You are on page 1of 7

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.umth.umu.

se

Dnr 514-930-07 Datum 2007-03-21

Sid 1 (7)

Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik
University Diploma Programme in Computer Networks and Communication Technology
Omfattning: 120 högskolepoäng Examen: Högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik. Examensbeskrivningen återfinns på: http://www.umu.se/utbildning/efter/examen/nya/examensbeskrivningar Nivåtillhörighet: Grundnivå Programkod: TGHNÄ Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-03-21 Ikraftträdande: 2007-07-01 Ansvarig instans: Teknisk-naturvetenskaplig fakultet (Tekniska högskolan)

Utbildningens mål
Beskrivning av utbildning på den aktuella nivån (1 kap 8 § högskolelagen) Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Nationella mål för högskoleexamen För högskoleexamen skall studenten

kunskap om säkerhetsaspekter på kommunikationssystem exempelvis i samband med förebyggande av obehörigt intrång.och kommunikationsteknik vid Umeå universitet skall studenten ha kunskaper om datorer och kännedom om operativsystem kunskap om uppbyggnad och administration av nätverk. Värderingsförmåga och förhållningssätt För högskoleexamen skall studenten visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen. kunskaper om planering och ledning av projekt.Sid 2 (7) visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. datalagring och elektronisk handel. och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser. visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper.och kommunikationsteknik vid Umeå universitet skall studenten ha utvecklat förmågan att identifiera och formulera problem och att inhämta de ytterligare kunskaper som erfordras för att lösa dessa problem.och kommuniktionsteknik vid Umeå universitet Kunskap och förståelse För högskoleexamen i nät. kunskap om metoder för informationsöverföring. kunskap om tekniska och fysiska begränsningar och möjligheter i samband med informationsöverföring grundläggande kunskaper i teknisk programmering. kommunikationsstandarder och dominerande mjuk.och hårdvaruprodukter i kommunikationssystem. Mål för högskoleexamen i nät. Färdighet och förmåga För högskoleexamen skall studenten visa förmåga att söka. Färdighet och förmåga För högskoleexamen i nät. samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen. . inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Den schemalagda undervisningen omfattar cirka 20 timmar per vecka. Baskurser På en baskurs har studenten platsgaranti. Man studerar hur en dator fungerar. 7. Undervisningen ges i form av föreläsningar.5hp 5DV031 7. I högskoleprogrammet i nät.och kommunikationsteknik lär man sig hur ett kommunikationssystem fungerar. att ta ställning till juridiska. Redovisning av laborationer och projekt sker både muntligt och skriftligt och är viktiga inslag i utbildningen. vad som är möjligt rent tekniskt och var naturen sätter stopp. lektioner och seminarier samt genom handledning i samband med laborationer och projektarbeten. att kommunicera i tal och skrift. kunder samt personer i angränsande yrkesroller. såväl på svenska som på engelska att samverka och kommunicera med personer i den egna branschen. underhålla och förbättra de trådlösa och trådbundna nät som finns idag och imorgon.5hp 5MA028 . Delar av utbildningen kan vara förlagd till företag i branschen eller till deras kunder. telesystem och webbteknik. Värderingsförmåga och förhållningssätt För högskoleexamen i nät. att arbeta med moderna datorbaserade system. kommunikationsteknik. Härutöver måste man räkna med eget inte schemalagt arbete upp till totalt motsvarande 40 timmar/vecka i normalfallet. förbättra och sköta nätverk av olika slag. programmering. operativsystem. Man får öva sig i att utveckla. under förutsättning att förkunskapskraven enligt respektive kursplan är uppnådda.Sid 3 (7) att praktiskt tillämpa förvärvade kunskaper. Datavetenskap Programmeringsteknisk översiktskurs för högskoleprogram Matematikämnen Tekniska och ekonomiska beräkningar. etiska och ekonomiska frågeställningar kring projekt inom kommunikationsområdet Innehåll och uppläggning Allmänt Någon måste utforma. att såväl självständigt som i samverkan med andra planera och slutföra olika typer av projekt.och kommunikationsteknik vid Umeå universitet skall studenten ha utvecklat förmågan till ett yrkesmässigt arbetssätt. Högskoleexamen i nät och kommunikationsteknik uppnås efter fullgjorda kurser om sammanlagt 120 högskolepoäng. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

5hp 5EL105 5EL107 5EL109 5EL110 5EL088 5EL074 5EL057 5EL045 För aktuell information om valbara kurser hänvisas till: http://www.5hp Projektledning och ekonomi 7. Programöversikt Blockschemat är preliminärt och kan komma att justeras år från år både vad det gäller kursnamn och placering i tiden.och kommunikationsteknik med examensarbete/självständigt arbete motsvarande 7.5hp 7.teknat.5hp 15.Sid 4 (7) Elektronik med inriktning mot nät.5hp Elektronik för högskoleprogram.5hp Nätteknik II 7.teknat.se/UmTH/utbildningsinfo/nat-kommunikation Fria kurser Fria kurser söks i öppen konkurrens.5hp Nätteknik I 7. 7. dock inte med garanti på förstahandsval.och kommunikationsteknik Introduktion till kommunikation och nätverk 7. Nätprojektering Nätadministration Datorkommunikationsteknik (fördjupning mot nät. Fria kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.5hp 7.0hp 5EL017 5EL016 5EL001 Valbara kurser På en valbar kurs har studenten platsgaranti på ett urval av kurser som motsvarar upp till heltidsstudier.5hp 5EL012 5EL034 5EL073 5EL018 5EL019 5EL021 Profilkurser i elektronik med inriktning mot nät och kommunikationsteknik I slutet av utbildningen ges ett antal kurser med syfte att ge specialistkompetens inom aktuella teknikområden.umu.5hp 7.5hp 7.5hp Informationen och människan 7.5hp) 7.umu. Aktuell information för varje årskurs kommer att finnas på programmets hemsida http://www. Elektronik Webbproduktion Webbutveckling Videoproduktion I Videoproduktion II Multimediaproduktion Informationssystem Trådlösa nät Mobila system 7.5hp 7. För en valbar kurs har studenten plats-garanti endast under förutsättning att förkunskapskraven enligt respektive kursplan är uppnådda.5hp 7.5hp 7. Företrädesvis ges dessa kurser i nära samarbete med lokala branschföretag och kan i vissa fall genomföras i huvudsak på företaget.se/UmTH/utbildningsinfo/nat-kommunikation . De kurser som anges här visar på en möjlig väg för att uppnå examen.5hp 7.

5hp I Termin 4 Nätadministration 7. I examens-/självständigt-arbete som omfattar 7. Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet.5hp Trådlösa Nät 7. som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.5hp Datorkommunikationsteknik 15hp Examensarbete/självständigt arbete Examens-/självständigt-arbete inom högskoleprogrammet i nät. men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.5hp Webbproduktion 7. Arbetet utförs normalt individuellt. Nätteknik II 7.5hp Programmeringstekn.5hp Termin 2 Tekniska och ekonom.5hp Termin 3 Informations-system 7.5hp och Nätprojektering 7. . och får påbörjas när förkunskapskraven är uppfyllda.5hp Mobila system 7.5hp Projektledning ekonomi 7. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom det nät.5 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. beräkningar 7.5hp Elektronik 7. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.5hp Informationen och människan 7.5hp översiktskurs 7.och kommunikationsteknik avslutar utbildningen. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning. En handledare vid universitetet ska alltid utses.5hp Nätteknik I 7.Sid 5 (7) Termin 1 Introduktion till kommunikation och nätverk 7. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. samt en engelsk översättning av titeln. Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin.och kommunikationstekniska området.

umu. Betyg Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs.ex.Sid 6 (7) Behörighet och urval Behörighetskrav För tillträde till utbildningsprogrammet krävs grundläggande behörighet. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Övriga föreskrifter Anstånd med studiestart . Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen i skalan 3 (Godkänd).se/planering/Bologna/arkiv/AntagningUS. som t. muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.se Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.umu.onh. och är muntligt och/eller skriftligt.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index. samt 5 (Med beröm godkänd). exempelvis i form av diskussionsseminarier. Det kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment.html Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos prefekt att annan lärare utses att bestämma betyg i förnyat prov. projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. För närmare information se högskoleförordningen samt: www. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av kurs Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För vissa kurser gäller att endast betygen Godkänd (G) och Underkänd (U) ges.pdf Examination och betygssättning Examinationsformer Prov sker normalt i slutet av varje kurs. laborationer.12dec05. http://www. 4 (Icke utan beröm godkänd). Urval För urval hänvisas till universitetets antagningsordning: http://www.

html Programstudievägledare.html .Sid 7 (7) Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.onh. se http://www.onh. Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.m. http://www.se/personal/progansv.se Studieavbrott Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren Övrigt http://www.se/utbildningsinfo/index.umu. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum.umu. se http://www.teknat.se/personal/studievagl.se Studieuppehåll Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. militärtjänstgöring.umu. graviditet. Exempel på särskilda skäl är sjukdom. http://www.teknat.html Ytterligare information kan erhållas från den programansvarige eller från programstudievägledaren via universitetets växel 090-786 50 00 eller via: Programansvarig.teknat.