You are on page 1of 235

HRACAT MEVZUATI

I. BLM

T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII HRACATI GELTRME ETD MERKEZ


1

NDEKLER
HRACAT REJM KARARI....................................................................3
HRACAT YNETMEL .................................................................................... 7 hracat Belgesine likin Tebli (Ekonomik Aratrmalar ve Deerlendirme 96/1).............................................................................................. 15 Bedelsiz hracata likin Tebli (hracat 2008/12) ................................................ 16 hrac Kayda Bal Mallara likin Tebli (Tebli No: hracat 2006/7) ............... 20 hrac Yasak ve n zne Bal Mallara likin Tebli (hracat 96/31).................. 22 D Ticaret Sermaye irketleri Statsne likin Tebli (hracat: 2004/12)................................................................................................................. 27 D Ticaret Sermaye irketlerine likin Karar ..................................................... 30 Sektrel D Ticaret irketleri Statsne likin Tebli (hracat 2004/4)................................................................................................................... 33 Yurt Dnda Fuar Dzenlenmesine ve Deerlendirilmesine likin Tebli (hracat: 2007/1)......................................................................................... 47 Yurt D Mteahhitlik ve Teknik Mavirlik Hizmetleri Kapsamnda Yaplacak hracat ve thalata likin Tebli Anlamalar: (2008/1) ....................... 77 Offset Uygulamalarna likin Tebli (hracat:2007/6)......................................... 85 Kimyasal Silahlar Szlemesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin hracatna likin Tebli (hracat 2002/12)............................................................ 90 Nesli Tehlike Altnda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Trlerinin D Ticaretine likin Tebli (D Ticaret: 2011/1) ................................................... 100 ift Kullanml ve Hassas Maddelerin hracatnn Kontrolne likin Tebli (Tebli No: 2003/12) ............................................................................... 212 Ozon Tabakasn ncelten Maddelerin hracatna likin Tebli hracat: (2009/4) ............................................................................................................... 215 Serbest Blgelerden Baka Bir lkeye Yaplan Satlarn Trkiye hracat Kredi Bankas A..nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandrlmas Hakknda Tebli (hracat 2009/5) ................ 227 Sektrel Tantm Gruplarnn Kuruluu ve Faaliyetlerine likin Tebli (hracat:2010/6) ................................................................................................... 230

HRACAT REJM KARARI


Resmi Gazete Tarihi: 6 Ocak 1996 Resmi Gazete Numaras: 22515 Karar Says: 95/7623 Ama Madde 1- Bu Kararn amac, ihracatn lke ekonomisi yararna dzenlenmesini, desteklenmesini ve gelitirilmesini salamak iin ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak esaslar belirlemektir. Kapsam Madde 2- hracatla ilgili her trl ilem, bu Karar, ihracatla ilgili sair mevzuat ile ikili ve ok tarafl anlamalar ve bunlara istinaden karlacak ynetmelik, tebli ve talimatlar erevesinde yrtlr. Yetki Madde 3- hracatta yetkili merci, D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakanlktr. Bakanlk; a) hracatn her aamasnda gzetim, denetim ve ynlendirilmesine ilikin her trl nlemleri almaya, ihracatla ilgili ilemleri her safhada izlemeye ve bu hususlarla ilgili dzenlemeleri yapmaya, ihracata ilikin bilgi ve belgeleri istemeye ve ihracat bu Karar erevesinde yrtmeye, b) Piyasalarda meydana gelen olaan d bir gelime, ihracata konu malda grlen yetersizlik, kamu gvenlii, kamu ahlak, insan sal, hayvanlarn, bitkilerin veya evrenin korunmas amacna ynelik tedbirler, sanatsal, tarihi ve arkeolojik deer tayan metann korunmas nedenleriyle ihracatta kstlama veya yasaklama getirmeye, c) Gerektiinde ihracat msaadeye veya kayda balamaya, ihracatta miktar kstlamas uygulamaya, d) Bal muamele, takas ve dolayl offset gibi karlkl ticaret uygulamalarnn usul ve esaslarn gerektiinde sektr ve/veya lke baznda belirlemeye, e) Transit ticaret, geici ihracat, bedelsiz ihracat ve ticari kiralama yolu ile yaplacak ihracat ile yurt dnda inaat, tesisat ve montaj ii alan mteahhitlerin yapaca ihracat dzenlemeye, f) hracat politikalarnda bir btnlk salanmas iin ilgili kurum ve kurulularn ihracata ynelik faaliyet ve kaynaklarn koordine etmeye, g) Alc lkelerce ihracatmzn kstlanmasna ilikin olarak alnacak tedbirlerin kaldrlmasna, etkilerinin asgariye indirilmesine veya iyiletirilmesine ilikin

grmeler yapmaya, yaptrmaya ve varlan ykmllklerin yerine getirilmesini salamaya,

anlama

hkmlerinden

doan

h) hracata konu tarm rnlerinin desteklenmesine ynelik hazrlklar yapmaya, destekleme stoklarnn ihracat yoluyla deerlendirilmesine ilikin esaslar tespit etmeye, uygulamaya veya uygulanmasn salamaya, ) Madde ve/veya lke baznda ihracatla ilgili, yurt dnda dzenlenecek fuarlar da dahil, tantm ve pazarlama politika ve faaliyetlerinin esaslarn belirlemeye ve ilgili kurulular nezdinde takip ve koordine etmeye, i) Kalknma planlar ve yllk programlardaki ekonomik ve sosyal hedeflere ulalabilmesini teminen yaplacak faaliyetlerin gerekletirilmesi amacyla; uluslararas kurululara olan ykmllkler ile i ve d piyasa artlar ve dier lkelerin madde politikalarna ilikin uygulamalar da gz nnde tutularak, ihracata konu rnlere rekabet gc kazandrc almalar ve dzenlemeler yapmaya, j) Genel ihracat politikas hedefleri erevesinde, Trkiye hracat Kredi Bankas (Eximbank) tarafndan ihracatla ilgili olarak gerekletirilecek programlar mtereken tespit etmeye, k) Yaymlanacak tebliler erevesinde ihracat irketlere D Ticaret Sermaye irketi, Sektrel D Ticaret irketi veya ngrlecek ihracat modellerine uygun statler vermeye, geri almaya ve bunlarn hak, yetki ve sorumluluklarn tespit etmeye, l) 24 Aralk 1997 tarih ve 23210 numaral R.Gazetede yaymlanan 97/10308 sayl Karar ile yrrlkten kaldrlmtr. yetkilidir. Bu Karar kapsamnda yaplacak desteklemenin kaynan 88/l3384 sayl Kararn l inci maddesi uyarnca oluturulan, Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas nezdindeki Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu ile, ilgili dier fon ve kaynaklar tekil eder. D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakanlk, yukarda saylan yetkilerin kullanlmas srasnda, mevzuat hkmleri erevesinde; hracat Birlikleri, Trkiye hracatlar Meclisi, hracat Gelitirme Etd Merkezi, uluslararas gzetim irketleri ve ilgili dier kurum ve kurulular grevlendirebilir. hracat Serbestisi ve hracatn Koordinasyonu Madde 4- Kanun, kararname ve uluslararas anlamalarla ihrac yasaklanm mallar dnda kalan btn mallarn ihrac, 3 nc maddenin (b) bendi mstesna olmak zere, bu Karar erevesinde serbesttir. Kamu kurum ve kurulular, madde baznda miktar veya dnem itibariyle ihracatn kstlanmasna veya yasaklanmasna ynelik kanun ve kararnamelerin hazrlanmas aamasnda D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakanln grn alrlar.

hracat faaliyetlerinin koordineli bir ekilde yrtlebilmesini teminen ilgili kurum ve kurulularn kendi mevzuatlar uyarnca ihracata ynelik olarak alacaklar kararlar ile alm ve satm ilgili mevzuatla belirli bir merciin iznine braklm mallarn ihracna ilikin esas ve uygulamalarn tespiti aamasnda D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakanln uygun gr alnr. hracat ilemlerinde, ilgili mevzuatla belirlenmi olanlar dnda hibir belge aranmaz. Kamu kurum ve kurulular, ihracat ilemlerinin azami lde sratle tamamlanmasn teminen gerekli dzenlemeleri yaparlar. hrac Yasak ve n zne Bal Mallar Madde 5- Kanun, kararname ve uluslararas anlamalarla ihrac yasaklanm veya belli bir merciin n iznine balanm olan mallar grubuna, bu Kararn Ekinde yer alan mallar ilave edilmitir. Uygulanacak Meyyideler Madde 6- 26 Mart 2000 tarih ve 24001 numaral Resmi Gazetede yaymlanan 2000/248 sayl Karar yrrlkten kaldrlmtr. Yrrlkten Kaldrlan Hkmler Madde 7- 20/01/1992 tarihli ve 92/2644 sayl hracatn Dzenlenmesi ve Desteklenmesine likin Karar yrrlkten kaldrlmtr. Geici Madde - Bu Kararn yrrle girmesinden nce balam ilemlere, lehte olmas halinde nceki hkmlere gre devam edilir. Yrrlk Madde 8- Bu Karar yaym tarihinde yrrle girer. Yrtme Madde 9- Bu Karar D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

(*)

EK:

A) KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLAMALARLA HRACI YASAKLANMI OLAN MALLAR GRUBUNA LAVE EDLEN MADDELER 1- 11.8.1995 tarih ve 22371 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Doal iek Soanlarnn Skm, retimi ve hracatna Ait Ynetmelik kapsamnda; ihracat yasak olan doal iek soanlar. 2- Odun 3- Sla (liquidambar orientalis) 4- Yalankoz ( Pterocarya carpinifolia ) 5- Data hurmas (Phoenix The Ophrasti crenter) B) KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLAMALARLA HRACI BELL BR MERCN N ZNNE BALI MALLAR GRUBUNA LAVE EDLEN MADDELER 1- 11.8.1995 tarih ve 22371 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Doal iek Soanlarnn Skm, retimi ve hracatna Ait Ynetmelik kapsamnda; ihracat amacyla doadan elde edilmesi kontenjanla veya baka herhangi bir kaytla snrlandrlan doal iek soanlar (Tarm ve Kyileri Bakanl) 2- Damzlk byk ve kkba hayvan (Tarm ve Kyileri Bakanl)

(*)

2 Kasm 2010 tarih ve 27747 numaral Resmi Gazetede yaymlanan 2010/985sayl Karar ile deitirilmitir. 6

HRACAT YNETMEL
Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006 Resmi Gazete Numaras: 26190 D Ticaret Mstearlndan BRNC BLM Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Ama Madde 1- Bu Ynetmeliin amac, hracat Rejimi Karar erevesinde, ihracatn lke ekonomisi yararna dzenlenmesini, desteklenmesini ve artrlmasn salamak iin ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir. Kapsam Madde 2- hracat Rejimi Karar uyarnca yaplacak ihracat ilemleri, bu Ynetmelik ile D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakanlk tarafndan yaymlanacak tebliler ve ilgililere verilecek talimatlar erevesinde yrtlr. Dayanak Madde 3- Bu Ynetmelik, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan hracat Rejimi Kararna dayanlarak hazrlanmtr. Tanmlar
(*)

Madde 4- Bu Ynetmelikte geen;

a) Bal Muamele: kiden fazla taraf arasnda yaplan takas ilemini, b) Balam lem: 1) Alan uluslararas ihalelere istinaden yaplan yabanc devlet balantlarnda, alc kurulu ile balantnn yapldn gsteren yazl szlemenin taraflarca imzalanm olmasn, 2) Bedelsiz ihracatta, gmrk mevzuat uyarnca gmrk beyannamesi dzenlenmesi gereken hllerde gmrk beyannamesinin tescil edilmi olmasn, 3) Genel esaslar erevesinde, gmrk beyannamesinin hracat Birlikleri Genel Sekreterliine onaylatlm olmasn,

(*)

12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 numaral Resmi Gazetede yaymlanan ynetmelik ile deitirilmitir. 7

4) Kayda bal ihracatta, hracat Birlikleri Genel Sekreterliince kaydn verilmi olmasn, 5) ) Konsinye ihracat ile yurt d mteahhitlik ve teknik mavirlik kapsamndaki ihracatta, iznin verilmi olmasn, 6) Msaadeye bal ihracatta msaadenin verilmi olmasn, 7) Offset kapsamnda ihracatta offset anlamasnn imzalanm olmasn, c) Bedelsiz hracat: Karlnda yurt dndan bir deme yaplmakszn yurt dna mal karlmasn, ) Gn: Aksi belirtilmedike takvim gnn, d) hracat: Bir maln, yrrlkteki ihracat mevzuat ile gmrk mevzuatna uygun ekilde Trkiye gmrk blgesi dna veya serbest blgelere karlmasn veyahut Mstearlka ihracat olarak kabul edilecek sair k ve ilemleri, e) hracat: hra edecei mala gre ilgili hracat Birlikleri Genel Sekreterliine ye olan, vergi numarasna sahip gerek veya tzel kiiler ile tzel kiilik statsne sahip olmamakla birlikte yrrlkteki mevzuat hkmlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tannan ortaklklar, f) hracat Birlikleri Genel Sekreterlii Onay/Kayd: hracat Birlikleri Genel Sekreterlii tarafndan gmrk beyannamesi onay/kayt ilemleriyle ilgili olarak verilecek onay, kayt ve/veya elektronik onay/kayd, g) hra Msaadesi: lke ekonomisinin ihtiyalar, i ve d piyasa arz ve talep durumu, sat ekli ile alc lke ve firmalarn lkemiz ile olan ticari ve ekonomik ilikileri gibi hususlar gz nnde tutularak Mstearlka verilen ihra iznini, ) Kayda Bal hracat: Gmrk beyannamesinin, ihracattan nce hracat Birlikleri Genel Sekreterliince kayda alnd ihracat eklini, h) Konsinye hracat: Kesin sat daha sonra yaplmak zere yurt dndaki alclara, komisyonculara, ihracatnn yurt dndaki ube veya temsilciliklerine mal gnderilmesini, ) 12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 numaral Resmi Gazetede yaymlanan ynetmelik ile kaldrlmtr. i) Mal: Her trl eya, madde, rn veya deeri, j) Mstearlk: D Ticaret Mstearln, k) Offset: Kamu kurulular tarafndan alan uluslararas ihaleler erevesinde, ihaleyi kazanan firma veya kurulu tarafndan, Trkiyede retilen mallarn, gelir ve giderleri Trkiyede kaydedilen yurt d mteahhitlik hizmetlerinin ve dier hizmetlerin yeni alclara ihracat veya mevcut alclara ynelik ihracat art ile taahht gereince

Trkiyenin mevcut ihracat potansiyelinin gelitirilmesine ynelik Mstearlka onaylanan dier ilemleri, l) Takas: hra veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, ksmen veya tamamen mal, hizmet veya dviz ile karlanmas ilemini, m) Ticari Kiralama: Mallarn kira bedeli karl belirli bir sre kullanlmak zere geici olarak Trkiye gmrk blgesi dna veya serbest blgelere karlmasn, n) Transit Ticaret: Yurt dnda veya serbest blgede yerleik bir firmadan ya da antrepodan satn alnan maln, lkemiz zerinden transit olarak veya dorudan doruya yurt dnda veya serbest blgede yerleik bir firmaya ya da antrepoya satlmasn, o) Yurtdna e-Ticaret: Uzaktan iletiim aralaryla baka bir lkeye ynelik olarak gerekletirilen mesafeli mal satn ifade eder. KNC BLM hracat ekilleri ve Esaslar Genel esaslar Madde 5- hracat ileminin balamas iin ihracatlarn, hracat Birlikleri Genel Sekreterliine onaylattklar gmrk beyannamesi ile ihracatn yaplaca gmrk idaresine bavurmalar gerekir. n izne bal ihracat Madde 6- hrac uluslararas anlama, kanun, kararname ve ilgili sair mevzuat uyarnca belli bir merciin n iznine bal mallarn ihracatnda, ilgili mercilerden n izin alndktan sonra ihracat mevzuat hkmleri uygulanr. Kayda bal ihracat Madde 7- hrac kayda bal mallar, Mstearlka yaymlanacak Tebli ile belirlenir. hrac Kayda Bal Mallara likin Tebli kapsamndaki mallarn ihracndan nce gmrk beyannamelerinin hracat Birlikleri Genel Sekreterliince kayda alnmas gerekir. hracat Birlikleri Genel Sekreterliince kayda alnm gmrk beyannamesinin gmrk idarelerine sunulma sresi, hracat Birlikleri Genel Sekreterliinin onay tarihinden itibaren uzatlmamak zere otuz gndr. Ancak, lkemiz ihra rnlerine miktar kstlamas uygulayan lkelere yaplan, kstlama kapsamndaki maln ihracna ait kayt meruhat dlerek onaylanm gmrk beyannamelerinin gmrk idarelerine sunulma sresi, otuz gnden daha ksa veya daha uzun olarak Mstearlka belirlenebilir.

Kredili ihracat Madde 8- 12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 numaral Resmi Gazetede yaymlanan ynetmelik ile kaldrlmtr. Konsinye ihracat Madde 9- Konsinye ihracat bavurular ilgili hracat Birlikleri Genel Sekreterliine yaplr. Madde ve/veya lke politikas asndan Mstearlka getirilebilecek dzenlemeler kapsamndaki mallarla ilgili konsinye ihra talepleri Mstearln gr alndktan sonra, bunun dnda kalan mallara ilikin talepler ise dorudan hracat Birlikleri Genel Sekreterliince sonulandrlr. hracat Birlikleri Genel Sekreterliince konsinye ihracat olarak onaylanm gmrk beyannamelerinin otuz gn iinde gmrk idarelerine sunulmas gerekir. hracatlar, konsinye olarak gnderilen mallarn kesin satnn yaplmasndan sonraki otuz gn iinde durumu, kendileri tarafndan dzenlenmi kesin sat faturas veya rnei ve gerekli dier belgeler ile birlikte izni veren hracat Birlikleri Genel Sekreterliine bildirir. Konsinye olarak gnderilen maln ihra tarihinden itibaren bir yl iinde kesin satnn yaplmas gerekir. Bu sre, hakl ve zorunlu nedenlere istinaden mracaat edilmesi halinde, izni veren hracat Birlikleri Genel Sekreterliince iki yl daha uzatlabilir. Konsinye olarak gnderilen maln, konsinye ihra izin sresi iinde satlamamas halinde, maln gmrk mevzuat erevesinde yurda getirilmesi gerekir. Yurt d fuar ve sergilere katlm ve ihracat Madde 10- lkemizi temsilen katlnacak uluslararas yurt d fuar ve sergiler Mstearlk tarafndan belirlenir. Uluslararas ticari fuarlara ve sergilere, gerek lkemizi temsilen ulusal dzeyde gerekse bireysel olarak katlacak firma ve kurulularca yurt dna gnderilecek bedelli veya bedelsiz mallar ile yurt dnda dzenlenecek bilim, sanat, kltr veya tantm amal fuar/sergi, konferans, seminer gibi etkinliklere kii veya kurulularca gnderilecek bedelli veya bedelsiz mallarn yurt dna kyla ilgili bavurular dorudan ilgili gmrk idarelerine yaplr. Gmrk idareleri sz konusu mallarn yurt dna k iin yaplan talepleri ilgili mevzuat erevesinde inceleyip sonulandrr. Gmrk idareleri, yukarda belirtilen amalarla yurt dna kna izin verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mallar (bilim, sanat, kltr, tantm amal fuar/sergi hari) ile
(*) (*)

12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 numaral Resmi Gazetede yaymlanan ynetmelik ile deitirilmitir. 10

ilgili gmrk beyannamelerinin onayl bir rneini, beyannamenin kapan tarihinden itibaren, en ge onbe gn iinde firmann beyan ettii hracat Birlikleri Genel Sekreterliine gnderir. Uluslararas ticari fuar ve sergilerde sergilenmek zere yurt dna karlan mallarn kesin satna ilikin talepler, geici ka esas gmrk beyannamesinin hracat Birlikleri Genel Sekreterliince onaylanmasn mteakip gmrk idarelerince sonulandrlr. Gmrk idareleri, zel organizatr kurulularn lkemizi temsilen ulusal dzeyde katlaca ticari nitelikli fuarlarda ve sergilerde, yrrlkteki Yurt Dnda Fuar Dzenlenmesine ve Deerlendirilmesine likin Tebli hkmleri gereince, organizatr kurulua Mstearlka (hracat Genel Mdrl) verilmi olan "Yeterlilik Belgesi" veya "Geici Yeterlilik Belgesi" (kamu ve meslek kurulular ile vakflarca dzenlenen fuarlarda bahse konu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili fuarn ulusal katlm organizasyonunun sz konusu kurulua yaplmasnn onaylandn gsterir uygunluk yazsn ararlar. Yukarda belirtilen hususlar dnda kalan talepler Mstearlka incelenip sonulandrlr. thal edilmi maln ihrac Madde 11- Gmrk mevzuat erevesinde serbest dolama girmi yeni veya kullanlm maln ihrac genel esaslar erevesinde yaplr. Ancak, ihracatn desteklenmesine ynelik mevzuat, yatrm mevzuat ile gmrk mevzuatnn mahrecine iade hkmleri sakldr. Serbest blgelere yaplacak ihracat Madde 12- Serbest blgelere yaplacak ihracat, ihracat mevzuat hkmlerine tabidir. Ancak, Dahilde leme Rejimi, KDV uygulamalar ve Trkiye hracat Kredi Bankas uygulamalarna dair mevzuat hkmleri sakldr. Dier ihracat ekilleri ve transit ticaret Madde 13- Kayda bal ihracat, bedelsiz ihracat, savunma sanayii dndaki alanlarda offset kapsamnda yaplacak ihracat ile yurt d mteahhitlik ve teknik mavirlik kapsamnda yaplacak ihracata ilikin usul ve esaslar Mstearln bal olduu Bakanlka belirlenir. Ticari kiralama yoluyla yaplacak ihracat gmrk mevzuat hkmlerine tabidir. Uluslararas anlamalarla ticareti yasaklanm mallar ile Mstearln madde politikas itibariyle transit ticaretinin yaplmasn uygun grmedii mallar transit ticarete konu olamaz. thalat ve ihracat yaplmas yasaklanm lkelerle transit ticaret yaplamaz.
(*) (*)

12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 numaral Resmi Gazetede yaymlanan ynetmelik ile deitirilmitir. 11

Takas ve bal muamele ilemleri yrrlkteki ihracat ve ithalat rejimleri erevesinde yrtlr. Yurtdna e-ticaret kapsamndaki mal ihracyla ilgili ilemler, d ticaret ve gmrk mevzuat hkmlerine tabidir. NC BLM Ortak Hkmler Alcs tarafndan kabul edilmeyen mallar Madde 14- Alcs tarafndan kabul edilmeyen mallar karlnda ayn bedel ve artlarla mal ihracna ilikin talepler, durumu gsterir belgelere istinaden gmrk mevzuat erevesinde giri ve kta ayniyeti tespit edilmek suretiyle gmrk idarelerince sonulandrlr. Alcs tarafndan kabul edilmeyen mallarn baka bedel ve artlarla ayn veya farkl alclara satna ilikin talepler, durumu gsterir belgeler ve yeni sat szlemesine ait hracat Birlikleri Genel Sekreterliince onayl faturann ibrazndan sonra gmrk idarelerince sonulandrlr. Gmrk idarelerince sonulandrlan talepler ilgili hracat Birlikleri Genel Sekreterliine ve mkellefin bal bulunduu vergi dairesine bildirilir. Alcs tarafndan kabul edilmeyen mallarn bozulabilir nitelikte olmas halinde, bu tr talepler hracat Birlikleri Genel Sekreterlii veya daha sonra hracat Birlikleri Genel Sekreterliine bilgi vermek kaydyla Mstearlk yurt d tekilatnca sonulandrlr. Mstearlk yurt d tekilatnca sonulandrlan talepler, ilgili gmrk idaresine bildirilir. Yukarda yer alan hususlar, ihracatn desteklenmesine ynelik mevzuat kapsamnda yaplm olmas halinde, ait olduu mevzuat hkmlerine tabidir. Alcsna teslim edilemeyen mallar ve mallarn terk edilmesi Madde 15- Yanma, alnma gibi hakl ve zorunlu nedenlerle alcsna teslim edilemeyen mallara ilikin ihracat talepleri, durumu gsteren belgelere dayanlarak Mstearlka (hracat Genel Mdrl) sonulandrlr. Geri getirilmesinde ekonomik yarar grlmeyen mallarn terk edilmesine ilikin talepler, durumu gsteren belgelere dayanlarak Mstearlka (hracat Genel Mdrl) sonulandrlr.
(*) (*)

(*)

12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 numaral Resmi Gazetede yaymlanan ynetmelik ile deitirilmitir.

12

Yukarda belirtilen hususlar, ihracatn desteklenmesine ynelik mevzuat kapsamnda yaplm olmas hlinde, ait olduu mevzuat hkmlerine tabidir. hracat Birliklerince yaplacak ilemler Madde 16- 5/7/1993 tarihli ve 93/4614 sayl hracat Birliklerinin Kuruluu, leyii, tigal Sahalar, Organlar, yelerin Hak ve Ykmllklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararna istinaden, nisbi aidatn tahsil edilmesi gerekir. Bu husus, hracat Birlikleri Genel Sekreterliince gmrk beyannamesinin onaylanmas srasnda aranr. Gmrk idarelerince yaplacak ilemler Madde 17- Otomasyona gemi gmrk idareleri, ihracat ilemlerinde tescil onay yaplmadan nce, gmrk beyannamesi zerinde hracat Birlikleri Genel Sekreterliinin elektronik ortamda oluturduklar "Birlik Onay Kodu"nu ararlar. "Birlik Onay Kodu" dorulanmayan gmrk beyannamelerine istinaden mal k yaplmaz. Otomasyona gememi gmrk idareleri ise, ihracat ilemlerinde gmrk beyannamesi zerinde hracat Birlikleri Genel Sekreterliinin onayn/kaydn ararlar. hracat Birlikleri Genel Sekreterlii onay/kayd bulunmayan gmrk beyannamelerine istinaden mal k yaplmaz. Gmrk idareleri, ihracat mteakip durumu ilgili hracat Birlikleri Genel Sekreterliine bildirir. Gmrk idarelerince tescil edilen gmrk beyannameleri zerinde herhangi bir deiiklik yaplmas veya gmrk beyannamelerinin iptal edilmesi halinde, bu husus ilemi yapan gmrk idaresi tarafndan onay/kayd veren hracat Birlikleri Genel Sekreterliine, mkellefin bal bulunduu vergi dairesine ve Trkiye statistik Kurumuna bildirilir. hracat bedellerinin yurda getirilmesi Madde 18- hracat bedellerinin yurda getirilmesi hususu kambiyo mevzuat hkmlerine tabidir. Dier durumlar Madde 19- hracata ilikin olarak bu Ynetmelikte belirlenen konular dnda kalan hususlar hracat Rejimi Karar erevesinde Mstearlka (hracat Genel Mdrl) sonulandrlr. DRDNC BLM eitli ve Son Hkmler Yrrlkten kaldrlan Ynetmelik
(*) (*)

12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 numaral Resmi Gazetede yaymlanan ynetmelik ile deitirilmitir. 13

Madde 20- 6 Ocak 1996 tarihli ve 22515 sayl Resmi Gazetede yaymlanan hracat Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr. Balam ilemler Geici Madde 1- Bu Ynetmeliin yrrle girmesinden nce balam ilemlere, lehte olmalar kaydyla, bu Ynetmeliin 20 nci maddesiyle yrrlkten kaldrlan Ynetmelik hkmleri uygulanr. Yrrlk Madde 21- Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer. Yrtme Madde 22- Bu Ynetmelik hkmlerini D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

14

hracat Belgesine likin Tebli (Ekonomik Aratrmalar ve Deerlendirme 96/1) Resmi Gazete Tarihi: 6 Ocak 1996 Resmi Gazete Numaras: 22515 D Ticaret Mstearlndan Madde 1- 14 ubat 1992 tarih ve 21142 sayl Resmi Gazetede yaymlanan, hracat Ynetmeliinin 19ncu maddesi uyarnca yrrlkte olan hracat Belgesi uygulamasnn 15.1.1996 tarihinden itibaren yrrlkten kaldrlmas kararlatrlmtr. Madde 2- Bu Tebliin yrrle girdii tarih itibariyle; ihracat faaliyetleri Gmrk Beyannamesi ve Tek Vergi Numaras erevesinde gerekletirilecektir. Madde 3- 15.1.1996 tarihinden itibaren ihracatlara ve ihracata ait her trl bilgi Gmrk Beyannamesi ve Tek Vergi Numaras esas alnmak suretiyle takip edilecektir. Bu nedenle hracat Belgesi alm olan tm firma ve kurulularn; Tek Vergi Numaras ile hracat Belgesi Numarasn en ge 30.6.1996 tarihine kadar D Ticaret Mstearlna bildirmeleri gerekmektedir. Madde 4- 14 ubat 1992 tarih ve 21142 mkerrer sayl Resmi Gazetede yaymlanan hracat 92/2 sayl Tebli, bu Tebliin yrrle girdii tarih itibariyle yrrlkten kaldrlmtr. Madde 5- Bu Tebli 15.1.1996 tarihinde yrrle girer.

15

Bedelsiz hracata likin Tebli (hracat 2008/12) Resmi Gazete Tarihi: 12 Temmuz 2008 Resmi Gazete Numaras: 26934 D Ticaret Mstearlndan Dayanak Madde 1- 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayl hracat Rejimi Kararnn 3 nc maddesinin (e) bendine istinaden, karlnda yurt dndan bir deme yaplmakszn yurt dna mal karlmasna ilikin usul ve esaslar aadaki ekilde belirlenmitir. Uygulama Madde 2- Bedelsiz olarak ihra edilebilecek mallar aada belirtilmitir. a) Gerek veya tzel kiiler tarafndan gtrlen veya gnderilen hediyeler, miktar ticari teamllere uygun numuneler ile reklam ve tantm mallar, yeniden kullanma veya geri dnme konu ithal edilmi mal ve ambalaj malzemeleri, b) Daha nce usulne uygun olarak ihra edilmi mallarn bedelsiz gnderilmesi ticari rf ve adetlere uygun paralar, fireleri ile garantili olarak ihra edilen mallarn garanti sresi iinde yenilenmesi gereken paralar, c) Yabanc misyon mensuplarnn, Trkiye'de alan yabanclarn, yurt dna hane nakli suretiyle gidecek Trk vatandalarnn, daimi veya geici grevle yurt dna giden kamu grevlilerinin, bu durumlarnn ilgili mercilerce belgelenmesi artyla, beraberlerinde gtrecekleri, gnderecekleri veya adlarna gnderilecek mal ve tatlar, ) Yurt dnda yerleik tzel kiiler, yabanc turistler ve yurt dnda ikamet eden Trk vatandalarnn beraberlerinde gtrecekleri, gnderecekleri veya adlarna gnderilecek mal ve tatlar, d) Kamu kurum ve kurulular, belediyeler ve niversitelerin; grevleri veya anlamalar gerei gnderecekleri mal ve tatlar, e) Sava, deprem, sel, salgn hastalk, ktlk ve benzeri afet durumlarnda; kamu kurum ve kurulular, belediyeler, niversiteler, Kzlay ile kamu yararna alan dernek ve vakflarn gnderecekleri insani yardm malzemeleri. Yukarda belirtilenler dnda kalan hususlar, D Ticaret Mstearlnn (hracat Genel Mdrl) gr alnarak, ilgili gmrk idaresi veya hracat Birlii Genel Sekreterliince sonulandrlr. zin mercii ve uygulama usulleri

16

Madde 3- kinci maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde yer alan mallardan, deeri 250.000 (ikiyzellibin) ABD Dolarna kadar olanlar ile deer ve miktarna baklmakszn birinci fkrasnn (d) ve (e) bentlerinde belirtilen mallarn bedelsiz ihracat izni bavurular dorudan ilgili gmrk idaresine yaplr. kinci maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde yer alan mallardan, deeri 250.000 (ikiyzellibin) ABD Dolar ve zeri olanlarn bedelsiz ihracat izni bavurular ise, ekteki Bedelsiz hracat Formu doldurularak hracat Birlikleri Genel Sekreterliklerine yaplr. hracat Birlikleri Genel Sekreterlikleri verilen bedelsiz ihra izinlerinin bir rneini talep sahibine, bir rneini de ilgili gmrk idaresine intikal ettirirler. Bedelsiz ihra izinlerinin geerlilik sresi 1 (bir) yldr. kinci maddenin birinci fkrasnn (c) ve () bentleri erevesinde yaplacak bedelsiz ihracata, dorudan gmrk idaresince izin verilir. Ancak () bendi uyarnca bedelsiz ihrac yaplacak mallarn yolcu beraberinde gtrlmeyip, nce veya sonra gnderilmesi halinde, Trkiye'de satn alndnn belgelenmesi, tat gtrlmesi halinde ise tatn trafik tescil kurulularnca ve vergi dairelerince kaytlarnn kapatldnn belgelenmesi gerekir. kinci maddenin birinci fkrasnn () bendi kapsamnda, yurt dnda yerleik tzel kiiler, yabanc turistler ve yurt dnda ikamet eden Trk vatandalarnn, Katma Deer Vergisi Kanunu'nun 11/1-b maddesinde dzenlenen istisnadan yararlanarak yurt dna gtrecekleri, gnderecekleri veya adlarna gnderilecek mal ve tatlarn bedelsiz ihracna, satc tarafndan verilen sat faturas nshas veya satc onayl rneklerine istinaden, ilgili gmrk idarelerince izin verilir. Sz konusu sat faturasnn bir nshas veya satc onayl bir rnei, Trkiye statistik Kurumuna gnderilmesini teminen, ilgili gmrk idaresince Gmrk Mstearlna (Gmrkler Genel Mdrl) intikal ettirilir. Yasak ve ihrac n izne bal mallar Madde 4- Kanun, kararname ve uluslararas anlamalarla ihrac yasaklanm mallarn bedelsiz ihracatna izin verilmez. hrac n izne bal mallarn bedelsiz olarak ihra edilmesi de, ancak ilgili merciin n iznine istinaden mmkndr. hracnda fon kesintisi aranan mallar Madde 5- hracnda Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu'na prim kesintisi yaplan mallarn bedelsiz olarak ihra edilebilmesi iin, sz konusu primin dendiine dair banka dekontunun ibraz gerekir. Ancak FOB deeri l.000 (bin) ABD Dolarn gemeyen mallarn bedelsiz ihrac Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu kesintisine tabi deildir.

(*)

(*)

27 ubat 2009 tarih ve 27154 numaral Resmi Gazetede yaymlanan 2009/2 sayl tebli ile deitirilmitir. 17

6/6/2006 tarihli ve 26190 sayl Resm Gazete'de yaymlanan hrac Kayda Bal Mallara likin Tebli (hracat 2006/7) eki listedeki mallardan, deeri FOB l.000 (bin) ABD Dolarn geenlerin bedelsiz olarak ihracnda kayt art aranr. hracat destekleri Madde 6- Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandrlmaz. Standart ve teknik uygulamalar Madde 7- Bu Tebli kapsamnda yaplacak bedelsiz ihracat, standartlar ve rnlere ilikin teknik mevzuat hkmlerine tabi deildir. hracat Birliine yelik Madde 8 - kinci maddenin birinci fkrasnn (a), (c), (), (d) ve (e) bentleri kapsamnda yaplacak bedelsiz ihracatta, hracat Birliine ye olma art aranmaz. Yrrlkten kaldrlan tebli Madde 9- 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Bedelsiz hracata likin Tebli (hracat 2006/5), eki ile birlikte yrrlkten kaldrlmtr. Yrrlk Madde 10- Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer. Yrtme Madde 11- Bu Tebli hkmlerini D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

18

EK BEDELSZ HRACAT FORMU 1- Talep Sahibinin a) Ad veya Unvan b) Adresi c) Telefon No d) Telefaks No e) T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No f) Bal Olduu hracat Birlii g) Vergi Tr 2- Maln Gidecei Firma veya Kuruluun a) Ad veya Unvan b) Adresi c) Telefon No d) Telefaks No e) lkesi 3- Maln a) Cinsi b) G.T..P. c) Tipi d) retim Yl ve Menei e) Ambalaj ekli f) Miktar g) Deeri h) Bedelsiz hra Nedeni 4- Maln hra Gmr ; : : : : : : : ; : : : : : ; : : : : : : : : :

Talep Sahibi (Kae ve mza)

19

hrac Kayda Bal Mallara likin Tebli (Tebli No: hracat 2006/7) Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006 Resmi Gazete Numaras: 26190 D Ticaret Mstearlndan Madde 1- 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayl hracat Rejimi Karar'nn 3 nc maddesinin (c) bendine istinaden, ihrac kayda bal mallar, bu Tebliin ekinde yer alan listede sralanmtr. Madde 2- Bu Tebliin ekinde yer alan listede sralanm bulunan mallarn ihrac, hracat Ynetmeliinin 7 nci maddesi hkmleri erevesinde gerekletirilir. Yrrlk Madde 3- Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer. Yrtme Madde 4- Bu Tebli hkmlerini D Ticaret Mstearl'nn bal bulunduu Bakan yrtr.

20

EK
(*)

HRACI KAYDA BALI MALLAR LSTES

1- Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihrac, 2- Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu'ndan deme yaplan maddelerin ihrac, 3- lkemizde kredi karl kurulan tesislerin bedelinin malla geri denmesine ilikin zel hesaplar erevesinde ihracat, 4- lkemiz ile Rusya Federasyonu arasndaki doalgaz anlamas erevesinde ihracat, 5- lkemiz ihra rnlerine miktar kstlamas uygulayan lkelere yaplan kstlama kapsamndaki maddelerin ihrac, 6- Birlemi Milletler Kararlar uyarnca ekonomik yaptrm uygulanan lkelere ihracat, 7- 10/6/2005 tarihli ve 25841 sayl Resm Gazetede yaymlanan Organik Tarmn Esaslar ve Uygulanmasna likin Ynetmelik kapsamnda sertifikay haiz mallar, 8- lem grmemi zeytinya ve ilem grm dkme veya varilli zeytinya, 9- Meyan kk, 10- Ham lleta ve taslak pipo, 11- Ozon tabakasnn korunmasna dair Viyana Szlemesi ile bu szlemeye ait Protokoller ve deiiklikler kapsamndaki mallarn sadece sz konusu dzenlemelere taraf lkelere ynelik ihracat, 12- Torba, uval ve kutulu halde ilem grmemi zeytin, 13- Orijinal barsak, 14- Canl koyun, kl keisi, bykba hayvan, 15- Dkme halde kapya cinsi krmz biber (konik biber), 16- Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmam), 17- Bakr ve inko hurda ve dkntleri, 18- Beyaz Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmu - 2515.11.00.00.11), Renkli ve Damarl Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmu - 2515.11.00.00.12), Oniks (Ham ve Kabaca Yontulmu - 2515.11.00.00.13), Traverten (Ham ve Kabaca Yontulmu - 2515.11.00.00.14), Dierleri (Ham ve Kabaca Yontulmu 2515.11.00.00.19), 19- imento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90), 20- Kornionlar (0707.00.90.00.00), 21- Kozalak halinde am fst, 22- Buday ve mahlut (GTP No: 10.0l), Kara Buday (GTP No: 1008.10), Buday ve avdar melezi (GTP No: 1008.90.10), 23- Mercimekler (GTP No: 0713.40), 24- Arpa (GTP No: 1003), Msr (GTP No: 1005), 25- Geri Kazanlm Kat veya Karton Dknt, Krpnt ve Hurdalar (GTP No: 4707), Alminyum Dknt ve Hurdalar (GTP No: 7602)

21 Nisan 2011 tarih ve 27912 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan hracat 2011/6 sayl tebli ile deitirilmitir. 21

(*)

hrac Yasak ve n zne Bal Mallara likin Tebli (hracat 96/31) Resmi Gazete Tarihi: 19 Eyll 1996 Resmi Gazete Numaras: 22762 D Ticaret Mstearlndan Madde 1- 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayl hracat Rejimi Kararnn 4 nc maddesi uyarnca; kanun, kararname ve uluslararas anlamalarla ihrac yasaklanm veya belli kamu kurum ve kurulularnn n iznine balanm olan mallar, bu Tebliin Ekinde yer alan listede sralanmtr. Madde 2- 6.1.1996 tarih ve 22515 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan hrac Yasak ve n zne Bal Mallara likin hracat 96/2 Sayl Tebli, bu Tebliin yrrle girdii tarih itibariyle yrrlkten kaldrlmtr. Madde 3- Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

22

EK:1
(*)

HRACI YASAK MALLAR LSTES


YASAL DAYANAK 23/07/1983 tarih ve 18113 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu 24/06/1933 tarih ve 2435 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 2313 sayl Uyuturucu Maddelerin Murakabesi Hakknda Kanun 04/12/2002 tarih ve 24956 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan Ttn retimi, retici Ttnlerinin Pazarlanmas, ve D Ticareti, Denetimi ve Ttn Eksperlii ile lgili Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik 13/4/1990 tarih ve 20491 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 08/03/1990 tarih ve 90/234 sayl Bakanlar Kurulu Karar

MADDE 1- Kltr ve tabiat varlklar (Eski eserler)

2- Hint keneviri

3- Ttn tohumu ve fidesi

4- hrac n izne bal mallar listesinde yer alan trler hari btn av ve yaban hayvanlar (canl ve cansz olarak ve tannabilir en kk paralar ile bunlardan mamul konfeksiyon)

5- Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, 11/05/1974 tarih ve 14883 sayl Resmi Gazetede dbudak, karaaa ve hlamur adl aa yaymlanm bulunan 24/4/1974 tarih ve 7/8186 sayl trlerinin ktk, tomruk, kereste, kalas ve taslak Bakanlar Kurulu Karar olarak ihrac 6- Doadan toplanan doal iek soanlar 06/01/1996 tarih ve 22515 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 95/7623 sayl hracat Rejimi Karar 06/01/1996 tarih ve 22515 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 95/7623 sayl hracat Rejimi Karar 06/01/1996 tarih ve 22515 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 95/7623 sayl hracat Rejimi Karar 06/01/1996 tarih ve 22515 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 95/7623 sayl hracat Rejimi Karar

7- Odun

8- Sla (liquidambar orientalis)

9- Yalankoz (pterocarya carpinifolia)

10- Data hurmas (Phoenix the ophrasti crenter) 06/01/1996 tarih ve 22515 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 95/7623 sayl hracat Rejimi Karar 11- Zeytin (tescili yaplm ve Milli eit Listesi'nde yaymlanm olan eitlerinin yurt iinde sertifikalandrlm olanlar hari), incir (tescili yaplm ve Milli eit Listesi'nde yaymlanm olan eitlerinin yurt iinde sertifikalandrlm olanlar hari), fndk, antep fst, asma (sultani ekirdeksiz) fidanlar 06/01/1996 tarihli ve 22515 sayl Resm Gazete'de yaymlanm bulunan 95/7623 sayl hracat Rejimi Karar

(*)

17 Mays 2011 tarih ve 27937 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan hracat 2011/8 sayl tebli ile deitirilmitir. 23

EK: 2
(*)

HRACI N ZNE BALI MALLAR LSTES


ZN VEREN KURUM Milli Savunma Bakanl YASAL DAYANAK

MADDE

1- Kontrole Tabi Tutulacak Harp Ara ve Gereleri ile Silah, Mhimmat ve Bunlara Ait Yedek Paralar, Askeri Patlayc Maddeler, Bunlara Ait Teknolojiler

03/07/2004 tarih ve 25511 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 5201 sayl Harp Ara ve Gereleri ile Silah, Mhimmat ve Patlayc Madde reten Sanayi Kurulularnn Denetimi Hakknda Kanunun 4nc maddesi gerei her yl revize edilerek Resmi Gazetede yaymlanan Kontrole Tabi Tutulacak Harp Ara ve Gereleri ile Silah, Mhimmat ve Bunlara Ait Yedek Paralar, Askeri Patlayc Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere likin Liste 24/06/1933 tarih ve 2435 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 2313 sayl Uyuturucu Maddelerin Murakabesi Hakknda Kanun 24/06/1933 tarih ve 2435 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 2313 sayl Uyuturucu Maddelerin Murakabesi Hakknda Kanun ve 1972 tarihli Protokolle deitirilen 1961 tarihli Uyuturucu Maddeler Tek Szlemesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere likin Szleme ve 1988 tarihli Uyuturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasad Trafiinin nlenmesine likin Birlemi Milletler Szlemesi 15/5/1994 tarih ve 21935 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 07/03/1994 tarih ve 94/5419 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanm Tehlikeli Atklarn Snrlartesi Tanmnn ve Bertarafnn Kontrolne likin Basel Szlemesi 13/04/1990 tarih ve 20491 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 08/03/1990 tarih ve 90/234 sayl Bakanlar Kurulu Karar

2- Afyon ve haha kellesi

Salk Bakanl Salk Bakanl

3- Uyuturucu maddeler ve 1972 tarihli Protokolle deitirilen 1961 tarihli Uyuturucu Maddeler Tek Szlemesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere likin Szleme ve 1988 tarihli Uyuturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasad Trafiinin nlenmesine likin Birlemi Milletler Szlemesi kapsamndaki mallar 4- Tehlikeli Atklarn Snrlartesi Tanmnn ve Bertarafnn Kontrolne likin Basel Szlemesi Kapsamndaki mallar 5- Yaban domuzu, kurt, akal, tilki, sansar, porsuk ile ylanlar, kaplumbaa ve kertenkelelerin canl ve cansz halde ve bunlarn tannabilir paralar ile bunlardan mamul konfeksiyon 6- Gbreler (Kimyevi gbreler hari)

evre ve Orman Bakanl

evre ve Orman Bakanl

Tarm ve Kyileri Bakanl Tarm ve Kyileri Bakanl Tarm ve Kyileri Bakanl

13/01/1965 tarih ve 11905 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 19/12/1964 tarih ve 6/4090 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile 27/12/1924 tarih ve 2/1771 sayl Bakanlar Kurulu Karar 08/11/2006 tarih ve 26340 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 5553 sayl Tohumculuk Kanunu 10/03/2001 tarih ve 24338 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 4631 sayl Hayvan Islah Kanunu

7- Tohumluklar (Orman aac tohumlar ve dier yetitirme materyalleri hari) 8- Ankara (Tiftik) keisi

(*)

5 Austos 2011 tarih ve 28016 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan hracat 2009/14 sayl tebli ile deitirilmitir. 24

9- Su rnlerinden su rnleri avcln dzenleyen esaslar erevesinde avlanmas tamamen yasak olan cins ve nitelikteki su rnleri

Tarm ve Kyileri Bakanl

04/04/1971 tarih ve 13799 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 1380 sayl Su rnleri Kanunu, 10/03/1995 tarih ve 22223 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan Su rnleri Ynetmelii, Su rnleri Ynetmelii kapsamnda Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren Ticari Amal Su rnleri Avcln Dzenleyen Tebliler 10/03/2001 tarih ve 24338 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan Hayvan Islah Kanunu 07/06/1973 tarih ve 14557 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 1734 sayl Yem Kanunu 1262 sayl speniyar ve Tbbi Mstahzarlar Kanununa Yeniden Baz Hkmler lavesine Dair 3490 sayl Kanun 06/01/1996 tarih ve 22515 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 95/7623 sayl hracat Rejimi Karar 10/03/2001 tarih ve 24338 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 4631 sayl Hayvan Islah Kanunu 06/01/1996 tarih ve 22515 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 95/7623 sayl hracat Rejimi Karar 06/01/1996 tarih ve 22515 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 95/7623 sayl hracat Rejimi Karar 13/09/2007 tarih ve 26642 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan Nkleer ve Nkleer ift Kullanml Eyalarn hracatnda zne Esas Olacak Belgenin Verilmesine likin Ynetmelik ve Nkleer ve Nkleer ift Kullanml Eyalarn hracatnda zne Esas Olacak Belgenin Verilmesine likin Ynetmelik Kapsamna Giren Eya Kalemlerini Belirten Nkleer Transfer Uyar Listesi ve Nkleer ift Kullanml Eya Listesine likin Tebli (TAEK/NGD:2007/1) 03/07/2004 tarih ve 25511 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 5201 sayl Harp Ara ve Gereleri ile Silah, Mhimmat ve Patlayc Madde reten Sanayi Kurulularnn Denetimi Hakknda Kanunun 4nc maddesi gerei her yl revize edilerek Resmi Gazetede yaymlanan Kontrole Tabi Tutulacak Harp Ara ve Gereleri ile Silah, Mhimmat ve Bunlara Ait Yedek Paralar, Askeri Patlayc Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere likin Liste 19/04/2001 tarih ve 24378 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 4634 sayl eker Kanunu

10- Yar atlar

Tarm ve Kyileri Bakanl Tarm ve Kyileri Bakanl Tarm ve Kyileri Bakanl Tarm ve Kyileri Bakanl Tarm ve Kyileri Bakanl Tarm ve Kyileri Bakanl Tarm ve Kyileri Bakanl Trkiye Atom Enerjisi Kurumu

11- Yem Kanunu kapsamna giren yemler 12- Veteriner lalar

13- hracat kotayla veya baka herhangi bir kaytla snrlandrlan doal iek soanlar 14- Damzlk byk ve kk ba hayvan 15- Doa Mantar (Sadece AB yesi lkelere ynelik ihracat iin) 16- Mavi yzgeli orkinos (thynus thunnus) (canl, taze soutulmu, dondurulmu veya ilenmi) 17-Nkleer ve Nkleer ift Kullanml Eyalarn hracatnda zne Esas Olacak Belgelerin Verilmesine likin Ynetmelik kapsamndaki mallar

18- Fze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ekipman, Yazlm ve Teknoloji Eki Dahilindeki Malzemeler

Milli Savunma Bakanl

19- eker

T.C. eker Kurumu

25

20- Orman aac tohumlar ve dier yetitirme materyalleri

evre ve Orman Bakanl

08/05/2003 tarih ve 25102 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 4856 sayl evre ve Orman Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun, 08/11/2006 tarih ve 26340 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 5553 sayl Tohumculuk Kanunu 18/05/1955 tarih ve 9009 sayl Resm Gazete'de yaymlanm bulunan 6551 sayl "Barut ve Patlayc Maddelerle Silah ve Teferruatnn ve Av Malzemesinin nhisardan karlmas Hakkndaki Kanun", 87/12028 Karar sayl "Tekel D Braklan Patlayc Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin retimi, thali, Tanmas, Saklanmas, Depolanmas, Sat, Kullanlmas, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarna likin Tzk", 2001/2443 Karar sayl Tzk 06/01/1996 tarih ve 22515 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 95/7623 sayl hracat Rejimi Karar

21-87/12028 Karar sayl Tekel D Braklan Patlayc Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin retimi, thali, Tanmas, Saklanmas, Depolanmas, Sat, Kullanlmas, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarna likin Tzk kapsamna giren patlayc maddeler (harp silah ve mhimmat hari) 22- Zeytin fidan (tescili yaplm ve Milli eit Listesinde yaymlanm olan eitlerinin yurt ierisinde sertifikalandrlm olanlar) 23- Wassenaar Dzenlemesi Mhimmat Listesi Kapsamndaki Malzemeler

ileri Bakanl (Emniyet Genel Mdrl)

Tarm ve Kyileri Bakanl

Milli Savunma Bakanl

03/07/2004 tarih ve 25511 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 5201 sayl Harp Ara ve Gereleri ile Silah, Mhimmat ve Patlayc Madde reten Sanayi Kurulularnn Denetimi Hakknda Kanunun 4nc maddesi gerei her yl revize edilerek Resmi Gazetede yaymlanan Kontrole Tabi Tutulacak Harp Ara ve Gereleri ile Silah, Mhimmat ve Bunlara Ait Yedek Paralar, Askeri Patlayc Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere likin Liste 09/01/2002 tarih ve 24635 sayl Resmi Gazetede yaymlanm bulunan 4733 Sayl Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun

24- Yaprak ttn, ttn dkntleri

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu

26

D Ticaret Sermaye irketleri Statsne likin Tebli (hracat: 2004/12) Resmi Gazete Tarihi: 8 Aralk 2004 Resmi Gazete Numaras: 25664 D Ticaret Mstearlndan 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayl hracat Rejimi Karar'nn 3 nc maddesinin (k) bendi uyarnca "D Ticaret Sermaye irketi" stats verilmesi, geri alnmas ve D Ticaret Sermaye irketlerinin sorumluluklar aadaki ekilde belirlenmitir. Madde 1- denmi sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir nceki takvim ylnda gmrk beyannamesi baznda; en az (FOB) 100 milyon ABD dolar veya e deerdeki fiili ihracat gerekletiren (transit ve bedelsiz ihracat hari) anonim irketlere, her yln Ocak aynn son gnne kadar bavurulmas kaydyla "D Ticaret Sermaye irketi" stats verilebilir veya halihazrda D Ticaret Sermaye irketi Statsn haiz firmalar iin sz konusu stat yenilenebilir. Bu maddenin birinci fkrasndaki artlar haiz olan irketlerin, D Ticaret Sermaye irketi stats alabilmeleri iin ekte yer alan bavuru formunu doldurarak, formda belirtilen belgelerle birlikte D Ticaret Mstearlna (hracat Genel Mdrl) mracaat etmeleri gerekmektedir. braz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya kadar doru olarak kabul edilir. Ait olduu yl yrrlkteki D Ticaret Sermaye irketlerine likin Kararda yer almayan irketlere; talepleri halinde, bavuru tarihi itibariyle 12 ay geriye gitmek suretiyle yaplacak inceleme sonucunda, yukardaki artlar haiz olduklarnn belirlenmesi durumunda, yrrlkteki D Ticaret Sermaye irketlerine likin Karara ek yaplmak suretiyle D Ticaret Sermaye irketi Stats verilebilir. Madde 2- D Ticaret Mstearlnca (hracat Genel Mdrl) yaplan inceleme sonucunda gerekli artlar haiz olduu belirlenen irketlere D Ticaret Sermaye irketi stats verilir. D Ticaret Sermaye irketi Stats verilen irketlerin ticaret unvanlar Resm Gazetede yaymlanr. D Ticaret Sermaye irketi stats, yaymland tarihten itibaren mteakip yla ait D Ticaret Sermaye irketlerine likin Karar yaymlanncaya kadar geerlidir. Madde 3- Yanltc bilgi ve belge kullanlmas suretiyle D Ticaret Sermaye irketi Stats alm bulunan irketlerin bu statleri, artlarn yerine getirilmediinin tespiti halinde, verildii tarih itibariyle geri alnr. Madde 4- D Ticaret Sermaye irketlerinin, ihra rnlerimizin tantlmas, eitlendirilmesi, pazar paylarnn artrlmas ve yeni pazarlara girilmesi amacyla Devlet Yardmlarndan ncelikle yararlandrlmalar salanr.
(*) (*)

(*)

18 Eyll 2009 tarih ve 27353 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan hracat 2009/12 sayl tebli ile deitirilmitir.

27

Madde 5- D Ticaret Sermaye irketleri, kendi nam ve hesaplarna yurt iinden bizzat satn aldklar ve tedarik ettikleri mallarn ihracatnda bu mallarn retimi, temini ve ihracat ile ilgili dzenlenen tm belgelerden idari ve cezai ykmllkler asndan sorumludurlar. Aracl ihracat szlemesine dayanarak imalat veya tedariki irketlerin D Ticaret Sermaye irketleri zerinden gerekletirdikleri ihracatta ise, araclk szlemesinde aksine bir hkm bulunmad taktirde maln retimi veya tedariki ile ilgili tm belgeler ve maln ihracat ile ilgili ihracat, kambiyo, gmrk ve dier mevzuat ynnden idari ve cezai ykmllklerden dorudan ve mnhasran imalat ve tedariki irketler sorumludur. Madde 6- Bu Tebliin uygulamasna ilikin her trl dzenlemenin yaplmasnda ve uygulamada ortaya kacak ihtilaflarn sonulandrlmasnda D Ticaret Mstearl yetkilidir. Madde 7- 20/12/2003 tarih ve 25322 sayl Resm Gazete'de yaymlanan D Ticaret Sermaye irketleri Statsne likin hracat 2003/14 sayl Tebli ile 29/06/2004 tarih ve 25507 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan D Ticaret Sermaye irketleri Statsne likin Teblide Deiiklik Yaplmasna Dair hracat 2004/8 sayl Tebli, bu Tebliin yrrle girdii tarih itibariyle yrrlkten kaldrlmtr. Geici Madde 1- Bu Tebliin yrrle giri tarihten itibaren 31/12/2005 tarihine kadar, D Ticaret Sermaye irketi stats almak iin bavuruda bulunacak anonim irketler iin; - En az 1,5 milyon YTL. (1,5 trilyon TL) denmi sermayeye sahip olmas ve gmrk beyannamesi baznda; en az (FOB) 75 milyon ABD dolar veya e deerdeki fiili ihracat (transit ve bedelsiz ihracat hari) gerekletirmi olmas, artlar aranr. 2005 ylnda yaymlanacak D Ticaret Sermaye irketlerine likin Kararda yer almak iin mracaat edecek irketlerin; -01/01/2004-31/12/2004 tarihleri arasnda yukarda belirtilen ihracat performansn ve sermaye artn gerekletirmi olmalar, -31/01/2005 tarihine kadar ekte yer alan bavuru formunu doldurarak D Ticaret Mstearlna (hracat Genel Mdrl) mracaat etmeleri, gerekmektedir. 2005 ylnda yrrle girecek D Ticaret Sermaye irketlerine likin Kararda yer almayan irketlere; talepleri halinde, bavuru tarihi itibariyle 12 ay geriye gitmek suretiyle yaplacak inceleme sonucunda, yukardaki artlar haiz olduklarnn belirlenmesi durumunda, yrrlkteki D Ticaret Sermaye irketlerine likin Karara ek yaplmak suretiyle D Ticaret Sermaye irketi Stats verilebilir. Madde 8- Bu Tebli 01/01/2005 tarihinde yrrle girer. Madde 9- Bu Tebli hkmlerini D Ticaret Mstearl'nn bal bulunduu Bakan yrtr. 28

(*)

EK

DI TCARET SERMAYE RKET BAVURU FORMU irketin; a) Unvan b)Adresi c) Telefon No d) Telefaks No e) denmi Sermayesi f) Vergi Dairesi Ad ve Vergi No g) Bir nceki Takvim Ylndaveya Bavuru Tarihinden 12 Ay Geriye Doru Toplam Fiili hracat (FOB $) h) Bilgi Almak zere Temas Kurulabilecek Yetkilileri Ad Soyad Unvan Tel. No. : : : : : : :

irket (Kae ve mza) Ekler: 1- Ana szleme (lgili Ticaret Sicili Gazetesi'nin asl veya noterce, Ticaret Sicil Memurluunca ya da bal bulunulan Odaca onayl sureti) 2- mza Sirkleri (Noter tasdikli) 3- En son veya bir nceki hesap ylna ait Vergi Dairesince veya Yeminli Mali Mavirce onayl bilano 4- Varsa yurt ii ve yurt d brolara ilikin bilgiler 5- Birinci, ikinci ve drdnc maddede yer alan bilgi ve belgeler, son yl ierisinde bavuru yapm olan ve belirtilen belgelerin ieriinde herhangi bir deiiklik gereklemediini beyan eden irketlerden talep edilmez.

(*)

18 Eyll 2009 tarih ve 27353 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan hracat 2009/12 sayl tebli ile deitirilmitir. 29

D Ticaret Sermaye irketlerine likin Karar Resmi Gazete Tarihi: 10 Mart 2011 Resmi Gazete Numaras: 27870 D Ticaret Mstearlndan Madde 1- 95/7623 sayl hracat Rejimi Kararnn 3nc maddesinin (k) bendi uyarnca yrrle konulan hracat 2004/12 sayl Tebli kapsamnda D Ticaret Sermaye irketi stats verilen irketler, alfabetik sraya gre aada belirtilmitir.
NO RKETN UNVANI 1 ADRES TEL FAKS
(*)

AK-PA TEKSTL HRACAT Miralay efik Bey Sk. Akhan No: 15 PAZ. A.. K:1-2 34437 Gmsuyu Taksim STANBUL ARELK A.. Stlce Karaaa Cd. No:2-6 34445 Beyolu STANBUL

(212) (212) 251 92 00 393 00 78 (212) (212) 314 39 59 314 34 92 (262) (262) 678 78 78 678 78 79 (212) (212) 672 17 46 672 17 49 (212) (212) 424 24 00 424 46 06 (212) (212) 393 58 00 249 37 22 (224) (224) 219 25 00 219 23 82

2 3 4

ARELK LG KLMA SAN. Gebze OSB hsan Dede Cd. No:139 VE TC. A. Gebze KOCAEL BEYPA DI TC.VE TEKSTL SAN. A.. BRG BRLEK GYM HRACATILARI DI TC. A.. BORUSAN STKBAL TCARET T.A.. BOSCH SANAY VE TC. A.. BOYDAK DI TCARET A.. BSH EV ALETLER SANAY VE TC. A.. OLAKOLU DI TCARET A.. DLER DI TCARET A.. Akaburgaz Mh. Uur Mumcu Cd. No:47 A Blok 34522 Esenyurt STANBUL E-5 Karayolu zeri Beyol Mevkii Florya Merkezi No:5/1-3 34803 Sefaky Kkekmece STANBUL Meclisi Mebusan Cd. No: 37 34427 Salpazar STANBUL OSB Yeil Cd. No: 27 Nilfer BURSA

6 7 8 9 10 11 12

1. OSB 7. Cadde No:5 38070 KAYSER (352) (352) 321 22 00 321 22 64 Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd. No:51 34771 mraniye STANBUL Kemeralt Cd. No:24/4 Karaky Ticaret Merkezi Karaky STANBUL Tersane Cd. Diler Han No: 96 Kat:7 Karaky STANBUL (216) (216) 528 93 37 528 93 39 (212) 252 01 00 (212) 249 36 68

(212) (212) 253 66 30 254 01 87 (212) (212) 546 06 76 546 03 08 (258) (258) 265 58 16 265 52 37 (212) (212) 275 38 38 275 10 39 (212) (212) 371 94 33 284 41 07

DSD DER SANAYCLER Prof. Muammer Aksoy Cd. No:1/1 DI TCARET A.. Olivium Alveri Merkezi Kat:3-4 Zeytinburnu STANBUL DTS DENZL TEKSTL DI TCARET A.. EGE ELK ENDSTRS SAN. VE TC. A.. EKOM ECZACIBAI DI TCARET A.. Saraylar Mah. 493 Sk. Ali Urhan Merkezi No:10 Kat:4 DENZL Bykdere Cd. Kasap Sk. Santa Merkezi ili STANBUL Esentepe Mh. Kardeler Cd. Atom Sk. No:2/3 34394 Gltepe STANBUL

13 14 15

(*)

29 Temmuz 2011 tarih ve 28009 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan karar ile deitirilmitir. 30

16 17

EREL DEMR VE ELK Uzunkum Cd. No:7 67330 Kdz. Ereli FAB. T.A.. ZONGULDAK ETSUN ENTEGRE TARIM RNLER SAN. VE TC. A.. EVYAP INTERNATIONAL DI TCARET A.. GAAT DI TCARET VE SANAY A.. GSD DI TCARET A..

(216) (216) 578 80 30 469 48 06

Esentepe Mh. Harman Cd. Ali Kaya Sk. (212) (212) Polat Plaza B Blok No:4 Kat:14 35394 ,385 32 50 278 80 50 Levent STANBUL Ayazaa Mh. Kemerburgaz Cd. No: 1 ili STANBUL Bomonti, Silahr Cd. No:38 ili STANBUL Aydnevler Mh. nn Cd. Gke Sk. GSD Binas No:14 34854 Kkyal STANBUL Soanlk Fuatpaa Sk. No:26 Kat: 4 Kartal STANBUL Mahmutbey Mh. Halkal Cd. No:124/1 Baclar STANBUL ehit Mehmet Fatih ngl Sk. No:2 34742 Kozyata STANBUL Gneli Mh. Devekaldrm Cd. No:21 Baclar STANBUL Karaylan Beldesi 31319 skenderun HATAY Balmumcu Mh. Badadi Sk. No:5 Beikta STANBUL Kskl Mh. Ferah Cd. No:1 Bykamlca 34692 skdar STANBUL air Eref Bulvar No:23 35210 IZMR Fahrettin Kerim Gkay Cd. Bestekar Saadettin Kaynak Sk. No:2 Altunizadeskdar STANBUL Tersane Cd. Ik Merkezi No:92 34420 Karaky STANBUL Esenboa Havaliman Yolu 22. Km Akyurt ANKARA Kprba Mevkii, zmir Asfalt zeri No:146 20300 Sarayky DENZL TEM Otoyolu Hadmky k Mercedes Cd. No:2 34500 Baheehir STANBUL etin Eme Bulvar 1065. Cd. No:10 06450 veler ANKARA Payas OSB Sanayi Sk. No:3 Payas 31900 Payas Drtyol HATAY Kskl Mah. Hanm Seti Sk. No:55 skdar STANBUL (212) (212) 289 23 00 289 90 31 (212) (212) 315 48 26 315 48 99 (216) (216) 587 90 00 489 97 91 (216) (216) 453 64 00 453 64 09 (212) 445 62 20 (212) 445 63 83

18 19 20

21

HABA SINA VE TIBB GAZLAR STHSAL END. A.. HEY DI TCARET A.. HYUNDAI ASSAN OTOMOTV SAN. VE TC. A.. DA ELK ENERJ TERSANE VE ULAIM SAN. A.. SKENDERUN DEMR VE ELK A.. STANBUL DI TCARET HZMETLER A. . STANBUL GIDA DI TCARET A.. ZMR DEMR ELK SANAY A.. KAPTAN METAL DI TCARET VE NAKLYAT A.. KBAR DI TCARET A.. MAN TRKYE A.. MENDERES TEKSTL SANAY VE TC. A.. MERCEDES-BENZ TRK A.. NOKSEL ELK BORU SANAY A.. NURSAN ELK SANAY VE HADDECLK A.. OYAK-RENAULT OTOMOBL FAB. A. .

22 23

(216) (216) 571 63 15 464 99 96 (212) (212) 604 04 04 550 20 24 (326) (326) 758 40 40 758 38 38 (212) (212) 275 71 50 275 71 55 (216) (216) 524 27 00 443 97 02 (232) (232) 441 50 50 441 56 66 (216) (216) 547 49 00 428 74 74 (212) (212) 256 49 70 255 57 38 (312) 398 02 20 (312) 398 04 90

24

25 26 27

28 29

30 31 32 33

(258) (258) 429 12 12 429 12 43 (212) (212) 867 867 30 00 44 18 (312) (312) 472 59 59 472 59 60 (326) (326) 755 13 94 755 99 82 (216) (216) 524 79 00 524 79 26

34 35 36

31

37 38 39 40 41

PERGAMON-STATUS DI TCARET A.. PETKM PETROKMYA HOLDNG A.. RAM DI TCARET A..

Kltr Mh.1375 Sk. No:25 Cumhuriyet Han Kat:5 35210 Alsancak ZMR P.K.12 35801 Aliaa ZMR

(232) (232) 464 16 16 421 71 92 (232) (232) 616 12 40 616 12 48

Rzgarlbahe Kavack Kava Energy (216) (216) Plaza Kat:2 34805 Beykoz STANBUL 538 11 00 537 01 90 (342) (342) 211 64 10 211 39 71

SANKO DI TCARET A.. Burak Mah. Sani Konukolu Bulvar No: 223 ehitkamil GAZANTEP SARKUYSAN ELEKTROLTK BAKIR SAN VE TC.A.. SEKTR DI TC.A.. ECAM DI TCARET A.. TAHA PAZARLAMA VE MAAZACILIK A.. TEMSA GLOBAL SANAY VE TC. A.. TOFA TRK OTOMOBL FAB. A.. TGS DI TCARET A..

(262) Emek Mh. Arolu Cd. No: 147 Darca (262) KOCAEL 676 66 00 676 66 89 Turgut Reis Mh. Tekstilkent Koza Plaza (212) (212) B Blok K:6 D:21 Esenler STANBUL 438 50 54 438 50 58 stiklal Cd. Terkos kmaz No:2 34430 (212) (212) Beyolu STANBUL 313 47 00 313 48 04 Mahmutbey, Merkez Mh. Taoca Cd. (212) (212) Yelken Sk. No:4/2 Baclar STANBUL 446 40 04 446 40 05 Mersin Yolu zeri 10.Km 01323 ADANA Bykdere Cd. No:145 Zincirlikuyu 80300 Levent STANBUL Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi Alaybey Sokak No:9 K:1 Merter/STANBUL (322) (322) 355 62 07 441 02 36 (212) (212) 275 33 90 275 24 97 (212) (212) 644 58 58 504 63 55 (312) (312) 233 33 33 233 33 73 (236) (236) 233 25 82 233 51 47 (224) (224) 280 86 00 331 71 71

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53

TRK TRAKTR VE Gvercin Yolu No:111-112 06560 Gazi ZRAAT MAKNELER A.. ANKARA VESTEL DI TCARET A.. Organize Sanayi Blgesi 45030 MANSA YEM SATI MA. VE TEKSTL FAB. A. . Ankara Yolu 11. Km. Grsu Kava 16580 BURSA

YCELBORU HR. TH. VE Rhtm Cd. No:44 Kadky STANBUL (216) (216) PAZARLAMA A.. 418 10 00 338 27 70 ZORLU DI TCARET A.. NTEKS GIDA TEKSTL MOTORLU ARALAR SAN. VE TC. A.. Ambarl Zorlu Plaza 34310 Avclar STANBUL 10039 Sokak No: 26 A.O.S.B ili ZMR (212) (212) 456 20 00 422 03 33 (232) (232) 376 86 00 376 76 70

Madde 2- 12/03/2010 tarihli ve 27519 sayl Resmi Gazetede, 02/04/2010 tarihli ve 27540 sayl Resmi Gazetede, 19/06/2010 tarihli ve 27616 sayl Resmi Gazetede ve 02/09/2010 tarihli ve 27690 sayl Resmi Gazetede yaymlanan D Ticaret Sermaye irketlerine likin Kararlar yrrlkten kaldrlmtr. Madde 3- Bu Karar yaym tarihinde yrrle girer. Madde 4- Bu Karar hkmlerini D Ticaret Mstearlnn bal bulunduu Bakan yrtr.

32

Sektrel D Ticaret irketleri Statsne likin Tebli (hracat 2004/4) Resmi Gazete Tarihi: 2 Temmuz 2004 Resmi Gazete Numaras: 25510 D Ticaret Mstearlndan Madde 1- Bu Tebli ile 22/12/1995 tarih ve 95/7623 sayl hracat Rejimi Karar'nn 3'nc maddesinin (k) bendine istinaden, Kk ve Orta Byklkteki letmelerin (KOB) ihracat sektr iinde bir organizasyon altnda toplanarak dnya pazarlarna ynlendirilmesi amacyla; ihracat ve ilgili konularda (finansman, tedarik, nakliye, sigorta, gmrkleme v.b.) hizmet salayarak, d ticarette uzmanlamalarn ve bu suretle daha etkin faaliyet gstermelerini teminen kurulan irketlere, D Ticaret Mstearlnca "Sektrel D Ticaret irketi (SD) Stats" verilmesi, geri alnmas ve sorumluluklar dzenlenmektedir. Madde 2- Bu Teblide geen: Mstearlk: D Ticaret Mstearln (DTM), Kk ve Orta Byklkteki letme (KOB): 1 (bir) ila 250 (ikiyzelli) arasnda alan istihdam ettii bal olduu meslek kuruluunca tevsik edilen iletmeleri, Borsa: stanbul Menkul Kymetler Borsasn, Kalknmada ncelikli Yre: Kalknmada ncelikli Yre kapsamndaki illeri, Normal Yre: Kalknmada ncelikli Yre kapsam dnda kalan illeri, retici Dernei: Ayn retim dalnda faaliyette bulunan retici irketlerin kurduu dernekleri, retici Birlii: Ayn retim dalnda faaliyet gsteren kooperatif ve birlikleri, Fuar: Yurt dnda dzenlenen; ticari nitelikteki uluslararas fuar ve sergiler ile mnhasran Trk ihra rnlerinin sergilendii tantm faaliyetlerini, ifade eder. Madde 3- a) Normal yrelerde, Sektrel D Ticaret irketlerinin; ayn retim dalnda (Ek-1) faaliyette bulunan, asgari 10 (on) KOB'nin bir araya gelmesiyle en az 500 (beyz) milyar TL. sermayeli anonim irket olarak kurulmas gerekmektedir. b) Kalknmada ncelikli Yrelerde, Sektrel D Ticaret irketlerinin; ayn veya ayr retim dalnda faaliyette bulunan ve bu yrelerde yerleik asgari 5 (be) KOBnin en az 250 (ikiyzelli) milyar TL. sermayeli anonim irket olarak kurulmas gerekmektedir.
(*) (*)

27 Kasm 2004 tarih ve 25653 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan hracat: 2004/10 sayl tebli ile deitirilmitir. 33

c) Ayn retim dalnda (Ek-1) faaliyette bulunan retici Dernekleri ve retici Birlikleri tarafndan anonim irket eklinde ve en az 500 (beyz) milyar TL. sermaye ile kurulan irketlere Sektrel D Ticaret irketi Stats verilebilir. d) Sektrel D Ticaret irketlerinin KOB niteliindeki her bir ortann sermaye pay, toplam irket sermayesinin, Normal Yrelerde %10 ve Kalknmada ncelikli Yrelerde %20'sinden fazla olamaz. e) Sektrel D Ticaret irketlerinin Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat erevesinde hisse senetlerinin Borsa'da ilem grmesi durumunda, Mstearln nceden izni ve gr alnmas artyla (d) bendinde belirtilen ortaklk payna ilikin snrlamalar uygulanmaz. f) Hisse senetlerinin tamamnn nama yazl olmas gerekmektedir. g) Sektrel D Ticaret irketi Stats iin Mstearla bavuruda bulunan irket ve ortaklaryla ilgili olarak Vergi Usul Kanununun 359'uncu maddesinde belirtilen muhteviyat itibariyle yanltc belge dzenlenmediinin veya kullanlmadnn, bavuru sahibi irket ve ortaklarn bal bulunduklar vergi dairesinden alnacak bir yaz ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Madde 4- Sektrel D Ticaret irketlerine, irketin kurulmas ve gelimesinde yardmc olmak amacyla, ortaklk paylar mnferiden %10'u amamak zere, aadaki unsurlar ortak olabilir; a) Normal Yrelerde ayn retim dalnda, Kalknmada ncelikli Yrelerde ayn veya farkl retim dalnda faaliyette bulunan, 250'den fazla alan istihdam eden irketler, b) Profesyonel ynetici olarak almalar kaydyla gerek kiiler, c) Sektrel D Ticaret irketlerine ve ortaklarna mal, ekipman ve hizmet salayan irketler, d) retici Dernei, retici Birlii, vakf, mesleki federasyon v.b. kurulular. Madde 5- irketlerin Sektrel D Ticaret irketi olabilmeleri iin rnei ekli (Ek2) mracaat formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte Mstearla (hracat Genel Mdrl) mracaat etmeleri gerekmektedir. Madde 6- Yaplan inceleme sonucunda, bu Teblide belirtilen artlar haiz olan irketlere Sektrel D Ticaret irketi Stats verilir ve konuya ilikin Karar Resmi Gazete'de yaymlanr. Madde 7- a) Sektrel D Ticaret irketleri, ortaklarnn retimine katkda bulunmak veya faaliyette bulunduklar sektrle ilgili ilemlerinde kolaylk salamak
(*) (*)

27 Kasm 2004 tarih ve 25653 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan hracat: 2004/10 sayl tebli ile deitirilmitir. 34

amacyla, Sektrel D Ticaret irketi ynetim kurulunca oybirliiyle karar verilmesi ve Mstearlktan nceden izin alnmas kaydyla, hizmet ve imalat sanayi sektrnde faaliyette bulunan irketlere ortak olabilirler veya irket kurabilirler. b) Sektrel D Ticaret irketleri, ortaklarnn faaliyet gsterdii retim dalna ait hammadde tedarikinde imalat olarak deerlendirilirler. c) Normal Yrelerde yerleik Sektrel D Ticaret irketleri, ayn sektrde faaliyette bulunmak kaydyla orta olmayan KOB'lerin, Kalknmada ncelikli Yrelerde yerleik SD'ler ise sektr ayrm olmakszn KOB'lerin ihracatna araclk edebilirler. Ancak, ihracata araclk etmeden nce, sz konusu KOB'den Vergi Usul Kanununun 359'uncu maddesinde belirtilen muhteviyat itibariyle yanltc belge dzenlenmediinin veya kullanlmadnn bal bulunduu vergi dairesinden alnacak bir yaz ile belgelendirmesini talep eder. Sektrel D Ticaret irketi sz konusu KOB'lerin ihracatna araclk ettii sre iinde, gerekli denetimleri gerekletirir. Madde 8- Sektrel D Ticaret irketlerinde; ortaklktan ayrlmak isteyen ortaklarn paylar, irket ynetim kurulunun izniyle ve bu Teblide belirtilen koullara uymak kaydyla, yeni veya mevcut ortaklara devredilebilir. Bu konuda Mstearla bilgi verilir. Madde 9- Sektrel D Ticaret irketlerinin, kurulduklar yl hari, mteakip takvim ylndan balamak zere her takvim yl iinde, a) Fuara katlm gerekletirmek, b) Yurt dnda dzenlenen KOBler aras ibirlii organizasyonlarna itirak etmek veya ortaklarnn katlmyla yurt dnda KOBler aras ibirlii organizasyonu gerekletirmek, c) Faaliyette bulunduu sektrle ilgili yurt d pazar aratrmas projesi yrtmek, d) Mnferiden ve/veya ortaklaryla, Mstearln koordinasyonunda organize edilen ticaret heyeti programlarna katlm salamak, e) Sektrel D Ticaret irketi ve/veya orta KOB yneticilerini ve/veya personelini, d ticaret, kambiyo, gmrk, tevik mevzuat vb. konularda bilgilendirmek zere seminer/eitim program dzenlemek veya dzenlenen seminer/eitim programlarna itirakini salamak, faaliyetlerinden en az ikisini gerekletirmeleri esastr. Madde 10- Sektrel D Ticaret irketleri, gemi yla ilikin faaliyetleriyle ilgili olarak, her yln Ocak ay sonuna kadar ekli (Ek-3) faaliyet raporunu Mstearla (hracat Genel Mdrl) vermekle ykmldrler.
(*) (*)

30 Aralk 2006 tarih ve 256392 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan hracat: 2006/13 sayl tebli ile deitirilmitir.

(*)

35

Madde 11- Sektrel D Ticaret irketleri ve orta KOB'ler, ihracata ynelik devlet yardmlarnn hedef grubunu olutururlar ve bu yardmlardan ncelikle yararlandrlrlar. Madde 12- a) Sektrel D Ticaret irketleri, kendi nam ve hesabna yurt iinden satn aldklar mallarn ihracnda; ihracat, gmrk, kaaklk ve ilgili sair mevzuatta ngrlen idari ve cezai ykmllklerden dorudan ve mnhasran sorumludur. b) Sektrel D Ticaret irketi ile imalat arasnda bir araclk szlemesine binaen imalat irketin bizzat imal ve tedarik ederek Sektrel D Ticaret irketi zerinden gerekletirdii ihracatta ise araclk szlemesinde aksine bir hkm bulunmad srece ihracat, gmrk, kaaklk ve ilgili sair mevzuatta ngrlen idari ve cezai ykmllklerden dorudan ve mnhasran imalat irketler sorumludur. Madde 13- Mstearlka, aada belirtilen hallerde Sektrel D Ticaret irketi Stats geri alnr. a) Madde 3/ada tanmlanan Sektrel D Ticaret irketlerinin; kurulduklar yl hari, mteakip takvim yl iinde en az 1 (bir) milyon ABD Dolar, takip eden her takvim yl iinde de 1 (bir) milyon ABD Dolarndan az olmamak zere faaliyette bulunduklar sektrn toplam ihracat miktarnn ABD Dolar cinsinden en az %0,1ini gerekletirememeleri, b) Madde 3/bde tanmlanan Sektrel D Ticaret irketlerinin; kurulduklar yl hari, mteakip takvim yl iinde en az 400.000 (drtyzbin) ABD Dolar, takip eden her takvim yl iinde de en az 750.000 (yediyzellibin) ABD Dolar ihracat gerekletirememeleri, c)Madde 3/cde tanmlanan Sektrel D Ticaret irketlerinin kurulduklar yl hari, mteakip takim yl iinde en az 400.000 (drtyzbin) ABD Dolar, takip eden her takvim yl iinde de en az 750.000 (yediyzellibin) ABD Dolar ihracat gerekletirememeleri, ) Yaplacak inceleme ve denetlemeler neticesinde, bu Tebli hkmleri ile ortaklarn hak ve menfaatlerine aykr durumlarn tespit edilmesi, d) Sektrel D Ticaret irketi Stats alnd tarihten sonra, bizzat SD tarafndan Vergi Usul Kanununun 359uncu maddesinde belirtilen muhteviyat itibariyle yanltc belge dzenlendiinin ve/veya kullanldnn tespiti.
(**) (*)

(*)

16 Nisan 2005 tarih ve 25788 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan hracat: 2005/7 sayl tebli ile deitirilmitir. 30 Aralk 2006 tarih ve 256392 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan hracat: 2006/13 sayl tebli ile deitirilmitir. 36

(**)

Madde 13/a- Bu Tebli kapsamnda Sektrel D Ticaret irketi Stats verilen ve halihazrda Sektrel D Ticaret irketi Stats devam eden irketin bu stats, sz konusu irkete D Ticaret Sermaye irketi Stats verilmesine ilikin Kararn Resm Gazetede yaymland tarihte sona erer. Madde 14- Sektrel D Ticaret irketleri ortaklar tarafndan, Vergi Usul Kanununun 359'uncu maddesinde belirtilen muhteviyat itibariyle yanltc belge dzenlendiinin veya kullanldnn tespiti halinde, Sektrel D Ticaret irketi ile bahse konu orta arasndaki arac ihracat szlemesi derhal feshedilir. Fesh edilmemesi halinde Sektrel D Ticaret irketi Stats geri alnabilir. Madde 15- bu Teblide belirlenen konular dnda kalan hususlar, Mstearlka hracat Rejimi erevesinde sonulandrlr. Madde 16- 26/12/1996 tarihli ve 22859 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan "Sektrel D Ticaret irketleri Statsne likin hracat 96/39 sayl Tebli", 08/07/1998 tarihli ve 23396 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan "hracat 96/39 Sayl Sektrel D Ticaret irketleri Statsne likin Tebli'de Deiiklik Yaplmasna Dair hracat 98/13 sayl Tebli" ve 26/10/2000 tarihli ve 24212 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan "hracat 96/39 Sayl Sektrel D Ticaret irketleri Statsne likin Tebli'de Deiiklik Yaplmasna Dair 2000/17 sayl Tebli" yrrlkten kaldrlmtr. Madde 17- Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer. Madde 18- Bu Tebli hkmlerini D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

(*)

(*)

10 Mays 2008 tarih ve 26872 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan tebli ile deitirilmitir. 37

EK- 1 (Madde 3/a ve 3/c'de tanmlanan SD'ler iin) RETM DALLARI I. TARIM Hububat, Bakliyat, Yal Tohumlar ve Mamulleri Ya Meyve ve Sebze Meyve Sebze Mamulleri Kuru Meyve ve Mamulleri Fndk ve Mamulleri Zeytin ve Zeytinya Ttn Kesme iek Canl Hayvan, Su rnleri ve Mamulleri Aa Mamulleri ve Orman rnleri II. SANAY RNLER Tekstil ve Hammaddeleri Deri ve Deri Mamulleri Hal Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Hazr giyim ve Konfeksiyon Tat Aralar ve Yan Sanayi Elektrik-Elektronik Makina ve Aksamlar Demir ve Demir D Metaller imento ve Toprak rnleri Dier Sanayi rnleri Deerli Maden ve Metaller III. MADENCLK Maden ve Metaller IV.DER

38

EK- 2 SEKTREL DI TCARET RKETLER BAVURU FORMU irket unvan Adres-Telefon-Faks-E-Posta Adres : Telefon : Faks : E-Posta : Vergi dairesi ve vergi no : Ticaret sicil no : lgili retim dal (Ek-1'de yer alan retim dallarndan biri yazlmaldr.) Sermayesi (Taahht edilen sermayenin hangi sre zarfnda denecei belirtilmelidir.) Taahht edilen : denen : Ortaklar ve hisse paylar (Her bir ortan unvan ve ortaklk pay ak olarak yazlmaldr.) KOB : 250'den Fazla alan stihdam Eden irket : Gerek Kii : Mal, Ekipman ve Hizmet Salayan irket : retici Dernei, retici Birlii, Vakf, Mesleki Federasyon v.b. Kurulular : Varsa ihracatnz ve ihracat yaptnz lkeler (Son takvim yl itibariyle) lke Miktar Tutar

irketin ynetim yaps hakknda bilgi veriniz. irketin ynetim birimlerinde altrlan veya altrlmas ngrlen eleman says, renim ve yabanc dil dzeyleri hakknda bilgi veriniz. hracat : Muhasebe : Denetim : Ortaklarnz adna sektrnzde dzenlenen uluslararas nitelikteki fuarlara veya Trk hra rnleri Fuarlarna katlmay planlyor musunuz? Planlyorsanz ylda ka fuara katlm salayacanz ve gerekelerini belirtiniz. Ortaklarnz adna yurt dnda dzenlenen KOB'ler aras ibirlii programlarna katlmay veya ortaklarnzn katlmyla bu tr bir organizasyon gerekletirmeyi planlyor musunuz? Ortaklarnz adna yurt dnda yrttnz ve/veya yrtmeyi planladnz pazar aratrmas/pazarlama faaliyetleri hakknda bilgi veriniz

39

D Ticaret Mstearlnca koordine edilen Ticaret Heyeti programlarna katlmay planlyor musunuz? irketiniz veya ortanz irketlerinin personel ve yneticileri iin yurt iinde veya yurt dnda seminer/eitim programlar dzenlemeyi veya dzenlenen seminer/eitim programlarna katlmay planlyor musunuz? Planlyorsanz eitim konularn, eitim vermesi ngrdnz kurum ve/veya kiileri, bir yl iinde dzenleyeceiniz eitim faaliyeti saysn belirtiniz. Yurt dnda faaliyette bulunan ofis/maaza/ube/temsilcilik v.b. var m? Varsa lke ve ehir belirtiniz. Yoksa yurt dnda ortaklarnzn rnlerini pazarlamak zere ofis/maaza/ube/temsilcilik v.b. amay planlyor musunuz? Ortaklarnz adna yurt dnda markalama faaliyetleri yrtmeyi planlyor musunuz? irketinizce yrtlmesi planlanan dier pazarlama faaliyetleri hakknda bilgi veriniz. irketinizin gelecee ynelik ngrlerini, gelime stratejilerini ve yllar itibariyle ihracat hedeflerini anlatnz. SD stats almann irketinize salayaca avantajlar belirtiniz. Yararlanmay planladnz ihracata ynelik devlet yardmlarn sralaynz. Dier grlerinizi belirtiniz. SD Yetkilisinin Ad-Soyad-Unvan : mza ve kae : Bu Forma lave Edilecek Belgeler: (Tm belgelerin asllarnn veya noter onayl rneklerinin intikali gerekmektedir.) 1- irket kuruluuna ve deiikliklere ait ticaret sicil gazeteleri. (irket ana szlemesinde imalat ibaresinin yer almamasna, her bir ortan hisse orannn belirtilmesine dikkat edilmelidir.) 2- irketiniz ile ortanz tarafndan uygulanacak arac ihracat szlemesi. (Mstearlk gerektiinde arac ihracat szlemesinde deiiklik yaplmasn talep edebilir.) 3- irket imza sirkleri. 4- Bal olduunuz vergi dairesinden alnan, irketiniz tarafndan muhteviyat itibariyle yanltc belge dzenlenmediini veya kullanlmadn belgeleyen yaz.

40

SEKTREL DI TCARET RKETLER ORTAI BAVURU FORMU Bu form ortaklar tarafndan doldurulacak ve ekte istenen belgeler ile D Ticaret Mstearl'na yaplacak bavurud kullanlmak zere SD stats talep eden irkete verilecektir. irket unvan Adres-Telefon-Faks-E-Posta Adres Telefon Faks E-Posta Vergi dairesi ve vergi no Ticaret sicil no : : : : : :

Orta olduunuz baka Sektrel D Ticaret irketi var m? Varsa unvann belirtiniz. Varsa irketinizce son iki ylda gerekletirilen ihracat ve ihracat yaptnz lkeleri belirtiniz. lke Miktar Tutar

SD orta olmanzn irketinize salayaca faydalar belirtiniz. SD'lerin ortaklar adna uluslararas fuarlara katlm salamas, pazar aratrmas ve aktif pazarlama faaliyetleri yrtmesi hakknda nerilerinizi sralaynz. KOB'lerin ihracata ynlendirilmesi hususunda nerilerinizi belirtiniz. Bugne kadar ihracata ynelik devlet yardmlarndan yararlandnz m? Yararlandysanz isimlerini ve destek tutarlarn belirtiniz. Devlet Yardm Dnem Miktar (ABD Dolar) Dier grlerinizi belirtiniz. irket Yetkilisinin Ad-Soyad-Unvan : mza ve kae : Bu Forma lave Edilecek Belgeler : (Tm belgelerin asllarnn veya noter onayl rneklerinin intikali gerekmektedir.) 1. irket kapasite raporu veya faaliyet belgesi. (profesyonel ynetici ve kurulular hari) * Kapasite raporunun TOBB onayl olmasna ve geerlilik sresinin gememesine, faaliyet belgesinin ilgili meslek kuruluundan (TESK v.b.) onayl olmasna dikkat edilmelidir.

41

2. irket kuruluuna ilikin ticaret sicil gazeteleri. (TESK'e bal meslek federasyonlar yeleri iin Esnaf ve Sanatkarlar Sicili aranr.) 3. retici Dernei, retici Birlii, vakf, mesleki federasyon v.b. kurulular iin kurulu belgeleri. 4. Gerek kii ortan zgemii. 5. irket imza sirkleri 6. Bal olduunuz vergi dairesinden alnan, irketiniz tarafndan muhteviyat itibariyle yanltc belge dzenlenmediinin veya kullanlmadnn belgeleyen yaz.

42

EK- 3 SEKTREL DI TCARET RKETLER FAALYET FORMU irket unvan Adres-Telefon-Faks-E-Posta Unvan : Adres : Telefon : Faks : E-Posta : Sermaye tutar Taahht edilen denen : :

Ortak says (Ortaklarn unvan, vergi dairesi ve sicil numaralar ile iletiim bilgilerin ieren liste bu forma eklenecektir.) KOB : 250'den fazla alan istihdam eden irket : Gerek Kii : Mal, ekipman ve hizmet salayan irket : retici Dernei, retici Birlii, Vakf , Mesleki Federasyon v.b. Kurulular : SD zerinden aktif ihracat gerekletiren ortak says 6 Aylk ve yllk ihracat tutar hracat yaptnz lkeleri ve toplam ihracatn iindeki oranlarn belirtiniz. Ortak Olduunuz veya Kurduunuz irketler malat sanayi: Hizmet sanayi:

Bugne kadar ihracata ynelik devlet yardmlarndan yararlandnz m? Yararlandysanz, isimlerini ve destek tutarlarn belirtiniz. Bu dnemde katldnz fuarlar hakknda bilgi veriniz. Bu dnemde katldnz, yurt dnda dzenlenen veya irketinizce organize edilen KOB'ler aras ibirlii organizasyonlar hakknda bilgi veriniz. Bu dnemde gerekletirdiiniz yurt d pazar aratrmas projeleri hakknda bilgi veriniz. Bu dnemde katldnz Ticaret Heyeti programlar hakknda bilgi veriniz.

43

Bu dnemde dzenlediiniz veya katldnz seminer/eitim programlar hakknda bilgi veriniz. Yurt dnda alan ofis/maaza/ube/temsilcilik v.b. hakknda bilgi veriniz. Dier faaliyetlerinizi belirtiniz. Gelecek 6 aylk dnem iin planlanan faaliyetlerinizi ve ihracat hedefinizi belirtiniz. SD Yetkilisinin Ad-Soyad-Unvan : mza ve kae :

44

(*)

SEKTREL DI TCARET RKETLER LSTES

1.

EKCLER BRL D Ticaret A.. Kzltoprak Mahallesi. Ali etinkaya Caddesi Numara: 127/6 ANTALYA Tel: 242 312 26 28 Faks: 242 312 26 30 tigal Sahas: Kesme iek ORUM Yumurta retim Pazarlama A.. Ankara Asfalt 4. Km. ORUM Tel: 364 235 01 63 Faks: 364 235 01 70 tigal Sahas: Tarmsal rnler DFT - Diyarbakr D Ticaret A.. Aliemiri Caddesi Mina Apt. Numara 28/2, 21100 Yeniehir DYARBAKIR Tel: 412 223 66 59 Faks: 412 224 05 80 tigal Sahas: Mermer, makine hals, elik kap, sera malzemesi, tekstil ETK D Ticaret ve Pazarlama A.. Balar i Caddesi Numara: 72 Firzky Avclar STANBUL Tel: 212 502 31 44 Faks: 212 502 31 45 tigal Sahas: Tekstil ve konfeksiyon GBS - Gaziantep Birleik Sanayiciler D Ticaret A.. Gazimuhtarpaa Bulvar Numara: 28/C GAZANTEP Tel: 342 215 45 85-86 Faks: 342 215 45 95 tigal Sahas: Makina hals, hal iplii ve dokuma KTSAD D Ticaret ve Pazarlama A. . Airefendi Caddesi Ankara Konya Han Numara: 42 Sultanhamam STANBUL Tel: 212 5272660 Faks: 212 5272659 tigal Sahas: Tekstil LER Giyim Sanayi ve D Ticaret A.. Halkal Caddesi 220 Sefaky Kkekmece STANBUL Tel: 212 470 61 29 Faks: 212 470 61 31 tigal Sahas: Tekstil ve konfeksiyon REHBER Tekstil D Ticaret A.. Nafiz Grman Mh. Fatih Cd. No. 17 Kat 6 D. 601 Merter Gngren STANBUL Tel: 212 641 84 00 Faks: 212 641 82 50 tigal Sahas: Tekstil BA D Ticaret A. Hrriyet Mh. Hrriyet Cd. Altn Sk. No: 9 Yenibosna Bahelievler STANBUL Tel: 212 654 72 92 Faks: 212 654 72 93 tigal Sahas: Tekstil

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

(*)

Bu liste en son 14 Austos 2010 tarih ve 27672 numaral Resmi Gazete ile gncelletirilmitir. 45

10.

Arkyap naat Malzemeleri ve D Ticaret A.. Merutiyet Cd. Samanyolu Sk. No:42 K:3 D:10 Osmanbey ili STANBUL Tel: 212 246 47 00 Faks: 212 246 47 00 tigal Sahas: naat Malzemeleri

46

Yurt Dnda Fuar Dzenlenmesine ve Deerlendirilmesine likin Tebli (hracat: 2007/1) Resmi Gazete Tarihi: 17 ubat 2007 Resmi Gazete Numaras: 26439 D Ticaret Mstearlndan BRNC BLM Ama, Kapsam ve Tanmlar Ama Madde 1- Bu Tebliin amac, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan hracat Rejimi Kararnn 3 nc Maddesinin () bendi ve 06/06/2006 tarihli ve 26190 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren hracat Ynetmeliinin 10 uncu Maddesi uyarnca yurt dnda dzenlenen ticari nitelikli fuarlara katlm salamak yoluyla ihracatmzn arttrlmas iin fuar organizasyonlarnn salkl bir ekilde yrtlebilmesini teminen, belirlenecek organizatrlerin grev ve sorumluluklarnn tespit edilmesi ve faaliyetlerinin deerlendirilmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Tebli yurt dnda ticari nitelikli; a) Trk hra rnleri Fuar, b) Sektrel Trk hra rnleri Fuar, c) Milli Katlm Organizasyonu, ) Yabanc Firma Katlml Fuar dzenlemelerini gerekletirecek Organizatrlerin belirlenerek yetkilendirilmeleri, grevlendirilmeleri ve fuar faaliyetlerinin deerlendirilmesini kapsar. Tanmlar Madde 3- Bu Teblide geen; a) Ara Talep: Geici Belge veya Belge sahibi Organizatrlerin, Toplu Taleplerinin haricinde organize etmeyi planladklar her bir Yurt D Fuara ilikin taleplerini EK-1de yer alan Bavuru Formu ile birlikte ve EK-2/Ada yer alan gncelletirilmi Personel Grevlendirme Formu ile Mstearla bildirmelerini, b) Belge: Mstearlk tarafndan bu Tebli hkmleri erevesinde ngrlen artlar yerine getiren Organizatrlere yurt dnda fuar dzenleme yetkisi tanyan C, B ve A snflarndan oluan Belgeyi,

47

c) Faaliyet Yl: Mstearlk tarafndan Geici Belge ile ilgili ilem yaplan tarihten balayarak geen bir yllk sreyi, ) Fuar Puan: Organizatrlerin dzenledikleri her bir fuar iin Katlmc ve Gzlemcilerin deerlendirmeleri sonucunda 70 zerinden aldklar puan, d) Geici Belge: Mstearlk tarafndan bu Tebli hkmleri erevesinde dzenlenen ve 2 yl sre ile geerli olan belgeyi, e) Genel Mdrlk: hracat Genel Mdrln, f) Gzlemci: Mstearlk tarafndan yurt dndaki fuarlarda denetleme ve deerlendirme grevini yerine getirmek zere grevlendirilen personeli, g) Katlmc: Bu Karar kapsamndaki yurt d fuarlara katlan veya Mstearlka belirlenen Desteklenecek Sektrel Nitelikteki Uluslararas Fuarlar Listesinde yer alan fuarlara bireysel katlm salayan, hracat Birliine ye; yurt iinde imalat sanayi ve muhtelif retim kollarnda faaliyette bulunan veya bunlarn rnlerinin pazarlamasn yapan Trkiyede yerleik firma veya kurulu ile retici/imalat Organizasyonunu, ) Kurulular: hracat Gelitirme Etd Merkezi, hracat Birlikleri ve stanbul Ticaret Odasn, h) Milli Katlm: Yurt dnda dzenlenen genel veya sektrel nitelikteki uluslararas fuarlara Trk firmalarnn Mstearlk tarafndan grevlendirilen Organizatr koordinatrlnde gerekletirdii toplu katlmlar, ) Mstearlk: D Ticaret Mstearln, i) Organizatr: Mstearlk tarafndan adna Geici Belge veya Belge dzenlenmi, yurt dnda Trk hra rnleri Fuar, Sektrel Trk hra rnleri Fuar, Yabanc Firma Katlml Fuar ve Milli Katlm organizasyonu gerekletirme yetkisi verilen firma ve Kurulular, j) Organizatr Puan: Ortalama Fuar Puanna Mstearlka verilen puann ilavesi ile bir yllk performans 100 zerinden gsteren puan, k) Sektrel Trk hra rnleri Fuar: Organizatrlerce yalnzca sektrel Trk ihra rnlerinin tantm amacyla dzenlenen yurt d fuarlar, l) Takvim yl: Mstearlk tarafndan grevlendirilen Organizatrlerin yurt d fuar organizasyonlarn gerekletirdikleri 1 Ocak-31 Aralk tarihleri arasndaki bir yllk dnemi, m) Toplu Talep: Geici Belge veya Belge sahibi Organizatrlerin, her yl 1 Mart31 Mart tarihleri arasnda bir sonraki takvim yl ierisinde organize etmeyi planladklar her bir Yurt D Fuara ilikin taleplerini EK-1de yer alan Bavuru Formu ile birlikte ve

48

toplu halde EK-2/Ada yer alan Personel Grevlendirme Formu ile birlikte Mstearla bildirmelerini, n) Trk hra rnleri Fuar: Organizatrlerce yalnzca Trk ihra rnlerinin tantm amacyla dzenlenen yurt d fuarlar, o) Yabanc Firma Katlml Fuar: Organizatrlerce dzenlenen ve Katlmclarn yan sra Yabanc Katlmclarla gerekletirilen genel veya sektrel nitelikli yurt d fuarlar, ) Yabanc Katlmc: Bir fuarn Trk katlmclar haricindeki katlmclarn, p) Yurt D Fuar: Trk ihra rnlerinin tantlmas ve pazarlanmas amacyla yurt dnda dzenlenen; Trk hra rnleri Fuar, Sektrel Trk hra rnleri Fuar, Yabanc Firma Katlml Fuar ve Milli Katlm Organizasyonunu, r) Yurt D Fuarclk Komitesi: Yurtd fuarclk sektrmzn verimliliinin ve uluslararas rekabet gcnn arttrlmas, fuar dzenlenecek hedef lkeler ve sektrlere ilikin stratejilerin belirlenmesi, fuar organizasyonlarna katlan firmalarmzn yurtd pazarlama ve tantm faaliyetlerine katk salanmas ve fuarclk politikalarnn gelitirilmesine yardmc olunmas amacyla Organizatr temsilcilerinin katlmyla istiari nitelikte, hracat Genel Mdr Bakanlndaki, Genel Mdrlkten Bakan dahil 2 temsilci, Trkiye hracatlar Meclisinden 1 temsilci, Mstearlka uygun grlen be hracat Birliinden birer temsilci olmak zere hracat Birliklerinden toplam 5 temsilci ile Yurtd Fuar Organizatrleri Derneinden (YUFOD) 6 temsilcinin katlmyla oluan komiteyi, ifade eder. KNC BLM Organizatrlerin Hak ve Ykmllkleri Organizatrlerin grev ve sorumluluklar Madde 4- Mstearlk tarafndan Yurt D Fuar dzenlemekle yetkilendirilen Organizatrler aada belirtilen hususlarda grevli ve sorumludurlar: a) lkemizin d ticaret hedef ve politikalar erevesinde gerekletirme talebinde bulunduklar Yurt D Fuarla ilgili olarak, bu Teblide belirtilen sreler iinde, talebe esas tekil eden n alma ile Mstearla mracaat etmek. b) Trk ihra rnlerini yurt dnda en iyi ekilde tantmak ve katlmclarn fuarlardan azami fayday elde etmeleri amacyla fuar ncesinde ve fuar srasnda fuarla ilgili gerekli tantm faaliyetleri dahil her trl almay yapmak. c) Organizasyonun yaplaca lke ile ilgili gncel, D ticaret mevzuat,

49

Gmrk mevzuat, Bankaclk ve sigortaclk mevzuat, Tamaclk sistemi, Potansiyel alc konumundaki yerel ithalat ve arac firmalar, Fuar konusu sektr veya sektrler, D ticaretle ilgili kurum ve kurulularn isim ve adresleri, Yabanc sermaye mevzuat, Anlamazlklarn halli mekanizmalar, Pazar potansiyeli, Dier tamamlayc hususlar hakknda fuar ncesi hazrlanacak bilgi dokmanlar ile mevcut Katlmc listesini fuar balama tarihinden en ge 30 gn nce elektronik ortamda (CD) Mstearla ve katlmc firmalara iletmek. ) Fuar ncesinde katlmclara stand dekorasyonu, yerleimi ve yer plan ile ilgili hazrladklar dosyay ileterek, katlmclar fuar katlm kapsamnda ihtiya duyabilecekleri malzemeler hakknda bilgilendirmek. d) Fuar biti tarihinden itibaren en ge 3 ay ierisinde EK-3de belirtilen bilgi ve belgeleri Mstearla iletmek. e) Uygun standartlarda hazrlanm stand ve dekorasyon malzemeleriyle ve katlmclara verdii taahhtlere uygun ekilde Trk ihra rnlerinin sergilenmesini, stand alnlklarnda katlmc unvanlarnn yer almasn salamak ve nakliye, gmrkleme, sigorta ilemlerini yapmak; nakliye veya zel stand dekorasyonu yapm konularnda Katlmclarn kendi sorumluluklarn almalar durumunda, Katlmclarla yaplacak szlemelerde bu sorumluluklarn katlmclara ait olduunu ak ekilde belirtmek. f) Mstearlk tarafndan organizasyonla ilgili verilebilecek dier grevleri yerine getirmek. Geici Belge dzenlenmesi Madde 5- Geici Belge talebinde bulunan anonim veya limited irket statsndeki firmalar EK-4de yer alan Geici Belge Bavuru Formuyla birlikte, aada belirtilen bilgi ve belgelerle Mstearla bavuruda bulunurlar:

50

a) Bal bulunduklar vergi dairesince en son hesap ylna ait tasdikli bilano veya yeminli mali mavir tarafndan dzenlenmi denmi sermayelerinin en az bir milyon YTL olduunu tevsik eden belge. b) 500 bin ABD Dolar tutarndaki nakit paray T.C. Ziraat Bankasndaki Muhtelif Borlar-Bloke Paralar hesabna teminat olarak yatrdnn veya bu tutardaki sresiz kati banka teminat mektubunun Mstearla ibraz. c) Yurt dnda fuar dzenlemek ibaresinin yer ald irket ana szlemesinin yaymland Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya noter onayl sureti. ) Yurt iinde fuar dzenlenmesi konusunda Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) tarafndan verilmi bulunan belge. d) Ticaret ve/veya Sanayi Odalarna yeliini tevsik eden faaliyet belgesinin asl. e) irket ortaklar dnda en az be personelin, drt yllk yksek okul mezunu ve fuar organizasyonu konusunda deneyimli olmas kaydyla, son bir yl ierisinde Geici Belge talebinde bulunan firmada veya daha nce Mstearlk tarafndan yurt dnda fuar dzenleme konusunda yetkilendirilen Organizatrlerde en az 6 ay sreyle istihdam edildiini tevsik eden, Sosyal Sigortalar Kurumu Mdrlklerince dzenlenmi belge. f) EK-2/Bde yer alan forma gre dzenlenmi personel listesi ile personelin en az nn yaygn bir yabanc dilde yeterliliinin Kamu Personeli Yabanc Dil Tespit Snavndan (KPDS) en az C dzeyini veya Mstearlk tarafndan yeterli grlecek yabanc dil sertifikasn tevsik edecek belgelerin asl veya noter onayl sureti. g) irket ynetim kurulu yeleri, yneticileri ve alanlar tarafndan yz kzartc sulardan hkm giyilmediini gsterir adli sicil belgesi. ) irketin son iki takvim ylndaki faaliyetleri hakknda detayl bilgi. h) Bavuru sahibi firmaya ait ISO 9001:2000 Kalite Ynetim Sistemi Belgesi veya bu belgenin alnmas iin ilemlere balandnn belgelendirilmesi. Mstearlk tarafndan yaplan deerlendirme sonucunda, uygun grlen mracaatlar sonulandrlarak Geici Belge dzenlenir. Ancak, bu Teblide tanmlanan Kurululara, fuarclk birimlerinde en az 4 yllk yksekokul mezunu ve bir yabanc dilde yeterlilik gsterdiini KPDSden en az C dzeyinde veya Mstearlk tarafndan yeterli grlecek yabanc dil sertifikalar ile belgelemi en az 5 personelin istihdam edildiini tevsik etmeleri durumunda Geici Belge dzenlenebilir. Geici Belge sahiplerince gerekletirilebilecek faaliyetler Madde 6- Geici Belge sahibi Organizatrler tarafndan sadece Milli Katlm Organizasyonu gerekletirilir. Geici Belgenin geerlilik sresi, dzenlendii tarihten itibaren iki faaliyet yldr.

51

Geici Belgenin Belgeye dntrlmesi Madde 7- Organizatrler, adlarna Geici Belge tanzim edildii tarihten itibaren iki faaliyet yl ierisinde en fazla onalt Milli Katlm Organizasyonu dzenleyebilirler. Ancak, Geici Belge sahibi Organizatrler iki faaliyet yl iinde en az drt Milli Katlm Organizasyonu gerekletirmek zorundadr. Geici Belgeye sahip Organizatr firmalarn ISO 9001:2000 Kalite Ynetim Sistemi Belgesini Mstearla tevsik etmeleri ve iki faaliyet yl sonunda yaplan fuar deerlendirmesi sonucunda, her fuar iin en az 42 Fuar Puan almak ve bu sre iinde gerekletirdii fuarlarn aritmetik ortalamas en az 45 Fuar Puan olmak zere; ortalama Fuar puanna Mstearlka 30 tam not zerinden verilecek puann ilavesi ile elde edilen Organizatr Puan, a) 65- 80 aras olan Organizatrlere C Snf Belge, b) 81- 100 aras olan Organizatrlere B Snf Belge dzenlenir. Belgenin kullanm yetkisi Madde 8- Belge sahibi Organizatrler alm olduklar puanlara gre her takvim yl sonunda bu Tebliin 12 inci Maddesinde yer alan puan ltlerine gre snflandrmaya tabi tutulur. Bu snflandrma sonucunda C, B ve A Snf Belge sahibi Organizatrler, aada belirtilen artlar erevesinde faaliyette bulunabilirler. a) C snf belgeye sahip Organizatrler bir takvim yl iinde en fazla 15 ile snrl olmak zere sadece Milli Katlm Organizasyonu, b) B Snf Belgeye sahip Organizatrler bir takvim yl iinde en fazla 30 Yurt D Fuar, c) A Snf Belgeye sahip Organizatrler bir takvim yl iinde en fazla 40 Yurt D Fuar dzenleyebilirler. Geici Belge ve Belge sahibi Organizatrlerce asgari fuar dzenlenmesi Madde 9- Fuarlarn deprem, sel, frtna, kasrga vb. tabii afetler, yangn, devlete konulan yasaklar, harp ve abluka gibi mcbir sebep ile fevkalade hallerin meydana gelmesi nedeniyle iptal edilmesi durumlar hari olmak zere, Geici Belgeye sahip Organizatrler, adlarna Geici Belge tanzim edildii tarihten itibaren her faaliyet ylnda en az iki, C Snf Belgeye sahip Organizatrler bir takvim yl ierisinde en az drt Milli Katlm Organizasyonu; B Snf Belgeye sahip Organizatrler bir takvim yl ierisinde en az alt ve A Snf Belgeye sahip Organizatrler ise bir takvim yl ierisinde en az sekiz Yurt D Fuar dzenlemek zorundadrlar.

52

Yurt D Fuar dzenlenmesi Madde 10- Organizatrlerce yaplan Toplu Talepler Mstearlka; a) Organizatrler tarafndan Yurt D Fuar organizasyonu ile ilgili sunulan Tahmini Maliyet Tablosu (EK-5), stand tasarm ve gerekli durumlarda istenecek dier ilave bilgi ve belgeler, b) lgili lkedeki Ticaret Mavirlii/Ticaret Ataeliinin gr, c) Ayn sektrde ve ayn lkede ay ncesi ve sonrasnda baka bir Yurt D Fuar organizasyonu olup olmamas, ) Bavurulan fuarn zellii ve katlmn lkemiz ihracatna olas katks, d) Daha nce dzenlenmi ise, fuarn gemi yllar performans ve bir nceki dnemde gerekletirilen fuar organizasyonunun bu Tebliin 16 nc Maddesinin ilk drt fkrasnda yer alan kriterlere uyup uymad, dikkate alnarak deerlendirilir. Organizatrler Toplu Talepde bulunduklar fuar saysnn en fazla %50si kadar Ara Talep mracaat yapabilirler. Ara Talep kapsamndaki fuarlar iin Organizatrler tarafndan Mstearla Yurt D Fuarn balama tarihinden en az drt ay nce mracaat edilmesi zorunludur, aksi takdirde mracaat deerlendirmeye alnmaz. Ara Talepler de bu Maddenin birinci fkrasnda belirtilen kriterlere gre deerlendirilir. Deerlendirme sonucunda uygun grlen Yurt D Fuarlar iin bavuru yapan Organizatrler, Mstearlk tarafndan yetkilendirilir. Toplu Taleplerde ayrca Trkiye hracatlar Meclisi (TM) ve Yurt D Fuarclk Komitesinin gr de alnr. Mstearlk tarafndan yaplan fuar deerlendirmelerinde ncelik Toplu Talep kapsamndaki mracaatlara verilir. Ancak; a) Ayn lkedeki farkl ehirlerde dzenlenme talebinde bulunulan ayn sektrdeki Yurt D Fuar organizasyonlaryla ilgili olarak; talep edilen lkenin bykl, nfusu, gayri safi milli haslas, fuarn dzenlenecei ehirlerin zellikleri, sz konusu lkenin d ticaret potansiyeli, sektrn lkemizdeki geliimi gibi istisnai koullar, b) Ayn ehirde dzenlenmesi talebinde bulunulan ayn sektrdeki yurtd fuar organizasyonlaryla ilgili olarak; lkenin d ticaret potansiyeli, talep edilen sektr ve fuarn zellii, katlacak firmalarn kompozisyonu ile fuarn dzenlenecei pazara ynelik lkemizin ihracat politika ve stratejileri dikkate alnmak suretiyle, bu Maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen sre artna bal olmakszn birden ok Yurt D Fuar organizasyonuna izin verilebilir. Bir yl iinde ayn lkede ikinci defa Trk hra rnleri Fuarna izin verilmez.

53

Sreklilik arz eden fuarlara, gemi performanslarnn baarl olmas artyla 2 yllk izinler verilebilir. Organizatrler, katlmclara ynelik yaplacak duyurularda Mstearlk Logosu ile birlikte Belgelerini tarih ve saysn gsterecek ekilde tehir etmek zorundadrlar. Mstearlka adlarna Geici Belge veya Belge dzenlenmi Organizatrler dndaki gerek veya tzel kiiler tarafndan Yurt D Fuar dzenlenmesi halinde bu organizasyonlara itirak eden Katlmclar Yurt D Fuar desteklerinden yararlandrlmaz. Toplu Talep ve Ara Talep konusu fuarlarla ilgili revize talepleri, fuarn balama tarihinden en az 30 gn ncesine kadar Mstearla sunulmak zorundadr. NC BLM Denetim ve Deerlendirme Yurt D Fuarlarn denetimi Madde 11- Geici Belge ve Belge sahibi Organizatrler tarafndan gerekletirilen tm Yurt D Fuarlar Mstearln denetimine tabidir. Mstearlk fuar organizasyonu ile ilgili her trl bilgi ve belgeyi Organizatrlerden talep etmeye yetkilidir. Mstearlk, grevlendirecei Gzlemciler vastasyla denetim yetkisini kullanr. Mstearlk fuarlarn denetimini gerektiinde uluslararas gzetim irketlerine de yaptrabilir. Yurt D Fuarlarn deerlendirilmesi Madde 12- Yurt D Fuarlarn deerlendirilmesinde EK-6/A, EK-6/B, EK-6/C, EK-6/Dde yer alan fuar deerlendirme formlar esas alnr. Fuar Gzlemcisi tarafndan Yurt D Fuar srasnda katlmc firmalara doldurulmak zere EK-6/A veya EK-6/B Fuar Deerlendirme Formu, Gzlemci tarafndan fuarn son iki gn datlr ve son gnnde toplanarak Mstearla intikal ettirilir. Gzlemci tarafndan Milli Katlm Organizasyonlarnda EK-6/C, Trk hra rnleri/Sektrel Trk hra rnleri Fuarlarnda ve Yabanc Firma Katlml Fuarlarda ise EK-6/D deerlendirme formu doldurularak fuar raporu ve katlmclarn Fuar Deerlendirme Formlar ile birlikte 15 gn iinde Mstearla sunulur. Mstearlk tarafndan yaplan deerlendirmelerde; Gzlemci tarafndan deerlendirme formunda verilen puan 20 tam not zerinden, Katlmc firmalar tarafndan deerlendirme formunda verilen puanlarn aritmetik ortalamas 50 tam not zerinden

54

deerlendirildikten sonra katlmc ve gzlemci notlar toplanarak Fuar Puan hesaplanr. Organizatrn bir takvim yl iinde gerekletirdii tm fuarlardan ald Fuar Puanlarnn ortalamasna, Mstearlk tarafndan 30 tam not zerinden verilen yllk deerlendirme puannn ilave edilmesi ile Organizatr Puan belirlenir. Belgeler, Organizatr Puanna gre aadaki ekilde snflandrmaya tabi tutulur; a) Geici Belge: 50-60 aras puan, b) C Snf Belge: 61-70 aras puan, c) B Snf Belge: 71-80 aras puan, ) A Snf Belge: 81-100 aras puan. Belge sahibi Organizatrlerin yllk Organizatr Puan bir sonraki yln Ocak ay ierisinde bildirilir. DRDNC BLM Meyyideler Geici Belge sahibi Organizatrlere ynelik meyyideler Madde 13- a) Geici Belgenin geerlilik sresi iinde 9 uncu Maddede belirtilen asgari Yurt D Fuar organizasyonu artn yerine getirmeyen, b) stlendii Yurt D Fuarlardan ikisini hakl veya zorunlu sebep olmakszn gerekletirmeyen, c) 4 nc Maddede belirtilen organizasyon grevlerini yerine getirmeyen, ) 5 inci Maddede aranlan artlardan herhangi birini sonradan kaybeden, d) Mstearlk tarafndan verilen Milli Katlm Organizasyonu dzenleme grevlerinin herhangi birinden 42nin altnda Fuar Puan alan, e) ki faaliyet yl sonunda Belge alamayan, Organizatrlerin Geici Belgeleri iptal edilir. Geici Belgeleri iptal edilen Organizatrler, iptal tarihinden itibaren iki faaliyet yl iinde yeni Geici Belge talebinde bulunamaz. ki faaliyet ylnn sonunda, 5 inci Maddede belirtilen belgelerle Mstearla mracaat edilerek Geici Belge talebinde bulunabilir. Ancak, iki defa Geici Belgesi iptal edilen Organizatrn yeni Geici Belge talebi deerlendirmeye alnmaz.

55

Bu Maddede belirtilen nedenlerle Geici Belge iptal ilemleri sonulandrlmadan ilgili Organizatrn gr alnr. Belge Sahibi Organizatrlere ynelik meyyideler Madde 14- a) C Snf Belgeye sahip Organizatrlerin bir takvim yl iinde dzenledii Milli Katlm Organizasyonlarnn ikisinden 42nin altnda Fuar Puan almas durumunda Belgesi Geici Belgeye, b) B Snf Belgeye sahip Organizatrlerin bir takvim yl iinde dzenledii Yurt D Fuarlarn nden 42nin altnda Fuar Puan almas durumunda Belgesi C Snf Belgeye, c) A Snf Belgeye sahip Organizatrlerin bir takvim yl iinde dzenledii Yurt D Fuarlarn drdnden 42nin altnda Fuar Puan almas durumunda Belgesi B snf Belgeye dntrlr ve bu fuarlar iin Organizatre bir sonraki yl izin verilmez. 9 uncu Maddede belirtilen asgari Yurt D Fuar organizasyonu artn yerine getirmeyen veya stlendii Yurt D Fuarlardan drdn hakl veya zorunlu sebep olmakszn gerekletirmeyen Organizatrn Belgesi bir alt snfa drlr. Son iki takvim yl iinde Belge snf arka arkaya iki defa drlen Organizatrn Belgesi iptal edilir ve iki takvim yl sresiyle Geici Belge dzenlenmez. ki takvim yl sresi sonunda, Geici Belge iin 5 inci Maddede belirtilen belgelerle Mstearla bavuruda bulunulabilir. Organizatr Puannn 50nin altna dmesi veya 5 inci Maddede aranlan artlardan herhangi birisinin sonradan kaybedilmesi durumunda Organizatrlerin Belgesi iptal edilir ve bir takvim yl sresi ile Geici Belge dzenlenmez. Bu sre sonunda, Geici Belge almak iin 5 inci Maddede belirtilen belgelerle Mstearla bavuruda bulunulabilir. Bu Maddede belirtilen nedenlerle Belge iptal ilemleri sonulandrlmadan ilgili Organizatrn gr alnr. Geici Belge veya Belge Sahibi Organizatrlere ynelik meyyideler Madde 15- Bu Tebliin 16 nc Maddesinin ilk drt fkrasnda belirtilen asgari katlm artlar salanamayan her fuar iin 12 nci Madde uyarnca hesaplanan Organizatr Puanndan 3 () puan drlr ve deerlendirme buna gre yaplr. Organizatrlerin, a) lkemizin sahip olduu ekonomik potansiyeli, teknolojik seviyesini ve ihra rnlerimizin imajn ve kalitesini en iyi ekilde tantma amacna uygun davranmadnn,

56

b) Yanltc veya geree aykr belge ibraz ettiinin, c) Fuar organizasyonlar ile bu tr faaliyetlerin gerektirdii iler dndaki faaliyetler ile itigal ettiinin saptanmas halinde Belgesi, bir alt snf Belgeye dntrlr, Geici Belgeleri var ise iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren iki yl iinde yeni Geici Belge talebinde bulunulamaz. Cezai meyyide gerektiren dier hallerde ise ilgililer hakknda ayrca kanuni takibat yaplr. Ayrca, Yurt D Fuar dzenleyen Organizatr firmalardan kaynaklanan nedenlerden dolay katlmclarn maduriyetlerinin hukuki yollarla tespit edilmesi ve buna ilikin bedelin Organizatrden tahsil edilmesinin mmkn olmad durumlarda, 17 nci Maddede belirtilen teminat tutar sz konusu maduriyetin tazmininde kullanlr. Bu Maddede belirtilen nedenlerle Geici sonulandrlmadan ilgili Organizatrn gr alnr. Dier hususlar Madde 16- Milli Katlm Organizasyonlarnn 10 Katlmcdan daha az bir itirak ile gerekletirilmesi halinde, bir sonraki takvim ylnda ayn fuarn Milli Katlm Organizasyonu iin ayn Organizatr talepte bulunamaz. Trk hra rnleri Fuarlarnn 1000 m2 net alan ve 30 Katlmcdan az bir katlm ile gereklemesi halinde ayn Organizatre bir sonraki yl ayn lkede Trk hra rnleri Fuar dzenleme izni verilmez. Sektrel Trk hra rnleri Fuarlarnn 500 m2 net alan ve 20 Katlmcdan az bir katlm ile gerekletirilmesi halinde ayn Organizatre bir sonraki yl iin ayn lke ve sektrde Sektrel Trk hra rnleri Fuar dzenleme izni verilmez. Yabanc Firma Katlml Fuarlarda ise 20den daha az Katlmc ve Katlmclara 500 m2den daha az net alan tahsis edilmesi durumunda ayn Organizatre bir sonraki yl iin ayn lke ve sektrde Yabanc Firma Katlml Fuar dzenleme izni verilmez. Mstearlk tarafndan yetkilendirilen Organizatrlerce Mstearln izni alnmadan dzenlenen Trk hra rnleri Fuarlar, Sektrel Trk hra rnleri Fuarlar, Yabanc Firma Katlml Fuar ve Milli Katlm Organizasyonlar fuar desteklerinden yararlandrlmaz. Belge snf bir alt snfa den Organizatrlerin daha nce uygun grlm fuarlar devam ettirilir, yeni talepleri geerli olan Belge snfna gre deerlendirilir. Organizatrlerin Geici Belge/Belge iptali durumunda iptal tarihinden sonra dzenlenmesi nceden uygun grlm fuarlara ilikin izinleri de iptal edilmi saylr. Bu Teblide aksi belirtilmedike, Mstearla eksik bilgi ve belgelerle yaplacak bavurularda, bildirimin yaplmasn mteakip bir ay ierisinde eksikliklerin Belge/Belge iptal ilemleri

57

tamamlanmas gerekir. Sz konusu eksikliklerin bu sre iinde tamamlanmamas halinde bavuru ilemden kaldrlr. Dviz hesab Madde 17- Organizatr firmalar; a) A Belgesi sahibi olanlar 150 bin ABD Dolar, b) B Belgesi sahibi olanlar 250 bin ABD Dolar, c) C Belgesi sahibi olanlar 350 bin ABD Dolar, ) Geici Belge sahibi olanlar 500 bin ABD Dolar tutarndaki nakit paray T.C. Ziraat Bankasndaki Muhtelif Borlar-Bloke Paralar hesabna teminat olarak yatrmak veya bu tutardaki sresiz kati banka teminat mektubunu Mstearla teslim etmek zorundadr. Organizatr firmalardan kaynaklanan nedenlerden dolay Katlmclarn maduriyetlerinin hukuki yollarla tespit edilmesi ve Organizatrden tahsil edilememesi durumunda, bu teminat sz konusu maduriyetin tazmini iin kullanlr. Organizatr firmalar en ge bir ay ierisinde, kullanlan miktar kadar bedeli ayn hesaba yatrmak veya bu bedel kadar kati banka teminat mektubunu Mstearla teslim etmek zorundadr. Sresi iinde bu ykmll yerine getirmeyen Organizatrlerin yeni fuar talepleri deerlendirmeye alnmaz. Anlan hesap Mstearlka izlenir ve 13 nc, 14 nc, 15 inci Madde hkmleri sakl kalmak kaydyla, herhangi bir nedenle faaliyetin sona ermesi halinde, Mstearln talimat zerine hesapta bloke edilen dviz ve kati teminat mektubu Organizatr firmaya iade edilir. Organizatr firmalarn bu Teblide yer alan dzenlemeler sonucu sahip olduklar Geici Belge/Belge snfnn deimesi durumunda, yeni Belge/Geici Belge snfna ynelik Mstearlka yaplan tebligat takip eden bir aylk sre zarfnda ilave dviz teminatna ilikin ykmlln yerine getirmek zorundadrlar. Bu ykmll yerine getirmeyen Organizatrlere yeni fuar izni verilmez. Belge snf ykselen Organizatr firmalarn teminatlar yeni belge snfna tekabl eden miktar dikkate alnarak aradaki fark kadar iade edilir. Bu Teblide tanmlanan Kurulular iin bu Maddede belirtilen teminat hkmleri uygulanmaz. Yetki Madde 18- Mstearlk bu Teblide yer alan hususlara ilikin Uygulama Usul ve Esaslarn dzenlemeye, gerekli talimatlar vermeye, zel ve zorunlu durumlar ile ortaya kacak ihtilaflar inceleyip sonulandrmaya yetkilidir. Yrrlkten kaldrlan mevzuat

58

Madde 19- 22/02/2005 tarih ve 25735 sayl Resmi Gazetede yaymlanan 2005/5 sayl Yurt Dnda Fuar Dzenlenmesine ve Deerlendirilmesine likin Tebli yrrlkten kaldrlmtr. Organizatrn yerine getirecei artlar Geici Madde 1- Organizatr firmalar bu Tebliin 5 inci Maddesinin birinci fkrasnn (a), (e), (f), (h) bentlerindeki sermaye, personel ve kalite belgesine ilikin artlar 31/12/2007 tarihine kadar, 17 nci Maddesinde belirtilen teminata ilikin artlar ise 01/06/2007 tarihine kadar yerine getirmek zorundadr. Kurulular ise, 5 inci maddenin nc fkrasnda belirtilen artlar 31/12/2007 tarihine kadar yerine getirmek zorundadr. 2007 yl puanlar Geici Madde 2- 2007 ylnda fuar biti tarihi bu Tebliin yaymland tarihe kadar olan fuarlardaki puan hesab da bu Tebli hkmlerine gre deerlendirilir. Ara Talepler Geici Madde 3- Bu Tebliin Ara Talep ile ilgili hkmleri 01/01/2008 tarihinden sonra dzenlenecek Yurt D Fuarlar iin uygulanr. Yrrlk Madde 20- Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer. Yrtme Madde 21- Bu Tebli hkmlerini D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

59

EK- 1

T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLII YURT DII FUAR BAVURU FORMU Notlar: a. Cevaplar 10 punto ile elektronik ortamda yaznz ve verilen boluklarla snrl kalmaynz. b. Talep edilen her bir fuar iin ayr bir form doldurunuz. c. Formlar Mstearlmza elektronik ortamda da (tanitim@dtm.gov.tr adresine) gnderiniz. (1) Organizatr Ad (2) Talepte Bulunulan Yurtd Fuarn Ad (3) Yurtd Fuarn Dzenlenecei lke ve ehir (4) Fuar Tarihi Kanc Defa Dzenlendii Ylda Ka Kez Dzenlendii : : :

(5) Yurt D Fuarn Konusu (Sektr/Sektrler) (6) Yurtd Fuar Organizasyonu Tr (Milli Katlm/Trk hra rnleri Fuar / Sektrel Trk hra rnleri Fuar/Yabanc Firma Katlml Fuar) (7) Fuar Sorumlusunun Ad, soyad Grevi Tecrbesi (Yl) Telefon ve faks Adres : : : : : :

60

E-posta adresi

(8) Sz Konusu Fuarda Grev Dalm (Ka kiinin hangi grevlerle fuarla sorumlu olacan belirtiniz) Lojistik/Gmrk Stand Kurulum Tantm Sat ve Pazarlama : : : :

(9) Sz konusu Fuar Destekleyen Kurum ve Kurulular (Fuarn yaplaca lkedeki sektrel dernekler, sanayi ve ticaret odalar, kamu kurulular vs. ile destein niteliini tanmlaynz.) (10) Fuar Tanmlaynz. (Sektr iin fuarn nemini vurgulaynz. Sz konusu lkede ayn sektrde dzenlenen uluslararas fuarlarla karlatrnz ve farkl ynlerini ortaya koyunuz.) (11) Fuarn Gemi Dnemlerdeki Performans Hakknda Bilgi Veriniz (Fuarla ilgili son yla ait katlmc ve ziyareti saylar, yaplan tantm faaliyetlerin maliyeti ve tr bilgileri gibi, ilk kez dzenleniyorsa bo braklacaktr.) (12) Fuarn Konusu Sektr/Sektrlerde lgili lkedeki D Ticaret Potansiyelimiz (lkenin d ticaret mevzuat ve gmrk mevzuat da dikkate alnmak suretiyle pazar potansiyelimiz, sektrde ilgili lkeye son yllk ihracatmz, ilgili lkenin sektrdeki son yllk ithalat ve tedarik pazarlar hakknda bilgi veriniz) hracat-thalat Rakamlar Sektrde lkenin Sektrdeki lgili lkenin lgili lkenin lgili lkeye Toplam thalat Sektrdeki Sektrdeki Toplam Yl (son 3 yl) hracatmz inde lkemizin Toplam thalatnda lk 5 Miktar ($) Pay (%) thalat lke 20.. 20.. 20.. (13) Fuar Hakknda Bilgiler (Ltfen aadaki bilgileri fuarn son yldaki istatistiklerini kullanarak doldurunuz. Fuarn dzenlenecei yl iin beklentileri yaznz) A. Milli Katlm Organizasyonu: YILLAR Genel Bilgiler 20.. 20.. 20.. Fuarn Dzenlenecei Yl* 61

lke Says Toplam Katlmc Says Yabanc Katlmc Says Fuarn Dzenlendii Toplam M Toplam Ziyareti Says Profesyonel Ziyareti Says Yabanc Ziyareti Says Milli Katlm Bilgileri Toplam Katlmc Says Milli Katlm Toplam M * Tahmini B. Dier Yurt D Fuarlar (Sektrel-Genel) YILLAR Yurt D Fuar Bilgileri Toplam Katlmc Firma Says Yabanc Katlmc Firma Says** Toplam Katlm Stand Alan m2 Milli Katlm Toplam m2 Toplam Ziyareti Says Profesyonel Ziyareti Says * Tahmini ** Yabanc Firma Katlml Fuarlar iin (14) Sz konusu statistikler Bamsz Bir Otorite Tarafndan Denetleniyor mu? Denetleyen Firma smi (Varsa Son Denetim Raporunun bir rnei eklenecek) (15) Fuarn Etkin Biimde Organize Edilmesini Teminen Firmanzca Fuar Tarihine Kadar Yaplmas Planlanan Hazrlk almalar ve Faaliyetler (PR firmas ile anlalacaksa hedefleriniz nelerdir) ile Uluslararas Profesyonel Ziyaretilerin Katlmn Artrmak in Organizatr Firma Tarafndan Yaplmas ngrlen almalar (rnein, reklam tantm paketleri, uygun seyahat paketleri, uluslararas resepsiyonlar vs.) Belirtiniz* *Organizatr Tantm Desteinden yararlanlmak isteniyorsa ayrntl bir rapor sunulmas gerekmektedir. (16) Potansiyel Uluslararas Mterilerin Profilini ve Tehir Edilecek rn Kategorilerini Belirtiniz (rnein, hedef lke, sektr, meslek gruplarna gre ayrnz.) 20.. 20.. 20.. Fuarn Dzenlenecei Yl*

62

Firma Temsil ve lzama Yetkili Kiinin Ad, Soyad ve Pozisyonu :________________ Tarih :________________ mza :________________ BU FORMA AAIDAK BELGELER EKLENECEKTR: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mstearlk tarafndan organizatrlere Yurt Dnda Fuar dzenleme yetkisi veren Geici Belge ve Belge Fuar daresi'nden yer tahsis edildiini veya edilebileceini gsterir belge Dzenlenecek fuar ile ilgili Tahmini Maliyet Tablosu Fuar ile ilgili olarak yaplan/yaplacak olan reklam, tantm, promosyon program ile ilgili rapor ve dier tamamlayc bilgi ve belgeler Sz konusu fuar esnasnda gerekletirilecek aktivitelere dair bilgi ve belgeler Mevcut ise, yurt d temsilcilik veya irtibat brosuna ait bilgiler

63

EK- 2/A PERSONEL GREVLENDRME FORMU Personelin Ad Grevi Fuar Takvimindeki Fuarlardaki Grevleri FUAR ADI* FUAR ADI* FUAR ADI*

* Fuarn ad yan sra fuardaki grevi Sat-Pazarlama iin SP,Tantm iin T, NakliyeLojistik-Gmrkleme iin NL, Stand Kurum iin S, Fuar Sorumlusu iin FS ifadeleri ile birlikte yazlmas gerekmektedir.

64

EK- 2/B RKET PERSONEL BLG FORMU Personelin Ad-Soyad renim Durumu 1 Yabanc Dil Bilgisi 2 Sektr Tecrbesi 3 Firmadaki Grev Sresi 4

1 2 3 4

Personelin en son bitirdii okulun ad ve eitim sresi Personelin yabanc dili ve dil puan ile snav tipi Fuarclk sektrnde alt sre (yl olarak) Firmada alt sre (yl ve ay olarak) 65

EK- 3 FUARIN BTMN MTEAKP STENLEN BLG VE BELGELER 1.Fuar ile ilgili gerekleen maliyet raporu GEREKLEEN MALYET TABLOSU GDER KALEMLER TOPLAM TAHMN TUTAR BRM METREKARE FYATI

Yer Kiras (Birim m2/ABD $) Stand Maliyeti (Birim m2/ABD $) (naat/Dekorasyon) Nakliye Giderleri (ABD $) (Gmrkleme, Depolama, Sigorta Dahil) Fuar Tantm Giderleri (ABD $) (Yurtd Tantm Aktiviteleri) Organizatr Hizmet Bedeli (Personelin yurt d seyahati, konaklamas, harcrahlar ve transferleri, fuarda yerel personel istihdam, gvenlik, haberleme, merkez ofis giderleri, sat pazarlama, vb dahil) TOPLAM FUAR MALYET (ABD $) FRMALARA KRALANAN NET ALAN (m2)

GEREKLEEN BRM M2 FYATI (ABD $/ m2) Not: Organizatr hizmet bedeli dnda tablodaki kalemlere ilikin demeler fatura karlnda ve bankaclk sistemi iinde yaplm olmas gerekmektedir. 2. Katlmc firmalarn listesi, katlm alanlar ile tehir edilen rnler 3. Katlmclarn standlarn, evre standlarla ve eitli alardan gsteren fotoraflar 4. Fuara ilikin genel rapor 5. Gr ve neriler

66

EK-4 GEC BELGE BAVURU FORMU Firmann: 1. nvan 2.Adresi 3.Telefon/Faks 4.denmi Sermayesi 5.htiyatlar 6. Faaliyet Alanlar 7. Vergi No 8.Vergi Dairesi

irket (kae ve mza) Tarih ODANIN ONAYI Onaylayan Oda: Onay Tarihi Mhr mza

67

EK-5 TAHMN MALYET TABLOSU GDER KALEMLER TAHMN TOPLAM BRM TUTAR METREKARE FYATI

Yer Kiras (Birim m2/ABD $) Stand Maliyeti (Birim m2/ABD $) (naat/Dekorasyon) Nakliye Giderleri (ABD $) (Gmrkleme, Depolama, Sigorta Dahil) Fuar Tantm Giderleri (ABD $) (Yurtd Tantm Aktiviteleri) Organizatr Hizmet Bedeli (Personelin yurt d seyahati, konaklamas, harcrahlar ve transferleri, fuarda yerel personel istihdam, gvenlik, haberleme, merkez ofis giderleri, sat pazarlama, vb dahil) TOPLAM FUAR MALYET (ABD $) FRMALARA KRALANACAK NET ALAN (m2)

TAHMN BRM M2 FYATI (ABD $/ m2)

Not: Organizatr hizmet bedeli dnda, tablodaki kalemlere ilikin demeler fatura karlnda ve bankaclk sistemi iinde yaplacaktr. YETKL MZA/MZALAR : TARH : KAE :

68

EK-6/A DI TCARET MSTEARLII MLL KATILIM ORGANZASYONU DEERLENDRME FORMU Bu Ksm Gzlemci Tarafndan Doldurulacaktr. FRMA TEMSLCSNN ADI SOYADI ETM DURUMU YABANCI DL VE DZEY SEKTR DENEYM FUAR ADI FUARIN TARH FUARIN DZENLEND EHR/LKE KATILIMCI FRMA ADI/UNVANI STAND ALANI (m2) FRMA OLARAK BU FUARA DAHA NCE KA KEZ KATILDINIZ? TELEFON/FAKS NTERNET/E-POSTA ADRESNZ ADRESNZ Aadaki sorularda uygun seenei iaretleyiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Organizatr, standnz taahht edilen tasarm ve taahht edilen miktarda malzemelerle teslim etti mi? Organizatr, fuar ncesi Milli Katlm ile ilgili tantm almalarn tarafnza iletti mi? Organizatr, fuar ncesinde mevzuat, sektr ve lke hakkndaki bilgileri de ieren kitap size iletti mi? Organizatr, fuar ncesi lke/sektr/potansiyel alc bilgilerini iletti mi? Organizatrn fuar alannda (telefon, internet ve faks gibi) info stand destei salad m? Organizatr, fuar idaresi ile ilgili sorunlarda yardmc oldu mu? Fuar, sektr itibari ile firmanz itigali ile ilgili mi? Organizatrn, fuar ncesi tantmlarnda beyan ettii fuar kapsam sektrler doru mu? Organizatre teslim ettiiniz katalog bilgi formundaki bilgileriniz fuar katalounda eksiksiz yer ald m? EVET HAYIR YOK ZAYIF YETERL Y

69

10 11

Fuar esnasnda, organizatr tarafndan fuar katalou teslim edildi mi? Organizatr tarafndan Milli Katlma ilikin olarak yaplan reklam ve tantm faaliyetleri yeterli mi? Yantnz Hayr ise nerilerinizi yaznz. Trkiye standlarnn fuardaki genel grnm katlm ve temsil anlamnda yeterli mi? Yantnz Hayr ise nerilerinizi yaznz. Fuar ncesi, ziyaretilerinize gnderilmek zere firmanza davetiye gnderildi mi? htiya duyduunuzda Trk Organizatrn grevli personeline rahat biimde ulaabildiniz mi? Bu fuara yeniden katlmay dnyor musunuz? Bu fuarda yeni mteri balantnz oldu mu? Personel sorunlar anlama/zmede yeterli bilgi/beceriye sahip miydi? Organizatrden nakliye hizmeti aldysanz;

12

13 14 15 16 17

18 19 20

rnleriniz zamannda geldi mi? rnleriniz eksiksiz geldi mi? rnleriniz hasarsz geldi mi? Puanlama srasnda her soru 2.5 puan deerinde olacaktr, nakliye hizmeti alnmamas durumunda 1-16. sorular 3, 17. soru 2 puan deerinde olacaktr. NOT: BU FORMU DOLDURMAYAN FRMALARIN DESTEK TALEPLER DEERLENDRLMEYECEKTR. GR VE NERLERNZ N ARKA SAYFADAK BO ALANI KULLANABLRSNZ.

FORMU DOLDURAN FRMA YETKLS SM /MZA

70

EK-6/B DI TCARET MSTEARLII STF/TF/YKF* ORGANZASYONU DEERLENDRME FORMU

Bu Ksm Gzlemci Tarafndan Doldurulacaktr. FRMA TEMSLCSNN ADI SOYADI ETM DURUMU YABANCI DL VE DZEY SEKTR DENEYM FUAR ADI FUARIN TARH FUARIN DZENLEND EHR/LKE KATILIMCI FRMA ADI/UNVANI STAND ALANI (m2) FRMA OLARAK BU FUARA DAHA NCE KA KEZ KATILDINIZ? TELEFON/FAKS NTERNET/E-POSTA ADRESNZ ADRESNZ Aadaki sorularda uygun seenei iaretleyiniz. EVET 1 2 3 4 5 6 7 8 Organizatr, standnz taahht edilen tasarm ve taahht edilen miktarda malzemelerle teslim etti mi? Organizatr, fuar ncesi organizasyon ile ilgili tantm kampanyasn tarafnza iletti mi? Organizatr, fuar ncesinde mevzuat, sektr ve lke hakkndaki bilgileri de ieren kitap size iletti mi? Fuar merkezi olarak seilen yer fuarclk iin uygun bir mekan m? Organizatrn fuar alannda yeterli donanmda ve hizmet veren ofisi var m? Fuar giriinde ziyaretilerin kayd tutuldu mu? Kent iinde fuarla ilgili tantma rastladnz m? Fuar ncesi, ziyaretilerinize gnderilmek zere firmanza davetiye gnderildi mi? HAYIR YOK ZAYIF YETERL Y

71

9 10 11

Organizatre teslim ettiiniz katalog bilgi formundaki bilgileriniz fuar katalounda eksiksiz yer ald m? Fuar esnasnda, organizatr tarafndan fuar katalou teslim edildi mi? Organizatr tarafndan fuara ilikin olarak yaplan reklam ve tantm faaliyetleri yeterli mi? Yantnz Hayr ise nerilerinizi yaznz. Standlarn fuardaki genel grnm, katlm ve temsil anlamnda yeterli mi? Yantnz Hayr ise nerilerinizi yaznz. Gvenlik ve temizlik hizmetleri sunuldu mu? htiya duyduunuzda grevli personele rahat biimde ulaabildiniz mi? Bu fuara yeniden katlmay dnyor musunuz? Bu fuarda yeni mteri balantnz oldu mu? Personel sorunlar anlama/zmede yeterli bilgi/beceriye sahip miydi? Organizatrden nakliye hizmeti aldysanz;

12

13 14 15 16 17

18 19 20

rnleriniz zamannda geldi mi? rnleriniz eksiksiz geldi mi? rnleriniz hasarsz geldi mi? Puanlama srasnda her soru 2.5 puan deerinde olacaktr, nakliye hizmeti alnmamas durumunda 1-16. sorular 3, 17. soru 2 puan deerinde olacaktr. NOT: BU FORMU DOLDURMAYAN FRMALARIN DESTEK TALEPLER DEERLENDRLMEYECEKTR. GR VE NERLERNZ N ARKA SAYFADAK BO ALANI KULLANABLRSNZ.

FORMU DOLDURAN FRMA YETKLS SM /MZA * STF: Sektrel Trk hra rnleri Fuar *TF: Trk hra rnleri Fuar * YKF: Yabanc Firma Katlml Fuar

72

EK-6/C DI TCARET MSTEARLII MLL KATILIM ORGANZASYONU GZLEMC DEERLENDRME FORMU FUAR ADI FUARIN TARH FUARIN DZENLEND EHR/LKE GZLEMC ADI SOYADI TOPLAM STAND ALANI (m2) BRM E-POSTA ADRES Aadaki sorularda uygun seenei iaretleyiniz. EVET 1 2 Fuarn dzenlendii lke ve dier lkelerin iadamlarnca Trk standlarna gsterilen ilgi yeterli mi? Fuar ncesi yaplan Trkiye katlmyla ilgili tantm faaliyetleri yeterli mi?(Kentteki ilanlar, dergi reklamlar incelenecektir) Fuar ncesinde Organizatrn katlmc firmalara ynelik,fuar ve lke hakknda d ticaret mevzuat ve pazar potansiyeline ilikin bilgilendirme almalar yeterli mi? Organizatr stand tantm, bilgilendirme ve hizmet ynnden yeterli mi? Organizatr personelince katlmc firmalara verilen destek hizmetleri yeterli mi? Bilgilendirme ofisinde, telefon, faks, internet, fotokopi hizmetleri var m? Stand ve dekorasyonunun (malzeme,raf, aydnlatma, ynlendirme, stand zemini vb) yeterli ve lkemiz imaj asndan uygun mu? lkemiz milli katlm yer asndan fuar alannda uygun bir pozisyonda m? rnler zamannda geldi mi?* rnler eksiksiz geldi mi?* rnler hasarsz geldi mi?* Stand tasarm fuarn genel yaps iinde Trk mal imajn olumlu etkileyecek ekilde hazrlanm m? HAYIR

4 5 6 7

8 9 10 11 12

73

13 14 15 16 17 18 19 20

Standlar daha nce kullanlm m? Kullanlm ise ezik, izik, darbe gibi hasarlar dikkat ekmekte mi? Firmalara taahht edilen stand yerleri tahsis edilmi mi?(fuar ncesi firmalarca imzalanm planlar incelenecektir) Firmalara taahht edilen stand donanm salanm m?(szlemede yer alan malzeme salanm m?) Organizatrn fuar ncesi sunmak zorunda olduu bilgilendirme dosyas, zamannda gnderilmi mi? Organizatrn fuar ncesi sunmak zorunda olduu bilgilendirme dosyas gncel ve doru bilgileri iermekte mi? Firma unvanlar stand alnlklarnda yer alm m? Organizatr sorumlular, Mstearla isimleri verilen kiiler mi? Genel olarak fuar organizasyonu yeterli ve gelecek yl tekrarlanmas faydal grlyor mu? Nakliye ve Stand hizmetini organizatrden alan firmalar iin sorgulanacaktr. Puanlama srasnda her soru 1puan deerinde hesaplanacaktr. YUKARIDA YER ALAN BLGLER DKKATE ALINARAK VERLMES STENEN GZLEMC PUANI

74

EK-6/D DI TCARET MSTEARLII STF/TF/YKF* ORGANZASYONU DEERLENDRME FORMU FUAR ADI FUARIN TARH FUARIN DZENLEND EHR/LKE GZLEMC ADI SOYADI TOPLAM STAND ALANI (m2) BRM E-POSTA ADRES Aadaki sorularda uygun seenei iaretleyiniz. EVET HAYIR 1 2 3 adamlarnca firma standlarna gsterilen ilgi yeterli mi? Fuar ncesi yaplan tantm faaliyetleri yeterli mi?(Kentteki ilanlar, dergi reklamlar incelenecektir) Fuar ncesinde Organizatrn katlmc firmalara ynelik,fuar ve lke hakknda d ticaret mevzuat ve pazar potansiyeline ilikin bilgilendirme almalar yeterli mi? Organizatr stand tantm, bilgilendirme ve hizmet ynnden yeterli mi? Bilgilendirme ofisinde, telefon, faks, internet, fotokopi hizmetleri var m? Fuarn gerekletii lkenin koullar dikkate alnarak fuar alan olarak seilen yerin konumu, ulam imkanlar ve lkemizi temsil asndan organizasyon kalitesi yeterli mi? Stand ve dekorasyonunun (malzeme,raf, aydnlatma, ynlendirme, stand zemini vb) yeterli ve lkemiz imaj asndan uygun mu? Fuarda Organizatr tarafndan gvenlik ve temizlik hizmetleri sunuldu mu? rnler zamannda geldi mi?* rnler eksiksiz ve hasarsz geldi mi?* Organizatr fuar giriinde ziyareti kayt ilemlerini yapt m? (Yapldysa fuarn son gn bir liste haline gzlemciye teslim edilecektir) Stand tasarm fuarn genel yaps iinde Trk mal imajn olumlu etkileyecek ekilde hazrlanm m?

4 5 6

8 9 10 11

12

75

13 14 15 16 17 18 19 20

Standlar daha nce kullanlm m? Kullanlm ise ezik, izik, darbe gibi hasarlar dikkat ekmekte mi? Firmalara taahht edilen stand yerleri tahsis edilmi mi?(Fuar ncesi firmalarca imzalanm planlar incelenecektir) Firmalara taahht edilen stand donanm salanm m?(Szlemede yer alan malzeme salanm m?) Organizatrn fuar ncesi sunmak zorunda olduu bilgilendirme dosyas, zamannda gnderilmi mi? Organizatrn fuar ncesi sunmak zorunda olduu bilgilendirme dosyas gncel ve doru bilgileri iermekte mi? Firma unvanlar stand alnlklarnda yer alm m? Organizatr sorumlular, Mstearla isimleri verilen kiiler mi? Genel olarak fuar organizasyonu yeterli ve gelecek yl tekrarlanmas faydal grlyor mu? Nakliye ve Stand hizmetini organizatrden alan firmalar iin sorgulanacaktr.

Puanlama srasnda her soru 1puan deerinde hesaplanacaktr. YUKARIDA YER ALAN BLGLER DKKATE ALINARAK VERLMES STENEN GZLEMC PUANI * STF: Sektrel Trk hra rnleri Fuar * TF: Trk hra rnleri Fuar * YKF: Yabanc Firma Katlml Fuar GZLEMC SM MZA

76

Yurt D Mteahhitlik ve Teknik Mavirlik Hizmetleri Kapsamnda Yaplacak hracat ve thalata likin Tebli Anlamalar: (2008/1) Resmi Gazete Tarihi: 4 Nisan 2008 Resmi Gazete Numaras: 26837 D Ticaret Mstearlndan Kapsam Madde 1- Bu Tebliin amac; yurt d mteahhitlik ve teknik mavirlik hizmetleri kapsamnda yaplacak kesin ve geici ihracat ile kesin ithalat ilemlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir. Dayanak Madde 2- Bu Tebli; 6/1/1996 tarih ve 22515 sayl Resm Gazetede yaymlanan 22/12/1995 tarih ve 95/7623 sayl hracat Rejimi Karar'nn 3. maddesinin (e) bendi, 31/12/1995 tarih ve 22510 Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan 95/7606 sayl thalat Rejimi Kararnn 11. maddesi ile 13/10/2005 tarih ve 25965 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2005/9454 sayl D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararna istinaden hazrlanmtr. Tanmlar Madde 3- Bu Teblide geen; a) Mstearlk: D Ticaret Mstearln, b) Genel Mdrlk: D Ticaret Mstearl Anlamalar Genel Mdrln, c) Firma: Trk vatandalarnca Trkiyede veya yurt dnda kurulan tzel kiilikler ile ahs irketlerini, ) Alnd Belgesi: D Ticaret Mstearl yurt d tekilatnca veya sz konusu tekilatn bulunmad yerlerde konsolosluklarca dzenlenen, bir rnei ekli belgeyi (Ek-1), d) Yurt D Deneyim Belgesi: D Ticaret Mstearl yurt d tekilatnca veya sz konusu tekilatn bulunmad yerlerde konsolosluklarca dzenlenen ve daha nce stlenilen iin veya ilerin tamamlandn gsteren bir rnei ekli belgeyi (Ek-2), ifade eder. Geici ve kesin ihracat bavurular Madde 4- Yurt dnda stlenilen inaat, tesisat, montaj, mhendislik, proje, mavirlik, iletme, bakm ve onarm gibi ilerle ilgili her trl makine, tehizat ve ekipmann geici ihracatna ilikin bavurular ile stlenilen projede kullanlacak inaat

77

malzemeleri ve iilerin ihtiyac olan tketim maddelerinin geici ve kesin ihracatna ilikin bavurular; a) Yurt dnda alnan ie ait szlemenin bir rnei, b) " Alnd Belgesi" ve varsa "Yurt D Deneyim Belgesi" rnekleri, c) Firmann ana statsnn yaymland ticaret sicili gazetesinin asl, var ise tadil asllar veya noter veya ticaret memurluu tarafndan tasdikli rnekleri, ) Ticaret veya sanayi odasna kayt belgesi ile imza sirklerinin asl veya noter tasdikli rnei, d) Bavuru sahibi tarafndan doldurulacak "Yurt D Mteahhitlik ve Teknik Mavirlik Hizmetleri Kapsamnda Yaplacak hracata/thalata likin Bavuru Formu"ndan 2 nsha (Ek-3), bir dilekeye eklenerek Genel Mdrle yaplr. Yukarda saylan belgelerde bavuru tarihi sonrasnda herhangi bir deiiklik olmas durumunda firma, deiiklikleri ilgili belgelerle 1 ay ierisinde Genel Mdrle bildirir. Nihai kullanm amacyla kesin ihrac yaplacak mallar iin hracat Rejimi hkmleri sakldr. Kesin ithalat bavurular Madde 5- Yurt dnda stlenilen inaat, tesisat, montaj, mhendislik, proje, mavirlik, iletme, bakm ve onarm gibi ilerle ilgili olarak yurt dndan satn alnan makine ve tehizatn kesin ithalatna ilikin bavurular; a) Yurda kesin ithalat yaplacak makine ve tehizata ilikin "Taahhtname" (Ek4), b) lgili lkedeki Mstearlk yurt d tekilatnca veya szkonusu tekilatn bulunmad yerlerde konsolosluklarca tasdik edilecek "Yurt D Mteahhitlik ve Teknik Mavirlik Hizmetleri Kapsamnda Yaplacak hracata/thalata likin Bavuru Formu"ndan 2 nsha, c) " Alnd Belgesi" ve varsa "Yurt D Deneyim Belgesi" rnekleri, ) stlenilen ile ilgili makine ve tehizata ilikin faturalarn ve makine envanterinin Mstearlk yurt d tekilatnca veya sz konusu tekilatn bulunmad yerlerde konsolosluklarca onayl rnekleri, d) Firmann ana statsnn yaymland ticaret sicili gazetesinin asl, var ise tadil asllar veya noter veya ticaret memurluu tarafndan tasdikli rnekleri, e) Ticaret veya sanayi odasna kayt belgesi ile imza sirklerinin asl veya noter tasdikli rnei,

78

bir dilekeye eklenerek Genel Mdrle yaplr. Yukarda saylan belgelerde bavuru tarihi sonrasnda herhangi bir deiiklik olmas durumunda firma, deiiklikleri ilgili belgelerle 1 ay ierisinde Genel Mdrle bildirir. Ek sre talepleri Madde 6- Yurt dnda i yapan firmalarn, stlendikleri ilerde kullanmak zere geici olarak ihra ettikleri makine, tehizat ve ekipmann yurt dnda kal sresi Genel Mdrlke belirlenir. Bu sre, stlenilen iin bulunduu lkedeki Mstearlk yurt d tekilatnca veya szkonusu tekilatn bulunmad yerlerde konsolosluklarca projenin devam ettii tevsik edilmek ve proje bitiminden nce bavurulmak kaydyla uzatlabilir. Tabii afetler (deprem, sel vb.), yangn, salgn hastalk, ihtilal, isyan, dhili kargaa, ambargo ve benzeri mcbir sebeplerden dolay iin szlemede belirtilen sre ierisinde tamamlanamamas halinde, geici ihracat izin sresi firma bavurusu zerine Genel Mdrlke durdurulabilir. Sresini aarak geri getirilen veya getirilmeyen ya da kesin ihracata dntrlen eyaya ilikin olarak Gmrk Mevzuat hkmleri sakldr. Sat ve aktarma ilemleri Madde 7- Yurt dnda i yapan firmalarn, stlendikleri ilerde kullanlmak zere geici olarak ihra ettikleri makine, tehizat ve ekipmann kesin satna, yurt dnda kal iin verilen izin sresi bitiminden nce bavurulmas kaydyla Genel Mdrlk tarafndan izin verilebilir. Yurt dnda i yapan firmalarn, stlendikleri ilerde kullanlmak zere geici olarak ihra ettikleri makine, tehizat ve ekipmann yurda geri getirilmeksizin ayn ya da farkl bir lkede stlenilen baka bir projede kullanlmas, yurt dnda kal iin verilen izin sresi bitiminden nce bavurulmas kaydyla Genel Mdrln iznine tabidir. Firma tarafndan yukardaki bentte belirtilen kapsamda makine, tehizat ve ekipmann ayn ya da farkl bir lkede stlenilen baka bir projede kullanlmas amacyla yeni bir bavuru yaplmas halinde, sre bir nceki izinden bamsz olarak yeniden Genel Mdrlke belirlenir. Sresini aarak geri getirilen veya getirilmeyen ya da kesin ihracata dntrlen eyaya ilikin olarak Gmrk Mevzuat hkmleri sakldr. Kambiyo Madde 8- Bu Tebli kapsamnda firmalarn yapacaklar kesin ihracat sonucunda elde edecekleri gelirlerle ilgili hususlar Kambiyo Mevzuat hkmlerine tbidir. yelik

79

Madde 9- Bu Tebli kapsamnda firmalarn yapacaklar geici ihracatta, ihracat birliklerine ye olma art aranmaz. Yetki Madde 10- Bu Teblide yer alan hususlarla ilgili olarak, ilgili kurum ve kurulularn grlerini almak suretiyle, kesin ve geici ihracat ile kesin ithalat ilemlerine ilikin zel ve zorunlu durumlar inceleyip uygulamada ortaya kan sorunlar zmlemeye ve uygulamaya ynelik her trl nlemi almaya Mstearlk yetkilidir. Yrrlkten kaldrlan mevzuat Madde 11- 6/1/1996 tarih ve 22515 sayl Resm Gazetede yaymlanan "Yurt D Mteahhitlik Hizmetleri Kapsamnda Yaplacak hracata likin hracat 96/11 Sayl Tebli" ile 20/1/1996 tarih ve 22529 sayl Resm Gazetede yaymlanan "Anlamalar 96/1 Sayl Tebli" ve 5/10/1996 tarih ve 22778 sayl Resm Gazetede yaymlanan "Anlamalar 96/2 Sayl Tebli", bu Tebliin yrrle girdii tarih itibariyle yrrlkten kaldrlmtr. Geici Madde 1- Bu Tebliin yrrle girmesinden nce balam ilemlere, bu Tebliin 11 inci maddesi ile yrrlkten kaldrlan Teblilerin lehe olan hkmleri uygulanr. Yrrlk Madde 12- Bu Tebli yaymland tarihte yrrle girer. Yrtme Madde 13- Bu Tebli hkmlerini D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

80

EK-1

T.C........................BYKELL/BAKONSOLOSLUU TCARET MAVRL/TCARET ATAEL Say : ALINDI BELGES 1. i stlenen Firmann Unvan 2. veren 3. stlenilen in Ad 4. Toplam Szleme Bedeli 5. Szlemenin mzaland Tarih 6. in Sresi 7. Szlemeye Gre in Bitim Tarihi 8. altrlmas Planlanan i Says : : : : : : : : Tarih:

Ticaret Maviri / Ticaret Ataesi / Konsolos sim, mza, Mhr

81

EK- 2

T.C. .......................BYKELL/BAKONSOLOSLUU TCARET MAVRL/TCARET ATAEL Say: YURT DII DENEYM BELGES 1. veren (*) 2. in ad (**) 3. in yapld lke-ehir : : : Tarih:

4. ortakl ise ortaklar ve ortaklk oranlar, konsorsiyum ise : ortaklar ve gerekletirdikleri i ksm ve tutarlar 5. lk szleme bedeli 6. Toplam szleme bedeli 7. Szleme imza tarihi 8. in kesin kabul tarihi 9. Kullanlan Trkiye meneli mallarn toplam bedeli ($) 10. stihdam edilen Trk iisi says : : : : : :

Ticaret Maviri / Ticaret Ataesi / Konsolos sim, mza, Mhr AIKLAMA * Kamu sektrne taahht edilen ilerde, szlemeyi yapan idarenin ad; zel sektre taahht edilen ilerde ise, i sahibinin ad, soyad veya ticaret unvan yazlacaktr. Szleme konusunun da aka ifade edilmesi gerekmektedir. (Mesken, i merkezi, sanayi tesisi, baraj, otoyol, havaliman vb.)

**

82

EK- 3 YURT DII MTEAHHTLK VE TEKNK MAVRLK HZMETLER KAPSAMINDA YAPILACAK HRACATA/THALATA LKN BAVURU FORMU
Sra Numaras Cinsi Adet Motor Numaras* Seri Numaras* asi Numaras* Plaka Numaras* Birim Fiyat (CIF/FOB) Toplam Tutar G.T..P. **

Toplam ............. adet makine ve tehizat

Genel Toplam: ....................

* Sadece motorlu aralar iin doldurulacaktr. ** Sadece ithalat ilemlerinde doldurulacaktr.

Firmann Unvan Firmann Adresi lem Yaplacak Gmrk Mdrl

: ....................................... : ....................................... : .......................................

Yetkilinin Ad Soyad mza Tarih Kae

: ....................................... : ....................................... : ....................................... : .......................................

83

EK- 4

TAAHHTNAME

D Ticaret Mstearlna

thal etmek istediimiz ..................... G.T..P.li (*), ........................ kg/ton/m3/adet ........................... isimli rnn temel gerekler bakmndan gvenli olduunu, gvenli olmadnn tespit edilmesi halinde 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunda belirtilen ykmllkleri ve meyyideleri kabul edeceimizi; ayrca szkonusu rn izinsiz nc kiilere devretmeyeceimizi ve tahsis amac dnda kullanmayacamz, aksine hareket edildii takdirde, szkonusu Kanunda belirtilen cezai meyyideleri yerine getireceimizi kabul ve taahht ederiz.

Firmann Unvan Firmann Adresi lem Yaplacak Gmrk Mdrl

: ....................................... : ....................................... : .......................................

Vergi Dairesi Vergi Sicil Numaras

: ....................................... : .......................................

Yetkilinin Ad Soyad mza Tarih Kae

: ....................................... : ....................................... : ....................................... : .......................................

(*) Farkl G.T..Pler iin ayr ayr taahhtname verilecektir.

84

Offset Uygulamalarna likin Tebli (hracat:2007/6) Resmi Gazete Tarihi: 27 Temmuz 2007 Resmi Gazete Numaras: 26595 D Ticaret Mstearlndan BRNC BLM Ama, Kapsam ve Tanmlar Ama Madde 1- Bu Tebliin amac, Hazine Mstearl ile D Ticaret Mstearl Tekilat ve Grevleri Hakknda 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayl Kanunun 3 nc maddesinin (a) bendine istinaden, offset uygulamalarnn usul ve esaslarn belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Tebli, kamu kurulular tarafndan alan savunma alanna ynelik olmayan ve bedeli en az 5.000.000 (Be milyon) ABD Dolar olan uluslararas ihalelerde, ihaleleri kazanan yabanc firma/kurulularn ihaleleri aan kamu kurulularna ynelik offset taahhtlerini kapsar. Tanmlar Madde 3- Bu Teblide geen; a) Ana alm szlemesi: Kamu kuruluunun ihtiya duyduu mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacyla alan ihale sonucunda seilen firma/kurulula imzalanan alm szlemesini, b) hale taraflar: haleyi aan kamu kuruluu ile ihaleyi kazanan firma/kuruluu, c) hracat art miktar: Offset anlamasnda yer alan offset taahhtlerinin yerine getirilmesi amacyla gerekletirilen ihracatn deeri ile bu ihracatn n onay bavuru tarihinden nceki 3 takvim ylnda ihracat firma tarafndan ihracata konu mal veya hizmetlerde ayn alcya gerekletirilen yllk ortalama ihracat deeri arasndaki fark, ) Kamu kuruluu: Kamu kurumu, kamu kuruluu, bal ortaklk ve sermayesinin en az yzde onbei kamuya ait olan kurulu ve irketleri, d) Kredilendirme: haleyi kazanan firma/kurulu tarafndan offset anlamas kapsamnda gerekletirilen offset tutarnn, offset anlamasnda yer alan offset taahhtlerinden drlmesini, e) Mstearlk: D Ticaret Mstearln,

85

f) Offset: haleyi kazanan firma/kurulu tarafndan, Trkiyede retilen mallarn, gelir ve giderleri Trkiyede kaydedilen yurtd mteahhitlik hizmetlerinin ve dier hizmetlerin yeni alclara ihracat veya mevcut alclara ynelik ihracat art ile taahht gereince Trkiyenin mevcut ihracat potansiyelinin gelitirilmesine ynelik Mstearlka onaylanan dier ilemleri, g) Offset anlamas: haleyi kazanan firma/kuruluun offset taahhtlerine ilikin usul ve esaslar belirleyen anlamay, ) Offset listesi: Offset taahhtleri kapsamnda, Trkiyeden gerekletirilebilecek ihracata konu mal ve hizmetler ve bu mal ve hizmetlerin ihra edilebilecei lkeler ile Trkiyenin mevcut ihracat potansiyelinin gelitirilmesine ynelik dier ilemleri ieren ve her bir offset anlamas iin, offset anlamas taraflarnca belirlenen listeyi, h) n onay: Gerekletirilmesi planlanan offset ilemlerinin, offset anlamasna taraf olan kamu kuruluuna yazl olarak bildirilerek sz konusu ilemlerin uygulama safhasna geilmeden nce yazl onay alnmasn, ) Teminat: haleyi kazanan firma/kurulu tarafndan offset taahhtlerinin yerine getirilmemesi durumunda, anlan firma/kurulua uygulanacak para cezasna esas tekil etmek zere, ilgili ihaleyi kazanan firma/kurulu tarafndan verilen banka teminat mektubunu veya hazine tahvil ve bonolarn, i) Yerli katk pay: Trkiyeden retilen mal ve hizmetlerin ihra bedelinden, bu mal ve hizmetlerin retiminin yaplabilmesi iin, retimi yapan firma/kurulu tarafndan ithal edilen mal ve hizmet bedellerinin drlmesi ile bulunan yzde deeri, ifade eder. KNC BLM Genel Hkmler Offset anlamasnn usul ve esaslar Madde 4- hale taraflar arasnda, alan ihale kapsamnda imzalanan ana alm szlemesine istinaden, offset taahhtlerinin belirlendii offset anlamas imzalanmas gerekir. Ancak, ihaleyi aan kamu kuruluu yerine bu kamu kuruluu tarafndan belirlenen baka bir kamu kuruluu, Mstearlk tarafndan onaylanmak koulu ile offset anlamasna taraf olabilir. Offset anlamasna taraf olan kamu kuruluu offset taahhtlerinin takibinden sorumludur. Bu kapsamda dzenlenecek offset anlamasnda asgari; a) Anlamada yer alan tanmlarn,

86

b) Anlamazlklar ve tahkimle ilgili esaslarn, c) Gerekli grlen bilgi ve belgelerin talep edilmesi, incelenmesi ve kredilendirmenin iptaline ilikin usul ve esaslarn, ) Mcbir sebep hallerinin, d) Offset erevesinde taahht edilen ykmllklerin kapsam ve sresinin, e) Offset kapsamndaki faaliyetlerin nasl rapor edileceinin ve zamannda rapor edilmemesi durumunda uygulanacak cezai meyyidelerin, f) Offset listesinin, g) Offset taahhtlerine ilikin olarak, ihaleyi kazanan firma/kurulutan alnacak teminata ilikin usul ve esaslarn, ) Offset taahhtlerinin n onay, kredilendirme ve yerli katk paynn belirlenmesi ilemlerine ilikin usul ve esaslarn, h) Offset taahhtlerinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezai meyyidelere ilikin usul ve esaslarn, ) Sz konusu anlamann amacnn ve taraflarnn, yer almas zorunludur. n onay Madde 5- Mstearlka onaylanan offset anlamasnda belirlenen usul ve esaslar erevesinde, offset anlamasna taraf olan kamu kuruluu tarafndan; ihra edilecek mal ve hizmetlerin tanm, bu mal ve hizmetlerin reticisi, ihracats, alcs, ve ihra edilecei lke gibi bilgiler baznda n onay verilir. haleyi kazanan firma/kuruluun n onay almadan gerekletirdii ilemler iin kredilendirme ilemleri yaplmaz. Kredilendirme iin belgelendirme Madde 6- Offset taahhtleri kapsamnda kredilendirilmesinde, ihaleyi kazanan firma/kurulu; gerekletirilen ilemlerin

a) Gerekletirilen ihracata ilikin gmrk beyannamesinin asln veya noterden tasdikli fotokopisini, b) hra konusu mal ve hizmetlerin yerli katk payna ilikin bal bulunduu sanayi ve/veya ticaret odalarnca tasdik edilmi bilgi ve belgeleri, c) bu Tebli veya offset anlamas gereince Mstearlka veya offset anlamasna taraf olan kamu kuruluu tarafndan talep edilen dier bilgi ve belgeleri,

87

) n onay ilemleri iin offset anlamasnda belirtilen bilgi ve belgeleri, ibraz etmekle ykmldr. Kredilendirme Madde 7- Kredilendirme, ilgili gmrk beyannamesinde kaytl FOB deer, ihra konu mal veya hizmetin ihtiva ettii yerli katk pay, n onayda belirtilen alc baznda gerekleen ihracat art miktar ve ibu Tebli ve offset anlamasnda yer alan dier hususlar gz nnde bulundurularak, offset anlamasna taraf olan kamu kuruluu tarafndan gerekletirilir. Serbest blgeler Madde 8- Serbest Blgelerde retilen mal ve hizmetlerin yurt dna ihracat bu Teblide yer alan usul ve esaslar ile offset anlamasnda yer alan hkmler erevesinde kredilendirilebilir. Teminat ve cezai meyyideler Madde 9- haleyi kazanan firma/kurulu tarafndan, offset taahhtlerinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezai meyyidelere edeer teminat verilir. Offset anlamas uyarnca gerekletirilecek faaliyetlerin takvimine uygun olarak, teminat deerinin bir ksm offset anlamas yrrle girdikten sonra verilebilir. haleyi kazanan firma/kurulu tarafndan offset taahhtlerinin yerine getirilmemesi durumunda, anlan firma/kurulua uygulanacak para cezas sz konusu firma/kurulu tarafndan ihaleyi aan kamu kuruluuna nakden denir. demenin zamannda yaplmamas durumunda, taahhtlerine karlk olarak verdii teminattan sz konusu para cezas tahsil edilir. Offset anlamasnn onaylanmas Madde 10- Offset anlamasna taraf olan kamu kuruluu, ana alm szlemesine istinaden mutabakata varlan offset anlamasnn taslak metnini, ngrlen imza tarihinden asgari 45 i gn nce ibu Teblide yer alan usul ve esaslar erevesinde onay alnmak zere Mstearla gndermekle ykmldr. Mstearlk, gnderilen offset anlamasna ilikin taslak metinler hakkndaki deerlendirmesini ilgili kamu kuruluuna bildirir. lgili kamu kuruluu, Mstearln onaylamasn mteakip, ibu Tebli ile belirlenen usul ve esaslar erevesinde ihaleyi kazanan firma/kurulu ile offset anlamasn imzalayarak, bir rneini, imza tarihinden itibaren en ge 30 i gn iinde Mstearla gnderir. Rapor verme

88

Madde 11- Offset taahhtlerinin offset anlamasnda ve ibu Teblide belirlenen artlar uyarnca yerine getirilip getirilmediinin izlenebilmesini teminen, offset anlamasna taraf olan kamu kuruluu, ihaleyi kazanan firma/kurulutan temin edecei faaliyet raporlarn, offset anlamasnn yrrle girmesini takip eden alt aylk dnemler halinde Mstearla bildirmekle ykmldr. Kontrol ve iptal yetkisi Madde 12- Mstearlk, offset ykmllklerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak gerekli grd her trl bilgi ve belgeyi talep etme ve inceleme yetkisine sahiptir. Mstearlka yaplan inceleme neticesinde, gerekletirilen kredilendirmenin, ibu Tebli ile offset anlamasnda yer alan hkmlere aykrlk arz ettiinin tespit edilerek, kredilendirmeyi gerekletiren kamu kuruluunun uyarlmas durumunda, bu kamu kuruluu yanl kredilendirmeyi iptal etmekle ykmldr. NC BLM eitli Hkmler Yetki Madde 13- Mstearlk bu Tebli hkmlerine istinaden, offset uygulamalar ile ilgili usul ve esaslara ilikin genelgeler karmaya, izin ve talimat vermeye, zel ve zorunlu durumlar inceleyip sonulandrmaya, uygulamada ortaya kacak ihtilaflar idari yoldan zmlemeye yetkilidir. Mstearlk ibu Tebli kapsamndaki grev ve yetkilerini kendisi kullanabilecei gibi, ksmen veya tamamen uygun grecei bal kurulularna devredebilir. Yrrlkten kaldrlan hkmler Madde 14- 16/12/1998 tarih ve 23555 sayl Resm Gazetede yaymlanan Offset Uygulamalarna likin Tebli, bu Tebliin yrrle girdii tarih itibaryla yrrlkten kaldrlmtr. Yrrlk Madde 15- Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer. Yrtme Madde 16- Bu Tebli hkmlerini D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

89

Kimyasal Silahlar Szlemesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin hracatna likin Tebli (hracat 2002/12) Resmi Gazete Tarihi: 7 Ocak 2003 Resmi Gazete Numaras: 24986 D Ticaret Mstearlndan Madde 1- 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayl Kanun ile onaylanmas uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Kimyasal Silahlarn Gelitirilmesinin, retiminin, Stoklanmasnn ve Kullanmnn Yasaklanmas ve Bunlarn mhas ile lgili Szleme hkmleri uyarnca, sz konusu Szleme eki Liste-1, Liste-2 ve Liste-3te yer alan kimyasal maddelerin ihracat aada belirtilen usul ve esaslar erevesinde dzenlenmitir. Madde 2- Liste-1 kapsam kimyasal maddelerin Szlemeye taraf olmayan lkelere ihrac yasaktr. Ancak, sz konusu listede yer alan maddelerin, aratrma, tbbi, farmastik veya koruyucu amalarla olmak kaydyla. Szlemeye taraf olan lkelere (EK: A) ihrac D Ticaret Mstearlnn (hracat Genel Mdrl) iznine tabidir. Buna ilikin bavurular, sz konusu amalar tevsik eden belgelerle birlikte stanbul Maden ve Metaller hracat Birlii Genel Sekreterliine yaplr ve Mstearlka sonulandrlr. Mstearlk tarafndan izin verilmesini mteakip, Liste-1de yer alan kimyasal maddelere ilikin gmrk beyannamelerinin ilgili belgeler ile birlikte gmrk idarelerine tevdi sresi, temdit edilmemek zere, izin tarihinden itibaren 90 (doksan) gndr. Liste-1de yer alan ve daha nce ithal edilmi olan bu kimyasal maddelerin tekrar 3 nc bir lkeye ihrac yasaktr. Madde 3- Liste-2 kapsam kimyasal maddelerin Szlemeye taraf olmayan lkelere ihrac yasaktr. Sz konusu liste kapsam kimyasal maddelerin Szlemeye taraf olan lkelere ihrac stanbul Maden ve Metaller hracat Birlikleri Genel Sekreterliinin iznine tabidir. Liste-3 kapsam kimyasal maddelerin ihrac stanbul Maden ve Metaller hracat Birlikleri Genel Sekreterliinin iznine tabidir. Sz konusu liste kapsam kimyasal maddelerin, Szlemeye taraf olmayan lkelere ynelik ihracatna ilikin bavurular, stanbul Maden ve Metaller hracat Birlikleri Genel Sekreterlii tarafndan, ithalat firmadan alnacak Nihai Kullanm Sertifikas (EK: B) aranmak suretiyle sonulandrlr. stanbul Maden ve Metaller hracat Birlikleri Genel Sekreterlii tarafndan izin verilmesini mteakip, Liste-2 ve Liste-3e yer alan kimyasal maddelere ilikin gmrk beyannamelerinin ilgili belgelerle birlikte gmrk idarelerine tevdi sresi, temdit edilmemek zere, izin tarihinden itibaren 90 (doksan) gndr. Madde 4- Kimyasal Silahlar Szlemesi ekinde yer alan kimyasal maddelere ilikin gmrk beyannamelerinin bir rnei fiili ihracat mteakip 20 (yirmi) ign iinde firmalarca stanbul Maden ve Metaller hracat Birlikleri Genel Sekreterliine intikal ettirilir.

90

Madde 5- Bu Teblide yer alan hususlarla ilgili olarak, ilgili kurum ve kurulularn grlerini almak suretiyle, uygulamaya ynelik her trl nlemi almaya D Ticaret Mstearl (hracat Genel Mdrl) yetkilidir. Madde 6- 25/1/2002 tarihli ve 24651 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Kimyasal Silahlar Szlemesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin hracatna likin (2002/1) sayl Tebli yrrlkten kaldrlmtr. Madde 7- Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer. Madde 8- Bu Tebli hkmlerini D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

91

(*)

Ek I Sayl Liste
CAS Numaras 538-07-8 51-75-2 555-77-1 505-60-2 3563-36-8 63918-89-8 2625-76-5 63869-13-6 63905-10-2 142868-93-7 142868-94-8 63918-90-1 50782-69-9 676-99-3 107-44-08 96-64-0 77-81-6 541-25-3 40334-69-8 40334-70-1 57856-11-8 1445-76-7 7040-57-5 35523-89-8 9009-86-3

G.T..P 2921.19.99.00.33 2921.19.99.00.34 2921.19.99.00.35 2930.90.99.90.17 2930.90.99.90.18 2930.90.99.90.21 2930.90.99.90.22 2930.90.99.90.24 2930.90.99.90.25 2930.90.99.90.26 2930.90.99.90.45 2930.90.99.90.46 2930.90.99.90.47 2930.90.99.90.49 2931.00.20.00.00 2931.00.99.90.14 2931.00.99.90.15 2931.00.99.90.19 2931.00.99.90.21 2931.00.99.90.29 2931.00.99.90.31 2931.00.99.90.32 2931.00.99.90.33 2931.00.99.90.35 2931.00.99.90.36 2931.00.99.90.39 2931.00.99.90.41 2931.00.99.90.42 3002.90.90.00.11 3002.90.90.00.12 3824.90.97.90.27 3824.90.97.90.28

Eyann Tanm HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin) HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin) HN 3 (tris (2-kloretil) amin) Mustard gaz (bis (2-kloretil) slfr) Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan) O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter) 2-Kloretil klormetil slfr Bis (2-kloretiltiyo) metan 1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan 1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-btan 1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan Bis (2-kloretiltiyometil) eter O-Etil S-2- diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat Dierleri Metilfosfonoil diflorr (metilfosfonik diflorr) Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate) Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate) Dierleri Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat) Dierleri Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin) Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin) Levizit 3 (tris (2-klorvinil) arsin) Alkil (metil, etil, n-propil veya isopropyl) fosfonil diflorrler O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit Dierleri Klor sarin (CR)(O-isopropil metil fosfonokloridat) Klor soman (CS)(O-pinakolil metil fosfonokloridat) Saksitoksin Risin Balca o- alkyl ( C10, cycloalkyl ieren ) alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates ieren karmlar Balca o- alkyl ( C10, cycloalkyl ieren ) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates ieren karmlar

(*)

25 Haziran 2010 tarih ve 27622 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan hracat: 2010/8 sayl tebli ile deitirilmitir. 92

3824.90.97.90.31

Balca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonothioates ve bunlarn o-alkyl ( C10, cycloalkyl ieren) esterlerini ieren karmlar; balca bunlarn alkillendirilmi veya protonlandrlm tuzlarn ieren karmlar Balca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyl-difluorides ieren karmlar Balca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites ve bunlarn o-alkyl ( C10, cycloalkyl ieren) esterleri ieren karmlar; balca bunlarn alkillendirilmi veya protonlandrlm tuzlarn ieren karmlar

3824.90.97.90.32 3824.90.97.90.33

93

(*)

Ek II Sayl Liste
CAS Numaras 7784-34-1 382-21-8 464-07-3 76-93-7

G.T..P 2812.10.99.00.12 2903.39.90.10.41 2905.19.00.90.15 2918.19.50.00.00 2921.19.99.00.41 2921.19.99.00.49 2922.19.85.00.17 2922.19.85.00.19 2929.90.00.00.15 2929.90.00.00.16 2930.90.20.00.00 2930.90.99.90.32 2930.90.99.90.51 2930.90.99.90.61

Eyann Tanm Arsenik triklorrler 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene 3,3-Dimetil btan-2-ol (pinokonilalkol) 2,2-Difenil-2- hidroksi asetik asit (benzilik asit) N,N - Diizopropilaminoetil - 2 - klorr Dierleri N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanm tuzlar Dierleri N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidic dihalides Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) N,N-dialkyl (methyl,ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates Tiyodiglikol (2,2'-tiyodietanol) N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thioller ve bunlarn protonlanm tuzlar o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun alkillendirilmi veya protonlandrlm tuzlar

111-48-8

78-53-5

Fosfor atomuna bal bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu 756-79-6 ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) Dimetil metil fosfanat Metilfosfonoil diklorr (metilfosfonik diklorr) 676-97-1 (5- Etil-2- metil-2- oksido- 1,3,2- dioksafosfinan-5-il) metil metil 41203-81-0 metilfosfonat Fosfor atomuna bal bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu 78-38-6 ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) Fosfonik asit etil-dietil ester Fosfonik asit, (aminoimino metil) re-metil-bileii (1:1) 3 - Quinklidinil benzilat Quinklidin-3-ol Balca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidic dihalides ieren karmlar Balca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,Ndialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates ieren karmlar Balca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) 2chloroethylamines veya bunlarn protonlandrlm tuzlarn ieren karmlar 84402-58-4 6581-06-2 1619-34-7

2931.00.10.00.00 2931.00.30.00.00 2931.00.40.00.11 2931.00.99.90.51

2931.00.99.90.52 2931.00.99.90.53 2933.39.99.00.16 2933.39.99.00.17 3824.90.97.90.34 3824.90.97.90.35

3824.90.97.90.36

(*)

18 Ocak 2011 tarih ve 27819 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan hracat: 2011/2 sayl tebli ile deitirilmitir. 94

3824.90.97.90.41

Balca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2amino- ethanol veya bunlarn protonlandrlm tuzlarn ieren karmlar Dierleri Balca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)aminoethane-2-thiols veya bunlarn protonlandrlm tuzlarn ieren karmlar Balca fosfor atomuna bal bir metil, etil, n-propil veya isopropil grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) kimyasallar ieren dier karmlar (5-etil-2-metil-1,3,2-dioksafosforoinan-5-yl metil metil ester, Poksit) ve(metilfosfonil-bis (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2dioksafosforinan-5-yl) metil ester) den oluan metil fosfonik asit karm 170836-68-7

3824.90.97.90.49 3824.90.97.90.51

3824.90.97.90.52

3824.90.97.90.53

95

(*)

Ek III Sayl Liste


CAS Numaras 74-90-8 7719-12-2 10026-13-8 10025-87-3 10545-99-0 75-44-5 7719-09-7 10025-67-9 506-77-4 76-06-2 868-85-9 121-45-9 122-52-1 762-04-9 102-71-6 139-87-7 105-59-9

G.T..P 2811.19.20.00.00 2812.10.15.00.00 2812.10.16.00.00 2812.10.18.00.11 2812.10.93.00.00 2812.10.94.00.00 2812.10.95.00.00 2812.10.99.00.11 2853.00.50.00.00 2904.90.40.00.00 2920.90.20.00.00 2920.90.30.00.00 2920.90.40.00.00 2920.90.50.00.00 2922.13.10.00.00 2922.19.10.00.00 2922.19.20.00.00

Eyann Tanm Hidrojen siyanr (hidrosiyonik asit) Fosfor triklorr Fosfor pentaklorr Fosfor oksiklorr Slfr di klorr Fosgen (karbonil klorr) Tionil diklorr (tionil klorr) Slfr mono klorr Siyanojen klorr Triklornitrometan (klor pikrin) Dimetil fosfonat (dimetil fosfit) Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin) Trietil fosfit Dietil fosfonat (dietil hidrojen fosfit) (dietil fosfit) Trietanolamin N-Etildietanolamin 2,2'-Metiliminodietanol (N-metildietanolamin)

(*)

25 Haziran 2010 tarih ve 27622 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan hracat: 2010/8 sayl tebli ile deitirilmitir. 96

(*)

EK A

SZLEMEYE TARAF LKELER


A.B.D AFGANSTAN ALMANYA ANDORRA ANTGUA VE BARBUDA ARJANTN ARNAVUTLUK AVUSTRALYA AVUSTURYA AZERBAYCAN BAHAMALAR BAHREYN BANGLADE BARBADOS BELKA BELZE BENN BEYAZ RUSYA BRLEK ARAP EMRLKLER BHUTAN BOLVYA BOSNA-HERSEK BOTSVANA BREZLYA BRUNE BULGARSTAN BURKNO FASO BURUND HAT GRCSTAN HIRVATSTAN HNDSTAN HOLLANDA HONDURAS RAN IRAK RLANDA SPANYA SVE SVRE TALYA ZLANDA JAMEKA JAPONYA KAMBOYA KAMERUN KANADA KARADA KATAR KAZAKSTAN KENYA KIRGIZSTAN KRBAT KOLOMBYA KONGO CUMHURYET KONGO DEM. CUM. NJER NJERYA NAURU ORTA AFRKA CUM. ZBEKSTAN PAKSTAN PALAU PANAMA PAPUA YEN GNE PARAGUAY PERU POLONYA PORTEKZ ROMANYA RUANDA RUSYA FED. SANT LUCA SANT VNCENT AND THE GRENADNES SAMUA SANMARNO SAO TOME AND PRINCIPE SENEGAL SEYEL ADALARI SIRBSTAN SERRA LEONE SNGAPUR SLOVAKYA SLOVENYA SR LANKA

BYK BRTANYA BRLEK KORE KRALLII VE KUZEY RLANDA CAPE VERDE CEZAYR CBUT
(*)

KOSTA RKA KBA KUVEYT

ST KTTS AND NEVS SOLOMON ADALARI SUDAN

25 Haziran 2010 tarih ve 27622 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan hracat: 2010/8 sayl tebli ile deitirilmitir. 97

COOK ADALARI COMOROS AD EK CUM N DANMARKA DOMNK DOMNK CUMHURYET EKVATOR EKVATORAL GNE EL SALVADOR ENDONEZYA ESTONYA ERTRE ETYOPYA FAS FRANSA FJ FLD SAHL FLPNLER FNLANDYA GABON GAMBA GANA GNE GNE-BSSAU GRENADA GUATEMALA GUYANA GNEY AFRKA CUMHURYET

LAO DEMOKRATK HALK CUM. LESOTHO LETONYA LBERYA LBYA LHTENTAYN LTVANYA LBNAN LKSEMBURG MACARSTAN MADAGASKAR MAKEDONYA (ESK YUGOSLAVYA CUM.) MALAV MALDVLER MALEZYA MALTA MAL MARSHALL ADALARI MAURTUS MEKSKA MKRONEZYA FEDERE DEVLETLER MOOLSTAN MOLDOVA CUM. MONAKO MORTANYA MOZAMBK NAMBA NEPAL NORVE NUE

SURNAM SUUD ARABSTAN SVAZLAND L TACKSTAN TANZANYA BRLEK CUM. TAYLAND TIMOR LESTE TOGO TONGA TRNDAD VE TOBAGO TUNUS TUVALU TRKYE TRKMENSTAN UGANDA UKRAYNA UMMAN URUGUAY VANUATU NKARAGUA RDN VATKAN VENEZUELA VETNAM YEMEN YEN ZELANDA YUNANSTAN ZAMBA ZMBABVE

98

(*)

EK B

NHA KULLANIM SERTFKASI (END USE CERTIFICATE) Liste 3 Kapsam Kimyasallarn Szlemeye Taraf Olmayan lkelere hracatnda Kullanlmak zere (For Transfer Of Schedule 3 Chemicals To States Not Party To The Convention)

G.T..P. (HS- Harmonized Commodity Code) Kimyasal madde ismi (Name of the Chemical) Kimyasaln ad, ak forml ve CAS numaras (Chemical Abstracts Service Registry Number) hracat firmann nvan, adresi, telefon ve faks numaras (Name, address, telephone and fax of the exporter company) thalat firmann nvan, adresi, telefon ve faks numaras (Name, address, telephone and fax of the importer company) Nihai kullancnn nvan, adresi, telefon ve faks numaras (Name, address, telephone and fax of the end user) Maln kullanlaca yer (Nihai Kullanm Amac) (Purpose of the end use) Maln miktar (Quantity) Maln mene lkesi (Country of origin) Maln sevk lkesi (Country of destination)

Son kullanc olarak, ithal edilen bu kimyasaln yalnzca Kimyasal Silahlar Szlemesi tahtnda yasaklanmayan amalarla kullanlaca ve tekrar ihra edilmeyeceini taahht ederiz. (As end-user, we guaratee that imported chemicals will only be used for purposes not prohibited under Chemical Weapons Convention and will not be re-transferred.)

thalat Firma Unvan Firma Yetkilisinin mzas (Importer Company)

(*)

25 Haziran 2010 tarih ve 27622 numaral Resmi Gazete'de yaymlanan hracat: 2010/8 sayl tebli ile deitirilmitir. 99

Nesli Tehlike Altnda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Trlerinin D Ticaretine likin Tebli (D Ticaret: 2011/1) Resmi Gazete Tarihi: 27 ubat 2011 Resmi Gazete Numaras: 27859 D Ticaret Mstearlndan Madde 1- Bu Tebli, 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayl Kanun ile onaylanmas uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Trlerinin Uluslararas Ticaretine likin Szleme (CITES) ile 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayl Resm Gazetede yaymlanan Nesli Tehlike Altnda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Trlerinin Uluslararas Ticaretine likin Szlemenin Uygulanmasna Dair Ynetmelik hkmleri uyarnca, Ek I-A, I-B; Ek II-A, II-B ve Ek III-A, III-B sayl listelerde gmrk tarife istatistik pozisyonlar ve isimleri belirtilen hayvan ve bitki trlerinin srdrlebilir kullanmn salamak amacyla d ticaretinin kontrol altna alnmasna ilikin usul ve esaslar kapsar. Madde 2- Bu Teblide geen, rnek ibaresi, Tebli eki listelerde yer alan canl veya l hayvan veya bitki trn, bunlarn kolayca tannabilir herhangi bir parasn ya da trevini ifade eder. Madde 3- Bu Tebli kapsam hayvan ve bitki trlerinin ithalatnda, ihracatnda ve yeniden ihracatnda, - Ek I-A, II-A ve III-A sayl listelerde yer alan bir tre ait rnek iin Tarm ve Kyileri Bakanlndan, - Ek I-B, II-B ve III-B sayl listelerde yer alan bir tre ait rnek iin evre ve Orman Bakanlndan, CITES Belgesi alnr. CITES Belgesi gmrk beyannamelerinin tescili aamasnda gmrk idarelerince aranr ve bu belge gmrk beyannamesine eklenir. thalata ilikin dzenlenen CITES Belgesinin geerlilik sresi 12 ay, ihracata ve yeniden ihracata ilikin dzenlenen CITES Belgesinin geerlilik sresi 6 aydr. Bu sreler uzatlamaz. Dzenlendii tarihten itibaren bu sreler ierisinde kullanlamayan CITES Belgesi, belge sahibince ilgili Bakanla teslim edilir. Madde 4- 30/1/2009 tarihli ve 27126 sayl Resm Gazetede yaymlanan Nesli Tehlike Altnda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Trlerinin D Ticaretine likin Tebli (D Ticaret: 2009/1) yrrlkten kaldrlmtr. Madde 5- Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer. Madde 6- Bu Tebli hkmlerini D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

100

TARIM VE KYLER BAKANLII TARAFINDAN CITES BELGES DZENLENECEK EK-I-A SAYILI HAYVAN VE BTK TRLERNN LSTES
POZSYON NO 0106.12.00.00.00 CITES TRLER Balinalar, yunus balklar ve domuzbalklar, (Cetacea takmndan memeliler); manati-deniz gzeli ve deniz inekleri (Sirenia takmndan memeliler)'nden yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, BALNALARYUNUSLAR (CETACEA) TAKIMI Iniidae (Irmak yunus balgiller) ailesinden 1- Lipotes vexillifer (Beyaz Fin Yunusu) Platanistidae (Irmak yunus balgiller) ailesinden 1- Platanista spp. (Ganj nehri Hint Yunusu) 2- Platanista gangetica (Ganj nehri Hint Yunusu) Physeteridae(spermeet Balinasgiller) ailesinden 1- Physeter macrocephalus (spermeet Balinas) Ziphiidae (Gagalbalinagiller) ailesinden 1- Berardius spp. (Dev ie Burunlu Balina) 2- Berardius arnuxii (Dev ie Burunlu Balina) 3- Berardius bairdii (Dev ie Burunlu Balina) 4- Hyperoodon ampullatus (ie Burunlu Balina) 5- Hyperoodon planifrons (ie Burunlu Balina) 6- Hyperoodon spp. (ie Burunlu Balina) Delphinidae (Yunusbalgiller) ailesinden 1- Orcaella brevirostris 2- Orcaella heinsohni (Avustralya Ksa Yzgeli Yunusu) 3- Sotalia fluviatilis (Amerikan Irmak Yunusu) 4- Sotalia spp. (Amerikan Irmak Yunusu) 5- Sotalia quianensis (Hali Yunusu) 6- Sousa chinensis Kanbur Yunus 7- Sousa spp. Kanbur Yunus 8- Sousa teuszii Kanbur Yunus Phocoenidae (Liman yunusugiller) ailesinden 1- Neophocaena phocaenoides (Srt yzgesiz yunuslar) 2- Phocoena sinus (Kalifornia Liman yunusu) Eschrichtiidae ailesinden 1- Eschrichtius robustus (Gri balina) Balaenopteridae (atal kuyruklu balinagiller) ailesinden 1- Megaptera novaeangliae (Kambur balinas) 2- Balaenoptera bonaerensis 3- Balaenoptera borealis (Kuzey balinas) 4- Balaenoptera edeni (Bryde balinas) 5- Balaenoptera musculus (Mavi balinas) 6- Balaenoptera omurai (Hali yunusu) 7- Balaenoptera physalus (Fin balinas) 8- Balaenoptera acutorostrata Minke Balinas (Ek II Listesinde yer alan Bat Grnland populasyonu haritir.) Balaenidae (Gerek Balinagiller ) ailesinden

101

1- Balaena mysticetus (Balina) 2- Eubalaena australis (Gerek Atlantik Balinas) 3- Eubalaena glacialis (Gerek Atlantik Balinas) 4- Eubalaena japonica 5- Eubalaena spp. (Gerek Atlantik Balinas) Neobalaenidae ailesinden 1- Caperea marginata OMURGALILAR (CHORDATA)UBES,MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, DENZ NEKLER (SIRENIA) TAKIMI Dugongidae (Dugonggiller ) ailesinden 1- Dugong dugon (Avustralya dugongu) Trichechidae (Manatigiller) ailesinden 1- Trichechus inunguis (Amozon manat) 2- Trichechus manatus (Amerika manat) 0106.19.90.90.19 Dierleri'nden yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES,MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, ETCLLER (CARNIVORA) TAKIMI Otariidae (rikulaklgiller) ailesinden 1- Arctocephalus townsendi (Gney Kalifornia Deniz Arslan ) Phocidae (Fokgiller) ailesinden 1-Mirounga angustirostris (Kuzey Deniz Fili) 2- Monachus monachus 3- Monachus schauinslandi 4- Monachus spp. 5- Monachus tropicalis 03.01 Canl balklar'dan yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, AKCERL BALIKLAR (SARCOPTERYGII) SINIFI, COELACANTHIFORMES TAKIMI Latimeriidae ailesinden 1- Latimeria spp. 2- Latimeria menadoensis 3- Latimeria chalumnae 0301.93.00.00.00 Sazan balklar'ndan yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, BALIKLAR (ACTINOPTERYGII) SINIFI, SAZAN (CYPRINIFORMES) TAKIMI Cyprinidae (Sazangiller) ailesinden 1- Probarbus jullieni Catostomidae ailesinden 1- Chasmistes cujus 0301.99.19.00.00 Dierleri'nden yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, BALIKLAR (ACTINOPTERYGII) SINIFI, KEMK DLL (OSTEOGLOSSIFORMES) TAKIMI Osteoglossidae (Kemikdilligiller) ailesinden 1- Scleropages formosus 0301.99.80.00.18 Dierleri'nden yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, BALIKLAR (ACTINOPTERYGII) SINIFI, MERSN BALII (ACIPENSERIFORMES) TAKIMI Acipenseridae (Mersin balgiller ) ailesinden 1- Acipenser brevirostrum

102

2- Acipenser sturio = Kolon bal ( = Alman mersin bal) OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, BALIKLAR (ACTINOPTERYGII) SINIFI, YAYINBALII (SILURIFORMES) TAKIMI Pangasiidae ailesinden 1- Pangasianodon gigas OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, BALIKLAR (ACTINOPTERYGII) SINIFI, LEVREK (PERCIFORMES) TAKIMI Percidae ailesinden 1-Sander vitreus Sciaenidae (Glge balgiller) ailesinden 1- Totoaba macdonaldi OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, KPEK BALIKLARI (ELASMOBRANCHII) SINIFI, PRISTIFORMES TAKIMI Pristidae ailesinden 1. Anoxypristis cuspidata 2. Pristis clavata 3. Pristis pectinata 4. Pristis perottei 5. Pristis pristis 6. Pristis zijsron 03.07 Yumuakalar (kabuklu olsun olmasn) (canl, taze, soutulmu, dondurulmu, kurutulmu, tuzlanm veya salamura edilmi); kabuklu hayvanlar ve yumuakalarn dnda kalan suda yaayan omurgasz hayvanlar (canl, taze, soutulmu, dondurulmu, kurutulmu, tuzlanm veya salamura edilmi); suda yaayan omurgasz hayvanlarn (kabuklu hayvanlar hari) insanlarn yemesine elverili unlar, kaba unlar ve pelletleri'nden yalnz YUMUAKALAR (MOLLUSCA) UBES, FT KABUKLULAR (BIVALVIA) SINIFI, UNIONOIDA TAKIMI Unionidae ailesinden 1- Conradilla caelata 2- Dromus dromas 3- Epioblasma curtisi 4- Epioblasma florentina 5- Epioblasma sampsoni 6-Epioblasma sulcata 7- Epioblasma sulcata perobliqua 8-Epioblasma torulosa 9- Epioblasma torulosa gubernaculum 10- Epioblasma torulosa torulosa 11- Epioblasma turgidula 12- Epioblasma walkeri 13- Fusconaia cuneolus 14- Fusconaia edgariana 15- Lampsilis higginsii 16- Lampsilis orbiculata orbiculata 17- Lampsilis satur 18- Lampsilis virescens 19- Plethobasus cicatricosus 20- Plethobasus cooperianus 21- Pleurobema plenum 22- Potamilus capax

103

23- Quadrula intermedia 24- Quadrula sparsa 25- Toxolasma cylindrella 26- Unio nickliniana 27- Unio tampicoensis tecomatensis 28- Villosa trabalis YUMUAKALAR (MOLLUSCA) UBES, KARINDAN AYAKLILAR (GASTROPODA) SINIFI, STYLOMMATOPHORA TAKIMI Achatinellidae ailesinden 1- Achatinella spp. 2- Achatinella abbreviata 3- Achatinella apexfulva 4- Achatinella bellula 5- Achatinella buddii 6- Achatinella bulimoides 7- Achatinella byronii 8- Achatinella caesia 9- Achatinella casta 10- Achatinella cestus 11- Achatinella concavospira 12- Achatinella curta 13- Achatinella decipiens 14- Achatinella decora 15- Achatinella dimorpha 16- Achatinella elegans 17- Achatinella fulgens 18- Achatinella fuscobasis 19- Achatinella juddii 20- Achatinella juncea 21- Achatinella lehuiensis 22- Achatinella leucorrhaphe 23- Achatinella lila 24- Achatinella livida 25- Achatinella lorata 26- Achatinella mustelina 27- Achatinella papyracea 28- Achatinella phaeozona 29- Achatinella pulcherrima 30- Achatinella pupukanioe 31- Achatinella sowerbyana 32- Achatinella spaldingi 33- Achatinella stewartii 34- Achatinella swiftii 35- Achatinella taeniolata 36- Achatinella thaanumi 37- Achatinella turgida 38- Achatinella valida

104

39- Achatinella viridans 40- Achatinella vulpina 0601.10.90.10.00 Dier iek soanlar'ndan yalnz ORCHIDACEAE=Salepgiler ailesinden (Aada yer alan Ek Ideki btn trler iin, invitro, kat veya sv ortamlarda elde edilmi, steril kaplarda tanan fide veya doku kltrlerinden sadece Taraflar Konferansnda kabul edilen suni olarak retilmi tanmn karlayan rnekleri Szleme hkmlerine tabii deildir.) 1- Aerangis ellisii 2- Dendrobium cruentum 3- Laelia jongheana 4- Laelia lobata 5- Paphiopedilum spp. 6- Peristeria elata 7- Phragmipedium spp. 8- Renanthera imschootiana 0601.20.30.00.11 Orkide soanlar'ndan yalnz ORCHIDACEAE=Salepgiler ailesinden (Aada yer alan Ek Ideki btn trler iin, invitro, kat veya sv ortamlarda elde edilmi, steril kaplarda tanan fide veya doku kltrlerinden sadece Taraflar Konferansnda kabul edilen suni olarak retilmi tanmn karlayan rnekleri Szleme hkmlerine tabii deildir.) 1- Aerangis ellisii 2- Dendrobium cruentum 3- Laelia jongheana 4- Laelia lobata 5- Paphiopedilum spp. 6- Peristeria elata 7- Phragmipedium spp. 8- Renanthera imschootiana 06.02 (0602.90.41 hari) Dier canl bitkiler (kkleri dahil), elikler, daldrmalar; mantar miselleri'nden yalnz ORCHIDACEAE=Salepgiler ailesinden (Aada yer alan Ek Ideki btn trler iin, invitro, kat veya sv ortamlarda elde edilmi, steril kaplarda tanan fide veya doku kltrlerinden sadece Taraflar Konferansnda kabul edilen suni olarak retilmi tanmn karlayan rnekleri Szleme hkmlerine tabii deildir.) 1- Aerangis ellisii 2- Dendrobium cruentum 3- Laelia jongheana 4- Laelia lobata 5- Paphiopedilum spp. 6- Peristeria elata 7- Phragmipedium spp. 8- Renanthera imschootiana AGAVACEAE ailesinden 1- Agave parviflora APOCYNACEAE ailesinden 1- Pachypodium ambongense 2- Pachypodium baronii 3- Pachypodium decaryi ARAUCARIACEAE ailesinden

105

1- Araucaria araucana CACTACEAE ailesinden 1- Ariocarpus spp. 2- Astrophytum asterias 3- Aztekium ritteri 4- Coryphantha werdermannii 5- Discocactus spp. 6- Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi 7- Echinocereus schmollii 8- Escobaria minima 9- Escobaria sneedii 10- Mammillaria pectinifera 11- Mammillaria solisioides 12- Melocactus conoideus 13- Melocactus deinacanthus 14- Melocactus glaucescens 15- Melocactus paucispinus 16- Obregonia denegrii 17- Pachycereus militaris 18- Pediocactus bradyi 19- Pediocactus knowltonii 20- Pediocactus paradinei 21- Pediocactus peeblesianus 22- Pediocactus sileri 23- Pelecyphora spp. 24- Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii 25- Sclerocactus erectocentrus 26- Sclerocactus glaucus 27- Sclerocactus mariposensis 28- Sclerocactus mesae-verdae 29- Sclerocactus nyensis 30- Sclerocactus papyracanthus 31- Sclerocactus pubispinus 32- Sclerocactus wrightiae 33- Strombocactus spp. 34- Turbinicarpus spp. 35- Uebelmannia spp. COMPOSITAE (ASTERACEAE) ailesinden 1- Saussurea costus CUPRESSACEAE ailesinden 1- Fitzroya cupressoides 2- Pilgerodendron uviferum CYCADACEAE ailesinden 1- Cycas beddomei EUPHORBIACEAE ailesinden 1- Euphorbia ambovombensis

106

2- Euphorbia capsaintemariensis 3- Euphorbia cremersii (varyetesi rakotozafyi ve vidirifolia formu dahildir.) 4- Euphorbia cylindrifolia (spp. tuberifera dahildir.) 5- Euphorbia decaryi (varyeteleri ampanihyensis, robinsonii ve spirosticha dahildir.) 6- Euphorbia francoisii 7- Euphorbia moratii (varyeteleri antsingiensis, bemarahensis ve multiflora dahildir.) 8- Euphorbia parvicyathophora 9- Euphorbia quartziticola 10- Euphorbia tulearensis FOUQUIERIACEAE ailesinden 1- Fouquieria fasciculata 2- Fouquieria purpusii LEGUMINOSAE (FABACEAE) ailesinden 1- Dalbergia nigra LILIACEAE=Zambakgiller ailesinden 1- Aloe albida 2- Aloe albiflora 3- Aloe alfredii 4- Aloe bakeri 5- Aloe bellatula 6- Aloe calcairophila 7- Aloe compressa (varyeteleri rugosquamosa, schistophila ve paucituberculata dahildir.) 8- Aloe delphinensis 9- Aloe descoingsii 10- Aloe fragilis 11- Aloe haworthioides (varyetesi aurantiaca dahildir.) 12- Aloe helenae 13- Aloe laeta (varyetesi maniaensis dahildir.) 14- Aloe parallelifolia 15- Aloe parvula 16- Aloe pillansii 17- Aloe polyphylla 18- Aloe rauhii 19- Aloe suzannae 20- Aloe versicolor 21- Aloe vossii NEPENTHACEAE=Suibriigiller ailesinden 1- Nepenthes khasiana 2- Nepenthes rajah PALMAE (ARECACEAE)=Palmiyeler ailesinden 1- Chrysalidocarpus decipiens PODOCARPACEAE ailesinden 1- Podocarpus parlatorei RUBIACEAE=Kkboyasgiller ailesinden 1- Balmea stormiae SARRACENIACEAE ailesinden

107

1- Sarracenia oreophila 2- Sarracenia rubra ssp. alabamensis 3- Sarracenia rubra ssp. jonesii STANGERIACEAE ailesinden 1- Stangeria eriopus ZAMIACEAE ailesinden 1- Ceratozamia spp. 2- Chigua spp. 3- Encephalartos spp. 4- Microcycas calocoma 0602.90.41 Kklendirilmi elikler ve fidanlar'dan yalnz PINACEAE=amgiller ailesinden 1- Abies guatemalensis 1604.30.10.00.00 Havyar (Mersin bal yumurtalar)'ndan yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, BALIKLAR (ACTINOPTERYGII) SINIFI, MERSN BALII (ACIPENSERIFORMES) TAKIMI Acipenseridae (Mersin balgiller ) ailesinden 1- Acipenser brevirostrum 2- Acipenser sturio = Kolon bal (=Alman mersin bal)

108

EVRE VE ORMAN BAKANLII TARAFINDAN CITES BELGES DZENLENECEK EK-I-B SAYILI HAYVAN ve BTK TRLERNN LSTES
POZSYON NO 01.01 CITES TRLER Canl atlar,eekler,katrlar ve bardolardan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, TEK PARMAKLILAR (PERISSODACTYLA) TAKIMI Equidae=Atgiller ailesinden (Atlar, Yabani eekler, Zebralar) 1- Equus africanus=Afrika eei (Equus asinus olarak bilinen evcilletirilmi formu haritir, ve Szleme hkmlerine tabii deildir.) 2- Equus grevyi=Grevyi zebras 3- Equus hemionus hemionus=Asya yaban eei 4- Equus hemionus khur 5- Equus przewalskii=Yabani at 6- Equus zebra zebra=Da zebras 01.02 Canl Srlar'dan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, FT PARMAKLILAR (ARTIODACTYLA) TAKIMI Bovidae =Boynuzlugiller ailesinden (Antiloplar, srlar, keiler, koyunlar, ceylanlar vb.) 1- Bos gaurus=Sr (Bos frontalis olarak bilinen evcilletirilmi formu haritir ve Szleme hkmlerine tabii deildir.) 2- Bos mutus=Yak (Bos grunniens olarak bilinen evcilletirilmi formu haritir ve Szleme hkmlerine tabii deildir.) 3- Bos sauveli=Sr 4- Bubalus depressicornis 5- Bubalus mindorensis=Manda 6- Bubalus quarlesi=Manda 01.03 Canl Domuzlardan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, FT PARMAKLILAR (ARTIODACTYLA) TAKIMI Suidae=Domuzgiller ailesinden 1- Babyrousa babyrussa=Geyik domuzu 2- Babyrousa bolabatuensis 3-Babyrousa celebensis 4-Babyrousa togeanensis 5- Sus salvanius=Pygme domuzu Tayassuidae=Pekarigiller ailesinden 1- Catagonus wagneri 0104.10 Koyunlardan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, FT PARMAKLILAR (ARTIODACTYLA) TAKIMI Bovidae=Boynuzlugiller ailesinden (Antiloplar, srlar, keiler, koyunlar, ceylanlar vb.) 1- Ovis ammon hodgsonii=Yaban koyunu 2- Ovis ammon nigrimontana 3- Ovis orientalis ophion=Yaban koyunu 4- Ovis vignei vignei 5- Pseudoryx nghetinhensis 0104.20.90.00.14 Evcil olmayan keiler'den yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, FT PARMAKLILAR (ARTIODACTYLA) TAKIMI

109

Bovidae =Boynuzgiller ailesinden (Antiloplar, srlar, keiler, koyunlar, ceylanlar vb.) 1- Capra falconeri=Markor dakeisi 2- Rupicapra pyrenaica ornata=engel boynuzlu da keisi 0106.11.00.00.00 Maymunlar (Primatlar)dan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, MAYMUNLAR (PRIMATES) TAKIMI Lemuridae=Byk Lemurlar ailesinden 1- Lemuridae spp.=Btn Lemurlar Cheirogaleidae=Cce Lemurlar ailesinden 1- Cheirogaleidae spp.=Ccemsi Lemurlar Indridae=ndrigiller ailesinden 1- Indridae spp.=Btn indrigiller Daubentoniidae=Aye-Aye maymunlar ailesinden 1- Daubentonia madagascariensis=Aye-Aye maymunlar Cebidae=Yeni Dnya maymunlar ailesinden 1- Callimico goeldii=Goeldi Marmoseti 2- Callithrix aurita 3- Callithrix flaviceps 4- Leontopithecus spp.=Arslan benzeri Tamarinler 5- Saguinus bicolor=Uzun tuskedli Tamarinler 6- Saguinus geoffroyi 7- Saguinus leucopus=Uzun tuskedli Tamarinler 8- Saguinus martinsi 9- Saguinus oedipus=Uzun tuskedli Tamarinler 10-Saimiri oerstedii Atelidae=Kuyruundan sarlan maymunlar ailesinden 1- Alouatta coibensis 2- Alouatta palliata=Howler Maymunu 3- Alouatta pigra 4- Ateles geoffroyi frontatus 5- Ateles geoffroyi panamensis=Panama rmcek Maymunu 6- Brachyteles arachnoides=Ynl rmcek Maymunu 7- Brachyteles hypoxanthus 8- Oreonax flavicauda Pithecidae=Yeni Dnya maymunlar ailesinden 1- Cacajao spp.=Uakaris trleri 2- Chiropotes albinasus =Siyah Srtl Saki Cercopithecidae=Eski Dnya Maymunlar ailesinden 1- Cercocebus galeritus=Mangabey Maymunu 2- Cercopithecus diana=Diana Maymunu 3- Cercopithecus roloway 4- Macaca silenus=Arslan Kuyruklu Makak 5- Mandrillus leucophaeus 6- Mandrillus sphinx 7- Simias concolor 8- Nasalis larvatus 9- Presbytis potenziani =Langur yaprak maymunu

110

10- Piliocolobus kirkii 11- Piliocolobus rufomitratus 12- Pygathrix spp.=Kalkk Burunlu langur trleri 13- Rhinopithecus spp.=Kalkk Burunlu langur trleri 14- Semnopithecus ajax 15- Semnopithecus dussumieri 16- Semnopithecus entellus 17- Semnopithecus hector 18- Semnopithecus hypoleucos 19- Semnopithecus priam 20- Semnopithecus schistaceus 21- Trachypithecus geei 22- Trachypithecus pileatus 23- Trachypithecus shortridgei Hylobatidae=Uzun kollu ve kuyruksuz maymungiller ailesinden 1- Hylobatidae spp.=Btn Uzun kolu maymungiller Hominidae=Byk insans maymunlar ailesinden (empanzeler, goriller, orang-utan) 1-Gorilla beringei 2- Gorilla gorilla=Goril 3- Pan spp. =Btn empanzeler 4- Pongo abelii 5- Pongo pygmaeus=Orangutan Lepilemuridae=Sportif lemurlar ailesinden 1-Lepilemuridae spp.=btn Sportif lemurlar Lorisidae=Loris lemurlar ailesinden 1-Nycticebus spp 0106.19.10.10.00 Damzlk olanlar'dan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, LAGOMORPHA TAKIMI Leporidae=Tavangiller ailesinden 1- Caprolagus hispidus=Assam Tavan 2- Romerolagus diazi =Meksika Tavan 0106.19.10.90.00 Dierleri'nden yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, LAGOMORPHA TAKIMI Leporidae=Tavangiller ailesinden 1- Caprolagus hispidus=Assam Tavan 2- Romerolagus diazi =Meksika Tavan 0106.19.90.90.11 Deve'den yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, FT PARMAKLILAR (ARTIODACTYLA) TAKIMI Camelidae=Devegiller ailesinden 1- Vicugna vicugna (Ek II Listesinde yer alan; Arjantinin Jujuy ve Catamarca eyaletlerindeki populasyonlar, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ve San-Juan yar tutsak populasyonlar, Bolivya populasyonlar (tm populasyon), ili (Primera blgesi populasyonlar)ve Peru populasyonlar (tm populasyon)) 0106.19.90.90.19 Dierlerinden yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, FT PARMAKLILAR (ARTIODACTYLA) TAKIMI

111

Suidae=Domuzgiller ailesinden 1- Babyrousa babyrussa=Geyik domuzu 2- Babyrousa bolabatuensis 3-Babyrousa celebensis 4-Babyrousa togeanensis 5- Sus salvanius=Pygme domuzu Tayassuidae =Pekarigiller ailesinden 1- Catagonus wagneri Bovidae=Boynuzlugiller ailesinden (Antiloplar, srlar, keiler, koyunlar, ceylanlar vb.) 1- Addax nasomaculatus=Addaks antilopu 2- Capricornis milneedwardsii 3- Capricornis rubidus 4-Capricornis sumatraensis 5-Capricornis thar 6-Cephalophus jentinki 7- Gazella cuvieri 8-Gazella leptoceros 9- Hippotragus niger variani 10- Naemorhedus baileyi 11- Naemorhedus caudatus 12- Naemorhedus goral 13- Naemorhedus griseus 14-Nanger dama 15- Oryx dammah=Scimitor Oryx antilopu 16- Oryx leucoryx=Arap antilopu 17- Pantholops hodgsonii=Tibet antilopu KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, MAYMUNLAR (PRIMATES) TAKIMI Lemuridae=Lemurlar ailesinden 1- Lemuridae spp.=Btn Lemurlar Megaladapidae=Koala Lemurlar ailesinden 1- Megaladapidae spp.(nesli tkenmi olabilir) Cheirogaleidae=Cce Lemurlar ailesinden 1- Cheirogaleidae spp.=Ccemsi Lemurlar Indridae=ndrigiller ailesinden 1- ndridae spp.=Btn indrigiller Daubentoniidae=Aye-Aye maymunlar ailesinden 1- Daubentonia madagascariensis=Aye-Aye maymunlar Cebidae=Yeni Dnya maymunlar ailesinden 1- Callimico goeldii=Goeldi Marmoseti 2- Callithrix aurita 3- Callithrix flaviceps 4- Leontopithecus spp.=Arslan benzeri Tamarinler 5- Saguinus bicolor=Uzun tuskedli Tamarinler 6- Saguinus geoffroyi 7- Saguinus leucopus=Uzun tuskedli Tamarinler 8- Saguinus martinsi

112

9- Saguinus oedipus=Uzun tuskedli Tamarinler 10-Saimiri oerstedii Atelidae=Kuyruundan sarlan maymunlar ailesinden 1- Alouatta coibensis 2- Alouatta palliata=Howler Maymunu 3- Alouatta pigra 4- Ateles geoffroyi frontatus 5- Ateles geoffroyi panamensis=Panama rmcek Maymunu 6- Brachyteles arachnoides=Ynl rmcek Maymunu 7- Brachyteles hypoxanthus 8- Oreonax flavicauda Pithecidae =Yeni Dnya maymunlar ailesinden 1- Cacajao spp.=Vakaris trleri 2- Chiropotes albinasus =Siyah Srtl Saki Cercopithecidae=Eski Dnya Maymunlar ailesinden 1- Cercocebus galeritus=Mangabey Maymunu 2- Cercopithecus diana=Diana Maymunu 3- Cercopithecus roloway 4- Macaca silenus=Arslan Kuyruklu Makak 5- Mandrillus leucophaeus 6- Mandrillus sphinx 7- Simias concolor 8- Nasalis larvatus 9- Presbytis potenziani =Langur yaprak maymunu 10- Piliocolobus kirkii 11- Piliocolobus rufomitratus 12- Pygathrix spp.=Kalkk Burunlu langur trleri 13- Rhinopithecus spp.=Kalkk Burunlu langur trleri 14- Semnopithecus ajax 15- Semnopithecus dussumieri 16- Semnopithecus entellus 17- Semnopithecus hector 18- Semnopithecus hypoleucos 19- Semnopithecus priam 20- Semnopithecus schistaceus 21- Trachypithecus geei 22- Trachypithecus pileatus 23- Trachypithecus shortridgei Hylobatidae=Uzun kollu ve kuyruksuz maymungiller ailesinden 1- Hylobatidae spp.=Btn Uzun kolu maymungiller Hominidae=Byk insans maymunlar ailesinden (empanzeler, goriller, orang-utan) 1-Gorilla beringei 2- Gorilla gorilla=Goril 3- Pan spp. =Btn empanzeler 4- Pongo abelii 5- Pongo pygmaeus=Orangutan

113

Lepilemuridae=Sportif lemurlar ailesinden 1- Lepilemuridae spp.=btn Sportif lemurlar Lorisidae=Loris lemurlar ailesinden 1- Nycticebus spp KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, DASYUROMORPHIA TAKIMI Dasyuridae =Keseli sansargiller ailesinden 1- Sminthopsis longicaudata=Bat Avusturalya Keseli faresi 2- Sminthopsis psammophila=GneyAvusturalya Eyre Keseli faresi Thylacinidae=Tasmanya kaplan ailesinden 1- Thylacinus cynocephalus.(nesli tkenmi olabilir)=Tasmanya kaplan KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, PERAMELEMORPHIA TAKIMI Peramelidae=Bandikotlar ailesinden 1- Perameles bougainville=Uzun Burunlu Bandikot Chaeropodidae=Domuz ayakl keseliler ailesinden 1- Chaeropus ecaudatus (nesli tkenmi olabilir)=Domuz Ayakl Bandikot Thylacomyidae=Keseli tavanlar ailesinden 1- Macrotis lagotis= Byk keseli tavan 2- Macrotis leucura =Kk Keseli tavan KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, K N DLLER (DIPROTODONTIA) TAKIMI Vombatidae=Vombatlar ailesinden 1- Lasiorhinus krefftii=Kll Burunlu, Yumuak Tyl Keseli Ay Macropodidae=Kangurugiller ailesinden 1- Lagorchestes hirsutus=Tavanms wallabi 2- Lagostrophus fasciatus=Bantl Tavanms wallabi 3- Onychogalea fraenata=Trnak Kuyruklu wallabi 4- Onychogalea lunata =Trnak Kuyruklu wallabi Potoroidae=Sanms kangurugiller ailesinden 1- Bettongia spp.=Ksa burunlu, sanms kanguru 2- Caloprymnus campestris (nesli tkenmi olabilir)=Ksa burunlu, sanms kanguru KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, YARASALAR (CHIROPTERA) TAKIMI Pteropodidae=Meyve yarasalargiller ailesinden 1- Acerodon jubatus 2- Pteropus insularis=Eski Dnya Meyva Yarasas 3- Pteropus loochoensis 4- Pteropus mariannus=Marian Adalar Meyva Yarasas 5- Pteropus molossinus =Eski Dnya Meyva Yarasas 6- Pteropus pelewensis 7- Pteropus pilosus=Eski Dnya Meyva Yarasas 8- Pteropus samoensis=Eski Dnya Meyva Yarasas 9- Pteropus tonganus=Eski Dnya Meyva Yarasas 10-Pteropus ualanus 11-Pteropus yapensis KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, CINGULATA TAKIMI Dasypodidae=Armodila ailesinden

114

1- Priodontes maximus=Dev Armodila KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, LAGOMORPHA TAKIMI Leporidae=Tavangiller ailesinden 1- Caprolagus hispidus=Assam Tavan 2- Romerolagus diazi =Meksika Tavan KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, KEMRCLER (RODENTIA) TAKIMI Sciuridae=Sincapgiller ailesinden 1- Cynomys mexicanus=Meksika ayr kpei Muridae=Sangiller ailesinden 1- Leporillus conditor=Avustralya Yapkan Yuval San 2- Pseudomys fieldi praeconis=Avustralya Doal Faresi 3- Xeromys myoides=Sahte su san 4- Zyzomys pedunculatus=nce Kuyruklu Kaya San Chinchillidae=iniliagiller ailesinden 1- Chinchilla spp.=Btn inilialar (Bu trlerin rneklerinin evcilletirilmi formu Szleme hkmlerine tabii deildir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, ETLLER (CARNIVORA) TAKIMI Canidae=Kpekgiller ailesinden 1- Canis lupus=Kurt (Canis lupus familiaris ve Canis lupus dingo olarak referans edilen dingolar ve evcilletirilmi formlar haritir.) 2- Speothos venaticus =al kpei Ailuridae=Krmz pandalar ailesinden 1- Ailurus fulgens Ursidae=Aygiller ailesinden 1- Ailuropoda melanoleuca=Dev Panda 2- Helarctos malayanus=Malaya gne Ays 3- Melursus ursinus=Tembel Ay 4- Tremarctos ornatus =Benekli Ay 5- Ursus arctos=Boz Ay (Sadece Butan, in, Meksika ve Moolistan populasyonlar, dier btn populasyonlar Ek II Listesinde yer almaktadr.) 6- Ursus arctos isabellinus=Kahverengi Ay 7- Ursus thibetanus=Tibet Ays Lutrinae=Su samurugiller ailesinden 1- Aonyx capensis microdon=Penesiz su samuru (Sadece Kamerun ve Nijerya Populasyonlar, dier btn populasyonlar Ek II Listesinde yer almaktadr.) 2- Enhydra lutris nereis=Deniz su samuru 3- Lontra felina=Kuzey Peru su samuru 4- Lontra longicaudis=Kuzey Meksika Su samuru 5- Lontra provocax=ili susamuru 6- Lutra lutra=Su samuru 7- Lutra nippon 8- Pteronura brasiliensis=Brezilya su samuru Mustelinae=Gelincikgiller ailesinden 1- Mustela nigripes=Siyah Ayakl Gelincik Viverridae=Misk Kedisigiller ailesinden 1- Prionodon pardicolor=Benekli Lingsang

115

Felidae=Kedigiller ailesinden 1- Acinonyx jubatus=ita(Canl rnekler ve av trofeleri iin yllk ihracat kotalar u ekilde verilir: Botswana: 5; Namibya: 150; Zimbabve: 50. Bu eit rneklerin ticareti Szlemenin III. Maddesinin hkmlerine tabiidir.) 2- Caracal caracal=Step Vaa (Sadece Asya populasyonu, dier btn populasyonlar Ek II Listesinde yer almaktadr.) 3- Catopuma temminckii 4- Felis nigripes=Siyah Ayakl Kedi 5- Leopardus geoffroyi 6- Leopardus jacobitus 7- Leopardus pardalis 8- Leopardus tigrinus 9- Leopardus wiedii 10- Lynx pardinus 11- Neofelis nebulosa 12- Panthera leo persica=Pers Arslan 13- Panthera onca=Jaguar 14- Panthera pardus=Leopar 15- Panthera tigris=Kaplan 16- Pardofelis marmorata 17- Prionailurus bengalensis bengalensis (Sadece Banglade, Hindistan ve Tayland populasyonlar; dier btn populasyonlar Ek II Listesinde yer almaktadr.) 18- Prionailurus planiceps 19- Prionailurus rubiginosus (Sadece Hindistan populasyonu; dier btn populasyonlar Ek II Listesinde yer almaktadr.) 20- Puma concolor coryi 21- Puma concolor costaricensis 22- Puma concolor couguar 23- Puma yagouaroundi (Sadece Kuzey Amerika ve Merkez populasyonlar; dier btn populasyonlar Ek II Listesinde yer almaktadr.) 24- Uncia uncia KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, HORTUMLU MEMELLER (PROBOSCIDEA) TAKIMI Elephantidae=Filgiller ailesinden 1- Elephas maximus =Hindistan fili 2- Loxodonta africana=Afrika fili (Ek II Listesinde yer alan Botsvana, Namibya, Gney Afrika ve Zimbabve populasyonlar hari) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, TEK PARMAKLILAR (PERISSODACTYLA) TAKIMI Tapiridae=Tapirgiller ailesinden 1- Tapiridae spp.=Btn tapir trleri (Ek II Listesinde yer alan trler haritir.) Rhinocerotidae=Gergedangiller ailesinden 1- Rhinocerotidae spp.=Btn gergedan trleri (Ek II Listesinde yer alan alttrler haritir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, FT PARMAKLILAR (ARTIODACTYLA) TAKIMI Moschidae=Musk geyiigiller ailesinden 1- Moschus spp.=Btn musk geyii trleri(Sadece Afganistan, Butan, Hindistan, Myanmar, Nepal ve Pakistan populasyonlar; dier tm populasyonlar Ek II Listesinde yer almaktadr.) Cervidae=Geyikgiller ailesinden 1- Axis calamianensis 2- Axis kuhlii

116

3- Axis porcinus annamiticus 4- Blastocerus dichotomus=Bataklk geyii 5- Cervus elaphus hanglu=Hangu kzlgeyii 6- Dama dama mesopotamica 7- Hippocamelus spp.=Guemals geyii 8- Muntiacus vuquanghensis 9- Muntiacus crinifrons 10- Ozotoceros bezoarticus=Pampas geyii 11- Pudu puda=Pudu geyii 12-Rucervus duvaucelii 13-Rucervus eldii Antilocapridae=Antilopgiller ailesinden 1- Antilocapra americana=atalboynuzlu Amerikan Antilopu (Sadece Meksika populasyonlar; dier populasyonlar Ek Listelerde yer almamaktadr.) 0106.20 Srngenler (ylanlar ve kaplumbaalar dahil)'den yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, SRNGENLER (REPTILIA) SINIFI, KAPLUMBAALAR (TESTUDINES) TAKIMI Testudinidae=Kara kaplumbaasgiller (Tosbaagiller) ailesinden 1- Astrochelys radiata 2- Astrochelys yniphora 3-Chelonoidis nigra 4- Gopherus flavomarginatus 5- Psammobates geometricus 6- Pyxis arachnoides 7- Pyxis planicauda 8- Testudo kleinmanni Emydidae=Tatlsu kaplumbaasgiller ailesinden 1- Glyptemys muhlenbergi 2- Terrapene coahuila Geoemydidae=kutu tatlsu kaplumbaasgiller ailesinden 1-Batagur affinis 2-Batagur baska 3-Geoclemys hamiltonii 4-Melanochelys tricarinata 5-Morenia ocellata 6-Pangshura tecta Cheloniidae=Denizkaplumbaasgiller ailesinden 1- Cheloniidae spp. =Btn Denizkaplumbaas trleri Dermochelyidae=Deri srtl kaplumbaagiller ailesinden 1- Dermochelys coriacea Trionychidae=Yumuak kaplumbaalar ailesinden 1- Apalone spinifera atra 2- Asperidetes gangeticus 3- Asperidetes hurum 4- Asperidetes nigricans Chelidae ailesinden 1- Pseudemydura umbrina

117

KORDALILAR (CHORDATA) UBES, SRNGENLER (REPTILIA) SINIFI, TMSAHLAR (CROCODYLIA) TAKIMI Alligatoridae=Alligatorgiller ailesinden 1- Alligator sinensis 2- Caiman crocodilus apaporiensis 3- Caiman latirostris=Bataklk kayman (Ek II Listesinde yer alan Arjantin populasyonu haritir.) 4- Melanosuchus niger (Ek II Listesinde yer alan Ekvator ve Brezilya populasyonu hari, ve CITES Sekreteryas ve IUCN/SSC Krokodil Uzmanlar Grubu tarafndan yllk ihracat kotas onaylanncaya kadar yllk ihracat kotas 0dr.) Crocodylidae=Timsahgiller ailesinden 1- Crocodylus acutus (Ek II Listesinde yer alan Kba populasyonu haritir.) 2- Crocodylus cataphractus 3- Crocodylus intermedius 4- Crocodylus mindorensis 5- Crocodylus moreletii ( Ticari ama iin yabani rnekler iin sfr kota ile Ek II Listesinde yer alan Belize ve Meksika populasyonlar hari ) 6- Crocodylus niloticus (Ek II Listesinde yer alan Botsvana, Msr (Ticari ama iin yabani rnekler iin sfr kotayla) Etyopya, Kenya, Madagaskar, Malavya, Mozambik, Namibya, Gney Afrika, Uganda, Zambiya, Zimbabve, Tanzanya Cumhuriyeti (Byk iftlik hayvanlarna ait rneklere ilave olarak, av trofelerini de kapsayan 1600den fazla olmayan yllk ihra kotalar da dahil olmak zere) populasyonlar haritir. 7- Crocodylus palustris=Hint timsah 8- Crocodylus porosus (Ek II Listesinde yer alan Avustralya, Endonezya ve Papua Yeni Gine populasyonlar haritir.) 9- Crocodylus rhombifer 10- Crocodylus siamensis 11- Osteolaemus tetraspis 12- Tomistoma schlegelii Gavialidae ailesinden 1- Gavialis gangeticus=Ganj timsah KORDALILAR (CHORDATA) UBES, SRNGENLER (REPTILIA) SINIFI, RHYNCHOCEPHALIA TAKIMI Sphenodontidae =Kamadililer ailesinden 1- Sphenodon spp. =Btn kamadili trleri KORDALILAR (CHORDATA) UBES, SRNGENLER (REPTILIA) SINIFI, SAURIA TAKIMI Chamaeleonidae=Bukalemunlar ailesinden 1- Brookesia perarmata Helodermatidae ailesinden 1-Heloderma horridum charlesbogerti Iguanidae=Iguanagiller ailesinden 1- Brachylophus spp. 2- Cyclura spp. 3- Sauromalus varius Lacertidae=Gerek kertenkelegiller ailesinden 1- Gallotia simonyi Varanidae=Dev kertenkelegiller ailesinden 1- Varanus bengalensis 2- Varanus flavescens 3- Varanus griseus=l Varan (=Dev kertenkele) 4- Varanus komodoensis=Dev varan

118

5- Varanus nebulosus KORDALILAR (CHORDATA) UBES, SRNGENLER (REPTILIA) SINIFI, SERPENTES TAKIMI Pythonidae=Pitongiller ailesinden 1- Python molurus molurus=Kaplan pitonu Boidae=Boagiller ailesinden 1- Acrantophis spp. 2- Boa constrictor occidentalis=Boa ylan 3- Epicrates inornatus 4- Epicrates monensis 5- Epicrates subflavus 6- Sanzinia madagascariensis Bolyeriidae ailesinden 1- Bolyeria multocarinata 2- Casarea dussumieri Viperidae=Engerekgiller ailesinden 1- Vipera ursinii=ayr engerei (Sadece Avrupa populasyonu, daha nceden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliini oluturan alan hari; bu son populasyon Ek listelere dahil deildir.) 0106.31.00.00.00 Yrtc kular'dan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, KARTALLAR (FALCONIFORMES) TAKIMI Cathartidae=Yeni dnya akbabasgiller ailesinden 1- Gymnogyps californianus 2- Vultur gryphus Accipitridae=Kartalgiller ailesinden 1- Aquila adalberti 2- Aquila heliaca=ah kartal 3- Chondrohieax uncinatus wilsonii 4- Haliaeetus albicilla =Akkuyruklu kartal 5- Harpia harpyja 6- Pithecophaga jefferyi Falconidae=Doangiller ailesinden 1- Falco araeus 2- Falco jugger 3- Falco newtoni (Sadece Seyeller populasyonu) 4- Falco pelegrinoides 5- Falco peregrinus=Gkdoan 6- Falco punctatus 7- Falco rusticolus KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, KEMRGEN GAGALILAR (TROGONIFORMES) TAKIMI Trogonidae=Kemirgen gagalgiller ailesinden 1- Pharomachrus mocinno=Kesal KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, GKKUZGUNUMSULAR (CORACIIFORMES) TAKIMI Bucerotidae=Boynuzlu gagalgiller ailesinden 1- Aceros nipalensis 2- Buceros bicornis 3- Rhinoplax vigil

119

4-Rhyticeros subruficollis KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, AAKAKANLAR (PICIFORMES) TAKIMI Picidae=Aakakangiller ailesinden 1- Campephilus imperialis 2- Dryocopus javensis richardsi KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, TC KULAR (PASSERIFORMES) TAKIMI Cotingidae=Kotingogiller ailesinden 1- Cotinga maculata 2- Xipholena atropurpurea Pittidae ailesinden 1- Pitta gurneyi 2- Pitta kochi Atrichornithidae ailesinden 1- Atrichornis clamosus Hirundinidae=Krlanggiller ailesinden 1- Pseudochelidon sirintarae Muscicapidae=Sinekkapangiller ailesinden 1- Dasyornis broadbenti litoralis.(nesli tkenmi olabilir) 2- Dasyornis longirostris 3- Picathartes gymnocephalus 4- Picathartes oreas Zosteropidae=Beyaz gzlgiller ailesinden 1- Zosterops albogularis Meliphagidae=Balcgiller ailesinden 1- Lichenostomus melanops cassidix Icteridae=Amerika sarasmasgiller ailesinden 1- Xanthopsar flavus Fringillidae=spinozgiller ailesinden 1- Carduelis cucullata Sturnidae=Srckgiller ailesinden 1- Leucopsar rothschildi KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, SAANLAR (APODIFORMES) TAKIMI Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden 1- Glaucis dohrnii 0106.32.00.00.00 Papaanmslar (papaanlar, muhabbetkular, makaolar ve kakadular dahil)'dan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, KEMRGEN GAGALILAR (TROGONIFORMES) TAKIMI Trogonidae=Kemirgen gagalgiller ailesinden 1- Pharomachrus mocinno=Kesal KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, GKKUZGUNUMSULAR (CORACIIFORMES) TAKIMI Bucerotidae=Boynuzlu gagalgiller ailesinden 1- Aceros nipalensis 2- Buceros bicornis 3- Rhinoplax vigil

120

4- Rhyticeros subruficollis KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, AAKAKANLAR (PICIFORMES) TAKIMI Picidae=Aakakangiller ailesinden 1- Campephilus imperialis 2- Dryocopus javensis richardsi KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, TC KULAR (PASSERIFORMES) TAKIMI Cotingidae=Kotingogiller ailesinden 1- Cotinga maculata 2- Xipholena atropurpurea Pittidae ailesinden 1- Pitta gurneyi 2- Pitta kochi Atrichornithidae ailesinden 1- Atrichornis clamosus Hirundinidae=Krlanggiller ailesinden 1- Pseudochelidon sirintarae Muscicapidae=Sinekkapangiller ailesinden 1- Dasyornis broadbenti litoralis.(nesli tkenmi olabilir) 2- Dasyornis longirostris 3- Picathartes gymnocephalus 4- Picathartes oreas Zosteropidae=Beyaz gzlgiller ailesinden 1- Zosterops albogularis Meliphagidae=Balcgiller ailesinden 1- Lichenostomus melanops cassidix Icteridae =Amerika sarasmasgiller ailesinden 1- Agelaius flavus Fringillidae =spinozgiller ailesinden 1- Carduelis cucullata Sturnidae=Srckgiller ailesinden 1- Leucopsar rothschildi KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, SAANLAR (APODIFORMES) TAKIMI Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden 1-Glaucis dohrnii KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, PAPAANLAR (PSITTACIFORMES) TAKIMI Cacatuidae ailesinden 1-Cacatua goffini 2-Cacatua haematuropygia 3-Cacatua moluccensis 4-Cacatua sulphurea 5-Probosciger aterrimus Loriidae=Loriler ailesinden 1-Eos histrio 2-Vini ultramarina

121

Psittacidae=Papaangiller ailesinden 1- Amazona arausiaca 2- Amazona auropalliata 3- Amazona barbadensis 4- Amazona brasiliensis 5- Amazona finschi 6- Amazona guildingii 7- Amazona imperialis 8- Amazona leucocephala 9- Amazona oratrix 10- Amazona pretrei 11- Amazona rhodocorytha 12- Amazona tucumana 13- Amazona versicolor 14- Amazona vinacea 15- Amazona viridigenalis 16- Amazona vittata 17- Anodorhynchus spp. 18-Ara ambiguus 19- Ara glaucogularis (Ara caninde olarak yanl isimle sk sk ticareti yaplr.) 20- Ara macao 21- Ara militaris 22- Ara rubrogenys 23- Cyanopsitta spixii 24- Cyanopsitta cookii 25- Cyanoramphus forbesi 26- Cyanoramphus novaezelandiae 27- Cyanoramphus saisseti 28- Cyclopsitta diophthalma coxeni 29- Eunymphicus cornutus 30- Guarouba guarouba 31- Neophema chrysogaster 32- Ognorhynchus icterotis 33- Pezoporus occidentalis (Nesli tkenmi olabilir) 34- Pezoporus wallicus 35- Pionopsitta pileata 36- Primolius couloni 37- Primolius maracana 38- Psephotus chrysopterygius 39- Psephotus dissimilis 40- Psephotus pulcherrimus (nesli tkenmi olabilir) 41- Psittacula echo 42- Pyrrhura cruentata 43- Rhynchopsitta spp. 44- Strigops habroptilus=Bayku papaan 0106.39.10 Gvercinler'den yalnz

122

KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, GVERCNLER (COLUMBIFORMES) TAKIMI Columbidae=Gvercingiller ailesinden 1- Caloenas nicobarica 2- Ducula mindorensis 0106.39.90 Dierleri'nden yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, KEMRGEN GAGALILAR (TROGONIFORMES) TAKIMI Trogonidae=Kemirgen gagalgiller ailesinden 1- Pharomachrus mocinno=Kesal KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, GKKUZGUNUMSULAR (CORACIIFORMES) TAKIMI Bucerotidae=Boynuzlu gagalgiller ailesinden 1- Aceros nipalensis 2- Buceros bicornis 3- Rhinoplax vigil 4-Rhyticeros subruficollis KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, AAKAKANLAR (PICIFORMES) TAKIMI Picidae=Aakakangiller ailesinden 1- Campephilus imperialis 2- Dryocopus javensis richardsi KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, TC KULAR (PASSERIFORMES) TAKIMI Cotingidae=Kotingogiller ailesinden 1- Cotinga maculata 2- Xipholena atropurpurea Pittidae ailesinden 1- Pitta gurneyi 2- Pitta kochi Atrichornithidae ailesinden 1- Atrichornis clamosus Hirundinidae=Krlanggiller ailesinden 1- Pseudochelidon sirintarae Muscicapidae=Sinekkapangiller ailesinden 1- Dasyornis broadbenti litoralis.(nesli tkenmi olabilir) 2- Dasyornis longirostris 3- Picathartes gymnocephalus 4- Picathartes oreas Zosteropidae=Beyaz gzlgiller ailesinden 1- Zosterops albogularis Meliphagidae=Balcgiller ailesinden 1- Lichenostomus melanops cassidix Icteridae =Amerika sarasmasgiller ailesinden 1- Xanthopsar flavus Fringillidae =spinozgiller ailesinden 1- Carduelis cucullata Sturnidae=Srckgiller ailesinden

123

1- Leucopsar rothschildi KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, SAANLAR (APODIFORMES) TAKIMI Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden 1- Glaucis dohrnii KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, TNAMULAR (TINAMIFORMES) TAKIMI Tinamidae=Tinamugiller ailesinden 1- Tinamus solitarius KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, PENGUENLER (SPHENISCIFORMES) TAKIMI Spheniscidae=Penguengiller ailesinden 1- Spheniscus humboldti KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, LOPLU DALGILAR (PODICIPEDIFORMES) TAKIMI Podicipedidae=Loplu dalggiller ailesinden 1- Podilymbus gigas KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, FIRTINA KULARI (PROCELLARIIFORMES) TAKIMI Diomedeidae=Yelkovangiller ailesinden 1- Phoebastria albatrus=Albatros KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, KREKAYAKLILAR (PELECANIFORMES) TAKIMI Pelecanidae=Pelikangiller ailesinden 1- Pelecanus crispus =Tepeli pelikan Sulidae=Smskkuugiller ailesinden 1- Papasula abbotti Fregatidae=Fregat kuugiller ailesinden 1- Fregata andrewsi=Fregat kuu KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, LEYLEKSLER (CICONIIFORMES) TAKIMI Ciconiidae=Leylekgiller ailesinden 1- Ciconia boyciana 2- Jabiru mycteria 3- Mycteria cinerea Threskiornithidae=Kakkuugiller ailesinden 1- Geronticus eremita=Kelaynak 2- Nipponia nippon KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, KAZSILAR (ANSERIFORMES) TAKIMI Anatidae=rdekgiller ailesinden 1- Anas aucklandica 2- Anas laysanensis 3- Anas chlorotis 4- Anas nesiotis 5- Arascornis scutulata 6- Branta canadensis leucopareia 7- Branta sandvicensis 8- Rhodonessa caryophyllacea (nesli tkenmi olabilir)

124

KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, TAVUKSULAR (GALLIFORMES) TAKIMI Megapodiidae=ri ayaklgiller ailesinden 1- Macrocephalon maleo Cracidae=Aa tavuugiller ailesinden 1- Crax blumenbachii 2- Mitu mitu 3- Oreophasis derbianus 4- Penelope albipennis 5- Pipile jacutinga 6- Pipile pipile Phasianidae=Slngiller ailesinden 1- Catreus wallichii 2- Colinus virginianus ridgwayi=Amerika bldrcn 3- Crossoptilon crossoptilon 4- Crossoptilon mantchuricum 5- Lophophorus impejanus=Parlak tavuk 6- Lophophorus huysii 7- Lophophorus sclateri 8- Lophura edwardsi 9- Lophura imperialis 10- Lophura swinhoii 11- Polyplectron napoleonis 12- Rheinardia ocellata 13- Syrmaticus ellioti 14- Syrmaticus humiae 15- Syrmaticus mikado 16- Tetraogallus caspius =Urkeklik 17- Tetraogallus tibetanus 18- Tragopan blythii 19- Tragopan caboti 20- Tragopan melanocephalus 21- Tympanuchus cupido attwateri=ayr tavuu KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, BATAKLIK KULARI (GRUIFORMES) TAKIMI Gruidae=Turnagiller ailesinden 1- Grus americana 2- Grus canadensis nesiotes 3- Grus canadensis pulla 4- Grus japonensis 5- Grus leucogeranus 6- Grus monacha 7- Grus nigricollis 8- Grus vipio Rallidae=Su tavuugiller ailesinden 1- Gallirallus sylvestris Rhynochetidae ailesinden

125

1- Rhynochetos jubatus Otididae=Toygiller ailesinden 1- Ardeotis nigriceps 2- Chlamydotis macqueenii=Yakal toy 3- Chlamydotis undulata=Yakal toy 4- Houbaropsis bengalensis KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, YAMURKULARI (CHARADRIIFORMES) TAKIMI Scolopacidae=ullukgiller ailesinden 1- Numenius borealis 2- Numenius tenuirostris=Kk kervanulluu (=Clz gaga) 3- Tringa guttifer Laridae=Martgiller ailesinden 1- Larus relictus KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, BAYKULAR (STRIGIFORMES) TAKIMI Tytonidae=Peeli Baykugiller ailesinden 1- Tyto soumagnei Strigidae=Baykugiller ailesinden 1- Heteroglaux blewitti 2- Mimizuku gurneyi 3- Ninox novaeseelandiae undulata 4- Ninox natalis 0106.39.90.10.19 Dierleri'nden yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, SAANLAR (APODIFORMES) TAKIMI Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden 1- Glaucis dohrnii 0106.39.90.90.11 Devekuu'ndan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, STRUTHIONIFORMES TAKIMI Struthionidae=Gerek devekuugiller ailesinden 1- Struthio camelus=Afrika devekuu (Sadece Cezayir, Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, ad, Mali, Moritanya, Fas, Nijer, Nijerya, Senegal ve Sudan populasyonlar; dier tm populasyonlar Ek Listelerde yer almamaktadr.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, AMERKAN DEVEKULARI (RHEIFORMES) TAKIMI Rheidae=Amerikan devekuugiller ailesinden 1- Pterocnemia pennata (Ek II listesinde yer alan Pterocnemia pennata pennata haritir.) 0106.39.90.90.19 Dierleri'nden yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, SAANLAR (APODIFORMES) TAKIMI Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden 1- Glaucis dohrnii 0106.90.00.90.13 Kurbaalar'dan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, K YAAMLILAR (AMPHIBIA) SINIFI, KUYRUKSUZ K YAAMLILAR (ANURA) TAKIMI Bufonidae=Kara kurbaasgiller ailesinden 1- Altiphrynoides spp. 2- Atelopus zeteki 3- Bufo periglenes

126

4- Bufo superciliaris 5- Nectophrynoides spp.=Btn douran kurbaa trleri 6- Nimbaphrynoides spp. 7- Spinophrynoides spp. Microhylidae ailesinden 1- Dyscophus antongilii 0106.90.00.90.18 Dierleri'nden yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, K YAAMLILAR (AMPHIBIA) SINIFI, KUYRUKLU K YAAMLILAR (CAUDATA) TAKIMI Cryptobranchidae=Gizli solungalgiller ailesinden 1- Andrias spp. Salamandridae=Semenderler ailesinden 1- Neurergus kaiseri EKLEMBACAKLILAR (ARTHROPODA) UBES, BCEKLER (INSECTA) SINIFI, PUL KANATLILAR (LEPIDOPTERA) TAKIMI Papilionidae=Krlangkuyruklar ve Apollolar ailesinden 1- Ornithoptera alexandrae 2- Papilio chikae 3- Papilio homerus 4- Papilio hospiton 44 Aa ve Ahap Eya; Odun kmr; Mantar ve Mantardan Mamul Eya; Hasrdan, Sazdan veya rlmeye Elverili Dier Maddelerden Mamuller;Sepeti ve Hasrc Eyas'ndan yalnz LEGUMINOSAE (FABACEAE): Baklagiller ailesinden 1- Dalbergia nigra CUPRESSACEAE: Selvigiller ailesinden 1- Fitzroya cupressoides 2- Pilgerodendron uviferum PINACEAE : amgiller ailesinden 1- Abies guatemalensis

127

TARIM VE KYLER BAKANLII TARAFINDAN CITES BELGES DZENLENECEK EK-II-A SAYILI HAYVAN VE BTK TRLERNN LSTES
POZSYON NO 0106.12.00.00.00 CITES TRLER Balinalar, yunus balklar ve domuzbalklar, (Cetacea takmndan memeliler); manati-deniz gzeli ve deniz inekleri (Sirenia takmndan memeliler)'den yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, BALNALARYUNUSLAR (CETACEA) TAKIMI Balaenopteridae ailesinden 1. Balaenoptera acutorostrata Minke Balinas (Bat Grnland populasyonu.) 2. Balaenoptera omurai Delphinidae ailesinden 1. Cephalorhynchus commersonii 2. Cephalorhynchus eutropia 3. Cephalorhynchus heavisidii 4. Cephalorhynchus hectori 5. Delphinus capensis 6. Delphinus delphis 7. Feresa attenuata 8. Globicephala macrorhynchus 9. Globicephala melas 10. Grampus griseus 11. Lagenodelphis hosei 12. Lagenorhynchus acutus 13. Lagenorhynchus albirostris 14. Lagenorhynchus australis 15. Lagenorhynchus cruciger 16. Lagenorhynchus obliquidens 17. Lagenorhynchus obscurus 18. Lissodelphis borealis 19. Lissodelphis peronii 20. Orcinus orca 21. Orcaella heinsohni 22. Peponocephala electra 23. Pseudorca crassidens 24. Stenella attenuata 25. Stenella clymene 26. Stenella coeruleoalba 27. Stenella frontalis 28. Stenella longirostris 29. Steno bredanensis 30. Tursiops aduncus 31. Tursiops truncatus (Yaban hayatndan uzaklatrlan ve esasen ticari amalarla ticareti yaplan Tursiops truncatus Karadeniz populasyonundan canl rnekler iin yllk ihracat kotas 0 olarak tesis edilmitir.) Iniidae ailesinden 1. Pontoporia blainvillei 2. Inia geoffrensis

128

Monodontidae ailesinden 1. Delphinapterus leucas 2. Monodon monoceros Phocoenidae ailesinden 1. Phocaena dioptrica 2. Phocoena phocoena 3. Phocoena spinipinnis 4. Phocoenoides dalli Physeteridae ailesinden 1. Kogia breviceps 2. Kogia sima 3. Physeter macrocephalus Ziphiidae ailesinden 1. Indopacetus pacificus 2. Mesoplodon bidens 3. Mesoplodon bowdoini 4. Mesoplodon carlhubbsi 5. Mesoplodon densirostris 6. Mesoplodon europaeus 7. Mesoplodon ginkgodens 8. Mesoplodon grayi 9. Mesoplodon hectori 10. Mesoplodon layardii 11. Mesoplodon mirus 12. Mesoplodon perrini 13. Mesoplodon peruvianus 14. Mesoplodon stejnegeri 15. Mesoplodon traversii 16. Tasmacetus shepherdi 17. Ziphius cavirostris OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, DENZ NEKLER (SIRENIA) TAKIMI Trichechidae=Manatigiller ailesinden 1. Trichechus senegalensis=Afrika manat 0106.19.90.90.19 Dierleri'nden yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, ETCLLER (CARNIVORA) TAKIMI Otariidae=rikulaklgiller ailesinden 1. Arctocephalus australis 2. Arctocephalus forsteri 3. Arctocephalus galapagoensis 4. Arctocephalus gazella 5. Arctocephalus philippii 6. Arctocephalus pusillus 7. Arctocephalus spp. 8. Arctocephalus tropicalis Phocidae=Fokgiller ailesinden

129

1. Mirounga leonina=Gney fil aybal 2. Mirounga angustirostris 3. Mirounga australis 0106.90.00.90.11 Slkler'den yalnz HALKALI SOLUCANLAR UBES, HIRUDINOIDEA SINIFI, ARHYNCHOBDELLIDA TAKIMI Hirudinidae ailesinden 1.Hirudo medicinalis= Tbbi slk 2.Hirudo verbana 0301.92.00.00.00 Ylan balklar (Anguilla spp.) OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, BALIKLAR (ACTINOPTERYGII) SINIFI, YILAN BALII (ANGUILLIFORMES) TAKIMI Anguillidae ailesinden 1. Anguilla anguilla (13 Mart 2009 tarihinden itibaren geerlidir) 0301.93.00.00.00 Sazan Balklar'ndan yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, BALIKLAR (ACTINOPTERYGII) SINIFI, SAZAN (CYPRINIFORMES) TAKIMI Cyprinidae=Sazangiller ailesinden 1.Caecobarbus geertsi 2.Plagopterus argentissimus 3.Ptychochelius lucius 0301.99.19.00.00 Dierleri'nden yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, BALIKLAR (ACTINOPTERYGII) SINIFI, KEMK DLL (OSTEOGLOSSIFORMES) TAKIMI Osteoglossidae=Kemik dilligiller ailesinden 1.Arapaima gigas=Arapayma OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, AKCERL BALIKLAR (SARCOPTERYGII) SINIFI, CERATODONTIFORMES TAKIMI Ceratodontidae=Avusturalya akcierlibalgiller ailesinden 1. Neoceratodus forsteri =Akcierli barnamunda 0301.99.80.00.18 Dierleri'nden yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, KPEK BALIKLARI (ELASMOBRANCHII) SINIFI, ORECTOLOBIFORMES TAKIMI Rhincodontidae =Balina kpekbalgiller ailesinden 1. Rhincodon typus OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, KPEK BALIKLARI (ELASMOBRANCHII) SINIFI LAMNFORMES TAKIMI Lamnidae=Byk Beyaz Kpekbal ailesinden 1. Carcharadon carcharias Cetorhinidae ailesinden 1. Cetorhinus maximus OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, KPEK BALIKLARI (ELASMOBRANCHII) SINIFI, PRISTIFORMES TAKIMI Pristidae ailesinden 1. Pristis microdon (Balca koruma amal olmak zere; canl hayvanlarn uygun ve kabul edilebilir ortamlarda (akvaryum) barndrlmas, tutulmas durumunda uluslar aras ticaretine izin veren zel amal kullanm iin) OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, BALIKLAR (ACTINOPTERYGII) SINIFI, SYNGNATHIFORMES TAKIMI Syngnathidae=Denizatlargiller ailesinden 1. Hippocampus abdominalis

130

2. Hippocampus alatus 3. Hippocampus algiricus 4. Hippocampus angustus 5. Hippocampus barbouri 6. Hippocampus bargibanti 7.Hippocampus biocellatus 8. Hippocampus borboniensis 9. Hippocampus breviceps 10. Hippocampus camelopardalis 11. Hippocampus capensis 12. Hippocampus colemani 13. Hippocampus comes 14. Hippocampus coronatus 15. Hippocampus debelius 16. Hippocampus denise 17. Hippocampus erectus 18. Hippocampus fisheri 19. Hippocampus fuscus 20. Hippocampus grandiceps 21. Hippocampus guttulatus 22. Hippocampus hendriki 23. Hippocampus hippocampus 24. Hippocampus histrix 25. Hippocampus ingens 26. Hippocampus jayakari 27. Hippocampus jugumus 28. Hippocampus kelloggi 29. Hippocampus kuda 30. Hippocampus lichtensteinii 31. Hippocampus minotaur 32. Hippocampus mohnikei 33. Hippocampus montebelloensis 34. Hippocampus multispinus 35. Hippocampus queenslandicus 36. Hippocampus patagonicus 37. Hippocampus procerus 38. Hippocampus reidi 39. Hippocampus semispinosus 40. Hippocampus sindonis 41. Hippocampus spinosissimus 42. Hippocampus spp. 43. Hippocampus subelongatus 44. Hippocampus trimaculatus 45. Hippocampus waleananus 46. Hippocampus whitei 47. Hippocampus zebra

131

48. Hippocampus zosterae OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, BALIKLAR (ACTINOPTERYGII) SINIFI, MERSN BALII (ACIPENSERIFORMES) TAKIMI Acipenseridae ailesinden 1. Acipenser baerii 2. Acipenser baerii x gueldenstaedtii 3. Acipenser baerii x naccarii 4. Acipenser dabryanus 5. Acipenser fulvescens 6. Acipenser gueldenstaedtii 7. Acipenser gueldenstaedtii x baerii 8. Acipenser medirostris 9. Acipenser mikadoi 10. Acipenser naccarii 11. Acipenser naccarii x gueldenstaedtii 12. Acipenser nudiventris 13. Acipenser oxyrinchus 14. Acipenser persicus 15. Acipenser ruthenus 16. Acipenser schrenckii 17. Acipenser sinensis 18. Acipenser stellatus 19. Acipenser transmontanus 20. Huso dauricus 21. Huso dauricus x Acipenser gueldenstaedtii 22. Huso dauricus x Acipenser schrenckii 23. Huso huso 24. Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi 25. Pseudoscaphirhynchus hermanni 26. Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 27. Scaphirhynchus albus 28. Scaphirhynchus platorynchus 29. Scaphirhynchus suttkusi Polyodontidae ailesinden 1. Polyodon spathula 2. Psephurus gladius OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, BALIKLAR (ACTINOPTERYGII) SINIFI, LEVREKGLLER (PERCIFORMES) TAKIMI Labridae Ailesinden 1.Cheilinus undulatus 03.07 Yumuakalar (kabuklu olsun olmasn) (canl, taze, soutulmu, dondurulmu, kurutulmu, tuzlanm veya salamura edilmi); kabuklu hayvanlar ve yumuakalarn dnda kalan suda yaayan omurgasz hayvanlar (canl, taze, soutulmu, dondurulmu, kurutulmu, tuzlanm veya salamura edilmi); suda yaayan omurgasz hayvanlarn (kabuklu hayvanlar hari) insanlarn yemesine elverili unlar, kaba unlar ve pelletleri'nden yalnz YUMUAKALAR (MOLLUSCA) UBES, FT KABUKLULAR (BIVALVIA ) SINIFI, VENEROIDA TAKIMI Tridacnidae ailesinden 1. Hippopus hippopus

132

2. Hippopus porcellanus 3. Tridacna crocea 4. Tridacna derasa 5. Tridacna gigas 6. Tridacna maxima 7. Tridacna rosewateri 8. Tridacna squamosa 9. Tridacna tevoroa YUMUAKALAR (MOLLUSCA) UBES, FT KABUKLULAR (BIVALVIA ) SINIFI, UNIONOIDA TAKIMI Unionidae ailesinden 1. Cyprogenia aberti 2. Epioblasma trolusa 3. Epioblasma torulosa rangiana 4. Fusconaia subrotunda 5. Lampsilis brevicula 6. Lexingtonia dolabelloides 7. Pleurobema clava YUMUAKALAR (MOLLUSCA) UBES, FT KABUKLULAR , (BIVALVIA ) SINIFI, MYTILOIDA TAKIMI Mytilidae= Deniz midyeleri ailesinden 1. Lithophaga lithophaga 2. Choromytilus chorus YUMUAKALAR (MOLLUSCA) UBES, KARINDAN BACAKLILAR (GASTROPODA) SINIFI, STYLOMMATOPHORA TAKIMI Camaenidae (Yeil aa salyangozu) ailesinden 1. Papustyla pulcherrima Paryphantdae ailesinden 1. Paryphanta annectens 2. Paryphanta busbyi 3. Paryphanta fiordlandica 4. Paryphanta gilliesi 5. Paryphanta hochstetteri 6. Paryphanta lignaria 7. Paryphanta marchanti 8. Paryphanta rossiana 9. Paryphanta spedeni 10. Paryphanta spp. 11. Paryphanta superba 12. Paryphanta traversi YUMUAKALAR (MOLLUSCA) UBES, KARINDAN BACAKLILAR (GASTROPODA) SINIFI, MESOGASTROPODA TAKIMI Hydrobiidae ailesinden 1. Coahuilix hubbsi 2. Cochliopina milleri 3. Durangonella coahuilae 4. Mexiithauma quadripaludium 5. Mexipyrgus churinceanus

133

6. Nymphophilus minckleyi 7. Paludiscala caramba Strombidae ailesinden 1.Strombus gigas (Dev kula) KNDLLER (CNIDARIA) UBES, ANTHOZOA (MERCANLAR, DENZANEMON E) SINIFI, MAV MERCANLAR (HELIOPORACEA) TAKIMI Helioporidae ailesinden 1. Heliopora coerulea (Fosiller szleme hkmlerine tabi deildir) KNDLLER (CNIDARIA) UBES, ANTHOZOA (MERCANLAR, DENZANEMON E) SINIFI, STOLONIFERA TAKIMI Tubiporidae =Organ-Boru mercanlargilller ailesinden (Fosiller Szleme hkmlerine tabii deildir.) 1. Tubipora musica 2. Tubipora spp. KNDLLER (CNIDARIA) UBES, ANTHOZOA (MERCANLAR, DENZANEMON E) SINIFI, SYAH MERCANLAR (ANTIPATHARIA) TAKIMI Antipathidae ailesinden 1. Allopathes denhartogi 2. Allopathes desbonni 3. Allopathes robillardi 4. Antipathes alopecuroides 5. Antipathes arborea 6. Antipathes assimilis 7. Antipathes atlantica 8. Antipathes boscii 9. Antipathes brookii 10. Antipathes caribbeana 11. Antipathes catharinae 12. Antipathes ceylonensis 13. Antipathes chamaemorus 14. Antipathes chota 15. Antipathes curvata 16. Antipathes cylindrica 17. Antipathes delicatula 18. Antipathes dendrochristos 19. Antipathes densa 20. Antipathes dichotoma 21. Antipathes dissecta 22. Antipathes dubia 23. Antipathes elegans 24. Antipathes erinaceus 25. Antipathes flabellum 26. Antipathes fragilis 27. Antipathes fruticosa 28. Antipathes furcata 29. Antipathes galapagensis 30. Antipathes gallensis 31. Antipathes glutinata 32. Antipathes gracilis

134

33. Antipathes grandiflora 34. Antipathes grandis 35. Antipathes grayi 36. Antipathes herdmani 37. Antipathes hypnoides 38. Antipathes indistincta 39. Antipathes intermedia 40. Antipathes irregularis 41. Antipathes lenta 42. Antipathes lentipinna 43. Antipathes longibrachiata 44. Antipathes mediterranea 45. Antipathes minor (Brook, 1889) 46. Antipathes nilanduensis 47. Antipathes pauroclema 48. Antipathes pectinata 49. Antipathes plana 50. Antipathes plantagenista 51. Antipathes pseudodichotoma 52. Antipathes regularis 53. Antipathes rhipidion 54. Antipathes rubra 55. Antipathes rubusiformis 56. Antipathes salicoides 57. Antipathes sarothrum 58. Antipathes sealarki 59. Antipathes sibogae 60. Antipathes simplex 61. Antipathes simpsoni 62. Antipathes speciosa 63. Antipathes spinulosa 64. Antipathes ternatensis 65. Antipathes thamnoides 66. Antipathes tristis 67. Antipathes umbratica 68. Antipathes valdiviae 69. Antipathes viminalis 70. Antipathes virgata 71. Antipathes zoothallus 72. Arachnopathes aculeata 73. Arachnopathes clathrata 74. Arachnopathes ericoides 75. Cirrhipathes anguina 76. Cirrhipathes contorta 77. Cirrhipathes densiflora 78. Cirrhipathes diversa

135

79. Cirrhipathes flagellum 80. Cirrhipathes gardineri 81. Cirrhipathes hainanensis 82. Cirrhipathes indica 83. Cirrhipathes musculosa 84. Cirrhipathes nana 85. Cirrhipathes propinqua 86. Cirrhipathes rumphii 87. Cirrhipathes secchini 88. Cirrhipathes sieboldii 89. Cirrhipathes sinensis 90. Cirrhipathes spiralis 91. Cirrhipathes translucens 92. Hillopathes ramosa 93. Pteropathes fragilis 94. Stichopathes abyssicola 95. Stichopathes aggregata 96. Stichopathes alcocki 97. Stichopathes bournei 98. Stichopathes ceylonensis 99. Stichopathes contorta 100. Stichopathes dissimilis 101. Stichopathes echinulata 102. Stichopathes euoplos 103. Stichopathes eustropha 104. Stichopathes filiformis 105. Stichopathes flagellum 106. Stichopathes gracilis 107. Stichopathes indica 108. Stichopathes longispina 109. Stichopathes lutkeni 110. Stichopathes maldivensis 111. Stichopathes occidentalis 112. Stichopathes papillosa 113. Stichopathes paucispina 114. Stichopathes pourtalesi 115. Stichopathes regularis 116. Stichopathes richardi 117. Stichopathes robusta 118. Stichopathes saccula 119. Stichopathes semiglabra 120. Stichopathes setacea 121. Stichopathes seychellensis 122. Stichopathes solorensis 123. Stichopathes spiessi 124. Stichopathes spinosa

136

125. Stichopathes variabilis Aphanipathidae ailesinden 1. Acanthopathes hancocki 2. Acanthopathes humilis 3. Acanthopathes somervillei 4. Acanthopathes thyoides 5. Acanthopathes undulata 6. Aphanipathes pedata 7. Aphanipathes salix 8. Aphanipathes sarothamnoides 9. Aphanipathes verticillata 10. Asteriopathes arachniformis 11. Asteriopathes colini 12. Distichopathes disticha 13. Distichopathes filix 14. Elatopathes abietina 15. Phanopathes cancellata 16. Phanopathes expansa 17. Phanopathes rigida 18. Pteridopathes pinnata 19. Pteridopathes tanycrada 20. Rhipidipathes colombiana 21. Rhipidipathes reticulata 22. Tetrapathes alata Cladopathidae ailesinden 1. Chrysopathes formosa 2. Chrysopathes gracilis 3. Chrysopathes speciosa 4. Cladopathes plumosa 5. Heliopathes americana 6. Heliopathes heterorhodzos 7. Heliopathes pacifica 8. Hexapathes alis 9. Hexapathes australiensis 10. Hexapathes heterosticha 11. Hexapathes hivaensis 12. Sibopathes gephura 13. Sibopathes macrospina 14. Trissopathes pseudotristicha 15. Trissopathes tetracrada 16. Trissopathes tristicha Leiopathidae ailesinden 1. Leiopathes acanthophora 2. Leiopathes bullosa 3. Leiopathes expansa 4. Leiopathes glaberrima

137

5. Leiopathes grimaldii 6. Leiopathes secunda Myriopathidae ailesinden 1. Antipathella aperta 2. Antipathella fiordensis 3. Antipathella strigosa 4. Antipathella subpinnata 5. Antipathella wollastonii 6. Cupressopathes abies 7. Cupressopathes gracilis 8. Cupressopathes paniculata 9. Cupressopathes pumila 10. Myriopathes antrocrada 11. Myriopathes bifaria 12. Myriopathes japonica 13. Myriopathes lata 14. Myriopathes myriophylla 15. Myriopathes panamensis 16. Myriopathes rugosa 17. Myriopathes spinosa 18. Myriopathes stechowi 19. Myriopathes ulex 20. Plumapathes fernandezii 21. Plumapathes pennacea 22. Tanacetipathes barbadensis 23. Tanacetipathes cavernicola 24. Tanacetipathes hirta 25. Tanacetipathes longipinnula 26. Tanacetipathes spinescens 27. Tanacetipathes squamosa 28. Tanacetipathes tanacetum 29. Tanacetipathes thalassoros 30. Tanacetipathes thamnea 31. Tanacetipathes wirtzi Schizopathidae ailesinden 1. Abyssopathes lyra 2. Abyssopathes lyriformis 3. Bathypathes alternata 4. Bathypathes bayeri 5. Bathypathes bifida 6. Bathypathes erotema 7. Bathypathes galatheae 8. Bathypathes patula 9. Bathypathes platycaulus 10. Bathypathes seculata 11. Bathypathes tenuis

138

12. Dendrobathypathes boutillieri 13. Dendrobathypathes fragilis 14. Dendrobathypathes grandis 15. Dendrobathypathes isocrada 16. Dendropathes bacotaylorae 17. Lillipathes lilliei 18. Lillipathes quadribrachiata 19. Lillipathes wingi 20. Parantipathes euantha 21. Parantipathes helicosticha 22. Parantipathes hirondelle 23. Parantipathes laricides 24. Parantipathes larix 25. Parantipathes tetrasticha 26. Parantipathes wolffi 27. Saropathes margaritae 28. Saropathes scoparia 29. Schizopathes affinis 30. Schizopathes amplispina 31. Schizopathes crassa 32. Stauropathes arctica 33. Stauropathes punctata 34. Stauropathes staurocrada 35. Taxipathes recta 36. Umbellapathes bipinnata 37. Umbellapathes helioanthes Stylopathidae ailesinden 1. Stylopathes adinocrada 2. Stylopathes americana 3. Stylopathes columnaris 4. Stylopathes litocrada 5. Stylopathes tenuispina 6. Triadopathes triadocrada 7. Tylopathes contorta 8. Tylopathes crispa KNDLLER (CNIDARIA) UBES, ANTHOZOA (MERCANLAR, DENZANEMON E) SINIFI, SCLERACTINIA TAKIMI (Fosiller Szleme hkmlerine tabii deildir.) Acroporidae ailesinden 1. Acropora abrolhosensis 2. Acropora abrotanoides 3. Acropora aculeus 4. Acropora acuminata 5. Acropora akajimensis 6. Acropora anthocercis 7. Acropora arabensis 8. Acropora aspera 9. Acropora austera

139

10. Acropora awi 11. Acropora azurea 12. Acropora batunai 13. Acropora bifurcata 14. Acropora branchi 15. Acropora brueggemanni 16. Acropora bushyensis 17. Acropora cardenae 18. Acropora carduus 19. Acropora caroliniana 20. Acropora cerealis 21. Acropora cervicornis 22. Acropora chesterfieldensis 23. Acropora clathrata 24. Acropora convexa 25. Acropora cophodactyla 26. Acropora copiosa 27. Acropora crateriformis 28. Acropora cuneata 29. Acropora cylindrica 30. Acropora cytherea 31. Acropora danai 32. Acropora dendrum 33. Acropora derawanensis 34. Acropora desalwii 35. Acropora digitifera 36. Acropora divaricata 37. Acropora donei 38. Acropora downingi 39. Acropora echinata 40. Acropora efflorescens 41. Acropora elegans 42. Acropora elegantula 43. Acropora elizabethensis 44. Acropora elseyi 45. Acropora eurystoma 46. Acropora exquisita 47. Acropora fastigiata 48. Acropora fenneri 49. Acropora filiformis 50. Acropora florida 51. Acropora formosa 52. Acropora forskalii 53. Acropora gemmifera 54. Acropora glauca 55. Acropora globiceps

140

56. Acropora gomezi 57. Acropora grandis 58. Acropora granulosa 59. Acropora haimei 60. Acropora halmaherae 61. Acropora hemprichii 62. Acropora hoeksemai 63. Acropora horrida 64. Acropora humilis 65. Acropora hyacinthus 66. Acropora indiana 67. Acropora indonesia 68. Acropora inermis 69. Acropora insignis 70. Acropora intermedia 71. Acropora irregularis 72. Acropora jacquelineae 73. Acropora japonica 74. Acropora kimbeensis 75. Acropora kirstya 76. Acropora kosurini 77. Acropora lamarcki 78. Acropora latistella 79. Acropora lianae 80. Acropora listeri 81. Acropora loisetteae 82. Acropora lokani 83. Acropora longicyathus 84. Acropora loripes 85. Acropora lovelli 86. Acropora lutkeni 87. Acropora macrostoma 88. Acropora maryae 89. Acropora massawensis 90. Acropora meridiana 91. Acropora microclados 92. Acropora microphthalma 93. Acropora millepora 94. Acropora minuta 95. Acropora mirabilis 96. Acropora monticulosa 97. Acropora mossambica 98. Acropora multiacuta 99. Acropora nana 100. Acropora nasuta 101. Acropora natalensis

141

102. Acropora navini 103. Acropora nobilis 104. Acropora ocellata 105. Acropora orbicularis 106. Acropora palifera 107. Acropora palmata 108. Acropora palmerae 109. Acropora paniculata 110. Acropora papillare 111. Acropora parahemprichii 112. Acropora parapharaonis 113. Acropora parilis 114. Acropora pharaonis 115. Acropora pichoni 116. Acropora pinguis 117. Acropora plana 118. Acropora plantaginea 119. Acropora plumosa 120. Acropora pocilloporina 121. Acropora polystoma 122. Acropora prolifera 123. Acropora prostrata 124. Acropora magnifica 125. Acropora proximalis 126. Acropora pruinosa 127. Acropora pulchra 128. Acropora rambleri 129. Acropora retusa 130. Acropora ridzwani 131. Acropora robusta 132. Acropora rongelapensis 133. Acropora rosaria 134. Acropora roseni 135. Acropora rudis 136. Acropora rufus 137. Acropora russelli 138. Acropora samoensis 139. Acropora sarmentosa 140. Acropora scherzeriana 141. Acropora schmitti 142. Acropora secale 143. Acropora sekiseiensis 144. Acropora selago 145. Acropora seriata 146. Acropora simplex 147. Acropora solitaryensis

142

148. Acropora sordiensis 149. Acropora speciosa 150. Acropora spicifera 151. Acropora spp. 152. Acropora squarrosa 153. Acropora stoddarti 154. Acropora striata 155. Acropora subglabra 156. Acropora subulata 157. Acropora suharsonoi 158. Acropora sukarnoi 159. Acropora tanegashimensis 160. Acropora tenella 161. Acropora tenuis 162. Acropora teres 163. Acropora tizardi 164. Acropora togianensis 165. Acropora torihalimeda 166. Acropora torresiana 167. Acropora tortuosa 168. Acropora tumida 169. Acropora turaki 170. Acropora tutuilensis 171. Acropora valencennesii 172. Acropora valida 173. Acropora variabilis 174. Acropora variolosa 175. Acropora vaughani 176. Acropora vermiculata 177. Acropora verweyi 178. Acropora walindii 179. Acropora wallaceae 180. Acropora willisae 181. Acropora yongei 182. Anacropora forbesi 183. Anacropora matthai 184. Anacropora pillai 185. Anacropora puertogalerae 186. Anacropora reticulata 187. Anacropora spinosa 188. Anacropora spp. 189. Anacropora spumosa 190. Astreopora cucullata 191. Astreopora expansa 192. Astreopora explanata 193. Astreopora gracilis

143

194. Astreopora incrustans 195. Astreopora lambertsi 196. Astreopora listeri 197. Astreopora macrostoma 198. Astreopora moretonensis 199. Astreopora myriophthalma 200. Astreopora ocellata 201. Astreopora randalli 202. Astreopora scabra 203. Astreopora spp. 204. Astreopora suggesta 205. Enigmopora darveliensis 206. Montipora aequituberculata 207. Montipora altasepta 208. Montipora angulata 209. Montipora aspergillus 210. Montipora australiensis 211. Montipora cactus 212. Montipora calcarea 213. Montipora caliculata 214. Montipora capitata 215. Montipora capricornis 216. Montipora cebuensis 217. Montipora circumvallata 218. Montipora cocosensis 219. Montipora confusa 220. Montipora corbettensis 221. Montipora crassituberculata 222. Montipora cryptus 223. Montipora danae 224. Montipora delicatula 225. Montipora digitata 226. Montipora echinata 227. Montipora edwardsi 228. Montipora efflorescens 229. Montipora effusa 230. Montipora flabellata 231. Montipora florida 232. Montipora floweri 233. Montipora foliosa 234. Montipora foveolata 235. Montipora friabilis 236. Montipora gaimardi 237. Montipora granulosa 238. Montipora grisea 239. Montipora hemispherica

144

240. Montipora hirsuta 241. Montipora hispida 242. Montipora hodgsonii 243. Montipora hoffmeisteri 244. Montipora incrassata 245. Montipora informis 246. Montipora kellyi 247. Montipora lobulata 248. Montipora mactanensis 249. Montipora maeandrina 250.. Montipora malampaya 251. Montipora millepora 252. Montipora mollis 253. Montipora monasteriata 254. Montipora niugini 255. Montipora nodosa 256. Montipora orientalis 257. Montipora pachytuberculata 258. Montipora palawanensis 259. Montipora patula 260. Montipora peltiformis 261. Montipora porites 262. Montipora samarensis 263. Montipora saudii 264. Montipora setosa 265. Montipora solanderi 266. Montipora spongiosa 267. Montipora spongodes 268. Montipora spp. 269. Montipora spumosa 270. Montipora stellata 271. Montipora stilosa 272. Montipora striata 273. Montipora taiwanensis 274. Montipora tuberculosa 275. Montipora turgescens 276. Montipora turtlensis 277. Montipora undata 278. Montipora venosa 279. Montipora verrilli 280. Montipora verrucosa 281. Montipora verruculosus 282. Montipora vietnamensis 283. Acropora spathulata Agariciidae ailesinden 1. Agaricia agaricites

145

2. Helioseris cucullata 3. Leptoseris amitoriensis 4. Leptoseris cailleti 5. Leptoseris explanata 6. Leptoseris foliosa 7. Leptoseris gardineri 8. Leptoseris hawaiiensis 9. Leptoseris incrustans 10. Leptoseris mycetoseroides 11. Leptoseris papyracea 12. Agaricia fragilis 13. Leptoseris scabra 14. Leptoseris solida 15. Leptoseris spp. 16. Leptoseris striata 17. Leptoseris tenuis 18. Leptoseris tubulifera 19. Leptoseris yabei 20. Pachyseris foliosa 21. Pachyseris gemmae 22. Pachyseris involuta 23. Agaricia grahamae 24. Pachyseris rugosa 25. Pachyseris speciosa 26. Pavona bipartita 27. Pavona cactus 28. Pavona chiriquiensis 29. Pavona clavus 30. Pavona danai 31. Pavona decussata 32. Pavona diffluens 33. Pavona divaricata 34. Agaricia humilis 35. Pavona duerdeni 36. Pavona explanulata 37. Pavona frondifera 38. Pavona gigantea 39. Pavona lata 40. Pavona maldivensis 41. Pavona minuta 42. Pavona spp. 43. Pavona varians 44. Pavona venosa 45. Agaricia lamarcki 46. Pavona xarifae 47. Agaricia spp.

146

48. Agaricia tenuifolia 49. Agaricia undata 50. Coeloseris mayeri 51. Gardineroseris planulata Anthemiphylliidae ailesinden 1. Anthemiphyllia dentata 2. Anthemiphyllia frustum 3. Anthemiphyllia macrolobata 4. Anthemiphyllia multidentata 5. Anthemiphyllia pacifica 6. Anthemiphyllia patera 7. Anthemiphyllia spinifera Astrocoeniidae ailesinden 1. Stephanocoenia intersepta 2. Stylocoeniella armata 3. Stylocoeniella cocosensis 4. Stylocoeniella nikei 5. Stylocoeniella guentheri 6. Stylocoeniella spp. Caryophylliidae ailesinden 1. Anomocora carinata 2. Anomocora fecunda 3. Anomocora gigas 4. Anomocora marchadi 5. Anomocora prolifera 6. Aulocyathus atlanticus 7. Aulocyathus juvenescens 8. Aulocyathus matricidus 9. Aulocyathus recidivus 10. Bathycyathus chilensis 11. Bourneotrochus stellulatus 12. Caryophyllia abrupta 13. Caryophyllia abyssorum 14. Caryophyllia alaskensis 15. Caryophyllia alberti 16. Caryophyllia ambrosia 17. Caryophyllia antarctica 18. Caryophyllia antillarum 19. Caryophyllia arnoldi 20. Caryophyllia atlantica 21. Caryophyllia balaenacea 22. Caryophyllia barbadensis 23. Caryophyllia berteriana 24. Caryophyllia calveri 25. Caryophyllia capensis 26. Caryophyllia cincticulatus

147

27. Caryophyllia cornulum 28. Caryophyllia corrugata 29. Caryophyllia crosnieri 30. Caryophyllia crypta 31. Caryophyllia cyathus 32. Caryophyllia decamera 33. Caryophyllia dentata 34. Caryophyllia diomedeae 35. Caryophyllia eltaninae 36. Caryophyllia ephyala 37. Caryophyllia foresti 38. Caryophyllia grandis 39. Caryophyllia grayi 40. Caryophyllia hawaiiensis 41. Caryophyllia horologium 42. Caryophyllia huinayensis 43. Caryophyllia inornata 44. Caryophyllia japonica 45. Caryophyllia jogashimaensis 46. Caryophyllia karubarica 47. Caryophyllia lamellifera 48. Caryophyllia mabahithi 49. Caryophyllia marmorea 50. Caryophyllia octonaria 51. Caryophyllia octopali 52. Caryophyllia paradoxus 53. Caryophyllia paucipalata 54. Caryophyllia pauciseptata 55. Caryophyllia perculta 56. Caryophyllia planilamellata 57. Caryophyllia polygona 58. Caryophyllia profunda 59. Caryophyllia quadragenaria 60. Caryophyllia quangdongensis 61. Caryophyllia ralphae 62. Caryophyllia rugosa 63. Caryophyllia sarsiae 64. Caryophyllia scillaemorpha 65. Caryophyllia scobinosa 66. Caryophyllia secta 67. Caryophyllia seguenzae 68. Caryophyllia smithii 69. Caryophyllia solida 70. Caryophyllia spinicarens 71. Caryophyllia spinigera 72. Caryophyllia squiresi

148

73. Caryophyllia stellula 74. Caryophyllia transversalis 75. Caryophyllia unicristata 76. Caryophyllia valdiviae 77. Caryophyllia zanzibarensis 78. Caryophyllia zopyros 79. Catalaphyllia jardinei 80. Catalaphyllia spp. 81. Ceratotrochus franciscana 82. Ceratotrochus magnaghii 83. Cladocora arbuscula 84. Cladocora caespitosa 85. Cladocora debilis 86. Cladocora pacifica 87. Coenocyathus anthophyllites 88. Coenocyathus bowersi 89. Coenocyathus brooki 90. Coenocyathus caribbeana 91. Coenocyathus cylindricus 92. Coenocyathus goreaui 93. Coenocyathus humanni 94. Coenocyathus parvulus 95. Coenosmilia arbuscula 96. Coenosmilia inordinata 97. Colangia immersa 98. Colangia jamaicaensis 99. Colangia moseleyi 100. Colangia multipalifera 101. Concentrotheca laevigata 102. Concentrotheca vaughani 103. Confluphyllia juncta 104. Conotrochus asymmetros 105. Conotrochus brunneus 106. Conotrochus funicolumna 107. Crispatotrochus cornu 108. Crispatotrochus curvatus 109. Crispatotrochus foxi 110. Crispatotrochus galapagensis 111. Crispatotrochus gregarius 112. Crispatotrochus inornatus 113. Crispatotrochus irregularis 114. Crispatotrochus niinoi 115. Crispatotrochus rubescens 116. Crispatotrochus rugosus 117. Crispatotrochus septumdentatus 118. Crispatotrochus squiresi

149

119. Crispatotrochus woodsi 120. Dactylotrochus cervicornis 121. Dasmosmilia lymani 122.. Dasmosmilia valida 123. Dasmosmilia variegata 124. Deltocyathus agassizii 125. Deltocyathus andamanicus 126. Deltocyathus calcar 127. Deltocyathus cameratus 128. Deltocyathus corrugatus 129. Deltocyathus crassiseptum 130. Deltocyathus eccentricus 131. Deltocyathus halianthus 132. Deltocyathus heteroclitus 133. Deltocyathus italicus 134. Deltocyathus magnificus 135. Deltocyathus moseleyi 136. Deltocyathus murrayi 137. Deltocyathus ornatus 138. Deltocyathus parvulus 139. Deltocyathus philippinensis 140. Deltocyathus pourtalesi 141. Deltocyathus rotulus 142. Deltocyathus sarsi 143. Deltocyathus stella 144. Deltocyathus suluensis 144. Deltocyathus taiwanicus 146. Deltocyathus varians 147. Deltocyathus vaughani 148. Desmophyllum dianthus 149. Desmophyllum striatum 150. Ericiocyathus echinatus 151. Euphyllia ancora 152. Euphyllia cristata 153. Euphyllia divisa 154. Euphyllia fimbriata 155. Euphyllia glabrescens 156. Euphyllia paraancora 157. Euphyllia paradivisa 158. Euphyllia paraglabrescens 159. Euphyllia spp. 160. Euphyllia yaeyamaensis 161. Eusmilia fastigiata 162. Goniocorella dumosa 163. Gyrosmilia interrupta 164. Heterocyathus aequicostatus

150

165. Heterocyathus alternatus 166. Heterocyathus hemisphaericus 167. Heterocyathus sulcatus 168. Hoplangia durotrix 169. Labyrinthocyathus delicatus 170. Labyrinthocyathus facetus 171. Labyrinthocyathus langae 172. Labyrinthocyathus limatulus 173. Labyrinthocyathus quaylei 174. Lochmaeotrochus gardineri 175. Lochmaeotrochus oculeus 176. Lophelia pertusa 177. Monohedotrochus capitolii 178. Montigyra kenti 179. Nomlandia californica 180. Oxysmilia circularis 181. Oxysmilia corrugata 182. Oxysmilia epithecata 183. Oxysmilia rotundifolia 184. Paraconotrochus antarctica 185. Paraconotrochus capense 186. Paraconotrochus zeidleri 187. Paracyathus andersoni 188. Paracyathus arcuatus 189. Paracyathus cavatus 190. Paracyathus conceptus 191. Paracyathus darwinensis 192. Paracyathus ebonensis 193. Paracyathus fulvus 194. Paracyathus humilis 195. Paracyathus indicus 196. Paracyathus lifuensis 197. Paracyathus molokensis 198. Paracyathus montereyensis 199. Paracyathus parvulus 200. Paracyathus porcellanus 201. Paracyathus profundus 202. Paracyathus pruinosus 203. Paracyathus pulchellus 204. Paracyathus rotundatus 205. Paracyathus stearnsii 206. Paracyathus stokesii 207. Paracyathus vittatus 208. Phacelocyathus flos 209. Phyllangia americana 210. Phyllangia consagensis

151

211. Phyllangia dispersa 212. Phyllangia echinosepes 213. Phyllangia granulata 214. Phyllangia hayamaensis 215. Phyllangia papuensis 216. Phyllangia pequegnatae 217. Physogyra exerta 218. Physogyra lichtensteini 219. Physogyra spp. 220. Plerogyra cauliformis 221. Plerogyra diabolotus 222. Plerogyra discus 223. Plerogyra eurysepta 224. Plerogyra multilobata 225. Plerogyra simplex 226. Plerogyra sinuosa 227. Plerogyra spp. 228. Plerogyra turbida 229. Polycyathus andamanensis 230. Polycyathus atlanticus 231. Polycyathus difficilis 232. Polycyathus fulvus 233. Polycyathus furanaensis 234. Polycyathus fuscomarginatus 235. Polycyathus hodgsoni 236. Polycyathus hondaensis 237. Polycyathus isabela 238. Polycyathus marigondoni 239. Polycyathus mayae 240. Polycyathus muellerae 241. Polycyathus norfolkensis 242. Polycyathus octuplus 243. Polycyathus palifera 244. Polycyathus persicus 245. Polycyathus senegalensis 246. Polycyathus verrilli 247. Pourtalosmilia anthophyllites 248. Pourtalosmilia conferta 249. Premocyathus cornuformis 250. Premocyathus dentiformis 251. Rhizosmilia elata 252. Rhizosmilia gerdae 253. Rhizosmilia maculata 254. Rhizosmilia multipalifera 255. Rhizosmilia robusta 256. Rhizosmilia sagamiensis

152

257. Solenosmilia variabilis 258. Stephanocyathus campaniformis 259. Stephanocyathus coronatus 260. Stephanocyathus crassus 261. Stephanocyathus diadema 262. Stephanocyathus explanans 263. Stephanocyathus imperialis 264. Stephanocyathus laevifundus 265. Stephanocyathus moseleyanus 266. Stephanocyathus nobilis 267. Stephanocyathus paliferus 268. Stephanocyathus platypus 269. Stephanocyathus regius 270. Stephanocyathus spiniger 271. Stephanocyathus weberianus 272. Sympodangia albatrossi 273. Tethocyathus cylindraceus 274. Tethocyathus endesa 275. Tethocyathus minor 276. Tethocyathus prahli 277. Tethocyathus recurvatus 278. Tethocyathus variabilis 279. Tethocyathus virgatus 280. Thalamophyllia gasti 281. Thalamophyllia gombergi 282. Thalamophyllia riisei 283. Thalamophyllia tenuescens 284. Trochocyathus aithoseptatus 285. Trochocyathus apertus 286. Trochocyathus brevispina 287. Trochocyathus burchae 288. Trochocyathus caryophylloides 289. Trochocyathus cepulla 290. Trochocyathus cooperi 291. Trochocyathus decamera 292. Trochocyathus discus 293. Trochocyathus efateensis 294. Trochocyathus fasciatus 295. Trochocyathus fossulus 296. Trochocyathus gardineri 297. Trochocyathus gordoni 298. Trochocyathus hastatus 299. Trochocyathus japonicus 300. Trochocyathus laboreli 301. Trochocyathus longispina 302. Trochocyathus maculatus

153

303. Trochocyathus mauiensis 304. Trochocyathus mediterraneus 305. Trochocyathus oahensis 306. Trochocyathus patelliformis 307. Trochocyathus philippinensis 308. Trochocyathus porphyreus 309. Trochocyathus rawsonii 310. Trochocyathus rhombocolumna 311. Trochocyathus semperi 312. Trochocyathus spinosocostatus 313. Trochocyathus vasiformis 314. Trochocyathus wellsi 315. Vaughanella concinna 316. Vaughanella margaritata 317. Vaughanella multipalifera 318. Vaughanella oreophila 319.. Monohedotrochus capitolii Dendrophylliidae ailesinden 1. Astroides calycularis 2. Balanophyllia bairdiana 3. Balanophyllia bayeri 4. Balanophyllia bonaespei 5. Balanophyllia buccina 6. Balanophyllia capensis 7. Balanophyllia caribbeana 8. Balanophyllia carinata 9. Balanophyllia cedrosensis 10. Balanophyllia cellulosa 11. Balanophyllia chnous 12. Balanophyllia corniculans 13. Balanophyllia cornu 14. Balanophyllia crassiseptum 15. Balanophyllia crassitheca 16. Balanophyllia cumingii 17. Balanophyllia cyathoides 18. Balanophyllia dentata 19. Balanophyllia desmophyllioides 20. Balanophyllia diademata 21. Balanophyllia diffusa 22. Balanophyllia dineta 23. Balanophyllia diomedeae 24. Balanophyllia dubia 25. Balanophyllia elegans 26. Balanophyllia elliptica 27. Balanophyllia elongata 28. Balanophyllia europaea

154

29. Balanophyllia floridana 30. Balanophyllia galapagensis 31. Balanophyllia gemma 32. Balanophyllia gemmifera 33. Balanophyllia generatrix 34. Balanophyllia gigas 35. Balanophyllia hadros 36. Balanophyllia imperialis 37. Balanophyllia iwayamaensis 38. Balanophyllia laysanensis 39. Balanophyllia malouinensis 40. Balanophyllia palifera 41. Balanophyllia parallela 42. Balanophyllia parvula 43. Balanophyllia pittieri 44. Balanophyllia ponderosa 45. Balanophyllia profundicella 46. Balanophyllia rediviva 47. Balanophyllia regalis 48. Balanophyllia regia 49. Balanophyllia scabra 50. Balanophyllia serrata 51. Balanophyllia spongiosa 52. Balanophyllia spp. 53. Balanophyllia stimpsonii 54. Balanophyllia taprobanae 55. Balanophyllia tenuis 56. Balanophyllia teres 57. Balanophyllia thalassae 58. Balanophyllia wellsi 59. Balanophyllia yongei 60. Bathypsammia fallosocialis 61. Bathypsammia tintinnabulum 62. Cladopsammia echinata 63. Cladopsammia eguchii 64. Cladopsammia gracilis 65. Cladopsammia manuelensis 66. Cladopsammia rolandi 67. Cladopsammia willeyi 68. Dendrophyllia aculeata 69. Dendrophyllia alcocki 70. Dendrophyllia alternata 71. Dendrophyllia arbuscula 72. Dendrophyllia boschmai 73. Dendrophyllia californica 74. Dendrophyllia cladonia

155

75. Dendrophyllia cornigera 76. Dendrophyllia cribrosa 77. Dendrophyllia dilatata 78. Dendrophyllia florulenta 79. Dendrophyllia futojiku 80. Dendrophyllia ijimai 81. Dendrophyllia incisa 82. Dendrophyllia indica 83. Dendrophyllia johnsoni 84. Dendrophyllia laboreli 85. Dendrophyllia minima 86. Dendrophyllia minuscula 87. Dendrophyllia oldroydae 88. Dendrophyllia paragracilis 89. Dendrophyllia ramea 90. Dendrophyllia robusta 91. Dendrophyllia spp. 92. Dendrophyllia suprarbuscula 93. Dendrophyllia velata 94. Dichopsammia granulosa 95. Duncanopsammia axifuga 96. Eguchipsammia cornucopia 97. Eguchipsammia fistula 98. Eguchipsammia gaditana 99. Eguchipsammia japonica 100. Eguchipsammia serpentina 101. Eguchipsammia strigosa 102. Eguchipsammia wellsi 103. Enallopsammia profunda 104. Enallopsammia pusilla 105. Enallopsammia rostrata 106. Endopachys bulbosa 107. Endopachys grayi 108. Endopsammia philippensis 109. Endopsammia pourtalesi 110. Endopsammia regularis 111. Heteropsammia cochlea 112. Heteropsammia eupsammides 113. Leptopsammia britannica 114. Leptopsammia chevalieri 115. Leptopsammia columna 116. Leptopsammia crassa 117. Leptopsammia formosa 118. Leptopsammia poculum 119. Leptopsammia pruvoti 120. Leptopsammia queenslandiae

156

121. Leptopsammia stokesiana 122. Leptopsammia trinitatis 123. Notophyllia etheridgi 124. Notophyllia hecki 125. Notophyllia piscacauda 126. Notophyllia recta 127. Rhizopsammia annae 128. Rhizopsammia bermudensis 129. Rhizopsammia compacta 130. Rhizopsammia goesi 131. Rhizopsammia minuta 132. Rhizopsammia nuda 133. Rhizopsammia pulchra 134. Rhizopsammia verrilli 135. Rhizopsammia wellingtoni 136. Rhizopsammia wettsteini 137. Thecopsammia socialis 138. Trochopsammia infundibulum 139. Trochopsammia togata 140. Tubastraea coccinea 141. Tubastraea diaphana 142. Tubastraea faulkneri 143. Tubastraea floreana 144. Tubastraea micranthus 145. Tubastraea spp. 146. Tubastraea tagusensis 147. Turbinaria bifrons 148. Turbinaria conspicua 149. Turbinaria crater 150. Turbinaria frondens 151. Turbinaria heronensis 152. Turbinaria irregularis 153. Turbinaria mesenterina 154. Turbinaria patula 155. Turbinaria peltata 156. Turbinaria radicalis 157. Turbinaria reniformis 158. Turbinaria spp. 159. Turbinaria stellulata 160. Heteropsammia moretonensis Faviidae ailesinden 1. Astraeosmilia connata 2. Australogyra zelli 3. Barabattoia amicorum 4. Barabattoia laddi 5. Barabattoia mirabilis

157

6. Barabattoia spp. 7. Caulastraea curvata 8. Caulastraea echinulata 9. Caulastraea furcata 10. Caulastraea spp. 11. Caulastraea tumida 12. Colpophyllia amaranthus 13. Colpophyllia breviserialis 14. Colpophyllia natans 15. Cyphastrea agassizi 16. Cyphastrea chalcidicum 17. Cyphastrea decadia 18. Cyphastrea hexasepta 19. Cyphastrea japonica 20. Cyphastrea microphthalma 21. Cyphastrea ocellina 22. Cyphastrea serailia 23. Cyphastrea spp. 24. Diploastrea heliopora 25. Diploastrea spp. 26. Diploria clivosa 27. Diploria labyrinthiformis 28. Diploria strigosa 29. Echinopora ashmorensis 30. Echinopora forskaliana 31. Echinopora fruticulosa 32. Echinopora gemmacea 33. Echinopora hirsutissima 34. Echinopora horrida 35. Echinopora irregularis 36. Echinopora lamellosa 37. Echinopora mammiformis 38. Echinopora pacificus 39. Echinopora robusta 40. Echinopora spp. 41. Echinopora tiranensis 42. Erythrastrea flabellata 43. Favia albidus 44. Favia danae 45. Favia danai 46. Favia favus 47. Favia fragum 48. Favia gravida 49. Favia helianthoides 50. Favia lacuna 51. Favia laxa

158

52. Favia leptophylla 53. Favia lizardensis 54. Favia maritima 55. Favia marshae 56. Favia matthaii 57. Favia maxima 58. Favia pallida 59. Favia rosaria 60. Favia rotumana 61. Favia rotundata 62. Favia speciosa 63. Favia spp. 64. Favia stelligera 65. Favia truncatus 66. Favia veroni 67. Favia vietnamensis 68. Favia wisseli 69. Favites abdita 70. Favites acuticollis 71. Favites bestae 72. Favites chinensis 73. Favites complanata 74. Favites flexuosa 75. Favites halicora 76. Favites micropentagona 77. Favites paraflexuosa 78. Favites pentagona 79. Favites peresi 80. Favites russelli 81. Favites spinosa 82. Favites spp. 83. Favites stylifera 84. Favites vasta 85. Goniastrea aspera 86. Goniastrea australensis 87. Goniastrea columella 88. Goniastrea deformis 89. Goniastrea edwardsi 90. Goniastrea favulus 91. Goniastrea minuta 92. Goniastrea palauensis 93. Goniastrea pectinata 94. Goniastrea ramosa 95. Goniastrea retiformis 96. Goniastrea spp. 97. Goniastrea thecata

159

98. Leptastrea aequalis 99. Leptastrea bewickensis 100. Leptastrea bottae 101. Leptastrea inaequalis 102. Leptastrea pruinosa 103. Leptastrea purpurea 104. Leptastrea transversa 105. Leptoria irregularis 106. Leptoria phrygia 107. Manicina areolata 108. Montastraea annularis 109. Montastraea annuligera 110. Montastraea cavernosa 111. Montastraea colemani 112. Montastraea curta 113. Montastraea faveolata 114. Montastraea franksi 115. Montastraea magnistellata 116. Montastraea multipunctata 117. Montastraea salebrosa 118. Montastraea serageldini 119. Montastraea spp. 120. Montastraea valenciennesii 121. Moseleya latistellata 122. Oulastrea crispata 123. Oulophyllia bennettae 124. Oulophyllia crispa 125. Oulophyllia levis 126. Parasimplastrea sheppardi 127. Platygyra acuta 128. Platygyra carnosus 129. Platygyra contorta 130. Platygyra crosslandi 131. Platygyra daedalea 132. Platygyra lamellina 133. Platygyra pini 134. Platygyra ryukyuensis 135. Platygyra sinensis 136. Platygyra spp. 137. Platygyra verweyi 138. Platygyra yaeyamaensis 139. Plesiastrea devantieri 140. Plesiastrea versipora 141. Solenastrea bournonii 142. Solenastrea hyades Flabellidae ailesinden

160

1. Blastotrochus nutrix 2. Falcatoflabellum raoulensis 3. Flabellum alabastrum 4. Flabellum angulare 5. Flabellum angustum 6. Flabellum aotearoa 7. Flabellum apertum 8. Flabellum arcuatile 9. Flabellum areum 10. Flabellum atlanticum 11. Flabellum australe 12. Flabellum campanulatum 13. Flabellum chunii 14. Flabellum conuis 15. Flabellum curvatum 16. Flabellum daphnense 17. Flabellum deludens 18. Flabellum flexuosum 19. Flabellum floridanum 20. Flabellum folkesoni 21. Flabellum gardineri 22. Flabellum hoffmeisteri 23. Flabellum impensum 24. Flabellum japonicum 25. Flabellum knoxi 26. Flabellum lamellulosum 27. Flabellum lowekeyesi 28. Flabellum macandrewi 29. Flabellum magnificum 30. Flabellum marcus 31. Flabellum marenzelleri 32. Flabellum messum 33. Flabellum moseleyi 34. Flabellum ongulense 35. Flabellum patens 36. Flabellum pavoninum 37. Flabellum politum 38. Flabellum sexcostatum 39. Flabellum sibogae 40. Flabellum thouarsii 41. Flabellum transversale 42. Flabellum tuthilli 43. Flabellum vaughani 44. Javania antarctica 45. Javania borealis 46. Javania cailleti

161

47. Javania californica 48. Javania erhardti 49. Javania exserta 50. Javania fusca 51. Javania insignis 52. Javania lamprotichum 53. Javania pseudoalabastra 54. Monomyces pygmaea 55. Monomyces rubrum 56. Placotrochides cylindrica 57. Placotrochides frustum 58. Placotrochides minuta 59. Placotrochides scaphula 60. Placotrochus laevis 61. Placotrochus pedicellatus 62. Polymyces fragilis 63. Polymyces montereyensis 64. Polymyces wellsi 65. Rhizotrochus flabelliformis 66. Rhizotrochus levidensis 67. Rhizotrochus niinoi 68. Rhizotrochus tuberculatus 69. Rhizotrochus typus 70. Truncatoflabellum aculeatum 71. Truncatoflabellum angiostomum 72. Truncatoflabellum angustum 73. Truncatoflabellum arcuatum 74. Truncatoflabellum australiensis 75. Truncatoflabellum candeanum 76. Truncatoflabellum carinatum 77. Truncatoflabellum crassum 78. Truncatoflabellum cumingii 79. Truncatoflabellum dens 80. Truncatoflabellum formosum 81. Truncatoflabellum gardineri 82. Truncatoflabellum inconstans 83. Truncatoflabellum incrustatum 84. Truncatoflabellum irregulare 85. Truncatoflabellum macroeschara 86. Truncatoflabellum martensii 87. Truncatoflabellum mortenseni 88. Truncatoflabellum multispinosum 89. Truncatoflabellum paripavoninum 90. Truncatoflabellum phoenix 91. Truncatoflabellum pusillum 92. Truncatoflabellum spheniscus

162

93. Truncatoflabellum stabile 94. Truncatoflabellum stokesii 95. Truncatoflabellum trapezoideum 96. Truncatoflabellum truncum 97. Truncatoflabellum vanuatu 98. Truncatoflabellum veroni 99. Truncatoflabellum vigintifarium 100. Truncatoflabellum zuluense Fungiacyathidae ailesinden 1. Fungiacyathus crispus 2. Fungiacyathus dennanti 3. Fungiacyathus fissidiscus 4. Fungiacyathus fissilis 5. Fungiacyathus fragilis 6. Fungiacyathus granulosus 7. Fungiacyathus hydra 8. Fungiacyathus marenzelleri 9. Fungiacyathus margaretae 10. Fungiacyathus multicarinatus 11. Fungiacyathus paliferus 12. Fungiacyathus pliciseptus 13. Fungiacyathus pseudostephanus 14. Fungiacyathus pusillus 15. Fungiacyathus sandoi 16. Fungiacyathus sibogae 17. Fungiacyathus stephanus 18. Fungiacyathus symmetricus 19. Fungiacyathus turbinolioides 20. Fungiacyathus variegatus Fungiidae ailesinden 1. Cantharellus doederleini 2. Cantharellus jebbi 3. Cantharellus noumeae 4. Ctenactis albitentaculata 5. Ctenactis crassa 6. Ctenactis echinata 7. Ctenactis spp. 8. Cycloseris colini 9. Fungia concinna 10 Fungia corona 11. Fungia costulata 12. Fungia curvata 13. Fungia cyclolites 14. Fungia danae 15. Fungia distorta 16. Fungia erosa

163

17. Fungia fragilis 18. Fungia fralinae 19. Fungia fungites 20. Fungia granulosa 21. Fungia gravis 22. Fungia hexagonalis 23. Fungia horrida 24. Fungia klunzingeri 25. Fungia moluccensis 26. Fungia patelliformis 27. Fungia paumotensis 28. Fungia puishani 29. Fungia repanda 30. Fungia scabra 31. Fungia scruposa 32. Fungia scutaria 33. Fungia seychellensis 34. Fungia sinensis 35. Fungia somervillei 36. Fungia spinifer 37. Fungia spp. 38. Fungia taiwanensis 39. Fungia tenuis 40. Fungia vaughani 41. Halomitra clavator 42. Halomitra meierae 43. Halomitra pileus 44. Halomitra spp. 45. Heliofungia actiniformis 46. Heliofungia spp. 47. Herpolitha limax 48. Herpolitha spp. 49. Herpolitha weberi 50. Lithophyllon lobata 51. Lithophyllon mokai 52. Lithophyllon ranjithi 53. Lithophyllon undulatum 54. Podabacia crustacea 55. Podabacia lankaensis 56. Podabacia motuporensis 57. Podabacia sinai 58. Polyphyllia novaehiberniae 59. Polyphyllia spp. 60. Polyphyllia talpina 61. Sandalolitha africana 62. Sandalolitha dentata

164

63. Sandalolitha robusta 64. Zoopilus echinatus Gardineriidae ailesinden 1. Gardineria hawaiiensis 2. Gardineria minor 3. Gardineria paradoxa 4. Gardineria philippinensis 5. Gardineria simplex 6. Stolarskicyathus pocilliformis Guyniidae ailesinden 1. Guynia annulata 2. Pedicellocyathus keyesi 3. Pourtalocyathus hispidus 4. Schizocyathus fissilis 5. Stenocyathus vermiformis 6. Temnotrochus kermadecensis 7. Truncatoguynia irregularis Meandriniidae ailesinden 1. Ctenella chagius 2. Dendrogyra cylindrus 3. Dichocoenia stellaris 4. Dichocoenia stokesii 5. Meandrina brasiliensis 6. Meandrina maeandrites Merulinidae ailesinden 1. Boninastrea boninensis 2. Hydnophora bonsai 3. Hydnophora exesa 4. Hydnophora grandis 5. Hydnophora microconos 6. Hydnophora pilosa 7. Hydnophora rigida 8. Hydnophora spp. 9. Merulina ampliata 10. Merulina scabricula 11. Merulina scheeri 12. Merulina spp. 13. Paraclavarina triangularis 14. Scapophyllia cylindrica Micrabaciidae ailesinden 1. Leptopenus antarcticus 2. Leptopenus discus 3. Leptopenus hypocoelus 4. Leptopenus solidus 5. Letepsammia fissilis 6. Letepsammia formosissima

165

7. Letepsammia franki 8. Letepsammia superstes 9. Rhombopsammia niphada 10. Rhombopsammia squiresi 11. Stephanophyllia complicata 12. Stephanophyllia fungulus 13. Stephanophyllia neglecta Mussidae ailesinden 1. Acanthastrea amakusensis 2. Acanthastrea bowerbanki 3. Acanthastrea brevis 4. Acanthastrea echinata 5. Acanthastrea faviaformis 6. Acanthastrea hemprichii 7. Acanthastrea hillae 8. Acanthastrea ishigakiensis 9. Acanthastrea lordhowensis 10. Acanthastrea maxima 11. Acanthastrea minuta 12. Acanthastrea regularis 13. Acanthastrea rotundoflora 14. Acanthastrea subechinata 15. Acanthophyllia deshayesiana 16. Australomussa rowleyensis 17. Blastomussa merleti 18. Blastomussa spp. 19. Blastomussa wellsi 20. Cynarina lacrymalis 21. Cynarina spp. 22. Indophyllia macassarensis 23. Isophyllastrea rigida 24. Isophyllia sinuosa 25. Lobophyllia corymbosa 26. Lobophyllia costata 27. Lobophyllia dentatus 28. Lobophyllia diminuta 29. Lobophyllia flabelliformis 30. Lobophyllia hataii 31. Lobophyllia hemprichii 32. Lobophyllia pachysepta 33. Lobophyllia robusta 34. Lobophyllia serratus 35. Lobophyllia spp. 36. Micromussa diminuta 37. Mussa angulosa 38. Mussismilia braziliensis

166

39. Mussismilia harttii 40. Mussismilia hispida 41. Mussismilia spp. 42. Mycetophyllia aliciae 43. Mycetophyllia daniana 44. Mycetophyllia ferox 45. Mycetophyllia lamarckiana 46. Mycetophyllia reesi 47. Mycetophyllia spp. 48. Scolymia australis 49. Scolymia cubensis 50. Scolymia lacera 51. Scolymia spp. 52. Scolymia vitiensis 53. Scolymia wellsii 54. Symphyllia agaricia 55. Symphyllia erythraea 56. Symphyllia hassi 57. Symphyllia radians 58. Symphyllia recta 59. Symphyllia spp. 60. Symphyllia valenciennesii 61. Symphyllia wilsoni Oculinidae ailesinden 1. Acrhelia horrescens 2. Bathelia candida 3. Cyathelia axillaris 4. Galaxea acrhelia 5. Galaxea alta 6. Galaxea astreata 7. Galaxea cryptoramosa 8. Galaxea fascicularis 9. Galaxea longisepta 10. Galaxea paucisepta 11. Galaxea spp. 12. Madrepora arbuscula 13. Madrepora carolina 14. Madrepora kauaiensis 15. Madrepora minutiseptum 16. Madrepora oculata 17. Madrepora porcellana 18. Oculina arbuscula 19. Oculina diffusa 20. Oculina patagonica 21. Oculina profunda 22. Oculina robusta

167

23. Oculina spp. 24. Oculina tenella 25. Oculina valenciennesi 26. Oculina varicosa 27. Oculina virgosa 28. Petrophyllia rediviva 29. Schizoculina africana 30. Schizoculina fissipara 31. Sclerhelia dubia 32. Sclerhelia hirtella 33. Simplastrea vesicularis Pectiniidae ailesinden 1. Echinophyllia aspera 2. Echinophyllia costata 3. Echinophyllia echinata 4. Echinophyllia echinoporoides 5. Echinophyllia maxima 6. Echinophyllia nishihirai 7. Echinophyllia orpheensis 8. Echinophyllia patula 9. Echinophyllia pectinata 10. Echinophyllia spp. 11. Echinophyllia taylorae 12. Echinophyllia tosaensis 13. Mycedium elephantotus 14. Mycedium mancaoi 15. Mycedium robokaki 16. Mycedium spina 17. Mycedium steeni 18. Mycedium umbra 19. Oxypora convoluta 20. Oxypora crassispinosa 21. Oxypora egyptensis 22. Oxypora glabra 23. Oxypora lacera 24. Oxypora spp. 25. Pectinia africanus 26. Pectinia alcicornis 27. Pectinia crassa 28. Pectinia elongata 29. Pectinia lactuca 30. Pectinia paeonia 31. Pectinia pygmaeus 32. Pectinia spp. 33. Pectinia teres 34. Physophyllia ayleni

168

Pocilloporidae ailesinden 1. Madracis asanoi 2. Madracis asperula 3. Madracis brueggemanni 4. Madracis carmabi 5. Madracis decactis 6. Madracis formosa 7. Madracis hellana 8. Madracis interjecta 9. Madracis kauaiensis 10. Madracis kirbyi 11. Madracis myriaster 12. Madracis pharensis 13. Madracis profunda 14. Madracis senaria 15. Madracis singularis 16. Madracis spp. 17. Palauastrea ramosa 18. Pocillopora ankeli 19. Pocillopora capitata 20. Pocillopora damicornis 21. Pocillopora danae 22. Pocillopora effusus 23. Pocillopora elegans 24. Pocillopora eydouxi 25. Pocillopora fungiformis 26. Pocillopora indiania 27. Pocillopora inflata 28. Pocillopora kellereheri 29. Pocillopora ligulata 30. Pocillopora meandrina 31. Pocillopora molokensis 32. Pocillopora spp. 33. Pocillopora verrucosa 34. Pocillopora woodjonesi 35. Pocillopora zelli 36. Seriatopora aculeata 37. Seriatopora caliendrum 38. Seriatopora dendritica 39. Seriatopora guttatus 40 Seriatopora hystrix 41. Seriatopora spp. 42. Seriatopora stellata 43. Stylophora danae 44. Stylophora kuehlmanni 45. Stylophora madagascariensis

169

46. Stylophora mamillata 47. Stylophora mordax 48. Stylophora pistillata 49. Stylophora spp. 50. Stylophora subseriata 51. Stylophora wellsi 52. Madracis auretenra Poritidae ailesinden 1. Alveopora allingi 2. Alveopora catalai 3. Alveopora daedalea 4. Alveopora excelsa 5. Alveopora fenestrata 6. Alveopora gigas 7. Alveopora japonica 8. Alveopora marionensis 9. Alveopora minuta 10. Alveopora ocellata 11. Alveopora spongiosa 12. Alveopora tizardi 13. Alveopora verrilliana 14. Alveopora viridis 15. Calathiscus tantillus 16. Goniopora albiconus 17. Goniopora burgosi 18. Goniopora cellulosa 19. Goniopora ciliatus 20. Goniopora columna 21. Goniopora djiboutiensis 22. Goniopora eclipsensis 23. Goniopora fruticosa 24. Goniopora lobata 25. Goniopora minor 26. Goniopora norfolkensis 27. Goniopora palmensis 28. Goniopora pandoraensis 29. Goniopora pearsoni 30. Goniopora pendulus 31. Goniopora planulata 32. Goniopora polyformis 33. Goniopora savignii 34. Goniopora somaliensis 35. Goniopora spp. 36. Goniopora stokesi 37. Goniopora stutchburyi 38. Goniopora sultani

170

39. Goniopora tenella 40. Goniopora tenuidens 41. Porites annae 42. Porites aranetai 43. Porites arnaudi 44. Porites astreoides 45. Porites attenuata 46. Porites australiensis 47. Porites baueri 48. Porites branneri 49. Porites brighami 50. Porites cocosensis 51. Porites colonensis 52. Porites columnaris 53. Porites compressa 54. Porites cumulatus 55. Porites cylindrica 56. Porites decasepta 57. Porites deformis 58. Porites densa 59. Porites desilveri 60. Porites divaricata 61. Porites echinulata 62. Porites eridani 63. Porites evermanni 64. Porites flavus 65. Porites furcata 66. Porites gabonensis 67. Porites harrisoni 68. Porites heronensis 69. Porites horizontalata 70. Porites iwayamaensis 71. Porites latistellata 72. Porites lichen 73. Porites lobata 74. Porites lutea 75. Porites mayeri 76. Porites monticulosa 77. Porites murrayensis 78. Porites myrmidonensis 79. Porites napopora 80. Porites negrosensis 81. Porites nigrescens 82. Porites nodifera 83. Porites okinawensis 84. Porites ornata

171

85. Porites panamensis 86. Porites porites 87. Porites profundus 88. Porites pukoensis 89. Porites rugosa 90. Porites rus 91. Porites sillimaniani 92. Porites solida 93. Porites somaliensis 94. Porites spp. 95. Porites stephensoni 96. Porites sverdrupi 97. Porites tuberculosa 98. Porites undulata 99. Porites vaughani 100. Poritipora paliformis 101. Stylaraea punctata Rhizangiidae ailesinden 1. Astrangia atrata 2. Astrangia browni 3. Astrangia californica 4. Astrangia conferta 5. Astrangia costata 6. Astrangia dentata 7. Astrangia equatorialis 8. Astrangia haimei 9. Astrangia howardi 10. Astrangia macrodentata 11. Astrangia mercatoris 12. Astrangia poculata 13. Astrangia rathbuni 14. Astrangia solitaria 15. Astrangia woodsi 16. Cladangia exusta 17. Cladangia gemmans 18. Culicia australiensis 19. Culicia cuticulata 20. Culicia excavata 21. Culicia fragilis 22. Culicia hoffmeisteri 23. Culicia quinaria 24. Culicia rubeola 25. Culicia smithii 26. Culicia stellata 27. Culicia subaustraliensis 28. Culicia tenella

172

29. Culicia natalensis 30. Culicia tenuisepes 31. Culicia verreauxii 32. Oulangia bradleyi 33. Oulangia cyathiformis 34. Oulangia stokesiana Siderastreidae ailesinden 1. Anomastraea irregularis 2. Coscinarea columna 3. Coscinarea crassa 4. Coscinarea exesa 5. Coscinarea fossata 6. Coscinarea hazimaensis 7. Coscinarea marshae 8. Coscinarea mcneilli 9. Coscinarea monile 10. Coscinaraea spp. 11. Coscinastrea wellsi 12. Horastrea indica 13. Psammocora albopicta 14. Psammocora brighami 15. Psammocora contigua 16. Psammocora decussata 17. Psammocora digitata 18. Psammocora explanulata 19. Psammocora haimiana 20. Psammocora nierstraszi 21. Psammocora obtusangula 22. Psammocora profundacella 23. Psammocora spp. 24. Psammocora stellata 25. Psammocora superficialis 26. Psammocora vaughani 27. Psammocora verrilli 28. Pseudosiderastrea tayamai 29. Siderastrea glynni 30. Siderastrea radians 31. Siderastrea savignyana 32. Siderastrea siderea 33. Siderastrea spp. 34. Siderastrea stellata Trachyphylliidae ailesinden 1. Trachyphyllia geoffroyi 2. Trachyphyllia spp. Turbinoludae ailesinden 1. Alatotrochus rubescens

173

2. Australocyathus vincentinus 3. Conocyathus formosus 4. Conocyathus gracilis 5. Conocyathus zelandiae 6. Cryptotrochus brevipalus 7. Cryptotrochus carolinensis 8. Cryptotrochus javanus 9. Cyathotrochus herdmani 10. Cyathotrochus nascornatus 11. Cyathotrochus pileus 12. Deltocyathoides orientalis 13. Deltocyathoides stimpsonii 14. Dunocyathus parasiticus 15. Dunocyathus wallaceae 16. Endocyathopora laticostata 17. Foveolocyathus alternans 18. Foveolocyathus parkeri 19. Foveolocyathus verconis 20. Holcotrochus crenulatus 21. Holcotrochus scriptus 22. Idiotrochus alatus 23. Idiotrochus emarciatus 24. Idiotrochus kikutii 25. Kionotrochus suteri 26. Lissotrochus curvatus 27. Notocyathus conicus 28. Notocyathus venustus 29. Peponocyathus dawsoni 30. Peponocyathus folliculus 31. Peponocyathus minimus 32. Platytrochus compressus 33. Platytrochus hastatus 34. Platytrochus laevigatus 35. Platytrochus parisepta 36. Pleotrochus venustus 37. Pleotrochus zibrowii 38. Pseudocyathoceras avis 39. Sphenotrochus andrewianus 40. Sphenotrochus aurantiacus 41. Sphenotrochus auritus 42. Sphenotrochus cuneolus 43. Sphenotrochus evexicostatus 44. Sphenotrochus excavatus 45. Sphenotrochus gardineri 46. Sphenotrochus gilchristi 47. Sphenotrochus hancocki

174

48. Sphenotrochus imbricaticostatus 49. Sphenotrochus lindstroemi 50. Sphenotrochus ralphae 51. Sphenotrochus squiresi 52. Thrypticotrochus multilobatus 53. Thrypticotrochus petterdi 54. Trematotrochus corbicula 55. Trematotrochus hedleyi 56. Tropidocyathus labidus 57. Tropidocyathus lessonii 58. Turbinolia stephensoni KNDLLER (CNIDARIA) UBES, HYDROZOA (HDRALAR) SINIFI, MLLEPORNA TAKIMI Milleporidae (Ate mercanlargiller) ailesinden (Fosiller Szleme hkmlerine tabii deildir.) 1. Millepora alcicornis 2. Millepora boschmai 3. Millepora braziliensis 4. Millepora complanata 5. Millepora dichotoma 6. Millepora exaesa 7. Millepora foveolata 8. Millepora intricata 9. Millepora latifolia 10. Millepora nitida 11. Millepora platyphylla 12. Millepora spp. 13. Millepora squarrosa 14. Millepora striata 15. Millepora tenera KNDLLER (CNIDARIA) UBES, HYDROZOA (HDRALAR) SINIFI, STYLASTERINA TAKIMI Stylasteridae (Back mercanlargiller) ailesinden (Fosiller Szleme hkmlerine tabii deildir.) 1. Adelopora crassilabrum 2. Adelopora fragilis 3. Adelopora moseleyi 4. Adelopora pseudothyron 5. Astya aspidopora 6. Astya subviridis 7. Calyptopora reticulata 8. Calyptopora sinuosa 9. Cheiloporidion pulvinatum 10. Conopora adeta 11. Conopora anthohelia 12. Conopora candelabrum 13. Conopora dura 14. Conopora gigantea 15. Conopora laevis 16. Conopora tetrastichopora

175

17. Conopora unifacialis 18. Conopora verrucosa 19. Crypthelia affinis 20. Crypthelia balia 21. Crypthelia clausa 22. Crypthelia cryptotrema 23. Crypthelia curvata 24. Crypthelia cymas 25. Crypthelia dactylopoma 26. Crypthelia eueides 27. Crypthelia floridana 28. Crypthelia formosa 29. Crypthelia fragilis 30. Crypthelia gigantea 31. Crypthelia glebulenta 32. Crypthelia glossopoma 33. Crypthelia insolita 34. Crypthelia japonica 35. Crypthelia lacunosa 36. Crypthelia medioatlantica 37. Crypthelia micropoma 38. Crypthelia papillosa 39. Crypthelia peircei 40. Crypthelia platypoma 41. Crypthelia polypoma 42. Crypthelia pudica 43. Crypthelia ramosa 44. Crypthelia robusta 45. Crypthelia stenopoma 46. Crypthelia studeri 47. Crypthelia tenuiseptata 48. Crypthelia trophostega 49. Crypthelia vascomarquesi 50. Cyclohelia lamellata 51. Distichopora anceps 52. Distichopora anomala 53. Distichopora asulcata 54. Distichopora barbadensis 55. Distichopora borealis 56. Distichopora cervina 57. Distichopora coccinea 58. Distichopora contorta 59. Distichopora dispar 60. Distichopora foliacea 61. Distichopora gracilis 62. Distichopora irregularis

176

63. Distichopora laevigranulosa 64. Distichopora livida 65. Distichopora nitida 66. Distichopora profunda 67. Distichopora providentiae 68. Distichopora rosalindae 69. Distichopora serpens 70. Distichopora spp. 71. Distichopora sulcata 72. Distichopora uniserialis 73. Distichopora vervoorti 74. Distichopora violacea 75. Distichopora yucatanensis 76. Errina altispina 77. Errina antarctica 78. Errina aspera 79. Errina atlantica 80. Errina bicolor 81. Errina boschmai 82. Errina capensis 83. Errina chathamensis 84. Errina cheilopora 85. Errina cochleata 86. Errina cooki 87. Errina cyclopora 88. Errina dabneyi 89. Errina dendyi 90. Errina fissurata 91. Errina japonica 92. Errina kerguelensis 93. Errina laevigata 94. Errina laterorifa 95. Errina macrogastra 96. Errina novaezelandiae 97. Errina porifera 98. Errina reticulata 99. Errina sinuosa 100. Errinopora cestoporina 101. Errinopora latifundata 102. Errinopora nanneca 103. Errinopora pourtalesii 104. Errinopora stylifera 105. Errinopora zarhyncha 106. Errinopsis fenestrata 107. Errinopsis reticulum 108. Gyropora africana

177

109. Inferiolabiata labiata 110. Inferiolabiata lowei 111. Inferiolabiata spinosa 112. Lepidopora acrolophos 113. Lepidopora biserialis 114. Lepidopora carinata 115. Lepidopora clavigera 116. Lepidopora concatenata 117. Lepidopora cryptocymas 118. Lepidopora decipiens 119. Lepidopora dendrostylus 120. Errina gracilis 121. Lepidopora diffusa 122. Lepidopora eburnea 123. Lepidopora glabra 124. Lepidopora granulosa 125. Lepidopora microstylus 126. Lepidopora polystichopora 127. Lepidopora sarmentosa 128. Lepidopora symmetrica 129. Lepidotheca altispina 130. Lepidotheca brochi 131. Lepidotheca cervicornis 132. Lepidotheca chauliostylus 133. Lepidotheca fascicularis 134. Lepidotheca horrida 135. Lepidotheca inconsuta 136. Lepidotheca macropora 137. Lepidotheca pourtalesi 138. Lepidotheca ramosa 139. Lepidotheca robusta 140. Lepidotheca tenuistylus 141. Paraerrina decipiens 142. Phalangopora regularis 143. Pliobothrus echinatus 144. Pliobothrus fistulosus 145. Pliobothrus gracilis 146. Pliobothrus symmetricus 147. Pliobothrus tubulatus 148. Pseudocrypthelia pachypoma 149. Sporadopora dichotoma 150. Sporadopora micropora 151. Sporadopora mortenseni 152. Stellapora echinata 153. Stenohelia concinna 154. Stenohelia conferta

178

155. Stenohelia echinata 156. Stenohelia maderensis 157. Stenohelia pauciseptata 158. Stenohelia profunda 159. Stenohelia tiliata 160. Stenohelia umbonata 161. Stenohelia yabei 162. Stephanohelia praecipua 163. Stylantheca papillosa 164. Stylantheca petrograpta 165. Stylantheca porphyra 166. Stylaster alaskanus 167. Stylaster amphiheloides 168. Stylaster antillarum 169. Stylaster asper 170. Stylaster aurantiacus 171. Stylaster bellus 172. Stylaster bilobatus 173. Stylaster bithalamus 174. Stylaster blatteus 175. Stylaster bocki 176. Stylaster boreopacificus 177. Stylaster boschmai 178. Stylaster brochi 179. Stylaster brunneus 180. Stylaster californicus 181. Stylaster campylecus 182. Stylaster cancellatus 183. Stylaster carinatus 184. Stylaster cocosensis 185. Stylaster complanatus 186. Stylaster corallium 187. Stylaster crassior 188. Stylaster densicaulis 189. Stylaster dentatus 190. Stylaster divergens 191. Stylaster duchassaingii 192. Stylaster eguchii 193. Stylaster elassotomus 194. Stylaster erubescens 195. Stylaster eximius 196. Stylaster filogranus 197. Stylaster flabelliformis 198. Stylaster galapagensis 199. Stylaster gemmascens 200. Stylaster gracilis

179

201. Stylaster granulosus 202. Stylaster griggi 203. Stylaster hattorii 204. Stylaster horologium 205. Stylaster ibericus 206. Stylaster imbricatus 207. Stylaster incompletus 208. Stylaster incrassitus 209. Stylaster infundibuliferus 210. Stylaster inornatus 211. Stylaster laevigatus 212. Stylaster lonchitis 213. Stylaster marenzelleri 214. Stylaster maroccanus 215. Stylaster marshae 216. Stylaster microstriatus 217. Stylaster miniatus 218. Stylaster moseleyanus 219. Stylaster multiplex 220. Stylaster nobilis 221. Stylaster norvegicus 222. Stylaster papuensis 223. Stylaster polymorphus 224. Stylaster polyorchis 225. Stylaster profundiporus 226. Stylaster profundus 227. Stylaster pulcher 228. Stylaster purpuratus 229. Stylaster ramosus 230. Stylaster robustus 231. Stylaster rosaceus 232. Stylaster roseus 233. Stylaster sanguineus 234. Stylaster scabiosus 235. Stylaster solidus 236. Stylaster spatula 237. Stylaster spp. 238. Stylaster stejnegeri 239. Stylaster stellulatus 240. Stylaster subviolaceus 241. Stylaster tenisonwoodsi 242. Stylaster venustus 243. Stylaster verrillii 244. Systemapora ornata 245. Errina hicksoni 246. Distichopora robusta

180

05.11

Tarifenin baka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal meneli rnler; insanlarn yemesine elverili olmayan 1. veya 3. fasllarda yer alan cansz hayvanlar'dan yalnz HALKALI SOLUCANLAR UBES, HIRUDINOIDEA SINIFI, ARHYNCHOBDELLIDA TAKIMI Hrudndae ailesinden 1- Hirudo medicinalis (Tbbi slk , dondurulmu, canl olmayan)

06.01 (0601.10.90.10.00, 0601.20.30.00.11 hari)

iek soanlar, yumrular, yumrulu kkler, kk soanlar, srgnbalar ve rizomlar (dinlenme halinde srgn vermi veya ieklenmi); hindiba bitkisi ve kkleri (12.12 pozisyonundaki kkler hari)'den yalnz

AMARYLLIDACEAE=Nergisgiller ailesinden 1- Galanthus spp. #4 2- Sternbergia spp. #4 PRIMULACEAE=uhaiegiller ailesinden 1- Cyclamen spp. 8 #4= Sklamen SARRACENIACEAE ailesinden 1- Sarracenia spp. #4 (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 0601.10.90.10.00 Dier iek soanlar'ndan yalnz ORCHIDACEAE=Salepgiller ailesinden 1- ORCHIDACEAE spp.7 #4 (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 0601.20.30.00.11 Orkide soanlar'ndan yalnz ORCHIDACEAE=Salepgiller ailesinden 1- ORCHIDACEAE spp.7 #4 (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 06.02 Dier canl bitkiler (kkleri dahil), elikler, daldrmalar;mantar miselleri'nden yalnz AGAVACEAE =Avizeaacgiller ailesinden 1- Agave victoriae-reginae #4 2- Nolina interrata ANACARDIACEAE = Sakzaacgiller ailesinden 1- Operculicarya hyphaenoides 2- Operculicarya pachypus APOCYNACEAE=Zakkumgiller ailesinden 1- Hoodia spp. #9 2- Pachypodium spp. #4 (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 3- Rauvolfia serpentina #2 ARALIACEAE=Duvarsarmagiller ailesinden 1- Panax ginseng #3 (Yalnzca Rusya Federasyonun populasyonu; dier populasyon Eklere dahil deildir.) 2- Panax quinquefolius #3 BERBERIDACEAE=Kadntuzluugiller ailesinden 1- Podophyllum hexandrum #2 BROMELIACEAE=Ananasgiller ailesinden 1- Tillandsia harrisii #4 2- Tillandsia kammii #4 3- Tillandsia kautskyi #4 4- Tillandsia mauryana #4 5- Tillandsia sprengeliana #4 6- Tillandsia sucrei #4 7- Tillandsia xerographica #4 CACTACEAE=Kaktsler ailesinden

181

1- CACTACEAE spp. 6 #4 (Ek I Listesinde yer alan trler haritir ve Pereskia spp., Pereskiopsis spp. ve Quiabentia spp. haritir.) CARYOCARACEAE ailesinden 1- Caryocar costaricense #4 CRASSULACEAE=Damkoruugiller ailesinden 1- Dudleya stolonifera 2- Dudleya traskiae CUCURBITACEAE = Kabakgiller ailesinden 1- Zygosicyos pubescens 2- Zygosicyos tripartitus CYATHEACEAE ailesinden 1- Cyathea spp. #4 CYCADACEAE=Sikaslar ailesinden 1- CYCADACEAE spp. #4 (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) DICKSONIACEAE ailesinden 1- Cibotium barometz #4 2- Dicksonia spp. #4 (Yalnzca Amerika populasyonlar; dier populasyon Eklere dahil deildir.) DIDIEREACEAE ailesinden 1- DIDIEREACEAE spp. #4 DIOSCOREACEAE=Tatlpatatesgiller ailesinden 1- Dioscorea deltoidea #4 DROSERACEAE=Sinekkapangiller ailesinden 1- Dionaea muscipula #4 EUPHORBIACEAE=Stleengiller ailesinden 1- Euphorbia spp. #4 (Euphorbia misera ve Ek I Listesindeki trler hari olmak zere sukkulent trler. Euphorbia trigona kltvarlarnn suni olarak retilmi rnekleri, Euphorbia lacteann suni olarak retilmi ibik, yelpaze eklinde veya renkli mutant rnekleri, Euphorbia neriiofoliann suni olarak retilmi analarna alama yaplm olanlar ve Euphorbia Milii kltvarlarnn suni olarak retilmi rnekleri, 100 veya daha fazla bitkiden oluan sevkiyat ile tanmas ve suni olarak retilmi rnekler olduu kolayca tannabilir olmas durumunda, Szleme hkmlerine tabii deildir.) FOUQUIERIACEAE ailesinden 1- Fouquieria columnaris #4 JUGLANDACEAE=Cevizgiller ailesinden 1- Oreomunnea pterocarpa #4 LAURACEAE= Defnegiller ailesinden 1- Aniba rosaeodora #12 LEGUMINOSAE=Baklagiller ailesinden (FABACEAE) 1- Caesalpinia echinata #10 2- Pericopsis elata #5 3- Platymiscium pleiostachyum #4 4- Pterocarpus santalinus #7 LILIACEAE=Zambakgiller ailesinden 1- Aloe spp. #4 (Ek I Listesinde yer alan trler haritir. Ayn zamanda Eklerde yer almayan Aloe barbadensis olarak adlandrlan Aloe vera da dahil deildir.) MELIACEAE=Tesbihaacgiller ailesinden 1- Swietenia humilis #4 2- Swietenia macrophylla #6 (Neotropics populasyonlar) 3- Swietenia mahagoni #5

182

NEPENTHACEAE=Suibriigiller ailesinden 1- Nepenthes spp. #4 (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) ORCHIDACEAE=Salepgiller ailesinden 1- ORCHIDACEAE spp.7 #4 (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) OROBANCHACEAE=Canavarotugiller ailesinden 1- Cistanche deserticola #4 PALMAE=Palmiyegiller ailesinden (ARECACEAE) 1- Beccariophoenix madagascariensis #4 2- Lemurophoenix halleuxii 3- Marojejya darianii 4- Neodypsis decaryi #4 5- Ravenea louvelii 6- Ravenea rivularis 7- Satranala decussilvae 8- Voaniola gerardii PASSIFLORACEAE= arkfelekgiller ailesinden 1- Adenia olaboensis PORTULACACEAE=Semizotugiller ailesinden 1- Anacampseros spp. #4 2- Avonia spp. #4 3- Lewisia serrata #4 RANUNCULACEAE=Dnieigiller ailesinden 1- Adonis vernalis #2 2- Hydrastis canadensis #8 SARRACENIACEAE ailesinden 1 - Sarracenia spp. #4 (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) SCROPHULARIACEAE=Svacotugiller ailesinden 1- Picrorhiza kurrooa #2 (Picrorhiza scrophulariiflora haritir.) STANGERIACEAE ailesinden 1- Bowenia spp. #4 TAXACEAE=Porsukgiller ailesinden 1- Taxus chinensis ve bu trlerin nfraspesifik taxalar #2 2- Taxus cuspidata ve bu trlerin nfraspesifik taxalar 9 #2 3- Taxus fuana ve bu trlerin nfraspesifik taxalar #2 4- Taxus sumatrana ve bu trlerin nfraspesifik taxalar #2 5- Taxus wallichiana #2 THYMELAEACEAE=Serediligiller ailesinden (AQUILARIACEAE) 1- Aquilaria spp. #4 2- Gonystylus spp. #4 3- Gyrinops spp. #4 VALERIANACEAE=Kediotugiller ailesinden 1- Nardostachys grandiflora #2 VITACEAE= zmgiller ailesinden 1- Cyphostemma elephantopus 2- Cyphostemma montagnacii

183

WELWITSCHIACEAE ailesinden 1- Welwitschia mirabilis #4 ZAMIACEAE ailesinden 1- ZAMIACEAE spp. #4 (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) ZINGIBERACEAE=Zencefilgiller ailesinden 1- Hedychium philippinense #4 ZYGOPHYLLACEAE=Karabudaygiller ailesinden 1- Bulnesia sarmientoi #11 2- Guaiacum spp. #2 0602.40.00.00.00 Gller (al veya asz)'dan yalnz ROSACEAE=Glgiller ailesinden 1- Prunus africana #4 0714.20 Tatl patates'den yalnz DIOSCOREACEAE=Tatlpatatesgiller ailesinden 1- Dioscorea deltoidea #4 1604.30.10.00.00 Havyar (Mersin bal yumurtalar)'ndan yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, BALIKLAR (ACTINOPTERYGII) SINIFI, MERSN BALII (ACIPENSERIFORMES) TAKIMI Acipenseridae ailesinden 1. Acipenser baerii 2. Acipenser baerii x gueldenstaedtii 3. Acipenser baerii x naccarii 4. Acipenser dabryanus 5. Acipenser fulvescens 6. Acipenser gueldenstaedtii 7. Acipenser gueldenstaedtii x baerii 8. Acipenser gueldenstaedtii X stellatus 9. Acipenser medirostris 10. Acipenser mikadoi 11. Acipenser naccarii 12. Acipenser naccarii x gueldenstaedtii 13. Acipenser nudiventris 14. Acipenser oxyrinchus 15. Acipenser persicus 16. Acipenser ruthenus 17. Acipenser schrenckii 18. Acipenser sinensis 19. Acipenser stellatus 20. Acipenser transmontanus 21. Huso dauricus 22. Huso dauricus x Acipenser gueldenstaedtii 23. Huso dauricus x Acipenser schrenckii 24. Huso huso 25. Huso huso X acipenser schrenckii 26. Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi 26. Pseudoscaphirhynchus hermanni 27. Pseudoscaphirhynchus kaufmanni

184

28. Scaphirhynchus albus 29. Scaphirhynchus platorynchus 30. Scaphirhynchus suttkusi Polyodontidae ailesinden 1. Polyodon spathula 2. Psephurus gladius 4301.80.70.00.00 Dierleri'nden yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, ETCLLER (CARNIVORA) TAKIMI Otariidae=rikulaklgiller ailesinden 1. Arctocephalus australis 2. Arctocephalus forsteri 3. Arctocephalus galapagoensis 4. Arctocephalus gazella 5. Arctocephalus philippii 6. Arctocephalus pusillus 7. Arctocephalus spp. 8. Arctocephalus tropicalis 4302.19.49.00.00 Dierleri'nden yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, ETCLLER (CARNIVORA) TAKIMI Otariidae=rikulaklgiller ailesinden 1. Arctocephalus australis 2. Arctocephalus forsteri 3. Arctocephalus galapagoensis 4. Arctocephalus gazella 5. Arctocephalus philippii 6. Arctocephalus pusillus 7. Arctocephalus spp. 8. Arctocephalus tropicalis 4302.20.00.00.00 Balar, kuyruklar, peneler ve dier paralar ve krpntlar (birletirilmemi)'ndan yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, ETCLLER (CARNIVORA) TAKIMI Otariidae=rikulaklgiller ailesinden 1. Arctocephalus australis 2. Arctocephalus forsteri 3. Arctocephalus galapagoensis 4. Arctocephalus gazella 5. Arctocephalus philippii 6. Arctocephalus pusillus 7. Arctocephalus spp. 8. Arctocephalus tropicalis 4302.30.55.00.00 Dierleri'nden yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, ETCLLER (CARNIVORA) TAKIMI Otariidae=rikulaklgiller ailesinden 1. Arctocephalus australis 2. Arctocephalus forsteri

185

3. Arctocephalus galapagoensis 4. Arctocephalus gazella 5. Arctocephalus philippii 6. Arctocephalus pusillus 7. Arctocephalus spp. 8. Arctocephalus tropicalis 4303.10.90.00.15 Giyim eyas aksesuar olarak kullanlan krk mamlleri'nden yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, ETCLLER (CARNIVORA) TAKIMI Otariidae=rikulaklgiller ailesinden 1. Arctocephalus australis 2. Arctocephalus forsteri 3. Arctocephalus galapagoensis 4. Arctocephalus gazella 5. Arctocephalus philippii 6. Arctocephalus pusillus 7. Arctocephalus spp. 8. Arctocephalus tropicalis 4303.10.90.00.17 Dier krklerden giyim eyas'ndan yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, ETCLLER (CARNIVORA) TAKIMI Otariidae=rikulaklgiller ailesinden 1. Arctocephalus australis 2. Arctocephalus forsteri 3. Arctocephalus galapagoensis 4. Arctocephalus gazella 5. Arctocephalus philippii 6. Arctocephalus pusillus 7. Arctocephalus spp. 8. Arctocephalus tropicalis

186

EVRE VE ORMAN BAKANLII TARAFINDAN CITES BELGES DZENLENECEK EK-II-B SAYILI HAYVAN ve BTK TRLERNN LSTES
POZSYON NO 01.01 CITES TRLER Canl atlar,eekler,katrlar ve bardolardan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, TEK PARMAKLILAR (PERISSODACTYLA) TAKIMI Equidae =Atgiller ailesinden (Atlar, Yabani eekler, Zebralar ) 1- Equus hemionus =Asya yaban eei(Ek I Listesinde yer alan alttrler haritir.) 2- Equus kiang =Kiang 3- Equus zebra hartmannae=Hartman Da Zebras 0106.11.00.00.00 Maymunlar (Primatlar)dan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, MAYMUNLAR (PRIMATES) TAKIMI 1- PRIMATES spp. =Btnmaymunlar dahil primates takmnn tamam(Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 0106.19.90 Dierlerinden yalnz Tapiridae =Tapirgiller ailesinden 1- Tapirus terrestris = Amerika tapiri Rhinocerotidae =Gergedangiller ailesinden 1- Ceratotherium simum simum =Gney beyaz gergedan (Sadece Gney Afrika ve Swaziland populasyonu; dier populasyonlar Ek I Listesinde yer almaktadr. Uygun ve kabul edilebilir var yerlerine canl hayvanlarn ve av trofelerinin izin verilen uluslararas ticareti zel amac iin. Dier btn rnekler Ek I listesinde yer alan tr rnekleri olarak kabul edilecek ve ticareti ona gre dzenlenecektir.) 0106.19.90.90.11 Develerden yalnz Camelidae=Devegiller ailesinden 1- Lama guanicoe =Gney Amerika Lamas 2- Vicugna vicugna =Vikunya (Sadece Arjantin1 [Jujuy ve Catamarca Eyaletlerinin populasyonlar ve Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ve San Juan yar tutsak populasyonlar]; ili 2 [lk Blge Populasyonu]; Peru 3[tm populasyon]; Bolivya 4 [tm populasyonu]; dier tm populasyonlar Ek I Listesinde yer almaktadr.) 0106.19.90.90.19 Dierlerinden yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, TEK DELKLLER (MONOTREMATA) TAKIMI Tachyglossidae=Dikenli Karnca Yiyenler ailesinden 1- Zaglossus spp. =Dikenli karnca yiyenler KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, K NDLLER (DIPROTODONTIA) TAKIMI Phalangeridae=Uan Sincapgiller ailesinden 1- Phalanger orientalis =Gri uan sincap(=Gri kuskus) 2- Phalanger intercastellanus 3- Phalanger mimicus 4- Spilocuscus kraemeri 5- Spilocuscus papuensis 6- Spilocuscus maculatus =(Adi benekli uan sincap) Macropodidae =Kangurugiller ailesinden 1- Dendrolagus inustus =Boz aa kangurusu 2- Dendrolagus ursinus =Vogelkop aa kangurusu KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, YARASALAR (CHIROPTERA) TAKIMI

187

Pteropodidae=Kanat ayaklgiller ailesinden 1 -Acerodon spp. (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 2- Pteropus spp. (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, PILOSA TAKIMI Myrmecophagidae =Karncayiyengiler ailesinden 1- Myrmecophaga tridactyla=Byk Karnca yiyen Bradypodidae=Tembel hayvangiller ailesinden 1- Bradypus variegatus =Kahverengi gerdanl tembel hayvan KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, CINGULATA TAKIMI Dasypodidae=Kemerli hayvangiller (=Armodillar) ailesinden 1- Chaetophractus nationi =Armodilla (Yllk ihracat kotas 0 olarak belirlenmitir. Btn rnekler, Ek I Listesine dahil olan trlerin rnekleri olarak saylabilecek ve bunlarn ticareti ona gre dzenlenecektir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, PULLU HAYVANLAR (PHOLIDOTA) TAKIMI Manidae=Pullu Karnca yiyenler (= Pangolinler) ailesinden 1- Manis spp. = Manis cinsine ait btn pangolinler (Ticari amalar iin yabani ortamdan alnan rneklerden Manis crassicaudata, M. culionensis, M. javanica ile M. pentadactyla iin yllk ihracat kotas 0 olarak belirlenmitir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, KEMRCLER (RODENTIA) TAKIMI Sciuridae = Sincapgiller ailesinden 1- Ratufa spp. =Btn dev sincaplar KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, SCANDENTIA TAKIMI SCANDENTIA spp=Btn aa sivrifaresi trleri KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, ETLLER (CARNIVORA) TAKIMI Canidae = Kpekgiller ailesinden 1- Canis lupus =Kurt (Ek I Listesinde yer alan Butan, Hindistan, Nepal ve Pakistan populasyonlar haritir. Ayrca, Canis lupus familiaris ve Canis lupus dingo olarak referans edilen dingolar ve evcilletirilmi formlar haritir.) 2- Cerdocyon thous =Orman tilkisi 3- Chrysocyon brachyurus=Yeleli kurt 4- Cuon alpinus =Asya yabani kpei 5- Lycalopex culpaeus = Colpeo tilkisi 6- Lycalopex griseus = Arjantin gri tilkisi 7- Lycalopex gymnocercus =Pampa tilkisi 8- Lycalopex fulvipes =Pampa tilkisi 9- Vulpes cana =Blandford tilkisi 10- Vulpes zerda =Fennek tilkisi Eupleridae ailesinden 1- Cryptoprocta ferox 2- Eupleres goudotii 3- Fossa fossana Ursidae =Aygiller ailesinden 1- Ursidae spp.= Btn aylar (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) Lutrinae =Su samurugiller ailesinden 1- Lutrinae spp. =Btn su samurlar(Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) Mephitinae=Kokarcagiller ailesinden 1- Conepatus humboldtii= Patagonya domuz burunlu kokarca

188

Viverridae=Misk kedisigiller ailesinden 1- Cynogale bennettii =Misk 2- Hemigalus derbyanus =Bantl palmiye miski 3- Prionodon linsang =Bantl linsang Felidae= Kedigiller ailesinden 1- Felidae spp. =Btn kedigiller(Ek I Listesinde yer alan trler haritir. Evcilletirilmi formlarn rnekleri Szleme hkmlerine tabii deildir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, HORTUMLU MEMELLER (PROBOSCIDEA) TAKIMI Elephantidae=Filgiller ailesinden 1- Loxodonta africana 5=Afrika fili(Sadece Botsvana, Namibya, Gney Afrika ve Zimbabve, dier populasyonlar Ek I Listesinde yer almaktadr. ) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, FT PARMAKLILAR (ARTIODACTYLA) TAKIMI Tayassuidae=Pekarigiller ailesinden 1- Tayassuidae spp. = Btn Pekariler (Ek I Listesinde yer alan trler ve Ek Listelerde yer almayan Meksika ve Amerika Birleik Devletleri Pecari tajacu populasyonu haritir.) Hippopotamidae=Suaygrgiller ailesinden 1- Hexaprotodon liberiensis =Kk suaygr 2- Hippopotamus amphibius= Nil aygr Moschidae= Misk geyiigiller ailesinden 1- Moschus spp. = Btn misk geyikleri (Ek I Listesinde yer alan Afganistan, Butan, Hindistan, Myanmar, Nepal ve Pakistan populasyonlar haritir.) Cervidae =Geyikgiller ailesinden 1- Cervus elaphus bactrianus=Kuzey Amerika vapitisi 2- Pudu mephistophiles =Pudu Bovidae =Boynuzgiller ailesinden (Antiloplar, srlar, keiler, koyunlar, ceylanlar vb.) 1- Ammotragus lervia=Berberistan koyunu 2- Bison bison athabascae=Bison 3- Budorcas taxicolor=Takin 4- Cephalophus dorsalis 5- Cephalophus brookei 6- Cephalophus ogilbyi 7- Cephalophus silvicultor 8- Cephalophus zebra 9- Damaliscus pygargus pygargus 10- Kobus leche 11- Ovis ammon =Yabani koyun (Ek I Listesinde yer alan alttrler haritir) 12- Ovis canadensis =Kanada koyunu (Sadece Meksika populasyonu; dier populasyon Ek Listelerde yer almamaktadr.) 13- Ovis vignei =Bozkr koyunu (Ek I Listesinde yer alan alttrler haritir) 14- Philantomba monticola 15- Saiga borealis 16- Saiga tatarica=Step antilobu 0106.20 Srngenler (ylanlar ve kaplumbaalar dahil)'den yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, SRNGENLER (REPTILIA) SINIFI, KAPLUMBAALAR (TESTUDINES) TAKIMI Platysternidae= Bykbal kaplumbaa ailesinden 1 -Platysternon megacephalum Testudinidae=Karakaplumbaagiller (Tosbaagiller) ailesinden

189

1- Testudinidae spp. =Btn kaplumbaalar (Ek I Listesinde yer alan trler haritir. Ticari amalar iin yabani ortamdan alnan rneklerden Geochelone sulcata iin yllk ihracat kotas 0 olarak belirlenmitir.) Dermatemydidae=Orta Amerika rmak kaplumbaas ailesinden 1- Dermatemys mawii Emydidae =Tatlsu kaplumbaasgiller ailesinden 1- Glyptemis insculpta 2- Terrapene spp. (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) Geoemydidae= kutu tatlsu kaplumbaasgiller ailesinden 1- Batagur spp (Ek I Listesinde yer alan populasyonlar haritir.) 2- Cuora spp. 3- Heosemys depressa 4- Heosemys grandis 5- Heosemys annandalii 6- Heosemys spinosa 7- Leucocephalon yuwonoi 8- Malayemys subtrijuga 9- Malayemys macrocephala 10- Mauremys mutica 11- Mauremys annamensis 12- Notochelys platynota 13- Orlitia borneensis 14- Pankshura spp. (EK I Listesinde yer alan trler haritir.) 15- Siebenrockiella crassicollis 16- Siebenrockiella leytensis Carettochelyidae=Domuz burunlu kaplumbaalar ailesinden 1- Carettochelys insculpta Trionychidae=Dudaklkaplumbaagiller ailesinden 1- Amyda cartilaginea 2- Chitra spp. 3- Lissemys punctata 4- Lissemys sucutata 5- Pelochelys spp. Podocnemididae ailesinden 1- Erymnochelys madagascariensis 2- Peltocephalus dumerilianus 3- Podocnemis spp. Chelidae=Austro-Amerikan yan boyunlu kaplumbaalar ailesinden 1- Chelodina mccordi KORDALILAR (CHORDATA) UBES, SRNGENLER (REPTILIA) SINIFI, TMSAHLAR (CROCODYLIA) TAKIMI 1- CROCODYLIA spp. =Btn timsahlar (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, SRNGENLER (REPTILIA) SINIFI, SAURIA TAKIMI Gekkonidae=Gekogiller ailesinden 1- Cyrtodactylus serpensinsula 2- Phelsuma spp. 3- Uroplatus spp. Agamidae =Agamagiller ailesinden

190

1- Uromastyx spp. Chamaeleonidae=Bukalemungiller ailesinden 1- Bradypodion spp. 2- Brookesia spp. (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 3- Calumma spp. 4- Chamaeleo spp.=Btn bukalemunlar 5- Furcifer spp. 6- Kinyongia spp 7-Nadzikambia spp Iguanidae =Iguanagiller ailesinden 1- Amblyrhynchus cristatus=Deniz iguanas 2- Conolophus spp. 3-Ctenosaura bakeri 4-Ctenosaura oedirhina 5-Ctenosaura melanosterna 6-Ctenosaura palearis 7- Iguana spp.=Btn iguanalar 8-Phrynosoma blainvillii 9-Phrynosoma cerroense 10-Phrynosoma coronatum 11-Phrynosoma wigginsi Lacertidae=Gerekkertenkelegiller ailesinden 1- Podarcis lilfordi 2- Podarcis pityusensis Cordylidae ailesinden 1- Cordylus spp. Teiidae =Teyugiller ailesinden 1- Crocodilurus amazenicus 2- Dracaena spp. 3- Tupinambis spp.=Btn teyular Scincidae =Parlak kertengelegiller ailesinden 1- Corucia zebrata Xenosauridae ailesinden 1- Shinisaurus crocodilurus Helodermatidae=Boncuklu kertengelegiller ailesinden 1- Heloderma spp.=Btn boncuklu kertenkeleler (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) Varanidae=Dev kertengelegiller ailesinden 1- Varanus spp. (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, SRNGENLER (REPTILIA) SINIFI, SERPENTES TAKIMI Loxocemidae ailesinden 1- Loxocemidae spp. Pythonidae=Pitongiller ailesinden 1- Pythonidae spp.= Btn pitongiller(Ek I Listesinde yer alan alttrler haritir.) Boidae =Boagiller ailesinden 1- Boidae spp. =Btn boagiller (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) Bolyeriidae ailesinden

191

1- Bolyeriidae spp. (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) Tropidophiidae ailesinden 1- Tropidophiidae spp. Colubridae=Su ylangiller ailesinden 1- Clelia clelia 2- Cyclagras gigas 3- Elachistodon westermanni 4- Ptyas mucosus Elapidae =Kobragiller ailesinden 1- Hoplocephalus bungaroides 2- Naja atra 3- Naja kaouthia 4- Naja mandalayensis 5- Naja naja 6- Naja oxiana 7- Naja philippinensis 8- Naja sagittifera 9- Naja samarensis 10- Naja siamensis 11- Naja sputatrix 12- Naja sumatrana 13- Ophiophagus hannah =Kral kobra Viperidae=Engerekgiller ailesinden 1- Vipera wagneri=Vagner engerei 0106.31.00.00.00 Yrtc kular'dan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, KARTALLAR (FALCONIFORMES) TAKIMI 1- FALCONIFORMES spp. = Btn gndz yrtc kular(Cathartidae familyasna ait trler ve Ek I ve Ek III Listesinde yer alan trler haritir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, GKKUZGUNUMSULAR (CORACIIFORMES) TAKIMI Bucerotidae=Boynuzlu gagagiller ailesinden 1- Aceros spp. (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 2- Anorrhinus spp. 3- Anthracoceros spp. 4- Berenicornis spp. 5- Buceros spp. (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 6- Penelopides spp. 7- Rhyticeros spp. (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, AAKAKANLAR (PICIFORMES) TAKIMI Ramphastidae=Ramphastidae ailesinden 1- Pteroglossus aracari =Arakahi 2- Pteroglossus viridis 3- Ramphastos sulfuratus 4- Ramphastos toco =Dev tukar 5- Ramphastos tucanus 6- Ramphastos vitellinus

192

KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, TC KULAR (PASSERIFORMES) TAKIMI Cotingidae=Kotingagiller ailesiden 1- Rupicola spp.=Btn nariei kotingalar Pittidae ailesinden 1- Pitta guajana 2- Pitta nympha Pycnonotidae=Arapblblgiller ailesinden 1- Pycnonotus zeylanicus Muscicapidae=Sinekkapangiller ailesinden 1- Cyornis ruckii 2- Garrulax canorus 3-Garrulax taewanus 4- Leiothrix argentauris 5- Leiothrix lutea 6- Liocichla omeiensis Emberizidae=Kirazkuugiller ailesinden 1- Gubernatrix cristata 2- Paroaria capitata 3- Paroaria coronata 4- Tangara fastuosa Fringillidae=spinozgiller ailesinden 1- Carduelis yarrellii Estrildidae ailesinden 1- Amandava formosa 2- Lochura oryzivora 3- Poephila cincta cincta Sturnidae =Srckgiller ailesinden 1- Gracula religiosa =Mino Paradisaeidae=Cennetkuugiller ailesinden 1- Paradisaeidae spp. KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, SAANLAR (APODIFORMES) TAKIMI Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden 1- Trochilidae spp. =Btn kolibriler (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, BAYKULAR (STRIGIFORMES) TAKIMI 1- STRIGIFORMES spp. =Btn baykular(Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 0106.32.00.00.00 Papaanmslar (papaanlar, muhabbetkular, makaolar ve kakadular dahil)'dan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, GKKUZGUNUMSULAR (CORACIIFORMES) TAKIMI Bucerotidae=Boynuzlu gagagiller ailesinden 1- Aceros spp. (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 2- Anorrhinus spp. 3- Anthracoceros spp. 4- Berenicornis spp. 5- Buceros spp. (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 6- Penelopides spp.

193

7- Rhyticeros spp. (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, AAKAKANLAR (PICIFORMES) TAKIMI Ramphastidae=Ramphastidae ailesinden 1- Pteroglossus aracari =Arakahi 2- Pteroglossus viridis 3- Ramphastos sulfuratus 4- Ramphastos toco =Dev tukar 5- Ramphastos tucanus 6- Ramphastos vitellinus KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, TC KULAR (PASSERIFORMES) TAKIMI Cotingidae=Kotingagiller ailesiden 1- Rupicola spp.=Btn nariei kotingalar Pittidae ailesinden 1- Pitta guajana 2- Pitta nympha Pycnonotidae=Arapblblgiller ailesinden 1- Pycnonotus zeylanicus Muscicapidae=Sinekkapangiller ailesinden 1- Cyornis ruckii 2- Garrulax canorus 3-Garrulax taewanus 4- Leiothrix argentauris 5- Leiothrix lutea 6- Liocichla omeiensis Emberizidae=Kirazkuugiller ailesinden 1- Gubernatrix cristata 2- Paroaria capitata 3- Paroaria coronata 4- Tangara fastuosa Fringillidae=spinozgiller ailesinden 1- Carduelis yarrellii Estrildidae ailesinden 1- Amandava formosa 2- Lochura oryzivora 3- Poephila cincta cincta Sturnidae =Srckgiller ailesinden 1- Gracula religiosa =Mino Paradisaeidae=Cennetkuugiller ailesinden 1- Paradisaeidae spp. KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, PAPAANLAR (PSITTACIFORMES) TAKIMI 1- PSITTACIFORMES spp. =Btn papaanlar(Ek I Listelerinde yer alan trler hari ve Ek listelerde yer almayan Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ve Psittacula krameri haritir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, SAANLAR (APODIFORMES) TAKIMI Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden

194

1- Trochilidae spp. =Btn kolibriler (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, PENGUENLER (SPHENISCIFORMES) TAKIMI Spheniscidae=Penguengiller ailesinden 1- Spheniscus demersus =Gzlkl Penguen KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, LEYLEKSLER (CICONIIFORMES) TAKIMI Balaenicipitidae ailesinden 1- Balaeniceps rex=Papu gagal Ciconiidae=Leylekgiller ailesinden 1- Ciconia nigra=Kara leylek Threskiornithidae =Kakkuugiller ailesinden 1- Eudocimus ruber =Skarlet ibis 2- Geronticus calvus =Kel ibis 3- Platalea leucorodia =Kak Phoenicopteridae =Flamingogiller ailesinden 1- Phoenicopteridae spp.=Btn flamingogiller KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, KAZSILAR (ANSERIFORMES) TAKIMI Anatidae =rdekgiller ailesinden 1- Anas bernieri=Madagaskar amurcunu 2- Anas formosa 3- Branta ruficollis =Sibirya kaz 4- Coscoroba coscoroba =Koskoroba kuusu 5- Cygnus melanocorypha=Siyah boyunlu kuu 6- Dendrocygna arborea=Bat Hindistan slk rdei 7- Oxyura leucocephala =Beyazba rdek 8- Sarkidiornis melanotos =Komp rdei KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, TAVUKSULAR (GALLIFORMES) TAKIMI Phasianidae =Slngiller ailesinden 1- Argusianus argus =Argus tavuu 2- Gallus sonneratii =Gri orman tavuu 3- Ithaginis cruentus =Akraba sln 4- Pavo muticus =Yeil tavuk 5- Polyplectron bicalcaratum=Gri tavuskuu sln 6- Polyplectron germaini=Germann tavuskuu sln 7- Polyplectron malacense=Malay tavuskuu sln 8- Polyplectron schleiermacheri =Bornean tavuskuu sln KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, BATAKLIK KULARI (GRUIFORMES) TAKIMI Gruidae =Turnagiller ailesinden 1- Gruidae spp. =Btn turnalar (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) Otididae =Toygiller ailesinden 1- Otididae spp. =Btn toygiller(Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, GUGUKKUU (CUCULIFORMES) TAKIMI Musophagidae=Muzcugiller ailesinden 1- Tauraco spp.

195

0106.39.10

Gvercinler'den yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, GVERCNLER (COLUMBIFORMES) TAKIMI Columbidae=Gvercingiller ailesinden 1- Gallicolumba luzonica 2- Goura spp. =Btn tal gvercinler

0106.39.90

Dierleri'nden yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, GKKUZGUNUMSULAR (CORACIIFORMES) TAKIMI Bucerotidae=Boynuzlu gagagiller ailesinden 1- Aceros spp. (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 2- Anorrhinus spp. 3- Anthracoceros spp. 4- Berenicornis spp. 5- Buceros spp. (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 6- Penelopides spp. 7- Rhyticeros spp. (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, AAKAKANLAR (PICIFORMES) TAKIMI Ramphastidae=Ramphastidae ailesinden 1- Pteroglossus aracari =Arakahi 2- Pteroglossus viridis 3- Ramphastos sulfuratus 4- Ramphastos toco =Dev tukar 5- Ramphastos tucanus 6- Ramphastos vitellinus KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, TC KULAR (PASSERIFORMES) TAKIMI Cotingidae=Kotingagiller ailesiden 1- Rupicola spp.=Btn nariei kotingalar Pittidae ailesinden 1- Pitta guajana 2- Pitta nympha Pycnonotidae=Arapblblgiller ailesinden 1- Pycnonotus zeylanicus Muscicapidae=Sinekkapangiller ailesinden 1- Cyornis ruckii 2- Garrulax canorus 3-Garrulax taewanus 4- Leiothrix argentauris 5- Leiothrix lutea 6- Liocichla omeiensis Emberizidae=Kirazkuugiller ailesinden 1- Gubernatrix cristata 2- Paroaria capitata 3- Paroaria coronata 4- Tangara fastuosa Fringillidae=spinozgiller ailesinden

196

1- Carduelis yarrellii Estrildidae ailesinden 1- Amandava formosa 2- Lochura oryzivora 3- Poephila cincta cincta Sturnidae =Srckgiller ailesinden 1- Gracula religiosa =Mino Paradisaeidae=Cennetkuugiller ailesinden 1- Paradisaeidae spp. KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, SAANLAR (APODIFORMES) TAKIMI Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden 1- Trochilidae spp.=Btn kolibriler (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, BAYKULAR (STRIGIFORMES) TAKIMI 1- STRIGIFORMES spp. =Btn baykular(Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, PENGUENLER (SPHENISCIFORMES) TAKIMI Spheniscidae=Penguengiller ailesinden 1- Spheniscus demersus =Gzlkl Penguen KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, LEYLEKSLER (CICONIIFORMES) TAKIMI Balaenicipitidae ailesinden 1- Balaeniceps rex=Papu gagal Ciconiidae=Leylekgiller ailesinden 1- Ciconia nigra=Kara leylek Threskiornithidae =Kakkuugiller ailesinden 1- Eudocimus ruber =Skarlet ibis 2- Geronticus calvus =Kel ibis 3- Platalea leucorodia =Kak Phoenicopteridae =Flamingogiller ailesinden 1- Phoenicopteridae spp.=Btn flamingogiller KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, KAZSILAR (ANSERIFORMES) TAKIMI Anatidae =rdekgiller ailesinden 1- Anas bernieri=Madagaskar amurcunu 2- Anas formosa 3- Branta ruficollis =Sibirya kaz 4- Coscoroba coscoroba =Koskoroba kuusu 5- Cygnus melanocorypha=Siyah boyunlu kuu 6- Dendrocygna arborea=Bat Hindistan slk rdei 7- Oxyura leucocephala =Beyazba rdek 8- Sarkidiornis melanotos =Komp rdei KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, TAVUKSULAR (GALLIFORMES) TAKIMI Phasianidae =Slngiller ailesinden 1- Argusianus argus =Argus tavuu 2- Gallus sonneratii =Gri orman tavuu 3- Ithaginis cruentus =Akraba sln

197

4- Pavo muticus =Yeil tavuk 5- Polyplectron bicalcaratum=Gri tavuskuu sln 6- Polyplectron germaini=Germann tavuskuu sln 7- Polyplectron malacense=Malay tavuskuu sln 8- Polyplectron schleiermacheri =Bornean tavuskuu sln KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, BATAKLIK KULARI (GRUIFORMES) TAKIMI Gruidae =Turnagiller ailesinden 1- Gruidae spp. =Btn turnalar (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) Otididae =Toygiller ailesinden 1- Otididae spp. =Btn toygiller(Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, GUGUKKUU (CUCULIFORMES) TAKIMI Musophagidae=Muzcugiller ailesinden 1- Tauraco spp. 0106.39.90.10.11 Devekuu'ndan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, AMERKAN DEVEKULARI (RHEIFORMES) TAKIMI Rheidae =Devekuugiller ailesinden 1- Rhea americana =Amerika devekuu 2- Pterocnemia pennata pennata 0106.39.90.10.19 Dierleri'nden yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, SAANLAR (APODIFORMES) TAKIMI Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden 1- Trochilidae spp=Btn kolibriler (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 0106.39.90.90.11 Devekuu'ndan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, AMERKAN DEVEKULARI (RHEIFORMES) TAKIMI Rheidae =Devekuugiller ailesinden 1- Rhea americana =Amerika devekuu 2- Pterocnemia pennata pennata 0106.39.90.90.19 Dierleri'nden yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, SAANLAR (APODIFORMES) TAKIMI Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden 1- Trochilidae spp. =Btn kolibriler (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 0106.90.00.90.13 Kurbaalar'dan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, K YAAMLILAR (AMPHIBIA) SINIFI, KUYRUKSUZ K YAAMLILAR (ANURA) TAKIMI Dendrobatidae ailesinden 1- Dendrobates spp. 2- Epipedobates spp. 3- Allobates femoralis 4- Phyllobates spp. 5- Allobates zaparo 6- Cryptophyllobates azureiventris Hylidae=Aa Kurbaas ailesinden 1-Agalychnis spp.

198

Mantellidae 1- Mantella spp. Microhilidae ailesinden 1- Scaphiophryne gottlebei Rheobatrachidae ailesinden 1- Rheobatrachus spp. Ranidae ailesinden 1- Euphlyctis hexadactylus 2- Hoplobatrachus tigerinus 0106.90.00.90.18 Dierleri'nden yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, K YAAMLILAR (AMPHIBIA) SINIFI, KUYRUKLU K YAAMLILAR (CAUDATA) TAKIMI Ambystomidae ailesinden 1- Ambystoma dumerilii 2- Ambystoma mexicanum EKLEMBACAKLILAR (ARTHROPODA) UBES, BCEKLER (INSECTA) SINIFI, PUL KANATLILAR (LEPIDOPTERA) TAKIMI Papilionidae =Ku Kanatl Kelebekler, atal Kuyruklu Kelebekler ailesinden 1- Atrophaneura jophon 2- Atrophaneura pandiyana 3-Bhutanitis spp. 4- Ornithoptera spp. (Ek I Listesinde yer alan trler haritir.) 5- Parnassius apollo 6- Teinopalpus spp. 7- Trogonoptera spp. 8- Troides spp. EKLEMBACAKLILAR (ARTHROPODA) UBES, BCEKLER (INSECTA) SINIFI, COLEOPTERA TAKIMI Scarabaeidae= Bokbcei ailesinden 1- Dynastes satanas EKLEMBACAKLILAR (ARTHROPODA) UBES, EKLEMBACAKLILARIN RMCEK VE AKREP (ARACHNIDA) SINIFI, SCORPIONES TAKIMI Scorpionidae=Akrepler ailesinden 1- Pandinus dictator 2- Pandinus gambiensis 3- Pandinus imperator EKLEMBACAKLILAR (ARTHROPODA) UBES, EKLEMBACAKLILARIN RMCEK VE AKREP (ARACHNIDA) SINIFI, ARANEA TAKIMI Theraphosidae=Krmz dizli Tarantulalar, Tarantulalar ailesinden 1- Aphonopelma albiceps 2- Aphonopelma pallidum 3- Brachypelma spp. 44 Aa ve Ahap Eya; Odun kmr; Mantar ve Mantardan Mamul Eya; Hasrdan, Sazdan veya rlmeye Elverili Dier Maddelerden Mamuller;Sepeti ve Hasrc Eyas'ndan yalnz JUGLANDACEAE = Cevizgiller ailesinden 1- Oreomunnea pterocarpa #1 MELIACEAE = Tesbihaacgiller-Boncuklugiller ailesinden 1- Swietenia humilis #1 2- Swietenia macrophylla #6 (Neotropics populasyonlar)

199

3- Swietenia mahagoni #5 TAXACEAE = Porsukgiller ailesinden 1- Taxus chinensis ve bu trlerin nfraspesifik taxalar #2 2- Taxus cuspidata ve bu trlerin nfraspesifik taxalar 9 #2 3- Taxus fuana ve bu trlerin nfraspesifik taxalar #2 4- Taxus sumatrana ve bu trlerin nfraspesifik taxalar #2 5- Taxus wallichiana #2 ROSACEAE = Glgiller ailesinden 1- Prunus africana #1 LEGUMINOSAE (FABACEAE) = Baklagiller ailesinden 1- Caesalpinia echinata#10 2- Pericopsis elata#5 3- Platymiscium pleiostachyum#4 4- Pterocarpus santalinus#7 THYMELAEACEAE(AQULARACEAE) Agarwood =Serediligiller ailesinden 1- Aquilaria spp.#4 2- Gonystylus spp.#4 3- Gyrinops spp #4 ZYGOPHYLLACEAE(SAPINDALES) 1- Bulnesia sarmientoi 2- Guaiacum spp. #2

200

TARIM VE KYLER BAKANLII TARAFINDAN CITES BELGES DZENLENECEK EK-III-A SAYILI HAYVAN VE BTK TRLERNN LSTES
POZSYON NO 0106.19.90.90.19 CITES TRLER Dierleri'nden yalnz OMURGALILAR (CHORDATA) UBES,MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, ETCLLER (CARNIVORA) TAKIMI Odobenidae ailesinden 1- Odobenus rosmarus ( Deniz arslan) Canada 03.07 Yumuakalar (kabuklu olsun olmasn) (canl, taze, soutulmu, dondurulmu, kurutulmu, tuzlanm veya salamura edilmi); kabuklu hayvanlar ve yumuakalarn dnda kalan suda yaayan omurgasz hayvanlar (canl, taze, soutulmu, dondurulmu, kurutulmu, tuzlanm veya salamura edilmi); suda yaayan omurgasz hayvanlarn (kabuklu hayvanlar hari) insanlarn yemesine elverili unlar, kaba unlar ve pelletleri'nden yalnz KNDLLER (CNIDARIA) UBES, ANTHOZOA (MERCANLAR, DENZANEMON E) SINIFI, GORGONACEA TAKIMI Corallidae ailesinden 1. Corallium elatius (China) 2. Corallium japonicum (China) 3. Corallium konjoi (China) 4. Corallium secundum (China) 06.01 iek soanlar, yumrular, yumrulu kkler, kk soanlar, srgnbalar ve rizomlar (dinlenme halinde srgn vermi veya ieklenmi); hindiba bitkisi ve kkleri (12.12 pozisyonundaki kkler hari)'nden yalnz PAPAVERACEAE ailesinden 1- Meconopsis regia #1 (Nepal) 06.02 Dier canl bitkiler (kkleri dahil), elikler, daldrmalar; mantar miselleri'nden yalnz GNETACEAE ailesinden 1- Gnetum montanum #1 (Nepal) LEGUMINOSAE (FABACEAE) ailesinden 1- Dalbergia retusa #5 Guatemala populasyonu (Guatemala) 2- Dalbergia stevensonii #5 Guatemala populasyonu (Guatemala) 3- Dipteryx panamensis (Kosta Rika, Nikaragua) MAGNOLIACEAE ailesinden 1- Magnolia liliifera var. obovata #1 (Nepal) MELIACEAE ailesinden 1- Cedrela fissilis #5 (okuluslu Bolivya Devleti) 2- Cedrela lilloi #5 (okuluslu Bolivya Devleti) 3- Cedrela odorata #5 (okuluslu Bolivya Devleti; ek olarak kendi ulusal populasyonlarn listeleyen Kolombiya, Guatemala ve Peru) PALMAE (ARECACEAE) ailesinden 1- Lodoicea maldivica #13 (eyseller) PAPAVERACEAE ailesinden 1- Meconopsis regia #1 (Nepal) PINACEAE ailesinden 1- Pinus koraiensis #5 (Rusya Federasyonu) PODOCARPACEAE ailesinden 1- Podocarpus neriifolius #1 (Nepal) TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) ailesinden 1- Tetracentron sinense #1 (Nepal)

201

EVRE VE ORMAN BAKANLII TARAFINDAN CITES BELGES DZENLENECEK EK-III-B SAYILI HAYVAN VE BTK TRLERNN LSTES
POZSYON NO 0106.19.90.90.19 CITES TRLER Dierlerinden yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, YARASALAR (CHIROPTERA) TAKIMI Phyllostomidae ailesinden 1- Platyrrhinus lineatus =Beyaz izgili yarasa Uruguay KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, PILOSA TAKIMI Myrmecophagidae =Karncayiyengiller ailesinden 1- Tamandua mexicana Guatelama Megalonychidae ailesinden 1- Choloepus hoffmanni Costa Rica KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, CINGULATA TAKIMI Dasypodidae= Kemerlihayvangiller ailesinden 1- Cabassous centralis = plak kuyruklu Armadilo Costa Rica 2- Cabassous tatouay =plak kuyruklu Armodilo Uruguay KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, KEMRCLER (RODENTIA) TAKIMI Sciuridae = Sincapgiller ailesinden 1- Marmota caudata = Asya marmotu India 2- Marmota himalayana = Himalaya marmotu India 3- Sciurus deppei = Meksika sincab Costa Rica Cuniculidae ailesinden 1- Cuniculus paca Honduras Dasyproctidae ailesinden 1- Dasyprocta punctata = Agoutis san Honduras Erethizontidae ailesinden 1- Sphiggurus mexicanus = Amazon oklu kirpisi Honduras 2- Sphiggurus spinosus = Amazon oklu kirpisi Uruguay KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, ETLLER (CARNIVORA) TAKIMI Canidae = Kpekgiller Ailesinden 1- Canis aureus = akal India 2- Vulpes bengalensis = Bengal tilkisi India 3- Vulpes vulpes griffithi = Afgan tilkisi India 4- Vulpes vulpes montana = Himalaya tilkisi India 5- Vulpes vulpes pusilla = Kuzeybat Hindistan Kzl Tilkisi India Procyonidae ailesinden 1- Bassaricyon gabbii = Olingo Costa Rica 2- Bassariscus sumichrasti= Olingo Costa Rica 3- Nasua narica Honduras 4- Nasua nasua solitaria = Koati Uruguay 5- Potos flavus = Potto Honduras Mustelinae=Sansargiller ailesinden

202

1- Mellivora capensis Botswana 2- Eira barbara = Tayra sansar Honduras 3- Galictis vittata = Byk Grisons sansar Costa Rica 4- Martes flavigula = Sar gsl sansar India 5- Martes foina intermedia = Dou Trkistan sansar India 6- Martes gwatkinsii India 7- Mustela altaica =Alp gelincii India 8- Mustela erminea ferghanae India 9- Mustela kathiah = Sar karnl gelincik India 10- Mustela sibirica = Sibirya gelincii India Viverridae=Miskkedisigiller ailesinden 1- Arctictis binturong = Binturong India 2- Civettictis civetta Botswana 3- Paguma larvata = Maskeli palmiye civeti India 4- Paradoxurus hermaphroditus = Palmiye civeti India 5- Paradoxurus jerdoni = Palmiye civeti India 6- Viverra civettina India 7- Viverra zibetha = Orientel civet India 8- Viverricula indica = Orientel civet India Herpestidae =Firavunsangiller ailesinden 1- Herpestes fuscus = Firavun san India 2- Herpestes edwardsi = Firavun san India 3- Herpestes javanicus auropunctatus = Firavun san India 4- Herpestes smithii = Firavun san India 5- Herpestes urva = Firavun san India 6- Herpestes vitticollis = Firavun san India Hyaenidae ailesinden 1- Proteles cristata = Afrika izgili srtlan Botswana KORDALILAR (CHORDATA) UBES, MEMELLER (MAMMALIA) SINIFI, FT PARMAKLILAR (ARTIODACTYLA) TAKIMI Cervidae = Geyikgiller ailesinden 1- Cervus elaphus barbarus = Kzl geyik Algeria, Tunisia 2- Mazama temama cerasina = Brocket geyii Guatemala 3- Odocoileus virginianus mayensis = Katr geyii Guatemala Bovidae = Boynuzgiller ailesinden 1- Antilope cervicapra = Siyah antilop Nepal 2- Bubalus arnee = Asya su mandas Nepal (Bubalus bubalis formu olarak bilinen evcilletirilmi formu haritir.) 3- Gazella dorcas = Gazel Algeria, Tunisia 4- Tetracerus quadricornis = Gazel Nepal 0106.20 Srngenler (ylanlar ve kaplumbaalar dahil)'den yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, SRNGENLER (REPTILIA) SINIFI, KAPLUMBAALAR (TESTUDINES) TAKIMI Chelydridae= Tatlsu kaplumbaalar ailesinden 1- Macrochelys temminckii USA Emydidae= Tatlsu kaplumbaalar ailesinden 1- Graptemys spp. USA Geoemydidae = kutu tatlsu kaplumbaasgiller ailesinden

203

1- Geoemyda spengleri China 2- Mauremys iversoni China 3- Mauremys megalocephala China 4- Mauremys nigricans China 5- Mauremys pritchardi China 6- Mauremys reevesii China 7- Mauremys sinensis China 8- Ocadia glyphistoma China 9- Ocadia philippeni China 10- Sacalia bealei China 11- Sacalia pseudocellata China 12- Sacalia quadriocellata China Trionychidae=Yumuakdenizkabuu kaplumbaalar, Kksu kaplumbaasgiller ailesinden 1- Palea steindachneri China 2- Pelodiscus axenaria China 3- Pelodiscus maackii China 4- Pelodiscus parviformis China 5- Rafetus swinhoei China KORDALILAR (CHORDATA) UBES, SRNGENLER (REPTILIA) SINIFI, SAURIA TAKIMI Gekkonidae ailesinden 1- Hoplodactylus spp. New Zeland 2- Naultinus spp. New Zeland KORDALILAR (CHORDATA) UBES, SRNGENLER (REPTILIA) SINIFI, SERPENTES TAKIMI Colubridae ailesinden 1- Atretium schistosum India 2- Cerberus rhynchops India 3- Xenochrophis piscator India Elapidae ailesinden 1- Micrurus diastema Honduras 2- Micrurus nigrocinctus Honduras Viperidae ailesinden 1- Crotalus durissus Honduras 2- Daboia russelii India 0106.31.00.00.00 Yrtc kular'dan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, KARTALLAR (FALCONIFORMES) TAKIMI Cathartidae=Yenidnya Akbabasgilller ailesinden 1- Sarcoramphus papa Honduras KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, KAZSILAR (ANSERIFORMES) TAKIMI Anatidae =rdekgiller ailesinden 1- Cairina moschata Honduras 2- Dendrocygna autumnalis Honduras 3- Dendrocygna bicolor Ghana, Honduras KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, TAVUKSULAR (GALLIFORMES) TAKIMI Cracidae = Aatavuugiller ailesinden

204

1- Crax alberti Colombia 2- Crax daubentoni Colombia 3- Crax globulosa Colombia 4- Crax rubra Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras 5- Ortalis vetula Guatemala, Honduras 6- Pauxi pauxi Colombia 7- Penelope purpurascens Honduras 8- Penelopina nigra Guatemala Phasianidae = Slngiller ailesinden 1- Meleagris ocellata Guetamala 2- Tragopan satyra Nepal KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, YAMURKULARI (CHARADRIIFORMES) TAKIMI Burhinidae ailesinden 1- Burhinus bistriatus Guatemala KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, AAKAKANLAR (PICIFORMES) TAKIMI Capitonidae ailesinden 1- Semnornis ramphastinus Colombia Ramphastidae ailesinden 1- Baillonius bailloni Argentina 2- Pteroglossus castanotis Argentina 3- Ramphastos dicolorus Argentina 4- Selenidera maculirostris Argentina KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, TC KULAR (PASSERIFORMES) TAKIMI Cotingidae = Kotingagiller ailesinden 1- Cephalopterus ornatus Colombia 2- Cephalopterus penduliger Colombia Muscicapidae = Sinekkapangiller ailesinden 1- Acrocephalus rodericanus Mauritius 2- Terpsiphone bourbonnensis Mauritius 0106.32.00.00.00 Papaanmslar (papaanlar, muhabbetkular, makaolar ve kakadular dahil)'dan yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, KAZSILAR (ANSERIFORMES) TAKIMI Anatidae =rdekgiller ailesinden 1- Cairina moschata Honduras 2- Dendrocygna autumnalis Honduras 3- Dendrocygna bicolor Ghana, Honduras KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, TAVUKSULAR (GALLIFORMES) TAKIMI Cracidae = Aatavuugiller ailesinden 1- Crax alberti Colombia 2- Crax daubentoni Colombia 3- Crax globulosa Colombia 4- Crax rubra Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras 5- Ortalis vetula Guatemala, Honduras 6- Pauxi pauxi Colombia

205

7- Penelope purpurascens Honduras 8- Penelopina nigra Guatemala Phasianidae = Slngiller ailesinden 1- Meleagris ocellata Guetamala 2- Tragopan satyra Nepal KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, YAMURKULARI (CHARADRIIFORME) TAKIMI Burhinidae ailesinden 1- Burhinus bistriatus Guatemala KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, AAKAKANLAR (PICIFORMES) TAKIMI Capitonidae ailesinden 1- Semnornis ramphastinus Colombia Ramphastidae ailesinden 1- Baillonius bailloni Argentina 2- Pteroglossus castanotis Argentina 3- Ramphastos dicolorus Argentina 4- Selenidera maculirostris Argentina KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, TC KULAR (PASSERIFORMES) TAKIMI Cotingidae = Kotingagiller ailesinden 1- Cephalopterus ornatus Colombia 2- Cephalopterus penduliger Colombia Muscicapidae = Sinekkapangiller ailesinden 1- Acrocephalus rodericanus Mauritius 2- Terpsiphone bourbonnensis Mauritius 0106.39 Dierleri'nden yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, KAZSILAR (ANSERIFORMES) TAKIMI Anatidae =rdekgiller ailesinden 1- Cairina moschata Honduras 2- Dendrocygna autumnalis Honduras 3- Dendrocygna bicolor Ghana, Honduras KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, TAVUKSULAR (GALLIFORMES) TAKIMI Cracidae = Aatavuugiller ailesinden 1- Crax alberti Colombia 2- Crax daubentoni Colombia 3- Crax globulosa Colombia 4- Crax rubra Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras 5- Ortalis vetula Guatemala, Honduras 6- Pauxi pauxi Colombia 7- Penelope purpurascens Honduras 8- Penelopina nigra Guatemala Phasianidae = Slngiller ailesinden 1- Meleagris ocellata Guetamala 2- Tragopan satyra Nepal KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, YAMURKULARI (CHARADRIIFORMES) TAKIMI

206

Burhinidae ailesinden 1- Burhinus bistriatus Guatemala KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, AAKAKANLAR (PICIFORMES) TAKIMI Capitonidae ailesinden 1- Semnornis ramphastinus Colombia Ramphastidae ailesinden 1- Baillonius bailloni Argentina 2- Pteroglossus castanotis Argentina 3- Ramphastos dicolorus Argentina 4- Selenidera maculirostris Argentina KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, TC KULAR (PASSERIFORMES) TAKIMI Cotingidae = Kotingagiller ailesinden 1- Cephalopterus ornatus Colombia 2- Cephalopterus penduliger Colombia Muscicapidae = Sinekkapangiller ailesinden 1- Acrocephalus rodericanus Mauritius 2- Terpsiphone bourbonnensis Mauritius 0106.39.10 Gvercin'lerden yalnz KORDALILAR (CHORDATA) UBES, KULAR (AVES) SINIFI, GVERCNLER (COLUMBIFORMES) TAKIMI Columbidae = Gvercingiller ailesinden 1- Nesoenas mayeri Mauritius 0106.90.00.90.18 Dierleri'nden yalnz EKLEMBACAKLILAR (ARTHROPODA) UBES, BCEKLER (INSECTA) SINIFI, COLEOPTERA TAKIMI Lucanidae=Erkek geyik burunlu iri karabcek ailesinden 1- Colophon spp. South Africa 44 Aa ve Ahap Eya; Odun kmr; Mantar ve Mantardan Mamul Eya; Hasrdan, Sazdan veya rlmeye Elverili Dier Maddelerden Mamuller;Sepeti ve Hasrc Eyas'ndan yalnz MELIACEAE: Tesbihaacgiller-Boncuklugiller ailesinden 1- Cedrela odorata #5 Bolivya, Kolombiya, Guatemala, Peru populasyonlar 2- Cedrela fissilis #5 Bolivya populasyonu 3- Cedrela lilloi #5 Bolivya populasyonu LEGUMINOSAE (Fabaceae): Baklagiller ailesinden 1- Dalbergia retusa#5 (Guatemala populasyonlar) 2- Dalbergia stevensonii#5 (Guatemala populasyonlar) 3- Dipteryx panamensis (Costa Rica, Nicaragua populasyonlar) PINACEAE : amgiller ailesinden 1- Pinus koraiensis #5(Rusya Federasyonu)

207

EK I, II ve III
Taraflar Konferans tarafndan kabul edilmi olup 14 Ekim 2010 tarihinden itibaren geerlidir. AIKLAMALAR 1. Bu eklere dahil edilen trler: a) Trlerin adyla; ya da b) Daha yksek bir taksona veya bunun belirlenmi blmne dahil edilen tm trler olarak belirtilmektedir. 2. spp. ksaltmas, daha yksek bir taksonun tm trlerini belirtmek iin kullanlmaktadr. 3. Trlerden daha yksek taksalara yaplan dier atflar sadece bilgi verme ya da snflandrma amac iindir. Familyalarn bilimsel isimlerinden sonra yer alan yaygn isimler yalnzca atf iindir. Bu isimler eklerde yer alan ilgili familya iindeki trleri gstermeyi amalamaktadr. Pek ok durumda bunlar familya iindeki tm trler deildir. 4. Aadaki ksaltmalar tr seviyesinin altndaki bitki taksalar iin kullanlmaktadr: a) ssp. alt trleri belirtmek iin kullanlmaktadr; ve b) var (s). varyeteyi(leri) belirtmek iin kullanlmaktadr. 5. Ek Ide yer alan FLORAnn hibir trnn veya daha yksek taksa hibridlerinin Szlemenin III nc Maddesi hkmlerine gre ilem grmeyeceine dair aklama yaplm olup, bu, bu tr veya taksalarn biri veya biroundan retilip suni olarak oaltlm hibridlerinin suni oaltm sertifikasyla ticareti yaplabilir anlamna gelir ve bu hibridlerin tohumlar, polenleri (polinya dahil), kesme iekleri, fideleri veya in vitro, kat veya sv ortamda elde edilmi doku kltrleri ile bu hibridlerin steril kaplarda tananlar Szlemenin hkmlerine tabii deildir. 6. Ek III Listesinde trlerin karsnda yer alan parantez iindeki lkelerin isimleri, bu Ek Listeye dahil olmas iin bu trleri neren taraf lkelerin isimleridir. 7. Bir tr eklerden herhangi birinde yer ald zaman, belirtilen veya anlan zel bir paras veya trevi hari olmak zere tm paralar ve trevleri ayn zamanda ayn eke dahildir. Ek II veya IIIe dahil olan bir tr veya daha yksek bir taksonun adnn karsnda bir numara ile birlikte konan (#) iareti, Szlemenin I. maddesi, b paragraf ve (iii) alt paragraf gereince; Szlemenin hkmlerine gre bitkinin paralar ve trevlerinin rnek olarak belirlenmesini gstermektedir. #1 Aada belirtilenler hari, btn blmleri ve trevleri gsterir: a) Tohumlar, sporlar ve polen (polinya dahil); b) In vitro, kat veya sv ortamlarda elde edilmi, steril kaplarda tanan fide ve doku kltrleri; c) Suni olarak retilen bitkilerden kesilen iekler; d) Suni olarak retilmi Vanilla cinsi bitkilerin meyve, para ve trevleri. #2 Aada belirtilenler hari, btn blmleri ve trevleri gsterir: a) Tohumlar ve polen; b) Paketlenmi ve perakende ticarete hazr nihai rnler; #3 Btn ve dilimlenmi kkler ile kk paralarn gsterir. #4 Aada belirtilenler hari, btn blmleri ve trevleri gsterir: a) Tohumlar (Orchidaceae familyasnn tohum zarflar dahil), sporlar ve polenler (polinya dahil). Bu istisna, Meksikadan ihra edilen Cactaceae spp. trlerinin tohumlar ve Madagaskardan ihra edilen Beccariophoenix madagascariensis ve Neodypsis decaryi tohumlar iin uygulanmaz. b) In vitro, kat veya sv ortamlarda elde edilmi, steril kaplarda tanan fide ve doku kltrleri; c) Suni olarak retilen bitkilerden kesilen iekler; d) Cactaceae familyas ve Vanilla (Orchidaceae) cinsinden doal veya suni olarak retilen bitkilerin meyveleri, para ve trevleri; e) Opuntia cinsi Opuntia altcinsi ve Selenicereus (Cactaceae) cinsinin doal veya suni olarak retilen bitkilerinin gvde, iek, para ve trevleri;

208

f) Paketlenmi ve perakende ticarete hazr Euphorbia antisyphilitica nihai rnleri. #5 Tomruklar, kereste ve aa kaplama levhalarn gsterir. #6 Tomruklar, kereste, aa kaplama levhalar ve kontrplaklar gsterir. #7 Tomruklar, yongalar, toz ve ilenmemi krk materyali gsterir. #8 Toprakalt paralar (r: kkler ve rizomlar): tm, para ve toz hali. #9 BW/NA/ZA xxxxxx anlama nosu altndaki Botswana, Namibya ve Gney Afrika CITES Ynetim Otoriteleri ile ibirlii ierisinde retim ve kontroll hasat yoluyla elde edilmi Hoodia spp. materyalinden retilmitir eklinde etiket tayanlar hari, btn blmleri ve trevleri gsterir. #10 Tomruklar, kereste, ahap kaplama levhalar, yayl mzik aletleri iin gvde retiminde kullanlan tamamlanmam aa eyalar dahil. #11 Tomruklar, kereste, aa kaplama levhalar, kontrplaklar, toz ve ilenmemi krk materyal. #12 Tomruklar, kereste, aa kaplama levhalar, kontrplaklar ve kokulu ya (paketlenmi, retimi tamamlanm ve perakende ticarete hazr olanlar hari). #13 ekirdek - tohum ii (ayn zamanda endosperm, meyve z veya kopra olarak bilinen) veya onun herhangi bir trevi DPNOTLAR 1) Arjantin Poplasyonu (Ek-II de listelenen): Canl vicuas poplasyonlarndan krklan ynlerin, kumalarn ve tretilerek retilen rnlerin ve dier el sanat eserlerin uluslararas ticaretine izin veren zel amalar iin. Kuman ters tarafnda Convenio para la Conservacin y Manejo de la Vicua Szlemesini imzalayan ve trn yayl lkeleri tarafndan kabul edilen logo ile kuman kenarlarnda VICUA-ARGENTINA kelimeleri bulunmak zorundadr. Dier rnlerde logoyu ve VICUA-ARGENTINA-ARTESANAibaresini ieren bir etiket bulunmak zorundadr. Dier tm rnekler Ek-I de yer alan trlerin rnekleri olarak addedilecek ve bunlarn ticareti ona gre dzenlenecektir 2) ili Poplasyonu (Ek-II de listelenen): Canl vicuas populasyonlarndan krklan ynlerin, lks el sanatlar ve rg eyalarn kapsayan bu ynlerden yaplan kuma ve maddelerin uluslararas ticaretine izin veren zel amalar iin. Kuman ters tarafnda Convenio para la Conservacin y Manejo de la Vicua Szlemesini imzalayan trn yayl lkeleri tarafndan kabul edilen logo ile kuman kenarlarnda VICUA-CHILE kelimeleri bulunmak zorundadr. Dier rnlerde logoyu ve VICUACHILE-ARTESANA ibaresini ieren bir etiket bulunmak zorundadr. Dier tm rnekler Ek-I de yer alan trlerin rnekleri olarak addedilecek ve bunlarn ticareti ona gre dzenlenecektir. 3) Peru Poplasyonu (Ek-II de listelenen): Canl vicuas populasyonlarndan krklan ynlerin ve Taraflar Konferans 9. Toplants (Kasm 1994) srasnda hala mevcut olan 3249 kg lk yn stoklarnn, lks el sanatlar ve rg eyalarn kapsayan bu ynlerden yaplan kuma ve maddelerin uluslararas ticaretine izin veren zel amalar iin. Kuman ters tarafnda Convenio para la Conservacin y Manejo de la Vicua Szlemesini imzalayan trn yayl lkeleri tarafndan kabul edilen logo ile kuman kenarlarnda VICUA-PERU kelimeleri bulunmak zorundadr. Dier rnlerde logoyu ve VICUA-PERU-ARTESANA ibaresini ieren bir etiket bulunmak zorundadr. Dier tm rnekler Ek-I de yer alan trlerin rnekleri olarak addedilecek ve bunlarn ticareti ona gre dzenlenecektir. 4) Bolivya Poplasyonu (Ek-II de listelenen):

209

Canl vicuas populasyonlarndan krklan ynlerin, lks el sanatlar ve rg eyalarn kapsayan bu ynlerden yaplan kuma ve maddelerin uluslararas ticaretine izin veren zel amalar iin. Kuman ters tarafnda Convenio para la Conservacin y Manejo de la Vicua Szlemesini imzalayan trn yayl lkeleri tarafndan kabul edilen logo ile kuman kenarlarnda VICUA-BOLIVIA kelimeleri bulunmak zorundadr. Dier rnlerde logoyu ve VICUABOLIVIA-ARTESANA ibaresini ieren bir etiket bulunmak zorundadr. Dier tm rnekler Ek-I de yer alan trlerin rnekleri olarak addedilecek ve bunlarn ticareti ona gre dzenlenecektir. 5) Botsvana, Namibya, Gney Afrika ve Zimbabwe Poplasyonlar (Ek-II de listelenen): u hususlara izin veren zel amalar iin: a)Ticari olmayan amalar iin av trofelerinin ticareti; b)canl hayvanlarn uygun ve kabul edilebilir var noktalarna ticareti, Bostvana ve Zimbabwe iin Resolution (Karar 11.20) tanmland gibi ve Namibya ve Gney Afrika iin in-situ koruma programlar iin c) postlarn ticareti; d) tylerin (salarn) ticareti e) Botsvana, Namibya ve Gney Afrika iin ticari ya da ticari olmayan amalar iin deri eyalarn ticareti ve Zimbabwe iin ticari olmayan amal iin deri eyalarn ticareti; f) Namibya iin, ticari ama gdlmeyen mcevher haline getirilmi bireysel olarak iaretlenmi ve sertifikalandrlm rneklerin ticareti ve Zimbabwe iin ticari olmayan amal fildii oymacl paralarnn ticareti; g)Aada saylan hususlar iin Bostvana, Namibya, Gney Afrika ve Zimbabwe iin, btn ve paralar iin kaytl ham fildii ticareti i) ii) sadece sahibi hkmet olarak tescillenmi stoklar, devlet orijinli olanlar (elkoyulmu fildii ve menei bilinmeyen fildii hari) sadece Sekreterya tarafndan tasdik edilmi ticaret ortaklarna, Daimi Komitede yaplan grmelerde, ithal edilmi fildiinin yeniden ihra edilmemesini ve yerli retim ve ticaretin Konferans Karar 10.10 (Rev. CoP14)n tm gereklerine uygun olarak yaplmasn salamak iin yeterli ulusal mevzuata ve yerli ticaret kontrollerine sahip olmak; Sekreterya tarafndan muhtemel ithalat lkenin tasdikinden nce olmayacak ve kaytl hkmetin kendi stoklar, 12. Taraflar Konferansndaki ortak grle kaytl hkmetlerin kendi fildii stoklarnn uygun koullarda yaplan ham fildii ticareti en fazla 20.000 kg (Botswana), 10.000 kg (Namibya) ve 30.000 kg (Gney Afrika) dr. 12. Taraflar Konferansndaki ortak grle miktar belirlenen, 31.01.2007 tarihinde kaytl olan ve Sekreterya tarafndan dorulanan Bostvana, Namibya, Gney Afrika ve Zimbabwenin devlet orijinli fildiinin ticareti ve datmnda yukardaki paragraf g ve iv) ile Sekreteryann sk kontrol altnda her var noktasnda tek ticari ilemde fildiinin ticareti ve datm yaplabilinir. ticaretin geliri yalnz fil blgelerinde ya da bu blgelere yakn blgelerde fillerin korunmas, toplumun korunmas ve gelitirilmesi programlar iin kullanlr; yukardaki Paragraf g) ve v) de belirtilmi olan ilave miktarlar sadece yukarda ki koullarn karlandnn Daimi Komitede kabulnden sonra ticareti yaplacaktr.

iii) iv) v)

vi) vii) h)

Ek II Listesindeki populasyonlardan fildii ticaretine izin verilmesi iin bundan baka neriler 14. Taraflar Konferansndan sonraki peryot iin 14. Taraflar Konferansna sunulacak ve paragraf g) i), g) ii), g) iii), g) vi) ve g) vii) koullara gre yer alan fildii tek sat tarihinden itibaren 9 yl sonlanacaktr. Buna ilaveten byle baka neriler Karar (Decisions) 14.77 ve 14.78 (Rev. CoP15)e gre muamele grecektir.

Sekreteryann talebi zerine Daimi Komite ihracat ve ithalat lkeler tarafndan kurallara uyulmamas durumunda veya ticaretin dier fil populasyonlar zerine kantlanm zararl etkilerinin olmas durumunda bu ticaretin ksmen veya tamamen durdurulmasna karar verebilir. Dier tm rnekler Ek I de yer alan trlerin rnekleri olarak addedilecek ve bunlarn ticareti ona gre dzenlenecektir.

210

6) Aadaki hibritlerin ve/veya kltrlerin suni olarak retilmi rnekleri Szleme hkmlerine tabii deildir: Hatiora X graeseri Schlumbergera X buckleyi Schlumbergera russelliana X Schlumbergera truncata Schlumbergera orssichiana X Schlumbergera truncata Schlumbergera opuntioides X Schlumbergera truncata Schlumbergera truncata (kltrleri) Cactaceae spp. renk mutantlar, aada belirtilmi olan alama stoklaryla alanm olanlar: Harrisia Jusbertii, Hylocereus trigonus veya Hylocereus undatus Opuntia microdasys (kltrleri) 7) Aada yer alan a ve b klarnda belirtilen koullar salandnda Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis ve Vanda cinslerinin suni olarak retilmi hibritleri Szleme hkmlerine tabii deildir. a) Trlerin suni olarak retilmi olduu belirgin ekilde farkedilmeli ve doadan toplanm olduunu gsteren herhangi bir belirti olmamal. r: Yzeysel zarar, toplamadan kaynaklanan youn su kayb, dzensiz byme ve ayn takson ve nakliye iinde ok eitli l ve ekil, yapraklarda alg ve dier epifil organizmalarn grlmesi, bcek ve dier zararllar tarafndan zarar grmesi, b) i) ieksiz durumda nakliye edildiinde, rnekler (karton kutu, sandk veya CC konteynrlarn her bir raf) ayn hibride ait 20 ya da daha fazla bitkiyi ieren bamsz konteynrlarda ticareti yaplmaldr; her bamsz konteynrdaki bitkiler salk ve yeknesaklk asndan yksek derecede nitelik sergilemelidir ve nakliye her hibridin bitki saysn net olarak gsteren fatura gibi dokmanlarla yaplmaldr veya, ii) iekli durumda nakliye edildiinde her rnek iin en az bir tam am iek bulunmal, her nakliye iin minimum bir tr says gerekmemektedir ancak rnekler perakende sat iin profesyonel olarak ilenmelidir. r: Baslm etiketlerle etiketlenmeli veya son ileme lkesi veya hibridin ismini belirten baslm paketlerle paketlenmeli, bu net olarak grnr olmal, kolay tanmlamaya izin verilmelidir. Bu istisnai duruma uymayan bitkiler uygun CITES dokmanlarna sahip olmaldr. 8) Suni olarak retilen Cyclamen persicum kltrlerinin rnekleri Szleme hkmlerine tabii deildir. Bununla birlikte bu istisna dinlenme halindeki kk yumru kklerin rneklerinin ticareti iin uygulanamaz. 9) Canl, saksda veya dier kk konteynrlardaki Taxus cuspidata trlerinin suni olarak retilmi hibrid ve kltrleri suni olarak retilmi yazs ve takson veya taksonomi adn belirten bir dokman veya etiketle gnderilen sevkiyatlar Szleme hkmlerine tabii deildir.

211

ift Kullanml ve Hassas Maddelerin hracatnn Kontrolne likin Tebli (Tebli No: 2003/12) Resmi Gazete Tarihi: 2 Aralk 2003 Resmi Gazete Numaras: 25304 D Ticaret Mstearlndan Madde 1- Kitle imha silahlarnn gelitirilmesinde kullanlabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatnn denetlenmesi amacyla oluturulmu ve lkemizin taraf olduu uluslararas dzenleme ve rejimler kapsamnda kontrole tabi olan, hem sivil hem de askeri amala kullanlma zelliine sahip ift kullanml ve hassas maddelerin ihracat, 06.01.1996 tarihli ve 22515 sayl Resmi Gazetede yaymlanan hracat Rejimi Kararnn 3. maddesi uyarnca aadaki usul ve esaslar erevesinde dzenlenmitir. Madde 2- Wassenaar Dzenlemesi ift Kullanml Malzeme ve Teknoloji Listesi ile Avustralya Grubu Kimyasal Prekrsrler Listesi kapsamndaki malzeme ve teknolojilerin ihracat D Ticaret Mstearlnn (hracat Genel Mdrl) iznine tabidir. Buna ilikin bavurular, ihracata konu malzemenin teknik zelliklerini ve kullanm alanlarn aklayan belgelerle ve ithalat firmadan alnan Nihai Kullanm Sertifikas (EK: A) ile birlikte stanbul Maden ve Metaller hracat Birlii Genel Sekreterliine yaplr. Madde 3- stanbul Maden ve Metaller hracat Birlikleri Genel Sekreterlii tarafndan bavurulara ynelik n inceleme yaplmasn mteakip, talepler nihai deerlendirmenin yaplmasn teminen D Ticaret Mstearlna (hracat Genel Mdrl) gnderilir. Sz konusu taleplere ynelik, D Ticaret Mstearl (hracat Genel Mdrl) tarafndan ilgili kurum ve kurulularn deerlendirmeleri de alnmak suretiyle oluturulan nihai deerlendirme, taleplerin sonulandrlmasn teminen stanbul Maden ve Metaller hracat Birlikleri Genel Sekreterliine intikal ettirilir. Madde 4- hracatna izin verilen taleplere ilikin gmrk beyannamelerinin ilgili belgelerle birlikte gmrk idarelerine tevdi sresi, temdit edilmemek zere, izin tarihinden itibaren 90 (doksan) gndr. Madde 5- hracat firma tarafndan, ihracat mteakip, 15 (onbe) gn ierisinde ilgili gmrk beyannamesinin bir rneinin stanbul Maden ve Metaller hracat Birlikleri Genel Sekreterliine intikal ettirilmesi zorunludur. Madde 6- Wassenaar Dzenlemesi ift Kullanml Malzeme ve Teknoloji Listesi ile Avustralya Grubu Kimyasal Prekrsrler Listesi kapsamnda yer almamakla birlikte, kitle imha silahlarnn gelitirilmesinde kullanlabileceinden phe duyulabilecek ift kullanml malzeme ve teknolojinin ihracat da, aadaki durumlarda D Ticaret Mstearl hracat Genel Mdrlnn iznine tabi tutulur. a) Sz konusu malzeme ve teknolojinin, kitle imha silahlar gelitirdiinden phe duyulan bir son kullancya ihracnn sz konusu olmas;

212

b) hracat firma tarafndan, ihracata konu olan malzemenin tamamnn veya parasnn, kitle imha silahlarnn gelitirilmesinde kullanlabileceinden kuku duyulduu ynnde beyanda bulunulmas; c) Ulusal ve uluslararas gvenliin tehlikeye debilecei ve insan haklarnn ihlaline yol aabilecek durumlar. Madde 7- Bu Tebli hkmleri transit ticarete konu ve serbest blgelerde depolanm malzemelere uygulanmaz. Madde 8- Bu Teblide yer alan hususlarla ilgili olarak, ilgili kurum ve kurulularn grlerini almak suretiyle, uygulamaya ynelik her trl nlemi almaya D Ticaret Mstearl (hracat Genel Mdrl) yetkilidir. Madde 9- 26/06/2000 tarihli ve 24091 sayl Resmi Gazetede yaymlanan deiik hracat 96/31 Sayl hrac Yasak ve n zne Bal Mallara likin Tebli ekinde yer alan hrac n zne Bal Mallar Listesinden 18 sra nolu madde karlmtr. Madde 10- Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer. Madde 11- Bu Tebli hkmlerini D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

213

EK: A NHA KULLANIM SERTFKASI (END USE CERTIFICATE) G.T..P. Malzemenin ismi (Name of the Item) Hangi listede yer ald (The list in which the item is included) hracat firmann unvan, adresi, telefon ve faks numaras (Name, address, telephone and fax of the exporter company) thalat firmann nvan, adresi, telefon ve faks numaras (Name, address, telephone and fax of importer company) Nihai kullancnn unvan, nvan, adresi, telefon ve fax nmuaras (Name, address, telephone and fax of the end user) Maln kullanlaca yer (Purpose of the end use) Maln miktar (Quantity) Maln mene lkesi (Country of origin) Maln sevk lkesi (Country of destination) : :

: :

: : : :

Son kullanc olarak, ithal edilen bu malzemenin; yukarda belirtilen amalarla kullanlacan ve 3. bir lkeye, ihracat Trk firmasnn izni olmadan ihra eilmeyeceini taahht ederiz. (As end-user, we guarantee that the imported item will only be used for the abovementioned purposes and will not be re-exported to a third country without the permission of the Turkish Exporter Company.)

thalat Firma Unvan Firma Yetkilisinin mzas (Importer Company)

214

Ozon Tabakasn ncelten Maddelerin hracatna likin Tebli hracat: (2009/4) Resmi Gazete Tarihi: 29 Nisan 2009 Resmi Gazete Numaras: 27214 D Ticaret Mstearlndan Madde 1- Bu Tebliin amac, Birlemi Milletler nsan ve evre Konferans Beyannamesi ile Birlemi Milletler evre Programnn Dnya Ozon Tabakas Eylem Plan kapsamnda yrtlmekte olan alma ve faaliyetlerinin sonularndan biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayl Kanunlar ile onaylanmalar uygun bulunan ve 90/733 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Ozon Tabakasnn Korunmasna Dair Viyana Szlemesi ve Ozon Tabakasn ncelten Maddelere Dair Montreal Protokol, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayl Kanun ile onaylanmas uygun bulunan ve 94/6214 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Ozon Tabakasn ncelten Maddelere Dair Montreal Protokol Londra Deiiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayl Kanun ile onaylanmas uygun bulunan ve 95/7184 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Ozon Tabakasn ncelten Maddelere Dair Montreal Protokol Kopenhag Deiiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayl Kanun ile onaylanmas uygun bulunan ve 2003/6072 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Ozon Tabakasn ncelten Maddelere Dair Montreal Protokol Montreal Deiiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayl Kanun ile onaylanmas uygun bulunan ve 2003/6077 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Ozon Tabakasn ncelten Maddelere Dair Montreal Protokol Pekin Deiiklikleri erevesinde EK I,II,III,IV ve Vde gmrk tarife istatistik pozisyonlar (GTP) ve tanmlar belirtilen eyalarn ihracna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir. Madde 2- Montreal Protokol'nn Kopenhag deiiklikleri uyarnca, Kopenhag Deiikliklerine taraf olmayan (EK Ada yer almayan) lkelere, EK I ve EK IIde GTPlar ile isimleri belirtilen eyalarn; Montreal Protokolnn Pekin deiiklikleri uyarnca, Pekin deiikliklerine taraf olmayan (EK Bde yer almayan) lkelere, EK III ve EK IVde GTPlar ile isimleri belirtilen eyalarn, ihracat yaplamaz. Madde 3- Aadaki tabloda GTP ve isimleri verilen maddelerden herhangi birini ieren Ek V-ada GTP ve isimleri belirtilen eyalar ile ayn tabloda belirtilen maddelerden herhangi biri ile alan Ek V-bde GTP ve isimleri belirtilen eyalarn ihracat yasaktr. GTP 2903.14.00.00.00 2903.19.10.00.00 2903.41.00.00.00 2903.42.00.00.00 2903.43.00.00.00 2903.44.10.00.00 2903.44.90.00.00 2903.46.10.00.00 MADDE SM Karbon tetraklorr 1,1,1,-Trikloretan (metilkloroform) Triklorflormetan (freon 11) Diklordiflormetan (freon 12) Triklortrifloretanlar Diklortetrafloretanlar Klorpentafloretan Bromoklorodiflorometan 215

2903.46.20.00.00 2903.46.90.00.00 3824.71.00.00.11

Bromotriflorometan Dibromotetrafloroetanlar R-502 [ R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karm

Madde 4- 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayl Resmi Gazetede yaymlanan hracat 96/31 sayl hrac Yasak ve n zne Bal Mallara likin Tebli ekinde (Ek:1) olarak yer alan hrac Yasak Mallar Listesinin 7 sra numarasnda yer alan madde anlan listeden karlmtr. Madde 5- 30/12/2004 tarihli ve 25686 sayl Resmi Gazetede yaymlanan ihracat: (2004/13) sayl Ozon Tabakasn ncelten Maddelerin hracna likin Tebli yrrlkten kaldrlmtr. Madde 6- Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer. Madde 7- Bu Tebli hkmlerini D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

216

EK I G.T..P. 2903.41.00.00.00 2903.42.00.00.00 2903.43.00.00.00 2903.44.10.00.00 2903.44.90.00.00 2903.46.10.00.00 2903.46.20.00.00 2903.46.90.00.00 3824.71.00.00.11 Eyann Tanm Trikloorflorometan Diklorodiflorometan Triklorotrifloretanlar Diklortetrafloretanlar Klorpentafloretan Bromoklorodiflorometan Bromotriflorometan Dibromotetrafloroetanlar R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karm

217

EK II G.T..P. 2903.14.00.00.00 2903.19.10.00.00 2903.45.10.00.00 2903.45.15.00.00 2903.45.20.00.00 2903.45.25.00.00 2903.45.30.00.00 2903.45.35.00.00 2903.45.40.00.00 2903.45.45.00.00 2903.45.50.00.00 2903.45.55.00.00 Eyann Tanm Karbon tetraklorr 1,1,1,-Trikloroetan (metilkloroform) Klortriflorometan Pentaklorofloroetan Tetraklorodifloroetanlar Heptaklorofloropropanlar Hekzaklorodifloropropanlar Pentaklorotrifloropropanlar Tetraklorotetrafloropropanlar Trikloropentafloropropanlar Diklorohekzafloropropanlar Kloroheptafloropropanlar

218

EK III G.T..P. 2903.39.11.00.00 2903.49.30.00.00 Eyann Tanm Bromometan (metil bromr) Flordibrom metan Bromdiflor metan Florbrom metan Flortetrabrom metan Diflortribrom metan (tm izomerleri) Dibromtriflor etan (tm izomerleri) Bromtetraflor etan (tm izomerleri) Flortribrom etan (tm izomerleri) Diflordibrom etan (tm izomerleri) Bromtriflor etan (tm izomerleri) Flordibrom etan (tm izomerleri) Bromdiflor etan (tm izomerleri) Florbrom etan (tm izomerleri) Florhekzabrom propan (tm izomerleri) Diflorpentabrom propan (tm izomerleri) Triflortetrabrom propan (tm izomerleri) Tribromtetraflor propan (tm izomerleri) Dibrompentaflor propan (tm izomerleri) Bromhekzaflor propan (tm izomerleri) Florpentabrom propan (tm izomerleri) Diflortetrabrom propan (tm izomerleri) Triflortribrom propan (tm izomerleri) Dibromtetraflor propan (tm izomerleri) Brompentaflor propan (tm izomerleri) Flortetrabrom propan (tm izomerleri) Diflortribrom propan (tm izomerleri) Dibromtriflor propan (tm izomerleri) Bromtetraflor propan (tm izomerleri) Flortribrom propan (tm izomerleri) Diflordibrom propan (tm izomerleri) Bromtriflor propan (tm izomerleri) Flordibrom propan (tm izomerleri) Bromdiflor propan (tm izomerleri) Florbrom propan (tm izomerleri) Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromr) ierenler Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromr) ierenler Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromr) ierenler Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromr) ierenler Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromr) ierenler Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromr) ierenler Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromr) ierenler Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromr) ierenler Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromr) ierenler

3808.91.90.00.11 3808.92.20.00.11 3808.92.90.00.11 3808.93.27.00.11 3808.93.30.00.11 3808.93.90.00.11 3808.94.90.00.11 3808.99.10.00.11 3808.99.90.00.11

219

EK IV G.T..P. 2903.49.11.00.00 2903.49.15.00.00 2903.49.19.00.11 2903.49.19.00.13 2903.49.19.00.14 2903.49.19.00.15 2903.49.19.00.16 2903.49.19.00.17 2903.49.19.00.18 2903.49.19.00.21 2903.49.19.00.22 2903.49.19.00.23 2903.49.19.00.24 2903.49.19.00.25 2903.49.19.00.26 2903.49.19.00.27 2903.49.19.00.28 2903.49.19.00.31 2903.49.19.00.32 2903.49.19.00.33 2903.49.19.00.34 2903.49.19.00.35 2903.49.19.00.36 2903.49.19.00.37 2903.49.19.00.38 2903.49.19.00.41 2903.49.19.00.42 2903.49.19.00.43 2903.49.19.00.44 2903.49.19.00.45 2903.49.19.00.46 2903.49.19.00.47 2903.49.19.00.48 Eyann Tanm Klorodifloro metan (HCFC-22) 1,1-Dikloro-1-floroetan (HCFC-141b) Flordiklor metan Klorflor metan Flortetraklor etan (tm izomerleri) Diflortriklor etan (tm izomerleri) Diklortriflor etan (tm izomerleri) Klortetraflor etan (tm izomerleri) Flortriklor etan (tm izomerleri) Diklordiflor etan (tm izomerleri) Klortriflor etan (tm izomerleri) Flordiklor etan (tm izomerleri) (2903.49.15.00.00 GTP hari) Klordiflor etan (tm izomerleri) Klorflor etan (tm izomerleri) Florhekzaklor propan (tm izomerleri) Diflorpentaklor propan (tm izomerleri) Triflortetraklor propan (tm izomerleri) Triklortetraflor propan (tm izomerleri) Diklorpentaflor propan (tm izomerleri) Klorhekzaflor propan (tm izomerleri) Florpentaklor propan (tm izomerleri) Diflortetraklor propan (tm izomerleri) Triklortriflor propan (tm izomerleri) Diklortetraflor propan (tm izomerleri) Klorpentaflor propan (tm izomerleri) Flortetraklor propan (tm izomerleri) Diflortriklor propan (tm izomerleri) Diklortriflor propan (tm izomerleri) Klortetraflor propan (tm izomerleri) Flortriklor propan (tm izomerleri) Diflordiklor propan (tm izomerleri) Klortriflor propan (tm izomerleri) Flordiklor propan (tm izomerleri)

220

2903.49.19.00.51 2903.49.19.00.52 2903.49.19.00.59 2903.49.20.00.00 2903.49.30.00.00

Klordiflor propan (tm izomerleri) Klorflor propan (tm izomerleri) Dierleri Dierleri Flordibrom metan Bromdiflor metan Florbrom metan Flortetrabrom metan Diflortribrom metan (tm izomerleri) Dibromtriflor etan (tm izomerleri) Bromtetraflor etan (tm izomerleri) Flortribrom etan (tm izomerleri) Diflordibrom etan (tm izomerleri) Bromtriflor etan (tm izomerleri) Flordibrom etan (tm izomerleri) Bromdiflor etan (tm izomerleri) Florbrom etan (tm izomerleri) Florhekzabrom propan (tm izomerleri) Diflorpentabrom propan (tm izomerleri) Triflortetrabrom propan (tm izomerleri) Tribromtetraflor propan (tm izomerleri) Dibrompentaflor propan (tm izomerleri) Bromhekzaflor propan (tm izomerleri) Florpentabrom propan (tm izomerleri) Diflortetrabrom propan (tm izomerleri) Triflortribrom propan (tm izomerleri) Dibromtetraflor propan (tm izomerleri) Brompentaflor propan (tm izomerleri) Flortetrabrom propan (tm izomerleri) Diflortribrom propan (tm izomerleri) Dibromtriflor propan (tm izomerleri) Bromtetraflor propan (tm izomerleri) Flortribrom propan (tm izomerleri) Diflordibrom propan (tm izomerleri) Bromtriflor propan (tm izomerleri) Flordibrom propan (tm izomerleri) Bromdiflor propan (tm izomerleri) Florbrom propan (tm izomerleri) Dierleri Dierleri 142 B [(Klorodifloroetan), R-22 (klorodiflorometan)] karm Dierleri

2903.49.40.00.00 2903.49.80.00.00 3824.74.00.00.12 3824.79.00.00.00

221

EK V EK V-a G.T..P. 3305.30.00.00.00 3307.10.00.90.11 3307.10.00.90.19 3307.20.00.00.00 3307.49.00.00.00 34.05 38.08 3910.00 8424.10 Eyann Tanm Sa spreyleri Yalnz tra jelleri Yalnz tra kpkleri Vcut deodorantlar ve ter kokusunu nleyici deodorantlar Yalnz sprey eklinde olanlar Yalnz sprey boya ve cilalar Yalnz aerosoller (sprey eklinde olanlar) Yalnz silikon aerosoller (sprey eklinde olanlar) Yangn sndrme cihazlar (doldurulmu olsun olmasn)

222

EK V-b G.T..P. 8414.30 84.15 Eyann Tanm Soutma cihazlarnda kullanlan kompresrler Klima cihazlar (motorlu bir vantilatr ile nem ve sy deitirmeye mahsus tertibat olanlar) (nemin ayr olarak ayarlanamad cihazlar dahil) (87.01-87.05 pozisyonlarndaki motorlu aralara monte edilmi olsun olmasn) (8415.90 hari) Buzdolaplar, dondurucular ve dier soutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasn); s pompalar (84.15 pozisyonundaki klima cihazlar hari)(8418.91.00.00.00; 8418.99 hari)

84.18

223

EK A Ozon Tabakasn ncelten Maddelere Dair Montreal Protokol Kopenhag Deiikliklerine Taraf lkeler Listesi
AFGANSTAN HIRVATSTAN ALMANYA HNDSTAN AMERKA BRLEK DEV. HOLLANDA ANDORRA HONDURAS ANTGUA VE BARBUDA IRAK ARJANTN NGLTERE ARNAVUTLUK RAN SLAM CUMHURYET AVRUPA BRL RLANDA AVUSTURALYA SPANYA AVUSTURYA SRAL AZARBEYCAN SVE BAHAMA ADALARI SVRE BAHREYN TALYA BANGLADE ZLANDA BARBADOS JAMAKA BELARUS JAPONYA BELKA KAMBOYA BELZE KAMERUN BENN KANADA BHUTAN KARADA BRLEK ARAP EMRLKLER KATAR BOLVYA KENYA BOSNA HERSEK KIRGIZSTAN BOTSVANA KRBAT BREZLYA KOLOMBYA BRUNEI DARUSSELAM KOMOR BULGARSTAN KONGO BURKNA FASO KONGO DEMOKRATK CUM. BURUND KORE CUMHURYET CAPE VERDE KORE DEM. HALK CUM. CEZAYR KOSTA RKA CBUT KUVEYT COOK ADALARI KBA AD LAO DEM. HALK CUM. EK CUMHURYET LETONYA N LBERYA DANMARKA LBYA DOMNK LHTENTAYN DOMNK CUMHURYET LTVANYA EKVATOR LBNAN EKVATOR GNES LKSEMBURG EL SALVADOR MACARSTAN ENDONEZYA MADAGASKAR ERTRE MAKEDONYA (ESK YUG. C.) ESTONYA MALAV FAS MALDVLER FJ MALEZYA FLD SAHLLER MAL FLPNLER MALTA FNLANDYA MARSHALL ADALARI FRANSA MAURTUS GABON MEKSKA GAMBYA MISIR GANA MKRONEZYA FEDERE DEV. GRENADA MOOLSTAN NJER NJERYA NKARAGUA NUE NORVE ORTA AFRKA CUM. ZBEKSTAN PAKSTAN PALAU PANAMA PAPUA YEN GNE PARAGUAY PERU POLONYA PORTEKZ ROMANYA RUANDA RUSYA FEDERASYONU SAMOA SAO TOME AND PRINCIPE SENEGAL SEYELLER SIRBSTAN SERRA LEONE SNGAPUR SLOVAKYA SLOVENYA SOLOMON ADALARI SOMAL SR LANKA ST. KTTS VE NEVS ST. LUCA ST. VCENT VE THE GRENAD. SUDAN SURNAM SURYE SUUD ARABSTAN SVAZLAND L TANZANYA BRLEK CUM. TAYLAND TOGO TONGA TRNDAD VE TOBAGO TUNUS TUVALU TRKMENSTAN UGANDA UKRAYNA UMMAN URUGUAY RDN VANUATU VATKAN VENEZUELLA

224

GUATEMALA GUINEA BISSAU GUYANA GNEY AFRKA GRCSTAN HAT

MOLDOVA CUM. MONAKO MORTANYA MOZAMBK NAMBYA NAURU

VETNAM YEMEN YEN ZELLANDA YUNANSTAN ZAMBA ZIMBABVE

225

EK B Ozon Tabakasn ncelten Maddelere Dair Montreal Protokol Pekin Deiikliklerine Taraf lkeler Listesi
AFGANSTAN ALMANYA AMERKA BRLEK DEV. ANDORRA ARJANTN ARNAVUTLUK AVRUPA BRL AVUSTURALYA AVUSTURYA BAHAMALAR BARBADOS BELARUS BELKA BELZE BENN BHUTAN BRLEK ARAP EMRLK. BREZLYA BRUNEI DARUSSELAM BULGARSTAN BURKNA FASO BURUND CEZAYR COOK ADALARI EK CUMHURYET DANMARKA DOMNK EKVATOR GNES ELSAVADOR ENDONEZYA ERTRE ESTONYA FJ FLPNLER FNLANDYA FRANSA GABON GAMBYA GANA GRENADA GUATEMALA GUNEA BSSAU GUYANA GNEY AFRKA HIRVATSTAN HNDSTAN HOLLANDA HONDURAS IRAK NGLTERE RLANDA SPANYA SRAL SVE SVRE TALYA ZLANDA JAMEKA JAPONYA KAMBOYA KANADA KARADA KIRGIZSTAN KRBAT KOLOMBYA KOMOR KONGO KONGO DEMOKRATK CUM. KORE CUMHURYET KORE DEM. HALK CUM. KOSTA RKA KUVEYT KBA LAO DEM. HALK CUM. LETONYA LBERYA LHTENTAYN LTVANYA LKSEMBURG MACARSTAN MADAGASKAR MAKEDONYA (ESK YUG. C) MALAW MALDVLER MALEZYA MAL MALTA MARSHALL ADALARI MAURTUS MEKSKA MISIR MKRONEZYA FEDERE DEV. MOOLSTAN MOLDOVA MONAKO NAMBYA NAURU NJER NJERYA NUE NORVE ORTA AFRKA CUM. ZBEKSTAN PAKSTAN PALAU PANAMA PARAGUAY POLONYA PORTEKZ ROMANYA RUANDA RUSYA FEDERASYONU SANT LUCA SAMOA SAO TOME AND PRINCIPE SENEGAL SEYELLER SIRBSTAN SERRA LEONE SNGAPUR SLOVAKYA SLOVENYA SOMAL SR LANKA ST. KTTS VE NEVS SUDAN SURNAM SVAZLAND L TANZANYA BRLEK CUM. TAYLAND TOGO TONGA TRNDAD VE TOBAGO TUNUS TUVALU TRKMENSTAN UGANDA UKRAYNA UMMAN URUGUAY RDN VATKAN VENEZUELLA VETNAM YEN ZELANDA YUNANSTAN ZAMBA

226

Serbest Blgelerden Baka Bir lkeye Yaplan Satlarn Trkiye hracat Kredi Bankas A..nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandrlmas Hakknda Tebli (hracat 2009/5) Resmi Gazete Tarihi: 11 Nisan 2009 Resmi Gazete Numaras: 27197 D Ticaret Mstearlndan Ama Madde 1- Bu Tebli; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayl hracat Rejimi Kararnn 2 nci ve 3 nc maddelerine istinaden, 3218 sayl Serbest Blgeler Kanununa gre Trkiyede kurulan Serbest Blgelerde faaliyet ruhsat alan ve blgede belli bir iyeri bulunan gerek veya tzelkii kullanclarn, baka lkelere satlarn artrmak ve bu kullanclara finansman destei salamak amacyla hazrlanmtr. Kapsam Madde 2- Bu Tebli; Serbest Blgelerde retilerek baka bir lkeye yaplan satlarn Trkiye hracat Kredi Bankas A.. (Trk Eximbank) tarafndan salanan kredi, sigorta ve garanti hizmetlerinden yararlandrlmasna ve bu kapsamda baka bir lkeye sat ykmllnden doan taahhdn kapatlmasna ilikin usul ve esaslar kapsar. Taahht sresi ve ek sreler Madde 3- Serbest Blgelerde retilerek baka bir lkeye yaplan satlarn taahht gerekletirme sresi azami 18 (on sekiz) aydr. Ancak, gemi ina ve baka bir lkeye satnn finansman amacyla kullanlacak kredilerde (hazr gemi hari) ise bu sre 24 (yirmi drt) aydr. Ayrca; ilgili kullanc tarafndan taahht edilen baka bir lkeye satn %50sinin gerekletirildiinin tevsiki kaydyla, krediye ilikin taahht sresi ilgili banka tarafndan 6 (alt) ay uzatlabilir. Gemi ina ve baka bir lkeye satn finansman amacyla kullanlan kredilerde (hazr gemi hari) ise gemi ina faaliyetinin %50sinin tamamlandnn Deniz Ticaret Odalarndan alnan ekspertiz raporuyla tevsiki kaydyla, krediye ilikin taahht sresi ilgili banka tarafndan 6 (alt) ay uzatlabilir. Serbest blgeden baka bir lkeye taahht edilen sat gerekletirilmeden kredi riskinin kapatlmas, taahhd ortadan kaldrmaz. Kredi vadesi, krediye ilikin taahht sresine paralel olarak ilgili banka tarafndan uzatlabilir. Vadenin uzatlmamas veya orijinal kredi vadesinin ksa olmas sebebiyle kredi riskinin taahht gerekletirme sresinden nce kapatlmas halinde ise, taahht sresi iinde yaplan sat taahhde saylr. Taahhdn kapatlmas Madde 4- Serbest Blgelerde retilerek baka bir lkeye yaplan satlara ilikin taahhtler, Mstearln uygun grne istinaden Trk Eximbankn belirleyecei usuller erevesinde, krediyi alan kullanc tarafndan gerekletirilen kesin sat tevsik

227

eden Serbest Blge lem Formu (SBF) asllarna istinaden, ilgili banka tarafndan kapatlr. lgili banka tarafndan, kullandrlacak kredilere ilikin taahht hesaplanrken (Trk Liras ihracat kredileri hari), ana para ile birlikte faiz, komisyon ve dier masraflar da hesaplamaya dahil edilir. Mcbir sebep ve fevkalade haller Madde 5- Aada belirtilen mcbir sebep ve fevkalade hallerin kredinin sresi iinde vukuu halinde, kredi taahht sresinin (ek sre dahil) bitim tarihinden itibaren 3 nc maddede belirtilen srelere ilave olarak ek sre verilebilir; a) Deprem, sel, don, frtna, kasrga vb. tabii afetler ve yangn (Bayndrlk ve skan Bakanl veya Tarm ve Kyileri Bakanl l Mdrlkleri, tfaiye Mdrlkleri veya ilgili dier kurumlardan alnacak yaz ile), b) Ykml kullancnn faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulmas (kullanc faaliyetini durduran kamu kurumundan alnacak yaz ile), c) Grev ve lokavt (l alma Mdrlklerinden alnacak yaz ile), ) lkemiz veya ithalat lkede Devlete konulan yasaklar ile harp ve abluka hali, d) Ykml kullancnn iflas ya da konkordato ilan etmi olmas (Mahkeme Karar ile), e) ahs firmas kullanclarda firma sahibinin lm. Kullanclarn mcbir sebep ve fevkalade hallerden yararlanabilmeleri iin; en ge kredi taahht sresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay ierisinde ilgili bankaya mracaat etmeleri gerekir. Belirtilen sreler dnda yaplan mracaatlar deerlendirilmez. Bu maddenin (1) numaral fkrasnn () bendindeki mcbir sebep ve fevkalade haller Mstearlka, dier bentlerdeki mcbir sebep ve fevkalade haller ise, ilgili banka tarafndan belirlenir. lgili bankaca krediye ilikin sat taahhd sresi, mcbir sebep ve fevkalade hale ilikin ilgili kamu kurumundan alnacak belgede belirtilen sreler dikkate alnarak ve 1 (bir) yl gememek zere uzatlabilir. Bu maddenin (1) numaral fkrasnda belirtilen mcbir sebep ve fevkalade haller yalnz sre uzatmlarnda dikkate alnr, taahhd ortadan kaldrmaz. Meyyide Madde 6- Krediden yararlanan kullanc tarafndan sresi ierisinde taahhdn gerekletirilememesi halinde Trk Eximbankn ilgili programlarnn uygulama esaslarnda belirtilen meyyideler uygulanr.

228

Yetki Madde 7- Mstearlk, bu Tebliin uygulanmasna ilikin izin ve talimat vermeye, zel ve zorunlu durumlar inceleyip sonulandrmaya ve uygulamada ortaya kacak ihtilaflar idari yoldan zmeye yetkilidir. Yrrlk Madde 8- Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer. Yrtme Madde 9- Bu Tebli hkmlerini D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

229

Sektrel Tantm Gruplarnn Kuruluu ve Faaliyetlerine likin Tebli (hracat:2010/6) Resmi Gazete Tarihi: 11 Haziran 2010 Resmi Gazete Numaras: 27608 D Ticaret Mstearlndan Ama Madde 1- Bu Tebliin amac, Mstearlka belirlenen ihracat politikalar, stratejiler, hedef pazarlar ve tantm faaliyetleri erevesinde yurt dnda ve yurt iinde Trk rnlerinin algsn gelitirmek ve ihracatn artrmak amacyla, sektrel ve/veya rn baznda ortak pazar aratrmas, markalama, AR-GE, tantm, pazarlama ve benzeri faaliyet ve almalara ilikin esaslar dzenlemek ve yrtmektir. Dayanak Madde 2- Bu Tebli 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayl Hazine Mstearl le D Ticaret Mstearl Tekilat Ve Grevleri Hakknda Kanunun 3 nc maddesinin (a) bendi ile 22/12/1995 tarihli ve95/7623 sayl hracat Rejimi Kararnn 3 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendine istinaden hazrlanmtr. Tanmlar
(*) (*)

Madde 3- Bu Tebliin uygulanmasnda;

a) Mstearlk: D Ticaret Mstearln, b) Genel Mdrlk: hracat Genel Mdrln, c) TM: Trkiye hracatlar Meclisini, ) Birlik: lgili hracat Birliini, d) Genel Sekreterlik: lgili hracat Birlikleri Genel Sekreterliini, e) Grup: Tantm Grubunu, f) Bakan: Tantm Grubu Bakann, g) Hesap: lgili hracat Birlii itigal alanndaki rnlerin ihracatndan tahsil edilen ek nispi demeler ile parasal desteklerden oluan tantm hesaplarn, ) Mstearlk Yurtd Temsilcilii: Ticaret Mavirlikleri, Ticaret Ataelikleri, Mstearlk Yurtd Temsilcilik Ofislerini,
(*)

13 Ocak 2011 tarih ve 27814 numaral Resmi Gazetede yaymlanan 2011/1 sayl tebli ile deitirilmitir.

230

h) alma Komitesi: Gruplar bnyesinde alt faaliyet alanlarnda alma yapmak zere oluturulacak komiteyi, ifade eder. Kurulu, Ynetim, Denetim ve Sona Erme Madde 4- Grup; ilgili Birlik/Birliklerin her birinin ayr ayr alaca Genel Kurul kararna istinaden, TM'in gr ve Mstearlk Onay ile kurulur. kiden fazla birliin bulunduu sektrlerde, birliklerden yardan bir fazlasnn genel kurullarnn bu ynde alaca karar, dier birlikler iin balaycdr. Grup; sektr ve/veya rnde faaliyet gsteren Birlik Ynetim Kurulu Bakan/Bakanlarnn ve/veya yelerinin katlm ile en az 5 en ok 11 yeden oluur. Birliin ynetim kurulunda ilgili sektrde faaliyet gsteren yeterli sayda yenin olmamas halinde temsilciler ynetim kurulunca Birliin ilgili sektrdeki genel kurul yeleri arasndan seilebilir. tigal alannda birden fazla sektr bulunan birlikler, en ok ihracat yapt rn/sektrle ilgili tantm grubunda temsil edilir. Grubun oluumuna ilikin dier hususlar ilgili grubun alma usul ve esaslar ile belirlenir. Tek birliin bulunduu sektrlerde 5 kii, ki birliin bulunduu sektrlerde 7 kii, birliin bulunduu sektrlerde 9 kii, Drt ve daha fazla sayda birliin bulunduu sektrlerde 11 kii. Grup bakan ve bakan yardmcs, grubun ilk toplantsnda ynetim kurulundan gelen yeleri arasndan seilir. Grubun idari ve mali tm faaliyet, alma, hesap ve ilemleri Mstearln idari ve mali denetimine tabidir. Denetimlerin D Ticaret Kontrolrleri Kurulunca iki ylda bir yaplmas esastr. Gerekli grlen hallerde Mstearlka ayrca denetim yaptrlabilir. Grubun feshi, birinci fkrada belirtilen kuruluu iin uygulanan usul ve esasa gre yaplr. Feshedilen grubun tasfiyeden artan mal varl ile dier hak ve kymetlerinin nereye devredilecei Mstearlka belirlenir. Grevleri
(*) (**)

Madde 5- Grubun grevleri;

(**)

14 Temmuz 2011 tarih ve 27994 numaral Resmi Gazetede yaymlanan 2011/10 sayl tebli ile deitirilmitir. 13 Ocak 2011 tarih ve 27814 numaral Resmi Gazetede yaymlanan 2011/1 sayl tebli ile deitirilmitir. 231

(*)

a) Hesabn gelirlerini dikkate alarak yaplacak tantm faaliyetleri iin tahmini bte hazrlamak ve TMin grn mteakip bu Tebliin 6 nc maddesinin yedinci fkrasnda belirtilen grup toplantsna sunmak, b) Tantm faaliyetleri ile ilgili politika ve stratejilerin saptanmasna yardmc olmak, c) Yurt d ve yurt iinde sektrn tantm ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ve fayda grlmesi halinde dier kurumlarca dzenlenenlere destek olmak veya ortak almalar yapmak, ) Sektr ile ilgili pazar aratrmalar yapmak veya yaptrmak, d) Sektr ihracatnn gelitirilmesine ynelik katkda bulunacak AR-GE ve markalama faaliyetlerine destek vermek, e) Kendi yeleri arasndan veya dardan seecei temsilcilerden oluan alma komiteleri kurmak, f) Tantm faaliyetleri iin duyulan finansmann karlanmasna yardmc olmak amacyla her trl kayna aratrmak, bu kaynaklardan yararlanabilmek amac ile projeler gelitirmek, g) Yurtd tantm faaliyetlerine etkinliin artrlmas ve maliyetlerin azaltlmas amacyla, TM ve Mstearlk koordinasyonunda dier sektr tantm gruplar ile ortak hareket etmek. Grubun, birinci fkrada belirtilen grevleri yerine getirirken, Mstearlka belirlenen ihracat politikalar, stratejiler, hedef pazarlar ve tantm faaliyetleri erevesinde hareket etmesi zorunludur.
(*)

alma Usulleri

Madde 6- Grup en az ayda bir kez gndemli olarak toplanr. Gndem oluturulamamas halinde toplant yaplmaz. Ancak, grup toplantlarnn her halde en az iki ayda bir kez yaplmas zorunludur. Grup ayrca gerekli grlen hallerde Bakann/Mstearln daveti zerine de toplanabilir. Toplant yeter says toplam ye saysnn yarsnn bir fazlasdr. Grup kararlar oy okluu ile alnr. Oylarn eit olmas halinde bakann oy verdii taraf ounluu salam olur. Grup karar tutanaklar 10 gn ierisinde TM ile grup alma ve faaliyetlerinin takip ve denetimini teminen Mstearla intikal ettirilir. Tantm Grubunca bir nceki ylda gerekletirilen faaliyetlere ilikin Faaliyet Raporu ile sz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen Etki Analizi Raporu, her yl Nisan ayna kadar hazrlanp Grup tarafndan grldkten sonra Mstearla (hracat Genel Mdrl) sunulur. Birer rnei TMe de gnderilir. Tantm Grubunca bir
(*)

13 Ocak 2011 tarih ve 27814 numaral Resmi Gazetede yaymlanan 2011/1 sayl tebli ile deitirilmitir. 232

nceki ylda gerekletirilen faaliyetlere ilikin Faaliyet Raporu ve sz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen Etki Analizi Raporlar ile Grubun faaliyet gsterdii sektrlerde hedef pazarlara ynelik ihracatmza olumlu katk yapmad, Mstearlka belirlenen d ticaret politikalarna uyum salayamad yl st ste tespit edilen Grup, Mstearlka resen feshedilebilir. Fesih halinde 4 nc maddenin beinci fkras erevesinde ilem tesis olunur. Grup toplantlarna, sekretaryay yrten birliin genel sekreteri ile grevli personel itirak eder. Genel sekreter ve birlik personeli oylamaya katlamaz. Grup toplant ve karar tutanaklar, noter onayl bir deftere tarih ve saat belirtilerek, karar says srasyla geirilir. Karar defterine, toplantya katlanlarn ve katlmayanlarn adlar, gndem ve gndem srasna gre kararlar yazlr. Alnan kararlar, toplantya katlan grup yeleri tarafndan imzalanr.TM veya ihracat birlikleri tarafndan yaplan grevlendirmeler ile doktor raporu ile tevsik edilen salk mazeretleri haricinde, art arda defa veya her halkarda yl iinde toplam be defa Grup toplantsna katlmayan yenin yelii kendiliinden sona erer. Yerine ilgili Birlik ynetim kurulu tarafndan yelii sona eren kii dnda yeni bir ye seilir. Toplantlarda vekaleten oy kullanlamaz. Tantm gruplarnn ibirlii ve koordinasyon halinde hareket etmeleri esastr. Tantm faaliyetlerinin etkinliinin artrlmas ve maliyetlerin drlmesi iin mmkn olan konularda ortak hareket edilir. Grup ylda en az bir defa hracat Genel Mdrnn bakanlnda toplanr. Bu toplantda Mstearlka belirlenen ihracat politikalar, stratejiler, hedef pazarlar ve tantm faaliyetleri erevesinde TMin gr de alnarak Grup tarafndan oluturulan yllk bte, faaliyetler ve icra plan karara balanr. Grup tarafndan yllk bte, faaliyetler ve icra planna ilikin olarak yl iinde yaplacak deiiklik teklifleri TMin gr alnarak Mstearln (hracat Genel Mdrl) onayna sunulur. Mstear veya hracat Genel Mdrlnden sorumlu Mstear Yardmcs bakanlnda, TM Bakan ve grup bakanlarnn katlm ile tantm gruplar koordinasyon kurulu oluturulur. Kurul 6 ayda bir toplanr. Ancak Kurul gerekli hallerde, en az 15 gn nceden yelere duyurulmak kaydyla bakann daveti zerine de toplanabilir. Kararlar oy okluu ile alnr. Bu toplantlarda alnan kararlar tm gruplar iin balaycdr. Bte Madde 7- TMin gr alnarak Grup tarafndan hazrlanan yllk bte, faaliyetler ve icra plan, bte dneminin balangcndan en az 4 ay nce bu Tebliin 6 nc maddesinin 7 nci fkrasnda belirtilen ekilde yaplacak toplantda karara balanr. Btede yurt ii tantm harcamalarnn pay toplam bte giderlerinin %10unu geemez.
(*)

(*)

13 Ocak 2011 tarih ve 27814 numaral Resmi Gazetede yaymlanan 2011/1 sayl tebli ile deitirilmitir. 233

Bteden harcamalar Trkiye hracatlar Meclisi ve hracat Birlikleri Satn Alma ve Satm Uygulama Usul ve Esaslar erevesinde yaplr. Grup btesinden harcama, grup kararlar erevesinde grubun ilk toplantsnda grup yeleri arasndan belirlenen bir muhasip ye ve sekretaryay yrten birlik genel sekreterinin mterek imzas ile yaplr. Grubun faaliyetleri kapsamnda ve grup kararlar erevesinde her trl seyahat, bunlara ilikin harcama ve giderler grup btesinden karlanmak zere, hracat Birliklerinin tabi olduu seyahat uygulama usul ve esaslar erevesinde gerekletirilir. Grubun seyahatlerine en fazla 2 (iki) Birlik personeli itirak edebilir. Grubun faaliyetleri kapsamnda yaplacak mal ve hizmet almlar ile seyahatlerde, hracat Birliklerinin tabi olduu satn alma uygulama usul ve esaslar ile seyahat uygulama usul ve esaslarna gre ynetim kuruluna ait olan yetki ve sorumluluklar tantm grubuna; ynetim kurulu bakanna ait olan yetki ve sorumluluklar muhasip yeye; genel sekreter ve genel sekreterlik personeline ait olan yetki ve sorumluluklar ise, grubun sekreteryasn yrten birliin genel sekreter ve personeline aittir. Harcama yetkisi limitlerinin hesabnda birliin bir nceki yl gelirleri yerine, hesabn bir nceki yl gelirleri dikkate alnr. Hesap kesintileri ve harcamalarna ilikin kaytlar sekretarya grevini yrten genel sekreterlik tarafndan ayr bir hesapta tutulur; harcama ile ilgili karar ve belgeler esas alnarak bu genel sekreterlik tarafndan muhasebeletirilir. Grubun faaliyet raporu, hesaplar ve btesi, bte dnemi sonunda bir sonraki yln Nisan aynda yaplacak ilgili Birlik Genel Kurullarnda ibra asndan grlr. Bu konudaki Genel Kurul kararlar TM ve Mstearla sunulur. Sekreterya ve Grevleri Madde 8- Grubun sekreterya hizmetleri, sektrde tek birlik olmas halinde genel sekreterlik, birden fazla birlik olmas halinde sektr kurulunun sekreteryasn yrten genel sekreterlik tarafndan yrtlr. Sekreteryann grevleri unlardr: a) Grupta alnan kararlarn TMe ve Mstearla bildirimini ve uygulanmasn salamak, b) Bakann/Mstearln daveti zerine grubu toplantya armak, c) Toplant gndemini hazrlamak, toplant tarihinden en az 7 gn nce yelere gndermek, ) Grup btesinin hesaplarn tutarak, grup kararlar dorultusunda mali ilemleri yrtmek,
(*) (*)

13 Ocak 2011 tarih ve 27814 numaral Resmi Gazetede yaymlanan 2011/1 sayl tebli ile deitirilmitir. 234

d) 13 Ocak 2011 tarih ve 27814 numaral Resmi Gazetede yaymlanan 2011/1 sayl tebli.ile yrrlkten kaldrlmtr. e) Hesaba ait aylk gelirler, harcamalar ve finansal ilemler hakknda toplantlarda Gruba bilgi vermek, f) Btenin grlecei Grup toplantsna, nceki dnem faaliyet raporunu, gelecek dnem i plann ve btesini sunmak, g) Grup tarafndan verilecek dier grevleri yerine getirmek. Grubun Faaliyetlerinde Mstearlk Yurtd Temsilciliklerinin Katklar Madde 9- Grup tarafndan sektrn tantm amacyla, yurt dnda gerekletirilen faaliyetler, Mstearlk talimatlar erevesinde ilgili lkelerde bulunan Mstearlk Yurtd Temsilcilii araclyla izlenir. Mstearlk Yurtd Temsilcilii, dnem btesine uygun olarak Grup tarafndan kabul edilen projelerin, yklenici firmalar tarafndan projelere uygun olarak yrtlmesini takip eder. Yetki Madde 10- Bu Teblie ilikin ortaya kacak zel ve zorunlu durumlar inceleyip sonulandrmaya Mstearlk yetkilidir. Geici Madde 1- Bu Tebliin yrrle girdii tarihe kadar, ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak kurulmu bulunan gruplar faaliyetlerine devam ederler. Ancak, bu gruplarn ye yaps ile alma usul ve esaslar 6 ay ierisinde bu Tebli hkmlerine uygun hale getirilir. Yrtme Madde 11- Bu Tebli hkmleri D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan tarafndan yrtlr. Yrrlk Madde 12- Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.
(*) (*) (*)

(*)

13 Ocak 2011 tarih ve 27814 numaral Resmi Gazetede yaymlanan 2011/1 sayl tebli ile deitirilmitir.

235