You are on page 1of 3

BÀI TẬP CHƯƠNG IV

Cho một bộ nhớ cache tương ứng trực tiếp có 8 khối, mỗi khối có 16 byte. Bộ nhớ
trong có 64 khối. Giả sử lúc khởi động máy, 8 khối đầu tiên của bộ nhớ trong được
đưa lên cache.
1. Viết bảng nhãn của các khối hiện đang nằm trong cache.
2. CPU lần lượt đưa các địa chỉ sau đây để đọc số liệu: O4AH, 27CH, 3F5H. Nếu
thất bại thì cập nhật bãng nhãn.
3. CPU dùng cách ghi lại. Khi thất bại cache, CPU dùng cách ghi có nạp. Mô tả
công việc của bộ quản lý cache (cập nhật bảng nhãn) khi CPU đưa ra các từ sau
đây để ghi vào bộ nhớ trong: 0C3H, 05AH, 1C5H.

CHƯƠNG 4:
1. Bảng nhãn của các khối khối nằm trong cache:
0
0
0
0
0
0
0
0
2.

Nhãn
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
5
6
7
a) 04AH
0
0000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
4
0100

M
0
0
0
0
0
0
0
0
Nhãn
0
0
0
0
0
0
0
0
A
1010

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1

Chỉ Số
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

0
1
2
3
4
5
6
7
b) 27CH
2
7
0010 0111
0
1
2
3
4
5
6
7

Nhãn
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

M
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

M
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1

M
0
0
0
0
0
0
0
0

C
1100
Nhãn
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1

c) 3F5H
3
F
5
0011 1111 0101
0
1
2
3
4
5
6
7

Nhãn
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
1

3.
a) 0C3H
0

C

3

0000

1100

0
1
2
3
4
5
6
7

Nhãn
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

b) 05AH
0
0000

5
0101

0
1
2
3
4
5
6
7

0
0
0
0
0
0
0
0

c) 1C5H
1
0001

C
1100

0
1
2
3
4
5
6
7

0011

0
0
0
0
0
0
0
0

A
1010
Nhãn
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0101
Nhãn
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0

M
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0

M
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0

M
0
0
0
0
0
1
0
0