×ÀÂÄÀÐ ÁÎÍÅÂ

ÏÐÀÑËÀÂßÍÑÊÈÒÅ
ÏËÅÌÅÍÀ
×ÀÑÒ I (À)
ÑÎÔÈß – 2007
Hnc1n1y1 no 6anxannc1nxa
Coqnn • 2007
Hanµap EOHLB
HPACHABBHCKHTL HHLMLHA
Hac1 I (A)
HHCTHTVT HO EAHKAHHCTHKA
HPH ETHIAPCKATA AKAµLMHB HA HAVKHTL
THL PROTO-SLAVIC
TRIBLS
PART ONL (A)
Sofia • 2007
CHAVDAR BONLV
HPACHABBHCKHTL
HHLMLHA
HACT I (A)
Coqnn • 2007
HABµAP EOHLB
© Hanµap Kn1on Eonen
ISBN 978–954–9493–08–5
5
I. Vno( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I-1. Hcropnorpa]ckn ôe:exkn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I-2. Ocnonnoro :eronncno cnn(ere:crno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I-3. Oôna nocranonka na npoô:exa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I-4. 3a(aun n xero(nka na nsc:e(nanero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. H:exenara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-1. ABAHTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-2. ABAPHHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-3. AKCHOHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-3-2. CAKCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-3-3. AKCHAKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-3-4. CAKCH (repxanckn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-4-1. AHBA, AHBOKEHCHH, AHBAKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-4-2. HOHAB×HH, KHOB×HH, *CHAB×HH (CHAB×HH), AHBHHIH . . . . . . .
II-5-1. AH±A, AH±AHH, HA±A, BTPHA± . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-5-2. H×±H, HEH±×HH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-5-3. EH±E, KOHE±H¬H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-5-4. HA±OIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-6-1. AHMA, HOM, AHMH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-6-2. ±AHMA, ±AHEMHHHH-IHOMA¬H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-6-3. KAHMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-6-5. AHAMAHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-1. Peuno nxe AHT(A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-2. Peuno nxe OHT(A), BAPAOHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-3. Peuno nxe AHVTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-4. HOTVHATEHCHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-5. Peuno nxe APVTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C T ± T P + A H H E
9
9
16
18
23
27
27
28
29
30
38
39
43
46
48
50
51
51
52
54
56
56
57
58
59
59
60
6
II-7-6. Peuno nxe AHTAP, HATAP, HOTPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-7. Peuno nxe HATA, HETA, HHTA, HHTBA, HOTA, HATKA . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-8. Xpono:orna na nxennnre napnanrn na p. OHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-9. AHTH, AHTHHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-10. OHTEHH, OHTMAHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-11. VHTHHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-12. KAHTH, IHA± . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-13. KOHTH, IOHOTH¬H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-14. BAHTH, BEHTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-15. BHHHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-16. HRTH¬H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-17. HAHTH, HAHAT(OHH), HOHO¬AHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-18. HEHETH¬H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-19. HATAPHKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-20. HATPAHH, HOTPH, HOTPOMAHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-21. PVTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-22. PVTEHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-7-23. ±PVTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-8-1. AMOTPH, MOTPH, OBO±PHTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-9-1. A(H)IHA (±oôpy(xanckn BV±+AK, Becapaôckn BV±+AK) . . . . . . . . . . . .
II-9-2. AHIHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-9-3. VIHH¬H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-9-4. AHIHH (repxanckn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-10-1. AHIPA, AHIVP, KABHHAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-10-2. AIPHAHH, AXP×HH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-10-3. AIPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-10-4. IPHHKH, IPAHKH, IPAHKOCAPMATH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-10-5. AIPHB, KOHIPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-10-6. VIPA, HAIPH, HVIPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-10-7. BAIPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-10-8. TAIPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-10-9. AHIPHBAPHH, AHIPAPHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-11-1. AHTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-11-2. IAHTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-11-3. BAHTH (BEHE±H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-11-4. B×TH¬H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-11-5. BAH±AHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-12-1. AHVHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-12-2. HAHH, HAHOKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
61
62
64
64
65
67
72
73
76
77
78
81
81
82
83
83
85
85
92
107
120
121
122
124
128
129
131
131
133
134
134
135
142
153
160
162
163
164
7
II-12-3. KAHH, KAHAHHH, KOHAHHH, KOHAHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-12-4. AHHAPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-13-1. AP±A, AP±HKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-13-2. AP±EB (AP±+EB), AP±AHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-13-3. PA±HMH¬H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-14-1. APKA (KAPAB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-14-2. APKH, APKAHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-14-3. APKOHA. PV×HH (PAHH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-15-1. APHA, HEPHEPEK, MEPOHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-15-2. APHH, HAPHH, PVH¬OC, PVHHH, OP4EH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-15-3. POHA, POH¬HHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-15-4. KOPHHHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-15-5. KAPBHHETH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-15-6. APHAB, APHAHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-16-1. APCH, APCHETH, HAPCH, BAPCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-16-2. PACA, PABKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-16-3. ±PACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-17-1. APTAKH, PATAKEHCHH, PAKATH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-17-2. PATAHHH, BAPTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-18-1. APTAPH, PATAPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-18-2. BPATAPH, HEPTHP×HH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-19-1. ACAMA, OCMA, ACAMH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-19-2. ±ACMAHH, KACMH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-20. ACKH, CKAH, CAKAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-21-1. ACTH, ACTAP, CTPAH±+A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-21-2. ACTHHIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-21-3. OCTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-21-4. HHACTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-22-1. ATPA, ETEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-22-2. ATPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-22-3. HATPH, HETPH, HETPH¬H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-22-4. ±ATPH-TATPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-22-5. HETPH-HHTPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-22-6. KATPH-KETPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The Proto-Slavic Tribes (résumé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hnreparypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hokasa:en na ernonnxnre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hokasa:en na reorpa]cknre nxena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hokasa:en na :nunnre nxena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164
167
169
170
173
175
178
178
181
184
186
187
189
189
190
193
194
195
199
200
202
203
206
207
212
218
220
221
222
223
228
230
233
233
234
239
249
255
271
9
I. V B O ±
I-1. HCTOPHOIPA4CKH BEHE+KH
Hacroanoro nsc:e(nane npe(:ara (pyro nnx(ane no ornonenne na (na crnec-
rnenn nrnpoca or pannara nsrounoenponencka ncropna: 1) sa nponsxo(a na c:anann-
re; 2) sa ky:rypno-esnkonna oô:nk n cr(ôara na rpaknnckna ernoc. B (nennara nayu-
na n oôpasonare:na :nreparypa rexara sa nponsxo(a na c:anannre e npe(cranena ka-
ro e(no ycranoneno n oônonpnero nnx(ane. Hakparko ro xoxe (a ôr(e ns:oxeno no
c:e(nna naunn.
3exnre, n konro ce ]opxnpa npac:ananckara oônnocr npes II–I xn:. np. Xp.,
oôxnanar (nenna Rxna Ho:na n Ceneposana(na Vkpanna. Han-pannnre necrn sa
BEHE±HTE ca ocranenn or H:nnnn Crapn (nou. 79 r.), Tannr (kpaa na I n.) n K:an(nn
Hro:exen (cpe(ara na II n.). Cnope( resn (annn, BEHE±HTE nona(ar xex(y Cenep-
nnre Kapnarn n Ba:rnnckoro kpanôpexne. AHTHTE ca cnoxenarn or Hop(anec n
Ho(nenponnero no nono( na crônrna or IV n.
C:e( pasna(anero na xynckoro n:exenno oôe(nnenne npes nropara no:onnna
na IV n. nacrrnnar pasxecrnanna n n naua:oro na VI n. c:anannre neue oônranar
:enna ôpar na ±o:en ±ynan. Hasnannero CKHABHHH, ornacano ce sa rax, ce noana-
na n nsnopnre or VI n. (Hpokonnn Kecapnnckn, Hop(anec, Manpnknn). Crr:acno cpan-
nnre:nna ana:ns na rexnnre onncanna, rpnre c:ananckn k:ona BEHE±H, AHTH n
CKHABHHH nace:anar npes VI n. npocrpancrnoro xex(y Cpe(en n ±o:en ±ynan,
±nenrp n Ba:rnncko xope.
B naua:oro na VII n., c:e( npeo(o:ananero na (ynanckara ykpenena rpannna,
sanouna xaconoro sace:nane n ôa:kancknre nponnnnnn na Bnsanrnnckara nxnepna.
Torana nsuesna ernonnxrr AHTH n karo oôno nasnanne ce na:ara nxero CKHABHHH
(CHAB×HH, CHOBEHH). Hpes VI–VIII n. ce ocrnecrnana c:anancko pasce:nane na
sana( krx p. E:ôa n na ceneponsrok krx Iopen ±nenrp n Oka. ±ocera ne ca npe(:oxe-
nn npnex:nnn oôacnenna sa nponsxo(a n snauennero na rpnre ernonnxa – BEHE±H,
AHTH n CKHABHHH.
10
4opxnpanero na ropens:oxennre resn n naykara sanouna c nsc:e(nannara npes
XIX n. sa cr(ôara na ôa:kancknre sexn npes VI n VII n. n c:ananckoro sace:nane
[Pouancxa, H. C:anancknre, 28–29]. Tesn npoyunanna neue crrnnar nrpxy nayuna
xero(o:orna npn paôora c nsrounnnnre. Cpe( ocnonnnre nxena or rona nanpan:enne
xorar (a ôr(ar nocouenn K. Honc, K. Mn:enxo], E. Proc:ep, 4p. Mnk:onnu, B.
×rnu, K. Hpeuek. Cnope( rasn reopna, napnuana yc:onno ncropnuecka n:n nnencka,
sace:nanero na c:anannre na Ba:kanckna no:yocrpon ce e nsnrpnn:o npes VI–VII n.
Cpe( npnunnnre, (one:n (o c:ananckoro npn(nnxnane na nr, ce couar xynckoro nax-
:ynane, (nnxennero na ôr:rapnre (npaôr:rapnre), anapckoro sace:nane na Cpe(en
±ynan. Hakon yuenn ce onnrnar (a (okaxar nponnknanero na c:anann n ôa:kancknre
sexn npe(n VI n. Cnope( H. Ba]apnk or(e:nn c:ananckn n:exena ca ce npn(nnxn:n
na nr or Kapnarnre one npe(n ke:rckoro pasce:nane na nsrok. M. ±pnnon (onycka
c:anancko npncrcrnne n ±akna npes II n. n nponnknane na c:ananckn rpynn na nr or
±ynan npe(n VI n. Brs ocnona na (annn or anrnunara rononnxna H. Hn(ep:e ce onnr-
na (a oueprae c:anancko npncrcrnne n (o:no(ynancknre sexn krx I–IV n. Crnenpe-
xenno resn nsc:e(onare:n cno(e:ar nnx(anero, ue xaconoro sace:nane na c:anannre
n ôa:kancknre sexn crana npes VI–VII n. n ue sace:nnnnre ce npn(nnxnar or cenep,
orkrx Kapnarnre. Bnoc:e(crnne rasn npe(crana sa npnkapnarckara npapo(nna na c:a-
nannre npn(oônna pas:nunn napnanrn n sanncnxocr or npe(:oxennre konkpernn re-
orpa]ckn ouepranna – Bnc:encko-O(epcka, Bnc:encko-Hexancka, Bnc:encko-±ne-
nrpcka n (p.
Tesara sa npnkapnarcka npapo(nna na c:anannre e sannrena no-oôcronno or H.
±oôponckn n e no((rpxana or pycknre yuenn M. H. Horo(nn n A. H. Coôo:enckn. ×.
Posna(onckn nrs ocnona na xn(ponnxnunn (annn onpe(e:a karo nan-crapa c:anancka
repnropna nopeunara na peknre Hexan n ±nenrp [Rozwadowski, J. Studia]. H. Poc-
ra]nnckn oueprana rpannnnre na c:ananckara npapo(nna no Iopen ±nenrp n Ho:ecn-
ero. A. A. Baxxaron no((rpxa resara sa ôa:ro-c:ananckoro esnkono e(nncrno, koe-
ro ce pasna(na:o npes I xn:. np. Xp. Or(e:n:nre ce c:anann xnnee:n n oô:acrra na
±nnna n Hexan, orkr(ero npes II n. ce npn(nnxn:n krx Bnc:encko-O(epckoro xex-
(ypeune [maxuavon, A. A. Ouepk]. M. 4acxep nacouna nnnxannero cn krx peunnre
nasnanna. Trpcenkn pernon c noneue c:ananckn xn(ponnxn, ron onpe(e:a karo rakrn
nopeunara na Hpnnar n Cpe(en ±nenrp. Vuennar onenana rosn pernon karo naua:na
c:anancka repnropna [Vasmer, M. Die Urheimat, 118–143].
Ho:cknar apxeo:or R. Kocrnenckn nsno:sna (annn sa Hoxopckara n sa Hne-
nopckara ky:rypa, karo cnrpsna noc:e(nara c ncropnuecknre nene(n [Kostrzewski, J.
Prasłowiańszczyzna]. T. Hep-Cn:annnckn npe(:ara cxexa sa ernorenesnca na c:ana-
nnre or naua:oro na II xn:. np. Xp., nk:nunana resara sa ôa:ro-c:anancka oônnocr
[Lehr-Spławiński, T. O Pochodzeniu]. 4. H. 4n:nn no(oôno na (pyrn esnkone(n or-
xnrp:a resara sa ôa:ro-c:anancka esnkona oônnocr n onpe(e:a nrsnnknanero na oô-
noc:ananckn esnk krx I xn:. np. Xp. Cnope( nero krx kpaa na rona xn:a(o:erne
c:ananckara repnropna e oôxnana:a sexnre xex(y 3ana(en Byr n Cpe(en ±nenrp
[dnnnn, d. H. Oôpasonanne, 90–150].
11
Ako ce (oôanar npoyunannara (o noc:e(nnre ro(nnn, cnncrkrr na napnanrnre
sa onpe(e:ane na naua:nnre c:ananckn sexn ne ôr(e pasnnpen. Bcnukn resn onnrn
sa ncropnuecka nrscranonka ocranar n oônnre rpannnn na resara sa npnkapnarcka
npapo(nna na c:anannre.
Or kpaa na XIX n. krx nncxennre cne(enna n :nnrnncrnunnre (annn ce (oôanar
n pesy:rarnre or ôrpso pasnnpanannre ce apxeo:ornueckn npoyunanna. B nayuen
oôopor ce nk:nunar n nce noneue ernorpa]ckn (erno:oxkn) xarepna:n sa c:ananckn-
re n (pyrnre nsrounoenponenckn napo(n. Brsxoxnocrnre na xnoro(ncnnn:nnapnna
no(xo( ca nsno:snann c nnpok pasxax n saôe:exnre:no crônpare:cko ycrp(ne or H.
Hn(ep:e. B cnonre nsno(n n oônn naô:n(enna crnnar orxnrp:a resara sa ôa:kan-
cko-(ynanckn nponsxo( na c:anannre. Ton onpe(e:a c:anancknre oônra:nna krx I n.
nan-oôno xex(y O(ep n Iopen ±nenrp. Crnenpexenno uenknar yuen ne ce oônrp-
sna c konkpernn resn n npe(no:oxenna sa reorpa]cknre nsxepenna n pasnnrnero na
npac:ananckara oônnocr or no-pannnre erann na nennoro ]opxnpane.
Ha:nunnre nncxenn nsnecrna nocranar karo npe(e:na rpannna sa nsc:e(ona-
re:cknre nrscranonkn I n. c:. Xp. Hoc:e(na:oro pasnnpanane na nsnoponara ôasa c
apxeo:ornueckn n :nnrnncrnunn (annn nosno:ana npekpaunanero na rosn npe(e: n
nacounanero na nsc:e(onare:ckna nor:e( krx s(paunoro npocrpancrno na :arencka-
ra, pannoxe:asnara n ôponsonara enoxa. Karo ocnonno nanpan:enne n npoyunare:-
cknre ycn:na nocrenenno ce na:ara rrpcenero na renernuna nprska xex(y pannoc:a-
nancknre apxeo:ornueckn naxernnnn or VI–VIII n. (rnn Hpara, Henkonka, ceneposa-
na(nn ky:rypn) n npe(xo(nnre ky:rypn c rexnnre pernona:nn napnanrn |nx. Ce(on,
B. B. Hponcxox(enne|.
Taka sa repnropnara na BEHE±HTE n (n. Rxna Ho:na nnnxannero e nacoue-
no krx npoô:exa sa npnexcrnenocrra c Hnenopckara ky:rypa or II n. np. Xp. – naua-
:oro na V n.
B Ho(nenponnero kopennre na r. nap. anrckn naxernnnn or VI–VII n. (rnn
Henkonka) ce rrpcar n crapnnnre or apea:a na ky:rypara ¬epnaxon-Crnrana (e My-
pen (II–IV n.). Hoc:e(nnre ca pasnpocrpanenn n npocrpancrnoro xex(y ±o:en ±y-
nan n Cenepen ±onen. H (nere ky:rypn ce onpe(e:ar karo xnoroernnunn, cnn(ere:-
crnann sa repxano-c:anancko crxnre:crno. Brn nropara ky:rypa ce or(e:ar crno
capxaro-a:anckn n rpaknnckn ((ako-rerckn) crcrankn. Pas:nuna nrn nnx(annara ce
nopax(ar nan-neue npn onnrnre sa pasrpannuanane na c:e(nre, ocranenn or or(e:nn-
re ernnueckn oônnocrn.
C:e(nan npoô:ex no-nasa( nrn npexero, sa :arenckna nepno(, e (a ce (okaxe
npnexcrnenocr xex(y nnenopcknre naxernnnn n npe(xo(nara Ky:rypa na kaxôano-
nn(nnre ypnonn norpeôenna (V–II n. np. Xp.). Hennara repnropna oôxnana xex(ype-
unero Iopna Bnc:a – Iopen O(ep. Kopennre na rasn ky:rypa ce ns(npnar n Hyxnnka-
ra ky:rypa or kpaa na II xn:. n nrpnara no:onnna na I xn:. np. Xp. Hyxnnknre naxer-
nnnn saexar ocnonno npocrpancrnoro xex(y reuennara na E:ôa n Bnc:a. Caxara
Hyxnnka ky:rypa e onenanana karo uacr or no-oônnpnna apea: na r. nap. Ky:rypa na
no:erara c norpeôa:nn ypnn, koaro oôxnana Henrpa:na Enpona n Hra:nnckna no-
12
:yocrpon. Ta e oôacnanana or xnosnna yuenn karo cnn(ere:crno sa crnecrnynanero
na (pennoenponencka oônnocr, nk:nunana npake:rn, nparepxann, npanra:nnnn n
npan:npn |nx. Ce(on, B. B. Hponcxox(enne, 44–45|.
Tasn cxexa na c:ananckna ernorenesnc e crnocranana c nocrpoennara na :nn-
rnncrnre sa pasnnrnero na nn(oenponencknre esnnn n raxnoro oôocoôanane n paxkn-
re na nn(oenponenckara oônnocr. Hpac:anancknar esnk e onenanan karo x:a( esnk.
Honeuero nsc:e(onare:n ornacar neronoro or(e:ane krx cpe(ara na I xn:. np. Xp.
Pasônpa ce, kaprnnara na nsc:e(onare:ckn resn n nrscranonkn e xnoro no-nrc-
rpa n uecro npornnopeunna, no npe(crananero n nr:nora ryk ne e xoa sa(aua. ±oc-
rarruno e (a ôr(e oueprana ocnonnara :nnna, na:oxn:a ce n (nennara ncropnorpa-
]na. Bnx(a ce, ue rasn :nnna cr(rpxa karo crnnocren e:exenr npe(cranara sa an-
roxronnocr, r. e. pasnnrne na xacro na npac:ananckna ernoc n rpannnnre na npnkap-
narckara npapo(nna. Tosn nponec xpono:ornueckn e naôe:asan or kpaa na II xn:. np.
Xp. (o I n. c:. Xp. (noanara na nncxenn nsnecrna). ¬pes Hnenopckara n ¬epnaxon-
ckara ky:rypa ron e cnrpsan c pannoc:ananckna nepno( (VI–VIII n.).
Hpn npe(crananero na a:repnarnna na nrsnpneroro (nec nnx(ane sa npnkap-
narcka npapo(nna na c:anannre ecrecrneno nrsnnkna nrnpocrr: A nnxa na:oxn:ara
ce neue noneue or cro:erne resa ne e (ocrarruno (oôpe oôocnonana c nayunn apry-
xenrn n xoxe :n ra (a ôr(e no(:oxena na crxnenne?
Bnnxare:noro nr:ex(ane n crônpanna (r:rn ro(nnn (okasare:crnen xarepna:
n no:sa na rnrp(ennero, ue n npe(n I n. c:anannre ca oônrana:n sexnre ornr( Kapna-
rnre n ue rona e nskonnara nx sexa, nopax(a ckenrnnnsrx. Orkpnnar ce xnoro nrr-
pennn npornnopeuna n n kpanna cxerka xoxe (a ce crnrne (o onenkara sa neyôe(n-
re:nocr na rasn nocranonka. Hsnrpnnanero na rakrn ana:ns e orpoxna no oôex sa(a-
ua, koaro cron nsnrn paxknre na nacroanoro nsc:e(nane n rpaôna (a ôr(e ne:eno:o-
xena n cnenna:nn npoyunanna. B resn yno(nn pe(one ne cn nosno:a caxo (a naôe:e-
xa nakon no-ocnonnn necroôpasnocrn n oôocnonananero na resara sa npnkapnarcka
npapo(nna na c:anannre.
Hsc:e(nannara n rasn nacoka ce no(ar crc cpe(crnara na r. nap. noxonnn nc-
ropnueckn (ncnnn:nnn – apxeo:orna, :nnrnncrnka, anrpono:orna. Crana (yxa sa ne-
pno(a npe(n I n. (noana na cne(enna sa BEHE±HTE), npes konro sa resn nsrounoen-
ponenckn repnropnn :nncnar nncxenn cne(enna. Trn karo ncaka or resn (ncnnn:nnn
paôorn crc cnenn]nunn (annn n xero(nka, n e(nn eran ce crnra (o neoôxo(nxocrra
or cpannanane, „na:arane“ na no:yuennre pesy:rarn. ±ocerannara ncropna na npo-
yunannara nokasna snaunre:nn pasxnnananna n repnropna:nnre n xpono:ornunnre
xapakrepncrnkn na c:ananckna ernorenesnc [sa npe(cranenara ryk npoô:exarnka n
crornernara :nreparypa nx. nper:e( y Ce(on, B. B. Hponcxox(enne, 18–44].
1. Ana:nsrr na peunnre nasnanna n Enpona e e(no or ocnonnnre nanpan:enna n
nsyuananero na pasnnrnero n u:enennero na nn(oenponenckara oônnocr na esnkonn
cexencrna n or(e:nn ernocn. Okasna ce, ue npn ouepranane na xn(ponnxnnre apea:n
na ke:rn, repxann, n:npn, rpakn, npannn, ôa:rn n yrpo]nnn sa c:anannre ne ocrana
repnropna. Hsc:e(onare:nre onpe(e:ar karo pernon c nan-ro:axa nacnrenocr na c:a-
13
nanckn peunn nxena Ho:ecnero n Cpe(en ±nenrp. Ho no ornonenne na apxeo:orn-
ueckna xarepna: or rasn repnropna crnecrnynar npoô:exn ornocno npnexcrnenocr-
ra c ky:rypnre ornpe(n V n.
2. Hensacnenn nrnpocn n nsyuananero na c:anancknre no(nn nasnanna cn ocra-
nar raxnoro xpono:ornuno n rnno:ornuno pasn:acranane, nponsxo(rr na nacranknre
karo cnenn]nunn nxeoôpasynare:nn crcrankn, ernxo:ornara na kopennre. Bce one
ne e npe(:oxena cnrypna crparn]nkanna na c:anancknre xn(ponnxn, koaro (a orro-
napa na erannre na c:ananckna ernorenesnc. Hokasare:no n rona ornonenne e oôcro-
are:crnoro, ue nasnannara na no-ro:exnre pekn n oueprannara na npnkapnarckara
npapo(nna ne ca c:ananckn. Oôacnennero, ue n rpannnnre na c:ananckara npapo(nna
ca ôn:n nsno:snann peunn nasnanna, konro ca nac:e(crno or npexero na nn(oenpo-
nenckara oônnocr, ne e yôe(nre:no. Kak rorana xoxe (a ôr(e oôacneno ]opxnpane-
ro na xn(ponnxnn apea:n npn repxann, ôa:rn, yrpo]nnn, rpakn – nce crce(n na pan-
nnre c:anann?
3. Cnopen xoxenr ocrana resara sa ôa:ro-c:ananckoro esnkono e(nncrno.
Bnx(anero sa crnecrnynanero na rakana esnkona oônnocr, or koaro no-krcno ce
or(e:n:n ôa:rn n c:anann, ne ce cno(e:a or ncnukn yuenn. Ionopn ce sa racno crxn-
re:crno n xex(yesnkono nsanxo(encrnne n onpe(e:en nepno(, no ne n sa oôn npae-
snk. Cnope( (pyrn nsc:e(nanna ôa:ro-c:ananckara oônnocr e oôxnana:a uacr or ôa:-
rnnckara esnkona repnropna – nrosana(nna apea:.
4. Ha:nunero na c:e(n or ôa:ro-npancko n ôa:ro-rpaknncko esnkono nsanxo-
(encrnne n:nsa n npornnopeune c npe(:arannre rpannnn na c:ananckara npapo(nna.
Hoc:e(nara, nk:nunana Cpe(noro Ho(nenponne n Bnc:encko-O(epckna pernon, ôn
ôn:a nperpa(a sa ocrnecrnananero na raknna ky:rypno-esnkonn konrakrn.
5. Mnoro neacnn xecra nxa n npn nrnpocnre sa esnkonnre nsanxoornonenna
na npac:anannre c repxann, yrpo]nnn n npannn. Cnopnn ca xpono:ornara n xacroro
na resn konrakrn. Taka nanpnxep repxancknre saexkn n pekoncrpynpanna npac:anan-
ckn esnk ne ca oônorepxanckn, a (na:ekrnn. Tona nosno:ana (a ce ronopn crc cnryp-
nocr sa npekn konrakrn xex(y (nara ernoca e(na npes nrpnnre nekone na nonara epa,
r. e. no npexero na ncropnuecknre BEHE±H. Ho cxexara na c:ananckna ernorenesnc
n npnkapnarckara npapo(nna npe(no:ara na:nune na no-panno oônynane n crce(-
crno.
6. Ho cxo(en naunn croar n nrnpocnre na c:anano-npancknre esnkonn konrak-
rn. Hpancknre saexkn n c:anancknre esnnn ce ornacar krx no-krcen nepno(, koraro
npe(no:araexnar oônoc:ananckn esnk neue ce e (e:a: na (na:ekrn n (opn na or(e:nn
esnnn. Tnrp(e xa:ko ca npannsxnre, konro ce onenanar karo oônoc:ananckn. Hsnec-
rno e, ue npncrcrnnero na npanoesnuno nace:enne n Cenepnoro ¬epnoxopne e sac-
nn(ere:crnano or VIII–VII n. np. Xp. Tona crnna(a c npexe, npe(necrnano (e:enero
na oônoc:ananckna esnk.
7. He e acno crornonennero xex(y rpaknnckna n oônoc:ananckna esnk. Ako
ce nxa npe(nn( repnropna:noro crce(crno, ôn rpaôna:o (a ôr(ar ycranonenn c:e(n
14
or nsanxnn esnkonn n:nanna. Tpaknncknar ernnueckn apea: crnra na cenep (o ropno-
ro nopeune na Tnca n ±necrrp, r.e. (o nxnara rpannna na c:ananckara npapo(nna.
8. Takana neonpe(e:enocr crnecrnyna n oko:o npoô:exa sa esnkonnre nprskn
c ke:rnre. Hncxennre nsnopn n apxeo:ornuecknre (annn ronopar sa ke:rcko npncrc-
rnne n Kapnaro-±ynanckna ôacenn, Cn:esna n Rxna Ho:na npes IV–I n. np. Xp.
9. One n no-crapnre nsc:e(nanna ca npanenn onnrn (a ce nsno:sna ôorannuec-
ka n soo:ornuecka repxnno:orna npn onpe(e:ane oueprannara na c:ananckara npapo-
(nna. ±ocerannnre pesy:rarn ne ca yôe(nre:nn n crnecrnynar cepnosnn ocnonanna
sa ckenrnnnsrx no ornonenne na rosn npoyunare:ckn xero(.
10. ±ocera ne ca npe(cranenn sa(ono:nre:nn oôacnenna sa nponsxo(a na none-
uero c:ananckn n:exennn nasnanna n ernonnxn.
11. Cpe( na:eoanrpono:osnre crnecrnyna oôna koncraranna, ue npes cpe(-
nonekonnero n n no-panno npexe npn c:anannre ne e crnecrnyna: xapakrepen anrpo-
no:ornuen rnn. Tona oôcroare:crno crecnana nrsxoxnocrnre sa crcranane na anrpo-
no:ornuecka kapra, koaro (a orpasana erannre na c:ananckna ernorenesnc.
12. ±pyr (a: or npoô:exarnkara oôxnana (annnre, no:yuenn npn apxeo:orn-
uecknre npoyunanna. Tyk ocnonnara sa(aua e (a ce ycranonn renernuna nprska xex(y
pannoc:anancknre naxernnnn or VI–VIII n. n npe(xo(nnre ky:rypn. Cxarax, ue sa
repnropnnre na BEHE±HTE n AHTHTE rrpcenero na npnexcrnenocr n apxeo:orn-
ueckna xarepna: nasa( nrn npexero npe(n I n. e norpenna nsc:e(onare:cka nocoka.
Takana onenka ce no(kpena or xnororo npoô:exn npn (okasnanero na renernuna nprska
c xecrnnre apxeo:ornueckn ky:rypn or kpaa na ôponsonara enoxa (o naua:oro na
nonara epa.
Vrnrpx(ananero, nocrenennoro (onr:nane n (oo]opxane na resara sa npnkap-
narckara npapo(nna na c:anannre ce nsnrpnna n reuenne na noneue or e(no cro:erne.
Haua:oro rpaôna (a ôr(e orneceno krx 30-re ro(nnn na XIX n., koraro ce noanana
rpy(rr na H. Ba]apnk sa c:anancknre (pennocrn [Šafarik, P. Slovanské]. B (nenno
npexe ra ce pa(na na ôesyc:onno nrsnpnexane n (onepne n oônecrnennre cpe(n. ±o-
pn ce saôpana oôcroare:crnoro sa e(no pas:nuno crcroanne na nenara n rasn c]epa
(o naua:oro na XX n. Torana n c:anancknre crpann (oxnnnpa npe(cranara sa npons-
xo( na c:anannre or ôa:kancknre n npn(ynancknre sexn |nx. Hepnonnç, H. C:anan-
ckaa|. Ta ce cpena n knnxnnnara or XII–XVII n. – :eronncn, xnrna, ncropnueckn
crunnenna. 3acrrnena e n pyckara, no:ckara, uenkara, :yxnnkara, xrpnarckara, (yô-
ponnnnko-(a:xarnnckara, cprôckara n ôr:rapckara rpa(nnna. Cnope( cr(rpxanne-
ro nx nsnecrnara xorar (a ôr(ar oôocoôenn n rpynn c nrrpenna npnexcrnenocr. Tax
ca nocouenn karo c:ananckn pe(nna n:exena (napo(n) or anrnunara enoxa: n:npn,
nanonn, rpakn, rern, (akn, rpnôa:n, capxarn, cknrn, pokco:ann. Ionopn ce sa nonnn
na c:anannre c A:ekcan(rp Make(onckn (Be:nkn) n pnx:annre. Ocoôeno ycronunna
e nnnkara sa nncxoro (rpaxora) – (apenne, (a(eno or A:. Make(onckn na c:anannre
sa n:a(eene na cenepnnre sexn (o Be:nkna okean. Cnope( napnanrnre na (pyro no-
necrnonanne, c:e( nann:onckoro crr:nornopenne c:anannre ce sace:n:n n Hanonna
n:n n H:npna n ±a:xanna. Orrax ns:es:n ôparara ¬ex, Hax n Pyc.
15
±pyra rpyna paskasn cnrpsnar naua:noro npnoônanane na c:anannre krx
Xpncronoro yuenne c nponone(ra na anocro: Hane: n H:npnk – rorananna c:anancka
sexa. 3acrrnena e n resara sa c:anancko npncrcrnne n Ma:a Asna – Bnrnnna, Hnkna,
Ia:arna, Kapna, Kana(okna, Ha]:aronna. B nakon napnanrn c:ananckoro naua:o e
nsne(eno or resn sexn. ±pyra :nnna onpe(e:a rorn n nan(a:n karo c:ananckn n:exe-
na. Hpann ce orrx(ecrnananero rern – rorn.
Bnx(anero sa ôa:kanckn nponsxo( na c:anannre ce no((rpxa n npes XVIII–
XIX n. kakro n c:anancknre crpann, raka n n enponencknre nenrpone. Ouenn(no nero-
nnre kopenn rpaôna (a ce rrpcar n ycrnoro npe(anne, sanaseno n c:anancknre sexn (o
IX–XI n. Torana ro e ôn:o orpaseno n sapax(anara ce :eronncna n xnrnnna knnxnn-
na n paxknre na knpn:o-xero(nenckara rpa(nnna, pasnpocrpann:a ce n Mopanna, Br:-
rapna, Knencka Pycna n Crpôna. Ho(oôen nponec e nporekr: n n :arnnoesnunnre
knnxonnn cpe(n na Ho:na, ¬exna, Xrpnarna, orkr(ero ce e npe:a: n n crce(nnre
repxanckn sexn, Hra:na n Vnrapna. Cxnananero, ue c:anannre nponsxox(ar or ôa:-
kancknre sexn n ernnueckn ca rrx(ecrnenn c rpaknre, ca cno(e:a:n n ôr:rapckn ns-
c:e(onare:n npes nrspox(enckara enoxa – I. C. Pakonckn, H. Bepon, Cr. 3axapnen.
3acrrnnnk na rona nnx(ane e n I. Henon [Zenov, G. Die Abstammung].
C nrsnpnexanero na (ono(nre sa npnkapnarcka npapo(nna e nsocraneno (o-
roranannoro rpa(nnnonno nnx(ane sa ôa:kancko-(ynanckn nponsxo( na c:anannre.
Hoc:e(noro e oneneno karo nenayuno nskycrneno nocrpoenne n anaxponnsrx: „B
(nenno npexe ncnukn resn (ora(kn n reopnn npe(cran:anar caxo ncropnorpa]ckn
nnrepec n naxar nnkakna nayuna snaunxocr“ |Ce(on, B. B. Hponcxox(enne, 8|.
Ha(anax ce c nyô:nkynanero na nacroanoro nsc:e(nane npoô:exrr sa c:anan-
ckna ernorenesnc (a ôr(e akrya:nsnpan n nocranen n nona cner:nna. B sak:nunre:-
nara uacr na paôorara ne ôr(e or(e:eno xacro n na rosn nrnpoc, no one ryk ônx
orôe:asa: nakon xoxenrn.
Ha nrpno xacro, cxarax, ue e :ornuno nrsnnknanero na neoôxo(nxocrra or
nono nnnxare:no npepasr:ex(ane na na:ara :eronncna n ncropnorpa]cka rpa(nnna
or XI–XIX n. Ocnonna ne: na resn sannxanna ôn c:e(na:o (a ôr(e xpono:ornunoro
pasn:acranane na rpynnre cne(enna c or:e( nsacnanane na rexnna nponsxo( n (nnxe-
nne n knnxnnnara.
±ocerannnre oôacnenna n onenkn sa npnunnnre, nopo(n:n nrsnnknanero n
no((rpxanero na resara sa ôa:kanckna nponsxo( na c:anannre, ce orpannuanar n pax-
knre na n(eo:ornuecknre no(ôy(n. 3a cnerckara n:acr n c:anancknre crpann e couen
crpexexrr sa ceôeyrnrpx(anane upes nsrrknane na crapnnen ô:aropo(en nponsxo(
sa n:a(ere:ckna po( n ne:na napo(. B nrpkonnnre cpe(n no(oônn npnnoxn npes cpe(-
nonekonnero nxar cnonre ocnonanna. Or (pyra crpana, npncrcrnnero na rakana crc-
ranka n knnxonnara rpa(nnna or XI–XVII n. sa nponsxo(a na c:anannre xoxe (a ôr(e
oneneno karo nropnuno an:enne. T. e. ro e nac:oxeno nrpxy pea:no crnecrnynan
n:acr or crxpanena naxer – nrpnonaua:no karo ycrno npe(anne, a cerne n karo knn-
xonna rpa(nnna.
16
Tasn npoô:exarnka karo na:o cron nsnrn paxknre na sa(aunre, sa:oxenn n
nacroanoro nsc:e(nane. Ta ne ôr(e sacrrnena n napouna paôora, nocnerena na oô-
nnre nrnpocn sa npnexcrnenocrra npac:anann (rpakn) – c:anann. Taka na (oxannara
nncxena rpa(nnna ne ôr(e nor:e(naro n crnocrannre:en n:an, ycnope(no c pasôop
na anrnunn nncxenn cnn(ere:crna, apxeo:ornueckn, esnkonn n napo(onncnn (erno-
:oxkn) (annn.
I-2. OCHOBHOTO HETOHHCHO CBH±ETEHCTBO
Tyk ne ôr(e npnne(en caxo ocnonnnar rekcr or yno(nara uacr na Hocccmt
cpc+cuutx acm, konro npe(crana naua:oro na c:anancrnoro.
„Ho xnosexr xe npexanex ce:n cyrr C:onenn na ±ynaenn, r(e ecrr nrne Vropr-
cka sex:a n Bo:raprcka, n or rexr C:onenr pasn(onaca no sex:e n nposnanaca nxe-
nr cnonxn, r(e ce(ne na koropoxr xecre, ako npnne(ne ce(ona na pene nxanexr
Mopana n nposnanaca Mopana, a (pysnn ¬ecn napekonaca ... a ce rn xe C:onenn:
Xopnarn Be:nn n Cepeôr n Xopyrane. Bo:xoxr ôo nane(nex na C:onene na ±ynan-
ckna n ce(nexr n nnx n nacn:anex nxr. C:onenn xe onn npnne(ne ce(ona na Bnc:e
n nposnanaca Haxone, a or rexr Haxonr nposnanaca Ho:ane. Haxone (pysnn Hyrn-
un, nnn Masonnane, nnn Hoxopane. Takoxe n rn C:onene npnne(ne n ce(ona no
±nenpy n napekonaca Ho:ane, a (pysnn ±pen:ane, sane ce(ona n :ecex, a (pysnn
ce(ona xexn Hpnnerrn n ±nnnon n napekonaca ±peronnun. Hnnn ce(ona na ±nnne
n napekonaca Ho:ouane, peurkn pa(n, axe nreuerr n ±nnny, nxanexr Ho:ora. Or cea
nposnanaca Ho:ouane. C:onenn xe ce(ona oko:o osepa H:xepa, n nposnanaca cno-
nxr nxanexr n c(e:ana rpa( n napekona n Honrropo(r. A (pysnn ce(ona no ±ecne
n no Cexn n no Cy:e n napekonaca Cenepr. H rako pasn(eca c:onenrcknn asrkr rex
xe n rpaxora nposnaca C:onenrckaa“ |HBH, I, 11|.
One n no-crapara :nreparypa nasonannre n :eronnca no:xn ca ôn:n orrx(ec-
rnanann c nonckara na pnxckna nxneparop Tpaan no npexe na neronnre (aknnckn
nonnn npes 101–106 r. (no:ckn n uenkn xponncrn, H. Horonkn, A. Kynnk, H. Cpes-
nenckn, 4. Paukn, 4. Bpyn, K. Hpeuek, M. ±pnnon, K. Ipor, H. Hepeno:], B. ×rnu).
Cnope( (pyrn rr:kynanna, n c:yuaa crana (yxa sa ke:rckoro nanecrnne n Rrons-
rouna Enpona npes IV–III n. np. Xp. (no:ckn xponnkn, H. Ba]apnk, M. Horo(nn, B.
Haxanckn, H. 3aôe:nn) n:n sa :anroôap(n, ôr:rapn (680 r.), ]pankn, n:acn (pyxrnn),
rorn [nx. Nied. Sl. st., II-1, 142–143]. Caxnar H. Hn(ep:e cxara, ue nasnannero no:xn
ce ornaca sa Tpaanonnre :ernonn. Cnope( neronoro nnx(ane n nokopenara ±akna ne
ca xnne:n c:anann. Ho rona npexe re oônrana:n sexnre na cenep or Kapnarckara
nepnra n (o rax crnrna: caxo orsnyk or crônrnara n ±akna. Hsc:e(onare:ar cpannana
snauennero na ernonnxa n:ax n crapara rpa(nnna (n r. u. pycknre :eronncn) n n sa-
na(nnre c:ananckn esnnn (:cu. vlach, noa. vłoch ‘nra:nanen’) n npnexa, ue n naua:-
nna rekcr na Hocccmt cpc+cuutx acm nasnannero „no:xn“ rpaôna (a ce pasônpa karo
„pnx:ann“. H. Hn(ep:e onenana ne:na :eronncen paskas sa c:ananckoro pasce:nane
17
karo crs(a(ena n nrpkonnnre cpe(n nskycrnena cxexa, n(rxnonena or craposanerno-
ro npe(anne sa nann:onckoro crr:nornopenne.
Cxarax, ue rona npe(e:no crrcreno onncanne nxa nsk:nunre:na cronnocr, rrn
karo ro npe(ana cô:rcrka na pnxcknre sanoenare:n c npac:anancknre (rpako-(aknn-
ckn) n:exena or ±o:noro Ho(ynanne n noc:e(na:oro pasce:nane na noc:e(nnre.
Ocnonnnre naô:n(enna nrpxy rekcra xorar (a ôr(ar npe(cranenn no c:e(nna naunn:
1. C:anannre (r. e. npac:anannre-rpakn) ca orko:ennn oônrare:n na npn(y-
nancknre sexn („no xnosexr xe npexanex“). Vca(anero nx rax e crana:o c:e( pas(e-
:anero na 72-ra napo(a, nanycna:n Bann:on.
2. Te saexa:n repnropnn, kr(ero krx npexero na crcranane na :eronnca (XII
n.) ce npocrnpa:n ôr:rapckara n ynrapckara (xa(xapcka) sexa. Ipannnnre na Hrpno-
ro ôr:rapcko napcrno nk:nuna:n sexn no (nara ôpara na ±ynan |Kone(apon, H. Ho-
:nrnuecka, I|. Ako ocnen no:nrnuecknre, nsexex npe(nn( n ernnuecknre rpannnn na
ôr:rapckara napo(nocr or X–XI n. |Anrenon, ±. Oôpasynane, 196–249|, ro n n (nara
c:yuaa resn npe(e:n nk:nunar nsna:o npocrpancrnoro, saexano npes anrnunocrra or
rpako-(ako-rerckara oônnocr. Heronncenrr e (oôann: n ynrapcknre n:a(enna or X–
XI n. xex(y Rxnnre Kapnarn n Cpe(en ±ynan.
3. Ernonnxrr BOHOXH ce cpena rpn nrrn n :eronnca no( pas:nunn ]opxn
(no:xn, no:rxna, no:oxn). BHAKH (Blaci) ca cnoxenarn n Vnrapckara anonnxna xpo-
nnka.
Hsoôn:nara :nreparypa oko:o resn ernonnxn n nrcrporara na sacrrnnannre
resn ce (r:xar na cnopnara npoô:exarnka oko:o npncrcrnnero na nacrnpcko poxa-
nnsnpano nace:enne (n:acn) n npnkapnarcknre oô:acrn npe(n XIII–XIV n. [Kopo-
nmx, B. ±. C:anane, 68–86]
3a pasr:ex(anna ryk rekcr crnocrananero na ncnukn nrsxoxnn croôpaxenna
no(n (o e(nncrnenoro npnex:nno oôacnenne, ue no( BOHXH :eronncenrr e pasôn-
pa: pnx:annre n rexnnre :ernonn. Or esnkone(cka r:e(na rouka rona ce crr:acyna c
oôcroare:crnoro, ue n c:anancknre esnnn BHAX-BHACH e nasnanne na :arnnoesnu-
no (poxancko) nace:enne, a crno na Hra:na n nennnre xnre:n.
4. Karo konkperna ncropnuecka oôcranonka paskasrr orpasana crônrnara, cr-
nrrcrna:n na:aranero na pnxcka n:acr n ôa:kano-kapnarcknre oô:acrn. Rxno or
±ynan ro sanrpnn:o crc crs(ananero na nponnnnnn Mnsna (15 r. c:. Xp.) n Tpakna
(45 r. c:. Xp.). Ornr( ±ynan nonnnre na Tpaan c ±ekeôa: nxa:n sa pesy:rar npenpr-
nanero na neronara (rpxana n pnxcka nponnnnna ±akna (106 r. c:. Xp.). B :eronnc-
nna paskas e nocoueno, ue BOHXHTE nax:y:n n sexnre na c:anannre kpan ±ynan,
ycranonn:n ce rax n nrpne:n nacn:na na( noc:e(nnre. Tesn oôcroare:crna crorner-
crnar na: 1) npo(r:xnre:nnre nonnn n noxo(n sa c:oxanane na crnpornnara, okasna-
na or xecrnnre xnre:n; 2) noc:e(na:oro nrnex(ane na noncka, a(xnnncrpanna n cr-
orneren npanon pe(; 3) nrnnnara ko:onnsanna or (pyrnre uacrn na nxnepnara.
5. Ho rosn naunn :eronncenrr oôacnana npnunnara sa nanyckanero na crapo-
(annara ôannna sexa kpan ±ynan or c:anannre n nnpokoro nx pasce:nane. 3a (a
2 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
18
sanasar nesanncnxocrra, nrrpennara cn ype(ôa n naunn na xnnor, re npe(noue:n
cr(ôara na ôexannn n rrpcene na nonn sexn sa sace:nane.
6. Makap n nenr:en, cnncrkrr na nsôpoennre n:exena n napo(n oôxnana n
rpnre k:ona na c:anancrnoro – nsrouen, sana(en n nxen. Tnrp(e naxen xoxenr e
naôe:asanara nprska xex(y n:exennoro nxe n nasnannero na oônrananoro xacro.
Konkperno e nocouen nponsxo(rr na n:exennoro nxe HOHO¬AHE or nasnannero na
xecrnara p. Ho:ora, a crno n p. MOPABA n e(nonxennoro raxonno n:exe.
I-3. OBJA HOCTAHOBKA HA HPOBHEMA
Hpe(:aranero na (pyro nnx(ane sa nponsxo(a na c:anannre n sa cr(ôara na
rpaknnckna ernoc nsnckna (a ce npnne(e snaunre:en (okasare:crnen xarepna:, saca-
ran ernnueckara crpykrypa na nsrounoenponenckoro npocrpancrno npes anrnunocr-
ra n pannoro cpe(nonekonne. Crs(a(ennre (ocera npe(crann sa xapakrepa n oô:nka
na rpaknnckara n na c:ananckara ky:rypa xorar (a ôr(ar npoxenenn caxo c rouen
ana:ns na orpoxen no oôex n pasnopo(en no nn( ncropnueckn xarepna:: nncxenn
cnn(ere:crna, apxeo:ornueckn (annn, rononnxna, (na:ekro:orna, erno:orna. Crsna-
nnero sa nnpokna oôxnar na raka nocranenna npoô:ex xe sa(r:xana (a naôe:exa n
c:e(nannre pe(one ocnonnnre xoxenrn or oueprananara ce nnpoka nayuna nporpa-
xa n rona nanpan:enne. Crnecrneno nsncknane sa ycnennara n yôe(nre:na sannra
na or:acenara resa e npe(:arannre penenna (a nokpnnar ncnukn npoô:exnn xecra na
npoc:e(ananna ncropnueckn nponec. Kon ca ocnonnnre nacokn npn npe(crananero na
(okasare:crnen xarepna: sa nprskara xex(y cr(ôara na rpaknnckna ernoc n naua:o-
ro na c:ananckara oônnocr?
1. Han-nanpe( rpaôna (a ôr(e nokasano caxoro nsce:nnuecko (nnxenne or se-
xnre, nona(na:n no( pnxcka n:acr. Tona e n e(na or sa(aunre na nacroanoro nsc:e(-
nane. ¬pes koxn:ekcna xero(nka ce npoc:e(ana nrrar na npece:nnnnre or nskonnoro
n:exenno sex:nne (o nonnre xecra na sace:nane. Taka sa no-ro:axara uacr or nsnec-
rnnre (ocera c:ananckn n:exena ce ycranonana raxnara naua:na sexa. Trn karo n
xo(a na npoyunanero ce orkpnnar one n:exennn ]opxannn, nensnecrnn nonxenno or
nncxennre nsnopn, ro oônnar oôex na (annnre sa npece:ennero crana snaunre:en.
2. Hpn nsc:e(onare:ckna ana:ns ce nsacnanar crpykrypara na n:exennnre
nasnanna n raxnara ernxo:orna. Tosn nponec e (nycrpanen. Karo nsxo(na rouka cron
sa(auara sa pasôop na rpaknncknre n:exennn nxena. Hsacnanar ce e:exenrnre n rax-
nara crpykrypa – npe(cranka, ocnona (nan-uecro or peuno nxe), nacranka, cnenn]nu-
nn nxeoôpasynare:nn crcrankn. Vcranonenara cncrexa na npe(crankn-npe(:osn no-
kasna nr:na npnexcrnenocr c no-krcnara c:anancka :ekcnka. Karo kpanna rouka c:e(
npoc:e(ananero na ]onernunnre npoxenn ce crnra (o n:exennnre nasnanna n nono-
sace:ennre sexn npes pannoc:ananckna nepno(. Taka ce nsacnanar xapakreprr n npo-
nsxo(rr na c:anancknre n:exennn nxena.
19
3. Pasônpa ce, rona npece:nnuecko (nnxenne rpaôna (a e ocrann:o n (pyrn
nn(one c:e(n – na nrpno xacro, apxeo:ornueckn. ±pyro nanpan:enne or rasn nsc:e-
(onare:cka nporpaxa e (a ce npoc:e(n n (okaxe npnexcrnenocr xex(y apxeo:orn-
uecknre ky:rypn or rpn noc:e(onare:nn nepno(a: 1) Krcnara rpaknncka ky:rypa n
Kapnaro-Ba:kanckna pernon npe(n pnxckoro san:a(anane; 2) Apxeo:ornueckn na-
xernnnn n nonosace:ennre sexn npes I–V n.; 3) Pannoc:ananckara apxeo:ornuecka
ky:rypa or VI–VIII n.
Hpn:oxennar ana:ns rpaôna (a ôr(e koxn:ekcen, karo ce oôxnanar ncnukn
crcrankn na apxeo:ornuecknre ky:rypn – ce:nna, ykpen:enna, xn:nna, kepaxnka,
xera:nn ns(e:na n r. n.
Crsnanax, ue npe(:oxennero (a ce norrpcn renernuna nprska xex(y anrnuna-
ra rpaknncka ky:rypa n pannoc:anancknre apxeo:ornueckn naxernnnn ne nopo(n nrp-
nonaua:nn peaknnn na nsnena(a n yuy(nane: Kakno oôno xoxe (a nxa ô:ecranara
rpaknncka ky:rypa c ro:kona ckpoxnoro n nenspasnre:no apxeo:ornuecko nac:e(-
crno na pannnre c:anann?
Cxarax, ue, na nrpno xacro, crana (yxa sa e(na npnnn(nocr, crs(a(ena ô:a-
ro(apenne na ycranonn:ara ce ocoôeno npes noc:e(nnre ro(nnn nacouenocr n npoyu-
nannara no rpaknncka apxeo:orna y nac. Bnnxannero e nacoueno krx e:nrnn naxer-
nnnn or onpe(e:enn pernonn, (okaro apxeo:ornuecknre ocrankn, cnn(ere:crnann sa
ônra na oônknonenoro ce:cko nace:enne, ca ocranenn na sa(en n:an. He ce nyô:nky-
nar xonorpa]nn nrpxy nsna:o npoyuenn ce:nna c npn:exannre nx nekpono:n. Hnn-
cnar oôexnn nsc:e(nanna nrpxy xn:nnero, kepaxnkara n (pyrnre xarepna:nn crc-
rankn na exe(nennna ônr, c npennsna rnno:orna n pernona:nn xapakrepncrnkn. Ho-
(oôpe croar nenara n rona ornonenne npn pyxrncknre apxeo:osn, kr(ero rexarnu-
nara nacouenocr na npoyunannara e c no-nnpok oôxnar n nyô:nkynannar xarepna: e
no-nsoôn:en.
Ha nropo xacro, caxara repnropna, nace:anana or rpaknnckna ernoc (o naua-
:oro na nonara epa, nokasna snaunre:nn pernona:nn pas:nuna. Ouepranar ce oô:acrn
na crxnre:crno n nocroanen oôxen c rprnknre ko:onncrn n nropnunnre noce:enna n
rrpxnna (exnopnonn). Tona ca kpanôpexnnre nnnnn na Be:oxopnero n ¬epnoxopn-
ero, kakro n (o:nnnre na Mapnna (Xeôpoc) n Tyn(xa (Tonsoc). Tax ce orkpnnar apxn-
rekrypnn naxernnnn (rpoônnnn, or(e:nn ykpen:enna, rpa( karo Cenrono:nc), npons-
ne(enna na ropenrnkara, naknrn, nnocna kepaxnka, ax]opna rapa, xonernn naxo(kn,
cnn(ere:crnann sa nocroannn nprskn n oôxen c rrproncko-sanaarunncknre cpe(nna
na rprnknre ko:onncrn.
Ho-(pyra e kaprnnara nrn nrrpennocrra na rpaknncknre sexn, ocoôeno na ce-
nep or ±ynan, n npnkapnarcknre oô:acrn. Hxenno ky:rypara n resn oô:acrn, sacnn-
(ere:crnana no apxeo:ornueckn nrr, nokasna npn:nkn n ocnonnnre xapakrepncrnkn c
pannoc:ananckoro apxeo:ornuecko nac:e(crno. Tyk rpaôna (a ôr(e orueren ro:exn-
ar xex(nnen nepno( xex(y (nere enoxn, r. e. npexero or I (o V n. 3a nero npe(cron
or(e:ane n nsyuanane na npac:anancknre naxernnnn n nonnre sexn c or:e( rrpcene
na renernuna nprska c rpaknnckara ky:rypa, a ne c xecrnnre :arenckn crapnnn.
20
4. Ho ornonenne na ro:exnnara n n:annponkara na rpaknncknre ce:nna pas-
no:araxe c noneue xarepna: sa rero-(aknnckna pernon, cenepno or ±ynan. Crana (y-
xa sa nero:exn ce:nna, crcranenn or 20–50 xn:nna. Han-uecro re ca pasno:oxenn
na kpanpeunn repacn. Ho(oôna e ronorpa]nara n na pannoc:anancknre ce:nna.
5. Ho ornonenne na ykpenennre ce:nna n sannrennre yôexnna rpaôna (a
orôe:exnx crnecrnenara pas:nka xex(y oôcranonkara n ôa:kano-kapnarckara npa-
po(nna (o I–II n. n rasn n nonnre sexn ornr( Kapnarnre n n Ho(nenponnero c:e(
npece:ennero. Crpoexrr n no((rpxanero na kpenocrn n nrpnna c:yuan e (e:o na
xecrnnre n:exennn ]opxannn, nakon or konro c pasnnrn e:exenrn na (rpxanna crpyk-
rypa n crornerno c ro:exn xarepna:nn nrsxoxnocrn. B yc:onnara na npece:enne n
rrpcene na nonn sace:nna n uyx(n sexn ouenn(no po:ara na ykpenennre xecra e
ôn:a npeonenena. Han-pasnpocrpanennar rnn rpaknnckn ykpen:enna nxa c:e(nnre
ôe:esn: pasno:oxenne na ecrecrneno sannrenn nncokn xecra, (onr:nnre:no ykpene-
nn crc sex:enn nacnnn (na:one) n crenn or :oxen kaxrk. Ho(oôen nn( nxar n pan-
noc:anancknre rpa(nna, karo kaxennnar xarepna: e saxenen c (rpnen nopa(n ocoôe-
nocrnre na npnpo(no-reorpa]ckara cpe(a. Hpoô:exrr sa repxnno:ornara no orno-
nenne na nace:ennre xecra n ykpenennre ce:nna n:nsa n c]epara na nrnpocnre sa
esnkonara npnexcrnenocr.
6. Maconoro xn:nne n rpaknncknre sexn e nasexna n:n no:ynkonana nocrpon-
ka ((rpnena koncrpyknna) c kaxenno ornnne. Ho(oôno e n pannoc:ananckoro xn:n-
ne. Tpaôna (a ce orôe:exn, ue nopa(n k:nxarnunnre yc:onna n nonosace:ennre sexn
rax ce e na:oxn:o no:ynkonanoro xn:nne (no:ysex:anka), koero ocnrypana noneue
ron:nna n sannrenocr npes (r:rnre n cyponn snxn.
7. I:nnennre cr(one, nsno:snann n exe(nennero na rpaknnckoro cexencrno, ca
or (ne ocnonnn kareropnn: nspaôorenn na prka n rprnuapckn nponsne(enna, nsroue-
nn na ko:e:o. Crnecrneno oôcroare:crno e, ue cr(onere or nrpnara kareropna npn-
crcrnar nourn nnnarn n rpaknncknre xn:nna. ±opn n no-nrrpennnre panonn re ca
(oxnnnpann. Tosn npo(ykr na (oxanen sanaar e xapakrepen sa yc:onnara na no-c:aô
oôxen n nepasnnr napnuno-crokon nasap. 3a rona, (oko:ko resn ns(e:na ca ôn:n nko-
penenn n ônra, ronopn oôcroare:crnoro, ue n npes pnxckara enoxa pruno nspaôore-
nnre cr(one npo(r:xanar (a npncrcrnar n xn:nnara na xecrnoro nace:enne. A rona
e npexe na cran(aprnsnpano kepaxnuno nponsno(crno sa nasapa c nncoko kauecrno.
B nepno(n na npece:nane n necnrypnocr sanaarunnckoro rprnuapcrno e no(-
:oxeno na nsnnranna – uecro npnexcrnenocrra ce krca. 3arona nrk (oxannoro npo-
nsno(crno nnnarn xoxe (a nocpenne nyx(nre na (oxaknncrnoro or cr(one. Taka c:e(
nepno(a I–V n. ce crnra (o xapakrepnara kaprnna sa pannoc:anancknre ce:nna or
VI–VII n. – c (oxnnnpana kepaxnka, nspaôorena na prka.
Jo ce ornaca (o ]opxnre, r. nap. rnn Hpara-Kopuak, cxaran sa ocnonen nn( n
pannoc:ananckara kepaxnka, ro ron nxa npekn npe(xo(nnnn n rpaknncknre cr(one,
paôorenn na prka. Han-(oôpe rosn nporornn e sacrrnen n (aknncknre oô:acrn – (n.
Mynrenna, O:renna n Banar. Orrax rasn kepaxnuna ]opxa na kyxnencko rrpne e
npenecena npn npece:ennero nrn nene(cknre n anrcknre repnropnn. Besnpe(xerno e
21
(a ce rrpcn rnnrr Hpara-Kopuak n raxonnnre no-pannn ky:rypn or :arenckna nepn-
o(. B rero-(aknncknre ce:nna or npe(pnxcko npexe (II n. np. Xp. – I n. c:. Xp.) n or
pnxckna nepno( (II–III n.) ce cpenar cr(one crc crnnre nponopnnn karo pannna rnn
Hpara-Kopuak or VI–VII n. Vkpacara na (aknnckara kepaxnka or na:enenn nnnnn c
nprcronn(nn axnukn nsuesna npes nepno(a II–V n. n nonnre sexn n ce cpena pa(ko
npn pannoc:anancknre cr(one.
Iprnuapckoro nponsno(crno na ko:e:o e crnecrnyna:o n n nonnre sexn npes
I–V n. Tax rprnuapcknre paôorn:nnnn paôorn:n sa ernnueckn cxeceno nace:enne –
npac:anann, ôa:rn, repxann, capxaro-a:ann. C:e( pasxecrnannara n npece:ennara
npes IV–V n., nopo(enn or xynckara nr:na, kepaxnunnre are:nera nrn nrrpennnre
:ecocrennn panonn ope(e:n. Taka ce crnrna:o (o oô:nka na pannoc:ananckara kepa-
xnka or VI–VII n. c npeoô:a(anann cr(one, :enenn na prka.
8. Ho ornonenne na norpeôa:nna oôpe( (opn e(nn npe(napnre:en oôn nor:e(
nokasna nr:na npnexcrnenocr xex(y npe(pnxcknre rpaknnckn naxernnnn n c:anan-
cknre naxo(kn or esnueckna nepno(. H npn (nere oônnocrn ocnonen oôpe( e rpyno-
nsrapanero. Ipoôonere ca ypnonn n ôesypnonn – n axa, no( kynunna kaxrnn. Iope:n-
re ocrankn nonakora ce nokpnnar c xorn:en nacnn.
Tpynono:aranero n rpaknnckna apea: ce cpena npe(nxno n no(xorn:nn rpoôo-
ne – uecro cnenna:no croprxenn rpoônnnn. Tosn pnrya: e ôn: nsnr:nanan npe(nxno
sa napckn ocoôn n snarnn :n(e or oôkprxennero nx. Touno raxno crornercrnne ca
knaxecknre norpeôenna n no(xorn:nn rpoônnnn y nsrounnre n sana(nnre c:anann.
Taknna naxernnnn ce noananar one n Hnenopckara ky:rypa npes I–II n. n rona cror-
nercrna na noanara na npac:anancknre npece:nnnn rax.
Hpn c:anancknre knaxeckn rpoônnnn norpeôa:nnre kaxepn ca (rpnenn. Ho n n
rpaknncknre sexn caxo n onpe(e:enn pernonn ce cpenar croprxenna or (a:an kaxrk
c rexnnka na rpa(ex, npn:arana n rprnknre ko:onnn. Brn nrrpennnre rpaknnckn pa-
nonn rpoônnre kaxepn ca npanenn or :oxen kaxrk n c nokpnrne or rpe(ope(. Takrn e
c:yuaar c ôorarnre rpoôone or Morn:anckara xorn:a (Bpana), ocranenn or (nnacrn-
ara na rpnôa:cknre nape. Tyk ne orôe:exa, ue na(rpoônnre xorn:n ca xapakrepnn sa
nxno(ynancknre sexn. B rero-(aknnckna apea: ornr( ±ynan re ca pa(kocr n ce cpe-
nar npe(nxno n npn(ynancknre panonn. Tona e naxepn:o orpaxenne n npn npenaca-
nero na rasn rpa(nnna n nonnre sexn.
9. 3anasennre n nncxenn nsnopn onncanna na norpeôa:nnre oônuan y rpakn n
c:anann-esnunnnn crno ronopar sa rrx(ecrnenocr. Paskasrr na Xepo(or, ue rpaknn-
ckara xena npe(nounra:a (a noc:e(na nounna:na cn crnpyr n ornr(nna cnar, naxnpa
nr:no crornercrnne n cne(ennero na Manpnknn (VI n.) sa crnpyxeckara napnocr na
c:anancknre xenn. Crnnar oônuan y sana(nnre c:anann npes IX n. e onncan or rep-
xanckn xponncrn. Apaôckn nrrenecrnennk npe(crana c no(poônocrn norpeôennero
na pyckn knas n Hono:xnero, npn koero pnrya:no e yxrprnena xenara, onpe(e:ena
sa neron cnrrnnk n ornr(noro. ±annnre or npoyuennre rpaknnckn rpoônnnn n nsrou-
noc:ananckn knaxeckn xorn:n nornrpx(anar nsnecrnara n nncxennre nsrounnnn.
22
10. Or:nunre:na uepra na nxnorpaknnckara ky:rypa (sa pas:nka or cenepnara
– (aknncka) ca ôorarnre napckn xorn:nn rpoônnnn n or(e:no orkpnnannre crkponn-
na, cr(rpxann npe(xern or ô:aropo(en xera:. Tesn cr(one, naknrn, nroprxenne n
r. n. xorar (a ôr(ar pas(e:enn cnope( nponsxo(a nx na (ne kareropnn: 1) npo(yknna
na rprnkn are:nera; 2) ns(e:na na rpaknnckn xancropn. Pasrpannuennero ce npann
no crn:on ana:ns n rexno:ornunn ocoôenocrn. Hpn orcrcrnnero na rpa(ckn xnnor n
Tpakna ocnonen norpeônre: n noprunre: na resn npe(xern na :ykca e ôn:a n:exen-
nara apncrokpanna. Mecrnnre s:arapckn are:nera sacera ne ca rouno xecroonpe(e:e-
nn. Cyponnnna ôasa sa raxnoro crnecrnynane ca s:arnnre n cpeôrpnnre py(nnnn n
Tpakna (Hanren), kakro n oôprnennero na xonern or ô:aropo(en xera:.
Hpn npece:ennero na cenep ce npekrcna:n n nponsno(crnennre yxenna, no(-
(rpxann npn xera:o(oônna n s:arapcrnoro. B nonosace:ennre sexn neue ce pasunra-
:o na sanapenara rpa(nnna n oôxanara c xecrnnre xnre:n. Taka ce crnrna:o (o xa-
pakrepnara sa pannoc:ananckara ky:rypa ockr(nocr na xera:nn npe(xern.
11. Ho ornonenne na esnkonara npnexcrnenocr sa(auara ce crcron upes
cpannnre:en ana:ns (a ce (okaxe renernuna nprska xex(y rpaknncknre esnkonn oc-
rarrnn n c:ananckara :ekcnka. Takana ô:nsocr ce (o:ana n n (ocerannnre esnkonn
nsc:e(nanna (±. ±euen, B. Ieoprnen, K. B:axon, H. ±ypn(anon). Cpannnre:en ana:ns
rpaôna (a ôr(e nanpanen n sa crornonennero xex(y rpaknncknre :nunn nxena n
c:anancknre npe(xpncrnanckn :nunn nxena.
12. Crpannoro oôcroare:crno, ue n ôr:rapckna esnk ne xorar (a ôr(ar orkpnrn
saexkn or esnka na sanapenoro or c:anannre rpaknncko nace:enne, nanex(a na xn-
cr:ra, ue crana (yxa sa esnkono po(crno na (nere oônnocrn. Pas:nunara, no:yun:n
ce npes necrre neka repnropna:na pas(e:enocr, ne ne (a ca ôn:n rnrp(e ro:exn.
13. Or:nknre n oô:acrra na (yxonnara ky:rypa n napnannara na nprn nor:e(
nsr:ex(ar snaunre:nn. Crpyna xn ce, ue nnnxare:en cpannnre:en ana:ns na c:anan-
ckoro esnuecrno n npe(pnxcknre rpaknnckn ky:rone ôn no(necr: nsnena(n.
14. Hpoô:exrr sa na(n:exennnre ernonnxn npn rpakn n c:anann nsnckna
cnenna:no ocner:anane. B nacroanoro nsc:e(nane ca nokasann crnnocrra n npons-
xo(rr na nasnannara BAHTH (BEHE±H), AHTH n nonoycranonenoro oônnocrno
nxe IAHTH. Hoc:e(nnre nasnanna ce noananar c:e( npece:nanero n ca cnrpsnano
sneno xex(y rpaknnckara n pannoc:ananckara enoxa. Oônnre nanxenonanna na rpa-
knnckna ernoc – TPAKH, IETH, ±AKH, BECH, konro naxnpaxe n nsnopnre, nsr:ex-
(a, ca (a(enn ornrn. Hne ne snaex nnno sa caxonasnannero na caxnre rpakn n (a:n
nroône e nxa:o crsnanne sa raxnara ernnuecka oônnocr n nennna nponsxo( (xakap
n xnro:ornuen).
23
A – A
Ä xex(y A n E
Ă – kparko A
B – B
V – B
G – I
D – ±
I-4. 3A±A¬H H METO±HKA HA H3CHE±BAHETO
Hacroanara paôora nxa karo ocnonna nsc:e(onare:cka sa(aua ocner:ananero
na npece:nnueckna nponec or ôa:kano-kapnarcknre sexn. Ton ce pasnn: n (ne ocnon-
nn nr:nn, noc:e(na:n pnxckoro san:a(anane: 1) n kpaa na I n. np. Xp. – naua:oro na I
n. c:. Xp. or nxno(ynancknre sexn; 2) n naua:oro na II n. or npnkapnarcknre oô:ac-
rn. Hrpnoro yc:onne sa no-na:ocrnoro npoc:e(anane na nponeca e nrsxoxno nan-
nr:no (a ôr(ar nrscranonenn n:exennnre crpykrypn n npac:anancknre (rpaknnckn)
sexn or npe(pnxckna nepno(. ±pyrara npe(napnre:na nsc:e(onare:cka sa(aua nxa
crnoro ecrecrno, no e oônrpsana c kpannnre roukn na npece:nnueckoro (nnxenne.
Crana (yxa sa nonnre xecrooônra:nna, saern npes I–XII n. n oônnpnn npocrpancrna
or Henrpa:na n Hsrouna Enpona.
Hsnoponara ôasa na nsc:e(nanero nk:nuna (annn or pasnooôpasen nponsxo(,
(oônrn c xero(nkara na pas:nunn naykn. Han-oôno re xorar (a ôr(ar no(pe(enn
kakro c:e(na:
1. Hncxen nsnopon xarepna: or anrnunocrra n cpe(nonekonnero n na:oro xy
nn(ono xnorooôpasne – naparnnen, (okyxenra:en, ennrpa]ckn n r. n.
2. Tononnxna – or anrnuna (o crnpexenna
3. Kaprorpa]na
4. Apxeo:orna
5. Erno:orna
6. ±na:ekro:orna.
Hpn nsno:snanero na konkpernn nsnoponn (annn xakcnxa:no e crecnen nper-
:e(rr na crornernnre nsc:e(nanna n npe(:arannre n rax nnx(anna. Hpe(nouerenn ca
npenparknre krx paôorn, cr(rpxann no-nr:nn ncropnorpa]ckn ôe:exkn n oôsopn.
Brsxoxno e rona (a ôr(e oneneno karo ne(ocrarrk na nsôpanna no(xo(. Hpn nce
rona naxnpax nsnecrno onpan(anne n oôcroare:crnoro, ue nacroanoro npoyunane
npe(:ara n noneuero c:yuan non nor:e( nrpxy pasr:ex(anna xarepna:.
3a ]onernuen sannc na ana:nsnpannre nasnanna (onoxacrnunn (annn) e nsno:-
snana c:e(nara snakona cncrexa:
Hpn npoc:e(ananero n oôacnananero na nsxenennara n pasr:ex(annre nxena e
crrneno nrpxy nocroanen naôop or ]onernunn npoxenn (nper:acn). Honeuero ca yc-
ranonenn n (ocerannnre rpako:oxkn n c:anncrnunn esnkone(ckn npoyunanna.
E – E
Ž – +
Z – 3
I – H
J – H
K – K
L – H
M – M
N – H
O – O
P – H
R – P
S – C
T – T
U – V
F – 4
H – X
C – H
Č– ¬
Š – B
ŠT – J
 – T
JU – R
JA – ×
24
Tyk e npe(:oxen oôn cnncrk na resn ]onernunn an:enna, konro oôxnana ne-
:na npnn:euen esnkon xarepna: or npac:ananckn (rpaknnckn) n c:ananckn nponsxo(.
Xpono:ornunoro pasn:acranane n (pyrn naô:n(enna nrpxy oôno cncrexarn-
snpannre ]onernunn an:enna n npnn:euenna sa nsc:e(nanero xarepna: c:e(na (a ôr-
(ar sa(aun na noc:e(nann npoyunanna. Te rpaôna (a orronopar na sa:oxennre ryk
saankn sa crnecrnenn npoxenn n (ocerannnre nocranonkn sa naua:oro n pasnoa na
c:anancknre esnnn. ±ocera esnkonara npoô:exarnka e ôn:a nsc:e(nana n paxknre na
(ne pas:nunn nayunn oô:acrn – rpako:orna n c:anncrnka. Tona no:oxenne orronapa
na (ocerannoro cxnanane sa crnecrnynanero na (na or(e:nn nn(oenponenckn erno-
ca crc cnon esnnn – rpaknnckn n (npa)c:ananckn.
Hpoxanara n rona ornonenne, saanena c nacroanna rpy(, nsnckna n crornernn
nsxenenna n cr(rpxannero na (ocerannara repxnno:orna. Pasônpa ce, rona e nanpa-
neno one ryk n nsno:snannre repxnnn n c:e(nannre crpannnn nxar c:e(noro snaue-
nne:
1. Hpacaac:ucra ooµuocm
a) Hpes npe(pnxckna nepno(, npe(n pasce:nanero, r. e. (o kpaa na I n. np. Xp.
Orronapa na (ocerannoro nonarne mparuùcra ooµuocm sa crnna nepno(. 3aexa
repnropnn na Ba:kanckna no:yocrpon, cenepno or ±ynan, n Ma:a Asna, nepoarno n
na Hra:nnckna no:yocrpon. 4opxnpanero xoxe (a ôr(e orneceno nan-krcno krx
npexo(a or ôponsonara krx pannoxe:asnara enoxa (XIV–X n. np. Xp.).
ô) Or kpaa na I n. np. Xp. (o kpaa na V n. Oônnocrra oôxnana pasce:n:nre ce n
nsrounoenponencknre sexn npac:anann n ocrana:nre no xecrara cn rexnn crn:exen-
nnnn. Honeuero or noc:e(nnre ce naxnpa:n n rpannnnre na crs(a(ennre pnxckn npo-
nnnnnn.
2. Hpacaac:ucru ncpuoo. Or XIV–X n. np. Xp. (o kpaa na V n., r. e. npe(n
noanara na ernonnxa CKHABHHH n naua:oro na VI n. Tpaôna (a ce pasrpannuana or
repxnna npacaac:ucru ncpuoo, nsno:snan n (ocerannnre nsc:e(nanna sa ernorene-
snca na c:anannre. Tax ron e uacr or resara sa npnkapnarcka npapo(nna na c:anannre
n oônknoneno ce nxecrna n xpono:ornunnre paxkn XII n. np. Xp. – I n. c:. Xp.
3. Pauuocaac:ucru ncpuoo. Ornaca ce sa VI–VIII n. Hponsno(nn: pauuocaa-
c:ucru nac+cua, pauuocaac:ucru apxcoaoeu:ccru ryamypu, pauuu caac:uu n r. n.
4. Cmapocaac:ucru ncpuoo. Oôxnana IX–XII n.
1. A > Ă
2. A > Â
3. Ä > A
4. Ä > E
5. Ă > O
6. B > P
7. B > M
8. B > V
9. V > F
10. G > H
11. G > K
12. G > Z
13. G > Ž
14. D > T
15. D > G
16. D > DZ
17. D > DŽ
18. E > I
19. Ž > Š
20. Ž > DŽ
21. Ž > Z
22. Z > S
23. Z > DZ
24. I > E
25. K > G
26. K > S
27. K > C
28. K > Č
29. L > R
30. M > B
31. M > N
32. O > U
33. P > B
34. S > Z
35. S > Š
36. T > K
37. T > C
38. T > D
39. U > O
40. U > I
41. F > V
42. H > F
43. H > S
44. H > Š
45. Č > Š
46. Č > Ž
47. Š > Ž
48. ŠT > Š
25
5. Hpacaac:uu. +nre:n, npnna(:exann krx npac:ananckara ernnuecka oônnocr
or XIV n. np. Xp. (o kpaa na V n. Pas:nuana ce or (ocerannoro nonarne npacaac:uu,
koero ce ornaca sa oônrare:nre na npnkapnarckara npapo(nna npes XII n. np. Xp. –
I n. c:. Xp.
6. Hpacaac:ucru csur
a) 3a npe(pnxckna nepno( (npe(n pasce:nanero). Orronapa na (ocerannoro
nonarne mparuùcru csur, nk:nunano n pas:nunn nrrpennn (e:enna na npe(no:ara-
exn (na:ekrn n:n or(e:nn esnnn – (aknnckn ((ako-xnsnnckn), ]pnrnnckn n (p.
ô) 3a nepno(a I – kpaa na V n. Pasnpocrpanana ce n n nonosace:ennre enponen-
ckn repnropnn. He ônna (a ce cxecna c (ocerannoro nonarne npacaac:ucru csur n
nn(oenponenckoro n c:ananckoro esnkosnanne. Tax c nero e oôosnauena no-crapa
]asa na npe(no:araex oôn c:ananckn esnk. Hocnre:nre na rosn esnk ce cnrpsnar c
repnropnara na npnkapnarckara npapo(nna or XII n. np. Xp. – I n. c:. Xp.
B r:ana HHEMEHATA ns:oxennero e oprannsnpano oko:o nrscranonknre na
or(e:nnre n:exennn crpykrypn n na raxnara ncropnuecka cr(ôa. Bnnxannero e naco-
ueno krx c:e(nnre ocnonnn xoxenrn:
1. Hponsxo( na n:exennoro nxe – crpykrypa, nponsno(nn napnanrn.
2. H:exenna repnropna – rpannnn, crpykrypa (crcrannn xa:kn n:exena), yk-
penenn cpe(nna, n:a(ere:ckn pesn(ennnn.
3. Ho:nrnuecka ncropna – nrscranonanane na n:a(ere:cknre :ncrn npn or-
nocnre:na xpono:orna. Vcranonennre n no(poôno onncann n ncropnorpa]nara crôn-
rna ca npe(a(enn nakparko. Ho ornonenne na n:a(ere:cknre :ncrn e c:e(nana c:e(-
nara xero(nka. 3a npexe na ynpan:enne na e(nn n:a(ere: e npner ycpe(nen npexenn
orpasrk or 20 ro(nnn, a n or(e:nn c:yuan – 30 ro(nnn. B:a(ere:nre ca npe(cranenn
no rpn naunna: 1) C nxenara nx (nncxenn nsnopn, ennrpa]ckn naxernnnn, xonern);
2) Besnxennn (osnauenn ca c ôe:er, cnn(ere:crnan sa raxnoro crnecrnynane – rpoô-
na naxo(ka, crkponnne, anonnxna xonera n:n nxnranna, ceuena n n:exennara repn-
ropna, nrrpenno n:n nrnnno crônrne, sacerna:o no(n:acrnoro n:exe); 3) Hensnec-
rnn (:nncnar (annn or npexero na raxnoro ynpan:enne).
C resn npe(napnre:nn cxexn sa pe(a na n:a(ere:nre npn ornocnre:na xpono-
:orna ce crs(ana ocnona sa no-nararrnnn yrounenna n (onr:nenna. Taka n:exennara
ncropna (oônna no-(oôpa xpono:ornuna cnrpsanocr n nrrpenna npnexcrnenocr. Ouep-
ranar ce no-cn:nnre n no-c:aônre nepno(n na n:a(ere:ckara nncrnrynna.
4. Cnenn]nunn sa n:exennnre repnropnn ocoôenocrn na ônra n ky:rypara.
5. ±annn sa nsce:nane na n:exero (n:n na uacr or nero) npn pnxckoro sanoena-
nne. Vcranonanane n nonnre sace:nna.
6. Hpoc:e(anane na cr(ôara na n:exennnre crpykrypn, crs(a(enn n nonnre
sexn.
B crr:acne c :ornkara na rosn nsc:e(onare:ckn no(xo( naparpa]nre, cr(rp-
xann paspaôorknre sa or(e:nnre n:exena, ca pasno:oxenn n rnes(onn nopa(rk. Tesn
„rnes(a“ orpasanar (na rnna n:exenno po(crno:
26
1. H:exena-k:onone, unnro nasnanna ca nponsno(nn or oôna ocnona. B none-
uero c:yuan rona e nxe na peka, unnro ôacenn e oônranan or resn n:exena. Hponsno(-
nnre nxena ca oôpasynann c noxonra na npe(crankn n nacrankn.
2. „±rnepnn“ n:exena na nsce:nnnn n nonnre sexn. Te n:n nasar naua:noro
n:exenno nxe c enenrya:nn ]onernunn npoxenn, n:n nxar nponsno(nn nxena.
Or cnoa crpana rnes(ara ca no(pe(enn n asôyuen pe(, cnope( naua:noro nxe –
ocnona. Hrpnara uacr na nsc:e(nanero oôxnana ôyknara A.
B rnes(onoro no(pex(ane ca nk:nuenn n repxanckn n:exena. Hpn pasôopa na
xarepna:a ca nsne(enn (annn, ronopenn sa npe(no:araexo npac:anancko yuacrne nrn
]opxnpanero na resn repxanckn n:exena, crno n na (pyrn cxarann (ocera sa cap-
xarckn, ke:rckn n:n c neycranonena ernoesnkona npnna(:exnocr.
Ipynnpanero na naparpa]nre n rnes(a e orpaseno npn raxnoro noxepnpane.
Hpe(nn(eno e (a ôr(ar nspaôorenn kaprn sa or(e:nnre n:exena. Te ne ôr(ar npn:o-
xenn n noc:e(nara uacr (rox). B sak:nunre:nara uacr na nsc:e(nanero ca nk:nuenn
rexarnuno oôocoôenn naparpa]n no or(e:nn npoô:exn, nponsrnuann or npe(crane-
nna n ana:nsnpan xarepna: n ns:oxennero. Je ôr(e npn:oxena n xpono:ornuna
raô:nna sa ocnonnnre ncropnueckn crônrna, orpasenn n ana:nsa. B raô:nnara ne
ôr(e nocouena crornerna nayuna :nreparypa. Taka ce cnecrana xnorokparnoro
nnrnpane na resn sar:anna n or(e:nnre naparpa]n.
HH. Crnpnuacrnnre n no(rornanero na nacroanara knnra, npn rexkn sa xen
oôcroare:crna: Ba:a Bonena, ±nxnrrp ±nxnrpon, Exn:na Herkona, Maprapnra Ko-
nena, Ene:nna Ke:ôeuena, Becko Oôpenkon n Cner:ana To(opona.
27
II. H B E M E H A T A
II-1. ABAHTH
ABAHTHTE ca nasonann one n H:na(ara na Oxnp karo crnsnnnn na axennn-
re: „Xa:ko(onrna(rr E:]enop, noroxrk na Apeca, nox( na rop(nre aôanrn, npe(-
nox(ane n:axna:nre or xpaôpocr aôanrn, konro n:a(ear Enôea, Xa:kn(a, Eperpna,
kakro n ôorarara c rpos(e Xncrnea, kpanxopckna Kepnnroc n crprxnna rpa( na ±no,
konro n:a(ear Kapncroc n oônranar Crnpa. Hero c:e(naxa ôrpsnre aôanrn c koca
caxo orsa( na r:anara, konneôopnn...“ |Hom. Il., 536–545; HTM, 231, ôe:. 328|. 3a
ABAHTHTE ce ronopn n nrn nprska c npece:ennero na nonnnckn n:exena n Ma:a
Asna |Hdt., I, 146; Paus., VIII, 49|. 3a naua:no oônra:nne na rona rpaknncko n:exe
e nocouena oô:acrra 4okn(a: „Ocrpon Enôea ôn: napeuen ne caxo Makpnc, no n Aôan-
rnc. H rrn noerrr (r. e. Oxnp), koraro cnoxenana Enôea, nnkora ne ronopn sa enôen-
nn, a caxo sa aôanrn: „H:axna:nre or xpaôpocr aôanrn, konro oônranar Enôea“, n:n
„nero c:e(naxa aôanrnre“. Ho (yxnre na Apncrore:, rpaknre or Aôa nrn 4okn(a
nace:n:n roa ocrpon (Enôea) n na:oxn:n na xnre:nre xy nxero aôanrn. ±pyrn nrk
kasnar, ue nxero n(na or nakakrn xepon, kakro n Enôea or e(nonxennara xeponna“
|Strab., X, 1, 3; HTM, 226|.
Crpoexrr n snauennero na ernonnxa ABANTI xorar (a ôr(ar pasr:e(ann na
npac:anancka esnkona ocnona. Hxero e (nycrcranno: 1. AB(A); 2. ANT(I). Hrpnara
uacr npons:nsa or kopena ABA n rona oôcroare:crno nornrpx(ana npe(a(enoro or
Apncrore:, ue n:exero nponsxox(a or ABA nrn 4okn(a. Hasnannero ABA nan-ne-
poarno e nponsno(no or npac:ananckna kopen APA ‘no(a, peka’ |ycranonen cpe( rpa-
knncknre esnkonn ocrarrnn: Detsch. Spr., 19|, npn osnyuanane P > B: APA > ABA.
Bropara uacr ANT(I) orronapa na npac:ananckna kopen ANTA ‘kpan, rpannna,
ornr(nocr’ (nx. ryk II-11-1). B c:yuaa ro nxa snauenne ‘kpannn, ornr(nn’. Taka na-
:oro nasnanne npn(oônna cxncr: ‘(xnre:n) or ABA – ornr(nn, kpannn’, c (pyrn
(yxn, ‘npece:nnnn or ABA’. Tona snauenne rouno crnna(a c paskasanoro or Apncro-
re: sa nponsxo(a n noanara na ABAHTHTE na o-n Enôea.
Bepcnara sa nponsxo(a na nxero or repon (enonnx, xnrnuen po(onaua:nnk) ce
cpena n y (pyrn anrnunn anropn: „Aôanrn, rpaknncko n:exe, kakro kasna Apnan,
ôn:o napeueno raka no nakon cn aprnnen Aôanr, cnn na Hocen(on“ |Arr., Ir. 16;
HTM, 306|.
28
Pannnre cne(enna sa ABAHTHTE nokasnar, ue re npnna(:exar krx no-crap
xnre:ckn n:acr, sanapen or rprnknre n:exena npn raxnoro sace:nane na Ba:kannre.
Hanoc:e(rk n cnenna:nsnpanara :nreparypa rasn ky:rypna cpe(a ce napnua rpako-
ne:acrnncka. Hecrxneno ocrananero na ABAHTHTE n rprnko oôkprxenne e (one:o
(o raxnoro panno ky:rypno-esnkono nperonanane.
II-2. ABAPHHH
K:an(nn Hro:exen (II n.), onncnankn Capxarna: „Ho-xa:kn n:exena oônranar
Capxarna kpan peka Bncry:a, no-(o:y or nene(nre – rnronn, noc:e ]nnn, a c:e( rax
cy:onn. Ho( rax |ca| ]pyry(n)(nonnre, noc:e anapnnnre (Aòáñéíïì) – nokpan
nsnopnre na peka Bncry:a“ |Ptol., III, 5, 8; Izvoare, I, 538–539].
H:exero ABAPHHH, oônranano kpan nsnopnre na Bncry:a (Bnc:a), xoxe (a
ôr(e onpe(e:eno karo npac:anancko. Hxero ce crcron or ocnona AVAR n nacranka
-INI. Kopenrr AVAR xoxe (a ôr(e orrx(ecrnen c oônoc:ananckoro nasnanne na
(rpnecnna nn( Acer pseudoplatanus ‘anop’.
Touno (o nsnopnre na Bnc:a, or nxnara nx crpana ce ns(nra cenepnokapnar-
cknar (a: ×nopnnkn, pas(e:en or (nennara uenko-c:onanka rpannna. Orkrx nrons-
rok xpeôerrr ×nopnnkn onnpa n (o:nnara na p. Bar (Vah). Hxenno no ck:ononere na
rosn kapnarckn (a: ca ce naxnpa:n oônra:nnara na npac:ananckoro n:exe ABAPHHH.
H:exennoro nxe e no:yueno or nasnannero na n:annnara. Crnara ]opxa (¨Áâáñ)
e sanasena n pannoc:ananckn rononnxn n (n. Irpnna: `Áâáñiíïí or ooµocaac.
*Avorjnl [Vasmer, M. Griech., 267, 279|. C:e(onare:no pasnnrnero na npac:a-
nanckna kopen AVAR e nporek:o raka: AVAR > AVǍR > AVOR > JAVOR. Karo
nasnanne na e(nn or nnpoko pasnpocrpanennre (rpnecnn nn(one n Cpe(na n Rxna
Enpona (yxara e crana:a ocnona sa nrsnnknanero na xecrnn nxena n c:anancknre
crpann, nanpnxep:
Ho:na: ×nop, ×nopnnk, ×noxnna-C:roncka, ×noxno
C:onakna: n:annna ×nopne, ×nopnna
¬exna: ×nopxnne, ×nopona cka:a
Br:rapna: p. ×nop, ×nopen, ×nopono
Bocna: n:annna ×nop
Crpôna: n:annna ×nop.
4opxara JAVORNIKI e no:yuena or ocnona JAVOR (npacaac. AVAR) n c:ox-
nara nacranka -NIK. Cpn. (rô – ±rônnk, ôpesa – Bpesnnk, :nna – Hnnnnk n (pyrn
nponsno(nn or nxenara na (rpnecnn pacrnre:nn nn(one. Bapnanrrr n xn. u. JAVOR-
NIKI e ô:nsrk (o xnre:ckn (n:exennn) nxena c nacranka -IKI (> -ICI; -IČI).
4opxnpanero na npac:ananckoro n:exe ABAPHHH oko:o (n. n:annna ×nop-
nnkn n Cenepnnre Kapnarn e crana:o npes I–II n. Torana n resn oô:acrn na (ne nr:nn
ce noann:n npac:anann – npece:nnnn or nxno(ynancknre sexn n ±akna. Crce(n na
ABAPHHHTE ôn:n ATPHTE (nx. ryk II-21-2). Orkrx ceneposana( ôn:n sexnre na
repxancknre BVPH.
29
II-3-1. AKCHOHA
Mex(y ±ynan n ¬epno xope, n cpe(nara uacr na ±oôpy(xa, pannnnara e npece-
uena or peuna (o:nna. Ta e nsnecrna c rypckoro nasnanne Kapacy (Kara Su ‘uepna
no(a’). To crornercrna na nxero na saô:arenara peka, npornuana n (o:nnara, n na
nxero na rp. ¬epna no(a, konro ce naxnpa n sana(nna kpan (o (ynanckna ôpar. Ha
nsrok (o:nnara crnra (o xopero nxno or rp. Koncranna (Kncren(xa) – anrnunna
Toxn. V K:an(nn E:nan naxnpaxe cne(enne sa p. Akcnn (Axios), unnro nsnopn ôn:n
ne(a:eu or Toxn |Cl. Ael. De natura, XIV, 25|. ±pyr napnanr na nxero e sanasen n
ce:nnnoro nasnanne Axiopa (n rrpnnsnpana ]opxa Axiopolis). ±o ¬epna no(a (npn
c. Xnnor) ce naxnpar pasna:nnn, orrx(ecrnenn c anrnunna rpa( Akcnono:nc. B ns-
nopnre nasnannero na rpa(a ce cpena n c:e(nnre ]opxn:
1) ’Áîéïýðïëéò [Hierocl., 637, 9]; 2) ’Áîéïýðïëéò [Ptol., III, 10, 1; III, 10, 5];
3) Axiupolis [Tab. Peut., 7, 3]; 4) Axiupoli [It. Ant., 224, 2; Not. Dign., 39, 30]; 5)
’Áîéïðá [Proc. De aed., IV, 11].
±nere crcrankn na nxero ca onpe(e:enn crornerno ’Áîé (uepen) n ïðá (no(a)
|Detsch. Spr., 18–19|. Taka e na:nne nr:no crornercrnne c myp. Karasu n otae. ¬epna
no(a. Kopenrr AKSI e npac:ananckn n ce cpena n anrnunoro nxe na p. Bap(ap –
Akcnn (’Áîéoò, Axius), sanaseno karo snauenne n nasnannero na r:annna npnrok –
¬epna |TIR, K-34, 193|. H npn rasn peka nxero e (on:o or rrxnna nnar na no(nre. B
onncannero cn Crpaôon nnne: „Akcnn e xrren...“ |Strab., VII, Ir. 21; HTM, 222|.
H:nnnn orôe:asna uepnna nnar na no(ara na Akcnn |Plin. N. h., 31, 14|. Cxncr:rr
‘uepna no(a (peka)’ e crxpanen n n nasnannero BAP±AP [Krahe, H. Die Sprache, I,
94|. Peunn nxena c rosn kopen nxa n n Ma:a Asna – n Kapna (Axon) n Honna (Áîïò)
[Detsch. Spr., 19|. ±. ±euen or(e:a crnna kopen n n ennrernre na nakon ôoxecrna,
cnrpsann c ky:ra na Kaônpnre (o-n Caxorpakn): ’Áîé-åñïò, ’Áîéó-êåñóïò, ’Áîéï-êÝñóá
– aksi ‘uepen’. Ton npe(no:ara crno raka, ue nasnannero na ¬epno xope Ðoíôïò
’Áîåéíïò xoxe (a e ne caxo npancko, no n rpaknncko |Detsch. Spr., 18|. Hpe(no:a-ra
ce, ue :ekcexara aksaena, cxarana sa cknro-npancka, e (a:a nan-craporo nasnanne na
¬epno xope. Or nero no snykona ô:nsocr e nrsnnkna:o rprnkoro nanxenonanne Akcnn-
ckn Honr (¨Áîåéíïò ðüíôïò) ‘nerocronpnexno (ne(ocrrnno) xope’. Ho-krcno ro e
saxeneno or Enkcnnckn Honr (Å6îåéíïò ðüíôïò) ‘rocronpnexno xope’. Cnope(
Hcen(ocknxnoc nrpnoro nasnanne, (a(eno or xn:ercknre ko:onncrn, ce (r:xa:o na
uecrnre napnapckn nana(enna cpeny rprnknre sace:nnnn |Ps. Scymn., 618–810; HTM,
144|. Hpnexa ce, ue cxanara na nxero e crana:a npes VI n. np. Xp. |±an. ±T, 269|.
Hnn(ap ynorpeôana n (nere nasnanna na ¬epno xope |Pind. N., IV, 49; P. IV, 203].
Bn(no e, ue npac:anancknar kopen AKSI nxa crornercrnne n cmupau. akšaena
‘rrxen, uepen’ n xoxe (a ce npnexe, ue e oôna (yxa sa (nara esnka. Cr(ôara na
kopena AKSI karo npoô:ex or npoyunanero na npac:ananckara :ekcnka xoxe (a ce
npoc:e(n upes cnenna:nn :ekcnkorpa]ckn ns(npnanna. Brn ]on(a na crapoc:a-
nancknre n crnpexennnre c:ananckn esnnn n rexnnre (na:ekrn rpaôna (a ôr(ar crônpa-
nn nrsxoxnnre napnanrn n pasnnrnero na rosn npac:ananckn kopen: AKSI > OKSI >
30
UKSI; AKSI > AKŠI > OKŠI > UKŠI. Tyk ne npnne(a e(no nasnanne na n:annna n
Irpnna (oô:. Hokpn(a), pasr:ex(ano or M. 4acxep karo c:anancko. Tsernoksi e oôac-
neno ernxo:ornuno crc caac. *črrnr ‘uepen’ |Vasmer, M. Griech., 108|. Ho nropara
crcranka -oksi, nsnrn nrsxoxnocrra sa rprnkn nponsxo( xoxe (a ôr(e ornecena krx
kopena AKSI > OKSI ‘rrxen, uepen’. Taka nxaxe crueranne na (ne npac:ananckn n
crapoc:ananckn (yxn c ô:nsko cxnc:ono cr(rpxanne, cnnonnxn sa ‘uepen’ (nx. c:e(n.
uacrn). Tosn oponnx (n:annncko nxe) ce e noann: n Irpnna npes VII–VIII n. npn
c:ananckoro sace:nane. Torana neue rpaôna (a e crana:a npoxanara A > Ă > O n
c:e(onare:no ]opxara oksi xoxe (a ôr(e onpe(e:ena karo crapoc:anancka n (o:nara
xpono:ornuna rpannna (a ôr(e ornecena krx VII n.
Ho ornonenne na nropna kopen n ce:nnnoro nxe AKSIOPA (Hpokonnn Keca-
pnnckn) – opa ‘no(a, peka’ – xoxe (a ce kaxe, ue rasn ]opxa nokasna npoxana A > O
n naua:nara r:acna. Taka ce nornrpx(ana pasnnrnero na npac:ananckna kopen apa >
opa > upa, crornerno aba > oba > uba n c:e(onare:no rasn npoxana e sanouna:a
rnrp(e pano.
Hanpanennre (oryk naô:n(enna nosno:anar (a ôr(e nrscranonena naua:nara
npac:anancka ]opxa na nxero na pekara, na npn:exanara (o:nna n rpa(a Akcnono-
:nc (rrpnnsnpana ]opxa). Ta e ôn:a AKSI-APA crc snauenne ‘rrxna, uepna no(a
(peka)’. B (nenno npexe (o:nnara Kapacy e saô:arena n nan-ro:axoro ô:aro, noceno
crnoro nxe, c (r:xnna na( 12 kx, ce or:nuana c rrxnna nnar na no(ara cn.
Ha nakon kaprn or XVI–XVII n. naxnpaxe osnauenna, konro crnna(ar c peuna-
ra (o:nna Akcnona. Brpxy kaprnre na A. Opre:nyc na ¬epno xope (1590), na ±akna
n Mnsna (1595) n Ma:ka Cknrna, cenepno or rp. Tomos (Toxn, Kncren(xa) e ouepra-
na peka, n:nnana ce n xopero, c na(nnc NAXIUS Ilu. |Baxon, B. Ar:ac, kapra 15, 16|.
Ha kaprara na (ynanckoro reuenne or Cancon (1660) nnx(axe c:e(noro crueranne or
reorpa]ckn e:exenrn n crnna panon. Osnauena e p. NAXIUS RIVIERE, koaro ce
n:nna n xopero (o rp. TOMISWAR (yue. war ‘rpa(’). Or cenepnara crpana, (o prkan
xex(y ±ynan n ¬epno xope, e oueprano esepo LAC CARASUI (orronapa na ô:aroro
Kapacy). Hpn ycrnero na rosn prkan n xopero e nocranen rp. CHIRSTENGE (r. e.
Kncren(xa) |Hak rax, kapra 20|. Ha kapra or ±x. Kanre:n (1689) cenepno or rp.
TOMI NAXIUR Il. |Hak rax, kapra 26|. ±nara napnanra na peunoro nxe (NAXIUS,
NAXIUR) npe(cran:anar nponsno(nn na AXIUS c npe(cranka-npe(:or NA. Tona no(-
ckasna nprska c n:exenno nxe.
II-3-2. CAKCH
±oryk ca na:nne nrpnnre (ne e(nonxennn crcrankn – peuna (o:nna n ce:nne n
nea. Tperara ôn rpaôna:o (a ôr(e n:exenna crpykrypa na xecrnnre rern c nponsno(-
no nxe. B crôpanna or Cre]an Bnsanrnnckn xarepna: sa n:exenara n napo(nre na-
xnpaxe c:e(noro cne(enne:
„Cankcan, n:exe kpan Hcrrp (Óáïîáé, cèíïò ðáño ôµ ¨Éóôñïµ)“ |Izvoare,
II, 340–341|. Crorneceno c kopena AKSI, rona nasnanne xoxe (a ôr(e npnero sa
nponsno(no c npe(cranka-npe(:or SA (otae. c, crc; pyc. c, co): SA-AKSA > SAKSI.
31
H raka, rona n:exe (o ±ynan, nocoueno caxo y Cre]an Bnsanrnnckn, xoxe (a
ôr(e orrx(ecrneno c rercko n:exe, oônranano (o:nnara na (ynanckna npnrok AKCHH
(AKCHOHA). H:exennoro nxe, no:yueno or peunoro, osnauana ‘xnre:n c (or, (o)
(peka) AKSI’).
Touen ana:or na ernonnxa CAKCH naxnpaxe n n:exenno nasnanne, no:yueno
no crnna naunn or nasnannero na e(nonxenna peka – AKCHH (BAP±AP). B onnca-
nnero na H:nnnn Crapn na (a:onere na Make(onna e nocoueno, ue no (nara ôpara na
AKCHH xnnee neonckoro n:exe HAPAKCHEH (Ðáñáîßåé) [Plin. N. h., IV, 10, 33–
39; HTM, 264|. Ouenn(no nasnannero e nrsnnkna:o or peunoro c npnôanena rprnka
npe(cranka-npe(:or ðáño ‘npn, (o, nokpan, orkrx’. E(naknocrra n koncrpyknnara
osnauana n rrx(ecrnenocr n cxncr:a na (nere nxena. Tyk e yxecrno (a ce nanoxnn,
ue ernnueckara npnna(:exnocr na neoncknre n:exena (rpaknncka, n:npnncka?) e ne-
acna n ocrana cnopen xoxenr n nsc:e(nannara.
Pasônpa ce, :ornuno e (a ce norrpcar (okasare:crna sa npncrcrnnero na
CAKCHTE n (n. ±oôpy(xa n n crxpanenara rononnxna. Cnope( rypckn (okyxenrn n
Baôa(arcka kasa ce e naxnpa:o c. CAKCAH (CAKCAIAH) KOHA |To(opon-Xnn(a-
non, B. ±oôpy(xa, 212|. Hasnannero e rypcko – saksagan ‘ronapen kon, ckrn konckn
ronap’. Brsxoxno e (a ce noxnc:n sa nropnuno npeocxnc:ane n npoxana na sanapeno
nasnanne SAKSAN(I).
3a CAKCHTE xoxe (a ôr(ar norrpcenn (annn cpe( ockr(nna nncxen nsnopon
xarepna:, ornacan ce sa rernre n (n. ±oôpy(xa. Taknna no(arkn ce naxnpar n re ca
cnrpsann crc cenepnna crce( na cakcnre – anr:nre. Crana (yxa sa crônrnara or 29–
28 r. np. Xp., koraro npokoncy:rr Mapk Hnnnnnn Kpac npe(npne: nako:ko kaxnannn
orkrx Make(onna cpeny nax:y:nre or cenep (akn n ôacrapnn. Bnoc:e(crnne noxo-
(nre ôn:n nacouenn cpeny xnsn, cep(n, xe(n (n:n xe:(n), aprakn, sa (a crnrnar (o
(ynanckara (e:ra.
3a resn crônrna nayuanaxe or ns:oxennero na ±non Kacnn: „Ho nakon (ôac-
rapnn – U. B.) one:e:n n sae:n e(no ykpeneno xacro n nanpasno Kpac rn oôcax(a:
nako:ko (nn. E(na koraro Po:ec (‘Ñuëçò), napar na uacr or rernre, xy ce npnrekr: na
noxon, ron xoxa: (a c:oxn crnpornnara nx. Cax Po:ec (onr: npn nesapa n nopa(n
sac:yrara xy ôn: npor:acen sa neron npnare: n crnsnnk, a n:ennnnnre ôn:n pasnpe-
(e:enn xex(y nonnnnnre“ |Dio Cassius, LI, 24, 6–7; Izvoare, I, 674–675; HTM, 373|.
Cpaxennara na Kpac c ôacrapnnre crana:n n sexara na xnsnre, npn p. Ke(-
pa (ÊÝäñïò), nepoarno Ciabrus ((n. Hnôpnna), n kpan Hckrp. C:e( ynnnoxanane-
ro na nax:y:nre ôacrapnn Mapk H. Kpac nonna: c xnsnre, xe(nre (xe:(nre?),
cep(nre n (pyrn nenasonann n:exena.
„±okaro nrpne: rona, nonnka: ro Po:ec, konro ôn: nrn npax(eônn ornonenna
c ±annkc (ÄÜðõî), napa na uacr or rernre. Ton xy ce npnrekr: na noxon, karo or-
xnrp:n: konnnnara na nenpnare:nre nasa( krx nexornnre nonckn. Karo nsn:ann:
raka n rax, ne no(n: noneue cpaxenne, no nsnrpnn: ro:axo k:ane na( ôaranara
nexora n konnnna. C:e( rona sarpa(n: n oôca(n: ±annkc, konro ôn: nsôara: n e(no
ykpeneno xacro. Ho npexe na oôca(ara nakon ro nos(pann: or crenara no e:nnckn,
32
n:asr: n pasronop c nero n yronopn: npe(ananero na kpenocrra. Hpe(a(enn no rosn
naunn, napnapnre ce cnycna:n e(nn cpeny (pyr n cax ±annkc, nrk n xnosnna (pyrn
sarnna:n. A neronnar ôpar, kororo sa:onn:n xnn, ne caxo ue ne nocrpa(a: nnkak, no
n ôn: nycnar na cnoôo(a or Kpac. C:e( rona nonna: cpeny nenepara, koaro ce napn-
ua KHPHC (Êåiñéò). Ta e raka neoônknoneno ro:axa n raka (oôpe sannrena, ue cno-
pe( ckasannero c:e( nopaxennero, koero nperrpne:n or ôoronere, rnrannre nsôara-
:n n nea. Tyk ro:ax ôpon or xecrnnre xnre:n (onec:n ncnuko cnoe nenno n npnôpa:n
ne:nre cn cra(a. Kpac ns(npn: n sasn(a: ncnuknre nsnnrn n xruno orkpnnaexn
nxo(one n raka upes r:a( no(unnn: n rax. C:e( roa ycnex ron ce oôrpna: n cpeny
(pyrnre rern, ako n (a ne croa:n n nnkakna nprska c ±annkc, n (onr: npn cn:nara
kpenocr Ienyk:a nrn n:a(ennara na 3npakc, nonexe uy:, ue rax ce naxnpar snaxena-
ra, konro ôacrapnnre orne:n or Ian Anronnn npn rpa(a Hcrpna“ |Dio Cassius, LI, 26,
1–3; Izvoare, I, 674–677; HTM, 374|.
Brpxy nnrnpanna orkrc xorar (a ôr(ar nanpanenn c:e(nnre naô:n(enna:
1. B:a(ennara na pnxckna crnsnnk Po:ec, konro ce cpenna: c Anrycr, ce na-
xnpa:n xex(y sexnre na xnsnre n na ±annkc. C:e(onare:no, no(pe(enn n npocrpan-
crnoro xex(y ±ynan, Xex n xopero or sana( krx nsrok, n:exennnre sex:nna xoxe
(a ôr(ar onncann raka: 1) sexa na xnsnre; 2) repnropna na Po:ec; 3) n:a(enna na
±annkc; 4) ornr( sexnre na ±annkc – repnropnara na 3npakc c nenrrp kpenocrra
Ienyk:a na (ynanckna ôpar.
2. Trn karo onpe(e:ax 3npakc sa n:a(ere: na n:exero anr:n (nx. ryk) n Cenep-
na ±oôpy(xa (±oôpy(xanckn Anrr: – By(xak), ro sexnre na ±annkc xoxe (a ôr(ar
rrpcenn no (o:nnara na Akcnona n orrx(ecrnenn c n:exero cakcn.
3. 3exnre na Po:ec („nap na uacr or rernre“) rpaôna (a ca ôn:n n npn(ynancka-
ra nnnna xex(y ×rpyc (×nrpa) n ±ypocropyx (Cn:ncrpa).
4. Ennso(rr c npe(are:ckara rpyna, koaro penn:a cr(ôara na oôca(enna ±a-
nnkc, cr(rpxa naxnn no(arkn. Hpe(crannre:ar na saronopnnnnre, konro n:asr: nrn
nprska c Kpac, ronope: rprnkn esnk. Tona e ôe:er sa racno oônenne c rprnknre ko:o-
nnn no ¬epnoxopckoro kpanôpexne. Hxenno oô:acrra oko:o (o:nnara na Akcnona
onnpa na nsrok na xopero. Moxe (a ce kaxe, ue none Toxn e ocnonan na n:exennara
repnropna na cakcnre, a nepoarno rona ce ornaca n sa Ka:arnc. Orrax sanounar sexn-
re na kapn, kpoônsn n rnpnsn – nxnn crce(n na cakcnre. Caxo rpn (ecern:erna no-
krcno Onn(nn onncna rerckoro npncrcrnne n Hcrpna. Tona cnn(ere:crno nosno:ana
(a ce npe(no:oxn no(oôno crcroanne na ornonennara na cakcnre c Toxn, Ka:arnc n
no-xa:knre sace:nna na rprnkn ko:onncrn.
5. Bpax(ara xex(y pnxckna crnsnnk Po:ec n n:a(ere:a na cakcnre ±annkc
xoxe (a ce oôacnn n karo pesy:rar or pas:nuno ornonenne krx sacn:nanoro ce
pnxcko npncrcrnne n panona. Bonnara sanouna c:e( yuacrnero na Po:ec n noxon
na xake(onckna ynpannre: Mapk H. Kpac cpeny (akn n ôacrapnn n sexnre na
xnsnre. Cenepnnre crce(n na cakcnre – anr:nre, nokasa:n cnonre anrnpnxckn
nacrpoenna rpn (ecern:erna no-pano. Torana, npes 61 r. np. Xp., rprnknre rpa(o-
ne, konro npe(n rona ôn:n crnsnnnn na Mnrpn(ar nrn nonnnre c Pnx, nrcrana:n
cpeny pnxckara xerexonna. B crns c rern n ôacrapnn re pasrpoxn:n no( crennre
33
na Hcrpna npncrnrna:ara or Make(onna noncka na npokoncy:a Ian Anronnn Xnô-
pn(a. Oôcroare:crnoro, ue snaxenara na noôe(ennre ôn:n nasenn n cro:nnara na
anr:nre, nokasna raxnoro no(eno yuacrne n resn crônrna. ±onycrnxo e n cakcnre
(a ca ce nk:nun:n rorana n anrnpnxckna crns, one noneue ue pnxckara noncka e
rpaôna:o (a xnne npes rexnnre sexn.
6. Cpe( caxnre cakcn e nxa:o n npopnxckn nacrpoena rpyna, koaro caxa
norrpcn:a nprska c Kpac. C:e( rona n oôca(enara kpenocr (xoxe ôn cpe(nnna,
cro:nuna sa n:exero) saronopnnnnre n(nrna:n ôynr n n nacrrnn:ara xex(yoco-
ônna sarnna: n:a(ere:ar ±annkc.
7. Tpaôna (a ce orôe:exn ô:arock:onnoro ornonenne na Kpac krx ôpara na
±annkc c:e( n:nsanero na pnx:annre n kpenocrra. Hpe(n rona nrn nonnara c ôacrap-
nnre ynpannre:ar na Make(onna coôcrnenopruno yôn: sa:onenna nap ±e:(on n sa-
nona(a: (a ôr(ar pasann prnere na n:enennre cep(n n xe:(n. Ocnoôox(ananero na
napckna ôpar xoxe (a ce oôacnn no (na naunna: 1) ron e npnna(:exa: krx npopnx-
ckara naprna, koaro ocrnecrnn:a npe(ananero na oôca(enara cro:nna; 2) nnoc:e(-
crnne, c:e( rparnunara pasnprska n cxrprra na 3npakc, ron npne: pnxcknre yc:onna
n nepoarno ce e na(ana: (a saexe xacroro na 3npakc c no(kpenara na Pnx.
±oryk ôene or(e:eno xacro sa noc:e(nna ennso( or n:exennara ncropna na
CAKCHTE n naua:noro nx sex:nne. Pe(no e (a ôr(e oueprana e(na npe(napnre:na
cknna c nan-snaunxnre xoxenrn or cr(ôara na rona n:exe.
Apxeo:ornuecknre (annn ronopar, ue nxnara pannnnna uacr na ±oôpy(xa npes
VII–VI n. np. Xp. e ôn:a saera or rercko nace:enne. Oko:o (o:nnara na AKCHH
(AKCHOHA) neue rpaôna (a e crnecrnyna:a n:exenna ]opxanna, unero nxe nrpno-
naua:no xoxe ôn e snyua:o karo AKCH – nponsno(no or peunoro nxe ôes npe(crankn
n nacrankn. H:exennara repnropna na AKCHTE (CAKCH) e oôxnana:a nnpokn nnn-
nn xex(y ±ynan n ¬epno xope or (nere crpann na (o:nnara na AKCHH (Kapacy).
Karo nxna rpannna na n:exennoro sex:nne xoxe (a ôr(e onpe(e:ena :nnnara xex-
(y eseporo O:rnna (o ±ynan n ±ypanky:ankoro esepo kpan uepnoxopckna ôpar. Ce-
nepnara rpannna e nrpna:a no (o:nnara na p. Kacnxua n e ns:nsa:a na (ynanckna
ôpar npn (n. Xrpnona. Hpnpo(no-reorpa]cknre (a(enocrn na rosn panon ro nk:nu-
nar n no:ycrennara sona, oôxnanana nxnara uacr na ±oôpy(xa.
±na ocnonnn nrnnnn ]akropa ca okasna:n n:nanne nrpxy cr(ôara na xecrnn-
re xnre:n npes (opnxckna nepno( – rprnknre ko:onncrn n noxa(nre-cknrn. Ha kpan-
ôpexnero, n:nsano n sexnre na CAKCHTE, ôn:n crs(a(enn (ne snaunre:nn rprnkn
ko:onnn – Toxn ((n. Koncranna) n Ka:arnc ((n. Manra:na). Hasnannara nx nokasnar,
ue re ca ôn:n ocnonann (o ce:nna na xecrnnre xnre:n. Ka:arnc e nxa: n no-crapo
nxe – Kepôarnc (Cerbatis) |Plin. N. h., IV, 11, 40–50|, nornrp(eno n or na(nnc, orkpnr
n ±nonncono:nc |Mih. IGB, V, 5011|. Iprnknre sace:nnnn n Toxn crno ce nacrann:n
(o sanapeno ce:nne, unnro c:e(n ca orkpnrn npn no(no(nn npoyunanna n Kon-
cranna |Scarlat, C. Portul, 270].
Cnokonnoro crnecrnynane n pasnnrne na (nara rpa(a e xor:o (a ôr(e ocnrype-
no caxo npn no((rpxanero na (oôpn ornonenna c xecrnnre rern, r. e. CAKCHTE.
Oônnpnnre rpa(ckn repnropnn (xopn) c neykpenenn sexe(e:ckn noce:enna |Ist.
3 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
34
Român., I, 548–550| na ko:onncrnre or (nara rpa(a cnn(ere:crnar sa cnokonna oô-
cranonka n npn:exanara oô:acr. B ocnonara na ornonennara c xecrnoro nace:enne
e ôn: sa:oxen rrproncknar oôxen. 3a nero cnn(ere:crnar naxo(knre or nnocna kepa-
xnka, ax]opna rapa, xonern n ce:nnara n nekpono:nre or sexnre na CAKCHTE.
Be:er sa npac:anancko npncrcrnne n Ka:arnc e n xorn:nnar nekpono: kpan rpa(a. B
nero e orkpnra rpoônnna or kpaa na IV n., npnna(:exana na rerckn (nnacr. Hornuno
e (a ce npe(no:oxn, ue crana (yxa sa npe(crannre: na n:a(ere:ckna (ox na CAKCHTE.
Ha 15 kx sana(no or Ka:arnc, (o (n. c. A:ôen, ce npoyuna ykpeneno ce:nne (kaxen-
na kpenocr), (arnpano n IV–III n. np. Xp. |Ist. Român., I, 549|. Brsxoxno e rona
ykpen:enne (a e c:yxn:o sa pesn(ennna na cakcknre n:a(ere:n.
Hpncrcrnnero na cknrn n (n. ±oôpy(xa e orpaseno n nasnannero, koero e no-
:yun:a rasn oô:acr – Ma:ka Cknrna (Ìéêño Óêõèßá) [Strab., VII, 4, 5|. Oko:o Toxn
n ±nonncono:nc (r. e. n repnropnara na CAKCHTE) ca xnne:n cknrn |Ps. Scymn.,
618–810; HTM, 144|. Crpaôon: „Mecrara na( Ka:arnc, Toxn n Hcrpoc ce oônranar
or cknrnre, kpoônsnre n rrn napeuennre rpor:o(nrn“ |Strab., VII, 5, 12; HTM, 215–
216|. 3a crnnre xecra H:nnnn Crapn nocouna, ue ôn:n oônranann n or cknrn-apore-
pn (opaun), konro nxa:n rpa(one: A]po(ncna, Hnôacr, 3nrepe, Pokoôe, Enxenna,
Haprenono:nc, Iepanna |Plin. N. h., IV, 11, 40–50|. ¬acr or nocouennre nasnanna ca
rprnkn n nepoarno crana (yxa sa xa:kn rrpxnna (exnopnonn) na rprnkn sace:nnnn.
±pyrnre nxena xorar (a ôr(ar or npanckn (cknrckn) n:n or npac:ananckn nponsxo(.
Te cnn(ere:crnar sa crxnre:crno xex(y xecrnnre rern n yce(na:n cknrn-sexe(e:nn.
B Ma:ka Cknrna ce naxnpa: n croônennar or Hpokonnn Kecapnnckn kacre: Cknrnn
(ÓêõôéÜò) [Proc. De aed., IV, 11; HTM, 447|.
Tepnropnara na CAKCHTE n:nsa n no:ycrennara sona n rona oôcroare:-
crno a npann npnex:nna sa cranynannre n no:ero cknrn-noxa(n. Hakon apxeo:o-
rnueckn naxo(kn ce onenanar karo c:e(a or cknrckoro npncrcrnne n rosn panon.
Takrn panen naxernnk e na(rpoônara kaxenna crarya or Crynnna ((o Kann(ana),
cxarana sa cknrcka n:n sa knxepnncka. Meurr or ±eôo:na (e +oc (kpaa na VI–V
n. np. Xp.) crno npnna(:exn krx rosn rnn naxo(kn |Berciu, D. Contributions,
108–109|. Krx rax ce ornacar one: ôponsonnar kore: or Kacre:y (n (o:nnara na
AKCHH-Kapacy) |Aricescu, A. Cazanul, 565–569|, kaxa or xorn:a X 19 n nekpo-
no:a na Hcrpna, ôponson xeu rnn aruuar (V n. np. Xp.) or Me(xn(na – snak na
napcka n:acr, ka:rn sa or:nnane na xeuone or A(axk:ncn (V n. np. Xp.) |Berciu,
D. Contributions, 22–39|. Oko:o nponsxo(a na resn naxo(kn ce cnopn. Te ca cxa-
rann sa cknrckn nponsne(enna |Menmxona, A. M. Ckn]na, 112–113| n:n sa rpa-
knnckn |Jordanov, K. Organisations, 84–85; Hcr. ±oôp., I, 107|.
Bepoarno cknrckoro n:nanne ce sacn:na na nr or ±ynan npes nrpnara no:o-
nnna na IV n., koraro cknrcknar nap Aren n:nsa n kon]:nkr c 4n:nn II Make(on-
ckn (nx. ryk naparpa]a sa AHIHHTE). Or III–II n. np. Xp. ca nsnecrnn xonern na
cknrckn nape, ceuenn n rprnknre ko:onnn.
±okasare:crna sa crnecrnynanero na n:a(ere:cka nncrnrynna npn CAKCHTE
npes VI–V n. np. Xp. rpaôna (a ce rrpcar n apxeo:ornueckna xarepna: – ykpenenn
35
pesn(ennnn, xorn:nn rpoônnnn, npe(xern – cnxno:n na napcka n:acr. Cnoxenarnar
no-rope xeu-exô:exa or Me(xn(na e nso:npana naxo(ka n naxa c:e(n or ynorpeôa.
Ton e or rnna aruuar, nsoôpasanan nrpxy kaxennnre na(rpoônn craryn. Ako ce npn-
exe, ue xeurr npnna(:exn na rpaknnckoro nskycrno n nxa ana:ornn n cknrckn naxer-
nnnn |Berciu, D. Contributions, 22–39|, ro naxnpanero xy n (o:nnara na AKCHH
(Kapacy) npn Me(xn(na (ana ocnonanna (a ce xnc:n, ue xoxe (a e ôn: npnrexanne
karo snak na napcka n:acr na xecren n:a(ere:, r. e. na napa na CAKCHTE.
Hpes rosn panen nepno( nrpnoro nrnnno crônrne, koero npako sacara sexnre
na CAKCHTE, e noxo(rr na nepcnnckna n:a(ere: ±apnn I cpeny cknrnre (ok. 514 r.
np. Xp.). Cyxonrrnara noncka, (nnxena ce krx (ynanckara (e:ra, npecak:a n repnro-
pnara na CAKCHTE. Cnope( paskasa na Xepo(or, (okaro (pyrnre n:exena „... ôes
ôon ce npe(a:n na ±apna, a nrk rernre, konro ôesyxno ce npornnonocrann:n, ne(nara
ôn:n nokopenn; re ca nan-xpaôpn n nan-cnpane(:nnn or rpaknre“ |Hdt., IV, 92; HTM,
21|. Onenanankn nonncknre kauecrna na rernre, ±apnn nk:nun: rexnn orpa(n nrn
nonckara cn. ±onycrnxo e sa( oônoro nasnanne rern (a ce norrpcn n enenrya:no
yuacrne na CAKCHTE n resn crônrna.
Hpes V n. np. Xp. c nrsxo(a na O(pnckoro napcrno neronnre rpannnn onpe:n
na ±ynan. Kakro cnn(ere:crna Tykn(n(, n:acrra na Cnra:k (445–424) crnra:a (o Hcrrp
|Thuc., II, 97, 1|. Hornrpx(enne na rona e ]akrrr, ue nrn nonckara na Cnra:k npn
noxo(a xy n Make(onna npes 429 r. yuacrna:n rerckn orpa(n |Hak rax, II, 98, 4|. Iern
yuacrna:n n nrn nonckara na nap Cenr I npes 411 r. |Polyaen., VII, 38|. Honeuero
nsc:e(onare:n npnexar, ue rpannnnre na o(pnckara (rpxana no rona npexe ca nk:nu-
na:n n (n. ±oôpy(xa (r. e. sexnre na CAKCHTE).
Hsr:ex(a, c:e( pasrpoxa na cknrckna nap Aren npes 339 r. np. Xp. or 4n:nn II
cknrckoro n:nanne na nr or ±ynan orc:aôna:o n xecrnnre rerckn n:a(ere:n ykpenn-
:n n:acrra cn. 3a rona ronopar no(xorn:nnre rpoônnnn, karo rasn or nekpono:a na
Ka:arnc, ns(nrnara npes rosn nepno( – kpaa na IV n.
Hpes 313 r. xnre:nre na Ka:arnc nrcrana:n cpeny Hnsnxax. Krx rax ce npn-
cre(nnn:n Hcrpna n O(ecoc. Hoxon ôn:a no:yuena or crce(nnre rern, Cenr III n
cknrnre |Diod., XIX, 73, 1–5|. Hnsnxax ycna: (a npensexe Ka:arnc krx 310–309 r.
Cne(ennero na ±no(op sa resn crônrna (ana ocnonanna (a ce npnexe, ue CAKCHTE,
n unaro n:exenna repnropna ce naxnpa: Ka:arnc, crno ca ce nk:nun:n n rona nrcra-
nne, nacoueno cpeny Hnsnxaxonara n:acr.
3a nepno(a III–II n. np. Xp. nsc:e(onare:ckoro nnnxanne xoxe (a ôr(e nacoue-
no krx r. nap. cknrckn xonern. Crana (yxa sa nono kpnrnuno nr:ex(ane n ne:na xare-
pna: karo nyxnsxarnuen, ennrpa]ckn n :nnrnncrnuen npoô:ex. ±a:n n:a(ere:nre,
unnro nxena ce cpenar nrpxy xonernre n nakon na(nncn or rprnknre ko:onnn, ca
cknrckn, n:n xex(y rax xoxe (a nxa xecrnn rerckn (nnacrn or sexnre xex(y ±ynan
n xopero. Hanpnxep nxero na nap CAPHA (CAPHAK) e onpe(e:ano karo npancko
(cknrcko), no kopenrr SAR ce cpena n n nxena na npac:ananckn n:a(ere:n –
SARATOKOS, SROIOS. Ceuenero na cknrckn xonern ce npekparana n kpaa na II n.
np. Xp.
36
Brn nonnnre na nap Mnrpn(ar VI cpeny pnxckara penyô:nka or naua:oro
na I n. np. Xp. karo neronn crnsnnnn ce nk:nun:n n npac:ananckn n:exena, oôn-
ranann kpan(ynancknre sexn (nx. ryk naparpa]a sa AHIHHTE). ±onycrnxo e
cpe( rax (a ca ôn:n n CAKCHTE. B xo(a na noennnre (encrnna crana:a n nrpnara
noana na pnxckn :ernonn no 3ana(noro ¬epnoxopcko kpanôpexne. Hpn noxo(a
na M. T. Hyky: npes 72 r. np. Xp. cpe( nokopennre rpa(one ôn:n Ka:arnc, Toxn n
Hcrpna |Eutrop., VI, 10|. Taka sa nprn nrr pnxckn kpak crrnn: n sexnre na
CAKCHTE.
Brsxoxno e yuacrne na CAKCHTE n n crônrnara or 62 r. np. Xp., noc:e(na:n
noxo(a na I. A. Xnôpn(a (o Hcrpna (nx. naparpa]a sa AHIHHTE). Torana n anrn-
pnxckara koa:nnna, pasrpoxn:a nonckara na I. A. Xnôpn(a kpan Hcrpna, yuacrna:n
AHIHH, ôacrapnn n cknrn.
Krx 48 r. np. Xp. ce ornaca nokopananero na rprnknre rpa(one no 3ana(noro
¬epnoxopcko kpanôpexne or (aknnckna nap Bypeôncra |Ist. Român., I, 611–612|.
Moxe (a ce npnexe, ue rorana n n:a(ere:ar na CAKCHTE e rpaôna:o (a npnsnae
nrpxonencrnoro na Bypeôncra.
Hsr:ex(a, krx 40 r. np. Xp. n:a(ere:cknar npecro: na CAKCHTE neue e ôn:
saer or ±AHHKC. Oko:o 29 r. np. Xp. ±AHHKC n:asr: n kon]:nkr crc cnoa nrosa-
na(en crce( POHEC, rerckn n:a(ere: n sexnre xex(y oko:nocrnre na no-krcnna ±y-
pocropyx (es. O:rnna) n ycrnero na Arpnc (×nrpa). Hoc:e(nnar ôn: pnxckn crns-
nnk n okasa: penanana no(kpena na M. H. Kpac n cpaxennara c ôacrapnnre kpan
±ynan (nx. no-rope). Ouenn(no ±annkc e cno(e:a: anrnpnxckn nacrpoenna n xoxe
ôn rona e ôn:a npnunnara sa cô:rcrka xy crc crce(nna n:a(ere: POHEC. Hoanara na
M. H. Kpac n sexnre na ±AHHKC karo crnsnnk na POHEC penn:a cr(ôara na napa
na CAKCHTE. He e acno (a:n c:e( cxrprra na ±AHHKC n:acrra na( CAKCHTE e
ôn:a noera or neronna ôpar, konro ce pa(na: na ô:arock:onno ornonenne or crpana
na M. H. Kpac. Or paskasa na ±non Kacnn ce nnx(a, ue pnxckara noncka ce norpnxn-
:a (a norynn ncnukn ornnna na crnpornna n sexnre na CAKCHTE.
Hpes nepno(a c:e( 28 r. np. Xp. (o 46 r. c:. Xp., nsr:ex(a, pnxckara n:acr n
Ma:ka Cknrna e ôn:a ynpaxnanana ne npako, a upes rpaknncknre (o(pnckn) nape n
Bnsa, konro ôn:n crnsnnnn na Pnx. B orpasrka xex(y 28 r. np. Xp. (noxo(a na Mapk
H. Kpac) n 14–15 r. c:. Xp. (yupe(ananero na nponnnnna Mnsna) ocnonnara uacr or
CAKCHTE sae(no crc crce(nnre anr:n ce npexnrp:n:n ornr( ±ynan. He xoxe (a ce
onpe(e:n (a:n re ca ce sa(rpxa:n n sexnre na raxonnnre rern n (n. Mynrenna n no
(o:noro reuenne na Ceper, Hpyr n ±necrrp (nx. sa akcnakn).
B naua:oro na II n. resn pannnnnn oô:acrn ôn:n n oôcera na konrpo:a, ynpax-
nanan or ynpannre:nre na nponnnnna Mnsna. Crnenpexenno or nsrok ce sacn:na:
npnrokrr na noxa(cko capxarcko nace:enne. Bepoarno resn oôcroare:crna ca npnny-
(n:n CAKCH n anr:n sae(no c (pyrn npac:anann – ôexannn or nxno(ynancknre
sexn, (a ce npn(nnxar na cenep no nopeunara na Tnpa (±necrrp) n Hopara (Hpyr) n
rrpcene na no-cnrypnn sace:nna. C:e( rona no 3ana(en Byr n ropnnre npnronn na
Bnc:a CAKCHTE c:es:n n pannnnnara uacr na (n. Ho:na n (ocrnrna:n Ba:rnnckoro
kpanôpexne (nx. no-(o:y naparpa]a sa repxancknre cakcn).
37
B rrpcene na no-xek k:nxar re ce npn(nnxn:n na sana( n (ocrnrna:n nx-
nara uacr na n-n Rr:an(na, kr(ero ce ycranonn:n. 3ace:nanero n resn sexn xex-
(y Cenepno n Ba:rnncko xope ((n. B:esnnr-Xo:nann) e crana:o nan-krcno n cpe-
(ara na I n. Taka CAKCHTE nona(na:n n onncannero na Iepxanna n Capxarna or
K:an(nn Hro:exen. B:nsocrra (o xopero nepoarno e ôn:a rrpcena karo nonrope-
nne na oôcranonkara n npnpo(nara cpe(a n nxnara nx npapo(nna. ±okaro rax
xopero ôn:o oôceôeno or rprnknre ko:onncrn, n nonnre cn sace:nna CAKCHTE
n anr:nre nxa:n nrsxoxnocr (a ce saexar n c xopexo(crno. Texnnre naôesn no
xope sanouna:n npes III n. n ce sacn:n:n npes IV–VI n. Oôekr na nana(ennara nx
ôn:n kpanôpexnara na Ia:na n Bpnranna n ycrnero na Penn. Ho-npnn:ekare:nnar
xek k:nxar na Bpnranna n orc:aônanero na pnxckara n:acr rax npes IV–V n.,
nsr:ex(a, ca ôn:n oôcroare:crnara, konro (one:n (o nropo snaunre:no npece:e-
nne na CAKCHTE. Ho-ro:axara uacr or anr:nre n uacr (nepoarno ne ocnonnara)
or cakcnre nanycna:n Rr:an(na n na nako:ko nr:nn ce nacrann:n n Bpnranna
npes nepno(a xex(y cpe(ara na IV n cpe(ara na V n. B rona npece:enne ce nk:n-
un:n n uacrn or (pyrn crce(nn n:exena – nrn, napnn, ne:rn. Honnre sace:nnnn na
ocrpona :nknn(npa:n ocrarrnnre or pnxckoro nxnepcko npncrcrnne n na:oxn:n
n:acrra cn na( xecrnoro ke:rcko nace:enne.
3aôe:exnre:na e ycronunnocrra na nprskara xex(y (nere n:exena – anr:n n
CAKCH. Te npecnuar sae(no ne:na konrnnenr – or nronsrounna xy rrr: (o cpeny-
no:oxnna ceneposana(en kpan. Hancakr(e re nrscranonana:n nrpnonaua:noro cr-
ce(crno or npnnonrnnckara npapo(nna. Tax anr:nre ca cenepnn crce(n na cakcnre.
Crnoro pasno:oxenne ce sanasna n Rr:an(na, a c:e( rona n n Bpnranna.
Han-c:oxen karo npoô:exarnka e nrnpocrr sa ernnueckara npoxana – repxa-
nnsnpanero na rona npac:anancko n:exe. B nacroanoro nsc:e(nane ron ce nonrapa
no cxo(en naunn sa pe(nna repxanckn n:exena. Tona oôyc:onn n neoôxo(nxocrra or
xo(e:npanero na nsanxoornonennara npac:anann – repxann npes I–V n. Tosn npe(-
napnre:en xo(e: xoxe (a ôr(e „nponepen“ n upes cr(ôara na cakcnre. B xpono:orn-
uen pe( naua:en xoxenr na rona nsanxo(encrnne e nrpnara cpena na npece:nannre
ce CAKCH n anr:n c repxanckoro nace:enne. Tona rpaôna (a e crana:o npn nan:nsa-
nero nx n pannnnnara sona xex(y Cenepnnre Kapnarn n Ba:rnncko xope.
C npn(nnxnanero na sana( n xex(ypeunero O(ep – E:ôa repxanckoro oôkpr-
xenne e crana:o no-n:rrno. Brsxoxno e one n xex(nnnnre yca(anna (o ycranonana-
nero cn n Rr:an(na (B:esnnr-Xo:nann) cakcnre (a ca npnoônn:n or(e:nn repxan-
ckn po(one n xa:kn n:exena. Tosn nponec rpaôna (a ce e sacn:n: c:e( rpannoro
sace:nane n Rr:an(na. C paspacrnanero na n:exennara oônnocr na cakcnre upes
nk:nunane na or(e:nn oônnnn n xa:kn n:exena or xecrnoro repxancko nace:enne
ce crnra (o nparon xoxenr n ernnueckoro crornonenne. Hpac:ananckoro a(po crana
xa:nnncrno n ce nsnrpnna esnkona n ky:rypno-ônrona acnxn:anna. Br(enn npoyu-
nanna nrpxy pannocakconckoro oônecrno n cpannnre:en n:an c npac:ananckara n
pannoc:ananckara ky:rypa nepoarno ne xorar (a nokaxar kakno or npac:ananckoro
nac:e(crno (ocnen nxero) e crxpaneno y ôpnrancknre n konrnnenra:nnre cakcn.
Hpe(napnre:no xoxe (a ce npe(no:oxn, ue nparonnar xoxenr na esnkono-
38
ky:rypnara npoxana rpaôna (a ce rrpcn na rpannnara xex(y II n III n. Hpes III–V
n. cakcnre, konro ocranar na konrnnenra, n resn, konro ce npece:nar n Bpnranna,
neue ca ôn:n repxanoesnunn.
II-3-3. AKCHAKH
Krx nrpnnre nekone or nonara epa ce ornacar nsnecrnara n nsnopnre sa crnec-
rnynanero na p. AKCHAK n na e(nonxenno n:exe n Ceneposana(noro ¬epnoxopne.
Karo nan-panno cne(enne xoxe (a ôr(e npnero croônenoro or H:nnnn Crapn n onn-
cannero na ôpera xex(y ycrnero na Hcrrp n Bopncren (±nenrp): „Hoc:e (c:e( peka
Tnpa – U. B.) c:e(nar akcnaknre (Axiacae), napeuenn raka no pekara, ornr( rax kpo-
ônsnre, peka Po(e, sa:nnrr Carapnn, npncrannnero Op(ecoc n na 120 xn:. kpaukn or
Tnpa pekara Bopncren...“ |Plin. N. h., IV, 12, 82; Izvoare, I, 404–405|. Or rosn orkrc
crana acno, ue ne(nara c:e( p. Tnpa (±necrrp), nsrouno or nea, c:e(nar p. Akcnak n
n:exero akcnakn, xnneeno n nopeunero .
Hsnecrnero na Hoxnonnn Me:a, crno or I n. c:. Xp.: „B ô:nsocr ((o Xnnannc
– U. B.) c:nsa Acnak (Asiaces), npornuankn xex(y ka:nnn(n n acnakn (Asiacasque).
Hoc:e(nnre rn pas(e:a or ncrpnknre Tnpa, koaro nsnnpa...“ |Pomp. Mela De chor., II,
1, 7; Izvoare, I, 386–387|. Onncannero nokasna, ue p. Acnak ce naxnpa xex(y Tnpa n
Xnnannc (Rxen Byr). H:exero acnakn xnnee no :enna ôpar na Tnpa, r. e. na nsrok or
nea, a ncrpnknre (sa rax nx. c:e(n. uacrn) – no (ecnna.
V Apnan (II n.) naxnpaxe c:e(nna rekcr n onncannero na uepnoxopckoro kpan-
ôpexne: „Orrax c:e(na npncranrr na ncnaknre (’Éóéáêúí ëéìÞí). ±o nero ca ner-
(ecer cra(nn. A orryk (o ycrnero na Hcrrp, napeueno Hcn:on, ca xn:a(a n (necra
cra(nn. B cpe(ara e ôesnxenno nycrnnno xacro“ |Arr., 20, 3; Izvoare, I, 588–
589|. Tyk anno crana (yxa sa n:exero akcnakn. Hono oôcroare:crno e na:nunero
na npncrannne n sexara na rona n:exe, nepoarno n ycrnero na p. Akcnak.
K:an(nn Hro:exen (II n.): „... c:e( ycrnero na peka Bopncren, koero nxa, kakro
ce kasa, rpa(ycnre 57º30´ – 48º30´, (c:e(na) ycrnero na peka Akcnak (’ÁîéÜêïõ
ðïôáìïý) – 57º – 49º, rpa( 4ncka, ycrnero na peka Tnpa“ |Ptol., III, 10, 8; Izvoare, I,
554–555|. Peka Akcnak e nocouena one ne(nrx: „Hoc:e xex(y peknre, konro ce
naxnpar no-(o:y or Bopncren, or e(na crpana pekara Tnpa ... or (pyra crpana pekara
Akcnak (’ÁîéÜêçò ðïôáìoò) reue n ra npes Capxarna...“ |Ptol., III, 5, 6; Izvoare, I,
538–539|. Ho-(o:y e nocoueno, ue Tnpa pas(e:a ±akna n Capxarna |Hak rax|. Tona
yrounenne nsacnana no:oxennero na p. Akcnak – n Capxarna, nsrouno or Tnpa.
Hpn cpannenne na npnne(ennre orkrcn ce nnx(a, ue H:nnnn Crapn n K:. Hro-
:exen nocranar p. Akcnak xex(y Tnpa n Bopncren, a Hoxnonnn Me:a onpe(e:a
xecrono:oxennero xex(y Tnpa n Xnnannc. ×nno nrpnnre (naxa anropn npnexar
ycrnero na Xnnannc karo e(no na:o c ycrnero na Bopncren n rona e npnunnara re (a
nponycnar Xnnannc. Peka Akcnak e orrx(ecrnanana c p. Tn:nry:.
Peka Akcnak e orôe:asana n na kaprn or XVI–XVII n. Taka y A. Opre:nyc
„Kapra na ¬epno xope“ (1590) (o ycrnero na Tnpa e nanecena peka, n:nnana ce n
xopero c nxe Axiaces |Baxon, B. Ar:ac, kapra 15|.
39
Ho ornonenne na nxero na pekara n n:exero rpaôna (a ce npnexe sa npa-
nn:na ]opxara y H:nnnn Crapn (Axiacae) n K:. Hro:exen (’ÁîéÜêïò) – peka
Akcnak, n:exe akcnakn. 4opxnre y Apnan n Hoxnonnn Me:a ca nerounn.
Hoanara na rona peuno n n:exenno nxe npes I n. c:. Xp. xoxe (a ce nocrann nrn
nprska c nsce:nanero na AKCH or (o:nnara na Akcnona n ±oôpy(xa npn pnxckoro
sanoenanne. Tona oôacnenne ôn ôn:o necrcroare:no, ako ce orkpne cne(enne ornpe-
(n 29 r. np. Xp., cr(rpxano nxero na akcnaknre n na p. Akcnak. Torana xoxe (a ce
ronopn sa or(e:no n:exe akcnakn, nesanncnxo or rernre no Akcnona n ±oôpy(xa.
B no:sa na npe(no:oxennero, ue akcnaknre ca nsce:nnnn or Akcnona, e n oô-
croare:crnoro, ue rexnn crce(n orkrx nsrok, no (pyrna ôpar na Tnpa, ca ncrpnknre
(r. e. ncrpannre). B ±oôpy(xa ncrpannre ca ôn:n crce(n orkrx cenep na CAKCHTE
(AKCHTE), a KPOBH3HTE – orkrx nr (sa KPOBH3HTE nx. c:e(n. uacrn). 3anasna-
nero na rona crce(crno n oko:o ycrnero na Tnpa nokasna, ue npece:nanero na cenep
e ôn:o ocrnecrneno crnxecrno npn pnxckoro sanoenanne. Torana uacr or AKCHTE,
ncrpannre n kpoônsnre npecek:n ±ynan (Hcrrp) n nsôpa:n sa nonn xecroxnne:nna
sexnre npn ycrnero na Tnpa.
H:exennoro nxe AKSIAKI e nponsno(no or AKSI, kakro ca ce napnua:n xnre-
:nre na p. Akcnona. Krx ocnonara AKSI e (oôanena nacrankara -AKI. Crnoro nxe e
no:yun:a n pekara (Akcnak) n nonnre xecroxnne:nna. ×nno AKCH e crnecrnyna:o
pe(ox crc CAKCH karo nasnanne na rernre, oônranann (o:nnara na Akcnona. Akcn
e naua:nara, nan-crapara ]opxa na n:exenno nxe, koaro ce nokpnna c kopena AKSI
na peunoro nxe (Akcnona). ±pyrnre ]opxn c npe(crankn n nacrankn ca nponsno(nn,
no-krcnn.
II-3-4. CAKCH (repuancxn)
Hanyckanero or CAKCHTE na po(nnre nx xecra n npexnrp:anero npes ±ynan
osnauana:o necnrypnocr n ôopôa sa nonn noce:nna, konro rpaôna:o (a ôr(ar no:y-
uenn n:n ornern crc cn:a or (pyrn n:exena. C:e(nre na cakcnre-npece:nnnn xorar
(a ce norrpcar nan-nanpe( n e(nn or(a:euen cenepen panon na konrnnenra. Tax K:an-
(nn Hro:exen nocrana n:exero cakcn |Ptol., 2, 11, 7; 31|. Cne(ennero orpasana oô-
cranonka sa npexero nan-krcno (o cpe(ara na II n. Cnope( rona onncanne na cenepnn-
re kpanxopckn oô:acrn xanknre oônrana:n repnropnara (okrx EHBA, noc:e (okrx
recnnnara no Knxôpnnckn Xepconec (n-n Rr:an(, (n. ±anna) c:e(na:n cakcnre. 3a(
rax no p. Xa:ycoc (okrx p. Cyeôoc oônrana:n ]apo(nnnre. Ho-nararrk K:. Hro:e-
xen cnoxenana, ue cakcnre nace:ana:n n rpn ocrpona ô:nso (o ycrnero na E:ôa.
Tasn n:exenna repnropna na cakcnre ce nocrana or nsc:e(onare:nre n oô:acr-
ra B:esnnr-Xo:nann. Hsrounara rpannna e cnopna nopa(n neonpe(e:enocrra na p.
Xa:ycoc, orrx(ecrnanana c Tpane, Bapnon n c (pyrn pekn. Oôcroare:crnoro, ue cak-
cnre ne ca cnoxenarn or Tannr, kapa uacr or nsc:e(onare:nre (a ocnopnar (ocronep-
nocrra na (annnre y K:. Hro:exen. Te npnexar sa nrpno cnrypno nsnecrne croône-
noro or Enrponnn |Die Germ., II, 17|. To ce ornaca sa 285–286 r. B nero ce kasna, ue
]panknre (Iranci) n cakconnre (Saxones), konro npane:n xopero necnrypno, ôn:n
40
sa:onenn or pnx:annre |Eutrop., 9, 21|. Tesn nnparckn nana(enna ôn:n nacouenn
krx nxnoro n nsrounoro kpanôpexne na Bpnranna n cenepnna ôpar na Ia:na. 3a 286
r. ce croônana, ue (pyxnnn or cakcn n ]pankn no(kpena:n n Bpnranna Kapansnn,
nponrsr:acen sa nxneparop. ±nok:ennan (286–305) ycna: (a orpannun nnparcrnoro
na ]panknre |Pan. Lat., 11, 7, 2|.
Or cpe(ara na IV n. nana(ennara na cakcn (crnxecrno c ]pankn) sauecrn:n n
ycrnero na Penn n no kpanôpexnero na Bpnranna n Ia:na |Oros., 7, 32, 10|. ¬acr or
rax ôn:n nacranenn karo :ern, ]e(eparn n renrn:n n Cenepna Ia:na |Die Germ., II,
443–445|. Hxneparop Ba:enrnnnan (364–375) noôe(n: cakcnre n re ca onncann no
rona npexe no c:e(nna naunn: „e(nn napo(, konro xnnee na ôpera na okeana n n npn-
:exannre ô:ara n crc cnoara xpaôpocr n nrprannna ncana crpax“ |Oros., 7, 32, 10|.
Crce(n na cakcnre ôn:n anr:nre. Ipannnara nepoarno e xnnana:a no Eider n Danischen
Wohld n B:esnnr-Xo:nann. Mex(y 365 n 450 r., nsr:ex(a, na nako:ko nr:nn ôn:o
nsnrpneno npece:nanero n Bpnranna na uacr or cakcnre sae(no c anr:nre n uacrn or
(pyrn n:exena.
Ocrana:nre na konrnnenra cakcn npes 531 r. n crns c ]panknre san:a(e:n Ce-
nepna Tnpnnrna (xex(y E:ôa n Bo(e). Hacrann:nre ce rax cakcn n xecrnnre rnpnn-
rn ckopo nona(na:n no( n:acrra na ]panknre, cpeny konro neycnenno nrcrana:n
(555 r.). B n:exennna crns na cakcnre n:es:n n:exenara xankn, xepyckn, anrpnna-
pnn, pey(nrnn n annonn, unnro sexn ôn:n npncre(nnenn (o VI n.
3a naunna na pasnnpanane na nrpnonaua:nara n:exenna repnropna (n B:es-
nnr-Xo:nann) n crs(ananero na no-ro:axa n:exenna oônnocr n nayunara :nreparypa
ce no((rpxar (ne resn. Cnope( nrpnara rona e crana:o crc cn:ara na oprxnero, a
cnope( nropara nocrenenno nrsnnkna: ]e(eparnnen crns na crce(nn n:exena, kon-
ro npne:n karo oôn ernonnx nxero na cakcnre |Die Germ., II, 446–447|.
Hrpnara resa nxa sa (ono( n conna:noro (e:enne cpe( crapnre cakcn. B nsnopn-
re ce nasonanar nako:ko kareropnn xnre:n – ô:aropo(nnnn,cnoôo(nn, :nrn, cepnn.
±pyrn (annn xorar (a ôr(ar onenenn karo ocnonanna sa orcroananero na nro-
para resa. Tona e oôcroare:crnoro, ue cakcnre ne ca nxa:n e(nncrnen kpa:, a n:acrnn-
nn (satrapae) n or(e:nnre oô:acrn (Gauen). Crnecrnyna:o oôno crôpanne, koero
ôn:o cnnknano ne(nrx ro(nnno na p. Besep n xecrnocr, napnuana Marklo. Tax ce
crônpa:n ncnukn carpann or oô:acrnre n no 12 nsôpannnn sa ncaka kareropna
xnre:n na or(e:nnre oô:acrn. Te ce sannxana:n crc sakonnre, pasr:ex(a:n nan-
naxnnre cr(eônn (e:a n penana:n nrnpocnre na xnpa n nonnara. Cnope( Be(a
B:arouecrnnn crapnre cakcn naxa:n e(nncrnen kpa:, a noneue carpann, ynpan:a-
nann n:exenara. Hpn nonna upes xpeônn ôn: nsônpan e(nn n (okaro rpae:a non-
nara, ncnukn xy ce no(unnana:n. C:e( ycranonananero na xnp carpannre crana:n
ornono pannn |Beda. Hist. Eccl., 1, 12].
Hpnnex(ax ryk resn nan-oônn (annn sa oônecrnenoro ycrponcrno na pannnre
cakcn n c or:e( (a ôr(e oueprana e(na or nacoknre na ôr(enn npoyunanna sa npons-
xo(a na rasn repxancka n:exenna oônnocr. Tona e cpannnre:no nsc:e(nane na npac-
:ananckoro, pannoc:ananckoro n pannorepxanckoro (n c:yuaa cakconcko) oônecrno
41
orkrx nncrnrynnn, oônuanno npano, noenna oprannsanna, ce:nnnn n cexennn
crpykrypn n r. n. Karo nar:e(en npnxep xoxe (a noc:yxn e(na onenka sa nakon
npn:nkn xex(y e:exenrnre na (exokpanna n :nnca na e(nnon:acrne y cakcnre c
no(oônn ueprn npn npac:anannre ((annnre y Hpokonnn Kecapnnckn, Manpnknn
n Teo]n:akr Cnxokara). V cakcnre cronancrnara ôn:n no(enn n nn(nnn(ya:nn n
ro:exn cexencrna. Hpn nxnnre c:anann sa(pyrara ce sanasna (o nan-nono npexe.
Apxeo:ornuecknre npoyunanna sa crapocakconckna norpeôa:en oôpe( no-
kasnar, ue npeoô:a(ana rpynonsrapanero n rpoôonere ca ypnonn, axnn n no( ka-
xennn nokpnrna |Die Germ., II, 446|. Or IV n. ce noananar n rpoôone c rpynono:a-
rane n opnenranna nr–cenep. Tpynonsrapanero ce sanasna (o npexero na Kap:
Be:nkn, koraro e saôpaneno crc sakon. Tosn oôpe( crnna(a c norpeôa:nnre oôn-
uan npn npac:anann n c:anann-esnunnnn.
Ho ornonenne na ernonnxa cakcn crnecrneno oôcroare:crno e ]akrrr, ue or
r:e(na rouka na repxanncrnkara nxero ocrana c neacna ernxo:orna – :nncna npnex-
:nno oôacnenne nrpxy craporepxancka esnkona ocnona |Die Germ., II, 17|. B npe(a-
nnero cnope( paskasa na Bn(yknn( Kopnenckn ro e nsne(eno or nasnannero sax – krc
e(no:esnnen xeu |Viduk., I, 7|.
Pasônpa ce, nrnpocrr sa nponsxo(a na cakcnre ne xoxe (a ôr(e pasr:e(an n
na:ocr ôes nnnxare:no nr:ex(ane n nsnoponna xarepna:, nasen n:exennoro npe(a-
nne. Xponnkara na Bn(yknn( Kopnenckn µc:uu: ua carcumc e crcranena n nako:ko
pe(aknnn npes nepno(a 958–973 r. Anroprr e ôn: xonax n xanacrnpa Hona Kopnea
|Viduk., 26–30|. Ta cr(rpxa uacr or ycrnoro n:exenno npe(anne sa nponsxo(a na
cakcnre n pannara nx ncropna.
„H npe(n ncnuko as, pasônpa ce, ne paskaxa nexnoro sa nponsxo(a n no:oxe-
nnero na napo(a, c:e(nankn n rasn uacr caxo xr:nara, rrn karo nopa(n nsnrnpe(nara
or(a:euenocr na crônrnara, nourn nsuesna na:ara nx (ocronepnocr. Hpn rona cr-
necrnynar pas:nunn xnenna: crr:acno e(nn, cakcnre no(ar cnoero naua:o or (arua-
nnre n nopxannre (de Danis Northmannisque), a crr:acno crx(ennero na (pyrn, kak-
ro crx uyna: n x:a(ocrra cn or e(nn uonek, ronopen sa rona, or rrpnnre (de Graecis),
n:n kakro ronopar no(oônn (rr:kynare:n), cakcnre ncrnnocr ca ocrarrk or xake(on-
ckara noncka, koaro, c:e(nankn A:ekcan(rp Be:nkn, nc:e(crnne na nnesannara cxrpr
na noc:e(nna, ce nprcna:a no ne:na cnar. Bnpouex naxa crxnenne, ue (cakcnre)
ca ôn:n (penen n ô:aropo(en napo(, sa rax ce ronopn n peura na Arpnna npe(
n(enre c (yxnre na Hocn] n ce yrnrpx(ana n nspeuenoro or noera Hykan“ |Viduk.,
I, 2, p. 66, 126].
B paskasa na Bn(yknn( Kopnenckn ne orôe:exa nrpnna crnecrnen xoxenr:
na:nunero cpe( neronnre crôece(nnnn na (ne xnenna sa nponsxo(a na cakcnre.
Hrpnara resa xoxe (a ôr(e napeuena yc:onno „cenepna“, a nropara – „nxna“.
Tona e(nonpexenno ônrynane na (nere resn xoxe (a ôr(e oneneno karo rouno
orpaxenne na naunna, no konro e crana:o ]opxnpanero na repxancknre cakcn. A
nxenno or c:nnanero na (ne ernnueckn crcrankn – npac:ananckn npece:nnnn or
±o:en ±ynan (rerckoro n:exe cakcn) n repxancko nace:enne or ±anna n Ckan(n-
nanna. Hrpnara crcranka, nrpnnar kopen e orôe:asan c (ne xapakrepncrnkn:
42
1. Hspasrr „or rrpnnre“ e oôacnnx, koraro nxaxe npe(nn( rprnknre ko:o-
nnn Toxn, Ka:arnc n Hcrpna, ocnonann n n:exennnre repnropnn na cakcnre n
crce(nnre anr:n n ncrpann. Ennso(rr crc saronopnnka, ronopen rprnkn esnk, n
oôca(enara cro:nna na ±annkc ce nnncna :ornuno n oôcranonkara na rero-rprn-
koro crxnre:crno. Hanr:no ecrecrneno crce(crnoro n oônynanero c rrpnnre-
ko:onncrn or resn npncrannnnn rpa(one, npo(r:xn:o oko:o necr cro:erna, ca
ocrana:n n naxerra karo nan-xapakrepnna ôe:er sa nsnaua:nara sexa.
2. ±pyrara xapakrepncrnka, one:a:a n npe(annero noneue or (ener neka, e yuac-
rnero na cakcn n xake(onckara noncka, npe(nox(ana or A:ekcan(rp Be:nkn. Tosn
xoxenr crno xoxe (a ôr(e npner sa (ocronepen. Tyk rpaôna (a ce oôrpnex krx
crônrnara or 341–339 r. npn (ynanckara (e:ra c yuacrnann crpann „napa na ncrpann-
re“, cknrckna nap Areac, xake(onckna n:a(ere: 4n:nn II n rerckna nap Kore:ac (nx.
ryk II-9-2). Hoc:e(nnar krx 339 r. np. Xp. crana: crnsnnk na 4n:nn II n xy (a: sa
crnpyra (rnepa cn Me(a. Brsxoxno e Kore:ac (a e ôn: n:a(ere: na anr:nre, unnro
sexn anno ca ôn:n sacrpanenn or cknrckna nap. Hoxo(rr na 4n:nn II ornr( ±ynan
cpeny nap Areac xoxe (a ôr(e npenenen n n :ornkara na enenrya:nn crnsnn orno-
nenna c xecrnnre rerckn n:exena – cakcn, anr:n, ncrpann. Torana xake(onckara non-
cka npekocn:a rexnnre sexn, sa (a ce cpaxana c Areac. Tpn ro(nnn no-krcno, c:e(
cxrprra na 4n:nn II npes 336 r. np. Xp., xake(oncknar npecro: ôn: saer or cnna xy
A:ekcan(rp III Be:nkn. Ton crno ce noann: n ô:nsocr (o sexnre na cakcnre – npn
noxo(a cpeny rpnôa:nre n ornr((ynancknre rern. Vuacrnero na rpakn or pas:nunn
n:exena nrn nonckara xy e sacnn(ere:crnano xnorokparno n nsnopnre. Hornuno e
cpe( rax (a e nxa:o n rern-cakcn. C ocnonanne xoxe (a ce kaxe, ue nan-xapakrepnnar
xoxenr sa cr(ôara na rosn panon e xake(onckoro npncrcrnne. B npe(annero na rep-
xancknre cakcn :nncna xoxenrrr c nsce:nanero or npapo(nnara n nopo(n:ara ro npn-
unna – pnxckoro sanoenanne.
3a nxnna „rprnkn“ nponsxo( na cakcnre crana (yxa na one e(no xacro n no-
necrnonannero na Bn(yknn( Kopnenckn. Tax ca onncann ky:ronn oôpe(n na cakcnre
npe(n cpaxenne n ca nocouenn rexnn ôoxecrna.
„Koraro nacrrnn:o yrpo, re nocrann:n (o nsrounara npara ope:, ns(nrna:n
o:rap na noôe(ara n crr:acno cyenepnnre oônuan na cnonre npe(nn, kakro e npnero
y rax, sanouna:n (a okasnar nouecr na cnoara cnernna, no nxe (rasn cnernna – o. np.)
ôn:a Mapc, no nn(a cn na ko:ona (ra – o. np.) npn:nua:a na Xepky:ec, no xecrono:o-
xenne rona ôn: ôor na C:rnnero, kororo rrpnnre napnuar Ano:on. Or rona nsr:ex(a
npan(ono(oôno xnennero na resn, konro cxarar, ue cakcnre no(ar naua:oro cn or
rrpnnre, rrn karo Xepxan n:n Xepxec na rprnkn osnauana Mapc“ |Viduk., I, 12].
Hpn npe(crananero na resn esnueckn oônuan n ôoxecrna :nun, ue nosnannara
na anropa sa rprnkara n pnxckara xnro:orna n pe:nrna ne ca rounn. Bce nak crnec-
rnenoro, koero xoxe (a ce nsn:eue or rosn paskas, e na:nunero na ky:rone krx: 1)
ôora na nonnara (Mapc); 2) ôora na C:rnnero, o:nnernopanan or Ano:on; 3) enenry-
a:no krx Xepxec n Xepky:ec. Tesn ky:rone ca nan-xapakrepnara crcranka na rpaknn-
ckna nanreon. Cnope( Xepo(or nan-nounrannre ôoxecrna y rpaknre ôn:n Apec, ±n-
43
onnc n Aprexn(a |Hdt., V, 7|. Ocnen rona ron cnoxenana, ue ocoôeno rauen cpe(
rpaknncknre nape ôn: Xepxec. 3a ky:ra krx Ano:on (r. e. krx C:rnnero) e nocouena
nprskara crc cnern:nnero na o-n ±e:oc |Hdt., V, 33|. Tyk ônx orôe:asa: e(no :nôo-
nnrno oôcroare:crno – ocoôenoro xacro na ky:ra krx Ano:on n Ka:arnc, r. e. n sexn-
re na CAKCHTE. Ipa(rr ôn: ocnonan or xnre:n na Xepak:ea Honrnncka c:e( (onnr-
nane (o opaky:a na Ano:ononoro cnern:nne n ±e:]n. Tona cne(enne na Hcen(oc-
knxnoc nepoarno e nouepnano or ±exerpnn, po(en n Ka:arnc |Ps. Scymn., 761–763].
Pasônpa ce, rpaôna (a ce nxa npe(nn(, ue y cpe(nonekonnnre xponncrn npn
npe(crananero na esnuecknre ôoxecrna na „nonnre“ napo(n c napnapckn nponsxo( ce
rrpcar crornercrnna n rprko-pnxckna nanreon. Tona orronapa n na noxnara sa apxa-
nsnpane na naua:oro na resn napo(n n nsnex(anero xy or crap n ô:aropo(en kopen –
oônknoneno or Tpoa n Pnx.
Ho y Bn(yknn( Kopnenckn onncannero cr(rpxa noneue oôcroare:crnenocr n
karo ue :n ns:nsa or nosnarnre cxexn. Ton caxnar onenana uyroro or cnonre nn]op-
xaropn sa oônuanre na npe(nnre karo one e(no (okasare:crno n no:sa na „nxnara“
resa sa nponsxo(a na cakcnre.
Ho ornonenne na n:exennara crpykrypa Bn(yknn( Kopnenckn orôe:asna c:e(-
noro: „... ocrana:ara uacr or noôe(enna napo( ôn:a sacranena (a n:ana (anrk, sarona
n (o (en (nenen napo(rr na cakcnre ce (e:n no nponsxo( n npano na rpn nn(a. Kna-
xecrnoro na ne:na napo( ce ynpan:ana caxo or rpnxa knase, konro pasno:arar c n:acr-
ra (a cnnknar nonckara. 3a onpe(e:en cpok n resn napo(n, kakro nn e nsnecrno, n
sanncnxocr or cnoero xecrono:oxenne n nasnanne ce oôosnauanar karo nsrounn na-
po(n, anrapnn n necr]a:n“ (in orientalis scilicet populos, Angarios atque WestIales)
|Viduk., I, 14; 135–136].
Tpnre napo(a ce orrx(ecrnanar n nsc:e(nannara, kakro c:e(na: 1) nsrounn na-
po(n – pannosnauno na ocr]a:n; 2) anrapnn crc snauenne cpe(nn, no cpe(ara, or aam.
ango, angor ‘crecnenn’; 3) necr]a:n – sana(nn napo(n. Ho ornonenne na anrapnnre
xoxe (a ôr(e norrpcena n (pyra ernxo:orna (npac:anancka) nrn nprska c nponsxo(a
na n:exero anrpnnapnn, nk:nueno n cakconckara n:exenna oônnocr (nx. II-10-9).
H:exennoro nasnanne na cakcnre e sanaseno n nxenara na (nere repxanckn
oô:acrn ±o:na Cakconna (cnrpsana c nrpnonaua:nara n:exenna repnropna n B:es-
nnr-Xo:nann) n Iopna Cakconna, napeuena raka nopa(n n:acrra na cakconcknre
xepnosn nrpxy rosn (a: or Tnpnnrna n Mancen. 3ace:nanero na cakcn n Bpnra-
nna crana n oôocoôenn panonn, unnro nasnanna ca crxpanenn n pannnre nsnopn –
Litus Saxonicum (nronsrounoro kpanôpexne), Essex, Wessex, Sussex.
II-4-1. ABBA, ABBOKEHCHH, ABBAKH
K:an(nn Hro:exen nocouna cpe( n:exenara na ±akna n AHBOKEHCHHTE:
„Oônranar ±akna n nan-cenepnara uacr, ako sanounex or sana( ... crno raka no-(o:y
or rax ône]n, ôypn(anencnn n korencnn n no-(o:y or rax a:ôokencnn (’ÁëâïêÞíóé-
ïé), nory:arencnn n cencnn...“ |Ptol., III, 8, 3; Izvoare, I, 542–543|. A:ekcan(pnnc-
knar reorpa] npe(crana n:exenara n onpe(e:en pe( – re ca no rpn n pe(nna n pe(n-
44
nnre ce nocounar or cenep na nr, a n:exenara n „rponknre“ – or sana( na nsrok.
Taka AHBOKEHCHHTE nona(ar n npe(noc:e(nara pe(nna or ±akna. Hoc:e(na-
ra, nan-nxnara, e kpan ±ynan. Ako nory:arencnnre ce cnrpxar c nopeunero na
A:yra (O:r) (nx. ryk II-7-3), a cencnnre c (n. p. Caôap n Mynrenna, ro sa
AHBOKEHCHHTE e :ornuno (a ce npnexe, ue ca n sana(nara uacr na O:renna.
Takona xecroonpe(e:ane ce crr:acyna c (annnre sa kpenocr Tpanca:ôa na
nxnna (ynanckn ôpar, n orceukara or peunoro reuenne, npn:exana krx O:renna.
Hornuno e (a ce npe(no:oxn crnecrnynanero na cpenyno:oxno ce:nne – A:ôa
– na :enna ôpar n Tpaanona ±akna. B cnncrka na c:yxeônnre panrone c:e( rornre,
no(unnenn na (ykca na Kpanôpexna ±akna, e nocouen e(nn noxonen orpa( n
Tpanca:ôa (Transalba) |Not. Dign., XLII, p. 95; HHBH, I, 248|. Kpenocrra ne e
:oka:nsnpana n xoxe (a ôr(e rrpcena n (ynanckna yuacrrk xex(y Tnxok n Hckrp.
Cxarax, ue xecrono:oxennero na kpenocrra Tpanca:ôa rpaôna (a ce cnrpxe c
(n. c. Haôen, ô:nso (o (ynanckna ôpar npn rp. Hox. B rypckn (okyxenrn – HAB¬E
(1454–1455) |Bounnu-Byxnu, ±. Bn(nn, 67|; HABA¬ (1835, 1850) |±auunon, C.
Hoxcknar, 324, 331|. ±ono( sa rakona orrx(ecrnanane e ce:nnnoro nxe HABEH,
koero xoxe (a ce nsne(e or kopena ALBA n nacranka -EC; ALBA > LABA (:nknn(na
xeraresa) c npnôanena yxa:nre:na nacranka -EC. Ako Tpanca:ôa ce e naxnpa:a npn
c. Haôen, ro A:ôa na orcpennna ôpar n Tpaanona ±akna rpaôna (a ôr(e rrpcena n
oko:nocrnre na (n. c. Pacr.
4opxara na n:exennoro nxe AHBOKEHCHH e no:yuena or ocnonara AL-
BOK(A) n nacrankara -çíóéïé. ALBOK(A) or cnoa crpana karo npac:anancka (yxa
xoxe (a ôr(e pasu:enena na kopen ALBA n nacranka -OK (· -AK). B (n. O:renna ne
xoxe (a ôr(e nocoueno peuno n:n n:annncko nxe, koero (a e e(nokopenno c n:exen-
noro nxe AHBOKH (AHBOKEHCHH). Taknna nasnanna ca sanasenn n panona na
(ynanckara (e:ra. Or cenepnara crpana ca pasno:oxenn esepara ×:nyr n Kar:aôyx.
Hrpnoro ce naxnpa sana(no or (n. rp. Hsxan: n n nero ce n:nna p. ×HHVI, na koaro
ce naxnpar rp. Bo:rpa( n (pyrn ôecapaôckn ce:nna. Eseporo Kar:aôyx e xex(y
rpa(onere Hsxan: n Kn:na. To npnexa orkrx cenep e(nonxennara p. Kar:aôyx (Kar-
:aôyr). Peka ×:nyr nxa npnrok ×HHVIEH. B ×:nyr ce n:nna n p. AHBOTA. Hoc:e(-
nara nasn n nasnannero cn kopena ALBA. Hosnarn ca c:e(nnre ]opxn na resn esepnn
n peunn nxena: IALPUG, CATALPUG, CATALABUG, CATLABUG [Ist. Roman., II,
384; III, 44; Giurescu, C. Pescuitul, carta|. ±nere esepnn n peunn nxena – ×:nyr,
Kar:aôyx, ce nsnex(ar or npac:ananckna kopen ALBA c nacranka -AK:
1. ALBA-AK > ALBAK > ALBOK > ALBUK > ALPUK > ALPUG > IALPUG
2. ALBA-AK > ALBAK – krx nero e (oôanena ornpe( crcrankara KATA, nepo-
arno or ep. êáôÜ – up:. na(o:y, npcoaoe no-(o:y; êáôù – up:. na(o:y, no(.
KATA-ALBAK > KATALBAK > KATALBOK > KATALBUK > KATLABUK
> KATLABUG > KATLABUH
KATALBAK (KATALBOK) e nxa:o snauenne ±o:en A:ôak (A:ôok). H nanc-
rnna eseporo Kar:aôyx ce naxnpa no-(o:y or ×:nyr, no reuennero na ±ynan (nan-
cenepnna prkan) krx xopero. Taka ce nrscranonanar nxenara or npe(pnxckara
enoxa na p. A:ôak (A:ôok), e(nonxennoro esepo, n koero ra ce n:nna, n crce(nara
45
peka n esepo (±o:en) A:ôok ((n. Kar:aôyx). Oko:o rax e ôn:a crs(a(ena n:exen-
na crpykrypa na xecrnnre rern, nocena crnoro nxe – AHBAKH (AHBOKH).
¬acr or resn AHBOKH ca ce npece:n:n (n:n ca ôn:n npece:enn or pnxcknre
n:acrn) n nponnnnna ±akna nackopo c:e( nennoro crs(anane (106 r.). K:. Hro:exen
nocouna nxenno rax c nxero AHBOKEHCHH n onncannero cn na Tpaanona ±akna.
Hasnannero AHBOKEHCHH npons:nsa or n:exennoro nxe ALBOKI, a ne or ALBA
(ce:nnara ALBA n TRANSALBA). Hpn nce rona noc:e(nnre ca cnrpsann c npncrc-
rnnero na AHBOKHTE-AHBOKEHCHH n (n. Mynrenna. Hponsno(noro nasnanne
or ce:nnnoro nxe ALBA ôn ôn:o ALB-ENSII y K:. Hro:exen.
Haua:nara ]opxa na n:exennoro nxe naxnpaxe n nasnannero na c. A:ôak
(Albac), naxnpano ce na p. Apnen n 3ana(nnre n:annnn, r. e. na repnropnara na
Tpaanona ±akna. Kopena ALBA (> LABA) cr(rpxar n anrnunnre rononnxn:
1. Alburnus Maior |CIL, III, 1260–1277| – py(apckn nenrrp n ropnoro reuenne
na Kpnn n ±akna ((n. Ponna Monrana, okp. A:ôa) |TIR, L-34, 26|.
2. Haôepnn (ËáâÝñéïí) – kacre: n ±ap(anna |Proc. De aed., IV, 4, 1–3; HTM,
436|.
3. Haôyna (ËÜâïõôæá) – kacre: n ±ap(anna |Hak rax|.
4. Ipa( AHBOHA (ALBONA) n Hnôypnna (o n-on Hcrpna |Ptol., III, 1, 28;
Geogr. Rav., IV, 22; C. Porph. De adm., 30|. ±nennoro nasnanne HABHH (okasna
nocouenoro ]onernuno pasnnrne ALB(A) > LAB(A). Tosn kopen nrn napnanra
ALBAN ce cpena n sana(nara uacr na Ba:kannre, na n:npnncko-nanoncka repnropna
|TIR, L-34, L-35|.
Cnope( H. ±ypn(anon rpaknncknar kopen ALB osnauana ‘no(a, peka’ |±ypn-
(anon, H. MH Hoxcko, 170|. Bnx orôe:asa:, ue ALB(A) e po(crnen c ALM(A) npn
npexo( B M (nx. ryk II-6-1). Hpn snauenne na npac:ananckoro ALMA ‘:oxa, :ox,
(r:ôaa’ (cpn. py+. albie ‘konana, kopnro, peuno kopnro’), ro kopenrr ALB(A) cxnc-
:ono rpaôna (a ce cnrpxe c ‘(r:ôaa’. Caxara ocnona na noc:e(nara (yxa e nrsnnkna-
:a or npacaac. ALBA c npnôanane na npe(:or DA (otae. (o): ALBA > DA – ALBA >
DALBA > DÂLBA. Hpn D > G ce no:yuana pasnonn(nocr GLÂB, GLUB. Cpn. npo-
nsno(nn: r:rô, r:rônna, pyc. r:yôoknn, r:yô, r:yônna; otae. r:oô ‘ouna axa’, caoccu.
globam |BEP, I, 250|. Or crnna kopen e n +HEB npn G > Ž. Cpn. otae. :oô ‘(rno’,
:rnka ouaa. ‘(o:unnka, x:rrnnna’ – xecrnn nxena: B:rôka (Iaôponcko), Hoôknre
(Pas:oxko) |BEP, III, 447, 558|. Te ca nponsno(nn or :rô ‘nsnnro, nrpaneno xacro’.
Or crnna kopen e n :oôyp ‘(ynka’. 4onernunoro pasnnrne or npac:ananckna kopen
e, kakro c:e(na: ALBA > LABA > LAB(A); LAB > LOB; LAB-KA > LAPKA > LÂPKA;
LOB > LOB-KA; LOB > LOB-UR.
Hpe(cranennre (oryk (annn sa npac:ananckoro n:exe AHBOKH crs(anar oc-
nona sa c:e(nara oônoncropnuecka nnrepnperanna. H:exennara crpykrypa e nrs-
nnkna:a oko:o (nere kpan(ynanckn esepa ×:nyr n Kar:aôyx. Hasnannara na noc:e(-
nnre (n na n:nnannre ce n rax pekn) cr(rpxar npac:ananckna kopen ALBA, sanasen
n nxero na npnroka AHBOTA. Hpac:anancknre esepnn nxena ca nrscranonenn karo
‘Iopen n ±o:en’ AHBOK. Ho-pannara ]opxa nepoarno e cr(rpxa:a caxo kopena
ALBA – ôes nacranka. Or resn xn(ponnxn e nrsnnkna:o n nasnannero na xecrnnre
>
<
46
xnre:n – AHBOKH (AHBH – karo no-panen napnanr). Taxnoro n:exenno oôpasyna-
nne e saexa:o sexn, konro ca ôn:n uacr or cenepnna (a: (Becapaôckn By(xak) na
oô:acrra AHIHA (nx. II-9-1). C:e(onare:no AHBOKHTE ca ôn:n xa:ko n:exe, na-
xnpano ce no( nrpxonnara n:acr na n:a(ere:a na AHIHHTE. E(noro nrsxoxno oôac-
nenne sa noanara na AHBOKEHCHHTE npes II n. n npnncrrpckara uacr na ±akna
nounna nrpxy xnnoresara sa npece:nane na AHBOKH or (ynanckara (e:ra. Tona e
xor:o (a crane npn xnorokparnnre npexnrp:anna na rercko nace:enne, ocrnecrna-
nann or pnxcknre nponnnnna:nn n:acrn.
II-4-2. HOBABHHH, KBOBHHH, *CBABHHH (CBABHHH), ABBHHIH
Or kopena ALBA c:e( npoxana AL > LA (:nknn(na xeraresa) ce noananar
napnanrn, konro orkpnnaxe n peunn n esepnn c:ananckn nxena. ALBA > LABA >
LÄBA > LEBA; ALBA > LABA > LĂBA > LOBA > LUBA (nanp. n Ho:na – p. He-
ôa, Heôcko es., p. Hynana, C:yna). Hxero na ro:axara peka E:ôa (Haôa, Haôe) ce
noanana n nsnopnre nxenno koraro sanouna nrpnara nr:na or npac:ananckoro npe-
ce:nane na cenep – na rpannnara xex(y crapara n nonara epa. V Crpaôon (63 r. np.
Xp. – 19 r. c:. Xp.) nan-krcnnre onncann crônrna ca or nrpnoro (ecern:erne na nona-
ra epa. ¨Áëâéò [Strab., 1, 2, 1; 7, 1, 3, 24]; Albis [Vell. Patr., 2, 106, 1; Pomp. Mela,
3, 30; Lucan, 1, 481; 2, 52; Plin. N. h., 4, 100; TIR, M-33, 21].
Bce nak ne ônx ]opxy:npa: xnnoresara, ue nxero E:ôa e npac:anancko, (one-
ceno or (o:no(ynancknre npece:nnnn.
Pannara ]opxa na nxero nperrpnana pasnnrne n xecrnnre c:ananckn esnnn –
:cu. Labe < Labě, ay×. Lªbjo, Lobje, noaao. *Labi. Or resn napnanrn nrsnnknar
n:exennn nasnanna y c:anann, oônranann nopeunero na E:ôa.
B crnsa na oôo(pnrnre e n:nsa:o n:exero HOHAB×HH. To e saexa:o repnro-
pna nokpan reuennero na E:ôa – xex(y npnronnre AHCTEP n BHHEHA. Hasnannero
HOHAB×HH e crs(a(eno n nayunara knnxnnna, a nsnoponnre ]opxn na n:exennoro
nxe or X–XI n. ca: POLABI, POLABINGI, TRANSALBIANI, pagus PALOBI; sexara
nx – POLABIA [Nied. Sl. st., III, 129]. I:anen rpa( na n:exero e ôn: PATHBOP ((n.
Ratzeburg). Hasnannero e nrsnnkna:o or ocnona peunoro nxe (ALBA), npe(cranka-
npe(:or PA (> PO), otae. no. Bapnanrn: 1) ôes nacranka – POLABI; 2) c nacranka -
INGI – POLABINGI; 3) c nacranka -ANI – TRANSALBIANI. 3nauenne na nasnanne-
ro – ‘xnre:n no (peka) HABA’.
Krx rosn kopen xoxex (a ornecex n cnoxenaroro or Banapckna reorpa] n:e-
xe GLOPEANI, koero ce nocrana n ceneposana(nna panon na c:anancko pasce:nane –
xex(y O(ep n E:ôa |Nový, R. Die Anfänge, 143–146; Cihodaru, C. Geograful bavarez,
1124|. Ocnonara ryk e LOBE (orronapa na :yxnnkara ]opxa sa EHBA – Lobje).
Oôessnyuananero B > P e npncrno na c:ananckara ]onernka, no ryk xoxe (a ce kacae
sa nerouen sannc. Hpe(cranka e npe(:orrr K(A) – ‘krx, (o, npn’, a nacranka -ANI: K-
LOBI-ANI > KLOBIANI > GLOBJANI > GLOPJANI. Osnauana ‘xnre:n (o (peka)
HOBIE (EHBA)’. Karo (pyro xacro na naua:no ]opxnpane na rona n:exe n na nero-
noro nxe xoxe (a ôr(e nocoueno nopeunero na p. HVHABA (Ho:na). Ta ce n:nna n
47
Ba:rnncko xope upes Heôckoro esepo. Hxenara na HVHABA n (nere crce(nn pekn
CHVH× n HEBA oôpasynar xn(ponnxna rpyna, nponsxox(ana or oôn kopen ALBA:
1. ALBA > LABA > LÄBA > LEBA; 2. ALBA > LABA > LĂBA > LOBA > LOPA >
LUPA > LUPA + AVA > LUPAVA; 3. LUPA > S(A) + LUPA > SLUPA > SLUPJA (c
npe(cranka-npe(:or S(A)-). Or napnanra LOPA na peunoro nxe c npe(cranka-npe(:or
K(A) > G(A) (otae. krx, pyc. k) n nacranka -ANI: K-LOPI-ANI > GLOPIANI.
Or ocnonara LABA c npe(cranka-npe(:or S(A) ‘or, (o, npn’ ôn ce no:yun:a
]opxara S-LABI ôes nacranka. C nacranka -ANI – crornerno S-LABI-ANI >
SLABJANI. Hpn npoxana B > V xex(y r:acnnre, koero xoxe (a crane n rprnka cpe(a
n:n na c:anancka ocnona (raknna c:yuan ca nsnecrnn n :ekcnkara na nakon c:ananckn
esnnn), ôn ce no:yun: ernonnxrr SLAVI, SLAVJANI. Heronoro nrpnonaua:no snauenne
n c:yuaa e ‘xnre:n or (peka) Haôa’. Taka xoxe (a ce npe(:oxn one e(na xnnoresa sa
nponsxo(a na rona n:exenno nasnanne. To ce noanana n kpaa na V – naua:oro na VI n.
n nrpnonaua:no ce ornaca sa sana(nara pannoc:anancka rpynnponka ck:annnn.
Oôcroare:crnoro, ue ernonnxrr CKHABHHH ce noanana orkrx sana(, e (o-
no( sa npe(:aranara ryk xnnoresa. C:e( pasna(anero na xynckoro n:exenno oôe(n-
nenne n cpe(ara na V n. sa npac:anannre or ±o:na Haôa (E:ôa) ce ornapa nrrar krx
ôa:kancknre nponnnnnn na Hsrounara Pnxcka nxnepna. Torana sanounar rexnnre nax-
:ynanna crnxecrno c ôr:rapn (npaôr:rapn) n ycnope(no c nana(ennara orkrx nsrok
na anrn, r. e. na n:exenara or nsrounara pannoc:anancka rpynnponka – anrckara (nx.
ryk II-11-1).
H(nannre orkrx Haôa (E:ôa), r. e. or ceneposana(, npac:anann napnua:n ceôe
cn SLABI (]opxa ôes nacranka) n:n SLABJANI (c nacranka -ANI). Brsxoxno e (a e
crnecrnyna:o or(e:no n:exe c rakona nxe n (o:nnara na Haôa n:n rona (a e crana:o
oôno caxonasnanne na raxonnnre npac:anann. B rprnka cpe(a ro e (oôn:o ]op-
xnre ÓêëÜâïé (ÓèëÜâïé), Óêëáâçíïi (Óêëáâiíïé) n crornerno na :arnnckn Sclavi,
Sclaveni (Sclavani).
Taka npes nrpnara no:onnna na VI n. n(nannre or ceneposana( npac:anann
crana:n nsnecrnn na xnre:nre na nxnepnara c rona nxe. H(nannre or cenepons-
rok ôn:n napnuann c no-craporo npac:anancko nxe AHTH. 3a npac:anannre n
cenepnnre panonn xex(y Cenepnnre Kapnarn n Ba:rnncko xope ce sanasn:o npac-
:ananckoro nasnanne BAHTH (BEH±H, BEHE±H) (nx. ryk II-11-3).
Tona oôacnenne nanr:no ce crr:acyna c onncannero na rorckna ncropnk
Hop(anec sa pasno:oxennero na ck:annnn, anrn n nene(n n cpe(ara na VI n. karo
k:onone na e(nn napo( c oôn nponsxo(. C:e( na(anero na nnsanrnnckara ykpene-
na rpannna no ±ynan n naua:oro na VII n. sanouna:o xaconoro sace:nane na pan-
nn c:anann or rpnre rpynnponkn na Ba:kannre. Hpn resn npn(nnxnanna ornocn-
re:nnre rpannnn xex(y rpnre rpynnponkn ôn:n pasxnrn. Taka ernonnxrr
CHAB×HH nocrenenno ce pasnpocrpa: npes VII–VIII n. nrpxy na:ara pannoc:a-
nancka repnropna na oônranane, karo nsxecrn: nasnannara AHTH n BEHE±H.
E(no or n:exenara n oônnocrra na cakcnre npes VI–VIII n. e nsnecrno c nxero
HOP±AHBHHIH (NORDALBINGI), r. e. cenepnn AHBHHIH.
48
Tona nxe xoxe (a ce nsne(e or kopena na peunoro nxe ALBIS (E:ôa) n
nacranka -INGI, npncrna sa xnoro repxanckn n:exennn nasnanna: ALBA-INGI >
ALBINGI. Heronoro snauenne e ‘xnre:n no (peka) AHBA’.
Ha rona xacro ne npe(:oxa one e(na xnnoresa, koaro e uacr or npe(cranenara
nrscranonka sa npac:anancknre n:exena AHIHH n CAKCH (nx. ryk II-9-2, II-3-2).
Kakro nn(axxe no-rope, n:exennara repnropna na npac:anannre AHBOKH oôxna-
na:a sexnre oko:o (nere esepa Iopen n ±o:en A:ôok ((n. ×:nyr n Kar:aôyx). Ta
n:nsa:a n cenepnara ornr((ynancka uacr or sex:nnero na AHIHHTE (Becapaôckn
By(xak). Hpn nsce:nanero na AHIHH n CAKCH c:e( crônrnara or 29–28 r. np. Xp.
e nrsxoxno uacr or AHBOKHTE (n:n AHBHTE – napnanr na nxero ôes nacranka)
crno (a ca noe:n ôexanckna nrr. Hxenno rasn rpyna xoxe (a ôr(e nocouena karo
a(po na no-krcnnre AHBHHIH (HOP±AHBHHIH) n sexnre xex(y E:ôa n Penn.
Hxero n rosn c:yuan npe(cran:ana pasnnr napnanr na ALBI c (oôanena nacranka
-INGI.
II-5-1. AB±A, AB±AHH, BA±A, BTPBA±
Peka Brp:a( (py+. Bârlad) e :an npnrok na Ceper. Hsnnpa or n:aroro Brp:a( n
ôacennrr oôxnana nxnara no:onnna na xex(ypeunero Ceper – Hpyr. Ha nea e
pasno:oxen n e(nonxennnar rpa(. Ipa(rr ce cnoxenana n pyckn :eronncn nrn nprska
crc crônrna or XII n.: „... nr Bep:a(r“ (1172 r. – Hnarnenckn :eronnc). B (okyxenrn
n kaprn ce cpenar c:e(nnre ]opxn na nxero: Iorum Berleth, Barlath Iluvius, Barlath.
Ernxo:ornara na nxero ne e nsacnena – rrpcn ce ke:rckn, rorckn, apaôckn npo-
nsxo( or :nuno nxe. Cnope( B. H. Xan(ey ro npons:nsa or oônoc:ananckoro *berlo
(npruka, cruka) c ynrapcka nacranka -dj.
Cxarax, ue nxero e (nycrcranno n naua:nara npac:anancka ]opxa e ôn:a BARA
ALDA c noc:e(nano pasnnrne: BARA ALDA > BARALD(A) > BARLAD > BĂRLAD.
Hocrananero na crcrankara BAPA (peka) npe( nxero na pekara e nosnaro n npac-
:anancknre sexn: O:r (Bapao:r), Tnca (Haprnck) (nx. II-7-2 n c:e(n. uacrn).
B Onucauuc ua sc+:ma na ±nonncnn Hepnerer (II n.) ca nocouenn peknre
AH±ECK n Hanrnkan: êåièé êáì ’ÁëäÞóêïéï êáì 6äáôá ÐáíôéêÜðáï [Dionys.
Perieg., 314|. Te ce naxnpar (o Pnnencknre n:annnn n ce n:nnar n Cenepno xope.
±nere pekn npornuar npes sexara na ararnpcnre. B cxo:na krx rosn rekcr e noacneno,
ue Hanrnkan ce n:nna n Hcrrp. Cnope( (pyr koxenrap (Encrarnn), n onncannero ce e
no:yun:o oôrpknane c nonrnnckna Honrnkanen. ±onycka ce, ue npn AH±ECK e nrs-
xoxno nerouno npe(anane na peunoro nxe OP±ECOC, nasonano y Xepo(or (K. Mn-
:ep) |nx. Nied. Sl. st., I-1, 178|. Ho ornonenne na xpono:ornueckna nokasare: sa
(nere nxena rpaôna (a ce orôe:exn, ue ±nonncnn Hepnerer e nsno:sna: no-crapn
anropn – Ka:nxax, Ano:onnn (III n. np. Xp.), Hocn(onnn Anaxenckn (I n. np. Xp.).
Baxen opnenrnp sa xecroonpe(e:anero na peknre AH±ECK n Hanrnkan e no-
acnennero, ue re npornuar npes sexara na ararnpcnre. Cnope( Xepo(or noc:e(nnre
oônrana:n sexn oko:o p. Mapnc ((n. Mypen) |Hdt., IV, 48|. Hpnexa ce, ue uacr or
49
ararnpcnre ca oônrana:n n Hsrounoro Hpnkapnarne (apxeo:ornueckn (annn or By-
konnna n Ho(e:na |Ist. român., I, 410|. Iopnoro reuenne na Brp:a( nona(a n rasn
sona. Ho-rope ôene orôe:asano noacnennero n cxo:nara, ue (pyrara peka – Hanrn-
kan, ce n:nna n Hcrrp. Caxnar Brp:a( e :an (ynanckn npnrok. C:e(onare:no crnec-
rnynar ocnonanna sa npe(no:oxenne, ue p. AH±ECK or onncannero na ±nonncnn
Hepnerer e rrx(ecrnena c (n. p. BTPHA± (AH±A). Hrpnoro nxe cr(rpxa crnara
ocnona – ALD(A) n nacranka -ESK. C rakana nacranka ca oôpasynann n (pyrn npac:a-
nanckn peunn nasnanna – APTECK (Ap(a), THBHCK (Tnxnn). H npn (nara npnxepa
cerannnre nasnanna ca n:n ôes nacranka (Ap(a), n:n ra e npoxenena (Tnxnn). B
nacroanara paôora e nokasano, ue pe(nna peunn nxena (O:r, Ap(a) nxar napnanrn c
pas:nunn nacrankn. Taka ue n npn AH±A-AH±ECK e (onycrnxa rakana napnanrnocr.
Crnecrnynanero na npac:ananckn kopen ALDA ce nornrpx(ana or anrnu-
nna rononnx A:(ann (¨Áëäáíåò), kacre: n oô:acrra Hancoc (Hnn) |Proc. De aed.,
IV, 4; HTM, 437|. Hxero e npnexano sa ke:rcko (B. Benen:nen) n:n rpaknncko
(B. Toxanek, Mareecky, H. Pycy, ±. ±euen) |Beš. Prok., 104|. Krx rosn kopen
xoxe (a ôr(e orneceno n xnre:ckoro nxe `Ïëäçíïò, npons:nsano or ce:nnno
nxe *ïëäá (na(nnc or Cap) |Detsch. Spr., 57, 340|, c npoxana n naua:nara r:acna
A > Ǎ > O or ALDA > OLDA.
Kacre:rr A:(ann nepoarno e ôn: nocrpoen (o e(nonxenno ce:nne. Hxero nxa
crpoex na n:exenno nasnanne. Ho:yueno e or kopen ALDA n nacranka -ANI. Osnaua-
na ‘xnre:n npn (peka) A:(a’. Brsnnknanero na ce:nne n kacre: kpan Hancoc c rona
nxe xoxe (a ôr(e oôacneno karo nacrananane rax na npece:nnnn or peka (Bapa)
A:(a. ×nno rax e crnecrnyna:a n:exenna crpykrypa na xecrnnre rern c nxe AH±AHH.
4opxara c nacranka -AHH e xapakrepna sa pannoc:ananckna nepno( (VI–VIII n.).
Ho-crapara naua:na ]opxa e ôn:a ôes nacranka – AH±H (ALDI).
Bepoarno n:exennnar nenrrp na AH±HTE (AH±AHHTE) e noce: crnoro
nxe n neron npnexnnk e cpe(nonekonnnar rpa( Brp:a(. B kpaa na III n. np. Xp.
ropnoro reuenne na p. Brp:a( e ôn:o saero or BACTAPHHTE. Taxnoro npncrc-
rnne n resn sexn ce cnrpsna c apxeo:ornuecknre naxernnnn na ky:rypara Hoa-
nen-Hykanenka, unaro ropna xpono:ornuna rpannna e kpaar na I n. np. Xp. |Ist.
român., II, 668|. ±o:noro reuenne na p. Brp:a( (A:(a) n:nsa n sona, koaro npn
nonnnre na nxneparop Tpaan c (aknre ôn:a nocranena no( pnxckn konrpo:. Tax
(n (n. Mynrenna n Rxna Mo:(ona) ôn:n crs(a(enn pnxckn :arepn c nocroannn
rapnnsonn. Tona npe(no:ara, ue cpe( xecrnnre rern, nk:nunre:no AH±HTE, e
ôn:o npe(nsnnkano npece:nane na cenep. 3a raknna crônrna ronopar n (oônrnre
apxeo:ornueckn (annn npn paskonkn na rercknre noce:enna. Kpenocrnre n Hsrou-
noro Hpnkapnarne (Brrka ±oaxnen, Harpa Bonxy:yn, Prkrrry, Bpa(y, Hoana
±y:uen) ca paspynenn, a ce:nnara nanycnarn. Crs(a(ennre no-krcno nonn ce:n-
na ca orkpnrn n pasno:oxenn na nnckn xecra. 3a nsce:nanero na xecrnnre rern
(onpnnec:o n (pyro oôcroare:crno – capxarcknar narnck orkrx nsrok. Hpes I n.
CAPMATHTE-POKCOHAHH sae:n crenra na Becapaôckn By(xak n (o:noro re-
uenne na Brp:a(. Hpes c:e(nanoro cro:erne re ce nacrann:n n no ropnoro reue-
nne na pekara |Hak rax, 668–669|.
4 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
50
II-5-2. BH±H, BEH±HHH
Tosn ernonnx, nasnanne na no:annre, e nsno:snan npe(nxno or nsrounnre cr-
ce(nn napo(n. Hpnexa ce, ue npons:nsa or oônoc:ananckoro *led (lend) ‘neoôpaôo-
reno no:e, ne:nna’ |SSI-1, 12]. Banapcknar reorpa] nocouna n:exe Lendizi, koero
e nocranano n pernona na Cpe(na E:ôa, crnran na nsrok (o ropnoro reuenne na
O(ep (npnrok Boôpa) |Nový, R. Die Anfänge, 146]. Hopa(n crnecrnynanara nrs-
xoxnocr n c:anancknre esnnn sa npoxana d > dz, ocoôeno nspasena n no:ckna n n
ôe:opyckna esnk, crs(anar ce yc:onna sa cxecnane na ô:nskn no snyuene kopenn.
B c:yuaa rona ca LE(N)G > LE(N)Z n LEND > LENDZ.
Crapopyckara ]opxa na ernonnxa e ljadsky (:a(ckr). Hnncna noconkara n ko-
pennara r:acna JA ronopn sa npe(nnno ko:eôanne A-E, r. e. sa npac:ananckn snyk Ä,
npexnna: n E npn no:ckoro nasnanne n n JA npn pyckoro. Pyckara ]opxa crxpanana
no-(oôpe nrpnonaua:nna kopen LAD, nponsno(en or npac:ananckna ALD(A).
Ernonnxrr H×±H xoxe (a ôr(e crornecen krx nxenara na (ne pekn n Rrons-
rouna Ho:na. Peka Ha(a e npnrok na Tanen (Tanna), konro ce n:nna n CAH. Ma:ko n
na cenep e p. B:a(anka (Bo:o(ana) c rpa( B:o(ana na nea, :an npnrok na 3ana(en Byr.
±nere peunn nxena xorar (a ce nsne(ar or npac:ananckna kopen AH±A: ALDA >
LADA. Broporo nxe e c npe(cranka-npe(:or V(A) ‘n, nrn’ n e nperrpna:o c:e(noro
pasnnrne:
1. V-ALDA > VALADA > VOLODA c npnôanena nacranka -AVA sa peunn nxe-
na – VOLODAVA. B c:yuaa :nknn(nara xeraresa e nenr:na.
2. V-ALDA > VALADA > VLADA (nr:na :nknn(na xeraresa). ±oôanenn ca
(ne nacrankn – -AVA n -KA: VLADAVA > VLADAVKA.
Ako ce nrpnex krx nocouenoro npn Banapckna reorpa] n:exe Lendizi, ro
neronara repnropna xoxe (a ôr(e norrpcena na nsrok or O(ep, krx ôacenna na
Can. Hxero na rona n:exe e nperrpna:o c:e(noro pasnnrne or nrpnonaua:nara
]opxa ALDI:
1. ALDI > LADI > LJADI
2. ALDI > LÄDI > LEDI > LENDI c nacranka -ICI > LENDICI, c nacranka -
IČI > LENDIČI, c nacranka -ANI > LENDJANI. Taka ce no:yuanar napnanrnre 1.
LJADI; 2. LENDI; 3. LENDICI; 4. LENDIČI; 5. LENDJANI.
Takona xecroonpe(e:ane ce crr:acyna c oôcroare:crnoro, ue n:exennoro nxe
e ôn:o npnero n pycka cpe(a nxenno nopa(n nenocpe(crnenoro crce(crno. Tax ro ce
e npenrpna:o n oôn ernonnx sa no:annre.
Brs ocnona na ropens:oxenoro n:exennara ncropna na :a(nre xoxe (a ôr-
(e nrscranonena n c:e(nara noc:e(onare:nocr:
1. B kpaa na I n naua:oro na II n. npn pnxckoro nponnknane n (o:noro reuenne
na p. AH±A (Brp:a() uacr or AH±HTE ôn:n yn:euenn or noroka na npece:nannre
ce na cenep rern.
2. Taxnoro npece:enne sanrpnn:o n oô:acrra xex(y peknre Can n 3ana(en
Byr, kr(ero npenec:n peunoro nxe ALDA – HA±A c napnanr BHA±ABA.
51
3. Hpes pannoc:ananckna nepno( (VI–VIII n.) n:exennoro nx nxe (oôn:o
nako:ko napnanra – H×±H, HEH±H, HEH±H¬H, HEH±HHH, HEH±×HH.
II-5-3. EB±E, KOBE±HHH
KOHE±H¬HTE ca :yxnnko n:exe, oônrana:o repnropna na :enna ôpar na
E:ôa, xex(y Cana n ±o:na My:(a. B nsnopnre or IX–XI n. ce cpenar c:e(nnre ]op-
xn na n:exennoro nxe: COLODICI, KOLEDIZI regio, COLODIKI, pagus COLODIKI,
locus COLIDICI ((n. Kolditz), CHOLIDIKI |Nied. St. sl., III, 115–116|. Ho-(o:y no
reuennero E:ôa npnexa (ecnna npnrok EH±E, unero nxe xoxe (a n(na or ALDA.
Hasnannero na n:exennna nenrrp nonrapa n:exennoro nxe. Ocnen rosn r:anen rpa(,
KOHE±H¬HTE ca nxa:n n sexnre cn e(nna(ecer rpa(nna. Hpes XI n. e nsnecrna n
knaxecka nncrnrynna na n:exero.
H:exennoro nxe cr(rpxa ocnona LADA, npe(cranka-npe(:or KO (· KA) (cpn.
pyc. k, ko ‘krx, (o’) n nacranka -IKI, -ICI, -IČI. Haua:nara ocnona e nrscranonena
karo LADA, sanoro caxo or nea xorar (a nrsnnknar napnanrnre LED(A), LOD(A)
npn nper:ac A > Ä > E; A > Ă > O. Hacranknre -ICI, -IČI ca nponsno(nn or -IKI.
Kopenrr LADA e npoxenena ]opxa na ALDA c:e( nr:na :nknn(na xeraresa. Ha:ara
crpykrypa nxa c:e(noro pasnnrne: KO-LAD(A)-IKI > KOLADIKI > KOLEDIKI >
KOLIDIKI (-ICI, -ICI); KOLADIKI > KOLODIKI (-ICI, -IČI).
3nauennero na nxero e ‘xnre:n npn (peka) He(a (HA±A)’.
Peunoro nxe ELDE crno xoxe (a ôr(e nsne(eno or ALDA. Karo cpannenne
ALBIS – ELBA (A > E); ALTA > ELTA (VELTI).
Pasr:e(annre (oryk (annn nosno:anar nponsxo(rr na n:exero KOHE±H¬H
(a ôr(e norrpcen no nopeunero na AH±A (Brp:a(). Hrrar na npece:nannre ce na
cenep AH±H xnnana: no ±necrrp (o ropnoro reuenne na 3ana(en Byr. Tax ce
ycranonn:n uacr or AH±HTE, unnro nac:e(nnnn ôn:n H×±HTE. ±pyrnre AH±H
npo(r:xn:n nrra cn na sana(, karo npecek:n Bnc:a n O(ep n crnrna:n (o E:ôa.
Hononsrpa(ennar n:exenen nenrrp noce: n:exennoro nxe.
Bropara xnnoresa sa xacroro na nrpnonaua:no n:exenno ]opxnpane rpaô-
na (a ce cnrpxe c npnroka na EHBA – EH±E. Je nocoua n rpera xnnoresa, koaro
ce ornaca ornono sa (aknncknre sexn – (n. p. KOHEHTHHA n Mynrenna (nx.
c:e(n. uacrn).
II-5-4. BA±OIA
B pyckoro :eronncanne naua:oro na Honropo( e npe(craneno no c:e(nna na-
unn: „O ne:nkox Honerpa(e n o Pycn. H npnne(ne c:onene c ±ynaa n ce(ne y esepa
Ha(oxrckaro, n orro:e npnn(e n ce(ona oko:o osepa H:xena“ |Bockp. :er.|.
Peka Bo:xon nsrnua or eseporo H:xen n ce n:nna n Ha(oxkoro esepo npn rpa(
Ha(ora. Honropo( Be:nkn e ns(nrnar n naua:oro na p. Bo:xon npn nsrnuanero or
H:xen.
52
Ce:nnnoro n esepno nxe HA±OIA e crueranne or ocnona HA±A n nacranka
-OIA: ALDA > LADA > LAD-OGA npn -OGA · OKA · AKA. Tyk crno xoxe (a ce
noxnc:n sa nprska c p. AH±A (Brp:a(). 3a esepo HHMEH xoxe (a ce norrpcn nprs-
ka c HHAMA (×:oxnna), a sa BOHXOB c EHXOB (H:]on) (nx. c:e(n. uacrn). Tpnre
pekn ca n (n. Mynrenna n Rxna Mo:(ona, karo (ne or rax ce n:nnar nanpano n
±ynan. C (yxnre na npe(annero, sanncano or :eronncena – „n (on(oxa c:anannre or
±ynan n ce sace:nxa npn Ha(oxkoro esepo“, xorar (a ôr(ar oôacnenn nan-(oôpe
resn crnna(enna.
II-6-1. ABMA, BOM, ABMH
Hpac:anancknar kopen ALMA xoxe (a ôr(e nsne(en or rpyna anrnunn rono-
nnxn:
1. A:xyc – peka ((n. Hox, npnrok na ±ynan, Ceneposana(na Br:rapna) n kac-
re: (npn (n. rp. Hox) n nennoro ycrne na ±ynan; Almus (na(nncn); Almo |Tab. Peut.,
7, 5; It. Ant., 219, 4; Not. Dign. Or., 42, 10, 19; Iord. Get., 266]; Áëìoò [Proc. De aed.,
IV, 6|. Hopeunero na rosn (ynanckn npnrok xoxe (a ôr(e nk:nueno n n:exennara
repnropna na xnsnre, xakap ue rpannnara nx c rpnôa:nre e rpy(no onpe(e:nxa. Peu-
nara (o:nna c e(nonxenno ce:nne n ycrnero npe(no:ara n crnecrnynanero na n:e-
xenna crpykrypa crc crnoro nxe AHMH (nesacnn(ere:crnann n nncxennre nsnopn).
2. Ipa( A:xana – „ad Almanam urbem...“ |Liv., 44, 26, 7|, rpa( nakr(e (o p.
Akcnn (Bap(ap).
3. Ipa( A:xene – ’ÁëìÞíç ðoëéò [St. Byz., 76, 10], nepoarno ce e naxnpa:
(o ¬epno xope |Detsch. Spr., 12].
4. H:annna A:xa, (n. 4pynka ropa, cenepno or Cpexcka Mnrponnna, Crp-
ôna – Almus mons |SHA, Prob., 18; Eutrop., IX, 11]; óñïò ôé `Áëìoí [Dio Cass.,
LV, 30].
5. `Áëìáôáß – e(na or peknre n sexara na neuenernre (X n.) |C. Porph. De
adm., 42].
6. Haxarnc, nrrna crannna npn (n. ±oôpnne, panon Bana Hyka, Bocna: Almate
[It. Ant., 269, 1]; Lamatis [Tab. Peut., 8; Geogr. Rav., IV, 19]. B c:yuaa nxa npoxana –
:nknn(na xeraresa n naua:oro na nxero Almatis > Lamatis.
7. B rprnknre oô:acrn: ¨Áëìïò (peuno nxe n Teca:na n ce:nnno n Beorna);
`Áëìßíç (oô:acr n Rrosana(en Ennp) |Hnaxnena, C. Hpe(rprnkoro, 89|.
Ernxo:ornara na kopena ALMA n crornerno na mpar. *Áëìïò ce rrpcn n u.c.
*Ïëìïò ‘ôpacr’ (cpn. aam. ulmus). Brsnnknanero na peunoro nxe n rosn c:yuan e
oôacneno c xnororo ôpacrone nokpan pekara |Ieoprnen, B. Ernx., 44; Bemennnen,
B. Anrnunara, 341; ±ypn(anon, H. MH Hoxcko, 1703|. ±pyra xnnoresa ce onnpa na
ôa:rnnckn no(nn nasnanna n snauennero na kopena e nsne(eno or aumoc. almati ‘nen-
pecranno reka’ |Durid. Thr.-dak., 15, 16].
Kopenrr ULM(A) e sanasen n c:e(nnre anrnunn rononnxn:
1. V:xyc – mutatio Ulmo |It. Burd., 566, 5; HHBH, I, 40| – nrrna crannna
xex(y Hancoc n Cep(nka, npn (n. Hprnen ôper, panon Be:a Ha:anka, Crpôna.
53
2. V:xyc – Ulmos vicus |It. Ant., 131, 3; HHBH, I, 28|; Ulmo |It. Burd., 563,
4| – nrrna crannna n ±o:na Hanonna npn (n. Tonapnnk, oô:. Bnnkonnn.
3. Ulmetum (na(nncn); Ïíëìéôúí [Proc. De aed., IV, 7; HTM, 441| – ce:o
(nnkyc) n ykpen:enne npn (n. Hanre:enxon (e Cyc, oô:. Koncranna, Cenepna
±oôpy(xa |TIR, L-35, 75|. ±pyrn nsc:e(onare:n onpe(e:ar ernxo:ornuno nxero
ALMUS karo :arnncko (or aam. almus ‘n:o(opo(en’) – B. Toxanek, Cr. M:a(e-
non, ±. ±euen, 4n:nnn(e, n:n karo n:npnncko – K. Kpae, Manep |Beš. Prok., 119].
Cxarax, ue kopenrr ALMA e npac:ananckn. Hpnexcrnenocrra n peunoro nxe
ALMUS – HOM n crornerno na anrnunara kpenocr n (n. rp. Hox (ana k:nu sa npoc-
:e(anane pasnnrnero na :ekcexara or npac:ananckn krx crnpexennnre c:ananckn
esnnn: ALMA > ALAMA > LAMA > LAM(T) > LOM(T).
Hrpnonaua:nara ]opxa nperrpnana oôprnane na cpnukara AL- (:nknn(na xe-
raresa), karo ALA- e xex(nnna crenen (xoxe (a ôr(e napeuena nenr:na xeraresa).
3nauennero na npac:ananckara (yxa ALMA xoxe (a ce onpe(e:n karo ‘na(nna, npo-
nen, pon’ n ro ce sanasna n cmo. ëîìú n uotae. Hox. Cpannnre:en :ekcnka:en xarepn-
a: or c:anancknre esnnn ce crr:acyna c nocouenoro no-rope pasnnrne na rosn kopen:
Btae. HAM – (na:ekrna (yxa (Hnkono:, H:enen, Bn(nn), r. e. n panona na p.
HOM, crc snauenne ‘(ynka, axa, na(nna, :okna, xen(ek’ – karo nsxo(na ]opxa e no-
couena npe(no:araexa npac:anancka (yxa *LAMT |BEP, III, 297|. Krx rosn kopen ca
otae. ouaa. :axex, cpxp. :axen, nepoarno or :axax (:oxa), pe(ox c otae. :exex.
±nara napnanra nokasnar ko:eôanne A-E n npexo( krx E n kopennara r:acna (npac-
aac. Ä).
Btae. ouaa. HTM ‘okon’ |BEP, III, 555| xoxe (a ce no:yun caxo or LAM npn A
> Â (norrxnanane).
Btae. Hox – pas:nunn snauenna: uynene, pynene, crprxno xacro; :ca. :oxr –
ô:aro; cpxp. :ox – uynene, rponene; caoccu. lom – crnoro snau.; kaxeno:ox; cmpyc.
:oxr – uynene, rponene, nona:ena ropa; yrp. :ox – crnoro snau.; :cu. lom – crnoro
snau., kaxeno:ox; caocau. lom – uynene, rponene, npo:ox; cmnoa. *lamr |nak rax,
464]; cmcuc+. lam; cmcarc. lam; uc+. lahm ‘kyn, cakar’.
Hpnne(ennar cpannnre:en xarepna: npe(:ara nako:ko napnanra na kopena, no-
:yuenn npn npoxana na r:acnara – LAM, LTM, LEM, LOM. Hrpnara ]opxa e nsxo(-
na, a ocrana:nre rpn – nponsno(nn.
B nopeunero na HOM (AHMVC) crnecrnynar rpn e(nonxennn c pekara ce:n-
na – ce:ara Iopnn n ±o:nn Hox n ropnoro reuenne n rp. Hox npn ycrnero na pekara.
B ncropnuecknre nsnopn nxero na rpa(a ce cpena n c:e(nnre ]opxn: Hox (1454),
Hoxrpa( (1560), uc+. Lomgrad (1701), Hox na:anka, Kapa Hox |Hauepancxn, M.
Hxenara, 108|. ±o:nnara na p. Hox e nsnecrna one n rypckn (okyxenrn: By:xne –
kasa (1639), Bo:xna – naxna (1777), Hy:xne – naxna (1591), Ho:exna – ka(n:rk
|Hak rax, 112|, otae. Ho:oxne.
Ouenn(no oônrare:nre na rasn oôocoôena or ]nsnkoreorpa]ckna ]akrop re-
pnropna ca ôn:n cnrpsann n nakakrn nn( oônnocr one or nan-crapn npexena. Hpes
VI–IV n. np. Xp. npe(no:araexara n:exenna crpykrypa na AHMHTE rpaôna (a ce e
54
naxnpa:a no( n:acrra na crce(nnre TPHBAHH. Hoanara na ke:rckn n:exena na ±y-
nan xex(y Cana n Mopana npoxenn:a oôcranonkara n panona n npe(nsnnka:a sa:esa
na rpnôa:ckoro oôe(nnenne. Krx kpaa na I n. np. Xp. n rosn panon cranar nsnecrnn
MH3HTE, n unnro n:exenen crns, nsr:ex(a, ca n:nsa:n n AHMHTE. Hoxo(nre na
M. H. Kpac npes 29–28 r. np. Xp. n sexnre na MH3HTE nocrann:n naua:oro na
pnxckoro npncrcrnne, koero ôn:o okonuare:no yrnrp(eno crc crs(ananero na npo-
nnnnna MH3H× n 15 r. c:. Xp. B rosn nnrepna: or npexe uacrn or xnsnncknre n:exe-
na, n rona unc:o n AHMHTE, noe:n nsce:nnueckna nrr na cenep.
II-6-2. ±ABMA, ±ABEMHHHH-IBOMAHH
±na anrnunn rononnxa npe(cranar (yxa, nponsno(na or kopena ALMA. Ta e
no:yuena c npe(cranka-npe(:or DA (> DO ‘(o, npn, kpan’) n nxa snauenne ‘(o AHMA’:
DA-ALMA > DALMA.
1. ±a:xara (Δóëìáôáò) [Proc. De aed., IV, 4; HTM, 438| – kacre: n Pexecn-
ancka oô:acr (npn (n. Be:a Ha:anka, Hsrouna Crpôna). C nacranka -ATA.
2. Cnope( (pyro uerene, nocouennar no-rope rp. A:xana y Tnr Hnnnn rpaôna
(a e c ]opxa Dalmana |HTM, 172, ôe:. 137|.
E(no or n:exenara na :yxnnknre crpôn no E:ôa ce cnoxenana n nsnopnre c
(ne nxena n rona ocrana sara(ka sa nsc:e(onare:nre. Crana (yxa sa n:exero
±AHEMHHHH-IHOMA¬H. B nsnopnre or IX–XI n. nrpnoro nxe e npe(craneno ra-
ka: DELEMCHION, DALMATAE, DALMATII, DALAMENSAN, TALAMINZI,
DALMANTIA, DALAMANCI, DALAMINZE, DALMINIZE, DELEMINCI,
DALAMINCI, THALAMINCI, TALEMENCE, provincia DALAMINZA,
DALMATIA pagus, DALMANTIA, DELEMINZE, TALMENCE, THALEMENCHE
[Nied. Sl. st., III, 119].
V Tnrxap ca nocouenn (ne nxena na n:exero: „... in provintiam quam nos
Teutonice Deleminci vocamos, sclavi autem Glomaci appellant.“ E(noro nasnanne
ce ynorpeôana or nexnnre, a (pyroro or c:anannre. H. Hn(ep:e npann c:e(nna
koxenrap: „3axanara na nxero (a:exnnnn c r:oxaun e sara(runo – nepoarno n:e-
xero r:oxaun e nsxecrn:o npe(nnnoro – (a:exnnnn“ |Nied. Man., I, 453|. ±pyrn
cxarar, ue e(noro nxe e nexcko nposnnne [SSS, 1958, 36].
Oôacnennero xoxe (a ce naxepn npn cpannnre:en xop]o:ornuen n cexanrn-
uen pasôop na (nere nxena. Hpn crnocranka na napnanrnre na nxero ±AHEMHHHH
xoxe (a ce nsne(ar naua:nara ]opxa n naunnrr na oôpasynane. Bapnanrnre
DALMATAE, DALMATII, DALMINZE, DALMINIZE, TALMENCE cr(rpxar kope-
na ALMA ôes npoxana, (r:xana ce na :nknn(na xeraresa: AL (> ALA) > LA. Tona e
n naua:nara ]opxa na nxero n ra nornrpx(ana naôe:asanoro ryk ]onernuno pasnn-
rne. C:e(onare:no nxero e crcraneno or rpn e:exenra: 1) npe(cranka-npe(:or DA
(otae. (o); 2) ocnona ALMA; 3) nacranka: -ATI; -INICI; -INCI; -ANCI; -ENCI. Hpn
napnanrnre DELEMINCI, TALEMENCE ce naô:n(ana npexo( A > E (cpn. :axan-
:exex).
55
Bcrnnocr npn ocnonara DALAMA ne e cnrypno (a:n ce kacae sa nenr:na
:nknn(na xeraresa ALAMA n:n sa nr:na LAMA, rrn karo nxa cpena c r:acnara
A na npe(crankara-npe(:or DA.
Bcnukn napnanrn na nxero npons:nsar or e(na ocnona – DALMA, n nxar
snauenne ‘xnre:n (o A:xa’.
±pyroro n:exenno nasnanne nxa c:e(nnre napnanrn n nsnopnre: GLOMACI,
GLUMICI, GLOMUZI, ZLOMIZI, ZLOMEKIA. Cnoxenana ce ce:nnno nxe Lomatsch
n esepo Glomuzi |Nied. St. sl., III, 119–120|. Haô:n(ana ce ko:eôanne O > U n ocno-
nara, npexo( G > Z n pas:nunn napnanrn na nacrankara: -EKI; -ACI; -ICI; -IČI; -UCI.
±pyroro nasnanne na n:exero – GLOMAČI (GLOMACI), crno xoxe (a ôr(e
nsne(eno or npac:ananckna kopen ALMA, no c npe(cranka-npe(:or KA (krx, (o,
npn) n nacranka -AČI (-ACI).
Pasnnrnero na nxero e xor:o (a nporeue n (na napnanra:
1. KA-ALMA-AKI > KALMAKI > KLAMAKI > KLĂMAKI > KLOMAKI >
GLOMAKI > GLOMAČI (n:n GLOMACI)
2. Hanpano or ocnona LOM (nponsno(na na ALMA) c npe(cranka-npe(:or K(A)
n nacranka -AČI (-ACI): K(A)-LOM-AČI > KLOMAČI > GLOMAČI.
Bropnar napnanr xoxe (a ôr(e ornecen krx pannoc:ananckna nepno( (VI–VIII
n.). Hpn nrpnna napnanr naua:oro na pasnnrnero ornna n npac:ananckara enoxa.
Tyk e nokasana n npoxanara n nacrankara -AKI (npac:anancka) krx pannoc:anan-
cknre -AČI, -ACI (K > Č n:n K > C npe( xeka r:acna).
3nauennero na nxero e ‘xnre:n krx (npn, (o) AHMA’, r. e. crnoro karo na
nrpnoro n:exenno nasnanne. Taka xoxe (a ôr(e oôacneno crnecrnynanero na (ne
nasnanna c e(no n crno cxnc:ono cr(rpxanne. E(noro e „saxprsna:o“ n nasn
no-crapa ]opxa, a (pyroro ce e crr:acyna:o c pasnnrnero na esnka.
±AHEMHHHHTE-IHOMA¬H saexa:n repnropna no (nara ôpara na EHBA:
na sana( (o ropnoro reuenne na My:(a, a na nsrok (o p. Ho:snnna. Ho-naxnn rexnn
ce:nna ca ôn:n: Kopnn (Corin), ±oô:nn (Doblin), Iana (Gana), Morn:nna (Mogilina),
Mncna (Misna). Hasnannero na noc:e(noro ce:nne xoxe (a ce orrx(ecrnn c npac:a-
nanckoro n:exenno nxe MHCH (MH3H). Hxenno n repnropnara na xnsnre ((n.
Ceneposana(na Br:rapna) ce naxnpa (o:nnara na AHMA-HOM, r. e. AHMHTE
ca ôn:n xnsnncko n:exe.
Tyk, pasônpa ce, ne(nara nrsnnkna npoô:exrr sa xacroro na ]opxnpane na
rona no:aôcko n:exe, c:e( karo nxenara xy no(ar krx npac:ananckara enoxa. ±onyc-
rnxo e rona (a e ôn:a (o:nnara na AHMVC-HOM or repnropnara na xnsnre. Hpece:-
nanero na xnsn n (o:nnara na Haôa (E:ôa) e (oôpe sacnn(ere:crnano (nx. c:e(n.
uacrn). Crnoro ce ornaca n sa APTAPH-PATAPH or (o:nnara na Apuapnna (nx. ryk
II-17-1). Taka noanara na n:exero ±AHEMHHHH-IHOMA¬H na E:ôa xoxe (a
ôr(e pasr:ex(ana karo uacr or npece:ennero na xnsnre npn pnxckoro sanoena-
nne.
56
II-6-3. KABMA
C ocnonara GLAMA, GLOMA (nponsno(na na KALMA), ocnen n:exennoro
nxe r:oxaun or Ho:aônero, xorar (a ôr(ar cnrpsann n pe(nna xecrnn nasnanna n
c:anancknre sexn, karo:
1. Peka I:oxa n Ho:na, cenepno or Hosnan, npnrok na In(a, koaro ce n:nna n
Horen.
2. GLAMOČ – cpe(nonekonno knaxecrno n Xrpnarna.
3. GLAMOČ – ce:o n Bocna. Hpn resn (ne nxena e sanasen kopen LAM, r. e. ne
e ocrnecrnena npoxanara LAM > LOM.
4. I:oxau – ce:o n Crpôna.
II-6-4. ABAMAHH
Hpoc:e(ananero na npac:ananckn n:exennn oôpasynanna c nxe, npons:nsano
or kopena ALMA, onnpa n (o npoô:exa sa nponsxo(a n naua:nara ncropna na rep-
xanckoro n:exe AHAMAHH (AHEMAHH). To ce noanana n sonara, kr(ero npece:-
nannre ce na cenep npac:ananckn n:exena ce cxecnar c repxancko nace:enne. Hrp-
nnre cne(enna sa a:axannre ce ornacar krx naua:oro na III n. 3a nprn nrr nxero na
n:exero ce cnoxenana nrn nprska c noxo(a na nxneparop Kapaka:a npes 213 r. Tora-
na pnxcknre :ernonn nan:es:n or Perna n cenepnnre sexn, (ocrnrna:n p. Mann n
nanec:n nopaxenne na a:axannre |Dio Cass., 77, 13, 4|. Oônra:nnara na rona n:exe,
nsr:ex(a, rorana ca ôn:n no ropnoro reuenne na Mann n npnroka xy Pe(nnn.
Krx 260 r. a:axannre npoôn:n pnxckna :nxec xex(y ±ynan n Penn. Te sae:n
uacr or nponnnnna Iopna Iepxanna n Perna n ce sace:n:n rax |Die Germ., II, 338–
342|. Hpes III n IV n. re nsnrpnna:n uecrn nana(enna n crce(nnre oô:acrn na nxne-
pnara. Crnenpexenno nsnpana:n cnon orpa(n na c:yxôa n pnxckara noncka. Hpes
496 r. ôn:n noôe(enn or ]pankckara (rpxana. Oônuannoro npano na a:axannre ôn:o
ko(n]nnnpano n naua:oro na VIII n. (Lex Alamannorum). B:acrra ôn:a n prnere na
xepnosn, nocranann or ]pankckna kpa: ôes npano na nac:e(anane.
Ararnn Mnpnnenckn (VI n.) npe(ana cne(ennero na A. Kna(paryc (III n.) sa
a:axannre. Tax re ca napeuenn „crôpan nakyn cxecen napo(“ |Agath., 1, 6|. Hpe(no-
:ara ce, ue n n:exennna crns na a:axannre ca n:es:n rpynn, or(e:n:n ce or pas:nunn
n:exena. Mnosnncrno nxa:n npnnr:nnre or n:exenara CEMHOHH n XEP-
MVH±VPH. H:exennnar crns naxa: e(nnna nrpxonna n:acr. Hace:ennero ôn:o
rpynnpano n xa:kn n:exena n oônnocrn crc cnon nox(one (reges) n coôcrnenn n:e-
xennn nxena, nonakora no nxero na nox(a. Box(onere ôn:n nesanncnxn n panno-
nocranenn. Ck:nuna:n caxocroare:no crnsnn (oronopn c Pnx n:n c (pyrn n:e-
xena. Hsr:ex(a, npe(n nopaxennero npes 496 r. ne ce e crnrna:o (o ycranonana-
ne na e(nnna kpa:cka n:acr |Die Germ., II, 337–338|.
Ernxo:ornara na n:exennoro nxe ce nsnex(a or eopuouc+. Allmänner n:n Al-
lmanen crc snauenne ‘xrxkn crns’ (ôykn. ‘ncnukn xrxe’). Hcn(op Cenn:ckn (VII n.)
57
e ocrann: c:e(nara ôe:exka sa nxero na a:axannre: „Ornr( ±ynan reue p. Hanyc, or
koaro ca nse:n nxero cn a:annre, kakro n xnre:nre, konro oônranar kpan p. Hexanyc
(iuxta Lemannum fluvium), ce napnuar a:exann (Alemanni)“ |Isid. Hisp., IX, 2, 94].
Orôe:asnankn neyôe(nre:nocrra na ernxo:ornara Allmanner, ônx (oôann:,
ue cne(ennero na Hcn(op Cenn:ckn (ana no-:ornuna n npnex:nna nocoka sa ns-
(npnane. 3exnre (o Iopen Mann, kr(ero ca oônrana:n a:axannre npe(n 260 r. n
kr(ero rn nocouna nrpnoro nsnecrne sa rax (213 r.), ca nroporo nx xecroxnne:n-
ne. Te ce npece:n:n kpan Mann or oô:acrra E:ôa – Xane: n Cpe(na E:ôa – 3aa:e.
Tona ce npoc:e(ana no apxeo:ornueckn nrr |Die Germ., II, 366|.
Hrpnonaua:nara sexa na a:axannre, kr(ero e sanouna:o ]opxnpanero na n:e-
xennna nx crns, crnna(a c repnropnara na copôcknre n:exena (:yxnnn). E(no or
resn n:exena ca (a:exnnnnre-r:oxaun. Hxero na nocouenara or Hcn(op Cenn:ckn p.
HEMAHVC crnna(a c e(nn or napnanrnre na ocnonara (A)LAMAN (kopen (A)LAM
n nacranka -AN). Or rasn ocnona e no:yueno n nxero ±AHAMAHHH. 4opxara
ALAMANI xoxe (a ce ornece krx npe(nnre na ±AHEMHHHHTE-IHOMA¬H. Tona
ca ôn:n AHMH-AHAMAHH or (o:nnara na A:xyc-Hox, npece:n:n ce c (pyrn xn-
snnckn n:exena. Pasnnrnero na nxero e nporek:o raka: 1) ALMI (or kopen ALMA
ôes nacranka); 2) npnôanena nacranka -ANI: ALMA-ANI > ALMANI > ALAMANI >
ALEMANI. 4opxnre ALMAN(N)I, ALAMAN(N)I, ALEMAN(N)I ca ocnonnnre na-
pnanrn na repxanckna ernonnx n nsnopnre.
Hxenno uacr or resn AHMH-AHAMAHH, ycranonn:n ce na E:ôa, sacrana:n
naue:o na n:exenen crns, n konro ce nk:nuna:n rpynn or pas:nunn n:exena („crô-
pan nakyn cxecen napo(“) – repxanckn n npac:ananckn. 3anouna:o npece:enne na
nr, krx ropnoro reuenne na Mann, n no nrra ôn:n npncre(nnenn n uacrn or
CEMHOHHTE n XEPMVH±VPHTE. Bpexero na naua:noro ]opxnpane na n:exen-
nara oônnocr kpan E:ôa xoxe (a ôr(e onpe(e:eno npnô:nsnre:no krx nropara no-
:onnna na I–II n. c:. Xp. Hpece:nanero krx nopeunero na Mann nepoarno e crana:o
n kpaa na II n.
Karo oônon:exenno ôn:o npnero nxero na no(enoro n:exe-ocnonare: –
AHAMAHH. Crcrannnre no-xa:kn n:exena sanasn:n cnoara caxocroare:nocr n ne
ce na:oxn:a nrpxonna n:a(ere:cka nncrnrynna. B sexnre no Iopen Mann n c:e(
260 r. – xex(y Iopen ±ynan n Iopen Penn, repxannsannara na oônnocrra neue ce e
ôn:a nsnrpnn:a n nrpnonaua:nnar npac:ananckn e:exenr e ôn: acnxn:npan.
II-7-1. Peuno nue ABT(A)
Peka O:r npornua n cpe(nnnara uacr or npac:anancknre sexn na cenep or
±ynan. Ta nsnnpa or nrrpennokapnarckara oô:acr (Tpancn:nanna), npecnua nepn-
rara na Rxnnre Kapnarn n npes B:ankara pannnna (ocrnra ±ynan.
Haua:nara ]opxa na nennoro nasnanne n(na or kopena ALT(A). Karo nan-
panno cnoxenanane na pekara c rona nasnanne xoxex (a npnexex cne(ennero na
Xepo(or: „±pyrn rpn ro:exn pekn – Ar:ac (¨Ατλας), Anpac (Α6ρας) n Tnôncnc (Τιβίσις),
c:nsar or nncounnnre na n:annnara Xexyc n ornpanankn ce na cenep, ce n:nnar n
58
Hcrrp“ |Hdt., IV, 49; Izvoare, I, 32|. Tesn pekn ncrnnocr ce naxnpar or cenepnara
crpana na ±ynan n nsnnpar or Kapnarnre. Tnôncnc e (n. Tnxnn (Texen, Taxnn),
Anpa e nen(enrn]nnnpana, a Ar:ac e ALT(A) – nerouna ]opxa na nxero c oôprnane
– -lt- > -tl-. Crc crs(ananero na nponnnnna ±akna or nxneparop Tpaan A:ra ocrana n
nsrounara norpannuna sona.
Kopenrr ALT(A) ce cr(rpxa n rononnxn or crce(nnre oô:acrn:
1. Altinum [Not. Dign. Or., XL, 28]; `Áëôçíuí [Proc. De aed., IV, 7, 11| npn
(n. es. O:rnna, okp. Koncranna, Pyxrncka ±oôpy(xa |TIR, L-35, 223|.
2. Altina – n ±o:na Hanonna |TIR, L-34, 27|.
3. Altinum – n ±o:na Hanonna |Hak rax|.
4. Ultinsium vicus (na(nnc or V:xeryx) |Detsch. Spr., 348| – n ±oôpy(xa, ô:n-
so (o A:rnnyx. Tasn ]opxa xoxe (a ce pasr:ex(a karo pasnnrne na kopena ALT(A) >
OLT(A) > ULT(A).
5. Harnna – mutatio Latina |It. Burd., 566, 7; HHBH, I, 40| – cnnpka xex(y (n.
Be:a Ha:anka n Hnpor na nrra Cnnrn(ynyx – Cep(nka. 4opxara nepoarno npons:n-
sa or ALTINA c :nknn(na xeraresa AL > LA. Hrreno(nre:ar e crcranen npes 333 r.
6. ¨Áëôïò – xacro ô:nso (o Co:yn |Theagenes – Steph. Byz., 78, 18].
Ce:nnnoro nxe AHTHHVM e onpe(e:ano karo ke:rcko (B. Benen:nen), n:n-
pnncko (K. Kpae, Manep), :arnncko, rpaknncko (B. Toxanek, Mareecky) |Beš. Prok.,
125].
4opxara ALT na peunoro nxe ce noanana n ynrapckn (okyxenrn or nrpnara
no:onnna na XIII n. |DRH, D, I, 1|. Ta ce e sanasn:a y repxancknre sace:nnnn oko:o
O:r n Rronsrouna Tpancn:nanna, unero nacrananane sanouna npes XII n. B yr-
pon:ankn (okyxenrn or 1372 n 1392 r. – Alt |DRH, D, I, 103|. Hponsxo(rr na
nxero AHT(A) e onpe(e:an karo npanckn (I. Hau, A. Pocern), (aknnckn (E. Proc-
:ep), :arnnckn (H. ±prrany), n:npnnckn (K. Kpae), rpaknnckn (B. Toxanek), ke:-
rckn (E. Tanace) |Busoioc, R. Câra, 219 n noc. :nr.|.
Haua:nara ]opxa AHT(A) e npenecena or npac:anann – npece:nnnn n no-
nnre oônra:nna. Hxero na pekara – A:rra, npnrok na ±nenrp, n sexnre na
VHTHHHTE e rakrn npnxep (nx. no-(o:y).
II-7-2. Peuno nue OBT(A), BAPAOBT
4opxara OLT(A) na peunoro nxe ce noanana c:e( npoxana n naua:nara r:ac-
na na ALT(A) – A > Ă > O (> U). Hxero na pekara n rosn napnanr sanouna (a ce
cpena n ynrapckn (okyxenrn or 1233 r. nacerne (Olth, Olt), a n yrpon:ankn – or
1388 r. (Îëòú). Tasn ]opxa ce nsno:sna (o (nec or pyxrnnn n ynrapnn.
To e sanaseno n nxero na npnroka O:ren (Wëòåö) n nponsno(nnre ce:nnnn
nxena, karo O:renn (Wëòýíè), O:rennna (Wëòýíèöà), O:ranka n nonoro nasnanne
na sana(nara uacr or B:ankara pannnna – O:renna. 4opxara OHTMAH, ocnen :nuno
nxe n rononnx, xoxe (a e ocrarrk or n:exenno nxe or rnna npac:ananckn n:exennn
nxena c ]opxanra -MAN, xapakrepnn sa sana(nna ((aknnckn) (a: (nx. no-(o:y).
59
3a AHT(A)-OHT(A) e crnecrnyna: n napnanr na nxero n crueranne c BAPA
(peka). Ton e sanasen n nanxenonannero na n:annnara BAPAOHT (o (ecnna ôpar na
pekara n Rronsrouna Tpancn:nanna. Hasnannero ce noanana n rpaxora na ynrapckna
kpa: An(pen II or 1224 r. sa cakcnre, nacranenn n Rxna Tpancn:nanna – BORALT
|Zimmermann-Werner, I, 31; DIR, C, veac. XI–XII, XIII, I, 208–210|. Krx rosn rnn
peunn nxena npnna(:exn n Brp:a( (nx. ryk II-5-1). Herona noana e sacnn(ere:crnana
one npes npac:ananckna nepno(: THCA-HAPTHCK (nx. c:e(n. uacrn).
II-7-3. Peuno nue ABVTA
Hpes nepno(a na pnxcko n:a(nuecrno na cenep or ±ynan pekara e sacnn(ere:-
crnana c nxero AHVTA. Tasn ]opxa ce cpena n nsrounnnn or II–VI n.:
1. `Áëïýôá ôïí ðïôáìïí [Ptol., 3, 8, 2; Izvoare, I, 542–543].
2. Ponte Aluti (or aam. Pons Aluti ‘xocra na A:yra’) |Tab. Peut., 7, 5; Izvoare, I,
740–741| – nrrna crannna xex(y Pycn(ana n Bypn(ana, na (ecnna ôpar na pekara.
3. Aluta fluvio [Iord. Get., 74|. ±ocera ce no((rpxa cxnananero, ue rona e
nrpnonaua:noro nxe na pekara n ue or nero ce e pasnn:a ]opxara OHT. Bcrnnocr
nenara croar oôparno. Hxero ALUTA npe(cran:ana pasnnrne na nrpnonaua:nara
]opxa ALT(A): ALTA > ALATA > ALǍTA > ALOTA > ALUTA.
ALATA npe(cran:ana nropara xex(nnna ]asa na :nknn(nara xeraresa. B
sanrpnen nn( (nr:na) ra ôn ôn:a LATA c nsna(na:a naua:na r:acna. 3arona ALUTA
xoxe (a ôr(e onpe(e:ena karo napnanr na xex(nnna crenen or :nknn(nara xera-
resa na ALT(A).
Hsr:ex(a, ]opxara AHVTA e ôn:a pasnpocrpanena cpe( xnre:nre na Tpaano-
na ±akna n e ôn:a nrsnpnera or a(xnnncrpannara. Orrax ra e n:as:a n nrreno(nre:n-
re n ncropnuecknre crunnenna. C orrer:anero na nace:ennero n nonnre Anpe:nanonn
±aknn npes 275 r. n nonropnara „napnapnsanna“ na resn sexn ce na:arar (pyrn
napnanrn na peunoro nxe.
II-7-4. HOTVBATEHCHH
Peunoro nxe AHVTA n ce:nnnoro nxe Honre A:yrn (anar k:nu sa oôacnennero
na n:exennoro nasnanne HOTVHATEHCHH. Tona n:exe e nocoueno or K:. Hro:e-
xen npn onncannero na Tpaanona ±akna. Hspex(ankn n:exenara no rpn n pe(nna, ron
nocrana n npe(noc:e(nara or cenep na nr n:exero HOTVHATEHCHH (Ðïôïõëá-
ôÞíóéïé) – xex(y AHBOKEHCHH n CEHCHH |Ptol., III, 8, 3; Izvoare, I, 543|. ±oka-
ro nrpnnre nona(ar n (n. O:renna (nx. ryk II-4-1), ro nropnre (cencnnre) rpaôna (a
ôr(ar rrpcenn n (n. Mynrenna npn p. CABAP (nx. c:e(n. uacrn). B rakrn c:yuan
xacroro na HOTVHATEHCHHTE e (o p. AHVTA n cpe(ara na orceukara xex(y Rxnn-
re Kapnarn n ±ynan. Tona no:oxenne crnna(a c xacroro na Honre A:yrn.
Or (pyra crpana, npn esnkon pasôop n:exennoro nxe HOTVHATEHCHH xoxe
(a ôr(e nsne(eno or rononnxa Honre A:yrn. Pe(nna n:exennn nxena y K:. Hro:exen
60
ca oôpasynann or ce:nnnn c nacranka -çíóéïé. Hpn crpoex na nxero POT-ULAT-
ENSII: 1) POT xoxe (a ce orrx(ecrnn c PONTE – :nncna N (karo noconka?); 2) ULAT
orronapa na ALUT(A) c oôprnane xacroro na r:acnnre A-U > U-A. Tounara ]opxa
na nxero ôn rpaôna:o (a ôr(e PONTALUTENSII.
Hensôexno n(na nrnpocrr: (a:n sa( rona nxe cron npac:anancko (aknncko
n:exe, n:n rona e xnre:cko nxe. Hpn :arnncka ernxo:orna na nxero (Pons Aluti)
crana (yxa sa ce:nne kpan xocr na p. A:yra. To sae(no c xocra rpaôna (a e ôn:o
ns(nrnaro c:e( pnxckoro san:a(anane na ±akna. B rakrn c:yuan crana (yxa sa xn-
re:cko nxe or nepno(a na pnxckara n:acr.
II-7-5. Peuno nue APVTA
Ha Henrnnreponara kapra karo nrrna crannna n ±akna e orôe:asana Apyre:a
(ARUTELA) |Tab. Peut., VIII, 1; Izvoare, I, 741|. Ta ce naxnpa n (o:nnara na A:yra
no nrra sa Any:yx. Mecroonpe(e:ena e npn (n. c. Hoana Bnno:apn, okp. Br:ua, na
:enna ôpar na pekara. Tax nepoarno krx 137–138 r. nrpxy no-crapo (aknncko ce:nne
ôn: nocrpoen kaxenen :arep |TIR, L-35, 27|.
Hasnannero Apyre:a e cnrpsano c peunoro nxe one or B. Toxanek |Tom.
Thr., II, 2, 54|. Or esnkone(cka r:e(na rouka rosn rononnx, sanasen caxo n Hen-
rnnreponara kapra, npe(crana e(no ]onernuno an:enne – npoxana L > R xex(y
r:acnn. To xoxe (a ôr(e orneceno krx ocoôenocrnre na npac:ananckna esnk ((n-
a:ekrn). Hxero ARUTELA nxa c:e(nara crpykrypa:
1. Ocnona ARUTA, koaro npons:nsa or ALUTA npn L > R
2. Hacranka -ELA – karo yxa:nre:na ra xoxe (a e npac:anancka, no nponsxo-
(rr xoxe (a ôr(e rrpcen n na :arnncka ocnona.
Ako ce npnexe yxa:nre:na ]ynknna na nacrankara -ELA, ro cxncr:rr na
nponsno(noro nxe e ‘xa:ka Apyra (A:yra)’. Hasnanne c rakona snauenne, cnope(
ocoôenocrnre na crapoc:ananckara xn(ponnxna, rpaôna (a e crno peuno n (a ce
ornaca sa npnrok na nocnre:a na nsxo(noro nxe. B orceukara nxno or nocouena-
ra no-rope :oka:nsanna na rononnxa Apyre:a p. O:r npnexa (ecnna cn npnrok
O:ren, r. e. Ma:rk O:r. O:ren nsnnpa or Rxnnre Kapnarn n ôacennrr xy oôxna-
na (n. Ceneponsrouna Mynrenna xex(y +ny n O:r. C:e(onare:no nxa ocnona-
nna napnanrrr na peunoro nxe APVTA (a ôr(e ornecen krx caxara AHT(A)-
OHT(A), a yxa:nre:nara ]opxa APVTEHA – krx npnroka , (n. p. O:ren.
II-7-6. Peuno nue ABTAP, BATAP, BOTPA
Hpn npexnnananero cn npes Rxnnre Kapnarn O:r npnexa karo (ecen npnrok
p. HOTPV (LOTRU), kpan koaro ce ns(nra n:annnara Horpy. Or cnoa crpana Horpy
nxa karo nan-ro:ax npnrok p. Haropnna (Latoria).
Hpn ycrnero na HOTPA n O:r npes XIII n. ynrapnnre nsrpax(ar kpenocrra
Lotriwar (Lotrioara). Bepoarno (o nocrpoananero na kpenocrra rax e nxa:o ce:nne,
noceno nxero na pekara.
61
Tesn peunn nxena ca npons:es:n or kopena ALT(A) c nacranka -AR. Pasnnrne-
ro nx e nporek:o no c:e(nna naunn:
1. ALT(A)-AR > ALTAR > ALATAR > LATAR > LATRA > LOTRA (py+.
LOTRU)
2. ALT(A)-AR >ALTAR > ALATAR > LATAR c (oôanena nacranka -ICA (yxa-
:nre:na) n nxero npn(oônna snauenne: HATAPHHA, npnrok na HATAP(A), r. e. ‘Ma:ka
HATAP(A)’; LATARICA > LATORICA (py+. Latoria).
Bapnanrrr na peunoro nxe c nacranka -AR npn AHT(A) nornrpx(ana rasn oco-
ôenocr na npac:ananckara xn(ponnxna npn (o:no(ynancknre npnronn. Taknna ca c:y-
uanre: ECKA (HCKA) – HCKAP, APKA-APKAP (nx. II. 14-1), BHT-BHTAP (BHTPA).
Hpe(xo(nara xex(nnna ]opxa na HOTPA (HOTPV) – LATAR – e sacnn(ere:-
crnana n nxero na anrnunara kpenocr Harapnknn (Ëáôáñéêίïí) |Theoph. Sim. Hist.,
VII, 2; Izvoare, II, 542–543|. Ta e ôn:a pasno:oxena ô:nso (o ±ynan – xex(y
×rpyc n Hone. Cnoxenara e nrn nprska crc crônrna or 596 r. Ocnonara na nxero
e LATAR c nacranka -IKI, koero orpasana n:exenno nxe (nx. no-(o:y).
II-7-7. Peuno nue BATA, BETA, BHTA, BHTBA, BOTA, BATKA
Hpn nr:nara :nknn(na xeraresa na nxero AHT(A) ce no:yuana ]opxara HATA.
He ca xn nsnecrnn cnn(ere:crna sa ynorpeôara na rakona nasnanne sa O:r. Kocne-
no sa nero xoxe (a ce cr(n no npe(no:araexn nponsno(nn ce:nnnn nxena:
1. Hrren(n) – HrrÖ ÖÖ ÖÖnn, 1628 r. |DRH, 13, XXII, 98| – (n. c. 4rkrnen (Făcăieni),
okp. ×:oxnna.
2. Latybar (1266 r.), Latobar – nsuesna:o ce:o n oô:acrra na Bnxop |DIR, C, II,
78|. Tona nxe orpasana ]opxa HATABAPA, no(oôno na BAPAOHT, npn sa(nocra-
nena crcranka BAPA (peka).
Or nsxo(nna napnanr HATA ce e no:yun:o pasnnrnero LATA > LÄTA > LETA>
LITA. Hpexo(rr na kopennara r:acna A > E ce (okasna upes nponsno(nnre n:exennn
nxena VALTI > VELTI, VELETI; KALTI > KELTI (nx. no-(o:y).
Or napnanra HHTA (LITA) c (oôanena nacranka sa peuno nxe -AVA (-VA) e
no:yuena ]opxara LITAVA (LITVA). 3a nea xoxe (a ce cr(n no (annnre sa xecrnn
n:a(ere:n (noeno(n) n nopeunero na O:r npes XIII n. Ha 2 nnn 1247 r. ynrapcknar
kpa: ns(ana rpaxora sa op(ena na noannrnre nrn nprska c npe(nnx(anoro nacranana-
ne na pnnapnre-xonacn n Cenepnnckara oô:acr ((n. O:renna). B nea ce npanar pasno-
pex(anna sa npannna n nxynecrnenna craryr na sace:nnnnre n resn sexn. Ipaxorara
cr(rpxa (annn sa xecrnn repnropna:nn ]opxnponanna – knaxecrnara na Hoan n
4apkan, sexara na Cenec:an, noeno(a na n:acnre. Cnoxenara e n „sexara na knaxec-
rnoro na Hnronon (Hnrnon) noeno(a“ (terra kenazatus Lytuoy woiauode), napnuana na
one rpn xecra „sexara Hnrna“ (terra Lytua). Hoacneno e, ue noc:e(nara e oônranana
or n:acn (ab Olatis) |DRH, B, I, 21–24].
B rpaxora na ynrapckna kpa: or 8 anyapn 1285 r. ce ronopn sa Hnronon (Hnr-
nan) noeno(a (Lythway wayuoda), konro sae(no c ôparara cn n:a(ee: caxono:no sexa
62
na kpa:crnoro, naxnpana ce ornr( Kapnarnre. Boeno(ara ne npe(ana: (r:xnxnre na
kpa:a npnxo(n or rasn sexa. Kpa:cknar c:yxnre: xarncrrp Ieoprn rpaôna:o (a non-
na c noeno(ara Hnronon, karo noc:e(nnar ôn: yônr, a neronnar ôpar Bapôar (Barbath)
– n:enen |DRH, B, I, 30–32|. Crnoro cne(enne sa nenokopnna noeno(a ce cpena n
crkparen nn( n n kpa:cka rpaxora or 6 okroxnpn 1288 r. Tax nxero na noeno(ara e c
]opxa Lytuay (HHTBAH) |DRH, B, I, 34–35|. Oôno resn crônrna ce ornacar krx 70-
re ro(nnn na XIII n. 3exara Hnrna xoxe (a ôr(e xecroonpe(e:ena no (ecnna ôpar na
p. O:r n (n. O:renna. Cnopen e nrnpocrr, (a:n cne(ennara or 1247 n 1285–1288 r. ce
ornacar sa e(na n crna :nunocr, n:n sa (naxa xecrnn n:a(ere:n – Hnronon I n Hnro-
non II.
4opxara na nxero or rpaxornre nxa (na napnanra: 1. Lytuoy (LITVOJ); 2. Lytuay
(LITVAJ). Te orronapar na nasnannero na neronara sexa LITVA (terra Lytua). Hoc-
:e(noro crornercrna na npe(no:araex napnanr na peunoro nxe ALTA – LITAVA
(LITVA). B c:yuaa ce naô:n(ana nprska na e(nonxennocr xex(y: 1) nxe na n:a(e-
re:, 2) nxe na crpanara xy, 3) nxe na peka n nea. Hornunnar pe( n npe(ananero na
nxero xoxe (a e 3 > 2 > 1: peuno nxe > nxe na crpana > n:a(ere:cko nxe (nposnnne,
ne :nuno pox(eno nxe). Brsxoxen e n oôparnnar nrr, xapakrepen sa pannara
ynrapcka ncropna. Torana nxenara na or(e:nn n:exennn nox(one n xecrnn ynpa-
nnre:n ce npenacar nrpxy ce:nna, oô:acrn n pekn.
Hpn nacroanna c:yuan oôaue ]opxara LIT(A)VA xoxe (a ce nsne(e or kopena
ALTA-LATA n rona e ocnonen (ono( sa npe(:aranara xnnoresa. Cnope( nea npes
XII–XIII n. O:r n yuacrrka xex(y Rxnnre Kapnarn n ±ynan e nxa: cpe( xecrnnre
xnre:n nasnanne HHT(A)BA-HET(A)BA (ko:eôanne E–I). To ce e npexnrp:n:o nrp-
xy npn:exanara oô:acr n nnoc:e(crnne nrpxy noann:nre ce rax xecrnn n:a(ere:n,
naca:n na ynrapckna kpa: – Hnronon I n Hnronon II (rouna ]opxa – Hnrnon, Hnrnan).
±pyro pasnnrne na ]opxara HATA e nrsxoxno n nocokara LATA > LĂTA >
LOTA > LUTA. Hpoxanara A > O > U ce nornrpx(ana one or anrnunnre napnanrn na
peunoro nxe ARUTA, ALUTA. Hpn rax naua:nara r:acna ne e nsna(na:a (nenr:na
:nknn(na xeraresa). Kocneno ]opxara HOTA-HVTA (ko:eôanne O-U) e sacnn(e-
re:crnana n n:exennoro nxe HRTH¬H, nperrpna:o c:e(noro pasnnrne: or ocno-
na – peuno nxe (A)LOTA n nacranka IČI – (A)LOTIČI > LUTIČI (LJUTIČI).
Or napnanra na peunoro nxe HATA c nacranka -KA ce no:yuana ]opxara
HATKA: LATA > LATKA. Kocneno (okasare:crno xoxe (a ce rrpcn n nakon ce-
:nnnn nxena:
1. Ce:o Hrruen(n) (Lătceni), Mynrenna
2. Ha:arka (Palathka) – 1296 r. |DIR, C, II, 476| n panona na rp. K:yx. Krx
ocnonara LATKA e (oôanena npe(cranka-npe(:or PA-.
II-7-8. Xpononornu na nuennnve napnanvn na p. OBT
Ouepranara kaprnna sa napnanrnre na nxero na ro:axara npac:anancka peka
ôn ôn:a nenr:na ôes e(nn onnr sa cpannnre:no onpe(e:ane na npexero, n koero re
63
ônrynar. Makap n c ro:axa ornocnre:nocr na nsxepennara, nopa(n xapakrepa na
(annnre, rakrn onnr sa xpono:ornsanna e naxen kakro or uncro :nnrnncrnuna r:e(-
na rouka, raka n or onncare:no-ncropnuecka. Bprskara peuno nxe – n:exenno nxe
oôacnana n xacroro, koero e orpe(eno sa npoô:exnre na xn(ponnxnara n nacroa-
noro nsc:e(nane.
1. AHT(A) e nan-crapara naua:na ]opxa na peunoro nxe. Hoanara rpaôna (a
ce ornece krx nepno(a na ernorenesnca na npac:anannre. Tasn ]opxa e ôn:a no((rp-
xana npe(nxno no ropnoro reuenne na pekara. Tax e nrsnpnera npes XII n. or repxan-
cknre ko:onncrn (r. nap. cakcn), konro a ynorpeôanar (o nann (nn. Hoanana ce n n
ynrapckn (okyxenrn npes XIII n. ycnope(no c ]opxara O:r.
2. OHT – noanana ce npes nepno(a IX–XI n. n ce na:ara c:e( XII–XIII n., karo
nsxecrna (pyrnre napnanrn.
3. AHVTA – noanana ce krx I n. c:. Xp., n naneuepnero na pnxckoro sanoena-
nne, n ônryna (o IV–V n. V Hop(anec nxero e cnoxenaro nrn nprska c rpannnara
xex(y asnrn n pokco:ann, r. e. II–III n. Tona nxe, nsr:ex(a, e ôn:o cnrpsano c (o:no-
ro reuenne na pekara (Ponte Aluti) – xex(y Rxnnre Kapnarn n ±ynan. B ropnoro
reuenne, kr(ero pnxckoro npncrcrnne e no-c:aôo (naxa rpa(one), ocrana:oro no
xecrara cn npac:anancko nace:enne e no((rpxa:o ]opxara AHT(A).
4. APVTA – nponsno(na n ycnope(na ]opxa na AHVTA, anana ce sae(no c
nea n crno e ynorpeôanana (o IV–V n. npe(nxno n (o:noro reuenne. Tax ce e
naxnpa:a nrrnara crannna APVTEHA.
6. AHTAP n HATAP ce noananar nrn npexero npe(n pnxckoro sanoenanne.
Bapnanrrr HATAP-HATPA (oôprnane AR > RA, kakro npn HISTER-ISTROS,
IATRUS-IETERUS) krx X–XI n. ce npoxena n HOTPA. Bepoarno rorana ce nsnrp-
nna n npoxanara HATAPHHA > HATOPHHA.
7. HATA (nr:na :nknn(na xeraresa na AHT(A) – xoxe (a ce ornece krx pan-
noc:ananckna nepno( (VI–VII n.). Hpes VIII–XI n. (c:anano-ôr:rapckna nepno() ce
noananar n nponsno(nnre HOTA, HETA. Tona ca napo(nn ]opxn n or(e:nn kpan-
peunn panonn, konro ne n:nsar n (okyxenrn n nsnopn or rona npexe.
8. HHTBA ce noanana krx XI–XII n. no (o:noro reuenne, n pannnnnara uacr,
n ce sa(rpxa nepoarno (o XIV n., koraro e nsxecrena or ]opxara OHT.
Onpe(e:anero na ro:kona napnanrn na nxero AHT-OHT nepoarno ôy(n crxne-
nna. He rpaôna (a ce saôpana, ue ncnukn re ca nponsno(nn na e(nn naua:en kopen
– AHT(A). H rona e ôe:er sa npnexcrnenocr. Hoanara na resn ]opxn npocro orpa-
sana ]onernunnre ocoôenocrn n npoxenn npn pasnnrnero na npac:ananckna n
crapoc:ananckna esnk. Or (pyra crpana, rpaôna (a ce nxa npe(nn( nso:npanocrra
na or(e:nnre kpanpeunn sonn no ropnoro n no (o:noro reuenne. Hpenparnocrra n
cr(ôara na resn sexn nc:e(crnne na sanoenanna n nax:ynanna necrxneno e (pyrn-
ar oôyc:anan ]akrop.
Crnara xnoronapnanrnocr na peunoro nxe AHT(A) ce nonrapa npn (ne-
nrpckna npnrok A:rra n rona e neoôopnx (ono( n no:sa na npe(cranenara oôna
cxexa (nx. no-(o:y).
64
II-7-9. ABTH, ABTHHH
Han-crapara ]opxa na n:exenno nxe sa npac:anannre or nopeunero na AHT(A)
rpaôna (a e crnna(a:a crc caxoro peuno nxe, ôes npe(crankn n nacrankn: ALT(A) >
ALTI. Tona nxe ne e (okyxenrnpano n nakaknn nsrounnnn, sarona neronoro crnec-
rnynane ocrana n oô:acrra na :ornunnre nocrpoenna.
±onycrnxo e ocnonara ALTIN(A), cr(rpxana ce n rpyna anrnunn rononnxn
(nx. no-rope), (a orpasana xnre:cko (n:exenno) nxe na npece:nnnn or ôperonere na
AHT(A). To e no:yueno or peunoro nxe ALT(A) n nacranka -INI: ALT(A)-INI >
ALTINI. Hpece:enna na (akn n rern n nxno(ynancknre sexn ca onncann npn noxo(n-
re na pnxckn noenaua:nnnn na cenep or ±ynan npe(n crs(ananero na nponnnnna ±a-
kna. ±pyro npexe sa noanara na ce:nna na AHTHHH n Mnsna, Hanonna n Cpe(nsex-
na ±akna e xoxenrrr na nanyckanero na Tpaanona ±akna n npece:ennero na raxon-
nnre xnre:n (270–275 r.).
II-7-10. OBTEHH, OBTMAHH
Ce:nnnn nxena or nn(a O:ren(n), O:rennna, O:ranka (nx. no-rope) n O:re-
nna n Mynrenna xorar (a ôr(ar pasr:ex(ann karo nac:e(crno or n:exenna crpyk-
rypa c nxe OHTEHH. To e nponsno(no or peunoro nxe OLT(A)-ENI > OLTENI.
Bepoarno e crnecrnyna:a no-panna ]opxa ALTENI npes nepno(a VI–VIII n. H:e-
xennn nxena c rakrn crpoex, nk:nunan nacranknre -ANI (-ENI), -ICI, -IČI, ca
xapakrepnn sa pannoc:ananckna nepno(. Krx rona npexe xoxe (a ce ornece nrs-
nnknanero na rona n:exenno oôpasynanne no p. OHT. To nk:nuna:o (ne rpynn
xnre:n:
1. Horoxnn na xecrnnre npac:anann, konro oônrana:n no-sannrennre panonn
or nopeunero na O:r npes IV–V n.
2. C:anann – npece:nnnn or cenepnnre n or sana(nnre oô:acrn, konro c:e(
pasna(anero na xynckoro oôe(nnenne norrpcn:n nonn oônra:nna na nr.
B nopeunero na O:r ca orkpnrn n nsc:e(nann ocrankn na ce:nna or VI–VII
n. Tesn apxeo:ornueckn c:e(n xorar (a ce cnrpxar c OHTEHHTE.
4opxara OHTMAH (no-panna ]opxa AHTMAH?) ce cpena karo :nuno nxe
n (okyxenrn na Vrpon:ankoro noeno(crno n karo ce:nnno nasnanne:
1. Oltuman (1234 r.) |DIR, C, I, 231|, Oltman (1333 r.) |DIR, C, IV, 56|, (n.
Otomani, panon Crkyenn, oô:. Opa(a.
2. Mecrnocrn O:roxannn, O:roxanckn rpa(nnn, c. Iopno Vnno, Kncren(n:-
cko.
Brsxoxno e rona (a ca c:e(n or npac:anancko n:exenno nxe OHTMAHH, oô-
pasynano or peunoro nxe OLT(A) n nacrankara -MANI. Crôpannar n nacroanoro
nsc:e(nane xarepna: nosno:ana (a ce oôocoôn rakrn rnn npac:ananckn n:exennn
nxena. Ton e xapakrepen sa sana(nna ((aknnckn) (a:, n konro n:nsa n uacr or nopeun-
ero na p. O:r.
65
II-7-11. VBTHHH
B onncannero na nsrounoc:anancknre n neuenexknre sexn n Cenepnoro ¬ep-
noxopne Koncranrnn Barpenopo(nn nocouna n n:exero VHTHHH.
I:. 37: C:e( karo nocouna neuenexknre n:exena na nsrok or ±nenrp, K. Barpe-
nopo(nn nsôpoana n resn na sana( or ro:axara peka: „±pyrnre uernpn n:exena xnne-
ar orcax p. ±nenrp krx sana( n cenep, a nxenno: oô:acrra Inasnxonon e crce(na na
Br:rapna, oô:acrra ±o:na In:a rpannun crc crpanara na rypknre, oô:acrra Xapaôoe
rpannun c Pycna, a oô:acrra Haô(neprnx e crce(na na oô:acrnre, konro ca no(arnn
na crpanara na pycnre (nxenno), na y:rnnnre (toiò ôå Ïòëôίíïéò), na (epôennre n
:ensennnnre n na (pyrn c:anann“ |C. Porph. De adm., 37].
Cnope( rona onncanne neuenexkara oô:acr Haô(neprnx rpannun e(nonpexen-
no c (epôenn ((pen:ann), :ensennnn, y:rnnn n (pyrn c:anann. Tepnropnnre na nrp-
nnre (ne n:exena nancrnna ca na sana( or ±nenrp, karo (pen:annre saexar sexnre
nxno or (o:noro reuenne na p. Hpnnar |Ce(on, B. B. Bocr. c:.|, a :ensennnnre
xorar (a ôr(ar nocranenn na ceneposana( krx ôacenna na 3ana(en Byr (nx. c:e(n.
uacrn).
B pyckara ncropnorpa]na ce e na:oxn:a resara, ue ]opxara Ïòëôίíïé e nerouno
npe(a(enoro nxe na y:nunre (yr:nun) n n c:yuaa crana (yxa sa rax. Or esnkono-
]onernuna r:e(na rouka rakona orrx(ecrnanane e nenrsxoxno – pas:nunara ca xno-
ro crnecrnenn. V:rnnnre ca cnoxenarn caxo n rona onncanne na K. Barpenopo(nn, r.
e. re ne ca nocouenn n pycknre :eronncn karo or(e:no nsrounoc:anancko n:exe.
Hasnannero VHTHHH ce nnncna nanr:no n npac:anancknre n:exennn nxe-
na, no:yuenn or kopena ALT(A) > OLT(A). To e crcraneno or ocnona ULT(A) n
nacranka -INI. Pasnnrnero xy nsr:ex(a raka: ALT(A)-INI > ALTINI > ĂLTINI >
OLTINI > ULTINI. Ocnonara ULT(A) e crnara kakro npn xnre:ckoro nxe Ultinsium
vicus ‘ce:o na y:rnncnre’, naxnpano ce (o ce:nnero Altinum npn es. O:rnna
(Pyxrncka ±oôpy(xa) (nx. no-rope). Karo crpoex VHTHHH e e(nakno c AHTHHH
(c npoxenena naua:na r:acna na ocnonara) n ncrnnocr xoxe (a ce pasr:ex(a karo
nerona nponsno(na.
Ho :enna ôpar na ±nenrp (Cenepckara sexa), n oô:acrra na rp. Ho:rana e sana-
sena rpyna xecrnn nasnanna, konro nponsxox(ar or kopena ALT(A).
1. Peka A:rra (Hrra) – npnrok na ±nenrp n oô:acrra na rp. Hepeac:anr: „c
Herrna“ |HBH, I, 124| – 1074 r.; „n nepkonr sa:oxn na :rrÖ xyuennky...“ |Hak rax,
202| – 1116 r. 4opxnre na peunoro nxe ca: A:rra, Hrra, Hrrnna, O:rra, Heren.
Tesn napnanrn npe(cranar crnnre nocokn na ]onernuno pasnnrne, konro ôaxa
oueprann sa O:r n ±akna. Hsna(anero na naua:nara r:acna ôes xeraresa e cnenn]nu-
no sa (nenrpckna npnrok. 4opxara LETEC (or ocnona LETA n nacranka -EC) nornrp-
x(ana pasnnrnero ALT(A) > LATA > LÄTA > LETA, koero ôene npe(no:oxeno sa
(ynanckna O:r. Ocoôeno naxna e ]opxara O:rra. Ta nornrpx(ana nocokara na pas-
nnrne ALT(A) > OLT(A), ycranonena sa O:r npn ±ynan. Ocnen rona ra (ana ocnonara
sa n:exennoro nxe VHTHHH: OLTA-INI > OLTINI > ULTINI.
5 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
66
Karo na:o xnoronapnanrnocrra na peunoro nxe A:rra kpan ±nenrp npn
ycnope(no crnecrnynane nornrpx(ana nanr:no nanpanennre no-rope naô:n(e-
nna sa (ynanckna O:r.
2. Ipa( Hrana na p. Bopck:a (nepoarno npe(xo(nnk na (n. rp. Ho:rana) |Hnar.
:er. – 1174 r.|. Or ocnona ALT(A) c nsna(ane na naua:nara r:acna n nacranka -AVA.
3. Ipa( Io:ran n Hepeac:anckoro knaxecrno – „sa Io:ranoxr“ |HBH, I, 161| –
1095 r., (n. rp. Io:ran (Ia:ran) na p. Io:rna.
4. Peka Io:rna (IAHTA), npnrok na p. Hce: – (n. Bo:rnaa Io:rona, koaro npn-
exa nako:ko npnroka c nxe Io:rna – „n npn(ona na Hce:r n orry(a crana na pÖnÖ
Io:rÖ“ |HBH, I, 191| – 1111 r.
Bapnanrnre na peunoro n ce:nnno nxe ca: GALTA, GALTAV, GOLTA, GOLTAV,
GOLTAVA, GOLTOVA. Te ca ce pasnn:n or kopena ALTA c npe(cranka-npe(:or KA-
(krx, (o, npn): 1. KA-ALTA > KALTA > GALTA; 2. GALTA > GOLTA n nacrankn
-AV, -AVA, -VA, -OVA. Crnnar ]onernuen pasnon ce ycranonana sa n:exennoro nxe
KAHTH npn (ynanckna O:r (nx. no-(o:y).
5. Ipa( Hrro. Or ocnona ALTA > LTA > LITO c nsna(ane na naua:na r:acna.
6. Ipa( Hyrana. 4opxara e naxna, sanoro ocnonara na nxero LUT- xoxe (a ce
pasr:ex(a karo nr:na :nknn(na xeraresa na ULT – ocnona na n:exennoro nxe ULTINI.
C:oxen e nrnpocrr, npn kakna ocnona – ALTA, OLTA n:n ULTA, ce e nsnrpnn:a
xeraresara. B nrpnna c:yuan pasnnrnero e ALTA > ALATA > LATA > LĂTA > LOTA
> LUTA n nacranka -AVA. ±pyrnre (na napnanra ca xa:ko (onycrnxn.
7. Ipa( Ho:rana – nxero ce cpena sa nrpnn nrr npes 1430 r. Ipa(rr ce naxnpa
na p. Bopck:a, nenrrp na Ho:rancka oô:acr n Vkpanna.
Hxero e no:yueno or kopena ALTA, npe(cranka-npe(:or PA- (no, npn, (o) n
nacranka -AVA; PA-ALTA-AVA > PALTAVA > PĂLTAVA > POLTAVA. Crnara ocnona
PALTA ce noanana n na (ynanckna O:r (nx. no-(o:y).
Cxarax, ue nanpanennar cpannnre:en ana:ns na rpynara rononnxn npn ±ne-
nrp npe(:ara yôe(nre:nn (ono(n sa (xnno)resara, ue n:exennara repnropna na
VHTHHHTE ce e naxnpa:a n rasn oô:acr. Onncannero na K. Barpenopo(nn no(n krx
(pyro xecroonpe(e:ane – no (nenrpckoro (ecnoôpexne. 3a no:yuananoro ce necr-
ornercrnne xoxe (a ôr(e npe(:oxeno c:e(noro oôacnenne. B paskasa na K. Barpeno-
po(nn npn onncannero na (nenrpckoro (ecnoôpexne c nxero VHTHHH e osnaueno
n:exero VIHH¬H. Tona ro:axo n:exe no onona npexe neue e ôn:o sanncnxo or kn-
encknre knase. Hpn npe(anane na neronoro nxe ce e no:yun:o oôrpknane c (pyro
pea:no crnecrnynano rorana n:exenno nasnanne – rona na VHTHHHTE or (nenrp-
ckoro :enoôpexne. Brsxoxno e (a e nxa:o no-panno npece:enne na uacr or
VHTHHHTE na sana(, krx ±necrrp n sexara na VIHH¬HTE. Tona npece:nane e
xor:o (a crane npes VIII–IX n. nopa(n xasapckna narnck or nsrok n:n noc:e(na:oro
npn(nnxnane na xa(xapn n neuenern.
Karo crônrnnna nrscranonka cr(ôara na rona n:exe nsr:ex(a raka: C:e( npo-
na(anero na (rpxanara na ±ekeôa: no( y(apnre na Tpaanonnre :ernonn npes 106 r.
uacr or AHTHHHTE nanycna:n (o:nnara na p. AHT(A) n ce nacoun:n na nsrok. Te
67
(ocrnrna:n ±nenrp n ce ycranonn:n no :enna xy ôpar npn npnroka Bopck:a. Tax
npenec:n n nasnannara or npapo(nnara – AHTA, KAHTA, HAHTA. Ha cenep or rax,
no nopeunero na Cy:a ce nacrann:n (pyrn npac:ananckn nsce:nnnn – CABAPH (no-
krcno CEBEPH) (nx. c:e(n. uacrn).
±pyr crce( na AHTHHH n CABAPH npes II–IV n. ôn:n cranynannre n nxna-
ra crenna sona AHAHH. Tax re nsxecrn:n cpo(nnre nx no esnk n ônr CAPMATH.
Tesn rpn crxnre:crnann ernoca – repxann (rorn), npac:anann (anrn) n npannn
– noxa(n (a:ann), nrpnn nsnnra:n y(apa na nacrrnnannre or nsrok xynn. Ocrrorckn-
ar kpa: Bnnnrapnn npne: nrpxonencrnoro na xynnre, no nnoc:e(crnne ce crnrna:o
(o nonna, n koaro xyncknar nox( Ba:axep ns:asr: noôe(nre: |Iord. Get., 247–249].
Onesn or rornre, konro ne ce npnxnpn:n c n:acrra na xynnre, sanouna:n (a ce
npece:nar na sana(. Anrcknre n:exena ce okasa:n n crnoro no:oxenne. Apxeo:orn-
uecknre (annn nokasnar, ue n kpaa na IV – naua:oro na V n. ¬epnaxonckara ky:ry-
pa nperrpna:a cn:en y(ap. +nnorrr n noneuero ce:nna ôn: npekrcnar n naxer-
nnnnre or V n. ca xa:oôponnn – npe(nxno n cenepnnre uacrn na :ecocrennero.
Tona nokasna, ue ycnope(no c nsce:nanero na rornre na sana( anrnre ce orrer-
:n:n n no-sannrennre cenepnn ropncrn panonn. AHTHHHTE oônrana:n oô:acr, cr-
ce(na na crennara sona, n sarona ycern:n no-cn:no noc:e(crnnara or xynckoro
npncrcrnne rax.
B sak:nuenne n:exennara ncropna na AHTHHHTE-VHTHHH xoxe (a ôr(e
npe(cranena raka:
1. Hpece:enne or (o:nnara na AHT (OHT) krx 106 r. na nsrok n ycranonanane
n (nenrpckoro :enoôpexne. Tax re crana:n uacr or ]opxnpanara ce npac:anancka
n:exenna rpyna na anrnre („kpannnnn“).
2. Hpes nrpnara no:onnna na III n. pe(ox c rax ce nacrann:n ocrrornre.
3. Krx 370 r. ce noann:n xynnre.
4. Hpes VI–VII n. rexnn crce(n or nr ôn:n KVTPHIVPHTE. Bepoarno npes
pannoc:ananckna nepno( (VI–VIII n.) n:exennoro nx nxe neue ôn:o (oôn:o ]op-
xara OHTHHH-VHTHHH.
5. B c:e(nannre (ne cro:erna (VIII–IX n.) n:exero ne (a e ôn:o sanncnxo or
Xasapna, a c:e( ykpennanero na Knencka Pycna ro npne:o nennoro nrpxonencrno.
Brsxoxno e no rona npexe uacr or VHTHHHTE (a ca ce npece:n:n na sana(, krx
nopeunero na ±necrrp.
II-7-12. KABTH, IBA±
Kakro nn(axxe npn rononnxnre or n:exennara repnropna na VHTHHHTE,
npn cruerannero na kopena ALT(A) c npe(cranka-npe(:or -KA ce no:yuana ]op-
xara KALTA (> GALTA > GOLTA) n peunoro n ce:nnno nxe IAHTA, IOHTA
(Ia:ran, Io:rna) (nx. no-rope). Crnara ]opxa n nopeunero na (ynanckna AHT
(OHT) xoxe (a ôr(e ornecena krx n:exenno oôpasynanne, crnecrnyna:o npes
npac:ananckna, pannoc:ananckna n c:anano-ôr:rapckna nepno(.
68
Ho npexero na nxneparop K:an(nn (268–270) (ynanckara rpannna ornono
ôn:a npeceuena or xnoxecrna, n(nann orkrx napnapcknre sexn. Tosn nrr (nnxe-
nnero ce nsnrpnna:o no-oprannsnpano – e(nonpexenno no xope n no cyna. Ha-
na(are:nre ôn:n npn(pyxenn or cexencrnara cn n no(e:n crc ceôe cn (oônrrk.
×nno ce npane: onnr sa sace:nane n sexnre na nxnepnara crc cn:ara na oprxne-
ro. Te ycne:n (a nponnknar (r:ôoko na nr n ôa:kancknre nponnnnnn n anaro:nn-
ckoro kpanôpexne. Hxneparop K:an(nn ycna: (a ce cnpann c rax e(na npn penn-
re:noro cpaxenne kpan Hancoc (Hnn).
„Han-noc:e pas:nunn cknrckn napo(n, nenkn, rpeyrynrn, ocrrorn, repnnnrn
(nn)sn, KEHTH (Celtae) n xepy:n or a:unocr sa n:auka nax:y:n n pnxcka sexa...“
|Script. Hist. Aug., 6, 2; HHBH, I, 65|. Hsôpoennre n:exena, c nsk:nuenne na
KEHTHTE, ce unc:ar krx repxanckara oônnocr. Hpn npe(nnnn nana(enna na no-
(oônn xnoron:exennn koa:nnnn or 40-re – 50-re ro(nnn na III n. cpe( nax:yna-
nnre ca orôe:asnann one kapnn n capxarn. Ho ornonenne na n:exero KEHTH n
(ocerannnre nsc:e(nanna ne e (a(eno yôe(nre:no oôacnenne. 4opxara na nxero
orronapa na ernonnxa na ra:cknre n:exena, no npncrcrnnero na rakona nace:e-
nne n (o:no(ynancknre sexn n cpe(ara na III n. e xa:ko nepoarno. Caxnar anrop
na onncannero Tpeôe:nn K:an(nn xoxe ôn orrx(ecrnana rona n:exe c ra:nre.
Ho-nararrk, koraro crana (yxa sa n:aukara, koaro nxneparop K:an(nn (oôn: c:e(
noôe(ara na( nax:y:nre napnapn, ron nrsk:nkna: „Ko:ko napnapckn no:one ca
nn(e:n nannre (e(n? Ko:ko onne? Ko:ko ke:rckn koôn:n (Quid equarum
Celticarum), konro xopara ro:kona xnoro xna:ar?“ |Script. Hist. Aug., 9, 5; 6; HHBH,
I, 66–67|. Cnoxenananero na rosn nn( kone nepoarno e cnrpsano c nocouenoro
npe(n rona cpe( nana(are:nre n:exe ke:rn (Celtae).
±pyrn cne(enna, konro xoxex (a ornecex krx rona n:exe, naxnpaxe y Hop-
(anec. Ton croônana sa nonnara xex(y renn(nre, no(enn or 4ocrn(a, n rornre
naue:o c Ocrporor. Hono( sa nonnara ôn:o nckanero na renn(ckna kpa: krx ror-
ckna (a xy orcrrnn uacr or sexnre cn, rrn karo sexara na renn(nre ôn:a n:annn-
cka. Cpaxennero crana:o (o rp. IAHTHC (ad oppidum Galtis), nokpan konro reue
p. AVXA (Iluvius Auha) |Iord. Get., 99; Izvoare, II, 422–425].
Tosn cô:rcrk xex(y renn(n n rorn xoxe (a ôr(e ornecen krx 249–250 r. Kak-
ro croônana Hop(anec, kpa: Ocrporor nana(na: Mnsna n Tpakna no npexero na nx-
neparop 4n:nn Apaô (244–249) |Iord. Get., 90; HHBH, I, 340|.
A no-nararrk: „C:e( cxrprra na Ocrporor Knnna pas(e:n: nonckara cn na (ne
uacrn n nsnparn: e(na (a onycronana Mnsna“ |Iord. Get., 101; HHBH, I, 341|. Crana
(yxa sa ro:axoro nax:ynane na rornre, no(enn or Knnna (nac:e(nnk na :eren(ap-
nna Ocrporor), no npexero na nxneparop ±ennn (249–251). B cpaxennero npn
Aôpnryc (Pasrpa() sarnna: nxneparop ±ennn.
Macroro na cpaxenne xex(y renn(n n rorn (rp. IAHTHC (o p. AVXA) rpaôna
(a ôr(e rrpceno no ropnoro reuenne na p. AHT (AHVTA). Hxenno rasn uacr na
nponnnnna ±akna nona(a krx 250 r. n prnere na napnapnre. 3a rona ronopar pas-
:nunn nn(one (annn, nk:nunre:no apxeo:ornueckn.
69
Bepoarno rorn n renn(n, konro nackopo ce ôn:n noann:n n (o:no(ynanckn-
re sexn kpan ±akna n Mnsna, ckopo crnrna:n (o crnepnnuecrno npn pasnpe(e:e-
nnero na nonnre sexn. B onncannero cn na Ienn(na Hop(anec orôe:asna, ue nenna
nsrouna rpannna e p. 4:yraysnc (Ilutausis) |Iord. Get., 330|. Apxeo:ornuecknre
(annn nokasnar, ue nekpono:nre n ce:nnara or IV n., npnna(:exann krx ¬epna-
xonckara ky:rypa, konro cnn(ere:crnar sa rorcko npncrcrnne, ca crcpe(orouenn
n Mynrenna. Ha sana( or O:r re cn:no ope(anar. Crnenpexenno n Rronsrouna
Tpancn:nanna, r. e. no ropnoro reuenne na O:r, ce noananar apxeo:ornueckn na-
xernnnn or IV–VI n., onpe(e:ann karo renn(ckn.
Hocouennre (oryk cnn(ere:crna ce crr:acynar noxex(y cn n nokasnar, ue
c:e( nsocrananero na nponnnnna ±akna npn nxneparop Anpe:nan (270–275) p.
O:r n Rxnnre Kapnarn ca crana:n pasrpannunre:na :nnna xex(y rorn n renn(n.
3a xecroonpe(e:anero na rp. Ia:rnc (o A:r-A:yra (O:r) xorar (a ôr(ar npn-
ne(enn c:e(nnre croôpaxenna:
1. Peka Ayxa (Auha) ncrnnocr e Aluta n nrpnoro nxe e no:yueno npn nor-
penno npe(anane na rpa]nkara na nroporo. Hopa(n c:nnane na L c nrpnara xacra
na U e nn(ano U: LU > U, a T e nrsnpnero karo H. One noneue ue Hop(anec snae
n cnoxenana ]opxara na peunoro nxe Aluta |Iord. Get., 74].
2. Hxero GALT(IS) karo rrx(ecrneno c n:exennoro nxe KALTI (npn K > G)
nxa snauenne ‘npn peka A:ra’. Hpe(crankara-npe(:or K(A) e npnôanena krx peuno-
ro nxe ALTA.
Ha (ecnna ôpar na p. O:r, npn ycrnero na npnroka Xoxopo(, nxa c:e(n or
sex:ena kpenocr, ns(nrnara npes XII n. (o no-panno c:anancko ce:nne. Ta n ô:nsko-
ro ce:o ca napnuann or xecrnnre repxanckn xnre:n (cakcn) Ia:r (Galt), or pyxrnnn-
re – Vnrpa (Ungra), a or ynrapnnre – Vrpa (Ugra). B nsnopnre kpenocrra ce cno-
xenana c nxenara Noilgiant (1211), rr:kynano karo ]pencko-na:oncko nxe, Noialt
(1222), Galt (1325), Ugra (1733) |Busuioc. Câra, II, 102, not. 246].
Bepoarno rona e cnoxenarnar or Hop(anec rpa( Galtis, cpe(nne na n:exero
KAHTH. ±pyrn rononnxn or Rxna Tpancn:nanna, konro xorar (a ôr(ar cnrpsa-
nn c rona n:exenno nxe, ca:
1. Kalatha (1256) – (n. c. Kr:ara (Călata), panon K:yx |DIR, C, II, 17; DRH, C,
X, 37, 302|
2. Kald (1332) – (n. c. Ia:(a (Galda), panon Xyne(oapa, okp. A:ôa.
Hak y Hop(anec naxnpaxe npako cnn(ere:crno sa KAHTHTE, ornacano ce
krx IV n. Tax ca nsôpoenn napo(nre, no(unnenn or ocrrorckna kpa: Xepxanapnk n
cpe(ara na IV n.: Golthescytha, Thiudos, Inaunxis, Vasinabroncas, Merens, Mordens,
Imniscaris, Rogas, Tadzans, Athaul, Nauego, Bubegenas, Coldas [Iord. Get., 116;
sa cnopnna npeno( na Golthescytha nx. C±HHC, I, 150–151, ôe:. 180–181|. Beue
e narpynana snaunre:na :nreparypa ornocno orrx(ecrnananero na ernonnxnre or
r. nap. cnncrk na napo(nre, cxaran sa orkrc or reorpa]cko onncanne. B c:yuaa
npe(:arax npnnosnananero na ernonnxa Coldas (ko:(n) karo ornacan ce sa npac-
:ananckoro n:exe KAHTH (crornerno sa neronoro pask:onenne KOHTH – nx.
ryk) or nopeunero na A:r-O:r. Croôpaxennara ca c:e(nnre:
70
1. 4opxara na nxero COLD(AS) e pasnnrne or naua:nara ]opxa KALTI: KA-
ALTA > KALTI > KALDI > KOLDI.
2. Ho ornonenne na nrsxoxnocrra sa pea:noro nocranane na resn n:exena no(
n:acrra na ocrrorckna kpa: Xepxanapnk xoxe (a ôr(e nspasen crnnar ckenrnnnsrx,
kakro ornocno n:exenara or cnncrka, konro ce orrx(ecrnanar c napo(n or yrpo-
]nnckara n ôa:rnnckara oônnocr (a:eu na cenep. B c:yuaa nocouennre npac:anan-
ckn n:exena oko:o Rxnnre Kapnarn ca n crce(crno c necrrornre or nsrok n c renn-
(nre or sana(. C:e(onare:no n:acrra na Xepxanapnk ôn rpaôna:o npe(n resn npac:a-
nanckn n:exena (a e oôxnana:a n necrrornre n (n. Mo:(ona n Mynrenna.
Tesn crxnenna ornocno raka nnpokoro pasnpocrnpane na Xepxanapnkonara
n:acr ne xorar (a ôr(ar npexnrp:enn n no ornonenne na (ocronepnocrra na nocoue-
nnre n:exennn nxena. 3anncannre ]opxn ne ca xnoro or(a:euenn or npe(no:arae-
xna rouen nn( na n:exennnre nxena. ×nno resn pea:no crnecrnyna:n n:exena npes
IV–V n., a n npes VI n., koraro e xnna: Hop(anec, ca ôn:n nsôpoenn n nsrounnka, or
konro ce e no:sna: rorcknar ncropnk.
±annn sa no-krcnara cr(ôa na KAHTHTE npes c:ananoôr:rapckna nepno( (VII–
X n.) xoxe (a ôr(ar norrpcenn n Vnrapckara anonnxna xponnka n n rononnxnara.
Hpn sace:nanero cn n cpe(no(ynancknre sexn krx kpaa na IX n. xa(xapnre sanapn:n
nrn nrrpennokapnarcknre oô:acrn xecrnn no:nrnueckn oôpasynanna. Ha repnropn-
ara xex(y Mypen, Tnca, ±ynan n Kapnarnre ((n. Banar) ynpan:ana: IHA±, nocouen
c rnr:a dux. Kakro cnn(ere:crna Vnrapckara anonnxna xponnka, neronara n:acr ce
npocrnpa:a or Mypen (o kpenocrra Xopox na ±ynan |Anonymus, XLIV|. Ma(xap-
cknar nox( Apna( nsnparn: rpnxa noenaua:nnnn, sa (a nokopar crpanara na IHA±.
Taxnara noncka npexnna:a Tnca n crnrna:a (o ôpera na p. Tnxnn, kr(ero nacpena
ns:asr: IHA±. Heronara noncka nk:nuna:a n noxonnn uacrn or kyxann, ôr:rapn n
ô:akn (Cumanorum et Bulgarorum atque Blacorum). Ma(xapnre nocrnrna:n noôe(a,
karo n ônrknre sarnna:n (naxa nox(one na kyxannre n rpnxa knase na ôr:rapnre, a
caxnar IHA± ce cnacn: c ôarcrno n kpenocrra Kene na ±ynan. C:e( oôca(ara na
kpenocrra I:a( ôn: npnny(en (a noncka xnp. Ha (pyro xacro ornocno nponsxo(a na
IHA± e kasano, ue ron „ns:asr: c noxonra na kyxannre or kpenocrra Bn(nn (Bundyn)“
|Hak rax, XI|. Heron nac:e(nnk ôn: Axryx, unaro pesn(ennna ôn:a kpenocrra Mopn-
cena na ôpera na Mypen. Axryx, konro ôn: no:yun: kprnenne nrn Bn(nn, sarnna:
npn nacrrn:ennero na ynrapckna kpa: Cre]an I n naua:oro na XI n.
Ornocno npexero na xa(xapckoro nax:ynane n sexara na IHA± ce npanar pas-
:nunn npe(no:oxenna, konro ce nnncnar n nrpnara rpernna na X n. ±annnre sa ôr:-
rapcko yuacrne nrn nonckara na ôanarckna n:a(ere:, kakro n nprskara c Bn(nn, e(nn
or nenrponere na ôr:rapckoro napcrno, ronopar sa oônrpsanocr na rasn xecrna ]op-
xanna c ôr:rapckara (rpxana. Haua:oro na npakoro ôr:rapcko npncrcrnne n resn
sexn rpaôna (a ôr(e orneceno krx npexero na Kpyx n Oxyprar.
B ôanarcknre sexn ca sacnn(ere:crnann rononnxn, konro ce cnrpsnar c nxero
IHA±:
1. ±o:nnara na I:a( – (o Brpr(na (e Mypen
71
2. Galad (1446 r.) – n nopeunero na Brpsana
3. Geled (1177 r.)
4. Gladova (1332 r.), (n. K:a(ono
5. Ghilad – nxno or Mypen
6. Horok Glad, (n. Ia:anka (o Apau, Cprôckn Banar |Pop, I.-A. Românii, 119].
Cxara ce, ue resn rononnxn nponsxox(ar or nxero na xecrnna n:a(ere: IHA±.
Tona e xapakrepno an:enne sa pannara ynrapcka ncropna, koraro nxenara na nox(one
n nrpnennn ce orpasanar n rononnxnara na n:a(ennre or rax sexn. Tyk ônx npe(:o-
xn: (pyro penenne – (a ce rrpcn nprska c no-panno n:exenno nxe, rona na KAHTHTE.
4onernunoro pasnnrne ôn ôn:o c:e(noro: KALTI > GALTI (cpn. GALTIS na O:r) >
GALDI > GLADI; n:n KALTI > KALDI > KLADI (cpn. K:a(ono). Brsxoxno e rasn
rpyna or rononnxn (a orpasana sace:nane na KAHTH-IHA±H n ôanarcknre sexn
npes IV–VI n. Hxero na xecrnna n:a(ere: or naua:oro na X n. IHA± xoxe (a e
nposnnne, nrsnnkna:o or n:exennoro nasnanne n e(nonxenna kpenocr n sexnre xy
(K:a(ona, I:a(ona). B nacroanoro nsc:e(nane ce ycranonana no(oôna nprska sa (py-
rn xecrnn n:a(ere:n nrn nrrpennokapnarcknre oô:acrn or X n.
Ocnonnnre xoxenrn or n:exennara ncropna na KAHTHTE xorar (a ôr(ar nrs-
cranonenn n c:e(nna xpono:ornuen pe(:
1. Tona (aknncko n:exe ce ]opxnpa:o no ropnoro reuenne na p. AHT(A) n
yuacrrka xex(y (ecnna npnrok Xrprnôau n panona na rp. Cnôny n (ecnna npnrok
Brprnr (o n:annnara Bapao:r. Taka n:exennara repnropna nona(a n (n. Rronsrouna
Tpancn:nanna, (o cenepnnre ck:onone na Rxnnre Kapnarn. Hxero na n:exero e oô-
pasynano or peunoro nxe ALT(A) n npe(cranka-npe(:or K(A): K(A)-ALT(A) > KALTI.
To osnauana ‘xnre:n k ((o npn, kpan) (peka) A:r(a)’. H:exennoro cpe(nne ce napn-
ua:o crno KAHTA (> IAHTA, Galtis y Hop(anec) n ce naxnpa:o nan-nepoarno na
(ecnna peuen ôpar npn (n. Vnrpa (Vrpa, Ia:r).
2. C:e( pnxckoro san:a(anane repnropnara na n:exero ocrana:a n nsrounara
sona na nponnnnnara, koaro ôn:a no-c:aôo ko:onnsnpana – rpa(cknre nenrpone ôn:n
crcpe(orouenn n sana(nnre (a:one na nponnnnnara. Bepoarno uacr or KAHTHTE ce
nsrer:n:n n n:annnnre no nan-ropnoro reuenne na A:r(a), koero ocrana:o nsnrn rpa-
nnnnre na nponnnnna ±akna.
3. Tax KAHTHTE ôn:n crce(n c KAPHHTE, oônranann Hsrounnre Kapnarn.
Hpes nropara no:onnna na III n. nana(ennara na kapnnre cpeny ±akna n ±o:na Mn-
sna ce sacn:n:n n n rax nanapno ca yuacrna:n n rorn n renn(n, konro no rona npexe
(on:n orkrx Hpnôa:rnka.
4. Tasn koa:nnna na repxanckn n npac:ananckn n:exena ycna:a krx 249–250 r.
(a nporonn pnxcknre n:acrn n Rronsrouna Tpancn:nanna n raka repnropnara na
KAHTHTE or npe(pnxcko npexe ôn:a ocnoôo(ena.
5. Ho npexe na nonnara xex(y rorn n renn(n pennre:noro cpaxenne crana:o
npn n:exennoro cpe(nne KAHTA (IAHTA).
6. Io:axara koa:nnna na repxanckn, npac:ananckn n capxarckn n:exena, koaro
ôn:a or:anena or rornre, ocrnecrnn:a nope(nna or nana(enna n sexnre na nxnepna-
72
ra npes 50-re ro(nnn, npes 262 n 267–268 r. Hpn noc:e(noro nax:ynane e cnoxe-
naro n yuacrnero na KAHTH, no rakona xoxe (a ce npe(no:oxn n sa npe(nnnnre
nana(enna.
7. C:e( orrer:anero na pnx:annre or Tpaanona ±akna n sexnre na ônnnara
pnxcka nponnnnna ce sanrpna:a uacr or npac:anannre-ôexannn. B kpan(ynancknre
sexn ((n. Mynrenna, Pyxrncka Mo:(ona n Penyô:nka Mo:(ona) ce nacrann:n rorn, a
orkrx p. Tnca – renn(n. Brsxoxno e npes IV n. KAHTHTE (a ca ôn:n no( nrpxonen-
crnoro na rornre (necrrorn) n rona (a e naxepn:o orpaxenne n cne(ennero na Hop(a-
nec sa n:acrra na kpa: Xepxanapnk na( KOH±HTE.
8. Hpes IV–V n. cnope( nsc:e(nannara n Rxna Tpancn:nanna ce noann:n re-
nn(ckn ce:nna. Apxeo:ornuecknre naxernnnn or VI–VIII n. n rosn panon ronopar
sa crxnre:crno xex(y pannn c:anann n renn(n.
9. Bepoarno no rona npexe KAHTHTE ce npn(nnxn:n na sana( n (n. Banar.
H:exennoro nxe neue e nxa:o ]opxara IAH±H-IHA±H. Tax rexnn crce(n ôn:n
(pyrn pannoc:ananckn n:exena – OBO±PHTH, HOBEIAHH.
10. B naua:oro na IX n. ôr:rapcknre xanone Kpyx n Oxyprar ycranonn:n
npako ynpan:enne na( resn n:exena. H:exennnre knase ôn:n saxenenn or ôr:-
rapckn ynpannre:n. H:exennara repnropna na IHA±HTE ôn:a nk:nuena n a(xn-
nncrparnnnara oô:acr (koxnrar) c nenrrp Bn(nn.
11. Hpes nrpnnre (ecern:erna na X n. no npexero na nap Cnxeon I (893–927)
nacrrnnannre orkrx cenep xa(xapn nan:es:n n repnropnara xex(y peknre Mypen,
Tnca n ±ynan n Rxnnre Kapnarn. Crnpornnara na raxonnna ynpannre: I:a( ôn-
:a c:oxena n ron npnsna: cnoero no(unnenne.
12. Heron noroxrk n naua:oro na XI n. ôn: Axryx, konro ynpan:ana: crnn-
re sexn c nenrrp Mopncena na p. Mypen. Kpa: Cre]an I (Hnnan) sanse: n:a(e-
nnara na Axryx n no-krcno re ôn:n npenrpnarn n ynrapckn koxnrar (¬ena(). Taka
n:exennara repnropna na IHA±HTE ôn:a nk:nuena n crs(ananara ce nenrpa:n-
snpana ynrapcka (rpxana.
II-7-13. KOBTH, IOBOTHHH
B cenepnnre uacrn na Tpancn:nanna, konro ocrana:n nsnrn rpannnnre na pnx-
ckara nponnnnna ±akna, e sanasena rpyna rononnxn or ocnona KOLT:
1. Kwlthy (1429) – (n. Coltău (or c:an. Ko:ron), okp. Mapaxypen |DHR, D,
I, 170|
2. Kolt (Kult) – nsuesna:o ce:o n panona na Hnen, okp. Apa( |DIR, C, IV, 56|
3. Kolto, Coltău – (n. Catălina, okp. Cary Mape.
4opxara KOLT e nponsno(na or KALT(A) > KĂLT(A) > KOLT(A). Tasn
npoxana orronapa rouno na pasnnrnero n peunoro nxe ALT(A) > OLT(A). Tosn
napnanr na n:exenno nxe e ôn: nocen or uacr (k:on) or KAHTHTE, konro npn
pnxckara okynanna ce orrer:n:n na cenep.
Pycknre :eronncn orôe:asnar crnecrnynanero na rp. Io:ornueck n Ho:onkoro
knaxecrno: „y Io:ornurcka“ – 1071 r. |HBH, I, 116|. Hxero e crcraneno or ocnona
73
GOLOTIČ n nacranka -ESK. Ocnonara no nn( orronapa na pannoc:anancknre n:e-
xennn nxena c nacranka -IČI. B c:yuaa ocnonara na rakona nxe e GOLOT. H ra xoxe
(a ce nsne(e or KOLT: KOLT > GOLT > GOLOT (xex(nnna crenen na :nknn(na
xeraresa). C:e(onare:no xoxe (a crana (yxa sa uacr or n:exero KOHTH, konro npes
VI–VII n. neue ca nxa:n n:exenno nxe c (oôanena nacranka -IČI.
Tasn rpyna KOHTH npn nsce:nanero cn na cenep ne ce cnpe:n kpan rpannnnre
na nonocrs(a(enara pnxcka nponnnnna, a npo(r:xn:n npes kapnarckara nepnra, (oc-
rnrankn ropnoro reuenne na p. ±nenrp. Tax re ce oôocoôn:n karo xa:ko n:exe c
pannoc:ananckoro nxe IOHOTH¬H oko:o cpe(nnen rpa( c nxe Io:ornueck. Io:o-
rnunre ôn:n n crce(crno c HOHO¬AHHTE (oko:o Ho:oreck) n ±PVTHTE (oko:o
±pyreck) – crno nsce:nnnn or (o:nnara na A:r(a).
Heronncnre cnoxenanar rp. Ko:reck n sexara na B×TH¬HTE, na p. Oka |Ce-
(on, B. B. Bocr. c:., 143|. Hxero e no:yueno or ocnona KOLT n nacranka -ESK. Tosn
rpa( xoxe (a ôr(e cnrpsan c xa:ka rpyna KOHTH, npn(nnxn:n ce c B×TH¬HTE na
ceneponsrok. 4opxara GOLT ce cpena karo peuno n ce:nnno nxe – Io:ran, Io:rna, n
sexara na (nenponcknre AHTHHH-VHTHHH, crno nsce:nnnn or A:r(a) (nx. no-
rope).
II-7-14. BABTH, BEBTH
Tosn napnanr na n:exenno nxe e no:yuen or naua:nara ]opxa na peunoro nxe
ALT(A) c npe(cranka-npe(:or V(A)-: V(A)-ALT(A) > VALT(A). 3nauennero e ‘xn-
re:n n ((o:nnara na) AHT(A)’. Crnara ]opxa e sanasena n nxero na p. Br:rana
(Vltava), npnrok na E:ôa (Haôa) n ¬exna. ±oôanena e nacranka -AVA. Takona peu-
no nxe, nsr:ex(a, e nrsnnkna:o one n repnropnara na BAHTHTE kpan p. A:r(a).
Taka xoxe (a ôr(e oôacneno e(no nasnanne, ornacano ce sa A:r(a)-O:r(a) y Hop-
(anec npn onncannero na sexara na renn(nre: „B rasn Cknrna nrpnoro n:exe
orkrx sana( ca renn(nre, unnro sexn ce saoônka:ar or ro:exn n npouyrn pekn. H
nancrnna Tncna npornua npes cenepnara n ceneposana(nara nx oô:acr, orkrx nro-
sana( rn or(e:a caxara ro:axa peka ±ynan, a orkrx nsrok – 4HVTAV3HC
(Ilutausis), konro ôrpsa n karo npann xnoro no(onrprexn, ce nrypna apocrno nrn
no(nre na Hcrrp“ |Iord. Get., 33; HHBH, I, 336|.
Panenckn reorpa]: „Bcnukn resn pekn ce n:nnar n ±ynan. A peka 4:ayrasnc
(Ilautasis) e rpannna na rasn crpana. Cnoxenarnar xponorpa] Hop(anec nancrnna
rnrp(e rouno e onnca: rna pekn“ |Geogr. Rav., IV, 14; HHBH, I, 398|. Ho-rope ce
cnpax na oôcroare:crnoro, ue p. A:r(a) crana rpannna xex(y rorn n renn(n.
Peunoro nxe Ilutausis-Ilautasis e onpe(e:ano karo ke:rcko sapa(n nacrankara
-ausis, cpannanana c Nemausos-Nîmes (4pannna). Han-nanpe( xoxe (a ce noxnc:n sa
rpenka n npennca – nxecro naua:na ôykna A (a e nsnncana I. Torana npann:nara
]opxa ôn ôn:a ALUTAUSIS, rouno orronapana na (oôpe sacnn(ere:crnanna napn-
anr na peunoro nxe ALUTA. ±pyra nrsxoxnocr e ]opxara ILUTAU-S-IS (a ôr(e
pasr:ex(ana karo npac:anancko n pannoc:anancko peuno nxe c nacranka -AV(A). Ta-
ka xoxe (a ôr(e nrscranonen napnanrrr V-LUT-AV(A) npn V > I. Ton e no:yuen or
74
npe(cranka-npe(:or V(A), ocnona LUTA (or ALUTA c nsna(na:o naua:no A, no-
(oôno na LATA), nr:na :nknn(na xeraresa na ALT(A) n nacranka -AVA. Hr:noro
pasnnrne or kopena ALT(A) nxa c:e(nna nn(: VA-ALT(A)-AVA > VALTAVA >
VLATAVA > VLOTAVA > VLUTAVA (> ILUTAV-) n:n VALTAVA > VOLTAVA >
VLOTAVA > VLUTAVA.
Karo rononnxn, ocranenn or n:exero BAHTH n (o:nnara na A:r(a), xorar (a
ôr(ar nocouenn c:e(nnre nasnanna:
1. Yue. Feldwar (1322), Földwar, uc+. Marienburg, py+. Ieldioara – kpenocr na
(ecnna ôpar na p. O:r, (o 4rrrpan, okp. Bpanon |Busuioc, Cărta, II, 41]. Ernxo:orn-
ara na nxero ce nsnex(a or yue. föld ‘sexa’, war ‘rpa(, kpenocr’.
2. ±pyro ce:nne c nxe 4e:(noapa (Ieldioara) – na :enna ôpar na p. O:r,
narope no reuennero, n ycrnero na :enna npnrok Xoxopo(, okp. Bpanon.
3. Vilzendorff (1340), Fela, (n. Floreşti, panon Cnrnnoapa, n (o:nnara na Io:a-
xa Trpnana, cenepno or O:r. 4opxara Vilzen crnna(a c n:exennoro nxe BHHHH,
e(no or nanxenonannara na BEHTHTE n Hpnôa:rnka.
3a( kopena Föld (Fâld), Feld n ynrapckoro nasnanne xoxe (a ce kpne no-crapo
npac:anancko n pannoc:anancko nxe: VALT-VELT > VALD-VELD > IALD-IELD.
Hopa(n snykona ô:nsocr ro e npeocxnc:eno na ynrapckn.
Taka sa nrpnonaua:na n:exenna repnropna na BAHTHTE xoxe (a ôr(e onpe-
(e:eno ropnoro reuenne na A:r(a), nepoarno n yuacrrka xex(y (ecnna npnrok Brp-
rnn n :enna npnrok Herpy n (n. okp. Bpanon. Tona e uacr or (o:nnara na O:r,
crce(na na (e:a, saexan or KAHTHTE. Hsr:ex(a, e nxa:o cxecnane na ce:nna,
npnna(:exann krx (nere n:exena, koero npann pasrpannuananero na n:exennnre
repnropnn ornocnre:no. H:exenno cpe(nne na BAHTHTE e ôn:o ykpen:enne
crc crnoro nxe BAHTA (BEHTA). Bepoarno ro ce e naxnpa:o (o peunna ôpar n
rpaôna (a ôr(e rrpceno npn (n. 4e:(noapa n ycrnero na Xoxopo(. Hpn pnxckoro
sanoenanne n nrpnnre ro(nnn na II n. ocnonnara uacr or n:exero nepoarno e noe:a
na cenep n rrpcene na nonn sexn. C:e(nre na resn ôexannn xorar (a ôr(ar orkpn-
rn no Ba:rnnckoro kpanôpexne.
E(no or snaunre:nnre c:ananckn n:exena n Hpnôa:rnka ôn:n BEHETHTE. Hpes
IX–XI n. re croa:n naue:o na cn:en n:exenen crns. Ocnen BEHTH-BEHETH, n:e-
xero nxa:o one (ne nasnanna – BHHHH n HRTH¬H.
Han-pannoro cnoxenanane na n:exero e y K:an(nn Hro:exen (II n.). Hpn
onncannero na cenepnnre uacrn na Capxarna ron nocouna: „... kpanôpexnero na
Okeana nokpan Bene(ckna sa:nn noc:e(onare:no saexar ne:rn (Ïòéëôáé), na( rax
ocnnre, noc:e one n na cenep kapôonnre“ |Ptol., III, 5, 10; C±HHC, I, 50–51|.
Hpe(n rona: „A saexar Capxarna xnoro ro:exn napo(n – nene(nre (Ïòåíéäáé)
nokpan ne:na Bene(ckn sa:nn...“ |Ptol., III, 5, 7]
B no(pex(anero na n:exenara nokpan Bene(ckna sa:nn, nanpaneno or K:.
Hro:exen, xacroro na BEHTHTE, nsr:ex(a, e (ocra na nsrok – xoxe ôn nsrouno
or ycrnero na Bnc:a. ±okaro c:anannre-BEHETH oônrana:n kpanxopckara sona
na xex(ypeunero O(ep – E:ôa.
75
Cne(ennero na K:. Hro:exen (ana ocnona sa rnrp(ennero, ue npes nrpnara
no:onnna na II n. BAHTHTE-BEHTH ca (ocrnrna:n Ba:rnnckoro kpanôpexne, cra-
nankn rax e(no or nene(cknre n:exena. Tasn rpyna na BAHTH-BEHE±H ce ôn:a
o]opxn:a one n naua:oro na I n. nc:e(crnne na nrpnara npac:anancka npece:nnuec-
ka nr:na (nx. ryk II-11-3).
Hxero BEHTH nxa pasnonn(nocr BEHETABH, unnro crpoex (ana nrsxox-
nocr (a ce nsacnn n oôacnn nprskara xex(y npac:anancknre peunn n n:exennn nxe-
na. Hoc:e(noro nasnanne ce cpena n nsnopn or IX–X n. n c:e(nnre napnanrn:
VELETABI, VELATABI, VUELITABI, WLOTABI |Nied. Sl. st., III, 132–134|. B rek-
cronere nspnuno ce nocouna, ue nxero BEHETABH e caxonasnanne na xnre:nre na
rona n:exe, (okaro ]panknre rn napnuar BHHHH. Brn nprska c noxo(a na Kap:
Be:nkn cpeny BHHHHTE npes 789 r. ce croônana sa c:ananckoro n:exe, xnneeno
na ôpera na okeana, koero na coôcrnenna cn esnk ce napnua BEHETABH (napnanr
BEHATABH), a na ]pankckn BHHHH – „quae propria lingua veletabi, Irancica autem
Wilti vocantur“ |Einh. Ann. a. 789|. Ho(oôno e oôacnennero n n (pyr nsnop: „sclavis,
qui nostra consultudine Wilzi, proprie vero, id est sua locatione Weletabi dicuntur“ [Vita
Car., XII].
3a nponsxo(a na nxero ca npnnex(ann repxanckn, ke:rckn n c:ananckn ycno-
pe(nnn. Hpe(no:ara ce nprska crc crapoc:ananckna kopen vel- ‘ro:ax’. C (oôaneno
okonuanne -etr (yxara npn(oônna cxncr: ‘ne:nkan’.
3a pasnnrnero na n:exennoro nxe BEHTH cnope( ocnonnnre napnanrn, sana-
senn n nsnopnre, xorar (a ôr(ar npe(:oxenn c:e(nnre oôacnenna. Haua:na, nsxo(na
]opxa e VALTA, koaro npexnnana nrn VELTI nopa(n ko:eôanne A-E, r. e. na:nune
na npac:ananckna snyk Ä n kopena ALT(A). Tona ce (okasna n or ]opxnre KALTI-
KELTI (Geled), LATA-LETA (Letec), nponsno(nn or crnna kopen. 4opxara VELTI e
n nan-pannara sa npnôa:rnnckoro n:exe BEHETH – or II n. (K:. Hro:exen).
Hpoxanara VELTI > VELETI npe(cran:ana xex(nnna crenen na :nknn(na xe-
raresa. Hr:nara ]opxa ôn ôn:a VLETI – sa cpannenne xorar (a ôr(ar nocouenn :cu.
VLTAVA, Flutausis (Hop(anec) n ykasannar ryk napnanr WLOTABI. 3a noc:e(nna
rpaôna (a ôr(ar no(ueprann (ne nnrepecnn ocoôenocrn. 3anrpnena ]opxa na xera-
resa AL-LA (OL-LO) n npexo( na kopennara r:acna A > O, kakro e npn ALUTA (·
ALOTA · ALATA · ALTA) n OLT (· ALTA). Tesn ueprn na napnanra WLOTABI
n(nar n no(kpena na nanpanennre no-rope naô:n(enna sa nasnannero ILUTAUSIS
(Hop(anec).
±pyr napnanr – VUELITABI nokasna pe(yknna E > I n kopennara r:acna:
VELETABI > VELITABI. Tona oôcroare:crno xoxe (a ôr(e oneneno karo (onr:nn-
re:en (ono( krx apryxenrnre sa nrsnnknane na napnanr na peunoro nxe – LITAVA.
4opxara VELETABI e no:yuena or naua:nara ]opxa ALTA-APA (c (oôanka na
crcrankara -APA ‘no(a, peka’): VA-ALT(A)-APA > VALTAPA > VELTAPA > VELTABA
> VELETABA > VELETABI. 3anasnanero na crcrankara APA > ABA n rosn napnanr
na n:exennoro nxe nornrpx(ana nprskara peuno – n:exenno nxe, n or (pyra crpana,
nokasna kak e no:yuena crcrankara -AVA sa peunn nxena. Ta ce noanana npes
76
npac:ananckna nepno( n crana ocoôeno npo(ykrnnna npes pannoc:ananckna nepno(
(VI–VIII n.) n npes c:e(nannre cro:erna (IX–XII n.) ±pyr npnxep crc crnara crpyk-
rypa na peunoro n n:exenno nxe e c:yuaar c n:exero BAPHABH or crnna pernon –
±o:na E:ôa. Bapnanrnre na rona nxe WARNABI n VARNAVI |Nied. Sl. st., III, 127|
(okyxenrnpar npexo(a n crcrankara ABA > AVA na peunoro nxe ((n. peka BAPHOB),
npenrpna:o ce n n:exenno. Tyk ocnonara e VARN(A), or koaro npons:nsar napnanr
na peunoro nxe – VARNA n crornerno na n:exennoro – VARNI. Crcrankara ABA
(or APA ‘peka’) crs(ana non napnanr VARNABA-VARNABI, or konro c:e( npoxana
B > V xex(y r:acnn ce no:yuana nponsno(nara pasnonn(nocr VARNAVA-VARNAVI.
Bcrnnocr n npn c:yuaa c ALTA ce ouepranar (na napnanra, npons:nsann or pasno-
nn(nocr, koaro cr(rpxa crcrankara ABA-AVA. Hrpnnar e sacnn(ere:crnan nenpako
upes n:exennoro nasnanne VELETABI, a nropnar – upes npe(no:araexoro no-krcno
nasnanne LITAVA (LITVA).
Bapnanrrr VILTI e no:yuen or ]opxara VELTI npn npoxana E > I. Taka ce
nornrpx(ana pasnnrnero na peunoro nxe LATA > LETA > LITA > LIT(A)VA, koero
ôene ycranoneno sa A:r(a)-O:r(a).
Hsnecrnn ca cne(enna n rononnxnunn (annn sa npncrcrnnero na BEHTH-
BEHETABH n Bpnranna n no kpanôpexnero na Cenepno xope na sana( or ycrnero na
Penn ((n. Xo:an(na n Be:rna). 3a Bpnranna ce couar xecrnn nxena karo Wilton, oô-
:acrra Wiltshire, n:exennn nasnanna Wiltuni, Wiltunisci |Nied. Sl. st., III, 135|. Cnope(
onncanne na Be(a ±ocronourenn (o Vrpexr ce naxnpa: oppidum Wiltorum (Wiltaburg)
|Beda. Hist. Eccl., V, 12|. B crnna panon ce cnoxenana oô:acr na BEHETABHTE
(provincia Veletaborum) |Łowm. Pocz., II, 53|. Cnope( Teo]n: Cerepyc (XVII n.)
nxenara na pe(nna rpa(one n Xo:an(na nxar c:ananckn nponsxo(: Slata, Hunna, Horna,
Hudna, Hussi-dina, Hussen, Suinum, Wendeldyk, Wideniz, WILTENBERG |Honaxo-
nnh, P. O(ak:e, 187|. Tesn c:e(n or npece:nanna na BEHTH na sana( or Penn xorar (a
ce npnexar karo (okasare:crno sa yuacrnero na uacr or BEHTHTE n xopcknre ekcne-
(nnnn na rexnnre crce(n AHIHH, CAKCH n RTH krx Bpnranna n (n. Xo:an(na
npes III–V n.
II-7-15. BHBHH
B nsnopnre or VIII–IX n. c:ananckoro nace:enne xex(y E:ôa, Ba:rnncko xope
n (o:noro reuenne na Xane: e nasonanano BHHHH. Bapnanrnre na nxero ca c:e(nn-
re: WILZI, WILTZI, VILTI, WILTI, VUILCI, UUILCII, WULZI, VULSI; na crpanara
nx – WILTIA, WILCIA |Nied. Sl. st., III, 132–134; C±HHC, II, 442, 451, 462|. Kakro
nocounxxe no-rope, napnanrrr VILTI e nponsno(en or VELTI c:e( pe(yknna. Bc:e(-
crnne na npoxana T > C ce e no:yun:a ]opxara VILCI: VELTI > VILTI > VILCI. B
no:ckn n n ôe:opyckn esnk e sacrrneno ]onernunoro an:enne „nnkane“ – npoxana T
> C npe( xeka r:acna. Taka napnanrrr na n:exennoro nxe BHHHH (VILCI) crnna(-
na: snykono c nasnannero na xnnnoro xnnorno (nr:nn) n c:anancknre sexn. Cpn.
cmcaac. vlrkr, noaao. våłk, ay×. vjelk, noa. wiłk, aum. vilk. Crnecrnyna oôacnenne,
ue nexnnre napnua:n raka rona c:anancko n:exe sapa(n ynopnrara crnpornna, okas-
77
nana npes IX–X n. Pe(nna rononnxnunn (annn or npapo(nnara – oô:acrra na O:r,
ronopar sa no(oôno an:enne n rax. Brsxoxno e ro (a e nporek:o ycnope(no na rona
n Hpnôa:rnka (r. e. crno npes VII–X n.) cpe( ocrana:nre na O:r BEHTH-BHHHH.
1. Wilzendorff (1340), Fâla, (n. Floreti, panon Cnrnnoapa, n (o:nnara na
Io:axa Trpnana, cenepno or O:r.
2. Villa Vilkani, villa Volkani (1332) [DIR, C, IV, 56], panon Oprnne, Xyne(oapa.
3. Hpes 1166 r. ennckon na Tpancn:nanna e Vilcina |DIR, C, I, 9|.
4. Okprr Br:ua (Vâlcea) c nenrrp Râmnicu Vâlcea – no (ecnna ôpar na p. O:r n
O:renna: ñóäñòâî Âëú÷ý (1628) [DRH, B, XXII, 88].
5. H:annna Vâlcan (nskycrnena ]opxa Vulcan) – xex(y peknre +ny n Morpy n
okp. Iopx, crce(en na okp. Br:ua.
6. Walko |DRH, C, XII, 59, 81, 262|, (n. Valcău de Jos, oô:. Ca:ax.
7. Wlkow |DRH, C, XII, 295|, (n. Văleni.
8. Szaszvolkany (ucm. Volkany), uc+. WolkendorI, (n. Vulkan, okp. Bpanon.
Harpynannre (ocera (annn ronopar, ue npes VIII–IX n. oônnocrra na
BEHTHTE-BHHHH e nxa:a xapakrep na n:exenen crns n:n n:exenno knaxecrno
|Die Slawen, 14–15; Dralle, L. Slaven, 95–105|. Ana:ncrnre or rona npexe ronopar
sa „xa:kn nape“ (reguli) na BHHHHTE, no(unnanann ce na nrpxonen n:a(ere:.
BHHHHTE ôn:n nrn npax(eônn ornonenna crc crce(nnre ]pankn.
II-7-16. BKTHHH
Hpes XI–XII n. n:exennara oônnocr na BHHHHTE neue e napnuana n nsnopn-
re HRTH¬H. Tax uecro ce noacnana, ue crana (yxa sa (ne nasnanna na e(no n
crno n:exe: „... populi qui ab illis Wilzi a nobis dicuntur Leutici“ |Adam., III, 21];
„Leuticos, qui alio nomine Wilzi dicuntur“ |Hak rax, II, 19|; „Wilzos habent, qui
allo nomine Leutici vocantur“ |Ann. Sax. a. 952|; „gens Wilzorum qui Lutici
apellantur“ |Ann. Quedl. a. 789|.
B rekcronere ce cpenar c:e(nnre napnanrn na nxero: LUTICI, LIUTICI,
LIUTIZI, LIUTIZII, LOUTICI, LEUTICI, LUTOICI; n na sexara nx: LIUTICIA,
LEUTICIA |Nied. Sl. st., III, 134|. Ernxo:ornuno nxero oônknoneno ce nsnex(a or
cmcaac. ljutr ‘cnnpen’. Karo crpoex nxero e or rnna na pannoc:anancknre n:exennn
nxena c nacranka -IČI. Ocnonara LJUT-LUT xoxe (a ôr(e ornecena krx napnanrnre
na peunoro nxe A:r(a) – ALUTA, LOTA.
Pasnnrnero na nxero xoxe (a e nporek:o raka:
1. ALTA > LATA > LOTA n nacranka IČI: LOTIČI > LUTIČI > LJUTIČI.
2. Hanpano or ]opxara ALUTA c nsna(ane na naua:nara r:acna A n nacranka -
IČI. Peunoro nxe LOTWA n Hpnôa:rnka xoxe (a ôr(e cnrpsano c ]opxara LOT-IČI
(> LUTIČI). B onncannero na Panenckna reorpa] (VII – naua:o na VIII n.) (o p. Vistula
(Bnc:a) e nocouena p. HVTA: et Iluvius qui nominatur Lutta |Geogr. Rav., IV, 4|. 4op-
xara LUTA orronapa na napnanra ALUTA na peunoro nxe ALT(A) npn nsna(na:a
naua:na r:acna A. Bepoarno peunnre nxena HVTA, HOTBA ca c:e(n or npeônnana-
nero no resn xecra na HRTH¬H. Bapnanrrr na n:exennoro nxe LUTIČI (>LJUTIČI)
78
ce nsnex(a npako or ]opxara LUTA. Kakro ôe nokasano no-rope, n:exero BEHTH
e nocraneno or K:an(nn Hro:exen (II n.) ô:nso (o ycrnero na BHCTVHA (Bnc:a).
B c:yuaa ce no:yuana crnna(enne na no-pannoro oônra:nne na BEHTHTE c rona
na HVTH¬H oko:o p. HVTA (npe(n naua:oro na VIII n.). Taka ce noanana nropn
apryxenr n no:sa na nnx(anero, ue no-pannara n:exenna repnropna na BEHTHTE-
HRTH¬H ce e naxnpa:a na nsrok oko:o ycrnero na Bnc:a. Te ce nacrann:n rax npes
II n. c:e( nsce:nanero cn or ±akna n ocrana:n n resn sexn kpan Bnc:a nepoarno (o V–
VI n. Hoc:e ce npn(nnxn:n na sana( krx (o:noro reuenne na E:ôa. Hxero HRTH¬H
e oôpasynano no (pyr naunn n cpannenne c nrpnnre (ne n:exennn nasnanna. Moxe ôn
ce kacae sa or(e:na rpyna npac:anann or A:r(a), no-rouno or (o:noro reuenne
(ALUTA), koaro ce e npncre(nnn:a krx BAHTHTE-BEHTH. Taxnoro nxe ALUTI
(LOTI) e no:yun:o pannoc:anancka ]opxa c nacranka -IČI npes VI–VIII n. n e crana-
:o rpero n:exenno nasnanne na BEHETHTE.
H:exennara ncropna na BEHTHTE-BEHETH (BHHHH, HRTH¬H) xoxe (a
ôr(e cknnnpana raka:
1. H:exero BAHTH-BEHTH ce o]opxa no ropnoro reuenne na A:r(a) n crce(-
crno c KAHTHTE. Heron n:exenen nenrrp e ôn:a e(nonxennara kpenocr BAHTA
(BEHTA).
2. Hpn pnxckoro sanoenanne n nrpnnre ro(nnn na II n. ocnonnara uacr or n:e-
xero ce ornpann:a na cenep n (ocrnrna:a Ba:rnnckoro kpanôpexne. Tax BEHTHTE
crana:n uacr or nene(ckara npac:anancka rpynnponka.
3. Ho-krcno n:exero ce ycranonn:o n cenepnara uacr na xex(ypeunero O(ep –
E:ôa, kr(ero ce naxnpa:o n ô:nsocr c anr:n n cakcn. Hpes IV–VI n. ro yuacrna:o
n xopcknre noxo(n, npe(npnexann or anr:n n cakcn krx ycrnero na Penn, Cenep-
na Ia:na (Bperan). Tax nrsnnkna:n ce:nna na BEHTHTE (BHHTH, BEHETABH).
¬acr or BEHTHTE ce sace:n:n n Bpnranna npes IV–V n. sae(no c anr:n n cakcn.
4. Ipyna BAHTH (ocrnrna:n ropnoro reuenne na E:ôa (Haôa). Te ce ycranonn-
:n kpan e(nn or nennnre npnronn, konro no:yun: nasnanne, npons:nsano or n:exen-
noro nxe c nacranka -AVA (VLTAVA). Iopno:aôcknre BAHTH crana:n uacr or rpyna-
ra na uenknre n:exena.
5. Hpnôa:rnncknre BEHTH-BEHETH crs(a:n npes VIII–IX n. cn:en n:exe-
nen crns, konro ce onnrna: (a npornnocron na repxanckna narnck or sana(.
II-7-17. HABTH, HABAT(OBH), HOBOHAHH
Or kopena ALT(A) n npe(cranka-npe(:or PA (no) nrsnnkna:o n:exennoro nxe
PALTI crc snauenne ‘xnre:n (no) peka A:r(a)’. Crnecrnynanero na no(oôna n:exen-
na oônnocr e y(ocronepeno c anrnuno ce:nnno nxe or (ecnna (ynanckn ôpar – yk-
pen:ennero Ha:arno:on (Ha:acro:on).
1. Hpokonnn Kecapnnckn: „He xnoro (a:eue or ykpen:ennero Xynon nxa e(no
xacro, r(ero ce naxnpa:n (ne ykpen:enna – or (nere crpann na pekara Hcrrp, e(noro
na nxe Ha:arno:on (Ðáëáôßïëïí) n H:npnk, a (pyroro – Cnknnn(a, na ornr(nara
crpana“ |Proc. De aed., IV, 6; Izvoare, II, 467; HTM, 440|.
79
Cnknnn(a e kpenocrra Cykn(ana na :enna (ynanckn ôpar n ô:nsocr (o ycrn-
ero na O:r npn (n. c. ¬e:en (Celei). Tax ca orkpnrn ocranknre or xocra, nocrpoen
or nxneparop Koncranrnn Be:nkn. ×nno Ha:arno:on e ôn: npe(xocrono ykpen-
:enne na (ecnna (ynanckn ôpar, ô:nso (o rp. Eckyc n ycrnero na Hckrp.
2. Kpenocrra e cnoxenara n y Teo]n:akr Cnxokara nrn nprska crc crônrnara
or 602 r. npn noxo(a na nr:kono(ena Herrp (ôpar na nxneparopa). Bonnnnnre ce
pasôynryna:n cpeny sanone(ra na nxneparop Manpnknn (a ocranar ornr( ±ynana, n
sexara na ck:annnnre, n npecek:n pekara. „3arona re npexnna:n pekara. C:e( karo
rona ce c:yun:o, re (on:n n Ha:acro:on (cí Ðáëáóôüëù), nsnr:nenn crc cn:na
apocr“ |Theoph. Sim., VIII, 6; Izvoare, II, 550–551].
Paskasrr na Teo]n:akr Cnxokara nokasna, ue kpenocrra Ha:acro:on ce e naxn-
pa:a (o (ynanckna ôpar. Hanr:no nrsxoxno e npexnnananero na pasôynryna:nre ce
nonnnnn (a e crana:o npn Cykn(ana-Ha:arno:on. 4opxara Ha:acro:on
(Ðáëáóôüëïí) e xa:ko npoxenena n cpannenne c rasn y Hpokonnn Kecapnnckn
(Ðáëáôßïëïí). ±oôanena e σ n :nncna ι (-ïë nx. -ιïë).
Hpac:ananckara ]opxa xoxe (a ôr(e nrscranonena karo PALATIOL n:n
PALATOL. Ocnonara PALAT(I) orronapa na n:exennoro nxe PALTI n xex(nnna
crenen na :nknn(na xeraresa: PALTI > PALATI (> PLATI). Ha npac:anancka ocno-
na okonuannero -OL xoxe (a ce cnrpxe c nacrankara -ALI (> -OLI), c koaro ca
oôpasyna:n n:exennn nxena or r. nap. ryk „rerckn rnn“. Taka nxero e xor:o (a
nxa ]opxara PALAT(I)ALI > PALAT(I)OLI. ×nno re ca ôn:n npac:anann or (o:n-
nara na A:r(a). Ipyna or rax ce npece:n:n n nxnepnara n ôn:n nacranenn na
(ecnna ôpar, cpeny ycrnero na A:r(a). Hocrpoenoro rax ykpen:enne e ôn:o na-
peueno no n:exennoro nxe na npece:nnnnre.
Hsr:ex(a, n:exennoro nxe PALTI, n no-krcnn napnanrn POLTI > POLOTI
(> PLOTI), e (a:o ocnona sa ]opxnpanero na peunn nxena.
1. Crpyc Ho:ora (Ho:ra cnope( nxero na rpa(a) – npnrok na 3ana(na ±nn-
na. B ycrnero ce naxnpa: rp. Ho:reck (Ho:onk). Ho:cknre napnanrn na nxero –
Plota n Plock, nokasnar nr:na :nknn(na xeraresa, (okaro pyckara ]opxa Ho:ora
e nenr:na (xex(nnna crenen).
2. Ho:rna (yrp.), Peltew (noa.), :an npnrok na 3ana(en Byr n Ia:nnna. Ocno-
nara e POLT c nacranka sa peunn nxena -(A)VA. B no:ckna napnanr nxa npoxana
na kopennara r:acna A > E. Tasn ck:onnocr na ALT(A) nopa(n npac:ananckoro Ä
e nsanena n n (pyrn nponsno(nn nxena – VELTI-VELETI, KELTI, LETA.
3. Ho:rna (Poltwa) – (ecen npnrok na p. Xopnna nrn Bo:nnna.
4. Ho:rana (pyc.), Połtew (noa.) – (ecen npnrok na p. Hapna.
5. Ho:rana – rpa( na p. Bopck:a, :an npnrok na ±nenrp, n sexara na
AHTHHHTE-VHTHHH.
6. Ho:rna (Poltua) – 1371 r. |DRH, I, 58| – nen(enrn]nnnpano ce:nne n
Banar.
Ho p. Ho:ora (Ho:ra) npn 3ana(na ±nnna ce oôpasyna:a n:exenna crpykrypa
c nenrrp rpa(a n ycrnero na pekara – Ho:reck (Ho:oreck, Ho:onk). Cnope( :eronn-
cnre: „... nnnx ce(ona na ±nnne n napekonaca no:ouane, peurkn pa(n, axe nreuerr
80
nr ±nnny, nxanexr Ho:ora, or cea nposnanaca no:ouane |...|. H no cnxr ôparrn
(epxar n nouana po(r nxr knaxenre n Honeropo(e, a (pyroe na Ho:ore, nxe no:o-
uane... ce ôo rokxo c:onenckr asrkr n Pycn: no:ane, (epen:ane, noyropo(rnn, no:o-
uane, (peronnun |...|. ... a Bpaunc:anr ôÖna Ho:orrcky“ |HBH, I, 11, 13, 99|.
B :eronnca acno e nocouen nponsxo(rr na n:exennoro nxe – or peunoro.
Pasnnrnero na ]opxnre na peunoro, ce:nnnoro n n:exennoro nxe e nporek:o no
c:e(nna naunn: PALTA > POLTA – nan-panna ]opxa na peunoro nxe. Or nea c
nacranka -ESK e oôpasynano nxero na rp. POLTESK(T). POLTA > POLOTA –
nenr:na :nknn(na xeraresa, xapakrepna sa pyckna esnk, napnuana cera or esnko-
ne(nre ‘nr:nor:acne’. Ho:ckara ]opxa Plota nokasna nr:na xeraresa.
Hpoxanara na ce:nnnoro nxe e crornerno POLTESK > POLOTESK >
POLOTSK (npn -ESK > -SK) > POLOCK (npn TS > C) – noa. Płock.
H:exennoro nxe e no:yueno or peunoro POLOTA n c:oxna nacranka -ČANI –
POLOTČANI. ±onycrnxo e (a e crnecrnyna:a no-panna ]opxa POLOTIČI, koaro
orronapa na pannoc:anancknre n:exennn nxena or VI–IX n. c nacranka -IČI.
B c:yuaa e na:nne „rponka“ or e(nonxennn peka, ce:nne n n:exe, xapakrepna
sa npac:anancknre n pannoc:anancknre n:exennn crpykrypn. Hxenno na ocnonara na
n:exero HOHO¬AHH nrsnnkna snaunre:noro Ho:onko knaxecrno.
Hpoc:e(ananero na pasce:nanero na HAHTHTE upes crônpane na rononnxn-
uen xarepna: e no-cnrypno, koraro crana (yxa sa peunn nxena. Hpn ce:nnnn n n:a-
nnnckn nxena or ocnona PALT n nponsno(nnre e nrsxoxno e(nnosnyune c (pyrn
kopenn. Taka nanpnxep PALT-PLAT, cmotae. PLATT ‘crpana na npe(xer, prr:nna,
pn(’, npacaac. POLTT, otae. H:arnna (rrnka (rcka) n xecrnn nxena: H:aro, H:aro-
nere, H:arero, H:arno ôrp(o, H:areno, p. H:arnnna (npnrok na p. Cana) |BEP].
Moxe ôn or rosn kopen ca nxenara na xa:kn n:annnn, (a:one na Rxnnre Kap-
narn:
1. Hr:rnny: (Păltinul) – Ha:rnnó:, 1520 r. |DRH, B, II, 194|.
2. Ho:arnna (Polatiştea) – Ho:arnný, 1540 r. |DRH, B, IV, 98|. Crno n ce:nn-
nnre nxena Hr:rnnen (Păltineni) n Hr:rnnnn (Păltiniš). He e acna nprskara c ko-
pena PALTA (· ALTA) n sa rpyna ce:nnnn nxena or Tpancn:nanna n Vnrapna:
1. Ha:ora (yue. Újpalota, ucm. Palota, uc+. Neupalota) – Bnxap
2. Palatha (1256), Palota (1366) |DIR, C, II, 20| – nsuesna:o ce:o n oô:. ¬ena:.
3. Várpalota – oô:. Becnpex.
3a cr(ôara na HAHTHTE xoxe (a ce orôe:exar c:e(nnre naxnn xoxenrn:
1. Te ca oônrana:n nopeunero na A:r(a) n cpe(nara xy uacr, nepoarno oko:o
(ecnna xy npnrok Xrprnôau n panona na rp. Cnôny. Tax ce naxnpa (n. c. Hr:rnnnn.
HAHTHTE ôn:n crce(n orkrx sana( na KAHTHTE.
2. Hpn pnxckoro sanoenanne uacr or n:exero ce nsrer:n:o na cenep. Kakro
nokasnar peunnre nxena, rpynn or npece:nnnnre ce ycranonn:n n Ia:nnna n Bo:n-
nna. ±pyrn npo(r:xn:n na cenep, crnrankn (o peknre Hapna n 3ana(na ±nnna.
3. Ma:ka rpyna HAHATOHH ce nacrann:a npes I n:n npes III–IV n. cpeny
ycrnero na A:r(a) n e(nonxennoro ykpen:enne na c:yxôa karo rpannuapn.
81
4. Vcranonn:nre ce npn ±nnna HAHTH crs(a:n n:exenno oôpasynanne, no-
:yun:o npes pannoc:ananckna nepno( (VI–VIII n.) nxero HOHO¬AHH. Ho-krc-
no ro npepacna:o n nsnecrnoro Ho:onko knaxecrno.
II-7-18. HEBETHHH
HEHETH¬HTE ca no:aôcko c:anancko n:exe. Te oônrana:n sexn no p. E:crep,
Cpe(na My:(a n na nsrok (o E:ôa. B rpaxorn or X n. ce cpenar c:e(nnre napnan-
rn na n:exennoro nxe: NELETICI, NELETIKI, NIELETIZE. Brs ocnona na (oky-
xenra:nnre (annn ca oueprann rpn oô:acrn, saexann or HEHETH¬HTE: nrpnara
oko:o nenrponere GIUICANSTEN (Giebikenstein) n DOBROGORA (Halle), (py-
ra oko:o Vurcine (Wurzen) na p. My:(a n rpera oko:o TURGUO (TORGAVA) na
E:ôa |Nied. Sl. st., III, 116|.
H:exennoro nxe e oôpasynano or ocnona, cr(rpxana peunoro nxe ALTA (>
LATA > LETA), npe(cranka-npe(:or NA (otae. na) n nacranka IKI (> ICI; > IČI).
Cxncr:rr na nasnannero e ‘xnre:n na ((o, npn) (peka) AHTA’. I:acnara n peunoro
nxe e npexnna:a n E (A > E) n raka nxero nxa rouen ana:or nrn VELTI-VELETABI.
Ha:oro pasnnrne na nasnannero e c:e(noro: NA-ALTI > NALTI > NELTI > NELETI
(-IKI) > NELETIKI > NELETICI (> NELETIČI). 4opxnre ôes nacranka NALTI-
NELTI (NELETI) rpaôna (a ôr(ar ornecenn krx npac:ananckna nepno(, r. e. (o V
n. Ha:ocrnnar xarepna: n nsc:e(nanero nokasna, ue nacrankara -IKI ce e noann:a
npes npac:ananckna nepno(, a nponsno(nnre -ICI, -IČI ca xapakrepnn sa pan-
noc:ananckna nepno( (VI–VIII n.) n crapoc:ananckara enoxa (IX–XII n.).
Crpoexrr n cxncr:rr na nasnannero nokasnar, ue repnropnara, na koaro ce e
]opxnpa:o n:exero HAHTH-HEHTH, rpaôna (a ôr(e rrpcena n nopeunero na AHTA.
Moxe ôn ra e ôn:a n crce(crno crc sexara na BEHTHTE. Oôcroare:crnoro, ue npe-
ce:ennero na (nere n:exena e sanouna:o or AHTA (O:r) n e sanrpnn:o n nopeunero
na EHBA, npe(no:ara n crnxecrno npn(nnxnane. Hoanara na HEHTHTE kpan EHBA
rpaôna (a e crana:a npes nepno(a II–VI n. Hpes pannoc:ananckna nepno( ce e nsnrp-
nn:a n npoxana n nxero, koero npes X n. e sacnn(ere:crnano karo HEHETHKH
(HEHETHHH, HEHETH¬H).
II-7-19. BATAPHKH
4opxara na n:exennoro nxe e sanasena n nasnannero na anrnunara kpenocr
Harapnknn n kocneno n peunnre nxena Horpy n Haropnna or ôacenna na O:r.
Teo]n:akr Cnxokara cnoxenana kpenocrra Harapnknn (Ëáôáñéêßïí) nrn nprska
c noxo(a na noenaua:nnka Herrp, ôpar na nxneparop Manpnknn, npes 596 r. |Theoph.
Sim. Hist., VI, 2; Izvoare, II, 542–543|. Ta e ôn:a pasno:oxena xex(y ×rpyc n Hone,
ô:nso (o ±ynan. Hxero ne e nsnecrno or (pyrn nsrounnnn. B C±HHC |II, 30| e (a(ena
]opxara HATAPKHH (Ëáôáñêßïí). Cnope( xnnoresara na C. A. Hnanon nasnannero
nponsxox(a or npe(no:araex napnanr na nxero ×TPVC – *ËÜôñïí, cpn. ’Éáôñúí
[Proc. De aed., IV, 7, 6|. Ocnonanne sa rakana pekoncrpyknna ca napnanrnre n (pyrn
6 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
82
nsrounnnn: Latris |Not. Dign., XL, 13]; Latron [Geogr. Rav., IV, 7, 2|. B yxa:nre:na
rprnka ]opxa ce e no:yun:o nasnannero ËáôñÜêéïí, koero c:e( xeraresa e (oôn:o
nn(a ËáôÜñêéïí |C±HHC, II, 57, ôe:. 109|. Cxarax, ue ryk npoô:exrr e (a:n ]op-
xara LATRON e ôn:a pea:no crnecrnynana, n:n ce (r:xn na rpenka npn npennc:
nx. I (a e nsnncano L nopa(n ô:nskara rpa]nka na (nere ôyknn. Hnaue or ]onernuna
r:e(na rouka nrscranonkara e (onycrnxa.
Ocnonara na anrnunna rononnx LATARIKI xoxe (a ce pasr:ex(a karo n:e-
xenno nxe, crcraneno or LATAR n nacranka -IKI. 4opxara LATAR e nponsno(na
or napnanra ALTAR na ALT(A) n e sanasena n nxero na npnroka Haropnna (Latoria)
(nx. no-rope). Taka n:exennara repnropna na HATAPHKHTE xoxe (a ôr(e onpe-
(e:ena n (o:nnara na p. Horpy n npnroka Haropnna.
Hoanara na kpenocrra Harapnknn na (ecnna (ynanckn ôpar, ne(a:eu or ycrnero
na A:r(a), e c:e(crnne or npece:nane na rpyna HATAPHKH. Tona e xor:o (a crane
npes I n. n:n npn nsocrananero na Tpaanona ±akna krx 275 r. Tesn npece:nnnn ôn:n
nacranenn ô:nso (o ±ynan karo rpannuapn sa sannra na :nxeca.
B ropnoro cn reuenne Tnca npnexa no(nre na p. Haropnna. Hoc:e(nara nsnnpa
or (n. 3a(kapnarcka Vkpanna, xnnana npes rp. Mykaueno n ce n:nna n Bo(por,
npnrok na Tnca. Hennoro nxe e e(nakno c rona na Haropnna or ôacenna na O:r.
Hoanara na rona peuno nxe n oô:acrra na Iopna Tnca xoxe (a ôr(e pasr:ex(ana
karo cnn(ere:crno sa npece:enne na HATAPH (HATAPHKH) na cenep. Tona ne-
crxneno e crana:o npn ycranonananero na pnxcka n:acr n ±akna krx 106 r.
II-7-20. BATPAHH, BOTPH, BOTPOMAHH
Kakro nn(axxe npn pasnnrnero na peunoro nxe ALTAR, or ]opxara LATAR ce
e no:yun: napnanrrr LATRA upes oôprnane na nacrankara -AR > -RA. Or cnoa crpana
LATRA (ana nponsno(nara LOTRA, sanasena n (n. nxe Horpy (Lotru) – npnrok na
O:r.
Harpa-Horpa ((n. Horpy) reue xex(y n:annnnre Horpy, Haprnr n Krnrnnna
n Rxnnre Kapnarn. Bepoarno n ycrnero ce e naxnpa:o e(nonxenno npac:anan-
cko ce:nne – cpe(nne na nopeunero. Hpes XIII n. ynrapnnre nocrpon:n rax kpe-
nocr, nocena peunoro nxe Lotriwar (py+. Lotrioara). Tyk e na:nne crueranne or
rpn e(nonxennn e:exenra – peka, n:annna, ce:nne. Moxe (a ce npe(no:oxn n
uernrprn – n:exennoro nxe. B naua:nna cn nn( ro e ôn:o ôes nacranka – LATRI.
Hponsno(nara xy ]opxa e LOTRI.
B Ceneponsrouna Ho:na (noeno(crno O:nnn) ce naxnpa rp. Hnrpn (o e(-
nonxennoro Hnrepcko esepo. Tosn rononnx xoxe (a ôr(e ornecen krx n:exen-
noro nxe HATPH-HOTPH npn snykona npoxana LATRI > LĂTRI > LOTRI > LUTRI
> LJUTRI. Ho(oônn xecrnn nxena ônxa xor:n (a ouepraar npece:nanero na
HATPH-HOTPH or ±akna npn pnxckoro sanoenanne.
B crnara nocoka xoxe (a ôr(e norrpcen nponsxo(rr na (pyra rpyna rononnxn:
1. Harpann (Látrány) – ce:nne n koxnrar Bono(.
83
2. Ce:o Harpnan (Latrian) – 1333 r. |DIR, C, IV, 56| n panona na Apa(.
Tesn ]opxn crornercrnar na n:exennoro nxe or ocnona LATRA n nacranka
-ANI. Takrn rnn nasnanna e xapakrepen sa pannoc:ananckna nepno( (VI–VIII n.).
B Tpancn:nanna, n nopeunero na Trpnana, r. e. ô:nso (o p. Horpy, crnecrnyna
ce:nne c nxe Ho(poxan – yue. Lodormany (ucm. Lodorman), py+. Lodroman. Tesn
napnanrn ornex(ar krx no-crapa ]opxa na nxero – LOTROMAN (> py+.
LODROMAN) n:n LOTORMAN > LODORMAN > LODROMAN.
HOTPOMAHH (HOTOPMAHH) xoxe (a e napnanr na n:exennoro nxe
HOTPH (HOTOPH) – HATPH (HATAPH) crc crcranka -MANI or ycranonenna ryk
r. nap. (aknnckn rnn n:exennn nxena.
II-7-21. PVTH
K:an(nn Hro:exen cnoxenana n:exero PVTHKHEHOH (pyrnk:nn) – ‘Ñïõ-
ôίêëåéïé [Ptol., 2, 11, 7; 8|. Hxero ce onpe(e:a or nsc:e(onare:nre karo norpenna
]opxa – npe(:ara ce „nonpankara“ ‘Ñïõãίêëåéïé. Tosn napnanr ce cnrpsna c nxe-
ro PVIH (rugi(i), rogi) n Hpnôa:rnka |TIR, M, 33, 74|.
Hasnannero y K:. Hro:exen xoxe (a ce pasr:ex(a karo (nycrcranno: PVTH
(‘Ñïõôé-), KHHH (êëåéïé). Hrpnara uacr e e(nakna c ]opxara ARUTA (npn nsna(-
na:a naua:na r:acna) na A:r(a). Ha:nunero na naua:na r:acna nrn napnanrnre
ALATA-ALUTA e ôe:er sa xex(nnna crenen na :nknn(na xeraresa. Hpn nr:na
xeraresa ]opxnre ca crornerno LATA-LUTA. Taka rona n:exenno nasnanne y K:.
Hro:exen xoxe (a ce ornece krx npac:ananckn npece:nnnn or APVTA. H:exen-
noro nxe e nponsno(no or peunoro, ôes nacranka: ARUTA > ARUTI > RUTI.
Takona npece:enne or ±akna na cenep, npnô:nsnre:no n npocrpancrnoro xex-
(y Iopna Bnc:a n ±nenrp, ce nornrpx(ana n or peunn nxena:
1. Peka Pyra (Bo:rnon Pyr) c npnrok Pyren (r. e. Ma:rk Pyr) – n ôacenna na
±nenrp.
2. Peka ±pyra – (ecen npnrok na ±nenrp, n oô:acrra na rp. Mnnck. Hpons-
no(no nxe or ARUTA-RUTA c npe(cranka-npe(:or DA. 3a nropara crcranka –
êëåéïé, ônx nskasa: npe(no:oxenne, ue xoxe ôn rona e nerouna, npoxenena ]op-
xa na GALI npn GALI > GLI > KLI > KLII. B rakrn c:yuan rasn crcranka ôn xor:a
(a ce npnexe sa nxe na npac:anannre IAHH, npe(necrnennnn na pannoc:anan-
cknre IAHH¬H (Ia:nuko knaxecrno) (nx. c:e(n. uacr). ±nonnoro nxe nspasana
ô:nsocr PVTH-IAHH, sanasena n npn PVTEHH-IAHH¬H.
Crcrankara KLEIOI (KLII) xoxe (a ôr(e cô:nxena n c kopena A(N)KLA-
A(N)GLA (nx. ryk).
II-7-22. PVTEHH
Hpes cpe(nonekonnero nasnannara PVTEHH, PVTEHH× (RUTHENI,
RUTHENIA) ca ce ynorpeôana:n karo cnnonnxn na PVCH, PVCH×, n ro no-uecro
84
sa sana(nnre n sa nrosana(nnre pyckn sexn. Tesn nasnanna ce cpenar n ynrapckn,
no:ckn n nanckn (okyxenrn or XIII–XV n.
B 3ana(na Vkpanna, Ia:nnna n Bykonnna nxero PVTEHH ôn:o pannosnauno na
PVCHHH – osnauenne na xecrnoro pycko npanoc:anno nace:enne npes XIII–XVII n.
Crnecrnyna oôacnenne, ue ernonnxrr PVTEHH e nrsnnkna: no knnxonen nrr,
karo e ôn:o saero nxero na ke:rckoro n:exe PVTEHH (Ruteni) n Cenepna Ia:na. To e
ôn:o nsnecrno npes I n. np. Xp.– I n. c:. Xp. |Caes. B. G., 1, 45, 2; Plin. N. h., 19, 8].
Karo crpoex nxero RUTENI e nponsno(no or n:exennoro nxe RUTI c (o-
ôanena nacranka -ENI. Tasn nacranka e xapakrepna sa pannoc:anancknre n:exen-
nn nxena or VI–VIII n. Taka n noanara na nasnannero PVTEHH xoxe (a ôr(e
ornecena krx rosn nepno(. Kasano c (pyrn (yxn, rorana e nacrrnn:a npoxanara n
nxero na npac:anannre PVTH or II–V n.
Hpoô:exrr sa n:exennara repnropna na PVTEHHTE npes VI–IX n. ôn xorr:
(a ôr(e pasr:e(an n n cner:nnara na nakon (annn or pannnre ynrapckn xponnkn. Cra-
na (yxa sa crônrnara npn npexnnananero na xa(xapnre or Cenepnoro ¬epnoxopne n
Cpe(no(ynanckara nnsnna npes noc:e(noro (ecern:erne na IX n.
Cnope( Vnrapckna anonnx xa(xapnre cnpe:n n Ia:nu, unnro knas rn nocr-
nerna: (a npo(r:xar na sana( n (a xnnar npes n:annnnre n Hanonna. Box(rr
A:xon n nrpnennnre xy ocrana:n (ono:nn or crnera na PVTEHHTE n ck:nun:n
c rax nan-kpenkna xnp, karo saxnna:n or Ia:nu sa Hanonna |Anonymus, XI|.
Bnxon (e Kesa e no:sna: n (pyrn nsnopn, pas:nunn or resn na Anonnxa. Ton
nnne, ue Apna( npecakr: c xopara cn nan-nanpe( n:annnnre na pyrennre n ns(nrna:
nrpnara kpenocr na p. Vnr |Simon de Keza, p. 165].
Oôcroare:crnoro, ue knasrr na Ia:nu n xecrnnre xnre:n ca napeuenn PVTEHH,
xoxe (a ce (r:xn na npenacane na pea:nocrn or XII–XIII n., koraro ce npe(no:ara, ue
e nncana Anonnxnara xponnka. Bce nak nprskara PVTEHH–IAHH¬AHH nanoxna
sa (nonnoro nxe y K:. Hro:exen or II n. Kakro ôene nokasano, sa( nero, ocnen
PVTHTE, croar xoxe ôn n IAHHTE.
Taka xoxe (a ce npe(no:oxn, ue cnrpsanocrra na (nere n:exena npes II–V n. e
npo(r:xn:a (a crnecrnyna n npes pannoc:ananckna nepno( (VI–VIII n.). Torana n:e-
xennara crpykrypa na PVTEHHTE e ôn:a norr:nara or rasn na IAHH¬HTE, a nxero
PVTEHH e ocrana:o nropo, cnnonnxno nasnanne sa IAHH¬HTE. 3arona n pannnre
pyckn :eronncn ne e orôe:asano or(e:no nsrounoc:anancko n:exe PVTEHH. Hopa-
(n rona, ue IAHH¬HTE-PVTEHH ca saexa:n rpannuen nrosana(en (a: orkrx Vnrap-
ckoro n Ho:cko kpa:crno, ernonnxrr PVTEHH ôn: npner rax n nocrenenno pasnpoc-
rpanen nrpxy na:a Pycna n pycnre.
B sak:nuenne n:exennara ncropna na PVTH-PVTEHH xoxe (a ôr(e ouep-
rana n c:e(nnre ocnonnn xoxenrn:
1. H:exero ARUTI ce ]opxnpa:o no (o:noro reuenne na p. A:r(a), kr(ero ra
noce:a n nxero ARUTA. H:exennara repnropna xoxe (a ce rrpcn n npnkapnar-
ckna yuacrrk, kr(ero ce naxnpa:o ce:nnero (kpenocrra) ARUTELA – nrsxoxen
rexen n:exenen nenrrp.
85
2. Hpn ycranonananero na pnxcka n:acr npes 106 r. (A)PVTHTE ocrann:n se-
xara cn n sae(no crc crce(nre ±PVTH noe:n na cenep. ±ocrnrankn ropnoro reuenne
na ±necrrp, (A)PVTHTE ce ycranonn:n rax, n crce(crno c IAHHTE.
3. Hpes VI–VIII n. nxero na n:exero neue ôn:o PVTEHH. Torana crxnre:crno-
ro c rexnnre crce(n IAHH¬H (one:o (o c:nnane na (nere n:exena. 3anaseno ôn:o
(nonno nasnanne na nonara pannoc:anancka oônnocr – IAHH¬H-PVTEHH.
II-7-23. ±PVTH
B ropnoro reuenne na p. ±pyra, (ecen npnrok na ±nenrp, ôn: pasno:oxen rp.
±pyreck (±pnreck) – ±pynk. Ton ce naxnpa: n oko:nocrnre na (n. rp. Mnnck n n:n-
sa: n rpannnnre na Ho:onkoro knaxecrno |Tnxounpon, M. H. Iopo(a, 89|.
B :eronncnre – „orr ±pnrrcka“ |HBH, I, 141|, xnre:nre na rpa(a ca „(pnua-
ne“ |Hak rax, 201|.
Peunoro nxe e c nrpnonaua:na ]opxa DRUTA, koaro xoxe (a ce pasr:ex(a
karo nponsno(na or ARUTA n npe(cranka-npe(:or DA (otae. (o): DA-ARUTA >
DARUTA > DRUTA. Or peunoro nxe c nacranka -ESK e no:yueno ce:nnnoro nxe
DRUTESK > DRJUTESK. To e nperrpna:o npoxana, no(oôna na POLOTESK >
POLOCK: DRUTESK > DRUTSK > DRUCK.
Ha:nunero na (na e(nonxennn e:exenra – peka n ce:nne na nea, npe(no:ara
crnecrnynanero na n:exenna crpykrypa crc crnoro nxe. B c:yuaa – c nrpnonaua:na
]opxa DRUTI n snauenne ‘xnre:n (o (peka) Apyra’. Hornuno e (a ce npe(no:oxn, ue
crana (yxa sa npac:anann – ôexannn or nopeunero na Apyra-A:r(a) n ±akna. Tax re
oônrana:n (o:noro reuenne na A:r(a), noceno nxero APVTA.
B naua:oro na II n. npn pnxckoro san:a(anane re ce ornpann:n sae(no c PVTHTE
na cenep. ±PVTHTE (ocrnrna:n ropnoro reuenne na ±nenrp n ce sace:n:n no e(nn
or npnronnre xy. Brpxy nero ce npexnrp:n:o n:exennoro nxe na ±PVTHTE.
II-8-1. AMOTPH, MOTPH, OBO±PHTH
Tyk npe(:arax (pyro nnx(ane sa nponsxo(a na c:ananckoro n:exe OBO±PHTH.
Cxarax, ue re ca ce ]opxnpa:n karo (aknncko n:exe no (o:nnara na p. Morpy (Motru)
n sana(nara uacr na B:ankara pannnna ((n. O:renna). Morpy nsnnpa or n:annnara
Mexe(nnnn (Mehedini), (a: or Rxnnre Kapnarn, n ce n:nna n p. +ny. B ropnoro
reuenne e rp. Morpy. Hpes XV n. nopeunero na p. Morpy e ôn:o nk:nueno n „cr(-
crno“ (oô:acr, okprr) na Vrpon:ankoro noeno(crno – „na cg(crno Morprcko“ |DRH,
B, I, 38| – 1415 r.
Ocoôeno naxen (ono( sa nprskara na pekara c OBO±PHTHTE e napnanr na
peunoro nxe, crnna(an c n:exennoro nasnanne. Ha kapra or 1690 r. e npe(cranen
npnrok na p. +ny c nasnanne BODRUS, konro orronapa na (n. p. MOTPV |Seuter, M.
Hungaria seraphico...; Ungureanu, A. Hări, 640]. Tosn napnanr na peunoro nxe n
O:renna e (okasare:crno sa ]onernunoro pasnnrne na kopena MOTR(A) > BODR(A).
E(nonxenno c pekara ce:nne e orôe:asano no npexero na Pnxcka ±akna:
86
1. K:. Hro:exen: „Han-snaunxnre rpa(one n ±akna ca c:e(nnre... Axyrpnon
(’Áìïýôñéïí) – 50°–44°45/“ [Ptol., III, 8, 4; Izvoare, I, 547].
2. Ha Henrnnreponara kapra crannna na nrra ±poôera – Poxy:a: „Amutria
XXXV“ (xn:n) |Tab. Peut., VIII, 4; Izvoare, I, 740–741|. Cxara ce, ue rona e nerouno
npe(a(eno :arnncko nxe – Ad Mutrium. Hpe(:oxennar ryk ana:ns nsk:nuna rakana
nrsxoxnocr.
±pyrn rononnxn c rosn kopen n npac:anancknre sexn:
1. Axyrpon (Axnrpon) – ¨Áìõôñïí ðόëéò ôqò Èñgêçò [Detsch. Spr., 17| –
rpa( n Tpakna.
2. Mo(pa (Ìόäñá) – rpa( nrn Bnrnnna, sexara na raxonnnre xnre:n –
ÌïäñçíÞ [Strab., 12, 3, 7].
3. Hpokonnn Kecapnnckn: „... oônonen kacre: n oô:acrra na Akne Morpecn
(Ìuôñåóåò)“ [Proc. De aed., IV, 4; HTM, 438|. B. Benen:nen cxara, ue ]opxara e
norpenna, karo nxa nonropenne na okonuannero -ES. Hpann:nara ]opxa cnope(
nero e Ìuôñåò, orronapana na aam. Motris (aô:. xn. u.). Ton orrx(ecrnana kacre:a c
Axyrpna na p. Morpy |Beš. Prok., 116|. V Hpokonnn Kecapnnckn acno e nocoueno,
ue kacre:rr ce naxnpa n oô:acrra na Akne (Aquae) – npn (n. Hpaxono, sana(no or
ycrnero na p. Tnxok (Hsrouna Crpôna). Tona xacro e rouno cpeny nopeunero na p.
Morpy, r. e. nan-ô:nskna yuacrrk na :nxeca. Oôacnennero sa noanara na kacre: c
rona nxe e, ue ce:nnero e ocnonano or npece:nnnn or p. Morpy, konro ca ôn:n
npnern karo rpannuapn.
±annnre na K:. Hro:exen, Henrnnreponara kapra n Hpokonnn Kecapnnckn nos-
no:anar (a ce nanpann c:e(nara nrscranonka sa peunoro, ce:nnnoro n n:exennoro
nxe: Hpac:ananckara ]opxa na peunoro nxe e MOTRA. Or nea e no:yuena n naua:-
nara ]opxa na n:exennoro nxe MOTRI. Kopnrnpanoro nanxenonanne Ìuôñåò y B.
Benen:nen rouno orpasana peunoro nxe MOTRA n n:exennoro nxe nrn napnanr
MOTRI – ôes npe(cranka n nacranka. Hpece:n:nre ce n oô:acrra na Akne xnre:n na
MOTRA ca ce caxonapnua:n MOTRI n rona nasnanne e no:yun: n kacre:rr.
C npe(:ora A (> O, cpn. pyc. o, oô, oôo ‘(o, npn’) e nrsnnkna:o nponsno(noro
nxe AMOTRI crc snauenne ‘xnre:n (o (peka) Morpa’. Crnoro nxe e no:yun:o ce:n-
nero n ycrnero na pekara – AMOTRA (AMOTRI) – n :arnnnsnpana ]opxa Amutrium
(Amutria), npn O > U. Bepoarno ro e ôn:o n:exenen nenrrp. Taka n npe(pnxckara
enoxa ca crnecrnyna:n (na napnanra na n:exennoro nxe MOTRI – AMOTRI.
Pnxckoro sanoenanne npe(nsnnka:o nsce:nane na n:exero. C n:exenno nxe
OBO±PHTH (n pannoc:anancka ]opxa) orkpnnaxe noroxnnre na MOTPHTE-
AMOTPH na (ne xecra – n ycrnero na E:ôa n n nopeunero na Tnca.
Cenepnnre OBO±PHTH saexa:n oô:acrra xex(y sa:nna na Hnôek, E:ôa, Bap-
non n Tpane ((n. Hsrouen Xo:nann n 3ana(en Mek:enôypr). Brs ocnona na apxeo:o-
rnueckn (annn (kepaxnka rnn „Cykon“) ce npnexa, ue OBO±PHTHTE ca sae:n nsrou-
nara uacr na rasn oô:acr n kpaa na VI n., a sana(nara uacr – n naua:oro na VIII n. |Die
Slawen, 27–30|. Hpe(no:ara ce, ue n:exennnar crns na OBO±PHTHTE e nk:nuna:
n (pyrn n:exena – BAIPH, HOHAB×HH, BAPHH, HHHOHH, CMEH±HHIH. Haue-
87
:o na oôe(nnennero croa: nrpxonen knas (princeps, rex Abodritorum), konro pesn(n-
pa: n ykpenenna rpa( BEHHIPA± (one PEPHK).
B nsnopnre ca sanasenn c:e(nnre ]opxn na n:exennoro nxe:
ABOTRITI (789 r.), ABODRITI (795, 798 r.), APODRITI, OBOTRITI, NORT-
ABTREZI, APDREDE, ABDREDE, civitas BIDRIZ [Nied. Sl. st., III, 127; C±HHC,
II, 442, 444, 475, 478|. Cnope( nan-nony:apnara nepcna nxero OBO±PHTH e npons-
:as:o or peunoro nxe ODRA c npe(cranka OB- n nacranka -ITI |Nied. Sl. st., III, 420|.
Taka ]opxnpanero na rona n:exe ce cnrpsna c nopeunero na O±PA (O±EP). ±pyrn
ernxo:ornn ca nsnex(ann or pas:nunn kopenn n c:anancknre n nakon nsrounoenpo-
nenckn esnnn |Łowm. Pocz., II, 72–78].
Cxarax, ue no ornonenne na ]onernkara ne e rpy(no nxero (a ce oôacnn karo
nponsno(na ]opxa na (aknnckoro n:exenno nasnanne AMOTRI. Han-pannara ]opxa
ABOTRITI (crônrna or 789 r. – noxo(a na Kap: Be:nkn cpeny BHHHHTE) ce pas:n-
uana or AMOTRI no na:nunero na nacranka -ITI n npexo( M > B. Hoc:e(noro an:e-
nne e (oôpe sacnn(ere:crnano n rpaknnckna esnkon apea: (cpn. (ako-rercknre peunn
nxena MUSEOS-BUZĂU, TIBISCOS-TIMI). Hpn no-krcnnre ]opxn ce e no:yun:a
npoxana n naua:nara r:acna A > Ă > O n osnyuanane T > D. Bapnanrrr BIDRIZ,
BODRIČI nokasna nsna(ane na naua:nara r:acna. B rona naô:n(anaxe ycnope(nocr
c ]opxnre na peunoro nxe MOTRA (BODRUS) n n:exennoro nasnanne MOTRI.
Hpes pannoc:ananckna nepno( (VI–VIII n.) nxero e no:yun:o xapakrepnara
nacranka -ITI (-IČI). C:e(onare:no pasnnrnero na n:exennoro nxe npes npac:anan-
ckna n pannoc:ananckna nepno( xoxe (a ôr(e nrscranoneno raka: AMOTRI > ABOTRI
> ABOTRI-ITI > OBOTRITI > OBODRITI (IČI) (> BODRIČI).
Hanpanennar (oryk ana:ns nosno:ana (a ôr(e ]opxy:npana resara, ue uacr or
(aknnckoro n:exe AMOTPH ce e nsce:n:o na cenep npn pnxckoro sanoenanne n e
(ocrnrna:o (o:noro nopeune na E:ôa n ôa:rnnckna ôpar n nnrepna:a II–VI n. Hpes
VIII n., neue c nxero ABOTPHTH, re croar naue:o na cn:en c:ananckn n:exenen
crns. OBO±PHTHTE ôn:n nrn npax(eônn ornonenna c BHHHHTE n CAKCHTE n
ck:nun:n crns c ]panknre npe(n noxo(a na Kap: Be:nkn n sexnre na BHHHHTE
(789 r.) |Łowm. Pocz., V, 252|. Ho-krcno, krx cpe(ara na IX n., ornonennara xex(y
]pankn n OBO±PHTH crana:n npax(eônn. Brsxo(rr na OBO±PHTCKH× crns npes
XI n. e cnrpsan c ynpan:ennero na knas Iorna:k. Vnopnrara repxancka ekcnansna na
nsrok npes XI–XII n. ne nosno:n:a na n:exennna crns (a ce npenrpne n (rpxanno
oôpasynanne |Ponnn, B. K., B. H. dnopu. Iocy(apcrno, 119–125|.
Cne(enna sa nxnnre OBO±PHTH (kpan Tnca n ±ynan) ce noananar n naua:oro
na IX n. Ho npexero na xan Oxyprar THMO¬AHH n OBO±PHTH norrpcn:n sakpn-
:a or ]pankckna nxneparop Hn(onnk B:arouecrnnn (814–840) cpeny ôr:rapnre.
Hpes 818 r. c rakana ne: npn nero (on:n nparennnn na rnxouannre |Einhardi Annales,
MGH, SS, I, p. 205; HHBH, II, 34–35|. Annxap( croônana crno, ue npes 824 r. n
nxneparopckna (nop ce ann:n n nparennnn na „oôo(pnrnre, konro ce napnua:n oônk-
noneno npe(enenenrn (praedenecenti), crce(n ca na ôr:rapnre n oônranar kpan(y-
nancka ±akna“. Te rrpce:n noxon or nxneparopa cpeny „necnpane(:nnnre npax(eô-
88
nn (encrnna na ôr:rapnre“ |Einhardi Annales, MGH, SS, I, p. 213; HHBH, II, 36|.
Hparennnn na npe(enenenrnre nxa:o n na crôopa nrn 4pank]ypr npes 822 r., c
(apone sa nxneparopa |Einhardi Annales, MGH, SS, I, p. 209|. Kpan(ynancknre
OBO±PHTH ca cnoxenarn n or Banapckna reorpa] – c nxero Osterabtrezi (nsrounn
oôo(pnrn). Te oônrana:n oô:acrra na cenep or ±ynan, (o Tnca |Im:enen, B. Banap-
cknar, 285–287; Gjuzelev, V. Bulgarisch, 25–28].
Hpes 824–826 r. xan Oxyprar ce onnra: upes nperonopn c nxneparop Hn(o-
nnk B:arouecrnnn (a ype(n onpe(e:anero na rpannnnre xex(y ]pankn n ôr:rapn
|Einhardi Annales, 212–214; HHBH, II, 36–37|. Hopa(n neorsnnunnocr or crpana na
]panknre ôr:rapcknar n:a(ere: nsnparn: npes 827 r. cnoa ]:or orkrx ±ynan no
±pana. Br:rapcknre nonckn nan:es:n n Hanonna n „pasopn:n c orrn n xeu c:anann-
re, konro xnnee:n rax, nsronn:n knasere nx (duces) n nasnaun:n ôr:rapckn ynpann-
re:n (rectores)“ |Einhardi Annales, 216; HHBH, II, 38|. Ornoprr na ]panknre ne ôn:
ycnenen, xakap cpeny ôr:rapnre (a ôn: nsnparen cnnrr na nxneparopa.
Hsr:ex(a, (encrnnara na xan Oxyprar ôn:n nacouenn ne caxo cpeny nx-
no(ynancknre c:ananckn n:exena – rnxouann, n resn no ±pana n Cana n Hanonna.
Brsnoxenare:en na(nnc, nocranen or xan Oxyprar, r:acn: „Kan cnônrn Oxyprar:
Heranonanc, sepa rapkan ôene xon xpanennk. Karo orn(e nrn nonckara, ron ce
y(ann n peka Tnca (éò ôq(í) ÔÞóáí ôoí ðïôáìoí). Ton ôene or po(a Kyônap“
|Bemennnen, B. Hrpnoôr:rapckn, 215|.
Tosn ôr:rapckn noenaua:nnk nepoarno e yuacrna: nrn noennn (encrnna oko:o
Tnca n:n none e npeônnana: rax c nonckara. Tax ce naxnpa:a n:exennara repnro-
pna na ABO±PHTHTE HPE±EHEHEHTH n necrxneno re ca ôn:n oôekrrr na
resn (encrnna or ôr:rapcka crpana. ×nno cnpaxo rax ca ôn:n nsern crnnre xep-
kn, kakro n Hanonna – ôn: e orcrpanen knasrr nx n nasnauen ôr:rapckn ynpann-
re:. Taka n:exennara repnropna ôn:a nk:nuena n a(xnnncrparnnna oô:acr (koxn-
rar?) na ôr:rapckara (rpxana |sa koxnrarnre nx. Bene(nxon, Hn. Boennoro|.
3a onpe(e:anero na n:exennara repnropna na nxnnre OBO±PHTH n sna-
uennero na nroporo nasnanne HPE±EHEHEHTH xorar (a ôr(ar npnn:euenn (o-
nr:nnre:nn (annn.
1. Peka Bo(por (Bodrog) no:yuana no(nre cn or c:nnanero na peknre On(ana n
Haropnna. Ta e (ecen npnrok na Tnca n n ycrnero e rp. Tokan. Peka Bo(por reue
kpan nsrounnre ck:onone na n:annnara 3exn:en – pask:onenne na Cenepnnre Kapna-
rn. Pannnnnara oô:acr xex(y peknre Bo(por n Tnca ce napnua Bo(porkrs (Bodrogköz).
Hpe(n 1924 r. e ôn:a oko:na na koxnrara 3exn:en (Zemplén), n cera e uacr or oô:ac-
r-ra (xe(re) Bopno( – Aôayn – 3exn:en. Hxero na pekara (Iluvio Budrug) e cnoxena-
ro n Vnrapckara anonnxna xponnka |Anonymus, XVII|. Tona nokasna, ue nasnannero
e ôn:o sanapeno or xa(xapnre npn raxnoro nponnknane n ropnoro nopeune na Tnca
npes noc:e(noro (ecern:erne na X n.
2. B nan-nxnara uacr na xex(ypeunero ±ynan – Tnca e crnecrnyna: koxnrar
Bo(por (Bodrog). Heron nenrrp ôn: rp. Bo(por, na :enna (ynanckn ôpar, cpeny ycrn-
ero na ±pana. Ho-krcno koxnrarrr Bo(por ôn: oôe(nnen crc crce(nna koxnrar Bau
89
(Bács). Koxnrarrr Bau-Bo(por c nenrrp Zombor (Sombor) crnecrnyna: (o 1914 r.
Han-pannoro cne(enne sa kpenocrra n oô:acrra BUDRUG naxnpaxe n Vnrapckara
anonnxna xponnka |Anonymus, XLI, XLIV; HHBH, V
1
, 45, 47|. C:e(onare:no re ca
ôn:n sanapenn or xa(xapnre npn raxnoro nax:ynane n naua:oro na X n. Ouenn(no
oô:acrra e oôxnana:a no-pannara n:exenna repnropna na OBO±PHTHTE, a kpenoc-
rra BV±PVI e no-crapo n:exenno cpe(nne.
B (o:noro reuenne na Mypen, ô:nso (o n:nnanero xy n Tnca (okp. Apa(),
ce naxnpa ce:nnero Ó Bodrog (ucm. Bodrog), py+. Bodrogu Vechi.
±nere oô:acrn, nocenn nxero Bo(por – n ropnoro reuenne na Tnca n npn ycrn-
ero , xorar (a ôr(ar cnrpsann c nxnnre OBO±PHTH. Iopnornckara n:exenna re-
pnropna ce ]opxnpa:a oko:o p. BO±POI. Hennoro nxe e nponsno(no or npac:anan-
ckoro MOTRA c nacranka -OK. Pasnnrnero e kakro c:e(na: MOTRA > BOTRA >
BODRA n nacranka -AK: BODRAK > BODROK > BODROG. Hpoxanara n nac-
rankara -AK > -OK e kakro npn TIMAK(US) > TIMOK.
4opxara MODRA (nponsno(na or MOTRA) crnna(a c e(nosnyuen c:anan-
ckn kopen c (pyr nponsxo( n snauenne, konro crno crs(ana xecrnn nxena. Tona
oôcroare:crno nsnckna nnnxanne n (onr:nnre:na apryxenrnpanocr npn or(e:a-
nero na rononnxnunn c:e(n, ocranenn or OBO±PHTHTE.
B c:yuaa p. Bo(por n nopeunero ((n. oô:. Bo(porkrs) xorar (a ôr(ar onpe(e-
:enn karo sace:nne na MOTPHTE-AMOTPH – ôexannn or ±akna. ¬acr or rax ce
ycranonn:n npes II n. no Iopna Tnca, a (pyrnre npo(r:xn:n na cenep krx ycrnero na
E:ôa. Ho-krcno, nan-nepoarno c:e( pasna(anero na xynckoro n:exenno oôe(nne-
nne n kpaa na V n., uacr or AMOTPHTE ce npn(nnxn:n na(o:y no reuennero na
Tnca. Te ce ycranonn:n n nennoro ycrne, no :enna ôpar na ±ynan. ±o:norncknre
MOTPH-AMOTPH ce oôocoôn:n npes VI–VII n. karo or(e:no n:exe c pannoc:a-
nanckoro nxe ABO±PHTH.
Hopa(n rona, ue saexa:n ôpo(onere na ±ynan, npn sanoa na pekara, r. e.
cpeny ycrnara na ±pana n Cana, re no:yun:n nropo nanxenonanne, nponsno(no
or BPO±, n npac:ananckna kopen BURT(A)-BURD(A). 3a( ocnonara na nroporo
nasnanne Praedenecenti (Annxap() – PREDENECENT(I) cron c:ananckara (yxa
BPO±HHHH. Hpn oôessnyuanane B > P n na:nune na ncnukn kopennn crr:acnn.
Honrapanero na r:acnara E nrn ncnukn cpnukn xoxe ôn ce (r:xn na cnenna:no
nsronapane na crr:acnnre snykone, kakro n :arnnckara asôyka (a, be, ce, de), sa
no-(oôpo pasônpane na uyx(ara (yxa or sanncnanna. (Takana n(ea e nskasnana n
cnope( xen ra e ocnonare:na.) B no-crapn nsc:e(nanna nxero HPE±EHEHEHTH
e oôacnanano karo BPAHH-¬EBHH, npe(no:araexo n:exe oko:o Bpannueno, na
(ecnna (ynanckn ôpar n (n. Crpôna |Nied. Sl. st., II, 420–421|.
¬pes rona (onr:nnre:no nasnanne (o:norncknre ABO±PHTH ôn:n or:nuana-
nn or ropnorncknre ABO±PHTH. V Annxap( nxa c:yuan na caxocroare:na ynor-
peôa na Praedenecenti n rona ronopn, ue (nere nxena ABO±PHTH-BPO±HHHH
ca (oôn:n pannonocranenocr.
Cr(ôara na npac:ananckoro n:exe MOTPH xoxe (a ôr(e npoc:e(ena n
xpono:ornuna noc:e(onare:nocr raka:
90
1. ±aknnckoro n:exe MOTPH-AMOTPH ce ]opxnpa:o no (o:nnara na p. Morpa
n sana(nara uacr na (n. O:renna. H:exenen nenrrp ôn:o ce:nnero Axorpa (Amutrium).
2. Crc crs(ananero na nponnnnna Mnsna n naua:oro na I n. n:exero ce okasa:o
n crce(crno c pnxcknre rapnnsonn no ±ynan, a sa( nero ôn:o a(poro na (aknnckara
(rpxana – oko:o cro:nnara Capxnsereryca. Hpn Tpaanonnre nonnn n:exennara re-
pnropna ôn:a sacernara or noennnre (encrnna n nepoarno ocnonnara uacr or n:exero
noe:a nrra na npece:ennero.
3. Ma:ka rpyna MOTPH ce sace:n:a na (ecnna (ynanckn ôpar n oko:nocrnre
na rp. Akne (kacre: Morpec). Tona e xor:o (a crane npes I n. n:n oko:o 270 r. npn
nsocrananero na Tpaanona ±akna.
4. Hpece:nanoro ce na cenep n:exe ce npn(nnxna:o no (o:nnara na Tnca n
(ocrnrna:o ropnoro reuenne. ¬acr or nsce:nnnnre ce ycranonn:n rax, npn (n. n:a-
nnna 3exn:en. B:nsknar npnrok na Tnca no:yun: nxero na n:exennara peka n npapo-
(nnara. Ocrana:nre AMOTPH npo(r:xn:n nrra cn na cenep n npecnuankn Kapnar-
ckara nepnra, ce (oô:nxn:n (o Ba:rnnckoro kpanôpexne. ±nnxenkn ce n sana(na
nocoka, re (ocrnrna:n ycrnero na E:ôa, kr(ero pasno:oxn:n nonnre cn ce:nna.
Taka ce crs(a:n (ne n:exena – cenepnn (no:aôckn) AMOTPH-OBO±PHTH
(Nortabtrezi y Banapckna reorpa]) n nxnn (nornckn) AMOTPH-OBO±PHTH
(Osterabtrezi – nsrounn).
5. Ho:aôcknre AMOTPH ôn:n n crce(crno c AHIHH, CAKCH, BEHTH, BAPHH
n (pyrn npac:ananckn n:exena, kakro n c repxanckoro nace:enne. Hpes VI–VII n. re
neue noce:n pannoc:ananckoro nxe ABO±PHTH (BO±PH¬H). B kpaa na VIII n na-
ua:oro na IX n. or:anana:n n:exenen crns. Hpes XI–XII n. n nero n:nsa:n n (pyrn
n:exena. Tona c:anancko oôe(nnenne no(n:o (r:rn nonnn c nacrrnnannre na nsrok
repxanckn ]eo(a:n n ko:onncrn.
6. Rxnnre AMOTPH crno ce okasa:n n oôkprxenne na npac:anann-ôexan-
nn:
Ho p. VI (Vnr)-V+, npnrok na Haôopen, ô:nso (o naua:oro na p. Bo(por, oôn-
rana:n yxn, npece:nnnn or VIA-V+A n ±akna (nx. c:e(n. uacrn). Bcrnnocr re ca
ôn:n crce(n na MOTPHTE n n npapo(nnara – p. MOTPA ce n:nna n Vxa (+ny), a
n:exennnar nenrrp AMOTPA e (o crnara peka. Bepoarno (nere n:exena npn npe-
ce:nanero ca ce (nnxn:n sae(no na cenep.
Ho p. HATOPHHA, koaro (ana naua:oro na Bo(por, oônrana:n HATAPH – npe-
ce:nnnn or HATOPHHA n HOTPV n ôacenna na A:r(a) (nx. ryk no-rope). Orcroann-
ero or p. MOTPA ne e ro:axo.
7. Hpes III n. no Tnca n crce(crno c AMOTPHTE ce ycranonn:n IEHH±HTE.
Te ce npn(nnxn:n sae(no c IOTHTE orkrx ycrnero na Bncry:a (Bnc:a).
8. B kpaa na IV n. no Tnca n Cpe(en ±ynan ce ycranonn:n noxa(cknre (pyxnnn
na xynnre. Hecrxneno AMOTPHTE ca nouyncrna:n ocesare:no raxnoro npncrc-
rnne, rrn karo :areprr na Arn:a ce naxnpa: ne(a:eu or n:exennoro nx sex:nne.
9. C:e( cxrprra na Arn:a (453) xynckoro n:exenno oôe(nnenne ôrpso ce pas-
na(na:o. 3a rona xnoro (onpnnec:n renn(nre, konro or:ann:n koa:nnna or pas:nunn
91
n:exena. Hsr:ex(a, rorana uacr or AMOTPHTE no Iopna Tnca ce cnycna:n (o ycrn-
ero na pekara. Te ce ycranonn:n rax no :enna (ynanckn ôpar cpeny nanoncknre n
ropnoxnsnncknre ce:nna na ornr(nna ôpar. Texen n:exenen nenrrp nepoarno e ôn:a
kpenocrra Bo(por, cpeny ycrnero na p. ±pana.
10. Taka npes VI n. ce oôocoôn:n (ne pannoc:ananckn n:exena – ropnornckn
ABO±PHTH n (o:nornckn ABO±PHTH-BPO±HHHH. B cpe(ara na crnoro cro:e-
rne renn(ckara (oxnnanna no Tnca ôn:a saxenena or rasn na anapnre. Hono(on:nre
or nsrok noxa(n ce nrsno:sna:n or npax(ara xex(y IEHH±H n HAHIOBAP±H,
karo no(unnn:n nrpnnre n npnny(n:n nropnre (a ce ornpanar krx Cenepna Hra:na.
Hona(ankn no( anapcka n:acr, ABO±PHTHTE or (nara k:ona, ocoôeno
BPO±HHHHTE, ôn:n nk:nuenn n noxo(nre na xarana krx H:npnk n Tpakna.
11. Ho npexero na nxneparop Manpnknn (582–602) nnsanrnnckara apxna cxe-
nn:a orôpannre:nara crparerna c nana(are:na. Bn:n npe(npnern noxo(n n ornr((y-
nancknre sexn, oônranann or ck:annnnre. Hpes 601 r. nnsanrnnckara apxna nacrrnn-
:a no reuennero na Tnca, onycronn:a xnoro ce:nna n nse:a n n:en ro:ax ôpon ck:a-
nnnn n renn(n. Torana ne (a ca nocrpa(a:n n sexnre na ABO±PHTHTE |Theoph.
Sim., VIII, 1–3].
12. Hpes nrpnara no:onnna na VII n. c npoônnanero na (ynanckara ykpenena
rpannna ce ocrnecrnn:o nnpoko npece:enne na nr na c:anann or rpnre rpynnponkn.
Ho (o:nnara na Tnca ce (nnxe: npece:nnueckn norok orkrx Iopnoro Ho(necrponne,
Cenepnnre Kapnarn n nene(cknre oô:acrn n (n. Ho:na. Hnncnar (annn, (a:n n rona
(nnxenne ca ôn:n yn:euenn n uacrn or ABO±PHTHTE.
13. Crc crs(ananero na ±ynancka Br:rapna npes 670–680 r. ABO±PHTHTE
ce okasa:n n sonara xex(y nonara (rpxana n Anapckna xaranar. C:e( yna(rka na
xaranara npes VIII n naua:oro na IX n. sa pasnpe(e:ennero na neronoro nac:e(crno
ce cô:rcka:n ]panknre orkrx sana( n ôr:rapnre orkrx nsrok.
ABO±PHTHTE-BPO±HHHH no(oôno na (pyrn cpe(no(ynanckn c:ananckn
n:exena ce onnra:n (a sanasar caxocroare:nocrra cn, karo :annpar xex(y (nere cn-
:n. Xan Oxyprar nsnparn: noncka krx Tnca n, nsr:ex(a, no nerono npexe n:exenno-
ro caxoynpan:enne na ABO±PHTHTE-BPO±HHHH, kakro n na ropnorncknre
ABO±PHTH ôn:o npexaxnaro. ±nere n:exennn repnropnn ôn:n nk:nuenn n ôr:rap-
cka a(xnnncrparnnna oô:acr (koxnrar), oôxnanana sexnre xex(y ±ynan n Tnca.
14. Vnpannre: na rasn oô:acr no npexe na xa(xapckoro sanoenanne n nrpnnre
ro(nnn na X n. ôn: (ykcrr Ca:an (Salanus), nnyk na Be:nkna Kean, n:a(ere: na Br:-
rapna (Keanus Magnus, dux Bulgarie). Ton sae: rasn sexa, n:a(ana nakora or Arn:a.
Be:nknar xan (Kean) xoxe (a ôr(e orrx(ecrnen c xan Oxyprar n rona cne(enne or
sanncanoro ynrapcko npe(anne nornrpx(ana (annnre, ue nrnex(anero na ôr:rapcko
ynpan:enne e crana:o npn rosn n:a(ere:. Ca:an pesn(npa: n kpenocrra Tnre: npn
ycrnero na Tnca, koaro nona(a n sexnre na ABO±PHTHTE-BPO±HHHH.
Tepnropnara na ropnorncknre ABO±PHTH no rona npexe n:nsa:a n oô:acrra,
ynpan:anana or koxnr Hoôopnn (comes Loborcy), unero ce(a:nne ôn:a kpenocrra
Xynr. Ton or cnoa crpana ôn: no( nrpxonencrnoro na Ca:an |Anonymus, XIII|.
92
15. Hpn nsrpax(anero na nenrpa:nsnpanara cncrexa na oô:acrno ynpan:enne
n ynrapckoro kpa:crno sexara na ABO±PHTHTE-BPO±HHHH n:as:a n koxnrara
Bo(por c nenrrp e(nonxennara kpenocr. 3exara na ropnorncknre ABO±PHTH c yn-
rapcko nasnanne Bo(porkrs crana:a uacr or koxnrara 3exn:en.
II-9-1. A(H)IBA (±oõpy(»ancxn BV±ÆAK, Becapaõcxn BV±ÆAK)
Pe(nna nncxenn, apxeo:ornueckn n nyxnsxarnunn (annn ronopar sa crnec-
rnynanero na n:exenno oôpasynanne npes npe(pnxckna nepno( n cenepnara uacr na
(n. ±oôpy(xa. Han-nanpe( ne ôr(ar pasr:e(ann rpyna rononnxn or sexnre oko:o
(ynanckara (e:ra, sacnn(ere:crnann npes anrnunocrra n pannoro cpe(nonekonne. Ka-
ro ornpanna rouka ne noc:yxn crnpexennoro crcroanne na xecrnnre nasnanna n
rosn panon. Han-cenepnara uacr na (n. ±oôpy(xa nxa n:annnckn xapakrep, c orno-
cnre:no xa:ka nncounna na xpeôernre (300–400 x), npopasann or peunn (o:nnn.
Tona a or:nuana or cpe(nara n nxnara uacr na oô:acrra, konro nxar crenen, pannn-
nen xapakrep, :nnen or ropn. Or sanoa na ±ynan (o neronoro ycrne, ycnope(no c
pekara ce npocrnpa n:annnckn rpeôen. Ton sanouna or Iapnanckna noc (By(xako) n
sanrpnna npn c. ±ynanen na prkana Cn. Ieoprn. Tasn n:annncka nepnra e pas(e:ena
na (ne uacrn – sana(na, napeuena Maunnckn By(xak (c nan-nncok nprx 456 x), n
nsrouna – Benckn By(xak (c nan-nncoka rouka Banrene 242 x) |mxopnnn, K. Cra-
poôr:rapckn, 191–200|.
Typckoro nasnanne By(xak ‘BUCAK’ (neuenexko-kyxancko?) osnauana ‘rrr:,
krr’. Hanapno n(na or nan-saôe:exnre:nara ocoôenocr na panona – sanoa na p. ±y-
nan. Tax reuennero pasko cxena nocokara cn or cenepna na nsrouna. Taka ce oôpasyna
e(nn TITH. Or nrrpennara ((oôpy(xancka) crpana e ouepran recen noc, konro ce
n(ana nanrrpe n oko:o nero pekara npann uynka. Tosn noc ce naxnpa kpan c. Iapnan n
ce napnua BV±+AKO (TITHA), r. e. rona e sanoar, uynkara, rrr:rr na pekara.
Ocnen oô:acrra ±oôpy(xanckn BV±+AK (TITH) or nxnara crpana na ±y-
nan, n cenepnara crpana, npn:exana krx pekara, e nsnecrna c nasnannero BV±+AK.
Tona e r. nap. Becapaôckn BV±+AK. Tasn crenna pannnna, npocrnpana ce (o ycrn-
ero na Tnpa (±necrrp), npes anrnunocrra e ôn:a nsnecrna c nasnannero Iercka nycrn-
na (ή ôúí Ãåôúí cñçìίá) [Strab., VII, 3, 14].
1. IEHVKHA
B paskasa cn sa noxo(a na Mapk Hnnnnnn Kpac n rercknre sexn (29–28 r. np.
Xp.) ±non Kacnn nan-nanpe( onncna neronnre (encrnna cpeny n:a(ere:a na
CAKCHTE ±annkc (nx. ryk), a c:e( rona cpaxennara n crce(nara oô:acr, ynpan:ana-
na or 3npakc. Han:nsankn n sexnre na noc:e(nna, M. H. Kpac ce ornpann: krx ra-
xonnara kpenocr Ienyk:a: „... n (onr: npn Ienyk:a (Γέíïõêëá), nan-cn:nara kpe-
nocr nrn n:a(ennara na 3npakcec (ΖυñÜîçò), nonexe uy:, ue rax ce naxnpar snaxe-
nara, konro ôacrapnnre orne:n or Ian Anronnn npn rpa(a Hcrpna. Hana(na: a no
cyna, a crnenpexenno n orkrx pekara Hcrrp, rrn karo ra ôn:a nsrpa(ena na caxna
93
ôpar, n a npense:, nancrnna ne c:e( npo(r:xnre:na oôca(a, no c xnoro rpy(, ako n
caxnar 3npakc (a ne ôn: rax“ |Dio Cass., LI, 26, 5; Izvoare, I, 676–677; HTM, 374|.
Hanxenonannero na nan-cn:nara kpenocr n sexnre na 3npakc (nepoarno nero-
na cro:nna, pesn(ennna) e sanaseno caxo n rosn paskas na ±non Kacnn. 4opxara
GENUKLA xoxe (a ôr(e pasr:ex(ana karo (nycrcranna: 1) GEN(A); 2) UKLA.
Hrpnara uacr DEN(A) nokasna ô:nsocr c npac:ananckara crcranka (kopen)
DINA DEN(A), koaro ce cpena ce npn ce:nnnn nxena n e c nan-nepoarno snauenne
‘kpenocr’. 4opxara GEN(A) y ±non Kacnn nokasna snykona npoxana D > G n E nx. I.
Hper:acrr D > G npe( xeka r:acna e xapakrepen sa sana(nnre ôr:rapckn (na:ekrn,
nanp. (ano:-rano: [Cvoüxon, C. ±na:ekro:orna, 144|. DENA npn ko:eôanne E-I e
npe(xo(en napnanr na DINA, kakro ne ôr(e nokasano na (pyro xacro. Ce:nnara crc
crcranka DINA n nxero cn ca crcpe(orouenn r:anno n ±oôpy(xa. B noneuero c:yuan
DINA e c:e(nocranena:
1. Acôo:o(nna (Asbolodina) – nnkyc (o Ka:arnc |Detsch. Spr., 31]
2. Bacn(nna (Βáóóéäίíá) – kacre: n Ma:ka Cknrna |Proc. De aed., IV, 11;
HTM, 447|
3. Pecn(nna (‘Ñåóéäίíá) – kacre: n Ma:ka Cknrna |Proc. De aed., IV, 11; HTM,
447|
4. Be:e(nna (Âåëåäίíá) – kacre: na rpannnara xex(y Ma:ka Cknrna n ±o:na
Mnsna |Proc. De aed., IV, 11; HTM, 447|
5. Bnc(nna (Âéóäίíá) – kacre: n ±o:na Mnsna n:n Ma:ka Cknrna |Proc. De
aed., IV, 11; HTM, 447|
6. A(nna (¨Áäéíá) – kacre: na rpannnara xex(y ±o:na Mnsna n Ma:ka Ckn-
rna |Proc. De aed., IV, 7; HTM, 441|.
Brsxoxno e n oôparnoro no:oxenne – DINA (a cron npe( nxero:
1. ±nnorerna (ÄéíïãÝôåéá) – kpenocr n Ma:ka Cknrna |Ptol., III, 8, 2]
2. ±nnnckapra (ÄéíéóêÜñôá) – kacre: n ±o:na Mnsna |Proc. De aed., IV, 11;
HTM, 447|.
C:e(onare:no GENUKLA (DENUKLA) e or rnna rerckn ce:nnnn nxena crc
crcranka DINA (DENA) ‘kpenocr’, or napnanra c npe(xox(ano no:oxenne.
Bropara uacr na nxero cr(rpxa kopena (U)KLA. Brsxoxno e U (a orronapa na
cnrpsnana r:acna O, kakro npn DIN-O-GETIA, no c npoxana npn nsronapane O > U.
Taka rasn cnrpsnana r:acna e nokpn:a naua:nara r:acna na kopena. ±onycrnxo e
rosn naua:en snyk (a e ôn: A n rorana kopenrr xoxe (a ôr(e nrscranonen karo AKLA.
Tyk rpaôna (a ce nxa npe(nn( ko:eôannero K-G. Tona an:enne ce nornrpx(ana npn
napnanrnre OGLOS-ONGLOS n rononnxa AKLA (H(pncn) (nx. no-(o:y). Moxe (a
ce noxnc:n n sa npoxana na naua:nara r:acna Ă > O > U, kakro npn no-krcnnre
nasnanna OGLOS (ONGLOS) n VIHH¬H. Hpn UKLA (AKLA?) :nncna noconka (cpn.
ONGLOS).
Hanpanennar (oryk ana:ns nosno:ana snauennero na nxero GENUKLA
(DENUKLA) (a ôr(e onpe(e:eno karo ‘kpenocr VKHA (TITHA)’. Tona e r:annara
kpenocr (cro:nna) na 3HPAKC n ra nocn nxero na reorpa]ckoro xacro (TITHA).
94
Tesn oôcroare:crna nxar snauenne n sa onpe(e:ane na xecrono:oxennero na
IEHVKHA. Cnope( onncannero na ±non Kacnn kpenocrra e ôn:a pasno:oxena na
ôpera na ±ynan n M. H. Kpac e rpaôna:o (a nsno:sna npn oôca(ara peunn cr(one, sa
(a npekrcne (ocrrna orncakr(e. Trpcenero rpaôna (a ôr(e nacoueno nan-nanpe( krx
caxoro xacro TITHA – (n. Iapnanckn noc By(xako. Tosn no:yocrpon, oôkprxen or
saô:aren pas:nn na ±ynan, e pasno:oxen (o naxen ôpo(, cnrpsnan (nara ôpara npn
(n. rp. Ia:an. ±o Iapnanckna noc, na cka:ncr ocrpon, ns(nran ce na( ô:arara, napn-
uan (nec Bncepnkyna, ce naxnpar ocranknre na pnxckara n pannonnsanrnncka kpe-
nocr ±nnorerna (±nnorenna) |TIR, L-35, 38|. Cnope( apxeo:ornuecknre npoyunanna
ra e ôn:a ns(nrnara n kpaa na III n. n e npocrnecrnyna:a (o kpaa na VI n. C:e(nre or
I–III n. ca rnrp(e c:aôn. Tona oôcroare:crno e noc:yxn:o sa ocnona na xnnoresara,
cnope( koaro nxero na pannara ±nnorerna (ÄéíïãÝôåéá), cnoxenaro na rpn xecra y
K:. Hro:exen |Ptol., III, 8, 2; 10, 1; 10, 11|, ce ornaca sa ykpenenoro ce:nne na :enna
(ynanckn ôpar npn (n. c. Brpôon (cera uacr or rp. Ia:an). To e crnecrnyna:o (o kpaa
na III n., koraro ôn:o nsocraneno nopa(n uecrnre napnapckn nana(enna. Crr:acno
crnara xnnoresa, rorana ôn:o nocrpoeno ykpen:enne na orcaxnna ôpar, na ocrpon-
uero (o (n. c. Iapnan, koero e no:yun:o nxero na nanycnarara orcpenna kpenocr
|tefan, Gh. Problem, 317–329].
Baxno yc:onne sa cnrypnoro xecroonpe(e:ane na IEHVKHA e na:nunero na
yôe(nre:nn apxeo:ornueckn c:e(n or npe(pnxckara enoxa. Tona sacera ne xoxe (a
ce kaxe sa pnxckara ±nnorenna npn c. Iapnan |tefan, Gh. Dinogetia, I, 9–15|. Caxo-
ro nxe na kpenocrra (DINOGETIA) nokasna, ue e sanasena oônara crpykrypa n nrp-
nara uacr (DINA) na nasnannero GENUKLA (DENUKLA). Bropara uacr e saxenena
c GETA n nxero osnauana ‘kpenocr na rernre’.
B nsnopnre nxero nxa c:e(nnre napnanrn:
1. Diniguttia [It. Ant., 225, 5; HHBH, I, 32|
2. Dirigothia |Not. Dign. Or., XXXIX, 24; HHBH, I, 242|
3. Dinogessia [Geogr. Rav., IV, 1, 17; HHBH, I, 391|
4. Äéíïãéôåéá [Ptol., III, 10, 5| – npn nsôpoananero na rpa(onere nokpan ±y-
nan. „3anoar na raa peka npn rpa(a ±nnorerna (Äéíïãéôåéá) saexa, kakro kasaxxe,
no:oxennero 53°–46°40´“ [Hak rax, III, 10, 1; HTM, 350|. „Ha nsrok (±akna) e rpa-
nnuena c peka Hcrrp, orryk n (o sanoa kpan kpenocrra ±nnorerna, nxana pasno:o-
xenne 53°–46°40´, n no-nararrk c peka Xnepacoc, koaro, or(e:ankn ce or Hcrrp npn
±nnorerna, nrpnn na cenep n nsrok (o cnoxenarna sanon na peka Tnpa“ |Hak rax, III,
8, 2; Izvoare, I, 542–543].
2. BPHTOHAIH (BPHTOIAHH?)
V K:. Hro:exen (II n.) cpenaxe c:e(noro onncanne: „A xopcknar ôpar or nan-
cenepnoro ycrne na Hcrrp uak (o ycrnero na pekara Bopncren n sexara nanrrpe uak
(o pekara Xnepacoc ce nace:ana or xapnnnre, konro (oxox(ar no( capxarcknre rn-
parern, n or ôpnro:arnre (ÂñéôïëÜãïé), konro (oxox(ar na( nenknnnre“ |Ptol., III,
10, 7; Izvoare, I, 554–555; HTM, 351|.
95
B nayunara :nreparypa n:exennoro nxe BPHTOHAIH ce npnexa sa ke:rcko.
Cnope( B. Hrpnan naua:nara, npann:nara ]opxa na rona nasnanne rpaôna (a e ôn:a
BRITOGALII n:n BRIGOLATII n ra nxa ke:rckn nponsxo( |Pârvan, V. Getica, 65|.
Apryxenr sa rakona nnx(ane ca n cnoxenarnre nak y K:. Hro:exen uernpn ce:nna
„no( peka Tnpa, (o ±akna – Kapo(ynyx, Meronnkyx, Bnôanranapnyx, Epakryx“ |Ptol.,
III, 5, 15|, unnro nxena ce onpe(e:ar karo ke:rckn. Cxarax, ue npe(no:araexnar na-
pnanr BPHTOIAHH xoxe (a ôr(e oôacnen karo npac:anancko nanxenonanne. To e
crcraneno or (ne uacrn:
1. BRIT(A) xoxe (a ôr(e onpe(e:en karo napnanr or I–III n. na peunoro nxe
Hopara – Hnpera (Hpyr). E(nnnar or (nara pannn napnanrn na peunoro nasnanne (V
n. np. Xp.) – HHPETOC (Ðõñåôoò) |Hdt., IV, 48|, ce e npoxenn: no c:e(nna naunn:
PURET(A) > PIRET(A) > PIRT(A) > PRIT(A) > BRIT(A) (nx. c:e(n. uacrn).
2. -(O)GALI e nponsno(na na kopena AGAL (AGLA). O e cnrpsnana n:n na-
ua:na r:acna na nropara crcranka npn npoxana A > O (kakro npn OGLO-ONGLOS,
UGLIČI – nx. no-(o:y).
Ako ce npnexe npe(no:oxennero, ue npn nxero BRITOLAGI e nanpaneno oô-
prnane (xeraresa) nrn nropara uacr n npann:nara ]opxa rpaôna (a ôr(e BRITOGALI,
ro cnope( nanpanenna pasôop na:oro nasnanne osnauana ‘AIAHH (OIAHH) (o (peka)
BPHTA’. Kakro ce nnx(a or onncannero na K:. Hro:exen, BPHTOIAHHTE xnnear
na( nenknnnre (na o-n Henka n (ynanckara (e:ra) n nanrrpe (o p. Xnepacoc (Ceper).
Tasn repnropna nanr:no crnna(a c (o:noro reuenne na BRIT(A)-HPVT, konro ce
n:nna n ±ynan cpeny Iapnanckna noc (BV±+AKO, TITHA).
3. AHHOBPHKC
Anrnunnar rononnx AHHOBPHKC (Aliobrix) |CIL, III, 7519 (780)| e orrx(ec-
rnen c pnxckn kaxenen kacre:, nocrpoen nrpxy sanapeno npac:anancko ce:nne npn
(n. c. Op:onka, panon Bo:rpa(, n no((rpxan (o III n. |TIR, L-35, 22| Haxnpa ce
nsrouno or ycrnero na Hpyr, (o eseporo Kary:, n e oxpanana: naxnna ôpo( npes
±ynan kpan Honno(ynyx. Hasnannero AHHOBPHKC ce npnexa sa ke:rcko.
Cxarax, ue ro xoxe (a ce pasr:ex(a karo oôrpnar napnanr na npe(xo(noro
n:exenno nxe BRIT-OGALI (BRIT-AGALI). Hasnannero ALIOBRIX cr(rpxa (na ko-
pena:
1. Hrpnara uacr ALI xoxe (a ce npnexe sa pasnonn(nocr na n:exenno nxe
AGLI (or AGLA) c nsna(na:o G. Crnoro an:enne ce naô:n(ana npn VIHH¬H-
VHH¬H.
2. Bropara uacr -(O)BRIX e crcranena or peuno nxe BRIX, napnanr na BRIT(A)
– Hpyr, n cnrpsnana r:acna O n:n npe(cranka-npe(:or O (· A) crc snauenne ‘(o,
npn, kpan’ (cpn. pyc. o, oô, oôo). Cruerannero na peunoro nxe BRIT(A) c rosn npe(-
:or nxa rouno crornercrnne n rononnxa ABRIT(US) (kpan (n. Pasrpa(, Ceneponsrou-
na Br:rapna) (nx. c:e(n. uacrn).
4opxara na peunoro nxe BRIX (c X nx. T) nxa ycnope(nnn n nasnannero na p.
Hpyr nrpxy kaprn or XVI–XVIII n. Taka nanpnxep nrpxy kapra na T. Horep (1750
96
r.) na p. Hpyr (Pruth), ô:nso (o ycrnero e orôe:asano ce:nne Prouxa |Baxon, B.
Ar:ac, kapra 41|. Oôacnenne xoxe (a ce rrpcn n npoxana T > K, sacnn(ere:crnana n
rpaknnckna esnk n crnecrnynana n (nec n sana(nnre ôr:rapckn ronopn (cpn. nnere-
nneke, ôpara-ôpaka, nrra-naka). Hoc:e(na:o e c:nnane na K c okonuannero (O)S n
rprnka cpe(a.
Taka cxncr:rr na ce:nnnoro nxe AHHOBPHKC e ‘A(I)HH (o (peka) BPHT(A)’.
Tona snauenne orronapa na xecrono:oxennero na ce:nnero – ne(a:eu or Iapnanckna
noc BV±+AKO (TITHA) n ycrnero na p. HPVT. ±o n(nanero na pnx:annre ro e
ôn:o nace:anano or xecrnn rern – A(I)HH. Heronoro npac:anancko nxe e ôn:o npex-
nrp:eno nrpxy nocrpoenoro na rona xacro pnxcko ykpen:enne npes I n. c:. Xp.
4. HIHHHOHH
K:an(nn Hro:exen: „Ho na nsrok or cnoxenarnre karo sace:nnnn no( nene(n-
re ca ra:nn(nre, cy(nnnre n cranannre (okrx a:annre. Ho-(o:y or rax nrn:nonnre
(’Éãõëëίùíåò) noc:e kocroôoknre n rpancxonrannre (okrx Henknncknre n:annnn“
|Ptol., III, 5, 9; Izvoare, I, 538–539].
Xapakrepnoro sa K:. Hro:exen no(pex(ane na n:exenara no rpn n pe(nna or
sana( na nsrok ryk nokasna, ue pe(nnara, koaro e na( (r. e. cenepno or) nrn:nonnre
(ra:nn(n, cy(nnn, cranann), rpannun na nsrok c a:annre. Crnara pe(nna ce naxnpa
na nsrok or n:exenara, croann no( nene(nre. Tona nocrana na:ara rasn pe(nna (ocra
na nsrok n ra nan:nsa n crennara sona na Cenepnoro ¬epnoxopne, kr(ero cranyna:n
a:annre. Crnenpexenno ako ce npnexe, ue kocroôoknre ca oônrana:n Hsrounnre Kap-
narn na( rpannnara na nponnnnna ±akna, ro HIHHHOHHTE karo rexnn crce(n xo-
rar (a ôr(ar nocranenn n ropnoro reuenne na Hpyr n ±necrrp.
B (ocerannnre nsc:e(nanna sa rona n:exe ce npe(:ara :oka:nsanna n Rxna
Ho:na n (opn ce npe(no:ara rrx(ecrnenocr c :nroncknre n:exena Zim¥gola n L¥t’gola
|Łowm. Pocz., I, 37|. 3a xecroonpe(e:anero na HIHHHOHHTE no Iopen ±necrrp n
Hpyr xorar (a ôr(ar npnn:euenn n rononnxn:
1. Yue. Unggesztenyés (ucmop. Iglincz, Linci), yrp. Vnr – n 3a(kapnarcka Vkpanna,
ôacenna na Iopna Tnca.
2. Yue. Nagyugolyka (ucmop.Uglya, Uhlja), pyc. Be:nkaa Vro:rka, yrp. Be:ika
Vxo:ka, ônnn koxnrar Mapa-Mapon.
H:exennoro nxe HIHHHOHH (HIVHHOHH) n:n IGILI (IGULI) (ôes okonua-
nnero) e nponsno(no or naua:nara ]opxa AGALI: 1) AGALI > EGELI > IGILI n:n 2)
AGALI > OGOLI > UGULI > IGULI > IGILI. Tosn napnanr na n:exenno nxe ce
nornrpx(ana or rononnxa Hr:nna n ±oôpy(xanckna TITH (By(xak), peunoro nas-
nanne Hnry:, pasnnrnero na ernonnxa na repxancknre anr:n (rpa]nka n nponsnone-
nne).
Krcnnar n:acr n cne(ennara na K:. Hro:exen e or nrpnara no:onnna na II n.
C:e(onare:no cnope( nsrounnnn, nsno:snann sa reorpa]ckoro onncanne, no rona
npexe n ropnoro reuenne na Hpyr n ±necrrp e oônrana:o n:exero HIVHH (HIHHH).
Hanpanennar ana:ns na nxero (ana ocnonanne (a ce xnc:n, ue crana (yxa sa uacr or
97
rercknre xnre:n – AGLI-AGALI, oônranann sexnre oko:o (ynanckara (e:ra. Taxno-
ro nsrer:ane na cenep e pesy:rar or crs(a:ara ce oôcranonka na ±o:en ±ynan c:e(
pnxckoro sanoenanne n nopa(n capxarckna narnck n crennnre oô:acrn no (o:noro
reuenne na Hpyr n ±necrrp (nx. no-(o:y sa n:exennara ncropna). Hpncrcrnnero na
HIVHH (HIHHH) no Iopen Hpyr n ±necrrp cron n npaka nprska c oônrananero n
resn oô:acrn na c:ananckoro n:exe VIHH¬H (nx. no-(o:y).
5. AIAHHHIVC; 6. AHHHKVM
Ha Henrnnreponara kapra e npe(cranena p. AIAHHHIVC (Il. Agalingus),
koaro nsrnua or nsrounna kpan na n:annnara Bacrapnckn A:nn (Alpes Bastarnice)
n (ocrnra ¬epno xope cenepno or (e:rara na ±ynan |Tab. Peut., VIII, 4|. Mex(y
rasn peka n ±ynan e nocraneno nxero VENEDI. Oônknoneno pekara e orrx(ec-
rnanana c Hpyr |SSS-58, 1|. Cnope( H. Ba]apnk rona nasnanne ce ornaca sa (n. p.
Korr:nnk. Hakon nsc:e(onare:n (P. Myx, B. Toxanek) cxarar, ue nxero
AGALINGUS nxa repxanckn nponsxo( |Nied. Sl. st., I-1, 155].
Tona peuno nxe cr(rpxa n:exennoro nasnanne AGALINGI or ocnona AGAL n
nacranka -INGI. Ouenn(no nasnannero na xnre:nre oko:o rasn peka e npnero karo
]opxa na peunoro nxe n e (ocrnrna:o n rosn nn( (o crcrannre:a na Henrnnreponara
kapra.
Peka AIAHHHIVC, n unero nopeune xnnee:n AIAHHHIHTE, rpaôna (a ce
orrx(ecrnn cnope( nsoôpaxennero c p. KOITHHHK n Becapaôckna By(xak. Ta re-
ue xex(y Hpyr n ±necrrp n ce n:nna n es. Kon(yk (Cacnk) – sarnopen c nacruna koca
xopckn :nxan cenepno or (ynanckara (e:ra. Hecrornercrnan xoxenr e oôcroare:-
crnoro, ue naua:oro na KOITHHHK ne e n Hsrounnre Kapnarn. Ouenn(no n:annnara
Bacrapnckn A:nn, or koaro nsnnpa AIAHHHIVC, e rrx(ecrnena c (a: or Hsrounnre
Kapnarn. ±pyr (ono( sa n(enrn]nkannara AIAHHHIVC – KOITHHHK e oôcroa-
re:crnoro, ue n npn (nere nasnanna n ocnonara e sa:erna: kopenrr AGAL (sa
KOITHHHK nx. no-(o:y).
Anonnxnnar reorpa] or Panena e ouepra: nrr or rp. Tnpa n ycrnero na e(non-
xennara peka (±HECTTP) (o rp. Hopo:ncyx n cenepnara uacr na Tpaanona ±akna.
Mex(y ce:nnara, nsôpoenn no rosn nrr, e n AHHHKVM (Alincum) |Geogr. Rav., IV,
5|. To ocrana neorrx(ecrneno |TIR, L-35, 22|. Hrrar, sanounan or ycrnero na ±nec-
rrp, noexa na ceneposana( n npecnua noc:e(onare:no Hpyr n Ceper. Hpes nakon or
npoxo(nre n Hsrounnre Kapnarn ron nan:nsa n (n. Tpancn:nanna, sa (a crnrne (o
Hopo:ncyx. Taka ce:nnero AHHHKVM xoxe (a ôr(e nocraneno no cpe(noro reue-
nne na Hpyr n Ceper.
Ocnonara na nasnannero ALINC(UM) crnna(a c n:exennoro nanxenonanne,
koero xoxe (a ôr(e nrscranoneno karo A(G)LINKI. Hsna(anero na G e kakro npn
Aliobrix, VIHH¬H-VHH¬H (nx. ryk). Ocnona na nrscranonenoro nxe e kopenrr
AGLA, a nacrankara e -INKI. Hornuno e (a ce npe(no:oxn, ue ce:nnero ALINCUM
(AIHHHKA?) e ôn:o cpe(nne na e(nonxenno n:exe (AIHHHKH) n nopeunero na
Hpyr.
7 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
98
Hpn cpannanane na nrscranonennre n:exennn nxena AIAHHHIH (na p. AIA-
HHHIVC-KOITHHHK) n AIHHHKH (oko:o ce:nnero AIHHHKA n nopeunero na
Hpyr) ce nnx(a, ue crana (yxa sa ô:nskn napnanrn na e(no n crno nasnanne. Pas:n-
kara n nacranknre -INGI n -INKI ce (r:xn na osnyuananero K > G. Hpn (nere ocnonn
AGAL-AGLA ce naô:n(ana ko:eôanne AL-LA (:nknn(na xeraresa). Crnoro an:e-
nne npn (yxara TITH crnecrnyna n n (nennnre c:ananckn esnnn: cpn. otae. rrr:-
rr:on; pyc. yro:r-n yr:e.
Hpn onpe(e:ane na npann:nara nskonna ]opxa na pasr:ex(anoro n:exen-
no nxe rpaôna (a ce nxar npe(nn( (na napnanra – AGLINKI n AGALINKI. Hrp-
nnar (AGLINKI) e no-ô:nsrk (o crnpexennoro snyuene, cpn. ôr:rapckoro ce:nn-
no nxe TIHEHHH – or crnna kopen n nponsno(na nacranka -ENKI > -ENCI.
Vxecrno e rona n:exe no Cpe(en Hpyr (a ôr(e napnuano AIHHHKH (AIAHHHIH).
Hponsxo(rr nx rpaôna (a ce cnrpxe c rernre oko:o (ynanckara (e:ra (±oôpy(-
xanckn n Becapaôckn BV±+AK). Caxoro nopeune na p. AIAHHHIVC
(KOITHHHK) nona(a n Becapaôckna BV±+AK (TITH). Hpncrcrnnero nx n rop-
noro reuenne na KOITH-HHK n no Cpe(en Hpyr xoxe (a ce oôacnn c orrer:ane-
ro na cenep c:e( pnxckoro sanoenanne.
Crcrananero na Kocxorpa]nara or anonnxnna Panenckn reorpa] ce ornaca
krx VII – naua:oro na VIII n. Crôpanara nn]opxanna e xnoron:acrona, nk:nunana n
(annn or II–III n. Onncannero na nrra Tnpa – Hopo:ncyx orpasana (encrnnre:nocr or
npexero, n koero crnecrnyna nponnnnna ±akna (Tpaanona), r. e. xex(y 106 n 275 r.
C:e(onare:no n cnoxenaroro ce:nne AHHHKVM e ôn:o perncrpnpano n rosn nepn-
o( (II–III n.). Or(anna e orôe:asana ô:nsocrra xex(y Kocxorpa]nara na Panenckna
reorpa] n Henrnnreponara kapra, (r:xana ce na oôna nsnopona ocnona. ±annnre n
Henrnnreponara kapra ca or II–III n naua:oro na IV n. Krx rona npexe xoxe (a ce
onpe(e:n xpono:ornuno n nn]opxannara sa p. AIAHHHIVC. Cpannananero na (an-
nnre or (nara nsrounnka nokasna, ue oônara xpono:ornuna paxka sa npe(no:araexa-
ra n:exenna ]opxanna AIHHHKH-AIAHHHIH nk:nuna nepno(a II–III n.
Bapnanrnre na nacrankara n n:exennoro nxe -INKI > -INGI (anar nenno rpa(n-
no sa npoyunanero na e(nn acnekr or ornonennara npac:anann – pannn repxann.
Hacrankara -INGI ce npnexa sa npncrna na repxancknre n:exennn nxena n rexen
or:nunre:en ôe:er. 3a xnoro or repxancknre n:exena n nacroanoro nsc:e(nane ce
npe(cranar (annn sa nrsxoxno yuacrne na npac:anancko a(po npn naua:noro nx
]opxnpane. Tona nocrana n nrnpoca sa nponsxo(a na nacrankara -INGI n repxanckn-
re n:exennn nxena.
±annnre sa AIHHHKHTE-AIAHHHIH ca or II–III n. Hpes 30-re – 40-re ro(n-
nn na III n. n (o:no(ynancknre sexn n Cenepnoro ¬epnoxopne ce noann:n rornre. B
oô:acrra xex(y ±o:en ±necrrp n Hsrounnre Kapnarn, kr(ero e ôn:a n n:exennara
repnropna na AIHHHKHTE-AIAHHHIH, ce nacrann:n rorn or sana(nna k:on, ns-
necrnn karo necrrorn. Koa:nnnn or repxanckn n:exena, npac:anann (kapnn, ke:rn) n
capxarn nsnrpnn:n npes 40-re – 60-re ro(nnn na III n. nope(nna or nax:ynanna n
sexnre na nxnepnara. ±onycrnxo e n rax (a ca yuacrna:n n AIHHHKHTE. Crxnre:-
99
crnoro xex(y rorn n npac:anann e orpaseno n xnoroôponnnre apxeo:ornueckn na-
xernnnn na ¬epnaxonckara ky:rypa, nk:. n npocrpancrnoro ±o:en ±necrrp – Hsrou-
nn Kapnarn.
H raka cnope( nanpanenna pasôop na npnn:euennre (annn, AIHHHKHTE-
AIAHHHIH ca ôn:n uacr or n:exero AI(A)HH. C:e( karo ce orrer:n:n xa:ko na
cenep n naua:oro na I n., npes III n. re oônrana:n cpe(noro nopeune na Hpyr n Ceper.
Texen n:exenen nenrrp ôn:o ce:nnero (kpenocr) Ar:nnka (A:nnkyx). Hxennara
]opxa npes III n. neue e ôn:a npoxenena – (oôanena ôn:a nacrankara -INKI (-
INGI). Krx cpe(ara na cro:ernero pe(ox c AIHHHKHTE-AIAHHHIH ce nacra-
nn:n IOTH – npece:nnnn or ycrnero na Bnc:a.
7. THAIOHA
B onncannero na (ynanckara (e:ra y K:. Hro:exen uerex: „... a no-cenepnara
uacr oôpasyna rrn napeuenoro ô:aro Tnaro:a (Ôéáãoëá), unero no:oxenne e
55º40´–47º15´ n ce n:nna n Honra c ycrne, koero crno napnuar Tnaro:a, a crno n
H:ennnoro (Øéëόí), unero no:oxenne e 56º15´–47º“ [Ptol., III, 10, 2; Izvoare, I,
550–551; HTM, 358|.
B:arncroro esepo e orpaseno n na reorpa]ckn kaprn or XVI n. c nxero
Thiagola lacus – esepo (o cenepnna prkan na ±ynan |Cl. Ptol. Geogr. Carta Europae
IX – 1540 (Base:), 1513 (Crpacôypr) y Baxon, B. Ar:ac, nx. kapra 16, 17].
1. Hxero Ôéáãoëá xoxe (a ôr(e npe(a(eno karo ČAGOLA. B c:yuaa Ôé
snyun karo Č, n:n npe(no:araexo npac:anancko xeko T-TI (cpn. Tierna, (n. p.
¬epna). Torana xoxe (a ce ronopn sa nprska c p. ¬AIA (Ceaga) n Becapaôckna
By(xak, cenepno or (ynanckara (e:ra. Ta e :an npnrok na p. Korr:nnk. Ha nea e
pasno:oxen e(nonxennnar rp. ¬ara (Ceaga).
2. ±pyra nrsxoxnocr sa rona nxe e ro (a ôr(e oôacneno karo nponsno(no or
kopena AGAL n npe(cranka-npe(:or DA (otae. (o): DA-AGAL(A) > DAGALA >
DAGOLA > DJAGOLA > TJAGOLA. 3nauenne: ‘(o (npn, kpan) AIAHA’. Ho:yue-
no e kakro npn KAIVH-KOITHHHK (nx. no-(o:y).
Eseporo Tnaro:a xoxe (a ôr(e orrx(ecrneno c (n. es. KOIVPHVH (Cogurlui).
Orkrx cenep ro e cnrpsano c es. ×HHVI, a orkrx nr crc cenepnna (ynanckn prkan
Kn:na.
Bropa nrsxoxnocr sa xecroonpe(e:ane e (a ce npnexe npe(no:oxennero, ue
crana (yxa sa no-crapo nasnanne na es. Kar:aôyx (±o:en A:ôok) (nx. II-4-1). To
crno e cnrpsano c Kn:nnckna kana:.
Tpern napnanr sa orrx(ecrnanane e es. Knran c e(nonxenno ce:nne na ôpe-
ra. Or cenep ro npnexa peknre Knpkns n A:nara. Orkrx nr ce orrnua n ±ynan npn
Hona Kn:na.
Bprskara na rpnre esepa c nan-cenepnna (ynanckn prkan crornercrna na
onncannero na xecrono:oxennero na es. Tnaro:a y K:. Hro:exen. Moxe ôn es.
Knran karo noc:e(no npe(n saycrnanero na Kn:nnckna prkan rpaôna (a ôr(e no-
coueno karo rrx(ecrneno c anrnunara THAIOHA.
100
8. AHIHCKHPH
Cxrprra na Arn:a npes 453 r. n noc:e(na:nre crônrna npe(nsnnka:n snaunre:-
nn pasxecrnanna cpe( n:exenara, nk:nuenn n xynckoro oôe(nnenne. Ienn(nre sacra-
na:n naue:o na koa:nnna, koaro y(rpxa:a noôe(a na( xynnre. B cpaxennara sarnna:
nan-ro:exnar cnn na Arn:a, a ôparara xy ce ornpann:n krx (o:no(ynancknre sexn n
rrpcene na nonn oônra:nna.
„A cknpnre, ca(arapnre n nakon a:ann sae(no crc cnoa npe(no(nre: Kan(ak
no:yun:n Ma:ka Cknrna n ±o:na Mnsna“ |Iord. Get., 265; HHBH, I, 358|.
„Crno n Xepnak, no-xa:rk cnn na Arn:a, sae(no c xopara cn nsôpa: sa sace:-
nane nan-or(a:euenara uacr na Ma:ka Cknrna. Heronnre po(crnennnn Exnenyp n
V:nnn(yp sanse:n Vryc, Hckyc n A:xyc n Kpanôpexna ±akna“ |Iord. Get., 266; HHBH,
I, 358|.
„Jox karo nox(rr na xynnre ±nnnnk (Dinzic), cnnrr na Arn:a, nayun: rona,
ron crôpa: onesn, konro, nsr:ex(a, nce one ôn:n ocrana:n no( nerona n:acr, ako n (a
ôn:n xa:ko – y:nnnnypn, anrncknpn (Angisciros), ônryrypn, ôap(opn, – crnrna:n (o
Bacnana, rpa( n Hanonna, n karo ro oôca(n:n, sanouna:n (a n:aukocnar oko:nocrnre
xy. Jox ysna:n rona, rornre rax, kr(ero (ocrnrna:n, ne(nara npeycranonn:n noxo-
(a, konro ôn:n npe(npne:n rorana cpeny ca(arnre, ornpann:n ce cpeny xynnre n
raka nosopno rn nporonn:n or cnonre npe(e:n, ue xynnre, konro ocrana:n or onona
npexe, n (ocera rpenepar or rorckoro oprxne“ |Iord. Get., 272–273; HHBH, I, 361|.
Krx 466 r. ±nnresnx (±nnnnk y Hop(anec) n ôparara xy ce naxnpa:n n sexnre
na cenep or (ynanckara (e:ra (Becapaôckn By(xak). Te noncka:n (a ck:nuar xnp c
nxneparop Hrn I (457–474). Ho-krcno ±nnresnx ôn: yônr n cpaxenne c nnsanrnn-
ckna noenaua:nnk Anaracr |3nav. Hcr., I-1, 77–78|.
Iepxanckoro n:exe cknpn (scyri, sciri) ce cnoxenana one npes II–I n. np. Xp. n
Ceneposana(noro ¬epnoxopne sae(no c ycranonn:nre ce rax ôacrapnn. Hsr:ex(a,
uacr or cknpnre ôn:n yn:euenn n npece:ennero na sana( npes nropara no:onnna na
IVn., npe(nsnnkano or npexnnananero na xynnre. Hpes 409 r. cknpnre nax:y:n n
Kpanôpexna ±akna, kr(ero paspynn:n Kacrpa Maprnc, no nnoc:e(crnne nperrpne-
:n nopaxenne |Cod. Theod., V, 6, 3; HHBH, I, 263|. Cknpn yuacrna:n n noxo(a na
O(oakrp n Hra:na |Iord. Get., 242|. Hanoncknre cknpn n crns c a:ann n cnenn ce
npornnonocrann:n na rornre, no nperrpne:n rexkn saryôn |Hak rax, 275–277|.
Hpnne(ennre orkrcn or paskasa na Hop(anec nokasnar, ue nanoncknre cknpn
ca noc:e(na:n Arn:onnre cnnone, konro norrpcn:n nonn sexn sa sace:nane n Ma:ka
Cknrna, ±o:na Mnsna n oô:acrra kpan (ynanckara (e:ra (Becapaôckn By(xak). 3a
cknpnre rona ôn:o sanprnane n rexnnre no-crapn oônra:nna, naxnpann ce na cenep
or (ynanckara (e:ra. H. Hn(ep:e e npe(:oxn: oôacnenne sa nxero AHIHCKHPH,
karo ro cnrpsna c nasnannero na oô:acrra oko:o (ynanckara (e:ra. Cnope( nero npa-
nn:nara ]opxa na nxero e ANGLISCIRI or (ANGLI) ONGL(OS) (¨Ïããëïò). Hoc:e(-
noro crana nsnecrno no nono( nacranananero na Acnapyxonnre ôr:rapn n resn sexn
n noc:e(na:na noxo( na nxneparop Koncranrnn IV Horonar cpeny rax npes 680 r.
101
(Teo]an Hsnone(nnk, narpnapx Hnkn]op). Taka H. Hn(ep:e nrscranonana n rprnka ]op-
xa na n:exennoro nxe – ¨Ïããëïóêiñïé [Nied. Sl. st., I-2, 289, 303; II-1; 114] II-2, 318].
Haxnpax oôacnennero na nxero n nanpanenara nrscranonka ANGLISCIRI sa
yôe(nre:nn. Bnx (oôann: e(no yrounenne ornocno crônrnnnna konrekcr.
AHIHCKHPHTE ca cnoxenarn karo no(n:acrnn (crnsnnnn?) na ±nnresnx (±nnnnk)
npn (encrnnara xy cpeny rornre n Hanonna. Ho-krcno ±nnresnx ce osona: n sexnre
kpan (ynanckara (e:ra (Becapaôckn By(xak). Crnenpexenno rasn repnropna e nrp-
nonaua:no n:exenno sex:nne sa CKHPHTE or npexero npe(n xynckoro nax:ynane.
Taka oôacnennero sa nponsxo(a na nxero AHI(H)HCKHPH nxa (na nenpornnopeua-
nn cn napnanra: 1) or nasnannero na nrpnonaua:nara n:exenna repnropna; 2) or
nxero na crnara oô:acr, no neue karo nropnuno sace:ena c:e( orrer:anero na Arn-
:onnre cnnone or Hanonna.
Morar (a ce nanpanar n nakon naô:n(enna no ornonenne na caxoro n:exenno
nxe n konrekcra na (pyrnre pasr:ex(ann ryk rononnxn. Hasnannero ANGLISKIRI
nxa snauenne ‘CKHPH or (oô:acrra) AHIHA’. Tona osnauana, ue crana (yxa sa CKHPH,
nace:anann npes IV–V n. cenepnara uacr na oô:acrra AHIHA, r. e. Becapaôckn By(-
xak. 4opxara ANGLI snyun n karo n:exenno nxe. Ta nxa (na naxnn ôe:era. Haua:-
nara r:acna e A, r. e. no rona npexe (IV–V n.) one ne e ôn:a nacrrnn:a npoxanara A
> O. Takrn nper:ac naxnpaxe n nasnannero ONGL(OS)-OGL(OS) or kpaa na VII n.
Bropa ocoôenocr e na:nunero na noconka, kaknaro nxa nasnannero or VII n. B sak:n-
uenne ônx no(uepra: ocnonnna nsno( or ana:nsa: n:exennoro nxe ANG(L)ISKIRI e
cnn(ere:crno sa crnecrnynanero npes IV–V n. na oô:acrno nasnanne ANGLA, orna-
cano ce sa (n. Becapaôckn By(xak.
9. OHIHOC
3exnre oko:o (ynanckara (e:ra ôn:n sacernarn or crônrnara npes nropara no-
:onnna na VII n., cnrpsann c npeônnananero rax na Acnapyxonnre ôr:rapn. Ocnonen
nsnop sa resn crônrna e Xponorpa]nara na Teo]an Hsnone(nnk:
„Han-cerne rpernar or rax, napeuen Acnapyx, karo npexnna: ±nenrp n ±nec-
rrp, no-cenepnn or ±ynan pekn, n karo sanse: Or:oc (ôoí ¨Ïãëïí), sace:n: ce xex(y
nero n onesn pekn, nonexe saôe:asa:, ue xacroro e sannreno n xruno npensexaexo
or ncaka crpana: ôn(enkn ornpe( ô:arncro, a or (pyrnre crpann orpa(eno karo nenen
or peknre, ro (ana:o ro:axa cnrypnocr cnpaxo nenpnare:a sa orc:aôenna or pas(a:a-
ra napo(“ |Theoph. Conf., p. 357; IHBH, III, 262|.
Tona onncanne na Or:oca cr(rpxa e:exenrn, konro nosno:anar ron (a ôr(e
orrx(ecrnen c npac:ananckna Becapaôckn TITH.
1. Ton ce naxnpa orcax ±necrrp, ô:nso (o ±ynan.
2. „Bn(enkn ornpe( ô:arncro“ – rona e saô:arennar cenepen ôpar na pekara c
esepara Kary:, ×:nyr, Kar:aôyx, Knran.
Ho-nararrk e onncan noxo(rr na nxneparop Koncranrnn IV Horonar (o Or:oc:
„A nxneparop Koncranrnn, karo ce nayun:, ue xprcen n neuncr napo( ce e
nacrann: neouaknano ornr( ±ynan n Or:oca (Têåéèåí ôïí Äáíïõâéïõ åiò ¨Ïãëïí) n
102
ue nana(a n onycronana ô:nsknre (o ±ynana sexn, r. e. cera n:a(anara or rax crpana,
rorana n:a(ana or xpncrnannre, xnoro ce oropun: n sanona(a: ncnukn orpa(n (a
npexnnar n Tpakna. H karo nroprxn: ]:ora, norer:n: cpeny rax no cyna n no xope
c naxepenne (a rn nsronn c nonna, karo ornpann: n ôoen pe( nexornara noncka no
cyna krx r. nap. Or:oc n ±ynana n sanona(a: na kopaônre (a nycnar korna na ô:ns-
kna ôpar“ |Hak rax|.
Tyk acno e kasano, ue Or:oc ce naxnpa ornr( (na cenep or) ±ynan. Tona ce
nornrpx(ana n n npo(r:xennero na paskasa, kr(ero crana (yxa sa ônrkara npn yk-
pen:ennero na ôr:rapnre n Or:oca. C:e( karo nxneparopcknre nonnnnn sanouna:n
(a ce orrer:ar, ôr:rapnre „rn npec:e(na:n uak (o ±ynana, npexnna:n ro n (on:n npn
r. nap. Bapna, ô:nso (o O(ecoc, n (o raxonnara sexa“ |Hak rax|.
Harpnapx Hnkn]op: „Han-noc:e rpernar ôpar na nxe Acnapyx npexnna: pe-
knre ±nenrp n ±necrrp n ce sace:n: npn Hcrrp. Ton sanse: y(oôno sa sace:nane
xacro, napeueno na rexen esnk Or:oc, koero ôn:o ne(ocrrnno n nenpensexaexo sa
nenpnare:nre. Ornpe( e sannreno or nenpoxo(nxa xecrnocr, n ro nopa(n rona, ue e
ô:arncra. Orsa( nrk e orpa(eno crc crena or ne(ocrrnnn crprxnnnn“ |Niceph. Patr.,
p. 33; IHBH, III, 295|.
E:exenrnre n onncannero ca crnnre, kakro y Teo]an Hsnone(nnk c rasn pas:n-
ka, ue y noc:e(nna Or:oc e sannren orsa( or cenepnnre pekn. H (naxara ronopar sa
ykpen:enna, n konro ôr:rapnre ce ykpn:n npn noanara na nxneparopckara noncka.
Vkpenananero na repnropnara na Or:oca (Becapaôckna TITH) e crana:o npes nepn-
o(a or ycranonananero na ôr:rapnre rax (670 r.) (o ônrkara npes 680 r. B nsnopnre ne
crana (yxa sa xecrnoro c:anancko nace:enne, koero ôr:rapnre sanapn:n n Or:oc, no
nakon apxeo:ornueckn (annn (anar kocnenn ykasanna n rona ornonenne. Hpn apxeo-
:ornuecko npoyunane na nxnna ôecapaôckn na:, konro crs(ana oôna orôpannre:na
:nnna c Ia:ankna na:, ca orkpnrn c:e(n or neronnre crponre:n. Tona ca xn:nna na
xecrnn c:anann, konro yuacrna:n n ns(nranero na rona croprxenne npes 670–680 r.
|Bonen, H. One apxeo:ornueckn, 71–76|.
B prkonncnre nxero Or:oc nxa c:e(nnre napnanrn. V Teo]an Hsnone(nnk: 1)
¨Ïãëïò; 2) ¨Ïãêëïò; 3) ¨Ïããëïò (n noneuero c:yuan); 4) ¨Ïëãïò; 5) ¨Ï÷ëïò. V
narpnapx Hnkn]op: 1) ¨Ïãëïò; 2) ¨Ïããëïò. V Anacracnn Bnô:norekap: Onglon.
Brnpoc e (a:n resn napnanrn ce (r:xar caxo na npenncnaunre n:n orpasanar
pas:nuna, n(nann or no-crapnre nsrounnnn.
4opxara ¨Ïãêëïò e ô:nska (o nan-pannna rononnx UKLA (Genucla) n orpa-
sana ko:eôanne G-K. Bapnanrrr ¨Ï÷ëïò e nnrepecen, sanoro xoxe (a ce pasr:ex(a
karo xex(nnna crenen n pasnnrnero K > G > H (UGLCI > ULIČI). Tyk xoxe (a ce
nanoxnn n sa npexo(a G > H npn (yxara teta n nakon c:ananckn esnnn (nx. no-(o:y).
±nara ocnonnn napnanra OGL(OS) n ONGL(OS) ce pas:nuanar caxo no nocon-
kara. Hpn naua:nara r:acna nxa npoxana A > O n cpannenne c pasr:e(annre no-
pannn rononnxn. Or(anna e nskasano xnenne, ue nasnannero OHIHOC e or c:anan-
ckn nponsxo( n crornercrna na crapoc:ananckara (yxa teta [maçapnx, H. C:anan-
ckna, II, u. 1, 263|. Crnecrnyna n nnx(ane sa rnpkcka ernxo:orna – or agil, aul ‘ykpe-
nen :arep, cran’ |nx. :nr. y Hevpon, H. Oôpasynane, 163|.
103
B sak:nuenne, (nara ocnonnn napnanra na nasnannero xorar (a ôr(ar onpe(e-
:enn karo OGL(A) n ONGL(A). OIHA-OHIHA ce e napnua:a npes VII n. oô:acrra
xex(y (ynanckara (e:ra n ycrnara na ±necrrp n Hpyr, r. e. Becapaôcknar BV±+AK
(TITH).
10. VIHH¬H
Cne(enna sa c:ananckoro n:exe VIHH¬H or IX–X n. naxnpaxe n pycknre :e-
ronncn. 4opxara VIHH¬H (VIHH¬E, VIHE¬E) ce cpena no-pa(ko, a npeoô:a(anar
napnanrn na nasnannero VHH¬H, VHV¬H, VHHHE. Hsnaua:na e ]opxara VIHH¬H,
(okaro (pyrnre napnanrn nokasnar nsna(ane na G or ocnonara na nxero. Hasnannero
ce crcron or ocnona UGL n nacranka -IČI. Hoc:e(nara e nan-uecro cpenanara ]op-
xanra npn oôpasynane na c:anancknre n:exennn nxena or VII–XI n. Hponsxo(rr na
kopena UGL(A), oôpasynan ocnonara na rona n:exenno nxe, c:e(na (a ôr(e oônrp-
san c xecroxnne:nnero na VIHH¬HTE.
Cnope( Hocccmt cpc+cuutx acm: „a V:yun n Tnneprnn cÖ(axy ôo no ±nÖcrpy“
|HBH, I, 14|.
Hanpenrnenckn :eronnc: „V:yun, Tnnepnr ce(axy no ±necrpy, npnce(axy k
±ynaenn; ôe xnoxecrno nx, ce(axy ôo no ±necrpy o:n (o xopa“ |HCPH, I, 5|.
Tesn onncanna onpe(e:ar n:exennara repnropna na VIHH¬HTE: nopeunero
na ±necrrp n sexnre na nr, onnpann (o xopckna ôpar n (ynanckara (e:ra. C:e(ona-
re:no n:exennoro sex:nne e nk:nuna:o n oô:acrra OIHA (OHIHA) (VII n.), r. e.
Becapaôckna BV±+AK (TITH). Cnope( nakon pyckn :eronncn (Honropo(ckn, Hna-
rnenckn, Pa(sn:onckn) nrpnonaua:no VIHH¬HTE ca xnne:n no ±nenrp n noc:e ca
ce npexecrn:n krx Byr n ±necrrp.
Oôcroare:crnoro, ue n n:exennoro sex:nne na VIHH¬HTE e n:nsa:a oô:acr-
ra OIHA (OHIHA), (ana k:nu sa nponsxo(a na n:exennoro nxe. Kopenrr UGL n
ocnonara na nxero n(na or napnanra OGL(A) na oô:acrnoro nasnanne npn npoxana
O> U. Krx nero e npnôanena nacranka -IČI. C:e(onare:no n:exennoro nxe VIHH¬H
osnauana ‘xnre:n na (oô:acrra) OIHA’.
11. AKHA, AKLIBAL
B reorpa]ckoro onncanne na a: H(pncn (XII n.) (o (ynanckara (e:ra ca ykasa-
nn (ne ce:nna, unnro nxena ce nnncnar n pasr:ex(anara ryk npoô:exarnka. Hpn
sanoa na ±ynan, rax kr(ero ca Iapnancknar noc BV±+AKO (TITHA) n kpenocrra
±HHOIETH×, e nocoueno ce:nne c nxe AKLA. B Becapaôckn BV±+AK na kpan-
ôpexnero xex(y (ynanckara (e:ra n ycrnero na ±necrrp e orôe:asano ce:nnero
AKLIBAL |nx. kaprara n Ist. Român., III, 272, Iig. 66|. 3a nero a: H(pncn nocouna, ue
ce naxnpa na e(nn (en nrr or ycrnero na ±necrrp |He(xon, B. Br:rapna, 99–101|. B.
He(kon pasunra nxero karo Aklia n ro orrx(ecrnana c Kn:na |Hak rax, 144|. ±pyro
ce:nne crc cxo(no nxe e Aqli (uereno or B. He(kon karo AIli-Avli). Hakon anropn
cxarar, ue sa( rona nasnanne ce kpne Kn:na. ±pyrn rrpcar rona ce:nne npn Ennca:a
104
(Cenepna ±oôpy(xa) n:n n (n. Ceneponsrouna Br:rapna |nx. y Baraschi, S. Izvoare,
318].
Hasnannero AKLA nanr:no crornercrna na xecrono:oxennero na ce:nnero.
Brscranonenara ]opxa na apaôckna sannc npe(ana kopena AKLA, konro naxnpaxe n
n nan-pannna rononnx GENUKLA: UKLA (AKLA?). Hsr:ex(a, ko:eôannero G-K
npo(r:xana n n rasn krcna enoxa, ako ne ce (r:xn na apaôckna nsrounnk. Hrpnara
uacr or nasnannero AKLIBAL – AKL(I) cr(rpxa crnna kopen. B oônoncropnueckn
n:an resn ce:nnnn nasnanna or (nere crpann na (ynanckara (e:ra nokasnar, ue xec-
rnnre nasnanna c kopen AKLA (AGLA) ca xnnn n npes XII n.
Brsxoxno e AKLA na a: H(pncn (a e rrx(ecrnena c anrnunara ±nnorerna.
Apxeo:ornuecknre npoyunanna nokasnar, ue xnnorrr n kpenocrra e ôn: nnrensnnen n
npes XI–XII n. |Dinogetia, I, 171–220|. Hpnexcrnenocrra n crnecrnynanero na ce:n-
nero one or IX–X n. nokasna, ue ro e nrsnnkna:o karo crapoôr:rapckn nenrrp nrpxy
pasna:nnnre na anrnunara ±nnorerna. Pasônpa ce, n nanxenonannero AKLA (AGLA?)
rpaôna (a ce e sanasn:o npes ne:na nepno( (IX–XII n.).
12. IAHAH
Hxero na (n. rp. IAHAH (Galai) crno xoxe (a ôr(e npnôaneno krx pasr:ex-
(annre ryk rononnxn. Ipa(rr ce naxnpa na :enna (ynanckn ôpar, rouno na sanoa na
pekara, r. e. cpeny Iapnanckna noc BV±+AKO (TITHA). Han-pannoro nsnecrne sa
rpa(a e or 1445 r. |Ist. Român., IV, 73|. Oônknoneno nxero xy ce cnrpsna c nasnann-
ero na rp. Ia:nu, nenrrp na Ia:nukoro knaxecrno (oô:. Ia:nnna). ±onycka ce, ue e
ocnonan or pyckn npece:nnnn, (on:n na ±ynan orkrx Ia:nu npes XII n.
3a nponsxo(a na nxero IAHAH xoxe (a ce npe(:oxn (pyro oôacnenne. Hasna-
nnero ce crcron or ocnona GAL n nacranka -AC. Tosn rnn yxa:nre:na nacranka ce
cpena n xecrnn nxena or ô:nsknre oô:acrn na Hsrounoro Hpnkapnarne (Mo:(ona).
3a ocnonara xoxe (a ce npe(no:oxn, ue naua:nara ]opxa e ôn:a AGAL (> ÂGAL?)
n nxero e snyua:o AGAL-AC. Cxncr:rr xy e ‘xa:rk rrr:’. Tona snauenne e nanr:no
:ornuno, sanoro oôacnana xecrono:oxennero na ce:nnero – na sanoa (rrr:a) na
pekara, cpeny Iapnanckna noc BV±+AKO (TITHA) n naxnpanara ce rax kpenocr
±nnorerna (GENUCLA? AKLA?). Hpn noc:e(na:o nsna(ane na naua:nara r:acna ce
e no:yun:a ]opxara GALAC. Crnecrnynanero na ce:nne c nasnanne AGALAC xo-
xe (a ce ornece krx crapoôr:rapckna nepno( (VIII–X n.).
Tyk e yxecrno (a ce nanpann n nprska crc sex:enoro ykpen:enne npn IAHAH
|Pamen, P. Crapoôr:rapckn, 96|, koero xoxe (a ôr(e orneceno krx npexero na Acna-
pyx. C Ia:ankna sex:en :arep ce orrx(ecrnana Acnapyxonoro ykpen:enne, npn koe-
ro ce e crcroa:a ônrkara c nonckara na Koncranrnn IV Horonar npes 680 r.
13. KAIVH
Eseporo Kary: (Cagul) ce naxnpa na :enna (ynanckn ôpar cpeny Iapnanckna
noc BV±+AKO (TITHA), xex(y esepara Bparen n ×:nyr. Or cenep n nero ce n:nna
p. KAIVH, n unero ropno reuenne e pasno:oxen rp. KAIVH.
105
Crpoexrr na nasnannero nk:nuna ocnona (A)GUL n npe(cranka-npe(:or KA.
Ocnonara orronapa na nponsno(en napnanr or kopena AGAL: AGAL > AGOL > AGUL
(cpn. pyc. yro:r). Krx nero e (oôanena npe(cranka-npe(:or KA crc snauenne ‘krx,
(o, npn’ (cpn. pyc. k, ko). Taka nasnannero npn(oônna cxncr: ‘(esepo, peka) (o AIAHA’.
To orronapa rouno na xecrono:oxennero na eseporo n e(nonxennara peka – n Beca-
paôckna BV±+AK (TITHA), ô:nso (o nsrounnka na rona nasnanne – Iapnanckna
noc BV±+AKO.
14. KOITHHHK
Peka KOITHHHK (py+. Cogâlnic, pyc. Korn:rnnk) reue xex(y Hpyr n ±nec-
rrp n ce n:nna n Kon(yk (Cacnk), (r:ôok :nxan-esepo cenepno or (ynanckara (e:ra.
Ha nea ce naxnpa e(nonxenen rpa(. Cnope( xo:(onckna :eronncen Mnpon Kocrnn
rp. KOITHHHK ôn: ocnonan or rrpnnre.
Ho-rope c KOITHHHK ôene orrx(ecrnena p. AGALINGUS, nanecena na Hen-
rnnreponara kapra (III n.). H (nere nxena ca oôpasynann or kopena AGAL. Hpn
KOITHHHK krx ocnonara ca npnôanenn npe(cranka-npe(:or KA (cpn. pyc. k, ko)
crc snauenne ‘krx, (o, npn’ n c:oxna nacranka -NIK. Ocnonara (O)GÂL orronapa na
kopena AGAL c noc:e(na:a npoxana n r:acnnre. Hpn naua:nara r:acna ce naô:n(ana
npexo( A > O (kakro n OGLOS-ONGLOS), a npn nropara r:acna – A > Â. Ha:oro nxe
(oônna cxncr: ‘(peka) (o AIAHA’. Kakro npn KAIVH rona snauenne oôacnana xec-
rono:oxennero na pekara – n Becapaôckna BV±+AK (TITH). Hopeunero na
KOITHHHK e ôn:o oônranano or AIHHHKH-AIAHHHIH (III n.), a no-krcno e n:n-
sa:o n Acnapyxonna OHITH (OIHA-OHIHA) (VII n.) n n n:exennara repnropna na
VIHH¬HTE (IX–X n.).
B sak:nuenne, sa (a ôr(e nsne(en kopenrr, sa:oxen n pasr:e(annre rononnxn,
noc:e(nnre ne ôr(ar npe(cranenn n xpono:ornuen pe(:
1. UKLA (AKLA?) – GENUCLA – kpenocr (±HHOIETH×?), I n. np. Xp.
2. AGALI (OGALI) – BRITOLAGI (BRITOGALI?) – n:exe, II n.
3. IGULI (IGILI) – IGILIONI – n:exe, II n.
4. AGOLA – TIAGOLA – esepo n ycrne, II n.
5. A(G)LI – ALIOBRIX – kacrpyx, II n.
6. AGAL-INGI – AGALINGUS – peka, III n.
7. A(G)AL-INKI – ALINCUM – ce:nne, III n.
8. ANG(L)I – ANGISCIRI – n:exe, IV–V n.
9. OGLA-ONGLA – OGLOS-ONGLOS – oô:acr, VII n.
10. UGL(IČI) – UGLIČI – n:exe, IX–X n.
11. AKLA, AKLI – AKLA, AKLIBAL – ce:nna, XII n.
12. (A)GAL – GALAC – ce:nne, XV n. (VIII–XIV n.?)
13. AGUL – KAGUL – peka
14. OGAL – KOGÂLNIK – peka
15. BV±+AK (TITH) – BUCAK (±oôpy(xanckn, Becapaôckn) – oô:acr, or
XIV n. (XI–XIII n.?).
106
Hsnecennre na nrpno xacro nrscranonenn kopenn nosno:anar (a ôr(ar oôoco-
ôenn nako:ko nponsno(nn napnanra:
1. AKLA-AGLA, AGAL, ANGLA
2. OGLA-OGAL, ONGLA
3. UGLA
4. AGOLA, AGUL
5. IGUL (IGIL)
Bnx(a ce, ue kopenrr, sa:oxen n nasnannero, e AGAL-AGLA (c ko:eôanne
nopa(n oôprnane AL-LA, :nknn(na xeraresa). Hpoxanara n naua:nara n nropara
r:acna A > O > U (> I), kakro n noanara na noconka crs(anar nonn pasnonn(nocrn na
nponsno(nnre nasnanna.
Tyk e yxecrno (a ôr(e npnn:euen cpannnre:en xarepna: sa pasnnrnero na rosn
kopen n c:anancknre esnnn: otae. rrr:, cmotae. ©ãëú, pyc. yro:r, poo. n. yr:a, yrp.
nyri:r, ocaopyc., cmpyc. oyr(r):r, cpxp. ÿra¬, poo. n. ÿr¬a (yrao), caoccu. vôgel,
:cu. uhel, caocau. uhol, noa. węgiel, eay×. wuhl, wuhel.
Ba:rckn esnnn: cmnpyc. anglis, aum. anglis, aamc. jogle.
Harnnckn esnk: angulus |dacuep, M. 3CP×, IV, 146|.
Crnocrananero na ]opxnre, konro e (oôn: rosn kopen n or(e:nnre c:ananckn
esnnn crs(ana ocnona sa c:e(nnre naô:n(enna:
1. Hpn nan-crapnre ]opxn crnecrnyna noconka (crapoôr:rapckn) n:n ra e
orna(na:a (crapopyckn). Hoconkara ce e sanasn:a (o (nec n no:ckn esnk.
2. Hpoxana npn naua:nara r:acna A > Â (ôr:rapckn). Hornrpx(enne sa napn-
anr X 1.
3. Hper:ac A > E na naua:nara r:acna (na:nune na snyka Ä) – no:ckn. Tona
nornrpx(ana pasnnrnero A > E (> I) – napnanr X 5.
4. Hpoxana n naua:nara r:acna A > O (c:onenckn); A > O > U (napnanrn X 2 n
3).
5. Oôprnane AL-LA (ropno:yxnnkn, otae. rrr:-rrr:en-rr:en, pyc. yro:r-yr-
:a). Hornrpx(enne sa napnanrn X 1 n 2.
6. 3anasnane na nropara r:acna karo A (crpôoxrpnarckn). Hornrpx(enne sa
napnanrn X 1 n 2.
7. Hper:ac na nropara r:acna A > E > I (ykpannckn). Hornrpx(enne sa napnanr
X 5 (IGIL).
8. Hper:ac na nropara r:acna A> O (pyckn, ôe:opyckn, c:onankn). Hornrp-
x(enne sa napnanr X 4.
9. Hpexo( G > H – uenkn, c:onankn, ropno:yxnnkn.
10. Hoana na nporernuno V npe( naua:nara r:acna – ykpannckn, ôe:opyckn,
c:onenckn, no:ckn, ropno:yxnnkn.
11. Ha:ara ce nsno(rr, ue naua:nara nsxo(na ]opxa na rosn kopen e ôn:a
A(N)GLA-A(N)GAL c nrsxoxno ko:eôanne G > K. Or rasn ]opxa ca ce pasnn:n
pas:nunn napnanrn n or(e:nnre esnnn.
Crôpannre nxena npnna(:exar na xecrnocr, oô:acr, n:annnn, ce:nna (kpe-
nocrn), n:exena, pekn, esepa. C nsk:nuenne na n:exero HIHHHOHH, ncnukn (pyrn
107
nocnre:n na resn nasnanna ce naxnpar n oueprannara na sexnre, npn:exann krx
±ynan c:e( sanoa (TITHA) npn Iapnan – Ia:an, r. e. n ±oôpy(xanckna n Becapaô-
ckna BV±+AK.
C:e(onare:no one n npe(pnxckara enoxa (I n. np. Xp.) rasn oô:acr no (nara
ôpara na ±ynan e nocn:a nasnannero AGLA-AGAL. ±onycrnxo e crnecrnynanero n
na napnanr c noconka ANGLA-ANGAL npes nepno(a npe(n IV–V n. (ANGLISKIRI).
Hxe(are: (kprcrnnk) na oô:acrra e (ynancknar sanon (TITHA) npn Iapnan – Ia:an.
Tasn oô:acr oôxnana cenepnara n:annncka uacr na ±oôpy(xa (±oôpy(xanckn
BV±+AK) n pannnnara xex(y ±ynan n ycrnara na Hpyr n ±necrrp (Becapaôckn
BV±+AK). One sa npe(pnxckara enoxa c:e(na (a ôr(e nrsnpnero npac:ananckoro
nasnanne na oô:acrra A(N)GLA-A(N)GAL. Ha:nunero na n:exennn nxena, npons-
:nsann or crnna kopen, nokasna, ue xecrnnre rerckn xnre:n ca ce nasonana:n no
nxero na oô:acrra: A(N)GLI-A(N)GALI.
II-9-2. AHIBH
Ha c:e(nannre crpannnn ca naôe:asann ocnonnnre xoxenrn or n:exennara
ncropna na A(H)IHHTE (o ycranonananero na pnxcka n:acr n (o:no(ynancknre se-
xn. Tona n:exenno oôpasynanne e nrsnnkna:o n oô:acrra A(H)IHA-A(H)IAH, koaro,
kakro ycranonnxxe no-rope, e oôxnana:a sexn no (nara ôpara na ±ynan, c:e( sanoa
na pekara npn (n. Iapnan – Ia:an. ×(poro na n:exennara repnropna e nk:nuna:o
n:annncknre panonn n Cenepna ±oôpy(xa (±oôpy(xanckn By(xak). Karo nxna rpa-
nnna xoxe (a ôr(e onpe(e:ena :nnnara or (n. Xrpnona na ±ynan – ropnoro reuenne
na p. Kacnxua – nxnna kpan na kpanxopckoro esepo Cnnoe. Mecrnnre rern oônrana-
:n (o:nnnre, c:nsann or n:annncknre yuacrrnn krx ±ynan n xopckoro kpanôpexne.
Ho-ro:exn ca resn n nopeunara na Tanna, Te:nna n C:ana. Ha ornr(nna (ynanckn
ôpar e nxa:o rerckn ce:nna kpan esepara Kary:, ×:nyr, Kar:aôyx, Koryp:yn n n:n-
nannre ce n rax pekn orkrx cenep.
±annnre or apxeo:ornueckn npoyunanna nokasnar, ue cenepnara uacr na ±oô-
py(xa e ôn:a oônranana npes crapoxe:asnara enoxa (Xa:nar). Orkpnrn ca c:e(n or
I ]asa (XI n. np. Xp.) na r. nap. or pyxrncknre yuenn ky:rypa Baôa(ar. Bpoar na
apxeo:ornuecknre naxernnnn ce yne:nuana npes X–IX n. np. Xp. (Baôa(ar II) n npes
VIII–VII n. np. Xp. (Baôa(ar III) |Ist. Român., I, 324–326|. Krx VII n. np. Xp. n oô:ac-
rra A(H)IHA neue rpaôna (a ca crnecrnyna:n nakaknn ]opxn na na(oônnnna opra-
nnsanna, r. e. n:exenno oôpasynanne. Ho rona npexe rprnkara ko:onnsanna, nsnrp-
nnana ce no 3ana(noro ¬epnoxopcko kpanôpexne, sacerna:a n sexnre na AHIHHTE.
Mn:erckn sace:nnnn ocnona:n cnoa ko:onna kpan (r:ôokna sa:nn ((nec nper-
pa(eno c nacruna koca esepo) CHHOE n a nasona:n no ô:nskoro ycrne na ro:axara
peka HCTPOC (HCTPH×). Hanoc:e(rk na((e:ana xnennero, ue naua:oro na HCTPH×
rpaôna (a ôr(e orneceno krx cpe(ara na VII n. |Ist. Român., I, 537–538|. Haô:nso ce
noann:o n (pyro ce:nne na rprnkn npece:nnnn – OPIAME. Oôcroare:crnoro, ue
Hcrpna e ôn:a ykpenena crc crenn (ocra no-krcno (III n. np. Xp.), ronopn, ue cnryp-
108
nocrra na rpa(a ce e kpena:a nrpxy (oôpn nsanxoornonenna c xecrnnre npac:a-
nanckn xnre:n. Oprannsnpanero na rpa(ckara repnropna n crs(ananero rax na
nropnunn orkpnrn sexe(e:ckn ce:nna n rrpxnna (exnopnonn) e xor:o (a crane
caxo npn (oronopenocr c xecrnnre (nnacrn – n:a(ere:nre na AHIHHTE.
B kpaa na VI n. np. Xp. e(no snaunre:no noenno npe(npnarne sacerna:o npako
repnropnara na AHIHHTE.
Krx 514 r. np. Xp. nepcnncknar nap ±apnn I (522–486) ocrnecrnn: noxo( npes
Tpakna krx Cknrna. C:e( karo npexnna:a Boc]opa, cyxonrrnara apxna ce ornpann-
:a na cenep krx (ynanckara (e:ra. Xepo(or orôe:asna, ue ±apnn, „npe(n (a (ocrnrne
Hcrrp, nokopana nan-nanpe( rernre ... a nrk rernre, konro ôesyxno ce npornnonocra-
nn:n, ne(nara ôn:n nokopenn“ |Hdt., IV, 93; HTM, 21|. Crnenpexenno ]:orrr or-
n:ana: krx ycrnero na Hcrrp: „H rrn karo xnna:a nokpan Knanenre, ]:orara orn:y-
na:a npano krx Hcrrp n or xopero narope n:yna:a one (na (ena nrr no pekara. Ha
racnoro xacro, r(ero pekara ce pas(e:a na prkann, ra nocrpon:a xocr“ |Hdt., IV, 80;
HTM, 21|. Tosn xocr rpaôna (a ce e naxnpa: na ôpo(a npn (n. rp. Hcakua, n sexnre na
A(H)IHHTE. Ho nero cyxonrrnara apxna npexnna:a ornr( Hcrrp n ce nacoun:a krx
nrrpennocrra na Cknrna.
B naua:oro na V n. np. Xp. nap na o(pncnre ôn: Tepec I, „konro nprn crs(a:
oônnpnoro napcrno na o(pncnre, koero sae:o no-ro:axara uacr or ocrana:ara Tpa-
kna, no n ro:axa uacr or rpaknre ca nesanncnxn“ |Thuc., II, 29; HTM, 53|. Tepec I
ype(n: ornonennara cn crc cknrckna nap Apnanenr, koxyro (a: sa crnpyra e(na or
(rnepnre cn |Hdt., IV, 80, 1; HTM, 20|. Tona necrxneno e nxa:o snauenne n sa cn-
rypnocrra na A(H)IHHTE, naxnpann ce n crce(crno crc cknrnre.
Hpn cnna na Tepec – Cnra:k, n nac:e(nnka na cknrckna nap APHAHEHT –
CKHH, ornono ce no:yun:n yc:oxnenna n ornonennara xex(y (nara (nopa. E:nno-
]n:crnoro na Ckn: (one:o (o ôynr na cknrnre cpeny nero: „Koraro c:e( rona ce
sanrpna: Ckn: y (oxa cn, cknrnre xnna:n na crpanara na neronna ôpar Okraxaca(,
cnn na (rnepara na Tepec, n nrcrana:n cpeny Ckn:. Karo ysna: kakno crana cpeny
nero n npnunnara sa rona, nsôara: n Tpakna. Okraxaca( nrk, karo nayun: rona, norer-
:n: na noxo( cpeny Tpakna. Koraro crnrna: (o Hcrrp, ns:es:n nacpena xy rpaknre.
Te neue ne:n (a n:asar n cpaxenne, koraro Cnra:k nsnparn: npn Okraxaca( npare-
nnk, konro kasa: c:e(noro: „3ano rpaôna (a ce no(:araxe na nsanxno nsnnranne? Tn
cn cnn na xoara cecrpa n nxan xoa ôpar. ±an xn ro n as rn (anax rnoa Ckn:, sa (a ne
ce ns:araxe na onacnocrra, koaro nocn nonnara, nnro rn, nnro as!“ Tona xy npe(:o-
xn: Cnra:k upes nparennk, sanoro npn Okraxaca( ôn: nsôara: e(nn Cnra:kon ôpar.
Okraxaca( one rax orpasa: r:anara na Ckn:“ |Hdt., IV, 78–80; HTM, 20|.
Monernre na Ckn:, ceuenn n Hnkonnon (exnopnon na Hcrpna) n nprcrenrr c
na(nnc ÓÊÕË-ÅÙ, naxepen cenepno or Hcrpna, nnacar nornrp(nre:en e:exenr krx
paskasa na Xepo(or |Bnnorpa(on, K. I. Hepcrenr, 92–96|. Brsxoxno e Ckn: (a e
naxepn: yôexnne npn n:a(ere:a na AHIHHTE, na unaro repnropna ce naxnpa:a
Hcrpna (po(en rpa( na xankara na Ckn:). Apryxenr sa rona e n oôcroare:crnoro, ue
na cenep or Hcrpna ce naxnpa:a pesn(ennna na napere na AHIHHTE – APIH±ABA
109
(nx. no-(o:y). B rakrn c:yuan rpaknre kpan ±ynan, konro ôn:n roronn (a ce cpaxanar
crc cknrnre n sannra na Ckn:, rpaôna (a ca ôn:n or xecrnnre AHIHH. Hpe(ananero
na Ckn: na crn:exennnnnre xy, npn npe(:oxenara ryk nepcna, nokasna, ue n:a(ere-
:ar na AHIHHTE e npnsnana: nrpxonencrnoro na o(pnckna nap Cnra:k.
Kakro cnn(ere:crna Tykn(n(, n:acrra na Cnra:k crnra:a (o Hcrrp. ±pyro nor-
nrpx(enne, ue rercknre sexn na nr or Hcrrp (±ynan) ca ôn:n no(unnenn na o(pnc-
kna nap, e yuacrnero na rerckn orpa(n nrn nonckara na Cnra:k npn noxo(a xy n
Make(onna npes 429 r. np. Xp. |Thuc., II, 98, 4| Iern yuacrna:n n nrn nonckara na
Cenr I npes 411 r. |Polyaen., VII, 38| C ocnonanne ce npnexa, ue rpannnnre na o(pnc-
kara (rpxana no rona npexe ca nk:nuna:n n (n. ±oôpy(xa, r. e. n sexnre na AHIHHTE.
Bprsknre na AHIHHTE c o(pnckna napckn (ox no npexero na Kornc I (383–
359) ca sacnn(ere:crnann or naxna naxo(ka n Cenepna ±oôpy(xa. Hpes 1931 r. kpan
c. A(xnrro:, Ty:uancko (cenepno or Baôa(ar, ô:nso (o es. Pasnx), no( xorn:en na-
cnn e orkpnra kaxenna rpoônnna. ±nere norpeôa:nn kaxepn n (poxocrr ca nsrpa(e-
nn or (a:an kaxrk. Brpxy e(nn or ô:okonere :nuar rprnkn ôyknn Ô n Õ. Horpeôannre
ca xrx na oko:o 20 ro(nnn n x:a(a xena. B crce(crno ôn:n naxepenn ocranknre na
pnrya:no norpeôann kone. Ipoônnre (apone cr(rpxa:n cpeôrpen n:ex n nako:en-
nnnn, ner cpeôrpnn ]na:n c ykpaca n rpaknnckn crn:. E(na or ]na:nre e c na(nnc:
ÊÏÔÕÏÓ ÅÃÂÅÏ [Berciu, D. Contributions, 58, 185]. Karo nan-nepoarna (arnponka
xoxe (a ce npnexe nropara uernrpr na IV n. np. Xp. Haô:nso, npn c. Ben(ay(, ca
orkpnrn ocranknre na rercka kpenocr or crnoro npexe [Ist. Român., I, 595].
Hecrxneno kaxennara no(xorn:na rpoônnna kpan c. A(xnrro: e crxpana-
na:a ocranknre na n:a(ere: n crnpyrara xy or napckna (ox na A(H)IHHTE. Ta ce
naxnpa n nsrounara uacr na n:exennara repnropna. Texnnkara na rpa(ex – c (a-
:an kaxrk, e xapakrepna sa ô:nskara rprnka ko:onna Hcrpna. 4na:ara c na(nnc,
cr(rpxan nxero na Kornc I, xoxe (a ôr(e onpe(e:ena karo (ap, nsnparen na
n:a(ere:a na A(H)IHHTE or o(pnckna nap Kornc I.
Ho(oônn cr(one c nxero na rosn o(pnckn n:a(ere: ca naxepenn cpe( norpe-
ôa:nnre (apone n Morn:anckara xorn:a (Bpana), n crkponnnara or Porosen (Bpa-
uancko) n or Bopono (Pycencko), n rpoôa or c. A:ekcan(pono (Honenko) |Bene(n-
xon, H. Ha(nncnre, 4–5|.
Vnpan:ennero na Kornc I ce npenenana karo nan-nncokara rouka n no:nrnuec-
kara ncropna na O(pnckoro napcrno. 3a (a ocrnecrnana akrnnna no:nrnka na nr n
ornonennara cn c rprnknre rpa(one-ko:onnn n Arnna, ron ce crapae: (a no((rpxa
crnsnn ornonenna c rercknre n:exena n rpnôa:nre. Haxo(knre or cr(one-(apone or
napckara crkponnnnnna na Kornc I ca cnn(ere:crno sa resn nprskn. Haxo(knre or
Porosen n Morn:anckara xorn:a xorar (a ôr(ar ornecenn krx n:a(ere:ckna (ox na
rpnôa:nre, a or Bopono – na ATPHTE. ±apcrnennar cr( or A(xnrro: e onpe(e:an n
no ornonenne na (arnponkara na norpeôennero. To e ôn:o nsnrpneno krx 370–360 r.
np. Xp., r. e. npn napynanero na Kornc I.
Cpe( crônrnara or 340–339 r. np. Xp., sacarann sexnre na rernre n O(pnckoro
napcrno, xorar (a ôr(ar or(e:enn n raknna, konro nxar npako ornonenne krx
110
A(H)IHHTE. Crpann n resn c:oxnn nsanxoornonenna ôn:n cknrcknar nap Areac,
xake(oncknar n:a(ere: 4n:nn II n rercknar n:a(ere: Kore:ac.
Krx kpaa na 40-re ro(nnn na IV n. napar na cknrnre Areac n:asr: n kon]:nkr
c npac:anancknre n:exena rpnôa:n n ncrpann. Ierckoro n:exe ncrpann ôn:o crce( na
A(H)IHH n CAKCH. To oônrana:o no :enna (ynanckn ôpar, a crno n (ecnna, n cpe(-
nara uacr na (n. ±oôpy(xa, xex(y A(H)IHH n CAKCH (nx. c:e(n. uacr). 3a (a ce
cnpann c rax, cknrcknar nap Areac ce oôrpna: oko:o 340 r. np. Xp. krx 4n:nn II sa
noxon. Mex(ynpexenno napar na ncrpannre nounna: n nap Areac cxerna:, ue ne ce
cnpann n ôes no(kpenara na xake(onckna n:a(ere:. Hsnparennar xake(onckn orpa(
ôn: nrpnar, crnrna:o ce (o nepasônpare:crno n nsanxnn oônnnenna. 4n:nn II npe(-
npne: noxo( n sexnre ô:nso (o (ynanckara (e:ra, kr(ero nsnonna: noôe(a na( ckn-
rnre |Just. Epit. (Trogus), IX, 2, 1–16; HTM, 243–244|.
B crnoro npexe cnope( (pyr nsrounnk e(nn rerckn n:a(ere: na nxe KOTEHAC
ce ann: npn 4n:nn II c npe(:oxenne sa crns n xy (a: (rnepa cn Me(a sa crnpyra
|Athen., XIII, 557; HTM, 366|. Kore:ac npe(npne: rasn crrnka c:e( ycnexnre na
4n:nn II n Tpakna n orcrpanananero n 341 r. na ocnonnna xy npornnnnk rax – o(pnc-
kna n:a(ere: Kepceô:enr. B xe:annero na Kore:ac (a rrpcn ô:nsocr n crns c xake-
(onckna n:a(ere: xorar (a ôr(ar norrpcenn c:e(nnre xornnn:
1. Crpexex sa pasrpannuanane or o(pnckna n:a(ere: Kepceô:enr, konro ce
okasa: ryôena crpana n kon]:nkra c xake(onnnre. Kepceô:enr (359–341) ôn:
cnn na Kornc I (383–359) n ce okasa: nperpa(a sa sanoenare:nnre naxepenna na
4n:nn II n Tpakna. Hpn kaxnannnre cn xex(y 352 n 341 r. 4n:nn II ycna: (a ce
na:oxn, cnnrr na Kepceô:enr Me(ncra ôn: nsnparen n xake(onckna (nop karo
sa:oxnnk, a c:e( 341 r. neue :nncnar nsnecrna sa rosn o(pnckn nap |Hop(anon,
K. Ho:nrnuecknre, 51–99|.
2. Trpcene na noxon or 4n:nn II cpeny cknrckara san:axa. Hpes IV n. ce sacn-
:n: npnrokrr na cknrn krx (n. ±oôpy(xa n nacranananero nx rax crana:o sa cxerka
na xecrnnre rerckn n:exena. Cxrprra na napa na ncrpannre – (ororana no(au na
rerckara koa:nnna, crno no(rnkna:a Kore:ac krx no-ro:axa akrnnnocr.
Tesn xoxenrn n none(ennero na Kore:ac nosno:anar (a ôr(e npe(:oxena xn-
noresara, ue ron e n:a(ere: na A(H)IHHTE n ±oôpy(xa (±oôpy(xanckna TITH).
Hoxo(rr na 4n:nn II cpeny cknrnre xoxe (a ôr(e pasr:ex(an n karo c:e(crnne na
ck:nuennre crnsnn ornonenna c Kore:ac, ckpenenn n upes (nnacrnuna nprska. Or
ycnennara aknna cpeny cknrnre cneue:n:n npe(n ncnuko A(H)IHHTE.
Oko:o 330–326 r. np. Xp. crparerrr na Tpakna 3onnpnon npe(npne: noxo( na
cenep or (ynanckara (e:ra. Ton crnrna: (o O:ôna (n ycrnero na Rxen Byr n ±nenrp)
n a oôca(n: [Macrob., I, 11, 32; Izvoare, II, 164–165]. Hperrpna: nopaxenne or rern-
re nepoarno n cenepnna (ôecapaôckn) TITH: „Ho npexe na e(nn noxo( cpeny rernre
3onnpnon, ynpannre: na Tpakna, ôn: pasônr c na:ara noncka“ [Ruf. Fest., X, 1, 43;
Izvoare, I, 364–365]. Bepoarno ron e npexnna: ±ynan npes nakon or ôpo(onere n
sexara na A(H)IHHTE.
111
C:e( cxrprra na A:ekcan(rp III Be:nkn (323 r. np. Xp.) neronnar crparer n
Tpakna Hnsnxax sanasn: n:acrra cn, karo ce onnra: (a a pasnnpn. Ton npe(npne:
(encrnna sa no(unnanane na o(pnckna n:a(ere: Cenr III n rprnknre ko:onnn no sa-
na(noro kpanôpexne na ¬epno xope. Hpes 313 r. np. Xp. cpeny Hnsnxax nsôyxna:o
nrcranne n ko:onnnre Ka:arnc, Hcrpna n O(ecoc. Krx nero ce npncre(nnn:n crce(-
nnre rern n cknrn n o(pncknar nap Cenr III |Hop(anon, K. Ho:nrnuecknre, 180–
184|. ±onycrnxo e n yuacrnero na A(H)IHHTE n rasn koa:nnna.
B noueren (ekper na rp. Hcrpna, (arnpan krx kpaa na III n. np. Xp., e cnoxenar
rercknar n:a(ere: 3a:xo(ernkoc |ISM, I, 8|. Or sanasenna rekcr crana acno, ue (oro-
nopenocrnre c rosn n:a(ere: ocnrypana:n sa Hcrpna nan-crnnocrnnre yc:onna sa
ocnonnnre cronanckn (ennocrn na nennnre xnre:n.
1. Iapanrnpa:o ce cnoôo(noro npnônpane na sexe(e:ckara npo(yknna n oôpa-
ôornanara kpanrpa(cka sexa.
2. Trpronnnre or rpa(a no:yuana:n cnoôo(en (ocrrn n sexnre na 3a:xo(ern-
koc n ce naxnpa:n no( nerona sakpn:a.
3. +nre:nre na Hcrpna nxa:n paspenenne sa pnôo:on n kopaôon:anane n (e:-
rara na ±ynan n ô:nskoro (o rpa(a esepo.
Cnasnanero na yc:onnara no npnnn:ernnre, (a(enn na rpa(a or rerckna n:a(e-
re:, ôn:o rapanrnpano upes sa:oxnnnn. 3a raxnoro orkynynane rpa(rr rpaôna:o (a
n:ana onpe(e:enn cyxn.
3a:xo(ernkoc crc cnrypnocr xoxe (a ôr(e onpe(e:en karo n:a(ere: na
A(H)IHHTE. ±ekperrr ne caxo npe(crana konkpernn crpann or ornonennara na rpa-
(a c rosn n:a(ere:. 3a( ncnukn (oronopenocrn nposnpa oônara npanna ocnona. Ta e
nrsnnkna:a or oôcroare:crnoro, ue rprnkara ko:onna c nennoro sex:nne e ôn:a crs-
(a(ena nrpxy n:exennara repnropna na A(H)IHHTE n nepoarno na crce(nnre
HCTP×HH. Tona (ana:o npano na A(H)IHHTE (a konrpo:npar ncnukn cronanckn
(ennocrn na rprnknre sace:nnnn n kpanrpa(cknre sexn n (a no:yuanar onpe(e:enn
cyxn n kauecrnoro na „naex“. Hkonoxnkara na Hcrpna ce onnpa:a r:anno na pnôo:o-
na n (ynanckara (e:ra n na co:o(oônna n esepara nxno or nea (Xa:xnpnc). Te ôn:n
uacr or repnropnara na A(H)IHHTE n sarona ncrpnnnnre ôn:n rpernpann karo no:-
snare:n (apen(aropn).
Io(nnnre, n konro 3a:xo(ernkoc (rpxa: n:acrra na( A(H)IHHTE, xorar (a
ôr(ar onpe(e:enn ornocnre:no n rpannnnre na nropara no:onnna na III n. np. Xp.
B (pyr noueren (ekper or Hcrpna, nocneren na Ararokr:, cnn na Anrn]n:, n
(arnpan krx 200 r. np. Xp., crana (yxa sa napa na rernre Pexakc |ISM, I, 15|. Ton
crno xoxe (a ôr(e onpe(e:en karo n:a(ere: na A(H)IHHTE n crornerno nac:e(nnk
na 3a:xn(ernkoc. B (ekpera ce onncnar sac:yrnre na Ararokr: krx Hcrpna sa onas-
nanero na rpa(a n c:oxnnre nsanxoornonenna crc crce(nnre rerckn n:a(ere:n npes
e(nn nepno( or (ecer ro(nnn.
1. Ocnonnara san:axa sa Hcrpna no rona npexe n(na:a or apxonra 3o:rec. Ton
xnorokparno nana(a: rpa(a. Ararokr: nperonapa: c nero n nnoc:e(crnne naôesn-
re na 3o:rec ôn:n nacouenn krx Cknrna n ocrana:nre „e:nnckn rpa(one, no(n:ac-
rnn na ôasn:enca Pexakc“.
112
2. 3o:rec pasopn: rp. Bnsone ((n. Kanapna) n neronnre oko:nocrn. Brnpe-
kn ue no:yun: ro:ax napnuen orkyn or Hcrpna, ron no(nonn: npax(eônnre cn
(encrnna. Mecrnnar orpa(, no(en or Ararokr:, ne xoxe: (a ocnrypn oxpanara na
rpa(a.
3. Ararokr:, n kauecrnoro cn na nparennk na ncrpnncknre rpax(ann, noncka:
noxon or napa Pexakc. Bn:o no:yueno crr:acne npn yc:onne (a ce nsn:ana oônuan-
nnar ro(nnen (anrk.
4. Hrpnonaua:no Pexakc nsnparn: orpa( or 100 konnnnn. Bnoc:e(crnne rer-
ckara oxpana ce orrer:n:a ornr( ±ynan.
5. Pexakc nsnparn: (onr:nnre:no 600 konnnnn, no(enn or cnna xy 4pa((xon).
Taka Hcrpna ycna:a (a orcrpann san:axara, n(nana orkrx 3o:rec.
Hskasnann ca pas:nunn npe(no:oxenna ornocno xecrono:oxennero na n:a(e-
nnara na 3o:rec. Cxarax, ue re rpaôna (a ce orrx(ecrnar crc sexnre xex(y oko:noc-
rnre na ±ypocropyx (Cn:ncrpa) n ycrnero na Arpnc (×nrpa).
3anasennre uacrn or (ekpera (anar nrsxoxnocr sa c:e(nnre naô:n(enna no
ornonenne na Pexakc:
1. Heronara rnr:a e nap – ôasn:enc (âáóéëåõò) sa pas:nka or rasn na 3o:rec
– apxonr.
2. Oôcroare:crnoro, ue neronnar orpa(, oxpananan Hcrpna, ce nsrer:n: orra-
rrk ±ynan, nokasna, ue n:a(ennara xy ce npocrnpa:n no (nara ôpara na pekara. C
(pyrn (yxn, re nk:nuna:n n cenepnna (ôecapaôckn) TITH (AHIHA).
3. Pexakc no:yuana: oônuannna ro(nnen (anrk or Hcrpna. Tona ronopn, ue
craryrrr na rpa(a ce e sanasn:, kakro no npexero na neronna npe(necrnennk – 3a:-
xo(ernkoc.
4. Ocnen Hcrpna, nxa:o n (pyrn „e:nnckn rpa(one, no(n:acrnn na ôasn:enca
Pexakc“. Bepoarno crana (yxa sa Toxn n Ka:arnc.
5. Bpexero, n koero ynpan:ana: Pexakc, xoxe (a ôr(e onpe(e:eno n ornocn-
re:nnre rpannnn 210–190 r. np. Xp.
6. Heronnar cnn 4pa((xon) nepoarno e n:acrna: na( A(H)IHHTE npes c:e(na-
nnre (na(ecer ro(nnn.
B:a(ere:nre na A(H)IHHTE pasno:ara:n crc snaunre:nn npnxo(n or (anrnn-
re, konro n:ana:n Hcrpna n enenrya:no (pyrn sanncnxn rprnkn rpa(one. Harpynna-
nero na crkponnna crs(ana:o yc:onna n sa coôcrneno xoneroceuene, nrnpekn cra-
ôn:nocrra na xonernoro oôprnenne n rprnknre ko:onnn. B cenepnara uacr na ±oô-
py(xa, r. e. n repnropnnre na A(H)IHHTE, ca orkpnrn cpeôrpnn xonern c neonpe(e-
:en nponsxo(.
1. I rnn – xonera or Coxonnr, (o Ty:ua, n xecrnocr crc c:e(n or rercko ce:n-
ne. Bropa xonera e naxepena npn c. Mnxan Bnrasy: n panona na Hcrpna.
2. II rnn – uernpn xonern, orkpnrn oko:o Ty:ua, n Cenepna ±oôpy(xa. Or e(-
nara crpana e nsoôpasena xrxka r:ana n npo]n:, a or (pyrara – konnnk c na(nnc
na rprnkn: âáóéëåùò Ìïóêùíïò (n rennrnn) [DID, I, 127–128, fig. 38; Preda, C.
Monedele, 182].
113
Monernre ne ca or rprnknre ko:onnn, nnro ca (aknnckn. Han-nepoarno e (a
ca xecrnn, r. e. ceuenn or n:a(ere:n na AHIHHTE. Monerara na nap MOCKOH e
(arnpana krx cpe(ara na III n. C:e(onare:no krx rona npexe rpaôna (a ôr(e orne-
ceno ynpan:ennero na rosn n:a(ere: na AHIHHTE.
B kpaa na II n. np. Xp. n:a(ere:ar na Honrnnckoro napcrno Mnrpn(ar VI
Ennarop (121–63 r. np. Xp.) ycna: (a pasnnpn n:acrra cn na( Cenepnoro ¬epno-
xopne (Bocnopckoro napcrno) n nsrounoro kpanôpexne. C nero ck:nun:n crns
(óõììá÷ίá) n rprnknre rpa(one no sana(noro kpanôpexne – or O:ôna (o Ano:o-
nna. Crnsnn ornonenna ôn:n ycranonenn n c raxonnnre n:exena: „Mnrpn(ar ce
oôprna krx rax karo krx npnare:n, nonexe ca roronn (a nanpanar ncnuko, koero
noncka or rax. Crana (yxa sa cknrn, ranpn, ôacrapnn, rpakn (Èñgîp), capxarn n
ncnukn, konro ce naxnpa:n oko:o peknre Tananc n Hcrrp n one oko:o Meorn(-
ckoro esepo...“ |App., XV, 53; Izvoare, I, 570–571|. Bepoarno n oôe(nnennero,
crs(a(eno or nap Mnrpn(ar npes 107 r. np. Xp., ca n:es:n n A(H)IHHTE.
Ho rona npexe Pnxckara penyô:nka neue ôn:a crrnn:a s(pano n sana(nara uacr
na Ba:kanckna no:yocrpon – A(pnarnka, Make(onna (pnxcka nponnnnna or 146 r.
np. Xp.), E:a(a. C:e( 80 r. np. Xp. Mnrpn(ar VI crcpe(oroun: ncnuknre cn ycn:na n
ôopôara c rosn npornnnnk. Ho npexe na nrpnara nonna nrn nonckara na nonrnnckna
nap yuacrna:n n rpakn. Mex(y rax ôn: ±poxnxanr (rercko nxe), unnro orpa( ce cpa-
xana: n Hnpea n npn Xeponea npes 86 r. np. Xp.
Ho npexe na rperara nonna (74–63 r. np. Xp.) Mnrpn(ar none: xnoxecrno cr-
nsnn n:exena: „Mnnanankn n Enpona, xy (on:n n noxon nsxex(y capxarnre – „nap-
cknre“, asnrnre, kopa:nre n rpaknncknre n:exena, konro xnnear kpan Hcrrp n:n ô:nso
(o Po(ona n Xexyc; ocnen rax n ôacrapnnre, nan-cn:nn nsxex(y ncnukn resn“ [App.,
LIX, 293–294; Izvoare, I, 572–573].
B kpanna cxerka, pnx:annre ycne:n (a npexnnar n nacrrn:enne. Hpes 72–71 r.
M. Tepennnn Bapon Hyky: ce cpaxana: ycnenno c xnsn n ôecn. B noxo( no kpanôpe-
xnero ron nokopn: noc:e(onare:no rprnknre rpa(one or Ano:onna (o Hcrpna npn
(ynanckara (e:ra |DID, I, 280–285|. Torana sa nprn nrr pnxckn nonckn crrnn:n n
sexara na A(H)IHHTE.
±ecer ro(nnn no-krcno ynpannre: na Make(onna ôn: Ian Anronnn Xnôpn(a.
He(ono:nn or neronoro ornonenne, rprnknre rpa(one no Cenepnoro ¬epnoxopne ce
n(nrna:n na nrcranne npes 62 r. np. Xp., karo nsnnka:n na noxon ôacrapnn n rern.
Pnxckara noncka, npe(nox(ana or Xnôpn(a, ôn:a pasônra no( crennre na Hcrpna, a
ron caxnar ce cnacn: c ôarcrno. „Vnpan:anankn Make(onna, Anronnn nsnrpnn: xnoro
nacn:na na( no(unnenoro nace:enne n na( crnsnnnnre na pnxckna napo(... Ho cr-
nna naunn nocrrnn: n crc crnsnnnnre cn n Mnsna, no ôn: pasônr npn rpa(a Hcrpna
or cknrnre – ôacrapnn, konro nx ce npnrek:n na noxon, n nsôara:“ |Dio Cass.,
XXXVIII, 10, 1–3; HTM, 372; Izvoare, I, 668–669].
Crnecrneno xacro n rasn anrnpnxcka koa:nnna nxa:n A(H)IHHTE. 3a rona
ronopn oôcroare:crnoro, ue n:enennre pnxckn snaxena n rpo]enre ôn:n ornecenn n
raxnara cro:nna Ienyk:a. Kakro croônana ±non Kacnn, nxenno rona ôn: nono(rr sa
8 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
114
nax:ynanero na M. H. Kpac n sexara na 3npakc npes 28 r. np. Xp.: „n (onr: npn Ienyk-
:a, nan-cn:nara kpenocr nrn n:a(ennara na 3npakc, nonexe uy:, ue rax ce naxnpar
snaxenara, konro ôacrapnnre orne:n or Ian Anronnn npn rpa(a Hcrpna“ |Hak rax|.
Hpes 50-re ro(nnn na crnoro cro:erne n (o:no(ynancknre sexn ce pas-
npocrpa:a n:acrra na (aknnckna n:a(ere: Bypeôncra. C:e( 55 r. np. Xp. ron npe(-
npne: noxo(n n Ceneposana(noro ¬epnoxopne n npense: rpa(onere or O:ôna (o
Ano:onna na nr |Ist. Român., I, 647|. B neronn prne na(na:a n Hcrpna, kakro
:nun or na(nnc, orkpnr npn paskonkn. Ipa(rr nocrpa(a: no npexe na oôca(ara n
npensexanero xy |ISM, I, 138–147|.
±rpxanara na Bypeôncra sa nprn nrr oôe(nnn:a n rakrn oôxnar npac:ananckn
n:exena no (nara ôpara na ±ynan. Kakro cnn(ere:crna Crpaôon, ron „... n xa:ko ro-
(nnn cneue:n: ro:axo napcrno n no(unnn: na n:acrra na rernre ro:axa uacr or crce-
(nre nx“ |Strab., VII, 3, 11; HTM, 213|. Hpn crnocrananero na resn cne(enna c (an-
nnre sa cr(ôara na Hcrpna n crce(nnre Toxn n Ka:arnc e :ornuno (a ce npnexe, ue
AHIHHTE ca npnsna:n nrpxonencrnoro na Bypeôncra. C:e( neronara cxrpr (ok.
44 r. np. Xp.), koraro (aknnckoro napcrno ce pasna(na:o na nako:ko uacrn, nepoarno
AHIHHTE ca nrscranonn:n caxocroare:nocrra cn.
B (ekper na rp. ±nonncono:nc ((n. Ba:unk) n uecr na Akopnnon ((arnpan krx
48 r. np. Xp.) |Mih. IGB, I
2
, X 13| crana (yxa sa nparennuecrna na rosn (nonncono:-
ckn rpax(annn npn nap Bypeôncra, Hoxnen n ôanara na nensnecren (nnacr n
APIE±ABOH. Ornocno noc:e(nna ce no((rpxane xnennero, ue crana (yxa sa ôa-
nara na Bypeôncra, n APIE±ABA (Apre(anon), cxarana sa pesn(ennna na (aknn-
ckna nap, ce rrpcene na pas:nunn xecra n ±akna, nan-uecro kpan p. Ap(xen
(OP±ECOC). Hyô:nkynanero na na(nnc or Hcrpna, cr(rpxan nxero vicus
ARCIDAVA |ISM, I, 358|, (a(e nrsxoxnocr sa (pyro oôacnenne na cne(ennero or
(ekpera n uecr na Akopnnon. Cnope( A. Cyuenany, nparennkrr na ±nonncono:nc Akop-
nnon e nocern: ne ôanara na Bypeôncra, a ôanara na nensnecren rerckn (nnacr n
neronara pesn(ennna APIE±ABA. Hoc:e(nara e n(enrnuna c vicus ARCIDAVA (n
na(nnc or II n.) n ce naxnpa:a n Cenepna ±oôpy(xa, ne(a:eu or Hcrpna |Suceveanu,
A. Argedava, 111–118|. Cnope( rosn nsc:e(onare: ônnnara pesn(ennna APIE±ABA
na xecren rerckn (nnacr or npe(pnxckara enoxa npes I–II n. e (oôn:a craryra na
ce:nne-nnkyc.
Ho ornonenne na nncxenara ]opxa npn (nere nxena ARGEDAV(ON) n
ARCIDAVA nxa xa:ka pas:nka, koaro xoxe :ecno (a ôr(e oôacnena. B:nskara rpa-
]nka na C n G n:n ne(oôporo crcroanne na kaxrka (ana ocnonanne (a ce xnc:n, ue
npn ARCIDAVA xoxe ôn crana (yxa sa npann:na ]opxa ARGIDAVA. Ho (opn n (a
ce npnexe sa rouno pasunranero ARCIDAVA, ko:eôannero K-G npn nponsnacane n
rakana nosnnna npann :ecno oôacnnxn no:yuennre napnanrn. Crnnar npexo( K > G,
npn cxo(en kopen ARKA ce naô:n(ana npn nponsno(nnre nasnanna or peunoro nxe
ARKA ((n. Kapan) (nx. ryk). Jo ce ornaca (o pas:nkara nrn nropara r:acna – E-I
(ARGEDAVA-ARKIDAVA), ro npexo(rr E > I ce cpena uecro n xarepna:a na nacro-
anara paôora. Ton e (oôpe nspasen n n (nennnre nsrounn ôr:rapckn ronopn.
115
Or r:e(na rouka na ns:aranara ryk resa oôacnennero sa APIE±ABA karo pesn-
(ennna na rerckn (nnacr n oko:nocrnre na Hcrpna e nanr:no npnex:nno. To ce nnnc-
na rouno n naôe:asnanara na resn crpannnn n:exenna ncropna na AHIHHTE. Hpare-
nnuecrnoro na Akopnnon (o APIE±ABA rpaôna (a ce e crcroa:o xa:ko npe(n 48 r.,
r. e. oko:o 55–50 r. np. Xp. Torana nparennkrr na ±nonncono:nc e nocern: ôanara na
(nnacra, konro krx 48 r. (koraro e ôn: crcranen na(nncrr) e saexa: n:a(ere:ckna
npecro:. B nacroanna konrekcr e :ornuno (a ce npnexe, ue crana (yxa sa n:a(ere: na
AHIHHTE n sa neronna ôana (npe(necrnennk) or 50-re ro(nnn na I n. np. Xp. Taxna-
ra pesn(ennna APIE±ABA ce e naxnpa:a cenepno or Hcrpna.
3a xacroro na pesn(ennnara APIE±ABA xorar (a ôr(ar nanpanenn (onr:-
nnre:nn noacnenna, ako nasnannero ôr(e pasr:e(ano n crnocranka c (pyrn ro-
nonnxn. Hxero ARGEDAVA e crcraneno or (ne uacrn: 1. ARGE; 2. DAVA. Bro-
para crcranka DAVA e oônuanno nasnanne sa ‘kpenocr, ykpeneno ce:nne’ n rer-
cknre sexn npes I n. np. Xp. Bapnanrrr DAVA e no-xapakrepen sa ±akna, a DEVA
– sa sexnre na nr or ±ynan.
Jo ce ornaca (o kopena ARGA, ro ron ce cpena n one (na rononnxa or oko:-
nocrnre na HCTPH×. Xekaren Mn:erckn (VI n. np. Xp.) nocouna: „Opraxe
(’ÏñãÜìç), rpa( na Hcrrp“ |Hec., fr. 172 ; St. Byz., 494, 16; Detsch. Spr., 344|. B
nakon prkonncn ce cpena ]opxara OPIAHEMA (’ÏñãÜëçìá). Tona panno ce:n-
ne na rprnkn ko:onncrn ce orrx(ecrnana c apxeo:ornueckn c:e(n npn Kany:
±o:oxxan na ôpera na (n. esepo PA3HM (PA3EHM). Ha(nnc or I n. cnoxenana
xnre:n na ce:nnero – Argamenses |ISM, I, 68|. Ha(nnc or III n. cr(rpxa nasna-
nnero ’Áñãáìçíüò [IOSPE, II, 96|. V Hpokonnn Kecapnnckn (VI n.) – ’Åñãáìßá
[Proc. De aed., IV, 11|. Taka sa pnxckna nepno( ce nrscranonana ]opxara na
ce:nnnoro nxe APIAMVM (ARGAMUM). Hpnexa ce, ue OPIAME (VI n. np.
Xp.), APIAMVM (I–III n.) n EPIAMH× (VI n.) ca nasnanna na e(no n crno ce:n-
ne, pasno:oxeno na ôpera na es. PA3HM (PA3EHM). B nekpono:a na ce:nnero
ca orkpnrn n naxo(kn, ornacann ce krx VII n. np. Xp. |Ist. Român., I, 538].
Tyk npe(:arax nrscranonka sa cr(ôara na ce:nnero n nponsxo(a na neronoro
nxe. Tona ce:nne na ôpera na (r:ôok sa:nn e ôn:o nace:anano or AHIHH n e noce:o
npac:ananckoro nasnanne ARGAMA. Crnoro nxe e nxa: n sa:nnrr, konro nocre-
nenno krx III–II n. np. Xp. ce npenrpna: n esepo, or(e:eno or xopero c nacruen
nacnn – (n. es. PA3HM (PA3EHM). Hpes anrnunocrra rona esepo e nsnecrno c nasna-
nnero XAHMHPHC (HALMYRIS) – rprnkn napnanr na npac:ananckoro SAL-
MUR(IS). To n(na or nxero na ce:nne, pasno:oxeno na cenepnna esepen ôpar, npn
(n. c. Hn(enen(enna (Mypnrro:).
Hasnannero na eseporo ARGAMA e nperrpna:o c:e(noro pasnnrne: ARGAMA
> RAGAMA > RAGEM(A) > RAGIM(A) > RAZIM(A) > RAZIM. ±pyrnar napnanr
na nxero – RAZELM – xoxe (a ôr(e nsne(en or napnanra ORGAME-ORGALEMA.
Haua:nara r:acna O npn nasnannero y Xekaren ce (r:xn na na:nune na kparrk snyk
Ă, konro xoxe (a npexnne n O n:n (a ôr(e uyr n sanncan karo O. Bapnanrrr na
nxero y Hpokonnn Kecapnnckn – ERGAMIA, nokasna ko:eôanne n naua:nara r:ac-
na A-E, koero ce (r:xn na npac:ananckna snyk Ä (xex(nnen xex(y A n E).
116
Taka nrscranonennar naua:en napnanr ARGALEMA e nperrpna: c:e(noro
pasnnrne: ARGALEMA > RAGALEM(A) > RAGELEM(A) > RAGELM(A) >
RAZELM(A) > RAZELM.
Ha ôpera na sa:nna (no-krcno esepo) APIAMA ôn:o pasno:oxeno e(nonxen-
noro ce:nne na AHIHHTE, kpan koero ce nacrann:n (on:nre npes VII n. np. Xp.
rprnkn sace:nnnn. Taxnara xa:ka ko:onna npne:a nxero na sanapenoro npac:anan-
cko ce:nne APIAMA (OPIAME). B:nso (o ôpera na APIAMA (PA3HM) ce naxnpa
n n:a(ere:ckara rpoônnna or c. A(xnrro:. Tona nokasna, ue naô:nso e crnecrnyna:a
pesn(ennna na n:a(ere:nre na AHIHHTE. Hornrpx(enne sa rona naxnpaxe n oôcro-
are:crnara oko:o APIE±ABA-APKH±ABA or cpe(ara na I n. np. Xp.
Hrpnara uacr na nasnannero cr(rpxa kopena ARGA, or konro ca oôpasynann
sa:nnnoro (esepno) n ce:nnnoro nxe ARGAMA. Hoc:e(noro e crcraneno or kopen
ARGA n nacranka -AMA. C:e(onare:no nasnannero na pesn(ennnara ARGEDAVA e
nrsnnkna:o nopa(n ô:nsocrra c eseporo ARGAMA. Torana nxero osnauana ‘kpenocr
((ana) npn APIA(MA)’. Haô:n(ennara n nacroanoro nsc:e(nane nokasnar saôe:e-
xnxa nonropaexocr n npakrnkara kpan rprnknre ko:onnn (a crnecrnynar pesn(en-
nnn na xecrnnre npac:ananckn n:a(ere:n.
Hpes 29 r. np. Xp. ynpannre:ar na nponnnnna Make(onna Mapk Hnnnnnn Kpac
npe(npne: noxo( cpeny ôacrapnn n (akn, konro ôn:n nax:y:n n sexnre na xnsn n
rpnôa:n. Bnoc:e(crnne ron no(noxorna: cnoa crnsnnk – rerckna n:a(ere: (O)POHEC
nrn nonnara xy c ±annkc, n:a(ere: na CAKCHTE (nx. ryk II-3-2). C:e( karo ce cnpa-
nn: crc crnpornnara n sexnre na ±annkc, M. H. Kpac nan:asr: n repnropnara na (pyr
rerckn n:a(ere: – 3npakc(ec).: „C:e( roa ycnex ron ce oôrpna: n cpeny (pyrnre rern,
ako n (a ne croa:n n nnkakna nprska c ±annkc, n (onr: npn Ienyk:a, nan-cn:nara
kpenocr nrn n:a(ennara na 3npakcec (ÆõñÜîçò), nonexe uy:, ue rax ce naxnpar
snaxenara, konro ôacrapnnre orne:n or Ian Anronnn npn rpa(a Hcrpna. Hana(-
na: a no cyna, a crnenpexenno n orkrx pekara Hcrrp, rrn karo ra ôn:a nsrpa(e-
na na caxna ôpar, n a npense:, nancrnna ne c:e( npo(r:xnre:na oôca(a, no c
xnoro rpy(, ako n caxnar 3npakc (a ne ôn: rax. Ton nxenno, nox ysna: sa noxo(a
na Kpac, ornnr: c napn npn cknrnre, sa (a ck:nun crns, n ne ycna: (a ce sanrpne
nanpexe“ |Dio Cass., LI, 23, 2–27; Izvoare, I, 676–677; HTM, 374|.
Or npnne(enna nnrar ce nnx(a, ue 3npakc e ôn: roron (a ôpann sexnre cn n sa
rasn ne: ce ornpann: ornr( ±ynan n rrpcene na crnsnnnn. Ho( apxansnpanna erno-
nnx ‘cknrn’ nan-nepoarno rpaôna (a ce pasônpa ‘ôacrapnn’. Ha (pyro xacro y ±non
Kacnn ce cpena (nonnoro nxe ‘cknrn-ôacrapnn’ n one yrounennero: „no ce ornaca
(o ôacrapnnre, re c npano ca cunrann sa cknrn“ |Dio Cass., XXXVIII, 10, 1–3; LI, 23,
2; Izvoare, I, 668–669, 672–673|. Bapno e, ue n sa (aknre nxa cxo(no onpe(e:enne: „...
a (pyrnre ((aknre – U. B.) ca cknrn n nakakna crenen“ |Dio Cass., LI, 22, 6; Izvoare, I,
672–673].
Crnxecrnoro yuacrne na ôacrapnn n A(H)IHH n anrnpnxckn crnsn e sanouna-
:o nanapno one no npexe na Mnrpn(aronnre nonnn n ôn:o no(noneno npes 62 r. np.
Xp. nrn nonnara c Xnôpn(a. Hpes 29–28 r. (nere n:exena ôn:n cpe( npornnnnnnre
117
na M. H. Kpac. Ha crnara anrnpnxcka ocnona xoxe (a ce rrpcn ô:nsocr n xex(y
CAKCH n A(H)IHH. B:a(ere:ar na CAKCHTE ±AHHKC sanouna: nonna c
(O)POHEC, c:e( karo noc:e(nnar okasa: noxon na M. H. Kpac n crana: pnxckn
crnsnnk, cpenankn ce c Okrannan Anrycr (nx. c:e(n. uacrn).
Moxe (a ce npe(no:oxn, ue c:e( na(anero na Ienyk:a n pnxckn prne napar
na A(H)IHHTE 3npakc ocrana: n ornr((ynancknre sexn (Becapaôckna TITH).
C:e( sanprnanero cn n Pnx npokoncy:rr M. H. Kpac ornpasnyna: rpnyx]a cn
„na( Tpakna n rernre“ |CIL, I
2
, 478; DID, I, 293].
Or noxo(a npes 29–28 r. np. Xp. (o kpaa na ynpan:ennero na Okrannan Anrycr
(14 r. c:. Xp.) pnxckoro nrpxonencrno n (n. ±oôpy(xa ôn:o ocrnecrnanano nenpako
upes k:nenre:ncrkoro O(pncko napcrno. 3a rasn po:a na o(pncnre ronopar cne(enn-
ara y Onn(nn ornocno npensexanero na Erncoc n Tpesxnc or rernre. ±nere kpan(y-
nanckn kpenocrn ce naxnpa:n n n:exennara repnropna na A(H)IHHTE. 3a Erncoc:
1. „Hero (rpa(a – o. npcc.) npense:n (nnnre rern, karo nana(na:n o(pncnre n rn
nsrpeôn:n. Hoc:e re n(nrna:n oprxne cpeny napa. A ron (oôpe noxne: (oô:ecrnna
cn po(, konro c xpaôpocrra cn nanpann: one no-ne:nk: nesaôanno ns:nsa nacpena
nx, oôkprxen or xnoroôponna noncka, n ne ce orrer:n:, npe(n (a cn e orxrcrn: na
nnnonnnre crc sac:yxena ceu“ |Ovid. Ep., I, 8, 11–22; HTM, 178|.
2. „He ne orpeue rona n Erncoc (Aegissos), konro ôe npenser ornono, nox rn ce
noann: xnre:nre xy pasôpaxa, ue xecrono:oxennero ne noxara cpeny (aponannero...
+ecrok npar ro ôe orne: or cknrckna nap n karo noôe(nre: (rpxene n cnonre prne
neronnre ôorarcrna (o xoxenra, koraro Bnre:nn nana(na rernre, karo cna:n na ôpera
nonnnnnre cn, konro ôe npenosn: na(o:y no pekara“ |Ovid. Ep., IV, 7; HTM, 179|.
Hpensexanero na Erncoc (Aegissos) or rernre ce ornaca krx 12 r. c:. Xp. Kpe-
nocrra ôn:a sannranana or o(pnckn rapnnson. ×nno o(pncnre ne xor:n caxn (a ce
cnpanar c nana(are:nre. 3arona no ±ynan, orkrx Mnsna, npncrnrna:a pnxcka non-
cka, no(ena or Becra:nc, koaro ycna:a (a nporonn rernre or Erncoc.
Ocranknre na kpenocrra ce naxnpar npn (n. rp. Ty:ua. Hxero Erncoc e npac:a-
nancko (EIHB). Apxeo:ornuecknre npoyunanna nokasnar, ue nrpxy no-crapara kpe-
nocr na A(H)IHHTE n kpaa na III n. ôn:o ns(nrnaro ykpen:enne, koero crnecrnyna-
:o (o kpaa na VI n. |nx. TIR, L-35, 21–22 n noc. :nr.|.
3a Tpesxnc: „±ockopo, Ipennne, ôe ynpannre: n resn xecra 4:ak. Ho nerono
npexe ôperonere na Hcrrp ce naxnpaxa n nr:na ôesonacnocr. Ton ycna (a sa(rpxn
xnsnre n uecren xnp, a c xeua cn cn:ann rernre, konro npexnoro pasunraxa na :rko-
nere cn. Crc cnerkannunara cn xpaôpocr ron nrsnrpna sanserna Tposxnc (Trosmis) n
oôarpn ±ynana c napnapcka kprn“ |Ovid. Ep., IV, 9, 75–80; HTM, 179|.
3ansexanero na Tpesxnc or rernre ce ornaca krx 14–15 r. c:. Xp. Hynnn Hox-
nonnn 4:ak, konro oko:o 15 r. koxan(na: :ernon n Mnsna, ycna: (a nporonn nana(a-
re:nre-rern or kpenocrra. Tpesxnc e kpenocr na A(H)IHHTE, sanapena or pnx:ann-
re. Hennnre c:e(n ca orkpnrn npn (n. c. Hr:nna nxno or (n. rp. Maunn (py+. Măcin).
Hpe(pnxckoro ykpen:enne ce naxnpa:o na cka:ncra nncounna (o (ynanckna ôpar.
Pnx:annre nsrpa(n:n n kpaa na III n. n crce(crno noenen :arep, npocrnecrnyna:
(o kpaa na VI n. |nx. TIR, L-35, 73 n noc. :nr.|.
118
Hxero na crce(noro n:aro n ce:o Hr:nna (Iglia) e or e(nn kopen c AGLA-
UGLA n e ô:nsko (o napnanrnre na n:exenno nxe IGILI-ONI, IGULI. Vxa:nre:-
nara ]opxa HIHHHA, r. e. Ma:ka HIHA, no(ckasna, ue xoxe (a ôr(e rrpcena
nprska c npac:ananckara UKLA (Genucla) npn noc:e(na:o pasnnrne UCLA > UGLA
> IGLA. Hr:nna ce naxnpa nxno or Iapnanckna noc (By(xako) – TITHA. Ce:n-
nero e cnoxenaro n cpe(ara na XVII n. karo nace:eno c xpncrnann.
Crnocrananero na (annnre sa crônrnara oko:o Erncoc n Tpesxnc or 12–15 r.
c:. Xp. (ana ocnona sa e(na oôna nnrepnperanna. Cnope( nea ryk crana (yxa sa ocno-
ôo(nre:no (nnxenne na A(H)IHHTE n (pyrn crce(nn rerckn n:exena cpeny o(pnc-
koro n pnxckoro npncrcrnne. Takona oôacnenne ce no(kpena n or onncannero na Onn-
(nn n nrpnna nnrnpan orkrc. Tax ce kasna, ue c:e( nsônnanero na o(pnckna rapnnson
n Erncoc crônrnara ce pasnn:n no c:e(nna naunn: „Hoc:e re n(nrna:n oprxne cpeny
napa...“ n ron „... nesaôanno ns:nsa nacpena nx, oôkprxen or xnoroôponna noncka...“
Kasanoro ce ornaca sa rpaknnckna nap Pexera:k I. ×nno npensexanero na Erncoc n
Tpesxnc or rernre (xoxe ôn n na (pyrn kpenocrn) ôn:o naua:oro na nax:ynanero
(crnpono(eno c nrrpenen ôynr?). Tesn crônrna n cenepnara uacr or repnropnara,
konrpo:npana or o(pncnre, npnny(n:n Pexera:k (a noexe koxan(nanero na nonckara
n (a ce ornpann krx (ynanckara (e:ra. Hspasrr na Onn(nn „n ne ce orrer:n:, npe(n
(a cn e orxrcrn: na nnnonnnre crc sac:yxena ceu“, ne (ana acna npe(crana sa pesy:-
rara or (encrnnara na o(pnckna nap. 3a rona no-onpe(e:eno ronopn oôcroare:crno-
ro, ue Erncoc n Tpesxnc ôn:n ocnoôo(enn or pnxckn uacrn, npn(nnxn:n ce or Mn-
sna. Te ôn:n no(enn or koxan(nanna :ernon Hynnn Hoxnonnn 4:ak n Becra:nc. C
(pyrn (yxn, Pexera:k I ne ycna: crc coôcrnenn cn:n (a nrscranonn n:acrra cn n
sexara na A(H)IHHTE n rona ôn:o cropeno c noxonra na pnxcknre rapnnsonn n
Mnsna.
Taka resn crônrna xorar (a ôr(ar onenenn karo e(na nonna, ocnoôo(nre:no
(nnxenne na A(H)IHH n (pyrn rerckn n:exena, konro nsno:sna:n sa nsxo(na ôasa
(ynanckoro :enoôpexne (Becapaôckna TITH). ±encrnnara sanouna:n krx 12 r. c:.
Xp., koraro Inen Henry: nonna: ornr( ±ynan c (aknre n noryôn: rpnxa rexnn nox-
(one |Sueton. Aug., 21, 2; HTM, 284|. Hpes 14 r. nanycna: rosn cnar Okrannan Anrycr.
Moxe ôn rona crônrne e crôy(n:o na(ex(n y A(H)IHHTE n crce(nnre rerckn n:e-
xena sa nrscranonanane na npe(nnnna cnoôo(en xnnor n po(nnre xecra. Ho pnxcka-
ra a(xnnncrpanna n xecrnnre rapnnsonn n Mnsna (encrna:n pennre:no. Hpes 15 r.
o]nnna:no ôn:a crs(a(ena nponnnnna Mnsna.
Taka ornonennara c xecrnoro npac:anancko nace:enne ce nocrana:n neue na
acna ocnona. Hpes 46 r. ôn:o ynnnoxeno O(pnckoro napcrno n repnropnara xy ôn:a
npenrpnara n nponnnnna Tpakna. 3exara na A(H)IHHTE crana:a uacr or nponnnnna
Mnsna n rax noc:e(na:n oônuannnre xepkn sa ko:onnsanna n nrnex(ane na pnxckna
npanon pe(.
±encrnnara na M. H. Kpac npes 28 r. np. Xp. n sexnre na AHIHHTE ôn:n
no(opas(e: n cr(ôara na rona n:exe. Bepoarno uacr or AHIHHTE ce nsrer:n:n n
ornr((ynanckna (a: na AHIHA (Becapaôckna TITH). Moxe ôn rax, n nskonnoro
119
nx sex:nne e ocrana: n noc:e(nnar nap na AHIHHTE – 3HPAKC. Hpe(cranennar
ryk xarepna: sa n:exennara ncropna na AHIHHTE nosno:ana (a ôr(e crcranena
npe(napnre:na :ncra na n:a(ere:nre. Ta ne ôr(e (onr:nana n npoxenana c nk:nu-
nanero na (annn sa n:a(ere:ckn rpoônnnn (nanpnxep resn or nekpono:a na Hcrpna),
xecrnn xonern (opnrnna:nn n:n nxnranna), ennrpa]ckn naxernnnn.
520–490 BE3HM. (nokopen or ±apnn)
490–470 HEH3B.
470–450 HEH3B.
450–420 BE3HM. (nokponnre: na Ckn:)
420–400 HEH3B.
400–380 HEH3B.
380–370 BE3HM. (A(xnrro:)
370–350 HEH3B.
350–330 KOTEHAC
330–310 BE3HM. (crnsnnk na 3onnpnon?)
310–290 HEH3B.
290–270 HEH3B.
270–250 MOCKOH
250–230 HEH3B.
230–210 3AHMO±EIHK
210–190 PEMAKC
190–170 4PA±MOH
170–150 HEH3B.
150–130 HEH3B.
130–110 HEH3B.
110–90 HEH3B.
90–70 BE3HM. (crnsnnk na Mnrpn(ar VI)
70–50 BE3HM. (ôana na 3HPAKC, APIE±ABA)
50–28 3HPAKC
Hocrenennoro yrnrpx(anane na pnxckara n:acr n Ma:ka Cknrna npes nrpnara
no:onnna na I n., kakro n capxarcknar narnck or nsrok npnny(n:n orrer:n:nre ce
ornr( ±ynan AHIHH (a ce npn(nnxar na cenep no nopeunara na Ceper, Hpyr n ±nec-
rrp. Tax ca sacnn(ere:crnann npes II n. (HIHHHOHH) n npes III n. (AIHHHKH-
AIAHHHIH).
Brsxoxno e rona npn(nnxnane na cenep (a e npo(r:xn:o crnxecrno c uacr or
crce(nnre CAKCH n xnre:n or (pyrn nxno(ynanckn npac:ananckn n:exena. Taka
npece:nnnnre crnrna:n no reuennara na Hpyr n ±necrrp (o sexnre xex(y Cenepnnre
Kapnarn n Ba:rnncko xope. Tax npes I n. ce ]opxnpa:a npac:ananckara rpynnponka
BAHTH (BEHETH, BEHE±H). Hpn(nnxnanero na AHIHH n CAKCH npes nrpnara
no:onnna na I n. xoxe (a e npo(r:xn:o n sana(na nocoka krx O(ep n E:ôa. Taka re ca
xor:n (a (ocrnrnar xecrara, kr(ero or kpaa na I n npes II n. ca nsnecrnn crce(nnre
120
repxanckn n:exena AHIHH n CAKCH. Bpexero xex(y nsce:nanero or npn(ynan-
cknre nx sex:nna (xex(y 28 r. npe(n Xp. n 15 r. c:. Xp.) n noanara na nrpnnre
cne(enna sa repxancknre AHIHH n CAKCH e (ocrarruno sa npexo( (o ycrnero na
E:ôa. Ouenn(no (nere npac:ananckn rpynn, nona(ankn n cpe(ara na repxancko nace-
:enne, ôrpso ca ce repxannsnpa:n, crxpananankn n:exennnre cn nxena.
II-9-3. VIBHHH
Or nk:nunanero na sexnre na AHIHHTE (±oôpy(xanckna TITH) n pnxckara
nponnnnna Mnsna n:acrra na nxnepnara rax ôn:a no((rpxana (o naua:oro na VII n.
Hpes II n. nxnara uacr na Becapaôckna TITH ôn:a nocranena no( pnxckn konrpo:.
Tax ôn:n nsrpa(enn ykpen:ennero A:noôpnkc (npn (n. c. Op:onka, panon Bo:rpa() n
kpenocrra c nensnecrno nxe kpan c. Brpôon ((n. uacr or Ia:an). Te oxpanana:n nax-
nnre ôpo(one na ±ynan npn Hcakua n Iapnan. Hpocrnecrnyna:n (o kpaa na III n.
Tona oôcroare:crno, kakro n capxarcknar narnck or nsrok n crennara sona npn-
ny(n:n AHIHHTE (a ce orrer:ar na cenep krx cpe(noro n ropnoro reuenne na Hpyr
n Ceper. Tax re ca sacnn(ere:crnann karo AIHHHKH-AIAHHHIH n HIHHHOHH.
Krx cpe(ara na III n. crce(n na AIHHHKHTE-AIAHHHIH no (o:noro reuenne na
±necrrp n Hpyr crana:n rornre. Tona crxnre:crno, orpaseno n naxernnnnre na ¬ep-
naxonckara ky:rypa, npo(r:xn:o (o kpaa na IV n. Xynckara nr:na npe(nsnnka:a ns-
ce:nanero na rornre na sana(, a noroxnnre na AHIHHTE norrpcn:n no-cnrypnn
xecra n cenepnnre ropncrn panonn no ±necrrp n Hpyr.
Or kpaa na V n., c:e( pasna(anero na xynckoro oôe(nnenne, sanouna:o oôpar-
no (nnxenne krx (o:no(ynancknre sexn. Torana ce ]opxnpa:n n rpnre pannoc:anan-
ckn rpynnponkn – CKHABHHH, AHTH n BEHE±H. Hac:e(nnnnre na AHIHHTE,
neue c npoxeneno nxe – OIHH¬H (VIHH¬H), saexa:n rpannunara sona xex(y AHTH
n CKHABHHH. Cnope( Hop(anec n cpe(ara na VI n. rpannnara e xnnana:a no p.
±necrrp.
Hpn npece:nannara n npn(nnxnannara na c:anancko nace:enne n naua:oro na
VII n. n:exennara repnropna na OIHH¬HTE nepoarno e npne:a nonn sace:nnnn or
nrrpennocrra na anrcknre sexn.
Krx 670 r. Acnapyxonnre ôr:rapn ce sace:n:n n crennara uacr or n:exennara
repnropna na OIHH¬HTE (Becapaôckna TITH – O(H)IHA (OHITH). B crrpy(nn-
uecrno c OIHH¬HTE sanouna:o ykpenananero na OHITHA – ôn:n ns(nrnarn Ia-
:anknar n Rxnnar Becapaôckn na:. Bepoarno e Acnapyxonnre ôr:rapn (a ca crrnn-
:n npe(n 680 r. n n ±oôpy(xanckna TITH, kr(ero nrpxy crapa kpenocr na
A(H)IHHTE npn (n. c. Hnky:nne: ôn:o sanouna:o crponre:crnoro na sex:en :arep.
C:e( npexnrp:anero na cpe(nnero na Acnapyxonnre ôr:rapn n H:nckonckoro
no:e npes 681 r. n Onrr:a pe(ox c O(H)IHH¬HTE ocrana:n n rpynn or ôr:rapn
(npaôr:rapn). Taxnoro npncrcrnne npes VIII–X n. e sacnn(ere:crnano or apxeo:orn-
uecknre naxernnnn (nk:nunann or pyxrnckn, xo:(onckn n ykpannckn apxeo:osn n r.
nap. ky:rypa ±pn(y, ôa:kano-(ynancka ky:rypa n (p.).
121
Hpes IX n. n sexnre na VIHH¬HTE ce sace:n:n MA±+APH, a c:e( nsrer:a-
nero nx npes 896 r. – HE¬EHEIH. Or cenep ce noann:n (pyxnnnre na knencknre
knase. B Honropo(ckna :eronnc sa npexero na nap Hrop e orôe:asan noxo( cpeny
VIHH¬HTE naue:o c nonno(ara Cnen(e:(.
II-9-4. AHIBH (repuancxn)
Hrpnoro croônenne sa repxanckoro n:exe AHIHH ce noanana n crunnennero
na Tannr Icp+auu: (kpaa na I n. c:. Xp.): „Ho-nararrk pey(nrnn, annonn, anr:nn
(Anglii), napnnn, ey(ocn, cnap(onn n nynronn ca sannrenn or pekn n:n ropn“ |Tac.
Germ., 40, 2|. Tona ca n:exenara, nounrann Hepryc (Nerthus) – Mankara 3exa, c
oôno cnern:nne. Tannr npnunc:ana AHIHHTE krx CBEBHTE.
K:an(nn Hro:exen (cpe(ara na II n.) nsôpoana n:exenara xex(y Penn n E:ôa,
karo nocouna cpe( rax n AHIHHH (’Áããåéëïί) [Ptol., II, 11, 9|. Hakon nsc:e(ona-
re:n npnexar, ue AHIHHHTE na E:ôa ca uacr or nrcknre AHIHH, konro ce npe-
ce:n:n na nr n ôn:n cnrpsann c rnpnnrnre. Cnope( (pyrn rona xecroonpe(e:ane
na AHIHHHTE (AHIHH) or K:. Hro:exen e norpenno |TIR, M-33|.
H:exennara repnropna na AHIHHTE ce onpe(e:a n Hsrouen Xo:nann – (n.
n-n Anre:n ((arckn Anre:). Ton e pasno:oxen xex(y sa:nnnre (]nop(n) 4:encôypr
n B:an. Ernxo:ornara na nxero ce nsnex(a or aueaocarc. ongel, euc+. Winkel ‘rrr:’.
B reorpa]ckoro onncanne na A:]pe( Be:nkn (IX n.) (o sexara na crapnre cakcn e
nocouena oô:acrra OHIHE (Ongle). V Bn(yknn( Kopnenckn (X n.) nponsxo(rr na
nxero AHIHH e cnrpsan c xecrono:oxennero na n:exero n Bpnranna, anno or aam.
angulus ‘rrr:’ |nx. Die Germ., I, 407 n noc. :nr.|.
Hpes III–IV n. AHIHH n cakcn sanouna:n (a npe(npnexar xopckn ekcne(nnnn
krx kpanôpexnero sana(no or Penn n Bpnranna. B cpe(ara na V n. ôn:o ocrnecrneno
ocnonnoro npece:enne n Bpnranna na AHIHHTE c uacr or cakcnre. B nero ce nk:n-
un:n n uacrn or (pyrn n:exena (nrn). Hsr:ex(a, xex(y rax e nxa:o n npac:anann –
ne:rn, napnn, nene(n (nx. ryk II-7-14). Bcnukn re ôn:n crce(n na AHIHHTE n cakcn-
re n Rr:an(na n sexnre kpan ±o:na E:ôa.
Tyk e :ecno (a ôr(e nocranen nrnpocrr: kakrn e nponsxo(rr na AHIHHTE,
xnne:n npes I–V n. n (n. Hsrouen Xo:nann? Moxe :n (a ce rrpcn nprska c npac:a-
nancknre AHIHH, oônrana:n sexnre kpan (ynanckara (e:ra (o kpaa na I n. np. Xp.?
Cxarax, ue rpaôna (a ôr(ar ]opxy:npann (ne xnnoresn. Kakro ce yrnrpx(ana
n (ocerannnre nsc:e(nanna no rosn nrnpoc, AHIHHTE ca repxancko n:exe, ]opxn-
pa:o ce na n-n Anre:n n Xo:nann. Hxero na n:exero e npons:as:o or nasnannero na
rosn no:yocrpon, koero na craporepxanckn osnauana ‘rrr:’. B rakrn c:yuan ]one-
rnunara ô:nsocr na rona nasnanne crc crnoro nonarne n npac:ananckna esnk, nopa(n
oônna nn(oenponenckn kopen, no(n (o crnna(enne na (nere n:exennn nxena. C:e(o-
nare:no repxancknre AHIHH ca ce ]opxnpa:n one npe(n I n. c:. Xp. or xecrno
repxancko nace:enne. Te naxar npaka nprska c rerckoro n:exe AHIHH, oônrana:o
(o kpaa na I n. np. Xp. oô:acrra AHIHA or (nere crpann na (ynanckara (e:ra.
122
Vc:oxnenne sa rasn resa (xnnoresa?) crs(ana ycranonenoro n nacroanoro
nsc:e(nane oôcroare:crno, ue npac:anancknre AHIHH ca nxa:n sa crce(n n (n.
±oôpy(xa rerckoro n:exe cakcn. Iepxancknre AHIHH or (n. Xo:nann crno ca
ôn:n n crce(crno c repxanckoro n:exe cakcn. Tona crce(crno e ôn:o npo(r:xeno
crc crnxecrnoro npece:enne na AHIHHTE n uacr or cakcnre n Bpnranna. Tyk
ecrecrneno ce noanana nrnpocrr: nrsxoxno :n e (a ce no:yun rakona crnna(enne
na n:exennn nxena n (na or(a:euenn enponenckn pernona?
Orpnnare:nnar orronop ornapa xacro sa nropara xnnoresa. Cnope( nea rep-
xancknre AHIHH ca nac:e(nnnn na npac:anann-AHIHH, nsce:n:n ce or n:exennnre
cn sexn kpan (ynanckara (e:ra npn pnxckoro san:a(anane n kpaa na I n. c:. Xp. (nx.
ryk II-9-2). Mex(y npexero na rona nsce:nane n noanara na nan-pannoro cne(enne sa
repxancknre AHIHH (Tannronara Icp+auu: or 98 r. c:. Xp.) crnecrnyna npexenn
orpasrk or e(no cro:erne. Moxe ôn rosn nepno( e ôn: (ocrarruen na npece:nnnnre
(a crnrnar (o Rr:an(na n (a ce yrnrp(ar cpe( xecrnoro repxancko nace:enne. Crn-
cex pasônpaexo e, ue sa nponepkara na rasn xnnoresa ce nsnckna npoyunare:cka pa-
ôora nrpxy ro:ax n pasnopo(en xarepna: – naxernnnn na nncxenara rpa(nnna, esn-
konn n apxeo:ornueckn (annn.
B rosn konrekcr ônx orôe:asa: e(nn ennso( or XI n. Torana, krx 1074–1075 r.,
n (n. ±oôpy(xa (cknrcknre oô:acrn) ce sace:n:n anr:o-cakcn. Te ôn:n nanycna:n
Anr:na c:e( nax:ynanero na Bn:xe:x 3anoenare:a npes 1066 r. Hacranananero na
resn anr:o-cakcn n ±oôpy(xa crana:o crc crr:acnero na nnsanrnnckara a(xnnncrpa-
nna |Cernovodeanu, P. The remotest, 318|. Taka rasn rpyna anr:o-cakcn nona(na:a n
cnoara (npe(no:araexa) npapo(nna. ±a:n nsôoprr na rona xacro sa sace:nane e ôn:
c:yuaen, n:n e ôn: pesy:rar or nce one xnna naxer?
II-10-1. AHIPA, AHIVP, KABBHAK
V Xepo(or: „Or H:npna reue peka Anrpoc (¨Áããñïò) krx cenep, n:nsa n
Tpnôa:ckoro no:e, r(ero ce nrnua n Bponroc, a Bponroc ce nrnua n Hcrrp. Taka
Hcrrp npnexa rna (ne ro:exn pekn“ |Hdt., IV, 48–49; Izvoare, I, 33; HTM, 19|.
Hpnero e xnennero, cnope( koero p. Anrpoc ce orrx(ecrnana crc Cprôcka
(3ana(na) Mopana, a Bponroc – c Br:rapcka (Rxna) Mopana. Cxarax sa napno oô-
parnoro – p. Anrpoc n:n Anrpa e (n. Br:rapcka Mopana |nskasano one or By:nu, nx.
Papaz. Plem., 164–167].
1. Hocokara na nennoro reuenne e rouno or nr na cenep, (okaro Cprôcka Mo-
pana reue or sana( na nsrok.
2. Hsnopnre na Br:rapcka Mopana ca n n:annnara ¬epna ropa, cenepno or Cko-
nne, r. e. re nona(ar n sonara, oônranana or n:npnnckn n:exena.
3. Hxero na p. Anrpoc rpaôna (a ce cnrpxe c n:exennnre nasnanna AIPHAHH
n IPAH, unnro repnropnn na oônranane ca ôn:n xex(y Br:rapcka Mopana n rop-
noro reuenne na Crpyxa – n n:annnckna panon Kpanne.
123
4. Ho-krcno peunoro nxe Anrpoc e ôn:o nsxecreno or Mapryc (Margus),
nponsno(no or Baproc – no-panen napnanr na nxero Bponroc (Cprôcka Mopana)
(nx. c:e(n. uacrn).
V Ano:onnn Po(ockn, npn onncannero na nrrynanero na apronanrnre naro-
pe no reuennero na ±ynan, ca cnoxenarn n:annnara AHIVPOH n nncounnara Kan-
:nak. Apronanrnre npexnna:n nokpan cknrnre, cxecenn c rpakn, cnrnnnre n rpan-
kennre. „3naun, c:e( karo orxnna:n n:annnara Anrypon (¨Áããïõñïí óñïò) n nok-
pan nncokara cka:a Kan:nak (ðáño Êáõëéáêïiï), pasno:oxenn (a:eu or n:ann-
nara Anrypon, ô:nso (o koaro Hcrrp pas(e:a no(nre cn na (na prkana n ce n:nna
n xopero...“ |Apoll. Rhod. Arg. Schol., IV, 323–326; Izvoare, I, 140–141].
B cxo:nnre krx rona crunnenne na Ano:onnn Po(ockn ce kasna, ue Tnxareroc
n paôorara cn 3a npucmauuµama cnoxenana n:annnara Anrypon, a Ho:exon – Kan-
:nak |Apoll. Rhod. Arg. Schol., IV, 324; Izvoare, I, 144–145].
H:annnara Anrypon n cka:ara Kan:nak ce orrx(ecrnanar c n:annnnre oko:o
+e:esnn npara.
Cxarax, ue n:annnara Anrypon e xpeôerrr no (ecnna (ynanckn ôpar, xex(y
Cxe(epeno n Be:rpa(. Tona e nepnra or nnckn n:annnckn nrsnnnenna orkrx :enna
ôpar na Be:nka Mopana, npn n:nnanero n ±ynan – nncounnnre ABAHA ((o Be:-
rpa(), KOCMAH, BVKVH×. Bncounnara Kan:nak e n:annnara 4pynka ropa na (ec-
nna ôpar na ±pana, cpeny rp. Honn Ca(.
1. B rekcra na Ano:onnn Po(ockn ce kasna, ue Hcrrp ce pas(noana kpan n:ann-
nara Anrypon. Cnope( no-crapn npe(crann n anrnunna cnar, pekara Hcrrp ce pas(e:a
na (na prkana – sana(en (±pana), konro ce n:nna n A(pnarnuecko xope, n nsrouen
((o:noro reuenne na ±ynan, c:e( Be:rpa(), konro ce n:nna n ¬epno xope. H:annnnre
oko:o +e:esnn npara orcroar no-(a:eu or ycrnero na ±pana n cpannenne c xpeôera
xex(y Be:rpa( n Cxe(epeno.
2. ±pyroro yrounenne n onncannero, ue cka:ara Kan:nak ce naxnpa (a:eu or
Anrypon, e n crornercrnne c no:oxennero na 4pynka ropa cnpaxo xpeôera.
3. Cpeny 4pynka ropa, na :enna ôpar na ±pana, nsrouno or Honn Ca(, ce na-
xnpa (n. rp. Konn: (Konn¬). B neronoro nxe e crxpanen anrnunnar rononnx Kan:n-
ak. Hpn ocnona KAVLI n nacranka -AK, KAVIL > KAVLI, c :nknn(na xeraresa IL >
LI; KAVIL > KĂVIL > KOVIL (A > O).
4. Hsrounara uacr na xpeôera xex(y Be:rpa( n Cxe(epeno (KOCMAH n
BVKVH×) ce (oô:nxana krx :enna ôpar na Be:nka Mopana npn ycrnero .
5. Hasnannero ANGUR(ON) orronapa na peunoro nxe ANGRA npn ko:eôanne
-AR -RA n nacrankara (nx. ANGAR > ANGRA). Bapnanrrr ANGAR ce e pasnn: no
c:e(nna naunn: ANGAR > ANGOR > ANGUR. Tyk e na:nne rnnnuna „(nonka“ or
e(nonxennn e:exenrn n npac:ananckara nxenna cncrexa – peka n n:annna (o nea.
Tona crornercrnne n c:yuaa nokasna n neno (pyro. Peunoro nxe ANGRA npes e(nn
no-panen nepno( ce e ornaca:o n sa (o:noro reuenne na pekara, r. e. Be:nka Mopana
(c:e( c:nnanero na (nara npnroka – (nere Mopann) (o ycrnero n Hcrrp. C (pyrn
(yxn, ne AHIPOC ce e n:nna: n Bponroc, kakro e y Xepo(or, a oôparnoro.
>
<
124
±pyro peuno nxe or kopena A(N)GRA n npac:anancknre sexn e rona na p.
Arpnanec, cnoxenara crno or Xepo(or. Onncnankn npexnnananero na nonckara
na ±apnn npes Tpakna, ron orôe:asna: „... raa peka ce n:nna n Konra(ec(, Konra-
(ec( – n Arpnanec (`Áãñéoíçò), Arpnanec – n Xeôrp“ |Hdt., IV, 90; HTM, 21|.
Arpnanec e orrx(ecrnena c (n. p. Eprene n Hsrouna Tpakna (Typnna). Ho-krc-
nnre anropn a cnoxenanar nrn ]opxara Erginos |Plin. N. h., IV, 7|. Bepoarno npn
Xepo(or nxa oôprnane -RG > -GR.
Peunnre nxena, npons:es:n or nsxo(nara ]opxa ANGRA, na repnropnnre, kr-
(ero ce pasce:n:n npac:anannre, xorar (a ôr(ar pasr:ex(ann karo cnn(ere:crno sa
ycranonananero rax na nsce:nnnn or (o:nnara na AHIPA (Br:rapcka Mopana). Pas-
ônpa ce, nrpnara xnnoresa e re (a ca nac:e(crno or no-panna enoxa na nn(oenponen-
ckara oônnocr. Oko:o 15 r. c:. Xp. ôn:a crs(a(ena pnxckara nponnnnna Mnsna. B
nea ôn:o nk:nueno n nopeunero na AHIPA. Tax crce(crna:n npac:anann n n:npn.
Bepoarno pnxckoro sanoenanne e npe(nsnnka:o nsce:nnuecka nr:na na cenep, ornr(
Hcrrp. Hpenacane na peunoro nxe or npapo(nnara xoxe (a ôr(e npe(no:arano npn
c:e(nnre c:yuan:
1. Peka AHIPAHA, npnrok na p. HPEIAH×, n (n. Ceneponsrouna Ho:na n
Ka:nnnnrpa(cka oô:acr. Hxero cr(rpxa nenpoxenena ]opxara ANGRA, c noconka,
raka kakro e sanncana y Xepo(or (V n. np. Xp.). Krx nxero e (oôanena crcrankara
-APA (no(a, peka), crno n nrpnonaua:na ]opxa, a ne karo nponsno(na, nanp. -ABA,
-UBA, -AMA, -AVA. Karo na:o nxero e xnoro apxanuno, xapakrepno sa npac:anan-
ckna nepno( npe(n I n. c:. Xp.
2. Peka VIPA n Ho:na. Haua:nara ]opxa e nperrpna:a c:e(noro pasnnrne:
ANGRA > AGRA > OGRA > UGRA.
3. Peka OHŘE (EGER) n ¬exna, :an npnrok na E:ôa, cenepno or Br:rana.
ANGRA > AGRA > OGRA > OGRE > OHRE > OHŘE (OHRŽE).
4. Peka VIPA, :an npnrok na Oka, n ôacenna na Bo:ra.
5. Peka VKPA, UKRA, uc+. Ucker n n:exe VKPAHH. Ho( nrnpoc ocrana (a:n
nponsxox(a or UGRA npn G > K.
6. Peka AIPHB (Agriş) n Tpancn:nanna (Pyxrnna). Or AGRA n nacranka -IŠ.
II-10-2. AIPHAHH, AXPHHH
B anrnunn nsnopn n:exero AIPHAHH e onpe(e:ano karo neoncko. Takana er-
nnuecka npnna(:exnocr na AIPHAHHTE ce nrsnpnexa or pe(nna nsc:e(onare:n –
B. Toxanek, I. Kanapon, ±. ±euen, B. Iepon. H:exennara repnropna e ouepranana
nan-oôno no ropnoro reuenne na p. Crpyxa |xnenna no rosn nrnpoc nx. y don, Cnnp.
Hcrop., I, 23|.
Cnope( na:oxn:oro ce nnx(ane nxero na n:exero AIPHAHH (`Áãñéoíåò) npons-
xox(a or ep.`áãñoò ‘no:e’ n osnauana ‘xopa, xnneenn n no:ero’. B rekcra na Tykn-
(n( e nrscranonena n ]opxara IPAH (Ãñááìïé). Cxarax, ue (nara napnanra na n:e-
xennoro nxe rpaôna (a ôr(ar cnrpsann c p. AHIPA (¨Áããñïò – Br:rapcka Mopana).
125
Hrpnnar e nrsnnkna: or kopena na nxero ôes npe(cranka n nacranka npn nsna(ane na
N (karo noconka) n na naua:nara r:acna A: ANGRA > ANGRAI > AGR(A)I > GR(A)I.
Bropnar napnanr e no:yuen c (oôanka na nacranka -(I)ANI npn nsna(ane na N: ANGRA
> AGRA > AGRI > AGRIANI. Hrpnnar xoxe (a ôr(e onenen karo anrenrnuna ]opxa
– caxonasnanne na caxnre u:enone na n:exero. ±okasare:crno sa rona e sanasenoro
(o (nec nasnanne na oô:acrra – IPAOBO |Hnanon, H. Cenepna, 5. Mnenna sa rona
nasnanne y don, Cnnp. Hcrop., I, 23|. Bropnar napnanr e no-ckopo rrpnnsnpana
]opxa, nrsnnkna:a nopa(n ô:nsocrra c rprnknre nasnanna sa no:e n no:ckn xnre:n.
±annnre or nncxennre nsnopn crno nosno:anar naua:nara n:exenna repn-
ropna na AIPHAHHTE (a ôr(e rrpcena n (o:nnara na p. AHIPA. Taka raxnara
noana n ropnoro reuenne na p. CTPHMOH e pesy:rar or nsce:nanero na uacr or
A(H)IPHTE or nopeunero na AHIPA (sa ocrana:nre n xecroxnne:nnara cn AIPH
nx. c:e(nanna naparpa]).
Han-pannoro cnoxenanane na AIPHAHHTE e y Tykn(n( no nono( noxo(a na
o(pnckna nap Cnra:k npes 429 r. np. Xp. (o Xa:kn(nka: „Ocnen rona, Cnra:k non(nr-
na: n arpnannre, :eenre n (pyrnre nexy no(n:acrnn neonckn n:exena. Te ôn:n kpan-
nnre napo(n na (rpxanara xy, rrn karo ra ce npocrnpa:a (o :eenre n neonnre n peka-
ra Crpnxon, koaro nsnnpa or n:annnara Ckoxôpoc n reue npes crpanara na arpnannre
n :eenre, r(ero ce sanouna neue oô:acrra na nesanncnxnre neonn“ |Thuc., II, 96;
HTM, 55|.
Crpaôon: „Mex(y rax (ôecnre – U. B.) n ap(nenre (oxox(ar (acapernre n arpn-
annre n (pyrn nesnaunre:nn n:exena, unnro ce:nna ckop(ncknre onycronana:n, (o-
karo nan-cerne oôes:n(n:n crpanara nx n a nanpann:n (a ce nsnr:nn or nenpoxo(n-
xn ropn sa nako:ko (ena nrr“ |Strab., VII, 5, 12; HTM, 216|.
„He caxo Akcnn nouna or oô:acrra na arpnannre, no n Crpnxon; ron nsnnpa y
arpnannre, reue npes sexara na xe(nre n cnnrnre n ce ns:nna n xopero na rpannnara
xex(y ônca:rnre n o(oxanrnre“ |Strab., VII, fr. 38; HTM, 223|.
„H n crapo npexe, n cera neonnre ca saexa:n ro:axa uacr or ceranna Make(o-
nna, rrn noro oôca(n:n (opn Hepnnr n no(unnn:n no( n:acrra cn n Kpecronna, na n
na:a Make(onna n sexara na arpnannre (o Hanren“ |Strab., VII, Ir. 41; HTM, 224|.
Baxen xoxenr n resn onncanna e ykasannero na Crpaôon, ue Akcnn (Bap(ap)
nsnnpa n sexara na arpnannre. Haua:oro na Bap(ap e n (n. Bap n:annna. Ton no:yua-
na nako:ko npnroka n or crce(nara n:annna ¬epna ropa, or koaro sanouna n AHIPA
(Br:rapcka Mopana). Hunna, ro:ax :an npnrok na Bap(ap, nsnnpa or Kpanne n ce
(oô:nxana krx Byanonan, (o Br:rapcka Mopana.
Hxenno rasn ropna uacr or reuennero na AHIPA (Br:rapcka Mopana), ko-
aro sanouna or ¬epna ropa n oôrpax(a orkrx sana( KPAHJE, rpaôna (a ôr(e
cunrana sa naua:na repnropna na AIPHAHHTE. Ha nsrok n:exennoro sex:nne
onnpa:o (o Iopna Crpyxa, koaro n yuacrrka xex(y Hepnnk n Kncren(n: orpann-
uana orkrx nsrok KPAHJE.
Hsr:ex(a, e nxa:o nsxecrnane na n:exennara repnropna or ropnoro reuenne
na AHIPA krx Crpnxon. To xoxe (a ce cnrpxe c narncka na n:npnncknre n:exena,
126
no-rouno na anrapnarnre: „Anrapnarnre nokopn:n e(no npexe rpnôa:nre, konro ce
npocrnpa:n na 15 (nn nrr or arpnannre (o Hcrrp, n crana:n n:a(ere:n n na (pyrnre
rpakn n n:npnnnn“ |Strab., VII, 5, 11; HTM, 215|. Tasn crapa npax(a nsôyxna:a no
npexero na napa na AIPHAHHTE Hanrap, konro npe(:oxn: na A:ekcan(rp III Be-
:nkn (a nana(ne anrapnarnre. A:ekcan(rp Be:nkn, konro ôn: san:anen or nax:yna-
ne na anrapnarnre, no(rnkna: nap Hanrap (a nsnrpnn rakrn noxo(.
Crce(n na crpnxoncknre AIPHAHH orkrx cenep ôn:n TPHBAHHTE
|Strab., VII, 5, 11; Papaz. Plem., 43, 48, 50|. C:e(onare:no rpannnara c
TPHBAHHTE, n:a(eenn npes V–IV n. np. Xp. Co]nnckoro no:e, e xnnana:a no
n:annnckara nepnra Bnrona – Hn:nn – Bnckap.
Ho npexero na Cnra:k (445–424 r. np. Xp.) AIPHAHHTE ôn:n no( nrpxonen-
crnoro na o(pncnre. 3a rona ronopn yuacrnero nx npes 429 r. np. Xp. n noxo(a na
Cnra:k n Make(onna.
Or cpe(ara na IV n. np. Xp. c nrskaunanero na 4n:nn II (359–336 r. np. Xp.) na
xake(onckna npecro: nsrounnnnre ronopar sa recnn crnsnn ornonenna na
AIPHAHHTE c xake(oncknre n:a(ere:n. Hsr:ex(a, ocnona sa rona cô:nxanane e
ôn:a san:axara or oônna nenpnare: – crce(nnre n:npnnckn n:exena. Hpes 344–343r.
4n:nn II nonna: na cenep cpeny n:npnre |Hop(anon, K. Ho:nrnuecknre, 54|. Kakro
orôe:asna Apnan, napar na arpnannre HAHIAP npoanana: cnoara oônu krx A:ek-
can(rp III one (okaro ôanara na noc:e(nna ôn: xnn |Arr., I, 5; HTM, 308|. Krx
340 r. 4n:nn II ocnona: rp. A:ekcan(pono:nc n sexnre na xe(nre. Torana A:ekcan-
(rp ôn: na 16 r. n saxecrna: na npecro:a ôana cn, konro oôcax(a: Hepnnr n Bnsan-
rnon |Hop(anon, K. Ho:nrnuecknre, 59|. ±ennocrra na crponre:n or Make(onna no
nopeunero na Crpnxon xoxe (a ôr(e cnrpsana n c noanara na kaxenna kpenocr c
e:nnncrnueckn rpa(ex no ropnoro reuenne na pekara, n:nsano n arpnanckoro sex:n-
ne. Crana (yxa sa crnecrnyna:ara npes anrnunocrra n cpe(nonekonnero Hepnnnka
kpenocr. Hpn npone(ennre rax apxeo:ornueckn npoyunanna e orkpnro ykpen:enne or
(a:an kaxrk c rpa(ex, xapakrepen sa e:nnncrnueckna nepno(. Hocrpoananero na ro-
na kpenocrno croprxenne e orneceno krx nrpnara no:onnna na IV n. np. Xp. |Han-
rona, H. Tpaknnckoro, 52|. Brs ocnona na xonernnre naxo(kn (pyrn nsc:e(onare:n
npnexar, ue kpenocrra e crnecrnyna:a npes nropara no:onnna na IV n. np. Xp. Cr-
necrnyna n onenka, ue rona e rpannuna kpenocr, ns(nrnara n no((rpxana or xake(on-
nnre |sa xnenna nx. Honon, X. Vpôannsannara, 138|.
Cxarax, ue rasn kpenocr n sexnre na AIPHAHHTE xoxe (a ôr(e orrx(ecrne-
na c krcnoanrnunna kacre: HAPHVCTA (Ðáñíïíóôá), nocouen or Hpokonnn Ke-
capnnckn n oô:. Kanenoc |Proc. De aed., IV, 4, 1–3; HTM, 437|. Kopenrr PARN e
sanasen n n no-krcnoro nanxenonanne npn npoxana A > E (PARN- > PERN-). Ta
ce (r:xn na ko:eôannero A-E, n(nano or npac:ananckna snyk Ä. Hasnannero na
kpenocrra Hepnnk (Ðåñíίêïò) ce cpena y nnsanrnnckn anropn nrn nprska c noxo-
(nre na nxneparop Bacn:nn II n ôr:rapcknre sexn n kpaa na X n naua:oro na XI n.
|3nav. Hcr., II-1, 686–687|. Hxero PERNIK cr(rpxa n ocnonara cn kopena PERN
n nacranka –IK. Hpn no-pannoro nasnanne (PARNUSTA) nacrankara e -USTA.
127
Apryxenrnre sa oueprannara na KABEHOC ne npnne(a na (pyro xacro, no sa
nacroanara npoô:exarnka e crnecrneno oôcroare:crnoro, ue ropnoro nopeune na
Crpyxa e n rpannnnre na rasn oô:acr. Ouenn(no ô:nsknre ornonenna c xake(onckna
n:a(ere: ca ô:aronpnarcrna:n naexanero na crponre:n or xake(oncknre rpa(one.
Hsr:ex(a, kpenocrra, koaro e saexa:a k:nuono xacro n e oxpanana:a ns:asa or Co-
]nnckoro no:e krx nopeunero na Crpnxon, e ôn:a pesn(ennna na arpnancknre nape.
3a 336 r., naua:oro na napynanero na A:ekcan(rp III, e orôe:asan cô:rcrk c
n:npn, neonn n rpnôa:n |Hop(anon, K. Ho:nrnuecknre, 102|. Hornuno e (a nn(nx
ryk nap Hanrap karo crnsnnk na xake(onckna n:a(ere:. Hpes c:e(nanara ro(nna
AIPHAHH yuacrna:n n n noxo(a na A:ekcan(rp III cpeny TPHBAHHTE |Hak rax,
103|. Ha nprnane xake(oncknar n:a(ere: xnna: npes Co]nnckoro no:e n npecnuan-
kn sexnre na AIPHAHHTE no Crpnxon, ce ornpann: krx neoncknre oô:acrn. Tora-
na ce crcroa:a n cpena na A:ekcan(rp III c nap Hanrap – nepoarno n pesn(ennnara
HAPHVCTA, koaro ôn:a na nrra na xake(onckara noncka. ±naxara n:a(ere:n ce pas-
ôpa:n sa oônn (encrnna cpeny n:npnnckoro n:exe ABTAPHATH. Hacrpuen or A:ek-
can(rp III, arpnancknar nap nax:y: n sexara na anrapnarnre n a on:aukoca:. A:ek-
can(rp III nena: rnrp(e nncoko npnare:crnoro n crnsnnre ornonenna c Hanrap. 3a
rona cnn(ere:crna paskasrr na Apnan, cnope( konro xake(oncknar n:a(ere: npe(:o-
xn: na arpnanckna nap cnoara cecrpa KHHA sa crnpyra. Bpakrr oôaue ne ce crcroa:
nopa(n npex(enpexennara cxrpr na Hanrap |Arr., I, 5; HTM, 308|. Hpn noxo(nre na
A:ekcan(rp III n Asna xex(y 334 n 325 r. nrn nonckara xy ôn:n nk:nuenn arpnann-
konnenocnn |Papaz. Plem., 36–37].
C:e( cxrprra na A:ekcan(rp III npes 323 r. np. Xp. ôa:kancknre n:a(enna
ôn:n pas(e:enn xex(y Hnsnxax n Anrnnarrp, karo arpnancknre sexn nona(a:n n
npe(e:nre, npe(ocranenn na nropna |Hak rax, 37–38|.
Hpes 280 r. np. Xp. npn nax:ynanero na ke:rnre krx Heonna |Paus., X, 19, 5–
12; HTM, 314| nepoarno ca ôn:n sacernarn n sexnre na AIPHAHHTE. Hpes III–II n.
np. Xp. n (o:nnara na Crpnxon ce akrnnnsnpa:n ±EHTEHETH n ME±H, karo
AIPHAHHTE ocrana:n na sa(en n:an. Hsr:ex(a, npes IV n. np. Xp. sex:nnero na
±EHTEHETHTE e n:nsa:o n no(n:acrnnre na AIPHAHHTE sexn. C:e( pnxckoro
san:a(anane oô:acrra na ±EHTEHETHTE ôn:a npenrpnara n crparerna, nk:nunana
n repnropnnre na AIPHAHHTE. Ornocno no-krcnara cr(ôa na AIPHAHHTE cr-
necrnynar ocnonanna (a ôr(e norrpcena nprska c nakon rpynn nc:axnsnpano ôr:-
rapcko nace:enne n Po(onnre, r. nap. AXP×HH. Ako ocrannx nacrpana ernxo:ornara
or AIAP×HH (xoxaxe(ann, xncn:xann), nxero xoxe (a ôr(e nsne(eno or AGRIANI
npn G > H.
Xnnoresara n c:yuaa e c:e(nara. ¬acr or AIPHAHHTE ca ce sanasn:n n n:a-
nnncknre kpanna na Kncren(n:cko n Kyxanoncko (o n(nanero na c:anannre n naua-
:oro na VII n. Ho(oôen e c:yuaar c HEOHHTE n crnna panon, crxpann:n ce karo
ernoreorpa]cka rpyna n oô:acrra HH×HEH (nx. c:e(n. uacrn). Cnope( uacr or an-
rnunnre nsnopn arpnannre ca neoncko n:exe. Hpn nc:axnsnpanero na uacr or ôr:ra-
pnre xoxe ôn rasn rpyna e ôn:a sacernara noneue n nxero AXP×H, AXP×HHH ce e
128
npenrpna:o n ernonnx na noxak. Tona nasnanne sa noxankoro nace:enne ce cpe-
na n n Cenepnnre Po(onn. Tax kopenrr na nxero (AGRA > AHRA) ce cpena n
oô:acrnoro nasnanne AXPH±A or XIII–XIV n., r. e. n npe(ocxanckna nepno(
|Iarona, K. Tpakna, 10|. B rosn panon ce cpenar ce:nnnn nxena, karo:
1. Axpen:nn (¬n]:nk Axpen:nn), npenxenynano npes 1931 r. n Tnrp(nna (Byp-
racko).
2. Axpan Ep(xek, (n. c. Axpancko, Xackoncko.
3. Axpan Rp:ek (Axpane), (n. c. Ir:rôono, H:on(nncko. 3a rax kpaene(rr I.
3aneron e orôe:asa:: „B ropnokpnunxckara oô:acr nace:ennero e noxanko n ce nnka
AXP×HE, rona ne e or AIAP×HE, a or no-crap nponsxo(“ |3anevon, I. Hace:enne,
103|.
II-10-3. AIPH
Brnpocrr sa A(H)IPHTE – npac:anancko nace:enne or nopeunero na AHIPA
(AHIPOC), e oônrpsan c oônara npoô:exarnka sa rpannnara xex(y ernnuecknre
oônnocrn HHHPH n TPAKH (HPACHAB×HH) n sa oô:nka n ernoesnkonara npnna(-
:exnocr na ±AP±AHHTE. Hpes III n. np. Xp. nopeunero na AHIPA e neue uacr or
±AP±AHH×. 3a nsc:e(nanero na ernnueckna crcran na nace:ennero n resn sexn oco-
ôeno ô:aro(aren ce okasna onoxacrnunnar xarepna: (:nunn nxena) or ennrpa]cknre
naxernnnn npes pnxckna nepno(. Takrn ana:ns npe(:ara paôorara na 4. Hanasor:y,
karo crôpannre :nunn nxena na xecrnn xnre:n (oôno 77) ca pasrpannuenn na n:n-
pnnckn n rpaknnckn. Te ca kaprnpann cnope( xecronaxnpanero nx n rpannnnre na
uernpn oô:acrn, na konro e pas(e:ena repnropnara na pnxckara nponnnnna ±ap(a-
nna: 1) Hpnspen – ±xakonnna – Opexonan – Heu; 2) Hpnnnna – Koconcka Mnrponn-
na (c Byunrprn, Kypnyx:na n Hpokyn:e); 3) Ckonne – Kyxanono ((o:nnara na Br:-
rapcka Mopana) – Bpana n Heckonan); 4) Hnn – Be:a Ha:anka – Knaxenan. Cnope(
nanpanennre sak:nuenna n I n II oô:acr npeoô:a(anar n:npnncknre nxena, a n III n IV
– rpaknncknre. Taka nsrounara uacr na ±ap(anna, koaro nk:nuna (n. Ckoncko (nan-
ropnoro reuenne na p. Bap(ap), Kyxanoncko ((o:nnara na p. Hunna), panonnre na
Bpana, Heckonan, Hnn, Be:a Ha:anka, Knaxenan, r. e. na:ara (o:nna na Br:rapcka
Mopana (AHIPA) c npnroka Hnnana n Iopen Tnxok, xoxe (a ôr(e onpe(e:ena karo
oô:acr c npeoô:a(anano rpaknncko (npac:anancko) nace:enne n npe(pnxckara enoxa
|Papaz. Plem., 172–189|. Hxenara na ce:nnara nokasnar crnara kaprnna |Hak rax,
146, 160|.
3exnre na AIPHTE ca sacernarn npes II n. or noxo(nre na CKOP±HCKHTE
krx Make(onna |Hak rax, 230, 268|. Or 75–73 r. pnxcknre n:acrn n Make(onna npe-
xnnanar or sannrna krx nana(are:na crparerna cnpaxo crce(nnre na nponnnnnara
oô:acrn. Ho rona npexe koncy: n naxecrnnk n Make(onna e Ian Ckpnôonnn Kypnon,
konro npn cnonre noxo(n n ±ap(anna ce pasnpana: xecroko c okasnannre crnpornna
xecrnn xnre:n. ±ap(anna npnsna:a nrpxonencrnoro na pnxckara penyô:nka n nepo-
arno e no:yun:a craryr na crnsna repnropna |Papaz. Plem., 137–140|. Hoxo(nre na
129
M. H. Kpac or 29–28 r. np. Xp. no(rornn:n rpannoro ycranonanane na pnxcka n:acr
(o ±ynan. B crs(a(enara npes 15 r. c:. Xp. nponnnnna MH3H× n:es:n n sexnre na
±AP±AHHTE, nk:nunre:no nopeunero na AHIPA. Krx rona npexe rpaôna (a ce
ornece nsce:nanero na uacr or AIPHTE na cenep, ornr( ±ynan.
II-10-4. IPHHKH, IPAHKH, IPAHKOCAPMATH
V Hpokonnn Kecapnnckn cpe( kacre:nre n Pexecnanckara oô:acr ca nocouenn:
1. Ipnnknanana (Ãñéãêéóðáíá); 2. Ipank(a) (Ãñáiêïò) |Proc. De aed., IV, 4, 1–3;
HTM, 438|.
Hrpnoro nxe e (nycrcranno: GRINKI ¹ APANA. Moxe ôn n c:yuaa crana (yxa
sa c:nnane na nxenara na (na or(e:nn kacre:a – (nere uacrn na nxero nxar ]opxn na
caxocroare:nn nasnanna.
1. GRINKI e crcraneno or ocnona GR(I) n c:oxna nacranka -INKI, no:yuena or
nac:arnane na -INI n -IKI. Ocnonara xoxe (a ce pasr:ex(a karo npons:as:a or kopena
A(N)GRA c nsna(ane na N karo noconka n naua:na r:acna A. Taka nxero nxa crpyk-
rypa na n:exenno nasnanne, no:yueno or peunoro nxe ANGRA: ANGRA > ANGRI >
ANGRINKI > AGRINKI > GRINKI.
2. APANA e crcraneno or ocnona APA (no(a, peka) n nacranka -ANA. Moxe (a
ôr(e n n:exenno nxe – APANI.
Broporo nxe GRAIK(A) e crcraneno or ocnona GRAI n nacranka -KA. Ocno-
nara crnna(a c ]opxara na n:exenno nxe GRAI y Tykn(n(. GRAI e no:yueno or
kopena ANGRA (peuno nxe) c nsna(ane na N karo noconka n naua:no A : ANGRA >
ANGRAI > AGRAI > GRAI. Ce:nnnoro nxe e no:yueno or n:exennoro c (oôanane
na nacranka -KA. Or rasn nponsno(na xoxe (a ce no:yun n (pyr napnanr na n:exen-
noro nxe – GRAIKI (kakro c nacranka -IKI).
Ipa( Pexecnana (Remessiana) ce nocrana npn (n. rp. Be:a Ha:anka na p. Hnna-
na, (ecen npnrok na AHIPA (Br:rapcka Mopana). Oôxnarrr na Pexecnanckara oô-
:acr y Hpokonnn Kecapnnckn nepoarno e crnra: (o (ecnna ôpar na AHIPA, nk:nu-
nankn (n. Cyna n:annna. Mex(y Cyna n:annna n p. Br:rapcka Mopana, nxno or
Hnn, ce naxnpa c. IPKHH×. Heronoro nxe xoxe (a kpne nasnannero GRINKI npn
nropnuna ernxo:ornsanna c napo(nocrnoro nxe. Hornuno e kacre:rr Ipnnkn(anana)
(a ce rrpcn n neronnre oko:nocrn.
Or (pyra crpana, Pexecnanckara oô:acr e nk:nuna:a nan-cenepnara uacr na
Kpanne n e ô:nso (o (n. oô:acr Ipaono n Hepnnnko. Oô:acrra Ipaono e no nan-
ropnoro reuenne na p. Crpyxa n or sana( onnpa n ck:ononere na Kpanne. Hasnannero
Ipaono xoxe (a ce nsne(e or ocnona GRAH n nacranka -OVO npn noc:e(na:o nsna(a-
ne na H, xapakrepno sa sana(nnre ôr:rapckn (na:ekrn. To xoxe n (a e nponsno(no or
n:exennoro nxe IPAH. Hxero Kpanne crno xoxe (a ôr(e nsne(eno or rona n:exen-
no nasnanne – npn oôessnyuanane G > K n nacranka -IŠTE: GRAI > GRAIŠTE >
KRAIŠTE.
Iopnnre naô:n(enna xorar (a ôr(ar cncrexarnsnpann n c:e(nnre nsno(n:
1. Cenepno or naua:nara n:exenna repnropna na IPAHTE e nxa:o one e(no
9 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
130
xa:ko n:exe – IPHHKH. To saexa:o nopeunero na AHIPA cenepno or rp. Heckonan,
kpan sana(nnre ck:onone na Cyna n:annna. Heronoro nxe crno e ôn:o nponsno(no
or peunoro. IPHHKHTE ôn:n xa:rk k:on or AIPHTE, saexann nopeunero na AHIPA.
2. Kacre:rr Ipanka nepoarno e ôn: ns(nrnar (o sanapeno e(nonxenno ce:n-
ne. Kakro cnn(ere:crna ce:nnnoro nasnanne, neronnre xnre:n ca ôn:n IPAH,
orkrcna:n ce na cenep or ocnonnara n:exenna repnropna.
Pasno:araxe n crc cnn(ere:crno sa npece:nanero na IPAH-IPAHKH n sexnre
na cenep or ±ynan. B onncanne na rprnkn anrop or naua:oro na III n., n:as:o n Hac-
xa:nara xponnka |PG, 92, 138; Nied. Sl. st., I-1, 188|, ca nsôpoenn repxanckn n cap-
xarckn n:exena. Karo repxanckn napo(n ca nocouenn: xapkoxa:n (xapkoxann), nap-
(y:n (nan(a:n) kna(pn (kna(n), nepn(n (nene(n?), xepxyn(y:n (xepxyn(ypn). C:e(
rax ca nasonann capxarcko n:exe AMAKCOBHH n IPAHKOCAPMATH: ÓáñìÜôùí
cèíç êáì oðïéêίáé cicì äýï, ‘Áìáîoâéïé, ÃñáéêïóáñìÜôáé. Onpe(e:ennero
oðïéêίáé ‘npece:nnnn’ ce ornaca n sa nroporo n:exe – IPAHKOCAPMATH. Has-
nannero AMAKCOBH ‘xnneenn n ko:n’ ce ynorpeôana or rprnknre anropn sa
capxarnre-noxa(n. Tyk onncannero ce ornaca sa rpannunara sona xex(y Iepxa-
nna n Capxarna. 3arona nxero AMAKCOBHH rpaôna (a ôr(e orneceno krx cap-
xarnre-asnrn, cranynann n pannnnara nokpan p. Tnca. Broporo n:exe –
IPAHKOCAPMATH, sa koero e noacneno, ue ca npece:nnnn, rpaôna (a ce e naxn-
pa:o npes II – naua:oro na III n. n crnnre oô:acrn.
Hxero IPAHKOCAPMATH e (nycrcranno, karo nropara uacr CAPMATH e
(onr:nnre:no onpe(e:enne krx nrpnara – IPAHK(H). Ha (pyrn xecra n nacroanara
paôora e pasncknan nrnpocrr sa onpe(e:ennero CAPMATH, nocranano n onncanna n
na kaprn or I–V n. krx nakon n:exennn nasnanna – APIAPAIAHTH, HHMHIAHTH,
BEHE±H, HVHHOHH. Tax e nokasano, ue nasnannero CAPMATH xoxe (a ôr(e
(a(eno n na n:exena, nenpnna(:exann krx npanoesnunnre noxa(n, no npeônnanann
n rpannnnre na Enponencka Capxarna. Cxarax, ue rakrn e n c:yuaar c
IPAHKOCAPMATHTE. Tyk crana (yxa sa IPAHKH ‘npece:nnnn’, konro npes II –
naua:oro na III n. ca ce naxnpa:n n nopeunero na Tnca, n crce(crno crc CAPMATH-
×3HIH. Tona crce(crno e (a:o ocnonanne na anropa na reorpa]ckoro onncanne (a
onpe(e:n resn IPAHKH karo CAPMATH. Taxnoro nxe crnna(a c rona na npe(crane-
nnre no-rope IPAH-IPAHKH oko:o kacre:a IPAHKOC n Pexecnancka oô:acr. C:e-
(onare:no, npncrcrnnero na IPAHKH-CAPMATH n nopeunero na Tnca npes II –
naua:oro na III n. xoxe (a ôr(e onpe(e:eno karo pesy:rar or npece:enne na IPAH-
IPAHKH ornr( ±ynan. Tona nsce:nane or n:exennnre sexn na AIPHAHHTE-IPAH
rpaôna (a e crana:o n naua:oro na I n. c:. Xp. npn pnxckoro san:a(anane. ¬acr or
AIPHAHHTE-IPAH rorana nanycna:n po(nnre cn xecra n noe:n sae(no c npece:nn-
ueckna norok (AIPH, APCH) na cenep no (o:nnara na AHIPA (Br:rapcka Mopana).
Te npecek:n ±ynan n nan:es:n n nopeunero na Tnca. Moxe ôn pnxckoro nacrananane
n ±akna (106 r.) e npnny(n:o IPAHKHTE (a ce npn(nnxar krx ropnoro reuenne na
Tnca. B Horncnero no rona npexe cranyna:n CAPMATHTE-×3HIH. Taka npac:a-
nannre IPAHKH ca ôn:n perncrpnpann karo capxarcko n:exe or nsrounnka, ns-
no:snan sa anonnxnoro onncanne or naua:oro na III n.
131
II-10-5. AIPHm, KOHIPH
Panencknar reorpa] e onnca: nrr xex(y rprnkara ko:onna Tnpa n ycrnero na
e(nonxennara peka (±necrrp) n Hopo:ncyx, rpa( n cenepnara uacr na Tpaanona ±a-
kna, nenrrp na rperara nponnnnna – Dacia Porolissensis: „Crno raka n (pyrara uacr
ca rpa(onere, konro ce napnuar Tnpa, Epxennnyx, Vpryx, Crypnyx, Konrpn (Congri),
Hopo:ncyx...“ |Geogr. Rav., IV, p. 5, 47; Izvoare, II, 581]
Tesn rpa(one ca nspe(enn no nporexennero na nrra, konro sanouna: or Tnpa n
nrpna: na ceneposana(. Ton npecnua: peknre Hpyr n Ceper n npes nakon or npoxo(n-
re n Hsrounnre Kapnarn (xoxe ôn Bnkas) crnra: (o (o:nnara na Coxen n (n. Tpan-
cn:nanna. Hopo:ncyx ce naxnpa: n nopeunero na 3a:ry, npnrok na Coxen. Hoc:e(en
rpa( npe(n Hopo:ncyx no rona rpace ôn: Konrpn. C:e(onare:no ron rpaôna (a ôr(e
rrpcen n Cenepna Tpancn:nanna, nsrouno or Hopo:ncyx. Tax, orrarrk n:annnara
Mecen, npornua p. Arpnn (Agriş), :an npnrok na Coxen.
Or nxero na rasn peka xoxe (a ôr(e nsne(eno nasnannero na rp. Konrpn. Ocnen
rona n panona na p. Arpnn nxa nako:ko ce:a, nocenn napnanrn na peunoro nxe:
Arnpen, Arnpeny, Arpnny (Agrişu). Te nokasnar, ue no-pannara ]opxa e ôn:a AGRIŠ.
Haua:nara ]opxa na peunoro nxe rpaôna (a e ôn:a ANGRA. Or nea c nacranka
-IŠ ce e pasnn:a (nennara ]opxa : ANGRA > AGRA > AGRIŠ.
Or naua:nara ]opxa ANGRA c npe(cranka-npe(:or KA e no:yueno ce:nnno-
ro nxe KONGRI: KA-ANGRA > KANGRA > KĂNGRA > KONGRA > KONGRI.
Hpoxanara A > O nornrpx(ana pasnnrnero na peunoro nxe ANGRA > ONGRA >
OGRA > UGRA. Hponsno(noro KONGRI no crpoex e n:exenno nxe, ôes nacranka, n
osnauana ‘xnre:n k ((o, npn) (peka) AHIPA’. ×nno rona e ôn: e(nonxennnar n:exe-
nen nenrrp na xa:koro npac:anancko n:exe KAHIPH-KOHIPH, oônranano nope-
unero na AHIPA (Arpnn). Mecrono:oxennero na rpa(a orronapa rouno na onncann-
ero y Panenckna reorpa].
Tyk nexnnyexo ce noanana nrnpocrr, (a:n nxa nprska xex(y peunoro nxe
AHIPA (AIPHB) n cenepnara uacr na ±akna n p. AHIPA (Br:rapcka Mopana). Cr-
necrnynar (na orronopa:
1. Tona npac:anancko peuno nxe ce e noann:o crc crnara ]opxa n ±akna npes
npe(pnxckara enoxa ycnope(no n nesanncnxo or nasnannero na (ecnna (ynanckn npn-
rok.
2. Peunoro nxe e npeneceno or npece:nnnn, nanycna:n (o:nnara na AHIPA
(Br:rapcka Mopana) npn pnxckoro sanoenanne n naua:oro na I n. c:. Xp. Te ce npex-
nrp:n:n n sexnre na (aknre n crnrna:n na cenep (o ôacenna na p. Coxen (Samus),
kr(ero ce ycranonn:n.
II-10-6. VIPA, HAIPH, HVIPH
B ôacenna na p. Oka, npnrok na Bo:ra, crnecrnyna rpyna peunn nxena, sa
konro xoxe (a ce norrpcn npac:anancka ernxo:orna – or kopena ANGRA.
132
1. Peka Vrpa e :an npnrok na p. Oka xex(y rpa(onere Mockna n Cxo:enck.
2. Peka Haxpa e (ecen npnrok na p. Mockna, koaro ce n:nna or:ano n Oka.
3. Peka Hyrpr e :an npnrok na p. Oka n ropnoro reuenne, na( (pyrna :an
npnrok – Vrpa.
Kakro e nokasano no-rope, ]opxara UGRA e pesy:rar or pasnnrnero na naua:-
nara ]opxa ANGRA: ANGRA > AGRA > OGRA > UGRA.
Hxero PAHRA xoxe (a ce npnexe sa nponsno(no or naua:nara ]opxa A(N)GRA
n npe(cranka-npe(:or PA (otae. no): PA-ANGRA > PAGRA > PAHRA, npn nsna(ane
na N karo noconka n G > H. Crnoro an:enne npn p. OHŘE (EGER), npnrok na E:ôa
(¬exna). Hper:acrr G > H e xapakrepen sa uenkna n sa nsrounoc:anancknre esnnn.
PAHRA nxa crpykrypa na n:exenno nxe PAGRI > PAHRI, ôes nacranka, crc snaue-
nne ‘xnre:n no (peka) AIPA’.
Peunoro nxe NUGRI e c no(oôen crpoex, karo npe(crankara-npe(:or e NA
(otae. na). 3a pas:nka or PAHRA, ryk naua:nara r:acna na ocnonara A(N)GRA e npe-
rrpna:a npoxana A> O > U, kakro npn peunoro nxe UGRA: NA-ANGRA > NAGRA
> NOGRA > NUGRA > NUGRI > NUGRI. 4opxara NUGRI e crc crpoex na n:e-
xenno nxe, nxano snauenne ‘xnre:n na ((o, npn) (peka) VIPA (AIPA)’. Tasn rpyna
peunn nxena n crornerno n:exennn crpykrypn e pasno:oxena n ropnoro nopeune na
Oka, r. e. ra nona(a n n:exennara repnropna na narnunre |sa oueprannara nx. Ce-
(on, B. B. Bocrounre, 143–144, kapra 38|. B nacroanara paôora nponsxo(rr na rona
nsrounoc:anancko n:exe e cnrpsan c n:exennara rpynnponka na BAHTHTE-BEHE±H
n Cenepna Capxarna ((n. Ho:na) (nx. ryk II-11-3). Hpece:ennero na BAHTHTE-
B×TH¬H na nsrok (o ôacenna na Oka e crana:o npes VII–VIII n.
Ha repnropnara na Ho:na ce cpena apxanunara ]opxa na peunoro nxe AHIPA
– Anrpana, a crno n pasnnrara ]opxa Vrpa. C:e(onare:no xoxe (a ce npnexe, ue n
crcrana na npece:nannre ce B×TH¬H e nxa:o rpyna nsce:nnnn or nopeunero na
Vrpa n:n na Anrpana. Te noce:n n:exennnre nxena AIPH (VIPH), HAIPH, HAIPH
(HVIPH). Tesn xa:kn pannoc:ananckn n:exena n:nsa:n n crcrana na B×TH¬HTE,
konro npe(cran:ana:n ro:axo n:exe n:n n:exenen crns. Crornerno nasnannero
B×TH¬H ôn:o oônon:exenno, or c:e(nano no-nncoko pannnne na ernonnxna. Ipy-
nara AIPH (VIPH), HAIPH, HAIPH (HVIPH) ce ycranonn:a no :enna ôpar na Iop-
na Oka. Tax ce noann:n peunnre nxena, cnn(ere:crnann sa raxnoro sace:nane – VIPA,
HAXPA, HVIPI.
Peka Vrpa n Hono:xnero nxa npnrok c nasnanne Pecca. Crnenpexenno p. Mo-
pana (AHIPA) npnexa (ecnna npnrok Pecana, nsnnpan or n:annnara Kyuan ((n. Crp-
ôna). Tona crnna(enne xoxe (a ôr(e oneneno karo (ono( sa nponsxo(a na n:exenna-
ra rpyna AIPH (VIPH) no p. Oka n crcrana na B×TH¬HTE or ôa:kancknre sexn.
B sak:nuenne nrrar na npece:ennero xoxe (a ôr(e ouepran raka:
1. B naua:oro na I n. c:. Xp. npn pnxckoro sanoenanne n crs(ananero na npo-
nnnnna Mnsna uacr or npac:anannre – AIPH (cxecenn c n:npn?), oônranann (o:n-
nara na AHIPA (Br:rapcka Mopana), ce ornpann:n na cenep. Te npexnna:n ornr(
±ynan n sexara na (aknre n ce ycranonn:n n cenepnara uacr – (o:nnara na Coxen (p.
133
Arpnn, KOHIPH). Moxe ôn one rorana ocrana:ara uacr or resn AHIPH npo(r:xn-
:n na cenep, npecnuankn Kapnarnre, n:n rona e crana:o nropnuno npn pnxckoro san-
:a(anane na ±akna npes 106 r.
2. Hpo(r:xn:nre na cenep A(H)IPH ce ycranonn:n n (n. Ho:na n crana:n
uacr or npac:ananckara rpynnponka BAHTH-BEHE±H npes I–V n., crnecrnyna:a n
npes pannoc:ananckna nepno( (VI n.). Tax AHIPHTE ce ycranonn:n oko:o (n. pekn
Anrpana n Vrpa.
3. B naua:oro na VII n. nacrrnn:o ro:axo pas(nnxnane cpe( c:anannre or rpn-
re rpynnponkn. Hpes VII–VIII n. rpyna nene(ckn n:exena c oônon:exennoro nasna-
nne B×TH¬H sae(no c PA±HMH¬HTE noe:n na nsrok. Te ce ycranonn:n no (nenrp-
ckoro :enoôpexne n no p. Oka. B crcrana na B×TH¬HTE ôn:n AIPH (VIPH), HAIPH,
HAIPH (HVIPH).
II-10-7. BAIPH
H:exero BAIPH ce cnoxenana n nsrounnnn or X–XI n., kr(ero nxero xy ce
cpena n c:e(nnre napnanrn: WAGRI, WAGIRI, WAIGRI, WAGRIRENSES; sexara
nx e nasonanana WAGRIA, WAGRICA, WAGRIRENSIS provincia |Nied. Sl. st., III,
128–129|. H:exennara repnropna e saexa:a uacr or Xo:nann n oô:acrra na Hnôek
nokpan Cenepno xope. I:anno cpe(nne na BAIPHTE ôn: Craprpa( ((n. O:(enôypr).
Mecrnnre c:anann orcroana:n na repxanckna narnck (o XIV n.
3a n:exennoro nxe VAGRI xoxe (a ôr(e npe(:oxena c:e(nara crpykrypa: oc-
nona ANGRA, orronapana na peunoro nxe A(N)GRA (ANGROS) c nsna(na:o N
karo noconka n npe(cranka-npe(:or V(A) (otae. n, nrn). Hasnannero e ôes nacranka.
3nauennero na VAGRI e ‘xnre:n (o, npn (n) (peka) AIPA’. Tosn crpoex n cxncr:rr
na n:exennoro nxe nosno:anar (a ce npe(no:oxn nprska c nopeunero na p. AHIPOC
(AIPA), (n. Br:rapcka Mopana, n nxno(ynancknre sexn. Taka n:exero BAIPH xo-
xe (a ôr(e onpe(e:eno karo k:on na AIPHTE, oônranann (o:nnara na AIPA.
¬acr or BAIPHTE ce nk:nun:n n nsce:nnueckna norok na cenep npn pnxckoro
sanoenanne n kpaa na I n. np. Xp. Krx nero ce npncre(nnn:n n uacrn or crce(nnre
n:exena AIPH n APCH. Brsxoxno e sae(no c rax BAIPHTE (a ca npecek:n ±ynan
n no (o:nnara na Tnca (a ca crnrna:n (o ornr(kapnarcknre sexn ((n. Ho:na), kr(ero
ce ]opxnpa:a n:exennara rpyna na nsce:nnnnre BAHTH (BEHE±H).
±okasare:crno sa npeônnananero na BAIPHTE n resn sexn e sanasenoro n (o
(nec peuno nasnanne BAIPA (BAIP, B×IP) – (ecen npnrok na p. Can n Rxna Ho:na
(Ia:nnna), ô:nso (o rp. Hepexnn:. Pekara e cnoxenara n nan-pannna pyckn :eronnc:
„no Barpy“ (1097 r.) |HBH, I, 179|. Orrax ce npe(no:ara (nnxenne na sana( (o ycrn-
ero na EHBA. Hoanara na BAIPHTE kpan ôpera na Cenepno xope rpaôna (a e crana-
:a n nnrepna:a I–VI n. Texnn crce(n n nonoro sex:nne ôn:n n:exena, sa konro crno
ce npe(no:ara nponsxo( or (o:no(ynancknre sexn – AHIHH, CAKCH, OBO±PHTH,
BEHTH, BAPHH.
134
II-10-8. TAIPH
1. V K:an(nn Hro:exen: „Ho-(o:y or ôacrapnnre, kpan ±akna (ca) rarpnre
(Ôóãñïé), a no( rax rnparernre“ |Ptol., III, 5, 11; Izvoare, I, 541|. Hxero na rona
n:exe xoxe (a ôr(e nsne(eno or ocnona A(N)GRA c npe(cranka-npe(:or DA (otae.
(o). To e ôes nacranka n nxa snauenne ‘xnre:n (o (peka) AIPA’. DA-AGRA >
DAGRI > TAGRI, npn oôessnyuanane D > T.
Cnope( onncannero na K:. Hro:exen, n:exero xoxe (a ôr(e nocraneno kpan
Hsrounnre Kapnarn, no cpe(noro reuenne na Tnpa (±necrrp) n Hpyr. Moxe ôn rona
ca uacr or A(H)IPHTE, ycranonn:n ce npn p. AIPHB n Cenepna ±akna. C:e( pnx-
ckara okynanna npes 106 r. re ce npexnrp:n:n ornr( Hsrounnre Kapnarn.
2. Kacre:rr Tnrpa e cnoxenar n c:e(nnre nsrounnnn: 1. Tegra [Not. Dign., XL,
9]; 2. Tegris [Tab. Peut., VIII, 2]; 3. Tigris [Geogr. Rav., IV, 7|; 4. Hpokonnn Kecapnn-
ckn: „B Mnsna, nokpan pekara Hcrrp: ... Tnrpa (Ôίãñá)...“ |Proc. De aed., IV, 11;
HTM, 447|. Kacre:rr e orrx(ecrnanan c ocrankn or anrnuna kpenocr kpan c. Map-
ren, Pycencko, ô:nso (o ±ynan.
Hasnannero xoxe (a ôr(e npnunc:eno krx rpynara nxena na kpan(ynanckn
kacre:n, nponsno(nn or ocnonara IGRA – Bnrpane, Hnrpnnnane, Tnrpa. Bapnanrnre
na nxero n nsnopnre nokasnar ko:eôanne E-I na kopennara r:acna: TEGRA-TIGRA.
Karo crpoex nxero ce crcron or ocnona EGRA-IGRA n npe(cranka-npe(:or DA (otae.
(o): DA-EGRA > DEGRA > TEGRA. TIGRA npn oôessnyuanane D > T. To e ôes
nacranka n xoxe (a nxa snauenne na n:exenno nxe TEGRI: ‘xnre:n (o EIPA (HIPA)’.
Moxe ôn n c:yuaa ce kacae sa rpyna or n:exero TAIPH, cnoxenarn npes II n. or
K:. Hro:exen kpan Hsrounnre Kapnarn. Hpes III–IV n. rasn rpyna ce npexnrp:n:a na
ô:nskna (ecen (ynanckn ôpar n nponnnnna ±o:na Mnsna. Cnope( (arnponkara na
nsnopnre, nxero na kacre:a ce noanana n kpaa na III – naua:oro na IV n. Tesn npece:-
nnnn ôn:n nacranenn n e(nonxenen kacre: kpan ±ynan crc craryr na rpannuapn.
II-10-9. AHIPHBAPHH, AHIPAPHH
Iepxanckoro n:exe AHIPHBAPHH (ANGRIVARII) oônrana:o (nara ôpara na
Cpe(en Besep (Visurgis), cenepno or XEPVCKHTE. Cnoxenarn ca sa nprn nrr npes
16 r. c:. Xp., koraro n sexnre nx nax:y:a pnxcka noncka. Hpes nropara no:onnna na I
n. no( narncka na cenepnnre nx crce(n XABKH uacr or n:exero ce npece:n:o n oô-
:acrra na Erereônpre, oônranana npe(n rona or XEPVCKHTE. ×nno or n:exennoro
nxe ANGRI (VARII) npons:nsa no-krcnoro nasnanne na rasn oô:acr – ENGER. Hpes
X n. ra ôn:a e(nn or nenrponere na CAKCHTE.
±pyra uacr or n:exero ce nacrann:a oko:o Mnncrep, kr(ero e sanaseno ce-
:nnnoro nxe ANGERON |Die Germ., I, 400|. H:exero e cnoxenanano npes III n.
c nxenara ANGRI-ANGRIVARII. Ipynara oko:o Erereônpre c nxero AHIPAPHH
(ANGRARII), EHIPH e cxarana sa e(no or n:exenara na cakconckna n:exenen
crns npes VI–VII n.
135
H:exennoro nxe ce cpena n nsnopnre n (na napnanra – e(no- n (nycrcran-
no: ANGRI n ANGRIVARII. Bropnar napnanr n:nsa n rpynara n:exennn nxena
crc crcranka -VARA (VARI), koaro xoxe (a nxa n npac:ananckn nponsxo( – or
kopena BARA (peka).
Hrpnara uacr ANGRI nanr:no crnna(a c peunoro nxe ANGRA-ANGROS
(Br:rapcka Mopana). C:e(onare:no e na:nne ocnonanne nponsxo(rr na n:exero
AHIPH-AHIPHBAPHH (a ôr(e norrpcen cpe( nsce:nnnn or nxno(ynanckara
AHIPA. Xnnoresara sa rakona npece:nane xoxe (a nxa rpn napnanra:
1. Hpn noxo(a na KHMBPH n TEBTOHH or Rr:an(na (o Cpe(en ±ynan n
orrax (o A:nnre n Penn npes 120–102 r. np. Xp. Cnyckankn ce or cenep, re ce ycrano-
nn:n npn ±ynan kpan ycrnara na ±pana, Cana n Tnca, n sexnre na CKOP±HCKHTE n
crce(nn npac:ananckn n:exena. Hpes rosn nepno( CKOP±HCKHTE nepoarno crn-
xecrno c KHMBPH n TEBTOHH ca nsnrpnn:n noxo(n krx pnxckara nponnnnna
Make(onna. Hrrar nx xnnana: no (o:nnara na MOPABA, r. e. npes sexnre na
AHIPHTE. C:e( nako:ko nax:ynanna nana(are:nre ôn:n orô:rcnarn or ynpannre-
:nre na pnxckara nponnnnna. B npec:e(nanero nx na cenep pnxckara noncka, (nnxe-
na ce crno no (o:nnara na Mopana, crnrna:a (o ±ynan.
Torana oko:o 110 r. np. Xp. (on:nre or Rr:an(na KHMBPH n TEBTOHH
nanycna:n Cpe(en ±ynan n ce nacoun:n na sana(, kr(ero (ocrnrna:n (o:nnara na
Penn. Brsxoxno e re (a ca yn:ek:n n rona npece:enne npac:ananckn n:exena or ce-
nepno(ynancknre sexn ((n. Banar). Crnara nrsxoxnocr xoxe (a ce (onycne n sa
AHIPH – xnre:n or nopeunero na AHIPA. Taka krx naua:oro na I n. np. Xp. resn
AHIPH, AHIPHBAPHH ce osona:n ô:nso (o Penn, n (o:nnara na Besep.
2. Ho(oôno npece:enne na AHIPH na ceneposana( xoxe (a e ôn:o npe(nsnnka-
no or (encrnnara na (aknnckna n:a(ere: Bypeôncra npes 60–44 r. np. Xp. nxno or
±ynan sa crs(anane na ro:axa (rpxana. Crpaôon paskasna c:e(noro sa nero: „... n
xa:ko ro(nnn cneue:n: ro:axo napcrno n no(unnn: no( n:acrra na rernre ro:axa
uacr or crce(nre nx. Ton (opn n(rxna: crpax n na pnx:annre, karo npexnnana: Hcrrp
n onycronana: Tpakna uak (o rpannnnre na Make(onna n H:npna“ |Strab., VII, 3, 11;
HTM, 213|.
3. Hpn na:aranero na pnxcka n:acr n repnropnara na nponnnnna Mnsna xex(y
29 r. np. Xp. n 15 r. c:. Xp.
II-11-1. AHTH
Hasnannero AHTH ce cpena n nsnoponn rekcrone n c:e(nnre napnanrn: ¨Áíôåò,
¨Áíôáé, ¨Áíôçò oíçñ, Antae, Antes, Anti [Nied. Sl. st., I-4, 72].
Ernonnxrr CKHABHHH (Óêëáâçíïί) ce noanana npes VI n. n ce ynorpeôana
pe(ox c AHTH n BEHE±H (BEHETH) sa osnauanane na c:anannre (nx. II-5-2, II-11-
3). 3a( rpnre nasnanna – AHTH, BEHE±H n CKHABHHH, ca croa:n rpn pannoc:a-
nanckn rpynnponkn, konro ôn:n oôocoôenn repnropna:no. Ck:annnckara rpynnpon-
ka nrsnnkna:a n kpaa na V n. c:e( pasna(anero na xynckoro oôe(nnenne. Kakro ne
136
ôr(e nokasano no-nararrk, (pyrnre (ne – BEHE±H n AHTH – ca crnecrnyna:n n
npes npac:ananckna nepno( (I–V n.).
Hoanara na CKHABHHH n AHTH n nncxennre nsnopn e crana:o nrn nprs-
ka c rexnnre nana(enna n sexnre na nxnepnara, konro sanouna:n or naua:oro na
VI n. Kakro nnne Hpokonnn Kecapnnckn, no npexero na nxneparop Rcrnnnan I
(527–565) nax:ynannara na xynn, ck:annnn n anrn crana:o neno oônuanno sa
nxnepnara |Proc. Hist. Arc., 18; IHBH, II, 151|.
