Cach thuc nôp tiêu luân Quan Tri Chiên Luoc cuôi ki 50%

:
Buoc 1:
- Gui Iile qua mail cho nhom truong hoc tâp (10 nhom)
- Dát tên: QTCL_K09407A_K09407XXXX
- Deadline cho cac nhom truong: 22h Thu 2, ngay 07/05/2012
- Deadline cua nhom truong cho cac thanh viên: tuy nhom truong
- Toi deadline cac nhom truong cu gui bai qua mail N, co nhiêu gui nhiêu,
ban nao không nôp tu chiu trach nhiêm.
- N không nhân bai ca nhân.
Buoc 2:
- In bai, nôp cho Lop truong. (chi nhân bai khi dã sent Iile cho nhom truong)
- Chi nôp 1 lân vao cuôi tiêt Quan Tri Tai Chinh, Thu 3, ngay 08/05/2012.
Buoc 3:
- Ki tên vao bang diêm giua ki.

PS: Dê qua trinh gui mail va nôp bai diên ra nhanh va gon thi cac thanh viên nên
liên hê, gán kêt nhát chë voi nhom truong cua minh, thuc hiên theo su huong dân
cua nhom truong. Va cac nhom truong nên thông bao deadline cu thê cho cac
thanh viên.
Bên duoi la dan bai tiêu luân QTCL ma N soan, dã duoc Thây xem va chinh sua.
Chuc ca nha lam bai tôt ``
I  I ☺
TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

I. Li do chon dề tai

II. Gioi thiêu về công ty
2.1. Lich su hinh thanh
2.2. Qua trinh hoat dông san xuât kinh doanh
2.3. Thanh tuu

III. Xây dung chiên luoc
3.1. Xây dung tâm nhin, su mênh, muc tiêu
3.1.1. Tâm nhin
3.1.2. Su mênh
3.1.3. Muc tiêu
3.2. Phân tich môi truong
3.2.1. Môi truong bên ngoai
3.2.2. Môi truong bên trong
3.2.3. Phân tich ma trân CPM
3.3. Thiêt lâp ma trân SWOT
3.4. Dề ra chiên luoc cho công ty

IV. Kêt luân

2.3.1. IV. 3. X 3.1.3. .4.2. 3.3.1.2.2. 3.1. ề III.1. 3.2.1. 3. 2. 3.2. X 3.2. 3.3.2. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful