Zdenko Domancic-Neslucene Sposobnosti Covjeka

ZDENKO DOMANCIC

Neslucene sposobnosti covjeko u uskoj vezi s njegovim mentalnim i fizickirn zdravljem

Poljana, prosinac 1987 godine

Najpogubnija je ona predrasuda koja neku vrstu prirodnim istraiivanja opterecu]e izopcenjern.

Johann Wolfgang Goethe

2

UVOD

UVOD
Tokorn vi-jekova su pojedinci iii citove zajednice raznih kultura i civilizacija

razvijali,

odzovcli i 'prenosili metodu koju je odradjena u ovoj skripti. Zelim naglasiti svoje uvozovon]e, a i zahvalnost svim poznatim i nepoznatim ljudirno koji su u proslosti prosirivcli spoznanje moqucnosf Ijudske svijesti, istrozujuci cudesno funkcioniranje Ijudskog organizma u cilju postiziranja zdravlja, srece i slobode cov]eka. Pridodajem svoj napor mnogim tradicionalnim vidarima na Istoku i Zapadu , pojedinim ljecnicirno i mnogim znanstvenicima, te travarima i rozlicitirn terapeutima posvecenirno tom cilju do danas. Zelja mi je da se ostvari sujodnjo sa ostalim strucnjocirno koji zastupaju sveukupni, holisticki pristup zdravlju. U interesu takvog puta otvoren sam svim kritikama, prijedlozima i dobronamjernim savjetima. Cil] mi je da vas sodrzo] ovog teksta uputi u razumijevanje jednog Principa. laj princip odreduje poseban pristup Ijudskom organizmu, kao energetskom bicu, shod no tome, zdravlju, odrzovcnju zdravlja, i po potrebi uspostavljanju zdrovl]o na toj osnovi. Covjek koji zeli biti zdrav i zivjeti punije i bogatije, rnoze to postici jedino ako otvori svoje srce zivotu i Ijubavi. Bez besevucne Ijubavi prema samom sebi, zajednici u kojoj zivi, prema svojim bliznjimo, prema prirodi i univerzumu svaka osoba je hladna, nedodirljiva, nehumana i prije svega, energetski neuskladjena. Energetska rovnotezo Ijudskog organizma velikim dijelom pocivo na nocelimo mentalne higijene, koja cini osnovu iii zdravlje iii bolesti. Cilj nosih terapija je, pored ublozovcn]o iii odstranjivanja zdravstvenih nevolja, obogatiti covjekovu licnosti i uciniti je otvorenjom za davanje i primanje Ijubavi. Oplemenjujuci svoja suosjecon]o svaka ee osoba biti sposobnija svoje znanje i razum podrediti dobrobiti covjeccnstvc. Mentalna higijena je bitni i nerazdvojni dio metode pomaganja bolesnom tj. energetski unerovnotezenorn organizmu. Cilj ee biti dostignut kada usvojite osnove teoretskog i prokticnoq znanja ove metode, poznate pod nazivom terapija bioenergijom iii bioterapija.
Porrosio sam neizmjernu kolicinu energije i vremena; pokazao sam da se bioterapijom rnoze pornoci bolesnicima kada su vee svi ostali oblici pornoci iscrpleni.

Veliki broj Ijudi je ocekivoo da ce moj rad poprimiti ekskluzivni oblik djelovanja u probranom, uzern krugu ljudi.

3

osjecon]c.UVOD To sam mogao ostvariti i kod kuce. ne rnoze podnijeti bilo kakvo pojcccn]e uzbudjenja i ona se tog visck mora sto prije osloboditi. odjednom i nenadno. Bioterapija po svojim osobinama pripada energetskom konceptu medicine. dne 15. Njezina teoretska i prckticno osnova moze se objcsniti u specificno] anatomiji. bez razlike. vee nccin na koji se ta osoba koristi svojim energijom. kretanja. no niti vi niti ja ne posjedujemo visok bioenergije. tu nije visok energije. Covjek je zivo bice. sto posebno vozi za djelovanje bioenergijom. manjak energije. fiziologiji i patologiji. misljen]o. jer je odrzovcn bioenergijom. To je samo profiniranje vee i monopoliziranje jedne od vrijednih metoda pomaganja drugom. Osoba nagle. Zivotna energija osnova je svih procesa zivota. 4 .studenoga 1985~ godine otvorio sam »Prvi jugoslovanski skup granicnim podrucjerno znanosti. svaka psihofizicki zdrava osoba sposobna je pornoci ovom metodom svojim bliznjirno.IZVOR SVIH SNAGA U Zagrebu. ENERGUA ZIVOG . na njenu licnos .« Time se u ncso] zemlji zbivanja u parapsihologiji.. svi procesi. Za njih mozerno reci da je njihova depresija energetki porernecc]. impulzivne naravi. poput tradicionalne kineske medicine. Zbog toga se cini da neki Ijudi imaju »vise energije« nego drugi. Nismo navikli da gledamo covjeko i njegovu licnost u smislu energija. Slicon odnos energije i licnosti je uocljiv kod depresivnih osoba. povecovo se broj posjednika tzv. toplini u rukama kao i 0 nesavladivoj potrebi da se taj visck preda bolesnoj osebi. ne samo u covjeku. Davno. no tu sam rnoqucnost odbacio. U skladu s principom koji daje rnoqucnost takovog djelovanja pornozern svim Ijudima. Uz odredjene uvjete. No. i u inozemstvu. postavljena na drustvenu razinu. zivotnorn snagom. Zelio sam ostati dosljedan. »visko bioenergije« i zcpocinje rad mnogih »iscjeliteljo«: price 0 visku bioenergije. Djelovanje bioenergijom nije privilegija izabranih pojedinaca. Na taj nccin ona i balansira svoju energetsku rovnotezu. bi se bez nje prekinuli. kada sam osvijestio svoje sposobnosti. npr. Kolicino energije koju posjeduje jedna osoba i pojedini oblici kojima se stalno koristi odrozovo]u se. istodobro je u meni nastala neobjcsnjivo zeljo da ukozern na djelovanje bioenergijom. 0 Poslje tog dogadjaja.

Upotreba lijekova mora se smanjiti iii prekinuti strucno i pod kontrolo. kroz duze vrijeme. vida i dr. i jedina rnoqucnost Ijudskog postojanja i djelovanja. pogotovo. ostecen]o sluha. [os jedanput. Dolaze k meni noupuceni.IZVOR SVIH SNAGA Zivotna energija je ujedno zivotno osnova. Visok iii manjak bioenergije noruscvo sklad energetskog tjela i to je preduvijet za nastanak raznih bolesti. 5 . daljnju rehabilitaciju.ENERGIJA ZIVOG . naglo prekidaju svoju dosodcsn]u medicinsku terapiju. Poboljscn]e nakon terapije bioenergijom ponekad je potrebno medicinski konstatirati. ima kod rozlicitihoboljen]o individualne rezultate. Pristup zdravlju. ovisno 0 pojedincu. kada se poboljsono stanje mora i dalje rehabilitirati u ustanovama koje su specijalizirane za rehabilitaciju sluscn]o i govora. Osnovna terapija kod nas traje do pet dana. a ponekad i svoje povjerenje u njih. zdravim. bitne za njezin tok. bez svoje krivnje. osebuja naCin pomaganja. Medicinska konstatacija uspjesnoq rezultata bioterapije vozno je kod svij oboljenja koja iziskuju. To vrijedi i za ostala oboljenja kod kojih se provodi dugotrajna rehabilitacija. iii u nekoliko navrata. kontakt s lijecnikorn iii za svojom zdravstvenom ustanovom. Mnoge su se zdravstvene tegobe rijesile jednokratnim dolazkom ali ima slucojevo u kojima se tretman mora ponoviti. Prije ukljucivon]o u bioterapiju mnogi froze pornoc bioterapijom za sebe iii za svoje blizn]e. ukoliko sam pacijentu vise ni na koji nccin ne rnoze pornoci. Ukljucujoci se u terapiju kod nas. Posebnornjesto u biotretmanima imaju djeca. ne spremno staju pred jedan nov. da je lijecnik koji je iskreno predan svojem zvanju gotovo uvijek suglasan s mnogim alternativnim terapijama. rnoqucnostimo i naCinu rada. Samo jedan vid terapije. ona odrzovo tijelo urovnotezenirn. Najcesee se za pornoc obrcco]u bolesnici koji su vee iscrpili sve moqucnosf medicin- skih terapija. bez predodzbe 0 sodrzo]u. Zaboravljaju. vee 0 stanjima kao sto su: psihomotorna retardacija kao posljedica cerebralne paralize.a niposto cekoti ljedici tretman bioenergijom. Navodim primjer ostecen]o sluha. uvjet. Kod tih malih bolesnika koje mi roditelji dovode cesto se ne radi 0 bolestima. Broj potrebnih tretmana rnoze varirati od nekoliko terapija do nekoliko mjeseci rada. Zaboravljaju da i ova terapija mora imati svoje zakonitosti. npr: nesmotreno i samovoljno. Neki bolesnici. epilepsija. a prije sljega njegovom ponovnom stjecanju vrlo je slozen. primjenu i rezultat. naravno.. Dok ona u Ijudskom orgpnizmu kruzi slobodno. Potrebno je ostati u kontaku sa svojim lijecnikorn. pa i bioterapije.

tj. odnosi povjerenja. ne bih mu vjerovao! IIi je ovo sto su me ucili desetljecimo krivo iii je ovo zaista cudo. inoce. socuvonirn funkcijama. a on je iiv. To ujedno iskljucu]e koristen]e i zloupotrebu ovog teksta kao »UDZBENIKA« pornocu kojeg se postaje iscjelitelj. te upucenoscu u slicno istraiivan- 6 . odriavajuCi taj minimalni kontinuum do slljedeceq tretmana bioenergijom.IZVOR SVIH SNAGA Na ialost ta stanja se danas lijece s minimalnim uspjehom. Kombinacija bioterapije i rehabilitacije ima najidealnije uvijete unutar porod ice. iii ga eak ukidaju. Da mi je netko pricco.sci. Smatrao sam da svojim iskustvom i znanjem.»Naprijed«/. Time se otvara ogromno podruc]e svim vidovima rehabilitacije. Po povratku u svoju sredinu.med. specialiste interne medicine i edipemiologije izgovorene prilikom provjere mojih paranormalnih sposobnosti v Zagrebu. u ovo se na prosto ne moie vjerovati. Josipa Cieeka. jer je potrebon duii ali kontinuirani rad. Jckcin: »Iscjelitelj Dornoncic« .. U tom iztraiivanju sudjelovao sam u vojnoj ulozi. rehabilitaciji nedohvatljiv. »Po svim mojim medicinskim saznanjima i lijecnickom znanju. prije svega ako u toj maloj zajednici vlada mir i harmonija. svaki clan obitelji moie nastaviti s »energetskim podhranjivanjem« oboljelog. Osoba bliska bolesnikom vrlo je podesna za obavljanje biotretmana koje on treba. Bio sam ispitanik i ispitivoc istovremeno. uzrok koji je. prisustvovanja seminarima i predavanjima imaju za pratioce bolesnika ulogu upuCivanja u narav bioterapije. Cjelina teoretskog i prokticnoq znanja usvojenog tokom predavanja i aktivnog sudjelovanja u terapiji sadriaj je ove skripte. naravno. ZNANSTVENA PROVJERA Fenomen bioenergije je u nose] zemlji prvi put potvrjen organiziranim istraiivanjem 0 rnoqucnosf njenog dijelovanja na probleme teske insuficijencije cirkulacije donjih ekstremiteta u Zagrebu. eiji su rezultati uvjetovani postojeCim tj. sto je napravio Zdenko Dornoncicl« /D. Moguca je jedino dugotrajna rehabilitacija. nakon sto usvoji odredjena znanja 0 principima na kojima bioterapija pocivo. U medicinskim ustanovama rehabilitaciju treba nastaviti odmah poslije biotretmana. cok se i oporablja! Ne. Bioterapija uvijek nastoji rijesiti primarni problem. Mogucnost aktivnog sudjelovanja u mojoj terapiji. Rudolf Povliso je trebao biti mrtav u roku od 48 sati.ENERGIJA ZIVOG . podrske i ustrajnosti. Tretmani bioenergijom cesto smanjuju stupan trajnog ostecen]o. koja je pocelo u sijecnju 1985 i trajala gotovo pola godine. Ovo su rijeei dr. i sto vise.

istrozivoci PSI fenomena. ovaj dogadjaj zemlji. mnogi su dobili iscjelitelja«. da se upusti u proucovcnje tog fenomena. Parapsihologija je dalekih inozamnih zbivanja. iscjelitelji. upucen u zbivanju na podruc]u parapsihologije. dotad anonimni entuzijasti.ZNANSTVENA PROVJERA ja u razvijenim porcpsiholoskim gatiti njegov program. znanstvenih iii financijskih rnoqucnosti. nastavio sam dalje svoj rad kako bi Imao sam podrsku i razumijevanje uglednih pojedinaca. institutima na Istoku i Zapadu mogu sodrzojno obo- lstrozivccki tim morae je prihvotiti postojanje mojih sposobnosti. Oni ce znati kakav je to napor i koliko energije je potrebno da se_savlada. kako bih javnost sto vise informirao 0 djelotvornosti ove metode. citcv projekt je bio opterecen i nizom pravnih problema. To mogu razumijeti samo oni koji su pionirski iztrozivoli iii dokazivali neku metodu dosad neprihvoceni. Zaredali su brojni skupovi: »Dani znanosti«. svima na toj podrsci izrozeno] kroz pozive 7 . pravnika. »Prvi skup 0 granicnim podrucjimo psihotronike« i dr. drustvenocpolltickih radnika. Postala je dio i nose Nakon zovrserko izpitivanja mojih sposobnosti se ovaj vid terapije jos bolje afirmirao. nenadno moqucnost djelovanja. da je vrlo velik broj ljudi. koju su bez sumlje potakli odnos prema PSI fenomenima. jer protiv cinjenico nema dokaza. Znanje tih pojedinaca. Premda je cilj istrczivon]o bio dokazati djelovanje bioenergije na bolesnika. Ipak. tribine sudjelovao sam u brojnim TV i radio emisijama i davao intervjue. cak i radnih organizacija. medju njima i znanstvenika. otvorenosti i susretljivost mnogo mi je znccilo u trenutcima sveopce podozrivosti prema mom radu.. Tokom posljednje tri godine odrzoo sam brojne predavanja. Veselilo me kad sam odkrio. zatim »Svjetski kongres znanstvene radnike na susretljiviji neprimjetno pocelo gubiti atribute drustvene stvarnosti. Bilo je cinjenicno da sam izabranom uzorku pacijenata pomugao ali nitko nije imao snage. Ovim putem koristim priliku i zahvaljujem na suradnju. bio je povijesna prekretnica u pocecirno parapsihologije u noso] ZahvaljujuCi javnom i oficijelnom susretu znanstvenog i paraznanstvenog. umjetnika.

i oni su potvrda vri- Potreba za institucioniranje moga rada se vremenom nornece kao nuznost. sama terapija.08.eksperimentalno i interdisciplinarno proucevon]e takvih pojava. Prijem bolesnika. Teorija 0 naravi bioenergije i iscjelivanja nikakovu vrijednost u koliko ne pokazuje bez obzira na znanstvenu potvrdu prokticne rezultate na oboljelima. savjetovanja iii predavanja. »Drustvo za proucevon]e granicnih podruc]o Uvjeren sam da ce ukljuCivanjem novih strucnjoko u njegov rad i samom drustvenorn potrebom ova pionirska organizacija prerasti u institut za prarapsihologiju. Tim strucnjoko rozlicifih profesija neobhodan je za znanstveno . procenje rezultata i istodobno istrozivcn]e PSI fenomena ne rnoze obavljati jedna osoba. Poljana. Ipak.1987 Zdenko Dornoncic 8 . dne 20. bioenergijom nema Desetine hiljada ljudi prosli su kroz moju terapiju jednosti i uspjesnosti ove metode.OSNIVANJE uDRUSTV AU OSNIVANJE »DRUSTV A« Bez obzira na sve prosle dogadjaje i njihovo znocen]e. Dio moje zel]e ostvario se osnivanjem znanosti i mentalne higijene«. parapsihologija u ncso] zemlji je jos uvijek veliki izazov za teoretski i prokticni rad i siroko podruc]e istrozivon]o. moja zel]o da pomczern bolesnim ljudirno je za mene ostala primarna.

avgusta tekuee godine.KLINleKO-BOLNltKI CENTAR "Dr DRAGI~A MI~OVIC" D E DIN JE KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU. Teodora Drajzera 44 Br. slobodni smo da Vam predlozimo da sve postupke i metode u lecenju zavisnika. Teodora Drajzera br.sl. u 10 casova.07. 10. 44 tel.. sto izaziva razumljivi Buduei da je Centa~ za prevenciju kao jedina specijalizovana spreman da prihvati je ee dati uspesne i eventualno i le~enje . Ul. prim. NEUROLOGI~U I BOLESTI Z~VISNOSTI . I LEtENJE NARKOMANIJA Nasc adresa je: CENTAR ZA PREVENCIJU BEOGRAD. dolazak. upoznate se sa njenim po~etnim iskustvima moguenosti primene Vase metode u lece- Nama bi najvise odgovaralo da se ta poseta obavi u ponedelj~k. god. 0 posetite nasu ustanovu. razgovaramo nju nasih pacijenata.:Z~il~ksandar J~N~ Pre lie 9 . 16. ustanova takve vrste u nasoj zeml)i.Centar za prevenciju i le~enje narkomanija BEOGRAD. avgusta u to vreme.1987. - ZDENKO DOMANerC Otok UGLJEN 57000 ZADAR Putem sredstava u olaksavanju javnog informisanja i na osnovu iskustainte- va nekih nasih pacijenata. res medicinskih prakti~ara. upoznati smo sa metodom koju koristite tegoba bolesnih osoba. mada bi i druUkoliko Vam navedeni predlog odgovara molimo da nas izvestite i potvrdite gi termini.narkomanija.korezultate. 011/664-064. do 14. tako~e bili prihvatljivi.

tr &lUn~. mobilizacija volje. nekriticki povjeruju i prihvataju sve one sto odgovara njihovim ze~Jama a obecava ozdravljenje.. U t~im psiholoskom koordinatama djeluje radi i lijeci i ekstrasens Zdenko Domanci6.-. djelovima ekstremiteta. Odmah u pocetku. pacje::1ti prlhodali i progledali " zaista nije to bilo su tako. Tesko je objasniti prirodu ovog f enomena . . U donosenju ocjene 0 sposobnostima lijecenja Zdenka Domanci6a uzimao sam i izjave bolesnika u toku tretmana te dosao do zakljucka da je kod ~acjenata doslo do pobljsanja zdravstvenog stanja. Jednom rijecju da zakljucim smatram da je na bolesnicima koje sam promatrao doslo do poboljsanja te da ekstrasens~ Zdenku Domancicu treba omoguciti da svojom metodom pomaZe oboljelima. no pacijenti au ti koji tu trenutacnu nemoc najteze prihvataju. kod odredjenih bolesti nemocna bilo da se do ozdravljenja dolazi sporo ili nik~co. da ljudi kada se radi 0 vlastitom zdravlju. Bio sam prisutan tretmanima u toku mjesec i pol dana kada je tretirano 35 pacjenata. no ostaje cinjenica da su pacjenti u toku tretmana osjecali fenome~e kao sto su: pcekanje..·U t~~im slucajevima stvara se prostor za djelovanje iscijelitelja paramedicinskim sredstvima i tretmanom. / }-ii'. . osjecaj topline u rukama i nogama. Neka budem oslobodjen biblijskih citata: " rane su na ocigled zarastale. 10 Dr'Nikola Gajdobranski .kiAN~KI IllOU IIJeenlk I bolesnici vee znaju. Uaprotiv.. -- . Znaju to i lijecnici. Objektivni promatraci uvjek 6e naci elemenata efemernosti iIi trajnosti poboljsanja sto uvjek ovisi 0 tezini same bolesti. Poznato je donekle i razumljiva cinjenica.. Kao objekti!llevrijednosti i rezultate tretmana smatram: sva prostim okom vidljiva poboljsanja na kozi.Kao promatrac corao sam se oslanjati na subjektivne izjave bolesnika i objektivni nalaz. prozimanje trncima... da su moja saznanja iz ovog podrucja terapije skromna i Inojase uloga sastojala u tome da budem objektivan proatrac svih pojava u toku i poslije tretmana. angazir~~ja suprarenalti itd. nestanak bolova. nestanak bolova te Iaboratorijskim i tebnicklm pomagalima dokazane vrijednosti poboljsanja u odnosu na ranija stanja. da je sluzbena medicina u pojedinim slucajevima.:~. njegove funkcionalne promjene u smislu poboljsanja. pacjenti su strpljivo i po nekoliko dana cekali da prodje vise tretmana te da dodje do zdravstvenog poboljs~ja • . Ovdje namjerno izostavljam svima nama znano tuma6enje 0 psihogenim faktorima: indukcija.

... "k:1N r...' 114 01'1).c • A' HAS l N A" lNA" T ...o. " Radn..'\ .uV .L" SOUR V.....'t I MONT. ul~olc .i.. U4:\ .1. 71':1 Y'" w..DI....nlko.... PROJtKTIRMJIt PROLZVODNJU ZAO~r. "'·.·'~:\- mctodaoa lijecenja...'U(. a u vezi cto/~i'yora. znhv~ljujeClo! Unapr1jccl __ -.". DJl:!Al~CIC': ~:OitVl:O HOTEL 41900 . 1 t1.. IIITEm!J~T IO!'!"·.!l! _J PAEOJ.. -'rul .:..· sa drugcm Brni:iccm. 11 .' •• J\ •" ... vasi~ molimo da odrcdite njcat o 1 vr1jeD16 1}.l!T~ Obzirom nja 0 n. K-.:\ v~llki intcres n':>"8ih rac.. z t\ G R E 13 VB-!.

.~a kao takvo~ prihvatitc 0. Zeleli bi da ua.odrlavanje i transport« 211·110. r"h 101. ce tradicionnlno SUI!ladijsko tjosto"rimstvo upotpuniti utiske. e va C " Kraguievac KRAGUJEVAC. TcI"ks 17117. a i iz razgovora sa naSo.uj evac II UTRO ..:)·· ktiva.Ilor. N .volju Z~ eventualno de~onstriranje Vasih metoda leceIlja a i za buducu saradnju. sektor nabavke 211.apoziv shvatite ko. 12 .• ProizvoUnja gotovih jela. 0 svojoj nameri naa blagovremeno obavestite..UCOSTITEUSKO TURISTICKA RADNA ORGANIZACIJA OOUR RZ fI K rag U J.. S~ntrnno d~ bi z~ Vas i Vasu ekipu bilo zanicljivo da upoznate naSu sredinu. bilo bi n~ izuzetno draco do. 61·385.. Tc:lqram: UTRO .cotite cokora sedmo~ meseca ove ~odinc.nasin aUc~~anioa koji ~u Vas posotili.cnoVas pozdravlja.:'ll1A". V~en opredeljenju i izboru ostavljaDo no.ih JrraC.Zclengora.058~.Surnarice. Predpostavljano.Kragujevac. Sektor' 7. 841·333.'.oizraz postov. Hotel -KraguiC:V3C..prij:itcljstva i zahvnlnoati za pomoc ljudioo. 66·510.Motel .68·710.KC»uta. JNA B. Motel -Ravnl Gaj. Hotel . Hotel . Ovo iz zahvnlno3ti za wcazanu pomoc i u~p~s~o lecenjc r.OOUR . ~.:. B. OOUR . Obiluje izuzetuim prirodn~ lepotamo. OOUR .~l.kulturno-istorijskim spoDenicica i drUCic znamenitmstimn. 't-dos Bojovic .l~udc.078. Slulba za lurizam i propagandu 61·300.L.1IU.Ujevcannaccu koji. s~ad:anko. S obzirom da prcdstoji sczona godisujih o~ora.Kragujcva<:-. i do. srdo. TeloConi: Generalni direluor 211-092.nju. 871·24<4. obicaje ••• Hadano se do. 211-009.Ugostiteljstvo« 211. inace vasom saradnicoll l'iirj anon i-iilanovic. 1:01.Dubrovnik. o a. Podstaknuti ovin saznanjem.a finall5ijslte poslove 211-059. a jOs vise u korJUniciranju so. I' ·'tan. jnviln nan s~ ideja dn Vas pozoVd~O da zajednO sa svojom ekipOClposotite ovaj kraj i budete ~oDti u naSelll hotelu "Sumar1ce" u Kragujevcu.~e~or J:i 0 ((7 I IIKrac. U ocekivanju o~ovora.•' br~o-o8-3?9~ OOMANCIO ZDmKO OTOK nu G LJ' A Nn 58000 Z A D A. R \'. Hotel .w su i c:l:~novi P:1{. ~5·06198?·aod.. f>irokoj jugoa!ovenskoj javno3'ci postali su poznnti uspesi koje post1zete u lecenju obolclih~ Imali smo prilike da se upoznano posredstvom TV emisijo. cOGli !Smo zakljuciti da Vam je nedovoljno poznato podrucju ~unadijc i Pomoravlja.' hr --- Postovani druZs Dom~4cicu. Dirdtlor radne zajednice 211·IUII. prihvatite nas poziv i da nac po.

.ra~ga 6e post. 7/H!).annrinama dobrovolJnim poItlonlma. za rad doslavIJene Va! cioprinos prls . ~Ianovl. Skup~tini od 21. .enj!mn gradaM (Narodne novlne br."lstaw djeh.!ju IIj~nicl. u skladu na jedan sa odredbama S"" ..n DRUS':'VA.Nn na osntvaeko] osnovt tl. god!n" osnoVlllnO je DRUSTVO ZA raOUCAVANJE ZNANosn GRANICNIII I MENTALNE PODRUCJA HIGIJENE koJ" vodi primati Juroslayt:nski ekstrasenl-IscJ"lIteIJ ZDENKO DOMANCIC CILJ prou~avanje skllm osnlvan!a granlj!nlh I djf>iovanja podru~ja u DRUSTV A. DRUSTVA izvoIile 1lro-raj!una kod SDK Zahvalj~ na suradnjl I uvemv8ll1ju. da fiilj!ke moguenos! I pravne osiguravaju osobe postanu poeasn].. I terapeuti. . ZA DaUSTVO: ZDENKO DOMANCIC. tlllno"'a. ta.at! j!1c:. 2. 13 .erapeut- I 05tallm Statutom metodama. 0v1m dotacljama Yam putem nudi da.• t... 18.. u j!ijem s. MaiavulJ& u 1/3 111 na telefon: sredstava (057) 438-555. r. DRUSTV A kao zdravstvenlm instltucljama.pnlce on bro] !e11te u~estvovati 35300-597-2068 osleuravanJu Zadm". zaslutni. porne- 1u~1 I drug! prilozlma. 1987.1)1vanja flzlot. sa mogu~nost za rad DR USTV A ~l.uradnjl predvlcSena lve sa je radl pomaeanja I ozdnr. postanete dozvoljenih on sdresu: I Slatutom Dr~tvo tlan ORUSTV A predvldenlh bo da utestvujete Ukollko nl~nib Vam uplatite J)<'dru~Ja bit! u oslguravanju oidlutite ZD&DO~t1 sredstava za rad od zakonom se javltl naeina.e nam - u. ~L znnnosU . prou~ava""" nakon I mentalne a blllJene ukollko ZADAa S. 5. IzvooUt. I to da se sredstva I dr. ljudl fizloterapeuU bloene!'getsklm. v. Zakona 0 drustvenlrn orca niznct jama i udrut.

unutranjih organa gornjeg djela trbuha jednog dobrovoljca za Termografsko snimanje ruku zdravog covjeko prije i poslije tretmana bioenergijom.OSNIVANJE "DRUSTV A" Prije pocetko znanstvene provjere odredjena medicinska mjerenja. 14 . PSI rnoqucnosti Zdenka Dornoncico izvrseno su Snimanje ultrazvukom vrijeme biotretmana.

OSNIVANJE "DRUSTV A" Detalj sa Znanstvene provjere sposobnosti iscjeljivanja Zdenka Dorncico u Zagrebu za koju se postupno zanimao sve vec]i broj lijecniko. 15 .

Prim. 16 .Domancicem kontrolira stanje jednog bolesnika. 1985.OSNIVANJE "DRUSTV A" Sa znanstvene provjere u Zagrebu. godine.Vurdelja zajedno sa Z. Fotografije svjedoce vise od rijeci. B. dr.

0 granicnim podrucjimo znanosti u 17 . studenog 1985.OSNIVANJE uDRUSTY AU Prilikom otvaranja Prvog jugoslavenskog skupa Zagrebu 15. godine.

Tribina na temu bioenergije odrzo na 22. u Narodnom sveucilistu »Brcco Stcrnenkovic« u Beogradu.g.OSNIVANJE uDRUSTV AU Interes za tribunu 0 bioenergiji i njenoj primjeni koju je trebao odrzof Zdenko Domoncic u Zagrebu u Domu umirovljenika Trnje.1986. Pred Dvoranom koja rnoze primiti 200 Ijudi ostalo je stajati oko 6000 slusolcco. 18 . ovaj put iznenadio organizatore.01. Ovo tribine nije odrzono.

.. 19 .. ...i radio emisija..OSNIVANJE "DRUSTVA" U jednoj od brojnih TV ....

OSNIVANJE uDRUSTV AU Zdenko donator Zavodu za rehabilitaciju tjelesno invalidne djece i omladine u Zagrebu. 20 . i kao gost naseg velikog donatora gospodina Ante Topico Mimare.

pred pocetok terapije. 21 . Uzsav ulozeni napor.OSNIVANJE uDRUSTV AU Uobicojno sliko ponedeljkom. mnogi od ovih bolesnika nczolost nisu mogli biti primljeni.

kdje se svakodnevno obavlja bioterapija s velikim brojem bolesnika. 22 . U Ijepom no za ovaku svrhu pretijesnom prostoru.OSNIVANJE "DRUSTV A" Prizori sa privatnog posjeda Zdenka Dornoncicc.

OSNIVANJE "DRUSTVA" I nakon radnog vremena i stotina bolesnika nadje se snage i vremena za dijete ... 23 ..

Hans Bender 24 .Paranormanlne pojave ruse okvire dosodosnjih odnosa naseg znanstvenog tomocen]o svijeta. One su kljuc jednog prosirenoq poretka prirode i polozo]o covjeka u njemu.

medicinska orgonomija grupelijecnika okupljenih oko Arnerickoq koledia za orgonomiju. Postojanje te univerzalne zivotne sile zanimalo je ljude i evropskog kulturnog podneblja. prije svega. zatim psihodijagnostika Nic Waala. 1/ Postoji citava niz izravnih teorija koje poticu iz kruga Reishovih neposrednih suradnika iii ljudi koje je inspirirao njegov red. Njihova se moe ocitovolo u ozdravljivanju polaganju ruku iii ispovjescu. u kojem lezi porijeklo materije i energije. Postoje mnogobrojni dokumenti literatura i usmena predanja 0 Ijudima s cudesnim sposobnostima. neprekidni tok mijenja semo obzirom na gustinu i koncentraciju. smatrao je da se njome U bogatoj znonstveno] literaturi koja je ostala izza njegovog znanstvenici crpili inspiraciju za svoja istrozivonjo'. prirode i makrokozmosa. iscjeljivanjem kroz vjeru itd. Pojedinci su se istom problematikom bavili i znanstveno. vee i rnoqucnost njene primjene u lijecen]u. da se njen Jedan od nas znocojnijih problema kojim se bavio Reich bio je pitanje akumulacije orgonske energije u cil]u njenog koristen]o u medicinske svrhe. To je. Postojanje bozicne kozrnicke energije nazvao je orqonskom energijom. danas sa sve vise potvrdjuje u znanstvenim radovima. molitvom. od oca Leopolda Manica pa do novovjekog iscjelitelja Edgara Coyceco. Harry Edvards i dr. Osnova njegove teorije je funkcionalno jedinstvo covjeka. Zbog rnoqucnosti mijenjanja rnoze upravljati u reguliranju koncentracije orgonske energije nivoa ispunjenosti covjeka. Zapadni znanstvenik koji je u nojveco] mjeri razvio i istrczio pojam sveprisutne energije. 25 . Stombolic. EsperimentirajuCi. bio je Wilhelm Reich. nastojali su dokazati ne samo postojanje univerzalne zivotne snage. zivoto mnogi su Teorija 0 primordijalnoj kozrnicko] energiji koja sccinjovo neizmjerno prostranstvo orgonskog oceana. V. Reich je ustanovio da je orgonska energija sveprisutna i sveprozimojoco. bioenergetika Alexandra Lowena i dr.UNIVERZAlNA ZIVOTNA SNAGA UNIVERZAlNA ZIVOTNA SNAGA I MOGUCNOST NJENE PRIMJENEU lUECENJE Pretpostavke 0 posebnoj vrsti zivotne snage iii energije nisu okupirale samo istocne civilizacije./cit. U svijesti evropskog covjeka je upecotljiv lik Isusa Nozoreccnino i mnogih njegovih sljedbenika i subroce po cudimo.

predstavljaju.Reichu. prema W.UNIVERZALNA ZIVOTNA SNAGA Wilhelm Reich u SAD kod svojeg izuma za akumulaciju i usmjeravanje orgonske energije. Slike pokazuju : lijevo: Kulturu PA-Biona/ ca 3 000 puta povecono/'. prelazni oblik anorganske u organsku meteriju. Usmjeravanje Ovi »Bioni« rnjehurici .Bione 26 . desno: SAPA .

N. Tyrell 27 .Parapsihologija nije ni spiritizam niti praznovjerje. ona je pokuso] lstrozivon]o funkcija licnosti s onu stranu svijesti. G.M.

graficki i sl. zivot i psiha u nedjeljivom jedinstvu. od rada entuzijostocpojedincco pa do stvaranja velikih drzovnih institucija vitalnog znocc]o za razvoj i unapredjenje znanosti. umjesto termina parapsihologija koji je postao pretjesan za sve brojnije poropsiholoske discipline. uveden je novi naziv uz novo odredjenje predmeta ove znanosti: PSIHOTRONIKA.«. /dr N. U nizu slucojevo je eksperimentalno potvrdjeno da usmjeravanje bioenergije i djelovanje te energije na organizam stvara izrazitit terapeutski efekt. retrokognacije i dr. Najtananije kemijske i fizikallne reakcije rnoquce je zobiljezif ckusticno. godine. vremena i materije. telepatije. »Danas se rospoloze dovoljnim stotistickirn materijalima kako bi mogli sa svom puzdonoscu zokljuciti da tako neobicno dijagnstika i lijecen]e postoje. Parapsihologijal 28 .Puskin. vizualno . Na stotine je instituta u svijetu/samo u SSSR-u ih je dvadesetak/ u kojima se eksperimentira na podrucju psihokineze. kako bi se znanstveno prodalo u svijet novih vrijednosti izvan kategorije prostora..PARAPSIHOlOGIJA KAO ZNANOST PARAPSIHOLOGUA KAO ZNANOST Povijesni razvoj parapsihologije u svijetu. Na Manifestu udrzonorn u Moskvi 1968. Ustanovljeno je da je Ijudska moe iscjeljivanja samo jedan od mnogobrojnih PSI fenomena. Nastala je nauka 0 interakcijama zivih organizama i njihove vanjske i unutarnje sredine. psihometrije. Ucestalije od drugih PSI fenomena u svijetu se norocito proucovo ekstrapercipativna dijagnostika iscjeljivanja. rnoze se ncci gotovo u svakoj knjizi posveceno] taoj tematici. ZahvaljujuCi uznapredovaloj znanosti gotovo sve fizioloske funkcije covjeko su mjerljive. Dosodcsn]o istrozivcn]o psihotronske energije iii bioenergije stalno upucuju na shvocon]e da su materija.

PARAPSIHOLOGIJA KAO ZNANOST Harry Edwards za vrijeme isjeljiteljskog tretmana kod zene sa jakim iskrvljenjem kicme /slika gore/ i za vrijeme jayne demonstracije iscjeljivanja./ 29 . Manifestacije ove vrste se redovito odrzovo]u u najveCima salamau Velikoj Britaniji / slika dolje: Royal Albert Hall. 1973.

Za taj tretman upotrebljava izraz »terapeutski dodir«. 30 . Osposobila je dasad na 6000 medicinskih sestara za iscjeljiteljice metodom »polaganja ruku«.PARAPSIHOLOGIJA KAO ZNANOST Dolores Krieger. voditeljica Sole za medicinske sestre u New Yorku.

koo no primjer kod vegetorijonstvo iii pok neposredno. svojim mehonicistickirn redukcionizmom. odredjen bezbojem energetskih tokovo i tronsformocijo. olternotivnim medicinskim konceptom podrozumevo se do je covek oktivni i uzburkoni potencijol zivog. Zo rozliku od inzinjerijskoq modelo oficijelne medicine koji. fizicku iii memijsku strukturu.So stonovisto roznih vidovo olternotivne medicine bile posredno.« Vuk Stambolic /Medicina nadleznost i alternativa/ 31 .no covjeko se gledo koo no specillcni oblik univerzolne zivotnosne energije. svoko ljudsko bice svodi no monje iii vise rczlozenu. koo u pslonicko] medicini . somu po sebi nezivu.

frekvencijom oko 8 Hertza. U pocetnu tocku odredjenog meridijana ubrizgan je izotop Tehnicijuma. univerzalne energije nazivaju se meridijani i prisutni su u biljaka. te se posebnim scanerima pratilo putovanje te substance. de Verneula sa klinike za nuklearnu medicinu u poisko] bolnici Necker. razvija se energetska koncepcija medicine kojoj je osnova otkrivanje porerneco]o u organizmu prije nego sto se razviju organski poremeco]i tkiva iii organa. meridijana u ncsem tijelu. U vodoravnom poloiaju.sci. Sorno jedan dio vecih energetskih tokova u Ijudskom organizmu kalasificirala je i opisala vee prije nekoliko hiljada godina. Citavo nose Iizicko i mentalno tijelo stalno se opskrbljuje tom iivotnom energijom bez koje je opstanak nernoquc. Ovim pokusom je takodjer uoceno da se energetki tokovi naleze blizu iivaca. Svi smo osjetljivi i prijemljivi na sile iii energije koje nas okruzuju. godine kada je komisija SZO/WHO/ za tradicionalnu medicinu izjednocilo akupunkturu sa svim priznatirna metodama lijecen]o. te ih ugradila u svoj sustav. Sve donedavno zapadna medicina nije priznaval cpostojon]e tih meridijana. Jean Claude Darrasa i prof. Putanje te sveukupne. I sarna Zemlja sadrii mreiu linija punih energije. Ova se pojava manifestira gibanjem struje po povrsini vodico a ne u njegovom centralnom dijelu. kao u poznatoj pojavi SKIN2 efekta. tradicionalna kineska medicina. Na taj nocin potvrdjeno je postojanje energeskih puteva. Od tog se vremena postupno razvija bitno nov pristup fiziologiji i patofiziologiji. funkcioniranje svih nosih organa postaje aktivno. iivotinja i u covjeka. bioloski sat i stalna izmjena energije. 2/ SKIN efekt: pojava uoceno kod toka visokofrekventnih struja. Potok te nevidljive energije omoqucovo iivot na ovoj planeti.dr. punjenje energijom gubi na snazi i sve fizioloske funkcije se usporavaju. Ovo energetsko punjenje vrsi se iz Zemlje i iz svemira. / Doc.. Kad stojimo. To ukazuje da se informacija i energija prenose izvan samog iivaca. nas vertikalni poloiaj ornoqucovo Zemljinoj i kozrnicno] energiji dinarnicno proticanje. 32 .TIJELO KAO ENERGETSKI SUSTAV TIJELO KAO ENERGETSKI SUSTAV Poticaj energetskim pristupu Ijudskom organizmu dat je 1979. Njihovo postojanje potvrdila su nedavno istraiivanja dr. Usljed toga. Milan Ferkovic/: Tijelo kao energetski sustav je u stalnoj enegetskoj interakciji sa svojim sredinom. sto predstavlja rezonantu frekvenciju nose Zemlje.

dvije energije rozlicite po svom karakteru. Kako se nasa planeta stalno okrece. naziva se kozmicko sila. Interferencijom tih sila nastaje kvalitetno nova energija koja zrcci prema vanjskom svijetu. nastala ukrstonjern energetskih tokova nojjoco su u predjelu tankog crijeva. Kozrnicko energija prodire u ljudsko tijelo na vrhu glave. ne odvaja od filozofije i religije. grla i mozga. Podruc]o ove emanacije. Centrifugalna sila stvarena rotacijom Zemlje penje se novise i naziva se zemljina sila. centripetalna sila koja se iz svemirskog prostora spusto u magnetsko jezgro Zemlje. dok zemljina energija ulazi kroz bazu kicrne. KOZMICKA I ZEMUINA SILA KAO VIDOVI SVEPRISUTNE ENERGUE Prva. Vitalne sile razvode se putem meridijana. energetskih tokova do organa i organskih cjelina. Njegovo neometano kretanje presudno je za zdravlje covjeko. podsjeco na drevni simbol Hermesa i Eskulapa. s jednim krajem koji predstavlja kozrnicku i s drugim koji predstavlja Zemljinu silu. Unutar organizma te dvije energije prolaze dui centralnog kanala i na odredjenim mjestima se kriiaju. GLAVNI ENERGETSKI TOK Glavni tok prolazi u tijelo neznatno izpred kicrne i povezuje pojedine psihicke centre /cakre/. srca. kako rostuco »zmijska snaga« /Kundalini/. ti centri se nazivaju cakre.Dvostruka zavojita linija DNK lanca. energija iz Svemira i energija iz Zemlje ne ulaze u tijelo rovno. otkrivena tek elektronskim mikroskopom. ieluca. Na osnovu toga.TIJELO KAO ENERGETSKI SUSTAV Naj taj su nccin postala razumljivija zbivanja revitalizacije ostecenoq informativnog puta za vrijeme nose terapije. 33 . vee zavojitom linijom poput spirale. Te »isprepletene zmije« sirnbolicki odraiavaju kretanje i medjusobno djelovanje energija u Ijudskom organizmu. Na istoku gdje se tradicionalna medicina . Opisana je u starim tekstovima simbolicno. i transformiraju se iz jednog oblika u drugi i poprimaju karakteristike iivog organizma. Bit ovog spiralnog protjecanja i ukrstcn]o tih energija bile je poznata vee u drevnim civilizacijama. Ovaj vjecni protok je izvor nose energije. U tijelo se ove energije ispreplicu i tako nastale linije slicne su dvostrukoj spirali DNK lanca. interferiraju.

GlA VNI ENERGETSKI TOK Eskulap. 34 . stope]. oea herrneticke filozofije i zcstitniko lijecnicke profesije. grcki bog mediene sa svojim atributima (zmijom obavijenom oko Skiptar Hermesa.

preobrazbe su Kozrnicke energije. starozavjetnoj recenici »KRV JE ZIVOT« spominje se njezina uloga u odrzovon]u zivoto. u beskonocnom pros- UlOGA KRVOTOKA Uloga krvotoka. Kao prenosilac viseg stupnja energija i parametara Zemljinog magnetskog polja. Njeno dopiranje do svakog i najmanjeg dijela. lako ona koristi za svoje protjecanje rczlicite medije to se odvija bez prekidanja njenog toka. krvotok iii zivcone putove kao svoje vodice. 3/ Paramagnetski material: poprima magnetska svojstva ali ih ne zodrzovc. jer kisik u krvi ima poromctqnetske'' osobine. specilicno Krv u tijelu sudjeluje u transformaciji Zemljine i kozrnicke energije . koristi disanje. ona se isto tako rnoze kretati izvan tih medija toru. kao jedan transformirani oblik energije. no s ncceq gledalista ona je prije svega tekuCina s energetskim nabojem. No. kozrnicke i Zemljine energije Krvi. U i materije. u organizmu daje zivot. kao nosiocu zivotne energile posvecivcli su paznju narodi svih civilizacija. krv ga hrani i cisti. 35 . Slicno kao sto elektricno struja protide kroz rczlicite vodice. on unutar same stanice aktivno sudjeljuje u energetskoj transformaciji. Postoji mnogo teorija 0 protjecanju zivotne snage u Ijudskom tijelu. jednog od faktora u transformaciji posebno je zanimljiva za bioterapiju. na isti nccin struja psihicke snage. Prema tradicionalnom kineskom shvoccniu covjek je sastavljen od energije a izmedju njih se nalazi krv koja je istovremeno i materija i energija . ukljucujuci i snagu Ijudske svijesti. »Sedam psihickih centara povezanih primarnim konolorn predstavlja osnovne strukture in dimenzionalnosti univerzuma: od stanja ncjvece gustoce i materijalnosti do stanja nematerijalne multidimenzionalne rasprostranjenosti« / Anagarika Govinda/. Proticuci organizmom. u rasponu od nojvise svijesnosti do dubine podsvijesti.ZIVOTNA ENERGIJA ZIVOTNA ENERGUA Sve snage univerzuma. ako se koncentrira i usmjeri. Cinjenico da se energija u tijelu neprekidno transformira / preobrozovc / cesto se ne navodi. medjutim. Unutar jakog magnetskog polja kisik poprima njegova svojstva. za razliku od feromagnetskih materiala.

U svakom covjeku postoji oko duse koje rnoze biti produjeno pravilnim postupkom. PIa ton 36 . Ono je daleko vrijednije od deset tisuco fizickih oci]u.

predpodstavljajuCi u njemu istodobno postojanje drugih dimenzija stvarnosti. da on. krvotokom iii nervnim sustavom . sveprozimojuceq. energetsko tijelo sastavljeno od energetskih kanala i polja. GovoreCi danas 0 energetskom ustrojstvu Ijudskog organizma. Ove prozirnojuce oblike svijesti cine: fizicko tijelo. Od najfinijeg. etericno tijelo. npr. OBLICI UUDSKE SVUESTI Ezotericno ucen]o tisucorno godina su ukazivala na sloienost Ijudskog bico. misaono tijelo predstavljeno kao licnost. psihlcki svijet. rnoze djelovati na svoj vlastiti iivot. se zgusnjavanju su u duhu misli se na njegov kristaliziraju oko unutrosnjeq slojevi« koji bi se jedan za drugim kristalizirali oko nekog Po prirodi uzajamnosti. Pet oblika Ijudske svijesti u postupnom centra naseg bico. izgubili sodosnjeq civilizacijskog poimanja pravo znocenje koje su nekad imali. Ovakvo gledanje ukazuje na neoqrcnicene rnoqucnosti pojedinca. Zivotna energija kao transformacija Kozrnicke energije iznad je tih fizioloskih funkcija u organizmu. na njegov oblik svijesti koji ga definira. jer se iste bez nje ne bi mogle odvijati. qustoce i svojstava kao. to su prozirnojuci oblici energije. ostvariv jedino u kontemplativnom stanju. preobrazbom u dubini svog bicc. astralno tije- Ovi pojmovi. istrgnuti iz cjeline ezotericnih ucen]o Istoka i Zapada. kauzalno tijelo i sl. oplemeniti ga i izravnom otjecati na svoje zdravlje iii bolest. izmjenom svoje svijesti. 37 . do najgrubljeg obliko koji se pred nama javlja kao nose fizicko tijelo.OBUCI UUDSKE SVIJESTI Poqresno je iivotnu ~nergiju usporedjivati iii postovjeCivati sa disanjem. tijelo potencijalne svijesti i najfiniji oblik naseg bico. vidljive samo upucenirno. Opisana su »tijela« rczlicite 10. Ovi oblici nisu »izdvojeni cvrstog jezgra.

mladost u staros. . planina u dolinu. materija se pretvara u energiju. rnrzn]o u Ijubav. zivot nastaje i nestaje. civilizacije imaju svoj procvat i opadanje.« Michio Kushi 38 . prostor prelazi u vrlleme. dan u nee. djelovanje u mirovanje.»Ljeto prelazi u zimu. sirornosni postaju bogati.

/slika Davidove zvijezde/ Zbog svoj nebeskog obiljeija zvijezde su simbol duha a napose simboli sukoba izmedju duhovnih snaga iii Svjetlosti i materialnih snaga iii Mraka.nematerialnog stanja. Dinomicko priroda stvarnosti je princip vijecne kozrnicke kretanja je sve prozimoiuci ritam kozrnickih energija. Trokut s vrhom okrenutim prema gore predstavlja makrokozmos. mijene. filozofskim i znanstvenim tradicijama. Davidova Zvijezda je simbol njihove ravnoteie. cij kozrnicki pies nadahnjuje i radja sve pojave u svemiru. razvoju i preobrozbi. Taj vijecni Princip v U rozlicitim vremenima i civilizacijima ovaj je Princip uvijek iznova odkrivan i potvrdjivan kao zojednicko osnova velikim duhovnim. od podsvijesti do prosvetljene svijesti.CENTRI PSIHICKIH ENERGIJA CENTRI PSIHICKIH ENERGIJA DINAMICKA PRIRODA STVARNOSTI Sedam centara psihickoq tijela odraiavaju dinornicku strukturu svemira koja je u neprestanom kretanju. Ovi centri predstavljaju i stupnjeve transformacije vitalne ehergije u njenom neprekidnom kretanju: od grubo materijalnog stanja do suptilnog . / na Sivu i U starom Zavjetu ovo ritrnicno smenjivanje komplementarnih energija se opisuje kao Svijetlost i Tama. Kod Hindusa je sirnbolicki izraien podvajanjem Brahmana / Apsolutnog Paravati. isticuci u covjeku centre ukrston]o dviju po naravi rozlicitih sila. Sestokraka zvijezda / Davidova/ noqlosovo interakciju svih pojava u svemiru. 39 .Simbolicki se prikazuju raznim geometri[skim likovima. a onaj sa vrhom na dolje mikrokozmos.

1947. vee prije nekoliko hiljada godina. Primljen je u Dansku Akademiju Nauka kao poccsni vitez. Niels Bohr. godine prima za svoje zasluge u nauci veliko priznanje. Na taj nccin Niels Bohr daje svijetu do znanja da Ujedinjenje duhovnih vrijednosti Istoka i moderne nauke Zapada cine nerazdvojivo jedinstvo potrebno u evoluciji covjeccnstvo. Jedinstvo koje leii izza Jina i Janga naziva se Tao. Hegelov princip dijelektike. Energija se neprekidno pretvara u materiju. kroz svoju Teoriju relativnosti. Kako su sve suprotnosti medjuzavisne. veliki znanstvenik Zapada koji je razradio turnocenje kvantne teroije. U dvadesetom stoljecu A.Chi. njihov sukop nikad nece dovesti do podpune dominacije jedne od suprostavljenih strana. Kruini kineski simbol / Tai . U Kini je ovaj proces univerzalne promjene simboliziran dijagramom Jino i Janga. dok materija neprekidno prelazi u energiju. Dinornicko preplitanje ovih arhetipskih polova suprotnosti bit je svih prirodnih pojava.Chi /. npr.Chi / ncqlcsovo dinornicku ravnoteiu svih pojava.DINAMICKA PRIRODA SlY ARNOSTI Veliki filozofi na Zapadu takodjer su zastupali ovaj princip kretanja i ujedinjenja. 40 . /slika Tai . Taj Nobelovac odabire motiv svog grba: kineski simbol Tai . iii energije.Einstein je ukazao na komplementarni antoganizam izmedju vidljivog svijeta materije i nevidljivog svijeta vibracija. dvije vijecne suprotnosti u harmoniji.

1967.Rozental. urednik S. Holland Publishing Company.DINAMICKA PRIRODA STYARNOSTI Grb Nilsa Bora / Iz memorjialne knjige Niels Bohr. Amsterdam. / North - 41 .

Sliccn stay je danas poznat u modernoj atoma«. koncepta poteklog iz tradicije Dalekog Istoka cesto se se govori u velikom broju drevnih tekstova socuvonih do danas. jer opisi ovise 0 razinama duhovnih iskustva pojedinih autora.CAKRE CAKRE U razmatranju energetskog spominju cakre. Nesumnjivo je da postoji utjecaj psihickih centara na fizioloske funkcije u organizmu. znanosti kao »stonicno svijest« iii »svijest vAiNOST PSIHICKIH CENTARA U TERAPUIBIOENERGUOM Rijecnikom fiziologije naseg koncepta. Ostala sjedisto svijesti. Izraz cokro njcesce se prevodi kao energetski centar. ostvaruje se na fizicko] razini preko ovih energetskih centara. prema svo]o] namjeni mogu biti srnjesteno u raznim orqonirno tijela. Na tim mjestima se prihicke snage i tjelesne funkcije stapaju i prozimo]u jedna drugu. Energija potaknuta u procesu iscjeljivanja. Medjutim. Srnjesteni su dus kroljeznice i budjenjem njihove aktivnosti rnozerno otjecati na energetsko tijelo. Ti se tekstovi u svojim turnocenjimo cokri uvijek ne podudaraju. Prema konceptu sedam psihickih centara rnozdono svijest samo je jedna od moqucih oblika. U novije vrijeme trze se organski duplikati tih psihickih centara. Ukoliko zelirno govoriti 0 Iizioloskirn duplikatima psihickih centara bitno je prihvatiti stay. premda centrima psihickih energija u Ijudskom organizmu. endokrine zlijezde i zivcane spletove ne treba poistovjeCivati s njima. da svijest nema svoje srediste izklucivo u mozgu. kreativne misli i time vrsi 42 . Psihicki /energetski/ centri u bioterapiji predstavljaju »organe« koji skupljaju transformiraju i razvode snage koje kroz njih proticu. Iscjelitelj iii bioterapeut vrhunsku transformaciju koristi neoqrcnicne rnoqucnosti energija u iscjeljujuCi oblik. Povezanost psihickih i Iizioloskih funkcija u navedenim centrima stvara uvjete za djelovanje bioenergije koja je specilicno usmjerena mislima terapevta. incce stran nosern poimanju. Ti centri su primarna mijesta za bioterapeutsko djelovanje. se izvorno radi 0 o cckrorno Atribute koji se pripisuju cokromo ne treba uzimati izkljucivo i doslovno.

VAlNOST PSIHICKIH CENTARA SIMBOLICKO PRIKAZIVANJE CAKRI Sedam cokri rasporedjenih dus kicrnenoq stuba. Podpuno razumijevanje simbola koji ih predstavljaju podrazumijeva dobro poznavanje hinduisticnoq Panteona. Anahata Cakra Jedan od sedam energetskih centara: cetvrti srconi centar 43 . kozmologije. astrologije i drugih znanja.

Djeluje na rad srca i krvoiilnog sustava. srnjesten je u vidini stitne ilijezde. Regulacija tornog sustava ovisi 0 transformacijivitalne energije u ovom centru. povezan je s elementom zraka. Energija dobiva informaciju potrebnu za iscjeljivanje ovisno 0 stupnji razvijenosti ovog centra. Zbog toga. SEDAM PSIHICKIH CENTARA Sedam psihickih centara i njihovi Hzioloski duplikati su slijedeci: »vidljivi« kroz Iizioloske funkcije Prvi psihicki iii korjenski centar nalazi se u bazi kicrne. prosirene svijesti. Preko nadbubreinih ilijezda sudjeluje regulaciji tekuCina u tijelu. Povezan je s elementom je u 'funkcijama probavnog sustava i metabolizma. Hzioloski duplikat sedmog psihickoq centa je mozak. esencije covjeka jer se prociscovonjem emocija osoba transformira u plemenitije bice. tjemenom centru i istodobno sestorn psihickorn centru. mozak pripada sedmom. srediste nose stvorclocke volje i Zbog teinje da se u novije vrijeme pronadju fizioloski i anatomski duplikati psihickih centara u tijelu. Od davnina se je slikala nad glavama prosvjecenih ljudi kao simbol vise.Ujedno je to i predio trapanja i rozqronicen]o Kozrnicke. »oko intuicije«. svijesti. Peti psihicki centar iii qrlenl. svecprozirnojuce svijesti i osobne. Sedmi psihicki centar je u razini tjemena glave. respira- Sesti psihicki centar lociran je izmedju obrva.SIMBOLICNO PRIKAZIVANJE CAKRI Ovaj centar je oznccen kao dvanaest listni lotos / lotos simbolizira duhovno razvijanje/ sjemena opna ovog simbola sadrii sivo . u vatre i sudjelu- Cetvrti psihicki. itd. To je ujedno mjesto ulaska i pocetne transformacije Zemljine energije. 44 . svega sto se u nama i oko nas zbiva. To je mjesto ulaska i pocetne transformacije kozrnicke energije. smjestenorn izmedju obrva. za uspjesno iscjeljivanje nije dovoljno samo teoretsko znanje 0 bioenergiji. Simbolizira interakcijsku povezanost organizma s elementom zemlje. Poznat je jos pod nazivom »trece oko«. smjesten u visini srca. srconi centar. krunskom.plavi heksagram s glavnim osnovnim slogom YAM. Ovaj psihicki centar je sjediste duse. To] je centar vrlo vaian za iscjeliteljski rad koji ovisi 0 njegovoj evolutivnoj razini i prociscenosti. oqronicene svijesti. Sudjeluje reproduktivnim funkcijama organizma. Treci psihicki centar nalazi se u visini pupka. Snaina emanacija energije iz tog centra stvara u auri oko glave izrazito svjetlu krunu. U parapsihologiji mu se pridaju ekStraperceptivna svojstva. Drugi psihicki centar nalazi se u visini sakralnog dijela krajeinice i oznocovo povezanost organizma s elementom vode.

jer ga poput vatre cisti od nataloiene fizicke i duhovne prljovstine. vee je i potrebna covjeku. tako i u duhovnom obliku.Bolest je nesto prirodno. /Paracelzus/. 45 . Ali ne samo da je bolest prirodna. sto pripada iivotu. kako u njegovom Iizickom.

« Na temelju svojih istrozivcn]o i rada s pacijentima razvio je niz terapijskih postupaka koji se [os danas koriste i prosiruju u psihijatriji i psihologiji. Energetski ee se poreco] menifestirati kao bolest ukoliko se na vrijeme ne ukone faktori koji podrzovc]u iii uzrokuju porernecoje u kolanju energije. rnoqucnost da nastane bolest je smanjena. Za idealan razvoj medicine buducnosf znoco] energetskog pristupa Ijudskom organizmu gotovo da i nije potrebno isticati. s vremenom dolcizi do energetske nerovnoreze. Ocem psihosomatske medicine moze se smatrati Porocelzus". Buduco medicina biti ee u stanju blagovremeno otkrivati porernecoje vee u energetskim tokovima. Medjutim. PolazeCi od spoznaje da osim materijalnog postiji i energetsko tijelo. Tvrdio je da nema bolesti u kojoj ne sudjeljuje psihicki faktor.Salzburg. Stoljecirno je medicina bile sputana stavom da je bolesnik u kojeg se bolest ne iskazuje organski. Sprijecovon]e njihovog vidljivog manifestiranja u obliki bolesti na Iizickom planu omoguCit ce ostvarenje ciljeva prema kojima vee dugo tezi preventivna medicina. 4/Paracelzus. filozof i lijecnik koji je ostavio duboki utjecaj na razvoj medicine i prirodnih znanosti. tkivu i organizmu. urnisljenl bolesnik. aka 1495.g. ocvrstif vezu psihickih i tjelesnih funkcija. todosn]o] medicini bile je takodjer tosko znanstveno prihvatiti da dusevni/pslhicki/Icktor rnoze izazvati organsko oboljenje iii utjecati na njegov razvoj. Ako centri postanu mjesto zastoja iii onernoqucuju nesmetano kolanje energije. Histerike iii neurotike otrgao je od zdravstvene nebrige. 46 . pa tek onda nastaju promjene u stanici. iii je ospjednut.KOLANJE ENERGIJE KROZ ENERGETSKE CENTRE KOLANJE ENERGUE KROZ ENERGETSKE CENTRE Vitalna energija cirkulira kroz energetske centre. BOUEST JE UVUEK PSIHICKE PRIRODE Bioterapija pokusovo produbiti odnos izmedju covjeko i prirode. ravnopravne »organskim bolesnicima. i ukoliko kroz njih putuje nesmetano do pojedinih organa i tkiva. kao jedini uzrok iii kao jedan od vise rnoqucnih uzroka tog oboljenja. svrstovsi ih u dusevne bolesnike.. smatra se da vecino oboljenja najprije nastaje kao enrgeska nerovnotezo nakon cega uslijede kemijski i drugi biokemijski porernecc]i. Stay prema porijeklu i vrsti takvih oboljenja prvi je oborio Sigmund Freud. na koje se rnoze djelovati.

.Meng /1934/ i u svojim istrozivonjimo istaknuo cinjenicu da kod organskih bolesti psiholoski faktori igraju veliku ulogu. Ne pos- Svaki ljudski organizam moraju to uzeti u obzir. No. bez obzira koje vrste. rnrznjo. Svojstvene su samo covjeku i zanovovane su na njegovoj dusevnosti. U toj se fazi organizam pokusovo prilagoditi stresu. Stalno slabljene energetskog sustava iii njegovih pojedinih tokova se kao nerovnotezo s vremenom odrozovo na organizam i slabi njegov irnunoloski sustav. je psiholizicko [edinstvo: Sve terapije i dusevnoq. negativnim mislima koje primamo iz svoje okoline iii ih sami emitiramo. vidimo da su u kolanju energije u organizmu rnoquci zastoji iii zqrcen]o u samim centrima. Istodobno se povecovo prijemljivost za bolesti. iii zqrcenjo primjerno se uocovo ko stresa. Prvi stupanj je alarmna reakcija. ako stres traje i dalje.nerospolozen]e.BOUEST JE UVIJEK PSIHICKE PRIRODE To je mnogo kasnije potvrdio H. i spremna da se succi sa stresom u organizmu. imaju velikog udjela u stvaranju bolesti koje su specificne samo za covjeko i nisu svojstvene ni zivotinjorno ni biljnom svijetu. lstrozivon]o na tom podruc]u sve vise pokazuje i potvrdjuju da »nutranji faktori«. Znanje 0 rnoqucnosti psihe da izazove razliCite disfunkcije u tjelu /somi/ stalno se nadopunjuje novim medicinskim argumentima. Nevidljive emocionalne napetosti uzrokuju vidljive. pctoloske promjene u organizmu koje cesto prelaze u ozbiljna oboljenja. jer tijelo uvijek reagira opcim adaptacionim sindromom. koji slabe daljnje transformacije energije.. Ako je ta reakcija uspjesno. zolost. tijelo se smiri i vrati u stanje prijosn]e rovnoteze. pocin]e u organizmu druga faza. Stvorio je pojam »organske psihoze«. Pokrene se produkcija adrenalnih kortikosteroida i proces prilagodjavanja pocin]e trositi istodobno veliku kolicinu energije iz tjelesnih rezervi. drama psihickoq zivoto ukljucujuci sva Vrocojuci se ncsem poimanju energetskog uzroka kod mnogih oboljenja. Tijelo reagira na akutni stres i luci adrenalni. 47 . te stavom koji opcenito nije u stanju harmonije. Nije vozno 0 kojoj vrsti stresa se radi. strah. Taj se sindrom sastoji od tri stupnja. U svim ostalim bolestima imao bi / zbog covjekovoq tjelenocdusevnoq jedinstva/ imati ulogu i neki nutranji faktor«. lijenost i dr. zavist. Utjecaj energetskih zastoja Stres proizlazi iz djelovanja sila iii pritiska na organizam koji reagira mobiliziranjem svoje energije. Tijelo je samo pozornica na kojoj se odvija zivanja unutar covjeka i oko njega. medularni hormon kako bi na taj nocin mobiliziralo energiju koja je vee transformirana. Takve specificno toji nepodusljeno Ijudske bolesti nastaju zbog jedinstva tjelesnog tijelo. Meng kcze: »C:isto organska bolest postoji valjda jedino u slucojevirno kada je neki organ zadesila bilo smetnja u razvoju iii izvanjska ozlijeda. egzistencionalnim brigama. Ovi zastoji mogu biti uzrokovani raznim ernecionalnim traumama. kao npr.

Buduci da su rezerve energije prilicno iscrpljene. U tom slucc]u ga tijelo pokusovo zodrzcti. troseci pri tome oqromnekolicine energije. 48 . sa svim vidljivim posljedicama. dolazi do izrozo]o iscrplejnosti sijelog organizma.BOUEST JE UVIJEK PSIHICKE PRIRODE Treco faza nastupa ako se ne rnoze otkloniti uzrok stresa.

a svoj dnevni posao obcvljos s radosnim mislima nikava bolest te ne rnoze napasti. Iz IV sutre (izvado k) 49 .Zdravlje je tvoj dobitak. ako druge susreces s Ijubavlju. Ako se neka bol javi. ubrzo ce uminuti.

Sklad 5 univerzalnim principom Redo postize se ispravnim stavom premo zivotu. prornisljeno i korisno djelovanje u zajednici ne moze ostati izvan rczrnisljon]o pogotovo ako se radi 0 promjenama koje treba uciniti do bi se otklonile zdravstvene poteskoce. izbor adekvatnog mjesta za stanovanje. po Cov]ek je donas hendikepiran kulturom zivljen]o koja nije orijentirana premo kreativnoj aktivnosti i nutarnjem zadovoljstvu. Proces poboljscn]o. premda uopce nije nuzno. lzbor hrane. ispravnim nccinom rczmlsljon]o. Ova nccelo mentalne higijene nisu jednostavna i lako ostvariva. Vasa psiholizicko rcvnotezo mora biti u skladu so vosom zivotnorn okolinom i postize se pravilnim odnosom premo prirodi i svega sto nos okruzu]e. lijek iii neki novi sovrseni aparat.MENTALNA HIGIJENA MENTALNA HIGIJENA Kad promatramo naglo poqorscn]e bioloske i psiholoske kvalitete covjeconstvc. jer to se u medicini ionako desovo iz dana u dan. sto bi to tendencija mogla poprimiti velike razmjere nije potrebno otkrivati neku novu medicinsku metodu. Ogroman postotak Ijudskih bolesti i patnji povezan je so svakodnevnim nezdravim mislima i sukobima. Nocin zivoto koji nornece industrijal- 50 . Moderan covjek koji je u mnogu cernu » ispao« iz prijednog Redo sam ce rjesen]e trozif u nutrini svojeg bico. te odnosom premo svojim bliznjirn. Bez obzira. cak i neprimateljima. metoda kojom se trebaju unistiti simptomi U naravi same bolesti lezi tezn]o za ponovnim uspostavljanjem rovnoteze. ponovo stecenoq zdravlja ne rnoze se odvojiti od svakodnevnog Prihvatimo cinjenicu do je bolest prirodan tok. odmah moramo uocif porast degenerativnih oboljenja. prijateljima. Shvatimo do svaka agresivna uvijek adekvatna. dusevnih bolesti i neprekidnih drustvenih porernecc]o u cijelom svijetu. ne mora biti i zatim cuvcn]o zivljen]o. Ti ne rnozes prom ijen iti svijet ali svakako rnozes promijeniti sebe. Biolosko slabljenje nose uznapredovale civilizacije je prisutno kod gotovo svakog pojedinca. Bolesti i nevolje su rezultat vlastitih qrescko.

krivi sudbinu. rozrnisljonjern i djelovanjem noruscvo Zopozcn]c temeljena na takvim iskustvima zccbiljezeno su u okoliku moralnih sa. ukoliko bolesnik i dalje zcdrzi prethodni mentalni stay. U njima se [ednoznocno govori 0 kontroli misl. Ovo je najbolje iskazano u cinu arhetipskog iscjeljivanja izza kojeg slijedi uputa: »Idi i ne grijesi visel« Covjek dcncsnjice je opsjednut s svojim tehnickorn superiornoscu.« /Liffle. rijeci i djelovanja. jer niti ubojica niti kradljivac ne moraju odmah oboljeti zbog svojih nedjela. Muller 0 »savjesti osnovanoj na bitku«. Covjek kao njslobodnije bice mora strerniti znanju ka cernu ee usmjeriti svoj zivotc. dakle 0 savijesti kao Znanju 0 nojvisern cilju.obzira sto je bioterapija IZUZETNA METODA POMAGANJA. pa prema tome i u sve potrebne izmjene svojga stava i ustrajati u njima ako to priroda njegovog oboljenja zahtjeva. gotovo nernoquce. a niti s ritmom zivog tijela.MENTALNA HIGIJENA izirano drustvo nije uskladjens vrijednostima prirode. 1931. Bez . vee s kompliciranim strojevlrrio i materijalnom produktivnoscu. odgovornosti prema vlastitoj egzisi 51 . Bolest dozivl]o izvan sebe. potaknuto i obnovljeno bioterapijom. Razumljivo je da je skladno funkcioniranje Ijudskog organizma. kodek- U tradicionalnim oblicima medicine Moralna nocelo oduvjek igraju bitnu ulogu u odrozovonju zdravlja. predispoziciju iii nemoc medicine. Boston./ Covjek princip je uvijek sposobon uociti da poqresnirn Reda 0 kojem ovisi njegovo postojanje. tj. etike zncci potvrdjivanje zivoto. Iz gore recenoq bilo bi poqresno zakljuCiti da na tok oboljen]o iii ozdravljenja utjece krsen]e gradjanskog morala. Vrlina znoci ojeco] egzistenciji . prihvatiti da njegova vlastita moralna nocelo iii pojedini zovotni stavovi itekako uvjetuju njegovo ozdravljenje. iii je to nuzno zbog trajnog ozdravljenja. Teske mu je. Erish Fromm govori 0 »humonisticko] savjesti«. svojom rnoci. bolesnik se mora ukljuciti u cijeli proces iscjeljivanja. SKLAD S UNIVERZAlNIM PRINCIPoM REDA »Covjek koji se ne zanima i ne brine za svoj bliznjeg prozivljovo nojvece poteskoce u zivotu i pozlijedjuje druge. Erish Fromm koze: »Dobro u smislu humcnisticke razvitak Ijudskih moqucnosti. ponovo izlozeno moqucnostirno novih disfunkcija. iii se ponovo vrati starom nccinu zivljen]c. spoznanji samog sebe . te iz toga proizcslim stavom da rnoze kupiti i zdravlje.

kolege na poslu i sl. surnnjiccvoscu iii oroqontnoscu. Ijekovita je. tjelesna higijena je dotjerana do perfekcionizma dok je covjek istodobno olako presco preko potrebe za odrzovonjern mentalne higijene. lckse to rnozerno ostvariti rodjaci iii clanovi uze zajednice moramo svoje nove odluke i nastojanja sprovesti u izmedju svojih najblizih / djeca./ Ncsirn iskrenim zanimanjem i brig om za njih prenosimo i prosirujerno svoju Ijubav i susosjecon]e i na one koji su nas na neki nccin povrijedili iii nas ne shvoco]u. Diskrepanca izmedju zelja i rnoqucnosf cini danas covjeko nestvarnim bicern. Raskorak izmedju zel]o i rnoqucnosti stalni su stres. te od njegove posebne zivotne sudbine. R. Simptomatika bolesti je samo epifenomen i zavisi 0 individualnosti doticnoq covjeka. Ovo je najveCi korak u promjeni vlastite svijesti i rnoze se ostvariti bez obzira na zivotne prilike u kojima trenutno zivimo. Upravo zbog toga je njegov daan pun promoso]c.SKLAD 5 UNIVERZALNIM PRINCIPOM REDA Zio vodi ka slabljenju covjekovihsnoqo. nedostatak inicijatve iii samopouzdanja vee su oblici bolesti i zosluzuju istu pozn]u kao npr. rczocoron]o i povrednjih osjeco]o. Stres utjece na veliki broj bolesti. na promjenu takvih stavova. Gringer koze: »Fatalni srconi napadi depresije i tjeskoba. cistoce misli. roditelji. oblikovana dusevnorn nuzno ga je uputiti Zchvoljujuci visokom standardu i zdravstvenoj prosvjecenosti. Nada sadriana u vjeri o lzlijecen]u i svrhovitosi iivota. U koliko je Ijudska svijest kod pojedinca. Covjek se u svojoj ludoj zelji za rnoci svakodnevno nofjece s drugima u postizanju materijalnih ciljeva. Porok znoci neodgovornost prema samom sebi. rijeci iii djela.doqmotskim stavom. zivot bez obzira sto lijecenje ne podrazumljiva samo odstranjivanje tjelesnih tegoba. iz bilo kojeg razloga bchctoscu. Bojazan. u kojoj svakodnevno zivimo.« mogu nastati zbog srdzbe svih stupnjeva. Ako smo se doveli u situacijuda djelo. prijatelji. akutno upalno stanje u organizmu. Ubrzo cerno nouciti da su neuspjeh iii bolest isto toliko vozne za nos opel razvoj kao uspjeh i zdravlje. Dr. Tezn]o za velikim uspjehom i za drustvenim prestizorn cini ga neminovno ehocentricnirn i ispraznim. stetne navike. gnjev. Tocnost te tvrdnje rnoze se uvijek provjeriti kod Ijudi koji provode znaju da im takav nocin zivljen]o unistovo zdravlje. vjecno nezadovoljnim. 52 .

Nocin na koji se to ostvaruje intimna je stvar. plemenit ali dostiian cil]. suosjeccn]o. 53 . Mogucnost da se velikorn broju ljudi pomogne realizirati zdravlje. no mudrom covjeku ona sluii za razvijanje intuicije. razumijevanja i rozmisljon]o 0 samom sebi. zapravo je u rukama svih nas. To je vrlo visok.SKLAD 5 UNIVERZALNIM PRINCIPOM REDA Bolest koja nas zna oznenaditi. U svakom sluco]u je prepreka i velika iivotna nevolja. Rczrnisljoju 0 iivotnim nccelirno i odnosu prema drugima trebao bi i zdrav covjek svakodnevno posvetiti malo vremena. rczlicito za svakog covjeko. blagostanje i sreco.

od koje zavisi nos zivot. Ijeci i stiti od zdravstvenih nevolja. stetnorn elektromagnetskom izlaganja od odjevanja u umjetne tkanine. Elektromagnetska zrocen]o znatno slabe prirodnu sposobnost ncseq obrambenog sustava. Stroga se prirodi valja obrccof kao svojoj majci. Jasno je da covjek doncsnjice ne rnoze i ne mora ostvariti utopisticko nccelo »povratka prirodi«. koja nas radja i odrzovo na zivotu. Umjesto toga se nekontrolirano zagadjuje tlo na kjem zivirno. hraniteljici. zivot postao je sve neprirodniji. Cudimo se porastu alergijskih oboljenja.SKLAD SA ZIVOTNIM OKOLINOM SKLAD SA ZIVOTNOM OKOLINOM ODNOS PREMA PRIRODI Uskladiti odnos prema prirodi <:iii smo nedjeljivi i SAD-u u zadnjih desetak godina. voda koju pijemo i zrak koji udiserno. nasa zivotno okolina odredjena samom Kreacijom. U ime civilizacijskog napretka cov]ek unistovo mnoge biljne i zivotinjske vrste na kojima pocivo nasa ekologija. dio najnovija su stremljenja u Evropi v Stvaraju se ekoloski pokreti izrazitih nostojon]o da svaki pojedinac osvijesti cinjenicu da je priroda u kojoj zivimo. 54 . ekcema nepoznatih etiologija i sl. zrocenju na rodnom mjestu iii kod Ovi vanjski faktori vrlo se nepovoljno odrczcvoju na zdravlje. bez obzira na zivot u gradovima. Nos svakodnevni neprekidnog kuce i dr. ali nam zdrav razum noloze da nastojimo socuvof integritet prirodne sredine.

cijela psenicno zrna. 0 ishrani on koze: »Neka hrana bude tvoj lijek. posvecivoo ishrani i sredini u kojoj cov]ek zivi. misli i svijesti biti u redu. Ako je nasa svakodnevna krana u skladu sa svim sto nas okruzu]e. Tradicionalan broj lijecniko organizam kemijskim dodacima nametnuta je neprirodnim ritmom no zivotu. rafiniranog secero.VAlNOST PRAVILNE PREHRANE VAINOST PRAVILNOG IZBORA PREHRANE Pravilna ishrana je nojvozniji put ka uspostavljanju harmonije sa zivotnomsredinom. 55 . je hiljadama Danos je zamijenjen suvremenom hranom koja se sastoji od enormne kolicine proizvoda zivotinskoq porijekla. preporucu]e Amerikancima do povecoju potrosnju integralnih zitorico". otac medicine. raz i dr. a ne neprirodnog porijekla jao je tada raskid s prosloscu i postavio je temelje medicine buducnosti. Izhrana odrzovo zdravlja. stan ice.. Industrijska hrana s umjetnim. koji je koristan za spreccvon]e bolesti priznaje sve veci Tako se u izvjestoju pod nazivom »Prehrambeni ciljevi SAD« koji je objavio »Specijalni odbor za ishranu i Ijudska prava«. mahunarki i svijezeq voce i povrco kako bi smanjili rizik oboljevanja od teskih bolesti. Ovakav nccin ishrane postepeno je nestajao. 5/integralne zitorice: namirnice u cjelovitom. proso. predstavlveliku pczn]u brizi 0 Njegov stay do je porijeklo bolesti prirodnog. uspostavlja rcvnotezu i doprinosi ocuvonju nccin prehrane i nutricionista. vremena u kojem zivimo. a lijek tvoj neka bude hrana!« Najomiljenije Ijekovito sredstvo bio mu je kuhani [ecorn u zrnu. Michio Kushi U odrzovon]u zdravlja je Hipokrat. Ishrana u cijem su sredistu integrala zit i povrce kao hrana pripremana godina svugdje u svijetu. uvezenog voce i zocino. koje nisu rafinirane ni preradjene: Npr. pa i emocije. prociscenoq i preradjenog zit. onda ce nasa krv. prirodnom obliku. [ecorn.

Hartman. rukovodioci isfrczlvocke grupe za geobiologiju. centrifugalne. Konzultiraju se iskusni radiestezisti.Curry. 56 . 6/ E. Ovisno 0 geografskoj sirini i obodnoj brzini Zemlje. Ukoliko se radi vee norusenom zdravlju. kozmicke. te geomagnetske sile.IZBOR ADEKY ATNOG STANOVANJA IZBOR ADEKVATNOG STANOVANJA Svaki teren prije gradnje nastambi morate ispitati kako bi se odkrilo jesu li na tlu nastanjeni zli duhovi koji izazivaju bolesti . Eberbach. izlaganje takvom negativnom djelovanju trebalo bi.. izbjeCi. i dr. rezultira interferencijom njihovih polja. centripetalne. stvara se oko nje energetska mreia. nesrece. uz strucon savjet.Hartmanovih i Curryjevih cvorovo" Ako covjek uslijed razporeda svojeg stambenog prostora leii iii duie boravi na takvom energetskom kriianju bit ee nakon nekog duieg vremena ozrccen. Kineski car Kiang Ji 2500 godina pne. tzv. Energetsko djelovanje na tim mjestima odraziti ee se u cirkuliranju energija njegovog tijela. I Ovom problemu se u svijetu posvecu]e znatna painja prilikorn gradnje naselja. stambenih i poslovnih objekata iii privatnih kuco. Sinteza gravitacione.

Demokrit 57 .Za zdravlje Ijudi mole bogove. da je u vlastiti m rukama njegovo ocuvon]e. na to ne pornisljc]u.

Bez obzira. Prema ncsern gledanju.energetski sustav iii energetsko tijelo. kada trozi pomoc od iscjelitelja nije niti objekt niti 58 . speciflcon po tome sto se usmjerava na prihvccon]e tih vibracija i pripravan je na njih odgovoriti. kod kojeg je doslo do raznih porerneco]o na energetskoj razini. bez ikakve veze s vidljicim svijetom. Ovakvi programi nemaju dodirnih tocoko s bioterapijom. istodobno. djelovanje je bitna iskljucivo na energet- Promjene koje se tom prilikom zbivaju u organizmu mogu se mjeriti posebnim elektronskim iii tzv. provode na Institutu bioloske fizike Akademija nauka SSSRca sa poznatom iscjeliteljicom Dzurorn Dovitcsvili. psihokineza. zckljuciti da se na taj nccin mjeri. kao i kod drugih PSI fenomena / terapija. takva »Metoda informativno . istrczivon]o na znanstvene autoritete koji su potvrdili iscjeliteljsku izlaze iz okvira poropsiholoskih proucevon]o. takodjer energetski sustav. Veliki poropslholoskl instituti su opremljeni za takva slozeno mjerenja. »prijenos« energije ovisan je i 0 emocionalnim faktorima koji. koja se. npr. Kao i ked ostalih PSI fenomena ta se komunikacija objosnjovo covjekom energetskom prirodom. lsrrczivcn]o koja su usmjerena sarno na fizikalno turnocen]e iscjelivanja bioenergijom. jedan je od naziva tih programa koje u svom izvjeStaju navodi M. To se odvija skom nivou. teleportacija /. PSI -aparatima sa biosenzorom. Bilo bi poqresno jal. te usmjereno energetsko sodrzino iscjeliteljeve komunikacije s bolesnikom. ne zadiru preduboko u prirodu ovog ljudskog nadarenja. Takvi porerneco]i prouzrokuju specilicne izmjene energetskih vibracija.. Na njegovoj osnovi je rnoquce uspostaviti specilicnu energetsku komunikaciju s drugom energetskom cjelinom.bolesnik. tj. mogu zokocif citov proces. S jedne strane je bolesnik .ISCJEUIVANJE ISCJEUIVANJE Iscjeljivanje je sarno jedan od mnogih potencijala Ijudske svijesti. iii smanjiti djelovanje.energetske suradnje sa zivirn objektima u cilju lijecen]o i ispitavanja fizickih polja bioloskih objekata«. covjek. S druge strane je iscjelitelj.?erkovie. Prihvocon]e i »citonje« tih vibracija. objektivirana sarna bioenergi- U jedinstvu iscjelitelj . fizicko polje.. moe Dzune.

DJECI SE JEK n. v v . )1- er- 59 .U BIOTERAPIJIZDENKA DOMANCiCA U BIOTERAPIJI ZDENKA DOMANCICA POSVECUJE POSEBNA PAZNJA .

U BIOTERAPIJIZDENKA DOMANCUCA 60 .

standardnost i povrsno rutina iskljucenc. paradigme premo kojoj mozak koristi holografske procese do bi »izdvojio« stvari jednog holografskog univerzuma. svijeta.NOVE TEORIJE NOVE TEORUE BuduCi do proces iscjeljivon]o nije uvjetovan zakonitostima pojavnog vrijeme nisu prepreka za energetski kontakt s bilo kojom osobom. Kod energetskog uskladjivanja svaka je unificiranost. no izgled. Koliko ovakve pojave proizlaze se one ne moraju »prenositi«. Promjene u magnetskom. oqroniceno uvrijeienim nccinom misljen]c. izgleda. ljudi. pruiaju objosnjen]o za a transcendentalna iskustva i paranormalne pojave. Za bioterapeuta je presudno do se oslobodi se izdigne iznad granica kondiciranosti. Zanimljive implikacije proisticu . U njemu se aktivno uskladjuju bolesnik i bioteraput. nove teorije koje. bioterapeut djeluje samo podsticajno. cck nedjelotvorna. nemjerljivih faktora koji leze u osnovi tih procesa. prostor i eurolog Carl Pribram so Stanforda i fizicor dr. koje nadilaze prostor i vrijeme. i Ova sposobnost.Bohm so londonskog Univerziteta o ezentirali su ovome u prolog.D.z arapsiholozi su uzalut tragali za energijom osihokineze i iscjeliteljskog fenomena. Mogucnoseu iscjeljivanja latentno razpolaie vecino psiholizicklh zdravih ali samo zato sto je sputana. i do 61 . :. elektromagnetskom i gravitacionom polju i u elekfricnim impulsima mozga bile bi samo manifestacije. Iscjeljuje iskljucivo vitalna moe energetskog sustava bolesnika. onda One su potencijalno istovremene i sveprisutne. Iscjeljivanje je odnos. ustaljenog misljen]o 0 nernoqucern. pod uvjetom do je s njim bioterapeut uspostvio energetsku komunikaciju. iz frekvencija koja bi mogla biti prenosnik telepatije. doduse postaje blokirana. Bez obzira no postojece teorije iscjeljivanja.

orudje nad orudjima.Ruka je organ nad organima. Aristotel 62 .

neuralgija. pobornik takve vrste terapija tada je bio i sam Hipokrat. KRETANJE RUKU U svom radu iscjelitelj poseie u univerzalnu riznicu iivotne energije i usmjeruje je kroz svoje tijelo. koji je za bioterapiju presudan. Kruienje rukama u »negativnom« smjeru/suprotno od kazaljki na satu/ proizvodi katatropski efekt i oslobadja visck nepoieljne energije u tijelu bolesnika. slabe cirkulacije enerqi]e iii krvotoka.pokretima odvodjenja iii izvlocen]o. Mnogo je teorija 0 brzini iii smjeru kretanja ruku prilikom bioterapije. dovodjenje energije sto se vrsi pokretima punjenja. Zabiljeieno je u doba predpismenih kultura u vidu crteia i trajno se pojavljuje i prenosi stoljeCima kao tradicija u svim velikim kulturama: Egipta. Pozitivni smjer/smjer kazaljke na satu/ ima anatropski efekt i kod bolesnika popunjava nedostatak energije. Iscjeliteljski potezi rukama predstavljaju samoformu. Prema energetskom konceptu tradicionalne kineske medicine. Postoje iscjeljitelji koji odbacuju ideju svjesnog upravljanja bioenergijom i jednostavno polaiu rukena oboljele. atrofija i dr. Ovaj visck je prisutan kod hiperfunkcija organa.KRETANJE RUKU Iscjelivanje izravnim dodirom iii bez dodira poznato u narodu kao polaganje ruku obce je Ijudsko nasljedje. u skladu s navedenim. Kine. Izraela i dr. pri tom izgovaraju odredjene tekstove iii se prepustoju vjerskim inspiracijama. te je dalje odredjenim pokretima ruku usmjeruje prema bolesniku. Ovakva iscjeliteljska praksa cesto je u religioznim zajednicama i ponekad je uspjesno. Ovakva usporedjivanja cesto jos nadopunjena elementima magnetske terapije imaju teoretsku vrijednost. Sto vise. Polaganje ruku nisto manje nije bilo poznato i u Evropi. svijesti koja je prirodni. Ovaj nedostatak susrece se kod hipofunkcije organa. No ona izpustoju iz vida istovremenu vainost mentalnog stava iscjelitelja pri kretanju ruku. Indije. ali evo- 63 . Kronicne bolesti i stanja kronicnih upalnih iii degenerativnih oboljenja zahtijevaju-. Mislima je oblikuje u iscjeljujucu. i upotrebljavaju se u tom obliku. i kod kretanja ruku pri bioterapiji su primjenjiva nocelo anatropskog i katatropskog efekta. upalnih procesa. termoregulacije. te kod pareza. bolova i dr. jer su najprikladnije sredstvo i izraz za usmjerjevanje iscjeliujuce energije. Akutna stanja zahtijevaju odvodjenje energije. Covjeku je duinost da koristi potencijalne rnoqucnosf lutivni dar.

Isejelitelj ima otvoreni stay prema Prineipu univerzalne. Pokreti su mekani. Taj se pokret vrsi uvijek na pocetku svakog tretmana. Terapeut stoji uspravno kako bi kod sebe sprijecio devijaeiju toka vitalne snage. Istovremeno se mora osvijestiti stay da kroz dlanove i prste emanira isceljujuco energija. Ovaj pokret krizcn]o niz kroljeznicu ima ulogu ucvrscivon]o i uspostavljanja ravnoteie energetskog tijela. po Osnovni pokret krizonio niz krolieznicu 64 .OSNOVNI POKRET. OSNOVNI POKRET / POKRET KRIZANJA / Ovaj se pokret izvodi otvorenih soko i ispruzenih prstiju. Potezi se vrse lagano. Snagom misaone usmjerenosti on pornoze svojim bliinjima. Ruke otvorenih soko pruzoju se prema bolesniku s dlanovima okrenutim prema dolje. elosticno povezani i smireni. sveprozirnojuce zivotne energije ciji je i on sam dio. potrebi za vrijeme tretmana iii na kraju obrade. Uvijek od glave na dol]e u obliku osmiee. Prsti su udaljeni otprilike dvadesetak em od tijela tretirane osobe.

Djelovanje bioenergijom u svrhu pomaganja bolesnima samo je jedna od rnoqucih transformacija bioenergije u prirodi. 65 .Sva Ijudska bico posjeduju bionergiju.

imenima: bioplazma. Teoretska objosnjen]o tretmana bioenergijom nemaju upliv na prckficni rezultat . Neki su faktori. postoji rczliko u atmosferi pojedinih prostora. ionizacija U prostori u kojoj se vrsi terapija trebala bi vladati atmosfera harmonije topline koja rnoze biti podrzovono ugodnom. ipak vczni za bioterapiju.. svijetlost. po dozivljovonju vlastitog iii drugog Ijudskog bico. Stoga je dobro tretman provoditi uvijek na istom mijestu. i bilokoji zvukovi utjecu na Faktor sredine je vozon za terapiju: nivou frekvencije. priznati postojanje te vitalne snage kao jednog dijela univerzalne energije koja postoje "specijalizirana" u tijelu iscjelitelja. Ona je osnova njezine terapeutske sposobnosti. To je sinhronizirani postupak. Bez sumnje. 0 tome da Ii su predmet istrczivon]o prirodnih iii Dovoljno je.odstranjenje zdravstvenih tegoba. i po rnoqucnosti u isto vrijeme. prirode i odnosa u njoj. mogu biti faktori smetnje. imati znanje Te sile se nazivaju rozlicitim vitalna energija i sl. zivotni magnetizam. zivotni fluid. Sve aktivnosti i djelovanja covjeko transformaciji zivotne energije. intens iscjeliteljevom zeljorn pornoci drugom prije svega za rezultate koje zelirno postici.OSNOVNI POKRET Za poznavanje parapsihologa ljecivih sila koje izlaze iz ljudskih ruku nije potrebno iii nuklearnog fizicoro. neprekidnoj i vjecno] 66 . negativni stay prema bioterapiji. Svaka misao ostavlja tragove u prostoru u koliko se neprekidano u njemu ponavlja. jednostavno. Smijer energije. Snaga bioenergije raste iii varira izmedju zitet i kvaliteta se vrlo precizno uskladjuje covjeku. Njena zrelost se prepoznaje po sposobnosti rasudjivanja. i uzajemne Prisustvo osoba koje nisu emotivno vezane uz bolesnika iii imaju ornolovczovojuci. ovisno drusrvenih znanosti. pojedinih terapija. neiritirojucom glazbom. Covjek je toliko stvaran koliko i energija koju posjeduje. Iscjelivanjtem se rnoze baviti podpuno psihofizicki zdrava osoba. vrline koje posjeduje osoba koja zeli iscjeljivati. rnoquco su zohvoljujuci . Bitne su kvalitativne vrijednosti.

On se dozivljovo neposredno. dakle. dusevni svijet covjeko se ne moze u potpunosti objektivirati mjerilima.. Ta cinjenico osobito dolazi do izrozo]o u medicini subjektivnost bolesnika u procesu lijecen]c. izraziti brojem iii jedinicom neke mjere. subjektivnim stavom. svijet subjektivnosti vrednovanja. postala je sama sustino nose "prividne" stvarnosti. prosirenoq gledanja i vrednovanja korckteristicnoq za parapsihologiju. postepeno je gubio moqucnost mjeriti. a ne po]movne objektivnosti. U ncso] je civilizaciji pre- nocinorn misljen]o covjek je Informacije iz svijeta koji nas okruzu]e i koje nam priopcu]u nasa osjetila nastoje se objektivirati i kvantificirati tj. Subjektivno se ne rnoze objektivirati. danim. radosti iii gnjeva. Istodobno sa razvojem tehnike. Prirodoznanstvenim metodama i prirodoznanstvenim stekao samo prividnu moe nad vanjskim svijetom. definiranog subjektivnoscu. zovisti iii podlosti/ dozivljovoju set ali se s njima ne rnoze eksperimentirati.OSNOVNI POKRET Problem vrijednosti i stvarnosti su stvari stava i stvaralackog ostvarenja. Zato dolazi do prividnog sukoba izmedju prirodoznanstvenog nccino vrednovanja koji se kreee unutar pojmovne objektivnosti i drugog. vladao vanjski svijet nad svijetom nose nutrine. Izvanjski svijet percipiramo pornocu nasih pet osjetila. Psihicke dojmove i osjecon]o /mrznje. i stoga se smatra nepouz- kroz stay da se rnoze zanemariti Nutranji. Mjerna jedinical sa svim sto oznocovc. 67 .

. W.Odredjena rnetofizicko realnost lezi u osnovi i stvara materijalni univerzum. masa i kretanje .Hannover 7776 god. Prostor. god. ../ /Leipzig. G. vrijeme. 68 . . I pn lenos energ lie su intelektualne konstrukcije..von Leibniz 7646.

ide u nazad. mjerljivog i nemerljivog u promatranju covjeko i njegovih PSI sposobnoti. Unutar PSI fenomena elementarni djelovi atoma mogu se istovremeno poncsoti kao materija i kao energija. 69 . u odnosu na nose vrijeme. u najnovije doba sve vise rozjcsnjovoju i izgladjuju saznanja iz nuklearne fizike. Tim putem se pomocu PSI mogu objasniti "natprirodne pojave" kao npr. snaino ionizirani plin koji se sastoji od iona. Istodobno.OSNOVNI POKRET Prividan sukob postojeceq. Oni smatraju da je biopolje / bioplazma. da npr." Saznanja iz kvantne teorije. telepatija. Svaki elektron je zatvoren.. Biopolje nosi naziv "cetvrto agregatno stanje materije" . Ijudska stanica predstavlja elementarne oscilatore.Gluskovo samo u jednoj Ijudskoj stanici velicine 100 mikrona nalazi se oko 1015 rnoqucih zrccecih oscilatora. prekognicija.Plancka i Heisenberga. sposobne da zrcce. uvode novi pojam u fizifi nazvan PSI. tekuce i plinovito. Takvo objosnjen]e moiemo prihvatiti za nos prokticni rad bioterapijom. ovisno 0 tome kako ga znanstvenik promatra. elektrona i nevtralnih cesticc.. reagira i osjeco.energetsko stanje / Ostala tri poznata agregatna stanja materije su: kruto. i nisu tada mogle biti znanstveno potvrdjene. vidovitost. posebni i samostalni mikrouniverzum u kojem prostor i vrijeme. bioenergija/ elektricni. tj. Po misljenju sovjetskog akademika V. Nuklearni fizicori smatraju da je u mikrouniverzumu svakog elektrona prisutna svijest. U njoj se zastupa rnisljen]e suprotno dosodosnjo] logici Ijudskog nccino rozrnisljon]o: "Univerzum nije jedan veliki mehanizam. Najnovija otkrico "sve je ispunjeno iivotom" ukazuju na to da iivot postoji i u anorganskoj materiji. i u prostoru jo fokusirati. jer je na nivou elektrona nose vrijeme buducnosti vee proslo. vee jedna velika misao. danas dokazuje kvantna teorija. i kamen na odredjen nocin zivi. dijelo postavljena na Einsteinovoj teoriji relativnosti i na prosireno] teoriji M./ Fizikalno gledajuCi. nevtralni. Tehnicke rnoqucnoti njegovog doba nisu mogle potvrditi ovu teoriju. na svoj je nccin tvrdio veliki nernccki filozof Leibniz u svojoj teoriji monada. Da u svakom elektronu i pozitronu ima iivota i duse. POSTOJANJE BIOPOUA Postojanje biopolja predmet je brojnih eksperimenata nuklearnih [izicoro koji se bave PSI fenomenima. prirodoznanstvenog i drugog alternativnog pogleda na vrednovanje objektivnog i subjektivnog. Iste ideje koje su se javljale kasnije. stanica je idea Ina leco koja je u stanju emitirati energiju.

Mnogi znanstvenici su dolazili do slicnih rezultata. iii bilokojih mentalnih procesa. Postojanje biopoljo daje iscjelitelju poremecoje bolesnika. Promjene unutar infracrvenog spektra / aura / zcpozoju nojcesce govore 0 svjetlucanju oko tijela.POSTOJANJE BIOPOUA Pretpostavkom da sve stanice zrcce istodobno i interferencijom njihovih pol]o nastaje oko Ijudkog tijela vrlo snozno biopolje. ne bi Ii se opisana detekcija . rnoqucnost da pornocu ruku locira energetske DUAGNOSTIKA POMOCU KIRlUANOVOG SNIMANJA BIOPOUA Brojna istrozivcn]o posveceno su ovoj problematici mogla vrsiti tehnickirn mjernim instrumentima. visokofrekventnim fotografijama. elektricnim JE TERAPUI MEDJU Snoznom ionizacijom potaknutom rnoquce vidjeti na tzv.8 mikrometara / ne dozvoljava zcpozcn]e tog polja za koje se pretpostavlja da je u polju frekvencije iznad jednog mikrometra. Jos 1890 godine ing. koja je po njima. Granica osjetljivosti noseq oka/ do 0. Ta aura se neprekidno mijenja. u cjelini i cjelina u svakom Roditelji i njihova dijeca imaju isti genetski code sto podrazumijeva i njihovu bioplazmatsku bliskost. Navedeni fenomen pokusovoli su rcstumociti prisutnoscu bioenergije. Kirlijanova metoda dovela je do razvoja specilicne dijagnostike pornocu Ijudske aure / bioplazme /. Ljudska aura je. jer su predajnik i prijemnik na istoj frekvenciji. samo nadareni pojedinci. energetska sliko fizickoq energija svih stanica tog organizma. U luminiscenciji tijela nastale u kontaktu s visokofrekventnim elektricnirn poljem rnoquce je ocitovoti promjene fizickoq i psihickoq stanja covjeko. dakle. tijela sastavljena od emanacija U skladu s hologramskom teorijom da svaki dio sudjeluje dijelu. pod utjecajem emocija. 70 . u neposrednoj vezi s fizikalnim pojavama. Jakov Nerkovic eksperimentirao je sa elektrografskom fotografijom. i Bioplazma covjeko. Uspio je registrirati svjetlece plamenove oko zivog tjela. aura iii energetsko tijelo je vrlo suptilni otisak gustog fizickog tijela. dizuCi njihov energetski potencijal. METODA BIOTERAPUE IZLOZENA U OVOJ SKRIPTI NAMENJENA BLlZNJIMA. aura scdrzi ncsu cijelokupnu genetsku informaciju.Kirlijanovim poljima auru je Zrocen]e biopol]o osobe koja je u stnju snczne misaone koncentracije ima djelovanje na vibracije stanica durgog covjeko. Prijenos energetskih informacija lokse je ostvariti.

koje se ne rnoze uociti na drugi nocin. 71 ." / Z. kako bi se ustanovilo Uoceno je ne pripada- Na temelju Kirlijanove fotografije ruke mogu se ustanoviti promjene stanja energetskih meridijana /npr. iii bi se moglo nagovijestiti buduce oboljenje. da na nekim tockorno koze zabljesne naglo plava iii zlatna svjetlost. na slikama se boje mijenjaju. na podruc]u srca ouccvo intenzivno zelenkastoplava. i zdravog covjeko razlikuju se od uzrujanog i Na ovaj nccin se moze ustanoviti bioenergetsko sto rendgenski snimci mogu predociti skelet. praksa u buducnosf sve vise oloksovof i obcqocivoti i nosu U samom procesu isceljivanja odredjivanjem /Iociranjem/ usmjeravanje energije iskljucivo obavlja iscjelitelj./ Sejmon Kirlijan: Sovjetski znanstvenik jos 1939.Pejic "Apukuntura i refleksoterapija"'/ Sve suvremeniji aparati oloksovoju put do najvrijednijih ja razlikuje posebno boje za svaki dio tijelo" Tako se npr.DIJAGNOSTIKA POMOCU KIRllJANOVOG SNIMANJA BIOPOUA Fotografije vrsko prstiju smirenog bolesnog ispitanika. Nakon 25 godina eksperimentiranja objavio je rezultate koji su ubrzo postli poznati sirorn svijeta.. podlaktica je Dok bolest traje. lstrozivcn]o su se vrlo brzo uputila raznim tokovima ju li ti bljeskovi akupunkturnim tockorno. Kirlijanova fotografi- plava boja. cine obruce iii bljeskove./ Taj nccin diagnostike drzl se odredjenih energetskih principa u organizmu. Sigurno je da ce ovakva terapiju bioenergijom. godine snimao je zrocen]e ruke. stanje naseg organizma. energetskih porerneco]o i 7. slicno kao "Sa pozicija preventivne medicine ovime se iii ornoqucovo dijagnosticiranje stanja organizma. orkrico. eksces Jina iii Janga. bedro maslinasto itd.

DIJAGNOSTIKA POMOC:U KIRLIJANOVOG SNIMANJA BIOPOUA 4 faze djelovanja injekcije kod infekta gripe: l/Prije injekcije: vidi se same slaba aura oko kaiiprsta 2/Neposredno poslije injekcije. ocito krizno stanje. 3/koje prelazi u ozrccje nakon petnaestak minuta 4/Poslije trideset minuta: aura pacijentice je skoro normalna 72 .

DIJAGNOSTIKA POMOCU KIRLIJANOVOG SNIMANJA BIOPOUA Stanje emocije:"Fotografiran strah" 1/ Snaino smanjena aura sa crvenim poljem U sredini: strah 2/ Smirenje i opustcn]e nakon kratkog vremena kasnije 73 .

DIJAGNOSTIKA POMOCU KIRLIJANOVOG SNIMANJA BIOPOUA Poremeco]i u energetskim tokovima/meridijanima/ 1/ Meridijan debelog crijeva zbog 2/ Na kcziprstu: porernecoji postaju vidljivi 3/ Anomalija u djelovima aure 74 .

Medjutim. Zone u kori velikog povrsinu. Lijecnicka dijagnoza. Vrlo je vczno da se taj postupak obavi 5 maksimalnom poznjorn. koje su odgovorne za funkeije ruke. toplinu.ODREDJIVANJE ENERGETSKIH POREMECAJA KOD BOLESNIKA ODREDJIVANJE ENERGETSKIH POREMECAJA KOD BOlESNIKA Odredjivanje porerneco]o u energetskim tokovima kod bolesnika. odvisno 0 dozivljovcnju vlastitog tijela. pretezno u uzvisinama ispod prstiju. kueanje srea itd. naravno. imaju izuzetno voznu ulogu kao kondenzatori inervaeije. treba znati da te "greske" proizlaze iz nestrucnoq zadiranja u medieinu i istodobno iz nepoznavanja osnovnih prineipa bioterapije. U covjeku se taj Prineip ociru]e u svim funkeijama. Covjek je nerazdvojni dio Prineipa reda i sklada. bilo kakvo "dijagnostieiranje" ne dolazi u obzir. Uz usmenu anamnezu ona mu pornoze u stvaranju odredjene slike 0 stanju oboljelog. kroz disanje. vibraeije i 51. Ruka terapeuta prinesena bolesnom covjsku "znati ce" da li je ta hramonija noruseno. nelagodu. 75 . iii dati upute koje terapiju upotpunjuju. Bolesnik takodjer. Simptornotolosko / medieinska / dijagnostika ki tretman.. pereipira u "osjeccju" kroz temperaturne razlike na pojedinim mjestima. iii ustanove koje su za tu problematiku opremljene. fiziolozi su potvrdili prisustvo Paeeinijevih tijelesoco. iii neki drugi oblik senzibilnosti. Sto se tice provodjenja bioterapije unutar porodiee kao nastavka nosih terapija. i na njihovim vrscirno. Razumijevanje energetske gradje organizma ornoqucovo bioterapeutu odredjivanje energetskih porerneco]o. Odredjivanje energetskih porernecojo zasniva se na energetskom koneeptu i zahtijeva razumijevanje prirode prisutnog problema. ponekad za vrijerne ovakve detekeije reagira i osjeco u pojedinim predjelima tijela hlodnocu. sugerira i medieinski neobrazovanom lieu prirodu problema. Tek tada se moze krenuti u terapeutsko otklanjanje. Terapeut individualno dozivljovo te promjene. zauzimaju veliku lstrczivcnjern inervaeije ruke. neodvoju je dio same bioterapije. jer se radi 0 dva razliCita pristupa ne rnoze se upotrijebiti za bioterapeutsi gledanja Ijudskog organizma. mozga. Loeirani na dlanovima. i 5 tim u vezi tocno lociranje mijesta prema kojima valja usmjeriti iscjeljujucu energiju. drevnih i modernih dijoqnostickih metoda rnoquce je provoditi jedino unutar znanstvenih ustanova. Za vrijeme terapija detekeija oboljelog mijesta obavlja se procenjern vlastitih osjeco]o / najcesce temperaturnih razlika / u rukama dok prolaze biopoljem bolesnika. usporedjivanjem znanstvenih i intuitivnih. S obzirom da se u bioterapiji u ovom dijelu nojcesce grijesi. trnee.

Bitno je da terapeut suosjeco s osobom Pokrete iscjeljivanja potrebno iii pokretanja vitalne energije mora biti fiksirana: jedini je cilj koja trazi pornoc. organa iii organskih cjelina se obnavlja. Normalno energetsko napajanje stanica. kruznirn pokretima i otresanjem prema van. potrebno ih cesto se u rukama osjeco siren]e nelagode. Nakon nekoliko uzastopnih pokreta odvodjenja i prije nego li se ponove. Koncentracija donijeti bolesniku olokscn]e. 76 . istoje tako potrebno iz energetskog tijela ukloniti stetne. Pokret odvodjenja mora biti mentalno vodjen. bez opterecenjo 0 je vrsiti prirodno. Isto tako rnoze se vrsif dugim potezima niz ekstremitete u skladu s nocelorn odvodjenja energije od centra prema periferiji. tehnici izvodjenja. Pokreti odvodjenja verse se opustenirn rukama. iz energetskog tjela iscjelivanog. pornoc i ozdravljenje. strane za taj organizam patogene vibracije koje norusovoju njegovu harmoniju. POKRETI ODVODJENJA Vrseci pokrete odvodjenja iii izvlocen]o energije iz energetskog tijela. Taj oblik energije koji je vee izdvojen odbaci pokretom otresanja ruku. Po potrebi ruke se mogu zodrzovof nad energetskim centrima duz kroljeznice. POKRET PUNJENJA Pokret punjenja prati usmjerenu misao dovedjenja unutar energetskog tijela bolesnika. "odvodjenja" iii "izvlocenjo" skom stanju organizma iii potrebi za izazivanjem u energetskom tijelu bolesnika.OSNOVNI POKRETI RUKU U BIOTERAPIJI OSNOVNI POKRETI RUKU U BIOTERAPIJI energije vrse se ovisno 0 energetanatropskog iii katatropskog efekta Pokreti "punjenja" . misaonom usklcdjenoscu oslobadjamo ga zastoja. Otvorenih dlanova usmjerenih prema energetski norusenim djelovima tijela vrse se pokreti kruznoq gladjenja. Kao sto se nekim instrumentom vadi strano tijelo iz fizickog tijela. Uvijek se nadovezuju na opcu energetsku obradu. [e zovrsiti izlaskom ruku iz biopoljo bolesnika. enerqicno se Pokret odvodjenja cesto se upotrebljiva lokalnu kod boli.

Ruke se pri tom u pocetni poloiaj za novi potez ne povlcce istim putem. osjecorn zatezanje.ako izostavimo pobolison]e do kojih dolazi tokom samog tretmana.. tako je i energetski oslabljenoj cjelini za oporavak potrebna vitalna energija. Intuicija navodi terapeuta da ponekad u obradi mentalno i fizicki naglo prekine pokrete punjenja i nastavi s pokretima izvlccen]o iii odbacivanja. Ovakvi potezi unutar biopolja tretiranog vrlo brzo izazivaju osjeco] topline i olokson]o kod bolesnika. Naravno. Tretirana osoba pokrete iscjeljivanja najcesee doiivljava strujanje i sl. Za bioterapiju ne postaje teia i lokso oboljenja. vee postoje bolesnici i oboljenja kojima je potreban poseban tretman. Proces koji je na taj nocin pokrenut odvija se na energetskom nivou. Oni ukazuju na primarne zastoje u energetskim putanjama iii u jednom od energetskih centara. regulirajuCi . iscrpljenom fizickorn organizmu potrebna hrana iii cok transfuzija. toplinu. probadanje. Pokreti dovodjenja energije I punjenja I mogu se vrsif i dugim potezima I najcesee dui ekstremiteta I. potrebno je odredjeno vrijeme. da bolesnik osjeti. drugdje brze i kruine pokrete rastvorenih prstiju. Mnogi bolesnici su kod mene bili sarno jedanput i otisli su. velikim dijelom odredjuje postizanje rezultata.POKRET PUNJENJA Kao sto je npr. vidi poboljscn]e iii nestajanje svojih tegoba. vee onog TRAJANJE TRETMANA Nestanak tegoba. Iskazi bolesnika I koje hladna simptornotolosko dijagnostika nauvaiava I :"Ovdje me boli. srcu. iii se vrcco kriianju dui psihickih centara. Sposobnost prepoznavanja signala." pomaiu u iscjeljivanju. kao osjeco] ugode.i rasporedjujuCi vitalnu energiju u organizmu. iskljuceno je svaka improvizacija. potpuno rjesivsi svoj zdravstveni problem. energetski uneravnoteienog organizma. toplinu is!. Ukoliko se pokreti iscjeljivanja vrse predano. u bioterapiji se nerjetko dogadja iznenada.. 77 . informacije iz bolesnog. od periferije prema centru. I sovrsenost/ ni jedne metode. Intuicija daje impuls terapeutu da ne odredjenim mjestima tijela vrsi sporije kretnje sa sakupljenim prstima. da se primljena energija transformira na tjelesnoj razini tj. Ovo se promjene obicno uocovoju vee nakon dva iii tri dana . Bitno je prihvatiti da ne postoji genijalnost principa koji je cini rnoqucom. koje terapeut prima tokom terapije iscjeljivanja. iscjeljenje. Mnogo je i onih koji ponovno dolaze.

Moguce su oscilacije kod iscjelitelja s jedne strane i kod iscjelivanog koje mogu utjecati na kvalitetu rezultata i na duzinu tretmana. povijest bolesti / je rijetko prilozu u pismenim zahvalam. To ovisi od viseg faktora. Zdenko Dornoncic svih prilozenih cesto je potrebna pacijentima te originala. koja su korokterlsficno Iz razumljivih razloga neka pisma su skrocivono. baziran na toplini i uzajemnom povjerenju. Iscjeljivanje je poseban vrlo snozon odnos. Prilozeno pi sma koja objavljujemo su fotokopije ra odabrali smo desetak. Ako je terapeut zabrinut za uspjesnost terapije iii je trenutno podlegao lemima i brigama. Kroz posljednjih nekoliko godina se sakupilo desetine tisuco pisama iz zemlje i inozemstva. Sto vise. Razumljivo je da je bolesniku poboljson]e njegovog zdravstvenog stanja osnovna. UMJESTO POGOVORA Korespondencija koja je u vezi 5 rezultatima postignutim bioterapijom nalazi se u mojoj arhivi. Medjutim. ali iii U tisucomo pisama Ijudi zahvaljuju verificirana bi znanstveno mogla unaprijediti ladnija je medicinski na pruzeno] pornoci. mijenja se ponekad svaki dan. Originali ma. svojim prob- Uspjesnost terapije neodredjuje duzinc tretmana/ niti jednog ciklusc /. Zbog spocificnosti terapije. njegovo ce stanje nepovoljno utjecati na terapiju. za obradu koje ovu metodu korisnu za sve vrste oboljenja. trenutna zel]o. zahvale za zdravstvena poboljscn]c. najprikdokumentacija. prosto- pisama nalaze se u arhivi i dostupni su svima zainteresirani- 78 . Isti je sluco] i s terapeutom. Takodjer su izostavljena imena i adrese. pacijentova je dobra volja hoce li nastaviti komunikaciju. Cesto su reakcije kod tretiranog vrlo snozne i tada je to znak za prekidanje terapije. nisto ga ne obavezuje da tok oporavka poboljson]o potvrdi medicinskom dokumentacijom. Ona sodrzi brojne molbe za prijem na terapiju. pozive na suradnju i 51. Medicinska dokumentacija / npr.UMJESTO POGOVORA Duzinc jedne seanse iii tretmana u jednom terapeutskom ciklusu od pet dana. Zbog oqronicenoq za pojedina oboljenja.

£JOth?It'(/ ~/1?t:lt'~t1.(Q/':J~~ da 14'c.t/~ !atll cit" ·3(7./t1~. r~~i!. P/~ ~k.~ "fiifot/a / tta ~tUuo ~ Wt/Clfll~' I. t1~ . fJ(7//~1 &.~b@ tY'a 4N7... '(.tuua ~ .'J(t1ff 1ClW Jd3a c~ tl'C:/4'j/.Ao /If/Ie Alt? :1haJ'-1fp: 5mh ?J?"~Uf ~ . ok (16' . tla /.tI dI~' I~ -wWt! t/t'~' tilcy' ~/~ 1/0:1 f.f~i~ 14.tI f/M'P.Uk bt:/ 6"'?~.a k~tm~ *'_H~R(Q . Jtz ~~~o/'~'V~LU Ub~ / .'tj" I/~t'~ ".r:.!mtl. /t'r~.1./tUtI 41~"~ 1fO/Jrdiiu ht!'~4 re tla to. tlelila.t!/bJ ~lIt1~d~O d'a.1('/~.a~ It til ti~ Je Q -19.~/4 cfd /rl///t'/. ~ ~()?!r~t:'t!'e" 79 .!-Lc. &zr "{Itd_ lMa /ub .' /.-b' b¥ t?~/~ ~~ .t'~tr //fP..w I/rt'LVt!"'?ft} jJa ~..'. (}e. 171& 2""a.l"ON¥ / t'd :1t/t¢. jb!. ..t i ()t'tjf 1{1~c/Yt.j !/a~ ~~l/~ jJy. ~t'Z !LYP~ "Iftl.tQCUUl!. .tU 4f~~:U Pluf.// ~rI .t.~ ..l (/(Jf~ //tuu ilt1f!r7Ltl"/ Iff..w till /lp ~/I() 4fO/Jrt'o/ lJ!t!'tvoh! t1~1fr //tl. /pmt>~r m". Pt'." 2O#'0//' ~:U~~~· "'IeJ"I/"j Mott:i. II !tI~ < /uL-..ytuu ~p/ lotTa I J/!'?. :1ve ~tWl tt'I" ./ /!'~t::L/k tI~t'a ~t7'- ~CCl-?f~(/t:1C:-: -:1t1. ~('l(u""'&7?a -jtv~ ..(/t~." 7t1dbV(I I sa :1.Ii' rOd/_' "'il 1a ~(j(l ".~ _!O "ria.&iwt!'#'/~'~· 'ltd" L/t~'" ·x ~ .~ . .6'"4!a 21) ~i' Y .i6~~ tl ~tf~?f~(7: 4e &()(/~ ~{t7~2q ~.(/"~ pr:t d~J!a rfu~vt!! ~ p/dWP'" i/~.../14 ..t n!~u.

/D 2ItdAJ.'i>eN VAN till:).A. !J/.CAN 2..i!.5A u 1..~O(/)Ne.Ni. tJse.U INSULIN S.- VAS CJeJ /9.4 .. p(INO 6J2e_C p VJ2.e e.IeZ-.::. I c/o / A/-t-e .:vr /LIe oio roc! . . 80 .LV2AtIO Zcle /Via) NOb WL~5/C_A .".1N J:xcl ?.2 .-4.N SNAN.1 :/elJ./ /C A . 58 U ~e ~jNe W'--'I ()SeC. t .UG14.AC/U.'5k...I LJi=l. f/eAMoi /2 .i Jt:]zd.eAv u '2)~4-elV k. ./' t::-Ad 1.1J svet-ws-t:/ PU-l ~AN O)C.U7e i aPe I: /'-/06 U c/oc.

del)d daaa:

Jat!j~o «; ~ r":" d7vo~
~'U..

it 1M. 4'1

-

!.wI-/'1 'u.4 ce k Iv (/ a.o
rlILUW ~
Orl

~~/1Y;{fMq,~/

.WZt

~Jl-l«

'1t,.,~

I

cd cJu" f"? e -6 /Jv.

-

f~li c1u. it 'U..~'kMje. f.e~
Iio~
~o1t.r

_
tJPt/rcV~
4lV

"I/~~

oC-/~ --~
~ ~

~
I

-7u;trJi/??~
1-

:I<A., td"f'(~
.

40cl

I{AC/~~
/!r'~ ~~

k-rIl'U( 4t 'lte I

/

0-'

~uh-c)~ altd'a. koI

A<..-

oIj~~"/
d~

c;{()C. 1:lJalV

d()l~-ca-;t
~VJ'

~~

let;' ~~
11 UJ~
~I

~

A'ff.Le(~

./lAA./rJv\/

v-z:;.lCa/~ I

-rccm

~'1t~i)
YO

tn:..u/<V)· -t,a
-1t- ~'~. ~ U<..
~li..

..It - ~~fa--4
': ~ (JCICi YU

~ ?1

'lc..-

Ac4c
't.4

I

'h z;
7lUJd-/
-Ut /

InO. 'It to~t
1W.I

1fldt /??to

r' -7 =.
1

#rm ~'hu
I

:N,7
4fo

rPl->i«

?!_t7v, ''li ~ IJ-n'o/lt cIAlr(J~ -

;W-~l(

~e.

v teo

c.

Ua

/,_;d J/~

dv ,~

4f"'1'tVU
(}11U~
Vfj.(~

171-> .... ~~n~

r:

/I«_':"'~
~

17(U..~A~ I

"r":
Iofl'
, -

1.t~

A~7t Il'lJttdA-<L "1'u/Yo Wo-....
:Nt./u(.u._
UO

~W??U

J~

d'fU;ft - frd?11./i

;ya.(,vcd1<,OX,
1t..- (~~

~t)_!«. 1vV 1A4l/L-lI'l'1UUO ~J
Il
~4~

hd'iv =: r=:»
_

t_ '1

.

r'61fctl/l1.() ov. os; ,gJ'ldot.~
$
JiO"J-t;;
tI

?~

ddo~x~
~-v

1""I 4to/
C

~

at~
rrt, :1tfl'

'J

81

;11~P!J
~

~t"i~
~£\.tl\·CiV

CC/"/76:·N / ~ZJ~~~-:::::. ,k'o.b

B/C ~
Ott!)

.s ~7
v

\;~S
Go./)/,v

N~

/~:e-4P7)
/C)~--4
~--I-

/~~:2~ ,

1987
.

l: .

JC6,st.~
y.,S?cV47

Ot$CC."'7

6~

j~Je.
.s~/o

~O?6'~
C~A::oV~ \/~

..zr4E;;.?/7

g~5£

~D.s.4-J)

,y/.s.4-7

708t-'f,
~...,_y/o/

3.0
v

~o~)J.I-4..
Ot/J

J.-1?,7s tl!'J_rf."vloe

s: •

O.

oc , 18&7

Sr>o cS/o.v ~

f17

'~7~-&.

82

83

Krusevae 5.10.1987. god.

Postovani Druze Zdenko, Posto smo bili sa detetom na terapiji kod Vas od 21.09. do 2~.09.lge7. god. i dete Di se oseca milogo bolje mavljamo vam se da nam zakazete ponovo kad da dodjemo kod Vas. Nas sin Sasa dobio je secer maja ove godine. Kako smo bili·kod Vas na prvoj kontroli posle terapije glikemija mu je iznosila 5, ali u mokraci ima povremeno secer. Vrlo smo zadovoljni ovim rezultatom, jer od kad se razboleo svi rezultati su bili losi, osim ovog zadnjeg posle terapije, kod Vas. Druze Zdenko, molimo Vas da nam zakazete kada ponovo da dovedemo dete, jer ste rekli da bude pauza od mesee dana i da Vam pisemo kako se dete oseca. ~o pozd.rava od porodiee r-I

84

f~-.( ~ ..Q r4 f~ n..J\~ k C l-tu- ru1 . dQ t4 k. va{.If 0:' A c« fYi cQ .ji~k.i[~ ~u)a~ ~ taJ. Ja. '" J hse.k ~.. i LfOlA) 'Co ~ ce fcMUVI k 4 ~ lI'1~. bi 'a..h..u.t uec ~c o:o v\~." plLd(> .:1.. c· ~u"iQ ~ i '-IDee ~ p(..d~ dUQ ~ till ~~~ b()". b~ i dO'. 0 tdlu·l.'''r{ oJUOtO..4 ~~ totJ ~~ ~ ~lJ ~11\f ~ ~ PQi~'o ~ ~s. ~1"O. \". ~ J-f d o !~ I ~ho ~ .a-~o /.s co-« 01 9 h~ (Q 0 V'.-- P~U) z.l~o~' ~ "" ~r~itUr. tJ\ 0- l b ~ wI.~ -0 S'Vbl i~ ~tor 0"'1.dp fd"'tc*r t.U. f~t 4l f~Sout liti r-' ft ..a.. ilL Ie- (t jeri lJiit /-. ~ pa~o j.:.. ~fMQh.~ ~o 12o:j de ~aJ.t-~~ ~~ ~ ~~"'ru~.o ~oto- r~.i fu dQ ~oW> t't ~ ~ ~~ c 0"._{a~ f(~ff~(! '\A~oJ...-i.~ 0 ~-~ pitft..:iQ .·tt!'1{l ~Q. Q be b9 "\~' . ~~UAfe.-'-JC'-\~ 41 I b>. /'<04. 85 . \e d~ ~ O.

" "Nojvozni]l Majstor Eckhar 86 . Nojvozni]e tvoje djelo je Ijubav. Nojvozni]i covjek je onaj s kojim se imas pozabaviti sada.trenutak moq zivoto jest sada.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful