You are on page 1of 1

Tröôøng THPT Kim Lieân – Haø Noäi

Ñeà thi hoïc kì II – Lôùp 10 – Naêm hoïc 2010-2011

Baøi 1 ( 2 ñieåm) Giaûi heä phöông trình:
( ) ( )
x x x x
x x
x x
x
x x
'
1
÷ ÷
÷
1
1
÷
1
1
÷ ÷
÷
!
1
1
1 ÷ ÷ _
1
1+
3
2
3 1 2 1
9
1 1
1
1 3

Baøi 2 (2,5 ñieåm) Cho phöông trình
( )( )
x x x x m ÷ ÷ = ÷ ÷
2
4 6 2
a) Giaûi phöông trình taïi m=÷4 .
b) Xaùc ñònh m ñeå phöông trình coù nghieäm
( )
; . x ¸ ÷2 5
Baøi 3 (1 ñieåm)
Cho tan x =2 , tính giaù trò bieåu thöùc:
sin sin . cos cos cos
sin sin . cos
x x x x x
P
x x x
÷ ÷ ÷
=
÷ ÷
4 3 4 2
4
3 4 5
5 3 4

Baøi 4 (1 ñieåm). Ruùt goïn bieåu thöùc:
( ) ( )
cos sin cos cos tan . tan P
   
       
í 1 í 1 í 1 í 1
· · · ·
= ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
· · · ·

· · · · · · · ·
( ) ( ) ( ) ( )
3 7 3
2 11
2 2 2 2

Baøi 5 (3,5 ñieåm).
( ) ( ) ( )
; , ; :
x t
Trongmaët phaú ngtoïañoä Oxychoñieåm A B vaø ñöôøngthaú ng d coù phöôngtrình
y t
'
1 = ÷
1
÷
!
1
= ÷
1+
1 2
5 1 3 1
2
) . a Tìmtoïañoä ñieåmCthuoä ctruïctungsaocho ABCcaântaïi C ^
( ) ( )
) , b Vieát phöôngtrìnhñöôøngtroøn C ñi qua A Bvaøcoù taâmI thuoä c ñöôø ngthaú ng d
( ) ( ) ( )
) ; ,
.
c Vieát phöôngtrìnhñöôøngthaúng a ñi quañieåm K vaø caét ñöôøngtroøn C taï i hai ñieåm phaânbieät M N
saochotamgiaùc IMN coù dieäntíchlôùnnhaát
2 2

Chuùc caùc em moät muøa thi thaønh coâng!