SINONIMI I ARHAIZMI

Sinonimi (grč. synóymos) su leksemi koji pripadaju istoj vrsti riječi, imaju različite izraze, a sadržaj im se potpuno ili djelomično podudara. Dva leksema čiji se sadržaj djelomično ili potpuno semantički podudara, nazivamo sinonimskim parom, a ako je leksema više, govorimo o sinonimskom nizu.

Istoznačnice su sinonimi koji su međusobno zamjenjivi u svim kontekstima. To su dva različita denotativna izraza koja imaju isti sadržaj. Potpunih je istoznačnica vrlo malo, a većinom se radi o posuđenici i odgovarajućem hrvatskome parnjaku, pri čemu prednost uvijek imaju hrvatski parnjaci.
     

ljekarna - apoteka sustav - sistem jezikoslovlje - lingvistika računalo - kompjutor težnja - tendencija tuga – žalost

Bliskoznačnice su sinonimi koji su međusobno zamjenjivi samo u nekim kontekstima, a naziva ih se i djelomičnim sinonimima. Dva su sinonima također bliskonačnice ako im je opseg sadržaja različit.
  

muž; suprug žena; supruga sistem; sustav

Kontaktni sinonimi jesu od kojih jedan ne pripada standardnome jeziku, nego žargonu, slengu, narječju, dijalektu ili kolokvijalnom govoru.
    

rajčica - paradajz, pomidora magarac - osel, kenjac, tovar jastuk - vanjkuš, kušin zaimača, kutlača - šeflja, kacijola, grabilica jedinica - kolac, komad, kulja, kec, sulja, (žargon)

kraljski > kraljevski.riječi u čijem se fonemskom sastavu vidi starije fonološko stanje hrvatskoga jezika npr. soba sadržajni ili značenjski (semantički) arhaizmi . horugva > zastava.. pozan > kasan.. čarobija > čarobnica.riječi čijem je izrazu s vremenom pridruženo novo značenje.riječi u kojima se primjenjuju stara pravopisna rješenja i stara ortografija. Treba ih razlikovati od zastarjelica koje još nisu dio pasivnog leksika... timor > hrid. činiti mu ugodno društvo tvorbeni arhaizmi .. danas pristanište brodova. škip > korito. golić > golać.riječi čiji je izraz zastario te se danas koristi istoznačnica ili bliskoznačnica. depeša > brzojavka.nekad liječnik. ljepost > ljepota. npr. npr.pregnuće > odlučnost. bahat > bat.. sarce > srce grafijski i ortografski (pravopisni) arhaizmi ..riječi koje imaju zastarjele tvorbene elemente npr. izrazni arhaizmi .nekad prigovoriti. razdvoj > rastanak. danas razveseliti nekoga. podoknica . izba > ostava. archaios = drevan) riječi su koje su postale dijelom pasivnog leksika zbog unutarjezičnih razloga. danas čovjek koji se brine o kultnim obredima. polza > korist. čislo > broj. luka . danas pjesma.nekad prozorska daska.nekad livada. kitina > inje. cesar > car.. . pokućtvo > pokućstvo fonološki arhaizmi .. zabaviti .Arhaizmi (grč.. vrač .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful