BRAßOV

corona kronstadt brassó

Text [i legende / Text and captions Marius Oprea Fotografii / Photos Mircea Savu Andrei B`lt`re]u ßtefan Petrescu Dan Ioan Dinescu Imagini de arhiv` / Archive images NOI Media Print Biblioteca Academiei Române Grafic` / Graphic layout Iulian Capsali DTP Gabriel Nicula Versiune englez` / English version Alina Cârâc Redactare / Editing Laura Pamfil Director de proiect / Project manager Arpad Harangozo Ovidiu Morar .

BRAßOV corona kronstadt brassó .

secolul al XVII-lea (dup` Georg Kreckwitz. Totius Principatus Transylvaniae accurata descriptio) . 17th century (after Georg Kreckwitz.Bra[ov. Totius Principatus Transylvaniae accurata descriptio) Brasov.

Cuprins Contents Bra[ovul. in the West Copil`ria ora[ului 17 The childhood of a city Vârsta de aur 45 The golden age Ora[ul între ra]iune [i istorie 55 The city between reason and history Oamenii de dincolo de ziduri 69 The people beyond the walls Pre]ul modernit`]ii 77 The price-tag of modernity Ora[ul con[tiin]elor 83 The city of consciences Epilog 91 Epilogue . în Apus 9 Brasov.

8 .

The Black Church. în care hârtia scris` de un notar era valabil` [i purt`toare de valori pân` în cel mai îndep`rtat col] al Europei. indiferent c` sunt în Ardeal. pentru a reîntrona în ora[ spiritul celor ce au ridicat-o. trecutul ora[ului este redescoperit aproape zilnic sub pojghi]a sub]ire a tencuielilor din ultima jum`tate de secol. the tradition and renown of a big medieval commercial center. For they belong to a population practically gone. that bequeathed to us old ramparts of memory yet too little of its spirit.Bra[ovul. removed now to reveal the glory of old frescoes. au r`mas istorie. dar prea pu]in din spirit. Explorarea [i asumarea trecutului a devenit un proces de valorizare. Ele apar]in unei popula]ii practic disp`rute. But is it enough to restore the Black Church in order to rekindle in the city the spirit of those who built it? Is it enough to declare oneself European in order to be European? A first step would be an attempt to grasp how the place is being returned to its former looks. ca [i celelalte ora[e din restul ]`rii. Here. în Apus Brasov. Ajunge îns` s` restaurezi Biserica Neagr`. inima sa tainc` îmi scap` înc` în]elegerii. its secret heart still evades my understanding. Exploring and assuming the past has become a process of value-assignment. whose notaries would issue papers acknowledged and bearing value even in the most God forsaken corners of Europe. Ast`zi. date la o parte pentru a aduce înapoi la lumin` vechile fresce. The city’s past is daily rediscovered under the shallow coats of paint applied in the last fifty years. no matter whether situated in Transylvania. pertain to history. Brasov. tradi]ia [i renumele unui mare centru comercial medieval. Biserica Neagr`. vechile turnuri ale Bra[ovului au totu[i mituri [i legende str`ine de cei ce îi anim` ast`zi str`zile. care ne-a l`sat zidurile vechi ale amintirii. pentru a fi? Primul pas este încercarea de a în]elege sensurile reconstruc]iei chipului vechi al locului. Moldavia or in the Wallachian plain lost their individual touch 9 . Bra[ovul. just like the other towns in Romania. in the West Ora[ul adev`rat. ajunge s` te proclami european. Aici. Moldova sau câmpia valah`. [i-a pierdut individualitatea zi de zi în a doua The true city. the old towers of Brasov boast myths and legends remote from those strolling up and down its streets today.

deporta]i în mas` în toamna anului 1944 [i prim`vara anului 1945. pentru a primi în schimb aceea[i uniform` gri a blocurilor. Aici s-au produs avioane de vân`toare care au fost utilizate în cursul celui de-al doilea r`zboi mondial. Brasov’s forte was once the Plane Factory. un cenu[iu pavoazat cu steaguri ro[ii. when they received the same uniform structure of apartment blocks. Dar nu numai vechiul chip trebuie recuperat.Gloria Bra[ovului a fost Fabrica de Avioane.S. S` nu uit`m c` în casele sa[ilor din vechiul ora[. the plant was dismantled and taken to the Soviet Union. Fabrica a fost demontat` [i transportat` dup` r`zboi în U. set up by royal decree in 1925. Let us not forget that the Transylvanian Saxons in the old town were deported en masse in the autumn of 1944 and 10 . It is not only the old looks that must be recovered. One should put the past to a test of consciousness.R. and gray atmosphere dotted by red flags. Istoria recent` trebuie [i ea în]eleas` [i asumat`. Trecutul trebuie supus unui examen de con[tiin]`. After the war. f`r` ca restul localnicilor s` in the second half of the 20th century. A fost înfiin]at` prin decret regal în 1925. It is not enough to forget humiliation and defeat in order to wipe out their effects.S. jum`tate a secolului trecut. Recent history needs also to be understood and assumed. During WW2 it produced reliable fighter planes. Nu e de ajuns s` ui]i umilin]ele [i înfrângerile pentru a le anula efectele.

This construction designed by Horia Creanga has preserved to this day the solemn features of the period. Cl`direa a fost proiectat` de arhitectul Horia Creang` [i p`streaz` pân` ast`zi prestan]a [i tr`s`turile epocii.Hotelul Aro (redenumit Carpa]i în anii în care Bra[ovul se numea „ora[ul Stalin“) a fost construit în 1934-1935 pe locul unei vechi biserici reformate [i al unei farmacii. Aro Hotel (renamed Carpati in the years when Brasov was called Stalin City) was erected between 1934 and 1935 in the place of an old reformed church and of a pharmacy. in their turn built in the area of the city’s northern wall. visible not only in the facade but also in the spacious yet subdued interiors. exprimate nu doar de fa]ad`. la rândul lor ridicate în zona vechiului zid de nord al ora[ului. ci [i de interioarele largi [i sobre. .

dup` moda vienez` a timpului. Deasupra lor se înal]`. there rises the dome (noticeable only from a distance) of the Roman-Catholic Church designed by architect Iosif Carl Lamasch at the end of the 18th century in the Viennese fashion of the time. one never loses the feeling of the old town very much present in the venerable houses separated by little streets paved with granite. In between. proiectat` de arhitectul Iosif Carl Lamasch la finele secolului al XVIII-lea. altfel greu de observat de aproape.Coborând dinspre Tâmpa spre Strada Castelului. . împ`r]ite de str`du]e pavate cu granit. cupola bisericii romano-catolice din Strada V`mii. ora[ul vechi are o putere aparte – cea a unei zone în care s-au p`strat case vechi. on Customs Street. Coming from the Tampa Hill down Castle Street.

Brasov. situated in the Schei Gate area have been spared the “demolition” drive of the ’80s. pe care unii dintre locuitori îl consider` un ultim bastion al Europei în Balcani. Inter-war architecture left its specific mark on the town. ßi tot Bra[ovul este ora[ul spring of 1945 without a single gesture of opposition from the remaining inhabitants (which caused the irremediable break of the German community from the places where they had contributed to the making of history for more than right centuries). which many of its inhabitants consider Europe’s last bastion in the Balkans. Buildings like the one in the photo. s-a numit vreme de un deceniu „ora[ul Stalin“. au fost salvate de proiectul de „sistematizare“ a ora[ului din anii ’80. au fost adu[i în anii industrializ`rii for]ate familii care în cel mai bun caz cunoscuser` ora[ul ca turi[ti.Arhitectura interbelic` a l`sat ora[ului o amprent` specific`. aflat` în zona Por]ii ßchei. Declarate monumente istorice. Families like mine. bore the name of Stalin for more . Bra[ovul. Many are genuine historical monuments. încerce s` împiedice în vreun fel tragedia (ceea ce a [i produs iremediabila ruptur` a comunit`]ii germane de locurile în care au f`cut istorie mai bine de opt secole). cl`diri precum cea din imagine. were brought in their place during the years of forced industrialization. who at best had known the town as tourists.

cl`dit demult. E un ora[ a c`rui coloan` vertebral` sunt bârnele caselor sale vechi – înc` în picioare. Chipul lui adev`rat. Its true face. poate fi privit câteodat` în lumina apusului. 14 . protestând fa]` de politica de genocid a regimului. concurrently with the very bricks buttressing up these beams can be best admired in the twilight. Balcoane din fier forjat. în Livada Po[tei. în`l]ate fie în zona de sub Tâmpa. and the statues mark on the outside the limits of the altar. fie spre Poiana Bra[ov. window frameworks ornamented with angels and griffins that support the water drains are characteristic for most of the 19th century merchant houses in the Tâmpa area. At such times. Next page: The eastern side of the Black Church The windows with Gothic frames. created once upon a time. sau al pictorului Liviu Babe[. Exist` asemenea momente în care ora[ul parc` încremene[te [i se întoarce în sine. the Weavers’ Bastion. Brasov is also the town of the 1987 worker revolt. delimiteaz` din exterior altarul. than a decade. Beans of the still standing old houses make up the town’s spine. se întâlnesc la majoritatea caselor negustore[ti ale veacului al XIX-lea. in Livada Postei. reflected over the roofing slate of the Black Church and the surrounding houses. spre Bastionul ¥es`torilor. the town seems to stand still and turn upon itself. the town of painter Liviu Babes who set himself on fire in March 1989 in protest against the genocide policy of the regime.Pagina urm`toare: revoltei muncitorilor din 1987. Partea de est a Bisericii Neagre Ferestrele cu ancadramente gotice [i statuile. ancadramente de ferestre ornate cu chipuri de îngeri [i grifoni care sprijin` canalele de scurgere a apei. or the area going to Poiana Brasov. care s-a autoincendiat în martie 1989. Wrought-iron balconies. când se r`sfrânge pe acoperi[ul de ardezie al Bisericii Negre [i al caselor dimprejur. spre începuturi. upon its primeval times.

15 .

16 .

Bra[ovul ascunde multe dintre aceste semne ale trecutului. Under its old houses. written sources mirror less than one hundred thousandth from what really happened once. churches and streets. th 17 . originar din stepele de la nordul M`rii Negre. din istoria scris` a unui loc s-a p`strat un procent mai mic de 1:1000. Then. Thus. La rândul lor. În genere. in the Cetatii Valley indicate that the place had been inhabited since the early Neolithic. Sub casele. dating from the late Neolithic and the early Bronze Age. în genere. In their turn. numeroase urme arheologice descoperite în Generally. In the early 20 century. a native with a passion for archaeology discovered not far from the central gate of the Black Church the oldest vestiges ever found within the walls of the city. obiectul aproxim`rilor. izvoarele scrise reflect` mai pu]in de 1:100 000 din ceea ce s-a întâmplat de fapt. It is the tomb of a roaming shepherd from the steppes north of the Black Sea. Julius Teutsch. Julius Teutsch. the material artifacts unearthed by archaeologists round off a portrait that otherwise would evince too little to be able to present an image of bygone times. La începutul secolului al XX-lea. the birth of a city is a thing of approximation.Copil`ria ora[ului The childhood of a city Na[terea unui ora[ r`mâne. less than one-thousandth part of its written story is preserved. Tocmai de aceea dovezile materiale g`site de arheologi completeaz` un portret care altfel ar avea insuficiente tr`s`turi pentru a închega imaginea locurilor în vremurile de demult. The numerous archaeological finds uncovered in the 1980s at the foot of the southern slope of the Tampa. un localnic pasionat de arheologie. La poalele versantului sudic al Tâmpei. Brasov hides many tokens of the past. datând din perioada de trecere de la neoliticul târziu la epoca bronzului: este vorba de un mormânt de înhuma]ie al unui p`stor nomad. Datele sunt de cele mai multe ori disparate [i insuficiente. descoperea chiar în apropierea por]ii centrale a Bisericii Negre cele mai vechi vestigii g`site între zidurile ora[ului. bisericile [i str`zile sale vechi. pe Valea Cet`]ii. As a rule. Its initial data are most often than not gone or insufficient.

În plan apropiat. pulled down on order by Iancu of Hunedoara (Huniady) between 1453 and 1455. care a descoperit pe Dealul Melcilor o mare a[ezare. Multe dintre obiectele g`site în archaeologist Alfred Prox attested the biggest concentration of population in prehistoric times. a big settlement with an extremely rich inventory (ceramics. Generally. d`râmat` din ordinul lui Iancu de Hunedoara între 1453 [i 1455. cu un inventar deosebit de bogat (ceramic`. Early 19th century lithograph featuring Scheii Brasovului seen from the Tâmpa Saddle. scattered on the city hills. Many of the objects brought to light during the archaeological digs before WW1 or 18 .ßcheii Bra[ovului. a Romanian shepherd admiring the snowcapped Cristianul Mare Peak. într-o litografie de la începutul secolului al XIX-lea. stone and bronze implements) that gave its name to a prehistoric culture (Scheneckenberg. namely in the Bronze Age. anii ’80 au atestat locuirea zonei înc` din neoliticul timpuriu. as the German appellation of the place goes). un p`stor român privind panorama ce se deschide din acest loc spre vârful înz`pezit Cristianul Mare. Cea mai mare concentra]ie de popula]ie în timpurile preistorice a fost atestat` pe colinele ora[ului în epoca bronzului de arheologul Alfred Prox. dup` denumirea german` a locului). v`zu]i de pe ßaua Tâmpei. In the foreground. on the Melci Hill. He also excavated. unelte de piatr` [i bronz) care a dat chiar numele unei culturi preistorice (Schneckenberg. din zona în care se ridicase odinioar` cetatea Bra[ovia (castrum Brassoviense). the area where once rose the Brasovia citadel (castrum Brassoviense).

într-o litografie secol XIX. fortifica]iile cet`]ii ridicate de austrieci începând cu 1553-1554 pe Dealul Sfântul Martin. care a luat apoi numele de Dealul Cet`]ii. The Romans leveled the small Dacian fortification situated at Scheii Brasovului. Vechea vatr` a ora[ului a fost un loc propice a[ez`rilor omene[ti: alimentat` de câteva pârâuri de munte [i ap`rat` de colinele ora[ului. ceramics) can be found today in the collections of the Prehistory Museum of Berlin. at Solomon’s primului r`zboi mondial sau în perioada interbelic` (podoabe de bronz [i aur. the area was relatively densely populated until the Daco-Roman wars. când o mic` fortifica]ie dacic`. later called the Citadel Hill. the fortifications of the citadel erected by the Austrians starting in 1553-1554 on the Sfântul Martin Hill. situat` în 19 . View from the Bartolomeu district. period lithograph. În plan apropiat. In the foreground. ceramic`) se afl` ast`zi în colec]iile Muzeului de Preistorie din Berlin. campaniile arheologice de dinaintea between the two world wars (bronze and gold ornaments. Brasov’s old hearth was most suitable for human settlement: bathed by several mountain rivers and girdled by protective hills.Vedere a ora[ului dinspre cartierul Bartolomeu. zona a fost populat` relativ intens pân` în timpul r`zboaielor daco-romane.

iar zidurile au fost sprijinite cu arcuri de sus]inere. the 19th century. The 14th century saw the building. and buttresses had to be added to the walls. in the northwest of the town. Litografie înf`]i[ând fortifica]iile de pe Dealul Cet`]ii.În secolul al XIV-lea s-a ridicat în partea de nord-vest a ora[ului un zid de ap`rare cu opt turnuri [i s-a s`pat canalul Graft. În urma inunda]iilor din 1809. a[a cum se vedeau dinspre cap`tul Str`zii Lungi în secolul al XIX-lea. funda]iile fortifica]iilor au fost sl`bite. of a defense wall with eight towers. and also of the Graft canal used to drain the waters trickling down from the slopes of the Warthe Hill. Lithograph depicting the fortifications on the Citadel Hill seen from one end of the Lunga Street. pentru drenarea apei scurse de pe pantele Dealului Warthe. 20 . The floods of 1809 weakened the foundations of the fortifications.

.

In fact. preserved to this day. In the period of migrations. r`mânându-i numele sub care e cunoscut pân` ast`zi. it caught fire. In 1878. înalte de aproape 7 m. on the hills to Poiana Brasov. Harta geografului Ptolemaios [i inscrip]ia descoperit` în castrul pe care romanii l-au întemeiat la Râ[nov. men]ionat ca atare (Brasov). care se afla în zon`. an accidental find further verified these connections: while digging at a house foundation a Byzantine hoard was unearthed. Hence the name. Struck by lightening on July 23. într-un document din 1294. The Black Tower and the Graft Canal in the 19th century. La 23 iulie 1559 a fost lovit de un tr`znet [i a ars. bras fiind termenul slavilor din sud pentru «fortifica]ie». mentions the Dacian tribe of the Cumidavensi as living in the area. Rocks. Vestiges from the Roman epoch have been found on the Sprenghi Hill of Brasov (which guards the old church of Bartolomeu). una pe Dealul ßprenghi [i cealalt` pe [aua Tâmpei. pe dealurile dinspre Poiana Bra[ov. The tower was erected in the 14th century on an overhang of the Warthe Hill. In the early Middle Ages. written in a document from 1294. O dat` cu epoca migra]iilor. în aceste locuri se stabile[te o important` comunitate de slavi. a[a cum se vedeau în secolul al XIX-lea. one of the Sprenghi Hill and the other at the top of Tampa.ßcheii Bra[ovului. They guarded the current radius of the city. Ele str`juiau actualul perimetru al ora[ului. a fost distrus` de romani. gold and silver bracelets and rings similar to the ones discovered a few decades ago on the Lower Evului Mediu. înt`rite cu valuri duble de p`mânt [i palisade de lemn. a community of Slavs settled here. slavi [i pecenegi. Bras is the term southern Slavs used for fortification. nearly seven meters high. At that time. Vestigii de epoc` roman` s-au g`sit la Bra[ov pe dealul ßprenghi (care str`juie[te vechea biseric` din Bartolomeu) [i la Stejeri[. keeping up close ties with the area south of the Carpathians. they were the ones who established the present name of the town. ca [i în Evul Mediu. dating to the 12th century. and at Stejeris. datând din secolul al XII-lea: diademele. Slavs. în secolele XI-XII. pomenesc de tribul dacic al cumidavensilor. It contained diadems. au fost ridicate aici dou` cet`]i. zona era una a frontierei cu ]inuturile din sud. and Petchengs. where archaeological evidence attests to a population made up of Romanians. la Pietrele lui Solomon. br`]`rile [i inelele din aur [i argint sunt similare cu cele descoperite cu câteva decenii în urm` la 22 . unde dovezile arheologice atest` o popula]ie mixt` de români. The map of geographer Ptolemayos. in the 11th-12th centuries two citadels were erected there. În 1878. just like an inscription in the camp set up by the Romans at Rasnov. A fost ridicat în secolul al XIV-lea pe un pinten stâncos al Dealului Warthe. În acest timp. În zorii Turnul Negru [i Canalul Graft. and in the Middle Ages as well. care au dat chiar numele ora[ului. fortified by double mounds and wooden palisades. the area represented a frontier with the southern regions. având strânse leg`turi cu spa]iul sud-carpatic. o descoperire întâmpl`toare proba aceste leg`turi: la s`parea unei funda]ii de cas` a fost scos la iveal` un tezaur bizantin. 1559.

and books from various Wallachian and Moldavian princes as they often worked as interpreters or messengers. Atestat` documentar de o bul` papal` din 1399. The Saint Nicholas Church of Scheii Brasovului in a two-century-old lithograph. începând cu secolul al XV-lea. Attested to by a Papal Bulla from 1399 that mentioned an Orthodox Church at Corona. a l`sat o istorie [i o cronic` a acestui l`ca[ de cult. They drew up a history and a chronicle of this religious abode that played such a considerable role in preserving the faith and the identity of Brasov Romanians. The Romanian priests here received gifts of canonicals. Wallachian Prince Vlad the Monk rebuilt it in stone as spelled out in the 1495 foundation deed. care aminte[te existen]a unei biserici ortodoxe în Corona. într-o litografie de acum dou` veacuri. The best known priest family to have served here for six generations is the Tempea. printr-un act din 1495. familia Tempea. fiind atesta]i în mai multe documente [i hrisoave ca t`lmaci sau soli ai acestora. religious valuables.Biserica Sfântul Nicolae din ßcheii Bra[ovului. slujind aici vreme de [ase genera]ii. Preo]ii români de aici au primit danii în ve[minte. cu un rol esen]ial în p`strarea credin]ei [i identit`]ii românilor bra[oveni. 23 . a fost ridicat` din zid drept ctitorie a voievodului muntean Vlad C`lug`rul. odoare [i c`r]i de la domnitorii munteni [i moldoveni. starting with the 15th century. Cea mai cunoscut` familie de preo]i.

ca majoritatea fortifica]iilor ora[ului. and houses now the town’s medieval museum. este cea mai bine p`strat` fortifica]ie a ora[ului. situat în col]ul de sud-vest al ora[ului. Atestat documentar din 1522. 24 . being then demolished in 1857 to make room for new constructions. It was erected at the expense of and defended by the care of the local weavers. zidurile cu bastioanele [i poarta de acces au fost avariate grav în timpul unui cutremur din 1802. fiind demolate în 1857 pentru a l`sa loc unor noi construc]ii. Vedere de ansamblu a Bastionului ¥es`torilor.Bastion de ap`rare din zona Por]ii C`ld`rarilor (în cap`tul str`zii Republicii de ast`zi). ad`postind ast`zi un muzeu al Bra[ovului medieval. a fost ridicat pe cheltuiala [i ap`rat prin grija ]es`torilor din ora[. care asigura intrarea în ora[ dinspre Blum`na. Erected in the 14th century just like most of the city fortifications. Ridicate în secolul al XIV-lea. Overall view of the Weavers’ Bastion. situated in the southwest of the town. the walls featuring bastions and an access gate were seriously damaged by the 1802 earthquake. being the best preserved fortification in Brasov. Defense bastion in the area of the Coppersmiths’ Gate (end of the Republic Street today) securing the entrance into the city from Blumana. The bastion is attested to 1522.

The first attempts at colonization and Catholicization. dup` cum o atest` diploma acordat` de Andrei al II-lea. Dinogetia. fortifica]iile de pe Dealul Cet`]ii. the Black Church. in the Byzantine center of The Hungarian royalty hesitated for nearly two centuries to stretch its sovereignty over these lands south east of Transylvania. în centrul bizantin de la Dinogetia. which 25 . cavalerilor teutoni în 1211. Colegiul Andrei ßaguna). r`mase o zon` a „târgurilor libere“. Regalitatea maghiar` a întârziat aproape dou` secole s`-[i întind` suzeranitatea asupra acestor ]inuturi din sud-estul Transilvaniei. Dun`rea de Jos. the Saint Nicholas Church. Primele încerc`ri de colonizare [i catolicizare de la mijlocul secolului al XII-lea au dat gre[. Biserica Neagr`. Gimnaziul Ortodox (azi. the fortifications on the Citadel Hill. în dep`rtare. ceea ce a Danube. the Black Tower. the Orthodox College (today Andrei Saguna College). dating from the mid 12th century. se v`d Biserica Sfântul Nicolae. failed. regele Ungariei. the King of Hungary. Panorama of Brasov (1851) seen from Poienii Road: from right to left. standing as an area of “free burgs“.Panoram` a Bra[ovului (1851) de pe Drumul Poienii: de la dreapta spre stânga. a ccording to a diploma granted by Andrew II. and the White Tower. Far away. Turnul Negru [i Turnul Alb [i. to the Teutonic Knights in 1211.

Halciu. The Teutonic Order gave German names to the settlements in the Land of Barsa (Kronen . determinat stabilirea aici a teutonilor. girdle the old districts.Maierus. you can always enjoy a view from above even if it is not of the old center. Mountains. care primeau o serie de privilegii. Helsdorf pentru H`lchiu. a. Encroaching the regulations.). Helsdorf . In Brasov. they safeguarded the southeastern frontier of the Hungarian kingdom. Nussbach pentru M`ieru[ [. în schimbul asigur`rii frontierei de sud-est a regatului maghiar. de unde se pare c` proveneau cei mai mul]i cavaleri. dominat de „bastionul“ Tâmpei. Rosenau .s.) sunt acelea[i cu cele din zona Koblenz. Înc`lcarea privilegiului. care le interzicea s`-[i prompted the settlement here of the Teutons. chiar dac` nu este vorba de vechiul centru al cet`]ii este posibil` la Bra[ov datorit` în`l]imilor care înconjoar` vechile cartiere ale ora[ului ca un zid protector.Pl`cerea „vederii de sus“.o. Rosenau devenit Râ[nov.Rasnov. where most of the knights seemingly came from. Numele germane pe care ordinul teutonilor le-au dat a[ez`rilor din ¥ara Bârsei (Kronen – Coroana – pentru Bra[ov. In exchange for a series of privileges. which forbade them to erect 26 .The Crown for Brasov. Nussbach .a. dominated by the Tampa „bastion”. identical to those in the Koblenz area.

aici „începe [i se termin` Europa“. As Brasov writer Gheorghe Craciun put it.” This impressive monument. construit` începând cu anul 1383. „it is here that Europe begins and ends. 27 . is geographically the last Gothic cathedral erected in Eastern Europe. în ordine geografic`. Dup` expresia scriitorului bra[ovean Gheorghe Cr`ciun. Într-adev`r. ultima catedral` gotic` din partea oriental` a Europei. impresionantul monument.Statui care str`juiesc contraforturile Bisericii Negre. devenit emblem` a ora[ului este. Statues guarding the buttresses of the Black Church the construction of which began in 1383. the emblem of the city.

when a part of Subotai’s army crossed to Transylvania through the Oituz pass.Bastionul Post`varilor. dup` care sarcina între]inerii [i ap`r`rii a fost încredin]at` breslei post`varilor. când în martie 1241 un corp din oastea lui Subotai intra în Transilvania pe la Pasul Oituz. and the Szecklers led by prince Posa failed to stop them. The Drapers’ Bastion that defends the southeastern corner of Brasov (16th century) was initially in the care of the local goldsmiths. Acela[i cercet`tor german. care ap`ra col]ul de sud-est al cet`]ii Bra[ovului (secolul al XVI-lea). The same German researcher Alfred Prox discovered in 1937 a saddle decoration on the Sprenghi Hill. Alfred Prox. Bra[ovul nu a fost ocolit de marea n`v`lire a t`tarilor. f`r` ca secuii condu[i de voievodul Posa s` li se poat` opune. construiasc` în zon` fortifica]ii de piatr` (a[a cum teutonii au ridicat la Feldioara sau Codlea) a atras alungarea teutonilor din ¥ara Bârsei. after which its upkeep was entrusted to the drapers’ guild. which he attributed to a Kirghiz . descoperea în 1937 pe Dealul ßprenghi stone fortifications in the area (as the Teutons did at Feldioara or Codlea) resulted in their banishment from the Land of Barsa. a fost ini]ial încredin]at spre ap`rare breslei aurarilor. Brasov was not spared the big Tartar inroad of March 1241.

la data atest`rii horseman in Subotai’s army. sub actuala cl`dire a liceului „Honterus“ s-au g`sit urmele unei m`n`stiri de maici. pe care o atribuia unui c`l`re] kirghiz din oastea lui Subotai. and consequently the population augmented considerably. în documentele maghiare. Indeed.o aplic` de [a.“ The story of the city proper began in the 13 th century when the Teutons brought over Saxon colonists from the area of Sibiu. The respective establishment was called Catherine’s Court and most probably. written sources spoke either of Brasso. care preiau vechiul nume al locului. traces of a monastery of nuns were discovered under the current building of the Honterus High School. Dup` ce. ora[ul î[i dobândise „certificatul de na[tere“. in German deeds. când teutonii aduc aici coloni[ti sa[i din zona Sibiului. teutonii colonizeaz` regiunea cu ]`rani adu[i de pe posesiunile lor de pe malul stâng al Rinului. o diplom` regal` interzice a[ezarea în ¥ara Bârsei a „supu[ilor regali“ din zonele învecinate. A parchment dating from 1399 reads that it was issued “in oppido de Corona seu vulgariter Brasco nuncupato“. in the vicinity of Koblenz. când spore[te num`rul popula]iei. or Corona. în 1222. At the date when it was attested 29 . a[ez`mânt care purta numele Curtea Ecaterinei [i fiind foarte probabil chiar cel vizitat de abate la 1235. Istoria propriu-zis` a ora[ului începe o dat` cu secolul al XIII-lea. in the vernacular. in Hungarian documents. a royal diploma banned the relcoation of “subjects to the Crown“ from the neighboring areas to the land of Barsa. din zonele învecinate ora[ului Koblenz. Între timp. Then the Teutons colonized the region with peasants from their lands on the left bank of the Rhine. izvoarele scrise vorbesc în paralel de Brasso. The Hungarian royalty stepped up the colonization after the great Tartar inroad. Într-adev`r. the abbot visited it in 1235. sau Corona în cele germane. The town had meanwhile acquired a birth certificate. From that moment on. Un act din 1399 este dat chiar „in oppido de Corona seu vulgariter Brascho nuncupato“ („în ora[ul numit Corona sau mai popular Brascho“). Astfel. Prima sa atestare documentar` cert` o d` abatele Fredericus din Hamborn. In 1222. It was first mentioned in a document by abbot Fredericus of Hamborn. not far from Villa Hermani (Hermannstadt. De acum înainte. nu departe de Villa Hermani (Hermannstadt. who visited Transylvania’s monasteries in 1235. men]ionând-o [i pe cea din Dioceza Corona. care viziteaz` m`n`stirile Transilvaniei în 1235. Coloniz`rile sunt intensificate de regalitatea maghiar` dup` marea n`v`lire t`tar`. Sibiu). that is “in the town called Corona or Brascho. and cited the Crown Diocese. Sibiu).

30 .

Popula]ia se dubleaz` în scurt` vreme. Un secol mai târziu. în afara zidurilor coloniilor germane din Bartolomeu [i din zona Bisericii Negre. Primele liste de contribuabili de la sfâr[itul acestui secol arat` o popula]ie estimat` la 13 000 locuitori. Its population soon doubled. armeni“. într-o epoc` in a document.documentare. The first lists of taxpayers dating to the end of this century showed an estimated 13. când regele Ungariei Ludovic I îi confer` spre administrare [i cele 13 comune s`se[ti din ¥ara Bârsei în schimbul ridic`rii [i între]inerii de c`tre localnici a cet`]ii Branului. Louis I put the 13 Saxon communes in the Land of Barsa under his administration in exchange for having the inhabitants erect and maintain the city of Bran in a period marked by the threat of Ottoman expansion. outside the walls of the German colonies of Bartolomeu and the area of the Black Church. Wallachians. Situarea sa geografic` într-un punct de întret`iere a c`ilor de comunica]ie cu estul [i sudul Carpa]ilor. the town featured five small German colonies with 30 houses each. dar foametea. in the 15-16 centuries it was the most densely populated town of the entire Romanian medieval space. A century later. cu un total de 600 de locuitori. ca [i împ`mântenirea „târgurilor“ s`pt`mânale de aici a f`cut ca la mijlocul secolului al XV-lea Bra[ovul s` fie socotit deja unul din centrele comerciale importante ale Transilvaniei. Nonetheless.000 inhabitants. Its geographic situation at a crossroads of communication with the east and the south of the Carpathians just like the establishment of weekly fairs. and a total of 600 inhabitants. At the same prosperous th th th 31 . având peste 6 000 locuitori. Brasov won its autonomy in 1377. Bulgarians. urmat` de cium` în anii 15091510 scade num`rul lor. valahi.000 inhabitants. a câte 30 de gospod`rii. Armenians. with over 6000 inhabitants. care pe întreaga durat` a secolului al XVI-lea r`mâne în jur de 10 000 de persoane. followed by the pest of 1509-1510 reduced the number so that throughout the 16 century the burg had only 10. when Hungary’s King. în secolele XV-XVI Bra[ovul este ora[ul cu cel mai mare num`r de locuitori din întreg spa]iul medieval românesc. bulgari. the population in the town and the suburbs had grown: there lived “at the limits of Catholic Christianity a host of Greeks. pe teritoriul actual al ora[ului existau cinci mici colonii germane. Cu toate acestea. Autonomia Bra[ovului a fost câ[tigat` [i pecetluit` în 1377. The famine. popula]ia ora[ului [i a suburbiilor crescuse: tr`iau aici „la grani]ele cre[tin`t`]ii catolice o mul]ime de greci. turned 15 century Brasov into one of the most important commercial centers of Transylvania.

inclusiv tunuri. între 1395 [i 1427. între timp. time. the town acquired its fortification works under the direct supervision of King Sigismund of Luxembourg. between 1395 and 1427. Sub Iancu de Hunedoara. Tot în aceast` epoc` de prosperitate se ridic` [i fortifica]iile ora[ului. me[te[ugarii de aici specializându-se în f`urirea de arme. Under Iancu of Hunedoara (Hunyadi). The town had meanwhile become a genuine armory. sub supravegherea direct` a regelui Sigismund de Luxemburg. dominând pia]a central`. de pe Tâmpa. the people of Brasov were allowed to mint their own currency. în genere.Panoram` a Pie]ei Sfatului. the craftsmen here specializing in the manufacture of all sorts of weapons. care ad`postea sediul administrativ al Bra[ovului medieval. ora[ul devenise un adev`rat arsenal. bra[ovenii primesc chiar drept s` bat` moned` proprie. In the middle. ceea ce a f`cut ca. This made it that the Hungarian 32 . standing out from the rest of the constructions is the old Council House. În mijloc. se distinge fa]` de restul cl`dirilor vechea Cas` a Sfatului. the administrative headquarters of medieval Brasov. marcat` de pericolul expansiunii otomane. Panorama of the Council Plaza seen from the Tampa. cannons included.

The town’s first forms of administration included four senators running the settlement in 1342. Primele forme de administrare a ora[ului men]ioneaz` în 1342 c` acesta era condus de patru senatori. ap`rat [i între]inut pe costurile breslei [elarilor. while in 1358 a mayor judge was recorded. erected in the 15th century. iar în 1358 este pomenit un jude primar al Bra[ovului. datând din aceast` perioad`. the symbol of the city’s birth as a colony by the will of the Hungarian royalty. the crown was 33 . defended and kept at the expense of the Harness Makers’ Guild connected.Bastionul Graft. f`cea leg`tura printr-un pod de lemn între Turnul Alb de pe Dealul Str`jii (Warthe) [i incintele de ap`rare ale ora[ului din col]ul s`u nordic. the White Tower on the Guards’ Hill (Warthe) and the city’s defense precincts in the north. reprezint` o coroan`. through a wooden bridge. Two centuries later. atitudinea regalit`]ii maghiare în raport cu ora[ul s` r`mân` binevoitoare: Bra[ovul era cea mai important` surs` de aprovizionare a armatelor Ungariei. Graft bastion. Brasov’s seal dating to the respective period featured a crown. ridicat în secolul al XV-lea. semn al na[terii ora[ului ca o colonie înfiin]at` Royalty turned a kind eye to Brasov since it was the most important source of supply for the Hungarian armies. Sigiliul ora[ului.

.

35 . Parts of the city’s old architecture have been preserved unaltered for centuries. For example. Details of the Graft Bastion: opening for firepower and for throwing molten pitch. the doorframe and the access steps to this small entrance on the southwestern side of the Black Church. care pot fi descoperite deopotriv` de c`l`tor [i localnic în multe locuri din zona centrului vechi sunt o istorie a locurilor în imagini. Detalii ale Bastionului Graft: gur` de foc [i pentru aruncarea smoalei topite. Travelers or locals alike may easily discover such gems in the old center area with its air of calm strength. deopotriv` pline de for]` [i calme. Astfel de por]iuni ale ora[ului.Din vechea arhitectur` a ora[ului s-au p`strat por]iuni care nu au fost modificate de veacuri – cum este ancadramentul u[ii [i treptele de acces la o mic` intrare de pe latura de sud-vest a Bisericii Negre.

a town judge who supervised the prices on the markets. a school rector. Pe sub arcada de sus]inere a fortifica]iilor se vede Bastionul Graft. optând mai degrab` pentru negocieri. ale[i câte patru pentru fiecare cvartal al ora[ului (Portica. a token of endurance. în documente apare [i prima list` complet` a notabilit`]ilor: 16 senatori. Inter-war image of the Alley and the Canal beyond the Walls. un archebuzier. Medieval Brasov also had employees of the local administration with very specific jobs: archive workers. paznici ai por]ilor ora[ului. In 1420. Bra[ovul medieval avea [i angaja]i ai administra]iei locale. A century later. fiind asumat` ca stem` a ora[ului prin scrierile lui Johannes Honterus. Dou` secole mai târziu. and a county judge. in 1397. din rândurile Imagine interbelic` a aleii [i canalului de Dup` Ziduri. iar din 1577 un jude al târgului. locul lor de adunare din Pia]a Mare a ora[ului. one can take a glimpse of the Graft Bastion. a chaplain. Catharina [i Petri). and saw to the application of correct measures. un capelan. Brasov did not stand out within the conflicts sparked in the Middle Ages.prin voin]a regalit`]ii maghiare. being rather partial to negotiations. Catharina and Petri). an organist for the City Church (the Black Church). organistul Bisericii din Cetate (Biserica Neagr`). un farmacist. appointed 25 for each quarter by the magistrate from among the most respectable merchants and craftsmen. cu func]ii precise: arhivari. the community was led by 100 men (centumviri). and its need for weapons and money was met by the local craftsmen. cu o por]iune dintr-o mare inscrip]ie care din p`cate nu s-a mai p`strat. from 1577. Under the arcade supporting the fortification. an apothecary. represented as placed on a root. the construction began of the Holy Council House. Corpus Christi. la ad`postul zidurilor ora[ului [i a nevoii de arme sau bani pe care me[te[ugarii s`i o puteau satisface. Corpus Christi. un me[ter de tunuri. ca simbol al tr`iniciei. Tocmai de aceea. comunitatea era condus` de 100 de b`rba]i (centumviri). and. a cannon master. Spre sfâr[itul veacului al XIV-lea. Un secol mai târziu. care supraveghea „mercurialul“ pie]ei ora[ului [i folosirea unor m`suri corecte. That is why episodes such as the th negustorilor [i me[terilor de vaz` numi]i câte 25 pentru fiecare cvartal de c`tre magistrat. as it enjoyed the shelter of its walls. the meeting place in the Big Square. guards of the city gates. un vilic (administrator economic) [i judele ora[ului. la 1397. Bra[ovul nu a ie[it în eviden]` în tumultul de conflicte ale Evului Mediu. and was also assumed as the town’s coat-of-arms in the writings of Johannes Honterus. episoade 36 . documents give a first complete list of the most notable inhabitants of the place: 16 senators. and part of an inscription unfortunately not preserved entirely. elected by four for each quarter of the city (Portica. coroana apare a[ezat` pe o r`d`cin`. an economic administrator (vilic). rectorul [colii. Towards the end of the 14 century. an arquebusier. iar la 1420 începe construirea Casei Sfatului.

A fost ridicat` în 1559 pe cheltuiala magistratului Johannes Benkner [i constituia în epoc` principala poart` de acces c`tre ora[ dinspre ßchei. pân` la [an]urile vechii cet`]i.Poarta Catharinei (sau Ecaterinei) este cea mai bine p`strat` poart` de acces în ora[. and at that time it represented the main access way from the Schei. to the citadel moat. 37 . fiind în centrul unui ansamblu de fortifica]ii care ie[eau în afara zidului de incint`. It stood in the middle of an ensemble of fortifications that went beyond the precinct wall. It was erected in 1559 at the expense of Judge Johannes Benkner. Catherine’s Gate is the best preserved access gate in town.

38 . the Council House was then the administrative heart of the town. First mentioned in 1420. known as the Praetorium. dup` incendiul devastator din aprilie 1689. care a distrus o mare parte a ora[ului. dateaz` din urma unei restaur`ri a cl`dirii de la mijlocul secolului al XVIII-lea.Casa Sfatului a fost men]ionat` pentru prima dat` la 1420. fiind men]ionat` drept Praetorium. cu turnul înalt. Aici se afla sediul administrativ al ora[ului. In the mid 18th century it was restored and it gained a tower in Baroque style after the devastating fire of 1689. which destroyed most of the town. Actuala înf`]i[are. ridicat în stil baroc.

bearing the inscription 1573. Forma de ast`zi a Bastionului ¥es`torilor dateaz` de la mijlocul secolului al XVIII-lea. can indicate the year when the fortification works were concluded. The present-day shape of the Weavers’ Bastion dates to the mid 17th century. . An eastern tower of the bastion. inscrip]ionat 1573. Outer and inner view from the Weavers’ Bastion.Vedere exterioar` [i de incint` din Bastionul ¥es`torilor. poate indica anul în care lucr`rile de ridicare a fortifica]iei au fost încheiate. Un turn de r`s`rit al bastionului.

vechi hornuri [i unica Strad` a Sforii. old chimneys. În actele vechi ale ora[ului s-au p`strat chiar retaliatory expedition of Vlad the Impaler that destroyed the town suburbia in 1460 and impaled the people of Brasov fallen prisoner were diligently inscribed in the Saxon chronicles of the time. The old parchments of the town Bastionul Graft [i resturile inscrip]iei care vorbea odinioar` despre ridicarea [i ap`rarea sa de c`tre breasla [elarilor. dispus` între cele dou` guri de aruncare a smoalei. îndeletnicindu-se îndeosebi cu spionajul în favoarea uneia sau alteia dintre taberele aflate în confruntare prin aceste p`r]i [i cu furnizarea de arme [i informa]ii cui dorea [i cui pl`tea mai bine.Acoperi[uri de ardezie. din apropierea Por]ii ßchei – cea mai îngust` strad` din ora[ele României – sunt micile bucurii pe care Bra[ovul le ofer` oricui îl prive[te [i caut` s` îl în]eleag`. It is placed between two openings on which molten pitch was thrown. and the one and only Rope Street. The inhabitants served more than once as messengers or translators for Wallachian princes. Pagina urm`toare: precum expedi]ia de pedepsire a lui Vlad ¥epe[. Slate roofs. near the Schei Gate. engaging quite often in espionage to the benefit of one or the other of the camps under confrontation or in the supply of weapons of information to whoever wanted and paid more. localnicii au servit nu o dat` drept soli sau translatori domnitorilor munteni. the narrowest street in Romania. care a distrus în 1460 suburbiile ora[ului [i i-a tras în ]eap` pe bra[ovenii prizonieri a r`mas în memoria cronicilor s`se[ti din epoc`. 40 . În rest. Next page: Graft Bastion and what is left of the inscription that once gave the story of how the construction was erected and defended by the Saddler Makers’ Guild. These are some of the sights that delight the eye in Brasov.

.

Cre[tinismul, într-un ora[ de frontier` cu lumea „barbar`“, a[a cum erau percepute de c`tre localnici ]inuturile din sud [i est, aflate sub suzeranitate otoman`, a fost deopotriv` pav`z` [i flamur` pentru bra[oveni. Semnele credin]ei pot fi întâlnite în toate bisericile vechi ale ora[ului. Christianity, in a frontier town surrounded by a „barbarian” world, as the people in the south and the east, under Ottoman sovereignty were perceived, was the shield and banner of Brasov. Christian tokens can be found in all the city’s old churches.

42

men]iuni ale unor sume de bani pentru iscoadele magistra]ilor, numi]i exploratores, trimi[i acolo unde comas`rile de trupe sau alte întâmpl`ri puteau semnala evolu]ii care s` priveasc` într-un fel sau altul soarta ora[ului. Unul dintre ace[ti exploratores pare a fi fost Neac[u din Câmpulung, care în 1521 îi trimitea lui Hans Benkner, judele Bra[ovului, un raport am`nun]it al mi[c`rilor otomane la Dun`re, faimoasa scrisoare ce a devenit primul document scris în limba român`.

mention sums of money paid to spies hired by magistrates, the so-called exploratores sent to places where the stationing of numerous troops or other happenings could trigger off developments concerning, one way or another, the destiny of the city. Such an explorator seems to have been Neacsu of Campulung, who in 1521 send Hans Benkner, the judge of Brasov, a detailed report on the Ottoman movements at the Danube. It is in fact the first document written in Romanian.

43

44

and especially the popular area of Schei. when the gates were thrown open. Craftsmen held the biggest share of the town’s population starting with the late 15 century. At dawn. waves of merchants coming from Transylvania. strada Republicii de ast`zi era numit` strada C`ld`rarilor. today’s Republic Street was called the Coppersmiths Street as it harbored most of the workshops that produced by copper and brass vessels. muzica. nici un str`in de ora[ nu mai putea poposi între ziduri.Vârsta de aur The golden age La ad`postul zidurilor. When night fell no stranger was allowed to remain within the walls. Peasants with their produce. pe locul restaurantului Cerbul Carpatin se aflau atât atelierele cizmarilor [i pantofarilor. feasts and games had to stop too under the daunting threat of a fine assessed by street militia or by the judge himself. day workers on the building sites of the municipality or the guilds. they represented 37% of the population. ]`rani cu produse. ospe]ele [i jocurile trebuiau s` înceteze [i ele. via]a Bra[ovului î[i urma un curs lini[tit. grouped on streets. muncitori cu ziua pe [antierele de construc]ii ale municipalit`]ii sau breslelor. iar forfota ora[ului. and the tumult of the city. dinspre suburbii curgeau c`tre pia]a ora[ului negustorii veni]i dinspre Ardeal. Moldova sau Valahia [i. o dat` cu deschiderea por]ilor. Din zori. grupându-se pe str`zi. aici aflându-se mai toate atelierele care produceau vase mari [i vesel` din aram` [i cositor. În cap`tul care d` spre actuala Pia]` a Sfatului. La l`sarea serii. cu prec`dere din zona mai populat` a ßcheilor. the music. cât [i sediul breslei lor. ori în atelierele me[te[ugarilor. At the end towards the Council Plaza. sub amenin]area amenzilor ustur`toare ale v`tafilor de strad` sau chiar ale judelui. on the spot of today’s Cerbul Carpatin Restaurant stood the shops of shoemakers and the headquarters of their th 45 . Ponderea în ora[ o aveau înc` de la sfâr[itul secolului al XV-lea me[te[ugarii: în 1489 ei reprezentau 37% din popula]ie. Moldavia or Wallachia would flow into the town square and markets. and pots. iar pe The life of the town went on smoothly under the protection of its walls. For instance. or apprentices from the various shops would show up. De pild`. In 1489.

la 1716! De altfel. cu prilejul unei incursiuni asupra ora[ului. Still guarding the town from a overhang of the Guard Hill (Warthe). As a symbol of the quality of the goods made in Brasov mention should be made that two cannons crafted in Brasov . ele Str`juind ora[ul de pe un pinten de stânc` al Dealului Str`jii (Warthe).still in operation in 1716 . and then recovered by the Austrians as war booty. the White Tower was erected in the 15th century. me[te[ug atestat ca fiind p`strat din genera]ie în genera]ie de familia Neidel. 46 . This trade was attested as being preserved from generation to generation by the Neidel family. trebuie men]ionat c` dou` tunuri fabricate la Bra[ov [i jefuite de turci în 1583. cât [i educarea calfelor. sub pedeapsa unor amenzi substan]iale. statutele breslelor impuneau reguli precise. Turnul Alb a fost ridicat în a doua jum`tate a secolului al XV-lea. as well as the education of fiind înc` în stare de func]ionare. while the city’s tanning shops were situated on present-day Balcescu Street. cu deosebire turn`torii bra[oveni de tunuri. guild. A special position in this world of the crafts was held by goldsmiths who processed rare metals. until the 18 th century. in particular the Brasov manufacturers of guns.actuala strad` B`lcescu se aflau atelierele de t`b`c`rie ale ora[ului. sub supravegherea atent` a breslei. pân` în secolul al XVIII-lea.were captured by the Turks in 1583 during a plundering raid over the city. au fost recuperate de austrieci ca prad` de r`zboi. Ca m`rturie a calit`]ii m`rfurilor produse la Bra[ov. privind atât calitatea materiei prime [i a produsului finit. Privilegia]i în aceast` lume a me[te[ugurilor erau aurarii (cei ce prelucrau metalele pre]ioase) [i armurierii. and by armor makers. The statutes of the guilds laid down precise regulations – breach of which was punished by substantive fines – regarding the quality of the raw materials and the finished products.

The cold stone of the Gothic window frames and buttresses is softened by warmly colored petunias carefully arranged in pots. .Fiecare ungher din Bra[ov poate deveni pitoresc. R`ceala pietrelor de la ferestrele gotice [i de la contrafor]i face pandant cu petuniile din ghivecele grijuliu aranjate. Every nook in Brasov is picturesque.

cu zidurile sale înalte de 10 m. 48 . Turnul Negru. Used for defense and observation purposes. It was abandoned in the 18th century. Turnul avea rol de ap`rare [i observa]ie.Ridicat la sfâr[itul secolului al XIV-lea pe o stânc` deasupra Bastionului Fierarilor (care ad`poste[te ast`zi sediul Arhivelor Na]ionale din Bra[ov). A fost p`r`sit la sfâr[itul secolului al XVIII-lea. fiind legat cu un pod de lemn de zidurile ora[ului. domin` ora[ul. the tower was connected by a wooden bridge to the city walls. Erected at the end of the 14th century on the rock above the Blacksmiths’ Bastion (today housing the National Archives of Brasov). the Black Tower with its 10m tall walls once towered over the city.

la mijlocul anilor 80. In exchange. when a restaurant was opened here). în func]ie de importan]a lor în economia ora[ului [i de veniturile me[te[ugarilor lor. din interiorul fortifica]iei de pe Dealul Cet`]ii. în restaurant). la finele c`rora un examen practic [i o petrecere consfin]eau trecerea de la stadiul de ucenic la cel de me[ter. vreme de patru ani. and of the income made by their craftsmen. a[a cum arat` ast`zi (dup` restaurare [i transformarea lor. Then a party further celebrated the apprentice turned master. the guilds received in administration and upkeep parts of and bastions on the defense wall. The Citadel Hill fortifications as they are today (after their restoration in the mid’ 80s. Breslele. for four years. primeau în administrare [i între]inere por]iuni [i bastioane din sistemul de ap`rare al ora[ului. at the end of which a practical exam had to be taken. inside the Citadel Hill fortification. cu o adâncime de 81 m. they 49 . 81 m deep fountain attested to 1623. la a c`ror zidire contribuiau cu bani [i for]` de munc` the apprentices under the careful eye of the guild. Fântân` atestat` din 1623. Function of their importance in the economy of the town.Fortifica]iile de pe Dealul Cet`]ii.

rounding off the town’s collections to be found in the old Council products House.Bastioane [i arcuri de sprijin de sub Dealul Str`jii (Warthe). Bra[ovenii au primit în 1408 [i 1412 dreptul de a vinde [i cump`ra cu ridicata [i cu am`nuntul în toate ora[ele got the name of and bore the coat-of-arms of the respective guilds. Thus they practically 50 . Bastionul ¥es`torilor. ad`ugate la calitatea deosebit` a m`rfurilor produse. [i care. The best preserved today is the Weavers’ Bastion. Bastions and flying buttresses under the Guard Hill (Warthe) in the area called today Beyond the Walls. which houses a small museum of the craftsmen. primeau numele [i dreptul de a purta stema breslei care le avea în grij`. Between 1408 and 1412 the people of Brasov received the right to buy and sell wholesale and by retail from all the cities of Transylvania. Commercial privileges. în schimb. aduceau [i ele mari beneficii localnicilor. huge prompted by the special quality of the manufactured. brought benefits. Privilegiile comerciale. cel mai bine p`strat ast`zi dintre acestea ad`poste[te în interior un mic muzeu al me[te[ugurilor. care completeaz` colec]iile muzeului ora[ului din vechea Cas` a Sfatului. în zona numit` ast`zi Dup` Ziduri.

ca s` nu mai vorbim de rela]iile comerciale deosebite cu Moldova [i ¥ara Româneasc`: numeroase cupe. one of the most beautiful monuments in town. subordonându-[i practic subordinated commerce in the other Saxon urban centers. comer]ul din celelalte centre urbane s`se[ti. devenit dup` restaurarea sa recent` unul dintre cele mai frumoase monumente ale ora[ului. Ungaria [i Viena la est. candelabra. candelas or book bindings offered to monasteries by Romanian princes were produced by the master goldsmiths of Brasov.Turnul Alb. în condi]iile în care aveau privilegii comerciale care le-au deschis rute externe pân` la Moscova [i Vladimir în est. to Vidin and the Adriatic in the south and south-east. candelabre. to Hungary and Vienna in the east. The White Tower after restoration. pân` la Vidin [i Marea Adriatic` în sud [i sud-vest. Transilvaniei. as their commercial privileges opened up to them foreign routes to Moscow and Vladimir in the east. To say nothing of the special commercial relations with Moldavia and Wallachia: cups. candele sau ferec`turi de c`r]i oferite ca danii m`n`stirilor de domnitorii români au ie[it din mâinile unor 51 .

.

The town’s commercial center stood in the Council Plaza. care au lucrat în secolele XVII-XVIII.Procesiune la festivalul Junii Bra[ovului – o tradi]ie str`veche Cea mai veche atestare documentar` dateaz` din 26 martie 1728. the Big Plaza. the building is being restored today). Procession at the Junii Bra[ovului festival – an ancient tradition The oldest document record in which this festival is mentioned is from 26th of March 1728. unde în 1545 a fost ridicat` Casa de Comer] (col] cu actuala strad` Hirscher. th th 53 . Centrul comercial al ora[ului se afla în Pia]a Mare (Pia]a Sfatului). cl`direa se afl` în curs de restaurare). such as the May family who plied their trade in the 17 and 18 centuries. me[teri aurari bra[oveni precum cei din familia May. where in 1545 the Trade House was erected (on the corner with Hirscher Street.

54 .

tip`re[te scrierile lui Platon. “scolarium succentor in Corona“. [i-a legat destinul de cel al ora[ului. pe lâng` propriile lucr`ri. he studied in Vienna and traveled then throughout Europe. Cicero. ob[tea românilor din ßchei [i-a zidit propria [coal` la 1495. As early as 1388. iar din 1558 apare o [coal` maghiar`. Johannes Honterus. [i o Cosmografie (descriere a lumii). unde pune bazele unei tipografii (la care. La 1544 ia fiin]` prima [coal` de fete. there existed a school near the Black Church.Ora[ul între ra]iune [i istorie The city between reason and history Juzii [i magistra]ii ora[ului au acordat o deosebit` aten]ie [colilor [i culturii. În 1532 alc`tuie[te prima hart` a Transilvaniei. printer. c`rturar. pe lâng` o gramatic` a limbii latine. Besides his own works. he wrote a Latin grammar and a Cosmographia (description of the world). N`scut în 1498 pe strada Neagr` (azi B`lcescu) la num`rul 40. Neagra Street (Balcescu today). on the ruins of an older one where a grammarian called Gheorghe had taught his pupils in 1480. 55 . editor. pe ruinele alteia mai vechi. while outside the city walls the Romanian community of Schei founded its own school in 1495. scriind în cursul acestui periplu. Înc` din 1388. and promoter of the Reform is closely connected to this town. a studiat la Viena [i a c`l`torit apoi prin Europa. Aristotel. The name of Johannes Honterus. iar în afara zidurilor Bra[ovului. scolarium succentor in Corona.The first school for girls was set up in 1544. and in 1558 a Hungarian one was opened. when we find a mention of Theodoricus. când este amintit Theodoricus. Born in 1498 at 40. promotor al Reformei. iar un an mai târziu se întoarce acas`. he drew up the first map of Transylvania and a year later he returned home where he laid the foundations of the first printing house. unde predase înv`]`ceilor din 1480 un „Gheorghe gr`m`tic“. Seneca sau Sfântul The town’s judges and magistrates paid special attention to schools and culture. In 1532. func]iona o [coal` pe lâng` Biserica Neagr`. During his tour. scholar.

in front of the German High School bearing the scholar’s name. Statue of Johannes Honterus. ridicat` în 1898 fa]a liceului german care îi poart` numele. These foundations laid by the great humanist were destroyed by a fire in 1689. erected in 1898 on the southern side of the Black Church. pe latura sudic` a Bisericii Negre. Cl`direa actual` a liceului este ridicat` pe locurile unde se aflau biblioteca [i [coala ctitorite de marele umanist. fiind ref`cute dup` 1743 în actuala form`. and rebuilt after 1743 as they are today. care au fost distruse în marele incendiu din 1689.Statuia lui Johannes Honterus. The present-day construction takes the place of a former library and school. .

The old houses in town. and Saint Augustine. precum cea din imagine (aflat` în fa]a Liceului ßaguna. cu o colec]ie impresionant` de c`r]i. to Constantin Brancoveanu Street) feel crushed by the daring architecture of the modern epoch. with the support of the town’s leaders. cu 126 studen]i. cu sprijinul conducerii ora[ului. dintre care o parte plecau [apte ani mai târziu s`-[i continue studiile în str`in`tate. care a început o ampl` activitate tipografic`. Seneca. spre strada Constantin Brâncoveanu) se simt strivite de arhitectura îndr`znea]` a timpurilor moderne. housing an impressive number of books. La pu]in timp dup` moartea lui. vechile case ale ora[ului. Cicero. a renowned school was founded. În 1547.Uneori. sus]inut` de comenzi de carte venite din he would print writings by Plato. Augustin). Shortly after his death. with 126 students. În 1541. Aristotle. like the one in the photo (situated in front of the Saguna High School. dean Coresi “ot Targoviste“ arrived at Brasov and began an ample 57 . Part of them left Brasov after seven years to further their education abroad. In 1547. Honterus established the first public library of Transylvania. sosea la Bra[ov diaconul Coresi „ot Târgovi[te“. In 1541. a întemeiat o [coal` de renume. Honterus înfiin]a [i prima bibliotec` public` din Transilvania.

C`r]ile diaconului Coresi aveau s` fie socotite o raritate deja un veac mai târziu. pe hârtie fabricat` într-o manufactur` bra[ovean`. partea judelui Bra[ovului. their price growing five to six times. Benkner.Sediul Bibliotecii Jude]ene. Johannes Benkner. The County Library bears the name of the 1848 scholar and revolutionary from Brasov. mostly orders placed by the Brasov judge. dar [i a domnitorilor munteni. George Baritiu. al`turi de produsele me[te[ugarilor. Johannes printing activity. A century later the books of dean Coresi were already deemed rarities. tip`re[te 17 titluri în român` [i slavon`. he printed 17 titles in Romanian and Old Church Slavonic on paper manufactured at Brasov in a workshop owned by the judge and set up in 1546. c`r]ile [i biblioteca au dus faima locurilor. and also by Wallachian princes. înfiin]at` în 1546. un c`l`tor italian 58 . pre]ul lor crescând de cinci[ase ori. Between 1557 and 1583. Între 1557 [i 1583. care poart` numele c`rturarului [i revolu]ionarului pa[optist bra[ovean George Bari]iu. proprietate a judelui. and the books made the fame of the place. The schools. ßcolile. În 1564. the library.

pacea intern` a a[ez`rii. an Italian traveler perceived Brasov “as the most flourishing of all the Transylvanian cities. concluded diplomatically with the powerful of the day outside the walls of the city. In 1564. De la începutul secolului al XVII-lea. and a rich collection of books that can vie with the most famous libraries“. care poate sta al`turi de cele mai vestite biblioteci“. On Customs Street. cupola bisericii romano-catolice din Strada V`mii. altfel greu de observat de aproape. vedea Bra[ovul drept „cel mai înfloritor dintre toate ora[ele transilvane. with a quite remarkable school for all the free arts. având [i o foarte pre]uit` [coal` pentru toate artele libere. the domestic peace of the settlement. proiectat` de arhitectul Iosif Carl Lamasch la finele secolului al XVIII-lea. there rises the dome (noticeable only from a distance) of the Roman-Catholic Church designed by architect Iosif Carl Lamasch at the end of the 18th century in the Baroque fashion of the time. Adep]i în mas` ai alongside the products manufactured here. cu o bogat` colec]ie de c`r]i. At the turn of the 17 century. dup` moda baroc` a timpului.Deasupra acoperi[urilor caselor din centrul vechi se înal]`. th 59 . p`strat` cu inteligen]` diplomatic` în raport cu puternicii vremurilor din afara zidurilor sale pare a se spulbera.

Instantanee în centrul vechi al ora[ului In the old center of the town .

Erected after 1460. a fost încredin]at spre paz` [i ap`rare breslelor cositorarilor [i ar`marilor. the White Tower. Turnul Alb. Restaurarea recent` i-a redat forma pe care o avea dup` ultima sa reconstruc]ie din 1723. Recent restoration works returned it to the looks of 1723. an impressive exterior fortification served to defend and protect the guilds of tinsmiths and coppersmiths. . when it had first been reconstructed. impozant` fortifica]ie exterioar` a ora[ului.Ridicat dup` 1460.

Adepts en masse of Luther’s Reform. volum publicat în 1542. gra]ie scrierilor lui Honterus [i în special a lucr`rii Reforma bisericii bra[ovene [i din toat` ¥ara Bârsei. generalul imperial Basta. sa[ii bra[oveni nu puteau r`mâne în afara marilor confrunt`ri religioase ale timpului [i în special în fa]a ofensivei catolice a Imperiului Habsburgic. and especially of the Hapsburg Empire’s Catholic offensive. pretextând c` negustorii bra[oveni ar fi pactizat cu turcii. In the foreground. a volume published in 1542. statuile de pe contrafor]ii laturii nordice.Biserica Neagr`. în persoana lui Jaques began to vanish. owing to the writings of Honterus and especially to the work The Reform the Church of Brasov and of all the Land of Barsa. În 1603. instala în fruntea ora[ului un guvernator imperial. the buttresses on the northern side. În plan apropiat. In 1603. dup` recentele lucr`ri de restaurare [i consolidare. The Black Church after recent restoration and consolidation works. imperial general Basta under pretext that the merchants of Brasov had made a pact with 62 . Reformei lui Luther. the Brasov Saxons could not stay out of the big religious confrontation of the time.

In ten days. On May 12. Brasov was ceded to the Hapsburgs by the Fagaras Diet. unul dintre valonii care l-au asasinat la Câmpia Turzii pe Mihai Viteazul. such as paying contributions of over 100. al`turi de alte localit`]i pierdute în favoarea acesteia de Principatul Transilvaniei. The news sparked an uprising of the Brasov people. ajunse la por]ile ora[ului. fed up with “imperial advantages“.000 florins to keep the armies of Vienna. Zece zile mai târziu. the Hapsburg troops reached to gates of the town and began to storm it. La 12 mai 1688. au trecut la cucerirea lui. Five heads of the revolt. o alt` nenorocire se ab`tea asupra Bra[ovului: un incendiu de propor]ii a distrus în câteva ore cea mai mare parte a sa. dar precedentul era creat: în 1688 Bra[ovul era cedat suzeranit`]ii habsburgice de c`tre Dieta de la F`g`ra[. la 21 aprilie 1689. în frunte cu me[terul aurar Kaspar Kreisch. 1689 another misfortune befell Brasov: to boot the occupation of the Hapsburgs. ßtirea a provocat r`scoala bra[ovenilor. unrest broke out despite the attempts of the Brasov magistrates to calm spirits. care pân` atunci cunoscuser` deja „binefacerile“ imperiale sub forma unor contribu]ii de peste 100 000 florini pentru între]inerea armatelor Vienei. R`zvr`ti]ii au impus o nou` conducere a ora[ului [i au ocupat arsenalul cet`]ii. were beheaded in the Council Plaza. epidemics and 63 . epidemii [i episoade r`zboinice care tulbur` nu o dat` the Turks. ales de r`scula]i jude primar. when the town judge resumed his authority. A year later. on April 21. The rebels established a new city leadership and took the city arsenal. whom the rebels had elected mayor judge. Acesta „a st`pânit aici în mod neru[inat [i arogant. trupele habsburgice. He ruled the place “shamelessly and arrogantly. Via]a ora[ului în secolele Evului Mediu este de altfel pres`rat` de calamit`]i.Baurin. But a precedent had been set. placed at the head of the burg an imperial governor. care au luat sfâr[it dup` un an. cinci conduc`tori ai revoltei. s`vâr[ind multe samavolnicii“. Un an mai târziu. committing a host of felonies“ that ended only after a year. The town’s life in the Middle Ages was fraught with such calamities. one of the Walloons who assassinated prince Michael the Brave on the Turzii Plain. cu toate încerc`rile magistra]ilor bra[oveni de a domoli spiritele. Jacques Baurin. nemul]umirile au izbucnit. 1688. alongside other localities lost by the Principality of Transylvania. led by master goldsmith Kaspar Kreisch. ad`ugându-se ocupa]iei „papista[ilor“ imperiali. când magistratul ora[ului [i-a rec`p`tat autoritatea. a big fire destroyed most of the town in a matter of hours. fiind decapita]i în Pia]a Sfatului. In 1688.

când chiar judele Michael Hermann [i Bra[ovul într-o stamp` din secolul al XVII-lea Brasov in a print from the 17 century th medicul ora[ului au murit. 1603 and 1604.lini[tea pa[nic` a negu]`torilor [i war episodes that often troubled the peace of its merchants and craftsmen. which to me[te[ugarilor bra[oveni. Ora[ul a fost lovit în numeroase rânduri de acest flagel. O parte dintre victimele acestei din urm` epidemii au fost îngropate în afara ora[ului. This scourge hit the town repeatedly. Some of the victims of this epidemic were buried out of town. beyond the Lepers’ Bridge (at the junction of Castani and Iuliu Maniu Streets. O prim` epidemie de cium` este semnalat` de documente în 1495. To mention only the epidemics of 1553-1554. A first pest epidemic was attested in documents dating from 1495. dincolo de Podul Lepro[ilor (pe locul în care se intersecteaz` 64 . when Judge Michael Hermann and the town physician also died. r`mânând în anale epidemiile din 1553-1554 [i 1603-1604. culminând în 1660 cu „ciuma cea mare“. culminating with the big plague of 1660.

relatively frequent in medieval towns. also stayed in the memory of Brasov people through the damage inflicted.Bra[ovul într-o stamp` de la începutul secolului al XIX-lea În plan apropiat se v`d Biserica Neagr` [i biserica reformat` din strada ßirul V`mii. Brasov in a print from the early 19th century In close-up the Black Church and the reformed Church on Customs Street. relativ frecvente în ora[ele medievale. as well as the interior and 65 .) Earthquakes also caused much fear and damage. r`mân în memoria colectiv` a bra[ovenilor prin dimensiunile pagubelor provocate. strada Castanilor cu strada Iuliu Maniu. cele mai mari dintre acestea aducând uneori însemnate stric`ciuni Bisericii Negre. Thus the big fire of 1689 destroyed the valuable library of Johannes Honterus of which only 26 volumes could be saved. loc care a r`mas pân` ast`zi cu numele de Ceasul r`u). n`ruind unele dintre bastioane [i por]iuni din zidul de ap`rare al ora[ului. Cutremurele produc [i ele mai mult spaim` decât daune. Fires. Incendiile. Marele incendiu din this day has preserved the nickname of Evil Hour. several shattering the Back Church. and parts of the town’s defense walls. crumbling one of the bastions.

The works lasted till 1477. In 1668. replacing a Roman style religious abode. Fotografie înainte de restaurare. The construction of the church began in 1383. and traces of the conflagration could be seen until its 20th century restoration. Photograph taken before the restoration. . biserica a p`strat urmele dezastrului pân` la restaurarea din secolul al XX-lea. Incendiat` în anul 1668.Început` în anul 1383. it caught fire. pe locul unei biserici în stil romanic. construc]ia bisericii a continuat pân` în 1477.

a distrus atât valoroasa bibliotec` a lui Johannes Honterus. r`mas` pentru mult` vreme o ruin` înnegrit` [i pentru todeauna cu numele de Biserica Neagr`. din care s-au salvat abia 26 volume. subsequently known as the Black Church 1689 de pild`. cunoscut` ulterior drept Biserica Neagr` The interior of the Saint Mary Church. cât [i interiorul [i exteriorul Bisericii din Cetate. 67 .Interiorul bisericii Sfânta Maria. exterior of the Citadel Church. for a long time left a scorched ruin and then for ever after bearing the name of the Black Church.

68 .

when under the Tolerance Edict. as compared to the inhabitants of the town proper. Având chiar [i o [coal` proprie din 1495. O lung` serie de domnitori munteni [i chiar Aron-Vod` al Moldovei fac numeroase danii acestui a[ez`mânt. just like the well-off families of Greek (MacedoRomanian) and Romanian merchants in the area. Din 1735. s-a dezvoltat în timp o puternic` comunitate româneasc`. iar discriminarea lor în raport cu locuitorii din interiorul cet`]ii este par]ial înl`turat` în 1782. wooden one. Emperor Joseph II allowed them to settle in the city but only if they bought houses. domnitor al ¥`rii Române[ti. când prin Edictul de toleran]`. Several Wallachian rulers and also Prince Aron of Moldavia donated numerous valuables to this abode. ridicat` cu temelii de piatr` pe locul uneia mai vechi din lemn. With their own school founded in stone on the place of an older. românii bra[oveni încep s` cear`. Their district had developed around an old wooden church. a powerful Romanian community took shape. Their discrimination. the Romanians were not accepted in town after dark and could not build houses or churches within the precincts. attested by a Papal Bulla of 1399 and erected in stone in 1495 by Vlad the Monk. dreptul la propria administrare. prin memorii. was partly eliminated in 1782. românii nu erau accepta]i în ora[ dup` l`sarea întunericului [i nu-[i puteau ridica locuin]e sau biserici în interiorul zidurilor. în cartierul românesc al ßcheilor Bra[ovului. de c`tre Vlad C`lug`rul. Prince of Wallachia. atestat` documentar de o bul` papal` din 1399 [i ctitorit` cu temelii de piatr` în 1495. in the Romanian district of Scheii Brasovului. Cartierul românesc se dezvoltase în jurul unei vechi biserici de lemn. As of 1735. dar Beyond the Ecaterina Gate. împ`ratul Iosif al II-lea le permite s` se stabileasc` în ora[. and thus acquired citizen 69 .Oamenii de dincolo de ziduri The people beyond the walls Dincolo de poarta Ecaterinei. the Romanians of Brasov began to draw up memorandums asking for the right to self-administration. al`turi de familiile înst`rite ale negustorilor greci (aromâni) [i români din partea locului.

782 tax payers registered in 1761. Conscrip]iile din a doua jum`tate a secolului al XVIII-lea ofer` date [i în leg`tur` cu raporturile etnice din ora[. to make room for new constructions at a time when several ruins of the Medieval Crown fell prey to modern architecture. the percentage of Romanians still remained high: 7.984 as to 8.170 Germans. 5665 were Romanians. 717 Hungarian. 5 665 erau români. În 1849.382 Hungarians.Poarta Ecaterinei. of a total of 13. procentul românilor avea s` se men]in` însemnat: 7 984. v`zut` dinspre interiorul zidurilor Vechile fortifica]ii din preajma ei au fost demolate dup` 1926. In 1849. and 230 of other nationalities. 717 maghiari [i 230 de alt neam. Astfel.775 Germans and 2. A roster from the latter half of the 18 century provides data on the ethnic relations in the city. dintr-un total de 13 782 contribuabili înregistra]i în 1761. Next to Romanians. Thus. Caterina’s Gate seen from within the walls The old fortifications surrounding it were demolished in 1926. [i s` dobândeasc` astfel [i dreptul de a deveni cet`]eni ai Bra[ovului. fa]` de rights in Brasov. pentru a face loc unor construc]ii într-o epoc` în care mai multe ruine ale Coronei medievale au c`zut prad` Bra[ovului modern. 7. 7 170 germani. numai prin cump`rare de case. the town also featured another important th 70 .

between 1827 and 1828. Among them mention should be made of the well-known Hagi Constantin Pop. în ora[ exista o important` comunitate de negustori aromâni. construit` între 1827-1828. printre primii a[eza]i în „cetate“ dup` decretul imperial care permitea cump`rarea de case în ora[ [i stabilirea între zidurile sale [i a altor cet`]eni decât sa[ii. colony. 8 775 germani [i 2 382 maghiari. men of culture. to facilitate access from the Romanian district into town. It 71 . that of Macedo-Romanian merchants who had been among the first to settle in town. ai c`ror urma[i. Old photograph of the Schei Gate. Ioanovici. built by the financial contribution of Schei merchants.Veche fotografie a Por]ii ßchei. Ciurcu [i Nica. of the Iorghidan. oameni de cultur`. Al`turi de români. pentru a u[ura accesul spre ora[ din cartierul românesc. Ciurcu and Nica families whose descendants. editors and leaders of the national movement animated the life of the city. after the imperial decree had allowed other than Saxons to purchase houses within the precincts. ca [i familiile Orghidan. Ioanovici. Printre ei s-a num`rat [i cunoscutul Hagi Constantin Pop. ridicat` cu contribu]ia financiar` a negustorilor [cheieni.

72 .

Cunoa[tem de secole aceast` mi[care.? The Romanian nation continued to assert itself after the 1848 revolution. dar tenace. fondatorul la 1838 a Gazetei Transilvaniei [i a Foii pentru minte. m`nânc` m`m`lig` cu brânz`. pân` la împlinirea visului Unirii. Or the Iacob and Andrei Muresianu brothers. shedding streams of merry tears they solemnly proclaimed the union with the români. who are more demanding. Ei au transformat ora[ul într-o veritabil` capital` a revolu]iei transilvane. They make slow but tenacious strides. the first Romanian periodicals in Transylvania. of the Gazette of Transylvania and of the Sheet for the mind. supported by the great families of merchants of the same faith that brought to the fore. inim` [i literatur`. they eat polenta and cheese. who turned the town into a genuine capital of the Transylvanian revolution. pictorul sas Adolf Meschendorfer. until the Union dream was fulfilled. care sunt mai preten]io[i. primele periodice române[ti din Ardeal. Înainteaz` peste tot încet. a hundred thousand Romanian peasants got together and. aduc f`r` grij` copii pe lume [i din cauz` c` mâna lor de lucru e mai ieftin`. A Brasov character. Nu doar num`rul mare. La 1 decembrie 1918. founder. Afirmarea na]iunii române a continuat în deceniile urm`toare revolu]iei de la 1848. 1918. 73 . sprijini]i de marile familii de negustori de aceea[i credin]`. The Crown: “We live alongside ever more Romanians.editori [i lideri ai mi[c`rii na]ionale. încheia astfel romanul s`u autobiografic Corona: „tr`im la un loc cu [i mai mul]i Palatul Po[tei The Post Palace was not only the big number but especially the intellectual quality of the 1848 generation of Brasov Romanians. personalities such as George Baritiu. [i fra]ii Iacob [i Andrei Mure[anu. Biserica lor ortodox` îi înconjoar` ca un zid de ap`rare. alt` limb` devine peste noapte cea mai important`. câ[tig` din concuren]a cu maghiarii [i cu sa[ii. heart and for literature. au fost prezen]e vii în via]a ora[ului. The Andrei Saguna College built between 1851 and 1856 on the designs of architect Stefan Emilian. On December 1. ci mai ales calitatea intelectual` a genera]iei pa[optiste a românilor bra[oveni. they bring children into this world without a care and because their labor is cheaper they win the competition against Hungarians and Saxons. during those hectic times. another language has become more important overnight. Other flags are being taken out. la Alba-Iulia se adun` 100 000 de ]`rani români. ridicat între 1851 [i 1856 dup` planurile arhitectului ßtefan Emilian. Their Orthodox Church surrounds them like a protective wall we have known this movement for centuries. Alte steaguri sunt scoase la iveal`. proclam` în mijlocul Colegiul Andrei ßaguna. Saxon painter Adolf Mechendorfer concluded thus his autobiographic novel. in 1838. au adus în prim-planul evenimentelor tumultoase de atunci personalit`]i ca George Bari]iu. Un bra[ovean din epoc`.

terminat` în 1738. Cimitirul din curtea bisericii st` m`rturie despre genera]iile de români care au tr`it în cartierul ßchei – unul dintre cele mai vechi cartiere ale Bra[ovului. After considerable mishaps. the Saint Nicholas Orthodox Church. dup` multe avataruri. founded by Prince Neagoe Basarab.Biserica Ortodox` Sfântul Nicolae construit` din ini]iativa viitorului domnitor Neagoe Basarab a fost. The cemetery in the church yard testifies to generations upon generations of Romanians who lived in the Schei district. 74 . was finished in 1738. one of the oldest of Brasov.

traduc`tor [i me[ter tipograf. The museum of the first Romanian School within the Saint Nicholas Church (Scheii Brasovului).Statuia diaconului Coresi (1510-1581). Muzeul Primei ßcoli Române[ti. Statue of deacon Coresi (1510-1581). lacrimilor de bucurie unirea cu ]ara-mam` [i se oblig` solemn fa]` de fra]ii lor maghiari [i sa[i s` le acorde toate acele drepturi dup` care ei în[i[i suspinaser` secole de-a rândul“. motherland. and before their Hungarian and Saxon brothers they promised solemnly to grant them the same rights for which that they had been pining for centuries on end.“ 75 . Hanes Begner of Brasov called him to Târgoviste to print Romanian books. A fost chemat de la Târgovi[te de Hanes Begner din Bra[ov pentru a tip`ri c`r]i române[ti. translator and printer. din incinta Bisericii Sfântul Nicolae (ßcheii Bra[ovului).

76 .

actualul local al Cerbului Carpatin din Pia]a Sfatului. În veacul al XIX-lea. the current Cerbul Carpatin Complex in the Council Plaza. pân` aproape la umplerea tuturor spa]iilor libere ale vechilor gr`dini. as well as in the inter-war period. a Bisericii Negre [i pe str`zile centrului vechi au r`mas cu acela[i aer care inspir` ordine [i austeritate. the founders and builders of the town. Only a few door and window frames are left of the initial architecture as well as the Hirscher coat-of-arms dating to 1545. In the 19 century some of the constructions were pulled down. f`r` a-[i pierde îns` tr`s`turile sale esen]iale: casele mai degrab` austere. ocupând cur]ile interioare cu noi înc`peri. others were either elevated or enlarged. fiind modificate [i ref`cute.Pre]ul modernit`]ii The price-tag of modernity În anii epocii moderne [i ai perioadei interbelice. unele cl`diri dispar. sa[i. Printre acestea se num`r` [i Casa Hirscher. cuddled together around the Council Plaza. practic reconstruit` în 1857: din arhitectura ini]ial` au r`mas câteva ancadramente de u[i [i ferestre. To mention only the Hirscher House. Few monuments preserve today the characteristics of the Renaissance as they have been altered and remade. befitting the spirit of the ancient Saxons. strânse una într-alta de jur-împrejurul Pie]ii Sfatului. the looks of Brasov gradually changed without losing any of its essential traits: the rather austere houses. sau î[i schimb` înf`]i[area. This is above all the outcome of the great 1689 fire when most of the houses in the citadel were reconstructed according to the fashion of the th întemeietori ai ora[ului. Pu]ine monumente mai p`streaz` tr`s`turile Rena[terii. the Black Church and the streets of the old center that exude an orderly air. dup` care casele din „cetate“ au fost 77 . potrivit spiritului vechilor constructorii In the years of the modern age. practically built anew in 1857. Acesta este în primul rând rezultatul marelui incendiu din 1689. stema veche a ora[ului [i blazonul familiei Hirscher din 1545. fiind în`l]ate [i l`rgite. chipul Bra[ovului se schimb` cu încetul. their inner yards being taken up by new rooms. occupying almost all the available space of the former gardens.

Cl`dire ale c`rei fastuase decora]ii fac din fa]ad` o bijuterie baroc` Sumptuous decorations turn this facade into a Baroque gem reconstruite influen]a dup` moda vremii. Republic Street. This is basically visible in the style of most of the buildings. 16. îns` sub la time. for more and more The Bahmuller House (1906). the medieval city “could no longer cope with history“ as the inhabitants began to demolish what previous generations had erected in order to make room for an ever growing population. lipsite de abunden]a de decora]iuni exterioare caracteristice stilului. deprived of the abundance of exterior decoration specific for the respective trend. predominant` [i vizibil` în stilul majorit`]ii construc]iilor. bra[ovenii începând s` d`râme ceea ce construiser` genera]iile din urm`. ora[ul medieval „nu mai poate rezista în fa]a istoriei“. Începând cu a doua Pagina urm`toare: Casa Bahmuller (1906). situated at 16. adaptat` austeritatea local`. with a Baroque touch adapted to the more severe local taste. Next page: jum`tate a veacului al XIX-lea. pentru a face loc unei popula]ii din ce în ce mai century. Starting from the latter half of the 19 th baroc`. 78 . situat` în Strada Republicii la nr.

.

The first to fall victim to modernization were the old walls of the city. din zona în care ast`zi este Hotelul Coroana. aflate în cap`tul dinspre actuala Prefectur` cu al str`zii poarta Republicii. Aceea[i soart` au avut-o peste dou` decenii 80 . the Baiulescu House. practically blown up in considerable part. The fortifications which surrounded the town in the north. în plan apropiat. Casa Baiulescu. in the area of the presentday Coroana hotel were demolished in 1857. at the end of the Republic Street to the Prefect’s House. storehouses and shops.Vedere a Bra[ovului la începutul secolului al XX-lea. together with the Purzengasser Gate. where today stands Purzengasser. antrepozite [i magazine din ce în ce mai mari. in the foreground. În dreapta. Brasov in the early 20th century seen from Poienii Road. On the right. dinspre Drumul Poienii. împreun` numerous workshops. Fortifica]iile care m`rgineau ora[ul spre nord. numeroase [i a unor ateliere. au fost demolate în 1857. The same happened twenty years later to the Gate on the Black Street. spulberate practic pe por]iuni mari de aceast` extindere. Primele victime ale moderniz`rii sunt zidurile vechi ale cet`]ii.

Au r`mas neschimbate pân` ast`zi zidurile [i vechile bastioane de ap`rare ale ora[ului de la poalele Tâmpei. când în ora[ este introdus tramvaiul cu aburi este demolat` [i marea Poart` a V`mii din dreptul actualei cl`diri a Rectoratului. the Schei corner. 81 . and it renders the 17 century likeness of the town. in front of the current Rector’s building. care desp`r]eau vechea cetate a sa[ilor de cartierul românesc. fotografii [i o machet` de mari dimensiuni. with the Reformed Church in the foreground the Star Supermarket and the Horse Fair Gate on Gheorghe Baritiu Street. realizat` în 1896 de Friedrich Hermann. stampe. Veche panoram` a str`zii ßirul V`mii (azi Mure[enilor). precum [i turnurile de ap`rare din exterior dinspre Dealul Stejeri[. The only gates still standing are Scheilor and Ecaterinei that once separated the old city of the Saxons from the Romanian district. as well as the outer defense tower close to the Stejaris Hill. In fact. la cap`tul nordic al str`zii Mure[enilor. photos. Ne-o redau vechi litografii. de pe strada Gheorghe Bari]iu. it had been the city’s gate of access to for travelers or inhabitants who returned from their journeys. the big Customs Gate. which preserve intact the spirit of the place. th Imaginea de alt`dat` a ora[ului nu s-a pierdut nici ea. For centuries. Unchanged to this day have remained the walls and the old defense bastions at the foot of the Tampa Hill. de pe locul în care ast`zi se afl` magazinul Star [i Poarta Târgului Cailor. In 1891. care p`streaz` intact vechiul spirit al locului. Singurele por]i r`mase în picioare sunt Poarta ßcheilor [i Poarta Ecaterinei. care se p`streaz` în muzeul din incinta Bastionului ¥es`torilor [i red` chipul a[ez`rii. and a big-scale mockup made in 1896 by Friedrich Hermann mirror this even better. cu biserica reformat` în prim-plan Old panorama of the Sirul Vamii (Muresenilor today) Street. with the introduction of the steam tramway. a[a cum ar`ta el în veacul al XVII-lea. Old lithographs. on the northern end of the Mureseni Street. În 1891. prints. Turnul Negru [i Turnul Alb. The piece is sheltered by the museum within the Weavers’ Bastion. care secole de-a rândul fusese principala poart` de acces în ora[ a c`l`torilor sau localnicilor întor[i din peregrin`ri. în cap`tul dinspre ßchei. was also pulled down. the Black and White Towers.Poarta Str`zii Negre. the atmosphere of the entire town still has something magic about it.

82 .

125 grams of butter. conserve de maz`re. pentru c` puii din anii socialismului înc`peau câte doi într-o pung`). Peste un secol [i jum`tate. With food so drastically limited the city seemed under siege or afflicted by a pest epidemic as centuries before. române!“. ci [i locul în care. The city’s famished population would queue up for fish balls with mashed potatoes (flakes). cu garnitur` de piure Brasov is not only the town of the Black Church but also the place when during the 1848 revolution the words of the anthem “Awaken Thee. La începutul anului 1987. de 125 gr. the revolutionary song was banned just like in the years of AustroHungarian absolutism.Ora[ul con[tiin]elor The city of consciences Bra[ovul nu este doar ora[ul Bisericii Negre. un pachet de unt mic.7 l ulei. compus de Andrei Mure[anu. 600 grams of salami. coming in 83 . În aliment`ri nu se mai g`seau decât picioare de porc.5 kg carne de porc cu os [i gr`sime. composed by Andrei Muresianu were first heard. un pui (de fapt. one kilo of sugar. The food stores in Brasov were practically empty. ap` mineral` medicinal`. one chicken (actually two bags including four tiny socialist-grown chicks). Popula]ia înfometat` a ora[ului st`tea la coad` la chiftelu]e de pe[te. vinegar. towards the twilight of the communist age. dar [i aceea de neg`sit. 0. dou` pungi de pui pentru toat` familia. Romanian!“. 1 kg de zah`r. Early in 1987 monthly rations consisted of half a kilo of pork. 0. o]et [i creve]i vietnamezi. într-un ora[ ai c`rui locuitori erau împin[i la limita de jos a supravie]uirii. bones and lard included (even so very hard to find). All one could find were trotters. în tumultul revolu]iei pa[optise.7 l of cooking oil. canned peas. hrana era drastic ra]ionalizat`. cântecul redevenise interzis. s-au auzit pentru prima oar` versurile imnului „De[teapt`-te. 600 grame mezeluri. in this city where the inhabitants were pushed to the limit of mere survival. After a century and a half. and Vietnamese shrimp chips. la finele regimului comunist. de parc` ora[ul se afla sub asediu sau în vremea unei epidemii de cium`. mineral water for medicinal purposes. precum cele de câteva secole în urm`. ra]iile constau în 0. a[a cum fusese în anii absolutismului austroungar.

în baza unui a[a-zis proiect de „sistematizare“. cum s-a numit Bra[ovul în primul deceniu al regimului comunist. not more than two servings per person. Atâta vreme cât vechiul ora[ Kronstadt (Corona) a purtat numele lui Stalin. The money thus saved was used to further mutilate the old settlement following a so-called cityscaping plan that threatened to turn to ruin all that was left of Brasov. servite pe t`vi]e de carton. pe vremea când se numea „ora[ul Stalin“ Brasovul at the time when it was called Stalin City din fulgi de cartofi. care amenin]a distrugerea a ceea ce mai r`m`sese neatins din anii „ora[ului Stalin“. Banii astfel economisi]i erau utiliza]i la ciopâr]irea vechiului chip al a[ez`rii. Localnicilor little cardboard trays.Bra[ovul. as it was called for more than ten years in the early communist regime. Bearing such a name. the only thing of value being the past. it seemed as if nothing could enliven the settlement at the foot of the Tampa. dar nu mai mult de dou` por]ii pentru o persoan`. or Stalin City. parc` nimic nu se putea întâmpla la poalele Tâmpei. Stalin City was 84 . Its inhabitants dreaded that everything would stay for ever gray and hostile.

Blocuri muncitore[ti din cartierul Steagul Ro[u [i gara central` a ora[ului în anii „construirii socialismului“. 85 . Workers’ blocks-of-flats in the Red Banner District and the city’s railway station in the years of „socialist construction”.

while festive dinners were laid at the City Hall and the County Committee of the Romanian Communist Party. that is for the well-known 99. It was elections time and the party flags bathed the streets in red. Aveau loc alegeri. Everybody waited for the returns.C. ci tractoare. În jurul orei 10 a. Thousands of people among whom pupils and students 86 . chanting antiCeausescu and anti-Communist slogans. Se a[teptau rezultatele. joined the few hundreds. Until one autumn day in 1987. other inhabitants of Brasov. iar cartierele muncitore[ti.9 percentage. Not a single militiaman dared patrol the streets. circula]ia era blocat`. „Ora[ul Stalin“ începea s` se dezvolte parc` nefiresc: avioanele nu mai erau avioane. i s-au al`turat bra[oveni c`rora nu le venea s` cread` ce se întâmpl`. At the end of the 1950s when not even the Romanian communists spoke enthusiastically about Stalin any more. November 15. Transylvanians were no longer Transylvanians but Moldavians or Oltenians.li se p`rea c` totul va r`mâne ve[nic cenu[iu [i du[m`nos. The workers of the Steagul Rosu works flooded the city center. similare unor ghetouri. Brasov was allowed to resume its old name. când despre Stalin nu mai vorbeau cu emo]ie nici m`car comuni[tii români. La sfâr[itul deceniului ’50. iar singurul lucru care mai avea pre] în via]a lor era trecutul. and later by the Ceausescu couple. 1987 was no ordinary day for the communists. Pân` într-o zi din toamna anului 1987. Planes were no longer planes but tractors. iar mesele festive erau deja întinse la Prim`rie [i Comitetul Jude]ean al P. coloanei care num`ra câteva sute de muncitori. strigând sloganuri anticeau[iste [i anti-comuniste. Pe str`zi nu mai patrula nici un mili]ian. Traffic came to a standstill as bus drivers left their cars and joined the revolt. who could not believe their eyes.m. apoi de cuplul Ceau[escu. [oferii troleibuzelor abandonau ma[inile [i se al`turau revoltei. Around 10. Muncitorii uzinei Steagul Ro[u au ajuns în centru. growing somewhat unnaturally.R. The only events that unsettled the political and social life of the new industrial city remained the blitz visits paid by party leader Gheorghiu-Dej. steagurile partidului colorau în ro[u str`zile. Mii de oameni. adic` binecunoscutul procent 99. ardelenii nu mai erau ardeleni. Singurele evenimente care r`sturnau via]a politic` [i social` a noului ora[ industrial r`mîneau vizitele fulger întreprinse de Gheorghiu-Dej. 15 noiembrie 1987 nu a fost o zi obi[nuit` pentru comuni[ti. Bra[ovului i s-a permis s`-[i reia numele. On their way to the central plaza. Pe drum. the quiet of the city was shattered.9 %. and worker districts filled every suburbia like as many ghettoes. ocupau fiecare margine a ora[ului. lini[tea ora[ului a fost spulberat`.

vechiul imn compus în zilele revolu]iei de la 1848. It was. În momentul în care coloana protestatarilor a ajuns în fa]a Spitalului Jude]ean s-au auzit. în opinia martorilor.Cl`direa Prefecturii din Bra[ov. in the opinion of many eyewitnesses.R. cuvintele [i tonul au fost date de un muncitor maghiar. cel mai impresionant finally found the courage to stage a demonstration. Iosif Farkas. a Hungarian worker. Romanian. All of a sudden. ocupat de muncitorii revolta]i la 15 noiembrie 1987. aici a func]ionat Comitetul Jude]ean P. In the Communist period it housed the County Committee of the Romanian Communist Party.. câteva cuvinte din „De[teapt`-te române!“. Oamenii încercau s`-l cânte. rose to the sky. fostul Palat al Justi]iei (ridicat în 1902) În anii comunismului. A fost. Iosif Farkas. aveau în sfâr[it curajul s` protesteze. nici muzica imnului interzis. People tried to sign the whole song it but they barely managed the banned hymn. remembered the tone and the lyrics. printre care elevi [i studen]i. timid. La un moment dat. On November 15. The moment the protesters reached the County Hospital timid lyrics from Awaken Thee. the old anthem composed in the days of the 1848 revolution. 1987 angry workers stormed the building. the most impressive moment of 87 . dar nu mai [tiau nici versurile.C. Prefect’s office in Brasov (erected in 1902).

Biserica Sfânta Treime The Holy Trinity Church

moment al protestului, reprimat cu cruzime în aceea[i zi: 61 de muncitori au fost condamna]i [i deporta]i din ora[, departe de familiile lor, situa]ie în care s-au aflat pân` la revolu]ia din decembrie 1989. Doi dintre ei, tineri de pân` în 30 de ani, Cornel Vulpe [i Vasile Vieru, au murit departe de cas`, în urma toturilor suportate pe parcursul anchetelor Securit`]ii. Un an [i ceva mai târziu, pe 2 martie 1989, un pictor bra[ovean, Liviu Babe[ s-a autoincendiat pe o pârtie de

the protest that was repressed beastly on the same day. 61 workers were sentenced and deported far from their families until the revolution of December 1989. Two of them, 30year old Cornel Vulpe and Vasile Vieru died away from home as a result of the beatings and tortures inflicted by the Securitate. A year after that on March 2, 1989 a painter of Brasov, Liviu Babes set himself on fire on a ski run at Poiana Brasov in front of numerous foreign tourists. He carried a banner, which read:

88

schi din Poiana Bra[ov, în prezen]a a numero[i turi[ti str`ini, purtând o pancart` pe care scria „Bra[ov – Auschwitz! Stop murder!“ Crima al c`rui final îl cerea cu pre]ul propriei vie]i Liviu Babe[ a luat sfâr[it abia în urma jertfei altor 73 de bra[oveni, mor]i în decembrie 1989. Sângele lor a redat via]a sufletului mutilat al ora[ului.

“Brasov – Auschwitz! Stop murder!“ But the massacre that Liviu Babes wanted to halt at the cost of his own destruction was to end only when other 73 persons of Brasov sacrificed their lives in December 1989. Their blood toll instilled fresh breath into the maimed city.

Rupt de aglomera]ia urban`, la Bra[ov po]i g`si [i o potec` spre solitudine Leaving the modern bustle behind, in Brasov you can always find a peaceful corner

90

ora[ul vorbe[te [i poate fi în]eles. Privit în lumina apusului de pe dealurile care îl str`juiesc. Aici este casa lor. Forgotten voices and images seem to float over the old streets. Even the travelers who stay only a few days in Brasov feel something special about this place.Epilog Epilogue Bra[ovenii au un mod absolut personal în care simt ora[ul. about their home. ora[ul devine o senza]ie. But the real magic of Brasov can be fully grasped only when you have left it. talking about it with deep and earnest nostalgia. Marius Oprea Marius Oprea 91 . Such an experience never becomes obsolete. If admired at twilight from one of the surrounding hills. se ridic` peste acoperi[uri [i turnuri de demult [i se înal]` la cer. Puterea lui se resimte la desp`r]ire. the city becomes an indelible sensation. O asemenea experien]` nu se pierde. The people of Brasov have a personal feeling about their city. From a distance. the city speaks to them in a familiar language. Chiar [i c`l`torii care au stat numai câteva zile la Bra[ov vorbesc despre aceste locuri cu o adânc` [i sincer` nostalgie. rising above rooftops and towers from by-gone epochs. De departe. Voci [i imagini uitate se împletesc pe vechile str`zi.

erected by Brasov Romanians between 1895 and 1896. the Orthodox Holy Dormition Church in the Council Plaza. on the site of an older chapel. pe locul unei mai vechi capele. Snapshots from Brasov: Mureseni Street. biserica ortodox` Sfânta Adormire din Pia]a Sfatului. .Instantanee din Bra[ov: Strada Mure[enilor. ridicat` de românii bra[oveni între 1895-1896.

.

Iarna în Bra[ov Winter in Brasov 94 .

Poiana Brasov was founded in 1895. Ast`zi este una dintre cele mai exclusiviste sta]iuni turistice din ]ar`. . Today. In 1909.Poiana Bra[ov a fost fondat` în anul 1895. În anul 1909 aici a avut loc prima competi]ie de schi din România. it is one of the most posh tourist resorts in Romania. it hosted the first ski competition in Romania.

Phoenix. Note The work of Mariana Maximescu and Ion Dumitrascu O istorie a Brasovului (A History of Brasov) Phoenix Publishing House. la fel ca [i mine. (Brasov Yore) printed by Foton. as well as the album edited by Aristotel Cancescu and Titus Mazgareanu. as well as to my friend Horia Salca who supplied some of the data on the history of Brasov. I am grateful to all these people. în]eleg sufletul acestui ora[. precum [i prietenului meu Horia Salc`. Brasovul de odinioara. O istorie a Bra[ovului. for they all understand the soul of this city like I do. Foton. le sunt recunosc`tor pentru faptul c`. precum [i albumul editat de Aristotel C`ncescu [i Titus M`zg`reanu. Edit. 2002. 2002. Edit. cel ce mi-a furnizat unele date din istoria Bra[ovului.Not` Sursele de inspira]ie pentru text [i explica]iile ilustra]iilor au fost. 2001. Bra[ovul de odinioar`. lucrarea profesorilor Mariana Maximescu [i Ion Dumitra[cu. . have inspired this text and provided the illustrations. Tuturor acestora. în primul rând.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful