You are on page 1of 1

Tröôøng THPT chuyeân Haø Noäi Amsterdam Ñeà kieåm tra Hoïc kyø II – Moân Toaùn – Khoái 10 – 2011

Baøi 1 (2 ñieåm)
Cho
( ) ( ) ( )
f x m x m x m = ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
2
1 2 1 3 3, vôùi m laø tham soá. Tìm m ñeå :
a)
( )
, f x x < \ ¸ 0 
b) Phöông trình :
( )
f x = 0 coù hai nghieäm phaân bieät cuøng döông.
Baøi 2 (1,5 ñieåm)
Giaûi baát phöông trình : x x x x x x ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ _ ÷ ÷
2 2 2
5 6 2 3 7 2
Baøi 3 (2 ñieåm)
a) Ruùt goïn bieåu thöùc :
cos . cos . cos . cos
sin
x x x x
P
x
=
2 4 8
16

b) Chöùng minh raèng giaù trò cuûa bieåu thöùc sau khoâng phuï thuoäc x :
cos cos cos A x x x
 
í 1 í 1
· ·
= ÷ ÷ ÷ ÷
· ·

· · · ·
( ) ( )
2 2 2
2 2
3 3

Baøi 4 (2,5 ñieåm – 3 ñieåm)
Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy cho ñöôøng troøn
( )
: C x y x y ÷ ÷ ÷ ÷ =
2 2
2 4 4 0.
a) Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi ñöôøng troøn
( )
C ñi qua ñieåm
( )
; A 2 3 .
Tính goùc giöõa hai ñöôøng tieáp tuyeán.
b) Goïi , M N laø caù c tieáp ñieåm cuûa hai tieáp tuyeán keû töø A ñeán
( )
C . Vieát phöông trình ñöôøng thaúng
MN vaø tính khoaûng caùch töø A ñeán MN .
Baøi 5 (2 ñieåm – 1,5 ñieåm)
a) Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy , cho tam giaùc ABC coù ñænh
( )
; A 2 1 , ñöôøng cao qua ñænh B coù
phöông trình : x y ÷ ÷ = 3 7 0 vaø ñöôøng trung tuyeán ñænh C coù phöông trình : x y ÷ ÷ = 1 0 . Vieát
phöông trình caùc caïnh cuûa tam giaùc ABC vaø tính dieän tích tam giaùc ABC .
b) (daønh cho caùc lôùp tin, lyù hoùa, , , T L L
2 2 2
).
Tam giaùc coù ñaëc ñieåm gì neáu thoûa maõn:
cos cos sin
cos cos sin
A C B
B C C
÷
=
÷
2
2