You are on page 1of 29

Ορθογραφία

:
1. Τα ρήματα σε – εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ.
παιδεύω – παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι.
2. Τα ρήματα σε – άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω –
ράβομαι. Εξαιρείται το παύω και αναπαύω.

ΣυλλαβέςΜονοσύλλαβη : το, και
Δισύλλαβη : πό – δι, ε- κεί.
Τρισύλλαβη : πα – τέ – ρας, μη – τέ – ρα.
Πολυσύλλαβη : πα – ρα – μύ – θι, α – στα – μά – τη – τα
Ονομασία συλλαβών
πα – ρά –

θυ

– ρο

ρο : λήγουσα
θυ : παραλήγουσα
ρά : προπαραλήγουσα
πα : αρχική

Κανόνες συλλαβισμού
1. Το σύμφωνο ανάμεσα σε δύο φωνήεντα κάνει συλλαβή με το δεύτερο
φωνήεν . π.χ. έ – να, ό – λα.
2. Λέξεις που αρχίζουν από σύμφωνο και ακολουθεί φωνήεν και πάλι
σύμφωνο και πάλι φωνήεν, οι συλλαβές είναι ζευγάρια, σύμφωνο
φωνήεν. π.χ. μά – τι, κυ – νη – γώ.
3. Τα δύο σύμφωνα δεν τα χωρίζουμε, όταν από αυτά αρχίζει
ελληνική λέξη. π.χ. έ – τρε – χε : από τρ αρχίζει η λέξη τρέχω.
4. Τα δύο σύμφωνα τα χωρίζουμε, όταν από αυτά δεν αρχίζει ελληνική
λέξη. π.χ. καρ – διά : από ρδ δεν αρχίζει λέξη.
5. Τα τρία σύμφωνα τα χωρίζουμε, όταν δεν αρχίζει από αυτά λέξη. π.χ.
άν – θρω – πος : από νθρ δεν αρχίζει λέξη, επομένως το πρώτο ( ν )
θα πάει με την προηγούμενη συλλαβή.
6. Τα τρία σύμφωνα δεν τα χωρίζουμε, όταν από αυτά ή από τα δύο
πρώτα αρχίζει λέξη. π.χ. ε – χθρι – κό : από χθ αρχίζει η λέξη χθες.
7. Δύο όμοια σύμφωνα τα χωρίζουμε. π.χ. άλ – λος, πολ – λά.
8. Οι σύνθετες λέξεις ακολουθούν τους ίδιους κανόνες.
9. Τα δίψηφα σύμφωνα δε χωρίζονται. π.χ. πέ – ντε, μπα – μπάς.

10. Τα δίψηφα φωνήεντα, οι δίφθογγοι και οι συνδυασμοί, λογαριάζονται
σαν ένα φωνήεν. π.χ. αί – θου – σα, αη – δό – νι, λευ – κός, πη – γαί –
νω.

Πάθη φωνηέντων
• Συνίζηση
• ΣυναίρεσηΈκθλιψη
Αφαίρεση
Συγκοπή
Αποκοπή

π.χ. νέ – ος = νιος μια συλλαβή
π.χ. α – γα – πά – ω = αγα – πώ,
( δύο φωνήεντα γίνονται ένα )
π.χ. του αντρειωμένου = τ’ αντρειωμένου
π.χ. από ένα = από ’να
π.χ. κορυφή = κορφή
π.χ. λύσε το = λύσ’ το

Κανόνες τονισμού
1. Ως τονικό σημάδι είναι η οξεία ( ΄ )
2. Οξεία παίρνει κάθε λέξη που έχει δύο ή περισσότερες συλλαβές. π.χ.
τώρα, έρχομαι
3. Οξεία παίρνουν και οι μονοσύλλαβες λέξεις που έγιναν από έκθλιψη ή
αποκοπή π.χ. είν’ ανάγκη ( έκθλιψη ) κόψ’ το ( αποκοπή )
4. Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν τονίζονται. π.χ. το, του, και εκτός από τις
παρακάτω περιπτώσεις :
• το πού και το πώς, όταν είναι σε ερώτηση. π.χ. Πού πηγαίνεις; Πώς
είσαι;
• Το πού και το πώς, όταν είναι σε πλάγια ερώτηση. π.χ. Δεν μας είπες
πού πήγες. Μου είπες πώς σε λένε.
• Το πώς, όταν η πρόταση έχει θαυμαστικό. π.χ. Πώς βαριέμαι !
• Το πού και το πώς στις παρακάτω περιπτώσεις :
α ) Από πού κι ως πού.
β ) Πού να στα λέω.
γ ) Πού και πού.
δ ) Αραιά και πού.
• Το θα και το να, όταν ακολουθούν τα ρήματα. π.χ. θά μπω, νά μπεις.
• Οι αδύναμοι τύποι των αντωνυμιών. π.χ. Ο δάσκαλος μού το έδωσε.
Ο πατέρας της τής το είπε.
• Καμιά λέξη δεν τονίζεται πιο πάνω από την προπαραλήγουσα.
Ονομασία των λέξεων από τον τόνο
1. Οξύτονη. Τονίζεται στη λήγουσα. π.χ. α – γα – πώ
2. Παροξύτονη. Τονίζεται στην παραλήγουσα. π.χ. παί – ζω.
3. Προπαροξύτονη. Τονίζεται στην προπαραλήγουσα. π.χ. Έλ – λη – νας.

2. τα άρθρα διατηρούν το ( ν ). 3. επίρρημα πρόθεση σύνδεσμος επιφώνημα Άρθρο • Αόριστο Σχηματισμός του αόριστου άρθρου Πτώσεις Αρσενικό Ονομαστική ένας Γενική ενός Αιτιατική ένα ( ν ) Θηλυκό μία μιας μία Ουδέτερο ένα ενός ένα • Οριστικό Σχηματισμός του οριστικού άρθρου Ενικός αριθμός Πτώσεις Ονομαστική Γενική Αιτιατική Αρσενικό ο του το ( ν ) Θηλυκό η της τη ( ν ) Πληθυντικός αριθμός Ουδέτερο το του το Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο οι των τους οι των τις τα των τα Παρατηρήσεις : • Τα άρθρα δεν σχηματίζουν Κλητική • Στην αιτιατική ενικού. 4. ξ. . β ) Άκλιτα άρθρο ουσιαστικό επίθετο αντωνυμία ρήμα μετοχή 1. τα. ψ. 3. όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή από τα σύμφωνα π. μπ. 4. 2.Μέρη του λόγου Τα μέρη του λόγου είναι 10 α ) Κλιτά 1. κ. 5. 6. γκ. ντ.

ψέμα ). Γάλλος. ξύστρα Ουδέτερα παιδί. τα ονόματα των πόλεων ( Αθήνα. • Τα ονόματα των κρατών : Ελλάδα. πράγματα (το πλήθος )} Αρσενικά Θηλυκά Κώστας. Γαλλία. των χωριών ( Κορυφή ). κατάσταση ( χαρά. ζώα (αγέλη). βιβλίο Ορθογραφία αρχικού γράμματος Με κεφαλαίο γράφονται : • Τα ονοματεπώνυμα : Θεόδωρος Αρβανιτίδης • Τα εθνικά : Έλληνας. ιδιότητα ) Περιληπτικά { πολλά πρόσωπα ( λαός ). Αλεξάνδρεια ). • Τα ονόματα των λιμνών ( Πρέσπα ). ……. Κοινά Συγκεκριμένα ( πρόσωπο. Γύθειο. Αλεξανδρινός. πράγματα ( τετράδιο. ζώο.Δεκέμβριος. …….Ουσιαστικά Είναι οι λέξεις που φανερώνουν πρόσωπα ( Μαρία. παιχνίδι ). Τα ουσιαστικά χωρίζονται σε : Κύρια ( Κώστας. μαθητής ). των βουνών ( Όλυμπος ) και γενικά όλες οι γεωγραφικές ονομασίες. ζώα (γάτα. • Τα ονόματα των μηνών : Ιανουάριος. μαθητής Μαρία. Γερμανία. πράγμα ) Αφηρημένα ( ενέργεια. Αθηναίος. ενέργεια ( τρέξιμο. Τρίτη. • Τα ονόματα των ημερών : Δευτέρα. κατάσταση. των ποταμών ( Αλιάκμονας ). Ταΰγετος ) Σημείωση : Τα κύρια ονόματα δεν έχουν πληθυντικό αριθμό.. μολύβι ). σκύλος ).Κυριακή. ιδιότητα ( αλήθεια. λύπη ). .

