelen, visualiseren & analyseren Bta profielvakken analyse ipCC rapport natuurrampen Gamma profielvakken toekomstperspectief voor de samenleving economisch perspectief Tweede jaar Food production Water Quality research proposal majorvakken Bta profielvakken World ecosystems digital earth i Water management Gamma profielvakken World Food system Future Food Water governance Derde jaar interdisciplinair project major- en keuzevakken (eventueel in het buitenland) Studiepunten 6 6 6 6 6 3 3 6 6

6 6

6 6

6 6 3 30

6 3 6

6 3 6

6 54

w w w. u v a . nl/b a ch e lo rs

Future Planet Studies door de ogen van Kim Buisman, student de wereld in! Bij Future planet studies bestuderen we de themas die mij bezighouden, de onderwerpen die in de kroeg bij velen heftig gebrul veroorzaken, de vragen waar niemand antwoord op heeft. de toekomst? al sinds mensenheugenis een fascinatie. Hoe is het mogelijk een studie te volgen over een onbekend onderwerp? andersom geredeneerd: mensen speculeren hoe dan ook over de toekomst, dus een wetenschappelijke benadering is niet meer dan logisch. de trends op het gebied van voedsel, energie, water, landgebruik en denkpatronen worden door wetenschappers steeds meer doorgetrokken, omdat het nodig is. Wij mensen zijn een sterk gevolueerde apensoort die adaptief blijft door de lange termijn in beslissingen mee te nemen. alleen mensen zijn stiekem nog niet zo goed in staat om over de wereld als n systeem te denken. Wij zijn gewend te denken in compartimenten en hokjes en themas en disciplines. op die manier dringt het grote plaatje nooit door. daarom is het uniek om als student vanaf het begin een andere invalshoek mee te krijgen! Over dertig jaar is er geen fossiele energie meer. dit besef zonk bij mij pas na enkele goede colleges in. Waarom zijn wij als samenleving massaal oost-indisch doof? Waarom spreken politieke leiders het volk niet toe over de onmogelijkheid van onze levensstijl, zodat wij de noodzaak van verandering inzien? Het lijkt alsof de kennis slechts bij weinigen binnenkomt en zo snel mogelijk ontkoppeld wordt van daden. de bizarheid van dit feit krijgt tijdens het eerste jaar Future planet studies steeds tastbaardere vormen. maar wat kan een Future planet-student dan bijdragen? de kennis van hen die al tientallen jaren langer nadenken heb ik aangehoord en tot me laten doordringen. met dit perspectief kies ik een specialisatie en maak zo een gedeelte van het systeem mijn terrein. dit kan de economie, politiek, aardwetenschappen of ecologie zijn. maar de visie draag ik mee vanuit het globale inzicht van Future planet studies. ik zie studeren als een instrument om de wereld in te trekken met je eigen doel en deze studie dwingt je om over een richting na te denken. gaaf!

w w w. u v a . nl/b a ch e lo rs

10

Bachelor en dan?
De master
Zoek je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding, dan volg je een master. De Universiteit van Amsterdam heeft ruim 180 masterprogrammas. Meer dan de helft daarvan wordt in het Engels aangeboden.
masters

Welke master je na de bachelortrack Future Planet Studies kunt gaan doen, hangt af van je gekozen major en interesse. Je kunt kiezen voor een master die in het verlengde ligt van je major of je kiest een interdisciplinaire master. Na een major Ecologie kun je bijvoorbeeld verder met de master Biological Sciences of de master Life Sciences. Na een major Politicologie kun je een master International Relations volgen. Je kunt niet alleen kiezen voor de voor de hand liggende masters aan de UvA, maar ook voor (interdisciplinaire) masters aan andere universiteiten.
lerarenopleiding

Wil je leraar worden? In sommige gevallen kun je, na de disciplinaire master, ook kiezen voor de lerarenopleiding bij het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO). www.uva.nl/ilo
overige masters en meer informatie

Ga naar de Mastersite voor uitgebreide informatie over alle mogelijkheden en masterprogrammas. www.uva.nl/masters

De arbeidsmarkt
Een breed opgeleide academicus heeft een belangrijke meerwaarde op de arbeidsmarkt. Werkgevers zoeken vaak naar werknemers die een specialistische basis kunnen combineren met een brede blik op het hele wetenschappelijke veld. Dat biedt direct voordelen wanneer je bijvoorbeeld als onderzoeker, beleidsmedewerker of manager veelal in teamverband werkt. Zo is er in de maatschappij grote behoefte aan mensen met een brede kennis van aard- en natuurwetenschappen. Maar dan wel van het soort dat bereid is n in staat is om mee te denken met managers van multinationals en beleidsmakers binnen overheidsinstellingen. Bij hun streven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, vormen jouw deskundigheid als student Future Planet Studies en je vermogen om je kennis over te brengen naar het brede publiek onmisbare elementen. De maatschappij doet steeds vaker een beroep op de wetenschap om grote vraagstukken te helpen oplossen. Denk aan de sterk aan elkaar gerelateerde klimaat-, energie- en voedselvraagstukken, het tegengaan van de verspreiding van ziekten en de druk op de aarde die de ongebreidelde economische groei met zich meebrengt. Met je bachelordiploma Future Planet Studies kun je helpen de kloof tussen wetenschap en maatschappij te overbruggen. Je bent inzetbaar in sectoren waar je een kritische, zelfstandige en leergierige geest nodig hebt. Voorbeelden zijn: 6 adviseur bij de Verenigde Naties, bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement 6 medewerker juridische zaken bij een bedrijf als Shell, dat over de gehele wereld betrokken is in projecten met een grote impact op de infrastructuur en natuur van een regio 6 adviseur bij banken om te helpen bepalen welke bedrijven opgenomen kunnen worden in de zogenaamde groene fondsen 6 innoverend ondernemer, bijvoorbeeld door nieuwe oplossingen te bedenken voor duurzame productie 6 voorlichter bij multinationals als Unilever, bijvoorbeeld op het gebied van genetische manipulatie en voedselveiligheid 6 adviseur in het koppelen van wetenschappelijke disciplines aan de beleidswereld of het bedrijfsleven

Onderzoek en promoveren
Na een master kun je kiezen voor een wetenschappelijke carrire aan de universiteit door te gaan promoveren. Je doet dan vier jaar lang onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. In die tijd publiceer je over je onderzoek en schrijf je een proefschrift. Naar een promotieplaats moet je solliciteren.

w w w. u v a . nl/b a ch e lo rs

11

Toelating, inschrijving en kosten


Toelating
Je kunt instromen in de bachelortrack Future Planet Studies als je een vwo-diploma hebt met het profiel Natuur en techniek of Natuur en gezondheid. Scholieren met een profiel Economie en maatschappij of een andere vooropleiding kunnen zich aanmelden als ze ten minste wiskunde A of B op vwo-niveau met een voldoende hebben afgerond en daarnaast eindexamen op vwo-niveau hebben gedaan in ten minste twee van de volgende vakken: scheikunde, natuurkunde, biologie, economie, aardrijkskunde.

Intakegesprek en inschrijven
Als je je wilt inschrijven voor Future Planet Studies, dan maak je een afspraak voor een intakegesprek, telefonisch via 020 525 5190 of per e-mail: secretariaat-iis@uva.nl. Het intakegesprek is een verplicht onderdeel van de inschrijfprocedure en moet tussen 1 januari en 1 augustus 2012 plaatsvinden. Leidraad tijdens het gesprek zijn antwoorden op een aantal vragen en een essay van eigen hand. Bij het maken van de afspraak wordt dit verder uitgelegd. Daarna moet je je aanmelden via Studielink. Studielink zorgt ervoor dat je gegevens bij de UvA en bij de juiste opleiding terechtkomen. Nadat je je hebt ingeschreven, ontvang je verdere informatie en jouw persoonlijke inloggegevens tot de digitale omgeving van de UvA. Hiermee kun je je inschrijving voltooien. Let op, voor inschrijving via Studielink heb je een DigiD nodig. Zorg ervoor dat je, ongeveer een maand voor de officile deadline die de opleiding stelt voor inschrijving, je DigiD hebt aangevraagd. www.uva.nl/inschrijven www.digid.nl www.uva.studielink.nl

Colloquium doctum
Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum. Future Planet Studies heeft geen eigen toelatingsexamen maar accepteert wel deelcertificaten voor verschillende vakken. Meer informatie hierover kun je krijgen bij de studieadviseurs. www.uva.nl/colloquiumdoctum

Doorstuderen na het hbo


Met een hbo-propedeuse of hbo-bachelor kun je instromen in een universitaire bachelor wanneer je vakkenpakket van het hbo voldoet aan de vakeisen zoals die ook voor het vwo gelden. Dat betekent voor Future Planet Studies dat je voldoende basisvakken moet hebben gehad op een niveau dat vergelijkbaar is met het eindexamen vwo (profiel Natuur en techniek, Natuur en gezondheid of Economie en maatschappij). De toelaatbaarheid met een hbo-propedeuse of hbo-bachelor wordt bepaald door de examencommissie. Neem voor meer informatie hierover contact op met de studieadviseurs van Future Planet Studies. www.uva.nl/hbo-doorstroom

Collegegeld en studiekosten
Ga voor een uitgebreid overzicht van de collegeldtarieven naar www.uva.nl/collegegeld

Studiefinanciering
Uitgebreide informatie over de verschillende soorten studiefinanciering kun je krijgen via de Dienst Uitvoering Onderwijs. www.duo.nl

w w w. u v a . nl/b a ch e lo rs

12

Studentenleven
Tijdens je studie aan de universiteit van amsterdam heb je ook de ruimte om te genieten van de culturele sportieve en sociale activiteiten die amsterdam biedt. Bovendien kun je lid worden van de studievereniging of actief zijn in de opleidingscommissie of studentenraad van jouw faculteit. als je na college wilt sporten, dan kun je terecht bij n van de uSC-sportcentra. Het uSC is de sportorganisatie van de uva en de Hva. volg je liever een cursus fotografie of toneel? Ga dan naar CREa, de culturele organisatie van de uva en de Hogeschool van amsterdam.

Studievereniging
Studenten van Future Planet Studies maken deel uit van de studievereniging van Bta-gamma: de SVBG. Je lidmaatschap geeft je volop gelegenheid in contact te komen met je medestudenten uit alle jaren. SVBG heeft een actief bestuur en diverse commissies zoals de eerstejaarsweekendcommissie, de borrelcommissie en de cultuurcommissie. Daarnaast organiseren zij jaarlijks een interdisciplinair congres. Sinds kort bestaat er ook een studievereniging waarvan naast studenten Bta-gamma en Future Planet Studies, nog andere interdisciplinaire studenten lid zijn. Deze studenten geven een digitaal interdisciplinair tijdschrift uit: BLIND! Een studievereniging doet niet aan ontgroening; die vind je alleen bij bepaalde studentenverenigingen. www.svbg.nl www.ziedaar.nl (BLIND!)

Studenteninvloed
In de opleidingscommissie praten studenten en docenten over allerlei zaken die van belang zijn voor de studie. De commissie geeft adviezen aan andere bestuursorganen, zoals het onderwijsinstituut. Studenten kunnen zich tot de commissie richten met opmerkingen over het onderwijsprogramma en de inrichting ervan. Jaarlijks worden vier studenten in de opleidingscommissie benoemd. Je kunt dus je stem laten horen, en daarnaast nuttige ervaring opdoen. Ook kun je zitting nemen in de studentenraad van jouw faculteit of in de centrale studentenraad.

Sport
De sportcentra van het USC bieden uitgebreide sport- en fitnessfaciliteiten. Je kunt kiezen uit meer dan 47 professioneel begeleide sporten: van kickboksen en yoga tot basketballen en sportduiken. Op de website van het USC vind je een uitgebreid overzicht. www.usc.uva.nl

CREa
CREA is de gezamenlijke culturele organisatie van de UvA en de HvA. Hier kun je onder meer cursussen en workshops volgen op het gebied van theater, muziek, literatuur, debat, dans, beeldende kunst, fotografie, video/radio en multimedia. Al eens aan een workshop filmacteren gedacht? Of aan een cursus reisfotografie of percussie? Bij CREA kan het. Je kunt je daar ook aansluiten bij een koor, orkest, ensemble, een toneel- of dansgroep. Onder de naam Studium Generale organiseert CREA bovendien tentoonstellingen, theater- en muziekuitvoeringen en lezingen over actuele themas. www.crea.uva.nl

Folia
Het gratis weekblad van de Universiteit van Amsterdam heet Folia. Hierin vind je het laatste nieuws uit de universiteit en prikkelende artikelen over onder andere onderwijs, onderzoek en bestuurlijke zaken. Elke week ligt een nieuw nummer in de universiteitsgebouwen. Op de site van het universiteitsblad vind je bovendien het dagelijkse nieuws vanuit de universiteit en landelijk en internationaal nieuws. Je kunt er ook nieuwsvideos bekijken van Campus TV. www.folia.nl

w w w. u v a . nl/b a ch e lo rs

13

Op kamers
Een kamer vinden in Amsterdam is niet meer zo moeilijk als enkele jaren geleden. De UvA werkt met de Vrije Universiteit, de stad Amsterdam en woningbouwverenigingen samen om het aanbod van betaalbare studentenwoningen in lijn te brengen met de vraag ernaar. Begin wel vroeg met zoeken. Je kunt je al inschrijven bij een woningbouwvereniging als je 17 bent. Veel studenten vinden via via een kamer. Kijk goed rond, vertel iedereen dat je een kamer zoekt, lees de advertenties in Folia, op prikborden van jouw faculteit en in de supermarkt. Je kunt ook zelf een advertentie plaatsen in bijvoorbeeld Folia of op Marktplaats. Voor eerstejaarsstudenten die op minstens een uur treinreizen van Amsterdam wonen, net van de middelbare school komen en zich voor 1 mei hebben aangemeld voor hun bachelor, is er een voorrangsregeling: de UvA Kameractie. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je vanzelf informatie over deelname. Bij de Dienst Wonen, gemeente Amsterdam, kun je informatie krijgen over huurwoningen en huisvestingsvergunningen. Het ASVA Studentenunie Kamerbureau houdt bij voldoende aanbod elke dag een kamerloting voor ASVA-leden. Ook kun je er terecht voor tips en adressen van betrouwbare kamerbemiddelingsbureaus. www.studentenwoningweb.nl www.asva.nl www.wonen.amsterdam.nl www.uva.nl/bachelors (praktische zaken)

w w w. u v a . nl/b a ch e lo rs

14

Meer weten?
Ben je genteresseerd in de bachelortrack Future Planet Studies en wil je meer weten? Of twijfel je nog tussen bepaalde opleidingen? De universiteit van amsterdam adviseert en helpt je graag bij het kiezen van je opleiding. Kom bijvoorbeeld naar de uva Bachelordag of kom proefstuderen. Ook kun je voor meer informatie contact opnemen met de studieadviseur.

Bachelorsite
Wil je meer informatie over studeren aan de Universiteit van Amsterdam of over onze bacheloropleidingen, kijk dan op de Bachelorsite. Hier kun je, via de Opleidingenzoeker, precies zien welke opleidingen met jouw profiel toegankelijk zijn. www.uva.nl/bachelors

Studieadviseur
Specifieke vragen stel je aan de studieadviseur van Future Planet Studies. De studieadviseurs zijn bereikbaar via e-mail: studieadviseur-iis@uva.nl of via het secretariaat van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS), telefoon 020 525 5190.