Peka ±ynan pas(e:a:a sexnre, oônranann or CKHABHHH n AHTH, or repnro-
pnara na nxnepnara. Cne(ennara sa AHTHTE npes pannoc:ananckna nepno( ce orna-
car caxo sa VI n. – noc:e(noro e or 602 r. Han-ro:ax (a: n rax nxa Hpokonnn Keca-
pnnckn, unnro onncanna npe(cranar (encrnnre:nocrra or nrpnara no:onnna na VI n.
Ton e kareropnuen, ue AHTHTE n CKHABHHHTE nxar oôn nponsxo( n ncrnnocr
ca (na (a:a or e(nn n crnn napo(. Tona :nun or oônna esnk n e(naknara nrnnnocr,
npann n ônr.
Cne(ennara na Hop(anec crno ce ornacar sa nrpnara no:onnna na VI n.: „Bcpe(
rax e ±akna, sannrena oko:onprcr or crprxnnre A:nn nrn nn( na nenen. Or :anara
nx crpana, koaro e oôrpnara krx cenep, n or naua:oro na peka Bncry:a xnnee nrpxy
orpoxno npocrpancrno xnoro:n(nnar napo( nenern (Venetharum). Hancrnna rexnn-
re nxena ce xenar cnope( pasnnre po(one n xecra, no re ce napnuar r:anno ck:anenn
(Sclaveni) n anrn (Antes). Ck:annnnre oônranar or Honno(ynyx n raka napeuenoro
Mypcnancko esepo uak (o ±anacrrp n na cenep (o Bncry:a: ô:arara n ropnre nx
c:yxar sa noce:nna. A anrnre, konro ca nan-xpaôpn or rax, xnnear or ±anacrrp uak
(o ±ananrp, r(ero ce nsnnna Honrnnckoro xope. Tesn pekn orcroar e(na or (pyra na
xnoro (nn nrr“ |Iord. Get., 34, 35; HHBH, I, 336|.
Ho-nararrk, no nono( nonnara na ocrrorckna kpa: Xepxanapnk n cpe(ara na IV
n. cpeny BEHE±HTE, Hop(anec yrounana: „Hancrnna re, kakro sanounaxxe (a oôac-
nanaxe n naua:oro na ns:oxennero n:n n cnncrka na n:exenara, ca or e(nn n crn
nponsxo(, a cera ce ananar no( rpn nxena, r. e. BEHETH, AHTH n CKHABEHH
(Venethi, Antes, Sclaveni). Ako n cera (a nn:near nanpe( nopa(n nannre rpexone, nce
nak rorana ncnuknre poôyna:n na Xepxanapnkonara n:acr“ |Iord. Get., 119; HHBH,
I, 344|.
1. Hpokonnn Kecapnnckn, sa pas:nka or Hop(anec, snae caxo sa (na k:ona na
c:ananckna napo( – CKHABHHH n AHTH. Ton ne cnoxenana cenepnna k:on –
BEHE±HTE.
2. Hop(anec crno ronopn sa oôn nponsxo( na AHTH, CKHABHHH n rperna
(a: – BEHE±HTE. Ton onpe(e:a repnropnnre na resn n:exennn rpynnponkn.
3. AHTHTE oônrana:n sexnre xex(y ±necrrp n ±nenrp.
4. Ipannnara xex(y AHTH n CKHABHHH xnnana:a no p. ±necrrp.
5. Ipannnara xex(y AHTH n BEHE±H ne e onpe(e:ena. Moxe (a ce sak:nun,
ue rpannnnre xex(y rpnre k:ona ca ce crônpa:n npn nsnopnre na ±necrrp. Orrax na
cenep e sexara na BEHE±HTE, koaro, kakro nocouna Hop(anec, sanouna or nsnopnre
na Bncry:a (Bnc:a), r. e. or Cenepnnre Kapnarn.
137
6. Mnoro naxno e yrounennero y Hop(anec, ue ocnen rpnre oônn nxena, c:ana-
nnre or resn rpynnponkn ca nxa:n nxena cnope( po(one n xecra (per varias Iamilias et
loca). Tesn xecrnn n:exennn nxena ca cnrpsann: 1) c nponsxo(a cnope( po(a; 2) c
xacroro na oônranane.
Hop(anec cnoxenana AHTHTE n nrn nprska crc crônrna or IV n. no npexe na
ocrrorckna kpa: Bnnnrapnn, nac:e(nnk na Xepxanapnk: „Bnnnrapnn, konro no(pa-
xana: na (a(o cn By:ry:] no xpaôpocr, ako n (a ôn: no-xa:ko nacr:nn or Xepxana-
pnk, nce nak nero(yna:, ue ce naxnpa: no( n:acrra na xynnre. 3arona, karo ce or(a:e-
un: nocrenenno or rax, n crpexexa cn (a nokaxe cnoara xpaôpocr, npe(npne: noxo(
n sexnre na anrnre. Koraro rn nana(na:, ôn: noôe(en npn nrpnoro cô:rcknane. C:e(
rona oôaue (encrna: xpaôpo n sa (a ncee yxac, npnkona: na kprcr rexnna nap Box
(Boz) sae(no crc cnnonere xy n ce(ex(ecer nrpnennn, ra rpynonere na pasnrnarnre
(a y(noar crpaxa y npe(a:nre ce“ |Iord. Get., 247; HHBH, I, 354|.
Tesn crônrna ce ornacar krx 60-re – 70-re ro(nnn na IV n., r. e. npn naua:nara
noana na xynnre n Cenepnoro ¬epnoxopne. Hoc:e(nnre ce cnpann:n c nenokopcrno-
ro na Bnnnrapnn, konro saryôn: xnnora cn n ônrkara npn p. Epak |Iord. Get., 248|.
Jo ce ornaca (o AHTHTE, nxero na rexnna nap (rex) Boz xoxe (a ôr(e onpe(e:eno
karo nposnnne, n(nano or n:exennoro nasnanne BOZI (npn uerene BOZI n:n BOŽI).
To e nponsno(no or peunoro nxe BOG (BUG), (n. Rxen Byr, npn G > Z n:n G > Ž
npe( xeka r:acna. Tona e panna npac:anancka ]opxa ôes nacranka. Ho-krcnara pan-
noc:anancka ]opxa c nacranka -ANI or VII–IX n. e BUŽANI. Tepnropnara na n:exe-
ro BO3H (BV3H) rpaôna (a e ôn:a no cpe(noro n ropnoro reuenne na p. Rxen Byr
(IV n.). Ta nona(a rouno n sexnre na anrckara rpynnponka, cnope( onncannero na
Hop(anec, xex(y ±necrrp n ±nenrp.
Karo nan-panno cnoxenanane na AHTHTE rpaôna (a ôr(e npnero rona na Xe-
po(nan. Ton e xnna: n Pnx no npexero na nxneparop Mapk Anpe:nn (161–180). Cr-
unnennara xy ne ca sanasenn, c nsk:nuenne na ]parxenrn, npenncann or Cre]an
Bnsanrnnckn (VII n.). Cpe( nsôpoennre n:exena n napo(n y noc:e(nna e n „Anrec,
cknrckn napo( or Tpakna (¨Áíèçò, Óêýèçò cèíïò Èñgêéïí), (npons:nsa) or Cknr,
cnna na Xepakr:“ |Herod. Liber III; Izvoare, I, 624–625]. C yrounennero sa Cknr
ce npnnoxna :eren(ara sa norek:oro na cknrnre or repoa Xepakr: |Hdt., IV, 10|.
Cne(ennero xoxe (a ôr(e rr:kynano no (na naunna:
1. AHTEC e cknrcko n:exe n Tpakna. 3a (encrnnre:nocrra or II n. oôaue rona e
apxansrx. Crnecrnynar (annn sa nponnknane na CKHTH nxno or ±ynan, n (n. ±oô-
py(xa (no-krcnara nponnnnna Ma:ka Cknrna) npes IV n. np. Xp. |Strab., VII, 4, 5;
Izvoare, I, 242–243|. Bepoarno nrn nprska c rax no-krcno H:nnnn Crapn (I n. c:.
Xp.) cnoxenana sa cknrn-opaun oko:o ±nonncono:nc ((n. Ba:unk) n p. 3npac ((n.
Baroncka peka). Hasonannre or nero rexnn rpa(one n rosn panon ne ca ycranonenn
|Plin. N. h., IV, 11, 41; Izvoare, I, 398–399|. Hpes II–I n. np. Xp. capxarnre neue ca
nsxecrn:n cknrnre n Cenepnoro ¬epnoxopne.
2. AHTEC e napo( n Cknrna (Cenepnoro ¬epnoxopne), konro npons:nsa or
Tpakna. B rosn c:yuan croônennero rpaôna (a nxa npe(nn( npac:anannre, konro ce
138
npece:n:n n naua:oro na I n. c:. Xp. or nxno(ynancknre sexn na ceneponsrok.
Orrarrk ±necrrp re crs(a:n n:exennara rpynnponka na AHTHTE. Moxe ôn npa-
nn:nara ]opxa na nxero e ¨Áíèåò (AHTH).
B naua:oro na II n., c:e( nonnnre na nxneparop Tpaan n ±akna (101–106 r.),
nona nr:na or npac:anann-ôexannn ce nacoun:n na nsrok. 3exnre xex(y Hsrounnre
Kapnarn n ±necrrp nsnaua:no ôn:n nace:anann or rerckn n:exena. Tona npnny(n:o
npece:nnnnre n rrpcenero na nonn sexn (a npexnnar Rxen Byr n ±nenrp n nepoar-
no nakon or rax ca crnrna:n (o Cenepen ±onen n Cpe(en ±on. Taka npes I–II n. c:e(
pnxckoro sanoenanne ce o]opxn:a nsrounara sona na pasce:nane na npac:anannre.
Hpece:nnnnre n rasn nsrouna nokpannnna no:yun:n oônoro nxe AHTH, or npac:a-
nanckna kopen ANTA ‘kpan, cnrpnek, konen, or(a:euenocr n npocrpancrnoro, rpa-
nnunocr’. Cxncr:rr na nasnannero ôn: ‘xnre:n n kpaa, na nokpannnnara, na or(a:e-
uennre xecra (kpannnnn)’. H nancrnna no ornonenne na po(nnre nx sexn, san:a(enn
or pnx:annre, re ce osona:n n kpannnre sexn, n or(a:euennre kpanna.
M. 4acxep, Bepna(ckn n (pyrn nsc:e(onare:n npnexar ernxo:ornuno oôacne-
nne sa ernonnxa AHTH nrn nprska c nn(oenponenckna kopen ANTA-ANDA crc sna-
uenne ‘kpan, rpannna, nrnnen’ |dacuep, M. 3CP×, I, 376. 3a xnenna no rosn nrnpoc
nx. Kpauap, E. Anrn, 24–27|. Karo ycnope(nnn na npac:ananckna kopen ANTA xo-
rar (a ôr(ar npnne(enn: cmuuo. ántah ‘kpan, oô:acr’; antyah ‘naxnpan ce na kpaa’;
ccrp. anta ‘kpan’; ananta ‘ôeskpaen, ennrer na Bnnny’; upau. csuµu ändä ‘‘kpan, rpa-
nnna’; andág ‘nrnnnn’; ecp+. Ende ‘kpan’; ep. oíôá ‘uapc:uc nacpena, npcoaoe
cpeny, npe(’.
Pasônpa ce, ocnonnnre (okasare:crna sa crnecrnynanero na rakrn npac:anan-
ckn kopen rpaôna (a n(nar or :ekcnkara na c:anancknre (crapoc:ananckn) esnnn. Tax
rpaôna (a ôr(ar orkpnrn neronn nponsno(nn (yxn. Tyk ne cn nosno:a (a npe(crana
nakon npe(no:oxenna nrs ocnona na xarepna:, crôpan n BEP. 3a npac:ananckna ko-
pen ANTA xoxe (a ôr(e npe(nn(eno c:e(noro ]onernuno pasnnrne: 1. ANTA >
ANDA; 2. ANTA > ÄNTA > ENTA (> ENDA); 3. ANTA > ĂNTA > ONTA (ONDA);
4. Hpn nsna(ane na N karo noconka: ATA, ETA, OTA; 5. Crornerno: ADA, EDA, ODA:
1. Btae. kpan, cmotae. êðàí, or npacaac. ocnona ANTA n npe(:or KRA: KRA-
ANTA > KRANTI > KRANDI > KRANNI > KRANII > KRAJ. Cpn. otae. ouaa. kpa(-
nrn (+ccmuo u+c – kpa(nrn (o:); cpxp. ouaa. kpa(nn ‘kpan’.
2. Konen. Or npac:an. ocnona ANTA, npe(:or KA n nacranka AK (> EC): KA-
ANTA-AK > KANTAK > KONTAK > KONDAK > KONNAK > KONEK > KONEC.
3. Btae. ouaa. o(ana(, o(anar, o(anon, o(anak (npn T > K) – nsne(eno n BEP or
cmotae. îí©äý, cmpyc. ¹äý, cpxp. ocmap. any(e, ony(n.
Btae. ouaa. o(on(e (Hpn:en), o(rn(e (Henepcko): or npac:an. ocnona ANTA,
npe(:or AT (otae. or): AT-ANTA > ATANDA > OTANDA > ODANDA > ODANDÄ >
ODANDE (> ODTNDE) – ‘or kpaa’. Btae. orrarrk, rarrk; or npac:an. ocnona ANTA,
npe(:or AT n nacranka -AK: AT-ANTA-AK > ATANTAK > ATATAK (nsna(ane na N
karo noconka) > OTATAK > OTATTK > TATTK (nsna(ane na naua:na r:acna O).
3nauenne: ‘or kpaa, or (pyrara crpana’.
139
4. Btae. sarrnren, ouaa. saronrnnax ce – n BEP e oôacneno or *rrnra crc
crpoex, no(oôen na ex-ra, c:yx-ra, ryn-ra |BEP, I, 615|. Cxarax, ue or npac:an. ocno-
na ANTA, npe(:or ZAD (· SAT?) n nacranka -EN: ZAD-ANTA > ZATANTA >
ZATANTEN > ZATTNTEN. 3nauenne: ‘sa( kpaa, or(a:euen’.
5. Btae. e(na, e(nax ‘c ycn:ne, c rpy(, sa xa:ko’; caoccu. jedva, ouaa. odvaj;
cpxp. e(na; pyc. ouaa. e(na, o(na; :cu. jedva; noa. jedwa; aum. odvos – nsne(enn or
npac:an. *advas.
Or npac:an. ocnona ANTA n nacranka VA: 1. ANTA-VA > ANTVA > ÄNTVA >
ENTVA > ENDVA > EDVA (nsna(ane na N karo noconka); 2. ANTVA > ANDVA >
ĂNDVA > ONDVA > ODVA. 3nauenne: ‘nakpaa, ycnex nakpaa’.
6. Btae. e(rp; noa. jędrny ‘nr:en, yspa:’. Or npac:an. ocnona ANTA n nacranka
-AR: ANTA-AR > ANTAR > ANTÄR > ENTAR > ENDAR > EDAR > E±TR, x. p.
EDRA.
Hopa(n oôprnane na nacrankara -AR > -RA: n noa. ENDRA > JENDR-NI crc
sanasena N. 3nauenne: ‘crnrna: n pacrexa yro:exananero (o kpaa, yspa:’.
Kopenrr ANTA ce cpena n npac:ananckn n:exennn n xecrnn nxena:
1. Bnsanre (ÂéóÜíèç), (n. Po(ocro na Mpaxopno xope.
2. Bnsanrnon (Âõæoíôéïí, Byzantium), (n. Hcranôy:.
3. Anrnana (Antiana) – n ±o:na Hanonna, (n. Bpannn nprx n oô:acrra na Ocn-
ek |TIR, L-34, 28|.
4. Anrnyx (Anthium) – cnope( H:nnnn Crapn, no-crapo nxe na Ano:onna |Plin.
N. h., IV, 11, 40–50|. Bcrnnocr or(e:no ce:nne na (n. no:yocrpon ATH× |I±n±õon,
H. Brxe:o-Anxna:o, 408–409|. 3anasenara ]opxa nokasna nsna(ane na N.
5. Ma:nan(a (Malianda) |Plin. N. h., IV, 143| – e(no or nxenara na Bnrnnna n
Ma:a Asna. Crcraneno or npac:ananckna kopen MAL ‘ôpar’ (nx. c:e(n. uacrn) n
ANDA ‘kpan’. 3nauenne: ‘n kpaa (o ôpera, kpanna sexa na ôpera’. Oô:acrra nancrnna
e kpanôpexna.
6. ±enre:ern (ÄáíèáëÞôáé, ÄåíèçëÞôáé). Crcraneno or npe(:or DA (otae.
(o), ANTA (> ENTA) ‘kpan’ n LETI. 3nauenne: ‘HETH (o kpaa, kpannn HETH’.
Oônrana:n ropnoro reuenne na Crpyxa. Tona e noc:e(noro, nan-sana(noro n:exe
or rpynara HETH (nx. c:e(n. uacr).
7. Hpnanrn (Priantae) |Solin., 10, 7; Plin. N. h., IV, 41| – n:exe (o p. Xeôrp
(Mapnna).
8. Bpnanrnke (ÂñéáíôéêÞ) [Hdt., VII, 108] – oô:acr xex(y rpa(onere Me-
cexôpna n Maponea, Be:oxopcka Tpakna.
9. Me:an(na (Ìåëáíäίá) [Steph. Byz., 441, 19] – kpanôpexna oô:acr n
Cnronna. 3nauenne: kakro X 5.
10. Me:an(nrn (Ìåëáíäiôáé) [Xen. Anab., 7, 2, 32] – n:exe n Tnnna. 3naue-
nne: kakro X 5.
11. Aôanrn (¨Áâáíôåò) – rpaknncko n:exe na o-n Enôea. „Ho (yxnre na Apnc-
rore: rpaknre or ABA nrn 4okn(a nace:n:n roa ocrpon (Enôea) n na:oxn:n na xnre-
:nre xy nxero ABAHTH |Strab., X, 1, 3; HTM, 226|. H:exennoro nxe ce crcron or
140
(ne uacrn: 1. ABA – nxero na rpa(a, or konro ce npece:nar; 2. ANTA – ‘kpan’. 3naue-
nne: ‘xnre:n na ABA n kpaa, kpannn aônnnn’ (nx. ryk II-1).
Cr(ôara na nsrounara npac:anancka n pannoc:anancka rpynnponka na AHTHTE
xoxe (a ôr(e oueprana n c:e(nnre ocnonnn xoxenrn:
1. ±nere npece:nnueckn nr:nn – n naua:oro na I n. (or nxno(ynancknre sexn)
n n naua:oro na II n. (or ±akna), (one:n (o npac:anancko sace:nane n oô:acrnre xex-
(y ±necrrp n (nenrpckoro :enoôpexne (Cenepen ±onen?). Tesn sace:nnnn no:yun:n
oônoro nasnanne AHTH (kpannnnn). Tona ôn:o na(n:exenno nanxenonanne (II pan-
nnne) sa n:exennnre crpykrypn na rasn repnropna, konro nxa:n coôcrnenn n:exen-
nn nxena (I pannnne).
2. Hpes 30-re – 40-re ro(nnn na III n. n Cenepnoro ¬epnoxopne ce noann:n
rornre. Te ce sace:n:n pe(ox c npac:anannre xex(y Hsrounnre Kapnarn n ycrnero
na ±on na Asoncko xope. Crce(n na AHTHTE orkrx nr, n crennara sona, ôn:n CAP-
MATH n AHAHH. C:e(nre or rona crxnre:crno na rpnre ernnueckn oônnocrn npes
IV n. ca sanasenn n r. nap. ¬epnaxoncka ky:rypa. Cnope( paskasa na Hop(anec ocr-
rorcknar kpa: Xepxanapnk (cpe(ara na IV n.) ôn: pasnpocrpa: n:acrra cn na(
BEHETH, AHTH (Antes) n CKHABHHH |Iord. Get., 33–35; HHBH, I, 336|. Tyk
rpaôna (a ce orôe:exn, ue nasnannero CKHABHHH crana nsnecrno or kpaa na V –
naua:oro na VI n.
3. Xynckara nr:na or kpaa na IV n. npe(nsnnka:a nsce:nanero na rornre n or-
(prnnanero na AHTHTE n no-cenepnnre ropncrn panonn.
4. C:e( pasna(anero na xynckoro n:exenno oôe(nnenne npes 60-re n 70-re
ro(nnn na V n. nacrrnn:n pasxecrnanna cpe( npac:anannre n cpe(no- n (o:no(ynan-
c-knre sexn. Ornono ôn:n sace:enn pannnnnnre oô:acrn n ±o:noro Ho(ynanne. Taka
n naua:oro na VI n. n npocrpancrnoro or Cpe(en ±ynan (orceukara kpan ±o:na Hano-
nna) (o (ynanckara (e:ra ce o]opxn:a nona pannoc:anancka rpynnponka (sana(na) –
na CKHABHHHTE. AHTHTE npo(r:xn:n (a saexar repnropnara xex(y Hsrounnre
Kapnarn n (nenrpckoro :enoôpexne. BEHE±CKHTE n:exena ocrana:n n sexnre xex-
(y Cenepnnre Kapnarn n Ba:rnncko xope. Onncannero na Hpokonnn Kecapnnckn
(cpe(ara na VI n.) ne ocrana crxnenna ornocno ky:rypno-esnkonoro e(nncrno na
AHTH n CKHABHHH: „Esnkrr na e(nnre n na (pyrnre e e(nn n crn – crncex nap-
napckn. Te ne ce pas:nuanar noxex(y cn n no nrnnen nn(: ncnukn ca cnaxnn n nsnrn-
pe(no cn:nn. Te:ara nx ne ca npexnoro ôe:n, nnro kocnre nx cner:opycn, no n nnkak
ne k:onar krx rrxnna nnar, a ncnukn ca nrsuepnenn. H re karo xacarernre no(ar
cypon xnnor n ca nanr:no neôpexnn krx ceôe cn; karo rax nocroanno rrnar n neunc-
rora. Bce nak re nnkak ne ca s:n n:n konapnn, no (opn n n npocrorara cn cnasnar
xynckna npan. Bnpouex nrpnonaua:no (opn n nxero na ck:annnnre n anrnre e ôn:o
e(no n crno, sanoro n crapo npexe e(nnre n (pyrnre ôn:n napnuann „cnopn“
(Óðόñïé), xnc:a, nopa(n rona, ue xnnee:n n crpanara cn pasnprcnarn. Hxenno nopa-
(n rona saexar oônnpna sexa – re nace:anar no-ro:axara uacr or ornr((ynanckna
ôpar. Bnpouex npnô:nsnre:no raka croar paôornre c rosn napo(“ |Proc. Libri de
bellis, VIII; IHBH, II, 126–127|.
141
Ho(oôna e npe(cranara n y Manpnknn (kpaa na VI n.): „H:exenara na ck:a-
nnnnre n anrnre nxar e(nakrn naunn na xnnor n e(naknn oônuan“ |Maur. Strat.,
XI, 4; IHBH, II, 280].
5. Or naua:oro na VI n. crce(n na AHTHTE orkrx nr, n crennara sona, crana-
:n KVTPHIVPHTE.
6. Rrosana(nnre anrckn ce:nna npes VI n. ce (oô:nxana:n (o (ynanckara (e:-
ra. Hpes nrpnnre (ecern:erna na neka (pyxnnn na or(e:nnre anrckn n:exena sanou-
na:n (a npexnnanar ±ynan sa rpaônre:ckn naôesn n sexnre na nxnepnara. Pe(ox c
rax (encrna:n n CKHABHHH n XVHH (npaôr:rapn).
7. 3a (a sannrn cenepnara rpannna, nxneparop Rcrnnnan I nponex(a: cnpaxo
ornr((ynancknre n:exena (oôpe oôxnc:ena no:nrnka sa npe(nsnnknane na xex(yo-
coônn nonnn. 3a rasn ne: ron npnn:nua: karo crnsnnnn e(nn or n:exenara (no cra-
para cncrexa na ]e(eparckn ornonenna) n rn npornnonocrana: na rexnnre crce(n.
Taka nocrrnn: c repxancknre n:exena renn(n, :anroôap(n n xepy:n. Bn: npe(nsnn-
kan n kon]:nkr xex(y kyrpnrypn n yrnrypn. Crnnar no(xo( ôn: npn:oxen n no
ornonenne na AHTH n CKHABHHH.
8. Hxneparop Rcrnnnan I npe(:oxn: na AHTHTE (a cranar crnsnnnn na nx-
nepnara cpeny sace:nane n nsocranenara kpenocr Typnc n ornr((ynancknre sexn (n:n
anrnunara Tnpa n ycrnero na ±nenrp, n:n ykpenenoro ce:nne npn Brpôon (Ia:an)
cpeny ±nnorenna). Taka c noxonra na AHTHTE nxneparoprr cxara: (a ocnrypn
oxpanara na nsrounna (a: or ornr((ynanckna :nxec cpeny nana(enna na KVTPHIVPH
n CKHABHHH.
9. Crnsnnar (oronop xex(y Bnsanrna n AHTHTE ôn: ck:nuen npes 546 r.
|Bonev, Č. Les Antes, 46|. Or rosn xoxenr cnpe:n nax:ynannara na anrckn (pyxnnn
n nxnepnara. B ykpen:ennara na ±ynan ôn:n nacranenn na rpannuna c:yxôa rpynn or
AHTH. Apxeo:ornueckn c:e(n or rakona sace:nane (crueranne na kepaxnka rnn Hen-
konka c rnn Hpara) ca orkpnrn n ±nnorenna, Bepoe (Harpa 4pekrnen) n ykpen:enne-
ro npn c. Hona ¬epna, Cn:ncrpencko |Bonen, H. Anrn, 56–62|. Ouenn(no npece:n:n-
re ce n nxnepnara AHTH ca noe:n oxpanara na nsrounara uacr or (ynanckna :nxec –
n yuacrrka na ±o:na Mnsna n Ma:ka Cknrna. Hxenno raxonnnre ôpo(one ôn:n ns-
no:snann or kyrpnrypckara konnnna sa npexnnanane n sexnre na nxnepnara.
10. Tesn crônrna nokasnar, ue npn anrcknre n:exena (n:n npn uacr or rax) e cr-
necrnyna:a oôna crpykrypa – n:exenen crns, konro ypex(a: ornonennara c nxnepn-
ara n crce(nnre n:exena. AHTHTE no((rpxa:n crnsnn ornonenna c Bnsanrna (o
602 r. Tona nx crpyna:o npax(eônoro ornonenne na KVTPHIVPH, a noc:e n na anapn.
11. Krx 560 r. AHTHTE nsnnra:n y(apa na (on:nre orkrx nsrok ABAPH,
konro nnoc:e(crnne ce ycranonn:n no Cpe(en ±ynan. Hoc:e(noro nsnecrne sa
AHTHTE or 602 r. e cnrpsano c no(rornan noxo( cpeny rax na anapckara konnnna.
12. C:e( crônrnara or 602 r. (cna:anero or npecro:a na nxneparop Manpn-
knn), npn 4oka (602–610) n Hpak:nn (610–641) (ynanckara rpannna ôn:a npoônra n
sanouna:o npece:enne na c:anann or rpnre rpynnponkn n nxno(ynancknre sexn. B
rosn cxecen npece:nnueckn norok or nsrok ce n:nna:n AHTHTE. Bepoarno ôr:-
142
rapcknre CEBEPH ca ôn:n uacr or npn(nenponcknre CEBEPH. Anrckn nponsxo(
xoxe (a ce npe(no:oxn sa HOH×HHHTE n ±oôpy(xa n sa ±PAIOBH¬HTE n Make-
(onna n H:on(nncko.
Tesn c:yuan, kakro n :ornkara na reorpa]ckara npe(onpe(e:enocr – pasno:o-
xennero or nsrok na anrckara repnropna cnpaxo Ba:kannre – nosno:anar (a ce xnc-
:n, ue AHTHTE ca yuacrna:n n crs(ananero na r. nap. rpyna na BTHIAPCKHTE
CHAB×HH. Tasn oônnocr oôxnana:a sexn no (nara ôpara na ±ynan: crapara npac-
:anancka ±akna xex(y Tnca n ±necrrp n ôa:kancknre sexn nsrouno n nxno or crp-
ôo-xrpnarcknre n:exena. Ho-nepoarno e anrcknar (a: nrn ]opxnpanero na rasn oô-
nnocr (a e ôn: no-snaunre:en n nsrounara uacr or nennara repnropna. Crana (yxa sa
sexnre xex(y Hsrounoro Hpnkapnarne n Mynrenna, a na nr or ±ynan – sa oô:acrnre
nsrouno or :nnnara Hckrp – Mecra.
3ace:nanero na uacr or AHTHTE na Ba:kannre n naua:oro na VII n. ncrnnocr
npe(cran:ana sanprnane n npapo(nnara. Hpnny(enn (a a nanycnar npe(n necr cro-
:erna nopa(n pnxckoro sanoenanne, cera re ce sanprna:n n crc cn:ara na oprxnero
saexa:n oônra:nnara na npa(e(nre cn.
13. AHTHTE nxa:n ocnonno yuacrne nrn ]opxnpanero na nxnna (a: na
H3TO¬HOCHAB×HCKHTE n:exena npes VII–IX n. Cenepnnar (a: no:yun: npe-
ce:nnnn kakro or anrckara repnropna, raka n or nene(ckara.
14. C:e( npece:ennara npes VII n. n noc:e(na:oro cxecnane na nace:enne or
rpnre pannoc:ananckn rpynnponkn nxero na e(na or rax – CKHABHHH (CHAB×HH,
CHOBEHH) – nsxecrn:o (pyrnre (ne. To ce na:oxn:o sa na:ara ernnuecka oônnocr.
Hasnannero BEHE±H (BEH±H) ocrana:o y repxancknre n ôa:rcknre crce(n, a nxe-
ro AHTH ne ocrann:o rpanna c:e(a.
II-11-2. IAHTH
Cpe( cne(ennara, ornacann ce sa IV n., ca n resn, n konro ca cnoxenarn (ne
ornr((ynanckn n:exena – APIAPAIAHTH n HHMHIAHTH. Hrpnnre ca onpe(e:e-
nn one karo cnoôo(nn CAPMATH, (rpxann n no(unnenne nropnre, napeuenn
CAPMATH-poôn. ±nere n:exena oônrana:n (o:noro nopeune na Tnca.
Hsnecrno e, ue CAPMATHTE ca npanoesnunn noxa(n, po(crnenn na cknrnre.
Te ce noann:n na sana( or ±on n kpaa na III n naua:oro na II n. np. Xp. Hpes I n. np.
Xp., cnope( croônenoro or Crpaôon, CAPMATHTE-×3HIH (`Éáæõãåò ÓáñìÜôáé)
oônrana:n npnuepnoxopckara cren na nsrok or rnparernre, r. e. rernre or Tnpa
(±necrrp) |Strab., VII, 3, 17; Izvoare, I, 242–243|. Krx 30–50 r. c:. Xp. ×3HIHTE
ce noann:n n pannnnara xex(y Cpe(en ±ynan n Tnca |Tac. Annales, XII, 29, 1;
Izvoare, I, 502–503|.
H:nnnn Crapn: „... no:erara n pannnnnre ((rpxar) asnrnre-capxarn (Iazyges
Sarmatae), a n:annnnre n recnnnnre – or Map (Maro) n:n ±ypna (Duria) (o p. Harnc
(Pathissum) nsr:ackannre or rax (akn (Daci)...“ |Plin. N. h., IV, 12, 80; C±HHC, 22–
23|. Harnc (Pathissus) e p. Tnca. Map (Marus) n:n ±ypna (Duria) e p. Mypen. C:e(o-
nare:no cnope( rona onncanne ±AKHTE oônrana:n n:annncknre n ropncrn xecra
143
xex(y Mypen, Tnca n ±ynan, r. e. orkrx Kapnarnre, konro orpax(ar rona npocrpan-
crno or nsrok. Tax re ôn:n nsr:ackann or ×3HIHTE-CAPMATH, konro sae:n pannn-
nara. Bepoarno rona e crana:o crc cr(encrnnero (n:n c paspenennero) na pnxcknre
n:acrn n Mnsna n Hanonna. POKCOHAHHTE – nsrounnar k:on na capxarnre – sae:n
xacroro na ×3HIHTE xex(y ±nenrp n (ynanckara (e:ra.
Crpaôon onncna ×3HIHTE karo noxa(n-ckoronr(nn, konro ne ce sannxana:n
crc sexe(e:ne. H:rcrennre narpn (nprn) ôn:n nocranenn nrpxy ko:n. ¬ecrnre npn(-
nnxnanna crana:n c or:e( naxnpanero na no-ôorarn nacnna sa (oônrrka. Apxeo:o-
rnuecknre (annn sa CAPMATHTE or II–IV n. crno ronopar sa noxa(ckn ônr. Orkpn-
nar ce caxo nero:exn nekpono:n, :nncnar c:e(n or ce:nna [Ist. Român., I, 679].
Hpes II–III n. ce croônana sa rpaônre:ckn naôesn na CAPMATH, caxocro-
are:no n:n n koa:nnna c (pyrn n:exena, n npn(ynancknre pnxckn nponnnnnn.
C:e( karo nxneparop Anpe:nn nsocrana Tpaanona ±akna, resn nax:ynanna ce na-
coun:n n krx Iopna Mnsna. Hpes nepno(a 316–324 r. nxneparop Koncranrnn
Be:nkn (306–337) no:ara: cnenna:nn rpnxn sa ykpennanero na (ynanckna :n-
xec. Ton orô:rcna: nana(ennara na rornre npes 315–316 r. Hpes 322 r. npexnna:
±ynan n nan:asr: n sexnre na CAPMATHTE, or konro crpa(a:a ô:nskara ±o:na
Hanonna. C rax ôn:n ycranonenn k:nenre:ncrkn ornonenna.
Hpes 323 r. Koncranrnn Be:nkn ce cnpann: c rornre, no(enn or Paysnxo(, karo
rn npec:e(na: n pasôn: ornr( ±ynan, n (n. Mynrenna. Iornre ôn:n crnsnnnn na
neronna crynpannre: n nnoc:e(crnne npornnnnk Hnnnnnn. Hpes 328 r. ôn: nocrpoen
xocr na ±ynan npn Eckyc – Cykn(ana. Tona ôn:a e(na or xepknre na nxneparop Kon-
cranrnn Be:nkn sa ycranonanane na konrpo: nrpxy (ynanckoro :enoôpexne.
Hpes 332 r. CAPMATHTE no Tnca noncka:n noxon or nxneparopa cpeny ro-
rnre, unnro ocnonnn oônra:nna ôn:n n (n. Mynrenna. Hoc:e(na:n crônrna, konro ca
npe(cranenn n nsnopnre no c:e(nna naunn:
Ba:esnen anonnx: „C:e( rona ron no(e: nonna cpeny rornre n nsnparn: no-
xon na xo:ennre ce capxarn. Taka nopa(n noennnre (encrnna na nesap Koncranrnn
sarnna:n or r:a( n cry( nourn cro xn:a(n (ynn. Taka no:yun: n sa:oxnnnn, xex(y
konro cnna na kpa: Apnapnx. Taka ron ck:nun: xnp c rornre n ce nacoun: npornn
capxarnre, konro ôn:n cxarann sa nepo:oxnn. Ho ncnukn poôn na capxarnre (servi
Sarmatorum) nrcrana:n npornn rocno(apnre cn n rn nsronn:n. Koncranrnn rn npne:
na (paro crpne n pasnpe(e:n: no Tpakna, Cknrna, Make(onna n Hra:na na( rpncra
xn:a(n (ynn or pas:nuna nrspacr n no:“ |Anon. Vales, VI, 30–32; Izvoare, II, 48–49;
HHBH, I, 323|.
Hane: Oposnn: „Ckopo c:e( rona ron (Koncranrnn – U. B.) pasrpoxn: xpaôpn-
re n xnorounc:enn rorckn n:exena, n ro ncpe( caxara napnapcka sexa, r. e. n oô:acr-
ra na capxarnre“ |Oros., VII, 28, 29; Anon. Vales, VI, 34; Izvoare, II, 48–49; HHBH,
I, 210|.
Koncranrnnono:ckn :eronncn (334 r.): „Ho npexero na resn koncy:n na:oro
n:exe capxarn poôn (Sarmatae servi universa gens) nporonn:o cnonre rocno(apn n
Poxanna“ |Consul Const., MGH, AA, IX, 1, p. 234; HHBH, I, 296|.
144
Encennn Kecapnnckn, Xponnka (Xneponnx): „B 332 r. c:. Xp., no npexero
na o:nxnna(a 277 pnx:annre noôe(n:n rornre n oô:acrra na capxarnre.
B 334 r. c:. Xp., no npexero na o:nxnna(a 278 capxarnre-:nxnranrn (Sarmatae
Limigantes), crônpankn noncka, nsronn:n n pnxckara sexa rocno(apnre cn, konro ce
napnuar cera Apraparanrn (Argaragantes)“ |Euseb. Caes. Chron. (Hieron.), 233, c, f;
Izvoare, II, 10–11].
3a crônrnara or 334 r. ce ronopn n onncannero, ocraneno or Axnan Mapne:nn
sa noxo(a na nxneparop Koncrannnn II (337–361) npes 358 r. ornr( ±ynan n sexnre
na HHMHIAHTHTE. C:e( noôe(ara cn na( rax ron nk:nun: n yc:onnara na xnpa n
ypex(anero na no:oxennero na APIAPAIAHTHTE:
„Hakora xecrnnre xopa n rona napcrno ôn:n xorrnn n ô:aropo(nn, no raen n
npecrrnen saronop nroprxn: cpeny rax poônre nx. H kakro oônknoneno npanoro y
napnapnre e na crpanara na cn:nna, ne no-xa:ko cxe:nre, no no-xnoroôponnn poôn
noôe(n:n rocno(apnre cn. Hoc:e(nnre, yn:anenn n oôrpkann, nsôara:n npn nnkro-
xa:nre (ad Victohalos), konro xnnee:n (ocra (a:eu or rax. Te npe(noue:n, kakro ônna
npn nenacrne, (a ce no(unnar na sannrnnnnre cn, orko:koro (a c:yrynar na cnonre
poôn“ |Am. Marc., XVII, 12, 18–19; HHBH, I, 122|.
Brs ocnona na resn cne(enna crônrnara or 332–334 r. xorar (a ôr(ar nrscra-
nonenn raka:
1. Hpes 332 r. n sexnre na CAPMATHTE, oônranann ±o:na Tnca n (n. Banar,
nax:y:n rorn. Te rpaôna (a ca ôn:n or necrrorckara rpyna, koaro npes IV n. saexa:a
(n. Mynrenna. Karo n:exe, no((rpxano crnsnn (k:nenre:ncrkn) ornonenna c nx-
nepnara or 322 r., CAPMATHTE ce oôrpna:n sa noxon krx pnxcknre n:acrn. Cnnrr
na Koncranrnn Be:nkn – Koncranrnn – npexnna: ornr( ±ynan n cpasn: rornre n
sexara na CAPMATHTE, r. e. n (n. Banar.
2. Cpe( raxonnnre CAPMATH no rona npexe crnecrnyna:n (ne oônnocrn –
„cnoôo(nn CAPMATH“ – APIAPAIAHTH, n no(unnennre nx „CAPMATH-poôn“ –
HHMHIAHTH. C:e( karo rornre ôn:n orô:rcnarn, HHMHIAHTHTE nrcrana:n npes
324 r. Te noôe(n:n APIAPAIAHTHTE n rn nporonn:n or sexnre nx. Hoc:e(nnre
norrpcn:n yôexnne npn BHKTOXAHHTE, konro no rona npexe nepoarno oônrana-
:n (n. 3ana(na Tpancn:nanna.
3. Cnope( (pyrn nsrounnnn (Ba:esnen anonnx, Koncranrnnono:ckn :eronn-
cn), re ce nacoun:n krx nxnepckara repnropna, kr(ero ôn:n npnern or nxneparop
Koncranrnn Be:nkn. Oôcroare:crnoro, ue npes 358 r. cnoôo(nnre CAPMATH nse:n
yuacrne n (encrnnara cpeny HHMHIAHTHTE karo pnxckn crnsnnk, nokasna, ue re
ca ocrana:n na cenep or ±ynan. Torana nepcnara sa npece:nane n sexnre na nxnepna-
ra xoxe (a ôr(e pasr:ex(ana karo orsnyk or npexnnananero na or(e:nn rpynn
APIAPAIAHTH npes (ynanckara rpannna. Crnenpexenno ocnonnara uacr or rax
ocrana:n orrarrk ±ynan, karo ce orrer:n:n na cenep krx oô:acrnre, saexann or
BHKTOXAHHTE.
Ho-krcno, krx 355–357 r., CAPMATHTE nsnrpnn:n pe(nna nana(enna n Iop-
na Mnsna, orkr(ero orne:n snaunre:en ôpon n:ennnnn. „Ho ron (nxneparop Kon-
145
crannnn II – U. B.) ôn: nocroanno oôesnokoanan or (ocronepnn nsnecrna, ue cnennre
ôn:n nax:y:n n Perna, kna(nre nrn Ba:epna, n ue capxarnre, rnrp(e onnrno n rpaôe-
xn n:exe, onycronana:n Iopna Mnsna n Bropa Hanonna“ |Am. Marc., XVI, 10, 20;
HHBH, I, 118|. B resn nax:ynanna yuacrna:n kakro cnoôo(nnre CAPMATH, raka n
HHMHIAHTHTE. Tona :nun or (pyro xacro n rekcra na Axnan Mapne:nn: „... (rp-
xannnar nnrepec na:ara: no-ckoponen noxo( cpeny :nxnranrnre, r. e. capxarnre-
poôn (ad Limigantes, Sarmatos servos), nonexe ôn:o sa nac ro:ax nosop, ue re ôesna-
kasano ôn:n nsnrpnn:n xnoro npecrrn:enna. Hpn nax:ynanero na cnoôo(nnre cap-
xarn re, cakan saôpann:n xnna:oro, crno naxepn:n xoxenra sa nan-y(oôen (a npo-
ônar pnxckara rpannna, karo caxo n rona npecrrn:enne npoann:n e(nno(ynne crc
cnonre rocno(apn n nenpnare:n“ |Am. Marc., XVII, 13, 1; HHBH, I, 123|.
Tasn oôcranonka no rpannnnre na kpan(ynancknre nponnnnnn npnny(n:a
nxneparop Koncrannnn II (a npe(npnexe noxo( ornr( pekara, n sexnre na KBA±H
n CAPMATH. Hpexnnananero na :enna ôpar, oônranan or CAPMATHTE, crana:o
no xocr or cnrpsann kopaôn. ±pyra noncka (encrna:a cpeny kna(nre. Onycrone-
nnara, konro pnxcknre uacrn nsnrpnn:n rax, npnny(n:n noc:e(nnre n uacr or
CAPMATHTE (a nonckar xnp or nxneparopa. Hpn nero ce ann:n Apaxapnn, nox(
na kna(nre, n Vsa]ep, nox( na uacr or CAPMATHTE, capxarcknre knase
(subregulos) Pyxon, 3nna]rp, 4parn:e(, kakro n 3nsanc, nap na cnoôo(nnre
CAPMATH. Te ce no(unnn:n na yc:onnara, npe(anenn or nxneparopa, nrpna:n
pnxcknre n:ennnnn n (a:n karo rapannna cnon sa:oxnnnn.
Hoc:e(na:n (encrnna na pnxckara noncka cpeny HHMHIAHTHTE. Taxnara
repnropna e npe(cranena raka: „Ho kakro :nua:o or xecronere n or nspasa na :nnara
nx, re ôn:n roronn (a ne ce no(unnar, ako nx ce sanona(a (a ce npece:ar (pyra(e, rrn
karo ce oc:ana:n na sannrenocrra na xecrara, r(ero ce ôn:n nacrann:n cnokonno,
c:e( karo nsronn:n rocno(apnre cn. Hpes rna nxenno xecra npornua peka Haprnck
(Parthiscus) n karo npann sanon, ce n:nna n Hcrrp. Ho npe(n (a ce n:ee n nero, ra reue
cnoôo(no n ôanno npes oônnpna pannnna, koaro ce crecnana npn ycrnero . ±ynan
sannrana xnre:nre na raa pannnna or nana(ennara na pnx:annre, a caxnar Haprnck
npeun na napnapcknre nax:ynanna. Mecrnocrra ryk nsoôno e c n:axna nouna n ce
nano(nana or npnnx(anero na peknre. Ta e ô:arncra n rrcro oôpac:a c nrpôn, ra
sarona e npoxo(nxa caxo sa onna, konro a nosnanar xnoro (oôpe. Ocnen rona nourn
(o ycrnero na Haprnck peka ±ynan npann sanon n or(e:a or cynara e(nn ocrpon“
|Am. Marc., XVII, 13, 3–4; HHBH, I, 124|.
4opxara Parthiscus npe(ana npac:ananckn napnanr na peunoro nxe THCA.
Ocnen kopena TIS(A), ron nk:nuna naua:nara crcranka BARA (peka) n nacranka -KA.
Taka xoxe (a ôr(e nrscranonena npac:ananckara ]opxa BARA TISKA (nx. c:e(n.
uacrn).
Tepnropnara na HHMHIAHTHTE e nk:nuna:a n n:annnckn xecrnocrn: „H
rrn karo nx ôn:a rapanrnpana cnrypnocr or nxero na (rpxanara, no-ro:axara uacr
or rax nanycna:n yôexnnara cn n n:annnnre (montium propugnaculo) n nprcnarn
nannpoko no no:ara, c po(nre:n, (ena n crnpyrn n c nesnaunre:noro cn nxynecrno,
10 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
146
koero xor:n (a rpaônar n ôrpsnnara, (on:n npn pnxckna cran“ |Am. Marc., XVII,
13, 22; HHBH, I, 127|. Tesn n:annnckn xecra n ô:nsocr (o ycrnero na Tnca xorar (a
ôr(ar caxo sana(nnre pask:onenna na Rxnnre Kapnarn (±orneua, Annna, Hokna)
kpan p. KAPAB n (n. pyxrnckn Banar. C:e(onare:no repnropnara, saexana n 358 r.
or HHMHIAHTHTE, e nk:nuna:a sexnre xex(y ycrnero na Tnca n nopeunero na
Kapan, :an (ynanckn npnrok.
Bonckara na HHMHIAHTHTE ce crcroa:a or nexora n konnnna: „Ha (acnara
crpana nexornnnnre nsônna:n nenpnare:cknre nexornn or(e:enna, a na :anara – kon-
nnnara nprx:era:a nrpxy ôrpsnre or(e:enna na nenpnare:ckara konnnna“ |Am.
Marc., XVII, 13, 9; HHBH, I, 125].
C:e( pasônnanero na nenpnare:ckara noncka pnxcknre orpa(n nana(na:n ô:ns-
knre ce:nna na HHMHIAHTHTE, konro ca onncann raka: „Oôxnanarn or ôonno nr-
o(ynen:enne n or c:a(ocrra na noôe(ara, nonnnnnre ce nnycna:n (a nsônnar n rna,
konro nsôara:n or cpaxennero n:n nrk ce kpne:n n sex:anknre cn (in tuguriis). Kora-
ro (on:n rax, nonnnnnre, xa(nn sa napnapcka kprn, pasxnrp:a:n :eknre c:axenn
nokpnnn na sex:anknre n nsônna:n (ckpn:nre ce n rax napnapn). He ce cnacn: or
cxrprra nnkon, (opn n rosn, unero xn:nne ôn:o cr:oôeno or nan-s(pann rpe(n“
|Am. Marc., XVII, 13, 13; HHBH, I, 126|.
Ho Tnca, ±ynan n (pyrnre pekn kpan ce:nnara nx HHMHIAHTHTE ce npn(-
nnxna:n c e(no(prnkn, ca:one n :o(kn |Am. Marc., XVII, 13, 16–17; HHBH, I, 126,
129|.
Crce(n na HHMHIAHTHTE ôn:n AMHKEHH (AMHHEH3H) n HHKEHH
(HHHEH3H). Te crno ôn:n nana(narn or pnxckara noncka: „C:e( karo axnnennre
(Amicenses) ôn:n pasnprcnarn n nourn ynnnoxenn, ôn:n nana(narn nesaôanno n
nnnennre (Picenses), napeuenn raka nopa(n crce(nnre nx crpann. Be(crnnara na rex-
nnre crnsnnnn (sociorum), sa konro ysnana:n nocroanno or c:yxonere, rn ôn:n nan-
pann:n no-npe(nas:nnn“ |Am. Marc., XVII, 13, 19; HHBH, I, 127|. Ha crornernnre
xecra e nokasano, ue crnsnnre AMHKEHH n HHKEHH ca npac:ananckn n:exena n
(n. Banar (nx. c:e(n. uacrn).
3a npec:e(nanero na HHMHIAHTH, AMHKEH3H n HHKEH3H nxneparo-
prr npnn:akr: karo crnsnnnn ran]a:n n cnoôo(nn capxarn: „3a raxnoro nokopana-
ne ôn:a nsno:snana noxonra na ran]a:nre (TaiIalorum) n na cnoôo(nnre capxarn,
nonexe ôn:o rpy(no sa nannre (a npec:e(nar nprcnarnre na pas:nunn xecra nenpn-
are:n, ocoôeno koraro ne nosnana:n nrrnnara. Honexe xapakreprr na caxnre xecra
nsnckna: noxonnnre nonckn (a (encrnar noor(e:no, pnxckara noncka cn nsôpa:a
crce(nara na Mnsna oô:acr, ran]a:nre sae:n nan-ô:nsknre (o ce:nnara cn xecra, a
cnoôo(nnre capxarn – sexnre, konro ôn:n pasno:oxenn nacpena nx“ |Am. Marc.,
XVII, 13, 19–20; HHBH, I, 127|.
Tona pasno:arane na pnxcknre uacrn n rexnnre crnsnnnn nokasna, ue e
ôn:o saxnc:eno oôkprxanane na HHMHIAHTHTE n rexnnre crce(n n (n. Banar.
Pnxcknre orpa(n (encrna:n or nr, orkrx cpenyno:oxnoro na Iopna Mnsna :e-
noôpexne. Tax ce naxnpa:n no((rpxannre or pnxcknre n:acrn npes IV n. npe(-
xocronn kpenocrn Koncrannna ((n. Kyônn) n He(epara ((n. Ha:anka).
147
Tan]a:nre sae:n nosnnnn orkrx nsrok. Tax, orrarrk Kapnarnre, n (n. O:re-
nna n Mynrenna, ôn:n oônra:nnara nx n crce(crno c necrrornre.
Cnoôo(nnre capxarn rpaôna (a ca ôn:n rpynnpann or cenep, orkrx (o:nna-
ra na Mypen, kr(ero ôn:n naxepn:n yôexnne npn nnkroxa:nre.
Oôkprxenn n nsnpanenn npe( nr:no pasopenne na sexnre cn, HHMHIAHTHTE
ce no(unnn:n n npne:n pnxcknre yc:onna: „Hakpaa oôaue, no nacroanane na crnera
na crapennnnnre, na((e:a:o xnennero (a ce npe(a(ar... Taka resn, sa konro ce xnc:e-
:o, ue xorar (a ôr(ar npnny(enn no-ckopo (a (a(ar xnnora cn, orko:koro (a nanyc-
nar sexara cn, nonexe cunra:n (prskoro cn ôesyxne sa cnoôo(a, ce crr:acn:n (a ce
no(unnar na nannre sanone(n n (a ce npece:ar (pyra(e, na cnokonno n cnrypno xac-
ro, r(ero ne ne:n (a nonacar nnro xrknre na nonnara, nnro ne:n (a ôr(ar nsce:nann
nopa(n nrcranna. Te ce npece:n:n, kakro ce napna:o, no cnoe xe:anne n xnne:n ns-
necrno npexe xnpno, no no-krcno, kakro ne ôr(e paskasano no-(o:y, nopa(n npo(e-
nara cn (nnocr, re ôn:n no(rnknarn krx rnôe:no npecrrn:enne“ |Am. Marc., XVII,
13, 23; HHBH, I, 127–128].
B peura na nxneparopa npn npasnynanero na noôe(ara: „Hpnny(nxxe
HHMHIAHTHTE (a ce npece:ar n rnrp(e or(a:euenn xecra, sa (a ne xorar n ôr(e-
ne (a npe(npnexar kaknoro n (a e n nana npe(a, a xnosnna or rax nona(nxxe“ |Am.
Marc., XVII, 13, 30; HHBH, I, 130].
Ho ornonenne na cnoôo(nnre CAPMATH sanrpnn:ara nonna nxa:a c:e(nnre
pesy:rarn: „Ton (nxneparoprr) nrsnrpna: n nacrann: n po(nnre xy xecra nsroneno-
ro n:exe, koero, ako n (a ôn:o crno raka ck:onno krx nsnenapa kakro rna, konro ro
ôn:n nsronn:n, nce nak (ana:o na(ex(a, ue na:o (a (encrna n ôr(ene xa:ko no-
ô:aropasyxno“ |Am. Marc., XVII, 13, 24; HHBH, I, 128|.
„3a nap na cnoôo(nnre capxarn nocrannxxe 3nsanc, konro ne nn ôr(e npe(an n
nepen, nonexe cxaraxxe, ue e no-(oôpe (a (a(ex na napnapnre nap, orko:koro (a nx
ro ornexex. A rona nane (e:o (oôn one no-ro:axa rrpxecrnenocr n or oôcroare:-
crnoro, ue ron n no-pano nx e ôn: n:a(ere: n e ôn: nsôpan n npner or rax“ |Am.
Marc., XVII, 13, 30; HHBH, I, 130|.
Bnx(a ce, ue nrsnprnanero na crapnre sexn na APIAPAIAHTHTE e ôn:o crn-
pono(eno n c yrnrpx(anane or nxneparopa na roranannna rexen nap. Ton e ôn: ns-
(nrnar npe(n rona, croôpasno rexnna nrrpenen pe( n oônuan.
Hsn:euennre n ana:nsnpann (annn or paskasa na Axnan Mapne:nn nosno:anar
(a ôr(ar nanpanenn c:e(nnre nsno(n:
1. ±nere oônnocrn – APIAPAIAHTH (cnoôo(nn CAPMATH) n HHMHIAHTH
(CAPMATH-poôn), npe(cran:anar n:exennn crpykrypn, a ne conna:nn npoc:onkn.
B (ocerannnre nnrepnperannn re ca npe(cranann karo ocnonnn c:oene n oônecrne-
nara crpykrypa na CAPMATHTE-×3HIH – npanoesnunn noxa(n n nopeunero na Tn-
ca [Ist. Român., I, 600–601]. Ha:nne ca ncnukn e:exenrn na (ne or(e:nn n:exennn
crpykrypn: n:exenna repnropna, napcka nncrnrynna, „knase“ n ô:aropo(nnnn, crner
na crapennnnnre, n:exenna noncka (onr:uenne), crcroana ce or nexora n konnnna.
2. Ho ornonenne na ky:rypno-cronanckna rnn, krx konro npnna(:exar (nere
148
n:exena, ron crncex onpe(e:eno ne e noxa(ckn. Be:esnre ronopar sa yce(na:o nace-
:enne crc sexe(e:ckn noxnnrk. Ouenn(no ce:nnara ca nocroannn n ce crcroar or
krnn c no-:eka koncrpyknna n:n rpe(ope( n crc c:axenn nokpnnn. Hpnnrpsanocrra
krx po(noro xacro naxnpa nspas n oxecrouenara crnpornna na HHMHIAHTHTE n n
ôopôara na APIAPAIAHTHTE sa nrsnprnane na crapnre n:exennn sexn.
Ha e(no xacro Axnan Mapne:nn orôe:asna cxo(crnoro n oônuanre n naun-
na na xnnor na crnsnnnnre KBA±H n CAPMATH: „... ue capxarn n kna(n, pasxe-
cenn n oôe(nnenn nopa(n crce(crno n nopa(n cxo(crno n npann n nroprxenne,
nax:yna:n c or(e:nn orpa(n na pas:nunn xecra n (nere Hanonnn n Iopna Mnsna.
Tna n:exena ca ro(nn noneue sa rpaônre:ckn nana(enna, orko:koro sa orkpnro
cpaxenne“ |Am. Marc., XVII, 12, 1; HHBH, I, 118|. Ako resn capxarn ca ôn:n
noxa(n, n rona cpannenne nposnpa npornnopeune, rrn karo KBA±HTE ne xorar
(a ôr(ar npnunc:enn krx crnna ky:rypno-cronanckn rnn.
Mnoro e:exenrn n onncannero na Axnan Mapne:nn nanoxnar sa cne(ennara n
Cmpamceurou na Manpnknn, ornacann ce sa ornr((ynancknre CKHABHHH n kpaa
na VI n.
±oryk neue ce narpynaxa (ocrarruno ocnonanna, sa (a ôr(e nocranen nrnpo-
crr: (a:n onpe(e:ennero CAPMATH sa APIAPAIAHTHTE n HHMHIAHTHTE rn
npnunc:ana krx npanoesnunnre CAPMATH-×3HIH, oônranann pannnnara xex(y
Cpe(en ±ynan n Tnca. Haô:n(ennara nrpxy ynorpeôara na ernonnxa CAPMATH n
nsnopnre nokasnar, ue uecro c nero ca ôn:n osnauanann n:exena or crncex (pyr npo-
nsxo(.
Oôcroare:crnoro, ue ernonnxrr CAPMATH n nsnopnre sa I–IV n. ce ornaca ne
caxo sa npanoesnunnre noxa(n, e ocoôeno naxno npn orrx(ecrnananero na npac:a-
nancknre n:exena npes rosn nepno(. Kakro ôene nokasano no-rope, ocnonen npnsnak
sa pasnosnanane (c:e( (annnre sa esnka) e ky:rypno-cronancknar rnn. 3naxenare:no
e, ue rouno crnna no(xo( nokasna n Tannr n ernorpa]cknre cn onncanna, n ro no
ornonenne na BEHETHTE – cenepnara npac:anancka rpynnponka. Trpcenkn orro-
nop na nrnpoca, kakna e raxnara ernnuecka crnnocr – (a:n npnna(:exar krx repxan-
ckara oônnocr n:n krx rasn na noxa(nre-CAPMATH, ron ns:ara c:e(nnre pascrx-
(enna: „As ce ko:eôaa (a:n (a npnunc:a napo(nre na nenknnnre, nenernre (Venethorum)
n ]ennre krx repxannre n:n krx capxarnre. Bnpouex nenknnnre, konro nakon napn-
uar ôacrapnn, n ornonenne na peura, naunna na xnnor, xecrara na oônranane n xn:n-
nara ca karo repxannre. Bcnukn re xnnear n neuncrora, a snarnnre n ôes(encrnne.
¬pes cxecenn ôpakone re ce oôesoôpasanar nourn karo capxarnre. Benernre ca ycno-
n:n xnoro or rexnnre npann, raka re oôxox(ar n pasôonnnueckn nankn ncnukn ropn n
n:annnn xex(y nenknnnre n ]ennre. Bce nak re no-ckopo rpaôna (a ôr(ar npnunc:e-
nn krx repxannre, (oko:koro crpoar (oxone n nocar nnrone n nxar npenxynecrno n
rpennpanocrra n ôrpsnnara na nexorara – ncnuko rona rn or:nuana or capxarnre,
xnneenn n ko:n n na kone“ |Tac. Germ., 46, 1–2; C±HHC, I, 39|.
B rosn ernorpa]ckn (erno:oxkn) ana:ns na Tannr e nponycnar rpernar napn-
anr sa ernnueckna oô:nk na BEHETHTE (a crno n na 4EHHTE): ue rona e or(e:na
149
oônnocr, pas:nuna kakro or capxarnre, raka n or repxannre. Bnpouex npe(cranenn-
ar or Tannr naunn na xnc:ene n npenenka n e(no sexeonncare:no n napo(oonncare:-
no crunnenne paskpnna e(na or crnnocrnnre npnunnn sa neor(e:anero na npac:ana-
nnre karo caxocroare:en ernoc or anrnunnre anropn npes I–V n. Ouenn(no Tannr ne
e pasno:ara: crc cne(enna sa esnka na BEHETH n 4EHH, sa pas:nka or c:yuaa c
nenknnnre. Tona orpasana oôna uepra sa xopara na neporo n (rpxannara a(xnnnc-
rpanna npes anrnunocrra – c:aô nnrepec krx napnapcknre esnnn n esnkonnre pas:n-
una xex(y n:exenara. 3arona Tannr npnunc:ana BEHETHTE krx repxanckara oô-
nnocr caxo no ernorpa]ckn npnsnann (ky:rypno-cronanckn rnn, nroprxenne n no-
enna oprannsanna, npann), sa konro e nxa: nakaknn (annn. Brsxoxno e n onncannero
na Ba:rnnckoro kpanôpexne or H:nnnn Crapn ernonnxrr CAPMATH (a ne e ynor-
peôen caxocroare:no, a karo onpe(e:enne sa crce(nna ernonnx BEHE±H: „Hakon
npe(anar, ue ra (ocrpon Ennnrna – U. B.) e nace:ena (o peka Bncy:a or capxarn
(Sarmatis), nene(n (Venedis), cknpn, xnpn...“ |Plin. N. h., IV, 13, 96–97; C±HHC, 24–
25|. Hpncrcrnnero n resn sexn na noxa(n-CAPMATH npes I n. e xa:ko nepoarno.
Osnauananero na npac:anann karo CAPMATH ce cpena n n (pyr naxen ns-
rounnk – Henrnnreponara kapra. Ta orpasana crcroannero na pnxcknre nponnn-
nnn or nropara no:onnna na III n. Ha( cerxenra, npe(cranan nponnnnna ±akna, n
ropnna kpan na kaprara ca nocranenn na(nncn: Sarmatae vagi (ôpo(enn capxarn),
solitu-dines Sarmatorum (capxarckn nycrnnn), Amaxobii Sarmatae (capxarn, xn-
neenn n ko:n), Lupiones Sarmatae (:ynnonn capxarn), Venadi Sarmatae (nene(n
capxarn). Ha(nncrr BEHE±H-CAPMATH e na( rpa(onere n ±akna – Ad Aquas,
Apula, Germizera, Burridava. Brpxy crnpexenna kapra ron ôn nona(na: n ropno-
ro reuenne na Tnca n npn:exanna (a: or Cenepnnre Kapnarn (o nsnopnre na
Bnc:a |Tab. Peut., VII, 1; C±HHC, I, 69–76|. Ha(nnc Venedi (ôes (onr:nenne
Sarmatae) e nocranen n na nsrok or ±akna, xex(y (ynanckara (e:ra n p. Ara:nn-
ryc |Tab. Peut., VII, 4; C±HHC, I, 69–76|.
Osnauennara Sarmatae vagi (ôpo(enn capxarn) n Amaxobii Sarmatae (capxa-
rn, xnneenn n ko:n) ouenn(no ce ornacar sa CAPMATH-noxa(n, npakrnkynann no(-
nnxno ckoronr(crno, ôes nocroannn ce:nna. 3ae(no crc solitudines Sarmatorum (cap-
xarckn nycrnnn) re xorar (a ôr(ar nocranenn n ropnoro nopeune na Tnca n sana(no
or nea n cenepnara uacr na Cpe(no(ynanckara nnsnna ((n. Ceneponsrouna Vnrapna).
Venadi Sarmatae (nene(n capxarn) e osnauenne sa npac:anancknre n:exena or
nene(ckara rpynnponka, konro oônrana:n oô:acrra xex(y Cenepnnre Kapnarn n Ba:-
rnncko xope, nsnecrna na anrnunnre anropn karo Capxarna.
Lupiones Sarmatae (:ynnonn capxarn) rpaôna (a ôr(e nonpaneno na Lugiones.
Tona ca npac:anannre HVIH(H), uacr or nene(ckara rpynnponka, konro n c:yuaa karo
BEHE±HTE ca osnauenn n karo Sarmatae. Tesn (nonnn nasnanna n Henrnnreponara
kapra ca rrx(ecrnenn karo ]opxa n :ornka na nrsnnknane c nxenara na CAPMATHTE
– APIAPAIAHTH n HHMHIAHTH. ±annnre or (nara nsrounnka (Henrnnreponara
kapra n Axnan Mapne:nn) nokasnar repnropna:na n xpono:ornuna ô:nsocr. Ornacar
ce sa nopeunero na Tnca n kpaa na III – naua:oro na IV n.
150
C:e( karo ôe xnrp:ena cner:nna nrpxy nponsxo(a na onpe(e:ennero
CAPMATH, rpaôna (a ôr(ar ana:nsnpann n caxnre nxena APIAPAIAHTH
(Argaragantes) n HHMHIAHTH (Limigantes) – ARGARA-GANTI, LIMI-GANTI.
1. ARGARA-ARGARI e n:exenno nasnanne, unnro nponsxo( xoxe (a ôr(e
cnrpsan c npac:ananckoro peuno nxe ARKA, (n. p. KAPAB n Hsrouen Banar. Krx
358 r. nennoro nopeune n:nsa n repnropnara, saexana or HHMHIAHTHTE. Bepoar-
no npe(n rexnna ôynr npes 334 r. (o:nnara na ARKA (ARGA) e ôn:a oônranana or
APIAPHTE (APIAPAIAHTHTE).
4opxara ARGARI ce crcron or ocnona ARGA n nacranka -AR. ARGA e npo-
nsno(no or ARKA npn osnyuanane K > G. Bapnanrrr na nxero n prkonncnre
Arcaragantes ronopn sa ko:eôanne K-G npn nrpnna kopen. Haua:nnar kopen ARKA
npe(cran:ana peuno nxe, or koero e no:yueno n:exennoro nxe ARKI. Tona npac:a-
nancko n:exe e oônrana:o n npe(pnxckara enoxa nopeunero na APKA ((n. Kapan).
Heron n:exenen nenrrp e ôn:a APKH±ABA (Arcidava), naxnpana ce na e(nonxen-
nara peka npn (n. Brpr(na (Vărădia) (nx. ryk II-17-1).
Hxennara ]opxa APIAPH xoxe (a ôr(e ornecena krx n:exennara crpykrypa,
koaro e nrsnnkna:a n nopeunero na APKA c:e( nsrer:anero na pnx:annre or Tpaano-
na ±akna krx 270–275 r. H:exennoro nxe APIAPH xoxe (a ôr(e oôacneno karo
npons:nsano or napnanr na peunoro nxe ARKA c nacranka -AR: ARKA > ARKAR;
ARKARI > ARGARI. Ho(oônn napnanrn c nacranka -AR nxar n npac:anancknre nxena
na (pyrn pekn: AHTA-AHTAP, ECKA-HCKAP (nx. II-7-6). ±nara napnanra sa nasna-
nnero na n:exennna nenrrp ARCIDAVA n ARGIDAVA nornrpx(anar pasnnrnero
ARKARI > ARGARI (K > G).
2. H:exennoro nxe LIMI (LIMIGANTI) xoxe (a ôr(e nsne(eno or peunoro
nxe ILIMA, (n. ×:oxnna (Ialomia), (ynanckn npnrok n (n. Mynrenna (nx. c:e(n.
uacrn). To e ôes npe(cranka n nacranka, c nsna(na:o naua:no I (an:enne, nosnaro n
uenkna n n no:ckna esnk): ILIMA > ILIMI > LIMI. Hpece:nanero na (H)HHMHTE n
nopeunero na ±o:na Tnca xoxe (a ôr(e orneceno krx npexero na pnxckoro san:a(a-
nane – 106 r. c:. Xp. ±pyro nrsxoxno oôacnenne e (onyckanero na rpenka n sannca
na n:exennoro nxe LIMIGANTI. Hpn npann:na ]opxa TIMIGANTI naua:nara ôyk-
na T e npe(a(ena karo L. Kopenrr TIMI- xoxe (a ôr(e cnrpsan c p. THMHB (Timi),
anrnunna TIBISCOS (c:e( npexo( B > M). THMHB crno e (ynanckn npnrok n oô-
rpax(a or cenep n or sana( nopeunero na KAPAB (APKA). B rakrn c:yuan THMH-
IAHTHTE ca n:exe, oônranano ropnoro reuenne na THBHCKOC, n crce(crno c
APIAPAIAHTHTE.
3. Bropara crcranka GANTI npn (nere n:exennn nxena xoxe (a ôr(e pasr:e-
(ana karo nponsno(na na kopena ANTA (kpan, rpannunocr, or(a:euenocr) n npe(-
cranka-npe(:or KA (pyc. k, ko; otae. krx, (o, npn): KA-ANTA > KANTA > KANTI >
GANTI. B prkonncnre ce cpenar n c:e(nnre napnanrn na nxero: Limicantes,
agaracantes, argaracantes. Te cnn(ere:crnar sa ko:eôanne K-G npn nropna kopen. 3na-
uennero e ‘xnre:n krx ((o, npn) kpaa’, e(nakno c rona na ANTI (ôes npe(cranka-
npe(:or) n VANTI (c npe(cranka-npe(:or VA, otae. n, nrn). ±oôananero na rasn crc-
151
ranka krx n:exennnre nxena APIAPH n (H)HHMH ne:n (a oôacnn nponsxo(a n xec-
rooônrananero na (nere n:exena. Te ca npece:nnnn or npac:anancknre sexn „krx
kpaa“ – no p. Tnca, or sana(nara crpana na pnxcka ±akna. C (pyrn (yxn, IAHTH e
na(n:exenno nasnanne or rnna AHTH n BAHTH (BEHE±H). To ce ornaca sa npac:a-
nann – ôexannn or rpera (sana(na) npac:anancka rpynnponka npes II–III n.
B oôoônenne cr(ôara na (nere n:exena – APIAPAIAHTH n HHMHIAHTH, n
na na:ara rpynnponka IAHTH xoxe (a ôr(e oueprana raka:
1. ±aknnckoro n:exe APIH (APKH) e oônrana:o nopeunero na APKA ((n. Ka-
pan) n Hsrouen Banar. Hpn pnxckoro sanoenanne npes 106 r. n:exennara nx repnro-
pna e ôn:a nk:nuena n nonocrs(a(enara pnxcka nponnnnna ±akna. Ocnonnara uacr
or n:exero noe:a nrra na nsrnannero. ¬acr or npece:nnnnre ce ycranonn:n naô:nso
– xex(y Tnca n Cpe(en ±ynan, kr(ero oônrana:n CAPMATHTE-×3HIH, a ocrana-
:nre npo(r:xn:n na cenep (nx. ryk II-14-3).
2. Tesn, konro ocrana:n no Tnca, kpan sana(nara rpannna na pnxcka ±akna,
no:yun:n nasnannero APIAPH, napnanr na APKH (APIH). Ocnen rona, re ôn:n na-
peuenn n IAHTH (xnneenn krx kpaa), kakro n (pyrnre npac:anann – nsce:nnnn n
nopeunero na Tnca.
3. Trn karo ce nacrann:n n pannnnara, kr(ero ce pasno:ara:n cranonere na
CAPMATHTE-×3HIH, nxero na noc:e(nnre ce pasnpocrpa:o n nrpxy rax. Taka krx
nxero APIAPH-IAHTH (APIAPAIAHTH) ôn:o (oôaneno onpe(e:ennero CAPMATH.
4. C:e( karo npes 270–275 r. pnx:annre nanycna:n Tpaanona ±akna,
APIAPAIAHTHTE ornono sae:n crapnre cn n:exennn oônra:nna no ôperonere na
APKA (Kapan). Texnn crce(n ôn:n npac:anancknre n:exena HHKEH3H n
AMHKEH3H.
5. Ierckoro n:exe HHHMH, koero oônrana:o nopeunero na HHAMA (HHHMA)
((n. ×:oxnna n Mynrenna), crno nsnnra:o noc:e(nnnre or pnxckoro sanoenanne
npes 106 r. 3a ocnrypanane na pnxckn konrpo: n (n. n Mynrenna nxneparop Tpaan
ns(nrna: pe(nna kacre:n c nocroannn rapnnsonn n no:nre na Rxnnre Kapnarn. Tpn
or rax (npn Trprnop, Mr:rnen, ±paxna (e Cyc) ce naxnpa:n n ropnoro reuenne na
×:oxnna, r. e. n n:exennara repnropna na HHHMHTE. ¬acr or rax ce npece:n:n na
sana( n (ocrnrna:n (o:noro reuenne na Tnca (nx. c:e(n. uacrn).
6. Te ce ycranonn:n rax n crce(crno c noxa(nre-CAPMATH n (pyrn npac:ana-
nn-ôexannn, oôpasynann rpynara na IAHTHTE. Taka npes II–III n. nxero nx (oôn:o
]opxara HHMH-IAHTH, krx koaro ce (oôann:o n onpe(e:ennero CAPMATH.
7. B kpaa na III n naua:oro na IV n., c:e( pnxckoro orrer:ane, HHMHIAHTHTE
nona(na:n no( n:acrra na APIAPAIAHTHTE. Hoc:e(nnre, c:e( karo nrsnrpna:n
nskonnnre cn n:exennn sexn no p. APKA, anno (oôn:n na(xonne n oô:acrra na ±o:-
na Tnca. Taka nrsnnkna:n n onpe(e:ennara CAPMATH-poôn sa HHMHIAHTHTE n
cnoôo(nn CAPMATH sa APIAPAIAHTHTE. Ho rona npexe n Mynrenna n uacrnuno
n O:renna ce nacrann:n rorn n ran]a:n.
8. APIAPAIAHTH n HHMHIAHTH npe(npne:n nana(enna n kpaa na III n na-
ua:oro na IV n. na( crce(nnre nponnnnnn ±o:na Hanonna n Iopna Mnsna. 3a npe(or-
152
nparanane na resn nax:ynanna npes 322 r. nxneparop Koncranrnn Be:nkn npe(-
npne: noxo( n sexnre na APIAPAIAHTHTE n rn npnny(n: (a ce no(unnar n (a
npnexar crnsnn (]e(eparckn) ornonenna c nxnepnara.
9. Hpes 332 r. nesap Koncranrnn (onr: n noxon na APIAPAIAHTHTE, unnro
sexn ôn:n nana(narn or nsrounnre nx crce(n – rornre.
10. ±ne ro(nnn no-krcno, npes 334 r. noc:e(na:o na(nranero na
HHMHIAHTHTE, konro npnny(n:n APIAPAIAHTHTE (a norrpcar yôexnne na
cenep n sexara na BHKTOXAHHTE.
11. Hpes 358 r., sa (a cnpe nana(ennara na crnsennre KBA±H n CAPMATH
(APIAPAIAHTH n HHMHIAHTH), nxneparop Koncrannnn II npe(npne: (noen no-
xo( ornr( ±ynan. C:e( karo nocrnrna: nokopcrnoro na KBA±H n APIAPAIAHTH,
ron ce nacoun: cpeny HHMHIAHTHTE. Heronn crnsnnnn crana:n
APIAPAIAHTHTE, no(enn or rexnna nap 3nsanc, n TAH4AHHTE.
12. Hoôe(ennre HHMHIAHTH ôn:n npnny(enn (a ce npece:ar na cenep (ne-
poarno krx Mypen n Iopna Tnca), no-(a:eu or (ynanckara rpannna.
APIAPAIAHTHTE no:yun:n ornono npana nrpxy crapnre cn n:exennn sexn n ce
sanrpna:n npn ycrnero na Tnca n p. APKA (Kapan) n (n. Banar.
13. Ho-krcno APIAPAIAHTHTE ornono npoxenn:n ornonennero cn krx nx-
nepnara. Crana (yxa sa crônrnara or 374–375 r., n:n sa r. nap. Capxarcka nonna.
Hpes 374 r. nopa(n konapnoro yônncrno na rexnna nap Iaônnnn, KBA±HTE nax:y:n
nrn Ba:epna n Hanonna. Ho crnoro npexe APIAPAIAHTHTE nsnrpnn:n xnorok-
parnn nana(enna n Iopna Mnsna. Tax cpeny rax (encrna: (ykcrr na Mnsna, ôr(enn-
ar nxneparop Teo(ocnn II (379–395).
14. Ckopo c:e( rona no ±o:en n Cpe(en ±ynan nacrrnn:o necnokoncrnne n
xaconn npece:enna, koero ce (r:xa:o na nanpe(nannre orkrx nsrounnre crenn
XVHH. B naua:oro na V n. nopeunero na Tnca neue n:nsa:o n cpe(nnnara uacr na
xynckoro oôe(nnenne. APIAPAIAHTHTE, HHMHIAHTHTE n (pyrnre raxonnn
npac:ananckn n:exena ocrana:n no( neronara n:acr (o pasna(anero xy npes nropara
no:onnna na V n.
15. Ha(n:exennoro nxe IAHTH rpaôna (a e nrsnnkna:o npes II n. karo pesy:-
rar or noanara na npac:anann – ôexannn n nopeunero na Tnca, nokpan sana(nara
rpannna na nonocrs(a(enara nponnnnna ±akna. Tesn n:exena xorar (a ôr(ar osnaue-
nn karo rpera (sana(na) npac:anancka rpynnponka or II–IV n. Oônoro nxe IAHTH ce
noanana n nsnopnre nrn nprska crc crônrna or naua:oro na IV n. Tax ro ne e ynorpe-
ôeno caxocroare:no, a karo (onr:nnre:na crcranka krx n:exennnre nxena APIAPH
n HHMH. Touno cxnc:ono crornercrnne na npac:ananckoro nasnanne IAHTH naxn-
paxe y ±non Kacnn nxenno no ornonenne na ±AKHTE, xnneenn kpan rpannnnre na
nponnnnna ±AKH×. Brn nprska crc crônrna or 180 r. ron nnne, ue ynpannre:ar na
±akna Caônnnan no(unnn: 12 xn:a(n „rpannunn (akn“ (Äáêúí ôúí ðñïóόñïí).
Onpe(e:ennero ðñïóόñïé ‘rpannunn’ crnna(a c npac:ananckoro nasnanne GANTI n
(pyrnre (na napnanra – ANTI n VANTI. B pyxrnckara nayuna :nreparypa sa (aknn-
ckoro nace:enne nokpan rpannnnre na nponnnnna ±akna e nrsnpnero nonarnero cco-
153
ooouu oaru [Ist. Român., II, 439–441]. 3a cpannenne rpaôna (a ce nocoun, ue nxero
na cenepnara rpynnponka BAHTH (BEHE±H) n:nsa n nsnoponnre nsnecrna npes I n.,
ckopo c:e( nrsnnknanero cn (H:nnnn Crapn, Tannr). AHTHTE ca orôe:asann npes II
n. (Xepo(nan). Tesn (ne rpynnponkn npo(r:xn:n crnecrnynanero cn npn xynckara
(oxnnanna (V n.) n n pannoc:ananckna nepno( (VI n.).
Hsr:ex(a, na(n:exennoro nxe IAHTH e nxa:o no-orpannuena ynorpeôa. Tona
ce (r:xa:o na nperpynnpannara n pasxecrnannara cpe( n:exenara n kpaa na III n.
c:e( orrer:anero na pnx:annre or ±akna. H na nropo xacro – nopa(n nacranananero
na XVHHTE no Cpe(en ±ynan n Tnca n kpaa na IV n.
Hpes V n. rona nasnanne nocrenenno e ôn:o nsocraneno n c:e( pasna(anero na
xynckoro oôe(nnenne ro e ôn:o nsxecreno or nxero na nono]opxnpa:ara ce sana(na
rpynnponka – CKHABHHH. H:exenara or npe(xo(nara npac:anancka rpynnponka
IAHTH n nopeunero na Tnca n:es:n n oôxnara na nonara rpynnponka, unnro rpannnn
krx cpe(ara na VI n. ca oueprann or Hop(anec.
II-11-3. BAHTH (BEHE±H)
Cenepnara npac:anancka rpynnponka BAHTH (BEHE±H) nrsnnkna:a nc:e(-
crnne na (ne npece:nnueckn nr:nn: nrpnara or kpaa na I n. np. Xp. – naua:oro na I n.
c:. Xp.; nropara n naua:oro na II n. Cne(ennara sa BEHE±HTE ce cr(rpxar n nsrou-
nnnn or I–VI n.
H:nnnn Crapn Ecmccmccua ucmopu: (sanrpnena npes 77 r. c:. Xp.): „... n ne
no-xa:ka cnope( xnennara e Ennnrna (Aeningia). Hakon npe(anar, ue ra e nace:ena
(o peka Bncy:a (Visulam) or capxarn (Sarmatis), nene(n (Venedis), cknpn, xnpn, ue
sa:nnrr ce napnua Kn:nnen (Cylipenum) n ocrponrr n neronoro ycrne – Harpnc
(Latrim), c:e( rona (pyr sa:nn Hanr, rpannuen c knxôpnre (Cimbris) |Plin. N. h., IV,
13, 96–97; C±HHC, I, 24–25|.
Ocrpon Ennnrna xoxe (a ôr(e orrx(ecrnen c npopasanara or pekn n esepa
repnropna xex(y ycrnara na O(ep n Bnc:a (nx. c:e(n. uacrn). Bncy:a (Visula) e p.
Bnc:a – (pyrn ]opxn n prkonncnre: uisulam, uistulam, uistlam. C o-n Harpnc (Latris)
nepoarno ca osnauenn ocrponnre n ycrnero na p. O(ep (nx. II-21-2). Brsxoxno e
ernonnxrr CAPMATH (a e onpe(e:enne krx BEHE±H n cxncr: ‘capxarckn
BEHE±H’ (nx. II-11-2) [Plin. N. h., IV, 14, 107, 109|. Hxero na XHPHTE xoxe (a
ôr(e cô:nxeno c rona na XAPHHHTE y Tannr |Tac. Germ., 43, 2|. H:exero CKHPH
e cnoxenanano (o III n. kpan Hsrounnre Kapnarn. Brsxoxno e neronara nrpnonaua:-
na repnropna (a ce e naxnpa:a na Ba:rnnckoro kpanôpexne, orkr(ero re ca ce npece-
:n:n na nr sae(no c ôacrapnnre n naua:oro na II n. np. Xp.
V H:nnnn Crapn naxnpaxe nan-pannoro nsnecrne sa npac:anannre-BEHE±H.
Cnope( nero npes nrpnara no:onnna na I n. re ca oônrana:n Ba:rnnckoro kpanôpe-
xne xex(y ycrnara na Bnc:a n O(ep.
Tannr Icp+auu: (98 r. c:. Xp.): „Tyk e rpannnara na Cneôna. As ce ko:eôaa
(a:n (a npnunc:a napo(nre na nenknnnre, nenernre (Venethorum) n ]ennre krx rep-
154
xannre n:n krx capxarnre. Bnpouex nenknnnre (Peucini), konro nakon napnuar ôac-
rapnn (Bastarnas), n ornonenne na peura, naunna na xnnor, xecrara na oônranane n
xn:nnara ca karo repxannre. Bcnukn re xnnear n neuncrora, a snarnnre n ôes(en-
crnne. ¬pes cxecenn ôpakone re ce oôesoôpasanar nourn karo capxarnre. Benernre ca
ycnon:n xnoro or rexnnre npann, raka re oôxox(ar n pasôonnnueckn nankn ncnukn
ropn n n:annnn xex(y nenknnnre n ]ennre. Bce nak re no-ckopo rpaôna (a ôr(ar
npnunc:enn krx repxannre, (oko:koro crpoar (oxone n nocar nnrone n nxar npen-
xynecrno n rpennponkara n ôrpsnnara na nexorara – ncnuko rona rn pas:nuana or
capxarnre, xnneenn n ko:n n na kone“ |Tac. Germ., 46, 1–2; C±HHC, I, 38–39|.
Benernre (Venethi, n prkonncnre n ]opxn: Venetorumque, Venedorum) cno-
pe( rona onncanne oônrana:n repnropnara xex(y nenknnnre-ôacrapnn n ]ennre.
Hpes II n. np. Xp. – III n. c:. Xp. ôacrapnnre nace:ana:n oô:acrn kpan Hsrou-
nnre Kapnarn.
Cnope( Crpaôon nenknnnre ca e(no or n:exenara na ôacrapnnre, koero nace:a-
na:o o-n Henka n (ynanckara (e:ra |Strab., VII, 3, 17; Izvoare, I, 242–243|. H:nnnn
rn onpe(e:a karo repxancko n:exe pe(ox c ôacrapnnre |Plin. N. h., IV, 14, 99; Izvoare,
I, 404–405|. Cnope( K:an(nn Hro:exen (II n.) nenknnnre oônrana:n ycrnero na ±y-
nan |Ptol., III, 10, 3; Izvoare, I, 552–553|. Hpeônnananero na nenknnnre n (ynanckara
(e:ra e xor:o (a rpae xex(y naua:oro na II n. np. Xp. (noanara na ôacrapnnre kpan
Hsrounnre Kapnarn) n kpaa na I n. np. Xp. (ycranonananero na pnxckna konrpo: n (n.
±oôpy(xa). Bepoarno npes I–III n. re ca ce orrer:n:n na cenep kpan Hsrounnre Kap-
narn, kr(ero oônrana:n (pyrnre n:exena na ôacrapnnre.
4ennre, cnope( Tannr, nace:ana:n npnôa:rnnckn sexn, na ceneponsrok or yc-
rnero na Bnc:a |Tac. Germ., 46, 3–4|. Te xorar (a ôr(ar orrx(ecrnenn c ]nncknre
n:exena.
C:e(onare:no, cnope( nocouenoro or Tannr, BEHETHTE saexa:n sexn xex(y
ycrnero na Bnc:a n Hsrounoro Hpnkapnarne ((n. pyxrncka Mo:(ona). Tona npoc-
rpancrno crnna(a c ocnonnna nrr na npece:enne n naua:oro na I n. Hpac:anannre or
nxno(ynancknre sexn, npecnuankn ±ynan, noexa:n no reuennara na Hpyr n ±nec-
rrp, a c:e( rona no 3ana(en Byr, Can n Bnc:a. Tona xecroonpe(e:ane na oônra:nna-
ra na BEHETHTE e n crr:acne c (annnre na H:nnnn Crapn, K:. Hro:exen, Henrnn-
reponara kapra n Hop(anec. Ha Henrnnreponara kapra e nocranen na(nnc VENEDI
xex(y (ynanckara (e:ra n p. Ara:nnryc, koero nornrpx(ana npncrcrnne na BEHETH
npes I–III n. n n na nr.
K:an(nn Hro:exen Icoepaçu: (cpe(ara na II n.): „Enponencka Capxarna e oô-
kprxena orkrx cenep crc Capxarckna okean nokpan Bene(ckna sa:nn (ôïí Ïòåíå-
äéêoí êoëðïí) n c (pyrn n:annnn e oôrpa(ena Capxarna, or konro nasonanar ... n
Bene(cknre n:annnn (ôo Ïòíåäéêo óñç)“ [Ptol., III, 5, 1; 5; C±HHC, I, 50–51|.
„A saexar Capxarna xnoro ro:exn napo(n – nene(nre (ÏòåíÝäáé) nokpan ne-
:na Bene(ckn sa:nn (ôïí Ïòåíåäéêoí êoëðïí)... H no-xa:kn napo(n nace:anar Cap-
xarna: no peka Bncry:a no-(o:y or nene(nre rnronn, noc:e ]nnn, noc:e cy:onn; no-
(o:y or rax ]pyry(nonn, noc:e anapro]pakrn, noc:e ôyprnonn, noc:e apcnern, noc-
155
:e caôokn, noc:e nnenrnrn n ônecn kpan n:annnara Kapnaroc. Hsrouno or nasonann-
re, ornono no-(o:y or nene(nre ca ra:nn(n n cy(nnn n cranann (okrx a:annre... H
ornono kpanôpexnero na Okeana nokpan Bene(ckna sa:nn noc:e(onare:no saexar
ne:rn, no-rope or rax ocnn, noc:e one n na cenep kapôonn...“ |Ptol., III, 5, 7–10;
C±HHC, I, 50–51|.
B onncannero na K:. Hro:exen BEHE±HTE ca npe(cranenn c rpn nasnanna: 1)
n:exennoro nxe BEHE±H; 2) Bene(ckna sa:nn karo uacr or Capxarckna okean (Ba:-
rnncko xope); 3) Bene(ckn n:annnn.
BEHE±HTE ca nk:nuenn n kareropnara na ro:exnre napo(n, oônranann Enpo-
nencka Capxarna. Te nace:anar kpanôpexnero na ne:na Bene(ckn sa:nn. Hsôpoennre
no-xa:kn napo(n (n:exena) saexar sexnre no-(o:y (nxno) or BEHE±HTE n:n ns-
rouno n ceneponsrouno or rax. Bene(cknar sa:nn oônknoneno ce orrx(ecrnana c I(an-
ckna sa:nn.
Bene(cknre n:annnn, c konro e orpa(ena Capxarna, ce cxarar sa n(enrnunn c
Hsrounonpycknre nrsnnnenna.
Onncannero na K:an(nn Hro:exen nk:nuna nan-krcen n:acr or (annn, or-
nacann ce krx cpe(ara na II n., r. e. c:e( ns:nsanero na nropara nr:na npac:anan-
ckn ôexannn – rosn nrr or ±akna krx 106 r. B nacroanoro nsc:e(nane ro:axa
uacr or n:exenara, nocranenn or K:. Hro:exen n Enponencka Capxarna, xex(y
Bene(ckna sa:nn n nponnnnna ±akna, ca onpe(e:enn karo npac:ananckn: ne:rn,
apcnern, caôokn, nnenrnrn, ônecn, ra:nn(n. Tyk rpaôna (a ôr(e orôe:asana e(na
ocoôenocr. Tasn rpyna n:exena e pasno:oxena na nr or naua:oro na Bnc:a – no(
anapnnnre, konro cnope( K:. Hro:exen oônranar npn nsnopnre na Bnc:a. Taka
xex(y nan-ropnoro reuenne na Bnc:a (cenepnnre ck:onone na Cenepnnre Kapna-
rn) n ycrnero (Bene(ckna sa:nn) ocrana repnropna, n koaro ca noxecrenn caxo
rpn n:exena – rnronn (rorn?), cy:onn n ]pyry(nonn. Je osnaua yc:onno resn
oô:acrn karo „npasna repnropna“ n no-(o:y ne ce onnrax (a norrpca oôacnenne
sa na:nunero n cxexnre na K:. Hro:exen.
Hccmuuecpocama rapma (nporornnrr e crcranen n naua:oro na III n. n e (o-
nr:nan (o nrpnara no:onnna na IV n.). Ha cerxenr VII, 1, n ropnna kpan na kaprara, n
cpe(nna pe( or na(nncn: Sarmatae vagi (ôpo(enn capxarn), solitudines Sarmatorum
(capxarckn nycrnnn), Amaxobii Sarmatae (capxarn, xnneenn n ko:n), Lupiones
Sarmatae (:ynnonn capxarn), Venadi Sarmatae (nene(n capxarn), Alpes Bastarnice
(Bacrapnckn A:nn), Blastarni (ôacrapnn), Dacpetoporiani ((akn neronopnann). Ha(-
nncrr Bene(n-Capxarn e nocranen cenepno or rpa(onere n ±akna: Ad Aquas, Apula,
Germizera, Burridava. Hpn npenacane na crnpexenna kapra rona osnauenne nona(a n
npocrpancrnoro xex(y ropnoro reuenne na Tnca n nsnopnre na Bnc:a, r. e. no nepn-
rara na Cenepnnre Kapnarn.
Ha cerxenr VII, 4 e nanecen na(nnc VENEDI, nronsrouno or Bacrapnckn A:nn,
xex(y (ynanckara (e:ra n p. Agalingus, koaro sanouna or n:annnnre Bacrapnckn A:nn
n ce n:nna n ¬epno xope, cenepno or ±ynan. Ha(nncrr VENEDI e noc:e(en na nsrok
c:e( nasnannara Piti, Gaetae, Dagae |Tab. Peut., VII, 1, 4; C±HHC, I, 69–74|.
156
„Bpo(ennre“ capxarn (Sarmatae vagi) n capxarnre, „xnneenn n ko:n“
(Amaxobii Sarmatae), xorar (a ôr(ar orrx(ecrnenn crc CAPMATHTE-×3HIH no p.
Tnca (asnrn METAHACTH y K:. Hro:exen). „Capxarcknre nycrnnn“ ca oônranann-
re or ×3HIHTE no:era n xex(ypeunero Tnca – ±ynan n cenepnara uacr na Cpe(no-
(ynanckara pannnna. „Bacrapncknre A:nn“ ca Hsrounnre Kapnarn, kpan konro oôn-
ranar BACTAPHHTE (Blastarni). B nacroanara paôora p. Ara:nnryc (Agalingus) e
orrx(ecrnena c p. Korr:nnk. ±aknre ca osnauenn c (ne nasnanna – (akn neronopnann
(Dacpetoporiani) n Dagae, rernre c Gaetae. Lupiones Sarmatae e norpenna ]opxa na
Lugiones (:yrnonn) n ce ornaca sa npac:ananckoro n:exe HVIH n nopeunero na O(ep
(nx. c:e(n. uacrn). 3a nnrn (Piti) sacera :nncna npnex:nno oôacnenne.
BEHE±HTE ca osnauenn na kaprara na (ne xecra: 1. Or cenepnara crpana na
nponnnnna ±akna, no ck:ononere na Cenepnnre Kapnarn. Ha( rax, (o ôa:rnnckna
ôpar, :nncnar (pyrn nasnanna. 2. Or nsrounara crpana na nponnnnna ±akna, n ô:n-
socr c (ynanckara (e:ra. Moxe (a ce npnexe, ue resn (annn sa BEHE±HTE na kapra-
ra orôe:asnar oôcranonkara or II–III n. – npe(n nanyckanero na Tpaanona ±akna (270–
275), npe(n nsce:nanero na BACTAPHHTE (npnô:nsnre:no no crnoro npexe) n npe(n
n(nanero na rornre krx 230–240 r. Takana (arnponka ce crr:acyna n c npncrcrnnero
na ernonnxnre IETH n ±AKH, konro ce cpenar n nsnopnre (o kpaa na II – naua:oro
na III n.
Hop(anec Icmura (sanrpnena npes 551 r.): „B rasn Cknrna nrpnn or sana(
npeônnana napo(rr na renn(nre, konro e oôkprxen or ro:exn n npouyrn pekn. Or
cenep npes neronara oô:acr npornua Tncna (Tisia), or nr ro orpannuana caxnar ne:nk
±anyônn (Danubius), or nsrok – 4:yraysnc, konro, ôn(enkn crpexnre:en n no(onrp-
rexen, ôyncrnankn, ce n:nna nrn no(nre na Hcrrp“ (33).
„B raxnoro oôkprxenne (na peknre – o. np.) :exn ±akna, sannrena or no(oô-
nnre na nenen crprxnn A:nn. ±o :anara nx crpana, koaro e orkrx cenep, or nsnopnre
na peka Bncry:a na orpoxnn npocrpancrna oônrana xnorounc:ennar napo( na nene-
rnre (Venetharum natio). Makap cera rexnnre nasnanna (a ce xenar n sanncnxocr or
pas:nunnre po(one n xecra na oônranane, npenxynecrneno ncnukn re ce napnuar ck:a-
nenn n anrn (Sclaueni et Antes)“ (34).
„Ck:anennre xnnear or rpa( Honneryn (ciuitate Nouitunense) n eseporo, koero
ce napnua Mypcnancko (Mursiano), (okrx ±anacrrp (ad Danastrum) n na cenep (o
Bnck:a (Viscla); ô:arara n ropnre nx saxenar rpa(onere. Anrnre (Antes), nan-xorr-
nnre or rax, ce npocrnpar or ±anacrrp (o ±ananrp (ad Danaprum). Tesn pekn ca
or(a:euenn e(na or (pyra na xnoro npexo(n“ (35).
„C:e( pasônnanero na xepy:nre (Herulorum) Xepxanapnk (Hermanaricus) na-
coun: noncka cpeny nenernre (Venethos), konro, xakap n (ocronnn sa npespenne no-
pa(n nroprxennero nx, no xorrnn c unc:enocrra cn, ornaua:o ce onnra:n (a ce
npornnonocranar. Ho nnno ne snaun xnoxecrnoro or neôoecnocoônn, ocoôeno kora-
ro c ôoxne (osno:enne nacrrnna nroprxeno xnoxecrno. Te, kakro kasaxxe n naua:o-
ro na ns:oxennero, n:n n cnncrka na napo(nre, npons:nsankn or e(nn kopen, cera ce
ananar no( rpn nxena, r. e. nenern, anrn n ck:anenn (Venethi, Antes, Sclaveni). Ako n
157
cera (a nn:near nanpe( nopa(n nannre rpexone, nce nak rorana ncnukn re poôyna:n
na Xepxanapnkonara n:acr“ (119) |Iord. Get., 33–35; C±HHC, I, 106–107, 110–111;
HHBH, I, 336, 344|.
Onncannero na Hop(anec sanouna c ouepranane na repnropnara, saexana or
renn(nre. Hpes nea reue Tncna (Tisia), r. e. Tnca, a or nsrok a orpax(a 4:yraysnc
(Ilutausis), napnanr na peunoro nxe AHTA-AHVTA, (n. O:r (nx. ryk). A:nnre, konro
orpax(ar karo nenen ±akna, ca Kapnarnre. 3ana(nara rpannna na sexnre, saexann or
CKHABHHHTE, e nocranena npn rp. Honneryn n Mypcnanckoro esepo. 3a noc:e(-
nnre ca npe(:arann pas:nunn orrx(ecrnananna. Karo nan-npnex:nnn cxarax resn sa
rp. Honno(ynyx, kpan (ecnna ôpar na Cana n Iopna Hanonna n esepo (ô:aro) n oko:-
nocrnre na rp. Mypca, naxnpan ce npn n:nnanero na ±pana n ±ynan.
Tepnropnnre na xnoroôponnna napo( BEHETH, cnope( onncannero na Hop(a-
nec, oôxnana orpoxnn npocrpancrna na cenep or nsnopnre na Bncry:a (Bnc:a). Or
(pyra crpana, CKHABHHHTE na cenep crnra:n (o Bnck:a (Bnc:a). C:e(onare:no
nepnrara na Cenepnnre Kapnarn or(e:a BEHETHTE or sana(nara rpynnponka –
CKHABHHHTE. Trn karo rpannnara xex(y CKHABHHH n AHTH xnnana no p.
±necrrp, ro nennoro naua:o rpaôna (a e xacroro, kr(ero ce crônpar rpannnnre xex-
(y rpnre rpynnponkn. Hop(anec e kareropnuen: BEHETH, AHTH n CKHABHHH
nxar oôn kopen, r. e. re ca rpn k:ona na e(nn n crnn napo(. Iorcknar ncropnk e
orôe:asa: e(no xnoro naxno oôcroare:crno, cnrpsano c n:exennnre nasnanna – na-
:nunero na (na rnna (pannnna) n ernonnxnara. Hrpnoro pannnne nk:nuna nxenara
na or(e:nnre n:exena cnope( po(onere n xecrara na oônranane. Broporo – oônnre
nxena sa rpnre k:ona: AHTH, BEHETH, CKHABHHH.
Cnope( paskasa na Hop(anec, n cpe(ara na IV n. ocrrorcknar kpa: Xepxanapnk
pasnpocrpa: n:acrra cn na( xnoro n:exena, unnro nxena ca nocouenn n r. nap. cnn-
crk na napo(nre. Te ca cnopnn n oko:o raxnoro orrx(ecrnanane e narpynana snaun-
re:na :nreparypa. ¬acr or rax n nacroanara paôora ca onpe(e:enn karo npac:anann
– n (n. O:renna n Banar. ¬acr or nxenara ca cô:nxanann c nasnannara na cenepnn
n:exena or ôa:rnnckara n yrpo]nnckara oônnocr. Enenrya:en noxo( na Xepxanapnk
cpeny n:exena or nene(ckara rpynnponka e (onycrnx, karo ce nxa npe(nn(, ue nene(-
ckara repnropna e crnra:a (o ropnoro reuenne na Hpyr n ±necrrp. Tona nax:ynane
na ocrrorckna kpa: n cpe(ara na IV n. (60-re ro(nnn) nan-nepoarno e ôn:o nsnrpneno
n sexnre na resn nronsrounn nene(ckn n:exena or Iopnoro Ho(necrponne.
B nsnopnre or I–VI n. nxero na BEHE±HTE nxa c:e(nnre ]opxn: Venedi,
Venethi, ÏòåíÝäïé, Venethae, Veneti. Hpes anrnunocrra ca ôn:n nosnarn n (pyrn
ernonnxn c e(nakrn n:n ô:nsrk nsronop. Ha anrnunnre anropn e ôn:o (oôpe ns-
necrno ke:rckoro n:exe BEHETH or n-n Bperan: Veneti |Caes. B. G., II, 34; III, 7–
16; IV, 21; VII, 75; Plin. N. h., IV, 14, 107, 109]; ÏòÝíåôïé [Strab., IV, 194; Ptol., II,
8, 6]; Oòåíåôïì [Dio Cass., 39, 40|. Te ca ôn:n (oôpn xopexo(nn |Merlat, P. Les
Vénètes, 5–40]. Ernonnxrr Veneti ce cpena n (o:nnara na p. Ho – oô:acrra Bene-
ro oko:o (n. Benenna. Mecrnn nxena or crnna kopen ca nosnarn n H:npna.
Tona e (a:o ocnonanna sa pas:nunn nnx(anna ornocno ernxo:ornara na n:e-
xennoro nxe BEHE±H-BEHETH n Capxarna. Heronnar nponsxo( e onpe(e:an karo
158
ke:rckn, repxanckn, c:ananckn |Łowm. Pocz., I, 87–92; C±HHC, I, 43–44|. C:anan-
ckara ernxo:orna e nsnex(ana or npacaac. *vet ‘ro:ax, ne:nk, xorrn, noôe(onocen’.
Ocoôenocr sa nasnannero na cenepnara npac:anancka rpynnponka e, ue ro ne
nsuesna, kakro npn nsrounara – na AHTHTE. Hxero e crxpaneno cpe( crce(nnre
napo(n orkrx cenep n sana( – repxanckn, ôa:rckn, yrpo]nnckn. Crnenpexenno :nn-
cnar c:e(n or ynorpeôara xy n c:anancka cpe(a karo caxonasnanne. V nexckoesnunn-
re crce(n ca pasnpocrpanenn ]opxnre WENDI (WENDEN), VINDI, WINEDI.
Hxenno resn napo(nn nanxenonanna y c:anancknre crce(n xorar (a ôr(ar
npnern karo no-ô:nskn (o naua:nna nn( na ernonnxa. Crxnre:crnoro n repnropn-
a:nara ô:nsocr na BEHE±HTE c repxanckn, ôa:rckn n yrpo]nnckn n:exena e
sanouna:o one c noanara na nrpnnre no Ba:rnnckoro kpanôpexne npes I n.
Haua:nara ]opxa na ernonnxa xoxe (a ôr(e nsne(ena or npac:ananckna kopen
ANTA ‘kpan, rpannunocr, or(a:euenocr’ n npe(crankara-npe(:or VA (otae. n, nrn):
VA-ANTA > VANTA > VANTI. 3nauennero e ‘xnre:n n kpaa’, e(nakno c rona na
ANTI n GANTI – npac:anancknre npece:nnnn or nsrounara n or sana(nara rpynn-
ponka.
3a npac:ananckna kopen ANTA ôe nocoueno pasnnrne ANTA > ANDA > ÄNDA
> ENDA. To xoxe (a ôr(e nornrp(eno or anrnunn npac:ananckn rononnxn n n:exen-
nn nxena n npe(pnxckara enoxa. Vcnope(no pasnnrne na crnna kopen nxa n n rep-
xancknre esnnn: uc+. Ende.
Hornuno e nponsno(noro VANTI (a nperrpnn crnnre snykonn npoxenn: VANTI
> VANDI > VÄNDI > VENDI ; VANTI > VÄNTI > VENTI ; VENDI > VINDI.
Bepoarno napnanrnre VENTI, VENDI ca (oôn:n :nreparypna ]opxa VENEDI,
VENETHI y H:nnnn Crapn, Tannr n K:an(nn Hro:exen no( n:nanne na nosnarna
ernonnx VENETI – nxero na ke:rckoro n:exe n Bperan. Or (pyra crpana, kopenrr
ANTA-ANDA xoxe (a nperrpnn npoxana c noana na r:acna xex(y N n T n c:anancka
cpe(a – cpn. otae. ouaa. o(an(e-o(anar. B nexcknre nasnanna crnecrnynar napnanrn
VINDI, VINEDI. C:e(onare:no pannnre npac:ananckn napnanrn sa I–II n. ca ôn:n
VANTI-VENTI n VANDI-VENDI. Ernonnxrr VENEDI ce yrnrpx(ana n :arnnoesnu-
nara knnxnnna or VII–XII n. karo nasnanne na CHAB×HHTE nape( c nanxenonann-
ero SCLAVI. 4opxara VENEDI e cnrpsana c pasronopnara repxnno:orna n rona ce
nornrpx(ana or sanasnanero na rona nasnanne y crce(nre na sana(nnre c:anann, nan-
neue n nexckoesnunnre oô:acrn. Hasnannero SCLAVI e no-xapakrepno sa knnxonna-
ra rpa(nnna. Tax uecro ce cpenar noacnenna sa e(nosnaunocrra na (nara ernonnxa.
B nsnopnre ce cpenar c:e(nnre napnanrn na nxero: VENEDI, VINEDI, WINEDI,
WINETHI, VINETHES, WINNETES, WINITI, WINIDI, WINODI, VIONUDI,
VINADES, VINEDES, VENADI, VENETII, VENETICI, VINICII, UUNEDI, UUNIDI
|C±HHC, II, 583|.
Brsnnknanero n cr(ôara na cenepnara rpynnponka BAHTH-BEHE±H xorar
(a ôr(ar npe(cranenn n xpono:ornuen pe( raka:
1. C noxo(nre na M. H. Kpac npes 29–28 r. np. Xp. ôn:o nocraneno naua:oro
na ycranonanane na pnxcka n:acr n sexnre na npac:anancknre n:exena nxno or ±y-
nan. Tosn nponec sanrpnn: crc crs(ananero na nponnnnna Mnsna (15 r. c:. Xp.) n
159
npenprnanero na O(pnckoro napcrno n nponnnnna Tpakna (46 r. c:. Xp.). H:exena-
ra, konro okasa:n nan-oxecrouena crnpornna, noe:n npece:nnueckna nrr na cenep,
ornr( ±ynan. ¬acr or rax ycne:n (a naxepar npnex cpe( raxonnnre rero-(aknnckn
n:exena. ±pyrn npo(r:xn:n na cenep n rrpcene na nonn sexn. Taka ce o]opxn:n (na
npece:nnueckn noroka – or nsrounara crpana na ±akna (no (o:nnara na Hpyr n ±nec-
rrp) n or sana(nara (no (o:nnara na Tnca). Hpece:nnnnre npecek:n n:n saoônko:n:n
or nsrok Cenepnnre Kapnarn n no Bnc:a n O(ep (ocrnrna:n n naua:oro na I n. ôa:-
rnnckna ôpar.
Taka nc:e(crnne na nrpnara npece:nnuecka nr:na or kpaa na I n. np. Xp. –
naua:oro na I n. c:. Xp. npac:anann ce ycranonn:n n nopeunero na Bnc:a n O(ep
xex(y Cenepnnre Kapnarn n Ba:rnncko xope. Te no:yun:n oônoro nanxenonanne
BAHTH (BAH±H) ‘xnre:n n kpaa’ n raka ôn:o nocraneno naua:oro na cenepnara
npac:anancka n:exenna rpynnponka.
2. Hokopananero na ±akna or nxneparop Tpaan npes 101–106 r. npe(nsnnka:o
nona npece:nnuecka nr:na. Ta nk:nuna:a kakro xecrnn rero-(aknnckn n:exena, raka
n nxno(ynanckn npece:nnnn, (on:n cro:erne no-pano (nrpna sace:nnuecka nr:na).
Te rpaôna:o cera sa nropn nrr (a noexar nrra na nsrnannero, sa (a nsôernar pnxcko-
ro n:a(nuecrno. Taka npac:ananckoro npncrcrnne n sexnre xex(y Cenepnnre Kapna-
rn n Ba:rnka ôn:o sacn:eno.
„Hpasnara repnropna“, koaro ce saôe:asna npn pasno:aranero na n:exenara n
resn sonn y K:. Hro:exen, ce (r:xn na (na ]akropa: 1) ne(ocrarruna nn]opxanna sa
nrrpennnre sexn no cpe(noro reuenne na Bnc:a; 2) nrpnonaua:noro crpynnane na
nsce:nann ce n:exena kpan cenepnnre rpannnn na nponnnnna ±akna n naua:oro na II n.
Hpece:nnnnre sanapn:n n nonnre xecra orkrx ceneponsrok ôa:rckn n yrpo-
]nnckn n:exena. Iepxancko nace:enne nepoarno e oônrana:o resn sexn one npe(n
n(nanero na npac:anannre (II–I n. np. Xp.). Crnenpexenno npes I–II n. orkrx Ckan-
(nnanna npncrnra:n nonn repxanckn npece:nnnn (rorn). Taka na repnropnara na
BEHE±HTE ce no:yun:o cxecnane na repxann n npac:anann. Ocnonnara nene(cka
repnropna npes I–II n. xoxe (a ôr(e onpe(e:ena n rpannnnre xex(y Kapnarnre, Ba:-
rnnckoro kpanôpexne, Bnc:a n O(ep. Bcrnnocr sana(nara rpannna (orkrx O(ep) e
rpy(no y:onnxa, rrn karo e nxa:o npn(nnxnane na npac:anann krx nopeunero na
E:ôa (AHIHH, CAKCH, BEHTH). Hokasare:en e c:yuaar c BEHTHTE. K:. Hro:e-
xen (cpe(ara na II n.) rn nocrana npn ycrnero na Bnc:a, n ro or nsrounara crpana.
Ho-krcno (VIII–XII n.) BEHTHTE (BEHETH) oônrana:n (ecnna ôpar na E:ôa.
Brn nprska c rosn npoô:ex rpaôna (a ôr(e orôe:asano, ue (pyr npac:anan-
ckn norok orkrx ±o:en ±ynan n ±akna npes cenepnara uacr na Cpe(no(ynanckara
nnsnna crnrna: (o Iopna E:ôa (Haôa). Taka (o:no:aôckara npac:anancka rpyna,
koaro ne xoxe (a ôr(e npnunc:ena krx nene(ckara rpynnponka, ce crs(ana:a or
npece:nnnn, n(nann or (ne nocokn: 1) or nsrok, orkrx repnropnara na BEHE±HTE;
2) or nr – no reuennero na E:ôa.
Crxnre:crnoro xex(y nene(cknre n:exena n repxannre nxa:o orpaxenne nrpxy
]opxnpanero na n:exennn crpykrypn y noc:e(nnre. Tyk ca npnne(enn (okasare:crna
160
sa rakrn nponec no ornonenne na pe(nna repxanckn n:exena, unero naua:o e ôn:o
nocraneno n sexnre na BEHE±HTE. Cxecenoro oônranane na npac:anann n repxann
npes I–III n. e ocrann:o apxeo:ornueckn c:e(n n Hnenopckara ky:rypa.
3. Hpes III–IV n. ro:axa uacr or repxannre, oprannsnpann n nonn n:exennn
crpykrypn, ce npece:n:n na nr krx Cenepnoro ¬epnoxopne, ±o:en ±ynan, cpe(no-
(ynancknre sexn, Iopen ±ynan n Iopen Penn. Hsnecrnn pasxecrnanna nacrrnn:n cpe(
npac:anancknre n:exena n kpaa na III n. c:e( onpasnanero na Tpaanona ±akna or
pnx:annre n n kpaa na IV n. npn n(nanero na xynnre or nsrok. C pasna(anero na
xynckoro oôe(nnenne npes nropara no:onnna na V n. nacrrnn:n nonn nperpynnpa-
nna na npac:anannre no Cpe(en n ±o:en ±ynan. B pesy:rar nrsnnkna:a sana(nara
rpynnponka CKHABHHH. Ipannnara xex(y BEHE±H n CKHABHHH xnnana:a no
nepnrara na Cenepnnre Kapnarn. Bene(nre ôn:n no-c:aôo sacernarn or ycranonana-
nero na ABAPHTE no Cpe(en ±ynan krx 566 r. n ocnonananero na rexnna xaranar.
4. C npoônnanero na (ynanckna :nxec n naua:oro na VII n. sanouna:o npece:e-
nne na nr, koero oôxnana:o n:exenara or rpnre pannoc:ananckn rpynnponkn –
CKHABHHH, AHTH n BEHE±H. Ipyna or nene(ckn n:exena npecak:a Cenepnnre
Kapnarn n no p. Tnca (ocrnrna:a ±ynan. Ho npexero na nxneparop Hpak:nn (610–
641) resn n:exena ce sace:n:n n H:npnk no A(pnarnueckoro kpanôpexne. Taka nrs-
nnkna:a crpôo-xrpnarckara rpyna na nxnnre c:anann.
Rronsrounnre nene(ckn n:exena n Iopnoro Ho(necrponne n Bo:nnna crno ce
cnycna:n no Tnca (o ±ynan. Orrax re noe:n no reuennero na ±pana n Cana n crnrna-
:n (o nsrounnre ck:onone na A:nnre. Te ce sace:n:n n rasn oô:acr sana(no or xrpna-
rnre n ]opxnpa:n rpynara na a:nnncknre (c:onenckn) c:anann. ±pyrn no-xa:kn uac-
rn or nene(ckn n:exena ce sace:n:n n nsrounnre n nxnnre ôa:kanckn oô:acrn cpe(
rpynara na ôr:rapcknre c:anann. Bepoarno one npes V–VI n. e nxa:o npn(nnxnane n
na sana( krx E:ôa na HVIH n COPABH, konro (a:n naua:oro na HV+HBKHTE
COPBH. Hpes VII n:n VIII n. ce nsnrpnn:o npece:enne na nene(ckn n:exena n ns-
rouna nocoka – krx Iopen ±nenrp. Harax ce npn(nnxn:n B×TH¬H n PA±HMH¬H.
Te ce sace:n:n no (nenrpckoro :enoôpexne n Iopna Oka.
5. Hpn resn pasxecrnanna nxero na CKHABHHHTE (sana(na rpynnponka) ce
na:oxn:o n nsxecrn:o nasnannara na (pyrnre (na noroka – AHTH n BAHTH (BEH±H,
BEHE±H). Hsr:ex(a, sa nene(cknre n:exena or nan-or(a:euennre xecra na Ba:rnn-
ckoro kpanôpexne rona e ôn: no-ôanen nponec. Taka y crce(nnre napo(n – repxann,
]nnn, :nronnn, ernonnxrr BEH±H, BHH±H ce sanasn: (o nan-nono npexe.
II-11-4. BHTHHH
Hponsxo(rr na (ne nsrounoc:ananckn n:exena n pycknre :eronncn e cnrpsan c
repnropnara na :axnre (Ho:na), r. e. c nene(ckara rpynnponka: „... pa(nxnun ôo n
narnun or :axon. Bacra (o (na ôpara n :acÖx – Pa(nx, a (pyron Barko. |...| ... n npn-
ne(rna ce(ocra Pa(nx na Crxn n nposnanaca pa(nxnun, a Barrko ce(e c po(ox
cnonx na One, or nero xe nposnana ca narnun“ |HBH, I, 14|.
161
Cnope( npe(annero po(onaua:nnnnre (enonnxnre) na (nere n:exena – Pa(nx
(na pa(nxnunre) n Barko (na narnunre), ca ôn:n ôpara, xnneenn cpe( :axnre (no:a-
nnre). Te ce npece:n:n na nsrok. Pa(nx ce ycranonn: na p. Cox (:an npnrok na ±ne-
nrp) n nocrann: rax naua:oro na n:exero PA±HMH¬H. Barko ce ycranonn: na Oka
(npnrok na Bo:ra) n raka nrsnnkna:o n:exero B×TH¬H.
±ocerannnre npoyunanna nornrpx(anar, ue crce(nnre repnropnn na (nere n:e-
xena ca nxa:n crnoro pasno:oxenne. PA±HMH¬HTE oônrana:n (nenrpckoro :e-
noôpexne kpan p. Cox, a B×TH¬HTE – ropnoro reuenne na p. Oka |Ce(on, B. B.
Bocrounre, 143|.
Ha (pyro xacro n nacroanara paôora e nokasano npece:ennero na
PA±HMH¬HTE or sexara na nene(ckara rpynnponka ((n. Ho:na) (nx. ryk II-13-2).
CO+HTE ((a:n nxero na (nenrpckna npnrok) ca ôn:n xa:ko n:exe n crcrana na
n:exennna crns na PA±HMH¬HTE. Texnnar nponsxo( crno xoxe (a ôr(e onpe(e-
:en karo nene(ckn (nx. c:e(n. uacrn). H:exennara repnropna na B×TH¬HTE nk:nu-
na:a nopeunara na Mockna peka (npnrok na Oka) n na peknre Vrpa, Haxpa, Hyrpr. Tax
xorar (a ôr(ar nrscranonenn n:exennnre crpykrypn VIPH, HAIPH, HVIPH (nx.
II-10-6). Macroro na raxnoro nrsnnknane e nene(ckara repnropna – nopeunero na
Vrpa n:n na Anrpana n (n. Ho:na. C:e(onare:no B×TH¬HTE rpaôna (a ôr(ar pas-
r:ex(ann karo n:exenen crns (ro:axo n:exe), crcranen or xa:kn n:exena.
H:exennoro nxe B×TH¬H n :nunoro nxe B×TKO xorar (a ôr(ar nsne(enn or
naua:nara ]opxa VANTI na BEH±H, BEHE±H. H:exennoro nxe e c nacranka -IČI,
npn nsna(ane na N karo noconka n cxekuanane (nornsanna) na A: VANTI-IČI >
VANTIČI > VATIČI > VJATIČI. Hnncara na noconkn e xapakrepna sa pyckna esnk.
Hnunoro nxe e c nacranka KO-: VANT-KO > VATKO > VJATKO. C:e(onare:no nas-
nannero na n:exennna crns B×TH¬H e sanasn:o nxero na cenepnara npac:anancka
rpynnponka BAHTH-BEHE±H. Honara ]opxa c nacranka -IČI e xapakrepna sa pan-
noc:ananckna nepno( – VI–VIII n. Tona nornrpx(ana npe(annero, sanncano n pannna
:eronnc sa nponsxo(a na B×TH¬H n PA±HMH¬H or (nennnre no:ckn sexn. H:e-
xennara ncropna na B×TH¬HTE xoxe (a ôr(e nrscranonena n c:e(nara noc:e(ona-
re:nocr:
1. Hpes VI n:n VIII n., c:e( ro:axoro pas(nnxnane, npe(nsnnkano or npece:e-
nnero na nr, (ne rpynn nene(ckn n:exena norrpcn:n nonn sexn na nsrok krx ôacenna
na ±nenrp. Hrpnara rpyna ôn:a c oôno nxe PA±HMH¬H. Hasnannero na nropara
rpyna – B×TH¬H, e nponsno(no or nxero na cenepnara rpynnponka BAHTH. H:e-
xennnar crns (ro:axo n:exe) B×TH¬H nk:nuna: xa:knre n:exena VIPH, HAIPH,
HVIPH n (p.
2. ±nara nene(ckn n:exennn crnsa npexnna:n p. ±nenrp n PA±HMH¬HTE ce
ycranonn:n no neronna :an npnrok Cox. B×TH¬HTE sae:n crce(nnre sexn or nsrok
no ropnoro nopeune na Oka. Oônnar nponsxo( n crnxecrnoro npn(nnxnane or (nen-
nnre no:ckn sexn e orpaseno n :eren(ara upes po(nnnckara nprska (ôpara) na (naxa-
ra po(onaua:nnnn – Pa(nx n Barko. Ma:knre n:exena or crnsa na B×TH¬HTE ce
ycranonn:n no npnronnre na Oka.
11 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
162
3. B×TH¬HTE ca cnoxenanann n pycknre :eronncn no nono( na crônrna or
X–XII n. Hpes 964 r. npn noxo(a cn na ceneponsrok knas Cneroc:an crnrna: (o
raxnara sexa: „H n(e na Oky peky n na Bo:ry n na:ese narnun“ |HBH, I, 46–47|.
Hpes XII n. ca nasonann rpa(onere na B×TH¬HTE: Kose:ck, ±e(oc:an, Bpaneck,
Bopoônnn, ±oxaron, Mnenak, Bopornneck, Ko:reck, Moca:ck, Cepenck. Tepnro-
pnara na B×TH¬HTE e oueprana n no apxeo:ornueckn xarepna: – xorn:nn rpo-
ôone c rpynonsrapane n cnenn]nunn naknrn |Ce(on, B. B. Bocrounre, 144|.
4. Ha repnropnara na rexnna n:exenen crns no-krcno nrsnnkna Be:nkoro Moc-
koncko knaxecrno.
II-11-5. BAH±ABH
Hsrounorepxanckoro n:exe BAH±AHH ce ]opxnpa n sexn, oônranann n or
n:exenara na cenepnara npac:anancka rpynnponka BAHTH-BEHE±H. Han-pannoro
nsnecrne sa BAH±AHHTE e ocrann: H:nnnn Crapn n cnoara Ecmccmccua ucmopu:
(sanrpnena krx 77 r.). Cnope( nero krx BAH±AHHTE (Vandali) cna(ar n:exenara
ôypron(nonn, napnnn, xapnnn, ryronn |Plin. N. h., IV, 99|. Tannr (Icp+auu: – 98 r.),
npe(anankn :eren(ara sa nponsxo(a na repxannre, nocouna n n:exenara xapcn, rax-
ôpnnnn, cneôn, BAH±AHH (VANDALIOS) |Tac. Germ., II, 2|. Ho-krcno karo nan-
(a:ckn n:exena ca npe(cranenn ACTHHIHTE n cn:nnrnre. Hoc:e(nnre oônrana:n
(n. Cn:esna |Schmidt, L. Wand., 9–12|. Hop(anec onncna npece:ennero na rornre or
o-n Ckan(sa na nxnna ôa:rnnckn ôpar, kr(ero npece:nnnnre sanapn:n VHMEPVIHTE
n rexnnre crce(n BAH±AHH |Iord. Get., 4].
Pannnre ]opxn na ernonnxa BAH±AHH ca c:e(nnre: Vandali, Vandilii,
Âáíäί-ëïé, Âáíäqëïé, Vanduli, Vandali [Schmidt, L. Wand., 3]. Hpn rrpcenero na
repxancka ernxo:orna sa nxero BAH±AHH e npe(:oxeno snauenne Wandelbaren
‘npoxen:nnn, nenocroannn’, Beweglichen ‘no(nnxnn’ |Hak rax|. Hsr:ex(a, repn-
ropna:noro crxnre:crno na BAHTH-BEHE±H n BAH±AHH e naxepn:o orpaxe-
nne n n ô:nsocr xex(y (nere n:exennn nxena, koaro e orôe:asnana n nakon ns-
c:e(nanna. Hasnannero VANDALI xoxe (a ôr(e pasr:ex(ano karo crcraneno or
ocnona VAND n nacranka: -ILI; -ALI; -ULI.
Kakro ôe nokasano no-rope, ]onernunoro pasnnrne na npac:ananckna ernonnx
e c:e(noro: VA-ANTA > VANTI > VANDI > VENDI (> VENEDI); VANTI > VENTI
(> VENETI). Ocnonara na ernonnxa VANDALI – VAND – crnna(a c naua:nna napn-
anr na npac:ananckoro nxe VANT > VAND. Hacranknre -ALI, -ILI ce cpenar n npn
rpaknncknre ernonnxn – cpn. CORALI, CORPILI. C:e(onare:no xoxe (a ce (onyc-
ne, ue nasnannero VANDALI (VANDILI) e no:yueno or pannara ]opxa na npac:a-
nanckoro nxe VANTI-VANDI c (oôanena nacranka -ILI, -ALI. Oôparnara nprska –
nasnannero VANDI-VENEDI (a npons:nsa or VANDALI npn orna(ane na nacrankara
– e rpy(no sannrnxa or ]onernuna n xop]o:ornuna r:e(na rouka.
Ako ce npnexe nrpnara xnnoresa, ro rpaôna (a ôr(e npe(:oxeno oôacnenne sa
rakana nprska xex(y (nara ernonnxa. Han-nanpe( xoxe (a ce orôe:exn, ue ra e :o-
163
rnuna nopa(n repnropna:noro crce(crno na repxancknre n npac:anancknre n:exena
xex(y Ba:rnka n Cenepnnre Kapnarn npes I n. Hpac:ananckn npece:nnnn BAHTH ce
noann:n n resn sexn n naua:oro na I n. Brsxoxno e (a e sanouna: nponec na ernnuec-
ko cxecnane, karo nakon npac:ananckn n:exennn crpykrypn ca sanouna:n (a ce rep-
xannsnpar. ±pyra uacr or BAHTHTE sanasn:n cnoa ernnueckn oô:nk. Taka sa (a
ôr(ar pasrpannuenn n:exenara, nk:nunann repxann n repxannsnpann ce npac:ana-
nn or npac:anancknre n:exena, r. e. or caxnre BAHTH, ce noann:o nono nponsno(no
nasnanne BAH±AHH: VANT-ALI > VANTALI > VANDALI; n:n nanpano or VAND:
VAND-ALI > VANDALI (crornerno no crnna naunn c nacranka -ILI). Ho rosn naunn
c nasnannero BAH±AHH (BAH±HHH) ôn:a osnauena rpynara or n:exena, n konro
nxa:o cxecnane na repxancko n npac:anancko nace:enne, karo noc:e(noro ôn:o acn-
xn:npano. Hasnannero BAHTH-BAH±H (BEH±H, BEHE±H) ocrana:o sa npac:a-
nancknre n:exena, konro sanasn:n ky:rypno-esnkonna cn oô:nk. Takana xnnoresa e
crsnyuna c oôcroare:crnoro, ue sa ocnonnoro nan(a:cko n:exe ACTHHIH crno xo-
xe (a ce norrpcn npac:ananckn nponsxo( (nx. ryk II-20-2).
Bprskara BAH±AHH – CHAB×HH n (nennnre no:ckn sexn e naxepn:a orpa-
xenne n n no-krcnara nncxena rpa(nnna. Taka A(ax Bpexenckn (IX n.) nnne, ue n
sexara na c:anannre (Slavonia) xnnear n:exenara na BHHVHHTE (Winulis), n:n kakro
re ce napnuar – BAH±AHH (Wandali). A:ôepr Kpann, xnna: n Ponok n Xaxôypr n
kpaa na XV n naua:oro na XVI n., nsyuana: ncropnara na c:anannre-nan(a:n n nann-
ca: nrpnara oônoc:anancka ncropna Wandalia (1519 r.) |nx. Hepnonnç, H. C:anan-
ckaa, II, 14–15|.
II-12-1. AHVBH
B crnxone na anonnxen anrop or nrpnara uernrpr na I n. ce nrsxna:anar noôe-
(nre na pnxckoro oprxne no onona npexe. Tesn crnxone ca ôn:n nocnerenn na Hnnna
±pysn:a, crnpyra na nxneparop Okrannan Anrycr (27 r. np. Xp. – 14 r. c:. Xp.). Cpe(
noôe(ennre n:exena n napo(n ca nocouenn (a:xarn, nanonn, repxann, apxennn. Tax
ca cnoxenarn crno „crpexnre:nnar ±ynan n (aknncknar Any: na kpaa na sexara“
(Danuviusque rapax et Dacius orbe remoto Appulus), konro ce naxnpa: ô:nso (o Hon-
ra |Poetae lat. minores, I, 117–118; Izvoare, I, 344–345|. Any: (Appulus) ce rr:kyna
karo ce:nnno n:n n:exenno nxe n ce cnrpsna c rp. Any:yx n Tpaanona ±akna. Hoa-
nara na nasnannero Any: n rasn noernuna rnopôa ce oôacnana c noxo(a na pnxckna
nr:kono(en M. Bnnnnnn, konro npes 10–9 r. np. Xp. nponnkna: nanrrpe n (aknnckn-
re sexn.
C:e( san:a(ananero na ±akna or nxneparop Tpaan ôn: nocrpoen rp. Any:yx
((n. A:ôa R:na), konro crana: nenrrp na nponnnnna Dacia Apulensis. Kakro nokas-
nar apxeo:ornuecknre npoyunanna, rpa(rr ôn: ns(nrnar (o (aknncko ce:nne or npe(-
pnxckara enoxa, naxnpano ce ne(a:eu or p. Mypen. Hxero na pnxckna rpa( e nosna-
ro n c:e(nnre ]opxn: 1. ¨Áðïõëïí [Ptol., III, 8, 4]; 2. Apulon [Geogr. Rav., IV, 7];
3. Apula [Tab. Peut., VIII, 1]; 4. Apulum (na(nncn) |TIR, L-34, 29|.
164
Ernxo:ornuno nxero e nsnex(ano or u.c. kopen *ap ‘no(a’ |Tom. Thr., II, 2,
53|. Cnope( H. Pycy ro npons:nsa or u.c. kopen *apel-*apol ‘cn:a, xon’ |Russu, I.
Limba, 57].
Hxero xoxe (a ôr(e oôacneno karo npac:anancko, npons:as:o or kopena APA
‘no(a, peka’ n nacranka -UL. Hoc:e(nara xoxe (a ce pasr:ex(a karo: 1) yxa:nre:na
sa peuno n crornerno ce:nnno nxe; 2) nacranka sa n:exennn nxena – AL > OL > UL
or nsrouen (rerckn) rnn.
C:e(onare:no xoxe (a ce npnexe, ue n npe(pnxckara enoxa n (o:nnara na p.
Mypen, oko:o (n. A:ôa R:na e crnecrnyna:o (aknncko n:exe AHVHH. Heron n:e-
xenen nenrrp e ôn:a AHVHA – npac:ananckara ]opxa e npe(a(ena rouno na Hen-
rnnreponara kapra. C:e( nokopananero na ±akna or pnx:annre npes 106 r. (o nero e
ôn: ns(nrnar rp. Any:yx.
II-12-2. HAHH, HAHOKA
Hanoka e e(nn or rpa(onere na nponnnnna ±akna – npn (n. rp. K:yx. Hxero ce
cpena n nsrounnnnre no( c:e(nnre ]opxn: ÍÜðïõêá [Ptol., III, 8, 4], Napoca
[Tab. Peut., VIII, 2; Geogr. Rav., IV, 7]. B na(nncnre ce cpenar (ne ]opxn – Napoca
n Napuca, karo npeoô:a(ana nrpnara |TIR, L-34, 83|.
Hxero e npac:anancko n xoxe (a ôr(e npnero sa nponsno(no or kopena APA
‘no(a, peka’, npe(cranka-npe(:or NA (otae. na) n nacranka -OKA > -UKA, pasnnrne
na -AKA: NA-APA-AKA > NAPAKA > NAPOKA > NAPUKA. 3nauenne: ‘(ce:nne)
na pekara’. Orronapa na c:ananckoro ‘napeuen’ – c. Hapeuen, Acenonrpa(cko. Crno-
ro crueranne na kopen n nacranka ce cpena n ce:nnnoro nxe Onaka, Pasrpa(cko.
Moxe ôn n npe(pnxckara enoxa e crnecrnyna:o xa:ko (aknncko n:exe HAHH
c n:exenen nenrrp HAHOKA. C:e( 106 r. kpan nero e ôn: ns(nrnar pnxcknar rpa(.
Hsnecrno e cknrckoro n:exe HAHEH. Hxero xy e cnrpsano c :eren(ara sa
po(onaua:nnka na cknrnre nap Cknr n cnnonere xy Ha: (Ðóëïò) n Han (Íóðçò).
±no-(op Cnnn:nnckn: „C:e( karo re nsnrpnn:n ô:ecrann (e:a n cn pas(e:n:n n:ac-
rra, a napo(nre nx ce napek:n no nxenara na e(nnna n na (pyrna – na:n (Ðóëïõò) n
nann (Íóðáò). C:e( nsnecrno npexe nac:e(nnnnre na resn nape, or:nuanann ce c
noenaua:nnuecka cxe:ocr n (ocronncrno, nokopn:n e(na oônnpna oô:acr ornr( pe-
ka Tananc (okrx Tpakna“ |Diod., II, 43, 4; Izvoare, I, 190–191|. H:nnnn Crapn cno-
xenana n:exe HAHEH (Napaei) oko:o Tananc (±on) |Plin. N. h., VI, 22].
II-12-3. KAHH, KAHAHHH, KOHAHHH, KOHAHH
Or kopena APA ‘no(a, peka’ n npe(cranka-npe(:or K(A) (cpn. pyc. k, ko) ce e
no:yun:a nponsno(na (yxa: KA-APA > KAPA. 3nauenne: ‘(o (npn) pekara (no(ara)’.
Tosn cxncr: na (yxara ce nornrpx(ana or no:ckoro napnnare:no nxe kępa ‘ocrpon-
ue n peka’. ±yxara e npons:as:a or npac:ananckara ]opxa KAPA: KAPA > KEPA >
KENPA (kępa) npn npoxana APA > EPA n noana na noconka.
165
Anrnunn rononnxn, cr(rpxann KAPA:
1. Kann(ana – rpa( n Ma:ka Cknrna xex(y Akcnono:nc n Kapcnyx, npn (n. c.
Tona:y, okp. Koncranna: 1. Capidava |Tab. Peut., VIII, 3; It. Ant., 224, 3; Not. Dign.
Or., XXIX, 4, 13|; 2. Êáðßäáõá [Hierocl., 637, 10]; 3. Êáðßäáâá [C. Porph. De
them., 47, 15|, na(nncn |TIR, L-35, 30|.
Ipa(rr e ôn: pasno:oxen ô:nso (o (ynanckna ôpar n rona oôacnana nxero xy
‘kpenocr ((ana) (o pekara’.
2. Kanncrypna (Êáðéóôïõñiá) [Proc. De aed., IV, 11; HTM, 446| – kacre: n
Tpakna, rrpcen no ropnoro reuenne na Xeôpoc |Detsch. Spr., 226|. Bropara crc-
ranka na nasnannero STURIA e crc snauenne ‘kpenocr’, raka ue oônnar cxncr: na
nxero e ‘kpenocr (o pekara’.
3. Kanoxa:na (Êáðüìáëâá) [Proc. De aed., IV, 4; HTM, 437| – kacre: n
±ap(anna. Hasnannero cr(rpxa karo nropa uacr peunoro nxe MALVA – (n. p.
M:ana, (ecen npnrok na ±ynan, xex(y Mopana n Hek n Iopna Mnsna ((n. Crp-
ôna). Cxncr:rr na nxero na rosn kacre: e ‘(o peka Ma:na’. Bepoarno ce ornaca sa
npece:nnnn or (o:nnara na p. Ma:na (nx. c:e(n. uacrn).
4. Kane(ynyx (Capedunum) |Strab., VII, 5, 12; Izvoare, I, 248–249| – kpenocr
na ckop(ncknre. Mecroonpe(e:enne npn (n. Vxnne n Crpôna. Bropara uacr na nxero
- DUNUM e ke:rcka crc snauenne ‘kpenocr, rpa(’. Hrpnara uacr KAPE xoxe (a e
npac:anancka n (a e ôn:a nasnanne na ce:nnero npe(n n(nanero na ke:rnre. Ckop-
(ncknre nocrpon:n rasn kpenocr, karo npnôann:n krx npac:ananckoro nxe KAPE
crcrankara DUNUM.
Hponsno(en napnanr na KAPA e ]opxara KOPA (> KUPA), koero crornercrna
na npoxanara n kopena: APA > OPA > UPA. Tosn napnanr crno e npe(cranen n anrnu-
nara rononnxna:
1. Konycropoc (Êïðïýóôïñïò) [Proc. De aed., IV, 11; HTM, 447] – kacre: n
Ma:ka Cknrna n:n n nsrounara uacr na ±o:na Mnsna. Hxero ce crcron or crnnre
crcrankn karo Kanncrypna: KOPU (napnanr na KAPA) n STORA (STOROS) ‘kpe-
nocr’. 3nauennero e crnoro: ‘kpenocr (o pekara’.
2. Kyne – 1. Cuppe |It. Ant., 217, 63|; 2. Vico Cuppe |Tab. Peut., VII, 3|; 3.
Cuppis |Not. Dign. Or., XLI, 19, 25, 32; Geogr. Rav., IV, 7]; 4. Êïýðïõò [Proc. De
aed., IV, 6|. Ho:oxennero na kacre:a – kpan ±ynan, onpan(ana npac:ananckara
ernxo:orna na nxero.
Hpac:anancknar kopen n (nara napnanra KAPA-KOPA npo(r:xana xnnora cn
n n c:ananckara rononnxna:
1. Êïðáíoò (Co:yncko) – cnope( |Vasmer, M. Griech., 205| or caoc. kona-
nr ‘wassergrabe’.
2. Peka Koppany (1256 r.) [DIR, C, II, 17] – npnrok na Kpnn n Tpancn:nanna.
3. Kanannna (Êáðáíßôóá) – pn( n Arnka, Irpnna.
Brsxoxno e n n:annnckn nxena or rnna Konan (a nxar rakrn nponsxo(. Hsr:ex-
(a, kopenrr APA e noc:yxn: sa ocnona n na n:exennn nxena.
B Pasrpa(cko, (n. Ceneponsrouna Br:rapna, ca crcpe(orouenn ce:nna na er-
166
norpa]ckara rpyna KAHAHHH. Hoc:e(nnre ca uacr or craporo „xnsnncko“ na-
ce:enne.
Hxero na rasn rpyna – KAHAHHH – nanapno npons:nsa or kopen KAPA crc
c:oxna nacranka -ANCI. B ô:nsocr ce e naxnpa:o anrnunoro ce:nne KAHVCTOPOC,
a n na cenep – KAHH±ABA. B crnna panon ca (n. ce:nna Onanen n Onaka, unnro
nxena n(nar or kopena APA > OPA. C:e(onare:no xoxe (a ôr(e nrscranoneno npac-
:ananckoro n:exenno nxe KAPI (ôes nacranka) n pannoc:ananckn ]opxn KAPANI
(KAPANCI) n OPANI c nacrankn -ANI, -ANCI. Taka sa nponsxo(a na KAHAHHHTE
xorar (a ôr(ar npe(:oxenn (ne xnnoresn:
1. Crnecrnyna:o e npac:ananckoro n:exe KAPI or rerckna k:on. Heronara
nrpnonaua:na repnropna xoxe ôn e ôn:a ô:nso (o ±ynan n yuacrrka Pyce – Cn:nc-
rpa. ±pyra nrsxoxnocr sa oôacnenne na nxero KAHH (ana nasnannero na npornua-
nara n rosn panon p. AHHAP, (n. Tonunncka peka (nx. c:e(n. naparpa]). Brscrano-
nenoro nxe APIAR or npe(pnxckara enoxa e crcraneno or ocnona API- n nacranka
-AR. ±na (pyrn (ynanckn npnroka, nasonann n nsnopnre, nocar nxena, cr(rpxann
kopena APA. Ha Henrnnreponara kapra e osnauena p. AHVC (APUS): „Lederata XII.
Apo Il. XII Arcidava.“ Bnx(a ce, ue AHVC npornua xex(y He(epara n Apkn(ana n (n.
Banar. B onncannero na Panenckna reorpa] e nocouena p. AHHOH (Appion), n(nana
krx ±ynan or n:annnnre na Capxarna |Geogr. Rav., IV, 11; Izvoare, II, 580–581|.
±onycrnxo e nasnannero APIAR (a e nxa:o napnanr API ôes nacranka -AR (cpn.
ALTA-ALTAR, ARKA-ARKAR, ESK(US)-ISKAR). Bapnanrrr API nxa crornercrnne
n nocouennre no-rope nasnanna na :enn (ynanckn npnronn – AP(US) n API(ON). Or
napnanra API na APIAR (Tonunncka peka) e nrsxoxno (a ôr(e no:yueno n:exenno
nxe KAPI – c npe(cranka-npe(:or K(A) (pyc. k, ko; otae. ouaa. kan). Bepoarno raka ca
ce napnua:n xnre:nre no ropnoro reuenne na API-APIAR n panona na (n. Pasrpa(.
±o:nara uacr na nopeunero ôn:a saera or n:exero AHHAPH. Taka oônra:nnara na
KAHHTE crnna(ar c panonnre, nace:anann or (nennnre KAHAHHH.
Ce:nna na KAHHTE n no-sarrnrennre panonn nrn nrrpennocrra, rorana nok-
pnrn c :econe, ca ôn:n sanapenn or c:anancknre sace:nnnn n naua:oro na VII n. Hpn
cxecnanero c rax ce e oôocoôn:a n:exennara crpykrypa (n:n xnre:cka rpyna)
KAHAHH-KAHAHHH n OHAHH. Hxenara ca c nacrankn, xapakrepnn sa pannoc:a-
nanckna nepno(.
Hpn n(nanero na Acnapyxonnre ôr:rapn rexnn po(one ce nacrann:n c:e( 680 r.
n crce(crno c KAHAHHHTE. 3a rona ronopar nsc:e(nannre nekpono:n or VIII–X n.
n Pycencko, Pasrpa(cko, Cn:ncrpencko. Vcranoneno ôn:o crxnre:crno n nocrenenno
cxecnane na KAHAHHH c npaôr:rapn. Orr:ac or rax ca nakon cnenn]nunn ueprn n
nocnnre, xarepna:nara ky:rypa n norpeôa:nnre oônuan na (nennnre KAHAHHH.
Hoc:e(nnre oônranar c:e(nnre ce:a n Pasrpa(cko: Kaxenono, Tonunn, ±panonen, Oce-
nen, Kpnnna, Cenono, X:eôapono, Esepue, Ienono, Vnnnnn, +e:askonen, ±oôponka
xaxa:a (Pasrpa(). B Trpronnnko kananckn ce:a ca: Ca(nna, Onaka, Ha:axapna, Iaro-
no |Kanannn, 7|. Cnope( napo(noro oôacnenne nxero KAHAHHH n(na or cnenn]nu-
nara nesôa nrpxy pnsara na xecrnara nocna.
167
2. ±pyra nrsxoxnocr e KAHAHH n OHAHH (a ca pannoc:ananckn sace:nnnn
or naua:oro na VII n. Hpe(nnnnre nx oônra:nne npes VI n. ca ôn:n na cenep or
±ynan – nanpnxep no p. Onana n Cenepnnre Kapnarn.
B Ceneposana(na Make(onna ce naxnpar ce:ara Konanne (Teroncko) n Konan-
nn (Ckoncko). Cnope( (annn na Cr. Bepkonnu ôr:rapckoro nace:enne n rosn panon ce
napnua:o KOHAHOBHH. B. Krnuon npn cnonre npoyunanna ne ce e narrkna: na
(annn sa rakana ernorpa]cka rpyna n npnunc:ana rosn panon sae(no c Kyxanoncko,
Bpana n Kpnna na:anka krx repnropnara na „nonnre“ [K±nuon, B. Mak., 38|. Tesn
(annn ce nyx(aar or (onr:nnre:nn npoyunanna. Moxe ôn rax ca sanasenn c:e(n or
pannoc:anancka n:exenna crpykrypa KOHAHH-KOHAHHH or VII–IX n. – na ôr:-
rapcknre c:anann.
Peka Krnyn (Căpu) e :an npnrok na Coxeny: Mnk (Ma:rk Coxen) n Tpan-
cn:nanna. Hxero na pekara e orôe:asano n Vnrapckna anonnx – Copus. Cnope( xpo-
nnkara n naua:oro na X n. kpan nea ôn: yônr or xa(xapnre xecrnnar n:a(ere: Ie:oy
(Gelou) |Anonymus, cap. XXIV–XXVII|. B (okyxenr or 1336 r. e orôe:asano ce:nne
Konan (Koppan) |DIR, C, IV, 272|, naxnpano ce n ô:nskna panon na Hy(yn. Hpes
XIV n. p. Konan e orôe:asana n n ôacenna na Kpnn, sana(nara uacr na (n. Tpancn:na-
nna (nx. c:e(n. uacrn). Tesn rononnxn (anar ocnonanne (a ce npe(no:ara crnecrny-
nanero na npac:anancka n pannoc:anancka nxenna crpykrypa n nopeunero na Krnyn.
Peunoro nxe e nponsno(no or kopena APA, npe(cranka-npe(:or K(A) n nacran-
ka -OŠ > UŠ: KA-APA-OŠ > KAPOŠ > KAPUŠ > KÂPUŠ; KAPUŠ > KOPUŠ. Hxero
na npac:ananckoro n:exe e ôn:o ôes nacranka -KAPI. Crncex naô:nso, nak (o Ma:rk
Coxen, ce naxnpa HAHOKA – cpe(nne na (pyro npe(no:araexo n:exe – HAHH
(nx. ryk). Heronoro nxe e oôpasynano crno or kopena APA.
Bepoarno npes pannoc:ananckara enoxa (VI–VIII n.) n:exennara crpykrypa e
(oôn:a nxero KAPANI (KOPANI) c nacranka -ANI: KAPA-ANI > KAPANI > KOPANI.
B Vnrapna ce:nnnoro nxe Konann ce cnrpsna n c :nunoro nxe Koppany – nox( or
po(a na Apna(nre. B kpaa na IX – naua:oro na X n. sexnre na KOHAHHTE no Ma:rk
Coxen n:nsa:n nrn n:a(ennara na Ie:oy.
Crueranne na crnnre rononnxn ce cpena n Vnrapna xex(y eseporo Ba:aron n
±ynan. Tax reue p. Kanon (Kapos) c npnrok Konann (Kópany). Bepoarno npes VII–IX
n., npe(n n(nanero na xa(xapnre, rax e crnecrnyna:o c:anancko n:exe KOHAHH.
Hpes IX n. ro n:nsa:o n rpannnnre na B:arnenckoro knaxecrno.
II-12-4. AHHAPH, HHEPH
Anrnunnar kacre: Annapna e xecroonpe(e:en ô:nso (o (ynanckna ôpar npn
(n. c. Paxono, xex(y Pyce n Tyrpakan.
1. Appiaria [It. Ant., 2245, 5; Not. Dign. Or., 40, 4, 22]; 2. Appiaris [Tab. Peut.,
VII, 2]; 3. Apiaris [Geogr. Rav., IV, 7]; 4. ’Áððéáñßá [Hierocl., 636, 7|; 5. „B Mn-
sna nokpan pekara Hcrrp ... Annapa (Áððßáñá)“ [Proc. De aed., IV, 11] ; 6.
ÁððÝñåéá [Theoph. Sim., II, 15].
168
B onncannero na ±o:na Mnsna K:. Hro:exen cnoxenana: „... a xecrara noxex-
(y nx (r. e. xex(y nsrounnre n sana(nnre uacrn na nponnnnnara – U. B.) ce oônranar
or (nxencnn n or annapencnn (’ÁððéáñÞíóéïé)“ [Ptol., III, 104; HTM, 351|. Hoc-
:e(nnre ca xnre:n (n:exe) oko:o AHHAPA. Hxero e cxarano sa rpaknncko (B.
Toxanek, ±. ±euen), a B. Benen:nen ro onpe(e:a karo :arnncko |Beš. Prok., 140].
Ha kapra or 1584 r. (×. Kacra:(o) sana(no or p. Hnyc (Cius Il.) e nocouen (pyr
npnrok na ±ynan – Abiz Ilu. |Baxon. Ar:ac, kapra 13|. Ha kapra or 1660 r. (Teuenne-
ro na ±ynan) sana(no or Silistra-Dorostero e ouepran npnrok na ±ynan Abir riv. [Ba-
xon. Ar:ac, kapra 20|. Peunoro nxe na nrpnara kapra e npenncano norpenno – noc-
:e(nara ôykna nx. R e pasuerena karo Z nopa(n ô:nskara rpa]nka. C:e(onare:no
npann:nara ]opxa na nxero e ABIR.
Ouenn(no peunoro nxe ABIR e napnanr na anrnunoro ce:nnno nxe APIARA
npn osnyuanane P > B (crornerno na npoxanara n kopena APA > ABA). C:e(onare:-
no xoxe (a ôr(e nrscranoneno npac:ananckoro peuno nxe APIAR pe(ox crc ce:nn-
noro nxe APIAR(A).
AHHAPA (Paxono) ce naxnpa n kpan(ynanckara nnsnna Hoôpexne, xex(y Py-
ce n Tyrpakan, koaro na xecra e saô:arena n cera ca nocrpoenn orno(nnre:nn kana:n.
Krx nea or Hy(oropnero ce nacounar peunn (o:nnn, cera cyxo(o:na. ±o:nnara, koa-
ro xnnana npes ce:ara Hoônr kaxrk n Kaxenono, ornpanankn ce krx ce:ara Rnep n
Paxono (AHHAPA), xoxe (a ôr(e orrx(ecrnena c p. AHHAP (ABHP). Pekara, npo-
rnuana n rasn (o:nna, e nsnecrna c nxero Tonunncka. Ta sanouna cenepno or Pasrpa(
|Mapnnon, B. ±e:n-opxan, 31|.
Rronsrouno or c. Paxono (na 7–8 kx) ce naxnpa c. Rnep. B neronoro nxe e
crxpanena anrnunara ]opxa APIAR(A). B rosn panon ca sanasenn xnre:n or rpynara
na „rpeôennnre“, npnna(:exann krx craporo xecrno nace:enne, napnuano or H. Mn-
:ernu „xnsnncko“ |Mnnevnu, B. Hsrounoôr:rapcknre, 36|.
Hpe(cranennre (annn nosno:anar (a ôr(e nanpanena c:e(nara nrscranonka.
Hpn ycrnero na p. APIAR, npnrok na ±ynan, ce naxnpa:o e(nonxennoro ce:n-
ne-kpenocr APIAR(A). Vcranoneno e crnecrnynanero na rpaknncko ce:nne or npe(-
pnxckara enoxa (o c. Paxono |±peucn:ona, H. Krx nrnpoca, 335|. Hxero e npons-
no(no or kopena APA ‘no(a, peka’ c nacranka -AR: APA > API-AR > APIAR. Cxncr-
:rr xy e ‘peuno (no(no) xacro’ n rona nasnanne orronapa na xapakrepa na xecrnocrra
– saô:arena pannnna, npopasana or (ynancknre npnronn. Ho reuennero na AHHAP n
npe(pnxckara enoxa oônrana:o npac:anancko n:exe, noceno crnoro nxe. Tona ce
nornrpx(ana or cne(ennero na K:. Hro:exen (nan-krcnn (annn or cpe(ara na II n.),
kr(ero neronoro nxe e c ]opxara AHHAPEHCHH. Heron n:exenen nenrrp e ôn:o
ce:nnero (kpenocr) AHHAP(A). Orôe:asano e crpynnane na na(rpoônn xorn:n oko-
:o ce:ara I:o(xeno n Terono. Brsxoxno e rax crno (a e crnecrnyna:o cpe(nne na
AHHAPHTE. C:e( pnxckoro sanoenanne n naua:oro na I n. npn Annap(a) e ôn: noc-
rpoen kacre: karo uacr or cncrexara na ykpenenara (ynancka rpannna (:nxec).
¬acr or AHHAPHTE ocrana:n no xecrara cn n c:e( pyxnanero na :nxeca n
naua:oro na VII n. Te (ouaka:n nonnre c:ananckn sace:nnnn. Kpan c. Rnep n ô:nsko-
169
ro c. Baôono ca npoyuenn pannoc:ananckn nekpono:n c rpynonsrapane |B±»apona,
Æ. Hekpono:n, 38–64|. Pannara nx ]asa xoxe (a ôr(e ornecena krx VII n. |Bonen,
H. Hepno(nsannara, 12|.
„Tponkara“ or e(naknn nxena – peuno, ce:nnno n n:exenno, e crxpanena n
(nennoro nxe na c. Rnep, naxnpano ce n n:exennara repnropna na AHHAPHTE.
Heronoro nxe, nsr:ex(a, ce e pasnn:o (o ]opxara APAR, napnanr na APIAR: APAR
> OPAR > UPAR > UPER > JUPER.
II-13-1. AP±A, AP±HKH
Bacennrr na p. AP±A oôxnana nsrounara no:onnna na Po(onnre. Ta ce n:nna
or(acno n Mapnna (Xeôpoc) xa:ko na( ycrnero na Tyn(xa (Tonsoc) npn O(pnn (A(pn-
anono:). Hxero xoxe (a ôr(e orkpnro n anrnunn n cpe(nonekonnn nsnopn.
1. 3a nan-panno cnoxenanane rpaôna (a ce npnexe rona n 1coeouu: na Xesno(
(VII n. np. Xp.) – AP±ECK (¨Áñäçóêïò) [Hesiod. Theog., 337–345; HTM, 15|.
4opxara e no:yuena or naua:nna kopen ARDA n nacranka -ESK: ARDA-ESK >
ARDESK. Krx rosn rnn npac:ananckn peunn nxena npnna(:exar THBHCK (Tn-
xnn), EPIHCK (Eprene).
2. C:e(nano nasonanane na pekara orkpnnaxe y Xepo(or nrn nprska c noxo(a
na ±apnn npes Tpakna cpeny cknrnre. Ton (ocrnrna: p. Teap n p. Arpnanec ((n. Epre-
ne) – :an npnrok na Xeôpoc, no( ycrnero na Ap(a. „Orryk ±apnn (ocrnrna: (pyra
peka na nxe Apreck (¨Áñôçóêïò), koaro reue npes sexnre na o(pncnre“ |Hdt., IV,
92; HTM, 21|. Tona onncanne nokasna, ue nepcnnckara noncka ce e npn(nnxn:a
or ycrnero na Arpnanec (Eprene) na cenep no reuennero na Xeôpoc n e (ocrnrna-
:a ycrnero na APTECK (Ap(a). 4opxara na peunoro nxe y Xepo(or crnna(a c
rasn y Xesno(, npn e(nncrneno pas:nune – oôessnyuananero na D > T.
3. B r. nap. Hrpnn Ba:esnen anonnx ce onncnar crônrnara or cô:rcrka xex(y
Koncranrnn n Hnnnnnn npes 314 r. npn A(pnanono:: „Hoc:e ron crôpa: c noxonra
na Ba:enr npn rpaknnckna rpa( A(pnanono: ro:axo xnoxecrno noncka n nsnparn:
(o ycranonn:na ce nrn 4n:nnn Koncranrnn nparennnn sa xnp. Honexe re ce nrpna:n
ôes pesy:rar, nonnara ôn:a nrsoônonena n (naxara ce cô:rcka:n na Map(nnckoro
no:e (in campo Mardiense)“ |Anon. Vales., I, 5, 17; HHBH, I, 320|.
¬erenero campus Ardienses nx. Mardiensis nosno:ana xecroonpe(e:ane na
ônrkara n Ap(nnckoro no:e |Velkov, V.Arda, 85|. Ouenn(no (nere nonckn ca ce
cpenna:n sana(no or rpa(a, n no:ero kpan ycrnero na Ap(a. Hpn:arare:noro nxe
Ap(nncko (Ardiensis) e no:yueno or ]opxara ARDA.
4. B anrnuen na(nnc, orkpnr n H:on(nncko, e nocoueno ce:nnnoro nxe
Ardicenus vicus |CIL, VI, 32543 ; Detsch. Spr., 23|. Tona „ce:o (vicus) na ap(nne-
nn“ rpaôna (a ce e naxnpa:o ne(a:eu or nopeunero na AP±A. Hasnannero na xn-
re:nre xy AP±HHEHH n:n AP±HKH nokasna, ue re ca ôn:n npece:nnnn or (o:n-
nara na AP±A. 4opxara xoxe (a ôr(e npnera n karo n:exenno nxe. To e no:yue-
no or ocnona ARDA n nacranka -IKI: ARDA-IKI > ARDIKI.
170
5. Hxero na ro:axara po(oncka peka ce cpena y nnsanrnnckn anropn or IX–
X n.: Hpo(r:xnre:a na Teo]an Hsnone(nnk – Aprakoc (¨Áñôáêïò) [Theoph. Cont.,
p. 387|; Hcen(ocnxeon – Aprakec (¨Áñôáêçò).
4opxara ARTAK e nrsnnkna:a or ocnona ARTA npn ko:eôanne D-T n nac-
ranka -AK: ARDA-AK > ARDAK > ARTAK. Ho(oôen crpoex nxa Timacus (Tn-
xok). Hacrankara -AK ce cpena npn n:exennn nxena (sa n:exero APTAKH nx.
ryk II-17-1). Tyk xoxe (a ce nrscranonn n:exenno nasnanne ARDAKI, koero e
ô:nsko (o nsne(enoro no-rope ARDIKI.
6. Peunoro nxe ce noanana n n onncanna, ocranenn or yuacrnnnn n ¬ernrprna
kprcronocen noxo( n naua:oro na XIII n. V +o]poa (ro Bn:ap(yen e orôe:asana p.
Apre (Ilum. d’Arte) |Villehardouin, II, p. 204|. Hpn rasn ]opxa crno ce naô:n(ana
npoxana D > T.
Ana:nsnpannre (annn nosno:anar (a ôr(e oueprano c:e(noro pasnnrne na peu-
noro nxe:
1. Haua:nara ]opxa e ôn:a ARDA, noann:a ce npe(n VIII n. np. Xp.
2. Krx VII–VI n. np. Xp. nrsnnkna: nponsno(nnar napnanr ARDESK (>
ARTESK).
3. Hpes pannoro cpe(nonekonne (VII–X n.) ce e ynorpeôana:a n ]opxara
ARDAK (> ARTAK).
Moxe (a ce npe(no:oxn, ue crs(a(ennre n nopeunero n:exennn crpykrypn ca
noce:n c:e(nnre nasnanna, n(nann or peunoro nxe: 1) nan-pannoro oôpasynanne –
ARDI; 2) krx III–I n. – ARDIKI, ARDAKI; 3) noc:e(noro nasnanne xoxe (a ôr(e
orneceno n krx pannoc:ananckna nepno( (VII–VIII n.).
II-13-2. AP±Em (AP±ÆEm), AP±AHH
Peka AP±+EB (Argeş) e :an npnrok na ±ynan n (n. oô:acr Mynrenna n nsnnpa
or Rxnnre Kapnarn (4rrrpan). Han-pannoro cnoxenanane naxnpaxe y Xepo(or
(Vn. np. Xp.): „Mex(y resn, konro yne:nuanar no(nre (na Hcrrp – U. B.), ca ner
ro:exn pekn, konro rekar npes Cknrna: e(nara, napnuana or cknrnre Hopara, or rrp-
nnre Hnperoc, noc:e Tnapanroc, Apapoc, Hanapnc n Op(ecoc (’Ïñäåóóüò). Hrp-
nara or cnoxenarnre pekn e ro:axa n reuenkn na nsrok, cre(nnana no(nre cn c
resn na Hcrrp. Bropara, Tnapanroc, koaro reue noneue na sana( n e no-xa:ka.
Apapoc, Hanapnc n Op(ecoc rekar xex(y resn (ne pekn, n:nnankn ce crno n
Hcrrp“ |Hdt., IV, 48–49; Izvoare, I, 30–33].
B onncannero na (ynancknre npnronn, ocraneno or Xepo(or, nxa pe(nna ne-
rounocrn. E(na or rax e no ornonenne na Op(ecoc (Ap(xen). Ton ne npornua xex(y
Hopara (Hpyr) n Tnapanroc (Ceper), a sana(no or noc:e(nara peka. Hxero ORDES
(’Ïñäåóóoò) e c npoxenena naua:na r:acna A > O. Hpann:nara npac:anancka ]opxa
rpaôna (a e ARDES. Ta e nrsnnkna:a or kopena ARDA n nacranka -EŠ, npe(a(ena na
rprnkn c -ÅÓÓ. Hacranknre -EŠ, -AŠ, -OŠ ca oônuannn sa npac:anancknre peunn nxe-
na, ocoôeno n npnkapnarcknre oô:acrn – Mapnc (Mypen, Mapon), Tnônckoc (Tn-
171
xnn, Texen), Caxyc (Coxen). Bepoarno naua:nara ]opxa na peunoro nxe e ôn:a ôes
nacranka – ARDA (rrx(ecrnena c po(onckara ARDA). ±onycrnxo e no rosn (ynan-
ckn npnrok (a e crnecrnyna:o rercko n:exenno oôpasynanne c nxe, n(nano or peu-
noro -ARDI. Apxeo:ornuecknre npoyunanna nokasnar crnecrnynanero na no-ro:exn
cpe(nna npes npe(pnxckara enoxa npn ¬errnen (c kaxenna kpenocr), Honen (xorn-
:en nekpono: (o ykpeneno ce:ne) n Pa(onany.
C:e( pnxckoro sanoenanne n crs(ananero na nponnnnna ±akna (106 r.) no-
peunero na AP±EB ce okasa:o n ô:nsocr c nsrounara ykpenena rpannna, xnnana-
na no O:r. Hako:ko kacre:a (npn +n(ana, Hypkrpen, A:ôora) or npe(nara or-
ôpannre:na :nnna (Limes transalutanus) ôn:n nocrpoenn no ropnoro reuenne na
AP±EB. Bepoarno resn oôcroare:crna ca npe(nsnnka:n nsce:nanero na uacr or
AP±HTE |Ist. Român., I, 658, 665–668]. One npe(n Tpaanonnre nonnn n naua:oro
na I n. c:. Xp. xnnorrr n ce:nnara or pannnnnara npn(ynancka uacr na Mynrenna
saxpa: (no apxeo:ornueckn (annn). Tosn nponec ce nocrana nrn nprska c npex-
nrp:annara na rern n nxno(ynancknre nponnnnnn – 50 xn:. or E:nn Kar |Strab.,
VII, 3, 10| n no-krcno one 100 xn:. |CIL, XIL, 3608|. Hace:ennero oônrana:o ôes
npekrcnane no(kapnarcknre panonn, kakro nokasnar npoyunannara. Or cpe(ara
na II n. rero-(aknre ornono sanouna:n (a sace:nar pannnnara nokpan ±ynan. Py-
xrncknre nsc:e(onare:n oôe(nnanar naxo(knre or II–III n. n r. nap. apxeo:orn-
uecka ky:rypa Kn:na-Mn:nrapy. Orôe:asna ce n nponnknane na KAPHH n
CAPMATH n Hsrouna Mynrenna |Bichir, Gh. Dacii, 28–31].
Hpes III n. n Mynrenna ce nacrann:n necrrornre, or konro ca ocrana:n apxeo-
:ornueckn naxernnnn or rnna ¬epnaxon-Crnrana (e Mypen. Hpncrcrnnero na rep-
xancko nace:enne npo(r:xn:o (o noc:e(nara uernrpr na IV n., koraro or nsrok nax-
:y:n xynnre. C:e( pasna(anero na xynckoro n:exenno oôe(nnenne n Hanonna n cpe-
(ara na V n. nacrrnn:o pas(nnxnane cpe( npac:anannre or rpnre rpynnponkn – AHTH,
BAHTH, IAHTH. B pesy:rar ce noann:o nono (e:enne, xapakrepno sa pannoc:anan-
ckna nepno( (VI n.) – AHTH, BEHE±H n CKHABHHH.
Hpes VI n. npocrpancrnoro xex(y Rxnnre Kapnarn n ±ynan (B:ankara pan-
nnna) ôn:o saero or n:exena, n:nsann n sana(nara pannoc:anancka rpynnponka – na
CKHABHHHTE. Hakon (annn or npexero na nxneparop Manpnknn (582–602) xorar
(a ôr(ar nsrr:kynann n crornerno ornecenn krx p. AP±EB. Crce(crnoro crc ck:a-
nnncknre n:exena no :enna (ynanckn ôpar nopax(a:o nocroanna necnrypnocr n san-
:axa sa nxnepnara. Hxneparop Manpnknn penn: (a saxenn orôpannre:nara crpare-
rna c nana(are:na n npe(npne: nope(nna or noxo(n n ornr((ynancknre sexn. B pe-
sy:rar na resn (encrnna ca crana:n nsnecrnn noneue (annn sa raxonnnre ck:annnckn
n:exena. ¬acr or resn cne(enna ca naxepn:n xacro n crunnennero na Teo]n:akr Cn-
xokara. B nero ca npe(cranenn nako:ko ck:annnckn n:exennn nox(one – xex(y rax n
Ap(aracr. Bnsanrnncknar noenaua:nnk Koxenrno: nona(na: npn A(pnanono: na
„Ap(aracr, konro n:aue: c:e( ceôe cn ro:exn c:ananckn xnoxecrna, snaunre:en ôpon
sa:onenn n:ennnnn n ôorara n:auka“ |Theoph. Sim., VI, 6; IHBH, II, 322–323|. Ha-
na(are:nre ôn:n nporonenn or oô:acrra Acrnka.
172
Hpn noxo(a na Hpnck ornr( ±ynan: „Bes (a orronapa na naxa:nocrra xy (na
anapckna nparennk Kox – U. B.), ron kasa:, ue ôn: npe(npne: nonna cpeny c:anann-
re, rrn karo c anapcknre (oronopn n crr:anenna ne ce npekparana:a n rerckara nonna
(c:anannre ryk ca napeuenn rern – U. B.). Ha (nana(ecerna (en crparerrr, c:e( karo
nocrpon: kopaôn, npen:yna: pekara. Honexe uy:, ue Ap(aracr nsne: c:anancknre
nr:unna, sa (a ce narpaôn c n:auka, npe(npne: n no:ynon nana(enne. Ap(aracr nrk,
c:e( karo ce npocrn: crc crnonn(ennara cn n ce crôy(n: or crna nopa(n cn:nna
nyx, axna: neoce(:an kon n ce nnycna: (a ôara... H rrn, poxenre, c:e( karo nanpann-
:n xnoxecrno c:anann nnpnecrno na xeua cn, onycronn:n crpanara na Ap(aracr,
nocrann:n n:ennnnnre n (rpnenn okonn n rn nsnparn:n nrn Bnsanrnon“ |Theoph.
Sim., VI, 8; IHBH, II, 326|. Crce(nnar nox( Mycoknn npe(ocrann: :o(kn-e(no(prn-
kn, sa (a ôr(ar cnacenn xopara na Ap(aracr.
One n no-crapnre nsc:e(nanna nropara uacr na nxero AP±AIACT (’ÁñäÜãáó-
ôïò) e cnrpsnana c ooµocaac. *gostr, cxarano sa saexka or ecp+. Gast. 3a nrpnara
uacr na nasnannero ce cxara, ue e nxa:a ]opxa RADA, koaro c:e( :nknn(na xera-
resa e crana:a ARDA. Taka nxero e nxa:o nn(a PA±OIOCTI |Kretschmer, P. Die
slawische, 231|. Tona nxe ce cpena karo :nuno n crapoôr:rapckn, crapouenkn n
crapono:ckn naxernnnn |C±HHC, II, 45, ôe:. 17|.
Cxarax, ue nprskara na nxero ARDAGAST c e(nokopennoro peuno (n n:exen-
no?) nasnanne ce (okasna or crnoro crornonenne npn nxenara na (pyrnre (naxa
xecrnn ck:annnckn nox(one – Mycoknn n Hnparacr. Texnnre sexn crno ca ôn:n npe-
ceuenn npn rosn noxo( na nnsanrnnckara noncka. Hoc:e(nara ce (nnxn:a n nocoka or
sana( na nsrok npes (n. B:anka pannnna (Mynrenna) n xnna:a noc:e(onare:no npes:
AP±+EB (AP±EB) – sexara na Ap(aracr; BV3TV (MVCEOC) – sexara na
MVCOKHH; p. HACHHPHH (cnope( xen rrx(ecrnena c HHPETOC-HPVT) – sexa-
ra na HHPAIACT (sa nsanxonprsknre npn nxenara MVCOKHH-MVCEOC,
HHPAIACT-HACHHPHH-HHPETOC nx. c:e(n. uacrn). C:e(onare:no nxero
ARDAGAST xoxe (a ôr(e onpe(e:eno karo nposnnne, (a(eno na nox(a (n:a(ere:a)
na ck:annnckoro n:exe, oônranano nopeunero na ARDA-ARDEŠ. Tona n:exenno
oôpasynanne or VI n. e noce:o nxero ARDI n:n ARDANI. Bepoarno ro e npo(r:xn-
:o (a crnecrnyna n npes VII n. karo uacr or Crnsa na ce(exre n:exena, unnro
sexn ôn:n nk:nuenn npes 681 r. n Acnapyxonara (rpxana.
Pe(nna ce:nnnn nxena cr(rpxar ocnona, crnna(ana c napnanra na n:exen-
noro nasnanne – ARDAN:
1. Ardanovce (yue. Ardán falva) – oô:. Hnrpa, C:onakna
2. Ardanovo (yue. Ardanháza) – sa(kapnarcka Vkpanna
3. Ardan (Árdany) – okp. Bncrpnna-Hacry(, Tpancn:nanna.
ARDAN ce cpena n karo :nuno nxe – Herrp Ap(anonnu |DRH, D, I, 312| –
1452 r., nncap nrn noeno(ckara kanne:apna na Mo:(ona.
Hanapno krx XIII–XV n. peunoro nxe e nperrpna:o snykona npoxana – ARDEŠ
> ARDŽEŠ. Hpexo(rr D > DŽ npe( xeka r:acna e xapakrepen sa nakon ôr:rapckn
(na:ekrn. Tasn ]opxa, sanasena n (o (nec, ce cpena n (okyxenrn na Vrpon:anko-
ro noeno(crno or XV–XVII n.
173
Cnope( ynrapcka rpaxora or 1247 r. n sexnre na (n. 3ana(na Mynrenna ce na-
xnpa:n n:a(ennara na noeno(ara Cenec:an |DRH, B, I, 24–26|. Te nk:nuna:n n rop-
noro nopeune na AP±+EB. Tax ce naxnpa n pesn(ennnara na yrpon:anknre noeno-
(n AP±+EB (Kypra (e Ap(xen). Apxeo:ornuecknre npoyunanna nokasnar, ue naua-
:oro na pesn(ennnara ce ornaca krx 1200 r. [Ist. Român., III, 366–371]. Cnope( :ero-
nncnoro npe(anne sa nrsnnknanero na Vrpon:ankoro noeno(crno, krx 1290 r. PA±V
HEIPV noeno( c:asr: or Tpancn:nanna. Tesn :eren(apnn crônrna ce ornacar krx
npexero na npe(necrnennka na nrpnna nsnecren yrpon:ankn noeno(a – Bacapaô I.
Cnope( paskasa Pa(y Herpy (onr: or 4rrrpan n ce ycranonn: n AP±+EB.
Trn karo cne(ennara sa Pa(y Herpy nponsxox(ar or ycrno npe(anne, sanaseno n :e-
ronncnre, neronara ]nrypa ocrana cnopna n nensacnena [Ist. Român., III, 568]. Tyk ne
npnôana one e(no npe(no:oxenne, cnrpsano c nponsxo(a na nxero.
Hnunoro nxe RADU e pasnnra ]opxa (c:e( :nknn(na xeraresa) na kopena
ARDA: ARDA > RADA > RADO > RADU. Tona nanex(a na xncr:ra (a ce norrpcn
nprska c nxero na pekara n pasno:oxenara na nea pesn(ennna, kr(ero ce ycranonn:
:eren(apnnar noeno(a. Kakro nn(axxe no-rope, nasnannero ARDEŠ e nponsno(no or
kopena ARDA. C:e(onare:no nxero na :eren(apnna ocnonare: na Vrpon:ankoro no-
eno(crno npons:nsa or nasnannero na xecrna repnropna:no-no:nrnuecka crpykrypa
n nopeunero na ARDEŠ (ARDŽEŠ). Hoc:e(nara nrsnnkna:a n kpaa na XII – naua:o-
ro na XIII n., koraro n resn sexn ce cô:rcka:n n:nannero na Acenennn n ynrapcknar
narnck orkrx cenep. Tona xecrno no:nrnuecko oôpasynanne ce ]opxnpa:o na ocno-
nara na crapara n:exenna crpykrypa na AP±HTE (AP±AHH). Ho-krcno n Vrpon:an-
koro noeno(crno ôn: oôocoôen okprr (jude) AP±+EB.
II-13-3. PA±HMHHH
Hsrounoc:ananckoro n:exe PA±HMH¬H e oônrana:o sexn no (nenrpcko-
ro :enoôpexne oko:o npnroka Cox. Texnn crce(n orkrx nsrok ôn:n B×TH¬HTE.
Pycknre :eronncn ronopar sa oôn nponsxo( na (nere n:exena or sexara na :axn-
re (Ho:na):
„Pa(nxnun ôo n narnun or :axonr. Bacra ôo (ne ôpara n :acÖ ÖÖ ÖÖx – Pa(nx, a
(pyron Barko... n npnne(rna ce(ocra Pa(nx na Crxn n nposnanaca pa(nxnun, a
Barrko ce(e c po(ox cnonx no One, or nero xe nposnanaca narnun“ |HBH, I, 14|.
Bene(cknar nponsxo( na B×TH¬HTE e nokasan na or(e:no xacro (nx. ryk II-
11-4). Ho ornonenne na PA±HMH¬HTE crno xoxe (a ôr(ar norrpcenn (okasa-
re:crna sa rakona npn(nnxnane or (nennnre no:ckn sexn. Han npnrok na Bnc:a e
p. PA±OMKA, na koaro ce naxnpa rp. PA±OM. Hopeunero na PA±OMKA xoxe
(a ôr(e onpe(e:eno karo npe(nnna n:exenna repnropna na PA±HMH¬HTE. Ho-
pannara ]opxa na peunoro nxe xoxe (a ôr(e nrscranonena karo RADAMA –
ocnona RADA n nacranka -AMA. Or nea ca ce pasnn:n cerannoro ce:nnno n
peuno nxe: RADAMA > RADOMA > RADOM(A); c nacranka -KA: RADOM(A)-
KA > RADOMKA.
174
H:exennara crpykrypa oko:o RADAMA e crnecrnyna:a npes pannoc:a-
nanckna nepno( (VI–VIII n.). Hpes npac:ananckna nepno( (II–V n.) peunoro nxe
rpaôna (a e nxa:o ]opxara ARDA n:n ARDAMA. Hacrankara -AMA sa oôpasy-
nane na peunn nxena e nponsno(na or npac:ananckna kopen APA ‘no(a, peka’:
APA > ABA > AMA (nx. c:e(n. uacrn). Hoanara na npac:anancko n:exe oko:o
npnroka na Bncry:a (Bnc:a) xoxe (a ce oôacnn c npece:nane na AP±H or p.
AP±A-AP±EB (Ap(xen) n (n. Mynrenna. Hsce:nanero na uacr or rona rercko
n:exe na cenep e crana:o krx 106 r. (crs(ananero na nponnnnna ±akna). Ho-
xa:ka e nepoarnocrra resn npac:ananckn npece:nnnn (a ca ôn:n or nopeunero na
po(onckara ARDA. B rakrn c:yuan raxnoro npn(nnxnane na cenep rpaôna (a e
crana:o npes I n. sae(no c nrpnara npece:nnuecka nr:na.
H raka n:exennara ncropna na PA±HMH¬HTE xoxe (a ôr(e nrscranonena
n c:e(nna nn(:
1. AP±H – npece:nnnn or AP±A-AP±EB n:n or po(onckara AP±A, crnrna:n
(o nopeunero na Bnc:a. Te ce ycranonn:n oko:o nennna :an npnrok, konro no:yun:
nxero AP±A-AP±AMA. Tax npes II–V n. crnecrnyna:o n:exe AP±H-AP±AMH, ko-
ero ôn:o uacr or oônnocrra na BAHTH-BEHE±H.
2. Hpes pannoc:ananckna nepno( (VI–VIII n.) peunoro nxe (oôn:o ]opxara
RADAMA, a n:exennoro – RADAMIČI: ARDAMA > RADAMA; RADAMA-IČI >
RADAMIČI.
3. Hpes VII n:n VIII n. rpyna nene(ckn n:exena npe(npne:n npece:nane na
nsrok. Te crnrna:n (o :enoôpexnero na Iopen ±nenrp n nopeunero na Oka. Tax ne-
ne(cknre n:exena ce pas(e:n:n na (ne rpynn. Hrpnara, nk:nunana AIPH, HAIPH,
HAIPH, ce ycranonn:a no nopeunero na Iopna Oka. Tax ce crs(a:o ro:axoro n:exe
(n:exenen crns) B×TH¬H.
Bropara rpyna, no(ena or PA±AMH¬HTE, sae:a (nenrpckoro :enoôpexne oko-
:o p. Cox. Tosn n:exenen crns nk:nuna: CO+H n (pyrn xa:kn n:exena.
PA±AMH¬HTE na:oxn:n nxero cn na rona ro:axo n:exe. To (oôn:o ]opxara
RADIMIČI: RADAMIČI > RADEMIČI > RADIMIČI. Hpe(annero, sanaseno n pyc-
knre :eronncn, orpasana npece:nanero na nene(cknre n:exena or repnropnara na :a-
xnre (Ho:na). Po(crnennre nprskn xex(y :eren(apnnre po(onaua:nnnn PA±HM n
B×TKO (ôpara) orpasana crnxecrnoro npn(nnxnane n crce(crnoro n nonnre sexn na
(nere nsrounoc:ananckn n:exena.
4. B cpe(ara na IX n. PA±HMH¬HTE ôn:n npnny(enn (a n:anar (anrk na
Xasapckna xaranar. C:e( 885 r. (noxo(nre cpeny (pen:ann n cenepann) knas O:er ce
ornpann: krx PA±HMH¬HTE n orcrpann: xasapckoro nrpxonencrno.
5. ±o kpaa na X n. re n:ana:n (anrk na Knen n yuacrna:n n noxo(nre na knen-
cknre knase. Hpes 984 r. noncka na knas B:a(nxnp Cnaroc:annu naue:o c noeno(ara
Bo:unn Xnocr ce cpenna:a c PA±HMH¬HTE na p. Hnnan, npnrok na Cox, n rn
pasôn:a. Te ôn:n nk:nuenn n knenckara (rpxana n noc:e(noro cnoxenanane sa rax e
or 1169 r. |HCPH, II, 538|. H:exennara repnropna na PA±HMH¬HTE e onpe(e:ena
n no apxeo:ornueckn xarepna:n |Ce(on, B. B. Bocrounre, 152–157|.
175
II-14-1. APKA (KAPAm)
Hpac:anancknar kopen ARKA ce cpena n anrnunn rononnxn na cenep n na nr
or ±ynan.
APKH±ABA – na p. Kapan, npn c. Brpr(na, panon Oponnna (Banar). Hpes
pnxckara enoxa rax crnecrnyna kaxenen :arep c nocroanen rapnnson. Crannna na
nrra He(epara – Tnônckyx |TIR, L-34, 30|. B nsnopnre ce:nnnoro nxe e orôe:asano
crc c:e(nnre ]opxn:
1. Aprn(ana (¨Áñãéäáõá) |Ptol., III, 8, 4; Izvoare, I, 544–545|. 4opxara
crnna(a c rasn or na(nnca, orkpnr n Ba:unk, npn ko:eôanne E-I: ARKA-DAVA >
ARKI-DAVA > ARGI-DAVA.
2. Apkn(ana (Arcidava) |Tab. Peut., VII, 2; Izvoare, I, 738–739|: ARKA-DAVA
> ARKI-DAVA.
3. Apkn(aôa (Arcidaba) |Geogr. Rav., IV, 14; Izvoare, II, 380–581|. Bx. dava –
daba.
4. Pekn(nna (Penn(nna) – none:a na nxneparop Rcrnnnan I or 535 r.: „...
nanara (rpxana ce yro:exn, raka ue (nara ôpara na ±ynan ca nace:enn c nann
kpenocrn n kakro Bnxnnannyx, raka n Pekn(nna (Recidiva) n Hnrepara, konro ce
naxnpar ornr( ±ynan, ôaxa no(unnenn ornono na nanara n:acr...“ |Iust. Nov., XI;
Izvoare, II, 378–379].
Ho:oxennero na Bnxnnannyx e nocoueno norpenno n none:ara. Ipa(rr ce e
naxnpa: na (ecnna (ynanckn ôpar npn (n. Kocro:an (Crpôna). ±o nero npn (n. c.
Paxna ce e naxnpa:o ykpen:ennero He(epara. Hnrepara n none:ara ce ornaca sa e(-
nonxenna kpenocr na orcpennna ôpar (npn (n. c. Ha:anka noyr), cnoxenara n or
Hpokonnn Kecapnnckn |Ist. Român., I, 661|. H rpnre ykpen:enna ca ô:nso (o ycrnero
na p. Kapan. Pekn(nna rpaôna (a ôr(e orrx(ecrnena c Apkn(ana, naxnpana ce na
15–20 kx or ycrnero na Kapan.
Hpes 531–534 r. nxneparop Rcrnnnan I nxa: karo crparer sa Tpakna Xn:-
ny(nn, konro npe(npnexa: noxo(n ornr( ±ynan, n ck:annncknre sexn |Proc. Libri
de bellis, VII, 14 (1); IHBH, II, 123–125|. Bepoarno no rona npexe ca ôn:n noc-
ranenn nnsanrnnckn rapnnsonn n nakon kpenocrn na :enna ôpar (Cykn(ana, ±n-
epna, ±poôera).
4opxara REKIDIVA or naua:oro na VI n. (pannoc:ananckn nepno() nokasna
nnrepecnn ocoôenocrn – xeraresa, npoxana A > E > I npn DAVA: ARKIDAVA >
RAKIDAVA > REKIDAVA > REKIDEVA > REKIDIVA. Bapnanrrr DEVA e xapakre-
pen sa nxno(ynancknre npac:ananckn ce:nnnn nxena or npe(pnxckara enoxa.
APKH±ABA ce e naxnpa:a (o (n. p. KAPAB (Cara), :an npnrok na ±ynan,
nsnnpan or (a:onere na Rxnnre Kapnarn – Cexennk, Annna n ±orneua. B ynrapckn
(okyxenrn nxero na pekara (crornerno na kpenocrra n koxnrara) ce cpena no( ]op-
xnre: KARASSO, KARASO, KARASOU, CRASSO, CRASSOW |DRH, C, V–XI|.
Ha e(nn or :ennre xy npnronn ce naxnpa ce:nnero Prkrn(na (Răcădia) – ucm.
Rákosd, Rakusd. Ouenn(no ocnona na nxero e RAKAS – c ynrapcka nacranka sa
176
ce:nnnn nxena -d(y). ±nennoro peuno nxe KARAS xoxe (a ôr(e npnero karo
oôrpnara ]opxa na RAKAŠ.
Or cnoa crpana ce:nnnoro nxe RAKAŠ(D) e nponsno(no or kopena ARKA
c nacranka -AŠ: ARKA-AŠ > ARKAŠ > RAKAŠ. C:e(na oôprnane, (a:o (nenna-
ra ]opxa KARAŠ. B ô:nsknre panonn ca sacnn(ere:crnann peunn nxena or kopen
ARKA-ERKA:
1. O:axepker (O:axapkyn) – Olaherkes, ucm. Olaharkus, Olarchis, Volaherkis
– 1310, 1340, 1374, 1375 r. – n ônnnna koxnrar Alsó Fèher (Xynna() |DH, 49–50,
84, 255, 258| – ce:nne.
2. Erkes patak (Erkis patak) – peka (o crnoro ce:nne.
3. Arkospataktöve (Arkuspothaktuwe) – 1326, koxnrar Bnxop |DH, 66|.
C:e(onare:no nxero na (n. p. KARAŞ xoxe (a ôr(e orrx(ecrneno c nrs-
cranonenara npac:anancka ]opxa ARKA. Pasnnrnero na nxero n xpono:ornuen
pe( e nporek:o no c:e(nna naunn:
1. ARKA – naua:na ]opxa na peunoro nxe (APKH±ABA).
2. ARKAR – napnanrrr c nacranka -AR (cpn. HCKAP, AHTAP) xoxe (a e
nrsnnkna: one n npe(pnxckara enoxa (np. II n.) (nx. ryk sa n:exero
APKAPAIAHTH, II-11-2)
3. ARKAŠ – npnôanane na npac:ananckara nacranka -AS sa peunn nxena.
Tosn napnanr xoxe (a e nrsnnkna: one n npe(pnxckara enoxa n:n npes IV–V n.
4. RAKAŠ – rasn ]opxa c xeraresa e xor:a (a ce noann npes pannoc:anan-
ckna nepno( (VI–VII n.), cpn. Pekn(ana n none:ara or 535 r.
5. KARAŠ – oôprnanero RAKAŠ > KARAŠ xoxe (a ôr(e orneceno krx
X–XII n. n (a ôr(e cnrpsano c n(nanero na xa(xapnre. Cnoxenarnar n Henrnnre-
ponara kapra :an (ynanckn npnrok AHA (Apus) xoxe (a ôr(e orrx(ecrnen c APKA
(Kapan).
±pyrn rononnxn or kopen ARKA n cenepno(ynancknre sexn:
1. APKOBA±APA (’ÁñêïâÜäáñá) – rpa( n ±akna (50º40´–48º) [Ptol., III, 8, 4;
Izvoare, I, 544–545|. Hpann:nara ]opxa rpaôna (a e ôn:a ’ÁñêïâÜäáõá (Apkoôa-
(ana) – kakro ro:axa rpyna (aknnckn ce:nna crc crcranka äáõá ‘kpenocr’ y K:.
Hro:exen. Hrpnara uacr na nxero – ARKOBA, e crcranena or kopen ARKA n -OBA
(nponsno(na or APA ‘no(a, peka’). B rakrn c:yuan ARKOBA e peuno nxe, npenrpna-
ro n n ce:nnno (c DAVA). Cnope( rpa(ycnre na K:. Hro:exen APKOBA±ABA e
nocranena n ropnoro reuenne na p. O:r. Moxe (a ce npnexe karo oôno xecrono:oxe-
nne Cenepna ±akna ((n. Cenepna Tpancn:nanna). ±onycrnxo e ARKOBA (ARKA-
APA) (a e ôn:o peuno nxe n rosn panon. ±pyra nrsxoxnocr e ARKOBADAVA (a e
crs(a(ena or npece:nnnn, nanycna:n (o:nnara na ARKA (Kapan) oko:o 106 r.
2. APKHHA (’Áñêßííá – 49º–44º45´) [Ptol., III, 8, 4; Izvoare, I, 546–547| – rpa(
n ±akna, nocranan n (n. O:renna, r. e. n rpannnnre na pnxckara nponnnnna. Hxero
npons:nsa or kopen ARKA c nacranka -INA. ARKINI xoxe (a e n:exenno nxe.
3. PVKOHHH (‘Ñïõêüíéïí – 46º30´–48º10´) [Ptol., III, 8, 4; Izvoare, I, 544–
545| – rpa( n ±akna, nepoarno n Cenepna Mynrenna, nsnrn rpannnnre na pnxcka-
177
ra nponnnnna. Hxero xoxe (a ôr(e pasr:ex(ano karo nponsno(no or kopen ARKA
n nacranka -ONI: ARKA-ONI > ARKONI > RAKONI > ROKONI > RUKONI. Hxa
crpoex na n:exenno nxe.
Tononnxn na nr or p. ±ynan:
1. APKVHH (’Áñêïííåò) [Proc. De aed., IV, 4, 1–3; HTM, 437| – kacre: n
oô:acr ôes nxe, oko:o Cep(nka n Cpe(nsexna ±akna. B. Benen:nen cxara nxero sa
ke:rcko |Beš. Prok., 99|. Hxero e npons:as:o or kopen ARKA n nacranka -INI (rprn-
kn napnanr -ïííåò). B:nsko e (o ARKINA n (o nsxo(nara ]opxa ARKONI na
RUKONI(ON). Crno nxa crpoex na n:exenno nxe.
2. Bnkyc APKH±ABA (vicus Arcidava) – ce:nne n Ma:ka Cknrna, cenepno or
Hcrpna, cnoxenaro n na(nnc |Pippidi, D. ISM, I, 358|. Crnara ]opxa karo
APKH±ABA n ±akna.
3. PAKVHE (‘Ñáêïýëç) [Proc. De aed., IV, 11; HTM, 447| – kacre: n Xexn-
xonr. Hxero xoxe (a e nponsno(no or kopen ARKA n nacranka -ULA (-ULE):
ARKA-ULA > ARKULA > RAKULA > RAKULE.
4. APIAHOKHHH (’Áñãáíoêéëé) [Proc. De aed., IV, 4, 1–3; HTM, 438| –
kacre: n oô:acrra Akne n Kpanôpexna ±akna. B:nso (o nopeunero na APKA (Ka-
pan). Hrpnara uacr na nxero ARGANO xoxe (a ôr(e nsne(ena or kopen ARKA n
nacranka -ANI: ARKA-ANI > ARKAN > ARGAN(O). Bropara uacr KILI xoxe (a
ôr(e cnrpsana c npac:ananckna kopen KELA (nsnop) (nx. c:e(n. uacrn). ARGAN-
ARGANI nxa crpoex na n:exenno nxe.
5. PEIHAHVM (Regianum) |Tab. Peut.,IV, 1; HHBH, I, 15| – kacre: na ±ynan,
sana(no or Eckyc, npn (n. c. Kos:o(yn; Regiano |Geogr. Rav., IV, 7; HHBH, I,
394|; ‘Ñçãéáíoí [Proc. De aed., IV, 11; HTM, 447|; REGINA – „pernnckn noxon-
nn nonnnnn – cpeny Pernna“ (Auxiliares Reginenses contra Reginam) |Not. Dign.
Or., 41, 21; HHBH, I, 246|. Ocnen :arnncka ernxo:orna, sa nxero xoxe (a ôr(e
npe(no:oxena n npac:anancka. Or kopen ARKA n nacranka -AN(I): ARKA > ARKI-
AN > ARKIAN > ARGIAN > RAGIAN > REGIAN. Tasn ]opxa e ô:nska (o
ARGAN (ARGANOKILI) – no e nperrpna:a :nknn(na xeraresa n nper:ac A>E.
Kopenrr ARKA xoxe (a ôr(e norrpcen n cpe(nonekonnn n (nennn rononn-
xn, kakro n n :nunn nxena.
1. APKH (Arky) |DIR, C, IV, 56, 247| – nsuesna:o ce:o n panona na Apna(
(Tpancn:nanna).
2. APKVB (Arcuş) – ce:o n okp. Bpanon (Tpancn:nanna).
3. APKAHH – (n. c. Arcani n okp. Iopx (O:renna), cnoxenaro npes 1428 n
1444 r. |DRH, D, I, 276|.
4. APKAHH – rpa( n Crpôna.
5. BOBAPKAH (Bosárkány) – ce:nne n oô:. Bonpon (Vnrapna). Hnuno nxe
APKA (xrxko) n (okyxenrn na Vrpon:ankoro noeno(crno (XV–XVIII n.): æóïàí
Àðêà [DRH, B, I, 34|; uernpn :nna |DRH, B, IV|; (ne :nna |DRH, B, XXII|; rpn
:nna |DRH, B, XI|; rpn :nna |DRH, B, XXIV|; :nuno nxe Op:a Apkan (1594 r.)
|DRH, B, XI, 60, 203|; Wpkan (1544 r.) |DRH, B, IV, 162|.
12 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
178
II-14-2. APKH, APKAHH
Cncrexarnsnpannar rononnxnuen xarepna: n nrscranonennre ]opxn na peu-
noro nxe APKA (Kapan) (anar nrsxoxnocr (a ce onpe(e:ar n:exennnre crpykrypn,
nrsnnkna:n no nopeunero na pekara.
1. Han-pannoro npac:anancko n:exenno oôpasynanne rpaôna (a e noce:o nxe-
ro APKH, npons:nsano or peunoro – APKA, ôes nacranka. H:exenen nenrrp e ôn:a
e(nonxennara APKH±ABA, ns(nrnara kpan pekara.
2. 3exnre na APKHTE ôn:n npako sacernarn npn pnxckoro sanoenanne nopa(n
ô:nsocrra nx (o ±ynan n (o no(crrnnre krx nenrrpa na (aknnckoro napcrno –
CAPMH3EIETVCA. Bepoarno rona e npe(nsnnka:o krx 106 r. nsce:nane na ocnon-
nara uacr or n:exero nsnrn ±akna.
3. ¬acr or APKHTE no( nxero APIAHH-PAIAHH ce ycranonn:n kpan Tnca. B
naua:oro na IV n. re ôn:n nsnecrnn no( nxero APIAPAIAHTH (nx. ryk II-11-2).
4. C:e( karo pnx:annre nanycna:n ±akna npes 270–275 r., no nopeunero na
APKA-APKAB ornono nrsnnkna:a caxocroare:na n:exenna crpykrypa, nocena ne-
poarno nxero APKAHH (APKVHH, APKHHH) n APKAPH. B naua:oro na IV n. npn
nxneparop Koncranrnn Be:nkn n neronnre nac:e(nnnn npncrcrnnero na nxnepnara
no :enna (ynanckn ôpar ce sacn:n:o. Torana ôn:n nrscranonenn pe(nna raxonnn
ykpen:enna, n r. u. Koncrannna ((n. Kyônn) n He(epara ((n. Ha:anka noyr), naxnpa-
nn ce npn ycrnero na APKA-APKAB, r. e. n sexnre na APKAHHTE |Ist. Rom., I,
655|. Brsxoxno e rorana rpynn or APKAHH (a ca norrpcn:n no-cnrypnn yc:onna n
nxnepnara. Mecrara na resn sace:nanna xoxe (a ce cnrpxar c kacre:nre APKVHH
kpan Cep(nka n APIAHOKHHH npn ±ynan, n oô:acrra na Akne ((n. Hpaxono).
5. Hpes V n. sexnre na APKAHHTE ce naxnpa:n n oôcera na xynckara n:acr. B
kpaa na crnoro cro:erne, c:e( pasna(anero na xynckoro oôe(nnenne, ce ycn:n:n
n:exennnre crpykrypn, konro n:nsa:n n sana(nara pannoc:anancka rpynnponka –
CKHABHHH. 3exnre na APIAHHTE-PAIAHH, nopa(n ô:nsocrra cn (o (ynanckara
rpannna, crana:n xacro na cô:rcrk xex(y ck:annnn n nnsanrnnckn apxnn, npe-
xnnanann pekara (Xn:ny(nn npes 530–533 r. n Hpnck npes 597–602 r.).
6. C nrsnnknanero na Anapckna xaranar ck:annncknre n:exena n (n. Banar,
nk:. APIAHH-PAIAHH, nona(na:n no( nerona sanncnxocr.
7. Or naua:oro na IX n. ôr:rapckara (rpxana nrne:a npako ynpan:enne n
sexnre no Tnca. B kpaa na cro:ernero nopeunero na Apkan n:nsa:o n oô:acrra na
xecrnna ôr:rapckn ynpannre: IHA±, a n naua:oro na XI n. – na neronna noroxrk
AXTVM (Anronn).
8. Hpn kpa: Cre]an I n:acrra na nenrpa:nsnpanara ce ynrapcka (rpxana ce
pasnpocrpa:a n nrpxy (n. Banar.
II-14-3. APKOHA. PVHHH, PAHH
Hsrounnnn or X–XII n. cnn(ere:crnar sa c:ananckoro nace:enne na o-n PV×HA
(PAHA), (n. Pnren, (o ôa:rnnckna ôpar xex(y (nennnre rpa(one Bueunn n Ponok.
179
Cnope( (okyxenrn or 1149 r. nasnannero PAHA e c:anancko, a PV×HA – repxancko
|Nied. Sl. st., III, 147|. B nncxenn naxernnnn or X–XII n. xnre:nre na ocrpona ca
nasonanann no c:e(nna naunn: RUGIANI, RUIANI, ROIANI, RUANI (insula ruiacensis,
terra Ruyanorum, gens Ruyanorum, Ruyia, Ruia), RUNI, RANI, RANA |Hak rax, 148|.
B (o:nonexcknre ronopn nasnannero e Roien. Ha ocrpona crnecrnyna: n xpax na
PVIHBHT – ouenn(no n:exenno ôoxecrno, noceno n:exennoro nxe. H:exenen nen-
rrp na PAHHTE ôn: rp. APKOHA, konro nxa c:e(nnre napnanrn na nxero: ARCHON,
ARKON, ARCON, ARCUN. He(a:eu or ocrpona, nsrouno or rp. Bueunn, n Ba:rnn-
cko xope ce n:nna p. PEIA (REGA).
Brnpocrr sa nponsxo(a na rona c:anancko n:exe n na neronoro nxe ce yc:ox-
nana or npncrcrnnero n resn npnôa:rnnckn sexn npes I–IV n. na repxancko n:exe crc
cxo(no nxe – PVIH. Han-pannoro cne(enne sa nero e or kpaa na I n. y Tannr: „Ornr(
Hyrnre n:a(ear Ioronnre ... nenocpe(crneno na okeana c:e(nar Pyrnnre n Hexonnnre
(Rugii et Lemovii)“ |Tac. Germ., 44, 1].
Hop(anec (VI n.), onncnankn npexnnananero na rornre or o-n Ckan(sa (Scandza)
na Rxnoro Ba:rnncko kpanôpexne, yrounana, ue npece:nnnnre naxepn:n rax ce:n-
nara na VHMEPVIHTE (Ulmerugorum) n rn sanse:n. Hoc:e(nnre ôn:n crce(n na
nan(a:nre |Iord. Get., IV, 25].
K:an(nn Hro:exen (II n.) nocrana sana(no or ycrnero na Bnc:a ce:nnero
PVIHH (ðüëéò ‘Ñïýãéïí) [Ptol., II, 11, 12].
Hak Hop(anec, nspex(ankn napo(nre, no(unnenn na ocrrorckna kpa: Xepxana-
pnk (cpe(ara na IV n.), nasonana n n:exero ROGAS |Iord. Get., IV, 116, 117].
Hpes nrpnara no:onnna na V n. pyrnre neue ce naxnpa:n kpan ±ynan. Tax re
oônrana:n crpanara RUGILAND n ôn:n no(n:acrnn na xynnre |Paul. Diac. Hist.
Lang., I, 19|. 3a xecrono:oxennero na Pyrn:an( ce nskasnar pas:nunn xnenna – n (n.
Hsrouna Vnrapna, no p. Mopana n:n Tnca. Hpece:ennero na pyrnre or Hpnôa:rnka e
crana:o npes IV n. Taxnara npapo(nna ce rrpcn n Ckan(nnanna. Hponsxo(rr na nxe-
ro ce cnrpsna c uc+. Roggen ‘prx’ n snauenne ‘prxea(nn’ |Die Germ., I, 383–384|.
Hpncrcrnnero na pyrnre npes I n. n ôa:rnncknre sexn sana(no or Bnc:a osna-
uana, ue re ca crce(crna:n rax c npac:ananckn n:exena or Bene(ckara rpynnponka
(BAHTH). Jo ce ornaca (o npoô:exa sa noanara na npece:nnnn APKH or (aknnckn-
re sexn, nan-nanpe( rpaôna (a ôr(e nanpaneno e(no xpono:ornuno yrounenne. Ako
c:e(naxe xo(a na crônrnara n ±akna, ro nsce:nanero na APKH rpaôna (a e crana:o
c:e( nropara nonna na nxn. Tpaan (106 r.). C:e(onare:no noanara na APKH n npnôa:-
rnncknre sexn e ôn:a nrsxoxna n naua:oro na II n. Crnenpexenno npncrcrnnero na
repxancknre PVIH, kakro ôe nokasano no-rope, e sacnn(ere:crnano one npes I n.
±pyrnar npoô:ex ce ornaca sa nxenara na (nere n:exena. 3a nasnannero
PVI×HH, PV×HH ce npanar nosonananna na c:an. kopen ru-. H. Bxnr cxara nas-
nannero PV×HH sa c:anancko, a H. Hn(ep:e nnx(a npaka nprska xex(y nxenara
na repxanckoro n c:ananckoro n:exe. Cnope( nero c:anannre, konro nac:e(n:n
sexara na repxancknre PVIH c:e( raxnoro orrer:ane na nr npes IV n., npne:n
raxnoro nxe |Nied. Sl. st., III, 149].
180
3a nxero na c:ananckna n:exenen nenrrp APKOHA ce rrpcn c:ananckn
nponsxo(, karo ro ce cô:nxana cxnc:ono c (yxara apkn (jarky) ‘uepnen’. B resn
ana:nsn ne ce nnx(a nprska xex(y nasnannero na r:annoro cpe(nne n n:exenno-
ro nxe. Hanxenonannero ARKONA cr(rpxa ocnonnna apryxenr sa rrpcene na
(aknnckn nponsxo( na PVI×HHTE. To ce crcron or ocnona ARK(A) n nacranka -
ON(A). Taka n nero e sanasen kopenrr, (anan peunoro n n:exenno nxe ARKA-
ARKI n (aknncknre sexn. Hasnannero ARKONA (o-n Pnren) crornercrna n na
(pyrn rononnxn or crnna kopen n npn(ynancknre sexn – ARKUNI (’Áñêïííåò)
(nx. no-rope). C:e(onare:no xoxe (a ce npnexe, ue rona nasnanne e ôn:o npene-
ceno or npece:nnnnre APKH n nonoro nx sex:nne. C nero e ôn: nasonan n:exen-
nnar nenrrp n ro e sanasn:o npes nekonere apxanunara cn ]opxa ôes npoxana.
4opxnre na n:exennoro nxe RUGI, RUGIANI n nponsno(nnre RUJANI,
RUANI, RUNI ca xor:n (a npons:asar or naua:nna npac:ananckn napnanr ARKI n
rpannnnre na npac:anancknre n pannoc:ananckn ]onernunn npoxenn: ARKI > ARGI
(cpn. ARGIDAVA) > RAGI > RĂGI > ROGI > RUGI. C nacranka -ANI: ARKANI >
ARGANI (cpn. ARGANOKILI) > RAGANI > RAGJANI > ROGJANI > RUGJANI >
RUJANI (nsna(ane na G) > RUANI > RUNI.
Hanpano or RUGI c nacranka -ANI: RUGI-ANI > RUGJANI > RUJANI > RUANI
> RUNI.
B Htprocuama ucmopu: na Be(a ±ocronourenn (B:axenn) nrn nprska c xncn-
ara na ennckon Ekôepr npes 686 r. npn rpyna cenepnn n:exena cpe( noc:e(nnre ca
nocouenn: ]pesonn, pyrnnn (Rugini), (ann, xynn, crapn cakconn, ôopykryapn |Beda.
Hist. eccl., V, 9|. Mnrnnueckn ycran or 906 r. cnoxenana cpe( c:anannre PVIH (de
Rugis) n ôoxexn |MGH, II, 249–250|. Tesn pannn nasnanna nokasnar (na napnanra na
n:exennoro nasnanne – crc n ôes nacranka.
Hsr:ex(a, kparkara ]opxa RANI e no:yuena or nesacnn(ere:crnan napnanr
RAGJANI > RAJANI > RANI.
Hpn raka nokasanoro caxocronno ]onernuno pasnnrne ne xoxe (a ce onpe-
(e:n crc cnrypnocr kakno e ôn:o n:nannero or crpana na nasnannero RUGI, noce-
no or repxanckoro n:exe n resn sexn npes I–IV n. Bepoarno ro e (onpnnec:o sa
na:aranero na napnanra RUGI-RUGJANI, a ne na RANI- RAGJANI.
Jo ce ornaca (o n:exennara repnropna na PVI×HHTE, e(nn opnenrnp sa
nea e n peunoro nxe PEIA (REGA). Hxero na rasn peka, n:nnana ce n Ba:rnncko
xope nsrouno or Bueunn, xoxe (a ôr(e nsne(eno or npac:ananckna kopen ARKA:
ARKA > ARGA > RAGA > REGA. C:e(onare:no xoxe (a ce npnexe, ue nennoro
nopeune e ôn:o nrpnonaua:na n:exenna repnropna na PVI×HHTE, npe(n (a ce
npexnrp:ar na (n. o-n Pnren. Hpece:nnnnre nasona:n pekara n nonoro cn oônra-
:nne na nxero na (aknnckara APKA (Kapan).
B onncannero na Panenckna reorpa] (VII – nau. VIII n.) ce ronopn sa pekn,
konro nsnnpar or Capxarcknre n:annnn n ce n:nnar n okeana (Ba:rnncko xope). Karo
rakana nape( c Banrnc e nocouena n p. PAVIHC „qui vocatur Raugis“ |Geogr.
Rav., IV, 4|. ±onycrnxo e PAVIHC (a e rrx(ecrnena c (n. p. PEIA.
181
II-15-1. APHA, HEPHEPEK, MEPOHA
Hpac:ananckna kopen ARPA orkpnnaxe n e(no cnopno peuno nxe or I n. c:. Xp.
Crana (yxa sa p. Xapnecoc, cnoxenara or Annan nrn nprska crc crônrna or 42 r. np.
Xp., pasnrpa:n ce n Be:oxopnero n Rxnnre Po(onn. Torana npn rp. 4n:nnn (xex(y
Mecra n Crpyxa) nonckara, no(ena or Bpyr n Kacnn, ce cô:rcka:a c :ernonnre, ns-
nparenn or Okrannan Anrycr n Anronnn. Bonckara na (naxara ôpara ce npn(nnxna:a
or Tpaknnckna Xepconec krx ycrnero na Mecra n ô:nskna rp. 4n:nnn. Hrrar nokpan
ôe:oxopckna ôpar xnnana: npes r. nap. Kopnn:ckn npoxo( (xex(y ±e(earau – A:ek-
can(pono:nc n Inxnp(xnna – Koxornnn) n Canenckna npoxo( ((o ycrnero na p.
Hecroc). Bonckara na Okrannan Anrycr n Anronnn, npe(nox(ana or ±enn(nn n Hop-
ôan, nsocrann:a Kopnn:ckna npoxo( n ce ykpenn:a npn Canenckna. Cnnrr na canen-
ckna nap Kornc – Packynopnc, okasna: cr(encrnne na Bpyr n Kacnn. Ton nx nocoun:
oôxo(en nrr npes Po(onnre:
„Hpn rona no:oxenne Packynopnc nx croônn:, ue nxa oôxo(en nrr npes caxa-
ra Canencka n:annna, konro ce xnnana sa rpn (nn, (ocera ne(ocrrnen sa uonenkn
kpak nopa(n cka:nre, ôesno(nero n rrcrnre ropn. Ho ako ônxa ce nocrapa:n (a cn
nocar no(a n (a cn npoônar recen nrr, ko:koro sa xnnanane, ro nopa(n nenpor:e(nnre
ropn ne ne:n (a ôr(ar saôe:asann n or nrnnnre, a na uernrprna (en ne:n (a (ocrnr-
nar (o pekara Xapnecoc (‘Áñðçóóoò), koaro ce n:nna:a n Xepxoc (¨Çñìïò), orr(ero
ne:n (a nxar one e(nn (en nrr (o 4n:nnn, rrn re ne:n (a oôca(ar nenpnare:a,
konro na: (a ôr(e crnrpneno orkrcnar n :nnen or nrsxoxnocrra (a ce or(prnne“
|App., IV, 103; HTM, 331|. Bonckara na Bpyr n Kacnn, no(ena or Packynopnc, (en-
crnnre:no npexnna:a c ro:exn ycn:na npes rpy(nonpoxo(nxnre n:annnckn xecra n
(ocrnrna:a 4n:nnn sa nsnena(a na npornnnnka.
Oônknoneno p. Xapnecoc ce orrx(ecrnana c Ap(a, a p. Xepxoc – c Xeôpoc
(Mapnna) n:n c p. Brpônna (Cynr:nnka), npnrok na Ap(a, na koaro ce naxnpa c.
Epxa peka. Or (pyra crpana, Ap(a ce cnrpsna c APTECK (nx. ryk II-13-1). Taka onpe-
(e:anero na resn anrnunn peunn nxena ocrana e(nn san:eren nrse:. 3a neronoro pas-
nrpsnane xorar (a ôr(ar npnn:euenn n (pyrn xecrnn nxena.
Ako ce nrpnex krx paskasa na Annan, oôxo(nnar xapnpyr xoxe (a ôr(e ouep-
ran raka: 3aernar Canenckn npoxo(, konro rpaôna:o (a ôr(e saoônko:en, ce naxnpa:
nsrouno or (n. Kcanrn, (o sa:nna Hopro Haro, kr(ero pask:onenne na Po(onnre ce
npnô:nxana (o xopckna ôpar. C:e( karo Bpyr n Kacnn npexnna:n Kopnn:ckna npo-
xo(, no( no(auecrnoro na Packynopnc re noe:n na cenep kpan (n. Inxnp(xnna (Ko-
xornnn), nan:es:n n Po(onnre n crnrna:n (o:nnara na p. Brpônna npn (n. c. 4ornno-
no. Orrax narope no reuennero na pekara, npes 3:arorpa(, re npecek:n xpeôera +e:-
B:nsknar ocrpon, na konro ce npexnrp:n:n PVI×HHTE, no:yun: raxnoro
nxe – PV×HA (PAHA). Tax n cenepnara xy uacr ôn: nsrpa(en n:exennnar nenrrp
APKOHA, npouyr c xpaxa na c:ananckoro ôoxecrno Cnenronnr. Hpes XI–XII n.
PV×HHTE ce sannxana:n n c xopcko nnparcrno.
182
rn (a: n ce osona:n n (o:nnara na Ap(a npn rp. Ma(an. Tprrnankn cpeny reuenn-
ero kpan rp. Py(osex, re npexnrp:n:n xpeôera Ap(nnckn (a:, konro or(e:a (o:n-
nara na Ap(a or (o:nnara na Mecra. Ho p. Kapa(xakron, :an npnrok na Mecra, re
crnrna:n (n. rp. Mecoxopon, kr(ero npecek:n Mecra. Ho rpacero na (nennara
xe:esnnna re ns:es:n na ±paxckoro no:e ô:nso (o 4n:nnn.
Hpn orrx(ecrnanane na Xapnecoc c Ap(a n na Xepxoc c Brpônna rnrp(e-
nnero n onncannero na Annan, ue Xapnecoc (Ap(a) ce n:nna n Xepxoc (Brpônna),
e nanr:no pasônpaexo. Ho:yun:o ce e oôprnane n ornonennero npnrok – npnex-
nnk. Xepxoc (Brpônna) – ro:ax npnrok na Ap(a, e ôn: onenen karo ocnonno
reuenne, a Xapnecoc (Ap(a) – karo neron npnrok.
Hpac:ananckara ]opxa na Xepxoc e ERMA (cpn. p. Epxa n ôacenna na Br:-
rapcka Mopana). Ta e cpo(na c kopena ARPA n xoxe (a ôr(e nsne(ena karo nero-
na nponsno(na: ARPA > ARBA > ARMA > ERMA.
Hpac:ananckara ]opxa na Xapnecoc e ARPEŠ, oôpasynana or kopena ARPA
n nacranka -EŠ: ARPA-EŠ > ARPEŠ. Haua:nara ]opxa na peunoro nxe e ARPA.
(Xnno)resara, koaro npe(:arax ornocno XAPHECOC (APHEB), e, ue rona nanxe-
nonanne ce e ornaca:o sa ropnoro reuenne na (n. Ap(a, npnô:nsnre:no (o npnro-
ka KPVMOBHHA. Orrax (o n:nnanero cn n Xeôpoc (Mapnna) pekara e ôn:a
nsnecrna c (pyro nxe – AP±A-AP±ECK (nx. ryk II-13-1). Brsxoxno e Kpyxonnna
c reuennero na Ap(a no( cre(nnananero na (nere pekn (a e ôn:a cxnanana karo
ocnonno peuno pyc:o, a APHEB karo npnrok. Hocrenenno rona nxe ce e pasnpoc-
rpa:o nrpxy na:oro reuenne, nsxecrnankn nasnannero XAPHECOC (APHEB).
±ono(n sa rakona oôacnenne naxnpax n c:e(nnre oôcroare:crna:
1. Oô:acrra PVH¬OC no reuennero na ¬ene:apcka peka n no-nnpoko nnx-
(ane oôxnana n ropnoro reuenne na AP±A (Cxo:an). Taxonnoro nace:enne ce
napnua PVHHH. ±nere nasnanna nponsxox(ar or kopena ARPA (nx. no-(o:y).
2. B rnnnka na Baukonckna xanacrnp e cnoxenaro c. Xanernknon (×áðÝôéêéïí).
Cnope( prkonnca or Xnoc nxero rpaôna (a ôr(e kopnrnpano na Xapnernknon
|Asdracha, C. Rhodopes, 154; Iarona, K. Tpakna, 260|. Tona ce:o ce e naxnpa:o n
oô:acrra Axpn(a n e npnna(:exa:o na cexencrno Bakypnann. Oô:acrra AXPH±A
(XIII–XIV n.) ce onpe(e:a no cpe(noro reuenne na AP±A. Hrpnara uacr na nxero na
neorrx(ecrnenoro ce:o XAPHETHKHOH cr(rpxa kopena (peuno nxe) ARPA.
3. Ap(a npnexa karo :an npnrok p. Hepnepek, kpan unero ycrne ce naxnpa n
e(nonxennoro ce:o. Ieoprn Akpono:nr cnoxenana kpenocrra HEPHEPAKHOH
(ÐåñðåñÜêéïí) n 1254 r., koraro ôn:a sansera or nap Mnxan: II Acen |Acropolita
(Heisenberg), 108|. C nxero Xnnepnepaknon (‘ÕðåñðåñÜêéïí) kpenocrra e naso-
nana n or Hoan Kanrakysnn npes 1344 r. [Cant. (Bonn), II, 426–427|. B narpnap-
necka rpaxora or 1339 r. ce:nnero e nocoueno karo ennckoncko ce(a:nne
|Darrouzès, J. Les Régestes, No 2190].
Ocranknre or kpenocrra ce naxnpar (o pekara, na 6 kx sana(no or c. Hepnepek
|Iarona, K. Tpakna, 211–212|. Hanoc:e(rk rax ce nsnrpnnar apxeo:ornueckn npo-
yunanna. Paskpnrn ca nnynnre:nn nocrponkn or npe(pnxckara enoxa, oôacnanann
183
karo cnern:nne n napckn (nopen |Onuapon, H., ±. Ko(»auanona. Hepnepnkon|.
Hpnexa ce, ue nxero e or rprnkn nponsxo(, c neacna ernxo:orna. Tyk ônx npe(-
:oxn: nepcna sa npac:ananckn nponsxo( na peunoro n ce:nnno nxe.
PERPERAKI(ON), (n. PERPEREK, e (nycrcranno nxe: 1) PERPE, 2) RAK (REK).
Hrpnara uacr xoxe (a ôr(e pasr:ex(ana karo nponsno(na or kopena ARPA n npe(-
cranka-npe(:or –PA (otae. no): PA-ARPA > PARPA. Bropara uacr – karo c:an. ko-
pen REKA, npn ko:eôanne A-E (cpn. otae. ouaa. paka-peka). Bepoarno nxero e
nrsnnkna:o karo ce:nnno nasnanne – PARPA crc cxncr: ‘no (peka) APHA’. Brs-
xoxno e nxero (a ce e ornaca:o n sa n:exenna crpykrypa PARPI or nopeunero na
npnroka, konro no:yun: crnoro nxe – PARPA. Ho-krcno, c:e( n(nanero na
c:anannre (VII n.), krx nxero PARPA ôn:a (oôanena crcrankara REKA (RAKA) –
PARPAREKA c noc:e(nano nsna(ane na kpannara r:acna: PARPAREKA >
PARPAREK > PERPAREK > PERPEREK (cpn. CVXOPEK, CPE±OPEK).
Bnx npe(:oxn: n (pyr napnanr sa oôacnenne na rona nxe. Hpn nero nasna-
nnero PERPEREK ce pasr:ex(a karo crcroano ce or ocnona PERPER n nacranka -
EK (-AK). Ocnonara ce e no:yun:a or npe(no:araexa pasnonn(nocr na peunoro
nxe ARPAR n npe(cranka-npe(:or PA (otae. no). Bapnanrrr ARPAR cr(rpxa ko-
pena ARPA n nacranka -AR. Han-ô:nsrk napa:e: ca ARKA-ARKAŠ-ARKAR, (n.
Kapan (nx. ryk II-14-1), konro orronapar na pasr:ex(anoro ryk crueranne or na-
pnanrn ARPA-ARPEŠ-ARPAR. Cpn. one ALTA-ALTAR (nx. ryk II-7-6), ESK(US)-
ISKAR. Brsxoxno e npn nacrankara n ARPAR (a e nxa:o ko:eôanne A-E (or sny-
ka Ä) n crornerno nper:ac na -ER: ARPER. ±onycrnxo e crnnar nper:ac (a e
nrsnnkna: n n nrpnara r:acna na nponsno(noro nasnanne RARPER > PERPER.
Tona ko:eôanne n(na or na:nunero na snyka Ä n npe(:ora PA. Takrn e c:yuaar c
nasnannero na n:exero PIASTI (PEHASTI) (nx. ryk II-20-1). Taka (oryk ôene npoc-
:e(eno nrsnnknanero na nponsno(nara ]opxa PERPER. Krx nero e ôn:a (oôane-
na nacranka -EK (n:n -AK), c koero e ôn:o o]opxeno perncrpnpanoro n nsnopnre
n crnecrnynano n (o (nec ce:nnno n peuno nxe Hepnepek.
4. Hxero MEPOHA (Ìåñuðç) e cnoxenaro caxo na e(no xacro y Hoan
Kanrakysnn karo nasnanne na n:annnara |Cant. (Bonn), II, 407|. Tasn n:annna e
orrx(ecrnena or K. Ac(paxa c (n. Ap(enckn (a: npn nsnopnre na p. Ap(a
|Asdracha, C. Rhodopes, 64, 170, 182|. Ernxo:ornara na nxero e neacna. K. Hpe-
uek npe(no:ara, ue naua:nara ney(apena cpnuka e (oôanena krx ocnonara, koaro
crnna(a c nasnannara PVH¬OC, PVHHH |Hpeuex, K. Hrrynanna, 452|. Cxarax,
ue nponsxo(rr na nxero MEPOHA xoxe (a ce rrpcn n (ne nacokn:
1. Karo (nycrcranno nxe or rnna peunn nasnanna crc crcranka OPA (·APA
‘no(a, peka’). B rakrn c:yuan peunoro nxe ôn ôn:o MER(A): MERA-APA >
MERA-OPA > MEROPA. C:e(onare:no e nyxno (a ôr(e ycranonena po(oncka
peka c rakona nxe.
2. Bropara nacoka e ô:nska (o nnx(anero na K. Hpeuek – rrpcene na nprska c
nasnannara PVH¬OC, PVHHH. Bnx npe(:oxn: xnnoresara sa napnanr na peunoro
nxe ARPA n pasnnr napnanr crc crcranka BARA ‘peka’: BARA ARPA > BARA
184
RAPA > BARA ROPA > BAROPA > MAROPA > MEROPA. Tona oôacnenne sa
nponsxo(a na n:annnckoro nxe MEPOHA y H. Kanrakysnn ce crr:acyna c orrx-
(ecrnananero na rasn n:annna c xpeôera Ap(enckn (a:, or konro nsnnpa APHA-
APHEB (Iopna Ap(a). Ho(oôno crueranne na peka n n:annna (o nea, nocena
peunoro nxe, ce cpena n ropnoro reuenne na O:r – n:annnara Bapao:r.
Karo sak:nuenne nrscranonkara na peunoro nxe ARPA xoxe (a ôr(e npe(cra-
nena raka:
1. Haua:nara npac:anancka ]opxa na nxero e ôn:a ARPA n ce e ynorpeôana:a
sa ropnoro reuenne na (n. p. AP±A.
2. Karo napnanr na rona nxe n npe(pnxckara enoxa ce noann:a ]opxara ARPEŠ.
3. E(nn or nennnre npnronn noce: nponsno(noro nxe PARPA (PARPAR).
4. Krx IV–VI n. n:n c:e( c:ananckoro sace:nane npes VII n. ce noann:a npons-
no(nara ]opxa ROPA (BARA ROPA).
5. Hocrenenno nasnannero na (o:noro reuenne na pekara ARDA nsxecrn:o
nxero ROPA n ro ce sanasn:o caxo n oô:acrnoro nxe n n nanxenonannero na xecrnn-
re xnre:n – PVH¬OC, PVHHH.
II-15-2. APHH, HAPHH, PVHHOC, PVHHH, OPdEH
Ornocno n:exennara oprannsanna na npac:anannre or nopeunero na APHA-
APHEB (Iopna Ap(a) xorar (a ôr(ar orôe:asann c:e(nnre xoxenrn:
1. Han-pannoro n:exenno oôpasynanne e noce:o nxe, n(nano or peunoro nxe –
APHH. Bepoarno APHHTE ca ôn:n po(crnenn crc crce(nnre BECH n:n ca n:nsa:n
n raxnara n:exenna oônnocr. Tepnropnara na APHHTE e ôn:a ôorara na py(nn sa:e-
xn n, nsr:ex(a, py(apcrnoro n xera:o(oônnrr ca crana:n raxno cnenn]nuno sannxa-
nne. Hpac:anancknar kopen ARPA n npons:es:nar or nero c:ananckn kopen ROPA
ernxo:ornueckn ca cnrpsann c py(apcrnoro n py(nnre paspaôorkn (nx. no-(o:y). C:e-
(onare:no caxoro n:exenno nxe APHH n crornerno peunoro APHA-APHEB xorar
(a nxar rakrn nponsxo(. ±pyra cnenn]nuna uepra na repnropnara na APHHTE ca
cka:nnre naxernnnn. Xapakrepnn sa rax ca cka:nn rpoônnnn c ona:na n uernpnrrr:-
na kaxepa n cka:nn rpanenonn(nn nnnn. Ocnen y APHHTE no Cpe(na Ap(a, re ce
cpenar n n 3ana(nnre Po(onn, r. e. n sexnre na crce(nnre BECH |Hexpn:on, I. Hpn-
noc, 5–11].
2. Ho-xa:rk k:on na APHHTE ôn:n HAPHHTE (no npnroka HAPHA – Hepne-
pek). Taxno cpe(nne ôn:a kpenocrra HAPHA (Hepnepek). Bepoarno ra e ôn:a n oô-
non:exenen nenrrp na APHHTE.
3. Hpn pnxckoro sanoenanne n kpaa na I n. np. Xp. n naua:oro na I n. c:. Xp.
APHHTE yuacrna:n n ornopa na ôecknre n:exena cpeny nanecrnennnnre. Bepoarno
rpynn or APHH ca nanycna:n Po(ona n ce nsce:n:n na cenep sae(no c uacr or BECHTE.
Te ce ycranonn:n n Cenepnnre Kapnarn (nx. no-(o:y).
4. Hopa(n ne(ocrrnnna n:annnckn xapakrep na sexnre cn APHHTE ce sa-
nasn:n karo oônnocr (o VI–VII n. Crnecrnynar (annn, ue xecrnnre xnre:n n
185
Po(onnre no((rpxa:n esnuecrnoro (o VI n. n rorana ôn:n nsern xepkn sa raxnoro
xpncrnannsnpane.
5. Hxero APHH ce pasnn:o nrn ]opxara POHH (ARPI > RAPI > ROPI n:n
ARPI > ORPI > ROPI) sae(no c peunoro nxe ARPA > RAPA > ROPA. C:e( n(nanero
na c:anancknre sace:nnnn (VII n.) nrsnnkna: napnanrrr POHHH-PVHHH (c nacran-
ka -(I)CI); ROPI-ICI > ROPICI > ROPCI > RUPCI. Brsxoxno e npes VII–IX n.
PVHHHTE (a ca npe(cran:ana:n n:exenna crpykrypa, crs(a(ena n nopeunero na
POHA (Iopna Ap(a), ¬ene:apcka peka n Brua. B nea n:es:n sanapennre POHH, kon-
ro (a:n nxero na rona oôpasynanne n na (on:nre c:ananckn sace:nnnn. H:exennara
repnropna (oôn:a nxero POHHHA-POH¬A, no-krcno – PVH¬OC.
6. Hxero PVHHH ce e sanasn:o (o (nec karo oôno nasnanne na crapnre xnre-
:n n Cpe(nnre Po(onn. Hpece:nanna krx panona na Crpan(xa, xoxe ôn one n npe-
(ocxanckna nepno(, npenec:n nasnannero PVHHH rax sae(no c ronopnn n ônronn
ueprn, npncrnn sa po(onckna kpan.
„B Pynuockara oko:na nace:ennero ce nnka PVHHH, xakap rona nxe n (a ce
npocrnpa nonakora n na na:oro pyncko napeune“ |Hpeuex, K. Hrrynanna, 462–463|.
Hak cnope( onncanne na K. Hpeuek, n ropnoro cn reuenne p. ¬ene:apcka oôpasyna
nnpoka (o:nna, nosnara c nxero Iopen Pynuoc. Teuenkn na cenep, ra npecnua xr:-
xncr panon, napeuen ±o:en Pynuoc. Hxero PVH¬OC no( ]opxara PVHCKA e ns-
no:snano sa osnauanane na ne:nre Po(onn |Hak rax, 393|. K. Hpeuek nnrnpa nsnecrne
or 1553 r. (Bpanunu), n koero e cnoxenara „Pynua n:annna (Rupzca planina)“.
Ce:o ±oôpocran, Acenonrpa(cko, e crapo ôr:rapcko ce:nne, nsnecrno ornpe-
(n ocxanckoro nanecrnne. Hace:ennero or pannnnnnre ce:a onpe(e:a xnre:nre xy
karo „pynnn“ |H:on(nnckn kpan, 20|. H (pyrnre ce:a no nopeunero na ¬ene:apcka
peka n Brua ce cxarar sa pynckn. Hokpannnnara PVH¬OC n:n POHKATA e ôn:a
oôocoôena karo Pynuocka oko:na. Henn nenrrp (o 1901 r. e ôn:o c. Xnonna.
3a nponsxo(a n snauennero na nxero PVHHH n oô:acrnoro nasnanne PVH¬OC
ca nskasnann pas:nunn npe(no:oxenna:
1) PVHHH npons:nsa or nanxenonannero „po(onnn“
2) or nasnannero „py(okonnn“
3) PVHHH-POHAHAHH nponsxox(a or POHA ‘(ynka, py(apcka ra:epna’
4) cnrpsano e c nasnannero MEPOHA (K. Hpeuek)
5) napo(na ernxo:orna, or poôn – „poônn“ |±ennpa(en, H. Tpakna, I, 129|.
+nre:nre na Crpan(xa crno onpe(e:ar ceôe cn karo PVHHH. B rosn kpan ca
ce:ara: 1) Ma:ka Pynua, (n. Pynua; 2) Pynue, (n. Pynua, sa:nueno npes 1975 r. karo
nace:eno xacro.
B otae. apna, pona ‘py(apckn nskon’; caoccu. vrapa, :cu. vrap, eay×. (w)ropa n
oay×. ropa nxar snauenne ‘ôpruka’ |BEP, IV, 461|.
Pona karo nonarne, cnrpsano c py(apcrnoro, npncrcrna n n ôr:rapcknre xec-
rnn nxena: p. Pona:nna (Pn:a); xecrnocr Ponona (Kncren(n:cko); Pononn (o: (±e-
nnncko), Ponkara (c. Xnonna, Acenonrpa(cko); Ponknre (Ma(ancko) |3anuon, H. 3a-
ce:nane, 209|; xecrnocrn Pynara, Pynknre, Pynero, Pynnre n ±paxcko n Cepecko
186
|Hnanon, H. Crpyxa, 184|. Ia:epnnre or s:aro(oônna no ropnoro reuenne na p. Orocra
n npnroka 3:arnna npn ce:ara Iarannna, E:onnna, Konn:onnn ce napnuar „pynn“.
Br:rapckoro nace:enne n Hsrounnre Po(onn ce (e:n no ernorpa]ckn ôe:e-
sn na (ne ocnonnn rpynn – pynnn n saropnn (rpaknnnn). Pynnnre xorar (a ôr(ar
onpe(e:enn karo kopenno xecrno nace:enne. Texnnre ce:nna n Hsrounnre Po(o-
nn ca oôocoôenn n (ne rpynn. Krx nrpnara cna(ar ce:ara Myceno, Hacna:, Brp-
ônna, Ma:ka Ap(a, a crno n ce:nna or Cpe(nnre Po(onn (He(e:nno, Crapneno).
Krx nropara rpyna npnna(:exar +r:ryna, Ha(nna, ±naxan(ono, Hpnnek, ±pan-
rono |Hnxonuoncxa, M. Hpnna(:exnocr, 100|.
Or (na:ekro:oxka r:e(na rouka Po(onnre n Crpan(xa ca nk:nuenn n e(na oô-
:acr – na pyncknre ronopn. Ta oôxnana npocrpancrnoro xex(y p. Mecra n Rxnoro
¬epnoxopne |Cvoüxon, Cv. ±na:ekro:orna, 120–143|. Hace:ennero n Crpan(xa no-
kasna ocoôena ô:nsocr n oô:acrra na (yxonnara ky:rypa c Hsrounnre n Cpe(nnre
Po(onn. Esnkonnre (annn ce nokpnnar c ernorpa]cknre |Ieoprnena, H. Xapakrep,
243–246|.
Tyk e xacroro sa one e(no npe(no:oxenne ornocno nponsxo(a na xnrnunna
rpaknnckn noer, xysnkanr, :eunre:, npopnnare: n yunre: OP4EH. Pas:nunn renea-
:ornn, sanasenn n craporprnkara rpa(nnna, couar karo po(no xacro na OP4EH Tpa-
knnckna Xepconec, Erenckoro kpanôpexne xex(y Xeôpoc n Crpnxon, n:annnara
O:nxn. Ton e onpe(e:an karo nap na pas:nunn n:exena, nk:. BHCTOHH, E±OHH
|don, A. Op]nsrx, 73–116, 137–139].
Hacroanoro npe(no:oxenne crrnna nrpxy ]onernunoro cxo(crno na nxero
OP4EH (’Ïñöåíò), sanaseno n rrpnnsnpan napnanr, c n:exennoro nxe na APHHTE.
Hxero ORIE-US xoxe (a ôr(e nsne(eno or kopena ARPA (ocnona na peunoro n n:e-
xenno nxe): ARPA > ORPA > ORIA. Hper:acrr P > I (PH) e no:yuen npn rprnkoro
npe(anane na nxero. Hpoxanara na r:acnara A > O neue ôene orôe:asana npn POHA,
PVHHH, PVH¬OC. Ta e crana:a one npes anrnunocrra, kakro ne nn(nx no-(o:y npn
n:exennoro nxe KOPHHHH (k:on na APHHTE). C:e(onare:no nxero OP4EH, npn
rakona oôacnenne na nponsxo(a xy, npe(cran:ana ernonnx. Ho:yueno e or n:exenno-
ro nasnanne n osnauana, ue nocnre:ar xy e u:en na rona n:exe n nponsxox(a or nero.
Hpenprnanero na ernonnx (n:exenno nxe) n :nuno nxe e orôe:asano na xnoro xecra
n nacroanoro nsc:e(nane. ±pyra nrsxoxnocr e (a crana (yxa ne sa :nuno nxe, a sa
nposnnne, (a(eno no-krcno, koero orpasana nponsxo(a na nocnre:a xy. H n (nara
napnanra ro e cnrypen ôe:er sa po(noro xacro. B c:yuaa rona e n:exennara repnro-
pna na APHHTE – nopeunero na Cpe(na n Iopna Ap(a. Hxero OP4EH osnauana
APH(A) n ronopn, ue ron e po(en cpe( APHHTE na po(oncka sexa.
II-15-3. POHA, POHHHHE
B Rxna Ho:na, or cenepnna ck:on na nncknre Beckn(n ((a: or Cenepnnre
Kapnarn) nsnnpa p. POHA (Ropa), koaro ce n:nna or:ano n p. Bnc:oka. Ta xoxe (a
xnne sa ropno reuenne na Bnc:oka nopa(n (r:xnnara cn. Ho-(o:y, n (o:nnara na
187
Bnc:oka e pasno:oxen rp. POH¬HHE (Ropczice). Tyk ce ouepranar nako:ko nprskn
n nxennn crnna(enna, konro nanoxnar sa oô:acrra PVH¬OC n Po(onnre.
H:annnnre BECKH±H n BEJA±H ca xacroro, n koero ce sace:nar BECHTE,
nanycna:n n naua:oro na I n. npn pnxckoro sanoenanne sexnre cn no ropnoro reuenne
na Xeôpoc (Mapnna) n n 3ana(nnre Po(onn (nx. c:e(n. uacrn). BECHTE ce sannxana-
:n c py(apcrno. Py(apckn panonn ca oô:acrra Pynuoc n Po(onnre n nopeunero na p.
POHA n Beckn(nre.
Hxero na p. POHA crnna(a c krcnna napnanr na peunoro nxe APHA-APHEB
(Iopna Ap(a) n Po(onnre. To e nrsnnkna:o crno or kopena ARPA: ARPA > RAPA >
ROPA. Hxero na rp. POH¬HHE crnna(a c nxero na oô:acrra PVH¬OC. To crno
npons:nsa or kopena ARPA.
Tesn oôcroare:crna (anar ocnona sa npe(no:oxennero, ue (nere xecrnn nxena
n Ho:na POHA n POH¬HHE ca c:e(a or sace:nanero na rpyna APHH, nponsxox(a-
nn or (o:nnara na APHA-APHEB (Iopna Ap(a) n Po(onnre. B naua:oro na I n., c:e(
karo crnpornnara nx cpeny pnxcknre sanoenare:n ce okasa:a ôes nsr:e(n sa ycnex,
uacr or APHHTE ce npncre(nnn:n krx nsce:nannre ce crce(n BECHTE. Hpes (n.
±oôpy(xa n no (o:nnnre na Hpyr n ±necrrp ôexannnre (ocrnrna:n Cenepnnre Kap-
narn. Tax re ce ycranonn:n n n:annncknre (a:one BECKH±H n BEJA±H. Ouenn(-
no re ca ôn:n npnn:euenn or raxonnnre py(nn sa:exn. Hxenara POHA n POH¬HHE
(oôn:n cerannara cn ]opxa or kopena ARPA karo c:e(crnne or pasnnrne, nporek:o
e(nakno n ycnope(no na rona n Po(onnre.
II-15-4. KOPHHBH
C nopeunero na APHA-APHEB (Iopna Ap(a) xoxe (a ôr(e cnrpsan n npons-
xo(rr na n:exero KOPHHHH (Êïñðßëïé). Hsnoponnre (annn nosno:anar (a ôr(e
oueprana neronara n:exenna repnropna.
Crpaôon: „Hpn Xeôrp xnnear kopnn:nre, no-narope ôpennre n nan-nakpaa ôe-
cnre. ¬ak (o noc:e(nnre pekara e n:anare:na“ |Strab., VII, Ir. 48; HTM, 224|. „...
sanoro Enoc e pasno:oxen n npe(nnnara Ancnnrn(a, cerannara Kopnn:nka, a Kn-
konckara oô:acr ce naxnpa no-nararrk krx sana(“ |Strab., VII, Ir. 58; HTM, 226|.
H:nnnn Crapn: „Hpes sexara na o(pnckoro n:exe reue pekara Xeôrp, nokpan
koaro xnnear kapôa:ern, nnporepn, (pyrepn, kennnn, xnnca:rn, ôenn, kopnn:n, ôorn-
en, e(onn“ |Plin. N. h., IV, 11; HTM, 265|.
Annan: „±enn(nn n Hopôan, konro Hesap n Okrannan npe(napnre:no nsnparn-
:n n Make(onna c ocex :ernona, nanpe(na:n xn:a(a n nercrornn cra(nn or Make(o-
nna krx n:annncka Tpakna n ocranankn sa( rrpôa cn rpa( 4n:nnn, sae:n Kopnn:ckna
n Canenckna npoxo(, konro ce n:a(ee:n or Packyno:nc“ |App., IV, 368–373; HTM,
330|.
K:an(nn Hro:exen: „... a naô:nso (o Make(onna n Erencko xope no crnna pe(
(oxox(ar rna crparernn: Me(nncka, ±pocnncka, Kon:ernncka, Canencka, Kopnn:nn-
cka (ÊïñðéëéêÞ), Kennncka...“ |Ptol., III, 11, 6; HTM, 353|.
188
Co:nn: „Or sexara na o(pncnre nsnnpa pekara Xeôrp, koaro cn npoônna nrr
xex(y npnanrnre, (o:onrnre, rnnnre, kopnn:nre n (pyrn napnapn; ra sacara n knko-
nnre“ |Solin., 10, 1–11; HTM, 391|.
Tnr Hnnnn onncna sanprnanero na pnxckara noncka, no(ena or Inen Man:nn
By:son npes 188 r. np. Xp. or Ma:a Asna npes Tpaknnckna Xepconec, (o:noro reue-
nne na Xeôpoc, krx Make(onna n Ennp. Hpn Xeôpoc nonckara ôn:a nana(nara or
xecrnnre n:exena acrnn, kenn, xa(yarenn n kope:n. Hpnexa ce, ue noc:e(noro nasna-
nne e nocraneno norpenno nxecro KOPHHHH: „Ho-nararrk or Knnce:a n npo(r:xe-
nne na (ecer xn:n nrrar xnnana: npes ropn, ôn: recen n nepanen... H rrn nox nan-
:as:a nonckara n npoxo(a, oko:o (ecer xn:a(n rpakn or uernpnre n:exena acrnn (Astii),
kenn (Coeni), xa(yarenn (Maduateni) n kope:n (Coreli) ce pasno:oxn:n (o caxna npo-
xo( n ycrpon:n saca(a na nrra“ |Liv., XXXVIII, 40; HTM, 154|.
Crnocrananero na resn (annn no(n krx c:e(nnre sak:nuenna:
1. Tepnropnara na KOPHHHHTE ce e naxnpa:a nokpan nan-(o:noro reuenne
na Xeôpoc (Mapnna).
2. B nea nona(a rp. Enoc, naxnpan ce npn ycrnero na Xeôpoc.
3. ±pyrara onopna rouka sa onpe(e:ane na n:exennara repnropna e Kopnn:-
cknar npoxo(. Kakro ôene nocoueno no-rope nrn nprska c ônrkara npn 4n:nnn npes
42 r. np. Xp., c nxero Kopnn:ckn npoxo( ca ôn:n nsnecrnn recnnnnre xex(y (n. ±e-
(earau (A:ekcan(pono:nc) n Inxnp(xnna (Koxornnn). B rakrn c:yuan repnropnara
na KOPHHHHTE e oôxnana:a sexnre no (ecnna ôpar na Xeôpoc (o neronoro ycrne.
4. Crce(n na KOPHHHHTE orkrx cenep no reuennero na Xeôpoc ôn:n
BPEHHTE, orkrx nsrok (orrarrk Xeôpoc) – KEHHTE, a or sana( – canen n knkonn
(noc:e(nnre n e(nn no-panen nepno().
5. Oô:acrra Kopnn:nka npe(n ce e napnua:a Ancnnrn(a, r. e. npe(n n(nanero
na KOPHHHHTE ra e ôn:a n:a(ana or AHCHHTHTE. Bcrnnocr sexnre na noc:e(-
nnre ce naxnpa:n no :enna ôpar na Xeôpoc. Tona orrx(ecrnanane na (nere oô:acrn
nokasna, ue xoxe ôn KOPHHHHTE ca ôn:n crrnn:n n na :enna ôpar na Xeôpoc n:n
ue Ancnnrn(a e oôxnana:a n sexn na sana( or Xeôpoc.
H:exennoro nxe ce nsnex(a or u.c. kopen *kuerp-kuerb(ô) [Detsch. Spr., 232|.
Hxero KORPILI xoxe (a ôr(e nsne(eno or kopena ARPA c npe(cranka-npe(:or KA-
(otae. ouaa. kan ‘(o, npn’; pyc. k): KA-ARPA n nacranka -ILI: KA-ARPA-ILI > KARPILI
> KORPILI. Hpoxanara A > O crnna(a crc crnoro nsxenenne npn nponsno(nara
]opxa ROPA. 3nauenne na nxero: „xnre:n (o (peka) APHA“.
Tosn pasôop na n:exennoro nxe (ana ocnonanne sa rnrp(ennero, ue nrpnona-
ua:noro oônra:nne na KOPHHHHTE e ôn:o n n:annnckna panon na cenep, no reue-
nnero na APHA-APHEB (Iopna Ap(a). KOPHHHHTE xoxe (a ôr(ar onpe(e:enn
karo k:on na APHHTE. Orrax re ce cnycna:n krx kpanôpexnero, karo sae:n sexnre
no (ecnna ôpar n ycrnero na Xeôpoc. Tax ce naxnpa rp. Enoc, unero no-crapo nxe e
Ancnnr (¨Áøéíèïò) – cnn(ere:crno, ue rpa(rr ce e naxnpa: n sexnre na AHCHHTHTE.
Tona n:exe oônrana:o nopeunero na p. AHCHHT (no-krcno Me:ac, (n. Kanak
n Hsrouna Tpakna) n repnropnara xy na sana( onnpa:a (o (o:noro reuenne na Xeô-
189
poc. AHCHHTHTE ca cnoxenanann or Xepo(or nrn nprska crc crônrna or naua:oro
na V n. – ornonennara c (o:onknre n Tpaknnckn Xepconec, nepcnncknre noxo(n,
n:exennoro ôoxecrno H:encrop |Hdt., VI, 34; IX, 119; HTM, 26, 34|.
Tesn oôcroare:crna onpe(e:ar n npexennre rpannnn sa npece:ennero na
KOPHHHHTE or APHA-APHEB npn ycrnero na Xeôpoc: xex(y kpaa na V n naua-
:oro na II n. np. Xp. (nana(ennero npes 188 r. np. Xp. cpeny pnxckara noncka xex(y
Knnce:a n Xeôpoc).
Hanapno n naua:oro KOPHHHHTE ca npnsnana:n nrpxonnara n:acr na o(pnc-
knre nape. 4n:nn II Make(onckn (359–336 r. np. Xp.) sanse: Tpaknnckn Xepconec n
(o:noro nopeune na Xeôpoc, na:arankn, nsr:ex(a, n:acrra cn n na( KOPHHHHTE.
Hpes I n. np. Xp. KOPHHHHTE ôn:n no(unnenn na canencknre nape. C:e( pnxckoro
sanoenanne sexnre nx ôn:n npenrpnarn n crparerna Kopnn:nka.
II-15-5. KAPBHBETH
H:exero e nsnecrno caxo or onncanne na H:nnnn Crapn: „... (o peka Hecr,
noc:e(nara xne no(noxnara na n:annnara Hanren n reue xex(y npe(e:nre na
XAHETHTE, ±HOBECHTE, KAPBHHECHTE, noc:e na BPHIHTE, CAHEHTE n
O±OMAHTHTE. Hpes sexara na o(pnckoro n:exe reue pekara Xeôrp, nokpan koaro
xnnear KAPBHHETH (CARBILETI), HHPOIEPH, ±PVIEPH, KEHHHH,
XHHCAHTH, BEHH, KOPHHHH, BOTHEH, E±OHH“ |Plin. N. h., IV, 11, 40–50;
HTM, 265|.
Crnecrnyna neacnora npn crnocranane na (nere cnoxenananna no ornonenne
na xecroonpe(e:anero. Ocnen rona crnecrnyna xa:ka pas:nka nrn ]opxara na nxe-
ro. Cxarax sa no-cnrypen opnenrnp p. XEBPOC n rona no(kpena ns:oxenoro ryk
oôacnenne sa nponsxo(a na n:exero n neronoro nxe. Hasnannero ce crcron or (ne
uacrn: 1. KARBI; 2. LETI.
Hrpnara uacr xoxe (a ôr(e nsne(ena or kopena ARPA c npnôanena npe(cran-
ka-npe(:or KA (otae. (o, ouaa. kan; pyc. k, ko) n osnyuanane P > B: KA-ARP(I) >
KARPI > KARBI. 3nauennero e ‘xnre:n (o (peka) APHA’. C:onooôpasynanero e
crnoro karo npn n:exennoro nxe KORPILI c npoxana na r:acnara A > O.
Bropara crcranka LETI osnauana ‘xnre:n n pannnnara, no:annn’ (nx. c:e(n.
uacrn). C:e(onare:no cxncr:rr na na:oro nasnanne e ‘KAPHH-no:annn’. Crana (y-
xa sa uacr or APHHTE, konro ce npece:n:n or (o:nnara na APHA (APHEB) n pan-
nnnnnre xecra nokpan (o:noro reuenne na XEBPOC. Hsr:ex(a, KAPBHHETHTE ca
ôn:n crce(n na KOPHHHHTE, c konro nxar oôn nponsxo(. Krcnara noana na kparko
cne(enne sa rax, n ro caxo n e(nn nsrounnk, ronopn, ue crana (yxa sa xa:ko n:exe.
II-15-6. APHAm, APHAHH
B Tpancn:nanna (oô:acrra 4rrrpan) p. O:r npnexa karo :an npnrok p. APHAB
(Arpaş). Ta nsnnpa or n:annnara 4rrrpan – (a: or Rxnnre Kapnarn. Pekara e cno-
190
xenara n (okyxenr or 1223 r. – Arpas |DH, 125|. B cpe(ara na crnoro cro:erne
nopeunero e nk:nueno nrn n:a(ennara na nncrepnnanckna xanacrnp Krpna (Căra).
Ton ôn: pasno:oxen (o p. APHAB n e(nonxennoro ce:o. B yrpon:ankn (okyxenrn
or 1453 r. n crnna panon e cnoxenaro c. APHAHE – wò Àðïàíý [DRH, B, I, 111].
Peunoro nxe e no:yueno or kopen ARPA n nacranka -AŠ: ARPA-AŠ > ARPAŠ.
Ce:nnnoro nxe ARPANI (ARPANE) e npons:as:o or crnna kopen ARPA n nacranka
-ANI (-ANE). To nxa crpoex na n:exenno n:n xnre:cko nxe. Brsxoxno e naua:nara
]opxa na peunoro nxe (a e ôn:a ôes nacranka – ARPA.
Tpnre xecrnn nxena – peuno n ce:nnno nxe APHAB n ce:nnno APHAHH
(APHAHE), nosno:anar (a ce xnc:n sa xa:ka n:exenna crpykrypa. Hennoro nrsnnk-
nane rpaôna (a ôr(e orneceno krx pannoc:ananckna nepno( (VI–VIII n.). H:exenno-
ro nxe e npons:as:o or peunoro (napnanr ARPA) c nacranka -ANI. Jo ce ornaca (o
nxero na rosn xa:rk npnrok, (onycrnxo e ro (a e nac:e(crno or npac:ananckara
enoxa. 4opxnre ARPA-ARPAŠ crnna(ar c resn na APHEB (APHECOC), (n. Iopna
Ap(a n Po(onnre (nx. ryk).
II-16-1. APCH, APCHETH, HAPCH, BAPCH
Kopenrr ARSA xoxe (a ôr(e orkpnr n (ne rpynn xecrnn nxena or oô:acrra
xex(y (o:nnnre na peknre Br:rapcka Mopana n Bap (npnrok na Cprôcka Mopana).
Hrpnara rpyna nk:nuna nxenara na rpn kacre:a, nocouenn or Hpokonnn Keca-
pnnckn. Te ca ôn:n pasno:oxenn sana(no or Hancoc (Hnn), rax kr(ero ce crônpa:n
rpannnnre na rpnre nponnnnnn – Iopna Mnsna, Cpe(nsexna ±akna n ±ap(anna.
1. „B ±ap(anna ôn:n ... nrscranonenn c:e(nnre: Apca (¨Áñóá)“ [Proc. De
aed., IV, 4, 1–3; HTM, 437|.
2. ±pyrnre (na kacre:a ce naxnpa:n n oô:acrra na rpa(, unero nxe ne e nasona-
no: „B oôcera na rpa( ... nonn kacre:n: Apcena (¨Áñóåíá)“ |Hak rax|.
3. B crnara oô:acr – Apcasa (Apcana) (¨Áñóáæá) |Hak rax|. Henasonannar
rpa(, n unaro oko:nocr ce naxnpa:n noc:e(nnre (na kacre:a, nepoarno e Hancoc (Hnn).
Tona nponsrnua or :ornkara na pe(a, n konro ca onncann oô:acrnre y Hpokonnn Ke-
capnnckn: 1) ±ap(anna; 2) oô:acr na Cep(nka; 3) Kanenoc; 4) nenasonana; 5) oô:acr
na Iepxanea.
±pyrara rpyna xecrnn nxena nk:nuna rpn nasnanna na pekn n (nennna nx nn(.
1. Peka PACHHA ce n:nna or(acno n Cprôcka Mopana, ô:nso (o crônpanero
na noc:e(nara c Br:rapcka Mopana. ±o:nnara na PACHHA nona(a n oô:acrra na
anrnunna Hancoc (Hnn) n n rpannnnre na nponnnnna Cpe(nsexna ±akna.
2. H na sana( Hôap (npnrok na Cprôcka Mopana) npnexa karo :an npnrok p.
PABKA, n unero ycrne ce naxnpa e(nonxennnar rpa(. Ho-ro:axara uacr or (o:nnara
na Panka rpaôna (a e n:nsa:a n npe(e:nre na nponnnnna ±ap(anna.
3. Peka Pecana e xa:rk (ecen npnrok na Mopana. Hsnnpa or n:annnara Kyuan,
(a: or Crapon:annnckara nepnra. Hopeunero ce naxnpa n Iopna Mnsna na rpannnn-
re c Kpanôpexna n Cpe(nsexna ±akna.
191
Hxenara na rpnre kacre:a ca onpe(e:enn or B. Benen:nen karo ke:rckn |Beš.
Prok., 24|. H rpnre nasnanna ca npons:es:n or kopena ARSA: 1. ARSA; 2. ARSENA
– or ocnona ARSA n nacranka -ENA; 3. ARSACA – or ocnona ARSA n nacranka
-ACA.
Tpnre peunn nxena crno nponsxox(ar or kopena ARSA:
1. RASINA – or ocnona ARSA n nacranka -INA: ARSA-INA > ARSINA >
RASINA. 4opxara ARSINA crnna(a c nxero na kacre:a ARSENA (npn ko:eôanne
E-I).
2. RAŠKA – or ocnona ARSA n nacranka -KA: ARSA > RASA > RASA-KA >
RASKA > RAŠKA. Or X–XI n. ca nsnecrnn nasnannara na rpa(a n oô:acrra – RAS,
RASA (nx. II-16-2).
3. Hxero RESAVA crno xoxe (a ôr(e nsne(eno or kopena ARSA c nacranka
-AVA: ARSA > RASA > RESA-AVA > RESAVA.
C:e(onare:no naua:nara ]opxa na peunnre nxena e ôn:a ARSA. Hornuno e (a
ce npe(no:oxn, ue nxenara na kacre:nre, naxnpann ce n crnna panon, ca npons:es:n
or rona peuno nxe. Hpn crnocranka na onncannero y Hpokonnn Kecapnnckn c xecro-
no:oxennero na peknre xorar (a ôr(ar (onycnarn (na napnanra sa xecroonpe(e:ane
na kacre:nre:
1. APCEHA n APCAHA ca ce naxnpa:n kpan p. PACHHA (APCA), unaro (o-
:nna nona(a n oô:acrra na rp. Hancoc, npnna(:exan krx nponnnnna Cpe(nsexna
±akna. Brsxoxno e naua:oro na p. PACHHA (a e ocrana:o n crce(nara nponnnnna
±ap(anna. B rakrn c:yuan n kacre:rr Apca xoxe (a ôr(e :oka:nsnpan kpan crnara
peka.
2. ±o:nnara na p. PABKA e ôn:a n rpannnnre na nponnnnna ±ap(anna. Tona
npann (onycrnxo xecroonpe(e:anero na kacre:a APCA rax |xnenna y Papaz. Plem.,
195].
±ono(nre n no:sa na nrpnna napnanr ca noneue. Tosn nrnpoc e uacr or npoô:e-
xa, (a:n n (nere pekn ca noce:n nxero APCA n npe(pnxckara enoxa. Tona e cnrypno
sa PACHHA, no sa PABKA xoxe (a ce (onycne n napnanrrr, ue nxero ce e noann:o
npes pannoro cpe(nonekonne c:e( c:ananckoro sace:nane (VII n.). Hopeunero na
PECABA ne xoxe (a ôr(e cnrpsano c rpnre kacre:a, cnoxenarn or Hpokonnn Keca-
pnnckn, rrn karo e or(a:eueno or Hancoc n ±ap(anna. Ocrana neacno (a:n nasnann-
ero e nrsnnkna:o npes npac:ananckna nepno( (npe(n V n.) n:n c:e( c:ananckoro sa-
ce:nane.
H raka nrscranonenara oôcranonka oko:o pasr:ex(annre rononnxn xoxe (a
ôr(e npe(cranena no c:e(nna naunn. Hxero na (n. p. PACHHA n npe(pnxckara enoxa
e ôn:o APCA. B nennara (o:nna ca ce naxnpa:n ce:nnara APCA, APCEHA n
APCAHA, unnro nxena nponsxox(ar or peunoro. Tona nosno:ana (a ce npe(no:oxn
na:nunero na n:exenna crpykrypa n (o:nnara na pekara c nxe, n(nano or peunoro –
APCH. Trn karo n:exennara xy repnropna n:nsa n sonara, nace:anana or n:npn,
nrsnnkna nrnpocrr sa neronara ernnuecka npnna(:exnocr. Pe(nna anrnunn anropn
no(uepranar, ue nace:ennero n n:npnncknre sexn ôn:o cxeceno – n:npn n rpakn.
±pyrn (annn, npe(cranenn n nacroanara paôora, nornrpx(anar resn cne(enna.
192
Hpac:ananckn ocrponn (ank:ann) xorar (a ôr(ar orkpnrn (a:eu na sana( or nope-
unero na AHIPA (Br:rapcka Mopana).
Cnope( ana:nsa na 4. Hanasor:y nopeunero na PABKA (panon Honn Ha-
sap) cna(a krx repnropna c npeoô:a(anana n:npnncka npnna(:exnocr na :nunn-
re nxena – I oô:acr |Papaz. Plem., 172–179|. ±o:nnara na p. PACHHA rpaôna (a
nona(a nrn II oô:acr, n koaro crno npeoô:a(anar n:npnncknre nxena. Hpoô:e-
xrr sa ernnueckara npnna(:exnocr na APCH-HHHPH, n:n HPACHAB×HH, ôn
xorr: (a nxa (ne penenna:
1. Te ca npac:anancko n:exe, crce(no na AIPHTE or (o:nnara na p. AHIPA
(Br:rapcka Mopana) n oôkprxeno or (pyrnre crpann c n:npn.
2. APCHTE ca n:npnncko n:exe, uacr or koero ce npece:na sae(no c AIPH n
(n. Ho:na. Tax npece:nnnnre ce cxecnar c (pyrn npac:ananckn n:exena or
BAHTCKATA (BEHE±CKA) rpynnponka. Or ocrana:nre n sexnre cn APCH nepoar-
no e(nn ce poxannsnpar, a (pyrn xoxe ôn sanasnar ernnueckna cn oô:nk (o c:anan-
ckoro sace:nane n naua:oro na VII n.
B rasn uacr na Ba:kannre ce cpenar n (pyrn anrnunn rononnxn, npons:es:n or
kopena ARSA:
1. Peka AP3HA (APCHA) – Arsia Il. |Plin. N. h., III, 44, 122; Tab. Peut., IV,2| –
(n. p. PABA n nsrounara uacr na n-n Hcrpna |RE, II, 1276; Monumenta C, J., I, 46|.
Pasnnrnero na anrnunoro nxe n crnpexennoro nornrpx(ana ]onernunara npoxana
na kopena ARSA, npe(cranena no-rope: ARSIA > RASIA > RAŠA. Ha (pyrn xecra n
nacroanara paôora ce sacarar (annn sa npac:anancko npncrcrnne na n-n Hcrpna n n
ô:nsknre oô:acrn one npes npe(pnxckara enoxa.
2. AP3AKVM (APCAKVM) – kpenocr n ±o:na Hanonna – „noxonnn noncko-
nn uacrn n Apsakyx (auxilia Arsaciana)“ |Not. Dign. Occ., XXXII, 40; HHBH, I, 253|.
B kpaa na II n. np. Xp. repnropnara na APCHTE e ôn:a sacernara or noxo(nre
na ckop(ncknre na nr krx Make(onna. Hana(are:nre ce (nnxe:n no (o:nnara na
AHIPA (Br:rapcka Mopana). Ornernnre y(apn na pnxcknre ynpannre:n n Make(o-
nna na cenep krx ±ynan c:e(na:n crnna nrr. Crc crs(ananero na nponnnnna Mnsna
krx 15 r. c:. Xp. nopeunero na APCA (PACHHA) n:as:o n nennnre rpannnn. Tona
nepoarno e npe(nsnnka:o nsce:nane na uacr or APCHTE sae(no crc crce(nnre AHIPH
na cenep, ornr( ±ynan.
C:e(nre or rakona npece:nane xoxe (a ôr(ar norrpcenn cpe( nene(cknre n:e-
xena xex(y Cenepnnre Kapnarn n Ba:rnnckoro kpanôpexne. Hpe(cranankn n:exe-
nara n rasn uacr na Enponencka Capxarna, K:. Hro:exen nnne: „... noc:e anapnnn –
nokpan nsnopnre na peka Bncry:a; no-(o:y or rax oxôponn, noc:e anapro]pakrn,
noc:e ôyprnonn, no-(a:eu apcnern (`Áñóéqôáé), caôokn, nnenrnrn n ônecn nok-
pan n:annnara Kapnaroc“ |Ptol., III, 5, 8; Izvoare, I, 538–539|. Ce:nnero
`Áñóüíéïí, cnoxenaro or K:. Hro:exen |Ptol., II, 11, 13|, ce cnrpsna or nakon
nsc:e(onare:n c oô:acrra na APCHETHTE (o Kapnarnre. Tax APCHETHTE cr-
ce(crna:n c BECH, oônranann kapnarcknre (a:one Beckn(n n Bena(n, n CABOKH.
Hakon rononnxn n Ho:na xorar (a ôr(ar cnrpsann c npece:nnnnre APCH.
193
B:nso (o O(pa (O(ep) reue p. HAPCEHTA (Parsęta), koaro ce n:nna n Ba:-
rnncko xope. Tona peuno nxe xoxe (a ôr(e nsne(eno or kopena ARSA n npe(-
cranka-npe(:or PA (otae. no) crc snauenne ‘xnre:n no (peka) APCA’. Bropara
uacr -ENTA xoxe (a ôr(e oôacnena karo: 1) npac:ananckn kopen ANTA ‘kpan,
or(a:euenocr’ npn A > E; 2) nacranka -ETI, cpn. ARSI-ETI c noconka -E(N)TA.
Peunoro nxe HAPCEHTA xoxe (a e c:e(a or n:exenna crpykrypa c nasnanne
PARSI (PARSIETI), pask:onenne na APCHETHTE.
Ce:nnero APCOHHOH (K:. Hro:exen) xoxe (a e ôn:o n:exenen nenrrp
na APCHETHTE.
±pyrnar rononnx e nasnannero na (n. no:cka cro:nna BAPBABA (Warszawa)
na p. Bnc:a. Hxero nxa crpoex na peuno nasnanne, no:yueno or ocnona ARSA, npe(-
cranka-npe(:or VA (otae. n, nrn) n nacranka -AWA. Brsxoxno e ro (a e npons:as:o
or n:exenno nxe VARSI ‘xnre:n n ((o, npn) (peka) APCA’. VA-ARSA > VARSI;
VARSA-AVA > VARSAVA > VARŠAVA. BAPCHTE ne (a ca ôn:n k:on na APCH-
APCHETH, npece:nnnn or p. APCA (PACHHA).
Kaprnpanero na rononnxnre c kopen ARSA (ARSA), RASA (RAŠA) n npons-
no(nnre nx napnanrn na repnropnara na Ho:na ôn nosno:n:o (a ôr(ar nrscranonenn
sex:nnara, saexann or APCH-APCHETH, crana:n uacr or nene(ckara oônnocr npes
I–VI n. Brsxoxno e npes VII n., koraro uacr or nene(cknre n:exena ce nacoun:n na
nr krx Ba:kannre n na nsrok krx ±nenrp, n rona npece:enne (a ca ce nk:nun:n n
APCH-APCHETH.
II-16-2. PACA, PAmKA
B naua:oro na VII n. n oô:acrnre no A(pnarnueckoro kpanôpexne ce sace:nar
rpyna nene(ckn n:exena, no(enn or COPABHTE (nx. c:e(n. uacrn). B (o:nnara na p.
Panka, npnrok na Hôap, ce ]opxnpa:a e(na or xynnre c nenrrp rp. Pac (orrx(ecrna-
nan c (n. rp. Honn Hasap n:n c rp. Panka n ycrnero na pekara. Ipa( PAC (‘ÑÜóïò)
e cnoxenar or Koncranrnn Barpenopo(nn, konro ro nocrana na nsrounara rpann-
na. Kakro koxenrnpa M. ±nnnu, rrn karo PAC ne e xex(y nsôpoennre or K. Barpe-
nopo(nn cprôckn rpa(one, nepoarno no rona npexe (cpe(ara na X n.) rpa(rr ce e
naxnpa: no( ôr:rapcka n:acr |±nnnh, M. Cpncke, 38|. Crno raka Pankara ennc-
konna e nocouena karo no(ne(oxcrnena na Oxpn(ckara apxnennckonna. Bepoar-
no ra e ôn:a n (nonesa na Br:rapckara nrpkna or npexero na knas Bopnc c:e(
nokprcrnanero (864 r.). Hpes 1130 r. crpônre npense:n rp. PAC. Hpes XII n. ce
noann:o ernnueckoro nxe RASCI, RASCIANI, or koero n(na ynrapckoro nanxe-
nonanne na crpônre PAHH (Racz, +u. :. Ráczok). Hpes XII–XIII n. n ynrapckn n
(yôponnnnkn (okyxenrn cprôckara (rpxana e nasonanana: 1. Sclavonia; 2. Serbia;
3. Rassa, Rasia, Rassia, Rascia, Raxia, crc crornernna ernonnx Rassiani, Rasciani,
Raxiani. B Anonnxnoro onncanne na Hsrouna Enpona (1308 r.) ce npann nprska
xex(y crpanara PACHA (RASIA) n e(nonxennara peka |Anon. Descr. Ed. O. Gorka,
29|. B cprôckn (okyxenrn or XIII n. ce ynorpeôana nasnannero „Panka sex¬a“ n
rnr:ara „kpa¬ ncÖxr panrknxr sex:r“ (1234 r.) |±nnnh, M. Cpncke, 41–43|.
13 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
194
Kakro ôene nocoueno n npe(nnnna naparpa], ne e acno (a:n peunoro nxe
PABKA e nac:e(crno or npac:ananckna nepno( (nrpnonaua:na ]opxa APCA), n:n e
nrsnnkna:o c:e( c:ananckoro sace:nane (VII n.). Tosn npoô:ex ryk ce pasnnpana n
ce ornaca sa nponsxo(a na na:ara xyna (oô:acr) PABKA n nennnre xnre:n. Crnec-
rnynar (na nrsxoxnn napnanra:
1. Peunoro nxe APCA ce e noann:o n ôacenna na HBAP one npes npe(pnxcka-
ra enoxa. Mecrnnre xnre:n APCH ce sanasn:n (o VII n., koraro (on:n nonnre sace:-
nnnn COPABH. Brsxoxno e resn APCH (a ca (on:n na HBAP or ô:nskara (o:nna na
APCA-PACHHA. Taka nxero, nperrpnanankn pasnnrne (ARSA > RAS(A) > RAS(A)-
KA > RASKA > RAŠKA), ce npexnrp:n:o nrpxy oô:acrra n nennnre xnre:n.
2. Copônre (on:n n H:npnk or nene(cknre sexn ((n. Ho:na), konro oônrana:n
n APCHTE-APCHETH. Brsxoxno e noc:e(nnre (a ca ce nk:nun:n n npece:nanero,
no(eno or COPABHTE. Taka resn APCH-APCHETH ce sanrpna:n ô:nso (o cnoara
npapo(nna – (o:nnara na APCA-PACHHA, koaro ôn:n nanycna:n npe(n necr cro:e-
rna. Cera re ce ycranonn:n npn e(nn or npnronnre na HBAP, konro no:yun: nxero
PACA, pasnn:o ce n PABKA. Tona nxe ce pasnpocrpa:o nrpxy xynara (oô:acrra) n
nennnre xnre:n – PACH, PACHAHH, PABH, PABKH, PABAHH.
Taknna nxena ca sacnn(ere:crnann n n rononnxnara or repnropnara na ôr:-
rapcknre c:anann: Br:rapna – Paca, Pacnnk, Pacnnna, Pacono; Pyxrnna – c. Paca
(1628 r.), okp. H:]on, nsuesna:o |DRH, B, XXII, 80|; Rasova (±oôpy(xa), p. Prnka
(Raca), npnrok na Mo:(ona, c. Prnkan (Racani); Irpnna – Panono (‘ÑÜóïâïí),
±paxcko, ‘ÑÜóïâéóôá [Vasmer, M. Griech., 49, 228|. Bepoarno rona ca c:e(n or
xa:kn rpynn APCH-BEHE±H, konro ce sace:n:n cpe( ôr:rapcknre c:anann.
II-16-3. ±PACH
Hpokonnn Kecapnnckn e nocoun: kacre:a ±PACHMAPKA (Äñáóßìáñêá)
[Proc. De aed., IV, 4, 1–3; HTM, 438| n oô:acrra na rp. Pexecnana ((n. Be:a Ha-
:anka na p. Hnnana, xex(y Hnn n Hnpor). Hasnannero e oôacnanano karo ke:-
rcko – or :nuno nxe Drausus-Drusus |Detsch. Spr., 156 ; Beš. Prok., 24, 112].
Hxero ce crcron or (ne uacrn: 1. DRASI; 2. MARKA. Hrpnara uacr DRASI
xoxe (a ôr(e nsne(ena or kopena ARSA n npe(cranka-npe(:or DA (otae. (o): DA-
ARSA > DARSA > DARSI. 3nauenne: ‘xnre:n (o (peka) APCA’. Oô:acrra na Pexe-
cnana ce naxnpa ô:nso (o nopeunero na APCA (PACHHA), npnrok na Cprôcka Mo-
pana. Bropara uacr or nxero MARKA nepoarno e xa:ko npoxenena ]opxa na peuno-
ro nxe MARGA (MARGUS) – Mopana, npn G > K. Hrpnonaua:no ro ce e ornaca:o
sa sana(nna npnrok (Cprôcka Mopana) n (o:noro reuenne ((n. Be:nka Mopana), no
no-krcno nsxecrn:o nasnannero na nsrounna npnrok AHIPA (Br:rapcka Mopana).
Oô:acrra na rp. Pexecnana ce naxnpa n ôacenna na MAPIA.
C:e(onare:no nxero na kacre:a DRASIMARKA ce crcron or: 1) nxe na
n:exenna crpykrypa DARSI, k:on na APCHTE, oônranann nopeunero na APCA
(PACHHA); 2) peunoro nxe MARKA (MARGA), unnro npnrok e PACHAHA. Hxero
195
e nperrpna:o npoxana DARSI > DRASI – DRASIMARKA. Kopenrr DRAS (DRAŠ)-
DRES e sacnn(ere:crnan n cpe(nonekonna Crpôna karo rononnx n :nuno nxe.
E(na or ocexre cprôckn xynn, nocouenn or K. Barpenopo(nn, e ±PECH(E)HK
(ÄñåóíåÞê). B oô:acrra na rp. Hpnnnna (Kocono), nxno or p. PACHHA, ce naxn-
pa c. DRSINK.
II-17-1. APTAKH, PATAKEHCHH, PAKATH
B onncannero na Hcrrp n neronnre npnronn Xepo(or nocouna n p. APTAHEC,
unero orrx(ecrnanane n (ocera ocrana cnopno. „Hpes Tpakna n npes sexara na rpa-
knncknre kpoônsn rekar n ce n:nnar n nero |Hcrrp| Arpnc, Hoec n Apranec
(`ÁñôÜíçò)“ [Hdt., IV, 48–49; HTM, 19|. C Arpnc (Arpnc) e osnauena (n. p. ×nrpa,
a p. Hoec xoxe (a ce orrx(ecrnn c p. Bapa npn Cnnnon (Hone) (nx. c:e(n. uacrn)
n:n c orcpennara p. Kr:xrnyn.
C:e( APTAHEC Xepo(or or(e:a xacro sa Cknn (Hckrp) n Anrpoc-Bponroc
(Mopana). Tona nokasna, ue onncannre (ecnn (ynanckn npnronn ce nspex(ar or nsrok
na sana(. B rakrn c:yuan ôn rpaôna:o APTAHEC (a ce naxnpa na sana( or peknre
×nrpa n Bapa, no c:e(nannar npnrok e Acaxyc (Ocrx). Or (pyra crpana, Xepo(or
yrounana, ue APTAHEC reue npes sexara na KPOBH3HTE. Ocnonnara repnropna na
KPOBH3HTE oôaue ce naxnpa rnrp(e na nsrok – n kpanôpexnero xex(y O(ecoc n
Ka:arnc. Brn ncekn c:yuan sexnre na kpoônsnre ca ôn:n na nsrok or nopeunero na
×nrpa n ne xoxe (a ôr(e npnero raxno npncrcrnne na sana( or ×nrpa, r. e. krx Ocrx
n Bnr. C:e(onare:no n crr:acne c yrounennero na Xepo(or (sa kpoônsnre) APTAHEC
rpaôna (a ôr(e rrpcena na nsrok or Arpnc (×nrpa).
Peunoro nxe APTAHEC rpaôna (a ôr(e crorneceno krx kparkoro nsnecrne sa
e(no npac:anancko n:exe n crnna panon – APTAKHTE. Cnoxenana rn ±non Kacnn n
onncannero na noxo(nre, npe(npnern or ynpannre:a na Make(onna Mapk Hnnnnnn
Kpac npes 29–28 r. np. Xp. cpeny xnsn, ôacrapnn, rern n (pyrn n:exena: „Tona ns-
nrpnn: ron y rernre, a xnsnre, konro ôn:n no-pano nokopenn n cera nrcrana:n orno-
no, ycxnpn: upes (pyrn, a cpeny apraknnre (`ÁñôÜêéïé), nrk n cpeny nakon (py-
rn, konro nsoôno ne ôn:n nokopanann or nero, nrk n ne xe:ae:n (a xy ce no(un-
nar n ce rop(ee:n nan-xnoro c rona, a n nnynana:n ncpe( (pyrnre rnan n pasxnp-
nocr, Kpac cax ce ornpann: na noxo( n rn no(unnn: crc cn:a, karo nokasa:n
nexa:ka xpaôpocr, oruacrn n crc san:axara (a ôr(ar nsern n n:en“ |Dio Cass., LI,
23, 2–27; Izvoare, I, 676–677; HTM, 373–374|.
Hrpnonaua:no M. H. Kpac (encrna: cpeny BACTAPHHTE n sexara na xnsnre
n rax crnrna: (o ±ynan. C:e( rona ce nacoun: na nsrok cpeny rercknre n:a(ere:n
±AHHKC n 3HPAKCEC (sa cakcn n anr:n nx. ryk). Texnnre sexn ôn:n crno kpan
±ynan. Oô:acrra na APTAKHTE (APTAKHH), n koaro M. H. Kpac nan:asr: n
no(unnn: c oprxne, rpaôna (a ce e naxnpa:a n npocrpancrnoro xex(y xnsnre n
rercknre n:a(ere:n n (n. ±oôpy(xa. Tyk nona(a n p. APTAHEC npn nocouennre
no-rope nrsxoxnn orrx(ecrnananna.
196
Cpe( nsôpoennre or Cre]an Bnsanrnnckn n:exena ca n APTAKHTE
(`Áñôáêïß) [St. Byz., 127, 4–23|. Oô:acrra na APTAKHTE e cnoxenara n (na
ennrpa]ckn naxernnka:
1. B na(nnc or V n., naxepen n BEPOE (Crapa 3aropa), e nasonan 4:annn
Moko (Ilavius Moco), po(ox or Aprakna (Artacia) |Beš. Spätgr., No 192]. Hxero
Moko ns(ana npac:ananckn nponsxo(. Ouenn(no 4:annn Moko nponsxox(a or
APTAKHTE, unaro sexa e napeuena APTAKH×.
2. B na(nnc or 4n:nnono: (H:on(nn) Xepa e c ennrer Apraknncka, konro e
nponsno(en or nasnannero APTAKH× (`ÁñôÜêéá), ornacano ce sa sexara na
APTAKH-TE |IGB, III, 1, No 980|.
±nara na(nnca ronopar sa nprskn na resn rpa(ckn nenrpone n Tpakna c oô:ac-
rra na APTAKHTE, koaro ouenn(no ne e orcroa:a na ro:axo pascroanne or rax.
Cpannnre:noro pasr:ex(ane na ropnnre (annn (ana ocnonanne (a ce norrpcn
nprska xex(y oô:acrra na APTAKHTE n p. APTAHEC. ±ono( n rasn nacoka npe(:a-
ra n esnkonnar ana:ns na nxenara. H (nere npons:nsar or kopena ARTA. Peunoro nxe
e oôpasynano c nacranka -AN. Ho ]opxa ro orronapa na n:exennoro nxe ARTANI.
H:exennoro nasnanne ARTAKI (ARTAKII) e ]opxnpano c nacranka -AKI.
C:e(onare:no oô:acrra APTAKH×, oônranana or n:exero APTAKH, rpaôna
(a ce e naxnpa:a no reuennero na p. APTAHEC. Or nsnoponnre (annn xorar (a ôr(ar
nsn:euenn c:e(nnre no(arkn sa xecroonpe(e:ane na n:exennara repnropna. Ta ce e
naxnpa:a: 1) na nsrok or p. Arpnc (×nrpa); 2) na sana( or rernre n (n. ±oôpy(xa; 3)
ne(a:eu or rpaknncknre rpa(one Bepoe n 4n:nnono:. B crr:acne c resn opnenrnpn
ônx npe(:oxn: c:e(noro xecroonpe(e:ane: nopeunero na ¬epnn Hox c (o:noro re-
uenne na pekara (Pycenckn Hox), r. e. oô:acrra oko:o (n. rp. Honono.
×(poro na n:exennara repnropna e oôxnana:o nopeunero na p. ¬epnn Hox.
Hoc:e(nara xoxe (a ôr(e orrx(ecrnena c p. APTAHEC. Ako ¬epnn Hox ôr(e npne-
ra sa r:anno reuenne, a Be:n Hox – sa npnrok, ro nrpnara peka sae(no c Pycenckn
Hox (yuacrrka c:e( c:nnanero na Be:n n ¬epnn Hox) xoxe (a ôr(e pasr:ex(ana karo
(ynanckn npnrok. Taka ce no:yuana crornercrnne c onncannero na APTAHEC y Xe-
po(or.
B nronsrounna cn kpan nopeunero na ¬epnn Hox crce(crna c ôacenna na Bpa-
na (npnrok na Io:axa Kaxuna), r. e. c repnropnara na KPOBH3HTE. Taka sa e(nn no-
panen nepno(, konro nk:nuna n npexero na Xepo(or, nopeunero na ¬epnn Hox ce
okasna n (onnp crc sexnre na KPOBH3HTE. Tona oôcroare:crno ce (oô:nxana (o
onncannero na Xepo(or, cnope( koero p. APTAHEC xnnana npes sexara na
KPOBH3HTE.
Ipannnnre na n:exennoro sex:nne na APTAKHTE c:e(na (a ôr(ar onpe(e:e-
nn raka:
1. Orkrx sana( xex(ara crc crce(nnre ATPH e xnnana:a no Bannckn Hox,
kpan (n. rp. Crpaxnna, no :enna ôpar na p. Io:axa, (o xpeôera C:annk.
2. Hoc:e(nnar pas(e:a: or nr APTAKHTE or (n. oô:acr Iep:ono.
197
3. Ha nsrok rpannnara c KPOBH3HTE e xnnana:a no no(o(e:a xex(y pekn-
re ¬epnn Hox n Bpana, noc:e n cenepna nocoka no :enna ôpar na Be:n Hox.
4. 3a cenepen npe(e: na repnropnara xoxe (a ce npnexe c:nnanero na ¬ep-
nn Hox (APTAHEC) c Be:n Hox.
Karo na:o ocnonnara uacr or n:exennoro sex:nne na APTAKHTE e oôxnana-
:a (n. Hononcko n oô:. Tys:yk.
H (pyrn xecrnn nxena or npac:ananckara repnropna cr(rpxar kopena ARTA.
Ipyna raknna rononnxn ca perncrpnpann n oô:. BHTHHH× (Ceneposana(na Ma:a
Asna). Honeuero ca pasno:oxenn na rpannnara crc crce(na MH3H×:
1. APTAHEC (`ÁñôÜíçò) – peka, n:nnana ce n ¬epno xope
2. APTAHE (`ÁñôÜíç, Artane) – kpenocr n nennoro ycrne
3. APTAKE (`ÁñôÜêç, Artace) – npncrannne na Hpononrn(a (o rp. Knsnk
4. E(nonxenna n:annna (o npncrannnero
5. APTHHH× (`Áñôõíßá) – esepo na p. Pnn(akyc, nronsrouno or rp. Knsnk
|Detsch. Spr., 29].
Karo ]opxa (ocnona ARTA c nacrankn -AN(E), -UN, -AK) re ca e(naknn c
nasnannara or oô:acrra na APTAKHTE npn Xex. Tona rnes(o or e(nokopennn rono-
nnxn xoxe (a ôr(e onpe(e:eno karo ôe:er sa npncrcrnne na npac:anann – APTAKH.
Ba:kanckara APTAKH× e ôn:a ne(a:eu or oô:acrra na MH3HTE. B Ma:a Asna rp.
Aprane n e(nonxennara n:annna ce naxnpar n oô:. Mnsna, a eseporo Aprnnna – na
rpannnara xex(y Mnsna n Bnrnnna. Tesn oôcroare:crna ca (ono(n sa c:e(nara xnno-
resa: Hpn npece:ennero na uacr or MH3HTE or npn(ynancknre sexn n Ceneposana(-
na Ma:a Asna sae(no c rax ce npn(nnxn:a n rpyna or APTAKH. Tona e crana:o npe(n
npexero na onncanara n Oxnponna enoc Tpoancka nonna.
Cpe( n:exenara n ±akna, nocouenn or K:an(nn Hro:exen (II n.), ca n PATA-
KEHCHHTE: „Oônranar ±akna n nan-cenepnara uacr, ako sanounex or sana(: anaprn
n renpnckn n kocroôokn, a no( rax npe(anencnn n parakencnn (‘ÑáôáêÞíóéïé) n
kaykencnn, crno raka no( rax ca ône]nre, ôypn(anencnnre n korencnnre...“ |Ptol.,
III, 8, 3; Izvoare, I, 542–543].
Hpn xapakrepnoro no(pex(ane na n:exenara or K:. Hro:exen no rpn n pe(nna
PATAKEHCHHTE nona(ar na sana( or KABKHTE (kaykencnn) n na( BVPH±A-
BEHCHHTE, r. e. na cenep or rax. Tepnropnnre na resn (aknnckn n:exena ca onpe(e-
:enn n nacroanara paôora raka: kanknre oônrana:n (n. Rronsrouna Tpancn:nanna
(okp. Konacna), a ôypn(anencnnre ((aknncknre ôypn) – nopeunero na O:r n cenepnara
npnkapnarcka uacr na (n. O:renna, oko:o Bypn(ana ((n. c. Cro:nnuen (o p. O:r, okp.
Br:ua) (nx. c:e(n. uacrn). C:e(onare:no repnropnara na PATAKEHCHHTE nona(a
n cpe(nara uacr na (n. Rxna Tpancn:nanna, xex(y peknre O:r n Trpnana Mape
(Io:axa Trpnana). Tax npornua p. XTPTHBA¬ (py+. Hârtibaci), (ecen npnrok na
O:r. Caxoro nxe na rasn peka sac:yxana nnnxanne, rrn karo sa( nrpnara uacr HARTI
xoxe (a ce kpne kopenrr ARTA.
Hxero RATAKENSII e no:yueno or ocnona RATAK(I) n nacrankara -ENSII,
nsno:snana or K:. Hro:exen sa xnre:ckn nxena (nponsno(nn or ce:nnnn) n n:exen-
198
nn nasnanna. B c:yuaa ocnonara RATAK(I) e pasnnra ]opxa na n:exennoro nxe
ARTAKI (c:e( :nknn(na xeraresa): ARTAKI > RATAKI > RATAK-ENSII. ±annnre
sa ±akna na K:. Hro:exen xorar (a ôr(ar pas(e:enn n (na xpono:ornunn n:acra.
Hrpnnar oôxnana I n. c:. Xp., r. e. npe(pnxckna nepno( ((o 106 r.), a nropnar –
nrpnara no:onnna na II n., c:e( crs(ananero na nponnnnna ±akna ((okasare:crno sa
rona ca nxenara na nononocrpoennre pnxckn rpa(one).
C:e(onare:no noanara na APTAKHTE-PATAKEHCHH no (o:nnara na (n. p.
Xrprnôau n ±akna xoxe (a ôr(e ornecena krx I n. c:. Xp. n no-rouno – krx neronoro
naua:o. Torana (15 r. c:. Xp.) ôn:a crs(a(ena pnxckara nponnnnna Mnsna. Pnxcknre
nonckn, no(enn or M. H. Kpac, crrnn:n n sexnre na APTAKHTE one npes 29–28 r.
np. Xp. Hanyckanero na npnxexcka APTAKH× or ocnonnara uacr na APTAKHTE
rpaôna (a e crana:o xex(y 29 r. np. Xp. n 15 r. c:. Xp. Ho reuennero na O:r re
(ocrnrna:n (n. Rxna Tpancn:nanna, kr(ero ce ycranonn:n no nopeunero na npnro-
ka Xrprnôau. Tax neue c npoxeneno nxe – PATAKH – re (ouaka:n nonropno pnxcko
sanoenanne c:e( nopaxennero na (aknnckna nap ±ekeôa: npes 106 r.
Ho(arkn sa no-nararrnnara cr(ôa na PATAKHTE xorar (a ôr(ar norrpcenn
nak y K:. Hro:exen. Ton croônana sa (ne n:exena no :enna ôpar na Cpe(en ±ynan –
PAKATH n PAKATPHH: „... no( ropara Iaôpera xapkoxannre, no-(o:y or rax cy-
(nnnre, a krx pekara ±ynan a(paôankaxnnre (’ÁäñáâáéêÜìðïé); no( Xepknnckara
ropa kna(nre, no( rax ce naxnpar xe:esnnre xnnn n ropara Hyna, no( koaro xnnee
ro:axoro n:exe ôanxn – (o ±ynan, a karo raxno npo(r:xenne nokpan pekara Pa-
karpnn (‘Ñáêáôñßáé) n Pakarn (‘ÑáêÜôáé) (o sanoa (na pekara)“ |Ptol., III, 11, 11; Izvoare,
I, 535].
Hasnannara na (nere n:exena PAKATH n PAKATPHH ca rnrp(e cxo(nn. Tona
nanex(a na npe(no:oxennero, ue crana (yxa sa nasnanne na e(no n:exe, koero e ôn:o
sanncano one ne(nrx n npoxenen napnanr. Brsxoxno e npn napnanra RAKATRII (a
e nxa:o nonropenne na okonuannero sa +u. :. áéáé, karo nrpnnar snak c:e( rona e
ôn: npenncan karo ñ.
Iopara (:ecrr) Hyna ce orrx(ecrnana c n:annnara Manxapr n Mopanna. Mec-
roxnne:nnara na PAKATPHH n PAKATH xoxe (a ôr(ar onpe(e:enn n kpan(ynan-
cknre uacrn na (n. Rrosana(na C:onakna, xex(y ycrnara na :ennre (ynanckn npnro-
nn Mopana n Ipan. C:e( ycrnero na Ipan ±ynan npann pasrk sanon – nsrounara noco-
ka ce cxena c nxna. Hanapno rona e sanoar, (o konro ca crnra:n oônra:nnara na
PAKATHTE n onncannero na K:. Hro:exen.
Hxero na nroporo n:exe – RAKATI – xoxe (a ce pasr:ex(a karo oôrpnara
]opxa na RATAKI. Tona oôprnane e xor:o (a crane no( n:nannero na nrpnoro nxe –
PAKATPHH. Ako ce nsexe npe(nn( rona npe(no:oxenne, ro npann:nara ]opxa
RATAKI crnna(a c nxero na (aknncknre PATAKH-PATAKEHCHH. B rakrn c:yuan
xoxe (a ce npe(no:oxn, ue (annnre, c konro e pasno:ara: K:. Hro:exen, ca pernc-
rpnpa:n n npece:nanero na PATAKH or ±akna na sana( krx :enoôpexnero na Cpe(en
±ynan. Tona npece:nane rpaôna (a e crana:o oko:o 106 r. npn nokopananero na ±akna
or pnx:annre.
199
±onr:nnre:en (ono( sa rakona oôacnenne e crce(crnoro n cpe(no(ynancknre
sexn c n:exero A±PABHKAMHH. 3a noc:e(noro ôene npe(no:oxeno, ue nk:nuna
nsce:nnnn or (o:nnara na ATPA (×nrpa), koaro e crce(na na nopeunero na
APTAH(EC), (n. ¬epnn Hox (nx. ryk II-22-2).
Hpac:anancknar kopen ARTA > RATA ernxo:ornuno xoxe (a ce cnrpxe c otae.
PTT ‘rpeôenonn(na nncounna, xpeôer’. B ôr:rapckara rononnxna (yxara ce cpena n
(ne ]opxn: PTT-TPT (neycranonena :nknn(na xeraresa). Hanpnxep xecrnnre nxena
n Bepkoncko: 1. Tpren – yxa:nre:no or Tpr (prr); 2. Tpro; 3. Ha rpro; 4. Apuaro
(npn Apruak > Paruak) ‘ro:ax pn(’; 5. Pruaro; 6. Apunna ‘prr c nacnne’; 7. Prunnara
(Aprunna > Parunna). ±annnre ca or |Mnxaünona, B. Bepkoncko, 57, 127–128, 149|.
Craporo nasnanne na (n. ±ocnarcka peka (:an npnrok na Mecra) e PATA.
Kopenrr ARTA > RATA xoxe (a ôr(e norrpcen n n peunn nxena or c:ananckn-
re crpann: 1. Peka PATA, n ropnoro reuenne na Rxen Byr; 2. Peka POTABA (Rotava)
n ¬exna or ocnona ARTA n nacranka -AVA: ARTA-AVA > ARTAVA > RATAVA >
ROTAVA.
Tosn kopen n:n (pyr e(nosnyuen (cmotae. ðàòú ‘nonna, cpaxenne’) ce cpena
karo :nuno nxe n (okyxenrn na Vrpon:ankoro noeno(crno or XV–XVIII n.: Pare,
ParÖ – ner :nna |DRH, B, XI|; Parko, ParÖ |DRH, B, XXIV|; ParÖ, Pare |DRH, B,
IV|; Prrnnoe |DRH, B, V|.
II-17-2. PATAHHH, BAPTH
Ha pas:nunn xecra n npac:ananckara repnropna ca xor:n (a nrsnnknar or ko-
pena ARTA nponsno(nn n:annnckn, peunn, ce:nnnn n n:exennn nxena. Bn ôn:o nor-
penno ncnukn re (a ce cnrpsnar caxo c oô:acrra APTAKH× na n:exero APTAKH
npn Xex. ±opn sa nnrnncko-xnsnnckara rpyna rononnxn, nponsno(nn or kopena ARTA,
xoxe (a ce nanpann e(no naô:n(enne n nocoka na ns:oxenoro crx(enne. Hpn nce ue
n npe(nnnna naparpa] npe(:oxnx xnnoresa sa npece:nane. Ipa( APTAKE na Hpo-
nonrn(a ((o Knsnk) e pasno:oxen (o e(nonxenna n:annna. H:annnckoro nxe APTAKE
xoxe (a e nrsnnkna:o nrpnnuno n (a nponsxox(a or ARTA ‘prr, xpeôer, n:annna’.
Vcnope(no c rasn xnnoresa nxa npano na crnecrnynane n (pyrara: APTAKH, npece:-
nnnn or Xex, ocnona:n npncrannnnna rp. APTAKE, no unero nxe e ôn:a napeuena n
crce(nara n:annna. Hsno(rr e, ue ycranonananero na n:exennn crpykrypn n nprskn
xex(y rax rpaôna (a ce npann c noneue npe(nas:nnocr n npn crônpane na (ocrarruno
(annn sa crpynnanna (rnes(a) na e(nokopennn rononnxn.
B Banapna na p. Mann n npnronnre PA±HHHA (Rednitz), HEIHHHA
(Pegnitz), BA±HHHA (Badnitz) n PE3AT ce npocrnpa:a oô:acr, napnuana npes VIII
n. „terra Sclavorum, regio Sclavorum“, a raxonnnre c:anann – moin-vinidi n Ratanz-
vinidi |Nied. Sl. st., III, 83; Man., I, 135|. B rasn „sexa na c:anannre“ crce(noro
repxancko nace:enne nsno:sna:o ernonnxa VENDI-VINIDI sa osnauanane na c:a-
nancknre xnre:n. E(na or resn c:ananckn rpynn noce:a nxero RATANZ-VINIDI, r. e.
PATAHHH. Hasnannero RATANCI xoxe (a ôr(e nsne(eno or kopena ARTA crc c:oxna
200
nacranka -ANCI, no:yuena or nacranknre -ANI n -(A)CI: ARTA-ANCI > ARTANCI >
RATANCI.
Peka BAPTA (n Ho:na) e (ecen npnrok na O(pa (O(ep). Hennoro nxe xoxe (a
ôr(e pasr:e(ano karo nponsno(no or kopena ARTA c npe(cranka-npe(:or VA (otae.
n, nrn): VA-ARTA > VARTA. 3nauenne: ‘n ((o, npn) (xpeôera) PTTA’. Tasn ]opxa e
e(nakna crc crornerno n:exenno nxe VARTI, ôes nacranka.
II-18-1. APTAPH, PATAPH
Peka AP¬AP e (ecen npnrok na ±ynan n Ceneponsrouna Br:rapna. B ycrnero
ce naxnpa e(nonxennoro ce:o, (o koero :exar pasna:nnnre na pnxckna rpa(
PAHHAPH×. B nsnopnre nxero nxa c:e(nnre ]opxn:
1. Ulp(iae) Ratiar(iae) ex Moesia Superior [CIL, III, 7429, 9]
2. Retiaria [CIL, VIII, 2871]
3. ‘Ñáôéáñßá Ìõóúí êïëùíßá [Ptol., III, 9, 3]
4. ‘Ñáæáñßá [Hierocl., 655, 2]
5. Ratiaria [It. Ant., 219, 3; Not. Dign., XLII, 38]
6. Ratiaris [Tab. Peut., VII, 5 ; Geogr. Rav., IV, 7]
7. Retiariae [Cod. Iust., 4, 33, 3, 6]
8. ‘Ñáôçñßáí [Theoph. Sim., 1, 8, 10; Beš. Prok., 119].
Hxero e cxarano sa ke:rcko n:n sa n:npnncko. Cnope( B. Toxanek ro npons-
:nsa or aam. ratiarius ‘ca:(xna’ n ratiaria ‘ca:’ |Tom. Thr., II, 2, 69|. ±nec ce npnexa,
ue nxero na p. AP¬AP (AP¬APHHA) e c:anancka ]opxa na anrnunoro nxe
PAHHAPH×. ±onycka ce rasn ]opxa (a e no:yuena or napnanr c npe(:or ad – a(d)
Ratiaria(m) |BEP, I|. C or:e( na ]onernunnre npoxenn rona oôacnenne ne e yôe(nre:-
no.
Cxarax, ue naua:nara ]opxa na peunoro nxe npons:nsa or ARTA c nacranka
-AR (nx. napnanra na nxero y T. Cnxokara). Mnoro (ynanckn npnronn nxar napnanr
n na nxero c nacranka -AR (HCKAP, AHTAP). Crnoro nxe e no:yun:o n ce:nnero n
ycrnero na pekara ARTAR(A). To e ôn:o cpe(nne na n:exenno oôpasynanne – ARTARI.
Tona n:exe e ôn:o uacr or xnsnnckara n:exenna oônnocr. K:. Hro:exen napnua
pnxckara Pannapna „ko:onna na xnsnre“. Hxero na pnxckna rpa( xoxe (a ce npnexe
sa npoxenena ]opxa na npac:ananckoro nxe. Ta n(na or napnanra na npac:ananckoro
nxe, no:yuen c:e( :nknn(na xeraresa: ARTAR(A) > RATAR(A). Tyk rpaôna (a ce
nxa npe(nn( oôcroare:crnoro, ue c:e( crs(ananero na nponnnnna Mnsna (15 r. c:.
Xp.) rpa(rr e ôn: onpe(e:en sa croanka na pnxckna ]:or no ±o:en ±ynan. 3arona e
yxecrno (a ôr(ar nsern no( nnnxanne :arnncknre (yxn n nonarna or rasn c]epa –
ratis ‘ca:’, rataria ‘xa:rk kopaô’. Hsr:ex(a, npac:ananckara ]opxa RATAR(A) e ôn:a
npeocxnc:ena n rasn nacoka. Taka ce e no:yun:a :arnnnsnpanara ]opxa RATIARIA c
rona snauenne.
±nennara ]opxa na peunoro nxe ARČAR rpaôna (a ce cnrpxe ne c nxero na
pnxckna rpa(, a c npe(pnxckara npac:anancka ]opxa ARTAR. Hpoô:ex ryk e (a ce
201
oôacnn npoxanara T > Č. B c:anancknre esnnn, ocoôeno n no:ckn n ôe:opyckn, e
nsnecrno an:ennero T > C npe( xeka r:acna (r. nap. nnkane). Hpoxanara T > C, T > Č
xoxe (a ôr(e orkpnra n ôr:rapckn (yxn, nanpnxep (ere, +u. :. (ena, ouaa. (eunna,
y+aa. (euko; pyc. :erarr – :euy, npararr – npauy.
Ana:nsnpannre no-rope (annn xorar (a ôr(ar npe(cranenn c or:e( cr(ôara na
xecrnnre npac:anann n c:e(nna nn(:
B nopeunero na xa:kna (ynanckn npnrok ARTAR ce e ]opxnpa:o e(nonxenno-
ro n:exe ARTARI, konro n:nsa:n n n:exennara oônnocr (ro:axo n:exe) na MH3HTE.
Texnnar n:exenen nenrrp ARTARA ce naxnpa: n ycrnero na pekara kpan (ynanckna
ôpar. Hpes 29–28 r. np. Xp. ynpannre:ar na Make(onna M. H. Kpac npe(npne: noxo(
n sexnre na xnsnre cpeny nan:es:nre rax ôacrapnn n (akn. C:e( rona ron oôrpna:
oprxnero n cpeny MH3HTE. B sexnre nx sanouna:n (a nsrpax(ar :arepn n (a ce
nacrananar pnxckn uacrn. Hpes 15 r. c:. Xp. repnropnara, oônranana or xnsnncknre
n:exena, nk:. APTAPHTE, ôn:a oôxnanara or nonocrs(a(enara nponnnnna MH3H×.
H:exennnar nenrrp PATAPA-PAHHAPH× no-krcno (n kpaa na III n.) crana: r:anen
rpa( na nonooôocoôenara nponnnnna Kpanôpexna ±akna. ¬acr or n:exero nanycna-
:o (o:nnara na APTAP xex(y 29 r. np. Xp. n 15 r. c:. Xp. n ce npexnrp:n:o ornr(
±ynan.
C:e(n or resn APTAPH ce orkpnnar kpan ôperonere na E:ôa. Tona e c:anan-
ckara oônnocr na PATAPH (PA±APH) oko:o rp. PA±OIOCT (Riedigost), napnuan n
PETPA. H (nere nxena na cpe(nnnna rpa( xorar (a ôr(ar nsne(enn or nasnannero na
kpan(ynanckara RATARA. PATAPHTE ca onpe(e:ann karo e(no or n:exenara na Hn-
rnukna crns kpan E:ôa. B nsnopn or X n. ce cpenar c:e(nnre ]opxn na n:exennoro
nxe: RIADRI, REDERI, RIEDERE, RIDERA, RADIUR, RADWER, RIADRERI,
REDARI, REDARII, REDARES, RIADURI, REDERARI, RETHARII, RETHERI,
pagus RIEDIRUN. I:anen rpa( RETRA, RETHRA (one RIEDEGOST). B ocrponna-
ra kpenocr PETRA ce naxnpa:o cnern:nne na REDEGAST (RADIGAST) |Nied. Sl.
st., III, 138–139].
Hpn cpannanane na n:exennoro nxe y A(ax Bpexenckn (RETHARII, RETHERI)
c nanxenonannero na r:annna rpa( (RETRA, RETHRA) n napnanrnre, cr(rpxann
r:acna A n naua:nara cpnuka (RADUIR, RADWER), xoxe (a ôr(e oôocoôena nan-
pannara ]opxa – RATARI. Hopa(n na:nune na snyk Ä ce e no:yun: nper:ac Ä > E, a
crr:acnara T ce e osnyun:a – T > D; RATARI > RETARI > REDARI > REDERI >
RIDERI. Bc:e(crnne na ko:eôanne AR-RA e nrsnnkna: napnanrrr na n:exennoro
nxe, konro e nocn: r:annnar rpa(: RETAR(A) > RETRA. Ko:eôanne A-E ce cpena n
n nxennnre napnanrn na (ynancka PAHHAPH× – cpn. X 2, 7 n nsnoponnre ]opxn,
nocouenn no-rope.
Cnope( nan-nony:apnoro oôacnenne sa nponsxo(a na nxero, noc:e(noro n(na
or c:ananckna kopen ratr ‘nonna’ c nacranka -ar: *ratarr ‘nonn, nonnnk’ (H. Hep-
no:]).
Hoanara na xnsnnckoro n:exe PATAPH na E:ôa ne e nso:npana. B nopeunero
na Cpe(na E:ôa ce ycranonn:o ocnonnoro a(po or npece:nnnn MH3H. ±pyro xnsnn-
202
cko n:exe – or (o:nnara na crce(nara peka AHMA (HOM), crno nse:o yuacrne n
rona npece:enne krx E:ôa. Tax ce sace:n:n ±AHEMHHHHTE-IHOMA¬H (nx. ryk).
C PATAPHTE xorar (a ôr(ar cnrpsann nakon rononnxn na nr or ±ynan:
1. Ipa( PATAPH n Crpôna, nxno or Cxe(epeno. ±o rpa(a ca orkpnrn ocrankn
or ce:nne or pnxckara enoxa |TIR, L-34, 95|.
2. Mecrno nxe PATHPHH, Kykynko, Rxna Make(onna |3anuon, H. 3ace:na-
ne, 209|.
II-18-2. BPATAPH, HEPTHPHHH
B onncannero na ±akna y K:an(nn Hro:exen e nocoueno ce:nnero 4PATEPH×:
„Han-snaunre:nnre rpa(one n ±akna ca c:e(nnre... 4parepna (Öñáôåñßá) 49º30´–
44º30´...“ Ptol., III, 8, 4; Izvoare, I, 546–547].
Cnope( rpa(ycnre 4PATEPH× ce naxnpa nan-ô:nso (o APKHHA (49º–44º45´)
n AMVTPHOH (50º–44º45´), konro ca nsôpoenn c:e( 4PATEPH×. H (nere ce:nna
ca xecroonpe(e:enn n (n. O:renna. Ho:oxennero na AMVTPHOH e onpe(e:eno rouno
– npn n:nnanero na p. Morpy n +ny (nx. ryk). Tesn oôcroare:crna nosno:anar
4PATEPH× (a ôr(e nocranena n nxnara uacr na O:renna, r. e. n ô:nsocr (o ycrnero
na APTAP (AP¬AP) n APTAPA (PAHHAPH×).
Hpe(cranankn crponre:nara (ennocr na nxn. Rcrnnnan I n nponnnnna ±ap(a-
nna, Hpokonnn Kecapnnckn e nocoun: nrscranonenna kacre: KACTEHOBPETAPA
(ÊáóôåëëïâñÝôáñá) [Proc. De aed., IV, 4, 1–3; HTM, 437|. Brsxoxno e n uerene
BPETAPA.
Ornocno nxero na rp. 4PATEPH×, ocnen :arnncka ernxo:orna, xoxe (a ôr(e
norrpcena n npac:anancka. Hasnannero xoxe (a ôr(e oôacneno karo npons:as:o or
peunoro nxe ARTAR n npe(cranka-npe(:or -VA, otae. n, nrn : VA-ARTAR > VARTAR
> VRATAR(I) > VRATER(I) > IRATERI(A). To nxa crpoex na n:exenno nanxenona-
nne – VRATARI crc snauenne ‘xnre:n n ((o, npn) (peka) APTAP’. Cxo(en pasôop
xoxe (a ôr(e nanpanen n sa nxero na kacre:a n ±ap(anna: VA-ARTAR(A) >
VARTAR(A) > VRATAR(A) > VRETARA. Karo na:o nxero e e(nakno c nasnannero
na (aknnckna rpa(. B (o:nnara na Tnxok ô:nso (o nsnopnre na AP¬AP ce naxnpa (n.
c. BPATAPHHA. Tpnre ce:nnnn nxena xorar (a ôr(ar onpe(e:enn karo cnn(ere:-
crno sa crnecrnynanero na e(nonxenna n:exenna crpykrypa VARTARI-VRATARI,
nrsnnkna:a n nopeunero na APTAP (AP¬AP). Ho-rouno crana (yxa sa k:on na ra-
xonnnre APTAPH-PATAPH. Tosn k:on ce oôpasyna: npn nsce:nanero na uacr or
PATAPHTE n naua:oro na I n. Ipyna or rax no( nxero BAPTAPH-BPATAPH ce ycra-
nonn:n n ô:nskara kpan(ynancka uacr na ±akna. Taxnoro cpe(nne rax no:yun:o nxe-
ro BPATAPA – n no-krcna :arnnnsnpana ]opxa – IRATERIA. B nonoro cn oônra:n-
ne re ne xor:n (a nsôernar cankara na pnxckoro n:a(nuecrno. Ta rn nacrnrna:a cro-
:erne no-krcno – n 106 r.
Hoanara na e(nonxennna kacre: n ±ap(anna xoxe (a ôr(e oôacnena crc sa-
ce:nanero na rpyna BPATAPH rax. Te nanycna:n O:renna npes 270–275 r., koraro
nace:ennero na nponnnnnara ôn:o npexnrp:eno na nr or ±ynan. To ôn:o nacraneno
203
ocnonno n nonooôocoôennre nponnnnnn Kpanôpexna ±akna n Cpe(nsexna ±akna, a
crno n n crce(na ±ap(anna.
B onncannero na Iepxanna K:an(nn Hro:exen nasonana n:exero
HEPTHP×HH: „A na nsrok or n:annnnre Aônoôa, no( cneônre xnnear kacnapnn-
re, noc:e neprnpannre (Íåñôéñåáíïß), noc:e (an(yrnre, no( rax xnnear ryponn n
xaprnnn“ |Ptol., II, 11, 11; Izvoare, I, 534–535].
HEPTHP×HHTE nona(ar n npocrpancrnoro xex(y Cpe(na E:ôa n Cpe(en Penn.
B:nsocrra crc cneônre orkrx ceneposana( n c ryponn n xaprnnn orkrx nr rn nocra-
na oko:o nakon or :ennre npnronn na Cpe(na E:ôa, xoxe ôn Erep.
Hrpnnar (ono( (a ce nacoun nnnxannero krx rona n:exe e or esnkono ecrecrno
n ce ornaca (o nxero. To xoxe (a ôr(e nsne(eno or ocnona ARTAR, npe(cranka-
npe(:or NA (otae. na) n nacranka -ANI: NA-ARTAR(E)-ANI > NARTAR(E)ANI >
NARTER(E)ANI > NERTER(E)ANI > NERTIR(E)ANI. 3nauenne: ‘xnre:n na ((o,
npn) (peka) APTAP’.
Bropnar (ono( e nopo(en or ô:nsocrra na HEPTHP×HHTE (o xnsnnckara rpyna
nsce:nnnn no Cpe(na n ±o:na E:ôa – MH3H (MHCHH, MHBHHHH), PATAPH,
AHMH (±AHEMHHHH-IHOMA¬H). Brsxoxno e HEPTHP×HHTE (a ca ôn:n k:on
na APTAPHTE. Te ca ce npn(nnxna:n npes I–II n. or ±o:en ±ynan na ceneposana(
sae(no c na:ara rpyna npece:nann ce xnsnnckn n:exena. HEPTHP×HHTE ne ocra-
na:n na ôperonere na E:ôa, a npexnna:n na sana( or nea, karo nan:es:n n npocrpan-
crnoro krx Penn.
II-19-1. ACAMA, OCMA, ACAMH
Peka OCTM e (ecen npnrok na ±ynan – crce(nn pekn ca Bnr n ×nrpa. Ocnon-
nnre npnronn Be:n n ¬epnn Ocrx nsnnpar or Henrpa:nna (a: na Crapa n:annna
(Tpoanckara n:annna). OCTM ce n:nna n ±ynan cpeny ycrnero na p. O:r.
Pekara e cnoxenara or H:nnnn Crapn: „... or Po(onnre nsnnpa Eckyc, a or Xe-
xyc – Vryc, Acaxyc (Asamus), Herepyc“ |Plin. N. h., III, 26, 149; HTM, 267|. Hoco-
uena e crc crce(nnre pekn – VTVC (Bnr) n HETEPVC (×nrpa). Kacre:rr n ycrnero
na pekara (npn (n. c. Myce:neno) e npe(cranen crc c:e(nnre ]opxn na nxero: 1.
Ansamo |Not. Dign. Occ., 40, 19]; 2. Anasamo [Tab. Peut., VIII, 1]; 3. Ansamon [Geogr.
Rav., 189, 14]; 4. ’Áóçìïíò [Prisc. Exc. de legat. (de Boor), p. 577]; ’Áóçìá, ¨Áóç-
ìïò [Theoph. Sim., VIII, 6].
Brn nnsanrnncknre nsnopn peunoro nxe e c ]opxara ¨Ïóìïò [Detsch. Spr.,
31|. B nopeunero na Ocrx ca sanasenn c:e(nnre rononnxn:
1. Ce:o Ocxa Ipa(nne – (n. c. Ipa(nne, (o :enna ôpar na pekara, nxno or rp.
Henckn
2. Ce:o Ocxa Ka:yrepono – (n. Acenonnn.
Haua:nara ]opxa na peunoro nxe xoxe (a ôr(e nrscranonena karo ASAMA c
noc:e(na:o pasnnrne: ASAMA > ASMA > OSMA n ASAMA > ASAM > OSAM >
OSÂM.
204
Hxero na kacre:a e ôn:o nsnecrno n (na napnanra: 1. ASEMA (:eko npoxenena
]opxa na peunoro nxe ASAMA npn A > E). Cnope( B:. Ieoprnen ]opxara ¨Áóçìïò
ce e noann:a no napo(na ernxo:orna oóçìïò ‘rpa(’ |Ieoprnen, Bn. Tp. e., 32|.
2. ANSAMO (ANASAMO) – sa rosn napnanr oôacnennero xoxe (a ôr(e rrp-
ceno n (ne nocokn: 1) noana na noconka; 2) (oôanane na npe(cranka-npe(:or NA,
(A)NA (otae. na). 3nauenne: ‘na ACAMA’, r. e. kacre:, naxnpan ce na p. ACAMA.
Ernxo:ornuno peunoro nxe ce cnrpsna n c nn(oenponenckna kopen *asm’,
n(nan or *ak’(a)mon ‘kaxrk’ (cmuuo. asman). Karo (okasare:crno ce npnnex(a
c:yuaar c rp. Asamus n ±a:xanna, unero nxe ce rr:kyna karo ‘kaxenno xacro’.
Hpes cpe(nonekonnero rpa(rr ce napnua Lapida or aam. lapis, -idis ‘kaxrk’ |Ieop-
rnen, Bn. Tp. e., 32|. B Cenepnoro ¬epnoxopne ce cpenar peunn nxena ACMAH,
Kaxennaa ACMAHKA, OCMOH, cxarann or nsc:e(onare:nre sa npanckn.
B no:sa na onenkara, ue kopenrr ASAMA-ASMA e npac:ananckn, ronopn oô-
croare:crnoro, ue ce cpenar n (pyrn xecrnn nxena or rosn nn(. B panona na Conor n
Kap:ono npornua xa:ka peka, npnrok na Crpaxa, c nxe OCTM |Hmpnanona, E. Has-
nanna, 182|. Ha kapra or 1686 r. e npe(cranen :an npnrok na Mapnna c (ne nxena –
„Osmus sive Sladritz“. Ho pasno:oxenne npnrokrr orronapa na Tono:nnna n:n na
Crpaxa |Beševliev, B. Orographie, 160|. Hrpnoro nasnanne Osmus ce ornaca sa cno-
xenarna npnrok na Crpaxa – Ocrx. Broporo nxe xoxe (a ce cnrpxe crc c. CHATHHA,
pasno:oxeno sana(no or Kap:ono, (o Crpaxa. Or ce:nnnoro nxe e no:yueno peuno-
ro – CHATHHHA, npe(a(eno karo Sladritz.
Hxero na anrnunna rpa( ASAMUS n ±a:xanna crno xoxe (a npnna(:exn krx
npac:ananckn ernnueckn n:acr, crnecrnynan or npe(n:npnnckna nepno(.
Peka ASAMA-ASMA (Ocrx) e cpannnre:no ro:ax npnrok na ±ynan c oônnp-
no nopeune n rpaôna (a ce npe(no:ara nrsnnknanero na npac:ananckn n:exennn crpyk-
rypn. Hs:oxennre no-rope (annn nosno:anar (a ôr(e oueprano c:e(noro pasnnrne na
peunoro nxe:
1. Han-panna ]opxa ASAMA
2. Ho-krcno ce noananar napnanrnre ASAM n ASMA
3. Hpes cpe(nonekonnero crnecrnynar ycnope(no (na nponsno(nn napnanra –
OSAM (OSAM) n OSMA.
Han-pannoro n:exenno oôpasynanne c nxe, n(nano or peunoro, rpaôna (a e
ôn:o nasonanano ASAMI (ASMI) (nesacnn(ere:crnano n nsnopnre). B. Hrpnan nrs-
cranonana nxe ANSAMENSII no na(nnc |CIL, III, 7633; Părvan, V. Getica, 275|. To
nxa ]opxa na xnre:cko (n:exenno) nxe, no:yueno or rononnx (ce:nnno n:n peuno
nxe) ANSAM(US). Ha:nne e nr:no crnna(enne c e(nn or napnanrnre na nasnannero
na kacre:a n ycrnero na ACAMVC (OCTM). ±pyra nocoka sa oôacnenne e (a ce
norrpcn nprska c anrnunoro peuno nxe SAMUS (COMEB) n ±akna. B nrpnna c:y-
uan rpaôna (a crana (yxa sa nxno(ynanckn npece:nnnn or nopeunero na ACAMA.
H:exennara nx repnropna nona(a xex(y sex:nnara na (nere oônnocrn TPHBAHH n
IETH. B sexnre na ACAMHTE ca orkpnrn pe(nna apxeo:ornueckn naxernnnn, kon-
ro npe(:arar nrsxoxnocrn sa crcranane na konkpernn ncropnueckn nrscranonkn.
205
Kpan c. A:ekcan(pono, no :enna ôpar na Ocrx, no( c. Acenonnn (Ocxa
Ka:yrepono) n c. Hernnna, crnecrnyna xorn:en nekpono:. Hpes 1900 r. n e(na or
xorn:nre ca orkpnrn rpn cpeôrpnn ]na:n n (pyrn ôponsonn cr(one. E(nara or
]na:nre nocn na(nnc ÊÏÔÕÏÓ ÅÃÃÉÓÔÙÍ, npenex(an „(npnrexanne) na Kornc
(nponsxox(a) or Iencron“. Haxo(kara e (arnpana n nrpnara no:onnna na IV n.
|KET±, 9| Han-nepoarno rona ca cr(one – (ap or o(pnckna nap Kornc I (383–359
r. np. Xp.). Heronoro nxe nocar n cpeôrpnn cr(one or crkponnnara, orkpnrn npn
c. Porosen (Bpauancko), n rpoôa or Morn:anckara xorn:a (Bpana), (o c. Bopono
(Pycencko) n n rpoônnnara or A(xnrro: (Ty:uancko). Cr(onere, orkpnrn kpan c.
A:ekcan(pono, ca ôn:n oôpe(no nocranenn n rpoôa na xecren n:a(ere: or nrpna-
ra no:onnna na IV n. np. Xp. – none:nre: (nap) na ACAMHTE. Ouenn(no n:a(e-
re:cknar (ox na ACAMHTE no onona npexe e no((rpxa: nprskn c o(pnckna nap
Kornc I. Tona nokasna, ue n:exennara ]opxanna na ACAMHTE (napcrno) e nxa:a
snaunxocrra na TPHBAHCKOTO n:exenno oôe(nnenne (naxo(knre or Porosen n
Bpana), na ]opxannara na rernre-AHIHH (A(xnrro:) n rasn na crce(nnre ATPH-
EHTPHBH (Bopono).
O(pncknar nap Kornc I nponex(a: akrnnna no:nrnka na nr, naxnpankn ce n
c:oxnn ornonenna c rprnknre ko:onnn n Arnna. Hoxo(nre xy krx Tpaknnckn Xep-
conec n Crpnxon ne:e:n ycranonanane na rpanna n:acr n resn panonn. 3a (a cn no(-
cnrypn crnsnnnn, ron ce crpexa: (a no((rpxa (oôpn ornonenna c xecrnnre npac-
:ananckn n:a(ere:n xex(y Xex n Hcrrp. Cnn(ere:crno sa rona ca cnoxenarnre na-
xo(kn.
Kpan ô:nskoro (o A:ekcan(pono c. Hernnna e orkpnr ôponson cr(, cr(rpxan
an:nkannn krx koncka côpya – nos:arenn n:oukn c ]nrypa:nn nsoôpaxenna. Te ca
rr:kynann karo nnk:n na pas:nunn xnrnunn cnxern. Hako:ko or npe(xernre ca ns-
paôorenn n rprnko are:ne, a ocrana:nre ca n xapakrepen rpaknnckn crn:. Haxo(kara
e (arnpana krx cpe(ara na IV n. np. Xp. |Bene(nxon, H. Hernnna|.
B crnna panon (o c. Br:unrprn, crce(no na A:ekcan(pono n Hernnna, npes
1924 r. e orkpnro crkponnne, crcraneno or 12 npe(xera c oôno rer:o 12,425 kr. Tona
ca pas:nunn no ]opxa cr(one n (nckone, nspaôorenn or s:aro c ykpaca or e:ekrpon,
nnke:, anrap. Crkponnnero e e(nopo(no no crn: n ykpaca n ce cxara, ue e nxa:o
ky:rono npe(nasnauenne. Ornaca ce krx krcnara ôponsona enoxa. Pas:nunnre (arn-
ponkn napnpar xex(y XVII–XVI n XI–X n. np. Xp. |Mnxon, B. 3:arnoro; Venedikov,
I. Vulchitrun|. Tona crkponnne crno xoxe (a ôr(e orneceno krx nac:e(crnoro na
ACAMCKH× n:a(ere:ckn (ox. To e cnn(ere:crno sa pannoro nrsnnknane na
ACAMCKOTO n:exenno oôpasynanne n sa no((rpxanara npnexcrnenocr n nero
or npe(xo(nna nepno( xex(y krcnoôponsonara n pannoxe:asnara enoxa (XII–X
n. np. Xp.) (o npexero na pnxckoro sanoenanne (I n. c:. Xp.).
Crkponnnara or Hernnna, Br:unrprn n B:a(nna n nekpono:rr npn c. A:ek-
can(pono ouepranar repnropna:no n:exennoro cpe(nne na ACAMHTE. To e ôn-
:o pasno:oxeno no (nara ôpara na p. ACAMA (Ocrx) npn npexo(a or Hpe(ôa:-
kana krx pannnnara.
206
ACAMHTE nona(ar n sona, naxnpana ce xex(y (ne cn:nn oôe(nnenna –
o(pnckoro n rpnôa:ckoro. Brsxoxno e no npexero na CHTAHK (445–424), kora-
ro O(pnckoro napcrno naônpa cn:n, ACAMHTE (a ca ôn:n no( nerono nrpxonen-
crno. Hoxo(rr na CHTAHK cpeny rpnôa:nre, n konro ron sarnna:, nokasna, ue
noc:e(nnre ca xoxe:n ycnenno (a ce npornnonocranar na o(pnckara ekcnansna.
Hpes nrpnara no:onnna na IV n. np. Xp. no:nrnkara na o(pncknre n:a(ere:n n
:nnero na Kornc I (383–359 r. np. Xp.) cnpaxo xecrnnre n:exennn crpykrypn na
cenep or Xex ôn:a neue (pyra. Trpce:n ce crnsnn ornonenna c raxonnnre n:a(e-
re:n upes ycranonanane na npnare:ckn nprskn. Taknna ôn:n no((rpxann n c ôe-
snxennna nap na ACAMHTE, norpeôan n xorn:ara (o c. A:ekcan(pono.
Hpes nropara no:onnna na IV n. np. Xp. sexnre na ACAMHTE ôn:n sacer-
narn or noxo(nre na 4n:nn II krx (ynanckara (e:ra n na A:ekcan(rp III cpeny
rpnôa:n n rern. ±o:nnara na p. ACAMA e ôn:a npeceuena or ke:rcka noncka npn
nax:ynanero or 280–279 r.
Hpes repnropnara na ACAMHTE npes 29–28 r. np. Xp. npexnna:a nonckara na
M. H. Kpac, (nnxena ce krx (ynanckara (e:ra. ±non Kacnn croônana, ue ocnen xn-
snre n apraknre, n (pyrn n:exena (nenasonann), okasnann crnpornna, ôn:n nokopenn
or pnxckara noncka. Crs(a(enara n 15 r. c:. Xp. nponnnnna Mnsna oôxnana:a n sexn-
re na ACAMHTE. Moxe (a ôr(ar norrpcenn kocnenn (annn sa nsce:nane na ACAMH
ornr( ±ynan n naua:oro na I n. (nx. c:e(n. naparpa]). Hakon nsxex(y peunnre nxena
or rnna ACMAH, Kaxennaa ACMAHKA, OCMOH n Cenepnoro ¬epnoxopne xoxe
(a ôr(ar pasr:e(ann karo c:e(n or sace:nane na ACAMH (ACMH)-ôexannn. Te no-
kasnar crnoro pasnnrne na kopena ASAMA-ASMA, kakro n Hpn(ynannero: ASAMA
> ASMA > OSMA.
II-19-2. ±ACMAHH, KACMH
Hpn ns(npnanero na rononnxn, nponsno(nn na peunoro nxe ASAMA-ASMA,
nnnxannero xn ôene npnn:eueno or nako:ko nasnanna.
1. Ha nrra xex(y Bnxnnannyx n Hancoc, npn (n. c. Paxann ce e naxnpa:a
crannna ±ACMHHH: Praesidio Dasmini |Tab. Peut., VII, 3|; 2. Dasmiani |Geogr.
Rav., IV, 7] ; Äïýóìáíåò [Proc. De aed., IV, 4 ; TIR, K-34, 39].
Tpnre napnanra na nxero – DASMINI, DASMIANI, DUSMANI, xoxe (a ôr(ar
pasr:ex(ann karo nponsno(nn or ocnona ASMA, npe(cranka-npe(:or DA (otae. (o) n
nacranka -INI, -(I)ANI: 1. DA-ASMA-INI > DASMINI; 2. DA-ASMI-ANI >
DASMIANI; 3. DA-ASMA-ANI > DASMANI > DOSMANI > DUSMANI. 3ac:yxa-
na nnnxanne npoxanara n rperna napnanr (Hpokonnn Kecapnnckn) – A > O > U. Ta
orronapa na pasnnrnero na peunoro nxe ASMA-OSMA. 3nauennero na nxero e ‘xn-
re:n (o (peka?) ACMA’. Moxe (a ce npe(no:oxn, ue ce:nnero e ocnonano npes II–
III n. or npece:nnnn, nanycna:n nopeunero na ASAMA-ASMA (Ocrx).
2. Cpeny ycrnero na p. Ocrx (o p. O:r ce naxnpa ô:aroro Hore:, koero npe(n
e ôn:o nsnecrno c nxero KVBMHHA (Êóøìèöà) – (okyxenr or 1545 r. |DRH, B, IV,
175|. Hxero xoxe (a ôr(e nsne(eno or ocnona ASMA, npe(cranka-npe(:or KA (otae.
207
ouaa. kan; pyc. k, ko) n nacranka -ICA: KA-ASMA-ICA > KASMICA > KAŠMICA >
KOŠMICA > KUŠMICA n:n KASMA > KOSMA-ICA > KOSMICA > KOSMICA >
KUŠMICA. Moxe ôn rosn rononnx e c:e(a or nxero na n:exenna crpykrypa (k:on
na ACAMH-ACMH) – KACMH, KACMAHH, konro ce npece:n:n ornr( ±ynan npn
pnxckoro sanoenanne n naua:oro na I n. c:. Xp.
II-20. ACKH, CKAH, CAKAP
Hpac:ananckna kopen ASKA n neronna napnanr SKA (c nsna(na:a naua:na
r:acna A) orkpnnaxe n rpyna rononnxn, crcpe(orouenn no :enna ôpar na Xeôpoc
(Mapnna), n (o:noro xy reuenne. Krx nxenara, npons:es:n or ASKA, xorar (a ôr(ar
npnunc:enn:
1. Vcky(axa (Uscudama) – ce:nne npn n:nnanero na Tonsoc (Tyn(xa) n Ap(a
(Ap(eck) n Xeôpoc. C:e( pnxckoro san:a(anane rax e nocrpoen A(pnanono: – r:a-
nen rpa( na nponnnnna Xexnxonr or kpaa na III n.: 1. Axnan Mapne:nn: „... A(pnano-
no: – r:anen rpa( na Xexnxonr, konro no-pano ce e napnua: Vcky(axa (Uscudama)“
|Amm. Marc., XIV, 11, 15; XXVII, 4, 12; HHBH, I, 118, 152|; 2. Cnope( Enrponnn
rpa(rr Vcky(axa e ôn: oônranan or ôecnre |Eutrop., VI, 10]. Hop(anec crno nocou-
na, ue A(pnanono: e ôn: napnuan Vcky(axa |Iord. Rom., 221].
Ce:nnnoro nxe e crcraneno or (ne uacrn: 1) USKU – npons:as:o or kopena
ASKA: ASKA > OSKA > OSKO > USKO > USKU. Takona pasnnrne ce nornrpx(ana
or napnanrnre na peunoro nxe Eckyc (Hckrp) – Ocknn (¨Ïóêéïò) [Plin. N. h., III,
145| n Uscus |Iord. Get., 100, 102|; 2) DAMA – npac:anancka (yxa, osnauanana
‘rpa(, kpenocr’. Cpena ce karo crcranka sa oôpasynane na ce:nnnn nxena n orpa-
nnuen pernon – (n. Rronsrouna Tpakna.
2. Acrnnn (Acrnsn) – ’Áóãßæïõò – kacre: n nponnnnna Xexnxonr |Proc. De
aed., IV, 11; HTM, 447|. Hxero e npons:as:o or kopen ASKA n nacranka -ICA (-
ICI): ASKA-ICA > ASKICA > ASGICI. Kacre:rr xoxe (a ôr(e xecroonpe(e:en n
nsrounara uacr na (n. n:annna Cakap, n:nsana n rpannnnre na nponnnnna Xexnxonr.
Hxero na kacre:a e ô:nsko (o n:exenno (xnre:cko) nasnanne c nacranka -ICI · -IKI)
– ASGICI (· ASKICI).
3. Acrapsoc (¨Áóãáñæïò) – kacre: n nponnnnna Xexnxonr |Proc. De aed., IV,
11; HTM, 447|. Hxero ce crcron or (na kopena: ASGA-ARZA > ASGARZA. 1) ASGA
e nponsno(no na ASKA npn osnyuanane K > G; 2) ARZA (’Áñæïò) xoxe (a ce orrx-
(ecrnn c p. AP3A ((n. Cas:nnka, :an npnrok na Mapnna) n e(nonxennna kacre: npn
ycrnero : 1) p. Apsa (¨Áñæïõ ðïôáìïí) [Ptol., III, 11, 4] ; 2) ’Áñæµ |Passio S. Alex.,
BIAB, VIII, 155, 153|; Kacre:: 1) ’Áñæïò [Ptol., III, 11, 7] ; 2) Arzum [Tab. Peut., VIII,
2] ; 3) Arso [It. Ant., 136, 7]; 4) mansio ARZO [It. Burdig., 568, 9]; 5) ¨Áñæïí [Proc.
De aed., IV, 11|. Hocranan npn (n. c. Ka:yrepono na (ecnna ôpar na Cas:nnka.
C:e(onare:no kacre:rr Acrapsa ôn rpaôna:o (a ce e naxnpa: n nopeunero na p.
AP3A (Cas:nnka). Hrpnonaua:nara ]opxa na nxero e ôn:a ACKAP3A. Peka AP3A
(Cas:nnka) oôrpax(a or sana( n:annnara CAKAP. Hennre npnronn n (o:noro reue-
208
nne nsnnpar or crnara n:annna. Han-ro:ax or rax e p. Coko:nna, xnnanana npes (n.
ce:a Op:on (o: n Oôpyunne. Hxenno npn n:nnanero n Cas:nnka (AP3A), ô:nso (o
c. Oôpyunne, xoxe (a ôr(e xecroonpe(e:en kacre:rr ACIAP3A (ACKAP3A). Taka
ron ce okasna n ô:nsocr (o kacre:a AP3A (npn (n. c. Ka:yrepono).
Kacre:rr AP3OH (AP3A) y Hpokonnn Kecapnnckn e nocranen n nponnnnna
Tpakna. Ipannnara xex(y nponnnnnnre Xexnxonr n Tpakna e xnnana:a xex(y reue-
nnara na Tonsoc (Tyn(xa) n AP3A (Cas:nnka), npecnuankn CAKAP. Tona npann oôac-
nnxo oôcroare:crnoro, ue kacre:nre ACIHHH n ACIAP3A ca npnunc:enn krx Xe-
xnxonr, a AP3A – krx Tpakna.
Ha:nne ca (ne nsanxno cnrpsann oôcroare:crna:
1. ±nara ô:nskocroann kacre:a ACIHHH (ACKHHH) n ACIAP3A (ACKAP3A)
nocar nxena, cr(rpxann kopena ASKA. 2. Bropnar kacre: (ACKAP3A) ce e naxn-
pa: npn n:nnanero na p. Coko:nna n p. AP3A (Cas:nnka).
Tesn oôcroare:crna nosno:anar (a ce nanpanar c:e(nnre nrscranonkn: 1. Kac-
re:rr ACIHHH (ACKHHH) crno xoxe (a ce nocrann n nopeunero na p. Coko:nna.
Ho-nepoarno e ykpen:ennero (a ce e naxnpa:o n ropnara xy uacr – npn (n. ce:a
Op:on (o: n X:aôono. 2. 3a (n. p. Coko:nna xoxe (a ce npe(no:oxn, ue npac:anan-
ckoro nxe e ôn:o ACKA. Tona e nocouenara or Crpaôon p. CKAH (Óêáéoò ðïôáìoò)
[Strab., XIII, 1, 21|. Hpn rosn napnanr na peunoro nxe ce naô:n(ana nsna(ane na
naua:nara r:acna (nx. no-(o:y). Hxero e npexnna:o n n nasnannara na (nara kacre:a
no nennoro nopeune. Hasnannero na e(nnna or rax – ACKAP3A, cr(rpxa nxenara na
p. AP3A n npnroka ACKA. Ouenn(no rona e ôn:o npe(onpe(e:eno or xecrono:o-
xennero xy.
Peka ACKA (Coko:nna) nsnnpa or no(noxnero na nan-nncokna cakapckn nprx
– Bnnerpa(. Ta or(e:a orkrx cenep CAKAP or Manacrnpcknre nrsnnnenna. Hoc:e(-
nnre xoxe (a ôr(ar pasr:ex(ann karo pask:onenne na CAKAP. Vcky(axa
(ACKA±AMA), npnna(:exana krx rpynara rononnxn, npons:es:n or kopena ASKA,
ocrana n nxnoro no(noxne na Cakap, ne(a:eu or reuennero na ACKA, Coko:nna.
4. Krx rasn rpyna rononnxn xoxe (a ce npnôann n nxero na kacre:a BACKOH
(nrsxoxno e n uerene BACKOH), naxnpan ce n nponnnnna Tpakna – ÂÜóêïí [Proc.
De aed., IV, 11; HTM, 447|. Hxero ôn xor:o (a e no:yueno or ocnona ASKA n npe(-
cranka-npe(:or VA (otae. n, nrn): VA-ASKA > VASKA > VASK(ON). 3nauenne: ‘n
(peka) ACKA’. Backon e nocouen cpe( rpaknncknre kacre:n. ±onycrnxo e ron (a ce e
naxnpa: na rpannnara c Xexnxonr, ô:nso (o p. AP3A (Cas:nnka) n npnroka ACKA.
5. H:annnara CAKAP e cnrpsnano sneno xex(y Hsrounnre Po(onn n Crpan-
(xa, r. e. ra e uacr or nepnrara, nk:nunana rpnre n:annnn. Mapnna or(e:a CAKAP or
Hsrounnre Po(onn, a Tyn(xa – or Crpan(xa. Taka CAKAP saexa k:nna, konro ce
oôpasyna xex(y Mapnna (Xeôpoc) n (o:noro reuenne na Tyn(xa (Tonsoc).
3a nxero CAKAP e nocounano snauenne ‘ro:a, n:ennna n:annna’ |Mnxon, B.
Hxena, 244|, ôes noacnenna sa esnkon nponsxo( n crornernn ycnope(nnn. Tona nxe
ce cpena n na (pyrn xecra n Rxna Br:rapna – oônknoneno e noceno or nncounnn n
xr:xone: 1) CAKAPKA – na( c. Crapoce:, H:on(nncko; 2) CAKAPKA – cka:ncr
nprx c ocrankn or kpenocr npn c. Coko:onnn, Cxo:ancko; 3) xecrnocr CAKAPA –
209
npn c. Henoueno, Cxo:encko; 4) nprx CAKAP±+A – crc c:e(n or sex:enn ykpen:e-
nna, npn c. ¬an(ap (Pa(oc:anono), Hnp(oncko |±ennpa(en, H. Tpakna, II, 321, 327|;
5) nprx CAKAPTEHE – nan-nncokna n Hpona(nnckoro n:aro; 6) nprx Io:ax CAKAP
– (o Kor:enckara n:annna; 7) nprx CAKAP-BAHP – Baôa(axko, Cenepna ±oôpy(xa.
±yxara sakar n rypckn esnk nxa snauenne ‘nrkr:, a(’, koero xoxe (a ôr(e
cnrpsano c rasn rpyna xecrnn nxena. Or (pyra crpana, kakro e nokasano n nacroanna
naparpa], n CAKAP n oko:o nero ca crcpe(orouenn (nere rpynn rononnxn, npons-
:nsann or kopena ASKA n nponsno(nna xy napnanr SKA. Brscranonananero na npac-
:ananckoro nxe ACKA sa cakapckara peka Coko:nna npann nrsxoxno n rrpcenero na
nprska c n:annnckoro nasnanne.
Cpe( xarepna:a, crôpan sa nacroanoro nsc:e(nane, ce cpenar no(arkn sa cr-
necrnynanero na ]onernuna npoxana n npac:ananckna esnk – oôprnane na rpynara
AS > SA npe( onpe(e:enn crr:acnn n naua:oro na (yxara. B c:yuaa rakona oôprna-
ne, nsr:ex(a, e nacrrnn:o npn kopena ASKA > SAKA. Kocneno (okasare:crno sa
rona e napnanrrr na n:exennoro nxe CKAHBOH (Óêáéâüáé) – CVKABOH/ CHKA-
BOH (Óõêáâüáé) (nx. no-(o:y).
Brsnnknanero na n:annnckoro nxe SAKAR or peunoro ASKA e crana:o c no-
xonra na nacrankara -AR: ASKA-AR > ASKAR > SAKAR. ACKAP e napnanr na
peunoro nxe ACKA, npenrpna:o ce n n:annncko nasnanne. Hpoxanara ASKAR >
SAKAR nepoarno e crana:a npes pnxckna n krcnoanrnuen nepno( (I–V n.).
Cruerananero na kopen ASKA c nacranka -AR ce nonrapa npn peunoro nxe
ASKA-ESKA-ISKA-ISKAR. Anrnunnre nsrounnnn couar caxo napnanrn na peunoro
nxe ôes nacranka -AR. H na rpero xacro, no no(oôen naunn c nacranka -AR or kopen
ASTA e nrsnnkna: n naua:nnar napnanr (ASTAR) na nxero na crce(na Crpan(xa
(nx. II-21-1).
Bropara rpyna nxena nk:nuna nponsno(nn or napnanra SKA na kopena ASKA
(c nsna(na:a naua:na r:acna).
1. B nsnopnre ce cpenar (annn sa n:exero CKAH-CKAHBOH. Cnope( Xeka-
ren (VI n. np. Xp.) upes Cre]an Bnsanrnnckn: „Ckan (Óêáiïé): n:exe xex(y Tpoa(a n
Tpakna cnope( Xekaren“ |IGH, I, Ir. 182|.
Crpaôon: „Hsoôno y rpaknre n rpoannnre nxa xnoro oônn nxena. Hanpnxep:
Ckan (Óêáiïé), peka Ckan (Óêáéoò), kpenocr Ckan (Óêáéoí) n Ckancka npara n Tpoa
(Óêáéái ðýëáé)“ [Strab., XIII, 1, 21; HTM, 227|.
Ho:nen (II n.): „Tpaknnckn n:exena ôn:n keôpennre n cnkaôonre. Box(one nx
ôn:n, cnope( oônuaa nx, xpennre na Xepa. +pen n nox( nx ôn: ne(nrx Kocnnr“
|Polyaen., VII, 22; HTM, 347|. Hxero na nroporo n:exe e nsnncano n (na napnanra:
Óêáéâoáé, Óõêáâoáé.
B npe(a(enoro or Xekaren n Crpaôon nxa oôna nacouenocr, koaro ce ornaca (o
npece:ennero na CKAH or Tpakna krx ôperonere na Hpononrn(a n Tpoa. Tona npece:nane
ce nornrpx(ana or xa:oasnnckara rpyna rononnxn, cr(rpxann kopena SKA (nx. no-
(o:y). Onncannero na Ho:nen cr(rpxa (pyr napnanr na n:exennoro nxe n (ne pasnonn(-
nocrn: CKAHBOH (Óêáéâüáé) n CVKABOH (Óõêáâüáé). Tosn napnanr ce pas:nuana or
nrpnna (SKAI) c (oôanenara crcranka (A)BO. Ta xoxe (a ôr(e oôacnena karo nponsno(en
14 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
210
napnanr ABA na kopena APA ‘no(a, peka’. C:e(onare:no rosn napnanr na n:exennoro nxe
orronapa na peunoro nxe SKA-ABA (SKA-APA). 3a „peka Ckan“ ronopn Crpaôon, nspex-
(ankn e(naknnre nxena n Tpakna n Tpoa.
Peka SKA-ABA (SKA-APA) xoxe (a ôr(e orrx(ecrnena c ASKA (Coko:nna).
B rakrn c:yuan CKAHBOHTE rpaôna (a ôr(ar nocranenn na :enna ôpar na Xeôpoc,
n ck:ononere na ACKAP (CAKAP). Te ca saexa:n :enoôpexnero na Xeôpoc or ycrn-
ero na AP3A n npnroka ACKA-AHA (o VCKV±AMA (ACKA±AMA) n ycrnero na
Tyn(xa.
Tona pasno:oxenne na n:exero nanr:no ce crr:acyna c (annnre sa KEBPEHHTE
n raxnara n:exenna repnropna. Ta oôxnana:a nopeunero na Xeôpoc or VCKV±AMA
(ycrnero na Tonsoc) (o ycrnero na APHCBA-EPIHHOC, (n. Eprene. Crpaôon croô-
nana: „Hxa n peka Apncô n Tpakna, kakro kasaxxe no-rope; ô:nso (o nea xnnear
rpaknncknre keôpennn“ |Strab., XIII, 1, 21; HTM, 227|. Taka CKAHBOH n KEBPEHH
ce okasnar nancrnna crce(n n rona nsna:o crornercrna na onncannero y Ho:nen,
ocranano nneuar:enne sa oônn nape-xpenn na (nere n:exena.
Pasnonn(nocrra na n:exennoro nxe SUKABOI cnn(ere:crna sa ]onernunara
npoxana ASKA-SAKA – oôprnane, ocrnecrnn:o ce npn n:annnckoro nasnanne
ASKAR > SAKAR.
2. ±pyr rononnx, unero xecrono:oxenne nornrpx(ana raka ouepranara n:e-
xenna repnropna na CKAHTE-CKAHBOH, e rp. CKAMBPH× (Scambria). Heronoro
xacro (oko:o (n. rp. Xapxan:n) e yrouneno no kaprorpa]ckn n nrrenncnn (annn
|Spiridonov, T. Medieval, 471|. Bapnanrnre na nxero na crapnre kaprn ca: 1.
SCANOBRIA – xex(y Harmanli n Andrianopoli (d. (no Bnv. Kapra na Vnrapna n
crce(nnre crpann, 1688 r.) ; 2. SCAMBRIA (±x. Kanre:n); SCAMBRIA (I. Horep,
1720–1730) |Baxon, B. Ar:ac, kapra 24, 25, 26, 36|.
CKAMBPH× nona(a n rpannnnre na n:exennara repnropna na CKAHTE-
CKABOH. Ce:nnero ce e naxnpa:o kpan Xeôpoc, (o sana(nnre ck:onone na ACKAP
(CAKAP), ne(a:eu or p. ACKA. Hxero e oôpasynano or SCA, napnanr na kopena
ASKA, n crcrankara (M)BRIA, npac:anancka (yxa crc snauenne ‘rpa(, rrpxnne’.
Tasn crcranka ce cpena n rpyna npac:ananckn ce:nnnn nxena. Ipa(rr e ôn: pasno:o-
xen na naxen nrr no reuennero na Xeôpoc, cnrpsnan Hy:ny(ena (H:on(nn) c Vcky-
(axa (O(pnn), Enoc n Bnsanrnon. Moxe (a ce npe(no:oxn, ue n onpe(e:en nepno(
ron e ôn: n:exenno cpe(nne na CKAHTE-CKABOH.
3. B paxknre na e(no npe(no:oxenne krx rononnxnre or rasn rpyna xoxe (a
ôr(e npnôanen one e(nn – kacre:rr CKAPHOTACAHVKPA (Óêáñéùôáóáëïýêñá)
[Proc. De aed., IV, 11; HTM, 446|. Ton e npnunc:en krx nponnnnna Tpakna n xacroro
xy xoxe (a e ôn:o na rpannnara c Xexnxonr, n ô:nsocr (o p. ACKA (CKA-AHA).
Bepoarno ryk crana (yxa sa c:ern nxena na (na kacre:a: 1) CKAPHOTA; 2) CAHVKPA.
Ocnonara na nrpnoro nxe SKAR(I) e crcranena or kopena SKA n npe(crankara
-AR. Taka ra crornercrna na n:annnckoro nxe ASKAR. 4opxara SKAR e sacnn(e-
re:crnana n na (pyrn xecra or npac:anackara repnropna.
1. Kacre: CKAPHHAPA (Óêáñßðáñá) [Proc. De aed., IV, 4, 1–3; HTM, 348| –
n oô:acrra na rp. AKBE kpan ±ynan.
211
2. Kacre: CKAPH (ÓêÜñåò) [Proc. De aed., IV, 4, 1–3; HTM, 437| – n nenxeny-
nana oô:acr, nepoarno na rp. Hancoc (Hnn).
Tononnxn, cr(rpxann kopena ASKA-SKA, ca nsnecrnn n n Ceneposana(na
Ma:a Asna (oô:acrnre Tpoa(a n Bnrnnna). Hrpnnar rononnx or (o:ynsôpoennre e
nasonan or Crpaôon:
1. Ckancka npara n Tpoa.
2. Peka Ckaxan(rp (ÓêÜìáíäñïò) – n Tpoa(a, (n. Men(epec. Bn:a e nsnecrna n c
(pyro nxe – KCAHT. Hasnannero nepoarno e (nycrcranno: 1) SKAMA; 2) ANDROS. 3a
nrpnara uacr xoxe (a ce npe(no:oxn npac:ananckn nponsxo( – or kopen SKA n nacranka
-AMA. Hoc:e(nara e nponsno(en napnanr na APA ‘no(a, peka’.
3. Esepo ACKAHH× (Ascania) n oô:acrra Bnrnnna, (o nero ce e naxnpa: rp.
Hnkea. Hxero cr(rpxa ocnona ASKA n nacranka -AN(I). Hsr:ex(a, n:exennoro nxe
CKAH ce e npenrpna:o n :nuno. Hsnecrnn ca (ne :nna c :nuno nxe CKAH (Óêáiïò)
[Detsch. Spr., 454].
H:exennara ncropna na ACKHTE-CKAH xoxe (a ôr(e no(pe(ena xpono:o-
rnuno raka:
1. Han-pannara n:exenna crpykrypa na ACKHTE nrsnnkna:a n nopeunero na
p. ACKA (Coko:nna) n no oko:nnre ck:onone na ACKAP. H:exennara repnropna
oôxnana:a npocrpancrnoro xex(y p. ACKA, XEBPOC ((o ycrnero na Tonsoc) n (o:-
noro reuenne na Tonsoc. Hrpnonaua:nnar n:exenen nenrrp ce naxnpa: n (o:nnara
na ACKA – nepoarno npn kpenocrra ACKAP3A n:n crce(nara ACKHHH.
2. Ho-krcno ce noann:n napnanrnre na n:exennoro nxe – CKAH, CKAHBOH.
ACKHTE-CKAH no((rpxa:n recnn nprskn crc crce(noro n:exe na BEBPHKHTE.
Brsxoxno e (a ca nxa:n oôna (nnacrna na xpenn-nape. ACKH-CKAH sae(no c
KEBPEHH ce nk:nun:n n npece:ennero krx Ma:a Asna. Tax re ce ycranonn:n n
oô:acrnre Tpoa(a n Bnrnnna.
3. Hpes V n. np. Xp. CKAHTE ôn:n nk:nuenn n O(pnckoro napcrno.
4. B cpe(ara na IV n. np. Xp. xake(oncknar nap 4n:nn II (359–336 r. np. Xp.)
npe(npne: noxo(n no reuennero na Xeôpoc n Tonsoc, (ocrnrankn KABHHE, npn (n.
rp. ×xôo:.
5. Hpes IV–I n. np. Xp. n:exennoro cpe(nne na CKAHTE ce nsxecrn:o krx
nopeunero na Xeôpoc – npn CKAMBPH× n VCKV±AMA (ACKA±AMA). Te ce pas-
nn:n karo rrpronckn nenrpone. Mex(y rax, na (ecnna ôpar na Xeôpoc, npn (n. c.
Mesek nrsnnkna: xorn:en nekpono:. B nero e npoyuena nnynnre:na kaxenna rpoô-
nnna or IV n. np. Xp. (Ma:rene) |dnnon, B. Kyno:nnre, 1–116|. ±onycrnxo e ra,
kakro n ne:nar nekpono: (a ca npnna(:exa:n na CKAHCKHTE n:a(ere:n. Cnope(
paskasa na Ho:nen sa rax, re cruerana:n xpeuecko n napcko (ocronncrno. Takrn e
ôn: KOCHHI – e(nncrnennar nsnecren rexen n:a(ere:.
6. 3a nprn nrr pnx:annre (ocrnrna:n sexara na CKAHTE npn noxo(a na Mapk
Tepennnn Hyky: n Tpakna npes 72–71 r. np. Xp. 3a resn crônrna Hop(anec npe(ana
c:e(noro: „Oôaue Mapk Hyky: nprn nonna: n Tpakna cpeny ôecnre, konro ôn:n
nrpnn no xpaôpocr n c:ana, n rn noôe(n:, a karo na(nn: exnxonrnnnnre, nocrann:
no( pnxcka n:acr Hy:ny(ena n Vcky(axa, cera A(pnanono:“ |Iord. Rom., 219–222;
212
HTM, 427|. Hsr:ex(a, no rona npexe Vcky(axa e ôn:a cpe(nnnnar rpa( na CKAHTE,
pesn(ennna na rexnnre n:a(ere:n.
7. Hpes 46 r. c:. Xp. pnx:annre npekparn:n crnecrnynanero na O(pnckoro
(Tpaknncko) napcrno n crs(a:n nponnnnna Tpakna. B nea n:es:n n sexnre na CKAHTE.
C:e( or(e:anero na nponnnnna Xexnxonr n kpaa na III n. nourn na:ara nx n:exenna
repnropna ôn:a nk:nuena n nonara nponnnnna. Henn r:anen rpa( crana:o craporo
cpe(nne na CKAHTE – VCKV±AMA. Cera ro no:yun:o nxero A(pnanono:.
II-21-1. ACTH, ACTAP, CTPAH±ÆA
H:exero ACTH (`Áóôáß, Astae, Astii, Astici) e oônrana:o nronsrounara uacr
na Tpakna xex(y Hpononrn(a (Mpaxopno xope) n Honr (¬epno xope), koaro nporo-
krr Tpaknnckn Bocnop (Boc]op) or(e:a: or Asna.
Hcen(ocknxnoc (anonnxen anrop or II–I n. np. Xp.): „B:nso (o ycrnero na Honra
e nnsanrnnckara xecrnocr, napeuena 4n:na; c:e( rona ce npocrnpa na ce(excrornn
cra(na e(nn ôpar c nxe Ca:xn(ec, rnrp(e ô:arncr, xruno(ocrrnen n ôes nnkakno
npncrannne, xacro xnoro onacno sa kopaônre. C:e(na noc Tnnna(a c (oôpo npncra-
nnne, konro e nan-kpannara rouka na Tpaknncka Acrnka (ôqò `Áóôéêqò ÈñÜêçò);
c nero rpannun rpa( Ano:onna“ |Ps. Scymn., 724–730; HTM, 144|.
Hpes 188 r. np. Xp. pnxcka noncka, no(ena or Inen Man:nn By:son, npexnna:a
or Ma:a Asna npes Tpaknnckna Xepconec n Xeôpoc krx Make(onna. Mex(y Knnce:a
((n. Hnca:a) n Xeôpoc (Mapnna) nonckara ôn:a nana(nara or xecrnnre npac:ananckn
n:exena: „H rrn, nox nan:as:a nonckara n npoxo(a, oko:o (ecer xn:a(n rpakn or
uernpnre n:exena acrnn (Astii), kenn (Coeni), xa(yarenn (Maduateni) n kope:n (Coreli)
ce pasno:oxn:n (o caxna npoxo( n ycrpon:n saca(a na nrra“ |Liv., XXXIII, 40; HTM,
154|.
Crpaôon: „Hak or Ano:onna (o Knanenre nxa xn:a(a n nercrornn cra(nn; n
rona npocrpancrno ce naxnpa Tnnna(a, ano:onnncka oô:acr, noc:e 4nnono:nc n
An(pnana n crce(crno crc Ca:xn(ec. Tyk nonrnncknar ôpar e nycr, kaxenncr, ôes
npncrannna n ns:oxen nsna:o na cenepnna narrp; (r:xnnara xy (o Knanenre e
oko:o ce(excrornn cra(nn. Tna, konro nona(nar na roa ôpar, ônnar orpaônann or
acrnre, rpaknncko n:exe, koero xnnee rax. Knanenre ca (ne ocrponuera npn ycrn-
ero na Honra“ |Strab., VII, 6, 1; HTM, 216|.
„H rrn nne crnrnaxxe (o Bnsanrnon. C roa nxennr rpa(, konro ce naxnpa xno-
ro ô:nso (o ycrnero na Honra n oôpasyna (ocra saôe:exnre:en npe(e:, ce sanrp-
nna onncannero na ôpera or ycrnero na Hcrrp nacax. Ha( Bnsanrnon xnnee n:e-
xero acrn (`Áóôáß), n unaro oô:acr e rpa(rr Ka:nôe; n nero 4n:nn, cnnrr na
Axnnra, sace:n: nan-npecrrnnn xopa“ |Strab., VII, 6, 2; HTM, 217].
„Cro:nnara na acrnre ôn:a Bnsna“ |Strab., VII, Ir. 48; HTM, 224|.
H:nnnn Crapn: „B oô:acrra Acrnka nxa:o rpa( Anrnyx (Anthium), a cera
Ano:onna. Pekn: Hanncoc, Rpac, Teap, Opocnnec; rpa(one: Tnnnac, Xa:xn(ecoc,
±ene:ron c ô:aro, konro cera ce napnua ±ene:ryx na nerepannre, 4nnono:, naô:nso
(o konro e Boc]oprr |...| Hanrrpe ce naxnpa Bnsna, kpenocr na rpaknncknre nape,
213
oxpasna na :acronnnnre nopa(n npecrrn:ennero na Tepen...“ |Plin. N. h., IV, 11, 40–
50; HTM, 266|.
K:an(nn Hro:exen: „... nokpan xopckna ôpar or Hepnnr uak (o Ano:onna ce
npocrnpa Acrnnckara crparerna (`ÁóôéêÞ)“ [Ptol., III, 11, 6; HTM, 353|.
Hop(anec: „Tpaknre ca crpannn xopa, re ca nan-xecrokn or ncnukn n:exena.
Taxnara xecrokocr cno(e:ar nanr:no n ckop(ncknre, exnxonrnnnnre n acrnnnre
(Astici)“ |Iord. Rom., 219–222; HTM, 427|.
C n:exennara ncropna na ACTHTE xorar (a ôr(ar cnrpsann n nakon rono-
nnxn:
1. OCTO±H3VM (Ostudizo, Ostidizo, Ostodizo) |It. Ant., 137, 4; 230, 9; HHBH,
I, 29, 33, 35|. Hpes IV n. rpa(rr ôn: npenxenynan n Hnke (Nicae) |It. Burd., 569, 1;
HHBH, I, 41|. B cpe(nonekonnero e nsnecren karo Ìéêño Íìêáéá (Hnknna) – (n.
Xa]ca, nxno or O(pnn, xex(y peknre Eprene n Mapnna.
Hxero ce crcron or (ne uacrn: 1. OSTU (OSTO, OSTI); 2. DIZA. Hrpnara uacr
e nponsno(na or kopena ASTA. Krx nea e npnôanena npac:ananckara crcranka DIZA
(kpenocr), pasnpocrpanena n oô:acrra xex(y Xeôpoc, Hpononrn(a n Honr, nk:nuna-
na n ACTHKA.
1. ASTA-DIZA > ASTIDIZA > OSTIDIZA; 2. ASTA-DIZA > ASTODIZA >
OSTODIZA; 3. OSTODIZA > OSTUDIZA. Hrpnonaua:nara ]opxa e ôn:a
ASTADIZA c napnanr ASTIDIZA. 3nauenne: ‘kpenocr na ACTHTE’.
2. OCTA4. K:. Hro:exen: „Brrpennn rpa(one n Tpakna ca rna: ... Ocra]
(¨Ïó-ôáöïò)...“ [Ptol., III, 11, 7; HTM, 353|. Hocouennre rpa(ycn ne (anar rouen
opnenrnp sa pasno:oxennero na rosn rpa(, no xoxe (a ce (onycne, ue ce e naxn-
pa: n npe(e:nre na ACTHKA. Hxero npons:nsa or kopena ASTA c npoxana n
naua:nara r:acna A > O (kakro npn OCTO±H3VM n OCTAK). Bropara uacr xoxe
(a e npe(a(ena na rprnkn esnk c npoxana P > I. Torana npac:ananckoro nasnanne
ne (a e ôn:o OSTAP(A), karo nropara uacr APA e crc snauenne ‘no(a, peka’.
Brs ocnona na npe(cranennre (oryk cne(enna sa ACTHTE, sa raxnara oô-
:acr ACTHKA n crparerna ACTHKA, n:exennara nx repnropna xoxe (a ôr(e
oueprana raka: Or cenepnoro ycrne na Tpaknnckna Bocnop (Knanenre) no xop-
ckna ôpar (o Ano:onna (Cosono:). Orrax rpannnara nrpnn na sana( npes ±eôe:r
n (ocrnra sanoa na Tonsoc (Tyn(xa) npn KABHHE (Ka:nôe y Crpaôon). C:e(
rona ce nacouna na nr no :enna ôpar na Tonsoc n (ocrnra ACTH±H3A (Ocro(n-
syx). Hoc:e c:e(nankn reuennero na Eprnnoc (Eprene), onnpa (o cenepnna ôpar
na Hpononrn(a npn Hepnnr. Or Hepnnr rpannnara c:e(na xopckna ôpar n sanrp-
nna npn BH3AHTHOH n nxnoro ycrne na Tpaknnckna Bocnop. H:exenno cpe-
(nne e ôn:a BH3A (cpe(nonekonnara Bnsa, (n. Bnse), naxnpana ce nrosana(no
or CAHMH±ECOC npn nsnopnre na Eprnnoc.
Moxe (a ce kaxe, ue sexara na ACTHTE e crnna(a:a c repnropnara na n:ann-
nara Crpan(xa. Or Tyn(xa na sana( (o noc:e(nnre nsrounn pask:onenna, (ocrnra-
nn Boc]opa. Han-nsrounara uacr na rasn repnropna e ôn:a nsnecrna c nxero Tpa-
knncka ±e:ra. Crpan(xa e osnauena na Henrnnreponara kapra (II–III n.) karo
214
ACTEHCKA n:annna (Asticus mons) |Tab. Peut., VIII, 5|, r. e. n:annna na ACTHTE.
B:a(nxnp Ieoprnen nsnex(a n:exennoro nxe ACTH or rprnkn oóôïß ‘rpax-
(ann, xecrnn xnre:n’; ACTHKA – pannosnauno na oóôéêç ‘rpa(cka’ – or oóôõ
|Ieoprnen, B. Tp. e., 67|.
Cxarax, ue nxero ACTH npons:nsa or npac:ananckna kopen ASTA ‘ycra, yc-
rne’, c:yxen karo nasnanne na Tpaknnckna Bocnop. Pasnnrnero na ]opxnre n crnpe-
xennnre c:ananckn esnnn e c:e(noro: ASTA > ĂSTA > OSTA > USTA. Kakro nn(ax-
xe npn rononnxa ACTA±H3A-OCTO±H3VM, npexo(rr A > O e ôn: na:nne krx II–
III n. Tosn kopen e npe(cranen n c:anancknre esnnn kakro c:e(na: otae. ycra, cmotae.
¹ñòà, cpxp. ycra, caoccu. usta, yrp., ocaopyc. nycra, cmpyc. ¹ñòà, :cu. usta, caocau.
usta, noa. usta, eay×. wusta, oay×. husta [dacuep, M. 3CP×, IV, 146|. Bnx(a ce, ue
nancakr(e naua:nara r:acna e U, karo n nakon esnnn npe( nea ce e noann:o nporernu-
no V (ykpannckn, ôe:opyckn, ropno:yxnnkn). Tosn kopen nxa ana:osn n crapn nn(o-
enponenckn esnnn: craponn(nnckn as-, ãsan, ãsyam ‘ycra’; anecrnnckn aosta ‘ycra’;
craponpyckn austo ‘ycra’. Hpn rax :nun naua:na r:acna A n rona e (ono( n no(kpena
na nrscranonenara ryk npac:anancka ]opxa ASTA.
Hasonananero na nporoka, cnrpsnan ¬epno n Mpaxopno xope, or xecrnnre
npac:anann c ASTA ‘ycra, ycrne’ e crncex :ornuno. Cnope( reo:oxknre npoyunanna
(o VIII–VII xn:. np. Xp. ¬epno xope e ôn:o sarnopeno esepo. C:e( pasxecrnanero n
sexnara kopa ce „ornopn:n“ nporonnre xex(y ¬epno n Cpe(nsexno xope. B anrnu-
nocrra ce e snae:o sa esepnna nepno( na ¬epno xope |Strab., I, 3, 2; 4|. Hopa(n
reuennero na no(ara n (nara npo:nna (Bocnop n Xe:ecnonr) n recnnnara nx re ca
npn:nua:n na „co:enn“ pekn. Crc crnoro nonarne ycmuc (ep. óôoìá; aam. ostium)
cn c:yxar npn onncannero na Hpo:nnnre n anrnunnre anropn:
1. K:an(nn Hro:exen: „Orkrx nsrok Tpakna ce orpannuana c Hpononrn(a or-
rax nararrk, noc:e c ycrnero na Honra, koero ce napnua Tpaknnckn Bocnop (Èñgêïò
Âoóðïñïò)...“ [Ptol., III, 11, 3; HTM, 352|.
2. Hnn(ap: „Crnponox(ann or nrrnnre neanna na nora, apronanrnre npncrnr-
naxa n ycrnero na Akcenn“ |Pind., IV, 203–206; HTM, 16|.
3. Hcen(ocknxnoc: „B:nso (o ycrnero na Honra e nnsanrnnckara xecrnocr,
napeuena 4n:na...“ |Ps. Scymn., 728; HTM, 144|.
4. Crpaôon: „Knanenre ca (ne ocrponuera npn ycrnero na Honra...“ |Strab.,
VII, 6, 1; HTM, 216|. „H rrn nne crnrnaxxe (o Bnsanrnon. C roa nxennr rpa(, konro
ce naxnpa xnoro ô:nso (o ycrnero na Honra...“ |Strab., VII, 6, 2; HTM, 217|. „... a
Honrrr ce n:nna n Hpononrn(a npes Tpaknnckna Bocnop. Trn ce napnua ycrnero xy
npn Bnsanrnon, koero e nnpoko uernpn cra(nn“ |Strab., II, 5, 3; HTM, 208|.
5. H:nnnn Crapn: „Or ycrnero na Hcrrp (o ycrnero na Honra nakon cxarar nercro-
rnn xn:n...“ |Plin. N. h., IV, 11, 40–50; HTM, 266|. Oôpouen na(nnc or Axrono: e nocne-
ren na rpaknnckna ôor Xepoc c nposnnne „Vcrnnnnk“ (Óôïìéáíïò) – nokponnre: na kopa-
ônre, n:nsann n ¬epno xope or Boc]opa. Ha(nncrr e orkpnr nxenno npn nxo(a na Boc-
]opa n e ôn: npenecen n Axrono: |Mih. IGB, I, 402|. Ha rona xacro, npn cenepnna ôoc-
]opckn nxo( e nxa:o cnern:nne na Xepoc, konro nanpan:ana: kopaônre. Cne(enne sa
215
nero naxnpaxe y Hnn(ap: „Crnponox(ann or nonrrnnre neanna na nora, apronanrnre
npncrnrnaxa n ycrnero na Akcenn. Tax re ocnonaxa cnern:nne, nocnereno na Hocen(on
Mopckn, n naxepnxa cra(o or uepnennkann rpaknnckn rone(a n ckopo ns(r:ôana n(:rôna-
rnna na kaxenen o:rap“ |Pind., IV, 203–206; HTM, 16|. Ouenn(no e crnna(ennero nrn
]ynknnnre na rpaknnckoro ôoxecrno n rprnkna ôor.
Onncanoro cnern:nne e ôn:o crs(a(eno or xecrnnre npac:anann, r. e. or
ACTHTE. Hposnnnero na Xepoc – „Vcrnnnnk“ – n neronara ]ynknna ca cnrpsann
crc caxoro xacro – ycrnero na nporoka. Hornuno e nasnannero na npac:anannre,
oônranann xecrara oko:o „ycrnero“, (a n(na or nero. Orôe:asana e n npe(no:arae-
xara nprska xex(y no-krcnoro nasnanne na Boc]opa – Cnern Ieoprn – crc cnern:n-
nero na Xepoc, nkonorpa]ckara cxexa e e(nakna.
Hpac:ananckoro nasnanne ASTA sa Hpo:nnnre ce e sanasn:o n raxonnn ro-
nonnxn. Karo ocrannx nacrpana n:exennnre nxena ACTH, HHACTH, ce:nnnoro
nxe ACTAK (nx. no-(o:y), krx rax xoxex (a npnunc:nx:
1. KOACTA (ÊïÜóôá) – peka nrn Bnrnnna |Acta SS Maii, 4, 320; Detsch.
Spr., 248|. Hxero e no:yueno or ocnona ASTA n npe(cranka-npe(:or -KA (> KO)
(otae. ouaa. kan; pyc. k, ko): KO-ASTA > KOASTA. 3nauenne: ‘(peka) (o ACTA’, r.
e. peka (o npo:nna.
2. CECTOC (Óåóôoò, Sestos) – rpa( n e(nonxenen noc n Tpaknnckn Xepco-
nec, npn nan-racnoro xacro na nporoka Xe:ecnonr (±ap(ane:n). Pasno:oxen cpe-
ny rp. ABH±OC na xa:oasnnckna ôpar.
Ckn:akc: „Cecr npn ycrnero na Hpononrn(a, koero e nnpoko necr cra(nn“
|Scyl., 67; HTM, 119|.
Hcen(ocknxnoc: „... noc:e Cecr n Ma(nr, pasno:oxenn npn racnoro xacro na
Hporoka...“ |Ps. Scymn., 680; HTM, 144|.
Crpaôon: „Hoc:e n(e Ma(nr n nocrr Cecrna, (ero ôn: xocrrr na Kcepkca, c:e(
rona Cecr“ |Strab., VII, fr. 56; HTM, 225|.
Mecrono:oxennero xy „npn ycrnero na Hpononrn(a“ (ana ocnona sa oôacne-
nne na npac:ananckoro nxe. To e crcraneno or ocnona ASTA n npe(cranka-npe(:or
SA (otae. c, crc): SA-ASTA > SASTA > SESTA, rprnka ]opxa SESTOS. 3nauenne:
‘(rpa() (o ACTA’, r. e. rpa( (o ycrnero. Tona no:oxenne xy e ocnrypana:o konrpo:
nrpxy rosn ôpo( xex(y enponenckna n asnarckna ôpar. Ipa(rr e cnoxenar n Oxnpo-
nara H:na(a |Hom. Il., 836|. B cpe(ara na VII n. ce:nnero e ôn:o npenrpnaro n ko:o-
nna na npece:nnnn or o-n Hecôoc. Hpes 480 r. npn Cecr-Aôn(oc Kcepkc nocrpon:
xocr or kopaôn, sa (a npexnnar noncknre xy.
3. B Boc]opa ce naxnpa n noc XECTH× |Polyb., IV, 39; HTM, 136|. Brsxox-
no e rona nasnanne (a npe(cran:ana rrpnnsnpana ]opxa na npac:ananckoro ASTA
nopa(n snykona ô:nsocr c nxero na rprnkara ôornna.
Hasnannero na nporoka ASTA ce npexnrp:n:o nrpxy xnneenoro kpan nero
n:exe – ACTH. Crornerno oô:acrra no:yun:a nanxenonanne n rprnka ]opxa ACTHKA
(`Áóôéêç). Or nero npons:nsa :arnnnsnpanoro nasnanne Asticus mons – Acrnncka/
Acrencka/ Acrnknncka n:annna. Pasnnrnero na resn nxena na npa-c:anancka ocnona
216
xoxe (a ôr(e cô:nxeno crc cxo(nna no ]opxa kopen ASKA n crce(nara oô:acr na
ACKHTE. Tax peunoro nxe ASKA e no:yun:o napnanr c nacrankara -AR (ASKAR),
konro ce e npenrpna: n n:annncko nasnanne – ASKAR (> SAKAR).
3a nporoka ASTA rakrn napnanr c nacranka -AR ôn ôn: ASTAR. Crornerno
ron e xorr: (a crane n nasnanne na raxonnara n:annna (Asticus mons, (n. Crpan-
(xa). He ca xn nsnecrnn rononnxnunn c:e(n or ]opxara ASTAR n anrnunn nsrounn-
nn, no cxarax, ue e nrsxoxno (a ôr(e ycranonena npnexcrnenocr c (nennoro nasna-
nne na n:annnara – CTPAH±+A. To e rypnnsnpana ]opxa na ôr:rapckoro nxe
CTPAHHHA – npn saxana na nacrankara -ICA c rypckara -DŽA (CA), ČA (ÇA). I.
Aanon nsnex(a nxero or c:an. kopen CTPAH, CTPAHHA, CTPAHHHHA (orcrpane-
na) |Aunon, I. Crpan(xa, 7|.
Pasnnrnero na nxero e xnna:o npes c:e(nnre crrna:a:
1. Haua:nara ]opxa ASTAR (ASTRA – npn oôprnane -AR > -RA) e no:yun:a
napnanr c nacranka -NA: ASTARNA-ASTRANA
2. Hsna(ane na naua:nara r:acna A – ASTRANA>STRANA
3. ±oôanane na yxa:nre:na nacranka -ICA: STRANICA
4. Typnnsnpane na noc:e(nara ]opxa c nacranka -DŽA (-CA) : STRANDŽA
(myp. İstranca).
Ornocno xpono:ornara na rona pasnnrne xorar (a ôr(ar nanpanenn c:e(nnre
naô:n(enna. Haua:nara ]opxa ASTAR e nrsnnkna:a npes npac:ananckna nepno( –
no-nepoarno n npe(pnxcko npexe. Bapnanrnre ASTRANA-STRANA rpaôna (a ce
ornecar krx pannoc:ananckna nepno( (VII–VIII n.), STRANICA – krx ôr:rapckoro
cpe(nonekonne (IX–XIV n.), a cerannoro nasnanne STRANDŽA e or XV–XVI n.
Brn nprska c :nncara na cnn(ere:crna n anrnunnre nsrounnnn sa npac:anan-
cknre nasnanna na nporoka ASTA n ASTAR xoxe (a ôr(e npnnoxneno c:e(noro
oôcroare:crno. C ôrpsoro pasnnrne na rprnkara ko:onnsanna n Hpononrn(a n
Honr (VII n. np. Xp.) n rprnka cpe(a nrsnnkna n ce na:ara nasnannero BOCHOP,
TPAKHHCKH BOCHOP (Èñgêïò Âoóðïñïò), oônrpsano c ycronunna xnro:ornu-
na rpa(nnna.
B cner:nnara na ns:oxenoro (oryk n:exennara ncropna na ACTHTE n xpo-
no:ornuen pe( nsr:ex(a raka:
1. H:exero ACTH nrsnnkna:o kpan nporoka ACTA (ACTAP), (n. Boc]op.
Hrpnonaua:nara n:exenna repnropna e oôxnana:a r. nap. ±EHTA (Tpaknncka
±EHTA). Karo ce nxa npe(nn( crnecrnynanero na xa:kn n:exena (BV3H, HHACTH)
(nx. no-(o:y), ncrnnocr ôn rpaôna:o (a ce ronopn sa n:exenna oônnocr na ACTHTE.
2. ¬acr or ACTHTE ce npece:n:n na orcpennna xa:oasnnckn ôpar na Hpo-
nonrn(a. ±okasare:crno sa rona e rp. ACTAK (`Áóôáêoò, Astacum, `Ïóôáêoò).
Ton ôn: pasno:oxen n (rnoro na Acraknnckna sa:nn, nxno or Xa:ke(on, n rpa-
nnnnre na oô:acrra Bnrnnna. Cnope( :eren(ara ocnonare:ar na rpa(a (enonnxrr)
ACTAK ôn: cnn na Hocen(on n nnx]ara O:ôna. Tona ce:nne na ACTHTE ôn:o
npenrpnaro n xerapcka ko:onna, a no-krcno npenxenynano n Hnkoxe(na ((n.
Hsxnr).
217
Bapnanrrr na nxero OCTAK (`Ïóôáêoò) nokasna npexo( A > O, kakro npn
OCTO±H3VM. Tosn napnanr ce orkpnna n Hekcnkona na narpnapx 4ornn n cno-
pe( ±. ±euen ce (r:xn na ô:nsocr c rprnkara (yxa óóôáêïò ‘xopckn pak’. 4opxa-
ra ASTAK e no:yuena or kopena ASTA c nacranka -AK. Ta crornercrna n na n:e-
xennoro nxe ASTAKI.
3. Hrpnonaua:nara n:exenna repnropna na ACTHTE (oô:. ±EHTA) e saexa:a
k:nuono xacro sa cyxosexnna nrr xex(y Enpona n Asna n sa xopckna – xex(y ¬ep-
no n Cpe(nsexno xope. Hopa(n rona (r:rara ôperona nnnna, orpax(ana acrnncknre
sexn, crana:a npnne: na sacn:enara rprnka ko:onnsanna npes VII n. np. Xp. Pe(nna
kpanôpexnn ce:nna na ACTHTE ôn:n npenrpnarn n rprnkn ko:onnn – Hepnnr, Ce-
:nxôpna, Arnpa, Bnsanrnon, Ca:xn(ecoc. Tosn narnck nanapno e npe(nsnnka: nsrer-
:ane na ACTHTE krx no-nrrpennnre n or(a:euenn or xopero (a:one na ACTAP
(Crpan(xa). Tax nrsnnkna: n nonnar n:exenen nenrrp BH3A.
4. Hpes V n. np. Xp. ACTHTE ca ôn:n nk:nuenn n O(pnckoro napcrno. B kpaa
na V n nrpnara no:onnna na IV n. o(pncknre n:a(ere:n Cenr I (424–407), Me(ok I
(407–386) n Kornc I (383–359) no(e:n akrnnna no:nrnka na nr, unnro ocnonen npn-
ne: ôn: Tpaknnckn Xepconec.
5. Or cpe(ara na IV n. np. Xp., c:e( neycnexa na Kepceô:enr n (nyôoa c xake-
(onckna nap 4n:nn II, a crno n nopa(n ke:rckoro nanecrnne, O(pnckoro napcrno
sanouna:o ôrpso (a sana(a. Tona nosno:n:o na acrnncknre n:a(ere:n (a (oônar no-
neue caxocroare:nocr n (a pasnnpar n:nannero cn. KABHHE n ACTA±H3A (Ocro-
(nsyx) ôe:exar repnropna:no pasnnpenne na ceneposana(. Bn:n crs(a(enn ycron-
unnn ornonenna c Mecexôpna n Ano:onna. Te nounna:n nrpxy cronanckn nnrepecn.
B rrpronckna oôxen ACTHTE pasunra:n na py(nnre paspaôorkn n (rpnenna xarepn-
a:. Ha(nncn or Mecexôpna cr(rpxar (annn sa resn ornonenna n sa u:enone na ac-
rnnckna napckn (ox.
6. Hpes 188 r. np. Xp. ACTHTE yuacrna:n sae(no crc crce(nn n:exena n na-
na(ennero cpeny npexnnananara pnxcka noncka na Inen Man:nn By:son. Hpes 72–
71 r. np. Xp. ynpannre:ar na Make(onna Mapk Tepennnn Hyky: noc:e(onare:no no-
nna: c ôecnre, npense: Hy:ny(ena, c:e( rona c ACKHTE, karo san:a(a: cro:nnara
nx Vcky(axa. Orrax ron nan:asr: n sexnre na ACTHTE, kr(ero npense: Kaôn:e n
ko:onnara Ano:onna.
7. B kpaa na I n. np. Xp. O(pnckoro (Tpaknncko) napcrno neue ôn:o n k:nenre-
:ncrkn ornonenna c Pnx. Te ôn:n no((rpxann (o 46 r., koraro napcrnoro ôn:o :nk-
nn(npano. Honocrs(a(enara pnxcka nponnnnna Tpakna nk:nun:a n sexnre na
ACTHTE. C:e( pe]opxnre n a(xnnncrparnnnoro (e:enne or kpaa na III n naua:oro
na IV n. repnropnara na ACTHTE ôn:a pas(e:ena xex(y nonnre nponnnnnn Xexn-
xonr n Enpona.
8. Crnecrnynar (annn or ennrpa]ckn naxernnnn sa npenprnanero na n:exen-
noro nxe AST(A) n :nuno. Perncrpnpann ca nxena `Áóôé-êoóçò, Äéæ-Üóôçò [Detsch.
Spr., 32].
218
II-21-2. ACTHHIH
Cne(ennara sa (encrnnara na pnxckn noenaua:nnnn n sexnre nxno or Xex
npes I n. c:. Xp. nokasnar, ue xecrnnre n:exena (ocoôeno ôecnre) ne xe:ae:n (a ce
npnxnpar c na:aranero na uyx(a n:acr. Hpenprnanero na Tpaknnckoro napcrno n
pnxcka nponnnnna npes 46 r. orne:o noc:e(nnre npana na caxoynpan:enne sa xec-
rnnre npac:anann, n r. u. n ACTHTE. Hornuno e (a ce npe(no:oxn, ue uacr or rax ca
npe(noue:n ôexanckara cr(ôa npe( no(unnennero. Bepoarno krx npece:nannre ce
na cenep BECH ca ce npncre(nnn:n n uacr or ACTHTE. B rrpcene na c:e(nre or
rona npece:enne ornr( ±ynan nan-nanpe( ne ce cnpa na ACTHHIHTE – no(eno
nan(a:cko n:exe.
Hpes nropara no:onnna na II n. rona n:exe ce noann:o (o cenepnara rpannna na
nponnnnna ±akna. Ho npexero na nxn. Mapk Anpe:nn (161–180 r. c:. Xp.) ce no(n:n
npo(r:xnre:nn nonnn c n:exenara kpan Cpe(en ±ynan n ±akna – r. nap. Mapkoxan-
ckn nonnn. Cpe( n:exenara, konro ca cnoxenarn nrn nprska c resn crônrna, ca n
ACTHHIHTE. ±non Kacnn: „Acrnnrnre (¨Áóôéããïé) no( no(auecrnoro na Paoc
(‘Ñoïò) n Panroc (‘ÑÜðôïò) (on:n (a ce sace:ar n ±akna c na(ex(ara, ue ne no:y-
uar karo nena sa crnsnnuecrnoro cn napn n sexa. Honexe ne no:yun:n resn nena,
re ocrann:n karo sa:or na K:exenc xennre n (enara, saxnc:ankn (a sansexar c
oprxne sexnre na kocroôoknre (ôúí Êïóôïõâuêùí). C:e( karo rn noôe(n:n, ne
ocrann:n n ±akna cnokonna. Hakpnnrnre oôaue, ôesnokoenkn ce (a ne ôn K:e-
xenc (a ce yn:ann n (a (one(e acrnnrnre n oô:acrra, oônranana or rax caxnre, rn
nana(na:n neouaknano n nocrnrna:n ro:axa cno:yka. Hoc:e(crnnero ôn:o, ue
acrnnrnre neue nnkora ne rprrna:n (a nonnar c pnx:annre. Te nacronunno yxo:a-
na:n Mapk (a nx (a(e napn n sexa c oôenannero, ue ne nanpanar s:o na onesn,
konro rorana nonna:n c nxneparopa. Acrnnrnre nsnr:nn:n neno or rona oôenanne
|Dio Cass., LXXI, 12, 1–3; Izvoare, I, 700–701|. C. Kopne:nn K:exenc ôn: ynpa-
nnre: na ±akna npes 170–172 r.
ACTHHIHTE ca nocouenn cpe( n:exenara, konro npes 40-re n 50-re ro(n-
nn na III n. no( no(auecrnoro na ocrrornre nax:yna:n n ôa:kancknre nponnnnnn
na nxnepnara. Hop(anec croônana sa raknna nax:ynanna npn kpa:a na ocrrornre
Ocrporor – npe(necrnennk na Knnna:
„Hakrco kasano, rorana Ocrporor npexnna: c xopara cn ±ynana n onycronn:
Mnsna n Tpakna. 3a (a rn orô:rcne, 4n:nn nsnparn: cenaropa ±ennn... Ton (Ocrpo-
ror – U. B.) rn npne: n nrsôy(en or rexnnre (yxn, none: ne(nara na nonna rpncra
xn:a(n cnon nonnnnn, karo npncre(nnn: krx rax xnoro ran]a:n n ACTPHHIH
(Astringis), a crno n rpn xn:a(n KAPHH – e(no xnoro nonncrneno n:exe, koero
ôn:o uecro nrn npax(eônn ornonenna c pnx:annre“ |Iord. Get., 90–92; HHBH, I,
340|. Krx rax ôn:n npncre(nnenn n IOTH n HEBKHHH or n-n Henka. Ho( no(a-
uecrnoro na nocranennre or Ocrporor Apranr n Iynrepnk re nax:y:n n Mnsna n
oôca(n:n Mapnnanono:. Tesn crônrna ce ornacar krx npexero xa:ko npe(n na-
na(ennero na cenepnnre n:exena, no(enn or ocrrorckna kpa: Knnna. To sanrpnn-
219
:o c ônrkara npn Aôpnryc n 251 r. n cxrprra na nxn. ±ennn. Knnna nac:e(n:
:eren(apnna kpa: Ocrporor, unaro cxrpr e npe(n 251 r.
C:e( karo pnx:annre nsocrann:n Tpaanona ±akna (270–275 r.), no npexero
na nxn. Koncranrnn Be:nkn (306–337) ce crnrna:o (o nonna xex(y nan(a:nre n
rornre. Hop(anec: „+e:aenkn (a orôe:exn naua:oro na ynpan:ennero cn c no(-
unnennero na nan(a:nre, ron (Ieôepnx, kpa: na rornre – U. B.) ce ornpann: cpeny
Bnsnxap, rexen kpa:, konro ôn: or n:exero na ac(nnrnre (qui Asdingorum stirpe),
nan-snaunxo or ncnukn n:exena n xnoro nonncrneno. Cnope( cne(ennara na nc-
ropnka ±ekcnn re crnrna:n or Okeana (o nannre oô:acrn e(na sa e(na ro(nna
nopa(n oônnpnocrra na repnropnara, koaro rpaôna:o ca npecekar. Te saexa:n
rorana xecrara, kr(ero (nec xnnear renn(nre, kpan peknre Mapncna, Mn:nape,
In:nn: n Ipncna, koaro na(xnnana no ro:exnna ocrana:nre ropecnoxenarn.
Torana na nsrok or rax ce naxnpa:n rornre, na sana( xapkoxannre, na cenep
xepxyn(ypnre, na nr Hcrrp, konro e napnuan n ±ynan. ±okaro nan(a:nre ce naxnpa-
:n ryk, nx ôn:a oôanena nonna or Ieôepnx, kpa: na rornre, na ôpera na ropecnoxena-
rara peka Mapncna, kr(ero ne ce cpaxana:n xnoro npexe na panna nora, a ne(nara
na(na: caxnar Bnsnxap, kpa:ar na nan(a:nre, c ro:axa uacr or cnoa napo(.
A Ieôepnx, ô:ecrannar npe(no(nre: na rornre, c:e( karo noôe(n: n on:auko-
ca: nan(a:nre, ce nrpna: n cnonre xecra, orkr(ero ôn: rprrna:. Torana xa:koro nan-
(a:n, konro ce cnacn:n, c:e( karo crôpa:n (pyxnna or onesn, konro ne xoxe:n (a
nocar oprxne, nanyckankn nenacrnoro ce oreuecrno, noncka:n or nxneparop Kon-
cranrnn (a nx (a(e Hanonna n ocrana:n ryk npnô:nsnre:no 60 ro(nnn n npe(ocrane-
nnre nx xecra n ce no(unnana:n na nxneparopcknre pasnopex(anna karo xnre:n-
re na nponnnnnnre“ |Iord. Get., 113–115; Izvoare, II, 424–427].
Hpe(cranennre cne(enna na ±non Kacnn n Hop(anec (anar ocnona sa c:e(-
nnre naô:n(enna ornocno ACTHHIHTE |nx. Schmidt, L. Wand., 7–9].
1. Hpes 170 r. ACTHHIHTE, no(enn or Paoc n Panroc, noncka:n or ynpann-
re:a na ±akna C. K. K:exenc (a ôr(ar npnern n nponnnnnara. ±o cnopasyxenne
ne ce crnrna:o, no nsr:ex(a, pnxcknar ynpannre: e ycna: (a nacoun oprxnero na
ACTHHIHTE cpeny KOCTOBOKHTE. Tona npac:anancko n:exe oônrana:o se-
xn (o cenepnara rpannna na nponnnnna ±akna n crs(ana:o necnrypnocr sa nen-
nnre xnre:n (nx. c:e(n. uacr). Bepoarno nopaxennero, koero nonec:n, npnny(n-
:o KOCTOBOKHTE (a npe(npnexar n crnara ro(nna ro:ax noxo( na nr, nxan
xapakrep na npece:enne. Te npexnna:n ±ynan n crnrna:n (o Cpe(na Irpnna.
ACTHHIHTE, c:e( karo sanonna:n sexara na KOCTOBOKHTE, sanouna:n (a
nsnrpnnar rpaônre:ckn nax:ynanna n nponnnnna ±akna. Torana re caxnre ôn:n
nana(narn or HAKPHHIHTE. Ho ncnuko :nun, ue rosn cô:rcrk e ôn: npe(nsnn-
kan or nnrpnrn na C. K. K:exenc. B paskasa na ±non Kacnn ACTHHIHTE ne ca
nocouenn karo BAH±AHCKO n:exe.
2. Karo raknna rn onpe(e:a Hop(anec – or rona nan-cn:no n:exe n oônnocrra
na BAH±AHHTE nponsxox(a: rexnnar kpa: BH3HMAP, noôe(en or rorckna kpa:
Ieôepnx. Cnope( Hop(anec no rona npexe (naua:oro na IV n.) BAH±AHHTE oôn-
220
rana:n nsocranenara or pnx:annre ±akna. Ho-krcno ra ôn:a saera or IEHH±HTE.
Hace:ananara or BAH±AHHTE repnropna e oueprana c peknre Mapncna (Mypen),
Mn:nape, In:nn: n Ipncna (Kpnn), r. e. panona na 3ana(nnre n:annnn.
3. Hop(anec nocouna ACTHHIHTE (ACTPHHIH) cpe( n:exenara ran]a:n,
rorn, nenknnn n kapnn, konro no( no(auecrnoro na :eren(apnna kpa: Ocrporor npes
40-re ro(nnn na III n. nax:y:n n nxnepnara. Hop(anec npe(ana cne(ennero na ±ek-
cnn, ue BAH±AHHTE ca (on:n n npn(ynancknre sexn or Okeana (Ba:rnnckoro kpan-
ôpexne). C:e(onare:no ACTHHIHTE karo no(eno n:exe na BAH±AHHTE crno
rpaôna (a ca ce npn(nnxn:n c rax or cenep. BAH±AHCKATA n:exenna oônnocr ce
]opxnpa:a xex(y Cenepnnre Kapnarn n ôa:rnnckna ôpar, r. e. na repnropnara, sae-
xana or npac:ananckara rpynnponka BAHTH-BAH±H (BEHE±H) (nx. ryk).
BAH±AHCKHTE n:exena ce ]opxnpa:n or npac:anann BAHTH-BAH±H n repxa-
nn npes I–II n. Krx 170 r. BAH±AHHTE sae(no c no(enoro n:exe na ACTHHIHTE
neue ce naxnpa:n n crce(crno c ±akna n Cpe(en ±ynan.
B rakrn c:yuan ]opxnpanero na ACTHHIHTE crno e crana:o na repnropnara
na BEHE±CKHTE n:exena ((n. Ho:na) npes I–II n. Hxero na ACTHHIHTE
(XAC±HHIH) ce nsnex(a or rorckara (yxa Hazdiggos crc snauenne ‘xrxe c xenckn
kocn, (r:rokocn’. Hrpnonaua:no ro ôn:o nasnanne na n:a(ere:ckna po(, a noc:e ce
pasnpocrpa:o nrpxy na:oro n:exe |Iord. Get., 22; Schmidt, L. Wand., 5|. Hpn npe(-
:aranoro ryk oôacnenne ce rrpcn nprska c npac:anannre ACTH, konro nanycna:n
ACTHKA-ACTAP (Crpan(xa) n naua:oro na I n. 3ae(no c BECHTE npes ±oôpy(xa n
no reuennero na Hpyr n ±necrrp re crnrna:n (o Cenepnnre Kapnarn n Iopna Bnc:a
(Bncry:a). Taka npece:nnnnre ACTH crana:n uacr or oônnocrra na BAHTH-BAH±H
(BEHE±H). Crxnre:crnoro c repxanckoro nace:enne sanouna:o (a npoxena ernn-
ueckna oô:nk na n:exero. Brsnnkna:a nona ]opxa na nxero (c nacranka -INGI) n (na
napnanra – ASTINGI n ASTRINGI. Bropnar napnanr (Hop(anec) xoxe (a ôr(e one-
nen karo cnn(ere:crno, ue npece:nnnnre ASTI ca ce napnua:n n ASTRI – or ASTAR-
ASTRA – nasnanne na nporoka (Boc]op) n n:annnara (Crpan(xa). Bapnanrrr
ASDINGI (Hop(anec) e nponsno(en or ASTINGI npn osnyuanane T > D.
ACTHHIHTE-ACTPHHIH sacrana:n naue:o na crns or n:exena, no:yun:
oônoro nxe VANDALI, koero e npons:as:o or npac:ananckoro nasnanne na cenepna-
ra rpynnponka VANTI-VANDI. Ban(a:cknre n:exena ce ]opxnpa:n or cxecnanero
na npac:ananckn BAHTH-BAH±H n repxann. Crnoro ce ornaca n sa no(enoro cpe(
rax n:exe – ACTHHIHTE.
II-21-3. OCTH
B anr:ocakconckara xoporpa]na na kpa: A:]pe( Be:nkn (871–901) ca nsôpo-
enn c:ananckn n:exena, xex(y konro n n:exero OCTH. Tona n:exe e nocraneno ô:n-
so (o Ba:rnnckoro kpanôpexne, nxno or parannre (pann), oônranann (n. o-n
Pnren |Havlik, L. Slované, 53–85].
221
Hxero xoxe (a ôr(e nsne(eno or naua:na ]opxa ASTI > ĂSTI > OSTI n (a
ôr(e cnrpsano c ASTI-npece:nnnn. Hpoxanara A > O e perncrpnpana one npes
npac:ananckna nepno( n nrpnonaua:nara repnropna na ACTHTE (OCTO±H3VM,
OCTAK – napnanr na ACTAK). Kakro ôene nokasano n npe(nnnna naparpa],
(onycrnxo e npece:ennero na ACTH n naua:oro na I n. or ACTHKA-ACTAP (Crpan-
(xa) n sexnre na rorana ]opxnpanara ce npac:anancka rpynnponka na BEHE±HTE.
¬acr or npece:nnnnre ACTH crs(a:n repxannsnpa:oro ce n:exe ACTHHIH. Be-
poarno (pyra uacr or ACTHTE ca sanasn:n npac:ananckna cn oô:nk n ce ycrano-
nn:n ô:nso (o O(ep (O(pa). Tax re oônrana:n npes IX n. c nperrpna:o npoxana
n:exenno nxe – OCTH.
II-21-4. HHACTH
Ocnen ACTHTE, kpan nporoka ACTA-ACTAP (Boc]op) ce ]opxnpa: n k:o-
nrr na HHACTHTE, unero nxe crno npons:nsa or kopena ASTA.
1. Cre]an Bnsanrnnckn: „Hnacrn (ÐéÜóôáé), n:exe (o Honra“ |Steph. Byz.,
522, 4|. Cnope( nero xake(oncko n:exe.
2. Henrnnreponara kapra: Henacrnn (Penastii) |Tab. Peut., VIII, 4|. Horpenna
]opxa nxecro PEHASTII |Detsch. Spr., 366].
4opxnre or (nara nsrounnka – PIASTI n PEHASTI xorar (a ôr(ar oôacnenn
karo napnanrn na npac:anancko n:exenno nxe, nponsno(no or kopena ASTA n
npe(cranka-npe(:or PA (otae. no). Hpe(:orrr PA e nperrpna: npoxana: PA > PÄ >
PE (cpn. pyxrnckna npe(:or ‘pe’ crc crnoro snauenne). 4opxara PE-HASTII or
Henrnnreponara kapra cr(rpxa :arnnnsnpanna napnanr na ASTI c H npe( r:acna-
ra. B crnna nsrounnk rakana npoxana e nperrpna: n rononnxrr OSTODIZUM
(ASTADIZA), nponsno(en or crnna kopen: Hostizo |HHBH, I, 21|. Pasnnrnero na
nxero xoxe (a ôr(e nrscranoneno raka: PA > PE; PE-ASTI > PI-ASTI. 3nauenne:
‘xnre:n no (nporoka) ACTA’. B:nsko oôacnenne sa crpykrypara na n:exennoro
nxe e (a: B. Toxanek: ðé – pannosnauno na rprnkna npe(:or åðé, cmuuo. api
(npe(cranka api-, pi-); aumoc. pie ((o, npn, na) |Tom. Thr., I, 853].
HHACTHTE ca ôn:n k:on (xa:ko n:exe) n oônnocrra na ACTHTE. Bepoarno
nrpnonaua:nara nx n:exenna repnropna ce e naxnpa:a ô:nso (o nporoka ACTA-
ACTAP n oô:acrra ±e:ra. Tax re ca oônrana:n cenepnoro (nonrnncko) kpanôpexne.
Hpn pnxckoro sanoenanne n naua:oro na I n. HHACTHTE (n:n uacr or rax) ce
npncre(nnn:n krx nsce:nannre ce ACTH n BECH. 3ae(no c rax re crnrna:n (o Ce-
nepnnre Kapnarn n nopeunero na Bnc:a. Tax re ce ycranonn:n karo caxocroare:-
no n:exe n oônnocrra na BAHTH-BEHE±H. Hsr:ex(a, re ca sanasn:n n npes
pannoc:ananckna nepno( (VI–VIII n.) crnara ]opxa na n:exennoro cn nxe.
Moxe (a ôr(e norrpcena nprska xex(y raxnoro n:exenno nxe n nrpnna
n:a(ere:ckn po( n Ho:na – H×CTHTE.
222
II-22-1. ATPA, ETEP
Peka ×nrpa e (ecen npnrok na ±ynan. 3ae(no c ocnonnnre cn npnronn Pocnna n
Crapa peka ra nsnnpa or cenepnnre ck:onone na Crapa n:annna – nennna cpe(en (a:
or Ka:o]epcka (o Kor:encka n:annna. B:nna ce n ±ynan ô:nso (o ycrnero na :enna
npnrok – p. Be(a.
1. Han-pannoro cnoxenanane e y Xepo(or npn onncannero na (ynancknre
npnronn: „Hpes Tpakna n npes sexara na rpaknncknre kpoônsn rekar n ce n:nnar n
nero Arpnc (¨Áèñõò)“ [Hdt., IV, 49; Izvoare, I, 32–33; HTM, 19|.
2. H:nnnn Crapn: „... or Po(onnre nsnnpa Eckyc, a or Xexyc – Vryc, Acaxyc,
Herepyc (Ieterus)“ |Plin. N. h., III, 149; HTM, 267|.
3. Hop(anec: „... ron ce ornpann: sa Hnkono:, e(nn xnoro nsnecren rpa(,
pasno:oxen npn peka ×rpyc (iuxta Iatram Iluvium)“ |Iord. Get., 101; Izvoare, II, 422–
423; HTM, 430|.
4. Panenckn reorpa]: ×rpyc „Iluvius qui dicitur Iatrum“ |Geogr. Rav., 192, 7].
B nsnopnre e cnoxenar n e(nonxennnar kacre: ×TPVC npn ycrnero na pekara
– pasna:nnn (o (n. c. Kpnnnna, Pycencko:
1. ×rpyc „ad Iatrum“ |Marc. Com., 535 (VIII); HHBH, I, 318|
2. Harpnc „castellum Latris“ |Not. Dign. Occ., XL, 8|
3. Harpon (Latron) |Geogr. Rav., 4, 7; HHBH, I, 394|
4. ×rpon (`Éáôñúí) [Proc. De aed., IV, 7, 6]
5. ×rpoc (ðñïò ôqí `Éáôñïí) [Theoph. Sim., VII, 2, 16]
Kaprorpa]na or XVI–XVII n.:
1. Ha kapra or 1595 r. (A. Opre:nyc) pekara e orôe:asana c (ne nxena – „Jatrus
et Jeterus Ilu.“ |Baxon, B. Ar:ac, kapra 16|
2. Kapra or 1684 r. (I ns(. na ar:aca Mercurius Geographicus) – Iantra Il.
3. Broporo ns(anne na crnna ar:ac (1689 r., – Tantra Il. – anno norpenno
pasuerena naua:na ôykna T nx. J.
Iopnoro reuenne na ×nrpa n (nec ce napnua ETTP, œòàðú (1640 r.). „Errp-
ka“ napnua:n n 3aropcko xernapka, (on:a or nopeunero na Errp |Hpeuex, K.
Hrrynanna, 115, 216, ôe:. 23|. Krx resn nasnanna rpaôna (a ôr(ar (oôanenn n
]opxnre, konro xorar (a ce nsn:ekar or n:exennnre nxena (nx. no-(o:y):
1. EHTPHBH (¨Åíôñéâáé) – Xekaren Mn:erckn (ok. 540–478 r. np. Xp.): 1)
ocnona ENTR(A); 2) -IBI – crcranka, npons:as:a or ABA (· APA).
2. IOH±PH (Ãüíäñáé) – Cre]an Bnsanrnnckn (VII n.): G-ONDRA: 1) npe(-
cranka-npe(:or K(A) > G; 2) ONDRA – nponsno(na or ANDRA npn A > O.
3. KHH±PH (Êßíäñáé) – Xepo(nan (II–III n.): K-INDRA: 1) npe(cranka-npe(-
:or K(A); 2) INDRA – nponsno(na or ENDRA npn E > I.
C:e( crnocranane na ]opxnre na peunoro nxe ce no:yuana c:e(nara cxexa sa
neronoro pasnnrne:
1. ATRA-ATAR – naua:na ]opxa, npn oôprnane AR > RA
2. ETAR-ETRA – nponsno(en napnanr npn A > E
223
3. IATRA-IETAR – pasnonn(nocr na naua:nnre ]opxn c noranna na A n E
4. ENTRA – napnanr na ETRA c noconka
5. ANDRA – nponsno(na or ATRA npn T > D n noana na noconka: ATRA >
ANTRA > ANDRA (> ONDRA)
6. ENDRA – nponsno(na or ETRA npn T > D n noana na noconka: ETRA >
ENTRA > ENDRA (> INDRA)
7. ENTRABA – nsxo(na ]opxa na n:exennoro nxe ENTRIBI – peuno nxe crc
crcranka ABA (· APA ‘no(a, peka’)
8. ADRABA nsxo(na ]opxa sa n:exenno nxe ADRABI (ADRABAIKAMPI)
(K:. Hro:exen, II n.) – crc crcranka -ABA
9. IANTRA – nponsno(na or IATRA npn noana na noconka.
Ornocno xpono:ornara na napnanrnre xorar (a ôr(ar nanpanenn c:e(nnre
naô:n(enna:
1. Bcnukn napnanrn na nxero, c nsk:nuenne xoxe ôn na IANTRA, ca nrsnnk-
na:n n npac:ananckara enoxa (npe(n V n.).
2. Vcnope(no ca crnecrnyna:n ]opxn crc n ôes noconka.
3. Hoanara na napnanrnre c noranna na naua:nara r:acna xoxe (a ôr(e ornece-
na krx kpaa na npe(pnxckna nepno( (II–I n. np. Xp.).
4. Bapnanrnre crc crcranka -ABA (ENTRABA n ADRABA) no(ar krx no-
crapa nsxo(na ]opxa ATRA-APA (ATRAPA-ETRAPA).
5. 4opxara IANTRA, nsr:ex(a, e nan-krcna – n:nsanero n ynorpeôa xoxe (a
ôr(e orneceno krx cpe(nonekonnero (c:e( V n.).
Brsxoxno e snyuenero npn napnanrnre ANDRA, ENDRA, ADRABA, (r:xa-
no ce na npexo( T > D, (a e nrsnnkna:o npn crornernoro n:exenno nasnanne, a ne
npn nsronapanero na peunoro nxe.
7. ±oôpe nspaseno e ko:eôannero npn naua:nara r:acna A-E, (r:xano ce na
npac:ananckna snyk A. Heronoro nsacnanane n A n:n E e sanaseno n n (nennnre
nanxenonanna ×HTPA-HETTP.
4opxnre Latris (Cnncrk na c:yxeônnre panrone) n Latron (Panenckn reorpa])
nepoarno ce (r:xar na norpenno npenncnane na nrpnara ôykna – L nx. I, nopa(n
ô:nska rpa]nka.
II-22-2. ATPH
Han-pannoro nasnanne na npac:ananckoro n:exenno oôpasynanne n (o:nnara
na ×nrpa nepoarno e crornercrna:o na naua:nara ]opxa na peunoro nxe ATRI-ETRI.
C nero xorar (a ôr(ar cnrpsann cne(enna na anrnunn anropn:
1. Xekaren Mn:erckn (ok. 540–478 r. np. Xp.) upes Cre]an Bnsanrnnckn:
„Enrpnôn (¨Åíôñéâáé) n:exe n Tpakna. Xekaren (ro cnoxenana) n (onncannero na)
Enpona“ |Steph. Byz., 271, 12; Detsch. Spr., 166].
Hasnannero na rona neorrx(ecrneno (ocera n:exe npe(cran:ana napnanr na
peunoro nxe ATRA. B. Ieoprnen onpe(e:a nxero karo (ako-xnsnncko n ro nsnex(a or
224
kopena trb, trib, treb ‘ce:o’ |Ieopr. BEO, 94|. ENTRIBA e crcraneno or (ne uacrn: 1.
ENTR(A); 2. IBA. Kakro ôene nokasano n npe(nnnna naparpa], ENTRA e pasnonn(-
nocr na ]opxara ETRA c noconka. Bropara uacr orronapa na npac:ananckara crcran-
ka -ABA (-APA ‘no(a, peka’). Krx rosn rnn n:exennn nxena npnna(:exn BEHETABH
(nx. II-7-14), a rouno crornercrnne e AKHBH, sanncano crno y K:. Hro:exen. Hpo-
xanara n crcrankara e c:e(nara: -ABA > -EBA > -IBA. Haua:nnar napnanr na nxero e
ôn: ENTRABI, orronapan na peunoro nxe ENTRABA. Cne(ennero na Xekaren Mn-
:erckn nokasna, ue n kpaa na VI n. np. Xp. n nopeunero na ATRA (ENTRABA) e
crnecrnyna:o n:exenno oôpasynanne ENTRABI (ENTRIBI).
2. Hornrpx(enne sa rona naxnpaxe n e(no xnoro no-krcno onncanne, ocra-
neno or K:an(nn Hro:exen (II n.). B uacrra, ornacana ce sa :enna ôpar na Cpe(en
±ynan: „... no( ropara Iaôpera xapkoxannre, no-(o:y or rax cy(nnnre, a krx pe-
kara ±ynan a(paônkaxnnre (’ÁäñáâáéêÜìðïé); no( Xepknnckara ropa kna(nre,
no-(o:y or rax ce naxnpar xe:esnnre py(nnnn n ropara Hyna, no( koaro xnnee
e(nn ro:ax napo( – ôanxnre – (o ±ynan...“ |Ptol., II, 11, 11; Izvoare, I, 534–535].
Iopara Iaôpera ce orrx(ecrnana c (n. ¬enkn :ec; ropara Hyna – c n:annnara
Manxapr n Mopanna. C:e(onare:no A±PABHKAMHHTE ca oônrana:n :enna ôpar
na ±ynan n (n. Ceneponsrouna Ancrpna, ô:nso (o (ynanckna npnrok Mopana.
Hxero ADRABIKAMPI ce crcron or (ne uacrn: 1. ADRABI; 2. KAMPI. Bro-
para uacr npons:nsa or nxero na p. KAMH (KAMP), :an npnrok na ±ynan. Hrpnara
uacr ADRABI orronapa na peuno nxe ADRABA, crcraneno or kopen ADRA n crc-
ranka -ABA (· APA ‘no(a, peka’). To e nponsno(no or ATRABA (npn T> D) – napn-
anr na peuno nxe ATRA. 4opxara ATRABA crornercrna na ENTRABA or n:exen-
noro nasnanne y Xekaren Mn:erckn.
Ouenn(no resn npac:ananckn A±PABH (ATPABH) ca nanycna:n nopeunero na
ATPA n naua:oro na I n. Hpes nrpnara no:onnna na II n. re ca oônrana:n sexn na
cenep or Cpe(en ±ynan, ô:nso (o p. Mopana. C:e(onare:no xoxe (a ce npnexe, ue
npece:nnnnre ATPABH or II n. n EHTPABHTE (EHTPHBH) or VI–V n. np. Xp. npn-
na(:exar krx e(no n crno n:exe or (o:nnara na ATPA.
Crornercrnne na n:exennoro nxe ATPABH-EHTPABH orkpnnaxe n nasnanne-
ro na (n. rp. Ho:ckn Tprxôen, naxnpan ce n (o:noro nopeune na ×nrpa, (o :enna
ôpar. Crnecrnynar n ce:a Iopckn Iopen Tprxôen n Iopckn ±o:en Tprxôen. Ho-
crapn ]opxn na resn ce:nnnn nxena ce orkpnnar n rypckn (anrunn (okyxenrn or
XV–XVII n.: Trpanôen, Tprnôen (1430), Trprnôen, Tprnôen (1618), Tapan ôen-n
ona (r. e. Ho:ckn Tprxôen, 1638), Tapanôen-n caxpa (r. e. Ho:ckn Tprxôen, XVII
n.), Tepnen, Tprôen (1573), Trprnôen-n (ar (n:annnckn, ropckn Trpxôen, 1618).
Cnope( H. 3anxon naua:nara ]opxa na nxero e ôn:a *rpÖôexr, cmotae. *òðýáåæü
‘nskopenena ropa’ or r:aro:a òðýá¸ò¸ ‘kopena, uncra, rpeôa’. 4onernunnre npoxenn
ca oôacnenn c rypcko n:nanne – ouaa. tîrîm ‘rrcra ropa’ n beş ‘kosnna’ n:n beş ‘ner’
|3anuon, H. Tprxôen, 445].
TRAMBEŠ xoxe (a ôr(e nsne(eno or naua:na ]opxa ATRABA c nacranka
-EŠ npn nsna(ane na naua:na r:acna A n noana na noconka: ATRABA > ATRANBA >
225
TRAMBA-EŠ > TRAMBEŠ > TRÂMBEŠ. Ce:nnero ce naxnpa n pannnnnara uacr
na nopeunero. C:e(onare:no nrpnonaua:nara ]opxa na ce:nnnoro nxe (ôes nacran-
ka) e ôn:a ATRABA – orronapana na peunoro n n:exenno nxe ATRABA-ATRABI.
ATPABA (Ho:ckn Tprxôen) e ôn:a n:exenno cpe(nne na ATPABHTE (EHTPABH).
Brsxoxno e peunoro nxe TPVBE+ or ôacenna na ±nenrp (a nxa nprska c
ôr:rapckara ]opxa TPTMBEB n (a e c:e(a or npece:enne na ATPABH.
Peunoro n n:exenno nxe ATRA-ATRI xoxe (a ôr(e norrpceno one n e(nn
rononnx or nopeunero na ×nrpa – (Be:nko) Trpnono. 4opxara TTRNOVO (TRTNOV)
e no:yuena or kopena ATAR-ATRA n:n ETAR c (ne nacrankn – -NA n -OV(O) npn
nsna(ane na naua:nara r:acna: ATAR-NA > ATARNA > TARNA > TARNA-OV >
TARNOV(O) > TRTNOV. Ha xr:xa Hapenen ca npoyuenn ocrankn na ce:nne or npe(-
pnxckara enoxa. Brsxoxno e rona cpe(nne na ATPHTE (a e noce:o nxero ATAP(HA).
H:exennara ncropna na ATPHTE-ETPH xoxe (a ôr(e nrscranonena n c:e(-
nna nn(:
1. ATPHTE ce ]opxnpa:n karo n:exenna oônnocr (ro:axo n:exe) n (o:nnara
na ATPA n nennnre npnronn. Tasn oônnocr nk:nuna:a xa:kn n:exena (k:onone).
Taknna ôn:n: ATPABHTE (nan-cn:no no(eno n:exe) crc cpe(nne ATPABA (Ho:ckn
Tprxôen); HATPHTE no npnroka Harpennna c n:exenno cpe(nne (n. c. Harpen;
KATPH (IOH±PH), ±ATPH (TATPH), BATPH (nx. c:e(n. naparpa]n).
2. Hpes VI–IV n. np. Xp. ATPHTE ôn:n e(na or snaunre:nnre n:exennn
oônnocrn xex(y Xex n Hcrrp. Tepnropnara nx nona(a:a xex(y rpnôa:cknre n
rercknre n:exena. Texnn crce(n orkrx sana( ôn:n ACAMHTE, a orkrx nsrok –
APTAKHTE. Hpes nrpnara no:onnna na IV n. np. Xp. n:a(ere:nre na ATPHTE no(-
(rpxa:n ornonenna c o(pncknre nape. ±okasare:crna sa rona npe(:ara crkponn-
nero or c. Bopono. Ce:oro ce naxnpa na (ecnna ôpar na ×nrpa, ô:nso (o ATPABA
(Ho:ckn Tprxôen), cpe(nne na ATPHTE. Tasn ô:nsocr e r:annnar (ono( crkpo-
nnnero (a ôr(e onpe(e:eno sa npnrexanne na n:a(ere: or napckna (ox na
ATPHTE. To ce crcron or ner cr(a: rpn pnrona, kyna n kana, nspaôorenn or cpeô-
po c nos:ara. ±na or pnronnre nocar na(nnc: ÊÏÔÏÕÏÓ ÅÎÂÅÏ, ÊÏÔÕÏÓ ÅÂÅÏ
[Cvounon, T. Crkponnnero, 65–78|.
Han-nepoaren npeno(: „(npnrexanne) na Kornc (nponsxox(a) or Beoc.“ Cr(o-
nere ca ôn:n nspaôorenn sa o(pnckna nap Kornc I (383–359 r. np. Xp.). Ton rn nsnpa-
rn: karo (ap sa roranannna n:a(ere: na ATPHTE. ±pyrn raknna (apcrnenn cr(one,
nocenn nxero na Kornc I, ca orkpnrn n Morn:anckara xorn:a (Bpana), n crkponnne-
ro na Porosen (npnrexanne na rpnôa:cknre nape), n rpoônnnara npn A(xnrro:
(n:a(ere: na AHIHHTE) n n xorn:en rpoô kpan c. A:ekcan(pono, Honenko (n:a-
(ere: na ACAMHTE). 3a Kornc I nsnpananero na no(oônn (apone ôn:o uacr or
oônuaa na xex(yn:a(ere:ckoro oônynane. Ouenn(no ron ce crpexa: (a no((rpxa
(oôpn (crnsnn) ornonenna c nan-snaunxnre n:exennn oôpasynanna (napcrna)
xex(y Xex n Hcrrp. Cpe( rax ôn:n n resn na TPHBAHHTE, ACAMHTE, IETHTE-
AHIHH n ATPHTE.
15 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
226
3. Hpes 339 r. np. Xp. npes sexnre na ATPHTE npexnna: xake(oncknar nap
4n:nn II, nprnankn ce or noxo(a cpeny cknrnre. Torana c nero ce cpaxana:n
TPHBAHHTE. Hackopo c:e( rona, npes 335 r. na cenep or Xex ce noann:a apxnara
na nonna xake(onckn n:a(ere: A:ekcan(rp III Be:nkn. Hpe(no:ara ce, ue ron e npe-
kocn: nopeunero na ATPA (×nrpa). C:e( cpaxenne c rpnôa:ckna nap Cnpx, crce(nn-
re rpakn n ornr((ynancknre rern A:ekcan(rp III ck:nun: xnp n crns c rax. B paska-
sa na Apnan crce(nre na TPHBAHHTE ca napeuenn „nesanncnxn rpakn“.
„Karo npexnna: pekara Hecr, na (ecerna (en, kakro kasnar, (ocrnrna: n:ann-
nara Xexyc. Tyk, koraro nrs:nsa: no n:annnara, ro npecpenna:n ns recnnnnre xno-
snna nroprxenn rysexnn n nesanncnxnre rpakn; re ôn:n sae:n nrpxa na Xexyc, npes
r(ero na:a (a xnne nonckara, n ce npnrornn:n (a nonpeuar (a nrpnn no-nararrk“
|Arr., I, 1; HTM, 300|.
„Tyk (on:n npn A:ekcan(rp nparennnn kakro or (pyrnre nesanncnxn n:exena,
konro xnnee:n (o Hcrrp, rrn n or Cnpx, rpnôa:ckna nap. (...) Bcnukn kasna:n, ue
(on:n (a npocar npnare:crnoro na A:ekcan(rp, n c ncnukn A:ekcan(rp pasxenn:
sa:or sa napnocr“ |Arr., I, 4; HTM, 303|. ±onycrnxo e cpe( resn nonn crnsnnnn na
A:ekcan(rp III Be:nkn (a e ôn: n n:a(ere:ar na ATPHTE.
4. Hpes I n. np. Xp. ce sacn:n: pnxcknar narnck – orkrx Make(onna n Tpaknn-
ckna Xepconec ôn:n nsnrpnnann noxo(n nrn nrrpennocrra na npac:anancknre sexn.
Hpes 29–28 r. np. Xp. ynpannre:ar na Make(onna M. H. Kpac nokopn: MH3HTE, a
c:e( rona nonna: crc crce(nre na ATPHTE – APTAKHTE. B paskasa na ±non Kacnn
ce cnoxenana, ue pnxcknar noenaua:nnk no(unnn: n (pyrn (nenasonann) n:exena.
Brsxoxno e (a e n:asr: n cô:rcrk n c ATPHTE, npes unnro sexn ôn: xnna:.
5. B nepno(a (o 15 r. c:. Xp. xex(y Xex n ±ynan ce nsrpax(a:n :arepn, n konro
ôn:n pasno:oxenn pnxcknre uacrn. Ho rona npexe ro:axa uacr or ATPHTE nanycna-
:n po(nnre cn xecra n ce npexnrp:n:n ornr( ±ynan. Oôcroare:crnoro, ue ce naxn-
par ro:kona snaunxn c:e(n or npece:nanna na ATPH, nokasna, ue re ca okasa:n crn-
pornna n ne ca noxe:a:n (a npnexar yc:onnara na nonoycranonenara n:acr.
6. Hsr:ex(a, no(enoro arpnncko n:exe na ATPABHTE ce e nsce:n:o c ocnon-
nara uacr or po(onere. Hpes nrpnara no:onnna na II n. ro oônrana:o sexn xex(y
ropara Iaôpera ((n. ¬enkn :ec) n ±ynan – nepoarno ô:nso (o Mopana. Karo c:e(a or
resn A±PABH-ATPABH xoxe (a ôr(e npnero nxero na (n. p. O±PABA (Odrava) –
(ecen npnrok na p. EIEP (:cu. Orpxe – Ogře), koaro or cnoa crpana e :an npnrok na
EHBA (HABA). Peka O±PABA nsnnpa or cenepnara uacr na n:annnckara nepnra ¬enkn
:ec. Hxero e nponsno(no or naua:noro peuno nasnanne ATRA: ATRA > ADRA >
ODRA, c nacranka -AVA > ODRAVA.
7. Peka O±PA (ODER) nsnnpa or Cenepnnre Kapnarn. B ô:nsocr e naôe:asana
rpyna rononnxn – c:e(n or sace:nane na ATPH. Tona ca nxenara na p. HHTPA n
n:annncknre nepnrn npn nsnopnre – Io:axa n Ma:ka 4arpa n Tarpnre (nx. no-
(o:y). Ouenn(no uacr or resn npece:nnnn ATPH ca npo(r:xn:n na cenep, cnyckankn
ce n (o:nnara na O±PA n crnrankn (o ycrnero na Ba:rnncko xope. Kakro ôene
nokasano no-rope, nxero npe(cran:ana pasnnrne na ]opxara ATRA. Bcrnnocr npo-
227
xanara ATRA > ADRA > ODRA e sacnn(ere:crnana one n npapo(nnara – cpn.
n:exennnre nxena GONDRI n KINDRI. Cre]an Bnsanrnnckn nocouna n Tpakna
ce:nnno nxe A±PAHE, A±PEHE (`ÁäñÜíç, `ÁäñÞíç) n xnre:cko nxe `Áäñçíáiïò
[Steph. Byz., 27, 14; Detsch. Spr., 6].
Pannnre ]opxn na peunoro nxe ODRA-ODER (X–XI n.) nosno:anar (a ce
no((rpxa xnnoresara sa nponsxo( na nasnannero or kopena ATRA: Adora |Widuk.,
I, 23]; Odara, Oddora [Adam., IV, 13|. Bapnanrrr ADORA y Bn(yknn( Kopnen-
ckn nokasna na:nune na naua:na r:acna A kakro npn ATRA. Hpn napnanrnre
Oddora, Odara y A(ax Bpexenckn neue e nsnrpnen npexo( A > O. Bropara uacr
na nasnannero -ARA, -ORA crornercrna na pasnonn(nocrra na peunoro nxe ATRA,
no:yuena nopa(n ko:eôanne AR-RA: IETERUS, ETÂR (< ETAR), IETAR. Cpn. n
nexckara ]opxa ODER.
Bapnanrnre Odagra, Odogra |Ann. Iuld. a. 892| crs(anar nrsxoxnocr sa (pyro
oôacnenne na nponsxo(a na peunoro nxe ODRA-ODER. Ako sanncrr ODAGRA-
ODOGRA ôr(e nrsnpner karo nepen n crornerno (okyxenrnpan nan-pannnre ]op-
xn, r. e. ODARA-ODORA, xorar (a ôr(ar onenenn karo nponsno(nn, no:yuenn c:e(
nsna(ane na G. B rakrn c:yuan ]opxara ODAGRA xoxe (a ôr(e pasr:ex(ana karo
crcranena or npe(cranka-npe(:or OD (AT ?, otae. or) n ocnona AGRA. Hoc:e(nara
crnna(a c peunoro nxe AGRA < ANGR(OS), (n. Br:rapcka Mopana. Taka nasnanne-
ro O±AIPA karo nponsno(no or peunoro nxe AIPA e xor:o (a ôr(e npeneceno n
ôa:rnncknre sexn npes I n. c:. Xp. or npece:nnnn AIPH (nx. ryk crorn. naparpa]).
±pyr (ono( sa nrpnara xnnoresa naxnpax n e(nn rononnx or Ba:rnnckoro
kpanôpexne, nocouen or H:nnnn Crapn (I n.): „Hakon npe(anar, ue ron (o-n Ennn-
rna – U. B.) e nace:en (okrx peka Bnc(r)y:a or capxarn, nene(n, cknpn, xnpn, ue
sa:nnrr ce napnua Kn:nnen n ocrponrr n neronoro ycrne Harpnc (insulam Latrim),
c:e( rona (pyr sa:nn Hanr, norpannuen na knxôpnre“ |Plin. N. h., 13, 97; C±HHC,
I, 24–25|.
Ocrpon Ennnrna (Aeningia) xoxe (a ce orrx(ecrnn c (ecnoôpexnero na O±PA
oko:o npnroka p. Hna. Crornerno sa:nnrr Kn:nnen c Hoxopcka Byxra (O(xana),
cpeny ycrnero na O±PA. Hoc:e(noro oôpasyna Bueunnckna sa:nn, sarnopen orkrx
Ba:rnncko xope c (na ocrpona – Vse(ox n Bo:nn. Te rpaôna (a ôr(ar npnnosnarn
karo o-n Harpnc. Hxero LATRIS xoxe (a ce pasr:ex(a karo norpenna ]opxa na
IATRIS. Takana rpenka npn npenncnane nopa(n ô:nska rpa]nka na L n I ce cpena sa
kacre:a ×TPVC (IATRUS) – castellum Latris |Not. Dign. Occ., XL, 8|; LATRON
|Geogr. Rav., 4, 7].
Torana npann:nara ]opxa na ocnonnoro nxe rpaôna (a e IATRIS n ra crorner-
crna na peunoro nxe IATRUS (×nrpa). Hoanara na rona nasnanne n ycrnero na O±PA
xoxe (a ce oôacnn c ycranonananero rax npes I n. na ATPH-npece:nnnn. Brsxox-
nocrra sa rakona npncrcrnne ce nornrpx(ana or nocounanero na caxna H:nnnn Cra-
pn, ue BEHE±H oônranar npocrpancrnoro xex(y O±PA n BHCHA (Ennnrna). 3ace-
:n:nre ce n nopeunero na O±PA ATPH crana:n uacr or cenepnara npac:anancka
rpynnponka BAHTH-BEHE±H.
228
8. Bepoarno npes pannoc:ananckna nepno( (VI–VIII n.) re ca noce:n nxero
O±PAHH (O±PH¬H), npn nce ue ne ca nsnecrnn cne(enna sa rakona c:anancko
n:exe n nopeunero na O±PA. ±ono(rr e kocnen n ce nopax(a or npoô:exa sa
nponsxo(a na nakon nxnoc:ananckn rononnxn (nx. no-(o:y). Ton xoxe (a ôr(e
oôacnen c npece:nanero na O±PAHH-O±PH¬H or (o:nnara na O±PA n nxno(y-
nancknre sexn npes VII n.
9. Ipyna ATPH ce npece:n:n na nsrok, crnrankn (o nopeunero na ±nenrp. B
neronna ôacenn rpn xa:kn pekn nocar nxero O±PA. B nan-crapna pyckn :eronnc e
cnoxenar rp. O±PECK: „na O(prckr“ – 1096 r. |HBH, I, 159|, konro e neorrx(ec-
rnen. Hornuno e npe(no:oxennero, ue neronoro xacro rpaôna (a ce rrpcn (o nakoa or
rpnre pekn c nxe O±PA. Bepoarno rax e nrsnnkna:a xa:ka n:exenna crpykrypa.
10. Ipyna rononnxn n nrosana(nnre ôr:rapckn sexn:
1) c. O(pannna, Co]nncko, 2) c. O(peno, Kparoncko, (n. Cenepna Make(onna,
3) c. O(pnuan, oô:. Hprxer, (n. A:ôanna, 4) c. O(pnuann, oô:. Ba:ona, A:ôanna, 5) c.
O(pnuann, oô:. Bepar, A:ôanna, nsuesna:o |3anuon, H. 3ace:nane, 155|. H. 3anxon
cnrpsna resn nasnanna ernxo:ornuno c otae. o(rp; pyc. ouaa. o(pnna ‘rone(apnnk’.
Bnx npe(:oxn: n (pyro oôacnenne. Tesn ce:nna ôn:n ocnonann or O±PH¬H-
O±PAHH, npece:n:n ce npes VII n. or nopeunero na O±PA. Te ce npn(nnxn:n crc
sana(nna npece:nnueckn norok, n(nan or nene(cknre sexn ((n. Ho:na), no reuenne-
ro na THCA, MOPABA n BAP±AP. 3ace:n:n ce cpe( ôr:rapcknre c:anann. Crpynna-
nero na rononnxnre or rasn rpyna n (n. Make(onna n A:ôanna (ana ocnonanne sa
npe(no:oxennero, ue rax npes VII–IX n. e crnecrnyna:a e(nonxenna n:exenna crpyk-
rypa. Hacranknre -IČI n -ANI ca ocrarrk or pannoc:ananckn n:exennn nxena.
Pasce:nanero na (pyrn k:onone (xa:kn n:exena) or ATPHTE e npe(craneno n
c:e(nannre naparpa]n.
II-22-3. HATPH, HETPH, HETPHHH
B onncannero na ±akna K:an(nn Hro:exen nocouna n raxonnnre rpa(one
HATPH±ABA n HETPO±ABA: „Han-snaunxnre rpa(one n ±akna ca c:e(nnre: ...
Harpn(ana (Ðáôñßäáõá 53º–48º10´)... Herpo(ana (Ðåôñüäáõá 53º45´–47º40´)...“
[Ptol., III, 8, 4; Izvoare, I, 544–545].
Tesara sa rrx(ecrnenocr na Harpn(ana n Herpo(ana, r. e. ue crana (yxa sa e(no
n crno ce:nne, nocoueno or K:. Hro:exen (na nrrn, xoxe (a ôr(e no(kpenena crc
c:e(nnre (ono(n:
1. Cxo(nnre rpa(ycn na (nere ce:nna – 53º–48º10´ n 53º45´–47º40´.
2. Bapnanrnre PATRI n PETRO ca ce no:yun:n nopa(n ko:eôannero A-E npn
sanncnanero na npac:ananckna snyk Ä – cpe(en xex(y A n E (PÄTRI). Ton ce nocn or
kopen ÄTRA – nsacnen n ATRA n ETRA (nx. no-(o:y). Ouenn(no K:. Hro:exen e
pasno:ara: c (annn or (na nsrounnka, n konro npac:ananckoro nxe e ôn:o sanncano
no (na naunna – PATRIDAVA n PETRODAVA. Tona e nakapa:o anroprr (a nocoun
resn ]opxn karo or(e:nn ce:nna.
229
Cnope( koop(nnarnre nan-ô:nskn (o HATPH±ABA-HETPO±ABA ca rpa(o-
nere Ho:on(a (53º–47º), Tpn]y:yx (52º15´–48º15´); Kapcn(ana (53º20´–48º15´); Vrn-
(ana (53º10´–47º40´); Anrycrna (53º15´–47º15´) e orrx(ecrnena c (n. c. Bpenky
(Brecu), okp. Kanacna, n nronsrounna rrr: na Tpancn:nanna. Ocrana:nre nona(ar n
nxnara uacr na nrnnnnre (nsrounnre) ck:onone na Hsrounnre Kapnarn (o npornua-
nara ycnope(no na rax p. Ceper. Touno n rasn sona ce naxnpa xpeôerrr (n:annna)
HETPH¬KA (Petricica) – (a: or Hsrounnre Kapnarn. Ton ce npocrnpa n nocoka ce-
nep–nr, xex(y (o:nnara na CEPET n (ecnna npnrok TPOTVB, nxno or rp. Bakry.
Cxarax, ue HATPH±ABA-HETPO±ABA rpaôna (a ôr(e nocranena (o n:ann-
nara HETPH¬KA nopa(n c:e(nnre (ono(n: 1) npnexcrnenocr n nxenara; 2) crorner-
crnano crce(crno c nsôpoennre no-rope nan-ô:nskn rpa(one cnope( koop(nnarnre
na K:. Hro:exen.
Bk:nunanero na rasn rpyna ce:nna krx (aknncknre or K:. Hro:exen ce (r:xn
na neronara npe(crana sa rpannnnre na pnxckara nponnnnna ±akna. Ton e nk:nun: n
npe(e:nre na nponnnnnara crno (n. Rxna Mo:(ona n Mynrenna. Tona orpasana
oôcranonkara na pnxcko npncrcrnne n resn oô:acrn no npexero na nxn. Tpaan (98–
117). Hocrpoennre rax kacre:n ôn:n no((rpxann kparko npexe.
Hxero PATRIDAVA-PETRODAVA e npac:anancko c rnnnunara crcranka DAVA
‘kpenocr’. Bapnanrrr na nxero PETRO crnna(a c rprnkna kopen ðÝôñïò ‘kaxrk’.
Bepoarno rakrn e nponsxo(rr na c:e(nnre ce:nnnn nxena n npac:anancknre sexn:
1. ÐÝôñá, Petra – rpa( n Hnepna |Liv., 39, 26, 1; 44, 32, 9; Diodor., 31, 11, 1]
2. Petra – rpa( n Me(nka |Liv., 40, 22, 12]
3. Petris – rpa( n ±akna xex(y Iepxncapa n A( Aknac, npn (n. c. Vpon |Tab.
Peut., VIII, 1; Geogr. Rav., IV, 7 ; CIL, III, 7881, 7883].
Hrpnara uacr or nxero na npnkapnarckoro ce:nne PÄTRI (PATRI-PETRO) e
nponsno(na or kopena (peunoro nxe) ÄTRA, nsacneno karo ATRA-ETRA, n npe(-
crankara-npe(:or PA ‘no’. 1) PA-ATRI > PÄTRI > PATRI ; 2) PÄTRI > PETRI. 3naue-
nne: ‘xnre:n no (peka) ATPA-ETPA’. Crornerno PATRIDAVA ‘kpenocr na HATPHTE’.
B resn HATPH-HETPH xoxe (a ôr(e pasnosnar k:on (xa:ko n:exe) na ATPHTE
or nopeunero na ×nrpa. Oônra:nnero na rosn k:on xoxe (a ôr(e onpe(e:eno rouno.
B (o:noro cn reuenne ×nrpa npnexa :enna npnrok Harpennna. Ton sanouna no( c.
Harpen n ce n:nna n ×nrpa npn Ho:ckn Tprxôen (npacaac. ATPABA). Ho rosn npn-
rok (Harpennna) e xnna:o xa:koro n:exe HATPH-HETPH, k:on na ATPHTE-ETPH.
Herono cpe(nne e ôn:o (n. c. HATPEB, sanasn:o n:exennoro n peuno nxe. To e
oôpasynano or ocnona PATRA n nacranka -EŠ. Hacrankara -EŠ e xapakrepna sa npac-
:ananckn ce:nnnn n peunn nxena (cpn. Odessos – ODEŠ ; Ordessos – ARDEŠ). ×nno
npac:ananckara ]opxa na peunoro n ce:nnno nxe e ôn:a PÄTREŠ, nsacnn:a ce n
PATRES. Ta e sanasena ôes npoxana n (nennoro nxe na ce:oro. Peunoro nxe e no:y-
un:o karo (oôanka c:ananckara nacranka -ICA, npn koero Š > ŠT – PATREŠTICA. Tyk
ne (oôana one (na rononnxa – nasnannara na ce:ara HETPHB (Petris) n HETPOBAH
(Petroşani), naxnpann ce npn ycrnero na Be(a n cpeny ycrnero na ×HTPA. Hxero na
c. BOTPOB (na (ecnna ôpar na ×nrpa, cenepno or rp. Ba:a) crno xoxe (a ôr(e
nsne(eno or PATRA: PATRA > BATRA ¹ OV > BATROV > BOTROV.
230
3exara na HATPHTE ce naxnpa:a n crce(crno c ATPABA (Ho:ckn Tprx-
ôen) – cpe(nne na ATPABHTE, no(enoro n:exe n arpnnckara oônnocr. Hpn pnx-
ckoro sanoenanne HATPHTE-HETPH ce nsce:n:n na ceneponsrok sae(no c uacr or
(pyr k:on na ATPHTE – ±ATPH (TATPH) (nx. II-22-4). ±nere rpynn npece:nnnn
ce ycranonn:n (o p. CEPET n sexnre na cenepno(ynancknre IETH. HATPHTE-
HETPH nsrpa(n:n cnoero cpe(nne („kpenocrra na HATPHTE“) npn n:annnara,
no:yun:a crnoro nxe ((n. HETPH¬KA n:annna). ±ATPHTE (TATPH) ce sace:n-
:n nokpan crce(nna npnrok na CEPET, konro no:yun: raxnoro nxe TATRA-TATROŠ
((n. yue. Totrus, py+. Trotu) (nx. no-(o:y).
HATPHTE-HETPH ce sanasn:n no resn xecra (o pannoc:ananckna nepno(
(VI–VII n.). Hxero nx (oôn:o ]opxara PETRIČI c xapakrepnara pannoc:anancka
nacranka -IČI. Crornerno n:annnara npne:a nxero HETPH¬KA, r. e. ‘n:annna na
HETPH-¬HTE’.
Cpe( ykpen:ennara n ±ap(anna Hpokonnn Kecapnnckn e nocoun: kacre:a
Herpnsen/ Herpnnen (Ðåôñßæçí) [Proc. De aed., IV, 4; HTM, 436|. Hasnannero npo-
ns:nsa or n:exennoro nxe PETRICI c npnôanena nacranka -EN. Brsnnknanero na
nxero xoxe (a ce oôacnn crc sace:nane n ±ap(anna na rpyna HETPH¬H or Hsrounn-
re Kapnarn. Tona e xor:o (a crane npes nrpnara no:onnna na VI n. n xoxe (a ce
cnrpxe crc sace:nanero na AHTH n nxnepnara npes 546 r. Torana ôn: ck:nuen crn-
sen (oronop xex(y nxn. Rcrnnnan I (527–565) n AHTHTE (nx. ryk).
B naua:oro na VII n., c:e( npoônnanero na (ynanckara rpannna, sanouna:o
xacono npece:enne n nxnepnara, oôxnana:o c:anannre or rpnre rpynnponkn.
Hsrounnar norok, n(nan or sexara na anrckara rpynnponka, yn:akr: n uacr or
HETPH¬HTE. Te ce sace:n:n na pas:nunn xecra cpe( ôr:rapcknre c:anann. C:e-
(n or rona sace:nane na HETPH¬H ca e(nonxennnre ce:nna:
1. Herpnu (Ðåôñéôæüò) – kpenocr n ce:o, n unero sex:nne e ôn: nocrpoen
Baukoncknar xanacrnp – „Cn. Boropo(nna Herpnuka“ |Iarona, K. Tpakna, 213–214|
2. Herpnu (Ðåôñéôæüò) – kpenocr, cnoxenara or Ana Koxnnna n orrx(ec-
rnena c (n. c. Herpnu, Hnp(oncko |Hak rax|
3. Ce:o Herpnu, npenxenynano n Herrpu, Co]nncko
4. Ipa( Herpnu, B:aroenrpa(cko.
Hpn n(nanero na Acnapyxonnre ôr:rapn krx 670 r. na ±o:en ±ynan kapnar-
cknre HETPH¬H ôn:n nk:nuenn n nonoro (rpxanno oôpasynanne.
Tpaôna (a ôr(e orôe:asano n :nunoro nxe HETPHMAH n (okyxenrn na
Vrpon:ankoro noeno(crno or XVI–XVII n. |DRH, B, V; XXIV|.
