You are on page 1of 10

KOTANA SR KOTANA SR I HEMATOPOEZA

Prof. dr GORANA RANI Tkivo koje kontinuirano stvara krvne elemente zbog njihovog kratkog ivotnog veka Trajni proces stvaranja i sazrevanja krvnih elemenata - HEMATOPOEZA OD MATINIH DO ZRELIH ELIJSKIH FORMI Trajanje: od embrionskog perioda do smrti

HEMATOPOEZA
PRENATALNA HEMATOPOEZA
MEZOBLASTNI PERIOD (UMANANA KESA) OD 3. NEDELJE IU ivota HEPATOLIENALNI PERIOD ( U JETRI I SLEZINI) OD 6. DO 24. NEDELJE IU MEDULARNI PERIOD (U KOTANOJ SRI) OD 1O. NEDELJE NADALJE
PROCES STVARANJA I SAZREVANJA UOBLIENIH ELEMENATA KRVI

PRENATALNA I

POSTNATALNA

HEMATOPOEZA U JETRI FETUSA

POSTNATALNA HEMATOPOEZA
SAMO U KOTANOJ SRI PROLIFERACIJA, SAMOOBNAVLJANJE I DIFERENCIJACIJA ELIJA MIGRACIJA ZRELIH KRVNIH ELIJA PREKO SINUSOIDNIH KAPILARA UZ POMO ADVENTICIJUMSKIH ELIJA EKSTRAMEDULARNA (PATOLOKA)

MESTA POSTNATALNE HEMATOPOEZE


KOTANA SR
3,5-6% TEINE TELA tj. 2,5-3,6 KG MIJELOIDNO TKIVO Podela prema sastavu, izgledu i funkciji: CRVENA - AKTIVNA KOSTNA SR UTA - SLABIJE AKTIVNA, PRISUTNI ADIPOCITI SIVA- SLABO AKTIVNA, ISTROENA IZUZETNA MO REGENERACIJE

VASKULARNI ODELJAK
CRVENA KOTANA SR KOTANA SR UTA KOTANA SR

ADULTNA TANA SR
U PLJOSNATIM KOSTIMA!u

CRVENA KOTANA SR MEGAKARIOCIT

TANA SR TANA SR
STROMA:
TRABEKULE

RETIKULARNO VEZIVNO TKIVO MASNE ELIJE, MAKROFAGI I ECM VASKULARNI ODELJAK - SINUSOIDNI KAPILARI

SINUSOIDI

HEMOPOETSKE TRAKE
SVE VRSTE KRVNIH ELIJA U SAZREVANJU
ADIPOCITI HEMOPOEZNE TRAKE

ASPIRACIJA I PRIPREMA RAZMAZA KOTANE SRI

KOTANA SR - BIOPSIJA

IZ SPINAE ILIACAE POSTERIOR SUPERIOR

KOTANA SR

KOTANA SR

OTANA SR
VASKULARNI ODELJAK: SINUSOIDNI KAPILARI NDOTELNE ELIJE I TRANSCELULARNI PROLAZ ADVENTICIJUMSKE RETIKULARNE ELIJE

KOTANA SR

KOTANA SR

KOTANA SR - PROLAZ ZRELIH ELEMENATA

STROMALNE ELIJE SRI

ENDOSTNE ELIJE: U MIROVANJU ILI U SAMOOBNAVLJA NJU Stem elijski faktor (c-kit ligand) omoguuje da stem elije mogu da odgovore na druge citokine i CSF

INDUKTIVNA MIKROOKOLINA

MATINA ELIJA HEMATOPOEZE


MONOFILETSKA TEORIJA PHSC 0,05% od ukupnog broja HEMOPOETSKIH elija (106-107) Ne mogu da se identifikuju morfoloki c-kit ,Thy-1 ,CD36+ povrinski markeri SAMOOBNAVLJANJE, USMERAVANJE, DETERMINISANOST

MATINA ELIJA HEMATOPOEZE


OGLED SA OZRAENIM MIEVIMA COLONY FORMING UNITS (CFU-S): progenitori i prekursori COLONY STIMULATING FACTORSstimuliu progenitorne elije da se diferentuju

HEMATOPOETSKI FAKTORI
Eritropoetin Trombopoetin Granulopoetin Interleukini CSF

MATINA ELIJA I PROGENITORNA - RAZLIKA

TANA SR DIFERENCIJACIJA
I SAZREVANJE

KOTANA SR

RAZVIE KRVNIH ELIJA

Eritrocitna produkcija

ERITROPOEZA - SAZREVANJE CRVENE LOZE


SMANJENJE ELIJA OD BAZOFILIJE DO ACIDOFILIJE CITOPLAZME (sinteza Hb) SMANJENJE I IZBACIVANJE JEDRA (formira se retikulocit- 0.5 to 1.5% ukupnih Er . Supstantia reticulofilamentosa-ER DEPONOVANJE GVOA I FORMIRANJE HEMOGLOBINA

Eritropoeza produkuje 2.5 miliona Er/sekundi Prva prepoznatljiva elija - proeritroblast ima receptore za eritropoetin (EPO) iz bubrega Eritroblasti se dele & sintetiu hemoglobin Razvie traje 3-5 dana

ERITROPOEZA

RITROPOEZA

Eritroblastno ostrvo = makrofag (nurse cell) u centru i eritroidni elementi u sazrevanju

Eritroblastno ostrvo raspored eritroidnih elemenata u sazrevanju

ERITROPOEZA

ERITROPOEZA

POLIHROMATOFILNI POLIHROMATOFILNI ERITROBLAST

retikulocit

PROERITROBLAST BAZOFILNI ERITROBLAST

ACIDOFILNI ERITROBLAST

EMBRIONSKI ERITROCITI

ERITROCITI - Bubreg
Eritropoietin se oslobaa iz bubrega kao signal kotanoj sri da stvara vie ko sr vi eritrocita

MIJELOPOEZA ILI LEUKOPOEZASAZREVANJE BELE LOZE GRANULOPOEZA I AGRANULOPOEZA CFU-GM, CGU-Eo, CFU-Ba REZERVNI DEPO, razvie traje 8 dana SMANJENJE ELIJA PROMENA VELIINE I OBLIKA JEDRA AKUMULACIJA SPECIFINIH GRANULA

GRANULOPOEZA
Mijeloblast (10-16m) Promijelocit - NAJVEI (20-25 m) Mijelocit (18-20 m) Neutro-, eo- ili bazo- metamijelociti (10-15 m)- postmitotici tapaste forme (band) (9-15m) Granulociti (ZRELI)- KRV-ne ostaju u cirkulaciji, odlaze u tkiva

Granulocitopoeza
GRANULOPOEZA
Mijeloblast nema granule Promijelocit ima primarne granule Sekundarne se pojavljuju u mijelocitu Primarne se ne transformiu u sekundarne Primarne granule lizozomi Sekundarne - specifine

Granulocitopoeza

GRANULOPOEZA

MIJELOBLAST

PROMIJELOCIT

GRANULOPOEZA MONOCITOPOEZA
Monoblast Promonocit (16-18 m) Monocit U KRVI Makrofag (15-80m)

SAZREVANJE LIMFOCITA
lymphoblast

MEGAKARIOPOEZA
Hemocitoblast (PHSC) razvija receptore za trombopoetin iz jetre i CFU-Mega se diferentuje u megakarioblast Megakarioblast se deli endomitozom i formira megakariocit (60-150 m) Najvea elija u kotanoj sri Od matine elije do megakariocita = 10 dana

prolymphocyte

lymphocyte

B cell

Tcell

plasma cell

SAZREVANJE MEGAKARIOCITA
Megakariocit Endomitoza i poliploidija
Multipne mitotske DEOBE DNK bez deobe citoplazme (2N...4N...8N.....32N...64N)

MEGAKARIOPOEZA
Megakaryoblast

Citoplazma se kida du demarkacionih membrana koje okruuju trombocitna polja Trombocitna traka do 1000 trombocita Svaki megakariocit moe dati 4000-8000 trombocita

Promegakaryocyte

megakaryocyte

platelets(thrombocytes)

TROMBOPOEZA- FRAGMENTACIJA
TROMBOCITA

Nastajanje trombocita- apokrinoili raspadanjem MKC


Demarkacione membrane

MKC

Ogoljeno jedro megakariocita uklanja makrofag

MEGAKARIOBLAST

PROMEGAKARIOCIT

MEGAKARIOCIT