• Τα ονόματα των λογοτεχνικών έργων ( Οδύσσεια ). Σεβασμιότατε. • Οι τιμητικοί τίτλοι : Εξοχότατε.οι Παραδείγματα ουρανός – ουρανοί μαθητής – μαθητές ναύτης – ναύτες ταμίας – ταμίες δρόμος – δρόμοι αγώνας – αγώνες γραμματέας γραμματείς φύλακας – φύλακες άνθρωπος άνθρωποι Ορθογραφία σχετικά με τον τονισμό 1.ός . • Τα ονόματα των εορτών : Χριστούγεννα.ές . οι δρόμοι – των δρόμων. ενώ οι αγώνες – των αγώνων.οι . των έργων τέχνης ( Λευκός Πύργος ).ής .χ.ίας .έας . ενώ τα – ος και τα – ας διατηρούν τον τόνο στην παραλήγουσα. • Οι λέξεις Θεός.ος .ες . Χριστός.είς .ες .ος . Πάσχα • Το πρώτο γράμμα κάθε λέξης μετά από τελεία. οι ναύτες – των ναυτών. .ουρανοί . Πτώσεις Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Ενικός αριθμός ο ουρανός ο μαθητής του ουρανού του μαθητή τον ουρανό τον μαθητή .ας . Τα οξύτονα αρσενικά διατηρούν τον τόνο στην λήγουσα σε όλες τις πτώσεις και στον ενικό και στον πληθυντικό.ης .οί . Παναγία και τα συνώνυμά τους.μαθητή Πληθυντικός αριθμός οι ουρανοί οι μαθητές των ουρανών των μαθητών τους ουρανούς τους μαθητές .ες .μαθητές 2. Τα παροξύτονα σε – ης και – ίας στη γενική πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα.ουρανέ .ας . Αρσενικά ουσιαστικά Α ) Ισοσύλλαβα Ονομασία από τον τόνο Οξύτονα Παροξύτονα Προπαροξύτονα Καταλήξεις Ενικός Πληθυντικός αριθμός αριθμός . ταμίες – των ταμιών.ίες . π.

όταν είναι : α ) πολυσύλλαβα.ας .ηδες .ήδες . Τα προπαροξύτονα σε – ος δεν κατεβάζουν τον τόνο στη γενική πληθυντικού στην παραλήγουσα. Τα παροξύτονα ισοσύλλαβα σε – έας στην ονομαστική του πληθυντικού κάνουν – είς και τονίζονται στην λήγουσα. π.πηγές η ηχώ.αδες Παραδείγματα καφετζής .άδες .ες Παραδείγματα καρδιά . ο πλάτανος – του πλάτανου.οι αφέντες ή οι αφεντάδες Θηλυκά ουσιαστικά Α ) Ισοσύλλαβα Ονομασία από τον τόνο Οξύτονα Παροξύτονα Καταλήξεις Ενικός Πληθυντικός αριθμός αριθμός -ά . των γραμματέων. 4.ης .ής .καφετζήδες παπάς . ο Άγγελος – του Άγγελου.καρδιές πηγή .ούς . Παράδειγμα ο θεριστής . ο γραμματέας – οι γραμματείς . τους γραμματείς.έδες . γραμματείς.χ.οι τρυγητές ή οι τρυγητάδες ο αφέντης .ές .ές -ώ -α . Β ) Ανισοσύλλαβα Ονομασία από τον τόνο Οξύτονα Παροξύτονα Προπαροξύτονα Καταλήξεις Ενικός Πληθυντικός αριθμός αριθμός . β ) κύρια ονόματα .παπάδες καφές – καφέδες παππούς – παππούδες νοικοκύρης – νοικοκύρηδες φούρναρης – φουρνάρηδες πρωτόπαπας – πρωτοπαπάδες Σημείωση : Μερικά αρσενικά σε – της σχηματίζουν διπλό πληθυντικό. της ηχώς χώρα – χώρες . π.οι θεριστές ή οι θεριστάδες ο τρυγητής .ές -ή .χ.ούδες .άς .ης .3. ενώ στην γενική του πληθυντικού – έων.ηδες .

σσ π. μ π.χ.γγα π. γκ π. Τα θηλυκά που λήγουν σε – ίδα π.χ.χ.γα π. • Δεν κατεβάζουν τον τόνο στη γενική πληθυντικού στη λήγουσα 1.χ. χ π.χ. γλώσσα – γλωσσών και οτιδήποτε φωνήεν π.άδα π.άδες .χ. Τα παροξύτονα σε – η που έχουν μπροστά από την κατάληξη – η τα σύμφωνα : κ π. . η Φρόσω η πόλη – οι πόλεις η διάμετρος – οι διάμετροι Β ) Ανισοσύλλαβα θηλυκά Ονομασία από τον τόνο Οξύτονα Παροξύτονα Καταλήξεις Ενικός Πληθυντικός αριθμός αριθμός -ά . ασπίδα – ασπίδων. λύπη – λυπών. .χ. π π. . θάλασσα – θαλασσών.οι νίκη – νίκες θάλασσα – θάλασσες ζάχαρη – ζάχαρες η Αργυρώ. Όλα τα παροξύτονα σε – α που έχουν μπροστά από την κατάληξη – α τα σύμφωνα : ρ π. .χ.Προπαροξύτονα Κύρια Ιδιόκλιτα -η -α -η -ω -η . ώρα – ωρών.χ. . Όσα προπαροξύτονα έχουν κατάληξη σε : . διώρυγα – διωρύγων.ού . βλάβη – βλαβών.χ.χ. ανάγκη – αναγκών 3.ώνα π.εις .χ. εικόνα – εικόνων.χ. και οτιδήποτε φωνήεν π. φήμη – φημών. Προσοχή : μητέρα – μητέρων 2.όνα π.ος . β π.ούδες -α . γέφυρα – γεφυρών. λίμνη – λιμνών. πλατεία – πλατειών. σήραγγα – σηράγγων.χ.χ. σσ π. Τα προπαροξύτονα σε – α που μπροστά από την κατάληξη – α έχουν τα σύμφωνα : ρ π. δίκη – δικών. ν π. ιδέα – ιδεών.χ.άδες Παραδείγματα η μαμά – οι μαμάδες η αλεπού – οι αλεπούδες η μάνα – οι μανάδες Γ ) Ορθογραφία σχετικά με τον τονισμό • Κατεβάζουν στη γενική πληθυντικού τον τόνο στη λήγουσα 1.ες .ες .χ. χελώνα – χελώνων • Κατεβάζουν τον παραλήγουσα : τόνο στη γενική πληθυντικού στην 1.ες . μονάδα – μονάδων.χ. οικογένεια – οικογενειών. μάχη – μαχών.χ.

κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα.χ. ταχύτητα – ταχυτήτων. .ύτητα π. αφαίρεση – αφαιρέσεις • Οξύτονα.2. παροξύτονα και προπαροξύτονα σε – ος 1.χ. . η πόλη. Κλίση ιδιόκλιτων σε – η Πτώσεις Ενικός αριθμός Ονομαστική η λύση η αφαίρεση Γενική της λύσης ή λύσεως της αφαίρεσης ή αφαιρέσεως Αιτιατική τη λύση την αφαίρεση Κλητική .χ.ξη π. Τα προπαροξύτονα ιδιόκλιτα σε – η . στον πληθυντικό αριθμό.ψη π. σκέψη – σκέψεις • Προπαροξύτονα σε – η π.χ. λύση. η πίστη.λύσεις Πληθυντικός αριθμός οι αφαιρέσεις των αφαιρέσεων τις αφαιρέσεις . Κλίση ιδιόκλιτων σε – ος Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική η είσοδος οι είσοδοι ή ( είσοδες ) Γενική της εισόδου των εισόδων Αιτιατική την είσοδο τις εισόδους ή ( είσοδες ) Κλητική ( είσοδο ) .αφαιρέσεις 2.χ.χ. πράξη. Δ ) Ιδιόκλιτα θηλυκά • Παροξύτονα σε – η π. . σκέψη και τα συνηθισμένα : η δύναμη.λύση . .χ. η ακρόπολη και στον πληθυντικό : οι Άλπεις Ορθογραφία σχετική με τον τονισμό 1. ταυτότητα – ταυτοτήτων. Όσα προπαροξύτονα έχουν κατάληξη σε – ότητα π.αφαίρεση Πτώσεις Ονομαστική οι λύσεις Γενική των λύσεων Αιτιατική τις λύσεις Κλητική .( είσοδοι ) ή ( είσοδες ) Σημείωση : Συνήθως ιδιόκλιτα θηλυκά σε – η είναι αυτά που τελειώνουν σε – ση π.

ος -η Παραδείγματα το νερό – τα νερά το παιδί τα παιδιά το βιβλίο – τα βιβλία το λουλούδι – τα λουλούδια το βάρος – τα βάρη το άτομο – τα άτομα το έδαφος – τα εδάφη Β ) Ανισοσύλλαβα Ονομασία από τον τόνο Οξύτονα Παροξύτονα Προπαροξύτονα Καταλήξεις Ενικός Πληθυντικός αριθμός αριθμός .αν -α .ες -η -υ -α Παραδείγματα το μέλλον – τα μέλλοντα το μηδέν – τα μηδενικά το σύμπαν – τα σύμπαντα το βεληνεκές – τα βεληνεκή το δόρυ – τα δόρατα .εν -α .ος.μο -α Παραδείγματα το φως – τα φώτα το γεγονός – τα γεγονότα το γράμμα – τα γράμματα το κρέας – τα κρέατα το γράψιμο – τα γραψίματα Γ ) Ιδιόκλιτα Ονομασία από τον τόνο Ιδιόκλιτα Καταλήξεις Ενικός Πληθυντικός αριθμός αριθμός .2. Ουδέτερα ουσιαστικά Α ) Ισοσύλλαβα Ονομασία από τον τόνο Οξύτονα Παροξύτονα Προπαροξύτονα Καταλήξεις Ενικός Πληθυντικός αριθμός αριθμός -ό -ά -ί -α -ο -α -ι -α .μα -α . β ) στη Γενική του πληθυντικού και γ ) στην Αιτιατική του πληθυντικού.ας -α .ος -η -ο -α .ως -α .ος -α . Τα προπαροξύτονα ιδιόκλιτα σε . κατεβάζουν τον τόνο στη παραλήγουσα : α ) στη Γενική του ενικού.ον -α .

το παιδί. Παρατήρηση : Όλα τα ουδέτερα έχουν (Ονομαστική.χ.προϊόντα Ενικός αριθμός οξύ μηδέν σύμπαν οξέος μηδενός σύμπαντος οξύ μηδέν σύμπαν οξύ μηδέν σύμπαν βεληνεκές βεληνεκούς βεληνεκές βεληνεκές Πληθυντικός αριθμός οξέα μηδενικά σύμπαντα οξέων μηδενικών συμπάντων οξέα μηδενικά σύμπαντα οξέα μηδενικά σύμπαντα βεληνεκή βεληνεκών βεληνεκή βεληνεκή Στ ) Ορθογραφία της λήγουσας των ουδετέρων • Όλα το ουδέτερα που τελειώνουν σε – ο. Τα σύνθετα δεν κατεβάζουν τον τόνο. το παιχνίδι. το οξύ. 2.χ. π. τα σύμπαντα – των συμπάντων. Εξαιρούνται : το βράδυ.χ. το δόρυ. • Τα ανισοσύλλαβα σε – ας π.χ.χ. π. το δίχτυ. Κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα στη γενική πληθυντικού και ενικού αριθμού : • Τα προπαροξύτονα ισοσύλλαβα σε – ο .προϊόν Πτώσεις Ονομαστική τα προϊόντα Γενική των προϊόντων Αιτιατική τα προϊόντα Κλητική . το βουνό. το στάχυ. το λουλούδι – του λουλουδιού – των λουλουδιών. τρεις πτώσεις Ε ) Κλίση ιδιόκλιτων ουδετέρων Πτώσεις Ονομαστική το προϊόν Γενική του προϊόντος Αιτιατική το προϊόν Κλητική . στη γενική ενικού και στη γενική πληθυντικού.χ. το δάκρυ. π.Δ ) Ορθογραφία τονισμού 1. το τετράδιο. το βάρος – των βαρών. σε – αν π. π.χ. το έδαφος – των εδαφών. σε – μα π. τα γράμματα – των γραμμάτων. • Τα παροξύτονα και τα προπαροξύτονα σε – ος κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα. όταν δεν είναι σύνθετα. γράφονται με όμικρον. Αιτιατική. • Όλα τα ουδέτερα που τελειώνουν σε – ι. Κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα στη γενική : • Τα παροξύτονα σε – ι κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα.χ. στη γενική πληθυντικού.χ. γράφονται με γιώτα. το σύννεφο – του σύννεφου – των σύννεφων. Το βράδυ γράφεται με – υ μόνο . π. Προσοχή. π. Προσοχή. το θέατρο – του θεάτρου – των θεάτρων. τα κρέατα – των κρεάτων. Κλητική ) όμοιες.

ωραίοι. τα βράδια.α. . Επίθετα Οι λέξεις που φανερώνουν ποια ποιότητα ή ποια ιδιότητα έχουν τα ουσιαστικά.ές.ιά . . .ες. . . .ό .ύ . γλυκοί. β ) στον αριθμό. Στη γενική ενικού και σε όλες τις πτώσεις του πληθυντικού γράφεται με γιώτα ( . βράδια. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο ο καλός η καλή το καλό 3. .ια γλυκός.ί . πλούσιοι.α . .ό. ο πλούσιος – του πλούσιου – των πλούσιων η πλούσια – της πλούσιας – των πλούσιων το πλούσιο – του πλούσιου – των πλούσιων 2. Τα επίθετα συμφωνούν με τα ουσιαστικά : α ) στο γένος. . . . τα βράδια. .χ. .ες. .ής. . . . .ης. . σε όλες τις πτώσεις και στους δύο αριθμούς. .ά .η Παραδείγματα πολύς – πολλή – πολύ.χ. .εις.ο.οι. .οί.ά .α. . Α – Πίνακας επιθέτων Καταλήξεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός . πολλοί – πολλές . .ά . του βραδιού. ενικός αριθμός. -ό . π.ιές.ιά. ενικός αριθμός.ιες.χ.οί. Ονομαστική 4.ης.ικο.ικα Ανώμαλα Καταλήξεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός . . . .ης. . .ι ). . -ή.ιο . . . . γκρινιάρηδες. . . . γ ) στην πτώση π. .α. λέγονται επίθετα.ά ωραίος. .ιά. Ο καλός άνθρωπος καλός = αρσενικό.ί. . . . θαλασσιοί. βαθιοί.ια. .ιά γκρινιάρης.ικο . αιτιατική.ιος.α. .ύ . .οί .ή.ες. π.εις.ός.ιά.ιοί. .ιοι.ιές. . . που τονίζονται στην Ονομαστική του ενικού. . .ικα Παραδείγματα καλός. . .χ.ια.ύς.ιες.ες .ιοι.ο .ή. Ονομαστική άνθρωπος = αρσενικό. καλοί. οι διεθνείς – τα διεθνή Παρατηρήσεις 1.ο. κλητική του ενικού.ο.ιά.α πλούσιος.στην ονομαστική.ά βαθύς. .ιά θαλασσής.ιές.ηδες. π.έ. .ιές.ύ.ύς. . .ια .ες. .ές. Όλα τα επίθετα διατηρούν τον τόνο στην ίδια συλλαβή.πολλά ο διεθνής – η διεθνής – το διεθνές. .ός.ές. .ιές. .ος.ιά . των βραδιών. -α. Όλα τα επίθετα έχουν τρία γένη.ιά. . Τα επίθετα κλίνονται όπως τα ουσιαστικά. .

. . . .α.ο μαύρων ξύλινος. .πλατιά - πλατύ πλατιού πλατύ πλατύ Κλίνονται όμοια βαθύς. -α. οι ). .ή.η. υ.ο τυχαίος.ό έτοιμος.χ.μαύρε .ύ .ο Ενικός αριθμός Ονομαστική ο μαύρος η μαύρη το Γενική του μαύρου της μαύρης του Αιτιατική το μαύρο τη μαύρη το Κλητική . . .ή. .α.η. . . .α.μαύρη - Κλίνονται όμοια ακριβός. .η. εκτός από τα ( ι ) και το ( υ ) και γ ) Δίψηφα φωνήεντα άτονα.λ.ό καλός. . Σημείωση : Σε – ος.ύ μακρύς. .ο.α.ιά. .α. .ιά. κακός – κακιά και κακή. . . .ύ Ενικός αριθμός Ονομαστική ο πλατύς η πλατιά το Γενική του πλατιού της πλατιάς του Αιτιατική τον πλατύ την πλατιά το Κλητική .ο κ. .ο νέα νέων νέα νέα Κλίνονται όμοια ακμαίος.ο σχηματίζονται τα επίθετα που μπροστά από την κατάληξη – ος έχουν : α ) σύμφωνο π. .λ.ό μαύρο μαύρου μαύρο μαύρο Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική οι μαύροι οι μαύρες τα Γενική των μαύρων των μαύρων των Αιτιατική τους μαύρους τις μαύρες τα Κλητική μαύροι .ιά.α.ο αρχαίος. . εκτός από τα ( ει ) και ( οι ).η. έτοιμ – ος.ύ φαρδύς. Β ) – ος. . Γ ) – ύς.η. Σημείωση : Σε – ος.ο Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Ενικός αριθμός ο νέος η του νέου της το νέο τη νέε - Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Πληθυντικός αριθμός οι νέοι οι νέες των νέων των νέων τους νέους τις νέες νέοι . π. .η. . . .ιά.ο γενναίος.ο μαύρα βέβαιος.μαύρες - Κλίνονται όμοια όμορφος. .ο όμοιος. . σχηματίζονται τα επίθετα που πριν από την κατάληξη – ος.ιά.ο αραιός. .α.ο μαύρα μαύρα έβδομος.η. .Κλίση επιθέτων Α ) – ος.ο άδειος.νέες νέα νέας νέα νέα το του το τα των τα - νέο νέου νέο νέο Κλίνονται όμοια ωραίος. . . . . . . Μερικά επίθετα σχηματίζουν το θηλυκό σε – α και – η.ύ ελαφρύς. . . β ) φωνήεν άτονο.ο αστείος. .α. .ή.χ. .ο. . κ.π.α. ει.π. . έχουν φωνήεν τονισμένο ή άτονο ( ι. . . αυστηρ – ός .πλατύ . . . ξανθός – ξανθιά και ξανθή.

καφετιά - καφετί καφετιού καφετί καφετί Κλίνονται όμοια θαλασσής χρυσαφής βυσσινής σταχτής Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική οι Γενική των Αιτιατική τους Κλητική - καφετιοί καφετιών καφετιούς καφετιοί οι των τις - καφετιές καφετιών καφετιές καφετιές τα των τα - καφετιά καφετιών καφετιά καφετιά Κλίνονται όμοια μολυβής ουρανής μενεξεδής κ. .Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική οι Γενική των Αιτιατική τους Κλητική - πλατιοί πλατιών πλατιούς πλατιοί οι των τις - πλατιές τα πλατιών των πλατιές τα πλατιές - πλατιά πλατιών πλατιά πλατιά Κλίνονται όμοια βαρύς. Ορθογραφία Το η διατηρείται μόνο στην ονομαστική. του αρσενικού και του ουδέτερου.λ. . . αιτιατική και κλητική του αρσενικού. στον ενικό αριθμό. Ορθογραφία Το υ διατηρείται μόνο στην ονομαστική. στον ενικό αριθμό.λ.ιά.ύ κ. Δ ) – ής. Ανώμαλα επίθετα α ) ο πολύς – η πολλή – το πολύ Ονομαστική ο Γενική του Αιτιατική τον Κλητική - Ενικός αριθμός πολύς η πολλή της πολλής πολύ την πολλή - το του το - πολύ πολύ - .π.ί Ενικός αριθμός Ονομαστική ο καφετής η καφετιά το Γενική του καφετιού της καφετιάς του Αιτιατική τον καφετή την καφετιά το Κλητική .ιά. .καφετή . αιτιατική και κλητική.π.

. . .ές.ή. ο νευρώδης. Ορθογραφία : Οι τύποι του πολύς. . Α.ής. . . . ο ευτυχής.ή.Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Πληθυντικός αριθμός πολλοί οι πολλές πολλών των πολλών πολλούς τις πολλές πολλοί πολλές οι των τους - τα των τα - πολλά πολλών πολλά πολλά Ονομαστική ο Γενική του Αιτιατική το Κλητική - Ενικός αριθμός διεθνής η διεθνής διεθνούς της διεθνούς διεθνή την διεθνή - το του το - διεθνές διεθνούς διεθνές - Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Πληθυντικός αριθμός διεθνείς οι διεθνείς διεθνών των διεθνών διεθνείς τις διεθνείς - τα διεθνή των διεθνών τα διεθνή - β ) επίθετα σε : .ες. .η.ης. ο διαρκής.η.ό σοφότερος.ές. . .ης. .ές. . ο επιμελής. .ες. . . . . ο συνεχής. .η. ο επιφανής.ής. .χ.ό Συγκριτικός Περιφραστικά Μονολεκτικά πιο σοφός. Επίσης όσα επίθετα καταλήγουν σε – ώδης. .ής. . .ες κ. ο ευγενής. που έχουν στην κατάληξη – υ .ές. .ής. . γράφονται με ένα λ .ες.ή. . ο ελώδης.ό ή ο σοφότερος. Βαθμοί επιθέτων – Παραθετικά Οι βαθμοί των επιθέτων είναι τρεις : • Θετικός • Συγκριτικός Παραθετικά • Υπερθετικός Β. π. . Σχηματισμός επιθέτου στους τρεις βαθμούς Θετικός σοφός. .ής.ής.ές.ης. .ο Υπερθετικός Περιφραστικά Μονολεκτικά ο πιο σοφός.ης.ής. .ά. .ο σοφότατος. . ο υγιής. . .ες οι των τους - Όμοια κλίνονται : ο επιεικής. ενώ όλοι οι άλλοι με δύο λλ.ές.ης.ο . .

.ή.έστατος.χ. .ης.χ. .η. .ο ελάχιστος. . Ο συγκριτικός βαθμός στο μονολεκτικό τύπο παίρνει τις καταλήξεις : • . . Ελλειπτικά παραθετικά Θετικός άνω κάτω - Συγκριτικός ανώτερος. .ες.ο. .η. .( χείριστος ) .( πλείστος ) ελάχιστος. π.η.η.ο χειρότερος.ή.ης. . .ο πιότερος.η.ο μικρός.ο - Δ. . .ο περισσότερος. . . .ο . . π. .ο.ο . . .ό πολύς λίγος.η.ό ή πολύ πολύ σοφός. όταν το επίθετο στο θετικό λήγει σε – υς. • .η.ότατος.ύτατος. .χ. . . . . .ο λιγότερος. . π. . . ψηλός – ψηλ – ότερος • . .ο μέγιστος.η. .ο Υπερθετικός άριστος. Ο υπερθετικός βαθμός στο μονολεκτικό τύπο παίρνει τις καταλήξεις: • . όταν το επίθετο στο θετικό λήγει σε – ος.ο κακός.ύτερος • . . .η.η.ο. όταν το επίθετο στο θετικό λήγει σε – ης. όταν το επίθετο στο θετικό λήγει σε – ος.ο κατώτατος. .ό Προσοχή 1. Ανώμαλα παραθετικά επιθέτων Θετικός καλός.ο μεγάλος. . .ο κατώτερος.η.ο μεταγενέστερος.έστερος.η.ο. .η. . ασθενής – ασθεν – έστατος. .ή πολύ σοφός. . π.ή.ο μεγαλύτερος.ο Συγκριτικός καλύτερος.η. . .χ.χ.η.η. . .η . . πλατύς – πλατ – ύτατος. . . ασθενής – ασθεν – έστερος 2. . . .ο.η.ες.χ. όταν το επίθετο έχει κατάληξη – ης. π. .η. . . . .ο μικρότερος.η. . . όταν το επίθετο στο θετικό λήγει σε – ύς.ύτερος. . .η. .η.η.η. πλατύς – πλατ.ότερος. π.η.ο Υπερθετικός ανώτατος. Γ. .η. .ο. ψηλός – ψηλ – ότατος • .

που γράφεται με ι .χ. 3. βαθύτερα.( χείριστα ) . όποιο π. Τα είδη των αντωνυμιών είναι : 1. γ ) χρόνο π. βαθύτατα. εγώ. 4.χ. εκείνο π. επομένως. Προσοχή : Δεν σχηματίζουν παραθετικά τα επίθετα που σημαίνουν: α ) ύλη π. του εαυτού μου. αυτός π.χ. γράφονται με ω. ξύλινος. δικός μου. 5.χ. Αντωνυμίες Οι λέξεις που μπαίνουν στο λόγο αντί για ονόματα. προσωπικές δεικτικές κτητικές αναφορικές αυτοπαθείς π. π. προγονικός . Ανώμαλα παραθετικά επιρρημάτων Θετικός καλά κακά κακώς πολύ λίγο Συγκριτικός καλύτερα χειρότερα χειρότερα περισσότερο ή πιότερο λιγότερο Υπερθετικός άριστα .χ.( χείριστα ) ( πάρα πολύ ) πλείστα ελάχιστα Ορθογραφία : Τα επιρρήματα που τελειώνουν στο θετικό βαθμό σε – ως. δική μου. 2. . Β. θαλασσινός.χ. τον εαυτό μου .χ. βεβαίως. π. δικό μου π. εκείνος. λέγονται αντωνυμίες. κυριακάτικος. καταγωγή π.Επιρρήματα Α. όποιος.ύτατα. εκείνη. Εξαιρείται το νωρίτερα.χ. γράφονται με υ . β ) τόπο π. όποια.χ.χ.χ. εσύ. Σχηματισμός επιρρημάτων στους τρεις βαθμούς Θετικός Συγκριτικός Περιφραστικά Μονολεκτικά σοφά ωραία ( άνω ) ( κάτω ) - πιο σοφά πιο ωραία - σοφότερα ωραιότερα ανώτερα κατώτερα μεταγενέστερα Υπερθετικός Περιφραστικά Μονολεκτικά πολύ σοφά πολύ ωραία - σοφότατα ωραιότατα ανώτατα κατώτατα - Ορθογραφία : Τα επιρρήματα σε – ύτερα.

μου. Κτητικές αντωνυμίες Οι αντωνυμίες που φανερώνουν σε ποιον ανήκει κάτι λέγονται κτητικές. το βιβλίο μου. .χ. κανένας.χ.χ. π. τη χαρά. ποιο 7. μόνο του 8. σου. Είδη κτητικών αντωνυμιών • Οι γενικές των αδύνατων τύπων της προσωπικής αντωνυμίας. ποια. -ή.χ. π. οριστικές π. καμία.ό με τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας. • Τα άρθρα συνοδεύουν ονόματα. κανένα Κλίση της προσωπικής αντωνυμίας Ενικός αριθμός Πτώσεις Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Α΄ πρόσωπο εγώ εμένα ( μου ) εμένα ( με ) - Β΄ πρόσωπο εσύ εσένα ( σου ) εσένα ( σε ) εσύ Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική εμείς εμάς ( μας ) εμάς ( μας ) - εσείς εσάς ( σας ) εσάς ( σας ) εσείς αυτός (τος) αυτού ( του ) αυτόν ( τον ) - Γ΄ πρόσωπο αυτή ( τη ) αυτής ( της ) αυτήν ( την ) - αυτό ( το ) αυτού (του) αυτό ( το ) - αυτές ( τες ) αυτών (τους) αυτές ( τις –τες) - αυτά ( τα ) αυτών ( τους ) αυτά ( τα ) - Πληθυντικός αριθμός αυτοί ( τοι ) αυτών ( τους ) αυτούς (τους) - Σημείωση : Η προσωπική αντωνυμία έχει τους τύπους που τονίζονται και λέγονται δυνατοί και αυτούς που δεν τονίζονται και λέγονται αδύνατοι. το μαθητή. τους. • Το επίθετο δικός. μόνος μου. • Οι αντωνυμίες συνοδεύουν ρήματα. του. σας.6. μόνη μου. όταν ακολουθούν ένα ουσιαστικό. το μήλο. Προσοχή : Δεν πρέπει να συγχέουμε τα άρθρα με τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας. ο δάσκαλός μας.χ. ποιος. της. ερωτηματικές π. αόριστες π. του μίλησα. του. μας. π. . πες της. η τσάντα της.χ.

η. της.α μας μόνοι.ες. δική τους. α΄ πρόσωπο δικός μου.ο σου μόνος.η.ο μου μόνος. δικό του ( της ) Πληθυντικός αριθμός δικός μας. . δικό μου. του μόνοι. δική του ( της ). δική σας. Σχηματισμός των αυτοπαθών Πτώσεις α΄ πρόσωπο Ενικός αριθμός β΄ πρόσωπο Γενική Αιτιατική του εαυτού μου τόν εαυτό μου του εαυτού σου τόν εαυτό σου Γενική του εαυτού μας ή των εαυτών μας του εαυτού σας ή των εαυτών σας του εαυτού τους ή των εαυτών τους Αιτιατική τον εαυτό μας ή τους εαυτούς μας τον εαυτό σας ή τους εαυτούς σας τον εαυτό τους ή τους εαυτούς τους γ΄ πρόσωπο του εαυτού του ( της ) τόν εαυτό του ( της ) Πληθυντικός αριθμός Οριστικές αντωνυμίες Οι αντωνυμίες που ξεχωρίζουν κάτι από άλλα όμοια. λέγονται αυτοπαθείς. το ίδιο • μόνος. . . δικό μου Ενικός αριθμός β΄ πρόσωπο δικός σου. δικό τους Προσοχή : Η κτητική αντωνυμία μπαίνει ύστερα από το ουσιαστικό.α τους .η. . δική μου. λέγονται οριστικές. η ίδια.ες. δικό σου γ΄ πρόσωπο δικός του ( της ). δική σου. ενώ η προσωπική αντωνυμία συνοδεύει ρήμα. . δική σας. δικό σας δικός τους. π. .α σας μόνοι. . δική μου. .Σχηματισμός της αντωνυμίας δικός μου. δικό μας δικός σας. το παιδί μου → κτητική μου είπε → προσωπική Αυτοπαθείς αντωνυμίες Οι αντωνυμίες που φανερώνουν πως το ίδιο πρόσωπο ενεργεί και το ίδιο δέχεται την ενέργεια. .χ.ο του. . Είδη οριστικών αντωνυμιών • ο ίδιος. .ες. .

είναι αντωνυμία μόνο όταν συνοδεύεται από άρθρο. 2. π. όποιο όσος. ετούτη. οποίο όποιος. που ( εξηγείται με το οποίος. π. 7. όσο ό. 3. Είδη δεικτικών αντωνυμιών 1. η οποία. τούτη. . 4.α. 6. . . οποία. το οποίο και όσος. μόνος μου. 3. 5. ο ίδιος. 4.τι οποιοσδήποτε οσοδήποτε οτιδήποτε Σημείωση : Οι αναφορικές αντωνυμίες ο οποίος. • μόνος. τέτοιο τόσος.α. .χ. εκείνο ( για να δείχνουμε μακριά ) τέτοιος. μόνο. λέγονται αναφορικές.Προσοχή ! • ίδιος.χ.ιο. 2. μόνη. 5. αυτός.ο ) οποίος. όση. λέγονται δεικτικές. τόσο Σημείωση : Οι δεικτικές αντωνυμίες κλίνονται όπως τα επίθετα. αυτή αυτό ( για να δείχνουμε κοντά ) τούτος. Διαφορετικά είναι επίθετο. . όποια. Είδη αναφορικών αντωνυμιών 1. τούτο ετούτο. τόση. κλίνονται όπως τα επίθετα. τέτοια. όταν δεν έχει άρθρο και συνοδεύεται από τη γενική των αδύνατων τύπων της προσωπικής αντωνυμίας. Δεικτικές αντωνυμίες Οι αντωνυμίες που μεταχειριζόμαστε για να δείχνουμε. 8. Αναφορικές αντωνυμίες Οι αντωνυμίες με τις οποίες μια πρόταση αναφέρεται σε μια λέξη. 6. ετούτο εκείνος εκείνη.

μερικές μερικά 7.Ερωτηματικές αντωνυμίες Οι αντωνυμίες με τις οποίες ρωτάμε. κανένας ( κανείς ). μία ( μια ). η τάδε. τίποτε ( τίποτα ) ( άκλιτες ) 11. άλλο ( άκλιτες ) 8. καθένας. κάμποσο 6. ένας. ποια. καμιά ( καμία ). κάτι. κάποια. κάποιος. τι ( άκλιτο ) 2. καθεμιά ( καθεμία ). άλλος. η δείνα. κάμποσος. ένα 2. κλίνονται όπως τα επίθετα. το τάδε ( άκλιτη ) Σημείωση : • Οι αντωνυμίες ένας. κάποιο 5. • Οι αντωνυμίες που έχουν κατάληξη – ος. κλίνονται όπως το αόριστο άρθρο. κάθε. πόση. ένα πρόσωπο ή ένα πράγμα. μερικοί. μια. ένα. κλίνονται όπως ρα επίθετα. ο δείνα. Είδη αόριστων αντωνυμιών 1. . καθετί ( άκλιτο ) 10. άλλη. πόσος. Είδη ερωτηματικών αντωνυμιών 1. κατιτί 9. λέγονται αόριστες. ποιος. κάμποση. πόσο Σημείωση : Οι αντωνυμίες ποιος. καθένα 4. κανένα 3. κανένας και καθένας. Αόριστες αντωνυμίες Οι αντωνυμίες που δεν ονομάζουν συγκεκριμένα. ένας. πόσος. το δείνα ( άκλιτη ) 12. ποιο 3. ο τάδε. λέγονται ερωτηματικές.

χ.χ. Η ενέργεια δε πηγαίνει πουθενά. Το παιδί χαμογελάει.χ. 2. ( Το ουσιαστικό ούτε ενεργεί. ( δεν κάνει τίποτα. Ο Γιώργος ξεκουράζεται. π. Ο κυνηγός ταΐζει το σκύλο του. Μεταβατικά. Παθητική. ( παθαίνει ) Ο πατέρας κοιμάται. ζώο ή πράγμα. ( Τα ρήματα τελειώνουν σε – ω ). ούτε παθαίνει ) Διαθέσεις των ρημάτων 1. π. ( Το ουσιαστικό κάνει κάτι για τον εαυτό του ).Ρήματα Οι λέξεις που φανερώνουν ότι κάποιος ενεργεί ή παθαίνει ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. π.χ. Ο μαθητής γράφει. π. 8. 7. λέγονται ρήματα. ( τα ρήματα τελειώνουν σε – μαι ). 4. Ουδέτερα ρήματα. 2. Φωνές του ρήματος 1. Αμετάβατα. Ενεργητικά ρήματα. Η ενέργεια του ουσιαστικού πηγαίνει σε ένα πρόσωπο. 6. Μέσα ρήματα.χ. π. π. Ενεργητική. Το μολύβι ξύνεται. π. 3. 2. 2. Παθητικά ρήματα.μαι Χρόνοι του ρήματος 1. Χωρισμός ενεργητικών ρημάτων 1. ( Το ουσιαστικό ενεργεί ). Ο μαθητής διαβάζει. ( Το ουσιαστικό δέχεται ενέργεια ). π. ούτε δέχεται ενέργεια . Ενεστώτας Παρατατικός Μονολεκτικοί ( μια λέξη ) Αόριστος Εξακολουθητικός μέλλοντας Στιγμιαίος μέλλοντας Παρακείμενος Περιφραστικοί * Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος μέλλοντας ( * ) περισσότερες από μία λέξη . παίζ – ω.χ.χ. 3. π.χ. 5. ( ενεργεί ) Ο Κώστας ασθενεί. κάθο .χ. 4. Ο Κώστας χτενίζεται.

παρελθόν ) Παρατατικός Αόριστος Υπερσυντέλικος Μελλοντικοί ( μετά. Οριστική θα είμαι θα είσαι θα είναι θα είμαστε θα είσαστε θα είναι . Οριστική θα έχω θα έχεις θα έχει θα έχουμε θα έχετε θα έχουν Σχηματισμός του βοηθητικού ρήματος είμαι Ενεστώτας Οριστική Υποτακτική είμαι να είμαι είσαι να είσαι είναι να είναι είμαστε να είμαστε είσαστε να είσαστε είναι να είναι Μετοχή όντας Παρατατικός Οριστική ήμουν ήσουν ήταν ήμαστε ήσαστε ήταν Εξακολουθητικός μέλ. Παροντικοί ( τώρα ) Ενεστώτας Παρακείμενος Παρελθοντικοί ( πριν.Προσοχή : Μπροστά από τους τρεις μέλλοντες τοποθετούμε πάντοτε το μόριο θα. Σχηματισμός του βοηθητικού ρήματος έχω Ενεστώτας Παρατατικός Οριστική Υποτακτική Προστακτική Μετοχή Οριστική έχω να έχω είχα έχεις να έχεις έχε είχες έχει να έχει έχοντας είχε έχουμε να έχουμε είχαμε έχετε να έχετε έχετε είχατε έχουν να έχουν είχαν Εξακολουθητικός μέλ. μέλλον ) Εξακολουθητικός μέλλοντας Στιγμιαίος μέλλοντας Συντελεσμένος μέλλοντας Εγκλίσεις του ρήματος • Οριστική • Υποτακτική • Προστακτική • Απαρέμφατο • Μετοχή Αριθμοί και πρόσωπα Ενικός αριθμός α΄ πρόσωπο ( εγώ ) β΄ πρόσωπο ( εσύ ) γ΄ πρόσωπο ( αυτός ) Πληθυντικός αριθμός α΄ πρόσωπο ( εμείς ) β΄ πρόσωπο ( εσείς ) γ΄ πρόσωπο ( αυτοί ) Σημείωση : Τα ρήματα είμαι και έχω λέγονται βοηθητικά.

ομε να λύνετε λύνετε να λύνουν - Αόριστος Οριστική έλυσα έλυσες έλυσε λύσαμε λύσατε έλυσαν Στιγμιαίος μέλλοντας Υποτακτική να λύσω να λύσεις να λύσει να λύσουμε . π.χ.χ. κρύβω • Δεύτερη συζυγία. είμαστε ( τώρα ) ενεστώτας. π. δεν τονίζονται στη λήγουσα ω.ομε θα λύνετε θα λύνουν Παρακείμενος Β΄ τύπος Οριστική έχω λυμένο έχεις λυμένο έχει λυμένο έχουμε λυμένο έχετε λυμένο έχουν λυμένο Α΄ τύπος Υποτακτική να έχω λύσει να έχεις λύσει να έχει λύσει να έχουμε λύσει να έχετε λύσει να έχουν λύσει Σημείωση Β΄ τύπος Υποτακτική να έχω λυμένο Ο πιο συνηθισμένος τύπος είναι ο Α΄ να έχεις λυμένο να έχει λυμένο να έχουμε λυμένο να έχετε λυμένο να έχουν λυμένο . Οι Συζυγίες των ρημάτων είναι δύο. σε όλες τις εγκλίσεις γράφεται με ει. τονίζονται στη λήγουσα ώ.ομε έχουμε λύσει θα λύσετε έχετε λύσει θα λύσουν έχουν λύσει Οριστική έλυνα έλυνες έλυνε λύναμε λύνατε έλυναν Εξακολουθητικός μέλλοντας Προστακτική λύσε λύσετε - Απαρέμφατο Οριστική θα λύνω θα λύνεις λύσει θα λύνει θα λύνουμε .ομε λύνετε λύνουν Παρατατικός Υποτακτική Προστακτική Μετοχή να λύνω να λύνεις λύνε λύνοντας να λύνει να λύνουμε . αγαπώ Σχηματισμός των ρημάτων Α΄ συζυγίας ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ρήμα λύνω Ενεστώτας Οριστική λύνω λύνεις λύνει λύνουμε . Ανήκουν τα ρήματα που στην οριστική του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής. ενώ ο παρατατικός γράφεται με η . • Ο ενεστώτας του ρήματος είμαι.ομε να λύσετε να λύσουν Α΄ τύπος Οριστική Οριστική θα λύσω έχω λύσει θα λύσεις έχεις λύσει θα λύσει έχει λύσει θα λύσουμε .χ. • Πρώτη συζυγία.Προσοχή ! • Η υποτακτική παίρνει πάντοτε μπροστά συνήθως το να ή όταν ή για να. Ανήκουν τα ρήματα που στην οριστική του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής. ήμαστε ( χθες ) παρατατικός. π.

6. Ο Υπερσυντέλικος έχει μόνο Οριστική.η. .χ. παίζ – εις. . παίζ – ω και σε – ει ή – εις με ει π. 7. Οι τρεις Μέλλοντες έχουν μόνο Οριστική. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ρήμα λύνομαι Ενεστώτας Οριστική λύνομαι λύνεσαι λύνεται λυνόμαστε λυνόσαστε λύνονται Υποτακτική να λύνομαι να λύνεσαι να λύνεται να λυνόμαστε να λυνόσαστε να λύνονται Προστακτική Μετοχή λύνου λυνόμενος. Ο Παρακείμενος έχει : Οριστική και Υποτακτική. 8. Προστακτική ( μόνο το β΄ ενικό και β΄ πληθυντικό πρόσωπο ) και Μετοχή ( άκλιτη σε – οντας ). γράφονται με ω π. 2. 4. Ο Παρατατικός έχει μόνο Οριστική. το β΄ ενικού και β΄ πληθυντικού.Υπερσυντέλικος Α΄ τύπος Οριστική είχα λύσει είχες λύσει είχε λύσει είχαμε λύσει είχατε λύσει είχαν λύσει Συντελεσμένος μέλλοντας Β΄ τύπος Οριστική είχα λυμένο είχες λυμένο είχε λυμένο είχαμε λυμένο είχατε λυμένο είχαν λυμένο Α΄ τύπος Οριστική θα έχω λύσει θα έχεις λύσει θα έχει λύσει θα έχουμε λύσει θα έχετε λύσει θα έχουν λύσει Β΄ τύπος Οριστική θα έχω λυμένο θα έχεις λυμένο θα έχει λυμένο θα έχουμε λυμένο θα έχετε λυμένο θα έχουν λυμένο Παρατηρήσεις πάνω στην ενεργητική φωνή : 1. Οι Προστακτικές έχουν μόνο δύο πρόσωπα. Όλοι οι Μέλλοντες έχουν πάντα μπροστά το μόριο θα.χ. Ορθογραφία Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε – ω. Ο Ενεστώτας έχει : Οριστική.ο λύνεστε - Παρατατικός Οριστική λυνόμουν λυνόσουν λυνόταν λυνόμαστε λυνόσαστε λύνονταν . Υποτακτική. Υποτακτική. 3. 5. παίζ – ει. Ο Αόριστος έχει : Οριστική. Προστακτική ( μόνο β΄ ενικό και β΄ πληθυντικό πρόσωπο ) και Απαρέμφατο ( άκλιτο ).

β.χ.χ. σχηματίζουν τον Αόριστο της Ενεργητικής σε – ξα και τον Αόριστο της Παθητικής φωνής σε – χτηκα. πτ.χ. ανοίγω – άνοι .φτηκα 2. δοξάζω – δόξα . Τα περισσότερα ρήματα που στην Ενεργητική φωνή έχουν χαρακτήρα σύμφωνα ξ. Τα περισσότερα ρήματα που στην Ενεργητική φωνή έχουν χαρακτήρα φωνήεν ή το σύμφωνο κ.η. Τα ρήματα που στην Ενεργητική φωνή έχουν χαρακτήρα π.Αόριστος Οριστική λύθηκα λύθηκες λύθηκε λυθήκαμε λυθήκατε λύθηκαν Στιγμιαίος μέλλοντας Οριστική θα λυθώ θα λυθείς θα λυθεί θα λυθούμε θα λυθείτε θα λυθούν Υποτακτική να λυθώ να λυθείς να λυθεί να λυθούμε να λυθείτε να λυθούν Εξακολουθητικός μέλλοντας Προστακτική λύσου λυθείτε - Απαρέμφατο Οριστική θα λύνομαι θα λύνεσαι θα λύνεται θα λυνόμαστε θα λύνεστε θα λύνονται λυθεί Παρακείμενος Α΄ τύπος Οριστική έχω λυθεί έχεις λυθεί έχει λυθεί έχουμε λυθεί έχετε λυθεί έχουν λυθεί Β΄ τύπος Οριστική είμαι λυμένος είσαι λυμένος είναι λυμένος είμαστε λυμένοι είστε λυμένοι είναι λυμένοι Α΄ τύπος Υποτακτική να έχω λυθεί να έχεις λυθεί να έχει λυθεί να έχουμε λυθεί να έχετε λυθεί να έχουν λυθεί Υπερσυντέλικος Α΄ τύπος Οριστική είχα λυθεί είχες λυθεί είχε λυθεί είχαμε λυθεί είχατε λυθεί είχαν λυθεί Β΄ τύπος Υποτακτική να είμαι λυμένος να είσαι λυμένος να είναι λυμένος να είμαστε λυμένοι να είστε λυμένοι να είναι λυμένοι Μετοχή λυμένος.ο Συντελεσμένος μέλλοντας Β΄ τύπος Οριστική ήμουν λυμένος ήσουν λυμένος ήταν λυμένος ήμαστε λυμένοι ήσαστε λυμένοι ήταν λυμένοι Α΄ τύπος Οριστική θα έχω λυθεί θα έχεις λυθεί θα έχει λυθεί θα έχουμε λυθεί θα έχετε λυθεί θα έχουν λυθεί Β΄ τύπος Οριστική θα είμαι λυμένος θα είσαι λυμένος θα είναι λυμένος θα είμαστε λυμένοι θα είστε λυμένοι θα είναι λυμένοι Παρατηρήσεις : 1.χτηκα 3.ψα κλέβομαι – κλέ .σα δοξάζομαι – δοξά . σ.ξα ανοίγομαι – ανοί . κλέβω – έκλε . σχηματίζουν τον Αόριστο της Ενεργητικής σε – ψα και τον Αόριστο της Παθητικής φωνής σε – φτήκα. σχηματίζουν τον Αόριστο της . χ. φ. γ.στηκα 4. π. σχηματίζουν τον Αόριστο της Ενεργητικής φωνής σε – σα και τον Αόριστο της Παθητικής φωνής σε – στηκα. . π. Τα ρήματα που έχουν στην Ενεργητική φωνή χαρακτήρα κ. . π.

φτηκα. αυτός λύνε . γράφονται με ε. λύ – θηκα. εμείς λύνου – με.σα – ιδρύ .θηκα Ορθογραφία • Οι καταλήξεις των ρημάτων – μαι. δεί – χτηκα. • Οι καταλήξεις του Παθητικού Αορίστου – στηκα. ζώα ή πράγματα ).σα – λύ .σαι.χ.χ.θηκα λύνω – έλυ . κρύ – φτηκα. .θηκα.ώ π. π.χ. αγαπάω – αγαπώ Ενεργητική φωνή Ενεστώτας Οριστική αγαπώ αγαπάς αγαπά ή αγαπάει αγαπούμε ή αγαπάμε αγαπάτε αγαπούν ή αγαπάνε Υποτακτική να αγαπώ να αγαπάς να αγαπά ή αγαπάει να αγαπούμε ή αγαπάμε να αγαπάτε να αγαπούν ή αγαπάνε Αόριστος Οριστική αγάπησα αγάπησες αγάπησε αγαπήσαμε αγαπήσατε αγάπησαν Υποτακτική να αγαπήσω να αγαπήσεις να αγαπήσει να αγαπήσουμε να αγαπήσετε να αγαπήσουν Προστακτική αγάπησε αγαπήστε - Παρατατικός Προστακτική Μετοχή αγάπα αγαπώντας αγαπάτε - Οριστική αγαπούσα αγαπούσες αγαπούσε αγαπούσαμε αγαπούσατε αγαπούσαν Εξακολουθητικός μέλλοντας Απαρέμφατο Οριστική θα αγαπώ θα αγαπάς αγαπήσει θα αγαπά ή αγαπάει θα αγαπούμε ή αγαπάμε θα αγαπάτε θα αγαπούν ή αγαπάνε . εσείς λύνε – τε ( όταν το ρήμα αναφέρεται σε πολλά πρόσωπα.χ. π.χτηκα. .ται των τριών ενικών προσώπων του Ενεστώτα της Παθητικής φωνής γράφονται με αι. γράφονται με η. εσύ λύνε – σαι. π.αω = . . Ρήματα Β΄ συζυγίας Τάξη α΄ . εγώ λύνο – μαι. δοξά – στηκα.Ενεργητικής φωνής σε – σα και τον Αόριστο της Παθητικής σε – θηκα. ιδρύω – ίδρυ . .χ. . π.ται • Οι καταλήξεις των ρημάτων – με και – τε του πληθυντικού του Ενεστώτα της Παθητικής φωνής.

.Στιγμιαίος μέλλοντας θα αγαπήσω θα αγαπήσεις θα αγαπήσει θα αγαπήσουμε θα αγαπήσετε θα αγαπήσουν Παρακείμενος Οριστική έχω αγαπήσει έχεις αγαπήσει έχει αγαπήσει έχομε αγαπήσει έχετε αγαπήσει έχουν αγαπήσει Υποτακτική να έχω αγαπήσει να έχεις αγαπήσει να έχει αγαπήσει να έχομε αγαπήσει να έχετε αγαπήσει να έχουν αγαπήσει Συντελεσμένος μέλλοντας Υπερσυντέλικος θα έχω αγαπήσει θα έχεις αγαπήσει θα έχει αγαπήσει θα έχομε αγαπήσει θα έχετε αγαπήσει θα έχουν αγαπήσει είχα αγαπήσει είχες αγαπήσει είχε αγαπήσει είχαμε αγαπήσει είχατε αγαπήσει είχαν αγαπήσει Παθητική φωνή ρήμα αγαπιέμαι Ενεστώτας Οριστική αγαπιέμαι αγαπιέσαι αγαπιέται αγαπιόμαστε αγαπιέστε αγαπιούνται Παρατατικός Υποτακτική να αγαπιέμαι να αγαπιέσαι να αγαπιέται να αγαπιόμαστε να αγαπιέστε να αγαπιούνται Οριστική θα αγαπώ θα αγαπάς θα αγαπά ή αγαπάει θα αγαπούμε ή αγαπάμε θα αγαπάτε θα αγαπούν ή αγαπάνε Αόριστος Οριστική αγαπήθηκα αγαπήθηκες αγαπήθηκε αγαπηθήκαμε αγαπηθήκατε αγαπήθηκαν Υποτακτική Προστακτική Απαρέμφατο να αγαπηθώ να αγαπηθείς αγαπήσου αγαπηθεί να αγαπηθεί να αγαπηθούμε να αγαπηθείτε αγαπηθείτε να αγαπηθούν - Στιγμιαίος μέλλοντας θα αγαπηθώ θα αγαπηθείς θα αγαπηθεί θα αγαπηθούμε θα αγαπηθείτε θα αγαπηθούν Εξακολουθητικός μέλλοντας θα αγαπιέμαι θα αγαπιέσαι θα αγαπιέται θα αγαπιόμαστε θα αγαπιέστε θα αγαπιούνται Παρακείμενος Οριστική έχω αγαπηθεί έχεις αγαπηθεί έχει αγαπηθεί έχομε αγαπηθεί έχετε αγαπηθεί έχουν αγαπηθεί Υποτακτική Μετοχή να έχω αγαπηθεί να έχεις αγαπηθεί να έχει αγαπηθεί αγαπημένος.ο να έχομε αγαπηθεί να έχετε αγαπηθεί να έχουν αγαπηθεί .η. .

ουν Ενεργητική φωνή Ενεστώτας Οριστική κινώ κινείς κινεί κινούμε κινείτε κινούν Υποτακτική ( να. κυνηγώ.εί. μετριέμαι. . τρυπιέμαι. κρατιέμαι. νικώ. για να ) να κινούμαι να κινείσαι να κινείται να κινούμαστε να κινείστε να κινούνται Μετοχή κινούμενος . . για να ) να κινώ να κινείς να κινεί να κινούμε να κινείτε να κινούν Προστακτική κίνει κινείτε - Μετοχή κινώντας Παθητική φωνή Ενεστώτας Οριστική κινούμαι κινείσαι κινείται κινούμαστε κινείστε κινούνται Υποτακτική ( να. κρεμώ.ώ. τυραννιέμαι.άω = .Συντελεσμένος μέλλοντας θα έχω αγαπηθεί θα έχεις αγαπηθεί θα έχει αγαπηθεί θα έχομε αγαπηθεί θα έχετε αγαπηθεί θα έχουν αγαπηθεί Υπερσυντέλικος είχα αγαπηθεί είχες αγαπηθεί είχε αγαπηθεί είχαμε αγαπηθεί είχατε αγαπηθεί είχαν αγαπηθεί Κατά το αγαπώ κλίνονται : απαντώ.είτε. όταν. ρωτώ. χαλώ. χτυπώ. ρουφώ. .ά. όταν. . κρεμιέμαι. παρηγοριέμαι. Κατά το αγαπιέμαι κλίνονται : αναρωτιέμαι.ούμε. κεντώ. πουλιέμαι.είς. περνώ. γελιέμαι. τιμώ. βαστώ. στενοχωριέμαι. ξεχνιέμαι. πετιέμαι κ.ά. . Ρήματα Β΄ συζυγίας Β΄ τάξη : . κυβερνώ. πετώ κ. σταυροκοπιέμαι. χαιρετώ. τρυπώ.

Παθητική φωνή Ενεστώτας Οριστική στερούμαι στερείσαι στερείται στερούμαστε στερείστε στερούνται Παρατατικός Υποτακτική να στερούμαι να στερείσαι να στερείται να στερούμαστε να στερείστε να στερούνται Οριστική στερούμουν στερούσουν στερούνταν στερούμαστε στερούσαστε στερούνταν Όμοια σχηματίζονται τα : μιμούμαι. ωφελώ κ. θεωρώ. ταλαιπωρούμαι. εξαντλώ. φρουρώ. υμνώ. κατοικώ. αφαιρούμαι. φιλώ.Σημείωση : Οι υπόλοιποι χρόνοι σχηματίζονται όπως ακριβώς τα ρήματα της Α΄ τάξης. δημιουργώ. ζω.ά. συγκινώ. διερωτώμαι. κ.ά. προηγούμαι. αποτελούμαι. αγαπώ – αγαπιέμαι Κατά το κινώ – κινιέμαι κλίνονται : αδικώ. συμμαχώ. εξαιρούμαι. Β΄ Ρήματα σε – ώμαι Παθητικής φωνής που κλίνονται στον Ενεστώτα στην Οριστική και Υποτακτική. αργώ. Α΄ Ρήματα σε – ούμαι Παθητικής φωνής που κλίνονται στον Ενεστώτα και Παρατατικό κατά την αρχαία ελληνική γλώσσα. διασπώμαι κ. ποθώ. υπηρετώ. επιχειρώ. κατά την αρχαία ελληνική γλώσσα. προχωρώ. . προσπαθώ. Παθητική φωνή Ενεστώτας Οριστική εγγυώμαι εγγυάσαι εγγυάται εγγυόμαστε εγγυάστε εγγυώνται Υποτακτική να εγγυώμαι να εγγυάσαι να εγγυάται να εγγυόμαστε να εγγυάστε να εγγυώνται Όμοια σχηματίζονται τα : εξαρτώμαι. ά. αδιαφορώ. συνεννοούμαι.