You are on page 1of 3

Predrok 15. 6.: 1. Rossalind Krauss i odmak od greenbergovskog formalizma 2. Prisvojena slika i teorija alegorije 3. Kritika multikulturalizma 4.

Kustoska praksa i koncept balkanske umjetnosti iz vida postkolonijalne teorije 5. Razlika između riječi i slike kod Mitchella 6. Koncept pogleda na temelju slike farmerove žene 7. yBa i medijalizacija britanske umjetnosti 8. Objasniti teoriju retorike slike na Bandićevom plakatu za izbore 9. Objasniti subverzije roda na temelju filma Paris is Burning 10. Kritika institucija s gledišta novih tendencija Pitanja rok 30. 6.: 1. Walter Benjamin i kritička teorija 2. Objasniti kontekstualni prikaz Mondrianove slike (Pier and Ocean) u muzeju 3. Objasniti pitanje roda na Degasovoj slici (Young Spartans) 4. Michel Foucoult kao preteća biopolitičke teorije 5. Hiper-realizam i pop-art 6. postfeminističke teorije 7. Panofsky ''vizualni spektakl'' 8. Udio institucija u umj. praksi SAD-a 80-ih o AIDS-u 9. Kulturna produkcija i mehanizmi moći 10. teorija postmoderne Pitanja rok 6. 7.: 1. F. Menna i analitička teorija umjetnosti 2. O. Oguibe i kritička recenzija "afričke umjetnosti" 3. Status umjetnosti na primjeru A. Warhola 4. Teorija diskursa na primjeru Art & Language 5. Usporedi postfeminističke aspekte na djelima c. Sherman, B. Kruger i jos 1 :P 6. Likovna kritika na primjeru Novih tendencija (predstavnici i sve o njima) 7. Pojam "dvostrukog kodiranja" u postmoderni 8. Problem tautologije u konceptualnoj umjetnosti 9. Hibridne teorije 10. Pojam 'Queer' u suvremenoj umjetnosti 1

. Irigaray i feminist. Krauss odvaja od modernističkih teorija (ili tak nekaj) 9. Krauss. objasni hibridne teorije 2. doprinos Cathrine Millet feninističkoj kritici 7. i suvremeni primjeri 6. objasni kontekst na Mondrianovoj slici 3. objasni reference na Duchampa u britanskoj umjetnosti '90-ih godina. kako Bourdieau definira odnos kult.Greenberga i R.objasni 2 . kako se R. 2.kako se odražava ili utječe na nove tendencije 5. kontekstulani prikaz na primjeru Mondrianove sl. objasni pojam prisvojena slika u postmoderni 8. usporedi djelovanje IPU i 'Život umjetnosti' 1. Mol i ocean 5. kritička teorija . komentiraj stanje likovne kritike u Hrv. problem konteksta kod socijalne teorije umjetnosti 3. objasni pojam multikulturalizma na primjerima 4. kustoska praksa u multikult. pojam imperija u biopolitičkoj teoriji 5. al ne sjećam se točno. Homi Bhabha i teorija postkolonijalizma 6. Foucaultove toerije o biopolitici 10. bilo je našto sa C. polje kulturalne produkcije. Owensom i njegovim tekstom o alegoriji jel? 6. što je retorika slike 1.razlika između rijeci i slike kod mitcella 2. teorije 4. Feneon i postkolonijalne teorije 3.danas 2. objasni stajaliąte Anne Marrie Gudger (mislim) o fotografiji Walkera Evansa "Scharrecropper's wife" 3. manipulacija medijima i yBa 5.prudukcije i polja moći 7.Prijašnji rokovi: 1. nešto vezano za kritiku modernizma C.. 4. komentiraj postavljanje skulpture Ljudevita Gaja Tome Serafinovskog u Zagrebu (pročitati u Feralu) 1. greenbergovski modernizam 4.

uloga institucija na primjeru MoMa 6. benjamin kao idejni začetnik biopolitike 3. objasni pojam društveni spektakl 5. Rosalind Krauss L 3. problem konteksta kod socijalne teorije umjetnosti 1. w. ideološki aspekti postfeminizma 2. utjecaj foucaulta na biopolitiku 7. objasni pojam hiperrealizam 3. vizualni spektakl po e. objasni pojam "kritika na dijelu" 2. razlika u teorijskim postavkama feminizma i postfem. multikulturalizam u suvremenoj umjetnosti i primjeri 5. onaj tekst o angažiranoj umjetnosti oko AIDS-a. rodni identitet na primjeru degasove slike 4.biopoliticka teorija umjetnosti 1. kako su institucije doprinjele angažiranoj umj. postkolonijalna teorija i onaj neki Homi 6. onaj Mondrianov Mol i Ocean je bio primjer u jednom pitanju. pojam mreže kod rosalin krauss 10.6. objasni pojam'žudeći stojevi' 8. pojam roda kod judith butler 9. sto su hibridne teorije 9. u sad-u u 80im 7. objasni ulogu institucija na primjeru MOMA 4. pojam roda kod Judith Butler 4. teorije postmoderne 5. objasni visak oznacitelja 7. Sharecropper's wife OLIN 2. tipa objasni utjecaj institucija na objašnjavanje konteksta 6. objasni predmodernisticke kritike 8. 1. panofskom 3 . ne sjećam se točno kako je bilo formulirano.