You are on page 1of 20

ï

íð

îððè
æ

øì÷

ï±
ò

º

±

Ž

ò

Ú

º

ô

Ù ø¨÷ ã Ú ø¨÷ õ½ô ½

ô

º
Ù
Ù ø¨÷ ã Ú ø¨÷ õ½ô ½

º

ò

ò

ò

ò

ô

º ø ÷

ïò

º
îò

ò

º

ø ô ÷ô

ø ô ÷

º
³ò

îððè
ï

î
íò Ì

ô

º
ô

º

ò
º

ìò

Ž
¨ðò

ø ô¨ ð ÷

ø ô ÷
º

ø¨ ð ô ÷

ô

ø¨ ð ôº ø¨ ð ÷÷
ºò
º

ëò
Û

Ž

¨ð ø ô ÷

º ø¨ ð ÷ ã ðô

Å ô Ãò
º ø ÷ ã º ø ÷ò

î±
ßò
¦ ï ã øí Š ë÷ õ ø

Š î÷·

¦ î ã øî

ß ø© ï ÷

Š ï÷ õ ø Š ï÷·ò
©ï ã ¦ï õ ¦î

ø

ï ÷æ

§ ã ¨ õ îô

ø© î ÷

©î ã ¦ï Š ¦î
ø

î ÷æ

§ ã ¨ò

Ò

ô ò

Þò

º
º øŠ ï÷ ã Š ï

ÅŠ ïôïÃ

º øï÷ ã ïô
º

ø¨÷

ïô

¨ øŠ ïôï÷ò

Ò

º
øðôð÷ò

îððè
î

í

í±
¦ïô ¦î
¦ï

¦î

î

îøï λø¦ï ¦ î ÷÷

îø î ¦ï

ø·÷

í ¦î

ïë
÷ò
î

¦ïô ¦îò

ø··÷

º

ï

© ã

º ø ¦ï ÷ ¼¨ Š îððèź ø¤¦ î ¤÷ õ º ø¤¦ ï ¤õ ¤¦ î ¤÷÷ ô
ð

λø©÷ ã

ï
׳ø© ÷ò
îððè

ø ÷ Ò

º ø¨÷ ã ðô
øîôë÷ò

ø ÷

º ø¬÷ ¼¬ ã

ô

ð

øðô ÷æ º ø ÷ ã

ò

ø···÷
¹ ø¨÷ ã ¨

í

Š î¨

¹

øŠ ïô¹ øŠ ï÷÷ò

îððè
í

ì

ì±
ò

º

¨ ï

º ø¬÷ ¼¬ ô ¨

Ù ø¨÷ ã

ò

¨

ø·÷ Ò

Ù

ò

ø··÷

ô

¨
¨ î

º ø¨ õ î÷ Š º ø¨ õ ï÷ ä

¨ ï

º ø¬÷ ¼¬ Š
¨ ï

ò

¨

ºô ¹

Å ô Ã
î

¨

¸ ø¨÷ ã

Ò

º ø¬÷ ¹ø¬÷ ¼¬

¨

Š

¨
î

º ø¬÷ ¼¬

¹ î ø¬÷ ¼¬ ô

¸

¨

ò

ø ô ÷ò
¨ ï

ò Ò

º ø¬÷ ¼¬ ä º ø¨ õ ï÷ Š º ø¨÷ò

´·³

¨

¨

ï
ï ¬î

¼¬ ò

Õ

îððè
ì

ï

îððç
ò
ß

í

îððç

æ
Ž
æ

øì÷

ï±
ò

ºô ¹

Ž

ò

ºô ¹
º ø¨÷ ã ¹ ø¨÷ô

¨

½

ô

¨
º ø¨÷ ã ¹ ø¨÷ õ ½ò
ïî

ò

ò
è

ò

ïò

ô

º

Å ô Ã

º ø¨÷¼¨

ðô

º ø¨÷

ðô

¨ Å ô Ãò
ß ï

Ì
îððç

ï

î
ºô ¹

îò
º ø¨÷

¹ ø¨÷ô

¨ð

¨ðô

´·³ º ø¨÷

¨

¨ð

´·³ ¹ ø¨÷ò

¨

¨ð

ß ï
î ¨

íò

ï
ô
¨

í Š

¨ øðô õ ÷ò
ß ï

ìò Û

º ø¨÷ ã »

ïô

¨

ø¨

î

Š ë¨ õ

÷ô ¨

ô

ã èò
ß ï

ëò

´·³ º ø¨÷ ã Š

¨

ô

¨ð

º ø¨÷ ä ðô

¨ðò
ß ï

î±

º ø¦÷ ã ¦

î

Š

¦ õ çô

ò

¦ïô ¦î

º ø¦÷ ã ðô

¦ïô ¦î

ò
ø·÷

ò
ê

ø··÷

« ã ¦ï

îððç

õ ¦î

îððç

ò
ì

ø···÷

¦ïô ¦îò
í

ø·ª÷

¦ï
¦
õ î ã Š îô
¦î
¦ï

ò
ë

Ì
îððç

î

í
øª÷

ã ðô
©
¤© Š ¦ ï ¤ õ ¤© Š ¦ î ¤ ã ïðò
©ïô ©î
ô
ô
¤© ï Š © î ¤ò
é
í±

ºæÅðôõ

÷

º øð÷ ã ð
¨ º

ø¨÷ â º ø¨÷ô

¨ â ðò

ø·÷

¹ ø¨÷ ã

º ø¨÷
¨

øðôõ

÷ò
ì

ø··÷
øðô¨÷æ îº ø¨÷

ô

¨ â ð

ã ¨ î º ø ÷ò
é

ø···÷

ô

øðôõ

÷

¸ ø¨÷ ã

º ø¨÷
ò
¨î
ïð

ø·ª÷

¨

î

º ø¨÷ â º ø¨ î ÷

øðôõ

÷ò
ì

Ì
îððç

í

ì
ì±
ò

ºæ
¨

º ø¬÷ ¼¬

Ú ø¨÷ ã
ï
¨

¹ ø¨÷ ã

Úø«÷ ¼« õ »

¨

Š ï

ðô

¨

ò

ð

ï

ø·÷

º ø¬÷ ¼¬ ã ïò
ð

ë
¨ð

ø··÷

¨ ð øðôï÷æ

íº ø¬÷
ð

ï

¼¬ ã ïò

¬ ï

í
ø···÷

øðôï÷æ º ø ÷ ã ê

î

Š ïò
ê

ò

ô

ºæ

º øð÷ ã ðô
¨

º ø¬÷

¨

»
ð

«

º ø«÷ ¼« ¼¬ ã îððç¨ õ

ð

º ø¬÷ ¼¬ ô

¨

ò

ð

ø·÷ Ò

¹ ø¨÷ ã ¨
Š

î

Š ¨ õ º ø¨÷ô ¨

ò
è

ø··÷ Ò
¹ô

¨ ¨

¨ ã ïò
í
Õ

Ì
îððç

ì

ß ÈØ

ï

ú

ò òø
ïç

÷

îðïð

æ
Ž
æ

øì÷

ï±
ò

º ø¨÷ ã

¨ ô ¨ Åðôõ

÷ò

º
øðôõ

÷
ï

º ø¨÷ ã

ò

î ¨
ïî
ò

±´¦¿²± ø
ø

í÷
ô

í÷ô
ø³ ·´´·³»¬®»÷ô

Š

ø

î÷ò
è

ò

ô

º ¹

ïò

uïŠïe

¹

uïŠïeò
ï

îò

º

Å ô Ã

ºø ÷ ã

ºø ÷ã ô

ø ô ÷æ º ø ÷ ã îò
ï
Ì

ò
îðïð

ß ÈØ
íò

î

ºô ¹

Ž

ô

º ¹

ò
ï

ìò

¦ï ô ¦ î

ï
© ã

¦ï¦ î ¦ï ¦ î ï
ô
¦ï ¦ î ¦ï¦ î ï

¤©¤ ã îò
ï

ëò

º
ÅðôïÃ

º øð÷ â ðò
¹

ÅðôïÃ

¹ ø¨÷ â ðô

¨ ÅðôïÃò

¨

Ú ø¨÷ ã

º ø¬÷ ¹ø¬÷ ¼¬ ô ¨ ÅðôïÃ
ð

Ú ø¨÷ â ðô

¨

øðôïÃò

ï
î±

©ï ã ï Š ·

© î ã ï õ î·ò

ø·÷
© ã ©ïî õ ©îîò

î
ø··÷
º ø¦÷ ã

ø ÷

¦ ï
ô ¦ ·ò
¦ ·
º ø©÷ò
í

ø ÷

º ø¦÷

ô
¦ò
ë
Ì

ò
îðïð

ß ÈØ

ø ÷

í

¤º øº ø¦÷÷¤ ã ïô
¦ò
é

ø···÷

±

¦ï
ø·· ÷

±
ø·· ÷ô
¤¦ ï Š ¦ î ¤ò

¦î

è
í±
ºæøðôõ
º øï÷ ã ð
º ø¨ §÷

º øï÷ ã ïô

¨ º ø§÷ õ § º ø¨÷ô

ø·÷

÷

¨ô § øðôõ

÷ò

º ø¨÷ ã ¨ ´²¨ô ¨ â ðò
ë

ø··÷ Ò

º

ô
º

øïôº øï÷÷ò
î

ø···÷
¨ ´²¨ â ¨ Š ïô

¨ øïôõ

÷ò
ì

ø·ª÷ Û

¨ î â ¨ ï â ðô
¨ï

¨ï

¨î

¨î

â

¨ï ¨ î
î

¨ï ¨ î

è

Ì

ò
îðïð

ß ÈØ

ì

øª÷ Ò
ºô
¨ ã

¨

ï
ô ¨ ã »ò
»

ê
ì±
î

ò Ò

±

ì

ï

ã
ï

¨ ¬

í

î

¼¬ ¼¨ ò

ë
Þò

º

Å ô Ã

ºø ÷ äð

º ø¬÷ ¼¬ â ðò
ø ô ÷æ º ø ÷ ã ðò

è
ò
¨í

ø¨÷ ã
¨î

ø·÷

ï
¼¬ ò
´² ¬
ø¨÷ò

é
ø··÷ Ò

Ø ø¨÷

Š

ò

ë

Õ

Ì

ò
îðïð

ß ÈØ ï

îðïï
ú

ò ò

ç

îðïï

æ
Ž
æ

ïò

øì÷

¨ð

ºô ¹

º õ ¹

¨ð

øº õ ¹÷ ø¨ ð ÷ ã º ø¨ ð ÷ õ ¹ ø¨ ð ÷ò

ïð
îò

º

Ž
ò

º
å

ë
íò

ïò

ô

º

uïóïe
ò

Ž

ô

º

î
¹

îò

ï

¹ ø¨÷ â ðô

ô

øŠ ïôîðïï÷
¨

î

øîôîðïî÷

ò

î

ò Ì
îðïï

ï

ß ÈØ î
íò
¦ n õ

¦ õ

ã ðô

¦ïô ¦î
¦ï õ ¦îã Š

¦ï ¦î ã

ò

î
ºô ¹ô ¸

ìò
¸ ø¨÷

º ø¨÷

¹ ø¨÷ô

´·³ ¸ø¨÷ ã ´·³ ¹ ø¨÷ô

¨

¨ð

¨

¨

¨ð

´·³ º ø¨÷ ã ´·³ ¹ ø¨÷ò

¨ð

¨

¨ð

¨

¨ð

î
º

ëò

Å ðôîðïïÃô
ï

îðïï

îðïï º øîðïï¬÷ ¼¬ ã
ð

º ø¬÷ ¼¬ ò
ð

î

¦ô ©
·¦© õ î© ã ¦ õ î·

¤øï õ î·÷¦ õì Š î· ¤ ã î ë ò

ïò

¦ ï ã ï Š ì·
¦ î ã Š î õ î·ô
¦ïô ¦î
¦ò

ò
ò

Ø

¦ï
¦

Ø

¦î
¦

ô
ò

î
îò

Ò

¦ò

ì
ò Ì
îðïï

î

ß ÈØ í
íò

Ò

ô
ø¦ ï ÷

ø ¦ î ÷ò

ì
ìò

Ò

¦ô
ø

ô
ø

îð

í ÷ò

ç
÷
î

é
ëò

« ã

¦ ¦
ô
© ©

«
ò

è

º ø¨÷ ã íø¨ î Š î¨ Š î÷» ¨ Š ø¨ í Š ïî¨ Š ïè÷
ïò

Ò

¨

º
ò

î
îò

íø¨ î Š î¨ Š î÷» ¨

¨ í Š ïî¨ õ ï ê Š ê » î ô

¨

í
íò

Ò

øŠ îô î÷æ º

ø ÷ ã ðò

é
ìò

º ø ¨÷ ã ð ò

è
ëò

Ò
º
¨ ã Š ï

¨

¨ ã ðò

ë

ò Ì
îðïï

í

ß ÈØ ì

ïò

º ø ¨÷ ã ø ¨ î ï Š ¨÷
´·³ º ø¨÷ò

ø·÷ Ò

¨ô ¨

ò

¨

î
ø··÷ Û

ã ´·³ º ø¨÷

º

¨

¨

¨

º ø¬÷ ¼¬ õ
î

º ø¬÷ ¼¬ ã

ô

¨ øŠ

ø ¬î ï

¬÷

ô ÷

î

Ò
î

¨

ã
î

¬ ¼¬ ¼¨ ò

î

ê
îò

º

Åðôõ

÷

Ž
¨ô

¨ øðôõ

÷ò

ø·÷

ïô

îô

í

øð ôîðïì÷

îðïì

º ø¬÷ ¼¬ ã º ø

ï÷

õ º ø

î÷

õ îðïîº ø

í ÷ò

ð

ì
ø··÷ Ò
¨

«

¨

º ø¬÷ ¼¬ ¼« ä
ð

ð

¨ º ø¬÷ ¼¬ ô

¨ øðôõ

÷ò

ð

é
ø···÷ Ò
îðïï

«

îðïî

«

îðïîº ø¬÷ ¼¬ ¼« ä
ð

ð

îðïïº ø¬÷ ¼¬ ¼« ò
ð

ð

ê
Õ
ò Ì
îðïï

ì

AΡXH 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2012
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & Β΄ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΑ.Λ.
Μεγάλη Δευτέρα

9

Απρίλη 2012

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΘΕΜΑ Α
Α 1 . Eάν f είναι μια συνεχής συνάρτηση σε έ να διάστημα Δ και α
x

είναι ένα σημείο του Δ, τότε η συνάρτηση F (x) =

 f (t) dt , xΔ,

είναι μια παράγουσα της f στο Δ, ν α αποδείξετε ότι

x

  f (t)dt   f (x) , για κάθε xΔ.


ΜΟΝΑΔΕΣ 10
Α 2 . Πότε μια συνάρτηση ονομάζεται κυρτή και πότε μια συνάρτηση
ονομάζεται ή κοίλη;

ΜΟΝΑΔΕΣ 5
Α 3 . Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας
στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος
1. Εάν η f παραγωγίσιμη σ’ ένα διάστημα Δ, με f ΄(x) ≠ 0, για
κάθε xΔ, τότε η f είν αι γνησίως μονότονη σ το Δ.

ΜΟΝΑΔΕΣ 2
2. Εάν η συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο x 0 , τότε
ισχύει lim f ΄΄(x) = f ΄΄(x 0 ).
x x0

ΜΟΝΑΔΕΣ 2
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α. TΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

AΡXH 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
β

3. Εάν

 f (x) dx =
α

β

 g (x) dx, τότε f (x) = g (x) για κάθε x  [ α, β].
α

ΜΟΝΑΔΕΣ 2
4. Εάν η f είναι γνησίως αύξου σα στο [α,β], τότε η f δεν έχει
ακρότατα στο [α,β]

ΜΟΝΑΔΕΣ 2
5. Εάν ισχύει z 1 + z 2 = 0 τότε και μόνο τότε z 1 = z 2 = 0, όπου
2

2

z 1 , z 2 C.

ΜΟΝΑΔΕΣ 2
ΘΕΜΑ Β
Θεωρούμε τους μη μηδενικούς μιγαδικού ς z 1 , z 2 C, για τους
οποίους ισχύουν
|z 1 | = 1, |z 2 | = 2 και | z 1 + z 2 | = 3.
(i) Να αποδείξετε ότι

1
4
9
+
=
.
z1  z 2
z1
z2

ΜΟΝΑΔΕΣ 2
(ii) Θεωρούμε επίσης τις συναρτήσεις
f (x) = |z 1 + xz 2 | + |z 1 – xz 2 |, x και
g (x) = 4 Re(z 1 z 2 )x

3

+ x + 1, x.

(α) Να μελετηθεί η g ως προς τη μονοτονία στο .

ΜΟΝΑΔΕΣ 4
(β) Να αποδείξετε ότι οι γραφικέ ς παραστάσ εις των f, g τέμνονται
σ’ ένα τουλάχιστον σημείο στο (0,1).

ΜΟΝΑΔΕΣ 6
(γ) Να αποδείξετε ότι η f δεν είναι «1 -1 » στο  και στη συνέχεια
να αποδείξετε ότι υπάρχει πραγ ματι κός αριθμός ξ
τέτοιος ώστε να ισχύει f ΄(ξ) = 0.

ΜΟΝΑΔΕΣ 3
(δ) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g είναι «1 -1» και στη συνέχεια
να υπολογίσετε τα ολοκλήρωματα
1

10

Ι1 =

1
 g (t) dt
1

και

Ι2 =

 f (t)

dt.

1

ΜΟΝΑΔΕΣ 10
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α. TΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

AΡXH 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Γ
Γ 1 . Θεωρούμε συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ το [0,+ ∞) με
f (0) = 0,επίσης η f είν αι κοίλη στο (0,+ ∞),
εάν ισχύει
(x + 1)f (x) + 2012 g (x) = xf (x + 1), για κάθε x(0,+ ∞).
(i) Nα αποδείξετε ότι η g συνεχής στο (0,+ ∞).

ΜΟΝΑΔΕΣ 2
(ii)Να αποδείξετε ότι υπάρχει ξ (1,3):
(ξ – 2)g ( ξ) = 2012 ξ ( ξ – 1) .

ΜΟΝΑΔΕΣ 8
Γ 2 . Θεωρούμε τη συνάρτηση
1
x3
5x 2
f (x) =

+ 2x + (x2 – 2x)lnx, x > 0
2
3
4
(i) Να υπολογίσετε τ ο όριο
2012e x  2x
.
lim
x 
f (x)

ΜΟΝΑΔΕΣ 4
(ii) Να μελετηθεί η f ως προς τη μονοτονία και να βρεθούν τα
ακρότατα της.

ΜΟΝΑΔΕΣ 6
(iii) Nα βρεθεί το πλήθος των ρι ζών της εξίσωσης f (x) = α, εάν
ισχύει – 2012 < α < 2012 .

ΜΟΝΑΔΕΣ 5
ΘΕΜΑ Δ
Δ 1 . Θεωρούμε τη παραγωγίσιμη συν άρτηση f:[0,+ ) για την
οποία ισχύει
xf ΄(x) > f (x) , γι α κ άθε x(0,+ ) .
(i) Να αποδείξετε ότι η συν άρτηση
f (x)
g (x) =
είναι γνησίως αύξουσα στο (0,+ ).
x

ΜΟΝΑΔΕΣ 2

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α. TΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

AΡXH 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
(ii) Να αποδείξετε ότι, για κάθε x > 0 υπάρχει ένα τουλάχιστον
ξ(0,x):
x

 2f (t)   dt

= x 2 f ( ξ).

0

ΜΟΝΑΔΕΣ 5
(iii) Να μελετήσετε, στο (0,+ ) ως προς την μονοτονία τη συνάρτηση
x
f (t)
h (x) =  2 dt .
x
0

ΜΟΝΑΔΕΣ 6
x

(iv) Να λυθεί η ανίσωση  x  f (t) dt >
2

0

x2

 f (t) dt στο (0,+ ).
0

ΜΟΝΑΔΕΣ 3
Δ 2 . Θεωρούμε συνάρτηση f συνεχή στο διάστημα [0,2], για την
οποία ισχύει
f (x) + 2f (2 – x) = x 3 + x, για κάθε x[0,2].
(i) Nα βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της συνάρτησ ης
x

G (x) =

f (t)

dt στο σημείο της Μ(2 ,G(2)).

0

ΜΟΝΑΔΕΣ 3
(ii) Nα αποδείξετε ότι υπάρχει ξ,x 0 (0,2):

 f (x) dx

= 2 – ξ

και

( 2 – ξ)f (x 0 ) = ξ.

0

ΜΟΝΑΔΕΣ 6
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α. TΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