IMPOZITUL PE CLĂDIRI Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părti din veniturile şi/sau averea persoanelor fizice şi juridice

la dispozitia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie directă din partea statului. Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie înteles în sensul că plata acestora catre stat este o sarcina impusă tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit grad de avere pentru care, conform legii, datorează impozit. Sarcina achitării impozitului pe venit revine tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă prevazută de lege. Rolul impozitelor de stat se manifesta pe plan financiar, economic si social, cel mai important fiind rolul impozitelor care se manifesta pe plan financiar, deoarece acesta constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Pe plan social, rolul impozitelor se concretizeaza in faptul ca prin intermediul lor, statul procedeaza la redistrubuirea unei parti importante din produsul intern brut intre grupuri sociale si indivizi, intre persoanele fizice si cele juridice. Elementele impozitului: Pentru ca prin impozite să se poată realiza obiectivele financiare, economice si sociale urmarite de catre stat la introducerea lor, este necesar ca reglementarile fiscale sa fie cunoscute si respectate atat de organele fiscale, cat si de contribuabili. Printre elementele impozitului se numara: subiectul (platitorul), suportatorul, obiectul impunerii, sursa impozitului, unitatea de impunere, cota (cotele) impozitului, asieta, termenele de plata. - Subiectul impozitului:(contribuabilul) este persoana fizică sau juridică obligată prin lege la plata acestuia. - Suportatorul: (destinatarul) impozitului este persoana care suporta efectiv impozitul. - Obiectul impunerii: il reprezintă materia supusa impunerii. La impozitele directe, obiect al impunerii poate fi venitul sau averea. - Sursa impozitului: arată din ce anume se plateste impozitul. - Unitatea de impunere: se foloseste pentru exprimarea dimensiunii obiectului impozabil. Drept unitate de impunere putem intalni: unitatea monetara, metrul patrat de suprafata utila, hectarul de teren, bucata, kilogramul, litrul, etc. - Cota impozitului: sau cota de impunere reprezintă impozitul aferent unei unitati de impunere. - Asieta: (modul de asezare al impozitului) reprezinta totalitatea masurilor care se iau de organele fiscale in legatura cu fiecare subiect impozabil, pentru identificarea obiectului impozabil, stabilirea marimii materiei impozabile si determinarea impozitului datorat statului. - Termenul de plata: indica data până la care impozitul trebuie achitat statului. Impozitele reale se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (pamantul, cladirile, fabricile, magazinele, etc.), facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozitului. Ele mai sunt cunoscute si sub denumirea de impozite obiective sau pe produs, deoarece se asaza asupra produsului brut al obiectivului impozabil, fara a se face nici o legatura cu situatia subiectului impozitului.

din piatră | naturală. Toate persoanele fizice. Clădire cu pereţii exteriori| din lemn. În cazul contribuabilului | care deţine la aceeaşi adresă | încăperi amplasate la subsol. | din cărămidă nearsă. Impozitul pe cladiri se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili in baza Legii nr.lei/mp | Clădire cu instalaţie| Clădire fără | electrică. cu exceptia celor care sunt scutite de aceasta obligatie si a celor pentru care cladirile pe care le detin in proprietate sunt scutite de impozit. impozitul se datoreaza bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale unde este situata cladirea. | la demisol şi/sau la mansardă. | utilizate în alte scopuri decât| cel de locuinţă.284 din Codul fiscal. in patru rate egale. datorează anual impozit pentru acea cladire. | utilizate ca locuinţă. în | oricare dintre tipurile de | clădiri prevăzute la lit. de produse. conform prevederilor art. demolata. din cărămidă nearsă. se determina prin aplicarea unei cote de impozitare de 0. se intelege orice constructie care serveste la adapostirea de oameni. indiferent de destinatia acesteia. | instalaţie electrică. Clădire cu cadre din beton | armat sau cu pereţi exteriori | din cărămidă arsă sau din orice| alte materiale rezultate în | urma unui tratament termic | şi/sau chimic | B. de animale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | A. din piatră naturală. | la demisol şi/sau la mansardă. in cazul persoanelor fizice. Clădire-anexă cu pereţii | exteriori din lemn. A . de obiecte. în oricare | dintre tipurile de clădiri | TIPUL CLĂDIRII VALOAREA IMPOZABILĂ | . proprietare de cladiri datoreaza impozit pe cladiri.D| F.571/2003 si se plateste trimestrial. pana la 15 iunie. În cazul contribuabilului | care deţine la aceeaşi adresă | încăperi amplasate la subsol. Prin cladire. din | vălătuci sau din orice alte | materiale nesupuse unui | tratament termic şi/sau chimic | C. Clădire-anexă cu cadre din | beton armat sau cu pereţi | exteriori din cărămidă arsă sau| din orice alte materiale | rezultate în urma unui | tratament termic şi/sau chimic | D.Impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice Orice persoană care are în proprietate o clădire (sau mai multe) situată pe teritoriul României. | din vălătuci sau din orice alte| materiale nesupuse unui | tratament termic şi/sau chimic | E.| de canalizare şi de | de apă. Scaderea impozitului pe cladiri se face in cazul in care cladirea a fost dezafectata. de canalizare| încălzire | şi de încălzire | (condiţii cumulative)| | 1 | 2 | 669 | 397 | | | | | | | | | | | 182 | 114 | | | | | | | | | | | 114 | 102 | | | | | | | | | | | 68 | 45 | | | | | | | | | | | 75% din suma care | 75% din suma care | s-ar aplica clădirii | s-ar aplica clădirii | | | | | | | | | | | 50% din suma care | 50% din suma care | s-ar aplica clădirii | s-ar aplica clădirii | | | | | | | | | | | . pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie. de apă. astfel: pana la 15 martie. distrusa sau vanduta incepand cu data de intai a lunii urmatoare cand s-a produs una din aceste situatii.1% la valoarea impozabilă a clădirii. de instalatii si de altele asemenea. dezmembrata. de materiale. Impozitul pe cladiri.

Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii. pentru anul 2011 valorile impozabile sunt stabilite prin H.20 | 1. una sau mai multe cladiri impozitul pe cladiri se majoreaza in conditiile prevazute la art.10 | 1.C.M.05 | 1. cu valoarea corespunzatoare de la art.30 | 2. de canalizare.05 | |________________|______|______|______|______|______|______| | B | 2.50 | 2.B.40 .95 | |________________|______|______|______|______|______|______| | D | 2. pentru municipiul Bucuresti. exprimata in metri patrati.95 | 0. In cazul unei cladiri utilizate ca locuinta si a carei suprafata construita desfasurata depaseste 150 m2 . d) de existenta dotarii.12. b) cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani. parter.00 | 0. cumulative. se reduce in functie de anul in care a fost terminata cladirea. . Valoarea impozabila a cladirii.zona A cu 2. nr. Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de zona din cadrul localitatii unde este situata cladirea cu coeficientii de corectie. b) de pozitia fata de corpul principal de cladire (cladiri-anexe). se reduce cu 0.2010.10.30 | 2.zona C cu 2.zona B cu 2.40 | 2.20 | 2.60 | 2. astfel: . Valorile impozabile variaza in functie de: a) materialul din care este construita o cladire.30 | 2.G.252.00 | 0. Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se detremina prin masurarea dimensiunilor pe cuantumul exterior al cladirii.10 | 1. cu instalatii de apa.30 __________________________________________________________ | Zona în cadrul | Rangul localităţii | | localităţii | | |________________|_________________________________________| | | 0 | I | II | III | IV | V | |________________|______|______|______|______|______|______| | A | 2. determinata asa cum am aratat mai sus. dupa cum urmeaza: a) cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani impliniti la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.60 .2.30 | 1. electrice si de incălzire. Dacă o persoana fizică are in proprietate.20 | 2. determinata luand in calcul elementele de mai sus. se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 m2 sau fractiune din acestia.251 din Codul fiscal. c) de nivelul la care este situata locuinta intr-o cladire cu mai multe niveluri (subsol. mansarda). in afara cladirii de la adresa de domiciliu.90 | |________________|______|______|______|______|______|______| In cazul unui apartament situat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si de 8 apartamente.00 | |________________|______|______|______|______|______|______| | C | 2.zona D cu 2. impliniti la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. valoarea impozabila a cladirii respective.10 | 2.50 | 2.40 | 2. de exemplu. coeficientul de corectie din zona respectiva.40 | 2. suprafata construita desfasurata se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de 1.340/17.50 . In cazul in care nu se poate efectua această masuratoare.

– pentru cladirile persoanelor juridice care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2005. in doua rate egale. Pentru cladirile de orice fel pe care le detin in proprietate. municipiului si se refera la obligatiile cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea cladirii. necesara stabilirii majorarii impozitului pe cladiri. Ordinea cladirii se determina in functie de data inscrisa in actul de dobandire. Incepind cu data de 01.F. inregistrate legal.L. – de catre persoanele juridice pentru cladirile aflate in rezerva. date in administrare ori in folosinta situate in intravilanul municipiului se calculeaza impozit prin aplicarea cotei stabilite asupra valorii de inventar inscrisa in evidenta contabila astfel : – pentru cladirile persoanelor juridice care au efectuat reevaluare conform prevederilor legale in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2005 si care au inregistrat in evidenta contabila valoarea de inventar actualizata. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri. Nu intra sub incidenta prevederilor acestui articol persoanele care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala. dupa caz. in scopul desfasurarii unei activitati. calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stingerii sumei datorate. cu incalcarea acestei prevederi legale sunt nule de drept. Prin plata cu anticipatie se intelege stingerea obligatiei de plata a impozitului pe cladiri datorat aceluiasi buget local in anul fiscal 2011 pana la 31 martie 2011. impozitul se calculeaza si se aplica la valoarea de inventar a . pana la datele de 31 martie si 30 septembrie. b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de domiciliu. 39/2010. stabilita prin hotarare a Consiliului General al municipiului respectiv. persoana fizica. inchiriate.astfel: a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de domiciliu.07.inclusiv O.U. inchiriate. Instrainarea unei cladiri. c) cu 300% pentru a treia cladire si următoarele in afara celei de domiciliu. ce au un patrimoniu distinct. prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege. inclusiv. Impozitul pe cladiri se plateste anual. date in administrare ori in folosinta.G. se acorda o bonificatie de pana la 10%.2010 nivelul majorarilor de intirziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate la termen. Impozitul pe clădiri datorat de persoane juridice Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor juridice se datoreaza de catre acele entitati reprezentate de persoanele fizice. pana la data de 31 martie a anului respectiv. – de catre concesionar. concesionate. locatar. titularul dreptului de administrare sau de folosinta pentru cladirile proprietate publica sau privata a municipiului concesionate. Clădirile dobandite prin succesiune legala se iau in calcul la determinarea ordinii de dobandire.P. datorat pe intregul an de catre un contribuabil. Impozitul pe cladiri se datorează astfel: – de catre proprietar pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar.P. in conservare sau in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii. nu poate fi efectuata pana cand vanzatorul nu are stinse toate creantele fiscale locale cu venite bugetului local al sectorului unde este situata cladirea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de S.

pe toata durata contractului. cum sunt: terasele. f) cladirile afectate centralelor hidroelectrice.P. costul de productie.cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice. h) cladirile funerare din cimitire si crematorii. iar valoarea care se ia in calcul la stabilirea impozitului pe cladiri este cea prevazuta in contract. locatariilor. Valoarea de inventar inscrisa in evidenta contabila poate fi costul de achizitie. In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta. confesional sau particular. in conditii similare impozitului pe cladiri. valoarea impozabila se reduce cu 15%. autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate. g) cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome A. impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0.concesionate. de arhitectura sau arheologice. d) cladirile din patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat. dupa caz. inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii. . scarile. c) cladirile care constituie lacasuri de cult.25% si 1.S. dupa caz. precum si statiilor de conexiuni. stiintifice si tehnologice. date in administrare sau in folosinta. In cazul cladirilor proprietate publica sau privata a statului ari a unitatilor administrativ teritoriale. exceptand spatiile folosite pentru activitati economice. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii. potrivit legii. i) cladirile din parcurile industriale.. e) cladirile unitatilor sanitare publice. muzee ori case memoriale. In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar. consolidare. In cazul cladirilor care fac obiectul contractelor de concesionare sau de inchiriere. instalatiile de iluminat. termoelectrice si nuclearoelectrice. asa cum este inregistrata in evidentele contabile ale locatarului sau locatorului. valoarea lucrarilor executate de locatar. apartinand cultelor religioase recunoscute pe teritoriul Romaniei si componentele acestora. cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice. cat si pentru cele aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii. Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare in patrimoniu. In cazul persoanelor juridice. inchiriate. instalatiile sanitare. Impozitul pe cladiri este datorat de o persoana juridica atat pentru cladirile aflate in functiune. titularilor dreptului de administrare sau de folosinta. instalatiile de telecomunicatii prin fir si altele asemenea. cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice. cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice. se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor. persoanelor juridice. valoarea de aport sau valoarea rezultata in urma reevaluarii. b) cladirile clasate ca monumente istorice. Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru: a) cladirile proprietate a statului. in rezerva sau in conservare. ascensoarele. pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice. cota de impozit pe cladiri este intre 5% si 10% aplicata la valoarea de inventar. este valoarea reala declarata a lucrarilor pentru regularizarea taxei de eliberare a autorizatiei de construire. La determinarea valorii de inventar a cladirii se are in vedere insumarea valorilor tuturor elementelor si instalatiilor functionale ale acesteia. statiilor si posturilor de transformare. In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii. a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice. impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar. cu axceptia incaperilor folosite pentru activitati economice.50% inclusiv asupra valorii de inventar a cladirii.P. de reconstruire. aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor si instalatiilor functionale ale cladirii. instalatiile de incalzire.

apeducte. cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice. r) cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari.16 din Legea nr. Obligatia de a depune declaratie fiscala revine deopotriva si persoanelor care sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri. p) constructiile speciale din subteran.2010 nivelul majorarilor de intirziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate la termen. silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor. baraje si tuneluri. silozuri pentru furaje.U.83/2999. republicata.G. inclusiv.07.(5) din O.1 alin. fundatii si culte. s) cladiri utilizate pentru activitati social umanitare de catre asociatii. cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice. cu art. incepind cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului de scadenta si pana la data stingerii. l) cladirile retrocedate in conf. hidrometrice.294 din Codul fiscal. m) cladirile restituite cf. construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la comportamentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla fizic cladirea.1 alin. n) cladirile afectate de activitati hidrotehnice. c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului. solarii. in doua rate: • 31 Martie • 30 Septembrie. Impozitul pe cladiri se plateste anual. k) cladirile din patrimoniul Academiei Romane. potrivit hotararii consiliului local. inclusiv.1% pentru fiecare zi de intirziere incepind cu luna imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stringerii sumei datorate. cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice.(6) din O. oceanografice. de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor. viaducte. b) intervin modificari ce conduc la recalcularea impoyitului pe cladiri.G. in cazul persoanelor juridice. Declaratiile se depun intr-un termen de 30 de zile de la dta dobandirii / construirii / instrainarii sau demolarii. nr. Pentru sumele achitate dupa expirarea termenelor de plata se calculeaza majorari de intirziere de 0. o) cladirile care fac corp comun cu poduri.83/1999.j) cladirile restituite potrivit art.210/2001. nr. . in cazul persoanelor fizice sau schimbarii privind denumirea. Astfel de declaratii se depun. ciupercarii. d) intrevin schimbari privind numele si prenumele. art. diguri.U. precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice. de natura sa conduca la recalcularea impozitului. calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna. hidrometeorologice. in acelasi termen si pentru una din urmatoarele situatii: a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal. q) cladirile utilizate ca sere. rasadnite. Orice persoana care dobandeste. Nedepunerea sau depunerea peste termenul de 30 de zile a declaratiei se sanctioneaza cu amenda prevazuta la art. Incepind cu data de 01.

ca locuinţă de domiciliu. Deoarece apartamentul se situează într-un bloc cu mai mult de 3 etaje şi 8 apartamente coeficientul de corecţie se diminuează cu 0.836 = 91.48 lei. .2). Rezolvare: Impozitul pe clădiri datorat de o persoană juridică se calculează la valoarea contabilă a clădirii. Rezolvare: Valoarea impozabilă = suprafaţa totală desfăşurată x valoarea impozabilă unitară x coeficientul de corecţie a valorii impozabile unitare. Valoarea impozabilă totală va fi de12 mp x 403 lei = 4.596 lei.96 lei. Rezolvare: Se determină valoarea impozabilă totală: Valoarea impozabilă se calculează ca valoare impozabilă unitară x suprafaţa desfăşurată (suprafaţa totală desfăşurată = suprafata utilă x 1. deci suprafaţa desfăşurată va fi de90mp x 1. În acest caz vom avea 91. La subsol clădirea are o pivniţă cu osuprafaţă totală desfăşurată de 12 mp. ea va datora impozit doar de la 1 iunie.38 lei.40 –0. O persoană fizică deţine în Bucureşti în zona A. rang II un apartament situate într-un bloc cu 5 etaje şi 20 apartamente cu o suprafaţătotală desfăşurată de 100 mp. Coeficientul de corecţie pozitivă avalorii impozabile unitare este 1. Un contribuabil persoană fizică deţine în proprietate. dacã aceasta a dobândit clădirea la 10 mai 2009.600x2. Să se determine impozitul datorat de persoana juridică. 2.836 Valoarea impozabilă totală va fi de: 87.40. Impozit = 485.884 Impozitul pe clădiri se calculează ca: valoare impozabilă x cota de impozit.884 lei impozit pe clădiri datorat pentru întregul an.Probleme 1.Cladirea are o vechime de 30 de ani. Valoare impozabilă =100 mp x 806 lei mpx(2. o casă în mediul rural.1. Coeficientul de corecţie pozitivă este 2.96 x (7 / 12) = 283.048 Pivniţa are o suprafaţă desfăşurată de 12 mp.380 x 0. adică 806 lei / 2 = 403lei.Să se determine impozitul pe clădire.048 + 4.596 x 1% = 485.1% (este vorba de o casă în mediul rural) = 91. Impozit = 48.3=185. O persoană juridică deţine în proprietate o clădire în valoare de 48. Valoarea impozabilă unitară este jumătate din cea corespunzătoare clădirii locuite.2 = 108mp.884 x 0.1% = 185. deci pentru 7 luni.380 Impozit pe cladiri = 185. Valoarea impozabilă aferentă locuinţei va fi deci: 108 mp (suprafaţa desfăşurată) x 806 lei (valoarea impozabilă unitară) = 87. 3. Locuinţa are o suprafaţă utilă de 90 mp. Deoarece persoana juridică a dobândit clădirea pe data de 10 mai. Cota de impozitare este 1%. Să se calculeze valoarea impozabilă aclădirii şi impozitul plătit de către contribuabil.1)=80.

Coeficientul de corecţie pozitivă este 2.000/10. Deoarece apartamentul se situează într-un bloc cu mai mult de 3 etaje şi 8 apartamente coeficientul de corecţie se diminuează cu 0.000 Zona D .4. O societate comerciala prezinta urmatoarea situatie a terenurilor:detine un teren extravilan cu destinatia de livada in zona de fertilitate A. suprafata fiind de 8.000)x 5000= 8. un teren in suprafata de 5000 mp cu destinatia arabil in zona D.600 x 2. Valoare impozabilă =120 mp x 806 lei mp x (2.2 Zona C – 5000 mp = (25/10.000/10. rang III un apartament situat într-un bloc cu 10 etaje şi 20 apartamente cu o suprafaţă totală desfăşurată de 120 mp.380 Impozit pe cladiri = 185. Detine in intravilan terenuri destinate constructiilor in Bucuresti.40.000) x 5000 = 12.3=185.183.1)=80. Rezolvare: extravilan Zona A – 8000 mp – 36lei/ha = (360.5000 mp – 16 lei/ha = (16.000) x 9000 = 4. zona C suprafata 9000 mp si in Campulung suprafata 5000 mp destinatia livada zona C.38 lei.1. Cladirea are o vechime de 50 de ani.5 5. Rezolvare: Valoarea impozabilă = suprafaţa totală desfăşurată x valoarea impozabilă unitară x coeficientul de corecţie a valorii impozabile unitare. .1% = 185. Să se determine impozitul pe clădire. O persoană fizică deţine în Bucureşti în zona C.380 x 0.000 mp.000 Intravilan Zona C – 9000 mp = (4648/10.000)x8000=288.40 –0.