Service & Informatiecentrum


Voor algemene informatie kun je terecht bij het Service & Informatiecentrum (SIC): Binnengasthuisstraat 9, Amsterdam Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. UvA-informatielijn: 020 525 3333, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Veelgestelde vragen: www.uva.nl/bachelors-faq

Studiekeuzetest en -workshop
Weet je nog niet helemaal wat je wilt of welke studie bij je past? Doe dan een studiekeuzetest of volg een studiekeuzeworkshop bij het Service & Informatiecentrum. www.uva.nl/studiekeuzetest www.uva.nl/studiekeuzeworkshop

uva Bachelordag
De UvA Bachelordag, die tweemaal per jaar plaatsvindt, is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de UvA en je te verdiepen in je studiemogelijkheden. Vrijwel alle UvA-bacheloropleidingen geven voorlichting op de locatie waar ze zijn gehuisvest. Daarnaast is er in het centrum van Amsterdam een bachelor- en informatiemarkt. Daar vind je op n plek informatie over alle bachelors en over andere zaken die met studeren te maken hebben. De UvA Bachelordag wordt gehouden op: zaterdag 26 maart 2011 www.uva.nl/bachelordag

w w w. u v a . nl/b a ch e lo rs

15

uva Proefstuderen
Met UvA Proefstuderen kun je zien wat een bepaalde studie inhoudt: je volgt een hoorcollege of werkgroep, maakt een toets en leert hoe je wetenschappelijke studiestof verwerkt. Zo krijg je een goed beeld van een opleiding en van studeren aan de UvA. Proefstuderen is bedoeld voor leerlingen uit 5 en 6 vwo die zich al goed georinteerd hebben op een vervolgopleiding. Kijk op de website voor de precieze datum van het proefcollege van jouw keuze. www.uva.nl/proefstuderen

uvaHva Orintatiejaar
Als je nog niet weet welke studie je wilt gaan doen, dan kun je een studiekeuzetraject van vijf maanden doen. Na dit orintatietraject ben je beter in staat om de opleiding te kiezen die bij jou past. www.orientatiejaar.nl

Meelopen?
Wil je een dagdeel meelopen met een Future Planet Studies-student? Neem dan contact op met de opleiding via secretariaat-iis@uva.nl.

Instituut voor Interdisciplinaire Studies


Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam is een uniek kenniscentrum op het gebied van interdisciplinair onderwijs. Bij ons studeren ruim 1500 studenten en we verzorgen de Bachelor opleiding Bta-gamma, de Bachelortrack Future Planet Studies, en de Research Masteropleiding Brain and Cognitive Sciences. Naast deze opleidingen verzorgt het instituut ook keuzeonderwijs voor studenten van alle faculteiten:, minoren, honoursmodulen; en verschillende publieksactiviteiten. Activiteiten hebben altijd een interdisciplinaire signatuur. Ook biedt het IIS wisselende collegecycli aan die studenten kunnen volgen als bijvak, in aanvulling op hun Bacheloropleiding. Bijvoorbeeld:
6 6 6 6 6 6

Big History Het Brein Soliya: Conflict and dialogue between the West and the Islamic world China Olympische spelen in Nederland: droom of nachtmerrie? Sterrenkunde

Het IIS wil zich manifesteren als het toonaangevende onderwijsinstituut en kenniscentrum op het gebied van interdisciplinair onderwijs; in het bijzonder op het snijvlak van enerzijds bta en anderzijds gamma en alfa. Het IIS heeft veertien jaar ervaring met interdisciplinair onderwijs in verschillende vormen, en blijft vanuit de inhoud bouwen aan onderwijsinnovaties met een interdisciplinair karakter. Het instituut identificeert nieuwe themas en vraagstukken, ontwerpt daarvoor samen met partners nieuw onderwijs en brengt dat onder bij faculteiten. Mocht je meer willen weten wat het IIS te bieden heeft, dan kunt je altijd onze website bezoeken op: www.iis.uva.nl

w w w. u v a . nl/b a ch e lo rs

16