You are on page 1of 3

BÀI TẬP CHƯƠNG I

1. Số nhị phân 8 bit (11001100) tương ứng với số nguyên thập phân

có dấu là bao nhiêu trong các phép biểu diễn số có dấu sau đây:
o

Dấu và trị tuyệt đối.

d
Áp dụng công thức ta có: N  (1)

1

0

1

n2

n1

d 2
i0

i

i

2

(11001100)2=(-1) *(0*2 +0*2 +1*2 +1*23+0*24+0*25+1*26)= -7610
Số bù 1.
Vì bit đầu tiên là 1 nên đây là số âm vậy số dương tương ứng là:
(00110011)2= +5110
Suy ra (11001100)2= - 5110
o

o

Số bù 2.
n2

n 1
i
Ta có: N  d n 1 2   di 2
i 0

7

(11001100)2=-1*2 +(0*20+0*21+1*22+1*23+0*24+0*25+1*26)=
= -128 + 76 = -5210
o

Số thừa K=128

Gọi số cần tìm là x
Ta có: x10 + 12810 = x2 +100000002 =110011002
=>x2 = 110011002 – 100000002
= 010011002
= 7610

2. Cho số nguyên -150, biểu diễn số nguyên dưới dạng nhị phân 8 bit

trong các phép biểu diễn sau:
o Dấu và trị tuyệt đối.
Ta có 15010= 00000000100101102

(-15010 )= (10000000100101102)
Số bù 1.
15010 = 00000000100101102 lấy bù 1
Vậy : –15010= 11111111011010012
o Số bù 2.
150 =(00000000100101102) lấy bù 1 rồi cộng 1
Nên -15010=(11111111011010102)
o

Số thừa K=128
Cộng 15010=(00000000100101102) với
3276810=(10000000000000002) ta được (10000000100101102) tiếp tục
bù 1 rồi cộng thêm 1 ta được (01111111011010102)
o

lấy

3. Đổi các số sau đây:

011011 --> số thập phân.

o

n 1

i
Áp dụng công thức: N   di 2
i0

0

1

2

3

0110112=1*2 +1*2 +0*2 +1*2 +1*24+0*25=1+2+8+16=2710
o -2005 --> số nhị phân 16 bits.
Ta có: 2005 = 0000000111110101012
Suy ra -2005 = - 0000000111110101012
o 55.875 --> số nhị phân.
Ta có 5510=1101112
(.875)10 = (.111)2
Vậy (55.875)10 = (110111.111)2
4. Biểu diễn các số thực dưới đây bằng số có dấu chấm động chính

E

S
3
1
0

xác đơn 32 bit.
o 31.75
31.75 10 = (11111.11)2 = 1.111111*24
= (-1)S*(1.f1f2f3f4…f23)*2(E - 127)
Suy ra S = 0 = 02 (1 bit)
E = 127 +4 =13110 = 100000112 ( 8 bit)
F = 1111112 = 11111100000000000000000 (23 bit)
f

3
0
1

2
9
0

2
8
0

2
7
0

2
6
0

2
5
0

2
4
1

o

2
3
1

2
2
1

2
1
1

-371.675

2
0
1

1
9
1

1
8
1

1
7
1

1
6
0

1
5
0

1
4
0

1
3
0

1
2
0

11
0

1
0
0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Không thể biểu diễn
1250.6875
1250.687510 = 10011100010.10112
=1.00111000101011* 210
= (-1)S*(1.f1f2f3f4…f23)*2(E - 127)
Suy ra S = 0 = 02 (1 bit)
E = 127 +10 =13710 = 100010012 ( 8 bit)
F = 001110001010112 = 00111000101011000000000 (23
o

bit)
E

S
3
1
0

3
0
1

2
9
0

2
8
0

2
7
0

f
2
6
1

2
5
0

2
4
0

2
3
1

2
2
0

2
1
0

2
0
1

1
9
1

1
8
1

1
7
0

1
6
0

1
5
0

1
4
1

1
3
0

1
2
1

11
0

1
0
1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0