II-22-4. ±ATPH-TATPH
Hpe(no:oxennero xn, ue e crnecrnyna: k:on (xa:ko n:exe) ±ATPH n arpnn-
ckara oônnocr, ce onnpa na (ne rpynn rononnxn n repnropnnre na cenep or ±ynan. Te
xorar (a ôr(ar oôacnenn karo c:e(n or pasce:nane na ±ATPHTE. Hxero na rona
xa:ko n:exe e no:yueno or ocnona peunoro nxe ATRA n npe(cranka-npe(:or DA
231
‘(o’: DA-ATRA > DATRI > TATRI, npn D > T nopa(n yno(oôanane D-T > T-T.
3nauenne: ‘xnre:n (o (peka) ATPA’. 3acera ne ca xn nsnecrnn rononnxnunn c:e(n
or rona nxe n nopeunero na ×nrpa, konro ônxa nornrp(n:n crnecrnynanero na
rakona xa:ko n:exe n ônxa ouepra:n saexanara or nero repnropna.
1. Takrn rononnx e sanasen n Hsrounnre Kapnarn (o nonoro oônra:nne na
(pyro arpnncko xa:ko n:exe – HATPH (n:annnara HETPH¬KA). Tona e orpax(ann-
ar a npnrok na CEPET – p. TPOTVB (py+. Trotu). Ta nsnnpa or kapnarckna (a: –
n:annnara ¬yk, n ce n:nna n CEPET npn (n. rp. A(xy(. ±o pekara ce naxnpa n e(no-
nxennoro ce:nne Trpry Tporyn (Targu Trotu). Vnrapckara ]opxa na nxero e
TOTPVB (Totrus). B Hsrounoro Hpnkapnarne npes XIII–XVI n. e nxa:o ynrapckn n
nexckn sace:nnnn. B nrpnara no:onnna na XIV n. ynrapckoro kpa:crno crs(a:o rax
cnoa norpannuna xapka. C:e( 1360 r. ra ce pasnn:a n caxocroare:no oôpasynanne –
Mo:(onckoro noeno(crno.
Hxero na pekara n rrpra ce cpenar n (okyxenrn or 1443 r.: „na Torpyna“
|DRH, A, I, 96, 141, 282|. B kaprorpa]nara or XVII–XVIII n. ce:nnero e orôe:asano
c nxe TOTROS na: 1) kapra or 1688 r. (C. Caxcon); 2) kapra na ±x. Kanre:n (XVII
n.); 3) kapra or 1730 r. (I. ±e:n:, T. Horep) |Baxon, B. Ar:ac, kapra 22, 25, 34|;
TATRO („Tabula nova Poloniae... – kpaa na XV – naua:oro na XVI n.); TATROS (I.
Panxepc(op]ep, 1541 r.) |Ungureanu, A. Hări, 639–641]. Hxero na rrpra n ynrap-
ckn (okyxenr e TATAROS, TATROS-VASÁR (TATAPOB, TATPOB-BABAP). Bn(-
no e, ue ynrapcknre napnanrn na nxero nasar no-crapara ]opxa.
Haua:nara ]opxa na nxero ôes nacranka e ôn:a TATRA. Hponsno(nara or nea
]opxa c nacranka -OŠ e TATROŠ. Ta ce e npoxenn:a no-nararrk, kakro c:e(na:
TATROŠ > TOTROŠ > TOTRUŠ. Pyxrncknar napnanr na nxero e nrsnnkna: no c:e(-
nna naunn: TOTRUŠ > TORTUŠ > TROTUŠ – npn oôprnane TR > RT n :nknn(na
xeraresa.
±annnre or rosn pasôop (anar ocnona sa c:e(noro oôacnenne ornocno nrsnnk-
nanero na peunna n ce:nnen rononnx. Hpn pnxckoro sanoenanne xex(y Xex n ±y-
nan (29 r. np. Xp. – 15 r. c:. Xp.) uacr or xa:koro arpnncko n:exe ±ATPH-TATPH
sae(no c HATPHTE npecek:n ±ynan. Te ce ycranonn:n n sexara na raxonnnre IETH
– (o CEPET n Hsrounnre Kapnarn. Hpece:nnnnre sae:n (o:nnara na neron npnrok,
konro no:yun: raxnoro nxe – TATRA-TATROŠ. H:exennoro cpe(nne ((n. Trpry Tpo-
ryn) ôn:o nasonano no crnna naunn – TATRA-TATROŠ. Crce(n na TATPHTE ôn:n
rexnnre cnrrnnnn HATPHTE – oko:o n:annnara HETPH¬KA. Tyk rpaôna (a ôr(e
cnoxenara n enenrya:na nprska c n:exennoro nasnanne TAIPH (ÔÜãñïé), orôe:asa-
no y K:an(nn Hro:exen |Ptol., III, 5, 11|. Cnope( onncannero (nx. ryk naparpa]a sa
AIPH) rona n:exe rpaôna (a e oônrana:o sexn, naxnpann ce n Hsrounoro Hpnkapna-
rne. Ornocno ]opxara na nxero e npe(:oxeno nnx(ane (K. Mn:ep), cnope( koero ce
kacae sa nerouen sannc, karo npann:noro nasnanne e ÔÜôñïé (TATPH) |nx. Nied. Sl.
st., I-1, 182|. Tona nxe cnope( crnoro oôacnenne ce ornaca:o sa n:annnnre TATPH,
(a: or Cenepnnre Kapnarn. Karo nrsnpnexax rasn kopeknna na nxero, ônx npe(:o-
xn: xa:ko no-pas:nuno oôacnenne. A nxenno ue kopnrnpanoro nasnanne TATPH e
232
n:exenno nxe, kakro e y K:an(nn Hro:exen, n ue ce ornaca no-ckopo sa rpynara
±ATPH (TATPH), noce:n:a ce no (n. p. Tporyn n Hsrounnre Kapnarn.
±pyra c:e(a or npece:ennero na ±ATPH-TATPH rpaôna (a e n:annnckoro
nxe TATPH n Cenepnnre Kapnarn (Cpe(noc:onankara oô:acr). Hxero e cnoxena-
ro y Kosxa Hpaxkn c ]opxnre Trytri, Tritri, Tatri |Cosmas, I, 33; II, 37|. ±ocera ne
e npe(:oxeno sa(ono:nre:no oôacnenne sa nponsxo(a na rona nasnanne.
B crce(crno ce naxnpa rpyna rononnxn, konro crno ca ocranenn or ATPH-
npece:nnnn. Bncoknre TATPH crcranar e(nnna nepnra c xpeôera Io:axa 4arpa. Pas-
(e:a rn npo:oxrr na p. BAI. B nxnna kpan na ycnope(nna xpeôer Ma:ka 4arpa,
ornr( xpeôera ×nopnnkn, e naua:oro na p. O±PA (O±EP). Bncoknre TATPH ca pas-
(e:enn or ycnope(nara nepnra na Hncknre TATPH c (o:nnara na p. Bar n nan-ropnoro
reuenne. C:e(onare:no xoxe (a ce npnexe, ue n rosn (a: na Cenepnnre Kapnarn ce
e ycranonn:a rpyna npece:nnnn-ATPH, npnna(:exann krx k:ononere ±ATPH-TATPH,
BATPH, HETPH-HHTPH n nocenn oônoro nxe ATPH (nx. c:e(n. naparpa]n).
±ATPHTE-TATPH ce ycranonn:n n nan-ropnoro reuenne na p. BAI. To oôpasy-
na (o:nna xex(y n:annncknre nepnrn Bncokn TATPH (or nr). Or ck:ononere na (ne-
re nepnrn ce cnyckar npnronnre na BAI, unero naua:o e n Hncknre TATPH. ×nno
(nere n:annnckn nepnrn ca no:yun:n nxero na xnneennre xex(y rax TATPH-npe-
ce:nnnn. Ha sana( or rax, xex(y xpeôernre Io:axa n Ma:ka 4ATPA ce ôn:n nacrann-
:n BATPHTE. Taxnoro nxe ce e sanasn:o n n:annnckoro nasnanne npn npoxana V >
I. VATRA > IATRA. Rxno or BATPHTE, n (o:nnara na HHTPA ce ycranonn:n
npece:nnnnre or k:ona HETPH-HHTPH. Ha ceneposana( or BATPHTE, n (o:nnara
na O±PA, npece:nnnnre noce:n oônoro n:exenno nasnanne ATPH.
±pyrara rpyna rononnxn oôxnana:
1. Peka Terepen – :an npnrok na ±nenrp, nxno or ycrnero na p. Hpnnar.
2. Ipa( Terepnn – (o rp. ±pyreck, naxnpan ce na p. ±pyra, (ecen npnrok na
±nenrp, cenepno or p. Terepen.
3. Ipa( Teterow – ocnonan npes 1272 r. n oô:acrra Mek:enôypr.
Peunoro nxe TETEPEB or ôacenna na ±nenrp e oôacneno ernxo:ornuno c pyc-
koro nasnanne na ropckara nrnna ‘rerepen’. To nxa crornercrnna n xnoro nn(oenpo-
nenckn esnnn: cmuuo. tittirá; ncpc. tadarv ‘]asan’; ep. ôåôñÜùí ‘r:yxap’; npyc.
tatarwis ‘rerepka’; aum. teterva; aamc. teteris.
Tr:kynanero, koero ônx npe(:oxn:, nsnex(a nxero or napnanr na n:exennoro
nasnanne ±ATPH-TATPH. Tosn napnanr e oôpasynan crno c npe(cranka-npe(:or DA,
no or ocnona ETER-ETRA (cpn. Ieterus y H:nnnn Crapn n (n. nxe na Iopna ×nrpa –
ETTP) : DA-ETER > DETER(I) > TETER(I). ±nara napnanra TATRI-TETERI (TETRI)
crornercrnar na napnanrnre HATPH-HETPH, KATPH-KETPH, BATPH-BETPH n ca
nopo(enn or nsacnananero na kopena ÄTRA n ATRA n ETRA.
Tesn TETEPH ôn:n uacr or nsrounokapnarcknre TATPH (na TATPOB). Te
npo(r:xn:n na cenep, (ocrnrankn ôacenna na ±nenrp. Tax re ce ycranonn:n na npn-
roka xy – p. Terepen, n n na cenep npn rp. Terepnn.
233
II-22-5. HETPH-HHTPH
Peka HHTPA n Rrosana(na C:onakna nsnnpa or xpeôera Ma:ka 4ATPA n ce
n:nna n p. Bar (o ycrnero na noc:e(nara n ±ynan. Ho-ro:exn nennn npnronn ca Hnr-
pnna, Beôpona, +nrona. Ha nea ce naxnpa e(nonxennnar rpa( HHTPA.
Hxero NITRA xoxe (a ce pasr:ex(a karo nponsno(no or peunoro nasnanne
ETRA n npe(cranka-npe(:or NA (otae. na): NA-ETRA > NETRA > NITRA. Hpoxa-
nara E > I ce cpena n nxero na xa:koro arpnncko n:exe KINDRI (KATRI) (nx. II-22-
6). NETRA-NITRA nxa crpoex na n:exenno nxe NETRI-NITRI. 3nauenne: ‘xnre:n
na ((o, npn) (peka) ETPA’.
HETPHTE-HHTPH nanycna:n (o:nnara na ATRA-ETRA (×nrpa) n naua:oro
na I n. c:. Xp. sae(no c rpynn or (pyrn arpnnckn k:onone – BATPH, TATPH, ATPH.
Hpece:nnnnre ce ycranonn:n n Cenepnnre Kapnarn. HETPHTE-HHTPH sae:n (o:n-
nara na pekara, no:yun:a raxnoro nxe – HHTPA. Taxno cpe(nne ôn:o e(nonxennoro
ce:nne – HHTPA. Hpes pannoc:ananckara enoxa (VI–VII n.) raxnoro n:exenno oô-
pasynanne no:yun:o nxero NITRANI – c nacranka -ANI. To e orpaseno n ce:nnnoro
nxe Nitrani, yue. Nytracsehi, (n. Cehince.
II-22-6. KATPH-KETPH
C peunoro nxe ATPA xoxe (a ôr(e oônrpsan nponsxo(rr na c:e(nara rpyna
nasnanna:
1. KHH±PH (Êßíäñáé) – n:exe, cnoxenaro or Xepo(nan |Herod., 2, 487,
19; Detsch. Spr., 107]
2. IOH±PH – rpaknncko n:exe, nocoueno y Cre]an Bnsanrnnckn |Steph. Byz.,
210, 11; Detsch. Spr., 107]
3. IETPHHA (Ãåôñßíáò) – kacre: n Xexnxonr |Proc. De aed., IV, 11; HTM, 447|
4. IETPHCTAH (ÃåôñéóôÜïõò) – kacre: n Xexnxonr |Proc. De aed., IV, 11;
HTM, 447|.
Te ca nrsnnkna:n or ocnona ATRA-ETRA n napnanrnre c noconka ANTRA-
ENTRA c (oôanena npe(cranka-npe(:or KA (otae. ouaa. kan; pyc. k, ko):
1. KA-ANTRA > KANTRI > KANDRI > GANDRI > GONDRI
2. KA-ENTRA > KENTRI > KENDRI > KINDRI
3. KA-ETRA > KETRI > GETRI; c nacranka -INA > GETRINA; crc crcran-
ka -STAI > GETRISTAI.
±nere n:exennn nasnanna KINDRI (Xepo(nan) n GONDRI (Cre]an Bnsanrnn-
ckn) no(ar krx oôna nsxo(na ]opxa n (na napnanra KANTRI-KENTRI. 3a nxenara
na kacre:nre nsxo(nara ]opxa e KETRI.
Hxero na ocrana:nre no( pnxcka n:acr kpan ATPA (×nrpa) KATPH-KETPH e
nperrpna:o npoxana npes I–III n. To no:yun:o ]opxara IETPH. ¬acr or rax ce
npexnrp:n:n na nr or Xex n nponnnnna Xexnxonr. Tona e crana:o nepoarno npes
IV–V n., koraro repnropnara na ±o:na Mnsna cn:no nocrpa(a:a or rorckn n xyn-
ckn nana(enna. C:e(n or rona npece:nane na IETPH ca (nere ce:nna (kacre:n) –
IETPHHA n IETPHCTAH.
234
THE PROTO-SLAVIC TRIBES
PART ONE (A)
(Résumé)
The present study offers an alternative view regarding two substantial issues of
early Eastern European history:
1. The origin of Slavic peoples
2. The cultural-linguistic character and the historical destiny of Thracian ethnic
groups.
The commonly accepted today main thesis, according to which the Slavic people
originated from the Pre-Carpathian region, is commented on in the preamble. Thus the
Slavic people were supposed to form as an entity during 2
nd
-1
st
millennium B.C. in the
lands of nowadays Southern Poland and Northwestern Ukraine.
The author noted different variations of this thesis that developed in the 19
th
and
the 20
th
centuries. Many different inconsistencies and controversies were spotted, espe-
cially when researchers used linguistic and archaeological data for explaining the stages
of the ethno-genetic process of the Slavs in the Pre-Carpathian lands. The old thesis of
the Balkan-Danubian origin of the Slavs that was widely spread in the Slavic countries
historiographies between 12
th
and 19
th
centuries is also brought up.
One focus of the research is based on the text of the chronicle Povest Vremennih
Let representing the exodus of the Slavs from the Danube region as result of the Roman
conquest. This text is considered as an authentic and reliable historical source which
brings to light the imposition of Roman rule over the Thracian lands: Moesia (15, A.D.),
Thrace (45, A.D.) and Dacia (106, A.D.). Furthermore, this Roman conquest caused
the migration of the Thracian population to the North – to the region between Baltic
Sea and the Carpathian Mountains, to the East – to the region between rivers Dnepr and
Dnestr; and to the West – along the valley of the river Tisza. This migration happened
on two stages:
1. At the beginning of the 1
st
century A.D. from the lands South of the Danube
river.
235
2. At the beginning of the 2
nd
century A.D. from the Dacian lands.
The author developed a new methodological scheme for research on the prob-
lem. According to this alternative methodology, the understanding of the origin of the
Slavs and the migration of the Thracians needs a revision of enormous historical data,
concerning the ethnic structure of the East European landscape during the Antiquity
and the Middle Ages. Thus the author formulates the main concepts germane to the
establishment of a wide academic program for further research on the above mentioned
topics.
A specific place is dedicated to concrete analysis of the parallels between the
Thracian culture from the Pre-Roman era and the early Slav culture of the 6
th
-8
th
centu-
ries – settlements, homes, burial rituals, and ceramics. Once again, a separate paragraph
deals with the methodology of this specific analysis.
The main goal of this research is to clarify the migration process from the Bal-
kan-Carpathian lands during the 1
st
and 2
nd
centuries A.D. As a condition sine qua non
for the understanding of the stages of this process is the detailed reconstruction of the
tribal structure of the proto-Slavic (or Thracian) territories during the pre-Roman Era.
The historical sources used for the research have various origins:
x Written sources (narrative, documental, epigraphic)
x Toponymic
x Cartographic
x Archaeological
x Ethnologic
x Dialectological
A clear definition is proposed for the usage of terms as Proto-Slavs, Proto-Slavic
Period (Era), Proto-Slavic language.
* * *
The chapter The Tribes is focused on the reconstruction of diverse tribal struc-
tures and their historical destiny. The paragraphs that deal with every separate tribe are
organized as “nests” – on the basis of the linguistic origin of the tribal names. They
follow alphabetical order. The present volume comprises the tribes and the related names
starting with the letter A.
The first paragraph form Chapter Two The Tribes is dedicated to the Thracian
tribe ABANTES of the island of EUBEA, and a thorough analysis of its name is of-
fered.
A formation of a tribe called ALBAKI in the region of two lakes in the Danube
River Delta is revealed, as well as this tribe’s migration to Dacia (ALBOKENSII).
The formation of the tribe called AXI (SAXI) is located in the valley of the river
AXUS (AXIOPA), nowadays Cara-su in Northern Dobrudja. This tribe is believed to
be identical with the ethnic name SAXI, quoted by Stephanus Byzantinus. The hypoth-
236
esis offered suggests that after the migration caused by the Roman invasion the tribe
SAXI reached the embouchure of Elba River. There the SAXI tribe mixed with the
local population and undertook a process of germanization, but the tribal name re-
mained.
The valley of the river Barlad in nowadays Southern Moldova was the region of
the tribal formation of the ALDI-ALDANI. Their migration Northward was associated
with the early-Slavic tribe LJADI in today Southeastern Poland and the Polabian tribe
KOLEDICHI.
Another unknown from the existing sources tribe – ALMI – is located in the
valley of the river Lom (Northern Bulgaria), the ancient ALMUS. Inheritor of the mi-
grated to the North ALMI was the Polabian tribe DALEMINCI-GLOMACHI. A corre-
lation with the origins of the German tribe ALEMANI is also suggested.
Another paragraph deals with the analysis of the forms of the river name OLT
(nowadays Eastern Romania). New and unknown variations of the name are mentioned,
together with the chronology of their appearance. Based on this toponymic name, other
tribal names had emerged: ALTI, ALTINI, OLTENI. Linked to them is the origin of the
east Slavic tribal name ULTINI. The valley of the river OLT has been also the region of
the tribes KALTI and PALTI. Their migration after the Roman invasion of Dacia is
mapped out. Heirs of the PALTI were the people from the east Slavic tribe POLOCHANI.
Another tribe from the valley of OLT was VALTI (VELTI). Part of them migrated to the
North during the 2
nd
c. A.D. and thus instigated the origin of the tribes under the names
of VELTI-VELETABI-VILTZI (LJUTICHI) along the coast of the Baltic Sea.
The valley of OLT was most probably also the land of origin of the Polabian tribe
NELETICHI. The variation of the river name ARUTA is connected to tribal formations
known as RUTI-RUTENI, DRUTI.
The author proposes another view for the origin of the Slavic tribe ABODRITI.
They are considered to be the inheritors of the Dacian tribe AMOTRI from the valley of
the present day river Motru in Oltenia. The relocation of the Southern wing of the
ABODRITI is also studied.
The name of region along both sides of the Danube River delta – A(N)GLA – is
reconstructed on the basis of a group of toponyms in existence from the 1
st
century B.C.
to the 19
th
century A.D. The history of the Gaetaen tribe ANGLI is correlated to the
early Slavic tribe UGLICHI. The author formulates the hypothesis that part of the
ANGLI, together with the neighboring tribe of the SAXI reached the Elba River delta
and there they gave the origin of the German tribe ANGLI.
The origin of the tribal name AGRIANI form the upper Struma river is linked to
the name of the river ANGROS, identical with nowadays Bulgarian Morava river. The
migration of the AGRI to the North is traced to the territories of today Poland. The
name of the river ANGROS is also connected with the origin of the tribal name VAGRI,
known form 10
th
-12
th
centuries in the region of Lubek along the North Sea coast. Same
hypothesis is formulated for the tribe TAGRI and the German tribe ANGRIVARII.
237
The formation of the proto-Slavic - and also early Slavic – tribal formation ANTI
in the region between the rivers Dnepr and Dnester is dated between 1
st
and 6
th
centuries
A.D. The Proto-Slavonic formation of the GANTI is located in the lower Tisza River.
This study focuses also on the formation of the Northern Proto-Slavic tribes VANTI
(VENEDI) in the 1
st
-2
nd
c. A.D. The VANTI are connected with the East-Slavic name
VJATICHI and the German tribal formation VANDALI.
The names of the tribes NAPI, KAPI (KAPANTZI) are considered to derive from
the Proto-Slavic root APA, meaning water, river. The tribe APIARI was located along
the river Topchiiska, affluent to the Danube River in the region of Russe in nowadays
Northern Bulgaria.
The tribes with the same name wee located along the valley of the river ARDECH
(nowadays Arge).
Toponimic data allow the reconstruction of the names of tribal formations such
as ARKI, ARKANI, ARKARI (ARGARAGANTI) along the river ARKA (Caraş in
nowadays Banat). Traces of their migration northward were tracked down in the Baltic
Sea island of Rugen.
Successors of these migrants were the Slavs form the tribe RUGIANI (RUJANI,
RANI) with center ARKONA.
The antique ARPESSOS is identical with the upper river Arda in the Rhodopes
Mountains. The Arda valley was populated by the tribe of ARPI. Their heirs are con-
sidered to be the RUPTZI – ethnographical group from the same region. Related to the
ARPI were the tribes KORPILI and KARBALETI. Traces from the migration of the
ARPI are discovered in the region of the Northern Carpathian Mountains, nowadays
Poland.
The territory of the tribe ARSI is marked around the river RASINA (region of
Niš, today Eastern Serbia). A proof for their migration is Claudius Ptolemaius’ testimony
(2
nd
c. A.D.) about the tribe ARSIETI in the lands of nowadays Poland. During the
Middle Ages on the lands of the ARSI developed the Serbian region (zhupa) RASHKA.
The tribe ARTAKI was located in the valley of the river ARTANES, (today Cherni
Lom, affluent to the Danube River, Northern Bulgaria). The author traces their migra-
tion to Dacia, where Claudius Ptolemaius again had spotted the name RATAKENSII.
Evidences from the ARTAKI migration are known along the middle Danube River and
in the Eastern Slavic lands.
The tribe ARTARI was located in the valley of the river ARCHAR (affluent to
the Danube River, today Northern Bulgaria). A branch of this tribe was known under
the name of VRATARI. Successors of the ARTARI were the people of the Polabian
tribe of RATARI. The author supposes that the tribe NERTIRJANI (between the rivers
Elba and Rhein) also took its origins from the valley of the river ARCHAR.
The banks of the ASAMUS River (today Osam, affluent to the Danube River,
Northern Bulgaria) were inhabited by the tribe ASAMI. In the region of the Sakar
Mountain (Southern Bulgaria) the name of the river ASKA was discovered, together
with the tribal name ASKI (SKAI, SIKABOI).
238
The name of the tribe ASTI is believed to derive from the possible Proto-Slavic
name of the straight of the Bosporus – ASTA (mouth). The tribe PIASTI was a branch
of the ASTI. Another hypothesis is suggested – that the origins of the German tribe
ASTINGI were connected to the migrated ASTI people who settled down between the
rivers VISLA and ODER.
The author has reconstructed variations of the name of the river ATRA (today
Yantra, affluent to the Danube River, Northern Bulgaria). The valley if this river was
the tribal territory of the ATRI (ENTRIBI, ADRABI), their center was ATRABA (nowa-
days Polski Trambech). There are evidences for the migration of ATRI towards the
region of the Middle Danube River valley, today Slovakia, and towards the river Oder
(today Eastern Germany). Another wing of the same tribe is discovered under the name
of PATRI and its migration to the eastern Carpathian region is trailed. The ATRI had
another branch – the tribe of DATRI which relocated to the nowadays TATRI moun-
tains in Slovakia. The last branch of the ATRI are the NETRI, and the KATRI, located
along the valley of the river NITRA (today Slovakia).
239
H 3 B O P H H H P E B O ± H H A T E K C T O B E
IHBH – Iprnkn nsnopn sa ôr:rapckara ncropna. Co]na.
HHBH – Harnnckn nsnopn sa ôr:rapckara ncropna. Co]na.
HCPH – Ho:noe coôpanne pyccknx :eronncen. Mockna.
Bn(yxnn(. ±eanna – Bn(yxnn( Kopneücxn. ±eanna cakcon. M., 1975.
HHTT – Hsnopn sa ncropnara na Tpakna n rpaknre. I–II. C., 1981; 2003.
Hop(an. O nponcx. – Hop(an. O nponcxox(ennn n (eannax reron. Getica. CHô., 2001.
HTM – Hsnopn sa crapara ncropna n reorpa]na na Tpakna n Make(onna. C., 1949.
K. Barp. Oô ynpan:ennn – K. Barpunopo(nmü. Oô ynpan:ennn Hxnepnen. M., 1989.
HBH – Honecrr npexennrx :er. I–II. M., 1951.
C±HHC – Cno( (pennennnx nncrxennrx nsnecrnn o c:ananax, I, 1991; II, 1995.
Acropolita (Heisenberg) – Georgii Acropolitae opera. Rec. A. Heisenberg. I. Lipsiae 1903.
Acta SS – Acta sanctorum... Ed. I. Bollandus – I. Carmandet. Paris – Bruxelles – Roma,
1845–1959.
Adam. – Adami Gesta Hammenburgensis ecclesiae pontificum. – MGH SS, VII, 267–
389.
Agath. – Agathiae Myrinaei Historiarum libri. Ed. Niebuhr. Bonnae 1828.
Am. Marc. – Ammiani Marcelini rerum gestarum. Rec. N. Clarc. Berolini 1910–1915.
Ann. Fuld. – Annales Fuldenses. Rec. F. Kurze. Hannoverae 1891.
Ann. Quedl. a. 789 – Annales Quedlinburgenses. Ed. G. Pertz. – MGH SS, III, 1839.
Anon. Descr. – Descriptio Europae orientalis anno MCCCVIII exarata. Ed. O. Gorka.
Cracoviae 1916.
Anon. Vales. – Origo Constantini imperatoris sive Anonymi Valesiani pars prior. Ed. Th.
Mommsen. – MGH AA, IX, 1. Berolini 1891.
Anonymus – Gesta Hungarorum. – Scriptores Rerum Hungaricarum, I. Budapest, 1937.
Apoll. Rhod. Arg. Schol. – Apollonii Rhodii Argonautica. Rec. H. Fränkel. Oxford, 1961;
Scholia in Appolonium Rhodium vetera. Rec. C. Wendel. Berolini 1935.
App. – Appiani Historia Romana. Ed. Vierck, Roos et Mendelssohn. Lipsiae 1939.
Arr. – Flavii Arriani quae existant omnia. Ed. Roos. Lipsiae 1907–1928.
Athen. – Athenaei Naucratiae Dipnosophistarum libri. Rec. Kaibel. Lipsiae 1925.
Beda. Hist. Eccl. – Venerabilis Bedae Opera historica. Ed. Ch. Plummer. I. Oxonii 1896.
240
C. Porph. De adm. – Constantini Porphyrogeniti De ceremoniis aulae byzantinae. I–II.
Bonnae 1829.
Caes. B. G. – G. Iulii Caesaris Commentarii. Ed. A. Klotz, I–II. Lipsiae 1950–1952.
Cant. (Bonn), II – Ioannis Cantacuzeni ex-imperatoris historiarum libri IV. Ed. L. Schopen.
I–III. Bonnae 1828–1832.
CIL – Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlin, 1863.
Cl. Ael. De natura – Claudii Aeliani De natura animalium. Rec. R. Hercher. Paris, 1858.
Cod. Iust. – Codex Iustinianus. Ed. P. Krueger. – Corpus juris civilis. II. Berolini 1954.
Cod. Theod. – Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges novellae
ad Theodosianum pertinentes. Ed. Th. Mommsen, P. M. Meyer. I–II. Berolini 1905.
Cosmas – Cosmae Chronica Boemorum. Berolini 1923.
Darrouzès, J. Les régestes – Darrouzès, J. Les régestes des actes du Patriarcat de
Constantinople. I. Paris, 1977.
DH – Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia usque ad Annum 1400 p.
Chr.
Dio Cass. – Cassii Dionis Cocceani Historiarum Romanorum que supersunt. Ed. U. P.
Boissevain, I–V. Berolini 1895–1931.
Diod. – Diodorus Siculus. Ed. Fr. Vogel. Lipsiae 1890.
DRH – Documentae Romaniae Historica.
Euseb. Hieron. – Eusebii Opera. Ed. I. Heinkel, R. Helm, Th. Mommsen, K. Mras. Ed.
Schwartz. Berlin – Lepzig, 1902–1956.
Eutrop. – Eutropi Breviarium ab urbe condita. Rec. Fr. Ruehl. Lipsiae 1909.
FGH – Fragmenta Historicarum Graecorum. Ed. C. Müller. Vol. I–V. Parisiis, 1878–1885.
Geogr. Rav. – Ravenatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica. Ed. J. Schnetz.
– Hinereria Romana, II. Lipsiae 1940.
Hdt. – Herodotus (Ed. H. Stein, C. Hude).
Hec. – Hecateus (FGH. Ed. C. Müller).
Helm. – Helmoldi presbyteri Bozoviensis Cronica Slavorum. Hannoverae 1937.
Herod. – Herodiani ab excessu divi Marci libri VIII. Ed. Stavenhagen. Lipsiae 1922.
Hesiod. Theog. – Hesiodi carmina. Rec. A. Rzach. Lipsiae 1913.
HGM – Historici Graeci minores. Ed. L. Dindorf. Vol. I–II. Lipsiae, 1870–1871.
Hom. Il. – Homerus. Ilias (Ed. Ameis-Hentze).
Honigmann, E. Le Synekdemos d’Hieroklès et l’opuscule géographique de Georges de
Chypre. Bruxelles, 1939.
Iord. Get. (Rom.) – Iordanis Romana et getica. Rec. Th. Mommsen. Berolini 1882.
IPE – Inscriptiones Antiquae Orae Septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Ed. B.
Latyschev. I–IV. Petropoli, 1885–1916.
Isid. Hisp. – Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive originum libri XX. Rec. W.
M. Lindsay. I–II. Oxford, 1966.
ISM – Inscripiile din Scythia Minor. Ed. D. M. Pippidi. Bucureti.
It. Ant. – Itineraria Romana. I. Ed. O. Cuntz. Lipsiae 1929.
Iust. Nov. – Novellae. Rec. R. Schoell, Gn. Kroll. – Corpus juris civilis. III. Berolini 1954.
Izvoare – Izvoare privind istoria Romîniei (Fontes historiae daco-romanae). Vol. I–IV.
Bucureti, 1964–1983.
Just. Epit. (Trogus) – M. Iuniani Epitoma historiarum Philippicarum Pompei Trogi.
Accedunt prologi in Pompeium Trogum. Ed. O. Seel. Lipsiae 1935.
241
Liv. – Titi Livi ab urbe condita libri. Ed. H. Müller. Lipsiae 1880.
Lucan. – Lucain. La Guerre civile. Ed. A. Bourgéry, M. Ponchont. I–II. Paris, 1926–
1929.
Macrob. – Macrobii Saturnalia. Ed. J. Willis. Lipsiae 1963.
Marc. Com. – Marcelini Comitis Chronicon. – MGH AA, II. Berolini 1894.
MGH – Monumente Germaniae Historica
Niceph. Patr. – Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani Opuscula historica. Ed. C. de
Boor. Lipsiae 1880.
Not. Dign. – Notitia Dignitatus accedunt notitia urbis Constantinopolitanae et laterculi
provinciarum. Ed. O. Seeck. Berolini 1876.
Oros. – Pauli Orosii Historiarum adversus paganos libri VII. Ed. C. Zangenmeister. Lipsiae
1899.
Ovid. Ep. – P. Ovidii Nasonis Tristia et Epistolae ex Ponto. Lipsiae 1922.
Pan. Lat. – XII Panegyrici Latini. Ed. Aem. Baehrens. Lipsiae 1874.
Paul. Diac. Hist. Lang. – Pauli Historia Langobardorum. Ed. L. Bethmann, G. Waitz. –
MGH, Scriptores rerum Langobardicarum. Hannoverae 1878.
Paus. – Pausaniae Graeciae descriptio. Ed. Spiro. Lipsiae 1903.
PG – Patrologiae cursus completus. Series graeca. Ed. J. P. Migne.
Pind. – Pindari carmina. Ed. Schroeder. Lipsiae 1930.
Plin. N. h. – C. Plinii Secundi Naturalis historia. Ed. C. Mayhoff. Lipsiae 1906.
Polyaen. – Polyeni Strategemata libri VIII ex recensione. Ed. Woelfflin-Melber. Lipsiae
1887.
Polyb. – Polybii Historiae. Ed. Büttner-Wobst. Lipsiae 1905.
Pomp. Mela – Pomponii Melae De Chorographia libri III. Rec. C. Frick. Lipsiae 1880.
Prisc. Exc. de legat. – Excerpta historica jussu imperatoris Constantini Porphyrogeniti
confecta. I. Excerpta de legationibus. Ed. C. de Boor. Berolini 1903.
Proc. De aed. (Libri de bellis) – Procopii Caesarensis Opera omnia. Rec. J. Haury. I–IV.
Lipsiae 1905–1906 (1962–1964).
Ps. Scymn. – Geographi Graeci minores. Ed. H. Müller. I. Lipsiae 1890.
Ptol. – Claudii Ptolemaei Geographia. Rec. C. Müller. Paris, 1883.
Ruf. Fest. – Rufi Festi Breviarium rerum gestarum populi Romani. Ed. W. Foerster. Wien,
1874.
Scyl. – Geographi Graeci minores. Ed. H. Müller. I. Lipsiae 1890.
SHA, Prob. – Scriptores Historiae Augustae. Ed. E. Hohl. I–II. Lipsiae 1927 (1965).
Simon de Keza – Simon de Keza. Cronica. – Scriptores Rerum Hungaricarum. I. Budapest,
1973.
Solin. – C. Iulii Solini Collectanea rerum memorabilium iterum. Rec. Th. Mommsen.
Berolini 1895.
Steph. Byz. – Stephanii Byzantini Ethnicorum quae supersunt. Ex recensione Augusti
Meineke. I–III. Berolini 1849.
Strab. – Strabonis Geographica. Rec. A. Meineke. I–III. Lipsiae 1852–1853.
Sueton. Aug. – C. Suetoni Tranquilli Opera. De vita Caesarum. Rec. Ihm. Lipsiae 1927.
Syll. – Sylloge Inscriptionum Graecorum a Guilelmo Dittenberger condita et aucta. I–III.
Leipzig, 1915–1924.
Tab. Peut. – Itineraria Romana. Römische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana.
Ed. K. Miller. Stuttgart, 1916.
16 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
242
Tac. Annales – Die Annalen des Tacitus. Ed. Dräger. Lipsiae 1894.
Tac. Germ. – P. Cornelii Taciti Libri qui supersunt. Ed. E. Koestermann. I–II. Lipsiae
1949–1952.
Theoph. Conf. – Theophanis Chronographia. Ed. C. de Boor. I–II. Lipsiae 1883.
Theoph. Cont. – Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius
Monachus. Rec. I. Bekker. Bonn, 1838.
Theoph. Sim. Hist. – Theophylacti Simocattae Historiae. Ed. C. de Boor. Lipsiae 1887.
Thietmar – Thietmari episcopi Merseburgensis Chronicon. Ed. R. Holtzmann. Berolini
1935.
Thuc. – Thcydidis Historiae. Rec. C. Hude. I–II. Lipsiae 1930–1938.
TIR – Tabula Imperii Romani
Villehardouin, I–II – Villehardouin, J. La conquête de Constantinople. I–II. Éditée et
traduite par E. Faral. Paris, 1973.
Widuk. – Widukindi monachi Corbeiensis Rerum gestarum Saxonicarum libri III. Ed. G.
Waitz, P. Hirsch. Berolini 1935.
Zimmermann-Werner. Hsnopn – Zimmermann-Werner. Urkundenbuch zur Geschich-
te der Deutschen in Siebenbürgen. Ed. Fr. Zimmermann, C. Werner. Sibiu, 1892.
H3CHE±BAHH×
Anrenon, ±. Oôpasynane – Anrenon, ±. Oôpasynane na ôr:rapckara napo(nocr. C.,
1981.
Aunon, I. Crpan(xa – Aunon, I. Crpan(xa. Ernorpa]ckn n ncropnueckn npoyunanna.
C., 1938.
Bemennnen, B. Anrnunara – Bemennnen, B. Anrnunara rononnxna y nac karo
ncropnueckn nsnop. – HHBE (Hsn. Hncr. ôr:r. es., Co]na), III, 1954, 341–355.
Bemennnen, B. Hrpnoôr:rapckn – Bemennnen, B. Hrpnoôr:rapckn na(nncn. C., 1979.
Bonen, H. Anrn – Bonen, H. Anrn n c:annnn n ±oôpy(xa npes VI n. – B: Pycko-ôr:rapckn
nprskn npes nekonere. C., 1986.
Bonen, H. One apxeo:ornueckn – Bonen, H. One apxeo:ornueckn (annn sa naua:oro
na ±ynancka Br:rapna. – Enoxn, 1998, X 1–4, 56–64.
Bonen, H. Hepno(nsannara – Bonen, H. Hepno(nsannara na pannocpe(nonekonnara
xarepna:na ky:rypa n ±oôpy(xa. – Apxeo:orna, XXIII, 1981, X 3, 11–18.
Bounnu-Byxnu, ±. Bn(nn – Bounnu-Byxnu, ±. Bn(nn n Bn(nncknar can(xak npes
XV–XVI n. C., 1975.
Bene(nxon, H. Hernnna – Bene(nxon, H. Crkponnnero or Hernnna. C., 1974.
Bene(nxon, H. Ha(nncnre – Bene(nxon, H. Ha(nncnre nrpxy rpaknncknre ]na:n. –
Apxeo:orna, 1972, X 2, 1–7.
Bene(nxon, Hn. Boennoro – Bene(nxon, Hn. Boennoro n a(xnnncrparnnnoro
ycrponcrno na Br:rapna npes IX n X nek. C., 1979.
Bnnorpa(on, K. I. Hepcrenr – Bnnorpa(on, K. I. Hepcrenr napa Ckn:a. – Conerckaa
apxeo:orna (Mockna), 1980, X 3, 92–96.
243
B±»apona, Æ. Hekpono:n – B±»apona, Æ. C:anann n npaôr:rapn no (annn na
nekpono:nre or VI–XI n. na repnropnara na Br:rapna. C., 1976.
Iarona, K. Tpakna – Iarona, K. Tpakna npes ôr:rapckoro cpe(nonekonne (Hcropnuecka
reorpa]na). C., 1995.
Ieopr. BEO – Ieoprnen, B. Br:rapcka ernxo:orna n onoxacrnka. C., 1960.
Ieoprnen, B. Ernx. – Ieoprnen, B. Brnpocn na ôr:rapckara ernxo:orna. C., 1960.
Ieoprnen, Bn. Tp. e. – Ieoprnen, Bn. Tpaknre n rexnnar esnk. C., 1977.
Ieoprnena, H. Xapakrep – Ieoprnena, H. Xapakrep n cnenn]nka na rpa(nnnonnara
(yxonna ky:rypa na nace:ennero na Crpan(xa. – B: Crpan(xancko-Cakapckn côopnnk. I. M.
Trpnono, 1984, 243–246.
Ipymencxnü, M. Hcropna – Ipymencxnü, M. Icropia Vkpaïnn-Pycn. I. ±o nouarky XI
nik. Kien, 1991.
I±n±õon, H. Brxe:o-Anxna:o – I±n±õon, H. Brxe:o-Anxna:o, Arna-Anrea. – HHBE,
V, 1957, 407–409.
Im:enen, B. Banapcknar – Im:enen, B. Banapcknar reorpa] n nakon nrnpocn na
ôr:rapckara ncropna or nrpnara no:onnna na IX n. – ICV 4H4, III, 1965, 279–295.
±auunon, C. Hoxcknar – ±auunon, C. Hoxcknar kpan npes Brspax(anero. C., 1967.
±an. ±T – ±anon, X. ±penna Tpakna. Hsc:e(nanna nrpxy ncropnara na ôr:rapcknre
sexn, Cenepna ±oôpy(xa, Hsrouna n Erencka Tpakna or kpaa na IX (o kpaa na III n. np. n. e. C.,
1969.
±ennpa(en, H. Hpnnoc – ±ennpa(en, H. Hpnnoc krx ncropnueckara reorpa]na na
Tpakna. I–II. C., 1953.
±nnnh, M. Cpncke – ±nnnh, M. Cpncke sex¬e y cpe(nex neky. Beorpa(, 1978.
±peucn:ona, H. Krx nrnpoca – ±peucn:ona, H. Krx nrnpoca sa ce:nnara na rernre.
– B: Hrpnn konrpec na BH±. I. C., 1972, 328–336.
±pnnon, M. 3ace:enne – ±pnnon, M. 3ace:enne Ba:kanckoro no:yocrpona c:ananaxn.
M., 1872.
±ypn(anon, H. MH Hoxcko – ±ypn(anon, H. Mecrnnre nasnanna or Hoxcko. C., 1952.
3anuon, H. 3ace:nane – 3anuon, H. 3ace:nane na ôr:rapcknre c:anann na Ba:kanckna
no:yocrpon. Hpoyunane na xnre:cknre nxena n ôr:rapckara rononnxna. C., 1967.
3anuon, H. Tprxôen – 3anuon, H. Ieorpa]cknre nxena Tprxôen, Iypxasono,
Corounno. – Br:rapckn esnk (Co]na), 1962, X 5, 445–447.
3anevon, I. Hace:enne – 3anevon, I. Br:rapckoro nace:enne n cpe(nnre nekone. Pyce,
1902.
3nav. Hcr. – 3navapcxn, B. Hcropna na ôr:rapckara (rpxana npes Cpe(nnre nekone.
I–III. C., 1971.
Hnanon, H. Cenepna – Hnanon, H. Cenepna Make(onna. C., 1906.
Hnanon, H. Crpyxa – Hnanon, H. Mecrnnre nxena xex(y Crpyxa n Mecra. C., 1981.
Hpeuex, K. Hrrynanna – Hpeuex, K. Hrrynanna no Br:rapna. C., 1981.
Hcr. ±oôp. – Hcropna na ±oôpy(xa. I–III. C., 1979, 2005.
Hmnpxon, A. 4nsnuecka – Hmnpxon, A. 4nsnuecka reorpa]na. – B: ±oôpy(xa. C.,
1918, 1–43.
Hop(anon, K. Ho:nrnuecknre – Hop(anon, K. Ho:nrnuecknre ornonenna xex(y
Make(onna n rpaknncknre (rpxann (359–281 r. np. Xp.). C., 1998.
244
KET± – Kparka ennnk:one(na. Tpaknncka (pennocr. C., 1993.
Koponmx, B. ±. C:anane – Koponmx, B. ±. C:anane n Bocrounre Poxannnr n anoxy
pannero cpe(nenekonra. M., 1985.
Kpauap, E. Anrn – Kpauap, E. Anrckara rpyna na c:anannre n cner:nnara na
(arnpanero, :oka:nsnpanero n ernxo:ornara na nasnannero „anrn“. – HHp., 1988, X 6, 28–42.
K±nuon, B. Mak. – K±nuon, B. Make(onna. Ernorpa]na n crarncrnka. C., 1900.
Baxon. Ar:ac – Baxon. Vueôen ]akcnxn:e ar:ac. Kaprorpa]npane na ôr:rapcknre
sexn npes nekonere ((o XVIII n.). C., 1984.
Mapnnon, B. ±e:n-opxan – Mapnnon, B. ±e:n-opxan. Oô:acrno reorpa]cko nsyuanane.
C., 1941.
Menmxona, A. M. Ckn]na – Menmxona, A. M. Ckn]na n ]paknncknn xnp. M., 1979.
Mnxon, B. 3:arnoro – Mnxon, B. 3:arnoro crkponnne or Br:un rprn. C., 1958.
Mnxon, B. Hponsxo( – Mnxon, B. Hponsxo( n snauenne na nxenara na nannre rpa(one,
ce:a, pekn, n:annnn n xecra. C., 1943.
Mnpuen, K. Hcropnuecka – Mnpuen, K. Hcropnuecka rpaxarnka na ôr:rapckna esnk.
C., 1978.
Mnxaünona, ±. Mecrnnre – Mnxaünona, ±. Mecrnnre nxena n Mnxan:onrpa(cko. C.,
1984.
Mnxaünona, B. Bepkoncko – Mnxaünona, B. Mecrnnre nxena n Bepkoncko. C., 1981.
Hauepancxn, M. Hxenara – Hauepancxn, M. Hxenara n Bepkoncko, Mnxan:onrpa(cko
n Hoxcko. C., 1990.
Hexpn:on, I. Hpnnoc – Hexpn:on, I. Hpnnoc krx npoyunanero na cka:nnre rpoônnnn
n Hsrounnre Po(onn. – Mnna:o, 1994, X 2, 5–11.
Hnxonuoncxa, M. Hpnna(:exnocr – Hnxonuoncxa, M. Hpnna(:exnocr na ôr:rapnre
or Hsrounnre Po(onn krx (ne ro:exn ernoreorpa]ckn rpynn. – Hsn. na xysenre n Rxna
Br:rapna (H:on(nn), 1981, 99–110.
Honaxonnh, P. O(ak:e – Honaxonnh, P. O(ak:e cy Cpôn (on:n na Ba:kancko no:y-
ocrpno. Beorpa(, 1978.
Onuapon, H., ±. Ko(»auanona. Hepnepnkon – Onuapon, H., ±. Ko(»auanona.
Hepnepnkon: cnenennar cka:en rpa( na rpaknre. Bapna, 2006.
Hepnonnç, H. C:ananckaa – Hepnonnç, H. C:ananckaa nsanxnocrr c (pennennnx
npexen (o XVIII n. CHô., 1874.
Hevpon, H. Oôpasynane – Hevpon, H. Oôpasynane na ôr:rapckara (rpxana. C., 1981.
H:on(nnckn kpan – H:on(nnckn kpan. Ernorpa]ckn n esnkone(ckn npoyunanna. C., 1986.
Honon, X. Vpôannsannara – Honon, X. Vpôannsannara nrn nrrpennnre panonn na
Tpakna n H:npna npes VI–I n. np. Xp. C., 2002.
Hopo»anon, K., A. Honon. Hpncrannnara – Hopo»anon, K., A. Honon. Hpncrannnara
na Crpan(xanckoro ¬epnoxopcko kpanôpexne npes anrnunocrra. – B: Crpan(xancko-Cakapckn
côopnnk. I. M. Trpnono, 1984, 307–311.
H±pnena, C. Hoce:nnna – H±pnena, C. Hoce:nnna x:exa n rrcrora na nace:ennero
n uacrn or Cenepna Br:rapna n no(ôa:kancknre no:era n kpaa na XVII n naua:oro na XVIII n.
– HHp., 48, 1992, X 8–9, 32–51.
Hmpnanona, E. Hasnanna – Hmpnanona, E. Bnonr nckprrre xecrnocrnne nasnanna
]paknnckoro nponcxox(enna n Kap:onckox pernone. – Pulpudeva, II, 1993, 179–188.
Pamen, P. Crapoôr:rapckn – Pamen, P. Crapoôr:rapckn ykpen:enna na ±o:nna ±ynan
(VII–XI n.). Bapna, 1982.
245
Pouancxa, H. C:anancknre – Pouancxa, H. C:anancknre napo(n. C., 1977.
Ponnn, B. K., B. H. dnopu. Iocy(apcrno – Ponnn, B. K., B. H. dnopu. Iocy(apcrno n
oônecrno y no:aôcknx n noxopcknx c:anan. – B: Panne]eo(a:rnre rocy(apcrna n napo(nocrn
(Rxnre n sana(nre c:anane VI–XII nn.). M., 1991, 116–137.
Ce(on, B. B. Bocr. c:. – Ce(on, B. B. Bocrounre c:anane n VI–XIII nn. M., 1982.
Ce(on, B. B. Hponcxox(enne – Ce(on, B. B. Hponcxox(enne n pannaa ncropna c:anan.
M., 1979.
Cononnen, C. M. Hcropna – Cononnen, C. M. Hcropna Poccnn c (pennennnx npexen.
T. 1–2. M., 1988.
Cvoüxon, Cv. ±na:ekro:orna – Cvoüxon, Cv. Br:rapcka (na:ekro:orna. C., 1993.
Cvounon, T. Bnsna – Cvounon, T. Bnsna karo nenrrp na rpaknnckara ky:rypa. – B:
Crpan(xancko-Cakapckn côopnnk. II. Kn. 2. M. Trpnono, 1984, 35–44.
Cvounon, T. Crkponnnero – Cvounon, T. Crkponnnero or Bopono n apxeo:ornueckn
n ncropnueckn konrekcr. – Seminarium thracicum (Sofia), III, 1998, 65–78.
Tauena, M. Hcropna – Tauena, M. Hcropna na ôr:rapcknre sexn n (pennocrra. Pasnnrne
n pasnner na poôon:a(e:ckoro oônecrno. C., 1987.
Teoxnnena, E. Tpaknncknre – Teoxnnena, E. Tpaknncknre nenepnn noce:enna n (pennna
py(apckn nenrrp Crpan(xa n:annna. – B: Crpan(xancko-Cakapckn côopnnk. I. M. Trpnono,
1984, 224–227.
To(opona, C. Hpnpo(a – To(opona, C. Hpnpo(a. – B: Moxun:rpa(. Hpnpo(a.
Apxeo:ornueckn naxernnnn. Tpa(nnnonna napo(na ky:rypa. C., 1996, 9–37.
To(opon-Xnn(anon, B. ±oôpy(xa – To(opon-Xnn(anon, B. ±oôpy(xa n xnna:oro
cnope( rypckn o]nnna:nn nsrounnnn. – Io(. Hap. ônô:. Co]na, 1926–1928, 197–287.
dacuep, M. 3CP× – dacuep, M. 3rnxo:ornuecknn c:onapr pycckoro asrka. I–IV. M.,
1986–1987.
dnnnn, d. H. Oôpasonanne – dnnnn, d. H. Oôpasonanne asrka nocrounrx c:anan.
M.–H., 1962.
dnnon, B. Kyno:nnre – dnnon, B. Kyno:nnre rpoônnnn npn Mesek. – Hsn. Br:r.
Apxeo:ornueckn n-r (Co]na), XI, 1937, 1–116.
don, A. Op]nsrx – don, A. Tpaknncknar op]nsrx. C., 1986.
don., Cnnp. Hcrop. – don., A., T. Cnnpn(onon. Hcropnuecka reorpa]na na rpaknncknre
n:exena (o III n. np. n. e. I–II. C., 1983.
Hanena, M. Tpaknncko – Hanena, M. Tpaknncko n:nanne n nekpono:nre na Ano:onna
Honrnka. – B: Crpan(xancko-Cakapckn côopnnk. I. M. Trpnono, 1984, 327–329.
Hanrona, H. Tpaknnckoro – Hanrona, H. Tpaknnckoro ce:nne or I xn:. np. n. e. – B:
Hepnnk. I. C., 1981, 52–106.
maçapnx, H. H. C:ananckne – maçapnx, H. H. C:ananckne (pennocrn. I–III. M.,
1837–1848.
maxuavon, A. A. Ouepk – maxuavon, A. A. Ouepk (pennennero nepno(a ncropnn
pycckoro asrka. Hr., 1915.
mxopnnn, K. Crapoôr:rapckn – mxopnnn, K. Crapoôr:rapckn naxernnnn. –
±oôpy(xa. C., 1918, 191–235.
Hnaxnena, C. Hpe(rprnkara – Hnaxnena, C. Hpe(rprnkara xn(ponnxna. – Sem. thrac.,
IV, 2000, 85–116.
246
Aricescu, A. Cazanul – Aricescu, A. Cazanul scitic de la Castelu. – SCIVA, XVI, 1965,
X 3, 565–569.
Asdracha, C. Rhodopes – Asdracha, C. La région des Rhodopes aux XIII
e
et XIV
e
siècle.
Étude de géographie historique. Athènes, 1976.
ªtefan, Gh. Problem – ªtefan, Gh. Dinogetia – a Problem of Ancient Topography. –
Dacia, N. S. II, 1958, 317–329.
Berciu, D. Contribution – Berciu, D. Contribution à l’étude de l’art thraco-gète. Bucureti,
1974.
Beš. Prok. – Beševliev, V. Zur Deutung der Kastekknamen in Prokops Werk „De Aedificiis“.
Amsterdam, 1970.
Beš. Spätgr. – Beševliev, V. Spätgriechische spätlateinische Inschriften aus Bulgarien. Berlin,
1964.
Beševliev, B. Orographie – Beševliev, B. Orographie und Hydrographie Bulgariens in
einigen alten Landkarten aus dem 16. und 17. Jh. – Studia balcanica, I, 1970, 149–178.
Bichir, Gh. Dacii – Bichir, Gh. Dacii liberi din zona extracarpatica a României in secolele
II–IV e. n. – Muzeul Naional, I, 1974, 23–34.
Binder, P. Johannes – Binder, Paul. Johannes Honterus’ Karten und Beschreibungen ru-
mänischen Länder. – RRH (Revue roumaine d’histoire, Bucarest), 12, 1973, X 6, 1037–1065.
Bonev, Č. Les Antes – Bonev, Č. Les Antes et Byzance. – Etudes balkaniques (Sofia),
1983, No 3, 101–109.
Busoioc, D. Câra – Busoioc, D., N. von Hasselbach. ara Făgăraului în secolul al XIII-
lea. Mănăstirea cisterciana Câra. I–II. Cluj-Napoca, 2000.
Cernovodeanu, P. The remotest – Cernovodeanu, P. The remotest Anglo-Romanian
historical contacts (14
th
–16
th
centuries). – RRH, 14, 1975, X 2, 315–326.
Cihodaru, C. Geograful bavarez – Cihodaru, C. Note critice la unele studii asupra
„Geograful bavarez“. – Studii. Rev. de istorie, XXIII, 1970, No 6, 1119–1132.
Detsch. Spr. – Detschev, D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1976.
DID – Din istoria Dobrogei. I–III. Bucureti, 1967–1971.
Die Germ. – Die Germanen. I–II. Berlin, 1981.
Die Slawen – Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme
westlich von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jh. Berlin, 1985.
Dinogetia I – ªtefan, Gh., M. Coma, E. Coma. Dinogetia I. Aezarea feudala timpurile
de la Bisericua – Garvan. Bucureti, 1967.
Dralle, L. Slaven – Dralle, L. Slaven an Havel und Spree. Studien zur Geschichte des
hevelisch-wilzischen Fürstentums (6. bis 10. Jh.). Berlin, 1981.
Durid. Thr.-dak. – Duridanov, I. Thrakisch-Dakische Studien. I. Die thrakisch- und
dakisch-baltischen Sprächbeziehungen. – Linguistique balkanique, 1969, No 2, 1–104.
Giurescu, C. Pescuitul – Giurescu, C. C. Istoria pescuitul i a pisciculturii în România. I.
Bucureti, 1964.
Gjuzelev, V. Bulgarisch – Gjuzelev, V. Bulgarisch-fränkische Beziehungen in der ersten
Hälfte des IX Jhs. – Byzantinobulgarica, II, 1966, 15–39.
Havlik, L. Slované – Havlik, L. Slované v anglosakské chorografii Alfreda Velikeho. –
Vznik a počátky Slovanů, V, 1964, 53–85.
Ist. Rom. I – Istoria Romîniei. I. Bucureti, 1962.
Ist. Român. – Istoria Românilor. I–IX. Bucureti, 2001–2003.
247
Jordanov, K. Les organisations étatiques en Thrace du Nord-Est jusqu’au milieu du IV
e
siècle av. n. è. – Études balkaniques, 1986, 1, 68–94.
Kostrzewski, J. Prasłowiańszczyzna – Kostrzewski, J. Prasłowiańszczyzn. Zarys dziejów
i kultury Prasłowian. Poznań, 1946.
Krahe, H. Die Sprache – Krahe, H. Die Sprache der Illyrier. I. Wiesbaden, 1955.
Kretschmer, P. Die slawische – Kretschmer, P. Die slawische Wertretung von indogerm.
O. – ASPh, XXVII, 1905.
Lászlo, A. Dacii – Lászlo, A. Dacii pe teritoriul Slevaciei. – AªUI (Analele ªtiinifice ale
Universităii, Iai), sec. III, a – istorie, XI, 1965, 107–116.
Lehr-Spławiński, T. O Pochodzeniu – Lehr-Spławiński, T. O Pochodzeniu i praojszyzńie
słowian. Poznań, 1946.
Łowm. Pocz. – Łowmiański, H. Początki Polski. I–V. Warszawa, 1961–1975.
Merlat, P. Les Vénètes – Merlat, P. Les Vénètes d’Amorique. – Mémoires de la Société
d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 39, 1959.
Mih. IGB, I – Mihailov, G. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. I–IV. Serdicae
1956–1970.
Moldoveanu, D. Hidronime – Moldoveanu, D. Hidronime româneti de origine slavă. –
ALIL, XXXI, 1986–1987, A, 291–312.
Monumenta I – Monumenta cartographica Jugoslaviae. I. Beograd, 1975.
Nied. Man. – Niederle, L. Manuel d’antiquité slave. I–II. Paris, 1923–1926.
Nied. Sl. st. – Niederle, L. Slovanské starožitnosti. I–III. Praha, 1902–1924.
Nový, R. Die Anfänge – Nový, R. Die Anfänge des Böhmischen Staates. I. Praha, 1968.
Papaz. Plem. – Papazoglu, F. Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba: Tribali,
autariati, dardanci, scordisci, mezi. Sarajevo, 1969.
Pârvan, V. Getica – Pârvan, V. Getica. O protoistorie a Daciei. Bucureti, 1926.
Pippidi, D. M. Inscription oraculaire – Pippidi. D. M. Inscription oraculaire de Callatis. –
Bulletin de correspondance hellénique (Paris), LXXXVI, 1962, p. 520.
Pop, I.-A. Românii – Pop, I.-A. Românii i maghiarii în secolele IX–XIV. Cluj-Napoca,
1996.
Preda, C. Monedele – Preda, C. Monedele geto-dacilor. Bucureti, 1973.
RE – Pauly-Wissova-Kroll Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft.
Stuttgart.
Rozwadowski, J. Studia – Rozwadowski, J. Studia nad nazwami wód słowjińskich.
Kraków, 1948.
Russu, I. Limba – Russu, I. Limba traco-dacilor. Bucureti, 1959.
Šafařík, P. Slovanské – Šafařík, P. Slovanské starožitnosti. Praha, 1837.
Scarlat, C. Portul – Scarlat, C. Portul antic Tomis i peninsula submersa Tomis. – Muzeul
Naional, II, 1975, 257–272.
Schmidt, L. Wand. – Schmidt, L. Geschichte der Wandalen. Berlin, 1901.
Simion, G. Betepe – Simion, G. Cetatea geto-dacica de la Betepe (comuna Mahmudia –
Tulcea). – Peuce, VI, 1977, 31–38.
Simion, G. Enisala – Simion, G. Necropolele de la Enisala i Telia. – Peuce, VI, 1977,
49–72.
Spiridonov, T. Medieval – Spiridonov, T. Medieval sources about the historical geography
of ancient Thrace. – Thracia, XI, 1995, 471–485.
248
Suceveanu, A. Argedava – Suceveanu, A. A propos d’Argedava à la lumière d’une
inscription inédite. – RRH, 1975, No 1, 111–118.
Suceveanu, A. Aezarea getica – Suceveanu, A. Aezarea getica i cetatea romana de la
Independena (jud. Tulcea). – Revista de istorie, 41, 1988, X 6, 597–608.
Tom. Thr. – Tomaschek, W. Die alten Thraker. – SBAW (Sitzungberichte der Akademie
der Wissenschaften (Wien), 128 (I), 130, 131 (II), 1980.
Ungureanu, A. Hări – Ungureanu, A. Hări referitoare la arile române în arhivele i
bibliotecile pariziene. – Revista arhivelor, 50, 1973, 4, 637–652.
Vasmer, M. Die Urheimat – Vasmer, M. Die Urheimat der Slawen. – In: Der ostdeutsche-
Volksboden. Breslau, 1926, 118–143.
Vasmer, M. Griech. – Vasmer, M. Die Slaven in Griechenland. Berlin, 1941.
Velkov, V. Arda – Velkov, V. Über den antiken Namen der Flussen Arda. – Hsn. Hncr.
ôr:r. ncr. (Co]na), XVI, 1968, 79–85.
Velkov, V. Bizye – Velkov, Velizar. Die thrakische Stadt Bizye. – In: Studia in honorem V.
Beschevliev. S., 1978, 174–181.
Venedikov, I. Vulchitran – Venedikov, I. The Vulchitran treasure. Sofia, 1988.
Zahariade, M. Moesia – Zahariade, M. Moesia Secunda, Scythia i Notitia Dignitatum.
Bucureti, 1988.
Zenov, G. Die Abstammung – Zenov, G. Die Abstammung der Bulgaren und die Meimat
der Slaven. Berlin, 1930.
249
HOKA3AHEH HA ETHOHHMHTE
Amaxobii Sarmatae 148, 155, 156
Athaul 69
Blastarni 155
Bubegenas 69
Coldas 69
Dacpetoporiani 155
Dagae 155
Glopeani 46
Golthescytha 69
Imniscaris 69
Inaunxis 69
Lendizi 50
Let’gola 95
Lupiones Sarmatae 148, 155
Merens 69
Mordens 69
Nauego 69
Nortabtrezi 90
Osterabtrezi 88, 90
Rogas 69
Sarmatae vagi 148, 155, 156
Slabi, Slabjani 47
Slavi, Slavjani 47
Tadzans 69
Thiudos 69
Vasinabroncas 69
Venadi Sarmatae 148, 155
Wiltuni 76
Wiltunisci 76
Zimegola 95
Aôanrn (Abanti) 27, 139
Aônnnn 140
Aôo(pnrn (ôo(pnun) 90
Aôo(pnrn npe(enenenrn 88
Aôo(pnrn, aôorpnrn 87-92
Aôo(pnrn-ôpo(nnnn 89, 91, 92
Anapn 91, 141, 160
Anapnnn (Áòáñéíïì) 28, 155, 192
Annonn 40, 121
Anrapnarn 126, 127
Ararnpcn 48, 49
Ar:n, ara:n, anr:n 97
Ar:nnkn (a:nnkn), ara:nnrn 97, 99, 105, 119,
120
Arpn, anrpn (yrpn) 125, 128-134, 174, 192, 231
Arpnann 122, 124-126
A(paôankaxnn 198, 199, 222, 224
A(paôn (arpaôn) 222, 224
Aknôn 224
Akcakn 39
Akcnakn, acnakn, ncnakn (Axiacae) 36, 38, 39
A:axann (a:exann) 56, 57
A:ann 56, 57, 95, 100, 140, 155
A:ôakn (a:ôokn), a:ôn, a:ôokencnn 43-46, 48
A:ônnrn 46-48
A:ôokencnn (’ÁëâïêÞíóéïé) 43-46, 59
A:(ann, a:(n 49-51
A:xn 52, 54, 55, 57, 203
A:rn, a:rnnn 64, 65, 67
A:rnnn-y:rnnn 73, 79
~
~
250
Axakcoônn 130
Axnkenn, axnnenn (axnnensn) 146, 151
Axorpn 85-87, 89-91
Axorpn-oôo(pnrn 90
Anaprn 197
Anapro]pakrn 154, 192
Anrapnn 43
Anrn:n 121
Anrncknpn, anr:ncknpn 100, 101, 105
Anr:n, anr:nn 31-34, 36, 37, 40-42, 46, 48, 76,
90, 96-122, 133, 159, 195, 205
Anr:o-cakcn 122
Anrpapnn, enrpn 134
Anrpn 135
Anrpnnapnn 40, 43, 134, 135
Anrec 137
Anrn passim
Annapencnn 167
Annapn 166, 167
Ancnnrn 188, 189
Any:n 163, 164
Aprann, parann 178
Apranokn:n 178
Apraparanrn 130, 142, 144, 147-152, 178
Aprapn 150-152
Aprn (apkn) 151
Ap(akn 170
Ap(ann 170, 172
Ap(n, ap(axn 171-174
Ap(nen 125
Ap(nkn 167-170
Ap(nnenn 167, 169
Apkann (apkynn, apknnn) 178
Apkn 150, 178, 180
Apkynn 178
Apxennn 163
Apnann, apnn 184-189
Apcn, apcnern 130, 133, 155, 156, 190, 192-
194
Apcn-nene(n 194
Apcn-n:npn 192
Aprakn, apraknn 31, 170, 195-199, 206, 225,
226
Aprapn, parapn 54, 200-203
Acaxn (acxn) 203-206
Ackn 207, 211, 216, 217
Acrn, acrnn, acrnnn 188, 212-221
Acrnnrn, xac(nnrn, acrpnnrn, ac(nnrn 162,
163, 218-220
Arpaôn (enrpaôn) 225, 226, 230
Arpn, erpn 28, 109, 196, 205, 223, 225, 226,
229, 231-233
Axennn 27
Axpann 124, 127, 128
Banxn 198, 224
Ba:rn 12, 13, 21
Bap(opn 190
Bacrapnn 31-33, 36, 49, 92, 100, 113, 114, 116,
134, 148, 153, 154, 195, 201
Beôpnkn 211
Benn 187, 189
Becn 22, 113, 125, 184, 187, 207, 211, 218,
220
Bnecn 155, 192
Bne]n 43, 197
Bnca:rn 125
Bncronn 186
Bnryrypn 100
B:axn, ô:akn (Blaci) 17, 70
Bosn, ôysn 216
Bopykryapn 180
Bornen 187, 189
Boxexn 180
Bpannuennn 89
Bpenn 187, 188
Bpnrn 189
Bpnro:arn (ôpnrora:n) 94, 95, 105
Bpo(nnnn 91
Byprnonn 154, 192
Bypron(nonn 162
Bypn 28
Bypn(anencnn 43, 197
Br:rapn 10, 16, 47, 70, 87, 88, 91, 100-102,
120, 127, 166, 230
Br:rapckn c:anann 142, 160, 230
Barpn 86, 133
Ba:rn, ne:rn 73-75, 78, 81
Ban(a:n (nan(n:n) 15, 162, 163, 179, 219, 220
Banrn, nan(n (nen(n) 22, 47, 75, 119, 132, 133,
151, 153-161, 163, 171, 220, 227
251
Bap(y:n (nan(a:n) 130
Bapnnn 125, 162
Bapnann 76
Bapnn 37, 76, 86, 90, 133
Bapcn 190, 193
Baprn 199
Barpn, nerpn 225, 232, 233
Be:eraôn 76, 78, 81, 224
Be:ern, ne:rn 37, 73, 75-78, 90, 121, 133, 155,
159
Be:rn-:nrnun 78
Bene(n, nenern passim
Bene(n-capxarn 155
Bepn(n 130
Becrrorn 70, 72, 98, 147, 171
Becr]a:n 43
Bnkroxa:n 144, 147, 152
Bn:rn 78
Bn:nn 74-78, 87
Bnny:n 163
B:acn (pyxrnn) 16, 17
Bo:oxn (no:xn, no:rxna) 16, 17
Bparapn 202
Barnun 73, 132, 160-162, 173, 174
Ia:n 68, 83-85
Ia:nn(n 95, 155
Ia:nun, ra:nuann 83-85
Ia:nun-pyrenn 155
Iaxôpnnnn 162
Ianrn 22, 142, 152, 153, 171
Ienn(n 68-73, 90, 91, 100, 141, 156, 157, 219,
220
Iepxann 12, 13, 21, 37, 67, 98, 148, 149, 154,
159, 160, 163, 220
Iern passim
Iern-cakcn 42
Iero-(akn 171
Ierpn 233
Inronn 28, 154, 155
I:oxaun 54-56
Io:ornun 73
Ion(pn 233
Iorn passim
Ioronn 179
Ipankenn 123
Ipan 122, 124, 129, 130
Ipankn 129, 130
Ipankocapxarn 129, 130
Ipeyrynrn 68
Ipnnkn 129, 130
Iyronn 162
±akn 14, 22, 31, 32, 64, 116, 118, 131, 132,
142, 152, 156, 201
±akn neronopnann 155, 156
±a:axannn 57
±a:exnnnn-r:oxaun 54, 55, 57, 202, 203
±a:xarn 163
±an(yrn 203
±ann 41, 180
±ap(ann 128, 129
±acapern 125
±acxann, (acxnnn 206
±arpn (rarpn) 225, 230-232
±enre:ern 127, 139
±epôenn ((pen:ann) 65
±nxencnn 167
±noôecn 189
±o:onrn, (o:onkn 188, 189
±paronnun 142
±pacn 194
±pen:ann 194
±pyrepn 187
±pyrn 73, 85
Enôennn 27
E(onn 186, 187
Exnxonrnnnn 211, 213
Enrpn 134
Enrpaôn, enrpnôn 223, 224
Ey(ocn 121
Hrn:nonn (nry:nonn), nry:n, nrn:n 95, 97,
105, 119, 120
H:nxn 151
H:npn, n:npnnnn 12, 14, 124, 126-128, 132,
191
Hpannn 12, 13, 67
Hcrpnkn, ncrpann, ncrpnnnn 38, 39, 42, 110,
111
252
Ka:nnn(n 38
Ka:rn 69-72, 74, 78, 80
Ka:rn-r:a(n 71
Kanrpn, konrpn 131
Kann, kanann, kanannn, konannn, konann 164-
167
Kapôa:ern, kapôn:ecn, kapôn:ern 187, 189
Kapôonn 74, 155
Kapn 32
Kapnn 68, 71, 98, 171, 218, 220
Kacnapnn 203
Kacxn (kacxann) 206, 207
Karpn (ron(pn) 225
Karpn, kerpn 232, 233
Kaykencnn (kankn) 197
Kna(n (kna(pn) 130, 145, 148, 152, 198
Keôpenn 209
Ke:rn (Celtae) 12, 68, 98, 127, 165
Kenn (Coeni) 188, 212
Kennnn (Coenici) 187, 189
Knkonn 188
Knxôpn 135, 153, 227
Knn(pn 233
Ko:e(nun 51
Ko:rn, ko:(n 69, 72
Kopa:n, kope:n 113, 162, 188, 212
Kopnn:n 162, 186-189
Kocroôokn 95, 197, 218, 219
Korencnn 43, 197
Kpoônsn 32, 34, 38, 39, 195-197, 222
Kyxann 70
Kyrpnrypn 67, 141
Hakpnnrn 218, 219
Hanroôap(n 16, 91, 141
Harapn, :arapnkn, :arpann, :arpn 81-83, 90
Heen 125
Hexonnn 179
Hensennnn 65
Hern 139
Hnxn 150-152
Hnxnranrn 130, 142, 144-152
Hnnonn 86
Hnronnn 160
Horpn (:oropn) 83
Horpoxann (:oropxann) 82, 83
Hyrn, :yrnn 149, 156, 160, 179
Hyrnonn 156
Hyxnnn 57
Hyxnnkn copôn 160
Hynnonn 130
Hnrnun 74, 77, 78
Ha(n, :en(n, :en(nun, :en(nnn, :en(ann 50,
51
Haxn 161, 173
Ma(xapn 66, 70, 72, 84, 88, 89, 167, 176
Ma(yarenn 188, 212
Maprnnn 203
Mapkn, xapkoxann 130, 198, 219, 224
Mapcn 162
Macarern 140
Me(n, xe:(n 31, 33, 125-127
Me:an(nrn 139
Mnsn, xncn, xncnn, xnnnnnn 31, 32, 52, 54,
55, 113, 116, 195, 197, 200, 201, 203, 206, 226
Morpn 85, 86, 89
Morpn-axorpn 90
Harpn, nyrpn 131-133, 174
Ha:rn, ne:rn 81
Hanen 164
Hann 164, 167
He:ernkn, ne:ernnn, ne:ernun 81
Heprnpann 202, 203
Herpn, nnrpn 232
Hop(a:ônnrn (Nordalbingi) 47, 48
Hopxann 41
Hyrpn 131, 161
Hynronn 121
Oôo(pnrn 46, 72, 85, 86, 89, 133
O(oxanrn 125
O(pncn 108, 117, 118, 126, 169, 188
O(pnun (o(pann) 228
O:renn, o:rxann 64
O:rnnn 67
Oxôponn 192
Onann 165, 167
Ocnn 74, 155
253
Ocrrorn 67, 68, 218
Ocr]a:n 43
Harpn 131, 132, 161
Ha:aro:n 78, 80
Ha:n 164
Ha:rn 78-81
Hanonn 14, 163
Hapakcnen (Ðáñáîíåé) 31
Hapnn 184
Hapcn, napcnern 190, 193
Harpn, nerpn, nerpnun 228-231
Henkn, nenknnn 68, 94, 95, 148, 149, 153, 154,
218, 220, 232
Henknnn-ôacrapnn 154
Heonn 125, 127
Heuenern 66
Hnacrn, nexacrn 183, 216, 221
Hnenrnrn 155, 192
Hnepn 167
Hnkenn, nnnenn, nnnensn 147, 151
Hnporepn 189
Hnrn 155, 156
Hoôerann 72
Ho:aôann 46, 86
Ho:ouann 18, 73, 78, 80, 81
Ho:annn 142
Hory:arencnn 43, 44, 59
Hpe(anencnn 197
Hpe(enenenrn 87-89
Hpnanrn 139
Parann (pann) 220
Pa(axnun, pa(nxnun 133, 160, 161, 173, 174
Pakarn, pakarpnn 195-199
Parakn 198
Parakencnn 197, 198
Parannn 199
Parapn, pa(apn 55, 200, 201, 202, 203
Pacn, pacnann, pann, panann, pann, pankn
193, 194
Pey(nrnn 40, 121
Pokco:ann 14, 63, 143
Pyrn, porn 83, 179, 180
Pyrnnn, pyrann 179, 180
Pynn 180
Pynn, pynnn, ponnn 182, 184, 185
Pynnn-pona:ann 185
Pynuoc 184
Pycn, pycnnn 65, 83
Pyrenn-ra:nun 83, 84
Pyrn, pyrenn 83-85
Pyrn-ra:n 83
Pyrnk:enon, pyrnk:nn 83
Pyann, pann 178, 180, 181
Caôokn 154, 155, 192
Canapn (cenepn), cenepann 67, 142, 174
Ca(arn, ca(arapn 100
Cakcn (cankcan, cakconn) 30-42, 48, 59, 63, 69,
76, 87, 92, 110, 117, 119-122, 133, 134, 159,
195
Canen 188, 189
Capxarn 14, 67, 68, 98, 113, 130, 140, 142-
145, 147-156, 171, 227
Capxarn-:nxnranrn 144
Capxarn-pokco:ann 49
Capxarn-asnrn 130, 142-144, 147, 151, 156
Capxaro-a:ann 21
Cnap(onn 121
Cneôn, cnenn 100, 121, 162, 203
Cexnonn 56, 57
Cencnn 43, 44, 59
Cep(n 31, 33
Cnrnnn123
Cnkaôon, cykaôon 209
Cn:nnrn 162
Cnnrn 125
Ckan, ckanôon 207, 209-211
Cknpn (scyri, sciri) 100, 101, 149, 153, 227
Cknrn 14, 34-36, 108-113, 123, 136, 142, 170,
226
Cknrn-ôacrapnn 116
Ck:annnn, c:anann, c:onenn passim
Ckop(nckn 125, 135, 165, 192, 213
Cxe:(nnrn 86
Coxn 161, 174
Copaôn, copôn, crpôn 160, 193
Cranann 95
Cy(nnn 95, 155, 198, 224
254
Cy:onn 28, 154, 155
Tanpn 113
Tarpn 133, 134, 231
Tan]a:n 146, 147, 151, 152, 218, 220
Tarpn 225, 231, 233
Tenpnckn 197
Tenronn 135
Tepnnnrn nnsn 68
Terepn 232
Tnxnranrn 150
Tnxouann 87, 88
Tnnn 188
Tnparern 94, 133, 142
Tnpnsn 32
Tpakn 12-14, 16, 17, 22, 27, 42, 108, 109, 113,
123, 126, 128, 139, 188, 191, 209, 212, 213,
226
Tpancxonrann 95
Tpnôa:n 14, 42, 52, 54, 109, 110, 116, 126, 127,
204, 206, 226
Tpor:o(nrn 34
Typkn 65
Typonn 213
Tnpnnrn 40, 121
Vr:nun, or:nun, y:nun 65, 66, 95, 97, 103, 105,
120, 121
Vrpn 161
Vrpo]nnn 12, 13
V:xepyrn 162
V:rnnn 65-67
V:nnnnypn 100
Vrnrypn 141
4apo(nnn 39
4enn 148, 149, 153, 154
4nnn 28, 154, 160
4pankn 16, 39, 40, 75, 91
4pesonn 180
4pyry(nonn 28, 154, 155
Xankn 39, 40, 134
Xa:ern 189
Xapnnn 153, 162
Xepxyn(ypn 56, 57, 130, 219
Xepy:n 68, 141, 156
Xepyckn 40, 134
Xnnca:rn 187, 189
Xnpn 149, 153, 227
Xynn 100, 136, 141, 152, 153, 160, 171, 179
Xrpnarn 160
Rrn 37, 76, 121
×snrn 63, 113, 142, 143
×snrn-xeranacrn 156
×snrn-capxarn 142, 143
255
HOKA3AHEH HA IEOIPA4CKHTE HMEHA
Abiz flu. Abir riv. 168
Alburnus Maior 45
Alsó Fèher 176
Angeron 134
Apula 149, 155
Aranywara
Ardan (Árdany) 172
Ardanovce (yue. Ardán falva) 172
Ardanovo (yue. Ardanháza) 172
Ardicenus vicus 169
Arkospataktöve (Arkuspothaktuwe) 176
Asamus, Lapida 204
Axiaces 38
Axon 29
Bodrus
Budrug fl. 89
Burridava 149, 155
Chirstenge 30
Ciabrus ((n. Hnôpnna) 30
Copus
Dacia Apulensis 163
Dacia Porolissensis 131
Danischen Wohld 40
Drsink 195
Eider 40
Erkes/ Erkis patak 176
Essex 43
Feldwar, Földwar, Marienburg, Feldioara 74
Galad, Geled 71
Galt 69
Germizera 149, 155
Ghilad 71
Glad, (n. Ia:anka p. 71
Gladova (n. K:a(ono 71
Glamoč 56
Glomuzi 55
Horna 76
Hudna 76
Hunna 76
Hussen 76
Hussi-dina 76
Kalatha, Kr:ara (Călata) 69
Kald, (n. c. Ia:(a, Galda) 69
Kolt (Kult) 72
Kolto, Coltău, (n. Catălina 72
Koppany 165
Kwlthy, (n. Coltau 72
Latybar, Latobar 61
Litus Saxonicum 43
Lobje 46
Lomatsch 55
Lotriwar (Lotrioara) 60
Marga (Margus) 194
Marklo 40
Museos-Buzău 87
Nagyugolyka (Ugeya, Uhlja), Be:nkaa Vro:r-
ka, Be:ika Vxo:ka 96
Naxius, Naxiur 30
Nemausos, Nîmes 72
Nitrani, Nytracsehi, (n. Cehince 233
Noilgiant (Noialt) 69
Ó Bodrog (Bodrog, Bodrogu Vechi) 89
Ohře (Eger) 124, 132
Oltuman, Oltman ((n. Otomani) 64
256
Palatha, Palota 80
Petris 229
Płota, Płock 79
Polabia 46
Polabia 46
Prouxa 96
Radama 174
Retra, Rethra 201
Salmuris 115
Slata 76
Suinum 76
Sussex 43
Szaszvolkany (Volkany), WolkendorI, (n.
Vulkan 77
Teterow 232
Tibiscos-Timi 87
Tomiswar 30
Tsernoksi 30
Ulmetum 53
Ulmo 53
Ultinsium vicus 58
Unggesztenyés (Iglincz, Linci), Vnr 96
Vâlcan (Vulcan) 97
Várpalota 80
Villa Vilkani, villa Volkani 77
Vilzendorff, Fela, (n. Floreşti 74, 77
Wessex 43
Wideniz 76
Wiltaburg 76
Wiltshire 76
Witenberg 76
Wlkow, (n. Valeni 77
Zombor (Sombor) 89
Aôa 27, 139, 140
Aôanrnc 27
Aôayn 88
Aôn(oc 215
Aônoôa 203
Aôpnryc (Pasrpa() 68, 219
Ana:a 123
Anapckn xaranar 91, 178
Anpac, Anpa (Á6ñáò) 57, 58, 95
Ara:nnryc (Agalingus) p. 97, 98, 149, 154-156
Arnpen, Arnpeny 131
Ar:nnka, A:nnkyx 99
Arpnanec (`Áãñéoíçò, Eprene) 124, 169
Arpnn (Agriş) 124, 131-134
Arpnny (Agrişu) 131
A( Aknac (Ad Aquas) 149, 155, 229
A(axk:ncn 34
A(xnrro: (Ty:uancko) 109, 116, 205, 225
A(xy( 231
A(nna (¨Áäéíá) 93
A(pane, A(pene (`ÁäñÜíç, `ÁäñÞíç) 59, 60,
77, 227
A(pnanono:, O(pnn 169, 171, 207, 211, 212
A(pnarnuecko xope 113, 123, 160
Akne (Aquae) 86, 90, 177, 178, 210
Ak:a, Aklibal 103, 105
Akcenn 214, 215
Akcnak 38, 39
Akcnn (’Áîéoò, Axius, Axios, Bap(ap) 29-35,
52, 125
Akcnnckn Honr (¨Áîåéíïò ðüíôïò) 29
Akcnona (Axiopa) 29-32, 39
Akcnono:nc (Axiopolis) 29, 30, 165
A:ôa 43-48
A:ôak (A:ôok) 44, 45, 48
A:ôen 34
A:ôona (Albona) 45
A:ôora 44, 45, 171
A:(a 49-52
A:(ann (¨Áëäáíåò) 49
A:(eck 48, 49
A:ekcan(pono:nc 126, 181
A:ekcan(pono 109, 205, 206, 225
A:nara 99
A:nnkyx 97, 98, 105
A:noôpnkc (Aliobrix) 95, 105, 120
A:xa (Almus mons, óñïò ôé `Áëìoí), (n.
4pynka ropa 52
A:xa (Hox) p. 202
A:xana (Dalmana) 52, 54
A:xene (’ÁëìÞíç ðüëéò) 52
A:xyc (Almus) 52, 55, 57, 100
A:nn 135, 136, 156, 160
A:crep 46
A:rnnyx, Altina (`Áëôçíuí) 58, 65
A:yra, Aluta fl. (O:r) 44, 61, 63, 68, 69
A:rra (Hrra, Hrrnna, O:rra, Heren) 58, 63, 65,
66
257
Axorpa (Amutrium) 86, 90
Axyrpna (Amutria) 86
Axyrpnon (’Áìïýôñéïí) 86, 202
Axyrpon, Axnrpon (¨Áìõôñïí ðoëéò) 86
Anre:n 121
Anr:a 46, 92, 107, 112
Anrpa, Anrpoc (¨Áããñïò), Br:rapcka Mopana
122-125, 128-135, 191, 194, 195, 227
Anrpana 124, 132, 133, 161
Anrypon 123
Anrycrna 229
An(pnana 212
Annna 146, 175
Anrnana (Antiana) (n. Bpannn nprx 139
Anrnyx (Anthium) 139, 212
Ana (Apus) 176
Annap (Aônp), (n. Tonunncka p. 166, 168
Annapa (Áððßáñá) 168
Annapna, Appiaria, ÁððÝñåéá 167
Annon (Appion) 166
Ano:onna (Cosono:) 113, 114, 139, 212, 213,
217
Ancnnr (¨Áøéíèïò) 188
Ancnnrn(a 187
Any:, Any:a (Appulus) 163
Any:yx ((n. A:ôa R:na) 60, 163, 164
Anyc (Apus) 166
Apapoc 170
Apraxa 116
Apraxyx 115
Apranokn:n (’ Áñãáíoêéëé) 177
Apre(ana, Apre(anon 114
Aprn(ana (¨Áñãéäáõá) 108, 116, 175
Ap(a (Ap(eck) 49, 169, 174, 181-183, 186, 207
Ap(a-Ap(axa 174
Ap(a-Ap(en (Ap(xen) 174
Ap(enckn (a: 182, 183
Ap(en ((Arge, Ap(xen) 114, 170, 171, 172,
173
Ap(nncko no:e (campus Ardienses) 169
Apsa ((n. Cas:nnka) 207, 208, 210
Apsakyx (Apcakyx) 192
Apsna (Apcna), Arsia Il. 192
Apson (Apsa) 208
Apnen p. 45
Apncôa, Eprnnoc, (n. Eprene 210
Apka/Apra (Kapan) 114, 150-152, 175-178,
180
Apkann (Arcani) 177
Apkn (Arky) 177
Apkn(ana, Apkn(aôa (Arcidava) 114, 116, 150,
166, 175, 177, 178
Apknna (’ Áñêßííá) 176, 202
Apkoôa(apa (’ ÁñêïâÜäáñá) 176
Apkona 178, 180, 181
Apkynn (’ Áñêïííåò) 177
Apkyn (Arcuş) 177
Apna-Apnen 184, 187-189
Apnane, Apnann 190
Apnan 189, 190
Apnen (Apnecoc) 190
Apca (¨Áñóá) 190-194, 208
Apcasa, Apcana (¨Áñóáæá) 190, 191
Apcena (¨Áñóåíá) 190, 191
Apconnon (`Áñóoíéïí) 192, 193
Aprake (`ÁñôÜêç, Artace) 197, 199
Aprakec (¨Áñôáêçò) 170
Aprakna (Artacia) 196-199
Aprakoc (¨Áñôáêïò) 170
Aprane (`ÁñôÜíç, Artane) 197
Apranec (`ÁñôÜíçò) 195-197, 199
Aprap, Aprapa 201, 202
Apre (Il. d’Arte) 170
Apreck (¨Áñôçóêïò) 49, 169, 181
Aprnnna (`Áñôõíßá) 197
Apyra 59-61
Apyre:a (Arutela) 60
Apuap, Apuapnna 200, 202
Acaxa p. 203-206
Acaxyc (Asamus, (n. Ocrx) 203, 222
Acôo:o(nna (Asbolodina) 93
Acrapsa, Ackapsa, Acrapsoc (¨Áóãáñæïò) 207,
208, 211
Acrnnn, Acrnsn (’ Áóãßæïõò) 207, 208, 211
Acenonnn (Ocxa Ka:yrepono) 205
Acnak 38
Acka (Coko:nna) 208, 210, 211
Ackanna (Ascania) 211
Ackap (Cakap) 210, 211
Acxan 204, 206
Acra, Acrap ((n. Boc]op) 212, 216, 221
Acra(nsa (Ocro(nsyx) 213, 214, 217
17 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
258
Acrak (`Áóôáêoò, Astacum, `Ïóôáêoò) 215,
216, 221
Acraknnckn sa:nn 216
Acrnncka crparerna (`ÁóôéêÞ) 213
Acrnncka/ Acrencka/ Acrnknncka n:. (Asticus
mons) 214-216
Acrnka 171, 212-215, 220, 221
Arnna 109, 205
Arnpa 217
Ar:ac (¨Áôëáò) 57, 58
Arpa 199, 222, 224-226, 230, 231, 233
Arpaôa (Ho:ckn Tprxôen) 225, 230
Arpnc/ Arpnc (¨Áèñõò), (n. p. ×nrpa 36, 112,
195, 222
Ayxa (Auha) 68, 69
A]po(ncna 34
Axpen:nn, (n. c. ¬n]:nk Axpen:nn 128
Axpn(a 128, 182
Axpan Ep(xek, (n. c. Axpancko 128
Axpan Rp:ek (Axpane), (n. c. Ir:rôono 128
Axrono: 214
Baôono 169
Ba(nnna (Badnitz) 199
Ba:aron es. 167
Ba:rnncko xope, kpanôpexne, Hpnôa:rnka 9,
36, 37, 47, 71, 74-78, 90, 119, 140, 149, 153,
159, 163, 179, 180, 192, 193, 220, 226, 227
Banar 20, 70, 72, 79, 144, 151, 178
Banrnc p. 180
Bannckn Hox 196
Bana Hyka 52
Bap p. 190
Bapa 195
Bapao:r 58, 59, 61, 71, 184
Baproc 123
Bacnana 100
Bacn(nna (Âáóóéäííá) 93
Bacrapnckn A:nn (Alpes Bastarnice) 97, 155,
156
Bau (Bacs) 88
Baukonckn xanacrnp 182
Banrene 92
Beôpona p. 233
Ben(ay( 109
Benckn By(xak 92
Be:a Ha:anka 52, 54, 58, 128, 129
Be:rpa( 123
Be:e(nna (Âåëåäííá) 93
Be:n Hox 196, 197
Be:n Ocrx 203
Be:oxopne 19
Beoc 225
Beorna 52
Bepoe (Harpa 4pekrnen) 141
Bepoe (Crapa 3aropa) 196
Becapaôckn By(xak/Trr: 46, 49, 92, 97, 99,
100, 102, 103, 105, 117, 118, 120
Beckn(n 186, 187, 192
Bena(n 187, 192
Bnsa (Bnsa, (n. Bnse) 36, 213
Bnsanre ((n. Po(ocro) 139
Bnsanrnon (Âõæoíôéïí) 126, 139, 210, 213,
217
Bnsna 212
Bnsone ((n. Kanapna) 112
Bnkas 131
Bn:ena 46
Bnc(nna (Âéóäííá) 93
Bncepnkyna 94
Bnxop 61, 176
B:arnencko knaxecrno 167
Boôpa 50
Bo(e p. 40
Bo(por 88-92
Bo(porkrs (Bodrogköz) 88, 89, 92
Bopncren (±nenrp) 38, 94
Bopono (Pycencko) 109, 205, 225
Bopno( 88
Bocna 52, 56
Bocnopcko napcrno 113
Boc]op 108, 212, 215
Borpon 229
Bonapkan (Bosarkány) 177
Bpa(y 49
Bpannueno 89
Bparen 104
Bpesnnk 28
Bperan 78, 157, 158
Bpenky (Brecu) 229
Bpnanrnke (ÂñéáíôéêÞ) 139
Bpnranna 37, 40, 43, 76, 78, 121
259
Bponroc 122, 123
Bpaneck 162
By(xak 32
By(xako 92
Bysry (Myceoc) 172
Bykonnna 49
Byky:a 123
By:xne 53
Bypn(ana ((n. c. Cro:nnuen) 59, 197
Byanonan 125
Br:rapcka Mopana 122, 124, 125, 129, 182,
190
Brpôon 94, 120, 141
Brpsana 71
Brp:a( (Bârlad) 48, 49, 59
Brrka ±oaxnen 49
Bar (Vah) p. 28, 232, 233
Barpa (Barp, Barp) p. 133
Ba:epna 145, 152
Bap(ap 29, 128, 228
Bapna 76, 102
Bapnon p. 39, 76, 86
Bapra 200
Bapnana (Warszawa) 193
Backon (ÂÜóêïí) 208
Be(a 222, 229
Besep (Visurgis) p. 40, 134, 135
Be:nrpa( (Pepnk) 87
Be:nka Mopana 123, 194
Be:nko Mockoncko knaxecrno 162
Bene(ckn sa:nn 74, 154, 155
Bene(ckn n:annnn 154, 155
Benero 157
Bnôanranapnyx 95
Bnrpane 134
Bn(nn 53, 70, 72
Bnsanrnon 172, 212, 214
Bnxnnannyx 175, 206
Bnck:a (Viscla) 156, 157
Bnckap 126
Bnc:a 11, 36, 51, 74, 78, 99, 149, 153-155, 159,
173, 179, 193, 220, 221, 227
Bnc:oka 186
Bncry:a/ Bncy:a (Visula) 28, 78, 90, 136, 153,
154, 157, 174, 192, 227
Bnr, Bnrap (Bnrpa) 195, 203
Bnrnnna 15, 86, 139, 197, 211
Bnrona 126
Bnnerpa( 208
B:a(anka (Bo:o(ana) 50
B:a(nna 205
B:anka pannnna 57, 58, 171, 172
B:o(ana 50
B:rôka (Iaôponcko) 45
Bo:ra 131
Bo:nn 227
Bo:nnna 79, 80, 160
Bo:xon 51, 52
Bopoônnn 162
Bopornneck 162
Bopck:a 66, 67, 79
Bpana 196, 197
Bpana 128, 167
Bparapnna 202
Bropa Hanonna 145
Byunrprn 128
Br:rana (Vltava) 73, 75
Br:unrprn 205
Brpônna 186
Brpônna (Cynr:nnka) 181, 182
Brprnr 71
Brprnn 74
Brpr(na (Vărădia) 150, 175
Brpr(na (e Mypen 70
Brua 185
Iaôpera ((n. ¬enkn :ec) 198, 224, 226
Iarannna 186
Iarono 166
Ia:arna 15
Ia:an (Galai) 94, 104, 105, 107
Ia:(a 69
Ia:nnna 79, 80
Ia:nu 104
Ia:nuko knaxecrno 104
Ia:na 37, 40, 78
Ia:ra, Io:ra (Ia:ran, Io:rna) 67
Ia:rnc (Galtis) 68, 69, 71
Iana (Gana) 55
Iapnan 94, 107, 120
Iapnanckn noc (By(xako) 92, 94-96, 103-105,
260
118
In(a 56
Ienyk:a (ÃÝíïõêëá) 32, 92-94, 102, 105, 113,
116, 118
Ienn(na 69
Iepanna 34
Iep:ono 196
Iepxanea 190
Iepxanna 37, 56, 130, 203
Iepxncapa 229
Ierpnna (Ãåôñßíáò) 233
Ierpncran (ÃåôñéóôÜïõò) 233
Iercka nycrnna (Ãåôúí cñçìíá) 92
Ienono 166
Inasnxonon 65
In:nn: 219, 220
I:o(xeno 168
I:oxau 56
I:oxa 56
Io:ornueck 72, 73
Io:ran (Ia:ran) 66, 73
Io:rna (Ia:ra), (n. Bo:rnaa Io:rona 66
Io:axa p. 196
Io:axa Trpnana 74
Io:axa 4arpa 226, 232
Iopen Pynuoc 185
Iopna Ap(a 190
Iopna Mnsna 151, 152, 190
Iopna Hanonna 145, 157
Iopno Vnno, Kncr. 64
Iopckn Iopen Tprxôen 224
Iopckn ±o:en Tprxôen 224
Ipanka (Ãñáiêïò) 130
Ipan 198
Ipaono 125, 129
Ipnnknanana (Ãñéãéóðáíá) 129
Ipncna (Kpnn) 219, 220
Ipknna 129
Irpnna 30, 219
Inxnp(xnna 181, 188
±akna passim
±a:xara (Äóëìáôáò) 54
±a:xanna 14
±ananrp 136, 156,
±anacrrp 136, 156
±anyônn (Danubius) 156
±ap(anna 45, 128, 165, 190, 191, 202, 203, 230
±acxnnn Dasmini/ Dasmiani, Äïýóìáíåò 206
±nnna 10
±eôe:r 213
±eôo:na (e +oc 34
±ene:ron/ ±ene:ryx 212
±e(earau 181, 188
±e(oc:an 162
±e:oc 43
±e:ra (Tpaknncka ±e:ra) 216, 217, 221
±e:]n 43
±xakonnna 128
±naxan(ono 186
±nepna 175
±nnnckapra (ÄéíéóêÜñôá) 93
±nnorerna/ ±nnorenna (ÄéíïãÝôåéá) 93, 94,
103, 105, 141
±nonncono:nc ((n. Ba:unk) 33, 34, 114, 115,
137
±nenrp 9, 10, 11, 13, 65, 67, 73, 79, 101, 102,
110, 137, 138, 141, 143, 160, 161, 174, 193,
225, 228
±necrrp 14, 36, 51, 66, 67, 96-99, 101-103,
107, 119, 120, 137, 138, 140, 142, 154, 159,
187, 220
±oô:nn (Doblin) 55
±oôpnne 52
±oôpocran, Acenonrp. 185
±oôponka xaxa:a 166
±oôpy(xa passim
±oôpy(xanckn Trr:/By(xak 32, 92, 96, 98,
105, 107, 110
±orneua 146, 175
±o:en Pynuoc 185
±o:na In:a 65
±o:na Mnsna 93, 100, 141, 165, 168, 233
±o:na Hanonna 143, 151, 192
±oxaron 162
±on 138, 142
±onen 11
±ocnarcka peka (Para) 199
±pana 88, 89, 91, 135
±paxna (e Cyc 151
±paxcko no:e 182
±panrono 186
261
±pacnxapka (Äñáóßìáñêá) 194
±pecnenk (ÄñåóíåÞê) 195
±poôera 86, 175
±pocnncka crparerna 187
±pyreck (±pnreck), ±pynk 73, 232
±panonen 166
±ynan/ ±anyônn passim
±ynanen 92
±ypanky:anko esepo 33
±ypna (Duria) 142
±ypocropyx (Cn:ncrpa) 32, 36, 112
±rônnk 28
Enôea 27, 139
Enkcnnckn Honr (Å6îåéíïò ðoíôïò) 29
Enxenna 34
Erereônpre 134
Erencko xope, kpanôpexne 186, 187
Erep (Ogre) p. 203, 226
Erncoc (Aegissos), Ernn 117, 118
Esepue 166
E:a(a 113
E:ôa (Haôa, Haôe) 9, 11, 37, 39, 40, 46, 50, 51,
54, 55, 57, 73, 74, 76, 78, 86, 89, 90, 119-121,
132, 159, 160, 201-203, 226
E:(e 51
E:onnna 186
E:xon (H:]on) 52
Ennnrna (Aeningia) 153, 227
Enoc 187, 188, 210
Ennp 52, 188
Epak p. 137
Epakryx 95
Epraxna 115
Eprene (Eprnnoc) 124
Eprnck/ Arpnanec (Eprene) 169
Eperpna 27
Epxa peka c. 181, 182
Epxennnyx 131
Eckyc (Hckrp) 79, 143, 177, 203, 222
Erep, Errp 222
+e:esnn npara 123
+e:rn (a: 181
+e:askonen 166
+n(ana 171
+nrona p. 233
+ny 60, 77, 202
+r:ryna 186
3aa:e 57
3a:ry 131
3ana(en Byr 10, 36, 38, 50, 51
3ana(na ±nnna 79, 80
3ana(nn n:annnn 220
3exn:en (Zemplén) 88, 90
3nrepe 34
3npoc ((n. Baroncka peka) 137
3:arnna 186
3:arorpa( 181
Haô(neprnx 65
Hôap 190, 194
Hr:nna (Iglia) 96, 118
Hsxan: 44
H:axa (×:oxnna) 52, 150, 151
H:npnk 15, 78, 91, 160, 194
H:npna 14, 135, 157
H:xen 51
Hna 227
Hnry: 96
Hn(enen(enna (Mypnrro:) 115
Hnen 72
Hcakua 120
Hckyc 100
Hckrp 31, 44, 79
Hcrpna 32, 34-36, 42, 45, 92, 107-109, 111-
113, 115, 116, 177, 192
Hcrrp, Hcrpoc (±ynan) 30, 34, 35, 38, 39, 48,
49, 58, 73, 78, 92, 94, 102, 107, 108, 113, 116,
145, 167, 170, 205
Hra:nnckn n-on 11, 24
Hra:na 15, 17, 91, 143
Herepyc (Ieterus, ×nrpa) 203, 222
Honna 29
Kaôn:e/ Ka:nôe 211-213, 217
Kanenoc 126, 127, 190
Kan:nak 122, 123
Kary: (Cagul) 95, 101, 104, 105
Ka:arnc 32-36, 42, 43, 93, 111, 112, 114, 195
262
Ka:o]epcka n:annna 222
Kaxennaa Acxanka 204, 206
Kaxenono 166, 168
Kaxn p. 224
Kana(okna 15
Kanannna (Êáðáííôóá) 165
Kane(ynyx (Capedunum) 165
Kann(ana (Capidava, Êáðéäáõá, Êáðéäáâá)
34, 1645, 166
Kanncrypna (Êáðéóôïõñíá) 164
Kanoxa:na (Êáðóìáëâá) 165
Kanon (Kápos) p. 167
Kany: ±o:oxxan 115
Kanycropoc 166
Kapa(xakron 182
Kapacy (Kara Su) 29, 30
Kapan p. 146, 150, 175, 176, 183
Kapncroc 27
Kapna 15, 29
Kap:ono 204
Kapo(ynyx 95
Kapnarn/ Kapnarcka nepnra passim
Kapcn(ana 229
Kapcnyx 164
Kacnxua p. 33, 107
Kacre:onperapa (ÊáóôåëëïâñÝôáñá) 202
Kacre:y 34
Kacrpa Maprnc 100
Kar:aôyx es. 44, 45, 48, 99, 101, 107
Kene 70
Ke(pa (Êéäñïò) p. 31
Kennncka crparerna 187
Kepôarnc (Cerbatis) 33
Kepnnroc 27
Knanen 108, 212, 214
Knen 174
Knencka Pyc/ Knencka Pycna 15, 67
Knsnk 197
Knkoncka oô:acr 187
Kn:nnen (Cylipenum) 153, 227
Kn:na 99, 103
Knnce:a ((n. Hnca:a) 188, 189, 212
Knpnc (Êåiñéò) 32
Knpkns 99
Knran es. 99, 101
K:yx 62
Knaxenan 128
Koacra (ÊïÜóôá) 215
Konacna (okp.) 197
Konn: (Konn¬) 123
Koryp:yn (Cogurlui) 99, 107
Korr:nnk (Cogalnic, Korn:rnnk) 97, 98, 105,
156
Kose:ck 162
Kon:ernncka crparerna 187
Ko:enrnna 51
Ko:reck 73, 162
Koxornnn 181
Konrpn (Congri) 131, 133
Kon(yk (Cacnk) 97, 105
Koncranna (Kncren(xa), anr. Toxn 29, 33
Koncrannna ((n. Kyônn) 146, 178
Konra(ec( 124
Konan (Koppan) 167
Konann (Kópany) 167
Konann (Koppany) 167
Konanne (Teroncko) 167
Konannn (Ckoncko) 167
Konn:onnn 186
Konycropoc (Êïðïýóôïñïò) 165
Kopnn (Corin) 55
Kopnn:nncka crparerna 187
Kopnn:nka 187, 188
Kopnn:ckn npoxo( 181, 188
Kocxan 123
Koconcka Mnrponnna 128
Kocro:an 175
Kor:encka n:annna 222
Kpanne 122, 125, 129
Kpanôpexna ±akna 177, 190, 201, 203
Kpecronna 125
Kpnna na:anka 167
Kpnnnna, Pycencko 222
Kpnnna 166
Kpnn p. 45, 165, 167
Kpyxonnna 182
Kcanr 211
Kcanrn 181
Kyxanono 128
Kyne (Cuppe, Êïýðïõò) 165
Kypra (e Ap(xen 173
Kypnyx:na 128
263
Kyuan n:. 190
Kynxnna 206
Kr:xrnyn p. 195
Krnyn (Căpu) 167
Krpna (Câra) 190
Kncren(xa 30
Haôa 47
Haôepnn (ËáâÝñéïí) 45
Haôen (Haôue, Haôau) 44
Haônn 45
Haôopen 90
Haôyna (ËÜâïõôæá) 45
Ha(a 50, 51
Ha(ora, Ha(oxko es. 51, 52
Haxarnc 52
Hanr 153, 227
Hanyc 57
Hara 61, 63
Harap, Harapa 60, 61
Harapnknn (Ëáôáñéêßïí) 61
Harapnna 60, 61
Harapknn (Ëáôáñêíïí) 61
Harnna (mutatio Latina) 58
Harka 61, 62
Haropnna (Latoria) 60, 61, 88, 90
Harpnc (Latris) 153, 222, 227
Harpon 222
Heôa 46, 47
Heôcko es. 46, 47
He(a (Ha(a) 51
He(epara ((n. Ha:anka noyr) 146, 166, 175,
178
Hexanyc 57
Hecôoc 215
Heckonan 128, 130
Hernnna 205
Hnôacr 34
Hnôypnna 45
Hnkna 15
Hnnnnk 28
Hnra 61
Hnrna, Litava (Litva) 61-63, 76
Hnrepara 175
Hoôknre, Pas:oxko 45
Hokna 146
Hokpn(a 30
Hox, Hoxrpa(, Hox na:anka, Kapa Hox 44, 52,
53
Hox, p. 52
Hora, Hera 61
Horpa 60, 61
Horpy (Lotru) 60, 61, 90
Hrana 66
Hy(oropne 168
Hy(yn 167
Hyna 198, 224
Hynana 46, 47
Hyra, Horna 77, 78
Hyrana 66
Hrren ((n. c. 4rkrenn (Făcăieni) 61
Hrruen (Latceni) 61
Hrro 66
Hnôek 86, 133
Hn:nn 126
Ma(an 182
Ma(nr 215
Mann 56, 57, 199
Mancen 43
Make(onna 31, 33, 35, 109, 113, 116, 125, 126,
128, 135, 143, 187, 188, 192, 201, 212, 217,
226
Makpnc 27
Ma:a Asna 15, 24, 27, 29, 188, 211, 212
Ma:nan(a (Malianda) 139
Ma:ka Ap(a 186
Ma:ka Pynua, (n. Pynua 185
Ma:ka Cknrna (Ìéêño Óêõèßá) 30, 34, 36, 93,
119, 137, 141, 164, 177
Ma:ka 4arpa 226, 232, 233
Manacrnpckn nrsnnnenna 208
Manxapr 198, 224
Map (Maro) Marus 112
Mapryc (Margus) 123
Map(nncko no:e 169
Mapnc, Mapncna (Mypen, Mapon) 48, 170,
219, 220
Mapnna (Xeôpoc) 19, 169, 204, 208
Maponea 139
264
Mapren, c. 134
Mapnnanono: 218
Maunn (Măcin) 117
Maunnckn By(xak 92
Me(xn(na 34, 35
Me(nncka crparerna 187
Me(nka 229
Mek:enôypr 86
Meorn(cko esepo 113
Mepona (Ìåñuðç) 181, 183-185
Mecexôpna/ Mecaxôpna 139, 217
Mecen 131
Mecoxopon 182
Mecra 181, 182, 186
Meronnkyx 95
Mnsna 17, 30, 36, 54, 64, 68, 69, 71, 90, 113,
117, 118, 120, 124, 129, 132, 134, 135, 143,
144, 146, 148, 151, 158, 167, 192, 197, 198,
200, 218
Mn:nape 219, 220
Mncna (Misna) 55
Mnxan Bnrasy: 112
M:ana (Malva) 165
Morn:ancka xorn:a (Bpana) 21, 205, 225
Morn:nna (Mogilina) 55
Mo(pa (Μόδρα) 86
Mo:(ona 49, 52, 70, 72, 172, 229
Mo:(oncko noeno(crno 231
Mopana p. 18, 135, 179, 190, 194, 198, 224,
226, 228
Mopanna 15
Mopncena 72
Moca:ck 162
Morpec, Morpecn (Ìuôñåóåò) 90
Morpy (Motru) 77, 202
Mpaxopno xope 214
My:(a 51, 55
Mynrenna 20, 36, 44, 49, 51, 52, 59, 64, 69,
70, 72, 142-144, 147, 150, 151, 170, 171, 173,
176, 229
Mypen 70, 71, 89, 142, 143, 147, 152, 163,
164
Mypca 157
Mypcnancko es. 136, 156, 157
Myceno 186
Myce:neno, c. 203
Mnenak 162
Mr:rnen 151
Mnncrep 134
Hancoc (Hnn) 49, 52, 68, 190, 191, 206, 211
Hanapnc 170
Hanoka (ÍÜðïõêá) 164, 167
Hapna 79, 80
Hapeuen 164
Herpy 74
He(e:nno 186
Hexan, p. 10
Hecr, Hecroc 189, 226
Hnrpnnnane
Hnke (Nicae) 213
Hnkea 211
Hnknna (Ìéêño Íìêáéá), (n. Xa]ca 213
Hnkoxe(na ((n. Hsxnr) 216
Hnkonnon 108
Hnkono: 53, 222
Hnky:nne: 120
Hnrpa 226, 233
Hnrpnna 233
Hnn 128, 129
Hnnana 128, 129
Hona Kn:na 99
Hona Kopnea 41
Hona ¬epna 141
Honropo( Be:nkn 51
Hone (Cnnnon) 61
Honno(ynyx/ Honneryn 95, 136, 156, 157
Hoec 195
Hyrpr 132, 161
Oôpyunne 208
Orocra 186
O(ecoc 35, 102, 111, 195
O(pa/ O(ep 11, 37, 46, 50, 51, 74, 87, 119, 153,
156, 159, 193, 200, 221, 226-228, 232
O(pana (Odrava) 226
O(pannna 228
O(peno, Kparoncko 228
O(peck 228
O(pncko napcrno 35, 109, 117, 211, 212, 217
265
O(pnuan 228
Oka 9, 73, 131-133, 160, 161, 174
O:axepken (O:axapkyn) Olaherkes 176
O:ôna 110, 113
O:nxn 186
O:r 48, 49, 57, 58, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 74,
77, 79, 171, 176, 184, 189, 197, 198, 203, 206
O:renn (Wëòýíè) 58, 64
O:rennna (Wëòýíèöà) 58, 64
O:renna 20, 44, 59, 61, 62, 64, 90, 147, 176,
197, 202
O:ren (Wëòåö) 58, 64
O:rnna es. 33, 36, 58, 65
O:rxan 58, 64
O:roxanckn rpa(nnn 64
O:roxannn 64
O:ranka 58, 64
Onr:e 121
Onr:oc, Or:a (Onr:a) 101-103, 105, 120
On(ana 88
Onana 167
Onaka 164, 166
Onanen 166
Opraxe (’ÏñãÜìç) 107, 115
Op(ecoc (’Ïñäåóóóò) 38, 48, 170
Opexonan 128
Op:on (o: 208
Op:onka 95
Opocnnec 212
Ocenen 166
Ocknn (¨Ïóêéïò), Uscus) 207
Ocxa Ipa(nne ((n. c. Ipa(nne) 203
Ocxa Ka:yrepono ((n. Acenonnn) 203
Ocxon 204, 206
Ocrak (`Ïóôáêóò) 213, 216, 217, 221
Ocra] (¨Ïóôáöïò) 213
Ocro(nsyx 213, 217, 221
Ocrx 195, 203, 205, 206
Oxpn(cka apxnennckonna 193
Ha(nna 186
Ha:axapna 166
Ha:acro:on (Ðáëáóôóëïí) 78, 79
Ha:arno:on (Ðáëáôíïëïí) 78, 79
Ha:arka (Palathka) 62
Ha:ora (Újpalota, Neupalota), Bnxap 80
Hanren 22, 125, 189
Hanncoc 212
Hanonna 14, 58, 64, 88, 100, 101, 140, 143,
148, 152, 171, 219
Hanre:enxon (e Cyc 53
Hanrnkan 48, 49
Hapnycra (Ðáñíïíóôá) 126, 127
Hapna 184
Hapcenra (Parsęta) 193
Haprenono:nc 34
Haprnck (Parthiscus) 145
Hacna: 186
Hacnnpnn p. 172
Harnc (Pathissum) 142
Harpen 225, 229
Harpennna 225, 229
Harpn(ana (Ðáôñßäáõá) 228, 229
Ha]:aronna 15
Haxpa (Pahra) 132, 161
Henka 95, 154, 218
Henknnckn n:annnn 96
Hernnna (Pegnitz) 199
Heonna 127
Hepexnn: 133
Hepeac:ancko knaxecrno 66
Hepeac:anr: 65
Hepnnr 125, 126, 213, 217
Hepnnk 125, 126
Hepnepaknon (ÐåñðåñÜêéïí), 182, 183
Hepnepek 181-183
Herpa (Petra) 201, 229
Herpnsen/ Herpnnen (Ðåôñíæçí) 230
Herpnu (Ðåôñéôæóò) 230
Herpnuka n:. (Petricica) 229-231
Herpnn (Petris) 229
Herpo(ana (Ðåôñoäáõá) 228, 229
Herponan (Petrosani) 229
Heu 128
Hnepna 229
Hnperoc, Hnpera (Ðõñåôoò) 170, 172
Hnpea 113
Hnpor 58
Hnnan p. 174
Hnanen 127
H:arero 80
H:areno 80
266
H:arnnna 80
H:arno ôrp(o 80
H:aro 80
H:aronere 80
H:enen 53
H:ennnoro (Øéëóí) 99
Hoônr kaxrk 168
Hoôpexne 168
Hono:xne 21
Ho(e:na 49
Ho(nenponne 9, 13, 20
Ho(necrponne 91
Ho:arnna (Polatitea) 80
Ho:exna 53
Ho:ecne 10, 13
Ho:on(a 229
Ho:ora (Ho:ra) 18, 79
Ho:oreck 73, 79
Ho:onko knaxecrno 72, 80
Ho:ckn Tprxôen 224, 225, 229
Ho:rana (Połtew) 66, 79
Ho:rna (Peltew, Połtwa) 79
Ho:rna (Poltua) 79
Hoxopcka Byxra 227
Honr/ Honrnncko xope 99, 136, 163, 212, 214,
216, 221
Honre A:yrn (Pons Aluti) 59, 60, 63
Honrnncko napcrno 113
Honrnkanen 48
Honen 171
Hopara/ Hnperoc (Hpyr) 36, 95, 170
Hopo:ncyx 97, 98, 131
Hopro Haro 181
Hore: (Kynxnna, Êóøìèöà) 206
Hoana ±y:uen 49
Hpaxono 86
Hpnnek 186
Hpnnar 10, 65
Hpnnnna 128
Hpokyn:e 128
Hpononrn(a 197, 209, 212, 213, 215, 216
Hpyr 36, 48, 96, 97, 103, 107, 120, 131, 134,
154, 157, 159, 187, 220
Hcn:on 38
Hy:xne 53
Hy:ny(ena (H:on(nn) 210, 211, 217
Hypkrpen 171
Hunna 125
Hr:rnnen (Păltineni) 80
Hr:rnnnn (Păltini) 80
Hr:rnny: (Păltinul) 80
Harpa Bonxy:yn 49
Pa(nnna (Rednitz) 199
Pa(onany 171
Pa(orocr (Riedigost) 201
Pa(ox 173
Pa(oxka p. 173
Paxann 206
Pasnx (Pase:x) es. 109, 115
Paky:e (‘Ñáêïýëç) 177
Paxna 175
Pac (‘ÑÜóïò) 193
Paca 193, 193
Pacna (Rasia) 193
Pacnana p. 194
Pacnna 190, 191, 192
Pacnnk 194
Pacnnna 194
Pacono 194
Pacr 44
Para ((n. ±ocnarcka p.)
Parapa 201
Parapn 202
Parnôop ((n. Ratzeburg) 46
Parnpnn 202
Payrnc 180
Pannapna 200
Panka 190-194
Panka ennckonna 193
Panono (‘ÑÜóïâïí) 194
Pera (Rega) 179, 180
Pernanyx (Regianum) 177
Pernna (Regina) 177
Pe(nnn 56
Pesar 199
Penn 37, 40, 48, 56, 57, 76, 78, 121, 160, 203
Pekn(ana 176
Pekn(nna (Recidiva) 175
Pexecnana (Remessiana) 129, 194
Pecana, p. 190, 191
Pecca 132
267
Perna 56
Penna 145
Pnn(akyc 197
Pnnenckn n:. 48
Porosen (Bpauancko) 109, 205, 225
Po(e p. 38
Po(onn 127, 169, 181, 184-187, 203, 208, 222
Pokoôe 34
Poxanna 143
Poxy:a 86
Pona 185, 186
Pona p. (Ropa) 186, 187
Pona:nna p. (Pn:a) 185
Ponnna, Ponua 185
Ponkara (c. Xnonna) 185
Ponknre (Ma(ancko) 185
Pononn (o: (±ennncko) 185
Ponona x. 185
Ponunne (Ropczice) 187
Pocnna 222
Porana (Rotava) 199
Ponna Monrana 45
Pyrnn (ðóëéò ‘Ñïýãéïí) 179
Pyrn:an(, Rugiland 179
Py(osex 182
Pykonnn (‘Ñïõêoíéïí) 176
Pynara 185
Pynero 185
Pynnre 185
Pynknre 185
Pyncka 185
Pynua n:annna 185
Pynue, (n. c. Pynua 185
Pynuoc 182, 185-187
Pycenckn Hox 196
Pycn(ana 59
Pyana (Pana), (n. o-n Pnren 178, 179, 181
Prkrrry 49
Prkrn(na (Racădia) 175
Prnka (Raca) 194
Prnkan (Racani) 194
Pnren 180, 220
Paxono 168
Caôap 44, 59
Cana p. 51, 80, 88, 157
Carapnn 38
Ca(nna 166
Cas:nnka 208
Cakap 207, 208, 209
Cakapa 208
Cakap-ôanp (Baôa(axko) 209
Cakap(xa 209
Cakapka 208
Cakaprene 209
Cakcan (Cakcaran), Cakcan-Ko:a 31
Cakconna 43
Ca:xn(ec, Ca:xn(ecoc 212, 213, 217
Caxorpakn 29
Caxyc (Coxen) 171, 204
Can p. 50, 133, 154
Canencka n:. 181
Canenckn npoxo( 181, 187
Capxarna 28, 37, 38, 74, 130, 132, 149, 154,
155, 157, 166, 192
Capxarckn okean (Ba:rnncko xope) 154, 155
Capxnsereryca 90, 178
Cneôna 153
Cnern Ieoprn 215
Cnnnon (Hone) 195
Cenepen ±onen 138, 140
Cenepno xope 37, 48, 76, 133
Cenepcka sexa 65
Cenrono:nc 19
Ce:nxôpna 217
Cexennk 175
Cenono 166
Cep(nka 52, 58, 177, 178, 190
Cepenckn 162
Cepec, Cap 49
Ceper 36, 48, 119, 120, 131, 229-231
Cecroc, Cecr, Cecrna (Óåóôóò, Sestos) 215
Cnôny 71, 80
Cnknnn(a (Cykn(ana) 78, 79
Cn:esna 14, 162
Cnnrn(ynyx 58
Cnnoe 107
Cnronna 139
Ckan (Óêáéoí) 209
Ckan (Óêáéoò ðïôáìoò) 209, 210
Ckancka npara (Óêáéái ðýëáé) 208, 209, 211
Ckaxan(rp (ÓêÜìáíäñïò), (n. Men(epec 211
268
Ckaxôpna (Scambria) 210, 211
Ckan(sa (Scandza) o-n 162, 179
Ckan(nnanna 41, 159, 179
Ckapn (ÓêÜñåò) 211
Ckapnoraca:ykpa (Óêáñéùôáóáëïýêñá) 210
Ckapnnapa (Óêáñßðáñá) 210
Cknn (Hckrp) 195
Cknrnn (ÓêõôéÜò) 34
Cknrna 73, 108, 111, 137, 143, 170
C:ana 107
C:annk 196
C:arnna 204
C:arnnna 204
C:yna 46, 47
Cxe(epeno 123
Cox p. 161, 173, 174
Coko:nna 208, 209
Co:yn 58
Coxen (Samus) 131, 132
Coxeny: Mnk 167
Coxonnr 112
Conor 204
Cpe(nsexna ±akna 177, 190, 191, 203
Cpe(nsexno xope 214, 217
Cpexcka Mnrponnna 52
Cprôcka Mopana 122, 123, 190, 194
Crapa n:annna 190, 203, 222
Crapa peka 222
Craprpa( ((n. O:(enôypr) 133
Crapneno 186
Crnpa 27
Crpan(xa 185, 186, 208, 209, 212, 213, 216
Crpnxon 125-127, 186, 205
Crpyxa 122, 125, 127, 129, 139, 181
Crpyc na:ora 79
Crpaxa 204
Crynnna 34
Crypnyx 131
Cyna n:. 130
Cyeôoc p. 39
Cykn(ana 143, 175
Cy:a 67
Tanna107
Tananc (±on) 113, 164
Tanen (Tanna) p. 50
Tarpn 226, 232
Teap p. 169, 212
Te:nna 107
Terepen 232
Terepnn 232
Terono 168
Tnaro:a (Ôéáãüëá) 99
Tnapanroc (Ceper) 170
Tnôncnc (Ôßâéóéò) 49, 57, 58
Tnônckoc 150, 169, 170
Tnônckyx 175
Tnrpa Tegra, Tegris, Tigris, (Ôßãñá) 134
Tn:nry: 38
Tnxnn (Timis) 49, 58, 150
Tnxok 44, 86, 128, 202
Tnnna(a 212
Tnnnac 212
Tnnna 139
Tnpa (±necrrp) 36, 38, 39, 92, 94, 97, 98, 131,
134, 141, 142
Tnca (Haprnck) 14, 48, 70, 72, 86, 87, 89-91,
130, 133, 142-149, 151-156, 159, 160, 179, 228
Tncna (Tisia) 73, 157
Tnre: 91
Tokan 88
Toxn (Tomos) 29, 30, 32-34, 36, 42, 114
Tonsoc (Tyn(xa) 207, 208, 211, 213
Tono:nnna p. 204
Tonunn 166
Tonunncka peka 168
Tpane p. 39, 86
Tpaknncka Acrnka 212
Tpaknncka ±e:ra 213
Tpaknnckn Bocnop (Boc]op) 212, 213, 214,
216
Tpaknnckn Xepconec 181, 188, 189, 205, 215,
217, 226
Tpakna 17, 22, 68, 91, 102, 108, 110, 111, 124,
137, 143, 159, 164, 165, 169, 175, 187, 196,
207-210, 212, 214, 217, 218, 222, 227
Tpanca:ôa (Transalba) 44, 45
Tpancn:nanna 57-59, 69, 71, 72, 167, 173, 176,
189, 197, 198, 229
Tpesxnc (Troesmis) 117, 118
Tpn]y:yx 229
Tpoa(a 209, 211
269
Tposxnc (Trosmis) c×. 1pcs+uc
Tporyn (Trotus) 229-232
Tpoa 43, 209, 210
Tpoancka n:. 203
Tpyôex 225
Tys:yk 197
Ty:ua 117
Tyn(xa (Tonsoc) 19, 169, 208, 210, 213
Typnc 141
Trpry Tporyn (Târgu Trotu) 231
Trprnop 151
Trpnana Mape 197
Trpnono 225
Tnpnnrna 40, 43
Vr (Vnr) Vx 90
Vrpa (Ugra) 69, 124, 131-133, 161
Vrpon:anko noeno(crno 64, 173, 177
Vxa (+ny) 90
Vxnne 165
Vse(ox 227
Vkpa (Ukra, Ucker) 124
Vkpanna 9, 66
V:xeryx 58
V:xyc 52, 53
Vnrapna 15
Vnrpa (Ungra) 69, 71
Vpryx 131
Vcky(axa (Uscudama) 207, 208, 210-212, 217
Vrn(ana 229
Vrpexr 76
Vryc (Bnr) 100, 203, 222
Vnnnnn 166
4e:(noapa (Ieldioara) 74
4n:nnn 169, 181, 182, 187, 188
4n:nnono: 196
4n:na 212, 214
4nnono:/nc 212
4ncka 38
4:encôypr 121
4:yraysnc (Ilutausis) 4:ayrasnc (Ilautasis)
73, 75, 156, 157
4okn(a 27
4ornnono 181
4parepna (Öñáôåñßá) 202
4pynka ropa 123
4rrrpan 170, 189
4rkrnen (Făcăieni) 61
Xane: 57, 76
Xasapckn xaranar, Xasapna 67, 174
Xa:kn(a 27
Xa:xn(ecoc 212
Xa:xnpnc (Halmyris) 115
Xa:ycoc p. 39
Xanernknon (×áðÝôéêéïí) 182
Xapnecoc (‘Áñðçóóoò) 181, 182
Xapnernknon (×áñðÝôéêéïí) 182
Xeôpoc, Xeôrp (Mapnna) 139, 165, 181, 182,
186-189, 207, 210-212
Xe:ecnonr (±ap(ane:n) 214, 215
Xex 32, 57, 197, 205, 206, 218, 225, 226, 231,
233
Xexnxonr 177, 207, 208, 210, 212, 217, 233
Xexyc 113, 203, 222, 226
Xepak:ea Honrnncka 43
Xepknncka ropa 198
Xepxoc (¨Çñìïò) 181, 182
Xeponea 113
Xecrna 215
Xnepacoc (Ceper) 94, 95
Xnoc 182
Xnnannc (Rxen Byr) p. 38
Xnnepnepaknon (‘ÕðåñðåñÜêéïí) 182
Xncrnea 27
X:eôapono 166
X:aôono 208
Xo:nann 86, 121, 122, 133
Xoxopo( 69, 74
Xopnna 79
Xopox 70
Xynr 91
Xyne(oapa 69
Xrprnôau 71, 80, 197, 198
Xrpnona 33, 107
Hnyc (Cius Il.) 168
Hprnen ôper 52
¬ara (Ceaga) 99
¬e:en (Celei) 79
270
¬ena: 80
¬ene:apcka peka 182, 185
¬epna p. 29, 99
¬epna no(a 29
¬epna ropa 122, 125
¬epnn Hox 196, 197
¬epnn Ocrx 203
¬epno xope, ¬epnoxopne passim
¬errnen 171
¬enkn :ec 224, 226
¬yk n:. 231
Bap n:annna 125
B:an 121
B:esnnr-Xo:nann 37, 39, 40, 43
Bueunn 180
Bueunnckn sa:nn 227
Tr:ennn 98
Rxen Byr 110, 137, 138, 199
Rnep 168, 169
Rpac 212
Rr:an( n-n 39
Rr:an(na 37, 121, 122, 135
×noxnna-C:roncka 28
×noxno 28
×nop 28
×nopen 28
×nopxnne 28
×nopnna 28
×nopne 28
×nopnnk (Javorniki) 28
×nopnnkn 28, 232
×nopona cka:a 28
×nopono 28
×:nyr es. 44, 45, 48, 99, 101
×:nyr p. 44, 104
×nrpa 195, 203, 222-225, 229, 231
×rpon (’Éáôñúí) 222
×rpoc, ×rpyc 32, 61, 222, 227
271
HOKA3AHEH HA HHuHHTE HMEHA
Aôanr 27
Anpe:nan (270–275) 69
Ararnn Mnpnnenckn (VI n.) 56
Ararokr: 111, 112
Arpnna 41
A(ax Bpexenckn (IX n.) 163, 201, 227
Annxap( 87, 89
Akopnnon 114, 115
A: H(pncn 93, 103, 104
A:ôepr Kpann (kp. XV– nau. XVI n.) 163
A:ekcan(rp III Make(onckn (Be:nkn) 14, 41,
42, 111, 126, 206, 226
A:xon 84
A:]pe( Be:nkn 121, 220
Axnan Mapne:nn 144, 145, 147, 149, 207
Axnnra 212
Ana Koxnnna 230
Anaracr 100
Anacracnn Bnô:norekap 102
An(pen II 59
Anrnnarrp 127
Anrn]n: 111
Anronnn 181
Annan 181, 182, 187
Ano:on 42
Ano:onnn (III n. np. Xp.) 48
Ano:onnn Po(ockn 123
Apaxapnn 145
Apranr 218
Ap(aracr 171, 172
Apec 27, 42
Apnan (II n.) 27, 38, 39, 126, 127, 226
Apnanenr 108
Apnapnx 143
Apncrore: 27
Apna( 70, 84
Apna(n 167
Aprexn(a 43
Acenennn 173
Acnapyx 101, 102, 104
Aren (Areac) 34, 35, 42, 110
Arn:a 90, 91, 100
Axryx (Anronn) 70, 72, 178
Bakypnann 182
Ba:axep 67
Bapôar 62
Bacapaô I 173
Be(a ±ocronourenn (B:axenn), B:arouecrnnn
40, 76, 180
Box (Boz) 137
Bopnc I (knas) 193
Bpyr 181
Bypeôncra 36, 114, 135
Ba:enr 169
Ba:enrnnnan (364–375) 40
Bacn:nn II 126
Becra:nc 117, 118
Bn(yknn( Kopnenckn 41-43, 121, 227
Bnsnxap 219
Bn:xe:x 3anoenare:a 122
Bnnnrapnn 67, 137
Bnre:nn 117
272
B:a(nxnp Cnaroc:annu 174
Bo:unn Xnocr 174
By:ry:] 137
Barko 161, 174
Iaônnnn 152
Ian Anronnn Xnôpn(a 32, 33, 36, 92, 113, 114,
116
Ian Ckpnôonnn Kypnon 128
Ieôepnx 219
Ie:oy (Gelou) 167
Ieoprn 62
Ieoprn Akpono:nr 182
I:a( 70-72, 178
Inen Henry: 118
Inen Man:nn By:son 188, 212, 217
Iorna:k 87
Ipennn 117
Iynrepnk 218
±annkc (ΔÜðõî) 31-33, 36, 41, 92, 116, 195
±apnn I (522–486) 35, 108, 119, 124, 169
±ekeôa: 17, 66, 198
±ekcnn 219, 220
±e:(on 33
±exerpnn 43
±enn(nn 181, 187
±ennn (249–251) 68, 218, 219
±nnresnx (±nnnnk) 100, 101
±no(op Cnnn:nnckn 35, 164
±nok:ennan (286–305) 40
±non Kacnn 31, 36, 92-94, 113, 116, 152, 195,
206, 218, 219, 226
±nonnc 43
±nonncnn Hepnerer (II n.) 48, 49
±poxnxanr 113
Encennn Kecapnnckn 144
Encrarnn 48
Enrponnn 39, 207
Ekôepr 180
E:nn Kar 171
E:]enop 27
Exnenyp 100
+o]poa (ro Bn:ap(yen 100
3a:xo(ernkoc 111, 112, 119
3nsanc 145, 147, 152
3nna]rp145
3npakc, 3npakcec (ΖõñÜîçò) 32, 33, 92, 93,
114, 116, 117, 119, 195
3o:rec 111, 112
3onnpnon 110, 119
Hrop 121
Hpak:nn (610–641) 141, 160
Hcn(op Cenn:ckn (VII n.) 56, 57
Hoan 61
Hoan Kanrakysnn 182-184
Hop(anec 9, 47, 63, 68-73, 75, 100, 120, 136,
137, 140, 153, 154, 156, 157, 162, 179, 207,
211, 218-220, 222
Hocn] 41
Ka:nxax 48
Kan(ak 100
Kapansnn 40
Kapaka:a 56
Kap: Be:nkn 41, 75, 87
Kacnn 181
Kean Be:nkn (Keanus Magnus) 91
Kepceô:enr (359-341 r. np. Xp.) 110, 217
Knna 127
K:an(nn (268–270) 68
K:an(nn E:nan 29
K:an(nn Hro:exen (II n.) passim
Knnna 68, 218, 219
Kosxa Hpaxkn 232
Koxenrno: 171
Koncranrnn 144
Koncranrnn Barpenopo(nn 65, 66, 193
Koncranrnn Be:nkn (306–337) 79, 143, 144,
152, 169, 178, 219
Koncranrnn IV Horonar 100, 101, 104
Koncrannnn II (337–361) 144, 145, 152
Kocnnr 209, 211
Kore:ac 42, 110, 119
Kornc I (383–359 r. np. Xp.) 109, 110, 181,
205, 217, 225
Kox 172
Kpyx 70, 72
Kcepkc 215
Hanrap 126, 127
Hnnna ±pysn:a 163
Hnsnxax 35, 111, 127
Hnronon I 62
273
Hnronon II 62
Hnronon, Hnrnon, Hnrnan 61, 62
Hnnnnnn 143, 169
Hoôopnn (Loborcy) 91
Hykan 41
Hynnn Hoxnonnn 4:ak 117, 118
Hrn I (457-474) 100
Hn(onnk B:arouecrnnn (814–840) 87, 88
Hax 14
M. Bnnnnnn 163
Manpnknn (582–602) 9, 21, 41, 79, 81, 91, 140,
141, 171
Mapk Anpe:nn (161–180 r. c:. Xp.) 137, 143,
218
Mapk Hnnnnnn Kpac 31-33, 36, 54, 92, 94, 114,
116-118, 129, 158, 195, 198, 201, 206, 226
Mapk Tepennnn Bapon Hyky: 36, 113, 211, 217
Mapc 42
Me(a 42, 110
Me(ncra 110
Me(ok I (407–386 r. np. Xp.) 217
Mnpon Kocrnn 105
Mnrpn(ar VI Ennarop (121–63 r. np. Xp.) 32,
36, 113, 119
Mnxan: II Acen 182
Mockon 113, 119
Mycoknn 172
Han 164
Hepryc 121
Hnkn]op narpnapx 101, 102
Hopôan 181, 187
Onn(nn 32, 117, 118
O(oakrp 100
Okrannan Anrycr (27 r. np. Xp. – 14 r. c:. Xp.)
117, 118, 163, 181, 187
Okraxaca( 108
O:ôna 216
O:er (knas) 174
Oxnp 27
Oxyprar 70, 72, 87, 88, 91
Op]en 186
Ocrporor 68, 218-220
Hane: Oposnn 143
Ha: 164
Herrp 79, 81
Herrp Ap(anonnu 172
Hnn(ap 29, 214, 215
Hnparacr 172
H:encrop 189
H:nnnn Crapn (I n. c:. Xp.) 9, 29, 31, 34, 38,
39, 137, 139, 142, 149, 153, 154, 158, 162, 164,
187, 189, 203, 212, 214, 222, 227, 232
Ho:exon 123
Ho:nen (II n.) 209-211
Hoxnen 164
Hoxnonnn Me:a 38, 39
Hocen(on Mopckn 27, 215, 216
Hocn(onnn Anaxenckn (I n. np. Xp.) 48
Hpnck 172, 178
Hpo(r:xnre: na Teo]an Hsnone(nnk 170
Hpokonnn Kecapnnckn 9, 30, 34, 41, 86, 115,
126, 129, 136, 140, 175, 190, 191, 194, 206,
208, 230
Hcen(ocnxeon 170
Hcen(ocknxnoc (II–I n. np. Xp.) 29, 43, 212,
214, 215
Hacrn 221
Pa(nx 161, 174
Pa(y Herpy noeno( 173
Paoc (‘Ñoïò) 218, 219
Panroc (‘ÑÜðôïò) 218, 219
Packynopnc, Packyno:nc 181, 187
Paysnxo( 143
Pexakc 111, 112, 119
Pexera:k I 117
Po:ec (‘Ñuëçò) 31, 32, 36, 116, 117
Pyrnnnr 179
Pyxon 145
Pyc 14
C. Kopne:nn K:exenc 218, 219
Caônnnan 152
Ca:an (Salanus) 91
Capna (Capnak) 35
Cnen(e:( 120
Cnenronnr 181
Cneroc:an 162
Cenr I (424–407 r. np. Xp.) 35, 109, 217
Cenr III 35, 111
Cenec:an 61, 173
Cnxeon I (893–927) 72
18 Hpac:anancknre n:exena, uacr I (A)
274
Cnpx 226
Cnra:k (445–424 r. np. Xp.) 35, 108, 109, 125,
126, 206
Ckn: 108, 109, 119
Ckn:akc 215
Cknr 137, 164
Co:nn 188
Cre]an Bnsanrnnckn (VII n.) 30, 31, 137, 196,
209, 210, 212-215
Cre]an I (Hnnan) 70, 72, 178
Crpaôon 29, 34, 46, 125, 135, 142, 154, 187,
208-215
Tannr 9, 39, 121, 149, 153, 158, 162, 179
Teo(ocnn II (379–395) 152
Teo]an Hsnone(nnk 102, 102
Teo]n: Cerepyc (XVII n.) 76
Teo]n:akr Cnxokara 41, 79, 81, 171, 200
Tepen 213
Tepec I 108
Tnr Hnnnn 54, 188
Tnrxap 54
Tpaan 16, 17, 49, 58, 138, 151, 159, 163, 179,
229
Tpeôe:nn K:an(nn 68
Tykn(n( 109, 124, 125, 129
Vsa]ep 145
V:nnn(yp 100
4apkan 61
4n:nn 212
4n:nn Apaô (244–249) 68
4n:nn II Make(onckn (359–336 r. np. Xp.) 34,
35, 42, 110, 126, 189, 206, 211, 217, 226
4:annn Moko (Ilavius Moco) 196
4oka (601–610) 141
4ocrn(a 68
4ornn 217
4pa(xon 112, 119
4parn:e( 145
Xesno( (VII n. np. Xp.) 169
Xekaren Mn:erckn (ok. 540–478 r. np. Xp.)
115, 209, 222, 223, 224
Xepa Apraknncka 196, 209
Xepakr: 137
Xepky:ec 42
Xepxanapnk 69, 70, 72, 136, 140, 156, 157,
179
Xepxan/ Xepxec 42, 43
Xepnak 100
Xepo(nan 137, 153, 222, 233
Xepo(or 21, 35, 42, 48, 108, 123, 124, 169, 170,
189, 195, 196, 222
Xepoc Vcrnnnnk 214, 215
Xneponnx 144
Xn:ny(nn 175, 178
Hesap 32, 187
¬ex 14
Bnxon (e Kesa 84
Rcrnnnan I (527–565) 136, 141, 175, 230
Hanµap Eonen
HPACHABBHCKHTL HHLMLHA
Hac1 I (A)
Kopcrmop Cner:ana To(opona
Hpconc:amua nooeomocra Maprapnra Konena
Xyoo×uur ua ropuµama Xpncro Honen
Hc:amuuµa CHMOHHHH, Co]na
ISBN 978–954–9493–08–5
4opxar 70/110/16
Heuarnn ko:n 18
×àâäàð Áîíåâ å ðîäåí ïðåç 1954 ã. â Ñîôèÿ. Çàâúðøâà ñïå-
öèàëíîñò Èñòîðèÿ, ïðîôèë Àðõåîëîãèÿ â ÑÓ „Ñâ. Êëèìåíò
Îõðèäñêè“ ïðåç 1980 ã. Òåìà íà êóðñîâàòà ìó ðàáîòà – Ñëàâÿ-
íèòå â êàðïàòî-äóíàâñêèòå çåìè ïðåç VI–VIII â., à íà äèïëîìíà-
òà – Ñëàâÿíèòå â Äîáðóäæà ïðåç VI–IX â. Îò 1984 ã. å ðåäîâåí àñ-
ïèðàíò â Èíñòèòóòà ïî áàëêàíèñòèêà ïðè ÁÀÍ. Ïðåç 1988 ã.
çàùèòàâà êàíäèäàòñêà (äîêòîðñêà) äèñåðòàöèÿ íà òåìà Êóë-
òóðíî-öúðêîâíè îòíîøåíèÿ â êàðïàòî-äóíàâñêèòå çåìè ïðåç
ÕI–ÕV â. Íàó÷åí ñúòðóäíèê â Èíñòèòóòà ïî áàëêàíèñòèêà.
Èìà ïóáëèêàöèè ïî ïðîáëåìèòå íà ðàííîñëàâÿíñêàòà êóëòó-
ðà (VI–VII â.), ñëàâÿíñêîòî çàñåëâàíå íà Áàëêàíèòå, íà÷àëîòî
íà Äóíàâñêà Áúëãàðèÿ, îñíîâàâàíåòî è ðàííàòà èñòîðèÿ íà âî-
åâîäñòâàòà Âëàøêî è Ìîëäîâà, îòâúääóíàâñêèòå çåìè íà
Ïúðâîòî áúëãàðñêî öàðñòâî, èñòîðè÷åñêà ãåîãðàôèÿ.
Êíèãàòà ÏÐÀÑËÀÂßÍÑÊÈÒÅ ÏËÅÌÅÍÀ ñúäúðæà ïúðâàòà
÷àñò îò èçñëåäâàíå, ïðåäëàãàùî äðóã ïîãëåä âúðõó ïðîáëåìè-
òå çà ïðîèçõîäà íà ñëàâÿíèòå è ñúäáàòà íà òðàêèéñêèÿ åòíîñ.
Ñïîðåä òåçàòà íà àâòîðà ðèìñêàòà åêñïàíçèÿ â áàëêàíî-äó-
íàâñêèòå çåìè å ïðåäèçâèêàëà èçñåëâàíå íà ÷àñò îò òðàêèé-
ñêîòî íàñåëåíèå íà ñåâåð. Ïðåñåëíèöèòå íàìåðèëè íîâè îáè-
òàëèùà â çåìèòå ìåæäó Ñåâåðíèòå Êàðïàòè è Áàëòèéñêî ìî-
ðå, ìåæäóðå÷èåòî Äíåñòúð – Äíåïúð è äîëèíàòà íà Òèñà. Òà-
êà ñå ñúçäàëè òðè ïðàñëàâÿíñêè ïëåìåííè ãðóïèðîâêè – ÂÀÍ-
ÒÈ (ÂÅÍÅÄÈ), ÀÍÒÈ è ÃÀÍÒÈ. Ïðåç VI â. çàïàäíàòà ãðóïè-
ðîâêà ïîëó÷èëà íîâî íàçâàíèå ÑÊËÀÂÈÍÈ, êîåòî ñå íàëîæè-
ëî êàòî îáù åòíîíèì çà òðèòå êëîíà. Òàêà â èçñëåäâàíåòî å
ïîêàçàíî, ÷å ñëàâÿíèòå ñà ïîòîìöè íà òðàêèéñêèòå èçñåëíèöè
îò áàëêàíî-äóíàâñêèòå çåìè. Îòõâúðëåíà å îáùîïðèåòàòà
äíåñ òåçà çà ïðèêàðïàòñêà ïðàðîäèíà íà ñëàâÿíèòå. Àâòîðúò
èçïîëçâà íàçâàíèåòî ïðàñëàâÿíè çà ïåðèîäà äî êðàÿ íà V â. è ñ
íåãî ñà îçíà÷åíè òðàêèòå ïî äâàòà áðÿãà íà Äóíàâ. Ïðîñëåäÿ-
âà ñå ôîðìèðàíåòî íà ïðàñëàâÿíñêèòå (òðàêèéñêè) ïëåìåíà è
ïðåñåëåíèåòî ïðè ðèìñêîòî çàâëàäÿâàíå.
Íà êîðèöàòà: Äåêåáàë (êúì 87–106 ã.) – ïîñëåäíèÿò äàêèéñêè öàð, ñëîæèë êðàé
íà æèâîòà ñè, çà äà íå ïîïàäíå â ðèìñêè ïëåí (Òðàÿíîâà êîëîíà).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful