You are on page 1of 2

Tröôøng THPT Traàn Phuù – Haø Noäi ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ II – LÔÙP 10 – MOÂN TOAÙN

I.PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ HOÏC SINH (7 ñieåm)
Caâu I: (3 ñieåm) Giaûi:
/ x x x ÷ = ÷ ÷
2 2
1 12 2 8 / x x x x ÷ ÷ _ ÷ ÷
2 2
2 3 2 2 3 5
Caâu II: (3 ñieåm)
1. Vôùi ñieàu kieän coù nghóa, ruùt goïn bieåu thöùc : cot . cot
sin sin
A  
 
í 1 í 1
· ·
= ÷ ÷ ÷ ÷
· ·

· · · ·
( ) ( )
1 1
1 1 .
2. Tính giaù trò bieåu thöùc :
( ) ( )
cos .sin sin .sin
o o o o
B = ÷ ÷ ÷ 53 337 307 113 .
3. Cho tam giaùc ABC thoûa maõn: sin .sin sin
A
B C =
2
3
2
. Chöùng minh raèng: b c a ÷ =2 .
Caâu III: (1 ñieåm) Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy , cho
( ) ( ) ( )
; , ; , ; . F F A ÷
1 2
4 0 4 0 0 3 Laäp phöông trình chính
taéc cuûa elip ñi qua ñieåm A vaø coù tieâu ñieåm laø , F F
1 2
.
II.PHAÀN RIEÂNG (3 ñieåm) Hoïc sinh chæ ñöôïc choïn moät phaàn rieâng trong hai phaàn sau
1. Theo chöông trình Chuaån:
Caâu IV.a ( 1 ñieåm) Cho phöông trình
( ) ( )
mx m x m ÷ ÷ ÷ ÷ =
2
1 3 1 0 .
Tìm ñieàu kieän cuûa tham soá m ñeå phöông trình coù nghieäm.
Caâu V.a (2 ñieåm) Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy ,cho ñöôøng troøn
( )
: C x y x y ÷ ÷ ÷ ÷ =
2 2
2 6 6 0 vaø ñieåm
( )
; M 5 3 .
1. Tìm taâm I vaø baùn kính R cuûa ñöôøng troøn
( )
C . Chöùng minh ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng
troøn
( )
C .
2. Haõy vieát phöông trình ñöôøng troøn
( )
C
´
ñoái xöùng vôùi ñöôøng troøn
( )
C qua ñieåm M.
2. Theo chöông trình Naâng cao:
Caâu IV.b (1 ñieåm) Cho
( ) ( ) ( )
f x mx m x m = ÷ ÷ ÷ ÷
2
1 3 1
Tìm ñieàu kieän cuûa m ñeå haøm soá
( )
y
f x
=
1
xaùc ñònh vôùi x \ ¸.
Caâu V.b (2 ñieåm) Trong maët phaúng toïa ñoä , Oxy cho ñöôøng troøn
( )
C coù phöông trình:
x y x y ÷ ÷ ÷ ÷ =
2 2
2 2 1 0 vaø ñöôøng thaúng
( )
: d x y ÷ ÷ = 2 2 0 .
1. Tìm taâm I vaø baùn kính R cuûa ñöôøng troøn
( )
C . Chöùng minh:
( ) ( )
d C = 2  .
2. Tìm ñieåm Mthuoäc
( )
d sao cho ñöôøng troøn taâm M coù baùn kính gaáp ñoâi ñöôøng troøn
( )
C vaø tieáp
xuùc ngoaøi vôùi ñöôøng troøn
( )
C .
Höôùng daãn: